Αθήνα, 2 Ιουλίου 2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Αθήνα, 2 Ιουλίου 2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΟΡΕΑΣ :
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ / «Αθηνά» Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις
Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
FAX
: Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου, Παράδεισος Αμαρουσίου 15125, Αθήνα
: 210 6875 403
: 210 6856 804
Αθήνα, 2 Ιουλίου 2013
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για την προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού για το Υποέργο της Πράξης ΘΑΛΗΣ με τίτλο
ΕΙΚΟΣ : ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ (ΟΠΣ 376908)
Στο πλαίσιο του (έργο / υποέργο) (ΟΠΣ 376908) η οποία χρηματοδοτείται από το
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ (20072013), το ΙΠΣΥ/Ε.Κ. «Αθηνά» προτίθεται θα προβεί στην προμήθεια Ηλεκτρονικού
Εξοπλισμού μέσω της διαδικασίας του πρόχειρου διαγωνισμού, σύμφωνα με τον ΕΚΛ του
Κέντρου (Άρθρο 75, §β), όπως ισχύει. Οι αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές του εξοπλισμού
παρατίθενται στο Παράρτημα Α.
Το Ε.Κ. Αθηνά δημοσιοποιεί την παρούσα πρόσκληση με βάση την απόφαση της 122ης
συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του, που πραγματοποιήθηκε στις 31.5.2013.
Όροι συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν:
1. Φυσικά και νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα και ασχολούνται με αντικείμενο τα
υπό προμήθεια αγαθά
2. Συνεταιρισμοί
3. Κοινοπραξίες Προμηθευτών
4. Κάθε προσφέρων που έχει το δικαίωμα και την δυνατότητα να λαμβάνει μέρος σε
όμοιους ή αντίστοιχους με τον παρόντα διαγωνισμούς, εφόσον πληρεί τους όρους της
παρούσας προκήρυξης
Ειδικοί Όροι:
Η παρούσα έρευνα έχει συγχρηµατοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο – ΕΚΤ) και από
εθνικούς πόρους µέσω του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού
Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) – Ερευνητικό Χρηµατοδοτούµενο Έργο: ΘΑΛΗΣ. Επένδυση στην κοινωνία της γνώσης µέσω του
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου.
1. Ο υπολογιστικός εξοπλισμός πρέπει να καλύπτεται από εγγύηση καλής λειτουργίας 2
τουλάχιστον ετών με αποκατάσταση της βλάβης την επόμενη εργάσιμη ημέρα ΟΝ SITE.
2. Το σύνολο του εξοπλισμού θα συνοδεύεται από το απαραίτητο S/W και φυλλάδια και θα
παραδοθεί στο «ΙΠΣΥ/ΕΚ Αθηνά», εντός 15 εργάσιμων ημερών από την έγγραφη ανάθεση
της παραγγελίας.
3. Σε κάθε κατηγορία εξοπλισμού θα αναγράφεται αναλυτικά το κόστος και οι κωδικοί της
κατασκευάστριας εταιρείας
Προϋπολογισμός
Ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται μέχρι το ποσό των επτά χιλιάδων
οκτακοσίων δεκαπέντε ευρώ (7.815,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ & νομίμων
κρατήσεων, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.
Κατάθεση Προσφορών
Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων / Ε.Κ. «Αθηνά», Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου, 15125
Παράδεισος- Μαρούσι.
Κατακύρωση Διαγωνισμού
Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών βάσει
του κόστους, των τεχνικών χαρακτηριστικών και της ποιότητας του προσφερόμενου
εξοπλισμού.
Παράδοση-Παραλαβή
Ο εξοπλισμός θα παραδοθεί στον χώρο του ΙΠΣΥ/Ε.Κ. «Αθηνά» με ευθύνη και έξοδα του
Αναδόχου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα πρέπει να είναι
παραδοτέος εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ανάθεση.
Προθεσμία Υποβολής
Προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι την Τετάρτη 10/7/2013 και ώρα 15:00
Δημοσίευση
Το κείμενο της προκήρυξης είναι δημοσιευμένο στο δικτυακό τόπο:
Παράρτημα Α – Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές
Laptops (3 τεμάχια)
Επεξεργαστής
Μνήμη
Σκληρός Δίσκος
Οπτικό Μέσο
Οθόνη
Κάρτα Γραφικών
Δικτύωση
Εξωτερικές Θύρες
Intel Core i7- (2.40GHz )
8GB (2 x 4GB) DDR3 1600MHz
500GB
Serial
ATA
7200
rpm
Solid State Hybrid Drive με 8GB Flash
14" Αντιθαμβωτική οθόνη HD+ (1600 x 900) με οπισθοφωτισμό LED
NVIDIA NVS 5200M (GDDR5 1 GB)
Gigabit Ethernet 10/100/1000
Intel Centrino Ultimate-N 6300 (802.11 a/b/g/n)
Bluetooth
Υποδοχή δικτύου (RJ-45)
USB 2.0 (2)
USB 3.0 (2)
Συνδυαστική στερεοφωνική υποδοχή ακουστικών/μικροφώνου
Η παρούσα έρευνα έχει συγχρηµατοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο – ΕΚΤ) και από
εθνικούς πόρους µέσω του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού
Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) – Ερευνητικό Χρηµατοδοτούµενο Έργο: ΘΑΛΗΣ. Επένδυση στην κοινωνία της γνώσης µέσω του
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου.
Υποδοχή σταθμού σύνδεσης
VGA
HDMI
Κάμερα
Ενσωματωμένη κάμερα web HD
Υποδοχές/Θύρες
Συσκευή ανάγνωσης καρτών μνήμης.
1 υποδοχή κάρτας full mini και 2 υποδοχές κάρτας half mini
Μπαταρία
Μπαταρία ιόντων λιθίου 6 στοιχείων
Ήχος
Ηχεία
Συνδυαστική στερεοφωνική υποδοχή ακουστικών/μικροφώνου
Άλλα Χαρακτηριστικά Πληκτρολόγιο φωτιζόμενο διπλής κατάδειξης (US/International Qwerty)
Touchpad πολλαπλής αφής
Βάρος
<=2 κιλά
Εγγύηση 5 χρόνια - On Site - Next Business Day
Laptop (1 τεμάχιο)
CPU
Intel Core i5 (1.70GHz)
RAM
8192MB (1x8192MB) DDR3 1600MHz
HDD
128GB SSD
VGA
Intel Graphics HD 4000
Monitor
13.3" FHD 1080p (1920x1080)
Λοιπά
στοιχεία
στοιχεία
1x Usb 3.0, 1x Usb 3.0, WiFi, Bluetooth, 1x mini DisplayPort, 1x Headset Jack, UK
Qwerty Backlit Keyboard, WebCam 1.3Mpixels,
Μπαταρία
Βάρος
Μπαταρία ιόντων λιθίου 6 στοιχείων
<=1,4 κιλά
Εγγύηση
2 Έτη Next Business Day On Site Service,
Laptop (1 τεμάχιο)
CPU
Intel Core i7- (2.40GHz )
RAM
8192MB (2x4096MB) DDR3 1600MHz,
HDD
1TB (5400rpm)
VGA
nVidia GeForce GT 640M 2GB dedicated
Monitor
15.6" HD (1366x768) LED-backlit TFT
Η παρούσα έρευνα έχει συγχρηµατοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο – ΕΚΤ) και από
εθνικούς πόρους µέσω του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού
Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) – Ερευνητικό Χρηµατοδοτούµενο Έργο: ΘΑΛΗΣ. Επένδυση στην κοινωνία της γνώσης µέσω του
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου.
Optical
Blu-Ray RW με DVD±R/RW DL Drive
Λοιπά
στοιχεία
2x Usb 3.0, 2x Usb 3.0, LAN 10/100/1000, WiFi, Bluetooth, VGA port, 1x HDMI
supporting 1080p signal format, Multi-format Digital Media Card Reader, 1x headphoneout, 1x microphone-in, integrated VGA Web Camera 1.0MPixels (1280x800), 24 bit
stereo intergrated speakers, Greek Keyboard, Battery: Li-Ion,
Βάρος
<=3 κιλά
Εγγύηση
2 Έτη
Οθόνη (1 τεμάχιο)
•
Διαγώνιος Οθόνης : 23"
•
Τεχνολογία Οθόνης : LED
•
Ανάλυση : 1920 x 1080
•
Φωτεινότητα : 250 cd/m²
•
Δυναμική Αντίθεση : 5000000:1
•
Χρόνος Απόκρισης : 5 ms
•
Γωνία Θέασης : 178
•
Απεικόνιση : 16:9 Wide
•
Ενσωματωμένα Ηχεία : Ναι
•
Ρύθμιση ύψους : Ναι
•
Κάθετη κλίση (Tilt) : Ναι
•
Οριζόντια κλίση (Swivel) : Ναι
•
Καθετη ανάστροφη (Pivot) : Ναι
•
Εγγύηση : 2 χρόνια, On Site, και 0 καμένων pixels
Mouse Ασύρματο Optical (1 τεμάχιο)
Η παρούσα έρευνα έχει συγχρηµατοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο – ΕΚΤ) και από
εθνικούς πόρους µέσω του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού
Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) – Ερευνητικό Χρηµατοδοτούµενο Έργο: ΘΑΛΗΣ. Επένδυση στην κοινωνία της γνώσης µέσω του
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising