Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015
Gminny Program Rewitalizacji Miasta
Program Rewitalizacji
Oświęcim naGminny
lata 2015-2025
Miasta Oświęcim
na lata 2015-2025
PROJEKT
Oświęcim – Cieszyn, 2016 r.
Oświęcim 2016
Opracowanie:
Gmina Miasto Oświęcim
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER
www.deltapartner.org.pl
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025
Spis treści
Spis treści ................................................................................................................................................. 3
Wprowadzenie......................................................................................................................................... 7
1. Podstawa prawna ................................................................................................................................ 9
2. Zgodność dokumentu ........................................................................................................................ 12
2.1 Spójność dokumentu w skali makro .................................................................................................... 12
2.2 Opis powiązań GPR z dokumentami strategicznymi miasta ................................................................ 16
3. Diagnoza obszaru zdegradowanego .................................................................................................. 20
3.1 Metodyka wyznaczania obszaru zdegradowanego ............................................................................. 20
3.1.1 Wyróżnione jednostki statystyczne .............................................................................................. 20
3.1.2 Dobór kryteriów delimitacji obszaru zdegradowanego ................................................................ 21
3.2 Sfera społeczna ................................................................................................................................... 22
3.3 Sfera techniczna .................................................................................................................................. 27
3.4 Sfera przestrzenno-funkcjonalna......................................................................................................... 31
3.5 Sfera gospodarcza ............................................................................................................................... 36
3.6 Sfera środowiskowa ............................................................................................................................ 38
3.7 Podsumowanie .................................................................................................................................... 40
4. Diagnoza obszaru rewitalizacji ........................................................................................................... 44
4.1 Obszar Chemików................................................................................................................................ 47
4.1.1 Sfera społeczna............................................................................................................................. 48
4.1.2 Sfera techniczna ........................................................................................................................... 53
4.1.3 Sfera funkcjonalno-przestrzenna .................................................................................................. 54
4.1.4 Sfera gospodarcza ........................................................................................................................ 56
4.1.5 Sfera środowiskowa...................................................................................................................... 58
4.1.6 Analiza stanu kryzysowego ........................................................................................................... 58
4.1.7 Potencjały obszaru Chemików ...................................................................................................... 60
4.2 Obszar Stare Miasto ............................................................................................................................ 61
4.2.1 Sfera społeczna............................................................................................................................. 63
4.2.2 Sfera techniczna ........................................................................................................................... 66
4.2.3 Sfera funkcjonalno-przestrzenna .................................................................................................. 68
4.2.4 Sfera gospodarcza ........................................................................................................................ 71
4.2.5 Sfera środowiskowa...................................................................................................................... 72
4.2.6 Analiza stanu kryzysowego ........................................................................................................... 73
Strona 3
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025
4.2.7 Potencjały obszaru Stare Miasto .................................................................................................. 74
4.3 Obszar Kamieniec-Pileckiego ............................................................................................................... 76
4.3.1 Sfera społeczna............................................................................................................................. 77
4.3.2 Sfera techniczna ........................................................................................................................... 80
4.3.3 Sfera funkcjonalno-przestrzenna .................................................................................................. 82
4.3.4 Sfera gospodarcza ........................................................................................................................ 83
4.3.5 Sfera środowiskowa...................................................................................................................... 85
4.3.6 Analiza stanu kryzysowego ........................................................................................................... 85
4.3.7 Potencjały Obszaru Kamieniec-Pileckiego .................................................................................... 86
4.4 Obszar Tereny pokolejowe .................................................................................................................. 88
4.4.1 Sfera społeczne ............................................................................................................................ 89
4.4.2 Sfera techniczna ........................................................................................................................... 92
4.4.3 Sfera funkcjonalno-przestrzenna .................................................................................................. 92
4.4.4 Sfera gospodarcza ........................................................................................................................ 95
4.4.5 Sfera środowiskowa...................................................................................................................... 96
4.4.6 Analiza stanu kryzysowego ........................................................................................................... 97
4.4.7 Potencjały Obszaru Tereny pokolejowe ....................................................................................... 98
4.5 Podsumowanie diagnozy obszaru przewidzianego do rewitalizacji .................................................... 99
4.5.1 Obszar rewitalizacji na tle miasta Oświęcim ................................................................................. 99
4.5.2 Analiza SWOT ............................................................................................................................. 102
5. Wizja stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji ................................................................... 105
6. Cele rewitalizacji, kierunki działań i przedsięwzięcia rewitalizacyjne ............................................... 106
6.1 Cele strategiczne i kierunki działań ................................................................................................... 106
6.2 Przedsięwzięcia rewitalizacyjne......................................................................................................... 108
6.3 Charakterystyka pozostałych rodzajów przedsięwzięć rewitalizacyjnych .......................................... 153
7. Komplementarność i mechanizmy integrowania działań rewitalizacyjnych .................................... 154
7.1 Komplementarność przestrzenna ..................................................................................................... 154
7.2. Komplementarność problemowa ..................................................................................................... 155
7.3. Komplementarność proceduralno-instytucjonalna .......................................................................... 155
7.4. Komplementarność międzyokresowa .............................................................................................. 155
7.5. Komplementarność źródeł finansowania ......................................................................................... 156
7.6 Podsumowanie komplementarności ................................................................................................. 156
7.7 Mechanizmy integracji ...................................................................................................................... 164
8. Indykatywne ramy finansowe .......................................................................................................... 166
8.1 Ramy finansowe ................................................................................................................................ 166
Strona 4
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025
8.2 Potencjalne źródła finansowania projektów rewitalizacyjnych ..................................................... 167
8.2.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020.................. 167
8.2.2 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020 ........................................ 168
8.2.3 Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych ........................................... 169
8.2.4 Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego .............................................................. 170
8.2.5 Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014–2020 .................................................. 172
8.2.6 Programy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie .. 174
8.2.7 Programy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. ......................... 174
9. Opis struktury zarządzania ............................................................................................................... 175
9.1 Opis struktury zarządzania ................................................................................................................ 176
10. System monitoringu i ewaluacji ..................................................................................................... 178
10.1 System monitoringu ........................................................................................................................ 178
10.2 Ewaluacja ........................................................................................................................................ 178
10.3 Harmonogram realizacji .................................................................................................................. 180
10.4 Koszty zarządzania........................................................................................................................... 181
10.4 Wskaźniki realizacji .......................................................................................................................... 181
11. Uspołecznienie dokumentu i proces partycypacji społecznej ........................................................ 184
11.1 Uspołecznienie opracowania GPR ................................................................................................... 184
11.2 Uspołecznienie wdrażania GPR ....................................................................................................... 185
12. Określenie niezbędnych zmian w uchwałach ................................................................................. 186
12.1 Określenie niezbędnych zmian w uchwałach, o których mowa w art. 21. Ust. 1 ustawy z dnia 21
czerwca 2001 o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminnym i o zmianie Kodeksu
Cywilnego ................................................................................................................................................ 186
12.2 Komitet ds. Rewitalizacji - określenie zmian w uchwale, o której mowa w art. 7 ust. 3 .................. 187
13. Zmiany w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego ............................................ 188
13.1. Specjalna Strefa Rewitalizacji ......................................................................................................... 188
13.2 Zmiany w dokumentach planowania i zagospodarowania przestrzennego .................................... 188
13.2.1 Niezbędne zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego188
13.2.2 Niezbędne zmiany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego ..................... 188
14. Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko ........................................................................ 193
15. Podsumowanie .............................................................................................................................. 195
Spis grafik ............................................................................................................................................. 197
Spis tabel.............................................................................................................................................. 197
Strona 5
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025
Załącznik nr 1 Załącznik graficzny przedstawiający podstawowe kierunki zmian funkcjonalnoprzestrzennych obszaru rewitalizacji ................................................................................................... 200
Załącznik nr 2 Wzór karty zadania........................................................................................................ 204
Strona 6
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025
Wprowadzenie
„Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025” (GPR) został opracowany
na podstawie Ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 roku (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777
z późn. zm.). Niniejsze opracowanie zawiera szczegółową analizę miasta Oświęcimia
z uwzględnieniem obszaru zdegradowanego i kryzysowego oraz wyznacza kierunki
planowanych działań. Z punktu widzenia zapisów ustawy o rewitalizacji koniecznie jest
podkreślenie czynników mających kluczowe znaczenie dla procesu wyznaczenia obszaru
zdegradowanego oraz planowanego procesu rewitalizacji, a w szczególności przyczyn,
dla których ten proces jest niezbędny z punktu widzenia rozwoju Oświęcimia.
Na poziomie miasta zdiagnozować można dwa kluczowe problemy. Pierwszym z nich jest
struktura przestrzenna miasta zdeterminowana rozwojem dużych zakładów przemysłowych,
w których sąsiedztwie intensywnie rozwijano nowe wielorodzinne budownictwo mieszkaniowe,
w tym czasie tradycyjne centrum miasta (Stare Miasto) pozostawało niedoinwestowane i poza
głównym nurtem zmian. Efekty tak prowadzonej polityki widoczne są do dzisiaj, pomimo,
iż odnowa oświęcimskiego Starego Miasta stopniowo postępuje. Taki nierównomierny rozwój
miasta
niesie
ze
sobą
szereg
negatywnych
zjawisk
społecznych,
gospodarczych
i środowiskowych, które wymagają zdecydowanej interwencji. Drugim problemem jest
wizerunek miasta zdominowany tragicznym dziedzictwem byłego niemieckiego nazistowskiego
obozu koncentracyjnego KL Auschwitz-Birkenau, co w konsekwencji z jednej strony powoduje,
że ginie i pozostaje zapomniana pozostała część dziedzictwa historycznego miasta Oświęcimia.
Prowadzi to do jednowymiarowego modelu turystyki przyjazdowej skoncentrowanej wokół
Państwowego Muzeum Auschwitz - Birkenau (PMAB). Jednocześnie wyznacza potencjał
mierzony liczbą odwiedzających PMAB, który w 2015 r. wyniósł 1,7 mln.
Wśród innych problemów miasta wskazać należy przede wszystkim postępujący proces
starzenia się lokalnej społeczności, wysoki poziom migracji, niską emisję, niewystarczający
ciągle rozwój małej przedsiębiorczości. Reasumując, wyzwania przed którymi stoi lokalny
samorząd wiążą się z szeregiem wzajemnie ze sobą powiązanych problemów. Wyznaczają one
potrzeby miasta, związane z nadaniem lub odzyskaniem utraconych funkcji kluczowych
z punktu widzenia rozwoju miasta.
Strona 7
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025
Dla prawidłowego przebiegu procesu opracowania niniejszego dokumentu zwrócono uwagę
na kilka czynników. Pierwszym z nich jest kompleksowy charakter diagnozy miasta pozwalający
na delimitację obszaru zdegradowanego i wyznaczenia terenu przeznaczonego do rewitalizacji.
Prace analityczne obejmowały całe miasto Oświęcim, które zostało podzielone na precyzyjnie
wyznaczone jednostki statystyczne. Diagnoza została przedstawiona w układzie prowadzącym
od danych ogólnych dla całego miasta, następnie analizy szczegółowych czynników w podziale
dla poszczególnych obszarów, co w efekcie doprowadziło do delimitacji obszaru
zdegradowanego.
Następnie
zaprezentowano
szczegółowe
dane
diagnostyczne
dla wyznaczonego obszaru rewitalizowanego.
Kolejnym istotnym czynnikiem z punktu widzenia prowadzonych prac było możliwie szerokie
uspołecznienie całego procesu. Znalazło one odzwierciedlenie na każdym etapie prowadzonych
prac i pozwoliło na zapewnienie bezpośredniego wpływu mieszkańców, przedsiębiorców
i organizacji pozarządowych na proces wyznaczania obszaru zdegradowanego i rewitalizacji.
Trzecim, wyróżniającym planowane procesy rewitalizacyjne, czynnikiem było uwzględnienie
w przedmiotowym dokumencie zapisów Programu Strategicznego Dziedzictwo i Przemysły
Czasu Wolnego, który jest jednym z dziesięciu programów definiujących sposób realizacji
Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011 – 2020. Program jest narzędziem
zarządzania rozwojem regionu, który wprost wskazuje Oświęcim, jako miejsce realizacji działań
rewitalizacyjnych kluczowych z punktu widzenia całego województwa.
Efektem prac analitycznych i badawczych było wyłonienie obszaru rewitalizacji, który jest
zbieżny ze zdelimitowanym obszarem zdegradowanym i podzielony na następujące
podobszary:
 Obszar Chemików,
 Obszar Kamieniec-Pileckiego,
 Obszar Stare Miasto,
 Obszar Tereny pokolejowe.
W dokumencie zaprezentowano również wizję stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji,
cele rewitalizacji i kierunki działań, przedsięwzięcia rewitalizacyjne oraz ramy finansowe
planowanych przedsięwzięć, metody wdrażania, monitorowania i ewaluacji. Tym samym
dokument w sposób kompleksowy opisuje realizację procesu rewitalizacji miasta Oświęcim.
Strona 8
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025
1. Podstawa prawna
Do końca 2015 r. dokumentem, który wyznaczał kierunki działań w zakresie rewitalizacji
w Mieście Oświęcim, był „Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Oświęcim 2005-2015”.
W dniu 24 czerwca 2015 r. podjęto Uchwałę nr X/166/15 Rady Miasta Oświęcim w sprawie
wyrażenia zgody na przystąpienie do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta
Oświęcim (na podstawie art.18. ust.2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym).
Po wejściu w życie ustawy o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r, poz. 1777 z późn. zm.) zdecydowano
o dalszym procedowaniu dokumentu zgodnie z trybem wskazanym ww. ustawie na podstawie
Uchwały nr XX/385/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zmiany
Uchwały nr X/166/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 czerwca 2015 r. Przedmiotowe
opracowanie jest zatem Gminnym Programem Rewitalizacji w rozumieniu Ustawy
o rewitalizacji (Dz. U. z 2015, poz. 1777 z późn. zm.).
Według ustawowej definicji rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego
obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane
działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie,
prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie Gminnego Programu Rewitalizacji.
Pierwszym etapem opracowania gminnego programu rewitalizacji jest delimitacja, czyli
wyznaczenie obszaru zdegradowanego. Obszar zdegradowany został wyznaczony na podstawie
szczegółowych badań czynników mających wpływ na rozwój poszczególnych części miasta,
badania sondażowego przeprowadzonego wśród mieszkańców, wywiadów, wizyt studyjnych,
spotkań konsultacyjnych oraz konsultacji społecznych (szczegółowe informacje w tym zakresie
zostały przedstawione w rozdziale 11. Uspołecznienie dokumentu i proces partycypacji
społecznej).
Proces delimitacji obszaru kryzysowego rozpoczęto poprzez przeprowadzenie szczegółowych
badań czynników mających wpływ na rozwój poszczególnych części miasta. Dla skutecznego
przeprowadzenia tego procesu wykorzystano podział miasta na okręgi wyborcze, częściowo
je modyfikując ze względu na występujące powiązania funkcjonalne części obszarów, jak
również identyfikowane zjawiska kryzysowe. Następnie dokonano analizy porównawczej
w obrębie wyłonionych jednostek statystycznych, co umożliwiło wskazanie obszarów
znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji ze względu na odnotowywane negatywne
zjawiska społeczne, gospodarcze, środowiskowe i przestrzenne. Tworząc założenia
Strona 9
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025
metodologiczne uznano, iż prace analityczne muszą zostać uzupełnione o konsultacje
społeczne. Przyjęte założenia metodologiczne pozwoliło na delimitacje trzech podobszarów
kryzysowych. Ich liczba i wielkość wynikała z jednej strony z przeprowadzonej diagnozy,
z drugiej była efektem ograniczeń określonych w ustawie precyzujących maksymalną liczbę
ludności (30%) i powierzchni miasta (20%), które mogą zostać objęte GPR. W kolejnych krokach
przeprowadzono konsultacje społeczne w postaci badania ankietowego (metoda tradycyjna
przy użyciu ankiet w wersji papierowej oraz interaktywne narzędzie internetowe) oraz spotkań
konsultacyjnych (na podstawie Zarządzenia nr 0050.163.2015 Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 08.10.2015 r.). Efektem prowadzonych prac było potwierdzenie danych statystycznych
i wyłonienie czwartego podobszaru oraz dokonanie zmian w granicach wcześniej
zaproponowanych podobszarów. Zdecydowano, iż wyłoniony nowy podobszar, powinien
zostać
poddany
również
konsultacjom
społecznym
(na
podstawie
Zarządzenia
Nr 0050.196.2015 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 23.11.2015 r.). Użyto podobnych
narzędzi konsultacji jak w poprzednim procesie.
W efekcie przeprowadzonych prac analitycznych oraz konsultacji społecznych podobszarów
zdegradowanych
dokonano
ostatecznej
delimitacji
podobszarów
przewidzianych
do rewitalizacji i następnie Zarządzeniem Nr 0050.1.2016 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia
11.01.2016 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały
w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji Miasta Oświęcim
przeprowadzono kolejny etap partycypacji społecznej.
Zwrócić tu należy uwagę na fakt, iż proces konsultacji społecznych prowadzonych w ramach
opracowywania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015 – 2025
uwzględniał szereg spotkań z mieszkańcami, przedstawicielami sektora prywatnego oraz
licznymi w mieście organizacjami pozarządowymi. Zgodnie z założeniami polityki rozwojowej
województwa małopolskiego, wyrażonej przede wszystkim w Programie Strategicznym
Dziedzictwo i Przemysły Czasu Wolnego, jednym z kluczowych elementów rewitalizacji
społecznej i ekonomicznej w Oświęcimiu jest realizacja przedsięwzięcia Oświęcimska Przestrzeń
Spotkań (projekt wskazany w ramach Działania 1.3 Kompleksowe programy rewitalizacji
społecznej i ekonomicznej oraz kształtowanie przestrzeni). Przedsięwzięcie te rozumiane jest
jako narzędzie umożliwiające przełamanie kluczowych problemów rozwojowych miasta, wśród
których wskazuje się na: strukturę przestrzenną miasta zdeterminowaną rozwojem dużych
Strona 10
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025
zakładów przemysłowych oraz zewnętrzny wizerunek zdominowany tragicznym dziedzictwem
niemieckiego obozu koncentracyjnego KL Auschwitz-Birkenau. Przedsięwzięcie obejmuje
realizacje kompleksowego projektu polegającego na zagospodarowaniu przestrzeni miejskiej
infrastrukturą tworzącą pomosty prowadzące od tragicznej historii miejsca do współczesnego
życia miasta. Nowy projekt przestrzeni miejskiej, zlokalizowany wzdłuż osi od Miejsca Pamięci
przez i wzdłuż Soły do Starego Miasta i centrum Oświęcimia, wzmocni międzynarodowe
przesłanie Oświęcimia jako Miasta Pokoju. Wiodącymi funkcjami projektu będą przestrzenie
spotkań: ludzi, kultur, doświadczeń i myśli, realizowane przez funkcje: edukacja poprzez
historię, obsługa ruchu turystycznego i jego otwarcie na miasto, projekty kulturalnoedukacyjne, refleksyjny kontakt z przyrodą. Zgodnie z zapisami Programu Strategicznego
kluczowe jest zapewnienie komplementarności działań w strukturze przestrzennej
z przekształceniami w sferze społeczno-gospodarczej oraz przeprowadzenie tych procesów
z faktycznym udziałem lokalnej społeczności. Postanowienia te, jako spójne z regulacjami
ustawy o rewitalizacji stanowiły podstawę do przeprowadzenia znacznej liczby wydarzeń
konsultacyjnych, które miały na celu zapewnienie włączenia mieszkańców, ale również
przedsiębiorców czy organizacje pozarządowe, w proces tworzenia założeń przedsięwzięcia
Oświęcimska Przestrzeń Spotkań. Zostały one przedstawione w dalszej części opracowania.
Wyznaczenie obszaru zdegradowanego przewidzianego do rewitalizacji i tym samym
wyznaczenie podobszarów rewitalizacji zgodnie z art. 8. ust. 1.Ustawy o rewitalizacji następuje
w drodze uchwały. Rada Miasta Oświęcim podjęła Uchwałę Nr XIX/362/16 z dnia 24 lutego
2016 r. w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji Miasta
Oświęcim. Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego (co nastąpiło dnia 1 marca 2016 r., poz. 1450).
W rezultacie powyższych działań wyznaczono cztery podobszary rewitalizacji, które zostały
nazwane: obszar Chemików, obszar Stare Miasto, obszar Kamieniec-Pileckiego oraz obszar
Tereny pokolejowe.
Strona 11
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025
2. Zgodność dokumentu
2.1 Spójność dokumentu w skali makro
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025 jest wyrazem potrzeb
społeczności lokalnej i samorządu Miasta Oświęcim. Przedmiotowe opracowanie zostało
poddane analizie oraz kompleksowej weryfikacji w zestawieniu z kluczowymi dokumentami
strategicznymi i operacyjnymi o wymiarze regionalnym oraz lokalnym. Zakres analizy celowo
ograniczono do poziomu regionalnego. Proces rewitalizacji, co do zasady ma wymiar lokalny.
Powinien on kreować rozwój na poziomie poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego
i następnie pośrednio realizować cele i założenia programów na poziomie regionu. W wypadku
miasta Oświęcim, jednego z ważniejszych ośrodków miejskich Małopolski, zakłada się
oddziaływanie również na poziomie województwa.
Niniejsze opracowanie jest w pełni zgodne z założeniami, priorytetami oraz celami
artykułowanymi w poniżej zestawionych dokumentach.
W ramach analizy Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego do roku 2020 stwierdza się
zgodność w następujących obszarach i celach:
Cel główny: Efektywne wykorzystanie potencjałów regionalnej szansy dla rozwoju
gospodarczego oraz wzrost spójności społecznej i przestrzennej Małopolski w wymiarze
regionalnym, krajowym i europejskim.
 Obszar I Gospodarka wiedzy i aktywność
Cel strategiczny: Silna pozycja Małopolski jako regionu atrakcyjnego dla inwestycji, opartego
na wiedzy, aktywności zawodowej i przedsiębiorczości mieszkańców.
1.3 Kompleksowe wsparcie nowoczesnych technologii
1.5 Wzmacnianie i promocja przedsiębiorczości
Uzasadnienie: planowane działania rewitalizacyjne mają przyczynić się do wsparcia rozwoju
gospodarczego obszarów i szerzej całego miasta, w tym zwłaszcza w zakresie obsługi ruchu
turystycznego prowadzonej przez podmioty gospodarcze.
 Obszar II Dziedzictwo i przemysł czasu wolnego
Cel strategiczny: Wysoka atrakcyjność Małopolski w obszarze przemysłów czasu wolnego dzięki
wykorzystaniu potencjału dziedzictwa regionalnego i kultury.
2.1. Ochrona małopolskiej przestrzeni kulturowej
Strona 12
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025
Uzasadnienie: Oświęcim jest miastem wyróżniającym się swoją historią. Podobszary
rewitalizowane obejmują między innymi tereny wyróżniające się dziedzictwem kulturalnym.
Wykorzystanie jego potencjału do rozwoju społeczno-gospodarczego, także poprzez wsparcie
wzrostu w branży przemysłów czasu wolnego, jest ważnym elementem GPR (zgodność w tym
zakresie została szczegółowo opisana poniżej, przy odniesieniu się do Programu Strategicznego
Dziedzictwo i przemysły czasu wolnego).
 Obszar III Infrastruktura dla dostępności komunikacyjnej
Cel strategiczny: Wysoka zewnętrzna i wewnętrzna dostępność komunikacyjna regionu
dla konkurencyjności gospodarczej i spójności przestrzennej
3.2. Wykreowanie subregionalnych węzłów transportowych
3.3. Zwiększenie dostępności transportowej obszarów o najniższej dostępności w regionie
Uzasadnienie: Jednym z wyznaczonych podobszarów rewitalizowanych jest Obszar Tereny
pokolejowe. Jego odnowa w zasadniczej części skupia się na przywróceniu pierwotnych funkcji.
Oświęcim jako jeden z kluczowych ośrodków miejskich Małopolski Zachodniej pełni funkcję
ważnego, w wymiarze lokalnym i regionalnym, węzła transportowego. Zaplanowane działania
mają na celu również wsparcie rozwoju miasta w tym obszarze.
 Obszar V Rozwój miast i terenów wiejskich
Cel strategiczny: Aktywne ośrodki usług publicznych i gospodarczych zapewniające szanse
na rozwój mieszkańców małych i średnich miast oraz terenów wiejskich
5.1. Rozwój funkcji lokalnych centrów usług publicznych
5.2. Rozwój gospodarczy małych i średnich miast oraz terenów wiejskich
5.3. Funkcjonalne zarządzanie przestrzenią na poziomie lokalnym
Uzasadnienie: Oświęcim jest traktowany w polityce rozwojowej województwa jako jeden
z kluczowych ośrodków wzrostu. Jego znaczenie wynika z pełnionych funkcji administracyjnych,
ale również z ulokowanych na jego terenie dużych zakładów przemysłowych i, co szczególnie
ważne z punktu widzenia GPR, dziedzictwa kulturowego miasta, które przekłada się na dużą
liczbę turystów go odwiedzających (w roku 2015 Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau
w Oświęcimiu odwiedziło 1,7 mln osób). Zaplanowane działania rewitalizacyjne mają przyczynić
się do bezpośredniego wsparcia wskazanych funkcji, a przez to rozwoju miasta i szerzej regionu.
 Obszar VI Bezpieczeństwo ekologiczne, zdrowotne i społeczne
Strona 13
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025
Cel strategiczny: Wysoki poziom bezpieczeństwa mieszkańców Małopolski w wymiarze
środowiskowym, zdrowotnym i społecznym.
6.1. Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego oraz wykorzystanie ekologii dla rozwoju
Małopolski
6.3. Poprawa bezpieczeństwa społecznego: integrująca polityka społeczna
Uzasadnienie: Przedsięwzięcia zaplanowane w ramach GPR w znacznej mierze skupiają się
na poprawie jakości środowiska naturalnego. Przewidują bowiem szeroko zakrojone działania
związane z termomodernizacją budynków publicznych oraz prywatnych, co przełoży się z jednej
strony na ograniczenie niskiej emisji, z drugiej na zmniejszenie zużycia energii,
a co za tym idzie emisji gazów cieplarnianych. Ważnym elementem GPR jest również odnowa
przestrzeni zielonych miasta, zarówno tych dużych: parków, jak i mniejszych: skwery, zieleńce.
Zgodnie z polityką rozwoju regionalnego prowadzoną przez Województwo Małopolskie
Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego do roku 2020 znajduję swoje uszczegółowienie
w dziesięciu programach strategicznych. Program Strategiczny Dziedzictwo i Przemysły Czasu
Wolnego, którego zapisy są kluczowe z punktu widzenia realizacji procesu rewitalizacji miasta
Oświęcim. Komplementarności GPR z Programem Strategicznym wyraża się zgodnością
z następującymi jego zapisami:
Priorytet 1. Wzmocnienie źródeł tożsamości poprzez ochronę zasobów dziedzictwa, jego
rewaloryzację,
kształtowanie
krajobrazu
kulturowego,
rewitalizację
przestrzeni
oraz odczytywanie i interpretację znaczeń kulturowych
Działania
1.3
Kompleksowe
programy
rewitalizacji
społecznej
i
ekonomicznej
oraz kształtowanie przestrzeni, w obrębie którego wskazano między innymi następujący
kierunek interwencji: Kompleksowe, wieloaspektowe projekty rewitalizacji obszarów miejskich
(kwartałów, osiedli, dzielnic), uwzględniające kwestie społeczne, gospodarcze, przestrzenne
i środowiskowe, mające na celu przeciwdziałanie zjawiskom kryzysowym oraz pobudzenie
mechanizmów rozwojowych poprzez zwiększenie aktywności społecznej i gospodarczej,
poprawę jakości środowiska zamieszkania oraz ochronę dziedzictwa kulturowego, prowadzone
z rzeczywistym udziałem lokalnej społeczności oraz z zachowaniem zasad zrównoważonego
rozwoju.
Strona 14
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025
Przedsięwzięcie 1.3.4 Oświęcimska Przestrzeń Spotkań.
Uzasadnienie: Zaplanowane w ramach przedsięwzięcia działania skupiają się przede wszystkim
na kompleksowej odnowie miejskiej jednego z najważniejszych ośrodków Małopolski
Zachodniej poprzez objęcie rewitalizacją części historycznych miasta, z ukierunkowaniem
na zróżnicowanie atrakcyjności turystycznej miasta, rozwój wielowymiarowego lokalnego
produktu turystycznego oraz odejście od wizerunku miasta utożsamianego z jednym
traumatycznym miejscem. Celami projektu są:

uporządkowanie przestrzeni publicznej, szczególnie w centrum miasta oraz stworzenie
przyjaznej przestrzeni miejskiej, pozwalającej na poprawę jakości życia mieszkańców
i turystów oraz wzrost aktywności gospodarczej,

wykorzystanie potencjału rzeki Soły,

powiązanie przeszłości z przyszłością oraz stworzenie, wzdłuż osi biegnącej od Miejsca
Pamięci do Starego Miasta, przestrzeni spotkań o charakterze symbolicznym,
edukacyjnym, kulturowym i rekreacyjnym,

wzmocnienie międzynarodowej roli Oświęcimia jako Miasta Pokoju oraz wykreowanie
Oświęcimia jako centrum edukacji i praw człowieka,

wykorzystanie atutu jakim jest położenie Oświęcimia na skrzyżowaniu tranzytowych
ciągów komunikacyjnych o znaczeniu krajowym i wojewódzkim i wzmocnienie jego
funkcji jako ponadlokalnego ośrodka usług publicznych, z uwzględnieniem usług
wyższego rzędu w dziedzinie kultury i czasu wolnego.
Spójność dokumentu ze Strategią Rozwoju Powiatu Oświęcimskiego na lata 2014-2020 wyraża
się w następujących elementach:
 Misji, którą jest: wspieranie rozwoju gospodarczego, społecznego i przestrzennego
Powiatu Oświęcimskiego w partnerstwie z samorządami gminnymi oraz sektorem
biznesowym i pozarządowym. Chcemy wspólnie kreować Powiat Oświęcimski jako silny
i spójny subregion na mapie województwa małopolskiego.
 Priorytecie 1: Gospodarka lokalna.
Celu operacyjnym 1.1: Rozwój gospodarczy i wzrost poziomu zatrudnienia.
Celu operacyjnym 1.2: Wysoka wewnętrzna i zewnętrzna dostępność komunikacyjna.
Cel operacyjnym 1.3: Racjonalne użytkowanie zasobów i ochrona środowiska.
 Priorytecie 2: Dziedzictwo i oferta czasu wolnego.
Strona 15
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025
Celu operacyjnym 2.2: Wykorzystanie oraz ochrona dziedzictwa kulturowego
i historycznego powiatu.
Uzasadnienie: GPR w swoim zakresie wskazuje na konieczność podejmowania spójnych działań
mających na celu poprawę stanu na obszarze rewitalizacji. Mają one wymiar przestrzenny,
gospodarczy, społeczny, środowiskowy itp. Tym samym zaplanowane zadania są zgodne
z zapisami Strategii, zwłaszcza w zakresie wykorzystania i ochrony dziedzictwa kulturowego
Oświęcimia, które jest kluczowe z punktu widzenia rozwoju powiatu oświęcimskiego.
2.2 Opis powiązań GPR z dokumentami strategicznymi miasta
W wymiarze mikro, Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015 – 2025 jest
zgodny z następującymi dokumentami:
Strategią Rozwoju Miasta Oświęcim na lata 2014-2020, w zakresie:
Misji: Osiągnięcie trwałego społecznie akceptowanego rozwoju miasta przy optymalnym
wykorzystaniu potencjału kulturalnego, historycznego i gospodarczego
Cel strategiczny I: Oświęcim miastem zapewniającym wysoką jakość życia dla mieszkańców;
Cel strategiczny II: Oświęcim głównym ośrodkiem gospodarczym Małopolski Zachodniej
z rozwijającym się sektorem turystycznym;
Cel strategiczny III: Oświęcim międzynarodowym centrum edukacji pokojowej
Uzasadnienie: Analiza komplementarności ze Strategią Rozwoju Miasta Oświęcim na lata 20142020 przeprowadzono na poziomie misji oraz celów strategicznych. GPR jest dokumentem
w pełni wynikającym z zapisów Strategii i realizuje znacząca liczbę celów operacyjnych, jak
i szczegółowych zadań wskazanych w dokumencie. Podkreślić tu należy, przede wszystkim
następujące aspekty:
1. Działania rewitalizacyjne bezpośrednio skupiają się na poprawie jakości życia
mieszkańców. Zakłada się, iż uzyskanie zmiany w czterech podobszarach
rewitalizowanych będzie miało również bezpośredni wpływ na sytuację w pozostałych
częściach miasta.
2. Oświęcim już w tej chwili pełni rolę głównego ośrodka gospodarczego Małopolski
Zachodniej.
Planowany
rozwój
w
obszarze
gospodarczym
uwzględnia
m.in. infrastrukturę przemysłów czasu wolnego oraz turystykę, a także tradycyjnie
działające w Oświęcimiu branże. Potencjał miasta w tym zakresie ciągle nie jest do końca
Strona 16
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025
wykorzystany, a jednostronny rozwój turystyki, traktuje się jako ważne wyzwanie
rozwojowe.
3. Oświęcimska Przestrzeń Spotkań stanowi ważne rozwinięcie funkcji miasta jako
międzynarodowego
centrum
edukacji
pokojowej.
Nowa
przestrzeń
miejska
ma stanowić ważny pomost pomiędzy tragiczną historią miasta, a jego dziedzictwem.
Uznaje się, że przedsięwzięcie będzie jednym z kluczowych czynników rozwoju miasta
i województwa.
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Oświęcim z 2013
roku w następujących obszarach:
Celu głównego:
 Oświęcim miastem realizującym zasadę zrównoważonego, wszechstronnego rozwoju,
sprawnie funkcjonującym, z nowoczesną gospodarką, dogodnymi warunkami życia
mieszkańców, miastem aktywnym kulturalnie, stanowiącym subregionalny ośrodek
administracyjno-usługowy;
Celów strategicznych:
 Cele ekonomiczne, w tym:
a) jako głównej podstawy ekonomicznego rozwoju miasta, rozwijanie działalności
gospodarczej, produkcyjnej i usługowej, w tym przedsiębiorczości lokalnej,
b) jako uzupełniających podstaw rozwoju ekonomicznego, rozwijanie działalności
usługowej i administracyjnej (w stosunku do obsługiwanego subregionu) oraz
turystycznej, głównie w zakresie turystyki pielgrzymkowej;
 Cele społeczne, w tym zapewnienie:
a) korzystnych warunków zamieszkania,
b) prawidłowego poziomu obsługi ludności w zakresie infrastruktury społecznej,
c) właściwej obsługi komunikacyjnej,
d) prawidłowego poziomu wyposażenia w urządzenia komunalnej infrastruktury
technicznej;
 Cele ochronne stanowiące podstawę prawidłowego i efektywnego rozwoju wszystkich
zakresów działalności społeczno-gospodarczej rozwijanej w mieście, w tym:
a) zachowanie
istniejących
wartości
środowiska
przyrodniczego
i
krajobrazu
– oraz w miarę możliwości – ich wzbogacenie,
Strona 17
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025
b) zachowanie istniejącego dziedzictwa kulturowego oraz racjonalne i efektywne
ich wykorzystanie,
c) racjonalne i efektywne wykorzystanie wartości użytkowych i technicznych istniejącego
zagospodarowania.
Uzasadnienie: Ważnym elementem interwencji zaplanowanej w ramach GPR jest rewitalizacja
układu funkcjonalno-przestrzennego wyznaczonych obszarów. Podjęte działania zostały
poddane analizie z punktu widzenia ich zgodności ze Studium, co zapewnia ich adekwatność
zarówno na poziomie celów, jak i szczegółowych zapisów.
Programem Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Oświęcim z 2015 roku w zakresie:
Celu nadrzędnego:
 Ograniczenia emisji pyłu PM10 o 16,9 Mg oraz CO2 o 3 819,76 Mg do roku 2022
w stosunku do roku bazowego 2013
Celu szczegółowego 2:
 Podniesienie efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie wykorzystania energii
finalnej o 7 092 GJ, poprzez:

Ograniczenie zużycia energii przez budynki publiczne poprzez ich stopniową
termomodernizację.

Ograniczenie zużycia energii i zanieczyszczenia powietrza poprzez integrację systemów
transportowych.
Celu szczegółowego 3:
Systematyczna praca nad wdrażaniem systemu zintegrowanego planowania energetycznego
ze stałym budowaniem świadomości energetycznej mieszkańców, poprzez:

Właściwe przygotowanie podstaw planowania i wydatkowania środków finansowych
wpływających na bezpieczeństwo energetyczne i ograniczenie niskiej emisji w Mieście
(opracowanie/aktualizacja dokumentów)
Uzasadnienie: Kluczowym elementem zaplanowanych działań rewitalizacyjnych jest poprawa
stanu środowiska naturalnego, zwłaszcza w zakresie ograniczenia niskiej emisji, jak również
racjonalnego zużycia energii. Charakter zabudowy obszarów rewitalizowanych i jej wiek zmusza
do podjęcia działań termomodernizacyjnych, które pozwolą na osiągnięcie celów
zaplanowanych w PONE.
Strona 18
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020 deklaruje na poziomie misji
następujące wyzwania stojące przed lokalnym samorządem:
Oświęcim miastem zintegrowanym społecznie, podnoszącym jakość życia swoich mieszkańców,
zaspokajającym ich potrzeby i stwarzającym im możliwości rozwoju przy współpracy z sektorem
pozarządowym.
Misją jest realizowana poprzez następujące cele, do których bezpośrednio nawiązuje GPR:
 Cel strategiczny 1: Wspieranie rodzin oraz wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży
Cel operacyjny 1: Podnoszenie poziomu funkcjonowania rodzin.
Cel operacyjny 3: Zapewnienie rodzinom bezpieczeństwa socjalnego, udzielanie
pomocy poszukującym pracy.
 Cel strategiczny 4: Rozwój kapitału społecznego i ludzkiego
Cel operacyjny 1: Wzmacnianie kadry pomocy społecznej oraz rozwijanie infrastruktury
socjalnej.
Cel operacyjny 2: Wyzwalanie aktywności obywatelskiej.
Uzasadnienie: Przedmiotowy dokument skupia się w swej istocie na realizacji rewitalizacji
społecznej. Zapisy Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020
stanowiły ważne wytyczne przy opracowywaniu GPR, wskazując z jednej strony
na zidentyfikowane potrzeby mieszkańców, z drugiej pokazując te obszary interwencji, które
powinny mieć charakter pierwszoplanowy. Ważnym aspektem, podkreślanym w Strategii, a tym
samym w GPR, jest zwrócenie uwagi na włączenie w proces odnowy społecznej organizacji
pozarządowych, przedsiębiorców, jak również inne podmioty działające na rzecz lokalnej
społeczności.
Strona 19
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025
3. Diagnoza obszaru zdegradowanego
3.1 Metodyka wyznaczania obszaru zdegradowanego
3.1.1 Wyróżnione jednostki statystyczne
W ramach prowadzonych prac zdecydowano się na wyróżnienie w mieście Oświęcim
22 jednostek statystycznych. Dla skutecznego przeprowadzenie tego procesu wykorzystano
podział miasta na okręgi wyborcze, częściowo je modyfikując ze względu na występujące
powiązania funkcjonalne części obszarów, jak również identyfikowane zjawiska kryzysowe.
Następnie dokonano analizy porównawczej w obrębie wyłonionych jednostek, co umożliwiło
wskazanie obszarów znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji ze względu
na odnotowywane negatywne zjawiska społeczne. Poniżej przedstawiono podział miasta
na obszary poddane analizie.
Grafika 1 Jednostki statystyczne analizowane w ramach prac nad GPR Miasta Oświęcim na lata 2015 - 2025
Źródło: opracowanie własne
Jednocześnie z analizy wykluczono obszar Miejskiej Strefy Gospodarczej oraz przyległe tereny,
na których prowadzona jest działalność gospodarcza (głównie o charakterze przemysłowym).
Obszar ten jest niezamieszkały, na mapach prezentujących poszczególne zmienne został
oznaczony jako tereny przemysłowe.
Strona 20
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025
3.1.2 Dobór kryteriów delimitacji obszaru zdegradowanego
Dla prawidłowego przeprowadzenia delimitacji analizowanych jednostek statystycznych
konieczny był wybór odpowiednich zmiennych, które je w sposób istotny statystycznie
różnicują. Ze względu na charakter miasta i występujące w nim zjawiska społeczne
i demograficzne, jak również środowiskowe, przestrzenne i techniczne, konieczne było
zbadanie szeregu zmiennych i wypracowanie katalogu umożliwiającego analizę na każdym
ze wskazanych w ustawie o rewitalizacji poziomie. Przeprowadzone prace umożliwiły
wypracowanie zbioru zmiennych zaprezentowanych w poniższej tabeli.
Tabela 1 Dobór zmiennych do wyznaczenia obszaru zdegradowanego
Kategoria
Zmienna
Liczba klientów
MOPS
Wartość
udzielonych
świadczeń przez
MOPS
Liczba
bezrobotnych
Sfera społeczna
Liczba przestępstw
Liczba zniszczeń
mienia
Stopień degradacji
budynków
Sfera techniczna
Liczba budynków
z azbestem
Liczba pieców
węglowych
Opis zmiennej
Wskaźnik obrazujące potrzeby lokalnej społeczności w zakresie
zinstytucjonalizowanej pomocy społecznej. Zmienna prezentowana
w formie przeliczeniowej na 100 mieszkańców. Źródło danych: MOPS
w Oświęcimiu.
Wskaźnik prezentujący skale pomocy udzielanej lokalnej
społeczności. Zmienna prezentowana w formie przeliczeniowej
obrazującej kwotę udzielanych świadczeń przez MOPS na 100
mieszkańców. Źródło danych: MOPS w Oświęcimiu.
Wskaźnik skupiający się na ocenie sytuacji społeczności obszaru
na lokalnym rynku pracy. Zmienna prezentowana w formie
przeliczeniowej pokazującej liczbę osób bezrobotnych na 100
mieszkańców. Źródło danych: PUP w Oświęcimiu.
Wskaźnik opisujący poziom bezpieczeństwa na danym obszarze,
skupia się na prezentacji danych dotyczących poważnych naruszeń
prawa. Zmienna prezentowana w formie przeliczeniowej pokazującej
liczbę przestępstw na 100 mieszkańców. Źródło danych: KP Policji
w Oświęcimiu.
Wskaźnik opisujący sytuację w zakresie naruszeń prawa
wpływających szczególnie negatywnie na jakość przestrzeni miejskiej.
Zmienna prezentowana w formie przeliczeniowej pokazującej liczbę
zniszczeń mienia na 100 mieszkańców. Źródło danych: KP Policji
w Oświęcimiu, dane zostały dodatkowo uzupełnione informacjami
uzyskanymi ze Straży Miejskiej w Oświęcimiu, podmiotów
publicznych i prywatnych odpowiedzialnych za dbanie o stan
przestrzeni miejskiej, wywiadów z mieszkańcami.
Zmienna obrazująca stopień zniszczenia budynków oraz ich
zapotrzebowania na prace remontowe. Źródłem danych dla oceny
stopnia degradacji były informacje poszczególnych właścicieli
i zarządców, jak również wizje w terenie.
Zmienna obrazująca liczbę obiektów wyposażonych w pokrycia
dachowe lub innych elementów wykonanych z płyt azbestowych.
Źródłem danych były informacje z inwentaryzacji budynków, będące
w dyspozycji UM Oświęcim.
Zmienna obrazująca wyposażenie techniczne budynków
indywidualnych w piece węglowe starszej generacji, a więc
urządzenia o niskiej efektywności energetycznej i wysokim poziomie
emisji. Źródłem danych był Program ograniczenia niskiej emisji dla
Strona 21
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025
Kategoria
Zmienna
Dostęp do
przestrzeni
zielonych
Sfera
przestrzennofunkcjonalna
Dostęp do usług
publicznych przedszkola
Dostęp do usług
publicznych
Sfera gospodarcza
Liczba
zarejestrowanych
działalności
gospodarczych
Poziom natężenia
hałasu
Sfera
środowiskowa
Powyżej
Emisja
zanieczyszczeń
do powietrza
wymienione
zmienne
Opis zmiennej
miasta Oświęcim (PONE), w ramach, którego przeprowadzono
inwentaryzację źródeł ciepła w budynkach indywidualnych.
Wskaźnik prezentujący dostęp do przestrzeni zielonych
w poszczególnych obszarach. Wskaźnik został oceniony na podstawie
danych przestrzennych obrazujących udział terenów zielonych
na danym obszarze. Źródło: badania własne.
Wskaźnik prezentuje dostępność do przedszkoli rozumianą jako
odległość, jaką mieszkaniec musi pokonać w celu odprowadzenia
dziecka do przedszkola.
Wskaźnik określa poziom dostępności do usług publicznych. Poddano
go ocenie na podstawie średniego czasu przejazdu komunikacją
publiczną z centralnej części jednostki do Urzędu Miasta.
Wskaźnik obrazujący poziom rozwoju przedsiębiorczości
w poszczególnych obszarach, prezentowany w formie
przeliczeniowej, wyrażanej stosunkiem zarejestrowanych działalności
gospodarczych do liczby ludności. Źródło danych: CEIDG i KRS rejestr
przedsiębiorców.
Wskaźnik prezentujący negatywne zjawisko, szczególnie odczuwane
na terenach silnie zurbanizowanych, związane z poziomem hałasu
generowanego przez ruch samochodowy. Źródło: Studium
Komunikacyjne na terenie Miasta Oświęcimia.
Wskaźnik przedstawia łączną emisję: PM 10; PM 2,5; CO2; BaP; SO2;
NOx; CO, wskazując tym samym najważniejsze zagrożenie dla
środowiska naturalnego występujące w mieście. Źródło: Program
ograniczenia niskiej emisji dla miasta Oświęcim (PONE)
zostały
zaprezentowane
w
kolejnych
rozdziałach
oraz szczegółowo omówiono i zwizualizowane.
3.2 Sfera społeczna
Oświęcim, zgodnie z analizą trendów demograficznych, dotykają dwa podstawowe problemy
związane z depopulacją miasta oraz starzeniem się lokalnej społeczności. Oba zjawiska
są charakterystyczne dla podobnych ośrodków miejskich. Pierwszy z nich wynika w znacznej
mierze z migracji, która w części ma wymiar lokalny i związana jest z rozlewaniem się miasta
(urban sprawl). Oświęcim jako miasto z bogatą historią i jednocześnie wyróżniające się
rozwiniętym przemysłem dysponuje ograniczoną liczbą terenów pod zabudowę, w tym
zabudowę mieszkaniową, co powoduje poszukiwanie przez mieszkańców działek poza jego
granicami. Tym samym proces starzenia się społeczeństwa, jako zjawisko obserwowane
w całym kraju, w Oświęcimiu wzmacniany jest przez suburbanizację. Obydwa czynniki
Strona 22
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025
w niewielkim stopniu różnicują poszczególne części miasta. W związku z powyższym
zdecydowano się na analizę sfery społecznej na trzech poziomach:
1. Pomocy społecznej, w szczególności liczby klientów i świadczeń im wypłacanych;
2. Bezrobocia, ważnego czynnika wpływającego na jakość życia;
3. Występowaniu negatywnych zjawisk społecznych, mierzonych liczbą naruszeń prawa.
Osoby będące klientami pomocy społecznej, świadczonej w Oświęcimiu przez Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej (MOPS), znajdują się w trudnej sytuacji życiowej. Właśnie tę grupę uznaję
się za kluczową z punktu widzenia rewitalizacji, która ma mieć głównie wymiar społeczny. Ich
liczbę poddano analizie poprzez obliczenie średniej liczby klientów MOPS na 100 mieszkańców
danej jednostki statystycznej. Średnia wartość dla Oświęcimia wynosi 5,32. Znacząco od tej
średniej odbiegają wartości wskazane dla jednostki Kamieniec-Pileckiego, wysokie wartości
odnotowano również dla następujących jednostek: 10, 11, 20, 19 oraz od 2 i 3. Wskaźniki niższe
są charakterystyczne dla obszarów o dominującej zabudowie jednorodzinnej, co wynika
z wyższej zamożności ich mieszkańców oraz przylegających do terenów przemysłowych, co jest
efektem ich niskiego poziomu zurbanizowania.
Grafika 2 Liczba klientów MOPS w przeliczeniu na 100 mieszkańców
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MOPS.
Analiza liczby klientów MOPS musi zostać uzupełniona przez analizę świadczeń, które osoby
te otrzymują. Ponieważ liczba świadczeń jest bardzo duża, zdecydowano się na użycie
uniwersalnej miary jaką jest ich wartość. Podkreślić tu należy, iż analizowano łączną wartość
świadczeń przypadających na każdego klienta MOPS, a następnie dokonano jej przeliczenia
Strona 23
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025
na 100 mieszkańców. Grafika zaprezentowana poniżej pokrywa się w znacznej części z danymi
prezentującymi przeliczeniową liczbę klientów MOPS. Zauważyć należy, iż szczególnie
negatywnie wyróżniają się jednostki: 20 oraz 22, które są stosunkowo słabiej obciążone liczbą
osób korzystających z pomocy społecznej, z drugiej strony świadczenia, które one otrzymują
są jednymi z najwyższych w Oświęcimiu. Ponownie niższe wskaźniki odnotowano w jednostkach
o dominującej zabudowie jednorodzinnej i słabiej zurbanizowanych.
Grafika 3 Kwota udzielonych świadczeń w przeliczeniu na 100 mieszkańców
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MOPS.
W Oświęcimiu występuje bezpośrednia zależność pomiędzy zjawiskiem bezrobocia a pomocą
społeczną. Przy czym podkreślić, należy iż zjawisko to ma silniejszy wpływ na wysokość
otrzymywanych świadczeń. Trudności w sytuacji na rynku pracy przeżywają zwłaszcza
mieszkańcy jednostek wyróżnionych nr 20, 22 oraz 21, nieznaczenie lepszą sytuację
odnotowano w jednostkach 19 oraz 2 i 3.
Strona 24
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025
Grafika 4 Liczba bezrobotnych w przeliczeniu na 100 mieszkańców
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PUP.
Analiza sytuacji na lokalnym ryku pracy oraz w zakresie funkcjonowania pomocy społecznej
została uzupełniona o dane Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu w zakresie
odnotywanych naruszeń prawa: przestępstw oraz zniszczeń mienia. Wskaźniki te nie mogą
zostać ze sobą bezpośrednio powiązane. Poziom zamożności danej społeczności jest tylko
jednym z wielu czynników, które wpływają na liczbę odnotowywanych przestępstw czy
wykroczeń. Dane ze statystyk Policji zostały uzupełnione w zakresie zniszczeń mienia o dane
z wywiadów z mieszkańcami oraz podmiotami publicznymi i prywatnymi zarządzającymi
różnymi aspektami przestrzeni publicznej. Działania takie zostały podyktowane faktem,
iż znaczna liczba aktów wandalizmu umyka oficjalnym statystykom, ponieważ nie są one
bezpośrednio zgłaszane Policji. Dotyczy to zwłaszcza graffiti na budynkach publicznych
i prywatnych, drobnych zniszczeń mienia publicznego itp.
Najwyższa liczba przestępstw, czyli najcięższych naruszeń prawa, została odnotowana
na obszarze jednostek 20 oraz 22. Zjawisko to niestety kształtuje się w Oświęcimiu podobnie
jak w innych miastach. Centra miast oraz tereny obciążone korzystaniem z nich przez znaczną
liczbę osób są szczególnie narażone na negatywne zjawiska. Dodatkowo wyróżnia się
negatywnie jednostka 21.
Strona 25
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025
Grafika 5 Liczba przestępstw popełnionych w Oświęcimiu w przeliczeniu na 100 mieszkańców
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Policji.
Zniszczenia mienia z punktu widzenia procesu rewitalizacji to szczególnie negatywne zjawisko
mające bardzo duży wpływ na jakość przestrzeni miejskiej. W Oświęcimiu, na co warto zwrócić
uwagę, mapa popełnianych przestępstw nie pokrywa się w części z mapą zniszczeń mienia.
Te negatywne zjawiska występują często na obszarach, które są rzadziej kontrolowane przez
służby porządkowe: Policję, Straż Miejską, jak również w niewielkim stopniu objęte
są
monitoringiem.
Nie
zmienia
to
faktu,
iż
szczególnie
w
obszarze
jednostki
nr 21 odnotowywana jest znaczna liczbą tego typu wykroczeń. Dodatkowo wskazać tu należy
jednostkę nr 8, jak również jednostkę nr 20.
Strona 26
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025
Grafika 6 Liczba zniszczeń mienia w przeliczeniu na 100 mieszkańców
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Policji i Straży Miejskiej
Jak zostało to zaprezentowane powyżej negatywne zjawiska występujące w przestrzeni
publicznej Oświęcimia koncentrują się w określonych obszarach. Zamożność mieszkańców, ich
sytuacja na rynku pracy negatywnie wpływa na liczbę odnotowywanych naruszeń prawa.
Zjawiska te, co należy podkreślić raz jeszcze, nie są bezpośrednio ze sobą powiązane, jednakże
ich natężenie na określonych obszarach wskazuje wprost na konieczności podjęcia działań
mających na celu poprawę jakości życia ich mieszkańców poprzez rewitalizacje społeczną.
3.3 Sfera techniczna
Poziom rozwoju sieci kanalizacyjnej, wodociągowej, gazowej itp., jest w mieście Oświęcim
bardzo wysoki, a potrzeby lokalnej społeczności w tym zakresie zaspokojone. Sieć drogowa
mimo występujących problemów, które nie są przypisane do poszczególnych części miasta, ale
dotyczą wszystkich mieszkańców, pozwala na częściową realizację potrzeb mieszkańców.
Wśród istotnych problemów należy wskazać przede wszystkim brak obwodnicy oraz
dodatkowej przeprawy mostowej przez Sołę. Analiza poszczególnych części miasta z punktu
widzenia ich wyposażenia w infrastrukturę techniczną nie różnicuje ich w sposób przydatny
z punktu widzenia delimitacji obszaru zdegradowanego. Z tego powodu przyjęto do analizy inne
wskaźniki, które umożliwiają pełną analizę sfery technicznej. Zaprezentowano je w kolejnej
części rozdziału.
Strona 27
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025
Dla rozwoju przemysłu i obsługi pracowników dojeżdżających do pracy rozwijano
infrastrukturę. Jednocześnie tradycyjne centrum miasta (Stare Miasto) pozostawało
niedoinwestowane – zmiana w tym zakresie wystąpiła dopiero w ostatnim okresie, kiedy
rozpoczęto proces odnowy oświęcimskiego Starego Miasta. Efektem przedstawionych zjawisk
jest zły stan części budynków – publicznych i mieszkalnych. Wynika to z jednej strony
z niedoinwestowania (zwłaszcza obszar Stare Miasto), z drugiej z wieku i technologii budowy
budynków powstających jako efekt dynamicznego wzrostu przemysłu w Oświęcimiu.
Powyższe wskazania pozwoliły na określenie wskaźnika pozwalającego na ocenę sytuacji
w sferze technicznej, którym jest stopień degradacji budynków. Wskaźnik stworzono
na podstawie danych uzyskanych od zarządców budynków: zarządców publicznych, spółdzielni
mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, jak również wizyt studyjnych, podczas których
oceniano stan infrastruktury. Pierwszym krokiem w tworzeniu wskaźnika było określenie stanu
technicznego budynków, a na podstawie danych dotyczących liczby obiektów obliczono
wartość średnią dla poszczególnych jednostek statystycznych. Efektem tych działań było
podzielenie jednostek statystycznych na trzy grupy, w zależności od stopnia degradacji:
wysokiego, średniego i niskiego.
Jak wskazano na poniższej mapie, stopień degradacji bezpośrednio zależy od czynników
wskazanych powyżej: dominującej roli zakładów przemysłowych w strukturze przestrzennej
miasta oraz niedoinwestowanego Starego Miasta. Obszary o szczególnie wysokim stopniu
degradacji to przede wszystkim osiedla położone blisko terenów przemysłowych (jednostka
statystyczna nr 19) oraz położone w obrębie Starego Miasta i jego bezpośrednich okolic
tj. jednostka nr 10 i 11. Dodatkowo zjawisko dewaloryzacji budynków obserwuje się na terenie
nr 22, co jest przede wszystkim świadectwem jego niedoinwestowania. Tereny o niskim
poziomie degradacji to obszary o dominującej nowej zabudowie, zwłaszcza jednorodzinnej.
Strona 28
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025
Grafika 7 Stopień degradacji budynków w mieście Oświęcim
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych zarządców budynków i wspólnot mieszkaniowych.
Kolejną zmienną poddaną analizie było występowanie na terenie miasta budynków, w obrębie
których zdiagnozowano pokrycia dachu lub inne elementy wykonane z azbestu. Inwentaryzacja
tych obiektów objęła całe miasto i związana jest z planami likwidacji zagrożenia wynikającego
z uwalniania się do środowiska włókien azbestu. Obecność azbestu w budownictwie
w Oświęcimiu wynika przede wszystkim z okresu powstawania części zabudowy w mieście,
kiedy materiał ten był wykorzystywany powszechnie w budownictwie. Wybór wskaźników
został podyktowany przede wszystkim wysokim poziomem zagrożenia dla zdrowia
mieszkańców wyrobów azbestowych, jak również dobrze ilustruje on wyzwania o wymiarze
technicznym i finansowym, jakie stoją przed właścicielami tych budynków.
Budynki z elementami wykonanymi z azbestu zidentyfikowano przede wszystkim w obszarach
nr 2, 5, 19, 20 i 21. Znacznie lepszą sytuację odnotowano w częściach miasta zdominowanych
nową zabudową jednorodzinną. Podkreślić należy, iż liczba analizowanych obiektów
systematycznie spada. Podstawową barierą związaną z dalszym ograniczaniem ich liczby jest
kwestia finansowania tych działań.
Strona 29
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025
Grafika 8 Udział budynków z azbestem
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UM Oświęcim.
Ważnym elementem wskazującym na rozwój techniczny danego obszaru jest rodzaj źródeł
ciepła, jakie są wykorzystywane zarówno w obiektach publicznych, jak i prywatnych.
W Oświęcimiu funkcjonuje dobrze rozwinięta sieć ciepłownicza zarządzana przez
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Oświęcimiu. PEC Sp. z o.o. w Oświęcimiu
obsługuje 1402 odbiorców ciepła, z czego największymi odbiorcami są: Wspólnoty
Mieszkaniowe administrowane przez "EURODOM" Sp. z o.o. o łącznej mocy zam. 14,68 MW,
Spółdzielnia
Mieszkaniowa
"Budowlanka"
13,83
MW,
Wspólnoty
Mieszkaniowe
administrowane przez P.H.U. "MEDIATOR" 8,82 MW. Pozostali odbiorcy ciepła to odbiorcy
komunalni, handel i usługi, instytucje użyteczności publicznej, zakłady pracy oraz odbiorcy
indywidualni. Poza ciepłem systemowym w mieście wykorzystywane są źródła ciepła o bardzo
zróżnicowanej jakości. W związku z tym analizie poddano przede wszystkim tego rodzaju
urządzenia, które są największym zagrożeniem dla stanu środowiska naturalnego – piece
węglowe starszej generacji. Przeciętnie tego typu źródło ciepła emituje 380 g/GJ (emisja pyłu
na jednostkę wytworzonej energii). Analizie poddano dane uzyskane w trakcie ankietyzacji
prowadzonej służącej opracowaniu Programu Ograniczania Niskiem Emisji dla miasta
Oświęcim (PONE). Z racji zróżnicowania danych skupiono się na mieszkalnictwie
indywidualnym, nie analizując sytuacji w obiektach użyteczności publicznej (zwykle poddanych
kompleksowej termomodernizacji).
Strona 30
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025
Udział w ogólnej liczbie kotłów na węgiel został oceniony na trzech poziomach. Wysokim, gdzie
wskazano 5 obszarów, które wyróżnia najwyższy udział tego typu urządzeń – jednostki: 5, 7, 8,
9 i 20. W większości są to tereny charakteryzujące się starszą zabudową, która w dodatku
mogłaby zostać podłączona do instalacji ciepła systemowego lub do systemu gazowniczego,
jednakże właściciele tych obiektów nie podejmują tego typu decyzji, co zapewne wynika
z czynników ekonomicznych. Jednocześnie wskazano obszary o przeciętnym udziale kotłów na
węgiel i takie, w których odsetek ten jest niski (2, 4, 10, 17 i 21). Podkreślić tu należy, iż problem
wyposażenia technicznego obiektów prywatnych w instalacje grzewcze odpowiada w dużej
mierze za obserwowane zagrożenia środowiskowe, w szczególności niską emisję. Sytuacja
w tym zakresie, pomimo iż poprawia się w Oświęcimiu, stanowi ciągle ważny problem,
na co zwrócono szczególną uwagę w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta
Oświęcim.
Grafika 9 Liczba kotłów spalających węgiel
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UM Oświęcim.
3.4 Sfera przestrzenno-funkcjonalna
Analiza funkcjonalna miasta wskazuje przede wszystkim na problemy wynikające ze struktury
przestrzennej zdeterminowanej rozwojem dużych zakładów przemysłowych. Dla zaspakajania
potrzeb mieszkaniowych pracowników zakładów chemicznych rozwijano w ich sąsiedztwie
wielorodzinne budownictwo mieszkaniowe. Działania te podejmowano już w okresie
Strona 31
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025
powojennym. Jednocześnie Oświęcim jest starym miastem, o historii sięgającej 800 lat.
Świadectwem tej historii jest układ urbanistyczny oraz liczne zabytki. Rozwój miasta w okresie
powojennym nie przebiegał w harmonii z dotychczas istniejącym układem. Konsekwencją tej
sytuacji są trudności związane z dostępem do poszczególnych usług publicznych, jak również
konieczność ponoszenia wysokich nakładów związanych z rozwojem infrastruktury. Jedną
z podstawowych barier przestrzennych i technicznych w mieście jest między innymi brak
dodatkowej przeprawy mostowej na Sole. W przedmiotowym rozdziale dokonano analizy
zmiennych przestrzenno-funkcjonalnych mających bezpośredni wpływ na życie mieszkańców.
Zmienne te budują jakość życia w mieście, a ich ograniczone zaspakajanie ma wpływ
na powstawanie sytuacji kryzysowych, przekładających się na degradację części miasta.
Czynnikiem mającym bezpośredni wpływ na jakość życia w miastach jest dostęp do terenów
zielonych o charakterze rekreacyjno-wypoczynkowym. Dla Oświęcimia charakterystyczna jest
duża ilość zieleni występująca w różnych formach – w postaci parków, pasm towarzyszących
ciągom komunikacji kołowej, a także kilku terenów rekreacyjnych np. bulwary nad Sołą
w obszarze jednostki nr 20, teren zielony na obszarze jednostki nr 19. Zgodnie z danymi GUS
w latach 2012 - 2014 na obszarze miasta wzrosła powierzchnia terenów zieleni ulicznej
oraz osiedlowej.
Tabela 2 Tereny zieleni w Mieście Oświęcim
Rodzaj terenów zielonych
Parki spacerowo - wypoczynkowe
Zieleńce
Zieleń uliczna
Tereny zieleni osiedlowej
2010
8,70
32,80
16,00
63,90
2011
8,70
32,80
16,00
64,30
Powierzchnia w ha
2012
2013
8,70
8,70
32,80
32,80
16,00
16,00
70,70
71,87
2014
8,70
32,80
18,68
71,87
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS
Dostęp do przestrzeni zielonych mierzono ich powierzchnią w poszczególnych jednostkach
statystycznych korygując wskaźniki w zależności od stanu, możliwości korzystania przez
mieszkańców. Dla przykładu w jednostce nr 19 znajduje się teren zielony o powierzchni
ok. 24 ha, który tworzył pas izolacyjny od terenów przemysłowych i usługowych. Aktualnie
jakość tego obszaru oceniana jest jako bardzo niska: wiele drzew wymaga zabiegów
pielęgnacyjnych, brakuje elementów małej architektury oraz bezpiecznych ścieżek dla osób
spacerujących i uprawiających sport. W takim przypadku obniżano notę pomimo obiektywnych
danych wskazujących na dużą dostępność.
Strona 32
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025
Niska dostępność terenów zielonych odnotowano zwłaszcza na obszarach silnie
zurbanizowanych jednostek nr 22, 2, 3, 4 oraz 12, 13, 14, 16 i 18. Wysoka dostępność
charakteryzuje przede wszystkim jednostki statystyczne nisko zurbanizowane okalające tereny
przemysłowe, gdzie stanowią naturalny bufor oddzielający resztę miasta oraz na przestrzeniach
zdominowanych przez budownictwo jednorodzinne. Mniej korzystna sytuacja dotyka jednostkę
nr 20, przy czym mieszkańcy dysponują dostępem do bulwarów nad Sołą.
Grafika 10 Dostęp do terenów rekreacyjno-wypoczynkowych
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UM Oświęcim.
Kolejnym analizowanym czynnikiem jest poziom świadczenia usług publicznych wyrażany
dostępem do przedszkoli. Łącznie funkcjonuje ich w Oświęcimiu trzynaście – zostały one
przedstawione w tabeli poniżej. Oferta podmiotów publicznych, pozostających w zarządzie
miasta Oświęcim, jest uzupełniona znaczną liczbą podmiotów prywatnych. Dostęp
do przedszkoli traktowany jest jako ważny wyznacznik jakości życia, zwłaszcza w kontekście
ułatwiania powrotu do pracy kobietom po urodzeniu dziecka.
Strona 33
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025
Tabela Przedszkola publiczne i niepubliczne w Oświęcimiu
Nazwa
Miejskie Przedszkole nr 7
Miejskie Przedszkole nr 14
Miejskie Przedszkole nr 15
Miejskie Przedszkole nr 16
Miejskie Przedszkole nr 17
Miejskie Przedszkole nr 18
Niepubliczne Przedszkole „Jedyneczka”
Niepubliczne Przedszkole „Bajka”
Niepubliczne Przedszkole „Promyczek”
Niepubliczne Przedszkole „Tęczowe
Przedszkole”
Niepubliczne Przedszkole „Przygoda”
Niepubliczne Ekologiczne Przedszkole
„Bajkowy Dworek”
Przedszkole Sióstr Serafitek Nr 8
Adres
Oświęcim, ul. Słowackiego 8
Oświęcim, ul. Broniewskiego 12
Oświęcim, ul. Budowlanych 43
Oświęcim, ul. Pilata 1
Oświęcim, ul. Orłowskiego 102
Oświęcim, ul. Nideckiego 24
Oświęcim, ul. Kościelecka 1
Oświęcim, ul. Czecha 6
Oświęcim, ul. Powstańców Warszawy 1a
Oświęcim, ul. Wróblewskiego 1
Oświęcim, ul. 11 Listopada 3C/1A
Oświęcim, ul. Prusa 1
Oświęcim, ul. Dąbrowskiego 14
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS
Dostęp do przedszkoli należy ocenić w Oświęcimiu jako wysoki – potrzeby w tym zakresie
są w dużej części zaspakajane. Jednocześnie jednak część wyróżnionych jednostek
ma ograniczony dostęp, wyrażający się przede wszystkim koniecznością stosunkowo długiego
dojazdu do przedszkoli (zarówno publicznych, jak i prywatnych). Dotyczy to zwłaszcza jednostek
peryferyjnych, w szczególności: 1, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 21. Jak widać na załączonej
poniżej grafice, żadna z jednostek nie została scharakteryzowana negatywnie, czyli jako mająca
utrudniony dostęp do przedszkoli. Jednocześnie jednak poziom przeciętny dotyczy znacznej
części miasta.
Strona 34
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025
Grafika 11 Dostęp do usług publicznych – dostęp do przedszkoli
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UM Oświęcim.
Podsumowując sferę przestrzenno-funkcjonalną warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną
z analizowanych zmiennych - dostęp do usług publicznych wyrażany czasem dojazdu
komunikacją publiczną do Urzędu Miasta w Oświęcimiu. Wskaźnik ten wyraża przede wszystkim
możliwość załatwienia wszelkich spraw obsługiwanych przez lokalny samorząd w stosunkowo
łatwy (nie wymagający posiadania samochodu) i krótki sposób (czas przejazdu). Wskaźnik ten
został wybrany do analizy, ze względu na charakterystykę przestrzenną miasta – stosunkowo
duże rozłożenie w przestrzeni, ograniczona liczba przepraw mostowych itp., jak również
ze względu na systematyczne starzenie się lokalnej społeczności, a więc konieczność
dostosowywania świadczonych usług do seniorów. Jak zostało to przedstawione na poniższej
grafice w dwóch obszarach stwierdzono znaczące ograniczenie w dostępie do usług publicznych
wyrażane długim dojazdem (jednostki 1 i 21). Najlepsza sytuacja w tym zakresie została
odnotowana w jednostkach zlokalizowanych w centrum miasta lub blisko niego. Analiza czasu
przejazdów pokazała jednocześnie, iż rozkład przejazdów komunikacji publicznej jest
w znacznej mierze dostosowany do potrzeb użytkowników, a barierą w dotarciu do miejsc
świadczenia usług jest przede wszystkim długość przejazdu (wynikającą z powiększających się
korków) oraz ograniczona liczba mostów.
Strona 35
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025
Grafika 12 Dostęp do usług publicznych – czas dojazdu komunikacją publiczną do Urzędu Miasta w Oświęcimiu
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MZK sp. z o.o. w Oświęcimiu.
3.5 Sfera gospodarcza
Miasto Oświęcim jest jednym z ważniejszych ośrodków gospodarczych Małopolski. Koncentruje
na swoim obszarze znaczną liczbę przedsiębiorstw oraz rozwinięty przemysł. Rozwój
gospodarczy
poszczególnych
obszarów
został
zobrazowany
poziomem
rozwoju
przedsiębiorczości prezentowanym w formie przeliczeniowej, wyrażanej stosunkiem
zarejestrowanych działalności gospodarczych do liczby ludności. Bazowano tu na danych
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Krajowego Rejestru Sądowego
rejestru przedsiębiorców. Ujęto zatem w analizie wszystkie podmioty gospodarcze aktywnie
działające w Oświęcimiu.
Rozkład zmiennej podlega dużemu wpływowi struktury osiedleńczej związanej z przemysłem.
Szczególnie niskie wskaźniki odnotowano w wyróżnionych jednostkach bezpośrednio
przylegających do terenów przemysłowych. Wynika to po pierwsze z ich niskiego poziomu
urbanizacji i konsekwencji, jakie niesie ze sobą sąsiadowanie z obszarem intensywnej
działalności gospodarczej. Z drugiej strony niski poziom przedsiębiorczości odnotowano
również na obszarze jednostki nr 19 oraz jednostek 14, 15 i 16 . Osiedla te w znacznej mierze
pełniły rolę miejsca zamieszkania dla pracowników zakładów przemysłowych, obecnie ich
znaczenie w tym wymiarze jest mniejsze, jednakże odnotowuje się tu wyższe niż ma to miejsce
średnio w Oświęcimiu bezrobocie oraz starzenie się lokalnej społeczności. Niższe wskaźniki
Strona 36
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025
odnotowuje się w obszarze jednostki nr 21 oraz pozostałych, w których dominuje zabudowa
jednorodzinna.
Grafika 13 Zarejestrowana działalność gospodarcza w stosunku do liczby ludności
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z CIDG oraz rejetru KRS.
Przedsiębiorczość i rozwój przemysłu to mocne strony Oświęcimia. Z punktu widzenia
analizowanych danych należy zwrócić szczególną uwagę na wykorzystanie posiadanych
potencjałów związanych z możliwością dywersyfikacji lokalnej gospodarki. Rozwój usług
turystycznych i okołoturystycznych może stanowić znaczący czynnik przyczyniający się
do poprawy sytuacji na lokalnym rynku pracy. Realizacja projektu Oświęcimska Przestrzeń
Spotkań wpłynie znacząco na zaspokojenie potrzeb społecznych poprzez stworzenie zupełnie
nowej przestrzeni w mieście.
Strona 37
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025
3.6 Sfera środowiskowa
W ramach analizy strefy środowiskowej skupiono się na dwóch kluczowych zmiennych, które
wyraźnie różnicują poszczególne jednostki w mieście. Są nimi: poziom hałasu powiązany
z natężeniem ruchu drogowego oraz emisja zanieczyszczeń.
Czynnikiem wpływającym negatywnie na jakość życia w mieście jest hałas. Odgrywa on coraz
większe znaczenie, a jego źródłem jest przede wszystkim rosnący ruch drogowy. Oświęcim jest
ważnym ośrodkiem gospodarczym, jak również jednym z największych miast w Małopolsce
Zachodniej. Pomimo tego nie dysponuje obwodnicą, co powoduje, że przez miasto prowadzą
znacząco obciążone szlaki komunikacyjne. Analiza hałasu w mieście wprost wskazuje
na szczególnie negatywne poziom tego zjawiska w obszarze jednostek nr 20, 21, 22, jak również
w jednostkach nr 3 i 5.
Grafika 14 Poziom hałasu związany z natężeniem ruchu drogowego
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UM Oświęcim.
Emisja zanieczyszczeń uwzględnia analizę danych dla następujących sektorów:
 budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego,
 budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego,
 budownictwa użyteczności publicznej,
 usługowo-handlowego i przemysłowego,
 przemysłowego (potrzeby technologiczne),
 oświetlenia ulicznego,
Strona 38
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025
 transportu publicznego i prywatnego.
Analizie poddano emisję następujących zanieczyszczeń: pyłu PM 10, pyłu PM 2,5, CO2,
Benzo(a)pirenu, SO2, NOX. Ich wpływ na zdrowie ludzi i stan środowiska naturalnego jest
zróżnicowany, jednakże ogólnie ocenić go należy jako negatywny lub bardzo negatywny.
Jak zaznaczono na mapie największa emisja odnotowywana jest w części zachodniej miasta,
co związane jest przede wszystkim ze znaczącą liczbą pieców węglowych, jak również lokalizacją
zakładów przemysłowych itp. (podkreślić należy, iż nie brano po uwagę terenów
przemysłowych, które są najbardziej obciążone emisją, przekładającą się na stan powietrza
w całym mieście). W szczególności należy tu wymienić takie jednostki, jak 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11,
12, 20, 21, 22. Znacznie lepiej sytuacja wygląda w jednostkach 14, 15 i 16, jak również 13 i 18.
Grafika 15 Emisja zanieczyszczeń.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UM Oświęcim.
Podsumowując, wskazać należy, iż miasto jako całość zostało uznane jako obszar o wysokim
narażeniu mieszkańców na zanieczyszczenia w powietrzu (Raport o stanie środowiska
w województwie małopolskim w roku 2014”, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Krakowie; Program Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) dla Miasta Oświęcim
wraz z Inwentaryzacją Źródeł Niskiej Emisji”, Miasto Oświęcim).
Strona 39
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025
3.7 Podsumowanie
Powyżej zaprezentowane obszary zostały podsumowane w formie zbiorczych tabeli obrazującej
poziom natężenia negatywnych zjawisk w mieście Oświęcim. Stanowiły one podstawę
do wyłonienia obszaru zdegradowanego, który jednocześnie jest obszarem rewitalizacji.
Pierwsza z tabel obrazuje natężenie negatywnych zjawisk w sferze społecznej. W związku
z obowiązującą definicją rewitalizacji wskazaną w ustawie, kryteria te traktuje się jako kluczowe
z punktu widzenia delimitacji obszaru zdegradowanego. W ramach analizy skupiono się łącznie
na pięciu kryteriach obrazujących czynniki związane z pomocą społeczną, sytuacją na rynku
pracy (bezrobocie) oraz naruszeniami prawa. Analiza wskaźnikowa wskazuje na szczególnie
wysokie natężenie zjawisk kryzysowych w jednostkach 20, 21 i 22. Dodatkowo zwrócono uwagę
na jednostkę 19. Wskaźnik w zakresie sfery społecznej odnotowany na tym obszarze jest
jednym z najniższych, jednocześnie weryfikacja danych w zakresie naruszeń prawa pokazała,
iż znaczna liczba tego typu zdarzeń na tym obszarze umyka oficjalnym statystykom. Mieszkańcy,
zarządcy budynków wskazywali na występowania w jednostce 19 znacznej liczby naruszeń
prawa dotkliwych dla mieszkańców. Znaczna liczba tych zdarzeń np.: drobne akty wandalizmu,
niszczenie mienia itp. nie jest zgłaszana do odpowiednich organów. W związku z powyższym,
z racji negatywnych ocen we wszystkich pozostałych czynnikach dotyczących sfery społecznej,
zdecydowano się na włączenie do obszaru zdegradowanego również jednostki nr 19, który
dodatkowo ma strategiczne znaczenie dla rozwoju miasta. Jednocześnie dane z tej sfery zostały
poddane analizie w ramach kolejnych obszarów.
Strona 40
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025
Tabela 3 Podsumowanie analizy obszarów – sfera społeczna
Wskaźniki
Liczba klientów
MOPS
w przeliczeniu
na 100
mieszkańców
(od 1 do 5)
Kwota
udzielonych
świadczeń
MOPS
w przeliczeniu
na 100
mieszkańców
(od 1 do 4)
Liczba
bezrobotnych
w przeliczeniu
na 100
mieszkańców
(od 1 do 4)
Liczba
przestępstw
w przeliczeniu
na 100
mieszkańców
(od 1 do 4)
Zniszczenie
mienia
w przeliczeniu
na 100
mieszkańców
(od 1 do 5)
1
5
4
4
4
5
4,4
2
2
2
2
3
5
2,8
3
2
2
2
4
4
2,8
4
3
2
3
3
3
2,8
5
4
3
3
3
3
3,2
6
4
3
3
4
4
3,6
7
4
2
4
3
4
3,4
8
5
3
3
3
2
3,2
9
5
4
4
4
4
4,2
10
3
3
4
3
5
3,6
11
2
2
3
3
5
3
12
3
2
3
3
4
3
13
3
3
3
4
4
3,4
14
3
2
4
4
2
3
15
4
3
4
3
2
3,2
16
4
3
4
4
5
4
17
5
4
4
4
4
4,2
18
3
3
3
3
2
2,8
19
2
2
2
4
5
3
20
2
1
1
1
3
1,6
21
1
2
1
2
1
1,4
22
4
1
1
1
5
2,4
Obszary
Średnia
Analiza sfery technicznej, przestrzenno-funkcjonalnej, gospodarczej i środowiskowej
potwierdziła, iż wybrane jednostki wyróżnia negatywne natężenie poddanych weryfikacji
zmiennych. Ich poziom jest zróżnicowany, niemniej wszystkie ze wskazanych jednostek
mieszczą się w grupie tych, które osiągają najmniej korzystne wartości.
Wybrane cztery podobszary: 19, 20, 21 i 22, zostały szczegółowo scharakteryzowane
w kolejnym rozdziale, gdzie w oparciu o dodatkowe kryteria uzasadniono podjętą decyzje.
Zaznaczyć w tym miejscu należy złą sytuację w zakresie sfery technicznej we wskazanych
Strona 41
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025
podobszarach. Stopień degradacji budynków, czy ciągle występujące zagrożenie związane
z azbestem, są efektem okresu powstawania zabudowy, ale również szerokiego kontekstu
społecznego. Pomimo, iż mieszkańcy, w związku z lokalizacją podobszarów w centralnej części
miasta korzystają z renty położenia, która ułatwia dostęp do usług publicznych, prowadzenie
działalności gospodarczej itp., nie wpływa to na poprawę ich sytuacji społecznej i po części
materialnej.
Na
procesy
techniczne
i
przestrzenno-funkcjonalne
nakładają
się
tu demograficzne. Starzenie się lokalnej społeczności, znaczny ubytek osób młodych itp.,
powodują, iż renta ta odgrywa niewielką rolę, a przeważają zjawiska negatywne będące
konsekwencją centralnego położenia, blisko głównych szlaków komunikacyjnych czy
kluczowych miejsc turystycznych. Wskazać należy tu przede wszystkim nasilony hałas związany
z natężeniem ruchu drogowego, znaczną emisję zanieczyszczeń itp. Zróżnicowane natężenie
zjawisk negatywnych w podobszarach pokazuje ich specyfikę, jednocześnie jednak wiąże się
z występującymi, kluczowymi dla procesu rewitalizacji, problemami społecznymi.
Strona 42
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025
Tabela 4 Podsumowanie analizy obszarów – pozostałe sfery
Wskaźniki
Średnia
Poziom dostępu do
przedszkoli
(od 1-2)
Czas dojazdu
komunikacją
publiczną do Urzędu
Miasta w Oświęcimiu
(od 1 do 4)
Zarejestrowana
działalność
gospodarcza w
stosunku do liczby
ludności
(od 1 do 4)
Poziom hałasu
związany z
natężeniem ruchu
drogowego
(od 1 do 4)
Emisja zanieczyszczeń
(od 1-5)
Stopień degradacji
budynków
Udział budynków z
azbestem
(od 1-3)
Ilość kotłów
spalających węgiel
(od 1-3)
Dostęp do terenów
rekreacyjnowypoczynkowych
(od 1-3)
1
2
2
3
2
1
1
2
2
1
1,8
2
1
1
2
1
2
2
3
2
1
1,7
3
2
2
3
1
2
2
3
1
1
1,9
4
2
2
2
1
1
2
3
2
1
1,8
5
1
1
1
3
2
2
4
1
1
1,8
6
2
2
3
3
1
2
2
4
3
2,4
7
3
3
1
3
2
2
3
3
2
2,4
8
3
3
1
3
2
2
2
2
2
2,2
9
2
2
1
3
1
2
1
4
2
2,0
10
3
3
2
2
1
3
2
3
1
2,2
11
3
3
3
3
1
3
3
2
1
2,4
12
2
2
3
1
1
4
3
2
1
2,3
13
3
3
3
1
2
4
3
2
4
2,8
14
3
3
3
1
2
4
3
2
5
2,9
15
2
2
3
2
1
3
3
3
5
2,7
16
3
3
3
1
2
4
3
2
5
2,9
17
3
3
2
3
1
2
1
3
3
2,3
18
3
3
3
1
1
4
1
4
4
2,7
19
1
1
3
2
2
4
1
1
3
2,0
20
1
1
1
2
2
3
3
1
1
1,7
21
1
1
2
2
1
1
2
1
1
1,3
22
1
3
3
1
2
2
4
1
1
2,0
Obszary
Strona 43
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025
4. Diagnoza obszaru rewitalizacji
Rada Miasta Oświęcim podjęła w dniu 24 lutego 2016 roku Uchwałę Nr XIX/362/16 w sprawie
wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Oświęcim. W uchwale
wyznacza się obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji miasta Oświęcim. Potwierdzeniem
spełnienia przez obszar przesłanek jego wyznaczenia jest diagnoza przeprowadzona
na potrzebę delimitacji obszaru zdegradowanego wraz z załącznikiem graficznym w postaci
map w skali 1:5000.
Analiza danych potwierdziła wytyczenie obszaru zdegradowanego, który jednocześnie
z powodu koncentracji negatywnych zjawisk został wyznaczony do rewitalizacji. W jego ramach
wyróżniono cztery podobszary:
– Obszar Chemików (stanowiący część osiedla Chemików),
– Obszar Stare Miasto (w którego skład wchodzą tereny Starego Miasta, Bulwarów,
ul. Fika i ul. Górnickiego oraz strefy między ul. Krasickiego a ul. Chopina),
– Obszar Kamieniec-Pileckiego (będący częścią osiedla Zasole, obejmujący osiedle
Pileckiego, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau oraz Kamieniec),
– Obszar Terenów pokolejowych (będący częścią osiedla Zasole, obejmujący okolice
Dworca PKP w Oświęcimiu, część ulicy Powstańców Śląskich od ul. Wąskiej,
ul. Orzeszkowej, ul. Prusa oraz część ul. Wyzwolenia i fragment ul. Dworcowej).
Zgodnie z art. 10 pkt. 2 ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. obszar rewitalizacji
nie może być większy niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkały przez nie więcej niż 30%
liczby mieszkańców. Wytyczony obszar rewitalizacji (tożsamy z wyznaczonym obszarem
zdegradowanym) spełnia wymagania zawarte w ustawie. Ogólna powierzchnia obszaru
rewitalizacji wynosi 307,83 ha, co stanowi 10,26% całej powierzchni miasta. Natomiast ogólna
liczba ludności zamieszkującej go to 10 896 osób, co stanowi 27,63% liczby ludności Oświęcimia.
Strona 44
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025
Tabela 5 Wskaźniki obligatoryjne dla obszaru rewitalizacji stan na 2015 rok
Podobszar
% powierzchni
% ludności
powierzchnia [ha]
liczba ludności
3,55%
2,28%
19,54%
5,12%
106,50
68,27
7 706,00
2 018,00
3,87%
1,94%
115,96
764,00
Obszar Chemików
Obszar Stare Miasto
Obszar KamieniecPileckiego
Obszar Terenów
pokolejowych
Łącznie 4 obszary:
0,57%
1,03%
17,10
408,00
10,26%
27,63%
307,83
10 896,00
Miasto Oświęcim
100,00%
100,00%
3000,00
39 444,00
Źródło: opracowanie własne
W kolejnych częściach rozdziału przedstawiona została szczegółowa diagnoza podobszarów
rewitalizacji obejmująca:
– charakterystykę każdego z wyznaczonych podobszarów rewitalizacji wraz z jego
zasięgiem terytorialnym,
– analizę przyczyn stanu kryzysowego w podobszarach rewitalizacji na poziomie
jakościowym,
– analizę podobszarów rewitalizacji z uwzględnieniem sfery społecznej, funkcjonalno
-przestrzennej, technicznej, gospodarczej i środowiskowej,
– potencjały podobszarów istotne w kontekście wyprowadzania zdelimitowanego terenu
ze stanu kryzysowego i przeprowadzeniu skutecznej rewitalizacji,
– wymiar przestrzenny analizowanych zjawisk kryzysowych na tle całego miasta,
– zbiorczą analizę SWOT stanowiącą podsumowanie części diagnostycznej opracowania.
Na poniższej grafice zaprezentowano schematycznie obszar zdegradowany na tle całego
miasta, który został przewidziany do rewitalizacji.
Strona 45
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025
Grafika 16 Obszar rewitalizacji na tle miasta Oświęcimia
Źródło: opracowanie własne
Strona 46
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025
4.1 Obszar Chemików
Obszar Chemików znajduje się w prawobrzeżnej części Oświęcimia i jest częścią największego
miejskiego osiedla – Osiedla Chemików. Obejmuje teren o powierzchni ok. 106,5 ha i jest
aktualnie zamieszkiwany przez 7 706 mieszkańców. W strefie pomiędzy al. Słowackiego,
ul. Chemików, ul. Dąbrowskiego i ul. Olszewskiego znajduje się zielona przestrzeń,
o powierzchni ok. 24 ha, która powstała w połowie lat sześćdziesiątych XX wieku jako pas zieleni
izolacyjnej pomiędzy strefą zabudowy mieszkaniowej Oświęcimia a zakładami chemicznymi.
Aktualnie obszar ten jest nieuporządkowanym, mocno zadrzewionym terenem zielonym.
Pozostałą część obszaru stanowi zabudowa mieszkaniowa, w której dominują bloki
dwupiętrowe budowane w systemie starego budownictwa. Ponadto znajdują się w niej między
innymi instytucje takie jak Starostwo Powiatowe, Oświęcimskie Centrum Kultury, Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie, Dzienny Dom Pomocy, Środowiskowy Dom Samopomocy, Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej, szkoły, przedszkola.
Na poniższej grafice zilustrowano zasięg terytorialny Obszaru Chemików na tle najbliższego
otoczenia.
Strona 47
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025
Grafika 17 Mapa poglądowa podobszaru Chemików
Źródło: opracowanie własne
4.1.1 Sfera społeczna
Struktura ludności
Obszar Chemików zamieszkiwany jest przez 7 706 osób, co stanowi 19,54% ogółu mieszkańców
Oświęcimia. Systematycznie od kilku lat spada tutaj liczba osób w wieku przedprodukcyjnym
i produkcyjnym. Osoby w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym stanowią około 20%
ogólnej liczby osób w tych kategoriach w mieście. Jest to niski wskaźnik zważywszy na liczbę
osób zamieszkujących ten teren. Jednocześnie można zaobserwować proces wyludniania się
obszaru. Potwierdzają to dane pozyskane z Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta
Oświęcim zgodnie z którymi liczba wymeldowań systematycznie rośnie od 2011 roku. Na tle
ogólnej liczby zameldowań w obszarze odsetek meldunków noworodków jest niski i wynosi
zaledwie 21,14%. Obrazuje to niski przyrost naturalny na tym obszarze. Utrzymanie się takiej
Strona 48
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025
tendencji spowoduje dalsze starzenie się społeczeństwa i spadek osób w wieku produkcyjnym
na obszarze rewitalizacyjnym. Opisaną sytuację obrazują dokładnie poniższe tabele.
Tabela 6 Liczba osób zameldowanych, w tym noworodków i wymeldowanych na Obszarze Chemików
Wyszczególnienie
2010
2011
2012
2013
2014
Liczba osób zameldowanych
Obszar Chemików
232
261
189
261
246
Obszar Miasta Oświęcim
307
286
326
367
373
Liczba osób wymeldowanych
Obszar Chemików
104
81
91
113
129
Obszar Miasta Oświęcim
532
513
462
472
476
Liczba zameldowań noworodków
Obszar Chemików
78
49
66
52
52
Obszar Miasta Oświęcim
375
344
316
363
288
Źródło: Dane z Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Oświęcim dla poszczególnych obszarów oraz z Głównego Urzędu
Statystycznego dla Miasta Oświęcim
Tabela 7 Liczba ludności wg kategorii: w wieku przedprodukcyjnym, w wieku produkcyjnym i w wieku poprodukcyjnym – Obszar
Chemików
Wyszczególnienie
2010
2011
2012
2013
2014
Liczba ludności w wieku przedprodukcyjnym
Obszar Chemików
1319
1275
1233
1188
1144
Obszar Miasta Oświęcim
6673
6494
6419
6383
6277
Liczba ludności w wieku produkcyjnym
Obszar Chemików
5180
5130
5075
5016
4958
Obszar Miasta Oświęcim
25131
24765
24424
24107
23766
Liczba ludności w wieku poprodukcyjnym
Obszar Chemików
1822
1799
1757
1707
1676
Obszar Miasta Oświęcim
8667
8878
9050
9174
9401
Liczba ludności razem
Obszar Chemików
8321
8204
8065
7911
7778
Obszar Miasta Oświęcim
40471
40137
39893
39664
39444
Źródło: Dane z Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Oświęcim dla poszczególnych obszarów oraz z Głównego Urzędu
Statystycznego dla Miasta Oświęcim
Przestępczość
Ze statystyk Komendy Powiatowej Policji i Straży Miejskiej w Oświęcimiu wynika, że ogólna
liczba przestępstw w przeliczeniu na 100 mieszkańców obszaru wynosi 0,66 zdarzenia.
Kolejnym zauważalnym problemem są zniszczenia i kradzieże, w tym z włamaniem, które
wynoszą 0,14 zdarzenia w przeliczeniu na 100 mieszkańców obszaru. Należy zauważyć,
że w porównaniu do całego miasta są to wskaźniki niższe. Zgodnie jednak z rozmowami
Strona 49
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025
przeprowadzonymi wśród mieszkańców poczucie bezpieczeństwa jest na niższym poziomie niż
wynika to ze statystyk. Źródeł takiego stanu rzeczy upatrywać należy przede wszystkim
w znacznej licznie drobnych naruszeń prawa (wybryki chuligańskie, niszczenie mienia itp.), które
nie są zgłaszane na Policję i tym samym nie znajdują się w prowadzonych statystykach.
Tabela 8 Wskaźniki dotyczące bezpieczeństwa na Obszarze Chemików na tle miasta Oświęcimia (stan na 2014 rok)
Ogólna liczba
przestępstw
w przeliczeniu na
100
mieszkańców
obszaru
Zniszczenia
mienia w
przeliczeniu
na 100
mieszkańców
obszaru
Miasto
Oświęcim
2,01
0,33
0,73
Obszar
Chemików
0,66
0,14
0,14
Oszustwa
w przeliczeniu
na 100
mieszkańców
obszaru
Przestępstwa
narkotykowe
w przeliczeniu
na 100
mieszkańców
obszaru
0,21
0,30
0,16
0,09
0,08
0,09
Kradzieże, w tym
Nietrzeźwi
z włamaniem
kierowcy na 100
na 100
mieszkańców
mieszkańców
obszaru
obszaru
Źródło: Dane z Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu i Straży Miejskiej w Oświęcimiu, opracowanie własne
Bezrobocie
Obszar Chemików charakteryzuje się wysokim wskaźnikiem bezrobocia rejestrowanego, który
wynosi 4 osoby na 100 mieszkańców. Równie duży jest udział kobiet w liczbie bezrobotnych,
który
sięga
58,77%,
a
także
udział
bezrobotnych
z
wykształceniem
licealnym
ogólnokształcącym, średnim zawodowym, policealnym/pomaturalnym, który osiąga 35,71%.
Warto zwrócić uwagę na wysoki poziom bezrobocia wśród osób z wyższym wykształceniem,
który jest niewiele niższy od średniej miejskiej. Może to świadczyć o tym, iż posiadane
kwalifikacje nie odpowiadają aktualnie zgłaszanemu zapotrzebowaniu ze strony pracodawców.
Zebrane informacje przedstawiają gorszą sytuację bezrobocia na terenie obszaru
zdegradowanego w stosunku do całego miasta.
Strona 50
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025
Tabela 9 Wskaźniki dotyczące bezrobocia na Obszarze Chemików na tle miasta Oświęcimia (stan na 2014 rok)
Miasto Oświęcim
Obszar Chemików
3,54
4,00
2,08
2,35
58,85%
58,77%
23,94%
24,68%
26,88%
24,35%
33,19%
35,71%
15,99%
15,26%
Liczba bezrobotnych w przeliczeniu na 100
mieszkańców obszaru
Liczba bezrobotnych kobiet w przeliczeniu na
100 mieszkańców obszaru
Udział % kobiet w liczbie bezrobotnych
ogółem
Udział % bezrobotnych z wykształceniem
podstawowym i gimnazjalnym
Udział % bezrobotnych z wykształceniem
zasadniczym zawodowym
Udział % bezrobotnych z wykształceniem:
licealne ogólnokształcące, średnie
zawodowe, pomaturalne/policealne
Udział % bezrobotnych z wykształceniem
wyższym
Źródło: Dane z Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu, opracowanie własne
Korzystanie z pomocy społecznej i uzależnienia
Według danych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej liczba klientów tej instytucji
w przeliczeniu na 100 mieszkańców obszaru sięga 5,32 osoby. Stanowi to niewiele niższą
wartość w stosunku do całego miasta. Kwota udzielonych świadczeń w 2014 roku była znacznie
wyższa od średniej miejskiej. Wskaźnik ten obrazuje, iż pomimo mniejszej liczby klientów MOPS
pobierają oni większą od średniej miejskiej kwotę świadczeń. Wśród przyczyn kwalifikujących
się do korzystania z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na obszarze rewitalizacji
najczęściej wymienia się takie jak bezrobocie, długotrwała choroba, nadużywanie alkoholu
i uzależnienie narkotyczne, bezdomność oraz przemoc w rodzinie. W wytyczonym obszarze
wysoka także jest liczba uzależnionych od alkoholu, która przewyższa wskaźnik dla całego
miasta. Zanotowano również dużą liczbę ofiar przemocy w przeliczeniu na 100 mieszkańców
obszaru.
Tabela 10 Wskaźniki dotyczące pomocy społecznej na Obszarze Chemików na tle miasta Oświęcimia (stan na 2014 rok)
Liczba klientów MOPS
w przeliczeniu na 100
mieszkańców obszaru
Kwota udzielonych
świadczeń MOPS
w przeliczeniu na 100
mieszkańców obszaru
[zł]
Liczba uzależnionych
od alkoholu na 100
mieszkańców obszaru
Ofiary przemocy
w przeliczeniu
na 100 mieszkańców
obszaru
Miasto Oświęcim
5,40
10 787,18
0,14
0,23
Obszar Chemików
5,32
13 000,19
0,35
0,26
Źródło: Dane z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu, opracowanie własne
Strona 51
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025
Aktywność społeczna mieszkańców
Aktywność społeczną na Obszarze Chemików przeanalizowano przez pryzmat partycypacji
wyborczej mieszkańców oraz ich chęci do podejmowania współpracy w ramach działalności
organizacji pozarządowych (NGO). Kryterium to zostało zobrazowane poprzez liczbę
działających stowarzyszeń i fundacji oraz frekwencję wyborczą w ostatnich 5 latach. Teren
charakteryzuje się wysoką liczbą NGO. Jest to 60 organizacji pozarządowych, których działania
związane są m.in. z wypoczynkiem dzieci i młodzieży, turystyką i krajoznawstwem, wspieraniem
i upowszechnianiem kultury fizycznej, ochroną dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
rozwijaniem i współpracą między społeczeństwami z różnych krajów, przeciwdziałaniem
uzależnieniom i patologiom społecznym, szeroko rozumianą pomocą społeczną, ekologią
i ochroną zwierząt oraz promocją i organizacją wolontariatu. Duża liczba funkcjonujących
organizacji pozarządowych na tym terenie świadczy o aktywności społecznej mieszkańców,
którzy chętnie angażują się w działania prowadzone przez te instytucje i korzystają z ich oferty.
Dla rozwoju i funkcjonowania NGO ważną rolę odgrywa również działające na obszarze
wyznaczonym do rewitalizacji Centrum Organizacji Pozarządowych. Instytucja ta wspiera
organizacje pozarządowe i fundacje w ich działalności oraz pogłębia współpracę NGO
z Urzędem Miasta Oświęcim. Drugim kryterium pomocnym w ocenie aktywności mieszkańców
jest analiza wyborcza od 2010 roku. Jej wyniki wskazują na ogólną niższą frekwencję wyborczą
mieszkańców tego terenu w porównaniu z terenem całego miasta. Dane te obrazują niską
partycypację obywatelską mieszkańców Obszaru Chemików. W latach 2010 – 2015 wyższą
frekwencją cieszyły się wybory prezydenckie i parlamentarne w 2010 roku, jak i te same elekcje
z 2015 roku. Bardzo niską frekwencję zaobserwowano w czasie referendum ogólnokrajowego
w 2015 r. Spadająca partycypacja wyborcza jest trendem ogólnopolskim. Od 1990 roku
zwiększa się w Polsce zjawisko absencji wyborczej. Jej główną przyczyną jest przede wszystkim
niewykształcenie
społeczeństwa
obywatelskiego,
brak
świadomości politycznej,
jak
i nierozumienie funkcjonowania mechanizmów związanych z polityką krajową i samorządową.
Tabela 11 Organizacje pozarządowe w Obszarze Chemików
Liczba ludności
Liczba organizacji
pozarządowych
Organizacje pozarządowe
w stosunku do liczby ludności wskaźnik aktywności
Obszar Chemików
7 706
60
0,78%
Obszar Miasta Oświęcim
39 444
160
0,41%
Wyszczególnienie
Źródło: Dane Urzędu Miasta Oświęcim, grudzień 2015 r.
Strona 52
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025
4.1.2 Sfera techniczna
Wyznaczony do rewitalizacji Obszar obejmuje teren o powierzchni ok. 106,50 ha i stanowi część
najstarszego oświęcimskiego osiedla – Chemików. Osiedle to, ze względu na swoją wielkość,
zostało podzielone na cztery jednostki pomocnicze: największe Osiedle Północ oraz Osiedle
Południe, Osiedle Wschód i Osiedle Zachód. W ramach Osiedla Zachód odmienną architekturą
(10-piętrowe wielorodzinne budynki mieszkalne) wyróżnia się osiedle S-Centrum.
Teren wytypowany do objęcia procesem rewitalizacji charakteryzuje się gęstą zabudową
mieszkaniową, w której dominują bloki 2-piętrowe budowane w systemie starego
budownictwa. Aż 77 budynków wielorodzinnych powstało przed 1945 rokiem, następnie
w latach 1946-1989 wybudowano 146 budynków. Po roku 1990 wybudowany został zaledwie
1 budynek wielorodzinny. Średnia liczba osób zamieszkujących w lokalu mieszkalnym w latach
2010-2015 obniżała się systematycznie. Związane jest to z zauważalną na terenie miasta
tendencją spadkową liczby mieszkańców, a także z rosnącym zapotrzebowaniem na większą
powierzchnię użytkową mieszkań.
Tabela 12 Średnia liczba osób zamieszkujących w mieszkaniu w latach 2010-2015 na Obszarze Chemików
Wyszczególnienie
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2,07
2,04
Średnia liczba osób zamieszkująca lokale mieszkalne
Obszar Chemików
2,25
2,23
2,16
2,11
Źródło: Dane ze wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych funkcjonujących na terenie Miasta Oświęcim, stan na listopad 2015 r.
Charakter zabudowy i jej wiek powoduje występowanie szeregu czynników negatywnych
związanych z ich niskim wyposażaniem, w szczególności dotyczy to wykorzystywanych źródeł
ciepła oraz występowania budynków, których pokrycia dachowe lub inne elementy
są wykonane z azbestu. Na obszarze znajduje się ciągle 14 budynków, w których
zidentyfikowano ten problem. Ważną kwestią wydaje się również analiza źródeł ciepła
wykorzystywanych w budynkach. W obszarze tym ciągle odnotowuje się znaczną liczbę pieców
węglowych starszej generacji. Jednocześnie jednak zwiększa się liczba pieców gazowych
– obecnie funkcjonują one w 73 budynkach. Cześć obszaru wykorzystuje również ciepło
systemowe dostarczane przez PEC sp. z o.o.. liczba podłączeń wynosi 218 (z czego 191 do
budynków mieszkaniowych, a 27 do innych obiektów).
Wiek infrastruktury oraz charakter zabudowy pociąga za sobą konieczność ponoszenia
systematycznych nakładów na inwestycje, remonty itp. Należy zauważyć, że obszar wyróżnia
Strona 53
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025
niska jakość infrastruktury towarzyszącej, w szczególności małej architektury, miejsc
wypoczynku czy placów zabaw. O ile stan samych budynków systematycznie się poprawia, o tyle
konieczne są działania mające na celu poprawę przestrzeni publicznej, z której korzystać będą
mogli wszyscy mieszkańcy, zwłaszcza osoby starsze.
4.1.3 Sfera funkcjonalno-przestrzenna
Analiza funkcjonalna i przestrzenna skupia się przede wszystkim na prezentacji uwarunkowań
przestrzennych oraz dostępu do określonych funkcji, usług publicznych w Obszarze Chemików.
Uwarunkowania przestrzenne obszaru są zdeterminowane dwoma podstawowymi czynnikami.
Pierwszym z nich jest okres budowy większości budynków mieszkalnych – II Wojna Światowa.
Osiedle powstało jako zaplecze dla rozwijanego przemysłu chemicznego. Układ przestrzenny
zdeterminowała przede wszystkim użyteczność i maksymalne wykorzystanie miejsca.
Jest to widoczne do dzisiaj – zabudowa jest stosunkowo ciasna, brak jest zagospodarowania
przestrzeni między budynkami. Drugim jest oddzielenie buforem zieleni Obszaru Chemików
od terenów przemysłowych. Obszar ten stanowi obecnie nie do końca wykorzystany teren
zielony.
Na osiedlu Chemików funkcjonują m.in. obiekty kulturalne, sportowe, szkoły, placówki służby
zdrowia, pawilony handlowe, wśród których wymienić można:
– krytą pływalnię,
– halę lodową,
– Oświęcimskie Centrum Kultury (OCK),
– 3 szkoły podstawowe, w tym jedna z oddziałami integracyjnymi,
– 1 Zespół Szkół (szkoła podstawowa sportowa oraz gimnazjum z klasami sportowymi),
– 1 gimnazjum,
– 1 Powiatowy Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych
(w tym gimnazjum mistrzostwa sportowego),
– 1 sekcja opieki nad małymi dziećmi przy Dziennym Domu Pomocy,
– 6 przedszkoli,
– 2 przychodnie lekarskie,
– Szpital Powiatowy,
– Starostwo Powiatowe,
Strona 54
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025
– Kościół pw. św. Maksymiliana Marii Kolbe,
– Dzienny Dom Pomocy,
– Środowiskowy Dom Samopomocy,
– Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
– Młodzieżowy Dom Kultury,
– Miejską Bibliotekę Publiczną (MBP).
Na poniższej grafice w schematyczny sposób zaprezentowano zagospodarowanie przestrzenne
podobszaru rewitalizacji ze szczególnym uwzględnieniem budynków użyteczności publicznej.
Grafika 18 Kluczowe obiekty użyteczności publicznej w obrębie obszaru Chemików
Źródło: opracowanie własne
Jak to zostało pokazane powyżej, liczba podmiotów świadczących różne usługi publiczne jest
znacząca, a dostęp do nich dla mieszkańców łatwy. Zwraca uwagę znaczna liczba obiektów
sportowych oraz podmiotów edukacyjnych.
Strona 55
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025
Drugim z kluczowych czynników analizowanych w ramach sfery funkcjonalno-przestrzennej jest
dostęp do terenów rekreacyjnych. Na poniższej grafice zaprezentowano występowanie
obszarów, stref zieleni miejskiej i cieków wodnych. Z punktu widzenia jakości życia
mieszkańców należy zwrócić uwagę na enklawy zieleni w centrum Obszaru i na jej deficyty,
które wynikają z silnego zurbanizowania terenu i jego funkcji mieszkalno-usługowych.
Z perspektywy procesu rewitalizacji uznaje się za istotne rozwijanie przestrzeni zielonej
oraz dbanie o jej jakość.
Grafika 19 Analiza zieleni na Obszarze Chemików
Źródło: opracowanie własne
4.1.4 Sfera gospodarcza
Obszar Chemików, oprócz funkcji mieszkalnych, pełni również funkcje gospodarcze. Liczba
podmiotów gospodarczych wynosi 505, co stanowi 11,71% ogólnej liczby firm w mieście.
Wskaźnik aktywności gospodarczej na tym terenie przedstawia tabela poniżej.
Tabela 13 Wskaźnik aktywności gospodarczej dla podobszaru Chemików
Strona 56
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025
Liczba Ludności
Liczba podmiotów
gospodarczych
Wskaźnik aktywności gospodarczej
(zarejestrowana działalność gospodarcza
w stosunku do liczby ludności)
Obszar Chemików
7 706
505
6,55%
Obszar Miasta
Oświęcim
39 444
4 313
10,93%
Wyszczególnienie
Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych z CEIDG, grudzień 2015 r.
Wśród podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na podobszarze Chemików zdecydowana
większość to niewielkie firmy w formie jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki
cywilnej. Występuje tutaj duże skupisko przedsiębiorstw pełniących głównie usługi: medyczne,
w zakresie inżynierii, oprogramowania, usługi ubezpieczeniowe oraz agencje reklamowe,
restauracje i placówki gastronomiczne. Ponadto na tym terenie występuje znaczna liczba firm
świadczących usługi okołoturystyczne (działalność pilotów wycieczek).
Zgodnie z danymi z GUS procentowy udział firm w poszczególnych sekcjach PKD działających
na terenie obszaru zdegradowanego przedstawia się następująco:
Tabela 14 Struktura podmiotów gospodarczych w sekcji PKD (2007)
Sekcja
A – Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
B – Górnictwo i wydobywanie
C – Przetwórstwo przemysłowe
D – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą
wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
E – Dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana
z rekultywacją
F – Budownictwo
G – Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, włączając
motocykle
H – Transport i gospodarka magazynowa
I – Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
J - informacja i komunikacja
K – Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
L – Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
M - Działalność profesjonalna naukowa i techniczna
N – Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
O – Administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe zabezpieczenia
społeczne
P – Edukacja
Q - Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
R – Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
S – Pozostała działalność usługowa
T – Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników, gospodarstwa domowe
produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby
U – Organizacje i zespoły eksterytorialne
Odsetek podmiotów
gospodarczych
w Obszarze Chemików
0,65%
0,00%
3,87%
0,00%
0,00%
10,97%
27,31%
5,16%
4,73%
3,44%
4,73%
1,08%
13,76%
5,38%
0,00%
3,66%
8,17%
1,51%
5,59%
0,00%
0,00%
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS (Bazy Internetowej REGON)
Strona 57
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025
4.1.5 Sfera środowiskowa
Zagadnienia środowiskowe charakterystyczne dla miasta Oświęcimia mają wymiar makro
(jednorodny dla całego miasta). Dla zapewnienia pełnego obrazu sytuacji w tym zakresie,
analizie starano się poddać czynniki, które mają największy wpływ na jakość życia w mieście.
Miasto Oświęcim jest jednostką w znacznym stopniu obciążoną niską emisją. Ma ona
negatywny wpływ na zdrowie mieszkańców. Na podstawie danych zawartych w Programie
Ograniczania Niskiej Emisji dla miasta Oświęcim dokonano oszacowania emisji zanieczyszczeń
dla Obszaru Chemików. Zaprezentowano je w poniższej tabeli.
Tabela 15 Emisja zanieczyszczeń w Obszarze Chemików
Substancja
PM 10
PM 2,5
CO2
BaP
SO2
NOx
CO
Ilość [Mg/rok]
Obszar Chemików
16,1
15,4
7276,8
0,0
32,3
29,6
142,9
Oświęcim
198,0
189,8
501 902,7
0,134
2 434,4
1 277,6
1 456,6
Źródło: Opracowanie własne na podstawie PONE dla miasta Oświęcimia
Prezentowane dane wskazują wprost na ograniczoną rolę Obszaru jako miejsca emisji
wskazanych substancji. Jednakże podkreślić należy, iż znajduje się on w bezpośrednim
sąsiedztwie terenów przemysłowych, które odpowiadają za znaczną cześć emisji C02 i SO2
w mieście. W związku z tym Obszar jest wyraźnie obciążony emisją pochodzącą nie tylko
ze źródeł zlokalizowanych na miejscu. Ważnym źródłem emisji z Obszaru są piece węglowe, jak
również ruch samochodowy, związany między innymi z funkcjonującymi podmiotami
świadczącymi usługi publiczne. Ten ostatni czynnik powoduje duże obciążenie obszaru
hałasem. Zgodnie z uzyskanymi danymi identyfikowany poziom hałasu (powyżej 60 dB(A)) jest
znacznie wyższy od średniej dla miasta na poziomie 55,34 dB(A).
Jak zostało to pokazane pomimo statystycznie korzystnej sytuacji w sferze środowiskowej,
analiza szerszego kontekstu wskazuje na zagrożenia oddziaływujące z zewnątrz Obszaru,
zwłaszcza z sąsiadujących terenów przemysłowych.
4.1.6 Analiza stanu kryzysowego
Stan kryzysowy identyfikowany na Obszarze Chemików skupia się głównie na czynnikach
związanych z poziomem przedsiębiorczości, który koreluje z niedostatecznym poziomem
kapitału społecznego i ludzkiego (indeks starości). Główną przyczyną tego stanu rzeczy jest
dominująca funkcja mieszkaniowa i gęstość zaludnienia wynikająca z koncentracji bloków
Strona 58
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025
mieszkalnych budowanych po 1945 roku. Niski poziom przedsiębiorczości oraz postępująca
degradacja techniczna to konsekwencja stosunkowo „młodego” charakteru obszaru.
Urbanistyka omawianego terenu został zaprojektowana z myślą o stworzeniu zaplecza
pod miejscowy przemysł, głównie zakłady chemiczne. Tym samym Obszar Chemików
zamieszkują głównie robotnicy oraz specjaliści technolodzy. Wskazane grupy w większości mają
charakter napływowy, funkcjonowanie ograniczonych więzi społecznych negatywnie wpływa
na lokalną gospodarkę, która jest uzależniona od dużych zakładów, a z drugiej strony sfera
usługowa ogranicza się do zaspokajania podstawowych potrzeb mieszkańców (handlowych
oraz związanych z drobnym rzemiosłem). Skutkiem tego stanu rzeczy jest niska aktywność
społeczna oraz niski poziom aktywności obywatelskiej. Warto również podkreślić problem
silnego starzenia się społeczności zamieszkującej obszar, jest to rezultat ogólnej sytuacji
w kraju, niemniej na tle miasta obszar zmaga się z silniejszym natężeniem tego zjawiska.
Ponadto struktura populacji silnie zaawansowanej wiekowo wpływa na częstsze potrzeby
w zakresie usług publicznych głównie związane z świadczeniami opiekuńczymi. Warto
podkreślić, że oferta usług z zakresu służby zdrowia znajduje się poza obszarem wsparcia
co negatywnie oddziałuje na osoby starsze oraz niepełnosprawne. Zagospodarowanie obszaru
podlega stopniowej poprawie niemniej nie jest ona kompletna z punktu widzenia zmieniających
się potrzeb oraz narastania problemów o charakterze cywilizacyjnym. Wspominana wcześniej
degradacja techniczna jest rezultatem niedofinansowania i wysokiej kosztochłonności
–
głównie
prac
termomodernizacyjnych.
Starsza
zabudowa
częściowo
jest
już
wyremontowana, jednakże potrzeby w tym zakresie są znaczne (warto wspomnieć o wątku
niedostatecznej estetyczności części fasad pokrytych graffiti) i wpływają na ograniczanie
standardu życia – również w wymiarze środowiskowym. W ramach sfery środowiskowej
dla jakości życia istotna jest kwestia hałasu, która wpływa bezpośrednio na zdrowie
mieszkańców. Źródłem tego problemu jest brak szczelnego i kompleksowego odgrodzenia
strefy mieszkaniowej od części komunikacyjnej. Wynikają z tego potrzeby dostosowania
terenów zielonych i tworzenia buforowych stref zadrzewienia. Podsumowując identyfikowany
stan
kryzysowy
to
splot
czynników
społecznych,
środowiskowych,
technicznych
i gospodarczych. Jednocześnie diagnozowana sytuacja w dużej mierze wynika z przyjętych
rozwiązań urbanistycznych oraz tworzonych powiązaniach funkcjonalnych w latach
Strona 59
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025
powojennych. W kolejnych rozdziałach przedstawiono dane empiryczne, które uzasadniają
konieczność rewitalizacji Obszaru Chemików.
4.1.7 Potencjały obszaru Chemików
Obszar Chemików jako teren przewidziany do rewitalizacji posiada istotne potencjały z punktu
widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego tego terenu i całego miasta. Przywrócenie
funkcjonalności Obszaru Chemików oraz nadanie temu miejscu nowych funkcji wiąże się
z efektywnym wykorzystaniem istniejących potencjałów, które zostały zidentyfikowane
na etapie szczegółowej diagnozy obszaru zdegradowanego. Z perspektywy wdrażania
programu rewitalizacji warto wskazać kluczowe zalety Obszaru Chemików, które będą
determinowały zakres i skuteczność działań rewitalizacyjnych.
1. Obszar Chemików charakteryzuje się silnie rozwiniętą funkcją usługową, na omawianym
terenie znajdują się i prowadzą działalność m.in. liczne instytucje edukacyjne,
kulturowe, administracyjne, takie jak Oświęcimskie Centrum Kultury (OCK), placówki
oświatowe (1 zespół szkół, 1 gimnazjum), żłobek, 3 przedszkola, Starostwo Powiatowe
czy też Dzienny Dom Pomocy, Młodzieżowy Dom Kultury, Środowiskowy Dom
Samopomocy.
2. W obrębie szeroko rozumianych kwestii społecznych Obszar Chemików wyróżnia
się korzystniejszymi wskaźnikami z zakresu bezpieczeństwa na tle miasta
oraz pozostałych podobszarów kryzysowych. Jest to szczególnie ważne w kontekście
dużej gęstości zaludnienia obszaru oraz zabudowy w formie bloków mieszkaniowych.
Informacje uzyskane od mieszkańców wskazują jednak na niższe poczucie
bezpieczeństwa niż wynika to ze statystyk. Źródeł takiego stanu rzeczy upatrywać należy
przede wszystkim w znacznej liczbie drobnych naruszeń prawa, które nie są zgłaszane
na Policję i tym samym nie znajdują się w prowadzonych statystykach.
3. Relatywnie wysoki poziom bezpieczeństwa przeczy stereotypowemu postrzeganiu tego
typu przestrzeni publicznych jako niebezpiecznych oraz umożliwia skoncentrowanie się
na minimalizacji zjawisk związanych z bezrobociem, biedą, marginalizacją społeczną
oraz aktywizacją grup defaworyzowanych.
4. Potencjałem obszaru jest duży odsetek terenów zielonych, które stanowią istotny
element miejskiego ekosystemu oraz naturalną strefę wypoczynku i rekreacji
Strona 60
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025
dla mieszkańców obszaru, jak również pozostałych mieszkańców miasta, turystów
i gości odwiedzających miasto Oświęcim. Podkreślić tu jednak trzeba, iż tereny zielone
stanowią naturalny bufor oddzielający osiedle od terenów przemysłowych.
5. Obszar Chemików poza pełnieniem funkcji mieszkaniowej, usługowej i rekreacyjnej
stanowi również teren koncentracji prowadzenia działalności przez lokalne organizacje
pozarządowe. W granicach zdelimitowanego terenu zidentyfikowano łącznie 60
stowarzyszeń, fundacji i organizacji społecznych (stanowią one 37,5% wszystkich NGO’s
funkcjonujących w mieście). Z punktu widzenia kompleksowego charakteru niniejszego
Programu i wymiaru społecznego rewitalizacji silny sektor organizacji pozarządowych
stanowi potencjał umożliwiający skuteczne przeobrażenie Obszaru i poprawę jakości
życia jego mieszkańców.
6. Obszar Chemików charakteryzuje się również dobrą dostępnością komunikacyjną, która
korzystnie wpływa na mobilność mieszkańców. Jest to szczególnie istotne z punktu
widzenia dużej gęstości zaludnienia i wysokiego odsetka osób zamieszkujących teren
na tle pozostałych obszarów rewitalizowanych oraz całego miasta (udział mieszkańców
na obszarze Chemików oscyluje na poziomie 19,54%).
4.2 Obszar Stare Miasto
Obszar Stare Miasto stanowi historyczne centrum miasta, mieszczące się na prawym brzegu
rzeki Soły. W granicach obszaru znajduje się oświęcimska starówka wraz z okalającymi ją
uliczkami. Jest to teren obejmujący około 68,27 ha, w skład którego wchodzą tereny Starego
Miasta, Bulwarów, osiedla Fika i budynki przy ul. Górnickiego oraz strefa między ul. Krasickiego
a ul. Fryderyka Chopina. Obszar Starego Miasta jest zamieszkiwany przez 2 018 osób.
Aktualnie Obszar Stare Miasto stanowi centrum społeczne, gospodarcze i turystyczne (liczne
zabytki dziedzictwa kultury materialnej) Oświęcimia, pełniąc tym samym funkcje zarówno
reprezentacyjne, jak również symboliczne.
Strona 61
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025
Grafika 20 Mapa poglądowa Obszaru Stare Miasto
Źródło: opracowanie własne
Strona 62
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025
4.2.1 Sfera społeczna
Struktura ludności
Obszar Starego Miasta zamieszkiwany jest przez 2 018 osób, co stanowi 5,12% ogółu
mieszkańców miasta. Struktura ludności charakteryzuje się spadkiem liczby osób w wieku
przedprodukcyjnym i produkcyjnym. Ta tendencja utrzymuje się od 2010 roku. Jednocześnie
wzrasta liczba osób w wieku poprodukcyjnym, co świadczy o starzeniu się mieszkańców. Można
zaobserwować stały wzrost liczby meldunków w latach 2012-2014, w tym odsetek zameldowań
noworodków wynosi 23,86%. Na tle całego miasta wskaźniki udziału procentowego
poszczególnych grup wiekowych są korzystniejsze w tym obszarze, niż dla całego Oświęcimia
– zamieszkuje tu proporcjonalnie więcej osób w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym, zaś
udział osób starszych w ogólnej liczbie mieszkańców jest o ponad 5 punktów procentowych
mniejszy. Poniższe tabele przedstawiają dane związane z liczbą ludności według kategorii.
Tabela 16 Liczba ludności wg kategorii: w wieku przedprodukcyjnym, w wieku produkcyjnym i w wieku poprodukcyjnym
- Obszar Stare Miasto
Wyszczególnienie
2010
2011
2012
2013
2014
Liczba ludności w wieku przedprodukcyjnym
Obszar Stare Miasto
420
403
370
365
350
Obszar Miasta Oświęcim
6673
6494
6419
6383
6277
Liczba ludności w wieku produkcyjnym
Obszar Stare Miasto
1425
1397
1364
1357
1309
Obszar Miasta Oświęcim
25131
24765
24424
24107
23766
Liczba ludności w wieku poprodukcyjnym
Obszar Stare Miasto
Obszar Miasta Oświęcim
344
338
340
341
357
8667
8878
9050
9174
9401
Liczba ludności razem
Obszar Stare Miasto
2189
2138
2074
2063
2016
Obszar Miasta Oświęcim
40471
40137
39893
39664
39444
Źródło: Dane z Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Oświęcim dla poszczególnych obszarów oraz z Głównego Urzędu
Statystycznego dla Miasta Oświęcim
Tabela 17 Liczba osób zameldowanych, w tym noworodków i wymeldowanych na Obszarze Stare Miasto
Wyszczególnienie
2010
2011
2012
2013
2014
Liczba osób zameldowanych
Obszar Stare Miasto
49
68
54
86
88
Obszar Miasta Oświęcim
307
286
326
367
373
26
38
Liczba osób wymeldowanych
Obszar Stare Miasto
24
35
45
Strona 63
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025
Wyszczególnienie
Obszar Miasta Oświęcim
2010
2011
2012
2013
2014
532
513
462
472
476
Liczba zameldowań noworodków
Obszar Stare Miasto
20
25
13
24
21
Obszar Miasta Oświęcim
375
344
316
363
288
Źródło: Dane z Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Oświęcim oraz z Głównego Urzędu Statystycznego
Przestępczość
Analiza porównawcza danych na Obszarze Starego Miasta wykazała najwyższe przekroczenia
wartości wskaźników związanych z odnotowanymi zgłoszeniami przestępstw i wykroczeń
w stosunku do tych samych danych przedstawionych dla całego miasta. Można tu zanotować
najwyższy, wśród wyznaczonych czterech podobszarów, poziom przestępczości. Ogólna liczba
rejestrowanych przestępstw w przeliczeniu na 100 mieszkańców Obszaru jest o ponad połowę
wyższa w porównaniu do całego miasta. Biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców tego terenu
można stwierdzić, iż jest to sytuacja wskazująca na duże skupisko zachowań patologicznych
oraz przestępczości.
Tabela 18 Wskaźniki dotyczące bezpieczeństwa na Obszarze Stare Miasto na tle miasta Oświęcimia (stan na 2014 rok)
Ogólna liczba
Przestępstwa
Zniszczenia mienia Kradzieże, w tym Nietrzeźwi
Oszustwa w
przestępstw
narkotykowe
w przeliczeniu
z włamaniem
kierowcy
przeliczeniu
w przeliczeniu
w przeliczeniu
na 100
na 100
na 100
na 100
na 100
na 100
mieszkańców
mieszkańców mieszkańców mieszkańców
mieszkańców
mieszkańców
obszaru
obszaru
obszaru
obszaru
obszaru
obszaru
Miasto Oświęcim
2,01
0,33
0,73
0,21
0,30
0,16
Obszar Stare
Miasto
3,37
0,45
1,09
0,89
0,20
0,35
Źródło: Dane z Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu i Straży Miejskiej w Oświęcimiu, opracowanie własne
Bezrobocie
Natężenie
zjawiska
bezrobocia
na
Obszarze
Starego
Miasta
jest
wyższe,
niż na terenie Oświęcimia i wskazuje na dużą skalę tego problemu. Potwierdza to liczba
bezrobotnych w przeliczeniu na 100 mieszkańców obszaru. Szczególnie dotkliwą formą zjawiska
bezrobocia jest liczba bezrobotnych z wykształceniem podstawowym i gimnazjalnym
stanowiących największą grupę. Świadczy to o niskich kwalifikacjach obecnie pożądanych
na rynku pracy lub ich braku. Zdecydowanie lepiej przedstawia się wskaźnik osób bezrobotnych
z wykształceniem wyższym (6,25%).
Strona 64
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025
Tabela 19 Wskaźniki dotyczące bezrobocia na Obszarze Stare Miasto na tle miasta Oświęcimia (stan na 2014 rok)
Miasto Oświęcim
Obszar Stare Miasto
3,54
5,55
2,08
3,02
58,85%
54,46%
23,94%
44,64%
26,88%
29,46%
33,19%
19,64%
15,99%
6,25%
Liczba bezrobotnych w przeliczeniu na 100
mieszkańców obszaru
Liczba bezrobotnych kobiet w przeliczeniu na
100 mieszkańców obszaru
Udział % kobiet w liczbie bezrobotnych ogółem
Udział % bezrobotnych z wykształceniem
podstawowym i gimnazjalnym
Udział % bezrobotnych z wykształceniem
zasadniczym zawodowym
Udział % bezrobotnych z wykształceniem:
licealne ogólnokształcące, średnie zawodowe,
pomaturalne/policealne
Udział % bezrobotnych z wykształceniem
wyższym
Źródło: Dane z Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu, opracowanie własne
Korzystanie z pomocy społecznej i uzależnienia
Dominującym problemem obszaru rewitalizacji jest wysokość udzielonych świadczeń
socjalnych, która dwukrotnie przewyższa kwotę świadczeń przyznawanych na terenie całego
miasta. Skala wsparcia MOPS udzielnego dla mieszkańców tego terenu wynika przede
wszystkim z dużego skupiska patologii (przemoc, alkoholizm, uzależnienie od narkotyków,
bezdomność),
wysokiej
przestępczości
oraz
wskaźnika
bezrobocia.
Potwierdza
to przeprowadzona analiza danych uzyskanych dla obszaru rewitalizacji.
Tabela 20 Wskaźniki dotyczące pomocy społecznej na Obszarze Stare Miasto na tle miasta Oświęcimia (stan na 2014 rok)
Liczba klientów MOPS
w przeliczeniu na 100
mieszkańców obszaru
Kwota udzielonych
świadczeń MOPS
w przeliczeniu na 100
mieszkańców obszaru
[zł]
Liczba uzależnionych
od alkoholu na 100
mieszkańców obszaru
Ofiary przemocy
w przeliczeniu
na 100 mieszkańców
obszaru
Miasto Oświęcim
5,40
10 787,18
0,145
0,23
Obszar Stare Miasto
5,80
20 701,35
0,20
0,40
Źródło: Dane MOPS w Oświęcimiu, opracowanie własne
Aktywność społeczna mieszkańców
Z danych Urzędu Miasta wynika, że na diagnozowanym terenie funkcjonują 22 organizacje
pozarządowe. Prowadzą one działalność w obszarach związanych z wypoczynkiem dzieci
i młodzieży, turystyką i krajoznawstwem, wspieraniem i upowszechnianiem kultury fizycznej,
ochroną dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, rozwijaniem i współpracą między
społeczeństwami z różnych krajów, szeroko rozumianą pomocą społeczną, wsparciem
Strona 65
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025
przedsiębiorczości oraz promocją i organizacją wolontariatu. W porównaniu do liczby
organizacji pozarządowych działających w całym mieście na Obszarze Starego Miasta
funkcjonuje niewielka liczba tych instytucji. Wskaźnik ten świadczy o mniejszym
zainteresowaniu mieszkańców aktywnością społeczną oraz współdziałaniem z funkcjonującymi
na obszarze rewitalizacji organizacjami. Fakt ten potwierdza również obserwacja frekwencji
wyborczej podczas wyborów. Analiza frekwencji wyborczej od 2010 roku wskazuje na ogólną
niższą frekwencję mieszkańców tego terenu w porównaniu z terenem całego miasta. Jednym
wyjątkiem, gdzie frekwencja wyborcza była wyższa niż średnia w Oświęcimiu, były wybory
do Parlamentu Europejskiego przeprowadzone w 2014 roku. Absencja wyborcza, jak pokazują
to badania ogólnopolskie, jest związana z niską świadomością obywatelską mieszkańców,
brakiem zaufania do polityków i ich działań oraz nieznajomością mechanizmów kierujących
polityką lokalną i krajową.
Tabela 21 Organizacje pozarządowe w Obszarze Stare Miasto
Liczba ludności
Liczba organizacji
pozarządowych
Organizacje pozarządowe
w stosunku do liczby ludności wskaźnik aktywności
Obszar Stare Miasto
2 018
22
1,09%
Obszar Miasta Oświęcim
39 444
160
0,41%
Wyszczególnienie
Źródło: Dane Urzędu Miasta Oświęcim, grudzień 2015 r.
4.2.2 Sfera techniczna
Obszar jest najstarszą częścią miasta, którą wyróżniają liczne zabytki oraz instytucje kultury itp.
W ciągu ostatnich lat przeszedł stopniową modernizację. Wykonane zostały prace renowacyjne
Zamku Piastowskiego i wzgórza zamkowego, gdzie powstało muzeum. Obecnie można
tam poznać kolejne oblicza miasta, dzięki wystawie stałej, wystawom czasowym i tematycznym
oraz organizowanym imprezom kulturalnym. Ponadto przebudowano ul. Krasickiego,
ul. Kościelną z placem ks. Skarbka w rejonie Centrum Żydowskiego i Synagogi, zmodernizowano
ul. Bulwary wraz z przylegającym do tej ulicy parkingiem. Uregulowane zostały sprawy
własnościowe płyty Rynku Głównego, wyburzono poniemiecki bunkier z okresu II wojny
światowej wraz z zabudowanym na nim obiektem handlowym „Tęcza”. Następnie został
zrewitalizowany Rynek Główny wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Dzięki poczynionym
inwestycjom oświęcimska starówka stała się wizytówką miasta oraz miejscem, gdzie
organizowane są najważniejsze wydarzenia kulturalne. Obecnie osuszane są podziemia Rynku
Strona 66
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025
Głównego w celu przygotowania ich do zwiedzania. Realizowany jest remont Ratusza na Rynku
Głównym, gdzie będzie mieścił się dodatkowy punkt stałej wystawy Muzeum Zamek oraz Punkt
Informacji Turystycznej.
Oprócz lokalizacji wielu zabytków Obszar ten pełni również funkcje mieszkaniowo-usługowe.
Wśród budynków mieszkalnych aż 41 pochodzi sprzed 1945 roku, a 12 wybudowano w latach
1946-1989. Średnia liczba osób zamieszkująca lokal mieszkalny w latach 2010-2015
charakteryzuje się tendencją spadkową, przedstawioną w poniższej tabeli.
Tabela 22 Średnia liczba osób zamieszkujących w mieszkaniu w latach 2010-2015 na Obszarze Stare Miasto
Wyszczególnienie
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2,14
2,15
Średnia liczba osób zamieszkująca lokale mieszkalne
Obszar Stare Miasto
2,41
2,31
2,37
2,25
Źródło: Dane ze wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych funkcjonujących na terenie Miasta Oświęcim, stan na listopad 2015 r.
Wiek zabudowy Starego Miasta niesie ze sobą konsekwencje związane ze stanem technicznym
budynków oraz ich wyposażenia. Pomimo znacznych inwestycji w tym zakresie, w szczególności
w zakresie wymiany źródeł ciepła, Obszar jest jednym z największych emiterów substancji
szkodliwych w mieście. Dzieje się tak pomimo, iż obecnie 116 budynków wyposażonych jest
w kotły gazowe do ogrzewania, a znaczna liczba pozostałych wyposażona jest dostęp do ciepła
systemowego – 125 podłączeń, z czego 76 to obiekty mieszkaniowe, a 69 inne. Obszar pomimo
tego jest ciągle obciążony niską emisją, co zaprezentowano w kolejnych rozdziałach.
Charakter zabudowy, zwłaszcza zabytkowej, pociąga za sobą konieczność ponoszenia
systematycznych nakładów na prace konserwacyjne, remonty itp. W obszarze poprawie uległ
w ostatnim okresie stan przestrzeni publicznej. Planowane jest wykorzystanie potencjału
historycznego i kulturowego miasta dla zwiększenia ruchu turystycznego, wymaga jednak
dalszych nakładów w zakresie inwestycji technicznych
Strona 67
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025
4.2.3 Sfera funkcjonalno-przestrzenna
Stare Miasto jako centrum Oświęcimia pełni szereg funkcji. Jest to miejsce świadczenia usług
publicznych, w tym wykorzystujących tradycje i potencjał historyczny tej części miasta.
Na poniższej grafice w schematyczny sposób zaprezentowano zagospodarowanie przestrzenne
obszaru rewitalizacji ze szczególnym uwzględnieniem budynków użyteczności publicznej.
Grafika 21 Kluczowe obiekty użyteczności publicznej w obrębie obszaru Stare Miasto
Źródło: opracowanie własne
Strona 68
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025
Na Starym Mieście znajduje się wiele atrakcyjnych turystycznie miejsc, które warto zobaczyć.
W związku z tym konieczna jest poprawa warunków obsługi ruchu turystycznego
oraz dostępności do obiektów Starego Miasta. Ponadto ważnym aspektem jest
zagospodarowanie przestrzeni tak, aby ruch turystyczny, który aktualnie głównie ograniczony
jest do Muzeum Auschwitz, docierał w większej liczbie do oświęcimskiej starówki. Turyści będą
mogli zwiedzić jej zabytki oraz w ciekawy sposób spędzić czas. Wpłynie to na zróżnicowanie
atrakcyjności turystycznej miasta oraz rozwój wielowymiarowego lokalnego produktu
turystycznego.
Atrakcyjność turystyczną Starego Miasta tworzą przede wszystkim zabytki. Wśród nich
wymienić można:
– kościół parafialny pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny,
– zespół klasztorny Księży Salezjanów: kościół pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych
i kaplica św. Jacka,
– zespół klasztorny Zgromadzenia Córek Matki Bożej Bolesnej Sióstr Serafitek,
– synagoga,
– Zamek Oświęcimski,
– Ratusz na Rynku,
– układ urbanistyczny Starego Miasta.
Dokładny spis zabytków ruchomych i nieruchomych znajduje się w Gminnym Programie Opieki
nad Zabytkami Miasta Oświęcim na lata 2015-2018, przyjętym Uchwałą nr XIII/226/15 Rady
Miasta Oświęcim z dnia 30.09.2015 r.
Analizę funkcjonalną przeprowadzono również z punktu widzenia występowania obszarów
i stref zieleni miejskiej na podobszarze rewitalizacji Stare Miasto, zaprezentowano
je na poniższej grafice. Warto zwrócić uwagę na rzekę Sołę, która leży w bezpośrednim
sąsiedztwie Obszaru oraz potencjał bulwarów wytyczonych wzdłuż nich. Z punktu widzenia
jakości życia mieszkańców za ważne uznać należy enklawy zieleni w centrum obszaru.
Z perspektywy procesu rewitalizacji uznaje się za istotne rozwijanie przestrzeni zielonej
oraz dbanie o jej jakość.
Strona 69
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025
Grafika 22 Analiza zieleni na obszarze Stare Miasto
Źródło: opracowanie własne
Strona 70
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025
4.2.4 Sfera gospodarcza
W Starym Mieście funkcjonuje 515 podmiotów gospodarczych, co stanowi 12% ogólnej liczby
firm w mieście. Wskaźnik aktywności gospodarczej na tym terenie jest wysoki i jego wartość
to 25,52%.
Tabela 23 Wskaźnik aktywności gospodarczej dla Obszaru Stare Miasto
Liczba Ludności
Liczba podmiotów
gospodarczych
Wskaźnik aktywności
gospodarczej (zarejestrowana
działalność gospodarcza
w stosunku do liczby ludności)
Obszar Stare Miasto
2 018
515
25,52%
Obszar Miasta Oświęcim
39 444
4 313
10,93%
Wyszczególnienie
Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych z CEIDG, grudzień 2015 r.
Większość firm zarejestrowanych na tym terenie zajmuje się usługami i sprzedażą. Wśród usług
wymienić można firmy prawnicze, finansowe (w tym placówki dużych ogólnopolskich banków),
medyczne, edukacyjne, fotograficzne oraz oferujące usługi fryzjerskie i kosmetyczne
W centrum miasta jest stosunkowo niewiele miejsc oferujących usługi gastronomiczno
– hotelarskie. Bardzo istotnym zadaniem jest przyciągnięcie do Obszaru Starego Miasta
inwestorów, dzięki którym oferta noclegowo – gastronomiczna zostanie uatrakcyjniona. Miasto
posiada tereny inwestycyjne na sprzedaż, które mogą zostać przeznaczone pod tego typu
działalność. Na granicy Obszaru znajduje się przestrzeń, w której zlokalizowane są sklepy
wielkopowierzchniowe, takie jak Kaufland, Biedronka, Media Expert, Aldi, a w najbliższym czasie
zostanie otworzona kolejna galeria handlowa.
Odsetek podmiotów gospodarczych w obszarze rewitalizacji zgodnie z podziałem według sekcji
PKD przedstawia poniższa tabela.
Tabela 24 Struktura podmiotów gospodarczych w sekcji PKD (2007)
Sekcja
A – Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
B – Górnictwo i wydobywanie
C – Przetwórstwo przemysłowe
D – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną,
gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
E – Dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność
związana z rekultywacją
F – Budownictwo
Odsetek podmiotów
gospodarczych w Obszarze Stare
Miasto
2,33%
0,00%
6,51%
0,00%
0,00%
4,65%
Strona 71
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025
Odsetek podmiotów
gospodarczych w Obszarze Stare
Miasto
Sekcja
G – Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, włączając
motocykle
H – Transport i gospodarka magazynowa
I – Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
J - informacja i komunikacja
K – Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
L – Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
M - Działalność profesjonalna naukowa i techniczna
N – Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
O – Administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe zabezpieczenia
społeczne
P – Edukacja
Q - Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
R – Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
S – Pozostała działalność usługowa
T – Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników, gospodarstwa domowe
produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby
U – Organizacje i zespoły eksterytorialne
33,49%
1,86%
2,79%
2,09%
5,81%
3,72%
15,58%
3,72%
0,70%
1,86%
5,58%
1,16%
8,14%
0,00%
0,00%
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS (Bazy Internetowej REGON)
4.2.5 Sfera środowiskowa
Poszczególne zagadnienia środowiskowe są charakterystyczne dla całego miasta Oświęcimia
- mają wymiar makro (jednorodny dla całego miasta). Dla zapewnienia pełnego obrazu sytuacji
w tym zakresie, z punktu widzenia obszaru rewitalizacji analizie poddano czynniki, które mają
największy wpływ na jakość życia w mieście.
Oświęcim jest miastem obciążonym wysokim poziomem niskiej emisji, negatywnie wpływającej
na stan zdrowia mieszkańców. Na podstawie danych zawartych w Programie Ograniczania
Niskiej Emisji dla miasta Oświęcim dokonano oszacowania emisji zanieczyszczeń dla Obszaru.
Zaprezentowano je w poniższej tabeli.
Tabela 25 Emisja zanieczyszczeń w Obszarze Stare Miasto
Substancja
PM 10
PM 2,5
CO2
BaP
SO2
NOx
CO
Ilość [Mg/rok]
Stare Miasto
18,7
17,9
10265,8
0,0
38,2
37,7
197,8
Oświęcim
198,0
189,8
501 902,7
0,134
2 434,4
1 277,6
1
456,6
Źródło: Opracowanie własne na podstawie PONE dla miasta Oświęcimia
Obszar Starego Miasta jest miejscem emisji znacznych ilości substancji. Gorsza sytuacja
występuję wyłącznie na terenach przemysłowych oraz na Osiedlu Zasolu. Wynika to z kliku
Strona 72
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025
czynników. Ciągle znaczna liczba mieszkańców korzysta ze starych źródeł ciepła, do tego
spalając paliwa niskiej jakości. Centrum miasta jest znacząco obciążone ruchem
samochodowym. Efektem tych czynników jest bardzo wysoki udział Obszaru w ogólnej emisji
szczególnie PM 10 i PM 2,5, a więc substancji szczególnie niekorzystnych dla zdrowia człowieka.
Duży ruch samochodowy, gęsta zabudowa oraz pełnienie funkcji publicznych powoduje
znaczne natężenie hałasu w tym Obszarze, które przekracza średnie wskaźniki dla miasta.
Podsumowując wskazać należy, iż miasto jako całość zostało uznane jako obszar o wysokim
narażeniu mieszkańców na zanieczyszczenia w powietrzu. Szczególnie niekorzystna sytuacja
w tym zakresie odnotowywana jest właśnie na Starym Mieście.
4.2.6 Analiza stanu kryzysowego
Kryzys identyfikowany na Obszarze oświęcimskiego Starego Miasta to splot czynników
społecznych (ubóstwo, przestępczość, bezrobocie), tematyka środowiskowa (natężenie
hałasu), jak również zjawisko degradacji tkanki miejskiej – głównie dewastacje elewacji czy też
małej architektury. Przyczyny odnotowanego stanu rzeczy są typowe dla części śródmiejskich,
niemniej należy podkreślić specyfikę oświęcimskiego Starego Miasta, gdzie znajduje
się przestrzeń silnie zawłaszczona przez środowiska patologiczne (głównie w obrębie bulwarów
oraz w ciągach bocznych uliczek obszaru). Skutkiem koncentracji wskazanych zjawisk jest
ponadprzeciętna liczba rejestrowanych zdarzeń przez Policję oraz służby porządkowe. Źródła
tego stanu rzeczy należy upatrywać m.in. w niskim statusie ekonomicznym mieszkańców,
stratyfikacji pozycji społecznej, a tym samym dziedziczenia zjawiska biedy. Stare Miasto
to również Obszar zamieszkiwany przez coraz starszą populacje. Tę sytuację wzmacnia
ograniczony potencjał osiedleńczy wynikający ze złej renomy Starego Miasta i jego wizerunku.
Jednocześnie omawiany Obszar jest zdominowany przez prywatnych właścicieli, którzy
nie dysponują wystarczającymi środkami na remonty i renowacje swoich nieruchomości.
Z punktu widzenia deficytów należy podkreślić braki w małej architekturze, co biorąc pod uwagę
funkcję administracyjną i symboliczną Obszaru jest istotnym problemem. Wśród skutków
analizowanych zjawisk należy podkreślić niski poziom aktywności na obszarze, który wymaga
intensywnych działań naprawczych ukierunkowanych głównie na jego ożywienie społeczne oraz
gospodarcze. Wyludnianie się centrów miast, ich zamieranie w godzinach popołudniowych
to bolączka miast średniej wielkości, jak również wzrastających ośrodków miejskich
oraz gospodarczych. Konsekwencją wskazanych procesów suburbanizacyjnych jest drenaż
Strona 73
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025
najbardziej wartościowej tkanki ludzkiej zamieszkującej teren na rzecz grup defaworyzowanych
i marginalizowanych. Jednocześnie należy podkreślić fakt, że Obszar Stare Miasto w zakresie
negatywnych czynników społecznych może promieniować na pozostałe części miasta i jest
to bez wątpienia ważne zagrożenie. Podsumowując, Stare Miasto boryka się z problemami
społecznymi wynikającymi z czynników ekonomicznych i demograficznych, a podstawową
konsekwencją tego stanu jest radykalne ograniczenie życia społeczno-gospodarczego na tym
terenie. W istocie problemy środowiskowe oraz czynniki identyfikowane w obrębie sfery
technicznej to pochodna koncentracji problemów i przede wszystkim wyzwanie dla operatora
procesu rewitalizacji.
4.2.7 Potencjały Obszaru Stare Miasto
Stare Miasto jest jedną z kluczowych części miasta z punktu widzenia możliwości rozwoju
gospodarczego, zwłaszcza w zakresie przemysłów czasu wolnego. Wzmocnienie funkcji
gospodarczych wymaga jednak rozwiązania szeregu problemów społecznych, jak również
technicznych
i
przestrzennych.
Podobszar
wyróżnia
się
szczególnymi
walorami
architektonicznymi i historycznymi. Przywrócenie funkcjonalności Obszaru Stare Miasto oraz
nadanie terenowi nowych funkcji wiąże się z efektywnym wykorzystaniem istniejących
potencjałów, które zostały zidentyfikowane na etapie szczegółowej diagnozy obszaru
zdegradowanego. Poniżej wskazano kluczowe potencjały Obszaru Stare Miasto, które będą
determinowały zakres i skuteczność działań rewitalizacyjnych.
1. Stare Miasto to jeden z dwóch obszarów miasta, który przyciąga turystów stanowiąc
tym samym atrakcję turystyczną (głównym punktem kanalizującym ruch turystyczny
w mieście jest Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau). Wyzwaniem stojącym przed
miastem jest przyciągnięcie części turystów odwiedzających PMAB na omawiany obszar
ze względu na konieczność dywersyfikacji ruchu turystycznego. Zasadniczym
potencjałem w tym kontekście są zabytki dziedzictwa materialnego i niematerialnego
oraz historyczny układ architektoniczno-urbanistyczny o wyjątkowej wartości
kulturowo-historycznej objęty ochroną konserwatorską.
Poza aspektem turystycznym należy zwrócić uwagę na potencjał rekreacyjny Obszaru,
który w większym stopniu jest predystynowany do świadczenia usług związanych
ze spędzaniem czasu wolnego przez wszystkich mieszkańców miasta. Warto w tym
Strona 74
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025
miejscu zwrócić uwagę na sąsiedztwo rzeki Soły stanowiące naturalny teren
wypoczynkowy. Wskazane możliwości wiążą się z koniecznością rozwijania przemysłów
czasu wolnego, które w połączeniu z ofertą dedykowaną m.in. młodzieży i seniorom
może korzystnie wpłynąć na działania związane z włączeniem społecznym.
2. W skali całego miasta Oświęcimia obserwuje się zjawisko starzenia się społeczeństwa,
niemniej na Obszarze Stare Miasto wskaźniki udziału procentowego poszczególnych
grup wiekowych są korzystniejsze w tym Obszarze, niż dla całego Oświęcimia
– zamieszkuje tu proporcjonalnie więcej osób w wieku przedprodukcyjnym
i produkcyjnym. Potencjał demograficzny wiąże się ze zjawiskiem tzw. renty
demograficznej Obszaru, który jest pochodną wzrastającej atrakcyjności osiedleńczej.
3. Wyróżnikiem Obszaru i istotnym potencjałem z punktu widzenia procesu rewitalizacji
jest wysoki poziom aktywności gospodarczej. Nieco ponad 25% wszystkich podmiotów
znajduje się w granicach obszaru Stare Miasto. W większości podmioty te mają
charakter usługowy i posiadają formę firm jednoosobowych, niemiej z racji położenia
na terenie Starego Miasta znajdują się również sklepy wielkopowierzchniowe
w niedalekiej odległości. Aktywność ekonomiczna mieszkańców stanowi ważny czynnik,
korzystnie wpływający na skuteczność rewitalizacji. Przewiduję się, iż skuteczne
przeprowadzenie
tego
procesu
wpłynie
na
możliwość
zakładania
nowych
przedsiębiorstw w branży turystycznej i okołoturystycznej, w tym gastronomii.
Strona 75
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025
4.3 Obszar Kamieniec-Pileckiego
Obszar Kamieniec-Pileckiego obejmuje Osiedle im. rtm. Witolda Pileckiego, Państwowe
Muzeum Auschwitz – Birkenau oraz Kamieniec. Jego łączna powierzchnia obejmuje 115,96
hektarów. Podobszar ten łączy w sobie prawy i lewy brzeg Soły, na którym bardzo duże piętno
wywarło funkcjonowanie KL Auschwitz.
Grafika 23 Mapa poglądowa Obszaru Kamieniec-Pileckiego
Źródło: opracowanie własne
Strona 76
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025
4.3.1 Sfera społeczna
Struktura ludności
Obszar Kamieniec - Pileckiego zamieszkują 764 osoby, co stanowi 1,94% ludności całego miasta.
Obserwujemy tutaj charakterystyczną dla całego Oświęcimia tendencję spadkową ilości
mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym. Specyficzną cechą tego Obszaru
jest zmniejszająca się liczba osób w wieku poprodukcyjnym. Co charakterystyczne, obserwacja
migracji mieszkańców pokazuje większy napływ ludności do tego terenu, niż jej odpływ.
Stosunkowo niewiele jest jednak zameldowań wśród noworodków, w 2014 roku odnotowano
ich tylko 4. Dane te potwierdzają niski przyrost naturalny w mieście w okresie ostatnich 5 lat.
Tabela 26 Liczba ludności wg kategorii: w wieku przedprodukcyjnym, w wieku produkcyjnym i w wieku poprodukcyjnym
- Obszar Kamieniec-Pileckiego
Wyszczególnienie
2010
2011
2012
2013
2014
Liczba ludności w wieku przedprodukcyjnym
Obszar Kamieniec Pileckiego
158
145
142
142
129
Obszar Miasta Oświęcim
6673
6494
6419
6383
6277
Liczba ludności w wieku produkcyjnym
Obszar Kamieniec Pileckiego
Obszar Miasta Oświęcim
543
539
535
522
519
25131
24765
24424
24107
23766
Liczba ludności w wieku poprodukcyjnym
Obszar Kamieniec Pileckiego
124
121
112
110
107
Obszar Miasta Oświęcim
8667
8878
9050
9174
9401
Liczba ludności razem
Obszar Kamieniec Pileckiego
Obszar Miasta Oświęcim
825
805
789
774
755
40471
40137
39893
39664
39444
Źródło: Dane z Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Oświęcim dla poszczególnych obszarów oraz z Głównego Urzędu
Statystycznego dla Miasta Oświęcim
Tabela 27 Liczba osób zameldowanych, w tym noworodków i wymeldowanych na Obszarze Kamieniec-Pileckiego
Wyszczególnienie
2010
2011
2012
2013
2014
Liczba osób zameldowanych
Obszar Kamieniec Pileckiego
35
18
15
24
21
Obszar Miasta Oświęcim
307
286
326
367
373
Liczba osób wymeldowanych
Obszar Kamieniec Pileckiego
13
13
9
7
7
Obszar Miasta Oświęcim
532
513
462
472
476
Liczba zameldowań noworodków
Obszar Kamieniec Pileckiego
10
7
8
11
4
Obszar Miasta Oświęcim
375
344
316
363
288
Źródło: Dane z Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Oświęcim oraz z Głównego Urzędu Statystycznego
Strona 77
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025
Przestępczość
Podobnie jak w dwóch poprzednich Obszarach ogólna liczba przestępstw na 100 mieszkańców
przewyższa średnią zanotowaną dla terenu całego miasta. Zniszczenia mienia oraz kradzieże,
w tym z włamaniem, również przewyższają wskaźnik zanotowany w mieście. Ze względu
na niską liczbę mieszkańców tego Obszaru, zachowania przestępcze są poważnym problemem.
Dodatkowo można zaobserwować wysoką liczbę nietrzeźwych kierowców. Wysokie wartości
wskaźników dla wyżej wspomnianych kategorii wskazują na niski poziom bezpieczeństwa
na tym terenie. Mniejszy problem stanowią z kolei akty oszustwa i przestępczość narkotykowa.
Tabela 28 Wskaźniki dotyczące bezpieczeństwa na Obszarze Kamieniec-Pileckiego na tle miasta Oświęcimia (stan na 2014 r.)
Ogólna liczba
Zniszczenia
przestępstw
mienia
Kradzieże, w tym
Nietrzeźwi
w przeliczeniu na w przeliczeniu z włamaniem na 100 kierowcy na 100
100
na 100
mieszkańców
mieszkańców
mieszkańców mieszkańców
obszaru
obszaru
obszaru
obszaru
Miasto
Oświęcim
Obszar
KamieniecPileckiego
Oszustwa
w przeliczeniu
na 100
mieszkańców
obszaru
Przestępstwa
narkotykowe
w przeliczeniu
na 100
mieszkańców
obszaru
2,01
0,66
0,76
0,21
0,30
0,16
2,49
2,49
1,57
0,52
0,13
0,13
Źródło: Dane z Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu i Straży Miejskiej w Oświęcimiu, opracowanie własne
Bezrobocie
Wskaźnik bezrobocia w przeliczeniu na 100 mieszkańców na obszarze rewitalizacji stanowi
prawie dwukrotność wskaźnika odnotowanego na terenie całego miasta. Wysoka liczba
bezrobotnych kobiet oraz wyższy od średniej w mieście odsetek osób bezrobotnych
z wykształceniem podstawowym i gimnazjalnym (30,23%) oraz z zasadniczym zawodowym
(37,21%), może świadczyć o niskich kwalifikacjach zawodowych tych osób i ich nieatrakcyjności
na rynku pracy.
Strona 78
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025
Tabela 29 Wskaźniki dotyczące bezrobocia na Obszarze Kamieniec-Pileckiego na tle miasta Oświęcimia (stan na
2014 rok)
Miasto Oświęcim
Obszar Kamieniec-Pileckiego
3,54
5,63
2,08
3,01
58,85%
53,49%
23,94%
30,23%
26,88%
37,21%
33,19%
23,26%
15,99%
9,30%
Liczba bezrobotnych w przeliczeniu na 100
mieszkańców obszaru
Liczba bezrobotnych kobiet w przeliczeniu
na 100 mieszkańców obszaru
Udział % kobiet w liczbie bezrobotnych
ogółem
Udział % bezrobotnych z wykształceniem
podstawowym i gimnazjalnym
Udział % bezrobotnych z wykształceniem
zasadniczym zawodowym
Udział % bezrobotnych z wykształceniem:
licealne ogólnokształcące, średnie
zawodowe, pomaturalne/policealne
Udział % bezrobotnych z wykształceniem
wyższym
Źródło: Dane z Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu, opracowanie własne
Korzystanie z pomocy społecznej i uzależnienia
Z przeprowadzonych analiz wynika, że negatywnym zjawiskiem Obszaru Kamieniec – Pileckiego
jest wysoka liczba osób korzystających z pomocy społecznej, a tym samym znaczna kwota
udzielonych świadczeń MOPS. Wysoki jest również wskaźnik liczby uzależnionych od alkoholu
oraz ofiar przemocy. Analizując dane zawarte w tabeli nr 32 można wywnioskować,
że na obszarze rewitalizacji nasilone są problemy społeczne w stosunku do terenu całego
miasta. Z danych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wynika, iż wśród przyczyn
kwalifikujących do korzystania z jego pomocy na obszarze rewitalizacji najczęściej wymienia się
takie, jak nadużywanie alkoholu i uzależnienie od narkotyków, bezrobocie oraz przemoc
w rodzinie i długotrwałą chorobę. Analogicznie jak na terenie Obszaru Stare Miasto, skala
pomocy udzielanej przez MOPS jest bardzo wysoka i potwierdza problemy Obszaru Kamieniec
– Pileckiego związane z bezrobociem i licznymi patologiami.
Tabela 30 Wskaźniki dotyczące pomocy społ. na Obszarze Kamieniec-Pileckiego na tle miasta Oświęcimia (stan na 2014 rok)
Liczba klientów MOPS
w przeliczeniu na 100
mieszkańców obszaru
Kwota udzielonych
Liczba uzależnionych
świadczeń MOPS
w przeliczeniu na 100 od alkoholu na 100
mieszkańców obszaru mieszkańców obszaru
[zł]
Ofiary przemocy
w przeliczeniu
na 100 mieszkańców
obszaru
Miasto Oświęcim
5,40
10 787,18
0,14
0,23
Obszar KamieniecPileckiego
6,02
15 717,23
1,18
0,26
Źródło: Dane MOPS w Oświęcimiu, opracowanie własne
Strona 79
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025
Aktywność społeczna mieszkańców
Aktywność społeczna na Obszarze Kamieniec-Pileckiego jest zdecydowanie niższa niż
na Obszarze Chemików i Starego Miasta. Liczba organizacji pozarządowych to zaledwie
4 podmioty. Wśród działających stowarzyszeń na tym terenie można wymienić instytucje
zajmujące się sportem, opieką nad byłym niemieckim nazistowskim obozem zagłady AuschwitzBirkenau (który znajduje się na tym Obszarze) oraz działaniami zmierzającymi do utrwalenia
pamięci o KL Auschwitz i innych obozach. Niską aktywność mieszkańców podkreśla również
analiza frekwencji wyborczej w latach 2010-2015, która utrzymuje się na stałym poziomie,
znacznie niższym od średniej odnotowanej w mieście. Niska partycypacja wyborcza
spowodowana jest niewystarczającą edukacją mieszkańców pod kątem aktywności
obywatelskiej oraz brakiem świadomości politycznej i nierozumieniem funkcjonowania
mechanizmów związanych z polityką krajową i samorządową. Podobnie jak w innych Obszarach
jest to odzwierciedlenie ogólnopolskiej tendencji absencji wyborczej.
Tabela 31 Organizacje pozarządowe w Obszarze Kamieniec-Pileckiego
Wyszczególnienie
Obszar Kamieniec Pileckiego
Obszar Miasta Oświęcim
Liczba ludności
Liczba organizacji
pozarządowych
Organizacje pozarządowe w stosunku
do liczby ludności - wskaźnik
aktywności
762
39 444
4
160
0,52%
0,41%
Źródło: Dane Urzędu Miasta Oświęcim, grudzień 2015 r.
4.3.2 Sfera techniczna
Bezpośrednie sąsiedztwo os. rtm. W. Pileckiego z Muzeum Auschwitz-Birkenau skutkowało
podjęciem prac mających na celu poprawę wyglądu osiedla. W ramach Oświęcimskiego
Strategicznego Programu Rządowego, którego celem jest m.in. rewaloryzacja najbliższego
sąsiedztwa terenów muzealnych w zakresie przywrócenia oraz podwyższenia stanu
technicznego i estetycznego przeprowadzono następujące prace:
– zmodernizowano dojazdy do os rtm. W. Pileckiego,
– uporządkowano tereny północnej i wschodniej otuliny osiedla im. rtm. W. Pileckiego,
– dokonano renowacji zniszczonych elewacji historycznych obiektów: 12 budynków
cywilnych osiedla im. rtm. W. Pileckiego, tworzących z budynkami wojskowymi jeden
kompleks zabudowy historycznej z okresu II wojny światowej, 4 obiektów funkcji
specjalnej jednostki wojskowej nr 1691,
Strona 80
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025
– zbudowano w niedalekiej odległości osiedla korty tenisowe, które w okresie zimowym
zmieniają się w ogólnodostępne lodowisko.
Mimo podjętych wcześniej działań modernizacyjnych na osiedlu rtm. W. Pileckiego nadal
widoczna jest potrzeba działań mających na celu poprawę warunków życia mieszkańców.
Z przeprowadzonych analiz wynika, iż teren ten wymaga podjęcia kolejnych działań społecznych
i inwestycyjnych.
Teren osiedla Pileckiego to kilkanaście bloków, które powstały do roku 1945 jako przedłużenie
obozu. Liczba osób zamieszkujących w lokalach mieszkalnych systematycznie spada od 2010
roku, co obrazuje poniższa tabela.
Tabela 32 Średnia liczba osób zamieszkujących w mieszkaniu w latach 2010-2015 na Obszarze Kamieniec-Pileckiego
Wyszczególnienie
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2,30
2,24
Średnia liczba osób zamieszkująca lokale mieszkalne
Obszar Kamieniec Pileckiego
2,60
2,56
2,50
2,34
Źródło: Dane ze wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych funkcjonujących na terenie Miasta Oświęcim, stan na listopad 2015 r.
Druga część Obszaru - zwana Kamieniec, leży po prawej stronie rzeki Soły. Charakteryzuje się
nieharmonijną zabudową mieszkaniową jednorodzinną oraz usługową. Centrum tego terenu
stanowi zrekultywowane składowisko odpadów komunalnych. Znajdują się tam również
ogródki działkowe oraz schronisko dla zwierząt. Nabrzeże Soły, od strony Kamieńca, poprzez las
łęgowy, łączy się z bulwarami Starego Miasta. Miejsce to aktualnie jest zdewastowane, przez
co walory tego terenu zlokalizowanego przy rzece nie mogą być w pełni wykorzystane przez
mieszkańców, którzy chętnie korzystają z terenów zielonych. Zrewitalizowanie tej przestrzeni
przyczyni się do nadania nowej funkcji temu terenowi oraz poprawi jego estetykę.
Analizie poddano wykorzystywane w budynkach źródła ciepła. W obszarze znaczna cześć
budynków została wyposażona w kotły gazowe – 27 obiektów, funkcjonuje również
11 obiektów podłączonych do sieci ciepłowniczej, w tym tylko 1 mieszkalny. Sytuacja w tym
zakresie jest w Obszarze stosunkowo korzystna. Problemem, jaki został zdiagnozowany jest
natomiast liczba budynków z pokryciem dachowym wykonanym z azbestu – 14 szt. Biorąc pod
uwagę charakter zabudowy w Obszarze Kamieniec-Pileckiego liczbę tę należy ocenić jako
wysoką.
Strona 81
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025
4.3.3 Sfera funkcjonalno-przestrzenna
Sfera przestrzenno-funkcjonalna Obszaru zdominowana jest trzema elementami. Pierwszym
z nich jest lokalizacja w nim Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu
i funkcjonowanie w jego bezpośrednim otoczeniu osiedla rtm. W. Pileckiego. Drugim znacząca
liczba turystów odwiedzających ten obszar (1,7 mln w 2015 r.), a trzecim rzeka Soła przecinająca
ten teren. Czynniki te można rozpatrywać w różnych kontekstach. Obszar jest jednym
z najczęściej odwiedzanych w Polsce. Generuje to olbrzymi ruch samochodowy oraz różnego
rodzaju utrudnienia związane z jego obsługą. Ma to bezpośrednie przełożenie na jakość życia
mieszkańców, zwłaszcza osiedla rtm. W. Pileckiego. Obszar jest jednocześnie objęty ochroną
wynikającą z dramatycznej historii okresu II Wojny Światowej. Wymaga to zatem szczególnej
troski o kształtowanie przestrzeni, co powoduje również konkretne ograniczenia w zakresie
jego rozwoju. Zupełnie inna sytuacja ma miejsce na prawym brzegu Soły, który obecnie nie pełni
ważniejszych funkcji. Jego wykorzystanie, otwarcie na ruch turystyczny ale również rekreację
dla mieszkańców, zgodnie z uwarunkowaniami przyrodniczymi, będzie istotnym krokiem
w rozwoju miasta.
Na poniższej grafice w schematyczny sposób zaprezentowano zagospodarowanie przestrzenne
obszaru rewitalizacji ze szczególnym uwzględnieniem budynków użyteczności publicznej.
Grafika 24 Kluczowe obiekty użyteczności publicznej w obrębie obszaru Kamieniec-Pileckiego
Źródło: opracowanie własne
Strona 82
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025
Dodatkowo poddano analizie dostępność terenów i stref zieleni miejskiej na Obszarze
Kamieniec-Pileckiego z punktu widzenia ich dostępności dla mieszkańców. Przez Obszar
przepływa rzeka Soła, co ma przełożenie na stan środowiska naturalnego w bezpośrednim
otoczeniu. Omawiany obszar rewitalizacji cechuje się relatywnie dużą liczbą drzew i stref zieleni,
dużą wartością dla mieszkańców jest również pas zieleni nadbrzeżnej.
Grafika 25 Analiza zieleni na obszarze Kamieniec-Pileckiego
Źródło: opracowanie własne
4.3.4 Sfera gospodarcza
Liczba podmiotów gospodarczych na omawianym terenie wynosi 145. Wskaźnik
przedsiębiorczości wynosi 19,03%, co pokazuje, że aktywność gospodarcza na obszarze
rewitalizacji jest wysoka w stosunku do całego miasta.
Tabela 33 Wskaźnik aktywności gospodarczej dla Obszaru Kamieniec-Pileckiego
Wyszczególnienie
Obszar Kamieniec Pileckiego
Obszar Miasta Oświęcim
Liczba Ludności
Liczba podmiotów
gospodarczych
Wskaźnik aktywności
gospodarczej (zarejestrowana
działalność gospodarcza
w stosunku do liczby ludności)
762
145
19,03%
39 444
4 313
10,93%
Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych z CEIDG, grudzień 2015 r.
Strona 83
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025
Wśród podmiotów gospodarczych znajdujących się na tym terenie przeważają niewielkie firmy
zajmujące się działalnością związaną z funkcjonowaniem Muzeum Auschwitz – Birkenau, czyli
oprowadzaniem turystów w charakterze przewodnika, pilota wycieczek. Ponadto występuje
tutaj duża różnorodność działalności gospodarczej. Na Obszarze znajdują się podmioty
gospodarcze
świadczące
usługi
związane
z
handlem,
mechaniką
samochodową
oraz budownictwem.
Podział firm zgodnie z sekcjami PKD zarejestrowanych na obszarze rewitalizacji obrazuje
poniższa tabela.
Tabela 34 Struktura podmiotów gospodarczych w sekcji PKD (2007)
Sekcja
A – Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
B – Górnictwo i wydobywanie
C – Przetwórstwo przemysłowe
D – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą
wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
E – Dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z
rekultywacją
F – Budownictwo
G – Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, włączając
motocykle
H – Transport i gospodarka magazynowa
I – Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
J - informacja i komunikacja
K – Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
L – Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
M - Działalność profesjonalna naukowa i techniczna
N – Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
O – Administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe zabezpieczenia
społeczne
P – Edukacja
Q - Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
R – Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
S – Pozostała działalność usługowa
T – Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników, gospodarstwa domowe
produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby
U – Organizacje i zespoły eksterytorialne
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS (Bazy Internetowej REGON)
Strona 84
Odsetek podmiotów
gospodarczych
w Obszarze Kamieniec Pileckiego
2,38%
0,00%
7,14%
0,00%
0,00%
9,52%
19,05%
5,95%
1,19%
2,38%
2,38%
0,00%
4,76%
36,90%
0,00%
2,38%
3,57%
1,19%
1,19%
0,00%
0,00%
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025
4.3.5 Sfera środowiskowa
Sfera środowiskowa ma zbliżoną charakterystykę w całym mieście Oświęcim (jednorodny
dla całego miasta). Dla zapewnienia pełnego obrazu sytuacji w tym zakresie analizie starano się
poddać czynniki, które mają największy wpływ na jakość życia w mieście.
Na podstawie danych zawartych w Programie Ograniczania Niskiej Emisji dla miasta Oświęcim
dokonano
oszacowania
emisji
zanieczyszczeń
dla
Obszaru
Kamieniec-Pileckiego.
Zaprezentowano je w poniższej tabeli.
Tabela 35 Emisja zanieczyszczeń w Obszarze Stare Miasto
Substancja
PM 10
PM 2,5
CO2
BaP
SO2
NOx
CO
Ilość [Mg/rok]
Kamieniec-Pileckiego
9,9
9,5
5867,0
0,0
20,4
13,3
75,4
Oświęcim
198,0
189,8
501 902,7
0,134
2 434,4
1 277,6
1 456,6
Źródło: Opracowanie własne na podstawie PONE dla miasta Oświęcimia
Część Obszaru znajduje się na terenie Osiedla Zasole, w którym odnotowuje się największą,
po terenie przemysłowym, emisję zanieczyszczeń do powietrza. W dużym stopniu wynika ona
z bardzo dużego nasilenia ruchu samochodów, co związane jest z obsługą ruchu turystycznego.
Problem ten będzie się systematycznie zwiększał. Stan środowiska naturalnego powinien być
jednym z kluczowych czynników branych pod uwagę przy określaniu kierunków rozwoju
Obszaru. Wskazać tu przede wszystkim należy rewaloryzację terenów zielonych
oraz uporządkowanie ruchu samochodów. Oba te czynniki poprawią również klimat akustyczny
Obszaru.
4.3.6 Analiza stanu kryzysowego
Obszar Kamieniec-Pileckiego cechuje się silnie korelującymi ze sobą zjawiskami bezrobocia oraz
ubóstwa, które rejestrowane są odpowiednio przez PUP oraz MOPS. Bezrobocie jako zjawisko
społeczne bezpośrednio łączy się ze wskaźnikami korzystania z pomocy społecznej. Z punktu
widzenia szukania przyczyn oraz skutków takiego stanu rzeczy należy podkreślić peryferyjność
obszaru, jego złożoną strukturę funkcjonalną, na którą z jednej strony składają się elementy
środowiska naturalnego jakim jest ekosystem rzeki Soły – cieku wodnego stanowiącego barierę
dzielącą obszar na dwie części. Z drugiej strony należy zwrócić uwagę na dziedzictwo byłego
niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego KL Auschwitz-Birkenau. Funkcjonowanie
Strona 85
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025
ruchu turystycznego kształtującego się na poziomie 1,7 mln turystów rocznie (z istotną
tendencją wzrostową) wpływa na Obszar dwojako. Po pierwsze omawiany Obszar to swoista
wizytówka całego miasta, co jest bardzo istotne z punktu widzenia wydłużania turystyki
przyjazdowej do Oświęcimia. Z drugiej strony degradacja Obszaru to wypadkowa niskiego
dostępu do infrastruktury społecznej oraz usług publicznych. Deficyty na Obszarze wzmacniają
dodatkowo poziom marginalizacji ludności zamieszkującej obszar. Poza barierami
ograniczającymi (odgradzającymi Obszar od centralnej części miasta) warto zwrócić uwagę
na niewydolność układu urbanistycznego, który nie jest w stanie obsłużyć wszystkich
przyjeżdżających (głównie w wymiarze komunikacyjnym ale również socjalnym). Tego typu
działania naprawcze mają podstawowe znaczenie dla Obszaru w przezwyciężeniu stanu
kryzysowego. Wspomniane czynniki wpływają na stagnację Obszaru oraz stabilizację
negatywnych czynników społecznych (w tym miejscu warto również wspomnieć o wandalizmie
– świadczy o tym wysoki wskaźnik zniszczeń mienia). W obrębie Obszaru znajduje się również
las łęgowy stanowiący użytek ekologiczny, który z jednej strony wpływa na bioróżnorodność
obszaru, a z drugiej ogranicza możliwości rozwoju gospodarczego (jest to dodatkowa
determinanta ograniczająca potencjalny wzrost komercyjny, druga obok KL Auschwitz). Warto
podkreślić, iż czynniki zewnętrzne w dużej mierze wpływają na utrwalanie się negatywnej
sytuacji mieszkańców obszaru pod kątem socjalnym i socjoekonomicznym.
4.3.7 Potencjały Obszaru Kamieniec-Pileckiego
Obszar Kamieniec-Pileckiego jako teren przewidziany do rewitalizacji posiada istotne potencjały
z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru i całego miasta. Przywrócenie
funkcjonalności tego miejsca oraz nadanie mu nowych funkcji wiąże się z efektywnym
wykorzystaniem istniejących zasobów, które zostały zidentyfikowane na etapie szczegółowej
diagnozy obszaru rewitalizacji. Z perspektywy wdrażania programu rewitalizacji warto wskazać
kluczowe potencjały Obszaru Kamieniec-Pileckiego, które będą determinowały zakres
i skuteczność działań rewitalizacyjnych.
1. Podstawowym
potencjałem
Obszaru
Kamieniec-Pileckiego
jest
sąsiedztwo
z Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau, które jest odwiedzane przez 1,7 mln
turystów rocznie (dane za rok 2015, dodatkowo odnotowuje się tendencję wzrostową
– w odniesieniu do 2014 r. liczba odwiedzających wzrosła o blisko 200 tys. osób).
Strona 86
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025
Zagospodarowanie turystyczne części Obszaru umożliwi wzmocnienie dynamiki rozwoju
obszaru rewitalizacji.
2. Kolejnym istotnym potencjałem jest rzeka Soła, z jednej strony dzieląca Obszar na dwie
części, a z drugiej stanowiąca oś, wzdłuż której można rozwijać strefę aktywnego
wypoczynku i rekreacji. Bulwary nad Sołą i Kamieniec stanowią zasób o charakterze
rzadkim, jest to szczególnie ważne w kontekście przemysłowego charakteru miasta.
Rozwijanie terenów zielonych w sąsiedztwie rzeki to szansa na wzmocnienie
atrakcyjności obszaru.
3. Obszar Kamieniec-Pileckiego należy uznać za teren cechujący się ponadprzeciętną
atrakcyjnością osiedleńczą. Analiza zjawiska migracji mieszkańców pokazuje większy
napływ ludności do tego terenu niż jej odpływ. Dodatkowo na omawianym obszarze
maleje odsetek osób w wieku poprodukcyjnym.
4. Czynnik gospodarczy – definiowany z punktu widzenia wskaźnika zarejestrowanej
działalności gospodarczej w stosunku do liczby ludności - cechuje się korzystną
wartością i kształtuje się na poziomie około 19%.
Strona 87
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025
4.4 Obszar Tereny pokolejowe
Wyznaczony Obszar Tereny pokolejowe to teren obejmujący okolice Dworca PKP w Oświęcimiu,
część ulicy Powstańców Śląskich od ul. Wąskiej, ul. Orzeszkowej, ul. Prusa oraz część
ul. Wyzwolenia i fragment ul. Dworcowej. Powierzchnia obszaru wynosi około 17,1 ha.
Obszar ten ma typowy charakter terenów pokolejowych, który wymaga przeprowadzenia
działań wpływających na poprawę estetyki zewnętrznej obiektów infrastrukturalnych
oraz ożywienie społeczno-gospodarcze terenu.
Grafika 26 Mapa poglądowa Obszaru Tereny-pokolejowe
Źródło: opracowanie własne
Strona 88
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025
4.4.1 Sfera społeczne
Struktura ludności
Teren zamieszkiwany jest przez 408 osób, co stanowi 1,03% ogółu mieszkańców Oświęcimia.
Na Obszarze tym odnotowuje się tendencję spadkową ilości mieszkańców. Na terenach
przydworcowych liczba osób starszych właściwie nie ulega zmianie. Liczba osób młodych
wchodzących w wiek produkcyjny spada, tak jak to można zauważyć na terenie miasta.
Stanowią oni tylko 22% ogółu mieszkańców obszaru rewitalizacji. Poziom migracji odnotowany
na terenach przydworcowych jest dodatni. Na mniej więcej stałym, ale niskim poziomie,
utrzymuje się liczba zameldowań noworodków.
Tabela 36 Liczba ludności wg kategorii: w wieku przedprodukcyjnym, w wieku produkcyjnym i w wieku poprodukcyjnym
- Obszar Tereny pokolejowe
Wyszczególnienie
2010
2011
2012
2013
2014
Liczba ludności w wieku przedprodukcyjnym
Obszar Tereny pokolejowe
105
100
95
90
90
Obszar Miasta Oświęcim
6673
6494
6419
6383
6277
Liczba ludności w wieku produkcyjnym
Obszar Tereny pokolejowe
Obszar Miasta Oświęcim
303
298
294
286
280
25131
24765
24424
24107
23766
Liczba ludności w wieku poprodukcyjnym
Obszar Tereny pokolejowe
Obszar Miasta Oświęcim
44
41
47
48
46
8667
8878
9050
9174
9401
Liczba ludności razem
Obszar Tereny pokolejowe
Obszar Miasta Oświęcim
452
439
436
424
416
40471
40137
39893
39664
39444
Źródło: Dane z Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Oświęcim dla poszczególnych obszarów oraz z Głównego Urzędu
Statystycznego dla Miasta Oświęcim
Tabela 37 Liczba osób zameldowanych, w tym noworodków i wymeldowanych na Obszarze Tereny pokolejowe
Wyszczególnienie
2010
2011
2012
2013
2014
Liczba osób zameldowanych
Obszar Tereny pokolejowe
Obszar Miasta Oświęcim
9
9
8
11
11
307
286
326
367
373
Liczba osób wymeldowanych
Obszar Tereny pokolejowe
10
3
2
7
5
Obszar Miasta Oświęcim
532
513
462
472
476
Liczba zameldowań noworodków
Obszaru Tereny pokolejowe
Obszar Miasta Oświęcim
5
4
4
5
4
375
344
316
363
288
Źródło: Dane z Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Oświęcim oraz z Głównego Urzędu Statystycznego
Strona 89
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025
Przestępczość
Na diagnozowanym Obszarze poziom przestępczości jest odnotowany jako wysoki. Świadczą
o tym dane uzyskane z Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu oraz Straży Miejskiej. Ogólna
liczba przestępstw w przeliczeniu na 100 mieszkańców jest znacząco wyższa od wskaźnika
dla miasta. Obszar cechuje również wysoka liczba kradzieży oraz zatrzymań nietrzeźwych
kierowców. Wysoki poziom powyżej opisanych wskaźników bezwzględnie wpływa na małe
poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Terenów pokolejowych.
Tabela 38 Wskaźniki dotyczące bezpieczeństwa na Obszarze Tereny pokolejowe na tle miasta Oświęcimia (stan na 2014 rok)
Ogólna liczba
Zniszczenia
Przestępstwa
Kradzieże, w tym
Oszustwa
przestępstw
mienia
Nietrzeźwi
narkotykowe
z włamaniem
w przeliczeniu
w przeliczeniu w przeliczeniu
kierowcy na 100
w przeliczeniu
na 100
na 100
na 100
na 100
mieszkańców
na 100
mieszkańców
mieszkańców
mieszkańców
mieszkańców
obszaru
mieszkańców
obszaru
obszaru
obszaru
obszaru
obszaru
Miasto Oświęcim
2,01
0,66
0,76
0,21
0,30
0,16
Obszar Tereny
pokolejowe
3,19
0,25
0,98
1,96
0,13
0,00
Źródło: Dane z Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu i Straży Miejskiej w Oświęcimiu, opracowanie własne
Bezrobocie
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych prawie dwukrotnie przewyższa wskaźnik dla miasta.
Udział kobiet w liczbie bezrobotnych to 62,50%. Ponadto wyższy poziom bezrobotnych
w stosunku do danych dotyczących miasta odnotowuje się wśród osób z wykształceniem
podstawowym i gimnazjalnym (37,50%) oraz wykształceniem ogólnokształcącym, średnim
zawodowym i pomaturalnym/policealnym (33,33%).
Tabela 39 Wskaźniki dotyczące bezrobocia na Obszarze Tereny pokolejowe na tle miasta Oświęcimia (stan na 2014 rok)
Liczba bezrobotnych w przeliczeniu na 100
mieszkańców obszaru
Liczba bezrobotnych kobiet w przeliczeniu na
100 mieszkańców obszaru
Udział % kobiet w liczbie bezrobotnych
ogółem
Udział % bezrobotnych z wykształceniem
podstawowym i gimnazjalnym
Udział % bezrobotnych z wykształceniem
zasadniczym zawodowym
Udział % bezrobotnych z wykształceniem:
licealne ogólnokształcące, średnie
zawodowe, pomaturalne/policealne
Udział % bezrobotnych z wykształceniem
wyższym
Miasto Oświęcim
Obszar Tereny Pokolejowe
3,54
5,88
2,08
3,68
58,85%
62,50%
23,94%
37,50%
26,88%
25,00%
33,19%
33,33%
15,99%
4,17%
Źródło: Dane z Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu, opracowanie własne
Strona 90
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025
Korzystanie z pomocy społecznej i uzależnienia
Tereny pokolejowe charakteryzują się niższą liczbą klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej, niż w pozostałych Obszarach i na terenie miasta. Mimo to wartość udzielonych
świadczeń na 100 mieszkańców Obszaru jest wysoka i w znacznym stopniu przekracza wartość
udzielonych świadczeń w mieście. Z danych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wynika,
iż wśród przyczyn kwalifikujących do korzystania z pomocy na tym Obszarze najczęściej
wymienia się nadużywanie alkoholu i uzależnienie od narkotyków, bezrobocie, przemoc
w rodzinie czy długotrwałą chorobę. Liczba osób uzależnionych od alkoholu również przewyższa
poziom zaobserwowany na terenie całego miasta. W 2014 roku nie odnotowano ofiar
przemocy.
Tabela 40 Wskaźniki dotyczące pomocy społ. na Obszarze IV Tereny pokolejowe na tle miasta Oświęcimia (stan na 2014 rok)
Liczba klientów MOPS
w przeliczeniu na 100
mieszkańców obszaru
Kwota udzielonych
świadczeń MOPS
w przeliczeniu na 100
mieszkańców obszaru [zł]
Liczba uzależnionych
od alkoholu na 100
mieszkańców obszaru
Ofiary przemocy
w przeliczeniu
na 100 mieszkańców
obszaru
Miasto Oświęcim
5,40
10 787,18
0,14
0,23
Obszar Tereny
pokolejowe
4,66
15 241,27
0,25
0,00
Źródło: Dane MOPS w Oświęcimiu, opracowanie własne
Aktywność społeczna mieszkańców:
Aktywność społeczna mieszkańców została oceniona poprzez liczbę funkcjonujących organizacji
pozarządowych oraz frekwencję wyborczą. Obszar charakteryzuje się niewielkim skupiskiem
NGO (4). Ich działalnością jest edukacja, sport i przeciwdziałanie uzależnieniom. Niska liczba
funkcjonujących NGO obrazuje niskie zaangażowanie społeczności lokalnej w działania
prowadzone przez te instytucje. Potwierdza to również obserwacja frekwencji wyborczej
w latach 2010-2015. Utrzymywała się ona na względnie stałym poziomie, niższym od frekwencji
wyborczej zanotowanej dla terenu całego miasta. Taki poziom absencji wyborczej,
charakterystyczny dla całego kraju, może świadczyć o niskiej świadomości obywatelskiej
mieszkańców, nieufności wobec polityków i ich działań oraz nieznajomości mechanizmów
kierujących polityką.
Strona 91
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025
Tabela 41 Organizacje pozarządowe w Obszarze Tereny pokolejowe
Wyszczególnienie
Obszar Tereny pokolejowe
Obszar Miasta Oświęcim
Liczba ludności
Liczba organizacji
pozarządowych
Organizacje pozarządowe
w stosunku do liczby ludności wskaźnik aktywności
408
4
0,98%
39 444
160
0,41%
Źródło: Dane Urzędu Miasta Oświęcim, grudzień 2015 r.
4.4.2 Sfera techniczna
Czwarty wyznaczony do rewitalizacji podobszar ma typowy charakter terenów pokolejowych,
który wymaga przeprowadzenia działań wpływających na poprawę estetyki zewnętrznej
obiektów infrastrukturalnych oraz ożywienie społeczno-gospodarcze terenu.
Struktura zabudowy mieszkaniowej to bloki oraz domy jednorodzinne. Budynki wielorodzinne
powstały głównie przed 1945 rokiem (16). W latach 1946-1989 wybudowano zaledwie 1 blok
mieszkalny. Średnia liczba osób zamieszkujących lokal mieszkalny w latach 2013-2015 wzrasta,
co stanowi tendencję odwrotną niż w pozostałych obszarach.
Tabela 42 Średnia liczba osób zamieszkujących w mieszkaniu w latach 2010-2015 na Obszarze Tereny pokolejowe
Wyszczególnienie
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2,00
2,24
Średnia liczba osób zamieszkująca lokale mieszkalne
Obszar Tereny pokolejowe
2,00
1,93
1,94
1,84
Źródło: Dane ze wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych funkcjonujących na terenie Miasta Oświęcim, stan na listopad 2015 r.
Wiek zabudowy mieszkaniowej determinuje występowanie szeregu czynników negatywnych
związanych z ich niskim wyposażaniem oraz złym stanem technicznym – dotyczy to większości
budynków wybudowanych przed 1945 r. Ich zły stan techniczny dopełniają niestety zniszczone
elewacje. W Obszarze występują budynki, których pokrycia dachowe lub inne elementy
są wykonane z azbestu. Na obszarze znajdują się ciągle 4 takie obiekty. Liczba ta, choć
niewysoka, w związku z małym zakresem terytorialnym Obszaru, wydaje się jednak istotnym
problem. Analiza wykorzystywanych źródeł ciepła wskazuje na dużą liczbę obiektów
wykorzystujących kotły gazowe – 19 szt. Jednocześnie żaden budynek nie jest podłączony sieci
ciepłowniczej PEC sp. z o.o.
4.4.3 Sfera funkcjonalno-przestrzenna
Do Obszaru przypisane są głownie funkcje związane z komunikacją publiczną i jej obsługą.
Obecnie celem działań miasta jest ich przywrócenie i zapewnienie mieszkańcom oraz turystom
dostępu do nowoczesnego centrum komunikacyjnego, poprzez dobre skomunikowanie
Strona 92
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025
kolejowe z miastami wojewódzkimi – Krakowem i Katowicami. Polskie Koleje Państwowe
planują przebudowę istniejącego budynku dworcowego, co wpłynie znacząco na poprawę
estetyki tego terenu. Obecnie w okolicy Dworca PKP znajduje się nieczynny i zdewastowany
Hotel Glob. Stan hotelu oraz jego widok zewnętrzny pozostawia zły odbiór wizerunkowy miasta
dla wysiadających na dworcu turystów. Miasto w swych planach inwestycyjnych zakłada
budowę w miejscu zdewastowanego byłego Hotelu Glob parkingu typu Park&Ride, który
stanowić będzie centrum przesiadkowe dla tej części regionu.
Na poniższej grafice w schematyczny sposób zaprezentowano zagospodarowanie przestrzenne
obszaru rewitalizacji ze szczególnym uwzględnieniem budynków użyteczności publicznej.
Grafika 27 Kluczowe obiekty użyteczności publicznej w obrębie Obszaru Tereny pokolejowe
Źródło: opracowanie własne
Strona 93
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025
Analizę uzupełniono o dane dotyczące dostępności obszarów i stref zieleni miejskiej
na Obszarze Tereny pokolejowe. Obszar z powodu wysokiego poziomu przekształcenia przez
człowieka wyróżnia ograniczona liczba terenów zielonych, w większości niestety zaniedbanych.
Głównym źródłem zieleni są ogródki znajdujące się na posesjach domów jednorodzinnych.
Jednym z ważnych elementów procesu rewitalizacji jest rozwijanie przestrzeni zielonej
oraz dbanie o jej jakość (niemniej w przypadku funkcji i roli pełnionej przez obszar nie mają one
wiodącego charakteru).
Grafika 28 Analiza zieleni na Obszarze Terenów pokolejowych
Źródło: opracowanie własne
Strona 94
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025
4.4.4 Sfera gospodarcza
Liczba podmiotów gospodarczych prowadzących działalność na tym Obszarze jest najniższa
ze wszystkich Obszarów i wynosi 123 firmy, co stanowi zaledwie 3% ogółu przedsiębiorstw
w mieście. Obszar charakteryzuje się wysoką aktywnością gospodarczą.
Tabela 43 Wskaźnik aktywności gospodarczej dla Obszaru Tereny pokolejowe
Wyszczególnienie
Obszar Tereny pokolejowe
Obszar Miasta Oświęcim
Liczba Ludności
Liczba podmiotów
gospodarczych
Wskaźnik aktywności gospodarczej
(zarejestrowana działalność gospodarcza
w stosunku do liczby ludności)
408
123
31,00%
39 444
4 313
10,93%
Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych z CEIDG, grudzień 2015 r.
Wśród działalności zarejestrowanych na obszarze rewitalizacji stanowią: pozaszkolne formy
edukacji (nauka jazdy i niepubliczne szkoły dla dorosłych), restauracje i inne placówki
gastronomiczne, sprzedaż detaliczna oraz konserwacja i naprawa samochodów. Na granicy
Obszaru znajduje się jedno z centrów handlowych miasta.
Rozkład struktury podmiotów gospodarczych w sekcji PKD przedstawia tabela:
Tabela 44 Struktura podmiotów gospodarczych w sekcji PKD (2007)
Sekcja
A – Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
B – Górnictwo i wydobywanie
C – Przetwórstwo przemysłowe
D – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę
i powietrze do układów klimatyzacyjnych
E – Dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z
rekultywacją
F – Budownictwo
G – Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, włączając
motocykle
H – Transport i gospodarka magazynowa
I – Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
J - informacja i komunikacja
K – Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
L – Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
M - Działalność profesjonalna naukowa i techniczna
N – Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
O – Administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
P – Edukacja
Q - Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
Odsetek podmiotów
gospodarczych
w Obszarze Tereny
pokolejowe
0,00%
0,00%
6,50%
0,00%
0,81%
4,07%
42,28%
4,07%
8,13%
1,63%
3,25%
0,00%
4,88%
0,00%
0,00%
17,07%
0,81%
Strona 95
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025
Sekcja
R – Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
S – Pozostała działalność usługowa
T – Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników, gospodarstwa domowe
produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby
U – Organizacje i zespoły eksterytorialne
Odsetek podmiotów
gospodarczych
w Obszarze Tereny
pokolejowe
0,00%
6,50%
0,00%
0,00%
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS (Bazy Internetowej REGON)
4.4.5 Sfera środowiskowa
Jednym z kluczowych czynników wpływających na stan środowiska w Oświęcimiu jest niska
emisja. Ma ona negatywny wpływ na zdrowie mieszkańców. Na podstawie danych zawartych
w Programie Ograniczania Niskiej Emisji dla miasta Oświęcim dokonano oszacowania emisji
zanieczyszczeń dla Obszaru Tereny pokolejowe. Zaprezentowano je w poniższej tabeli.
Tabela 45 Emisja zanieczyszczeń w Obszarze Terenów pokolejowych
Substancja
PM 10
PM 2,5
CO2
BaP
SO2
NOx
CO
Ilość [Mg/rok]
Tereny pokolejowe
2,49
2,38
1368,77
0,00
5,10
5,02
26,38
Oświęcim
198,0
189,8
501 902,7
0,134
2 434,4
1 277,6
1 456,6
Źródło: Opracowanie własne na podstawie PONE dla miasta Oświęcimia
Obszar jako stosunkowo mały przestrzennie narażony jest na znaczną emisję zanieczyszczeń,
wynika to z jego lokalizacji i ogólnie znacznej emisji odnotowywanej na lewym brzegu Soły
(Osiedle Zasole). Poprawa w tym zakresie będzie możliwa między innymi dzięki inwestycjom
przekładającym się na lepszy stan budynków w Obszarze, dotyczy to zarówno obiektów
mieszkalnych, jak i publicznych.
Czynnikiem wpływającym na jakość życia mieszkańców jest hałas. Jego natężenie jest jednym
z najwyższych w mieście, co wynika nie tylko z ruchu samochodowego, ale również komunikacji
kolejowej.
Strona 96
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025
4.4.6 Analiza stanu kryzysowego
Stan
kryzysowy
na
Obszarze
Tereny
pokolejowe
to
konsekwencja
zaniedbania
i niedoinwestowania tej kluczowej wizerunkowo i komunikacyjnie strefy miasta. Dewastacja
i zaniedbanie terenów pokolejowych oraz tych stanowiących własność PKP to pochodna
przeobrażeń strukturalnych lat 90. oraz utraty przez kolej silnej pozycji rynkowej. Tym samym
aktualnie Obszar nie posiada dobrego zaplecza umożliwiającego rozwijanie transportu
intermodalnego. Również bezpośrednie sąsiedztwo dworca to typowa architektura
rozbudowywana w okolicach centrów komunikacyjnych. Należy zatem podkreślić kryzys
Obszaru w wymiarach związanych z zagospodarowaniem przestrzennym (niska funkcjonalność
istniejącego systemu) oraz stanem infrastruktury technicznej, który jest niezadowalający
z punktu widzenia jakości technicznej oraz aktualnej estetyki. Przyczyny dewaloryzacji
omawianego Obszaru są związane z ekonomiką minionego 25-lecia (przebudową gospodarczą,
która ograniczyła potencjał rozwijania połączeń kolejowych) oraz gwałtownym przyrostem
posiadaczy samochodów, co skutkowało zwielokrotnieniem ruchu samochodowego kosztem
transportu publicznego. Powyższe wątki infrastrukturalne korespondują z czynnikami
środowiskowymi (istotne ponadnormatywne
problemy
związane
z hałasem) oraz
zagadnieniami społecznymi. Ze względu na centralne umiejscowienie oraz nieuporządkowaną
przestrzeń publiczną obszaru stanowi ona miejsce niebezpieczne o złej renomie. Świadczy
o tym duża liczba rejestrowanych zdarzeń ale również opnie wyrażane przez samych
mieszkańców, których subiektywnie odczuwane poczucie bezpieczeństwa jest relatywnie
niskie. Biorąc pod uwagę liczbę odwiedzających miasto znaczna cześć z nich korzysta z usług
znajdujących się na omawianym terenie. Skutkiem tego faktu jest przeciętny wizerunek tej
części miasta, która wymaga przeobrażenia funkcjonalnego – nadania pierwotnej jakości
urbanistycznej i komunikacyjnej tej części miasta. Można wskazać, że konsekwencją
wzmiankowanych zjawisk jest niski m.in. poziom bezpieczeństwa, jak również znacznie gorsze
wskaźniki dotyczące ubóstwa czy też bezrobocia na tle miasta.
Strona 97
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025
4.4.7 Potencjały Obszaru Tereny pokolejowe
Obszar Tereny pokolejowe jako teren przewidziany do rewitalizacji posiada istotne potencjały
z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru i całego miasta. Przywrócenie
funkcjonalności obszaru Terenów pokolejowych oraz nadanie terenowi nowych funkcji wiąże
się z efektywnym wykorzystaniem istniejących potencjałów, które zostały zidentyfikowane
na etapie szczegółowej diagnozy obszaru rewitalizacji. Z perspektywy wdrażania programu
rewitalizacji warto wskazać kluczowe potencjały Obszaru Terenów pokolejowych, które będą
determinowały zakres i skuteczność działań rewitalizacyjnych.
1. Tereny pokolejowe to w zasadniczej części obszar zdegradowany w wymiarze
technicznym i infrastrukturalnym. Z punktu widzenia potencjału Obszaru należy zwrócić
uwagę na jego walory lokalizacyjne i komunikacyjne. Rewitalizacja Obszaru umożliwi
przywrócenie
omawianemu
terenowi
pierwotnych
funkcji
reprezentacyjnych
oraz komunikacyjnych (jest to szczególnie istotne z punktu widzenia promowania
rozwiązań intermodalnych w transporcie publicznym). Główny potencjał Obszaru
bezpośrednio łączy się z przywróceniem jakości terenu jako rzeczywistego centrum
komunikacyjnego, wokół którego będzie mogła się rozwijać drobna działalność
handlowo-usługowa.
2. Obszar ze względu na swoją lokalizację i pełnione funkcje może stanowić również
miejsce funkcjonowania firm z branży turystycznej i okołoturystycznej. Zwiększenie
znaczenia transportu zbiorowego oraz odwrócenie spadkowej tendencji liczby
pasażerów, może zwiększyć znaczenie transportu kolejowego jako istotnego sposobu
docierania turystów do Oświęcimia. Może to stworzyć szansę rozwoju wspomnianych
branż.
3. W kontekście lokalizacji Obszaru Terenów pokolejowych należy podkreślić relatywnie
wysoką liczbę podmiotów gospodarczych. W Obszarze zidentyfikowano 123 podmioty
wpisane do rejestru REGON, tym samym wskaźnik aktywności gospodarczej
(zarejestrowana działalność gospodarcza w stosunku do liczby ludności) w obszarze
wynosi 31%. Potencjał gospodarczy to jednocześnie silna strona Obszaru, która będzie
wpływała korzystnie na działania rewitalizacyjne.
Strona 98
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025
4.5 Podsumowanie diagnozy obszaru przewidzianego do rewitalizacji
4.5.1 Obszar rewitalizacji na tle miasta Oświęcim
Przeprowadzona analiza czterech podobszarów: Chemików, Stare Miasto, KamieniecPileckiego i Terenów pokolejowych pokazuje wprost na występujące problemy w ich
funkcjonowaniu w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej
oraz środowiskowej. W diagnozie wykazano, iż zidentyfikowane problemy są powiązane
ze
zjawiskami
kryzysowymi.
Oczywiście
część
zidentyfikowanych
problemów
jest
charakterystyczna dla całego miasta, inne koncentrują się jedynie we wskazanych Obszarach.
Poniżej opracowane zostało krótkie podsumowanie najważniejszych wniosków z diagnozy.
Wnioski te wskazują na zasadność podjęcia działań rewitalizacyjnych we wskazanych obszarach
miasta.
Sfera społeczna, traktowana jako kluczowy element planowanego procesu rewitalizacji, musi
być rozpatrywana na dwóch poziomach. Pierwszy z nich dotyczy problemów identyfikowanych
na poziomie całego miasta takich jak starzenie się społeczności, migracja, bezrobocie
występujące wśród określonych grup mieszkańców. Po drugie, analizowane obszary wyróżnia
jednak nasilenie problemów związanych przede wszystkim ze znaczną liczbą klientów systemu
pomocy społecznej. W dodatku w większości podobszarów konieczne jest ponoszenie
znaczących, ponadprzeciętnych nakładów finansowych na ich wsparcie. Proces ten jest
szczególnie negatywny w związku z jego bezpośrednim powiązaniem z sytuacją na rynku pracy.
Badane obszary w większości charakteryzuje wyższa, niż ma to miejsce średnio w Oświęcimiu,
liczba osób bezrobotnych. Wskazać należy również na natężenie występowania naruszeń prawa
(w większości wykroczeń), które w dodatku w odczuciu mieszkańców często umykają oficjalnym
statystykom. Szukając uwarunkowań powyższego stanu rzeczy, należy zwrócić uwagę na kilka
czynników, które stoją u ich podstaw. Pierwszym z nich są zmiany, jakie miały miejsce
w Oświęcimiu podczas II Wojny Światowej. Od 1940 r. Niemcy rozpoczęli proces wysiedlania
mieszkańców z obszaru miasta (w części dotyczył on wiosek, których tereny obecnie wchodzą
w skład Oświęcimia), jednocześnie do gett deportowano całą ludność żydowską. Efektem tych
wysiedleń był ubytek liczby ludności z około 17 tys. osób do poziomu około 7,6 tys. osób.
Wysiedlenia związane były ze niszczeniem zabudowy. W okresie powojennym decyzja
o rozwoju przemysłu chemicznego w mieście wiązała się z koniecznością ściągnięcia do niego
znacznej
liczby
pracowników
z
całego
kraju,
zarówno
pracowników
fizycznych,
Strona 99
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025
jak i umysłowych. Wymienione powyżej dwa duże procesy migracyjne oraz eksterminacja
Żydów, zamieszkujących tradycyjnie Oświęcim, przyczyniły się do znaczącej zmiany ludności
w mieście. W zdecydowanej mierze tworzą ją osoby zamieszkujące je od stosunkowo
niedługiego czasu. Taka struktura ludności może przyczyniać się do występowania negatywnych
zjawisk społecznych. Ludność napływowa ciągle jest niedostatecznie zakorzeniona w mieście,
do tego jest często oderwana od swoich rodzinnych stron i nie może znaleźć na miejscu
wsparcia
np.: w najbliższej rodzinie. Drugim czynnikiem wpływającym na funkcjonowanie lokalnej
społeczności, wynikającym bezpośrednio z pierwszego, jest starzenie się lokalnej społeczności.
Osiedlenie dużej liczby ludzi w okresie powojennymi obecnie znajduje odzwierciedlenie
w zwiększaniu się udziału w społeczności lokalnej osób w wieku poprodukcyjnym. W znacznej
części osoby te muszą liczyć na zinstytucjonalizowane formy wsparcia. Kolejnym czynnikiem
wpływającym na sytuację w mieście jest restrukturyzacja oświęcimskiego przemysłu. Miasto
w okresie powojennym stało się ważnym ośrodkiem gospodarczym, nie tylko w zakresie
przemysłu chemicznego, ale również np.: tytoniowego, maszynowego itp. Okres transformacji
ustrojowej przyczynił się do likwidacji lub prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. Pomimo,
iż obecnie sytuacja gospodarcza miasta jest dobra, proces transformacji wpłynął negatywnie
na jakość życia części mieszkańców. Proces ten ma odzwierciedlenie również w nasileniu
procesów migracyjnych.
Podsumowując, główną przyczyną obecnej sytuacji społecznej w mieście jest znacząca zmiana
jego ludności. Miasto pomimo ponad 800-letniej historii, w sensie społecznym jest miastem
o historii znacznie krótszej. Okres, w którym miał miejsce nasilony wzrostu ludności wskazuje
wprost, iż obecnie populacja ta starzeje się i wymaga wsparcia. Na procesy społeczne nasunęły
się również inne, wskazane poniżej. W tym miejscu podkreślić dodatkowo należy rozwój
przestrzenny i funkcjonalny miasta. Jego dynamiczny wzrost po II wojnie światowej znalazł
swoją konsekwencje w rozwoju zabudowy wielorodzinnej oraz wykorzystaniu infrastruktury
wybudowanej w okresie wojennym. Budynki te nie dość, że wpływały na duży poziom
anonimowości mieszkańców, to przede wszystkim w żaden sposób nie wiązały się
z historycznym układem urbanistycznym. Podkreśla to zakres zmian, jakie miały miejsce
w mieście, których konsekwencje widoczne są szczególnie w tej chwili na obszarze rewitalizacji.
Strona 100
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025
Sfera funkcjonalno-przestrzenna oraz techniczna w poszczególnych podobszarach rewitalizacji
jest mocno zróżnicowana, co wynika przede wszystkim z pełnienia przez nie różnych funkcji.
Wspólnym mianownikiem jest jednak konieczność inwestycji w przestrzenni publicznej, która
pomimo poniesionych już w chwili obecnej dużych nakładów, ciągle nie spełnia wszystkich
potrzeb mieszkańców. Jako kluczowe problemy związane z tą sferą wskazać należy przede
wszystkim niewystarczającą jakość infrastruktury związanej ze spędzaniem czasu wolnego, jak
również stan techniczny części budynków, zarówno prywatnych, jak i publicznych. Podnoszenie
estetyki otoczenia powiązane z zapewnieniem możliwości aktywnego spędzania czasu
dla różnych grup wiekowych wydaje się ważnym wyzwaniem w ramach prowadzonego procesu
rewitalizacji. Kolejnym wyzwaniem, które trzeba podkreślić, jest stworzenie Oświęcimskiej
Przestrzeni Spotkań (OPS), traktowanej tu jako nadanie przestrzeni miasta nowych funkcji.
Przedsięwzięcie to będzie miało bezpośredni wpływ nie tylko na obszar rewitalizowany,
ale i na całe miasto. Bezpośrednio z Oświęcimską Przestrzenią Spotkań powiązane są działania
mające na celu ochronę historycznego dziedzictwa miasta. Poprawa stanu zabytków jest
warunkiem faktycznego wykorzystania OPS, która z założenia ma skłonić turystów
do odwiedzenia również historycznego centrum miasta. Ważnym elementem rewitalizacji
w wymiarze technicznym, będzie wzmocnienie funkcji komunikacyjnych, w tym w zakresie
transportu zbiorowego. Rozwój miasta i zwiększenie ruchu turystycznego wymagać będzie
wdrożenia nowych metod rozwiązywania problemu transportu do i w obrębie miasta (transport
multimodalny).
Oświęcim jest miastem dynamicznie rozwijającym się gospodarczo, w znacznej mierze dzięki
tradycjom przemysłowym. Rozwój ten jest jednak nierównomierny i nie wykorzystuje
olbrzymiego potencjału w zakresie branży przemysłów czasu wolnego. Miejsce Pamięci
i Muzeum Auschwitz-Birkenau odwiedziło w roku 2015 1,7 mln osób (wzrost rok do roku
o blisko 200 tys. osób). Pokazuje to potencjał ruchu turystycznego, który w chwili obecnej
koncentruje się w jednym miejscu i w bardzo niewielkim stopniu przekłada się na ruch
turystyczny w innych częściach miasta. Stworzenie Oświęcimskiej Przestrzeni Spotkań
ma odegrać kluczowe znaczenie dla zbudowania pomostu między tragiczną historią miasta,
a jego 800-letnim dziedzictwem materialnym i niematerialnym. Z punktu widzenia rewitalizacji
proces ten musi przebiegać w ramach wielosektorowego porozumienia i jednocześnie
angażować mieszkańców. Tereny objęte rewitalizacją różnią się pod względem liczby
Strona 101
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025
podmiotów gospodarczych, jak również branż w jakich one działają. Diagnoza wprost pokazuje,
że proces rewitalizacji może przyczynić się z jednej strony do wyrównania ich potencjałów
gospodarczych, z drugiej zdywersyfikować branże stanowiące podstawę lokalnej gospodarki.
Miasto dzięki swojemu położeniu, jak również prowadzonej świadomie polityce przestrzennej,
posiada szereg terenów zielonych. Duża ich cześć wyróżnia się wysoką jakością. Jednocześnie
jednak znaczne obszary, zwłaszcza dużych parków czy terenów zielonych wymaga interwencji
dla przywrócenia pierwotnej funkcji – miejsca wypoczynku dla mieszkańców. Miasto w tym
zakresie posiada potencjał, który może zostać wykorzystany dla podniesienia jakości życia
i stanu środowiska naturalnego. W tym zakresie jako kluczowe wyzwanie należy traktować
przede wszystkim ograniczenie niskiej emisji w mieście i idących za nią wysokich stężeń
substancji szkodliwych i pyłów. Problem ten, choć dotyka całe miasto, jest szczególnie
zauważalny w jego centrum, a więc między innymi na obszarze rewitalizacji.
Podsumowując w ramach podobszarów przeznaczonych do rewitalizacji obserwuje się
negatywne zjawiska o natężeniu wyższym niż ma to miejsce w innych częściach miasta. Mają
one różne przyczyny, jednakże wszystkie znajdują odzwierciedlenie w sytuacji lokalnej
społeczności. W dalszej części opracowania zaprezentowano możliwości i konkretne
rozwiązania, które mają te problemy zniwelować, skutecznie zaspakajając potrzeby lokalnej
społeczności.
4.5.2 Analiza SWOT
Analiza opisanych wcześniej zagadnień, konsultacji społecznych i obserwacji w terenie wskazała
na główne problemy występujące na obszarach zdegradowanych. Warto zwrócić uwagę na fakt,
że większość zjawisk kryzysowych powtarza się na każdym z wytypowanych terenów. Dlatego
też podjęto decyzję o opracowaniu analizy SWOT wspólnej dla wszystkich podobszarów
rewitalizacji.
Strona 102
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025
Tabela 46 Analiza SWOT obszaru rewitalizacji
Analiza SWOT
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Mocne strony
atrakcyjna oferta kulturalna,
–
bogata oferta edukacyjna,
dostępność do oferty sportowej (basen,
–
lodowisko, orliki),
–
działalność ponadlokalnych instytucji
–
publicznych,
–
duża liczba organizacji pozarządowych,
rozbudowana oferta dla seniorów,
–
duża liczba turystów generowanych przez
–
Muzeum Auschwitz-Birkenau,
–
dobry stan infrastruktury ulic,
dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna,
–
dobra dostępność do systemu komunikacji
miejskiej,
–
zmodernizowana kryta pływalnia,
zrewitalizowany rynek,
–
bogate dziedzictwo historyczne (duża liczba
–
zabytków),
–
strategiczne położenie miasta na skrzyżowaniu –
szlaków komunikacyjnych między BielskiemBiałą, Katowicami, Krakowem oraz dogodne
połączenie z autostradą A4 (ok.20 km),
–
położenie wśród terenów zielonych,
–
zieleń wewnątrzkwartałowa i przyuliczna,
–
„Łęg Kamieniec” jako użytek ekologiczny
–
o wyjątkowych wartościach przyrodniczych
z potencjałem rekreacyjnym,
bogaty zasób powierzchni dla działalności
gospodarczej,
atrakcyjna lokalizacja inwestycji,
bliskość terenów przemysłowych,
zachowany spójny układ architektonicznourbanistyczny o wyjątkowej wartości kulturowohistorycznej objęty ochroną konserwatorską
Szanse
stworzenie warunków dla lokalizacji wydarzeń –
kulturalnych o ponadlokalnym znaczeniu,
–
wzmocnienie identyfikacji mieszkańców z ich
–
obszarem dzięki pozytywnym efektom procesu –
rewitalizacji,
turystyka,
–
utworzenie Oświęcimskiej Przestrzeni Spotkań,
zwiększenie atrakcyjności przestrzeni publicznej –
dla turystów, mieszkańców oraz dla lokalizacji
usług i handlu,
–
poprawa warunków mieszkaniowych,
duża liczba mieszkań,
możliwość pozyskiwania środków bezzwrotnych –
na realizację celów rewitalizacyjnych,
modernizacja krytej pływalni,
–
zmniejszenie ruchu tranzytowego dzięki budowie
obwodnicy północnej i południowej miasta,
Słabe strony
relatywnie wysoka liczba osób bezrobotnych (w tym
kobiet)
patologie związane z dużym skupiskiem ludzkim,
ryzyko wykluczenia społecznego,
wysoka liczba osób w wieku poprodukcyjnym,
zbyt mocne oddziaływanie Miejsca Pamięci na
kształtowanie przestrzeni,
brak monitoringu w dużej części obszarów,
nadmierne obciążenie przez ruch samochodowy,
wysoki stopień dekapitalizacji zabudowy, również
wewnątrzkwartałowej, postępująca degradacja,
zły stan klimatu akustycznego spowodowany hałasem
komunikacyjnym, zarówno w dzień jak i w nocy,
zły stan techniczny połączeń kolejowych z Katowicami
i Krakowem,
niski poziom efektywności energetycznej budynków,
brak systemu dróg rowerowych,
niedostateczne zagospodarowanie terenów zielonych,
niewystarczająca liczba terenów sportowych
i rekreacyjnych oraz osiedlowych placów zabaw dla
dzieci,
niewielka przedsiębiorczość mieszkańców,
ograniczona oferta gastronomiczna,
niewielka liczba miejsc noclegowych,
niewykorzystany potencjał dla działalności
gospodarczej,
Zagrożenia
odpływ mieszkańców,
niski przyrost naturalny,
starzenie się społeczeństwa,
wzrost przestępczości i znaczący wzrost liczby osób
bezrobotnych,
rosnące rozwarstwienie społeczne, pociągające za
sobą rozwój zjawisk patologicznych,
niewykorzystanie potencjału turystycznego płynącego
z Muzeum Auschwitz,
postępująca degradacja zabudowy mieszkaniowej
wskutek braku środków finansowych wspólnot
mieszkaniowych,
niedostateczna liczba środków finansowych
na realizację działań rewitalizacyjnych,
brak środków finansowych na przeprowadzenie
modernizacji systemów grzewczych
i termomodernizacji budynków,
Strona 103
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025
Analiza SWOT
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
tereny inwestycyjne pod działalność turystyczną, –
zachowanie układu architektonicznourbanistycznego ze względu na konieczność
–
przestrzegania przepisów ochrony
–
konserwatorskiej,
–
połączenie obszaru po obu stronach rzeki Soły, –
stworzenie przestrzeni do organizowania imprez
masowych,
–
przebudowa dworca PKP,
utworzenie Park&Ride w miejscu byłego Hotelu
Glob,
poprawa estetyki budynków,
duży potencjał terenów zielonych,
stworzenie terenów do rekreacji poprzez
zagospodarowanie parku,
przeprowadzenie rewitalizacji terenów nad rzeką
Sołą,
rozwój przedsiębiorczości,
zwiększenie potencjału hotelowogastronomicznego,
poprawa jakości powietrza i klimatu
akustycznego dzięki redukcji ruchu kołowego,
promocji środków komunikacji.
Źródło: Opracowanie własne
Strona 104
ryzyko utraty wartościowej zabudowy wskutek
postępującej degradacji,
niewykorzystanie okolic węzła komunikacyjnego,
zagrożenie ze strony rzeki Soły,
odpływ inwestorów z miasta,
spadek liczby turystów wskutek zmniejszenia się oferty
gastronomiczno-turystycznej,
spadek zainteresowania turystów wskutek braku
informacji i usług okołoturystycznych.
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025
5. Wizja stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji
Wizja stanu obszaru po przeprowadzeniu działań rewitalizacyjnych została wskazana poprzez
opis ich planowanych i pożądanych efektów (rezultatów). Głównym efektem działań
rewitalizacyjnych przewidzianych w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata
2015–2025 będzie ograniczenie negatywnych zjawisk kryzysowych w różnych sferach,
społecznej,
przestrzenno-funkcjonalnej,
gospodarczej,
technicznej,
środowiskowej
oraz wzmocnienie potencjału wewnętrznego obszaru rewitalizacji w celu zapewnienia
zrównoważonego rozwoju całego miasta. W rezultacie przeprowadzonych działań
rewitalizacyjnych w podobszarach, w których zaplanowano interwencję, zapewnione zostaną
dogodne warunki życia dla mieszkańców oraz prowadzenia działalności gospodarczej, jak
również poszerzona zostanie oferta dla turystów odwiedzających Oświęcim.
W związku z powyższym wykorzystując przeprowadzoną analizę wewnętrznych potencjałów
Obszarów,
zewnętrznych
uwarunkowań
oraz
wyzwań
i
potrzeb
rozwojowych
zidentyfikowanych na podstawie diagnozy sytuacji w mieście i obszarze rewitalizacji
sformułowano wizję obszaru rewitalizacji Miasta Oświęcim, obejmującą następujące elementy
wskazujące efekty procesu rewitalizacji:
Strona 105
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025
6. Cele rewitalizacji, kierunki działań i przedsięwzięcia rewitalizacyjne
6.1 Cele strategiczne i kierunki działań
W poprzednim rozdziale zaprezentowano wizję rozumianą jako docelowy efekt interwencji
zaplanowanej na wskazanym obszarze rewitalizacji w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji
Miasta Oświęcim na lata 2015 - 2025. Dla skutecznej jej realizacji kluczowe jest precyzyjne
zdefiniowanie celów strategicznych, przypisanych im kierunków działań i przedsięwzięć
rozumianych jako konkretne, uzupełniające się przedsięwzięcia. Zapisy rozdziału są wypadkową
przeprowadzonej szczegółowej diagnozy obszaru wsparcia, której efektem było wyróżnienie
obszaru rewitalizacji składającego się z czterech podobszarów: Chemików, Stare Miasto,
Kamieniec-Pileckiego i Tereny pokolejowe, jak również identyfikacji potrzeb wyrażających się
konkretnymi przedsięwzięciami zgłaszanymi przez podmioty zaangażowane w proces
planowania rewitalizacji w Oświęcimiu.
W ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015 – 2025 wyznaczone
zostały trzy główne cele rewitalizacji:
Cel strategiczny 1
Wzmocnienie kapitału ludzkiego i społecznego
na obszarze rewitalizacji
Cel strategiczny 2
Tworzenie trwałych warunków do rozwoju
gospodarczego obszaru rewitalizacji,
w tym w oparciu o przemysły czasu wolnego
Cel strategiczny 3
Wzrost funkcjonalności infrastruktury
i nadanie nowych funkcji przestrzeniom publicznym w obszarze
rewitalizacji w celu poprawy jakości życia mieszkańców
W strukturze interwencji zaplanowanej w ramach GPR wyróżniono trzy zasadnicze cele
strategiczne,
które
są
względem
siebie
komplementarne
i
stanowią
odpowiedź
na zdiagnozowane deficyty i problemy zidentyfikowane w obszarze rewitalizacji. Każdy z celów
strategicznych jest dopełniany przez dedykowane kierunki działań. Założenia interwencji
rewitalizacyjnej zaprezentowano na poniższym schemacie.
Strona 106
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025
CEL STRATEGICZNY 1.
WZMOCNIENIE KAPITAŁU LUDZKIEGO I SPOŁECZNEGO NA
OBSZARZE REWITALIZACJI
CEL STRATEGICZNY 2.
TWORZENIE TRWAŁYCH WARUNKÓW DO ROZWOJU
GOSPODARCZEGO OBSZARU REWITALIZACJI, W TYM W
OPARCIU O PRZEMYSŁY CZASU WOLNEGO
CEL STRATEGICZNY 3.
WZROST FUNKCJONALNOŚCI INFRASTRUKTURY I NADANIE
NOWYCH FUNKCJI PRZESTRZENIOM PUBLICZNYM W OBSZARZE
REWITALIZACJI W CELU POPRAWY JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW
1.1 Reintegracja oraz aktywizacja grup
zmarginalizowanych i zagrożonych
wykluczeniem społecznym
2.1 Oświęcimska Przestrzeń Spotkań rozwój przemysłów czasu wolnego w
Oświęcimiu
3.1 Dostosowanie miejskiego układu
komunikacyjnego do efektywnego
świadczenia funkcji gospodarczych i
usługowych
1.2 Stworzenie przestrzeni aktywności
dla seniorów oraz osób
niepełnosprawnych
2.2 Rozwój oferty instytucji kultury
3.2 Rewaloryzacja przestrzeni zielonych i
poprawa stanu środowiska naturalnego
obszaru rewitalizacji
1.3 Rozwijanie oferty dedykowanej
dzieciom i młodzieży
2.3 Poszerzenie oferty czasu wolnego –
rozwój infrastruktury sportowej w
obszarze rewitalizowanym
3.3 Rozwój komunikacji publicznej w
obszarze rewitalizacji
1.4 Prowadzenie działalności
edukacyjnej ukierunkowanej na
minimalizowanie patologii życia
społecznego
2.4 Rozwój edukacji zawodowej
i przedsiębiorczości w obszarze
rewitalizowanym
3.4 3.4 Termomodernizacja i poprawa
estetyki budynków publicznych i
mieszkalnych
Strona 107
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025
6.2 Przedsięwzięcia rewitalizacyjne
W dalszej części dokumentu zaprezentowano przedsięwzięcia zaplanowane w ramach
rewitalizacji w Oświęcimiu. Każde z nich zostało przypisane do celów strategicznych
oraz kierunków działań. Dla zapewnienia odpowiedniej przejrzystości projekty zostały
dodatkowo podzielone na podobszary rewitalizacji. Umożliwia to zapoznanie się również
z przestrzennym aspektem planowanej interwencji (w przypadku realizacji przedsięwzięcia
na terenie więcej niż jednego Obszaru, wskazano wszystkie podobszary, na które dane
przedsięwzięcie ma wpływ). Dla pełnej prezentacji zaplanowanych przedsięwzięć wskazano
okres realizacji projektu, jego opis, podmiot odpowiedzialny za realizację projektu, jak również
ramy finansowe związane z jego realizacją.
Strona 108
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025
Cel strategiczny
1. Wzmocnienie kapitału ludzkiego i społecznego na obszarze rewitalizacji
Kierunek działań
1.1 Reintegracja oraz aktywizacja grup zmarginalizowanych i zagrożonych wykluczeniem społecznym
Obszar Stare Miasto
Lp.
1.1.1
Nazwa przedsięwzięcia
Centrum Aktywności Społecznej (CAS)
Okres realizacji
2017
Podmiot odpowiedzialny
Gmina Miasto Oświęcim
Źródło finansowania
Działania, które zostaną zrealizowane w ramach projektu
Wskaźniki realizacji
Wartość projektu (zł)
Środki własne
W ramach projektu zostanie poddana adaptacji część
budynku o charakterze mieszkalno-usługowymkamienica położona w obszarze Starego Miasta, przy
ul. Dąbrowskiego 15. Budynek zostanie przystosowany
do celów aktywności społecznej, przeznaczony do
użytkowania przez organizacje pozarządowe z terenu
miasta Oświęcim. Centrum zostanie przystosowane do
użytkowanie przez osoby z dysfunkcją ruchową w
postaci podjazdów, ramp, schodołaza, przystosowania
sanitariatów."
Liczba nowopowstałych centrów
aktywności społecznej – 1 szt.
370 000
Liczb obozów terapeutycznych 11 szt. Liczba wycieczek
rodzinnych - 11 szt.
350 000
Liczba zajęć edukacyjnych - 60 szt.
45 godzin instruktaż zawodowego
w ogólnej liczbie
500 godzin indywidualnych
konsultacji w zakresie profilaktyki
uzależnień
120 godzin indywidualnych
spotkań diagnozujących dla 40
osób
150 godzin warsztatów
edukacyjnych w zakresie
profilaktyki uzależnień
10 wykładów profilaktycznych pn.
„Od przyjemności do zniewolenia”
10 wykładów profilaktycznych pn.
„Tabletka to nie cukierek” lub o
innej tematyce
Zagospodarowanie terenu wokół
Domu Socjalnego 9 spotkań świątecznych (Boże
Narodzenie i Wielkanoc)
5 zajęć plastycznych z okazji Świąt
Bożego Narodzenia
5 ognisk integracyjnych
282 460
Obszary: Chemików, Stare Miasto, Kamieniec-Pileckiego, Tereny pokolejowe
1.1.2
1.1.3
Wspieranie rodzin z problemem
uzależnień poprzez zagospodarowanie
czasu wolnego
Najlepszy czas na działanie jest teraz!
2015-2025
2016 – 2025
Stowarzyszenie
Oświęcimskie Centrum
Trzeźwości
Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej
w Oświęcimiu
Środki własne
Środki zewnętrzne
Środki własne
Środki zewnętrzne
Działania w ramach projektu obejmują:
 obozy terapeutyczne;
 wycieczki rodzinne;
 turnieje tenisa stołowego;
 zabawy z udziałem dzieci (Dzień Dziecka,
Mikołajki);
 imprezy okolicznościowe.
Działania w ramach projektu obejmują:
I. Działania edukacyjne:
 Pomysłowa kuchnia – tanio, smacznie i
zdrowo. Planuj! Nie marnuj jedzenia!”,
 Kreatywność i przedsiębiorczość – zrób coś z
niczego!,
 Przystanek ODSAPKA,
 Tu mieszkam, tu żyję.
II. Profilaktyczne:
 Indywidualne konsultacje w zakresie
profilaktyki uzależnień,
 Indywidualne spotkania diagnozujące,
 Warsztaty edukacyjne w zakresie profilaktyki
uzależnień - tematyka:
o Budowanie pozytywnego wizerunku
samego siebie – człowiek najwyższą
wartością,
o Odkrywanie mocnych stron,
o Asertywność – jak mówić NIE, by inni
słuchali,
o Radzenie sobie w sytuacjach
kryzysowych – sposoby radzenia
sobie ze złością i konstruktywne
rozwiązywanie konfliktów,
Strona 109
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025
o
1.1.4
Strona 110
Wolontariat daje moc – przez pomoc
innym zmieniamy świat!
2016 – 2025
Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej
w Oświęcimiu
Środki własne
Środki zewnętrzne
Wykład profilaktyczny „Od
przyjemności do zniewolenia”
o Wykład profilaktyczny „Tabletka to
nie cukierek” lub o innej tematyce,
w zależności od zdiagnozowanych
potrzeb uczestników projektu.
III. Środowiskowe:
 Ogniska integracyjne,
 Spotkania integracyjne „Dzień Sąsiada”,
 „Klub podróżnika” - w tym:
o „Moja mała ojczyzna”,
o „Rusz z nami w podróż”,
 „Kolędy nadszedł czas – Wigilia w Domu
Socjalnym”,
 „Spotkanie z jajkiem wielkanocnym –
Wielkanoc w Domu Socjalnym”.
Przedsięwzięcie obejmuje:
1. Spotkania informacyjne w siedzibach organizacji
pozarządowych, dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
oraz innych grup w zakresie promocji wolontariatu.
2. Rekrutacja wolontariuszy.
3. Konkurs na logo Klubu Wolontariatu.
4. Utworzenie profilu Klubu Wolontariatu na portalu
społecznościowym.
5. Działania edukacyjne:
 Pogotowie lekcyjne – niwelujące braki
edukacyjne uczniów ze środowisk zagrożonych
zjawiskiem wykluczenia społecznego,
prowadzone w świetlicach, Klubie
Wolontariatu i środowisku zamieszkania
ucznia,
 Cykliczne zajęcia edukacyjne dla dzieci i
młodzieży,
 Zajęcia edukacyjno-plastyczne,
 Szkolenia dla wolontariuszy z zakresu: „Kim
jest wolontariusz?”, „Komunikacja
interpersonalna”, „Praca w środowisku
zamieszkania ucznia”, „BHP dla
wolontariuszy”, „Udzielanie pomocy
przedmedycznej”,
 Grupa Wymiany Doświadczeń,
 Wizyty studyjne w instytucjach i organizacjach
działających w sferze pomocy społecznej.
6. Działania środowiskowe:
 Ognisko integracyjne z zajęciami sportowymi,
 Organizacja Dnia Chłopaka w Schronisku dla
osób bezdomnych lub innych wybranych
okazji, wynikających z bieżących potrzeb,
 Organizacja Międzynarodowego Dnia
Wolontariusza.
5 spotkań integracyjnych pn.
„Dzień Sąsiada”
15 wyjść integracyjnych
5 wycieczek integracyjnych
Zwiększenie liczby wolontariuszy
w Miejskim Ośrodku Pomocy
Społecznej w Oświęcimiu o 20
osób
Zrealizowanie pogotowia
lekcyjnego dla 25 osób
Zrealizowanie 25 spotkań
cyklicznych zajęć edukacyjnych
dla każdorazowo 15 osób
Zrealizowanie 10 zajęć
edukacyjno-plastycznych dla
każdorazowo 15 osób
Zrealizowanie 25 szkoleń dla
wolontariuszy dla każdorazowo 10
osób
Zrealizowanie 40 spotkań Grupy
Wymiany Doświadczeń
Zrealizowanie 10 wizyt studyjnych
w instytucjach i organizacjach
pomocowych
Zrealizowanie 5 ognisk
integracyjnych z zajęciami
sportowymi
Zrealizowanie 5 spotkań z okazji
Dnia Chłopaka lub innych
wybranych okazji
Zrealizowanie 5 spotkań z okazji
Międzynarodowego Dnia
Wolontariusza
42 520
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025
1.1.5
1.1.6
Aktywny rodzic
Przeciw przemocy
2016 - 2025
2016 - 2025
Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Oświęcimiu
Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej
w Oświęcimiu
Środki własne
Środki zewnętrzne
Środki własne
Środki zewnętrzne
Działania jakie gmina miasto Oświęcim będzie
podejmować w ramach projektu będą obejmować
zajęcia integracyjne na rzecz rodziny oraz warsztaty
pedagogiczne dla rodziców. Niniejszy projekt
ukierunkowany będzie na rozwijanie kompetencji
rodzicielskich, edukację społeczną w zakresie
kreatywnego spędzania czasu wolnego z dzieckiem
oraz zapoznanie rodziców z konsekwencjami
wynikającymi z braku zapewnienia prawidłowej opieki
nad potomstwem z uwzględnieniem wystąpienia
problemu alkoholowego w rodzinie. Podejmowane
działania będą realizowanie przy wsparciu i współpracy
instytucji z terenu miasta Oświęcim takimi jak: placówki
wsparcia dziennego, placówki oświatowe, poradnia
psychologiczno – pedagogiczna, czy też POIK, z którymi
planowane jest zawarcie porozumienia o wzajemnej
współpracy na rzecz dziecka i rodziny.
W ramach niniejszego projektu będą podejmowane
działania ukierunkowane na zwiększenie edukacji
społecznej poprzez organizowanie raz w roku Kampanii
Lokalnej przeciwko przemocy. Działania te będą
skierowane co roku do innej grupy adresatów. W roku
2016 planuje się zorganizowanie działań dotyczących
przeciwdziałania przemocy wobec osób starszych,
niepełnosprawnych, zależnych, chorych. W latach
następnych realizowane będą działania skierowane do
młodzieży, następnie do kobiet i dzieci.
Projekt będzie realizowany we współpracy z
partnerami, w tym placówkami oświatowymi, Policją,
służbą zdrowia, placówkami wsparcia dziennego,
Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, kościołami i związkami wyznaniowymi,
Uniwersytetem Trzeciego Wieku, Oświęcimską Radą
Seniorów i innymi podmiotami zajmującymi się
problematyką przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Liczba przeprowadzonych
warsztatów - 5 szt.
Liczba zorganizowanych działań
integracyjnych - 2 działania
30 450
Zwiększenie edukacji społecznej w
zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie - liczba
opracowanych materiałów
edukacyjnych - 30 szt. plakatów,
50 szt. broszurek
Zwiększenie świadomości
społecznej poprzez
zorganizowanie prelekcji dla
uczestników zadania: - liczba
uczestników 50 osób
dostęp do specjalistycznego
poradnictwa - liczba osób
korzystający z poradnictwa 70
osób"
25 390
Strona 111
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025
Kierunek działań
1.2. Stworzenie przestrzeni aktywności dla seniorów oraz osób niepełnosprawnych
Obszar Chemików
Lp.
Nazwa przedsięwzięcia
Okres realizacji
Podmiot odpowiedzialny
Źródło finansowania
1.2.1
„Rozpocznij tam gdzie jesteś.
Wykorzystaj to, co masz. Zrób to, co
możesz.”
2016 - 2025
Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej
w Oświęcimiu
Środki własne
Środki zewnętrzne
1.2.2
Renowacja ogrodu i remont parkingu
przy Środowiskowym Domu
Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami
Psychicznymi
2020
Środowiskowy Dom
Samopomocy dla Osób
z Zaburzeniami
Środki własne
Środki zewnętrzne
Strona 112
Działania, które zostaną zrealizowane w ramach projektu
I Działania edukacyjne:
 „Perfekcyjny Pan Domu” - element treningu
budżetowego,
 „Stawka większa niż szycie” - zdobycie
umiejętności w zakresie szycia na maszynie,
rozwijanie potencjału osobistego,
wykorzystania go w życiu codziennym itp.
 „Pomysłowa kuchnia – tanio, smacznie i
zdrowo. Planuj! Nie marnuj jedzenia!” zwiększenie umiejętności w zakresie
racjonalnego
 „Ogród bez tajemnic” - propagowanie
alternatywnych form zagospodarowania czasu
wolnego, wykonanie prac wokół budynku, by
poprawić jego estetykę
 „Pomysłowy Dobromir” - rozwijanie
zainteresowań, nabywanie umiejętności
niezbędnych w życiu
 „Było sobie życie” - aktywne mierzenie się z
problemami, kształtowanie samoświadomości,
budowanie zaufania we własne możliwości,
odkrywanie mocnych stron, kształtowanie
umiejętności społecznych
II Działania środowiskowe:
 Święta Wielkanocne – promowanie tradycji,
integracja środowiska osób oraz aktywne
zagospodarowanie czasu wolnego
 „Zagraj z nami mózgowcami!” - promowanie
alternatywnych form spędzania czasu wolnego
 Ogniska integracyjne – promocja
alternatywnych form spędzania czasu wolnego,
zachęcanie do aktywności fizycznej, itp.
 Kino „Pod Chmurką” - propagowanie
alternatywnych form spędzania czasu wolnego i
rozwijania zainteresowań
 Święta Bożego Narodzenia - propagowanie
tradycji świątecznych, integracja środowiska,
aktywne zagospodarowanie czasu wolnego
 „Jestem aktywny – pomagam, bo lubię!” promocja alternatywnych form spędzania czasu
wolnego i rozwoju osobistego poprzez
propagowanie wolontariatu i zaangażowania
społecznego.
W ramach projektu planuje się:
 projekt ogrodu
 prace konieczne do urządzenia ogrodu, w tym
m.in.: oczyszczanie terenu, prace ziemne, prace
Wskaźnik realizacji
Wartość projektu
Uruchomienie stanowiska
komputerowego z dostępem do
Internetu
Zrealizowanie 25 spotkań
edukacyjnych w ramach
„Perfekcyjny Pan Domu”
Zrealizowanie 25 spotkań
edukacyjnych w ramach „Stawka
większa niż szycie”
Zrealizowanie 40 spotkań
edukacyjnych w ramach
„Pomysłowa kuchnia...”
Zrealizowanie 10 spotkań
edukacyjnych w ramach „Ogród
bez tajemnic”
Zrealizowanie 15 spotkań
edukacyjnych w ramach
„Pomysłowy Dobromir”
Zrealizowanie 25 spotkań
edukacyjnych w ramach „Było
sobie życie”
Zrealizowanie 9 spotkań
świątecznych
Zrealizowanie 40 spotkań w
ramach „Zagraj z nami
mózgowcami!”
Zrealizowanie 5 ognisk z
podchodami w terenie
Zrealizowanie 25 spotkań w
ramach „Kino pod chmurką”
Zrealizowanie 15 spotkań w
ramach „Jestem aktywny –
pomagam, bo lubię!”
Zrealizowanie 5 wyjść grupowych
do kina lub innych wyjść
kulturalnych
129 589
Liczba zrewitalizowanych
przestrzeni zielonych – 1 szt.
Liczba nowych parkingów – 1 szt.
350 000
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025
Psychicznymi
w Oświęcimiu
1.2.3
Zwiększenie dostępności i jakości oferty
pomocy dla osób starszych poprzez
rozwój działań oraz adaptację i
dostosowanie infrastruktury Dziennego
Domu Pomocy w Oświęcimiu
2017 - 2020
Dzienny Dom Pomocy w
Oświęcimiu
RPO WM 2014 – 2020
Poddziałanie 9.2.2. Usługi
opiekuńcze oraz
interwencja kryzysowa
(EFS)
Środki własne Gminy
Miasto Oświęcim (w tym na
funkcjonowanie DDP)
budowlane wykonanie nawierzchni,
ogrodzenia, sztucznej rzeki, sadzenie roślin,
zakładanie trawnika, itp.
 wykonanie mini tężni solankowej
 modernizacja i zagospodarowanie części
parkingowej, w tym budowa garażu.
 utworzenie ścieżki sensorycznej i suchego
strumienia, które pozwalają na zapoznawanie
się z różnorodnością faktur, a także służą
rehabilitacji motoryki dużej
 utworzenie sadzawki kaskadowej - sztucznej
rzeki, umożliwiającej bezpośredni, łatwy
kontakt z żywiołem wody
utworzenie rabat zapewniających sensoryczne poznanie
świata roślin za pomocą zmysłów.
Projekt zakłada rozwój oferty pomocowej dla osób
starszych i niepełnosprawnych oraz ich opiekunów na
terenie miasta Oświęcim. Rozszerzenie oferty Dziennego
Domu Pomocy (DDP) oraz jej profesjonalizacja umożliwi
zwiększenie dostępności i podniesienie jakości wsparcia
kierowanego do seniorów oraz umożliwi objęcie pomocą
opiekunów nieformalnych osób starszych i
niepełnosprawnych z subregionu Małopolski Zachodniej.
Zakłada się utworzenie 25 nowych miejsc pobytu, w tym
dla osób wymagających szczególnej opieki i terapii, tj. z
otępieniami, w tym Alzheimerem. Następnie rozwinięte
zostaną formy opieki, w tym pielęgniarskiej oraz terapii
zajęciowej. Stworzona zostanie także Sala Doświadczania
Świata, czyli specjalne pomieszczenie wyposażone w
urządzenia stymulujące wszechstronny rozwój osób z
różną niepełnosprawnością, głównie poprzez stymulację
percepcji wszystkich zmysłów. Nowa oferta pozwoli na
opiekę „wytchnieniową” rodzinom zajmującym się na co
dzień osobami dotkniętymi chorobą Alzheimera i z
zaawansowanymi procesami starzenia się. Zakładany jest
także znaczny rozwój oferty rehabilitacyjnej dla osób
starszych w ośrodku poprzez zwiększenie dostępnych
form rehabilitacji ruchowej. Planuje się również
zwiększenie liczby miejsc wypoczynku i relaksacji dla
seniorów poprzez odpowiednią aranżację przestrzeni w
ośrodku oraz stworzenie oferty rekreacji na świeżym
powietrzu (m.in. ścieżki spacerowe, tarasy
wypoczynkowe). Rozwój usług terenowych zakładany w
projekcie pozwoli na rozwinięcie oferty usług
opiekuńczych w miejscu zamieszkania poprzez realizację
świadczeń w godzinach popołudniowych oraz weekendy.
Planuje się realizację dodatkowo 3000 godzin usług
opiekuńczych rocznie. Zakładane jest także rozszerzenie
oferty usług rehabilitacyjnych w domu klienta poprzez
dwukrotne zwiększenie dostępności tej formy wsparcia
tj. o 1000 godzin rocznie oraz rozszerzenie zakresu
fizjoterapii domowej. Projekt w ramach stworzenia
kompleksowej oferty pomocowej dla osób w jesieni życia
zakłada utworzenie Subregionalnego Centrum Wsparcia
Seniorów i Opiekunów Nieformalnych Osób Starszych
dla Małopolski Zachodniej.
Liczba wspartych w programie
miejsc świadczenia usług
społecznych, istniejących po
zakończeniu projektu – 80 miejsc
Liczba osób podejmujących
pracę/rozpoczynających
działalność gospodarczą – 16 os.
7 204 800
Strona 113
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025
Obszar Stare Miasto
W trosce o ludzi chorych i starszych –
doposażenie nowych pomieszczeń ZOL
1.2.4
2016 - 2017
Zgromadzenie Córek
Matki Bożej Bolesnej
Prowincja Oświęcimska
Udział własny do 50%,
pozostałe w ramach dotacji
i funduszy europejskich
(EFS)
Projekt obejmuje wyposażenie zaadoptowanego
budynku na ZOL w urządzenia medyczne, sanitarne,
rehabilitacyjne. Dzięki jego realizacji zwiększona zostanie
liczba miejsc w ZOL o 50.
Powstanie nowych miejsc opieki
dla obłożnie chorych – 50 sztuk
1 500 000
Poprawa kompetencji osobistych
osób z zaburzeniami psychicznymi
– 50 osób
Aktywizacja zawodowa osób po
kryzysach psychicznych i
niepełnosprawnych intelektualnie
– ok. 50 osób
Zwiększenie wiedzy na temat
zaburzeń psychicznych wśród
beneficjentów projektu –80 osób
Zatrudnienie, utrzymanie w
zatrudnieniu osób z zaburzeniami
psychicznymi - 10 osób
720 000
Obszary: Chemików, Stare Miasto, Kamieniec-Pileckiego, Tereny pokolejowe
Aktywizacja społeczno-zawodowa osób z
zaburzeniami psychicznymi
1.2.5
2016 – 2025
Stowarzyszenie „Bratnich
Serc”
Środki Urzędu
Marszałkowskiego
Województwa
Małopolskiego,
Gminy Miasto Oświęcim,
Starostwa Powiatowego w
Oświęcimiu,
Powiatowego Urząd Pracy,
Środki własne
Niniejszy projekt zakłada realizację zadań z zakresu
aktywizacji zawodowej na terenie zrewitalizowanego
parku w Oświęcimiu. Park stwarza możliwości do
organizacji treningów pracy oraz prac interwencyjnych,
staży zawodowych, czy też zatrudnienia na stanowiskach
pracowników porządkowych. Prace te mogą wykonywać
osoby niepełnosprawne z tytułu zdrowia psychicznego,
wcześniej przygotowane przez StBS. Pozwoli to na
doskonalenie umiejętności i predyspozycji w zakresie
funkcjonowania społecznego, w tym zawodowego.
Kierunek działań
1.3. Rozwijanie oferty dedykowanej dzieciom i młodzieży
Obszar Stare Miasto
Lp.
Nazwa przedsięwzięcia
Okres realizacji
1.3.1
Piknik rodzinny z „Jedynką”
2016-2025
1.3.2
Bezpieczna przystań - przebudowa i
modernizacja Domu Dziecka w Oświęcimiu
2017 - 2018r
Strona 114
Działania, które zostaną zrealizowane w ramach
Wskaźnik realizacji
projektu
W ramach projektu będą organizowane
corocznie w maju/czerwcu pikniki rodzinne
adresowane do uczniów szkoły i ich rodzin oraz
Liczba uczestników pojedynczego
Szkoła Podstawowa nr 1 im.
Środki finansowe rady
pozostałych mieszkańców osiedla Stare Miasto.
wydarzenia - 200 osób
Królowej Jadwigi
rodziców, źródła prywatne- Miejscem realizacji przedsięwzięcia będzie
w Oświęcimiu
darowizny od sponsorów. budynek szkoły i jej otoczenie. Tematyczne
pikniki będą okazją do wspólnej, rodzinnej
zabawy podczas różnych konkurencji
przygotowanych przez nauczycieli szkoły.
Celem głównym projektu jest:
 standaryzacja i waloryzacja
Powierzchnia objęta rewitalizacjąinfrastruktury socjalnej placówki
0,1767 ha
opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci i
Liczba przebudowanych obiektów
młodzieży,
infrastruktury społecznej
zlokalizowanych na rewitalizowanym
 poprawa i zabezpieczenie dla osób
RPO WM na lata 2014-2020
obszarze-1 szt.
zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem
Powiat Oświęcimski
(EFRR)
Liczba obiektów infrastruktury
społecznym dostępu do wysokiej
Środki własne
zapewniających dostęp dla osób
jakości usług z zakresu opieki
niepełnosprawnych -1 szt.
społecznej oraz dostosowanie budynku
Liczba osób pracujących po opuszczeniu
do wymogów prawa.
programu – 2 os.
Działania podejmowane dla realizacji wyżej
Liczba osób poszukujących pracy po
wymienionych celów:
opuszczeniu programu – 5 os.,
 roboty budowlane – przebudowa i
modernizacja budynku Domu Dziecka w
Podmiot odpowiedzialny
Źródło finansowania
Wartość projektu
50 000
971 279
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025
1.3.3
Centrum Rozwoju i Integracji
Międzypokoleniowej w Oświęcimiu
2017 - 2018
Chrześcijańska Służba
Charytatywna
celu standaryzacji, tj. zmiany
Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje
funkcjonalności i poprawy technicznej zawodowe po opuszczeniu programu –
budynku,
5 os.
 przekształcenie obiektu obecnej 30osobowej placówki dla dzieci i
młodzieży w trzy mniejsze zgodne ze
standardami , poprzez administracyjne
wyodrębnienie samodzielnych 3
placówek,
 stworzenie gabinetów psychologicznopedagogicznych, świadczących pomoc i
wsparcie mieszkańcom domu i ich
rodzinom,
 przebudowę wewnętrznych instalacji w
budynku (w związku robotami
budowlanymi),
 modernizację terenów zielonych wokół
budynku domu dziecka, utworzenie tzw.
zielonej siłowni,
 zakup wyposażenia mieszkań i
pomieszczeń do terapii zajęciowej oraz
rehabilitacji,
 zakup komputerów.
Projekt skupia się na wykorzystanie budynku przy
ulicy Piastowskiej 12 w Oświęcimiu na
uruchomienie w nim Centrum Rozwoju i
Integracji Międzypokoleniowej. W ramach tego
projektu dokonano by remontu
niewykorzystanych obecnie pomieszczeń jak
również adaptacji części pozostałych
pomieszczeń do nowej funkcji. W ramach
powyższego Centrum prowadzone byłyby
typowe projekty cieszące się dużym
zainteresowaniem dzieci i młodzież oraz
seniorów. Dla dzieci i młodzieży prowadzona
byłaby świetlica środowiskowa w ramach której
Powierzchnia obszarów objętych
zapobiegano by ich marginalizacji i wykluczeniu
rewitalizacją – 0,02 ha
społecznemu. Dla seniorów prowadzony byłby
RPO WM 2014 – 2020 (EFRR)
Liczba przebudowanych/
klub zdrowia w ramach, którego realizowane
Środki własne
przekształconych obiektów
byłyby prelekcje na temat zdrowego stylu życia
zlokalizowanych na rewitalizowanym
połączone z badaniami profilaktycznymi oraz
obszarze 1 szt.
degustacją zdrowych potraw. Jako dodatkową
propozycję dla seniorów umożliwiającą im
rozwijanie swoich zainteresowań byłoby Kino
Studyjne. Koło wolontariatu, jakie
funkcjonowałoby w ramach Centrum Rozwoju i
Integracji Międzypokoleniowej pełniłoby rolę
kuźni pomysłów i miejsca wspólnych
wolontaryjnych działań dzieci, młodzieży oraz
seniorów. W ramach Centrum Rozwoju i
Integracji Międzypokoleniowej odbywałyby się
również wydarzenia kulturalne jak np. koncerty
w tym charytatywne.
500 000
Strona 115
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025
Obszar Kamieniec-Pileckiego
1.3.4
Ja w moim mieście
2017 - 2018
Stowarzyszenie Rodzina
Kolpinga w Oświęcimiu
RPO WM 2014 – 2020
11 Oś Priorytetowa
Rewitalizacja Przestrzeni
Regionalnej
Poddziałanie 11.1.1
Rewitalizacja Głównych
Ośrodków Miejskich w
Regionie (EFRR)
Środki własne
W ramach projektu zostanie przeprowadzona
kompleksowa rewitalizacja istniejącego „Placu
zabaw” dla dzieci znajdującego się w lokalizacji
Osiedla Rotmistrza Pileckiego i zamiana go w
„Park integracji, nauki i aktywnego ruchu”. W
ramach niniejszego przedsięwzięcia planuje się
nadanie mu następujących funkcji: integracyjnej,
edukacyjnej i rekreacyjnej. W zakresie realizacji
funkcji integracyjnej, park spełniałby funkcję
łączenia pokoleń, zatem adresatem działań
planowanych w ramach procesu rewitalizacji,
byłyby różne pokolenia, w tym pokolenie dzieci i
seniorów. Funkcja edukacyjna realizowana
byłaby poprzez: animacje realizowane na terenie
parku, przez zatrudnionego animatora oraz
poprzez używanie urządzeń edukacyjnych
zainstalowanych na jego terenie. Natomiast
funkcja rekreacyjna realizowana byłaby poprzez
możliwość korzystania z urządzeń rekreacyjnych
dla dzieci, seniorów, możliwości spacerów po
jego terenie, korzystania z terenów zielonych,
ławeczek, stolików, boiska, itp.
Ilość obiektów przebudowanych
służących zaspakajaniu celów
społecznych – 1 szt.
500 000
Liczba uczestników - 120 os.
36 000
Liczba uczestników - 150 os.
240 000
Obszar Tereny pokolejowe
1.3.5
Mamy bzika na punkcie zdrowego stylu
życia
2016-2025
Miejskie Gimnazjum Nr 4
im. Zofii Kossak
w Oświęcimiu
Dochody własne, źródła
prywatne – darowizny od
sponsorów
Olimpiada sportowa- impreza propagująca
zdrowy styl życia obejmująca następujące
konkurencje sportowe:
 Bieg na orientację
 Pchnięcie kulą
 Skok w dal z rozbiegu do piaskownicy
 Bieg kangurów w workach
 Przeciąganie liny
Przeprowadzono zostaną również warsztaty
zdrowego żywienia.
Obszar Chemików, Stare Miasto
1.3.6
Strona 116
Akademia Rodzinna
2020-2025
Projekt zakłada prowadzone przez cały rok
następujące działania:
Warsztaty dla rodziców- spotkania rodziców z
psychologami i terapeutami. Zajęcia dla rodziców
wraz z dziećmi - zajęcia mają pomóc rodzicom w
nawiązaniu głębszej relacji z dzieckiem. Zakładają
szereg zajęć edukacyjnych i ruchowych
Miejska Biblioteka
przeznaczonych dla dzieci od 2 do 7 lat, w tym:
Fundacje
Publiczna im. Ł. Górnickiego
 Co robić, kiedy dziecko wymaga,
RPO WM 2014 – 2020 (EFS)
GALERIA KSIĄŻKI w
żąda...?
Środki własne
Oświęcimiu
 Budowanie wewnętrznej emocjonalnej
odporności dziecka czyli jak rozwijać
inteligencję emocjonalną?
 Rodzina jako jedna drużyna- jak
zachęcić dzieci do współpracy?
 Zamiast karania- jak utrzymać
dyscyplinę w domu
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025







Dziecko samodzielne czy zależne od
Ciebie?- sposoby kształtowania
samodzielności
Pochwały, czyli jak jeszcze możemy
pomóc naszym dzieciom budować
pozytywne i realistyczne wyobrażenie o
sobie
Emocje- nasz wróg czy przyjaciele?
Ruch, słowo, muzyka czyli logorytmikazajęcia logorytmiczne
Ruch- drzwi do uczenia się
Dzieciaki na krańcu świata- zajęcia
edukacyjne
Zabawy wspierające budowanie
pozytywnej więzi rodziców z dziećmi
Obszary: Chemików, Stare Miasto, Kamieniec-Pileckiego, Tereny pokolejowe
1.3.7
To się w ramach nie mieści.
Interdyscyplinarne działania dla
młodzieży
1.3.8
Profilaktyka zdrowego stylu życia dla
młodzieży szkół średnich
2019-2025
Miejska Biblioteka
Publiczna im.
Ł. Górnickiego GALERIA
KSIĄŻKI w Oświęcimiu
RPO WM 2014 – 2020 (EFS)
MKiDN
Inne środki zewnętrzne
Środki własne
2017 - 2025
Stowarzyszenie „Bratnich
Serc” dla Ludzi Chorych
w Oświęcimiu
Dotacje
Fundusze unijne (EFS)
Środki własne
Projekt zakłada następujące działania, ujętych
w dwa bloki warsztatowe:
I. Czy to się w mieście zmieści?
Cykl warsztatów i spotkań mających na celu
przede wszystkim dostarczenie uczestnikom
konkretnej wiedzy i umiejętności z zakresu
różnorodnych działań: fotografii, komiksu,
sztuki czy twórczego pisania i wyrażania idei.
Zajęcia te zakładają wychodzenie w miasto i
poznawanie go na nowo jako sceny do
niestandardowych działań. W tym bloku
planujemy realizację następujących
warsztatów:
 Oświęcimski Streat Art.
 FotoMobile.
 Leoseje
 Komiksowo
 Warsztaty graffiti
II. Blok zajęć: To się w mieście zmieści:
 Cykl warsztatów “Boo i Kloo ruszają w
miasto” Kotolotnia happening na
Rynku Głównym
Projekt skierowany jest do młodzieży. Celem
nadrzędnym niniejszej przedsięwzięcia jest
profilaktyka w zakresie zdrowego stylu życia,
w tym kształtowanie społeczeństwa
otwartego i tolerancyjnego na problemy osób
z zaburzeniami psychicznymi.
Liczba uczestników - 170 os.
315 000
Liczba spotkań w ramach „Lekcja
tolerancji” – 12 spotkań/rocznie
Liczba uczestników – 60 os./rocznie
43 200
Strona 117
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025
Cel strategiczny
2. Tworzenie trwałych warunków do rozwoju gospodarczego obszaru rewitalizacji, w tym w oparciu o przemysły czasu wolnego
Kierunek działań
2.1 Oświęcimska Przestrzeń Spotkań - rozwój przemysłów czasu wolnego w Oświęcimiu
Obszar Chemików
Lp.
2.1.1
Strona 118
Nazwa przedsięwzięcia
Oświęcimska Przestrzeń Spotkań –
zagospodarowanie Parku Pokoju
pomiędzy ul. Słowackiego, Chemików,
Dąbrowskiego
i Olszewskiego w Oświęcimiu
Okres realizacji
2018-2021
Podmiot odpowiedzialny
Źródło finansowania
Gmina Miasto Oświęcim
RPO WM 2014 – 2020
Działanie 11.1 Rewitalizacja
miast, Poddziałanie 11.1.1
Rewitalizacja głównych
ośrodków miejskich w
regionie (EFRR) lub Działanie
11.4 Rewitalizacja terenów
poprzemysłowych (EFRR)
Środki własne
Działania, które zostaną zrealizowane w
ramach projektu
Przedmiotem inwestycji jest
zagospodarowanie Parku Pokoju wraz z
przebudową Alei Tysiąclecia pomiędzy ul.
Słowackiego, Chemików, Dąbrowskiego i
Olszewskiego w Oświęcimiu. W ramach
projektu zmieniony zostanie obecny stan
zagospodarowania tego miejsca i nadanie
parkowi nowych funkcji, wraz poprawą jego
estetyki. Usunięte zostaną niepotrzebne
elementy wyposażenia parku. Celem
inwestycji jest stworzenie na tym terenie
atrakcyjnej przestrzeni miejskiej zaspakajającej
wszechstronne potrzeby mieszkańców w
zakresie aktywnego i spokojnego wypoczynku i
rekreacji, uprawiania sportów, zabawy z
dziećmi oraz komunikacji. Ponadto park ma
stanowić uzupełnienie oferty znajdujących się
w pobliżu obiektów sportowych (kryta
pływalnia, hala lodowa) i hotelowych (Hotel
Olimpijski, Hotel Galicja Wellness & SPA). W
ramach projektu przewiduje się realizację
następujących zadań: rozbiórkę istniejących
ścieżek, oświetlenia parku i Alei Tysiąclecia,
małej architektury, gospodarkę istniejącym
drzewostanem, nowe nasadzenia zieleni,
budowę nowych ścieżek pieszych i pieszorowerowych, remont przepływającego przez
teren parku potoku Klucznikowskiego wraz z
budową przepustów pieszych i pieszorowerowych, oświetlenie parku i Alei
Tysiąclecia, budowę nowych obiektów małej
architektury, fontann, budowę placów zabaw,
placów sportowo-rekreacyjnych, boisk do
siatkówki, koszykówki, piłki nożnej oraz dwóch
kortów tenisowych. Ponadto przebudowana
zostanie Aleja Tysiąclecia wraz z budową 100
miejsc parkingowych oraz budynków, w
których mieścić się będą sanitariaty oraz
pomieszczenia ochrony. Teren zostanie
ogrodzony oraz zastosowany będzie system
monitoringu.
Wskaźnik realizacji
Wartość projektu
Powierzchnia obszarów objętych
rewitalizacją - 24 ha
27 430 000
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025
Obszar Stare Miasto
2.1.2
2.1.3
Budowa parku miejskiego na terenie
Bulwarów w Oświęcimiu realizowana
w ramach zadania pn. „Oświęcimska
Przestrzeń spotkań”
Oświęcimska Przestrzeń Spotkań –
zagospodarowanie przestrzeni w rejonie
Starego Miasta pomiędzy ul. Berka
Joselewicza a ul. Bulwary
2018-2021
2018-2021
Gmina Miasto Oświęcim
RPO WM 2014 – 2020
Działanie 11.1 Rewitalizacja
miast, Poddziałanie 11.1.1
Rewitalizacja głównych
ośrodków miejskich w
regionie (EFRR)
Środki własne
Gmina Miasto Oświęcim
RPO WM 2014 – 2020,
Działanie 11.1 Rewitalizacja
miast, Poddziałanie 11.1.1
Rewitalizacja głównych
ośrodków miejskich w
regionie (EFRR)
Środki własne
Głównym celem projektu jest
zagospodarowanie terenu w taki sposób aby
podnieść standard przestrzeni publicznej w
mieście. Obszar zostanie wzbogacony o plac
wodny, park mgieł, plac zabaw, boisko do piłki
plażowej itp. Wymienione atrakcje parku
zostaną połączone ze sobą drewnianym
układem komunikacyjnym, który będzie
umieszczony ok 40 cm nad ziemią. W
punktach węzłowych lub charakterystycznych
będą znajdowały się placyki wypoczynkowe.
Wydzielone zostaną ścieżki roweroworolkowe. W układzie komunikacyjnym został
uwzględniony dostęp osób
niepełnosprawnych poprzez odpowiednie
nawierzchnie, spadki, zabezpieczenia przed
upadkiem itp. W projekcie zaplanowano
adaptację większości rosnących drzew.
Dodatkowo przewiduje się nasadzenie
krzewów oraz roślin atrakcyjnych w ciągu
całego roku.
Przedmiotem inwestycji jest
zagospodarowanie terenu o powierzchni ok.
1,6 ha znajdującego się w sąsiedztwie
oświęcimskiego zamku pomiędzy ul.
Dąbrowskiego, Berka Joselewicza, Bulwary
oraz wschodnią granicą terenów Towarzystwa
Salezjańskiego. Realizacja inwestycji stworzy
nową przestrzeń dla organizacji takich
wydarzeń kulturalnych jak warsztaty teatralne,
festiwale muzyczne, imprezy, koncerty oraz
wydarzenia kulturalne o znaczeniu
międzynarodowym, w tym imprezy masowe.
Liczba przedsiębiorstw, ulokowanych
na zrewitalizowanych obszarach – 2
szt.
Powierzchnia obszarów objętych
rewitalizacją – 9 ha
15 870 000
Liczba przedsiębiorstw ulokowanych
na rewitalizowanych obszarach Powierzchnia obszarów objętych
rewitalizacją – 1,6 ha
25 300 000
Obszar Kamieniec-Pileckiego
2.1.4
Budowa mostu dla pieszych na rzece Sole
w Oświęcimiu wraz z infrastrukturą
2019 - 2022
Gmina Miasto Oświęcim
Środki zewnętrzne
Środki własne
W ramach projektu zostanie wybudowany
most o długości 160 metrów. Konstrukcja
mostu będzie podzielona na 3 części:
 pierwsza część to kładka o długości
ok. 70 m i nachyleniu 2-3%, która od
wspomnianej wcześniej platformy
będzie się wznosić w kierunku koryta
rzeki;
 druga część to zasadnicza konstrukcja
nośna o niezwykłej formie w kształcie
skręconego tunelu, która stanowić
będzie najważniejszy element całej
inwestycji. Długość elementu wynosić
będzie 80 m. Pieszy będzie
wprowadzany w zacieniony tunel w
dół, a następnie będzie
Liczba nowych obiektów
infrastrukturalnych – 1
22 060 000
Strona 119
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025
2.1.5
Oświęcimska Przestrzeń Spotkań –
zagospodarowanie terenu Parku
Pojednania Narodów w Oświęcimiu
2017 - 2024
Gmina Miasto Oświęcim
RPO WM 2014 – 2020
Subregionalny Program
Rozwoju, Działanie 6.3
Rozwój wewnętrznych
potencjałów regionu,
Poddziałanie 6.3.1 Rozwój
lokalnych zasobów
subregionów – SPR (EFRR)
lub Działanie 11.1
Rewitalizacja miast,
Poddziałanie 11.1.1
Rewitalizacja głównych
ośrodków miejskich w
regionie (EFRR)
Środki własne
wyprowadzany w stronę światła
znów do poziomu wyjściowego;
 trzecia część mostu to zejście w
kierunku ul. Kamieniec na teren
przyszłego parku Pojednania
Narodów. Ta część będzie miała ok.
100 m długości i łagodnym spadkiem
o nachyleniu ok 2-3% wprowadzi
pieszego na płaskowyż parku.
Planowana inwestycja polegać będzie na
zagospodarowaniu powierzchni ok. 14 ha
terenu zielonego przy ul. Kamieniec w
Oświęcimiu na park z funkcją rekreacyjnokulturalną. Jego zagospodarowanie pozwoli na
stworzenie miejsca do refleksji i wypoczynku
oraz biernej rekreacji, poprzez budowę ścieżek
spacerowych czy elementów małej
architektury. Ponadto przestrzeń parku
umożliwi organizowanie różnego rodzaju
imprez kulturalnych.
Istotną rolą Parku będzie umożliwienie
organizacji na jego terenie wydarzeń o różnym
charakterze i skali np. przedstawienia,
spotkania tematyczne, seanse letniego kina,
festiwale ze sceną umiejscowioną w rejonie ul.
Kamieniec.
Wzrost zatrudnienia we wspieranych
podmiotach (innych niż
przedsiębiorstwa (EPC) – 3 miejsca
pracy
Powierzchnia obszarów objętych
rewitalizacją – 14 ha
8 455 000
Kierunek działań
2.2 Rozwój oferty instytucji kultury
Obszar Chemików
Lp.
Nazwa przedsięwzięcia
2.2.1
Przebudowa i zmiana sposobu
użytkowania poddasza na potrzeby
Młodzieżowego Domu Kultury
w Oświęcimiu
Strona 120
Okres realizacji
2017 - 2019
Podmiot odpowiedzialny
Źródło finansowania
Powiat Oświęcimski
RPO WM 2014 – 2020
(EFRR)
Budżet Powiatu
Oświęcimskiego
Działania, które zostaną zrealizowane w ramach
projektu
Projekt ma na celu przeprowadzenie remontu i
dostosowanie posiadanej powierzchni lokalowej
budynku MDK w Oświęcimiu do realizacji zadań
statutowych oraz przystosowanie dla osób
niepełnosprawnych. Działania, które zostaną
zrealizowane w ramach projektu:
 Przebudowa i zmiana sposobu
użytkowania poddasza dla potrzeb
MDK.
 Przebudowa pozostałych kondygnacji
budynku MDK wynikająca z
planowanych robót na poziomie
poddasza.
 Remont pomieszczeń MDK
znajdujących się na poziomie
kondygnacji parteru i piętra.
W zakresie przebudowy planuje się wykonanie
sal i pomieszczeń przeznaczonych dla różnych
form spędzania wolnego czasu oraz
pomieszczeń pomocniczych (toaleta, ew.
Wskaźnik realizacji
Wartość projektu
Liczba wspartych obiektów
infrastruktury zlokalizowanych na
rewitalizowanym obszarze – 1 szt.
1 200 000
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025
2.2.2
Zagospodarowanie terenu wraz z
wejściem do budynku Oświęcimskiego
Centrum Kultury
2.2.3
Dobre miejsce
2018
Oświęcimskie Centrum
Kultury
Fundusze unijne
Budżetu Miasta Oświęcimia
– dotacja dla OCK
2018 - 2025
Oświęcimskie Centrum
Kultury
Programy MKiDN
Środki z budżetu miasta –
dotacja dla OCK.
kuchnia/catering, pomieszczenia techniczne) i
biurowych. Konieczne jest dostosowanie
budynku MDK do obowiązujących przepisów
budowlanych, ze szczególnym uwzględnieniem
dostępności dla osób niepełnosprawnych (m.in.
toaleta i winda). Adaptacja strychu w celu
uzyskania dodatkowej powierzchni użytkowej
(ok. 240 m²) pozwoli na realizację szerszego
zakresu zadań w siedzibie placówki, co wpłynie
na możliwość większej aktywizacji mieszkańców
obszaru objętego rewitalizacją. Sala koncertowo
– wystawowa stworzy możliwość realizacji
zadań adresowanych do liczniejszych grup
odbiorców
Zadanie obejmuje:
 remont oraz częściową przebudowę
istniejących schodów terenowych
usytuowanych po północnej i
zachodniej stronie budynku OCK
 remont placów utwardzonych i
chodników wokół budynku,
 budowę podjazdów dla osób
niepełnosprawnych,
 budowę dwóch tarasów w północnej
części przedmiotowego terenu, z
przeznaczeniem na widownię dla
realizowanych przez OCK wydarzeń
plenerowych, remont dwóch pochylni
dla rowerów,
 rozbudowę instalacji oświetlenia
terenu
 przebudowę odcinka sieci oświetlenia
terenu,
 przebudowę i rozbudowę instalacji
kanalizacji opadowej.
Opracowanie narzędzi składających się na
proces badawczy, którego celem jest poznanie
opinii faktycznych i potencjalnych odbiorców i
uczestników oferty kulturalnej OCK.
Przeprowadzenie procesu badawczego i
opracowanie jego wyników. Stworzenie, z
uwzględnieniem wyników przeprowadzonych
badań, szczegółowego programu projektu
Dobre miejsce.
Projekt zakłada realizację kilkudziesięciu
wydarzeń, prezentujących całe spektrum
bogactwa i możliwości różnych dziedzin kultury,
zarówno tych, w których udział często nie jest
możliwy z powodów finansowych ( wysokie
koszty, dostępność wyłącznie w dużych
miastach ) jak również tych alternatywnych,
które przepadają w ogromnej masie propozycji z
kręgu kultury typowo rozrywkowej. Zakłada
działania angażujące do ”praktykowania”,
zmierzające do tworzenia, obok grup
Liczba przebudowanych,
zmodernizowanych obiektów
kultury – 1 szt.
Liczba respondentów – 1 000 os.
1 520 000
400 000,00
Strona 121
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025
2.2.4
Zajęcia integrująco-aktywizujące
realizowane przez MDK adresowane do
mieszkańców Osiedla Chemików
2018 – 2020
Powiat Oświęcimski
Środki zewnętrzne
Środki własne
odbiorców, grup uczestników. Wspólne
uczestnictwo w szeroko pojętych wydarzeniach
artystycznych i przedsięwzięciach kulturalnych
daje szanse tworzenia lokalnych więzi
społecznych, poczucie tożsamości z miejscem,
ze środowiskiem, z miastem, z regionem. To
bardzo ważne elementy życia społecznego,
wokół których można na dłużej budować
program i ofertę kulturalną.
Projekt ma na celu stworzenie oferty, która
zainteresuje lokalne środowisko ciekawe i
alternatywną formą spędzania czasu przez
dzieci i młodzież. W ramach projektu planuje się
między innymi zwiększyć częstotliwość
organizacji imprez cyklicznych pod nazwą
„Soboty w MDK”.
Liczba organizowanych zajęć i
wydarzeń – 10 szt.
60 000
Powierzchnia obszarów objętych
rewitalizacją 0,1083 ha
Liczba przebudowanych /
przekształconych obiektów
zlokalizowanych na
rewitalizowanych obszarach – 2 szt.
Wystawa etnograficzna – 1 szt.
Liczba osób zwiedzających wystawę
– 3000 os./rok
Liczba osób biorących udział w
wydarzeniach kulturalno –
edukacyjnych – 500 os./rok
Liczba osób korzystających z
biblioteki i archiwum – 400 os./rok
6 461 490
Obszar Stare Miasto
2.2.5
Strona 122
Centrum Historii i Kultury Romów jako
element procesu rewitalizacji obszaru
Starego Miasta w Oświęcimiu.
2018 – 2020
Stowarzyszenie Romów
w Polsce
RPO WM 2014 – 2020
(EFRR)
Program „Zachowanie i
rozwój dziedzictwa
kulturowego mniejszości
narodowych i Etnicznych”
( prowadzony przez
Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych i
Administracji ),
Program Integracji
Społeczności Romskiej w
Polsce ( realizowany przez
Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych i
Administracji ).
Środki własne
Budynek przy ul. Berka Joselewicza 5:
 Przebudowa wewnętrznego układu
komunikacyjnego wraz z przebudową
kondygnacji przyziemia
 Wyposażenie obiektu zgodnie z
obowiązującymi przepisami
przeciwpożarowymi i zatwierdzonym
projektem w wymaganą stolarkę
okienno – drzwiową.
 Przebudowa kondygnacji przyziemia.
poza wyżej wymienionymi robotami
budowlanymi – wykonanie posadzek
wraz z warstwami izolacyjnymi i
podłogami, wykonanie instalacji
wewnętrznych, w tym wentylacji
mechanicznej i klimatyzacji ( sale do
wystaw czasowych, szatnia, toalety,
pokój socjalny z kuchnią ).
Posesja przy ul. Parkowej 5.
 Przebudowa istniejącego obiektu i
rozbudowa zgodnie z przyjętym
programem funkcjonalno –
użytkowym. W ramach przebudowy
wykonanie ścian działowych i instalacji
wewnętrznych wraz z wystrojem
wnętrz. W ramach rozbudowy
dobudowanie 2 kondygnacji
naziemnych z pełnymi instalacjami
wewnętrznymi, windą osobową,
wystrojem wnętrz oraz wykonanie
tarasu widokowego nad stropem 2
kondygnacji. W wyniku rozbudowy
powierzchnia użytkowa obiektu
zostanie powiększona z ok. 200 m. kw.
do ok. 1000 m. kw. Przewiduje się
maksymalne przeszklenie elewacji
zewnętrznych w celu podniesienia
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025
2.2.6
Doposażenie Oratorium św. Jana Bosko
w Oświęcimiu.
2.2.7
Przebudowa tuneli pod Wzgórzem
Zamkowym w zakresie dostosowania do
potrzeb udostępniania zwiedzającym
wraz z zabezpieczeniem wzgórza
zamkowego i muru oporowego w
Oświęcimiu
2017 – 2018
2016 - 2018
Stowarzyszenie Lokalne
„Speranza” Salezjańskiej
Organizacji Sportowej
Źródła prywatne
Gmina Miasto Oświęcim
RPO WM 2014 – 2020
Oś 6 Dziedzictwo Regionalne
działanie 6.1 Rozwój
dziedzictwa kulturowego i
naturalnego, poddziałanie
6.1.1. Ochrona i opieka nad
zabytkami (EFRR)
Środki własne
walorów estetycznych oraz komfortu
wewnętrznego
 Wykonanie systemu zabezpieczeń
przed napływem wód powodziowych –
wykonanie murów oporowych wraz z
ruchomymi wejściami
komunikacyjnymi. System będzie
zapobiegał możliwości dostępu wód
powodziowych do obiektu.
 Przygotowanie plenerowej oraz
połączonej z nią wewnętrznej
ekspozycji o charakterze
etnograficznym
 Wyposażenie biblioteki, archiwum,
pomieszczenia biurowego, recepcji
wraz z zapleczem socjalnym oraz części
gastronomiczno – hotelowej w
niezbędne urządzenia i meble
Działania, które zostaną zrealizowane w ramach
projektu to
 doposażenia sali kameralnej
 odnowienie szatni dla grupy teatralnej
oraz jej doposażenie
 doposażenie sprzętu sportowego
 poszerzenie oferty zajęć w Kawiarence
Oratoryjnej – projekt darmowych
korepetycji dla dzieci i młodzieży oraz
powiększenie jednej z sal i stworzenie
szatni.
 Odnowienie schodów wejściowych do
Oratorium
 Stworzenie nowych miejsc pracy w
Oratorium
Przedmiotowa inwestycja polegać będzie
udostępnieniu tuneli znajdujących się pod
wzgórzem zamkowym dla zwiedzających oraz
zabezpieczeniu wzgórza zamkowego i muru
oporowego w Oświęcimiu. Ze względów
bezpieczeństwa udostępnienie tuneli dla
zwiedzających wymaga, przywrócenia
istniejących niegdyś wyjść na końcu każdego
korytarza. W związku z tym planuje się
odtworzenie otworów wejściowych w
szczytowych ścianach korytarzy: zachodnie
(wyjście nr 1), północnego (wyjście nr 2) i
wschodniego (wyjście nr 3). Dla
skomunikowania projektowanych wyjść z
istniejącym wokół wzgórza układem dróg
publicznych projektuje się przy wyjściu nr 1 i 2
chodniki zabezpieczone od strony skarp wzgórza
murkami oporowymi. Przy wyjściu nr 3, ze
względu na różnicę poziomów pomiędzy
posadzką tunelu a trawnikiem wzdłuż
ul. Zamkowej projektuje się schody
zabezpieczone murem oporowym. Dodatkowo
Liczba przebudowanych,
rozbudowanych, modernizowanych
i zaadaptowanych obiektów
infrastrukturalnych z
przeznaczeniem na cele społeczne,
obejmujących: obiekty
wielofunkcyjne, w których łączone
są różne funkcje społeczne – 1 szt.
Liczba wspartych obiektów
infrastruktury zlokalizowanych na
rewitalizowanych obszarach – 1
szt.
232 200
Wzrost liczby odwiedzających
obiekt – 8.000 os,
Liczba obiektów zabytkowych
objętych wsparciem – 1
4 032 000
Strona 123
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025
w ramach inwestycji budowane będą
następujące instalacje elektryczne: oświetlenia
ogólnego, ewakuacyjnego oraz kontroli dostępu
obejmującej wszystkie drzwi wejściowe do
tuneli, jak również przebudowę istniejącego
przyłącza ciepłowniczego. Projekt zakłada
również zabezpieczenie wzgórza zamkowego i
muru oporowego poprzez wykonanie
podziemnej (ukrytej) konstrukcji oporowej
wzdłuż istniejącego muru, wykonanie kotew
gruntowych dla poprawy stateczności zbocza
oraz rozbudowę kanalizacji deszczowej poprzez
wykonanie odwodnienia powierzchniowego w
części drogowej (na styku muru z drogą
wjazdową na zamek) i drenażu, a także
odwodnienia liniowego.
2.2.8
2.2.9
Strona 124
Renowacja elewacji XIV w. Sanktuarium
Matki Bożej Wspomożenia Wiernych,
oświetlenie, odwodnienie i izolacja
fundamentów odpowiedzią na
zapotrzebowanie zwiększenia oferty
kulturalno – rekreacyjnej oraz poprawę
estetyki przestrzeni publicznej
Renowacja XIV w. podominikańskiej
Kaplicy Św. Jacka wraz z przyległym jej
Placem Św. Jacka oraz elewacją Zakładu
Salezjańskiego im. Ks. Bosko w
Oświęcimiu, oświetlenie, odwodnienie i
izolacja fundamentów zabytków – szansą
na ożywienie przestrzeni publicznej i
nadanie jej nowej funkcji
2016 – 2018
2016 – 2018
Towarzystwo
Salezjańskie, Dom
Zakonny - Zakład
Salezjański im. Ks. Bosko
w Oświęcimiu
Towarzystwo
Salezjańskie, Dom
Zakonny - Zakład
Salezjański im. Ks. Bosko
w Oświęcimiu
RPO WM 2014 – 2020
Oś Priorytetowa 11.
Rewitalizacja Przestrzeni
Regionalnej,
Oś Priorytetowa 6.
Dziedzictwo Regionalne –
Działanie 6.1. Rozwój
dziedzictwa kulturowego i
naturalnego (poddziałanie
6.1.1 – Ochrona i opieka nad
zabytkami) (EFRR),
Dotacje z Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa
Narodowego,
Dotacje z Urzędu
Marszałkowskiego
Województwa
Małopolskiego,
Dotacja
Sponsoring,
Środki własne
RPO WM 2014 – 2020
Oś Priorytetowa 11.
Rewitalizacja Przestrzeni
Regionalnej,
Oś Priorytetowa 6.
Dziedzictwo Regionalne –
Działanie 6.1. Rozwój
dziedzictwa kulturowego i
naturalnego (poddziałanie
6.1.1 – Ochrona i opieka nad
zabytkami) (EFRR),
Dotacje z Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa
Narodowego,
Dotacje z Urzędu
Marszałkowskiego
Województwa
Małopolskiego,
Dotacje,
W ramach projektu planuje się wykonać
kompleksowe prace konserwatorskie przy
elewacjach i fundamentach Sanktuarium. W
ramach prac przy obiekcie przewiduje się:
konserwację ścian zewnętrznych, wykonanie
odwodnienia południowej połaci dachu, izolacji i
odwodnienia fundamentów od strony
południowej oraz stworzenia właściwego
oświetlenia – eksponującego piękno obiektu.
Ze względu na bardzo zły stan techniczny
obiektu i odpadające z elewacji fragmenty
(stwarzające zagrożenie życia przechodniów)
konieczne jest podjęcie natychmiastowych
działań z zakresu robót budowlanych,
konserwatorskich oraz badań i prac
interdyscyplinarnych, mających na celu
poszerzenia wiedzy historycznej, powstrzymanie
destruktu i poprawę stanu technicznego
cennego obiektu.
W ramach projektu planuje się wykonać
kompleksowe prace konserwatorskie przy
kaplicy, elewacjach zewnętrznych budynku
Zakładu Salezjańskiego oraz nawierzchni placu
św. Jacka. W ramach prac przy kaplicy
przewiduje się: dokończeniu konserwacji ścian
zewnętrznych, izolacji i odwodnienia
fundamentów, konserwacji krypty i
uporządkowania pochówków książąt
oświęcimskich, konserwacji wystroju wnętrza
kaplicy. W ramach prac przy budynku Zakładu
Salezjańskiego wykonany zostanie remont
konserwatorski elewacji wraz z odwodnieniem i
izolacją zagłębienia piwnic. Prace przy placu św.
Jacka polegać będą na wymianie nawierzchni z
wykonaniem nowego odwodnienia.
W ramach wyeksponowania walorów
artystycznych i estetycznych oraz promocji
kaplicy i przywrócenia jej dla mieszkańców
Liczba przebudowanych,
rozbudowanych, modernizowanych
i zaadaptowanych obiektów
infrastrukturalnych z
przeznaczeniem na cele społeczne,
obejmujących: obiekty
wielofunkcyjne, w których łączone
są różne funkcje społeczne – 1szt.
Powierzchnia obszarów objętych
rewitalizacją - 6,0176 ha
Liczba wspartych obiektów
infrastruktury zlokalizowanych na
rewitalizowanych obszarach - 1 szt.
3 186 706
Liczba przebudowanych,
rozbudowanych, modernizowanych
i zaadaptowanych obiektów
infrastrukturalnych z
przeznaczeniem na cele społeczne,
obejmujących: obiekty
wielofunkcyjne, w których łączone
są różne funkcje społeczne – 1 szt.
Powierzchnia obszarów objętych
rewitalizacją - 6,0176 ha
Liczba wspartych obiektów
infrastruktury zlokalizowanych na
rewitalizowanych obszarach - 1 szt.
2 789 682
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025
Sponsoring,
Środki własne
2.2.10
2.2.11
Renowacja muru klasztornego w
obszarze Starego Miasta
Salezjańska Galeria Plenerowa - wymiana
ogrodzenia wraz z montażem urządzeń
umożliwiających instalację ekspozycji
2017 – 2018
2017 - 2018
Zgromadzenie Córek
Matki Bożej Bolesnej
Prowincja Oświęcimska
Towarzystwo
Salezjańskie, Dom
Zakonny - Zakład
Salezjański im. Ks. Bosko
w Oświęcimiu
Środki własne (do 50%)
Dotacje
Fundusze europejskie (EFRR)
RPO WM 2014 - 2020
Oś Priorytetowa 11.
Rewitalizacja Przestrzeni
Regionalnej (EFRR)
Środki własne
2021 - 2022
Muzeum Zamek
w Oświęcimiu
Fundusze europejskie (EFRR)
Środki własne
2019 - 2020
Muzeum Zamek
w Oświęcimiu
Fundusze europejskie (EFS)
Środki własne
Fundusze europejskie (EFS)
Środki własne
Środki własne
2.2.12
"Podwórko mojej młodości"
2.2.13
Warsztaty rodzinne Rusztowania
architektury - trzy oblicza historii.
Oświęcim -Kęty -Wadowice
2.2.14
"W poszukiwaniu Estery i Zofii. Szlakiem
Dwóch Kultur" - warsztaty historycznoedukacyjne
2018 - 2019
Muzeum Zamek
w Oświęcimiu
2.2.15
Oświęcim - ponad 800 lat historii.
Wykorzystanie potencjału obiektów
historycznych w obszarze Starego Miasta
w Oświęcimiu
2016 - 2025
Gmina Miasto Oświęcim
miasta przewiduje się wykonanie oświetlenia
zewnętrznego kaplicy, a także zamontowanie
urządzeń multimedialnych pozwalających na
przybliżenie historii kaplicy i dziejów dawnego
klasztoru grupom turystycznym. Ważnym
elementem projektu będzie także renowacja
elewacji Zakładu Salezjańskiego i wymiana
nawierzchni Placu Świętego Jacka znajdujących
się w bezpośredniej styczności z XIV w. kaplicą
Remont muru klasztornego wraz ze zmianą
kolorystyki (według projektu zatwierdzonego
przez wojewódzkiego konserwatora zabytków)
W ramach projektu zostaną zrealizowane
działania dzięki, którym powstanie ogrodzenie
oraz urządzenia umożliwiające instalację
ekspozycji wraz z jej oświetleniem dzięki czemu
powstanie Salezjańska Galeria Plenerowa –
ogólnodostępne miejsce wystawowe.
W ramach realizacji projektu zostanie
wyposażone "podwórko" w urządzenia do gier i
zabaw dla dzieci, młodzieży i starszych osób.
Planuje się nasadzenia zieleni, odnowienie ścian
sąsiadujących budynków, w tym XIX wiecznego
ratusza.
W ramach projektu zostaną przygotowane
wycieczki dla rodzin do trzech miast księstwa
oświęcimskiego, gdzie pod opieką
przewodników rodziny poznają historię danego
miejsca. Ponadto zostanie opracowany folder z
informacjami o każdym mieście dla uczestników
projektu. W ramach projektu zostanie ogłoszony
konkurs na zdjęcia lub prace plastyczne, z
których powstanie album z informacjami
historycznymi i wskazówkami dla turystów
chcących poznać dziedzictwo księstwa
oświęcimskiego.
W ramach projektu odbędą się spotkania
młodzieży w Muzeum Żydowskim oraz Muzeum
Zamek w Oświęcimiu. Ważnym elementem
zajęć wykraczającym poza ramy tradycyjnego
nauczania będą spotkania ze świadkami historii,
wykłady i prelekcje nawiązujące do współżycia
tych dwóch kultur w historii Państwa Polskiego.
W ramach projektu najaktywniejsze grupy
otrzymają wycieczkę do Muzeum Żydów
Polskich oraz do Muzeum Historii Polski w
Warszawie.
W ramach projektu w obszarze Starego Miasta
zostanie zorganizowany cykl wydarzeń o
charakterze historycznym: wielkoformatowa
wystawa na budynkach „Oświęcim w starej
fotografii”– kontynuacja projektu
Wyremontowany i odnowiony mur
– 1 szt.
135 000
Liczba zagospodarowanych
(przebudowa, rozbudowa,
modernizacja i adaptacja) obszarów
przestrzeni publicznej na cele
społeczne - 1 szt.
Powierzchnia obszarów objętych
rewitalizacją - 6,0176 ha
Liczba wspartych obiektów
infrastruktury zlokalizowanych na
rewitalizowanych obszarach - 1 szt.
2 454 685
Liczba zagospodarowanych
przestrzeni – 1 szt.
Liczba uczestników projektu
– 1 000 os
500 000
Liczba wydarzeń zrealizowanych w
ramach projektu – 5 szt.
Liczba uczestników projektu – 100
os.
70 000
Liczba wydarzeń zrealizowanych w
ramach projektu – 4 szt.
Liczba uczestników projektu – 100
os.
50 000
Liczba wydarzeń zrealizowanych w
ramach projektu – 39 szt.
550 000
Strona 125
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025
2.2.16
Oświęcim Stare Miasto – miejsce
ciekawych wydarzeń
2016 - 2025
Gmina Miasto Oświęcim
Środki własne
zapoczątkowanego w 2014 r, wystawy
plenerowe na Rynku Starego Miasta oraz przy
ul. Bulwary nad rzeka Sołą. Do celów realizacji
projektu przewiduje się zakup nowego
plenerowego systemu wystawienniczego.
Ponadto zaplanowano kontynuację
Oświęcimskiej Nocy Muzeów – akcji
powszechnego, bezpłatnego nocnego
zwiedzania zabytków i instytucji kultury
zlokalizowanych w obszarze Starego Miasta,
urozmaiconego tematycznymi warsztatami i
finałowym wydarzeniem „Teatr Ognia”.
Planowane są działania street art, polegające na
wykonaniu polichromii schodów prowadzących
z ul. Dąbrowskiego na Bulwary oraz malowidła
3D przy ul. Bulwary, o tematyce nawiązującej do
dawnej historii miasta.
W ramach projektu zostanie zorganizowany cykl
wydarzeń miejskich, zlokalizowanych w obszarze
Starego Miasta, w tym m.in.: Scena Miejska Life
Festival Oświęcim, „Wakacyjny Festiwal na
Rynku – Gramy na Rynku”, Jesień Oświęcimska z
piknikiem NGO, Jarmark Świąteczny i wioska św.
Mikołaja. Do obsługi powyższych wydarzeń
niezbędna będzie mobilna, w pełni wyposażona
scena.
Liczba zorganizowanych wydarzeń
– 50 szt.
2 510 000
Obszar Kamieniec-Pileckiego
2.2.17
Strona 126
Adaptacja budynku „Starego Teatru” na
działalność Międzynarodowego Centrum
Edukacji o Auschwitz i Holokauście
Państwowego Muzeum AuschwitzBirkenau w Oświęcimiu
2016 - 2019
Państwowe Muzeum
Auschwitz-Birkenau w
Oświęcimiu
PO IiŚ – 85% (FS)
MKiDN – wkład własny
Środki własne
Inwestycja obejmuje roboty budowlane i prace
konserwatorskie w budynku tzw. „Starego
Teatru” w Oświęcimiu, w wyniku których, po ich
zakończeniu, do obiektu nastąpi przeniesienie
działalności Międzynarodowego Centrum
Edukacji o Auschwitz i Holokauście, jednego z
działów merytorycznych Muzeum AuschwitzBirkenau, tym samym nastąpi kontynuacja i
rozwój działań edukacyjnych i
wystawienniczych, których realizacja jest zgodna
z działalnością statutową Muzeum.
Zakres projektu obejmuje przebudowę budynku,
w wyniku której ma powstać przestrzeń
edukacyjna i ekspozycyjna o charakterze
multimedialnym – ogólnie dostępna, wraz z
niezbędnym zapleczem technicznym i
obsługowym. Obiekt mieścić będzie sale
konferencyjne, czytelnię z biblioteką, lektoria
oraz pomieszczenia biurowe. Największa sala
audytoryjna na parterze jest przeznaczona dla
188 osób, druga co do wielkości sala mieści się
na kondygnacji piwnic i jest przeznaczona dla 93
osób, z możliwością podziału na dwie mniejsze.
Pozostałe sale to pomieszczenia dla 40, 36, 10 i
8 osób oraz lektoria i sala ekspozycyjna.
Podjęcie inwestycji będzie miało również
kluczowe znaczenie dla zachowania substancji
zabytkowej budynku tzw. Starego Teatru, który
Liczba zabytków nieruchomych
objętych wsparciem– 1 szt
Liczba obiektów dostosowanych do
potrzeb osób
niepełnosprawnościami – 1 szt
Liczba zakupionego trwałego
wyposażenia – 611 szt
Liczba zabezpieczonych obiektów
przed kradzieżą i zniszczeniem – 1
szt.
Wzrost oczekiwanej liczby
odwiedzin w objętych wsparciem
miejscach należących do
dziedzictwa kulturalnego i
naturalnego oraz stanowiących
atrakcje turystyczne – 13 041
odwiedzin/rok
Liczba osób korzystających z
obiektów objętych wsparciem – 25
500 osób/rok
Wzrost zatrudnienia we
wspieranych podmiotach (innych
niż przedsiębiorstwa)– 6 EPC
30 500 000
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025
2.2.18
2.2.19
Centrum Obsługi Odwiedzających
Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau
w Oświęcimiu
Budowa osiedlowego Domu Kultury na
Osiedlu Zasole w Oświęcimiu
(projekt realizowany poza obszarem
rewitalizacji)
2017 - 2020
2018
Państwowe Muzeum
Auschwitz-Birkenau w
Oświęcimiu
Gmina Miasto Oświęcim
POIiŚ (FS)
MKiDN
Środki własne.
Środki Gminy Miasta
Oświęcim
od końca lat dziewięćdziesiątych XX wieku nie
jest użytkowany i ulega stopniowemu
zniszczeniu.
W ramach inwestycji wykonana będzie
rozbudowa i przebudowa budynku byłej rzeźni
obozowej na budynek główny Centrum Obsługi
Odwiedzających (COO). Istniejący budynek
przeznaczony będzie dla obsługi i ruchu osób
odwiedzających, która zostanie przeniesiona z
budynku o numerze inw. A-50 (w którym
obecnie znajduje się obsługa odwiedzających).
Zabytkowy budynek byłej rzeźni przekształci się
w obiekt mieszczący nie tylko podstawowe
funkcje obsługi odwiedzających, lecz stanowiący
strefę głównego, podstawowego wejścia
odwiedzających na teren Muzeum. Z parteru
prowadzą dwa zejścia do przejścia podziemnego
prowadzącego na teren Muzeum. Wejście
prowadzi na poziom dolny do wnętrza z
elementami informacyjnymi stanowiącymi
pierwsze zetkniecie się odwiedzających z
atmosferą miejsca oraz podstawowymi
informacjami o zwiedzaniu. Główną przestrzeń
podziemia stanowi hala, w której odwiedzający
odbierają słuchawki i rozpoczynają zwiedzanie
Muzeum, to wnętrze jest początkiem drogi
zwiedzania. Ponadto w ramach inwestycji
wybudowana zostanie infrastruktura
towarzysząca. Niezwykle ważną kwestią jest
również poprawa złego stanu wizualnego, który
w znaczący sposób obniża wartość dzielnicy jako
obszaru kulturowego.
Przedmiotem inwestycji będzie przebudowa i
rozbudowa istniejącego budynku przy
ul. Obozowej 16 w Oświęcimiu na cele
utworzenia tam Domu Kultury dla osiedla
Zasole, wraz z wymianą pokrycia dachowego i
ociepleniem. Budynek będzie posiadał windę
oraz w całości zostanie dostosowany w celu
ułatwienia poruszania się w środku osobom
niepełnosprawnym. Dodatkowo w ramach
projektu zakłada się wykonanie wokół Domu
Kultury utwardzonych ciągów pieszo-jezdnych
oraz miejsc parkingowych dla osób
niepełnosprawnych.
Przedsięwzięcie będzie bezpośrednio
oddziaływać na Obszar Kamieniec-Pileckiego.
Działalność Domu Kultury będzie skierowana do
mieszkańców Obszaru. Wpłynie to bezpośrednio
na aktywizację osób mieszkających na osiedlach
Zasole, Pileckiego, poprzez działalność w nowym
klubie seniora, korzystanie z oferty sportowej,
która dostępna będzie przy wykorzystaniu sali
wielofunkcyjnej czy łatwiejszy dostęp do spraw
publicznych przez kontakt z Radą Osiedla Zasole.
Ponadto mieszkańcy będą mieli możliwość
Liczba osób korzystających z
obiektów objętych wsparciem
– 2 000 000 os./rok
Wzrost zatrudnienia we
42 000 000
wspieranych podmiotach (innych
niż przedsiębiorstwa) – 3 EPC
Liczba nowych obiektów
kulturalnych – 1 szt.
5 160 000
Strona 127
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025
organizowania spotkań dla sąsiadów w nowym
Domu Kultury, imprez kulturalnych czy
sportowych. Tym samym działalność Domu
Kultury ułatwi integrację osób, często
mieszkających obok siebie.
Obszary: Chemików, Kamieniec-Pileckiego
2.2.20
Oświęcim - Miasto Pokoju. Projekt
działań edukacyjno-kulturalnych
poświęconych tematyce pokojowej
2017-2025
Gmina Miasto Oświęcim
Środki Gminy Miasta
Oświęcim
W ramach projektu zostaną zrealizowane
następujące działania:
 konferencje o tematyce pokojowej w
ramach Oświęcimskiego Forum Praw
Człowieka- z udziałem naukowców,
dziennikarzy i przedstawicieli
organizacji pozarządowych i innych
środowisk opiniotwórczych,
 organizację wielowątkowego festiwalu
Life Festival Oświęcim z Fundacją
Peace Festival w dzielnicy Kamieniecobszar III
 otwarte plenerowe wydarzenia
sportowe i kulturalne (biegi uliczne,
wystawy plenerowe, pikniki dla dzieci)
promujące tematykę pokojową i prawa
człowieka(miejsce organizacji – os.
Chemików, docelowo - po
przeprowadzeniu rewitalizacyjnych
prac inwestycyjnych - w Parku Pokoju)
Liczba zorganizowanych wydarzeń –
36 szt.
8 213 000
Wskaźnik realizacji
Wartość projektu
Liczba wybudowanych obiektów
– 1 szt.
11 976 970
Kierunek działań
2.3 Poszerzenie oferty czasu wolnego – rozwój infrastruktury sportowej w obszarze rewitalizowanym
Obszar Chemików
Lp.
Nazwa przedsięwzięcia
Okres realizacji
Podmiot odpowiedzialny
Źródło finansowania
2.3.1
Budowa hali sportowej przy Zespole
Szkół nr 1 w Oświęcimiu
2016-2018
Gmina Miasto Oświęcim
Środki Ministerstwa Sportu
i Turystyki
Środki własne
Strona 128
Działania, które zostaną zrealizowane w ramach
projektu
Przedmiotem projektu jest budowa hali
sportowej polegająca na przebudowie i
rozbudowie istniejącego budynku Zespołu Szkół
nr 1 w Oświęcimiu. Będzie ona bazą
dydaktyczną dla prowadzenia lekcji wychowania
fizycznego oraz prowadzenia zajęć
pozalekcyjnych dla uczniów oraz bazą sportową
dla miejscowej ludności. Hala przystosowana
będzie do rozgrywek w sportach drużynowych i
indywidualnych na poziomie szkół oraz
niektórych zawodów ligowych. Została
zaprojektowana tak aby mogła działać
niezależnie od szkoły w godzinach
pozalekcyjnych.
Obiekt hali będzie budynkiem
trzykondygnacyjnym (2 naziemne, 1
podziemna). Składa się z hali gimnastycznej o
wymiarach 25,09m x 44,21 m, pod którą
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025
2.3.2
Rozbudowa i przebudowa Krytej
Pływalni w Oświęcimiu
2015-2017
Gmina Miasto Oświęcim
Ministerstwo Sportu
i Turystyki. Program Inwestycje o szczególnym
znaczeniu dla sportu
Środki własne
zlokalizowano parking podziemny,
dwukondygnacyjnego zaplecza (pomocnicza sala
do ćwiczeń, siłownia, trybuny, prysznice,
toalety, pomieszczenia techniczne itp.) oraz
parterowego łącznika, łączącego budynek ze
szkołą. Obiekt dostępny będzie dla osób
niepełnosprawnych poprzez pochylnię
zewnętrzną. W budynku zaprojektowano windę
elektryczną. Sanitariaty oraz szatnia również
zostały przystosowane dla osób
niepełnosprawnych (w tym poruszających się na
wózkach).
Na terenie inwestycji zaprojektowano także
niezbędną infrastrukturę towarzyszącą tj.:
boisko wielofunkcyjne o powierzchni całkowitej
19,10m x 32,10 m, przystosowane do gier w
koszykówkę, siatkówkę i tenisa, skocznię do
skoku w dal z rozbiegiem o długości 35 m i
szerokości 1,5m; ciągi piesze; 2 parkingi dla
samochodów osobowych (21 miejsc); 2 miejsca
postojowe dla autokarów; stojaki na rowery,
plac zabaw; nawierzchnie zieloną wraz z małą
architekturą.
W ramach modernizacji pływalni zostanie
przebudowana hala basenu sportowego i
małego basenu oraz powstanie dodatkowa
niecka rozgrzewkowa o długości 25 m.
Dodatkowo zaplanowano:
 rozbudowanie obiektu o część odnowy
biologicznej,
 rozbudowanie i podział zaplecza
szatniowego na część ogólnodostępną
oraz przeznaczoną dla zawodników,
 zmodernizowanie i rozbudowanie
siłowni z podziałem na część wyłącznie
zawodniczą i ogólnodostępną,
 zmodernizowanie sali gimnastycznej
oraz doposażenie w niezbędny sprzęt,
 dostosowanie obiektu do wymogów
p.poż., sanitarnych oraz dla potrzeb
osób niepełnosprawnych,
 wykonanie termomodernizacji
budynku oraz przebudowanie
infrastruktury wokół budynku.
Ilość rozbudowanych obiektów
– 1 szt.
Ilość wybudowanych obiektów
– 1 szt.
50 966 246
Strona 129
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025
Kierunek działań
2.4 Rozwój edukacji zawodowej i przedsiębiorczości w obszarze rewitalizacji
Obszar Stare Miasto
Lp.
2.4.1
2.4.2
Nazwa przedsięwzięcia
Modernizacja budynku warsztatów
szkolnych - pracownia obrabiarek - na
potrzeby Zespołu Szkół Zawodowych
Towarzystwa Salezjańskiego szansą na
rozwój edukacyjny, społeczny
i gospodarczy
Modernizacja budynku warsztatów
szkolnych - stolarnia góra - na potrzeby
Zespołu Szkół Zawodowych Towarzystwa
Salezjańskiego szansą na rozwój
edukacyjny, społeczny i gospodarczy
2.4.3
Modernizacja budynku warsztatów
szkolnych - stolarnia parter - na potrzeby
Zespołu Szkół Zawodowych Towarzystwa
Salezjańskiego szansą na rozwój
edukacyjny, społeczny i gospodarczy
2.4.3
Przedsięwzięcia rewitalizacyjne w ramach
Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta
Oświęcim na lata 2015-2015 - BistroCynamonowy Pył
2.4.4
2.4.5
Strona 130
Budynek usługowo – handlowo - biurowy
Budynek hotelowy
Źródło finansowania
Działania, które zostaną zrealizowane w ramach
projektu
RPO WM 2014 – 2020
Oś Priorytetowa 11.
Rewitalizacja Przestrzeni
Regionalnej (EFRR)
Środki własne
W ramach projektu zostaną zrealizowane
działania, dzięki którym zmodernizowany
zostanie budynek warsztatów szkolnych –
pracownia obrabiarek - na potrzeby Zespołu
Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego.
Zakres robót obejmuje powierzchnię
przedmiotu inwestycji o powierzchni użytkowej
673,09 m2
RPO WM 2014 – 2020
Oś Priorytetowa 11.
Rewitalizacja Przestrzeni
Regionalnej (EFRR)
Środki własne
W ramach projektu zostaną zrealizowane
działania, dzięki którym zmodernizowany
zostanie budynek warsztatów szkolnych stolarnia góra - na potrzeby Zespołu Szkół
Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego.
Zakres robót obejmuje powierzchnię
przedmiotu inwestycji o powierzchni użytkowej
256,51 m2
2017 - 2018
Towarzystwo
Salezjańskie, Dom
Zakonny - Zakład
Salezjański im. Ks. Bosko
w Oświęcimiu
RPO WM 2014 – 2020
Oś Priorytetowa 11.
Rewitalizacja Przestrzeni
Regionalnej (EFRR)
Środki własne
W ramach projektu zostaną zrealizowane
działania, dzięki którym zmodernizowany
zostanie budynek warsztatów szkolnych stolarnia parter - na potrzeby Zespołu Szkół
Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego.
Zakres robót obejmuje powierzchnię
przedmiotu inwestycji o powierzchni użytkowej
419,27 m2
2017-2018
Zuzanna Kankanamge
Drugi Dom Bistro
Kredyty
Środki własne
Dofinansowanie ze środków
unijnych (EFRR)
Projekt obejmuje wykonanie prac budowlanych
oraz zakup wyposażenia, które przyczynią się
do powstania nowego punktu
gastronomicznego.
2016 - 2018
Susuł & Strama
Architekci s.c. Marcin
Susuł, Krzysztof Strama
Okres realizacji
2017 - 2018
2017 - 2018
2016 - 2018
Podmiot odpowiedzialny
Towarzystwo
Salezjańskie, Dom
Zakonny - Zakład
Salezjański im. Ks. Bosko
w Oświęcimiu
Towarzystwo
Salezjańskie, Dom
Zakonny - Zakład
Salezjański im. Ks. Bosko
w Oświęcimiu
GHO Sp. z o.o.
Środki własne
Kredyt inwestycyjny
Środki własne
Kredyt inwestycyjny
Budowa budynku usługowo – handlowo –
biurowego wraz z infrastrukturą techniczną,
zagospodarowaniem terenu oraz
kompleksowym wykończeniem wnętrz.
Budowa budynku hotelowego (3 gwiazdkowego)
z garażami podziemnymi do obsługi gości hotelu
wraz z infrastrukturą techniczną,
zagospodarowaniem terenu oraz
kompleksowym wykończeniem wnętrz.
Wskaźnik produktu
Liczba przebudowanych,
rozbudowanych, modernizowanych i
zaadaptowanych obiektów
infrastrukturalnych z przeznaczeniem
na cele społeczne, obejmujących:
obiekty, w których świadczone są
usługi służące aktywizacji społecznej i
zawodowej mieszkańców – 1 szt.
Powierzchnia obszarów objętych
rewitalizacją - 6,0176 ha
- Liczba przebudowanych,
rozbudowanych, modernizowanych i
zaadaptowanych obiektów
infrastrukturalnych z przeznaczeniem
na cele społeczne, obejmujących:
obiekty, w których świadczone są
usługi służące aktywizacji społecznej i
zawodowej mieszkańców – 1 szt.
Powierzchnia obszarów objętych
rewitalizacją - 6,0176 ha
Liczba przebudowanych,
rozbudowanych, modernizowanych i
zaadaptowanych obiektów
infrastrukturalnych z przeznaczeniem
na cele społeczne, obejmujących:
obiekty, w których świadczone są
usługi służące aktywizacji społecznej i
zawodowej mieszkańców – 1 szt.
Powierzchnia obszarów objętych
rewitalizacją - 6,0176 ha
Wartość projektu
1 779 391
1 410 668
1 700 211
Liczba wspartych obiektów
infrastruktury zlokalizowanych na
rewitalizowanych obszarach – 1 szt.
300 000
Powstanie budynku usługowohandlowo-biurowego – 1 szt.
Powierzchnia budynku z funkcją
handlowo – usługowo - biurową
– 614, 74 m2
4 000 000
Powstanie budynku hotelu – 1 szt.
Powstanie nowych miejsc
noclegowych - 120 pokoi
36 000 000
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025
Obszar Kamieniec-Pileckiego
2.4.6
Kompleks hotelowo-gastronomiczny na
działce nr 1905/30 przy ul. Jaracza
w Oświęcimiu
2017-2020
„T-BUD” DMI Spółka z
ograniczoną
odpowiedzialnością Sp.J.
RPO WM 2014 – 2020,
Priorytet XI Rewitalizacja
przestrzeni regionalnej
działanie. 11.1 Rewitalizacja
miast poddziałanie 11.1.1
Rewitalizacja głównych
ośrodków miejskich w
regionie (EFRR)
Pożyczka
Środki własne.
Wnioskodawca planuje budowę kompleksu
hotelowo-gastronomicznego, w którym
znajdować się będzie część hotelowa (docelowo
125 2-osobowych pokoi), część gastronomiczna
(sala gastronomiczna 250 miejsc i sala
bankietowa 250 miejsc) oraz część rekreacyjna
(m.in. mini basen, siłownia).
Analiza układu przestrzennego działki oraz jej
powierzchnia umożliwia (przy wykorzystaniu
maksymalnej wysokości obiektu (4 kondygnacje
nadziemne) na realizację obiektu o powierzchni
całkowitej kondygnacji nadziemnych ok. 9.400
m2, w tym pow. użytkowej 7.500 m2.
Planowana realizacja obiektu hotelowego, poza
powiększeniem bazy hotelowej i
gastronomicznej miasta przyczyni się w sposób
istotny do uporządkowania i poprawy wyglądu
bezpośredniej strefy Państwowego Muzeum
Auschwitz-Birkenau
Powierzchnia obszarów objętych
rewitalizacją - 0,494 ha
Liczba wspartych obiektów
infrastruktury zlokalizowanych na
rewitalizowanych obszarach – 1 szt.
Liczba przedsiębiorstw ulokowanych
na zrewitalizowanych obszarach – 1
szt.
17 398 350
Strona 131
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025
Cel strategiczny
3. Wzrost funkcjonalności infrastruktury i nadanie nowych funkcji przestrzeniom publicznym w obszarze rewitalizacji w celu poprawy jakości życia mieszkańców
Kierunek działań
3.1 Dostosowanie miejskiego układu komunikacyjnego do efektywnego świadczenia funkcji gospodarczych i usługowych
Obszar Chemików
Lp.
3.1.1
Nazwa przedsięwzięcia
Przebudowa ul. Słowackiego
Okres realizacji
Podmiot odpowiedzialny
Źródło finansowania
2016-2017
Zadanie realizowane
przez Powiat
Oświęcimski przy
wsparciu finansowym
Miasta Oświęcim
Oświęcimski Strategiczny
Program Rządowy – Etap V
2016-2021
Środki Powiatu
Oświęcimskiego
Środki własne
Oświęcimski Strategiczny
Program Rządowy- Etap V
2016-2020
Środki Powiatu
Oświęcimskiego
Środki własne
Środki własne
3.1.2
Przebudowa ul. Dąbrowskiego - etap II (na
odcinku od ul. Słowackiego do ul. Norwida)
2017 rok
Zadanie realizowane
przez Powiat
Oświęcimski przy
wsparciu finansowym
Miasta Oświęcim
3.1.3
Przebudowa ul. Kusocińskiego
2017
Gmina Miasto Oświęcim
Strona 132
Działania, które zostaną zrealizowane w ramach
projektu
W ramach realizacji zadania zostaną wykonane:
 dokumentacja projektowa,
 remont nawierzchni drogi ok. 1289
mb,
 przebudowa nawierzchni chodników
ok. 6089 m2,
 przebudowa uzbrojenia podziemnego
 budowa miejsc postojowych ok.6340
m2.
Celem zadania jest kontynuacja przebudowy
układu komunikacyjnego miasta Oświęcim,
realizowanej dla stworzenia bezpiecznego i
spełniającego aktualne wymogi techniczne
układu ulic powiatowych i gminnych.
Modernizacja ma poprawić dostępność do
wszystkich rejonów Oświęcimia i jego
funkcjonowanie.
W ramach realizacji zadania zostanie wykonana:
 aktualizacja dokumentacji,
 remont nawierzchni drogi ok. 650 mb,
 przebudowa nawierzchni chodników
ok. 249 m2,
 przebudowa ścieżki rowerowej ok.
106 m2,
 przebudowa uzbrojenia podziemnego.
Celem zadania jest poprawa komunikacji dla
ruchu kołowego i pieszego poprzez przebudowę
istniejącego układu komunikacyjnego.
W ramach realizacji zadania zostanie wykonana:
 przebudowa ulicy
 budowa miejsc postojowych i
parkingów
 przebudowa altan śmietnikowych
 przebudowa oświetlenia ulicznego
 przebudowa sieci uzbrojenia
podziemnego
 uporządkowanie zieleni istniejącej
 -nasadzenia nowej zieleni wysokiej i
rabatowej
Celem zadania jest poprawa komunikacji dla
ruchu kołowego i pieszego oraz poprawa
estetyki.
Wskaźnik realizacji
Ilość zmodernizowanych dróg – 1 szt.
Ilość zmodernizowanych dróg – 1 szt.
Ilość zmodernizowanych dróg- 1 szt.
Wartość projektu
3 800 000
1 875 000
3 000 000
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025
3.1.4
3.1.5
3.1.6
Przebudowa ul. Norwida
Przebudowa ul. Olszewskiego /od
skrzyżowania z ul. Słowackiego do ronda
im. A. Telki
Przebudowa ul. Tysiąclecia od ul.
Słowackiego do ul. Chemików
2018
Gmina Miasto Oświęcim
Środki własne
2019
Zadanie realizowane
przez Powiat
Oświęcimski przy
wsparciu finansowym
Miasta Oświęcim
Oświęcimski Strategiczny
Program Rządowy- Etap V
2016-2020
Środki Powiatu
Oświęcimskiego
Środki własne
2020
Zadanie realizowane
przez Powiat
Oświęcimski przy
wsparciu finansowym
Miasta Oświęcim
Oświęcimski Strategiczny
Program Rządowy – Etap V
2016-2020
Środki Powiatu
Oświęcimskiego
Środki własne
W ramach realizacji zadania zostanie wykonana:
 przebudowa drogi
 przebudowa oświetlenia
 budowa chodnika
 mała architektura
Celem zadania jest polepszenie organizacji
ruchu pieszo-kołowego wokół cmentarza
komunalnego i częściowa separacja ruchu
pieszego dla poprawy bezpieczeństwa
uczestników ruchu drogowego.
W ramach realizacji zadania zostanie wykonana:
 dokumentacja,
 przebudowa uzbrojenia podziemnego,
 remont nawierzchni drogi ok. 800 mb,
 przebudowa nawierzchni chodników,
 przebudowa ścieżki rowerowej
 modernizacja oświetlenia ulicznego
Celem zadania jest uzupełnienie przebudowy
układu komunikacyjnego przyczyniającej się do
poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego
wewnątrz miasta Oświęcim, jak również
poprawy ruchu tranzytowego.
W ramach realizacji zadania wykonane zostanie:
 dokumentacja,
 przebudowa uzbrojenia podziemnego,
 remont nawierzchni drogi ok. 730 mb,
 przebudowa nawierzchni chodników,
 budowa ścieżki rowerowej
Celem zadania jest poprawa komunikacji dla
ruchu kołowego i pieszego poprzez przebudowę
istniejącego układu komunikacyjnego.
Ilość zmodernizowanych dróg – 1 szt.
Ilość zmodernizowanych dróg – 1 szt.
Ilość zmodernizowanych dróg-1 szt.
1 850 000
1 250 000
1 250 000
Obszar Stare Miasto
3.1.7
Przebudowa nawierzchni ulic w centrum
Starego Miasta: Piastowska, Mały Rynek,
Klasztorna, Mickiewicza, Stolarska,
Solskiego.
2017-2018
Gmina Miasto Oświęcim
Oświęcimski Strategiczny
Program Rządowy – Etap V
2016-2020
Środki własne
3.1.8
Przebudowa ul. Chopina i ul. Piłsudskiego
2020-2023
Gmina Miasto Oświęcim
Środki własne
W ramach realizacji zadania zostanie
wykonana:
 przebudowa jezdni – łącznie ok. 550
mb,
 przebudowa chodników – ok. 1400 m2,
 przebudowa miejsc postojowych – ok.
230 m2,
 mała architektura i zieleń
Celem zadania jest uzyskanie prawidłowego
stanu technicznego tras komunikacyjnych,
udostępnianych dla osób zwiedzających obszar
Starego Miasta.
W ramach realizacji zadania zostanie wykonana:
 przebudowa jezdni obu ulic
 przebudowa chodników
 przebudowa miejsc parkingowych
 uporządkowanie zieleni
 modernizacja oświetlenia ulicznego
 zabezpieczenie i przebudowa sieci
uzbrojenia kolidujących z inwestycją
Ilość zmodernizowanych dróg– 6 szt.
Ilość zmodernizowanych dróg – 2 szt.
1 250 000
2 500 000
Strona 133
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025
3.1.9
Przebudowa ul. Jagiełły od ul. Św. Jana
Bosko do ul. Przecznej
2017
Gmina Miasto Oświęcim
Oświęcimski Strategiczny
Program Rządowy – Etap V
2016-2020
Środki własne
3.1.10
Przebudowa ul. Królowej Jadwigi
2016
Gmina Miasto Oświęcim
Pomoc finansowa Powiatu
Oświęcimskiego
Środki własne
3.1.11
Przebudowa ul. Zaborskiej - od ronda ul.
Królowej Jadwigi do ul. Jagiełły
2020 rok
Gmina Miasto Oświęcim
Oświęcimski Strategiczny
Program Rządowy – Etap V
2016-2020
Środki własne
3.1.12
Przedłużenie ul. Żwirki i Wigury na odcinku
pomiędzy ul. Piłsudskiego a ul. Górnickiego
2018
Gmina Miasto Oświęcim
Środki własne
3.1.13
Wymiana nawierzchni drogi dojazdowej
oraz wykonanie parkingu ul. Fika
2017 - 2020
Międzyzakładowa
Spółdzielnia
Mieszkaniowa
„Budowlanka”
Środki własne
Strona 134
Celem zadania jest poprawa komunikacji dla
ruchu kołowego i pieszego. Przebudowa ulic
poprawi dostępność komunikacyjną w tej części
miasta oraz zapewni bezpieczny dojazd do
miejsc związanych z funkcjonowaniem miasta.
W ramach realizacji zadania zostanie wykonana:
 przebudowa jezdni- ok. 400 mb,
 przebudowa chodników – ok.2.250 m2,
 przebudowa sieci uzbrojenia terenu,
 mała architektura i zieleń
Celem zadania jest poprawa komunikacji dla
ruchu kołowego i pieszego oraz uzyskanie
prawidłowego stanu technicznego tras
komunikacyjnych, udostępnianych dla osób
zwiedzających obszar Starego Miasta.
W ramach realizacji zadania zostanie wykonana:
 przebudowa jezdni
 przebudowa miejsc postojowych
Celem zadania jest poprawa komunikacji dla
ruchu kołowego i pieszego poprzez przebudowę
istniejącego układu komunikacyjnego.
W ramach realizacji zadania zostanie wykonana:
 przebudowa jezdni- ok. 280 mb,
 przebudowa chodników – ok. 300 m2,
 przebudowa miejsc postojowych – ok.
100 m2,
 przebudowa sieci uzbrojenia terenu,
 mała architektura i zieleń
Celem zadania jest poprawa komunikacji dla
ruchu kołowego i pieszego oraz uzyskanie
prawidłowego stanu technicznego tras
komunikacyjnych, udostępnianych dla osób
zwiedzających obszar Starego Miasta.
W ramach realizacji zadania zostanie wykonane:
 przedłużenie ulicy Żwirki i Wigury o
długości ok. 320 m
 budowa chodnika
 budowa oświetlenia ulicznego
 budowa kanalizacji deszczowej
 budowa 35 miejsc parkingowych
 mała architektura i zieleń
Celem zadania jest poprawa komunikacji dla
ruchu kołowego i pieszego. Przebudowa ulicy
poprawi dostępność komunikacyjną w tej części
miasta i otworzy połączenie ul. Wysokie Brzegi
( droga powiatowa ) do ul. Górnickiego.
Projekt zakłada wykonanie nawierzchni z kostki
brukowej w miejsce istniejącej nawierzchni z
trylinki. Wykonanie miejsc parkingowych z
przyległą drogą dojazdową poprzez utwardzenie
nawierzchni kostką betonową na podsypce
cementowo-piaskowej, odwodnienie terenu
poprzez jego wyprofilowanie oraz wykorzystanie
istniejących wpustów kanalizacji deszczowej,
wykonanie trawników
Ilość zmodernizowanych dróg- 1 szt.
Ilość zmodernizowanych dróg – 1 szt.
Ilość zmodernizowanych dróg – 1 szt.
Ilość zmodernizowanych dróg – 1 szt.
Ilość zmodernizowanych dróg – 1 szt.
1 250 000
600 000
625 000
2 500 000
223 245
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025
3.1.14
Wymiana wewnętrznego układu
komunikacji kołowej i pieszej na terenie
Zakładu Salezjańskiego
2017 - 2018
Towarzystwo
Salezjańskie, Dom
Zakonny - Zakład
Salezjański im. Ks. Bosko
w Oświęcimiu
RPO WM 2-14 – 2020
Oś Priorytetowa 11.
Rewitalizacja Przestrzeni
Regionalnej (EFRR)
Środki własne
W ramach projektu zostaną zrealizowane
działania dzięki, którym zostanie wymieniony
wewnętrzny układ komunikacji kołowej i pieszej
na terenie Zakładu Salezjańskiego.
Zakres robót obejmuje powierzchnię
przedmiotu inwestycji o powierzchni użytkowej
11.830 m2:
 sporządzenie projektu budowlanego
 rozbiórka nawierzchni z płytek trylinki,
betonowych oraz z płyt betonowych,
 rozbiórka krawężników oraz obrzeży
chodnikowych
 wykonanie poszerzenie drogi na
odcinku od bramy wjazdowej do łuku
na wysokości Szkoły Nowej
 wykonanie muru oporowego
 rozbiórka podbudowy
 korytowanie
 wykonanie podbudowy
 ułożenie krawężnika oraz obrzeży
chodnikowych
 wykonanie nawierzchni (drogi, ciągów
chodnika oraz placu i miejsc
postojowych) z kostki brukowej
betonowej
 uzupełnienie kanalizacji deszczowej
Liczba zagospodarowanych
(przebudowa, rozbudowa,
modernizacja i adaptacja) obszarów
przestrzeni publicznej na cele
społeczne - 1
Powierzchnia obszarów objętych
rewitalizacją - 6,0176 ha
5 432 388
Tereny pokolejowe
3.1.15
3.1.16
Przebudowa ul. Powstańców Śląskich
Przebudowa ul. Prusa i ul. Orzeszkowej
2018
2019-2020
Zadanie realizowane
przez Powiat
Oświęcimski przy
wsparciu finansowym
Miasta Oświęcim
Środki Powiatu
Oświęcimskiego
Środki własne
Gmina Miasto Oświęcim
Oświęcimski Strategiczny
Program Rządowy – Etap V
2016-2020
Środki własne
W ramach realizacji zadania zostanie wykonana:
 przebudowa jezdni
 remont chodników
 przebudowa uzbrojenia podziemnego
w zakresie kolidującym z inwestycją
Celem zadania jest poprawa komunikacji dla
ruchu kołowego i pieszego. Przebudowa ulicy
poprawi dostępność komunikacyjną w tej części
miasta oraz zapewni bezpieczny dojazd do
miejsc historycznych jak i ogólnie związanych z
funkcjonowaniem miasta.
W ramach realizacji zadania zostanie wykonana
przebudowa:
 jezdni o łącznej długości ok 600 mb,
 chodników ok. 1400 m2,
 miejsc postojowych ok. 200 m2,
 sieci uzbrojenia terenu
 mała architektura
 zieleń.
Celem zadania jest poprawa komunikacji dla
ruchu kołowego i pieszego. Przebudowa ulic
poprawi dostępność komunikacyjną w tej części
miasta.
Ilość zmodernizowanych dróg – 1 szt.
1 000 000
Ilość zmodernizowanych dróg- 2 szt.
2 125 000
Strona 135
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025
Kierunek działań
3.2 Rewaloryzacja przestrzeni zielonych i poprawa stanu środowiska naturalnego obszaru rewitalizacji
Obszar Chemików
Lp.
Nazwa przedsięwzięcia
Okres realizacji
Podmiot odpowiedzialny
Źródło finansowania
3.2.1
Budowa altany śmietnikowej wraz z
placem na kontenery, drogą wewnętrzną
i oświetleniem oraz przebudowa zjazdu
publicznego z drogi gminnej
ul. Mendelejewa
2016
Gmina Miasto Oświęcim
Środki własne
Działania, które zostaną zrealizowane w ramach
projektu
W ramach realizacji zadania zostanie wykonane:
 budowa altany śmietnikowej,
 budowa placu na kontenery,
 budowę wewnętrznej drogi
dojazdowej,
 budowa oświetlenia placu na
kontenery,
 przebudowa zjazdu publicznego,
 nasadzenia zieleni.
Celem zadania jest poprawa sposobu
gromadzenia i wywozu odpadów
Wskaźnik realizacji
Wartość projektu
Liczba wybudowanych altan- 1 szt.
Liczba przebudowanych zjazdów
-1 szt.
80 000
Liczba wspartych terenów zielonych i
rekreacyjnych – 1 szt.
3 280 000
Obszar Kamieniec-Pileckiego
3.2.2
Strona 136
Zagospodarowanie części terenu zielonego
pomiędzy ul. Więźniów Oświęcimia
i Obozową w Oświęcimiu
(projekt realizowany poza obszarem
rewitalizacji)
2016
Gmina Miasto Oświęcim
Oświęcimski Strategiczny
Program Rządowy – etap V
Środki własne
Przedmiotem inwestycji jest wykonanie na
terenie zielonym pomiędzy ul. Więźniów
Oświęcimia a Obozową robót budowalnych oraz
budowę urządzeń i instalacji, związanych ze
stworzeniem w tym miejscu reprezentacyjnej
przestrzeni parkowej z przeznaczeniem na
rekreację i wypoczynek mieszkańców.
Przedsięwzięcie będzie bezpośrednio
oddziaływać na Obszar Kamieniec-Pileckiego.
Park jest zlokalizowany w bezpośrednim
sąsiedztwie Obszaru (graniczy z nim). Zapewni
on dostęp do terenów rekreacyjnych
mieszkańcom Obszaru, do których w dużej
mierze jest skierowana. Podkreślić należy, iż w
chwili obecnej mieszkańcy Obszaru są
pozbawieni dostępu do tego typu terenów
zielonych.
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025
Kierunek działań
3.3 Rozwój komunikacji publicznej w obszarze rewitalizacji
Tereny pokolejowe
Lp.
3.3.1
Nazwa przedsięwzięcia
Rozwój terenów przykolejowych
w Oświęcimiu – budowa węzła
przesiadkowego typu Park&Ride
Okres realizacji
2017 – 2019
Podmiot odpowiedzialny
Źródło finansowania
Gmina Miasto Oświęcim
RPO WM 2014 - 2020
Subregionalny Program
Rozwoju, Działanie 4.5
Niskoemisyjny transport
miejski, Poddziałanie 4.5.2
Niskoemisyjny transport
miejski – SPR (EFRR) lub
Działanie 7.2 Transport
kolejowy, Poddziałanie
7.2.4 Infrastruktura dla
obsługi podróżnych – SPR
(EFRR)
Środki własne
Działania, które zostaną zrealizowane w ramach
projektu
W ramach projektu planuje się budowę węzła
przesiadkowego, służącego tworzeniu
przejazdów łączonych – ułatwiającego
mieszkańcom Oświęcimia i przyjezdnym
korzystanie z transportu kolejowego.
Utworzenie węzła przesiadkowego położonego
w pobliżu stacji kolejowej pozwoli zintegrować
różne rodzaje transportu zbiorowego. W
ramach inwestycji przewidziano budowę
wielopoziomowego parkingu Park&Ride. Parking
będzie trzykondygnacyjny i wyznaczone zostaną
tam stanowiska postojowe dla ok. 300
samochodów, w tym 2 miejsca do ładowania
samochodów elektrycznych oraz pomieszczenia
i infrastruktura potrzebna do obsługi
planowanej inwestycji.
Wskaźnik realizacji
Wartość projektu
Liczba wybudowanych parkingów
– 1 szt.
18 000 000
Liczba zakupionych jednostek taboru
pasażerskiego w publicznym
transporcie zbiorowym komunikacji
miejskiej –20 szt.
Liczba pasażerów przewożonych w
ciągu roku taborem spełniającym
normę EURO – 1 300 00
22 140 000
Obszary: Chemików, Stare Miasto, Kamieniec-Pileckiego, Tereny pokolejowe
3.3.2
Poprawa jakości transportu publicznego
w Oświęcimiu poprzez zakup ekologicznych
autobusów.
2016 –2018
Miejski Zakład Komunikacji
sp. z o.o. w Oświęcimiu
RPO WM 2014-2020
Oś Priorytetowa 4.
Regionalna Polityka
Energetyczna
Działanie 4.5
Niskoemisyjny transport
miejski
Poddziałanie 4.5.2
Niskoemisyjny transport
miejski – SPR (EFRR)
Środki własne
Zakup autobusów na potrzeby obsługi miast i
obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie –
przyjazny środowisku. W ramach niniejszej
inwestycji zostanie zakupionych 20 autobusów
niskopodłogowych, przystosowanych do
przewozu osób niepełnosprawnych, przyjaznych
środowisku spełniających wymogi co najmniej
normy Euro 6.
Strona 137
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025
Kierunek działań
3.4 Termomodernizacja i poprawa estetyki budynków publicznych i mieszkalnych
Obszar Chemików
Lp.
Nazwa przedsięwzięcia
Okres realizacji
Podmiot odpowiedzialny
3.4.1
Docieplenie budynku oraz izolacja
fundamentów przy ul. Olszewskiego 11
w Oświęcimiu
2017-2020
Wspólnota Mieszkaniowa
przy ul. Olszewskiego 11
3.4.2
Docieplenie budynku oraz izolacja
fundamentów wraz z malowaniem klatek
schodowych przy ul. Olszewskiego 30-38
w Oświęcimiu
2017-2022
Wspólnota Mieszkaniowa
przy
ul. Olszewskiego 30-38
3.4.3
Docieplenie budynku przy ul. Bema 1-3
w Oświęcimiu
2017-2020
Wspólnota Mieszkaniowa
przy
ul. Bema 1-3
3.4.4
Docieplenie budynku przy ul. Bema 5-9
w Oświęcimiu
2018-2023
Wspólnota Mieszkaniowa
przy ul. Bema 5-9
3.4.5
Docieplenie budynku przy
ul. Gałczyńskiego 1-3 w Oświęcimiu
2018-2022
Wspólnota Mieszkaniowa
przy ul. Gałczyńskiego 1-3
3.4.6
Docieplenie budynku przy
ul. Gałczyńskiego 5-7 w Oświęcimiu
2018-2022
Wspólnota Mieszkaniowa
przy ul. Gałczyńskiego 5-7
3.4.7
Docieplenie budynku przy
ul. Kochanowskiego 2-6 w Oświęcimiu
2017-2020
Wspólnota Mieszkaniowa
przy ul. Kochanowskiego 26
3.4.8
Docieplenie budynku przy ul. Łukasiewicza
15-21 w Oświęcimiu
2018-2023
Wspólnota Mieszkaniowa
przy ul. Łukasiewicza 15-21
3.4.9
Docieplenie budynku przy ul. Łukasiewicza
7-13 w Oświęcimiu
2018-2023
Wspólnota Mieszkaniowa
przy ul. Łukasiewicza 7-13
3.4.10
Docieplenie budynku przy
ul. Marchlewskiego 1 w Oświęcimiu
2018-2023
Wspólnota Mieszkaniowa
przy ul. Marchlewskiego 1
3.4.11
Docieplenie budynku przy ul. Monte
Cassino 2-4 w Oświęcimiu
2018-2022
Wspólnota Mieszkaniowa
przy
ul. Monte Cassino 2-4
3.4.12
Docieplenie budynku przy ul. Olszewskiego
12-16 w Oświęcimiu
2017-2020
Wspólnota Mieszkaniowa
przy ul. Olszewskiego 1216
Strona 138
Źródło finansowania
Środki własne Wspólnoty Mieszkaniowej
Pożyczka z Małopolskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego S.A w Krakowie lub z kredytu
bankowego
Środki własne Wspólnoty Mieszkaniowej
Pożyczka z Małopolskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego S.A w Krakowielub z kredytu
bankowego
Środki własne Wspólnoty Mieszkaniowej
Pożyczka z Małopolskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego S.A w Krakowie lub z kredytu
bankowego
Środki własne Wspólnoty Mieszkaniowej
Pożyczka z Małopolskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego S.A w Krakowie lub z kredytu
bankowego
Środki własne Wspólnoty Mieszkaniowej
Pożyczka z Małopolskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego S.A w Krakowie lub z kredytu
bankowego
Środki własne Wspólnoty Mieszkaniowej
Pożyczka z Małopolskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego S.A w Krakowie lub z kredytu
bankowego
Środki własne Wspólnoty Mieszkaniowej
Pożyczka z Małopolskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego S.A w Krakowie lub z kredytu
bankowego
Środki własne Wspólnoty Mieszkaniowej
Pożyczka z Małopolskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego S.A w Krakowie lub z kredytu
bankowego
Środki własne Wspólnoty Mieszkaniowej
Pożyczka z Małopolskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego S.A w Krakowie lub z kredytu
bankowego
Środki własne Wspólnoty Mieszkaniowej
Pożyczka z Małopolskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego S.A w Krakowie lub z kredytu
bankowego
Środki własne Wspólnoty Mieszkaniowej
Pożyczka z Małopolskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego S.A w Krakowie lub z kredytu
bankowego
Środki własne Wspólnoty Mieszkaniowej
Pożyczka z Małopolskiej Agencji Rozwoju
Działania, które zostaną zrealizowane w ramach
projektu
Docieplenie budynku – ścian zewnętrznych
Izolacja fundamentów
Docieplenie budynku – ścian zewnętrznych
zgodnie z opracowana dokumentacją techniczną
Izolacja fundamentów
Malowanie klatek schodowych
Docieplenie budynku – ścian zewnętrznych
zgodnie z opracowana dokumentacją techniczną
Docieplenie budynku – ścian zewnętrznych
zgodnie z opracowana dokumentacją
Docieplenie budynku – ścian zewnętrznych
zgodnie z opracowana dokumentacją techniczną
Docieplenie budynku – ścian zewnętrznych
zgodnie z opracowana dokumentacją techniczną
Docieplenie budynku – ścian zewnętrznych
zgodnie z opracowana dokumentacją techniczną
Docieplenie budynku – ścian zewnętrznych
zgodnie z opracowana dokumentacją techniczną
Docieplenie budynku – ścian zewnętrznych
zgodnie z opracowana dokumentacją techniczną
Docieplenie budynku – ścian zewnętrznych
zgodnie z opracowana dokumentacją techniczną
Docieplenie budynku – ścian zewnętrznych
zgodnie z opracowana dokumentacją techniczną
Docieplenie budynku – ścian zewnętrznych
zgodnie z opracowana dokumentacją techniczną
Wskaźnik realizacji
Wartość projektu
Liczba budynków poddanych
termomodernizacji – 1 szt.
91 800
Liczba budynków poddanych
termomodernizacji – 1 szt.
464 400
Liczba budynków poddanych
termomodernizacji – 1 szt.
172 800
Liczba budynków poddanych
termomodernizacji – 1 szt.
205 200
Liczba budynków poddanych
termomodernizacji – 1 szt.
189 000
Liczba budynków poddanych
termomodernizacji – 1 szt.
162 000
Liczba budynków poddanych
termomodernizacji – 1 szt.
172 800
Liczba budynków poddanych
termomodernizacji – 1 szt.
216 000
Liczba budynków poddanych
termomodernizacji – 1 szt.
216 000
Liczba budynków poddanych
termomodernizacji – 1 szt.
81 000
Liczba budynków poddanych
termomodernizacji – 1 szt.
162 000
Liczba budynków poddanych
termomodernizacji – 1 szt.
259 200
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025
Regionalnego S.A w Krakowie lub z kredytu
bankowego
3.4.13
Docieplenie budynku przy ul. Olszewskiego
17-21 w Oświęcimiu
2020-2024
Wspólnota Mieszkaniowa
przy ul. Olszewskiego 1721
3.4.14
Docieplenie budynku przy ul. Olszewskiego
18-26 w Oświęcimiu
2018-2022
Wspólnota Mieszkaniowa
przy ul. Olszewskiego 1826
3.4.15
Docieplenie budynku przy ul. Olszewskiego
2-10 w Oświęcimiu
2018-2022
Wspólnota Mieszkaniowa
przy
ul. Olszewskiego 2-10
3.4.16
Docieplenie budynku przy ul. Olszewskiego
23-29 w Oświęcimiu
2019-2023
Wspólnota Mieszkaniowa
przy ul. Olszewskiego 2329
3.4.17
Docieplenie budynku przy ul. Słowackiego
9-15 w Oświęcimiu
2020-2024
Wspólnota Mieszkaniowa
przy ul. Słowackiego 9-15
3.4.18
Docieplenie budynku przy ul.
Smoluchowskiego 9 w Oświęcimiu
2018-2020
Wspólnota Mieszkaniowa
przy ul. Smoluchowskiego
9
3.4.19
Docieplenie budynku przy ul. Sobieskiego
2-8 w Oświęcimiu
2017-2021
Wspólnota Mieszkaniowa
przy ul. Sobieskiego 2-8
3.4.20
Docieplenie budynku przy ul. Sobieskiego
9-15 w Oświęcimiu
2018-2022
Wspólnota Mieszkaniowa
przy ul. Sobieskiego 9-15
3.4.21
Docieplenie budynku przy ul. Śniadeckiego
1 w Oświęcimiu
2018-2022
Wspólnota Mieszkaniowa
przy ul. Śniadeckiego 1
3.4.22
Docieplenie budynku przy ul. Tuwima 2-4
w Oświęcimiu
2020-2024
Wspólnota Mieszkaniowa
przy ul. Tuwima 2-4
3.4.23
Docieplenie budynku przy ul.
Wyspiańskiego 12-16 w Oświęcimiu
2020-2024
Wspólnota Mieszkaniowa
przy ul. Wyspiańskiego 1216
3.4.24
Docieplenie budynku przy
ul. Zawidzkiego 10 w Oświęcimiu
2016-2017
Wspólnota Mieszkaniowa
przy
ul. Zawidzkiego 10
3.4.25
Docieplenie budynku przy
ul. Zawidzkiego 12 w Oświęcimiu
2018-2019
Wspólnota Mieszkaniowa
przy ul. Zawidzkiego 12
Środki własne Wspólnoty Mieszkaniowej
Pożyczka z Małopolskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego S.A w Krakowie lub z kredytu
bankowego
Środki własne Wspólnoty Mieszkaniowej
Pożyczka z Małopolskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego S.A w Krakowie lub z kredytu
bankowego
Środki własne Wspólnoty Mieszkaniowej
Pożyczka z Małopolskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego S.A w Krakowie lub z kredytu
bankowego
Środki własne Wspólnoty Mieszkaniowej
Pożyczka z Małopolskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego S.A w Krakowie lub z kredytu
bankowego
Środki własne Wspólnoty Mieszkaniowej
Pożyczka z Małopolskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego S.A w Krakowie lub z kredytu
bankowego
Środki własne Wspólnoty Mieszkaniowej
Pożyczka z Małopolskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego S.A w Krakowie lub z kredytu
bankowego
Środki własne Wspólnoty Mieszkaniowej
Pożyczka z Małopolskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego S.A w Krakowie lub z kredytu
bankowego
Środki własne Wspólnoty Mieszkaniowej
Pożyczka z Małopolskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego S.A w Krakowie lub z kredytu
bankowego
Środki własne Wspólnoty Mieszkaniowej
Pożyczka z Małopolskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego S.A w Krakowie lub z kredytu
bankowego
Środki własne Wspólnoty Mieszkaniowej
Pożyczka z Małopolskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego S.A w Krakowie lub z kredytu
bankowego
Środki własne Wspólnoty Mieszkaniowej
Pożyczka z Małopolskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego S.A w Krakowie lub z kredytu
bankowego
Środki własne Wspólnoty Mieszkaniowej
Pożyczka z Małopolskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego S.A w Krakowie lub z kredytu
bankowego
Środki własne Wspólnoty Mieszkaniowej
Pożyczka z Małopolskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego S.A w Krakowie lub z kredytu
bankowego
Docieplenie budynku – ścian zewnętrznych
zgodnie z opracowana dokumentacją techniczną
Docieplenie budynku – ścian zewnętrznych
zgodnie z opracowana dokumentacją techniczną
Docieplenie budynku – ścian zewnętrznych
zgodnie z opracowana dokumentacją techniczną
Docieplenie budynku – ścian zewnętrznych
zgodnie z opracowana dokumentacją techniczną
Docieplenie budynku – ścian zewnętrznych
zgodnie z opracowana dokumentacją techniczną
Docieplenie budynku – ściany zewnętrznej
zgodnie z opracowana dokumentacją techniczną
Docieplenie budynku – ścian zewnętrznych
zgodnie z opracowana dokumentacją
Docieplenie budynku – ścian zewnętrznych
zgodnie z opracowana dokumentacją techniczną
Docieplenie budynku – ścian zewnętrznych
zgodnie z opracowana dokumentacją techniczną
Docieplenie budynku – ścian zewnętrznych
zgodnie z opracowana dokumentacją techniczną
Liczba budynków poddanych
termomodernizacji – 1 szt.
Liczba budynków poddanych
termomodernizacji – 1 szt.
162 000
367 200
Liczba budynków poddanych
termomodernizacji – 1 szt.
378 000
Liczba budynków poddanych
termomodernizacji – 1 szt.
248 400
Liczba budynków poddanych
termomodernizacji – 1 szt.
334 800
Liczba budynków poddanych
termomodernizacji – 1 szt.
Liczba budynków poddanych
termomodernizacji – 1 szt.
Liczba budynków poddanych
termomodernizacji – 1 szt.
Liczba budynków poddanych
termomodernizacji – 1 szt.
24 840
324 000
324 000
43 200
Liczba budynków poddanych
termomodernizacji – 1 szt.
162 000
Docieplenie budynku – ścian zewnętrznych
zgodnie z opracowana dokumentacją techniczną
Liczba budynków poddanych
termomodernizacji – 1 szt.
259 200
Docieplenie ściany zewnętrznej zgodnie z
opracowaną dokumentacją projektową
Liczba budynków poddanych
termomodernizacji – 1 szt.
37 692
Docieplenie ściany zewnętrznej zgodnie z
opracowaną dokumentacją projektową
Liczba budynków poddanych
termomodernizacji – 1 szt.
16 200
Strona 139
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025
Środki własne Wspólnoty Mieszkaniowej
Pożyczka z Małopolskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego S.A w Krakowie lub z kredytu
bankowego
Środki własne Wspólnoty Mieszkaniowej
Pożyczka z Małopolskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego S.A w Krakowie lub z kredytu
bankowego
Środki własne Wspólnoty Mieszkaniowej
Pożyczka z Małopolskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego S.A w Krakowie lub z kredytu
bankowego
Środki własne Wspólnoty Mieszkaniowej
Pożyczka z Małopolskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego S.A w Krakowie lub z kredytu
bankowego
3.4.26
Docieplenie budynku
przy ul. Zawidzkiego 14 w Oświęcimiu
2017-2022
Wspólnota Mieszkaniowa
przy
ul. Zawidzkiego 14
3.4.27
Docieplenie budynku
przy ul. Zawidzkiego 18 w Oświęcimiu
2017-2018
Wspólnota Mieszkaniowa
przy ul. Zawidzkiego 18
3.4.28
Docieplenie budynku
przy ul. Zawidzkiego 8 w Oświęcimiu
2017-2018
Wspólnota Mieszkaniowa
przy ul. Zawidzkiego 8
3.4.29
Docieplenie ścian zewnętrznych oraz
malowanie klatek schodowych w budynku
przy ul. Wyspiańskiego 4-8 w Oświęcimiu
2017-2020
Wspólnota Mieszkaniowa
przy ul. Wyspiańskiego 4-8
w Oświęcimiu
3.4.30
Docieplenie ścian zewnętrznych oraz
wymiana instalacji elektrycznej i
malowanie klatek schodowych w budynku
przy ul. Bema 11 w Oświęcimiu
2017-2025
Wspólnota Mieszkaniowa
przy ul. Bema 11
w Oświęcimiu
Środki własne Wspólnoty Mieszkaniowej
Pożyczka z Małopolskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego S.A w Krakowie) lub z kredytu
bankowego
3.4.31
Docieplenie ścian zewnętrznych oraz
wymiana instalacji elektrycznej
i malowanie klatek schodowych w budynku
przy ul. Bema 29 w Oświęcimiu
2017-2025
Wspólnota Mieszkaniowa
przy ul. Bema 29
w Oświęcimiu
Środki własne Wspólnoty Mieszkaniowej
Pożyczka z Małopolskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego S.A w Krakowie lub z kredytu
bankowego
3.4.32
Docieplenie ścian zewnętrznych oraz
wymiana instalacji elektrycznej i
malowanie klatek schodowych w budynku
przy ul. Chrobrego 10-16 w Oświęcimiu
2017-2025
Wspólnota Mieszkaniowa
przy ul. Chrobrego 10-16
w Oświęcimiu
Środki własne Wspólnoty Mieszkaniowej
Pożyczka z Małopolskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego S.A w Krakowie lub z kredytu
bankowego
3.4.33
Docieplenie ścian zewnętrznych oraz
wymiana instalacji elektrycznej i
malowanie klatek schodowych w budynku
przy ul. Jana III Sobieskiego 1-7 w
Oświęcimiu.
2017-2020
Wspólnota Mieszkaniowa
przy ul. Jana III Sobieskiego
1-7 w Oświęcimiu
Środki własne Wspólnoty Mieszkaniowej
Pożyczka z Małopolskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego S.A w Krakowie lub z kredytu
bankowego
3.4.34
Docieplenie ścian zewnętrznych oraz
wymiana instalacji elektrycznej
i malowanie klatek schodowych w budynku
przy ul. Kusocińskiego 5-6 w Oświęcimiu.
2016-2025
Wspólnota Mieszkaniowa
przy ul. Kusocińskiego 5-6
w Oświęcimiu
Środki własne Wspólnoty Mieszkaniowej
Pożyczka z Małopolskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego S.A w Krakowie lub z kredytu
bankowego
3.4.35
Docieplenie ścian zewnętrznych oraz
wymiana instalacji elektrycznej
i malowanie klatek schodowych w budynku
przy ul. Monte Cassino 6-14 w Oświęcimiu.
2017-2025
Wspólnota Mieszkaniowa
przy ul. Monte Cassino 614 w Oświęcimiu
Środki własne Wspólnoty Mieszkaniowej
Pożyczka z Małopolskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego S.A w Krakowie lub z kredytu
bankowego
Strona 140
Docieplenie ściany zewnętrznej zgodnie z
opracowaną dokumentacją projektową
Liczba budynków poddanych
termomodernizacji – 1 szt.
32 400
Docieplenie ściany zewnętrznej zgodnie z
opracowaną dokumentacją projektową
Liczba budynków poddanych
termomodernizacji – 1 szt.
16 200
Docieplenie ściany zewnętrznej zgodnie z
opracowaną dokumentacją
Liczba budynków poddanych
termomodernizacji – 1 szt.
32 400
Termomodernizacja budynku – docieplenie
ścian zewnętrznych budynku zgodnie z
opracowaną dokumentacją projektową.
Malowanie klatek schodowych.
Termomodernizacja budynku – docieplenie
ścian zewnętrznych budynku zgodnie z
opracowaną dokumentacją projektową.
Wymiana instalacji elektrycznej w częściach
wspólnych budynku wraz z montażem
energooszczędnego oświetlenia LED.
Malowanie klatek schodowych.
Termomodernizacja budynku – docieplenie
ścian zewnętrznych budynku zgodnie z
opracowaną dokumentacją projektową.
Wymiana instalacji elektrycznej w częściach
wspólnych budynku wraz z montażem
energooszczędnego oświetlenia LED.
Malowanie klatek schodowych.
Termomodernizacja budynku – docieplenie
ścian zewnętrznych budynku zgodnie z
opracowaną dokumentacją projektową.
Wymiana instalacji elektrycznej w częściach
wspólnych budynku wraz z montażem
energooszczędnego oświetlenia LED.
Malowanie klatek schodowych.
Termomodernizacja budynku – docieplenie
ścian zewnętrznych budynku zgodnie z
opracowaną dokumentacją projektową.
Wymiana instalacji elektrycznej w częściach
wspólnych budynku wraz z montażem
energooszczędnego oświetlenia LED.
Malowanie klatek schodowych.
Termomodernizacja budynku – docieplenie
ścian zewnętrznych budynku zgodnie z
opracowaną dokumentacją projektową.
Wymiana instalacji elektrycznej w częściach
wspólnych budynku wraz z montażem
energooszczędnego oświetlenia LED.
Malowanie klatek schodowych.
Termomodernizacja budynku – docieplenie
ścian zewnętrznych budynku zgodnie z
opracowaną dokumentacją projektową.
Wymiana instalacji elektrycznej w częściach
wspólnych budynku wraz z montażem
Liczba budynków poddanych
termomodernizacji – 1 szt.
260 000
Liczba budynków poddanych
termomodernizacji – 1 szt.
420 000
Liczba budynków poddanych
termomodernizacji – 1 szt.
420 000
Liczba budynków poddanych
termomodernizacji – 1 szt.
420 000
Liczba budynków poddanych
termomodernizacji – 1 szt.
420 000
Liczba budynków poddanych
termomodernizacji – 1 szt.
220 000
Liczba budynków poddanych
termomodernizacji – 1 szt.
520 000
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025
energooszczędnego oświetlenia LED.
Malowanie klatek schodowych.
3.4.36
Docieplenie ścian zewnętrznych oraz
wymiana instalacji elektrycznej
i malowanie klatek schodowych w budynku
przy ul. Słowackiego 48-52 w Oświęcimiu
3.4.37
Docieplenie ścian zewnętrznych
w budynku przy ul. Mieszka I 8
w Oświęcimiu
2016-2025
Wspólnota Mieszkaniowa
przy ul. Słowackiego 48-52
w Oświęcimiu
2017-2020 rok
Wspólnota Mieszkaniowa
przy ul. Mieszka I 8
w Oświęcimiu
3.4.38
Docieplenie ścian zewnętrznych
w budynku przy ul. Słowackiego 25-27
w Oświęcimiu.
2017-2020
Wspólnota Mieszkaniowa
przy ul. Słowackiego 25-27
w Oświęcimiu
3.4.39
Docieplenie ścian zewnętrznych
w budynku przy ul. Słowackiego 29-35
w Oświęcimiu.
2016-2020
Wspólnota Mieszkaniowa
przy ul. Słowackiego 29-35
w Oświęcimiu
3.4.40
Docieplenie ścian zewnętrznych
w budynku przy ul. Słowackiego 37-39
w Oświęcimiu.
2016-2017
Wspólnota Mieszkaniowa
przy ul. Słowackiego 37-39
w Oświęcimiu
Środki własne Wspólnoty Mieszkaniowej
Pożyczka z Małopolskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego S.A w Krakowie lub z kredytu
bankowego
Środki własne Wspólnoty Mieszkaniowej
Pożyczka z Małopolskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego S.A w Krakowie lub z kredytu
bankowego
Środki własne Wspólnoty Mieszkaniowej
Pożyczka z Małopolskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego S.A w Krakowie lub z kredytu
bankowego
Środki własne Wspólnoty Mieszkaniowej
Pożyczka z Małopolskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego S.A w Krakowie lub z kredytu
bankowego
Środki własne Wspólnoty Mieszkaniowej
Pożyczka z Małopolskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego S.A w Krakowie lub z kredytu
bankowego
Wspólnota Mieszkaniowa
ul. Mendelejewa 2
Oświęcim
Środki własne Wspólnoty Mieszkaniowej
Pożyczka z Małopolskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego S.A w Krakowie lub z kredytu
bankowego
2020
Wspólnota Mieszkaniowa
ul. Mendelejewa 5
Oświęcim
Środki własne Wspólnoty Mieszkaniowej
Pożyczka z Małopolskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego S.A w Krakowie lub z kredytu
bankowego
Modernizacja budynku Wspólnoty
Mieszkaniowej przy ul. Mendelejewa 7
w Oświęcimiu
2020
Wspólnota Mieszkaniowa
ul. Mendelejewa 7
Oświęcim
3.4.44
Modernizacja budynku Wspólnoty
Mieszkaniowej przy ul. Olszewskiego 37-41
w Oświęcimiu
2018-2020
Wspólnota Mieszkaniowa
ul. Olszewskiego 37-41
Oświęcim
3.4.45
Modernizacja budynku Wspólnoty
Mieszkaniowej przy ul. Zawidzkiego 22
w Oświęcimiu
2018-2020
Wspólnota Mieszkaniowa
ul. Zawidzkiego 22
Oświęcim
Środki własne Wspólnoty Mieszkaniowej
Pożyczka z Małopolskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego S.A w Krakowie lub z kredytu
bankowego
3.4.46
Poprawa estetyki oraz
termomodernizacja, budynku
wielorodzinnego przy
ul. Marchlewskiego 14 w Oświęcimiu
2017
Oświęcimskie
Towarzystwo
Budownictwa Społecznego
Sp. z o.o.
Środki własne Wspólnoty Mieszkaniowej
Pożyczka z Małopolskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego S.A w Krakowie lub z kredytu
bankowego
3.4.41
Modernizacja budynku Wspólnoty
Mieszkaniowej przy ul. Mendelejewa 2
w Oświęcimiu
3.4.42
Modernizacja budynku Wspólnoty
Mieszkaniowej przy ul. Mendelejewa 5
w Oświęcimiu
3.4.43
2019-2020
Środki własne Wspólnoty Mieszkaniowej
Pożyczka z Małopolskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego S.A w Krakowie lub z kredytu
bankowego
Środki własne Wspólnoty Mieszkaniowej
Pożyczka z Małopolskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego S.A w Krakowie lub z kredytu
bankowego
Termomodernizacja budynku – docieplenie
ścian zewnętrznych (północnej i południowej)
budynku zgodnie z opracowaną dokumentacją
projektową.
Wymiana instalacji elektrycznej w częściach
wspólnych budynku wraz z montażem
energooszczędnego oświetlenia LED.
Malowanie klatek schodowych.
Liczba budynków poddanych
termomodernizacji – 1 szt.
320 000
Termomodernizacja budynku – docieplenie
ścian zewnętrznych budynku zgodnie z
opracowaną dokumentacją projektową.
Liczba budynków poddanych
termomodernizacji – 1 szt.
150 000
Termomodernizacja budynku – docieplenie
ścian zewnętrznych budynku zgodnie z
opracowaną przyszłości dokumentacją
projektową.
Liczba budynków poddanych
termomodernizacji – 1 szt.
190 000
Termomodernizacja budynku – docieplenie
ścian zewnętrznych budynku zgodnie z
opracowaną dokumentacją projektową
Liczba budynków poddanych
termomodernizacji – 1 szt.
320 000
Termomodernizacja budynku – docieplenie
ścian zewnętrznych budynku zgodnie z
opracowaną dokumentacją projektową.
Liczba budynków poddanych
termomodernizacji – 1 szt.
190 000
Liczba budynków poddanych
termomodernizacji – 1 szt.
62 000
Liczba budynków poddanych
termomodernizacji – 1 szt.
101 960
Liczba budynków poddanych
termomodernizacji – 1 szt.
32 000
Liczba budynków poddanych
termomodernizacji – 1 szt.
65 000
Liczba budynków poddanych
termomodernizacji – 1 szt.
82 000
Liczba budynków poddanych
termomodernizacji – 1 szt.
175 000
W ramach projektu zostanie zrealizowana
wymiana stolarki drzwiowej w częściach
wspólnych nieruchomości, wymiana instalacji
elektrycznej wraz z naprawą instalacji
domofonów, wymiana instalacji wodnokanalizacyjnej, malowanie klatki schodowej
W ramach projektu zostanie zrealizowane:
docieplenie ścian zewnętrznych - metoda lekka
mokra, ocieplenie i izolacja ścian piwnic,
wymiana okienek w piwnicy i ocieplenie stropu
na poddaszu budynku.
W ramach projektu zostanie zrealizowana
wymiana stolarki drzwiowej w częściach
wspólnych nieruchomości, wymiana instalacji
elektrycznej renowacja schodów i balustrady.
W ramach projektu zostanie zrealizowana
wymiana stolarki drzwiowej i okiennej w
częściach wspólnych nieruchomości, malowanie
klatek schodowych, poprawa izolacji piwnic
W ramach projektu zostanie zrealizowana
wymiana stolarki drzwiowej w częściach
wspólnych nieruchomości, wymiana instalacji
elektrycznej wraz z naprawą instalacji
domofonów, ocieplenie stropu na poddaszu,
malowanie klatki schodowej.
W ramach projektu planuje się wykonanie prac
budowlanych obejmujących termomodernizacje
budynku poprzez docieplenie ścian
zewnętrznych wraz z wykonaniem nowej
Strona 141
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025
3.4.47
Poprawa estetyki oraz termomodernizacja,
budynku wielorodzinnego przy ul.
Mendelejewa 11 w Oświęcimiu
3.4.48
Poprawa estetyki oraz
termomodernizacja, budynku
wielorodzinnego przy ul. Mendelejewa 13
w Oświęcimiu
3.4.49
Poprawa estetyki oraz
termomodernizacja, budynku
wielorodzinnego przy ul. Mendelejewa 9
w Oświęcimiu
3.4.50
Poprawa estetyki oraz
termomodernizacja, budynku
wielorodzinnego przy ul. Olszewskiego 7
w Oświęcimiu
Środki własne Wspólnoty Mieszkaniowej
Pożyczka z Małopolskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego S.A w Krakowie lub z kredytu
bankowego
2016
Wspólnota Mieszkaniowa
Mendelejewa 11
w Oświęcimiu
2017
Wspólnota Mieszkaniowa
Mendelejewa 13
w Oświęcimiu
Środki własne Wspólnoty Mieszkaniowej
Pożyczka z Małopolskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego S.A w Krakowie lub z kredytu
bankowego
2016
Wspólnota Mieszkaniowa
Mendelejewa 9
w Oświęcimiu
Środki własne Wspólnoty Mieszkaniowej
Pożyczka z Małopolskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego S.A w Krakowie lub z kredytu
bankowego
2016
Wspólnota Mieszkaniowa
Olszewskiego 7
w Oświęcimiu
Środki własne Wspólnoty Mieszkaniowej
Pożyczka z Małopolskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego S.A w Krakowie lub z kredytu
bankowego
3.4.51
Poprawa estetyki oraz
termomodernizacja, budynku
wielorodzinnego przy
ul. Śniadeckiego 12 w Oświęcimiu
2017
Wspólnota Mieszkaniowa
Śniadeckiego 12
w Oświęcimiu
3.4.52
Poprawa estetyki oraz
termomodernizacja, budynku
wielorodzinnego przy ul. Śniadeckiego 13
w Oświęcimiu
2016
Wspólnota Mieszkaniowa
Śniadeckiego 13
w Oświęcimiu
Środki własne, pożyczka z Małopolskiej Agencji
Rozwoju Regionalnego S.A., inne
3.4.53
Poprawa estetyki oraz termomodernizacja,
budynku wielorodzinnego przy
ul. Śniadeckiego 18 w Oświęcimiu
2017
Wspólnota Mieszkaniowa
Śniadeckiego 18
w Oświęcimiu
Środki własne, pożyczka z Małopolskiej Agencji
Rozwoju Regionalnego S.A., inne
3.4.54
Remont dachu i docieplenie stropu
w budynku przy ul. Marchlewskiego 10
w Oświęcimiu
2018-2023
Wspólnota Mieszkaniowa
przy ul. Marchlewskiego 10
3.4.55
Remont dachu i docieplenie budynku przy
ul. Łukasiewicza 1-3 w Oświęcimiu
2018-2023
Wspólnota Mieszkaniowa
przy ul. Łukasiewicza 1-3
3.4.56
Remont dachu i docieplenie budynku przy
ul. Łukasiewicza 5 w Oświęcimiu
2017-2020
Wspólnota Mieszkaniowa
przy ul. Łukasiewicza 5
Środki własne Wspólnoty Mieszkaniowej
Wspólnota Mieszkaniowa
przy ul. Marchlewskiego 13
Środki własne Wspólnoty Mieszkaniowej
Pożyczka z Małopolskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego S.A w Krakowie lub z kredytu
bankowego
3.4.57
Strona 142
Remont dachu i docieplenie budynku przy
ul. Marchlewskiego 13 w Oświęcimiu
2018-2023
Środki własne Wspólnoty Mieszkaniowej
Pożyczka z Małopolskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego S.A w Krakowie lub z kredytu
bankowego
Środki własne Wspólnoty Mieszkaniowej
Pożyczka z Małopolskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego S.A w Krakowie lub z kredytu
bankowego
Środki własne Wspólnoty Mieszkaniowej
Pożyczka z Małopolskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego S.A w Krakowie lub z kredytu
bankowego
elewacji, wymianę pokrycia dachowego wraz z
montażem izolacji wiatroszczelnej, oraz
przemurowanie kominów nad połacią dachu.
W ramach projektu planuje się wykonanie prac
budowlanych obejmujących termomodernizacje
budynku poprzez docieplenie ścian
zewnętrznych wraz z wykonaniem nowej
elewacji.
W ramach projektu planuje się wykonanie prac
budowlanych obejmujących termomodernizacje
budynku poprzez docieplenie ścian
zewnętrznych wraz z wykonaniem nowej
elewacji
W ramach projektu planuje się wykonanie prac
budowlanych obejmujących termomodernizacje
budynku poprzez docieplenie ścian
zewnętrznych wraz z wykonaniem nowej
elewacji
W ramach projektu planuje się wykonanie prac
budowlanych obejmujących termomodernizacje
budynku poprzez docieplenie ścian
zewnętrznych wraz z wykonaniem nowej
elewacji, wymianę pokrycia dachowego wraz z
montażem izolacji wiatroszczelnej, oraz
przemurowanie kominów nad połacią dachu.
W ramach projektu planuje się wykonanie prac
budowlanych obejmujących termomodernizacje
budynku poprzez docieplenie ścian
zewnętrznych wraz z wykonaniem nowej
elewacji.
W ramach projektu planuje się wykonanie prac
budowlanych obejmujących termomodernizacje
budynku poprzez docieplenie ścian
zewnętrznych wraz z wykonaniem nowej
W ramach projektu planuje się wykonanie prac
budowlanych obejmujących termomodernizacje
budynku poprzez docieplenie ścian
zewnętrznych wraz z wykonaniem nowej
elewacji, wymianę pokrycia dachowego wraz z
montażem izolacji wiatroszczelnej, oraz
przemurowanie kominów nad połacią dachu.
Liczba budynków poddanych
termomodernizacji – 1 szt.
51 000
Liczba budynków poddanych
termomodernizacji – 1 szt.
74 000
Liczba budynków poddanych
termomodernizacji – 1 szt.
74 000
Liczba budynków poddanych
termomodernizacji – 1 szt.
120 000
Liczba budynków poddanych
termomodernizacji – 1 szt.
51 000
Liczba budynków poddanych
termomodernizacji – 1 szt.
48 500
Liczba budynków poddanych
termomodernizacji – 1 szt.
140 000
Liczba budynków poddanych
termomodernizacji – 1 szt.
151 200
Liczba budynków poddanych
termomodernizacji – 1 szt.
237 600
Remont dachu i docieplenie ścian zewnętrznych
zgodnie z opracowaną dokumentacją
projektową
Liczba budynków poddanych
termomodernizacji – 1 szt.
183 600
Remont dachu i docieplenie ścian zewnętrznych
zgodnie z opracowaną dokumentacją
projektową
Liczba budynków poddanych
termomodernizacji – 1 szt.
205 200
Remont dachu i docieplenie stropu zgodnie z
opracowaną dokumentacją projektową
Remont dachu i docieplenie ścian zewnętrznych
zgodnie z opracowaną dokumentacją
projektową
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025
3.4.58
Remont dachu i docieplenie budynku przy
ul. Marchlewskiego 2 w Oświęcimiu
2018-2023
Wspólnota Mieszkaniowa
przy ul. Marchlewskiego 2
3.4.59
Remont dachu i docieplenie budynku przy
ul. Marchlewskiego 5 w Oświęcimiu
2018-2023
Wspólnota Mieszkaniowa
przy ul. Marchlewskiego 5
3.4.60
Remont dachu i docieplenie budynku przy
ul. Marchlewskiego 6 w Oświęcimiu
2018-2023
Wspólnota Mieszkaniowa
przy ul. Marchlewskiego 6
3.4.61
Remont dachu i docieplenie budynku przy
ul. Olszewskiego 13 w Oświęcimiu
2018-2023
Wspólnota Mieszkaniowa
przy ul. Olszewskiego 13
3.4.62
Remont dachu i docieplenie budynku przy
ul. Olszewskiego 15 w Oświęcimiu
2017-2022
Wspólnota Mieszkaniowa
przy ul. Olszewskiego 15
3.4.63
Remont dachu i docieplenie budynku przy
ul. Olszewskiego 9 w Oświęcimiu
2018-2023
Wspólnota Mieszkaniowa
przy ul. Olszewskiego 9
3.4.64
Remont dachu i docieplenie budynku przy
ul. Smoluchowskiego 10 w Oświęcimiu
2017-2020
Wspólnota Mieszkaniowa
przy ul. Smoluchowskiego
10
2017-2022
Wspólnota Mieszkaniowa
przy ul. Smoluchowskiego
3
Remont dachu i docieplenie budynku przy
ul. Zawidzkiego 2 w Oświęcimiu
2017-2020
Wspólnota Mieszkaniowa
przy ul. Zawidzkiego 2
3.4.67
Remont dachu i docieplenie budynku przy
ul. Zawidzkiego 4 w Oświęcimiu
2017-2020
Wspólnota Mieszkaniowa
przy ul. Zawidzkiego 4
3.4.68
Remont dachu i docieplenie budynku przy
ul. Zawidzkiego 6 w Oświęcimiu
2017-2020
Wspólnota Mieszkaniowa
przy ul. Zawidzkiego 6
3.4.69
Remont dachu i docieplenie stropu
w budynku przy ul. Marchlewskiego 7
2018-2023
Wspólnota Mieszkaniowa
przy ul. Marchlewskiego 7
3.4.70
Remont dachu i docieplenie stropu
w budynku przy ul. Marchlewskiego 8
w Oświęcimiu
2018-2023
Wspólnota Mieszkaniowa
przy ul. Marchlewskiego 8
3.4.65
Remont dachu i docieplenie budynku przy
ul. Smoluchowskiego 3 w Oświęcimiu
3.4.66
Środki własne Wspólnoty Mieszkaniowej
Pożyczka z Małopolskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego S.A w Krakowie lub z kredytu
bankowego
Środki własne Wspólnoty Mieszkaniowej
Pożyczka z Małopolskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego S.A w Krakowie lub z kredytu
bankowego
Środki własne Wspólnoty Mieszkaniowej
Pożyczka z Małopolskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego S.A w Krakowie lub z kredytu
bankowego
Środki własne Wspólnoty Mieszkaniowej
Pożyczka z Małopolskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego S.A w Krakowie lub z kredytu
bankowego
Środki własne Wspólnoty Mieszkaniowej
Pożyczka z Małopolskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego S.A w Krakowie lub z kredytu
bankowego
Środki własne Wspólnoty Mieszkaniowej
Pożyczka z Małopolskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego S.A w Krakowie lub z kredytu
bankowego
Środki własne Wspólnoty Mieszkaniowej
Pożyczka z Małopolskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego S.A w Krakowie lub z kredytu
bankowego
Środki własne Wspólnoty Mieszkaniowej
Pożyczka z Małopolskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego S.A w Krakowie lub z kredytu
bankowego
Środki własne Wspólnoty Mieszkaniowej
Pożyczka z Małopolskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego S.A w Krakowie lub z kredytu
bankowego
Środki własne Wspólnoty Mieszkaniowej
Pożyczka z Małopolskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego S.A w Krakowie lub z kredytu
bankowego
Środki własne Wspólnoty Mieszkaniowej
Pożyczka z Małopolskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego S.A w Krakowie lub z kredytu
bankowego
Środki własne Wspólnoty Mieszkaniowej
Pożyczka z Małopolskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego S.A w Krakowie lub z kredytu
bankowego
Środki własne Wspólnoty Mieszkaniowej
Pożyczka z Małopolskiej Agencji Rozwoju
Remont dachu i docieplenie ścian zewnętrznych
zgodnie z opracowaną dokumentacją
projektową
Liczba budynków poddanych
termomodernizacji – 1 szt.
205 200
Remont dachu i docieplenie ścian zewnętrznych
zgodnie z opracowaną dokumentacją
projektową
Liczba budynków poddanych
termomodernizacji – 1 szt.
151 200
Remont dachu i docieplenie ścian zewnętrznych
zgodnie z opracowaną dokumentacją
projektową
Liczba budynków poddanych
termomodernizacji – 1 szt.
151 200
Liczba budynków poddanych
termomodernizacji – 1 szt.
162 000
Remont dachu
Docieplenie budynku – ścian zewnętrznych
zgodnie z opracowaną dokumentacją
Liczba budynków poddanych
termomodernizacji – 1 szt.
75 600
Remont dachu i docieplenie ścian zewnętrznych
zgodnie z opracowaną dokumentacją
projektową
Liczba budynków poddanych
termomodernizacji – 1 szt.
162 000
Remont dachu i docieplenie ścian zewnętrznych
zgodnie z opracowaną dokumentacją
projektową
Liczba budynków poddanych
termomodernizacji – 1 szt.
194 400
Remont dachu i docieplenie ścian zewnętrznych
zgodnie z opracowaną dokumentacją
projektową
Remont dachu i docieplenie ścian zewnętrznych
zgodnie z opracowaną dokumentacją
projektową
Liczba budynków poddanych
termomodernizacji – 1 szt.
194 400
Remont dachu i docieplenie ścian zewnętrznych
zgodnie z opracowaną dokumentacją
projektową
Liczba budynków poddanych
termomodernizacji – 1 szt.
238 680
Remont dachu i docieplenie ścian zewnętrznych
zgodnie z opracowaną dokumentacją
projektową
Liczba budynków poddanych
termomodernizacji – 1 szt.
184 680
Remont dachu i docieplenie ścian zewnętrznych
zgodnie z opracowaną dokumentacją
projektową
Liczba budynków poddanych
termomodernizacji – 1 szt.
203 040
Remont dachu i docieplenie stropu zgodnie z
opracowaną dokumentacją projektową
Liczba budynków poddanych
termomodernizacji – 1 szt.
151 200
Remont dachu i docieplenie stropu zgodnie z
opracowaną dokumentacją projektową
Liczba budynków poddanych
termomodernizacji – 1 szt.
151 200
Strona 143
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025
Regionalnego S.A w Krakowie lub z kredytu
bankowego
3.4.71
Remont dachu i docieplenie stropu
w budynku przy ul. Marchlewskiego 9
w Oświęcimiu
3.4.72
2018-2023
Wspólnota Mieszkaniowa
przy ul. Marchlewskiego 9
Remont dachu i docieplenie stropu
w budynku przy ul. Olszewskiego 5
w Oświęcimiu
2018-2022
Wspólnota Mieszkaniowa
przy ul. Olszewskiego 5
3.4.73
Remont dachu i docieplenie stropu
w budynku przy ul. Śniadeckiego 8
w Oświęcimiu
2018-2020
Wspólnota Mieszkaniowa
przy ul. Śniadeckiego 8
3.4.74
Remont dachu i docieplenie stropu
w budynku przy ul. Śniadeckiego 9
w Oświęcimiu
2018-2022
Wspólnota Mieszkaniowa
przy ul. Śniadeckiego 9
3.4.75
Remont dachu i docieplenie stropu
w budynku przy ul. Marchlewskiego 11
w Oświęcimiu
2018-2023
Wspólnota Mieszkaniowa
przy ul. Marchlewskiego 11
3.4.76
Remont dachu i docieplenie stropu
w budynku przy ul. Śniadeckiego 15
w Oświęcimiu
2018-2023
Wspólnota Mieszkaniowa
przy ul. Śniadeckiego 15
3.4.77
Remont dachu i docieplenie stropu
w budynku przy ul. Śniadeckiego 19
w Oświęcimiu
2018-2023
Wspólnota Mieszkaniowa
przy ul. Śniadeckiego 19
3.4.78
Remont dachu i docieplenie ścian
w budynku przy ul. Marchlewskiego 12
w Oświęcimiu
2018-2023
Wspólnota Mieszkaniowa
przy ul. Marchlewskiego 12
3.4.79
Remont dachu oraz docieplenie budynku
przy ul Smoluchowskiego 8 w Oświęcimiu
2018-2022
Wspólnota Mieszkaniowa
przy ul. Smoluchowskiego
8
3.4.80
Remont dachu oraz docieplenie stropu
w budynku przy ul Smoluchowskiego 2 w
Oświęcimiu
3.4.81
Remont dachu oraz docieplenie stropu
w budynku przy ul Smoluchowskiego 4
w Oświęcimiu
3.4.82
Strona 144
Remont i termomodernizacja budynku
niemieszkalnego przy ul. Śniadeckiego 21
w Oświęcimiu
Środki własne Wspólnoty Mieszkaniowej
Pożyczka z Małopolskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego S.A w Krakowie lub z kredytu
bankowego
Środki własne Wspólnoty Mieszkaniowej
Pożyczka z Małopolskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego S.A w Krakowie lub z kredytu
bankowego
Środki własne Wspólnoty Mieszkaniowej
Pożyczka z Małopolskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego S.A w Krakowie lub z kredytu
bankowego
Środki własne Wspólnoty Mieszkaniowej
Pożyczka z Małopolskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego S.A w Krakowie lub z kredytu
bankowego
Środki własne Wspólnoty Mieszkaniowej
Pożyczka z Małopolskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego S.A w Krakowie lub z kredytu
bankowego
Środki własne Wspólnoty Mieszkaniowej
Pożyczka z Małopolskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego S.A w Krakowie lub z kredytu
bankowego
Środki własne Wspólnoty Mieszkaniowej
Pożyczka z Małopolskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego S.A w Krakowie lub z kredytu
bankowego
Środki własne Wspólnoty Mieszkaniowej
Pożyczka z Małopolskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego S.A w Krakowie lub z kredytu
bankowego
Środki własne Wspólnoty Mieszkaniowej
Pożyczka z Małopolskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego S.A w Krakowie lub z kredytu
bankowego
Remont dachu i docieplenie stropu zgodnie z
opracowaną dokumentacją projektową
Remont dachu i docieplenie stropu zgodnie z
wykonaną dokumentacją techniczną
Remont dachu i docieplenie stropu zgodnie z
wykonaną dokumentacją techniczną
Remont dachu i docieplenie stropu zgodnie z
wykonaną dokumentacją techniczną
Remont dachu i docieplenie stropu zgodnie z
opracowaną dokumentacją projektową
Liczba budynków poddanych
termomodernizacji – 1 szt.
151 200
Liczba budynków poddanych
termomodernizacji – 1 szt.
151 200
Liczba budynków poddanych
termomodernizacji – 1 szt.
151 200
Liczba budynków poddanych
termomodernizacji – 1 szt.
129 600
Liczba budynków poddanych
termomodernizacji – 1 szt.
151 200
Remont dachu i docieplenie stropu zgodnie z
opracowaną dokumentacją projektową
Liczba budynków poddanych
termomodernizacji – 1 szt.
151 200
Remont dachu i docieplenie ścian zgodnie z
opracowaną dokumentacją projektową
Remont dachu i docieplenie ścian zgodnie z
opracowaną dokumentacją projektową
Remont dachu i docieplenie stropu nad ostatnią
kondygnacja zgodnie z opracowaną
dokumentacją projektową
2021-2024
Środki własne Wspólnoty Mieszkaniowej
Pożyczka z Małopolskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego S.A w Krakowie lub z kredytu
bankowego
2018-2022
Wspólnota Mieszkaniowa
przy ul. Smoluchowskiego
4
Środki własne Wspólnoty Mieszkaniowej
Pożyczka z Małopolskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego S.A w Krakowie lub z kredytu
bankowego
Remont dachu i docieplenie stropu nad ostatnią
kondygnacja zgodnie z opracowaną
dokumentacją projektową
Środki własne
Termomodernizacja budynku – docieplenie
ścian zewnętrznych budynku dostosowanie do
istniejących przepisów PN wraz z wymianą okien
w oparciu o opracowaną dokumentację
projektową.
Remont pokrycia dachowego wraz z
Zarząd Budynków
Mieszkalnych
w Oświęcimiu
151 200
Remont dachu i docieplenie stropu zgodnie z
opracowaną dokumentacją projektową
Wspólnota Mieszkaniowa
przy ul. Smoluchowskiego
2
2024-2025
Liczba budynków poddanych
termomodernizacji – 1 szt.
Liczba budynków poddanych
termomodernizacji – 1 szt.
Liczba budynków poddanych
termomodernizacji – 1 szt.
162 600
151 200
Liczba budynków poddanych
termomodernizacji – 1 szt.
135 000
Liczba budynków poddanych
termomodernizacji – 1 szt.
135 000
Liczba budynków poddanych
termomodernizacji – 1 szt.
228 420
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025
2016-2022
Wspólnota Mieszkaniowa
przy ul. Mendelejewa 1
w Oświęcimiu.
Środki własne Wspólnoty Mieszkaniowej
Pożyczka z Małopolskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego S.A w Krakowie lub z kredytu
bankowego
2016-2022
Wspólnota Mieszkaniowa
przy ul. Mendelejewa 12
w Oświęcimiu
Środki własne Wspólnoty Mieszkaniowej
Pożyczka z Małopolskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego S.A w Krakowie lub z kredytu
bankowego
2016-2017
Wspólnota Mieszkaniowa
przy ul. Mendelejewa 14
w Oświęcimiu
Środki własne Wspólnoty Mieszkaniowej
Pożyczka z Małopolskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego S.A w Krakowie lub z kredytu
bankowego
2017-2025
Wspólnota Mieszkaniowa
przy ul. Smoluchowskiego
6 w Oświęcimiu
Środki własne Wspólnoty Mieszkaniowej
Pożyczka z Małopolskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego S.A w Krakowie lub z kredytu
bankowego
2017-2022
Wspólnota Mieszkaniowa
przy ul. Mieszka I 2-6
w Oświęcimiu
Środki własne Wspólnoty Mieszkaniowej
Pożyczka z Małopolskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego S.A w Krakowie lub z kredytu
bankowego
3.4.83
Remont pokrycia dachu oraz docieplenie
ścian zewnętrznych w budynku przy
ul. Mendelejewa 1 w Oświęcimiu
3.4.84
Remont pokrycia dachu oraz docieplenie
ścian zewnętrznych w budynku przy
ul. Mendelejewa 12 w Oświęcimiu
3.4.85
Remont pokrycia dachu oraz docieplenie
ścian zewnętrznych w budynku przy
ul. Mendelejewa 14 w Oświęcimiu
3.4.86
Remont pokrycia dachu oraz docieplenie
ścian zewnętrznych w budynku przy
ul. Smoluchowskiego 6 w Oświęcimiu
3.4.87
Remont pokrycia dachu oraz docieplenie
ściany zewnętrznej południowej
w budynku przy ul. Mieszka I 2-6
w Oświęcimiu
3.4.88
Remont pokrycia dachu w budynku przy
ul. Olszewskiego 31-35 w Oświęcimiu.
2016-2017
Wspólnota Mieszkaniowa
przy ul. Olszewskiego 3135 w Oświęcimiu
3.4.89
Remont pokrycia dachu w budynku przy
ul. Smoluchowskiego 1 w Oświęcimiu.
2017-2025
Wspólnota Mieszkaniowa
przy ul. Smoluchowskiego
1 w Oświęcimiu
3.4.90
Remont poszycia dachu, kominy, opaska
fundamentowa Mendelejewa 3
2018-2019, po
zgromadzeniu
środków
Wspólnota Mieszkaniowa
Mendelejewa 3
3.4.91
Termomodernizacja budynku
mieszkaniowego na ul. Chrobrego 7
3.4.92
Termomodernizacja budynku przy
ul. Mieszka I 14-18 w Oświęcimiu.
Środki własne Wspólnoty Mieszkaniowej
Pożyczka z Małopolskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego S.A w Krakowie lub z kredytu
bankowego
Środki własne Wspólnoty Mieszkaniowej
Pożyczka z Małopolskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego S.A w Krakowie lub z kredytu
bankowego
Środki własne Wspólnoty Mieszkaniowej
Pożyczka z Małopolskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego S.A w Krakowie lub z kredytu
bankowego
2017 - 2020
Międzyzakładowa
Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Budowlanka”
Środki własne Wspólnoty Mieszkaniowej
Pożyczka z Małopolskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego S.A w Krakowie lub z kredytu
bankowego
2016-2020
Wspólnota Mieszkaniowa
przy ul. Mieszka I 14-18
w Oświęcimiu
Środki własne Wspólnoty Mieszkaniowej
Pożyczka z Małopolskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego S.A w Krakowie lub z kredytu
bankowego
przemurowaniem koron kominowych.
Wykonanie izolacji pionowej ścian
fundamentów.
Wymiana instalacji elektrycznej w części
wspólnej budynku.
Malowanie klatki schodowej.
Termomodernizacja budynku – docieplenie
ścian zewnętrznych budynku zgodnie z
opracowaną w przyszłości dokumentacją
projektową.
Remont pokrycia dachu wraz z kominami ponad
dachem.
Termomodernizacja budynku – docieplenie
ścian zewnętrznych budynku zgodnie z
opracowaną w przyszłości dokumentacją
projektową.
Remont pokrycia dachu wraz z kominami ponad
dachem.
Termomodernizacja budynku – docieplenie
ścian zewnętrznych budynku zgodnie z
opracowaną dokumentacją projektową.
Remont pokrycia dachu wraz z kominami ponad
dachem.
Termomodernizacja budynku – docieplenie
ścian zewnętrznych budynku zgodnie z
opracowaną dokumentacją projektową.
Remont pokrycia dachu wraz z kominami ponad
dachem.
Termomodernizacja budynku – docieplenie
ściany zewnętrznej południowej budynku
zgodnie z opracowaną dokumentacją
projektową.
Remont pokrycia dachu.
Liczba budynków poddanych
termomodernizacji – 1 szt.
190 000
Liczba budynków poddanych
termomodernizacji – 1 szt.
190 000
Liczba budynków poddanych
termomodernizacji – 1 szt.
160 000
Liczba budynków poddanych
termomodernizacji – 1 szt.
160 000
Liczba budynków poddanych
termomodernizacji – 1 szt.
160 000
Remont pokrycia dachu wraz z kominami ponad
dachem.
Liczba budynków poddanych
remontowi – 1 szt.
220 000
Remont pokrycia dachu wraz z kominami ponad
dachem.
Liczba budynków poddanych
remontowi – 1 szt.
120 000
Wymiana poszycia dachowego(łaty, izolacja),
remont kominów oraz naprawa izolacji
pionowej fundamentów budynku
Liczba budynków poddanych
termomodernizacji – 1 szt.
100 000
Liczba budynków poddanych
termomodernizacji – 1 szt.
266 760
Liczba budynków poddanych
termomodernizacji – 1 szt.
320 000
Docieplenie ścian zewnętrznych budynku
zgodnie z opracowaną dokumentacją
projektową. Remont loggii.
Docieplenie stropodachu oraz stropu piwnic.
Wymiana drzwi wejściowych do klatki
schodowej
Termomodernizacja budynku – docieplenie
ścian zewnętrznych oraz stropu ostatniej
kondygnacji budynku zgodnie z opracowaną
przyszłości dokumentacją projektową
Strona 145
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025
3.4.93
Termomodernizacja wraz z remontem
w budynku niemieszkalnym przy ul.
Partyzantów 1 w Oświęcimiu
2024-2025
Zarząd Budynków
Mieszkalnych
w Oświęcimiu
3.4.94
Wymiana dźwigu osobowego w budynku
przy ul. Chrobrego 3 w Oświęcimiu.
2016-2025
Wspólnota Mieszkaniowa
przy ul. Chrobrego 3
w Oświęcimiu
3.4.95
Wymiana dźwigu osobowego w budynku
przy ul. Chrobrego 5 w Oświęcimiu
2016-2020
Wspólnota Mieszkaniowa
przy ul. Chrobrego 5
w Oświęcimiu
3.4.96
Wymiana dźwigu osobowego, wymiana
instalacji gazowej, remont instalacji
elektrycznej i malowanie klatek
schodowych w budynku przy ul. Chrobrego
1 w Oświęcimiu
2016-2025
Wspólnota Mieszkaniowa
przy ul. Chrobrego 1
w Oświęcimiu
3.4.97
Wymiana instalacji elektrycznej i
malowanie klatek schodowych w budynku
przy ul. Chrobrego 18-24 w Oświęcimiu
2017-2025
Wspólnota Mieszkaniowa
przy ul. Chrobrego 18-24
w Oświęcimiu
3.4.98
Wymiana instalacji elektrycznej i
malowanie klatek schodowych w budynku
przy ul. Chrobrego 26-32 w Oświęcimiu
2017-2025
Wspólnota Mieszkaniowa
przy ul. Chrobrego 26-32
w Oświęcimiu
3.4.99
Wymiana instalacji elektrycznej i
malowanie klatek schodowych w budynku
przy ul. Słowackiego 54-58 w Oświęcimiu
2017-2025
Wspólnota Mieszkaniowa
przy ul. Słowackiego5458w Oświęcimiu
Środki własne
Środki własne Wspólnoty Mieszkaniowej
Pożyczka z Małopolskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego S.A w Krakowie lub z kredytu
bankowego
Środki własne Wspólnoty Mieszkaniowej
Pożyczka z Małopolskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego S.A w Krakowie lub z kredytu
bankowego
Termomodernizacja budynku – docieplenie
ścian zewnętrznych budynku dostosowanie do
istniejących przepisów PN wraz z wymianą okien
i drzwi wejściowych w oparciu o opracowaną
dokumentację projektową.
Dobudowanie przewodów wentylacyjnych.
Wykonanie osuszenia ścian fundamentowych.
Wymiana dźwigu osobowego (windy)
Wymiana dźwigu osobowego (windy)
Środki własne Wspólnoty Mieszkaniowej
Pożyczka z Małopolskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego S.A w Krakowie lub z kredytu
bankowego
Wymiana dźwigu osobowego (windy).
Wymiana instalacji gazowej na spawaną.
Remont instalacji elektrycznej.
Malowanie klatek schodowych
Środki własne Wspólnoty Mieszkaniowej
Pożyczka z Małopolskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego S.A w Krakowie lub z kredytu
bankowego
Środki własne Wspólnoty Mieszkaniowej
Pożyczka z Małopolskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego S.A w Krakowie lub z kredytu
bankowego
Środki własne Wspólnoty Mieszkaniowej
Pożyczka z Małopolskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego S.A w Krakowie lub z kredytu
bankowego
Wymiana instalacji elektrycznej w częściach
wspólnych budynku wraz z montażem
energooszczędnego oświetlenia LED.
Malowanie klatek schodowych
Wymiana instalacji elektrycznej w częściach
wspólnych budynku wraz z montażem
energooszczędnego oświetlenia LED.
Malowanie klatek schodowych.
Wymiana instalacji elektrycznej w częściach
wspólnych budynku wraz z montażem
energooszczędnego oświetlenia LED.
Malowanie klatek schodowych.
Liczba budynków poddanych
termomodernizacji – 1 szt.
Liczba budynków
dostosowanych do potrzeb
osób niepełnosprawnych – 1
szt.
Liczba budynków
dostosowanych do potrzeb
osób niepełnosprawnych – 1
szt.
235 000
150 000
150 000
Liczba budynków poddanych
remontowi – 1 szt.
250 000
Liczba budynków poddanych
remontowi – 1 szt.
120 000
Liczba budynków poddanych
remontowi – 1 szt.
120 000
Liczba budynków poddanych
remontowi – 1 szt.
90 000
Obsza Stare Miasto
3.4.100
Docieplenie stropodachu oraz stropów
piwnic - ul. Fika 11 - 13
3.4.101
Docieplenie stropodachu oraz stropów
piwnic - ul. Fika 4 - 6
3.4.102
Docieplenie stropodachu oraz stropów
piwnic - ul. Fika 7 - 9
3.4.103
Strona 146
Docieplenie stropów piwnic - ul. Fika 1-3-5
2017 - 2020
Międzyzakładowa
Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Budowlanka”
Środki własne Wspólnoty Mieszkaniowej
Pożyczka z Małopolskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego S.A w Krakowie lub z kredytu
bankowego
2016 - 2020
Międzyzakładowa
Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Budowlanka”
Środki własne Wspólnoty Mieszkaniowej
Pożyczka z Małopolskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego S.A w Krakowie lub z kredytu
bankowego
2017 - 2020
Międzyzakładowa
Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Budowlanka”
Środki własne Wspólnoty Mieszkaniowej
Pożyczka z Małopolskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego S.A w Krakowie lub z kredytu
bankowego
2017 - 2020
Międzyzakładowa
Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Budowlanka”
Środki własne Wspólnoty Mieszkaniowej
Pożyczka z Małopolskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego S.A w Krakowie lub z kredytu
bankowego
Projekt zakłada
- wykonanie docieplenie stropów piwnic wełną
mineralną z osiatkowaniem, kołkowaniem oraz
wykonaniem wyprawy cementowej
- wykonanie docieplenia stropodachu
Projekt zakłada
- wykonanie docieplenie stropów piwnic wełną
mineralną z osiatkowaniem, kołkowaniem oraz
wykonaniem wyprawy cementowej
- wykonanie docieplenia stropodachu
Projekt zakłada
- wykonanie docieplenie stropów piwnic wełną
mineralną z osiatkowaniem, kołkowaniem oraz
wykonaniem wyprawy cementowej
- wykonanie docieplenia stropodachu
Projekt zakłada wykonanie docieplenie stropów
piwnic wełną mineralną z osiatkowaniem,
kołkowaniem oraz wykonaniem wyprawy
cementowej.
Liczba budynków poddanych
termomodernizacji – 1 szt.
25 083
Liczba budynków poddanych
termomodernizacji – 1 szt.
25 083
Liczba budynków poddanych
termomodernizacji – 1 szt.
25 083
Liczba budynków poddanych
termomodernizacji – 1 szt.
20 520
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025
3.4.104
Docieplenie ścian zewnętrznych w
budynku przy ul. Piłsudskiego 10 w
Oświęcimiu.
2016-2020
Wspólnota Mieszkaniowa
przy ul. Piłsudskiego 10
w Oświęcimiu
3.4.105
Docieplenie ścian zewnętrznych w
budynku przy ul. Piłsudskiego 8 w
Oświęcimiu.
2016-2020
Wspólnota Mieszkaniowa
przy ul. Piłsudskiego 8
w Oświęcimiu
3.4.106
Docieplenie ścian zewnętrznych i
wykonanie instalacji centralnego
ogrzewania w budynku przy ul. Plac
Kościuszki 16 w Oświęcimiu.
3.4.107
Docieplenie ścian zewnętrznych i
wykonanie instalacji centralnego
ogrzewania w budynku przy ul.
Sienkiewicza 15 w Oświęcimiu.
3.4.108
Docieplenie ścian zewnętrznych w
budynku przy ul. Piłsudskiego 5-7 w
Oświęcimiu.
2017-2025
Wspólnota Mieszkaniowa
przy ul. Plac Kościuszki 16
w Oświęcimiu
Środki własne Wspólnoty Mieszkaniowej
Pożyczka z Małopolskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego S.A w Krakowie lub z kredytu
bankowego
Środki własne Wspólnoty Mieszkaniowej
Pożyczka z Małopolskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego S.A w Krakowie lub z kredytu
bankowego
Środki własne Wspólnoty Mieszkaniowej
Pożyczka z Małopolskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego S.A w Krakowie lub z kredytu
bankowego
Termomodernizacja budynku – docieplenie
ścian zewnętrznych budynku.
Liczba budynków poddanych
termomodernizacji – 1 szt.
149 662
Termomodernizacja budynku – docieplenie
ścian zewnętrznych budynku.
Liczba budynków poddanych
termomodernizacji – 1 szt.
27 000
Liczba budynków poddanych
termomodernizacji – 1 szt.
300 000
Liczba budynków poddanych
termomodernizacji – 1 szt.
250 000
Liczba budynków poddanych
termomodernizacji – 1 szt.
190 000
Liczba budynków poddanych
termomodernizacji – 1 szt.
250 000
Liczba budynków poddanych
termomodernizacji – 1 szt.
335 580
Liczba budynków poddanych
termomodernizacji – 1 szt.
355 000
Termomodernizacja budynku – docieplenie
ścian zewnętrznych budynku zgodnie z
opracowaną dokumentacją projektową,
wymiana zniszczonej stolarki okiennej i drzwi
wejściowych (bramy).
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania z
sieci miejskiej c.o.
2017-2025
Wspólnota Mieszkaniowa
przy ul. Sienkiewicza 15
w Oświęcimiu
Środki własne Wspólnoty Mieszkaniowej
Pożyczka z Małopolskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego S.A w Krakowie lub z kredytu
bankowego
Termomodernizacja budynku – docieplenie
ścian zewnętrznych budynku zgodnie z
opracowaną dokumentacją projektową,
wymiana zniszczonej stolarki okiennej i drzwi
wejściowych (bramy).
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania z
sieci miejskiej c.o. Malowanie klatki schodowej.
2017-2025
Wspólnota Mieszkaniowa
przy ul. Piłsudskiego 5-7
w Oświęcimiu
Środki własne Wspólnoty Mieszkaniowej
Pożyczka z Małopolskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego S.A w Krakowie lub z kredytu
bankowego
Termomodernizacja budynku – docieplenie
ścian zewnętrznych budynku zgodnie z
opracowaną dokumentacją projektową.
2017-2025
Wspólnota Mieszkaniowa
przy ul. Sienkiewicza 2
w Oświęcimiu
Środki własne Wspólnoty Mieszkaniowej
Pożyczka z Małopolskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego S.A w Krakowie lub z kredytu
bankowego
Środki własne
Środki własne
3.4.109
Docieplenie ścian zewnętrznych w
budynku przy ul. Sienkiewicza 2 w
Oświęcimiu.
3.4.110
Termomodernizacja i remont, w tym
elewacji frontowej oraz od strony
podwórza w budynku mieszkalnoużytkowym ul. Mickiewicza 2 w
Oświęcimiu
2021-2022
Zarząd Budynków
Mieszkalnych
w Oświęcimiu
3.4.111
Termomodernizacja i remont, w tym
elewacji frontowej oraz od strony
podwórza w budynku mieszkalnoużytkowym ul. Mickiewicza 4 w
Oświęcimiu
2021-2022
Zarząd Budynków
Mieszkalnych
w Oświęcimiu
Termomodernizacja budynku – docieplenie
ścian zewnętrznych budynku zgodnie z
opracowaną dokumentacją projektową,
wymiana zniszczonej stolarki okiennej i drzwi
wejściowych (bramy).
Malowanie klatki schodowej
Termomodernizacja budynku – docieplenie
ścian zewnętrznych budynku zgodnie z
opracowaną dokumentacją projektową z
uwzględnieniem zachowania ozdobnych
elementów sztukaterii elewacji frontowej.
Remont pokrycia dachowego wraz z wymianą
zużytych elementów więźby dachowej oraz
wymiana rynien, rur spustowych i obróbek
blacharskich.
Wymiana drzwi wejściowych oraz okienek
piwnicznych i strychowych.
Wymiana instalacji elektrycznej w części
wspólnej nieruchomości – piony.
Remont klatki schodowej.
Izolacja pionowa ścian piwnic.
Termomodernizacja budynku – docieplenie
ścian zewnętrznych budynku zgodnie z
opracowaną dokumentacją projektową z
uwzględnieniem zachowania ozdobnych
elementów sztukaterii elewacji frontowej, jak
również należy zabezpieczyć elementy
drewniane.
Wymiana okienek piwnicznych i strychowych.
Strona 147
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025
3.4.112
Termomodernizacja i remont, w tym
elewacji od strony wschodniej i
południowej z dociepleniem oraz z
wymianą stolarki okiennej i drzwiowej
budynku mieszkalnego przy ul. Jagiełły 26
w Oświęcimiu
2019-2020
Zarząd Budynków
Mieszkalnych
w Oświęcimiu
Środki własne
3.4.113
Termomodernizacja i remont, w tym
elewacji od strony wschodniej i zachodniej
w budynku mieszkalnym przy ul.
Sienkiewicza 4 w Oświęcimiu.
2022-2023
Zarząd Budynków
Mieszkalnych
w Oświęcimiu
Środki własne
3.4.114
Termomodernizacja i remont, w tym
elewacji od strony wschodniej i zachodniej
w budynku mieszkalnym przy ul. Jagiełły
22 w Oświęcimiu
2018-2019
Zarząd Budynków
Mieszkalnych
w Oświęcimiu
Środki własne
3.4.115
Termomodernizacja i remont, w tym
elewacji południowej wraz z traktami
komunikacyjnymi budynku mieszkalnoużytkowego przy Rynku Głównym 4 w
Oświęcimiu.
2018-2019
Zarząd Budynków
Mieszkalnych
w Oświęcimiu
Środki własne
3.4.116
Remont kapitalny elewacji od strony
wschodniej i zachodniej oraz wykonanie
izolacji ścian fundamentów. w budynku
mieszkalno-użytkowym przy Placu
Kościuszki 5 Oświęcimiu.
2022-2023
Zarząd Budynków
Mieszkalnych
w Oświęcimiu
Środki własne
Strona 148
Wymiana instalacji elektrycznej w części
wspólnej nieruchomości – piony.
Remont klatki schodowej.
Izolacja pionowa ścian piwnic.
Termomodernizacja budynku – docieplenie
ścian zewnętrznych budynku zgodnie z
opracowaną dokumentacją projektową od
strony wschodniej i południowej.
Wymiana lub renowacja drzwi wejściowych oraz
schodów wejściowych i wymiana okienek
piwnicznych.
Malowanie klatki schodowej.
Przebudowa przewodów kominowych.
Doprowadzenie c.o. i wykonanie pionów c.o.
Termomodernizacja budynku – docieplenie
ścian zewnętrznych budynku zgodnie z
opracowaną dokumentacją projektową od
strony wschodniej i zachodniej.
Renowacja drzwi wejściowych oraz wymiana
drzwi na podwórze, okienek strychowych i
piwnicznych.
Wykonanie izolacji ścian fundamentowych.
Malowanie klatki schodowej.
Termomodernizacja budynku – docieplenie
ścian zewnętrznych budynku zgodnie z
opracowaną dokumentacją projektową od
strony wschodniej i zachodniej.
Wymiana lub renowacja drzwi wejściowych oraz
wymiana drzwi na podwórze.
Wykonanie izolacji ścian fundamentowych.
Malowanie klatki schodowej.
Termomodernizacja budynku – docieplenie
ścian zewnętrznych budynku zgodnie z
opracowaną dokumentacją projektową od
strony południowej.
Odnowienie elewacji od strony północnej wraz z
renowacją drzwi wejściowych.
Wymiana drzwi wejściowych na podwórze oraz
stolarki okiennej klatki schodowej.
Remont pokrycia dachowego wraz z wymianą
zużytych elementów więźby dachowej, wymiana
rur spustowych, rynien i obróbek blacharskich.
Malowanie klatki schodowej.
Termomodernizacja budynku – docieplenie
ściany zewnętrznej budynku od strony
zachodniej zgodnie z opracowaną dokumentacją
projektową.
Remont kapitalny elewacji wschodniej z
uwzględnieniem sztukaterii i boniowania w
oparciu o dokumentację uzgodnioną z
Konserwatorem Zabytków.
Izolacja ścian fundamentów wraz z osuszeniem
ścian i wykonaniem wylewek w piwnicach.
Wymiana okienek strychowych.
Liczba budynków poddanych
termomodernizacji – 1 szt.
373 000
Liczba budynków poddanych
termomodernizacji – 1 szt.
175 000
Liczba budynków poddanych
termomodernizacji – 1 szt.
320 000
Liczba budynków poddanych
termomodernizacji – 1 szt.
484 000
Liczba budynków poddanych
termomodernizacji – 1 szt.
280 000
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025
3.4.117
Termomodernizacja, remont i przebudowa
budynku mieszkalnego z funkcją usługową
przy ul. Dąbrowskiego 15 w Oświęcimiu.
3.4.118
Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa
wraz z budowa wewnętrznych instalacji w
budynku usługowo – mieszkalnym przy ul.
Plac Słoneczny 4 w Oświęcimiu
3.4.119
Termomodernizacja i remont budynku przy
ul. Rynek Główny 16 w Oświęcimiu
3.4.120
Rozbiórka i budowa wielorodzinnego
budynku mieszkalnego przy ul.
Mickiewicza 5
2015-2025
Wspólnota Mieszkaniowa
przy ul. Dąbrowskiego 15
w Oświęcimiu
Środki własne Wspólnoty Mieszkaniowej
Pożyczka z Małopolskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego S.A w Krakowie lub z kredytu
bankowego
2016 –2017
Oświęcimskie
Towarzystwo
Budownictwa Społecznego
Sp. z o.o.
Kredyt
Środki własne
2016 – 2017
Oświęcimskie
Towarzystwo
Budownictwa Społecznego
Sp. z o.o.
Kredyt
Środki własne
2017
Oświęcimskie
Towarzystwo
Budownictwa Społecznego
Sp. z o.o.
Środki własne
Termomodernizacja budynku – docieplenie
ścian zewnętrznych budynku zgodnie z
opracowaną dokumentacją projektową oraz
odnowienie elewacji od strony południowej i
wschodniej zgodnie z zaleceniami
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w
Krakowie.
Wymiana instalacji elektrycznej w częściach
wspólnych budynku wraz z montażem
energooszczędnego oświetlenia LED.
Malowanie klatek schodowych. Wymian
zniszczonej stolarki okiennej . Wymiana
wewnętrznej instalacji wodno – kanalizacyjnej
(części wspólne)
Projekt przewiduję rozbudowę, nadbudowę
oraz przebudowę istniejącego budynku
mieszkalnego. Kondygnacja parteru i piwnicy
zostanie przeznaczona na cele usługowe,
natomiast kondygnacja I i II piętra oraz
nadbudowana kondygnacja III piętra będą miały
funkcję mieszkalną.
W ramach projektu zostaną wykonane roboty
fundamentowe w tym podbicie istniejących
fundamentów, hydroizolacja i izolacji termiczna
fundamentów. Wykonana zostanie wymiana
stropów, schodów oraz konstrukcji dachu wraz z
poszyciem. Wykonane zostaną wewnętrzne
instalacje w budynku. Zostaną ocieplone ściany
zewnętrzne a elewacje będzie wykończona
tynkiem akrylowym oraz okładziną drewnianą.
Projekt obejmuje:
Roboty rozbiórkowe
Montaż belek stalowych
Roboty murarskie, zbrojarskie i betonowanie
Montaż stolarki okiennej
Montaż fasady szklanej
Wykonanie ścianek działowych
Wykonanie warstw posadzek
Wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych
wełną mineralną i wykończenie elewacji
tynkiem akrylowym oraz wykonanie obróbek
blacharskich.
Wykonanie robót wykończeniowych.
Wykonanie wewnętrznych instalacji budynku.
Projekt obejmuje:
Montaż belek stalowych
Roboty murarskie, zbrojarskie i betonowanie
Montaż stolarki okiennej
Montaż fasady szklanej
Wykonanie ścianek działowych
Wykonanie warstw posadzek
Wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych
wełną mineralną i wykończenie elewacji
tynkiem akrylowym oraz wykonanie obróbek
blacharskich.
Liczba budynków poddanych
termomodernizacji – 1 szt.
1 200 000
Liczba budynków poddanych
termomodernizacji – 1 szt.
3 000 000
Liczba budynków poddanych
termomodernizacji – 1 szt.
1 800 000
Zrewitalizowana kamienica
w reprezentacyjnej części
miasta – 1szt. Dodatkowe
zasoby mieszkaniowe – 6szt.
1 800 000
Strona 149
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025
Wykonanie robót wykończeniowych.
Wykonanie wewnętrznych instalacji budynku
3.4.121
Termomodernizacja i remont budynku przy
ul. Zamkowa 4 w Oświęcimiu
3.4.122
Docieplenie ścian zewnętrznych
i wykonanie instalacji centralnego
ogrzewania w budynku przy ul. Solskiego 4
w Oświęcimiu
2017 – 2018
Eurodom Sp. z o.o.
Środki własne Wspólnoty Mieszkaniowej
Pożyczka z Małopolskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego S.A w Krakowie lub z kredytu
bankowego
2017-2025
Wspólnota Mieszkaniowa
przy ul. Solskiego 4 w
Oświęcimiu
Środki własne Wspólnoty Mieszkaniowej
Pożyczka z Małopolskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego S.A w Krakowie lub z kredytu
bankowego
Termomodernizacja budynku – docieplenie
ścian zewnętrznych budynku zgodnie z
opracowaną w przyszłości dokumentacją
projektową oraz odnowienie elewacji zgodnie z
zaleceniami Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków w Krakowie. Izolacja ścian
fundamentowych.
Wymiana instalacji elektrycznej, wodno –
kanalizacyjnej w częściach wspólnych budynku
wraz z montażem energooszczędnego
oświetlenia LED.
Malowanie klatek schodowych. Wymian
zniszczonej stolarki okiennej . Wymiana
wewnętrznej instalacji wodno – kanalizacyjnej
(części wspólne).
Wykonanie nowej instalacji centralnego
ogrzewania. Remont konstrukcji więźby
dachowej oraz pokrycia dachu.
Termomodernizacja budynku – docieplenie
ścian zewnętrznych budynku zgodnie z
opracowaną dokumentacją projektową,
wymiana zniszczonej stolarki okiennej i drzwi
wejściowych (bramy).
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania z
sieci miejskiej c.o. Malowanie klatki schodowej.
Liczba budynków poddanych
termomodernizacji – 1 szt.
Liczba budynków poddanych
termomodernizacji – 1 szt.
1 200 000
315 000
Obszar Kamieniec-Pileckiego
3.4.123
Docieplenie ścian zewnętrznych oraz
malowanie klatek schodowych w budynku
przy ul. Pileckiego 10-12 w Oświęcimiu.
2016-2020
Wspólnota Mieszkaniowa
przy ul. Pileckiego 10-12
w Oświęcimiu
3.4.124
Docieplenie ścian zewnętrznych oraz
malowanie klatek schodowych w budynku
przy ul. Pileckiego 34 w Oświęcimiu.
2016-2020
Wspólnota Mieszkaniowa
przy ul. Pileckiego 34w
Oświęcimiu
3.4.125
Docieplenie ścian zewnętrznych w
budynku przy ul. Pileckiego 7-9 w
Oświęcimiu.
2016-2020
Wspólnota Mieszkaniowa
przy ul. Pileckiego 7-9
w Oświęcimiu
3.4.126
Docieplenie ścian zewnętrznych, wymiana
instalacji elektrycznej oraz malowanie
klatek schodowych w budynku przy
ul. Pileckiego 25-27 w Oświęcimiu.
3.4.127
Docieplenie ścian zewnętrznych, wymiana
instalacji elektrycznej oraz malowanie
klatek schodowych w budynku przy
ul. Pileckiego 1-3 w Oświęcimiu.
Strona 150
Środki własne Wspólnoty Mieszkaniowej
Pożyczka z Małopolskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego S.A w Krakowie lub z kredytu
bankowego
Środki własne Wspólnoty Mieszkaniowej
Pożyczka z Małopolskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego S.A w Krakowie lub z kredytu
bankowego
Środki własne Wspólnoty Mieszkaniowej
Pożyczka z Małopolskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego S.A w Krakowie lub z kredytu
bankowego
2016-2020
Wspólnota Mieszkaniowa
przy ul. Pileckiego 25-27
w Oświęcimiu
Środki własne Wspólnoty Mieszkaniowej
Pożyczka z Małopolskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego S.A w Krakowie lub z kredytu
bankowego
2016-2020
Wspólnota Mieszkaniowa
przy ul. Pileckiego 1-3
w Oświęcimiu
Środki własne Wspólnoty Mieszkaniowej
Pożyczka z Małopolskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego S.A w Krakowie lub z kredytu
bankowego
Termomodernizacja budynku – docieplenie
ścian zewnętrznych budynku zgodnie z
opracowaną dokumentacją projektową.
Malowanie klatek schodowych.
Termomodernizacja budynku – docieplenie
ścian zewnętrznych budynku zgodnie z
opracowaną dokumentacją projektową.
Malowanie klatek schodowych
Termomodernizacja budynku – docieplenie
ścian zewnętrznych budynku zgodnie z
opracowaną dokumentacją projektową.
Termomodernizacja budynku – docieplenie
ścian zewnętrznych budynku zgodnie z
opracowaną dokumentacją projektową.
Wymiana instalacji elektrycznej w częściach
wspólnych budynku wraz z montażem
energooszczędnego oświetlenia LED.
Malowanie klatek schodowych.
Termomodernizacja budynku – docieplenie
ścian zewnętrznych budynku zgodnie z
opracowaną dokumentacją projektową.
Wymiana instalacji elektrycznej w częściach
wspólnych budynku wraz z montażem
energooszczędnego oświetlenia LED.
Liczba budynków poddanych
termomodernizacji – 1 szt.
286 200
Liczba budynków poddanych
termomodernizacji – 1 szt.
356 400
Liczba budynków poddanych
termomodernizacji – 1 szt.
259 200
Liczba budynków poddanych
termomodernizacji – 1 szt.
331 560
Liczba budynków poddanych
termomodernizacji – 1 szt.
307 800
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025
3.4.128
Docieplenie ścian zewnętrznych, wymiana
instalacji elektrycznej oraz malowanie
klatek schodowych w budynku przy
ul. Pileckiego 16-18 w Oświęcimiu.
3.4.129
Docieplenie ścian zewnętrznych, wymiana
instalacji elektrycznej oraz malowanie
klatek schodowych w budynku przy
ul. Pileckiego 22-24 w Oświęcimiu.
3.4.130
Docieplenie ścian zewnętrznych, wymiana
instalacji elektrycznej oraz malowanie
klatek schodowych w budynku przy
ul. Pileckiego 32 w Oświęcimiu.
3.4.131
Docieplenie ścian zewnętrznych, wymiana
instalacji elektrycznej oraz malowanie
klatek schodowych w budynku przy ul.
Pileckiego 4-6 w Oświęcimiu.
3.4.132
Wymiana instalacji elektrycznej oraz
malowanie klatek schodowych w budynku
przy ul. Pileckiego 13-15 w Oświęcimiu.
2016-2020
Wspólnota Mieszkaniowa
przy ul. Pileckiego 16-18
w Oświęcimiu
Środki własne Wspólnoty Mieszkaniowej
Pożyczka z Małopolskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego S.A w Krakowie lub z kredytu
bankowego
2016-2020
Wspólnota Mieszkaniowa
przy ul. Pileckiego 22-24
w Oświęcimiu
Środki własne Wspólnoty Mieszkaniowej
Pożyczka z Małopolskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego S.A w Krakowie lub z kredytu
bankowego
2016-2020
Wspólnota Mieszkaniowa
przy ul. Pileckiego 32
w Oświęcimiu
Środki własne Wspólnoty Mieszkaniowej
Pożyczka z Małopolskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego S.A w Krakowie lub z kredytu
bankowego
2016-2020
Wspólnota Mieszkaniowa
przy ul. Pileckiego 4-6
w Oświęcimiu
Środki własne Wspólnoty Mieszkaniowej
Pożyczka z Małopolskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego S.A w Krakowie lub z kredytu
bankowego
2016-2020
Wspólnota Mieszkaniowa
przy ul. Pileckiego 13-15
w Oświęcimiu
Środki własne Wspólnoty Mieszkaniowej
Pożyczka z Małopolskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego S.A w Krakowie lub z kredytu
bankowego
Termomodernizacja budynku – docieplenie
ścian zewnętrznych budynku zgodnie z
opracowaną dokumentacją projektową.
Wymiana instalacji elektrycznej w częściach
wspólnych budynku wraz z montażem
energooszczędnego oświetlenia LED.
Malowanie klatek schodowych.
Termomodernizacja budynku – docieplenie
ścian zewnętrznych budynku zgodnie z
opracowaną dokumentacją projektową.
Wymiana instalacji elektrycznej w częściach
wspólnych budynku wraz z montażem
energooszczędnego oświetlenia LED.
Malowanie klatek schodowych.
Termomodernizacja budynku – docieplenie
ścian zewnętrznych budynku zgodnie z
opracowaną dokumentacją projektową.
Wymiana instalacji elektrycznej w częściach
wspólnych budynku wraz z montażem
energooszczędnego oświetlenia LED.
Malowanie klatek schodowych.
Termomodernizacja budynku – docieplenie
ścian zewnętrznych budynku zgodnie z
opracowaną dokumentacją projektową.
Wymiana instalacji elektrycznej w częściach
wspólnych budynku wraz z montażem
energooszczędnego oświetlenia LED
Wymiana instalacji elektrycznej w częściach
wspólnych budynku wraz z montażem
energooszczędnego oświetlenia LED.
Malowanie klatek schodowych
Liczba budynków poddanych
termomodernizacji – 1 szt.
331 560
Liczba budynków poddanych
termomodernizacji – 1 szt.
331 560
Liczba budynków poddanych
termomodernizacji – 1 szt.
410 400
Liczba budynków poddanych
termomodernizacji – 1 szt.
345 600
Liczba budynków poddanych
termomodernizacji – 1 szt.
68 040
Liczba wyremontowanych
budynków – 1 szt.
2 500 000
Liczba budynków poddanych
termomodernizacji – 1 szt.
500 000
Tereny pokolejowe
3.4.133
Przebudowa i remont budynku
mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.
Powstańców Śląskich 11-13 w Oświęcimiu
3.4.134
Termomodernizacja i remont, w tym
pokrycia dachowego z remontem koron
kominowych, budynku niemieszkalnego
przy ul. Orzeszkowej 1 w Oświęcimiu
2016 – 2017
Wspólnota Mieszkaniowa
przy ul. Powstańców
Śląskich 11-13
32-600 Oświęcim
Pożyczka bankowa
2020-2021
Zarząd Budynków
Mieszkalnych w
Oświęcimiu
Środki własne
Celem inwestycji jest poprawa warunków
technicznych budynku oraz standardu mieszkań.
W ramach prowadzonej przebudowy i remontu
zostaną wykonane następujące prace: wymiana
zmurszałych drewnianych stropów
międzykondygnacyjnych, zmiana struktury
mieszkań zapewniająca każdemu lokalowi
osobną łazienkę i WC, rozprowadzenie instalacji
c.o. i ciepłej wody, instalacji wodnej i
kanalizacyjnej, instalacji odprowadzenia wód
deszczowych, energii elektrycznej oraz przyłącza
gazu do budynku co pozwoli na likwidację piecy
węglowych a więc ograniczenie niskiej emisji
gazów.
Termomodernizacja budynku – docieplenie
ścian zewnętrznych budynku w oparciu o
opracowaną dokumentację projektową.
Remont pokrycia dachowego wraz z
przemurowaniem koron kominowych, wymianą
rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich.
Wykonanie izolacji pionowej ścian
fundamentów.
Strona 151
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025
Wymiana instalacji elektrycznej w części
wspólnej budynku.
Malowanie klatki schodowej.
Obszary: Chemików, Stare Miasto
3.4.135
Strona 152
Termomodernizacja obiektów użyteczności
publicznej na terenie Oświęcimia”
2017-2019
Gmina Miasto Oświęcim
RPO WM 2014 – 2020
4 Oś Priorytetowa Regionalna polityka
energetyczna
Działanie 4.3 Poprawa efektywności
energetycznej w sektorze publicznym i
mieszkaniowym; Poddziałanie 4.3.2 Głęboka
modernizacja energetyczna budynków
użyteczności publicznej – SPR (EFRR)
Środki własne
Przedsięwzięcie polega na wykonaniu prac
termomodernizacyjnych na terenie Oświęcimia
w 7 obiektach użyteczności publicznej:
Przychodni Rejonowej nr 1 i nr 3,
Środowiskowego Domu Samopomocy,
Miejskiego Przedszkola nr 7,14, 15 oraz
Harcówki.. Po wykonaniu termomodernizacji
budynków zapotrzebowanie na energię w skali
roku, w stosunku do stanu obecnego, zmniejszy
się o ok:
 58% w Przedszkolu nr 7,
 62% w Przedszkolu nr 14,
 57% w Przedszkolu nr 15,
 58% w Harcówce,
 82% w Przychodni nr 1,
 77% w Przychodni nr 3,
 85% w Środowiskowym Domu Pomocy
Społecznej.
Liczba zmodernizowanych
energetycznie budynków – 7
szt.
Liczba wybudowanych
jednostek wytwarzania
energii cieplnej z OZE – 1 szt.
Ilość zaoszczędzonej energii
cieplnej - 5432,29 GJ/rok
Produkcja energii cieplnej z
nowo wybudowanych
instalacji wykorzystujących
OZE
– 4,18 MWht/rok
Szacowany roczny spadek
emisji gazów cieplarnianych
– ok. 509,56 tony
równoważnika CO2/rok
Zmniejszenie zużycia energii
pierwotnej w budynkach
publicznych – ok. 1 508
969,44 kWh//rok
Zmniejszenie zużycia energii
końcowej w wyniku realizacji
projektów – ok. 5 432,29
GJ/rok
5 367 808
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025
6.3 Charakterystyka pozostałych rodzajów przedsięwzięć rewitalizacyjnych
Projekty wyszczególnione na liście planowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych stanowią
odpowiedź na problemy zdiagnozowane w obszarze rewitalizacji. Przedsięwzięcia
te są wynikiem pracy interesariuszy procesu rewitalizacji. Projekty były zgłaszane podczas
spotkań konsultacyjnych oraz w otwartym naborze projektów i stanowią komplementarną
całość. Nie przewiduje się innych przedsięwzięć rewitalizacyjnych niż projekty opisane
w rozdziale 6.2. Przedsięwzięcia zawarte w GPR zostały zaplanowane do realizacji w latach
2015- 2025. W czasie tego okresu dokument będzie na bieżąco monitorowany i w przypadku
konieczności wprowadzenia nowych projektów rewitalizacyjnych dokument będzie na bieżąco
aktualizowany.
Strona 153
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025
7.
Komplementarność
i
mechanizmy
integrowania
działań
rewitalizacyjnych
Komplementarność obok szczegółowej diagnozy oraz możliwie szerokiej partycypacji
społecznej stanowi ważny aspekt Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata
2015 – 2025. Zapewnienie powiązań pomiędzy poszczególnymi projektami skutkować będzie
efektywnym wykorzystaniem środków finansowych przeznaczonych na rewitalizację.
Komplementarność rozpatrywana jest na poziomie pięciu aspektów: przestrzennego,
problemowego, proceduralno-instytucjonalnego, międzyokresowego i źródeł finansowania.
7.1 Komplementarność przestrzenna
Komplementarność przestrzenna w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata
2015-2025 opiera się przede wszystkim na wyborze projektów, które skupione
są na zdelimitowanych podobszarach rewitalizacji. Wyznaczenie obszaru zdegradowanego
i na tej podstawie określenie podobszarów rewitalizacji oparte zostało o analizę wskaźnikową
oraz konsultacje społeczne. Wszystkie podstawowe projekty rewitalizacyjne skupiają się
na podobszarach rewitalizacji i są z nimi ściśle powiązane, jednocześnie stanowiąc odpowiedź
na główne problemy tych terenów. Dzięki ich realizacji pozytywne skutki widoczne będą
na całym obszarze, ponieważ wiele z nich dotyczy działań podejmowanych dla miejsc
lub obiektów użyteczności publicznej, przez co korzystać z nich będą mogli głównie mieszkańcy
obszaru, ale także całego miasta, jak i osoby odwiedzające Oświęcim. Realizacja ich w przyjętej
formule będzie zapobiegać przenoszeniu się różnych problemów na dalsze obszary miasta.
W szczególności dotyczy to problemów społecznych oraz środowiskowych i technicznych.
Problemy natury społecznej przekładają się na wzrost liczby odnotowywanych aktów
wandalizmy czy innych wykroczeń. Zachowania takie maja tendencję do rozprzestrzeniania się
na obszary sąsiednie. Dodatkowo poszczególne podobszary rewitalizacji wyróżnia niekorzystna
sytuacja w zakresie emisji zanieczyszczeń do środowiska. Poprawa w tym zakresie,
kompleksowa termomodernizacja budynków publicznych i mieszkalnych połączona z rozwojem
terenów zielonych, wpłynie na poprawę stanu środowiska naturalnego nie tylko
w podobszarach rewitalizacji, ale również w całym mieście.
Strona 154
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025
7.2. Komplementarność problemowa
W Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025 zapewniono także
komplementarność problemową. Przedsięwzięcia wskazane w ramach GPR wynikają wprost
ze zdiagnozowanych problemów i jednocześnie są ze sobą wzajemnie powiązane, a także
wzajemnie się dopełniają. Zadania o charakterze inwestycyjnym – zarówno realizowane przez
sektor publiczny, jak i prywatny – uzupełniają działania o charakterze społecznym (kulturalnym,
integracyjnym, aktywizującym mieszkańców).
Poszczególne zadania zostały tak zaplanowane, by wpływać na różne funkcje poszczególnych
podobszarów rewitalizacji. W szczególności działania inwestycyjne skupiają się w zdecydowanej
mierze na umożliwieniu realizacji przedsięwzięć miękkich, jednocześnie porządkując przestrzeń
miejską, zwiększają ład przestrzenny i, co najważniejsze, poprawią jakość życia mieszkańców.
7.3. Komplementarność proceduralno-instytucjonalna
Rolę operatora rewitalizacji pełnić będzie Urząd Miasta Oświęcim, z kluczową rolą Biura
Rozwoju Miasta. Takie rozwiązanie w ramach istniejących obecnie struktur zapewni skuteczne
zarządzanie programem oraz pozwoli na kontynuację i uzupełnienie działań podejmowanych
w ramach realizacji polityk publicznych. Określenie odpowiednich instrumentów zarządzania
i wdrażania opisane zostało w kolejnych rozdziałach. Operator rewitalizacji będzie pełnił rolę
wykonawczą i zarządczą programu, jednak w celu zapewnienia jak największej efektywności
działań realizacja zadań zlecana będzie odpowiednim jednostkom i podmiotom, które posiadają
ku temu odpowiednie uprawnienia i kompetencje.
7.4. Komplementarność międzyokresowa
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015 – 2025 stanowi wyraz kontynuacji
polityki rozwojowej prowadzonej w Mieście Oświęcim. Kluczowymi projektami zrealizowanymi
w ramach perspektywy 2007-2014 i mającymi swoją kontynuację
w ramach programu
rewitalizacji są:
 Przygotowanie dokumentacji dla projektu „Oświęcimska Przestrzeń Spotkań”;
 Rewitalizacja Starego Miasta w Oświęcimiu;
 Budowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Oświęcimiu wraz z infrastrukturą
towarzyszącą;
Strona 155
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025
 Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Oświęcimia;
 Przebudowa hotelu Olimpijskiego w Oświęcimiu – Etap I;
 Rozbudowa i przebudowa Krytej Pływalni w Oświęcimiu,
 Utworzenie Centrum Organizacji Pozarządowych;
 Nowoczesna komunikacja w Oświęcimiu (zakup 9 nowych autobusów);
 Budowa infrastruktury dla Miejskiej Strefy Aktywności Gospodarczej;
 Małopolski System Informacji Turystycznej (MSIT).
Zaplanowane w ramach GPR przedsięwzięcia stanowią kontynuacje wyżej wymienionych
projektów.
7.5. Komplementarność źródeł finansowania
Przedsięwzięcia realizowane w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Oświęcim
na lata 2015 – 2025 będą finansowane z różnych źródeł: środków publicznych oraz prywatnych.
Jednocześnie zaplanowano finansowanie poszczególnych przedsięwzięć zgodnie z zasadą
dodatkowości przy wykorzystaniu środków z funduszy strukturalnych (RPO WM na lata 2014
– 2020, PO IŚ itp.) oraz programów krajowych. Taki montaż finansowy uwzględniający różne
metody pozyskiwania środków finansowych, wskazuje wprost na komplementarność
przyjętych rozwiązań. Jako szczególnie ważne uznać należy zaangażowanie środków
prywatnych:
organizacji
pozarządowych,
przedsiębiorstw,
spółdzielni,
wspólnot
mieszkaniowych. Pozwolą one na zwiększenie efektywności zaangażowanych środków
publicznych, przekładając się na stopień osiągnięcia celów GPR.
7.6 Podsumowanie komplementarności
Podsumowanie komplementarności w obrębie GPR zaprezentowano na poziomie kierunków
działań. Związane jest to z patrzeniem na proces rewitalizacji jako narzędzia osiągania
konkretnych i mierzalnych celów. Dla pełnej prezentacji komplementarności zdecydowano się
na wykorzystanie matrycy pokazującej wzajemne zależności pomiędzy poszczególnymi celami
procesu, wskazując na rodzaj komplementarności je wiążącej.
Poniższa matryca prezentuje wzajemną komplementarność między przedsięwzięciami
miękkimi realizowanymi w ramach GPR a przedsięwzięciami inwestycyjnymi. Zaprezentowano
Strona 156
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025
ją poprzez wskazanie kierunków działań osobno dla projektów miękkich (nagłówek) i kierunków
działań dla projektów inwestycyjnych (druga kolumna od lewej). W treści matrycy wskazano
natomiast projekty miękkie, komplementarne do poszczególnych kierunków działań.
Strona 157
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025
Tabela 47 Komplementarność GPR na poziomie kierunków działań
Cele strategiczne
Cel strategiczny 1. Wzmocnienie kapitału ludzkiego i społecznego na
obszarze rewitalizacji
Cel strategiczny 2. Tworzenie trwałych warunków do rozwoju gospodarczego obszaru rewitalizacji, w
tym w oparciu o przemysły czasu wolnego
Cel strategiczny 3. Wzrost funkcjonalności infrastruktury i nadanie nowych funkcji przestrzeniom publicznym
w obszarze rewitalizacji w celu poprawy jakości życia mieszkańców
Kierunki działań
1.1 Reintegracja oraz
aktywizacja grup
zmarginalizowanych i
zagrożonych
wykluczeniem
społecznym – projekty
miękkie
2.1 Oświęcimska
Przestrzeń Spotkań rozwój przemysłów
czasu wolnego w
Oświęcimiu – projekty
miękkie
3.1 Dostosowanie
miejskiego układu
komunikacyjnego do
efektywnego
świadczenia funkcji
gospodarczych i
usługowych
1.1 Reintegracja
oraz aktywizacja
grup
zmarginalizowanych
i zagrożonych
wykluczeniem
społecznym –
projekty
inwestycyjne
Komplementarne
projekty miękkie:
1.1.2 Wspieranie
rodzin z problemem
uzależnień poprzez
zagospodarowanie
czasu wolnego
1.1.4 Wolontariat daje
moc – przez pomoc
innym zmieniamy
świat!
1.1.5 Aktywny rodzic
1.2.5 Aktywizacja
społeczno-zawodowa
osób z zaburzeniami
psychicznymi
1.2 Stworzenie
przestrzeni aktywności
dla seniorów oraz osób
niepełnosprawnych –
projekty miękkie
Komplementarne
projekty miękkie:
1.1.2 Wspieranie
rodzin z problemem
uzależnień poprzez
zagospodarowanie
czasu wolnego
1.1.4 Wolontariat daje
moc – przez pomoc
innym zmieniamy
świat!
1.1.5 Aktywny rodzic
1.2.5 Aktywizacja
społeczno-zawodowa
osób z zaburzeniami
psychicznymi
1.3 Rozwijanie oferty
dedykowanej dzieciom
i młodzieży – projekty
miękkie
Komplementarne
projekty miękkie:
1.1.2 Wspieranie
rodzin z problemem
uzależnień poprzez
zagospodarowanie
czasu wolnego;
1.1.4 Wolontariat daje
moc – przez pomoc
innym zmieniamy
świat!
1.2.5 Aktywizacja
społeczno-zawodowa
osób z zaburzeniami
psychicznymi
Cel strategiczny
1. Wzmocnienie
kapitału
ludzkiego i
społecznego na
obszarze
rewitalizacji
1.2 Stworzenie
przestrzeni
aktywności dla
seniorów oraz osób
niepełnosprawnych
– projekty
inwestycyjne
Strona 158
Komplementarne
projekty miękkie:
1.1.2 Wspieranie
rodzin z problemem
uzależnień poprzez
zagospodarowanie
czasu wolnego
1.1.4 Wolontariat daje
moc – przez pomoc
innym zmieniamy
świat!
1.1.5 Aktywny rodzic
1.2.5 Aktywizacja
społeczno-zawodowa
osób z zaburzeniami
psychicznymi
Komplementarne
projekty miękkie:
1.1.2 Wspieranie
rodzin z problemem
uzależnień poprzez
zagospodarowanie
czasu wolnego
1.1.4 Wolontariat daje
moc – przez pomoc
innym zmieniamy
świat!
1.1.5 Aktywny rodzic
1.2.5 Aktywizacja
społeczno-zawodowa
osób z zaburzeniami
psychicznymi
Komplementarne
projekty miękkie:
1.1.4 Wolontariat daje
moc – przez pomoc
innym
zmieniamy
świat!
1.1.5 Aktywny rodzic
Komplementarne
projekty miękkie:
1.3.6 Akademia
Rodzinna
1.3.7 To się w ramach
nie mieści.
Interdyscyplinarne
działania dla młodzieży
2.2.13 Warsztat
rodzinne Rusztowania
architektury - trzy
oblicza historii.
Oświęcim -Kęty –
Wadowice
2.2.14 "W
poszukiwaniu Estery i
Zofii. Szlakiem Dwóch
Kultur" - warsztaty
historycznoedukacyjne
2.2.15 Oświęcim ponad 800 lat historii.
Wykorzystanie
potencjału obiektów
historycznych w
obszarze Starego
Miasta w Oświęcimiu
2.2.16 Oświęcim Stare
Miasto – miejsce
ciekawych wydarzeń
2.2.20 Oświęcim Miasto Pokoju. Projekt
działań edukacyjnokulturalnych
poświęconych
tematyce pokojowej
Komplementarne
projekty miękkie:
1.3.6 Akademia
Rodzinna
1.3.7 To się w ramach
nie mieści.
Interdyscyplinarne
działania dla młodzieży
2.2.13 Warsztat
rodzinne Rusztowania
architektury - trzy
oblicza historii.
Oświęcim -Kęty –
Wadowice
2.2.14 "W
poszukiwaniu Estery i
Zofii. Szlakiem Dwóch
Kultur" - warsztaty
historycznoedukacyjne
2.2.15 Oświęcim ponad 800 lat historii.
Wykorzystanie
2.2 Rozwój oferty
instytucji kultury –
projekty miękkie
Komplementarne
projekty miękkie:
1.1.2
Wspieranie
rodzin z problemem
uzależnień
poprzez
zagospodarowanie
czasu wolnego
1.1.3 Najlepszy czas na
działanie jest teraz!
1.1.4 Wolontariat daje
moc – przez pomoc
innym
zmieniamy
świat!
1.1.5 Aktywny rodzic
1.3.8
Profilaktyka
zdrowego stylu życia
dla młodzieży szkół
średnich
2.2.12
"Podwórko
mojej młodości"
Komplementarne
projekty miękkie:
1.1.2
Wspieranie
rodzin z problemem
uzależnień
poprzez
zagospodarowanie
czasu wolnego
2.2.14
"W
poszukiwaniu Estery i
Zofii. Szlakiem Dwóch
Kultur" - warsztaty
historycznoedukacyjne
2.2.15 Oświęcim ponad 800 lat historii.
Wykorzystanie
potencjału obiektów
historycznych w
obszarze Starego
Miasta w Oświęcimiu
2.2.16 Oświęcim Stare
Miasto – miejsce
ciekawych wydarzeń
2.3 Poszerzenie oferty
czasu wolnego – rozwój
infrastruktury sportowej
na terenach
zdegradowanych –
projekty miękkie
2.4 Rozwój edukacji
zawodowej
i przedsiębiorczości w
obszarze
zdegradowanym –
projekty miękkie
Komplementarne
projekty miękkie:
1.1.2 Wspieranie rodzin z
problemem uzależnień
poprzez
zagospodarowanie czasu
wolnego
1.1.3 Najlepszy czas na
działanie jest teraz!
1.1.4 Wolontariat daje
moc – przez pomoc
innym zmieniamy świat!
1.1.5 Aktywny rodzic
1.3.5 Mamy bzika na
punkcie zdrowego stylu
życia
1.3.8
Profilaktyka
zdrowego stylu życia dla
młodzieży szkół średnich
Komplementarne
projekty miękkie:
1.1.3 Najlepszy czas na
działanie jest teraz!
1.2.5
Aktywizacja
społeczno-zawodowa
osób z zaburzeniami
psychicznymi
2.2.13 Warsztat
rodzinne Rusztowania
architektury - trzy
oblicza historii.
Oświęcim -Kęty –
Wadowice
2.2.14 "W
poszukiwaniu Estery i
Zofii. Szlakiem Dwóch
Kultur" - warsztaty
historycznoedukacyjne
2.2.15 Oświęcim ponad 800 lat historii.
Wykorzystanie
potencjału obiektów
historycznych w
obszarze Starego
Miasta w Oświęcimiu
2.2.16 Oświęcim Stare
Miasto – miejsce
ciekawych wydarzeń
2.2.20 Oświęcim Miasto Pokoju. Projekt
działań
edukacyjnokulturalnych
poświęconych
tematyce pokojowej
Komplementarne
projekty miękkie:
1.1.5 Aktywny rodzic
1.3.4 Ja w moim mieście
1.3.5 Mamy bzika na
punkcie zdrowego stylu
życia
Komplementarne
projekty miękkie:
1.1.3 Najlepszy czas na
działanie jest teraz!
1.2.5
Aktywizacja
społeczno-zawodowa
osób z zaburzeniami
psychicznymi
3.2 Rewaloryzacja
przestrzeni zielonych i
poprawa stanu środowiska
naturalnego obszaru
zdegradowanego
Komplementarne
projekty miękkie:
1.1.2 Wspieranie rodzin z
problemem uzależnień
poprzez
zagospodarowanie czasu
wolnego
1.2.5
Aktywizacja
społeczno-zawodowa
osób z zaburzeniami
psychicznymi
Komplementarne projekty
miękkie:
1.1.2 Wspieranie rodzin z
problemem
uzależnień
poprzez zagospodarowanie
czasu wolnego
1.1.3 Najlepszy czas na
działanie jest teraz!
1.1.4 Wolontariat daje moc
– przez pomoc innym
zmieniamy świat!
1.1.5 Aktywny rodzic
1.3.5 Mamy bzika na
punkcie zdrowego stylu
życia
1.3.8 Profilaktyka zdrowego
stylu życia dla młodzieży
szkół średnich
Komplementarne
projekty miękkie:
1.1.2 Wspieranie rodzin z
problemem uzależnień
poprzez
zagospodarowanie czasu
wolnego
1.2.5
Aktywizacja
społeczno-zawodowa
osób z zaburzeniami
psychicznymi
Komplementarne projekty
miękkie:
1.1.2 Wspieranie rodzin z
problemem
uzależnień
poprzez zagospodarowanie
czasu wolnego
1.1.3 Najlepszy czas na
działanie jest teraz!
1.1.4 Wolontariat daje moc
– przez pomoc innym
zmieniamy świat!
1.1.5 Aktywny rodzic
1.3.5 Mamy bzika na
punkcie zdrowego stylu
życia
1.3.8 Profilaktyka zdrowego
stylu życia dla młodzieży
szkół średnich
3.3 Rozwój
komunikacji publicznej
w obszarze
zdegradowanym
Komplementarne
projekty miękkie:
1.1.2 Wspieranie
rodzin z problemem
uzależnień poprzez
zagospodarowanie
czasu wolnego
1.2.5
Aktywizacja
społeczno-zawodowa
osób z zaburzeniami
psychicznymi
2.2.15 Oświęcim ponad 800 lat historii.
Wykorzystanie
potencjału obiektów
historycznych w
obszarze Starego
Miasta w Oświęcimiu
2.2.16 Oświęcim Stare
Miasto – miejsce
ciekawych wydarzeń
Komplementarne
projekty miękkie:
1.2.5
Aktywizacja
społeczno-zawodowa
osób z zaburzeniami
psychicznymi
2.2.15 Oświęcim ponad 800 lat historii.
Wykorzystanie
potencjału obiektów
historycznych w
obszarze Starego
Miasta w Oświęcimiu
2.2.16 Oświęcim Stare
Miasto – miejsce
ciekawych wydarzeń
3.4 Termomodernizacja i
poprawa estetyki
budynków publicznych i
mieszkalnych
Komplementarne
projekty miękkie:
2.2.13 Warsztat rodzinne
Rusztowania architektury
- trzy oblicza historii.
Oświęcim -Kęty –
Wadowice
2.2.14 "W poszukiwaniu
Estery i Zofii. Szlakiem
Dwóch Kultur" warsztaty historycznoedukacyjne
2.2.15 Oświęcim - ponad
800 lat historii.
Wykorzystanie
potencjału obiektów
historycznych w obszarze
Starego Miasta w
Oświęcimiu
2.2.16 Oświęcim Stare
Miasto – miejsce
ciekawych wydarzeń
2.2.20 Oświęcim - Miasto
Pokoju. Projekt działań
edukacyjno-kulturalnych
poświęconych tematyce
pokojowej
Komplementarne
projekty miękkie:
2.2.13 Warsztat rodzinne
Rusztowania architektury
- trzy oblicza historii.
Oświęcim -Kęty –
Wadowice
2.2.15 Oświęcim - ponad
800 lat historii.
Wykorzystanie
potencjału obiektów
historycznych w obszarze
Starego Miasta w
Oświęcimiu
2.2.16 Oświęcim Stare
Miasto – miejsce
ciekawych wydarzeń
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025
Cel strategiczny
2. Tworzenie
trwałych
warunków do
rozwoju
gospodarczego
obszaru
rewitalizacji, w
tym w oparciu o
przemysły czasu
wolnego
Cele strategiczne
Cel strategiczny 1. Wzmocnienie kapitału ludzkiego i społecznego na
obszarze rewitalizacji
Cel strategiczny 2. Tworzenie trwałych warunków do rozwoju gospodarczego obszaru rewitalizacji, w
tym w oparciu o przemysły czasu wolnego
Cel strategiczny 3. Wzrost funkcjonalności infrastruktury i nadanie nowych funkcji przestrzeniom publicznym
w obszarze rewitalizacji w celu poprawy jakości życia mieszkańców
Kierunki działań
1.1 Reintegracja oraz
aktywizacja grup
zmarginalizowanych i
zagrożonych
wykluczeniem
społecznym – projekty
miękkie
2.1 Oświęcimska
Przestrzeń Spotkań rozwój przemysłów
czasu wolnego w
Oświęcimiu – projekty
miękkie
3.1 Dostosowanie
miejskiego układu
komunikacyjnego do
efektywnego
świadczenia funkcji
gospodarczych i
usługowych
3.2 Rewaloryzacja
przestrzeni zielonych i
poprawa stanu środowiska
naturalnego obszaru
zdegradowanego
Komplementarne
projekty miękkie:
1.1.2 Wspieranie rodzin z
problemem uzależnień
poprzez
zagospodarowanie czasu
wolnego
1.2.5
Aktywizacja
społeczno-zawodowa
osób z zaburzeniami
psychicznymi
Komplementarne projekty
miękkie:
1.1.2 Wspieranie rodzin z
problemem
uzależnień
poprzez zagospodarowanie
czasu wolnego
1.1.3 Najlepszy czas na
działanie jest teraz!
1.1.4 Wolontariat daje moc
– przez pomoc innym
zmieniamy świat!
1.1.5 Aktywny rodzic
1.3.5 Mamy bzika na
punkcie zdrowego stylu
życia
1.3.8 Profilaktyka zdrowego
stylu życia dla młodzieży
szkół średnich
Komplementarne
projekty miękkie:
1.1.2 Wspieranie rodzin z
problemem uzależnień
poprzez
zagospodarowanie czasu
wolnego
1.2.5
Aktywizacja
społeczno-zawodowa
osób z zaburzeniami
psychicznymi
Komplementarne projekty
miękkie:
1.1.2 Wspieranie rodzin z
problemem
uzależnień
poprzez zagospodarowanie
czasu wolnego
1.1.3 Najlepszy czas na
działanie jest teraz!
1.1.4 Wolontariat daje moc
– przez pomoc innym
zmieniamy świat!
1.1.5 Aktywny rodzic
1.3.5 Mamy bzika na
punkcie zdrowego stylu
życia
1.2 Stworzenie
przestrzeni aktywności
dla seniorów oraz osób
niepełnosprawnych –
projekty miękkie
1.3 Rozwijanie oferty
dedykowanej dzieciom
i młodzieży – projekty
miękkie
1.3 Rozwijanie
oferty dedykowanej
dzieciom i młodzieży
– projekty
inwestycyjne
Komplementarne
projekty miękkie:
1.1.2 Wspieranie
rodzin z problemem
uzależnień poprzez
zagospodarowanie
czasu wolnego
1.1.4 Wolontariat daje
moc – przez pomoc
innym zmieniamy
świat!
1.1.5 Aktywny rodzic
1.2.5 Aktywizacja
społeczno-zawodowa
osób z zaburzeniami
psychicznymi
Komplementarne
projekty miękkie:
1.1.2 Wspieranie
rodzin z problemem
uzależnień poprzez
zagospodarowanie
czasu wolnego
1.1.4 Wolontariat daje
moc – przez pomoc
innym zmieniamy
świat!
1.1.5 Aktywny rodzic
1.2.5 Aktywizacja
społeczno-zawodowa
osób z zaburzeniami
psychicznymi
Komplementarne
projekty miękkie:
1.1.2 Wspieranie
rodzin z problemem
uzależnień poprzez
zagospodarowanie
czasu wolnego;
1.1.4 Wolontariat daje
moc – przez pomoc
innym zmieniamy
świat!
1.2.5 Aktywizacja
społeczno-zawodowa
osób z zaburzeniami
psychicznymi
2.1 Oświęcimska
Przestrzeń Spotkań rozwój przemysłów
czasu wolnego w
Oświęcimiu –
projekty
inwestycyjne
Komplementarne
projekty miękkie:
1.1.2 Wspieranie
rodzin z problemem
uzależnień poprzez
zagospodarowanie
czasu wolnego
1.1.4 Wolontariat daje
moc – przez pomoc
innym zmieniamy
świat!
1.1.5 Aktywny rodzic
1.2.5 Aktywizacja
społeczno-zawodowa
osób z zaburzeniami
psychicznymi
Komplementarne
projekty miękkie:
1.1.2 Wspieranie
rodzin z problemem
uzależnień poprzez
zagospodarowanie
czasu wolnego
1.1.4 Wolontariat daje
moc – przez pomoc
innym zmieniamy
świat!
1.1.5 Aktywny rodzic
1.2.5 Aktywizacja
społeczno-zawodowa
osób z zaburzeniami
psychicznymi
Komplementarne
projekty miękkie:
1.1.2 Wspieranie
rodzin z problemem
uzależnień poprzez
zagospodarowanie
czasu wolnego;
1.1.4 Wolontariat daje
moc – przez pomoc
innym zmieniamy
świat!
1.2.5 Aktywizacja
społeczno-zawodowa
osób z zaburzeniami
psychicznymi
potencjału obiektów
historycznych w
obszarze Starego
Miasta w Oświęcimiu
2.2.16 Oświęcim Stare
Miasto – miejsce
ciekawych wydarzeń
2.2.20 Oświęcim Miasto Pokoju. Projekt
działań
edukacyjnokulturalnych
poświęconych
tematyce pokojowej
Komplementarne
projekty miękkie:
2.2.13 Warsztat
rodzinne Rusztowania
architektury - trzy
oblicza historii.
Oświęcim -Kęty –
Wadowice
2.2.14 "W
poszukiwaniu Estery i
Zofii. Szlakiem Dwóch
Kultur" - warsztaty
historycznoedukacyjne
2.2.15 Oświęcim ponad 800 lat historii.
Wykorzystanie
potencjału obiektów
historycznych w
obszarze Starego
Miasta w Oświęcimiu
2.2.16 Oświęcim Stare
Miasto – miejsce
ciekawych wydarzeń
2.2.20 Oświęcim Miasto Pokoju. Projekt
działań
edukacyjnokulturalnych
poświęconych
tematyce pokojowej
Komplementarne
projekty miękkie:
2.2.13 Warsztat
rodzinne Rusztowania
architektury - trzy
oblicza historii.
Oświęcim -Kęty –
Wadowice
2.2.14 "W
poszukiwaniu Estery i
Zofii. Szlakiem Dwóch
Kultur" - warsztaty
historycznoedukacyjne
2.2.15 Oświęcim ponad 800 lat historii.
Wykorzystanie
2.2 Rozwój oferty
instytucji kultury –
projekty miękkie
2.3 Poszerzenie oferty
czasu wolnego – rozwój
infrastruktury sportowej
na terenach
zdegradowanych –
projekty miękkie
2.4 Rozwój edukacji
zawodowej
i przedsiębiorczości w
obszarze
zdegradowanym –
projekty miękkie
3.3 Rozwój
komunikacji publicznej
w obszarze
zdegradowanym
3.4 Termomodernizacja i
poprawa estetyki
budynków publicznych i
mieszkalnych
Komplementarne
projekty miękkie:
2.2.15 Oświęcim ponad 800 lat historii.
Wykorzystanie
potencjału obiektów
historycznych w
obszarze Starego
Miasta w Oświęcimiu
2.2.16 Oświęcim Stare
Miasto – miejsce
ciekawych wydarzeń
Komplementarne
projekty miękkie:
2.2.13 Warsztat rodzinne
Rusztowania architektury
- trzy oblicza historii.
Oświęcim -Kęty –
Wadowice
2.2.15 Oświęcim - ponad
800 lat historii.
Wykorzystanie
potencjału obiektów
historycznych w obszarze
Starego Miasta w
Oświęcimiu
2.2.16 Oświęcim Stare
Miasto – miejsce
ciekawych wydarzeń
2.2.20 Oświęcim Miasto Pokoju. Projekt
działań
edukacyjnokulturalnych
poświęconych
Komplementarne
projekty miękkie:
2.2.14
"W
poszukiwaniu Estery i
Zofii. Szlakiem Dwóch
Kultur" - warsztaty
historycznoedukacyjne
2.2.15 Oświęcim ponad 800 lat historii.
Wykorzystanie
potencjału obiektów
historycznych w
obszarze Starego
Miasta w Oświęcimiu
2.2.16 Oświęcim Stare
Miasto – miejsce
ciekawych wydarzeń
2.2.20 Oświęcim Miasto Pokoju. Projekt
działań
edukacyjnokulturalnych
poświęconych
Komplementarne
projekty miękkie:
2.2.14
"W
poszukiwaniu Estery i
Zofii. Szlakiem Dwóch
Kultur" - warsztaty
historycznoedukacyjne
2.2.15 Oświęcim ponad 800 lat historii.
Wykorzystanie
potencjału obiektów
historycznych w
obszarze Starego
Miasta w Oświęcimiu
Komplementarne
projekty miękkie:
1.1.5 Aktywny rodzic
1.3.4 Ja w moim mieście
1.3.5 Mamy bzika na
punkcie zdrowego stylu
życia
Komplementarne
projekty miękkie:
1.1.5 Aktywny rodzic
1.3.4 Ja w moim mieście
1.3.5 Mamy bzika na
punkcie zdrowego stylu
życia
Komplementarne
projekty miękkie:
2.2.13 Warsztat
rodzinne Rusztowania
architektury - trzy
oblicza historii.
Oświęcim -Kęty –
Wadowice
Komplementarne
projekty miękkie:
2.2.13 Warsztat
rodzinne Rusztowania
architektury - trzy
oblicza historii.
Oświęcim -Kęty –
Wadowice
Komplementarne
projekty miękkie:
2.2.15 Oświęcim ponad 800 lat historii.
Wykorzystanie
potencjału obiektów
historycznych w
obszarze Starego
Miasta w Oświęcimiu
2.2.16 Oświęcim Stare
Miasto – miejsce
ciekawych wydarzeń
Komplementarne
projekty miękkie:
2.2.13 Warsztat rodzinne
Rusztowania architektury
- trzy oblicza historii.
Oświęcim -Kęty –
Wadowice
2.2.15 Oświęcim - ponad
800 lat historii.
Wykorzystanie
potencjału obiektów
historycznych w obszarze
Starego Miasta w
Oświęcimiu
2.2.16 Oświęcim Stare
Miasto – miejsce
ciekawych wydarzeń
Strona 159
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025
Strona 160
Cele strategiczne
Cel strategiczny 1. Wzmocnienie kapitału ludzkiego i społecznego na
obszarze rewitalizacji
Cel strategiczny 2. Tworzenie trwałych warunków do rozwoju gospodarczego obszaru rewitalizacji, w
tym w oparciu o przemysły czasu wolnego
Cel strategiczny 3. Wzrost funkcjonalności infrastruktury i nadanie nowych funkcji przestrzeniom publicznym
w obszarze rewitalizacji w celu poprawy jakości życia mieszkańców
Kierunki działań
1.1 Reintegracja oraz
aktywizacja grup
zmarginalizowanych i
zagrożonych
wykluczeniem
społecznym – projekty
miękkie
2.1 Oświęcimska
Przestrzeń Spotkań rozwój przemysłów
czasu wolnego w
Oświęcimiu – projekty
miękkie
3.1 Dostosowanie
miejskiego układu
komunikacyjnego do
efektywnego
świadczenia funkcji
gospodarczych i
usługowych
1.2 Stworzenie
przestrzeni aktywności
dla seniorów oraz osób
niepełnosprawnych –
projekty miękkie
1.3 Rozwijanie oferty
dedykowanej dzieciom
i młodzieży – projekty
miękkie
2.2 Rozwój oferty
instytucji kultury –
projekty
inwestycyjne
Komplementarne
projekty miękkie:
1.1.2 Wspieranie
rodzin z problemem
uzależnień poprzez
zagospodarowanie
czasu wolnego
1.1.4 Wolontariat daje
moc – przez pomoc
innym zmieniamy
świat!
1.1.5 Aktywny rodzic
1.2.5 Aktywizacja
społeczno-zawodowa
osób z zaburzeniami
psychicznymi
Komplementarne
projekty miękkie:
1.1.2 Wspieranie
rodzin z problemem
uzależnień poprzez
zagospodarowanie
czasu wolnego
1.1.4 Wolontariat daje
moc – przez pomoc
innym zmieniamy
świat!
1.1.5 Aktywny rodzic
1.2.5
Aktywizacja
społeczno-zawodowa
osób z zaburzeniami
psychicznymi
Komplementarne
projekty miękkie:
1.1.2 Wspieranie
rodzin z problemem
uzależnień poprzez
zagospodarowanie
czasu wolnego;
1.1.4 Wolontariat daje
moc – przez pomoc
innym zmieniamy
świat!
1.2.5 Aktywizacja
społeczno-zawodowa
osób z zaburzeniami
psychicznymi
2.3 Poszerzenie
oferty czasu
wolnego – rozwój
infrastruktury
sportowej na
terenach
zdegradowanych –
projekty
inwestycyjne
Komplementarne
projekty miękkie:
1.1.2 Wspieranie
rodzin z problemem
uzależnień poprzez
zagospodarowanie
czasu wolnego
1.1.4 Wolontariat daje
moc – przez pomoc
innym zmieniamy
świat!
1.1.5 Aktywny rodzic
1.2.5 Aktywizacja
społeczno-zawodowa
osób z zaburzeniami
psychicznymi
Komplementarne
projekty miękkie:
1.1.2 Wspieranie
rodzin z problemem
uzależnień poprzez
zagospodarowanie
czasu wolnego
1.1.4 Wolontariat daje
moc – przez pomoc
innym zmieniamy
świat!
1.1.5 Aktywny rodzic
1.2.5 Aktywizacja
społeczno-zawodowa
osób z zaburzeniami
psychicznymi
Komplementarne
projekty miękkie:
1.1.2 Wspieranie
rodzin z problemem
uzależnień poprzez
zagospodarowanie
czasu wolnego;
1.1.4 Wolontariat daje
moc – przez pomoc
innym zmieniamy
świat!
1.2.5 Aktywizacja
społeczno-zawodowa
osób z zaburzeniami
psychicznymi
potencjału obiektów
historycznych w
obszarze Starego
Miasta w Oświęcimiu
2.2.16 Oświęcim Stare
Miasto – miejsce
ciekawych wydarzeń
2.2.20 Oświęcim Miasto Pokoju. Projekt
działań edukacyjnokulturalnych
poświęconych
tematyce pokojowej
Komplementarne
projekty miękkie:
2.2.13 Warsztat
rodzinne Rusztowania
architektury - trzy
oblicza historii.
Oświęcim -Kęty –
Wadowice
2.2.14 "W
poszukiwaniu Estery i
Zofii. Szlakiem Dwóch
Kultur" - warsztaty
historycznoedukacyjne
2.2.15 Oświęcim ponad 800 lat historii.
Wykorzystanie
potencjału obiektów
historycznych w
obszarze Starego
Miasta w Oświęcimiu
2.2.16 Oświęcim Stare
Miasto – miejsce
ciekawych wydarzeń
2.2.20 Oświęcim Miasto Pokoju. Projekt
działań edukacyjnokulturalnych
poświęconych
tematyce pokojowej
Komplementarne
projekty miękkie:
2.2.13 Warsztat
rodzinne Rusztowania
architektury - trzy
oblicza historii.
Oświęcim -Kęty –
Wadowice
2.2.14 "W
poszukiwaniu Estery i
Zofii. Szlakiem Dwóch
Kultur" - warsztaty
historycznoedukacyjne
2.2.15 Oświęcim ponad 800 lat historii.
Wykorzystanie
2.2 Rozwój oferty
instytucji kultury –
projekty miękkie
2.3 Poszerzenie oferty
czasu wolnego – rozwój
infrastruktury sportowej
na terenach
zdegradowanych –
projekty miękkie
2.4 Rozwój edukacji
zawodowej
i przedsiębiorczości w
obszarze
zdegradowanym –
projekty miękkie
3.3 Rozwój
komunikacji publicznej
w obszarze
zdegradowanym
3.4 Termomodernizacja i
poprawa estetyki
budynków publicznych i
mieszkalnych
Komplementarne
projekty miękkie:
1.1.2 Wspieranie rodzin z
problemem uzależnień
poprzez
zagospodarowanie czasu
wolnego
1.2.5
Aktywizacja
społeczno-zawodowa
osób z zaburzeniami
psychicznymi
1.1.4 Wolontariat daje
moc – przez pomoc
innym zmieniamy świat!
Komplementarne projekty
miękkie:
1.1.2 Wspieranie rodzin z
problemem
uzależnień
poprzez zagospodarowanie
czasu wolnego
1.1.3 Najlepszy czas na
działanie jest teraz!
1.1.4 Wolontariat daje moc
– przez pomoc innym
zmieniamy świat!
1.1.5 Aktywny rodzic
1.3.5 Mamy bzika na
punkcie zdrowego stylu
życia
1.3.8 Profilaktyka zdrowego
stylu życia dla młodzieży
szkół średnich
Komplementarne
projekty miękkie:
1.1.5 Aktywny rodzic
1.3.4 Ja w moim
mieście
1.3.5 Mamy bzika na
punkcie zdrowego
stylu życia
Komplementarne
projekty miękkie:
-
Komplementarne
projekty miękkie:
1.1.2 Wspieranie rodzin z
problemem uzależnień
poprzez
zagospodarowanie czasu
wolnego
1.2.5
Aktywizacja
społeczno-zawodowa
osób z zaburzeniami
psychicznymi
Komplementarne projekty
miękkie:
1.1.2 Wspieranie rodzin z
problemem
uzależnień
poprzez zagospodarowanie
czasu wolnego
1.1.3 Najlepszy czas na
działanie jest teraz!
1.1.4 Wolontariat daje moc
– przez pomoc innym
zmieniamy świat!
1.1.5 Aktywny rodzic
1.3.5 Mamy bzika na
punkcie zdrowego stylu
życia
Komplementarne
projekty miękkie:
2.2.13 Warsztat
rodzinne Rusztowania
architektury - trzy
oblicza historii.
Oświęcim -Kęty –
Wadowice
2.2.15 Oświęcim ponad 800 lat historii.
Wykorzystanie
potencjału obiektów
historycznych w
obszarze Starego
Miasta w Oświęcimiu
Komplementarne
projekty miękkie:
2.2.13 Warsztat rodzinne
Rusztowania architektury
- trzy oblicza historii.
Oświęcim -Kęty –
Wadowice
2.2.15 Oświęcim - ponad
800 lat historii.
Wykorzystanie
potencjału obiektów
historycznych w obszarze
Starego Miasta w
Oświęcimiu
2.2.16 Oświęcim Stare
Miasto – miejsce
ciekawych wydarzeń
2.2.16 Oświęcim Stare
Miasto – miejsce
ciekawych wydarzeń
2.2.20 Oświęcim Miasto Pokoju. Projekt
działań
edukacyjnokulturalnych
poświęconych
Komplementarne
projekty miękkie:
2.2.14
"W
poszukiwaniu Estery i
Zofii. Szlakiem Dwóch
Kultur" - warsztaty
historycznoedukacyjne
2.2.15 Oświęcim ponad 800 lat historii.
Wykorzystanie
potencjału obiektów
historycznych w
obszarze Starego
Miasta w Oświęcimiu
2.2.16 Oświęcim Stare
Miasto – miejsce
ciekawych wydarzeń
2.2.20 Oświęcim Miasto Pokoju. Projekt
działań edukacyjnokulturalnych
poświęconych
Komplementarne
projekty miękkie:
2.2.14
"W
poszukiwaniu Estery i
Zofii. Szlakiem Dwóch
Kultur" - warsztaty
historycznoedukacyjne
2.2.15 Oświęcim ponad 800 lat historii.
Wykorzystanie
potencjału obiektów
historycznych w
obszarze Starego
Miasta w Oświęcimiu
3.2 Rewaloryzacja
przestrzeni zielonych i
poprawa stanu środowiska
naturalnego obszaru
zdegradowanego
1.3.8 Profilaktyka zdrowego
stylu życia dla młodzieży
szkół średnich
Komplementarne
projekty miękkie:
1.1.5 Aktywny rodzic
1.3.4 Ja w moim mieście
1.3.5 Mamy bzika na
punkcie zdrowego stylu
życia
Komplementarne
projekty miękkie:
1.1.5 Aktywny rodzic
1.3.4 Ja w moim mieście
1.3.5 Mamy bzika na
punkcie zdrowego stylu
życia
-
Komplementarne
projekty miękkie:
1.1.2 Wspieranie
rodzin z problemem
uzależnień poprzez
zagospodarowanie
czasu wolnego
2.2.13 Warsztat
rodzinne Rusztowania
architektury - trzy
oblicza historii.
Oświęcim -Kęty –
Wadowice
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025
Cel strategiczny
3. Wzrost
funkcjonalności
infrastruktury i
nadanie nowych
funkcji
przestrzeniom
publicznym w
obszarze
rewitalizacji w
celu poprawy
jakości życia
mieszkańców
Cele strategiczne
Cel strategiczny 1. Wzmocnienie kapitału ludzkiego i społecznego na
obszarze rewitalizacji
Cel strategiczny 2. Tworzenie trwałych warunków do rozwoju gospodarczego obszaru rewitalizacji, w
tym w oparciu o przemysły czasu wolnego
Cel strategiczny 3. Wzrost funkcjonalności infrastruktury i nadanie nowych funkcji przestrzeniom publicznym
w obszarze rewitalizacji w celu poprawy jakości życia mieszkańców
Kierunki działań
1.1 Reintegracja oraz
aktywizacja grup
zmarginalizowanych i
zagrożonych
wykluczeniem
społecznym – projekty
miękkie
2.1 Oświęcimska
Przestrzeń Spotkań rozwój przemysłów
czasu wolnego w
Oświęcimiu – projekty
miękkie
3.1 Dostosowanie
miejskiego układu
komunikacyjnego do
efektywnego
świadczenia funkcji
gospodarczych i
usługowych
1.2 Stworzenie
przestrzeni aktywności
dla seniorów oraz osób
niepełnosprawnych –
projekty miękkie
1.3 Rozwijanie oferty
dedykowanej dzieciom
i młodzieży – projekty
miękkie
2.4 Rozwój edukacji
zawodowej
i przedsiębiorczości
w obszarze
zdegradowanym –
projekty
inwestycyjne
Komplementarne
projekty miękkie:
1.1.2 Wspieranie
rodzin z problemem
uzależnień poprzez
zagospodarowanie
czasu wolnego
1.1.4 Wolontariat daje
moc – przez pomoc
innym zmieniamy
świat!
1.1.5 Aktywny rodzic
1.2.5
Aktywizacja
społeczno-zawodowa
osób z zaburzeniami
psychicznymi
Komplementarne
projekty miękkie:
1.1.2 Wspieranie
rodzin z problemem
uzależnień poprzez
zagospodarowanie
czasu wolnego
1.1.4 Wolontariat daje
moc – przez pomoc
innym zmieniamy
świat!
1.1.5 Aktywny rodzic
1.2.5 Aktywizacja
społeczno-zawodowa
osób z zaburzeniami
psychicznymi
Komplementarne
projekty miękkie:
1.1.2 Wspieranie
rodzin z problemem
uzależnień poprzez
zagospodarowanie
czasu wolnego;
1.1.4 Wolontariat daje
moc – przez pomoc
innym zmieniamy
świat!
1.2.5 Aktywizacja
społeczno-zawodowa
osób z zaburzeniami
psychicznymi
3.1 Dostosowanie
miejskiego układu
komunikacyjnego do
efektywnego
świadczenia funkcji
gospodarczych i
usługowych –
projekty
inwestycyjne
Komplementarne
projekty miękkie:
1.1.2 Wspieranie
rodzin z problemem
uzależnień poprzez
zagospodarowanie
czasu wolnego
1.1.4 Wolontariat daje
moc – przez pomoc
innym zmieniamy
świat!
1.1.5 Aktywny rodzic
1.2.5 Aktywizacja
społeczno-zawodowa
osób z zaburzeniami
psychicznymi
Komplementarne
projekty miękkie:
1.1.2 Wspieranie
rodzin z problemem
uzależnień poprzez
zagospodarowanie
czasu wolnego
1.1.4 Wolontariat daje
moc – przez pomoc
innym zmieniamy
świat!
1.1.5 Aktywny rodzic
1.2.5
Aktywizacja
społeczno-zawodowa
osób z zaburzeniami
psychicznymi
Komplementarne
projekty miękkie:
1.1.2 Wspieranie
rodzin z problemem
uzależnień poprzez
zagospodarowanie
czasu wolnego;
1.1.4 Wolontariat daje
moc – przez pomoc
innym zmieniamy
świat!
1.2.5
Aktywizacja
społeczno-zawodowa
osób z zaburzeniami
psychicznymi
potencjału obiektów
historycznych w
obszarze Starego
Miasta w Oświęcimiu
2.2.16 Oświęcim Stare
Miasto – miejsce
ciekawych wydarzeń
2.2.20 Oświęcim Miasto Pokoju. Projekt
działań edukacyjnokulturalnych
poświęconych
tematyce pokojowej
Komplementarne
projekty miękkie:
2.2.13 Warsztat
rodzinne Rusztowania
architektury - trzy
oblicza historii.
Oświęcim -Kęty –
Wadowice
2.2.14 "W
poszukiwaniu Estery i
Zofii. Szlakiem Dwóch
Kultur" - warsztaty
historycznoedukacyjne
2.2.15 Oświęcim ponad 800 lat historii.
Wykorzystanie
potencjału obiektów
historycznych w
obszarze Starego
Miasta w Oświęcimiu
2.2.16 Oświęcim Stare
Miasto – miejsce
ciekawych wydarzeń
2.2.20 Oświęcim Miasto Pokoju. Projekt
działań edukacyjnokulturalnych
poświęconych
tematyce pokojowej
Komplementarne
projekty miękkie:
2.2.13 Warsztat
rodzinne Rusztowania
architektury - trzy
oblicza historii.
Oświęcim -Kęty –
Wadowice
2.2.14 "W
poszukiwaniu Estery i
Zofii. Szlakiem Dwóch
Kultur" - warsztaty
historycznoedukacyjne
2.2.15 Oświęcim ponad 800 lat historii.
Wykorzystanie
2.2 Rozwój oferty
instytucji kultury –
projekty miękkie
2.3 Poszerzenie oferty
czasu wolnego – rozwój
infrastruktury sportowej
na terenach
zdegradowanych –
projekty miękkie
2.4 Rozwój edukacji
zawodowej
i przedsiębiorczości w
obszarze
zdegradowanym –
projekty miękkie
2.2.16 Oświęcim Stare
Miasto – miejsce
ciekawych wydarzeń
2.2.20 Oświęcim Miasto Pokoju. Projekt
działań edukacyjnokulturalnych
poświęconych
Komplementarne
projekty miękkie:
2.2.14
"W
poszukiwaniu Estery i
Zofii. Szlakiem Dwóch
Kultur" - warsztaty
historycznoedukacyjne
2.2.15 Oświęcim ponad 800 lat historii.
Wykorzystanie
potencjału obiektów
historycznych w
obszarze Starego
Miasta w Oświęcimiu
2.2.16 Oświęcim Stare
Miasto – miejsce
ciekawych wydarzeń
2.2.20 Oświęcim Miasto Pokoju. Projekt
działań edukacyjnokulturalnych
poświęconych
Komplementarne
projekty miękkie:
2.2.14
"W
poszukiwaniu Estery i
Zofii. Szlakiem Dwóch
Kultur" - warsztaty
historycznoedukacyjne
2.2.15 Oświęcim ponad 800 lat historii.
Wykorzystanie
potencjału obiektów
historycznych w
obszarze Starego
Miasta w Oświęcimiu
3.2 Rewaloryzacja
przestrzeni zielonych i
poprawa stanu środowiska
naturalnego obszaru
zdegradowanego
1.3.8 Profilaktyka zdrowego
stylu życia dla młodzieży
szkół średnich
2.2.12 "Podwórko mojej
młodości"
Komplementarne
projekty miękkie:
1.1.5 Aktywny rodzic
1.3.4 Ja w moim mieście
1.3.5 Mamy bzika na
punkcie zdrowego stylu
życia
Komplementarne
projekty miękkie:
1.1.5 Aktywny rodzic
1.3.4 Ja w moim mieście
1.3.5 Mamy bzika na
punkcie zdrowego stylu
życia
Komplementarne
projekty miękkie:
1.1.2 Wspieranie
rodzin z problemem
uzależnień poprzez
zagospodarowanie
czasu wolnego
2.2.13 Warsztat
rodzinne Rusztowania
architektury - trzy
oblicza historii.
Oświęcim -Kęty –
Wadowice
Komplementarne
projekty miękkie:
1.1.2 Wspieranie
rodzin z problemem
uzależnień poprzez
zagospodarowanie
czasu wolnego
2.2.13 Warsztat
rodzinne Rusztowania
architektury - trzy
oblicza historii.
Oświęcim -Kęty –
Wadowice
Komplementarne
projekty miękkie:
1.2.5
Aktywizacja
społeczno-zawodowa
osób z zaburzeniami
psychicznymi
Komplementarne
projekty miękkie:
1.2.5 Aktywizacja
społeczno-zawodowa
osób z zaburzeniami
psychicznymi
Komplementarne projekty
miękkie:
1.1.2 Wspieranie rodzin z
problemem
uzależnień
poprzez zagospodarowanie
czasu wolnego
1.1.5 Aktywny rodzic
1.3.5 Mamy bzika na
punkcie zdrowego stylu
życia
1.3.8 Profilaktyka zdrowego
stylu życia dla młodzieży
szkół średnich
2.2.12 "Podwórko mojej
młodości"
Komplementarne projekty
miękkie:
1.1.2 Wspieranie rodzin z
problemem
uzależnień
poprzez zagospodarowanie
czasu wolnego
1.2.5
Aktywizacja
społeczno-zawodowa osób
z
zaburzeniami
psychicznymi
3.3 Rozwój
komunikacji publicznej
w obszarze
zdegradowanym
3.4 Termomodernizacja i
poprawa estetyki
budynków publicznych i
mieszkalnych
2.2.16 Oświęcim Stare
Miasto – miejsce
ciekawych wydarzeń
Komplementarne
projekty miękkie:
2.2.13 Warsztat
rodzinne Rusztowania
architektury - trzy
oblicza historii.
Oświęcim -Kęty –
Wadowice
2.2.15 Oświęcim ponad 800 lat historii.
Wykorzystanie
potencjału obiektów
historycznych w
obszarze Starego
Miasta w Oświęcimiu
2.2.16 Oświęcim Stare
Miasto – miejsce
ciekawych wydarzeń
Komplementarne
projekty miękkie:
2.2.13 Warsztat rodzinne
Rusztowania architektury
- trzy oblicza historii.
Oświęcim -Kęty –
Wadowice
2.2.15 Oświęcim - ponad
800 lat historii.
Wykorzystanie
potencjału obiektów
historycznych w obszarze
Starego Miasta w
Oświęcimiu
2.2.16 Oświęcim Stare
Miasto – miejsce
ciekawych wydarzeń
Komplementarne
projekty miękkie:
2.2.13 Warsztat
rodzinne Rusztowania
architektury - trzy
oblicza historii.
Oświęcim -Kęty –
Wadowice
2.2.15 Oświęcim ponad 800 lat historii.
Wykorzystanie
potencjału obiektów
historycznych w
obszarze Starego
Miasta w Oświęcimiu
Komplementarne
projekty miękkie:
2.2.13 Warsztat rodzinne
Rusztowania architektury
- trzy oblicza historii.
Oświęcim -Kęty –
Wadowice
2.2.15 Oświęcim - ponad
800 lat historii.
Wykorzystanie
potencjału obiektów
historycznych w obszarze
Starego Miasta w
Oświęcimiu
2.2.16 Oświęcim Stare
Miasto – miejsce
ciekawych wydarzeń
Strona 161
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025
Strona 162
Cele strategiczne
Cel strategiczny 1. Wzmocnienie kapitału ludzkiego i społecznego na
obszarze rewitalizacji
Cel strategiczny 2. Tworzenie trwałych warunków do rozwoju gospodarczego obszaru rewitalizacji, w
tym w oparciu o przemysły czasu wolnego
Cel strategiczny 3. Wzrost funkcjonalności infrastruktury i nadanie nowych funkcji przestrzeniom publicznym
w obszarze rewitalizacji w celu poprawy jakości życia mieszkańców
Kierunki działań
1.1 Reintegracja oraz
aktywizacja grup
zmarginalizowanych i
zagrożonych
wykluczeniem
społecznym – projekty
miękkie
2.1 Oświęcimska
Przestrzeń Spotkań rozwój przemysłów
czasu wolnego w
Oświęcimiu – projekty
miękkie
3.1 Dostosowanie
miejskiego układu
komunikacyjnego do
efektywnego
świadczenia funkcji
gospodarczych i
usługowych
1.2 Stworzenie
przestrzeni aktywności
dla seniorów oraz osób
niepełnosprawnych –
projekty miękkie
1.3 Rozwijanie oferty
dedykowanej dzieciom
i młodzieży – projekty
miękkie
3.2 Rewaloryzacja
przestrzeni
zielonych i poprawa
stanu środowiska
naturalnego obszaru
zdegradowanego –
projekty
inwestycyjne
Komplementarne
projekty miękkie:
1.1.2 Wspieranie
rodzin z problemem
uzależnień poprzez
zagospodarowanie
czasu wolnego
1.1.4 Wolontariat daje
moc – przez pomoc
innym zmieniamy
świat!
1.1.5 Aktywny rodzic
1.2.5 Aktywizacja
społeczno-zawodowa
osób z zaburzeniami
psychicznymi
Komplementarne
projekty miękkie:
1.1.2 Wspieranie
rodzin z problemem
uzależnień poprzez
zagospodarowanie
czasu wolnego
1.1.4 Wolontariat daje
moc – przez pomoc
innym zmieniamy
świat!
1.1.5 Aktywny rodzic
1.2.5 Aktywizacja
społeczno-zawodowa
osób z zaburzeniami
psychicznymi
Komplementarne
projekty miękkie:
1.1.2 Wspieranie
rodzin z problemem
uzależnień poprzez
zagospodarowanie
czasu wolnego;
1.1.4 Wolontariat daje
moc – przez pomoc
innym zmieniamy
świat!
1.2.5 Aktywizacja
społeczno-zawodowa
osób z zaburzeniami
psychicznymi
3.3 Rozwój
komunikacji
publicznej w
obszarze
zdegradowanym –
projekty
inwestycyjne
Komplementarne
projekty miękkie:
1.1.2 Wspieranie
rodzin z problemem
uzależnień poprzez
zagospodarowanie
czasu wolnego
1.1.4 Wolontariat daje
moc – przez pomoc
innym zmieniamy
świat!
1.1.5 Aktywny rodzic
1.2.5 Aktywizacja
społeczno-zawodowa
osób z zaburzeniami
psychicznymi
Komplementarne
projekty miękkie:
1.1.2 Wspieranie
rodzin z problemem
uzależnień poprzez
zagospodarowanie
czasu wolnego
1.1.4 Wolontariat daje
moc – przez pomoc
innym zmieniamy
świat!
1.1.5 Aktywny rodzic
1.2.5 Aktywizacja
społeczno-zawodowa
osób z zaburzeniami
psychicznymi
Komplementarne
projekty miękkie:
1.1.2 Wspieranie
rodzin z problemem
uzależnień poprzez
zagospodarowanie
czasu wolnego;
1.1.4 Wolontariat daje
moc – przez pomoc
innym zmieniamy
świat!
1.2.5 Aktywizacja
społeczno-zawodowa
osób z zaburzeniami
psychicznymi
potencjału obiektów
historycznych w
obszarze Starego
Miasta w Oświęcimiu
2.2.16 Oświęcim Stare
Miasto – miejsce
ciekawych wydarzeń
2.2.20 Oświęcim Miasto Pokoju. Projekt
działań
edukacyjnokulturalnych
poświęconych
tematyce pokojowej
Komplementarne
projekty miękkie:
2.2.13 Warsztat
rodzinne Rusztowania
architektury - trzy
oblicza historii.
Oświęcim -Kęty –
Wadowice
2.2.14 "W
poszukiwaniu Estery i
Zofii. Szlakiem Dwóch
Kultur" - warsztaty
historycznoedukacyjne
2.2.15 Oświęcim ponad 800 lat historii.
Wykorzystanie
potencjału obiektów
historycznych w
obszarze Starego
Miasta w Oświęcimiu
2.2.16 Oświęcim Stare
Miasto – miejsce
ciekawych wydarzeń
2.2.20 Oświęcim Miasto Pokoju. Projekt
działań edukacyjnokulturalnych
poświęconych
tematyce pokojowej
Komplementarne
projekty miękkie:
2.2.13 Warsztat
rodzinne Rusztowania
architektury - trzy
oblicza historii.
Oświęcim -Kęty –
Wadowice
2.2.14 "W
poszukiwaniu Estery i
Zofii. Szlakiem Dwóch
Kultur" - warsztaty
historycznoedukacyjne
2.2.15 Oświęcim ponad 800 lat historii.
Wykorzystanie
2.2 Rozwój oferty
instytucji kultury –
projekty miękkie
2.3 Poszerzenie oferty
czasu wolnego – rozwój
infrastruktury sportowej
na terenach
zdegradowanych –
projekty miękkie
2.4 Rozwój edukacji
zawodowej
i przedsiębiorczości w
obszarze
zdegradowanym –
projekty miękkie
3.2 Rewaloryzacja
przestrzeni zielonych i
poprawa stanu środowiska
naturalnego obszaru
zdegradowanego
2.2.16 Oświęcim Stare
Miasto – miejsce
ciekawych wydarzeń
2.2.20 Oświęcim Miasto Pokoju. Projekt
działań
edukacyjnokulturalnych
poświęconych
Komplementarne
projekty miękkie:
2.2.14
"W
poszukiwaniu Estery i
Zofii. Szlakiem Dwóch
Kultur" - warsztaty
historycznoedukacyjne
2.2.15 Oświęcim ponad 800 lat historii.
Wykorzystanie
potencjału obiektów
historycznych w
obszarze Starego
Miasta w Oświęcimiu
2.2.16 Oświęcim Stare
Miasto – miejsce
ciekawych wydarzeń
2.2.20 Oświęcim Miasto Pokoju. Projekt
działań edukacyjnokulturalnych
poświęconych
Komplementarne
projekty miękkie:
2.2.14
"W
poszukiwaniu Estery i
Zofii. Szlakiem Dwóch
Kultur" - warsztaty
historycznoedukacyjne
2.2.15 Oświęcim ponad 800 lat historii.
Wykorzystanie
potencjału obiektów
historycznych w
obszarze Starego
Miasta w Oświęcimiu
3.3 Rozwój
komunikacji publicznej
w obszarze
zdegradowanym
3.4 Termomodernizacja i
poprawa estetyki
budynków publicznych i
mieszkalnych
2.2.16 Oświęcim Stare
Miasto – miejsce
ciekawych wydarzeń
Komplementarne
projekty miękkie:
1.1.5 Aktywny rodzic
1.3.4 Ja w moim mieście
1.3.5 Mamy bzika na
punkcie zdrowego stylu
życia
Komplementarne
projekty miękkie:
1.1.5 Aktywny rodzic
1.3.4 Ja w moim mieście
1.3.5 Mamy bzika na
punkcie zdrowego stylu
życia
Komplementarne
projekty miękkie:
1.1.2 Wspieranie
rodzin z problemem
uzależnień poprzez
zagospodarowanie
czasu wolnego
2.2.13 Warsztat
rodzinne Rusztowania
architektury - trzy
oblicza historii.
Oświęcim -Kęty –
Wadowice
Komplementarne
projekty miękkie:
1.1.2 Wspieranie
rodzin z problemem
uzależnień poprzez
zagospodarowanie
czasu wolnego
2.2.13 Warsztat
rodzinne Rusztowania
architektury - trzy
oblicza historii.
Oświęcim -Kęty –
Wadowice
Komplementarne
projekty miękkie:
1.2.5 Aktywizacja
społeczno-zawodowa
osób z zaburzeniami
psychicznymi
Komplementarne
projekty miękkie:
1.2.5 Aktywizacja
społeczno-zawodowa
osób z zaburzeniami
psychicznymi
Komplementarne projekty
miękkie:
1.1.2 Wspieranie rodzin z
problemem
uzależnień
poprzez zagospodarowanie
czasu wolnego
1.2.5 Aktywizacja
społeczno-zawodowa osób
z zaburzeniami
psychicznymi
Komplementarne projekty
miękkie:
1.1.2 Wspieranie rodzin z
problemem
uzależnień
poprzez zagospodarowanie
czasu wolnego
1.2.5 Aktywizacja
społeczno-zawodowa osób
z zaburzeniami
psychicznymi
Komplementarne
projekty miękkie:
2.2.13 Warsztat
rodzinne Rusztowania
architektury - trzy
oblicza historii.
Oświęcim -Kęty –
Wadowice
2.2.15 Oświęcim ponad 800 lat historii.
Wykorzystanie
potencjału obiektów
historycznych w
obszarze Starego
Miasta w Oświęcimiu
2.2.16 Oświęcim Stare
Miasto – miejsce
ciekawych wydarzeń
Komplementarne
projekty miękkie:
2.2.13 Warsztat
rodzinne Rusztowania
architektury - trzy
oblicza historii.
Oświęcim -Kęty –
Wadowice
2.2.15 Oświęcim ponad 800 lat historii.
Wykorzystanie
potencjału obiektów
historycznych w
obszarze Starego
Miasta w Oświęcimiu
Komplementarne
projekty miękkie:
2.2.13 Warsztat rodzinne
Rusztowania architektury
- trzy oblicza historii.
Oświęcim -Kęty –
Wadowice
2.2.15 Oświęcim - ponad
800 lat historii.
Wykorzystanie
potencjału obiektów
historycznych w obszarze
Starego Miasta w
Oświęcimiu
2.2.16 Oświęcim Stare
Miasto – miejsce
ciekawych wydarzeń
rojekty miękkie:
2.2.13 Warsztat rodzinne
Rusztowania architektury
- trzy oblicza historii.
Oświęcim -Kęty –
Wadowice
2.2.15 Oświęcim - ponad
800 lat historii.
Wykorzystanie
potencjału obiektów
historycznych w obszarze
Starego Miasta w
Oświęcimiu
2.2.16 Oświęcim Stare
Miasto – miejsce
ciekawych wydarzeń
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025
Cele strategiczne
Cel strategiczny 1. Wzmocnienie kapitału ludzkiego i społecznego na
obszarze rewitalizacji
Cel strategiczny 2. Tworzenie trwałych warunków do rozwoju gospodarczego obszaru rewitalizacji, w
tym w oparciu o przemysły czasu wolnego
Cel strategiczny 3. Wzrost funkcjonalności infrastruktury i nadanie nowych funkcji przestrzeniom publicznym
w obszarze rewitalizacji w celu poprawy jakości życia mieszkańców
Kierunki działań
1.1 Reintegracja oraz
aktywizacja grup
zmarginalizowanych i
zagrożonych
wykluczeniem
społecznym – projekty
miękkie
2.1 Oświęcimska
Przestrzeń Spotkań rozwój przemysłów
czasu wolnego w
Oświęcimiu – projekty
miękkie
3.1 Dostosowanie
miejskiego układu
komunikacyjnego do
efektywnego
świadczenia funkcji
gospodarczych i
usługowych
3.4
Termomodernizacja
i poprawa estetyki
budynków
publicznych i
mieszkalnych –
projekty
inwestycyjne
Komplementarne
projekty miękkie:
1.1.2 Wspieranie
rodzin z problemem
uzależnień poprzez
zagospodarowanie
czasu wolnego
1.1.4 Wolontariat daje
moc – przez pomoc
innym zmieniamy
świat!
1.1.5 Aktywny rodzic
1.2.5 Aktywizacja
społeczno-zawodowa
osób z zaburzeniami
psychicznymi
1.2 Stworzenie
przestrzeni aktywności
dla seniorów oraz osób
niepełnosprawnych –
projekty miękkie
Komplementarne
projekty miękkie:
1.1.2 Wspieranie
rodzin z problemem
uzależnień poprzez
zagospodarowanie
czasu wolnego
1.1.4 Wolontariat daje
moc – przez pomoc
innym zmieniamy
świat!
1.1.5 Aktywny rodzic
1.2.5 Aktywizacja
społeczno-zawodowa
osób z zaburzeniami
psychicznymi
1.3 Rozwijanie oferty
dedykowanej dzieciom
i młodzieży – projekty
miękkie
Komplementarne
projekty miękkie:
1.1.2 Wspieranie
rodzin z problemem
uzależnień poprzez
zagospodarowanie
czasu wolnego;
1.1.4 Wolontariat daje
moc – przez pomoc
innym zmieniamy
świat!
1.2.5 Aktywizacja
społeczno-zawodowa
osób z zaburzeniami
psychicznymi
potencjału obiektów
historycznych w
obszarze Starego
Miasta w Oświęcimiu
2.2.16 Oświęcim Stare
Miasto – miejsce
ciekawych wydarzeń
2.2.20 Oświęcim Miasto Pokoju. Projekt
działań edukacyjnokulturalnych
poświęconych
tematyce pokojowej
Komplementarne
projekty miękkie:
2.2.13 Warsztat
rodzinne Rusztowania
architektury - trzy
oblicza historii.
Oświęcim -Kęty –
Wadowice
2.2.14 "W
poszukiwaniu Estery i
Zofii. Szlakiem Dwóch
Kultur" - warsztaty
historycznoedukacyjne
2.2.15 Oświęcim ponad 800 lat historii.
Wykorzystanie
potencjału obiektów
historycznych w
obszarze Starego
Miasta w Oświęcimiu
2.2.16 Oświęcim Stare
Miasto – miejsce
ciekawych wydarzeń
2.2.20 Oświęcim Miasto Pokoju. Projekt
działań edukacyjnokulturalnych
poświęconych
tematyce pokojowej
2.2 Rozwój oferty
instytucji kultury –
projekty miękkie
2.3 Poszerzenie oferty
czasu wolnego – rozwój
infrastruktury sportowej
na terenach
zdegradowanych –
projekty miękkie
2.4 Rozwój edukacji
zawodowej
i przedsiębiorczości w
obszarze
zdegradowanym –
projekty miękkie
3.2 Rewaloryzacja
przestrzeni zielonych i
poprawa stanu środowiska
naturalnego obszaru
zdegradowanego
2.2.16 Oświęcim Stare
Miasto – miejsce
ciekawych wydarzeń
2.2.20 Oświęcim Miasto Pokoju. Projekt
działań
edukacyjnokulturalnych
poświęconych
Komplementarne
projekty miękkie:
2.2.14
"W
poszukiwaniu Estery i
Zofii. Szlakiem Dwóch
Kultur" - warsztaty
historycznoedukacyjne
2.2.15 Oświęcim ponad 800 lat historii.
Wykorzystanie
potencjału obiektów
historycznych w
obszarze Starego
Miasta w Oświęcimiu
2.2.16 Oświęcim Stare
Miasto – miejsce
ciekawych wydarzeń
2.2.20 Oświęcim Miasto Pokoju. Projekt
działań edukacyjnokulturalnych
poświęconych
3.3 Rozwój
komunikacji publicznej
w obszarze
zdegradowanym
3.4 Termomodernizacja i
poprawa estetyki
budynków publicznych i
mieszkalnych
2.2.16 Oświęcim Stare
Miasto – miejsce
ciekawych wydarzeń
Komplementarne
projekty miękkie:
1.1.5 Aktywny rodzic
1.3.4 Ja w moim mieście
1.3.5 Mamy bzika na
punkcie zdrowego stylu
życia
Komplementarne
projekty miękkie:
1.1.2 Wspieranie
rodzin z problemem
uzależnień poprzez
zagospodarowanie
czasu wolnego
2.2.13 Warsztat
rodzinne Rusztowania
architektury - trzy
oblicza historii.
Oświęcim -Kęty –
Wadowice
Komplementarne
projekty miękkie:
1.2.5 Aktywizacja
społeczno-zawodowa
osób z zaburzeniami
psychicznymi
Komplementarne projekty
miękkie:
1.1.2 Wspieranie rodzin z
problemem
uzależnień
poprzez zagospodarowanie
czasu wolnego
1.2.5 Aktywizacja
społeczno-zawodowa osób
z zaburzeniami
psychicznymi
Komplementarne
projekty miękkie:
2.2.13 Warsztat
rodzinne Rusztowania
architektury - trzy
oblicza historii.
Oświęcim -Kęty –
Wadowice
2.2.15 Oświęcim ponad 800 lat historii.
Wykorzystanie
potencjału obiektów
historycznych w
obszarze Starego
Miasta w Oświęcimiu
2.2.16 Oświęcim Stare
Miasto – miejsce
ciekawych wydarzeń
rojekty miękkie:
2.2.13 Warsztat rodzinne
Rusztowania architektury
- trzy oblicza historii.
Oświęcim -Kęty –
Wadowice
2.2.15 Oświęcim - ponad
800 lat historii.
Wykorzystanie
potencjału obiektów
historycznych w obszarze
Starego Miasta w
Oświęcimiu
2.2.16 Oświęcim Stare
Miasto – miejsce
ciekawych wydarzeń
Strona 163
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025
7.7 Mechanizmy integracji
Integrowanie działań zidentyfikowanych z Gminnym Programie Rewitalizacji jest istotnym
elementem programu rewitalizacji, głównie z punktu widzenia osiągania zamierzonych celów.
Integrowanie poszczególnych projektów polega na połączeniu m.in. działań koncepcyjnych,
organizacyjnych i finansowych. Tym samym przedmiotowy rozdział stanowi uzupełnienie
wykazanej komplementarności. Głównym źródłem zbudowania trzech autonomicznych
poziomów integracji projektów/przedsięwzięć jest założenie, że każde z działań zwiększa swój
własny potencjał czerpiąc z innych i zarazem zwiększa ich potencjał oddziałując na nie. Tym
samym mechanizmy integracji wzmacniają sprzężenie zwrotne pomiędzy planowanymi
przedsięwzięciami.
Kluczowymi mechanizmami integracji zaplanowanej w GPR interwencji będą następujące
czynniki:
1. Integracja na poziomie celów – mechanizm integracji w tym obszarze został wdrożony
na poziomie opracowania dokumentu i będzie kontynuowany w okresie jego wdrażania.
Etap opracowania dokumentu uwzględniał takie mechanizmy jak:
a. konsultacje wytyczonego obszaru zdegradowanego i wyznaczonego na jego
podstawie obszaru rewitalizacji – etap ten rozpoczął mechanizm integracji
poprzez
uruchomienie
procesu
udziału
mieszkańców
i
organizacji
pozarządowych w tworzeniu GPR;
b. nabór projektów do GPR – otwarty nabór projektów przełożył się na stworzenie
pola do weryfikacji projektów z punktu widzenia ich oddziaływania
na podobszary rewitalizacji i zaplanowania kompleksowej i zintegrowanej
interwencji;
Na etapie wdrażania mechanizmem integracji na poziomie celów będzie proces
monitoringu – weryfikacji osiąganych celów i formułowania zaleceń określających dalsze
kroki wdrażania GPR.
2. Integracja na poziomie partycypacji społecznej w zarządzaniu wdrażaniem GPR
– mechanizm ten będzie realizowany poprzez:
Strona 164
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025
a) powołanie Komitetu Rewitalizacyjnego – podstawową funkcją Komitetu będzie
ocenianie postępu wdrażania GPR z punktu widzenia integracji i komplementarności
podejmowanych działań przez podmioty zaangażowane w proces rewitalizacji;
b) współpraca z Oświęcimską Radą Seniorów – jako ciałem doradczym przy Prezydencie
Oświęcimia, w zakresie działań rewitalizacyjnych podejmowanych dla osób starszych;
c) współpraca z Młodzieżową Radą Miasta – jako ciałem doradczym przy Prezydencie
Oświęcimia, w zakresie działań rewitalizacyjnych podejmowanych dla dzieci i młodzieży;
d) włączenie
w
proces
zarządzania
rewitalizacją
Pełnomocnika
ds.
osób
niepełnosprawnych i współpracy z organizacjami pozarządowymi;
e) współpraca z Miejską Komisją Urbanistyczno-Architektoniczną – jako ciałem doradczym
przy Prezydencie w sprawach zagospodarowania przestrzennego w mieście;
f) dodatkowym narzędziem integracji jest kontrola społeczna procesu realizowana dzięki
publikacji i opiniowaniu sprawozdań z monitoringu GPR.
3. Integracja na poziomie zarządzania wdrażaniem – mechanizm związany z ciągłą oceną
postępu wdrażania GPR, realizowany poprzez: monitoring i ewaluacje.
Monitoring oraz ewaluacja GPR zostały opisane w rozdziale 10. Na poziomie mechanizmów
integracji zostaną one wykorzystane dla prowadzenia procesu zarządzania, zgodnie
z zaplanowanymi celami, jednocześnie odnosząc się do mierzalnych wskaźników, co pozwoli
na pomiar realizacji celów, a tym samym ocenę integracji GPR.
Strona 165
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025
8. Indykatywne ramy finansowe
8.1 Ramy finansowe
Przedsięwzięcia rewitalizacyjne, uwzględnione w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta
Oświęcim na lata 2015-2025, obejmują zadania o charakterze głównym, których realizacja
uzależniona została przede wszystkim od możliwości finansowych miasta oraz stopnia
efektywności
pozyskiwania
środków
na
realizację
poszczególnych
projektów.
W tym kontekście przedmiotowy plan finansowy ma charakter indykatywny i obejmuje
wszystkie zidentyfikowane projekty.
W rozdziale 6.2 przedstawiono zaplanowane wydatki dla poszczególnych projektów,
wraz ze wskazaniem źródeł finansowania. Wskazano jednocześnie podmioty odpowiedzialne,
za realizację poszczególnych zadań i tym samym zapewniające ich finansowanie. W związku
z czym w przedmiotowym rozdziale zaprezentowano wyłącznie łączny budżet zaplanowanych
przedsięwzięć, dodatkowo wskazując poziom wydatków dla poszczególnych rewitalizowanych
podobszarów.
Łączna wartość projektów zaplanowanych w ramach GPR zamyka się kwotą 466 593 431,00 zł,
w
tym
wartość
przedsięwzięć
realizowanych
przez
Gminę
Miasto
Oświęcim
to 239 853 233,00 zł, a przez pozostałe podmioty zewnętrzne 226 740 198,00 zł. W ramach
poszczególnych zidentyfikowanych obszarów rewitalizacji wydatki kształtują się na poziomie
przedstawionym w poniższej tabeli.
Obszar rewitalizowany
Wartość projektów
Chemików
132 276 977,00
Stare Miasto
140 003 956,00
Kamieniec-Pileckiego
132 381 670,00
Tereny pokolejowe
24 161 000,00
Projekty realizowane na więcej niż
jednym obszarze
37 769 828,00
Razem
466 593 431,00
Strona 166
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025
8.2 Potencjalne źródła finansowania projektów rewitalizacyjnych
Źródłem finansowania projektów rewitalizacyjnych w województwie małopolskim w latach
2014 – 2020 są środki w ramach funduszy europejskich wydatkowanych w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020.
Jednocześnie
ważnymi
źródłami
zapewniającymi
komplementarność
finansowania
przedsięwzięć są: krajowe fundusze europejskie (np. PO WER, PO IŚ, PO PC), środki celowe
będące w dyspozycji Ministerstw (np. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej), inne środki regionalne i lokalne.
8.2.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020
Ważnym źródłem finansowania projektów rewitalizacyjnych w ramach Gminnego Programu
Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015 - 2025 będzie Regionalny Program Operacyjny
Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. W ramach tego Programu przedsięwzięcia
rewitalizacyjne wpierane będą przede wszystkim w Osi Priorytetowej XI Rewitalizacja
przestrzeni regionalnej. Głównym celem tego działania jest ograniczenie problemów
społecznych na terenach zdegradowanych, a finansowane będą projekty ukierunkowane
na ograniczenie istotnych problemów społecznych zidentyfikowanych w Gminnym Programie
Rewitalizacji. Dodatkowo przewidziano preferencję na poziomie wyboru projektów w Osi VIII
Rynek pracy, Osi IX Region spójny społecznie i Osi X Wiedza i kompetencje. Poniżej wskazano
działania w ramach RPO Województwa Małopolskiego będące potencjalnymi źródłami
finansowania projektów zidentyfikowanych na poziomie GPR.
1. Preferencje terytorialne związane z rewitalizacją:

Oś 11. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej:
o 11.1 Rewitalizacja miast;
o 11.3 Fundusz Rewitalizacji i Odnowy Małopolski;
o 11.4 Rewitalizacja terenów poprzemysłowych.
2. Kryteria premiujące przedsięwzięcia rewitalizacyjne:

Oś 8. Rynek pracy:
o 8.2 Aktywizacja zawodowa;
o 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym;
Strona 167
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025

Oś 9. Region spójny społecznie:
o 9.1 Aktywna integracja;
o 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne;

Oś 10. Wiedza i kompetencje:
o 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego;

Oś 2. Małopolska cyfrowa
o E-usługi w ochronie zdrowia;

Oś 4. Regionalna polityka energetyczna:
o Głęboka
modernizacja
energetyczna
budynków
wielorodzinnych
mieszkaniowych;

Oś 6. Dziedzictwo regionalne:
o 6.1.4 Lokalne trasy turystyczne;
o 6.3.3 Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne otoczenia zbiorników
wodnych.

Oś 12. Infrastruktura społeczna:
o 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym.
8.2.2 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020
Projekty rewitalizacyjne zawarte w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Oświęcim mogą
być finansowane również w ramach środków Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko na lata 2014–2020, który zakłada, iż może być narzędziem wdrażania działań
rewitalizacyjnych. W ramach programu nie przewidziano odrębnych działań dedykowanych
projektom rewitalizacyjnym, jednak przyjęto rozwiązania promujące projekty związane
z rewitalizacją poprzez wprowadzenie dedykowanych kryteriów wyboru. Preferencje
dla
projektów
rewitalizacyjnych
przewidziane
zostały
w
następujących
Działaniach/Poddziałaniach:
 Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach (wsparcie
skierowane będzie na tzw. głęboką kompleksową modernizację energetyczną
budynków użyteczności publicznej);
 Działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego (rekultywacja obszarów
zdegradowanych / zdewastowanych oraz remediacja terenów zanieczyszczonych,
Strona 168
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025
rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych, w tym terenów
poprzemysłowych i pogórniczych oraz inwentaryzacja terenów zdegradowanych
i terenów zanieczyszczonych);
 Działanie 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach (wsparcie
transportu publicznego wynikające z przygotowanych przez samorządy planów
gospodarki niskoemisyjnej, obejmujących swoim zakresem zagadnienia związane
ze zrównoważoną mobilnością miejską);
 Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury (w ramach
działania realizowane będą inwestycje dotyczące zarówno ochrony zabytków, jak też
rozwoju zasobów kultury).
8.2.3 Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych
Zadania do realizacji związane z zaspokojeniem potrzeb osób starszych, przewidziane
w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Oświęcim mogą być dofinansowane przez Rządowy
Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014–2025 . Program ASOS
za cel przyjął poprawę jakości i poziomu życia osób starszych dla godnego starzenia się poprzez
aktywność społeczną. U podstaw programu leży natomiast zróżnicowanie populacji osób
starszych i ich potrzeb. Promowane są zatem działania mające na celu podtrzymanie aktywności
osób starszych i zapewnienie ich udziału w życiu społecznym oraz działania ukierunkowane
na osoby o ograniczonej samodzielności. W programie wyznaczone zostały 4 Priorytety:
 Priorytet 1. Edukacja osób starszych. Celem Priorytetu jest zwiększenie różnorodności
oraz poprawa jakości oferty edukacyjnej dla osób starszych. W ramach priorytetu
wspierane są działania obejmujące np. tworzenie ofert zajęć edukacyjnych i warsztatów
o aktywnym starzeniu się, kształcenie opiekunów.
 Priorytet 2. Aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz i międzypokoleniową.
Celem
priorytetu
jest
tworzenie
odpowiednich
warunków
dla
integracji
wewnątrzpokoleniowej, a także międzypokoleniowej osób starszych w oparciu
o istniejącą infrastrukturę społeczną. W ramach priorytetu wspierane są projekty
dotyczące m.in. aktywności społecznej oraz fizycznej i turystyczno-rekreacyjnej osób
Strona 169
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025
starszych,
działania
angażujące
różne
pokolenia,
przeciwdziałania
e-wykluczeniu.
 Priorytet 3. Partycypacja społeczna osób starszych. Celem priorytetu jest rozwój
zróżnicowanych form aktywności społecznej osób starszych, w tym zwłaszcza ich
partycypacji w życiu społecznym, procesach decyzyjnych i kształtowaniu polityk
publicznych. W ramach tego priorytetu wspierane są projekty dotyczące m.in. form
aktywności osób starszych wobec społeczności lokalnych, aktywności wspierających
uczestnictwo i integrację w życiu społecznym i publicznym, pomocy obywatelskiej.
 Priorytet 4. Usługi społeczne dla osób starszych (usługi zewnętrzne). Celem priorytetu
jest zwiększenie stopnia dostępności oraz podniesienie jakości usług społecznych dla
osób starszych, a także wspieranie różnych działań na rzecz samoorganizacji
i samopomocy. W ramach tego priorytetu wspierane są projekty obejmujące m.in.
szkolenia dla wolontariuszy i opiekunów (z zakresu pomocy osobom starszym),
wspieranie różnych form samopomocy, poprawę dostępności osób starszych
do różnorodnych usług (m.in. opiekuńczych, kulturalnych, edukacyjnych, doradczych,
sportowych i turystycznych). Podmiotami, które mogą składać wnioski na realizację
projektów są: organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne
działające na podstawie przepisów ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego
w Rzeczypospolitej Polskiej, przepisów o stosunku Państwa do innych kościołów
i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich
cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, spółdzielnie
socjalne, spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe,
stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.
8.2.4 Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Projekty przewidziane do realizacji w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Oświęcim mogą
zostać dofinansowane w ramach Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Źródłem finansowania zadań zaproponowanych w niniejszym dokumencie mogą być
w szczególności następujące programy:

Program Rozwój infrastruktury kultury (zasadniczym celem programu jest wsparcie
infrastruktury oraz poprawa funkcjonowania podmiotów prowadzących działalność
Strona 170
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025
kulturalną, domów kultury, jak również szkół i uczelni artystycznych). Projekty
zaproponowane z ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Oświęcim mogą
ubiegać się o dofinansowanie w ramach priorytetów:
o Priorytet 1. Infrastruktura kultury (głównym celem priorytetu jest stworzenie
optymalnych warunków dla prowadzenia działalności kulturalnej, poprzez
rozbudowę oraz modernizację infrastruktury instytucji kultury, a także innych
podmiotów prowadzących działalność w tym obszarze). W ramach Priorytetu 1.
możliwe
jest
dofinansowanie
projektów
dotyczących
m.in.
budowy,
przebudowy i remontu infrastruktury oraz zakup wyposażenia na potrzeby
działalności kulturalnej. O dofinansowanie mogą się ubiegać m.in. samorządowe
instytucje kultury (z wyjątkiem domów i ośrodków kultury oraz centrów kultury
i sztuki, a także bibliotek, w skład których wchodzą powyższe instytucje),
jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, jak również
kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne.
o Priorytet 3. Infrastruktura domów kultury (zasadniczym celem priorytetu jest
zapewnienie optymalnych warunków dla działalności domów i ośrodków kultury
oraz centrów kultury i sztuki w zakresie edukacji kulturalnej i animacji kultury
poprzez modernizację i rozbudowę ich infrastruktury). Zadania możliwe
do realizacji w ramach tego priorytetu to: prace budowlane, opracowywanie
dokumentacji technicznej czy zakup wyposażenia niezbędnego dla realizacji
celów statutowych. O wsparcie finansowe w ramach priorytetu mogą się
ubiegać: domy i ośrodki kultury oraz centra kultury i sztuki posiadające status
samorządowej instytucji kultury, biblioteki posiadające status samorządowej
instytucji kultury w skład których wchodzą domy i ośrodki kultury bądź centra
kultury i sztuki, a także jednostki samorządu terytorialnego (wyłącznie jako
organy prowadzące dla wyżej wskazanych podmiotów).

Program Edukacja. Zasadniczym celem Programu jest rozwijanie ekspresji twórczej
i kreatywności, podnoszenie kompetencji artystycznych i medialnych. Projekty
przewidziane do realizacji w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Oświęcim mogą
być finansowane z następujących priorytetów:
Strona 171
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025
o Priorytet 1. Edukacja kulturalna. Celem tego priorytetu jest wspieranie zadań
z zakresu edukacji kulturalnej, ważnych dla rozwoju kapitału społecznego.
Wsparcie finansowe kierowane będzie do dwóch rodzajów projektów: działań
edukacyjno-animacyjnych, stymulujących kreatywność i aktywizujących twórczo
uczestników
reprezentujących wszystkie
grupy
wiekowe
i
społeczne
oraz przedsięwzięć artystycznych dla dzieci i młodzieży, kształtujących potrzebę
stałego uczestniczenia w życiu kulturalnym. W ramach priorytetu można ubiegać
się o dofinansowanie wydarzeń artystycznych dla dzieci i młodzieży do 18 r. ż.
(festiwali, koncertów, spektakli teatralnych) oraz zadań edukacyjno-kulturalnych
(projektów rozwijających kreatywność i umiejętności twórcze uczestników,
zadań integracji międzypokoleniowej i społecznej). O dofinansowanie w ramach
priorytetu mogą ubiegać się samorządowe instytucje kultury (z wyjątkiem
instytucji
współprowadzonych
przez
ministra
i
jednostki
samorządu
terytorialnego), organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe
oraz ich osoby prawne; podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

Program Promocja literatury i czytelnictwa:
o Priorytet 4. Partnerstwo publiczno-społeczne. Celem Priorytetu 4. jest
aktywizowanie lokalnych społeczności wokół bibliotek publicznych, jako
ważnych instytucji kultury w gminach, a także wzmacnianie roli bibliotek
publicznych jako miejsc integracji życia lokalnych społeczności. W ramach
priorytetu można ubiegać się o dofinansowanie na rzecz organizowania
i prowadzenie wolontariatu na rzecz biblioteki, organizację i prowadzenie
działań aktywizujących lokalną społeczność wokół biblioteki. O dofinansowanie
w ramach priorytetu mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, będące
podmiotami prawa polskiego, które nawiążą współpracę z biblioteką publiczną,
poświadczoną umową określającą warunki współpracy umożliwiające realizację
zadania.
8.2.5 Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014–2020
Działania społeczne, które ukierunkowane są na rozwój społeczeństwa obywatelskiego,
włączanie mieszkańców we współdecydowanie i zaangażowanie ich w sprawy lokalne, które
Strona 172
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025
przewidziane są do realizacji w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Oświęcim
mogą być wspierane finansowo poprzez Program Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata
2014 – 2020. Program FIO jest programem rządowym, wspieranym ze środków budżetu
państwa i adresowany jest do podmiotów sektora pozarządowego (tzw. III sektora). Celem
głównym programu jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych
w życie publiczne. W ramach Programu realizowane są cztery główne priorytety:
 Priorytet 1. Małe inicjatywy. Celem Priorytetu jest zwiększenie możliwości obywateli
w realizacji inicjatyw oddolnych. Priorytet wspiera m.in. inicjatywy nieformalne,
samopomocowe czy wsparcie młodych organizacji pozarządowych.
 Priorytet 2. Aktywne społeczeństwo. Celem priorytetu jest zwiększenie liczby obywateli
angażujących się w inicjatywy lokalne oraz działania realizowane przez organizacje
pozarządowe. W ramach tego priorytetu wspierane są działania skierowane
m.in. na: aktywizację obywateli w sprawach wspólnotowych, rozwijanie wolontariatu,
aktywizację współpracy wspólnot lokalnych i organizacji publicznych, wspieranie
aktywnych form integracji społecznej, a także rozwój przedsiębiorczości społecznej.
 Priorytet 3. Aktywni obywatele. Celem priorytetu jest wzrost poziomu partycypacji
obywateli w sprawach publicznych. W ramach priorytetu wspierane są przedsięwzięcia
dotyczące m.in. zwiększania wpływu obywateli na polityki publiczne, rozwijanie edukacji
obywatelskiej i kompetencji społecznych, a także wspierania tworzenia partnerstw
i innych form współpracy służących aktywizacji obywateli i przekazywaniu im realizacji
zadań publicznych.
 Priorytet 4. Silne organizacje pozarządowe. Celem priorytetu jest wzmocnienie
potencjału sektora pozarządowego, w szczególności wzmocnienie potencjału
organizacji federacyjnych. W ramach tego Priorytetu dofinansowane są działania
dotyczące wspierania działań o charakterze systemowym oraz wspomaganie
zwiększania kompetencji organizacji społecznych.
Strona 173
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025
8.2.6 Programy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Krakowie
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie jest publiczną
instytucją finansową, realizującą politykę ekologiczną województwa małopolskiego. W ramach
funduszu wspierane są działania proekologiczne podejmowane przez administrację publiczną,
przedsiębiorców, instytucje i organizacje pozarządowe.
Wydatkowanie środków finansowych Funduszu następować będzie zgodnie z niżej
przedstawioną hierarchią:
 Finansowanie projektów wynikające z zawartych umów w latach ubiegłych, w tym
zobowiązań z umów zawartych na dofinansowanie projektów korzystających
ze środków europejskich.
 Wspomaganie projektów korzystających ze środków europejskich.
 Wspieranie inwestycji pozwalających na osiągnięcie standardów ochrony środowiska
oraz wypełnienie zobowiązań akcesyjnych, wynikających z przyjętych programów
i planów na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym oraz gminnym.
 Dofinansowanie pozostałych zadań ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie
z krajową i regionalną polityką ekologiczną.
8.2.7 Programy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Działania dotyczące ochrony środowiska przyrodniczego oraz zapewnienia bezpieczeństwa
ekologicznego, przewidziane do realizacji w ramach niniejszego dokumentu, mogą zostać
dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
W kontekście zadań zaproponowanych w niniejszej Strategii szczególnie istotnymi źródłami
finansowania wydaje się być program Edukacja ekologiczna. Głównym celem programu
Edukacja ekologiczna jest „podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie
postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju”.
W
ramach
tego
programu
wspierane
są
przedsięwzięcia
edukacyjne
dotyczące
m.in.: kształtowania postaw społeczeństwa z wykorzystaniem tradycyjnych mediów i Internetu,
aktywizacji społeczeństwa dla zrównoważonego rozwoju, wsparcia systemu edukacji w zakresie
ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, a także budowy, rozbudowy, remontu
i wyposażenia obiektów infrastruktury służących edukacji ekologicznej.
Strona 174
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025
9. Opis struktury zarządzania
Za wdrażanie i monitoring Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015 2025 odpowiadać będzie Prezydent Miasta Oświęcim we współpracy z:
1) Radą Miasta Oświęcim;
2) Urzędem Miasta Oświęcim;
3) Komitetem ds. Rewitalizacji;
4) Jednostkami miejskim (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Środowiskowy Dom
Samopomocy, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Dzienny Dom Pomocy w Oświęcimiu,
Zarząd Budynków Mieszkalnych w Oświęcimiu, Zarząd Szkół i Przedszkoli Miejskich,
instytucje kultury: Miejska Biblioteka Publiczna im. Łukasza Górnickiego GALERIA
KSIĄŻKI, Muzeum Zamek w Oświęcimiu, Oświęcimskie Centrum Kultury, instytucje
edukacji podległe Prezydentowi Miasta Oświęcim, spółki miejskie, Centrum Organizacji
Pozarządowych);
5) Pełnomocnikiem ds. osób niepełnosprawnych i współpracy z organizacjami
pozarządowymi;
6) Oświęcimską Rada Seniorów;
7) Młodzieżową Radą Miasta;
8) Miejską Komisją Urbanistyczno-Architektoniczną.
Zaprezentowany poniżej system zarządzania zapewni sprawne wykorzystanie GPR jako
programu pozwalającego na koordynację procesu rewitalizacji, jednocześnie zapewniając
wysoki poziom partycypacji społecznej w procesie jego wdrażania, monitorowania i ewaluacji.
Strona 175
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025
System wdrażania i monitorowania
Gminnego Programu Rewitalizacji
Opis struktury zarządzania
GPR z uwzględnieniem
Urzędu Miasta, partnerów itp.
System oceny i ewaluacji GPR
Proces upowszechniania GPR
i inicjowanie współpracy
międzysektorowej.
9.1 Opis struktury zarządzania
Realizację Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Oświęcim powierza się Prezydentowi
Miasta poprzez Urząd Miasta Oświęcim, w szczególności – Biuro Rozwoju Miasta, jako
operatora procesu rewitalizacji.
Zarządzanie GPR będzie odbywać się zatem w ramach istniejących struktur Urzędu Miasta,
przez co nie przewiduje się dodatkowych kosztów na zarządzanie programem. Ponadto
kluczowymi z punktu widzenia wdrażania projektów wskazanych w GPR będą jednostki
organizacyjne miasta takie jak: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Środowiskowy Dom
Samoopomocy, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Dzienny Dom Pomocy w Oświęcimiu, Zarząd
Budynków Mieszkalnych w Oświęcimiu, Zarząd Szkół i Przedszkoli Miejskich, Miejska Biblioteka
Publiczna – Galeria Książki, Muzeum Zamek w Oświęcimiu, Oświęcimskie Centrum Kultury,
spółki miejskie oraz Centrum Organizacji Pozarządowych.
Wszystkie projekty miejskie będą realizowane zgodnie z uchwaloną przez Radę Miasta
Oświęcim Wieloletnią Prognozą Finansową oraz poszczególnymi budżetami rocznymi. Spójność
niniejszego programu z WPF zapewnić ma efektywną realizację zaplanowanych,
zhierarchizowanych i ujętych ww. planie projektów.
W przypadku projektów planowanych do współfinansowania z funduszy Unii Europejskiej
działania będą poodejmowanie zgodnie z obowiązującą w UM Oświęcim Procedurą
Pozyskiwania Środków Pomocowych. Pracownik BRM jest zobowiązany do ciągłego zbierania
informacji o dostępnych środkach pomocowych, które mogą być wykorzystane przez
Strona 176
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025
UM i informuje o tym inne wydziały lub miejskie jednostki organizacyjne. Następnie
na podstawie dokumentów planistycznych oraz informacji od naczelników wydziałów
oraz dyrektorów miejskich jednostek organizacyjnych Prezydent Miasta podejmuje decyzję
o rozpoczęciu procedury aplikacyjnej. Opracowanie wniosku i niezbędnych załączników, jak
również terminowe złożenie dokumentacji aplikacyjnej realizowane jest w zakresie wniosków
UM przez Biuro Rozwoju Miasta (operatora procesu rewitalizacji). W przypadku miejskich
jednostek organizacyjnych ww. czynności są w gestii kierownika miejskiej jednostki
organizacyjnej. Realizacja inwestycji prowadzona jest przez właściwy wydział merytoryczny lub
miejską jednostkę organizacyjną. Wykonanie musi uwzględniać niezbędne elementy, które
określone są w procedurach, regulujących prowadzenie inwestycji. Informacje dot. budżetu,
rachunkowości i finansów są opracowywane przez Wydział Finansowy tut. Urzędu.
Za koordynację realizacji projektu pod kątem wymogów programu, w ramach którego zadanie
uzyskało dofinansowanie oraz za rozliczenie środków pomocowych odpowiedzialni będą
Naczelnicy
Wydziałów
realizujących
zadania
lub
kierownicy
miejskich
jednostek
organizacyjnych w zakresie projektów m.j.o.
Celem sprawnego zarządzania większymi zadaniami inwestycyjnymi, Prezydent Miasta może
powoływać zespoły zadaniowe, w skład których będą wchodzić przedstawiciele poszczególnych
komórek odpowiedzialnych za cząstkowe funkcje zarządzania projektem.
Ideą powołania ww. zespołów jest właściwe przygotowanie projektu od strony technicznej
i sprawne zarządzanie jego realizacją począwszy od przygotowania specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, poprzez przeprowadzenie postępowania przetargowego, realizację,
kontrolę i nadzór nad robotami, zarządzania przepływem dofinansowania, sprawozdawczość
i monitoring oraz ostateczne rozliczenie otrzymanej pomocy.
Realizacja
zadań
ujętych
w
GPR,
przedstawionych
przez
jednostki
zewnętrzne
tj. przedsiębiorców lub organizacje pozarządowe należy w całości do wnioskodawców
projektów.
Strona 177
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025
10. System monitoringu i ewaluacji
10.1 System monitoringu
System monitorowania realizacji jest procesem ciągłym, mającym na celu ukazanie
i analizowanie stanu zaawansowania wdrażania Gminnego Program Rewitalizacji Miasta
Oświęcim na lata 2015-2025. Będzie on realizowany w formie monitoringu przeprowadzanego
w całym okresie wdrażania programu, a dotyczyć będzie wszystkich zaangażowanych
podmiotów prywatnych i publicznych .
Przyjęte rozwiązanie pozwoli na realizację zadań związanych z monitoringiem w sposób zgodny
z regulacjami prawnymi, jednocześnie nie powodując znaczącego obciążenia kosztami
prowadzenia tych prac. Ważnym czynnikiem przemawiającym za przyjęciem prezentowanej
metodologii monitoringu było ograniczanie obciążenia biurokratycznego dla podmiotów
zewnętrznych względem Urzędu Miasta.
W związku z powyższym, monitoring będzie polegał na utrzymywaniu stałego kontaktu
z podmiotami realizującymi przedsięwzięcia rewitalizacyjne poprzez przeznaczony do tego celu
adres
poczty
elektronicznej.
Służyć
on
będzie
do
prowadzenia
korespondencji
z zaangażowanymi podmiotami w zakresie przesyłania do operatora informacji o postępie
realizacji poszczególnych przedsięwzięć. W cyklu rocznym, operator wyśle do wszystkich
zaangażowanych podmiotów prośbę o przesłanie takich informacji. Dane te będą zbierane
i agregowane przez operatora. Umożliwi to reagowanie na trudności związane z wdrażaniem,
jak również prezentację informacji Komitetowi Rewitalizacyjnemu w zakresie postępu
prowadzonych prac.
Tak zaplanowany monitoring pozwoli na utrzymanie systematycznego kontaktu ze wszystkim
zaangażowanymi podmiotami, jednocześnie pozwalając na właściwe przygotowanie ewaluacji.
10.2 Ewaluacja
Ewaluacja okresowa GPR będzie realizowana w cyklach trzyletnich. Obejmować będzie całość
działań zaplanowanych do realizacji w ramach GPR, w tym pośrednią ocenę osiągniecia
wskaźników przypisanych poszczególnym celom. Poniżej zaprezentowano strukturę uprawnień
i odpowiedzialności w ramach ewaluacji.
Strona 178
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025
Tabela 48 Ewaluacja – organizacja procesu
Stanowisko
Uprawnienie
Odpowiedzialność
Prezydent Miasta
Wskazanie terminów
i sposobów wykonania zadań,
zatwierdzenie raportu
z ewaluacji okresowej
Za zrealizowanie zadań przewidzianych
na dany rok budżetowy, terminowe
przekazanie raportu z ewaluacji
okresowej Komitetowi
Rewitalizacyjnemu i Radzie Miasta
Komitet Rewitalizacyjny
Opiniowanie raportu z ewaluacji
okresowej
Formułowanie zaleceń i opinii
dotyczących wdrażania GPR
Sprawdzenie raportu
Rzetelność raportu, terminowe
przekazanie raportu
do zatwierdzenia Prezydentowi i do
opiniowania Komitetowi
Rewitalizacyjnemu,
Naczelnik Biura Rozwoju Miasta
Pracownik Biura Rozwoju Miasta
Naczelnik wydziału merytorycznego lub
kierownik jednostki organizacyjnej
Podmioty prywatne i publicznie (inne
niż jednostki miejskie)
1. Sprawdzenie poprawności
wypełnienia kart, sporządzenie raportu
zbiorczego z realizacji zadań ujętych w
GPR
2. Przeprowadzenie ankietyzacji
podmiotów prywatnych
i publicznych (innych niż jednostki
miejskie) zaangażowanych we
wdrażanie GPR
Realizacja zadań ujętych w GPR,
sporządzenie sprawozdania z realizacji
tych zadań i przygotowanie ankiety
ewaluacyjnej
Realizacja zadań ujętych w GPR,
wypełnienie ankiet dostarczonych
przez Pracownik Biura Rozwoju Miasta
Skompletowanie kart zadań,
skompletowanie ankiet, przygotowanie
raportu zbiorczego na podstawie
informacji zawartych w kartach zadań,
weryfikacja wskaźników realizacji GPR
Efektywne (sprawne
i skuteczne) wykonanie zadań,
terminowe przekazanie kart zadań
i ankiety do Biura Rozwoju Miasta
Efektywne (sprawne
i skuteczne) wykonanie zadań,
terminowe przekazanie ankiet do Biura
Rozwoju Miasta
W ramach ewaluacji okresowej przeprowadzane będą następujące czynności:
1. Naczelnik
wydziału
merytorycznego
lub
kierownik
jednostki
organizacyjnej,
odpowiedzialny za realizację danego zadania zapisanego w GPR, sporządza
sprawozdanie z realizacji w formie karty zadań i ankiety ewaluacyjnej tego zadania,
uwzględniające w szczególności poziom osiągnięcia zakładanych wskaźników realizacji
przedsięwzięcia oraz jego oddziaływanie na mieszkańców obszaru rewitalizacji.
2. Wypełnioną kartę zadania i ankietę ewaluacyjną za ubiegły rok naczelnik wydziału
merytorycznego lub kierownik jednostki organizacyjnej przekazuje do Biura Rozwoju
Miasta do dnia 31 maja w cyklu trzyletnim.
3. Pracownik Biura Rozwoju Miasta przeprowadza badanie przy pomocy ankiety
ewaluacyjnej wśród podmiotów prywatnych i publicznych (innych niż jednostki
miejskie). Badanie służy ocenie poziomu osiągniecia zakładanych wskaźników realizacji
przedsięwzięcia oraz jego oddziaływanie na mieszkańców obszaru rewitalizacji.
Strona 179
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025
4. Pracownik Biura Rozwoju Miasta sprawdza wypełnione karty zadań i ankiety
ewaluacyjne pod względem kompletności informacji i w przypadku stwierdzenia
uchybień, odsyła ją do właściwego naczelnika wydziału lub kierownika jednostki
organizacyjnej w celu naniesienia poprawek. Poprawnie wypełnione ankiety
ewaluacyjne zostają skompletowane i poddane analizie.
5. Pracownik Biura Rozwoju Miasta na podstawie informacji zawartych w kartach zadań
i ankietach ewaluacyjnych przygotowuje zbiorczy raport, który do dnia 30 czerwca
w cyklu trzyletnim przekazuje za pośrednictwem Naczelnika Biura Rozwoju Miasta
Prezydentowi.
6. Prezydent Miasta zatwierdza raport i przekazuje go Komitetowi Rewitalizacyjnemu
do dnia 31 lipca w cyklu trzyletnim. Raport będzie stanowił podstawę sformułowania
zaleceń na kolejne lata wdrażania GPR.
7. Komitet Rewitalizacyjny opiniuje raport i przekazuje swoje uwagi i zalecenie
Prezydentowi Miasta do 30 września.
8. Prezydent Miasta po uzyskaniu opinii Komitetu Rewitalizacyjnego przekazuje
go niezwłocznie Radzie Miejskiej.
10.3 Harmonogram realizacji
W poniższej tabeli zaprezentowano ramowy harmonogram realizacji Gminnego Programu
Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015 – 2025. Termin realizacji poszczególnych działań
zostały zaprezentowane w rozdziale 6.2 Przedsięwzięcia rewitalizacyjne.
Tabela 48 Ramowy harmonogram realizacji GPR
Wyszczególnienie
Okres realizacji
Uchwalenie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Oświęcim
na lata 2015 – 2025
2016 r.
Powołanie i rozpoczęcie prac przez Komitet Rewitalizacyjny (w
ciągu 3 miesięcy od uchwalenia GPR)
2017 r.
Wprowadzenie zaplanowanych inwestycji do Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Oświęcimia
Posiedzenia Komitetu Rewitalizacyjnego
Niezwłocznie po uchwaleniu GPR Miasta
Oświęcimia na lata 2015 - 2025
Od 2017 do 2025
(przynajmniej jedno posiedzenie w ciągu
roku)
Realizacja przedsięwzięć zaplanowanych w ramach GPR
Od 2016 do 2025
Monitoring
Od 2016 r. do 2025 r.
Strona 180
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025
Wyszczególnienie
Okres realizacji
(realizowany systematycznie w okresie
wdrażania GPR)
Ewaluacja okresowa
Od 2016 r. do 2025 r.
(realizowany w okresach trzyletnich)
Komunikacja społeczna GPR
Od 2016 r. do 2025 r.
10.4 Koszty zarządzania
Funkcję operatora procesu rewitalizacji będzie pełnił Urząd Miasta Oświęcim. Całość procesu
wdrażania, monitoringu i ewaluacji będzie realizowana przez pracowników Urzędu Miasta
w ramach obowiązków służbowych, w związku z tym nie przewiduje się ponoszenia
dodatkowych kosztów w związku z obsługą procesu. Komitet Rewitalizacyjny powołany przez
Prezydenta Miasta Oświęcim, jako ciało doradcze, funkcjonować będzie w oparciu
o przedstawicieli Urzędu Miasta i miejskich jednostek organizacyjnych, jak również wyłonionych
przedstawicieli podmiotów publicznych i prywatnych. Praca w ramach Komitetu
Rewitalizacyjnego będzie miała charakter społeczny, nieodpłatny.
10.4 Wskaźniki realizacji
Podstawowym narzędziem do śledzenia postępu realizacji GPR są wskaźniki monitorowania.
Dostarczają one informacji dotyczących wskaźników rezultatu, a więc efektów realizacji
przedsięwzięć wyszczególnionych w dokumencie. Podkreślić należy, iż wybór wskaźników
skupiony jest na ocenie osiągnięcia celów GPR, a nie produktów poszczególnych projektów.
Wynika to z postrzegania interwencji w ramach rewitalizacji, jako procesu całościowego, który
nie jest prostą sumą realizowanych projektów, a ma na celu osiągnięcie zmiany we wskazanych
obszarach poddanych rewitalizacji.
Wybór wskaźników skupił się przede wszystkim na zapewnienie adekwatnych mierników
poszczególnych celów strategicznych. W związku z tym wskazać należy:

Zmniejszenie liczby osób i rodzin zamieszkujących na obszarze rewitalizacji,
korzystających ze świadczeń opieki społecznej oferowanych przez MOPS – wskaźnik
mierzy kluczową dla GPR zmianę w obszarze poprawy sytuacji mieszkańców miasta,
których sytuacja życiowa i materialna zmusza do korzystania z systemu pomocy
Strona 181
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025
społecznej. Zakłada się, iż zaplanowana interwencja pozwoli na poprawę jakości ich
życia, zwiększy skuteczność funkcjonowania na rynku pracy itp.

Zwiększenie liczby uczestników imprez i wydarzeń kulturalnych na obszarze rewitalizacji
– zgodnie z polityką rozwoju regionalnego jednym z kluczowych elementów rewitalizacji
w Oświęcimiu jest rozwój przemysłów czasu wolnego. Zaproponowany wskaźnik
pozwoli na ocenę efektywności podjętych działań w tym obszarze, pokazując przede
wszystkim zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta w szerszym, niż dzisiaj
przypisywany, kontekście.

Wskaźnik aktywności gospodarczej – zakłada się, iż podjęte działania rewitalizacyjne
przyczynią się do zwiększenia aktywności gospodarczej mieszkańców. Dzięki temu
zyskają oni nowe miejsca pracy, wpłynie to na poprawę jakości ich życia. Wskaźnik ten
traktowany jest również jako ważny wyznacznik rozwoju przemysłów czasu wolnego
w mieście. Będzie on dotyczyć wyłącznie obszaru rewitalizacji.

Zmniejszenie liczby osób bezrobotnych w wieku do 23 r.ż. na obszarze rewitalizacji
– jednym z ważnych, zidentyfikowanych problemów w obszarze rewitalizacji jest trudna
sytuacja na rynku pracy osób młodych. Ponieważ z punktu widzenia skutecznego
funkcjonowania na rynku pracy szczególnie ważny jest początek kariery zawodowej,
w ramach GPR zaplanowano szereg działań mających poprawić sytuację zawodową
osób młodych (aktywizacja, edukacja itp.). Wskaźnik pozwoli na ocenę skuteczności tej
interwencji.

Zwiększenie wielkości przestrzeni uporządkowanych terenów zielonych na obszarze
rewitalizacji dostosowanych do korzystania przez mieszkańców – Oświęcim posiada
na swoim obszarze szereg terenów zielonych. Są one jednak w znacznym stopniu
niezagospodarowane lub ich stan uniemożliwia właściwe z nich korzystania. Działania
w tym obszarze będą miały nie tylko wpływ na podnoszenia jakości życia i atrakacyjności
osiedleńczej obszaru rewitalizacji, ale również wpłynie na możliwość rozwoju
przemysłów czasu wolnego.

Liczba pasażerów przewożonych taborem spełniającym normę EURO 6 na liniach
przejeżdżających przez obszar rewitalizacji – zaproponowany wskaźnik wynika z jednego
z kluczowych problemów miasta, jakim jest stan środowiska naturalnego dotyczy
to całości obszaru rewitalizacji. Miasto jako całość zostało uznane jako obszar o wysokim
Strona 182
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025
narażeniu mieszkańców na zanieczyszczenia w powietrzu (Raport o stanie środowiska
w województwie małopolskim w roku 2014”, WIOŚ w Krakowie). Jednym z kluczowych
czynników wpływających na jakość życia mieszkańców jest ruch drogowy, jego
ograniczenie w obszarze rewitalizacji i zastąpienie ekologicznym transportem
zbiorowym, będzie ważnym miernikiem poprawy sytuacji w zakresie emisji
zanieczyszczeń do atmosfery w mieście.
Poniżej zestawiono wskaźniki monitoringu realizacji GPR.
Tabela 49 Wskaźniki monitoringu
Cel
Wskaźnik
Wartość
wskaźnika
Źródło danych
Wartość docelowa
wskaźnika
CEL STRATEGICZNY 1. WZMOCNIENIE KAPITAŁU LUDZKIEGO I SPOŁECZNEGO NA OBSZARZE REWITALIZACJI
Zmniejszenie liczby osób i rodzin zamieszkujących
na obszarze rewitalizacji, korzystających ze
świadczeń opieki społecznej oferowanych przez
MOPS
7%
Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Oświęcimiu
6%
61 700 os.
Urząd Miasta
Oświęcim
65 000
(Zasięg korzystania z pomocy społecznej to udział osób w
gospodarstwach domowych korzystających z pomocy
społecznej w ludności ogółem)
Zwiększenie liczby uczestników imprez i wydarzeń
kulturalnych na obszarze rewitalizacji
CEL STRATEGICZNY 2.
TWORZENIE TRWAŁYCH WARUNKÓW DO ROZWOJU GOSPODARCZEGO OBSZARU REWITALIZACJI, W TYM W OPARCIU O PRZEMYSŁY
CZASU WOLNEGO
Wskaźnik aktywności gospodarczej
(zarejestrowana działalność gospodarcza
w stosunku do liczby ludności)
11,8%
Urząd Miasta
Oświęcim
13%
Zmniejszenie liczby osób bezrobotnych w wieku do
23 r.ż. na obszarze rewitalizacji
5,8%
Powiatowy Urząd
Pracy w Oświęcimiu
5%
CEL STRATEGICZNY 3.
ODZYSKANIE PIERWOTNEJ FUNKCJONALNOŚCI INFRASTRUKTURY I PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W OBSZARZE REWITALIZACJI W CELU POPRAWY JAKOŚCI ŻYCIA
MIESZKAŃCÓW
Zwiększenie wielkości przestrzeni
uporządkowanych terenów zielonych na obszarze
rewitalizacji dostosowanych do korzystania przez
mieszkańców
Liczba pasażerów przewożonych taborem
spełniającym normę EURO 6 na liniach
przejeżdżających przez obszar rewitalizacji
3,8%
Urząd Miasta
Oświęcim
4,2%
0
Miejski Zakład
Komunikacji
sp. z o.o.
400 000
Strona 183
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025
11. Uspołecznienie dokumentu i proces partycypacji społecznej
11.1 Uspołecznienie opracowania GPR
W związku z pracami nad Gminnym Programem Rewitalizacji w ramach partycypacji społecznej
Urząd Miasta Oświęcim organizował konsultacje społeczne na każdym etapie tworzenia
dokumentu.
W celu zainteresowania możliwie dużej liczby mieszkańców miasto przeprowadziło szeroko
zakrojoną akcję informacyjną. Do wszystkich Rad Osiedli, organizacji pozarządowych, parafii,
wspólnot oraz spółdzielni mieszkaniowych wysyłano pisma z prośbą o wsparcie działań
związanych
z
konsultacjami
i
rozpropagowanie
informacji
wśród
mieszkańców
i zainteresowanych podmiotów. W lokalnych portalach i mediach internetowych (np. Wieści
z Ratusza), lokalnym radiu internetowym Radio Oświęcim, na portalu społecznościowym
Facebook oraz w lokalnej prasie (np. Głos Ziemi Oświęcimskiej) umieszczona została informacja
na temat organizowanych konsultacji. Na słupach informacyjnych w różnych częściach miasta
rozmieszczone zostały plakaty, a na stronie internetowej Urzędu Miasta umieszczony został
banner informacyjny pod którym na bieżąco pojawiają się wszelkie wiadomości dotyczące
procesu rewitalizacji i opracowywania GPR. Ponadto otwarta debata mieszkańców
zorganizowana w ramach jednego z procesów konsultacyjnych była na żywo transmitowana
przez lokalne radio internetowe Radio Oświęcim. Następnie po tym wydarzeniu dziennikarze
radia w kilku serwisach wiadomości omawiali efekty debaty. Prezydent Miasta również poprzez
audycję radiową informował mieszkańców o procesie rewitalizacji i etapach opracowywania
Gminnego Programu Rewitalizacji.
W ramach włączenia mieszkańców miasta w proces rewitalizacji przeprowadzono konsultacje
społeczne:
1. w sprawie obszaru rewitalizacji Miasta Oświęcim, w terminie od 15.10.2015r.
do 05.11.2015 r.;
2. w sprawie nowego obszaru rewitalizacji Miasta Oświęcim, w terminie 01.12.2015r.
do 30.12.2015 r.;
3. w sprawie projektu uchwały ws. wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru
rewitalizacji, w terminie od 18.01.2016 r. do 09.02.2016 r.
Strona 184
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025
Celem pierwszej tury konsultacji było poznanie opinii mieszkańców Oświęcimia na temat
planowanego do wyznaczenia obszaru rewitalizacji. Łącznie 64,06% respondentów biorących
udział w badaniu zdefiniowało wyznaczone obszary jako poprawne i spełniające ich oczekiwania
oraz wyraźnie zidentyfikowało istniejące zjawiska i procesy problemowe. Ponadto efektem ww.
konsultacji było wyznaczenie kolejnego, czwartego podobszaru rewitalizacji – Tereny
pokolejowe oraz przeprowadzenie badania wśród mieszkańców, które potwierdziłoby
zasadność wyłonienia tego podobszaru w poprzednich konsultacjach społecznych. Zgodnie
z wynikami badania aż 85,71% respondentów oceniło, iż wytyczony, nowy podobszar jest
poprawny i identyfikuje najważniejsze zjawiska i procesy problemowe znajdujące się na tym
terenie. Opinie i uwagi w trakcie ww. konsultacji polegały na zbieraniu uwag ustnych
lub papierowych w wyznaczonym punkcie konsultacyjnym, zbieranie uwag elektronicznych
wysyłanych na wskazany adres mailowy oraz wypełnienie ankiety elektronicznej, która była
dostępna na stronie internetowej Urzędu Miasta.
Przedmiotem trzeciej tury konsultacji było pozyskanie podczas konsultacji i otwartej debaty
opinii oraz stanowisk mieszkańców i interesariuszy na temat projektu uchwały ws. wyznaczenia
obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Ponadto w czasie otwartego spotkania, które
odbyło się w lutym 2016 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej – Galerii Książki, przedstawiono
diagnozę obszaru stanowiącą podstawę do jego wyznaczenia oraz omówiono dotychczasowe
i przyszłe działania, które będą podejmowane przez Urząd Miasta w zakresie opracowania
docelowego GPR.
Dodatkowo, obok opisanych wyżej przeprowadzonych konsultacji społecznych, Urząd Miasta
na bieżąco udziela wszelkich informacji dotyczących procesu rewitalizacji i opracowywania GPR.
Mieszkańcy i interesariusze mogą zgłaszać swoje zapytania lub opinie do Biura Rozwoju Miasta
tut. Urzędu Miasta nie tylko w czasie prowadzonych konsultacji.
11.2 Uspołecznienie wdrażania GPR
Podstawowym celem działań związanych z uspołecznieniem Gminnego Programu Rewitalizacji
Miasta Oświęcim na lata 2015 – 2025 jest dotarcie do jak najszerszej grupy beneficjentów
i interesariuszy. Proces partycypacji społeczności lokalnej w realizacji GPR odbywać się będzie:
1. Pośrednio – poprzez informowanie przy wykorzystaniu strony internetowej miasta,
w publikacjach i broszurach promocyjnych i informacyjnych, lokalnej prasie;
Strona 185
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025
2. Bezpośrednio
– podczas spotkań z mieszkańcami, przedstawicielami lokalnych
środowisk, organizacjami pozarządowymi.
Interesariuszami, w stosunku do których prowadzona będzie polityka komunikacji i informacji
będą: mieszkańcy miasta, mieszkańcy obszaru rewitalizacji (w tym także poszczególne grupy
społeczne, takie jak młodzież, seniorzy, osoby niepełnosprawne itp.), lokalni przedsiębiorcy,
organizacje pozarządowe, związki wyznaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie
mieszkaniowe.
W ramach rozpowszechniania informacji o Gminnym Programie Rewitalizacji podejmowane
będą w szczególności takie działania jak:

umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta – Gminnego Programu
Rewitalizacji Miasta Oświęcim;

publikowanie informacji na stronie internetowej Urzędu o nowo realizowanych
zadaniach w ramach GPR;

współpraca z prasą lokalną mająca na celu informowanie opinii publicznej o przebiegu
realizacji i wnioskach z monitorowania GPR.
Wykorzystanie i wspieranie rozwoju współpracy pomiędzy sektorem publicznym, prywatnym
i organizacjami pozarządowymi poprzez:

przygotowywanie informacji bieżących z przebiegu wdrażania Gminnego Programu
Rewitalizacji;

opracowanie i realizacja ankiety internetowej skierowanej do mieszkańców i innych
interesariuszy dotyczącej oceny Gminnego Programu Rewitalizacji.

powołanie Komitetu Rewitalizacji (w terminie do 3 miesięcy od uchwalenia Gminnego
Programu Rewitalizacji).
12. Określenie niezbędnych zmian w uchwałach
12.1 Określenie niezbędnych zmian w uchwałach, o których mowa w art. 21. Ust. 1
ustawy z dnia 21 czerwca 2001 o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym
zasobie gminnym i o zmianie Kodeksu Cywilnego
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015 – 2025 wymusza zmianę
w uchwale nr XLIV/835/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie
Strona 186
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025
Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Oświęcim na lata
2014-2018.
Zmiany w ww. uchwale dotyczyć będą:
1. Wysokości wydatków w kolejnych latach, z uwzględnieniem kosztów remontów oraz
kosztów modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
gminy.
2. Wydatków inwestycyjnych.
12.2 Komitet ds. Rewitalizacji - określenie zmian w uchwale, o której mowa w art. 7
ust. 3
Komitet ds. Rewitalizacji, to ciało doradczo-opiniotwórcze, przewidziane w Ustawie z dnia
9 października 2015 roku o rewitalizacji, jako podmiot wspierający Prezydenta w podejmowaniu
decyzji i wydawaniu opinii o działaniach rewitalizacyjnych. Komitet ds. Rewitalizacji zostanie
powołany przez Prezydenta Miasta Oświęcimia w terminie do 3 miesięcy od daty wejścia
w życie Uchwały Rady Miasta Oświęcim o przyjęciu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta
Oświęcim na lata 2015 – 2020 w drodze zarządzenia. Jego zadania zostaną określone
w odrębnej Uchwale Rady Miasta. Jednakże na etapie tworzenia dokumentu GPR Komitet
ds. Rewitalizacji został uwzględniony w strukturze Zarządzania i Monitoringu, co wprost wynika
z wyżej przywołanej Ustawy.
W zakresie kluczowych elementów regulujących jego funkcjonowanie wskazać można:
1. Maksymalna i minimalna liczba członków Komitetu Rewitalizacji zostanie określona
w uchwale o której mowa w art. 7 ust. 3 ustawy o rewitalizacji, w pkt. 5;
2. Informacja o naborze członków do Komitetu ogłoszona zostanie w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Miasta Oświęcim oraz na stronie internetowej Urzędu
www.um.oswiecim.pl;
3. Zarządzenie powołujące członków Komitetu;
4. Kadencja Komitetu będzie trwać od powołania do zakończenia procesu rewitalizacji
tj. 31 grudnia 2025 r.;
5. Posiedzenia Komitetu z udziałem Prezydenta Miasta Oświęcim odbywają się według
potrzeb, nie rzadziej niż raz w roku;
6. Uczestnictwo w Komitecie ma charakter społeczny.
Strona 187
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025
7. Obsługę Komitetu zapewnia komórka Urzędu wskazana Zarządzeniem Prezydenta
Miasta Oświęcim;
8. Komitet zajmuje stanowisko w sprawach w formie opinii, która jest formułowana
w drodze konsensusu.
13. Zmiany w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego
13.1. Specjalna Strefa Rewitalizacji
W Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015 – 2025 nie przewiduje się
ustanowienia Specjalnego Strefy Rewitalizacji, o której mowa w art. 25 Ustawy o rewitalizacji
z dnia 9 października 2015 roku.
13.2 Zmiany w dokumentach planowania i zagospodarowania przestrzennego
13.2.1 Niezbędne zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015 – 2025 nie przewiduje
wprowadzenia zmian w obecnym dokumencie Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Oświęcim (aktualizacja 2016 r.).
13.2.2 Niezbędne zmiany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
Na obszarze rewitalizacji obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
przyjęte następującymi uchwałami:
1. Uchwała Nr XXXIV/644/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie
przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr X/138/11 Rady Miasta
Oświęcim z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla całego obszaru miasta Oświęcimia w granicach
administracyjnych z wyłączeniem obszaru w rejonie ulic Zatorskiej, Zaborskiej, Batorego
i Królowej Jadwigi a także obszarów, dla których znajdują się w opracowaniu
oraz obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego;
Strona 188
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025
2. Uchwała Nr XLVI/441/01 Rady Miasta Oświęcim z dnia 4 lipca 2001 r. w sprawie
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego
terenu
położonego
w Oświęcimiu w rejonie ulic: Olszewskiego, Chemików i Tysiąclecia;
3. Uchwała Nr LV/564/06 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie:
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ograniczonego
ulicami: Olszewskiego, Chemików i Tysiąclecia w Oświęcimiu w części obejmującej teren
Stacji Paliw PKN ORLEN;
4. Uchwała Nr LXIV/646/06 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla projektowanej
Obwodnicy miasta Oświęcimia na odcinku od rzeki Wisły w kierunku południowym
do ulicy Fabrycznej;
5. Uchwała Nr XXXIX/410/08 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie:
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
położonego w Oświęcimiu pomiędzy ul. Wiklinową a ul. Dąbrowskiego;
6. Uchwała Nr XVIII/161/07 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 października 2007 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
Śródmieścia Starego Miasta w Oświęcimiu;
7. Uchwała Nr LXXIV/812/10 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 września 2010 r. w sprawie
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Śródmieścia
Starego Miasta w Oświęcimiu;
8. Uchwała Nr IX/116/03 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego
terenu
„ZWORNIK”
w Oświęcimiu;
9. Uchwała Nr LI/971/14 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie
przyjęcia oraz ogłoszenia teksu jednolitego uchwały Nr X/133/03 Rady Miasta Oświęcim
z dnia 13 sierpnia 2003r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Oświęcim dla terenu położonego w Oświęcimiu, w zasięgu ulic
Wysokie Brzegi, Żwirki i Wigury, Chopina oraz ograniczonego brzegiem istniejącej
skarpy;
10. Uchwała Nr LII/507/01 Rady Miasta Oświęcim z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcim dla obszaru
Strona 189
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025
położonego w Oświęcimiu, ograniczonego ulicami: Bulwary, Zamkowa i Górnickiego
oraz istniejącym obwałowaniem rzeki Soły;
11. Uchwała Nr IV/31/03 Rady Miasta Oświęcim z dnia 22 stycznia 2003 r. w sprawie
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Oświęcim dla obszaru położonego w Oświęcimiu, ograniczonego ulicami:
12. St. Konarskiego, Powstańców Śląskich, Młyńską, B. Prusa, Dworcową, Garbarską oraz
Legionów;
13. Uchwała Nr XLIX/389/97 Rady Miejskiej w Oświęcimiu z dnia 29.10.1997 r. w sprawie
zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcimia
dla terenu w rejonie dworca PKP, ograniczonego ulicami: Powstańców Śląskich,
Wyzwolenia, Więźniów Oświęcimia, Krzywą, Prusa i Młyńską;
14. Uchwała Nr LIV/553/09 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie:
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcimia
dla terenu w rejonie dworca PKP, ograniczonego ulicami: Powstańców Śląskich,
Wyzwolenia, Więźniów Oświęcimia, Krzywą, Prusa i Młyńską w rejonie ul. Cynkowej i ul.
Krzywej, w części obejmującej jednostkę 06Dw1/2 oraz jednostkę 7KS;
15. Uchwała Nr XLIII/800/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 października 2013 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcim dla terenu
w rejonie ul. Kamieniec;
16. Uchwała Nr X/157/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcim dla
terenu położonego w Oświęcimiu przy ul. Gajowej;
17. Uchwała Nr XV/243/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
położonego w Oświęcimiu, obejmującego teren Pomnika Zagłady, na którego obszarze
położony jest Pomnik Męczeństwa w Oświęcimiu wraz z jego strefą ochronną, ustaloną
Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 maja 1999
roku.
W związku z pracami nad Programem Rewitalizacji, na etapie tworzenia dokumentacji
technicznych projektów rewitalizacyjnych przygotowywanych przez miasto wszczęte zostały
Strona 190
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025
procedury zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w przypadkach, gdy
stwierdzona została taka konieczność:
1. Dla terenu położonego w rejonie ul. Kamieniec obowiązywał MPZP uchwalony uchwałą
Nr X/138/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla całego obszaru miasta
Oświęcimia w granicach administracyjnych z wyłączeniem obszaru w rejonie ulic
Zatorskiej, Zaborskiej, Batorego i Królowej Jadwigi, a także obszarów, dla których
znajdują się w opracowaniu oraz obowiązują miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego. Dokument ten wyznaczał dokładną lokalizację mostu pieszego
będącego jednym z projektów rewitalizacyjnych. Po dokładnej analizie lokalnych
uwarunkowań, a także uzyskaniu opinii odpowiednich instytucji stwierdzona została
konieczność zmiany usytuowania kładki. W dniu 30 października 2013 r. Rada Miasta
Oświęcim podjęła uchwałę nr XLIII/800/13 w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcim dla terenu w rejonie ul. Kamieniec.
Nowy dokument umożliwia realizację projektu pn. „Budowa mostu dla pieszych na rzece
Sole w Oświęcimiu wraz z infrastrukturą” w optymalnym miejscu. Powyższa zmiana
MPZP podyktowana była ponadto koniecznością dostosowania zapisów planistycznych
dla
potrzeb
projektu
rewitalizacyjnego
„Oświęcimska
Przestrzeń
Spotkań
– zagospodarowanie terenu Parku Pojednania Narodów w Oświęcimiu”. Zmiany
dotyczyły m.in. wprowadzenia funkcji usługowej oraz miejsc postojowych.
2. Na obszarze Starego Miasta w Oświęcimiu, w tym w rejonie ul. Bulwary i ul. Parkowej
obowiązuje obecnie MPZP przyjęty uchwałą nr XVIII/161/07 Rady Miasta Oświęcim
z dnia 24 października 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu Śródmieścia Starego Miasta w Oświęcimiu. Wykonane
analizy zapisów planistycznych i zakresów planowanych projektów rewitalizacyjnych
wykazały
konieczność
dokonania
zmian
dokumentów
planistycznych.
Były one niezbędne, aby możliwe stało się zrealizowanie następujących przedsięwzięć:
„Oświęcimska Przestrzeń Spotkań – zagospodarowanie przestrzeni w rejonie Starego
Miasta pomiędzy ul. Berka Joselewicza a ul. Bulwary”, „Budowa parku miejskiego
na terenie Bulwarów w Oświęcimiu realizowana w ramach zadania pn. „Oświęcimska
Przestrzeń Spotkań” oraz „Centrum Historii i Kultury Romów jako element procesu
Strona 191
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025
rewitalizacji obszaru Starego Miasta w Oświęcimiu”. W przypadku dwóch ostatnich
projektów
zmiany
uniemożliwiających
dotyczyły
zastosowanie
niewielkich
korekt
konkretnych
szczegółowych
rozwiązań.
zapisów
Zagospodarowanie
przestrzeni w rejonie Starego Miasta pomiędzy ul. Berka Joselewicza a ul. Bulwary
wymagało nowych zapisów planistycznych na obszarze ponad 1 ha. Konieczne było
zachowanie funkcji parkingowej przy jednoczesnym zagospodarowaniu terenu
na potrzeby rekreacyjne. Aby teren mógł stać się miejskim placem z małą architekturą
i zielenią niezbędne było dopuszczenie realizacji miejsc postojowych w postaci parkingu
podziemnego. W dniu 28 sierpnia 2013 r. Rada Miasta Oświęcim podjęła uchwałę
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu Śródmieścia Starego Miasta w Oświęcimiu. Prace nad
dokumentem zostaną zakończone w 2016 r.
W przypadku pozostałych projektów rewitalizacyjnych na obecnym etapie nie stwierdzono
konieczności
zmiany
miejscowych
planów
zagospodarowania
przestrzennego.
Jeśli
na późniejszym etapie ustalona zostanie taka konieczność wszczęte zostaną odpowiednie
procedury.
Strona 192
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025
14. Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko
Kwestie oddziaływania na środowisko dla dokumentów strategicznych regulowane
są w następujących ustawach:
1. Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227z poźn. zm.);
2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz.
1220, z późn. zm.) ustawa ta dodatkowo uszczegóławia przepisy odnośnie obszarów
podlegających ochronie, w szczególności obszarów Natura 2000.
Gminny Program Rewitalizacji na lata 2015-2025 ma na celu przede wszystkim określić warunki
realizacji zadań kluczowych z punktu widzenia lokalnej społeczności i samorządu,
w zidentyfikowanych podobszarach rewitalizowanych oraz stworzyć wytyczne i ramy
dla osiągnięcia celów o charakterze społecznym, gospodarczym, środowiskowym,
przestrzenno-funkcjonalnym oraz technicznym. W perspektywie długofalowej GPR ma na celu
poprawę warunków ekonomiczno-społecznych, przestrzennych, środowiskowych itp.
Na podstawie wstępnej analizy możliwych oddziaływań przewidzianych w dokumencie zadań,
stwierdzono, że w większości przypadków oddziaływania te nie będą znaczące. Ponadto
niektóre z planowanych do realizacji zadań będą miały pozytywny wpływ na stan i jakość
środowiska.
Projekt dokumentu „Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcin na lata 2015-2025” został
zakwalifikowanym do dokumentów o których mowa w art. 47 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. W związku
z powyższym można oczekiwać, że GPR nie będzie wymagał przeprowadzenia strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko.
Ponadto należy stwierdzić, że realizacja założeń GPR nie będzie powodować znaczącego
oddziaływania na obszary Natura 2000, gdyż planowane zadania nie będą realizowane
w granicach obszaru Natura 2000. Powyższe wyjaśnienia utwierdzają w przekonaniu,
że założenia GPR nie będą negatywnie oddziaływać na środowisko jako całość, ani też
na obszary podlegające ochronie, w tym na obszary Natura 2000.
Strona 193
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025
Jednakże w przypadku stwierdzenia konieczności przeprowadzenia szczegółowej analizy
oddziaływania na środowisko Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 20152025, zostanie ona wykonana, przed uchwaleniem przez Radę Miasta Oświęcimia, na etapie
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w trybie ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 Nr 199, poz. 1227 ze zm.).
W takim przypadku organ odpowiedzialny za opracowanie GRP jest zobowiązany do wykonania
i przedstawienia organom opiniującym prognozę oddziaływania na środowisko sporządzoną
zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 Nr 199, poz. 1227 ze zm.).
W myśl ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko prognoza oddziaływania
na środowisko stanowi podstawowy dokument, niezbędny do przeprowadzenia postępowania
w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji polityki, strategii,
planu lub programu. Prognoza ma na celu identyfikację przewidywanych ewentualnych
skutków wpływu ustaleń GPR na środowisko, ocenę zaproponowanych w nim rozwiązań
funkcjonalno – przestrzennych, a także ich zgodność z przepisami prawa z zakresu ochrony
środowiska.
Strona 194
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025
15. Podsumowanie
Interwencja zaplanowana w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Oświęcimia
na lata 2015 – 2025 cechuje kompleksowy i zróżnicowany charakter. Szerokie uspołecznienie
procesu identyfikacji obszaru zdegradowanego, jego wyboru jako rewitalizowanego, a przede
wszystkim nabór projektów, planowanych do realizacji w ramach GPR, spowodowało,
iż planowane wsparcie rozwoju poszczególnych podobszarów jest odzwierciedleniem potrzeb
mieszkańców, organizacji pozarządowych, ale również identyfikuje plany rozwoju sektora
publicznego oraz przedsiębiorstw. Implikuje to kształt wizji dla całego miasta i poszczególnych
podobszarów. Przede wszystkim zakłada się osiągnięcie zmiany w trzech głównych obszarach:
1. Szeroko rozumianej jakości życia – zaplanowane oddziaływanie w tym obszarze
obejmuje zarówno przedsięwzięcia skupione na poprawie warunków bytowych,
jak i bezpieczeństwa, przestrzeni publicznej, tworzenia warunków do rozwoju
gospodarczego, wspierania aktywizacji i samoorganizacji mieszkańców.
2. Rozwiązaniu problemów społecznych – w związku z obserwowanymi tendencjami
demograficznymi i innymi zjawiskami społecznymi identyfikuje się ważne problemy
w tym obszarze o różnym natężeniu. W perspektywie kolejnych lat polepszeniu ulec ma
przede wszystkim sytuacja osób wykluczonych z rynku pracy i wymagających wsparcia
ze strony publicznego systemu pomocy społecznej. Ważnym elementem wsparcia jest
również poprawienie się jakości życia osób starszych, których w mieście systematycznie
przybywa.
3. Rozwoju przemysłów czasu wolnego – projekt Oświęcimska Przestrzeń Spotkań będzie
miał wpływ na całość miasta, jednocześnie skupiając się w podobszarach: Chemików,
Stare Miasto i Kamieniec-Pileckiego. Znaczenie tego przedsięwzięcia może być
rozpatrywane na kilku poziomach. Z punktu widzenia rewitalizacji kluczowe będzie
stworzenie warunków do rozwoju gospodarczego opartego na wykorzystaniu
potencjału, jakim jest 1,7 mln turystów odwiedzających Państwowe Muzeum
Auschwitz-Birkenau.
Jednocześnie
projekt
ten
należy
rozpatrywać
również
w kategoriach:
a. przestrzennych – utworzy funkcjonalne połączenie między PMAB a pozostałą
częścią miasta,
Strona 195
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025
b. wizerunkowych - wpłynie na budowę nowego wizerunku obszaru rewitalizacji i
całego miasta, w chwili obecnej postrzeganego jednostronnie jako miejsce
lokalizacji Niemieckiego Nazistowskiego Obozu Koncentracyjnego i Zagłady,
c. społecznych – tworzy nową przestrzeń publiczną, która bezpośrednio wpłynie
na jakość życia w mieście, szczególnie mieszkańców podobszarów: Chemików,
Stare Miasto i Kamieniec-Pileckiego
d. gospodarczych – rozwój przemysłów czasu wolnego zdywersyfikuje lokalną
gospodarkę, jednocześnie otwierając się na rozwój firm z branży turystycznej
i okołoturystycznej.
Osiągniecie tak szeroko planowanej zmiany w mieście w ramach obszaru rewitalizowanego
będzie możliwe wyłącznie dzięki kooperacji sektora publicznego i prywatnego przy
jednoczesnym włączeniu mieszkańców w ten proces.
Strona 196
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025
Spis grafik
Grafika 1 Jednostki statystyczne analizowane w ramach prac nad GPR Miasta Oświęcim na lata 2015 - 2025 .....20
Grafika 2 Liczba klientów MOPS w przeliczeniu na 100 mieszkańców .......................................................................23
Grafika 3 Kwota udzielonych świadczeń w przeliczeniu na 100 mieszkańców ...........................................................24
Grafika 4 Liczba bezrobotnych w przeliczeniu na 100 mieszkańców ..........................................................................25
Grafika 5 Liczba przestępstw popełnionych w Oświęcimiu w przeliczeniu na 100 mieszkańców ..............................26
Grafika 6 Liczba zniszczeń mienia w przeliczeniu na 100 mieszkańców .....................................................................27
Grafika 7 Stopień degradacji budynków w mieście Oświęcim .....................................................................................29
Grafika 8 Udział budynków z azbestem ........................................................................................................................30
Grafika 9 Liczba kotłów spalających węgiel .................................................................................................................31
Grafika 10 Dostęp do terenów rekreacyjno-wypoczynkowych ....................................................................................33
Grafika 11 Dostęp do usług publicznych – dostęp do przedszkoli ...............................................................................35
Grafika 12 Dostęp do usług publicznych – czas dojazdu komunikacją publiczną do Urzędu Miasta w Oświęcimiu 36
Grafika 13 Zarejestrowana działalność gospodarcza w stosunku do liczby ludności .................................................37
Grafika 14 Poziom hałasu związany z natężeniem ruchu drogowego ........................................................................38
Grafika 15 Emisja zanieczyszczeń. ................................................................................................................................39
Grafika 16 Obszar rewitalizacji na tle miasta Oświęcimia ...........................................................................................46
Grafika 17 Mapa poglądowa podobszaru Chemików ..................................................................................................48
Grafika 18 Kluczowe obiekty użyteczności publicznej w obrębie obszaru Chemików ................................................55
Grafika 19 Analiza zieleni na Obszarze Chemików .......................................................................................................56
Grafika 20 Mapa poglądowa Obszaru Stare Miasto ...................................................................................................62
Grafika 21 Kluczowe obiekty użyteczności publicznej w obrębie obszaru Stare Miasto ............................................68
Grafika 22 Analiza zieleni na obszarze Stare Miasto ...................................................................................................70
Grafika 23 Mapa poglądowa Obszaru Kamieniec-Pileckiego ......................................................................................76
Grafika 24 Kluczowe obiekty użyteczności publicznej w obrębie obszaru Kamieniec-Pileckiego...............................82
Grafika 25 Analiza zieleni na obszarze Kamieniec-Pileckiego......................................................................................83
Grafika 26 Mapa poglądowa Obszaru Tereny-pokolejowe .........................................................................................88
Grafika 27 Kluczowe obiekty użyteczności publicznej w obrębie Obszaru Tereny pokolejowe ..................................93
Grafika 28 Analiza zieleni na Obszarze Terenów pokolejowych ..................................................................................94
Spis tabel
Tabela 1 Dobór zmiennych do wyznaczenia obszaru zdegradowanego .....................................................................21
Tabela 2 Tereny zieleni w Mieście Oświęcim ................................................................................................................32
Tabela 3 Podsumowanie analizy obszarów – sfera społeczna ....................................................................................41
Tabela 4 Podsumowanie analizy obszarów – pozostałe obszary ................................................................................43
Strona 197
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025
Tabela 5 Wskaźniki obligatoryjne dla obszaru rewitalizacji stan na 2015 rok ..........................................................45
Tabela 6 Liczba osób zameldowanych, w tym noworodków i wymeldowanych na Obszarze Chemików .................49
Tabela 7 Liczba ludności wg kategorii Obszar Chemików............................................................................................49
Tabela 8 Wskaźniki dotyczące bezpieczeństwa na Obszarze Chemików na tle miasta Oświęcimia .........................50
Tabela 9 Wskaźniki dotyczące bezrobocia na Obszarze Chemików na tle miasta Oświęcimia (stan na 2014 rok) ..51
Tabela 10 Wskaźniki dotyczące pomocy społecznej na Obszarze Chemików na tle miasta Oświęcimia .................51
Tabela 11 Organizacje pozarządowe w Obszarze Chemików ......................................................................................52
Tabela 12 Średnia liczba osób zamieszkujących w mieszkaniu w latach 2010-2015 na Obszarze Chemików .........53
Tabela 13 Wskaźnik aktywności gospodarczej dla podobszaru Chemików ................................................................56
Tabela 14 Struktura podmiotów gospodarczych w sekcji PKD (2007) ........................................................................57
Tabela 15 Emisja zanieczyszczeń w Obszarze Chemików ............................................................................................58
Tabela 16 Liczba ludności wg kategorii - Obszar Stare Miasto ...................................................................................63
Tabela 17 Liczba osób zameldowanych, w tym noworodków i wymeldowanych na Obszarze Stare Miasto ..........63
Tabela 18 Wskaźniki dotyczące bezpieczeństwa na Obszarze Stare Miasto na tle miasta Oświęcimia ...................64
Tabela 19 Wskaźniki dotyczące bezrobocia na Obszarze Stare Miasto na tle miasta Oświęcimia ..........................65
Tabela 20 Wskaźniki dotyczące pomocy społecznej na Obszarze Stare Miasto na tle miasta Oświęcimia ..............65
Tabela 21 Organizacje pozarządowe w Obszarze Stare Miasto ..................................................................................66
Tabela 22 Średnia liczba osób zamieszkujących w mieszkaniu w latach 2010-2015 na Obszarze Stare Miasto .....67
Tabela 23 Wskaźnik aktywności gospodarczej dla Obszaru Stare Miasto ..................................................................71
Tabela 24 Struktura podmiotów gospodarczych w sekcji PKD (2007) ........................................................................71
Tabela 25 Emisja zanieczyszczeń w Obszarze Stare Miasto ........................................................................................72
Tabela 26 Liczba ludności wg kategorii - Obszar Kamieniec-Pileckiego......................................................................77
Tabela 27 Liczba osób zameldowanych i wymeldowanych na Obszarze Kamieniec-Pileckiego ................................77
Tabela 28 Wskaźniki dotyczące bezpieczeństwa na Obszarze Kamieniec-Pileckiego na tle miasta Oświęcimia .....78
Tabela 29 Wskaźniki dotyczące bezrobocia na Obszarze Kamieniec-Pileckiego na tle miasta Oświęcimia .............79
Tabela 30 Wskaźniki dotyczące pomocy społ. na Obszarze Kamieniec-Pileckiego na tle miasta Oświęcimia ..........79
Tabela 31 Organizacje pozarządowe w Obszarze Kamieniec-Pileckiego ....................................................................80
Tabela 32 Średnia liczba osób zamieszkujących w mieszkaniu w latach 2010-2015 na Obszarze KamieniecPileckiego .......................................................................................................................................................................81
Tabela 33 Wskaźnik aktywności gospodarczej dla Obszaru Kamieniec-Pileckiego ....................................................83
Tabela 34 Struktura podmiotów gospodarczych w sekcji PKD (2007) ........................................................................84
Tabela 35 Emisja zanieczyszczeń w Obszarze Stare Miasto ........................................................................................85
Tabela 36 Liczba ludności wg kategorii: w wieku przedprodukcyjnym, w wieku produkcyjnym i w wieku
poprodukcyjnym - Obszar Tereny pokolejowe..............................................................................................................89
Tabela 37 Liczba osób zameldowanych, w tym noworodków i wymeldowanych na Obszarze Tereny pokolejowe .89
Tabela 38 Wskaźniki dotyczące bezpieczeństwa na Obszarze Tereny pokolejowe na tle miasta Oświęcimia (stan na
2014 rok) ........................................................................................................................................................................90
Strona 198
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025
Tabela 39 Wskaźniki dotyczące bezrobocia na Obszarze Tereny pokolejowe na tle miasta Oświęcimia (stan na 2014
rok) .................................................................................................................................................................................90
Tabela 40 Wskaźniki dotyczące pomocy społ. na Obszarze IV Tereny pokolejowe na tle miasta Oświęcimia (stan na
2014 rok) ........................................................................................................................................................................91
Tabela 41 Organizacje pozarządowe w Obszarze Tereny pokolejowe ........................................................................92
Tabela 42 Średnia liczba osób zamieszkujących w mieszkaniu na Obszarze Tereny pokolejowe ..............................92
Tabela 43 Wskaźnik aktywności gospodarczej dla Obszaru Tereny pokolejowe ........................................................95
Tabela 44 Struktura podmiotów gospodarczych w sekcji PKD (2007) ........................................................................95
Tabela 45 Emisja zanieczyszczeń w Obszarze Stare Miasto ........................................................................................96
Tabela 46 Analiza SWOT obszaru rewitalizacji ......................................................................................................... 103
Tabela 47 Komplementarność GPR na poziomie kierunków działań ....................................................................... 158
Tabela 48 Ewaluacja – organizacja procesu ............................................................................................................. 179
Tabela 49 Ramowy harmonogram realizacji GPR ..................................................................................................... 180
Tabela 50 Wskaźniki monitoringu.............................................................................................................................. 183
Strona 199
Załącznik nr 1 Załącznik graficzny przedstawiający podstawowe kierunki
zmian funkcjonalno-przestrzennych obszaru rewitalizacji
Projekty rewitalizacyjne na Obszarze Chemików
1.2.2
2.1.1
Renowacja ogrodu i remont parkingu przy Środowiskowym Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
Zwiększenie dostępności i jakości oferty pomocy dla osób starszych poprzez rozwój działań oraz adaptację
i dostosowanie infrastruktury Dziennego Domu Pomocy w Oświęcimiu
Oświęcimska Przestrzeń Spotkań – zagospodarowanie Parku Pokoju pomiędzy ul. Słowackiego, Chemików, Dąbrowskiego i Olszewskiego
2.2.1
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania poddasza na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury w Oświęcimiu
2.2.2
Zagospodarowanie terenu wraz z wejściem do budynku Oświęcimskiego Centrum Kultury
2.3.1
Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Oświęcimiu
2.3.2
Rozbudowa i przebudowa Krytej Pływalni w Oświęcimiu
3.1.1.
Przebudowa ul. Słowackiego
3.1.2
Przebudowa ul. Dąbrowskiego - etap II (na odcinku od ul. Słowackiego do ul. Norwida)
3.1.3
Przebudowa ul. Kusocińskiego
3.1.4
Przebudowa ul. Norwida
3.1.5
Przebudowa ul. Olszewskiego /od skrzyżowania z ul. Słowackiego do ronda im. A. Telki
3.1.6
Przebudowa ul. Tysiąclecia od ul. Słowackiego do ul. Chemików
Budowa altany śmietnikowej wraz z placem na kontenery, drogą wewnętrzną i oświetleniem oraz przebudowa zjazdu publicznego z drogi
gminnej ul. Mendelejewa
1.2.3
3.2.1
Strona 200
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025
Projekty rewitalizacyjne na Obszarze Sterego Miasta
1.1.1
1.2.4
1.3.2
1.3.3
2.1.2
2.1.3
2.2.10
2.2.11
2.2.12
2.2.5
2.2.6
2.2.7
2.2.8
2.2.9
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5
3.1.10
3.1.11
3.1.12
3.1.13
3.1.14
3.1.7
3.1.8
3.1.9
Centrum Aktywności Społecznej (CAS)
W trosce o ludzi chorych i starszych – doposażenie nowych pomieszczeń ZOL
Bezpieczna przystań - przebudowa i modernizacja Domu Dziecka w Oświęcimiu
Centrum Rozwoju i Integracji Międzypokoleniowej w Oświęcimiu
Budowa parku miejskiego na terenie Bulwarów w Oświęcimiu realizowana w ramach zadania pn. „Oświęcimska Przestrzeń spotkań”
Oświęcimska Przestrzeń Spotkań – zagospodarowanie przestrzeni w rejonie Starego Miasta pomiędzy ul. Berka Joselewicza a ul. Bulwary
Renowacja muru klasztornego w obszarze Starego Miasta
Salezjańska Galeria Plenerowa - wymiana ogrodzenia wraz z montażem urządzeń umożliwiających instalację ekspozycji
"Podwórko mojej młodości"
Centrum Historii i Kultury Romów jako element procesu rewitalizacji obszaru Starego Miasta w Oświęcimiu.
Doposażenie Oratorium św. Jana Bosko w Oświęcimiu.
Przebudowa tuneli pod Wzgórzem Zamkowym w zakresie dostosowania do potrzeb udostępniania zwiedzającym wraz z zabezpieczeniem
wzgórza zamkowego i muru oporowego w Oświęcimiu
Renowacja elewacji XIV w. Sanktuarium Matki Bożej Wspomożenia Wiernych, oświetlenie, odwodnienie i izolacja fundamentów odpowiedzią na
zapotrzebowanie zwiększenia oferty kulturalno – rekreacyjnej oraz poprawę estetyki przestrzeni publicznej
Renowacja XIV w. podominikańskiej Kaplicy Św. Jacka wraz z przyległym jej Placem Św. Jacka oraz elewacją Zakładu Salezjańskiego im. Ks. Bosko w
Oświęcimiu, oświetlenie, odwodnienie i izolacja fundamentów zabytków – szansą na ożywienie przestrzeni publicznej i nadanie jej nowej funkcji
Modernizacja budynku warsztatów szkolnych - pracownia obrabiarek - na potrzeby Zespołu Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego
szansą na rozwój edukacyjny, społeczny i gospodarczy
j/w
j/w
Budynek usługowo – handlowo - biurowy
Budynek hotelowy
Przebudowa ul. Królowej Jadwigi
Przebudowa ul. Zaborskiej - od ronda ul. Królowej Jadwigi do ul. Jagiełły
Przedłużenie ul. Żwirki i Wigury na odcinku pomiędzy ul. Piłsudskiego a ul. Górnickiego
Wymiana nawierzchni drogi dojazdowej oraz wykonanie parkingu ul. Fika
Wymiana wewnętrznego układu komunikacji kołowej i pieszej na terenie Zakładu Salezjańskiego
Przebudowa nawierzchni ulic w centrum Starego Miasta: Piastowska, Mały Rynek, Klasztorna, Mickiewicza, Stolarska, Solskiego.
Przebudowa ul. Chopina i ul. Piłsudskiego
Przebudowa ul. Jagiełły od ul. Św. Jana Bosko do ul. Przecznej
Strona 201
Projekty rewitalizacyjne na Obszarze Kamieniec-Pileckiego
1.3.4
Ja w moim miescie
2.1.2
Budowa parku miejskiego na terenie Bulwarów w Oświęcimiu realizowana w ramach adania pn. "Oświęcimska Przestrzeń Spotkań"
2.1.4
Budowa mostu dla pieszych na rzece Sole w Oświęcimiu wraz z infrastrukturą
2.1.5
Oświęcimska Przestrzeń Spotkań - zagospodarowanie terenu Parku Pojednania Narodów w Oświęcimiu
2.2.17
Adaptacja budynku "Starego Teatru" na działalność Międzynarodowegp Centrum Edukacji o Auschwitz
i Holokauście Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu
2.2.18
Centrum Obsługo Odzwiedzających Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu
2.2.19
Budowa osiedlowego Centrum Kultury na Osiedlu Zasole w Oświęcimiu (projekt realizowany poza obszarem rewitalizacji)
2.4.6
Kompleks hotelowo-gastronomiczny na działce nr 1905/30 przy ul. Jaracza w Oświęcimiu
3.2.2
Zagospodarowanie części terenu zielonego pomiędzy ul. Więźniów Oświęcimia i Obozową w Oświęcimiu (projekt realizowany poza
obszarem rewitalizacji)
Strona 202
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025
Projekty rewitalizacyjne na Obszarze Terenów pokolejowych
3.1.15
Przebudowa ul. Powstańców Śląskich
3.1.16
Przebudowa ul. Prusa i ul. Orzeszkowej
3.3.1
Rozwój terenów przykolejowych w Oświęcimiu – budowa węzła przesiadkowego typu Park&Ride
Strona 203
Załącznik nr 2 Wzór karty zadania
GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA OŚWIĘCIM
NA LATA 2015-2025
KARTA ZADANIA
ZA OKRES OD …………….r. DO …………….r.
Numer zadania*
Nazwa zadania*
Jednostka
prowadząca*
OPIS REALIZACJI ZADANIA W OKRESIE OD …………….r. DO …………….r.
OPIS DZIAŁAŃ ZAPLANOWANYCH NA …………. ROK
I PROGNOZOWANYCH W OKRESIE KOLEJNYCH DWÓCH LAT
Osoba wypełniająca kartę
Data:
………………………………………
w imieniu jednostki prowadzącej:
………………………………………
(podpis i pieczęć)
*
Numer, nazwę i jednostkę prowadzącą zadanie należy podać z Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Oświęcim
na lata 2015-2025 (Załącznik do Uchwały Nr …………………… Rady Miasta Oświęcim z dnia …………….r.– dostępny na stronie
http://www.um.oswiecim.pl w zakładce Urząd Miasta/ Strategie i plany wieloletnie
Strona 204
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising