Hjerterom
Hjerterom
Waffelmaker
Bruksanvisning
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Käyttöohje
Instruction manual
Ugit officia porem et
ent, inctorem resent
volorumqui bearum
corestota et ut am
quo magnihitae.
WAD-619B, WAD-619W
Norsk
2 P.
Vaffeljern
Sikkerhetsregler:......................................................................3
Førstegangsbruk......................................................................4
Hvordan lager du vafler...........................................................4
Nyttig tips................................................................................5
Rengjøring................................................................................5
Teknisk info..............................................................................5
Oppskrifter...............................................................................6
P. 3
Norsk
Norsk
Viktige sikkerhetsregler:
Når du bruker elektriske apparater, må du alltid følge de grunnleggende sikkerhetsreglene, inklusive de følgende:
Les alle veiledninger.
Ikke berør varme overflater. Benytt håndtak og termostat knapp.
For å hindre elektrisk støt skal du ikke senke apparatet, ledningen
eller støpselet i vann eller andre væsker.
Nøye oppsyn er nødvendig når et apparat brukes av eller i nærheten av barn.
Koble fra kontakten når apparatet ikke er i bruk, eller når du
rengjør apparatet.
Ikke bruk noe slags apparat som har skadet ledning eller støpsel
eller er skadet på noen som helst måte.
Apparatet skal kun brukes innendørs.
Ikke la ledningen henge over en bordkant eller berøre varme
overflater.
Ikke plasser apparatet på eller i nærheten av en komfyr, elektrisk
brenner eller annen varm ovn.
For å koble fra apparatet skal du ta ut støpselet fra
stikkontakten, ikke trekk i ledningen.
Ikke bruk apparatet til noe annet enn det er beregnet til.
Er kabelen skadet, må den byttes av autorisert servicepersonell.
Er det skader på apparatet eller at det ikke virker, må det kun
repareres av autorisert personell.
Dette apparatet er bare beregnet til husholdningsbruk.
Sett støpselet inn i en jordet elektrisk kontakt. Påse at spenningen som skal brukes, er i overensstemmelse med den angitte
spenningen for apparatet.
Overflaten kan være varm.
Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og
oppover og personer med redusert fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap om de får tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet på en sikker måte og
forstår farene involvert. Barn skal ikke leke med
apparatet. Rengjøring og vedlikehold skal ikke
utføres av barn uten tilsyn. Hold apparatet og
ledningen utilgjengelig for barn under 8 år.
Oppbevar denne
veiledningen på et
trygt sted.
4 P.
Norsk
Norsk
Ingen av delene kan brukeren utføre service på. Henvis service til
kvalifisert serviceperson.
Det følger med en kort strømledning for å redusere farene som kan
oppstå ved at man vikler seg inn i eller snubler over en lang ledning.
En skjøteledning må brukes med forsiktighet, og den merkede kapasiteten må være minst like stor som kapasiteten på dette apparatet.
Skjøteledningen må plasseres slik at den ikke henger over kanter
eller bordflater der den kan bli dradd i av barn eller snublet over.
Kapasiteten på dette apparatet er angitt på bunnplaten på enheten.
Før første gangs brukt
Før du bruker apparatet for første gang, må stekeplatene rengjøres
med en fuktig klut.
Vi anbefaler at du tar litt fett på stekeplatene når du bruker apparatet
for første gang. Dette er ikke nødvendig å gjøre senere.
De første to vaflene bør ikke spises. Vi anbefaler ikke bruk av formf
ett i vaffeljernet.
Hvordan du lager vafler
1
2
3
4
5
Det er mange
forskjellige vaffel
oppskrifter - vi har
samlet noen av
dem i et hefte.
L ukk vaffeljernet, og klargjør vaffelrøren mens vaffeljernet varmes opp.
Indikatorlyset rundt termostatknappen lyser rødt. Når det
grønne indikatorlyset lyser (etter omtrent 4 minutter), er vaffeljernet klart til steking.
Åpne vaffeljernet og hell vaffelrøren i midten av hver av de
nederste stekeplatene. Bruk den medfølgende øsen for riktig
mengde røre. Lukk apparatet forsiktig. Ikke tving det sammen.
Det kan hende det kommer ut damp mellom stekeplatene.
Når det grønne indikatorlyset slutter å lyse, tennes et rødt lys.
Etter noen minutter tennes det grønne lyset igjen, og vaflene er
ferdig.
Dersom
man synes vaflene er for lyse eller for mørke, justeres
termostaten.
Merk
„„ Vær forsiktig slik at fingrene ikke kommer i kontakt med stekeplatene.
„„ Under steking vil det røde lyset tennes og slukkes, termostaten vil
holde vaffeljernet på den riktige temperaturen.
„„ Vaffelen stekes i ca. 3 minutter eller lenger, tilpasset din person-
P. 5
Norsk
Norsk
lige smak. Når stekingen er ferdig, skal du åpne vaffeljernet og ta
bort vaffelen med en spatel av plast eller tre. Bruk aldri metallkniv
da den kan skade slipp belegget
„„ Apparatet må holdes lukket imellom stekeprosessene.
„„ Etter bruk skal du ta ut støpselet fra stikkontakten.
Nyttige tips
1
F
orvarm alltid vaffeljernet før du steker. Sett først inn støpselet
og gjør klar røren mens vaffeljernet varmes opp.
2 D
ersom du vil ha en vaffel med lys farge, skal du vri termostaten
ned (mot venstre). Eller om du foretrekker mørkere farge på
vaflene, skal du vri termostaten opp (mot høyre).
3 Dersom
dekselet vanskelig lar seg åpne, skal du la vaffelen steke
litt lenger og så prøve å løfte dekselet på nytt.
4 Dersom
vaffelen klistrer seg til den øverste stekeflaten, skal du
fjerne den ved å bruke en spatel av plast eller tre.
5 La vaffelen kjøles litt ned på en rist før du spiser den for å unngå forbrenning.
6 Pynt stekte vafler med forskjellige frukter eller iskrem for å skape
dine egne spesialiteter.
Rengjøring
„„ Trekk alltid ut støpselet før eventuell rengjøring, og la apparatet
kjøle seg ned.
„„ Ikke senk apparatet i vann, og hold det ikke under rennende
vann.
„„ Tørk av jernets overflate med en lett fuktet klut.
„„ Rengjør stekeplatene etter at de har kjølt seg ned med tørkepapir eller annen egnet klut.
„„ Bruk aldri skarpe eller spisse gjenstander eller noen skurepulver
til rengjøringsformål.
Teknisk info
230V~50Hz 1700W.
Hvis du i fremtiden trenger å kaste dette produktet, vennligst ikke
kast dette sammen med vanlig avfall. Vennligst send dette produktet
til oppsamlingspunkter hvor dette er tilgjengelig.
Tørk godt av jernete
overflate med en
fuktig klut slik at
den er klar til neste
gang!
6 P.
Oppskrifter på vafler
Norsk
Norsk
Vaniljevafler
150 gr smør eller margarin
200 gr sukker
Vaniljesukker
1/2 ts salt
250 gr hvetemel
1 str. ts bakepulver
1-2 ss fløte
melk
Fremgangsmåte: Bland smør, sukker, salt, vaniljesukker, mel,
bakepulver og fløte. Rør godt sammen. Bland i melk til passe tykk
røre. Dersom det er ønskelig å bruke egg i røren, må disse røres inn i
røra sammen med de andre ingrediensene.
Ostevafler
200 gr smør eller margarin
1/2 ts salt
200 gr mel
1/2 ts bakepulver
2 ss reven ost
Paprika
Fremgangsmåte: Rør sammen smør og salt. Fyll på vekselsvis med
bakepulver, siktet mel. Bland i lunkent vann til passe tykkelse. Tilsett
den revne osten til slutt, smak til med paprika. Vaflene må stekes
langsomt.
Eplevafler
150 gr smør eller margarin
200 gr sukker
1/2 str. ts salt
250 gr mel
1 str. ts bakepulver
1 str. ts kanel
1 knivsodd malt nellik
2 revne epler
melk
Pynt: Melis
Fremgangsmåte: Som vaniljevafler.
P. 7
Norsk
Norsk
Kakevafler
200 gr smør, margarin eller rapsolje
165 gr sukker
350 gr mel
1 ss Rom (kan benytte 1-2 dråper rom essens)
Vaniljesukker
1 ts bakepulver
Vann
Fremgangsmåte: Rør sammen alle ingrediensene. Bland i vann til
passe tykk røre. For flere tips og oppskrifter, se www.wilfa.com
I følge direktivet for avfall av elektronikk og elektrisk utstyr (WEEE), skal slikt avfall bli samlet
inn separat og behandlet. Hvis du i fremtiden trenger å kaste dette produktet, vennligst ikke
kast dette sammen med vanlig avfall. Vennligst send dette produktet til oppsamlingspunkter
hvor dette er tilgjengelig.
Markedføres i norge av:
WILFA AS
Industriveien 25
Postboks146, Hagan
1481 Hagan
Tlf: 67 06 33 00
Fax: 67 06 33 91
salg@wilfa.com
wilfa.com
Svensk
Svensk
2 P.
Våffeljärn
Säkerhetsanvisningar:..............................................................3
Innan första användning..........................................................4
Så här gör du våfflor................................................................4
Goda råd..................................................................................5
Rengöring.................................................................................5
Teknisk info..............................................................................5
Recept på våfflor:.....................................................................6
P. 3
Viktiga säkerhetsanvisningar:
Den här produkten kan användas av barn från 8
års ålder samt personer med reducerad fysisk
funktion, känsel eller mental förmåga eller som
är oerfarna och har brist på kunskap kan
använda produkten under förutsättning att de
är under uppsikt eller fått tillräckliga instruktioner om hur man använder produkten på ett
säkert sätt och förstår de faror som kan uppstå
under användandet av produkten. Barn ska inte
leka med produkten. Rengöring och underhåll
ska inte göras av barn utan tillsyn. Håll produkten och dess sladd oåtkomligt för barn yngre
än 8 år
Svensk
Svensk
När man använder elektriska apparater ska grundläggande säkerhetsanvisningar följas, däribland:
Läs noga alla instruktioner.
Vidrör inte varma ytor. Använd handtag och termostatvred.
Apparaten, el-kabel eller stickkontakt får inte sänkas ner i vatten
eller annan vätska, det kan leda till el-stötar.
Håll noga uppsikt över apparaten när den används, speciellt om
det finns barn i närheten.
När apparaten inte används eller vid rengöring ska stickkontakten
tas ut från vägguttaget.
Apparaten får inte användas om apparat, el-kabel eller stickkontakt är skadade.
Produkten får endast användas inomhus.
Låt aldrig kabeln hänga ner över bordskanten eller komma i kontakt med varma ytor.
Placera inte apparaten på eller i närheten av spis, el-plattor eller
andra varma ytor.
Dra i stickkontakten när apparaten ska kopplas bort från vägguttaget, dra aldrig i själva kabeln.
Apparaten får inte användas till annat än vad den är avsedd för.
Är kabeln skadad måse den bytas ut av auktoriserad
servicepersonal. Finns det skador på enheten eller att det inte
fungerar, måste det servas av auktoriserad personal.
Denna apparat är endast avsedd för hemmabruk.
Apparaten får endast anslutas till ett jordat vägguttag. Se till att
vägguttagets effekt överensstämmer med den spänning som
anges på apparatens märkplåt.
Ytan kan vara varm.
Förvara handboken
på ett säkert ställe.
4 P.
Svensk
Svensk
Det finns inga delar i apparaten som du själv kan reparera. All service
ska utföras av en behörig servicetekniker.
För att minska risken att man trasslar in sig i eller snubblar över el-kabeln är denna apparat utrustad med en kort el-kabel. Var försiktig om
du använder förlängningskabel, kontrollera att förlängningskabeln
uppfyller den kapacitet som anges på apparatens märkplåt. Förlängningskabeln får inte placeras så att den hänger ner över bänkskiva
eller bordskant så att barn kan komma åt den eller snubbla över den.
Apparatens kapacitet/effektkrav anges på märkplåten som finns på
apparatens undersida.
Innan första användning
Innan du använder apparaten för första gången ska tillagningsytorna
rengöras med en lätt fuktad trasa.
Vi rekommenderar att man använder lite fett på tillagningsytorna
första gången apparaten används. Detta är inte nödvändigt vid
senare tillfälle.
Man bör inte äta de två första våfflorna.
Vi rekommenderar inte att man använder formfett i våffeljärn.
Så här gör du våfflor
1
S
täng våffeljärnet och gör klart våffelsmeten medan våffeljärnet
blir varmt.
2 Indikatorn runt termostatknappen lyser rött. När indikatorn
lyser grönt (tar ungefär 4 minuter) är våffeljärnet varmt nog att
använda.
3 Ö
ppna våffeljärnet och häll lite smet i mitten på var och en av de
Det finns många olika
våffla recept - vi har
samlat några av dem.
Besök wilfa.com att leta
efter den du vill tillaga!
nedre tillagningsytorna. Använd den medföljande sleven för att
få rätt mängd våffelsmet. Stäng locket försiktigt. Tvinga inte
ihop det. Det kan hända att det tränger ut ånga mellan
tillagningsytorna.
4 När den gröna indikatorn slocknar tänds en röd lampa.
Efter några minuter tänds den gröna indikatorn igen och då är våfflorna färdiga.
5 Om man tycker att våfflorna är för ljusa eller för mörka kan man
justera detta med termostatvredet.
OBS!
„„ Var försiktig! Rör inte vid tillagningsytorna med fingrarna.
„„ •Under tillagning kommer den röda indikatorn att tändas och
P. 5
Svensk
Svensk
släckas, termostaten håller våffeljärnet i rätt temperatur.
„„ Våfflorna tillagas i ungefär 3 minuter, kanske mer baserat på din
egen smak. När tillagningen är klar ska man öppna våffeljärnet
och ta bort våfflorna med ett redskap i plast eller trä. Använd
aldrig metallredskap eftersom dessa kan skada våffeljärnets
beläggning.
„„ Apparaten ska hållas stängd mellan tillagningar.
„„ Efter användning ska stickkontakten dras ut från vägguttaget.
Goda råd
1
örvärm alltid våffeljärnet innan tillagning. Sätt först stickkontakF
ten i vägguttaget, gör sedan klar smeten medan våffeljärnet blir
varmt.
2 Om man vill ha ljusa våfflor ska termostatvredet ställas ner, vrid
då åt vänster. Föredrar man mörkare färg på våfflorna ställer man
upp termostatvredet, vrid åt höger.
3 Om det är svårt att öppna spärren låter man våfflorna tillagas lite
längre, sedan försöker man öppna spärren igen.
4 Om våfflorna klistrar fast i den övre tillagningsytan tar man bort
detta genom att använda ett redskap av trä eller plast.
5 Låt våfflorna svalna på ett galler innan de serveras, så undviker
man att bränna sig.
6 Dekorera den färdiga våfflan med olika frukter eller glass för att
skapa egna favoriter.
Rengöring
„„ Dra alltid ut stickkontakten innan rengöring och låt apparaten
svalna.
„„ Apparaten får inte sänkas ner i vatten eller annan vätska, den får
inte heller sköljas med rinnande vatten.
„„ Torka av våffeljärnets yta med en lätt fuktad trasa.
„„ Rengör tillagningsytorna när järnet har svalnat, torka rent med
hushållspapper eller motsvarande.
„„ Använd aldrig vassa eller spetsiga föremål eller skurpulver för att
göra rent järnet.
Teknisk info
230V~50Hz 1700W.
Om denna produkt någon gång i framtiden behöver skrotas släng
INTE den tillsammans med hushållsavfall. Lämna produkten vid en
insamlingspunkt avsedd för elektriskt och elektroniskt avfall
Torka jernete ytan
med en fuktig trasa
så att det är redo
för nästa gång!
6 P.
Recept på våfflor
Svensk
Svensk
Norsk
Vaniljvåfflor
150 g smör eller margarin
200 g socker
Vaniljsocker
1/2 tsk salt
250 g vetemjöl
1 struken tsk bakpulver
1-2 msk grädde
Mjölk
Tillvägagångssätt: Blanda smör, socker, salt, vaniljsocker, mjöl,
bakpulver och grädde. Rör samman till en jämn smet. Blanda i mjölk
till en lagom tjock smet. Om man vill ha ägg i smeten ska dessa röras
i smeten tillsammans med övriga ingredienser.
Ostvåfflor
200 g smör eller margarin
1/2 tsk salt
200 g mjöl
1/2 tsk bakpulver
1/2 dl ljummet vatten
2 msk riven ost
Paprika
Tillvägagångssätt: Rör samman smör och salt. Häll växelvis i
bakpulver, siktat mjöl och ljummet vatten. Tillsätt den rivna osten på
slutet, smaksätt med paprika. Våfflorna ska tillagas långsamt.
Äpplevåfflor
150 g smör eller margarin
200 g socker
1/2 struken tsk salt
250 g mjöl
1 struken tsk bakpulver
1 struken tsk kanel
1 knivsudd mald kryddnejlika
2 rivna äpplen
Mjölk
Pynt: Florsocker
Tillvägagångssätt: Som vaniljvåfflor.
P. 7
Kakvåfflor
Svensk
200 g smör eller margarin
165 g socker
350 g mjöl
1 msk Rom (kan ersättas med 1-2 droppar Rom essens)
Vaniljsocker
1 tsk bakpulver
Vatten
Tillvägagångssätt: Rör samman alla ingredienser. Blanda i vatten till
en lagom tjock smet.
För fler tips och recept, gå in på www.wilfa.com
Enligt WEEE-direktivet skall elektriskt och elektroniskt avfall samlas in och behandlas separat.
Om denna produkt någon gång i framtiden behöver skrotas släng INTE den tillsammans
med hushållsavfall. Lämna produkten vid en insamlingspunkt avsedd för elektriskt och
elektroniskt avfall.
Marknadsförs i Sverige av:
WILFA AB
Box 9031
200 39 Malmö
Tlf: 40 601 20 00
Sverige
Tlf: 40 601 20 00
Fax: 67 06 33 91
salg@wilfa.com
wilfa.com
Dansk
Dansk
Norsk
2 P.
Vaffeljern
Vigtige sikkerhedsregler..........................................................3
Før apparatet benyttes første gang........................................4
Sådan bager du vafler..............................................................4
Nyttige tips..............................................................................5
Rengøring.................................................................................5
Teknisk info..............................................................................5
Oppskrifter...............................................................................6
P. 3
Vigtige sikkerhedsregler:
Når du bruger elektriske apparater, skal du altid følge de
grundlæggende sikkerhedsregler, inklusive følgende:
Dansk
Dansk
Læs alle vejledninger.
Undgå at berøre varme overflader. Benyt håndtag og
termostatknap.
For at undgå elektrisk stød bør du undgå at sænke apparatet,
ledningen eller stikket ned i vand eller andre væsker.
Nøje opsyn er nødvendig, når apparatet anvendes af eller i nærheden af børn.
Tag stikket ud af kontakten, når apparatet ikke er i brug, eller når
du rengør apparatet.
Brug ikke nogen apparater, som har en beskadiget ledning eller
stik eller er beskadiget på nogen som helst måde.
Apparatet må kun benyttes indendørs.
Lad ikke ledningen hænge ud over en bordkant eller berøre
varme overflader.
Placer ikke apparatet på eller i nærheden af komfur, elektrisk
brænder eller anden varm ovn.
For at afbryde apparatet skal du tage stikket ud af stikkontakten,
træk ikke i ledningen.
Brug ikke apparatet til noget andet ende det, det er beregnet til.
Er kablet beskadiget, skal den udskiftes af autoriseret
servicepersonale. Er der beskadigelse af enheden, eller at det ikke
virker, skal det være kun serviceres af autoriseret peronale.
Dette apparat er kun beregnet til brug i husholdningen.
Sæt stikket ind i en stikkontakt tilsluttet jord. Kontroller at
spændingen der skal bruges, er i overensstemmelse med den
angivne spænding til apparatet.
Overflade kan være varm.
Dette apparat må gerne anvendes af børn fra 8
år og opefter, samt af personer med nedsatte
fysiske, sensoriske eller mentale evner, hvis de er
blevet vist eller har modtaget instruktioner om,
hvordan apparatet skal bruges, samt forstår hvis
de farer, der kan være involveret ved brugen af
apparatet. Børn må ikke lege med apparatet.
Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages
af børn uden opsyn. Hold apparatet og dets
ledning utilgængeligt for børn under 8 år.
Opbevar denne
vejledning på et
sikkert sted.
4 P.
Brugeren kan ikke udføre service på nogen dele. Service henvises til
kvalificeret serviceperson.
Dansk
Dansk
Der følger en kort strømledning med for at reducere farer, der kan
opstå ved, at man vikler sig ind i eller snubler over en lang ledning.
En forlængerledning skal bruges med forsigtighed, og den mærkede
kapacitet skal være mindst lige så stor som dette apparats kapacitet.
Forlængerledningen skal placeres således, at den ikke hænger ud
over en kant eller bordplade, hvor børn kan trække i den eller snuble
over den. Dette apparats kapacitet er angivet på enhedens bundplade.
Før apparatet benyttes første gang
Før du tager apparatet i brug første gang, skal bagepladerne
rengøres med en fugtig klud.
Vi anbefaler, at du bruger lidt fedt på bagepladerne, når du bruger
apparatet for første gang. Det er ikke nødvendigt senere.
De første to vafler bør ikke spises.
Vi anbefaler ikke brug af fedtspray i vaffeljern.
Sådan bager du vafler
1
2
3
4
5
Der er mange waffle
opskrifter - Vi har
samlet nogle af
dem! Besøg wilfa.com
for at finde den,
du vil lave!
L uk vaffeljernet, og klargør vaffeldejen, mens vaffeljernet varmes
op.
Indikatorlyset omkring termostatknappen lyser rødt. Når det
grønne indikatorlys lyser (efter cirka 4 minutter), er vaffeljernet
klar til bagning.
Åbn vaffeljernet, og hæld vaffeldejen i midten af hver af de
nederste bageplader. Brug den medfølgende øseske for rigtig
mængde dej. Luk apparatet forsigtigt. Tving det ikke sammen.
Det kan ske, at der kommer damp ud mellem bagepladerne.
Når det grønne indikatorlys holder op med at lyse, tændes et
rødt lys. Efter nogle minutter tændes det grønne lys igen, og
vaflerne er færdige.
Hvis
man synes, vaflerne er for lyse eller for mørke, kan man
justere termostaten.
Bemærk
„„ Vær forsigtig, så fingre ikke kommer i kontakt med bagepladerne.
„„ Under bagning vil det røde lys tændes og slukkes, termostaten
holder vaffeljernet på den rigtige temperatur.
„„ Vaflerne bages i ca. 3 minutter eller længere – afhængig af din
P. 5
personlige smag. Når bagningen er færdig, skal du åbne
vaffeljernet og fjerne vaflerne med en paletkniv af plast eller træ.
Brug aldrig en metalkniv, da den kan beskadige slip-let-belægningen.
„„ Apparatet skal holdes lukket imellem bageprocesserne.
„„ Efter brug skal du tage stikket ud af stikkontakten.
Nyttige tips
1
F
orvarm altid vaffeljernet, inden du bager. Sæt stikket
i kontakten, og klargør dejen, mens vaffeljernet varmer op.
Dansk
2 Hvis
du vil have vafler med en lys farve, skal du dreje termo
staten ned (mod venstre). Hvis du derimod foretrækker en
mørkere farve på vaflerne, skal du dreje termostaten op
(mod højre).
3 Hvis det er svært at åbne dækslet, skal du lade vaflen bage
lidt længere og så prøve igen.
4 Hvis
vaflerne klistrer til den øverste bageplade, skal du fjerne
den med en paletkniv af plast eller træ.
5 Lad vaflen køle lidt af på en rist, inden du spiser den for
at undgå forbrændinger.
6 Pynt de bagte vafler med forskellige frugter eller is for at skabe
dine egne specialiteter.
Rengøring
„„ Træk altid stikket ud før evt. rengøring, og lad apparatet køle af.
„„ Nedsænk ikke apparatet i vand, og hold det ikke under rindende
vand.
„„ Tør jernets overflade af med en let fugtet klud.
„„ Rengør bagepladerne med køkkenrulle eller anden egnet klud,
når de er kølet af.
„„ Brug aldrig skarpe eller spidse genstande eller skurepulver til
rengøring.
Teknisk info
230V~50Hz 1700W.
Tør jern overfladen
med en fugtig klud,
så det er klar til
næste gang!
6 P.
Opskrifter på vafler
Vaniljevafler
Dansk
Dansk
150 g smør eller margarine
200 g sukker
Vaniljesukker
1/2 tsk. salt
250 g hvedemel
1 strøget tsk. bagepulver
1-2 spsk. fløde
Mælk
Tilberedning: Bland smør, sukker, salt, vaniljesukker, mel, bagepulver
og fløde. Rør det godt sammen. Bland mælk i, til dejen får en
passende tykkelse. Hvis du ønsker at bruge æg i dejen, skal de røres
i sammen med de andre ingredienser.
Ostevafler
200 g smør eller margarine
1/2 tsk. salt
200 g mel
1/2 tsk. bagepulver
1/2 dl lunkent vand
2 spsk. revet ost
Paprika
Tilberedning: Rær smør og salt sammen. Tilsæt skiftevis bagepulver,
sigtet mel og lunkent vand. Tilsæt den revne ost til sidst, smag til
med paprika. Vaflerne skal bages langsomt.
Æblevafler
150 g smør eller margarine
200 g sukker
1/2 strøget tsk. salt
250 g mel
1 strøget tsk. bagepulver
1 strøget tsk. kanel
1 knivspids stødte nelliker
2 revne æbler
Mælk
Pynt: Sukker
Tilberedning: Som vaniljevafler.
P. 7
Kagevafler
200 g smør eller margarine
165 g sukker
350 g mel
1 spsk. Rom (kan erstattes med 1-2 dråber Rom essens)
Vaniljesukker
1 tsk. bagepulver
Vand
Dansk
Dansk
Tilberedning: Rør alle ingredienserne sammen. Bland vand i,
til dejen får en passende tykkelse.
Se flere tips og opskrifter på www.wilfa.com
Ifølge direktivet om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) skal denne slags affald
indsamles og behandles separat. Hvis det fremover bliver nødvendigt at kassere dette produkt,
bedes du sørge for, at det IKKE kommer i dagrenovationen. Produktet skal i stedet sendes
til nærmeste WEEE -opsamlingssted.
Markedføres i Danmark av:
AS WILFA
c/o Egelundsvej 9
DK-4600 Køge
Danmark
wilfa.com
Finsk
Finsk
Dansk
Norsk
2 P.
Vohvelirauta
Turvallisuusohjeet.....................................................................3
Ensimmäinen käyttökoerta......................................................4
Vohveleiden valmistus..............................................................4
Vinkkejä....................................................................................5
Puhdistaminen..........................................................................5
Tekniset tiedot.........................................................................5
Reseptejä.................................................................................6
P. 3
Turvallisuusohjeet:
Sähkölaitteita käytettäessä on aina noudatettava turvallisuusohjeita,
kuten esimerkiksi:
Lue ohjeet huolellisesti:
Älä koske kuumiin pintoihin. Kahvaan sekä temostaatin säätöpainikkeseen voi koskea.
Sähköiskun välttämiseksi laitetta, sähköjohtoa tai pistoketta ei saa
koskaan upottaa veteen eikä muuhun nesteeseen.
Laitetta on käytettävä varoen lasten lähettyvillä. Lasten käyttäessä
laitetta, heitä ei saa jättää ilman valvontaa.
Kun laitetta ei käytetä tai sitä puhdistetaan, irrota pistoke pistorasiasta.
Älä käytä laitetta, jos sen johto tai pistoke on vaurioitunut.
Laitetta saa käyttää vain sisätiloissa.
Finsk
Finsk
Älä anna virtajohdon roikkua pöydänreunan yli tai koskettaa
kuumia pintoja.
Älä aseta laitetta lieden, kuuman uunin tai lämpölähteen lähelle.
Voit katkaista laitteesta virran irrottamalla pistokkeen pistorasiasta. Älä vedä johdosta.
Älä käytä laitetta muuhun kuin sen käyttötarkoitukseen.
Jos sähköjohto on vaurioitunut, on laite toimitettava valtuutetulle
huoltokorjaamolle. Jos laitteessa on vikoja, vaurioita tai se ei toimi,
on laite toimitettava valtuutetulle huoltokorjaamolle.
Tämä laite on tarkoitettu kotikäyttöön.
Käytä vain maadoitettua pistorasiaa. Tarkista, että verkkovirran
jännite vastaa laitteen tarvitsemaa jännitettä.
Pinta voi olla kuuma.
Dette apparat må gerne anvendes af børn fra 8
år og opefter, samt af personer med nedsatte
fysiske, sensoriske eller mentale evner, hvis de er
blevet vist eller har modtaget instruktioner om,
hvordan apparatet skal bruges, samt forstår hvis
de farer, der kan være involveret ved brugen af
apparatet. Børn må ikke lege med apparatet.
Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages
af børn uden opsyn. Hold apparatet og dets
ledning utilgængeligt for børn under 8 år.
Säilytä tämä
käyttöohje
turvallisessa
paikassa.
4 P.
Laitteessa ei ole osia, jotka käyttäjä voisi itse korjata. Korjaus on annetta valtuutetun huoltokorjaamon tehtäväksi.
Virtajohto on lyhyt kompastumisvaaran vähentämiseksi. Jatkojohtoa
käytettäessä on toimittava varovasti. Jatkojohdon on pystyttävä syöttämään virtaa vähintään tämän laitteen tarvitsema määrä. Jatkojohto
ei saa roikkua pöydänreunan yli, jolloin lapset voivat vetää siitä tai
siihen voi kompastua. Laitteen tehontarve näkyy sen pohjaan kiinnitetystä tyyppilevystä.
Ensimmäinen käyttökerta
Paistolevyt on puhdistettava kostealla liinalla ennen ensimmäistä
käyttökertaa.
On suositeltavaa levittää hieman rasvaa paistolevyille, kun laitetta
käytetään ensimmäistä kertaa. Rasvaa ei tarvitsee myöhemmillä käyttökerroilla.
Finsk
Finsk
Kahta ensimmäistä vohvelia ei pitäisi syödä. Emme suosittele vuokarasvan käyttöä vohveliraudassa.
Vohveleiden valmistus
1
2
3
4
5
S
ulje vohvelirauta. Valmista vohvelitaikina sillä välin kun rauta
kuumenee.
Merkkivalo palaa punaisena. Vohvelirauta on valmis, kun vihreä
merkkivalo syttyy (n. 4 minuuttia).
Avaa
vohvelirauta ja kaada vohvelitaikinaa alempien paisto
levyjen keskelle. Annostele taikina mukana tulevan kauhan
avulla. Sulje vohvelirauta varovasti. Älä pakota sitä kiinni. Paistolevyjen välistä voi tulla höyryä.
Vihreä
merkkivalo sammuu ja punainen merkkivalo syttyy.
Vihreän merkkivalon syttyessä uudestaan on vohveli valmis.
Jos vohvelit ovat liian vaaleita tai tummia, säädä termostaattia.
Huomaa
Vohvelireseptejä
on olemassa monta
erilaista - olemme
keränneet osan niistä
reseptivihkoseen.
„„ Varo ettei sormesi joudu kosketuksiin paistolevyjen kanssa.
„„ Paistamisen aikana punainen merkkivalo syttyy ja sammuu. Termostaatti säätelee lämpötilaa oikeaksi.
„„ Vohveleita paistetaan n. 3 minuuttia tai pidempään tekemiesi
säätöjen mukaan. Kun vohvelit ovat valmiita, avaa vohvelirauta ja
poista vohvelit puisen tai muovisen lastan avulla. Älä käytä metallista lastaa, sillä pinnoite voi vaurioitua.
„„ Vohvelirauta on pidettävä suljettuna paistojen välissä.
P. 5
„„ Irrota pistoke käytön jälkeen.
Vinkkejä
1
E
silämmitä vohvelirauta aina ennen paistamista. Työnnä pistoke
pistorasiaan ja valmista vohvelitaikina raudan lämmitessä.
2 Jos
haluat vaaleampia vohveleita, käännä termostaatin säädintä
vasemmalle. Jos haluat tummempia vohveleita, käännä termostaatin säädintä oikealle.
3 Jos
kansi on vaikea avata, anna vohveleiden paistua vielä hetken.
Kokeile avata kansi sitten uudestaan.
4 Jos vohveli tarttuu kiinni ylempään paistolevyyn, irrota vohveli
puisen tai muovisen lastan avulla.
5 Anna vohvelin jäähtyä hieman ennen syömistä,
niin ettei suu pala.
Finsk
Finsk
6 Koristele paistetut vohvelit hedelmillä tai jäätelöllä tai luo omia
suosikkiannoksia.
Puhdistaminen
„„ Irrota pistoke pistorasiasta ja anna laitteen jäähtyä aina ennen
puhdistamista.
„„ Älä upota laitetta veteen, äläkä pidä sitä juoksevan veden alla.
„„ Pyyhi vohveliraudan pinta kevyesti kostutetulla kankaalla.
„„ Kun paistolevyt ovat jäähtyneet, puhdista ne talouspaperilla tai
liinalla.
„„ Älä koskaan käytä teräviä esineitä tai hankausjauheita.
Tekniset tiedot
230V~50Hz 1700W.
Tuotetta ei saa heittää tavalliseen roskikseen, vaan viethän sen kierrätyspisteeseen.
Pyyhi raudan
paistolevyt
kostutetulla
kankaalla seuraavaa
käyttökertaa varten!
6 P.
Vohvelireseptit
Vaniljavohvelit
150 g voita tai margariinia
maitoa
200 g sokeria
Vaniljasokeria oman maun mukaan
1/2 tl suolaa
250 g vehnäjauhoja
1 kukkurallinen tl leivinjauhetta
1-2 rkl kermaa
Maitoa
Finsk
Finsk
Valmistus: Sekoita voi, sokeri, suola, vaniljasokeri, jauhot, leivinjauhot
ja kerma. Sekoita kunnolla. Lisää maitoa kunnes taikinan paksuus on
sopiva. Jos haluat lisätä joukkoon kananmunan, sekoita se muiden
aineiden joukkoon.
Juustovohvelit
200 g voita tai margariinia
1/2 tl suolaa
200 g jauhoja
1/2 tl leivinjauhetta
1/2 dl haleaa vettä
2 rkl juustoraastetta
Paprikajauhetta
Valmistus: Sekoita voi ja suola. Lisää vuorotellen leivinjauhetta,
siivilöityjä jauhoja ja haaleaa vettä. Lisää lopuksi juustoraaste. Mausta
paprikajauheella. Paista vohvelit hitaasti.
Omenavohvelit
150 g voita tai margariinia
200 g sokeria
1/2 tl suolaa
250 g jauhoja
1 kukkurallinen tl leivinjauhetta
1 kukkurallinen tl kanelia
1 veitsenkärjellinen jauhettua neilikkaa
2 raastettua omenaa
Maitoa
Koristeeksi: Sitruunamelissaa Valmistus: Kuten vaniljavohvelit
P. 7
Vohvelileivokset
200 g voita tai margariinia
165 g sokeria
350 g jauhoja
1 rkl Rom (voidaan korvata 1-2 tippaa Rum ydin)
Vaniljasokeria oman maun mukaan
1 tl leivinjauhetta
Vettä
Valmistus: Sekoita kaikki ainekset keskenään. Lisää vettä kunnes
taikinan paksuus on sopiva.
Lisää ohjeita ja vinkkejä on osoitteessa www.wilfa.com
Finsk
Finsk
Maahantuoja: Oy Wilfa Suomi Ab myöntää 2 vuoden takuun maahantuomilleen Wilfa-tuotteille.
Tämä takuu kattaa tuotteessa ostohetkellä olevat puutteet sekä materiaalija valmistevirheet, jotka
ilmenevät 2 vuoden kuluessa laskettuna ostopäivästä. Muilta osin noudatamme yleisiä takuuehtoja TE-2002. Tämä takuu ei vaikuta kansallisen lainsäädännön mukaisiin kuluttajan oi-keuksiin.
Oy Wilfa Suomi Ab
Melkonkatu 28 E 19
Tel: +358 (0)9 6803 480
00210 Helsinki, Finland
Fax: +358 (0)9 6803 4820
wilfa.com
Engelsk
Engelsk
2 P.
Waffeliron
Safety precautions:..................................................................3
Førstegangsbruk......................................................................4
How to make waffles...............................................................4
Useful tips................................................................................5
Cleaning...................................................................................5
Technical informasjon...............................................................5
Recipes.....................................................................................6
P. 3
Important safety precautions
When using an electrical appliance, basic safety precautions should
always be followed, including the following:
Read the instructions in their entirety.
Do not touch hot surfaces. Use handles and thermostat button.
To protect against electric shock, do not immerse the appliance,
power cord or plug in water or other liquids.
Close supervision is necessary when any appliance is used by or
near children.
Unplug from the outlet when the appliance is not in use and
before cleaning.
Never operate any electrical appliance with a damaged power
cord or plug, or if the appliance has been damaged in any manner.
This appliance is for indoor use only.
Do not allow the power cord to hang over the edge of a table or
touch hot surfaces.
Do not place the appliance on or near a gas stove, electric burner
or any other heated oven.
When disconnecting the appliance, pull the plug out of the
socket. Do not pull on the power cord.
Do not use the appliance for anything other than its intended
purpose.
This appliance can be used by children aged
from 8 years and above and persons with
reduced physical, sensory or mental capabilities
or lack of experience and knowledge if they
have been given supervision or instruction
concerning use of the appliance in a safe way
and understand the hazards involved. Children
shall not play with the appliance. Cleaning and
user maintenance shall not be made by children
unless they are older than 8 and supervised.
Keep the appliance and its cord out of reach of
children less than 8 years.
Engelsk
Engelsk
If the supply cord is damaged, it must be replaced by the
manufacturer, its service agent or similarly qualified personsin
order to avoid a hazard.
This appliance is intended for household use only.
Insert the plug into an earthed electrical socket. Ensure that the
voltage that should be used corresponds to the voltage specified
on the appliance.
The surface may be hot.
Please store this
instruction manual
in a smart place.
4 P.
The user may not perform service on any parts of this appliance. For
service, contact a qualified service technician.
This appliance comes with a short power cord in order to reduce risks
resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
An extension lead may be used with care, and the marked electrical
rating must be at least as great as the electrical rating of the appliance. The extension lead must be positioned so that it will not drape
over the counter or tabletop where it can be pulled on by children,
or cause a tripping hazard. The electrical rating of this appliance is
stated on the base plate of the unit.
Before first use
Before using the appliance for the first time, clean the baking plates
with a damp cloth.
We recommend that you season the baking plates with a little oil the
first time you use the appliance. You do not need to repeat this later.
The first two waffles should not be eaten.
The use of cooking spray in the waffle iron is not recommended.
Engelsk
Engelsk
How to make waffles
1
C
lose the waffle iron and prepare the batter while the waffle iron
heats up.
2 T
he indicator light around the thermostat button is red. When
the indicator light turns green (after about 4 minutes), the waffle
iron is ready for baking.
3 Open
the waffle iron and pour the batter into the middle of each
of the lower baking plates. Use the scoop provided to ensure
that you have the correct amount of batter. Close the appliance carefully. Do not force it together. Steam may be emitted
between the baking plates.
4 When the green indicator light goes out, a red light comes on.
There are many
different waffle
recipes - we have
collected some of
them wilfa.com
After several minutes, the green light comes on again, indicating
that the waffles are ready.
5 If you think the waffles are too dark or too light, adjust the ther-
mostat.
NB!
„„ Ensure that your fingers do not come into contact with the baking
plates.
P. 5
„„ During baking, the red light will switch on and off and the thermostat will keep the waffle iron at the appropriate temperature.
„„ Waffles are cooked in about 3 minutes or longer, depending on
your personal taste. When the waffles are ready, open the waffle
iron and remove the waffle with a plastic or wooden spatula. Never use a metal knife, as this may damage the non-stick coating.
„„ The appliance must be kept closed between baking.
„„ After use, pull the plug out of the socket.
Useful tips
1
F
1.Always pre-heat the waffle iron before baking. First insert the
plug, and then prepare the batter while the waffle iron heats up
2 If you want light-coloured waffles, turn the thermostat down (to
the left). If you prefer darker waffles, turn the thermostat up (to
the right)..
3 If the cover does not open easily, leave the waffle to bake for a
little longer and then try to lift the cover again.
4 If the waffle sticks to the upper baking plate, remove it using a
plastic or wooden spatula.
Engelsk
Engelsk
5 To avoid burning your mouth, allow the waffle to cool slightly
on a wire rack before eating.
6 Garnish
baked waffles with fruit or ice cream to create your own
specialities.
Cleaning
„„ Always pull out the plug before cleaning and allow the appliance
to cool down.
„„ Do not immerse the appliance in water or hold it under running
water.
„„ Wipe the upper surface of the waffle iron with a slightly damp
cloth.
„„ Use kitchen paper or another suitable cloth to clean the baking
plates after they have cooled down.
„„ Never use sharp or pointed objects or abrasive powder to clean.
Teknisk info
230V~50Hz 1700W.
Wipe the upper
surface of the waffle
iron with a slightly
damp cloth. a damp
cloth so that it is
ready for next time!
6 P.
Waffle recipes:
Vanilla waffles
150 g butter or margarine
200 g sugar
Vanilla sugar
1/2 tsp salt
250 g plain flour
1 scant tsp baking powder
1-2 tbsp cream
Milk
How to make: Combine the butter, sugar, salt, vanilla sugar, flour,
baking powder and cream. Mix well. Add milk until your batter has
the right consistency. If you want to use eggs in the batter, mix these
in together with the other ingredients.
Engelsk
Engelsk
Cheese waffles
200 g butter or margarine
1/2 tsp salt
200 g flour
1/2 tsp baking powder
50 ml tepid water
2 tbsp shredded cheese
Paprika
How to make: Combine the butter and salt. Add the baking powder,
sifted flour and tepid water in this order. Finally, add the shredded
cheese and paprika to taste. These waffles should be baked slowly.
Apple waffles
150 g butter or margarine
200 g sugar
1/2 scant tsp salt
250 g flour
1 scant tsp baking powder
1 scant tsp cinnamon
A pinch of ground cloves
2 grated apples
Milk
Garnish: Icing sugar
How to make: As for vanilla waffles.
P. 7
Cake waffles
200 g butter or margarine
165 g sugar
350 g flour
1 tbsp Rum (may be substituted with 1-2 drops Rum essence)
Vanilla sugar
1 tsp baking powder
Water
How to make: Combine all the ingredients. Add water until your
batter has the right consistency. See www.wilfa.com for more tips and
recipes.
Engelsk
Engelsk
According to the Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive, this type of waste
must be collected and treated separately. If it becomes necessary to dispose of this product
at some point, kindly make sure that it is not discarded with your everyday household refuse.
Instead, bring the product to your closest WEEE collection centre.
Markedføres i Norge av:
1481 Hagan, Norway
WILFA AS
Tlf: 67 06 33 00
Industriveien 25
Fax: 67 06 33 91
Postboks146, Hagan
salg@wilfa.com
wilfa.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising