FROSTFRI
FROSTFRI
DK
NO
DANSK
4
NORSK
19
DANSK
4
Indhold
Sikkerhedsanvisninger
Produktbeskrivelse
Betjeningspanel
Ibrugtagning
Daglig brug
Nyttige oplysninger og råd
4
7
8
10
10
11
Vedligeholdelse og rengøring
Fejlfinding
Tekniske data
Installation
Skån miljøet
IKEA-GARANTI
12
13
15
15
16
16
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.
Sikkerhedsanvisninger
Læs denne brugsanvisning igennem (inkl.
tips og advarsler), før apparatet installeres
og tages i brug. Det forebygger ulykker og
sikrer, at apparatet bruges korrekt. For at
undgå unødvendige fejl og uheld er det
vigtigt at sikre, at alle, der bruger apparatet, er fuldt fortrolige med dets drift og sikkerhedsfunktioner. Gem denne vejledning
og sørg for, at den følger med apparatet,
hvis det bliver flyttet eller solgt, så alle der
bruger apparatet er fortrolige med dets betjening og sikkerhed.
Følg forholdsreglerne i denne brugsanvisning for at undgå skader på personer eller
ting. I modsat fald er producenten ikke ansvarlig for eventuelle skader.
Sikkerhed for børn og udsatte personer
• Apparatet er ikke beregnet til at bruges
af personer (herunder børn) med nedsat
fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne, eller som mangler den nødvendige
erfaring eller viden, med mindre den, der
har ansvaret for deres sikkerhed, først har
instrueret dem eller har kontrolleret, at de
kan betjene det korrekt.
Hold øje med børn for at sikre, at de ikke
leger med apparatet.
• Hold alle emballagedele væk fra børn.
Der er fare for kvælning.
• Hvis du kasserer apparatet: Tag stikket
ud af kontakten, klip netledningen af (så
tæt på apparatet som muligt) og fjern
døren, så børn ikke kan få elektrisk stød
eller smække sig inde i apparatet under
leg.
• Hvis dette apparat, der har magnetlås,
erstatter et ældre apparat med fjederlås
(lås med låsetunge) på døren eller i låget: Sørg for at ødelægge fjederlåsen på
det gamle apparat, inden du kasserer
det. Det sikrer, at det ikke kan blive en
dødsfælde for et barn.
Generelt om sikkerhed
Advarsel
Sørg for, at der er frit gennemtræk gennem
udluftninger, både i apparatets kabinet og i
et evt. indbygningselement.
• Apparatet er udelukkende beregnet til
husholdningsbrug.
• Apparatet er beregnet til opbevaring af
madvarer og/eller drikkevarer i en almindelig husholdning, som forklaret i
denne brugsanvisning.
• Brug ikke mekaniske redskaber eller andre kunstige hjælpemidler til at fremskynde optøningen.
• Brug ikke andre el-apparater (f.eks. ismaskiner) inde i køleudstyr, med mindre
de er godkendt til formålet af producenten.
• Kølekredsløbet må ikke beskadiges.
• Apparatets kølekreds indeholder kølemidlet isobutan (R600a), en naturlig gas
med høj biologisk nedbrydelighed. Det er
dog brandfarligt.
• Sørg for, at ingen af kølekredsens komponenter kan tage skade under transport
og installation af apparatet.
DANSK
Hvis kølekredsen skulle blive beskadiget:
– Undgå åben ild og antændelseskilder
– Luft grundigt ud i det lokale, hvor apparatet står
• Det er farligt at ændre apparatets specifikationer eller forsøge at ombygge det
på nogen måde. Enhver skade på ledningen kan give kortslutning, brand og/eller
elektrisk stød.
Advarsel Enhver elektrisk komponent
(netledning, stik, kompressor) skal
udskiftes af et autoriseret serviceværksted
eller en autoriseret installatør.
1.
2.
•
•
•
•
Netledningen må ikke forlænges.
Pas på, at stikket ikke bliver klemt eller beskadiget af apparatets bagpanel. Et klemt eller beskadiget stik kan
blive overophedet og starte en
brand.
3. Sørg for, at apparatets netstik er let
at komme til.
4. Træk ikke i netledningen.
5. Sæt ikke stikket i kontakten, hvis kontakten sidder løst. Fare for elektrisk
stød eller brand.
6. Der må ikke tændes for apparatet,
hvis lampedækslet (hvis apparatet er
udstyret med et sådan) ikke sidder
korrekt monteret på den indvendige
belysning.
Apparatet er tungt. Der skal udvises stor
forsigtighed ved flytning af apparatet.
Rør ikke ved ting fra frostafdelingen med
fugtige eller våde hænder. Det kan give
hudafskrabninger eller forfrysninger.
Undgå at udsætte skabet for direkte sollys i længere tid.
Pærer (hvis apparatet er udstyret med
pære) til dette apparat er specielle pærer, kun beregnet til husholdningsapparater. De er ikke egnet til oplysning i almindelige rum.
Daglig brug
• Sæt ikke en varm gryde på apparatets
plastdele.
• Opbevar ikke brandfarlig gas og væske i
apparatet, da de kan eksplodere.
5
• Sæt ikke maden direkte op mod udluftningen i apparatets bagvæg (hvis apparatet er Frost Free).
• Dybfrostvarer må ikke nedfryses igen, når
de har været optøet.
• Opbevar færdigpakkede dybfrostvarer
som angivet på pakken.
• Følg nøje producentens angivelser vedr.
opbevaring af produktet.
• Sæt ikke drikkevarer med kulsyre ('brus') i
frostrummet, da det skaber tryk i beholderen, så den kan eksplodere og beskadige apparatet.
• Ispinde kan give forfrysninger, hvis de
spises lige fra fryseren.
Vedligeholdelse og rengøring
• Sluk for maskinen, og tag stikket ud af
kontakten inden rengøring.
• Brug ikke metalgenstande til at rengøre
apparatet.
• Brug ikke skarpe genstande til at skrabe
rim af. Brug en plastikskraber.
Opstilling
Vigtigt Ved tilslutning til lysnet skal
vejledningen i det pågældende afsnit nøje
følges.
• Pak apparatet ud, og efterse det for skader. Tilslut ikke apparatet, hvis det er beskadiget. Eventuelle skader på apparatet
skal straks anmeldes til Serviceafdelingen
(se under "Service"). Gem i så fald emballagen.
• Det anbefales at vente mindst fire timer
med at tilslutte apparatet, så olien har tid
til at løbe tilbage i kompressoren.
• Der skal være tilstrækkelig luftudskiftning
rundt om apparatet. Ellers bliver det
overophedet. Følg installationsvejledningen for at sikre tilstrækkelig ventilation.
• Så vidt det overhovedet er muligt skal
apparatets bagside stå op mod en væg,
så man ikke kan komme til at røre eller
hænge fast i varme dele (kompressor,
kondensator), med risiko for at brænde
sig.
DANSK
• Apparatet må ikke stilles tæt på radiatorer eller komfurer.
• Sørg for, at det er muligt at komme til
netstikket, når apparatet er installeret.
Service
• Alt el-arbejde, der kræves til vedligeholdelse af apparatet, skal udføres af en
autoriseret el-installatør.
• Dette produkt må kun serviceres af Serviceafdelingen, og der må kun bruges
originale reservedele. Du finder en liste
over servicenumrene under Serviceoplysninger.
6
Miljøhensyn
Apparatet indeholder ikke gasser, der kan
nedbryde ozonlaget, hverken i kølekreds
eller isoleringsmaterialer. Apparatet må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald og jordfyld. Isoleringsskummet indeholder brændbare gasser: Apparatet skal
bortskaffes i henhold til gældende bestemmelser. Nærmere oplysninger fås hos kommunens tekniske forvaltning. Undgå at beskadige køleenheden, især på bagsiden
ved siden af varmeveksleren. De materialer
i apparatet, der er mærket med symbolet
, kan genvanvendes.
DANSK
7
Produktbeskrivelse
Læs brugsvejledningen omhyggeligt, inden
du tager apparatet i brug.
1
2
5
4
1
2
3
4
5
Betjeningspanel
Fryseflapper
Fryserskuffer
Mærkeplade
Maxibox-skuffer
3
DANSK
8
Betjeningspanel
1
4
6 5
1
2
3
4
5
Display
Bottle Chill-knap
Knap til sænkning af temperatur
Knap til øgning af temperatur
Mode-knap
3 2
6 ON/OFF-knap
Den foruddefinerede knaplyd kan ændres
til en højere tone ved at trykke på knappen
Mode og knappen til sænkning af temperatur samtidigt i nogle sekunder. Ændringen
kan tilbagestilles.
Display
A
G
•
•
•
•
•
•
•
A. Alarmindikator
B. Eco Mode
C. Lynindfrysningsfunktion
D. Temperaturindikator
E. Linjeindikatorer
F. Flaskeafkølingsfunktion
G. Demo-funktion
Når du har valgt tilstanden eller trykket
på temperaturknappen, starter anima.
tionerne
Når du har valgt temperaturen, blinker animationen i nogle få minutter.
B
C
D
E
F
Sådan tændes apparatet
Gør følgende for at tænde for apparatet:
1. Sæt stikket i stikkontakten.
2. Tryk på knappen ON/OFF, hvis displayet er slukket.
3. Alarmsignalet kan gå i gang efter få
sekunder.
Se "Alarm for for høj temperatur" for at
nulstille alarmen.
4. Hvis DEMO vises i displayet, er apparatet i demonstrationstilstand. Se under
afsnittet "Fejlfinding". (DEMO-tilstanden er en funktion, hvor forhandleren
kan
vise apparatets funktioner.)
5. Temperaturindikatorerne viser den indstillede standardtemperatur.
Se under "Indstilling af temperatur" for at
ændre temperaturen.
DANSK
Sådan slukkes apparatet
Gør følgende for at slukke for apparatet:
1. Tryk på knappen ON/OFF i 3 sekunder.
2. Displayet slukkes.
3. Tag stikket ud af kontakten for at afbryde apparatet fra elnettet.
Linjeindikatorer
Linjeindikatorerne vejleder brugeren, når
der indstilles på skabets funktioner, og angiver ved hvilket niveau enheden anvendes.
Linjerne angiver:
• den ønskede temperatur på skalaen
• om den indstillede temperatur er højere
eller lavere end den forrige (øgning eller
sænkning af animation)
Indstilling af temperatur
Fryserens temperatur kan indstilles ved at
trykke på temperaturvælgeren.
Indstil standardtemperaturen:
• -18 °C i fryseren
Temperaturindikatoren viser temperaturen.
Den indstillede temperatur vil blive nået inden for 24 timer.
Vigtigt Den indstillede temperatur huskes
efter et strømsvigt.
Eco Mode
For at få en optimal opbevaring af madvarer skal du vælge Eco Mode .
Sådan slås funktionen til:
1. Tryk på knappen Mode, indtil det tilsvarende symbol vises på displayet.
Temperaturindikatoren viser den indstillede temperatur: -18°C
Sådan slås funktionen fra:
1. Tryk på knappen Mode for at vælge en
anden funktion eller tryk på knappen
Mode, indtil du ikke længere ser nogen
af de specielle ikoner.
Vigtigt Funktionen slås fra, når der vælges
en anden temperatur.
9
Fast Freeze-funktion
Hvis du har brug for at sænke fryserens
temperatur hurtigt, kan du bruge lynindfrysningsfunktionen, som gør det muligt at bevare alle madens kvaliteter.
Sådan slås funktionen til:
• Tryk på knappen Mode, indtil det tilsvarende symbol vises på displayet.
Funktionen standser automatisk efter 52 timer.
Sådan slås funktionen fra, inden den slukkes
automatisk:
• Tryk på knappen Mode for at vælge en
anden funktion eller tryk på knappen
Mode, indtil du ikke længere ser nogen af
de specielle ikoner
Vigtigt Funktionen slås fra, når der vælges
en anden temperatur på fryseren.
Bottle Chill-funktion
Bottle Chill-funktionen benyttes til at indstille en lydalarm til den ønskede tid. Det er
nyttigt f. eks. når en opskrift kræver, at en
blanding køles af i en vis tid, eller hvis du
har brug for en påmindelse om ikke at
glemme, de flasker, du har lagt i fryseren til
hurtig afkøling.
Sådan slås funktionen til:
1. Tryk på knappen Bottle Chill .
Bottle Chill-indikatoren vises.
Timeren viser den indstillede tid (30 minutter).
2. Tryk på temperaturvælgeren for afkøling eller opvarmning, for at ændre timerens indstilling fra 1 til 90 minutter.
Ved nedtællingens afslutning blinker Bottle
Chill-lampen, og der høres en lydalarm:
1. Fjern drikkevarer fra fryseren.
2. Tryk på Bottle Chill-knappen for at slukke for lyden og afslutte funktionen.
Funktionen kan slås fra på et vilkårligt tidspunkt under nedtællingen:
1. Tryk på knappen Bottle Chill.
2. Bottle Chill-lampen slukkes.
Tiden kan ændres når som helst under nedtællingen og også ved afslutningen ved at
trykke på temperaturvælgeren for afkøling
og opvarmning.
DANSK
10
Alarm for for høj temperatur
Temperaturstigning i fryseren (f.eks. på
grund af strømsvigt eller en åben dør) vises
ved at:
• Alarm- og frysertemperaturindikatorerne
blinker
• Alarmen lyder.
Sådan nulstilles alarmen:
1. Tryk på en vilkårlig knap.
2. Lydalarmen afbrydes.
3. Fryserens temperaturindikator viser den
højeste opnåede temperatur i få sekunder. Derefter vises den indstillede temperatur igen.
4. Alarmindikatoren fortsætter med at
blinke, indtil de normale forhold er genoprettet.
Alarm for åben låge
Der udsendes en lydalarm efter ca. 90 sekunder, hvis du ikke lukker lågen. Alarmen
for åben låge bliver vist ved:
• Blinkende alarmindikator
• Akustisk alarm
Når forholdene igen er normale (lågen er
lukket), stopper alarmen.
Når alarmen lyder, kan den afbrydes ved
at trykke på en vilkårlig knap.
Ibrugtagning
Indvendig rengøring
Inden apparatet tages i brug vaskes det
indvendig (inkl. tilbehør) med lunkent vand
tilsat neutral sæbe for at fjerne den typiske
lugt af nyt apparat. Tør grundigt efter.
Vigtigt Brug ikke sulfosæbe eller skuremiddel. Det vil skade overfladen.
Daglig brug
Freezing Calender (frysekalender)
Tilbehør
Fryserblokke
1-2
3-4
3-6
3-6
3-6
x2
3-6
10-12
10-12
10-12
10-12
Symbolerne viser forskellige slags dybfrost.
Tallene angiver det antal måneder, de pågældende madvarer kan opbevares. Madvarens kvalitet og behandling før nedfrysningen afgør, om det højeste eller laveste
tal for opbevaringstid gælder.
Isterningbakker
x1
DANSK
Køleelement
Der følger to køleelementer med fryseren.
Disse øger det tidsrum, maden kan holde
sig i tilfælde af strømafbrydelse eller driftsforstyrrelse.
Indfrysning af ferskvarer
Frostrummet er velegnet til nedfrysning af
friske madvarer og til langtidsopbevaring af
købte frostvarer og dybfrossen mad.
Til nedfrysning af friske madvarer behøver
mellemindstillingen ikke at ændres.
Men hvis maden skal indfryses hurtigere,
drejes termostatknappen hen på en højere
indstilling for at få maksimal køling.
Vigtigt I så fald kan temperaturen i
køleafdelingen komme under 0°C. Hvis det
sker, sættes termostatknappen på en
varmere indstilling.
Anbring de madvarer, der skal fryses, i nederste rum.
Opbevaring af frosne madvarer
Ved første start eller efter længere tids stilstand skal apparatet køre i mindst 2 timer,
før der lægges madvarer i.
Fryseskufferne gør, at du hurtigt og nemt
kan finde de madvarer, du skal bruge. Hvis
der skal opbevares store mængder madvarer, tages alle skuffer ud, undtagen nederste skuffe, der skal blive siddende for at sikre god luftcirkulation. På alle hylder er det
muligt at anbringe madvarer som stikker ud
over hylderne, dog skal der der være minimum 15mm ud til døren.
Vigtigt Hvis madvarerne optøs ved et uheld
(f.eks. som følge af strømsvigt), og
strømafbrydelsen har varet længere end
11
den angivne optøningstid, er det
nødvendigt at spise madvarerne eller at
tilberede dem og derefter fryse dem ned
igen (efter afkøling).
Optøning
Når dybfrostvarer eller nedfrosne madvarer
skal bruges, kan de optøs i køleafdelingen
eller ved stuetemperatur, afhængig af hvornår de skal bruges.
Små stykker kan endda tilberedes uden optøning, direkte fra fryseren: I så fald forlænges tilberedningstiden.
Udtagning af fryserens frysekurve
Frysekurvene har endestop, så de ikke
kan glide ud ved et
uheld eller falde
ned.
Hvis en kurv skal
1
tages ud af fryseren,
trækker du den mod
2
dig selv (1), og når
du har nået endestoppet, vipper du forenden af kurven opad
(2), til den kan tages ud.
Når kurven skal sættes på plads, løfter du
lidt op i kurvens forende, mens du sætter
den ind i fryseren. Når du er forbi endestoppene, kan kurven skubbes på plads.
Isterningbakker
Apparatet har en isterningbakke.
1. Fyld vand i bakken.
2. Sæt bakken i frostafdelingen
Vigtigt Brug ikke metalgenstande til at
løsne bakken fra frostrummet.
Nyttige oplysninger og råd
Normale driftslyde
• Undertiden kan der høres en svag gurglen eller boblen, når kølemidlet pumpes
gennem spiralerne eller rørene. Det er
normalt.
• Når kompressoren kører, pumpes kølemidlet rundt, og der kommer en snurrende og pulserende lyd fra kompressoren.
Det er normalt.
• Varmeudvidelsen kan give pludselige
knæklyde. Det er et naturligt og ufarligt
fysisk fænomen. Det er normalt.
DANSK
• Når kompressoren tænder og slukker kan
der høres et svagt klik fra termostatknappen. Det er normalt.
Energisparetips
• Åbn døren så lidt som muligt, og lad den
ikke stå åben længere end højst nødvendigt.
• Hvis den omgivende temperatur er høj,
termostatknappen står på det koldeste
trin, og skabet er helt fyldt, kan kompressoren køre konstant, så der dannes rim
eller is på fordamperen. Hvis det sker,
sættes knappen på en lavere indstilling,
så den automatiske afrimning starter, og
strømforbruget dermed falder.
Råd om frysning
Her er nogle vigtige tips om, hvordan du
udnytter fryseafdelingen bedst muligt:
• Den maksimale indfrysningskapacitet pr.
døgn. fremgår af typeskiltet;
• Indfrysningen tager 24 timer. I dette tidsrum bør der ikke lægges flere madvarer
ind;
• Nedfrys kun 1. klasses madvarer, der er
friske og grundigt rengjorte;
• Del maden op i små portioner, så den
indfryses hurtigt og jævnt. Så kan du også hurtigt optø netop den mængde, du
skal bruge;
• Pak maden ind i alufolie eller polyætylen,
og sørg for, at indpakningen er lufttæt;
12
• Lad ikke friske, ikke-nedfrosne madvarer
røre ved frostvarer, så temperaturen stiger i dem;
• Magre madvarer holder sig bedre og
længere end fedtholdige; Salt nedsætter
madens holdbarhed;
• Hvis sodavandsis spises direkte fra frostrummet, kan de give forfrysninger;
• Det er en god idé at mærke alle pakker
med indfrysningsdato, så du har styr på
holdbarheden.
Tips om opbevaring af frostvarer
Frysekurvene gør, at du hurtigt og nemt kan
finde de madvarer, du skal bruge. Hvis der
skal opbevares store mængder mad, tages
alle skuffer ud, undtagen nederste kurv, der
skal blive siddende for at sikre god luftcirkulation.
For at få den største fornøjelse af dette apparat skal du:
• sikre dig, at købte dybfrostvarer har været været korrekt opbevaret i forretningen.
• sørge for at bringe frostvarer hjem hurtigst muligt og lægge dem i fryseren.
• åbne lågen så lidt som muligt, og lad den
ikke stå åben længere end højst nødvendigt.
• optøede madvarer nedbrydes meget
hurtigt og kan ikke nedfryses igen.
• overskrid ikke udløbsdatoen på pakken.
Vedligeholdelse og rengøring
Bemærk Kobl apparatet fra
strømforsyningen, før der udføres
nogen som helst form for vedligeholdelse.
Apparatets kølesystem indeholder klorbrinter; Service og påfyldning må derfor kun
udføres af en autoriseret tekniker.
Regelmæssig rengøring
Apparatet skal jævnlig rengøres:
• Vask det indvendig (inkl. tilbehør) med
lunkent vand tilsat neutral sæbe.
• Efterse jævnlig dørpakningerne, og tør
dem af, så de er rene og fri for belægninger.
• Skyl og tør grundigt af.
Vigtigt Undgå at trække i, flytte eller
beskadige evt. rør og/eller ledninger i
skabet.
Brug aldrig sulfosæbe, skurepulver, stærkt
parfumeret rengøringsmiddel eller voksprodukter til indvendig rengøring af skabet.
Det skader overfladen og efterlader kraftig
lugt.
Rens kondensatoren (det sorte gitter) og
kompressoren bag på skabet med en børste eller støvsuger. Det øger apparatets
ydeevne og sparer strøm.
DANSK
13
Vigtigt Pas på ikke at beskadige
kølesystemet.
Mange rengøringsmidler til køkkener indeholder kemikalier, der kan angribe og evt.
beskadige de anvendte plastmaterialer i
apparatet. Derfor anbefales det, at kabinettet udvendig kun rengøres med varmt
vand tilsat lidt opvaskemiddel.
Sæt stikket i stikkontakten efter rengøringen.
Afrimning af fryseren
Dette rum er af typen "no frost". Det betyder, at der ikke dannes rim, når den kører,
hverken på de indvendige vægge eller på
madvarerne.
Når der ikke dannes rim, skyldes det den
automatisk styrede blæser, der konstant
sender kold luft rundt i rummet.
Pause i brug
Tag følgende forholdsregler, når apparatet
ikke skal bruges i længere tid:
1. Tag stikket ud af stikkontakten.
2. Tag al maden ud.
3. Afrim, hvis det er relevant
4. Rengør apparatet inkl. alt tilbehør.
5. Lad alle døre stå åbne for at forebygge
ubehagelig lugt.
Hvis der skal være tændt for skabet: Bed
nogen se til det en gang imellem, så maden
ikke bliver fordærvet, hvis der har været
strømsvigt.
Fejlfinding
Lukke døren
1. Rengør dørpakningerne.
2. Juster døren, hvis den ikke slutter tæt.
Se under monteringsanvisningerne.
3. Udskift evt. defekte dørpakninger. Kontakt Serviceafdelingen.
Bemærk Inden fejlfinding skal stikket
tages ud af kontakten.
Det er kun autoriserede elektrikere eller andre kompetente personer, der må gennemføre den fejlfinding, der ikke er i denne
håndbog.
Udskiftning af pæren
Apparatet er forsynet med en indvendig
LED-pære med lang holdbarhed.
Pæren må kun skiftes af et godkendt servicecenter. Kontakt Electrolux Service A/S.
Vigtigt Der er visse lyde under normal brug
(kompressor, cirkulation af kølemiddel).
Problem
Mulige årsager
Løsning
Apparatet støjer.
Apparatet står ikke stabilt.
Se efter, om apparatet står
stabilt (alle fire fødder skal
hvile på gulvet).
Kompressoren kører
hele tiden.
Termostatknappen står muligvis forkert.
Vælg en højere temperatur.
Lågen er ikke lukket rigtigt.
Se under "Lukning af lågen".
Lågen er blevet åbnet for tit.
Lad ikke lågen stå åben længere end nødvendigt.
Madvarernes temperatur er
for høj.
Lad madvarerne køle ned til
stuetemperatur, før de sættes i
skabet.
DANSK
Problem
14
Mulige årsager
Løsning
Der er for høj stuetemperatur. Sænk stuetemperaturen.
Lynindfrysningsfunktionen er
slået til.
Se "Lynindfrysningsfunktionen"
Der løber vand ned ad
bagpladen i fryseren.
Rimen afrimes på bagpladen
under den automatiske afrimningsproces.
Det er korrekt.
Der løber vand ud af
skabet.
Afrimningsvandet løber ikke
fra afløbet og ned i beholderen over kompressoren.
Tilslut smeltevandsafløbet til
fordampningsbakken.
Der er for meget rim og
is.
Madvarerne er ikke pakket
godt nok ind.
Pak madvarerne bedre ind.
Lågen er ikke lukket rigtigt.
Se under "Lukning af lågen".
Termostatknappen står muligvis forkert.
Vælg en højere temperatur.
Temperaturen i appara- Lågen er ikke lukket rigtigt.
tet er for høj.
Se under "Lukning af lågen".
Madvarernes temperatur er
for høj.
Lad madvarerne køle ned til
stuetemperatur, før de sættes i
apparatet.
Der er lagt for store mængder mad i på samme tid.
Læg mindre mad i ad gangen.
Temperaturen i fryseren Madvarerne ligger for tæt på Læg madvarerne, så den
er for høj.
hinanden.
kolde luft kan cirkulere.
Apparatet virker ikke.
Der er slukket for apparatet.
Tænd for apparatet.
Stikket er ikke sat rigtigt i
kontakten.
Sæt stikket helt ind i kontakten.
Der er ingen strøm til apparatet. Der er ingen strøm i
stikkontakten.
Prøv at tilslutte et andet elektrisk apparat til den pågældende stikkontakt. Kontakt en
autoriseret elektriker.
Pæren lyser ikke.
Pæren er i standby.
Luk og åbn lågen.
Displayet viser "DEMO".
Apparatet er i demo-tilstand.
Hold tilstandsknappen nede i
ca. 10 sekunder, indtil der høres en lang bip-tone. Displayet
slukkes et kort øjeblik, inden
det vender tilbage til normal
drift.
Lydalarmen lyder. .
Lågen er ikke lukket rigtigt.
Se under "Alarm for åben
dør".
DANSK
15
Problem
Mulige årsager
Løsning
Den øverste og nederste firkant vises i temperaturdisplayet.
Der er sket en fejl under temperaturmålingen.
Kontakt serviceværkstedet (kølesystemet fortsætter med at
holde madvarerne kolde, men
det er ikke muligt at regulere
temperaturen).
Hvis ovenstående råd ikke løser problemet: Henvend dig til Electrolux Service A/S.
Tekniske data
Mål for installation
Højde
1854 mm
Bredde
595 mm
Dybde
673 mm
Rumfang (netto)
229 liter
Afrimningssystem
auto
De tekniske specifikationer fremgår af
typeskiltet indvendig
i fryseren, på venstre
væg, samt af energimærket.
Antal stjerner
Temperaturstigningstid
28 timer
Indfrysningskapacitet
20 kg/døgn
Strømforbrug
0,625 kWh/
døgn
Støjniveau
42 dB (A)
Energiklasse
A++
Spænding
230–240 V
Frekvens
50 Hz
Installation
Bemærk Læs afsnittet
"Sikkerhedsoplysninger" omhyggeligt,
før apparatet installeres for at forebygge
ulykker, og sikre at det bruges korrekt.
Vigtigt Se monteringsvejledningen vedr.
installation.
Placering
For at sikre bedst mulig ydelse bør apparatet placeres i god afstand fra varmekilder
som radiatorer, kedler, direkte sollys osv.
Sørg for, at luften kan cirkulere frit omkring
kabinettets bagside.
DANSK
16
Opstilling
Apparatet kan også opstilles indendørs på
et tørt, ventileret sted (garage eller kælder),
men fungerer bedst, hvis det står et sted,
hvor omgivelsernes temperatur svarer til
den klimaklasse, der er angivet på apparatets typeskilt:
Klimaklasse
Omgivelsestemperatur
SN
+10°C til + 32°C
N
+16°C til + 32°C
ST
+16°C til + 38°C
T
+16°C til + 43°C
Apparatet skal tilsluttes jord. Stikket på netledningen har en kontakt til dette formål.
Hvis der ikke er jord på stikkontakten, tilsluttes apparatet en særskilt jordforbindelse
i h.t. Stærkstrømsreglementet. Spørg en
autoriseret installatør til råds.
Producenten fralægger sig ethvert ansvar,
hvis de nævnte sikkerhedsregler ikke overholdes.
Apparatet er i overensstemmelse med følgende EU-direktiver.
Elektrisk tilslutning
Inden tilslutning til lysnettet skal det kontrolleres, at spændingen og frekvensen på typeskiltet svarer til boligens forsyningsstrøm.
Skån miljøet
Genbrug materialer med symbolet .
Anbring emballagematerialet i passende
beholdere til genbrug.
Hjælp med at beskytte miljøet og
menneskelig sundhed samt at genbruge
affald af elektriske og elektroniske
apparater. Kasser ikke apparater, der er
mærket med symbolet , sammen med
husholdningsaffaldet. Lever produktet
tilbage til din lokale genbrugsplads eller
kontakt din kommune.
Emballagematerialer
kan
Materialer mærket med symbolet
genanvendes. Aflever emballagen i den
rigtige container på kommunens genbrugsstation.
IKEA-GARANTI
Hvor længe gælder IKEA-garantien?
Garantien gælder i fem (5) år regnet fra levering fra IKEA, med mindre produktet hedder LAGAN, idet det i så fald kun er omfattet af den almindelige reklamationsret. Den
originale kvittering kræves som købsbevis.
Hvilke produkter er ikke omfattet af IKEAs
fem (5) års garanti?
Den serie produkter, der hedder LAGAN,
og alle produkter, der er købt hos IKEA før
1. august 2007.
Hvem udfører servicearbejdet?
IKEA-serviceudbyderen udfører servicearbejdet via sine egne serviceaktiviteter eller
et net af autoriserede servicepartnere.
DANSK
Hvad omfatter denne garanti?
Garantien omfatter fejl ved produktet, der
skyldes produktions- eller materialefejl fra
den dato, hvor produktet blev leveret fra
IKEA. Denne garanti gælder kun for husholdningsbrug. Undtagelserne er anført under overskriften “Hvad omfatter garantien
ikke?” I garantiperioden dækkes udgifterne
til afhjælpning af fejlen, f.eks. reservedele,
arbejdsløn og kørselsudgifter, forudsat at
produktet er tilgængeligt for reparation
uden særlige udgifter, og forudsat at fejlen
vedrører produktions- eller materialefejl,
der er omfattet af garantien. På disse betingelser gælder EU-retningslinjerne (Nr.
99/44/EF) og de respektive lokale bestemmelser. Udskiftede dele tilhører IKEA.
Hvad vil IKEA gøre for at afhjælpe
problemet?
IKEAs udpegede serviceudbyder undersøger produktet og afgør efter eget skøn, om
det er omfattet af denne garanti. Hvis fejlen
anses for omfattet af garantien, vil IKEAs
serviceudbyder eller dennes autoriserede
servicepartner via sine egne serviceaktiviteter derefter efter eget valg enten reparere
det defekte produkt eller udskifte det med
det samme eller et tilsvarende produkt. Under den almindelige reklamationsperiode
på 2 år fra levering, gælder købelovens almindelige regler for afhjælpningsret.
Hvad er ikke omfattet af denne garanti?
• Normalt slid.
• Bevidst eller uagtsom skade, skader, der
skyldes manglende overholdelse af
brugsanvisninger, forkert installation eller
tilslutning til forkert spænding, skader der
skyldes kemisk eller elektrokemisk reaktion, rust, korrosion eller vandskade, herunder men ikke udelukkende skader, der
skyldes for meget kalk i vandforsyningen,
skader, der skyldes unormale forhold i
det miljø, hvori produktet er opstillet.
• Forbrugsdele, herunder batterier og lamper.
17
• Ikke funktionelle og kosmetiske dele, der
ikke påvirker produktets normale brug,
herunder eventuelle ridser og mulige farveforskelle.
• Utilsigtet skade, der skyldes fremmedlegemer eller stoffer og rengøring eller
rensning af filtre, afløbssystemer eller sæbeskuffer.
• Skader på følgende dele: keramisk glas,
tilbehør, porcelæns- og bestikkurve, tilførsels- og afløbsrør, tætninger, lamper og
lampeskærme, skærme, greb, kabinetter
og dele af kabinetter. Med mindre det
kan bevises, at sådanne skader skyldes
produktionsfejl.
• Tilfælde, hvor der ikke kunne konstateres
fejl ved teknikerbesøg.
• Reparationer, der ikke udføres af vores
udpegede serviceudbyder og/eller autoriserede servicepartner, eller hvor der er
anvendt uoriginale dele.
• Reparationer, der skyldes installation, der
er defekt eller ikke i overensstemmelse
med specifikationen.
• Brug af produktet uden for en almindelig
husholdning, f.eks. erhvervsmæssig anvendelse.
• Transportskader. Hvis kunden transporterer varen til sit hjem eller en anden
adresse, fralægger IKEA sig ansvaret for
de skader, der evt. kan ske under transporten. Hvis IKEA leverer varen på kundens leveringsadresse, vil eventuelle skader på varen under denne levering være
dækket af denne garanti.
• Udgifter til at udføre første installation af
IKEA-apparatet. Hvis IKEAs serviceudbyder eller dennes autoriserede servicepartner reparerer eller udskifter apparatet som fastsat i vilkårene i denne garanti,
vil serviceudbyderen eller dennes autoriserede servicepartner geninstallere det
reparerede apparat eller om nødvendigt
installere ombytningsapparatet.
Denne begrænsning gælder ikke arbejde,
der udføres af en uddannet specialist med
vores originale dele for at tilpasse produktet til de tekniske sikkerhedsspecifikationer i
et andet EU-land.
DANSK
Hvordan gælder de enkelte landes
lovgivning
IKEA-garantien giver dig særlige juridiske
rettigheder, der dækker eller overstiger alle
lokale juridiske krav, der varierer fra land til
land.
Gyldighedsområde
For produkter, der købes i ét EU-land og føres til et andet EU-land, ydes serviceydelserne inden for rammerne af de garantibetingelser, der er normale i det nye land. Der
eksisterer kun en forpligtelse til at udføre
servicearbejdet inden for garantiens rammer, hvis:
• produktet efterlever og installeres i henhold til de tekniske specifikationer i det
land, hvor garantikravet fremsættes;
• produktet efterlever og installeres i henhold til Montagevejledningen og Brugerhåndbogens sikkerhedsoplysninger;
Den særlige eftersalgsservice for IKEAapparater:
Kontakt endelig IKEAs eftersalgsservice for
at:
1. at fremsætte et krav i henhold til denne
garanti;
2. at bede om oplysninger om installation
af IKEA-produktet i det særlige IKEAkøkkeninventar. Servicen giver ikke oplysninger vedrørende:
– den generelle installation af IKEAkøkkener;
– tilslutning til elektricitet samt til vand
og gas, idet disse skal udføres af en
autoriseret servicetekniker.
3. afklarende spørgsmål i forhold til brugerhåndbogen og specifikationer for
IKEA-produktet.
For at sikre, at vi giver dig den bedste assistance, beder vi dig læse afsnittet Montagevejledningen og/eller Brugerhåndbogen
i denne brochure, før du kontakter os.
18
Sådan kommer du i kontakt med os, hvis
du har brug for vores service
Se sidste side i denne håndbog, hvor du finder en komplet liste over IKEAs udpegede
kontaktpersoner og deres nationale telefonnumre.
Vigtigt For at give dig en hurtigere service
anbefaler vi, at du anvender de specifikke
telefonnumre, der er anført sidst i denne
manual. Se altid de numre, der er anført i
brochuren for netop det produkt, du har
brug for assistance til. Før du kontakter os,
skal du sørge for at have IKEAs
varenummer (8-cifret kode),
modelbetegnelse, produktnummer og
serienummer for det produkt, du har brug
for assistance til.
Vigtigt GEM KVITTERINGEN! Den er dit
købsbevis og kræves for at produktet er
omfattet af garantien. Bemærk at
kvitteringen også indeholder IKEAs
varebetegnelse og nummer (8-cifret kode)
på hver af de produkter, du har købt.
Har du brug for ekstra hjælp?
Hvis du har yderligere spørgsmål, der ikke
vedrører eftersalgsservice på apparater,
bedes du kontakte vores nærmeste IKEAforretnings CallCenter. Vi anbefaler, at du
læser apparatets dokumentation grundigt
igennem, før du kontakter os.
NORSK
19
Innhold
Sikkerhetsanvisninger
Produktbeskrivelse
Betjeningspanel
Første gangs bruk
Daglig bruk
Nyttige tips og råd
19
22
23
25
25
26
Stell og rengjøring
Feilsøking
Tekniske data
Montering
Miljøhensyn
IKEA EUROPA GARANTI
27
28
30
30
31
31
Med forbehold om endringer.
Sikkerhetsanvisninger
For din egen sikkerhets skyld og for å sikre
korrekt bruk, bør du lese denne bruksanvisningen og dens henvisninger og advarsler
før du installerer og bruker apparatet for
første gang. For å unngå unødvendige feil
og ulykker er det viktig at du sørger for at
alle som skal bruke dette apparatet er fortrolige med hvordan det brukes og kjenner
til sikkerhetsfunksjonene. Ta vare på denne
bruksanvisningen og pass på at den følger
med apparatet hvis du selger eller flytter
det, slik at alle brukerne får informasjon om
bruk og sikkerhet så lenge apparatet benyttes.
Av grunner som angår personsikkerhet eller
materiell skade er det viktig at alle instruksjonene i bruksanvisningen blir fulgt. Produsenten overtar intet ansvar for skader som
er forårsaket av at instruksjonene ikke er
blitt fulgt.
Sikkerhet for barn og personer med
reduserte evner
• Dette apparatet er ikke beregnet på å bli
brukt av personer (også barn) med redusert fysisk eller psykisk helse eller som
mangler erfaring eller kunnskaper om
bruken, dersom de ikke er gitt innføring
eller instruksjon om bruken av apparatet
av en person som er ansvarlig for deres
sikkerhet.
Hold øye med barn, slik at de ikke leker
med apparatet.
• Hold all emballasje borte fra barn. Det
foreligger kvelningsfare.
• Når apparatet skal vrakes: Trekk støpselet ut av stikkontakten, kutt av nettkabelen (så nær inntil apparatet som mulig)
og fjern døren for å forhindre at lekende
barn kan få elektrisk støt eller kan lukke
seg selv inne i apparatet.
• Dersom dette apparatet, som er utstyrt
med magnetiske dørpakninger, skal erstatte et gammelt apparat med fjærlås
(smekklås) på døren eller lokket, er det
viktig at du ødelegger smekklåsen før du
kasserer det gamle apparatet. Dette forhindrer at det gamle apparatet utgjør en
dødsfelle for et barn.
Generelt om sikkerhet
Advarsel
Hold ventilasjonsåpningene, i produktets
kabinett eller innebygde struktur, fri for hindringer.
• Dette apparatet er beregnet for bruk i
vanlig husholdning.
• Apparatet er beregnet på oppbevaring
av matvarer og/eller drikkevarer i en
vanlig husholdning, slik det er beskrevet i
denne bruksanvisningen.
• Ikke bruk mekanisk verktøy eller ekstra
hjelpemidler for å gjøre avrimingsprosessen raskere.
• Ikke bruk elektriske apparater (som f.eks.
iskremmaskiner) inne i et kjøleapparat,
dersom ikke dette utstyret er godkjent for
dette av produsenten.
• Ikke ødelegg kjølekretsen.
NORSK
• Kjølekretsen i apparatet er fylt med kjølemiddelet isobutan (R600a) som er en naturlig og meget miljøkompatibel gass,
men som likevel er brennbar.
• Pass på at ingen deler av kjølekretsen til
apparatet blir skadet under transport og
installasjon.
Dersom kjølekretsen skulle bli skadet:
– unngå åpen flamme eller kilder som
avgir gnist
– luft godt ut i rommet der apparatet står
• Det er farlig å endre spesifikasjonene eller foreta noen form for endringer på apparatet. Hvis strømkabelen blir skadet,
kan dette forårsake kortslutning, brann
og/eller elektrisk støt.
Advarsel Samtlige elektriske
komponenter (strømkabel, støpsel,
kompressor) må kun skiftes av sertifisert
servicetekniker eller kvalifisert
servicepersonell.
1.
Strømkabelen må ikke forlenges med
skjøteledning.
2. Pass på at støpselet ikke ligger i klem
eller kommer i skade på baksiden av
apparatet. Et støpsel som ligger i
klem eller som kommer i skade kan
bli overopphetet og forårsake brann.
3. Pass på at apparatets hovedstøpsel
er tilgjengelig.
4. Ikke trekk i strømkabelen.
5. Dersom stikkontakten sitter løst, må
du ikke sette støpselet inn i den. Det
er fare for strømstøt eller brann.
6. Du må ikke bruke produktet uten at
lampedekselet (avhengig av modell)
til den innvendige belysningen er
montert.
• Dette apparatet er tungt. Vær forsiktig
når du flytter det.
• Ikke ta ut varer fra fryseseksjonen eller
berør dem med våte/fuktige hender, for
dette kan forårsake hudskader eller frostskader.
• Utsett ikke apparatet for direkte sollys
over lengre tid.
20
• Lyspærene (hvis lampe følger med) som
brukes i dette produktet, er spesialpærer
bare beregnet på husholdningsapparater. De egner seg ikke til rombelysning.
Daglig bruk
• Ikke sett varme gryter på plastdelene i
apparatet.
• Ikke oppbevar brannfarlig gass eller væske i apparatet. De kan eksplodere.
• Ikke plasser matvarer direkte mot ventilasjonsåpningen på bakveggen (hvis produktet er Frost Free).
• Frosne matvarer må ikke fryses ned igjen,
etter at de har vært tint.
• Oppbevar frosne ferdigretter i samsvar
med instruksjonene fra ferdigrett-produsenten.
• Anbefalingene til oppbevaring fra apparatets produsent må følges nøye.
• Ikke plasser drikkevarer med kullsyre eller
musserende vin i fryseseksjonen, for det
dannes trykk på beholderen som kan føre
til at den eksploderer, som igjen kan skade apparatet.
• Ispinner kan forårsake frostskader hvis de
spises like etter at de er tatt ut av fryseren.
Stell og rengjøring
• Slå av produktet og trekk støpselet ut av
stikkontakten før rengjøring og vedlikehold.
• Ikke bruk metallredskaper til rengjøring
av produktet.
• Ikke bruk skarpe redskaper til å fjerne rim
fra produktet. Bruk en plastskrape.
Installasjon
Viktig Følg nøye instruksjonene i gjeldende
avsnitt for tilkopling til strømnettet.
• Pakk ut apparatet og kontroller at det ikke er skadet. Ikke kople til et skadet apparat. Meld øyeblikkelig fra hos kundeservice om eventuelle skader (se etter i
"Service"). I så fall må du ta vare på emballasjen.
• Vi anbefaler at du venter i minst fire timer
før du tilkopler apparatet, slik at oljen
kan samle seg i kompressoren.
NORSK
• Det må være tilstrekkelig luftsirkulasjon
rundt hele apparatet, ellers kan apparatet overopphetes. Følg instruksjonene
som gjelder installasjonen for å oppnå tilstrekkelig ventilasjon.
• Så sant mulig bør produktets bakside stå
inn mot en vegg, slik at det unngås at
man kan berøre eller komme i kontakt
med varme deler (kompressor, kondensator) og dermed pådra seg brannskader.
• Apparatet må ikke oppstilles i nærheten
av en radiator eller komfyr.
• Pass på at støpselet til forsyningsnettet er
tilgjengelig etter monteringen av apparatet.
Service
• Alt elektrisk arbeid som er påkrevd i forbindelse med ettersyn av denne enheten
skal gjøres av en faglært elektriker eller
kvalifisert person.
• Dette produktet skal kun repareres av
kundeservice, og det må kun brukes originale reservedeler. Servicenumrene er
opplistet i serviceinformasjonen.
21
Miljøvern
Dette apparatet inneholder ikke gasser som
skader ozonlaget, hverken i kjølekretsen eller i isolasjonsmaterialet. Dette apparatet
skal ikke avhendes sammen med alminnelig
husholdningsavfall. Isolasjonsskummet inneholder brennbare gasser: apparatet skal
avfallsbehandles i samsvar med gjeldende
bestemmelser om avfallsbehandling. Disse
får du hos kommunen der du bor. Unngå at
kjøleenheten blir skadet, særlig på baksiden i nærheten av varmeveksleren. Materialene i dette apparatet som er merket
, kan gjenvinnes.
med symbolet
NORSK
22
Produktbeskrivelse
Les brukerveiledningen nøye før du bruker
produktet.
1
2
5
4
1
2
3
4
5
Betjeningspanel
Fryseluker
Fryseskuffer
Typeskilt
Maxibox-skuffer
3
NORSK
23
Betjeningspanel
1
4
6 5
1
2
3
4
5
Display
Bottle Chill-knapp
Temperatur, minusknapp
Temperatur, plussknapp
Mode-knapp
3 2
6 ON/OFF-knapp
Det er mulig å skru opp lyden på de forhåndsdefinerte knappelydene ved å holde
Mode-knappen og knappen for senking av
temperatur inne samtidig i noen sekunder.
Endringen kan tilbakestilles.
Display
A
G
•
•
•
•
•
•
•
A. Alarmindikator
B. Eco Mode
C. Hurtigfrysmodus
D. Temperaturindikator
E. Linjeindikatorer
F. Flaskekjølemodus
G. Demomodus
Etter valg av modus eller bruk av tem-animasjoperaturknappen, vil
nen starte.
Etter valg av temperaturen vil animasjonen
blinke i et par minutter.
B
C
D
E
F
Slå på
Gå frem som følger for å slå på produktet:
1. Sett støpselet inn i stikkontakten.
2. Trykk på ON/OFF-knappen hvis displayet er av.
3. Alarmen kan gå etter noen sekunder.
For å nullstille alarmen, se "Alarm ved
høy temperatur".
4. Hvis DEMO vises på displayet, er produktet i demofunksjon. Se avsnittet
"Feilsøking.". (DEMO-funksjon er en
funksjon forhandleren kan
bruke for å vise hvordan produktet fungerer.)
5. Temperaturindikatorene viser innstilt
standardtemperatur.
For å stille inn en annen temperatur, se "Regulere temperaturen".
NORSK
Slå av
Gå frem som følger for å slå produktet av:
1. Hold ON/OFF-knappen inne i 3 sekunder.
2. Da slukkes displayet.
3. Trekk støpselet ut av stikkontakten for å
koble produktet fra strømmen.
Linjeindikatorer
Linjene veileder brukeren når de bruker enheten, og angir hvilket nivå enheten bruker.
Linjene indikerer:
• ønsket temperatur på skalaen
• om den innstilte temperaturen er høyere
eller lavere enn den forrige (økende/minkende animasjon)
Regulere temperaturen
Den innstilte temperaturen på fryseren kan
justeres ved å trykke på termostatknappen.
Still inn standardtemperatur:
• -18 °C i fryseren
Temperaturdisplayet viser innstilt temperatur.
Den valgte temperaturen nås innen et
døgn.
Viktig Etter strømbrudd gjenopprettes den
innstilte temperaturen.
Eco Mode
For optimal matlagring, velg Eco Mode.
Slå på funksjonen:
1. Trykk på Mode-knappen til tilsvarende
ikon vises.
Temperaturindikatoren viser den innstilte temperaturen: -18°C
Slå av funksjonen:
1. Trykk på knappen Mode for å kunne
velge en annen funksjon eller trykk på
knappen Mode til du ikke ser noen av
spesialikonene.
Viktig Funksjonen slås av ved å velge en
annen innstilt temperatur.
Fast Freeze-modus
Hvis du trenger å senke temperaturen i fryseren raskt, bruk Hurtigfrysmodus som gjør
at maten beholder den friskheten.
24
Slå på funksjonen:
• Trykk på Mode-knappen til tilsvarende
ikon vises.
Denne funksjonen stopper automatisk etter
52 timer.
Slik slår du av funksjonen før den deaktiveres automatisk:
• Trykk på knappen Mode for å kunne velge en annen funksjon eller trykk på knappen Mode til du ikke ser noen av spesialikonene
Viktig Funksjonen slås av ved å velge en
annen innstilt temperatur på fryseren.
Bottle Chill-modus
Bottle Chill-modusen skal brukes til å stille
inn en alarm på et ønsket tidspunkt. Denne
funksjonen er nyttig for eksempel når en
oppskrift krever at du avkjøler en blanding
en viss tid eller hvis du trenger en påminnelse for ikke å glemme flasker som du har satt
i fryseren så de skal bli fort kalde.
Slå på funksjonen:
1. Trykk på Bottle Chill -knappen.
Bottle Chill-indikatoren vises.
Tidsuret viser en gitt verdi (30 minutter).
2. Trykk på temperatur pluss- og temperatur minus-knappen for å endre den
innstilte verdien for tidsuret fra 1 til 90
minutter.
Når nedtellingen er ferdig, blinker Bottle
Chill-indikatoren og det høres en alarm:
1. Ta ut eventuelle drikkevarer som står i
fryseseksjonen.
2. Trykk på Bottle Chill-knappen for å slå
av alarmen og avslutte funksjonen.
Det er mulig å deaktivere funksjonen når
som helst under nedtellingen:
1. Trykk på Bottle Chill-knappen.
2. Bottle Chill-indikatoren slokker.
Du kan når som helst endre tidspunktet under nedtellingen og på slutten, ved å trykke
på minus eller pluss.
Alarm ved høy temperatur
Temperaturøkning i fryseren (for eksempel
på grunn av strømbrudd eller fordi døren
står åpen) vises ved at:
• alarmen og frysertemperaturindikatorene
blinker
NORSK
25
• det høres et lydsignal.
Slik nullstiller du alarmen:
1. Trykk på en vilkårlig knapp.
2. Lydsignalet slås av.
3. Fryserens temperaturindikator viser den
høyest oppnådde temperaturen i noen
sekunder. Viser deretter den innstilte
temperaturen igjen.
4. Alarmindikatoren fortsetter å blinke til
normale forhold gjenopprettes.
Døren er åpen-alarm
En akustisk alarm høres etter ca. 90 sekunder hvis døren står åpen. Alarmen for Åpen
dør vises ved:
• Alarmindikator blinker
• lydsignal
Når normale forhold er gjenopprettet (døren er lukket), stopper alarmen.
I løpet av en alarmfase kan lydsignalet slås
av ved å trykke på en hvilken som helst
knapp.
Første gangs bruk
Rengjøre inne i apparatet
Før du tar apparatet i bruk, må du vaske
det innvendig samt alt utstyret i lunkent
vann tilsatt et nøytralt rengjøringsmiddel for
å fjerne den typiske lukten i flunkende nye
apparater. Husk å tørke nøye.
Viktig Ikke bruk kraftige vaskemidler eller
skurepulver, da dette vil skade finishen.
Daglig bruk
Frysekalender
Tilbehør
Fryseelementer
1-2
3-4
3-6
3-6
3-6
3-6
10-12
10-12
10-12
10-12
x2
Symbolene viser forskjellige typer frysevarer.
Tallene angir oppbevaringstider i måneder
for de ulike matvaretypene. Om det er den
øvre eller nedre angitte verdien som gjelder, avhenger av matvarenes kvalitet og
behandling før innfrysing.
Isbitbeholdere
x1
Fryseelementer
Det følger med to fryseelementer som forlenger matens holdbarhetstid i tilfelle strømbrudd eller andre feil.
NORSK
Innfrysing av ferske matvarer
Fryseseksjonen er egnet for å fryse inn ferske matvarer og for å oppbevare frossen
og dypfrossen mat over lengre tid.
Det er ikke nødvendig å endre middelsinnstillingen for å fryse inn ferske matvarer.
Men for at innfrysingsprosessen skal gå raskere, kan du dreie termostatbryteren på en
høyere innstilling for å oppnå maksimal kjøling.
Viktig I denne tilstanden kan temperaturen
i kjøleseksjonen falle til under 0°C. Dersom
dette skjer, kan du sette termostatbryteren
tilbake til en varmere innstilling.
Plasser de ferske matvarene som skal fryses, øverst i seksjonen.
Oppbevaring av frosne matvarer
Når produktet slås på for første gang eller
etter en periode der den ikke var i bruk, må
du la den stå på i minst 2 timer før du legger inn matvarer.
Fryseskuffene sikrer at du enkelt og raskt
finner det du leter etter. Skal du oppbevare
store mengder mat, kan du ta ut alle skuffene bortsett fra den nederste skuffen, som
må være på plass for å gi god luftsirkulasjon. På alle hyllene kan du la matvarene
stikke ut 15 mm fra døren.
Viktig Dersom det oppstår tining, f.eks. på
grunn av strømbrudd, og hvis strømmen er
borte lenger enn den verdien som er
oppført i tabellen over tekniske egenskaper
under “stigetid”, må den tinte maten brukes
opp så raskt som mulig eller tilberedes
26
øyeblikkelig og så fryses igjen (etter
avkjøling).
Tining
Dypfrosne eller frosne matvarer kan tines i
kjøleseksjonen eller ved romtemperatur før
de skal brukes i forhold til hvor mye tid du
har til rådighet.
Små stykker kan også tilberedes mens de
ennå er frosne, direkte fra fryseren: I så fall
tar tilberedningen lengre tid.
Fjerne frysekurver fra fryseren
Frysekurvene er utstyrt med en stoppesikring som forhindrer at de kan falle
ut eller fjernes utilsiktet.
1
Når du vil fjerne kurven fra fryseren,
2
trekk den mot deg
(1) og, når kurven
når stoppepunktet, fjern den ved å vippe
fronten oppover (2).
Når du vil sette kurven på plass igjen, løftes
kurven litt opp i fronten for å sette den inn i
fryseren. Når kurven er over stoppepunktet,
skyver du den tilbake i posisjon.
Isterningproduksjon
Dette apparatet er utstyrt med et brett for
produksjon av isterninger.
1. Fyll brettet med vann.
2. Sett brettet inn i fryseseksjonen
Viktig Ikke bruk gjenstander av metall for å
fjerne brettet fra fryseren.
Nyttige tips og råd
Normale driftslyder
• Du kan høre en lav gurglelyd eller boblelyd når kuldemediet pumpes gjennom
spolekretsen eller rørledningene. Dette er
normalt.
• Når kompressoren går, pumpes kuldemediet rundt i kjølesystemet, og du hører en
summe- og pulserende lyd fra kompressoren. Dette er normalt.
• Den termiske utvidingen kan forårsake en
plutselig knakelyd. Det er et naturlig, ikke
farlig fysisk fenomen. Dette er normalt.
• Når kompressoren slås på eller slås av,
hører du et lavt "klikk" fra termostaten.
Dette er normalt.
Tips til energisparing
• Ikke åpne døren ofte eller la den stå
åpen lenger enn absolutt nødvendig.
NORSK
27
• Dersom romtemperaturen er høy, termostatbryteren står på høyeste innstilling og
apparatet er fullt av mat, vil kompressoren gå uavbrutt, noe som fører til at det
dannes rim eller is på fordamperen. Hvis
dette skjer, dreies termostatbryteren til en
lavere innstilling, slik at apparatet avrimes automatisk og strømforbruket reduseres.
• magre matvarer har lenger holdbarhet
enn fete; salt reduserer matvarenes oppbevaringstid;
• saftis som spises like etter at de er tatt ut
av fryseseksjonen, kan forårsake frostskader på huden;
• det er lurt å merke hver enkelt pakke
med innfrysingsdatoen, slik at du lettere
kan følge med på oppbevaringstiden.
Tips til frysing
Her følger noen nyttige tips som gir best
mulig frysing:
• maksimal mengde matvarer som kan innfryses i løpet av ett døgn er oppført på
typeskiltet;
• innfrysingen tar et døgn. Det bør ikke
legges flere matvarer inn i fryseren i denne perioden;
• kun ferske matvarer av høy kvalitet og
som er godt renset bør innfryses;
• pakk matvarene i små porsjoner, slik at
de innfryses raskt og helt til kjernen og
slik at det senere blir enklere å tine kun
den mengden du vil bruke;
• pakk maten inn i aluminiumsfolie eller
plast og sørg for at pakkene er lufttette;
• ikke la ferske, ufrosne matvarer komme i
kontakt med matvarer som allerede er
frosne for å hindre at temperaturen øker i
disse;
Tips til oppbevaring av frosne matvarer
Frysekurvene sikrer at du enkelt og raskt
finner det du leter etter. Skal du oppbevare
store mengder mat, kan du ta ut alle skuffene bortsett fra den nederste kurven, som må
være på plass for å gi god luftsirkulasjon.
For at produktet skal oppnå best mulig effekt, bør du:
• påse at frosne matvarer har vært oppbevart på riktig måte i butikken;
• påse at frosne matvarer fraktes fra butikken til fryseren din hjemme på kortest
mulig tid;
• døren ikke åpnes for ofte, og at den ikke
står åpen lenger enn nødvendig;
• når maten er tint bederves den raskt og
kan ikke fryses inn igjen;
• ikke overskrid oppbevaringstidene som
matvareprodusenten har merket emballasjen med.
Stell og rengjøring
Obs Trekk støpselet ut av stikkontakten
før du starter enhver rengjøring av
apparatet.
Dette apparatet inneholder hydrokarboner
i kjøleenheten: Vedlikehold og påfylling skal
derfor kun utføres av autorisert tekniker.
Regelmessig rengjøring
Utstyret skal rengjøres regelmessig:
• Rengjør innsiden og tilbehøret med lunkent vann tilsatt litt nøytral såpe.
• Kontrollere dørpakningene regelmessig
og vask dem for å sikre at de er rene og
fri for matrester.
• Skyll og tørk grundig.
Viktig Ikke trekk i, flytt eller påfør skade på
rør og/eller kabler inne i kabinettet.
Bruk aldri sterke vaskemidler, skurepulver,
sterkt parfymerte rengjøringsprodukter eller
vokspoleringsmidler for å rengjøre inne i
apparatet. Dette skader overflaten og etterlater sterk lukt.
Rengjør kondenseren (sort rist) og kompressoren på baksiden av produktet med en
børste. Dette forbedrer produktets ytelse og
reduserer energiforbruket.
Viktig Pass på at du ikke skader
kjølesystemet.
NORSK
28
Mange kjøkkenrengjøringsprodukter inneholder kjemikalier som angriper/skader
plastdelene som er brukt i dette apparatet.
Derfor anbefaler vi at utsiden av dette apparatet kun rengjøres med varmt vann tilsatt litt flytende oppvaskmiddel.
Etter rengjøring settes støpselet inn i stikkontakten igjen.
Avriming av fryseren
Denne seksjonen er en type som er "fri for
rim". Det vil si at det ikke danner seg rim
mens apparatet er i drift, verken på veggene eller på maten inne i skapet.
Grunnen til at det ikke danner seg rim, er at
luften hele tiden sirkulerer inne i apparatet
ved hjelp av en automatisk kontrollert vifte.
Perioder uten bruk
Hvis fryseren ikke skal brukes over lengere
tid tas følgende forholdsregler:
1. Trekk støpselet ut av stikkontakten.
2. Fjern alle matvarer.
3. Avrim, etter modell
4. Rengjør apparatet og alt tilbehøret.
5. La alle dørene stå åpne for å unngå at
det danner seg ubehagelig lukt.
Dersom du lar apparatet være i drift, bør
du be noen om å kontrollere det fra tid til
annen for å unngå at matevarene blir ødelagt ved et eventuelt strømbrudd.
Feilsøking
Lukke døren
1. Rengjør dørpakningene.
2. Om nødvendig, juster døren. Se etter i
monteringsanvisningen.
3. Skift ut defekte pakninger ved behov.
Kontakt kundeservice.
Skifte lyspære
Skapet er utstyrt med et ekstra holdbart
LED-taklys.
Lyset kan bare skiftes av en servicetekniker.
Kontakt servicesenteret.
Obs Før feilsøking skal støpselet
trekkes ut av stikkontakten.
Feil som ikke er oppført i feilsøkingslisten i
denne bruksanvisningen, skal kun utbedres
av kvalifisert elektriker eller faglært person.
Viktig Fryseren lager lyder under normal
drift (kompressor, sirkulering av kjølevæske).
Problem
Mulig årsak
Løsning
Produktet er støyintensivt.
Produktet står ikke stødig.
Kontroller at produktet står
stabilt (alle fire føttene skal
være på gulvet).
Kompressoren arbeider
uavbrutt.
Termostatbryteren kan være
feil innstilt.
Still inn en varmere temperatur.
Døren er ikke ordentlig lukket.
Se "Lukke døren".
Døren har blitt åpnet for ofte. Ikke la døren stå åpen lenger
enn nødvendig.
Produktets temperatur er for
høy.
La maten avkjøle seg til romtemperatur før du legger den
inn i produktet.
Romtemperaturen er for høy.
Senk romtemperaturen.
NORSK
Problem
29
Mulig årsak
Løsning
Hurtigfrys-funksjonen er slått
på.
Se etter i "Hurtigfrys-funksjon"
Det renner vann på
bakveggen i fryseren.
Under den automatiske avrimingsprosessen tiner rimet
på bakveggen.
Dette er normalt.
Det renner vann ned i
bunnen.
Smeltevannets utløp fører ikke ned i fordamperbrettet
over kompressoren.
Fest smeltevannsrøret til fordamperbrettet.
Det er for mye rim.
Matvarene er ikke pakket
skikkelig inn.
Pakk maten bedre inn.
Døren er ikke ordentlig lukket.
Se "Lukke døren".
Termostatbryteren kan være
feil innstilt.
Still inn en høyere temperatur.
Temperaturen i produk- Døren er ikke ordentlig luktet er for høy.
ket.
Se "Lukke døren".
Produktets temperatur er for
høy.
La maten avkjøle seg til romtemperatur før du legger den
inn i produktet.
Det er lagt mange matvarer
inn i produktet samtidig.
Legg færre matvarer inn i produktet på samme tid.
Temperaturen i fryseren Matvarene ligger for tett inner for høy.
til hverandre.
Plasser matvarene slik at den
kalde luften kan sirkulere.
Produktet fungerer ikke.
Produktet er slått av.
Slå på produktet.
Støpselet sitter ikke ordentlig
i stikkontakten.
Sett støpselet ordentlig inn i
stikkontakten.
Produktet får ikke strøm. Stikkontakten er ikke spenningsførende.
Koble et annet elektrisk produkt til stikkontakten. Kontakt
en kvalifisert elektriker.
Lampen lyser ikke.
Lampen er i standby-modus.
Lukk døren og åpne den igjen.
"DEMO" vises i displayet.
Produktet er i demonstrasjonsmodus.
Hold Modus-knappen inne i
ca. 10 sekunder, til det høres
en lang pipelyd. Displayet vil
slukkes i en kort periode før du
går tilbake i normal drift.
Lydsignalet vil høres. .
Døren er ikke ordentlig lukket.
Se "Alarmen ved åpen dør".
NORSK
30
Problem
Mulig årsak
Løsning
Det vises en firkant
øverst eller nederst i
temperaturdisplayet.
Det har oppstått en feil i tem- Ring serviceverksted (kjølesyperaturmålingen.
stemet fortsetter å holde matvarene kalde, men det vil ikke
være mulig å justere temperaturen).
Dersom rådet ikke gir resultater, ta kontakt med nærmeste servicesenter.
Tekniske data
Dimensjoner for montering
Høyde
1854 mm
Bredde
595 mm
Dybde
673 mm
Volum (netto)
229 Liter
Avrimingssystem
auto
De tekniske dataene
finner du på typeskiltet til venstre på fryserens innside og på
energietiketten.
Stjerneklasse
Stigetid
28 timer
Innfrysingskapasitet
20 kg/24 t
Energiforbruk
0,625 kWh/24 t
Støynivå
42 dB (A)
Energiklasse
A++
Elektrisk spenning
230-240 V
Frekvens
50 Hz
Montering
Obs Les "Sikkerhetsinformasjon"
nøyaktig for din egen sikkerhets skyld
og for informasjon om korrekt operasjon av
apparatet, før apparatet installeres.
Viktig Se etter i monteringsanvisningene for
installasjon.
Lokalitet
For å sikre best mulig effekt, installer apparatet et godt stykke borte fra varmekilder,
som radiatorer, boilere, direkte sollys osv.
Pass på at luften kan sirkulere fritt rundt
baksiden av kabinettet.
Plassering
Dette produktet kan plasseres i et tørt, godt
ventilert rom innendørs (også garasje eller
kjeller), men for optimal ytelse bør det plasseres på et sted der omgivelsestemperaturen samsvarer med den klimaklassen som er
angitt på typeskiltet:
NORSK
31
Klimaklasse
Omgivelsestemperatur
SN
+10°C til + 32°C
N
+16 °C til 32°C
ST
+16°C til 38°C
T
+16°C til + 43°C
Elektrisk tilkopling
Før du setter støpselet inn i stikkontakten,
forsikre deg om at spenningen og frekvensen som er oppført på typeskiltet samsvarer
med strømnettet i hjemmet ditt.
Apparatet skal jordes. Støpselet på nettledningen er utstyrt med jordingskontakt. Dersom husets stikkontakt ikke er jordet, skal
apparatet koples til en separat jording i
overensstemmelse med gjeldende forskrifter. Kontakt en faglært elektriker.
Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar
dersom sikkerhetsreglene ikke blir fulgt.
Dette apparatet er i overensstemmelse
med. EU-direktiver.
Miljøhensyn
Resirkuler materialer som er merket med
symbolet . Legg emballasjen i riktige
beholdere for å resirkulere det.
Bidrar til å beskytte miljøet, menneskers
helse og for å resirkulere avfall av elektriske
og elektroniske produkter. Ikke kast
produkter som er merket med symbolet
sammen med husholdningsavfallet.
Produktet kan leveres der hvor tilsvarende
produkt selges eller på miljøstasjonen i
kommunen. Kontakt kommunen for
nærmere opplysninger.
Emballasjemateriale
kan
Materialene som er merket med
resirkuleres. Kast emballasjen i riktig beholder for gjenvinning.
IKEA EUROPA GARANTI
Hvor lenge er garantien fra IKEA gyldig?
Denne garantien gjelder i fem (5) år fra datoen apparatet ble opprinnelig kjøpt hos
IKEA, med mindre apparatets merke er LAGAN. I så fall gjelder garantien bare i to (2)
år. Originalkvitteringen kreves som kjøpsbevis. Dersom reparasjoner utføres i løpet
av garantitiden, forlengers ikke garantiperioden for apparatet.
Hvilke apparater dekkes ikke av (5)
femårsgarantien fra IKEA?
Apparater med merkenavnet LAGAN, samt
alle apparater som ble kjøpt hos IKEA før 1.
august 2007.
Hvem utfører servicearbeidet?
Serviceleverandøren til IKEA vil utføre servicearbeidet gjennom sin egen serviceorganisasjon eller et autorisert servicenettverk.
Hva dekker garantien?
Garantien dekker feil ved apparatet som
skyldes fabrikasjons- eller materialfeil fra
datoen det ble kjøpt hos IKEA. Garantien
gjelder bare for husholdningsbruk. Garantiunntakene står oppført under overskriften
”Det som ikke dekkes av denne garantien” I
garantiperioden dekker garantien kostnadene forbundet med å reparere eventuelle
feil, dvs. reparasjoner, deler, arbeids- og
reiseutgifter vil dekkes, forutsatt at apparatet står tilgjengelig og kan repareres uten
ekstrautgifter og at feilen skyldes fabrikasjons- eller materialfeil. Europarådets direktiv (99/44/EG) og relevante lokale forskrifter gjelder. Utskiftete deler skal bli IKEA sin
eidom.
NORSK
Det IKEA ikke gjør for å utbedre
problemet.
IKEA sin utpekte serviceleverandør vil undersøke produktet og bestemme etter eget
skjønn om det dekkes av denne garantien.
Dersom problemet er funnet å være dekket
av garantien, vil IKEA sin serviceleverandør
eller autorisert servicepartner i sitt egent
servicenettverk etter eget skjønn, enten reparere det defekte produktet eller erstatte
det med det samme eller et tilsvarende produkt.
Det som ikke dekkes av denne garantien
• Slitasje i forbindelse med bruk.
• Forsettelig eller uaktsom skade, skade
som følge av at bruksanvisningen ikke ble
fulgt, feil installering eller tilkobling til feil
spenning, kjemisk eller elektrokjemisk reaksjonsskade, rust, korrodering eller
vannskade, inkludert, men ikke begrenset
til, skade som følge av for høyt kalkinnhold i vannet, samt miljøskade.
• Forbruksdeler, inkludert batterier og pærer/dioder.
• Dekorative deler eller deler som ikke fungerer og som ikke har noen virkning på
bruken av apparatet, inkludert riper og
eventuelle fargeforskjeller.
• Tilfeldig skade påført av fremmede legemer eller substanser og rengjøring eller
fjerning av blokkeringer fra filtre, uttømmingssystem eller såpeskuffer.
• Eventuell skade på følgende deler: keramikkglass, tilbehør, servise- og bestikkurver, fylling og uttømmingsrør, pakninger,
lamper og lampedeksler, skjermer, knotter, kabinett eller deler av kabinett. Med
mindre det ikke kan bevises at slik skade
skyldes fabrikasjonsfeil.
• Tilfeller det ikke kan påvises noen feil under et besøk av en servicetekniker.
• Reparasjoner som ikke utføres av våre tilsatte serviceleverandører og/eller en autorisert og kontrahert servicepartner eller
dersom ikke-originaldeler er brukt.
• Reparasjoner som skyldes en installasjon
som er utført feil eller i strid med spesifikasjonene.
32
• Apparatbruk i andre miljø enn husholdningsmiljø, dvs. i et fagmessig bruksområde.
• Skader oppstått under transport. Dersom
en kunde selv transporterer dette produktet til sitt hjem eller til annen adresse,
er ikke IKEA ansvarlig for eventuell skade
som kan oppstå under transporten. Dersom imidlertid IKEA leverer dette produktet til kundens leveringsadresse, vil eventuell skade som kan oppstå under denne
transporten være dekket av denne garantien.
• Kostnad for utføring av første gangs installasjon av et apparat fra IKEA. Hvis
imidlertid en serviceyter fra IKEA eller
dennes autoriserte servicepartner reparerer eller erstatter apparatet i samsvar
med vilkårene i denne garantien, vil serviceyteren eller hans autoriserte servicepartner gjeninstallere det reparerte apparatet eller installere det erstattede apparatet, hvis nødvendig.
Disse restriksjonene gjelder ikke for arbeid
som utføres av en kvalifisert spesialist som
bruker våre originaldeler for å tilpasse apparatet i samsvar med tekniske sikkerhetsspesifikasjoner for et annet EU-land.
Landenes lover gjelder på følgende vis
IKEA-garantien gir deg spesifikke rettigheter som dekker, eller overgår, de lokale juridiske krav som kan variere fra land til land.
Garantien vil på ingen måte gi dårligere
betingelser enn hva de lokale forbrukerlovgivningen krever.
Gyldighetsområde
Service på apparater som er kjøpt i ett EUland og brakt til et annet EU-land, vil utføres innenfor rammen til garantibetingelsene
som gjelder i det nye landet. Plikten til å utføre servicearbeid innenfor garantirammen
er bare tilstede dersom:
• apparatet samsvarer med, og er installert
i samsvar med de tekniske spesifikasjonene som gjelder for landet garantikravet
er fremsatt,
NORSK
• apparatet samsvarer med, og er installert
i samsvar med de monteringsanvisningen
og sikkerhetsinformasjonen i bruksanvisningen.
Godkjent kundeservice for apparater fra
IKEA:
Ikke nøl med å ta kontakt med kundeservice
hos IKEA for å:
1. fremsette et krav under denne garantien,
2. be om forklaring på installasjonen av
IKEA-apparatet i dedikerte kjøkkeninnredninger fra IKEA. Serviceavdelingen
kan ikke forklare:
– den generelle installasjonen av et
IKEA-kjøkken,
– tilkobling av elektrisitet (dersom maskinen leveres uten kabel og støpsel),
vann eller gass da dette må utføres
av en autorisert servicemontør,
3. be om forklaring av innhold og spesifikasjoner i bruksanvisningen til IKEA-apparatet.
For å forsikre deg om at vi kan hjelpe deg
på best mulig måte, må du lese monteringsanvisningen og/eller -anvisningene i brukerhåndboken før du kontakter oss.
Slik når du oss dersom du trenger service
33
På siste side av denne håndboken finner du
den komplette listen over kontakter som er
godkjent av IKEA samt deres nasjonale telefonnumre.
Viktig For å oppnå raskere service,
anbefaler vi deg at du bruker der spesifikke
telefonnumrene som står oppført bakerst i
denne håndboken. Referer alltid til numrene
oppført i heftet til det aktuelle apparatet du
trenger hjelp for. Før du ringer oss, bør du
forsikre deg at du har for hånden IKEAS
apparatnummer (8-sifret nummer) for
apparatet som du trenger hjelp med.
Viktig TA VARE PÅ KVITTERINGEN!
Den er ditt kjøpsbevis og er nødvendig for
at garantien skal gjelde. Merk deg at kvitteringen også viser IKEA-apparatets navn
og nummer (8-sifret nummer) for hvert apparat du har kjøpt.
Trenger du mer hjelp?
Hvis du har flere spørsmål som ikke gjelder
kundeservice for ditt apparat, kan du kontakte callsenteret for den nærmeste IKEAbutikken. Vi anbefaler at du leser dokumentasjonen til apparatet grundig før du kontakter oss.
34
Country
België
Belgique
Phone number
070 246016
Call Fee
Opening time
Binnenlandse gesprekskosten
8 tot 20 Weekdagen
Tarif des appels nationaux
8 à 20. En semaine
България
00359 888 16 0 8
Такса за повикване от страната
От 9 до 18 ч в работни дни
Česká republika
246 019721
Cena za místní hovor
8 až 20 v pracovních dnech
Danmark
70 15 09 09
Landstakst
man.-fre. 09.00-20.00
lør. 09.00-16.00
1 søndag pr. måned, normalt første
søndag i måneden
Deutschland
+49 1806 33 45 32*
* 0,20 € / Verbindung aus dem Festnetz max. 0,60 € / Verbindung aus
dem Mobilfunknetz
8 bis 20 Werktage
Ελλάδα
211 176 8276
Υπεραστική κλήση
8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
España
91 1875537
Tarifa de llamadas nacionales
De 8 a 20 en días laborables
France
0170 36 02 05
Tarif des appels nationaux
9 à 21. En semaine
Hrvatska
01 63 23 338
Lokalna cijena poziva
pon. - pet. 8:00 - 16:00
Ireland
0 14845915
National call rate
8 till 20 Weekdays
Ísland
5880503
Innanlandsgjald fyrir síma
9 til 18. Virka daga
Italia
02 00620818
Tariffa applicata
alle chiamate nazionali
dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
Κυπρος
22 030 529
Υπεραστική κλήση
8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
5 230 06 99
Nacionalinių pokalbių tarifai
Pr. - Ketv.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 17:00
Pnkt.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 15:45
Magyarország
061 998 0549
Belföldi díjszabás
Hétköznap 8 és 10 óra között
Nederland
0900 235 45 32
and/or
0900 BEL IKEA
0,10 EUR/min (niet lokaal)Incl. BTW
ma-vr 9.00-21.00
zat 9.00-20.00
zon 9.00-18.00
Lietuva
Norge
815 22052
Takst innland
8 til 20 ukedager
Österreich
0810 300486
zum Ortstarif
8 bis 20 Werktage
Polska
012 297 8787
Stawka wg taryfy krajowej
Od 8 do 20 w dni robocze
Portugal
211557985
Chamada Nacional
9 às 21. Dias de Semana
*excepto feriados
România
021 211 08 88
Tarif apel naţional
8 - 20 în zilele lucrătoare
Россия
8 495 6662929
Действующие телефонные тарифы
с 8 до 20 по рабочим дням
Время московское
Schweiz
Tarif für Anrufe im Bundesgebiet
8 bis 20 Werktage
Suisse
Tarif des appels nationaux
8 à 20. En semaine
Tariffa applicata
alle chiamate nazionali
dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
(02) 3300 2554
Cena vnútroštátneho hovoru
8 až 20 v pracovných dňoch
Suomi
030 6005203
Lankapuhelinverkosta
0,0835€/puhelu+0,032€/min
Matkapuhelinverkosta 0,192€/min
arkipäivisin 8.00-20.00
Sverige
0775 700 500
lokalsamtal (lokal taxa)
mån-fre 8.30-20.00
lör-sön 9.30-18.00
031 5500 324
Svizzera
Slovensko
Türkiye
212 244 0769
Ulusal arama ücreti
Hafta içi saat 09:00’dan 18:00’a kadar
Україна
044 586 2078
Міжміськи дзвінки платні
9 - 21 В робочі дні
United Kingdom
020 3347 0044
National call rate
9 till 21. Weekdays
35
280151638-A-212013
© Inter IKEA Systems B.V. 2008
AA-905217-01
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising