CN236223T
CN236223T
FROST FREE REFRIGERATOR-FREEZER type II
FROST FREE CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA typu II
FROST ZDARMA CHLADNIČKA-MRAZÁK typu II
FROST ZDARMA CHLADNIČKA-MRAZNIČKA typu II
CN228220
CN236230
WARNING!
In order to ensure a normal operation of your refrigerating appliance, which uses a completely environmentally
friendly refrigerant the R600a (flammable only under certain conditions) you must observe the following rules:
 Do not hinder the free circulation of the air around the appliance.
 Do not use mechanical devices in order to accelerate the defrosting, others than the ones recommended by the
manufacturer.
 Do not destroy the refrigerating circuit.
 Do not use electric appliances inside the food keeping compartment, other than those that might have been
recommended by the manufacturer.
UWAGA!
Producent nie będzie ponosić odpowiedzialności za szkody wynikłe z niestosowania się do zaleceń zawartych w
instrukcji obsługi. Instrukcję obsługi należy przechowywać w bezpiecznym miejscu tak, aby można było z niej
korzystać w razie konieczności. Może być ona przydatna również dla innego użytkownika.
UPOZORNĚNÍ!
Aby byl zajištěn normální provoz vaší chladničky, která používá pro životní prostředí zcela neškodné chladicí
médium R600a (vznětlivé pouze za určitých podmínek), musíte dodržet následující pravidla:
 Nebraňte ve volné cirkulaci vzduchu kolem přístroje.
 Nepoužívejte mechanická zařízení pro zrychlení odmražení kromě těch, která jsou doporučená výrobcem.
 Nelikvidujte chladicí okruh.
 Nepoužívejte elektrické spotřebiče uvnitř prostoru pro potraviny kromě těch, která by mohl doporučit výrobce.
VAROVANIE!
Aby sa zabezpečila normálna prevádzka vašej chladničky, ktorá používa úplne ekologicky nezávadné chladivo
R600a (horľavé len pri určitých podmienkach), musíte dodržiavať nasledujúce pravidlá:
 Nebráňte voľnej cirkulácii vzduchu okolo spotrebiča.
 Nepoužívajte mechanické prístroje na urýchľovanie rozmrazovacieho procesu, iné ako odporúča výrobca.
 Neporušujte chladiaci okruh.
 Nepoužívajte elektrické spotrebiče vo vnútri pípacieho priestoru potravín, iné ako tie, ktoré odporúčal výrobca.
This appliance is not intended for use by person with reduced physical, sensory or mental
capabilities or lack of experience and knowledge unless they have been given supervision or
instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
Używanie urządzenia przez osoby z fizycznymi sensorycznymi lub mentalnymi
ograniczeniami powinno odbywać się tylko pod kontrolą osób odpowiedzialnych za ich
bezpieczeństwo.
Należy dopilnować, aby dzieci nie używały urządzenia do zabawy.
Tento spotřebič by neměly používat osoby se sníženou fyzickou, senzorickou nebo
mentální způsobilostí a nebo s nedostatečnými zkušenostmi a poznatky. Tyto osoby můžou
spotřebič používat jen pod dohledem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost, a nebo pokud
je zodpovědná osoba poučila o správném používaní spotřebiče.
Děti by měly být pod dozorem, aby si nehrály se spotřebičem.
Tento spotrebič by nemali používať osoby so zníženou fyzickou, senzorickou alebo
mentálnou spôsobilosťou alebo s nedostatočnými skúsenosťami a poznatkami. Tieto osoby
môžu spotrebič používať len pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť, alebo ak
ich zodpovedná osoba poučila o správnom používaní spotrebiča.
Deti by mali byť pod dozorom, aby sa nehrali so spotrebičom.
EN
Index
Safety comes first ! /1
Transport instructions /2
Disposal;Device Setup /2
Electrical connections /2
Get to know your device /3
Prior to startup /3
Setting the operating temperature /3
Cooling /5
Freezing /5
Defrosting of the device /6
Replacing the interior light bulb /7
Cleaning and care /7
Practical tips and notes /8
Examples of Use /9
Placing the food /9
Setting recomandation /9
Normal operating noises /10
Practical advice concerning the reduction of the electricity
consumption /10
What, if.... /11
Reversing the doors /12
Technical data /12
PL
Spis treści
Przede wszystkim bezpieczeństwo! /13
Instrukcje transportowe /14
Ustawienie chłodziarki; Połączenia elektryczne /14
Poznając swoją chłodziarkę /15
Przed uruchomieniem /15
Nastawianie temperatury roboczej /15
Chłodzenie /17
Zamrażanie /17
Rozmrażanie chłodziarki /18
Wymiana żarówki oświetlenia wewnętrznego /19
Czyszczenie i konserwacja /19
Rady i uwagi praktyczne /20
Przykłady zastosowań /21
Rozmieszczenie żywności /21
Zalecane ustawienia /21
Normalne odgłosy eksploatacyjne /22
Co robić, gdy... /22
Rady praktyczne jak zmniejszyć zużycie energii
elektrycznej /23
Przekładanie drzwi /23
Dane techniczne /24
Tabliczki znamionowe /24
CZ
Obsah
Bezpečnost především! /25
Pokyny pro transport /26
Nastavení zařízení; Elektrické zapojení /26
Seznámení s vaším spotřebičem /27
Před spuštěním /27
Nastavení provozní teploty /27
Chlazení /29
Mražení /30
Odmrazování spotřebiče /30
Výměna vnitřní žárovky /31
Praktické tipy a poznámky /32
Příklady použití /33
Vkládání potravin /33
Doporučené nastavení /33
Běžné provozní zvuky /34
Praktické rady ohledně snižování spotřeby elektřiny /34
Co dělat, když… /35
Změna dvířek /35
Technické parametry /36
SK
Index
Bezpečnosť na prvom mieste! /37
Inštrukcie prepravy /38
Nastavenie spotrebiča /38
Elektrické prepojenia /38
Poznávanie spotrebiča /39
Pred spustením /39
Nastavenie prevádzkovej teploty /39
Chladenie /41
Mrazenie /41
Rozmrazovanie zariadenia /42
Výmena žiarovky vnútorného osvetlenia /42
Čistenie a údržba /42
Praktické tipy a poznámky /43
Príklady použitia /44
Umiestnenie jedla /44
Odporúčanie pre nastavenie /44
Normálny prevádzkový hluk /45
Praktické rady týkajúce sa zníženia spotreby elektrickej
energie /45
Čo, ak... /46
Obrátenie dverí /46
Technické údaje /47
1
2
3
4
5
6
7
9
11
8
10
EN
Instruction for use
Congratulations on your choice of our product which will certainly provide you with many years of
good service.
Safety comes first!
Please read the operating manual carefully. It contains important information on how to use your
device. If instructions are not adhered to, you may lose your right to service at no charge during the
warranty period. Please keep this manual in a safe place and pass it on to later users if applicable.
• Do not connect your appliance to the power supply until all packing and transit protectors have
•
•
•
•
•
•
•
•
been removed.
Leave to stand upright for at least 12 hours before switching on to allow the system to settle if
transported horizontally.
This appliance must only be used for its intended purpose, i.e. the storing and freezing of
edible foodstuff.
We do not recommend use of this appliance in an unheated, cold room e.g. garage,
conservatory, annex, shed, outdoors, etc. See ‘Location’.
On delivery, check to make sure that the product is not damaged and that all the parts and
accessories are in perfect condition.
Do not operate a damaged appliance; if in doubt, check with your dealer.
Do not allow children to play with the appliance.
Do not sit or stand on or let the children sit or stand on the appliance or on the pull-out parts.
Do not hang on the appliance door.
• Your device contains no fluoridated coolants (CFC/HFC), but contains the coolant isobutane
(R600a), a natural gas which is highly compatible with the environment.
(R600a) is easily flammable. Therefore, be sure that the cooling circuit is not damaged either
during transport or during operations.
In the event of damage;
• Avoid any open flame, sources of sparks and flammable substances.
• Immediately air the room in which the appliance is located.
• In case the coolant spraying out contacts your eyes it may cause eye injuries.
• The space in the room where the appliance is installed must not be smaller than 10 cubic metres.
• Do not dispose of the appliance in a fire. Your appliance contains non CFC substances in the
insulation which are flammable.
• Please contact the local authority in your region for information on disposal methods and
facilities available.
Warning - Keep ventilation openings on the appliance enclosure or in the built-in structure,
clear of obstruction.
Warning - Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting
process, other than those recommended by the manufacturer.
Warning - Do not damage the refrigerant circuit.
Warning - Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the
appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.
• Avoid touching the metal condenser wiring on the backside of the appliance; there is risk of injury.
• In the event of a possible malfunction, disconnect the appliance from the power supply first.
• Prior to cleaning the device always unplug the power supply or shut off the fuse.
Do not pull from the cable - pull from the plug.
• Repairs to the electrical equipment may only be made by qualified experts. If the connection
cable is damaged, the manufacturer or customer service must replace it in order to avoid
danger.
1
EN
Instruction for use
Location
Transport instructions
Only place the appliance, as shown in the
illustration in dry rooms which can be aired.
The appliance should be transported only in
upright position.
Before the performance of the working test in the
shop, the packing of the appliance must be intact.
After a transport in the horizontal position, the
device may only be taken into operation 12 hours
after being stood up vertically again.
The appliance must be protected against rain,
moisture and other atmospheric influences.
The manufacturer assumes no liability if safety
instructions are disregarded.
Avoid direct sunlight or direct heat sources such
as a stove or a heater.
If this cannot be avoided, the following minimum
distances should be maintained:
Electric stoves: 3,00 cm
Heater: 3,00 cm
Cooling devices: 2,50 cm
• Ensure sufficient air circulation for your device.
• Make sure that sufficient room is provided
around the appliance to ensure free air circulation
(Item 3).
Fit the two plastic wall spacers supplied with
the appliance rotating 1/4 turn to the condenser at
the back of the appliance (Item 4).
• The appliance should be located on a smooth
surface. The two front feet can be adjusted as
required (Item 5). To ensure that your appliance is
standing upright adjust the two front feet by turning
clockwise or counter-clockwise, until the product is in
firm contact with the floor.
Correct adjustment of feet avoids excessive
vibration and noise.
Disposal
Make the device unusable immediately.
Pull out the mains plug and cut the power cable.
Remove or destroy snap or latch locks
before disposing of the device. In this
manner you prevent children from locking
themselves in and endangering their lives.
Device setup
• Do not operate your appliance in a room where
the temperature is likely to fall below
10°C at night and/or especially in winter. At lower
temperatures the appliance may not operate,
resulting in a reduction in the storage life of the
food.
Electrical connections
Warning
This appliance must be grounded.
• Check whether the power type and voltage in
your region corresponds to the one stated on the
rating label inside the appliance.
• The electrical safety of the appliance is only
assured when the grounding system in the house is
installed in accordance with regulations.
• When placing the appliance, do not let the power
cable get stuck under it; otherwise the cable will
be damaged.
• Ensure that the plug remains readily accessible.
Do not use a multiple adapter bar or an extension
cable.
• The climate class rate of your appliance is given
in Technical Features leaflet and written on the
rating label inside the appliance. It specifies the
appropriate operating ambient temperatures as
explained below.
Climatic class
Ambient temperatures
SN........................... +10 °C to 32 °C
N ............................ +16 °C to 32 °C
ST .......................... +16 °C to 38 °C
T.............................. +16 °C to 43 °C
SN-ST..................... +10 °C to 38 °C
SN-T ...................... +10 °C to 43 °C
2
EN
Get to know your device
Waring
Below information about accessories are supplied
just for reference. Below accessories may not be
exactly same as the accessories of your
appliance.
Item 1
1. Control panel
2. Interior light
3. Fresh Food fan
4. Wine rack
5. Adjustable Cabinet shelves
6. Crisper cover
7. Salad crispers
8. Fresh zone compartment
9. Ice tray support & ice tray
10. Compartment for quickly freezing
11. Compartments for frozen froods keeping
12. Adjustable front feet
13. Dairy Compartment
14. Shelf for jars
15. Shelf for bottles
16. Freezer fan
Instruction for use
Setting the operating temperature
Fresh Food and Freezer Compartment Temperature
can be adjused by the electronic display (Item 2)
Dual cooling system:
Your refrigerator is equipped with two separate
cooling systems to cool the fresh food compartment
and freezer compartment. Thus, air in the fresh food
compartment and freezer compartment do not get
mixed.
Thanks to these two separate cooling systems,
cooling speed is much higher than other type
refrigerators.
Odors in the compartments do not get mixed. Also
additional power saving is provided since the
defrosting is performed individually.
The fans has the purpose to provide the
circulation of the air in compartment.
Prior to startup
Before you begin operating your device,
the following points should be re-checked for
safety:
• Is the device standing properly on the floor?
• Is there sufficient space for good air
circulation?
• Is the interior clean? (Also see the section
“Cleaning and care”)
• Now connect the appliance to the mains.
The compressor is turned on; the interior light
comes on when the Fridge door is opened.
Do not place foodstuff into the refrigerator until the
temperature has reached the desired level.
3
EN
Instruction for use
Description of the Control Functions
9- Quick Freeze Function
Quick Freeze indicator turns on when the Quick
Freeze function is on. To cancel this function
press Quick Freeze button again. Quick Freeze
indicator will turn off and return to its normal
settings. If you do not cancel it, Quick Freeze will
cancel itself automatically after 4 hours or when
the freezer compartment reaches to the required
temperature.
If you want to freeze large amounts of fresh food,
press the Quick Freeze button before putting the
food into the freezer compartment. If you press
the Quick Freeze button repeatedly with short
intervals, the electronic circuit protection will be
activated and the compressor will not start up
immediately.
This function is not recalled when power restores
after a power failure.
1- Quick Fridge Function
When you press Quick Fridge button, the
temperature of the compartment will be colder
than the adjusted values.
This function can be used for food placed in the
fridge compartment and required to be cooled
down rapidly.
If you want to cool large amounts of fresh food, it
is recommended to active this feature before
putting the food into the fridge. Quick Fridge
indicator will remain lit when the Quick Fridge
function is enabled. To cancel this function press
Quick Fridge button again. Quick Fridge indicator
will turn off and return to its normal settings.
If you do not cancel it, Quick Fridge will cancel
itself automatically after 2 hours or when the fridge
compartment reaches to the required temperature.
This function is not recalled when power restores
after a power failure.
10- Quick Freeze Indicator
This icon flashes in an animated style when the
Quick Freeze function is active.
2- Quick Fridge Indicator
11- Eco-Fuzzy (Special Economic Usage)
This icon flashes in an animated style
when the Quick Fridge function is active.
Function
Press the Quick Freeze button for 3 seconds to
activate the Eco Fuzzy Function. Refrigerator will
start operating in the most economic mode at least
6 hours later and the economic usage indicator
will turn on when the function is active. Press the
Quick Freeze button for 3 seconds again to
deactivate the Eco Fuzzy Function.
3- Fridge Set Function
This function allows you to make the fridge
compartment temperature setting.
Press this button to set the temperature of the
fridge compartment to 8, 6, 4, 2 respectively.
4- Fridge Compartment
Temperature Setting Indicator
Indicates the temperature set for the Fridge
Compartment.
12- High Temperature/ Error Warning
Indicator
This light comes on during high temperature
failures and error warnings.
5-Fridge Compartment Temperature
Indicator
8, 6, 4 and 2 indicators light up continuously.
13- Economic Usage Indicator
Economic Usage Indicator turns on when the
Freezer Compartment is set to -18°C. Economic
Usage Indicator turns off when the Quick Fridge or
Quick Freeze function is selected.
6- Freezer Set Function
This function allows you to make the freezer
compartment temperature setting. Press this
button to set the temperature of the freezer
compartment to -18, -20, -22 and -24 respectively.
7- Freezer Compartment
Temperature Setting Indicator Indicates the
temperature set for the Freezer Compartment.
8- Freezer Compartment
Temperature Indicators
-24, -22, -20 and -18 indicators light up
continuously.
4
EN
Instruction for use
Cooling
14-Energy Saving Mode
Press Quick Freeze button for 3 seconds, Energy
saving icon will light up. If no button on the display
is pressed for 10 minutes and if the door is not
opened, Energy Saving Mode will be activated. In
Energy Saving Mode, all icons on the display
other than energy saving icon will turn off.
When the Energy Saving Mode is active, if any
button is pressed or the door is opened, Energy
Saving Mode will be exited and the icons on
display will return to normal. If the Quick
Freeze button is pressed for 3 seconds again,
Energy Saving icon will turn off and Energy Saving
Mode will not be active.
Food storage
The fridge compartment is for the short-term
storage of fresh food and drinks.
Store milk products in the intended compartment
in the refrigerator.
Bottles can be stored in the bottle holder or in the
bottle shelf of the door.
Raw meat is best kept in a polyethylene bag at the
second shelf from the top of the refrigerator.
Allow hot foods and beverages to cool to room
temperature prior to placing them in the
refrigerator.
15- Key Lock Mode
Press Quick fridge and FF Set buttons
concurrently for 3 seconds. Key lock icon will light
up and key lock mode will be activated. Buttons
will not function if the Key Lock mode is active.
Press Quick fridge and FF Set buttons
concurrently for 3 seconds again. Key lock icon
will turn off and the key lock mode will be exited.
It is suggested not to keep frozen food over
crisper cover for thawing purposes.
The other shelves can be used for thawing
purposes.
Attention
Store concentrated alcohol only standing upright
and tightly closed.
Attention
Do not store explosive substances or containers
with flammable propellant gases (canned cream,
spray cans etc.) in the appliance. There is a
danger of explosion.
Freezing
Freezing food
The freezing area is marked with
symbol.
You can use the appliance for freezing fresh food
as well as for storing pre-frozen food Please refer
to the recommendations given on the packaging of
your food.
Attention
Do not freeze fizzy drinks, as the bottle may burst
when the liquid in it is frozen.
Be careful with frozen products such as coloured
ice-cubes.
5
EN
Instruction for use
Making ice cubes
Do not exceed the freezing capacity of your
appliance in 24 hours. See Technical Features
leaflet.
In order to maintain the quality of the food, the
freezing must be effected as rapidly as possible.
Thus, the freezing capacity will not be
exceeded, and the temperature inside the freezer
will not rise.
Fill the ice-cube tray 3/4 full with water and place it
in the freezer.
As soon as the water has turned into ice, you can
take out the ice cubes.
Never use sharp objects such as knives or forks to
remove the ice cubes. There is a risk of injury!
Let the ice cubes slightly thaw instead, or put the
bottom of the tray in water for a short moment.
Attention
Keep the already deep-frozen food always
separated with freshly placed food.
Defrosting of the device
When deep-freezing hot food, the cooling
compressor will work until the food is completely
frozen. This can temporarily cause excessive
cooling of the refrigeration compartment.
The appliance is a frost free refrigerator.
So there will not be any frost accumulation
inside the food storage area.
If you find the freezer or fresh food door difficult to
open just after you have closed it, don’t worry.
This is due to the pressure difference which will
equalize and allow the door to open normally after
a few minutes.
You will hear a vacuum sound just after closing
the door. This is quite normal.
However there will be an automatic defrost at the
evaporation area of the appliance when it needs.
The water drams into reservoir at the back of the
appliance and evaporates automatically through
the compressor heat .
Ensure that the reservoir is fixed properly above
the compressor.
Chill compartment
You can increase the inner volume of your
refrigerator by removing the desired snack
compartment. Pull the compartment towards
yourself until it is stopped by the stopper. Raise
the front part for approximately 1 cm and pull the
compartment towards yourself again to remove it
completely.
You can place the food that you want to freeze in
order to prepare them for freezing in these
compartments. You can also use these
compartmentsif you want to store your food at a
temperature a few degrees below the fridge
compartment.
Warnings!
The fans inside the freezer and fresh food
compartments circulates cold air. Never insert any
object through the guard. Do not allow children to
play with the fresh food andfreezer fan.
Never store products that contain inflammable
propellant gas (eg dispensers, spray cans etc.) or
explosive substances.
Don’t cover the shelves with any protective
materials, which may obstruct air circulation.
Do not allow children to play with the appliance or
tamper with the controls.
Do not obstruct the fan guards to ensure that you
obtain the best possible performance from your
appliance. (Item 9 and Item 10)
Warning!
Your appliance is fitted with 2 circulating fans
which are essential for the performance of the
refrigerator. Please ensure the fans are not
blocked (stopped) or impaired by food or
packaging. Blocking (stopping) or impairing the
fan can result in an increase of the internal freezer
temperature (Thawing).
6
EN
Instruction for use
Clean the condenser at the back of the appliance
once a year using a brush or a vacuum cleaner.
Dust build-up leads to increased energy
consumption.
Inspect the door gasket at regular intervals.
Clean with water only, and wipe totally dry.
Replacing the interior light bulb
(Item 11)
In case that the light bulb is out of function it is
easily to replace. First make sure that the
refrigerator / freezer is disconnected from the
power supply by removing the plug. Take a flat
screwdriver and keep it carefully without force into
the left gap between lamp cover and internal
cabinet. Then press the handle of the screwdriver
carefully to the left side until you notice that the left
pin of the cover is disengaged . Repeat this
procedure on the right gap, however now press
the handle of the screwdriver carefully to the right
side. If both sides are loosened the cover can be
removed easily.
Ensure that bulb is screwed securely in the bulb
holder. Plug the appliance into the power supply. If
the light still fails, replace E14 screw-cap type 15
Watt (Max) bulb from your local electrical store
and then fit it. Carefully dispose of the burnt-out
light bulb immediately.
If you have changed the light bulb please fix the
cover again in it’s former position. Take care that
the cover snaps-in correctly.
Cleaning of the accessories
Door shelves:
Remove all food from the door shelves.
Lift the cover of the shelf upwards and pull it off
sideward.
Remove the bottom of the door shelf by pushing it
upwards.
Collecting container (Pan):
Make sure that the pan at the back of the
appliance is always clean.
Gently release the snap of the pan from the
compressor by pushing it using a tool (like
screwdriver), so that the pan can be removed.
Lift the pan, clean it and wipe it dry.
Re-assemble in reverse order.
Crisper or Drawers:
To clean a drawer, pull it out as far as possible, tilt
it upwards and then pull it out completely
(Item 7-8).
Cleaning and care
Interior and Exterior Surfaces
Attention
Always unplug the power cable or switch
off the circuit breaker before cleaning.
Clean the exterior using lukewarm water and a
mild detergent.
Never use detergents, abrasive or acidic agents.
Wipe the inside compartment dry.
Be careful to prevent water from getting into
contact with the electrical connections of the
temperature control or the interior light.
If the device is not going to be used for a
long period of time, unplug the power cable and
remove all food. Clean the appliance and keep the
door open.
To preserve the appearance of your appliance,
you can polish the exterior and the door
accessories with a silicone wax.
7
EN
Instruction for use
Practical tips and notes
Freezing
Cooling
• Always leave food to thaw in a container that
allows the thawing water to run off.
• Do not exceed the maximum allowable freezing
capacity when freezing fresh food (see the section
"Freezing")
• Do not give children ice-cream and water ices
direct from the freezer.
The low temperature may cause freeze burns on
lips.
• Never re-freeze defrosted food; defrosted food
must be consumed within 24 hours. Only food that
has been cooked can be refrozen.
• Do not take out frozen food with wet hands.
• Store only fresh and impeccable food.
• Always use appropriate packaging material to
avoid odour penetration or degradation of the
food.
• Store commercially frozen food in accordance
with the instructions given on the packaging.
• Freeze cooked food in small quantities. This
ensures rapid freezing and maintains the quality of
the food.
• Do not freeze liquid in tightly closed bottles or
containers.
The bottles/containers may burst at low
temperatures.
• Carry pre-frozen food in suitable bags and place
it in your freezer as soon as possible.
Always defrost food in the fridge compartment.
• Clean fresh food and vegetables before storing
in the crisper bin.
• Always pack or wrap food, or put it in a suitable
container, before storing it in the appliance.
• Wrap food which is not suitable for storage at
cold temperatures in polyethylene bags
(pineapple, melons, cucumbers, tomatoes etc.).
• Food with strong odour or apt to acquire odour
should be wrapped in airtight or smellproof
packaging material.
• Keep fresh food separate from cooked food, to
avoid bacteria contamination.
• Never keep fresh meat in the fridge for more
than 2 or 3 days.
• Remove any left-over canned food from the can
and store it in a suitable container.
• Refer to the shelf life indicated on the food
packaging.
• Do not obstruct the air circulation inside the
device by covering the shelves.
• Never keep any dangerous or poisonous
substances inside your device.
• Always check food that has been stored for a
long period of time for its suitability for
consumption.
• Do not store fresh and cooked food together in
the same container.
• Close the door immediately after opening, to
avoid unnecessary energy consumption.
• Do not use hard or sharp objects to remove the
ice build-up.
• Do not load hot food into your appliance.
8
EN
Instruction for use
Examples of Use
White wine, beer and mineral water
Bananas
Fish or offal
chill before use
do not store in a fridge
store in polyethylene bags only
use airtight containers or polyethylene bags; for
best results, take out from the fridge an hour
before consumption.
store only for a short period of time, use airtight
packaging/wrapping
do not store together with delicate food such as
cooked food or milk
Cheese
Melons
Raw meat and poultry
Placing the food
Various frozen food such as meat, fish, ice cream,
vegetables and etc.
Egg
Food in pans, covered plates and closed
containers
Small and packaged food or drinks (such as milk,
fruit juice and beer)
Vegetables and fruits
Delicatessen products (cheese, butter, salami and
etc.)
Freezer compartment shelves
Egg holder
Fridge compartment shelves
Fridge compartment door shelves
Crisper
Fresh zone compartment
Setting recomandation
Freezer Compartment
Adjustment
-18 or -20°C
Explanations
Fridge Compartment
Adjustment
4°C
-22 or -24°C
4°C
Quick Freeze
4°C
-18°C or colder
2°C
-18°C or colder
Quick Fridge
This is the normal recommended setting.
These settings are recommended when the
ambient temperature exceeds 30°C.
Use when you wish to freeze your food in a
short time. Your refrigerator will return to its
previous mode when the process is over.
If you think that your fridge compartment is not
cold enough because of the hot conditions or
frequent opening and closing of the door.
You can use it when your fridge compartment is
overloaded or if you wish to cool down your food
rapidly. It is recommended that you activate
quick fridge function 4-8 hours before placing the
food.
9
EN
Instruction for use
3. We recommend the thawing of the packets
taken out from the freezer compartment be done
in the refrigerator compartment. For this purpose,
the packet which is going to be thawed will be
placed in a vessel so that the water resulting from
the thawing does not leak in the refrigerator
compartment. We recommend you to start the
thawing at least 24 hours before the use of the
frozen food.
4. We recommend reducing the number of door
openings to the minimum.
5. Do not keep the door of the appliance open
more than necessary and make sure that after
each opening the door is well closed. When doors
are open, warm air enters the fridge/freezer
cabinets and the appliance consumes more
energy to cool down the foodstuffs.Thus please do
not open doors frequently in order to save energy
and to keep foods at ideal storage temperature.
6. Maximum frozen food storage volume is
achieved without using the middle and upper
drawer provided in the freezer compartment.
Energy consumption of your appliance is declared
while the freezer compartment is fully loaded
without using the middle and upper drawer.
7. Do not block the freezer fan grill by
placing foods in front.There must always be left
minimum 3 cm open distance in front of the
freezer fan grill to allow necessary air flow to
freeze the compartment efficiently.
8. If you do not plan to store foodstuff in freshfood
compartment, please activate Eco Fuzzy function
for energy saving. Freezer compartment keeps
frezing normalıy.
9. Activate “Energy Saving Function”. When
energy Saving Function is active, all icons on the
display will turn off except energy saving icon. All
icons will be lightened, if freshfood door is opened
or display is touched.
10. Recommended temperature settings are +4°C
and -20°C for freshfood and freezer compartments
respectively.
Normal operating noises
Various functional noises are completely
normal due to the operation of the cooling
system of your appliance;
• Gurgling, hissing, boiling or bubbling noises are
caused by the refrigerant, circulating inside the
cooling system. These noises can still be heard for
a short period of time after the compressor shuts
off.
• Sudden, sharp cracking or popping noises are
caused by the expansion and contraction of the
inside walls or some components inside the
cabinets.
• Buzzing, whirring, pulsating or high-pitched
humming noises are caused by the compressor.
These noises are slightly louder at the start-up of
the compressor and reduce when the appliance
reaches the operating temperatures.
Also to avoid disturbing vibrations and
noises make sure that;
• Your refrigerator is standing level on all four feet.
• Your refrigerator is not in contact with the walls,
surrounding objects or kitchen cabinets and
furniture.
• Cans, bottles or dishes inside the refrigerator are
not touching and rattling against each other.
• All shelves and bins are mounted correctly inside
the refrigerator cabinets and doors.
Practical advice concerning the
reduction of the electricity
consumption
1. Make sure that the appliance is located in wellventilated areas, far from any source of heat
(cooker, radiator etc.). At the same time, the
location of the appliance must be done in such a
way that it prevents it to be under the direct
incidence of the sunbeams.
2. Make sure that the food purchased in
refrigerated/frozen condition is placed into the
appliance as soon as possible, especially during
summertime. It is recommended to use thermal
insulated bags to transport the food home.
10
EN
Instruction for use
What, if....
5- There is error messages and alarm
1- The appliance will not work, even
though it is switched on.
Incase any failure condition due wiring connection
of the appliance occurs, and then the alarm icon
on the display (Fig. 2/12) starts blinking together
with the relevant error message.
• Check if the power cable is properly connected!
• Check if the mains supply is in order, or if a
circuit breaker has been tripped!
• Check the temperature control for correct
setting!
Incase some certain characters (E0, E3, ..etc.)
appear on the display then contact with the
customer service.
The alarm icon lights off just after the removal of
the failure.
2- There is a power failure.
6- There is actual fridge temperature failure
Keep the doors of your device closed. Frozen food
will not be affected if the power failure lasts less
than the ‘Conservation Time From Failure” (hours)
declaration mentioned in the Technical Features
leaflet. If the power failure lasts longer, check the
food and consume it immediately.
You can also cook the defrosted food and then refreeze it.
The appliance performs cooling considering the
fridge set temperature. The actual fridge
temperature shown on the display will reach the
adjusted fridge set temperature, when the
packages are cold enough.
There may be some oscillations on the actual
fridge temperature shown on the display due;
a) The fridge door is Opened / Closed frequently
b) Loading warm packages inside the fridge.
c) Leaving the fridge door open for a long period
of time
3- The interior light does not work.
Check the power supply!
Check the installation of the light bulb! Unplug
the power cable before checking the light bulb.
(Also see the section “Replacing the interior light”)
7- Other possible malfunctions
Not every malfunction is a case for our customer
service. Very often, you can easily resolve the
problem without requesting service.
Before requesting service, please check if the
malfunction has been caused by an operating
error. If this is the case, and a service has been
requested, a service charge will be levied even if
the device is still under guarantee.
4- There is high temperature alarm
If the actual temperature of the freezer
compartment is warm then the alarm icon on the
display (Fig. 2/12) lights on. The alarm icon lights
off when the actual temperature of the freezer
compartment cools down.
The high temperature alarm may rise up due
following situations.
a) Warm food storage
b) Warm air in the freezer compartment
c) Freezer door is left open for a long time
If the problem persists please contact your dealer
or customer service.
Please have the type and serial number of your
device when calling. The rating label is located
inside.
If the high temperature alarm remains on for more
than 24 hours then contact with the customer
service.
The high temperature alarm is not active in
24 hours after plugging the appliance into the
electricity.
11
EN
Instruction for use
Door Open Alarm
Reversing the doors
There is a built in buzzer in the appliance that will
inform customer if the fridge door is left open for a
minute. This alarm is a periodic alarm and it
reminds the customer that the fridge door is left
open.
The door of your refrigerator is designed to
operate towards both sides at your convenience. If
you want the door to open towards the other side,
please call the nearest authorized maintenance
service for assistance.
There is no buzzer alarm related to freezer door.
In order to stop the door open alarm, it is enough
to press any button on the display or close the
door. Thus the alarm will stop till next time.
Technical data
Brand
Model
Appliance type
CN236223T
FROST FREE REFRIGERATOR-FREEZER type II
Total gross volume (l.)
355
Total usable volume (l.)
321
Freezer usable volume (l.)
90
Refrigerator useful volume
231
Freezing capacity (kg/24 h)
6
Energy class (1)
A+
Power consumption (kWh/year) (2)
347
Autonomy (h)
17
Noise [dB(A) re 1 pW]
43
Ecological refrigerating agent R600a
(1) Energy class : A+++ . . . D (A+++ = more economical . . . D = less economical)
(2) The real power consumption depends on using conditions and appliance location.
The symbol
on the product or on packaging indicates that this product may not be treated as
household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of
electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help
prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could
otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information
about recycling of this product, please contact your local city office, you household waste disposal
service or the shop where you purchased the product.
12
Instrukcja użytkowania
PL
Gratulujemy wyboru naszego wyrobu, który z pewnością będzie dobrze służył przez wiele lat.
Przede wszystkim bezpieczeństwo!
Prosimy uważnie przeczytać tę instrukcję obsługi. Zawiera ona ważne informacje o tym, jak używać tego
nowego urządzenia. Jeśli nie przestrzega się instrukcji, można utracić prawo do bezpłatnego serwisu w okresie
gwarancji. Prosimy przechowywać tę instrukcję w bezpiecznym miejscu i przekazć ją ewentualnym przyszłym
użytkownikom chłodziarki.
• Prosimy nie przyłączać chłodziarki do prądu, dopóki nie zostanie usunięte całe opakowanie i
zabezpieczenia na czas transportu.
• Jeśli chłodziarkę transportowano w pozycji poziomej, przed włączeniem należy postawić ją w pionie na
co najmniej 12 godziny, aby przywrócić prawidłowy stan systemu.
• Chłodziarki tej można używać tylko w jej oryginalnym celu, czyli do przechowywania i zamrażania
żywności.
• Nie zalecamy używania tej zamrażarki w pomieszczeniach nieogrzewanych i chłodnych, takich jak
garaże, szklarnie, przybudówki, szopy, altanki, itp. Patrz ‘Umiejscowienie’.
• Prosimy sprawdzić przy odbiorze, czy chłodziarka nie jest uszkodzona, i czy wszystkie jej części i
akcesoria są w należytym stanie.
• Prosimy nie używać zamrażarki, jeśli jest uszkodzona, prosimy jej nie uruchamiać, a w razie
wątpliwości poradzić się sprzedawcy.
• Nie można pozwolić, aby zamrażarką bawiły się dzieci
• Nie można siadać ani stawać, a także pozwalać dzieciom siadać ani stawać ani na samej chlodziarce,
ani na wysuwanych z niej elementach.
• Nie wolno wieszać się na drzwiach zamrażarki.
Chłodziarka ta nie zawiera fluorowanych czynników chłodzących (CFC/HFC), a tylko chłodziwo
izobutanowe (R 600a), gaz ziemny nieszkodliwy dla środowiska naturalnego.
Gaz (R600 a) jest łatwopalny. Należy zatem upewnić się, że obieg chłodniczy nie został uszkodzony
ani w transporcie, ani przy pracy chłodziarki.
W razie uszkodzenia:
• Należy unikać otwartego ognia, źródeł iskrzenia oraz substancji łatwopalnych.
• Należy natychmiast przewietrzyć pomieszczenie, w którym stoi zamrażarka.
• Zbrudzenie oczu wyciekającym chłodziwem może spowodować ich uraz.
• Nie należy instalować chłodziarki w pomieszczeniu mniejszym niż 10 m3.
• Nie wolno pozbywać się chłodziarki poprzez spalenie jej. W izolacji chłodziarki zastosowano
pozbawione CFC substancje łatwopalne.
• Aby zasięgnąć informacji o możliwościach złomowania zamrażarki prosimy skontaktować się z
miejscowymi władzami.
•
Uwaga - Należy utrzymywać całkowitą drożność otworów wentylacyjnych w obudowie chłodziarki lub
otaczających ją przegrodach budowlanych.
Uwaga - W celu przyśpieszenia procesu rozmrażania zamrażarki nie należy używać żadnych
urządzeń mechanicznych ani innych środków poza zalecanymi przez jej producenta.
Uwaga - Nie wolno uszkodzić obwodu czynnika chłodniczego.
•
•
•
•
Uwaga - Wewnątrz komór zamrażarki do przechowywania żywności nie wolno używać żadnych
urządzeń elektrycznych, o ile nie są z rodzaju zalecanego przez jej producenta.
Aby uniknąć zagrożenia skaleczeniem, należy wystrzegać się dotykania metalowych przewodów
skraplacza z tyłu chłodziarki.
W razie ewentualnej awarii najpierw należy odłączyć zamrażarkę od zasilania elektrycznością.
Przed czyszczeniem chłodziarki zawsze należy wyjąć z gniazdka wtyczkę zasilania lub wyłączyć
bezpiecznik.
Wyjmując przewód zasilający z gniazdka należy ciągnąć za wtyczkę, nie za przewód.
Urządzenia elektryczne naprawiać mogą tylko wykwalifikowani fachowcy. W razie uszkodzenia
przewodu zasilającego, aby uniknąć niebezpieczeństwa, musi go wymienić producent, jego agent
serwisowy lub podobnie wykwalifikowany personel.
13
Instrukcja użytkowania
PL
Miejsce na chłodziarkę
Urządzenie należy umieścić wyłącznie tak, jak
pokazano na ilustracji, w suchym pomieszczeniu,
które można wietrzyć.
Należy wystrzegać się bezpośredniego
oddziaływania na chłodziarkę światła słonecznego
lub źródeł ciepła takich jak piec lub grzejnik.
Jeśli nie można tego uniknąć, należy zachować
następujące odległości minimalne:
Kuchenki elektryczne: 3,00 cm
Grzejnik: 3,00 cm
Urządzenia chłodnicze: 2,50 cm
• Należy zapewnić odpowiedni przepływ powietrza
wokół chłodziarki.
• Aby zapewnić swobodny przepływ powietrza,
należy wokół chłodziarki pozostawić
wystarczająco wiele wolnej przestrzeni (Rys. 3).
Należy umocować dwie plastykowe przegródki
dostarczone wraz z chłodziarką skręciwszy je o 1/4
obrotu w stronę skraplacza z tyłu chłodziarki. (Rys. 4).
• Chłodziarkę należy ustawić na równej powierzchni.
Dwie przednie nóżki można ustawić odpowiednio do
warunków (Rys. 5). Aby zapewnić pionowe
ustawienie chłodziarki należy nastawić dwie
przednie nóżki przekręcając je zgodnie ze
wskazówkami zegara lub przeciwnie do nich, aż
chłodziarka pewnie stanie na podłodze.
Prawidłowe ustawienie nóżek zapobiega
nadmiernym drganiom i hałasowi.
Instrukcje transportowe
Zamrażarkę należy transportować tylko w pozycji
pionowej.
Przed wykonaniem próby roboczej w sklepie,
opakowanie urządzenia musi być nienaruszone.
Po transportowaniu w pozycji poziomej
chłodziarkę uruchomić można dopiero w 12
godziny po ponownym postawieniu jej pionowo.
Chłodziarkę należy chronić przed deszczem,
wilgocią i innymi wpływami atmosferycznymi.
Producent chłodziarki nie przyjmuje
odpowiedzialności w przypadkach
nieprzestrzegania instrukcji bezpieczeństwa.
Złomowanie
Starej chłodziarki należy pozbyć się tak aby nie
zaszkodzić środowisku naturalnemu.
Wyciągnąć wtyczkę zasilania z gniazdka i odciąć
przewód zasilający. Przed złomowaniem
chłodziarki usunąć lub zniszczyć zamki
zatrzasków i zapadek. W ten sposób zapobiega
się zatrzaśnięciu się dzieci we wnętrzu chłodziarki,
co może być niebezpieczne dla ich życia.
Ustawienie chłodziarki
•Nie należy uzywać chłodziarki w pomieszczeniu,
w którym temperatura może spaśc poniżej 10 °C
w nocy, a zwłaszcza w zimie. Przy niższych
temperaturach chłodziarka może nie działać,
czego skutkiem będzie skrócenie dopuszczalnego
okresu przechowywania żywności.
Połączenia elektryczne
Uwaga
Urządzenie to musi być uziemione.
• Należy sprawdzić, czy rodzaj i napięcie zasilania
w miejscu ustawienia zamrażarki odpowiada
podanym na tabliczce znamionowej w jej wnętrzu.
• Bezpieczeństwo zamrażarki pod względem
elektrycznym zapewnione jest tylko wtedy, jeśli
domowy system uziemienia zainstalowano zgodnie z
przepisami.
• Ustawiając zamrażarkę należy zadbać, aby nie
stała na przewodzie zasilającym, co może grozić
jego uszkodzeniem.
• Należy zapewnić łatwy dostęp do wtyczki w
gniazdku zasilającym. Nie należy stosować ani
desek rozdzielczych z wieloma gniazdkami, ani
przedłużaczy.
• Strefy klimatyczne dla tej chłodziarki podano w
ulotce z Danymi Technicznymi oraz zapisano na
tabliczce znamionowej w jej wnętrzu. Podano tam
odpowiednie temperatury otoczenia według
poniższego opisu.
Strefy klimatyczne Temperatury otoczenia
SN .............................. +10 oC do 32 oC
N ................................. +16 oC do 32 oC
ST ............................... +16 oC do 38 oC
T ................................. +16 oC do 43 oC
SN-ST ......................... +10 oC do 38 oC
SN-T ........................... +10 oC do 43 oC
14
Instrukcja użytkowania
PL
Poznając swoją chłodziarkę
Uwaga
Poniższe informacje o akcesoriach podaje się
jedynie w celach referencyjnych. Poniższe
akcesoria mogą różnić się nieco od osprzętu tej
chłodziarki.
Rys. 1
1. Panel sterowania
2. Oświetlenie wewnętrzne
3. Wentylator komory chłodzenia
4. Półka na wino
5. Regulowane półki komory chłodziarki
6. Pokrywa pojemnika na świeże warzywa
7. Pojemniki na świeże warzywa
8. Komora na żywność świeżą – Komora 0
9. Tacka na lód
10. Komora szybkiego zamrażania
11. Komory do przechowywania żywności
mrożonej
12. Regulowane nóżki przednie
13. Pojemnik na nabiał
14. Balkonik na słoiki
15. Balkonik na butelki
16. Wentylator komory zamrażania
Nastawianie temperatury roboczej
Temperaturę w komorach chłodzenia i zamrażania
można nastawiać wg wskazań wyświetlacza
elektronicznego (Rys. 2)
Podwójny system chłodzący
Chłodziarka ta wyposażona jest w dwa odrębne
systemy chłodzące do chłodzenia komory na
żywność świeżą oraz komory zamrażalnika. A więc
powietrze w komorze na żywność świeża nie miesza
się z powietrzem w zamrażalniku. Dzięki tym dwóm
odrębnym systemom chłodzącym chłodzenie
zachodzi szybciej niż w innych chłodziarkach. Nie
mieszają się zapachy w tych komorach. Ponadto
dodatkowo oszczędza sie energię, ponieważ
odszranianie wykonywane jest indywidualnie.
Wentylator służy do zapewnienie obiegu powietrza
w komorze.
Przed uruchomieniem
Przed uruchomieniem chłodziarki należy
sprawdzić spełnienie warunków bezpieczeństwa w
następujących punktach:
• Czy chłodziarka stoi równo na podłodze?
• Czy miejsca wokół niej wystarczy na swobodny
przepływ powietrza?
• Czy wnętrze jest czyste? (Zobacz także rozdział
“Czyszczenie i konserwacja”)
• Teraz można włączyć urządzenie do sieci
zasilającej.
Skraplacz jest włączony, oświetlenie wnętrza
zapala się przy otwieraniu drzwi chłodziarki.
Zanim temperatura nie osiągnie pożądanego
poziomu, nie należy do chłodziarki wkładać
żywności.
15
Instrukcja użytkowania
PL
Opis funkcji sterowania
7- Wskaźnik ustawienia temperatury w
komorze zamrażania
1 - Funkcja szybkiego chłodzenia
Pokazuje temperaturę nastawioną w komorze
zamrażania.
Po naciśnięciu przycisku “Quick Fridge” [Szybkie
chłodzenie] temperatura w komorze spadnie
poniżej wartości nastawionej.
Funkcji tej używać można do gwałtownego
chłodzenia żywności w komorze chłodzenia.
Jeśli ochłodzona ma być znaczna ilość świeżej
żywności, zaleca się uruchomienie tej funkcji
przed włożeniem żywności do chłodziarki.
Wskaźnik szybkiego chłodzenia będzie się palić
przez cały czas, gdy funkcja ta pozostaje
załączona. Aby wyłączyć tę funkcję, ponownie
naciśnijcie przycisk "Quick Fridge" [Szybkie
chłodzenie]. Wskaźnik Quick Fridge [Szybkie
chłodzenie] zgaśnie i ustawienia temperatury
powrócą do normalnych wartości.
Jeśli nie wyłączy się szybkiego chłodzenia,
funkcja ta wyłączy się automatycznie po 2
godzinach lub gdy temperatura w komorze
chłodzenia osiągnie żądaną wartość.
Funkcja ta nie zostanie wywołana przy
przywróceniu zasilania po jego awaryjnym
wyłączeniu.
8- Wskaźnik ustawienia temperatury w
komorze zamrażania:
wskaźniki temperatur -24, -22, -20 oraz -18 palą
się ciągle.
9 - Funkcja szybkiego zamrażania
Wskaźnik szybkiego zamrażania zapala się po
załączeniu funkcji szybkiego zamrażania. Aby
wyłączyć tę funkcję, ponownie naciśnij przycisk
"Quick Freeze" [Szybkie zamrażanie]. Wskaźnik
"Quick Freeze" zgaśnie i ustawienia temperatury
powrócą do normalnych wartości. Jeśli nie
wyłączy się szybkiego zamrażania, funkcja ta
wyłączy się automatycznie po 4 godzinach lub gdy
temperatura w komorze zamrażania osiągnie
żądaną wartość.
Jeśli chcecie zamrozić znaczne ilości świeżej
żywności, naciśnijcie przycisk "Quick Freeze"
przed włożeniem jej do komory zamrażalnika. Za
wielokrotnym naciskaniem raz po raz przycisku
szybkiego zamrażania Quick uruchomi się
elektroniczne zabezpieczenie i sprężarka nie
zostanie uruchomiona od razu.
Funkcja ta nie zostanie wywołana przy
przywróceniu zasilania po jego awaryjnym
wyłączeniu.
2 - Wskaźnik szybkiego chłodzenia
Ikonka ta miga w animowany sposób,
gdy funkcja Quick Fridge [Szybkie chłodzenie] jest
czynna.
3 - Funkcja nastawiania temperatury
chłodzenia
10 - Wskaźnik szybkiego zamrażania
Funkcja ta umożliwia nastawienie temperatury w
komorze chłodzenia.
Naciśnij ten przycisk, aby nastawić temperaturę w
komorze chłodzenia odpowiednio na 8, 6, 4, 2.
Ikonka ta miga w animowany sposób, gdy
załączona jest funkcja szybkiego zamrażania.
11 - Funkcja Eco-Fuzzy (Specjalny tryb
użytkowania oszczędnego)
4 - Komora chłodzenia Wskaźnik
nastawienia temperatury
Aby uruchomić funkcję Eco-Fuzzy, naciśnij i przez
3 sek. przytrzymaj przycisk funkcji Quick Freeze
[Szybkie chłodzenie]. Chłodziarka zostanie
uruchomiona w najbardziej oszczędnym trybie co
najmniej 6 godzin później, a gdy funkcja ta jest
aktywna zapali się wskaźnik oszczędnego
użytkowania. Pononwnie na 3 sekundy naciśnij
przycisk Quick Freeze [Szybkie zamrażanie],
aby wyłączyć funkcję Eco Fuzzy.
Wskazuje temperaturę nastawioną w komorze
chłodzenia.
5 - Wskaźnik temperatury w komorze
chłodzenia
wskaźniki 8, 6, 4 oraz 2 palą się ciągle.
6 - Funkcja nastawiania zamrażania
Funkcja ta umożliwia nastawienie temperatury w
komorze zamrażalnika. Naciśnij ten przycisk, aby
nastawić temperaturę w komorze zamrażalnika
odpowiednio na -18, -20, -22, oraz -24.
12 - Wskaźnik ostrzegawczy wysoka
temperatura/ błąd
Lampka ta zapala się jako ostrzeżenie w razie
zbyt wysokiej temperatury lub awarii.
16
Instrukcja użytkowania
PL
13 - Wskaźnik użytkowania oszczędnego
Chłodzenie
Wskaźnik użytkowania oszczędnego zapala się,
gdy temperatura w komorze zamrażania
nastawiona jest
na-18°C. Wskaźnik użytkowania oszczędnego
gaśnie, gdy wybierze się funkcję szybkiego
chłodzenia lub szybkiego zamrażania.
Przechowywanie żywności
Komora chłodnicza służy do krótkoterminowego
przechowywania świeżej żywności i napojów.
Produkty mleczne należy przechowywać w
komorze w zagłębieniu chłodziarki.
14 - Funkcja oszczędzania energii
Naciśnij przycisk Quick Freeze [Szybkie
zamrażanie] na 3 sekundy. Zapali się ikonka
oszczędzania energii. Tryb oszczędzania energii
uruchomi się, jeśli przez 10 minut nie naciśnie się
żadnego przycisku na wyświetlaczu i nie otworzy
drzwiczek. W trybie oszczędzania energii na
wyświetlaczu gasną wszystkie ikonki z wyjątkiem
ikonki oszczędzania energii.
Gdy tryb oszczędzania energii jest czynny,
wyłącza się za naciśnięciem dowolnego przycisku
lub otwarciem drzwiczek, a ikonki na wyświetlaczu
powracają do stanu normalnego. Jeśli przycisk
szybkiego zamrażania ponownie naciśnie się na 3
sekundy, tryb oszczędzania energii się wyłaczy,
aje go ikonka zgaśnie.
Butelki można przechowywać nana półce na
butelki lub balkoniku na butelki w drzwiach.
15 - Tryb blokady przycisków
Uwaga
Alkohol wysokoprocentowy należy przechowywać
wyłącznie w dokładnie zamkniętych naczyniach
ustawionych w pozycji pionowej.
Surowe mięso najlepiej przechowywać w
polietylenowym woreczku na drugiej półce od góry
chłodziarki.
Przed włożeniem do chłodziarki gorącą żywność i
napoje należy ostudzić do temperatury pokojowej.
Sugeruje się, aby nie trzymać zamrożonej
żywności nad pokrywą pojemnika na świeże
warzywa w celu jej rozmrożenia.
Do tego celu można użyć pozostałych półek.
Równocześnie naciśnij i przez 3 sekundy
przytrzymaj przyciski Quick Frdge [Szybkie
chłodzenie] i FF Set [Nastawienie FF]. Zapali sie
ikonka Key Lock [Blokada przycisków] i załączy
się blokada. Przy załączonej blokadzie przyciski
nie działają. Ponownie równocześnie naciśnij i
przez 3 sekundy przytrzymaj przyciski Quick
Frdge [Szybkie chłodzenie] i FF Set [Nastawienie
FF]. Ikonka blokady przycisków zgaśnie i blokada
wyłączy się.
Uwaga
W chłodziarce nie należy przechowywać
substancji wybuchowych ani pojemników z
łatwopalnymi gazami pędnymi (śmietana w
puszkach, puszki z rozpylaczami itp.). Zachodzi tu
zagrożenie wybuchem.
Zamrażanie
Zamrażanie żywności
Strefa zamrażania oznaczona jest
symbolem.
W urządzeniu tym można zarówno zamrażać
żywność świeżą, jak i przechowywać uprzednio
zamrożoną. Prosimy przestrzegać zaleceń
podanych na opakowaniu żywności.
Uwaga
Nie należy zamrażać napojów gazowanych,
ponieważ po zamrożeniu zawartości butelka może
ulec rozerwaniu.
Należy zachować ostrożność przy obchodzeniu
się z produktami zamrożonymi, takimi jak barwne
kostki lodu.
17
Instrukcja użytkowania
PL
Sporządzanie kostek lodu
Nie należy przekraczać 24-godzinnej zdolności
zamrażania zamrażarki. Patrz: ulotka Dane
Techniczne.
Aby zachować oryginalne własności żywności,
należy ją zamrażać tak szybko, jak to możliwe.
W ten sposób nie przekracza się zdolności
zamrażania i temperatura wewnątrz chłodziarki
nie wzrośnie.
Tackę na kostki lodu należy w 3/4 napełnić wodą i
umieścić w zamrażarce.
Gdy tylko woda zamarznie, można wyjąc kostki
lodu.
Do wyjęcia kostek lodu nie wolno używać ostrych
przedmiotów takich jak nóż, czy widelec. Grozi to
skaleczeniem!
Należy raczej pozostawić lód, aby lekko odtajał,
albo na chwilę włożyć spód tacki do ciepłej wody.
Uwaga
Żywność uprzednio zamrożoną i świeżo
zamrażaną należy przechowywać osobno.
Przy zamrażaniu żywności gorącej kompresor
chłodzący pracować będzie aż po całkowite jej
zamrożenie. Może to tymczasowo spowodować
nadmierne ochłodzenie komory chłodniczej.
Jeśli drzwiczki komory zamrażania lub komory
chłodzenia trudno otwierają się zaraz po ich
zamknięciu, nie ma powodu do obaw. Dzieje się
tak z powodu różnicy ciśnień, które wyrównają się,
co po kilku minutach umożliwi normalne
otwieranie drzwi.
Zaraz po zamknięciu drzwi słychać odgłos prózni.
Jest to całkiem normalne.
Rozmrażanie chłodziarki
Urządzenie to jest chłodziarką bezszronową.
Tak więc wewnątrz strefy przechowywania
żywności nie będzie się zbierać żaden szron.
Jednak w miarę potrzeb strefa parowania
urządzenia poddawana będzie automatycznemu
odszranianiu. Woda kapie do zbiorniczka z tyłu
chłodziarki i automatycznie paruje w cieple
sprężarki
Należy sprawdzić, czy zbiorniczek ten jest
prawidłowo umieszczony ponad sprężarką.
Komora temperatury zero
Ostrzeżenie!
Wentylator w komorach zamrażarki i żywności
świeżej obraca zimne powietrze. Nie wolno
wsadzać żadnych przedmiotów przez osłonę
zabezpieczającą. Nie można pozwolić, aby
wentylatorem w komorach zamrażarki i żywności
świeżej bawiły się dzieci.
Nie wolno przechowywać produktów
zawierających łatwopalny gaz aerozolowy (np.
dozowników, puszek z materiałami do rozpylania,
itp.) ani substancji wybuchowych.
Nie wolno przykrywac półek żadnym materiałem
ochronnym, który może utrudniać obieg powietrza.
Nie można pozwolić, aby chłodziarką bawiły się
dzieci, ani manipulowały jej pokrętłami i
przyciskami.
Aby uzyskać najlepsze osiągi chłodziarki, nie
należy zasłaniać osłon zabezpieczających
wentylator. (Rys. 9 i Rys.10)
Komora ta służy do przechowywania mrożonek,
które powinny powoli rozmarzać (mięso, ryby,
curczęta, itp). Komora temperatury zero jest
najzimniejszym miejscern w chłodziarce, gdzie w
idealnych warunkach można przechowywać nabiał
(maslo, sery), mięso, ryby lub kurczęta. Nie należy
tu umieszczać jarzyn ani owoców.
Uwaga!
Chłodziarka ta wyposażona jest w 2 wentylatory
obiegu powietrza, które mają zasadnicze
znaczenie dla wydajności jej pracy. Prosimy
pamiętać, aby nie blokować (zatrzymywać) ani nie
hamować wentylatorów żywnością, czy
opakowaniami. Blokowanie (zatrzymanie) lub
hamowanie wentylatora powoduje wzrost
temperatury wewnątrz zamrażalnika
(rozmrażanie).
18
Instrukcja użytkowania
PL
Raz w roku należy oczyścić skraplacz z tyłu
chłodziarki posługując się szczotką lub
odkurzaczem. Osadzanie się kurzu prowadzi do
wzrostu zużycia energii.
Należy w regularnych odstępach czasu badać
uszczelkę drzwi.
Czyści się ją samą wodą i wyciera całkiem do
sucha.
Wymiana żarówki oświetlenia
wewnętrznego
(Rys. 11)
W razie przepalenia się żarówki można ją łatwo
wymienić. Najpierw upewnij się, że chłodziarka/
jest odłączona od zasilania poprzez wyjęcie
wtyczki z gniazdka. Weź płaski śrubokręt i
delikatnie, bez użycia siły wsadź go w szczelinę
pomiędzy kloszem lampki, a wewnętrzną ściana
obudowy. Następnie delikatnie przyciskaj uchwyt
śrubokręta w lewo, aż zauważysz, że poluźnił się
lewy wypust klosza lampy. Powtórz to samo w
prawej szczelinie, ty m razem naciskając
śrubokrętem w prawo. Po poluźnieniu z obu stron
można łatwo zdjąć klosz.
Sprawdź, czy żarówka jest bezpiecznie wkręcona
w oprawkę. Wetknij wtyczkę urządzenia do
gniazdka zasilającego. Jeśli światło nadal nie
działa, w najbliższym sklepie ze sprzętem
elektrycznym zaopatrz się w nową żarówkę 15 W
(maks.) z końcówką z gwintem E14, a następnie
zastąp nią starą żarówkę. Należy natychmiast
ostrożnie pozbyć się przepalonej żarówki.
Po wymianie żarówki załóż klosz w jego
poprzednie miejsce. Zwróć uwagę, aby wypustki
klosza poprawnie zatrzasnąć w obudowie.
Czyszczenie akcesoriów
Balkoniki w drzwiach:
Należy całkowicie opróżnić balkoniki w drzwiach z
żywności.
Należy podnieść w górę osłonę balkonika i
wyciągnąć ją w bok.
Dno balkoników w drzwiach wyjmuje się ciągnąc
je w górę.
Pojemnik zbiorczy (misa):
Należy dbać, aby misa z tyłu chłodziarki była
zawsze czysta.
Należy ostrożnie uwolnić zapadkę misy ze
skraplacza przyciskając ją jakimś narzędziem (np.
śrubokrętem), tak aby można było misę wyjąć.
Wyjąc misę, umyć ją i wytrzeć do sucha.
Zamontować ją wykonując powyższe czynności w
odwrotnym porządku.
Szuflady na warzywa:
Aby oczyścić szufladę, należy wysunąć ją jak
najdalej, unieść jej przód w górę, a potem wyjąć
całkowicie (Rys. 7-8).
Czyszczenie i konserwacja
Powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne
Uwaga
Przed czyszczeniem należy wyjąć wtyczkę
przewodu zasilającego z gniazdka lub
odłączyć zasilanie gniazdka wyłącznikiem.
Wnętrze czyści się letnią wodą i łagodnym
detergentem.
Nie wolno używać detergentów ani środków
ściernych lub kwasowych.
Wnętrze komory należy wytrzeć do sucha.
Należy starannie zapobiegać zawilgoceniu wodą
połączeń elektrycznych regulacji temperatury lub
oświetlenia wewnętrznego.
Jeśli urządzenie to ma być nieużywane przez
dłuższy okres czasu, należy wyjąc wtyczkę
przewodu zasilającego z gniazdka i całkowicie
opróżnić z żywności. Należy oczyścić zamrażarkę
zostawiając drzwi otwarte.
Aby zamrażarka dobrze się prezentowała, można
wypolerować jej powierzchnie zewnętrzne oraz
akcesoria drzwi woskiem silikonowym.
19
Instrukcja użytkowania
PL
Rady i uwagi praktyczne
Zamrażanie
Chłodzenie
• Żywność rozmraża się w pojemnikach z
odpływem rozmrożonej wody.
• Przy zamrażaniu żywności świeżej nie należy
przekraczać maksymalnej dozwolonej zdolności
zamrażania (patrz: rozdział “Zamrażanie”)
• Nie podaje się dzieciom lodów ani sorbetów
prosto z zamrażalnika.
Niska temperatura może spowodować
odmrożenie warg.
• Nie zamraża się ponownie żywności raz
rozmrożonej, żywność rozmrożona należy spożyć
w ciągu 24 godzin. Ponownie zamrażać można
tylko żywność gotowaną.
• Żywności zamrożonej nie wyjmuje się wilgotnymi
dłońmi.
• W chłodziarce trzyma się tylko żywność świeżą i
w nienagannym stanie.
• Aby uniknąć przenikania zapachów i innej
degradacji żywności należy stosować
odpowiednie materiały opakunkowe.
• Gotowe mrożonki przechowuje się zgodnie z
instrukcją podaną na opakowaniu.
• Żywność gotowaną zamraża się w niewielkich
ilościach. Zapewnia to szybkie zamrażanie i
zachowanie oryginalnych własności potraw.
• Płynów nie zamraża się w szczelnie zamkniętych
butelkach ani naczyniach.
Niskie temperatury mogą rozsadzić takie
butelki/naczynia.
• Gotowe mrożonki trzyma się w odpowiednich
woreczkach i wkłada do zamrażalnika najprędzej,
jak to możliwe.
Żywność zawsze rozmraża się w komorze
chłodniczej.
• Przed włożeniem do pojemnika na warzywa
świeżą żywność należy oczyścić.
• Przed włożeniem do chłodziarki żywność należy
opakować lub owinąć, albo umieścić w
odpowiednim pojemniku.
• Żywność, która nie nadaje się do
przechowywania w niskich temperaturach
(ananasy, melony, ogórki, pomidory, itp.) należy
pakować w woreczki z folii polietylenowej.
• Żywność o silnej woni, lub podatną na obce
zapachy, należy pakować w materiały
hermetycznie szczelne lub odporne na zapachy.
• Żywność świeżą i gotowaną przechowuje się
osobno, aby uniknąć zanieczyszczenia bakteriami.
• Nie trzyma się świeżego mięsa w chłodziarce
dłużej niż 2 lub 3 dni.
• Żywność puszkowaną po otwarciu puszki
wyjmuje się z niej i przechowuje w odpowiednim
pojemniku.
• Należy przestrzegać okresów przydatności do
spożycia podawanych na opakowaniu żywności.
• Nie należy przykrywać półek, aby nie utrudniać
przepływu powietrza w chłodziarce.
• Nie trzyma się w chłodziarce żadnych substancji
niebezpiecznych lub trujacych.
• Zawsze sprawdza się przydatność do spożycia
żywności przechowywanej w lodowce przez
dłuższy czas.
• Żywności świeżej i gotowanej nie przechowuje
się w tych samych pojemnikach.
• Drzwi zamyka się natychmiast po otwarciu, aby
uniknąć strat energii.
• Osadu z lodu nie usuwa się twardymi ani ostrymi
przedmiotami.
• Nie wkłada się do chłodziarki żywności gorącej.
20
Instrukcja użytkowania
PL
Przykłady zastosowań
Białe wino, piwo i woda mineralna
Banany
Ryby lub podroby
Ser
Melony
Surowe mięso i drób
ochłodzić przed użyciem
nie przechowywać w chłodziarce
przechowywać wyłącznie w woreczkach
polietylenowych
użyć pojemników hermetycznych lub woreczków
polietylenowych; najlepiej wyjąć z chłodziarki na
godzinę przed spożyciem.
przechowywać tylko przez krótki okres czasu, użyć
hermetycznego pojemnika/ opakowania
nie przechowywać razem z żywnością delikatną, taką
jak potrawy gotowane lub mleko
Rozmieszczenie żywności
Półki w komorze zamrażalnika
Różne mrożonki, np. mięso, ryby, lody, warzywa, itp.
Taca na jajka
Półki komory chłodniczej
Jajka
Potrawy w garnkach, na talerzach z pokrywkami i w
zamkniętych pojemnikach
Niewielkie zapakowane potrawy lub napoje (np.
mleko, soki owocowe, piwo)
Warzywa i owoce
Produkty delikatesowe (ser, masło, salami, itp.)
Balkoniki w drzwiczkach komory chłodniczej
Pojemnik na świeże warzywa
Warzywa i owoce
Zalecane ustawienia
Komora zamrażalnika
Ustawienie
-18 lub -20°C
-22 lub -24°C
Komora chłodziarki
Ustawienie
4°C
4°C
Quick Freeze
4°C
-18°C lub zimniej
2°C
-18°C lub zimniej
Quick Fridge
[Szybkie
chłodzenie]
Objaśnienia
Jest to ustawienie normalne i zalecane.
Ustawienia te zaleca się, gdy temperatura otoczenia
przekracza 30oC.
Funkcji tej używa się do szybkiego zamrażania
żywności. Po zakończeniu tego procesu chłodziarka
powróci do pierwotnego trybu.
Jeśli użytkownik uważa, że w komorze chłodzenia
nie jest dostatecznie zimno z powodu wysokiej
temperatury otoczenia lub częstego otwierania i
zamykania drzwiczek.
Używa się tego, gdy komora chłodzenia jest
przeładowana żywnością lub chce się ją szybciej
ochłodzić. Zaleca się uruchomienie funkcji szybkiego
chłodzenia na 4 - 8 godz. przed włożeniem żywności.
21
Instrukcja użytkowania
PL
Normalne odgłosy eksploatacyjne
Pewne odgłosy eksploatacyjne są całkowicie
normalne i wynikają z funkcjonowania
systemu chłodniczego chłodziarki;
• Odgłosy bulgotania, syczenia, lub wrzenia
powodowane są przez krążenie czynnika
chłodzącego w systemie chłodniczym. Odgłosy te
mogą dochodzić jeszcze przez pewien czas po
wyłączeniu sprężarki.
• Nagłe, ostre trzaski lub odgłosy pękania
powodowane są rozszerzaniem się lub
kurczeniem ścianek wewnętrznych lub pewnych
elementów wewnątrz komór chłodziarki.
• Brzęczenie, warkot, pulsujące lub wysoko
nastrojone szumy powodowane są przez
sprężarkę. Odgłosy te są nieco głośniejsze przy
uruchamianiu sprężarki i cichną po osiągnięciu
przez chłodziarkę temperatury roboczej.
Aby uniknąć dokuczliwych drgań oraz hałasu
należy zadbać, aby:
• Chłodziarka stała równo na wszystkich czterech
nóżkach.
• Chłodziarka nie dotykała ścian, otaczających
przedmiotów, szafek kuchennych ani innych
mebli.
• Puszki, butelki lub naczynia wewnątrz chłodziarki
nie stykały się i nie obijały o siebie.
• Wszystkie półki i pojemniki prawidłowo
zamontowano w komorach i drzwiach chłodziarki.
Rady praktyczne jak zmniejszyć
zużycie energii elektrycznej
1. Upewnij się, że chłodziarka stoi w dobrze
wentylowanym miejscu, z dala od źródeł ciepła
(kuchenka, kaloryfer, itp.). Jednocześnie
chłodziarka powinna stać tam, gdzie nie będzie
narażona na bezpośrednie działanie promieni
słonecznych.
2. Dbaj o to, aby żywność kupowana w stanie
schłodzonym/ zamrożonym wkładać do chłodziarki
możliwie najprędzej, zwłaszcza latem. Zaleca się
używanie izolowanych termicznie toreb do
przenoszenia żywności do domu.
3. Zalecamy rozmrażanie w komorze chłodzenia
paczek wyjętych z komory zamrażalnika. W tym
celu paczkę, która ma zostać rozmrożona,
umieszcza się w naczyniu, aby powstała przy tym
woda nie wyciekła do komory chłodzenia.
Zalecamy rozpoczynać rozmrażanie zamrożonej
żywności na co najmniej 24 godziny przez jej
użyciem.
4. Zalecamy otwierać drzwiczki najrzadziej, jak to
możliwe.
5. Nie należy trzymać drzwiczek otwartych dłużej
niż to konieczne i dbać o to, aby po każdym
otwarciu starannie je zamykać. Gdy drzwiczki są
otwarte, ciepłe powietrze dostaje się do wnętrza
chłodziarki/zamrażalnika i urządzenie zużywa
więcej energii na ochłodzenie żywności. Prosimy
więc nie otwierać drzwiczek zbyt często aby
oszczędzać energię i utrzymywać idealną
temperaturę przechowywania żywności.
6. Maksymalną ilość przechowywanych mrożonek
można osiągnąć nie używając środkowej i górnej
szuflady umieszczonych w komorze zamrażania.
Zużycie energii przez chłodziarkę określono przy
całkowicie wypełnionej komorze zamrażania i nie
używając środkowej i górnej szuflady .
7. Nie blokuj kratki wentylatora zamrażalnika
układając żywność przed nią. Trzeba zachować
przynajmniej 3 cm odstęp przed kratką
wentylatora zamrażalnika, aby umożliwić przepływ
powietrza niezbędny do skutecznego chłodzenia
jego komory.
8. Jeśli nie zamierzasz nic przechowywać
komorze na żywność świeżą, uruchom funkcję
Eco Fuzzy dla oszczędności energii. Komora
zamrażalnika nadal będzie normalnie zamrażać.
9. Uruchom funkcję oszczędzania energii. Jeśli
funkcja oszczędzania energii jest czynna, zgasną
wszystkie ikonki na wyświetlaczu z wyjątkiem
ikonki oszczędzania energii. Wszystkie ikonki
zapalą się, jeśli otworzy sie komorę na żywność
świeżą lub dotknie wyświetlacza.
10. Ustawienia temperatury zalecane dla komór
na żywność świeżą i zamrażalnika to,
odpowiednio, +4°C oraz -18°C.
Co robić, gdy...
1- Chłodziarka nie działa, pomimo tego, że jest
włączona.
• Sprawdzić, czy wtyczka przewodu zasilania jest
prawidłowo włożona do gniazdka, a gniazdko jest
włączone do zasilania!
• Sprawdzić, czy sieć zasilająca jest w porządku,
czy może wyrzuciło jakiś bezpiecznik!
• Sprawdzić poprawność nastawień regulatora
temperatury!
2- Przerwa w zasilaniu elektrycznym
Trzymać drzwi chłodziarki zamknięte. Żywność
zamrożona nie ucierpi, jeśli przerwa w zasilaniu
trwa krócej niż “Czas zachowania żywności po
awarii” (w godzinach) podany w ulotce z Danymi
22
Instrukcja użytkowania
PL
Technicznymi. Jeśli przerwa w zasilaniu trwa
dłużej, sprawdzić stan żywności i spożyć ją
bezzwłocznie.
Można także ugotować tak rozmrożoną żywność,
a potem jeszcze raz ją zamrozić.
Temperatura w chłodziarce pokazana na
wyświetlaczu może się wahać, ponieważ:
a) drzwiczki chłodziarki są często otwierane/
zamykane,
c) Do chłodziarki włożono tacki z ciepłą
żywnością.
c) Drzwiczki chłodziarki pozostawiono otwarte na
dłuższy czas.
3- Nie działa oświetlenie wewnętrzne.
Sprawdzić zasilanie!
Sprawdzić instalację zarówki! Przed
sprawdzeniem żarówki wyjąc wtyczkę przewodu
zasilającego z gniazdka.
(Patrz także: rozdział “Wymiana żarówki
oświetlenia wewnętrznego”)
7- Inne niesprawności
Nie każda niesprawność wymaga wezwania
obsługi serwisowej. Bardzo często problem można
rozwiązać samodzielnie, bez pomocy serwisu.
Przed wezwaniem serwisu prosimy sprawdzić, czy
niesprawność nie została spowodowana błędem w
obsłudze. Jeśli tak jest, a mimo to wezwano
serwis, pobrana zostanie zapłata za usługę
serwisu, nawet jeśli chłodziarka jest nadal na
gwarancji.
Jeśli problem nie ustąpił, prosimy skontaktować
się ze sprzedawcą lub punktem obsługi klientów.
Przy zgłoszeniu prosimy podać typ i numer
seryjny chłodziarki. Tabliczka znamionowa
umieszczona jest we wnętrzu chłodziarki.
Alarm z powodu otwartych drzwiczek
4- Alarm z powodu zbyt wysokiej temperatury
Jeśli rzeczywista temperatura w komorze
zamrażalnika jest zbyt wysoka, na wyświetlaczu
zapala się ikona alarmu (Rys. 2/11) . Ta ikona
alarmu gaśnie, gdy spada rzeczywista
temperatura w komorze zamrażalnika.
Temperatura w zamrażalniku może osiągnąc
poziom alarmowy w nastepujących osiągnąć:
a) Zbyt wysokoa temperatura przechowywanej
żywności
b) Ciepłe powietrze w komorze zamrażalnika
c) Drzwiczki zamrażalnika pozostawały przez
dłuższy czas otwarte.
Chłodziarka zaopatrzona jest w brzęczyk, który
informuje klientów, gdy jej drzwiczki pozostają
otwarte przez minutę. Alarm ten jest alarmem
okresowym i przypomina klientowi o
pozostawionych otwartych drzwiczkach.
Nie ma alarmu sygnalizujacego otwarcie
drzwiczek zamrażalnika.
Aby wyłączyć alarm z powodu otwartych
drzwiczek wystarczy przycisnąć dowolny przycisk
na wyświetlaczu lub zamknąć drzwiczki. Alarm
wyłączy się wówczas do następnego razu.
Jeśli alarm z powodu zbyt wysokiej temperatury
utrzymuje się przez ponad 24 godziny, należy
skontaktować się z personelem obsługi klientów.
Alarm z powodu zbyt wysokiej temperatury nie jest
aktywny przez 24 godziny po włączeniu
chłodziarki do sieci elektrycznej.
5- Komunikat błędu i alarm
W przypadku jakiejkolwiek awarii z powodu
błędnego przyłączenia chłodziarki do sieci
elektrycznej ikona alarmu na wyświetlaczu (Rys.
2/11) zaczyna migać i pojawia się stosowny
komunikat błędu.
Jeśli na wyświetlaczu pojawią się pewne znaki
(E0, E3, itp.) należy skontaktować się z
personelem obsługi klientów.
Ikona alarmu gaśnie natychmiast po usunięciu
awarii.
Przekładanie drzwi
Dla wygody użytkownika drzwiczki do tej
chłodziarki zaprojektowano tak, aby można je było
otwierać w obie strony. Jeśli chcecie, aby
dzrwiczki otwierały się w drugą stronę, prosimy
zgłosić się po pomoc do najbliższego
autoryzowanego punktu serwisowego.
6- Awaria rzeczywistej temperatury chłodzenia
Chłodziarka chłodzi stosownie do nastawionej
temperatury chłodzenia. Pokazana na
wyświetlaczu rzeczywista temperatura chłodzenia
osiągnie nastawioną temperaturę, gdy żywność
jest już dość schłodzona.
23
Instrukcja użytkowania
PL
Dane techniczne
Marka
Model
Rodzaj urządzenia
CN236223T
FROST FREE CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA
typu II
Całkowita pojemność brutto (l)
355
Całkowita pojemność użytkowa (l)
321
Pojemność użytkowa zamrażalnika (l)
90
Pojemność użytkowa komory chłodniczej
231
Zdolność zamrażania (kg/24godz.)
6
Klasa energetyczna (1)
A+
Pobór energii (kWgodz/rok) (2)
347
Autonomia (brak zasilania) (godz.)
17
Poziom hałasu [dB (A) re 1 pW]
43
Waga (kg)
64
Wysokość [cm]
201
Szerokość [cm]
59.5
Głębokość [cm]
60
Ekologiczny czynnik chłodzący R600a
(1) Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ (bardziej efektywna) do D (mniej efektywna)
(2) Rzeczywisty pobór energii zależy od warunków użytkowania i umiejscowienia chłodziarki.
Tabliczki znamionowe
NUMER PRODUKTU
MODEL
F.F. CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA typu II
POJEMNOŚĆ BRUTTO/NETTO
OBJĘTOŚĆ UŻYTKOWA CHŁODZIARKI
OBJĘTOŚĆ UŻYTKOWA ZAMRAŻARKI
ZDOLNOŚĆ MROŻENIA
CZYNNIK CHŁODZĄCY R600a CH(CH3)3
CZYNNIK SPIENIAJĄCY C5 H10
KOMPRESOR 230 V ~ ; 50 HZ
WYPRODUKOWANO W RUMUNII
7514120053
CN236223T
Klasa SN-T
355/321 l.
231 l
90 l
6 kg/24 godz.
0,054 kg
120 W/0,60 A
Symbol
na wyrobie lub opakowaniu oznacza, że wyrób ten nie może być traktowany jako
odpadki domowe. Zamiast tego należy je dostarczyć do właściwego punktu zbierania surowców
wtórnych z urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Zapewniając odpowiednie złomowanie tego
wyrobu przyczyniamy się do zapobiegania potencjalnie szkodliwym konsekwencjom dla środowiska
naturalnego oraz zdrowia ludzi, które w przeciwnym razie mogłyby być spowodowane jego
nieodpowiednim złomowaniem. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o odzyskiwaniu
surowców wtórnych z tego wyrobu, prosimy skontaktować się ze swym organem administracji
lokalnej, służbą oczyszczania miasta lub ze sklepem, gdzie wyrób ten został zakupiony.
24
Pokyny pro používání
CZ
Gratulujeme k volbě našeho výrobku, který vám jistě poskytne mnoho let dobrých služeb.
Bezpečnost především!
Pozorně si přečtěte tyto pokyny pro uživatele. Obsahují důležité informace o používání vašeho nového
spotřebiče. Pokud se pokyny nedodržují, můžete ztratit svůj nárok na bezplatný servis během záruční lhůty.
Uschovejte tuto příručku na bezpečném místě a podle potřeby ji předejte budoucím uživatelům.
•
•
•
•
Nezapojujte spotřebič do napájecí sítě, dokud neodstraníte všechny obalové a přepravní materiály.
Před zapnutím nechte nejméně 12 hodin stát, aby se usadil systém po přepravě v horizontální poloze.
Tento spotřebič smí být používán jen pro stanovený účel, tzn. skladování a mražení potravin.
Nedoporučujeme používat tento spotřebič v nevytápěné, chladné místnosti, např. Garáži, skladu,
přístěnku, kůlně, venku atd., viz “Umístění”.
• Po dodávce se ujistěte, že výrobek není poškozený a všechny součásti a příslušenství jsou v
bezvadném stavu.
• Nepoužívejte poškozený spotřebič, pokud si nejste jisti, kontaktujte prodejce.
• Nedovolte dětem hrát si se spotřebičem.
• Nesedejte a nestoupejte na spotřebič, nedovolte dětem, aby seděly nebo stály na něm nebo na
vysouvacích součástech.
• Nevěšte se na dvířka spotřebiče.
• Váš spotřebič neobsahuje žádná fluoridovaná chladicí média (CFC(HFC), ale chladicí izobutan
(R600a), zemní plyn, který je dokonale kompatibilní s životním prostředím.
(R600 a) je snadno hořlavý. Dávejte tedy pozor, zda chladicí okruh není během transportu nebo
provozu poškozen.
V případě poškození;
• Nedovolte žádný otevřený oheň, zdroje jisker a hořlavé látky.
• Okamžitě vyvětrejte místnost, v níž je přístroj umístěn.
• Pokud stříkající chladicí směs zasáhne vaše oči, může způsobit poškození zraku.
• Prostor, v němž je spotřebič instalován, nesmí být menší než 10 metrů krychlových.
• Neodkládejte spotřebič do ohně. Váš spotřebič obsahuje v izolační vrstvě látky bez CFC, které jsou
hořlavé.
• Kontaktujte místní úřady vaší oblasti a vyžádejte si informace o metodách likvidace a dostupných
zařízeních.
Upozornění - Větrací otvory na plášti přístroje nebo ve vestavbě udržujte neblokované.
Upozornění - Nepoužívejte mechanické nástroje nebo jiné prostředky k urychlení procesu
odmrazení s výjimkou těch, které doporučuje výrobce.
Upozornění - Nepoškozujte chladicí obvod.
Upozornění - Nepoužívejte elektrické spotřebiče uvnitř prostor na skladování potravin spotřebiče,
pokud se nejedná o typy doporučené výrobcem.
•
•
•
•
Nedotýkejte se kovových kabelů kondenzátoru na zadní straně spotřebiče, hrozí zranění.
V případě možné závady nejprve odpojte spotřebič od zdroje napájení.
Před čištěním zařízení vždy odpojte napájecí kabel nebo vypněte pojistku.
Netahejte za kabel – tahejte za zástrčku.
Opravy elektrického vybavení smí provádět jen kvalifikovaný odborník. V případě poškození
napájecího kabelu je nutno jej nechat vyměnit u výrobce, jeho servisního zástupce či podobně
kvalifikované osoby, aby se předešlo nebezpečí.
25
Pokyny pro používání
CZ
Umístění
Pokyny pro transport
Spotřebič umisťujte vždy jen tak, jak je uvedeno
na obrázku, v suché místnosti, již lze větrat.
Spotřebič se smí přenášet jen ve svislé pozici.
Před provedením provozní zkoušky v obchodě
musí být obal spotřebiče neporušený.
Po přepravě ve vodorovné pozici lze zařízení
zapojit až 12 hodiny poté, co jste je znovu postavili
do svislé pozice.
Spotřebič je třeba chránit proti dešti, vlhku a jiným
atmosférickým vlivům.
Výrobce nezodpovídá za škody zaviněné
nedodržením bezpečnostních pokynů.
Vyhýbejte se přímému slunečnímu světlu nebo
přímým zdrojům tepla, jako je sporák nebo
radiátor.
Pokud to není možné, dodržujte alespoň
následující minimální vzdálenosti:
Elektrické sporáky: 3,00 cm
Radiátor: 3,00 cm
Chladicí zařízení: 2,50 cm
• Zajistěte dostatečnou cirkulaci vzduchu kolem
spotřebiče.
• Ujistěte se, že kolem spotřebiče je dostatečný
odstup tak, aby se zaručil volný oběh vzduchu
(Položka 3).
Upevněte obě plastické rozpěry dodávané se
spotřebičem ke kondenzátoru na zadní straně
spotřebiče tak, že je otočíte o 1/4 otočky
(Položka 4).
• Spotřebič by měl být umístěn na hladkém
povrchu. Obě přední nožky lze nastavit dle
potřeby (Položka 5). Aby váš spotřebič stál rovně,
upravte přední nožky otáčením doprava nebo
doleva, dokud není výrobek v pevném kontaktu s
podlahou.
Správným nastavením nožek předejdete přílišným
vibracím a hluku.
Likvidace
Spotřebič znehodnoťte okamžitě.
Odpojte jej ze sítě a odřízněte napájecí kabel.
Před likvidací spotřebiče sejměte nebo zničte
svorky nebo zámky na dvířkách. Zabráníte tak
tomu, aby se děti zavřely ve spotřebiči a ohrozily
se tím.
Nastavení zařízení
• Nepoužívejte spotřebič v místnosti, kde teplota v
noci a/nebo zejména v zimě může klesnout pod
10°C. Při nižších teplotách nemusí spotřebič
fungovat, čímž poklesne doba skladovatelnosti
potravin.
• Klimatická třída vašeho spotřebiče je uvedena
v brožuře Technické vlastnosti a na štítku uvnitř
spotřebiče. Udává příslušnou provozní teplotu
okolí, viz níže.
Klimatická třída
Elektrické zapojení
Upozornění
Tento spotřebič musí být uzemněn.
• Zkontrolujte, zda typ a napětí el. energie ve vaší
oblasti odpovídají údajům na štítku uvnitř
spotřebiče.
• Elektrická bezpečnost spotřebiče je zajištěna jen
tehdy, je-li uzemňovací systém v domě instalován v
souladu s nařízeními.
• Při instalaci spotřebiče nenechte napájecí kabel
přiskřípnout pod ním; jinak dojde k poškození
kabelu.
• Ujistěte se, že zásuvka je vždy snadno
dostupná. Nepoužívejte vícenásobnou rozdvojku
nebo prodlužovací kabel.
Okolní teplota
SN ................................. +10 oC až 32 oC
N ................................... +16 oC až 32 oC
ST ................................. +16 oC až 38 oC
T .................................... +16 oC až 43 oC
SN-ST ............................ +10 oC až 38 oC
SN-T............................... +10 oC až 43 oC
26
Pokyny pro používání
CZ
Seznámení s vaším spotřebičem
Varování
Níže uvedené informace se podávají jen pro
reference. Níže uvedené příslušenství se
nemusí shodovat s příslušenstvím vašeho
spotřebiče.
Položka 1
1. Ovládací panel
2. Vnitřní osvětlení
3. Ventilátor pro čerstvé potraviny
4. Přihrádka na víno
5. Nastavitelné poličky
6. Kryt přihrádek na čerstvé potraviny
7. Přihrádka na salát
8. Prostor pro čerstvé potraviny
9. Podpěra podnosu na led a podnos na led
10. Prostor pro rychlé zmražení
11.Přihrádky pro uchovávání zmražených potravin
12. Nastavitelné přední nožky
13. Prostor pro mléčné výrobky
14. Polička na nádoby
15. Polička na lahve
16. Ventilátor mrazničky
Nastavení provozní teploty
Teplotu v prostoru pro čerstvé potraviny a v
mrazničce lze nastavit pomocí elektronického
displeje (Položka 2)
Systém dvojího chlazení:
Vaše chladnička je vybavena dvěma samostatnými
chladicímu systémy k chlazení prostoru pro čerstvé
potraviny a mrazicího prostoru. Vzduch v prostoru
pro čerstvé potraviny a v mrazicím prostoru se tedy
nemísí.
Díky těmto dvěma chladicím systémům je rychlost
chlazení mnohem vyšší než u jiných chladniček.
Pachy v obou prostorech se nemísí. Při jednotlivém
odmrazování dochází k další úspoře energie.
Ventilátory slouží k zajištění cirkulace vzduchu v
prostoru.
Před spuštěním
Než začnete používat váš spotřebič, je třeba
překontrolovat tyto body kvůli bezpečnosti:
• Stojí spotřebič rovně na podlaze?
• Je dostatek prostoru pro dobré odvětrání?
• Je vnitřek čistý? (Viz také oddíl „Čištění a péče“).
• Nyní zapojte spotřebič do sítě.
Zapne se kompresor; po otevření dvířek se
rozsvítí vnitřní světlo.
Neumisťujte potraviny do chladničky, dokud
teplota nedosáhne požadované úrovně.
27
Pokyny pro používání
CZ
8- Prostor mrazničky
Popis ovládacích funkcí
Ukazatele teploty
Ukazatele -24, -22, -20 a -18 průběžně svítí.
1- Funkce rychlého chlazení
Když stisknete tlačítko "Quick Fridge" (Rychlé
chlazení), teplota v chladničce bude nižší než
nastavené hodnoty.
Tuto funkci můžete použít pro potraviny v prostoru
chladničky, pokud je chcete rychle ochladit.
Pokud chcete zchladit velké množství čerstvých
potravin, doporučujeme aktivovat tuto funkci, než
vložíte potraviny do chladničky. Ukazatel rychlého
chlazení zůstane svítit, když je funkce rychlého
chlazení
zapnutá. Funkci zrušíte dalším stiskem tlačítka
Quick Fridge (Rychlé chlazení). Ukazatel rychlého
chlazení zhasne a vrátí se na normální nastavení.
Pokud funkci rychlého chlazení nezrušíte, vypne
se sama automaticky po 2 hodinách nebo jakmile
prostor chladničky dosáhne požadované teploty.
Tato funkce se neobnoví, pokud dojde k obnovení
dodávky elektřiny po jejím výpadku.
9- Funkce rychlého mražení
Ukazatel rychlého mražení se zapne, když
spustíte funkci rychlého mražení. Funkci zrušíte
dalším stiskem tlačítka Quick Freeze (Rychlé
mražení). Ukazatel rychlého mražení zhasne a
vrátí se na normální nastavení. Pokud funkci
rychlého mražení nezrušíte, vypne se sama
automaticky po 4 hodinách nebo jakmile prostor
mrazničky dosáhne požadované teploty.
Pokud chcete mrazit velké množství čerstvých
potravin, stiskněte tlačítko před vložením potravin
do prostoru mrazničky. Stisknete-li tlačítko
rychlého mražení opakovaně v krátkých
intervalech, aktivuje se ochrana elektrického
obvodu a kompresor se nespustí hned.
Tato funkce se neobnoví, pokud dojde k obnovení
dodávky elektřiny po jejím výpadku.
10- Ukazatel rychlého mražení
2- Ukazatel rychlého chlazení
Tato ikona bliká, když je funkce rychlého chlazení
aktivní.
Tato ikona bliká animovaně,
když je aktivní funkce rychlého chlazení.
11- Funkce úsporného provozu (zvláštní
ekonomický provoz)
3- Funkce nastavení chladničky
Tato funkce vám umožňuje provádět nastavení
teploty prostoru chladničky.
Stiskem tohoto tlačítka nastavíte teplotu prostoru
chladničky na 8, 6, 4, 2.
Stiskněte tlačítko rychlého mražení na 3 sekundy
pro zapnutí funkce úsporného provozu.
Chladnička se spustí v nejúspornějším režimu
nejméně o 6 hodin později a ukazatel úsporného
provozu se rozsvítí, když je funkce aktivní.
Stiskem tlačítka rychlého mražení na 3 sekundy
vypnete funkci úsporného provozu.
4- Prostor chladničky
Ukazatel nastavení teploty
Udává teplotu nastavenou pro prostor chladničky.
12- Ukazatel výstrahy na vysokou
teplotu/chybu
5- Teplota v prostoru chladničky
Ukazatel
Ukazatele 8, 6, 4 a 2 svítí průběžně.
Tato kontrolka svítí při poruchách způsobených
vysokou teplotou a při chybových hlášeních.
6- Funkce nastavení mrazničky
13- Ukazatel ekonomického provozu
Tato funkce vám umožňuje provádět nastavení
teploty prostoru mrazničky. Stiskem tohoto tlačítka
nastavíte teplotu prostoru mrazničky na -18, -20, 22 a -24.
Ukazatel ekonomického provozu svítí, když je
prostor mrazničky nastaven na -18°C. Ukazatel
ekonomického provozu zhasne, když zvolíte
funkci rychlého chlazení nebo
rychlého mražení.
7- Prostor mrazničky
Ukazatel nastavení teploty Ukazuje teplotu
nastavenou pro prostor mrazničky.
28
Pokyny pro používání
CZ
Chlazení
14- Režim úspory energie
Stiskněte tlačítko rychlého mražení na 3 sekundy,
rozsvítí se ukona úspory energie. Pokud 10 minut
nestisknete žádné tlačítko na displeji a neotevřete
dvířka, režim úspory energií se aktivuje. V rámci
režimu úspory energie zhasnou všechny ikony na
displeji mimo ikony úspory energie.
Když je aktivní režim úspory energie, pokud
stisknete jakékoli tlačítko nebo otevřete dvířka,
režim úspory energie se ukončí a ikony na displeji
se vrátí do normálu. Pokud stisknete tlačítko
rychlého mražení znovu na 3 sekundy, ikona
úspory energie zhasne a režim úspory energie
nebude aktivní.
Skladování potravin
Prostor chladničky je pro krátkodobé ukládání
čerstvých potravin a nápojů.
Mléčné výrobky skladujte v příslušném prostoru
chladničky.
Láhve lze skladovat v držáku na lahve nebo v
polici na lahve ve dveřích.
Syrové maso nejlépe skladujte v polyetylénovém
sáčku na druhé polici odshora v chladničce.
Horké potraviny a nápoje nechte nejprve
vychladnout na pokojovou teplotu, než je umístíte
do chladničky.
15-Režim zámku tlačítek
Stiskněte tlačítka rychlého mražení a nastavení
FF současně na 3 sekundy. Ikona zámku tlačítek
se rozsvítí a aktivuje se režim zámku tlačítek.
Tlačítka nebudou funkční v režimu zámku tlačítek.
Stiskněte tlačítka rychlého mražení a nastavení
FF současně znovu na 3 sekundy. Ikona zámku
tlačítek zhasne a ukončí se režim zámku tlačítek.
Doporučujeme rozmrazovat zmrzlé potraviny nad
krytem prostoru pro čerstvé potraviny.
Na rozmrazování použijte jiné police.
Pozor
Koncentrovaný alkohol skladujte jen stojící svisle
a pevně uzavřený.
Pozor
Neskladujte výbušné látky nebo nádoby s
hořlavými pohonnými plyny (šlehačka ve spreji
atd.) uvnitř spotřebiče. Hrozí riziko výbuchu.
29
Pokyny pro používání
CZ
Mražení
Tvorba ledových kostek
Mražení potravin
Zaplňte podnos na kostky ledu ze ¾ vodou a
umístěte jej do mrazničky.
Jakmile voda zmrzne na led, můžete kostky
vyjmout.
Nepoužívejte ostré předměty jako nože nebo
vidličky na odstranění ledových kostek. Hrozí
zranění!
Mrazicí prostor je označen
symbolem.
Spotřebič můžete používat pro mražení čerstvých
potravin i uskladnění předem zmražených
potravin. Dodržujte pokyny uvedené na obalu
potravin.
Nechte kostky odstát nebo postavte spodní část
tácku na chvíli do horké vody.
Pozor
Nezmrazujte perlivé nápoje, protože láhev může
explodovat po zmrznutí kapaliny v ní.
Odmrazování spotřebiče
Dávejte pozor na zmražené produkty, jako jsou
barevné ledové kostky.
Nepřekračujte mrazicí kapacitu vašeho spotřebiče
na 24 hodin. Viz příručka technických vlastností.
Aby se zachovala kvalita potravin, je třeba provést
zmražení co nejrychleji.
Mrazicí kapacita tak nebude překročena a teplota
uvnitř mrazničky nestoupne.
Spotřebič je beznámrazová chladnička.
Uvnitř prostoru pro potraviny se tudíž
nehromadí žádná námraza.
Podle potřeby však proběhne automatické
odmrazování v oblasti výparníku. Voda stéká do
nádržky na zadní straně spotřebiče a automaticky
se odpařuje vlivem tepla kompresoru.
Pozor
Ujistěte se, že je nádržka řádně upevněna nad
kompresorem.
Udržujte již zmražené potraviny vždy mimo
čerstvě umístěné potraviny.
Při hloubkovém mražení horkých potravin bude
chladicí kompresor v probozu až do úplného
zmražení potravin. Může tím dojít k dočasnému
přílišnému zchlazení chladicího prostoru.
Upozornění !
Větráky rozhánějí chladný vzduch v prostoru
mrazničky a prostoru pro čerstvé potraviny. Nikdy
nevkládejte žádné předměty skrz mřížku. Nedovolte
dětem hrát si s ventilátorem mrazničky a prostoru
pro čerstvé potraviny.
Nikdy neskladujte výrobky s obsahem vznětlivého
pohonného plynu (např. dávkovače, plechovky
spreje atd.) nebo výbušné látky.
Nezakrývejte police ochrannými materiály, které by
mohly bránit v cirkulaci vzduchu.
Nedovolte dětem hrát si se spotřebičem nebo
manipulovat s ovladači.
Neblokujte mřížku ventilátoru, abyste dosáhli co
nejlepší výkonnosti vašeho spotřebiče. (Položka 9 a
položka 10)
Pokud máte pocit, že dvířka mrazničky nebo
chladničky jdou těžko otevřít poté, co jste je právě
zavřeli, nebojte se. Je to zaviněno rozdílem tlaku,
který se ustálí a dvířka půjdou po pár minutách
normálně otevřít.
Hned po zavření dvířek uslyšíte zvuk typický pro
vakuum. Je to zcela normální.
Chladicí prostor
Můžete zvýšit vnitřní objem chladničky, pokud
odstraníte některý z prostorů na svačiny. Prostor
přitáhněte k sobě tak, aby se zarazila o zarážku.
Zdvihněte první část o zhruba 1 cm a vytáhněte
prostor k sobě tak, abyste ho zcela vyjmuli.
Můžete vložit potraviny, které chcete zmrazit, a v
těchto prostorech je připravíte. Tyto prostory
můžete rovněž použít i k uskladnění potravin při
teplotě o pár stupňů nižší než v prostoru
chladničky.
Upozornění!
Váš spotřebič je vybaven 2 ventilátory, které jsou
nezbytné pro chod vaší chladničky. Ověřte, zda
ventilátory nejsou zablokované (zastavené) nebo
blokované potravinami či balením. Blokování
(zastavení) či zablokování ventilátoru může vést k
vyšší teplotě vnitřního mrazničky (roztavení).
30
Pokyny pro používání
CZ
Výměna vnitřní žárovky
Vyčistěte kondenzátor na zadní straně spotřebiče
jednou ročně pomocí kartáče nebo vysavače.
Nahromaděný prach vede ke zvyšování spotřeby
energie.
Pravidelně kontrolujte těsnění dveří.
Čistěte jen vodou a vytírejte vždy zcela dosucha.
(Položka 11)
V případě, že je žárovka nefunkční, lze ji snadno
vyměnit. Nejdříve ověřte, zda je chladnička /
mraznička odpojena od napájení – vytáhněte
zástrčku. Plochým šroubovákem opatrně zatlačte
do levého otvoru mezi krytem světla a vnitřní
skříní. Pak zatlačte za držadlo šroubováku doleva,
až si všimnete, zda je uvolněna levá zarážka
krytu. Zopakujte tento postup na pravém otvoru,
nyní však zatlačte na držadlo šroubováku opatrně
doprava. Pokud povolíte obě strany, lze kryt
snadno odejmout.
Pak se ujistěte, zda je žárovka pevně
našroubována v objímce. Zapojte spotřebič do
sítě. Pokud světlo stále nesvítí, zakupte
v obchodě s elektrickými spotřebiči náhradní
žárovku E14 šroubovací 15 Watt (maximálně) a
založte ji na místo. Nefunkční žárovku okamžitě
opatrně zlikvidujte.
Pokud jste vyměnili žárovku, upevněte kryt zpět
do původní polohy. Ověřte, zda kryt řádně
zacvakne na místo.
Čištění příslušenství
Poličky ve dveřích:
Vyjměte všechny potraviny z poliček ve dveřích.
Zvedněte kryt police nahoru a vytáhněte jej
stranou.
Vyjměte poličku ve dveřích tak, že ji zatlačíte
nahoru.
Sběrná nádoba (Pánev):
Ujistěte se, zda je pánev na zadní straně
spotřebiče vždy čistá.
Jemně uvolněte svorku pánve od kompresoru,
zatlačte ji nástrojem (například šroubovákem) tak,
aby pánev bylo možné odejmout.
Zvedněte pánev, očistěte ji a otřete ji dosucha.
Montáž proveďte opačným postupem.
Čištění a péče
Prostor na čerstvé potraviny nebo
zásuvky:
Vnitřní a vnější plochy
Pro vyčištění zásuvky ji vytáhněte co nejdále,
nadzvedněte ji a pak ji zcela vytáhněte ven
(Položka 7-8).
Pozor
Před čištěním vždy odpojte napájecí kabel
nebo vypněte přerušovač obvodu.
Vnější strany vyčistěte vlažnou vodou a jemným
čisticím prostředkem.
Nikdy nepoužívejte hrubé čisticí prostředky,
brusné nebo kyselé přípravky.
Vnitřní prostor vytřete dosucha.
Dávejte pozor, aby se voda nedostala do kontaktu
s elektrickými zapojeními ovládání teploty nebo
vnitřního světla.
Pokud se spotřebič nebude delší dobu používat,
odpojte napájecí kabel a vyjměte všechny
potraviny. Vyčistěte spotřebič a nechte dvířka
otevřená.
Abyste zachovali vzhled vašeho spotřebiče,
můžete vyčistit vnější plochy a dvířka silikonovým
voskem.
31
Pokyny pro používání
CZ
Praktické tipy a poznámky
Mražení
Chlazení
• Potraviny vždy nechte odmrazit v nádobě, která
umožňuje odtok odmražené vody.
• Nepřekračujte maximální povolenou mrazicí
kapacitu při mražení čerstvých potravin (viz oddíl
“Mražení”)
• Nedávejte dětem zmrzlinu a led do vody přímo
z mrazničky.
Nízká teplota může způsobit na rtech „popáleniny
od mrazu“.
• Nikdy nezmrazujte již rozmražené potraviny;
rozmražené potraviny se musí spotřebovat do 24
hodin. Znovu zmrazit lze potraviny teprve po jejich
uvaření.
• Nevyjímejte mražené potraviny mokrýma
rukama.
• Skladujte jen čerstvé a dokonalé potraviny.
• Používejte jen vhodné obaly, aby nedošlo k
průniku zápachu nebo poškození potravin.
• Již zmrazené potraviny skladujte v souladu
s instrukcemi uvedenými na jejich obalech.
• Vařené potraviny mražte v malém množství.
Zajistí se tím rychlé mražení a zachová se kvalita
potravin.
• Nemrazte kapaliny v pevně uzavřených lahvích
nebo nádobách.
Lahve/nádoby mohou při nízkých teplotách
prasknout.
• Předmražené potraviny noste ve vhodných
taškách a co nejdříve je vkládejte do mrazničky.
Potraviny vždy rozmrazujte v chladničce.
• Čerstvé potraviny a zeleninu před uložením do
košíku na čerstvé potraviny umyjte.
• Potraviny vždy balte nebo obalujte, vkládejte do
vhodné nádoby, než je uskladníte ve spotřebiči.
• Potraviny, které nejsou vhodné pro uskladnění v
chladu (ananas, melouny, okurky, rajčata atd.)
balte do polyetylénových sáčků.
• Potraviny se silným zápachem nebo u nichž
hrozí, že začnou být cítit, balte do vzduchotěsných
nebo nepropustných materiálů.
• Čerstvé potraviny skladujte mimo vařené
potraviny, aby nedošlo ke kontaminaci bakterií.
• Nikdy neskladujte čerstvé maso v chladničce
déle než 2 nebo 3 dny.
• Veškeré přebytky konzervovaných potravin vždy
vyjměte z konzervy a uskladněte ve vhodné
nádobě.
• Kontrolujte délku skladovatelnosti uvedenou na
obalu potravin.
• Neblokujte proudění vzduchu uvnitř spotřebiče
překrýváním polic.
• Nikdy neskladujte nebezpečné nebo jedovaté
látky uvnitř spotřebiče.
• Vždy kontrolujte potraviny, které byly
uskladněny dlouhou dobu, zda jsou ještě vhodné
ke spotřebě.
• Neskladujte vařené a čerstvé potraviny společně
ve stejné nádobě.
• Dvířka zavírejte okamžitě po otevření, aby
nedošlo ke zbytečné spotřebě energie.
• Na odstranění ledu nepoužívejte tvrdé nebo
ostré předměty.
• Nevkládejte do spotřebiče horké potraviny.
32
Pokyny pro používání
CZ
Příklady použití
Bílé víno, pivo a minerální voda
Banány
Ryby nebo vnitřnosti
Sýr
Melouny
Syrové maso a drůbež
Před použitím vychlaďte
Neskladujte v chladničce
Skladujte jen v polyetylénových sáčcích
Používejte vzduchotěsné nádoby nebo
polyetylénové sáčky; pro nejlepší výsledek vyjměte
z chladničky hodinu před spotřebou.
Skladujte jen omezeně krátkou dobu, používejte
vzduchotěsné obaly
Neskladujte společně s jemnými potravinami, jako
jsou vařené potraviny nebo mléko
Vkládání potravin
Police prostoru mrazničky
Držák vajec
Police mrazicího prostoru
Police dveří prostoru chladničky
Prostor pro čerstvé potraviny
Prostor pro čerstvé potraviny
Různé mražené potraviny, jako je maso, ryby,
zmrzlina, zelenina atd.
Vejce
Potraviny v pánvích, přikrytých talířích, uzavřených
nádobách
Malé a balené potraviny či nápoje (např. mléko,
ovodný džus a pivo)
Zelenina a ovoce
Jemné potraviny (sýr, máslo, salám atd.)
Doporučené nastavení
Prostor mrazničky
Nastavení
-18 nebo -20°C
-22 nebo -24°C
Prostor chladničky
Nastavení
4°C
4°C
Rychlé mrazení
4°C
-18°C nebo chladněji
2°C
-18°C nebo chladněji
Rychlé mražení
Vysvětlivky
Toto je normální doporučené nastavení.
Tato nastavení jsou doporučena, pokud teplota
prostředí přesáhne 30°C.
Toto nastavení použijte, pokud chcete rychle
zmrazit potraviny. Jakmile proces skončí,
chladnička se vrátí na předchozí režim.
Pokud se domníváte, že v chladničce není
dostatečně chladno kvůli vysoké teplotě nebo
častému otevírání a zavírání dveří.
Můžete je použít, když je prostor chladničky
přeplněný nebo chcete rychle ochladit potraviny.
Doporučujeme aktivovat funkci rychlého mražení 48 hodin před vložením potravin.
33
Pokyny pro používání
CZ
Běžné provozní zvuky
Praktické rady ohledně snižování
spotřeby elektřiny
Několik funkčních zvuků je naprosto
normálních, jsou způsobeny provozem
chladicí soustavy vašeho spotřebiče;
1. Zajistěte, aby byl spotřebič umístěn na řádně
odvětraném místě, mimo zdroje tepla (sporák,
radiátor, atd.). Současně musí být umístění
spotřebiče provedeno tak, aby nebyl na přímém
slunečním světle.
2. Zajistěte, aby potraviny, které zakoupíte v
chlazeném/zmrazeném stavu, byly umístěny do
spotřebiče co nejdříve, zejména v létě.
Doporučujeme používat tepelně izolované tašky
pro přepravu potravin domů.
3. Doporučujeme rozmrazovat balíčky vytažené z
mrazničky v prostoru chladničky. Přitom umístěte
balíček, který chcete rozmrazit, do nádoby tak,
aby voda z rozmražení neunikala do prostoru
chladničky. Doporučujeme zahájit rozmrazování
nejméně 24 hodin před použitím zmražené
potraviny.
4. Snižte otevírání dveří na minimum.
5. Nenechávejte dvířka spotřebiče otevřená déle
než nezbytně dlouho a zajistěte, aby byla dvířka
po každém otevření řádně uzavřena. Jsou-li
dvířka otevřená, do chladničky/mrazničky se
dostane teplý vzduch a zařízení spotřebuje více
energie na schlazení potravin. Proto neotevírejte
dveře často, abyste tak uspořili energii a uchovali
potraviny při ideální skladovací teplotě.
6. Maximální objem pro mražené potraviny
dosáhnete bez použití střední přihrádky a krytu
horní police v prostoru mrazničky. Spotřeba
energie vašeho spotřebiče je uváděna za situace,
kdy je prostor mrazničky plně naplněn bez použití
střední přihrádky a krytu horní police.
7. Neblokujte ventilátor mrazničky umístěním
potravin před něj. Vždy musí být zachován
minimálně 3 cm otevřený prostor před
ventilátorem mrazničky, který umožní nezbytný
průtok vzduchu do prostoru mrazáku.
8. Pokud neplánujete ukládat potraviny v prostoru
pro čerstvé potraviny, aktivujte z důvodu úspory
energie režim o dovolené. Prostor v mrazáku
mrazí normálně.
9. Aktivujte "Úsporyuenergie". Je-li aktivní režim
Úspora energie, všechny ikony zhasnou, s
výjimkou ikony úspory energie. Dojde-li k otevření
dveří chladničky nebo dotyku displeje, rozsvítí se
všechny ikony.
10. Doporučené nastavení teploty:+4°C a -20°C
pro potraviny, respektive pro mrazničku.
respektive.
• Bublání, syčení, klokotání nebo šplouchání
způsobuje chladicí médium cirkulující uvnitř
chladicí soustavy. Tyto zvuky je slyšet krátce poté,
co se kompresor vypne.
• Náhlé, prudké praskání nebo pukání způsobuje
roztahování a stahování vnitřních stěn nebo
některých součástek uvnitř skříní.
• Bzučení, vrčení, tepání nebo vysoké pískání jsou
od kompresoru. Tyto zvuky jsou hlasitější při
spouštění kompresoru a klesají, když spotřebič
dosáhne provozních teplot.
Aby nedocházelo k vibracím a hlukům,
dávejte pozor na toto;
• Váš spotřebič musí stát rovně na všech čtyřech
nožkách.
• Váš spotřebič nesmí být v kontaktu se stěnami,
okolními předměty nebo kuchyňskými skříněmi a
nábytkem.
• Konzervy, lahve nebo talíře uvnitř chladničky se
nesmějí dotýkat a narážet do sebe.
• Všechny police a košíky jsou správně
namontovány uvnitř skříní chladničky a dvířek.
34
Pokyny pro používání
CZ
Co dělat, když…
6- Objeví se skutečná vada teploty v
chladničce
1 - Spotřebič nefunguje, i když je zapnutý.
Spotřebič provede chlazení s ohledem na
nastavenou teplotu v chladničce. Skutečná teplota
v chladničce uvedená na displeji dosáhne
nastavené teploty pro chladničku, jakmile se
balíky dostatečně ochladí.
• Zkontrolujte, zda je napájecí kabel správně
zapojen!
• Zkontrolujte, zda je zdroj napájení v pořádku
nebo nedošlo k vypnutí přerušovače obvodu!
• Zkontrolujte správné nastavení ovladače teplot!
Může dojít k výkyvům na displeji teploty
chladničky vlivem:
a) Častého otevírání / zavírání dveří
b) Umístění teplých balíků do chladničky.
c) Dlouho otevřené dveře chladničky
2- Došlo k přerušení elektrické energie.
Udržujte dveře zařízení zavřené. Zmrazené
potraviny neohrozí, pokud výpadek elektrické
energie trvá kratší dobu než „Doba uchování od
výpadku“ uvedenou v příručce technických
vlastností. Pokud trvá výpadek déle, zkontrolujte
potraviny a urychleně je spotřebujte.
Zmrazené potraviny můžete také uvařit a znovu
zmrazit.
7- Další možné závady
Ne každá závada je případem pro naše oddělení
služeb zákazníkům. Velmi často můžete problém
vyřešit sami bez požadování servisu.
Před přivoláním servisu zkontrolujte, zda byla
závada způsobena provozní chybou. Pokud tomu
tak je a dojde k přivolání servisu, bude účtován
servisní poplatek, i když je spotřebič stále v
záruce.
3- Vnitřní světlo nefunguje.
Zkontrolujte zdroj napájení!
Zkontrolujte instalaci žárovky! Před kontrolou
žárovky odpojte napájecí kabel.
(Viz také oddíl “Výměna žárovky vnitřního světla”)
Pokud problém stále trvá, kontaktujte prodejce
nebo oddělení služeb zákazníkům.
Připravte si prosím typ a sériové číslo, než
zavoláte. Štítek s parametry se nachází uvnitř.
4- Vyskytne se poplach při vysoké teplotě
Pokud je skutečná teplota mrazničky vysoká,
rozsvítí se ikona poplachu na displeji (Položka.
2/11). Ikona poplachu zhasne, když poklesne
skutečná teplota v prostoru mrazničky.
Poplach při otevřených dveřích
Spotřebič obsahuje zabudovaný bzučák, který
uživatele informuje, pokud jsou dveře chladničky
otevřeny jednu minutu. Tento poplach je
periodický a upozorňuje uživatele na otevřené
dveře chladničky.
Poplach při vysoké teplotě může nastat
v následujících situacích.
a) Uskladnění teplých potravin
b) Teplý vzduch v prostoru mrazničky
c) Dlouhou dobu otevřené dveře mrazničky
Na dveře mrazničky se žádný bzučák neváže.
Pokud poplach při vysoké teplotě zůstane aktivní
déle než 24 hodin, kontaktujte službu zákazníkům.
Pro vypnutí tohoto alarmu stačí stisknout libovolné
tlačítko na displeji nebo zavřít dveře. Poplach se
tak vypne až do příští aktivace.
Poplach při vysoké teplotě není aktivní 24 hodin
po zapojení spotřebiče do sítě.
Změna dvířek
5- Objeví se chybové zprávy a poplach
Dvířka chladničky jsou určena k otevírání na obě
strany podle vašich potřeb. Pokud chcete otevírat
dveře na druhou stranu, kontaktujte nejbližší
servis a požádejte o přeměnu.
V případě poruchy vlivem zapojení spotřebiče se
zobrazí ikona poplachu na displeji (Položka.
2/11), začne blikat společně s příslušnou
chybovou zprávou.
V případě zobrazení určitých znaků (E0, E3, atd.)
na displeji kontaktujte služby zákazníkům.
Ikona poplachu zhasne těsně po odstranění
závady.
35
Pokyny pro používání
CZ
Technické parametry
Značka
Model
Typ spotřebiče
CN236223T
FROST ZDARMA CHLADNIČKA-MRAZÁK typu II
Celkový hrubý objem (l)
Celkový užitný objem (l)
Užitný objem mrazničky (l)
Užitečný objem chladničky
Kapacita mražení (kg/24 h)
Energetická třída (1)
Spotřeba energie (kWh/rok) (2)
Uchování bez napájení (h)
Hlučnost (dB(A) re 1 pW)
Hmotnost (kg)
Rozměry (cm)
355
321
90
231
6
A+
347
17
43
64
201x59.5x60
Ekologické chladicí činidlo R600a
(1) Energetická třída: A+++ . . . D
(A +++= ekonomičtější . . . D = méně ekonomická)
(2) skutečná spotřeba energie závisí na podmínkách používání a umístění spotřebiče.
PRODUKTOVÉ ČÍSLO
MODEL
F.Z. CHLADNIČKA-MRAZÁK typu II
CELKOVÝ OBJEM/ČISTÝ OBJEM
ČISTÝ OBJEM CHLADNIČKY
ČISTÝ OBJEM MRAZNIČKY
MRAZÍCÍ KAPACITA
CHLADIVO R600a
IZOLACE C5 H10
KOMPRESOR
220-230 V ~ 50 Hz
7514120051
CN236223T
Class SN -T
355/321 l.
231 l
90 l
6 Kg/24 hr
0,054 kg
120 W/0,60 A
Symbol
na výrobku nebo na obalu upozorňuje na skutečnost, že spotřebič nepatří do
běžného domácího odpadu. Místo toho je třeba jej odevzdat do speciální sběrny odpadu na
recyklování elektrických a elektronických zařízení. Vaší podporou správné likvidace
pomáháte zabránit potenciálně negativním vlivům na životní prostředí a lidské zdraví, které
by jinak nesprávná likvidace výrobku mohla způsobit. Další informace a recyklování tohoto
spotřebiče získáte na místním úřadě, ve sběrně odpadu nebo u prodejce, kde jste spotřebič
zakoupili.
36
SK
Návod na obsluhu
Blahoželáme vám k výberu nášho produktu, ktorý vám bude dlhé roky dobre slúžiť.
Bezpečnosť na prvom mieste!
Pozorne si prosím, prečítajte túto prevádzkovú príručku. Obsahuje dôležité informácie o tom, ako použiť váš
nový spotrebič. Ak nebudete dodržovať pokyny, tak počas záručnej doby môžete stratiť právo na bezplatný
servis. Túto príručku si, prosím, uschovajte na bezpečnom mieste a v prípade potreby ju predajte následným
používateľom.
• Nezapájajte spotrebič do elektrickej siete, kým nie sú odstránené baliace a ochranné prostriedky.
• Spotrebič nechajte pre zapnutím stáť minimálne 12 hodiny, aby sa zariadenie aklimatizovalo, ak sa
spotrebič prepravoval horizontálne.
• Tento spotrebič sa môže používať len na určený účel, t.j. skladovanie a mrazenie jedlých potravín.
• Tento spotrebič neodporúčame používať v nevykurovanej chladnej miestnosti, napr. garáž, zimná
záhrada, prístavba, kôlňa, v exteriéri atď. Pozrite si časť „Umiestnenie“.
• Pri dodaní sa presvedčite, či produkt nie je poškodený a či sú všetky diely a príslušenstvo v
perfektnom stave.
• Neprevádzkujte poškodený spotrebič. Ak máte pochybnosti, tak ho nechajte skontrolovať u predajcu.
• Nedovoľte deťom, aby sa hrali so spotrebičom.
• Na spotrebiči alebo na vyťahovateľných dieloch neseďte ani nestojte, ani nedovoľte, aby na ňom
sedeli alebo stáli deti.
• Nevešajte sa na dvere spotrebiča.
Váš spotrebič neobsahuje žiadne chladiace látky založené fluóre (CFC/HFC), ale izobután (R600a),
zemný plyn, ktorý sa značne prispôsobuje životnému prostrediu.
(R600a) je ľahko vznietiteľný. Preto sa uistite, že chladiaci okruh sa počas prepravy alebo prevádzky
nepoškodil.
V prípade poškodenia;
• Vyhnite sa akémukoľvek otvorenému ohňu, zdrojom iskrenia a horľavým látkam.
• Okamžite vyvetrajte miestnosť, v ktorej sa spotrebič nachádza.
• V prípade, že sa vystrekujúca chladiaca látka dostane do kontaktu s očami, tak môže spôsobiť
poškodenie zraku.
• Priestor, v ktorom je spotrebič namontovaný, nemôže byť menší ako 10 kubických metrov.
• Spotrebič nevystavujte ohňu. Spotrebič neobsahuje v izolácii látky CFC, ktoré sú horľavé.
• Ohľadom informácií o metódach likvidácie a o dostupných likvidačných zariadeniach, prosím,
kontaktujte vaše miestne úrady.
•
Varovanie - Ventilačné otvory na krytoch spotrebiča alebo vo vstavanej konštrukcii uchovávajte
voľné bez prekážok.
Varovanie - Nepoužívajte mechanické prístroje alebo iné prostriedky na urýchľovanie
rozmrazovacieho procesu inak, ako odporúča výrobca.
Varovanie - Nepoškoďte chladiaci okruh.
•
•
•
•
Varovanie - Nepoužívajte elektrické zariadenia v priestoroch na potraviny, iba ak ide o typy
odporúčané výrobcom.
Nedotýkajte sa kovových rozvodov kondenzátora na zadnej strane spotrebiča, pretože tu existuje riziko
zranenia.
V prípade možného zlyhania odpojte spotrebič najskôr od napájania.
Pred čistením spotrebič vždy odpojte od prívodu napájania alebo vypnite poistku.
Neťahajte za kábel, ale potiahnite zásuvku.
Opravy elektrických prístrojov môžu vykonávať len kvalifikovaní experti. Ak je sieťový kábel
poškodený, je potrebné, aby ho vymenil výrobca, servisný agent alebo podobne kvalifikovaná osoba,
vyhnete sa tak možnému nebezpečenstvu.
37
SK
Návod na obsluhu
Inštrukcie prepravy
Umiestnenie
Spotrebič umiestnite iba takým spôsobom, ako je
to znázornené na obrázku, v suchých
miestnostiach, ktoré možno vetrať.
Vyhnite sa miestam s priamym slnečným svetlom
alebo zdrojom tepla, ako napríklad sporák alebo
radiátor.
Ak sa tomu nedá predísť, tak je potrebné udržať
nasledujúce minimálne vzdialenosti:
Elektrické sporáky: 3,00 cm
Radiátor: 3,00 cm
Chladiace zariadenia: 2,50 cm
• Zaistite spotrebiču dostatočnú cirkuláciu vzduchu.
• Uistite sa, že okolo spotrebiča je dostatočný
priestor na zabezpečenie voľnej cirkulácie
vzduchu (Položka 3).
Upevnite dve plastové nástenné rozpery, ktoré sa
dodávajú so spotrebičom a otočte ich o 1/4 otočenia
ku kondenzátoru na zadnej strane spotrebiča
(Položka 4).
• Spotrebič sa musí umiestniť na hladký povrch. Dve
predné nôžky sa dajú podľa potreby nastaviť
(Položka 5). Aby ste zaistili, že váš spotrebič stojí
kolmo, tak nastavte dve predné nôžky ich otočením
v smere hodinových ručičiek alebo proti smeru
hodinových ručičiek, až kým sa produkt nebude
pevne dotýkať zeme.
Správne nastavenie nôh zabraňuje nadmernej
vibrácii a hluku.
Spotrebič sa musí prepravovať výlučne vo
vertikálnej polohe.
Pred vykonaním prevádzkovej skúšky v obchode
musí byť obal spotrebiča nepoškodený.
Po preprave vo vodorovnej polohe sa spotrebič
môže uviesť do prevádzky až o 12 hodiny po
opätovnom vertikálnom postavení.
Spotrebič musí byť chránený proti dažďu, vlhkosti
a iným poveternostným vplyvom.
Výrobca nepreberá žiadnu zodpovednosť v
prípade nedodržiavania bezpečnostných pokynov.
Likvidácia
Okamžite spravte zariadenie nepoužiteľným.
Vytiahnite sieťovú zástrčku a odrežte napájací
kábel. Pred likvidáciou zariadenia vyberte alebo
zničte spínač, alebo západkové uzamknutia.
Týmto spôsobom zabránite, aby sa deti uzamkli v
spotrebiči a ohrozili tým ich životy.
Nastavenie spotrebiča
• Spotrebič neprevádzkujte v miestnosti, kde
teplota v noci klesne pod 10 °C, a to hlavne v
zime. Pri nižších teplotách spotrebič nemusí
fungovať, čoho dôsledkom je zníženie doby
skladovania potravín.
• Klasifikácia klimatickej triedy vášho spotrebiča je
uvedená v prospekte s technickými údajmi a na
klasifikačnom štítku, ktorý sa nachádza v
spotrebiči. Špecifikuje vhodné prevádzkové teploty
okolia podľa nižšie uvedeného vysvetlenia.
Klimatická trieda
Elektrické prepojenia
Varovanie
Tento spotrebič sa musí uzemniť.
• Skontrolujte, či je typ napájania a napätie vo
vašej oblasti totožné s údajmi vyrazenými na
klasifikačnom štítku v spotrebiči.
• Elektrická bezpečnosť spotrebiča sa dá zaručiť len
vtedy, keď systém uzemnenia v dome je
namontovaný v súlade s normami.
• Keď umiestňujete spotrebič, tak dávajte pozor,
aby ste pod ním nezasekli sieťový kábel; v
opačnom prípade sa kábel poškodí.
• Zaistite, aby zástrčka ostala ľahko prístupná.
Nepoužívajte rozdvojku alebo predlžovací kábel.
Teplota okolia
SN ............................ +10 oC až 32 oC
N ............................... +16 oC až 32 oC
ST.............................. +16 oC až 38 oC
T ................................ +16 oC až 43 oC
SN-ST ....................... +10 oC až 38 oC
SN-T .......................... +10 oC až 43 oC
38
SK
Poznávanie spotrebiča
Varovanie
Nižšie uvedené informácie o príslušenstve sú
uvedené iba ako referencia. Nižšie uvedené
príslušenstvo nemusí byť totožné s
príslušenstvom vášho spotrebiča.
Položka 1
1. Ovládací panel
2. Vnútorné osvetlenie
3. Ventilátor priečinka čerstvých potravín
4. Priehradka na víno
5. Nastaviteľné poličky
6. Kryt priehradky na zeleninu
7. Kryt priehradiek na šalát
8. Priečinok čerstvej zóny
9. Držiak tácky na ľad a tácka na ľad
10. Priestor pre rýchle zmrazovanie
11. Priestory pre uchovávanie mrazených potravín
12. Nastaviteľné predné nôžky
13. Priehradka pre mliečne výrobky
14. Polička na nádoby
15. Polička na fľaše
16. Ventilátor mrazničky
Účelom ventilátorov je poskytnutie cirkulácie
vzduchu v priečinku.
Pred spustením
Pred sprevádzkovaním vášho zariadenia je
potrebné kvôli bezpečnosti si pozrieť nasledujúce
body:
• Stojí zariadenie správne v rovnej polohe na
podlahe?
• Má dostatok miesta pre dobrú cirkuláciu
vzduchu?
• Je interiér čistý? (Pozrite si tiež časť „Čistenie
a údržba“)
• Teraz pripojte spotrebič k sieti.
Kompresor je zapnutý, vnútorné svetlo sa zapne
pri otvorení dverí.
Do chladničky nedávajte potraviny, kým
nedosiahne požadovanú teplotu.
Návod na obsluhu
Nastavenie prevádzkovej teploty
Teplotu priečinku čerstvých potravín a mrazničky
môžete nastaviť elektronickým displejom
(Položka 2)
Duálny systém chladenia:
Vaša chladnička je vybavená dvomi samostatnými
chladiacimi systémami určenými na chladenie
priečinka čerstvých potravín a priečinka mrazničky.
To znamená, že vzduch z priečinka čerstvých
potravín sa nemieša so vzduchom z priečinka
mrazničky.
Vďaka týmto dvom oddeleným chladiacim systémom
je rýchlosť chladenia oveľa vyššia, ako pri iných
chladničkách.
Pachy v priečinkoch sa nezmiešavajú. Vďaka
samostatnému rozmrazovaniu dochádza k ďalšej
úspore energie.
Popis ovládacích funkcií
1 - Funkcia rýchleho chladenia
Keď stlačíte tlačidlo rýchleho chladenia, teplota
priečinka bude chladnejšia, ako nastavené hodnoty.
Túto funkciu môžete použiť pre potraviny, vložené v
priečinku chladničky, ktoré je potrebné rýchlo
schladiť.
Ak chcete schladiť veľké množstvo čerstvých
potravín, odporúča sa, aby ste túto funkciu aktivovali
skôr, ako vložíte potraviny do chladničky. Indikátor
rýchleho chladenia zostane rozsvietený, keď sa
zapne funkcia rýchleho chladenia. Aby ste túto
funkciu zrušili, znovu stlačte tlačidlo rýchleho
chladenia. Indikátor rýchleho chladenia sa vypne a
prepne sa na svoje normálne nastavenie.
Ak ho nezrušíte, rýchle chladenie sa automaticky
zruší po 2 hodinách, prípadne vtedy, keď priečinok
chladničky dosiahne požadovanú teplotu.
Táto funkcia sa opätovne nevyvolá, keď sa obnoví
napájanie po výpadku elektriny.
39
SK
Návod na obsluhu
11 - Funkcia Eco-Fuzzy (Špeciálne
ekonomické používanie)
2 - Indikátor rýchleho chladenia
Táto ikona bliká animovaným štýlom, keď je
aktívna funkcia rýchleho chladenia.
Stlačením tlačidla rýchleho mrazenia na 3
sekundy aktivujete funkciu Eco Fuzzy. Chladnička
začne prevádzku v najekonomickejšom režime
najmenej o 6 hodín neskôr a keď je funkcia
aktívna, rozsvieti sa indikátor ekonomického
používania. Opätovným stlačením tlačidla
rýchleho mrazenia na 3 sekundy deaktivujete
funkciu Eco Fuzzy.
3 - Funkcia nastavenia chladničky
Táto funkcia vám umožňuje uskutočňovať
nastavenia teploty priečinku chladničky.
Stlačením tohto tlačidla nastavíte teplotu priečinku
chladničky jednotlivo na 8, 6, 4, 2.
4 - Indikátor nastavenia teploty priečinku
chladničky
12 - Indikátor vysokej teploty/upozornenia
na chybu
Naznačuje nastavenú teplotu pre priečinok
chladničky.
Tento indikátor sa zapne počas výpadkov pri
vysokých teplotách a pri upozorneniach na chyby.
5- Indikátor teploty priečinku chladničky
Indikátory 8, 6, 4 a 2 svietia trvalo.
13 - Indikátor ekonomického používania
Indikátor ekonomického používania sa zapne, keď
sa priečinok mrazničky nastaví na -18 °C.
Indikátor ekonomického používania sa vypne, keď
sa vyberie funkcia rýchleho chladenia alebo
rýchleho mrazenia.
6- Funkcia nastavenia mrazničky
Táto funkcia vám umožňuje uskutočňovať
nastavenia teploty priečinku mrazničky. Stlačením
tohto tlačidla nastavíte teplotu priečinku mrazničky
jednotlivo na -18, -20, -22, a -24.
14 - Funkcia úspory energie
7 - Nastavenie indikátora teploty
priečinka mrazničky
Stlačte tlačidlo rýchleho zmrazenia počas 3
sekúnd, rozsvieti sa ikona úspory energie. Funkcia
úspory energie sa aktivuje, ak za 10 minút
nestlačíte žiadne tlačidlo na displeji a ak
neotvoríte dvere. Pri funkcii úspory energie na
displeji zhasnú všetky ikony, okrem ikony úspory
energie.
Keď je aktívny režim úspory energie, pokiaľ sa
stlačí akékoľvek tlačidlo, alebo sa otvoria dvere,
režim úspory energie sa ukončí a ikony na displeji
budú opäť svietiť normálne. Pokiaľ sa tlačidlo
Rýchleho mrazenia podrží stlačené počas 3
sekúnd, ikona úspory energie sa vypne a režim
úspory energie nebude aktívny.
Uvádza teplotu, nastavenú pre priečinok
mrazničky.
8 - Indikátory teploty priečinku mrazničky
Indikátory -24, -22, -20 a -18 sa rozsvietia trvalo.
9 - Funkcia rýchleho mrazenia
Po zapnutí funkcie rýchleho mrazenia sa rozsvieti
indikátor rýchleho mrazenia. Aby ste túto funkciu
zrušili, opätovne stlačte tlačidlo rýchleho
mrazenia. Indikátor rýchleho mrazenia sa vypne a
prepne na svoje normálne nastavenie. Ak ho
nezrušíte, rýchle mrazenie sa automaticky zruší
po 4 hodinách, prípadne vtedy, keď priečinok
mrazničky dosiahne požadovanú teplotu.
Ak chcete zmraziť veľké množstvá čerstvých
potravín, pred vložením potravín do priečinku
mrazničky stlačte tlačidlo rýchleho mrazenia. Ak
tlačidlo rýchleho mrazenia stlačíte opakovane v
krátkych intervaloch, aktivuje sa ochrana
elektronického obvodu a kompresor sa nespustí
okamžite.
Táto funkcia sa opätovne nevyvolá, keď sa obnoví
napájanie po výpadku elektriny.
15 - Režim uzamknutia tlačidiel
Na 3 sekundy stlačte súčasne tlačidlo rýchleho
mrazenia a tlačidlo nastavenia mrazničky.
Rozsvieti sa ikona uzamknutia tlačidiel a aktivuje
sa režim uzamknutia tlačidiel. Pri aktívnom režime
uzamknutia tlačidiel nebudú fungovať tlačidlá. Na
3 sekundy stlačte súčasne tlačidlo rýchleho
mrazenia a tlačidlo nastavenia mrazničky. Ikona
uzamknutia tlačidiel zhasne a režim uzamknutia
tlačidiel sa ukončí.
10- Indikátor rýchleho mrazenia
Táto ikona bliká animovaným štýlom, keď je
aktívna funkcia rýchleho mrazenia.
40
SK
Návod na obsluhu
Neprekračujte zmrazovací výkon vášho spotrebiča
v rámci 24 h. Pozrite si leták s technickými údajmi.
Aby ste uchovali kvalitu potravín, tak sa mrazenie
musí uskutočniť čím najskôr.
Aj napriek tomu sa neprekročí kapacita mrazenia
a nestúpne teplota v mrazničke.
Chladenie
Uskladnenie potravín
Priestor chladničky je určený pre krátkodobé
skladovanie čerstvých potravín a nápojov.
Mliečne produkty skladujte v chladničke v
určených priečinkoch.
Upozornenie
Už zmrazené potraviny stále uchovávajte
oddelené od práve vložených potravín.
Keď zmrazujete horúce potraviny, tak chladiaci
kompresor bude fungovať, kým sa potraviny úplne
nezmrazia. To môže dočasne spôsobiť nadmerné
chladenie priestoru chladničky.
Ak je problematické otvoriť dvere mrazničky alebo
priečinka čerstvých potravín po ich zatvorení, tak
sa nestrachujte. Je to spôsobené rozdielom tlaku,
ktorý sa vyrovná a po pár minútach umožní
normálne otvorenie dverí.
Po zatvorení dverí budete počuť zvuk vákua. To je
úplne normálne.
Fľašky sa môžu uskladniť v držiaku fľašiek alebo v
polici na fľaše na dverách.
Surové mäso je najlepšie uchovať v
polyetylénovom vrecku v druhom priečinku zhora
v chladničke.
Pred umiestnením horúcich potravín a nápojov do
chladničky ich nechajte vychladnúť na izbovú
teplotu.
Neodporúča sa nechávať zamrznuté potraviny
rozmraziť nad krytom priečinku.
Ostatné police je možné použiť na rozmrazovanie.
Priečinok pre ovocie a zeleninu
Vnútornú kapacitu chladničky môžete zvýšiť
vybratím želaného priečinka na malé
občerstvenie. Priečinok ťahajte smerom k vám,
pokým ho nezastaví zarážka. Prednú časť
zdvihnite o približne 1 cm a priečinok ťahajte
znovu smerom k vám, aby ste ho úplne vybrali.
Do týchto priečinkov môžete vložiť potraviny, ktoré
chcete zmraziť, aby ste ich pripravili na
zmrazenie v týchto priestoroch. Môžete tiež použiť
tieto priestory ak chcete uskladniť potraviny pri
teplote o niekoľko stupňov nižšej ako je teplota
chladničky.
Upozornenie
Koncentrovaný alkohol skladujte iba v postavenej
nádobe, ktorá je pevne uzatvorená.
Upozornenie
V spotrebiči neskladujte výbušné látky alebo
nádoby s horľavými pohonnými plynmi (sprejová
šľahačka, spreje atď.). Existuje tu
nebezpečenstvo výbuchu.
Mrazenie
Mrazené potraviny
Mraziaci priečinok je označený
symbolom.
Spotrebič môžete použiť na zmrazenie čerstvých
potravín, ako aj na skladovanie zamrazených
potravín. Pozrite si odporúčania uvedené na
obaloch potravín.
Upozornenie
Nezamrazujte perlivé nápoje, pretože po
zamrznutí tekutiny môže prasknúť fľaška.
Buďte opatrní s mrazenými produktmi, ako
napríklad farebnými kockami ľadu.
41
SK
Návod na obsluhu
Tvorba kociek ľadu
Výmena žiarovky vnútorného
osvetlenia
Naplňte podnos na kocky ľadu vodou do 3/4 a
položte ho do mrazničky.
Kocky ľadu môžete vybrať hneď potom, čo sa
voda premení na ľad.
Na odstránenie ľadu nepoužívajte predmety s
ostrými hranami, ako nože alebo vidličky. Existuje
tu riziko zranenia!
Namiesto toho nechajte kocky ľadu jemne roztopiť
alebo ich nakrátko umiestnite spodnú časť
priečinka do vody.
(Položka 11)
V prípade, že nefunguje žiarovka, ľahko sa dá
vymeniť. Najskôr sa uistite, že
chladnička/mraznička je odpojená od sieťového
napájania tak, že vytiahnete zásuvku. Zoberte
plochý skrutkovač a opatrne a bez použitia sily ho
zasuňte do ľavej medzery medzi krytom žiarovky
a vnútorným krytom. Potom opatrne zatlačte
rukoväť na skrutkovači doľava, kým
nezaznamenáte, že sa odpojil ľavý kolík krytu.
Tento postup zopakujte pri pravej medzere, avšak
teraz opatrne zatlačte rukoväť skrutkovača do
pravej strany. Po uvoľnení obidvoch strán môžete
jednoducho odpojiť kryt.
Uistite, či je žiarovka pevne zatiahnutá v objímke
žiarovky. Zariadenie pripojte k sieťovému
napájaniu. Ak svetlo stále nesvieti, vymeňte
žiarovku so závitom E14, typ 15 Watt (Max)
a potom ju namontujte. Vypálenú žiarovku
okamžite opatrne zlikvidujte.
Ak ste vymenili žiarovku, opätovne upevnite kryt
do pôvodnej polohy. Uistite sa, že kryt správne
zapadol.
Rozmrazovanie zariadenia
Spotrebič je chladnička, v ktorej sa nevytvára
námraza. Preto sa v priestore pre potraviny
nebude zhromažďovať žiadna námraza.
Avšak podľa potreby bude dochádzať
k automatickému rozmrazovaniu v priestore
odparovania spotrebiča. Voda steká do zásobníka
v zadnej časti spotrebiča a automaticky sa
odparuje v dôsledku tepla produkovaného
kompresorom.
Ubezpečte sa, že zásobník je nad kompresorom
riadne upevnený.
Čistenie a údržba
Vnútorné a vonkajšie povrchy
Upozornenia!
Ventilátory v priestore mrazničky a čerstvých
potravín rozháňajú chladný vzduch. Cez ochranný
prvok nikdy nezasúvajte žiadny objekt. Nedovoľte
deťom, aby sa hrali s ventilátorom priestoru
čerstvých potravín a mrazničky.
Nikdy neskladujte produkty, ktoré obsahujú
horľavý stlačený plyn (napr. dávkovače,
postrekovacie konzervy atď.) alebo výbušné látky.
Neprikrývanie poličky akýmikoľvek ochrannými
materiálmi, ktoré môžu zabrániť cirkulácii
vzduchu.
Nedovoľte deťom hrať sa so zariadením alebo
s ovládačmi.
Neblokujte ochranné prvky ventilátora, aby sa
zaistilo, že zariadenie zaistí najlepší možný výkon.
(Položka 9 a položka 10)
Upozornenie
Pred čistením vždy odpojte napájací kábel
alebo vypnite prerušovač obvodu.
Vonkajšiu časť vyčistite pomocou vlažnej vody a
jemného čistiaceho prostriedku.
Nikdy nepoužívajte čistiace prostriedky, drsné
alebo leptavé prostriedky.
Vnútorný priečinok utrite dosucha.
Buďte opatrní, aby ste zabránili v kontakte vody s
elektrickými spojeniami ovládania teploty alebo
vnútorného svetla.
Ak zariadenie nebudete dlhšiu dobu používať, tak
odpojte napájací kábel a vyberte všetky potraviny.
Spotrebič vyčistite a dvere nechajte otvorené.
Aby ste uchovali vzhľad vášho spotrebiča, tak
môžete vyleštiť vonkajšiu časť a príslušenstvo
dverí pomocou silikónového vosku.
Výstraha!
Vaše zariadenie je vybavené 2 cirkulačnými
ventilátormi, ktoré sú potrebné pre výkon
chladničky. Zaistite, aby neboli ventilátory
blokované (zastavené), prípadne aby neboli
narušené jedlom alebo balením. Blokovanie
(zastavenie) alebo narušenie ventilátora môže
spôsobiť nárast vnútornej teploty mrazničky
(roztápanie).
42
SK
Návod na obsluhu
Raz do roka čistite pomocou kefy alebo vysávača
kondenzátor v zadnej časti spotrebiča.
Nahromadenie prachu vedie k zvýšenej spotrebe
energie.
V pravidelných intervaloch kontrolujte tesnenie
dverí.
Čistite iba pomocou vody a utrite úplne dosucha.
• Zakrytím políc nezablokujte vzduchovú cirkuláciu
v zariadení.
• V zariadení neuchovávajte žiadne nebezpečné
alebo jedovaté látky.
• Dlhodobo uskladnené potraviny vždy
skontrolujte, či sú vhodné pre konzumáciu.
• Neskladujte čerstvé a varené potraviny spolu
v tej istej nádobe.
• Hneď po otvorení dverí ich zatvorte, aby ste
zabránili nepotrebnej spotrebe energie.
• Na odstránenie vytvoreného ľadu nepoužívajte
tvrdé alebo ostré objekty.
• Do spotrebiča nevkladajte horúce potraviny.
Čistenie príslušenstva
Dverové police:
Z dverových políc vyberte všetky potraviny.
Nadvihnite kryt police smerom nahor a vytiahnite
ho do strany.
Dverovú policu vyberte tak, že ju zatlačíte zo
spodnej strany nahor.
Zberná nádoba (Miska):
Uistite sa, že je miska na zadnej strane spotrebiča
stále čistá.
Jemne uvoľnite upnutie misky ku kompresoru tak,
že ho zatlačíte pomocou nástroja (ako napríklad
skrutkovač), aby sa miska dala vybrať.
Misku nadvihnite, vyčistite ju a utrite dosucha.
Opätovne zložte v opačnom poradí.
Mrazenie
• Vždy nechajte potraviny roztopiť v nádobe, ktorá
umožňuje odtečenie roztopenej vody.
• Pri mrazení čerstvých potravín neprekračujte
maximálnu povolenú kapacitu mrazenia (pozrite si
časť „Mrazenie“)
• Nedávajte deťom zmrzlinu a kocky ľadu priamo
z mrazničky.
Nízka teplota môže spôsobiť omrzliny na perách.
• Nikdy opätovne nezamrazujte rozmrazené
potraviny; rozmrazené potraviny sa musia
skonzumovať do 24 hodín. Opätovne zamraziť
môžete len uvarené potraviny.
• Zamrazené potraviny nevyberajte mokrými
rukami.
• Skladujte iba čerstvé a bezchybné potraviny.
• Vždy používajte vhodný baliaci materiál, aby ste
zabránili prenikaniu pachov alebo zníženiu kvality
potravín.
• Skladujte komerčne zmrazené potraviny v súlade
s pokynmi uvedenými na obale.
• Varené potraviny zmrazujte v malých
množstvách. Týmto sa zaistí rýchle mrazenie a
uchová sa kvalita potravín.
• Nezmrazujte kvapalinu v pevne uzatvorených
fľaškách alebo nádobách.
Fľašky/nádoby môžu pri nízkych teplotách
prasknúť.
• Predmrazené potraviny prenášajte vo vhodných
taškách a čím skôr ich umiestnite do mrazničky.
Potraviny vždy rozmrazujte v priestore chladničky.
Priečinok na ovocie a zeleninu alebo priečinky:
Ak chcete vyčistiť priečinok, vytiahnite ho tak
ďaleko, ako je to možné, nakloňte ho nahor a
potom úplne vytiahnite (Položka 7-8).
Praktické tipy a poznámky
Chladenie
• Čerstvé potraviny a zeleninu pred uskladnením v
priečinku pre ovocie a zeleninu vyčistite.
• Potraviny vždy pred uskladnením v spotrebiči
zabaľte, zamotajte do obalu alebo umiestnite do
vhodnej nádoby.
• Potraviny, ktoré nie sú vhodné pre uskladnenie
pri nízkych teplotách, zabaľte do polyetylénových
sáčkov (ananás, melóny, uhorky, paradajky atď.).
• Potraviny so silnou vôňou alebo náchylné na
chytanie pachov je potrebné zabaliť do
nepriedušného baliaceho materiálu alebo do
baliaceho materiálu, ktorý neprepúšťa pachy.
• Čerstvé potraviny skladujte oddelene od
varených potravín, aby ste zabránili kontaminácií
baktériami.
• Čerstvé mäso nenechávajte v chladničke dlhšie
ako 2 alebo 3 dni.
• Z plechovky vyberte akékoľvek zostávajúce
potraviny a uskladnite ich vo vhodnej nádobe.
• Obráťte sa na dobu trvanlivosti vyznačenú na
balení potravín.
43
SK
Návod na obsluhu
Príklady použitia
Biele víno, pivo a minerálna voda
Banány
Ryba alebo drobky
Syr
Melóny
Surové mäso a hydina
pred použitím ochlaďte
neskladujte v chladničke
skladujte iba v polyetylénových sáčkoch
použite nepriedušné nádoby alebo polyetylénové
sáčky; pre najlepšie výsledky vyberte z chladničky
hodinu pred konzumáciou.
skladujte iba krátkodobo a použite nepriedušné
balenie/zabalenie
neskladujte spolu s chúlostivými potravinami, ako
napríklad varené potraviny alebo mlieko
Umiestnenie jedla
Poličky priečinka mrazničky
Držiak na vajíčka
Poličky priečinka chladničky
Poličky vo dverách v priečinku chladničky
Priečinok na zeleninu a ovocie
Priečinok čerstvej zóny
Rôzne zmrazené potraviny, ako napríklad mäso,
ryby, zmrzlina, zelenina a pod.
Vajíčko
Jedlo v hrncoch, zakrytých tanieroch a zatvorených
nádobách
Malé a balené potraviny alebo nápoje (ako
napríklad mlieko, ovocné šťavy a pivo)
Zelenina a ovocie
Lahôdkové produkty (syr, mlieko, saláma a pod.)
Odporúčanie pre nastavenie
Priestor mrazničky
Regulácia
-18 alebo -20°C
-22 alebo -24°C
Priečinok chladničky
Regulácia
4°C
4°C
Rýchle mrazenie
4°C
-18°C alebo
chladnejšie
2°C
-18°C alebo
chladnejšie
Rýchle chladenie
Vysvetlivky
Toto je normálne, odporúčané nastavenie.
Tieto nastavenia sa odporúčajú použiť vtedy, keď
okolitá teplota prekročí 30 °C.
Použite, keď budete chcieť zmraziť jedlo v krátkom
čase. Vaša chladnička sa vráti do svojho
predchádzajúceho režimu, keď sa proces dokončí.
Ak si myslíte, že priestor vašej chladničky nie je
dostatočne chladný, kvôli teplému stavu alebo
častému otváraniu a zatváraniu dvierok.
Môžete ho použiť, keď je priestor vašej chladničky
preplnený alebo ak si želáte rýchle vychladenie
potravín. Odporúčame vám, aby ste funkciu
rýchleho chladenia zapli 4 až 8 hodín pred
umiestnením potravín.
44
SK
Návod na obsluhu
3. Rozmrazovanie balíkov vybratých z priečinka
mrazničky vám odporúčame vykonávať v
priečinku chladničky. Pre tento účel umiestnite
balíček určený na rozmrazenie do nádoby, z ktorej
voda vzniknutá následkom rozmrazovania
nevytečie do priečinka chladničky. Rozmrazovanie
vám odporúčame začať najmenej 24 hodín pred
použitím zmrazenej potraviny.
4. Počet otvorení dverí vám odporúčame znížiť na
minimum.
5. Dvere spotrebiča nenechávajte otvorené dlhšie,
ako je potrebné a po otvorení dverí sa ubezpečte,
že sú dobre zatvorené. Keď sú dvere otvorené, do
chladničky/chladiacich priehradok sa dostáva teplý
vzduch a prístroj spotrebúva viac energie
potrebnej na chladenie potravín. Preto neotvárajte
dvere príliš často, aby ste ušetrili energiu a tak
uchovávali jedlo v ideálnej skladovacej teplote.
6. Maximálny úložný objem mrazených potravín
dosiahnete, ak vyberiete strednú a hornú zásuvku
nachádzajúcu sa v priečinku mrazničky. Spotreba
energie vášho spotrebiča sa deklaruje pri úplnom
naplnení priečinka mrazničky bez použitia strednej
a hornej zásuvky.
7. Neblokujte mriežku ventilátora mrazničky tým,
že jedlo umiestnite pred ňu. Pred mriežkou
ventilátora mrazničky vždy musia zostať
minimálne 3 cm otvoreného priestoru, aby
nevyhnutné prúdenie vzduchu mohlo efektívne
ochladiť priestor.
8. Ak neplánujte skladovať potraviny v priestore
na čerstvé potraviny, prosím aktivujte funkciu Eco
Fuzzy pre šetrenie energie. Priestor mrazničky
pokračuje v bežnom mrazení.
9. Aktivovať - „Funkcia úspory energie". Po
aktivovaní funkcie úspory energie zhasnú všetky
ikony na displeji, okrem ikony úspory energie.
Všetky ikony sa rozsvietia, ak sú dvierka priestoru
na čerstvé potraviny otvorené alebo ste sa dotkli
displeja.
10. Odporúčané nastavenie teploty je +4°C a 20°C pre priestor čerstvých potravín aj pre priestor
mrazničky.
Normálny prevádzkový hluk
Rôzne prevádzkové hluky sú úplne normálne
kvôli prevádzke chladiaceho systému vášho
spotrebiča;
• Bublanie, syčanie, varenie alebo prebublávanie
spôsobuje chladiaca kvapalina, ktorá preteká v
chladiacom systéme. Tieto zvuky môžete
krátkodobo počuť aj po vypnutí kompresora.
• Nečakané ostré praskanie alebo búchanie je
spôsobené rozťahovaním alebo sťahovaním
vnútorných stien alebo niektorých dielov v
priehradkách.
• Bzukotanie, šumenie, pulzovanie alebo
intenzívne hučanie spôsobuje kompresor. Tieto
hluky sú mierne hlasnejšie pri spustení
kompresora a obmedzia sa, keď spotrebič
dosiahne prevádzkové teploty.
Aby ste tiež predišli rušivým vibráciám
ahlukom, tak sa uistite, že;
• Vaša chladnička stojí rovno na všetkých štyroch
nohách.
• Vaša chladnička sa nedotýka stien, okolitých
objektov alebo kuchynských skriniek a nábytku.
• Plechovky, fľaše alebo taniere v chladničke sa
navzájom nedotýkajú ani do seba nenarážajú.
• Všetky police a priečinky sú správne
namontované v priečinkoch a dverách chladničky.
Praktické rady týkajúce sa zníženia
spotreby elektrickej energie
1. Ubezpečte sa, že sa spotrebič nachádza v
dobre vetranej oblasti, ďaleko od akýchkoľvek
zdrojov tepla (sporák, radiátor a pod.) Poloha
spotrebiča musí zároveň zabraňovať priamemu
kontaktu so slnečným žiarením.
2. Ubezpečte sa, že potraviny zakúpené v
chladenom/zamrazenom stave do spotrebiča
umiestnite čo možno najskôr, najmä v lete. Na
prenos potravín domov odporúčame použitie
tepelne izolovaných tašiek.
45
SK
Návod na obsluhu
6 - Porucha aktuálnej teploty chladničky
Spotrebič chladí s ohľadom na nastavenú teplotu
chladničky. Aktuálna teplota chladničky zobrazená
na displeji dosiahne upravenú nastavenú teplotu
chladničky, keď sa balenia dostatočne schladia.
Môže sa vyskytnúť odchýlka od zobrazenej
skutočnej teploty chladničky na displeji, a to z
dôvodu, že;
a) sa často otvárajú/zatvárajú dvere chladničky
b) Vkladania teplých potravín do chladničky.
c) Dvere chladničky boli otvorené po dlhší čas.
Čo, ak...
1 - Spotrebič nebude fungovať aj napriek
tomu, že je zapnutý.
• Skontrolujte, či je správne zapojený napájací
kábel!
• Skontrolujte, či je v poriadku sieťové napájanie
alebo či nevypadol prerušovač obvodu!
• Skontrolujte, či je na ovládaní teploty nastavená
správna teplota!
2 - Zlyhalo napájanie.
Dvere spotrebiča nechajte zatvorené. Zamrazené
potraviny nebudú ovplyvnené, ak výpadok
napájania bude trvať menej ako deklarovaný
„Konzervačný čas od zlyhania“ (hodiny), uvedený
v letáku s technickými údajmi. Ak bude výpadok
napájania trvať dlhšie, potraviny skontrolujte
a hneď skonzumujte
Môžete tiež rozmrazené potraviny uvariť a znovu
zamraziť.
7 - Iné možné zlyhania
Nie každé zlyhanie je potrebné odstrániť v
zákazníckom servise. Veľmi často môžete
problém odstrániť bez toho, aby ste požadovali
servis.
Pred požadovaním servisu, prosím, skontrolujte, či
zlyhanie bolo spôsobené prevádzkovou chybou.
Ak je to váš prípad a požiadali ste o servis, tak
budete musieť zaplatiť servisný poplatok aj
napriek tomu, že zariadenie spadá pod záruku.
Ak problém pretrváva, tak kontaktujte predajcu
alebo stredisko pre zákazníkov.
Pri volaní majte pripravený typ a sériové číslo
vášho zariadenia. Klasifikačný štítok sa nachádza
v zariadení.
Alarm otvorených dverí
3 - Nefunguje vnútorné svetlo.
Skontrolujte sieťové napájanie!
Skontrolujte namontovanie žiarovky! Pred
kontrolou žiarovky odpojte napájací kábel.
(Tiež si pozrite časť „Výmena žiarovky vnútorného
svetla“)
4 - Upozornenie na vysokú teplotu
Ak je skutočná teplota priečinku mrazničky teplá,
rozsvieti sa ikona výstrahy na displeji (Položka
2/11). Ikona výstrahy zhasne, keď sa aktuálna
teplota v priestore mrazničky ochladí.
Alarm vysokej teploty sa môže objaviť v týchto
prípadoch.
a) Uskladnenie teplého jedla
b) V mraziacom priestore je teplý vzduch
c) Dvierka mrazničky boli otvorené po dlhší čas
Spotrebič má zabudovaný bzučiak, ktorý
zákazníka upozorní, ak sú dvere chladničky
otvorené minútu. Ide o pravidelný alarm, ktorý
zákazníkovi pripomína, že nechal otvorené dvere
na chladničke.
Dvere mrazničky nie sú vybavené žiadnym
bzučiakom.
Aby ste alarm otvorených dverí vypli, stačí
jednoducho stlačiť ktorýkoľvek gombík na displeji
alebo zatvoriť dvere. Alarm bude vypnutý až do
najbližšieho otvorenia.
Ak alarm vysokej teploty pretrváva viac ako 24
hodín, obráťte sa na zákaznícky servis.
Alarm vysokej teploty nie je aktívny počas prvých
24 hodín po pripojení spotrebiča k elektrine.
Obrátenie dverí
Dvere vašej chladničky sú navrhnuté tak, aby sa
pre vaše pohodlie dali otvárať do obidvoch strán.
Ak chcete, aby sa dvere otvárali smerom na druhú
stranu, zavolajte do najbližšieho autorizovaného
opravárenského servisu za účelom asistencie.
5 - Chybové hlásenia a alarm
V prípade výskytu akéhokoľvek zlyhania
spôsobeného zapojením vodičov spotrebiča,
začne následne blikať ikona alarmu na displeji
(Položka 2/11) spolu s príslušným chybovým
hlásením.
V prípade, ak sa na displeji objavia určité znaky
(E0, E3... atď.), obráťte sa na zákaznícky servis.
Hneď po odstránení poruchy ikona alarmu
zhasne.
46
SK
Návod na obsluhu
Technické údaje
Značka
Model
Typ spotrebiča
CN236223T
FROST ZDARMA CHLADNIČKA-MRAZNIČKA
typu II
Celkový hrubý objem (l.)
Celkový užitočný objem (l.)
Užitočný objem mrazničky (l.)
Užitočný objem chladničky
Zmrazovací výkon (kg/24 h)
Energetická trieda (1)
Spotreba energie (kWh/rok) (2)
Samostatnosť (h)
Hlučnosť [dB(A) re 1 pW]
Hmotnosť (kg)
Rozmery (cm)
355
321
90
231
6
A+
347
17
43
64
201x59.5x60
Ekologická chladiaca látka R600a
(1) Energetická trieda: A+++. . . D (A+++ = úspornejšie . . . D = menej hospodárne)
(2) Skutočná spotreba energie závisí od podmienok používania a umiestnenia spotrebiča.
PRODUKTOVÉ ČÍSLO
MODEL
F. Z. CHLADNIČKA-MRAZNIČKA typu II
CELKOVÝ OBJEM/ČISTÝ OBJEM
ČISTÝ OBJEM CHLADNIČKY
ČISTÝ OBJEM MRAZNIČKY
MRAZIACA KAPACITA
CHLADIVO R 600a
IZOLÁCIA C5 H10
KOMPRESOR
220-240 V ~ 50 Hz
7514120053
CN236223T
Class SN-T
355/321 l.
231 l.
90 l.
6 kg/24 hr
0,054 kg
120 W/0,60 A
Symbol
na výrobku alebo na balení označuje, že s týmto výrobkom sa nesmie manipulovať ako
s odpadom z domácnosti. Namiesto toho by ste ho mali odovzdať na príslušnom zbernom mieste,
kde sa zabezpečuje recyklácia elektrických a elektronických zariadení. Zabezpečením správnej
likvidácie tohto výrobku pomôžete zabrániť potenciálne nebezpečným negatívnym následkom na
životné prostredie a zdravie ľudí, ktoré by inak mohla spôsobiť nevhodná likvidácia tohto výrobku. Ak
chcete získať podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku, obráťte sa na miestny mestský
úrad, na spoločnosť, ktorá sa zaoberá likvidáciou odpadu z domácností, alebo na predajňu, v ktorej
ste výrobok kúpili.
47
4578331656
EN,PL,CZ,SK
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising