Rx2 N Ensto (3299-24330)

Rx2 N Ensto (3299-24330)
č. návodu E0907 (Rx2 N E)
Rx2 N Ensto (3299-24330)
Obr. 1, Fig. 1
Obr. 2, Fig. 2
CZ Dvoukanálový přijímač
SK Dvojkanálový prijímač
GB Two-channel receiver
ENIKA.CZ s.r.o.
Nádražní 609, 509 01 Nová Paka, Czech Republic
Telefon: +420 493 77 33 11, Fax: +420 493 77 33 22
E-mail: enika@enika.cz, http://www.enika.cz
CZ
POPIS
Přijímač slouží k bezdrátovému zapínání nebo vypínání dvou
elektrických spotřebičů pomocí vysílačů řady BOSys® (tab.1)
používajících přenosový protokol EXM 433®. Přijímač je určen
především pro montáž do podhledů. Napájení a výstupy přijímače jsou osazeny konektory Ensto pro přímé připojení kabelů zakončených těmito konektory.
FUNKCE PŘIJÍMAČE
ON
Po každém stisku tlačítka vysilače relé přijímače sepne a zůstane sepnuto.
OFF
Po každém stisku tlačítka vysilače relé přijímače vypne a zůstane vypnuto.
ON/OFF JEDNOTLAČÍTKOVÝ MÓD
Stiskem tlačítka vysilače se relé přijímače střídavě sepne a
rozepne.
ON/OFF DVOUTLAČÍTKOVÝ MÓD
Stiskem horního tlačítka vysilače se relé přijímače sepne.
Stiskem dolního tlačítka vysilače se relé přijímače rozepne.
TLAČÍTKO
Relé přijímače zůstane sepnuto po dobu držení tlačítka vysilače (na straně vysílače omezeno na max. 25 s).
TIMER
Po stisku tlačítka vysilače relé přijímače sepne na předem nastavený čas.
SCÉNA - SC
Při stisku tlačítka vysílače naprogramovaného ve funkci scéna
kontakt relé sepne nebo rozepne podle předem určeného stavu uloženého v paměti přijímače. Dlouhým stiskem téhož tlačítka se do paměti přepíše aktuální stav výstupního relé.
(Funkce je vhodná zejména pro doplnění funkce SCÉNA u
přijímačů Rx1 N D.)
Signalizace LED:
Prázdná paměť přijímače je signalizována blikáním LED NO
CODE.
Připojení externího vysílače signalizuje trvalý svit LED
BAT/EXT.
Blikání LED BAT/EXT signalizuje, že vysílač, ze kterého se
naposledy vysílalo, má vybitou baterii.
UVEDENÍ DO PROVOZU
Přijímač lze v místě použití přilepit vhodnou samolepkou, případně může zůstat volně ležet.
Pokud je požadováno upevnění pomocí šroubů (3,9 × 12
z příslušenství), musíte nejprve vyšroubovat 2 šrouby 3,5 ×14,
které zajišťují kabely proti vytržení. Následně zatlačte vhodným nástrojem do zámku krytu svorek se současným tahem
nahoru (obr. 1). Pomocí šroubů upevněte přijímač, vraťte na
místo kryt svorek a znovu zajistěte kabely proti vytržení.
Zapojte přijímač - pro připojení k síťovému napájení je přijímač osazen kabelem s třípólovým konektorem NAC31S.W.
Výstupy přijímače jsou osazeny kabely s třípólovými konektory NAC32S.W. Anténu umístěte pokud možno co nejdále od
silových vodičů a jiných kovových předmětů.
Připravte si zvolený vysílač.
Pozn:
Výstupní konektory obsahují vodiče VÝSTUP A (B), PE a N.
V případě problémů s dosahem, lze k přijímači připojit externí
přijímač Rx Ext nebo Rx GP + anténa GP (obr. 2 – není součástí dodávky).
Tab. 1
Upozornění:
Připojení (odpojení) přijímače k síti a ke spotřebiči mohou
provádět alespoň pracovníci znalí podle §5 vyhlášky 50/1978
Sb.
A) Rychlý zápis vysilače do paměti přijímače (EASY
PROG) ve funkci ON/OFF
- 1× krátce stiskněte tlačítko PROG - indikováno svitem LED
REC.
- Do 30 s 2× stiskněte vybrané tlačítko vysílače – způsob
ovládání dle tab. 1.
- Současné bliknutí LED A a B potvrdí správnost zápisu.
Nedojde-li během 30s k nahrání vysílače, přijímač automaticky přejde do provozního režimu.
B) Zápis vysilače do paměti přijímače ve funkci ON, OFF,
ON/OFF, SCÉNA
- 1x dlouze stiskněte tlačítko PROG. Na přijímači indikováno
svitem LED A a REC.
- Krátkými stisky tlačítka PROG vyberte kanál A, B nebo A+B.
- Do 30 s znovu 1x dlouze stiskněte tlačítko PROG na přijímači. Svítí LED BAT., NO CODE, REC
a A (nebo B nebo A+B podle výběru
kanálu).
- Opakovanými krátkými stisky tlačítka
PROG zvolte funkci. Ta je určena
kombinací 3 vrchních LED.
- 2x dlouze stiskněte vybrané tlačítko
vysilače.
Současné blikání LED A a B potvrdí správnost zápisu.
Nastavení stavu relé ve funkci SCÉNA pomocí vysílače.
- Stiskem již zapsaného tlačítka vysílače ve funkci ON, OFF,
ON/OFF nastavte požadovaný stav relé.
- Podržte dlouze zvolené tlačítko vysílače pro funkci SCÉNA,
dokud se relé nedostane do požadovaného stavu (asi 5 s.).
C) Zápis vysilače do paměti přijímače ve funkci TIMER
- 1x dlouze stiskněte tlačítko PROG. Na přijímači indikováno
svitem LED A a REC.
- Krátkými stisky tlačítka PROG vyberte kanál A, B nebo A+B.
- Do 30 s znovu 1x dlouze stiskněte tlačítko PROG na přijímači. Svítí LED BAT., NO CODE, REC a A (nebo B nebo A+B
podle výběru kanálu).
- Opakovanými krátkými stisky tlačítka PROG zvolte
funkci TIMER - ta je určena kombinací 3 vrchních
LED
-2x dlouze stiskněte vybrané tlačítko vysilače. Přijímač se automaticky přepne do stavu odměru času.
Signalizováno LED REC a blikáním LED A nebo LED
B (LED A signalizuje nastavování vteřin LED B nastavování
minut).
- Krátkými stisky tlačítka PROG nastavte
podle pomocné tabulky požadovanou
hodnotu času.
- Zvolený časový úsek potvrďte dlouhým
stiskem tlačítka PROG.
- Současné blikání LED A a B potvrdí
správnost zápisu.
D) Mazání všech vysílačů z paměti přijímače
- Stiskněte tlačítko PROG na dobu delší, než 10 s.
- Prázdná paměť je signalizována blikáním LED NO CODE
E) Mazání jednoho vysílače
- 1× dlouze stiskněte tlačítko PROG .Signalizuje LED A a B.
- Krátkým stiskem tlačítka PROG nastavte funkci
- 2× stiskněte tlačítko vysílače které chcete vymazat.
- Současné bliknutí LED A a B potvrdí vymazání tlačítka
z paměti přijímače.
Enika.cz s.r.o. tímto prohlašuje, že tento Rx2 N Ensto je ve
shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Technická data / Technical data
Rx2 N
Počet kanálů / Number of channels:
2
Napájení / Power supply:
230 V ±10 % 50 Hz
Výstupní napětí / Output voltage (Rx2 N):
230 V
2300 W (klasické žárovky, síťové
halogeny / classic
lights,halogen lamps )
Maximální spínaný výkon / Output power:
1750 VA ( 12V halogeny
s transformátorem + el.
předřadníky / 12V halogen with
transformer + balast )
Spínací prvek / Switching element:
500 VA / 64µF (zářivky / fluorescent lamps)
relé / relay
Stupeň krytí / Protection:
IP 20 podle ČSN EN 60529
Provozní teplota / Operating temperature:
Vnější rozměry / Outside dimensions:
-10 ÷ + 55 °C
162/146× 40× 30 mm
Hmotnost / Weight:
120 g
Připojovací konektory / Conectors:
Ensto NAC31S.W , NAC32S.W
Délka kabelů / Lenght of cables:
0,5 m
Provozní kmitočet / Frequency:
433,92 MHz
Dosah / Range:
30 m
Počet kódů / Number of codes:
224
Počet kódů v paměti / Codes in memory:
max. 254
Maximální proud pro oba kanály nesmí překročit 16 A!
Maximal current for both channels must not exceed 16 A!
Na zařízení není dovoleno provádět dodatečné technické úpravy!
It is forbiden to do any technical modifikations on the device!
Přijímač nelze použít jako bezpečnostní stop tlačítko!
It is impossible to use this receiver as safety stop button!
Zařízení lze provozovat na základě VO–R/10/03.2007-4 a za podmínek v něm
uvedených.
SK
OFF
Po každom stlačení tlačítka vysielača relé prijímača vypne a
zostane vypnuté.
- Do 30s znovu 1x dlho stlačte tlačítko PROG na prijímači. Svieti LED BAT., NO CODE, REC a A (alebo
B alebo A+B podľa výberu kanálov).
- Opakovanými krátkymi stlačeniami tlačítka PROG
zvoľte funkciu TIMER - tá je určená kombináciou 3
vrchných LED.
-2x dlho stlačte vybrané tlačítko vysielača. Prijímač sa
automaticky prepne do stavu odmeriavania času.
Signalizované LED REC a blikaním LED A alebo LED
B (LED A signalizuje nastavovanie sekúnd LED B nastavovanie minút).
- krátkymi stlačeniami tlačítka PROG
nastavte podľa pomocnej tabuľky požadovanú hodnotu času.
- Zvolený časový úsek potvrďte dlhým
stlačením tlačítka PROG.
- Súčasné blikanie LED A a B potvrdí
správnosť zápisu.
ON/OFF JEDNOTLAČÍTKOVÝ MÓD
Stlačením tlačítka vysielača sa relé prijímača striedavo zopne
a rozopne.
D) Mazanie všetkých vysielačov z pamäti prijímača
- Stlačte tlačítko PROG na dobu dlhšiu než 10s.
- Prázdna pamäť je signalizovaná blikaním LED NO CODE
ON/OFF DVOJTLAČÍTKOVÝ MÓD
Stlačením horného tlačítka vysielača sa relé prijímača zopne.
Stlačením dolného tlačítka vysielača sa relé prijímača rozopne.
E) Mazanie jedného vysielača
- 1× dlho stlačte tlačítko PROG. Signalizuje LED A a B.
- Krátkym stlačením tlačítka PROG nastavte funkciu
- 2× stlačte tlačítko vysielača, ktoré chcete vymazať.
- Súčasné bliknutie LED A a B potvrdí vymazanie tlačítka
z pamäti prijímača.
POPIS
Prijímač slúži k bezdrôtovému zapínaniu alebo vypínaniu
dvoch elektrických spotrebičov pomocou vysielačov radu BOSys® (tab.1) používajúcich prenosový protokol EXM 433®. Prijímač je určený predovšetkým pre montáž do podhľadov. Napájanie a výstupy prijímača sú osadené konektormi Ensto pre
priame pripojenie káblov zakončených týmito konektormi.
FUNKCIE PRIJÍMAČA
ON
Po každom stlačení tlačítka vysielača relé prijímača zopne a
zostane zopnuté.
TLAČÍTKO
Relé prijímača zostane zopnuté po dobu držania tlačítka vysielača (na strane vysielača obmedzenie na max. 25 s).
TIMER
Po stlačení tlačítka vysielača relé prijímača zopne podľa dopredu nastaveného času.
SCÉNA - SC
Pri stlačení tlačítka vysielača naprogramovaného vo funkcii
scéna kontakt relé zopne alebo rozopne podľa dopredu určeného stavu uloženého v pamäti prijímača. Dlhým stlačením
rovnakého tlačítka sa do pamäti prepíše aktuálny stav výstupného relé.
(Funkcia je vhodná hlavne pre doplnenie funkcie SCÉNA u
prijímačov Rx1 N D.)
Signalizácia LED:
Prázdná pamäť prijímača je signalizovaná blikaním LED NO
CODE.
Pripojenie externého vysielača signalizuje trvalý svit LED
BAT/EXT.
Blikanie LED BAT/EXT signalizuje, že vysielač, z ktorého sa
naposledy vysielalo, má vybitú batériu.
UVEDENIE DO PREVÁDZKY
Prijímač je možné v mieste použitia prilepiť vhodnou samolepkou, prípadne môže zostať voľne ležať.
Pokiaľ je požadované upevnenie pomocou skrutiek (3,9 ×12
z príslušenstva), musíte najprv vyskrutkovať 2 skrutky 3,5 ×
14, ktoré zaisťujú káble proti vytrhnutiu. Následne zatlačte
vhodným nástrojom do zámku krytu svoriek so súčasným ťahom hore (obr. 1). Pomocou skrutiek upevnite prijímač, vráťte
na miesto kryt svoriek a znovu zaistite káble proti vytrhnutiu.
Zapojte prijímač - pre pripojenie k sieťovému napájaniu je prijímač osadený káblom s trojpólovým konektorom NAC31S.W.
Výstupy prijímača sú osadené kábly s trojpólovými konektormi
NAC32S.W. Anténu umiestnite pokiaľ možno čo najďalej od
silových vodičov a iných kovových predmetov.
Pripravte si zvolený vysielač.
Pozn:
Výstupné konektory obsahujú vodiče VÝSTUP A (B), PE a N.
V prípade problémov s dosahom, je možné k prijímaču pripojiť
externý prijímač Rx Ext alebo Rx GP + anténa GP (obr. 2 –
nie je súčasťou dodávky).
Upozornenie:
Pripojenie prístroja k elektrickej sieti môže vykonávať iba pracovník s odpovedajúcou elektrotechnickou kvalifikáciou.
A) Rýchly zápis vysielača do pamäti prijímača (EASY
PROG) vo funkcii ON/OFF
- 1× krátko stlačte tlačítko PROG - indikované svitom LED
REC.
- Do 30s 2× stlačte vybrané tlačítko vysielača – spôsob ovládania podľa tab. 1.
- Súčasné bliknutie LED A a B potvrdí správnosť zápisu.
Ak nedôjde behom 30s k nahraniu vysielača, prijímač automaticky prejde do prevádzkového režimu.
B) Zápis vysielača do pamäti prijímača vo funkcii ON,
OFF, ON/OFF, SCÉNA
- 1x dlho stlačte tlačítko PROG. Na prijímači indikované svitom LED A a REC.
- krátkymi stlačeniami tlačítka PROG vyberte kanál A, B alebo
A+B.
- Do 30s znovu 1x dlho stlačte tlačítko PROG na prijímači.
Svieti LED BAT., NO CODE, REC a A (alebo B alebo A+B
podľa výberu kanálu).
- Opakovanými krátkymi stlačeniami
tlačítka PROG zvoľte funkciu. Tá je
určená kombináciou 3 vrchných LED.
-2x dlho stlačte vybrané tlačítko vysielača.
Súčasné blikanie LED A a B potvrdí
správnosť zápisu
Nastavenie stavu relé vo funkcii SCÉNA pomocou vysielača.
- stlačením už zapísaného tlačítka vysielača vo funkcii ON,
OFF, ON/OFF nastavte požadovaný stav relé.
- Podržte dlho zvolené tlačítko vysielača pre funkci /SCÉNA
pokiaľ sa relé nedostane do požadovaného stavu (asi 5s.).
C) Zápis vysielača do pamäti prijímača vo funkcii TIMER
- 1x dlho stlačte tlačítko PROG. Na prijímači indikované svitom LED A a REC.
- krátkymi stlačeniami tlačítka PROG vyberte kanál A, B alebo
A,B.
Enika.cz s.r.o. týmto prehlasuje, že tento Rx2 N Ensto je v
zhode so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými
ustanoveniami smernice 1999/5/ES.
GB
DESCRIPTION
The receiver is used for wireless turning on and off of two
electric appliances using the BOSys® series transmitters (table 1) with the EXM 433® transmission protocol. It is ready to
be installed into lower ceilings. Power supply and outputs of
the receiver are assembled with Ensto connectors.
FUNCTION OF THE RECEIVER
ON
Upon each pressing of the transmitter button, the relay of the
receiver will close and remain closed.
OFF
Upon each pressing of the transmitter button, the relay of the
receiver will open and remain open.
ON/OFF - SINGLE BUTTON MODE
Press the transmitter button to alternately close and open the
relay of the receiver.
ON/OFF - TWO-BUTTON MODE
Press the transmitter upper button to close the relay of the receiver.
Press the transmitter lower button to open the relay of the receiver.
BUTTON
The relay of the receiver will remain closed for the time of
pressing the transmitter button (limited to 25s at the transmitter).
TIMER
Upon pressing of the transmitter button, the relay of the receiver will close for a preset time period.
SCENE - SC
When pressing the transmitter button programmed in the
Scene function, the relay contact of the receiver will close or
open according to the preset condition saved to the receiver
memory. Press the same button longer to overwrite the memory with the current condition of the output relay.
(This function is particularly suitable as an addition to the
SCENE function of Rx1 N D receivers.)
LED indication:
Flashing NO CODE LED indicates empty memory of the receiver.
Continuously lit BAT/EXT LED indicates connection of an external transmitter.
Flashing BAT/EXT LED indicates the battery of the lasttransmitting transmitter is flat.
COMMISSIONING
Stick the receiver using a suitable self-adhesive material or let
it freely lie.
If fixing by means of screws (3.9 x 12 included) is requested,
remove screws 3.5 x 14 that fix the cables at first. Using a
suitable tool push the terminals cover lock while pulling upwards (fig. 1). Using the screws fasten the receiver, mount the
terminals cover back and then fix the cables again.
Connect the receiver. Power supply is assembled with cable
and three pole connector NAC31S.W, outputs are assembled
with cables and three pole connectors NAC32S.W. Place the
antenna far from power cables and metal objects.
Get ready the selected transmitter.
Note:
Output connectors include conductors OUTPUT A (B), PE and N.
In case of insufficient signal coverage, the external receiver
Rx Ext or Rx GP + GP antenna (fig. 2 - not included) can be
connected to the receiver.
Note:
Only qualified personnel can connect (disconnect) the receiver to (from) the mains and appliance.
A) How to quickly program (EASY PROG) the transmitter
with the ON/OFF function in the receiver memory
- Press once (brief press) the PROG button (REC LED on).
- Press the selected transmitter button twice within 30 s - see
the table 1 for mode of control.
- Correct programming will be confirmed by a simultaneous
blink of A and B LEDs.
In case the transmitter is not programmed within 30 s, the receiver will automatically switch to the operation mode.
B) How to program the transmitter with the ON, OFF,
ON/OFF and SCENE functions into the receiver memory
- Press once (long press) the PROG button (A and REC
LEDs on the receiver on).
- Press repeatedly (brief press) the PROG button to select A,
B or A+B channel.
- Press once (long press) the PROG button on the receiver
again within 30 s (BAT., NO CODE, REC and A (or B or A+B acc. to channel selection) LEDs on).
- Press repeatedly (brief press) the
PROG button to select the function.
(Defined by the combination of the 3
top LEDs.)
- Press twice (long press) the selected
transmitter button.
Correct programming will be confirmed by simultaneous blinking of A
and B LEDs.
How to use the transmitter to set up the relay condition in the
SCENE function
- Press longer the button of the transmitter previously programmed with the ON, OFF, ON/OFF function to set the required relay condition.
- Hold the selected transmitter button of the SCENE function
longer until the relay changes to the required condition
(approx. 5 s).
C) How to program the transmitter into the receiver memory with the TIMER function
- Press once (long press) the PROG button (A and REC LEDs
on the receiver on).
- Press repeatedly (brief press) the PROG button to select A,
B or A+B channel.
- Press once (long press) the PROG button on the receiver
again within 30 s (BAT., NO CODE, REC and A (or B or A+B acc. to channel selection) LEDs on).
- Press repeatedly (brief press) the PROG button to
select the TIMER function (defined by the combination
of the 3 top LEDs.
- Press twice (long press) the selected transmitter button. The receiver will automatically switch to the timesetting mode (REC LED and one of the A or B LEDs
flashing - the A LED indicates seconds, the B LED indicates minutes).
- Press repeatedly (brief press) the
PROG button to select the required time
value according to the auxiliary table.
- Press longer the PROG button to confirm the selected duration.
- Correct programming will be confirmed
by simultaneous blinking of A and B LEDs
D) How to delete all transmitters from the receiver memory
- Press the PROG button longer than 10 s.
- Flashing NO CODE LED indicates empty memory of the receiver.
E) How to delete a single transmitter
- Press once (long press) the PROG button (A and B LEDs
on).
func- Press briefly the PROG button to select the
tion.
- Press twice the button of the transmitter you want to delete.
- A simultaneous blink of the A and B LEDs will confirm deleting of the button from the receiver memory.
Hereby, Enika.cz s.r.o., declares that this Rx2 N Ensto is in
compliance with the essential requirements and other relevant
provisions of Directive 1999/5/EC.
Prohlášení o shodě
Výrobce:
ENIKA.CZ s. r. o.
190 00 PRAHA 9, Pod Harfou 933/86
IČO: 28218167
tímto prohlašuje, že výrobek
typové označení:
Rx2 N Ensto
specifikace:
---
druh výrobku:
vestavný dvoukanálový přijímač
dálkového ovládání
frekvence:
citlivost:
433,92 MHz
-100 dBm
- je ve shodě se základními požadavky NV 426/2000 Sb. v platném znění
- odpovídá základním požadavkům a dalším ustanovením evropské direktivy
1999/5/ES (R&TTE) (Směrnice o radiových zařízeních a telekomunikačních
koncových zařízeních a vzájemném uznávání jejich shody)
- splňuje požadavky těchto norem a předpisů:
rádiové parametry:
EMC:
elektrická bezpečnost:
EN 300220-3:2000
ČSN ETSI EN 301 489-1 V1.4.1:2003
ČSN EN 60 669-2-1 ed.2:2001
ČSN EN 60 669-1 ed.2:2003
+A1:03+1:05+2:05 čl.8, 10, 12,13,15,
16, 20, 21, 23, 24
ČSN EN 60 730-1:01 ed.2
+A11:02+A12:04+A1:05+A13:05+A14:05 čl.20
Toto prohlášení je vydáno na výhradní odpovědnost výrobce.
V Nové Pace dne 2.10.2008
ing. Vladimír Militký,
řízení sytému jakosti
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising