VT9 – VT12 – VT16 – VS16

VT9 – VT12 – VT16 – VS16
NL - Instructieboekje
EN - Instruction leaflet
DE - Bedienungsanleitung
FR - Livret d’instructions
IT - Manuale d’istruzioni
ES - Instrucciones
PT - Manual de Instruções
VT9 – VT12 – VT16 – VS16
Ventilatoren / Fans / Ventilateurs /
Ventilatori / Ventiladores
(T=tafelmodel, S=op standaard)
(T= tabletop model, S = on stand)
(T=Tischmodell, S=Standmodell)
(T=modèle de table, S=sur pied)
(T=da tavolo, C=a colonna)
(T = modelo de mesa, S = de pie)
(T = modelo de mesa, S = com suporte)
3
NL
DANK
Hartelijk dank dat u voor de EUROM ventilator gekozen hebt. U hebt
daarmee een goede keus gemaakt!
Lees voor gebruik het instructieboekje aandachtig en in zijn geheel
door: dat is belangrijk voor een correcte en optimale werking én voor
uw veiligheid!
TECHNISCHE GEGEVENS
VT9
VT12
VT16
VS16
Model
Aansluitspanning
Opgenomen
vermogen
Ø vin
Gewicht (kg)
25W
30W
45W
45W
9”
1,25
12”
1,95
16”
1,95
16”
2,5
Afmetingen (cm)
20x27
x35,5
22,5x36,5
x48,5
26,5x43,5
x55,5
60x43,5
x108(123)
220-240V / 50Hz
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
- Gebruik uitsluitend een geaard stopcontact en controleer voor
gebruik of de spanning die het stopcontact, waarop u de ventilator
wilt aansluiten, afgeeft, gelijk is aan het voltage dat op het
typeplaatje van de ventilator staat: 220-240V / 50Hz.
- Controleer ventilator, stekker en elektrokabel voor gebruik op
beschadigingen. Constateert u die, gebruik hem dan niet maar biedt
4
hem
aan
een
daartoe gekwalificeerd persoon aan ter
reparatie. Maak het apparaat niet zelf open en voer zelf nooit
reparaties uit!
- Dit apparaat is uitsluitend voor gebruik binnenshuis.
- Zet de ventilator eerst volledig in elkaar, voor u hem gebruikt.
- Zorg ervoor dat de ventilator op een stevige, vlakke en horizontale
ondergrond staat tijdens gebruik.
- Neem altijd de stekker uit het stopcontact voordat u de ventilator
verplaatst, schoonmaakt of er onderhoud aan uitvoert.
- Trek niet aan de elektrokabel en rol of buig hem niet te strak.
- Raak apparaat of stekker nooit met natte handen aan!
- Hang niets over of aan de ventilator en gebruik hem niet in de
nabijheid van gordijnen of andere materialen die de motor kunnen
doen vastlopen. Dat kan oververhitting tot gevolg hebben.
- Steek nooit een vinger, pen, stokje of wat voor voorwerp dan ook
door het beschermrooster de werkende ventilator in!
- Spuit geen middelen (anti-insect, schoonmaak of wat dan ook) op
of in de ventilator; dat kan lichamelijke klachten veroorzaken (i.h.b.
bij kinderen!) of onderdelen beschadigen.
- Sluit de ventilator niet aan op een timer of een dimmer.
- Gebruik de ventilator niet bij té hoge temperaturen (boven de 40°),
niet in de buurt van verwarmingsapparatuur, niet in ruimtes met een
hoge luchtvochtigheid (badkamers enz.) en niet in stoffige ruimtes. - Gebruik het apparaat niet in de buurt van baden, douches, bassins
of andere vaten die water/vloeistof bevatten. Doop apparaat, kabel
of stekker nooit in vloeistof!
- Gebruik de ventilator niet in ruimtes waar zuren, alkali of olie staat
opgeslagen. Deze materialen kunnen vervormingen of erosie van de
materialen, en daardoor slecht functioneren veroorzaken.
- Gebruik de ventilator niet in ruimtes waar snelontbrandbare,
explosiegevaarlijke of gasvormige stoffen zijn opgeslagen. Een
vonkje uit de schakelaar zou die kunnen doen ontbranden!
- Dit apparaat is niet geschikt om te worden gebruikt door personen
(incl. kinderen) met een lichamelijke, zintuiglijke of mentale
beperking of met gebrek aan ervaring en kennis, ongeacht of er
toezicht dan wel voor hun welzijn verantwoordelijken aanwezig zijn.
Houd hen, en ook huisdieren, uit de buurt van de ventilator.
5
ONDERDELENTEKENING
VT & VS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
motor
achterrooster
moer
ventilatorblad
dop
voorrooster
VS
11. borgmoer
12. knoppenkast
13. bovenste standaard
14. klemkoppeling
15. onderste standaard
16. standaardornament
17. standaardsteun
18. voetdeel A
19. voetdeel B
SAMENSTELLING VT & VS
Alleen VS: Plaats voetdeel A (18)
op voetdeel B (19) (zie afb.).
Plaats nu de onderste standaard
met de standaardsteun (15+17) op het gemaakte kruis en schroef
het geheel vast met de 4 meegeleverde schroeven. Draai de
klemkoppeling (14) los en verwijder hem. Schuif nu het
standaardornament (16) zo ver mogelijk over de onderste standaard
tot het de standaardsteun (17) bedekt.
Trek de bovenste standaard ± 15 cm. uit de onderste standaard en
schuif de klemkoppeling over de bovenste standaard tot op de
onderste standaard. Draai hem vervolgens stevig vast.
6
VT & VS: Bouw de ventilator op volgende onderstaande tekeningen.
Zorg dat u alle schroeven en moeren stevig vastdraait.
Het voor- en achterrooster bevestigt u tenslotte met de beide
klemmetjes op elkaar, waarna u de bevestiging borgt met het
schroefje en moertje bovenaan de roosters (zie afb. E)
Alleen VS: Plaats nu de ventilator met de knoppenkast (12) zo ver
mogelijk over de bovenste standaard (13). Let erop dat de borgmoer
(11) die op de knoppenkast zit in het daarvoor bestemde kuiltje op
de bovenste standaard valt. Draai de borgmoer vervolgens stevig
vast.
U kunt de ventilator nu op de gewenste hoogte brengen door de
klemkoppeling (14) los te draaien, de bovenste standaard verder uit
de onderste standaard te trekken (dan wel er verder in te laten
zakken). Wanneer u de gewenste hoogte hebt bereikt, draait u de
klemkoppeling weer stevig vast.
VT & VS: De ventilator is nu gereed voor gebruik.
7
WERKING
De ventilatoren kunnen op verschillende snelheden draaien: de VT9
op twee standen, de VT12, VT16 en VS16 op drie standen. Alle
types zijn voorzien van een zwenkfunctie (45°).
Wanneer:
- de ventilator volledig in elkaar is gezet
- alle verbindingen stevig vastgedraaid zitten
- alle veiligheidsvoorschriften in acht genomen zijn
kunt u de ventilator in gebruik nemen:
I - Steek de stekker in het stopcontact
II - Kies vermogen: 0=uit, 1=standaard,
2=sterk en 3=extra sterk.
De vermogensknoppen van de VTmodellen bevinden zich op de voet, bij
de VS zitten ze op de knoppenkast.
De ventilator zal nu zijn werking starten.
III - Druk indien gewenst de zwenkknop
bovenop de motor in: de ventilator zal
nu in een hoek van 45° gaan zwenken.
Door deze knop weer uit te trekken
schakelt u de zwenkfunctie (of:
oscillatie) weer uit.
IV - Om de ventilator wat meer naar boven of beneden te laten
blazen kunt u het motorblokje met de ventilator wat naar boven of
beneden bijstellen t.o.v. de voet. Voor u dat doet eerst de ventilator
uitschakelen en de stekker uit het stopcontact nemen!
Om de ventilator uit te schakelen drukt u op de 0-knop. Wanneer u
de werking langer dan enkele minuten wilt onderbreken dient u ook
de stekker uit het stopcontact te nemen.
SCHOONMAAK EN ONDERHOUD
Schakel de ventilator uit en neem de stekker uit het stopcontact
wanneer u hem wilt reinigen of onderhoud wilt uitvoeren.
De ventilator vraag alleen wat algemeen, uitwendig onderhoud. Stof
hem regelmatig af met een zachte doek of plumeau of zuig hem
schoon met een zacht stofzuigerborsteltje. Is hij erg vuil, open dan
8
het voorste rooster en neem roosters en bladen af met een
licht-bevochtigde doek met een zacht huishoudelijk reinigingsmiddel.
Droog alles goed na, laat de ventilator goed drogen en zet hem weer
volledig in elkaar voor u hem weer in gebruik neemt. Zorg ervoor dat
er geen water op andere delen dan rooster en bladen terechtkomt!
Spoel of spuit de ventilator nooit af!
Om verkleuring of vervormingen van het materiaal te voorkomen
nooit agressieve of bijtende (schoonmaak)middelen gebruiken.
Wanneer u de ventialtor aan het eind van het seizoen wilt opruimen,
doe dat dan in de originele verpakking: die biedt de beste
bescherming. Ruim hem weg op een veilige, droge, niet extreem
warme of koude plaats.
PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN
Het ventilatorblad draait niet terwijl de ventilator aangezet is
 Zit de stekker wel goed in het stopcontact?
 Staat er wel stroom op het stopcontact?
 Is knop 1, 2 of 3 ingedrukt?
 Wordt het blad niet ergens geblokkeerd, bijv. door een
beschadiging, een vervorming van het beschermrooster of een
vreemd voorwerp?
Er doet zich een abnormaal geluid voor bij het opstarten
 Controleer of het vinnenblad zo ver mogelijk over de motor-as is
geplaatst.
 Controleer of er zich wellicht fijne braampjes rond het vinnenblad
bevinden.
 Controleer of het vinnenblad misschien een vervorming van het
beschermrooster raakt.
Waarschuwing: Reparaties dienen door daarvoor opgeleide
monteurs te worden uitgevoerd. Dat geldt ook voor vervanging of
reparatie van de elektrokabel en de stekker. Vraag bij reparatie altijd
om originele onderdelen.
In het apparaat aangebrachte wijzigingen en ondeskundig
uitgevoerde reparaties doen de garantie en de aansprakelijkheid
van leverancier, importeur en fabrikant vervallen.
9
CE – VERKLARING
Hierbij verklaart: Euromac bv., Kokosstraat 20, 8281 JC
Genemuiden dat onderstaande apparaten:
Merk: Eurom
Model: VT9, VT12, VT16, VS16
Omschrijving: Ventilator
in overeenstemming zijn met de eisen van het Low Voltage Directive
2006/95/CE en EMC 2004/108/ec, en voldoen aan de onderstaande
eisen:
EN 60335-1:2002+A1:2004+A11:2004+A12:2006+A2:2006
+A13:2008
EN 60335-2-80:2003+A1:2004
EN 55014-1:2006
EN 61000-3-2:2006
EN 61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005
Genemuiden, 15 februari 2011
W.J. Bakker, alg. dir.
10
EN
THANKS
Many thanks for choosing this EUROM fan. You have made a very
good choice!
Please read the instruction leaflet carefully before use. It is very
important if you are to get the very best from this device and use it
correctly and safely.
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Model
Connected power
Output capacity
Ø blades
Weight (kg)
VT9
VT12
25W
9”
1.25
220–240V / 50Hz
30W
45W
12”
16”
1.95
1.95
Dimensions (cm)
20x27
x35.5
22.5x36.5
x48.5
VT16
26.5x43.5
x55.5
VS16
45W
16”
2.5
60x43.5
x108(123)
GENERAL SAFETY GUIDELINES
- Only use an earthed socket and check (before use) that the socket
you have chosen for the fan corresponds to the voltage indicated on
the fan’s specification plate: 220-240V / 50Hz.
- Check fan, plug and cable for damage before use. If you discover
any damage, do not use and consult a qualified person for repairs.
Never open up the device or carry out repairs yourself.
- This device is only to be used indoors.
- First, assemble the fan fully before use.
- Ensure that the unit is always placed on a sturdy, flat and
horizontal surface during use
- Always remove the plug from the socket before moving the fan,
cleaning it or carrying out maintenance.
- Never pull on the cord or roll and/or wind it too tightly.
- Never touch the device with wet hands!
- Never hang anything over the fan and do not use near curtains
11
or other materials that could jam the motor. This could lead to
overheating.
- Never insert a finger, pen, stick or any other object through the
protective grille when the fan is in use!
- Never spray products (anti-insect, cleaning spray etc) on or into the
fan; this could lead to physical illnesses (particularly in children) or
damage parts.
- Never connect the fan to a timer or dimmer.
- Do not use the fan in excessive temperatures (above 40°), in the
vicinity of heating units, in areas with high air humidity (bathrooms
etc) or in dusty rooms.
- Do not use the device in the vicinity of baths, showers, basins or
other receptacles that may contain water/liquids. Never immerse the
device, cable or plug in liquid!
- Do not use the fan in areas where acids, alkalis or oil are stored.
These materials could cause the unit to deform or erode and lead to
it functioning incorrectly.
- Never use the fan in spaces where flammable, explosive or
gaseous substances are stored. A single spark from the switch could
ignite the substances!
- This device is not suitable to be used by persons (including
children) with a physical, sensual or mental disability or those who
lack experience and knowledge, irrespective of whether they are
being supervised or there is a responsible person present. Keep
these persons and household pets out of the vicinity of the fan.
DIAGRAM OF COMPONENTS
Fan (T) & Fan (S)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Motor
Rear grille
Nut
Fan blade
Cap
Front grille
12
Fan (S)
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Locking nut
Button unit
Upper stand
Clamp coupling
Lower stand
Stand cover
Stand support
Foot A
Foot B
ASSEMBLY FAN (T & S)
Only Fan (S) Place foot A (18) on foot B (19) (see diagram).
Now place the lower stand with the stand support (15+17) on the
cross you have created and secure this with the 4 screws supplied.
Undo the clamp coupling (14) and remove. Now slide the stand
cover (16) as far as it will go over the lower stand, until it covers the
stand support (17).
Pull the upper stand approx. 15 cm out from the lower stand and
slide the clamp coupling over the upper stand until it reaches the
lower stand. Then turn it to secure.
Fan (T) & Fan (S): Construct the fan according to the following
diagrams.
Ensure that all screws and bolts are secured firmly.
The front and rear grilles are secured to one another with both
clamps; you then further secure with the nut and bolt at the top of
the grilles (see diagram E).
13
Only Fan (S) Place the fan with the button unit (12) as far as
possible over the upper stand (13). Ensure that the locking nut (11)
that is located on the button unit is situated in the appropriate hole
on the upper stand. Then turn the locking nut to secure.
You can now set the fan to the required height by undoing the clamp
coupling (14) and pulling the upper stand further out of the lower
stand (or lowering it into the lower stand). Once the required height
has been achieved, turn the clamp coupling to secure.
Fan (T) & Fan (S): The fan is now ready for use.
OPERATION
The fans can be set to different speeds: The VT9 has two settings;
the VT12, VT16 and VS16 have three settings. All types of fan are
equipped with an oscillation function (45°).
If
- the fan has been fully assembled
- all connections have been properly secured
- all safety guidelines have been taken into account
you can use the fan.
I - Insert the plug into the socket.
II – Select setting: 0=off, 1=standard, 2=strong and 3=extra strong.
14
The output buttons on the (T) models are located on the base;
they can be found on the button unit on the (S) models.
The fan will now begin to work.
III – If required, you may now depress the oscillation button on top of
the motor: the fan will now begin to oscillate through an angle of 45°.
Depressing and releasing this button will turn the oscillation function
off.
IV – If you would like to angle the fan upwards or downwards, the
motor block can be angled further up or down in relation to the foot.
Before doing so, however, turn off the fan and remove the plug from
the socket!
Press the 0 button to switch the fan off. If you wish to turn the device
off for longer than just a few minutes, you must also remove the plug
from the socket.
CLEANING AND MAINTENANCE
Switch the fan off and remove the plug from the socket if you wish to
clean the device or perform maintenance.
The fan only needs general, exterior maintenance. Dust it regularly
with a soft cloth or duster or use a vacuum cleaner with a soft brush
to clean. If it is very dirty, open the grille and clean grilles and blades
using a soft, damp cloth and a mild household cleaning agent. Dry
everything thoroughly and allow the fan to dry properly before
reassembling and using again. Ensure that water does not come into
contact with anything other than the grille and blades. Never rinse or
spray the fan!
In order to prevent material discolouration or deformities, never use
aggressive or corrosive (cleaning) products.
If the fan is to be stored at the end of the season, repack in its
original packaging: this offers the best protection. Store it in a safe
and dry place that is not subject to extremes of heat or cold.
15
PROBLEMS
AND SOLUTIONS
The fan blades do not rotate even though the device is
switched on
 Is the plug in the socket?
 Is there power to the socket?
 Is button 1, 2 or 3 depressed?
 Is the blade blocked, e.g. by damage, a deformity on the grille or
a foreign object?
There is strange noise when starting
 Check to ensure the blades are placed as far over the motor axle
as possible.
 Check if there are any burrs around the edges of the blades.
 Check whether the blades have become deformed and are
touching the protective grille.
Warning: Repairs must be carried out by qualified engineers. This
also applies to replacing or repairing the electrical cable and plug.
Please request original parts if the device needs to be repaired.
If the device is subjected to modifications or repairs are carried out
by unqualified persons, the guarantees from the supplier, importer
and manufacturer will become null and void.
CE - DECLARATION
It is hereby declared by: Euromac bv., Kokosstraat 20, 8281 JC
Genemuiden that the devices below:
Make: EUROM - Model: VT9, VT12, VT16, VS16 - Description: Fan
fulfil the requirements of the Low Voltage Directive 2006/95/CE and
EMC directive 2004/108/ec and correspond to the following norms:
EN 60335-1:2002+A1:2004+A11:2004+A12:2006+A2:2006+A13:2008
EN 60335-2-80:2003+A1:2004
EN 55014-1:2006
EN 61000-3-2:2006
EN 61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005
Genemuiden, 15 February 2011
W.J. Bakker, Gen. Dir.
16
DE
DANKE!
Wir freuen uns, dass Sie sich für den EUROM Ventilator
entschieden haben. Sie haben eine gute Wahl getroffen!
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch
sorgfältig und vollständig durch. Dies ist für eine korrekte und
optimale Funktion sowie für Ihre Sicherheit von großer Bedeutung.
TECHNISCHE DATEN
Modell
Netzspannung
Leistungsaufnahme
Ø Flügel
Gewicht (kg)
Abmessungen (cm)
VT9
25W
9”
1,25
20x27
x35,5
VT12
VT16
220-240V / 50Hz
30W
45W
12”
16”
1,95
1,95
22,5x36,5
x48,5
26,5x43,5
x55,5
VS16
45W
16”
2,5
60x43,5
x108(123)
WICHTIGE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN
- Verwenden Sie ausschließlich eine Steckdose mit Erdung und
überprüfen Sie vor dem Gebrauch des Gerätes, ob die Spannung
der Steckdose, an die Sie den Ventilator anschließen möchten, mit
der auf dem Typenschild des Ventilators angegebenen Spannung
übereinstimmt: 220-240V / 50Hz
- Prüfen Sie Ventilator, Netzstecker und Elektrokabel vor Gebrauch
auf Beschädigungen. Sollten Sie diese feststellen, benutzen Sie das
Gerät nicht mehr und wenden Sie sich zwecks Reparatur an einen
Fachmann. Öffnen Sie das Gerät nicht selbst und versuchen Sie
niemals selbst Reparaturen durchzuführen!
- Dieses Gerät ist ausschließlich für den Gebrauch in Innenräumen
bestimmt.
- Nehmen Sie den Ventilator erst in Betrieb, nachdem Sie ihn
vollständig zusammengebaut haben.
- Stellen Sie sicher, dass der Ventilator während des Gebrauchs auf
einem stabilen, flachen und horizontalen Untergrund steht.
- Ziehen Sie immer den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie
den Ventilator umstellen/reinigen/Wartungsarbeiten durchführen.
17
- Nicht am Elektrokabel sondern am Stecker ziehen, Kabel nicht
knicken oder zu straff aufwickeln.
- Das Gerät oder den Netzstecker nie mit nassen Händen anfassen!
- Hängen Sie nichts über oder an den Ventilator und betreiben Sie
ihn nicht in der Nähe von Gardinen oder anderen Materialien, die im
Motor festlaufen können. Das kann zu einer Überhitzung führen.
- Stecken Sie keine Gegenstände oder Finger in das Schutzgitter
des laufenden Ventilators!
- Spritzen Sie keine Mittel (Insektenspray, Reinigungsmittel oder
dergleichen) auf oder in den Ventilator, das kann zu
Gesundheitsbeschwerden führen (insbesondere bei Kindern!) oder
Bauteile beschädigen.
- Schließen Sie den Ventilator nicht an einen Timer oder Dimmer an.
- Verwenden Sie den Ventilator nicht bei zu hohen Temperaturen
(über 40°), nicht in der Nähe von Heizgeräten, nicht in Räumen mit
hoher Luftfeuchtigkeit (Badezimmer, usw.) und nicht in staubigen
Räumen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Bädern, Duschen,
Bassins oder anderen Behältern, die Wasser/Flüssigkeit enthalten.
Tauchen Sie das Gerät, Kabel oder den Netzstecker nie in
Flüssigkeiten ein!
- Betreiben Sie den Ventilator nicht in Räumen, in denen Säuren,
Alkali oder Öl gelagert wird. Diese Produkte können Verformungen
oder Korrosion der Materialien verursachen, wodurch das Gerät
schlecht funktioniert.
- Betreiben Sie den Ventilator nicht in Räumen, in denen leicht
entflammbare, explosive oder gasförmige Stoffe gelagert werden.
Ein Funke aus dem Schalter könnte diese entzünden!
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschl.
Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder
geistigen Fähigkeiten oder durch Personen, die nicht über die
erforderliche Erfahrung und Kenntnisse verfügen, benutzt zu
werden, auch nicht, wenn sie durch eine für ihre Sicherheit
verantwortliche Person beaufsichtigt werden. Sie und auch
Haustiere sind vom Ventilator fernzuhalten.
18
BEZEICHNUNG DER GERÄTETEILE
VT & VS
1. Motor
2. Hinteres
Schutzgitter
3. Mutter
4. Ventilatorflügel
5. Hutmutter
6. Vorderes
Schutzgitter
VS
11. Sicherungsmutter
12. Bediengehäuse
13. Oberes Standrohr
14. Klemmkupplung
15. Unteres Standrohr
16. Abdeckkappe
17. Standrohrstütze
18. Standfuß Teil A
19. Standfuß Teil B
ZUSAMMENBAU VT & VS
Nur VS: Stecken Sie den Standfuß
Teil A (18) kreuzweise auf den
Standfuß Teil B (19) (siehe Abb.).
Setzen Sie nun das untere Standrohr mit der Standrohrstütze (15 +
17) auf das erhaltene Kreuz und schrauben Sie das Ganze mit den
4 mitgelieferten Schrauben fest. Lösen Sie die Klemmkupplung (14)
und entfernen Sie diese. Schieben Sie die Abdeckkappe (16) so weit
wie möglich über das untere Standrohr bis die Standrohrstütze (17)
abgedeckt ist.
19
Ziehen Sie das obere Standrohr ± 15 cm aus dem unteren
Standrohr heraus und schieben Sie die Klemmkupplung über das
obere Standrohr bis zum unteren Standrohr. Ziehen Sie
anschließend die Kupplung kräftig fest.
VT & VS: Setzen Sie den Ventilator in der Reihenfolge der
nachstehenden Zeichnungen zusammen.
Es ist zu beachten, dass Sie alle Schrauben und Muttern kräftig
festziehen.
Das vordere und hintere Schutzgitter befestigen Sie dann
aufeinander mit den beiden Halteklammern, die Sie mit der
Befestigungsschraube und der dazugehörigen Mutter oben auf den
Gittern sichern (siehe Abb. E).
Nur VS: Setzen Sie nun den Ventilator mit dem Bediengehäuse
(12) so weit wie möglich auf das obere Standrohr auf (13). Es ist zu
beachten, dass die Sicherungsmutter (11), die sich auf dem
Bediengehäuse befindet, in die dafür bestimmte Vertiefung auf dem
oberen Standrohr einrastet. Ziehen Sie die Mutter anschließend
kräftig fest.
Jetzt können Sie den Ventilator auf die gewünschte Höhe bringen,
indem Sie die Klemmkupplung (14) lösen und das obere Standrohr
20
weiter
aus
dem
unteren Standrohr herausziehen (bzw.
weiter hineinschieben). Wenn Sie die gewünschte Höhe erreicht
haben, ziehen Sie die Klemmkupplung wieder kräftig fest.
VT & VS: Der Ventilator ist jetzt betriebsbereit.
FUNKTIONSWEISE
Die Ventilatoren können auf verschiedene Geschwindigkeitsstufen
eingestellt werden. Der VT9 hat zwei Stufen, die Modelle VT12,
VT16 und VS16 haben drei Stufen. Alle Gerätetypen sind mit einer
Schwenkvorrichtung (45°) ausgestattet.
Nachdem
- der Ventilator vollständig zusammengebaut ist
- alle Verbindungen kräftig festgedreht sind
- alle Sicherheitsvorschriften beachtet worden sind,
können Sie den Ventilator in Betrieb nehmen:
I – Stecken Sie den Netzstecker in die
Steckdose
II – Wählen Sie die gewünschte
Leistung: 0=AUS, 1=niedrige Drehzahl,
2=hohe Drehzahl und 3=sehr hohe
Drehzahl
Die Leistungstasten befinden sich bei
den VT-Modellen auf dem Fußsockel
und bei den VS-Modellen auf dem
Bediengehäuse.
Der Ventilator wird nun seine Funktion
aufnehmen.
III – Drücken Sie bei Bedarf den
Schwenkknopf oben auf dem Motorteil hinein: Der Ventilator wird
nun in einem Winkel von 45° schwenken. Durch Ziehen dieses
Knopfes schalten Sie die Schwenkfunktion (Oszillation) wieder aus.
IV – Wenn Sie die Richtung des Gebläses etwas mehr nach oben
oder unten einstellen möchten, können Sie den Motorteil mit dem
Ventilator etwas nach oben oder nach unten nachstellen. Bevor Sie
die Stellung des Motorteils ändern, muss der Ventilator
ausgeschaltet werden und der Netzstecker aus der Steckdose
gezogen werden!
21
Das Ausschalten des Ventilators erfolgt mit dem 0-Schaltknopf.
Wenn Sie die Funktion für mehr als ein paar Minuten unterbrechen
möchten, dann müssen Sie auch den Stecker aus der Steckdose
ziehen.
REINIGUNG UND WARTUNG
Schalten Sie den Ventilator aus und ziehen Sie den Netzstecker aus
der Steckdose, wenn Sie das Gerät reinigen oder Wartungsarbeiten
durchführen möchten.
Der Ventilator verlangt nur einen geringen allgemeinen, äußerlichen
Wartungsaufwand. Reinigen Sie ihn regelmäßig mit einem weichen
Tuch oder Federwedel oder saugen Sie ihn mit einer weichen
Staubsaugerbürste ab. Bei stärkerer Verschmutzung öffnen Sie das
vordere Schutzgitter und reinigen Sie die Gitter und Ventilatorflügel
mit einem feuchten Tuch und einem milden Reinigungsmittel. Alles
gut trocken wischen und den Ventilator gut trocknen lassen bevor
Sie das Gerät wieder zusammenbauen und in Betrieb nehmen.
Stellen Sie sicher, dass außer auf die Gitter und Ventilatorflügel kein
Wasser auf andere Teile des Gerätes gelangt. Spülen oder spritzen
Sie den Ventilator niemals ab!
Um Verfärbung oder Verformung des Materials zu vermeiden,
sollten Sie keinesfalls aggressive oder ätzende (Reinigungs)Mittel
verwenden.
Wenn der Ventilator am Ende der Saison nicht mehr benötigt wird,
bewahren Sie ihn vorzugsweise in der Originalverpackung auf.
Diese bietet den besten Schutz. Lagern Sie das Gerät an einem
sicheren, trockenen und nicht extrem warmen oder kalten Ort.
PROBLEME UND LÖSUNGEN
Der Ventilatorflügel dreht sich nicht, obwohl der Ventilator
eingeschaltet ist.
 Ist der Stecker gut in die Steckdose eingesteckt?
 Führt die Steckdose Strom?
 Ist der Schaltknopf 1, 2 oder 3 eingeschaltet?
22
 Wird der Flügel irgendwo
blockiert, z.B. durch eine
Beschädigung, eine Verformung des Schutzgitters oder einen
Fremdkörper?
Das Gerät macht beim Einschalten ein ungewöhnliches
Geräusch.
 Prüfen Sie, ob das Ventilatorblatt so weit wie möglich über die
Motorachse platziert ist.
 Prüfen Sie, ob sich vielleicht kleine Beschädigungen auf dem
Ventilatorblatt befinden.
 Prüfen Sie, ob der Ventilatorflügel vielleicht eine Verformung des
Schutzgitters berührt.
Hinweis: Reparaturen dürfen nur von entsprechend ausgebildeten
Fachkräften durchgeführt werden. Das gilt auch für den Austausch
oder die Reparatur des Elektrokabels und Netzsteckers. Verlangen
Sie bei einer Reparatur nur Original-Ersatzteile.
Bei Änderungen am Gerät und nicht fachgerecht durchgeführten
Reparaturen verfallen die Garantieansprüche sowie die Haftung des
Händlers, Importeurs und Herstellers.
EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
Hiermit bescheinigt die Euromac bv., Kokosstraat 20, 8281 JC
Genemuiden (NL), dass die nachstehenden Geräte:
Marke: Eurom - Modell: VT9-VT12-VT16-VS16
Bezeichnung: Ventilator
die Anforderungen der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und
der EMV-Richtlinie 2004/108/EG sowie die nachstehend
angeführten Anforderungen erfüllen:
EN 60335-1:2002+A1:2004+A11:2004+A12:2006+A2:2006+A13:2008
EN 60335-2-80:2003+A1:2004
EN 55014-1:2006
EN 61000-3-2:2006
EN 61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005
Genemuiden, 15. Februar 2011
W.J. Bakker, Geschäftsführer
23
FR
REMERCIEMENTS
Nous vous remercions d’avoir choisi le ventilateur EUROM. Vous
avez fait le bon choix !
Avant de l’utiliser, lisez le livret d’instructions entièrement et avec
attention : cette lecture est importante pour un fonctionnement
correct et optimal et pour votre sécurité !
INFORMATIONS TECHNIQUES
Modèle
Tension de
raccordement
Puissance
absorbée
Ø de l’ailette
Poids (kg)
Dimensions (cm)
VT9
VT12
VT16
VS16
220-240V / 50 Hz
25 W
30 W
45 W
45 W
9”
1,25
12”
1,95
16”
1,95
16”
2,5
20x27
x35,5
22,5x36,5
x48,5
26,5x43,5
x55,5
60x43,5
x108(123)
CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
- Utilisez uniquement une prise murale avec terre et vérifiez avant
l’utilisation que la tension de la prise sur laquelle vous souhaitez
brancher le ventilateur correspond au voltage indiqué sur la plaque
signalétique de l’appareil : 220-240V / 50 Hz.
- Vérifiez d’éventuels dommages au ventilateur, à la fiche et au
câble électrique avant toute utilisation. Si vous en constatez,
n’utilisez pas l’appareil et donnez-le à réparer à une personne
qualifiée. N’ouvrez pas l’appareil vous-même, et ne le réparez
jamais vous-même !
- Cet appareil est destiné uniquement à une utilisation à l’intérieur.
- Montez complètement le ventilateur avant de l’utiliser.
- Assurez-vous que la surface sur laquelle pose l’appareil est solide,
plane et horizontale.
24
Débranchez
toujours
le ventilateur du réseau électrique
avant de le déplacer, le nettoyer ou d’effectuer de l’entretien sur
l’appareil.
- Ne tirez pas sur le câble électrique, ne le roulez pas trop serré, ne
le tordez pas.
- Ne touchez jamais l’appareil ou la fiche avec des mains mouillées !
- Ne suspendez rien sur le ventilateur. Ne l’utilisez jamais près de
rideaux ou autre matières pouvant bloquer le moteur. Une telle
situation peut causer une surchauffe.
- Ne passez jamais un doigt, stylo, bâtonnet, ou quelque objet que
ce soit, à travers la grille de protection du ventilateur en marche !
- Ne vaporisez pas de produit (insecticide, produit de nettoyage ou
quelque produit que ce soit) sur ou dans le ventilateur ; cela peut
causer des problèmes physiques (en particulier chez l’enfant !) ou
endommager les éléments.
- Ne branchez pas le ventilateur sur un minuteur ou variateur.
- N’utilisez pas le ventilateur à des températures trop élevées (audessus de 40 °C), à proximité d’appareils de chauffage, dans les
pièces humides (salles de bain etc.) ni dans des pièces
poussiéreuses.- N’utilisez pas l’appareil à proximité de baignoires,
douches, lavabos, éviers ou autres éléments contenant de l’eau/du
liquide. N’immergez jamais l’appareil, le câble ou la fiche dans un
liquide !
- N’utilisez pas l’appareil dans des pièces où sont entreposés des
acides, des alcalis ou des combustibles. Ces matières peuvent
causer des déformations ou une érosion des matériaux de l’appareil,
et donc son dysfonctionnement.
- N’utilisez pas le ventilateur dans des pièces où sont entreposées
des matières inflammables, explosives ou à l’état gazeux. Une seule
étincelle de l’interrupteur pourrait les enflammer !
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes souffrant
d’une limitation physique, sensorielle ou mentale, ou manquant
l’expérience et les connaissances nécessaires pour l’utiliser, qu’une
personne responsable de leur bien-être ou leur surveillance soit
présente ou non. Gardez ces personnes, ainsi que les animaux
domestiques, éloignées du ventilateur.
25
SCHÉMA DES COMPOSANTS
VT & VS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
moteur
grille arrière
écrou
ailettes
bouchon
grille de devant
VS
11. contre-écrou
12. panneau de commandes
13. mât supérieur
14. collier de serrage
15. mât inférieur
16. ornement de mât
17. support du mât
18. partie A du pied
19. partie B du pied
COMPOSITION VT & VS
Uniquement VS : Posez la partie
A (18) du pied sur la partie B (19)
(cf. illus.).
Posez maintenant le mât inférieur avec le support de mât (15+17)
sur la croix formée, puis vissez le tout à l’aide des 4 vis fournies.
Dévissez le collier de serrage (14). Déposez-le. Glissez l’ornement
de mât (16) aussi loin que possible sur le mât inférieur jusqu’à ce
qu’il couvre le support du mât (17). Tirez le support supérieur env.
26 cm du support inférieur, puis glissez le collier de serrage par-
26
dessus le support
Serrez-le bien.
supérieur jusqu’au
support
inférieur.
VT & VS : Montez le ventilateur en suivant les illustrations cidessous.
Assurez-vous de bien serrer toutes les vis et écrous.
Fixez ensuite la grille de devant et arrière à l’aide des deux pinces,
puis verrouillez la fixation avec la vis et l’écrou en haut des grilles
(cf. illus. E).
Uniquement VS : Maintenant, posez le ventilateur avec le panneau
de commandes (12) aussi loin que possible par-dessus le mât
supérieur (13). Assurez-vous que le contre-écrou (11) sur le
panneau de commandes s’adapte à la petite cavité prévue à cet
effet sur le mât supérieur. Ensuite, serrez solidement le contreécrou.
Maintenant, vous pouvez régler le ventilateur à la hauteur souhaitée
en dévissant le collier de serrage (14), et en tirant (en poussant) le
mât supérieur du (dans le) mât inférieur. Une fois la hauteur désirée
atteinte, vous resserrez solidement le collier de serrage.
VT & VS : Maintenant le ventilateur est prêt pour être utilisé.
27
FONCTIONNEMENT
Les ventilateurs peuvent être réglés à plusieurs vitesses : Le VT9
possède deux vitesses, le VT12, VT16 et VS16 en possèdent trois.
Tous les types sont équipés de la fonction oscillante (45 °).
Une fois :
- le ventilateur complètement monté ;
- les assemblages solidement serrés ;
- toutes les consignes de sécurité respectées ;
vous pouvez utiliser le ventilateur :
I - Branchez la fiche dans une prise ;
II - Choisissez la puissance : 0=arrêt,
1=standard, 2=fort en 3=extrafort.
Les boutons de puissance des modèles
VS se situent sur le pied, sur le VS, ils
se trouvent sur le panneau de
commandes.
Le ventilateur se mettra en marche.
III - Si nécessaire, appuyez sur le
bouton d’oscillation sur le dessus du
moteur : le ventilateur oscillera à un
angle de 45 °. En tirant sur ce bouton,
vous arrêtez la fonction d’oscillation).
IV - Pour faire souffler le ventilateur plus vers le haut ou le bas, vous
pouvez régler quelque peu le bloc-moteur avec le ventilateur par
rapport au pied. Avant de ce faire, arrêtez d’abord le ventilateur, puis
sortez la fiche de la prise.
Pour arrêter le ventilateur, appuyez sur le bouton 0. Si vous
souhaitez interrompre le fonctionnement plus longtemps,
débranchez également la fiche de la prise.
NETTOYAGE ET ENTRETIEN
Arrêtez le ventilateur, puis retirez la fiche de la prise murale lorsque
vous procédez au nettoyage ou à l’entretien.
Le ventilateur ne nécessite qu’un peu d’entretien général, et
extérieur. Dépoussiérez-le régulièrement avec un chiffon doux ou un
plumeau, ou passez la petite brosse de l’aspirateur. En cas de forte
28
salissure, ouvrez la grille de devant, puis nettoyez la grille et
les ailettes à l’aide d’un chiffon légèrement imbibé d’eau additionnée
d’un nettoyant ménager. Essuyez bien, laissez sécher le ventilateur,
puis remontez-le entièrement avant de l’utiliser à nouveau. Assurezvous de ne pas mouiller d’autres éléments, en dehors de la grille et
des ailettes ! Ne rincez, ni n’arrosez jamais le ventilateur !
Pour éviter la décoloration ou la déformation du matériau, n’utilisez
jamais de nettoyants agressifs ou corrosifs.
Lorsque vous rangez le ventilateur à la fin de la saison, remettez-le
dans son emballage d’origine : cet emballage offre la meilleure
protection. Rangez-le dans un endroit sûr, sec, à une température
tempérée.
PROBLÈMES ET SOLUTIONS
Les ailettes du ventilateur ne tournent pas, une fois l’appareil
mis en marche.
 La fiche est-elle bien insérée dans la prise murale ?
 La prise murale est-elle alimentée par du courant ?
 Avez-vous actionné les boutons 1, 2 ou 3 ?
 Les ailettes ne sont-ils pas bloquées ou endommagées quelque
part, par une déformation de la grille de protection ou par un
corps étranger ?
Le démarrage s’accompagne d’un bruit anormal
 Vérifiez que les ailettes sont poussées aussi loin que possible sur
l’arbre de transmission du moteur.
 Vérifiez l’absence de possibles petites bavures autour des
ailettes.
 Vérifiez une possible déformation de la grille de protection, que
les ailettes touchent lorsqu’elles tournent.
Avertissement : Les réparations doivent être effectuées par des
monteurs formés à cet effet. Ceci concerne également le
remplacement ou la réparation du câble électrique. Lors d’une
réparation, exigez toujours des pièces originales.
29
Toute modification de l’appareil ou réparation effectué sur
l’appareil par une personne incompétente annulent la garantie et la
responsabilité du fournisseur, de l’importateur et du fabricant.
ATTESTATION CE
Par la présente, Euromac bv., Kokosstraat 20, 8281 JC
Genemuiden atteste que les appareils ci-dessous :
Marque : Eurom
Modèle : VT9, VT12, VT16, VS16
Description : Ventilateur
sont conformes aux exigences de la Directive sur la basse tension
2006/95/CE et de la directive EMC 2004/108/ec, et répondent aux
normes suivantes :
EN 60335-1:2002+A1:2004+A11:2004+A12:2006+A2:2006
+A13:2008
EN 60335-2-80:2003+A1:2004
EN 55014-1:2006
EN 61000-3-2:2006
EN 61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005
Genemuiden, le 15 février 2011
W.J. Bakker, dir. gén.
30
IT
GRAZIE
Grazie per avere scelto un ventilatore EUROM. Congratulazioni per
l'ottimo acquisto!
Prima dell'uso legga attentamente il manuale di istruzioni nella sua
interezza. Ciò è importante per il funzionamento corretto e ottimale
dell'apparecchio e per la Sua sicurezza.
DATI TECNICI
VT9
VT12
VT16
VS16
Modello
Tensione di
alimentazione
Potenza
Ø
Peso (kg)
25 W
9”
1,25
30 W
12”
1,95
45 W
16”
1,95
45 W
16”
2,5
Dimensioni (cm)
20x27
x35,5
22,5x36,5
x48,5
26,5x43,5
x55,5
60x43,5
x108(123)
220-240V / 50Hz
PRESCRIZIONI DI SICUREZZA IMPORTANTI
- Utilizzare esclusivamente una presa di corrente dotata di messa a
terra che, prima dell'uso, assicurarsi che la presa alla quale si
intende collegare il ventilatore sia dotata di una tensione uguale a
quella indicata nella targhetta di identificazione del ventilatore: 220240V / 50Hz.
- Prima dell'uso, assicurarsi che il ventilatore, la spina e il cavo di
alimentazione siano integri. Qualora non lo fossero, non utilizzare
l'apparecchio e consegnarlo a un tecnico qualificato per la
riparazione. Non aprire mai l'apparecchio né eseguire riparazioni
autonomamente.
- Il presente apparecchio è destinato esclusivamente a essere
utilizzato in interni.
- Prima dell'uso è necessario assemblare il ventilatore.
- Assicurarsi che il ventilatore si trovi su una superficie solida, piana
e orizzontale durante l'uso.
31
- Scollegare sempre la spina dalla presa elettrica prima di
spostare, pulire o eseguire la manutenzione al ventilatore.
- Non tirare il cavo di alimentazione e arrotolarlo o piegarlo senza
creare strozzature.
- Non toccare mai l'apparecchio o la spina con mani bagnate.
- Non appendere oggetti sopra o al ventilatore stesso e non
utilizzarlo in prossimità di tende o altri materiali che possono
bloccare il motore comportandone il surriscaldamento.
- Non inserire mai un dito, una penna, un bastoncino o qualsiasi
altro oggetto attraverso la griglia di protezione con il ventilatore in
funzione.
- Non utilizzare mai prodotti a spruzzo (insetticidi, detergenti o altro)
sul ventilatore al fine di evitare problemi fisici (in particolare nei
bambini) o danni all'apparecchio.
- Non collegare il ventilatore a un timer o a un interruttore
crepuscolare.
- Non utilizzare il ventilatore in presenza di temperature elevate
(superiori a 40°), vicino a termosifoni, in locali molto umidi (bagni,
eccetera) o in ambienti polverosi.
- Non utilizzare l'apparecchio vicino a vasche, docce, lavandini o altri
contenitori di acqua/liquido. Non immergere mai l'apparecchio, il
cavo di alimentazione o la spina nei liquidi.
- Non utilizzare il ventilatore in locali dove sono stoccati acidi,
sostanze alcaline o oli. Questi materiali possono comportare
deformazioni o erosione di parti dell'apparecchio causandone
pertanto il malfunzionamento.
- Non utilizzare il ventilatore in locali dove sono stoccate sostanze
infiammabili, esplosive o gassose. Una scintilla dell'interruttore può
causarne l'innesco.
- Il presente apparecchio non è indicato per essere utilizzato da
persone (compresi bambini) con limitazioni fisiche, sensoriali o
mentali, nonché persone prive di esperienza e conoscenza, anche in
presenza di sorveglianza o di responsabili per la loro salute. Tenere
tali persone e gli animali domestici lontano dal ventilatore.
32
SCHEMA DELLE PARTI
VT & VS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
motore
griglia poster.
dado
elica
tappo
griglia anteriore
VS
11. dado di fissaggio
12. pulsantiera
13. colonna superiore
14. giunto di fissaggio
15. colonna inferiore
16. finitura della colonna
17. base della colonna
18. parte del piede A
19. parte del piede B
ASSEMBLAGGIO VT & VS
Solo VS: Posizionare la parte del
piede A (18)
sulla parte del piede B (19) (vedi
fig.).
Quindi posizionare la colonna inferiore
con la base della colonna (15+17) sulla croce creata e fissare il tutto
con le 4 viti fornite in dotazione. Allentare il giunto di fissaggio (14) e
rimuoverlo. Spostare la finitura della colonna (16) in posizione più
distante possibile sulla colonna inferiore fino a coprire la base della
colonna (17).
33
Sfilare la colonna superiore ± di 15 cm dalla colonna inferiore e
fare scorrere il giunto di fissaggio sulla colonna superiore fino alla
colonna inferiore. Quindi serrare il giunto.
VT & VS Assemblare il ventilatore secondo i disegni riportati di
seguito.
Assicurarsi che tutte le viti e i dadi siano serrati.
Infine, fissare tra loro la griglia anteriore e posteriore servendosi
delle relative clip, quindi bloccarle con l’apposita vite e dado sulla
parte superiore delle griglie stesse (vedi fig. E).
Solo VS: Quindi fissare il ventilatore con la pulsantiera (12) il più
distante possibile sulla colonna superiore (13). Assicurarsi che il
dado di bloccaggio (11) presente sulla pulsantiera rientri
nell'apposita sede sulla colonna superiore. Quindi serrare il dado di
bloccaggio.
Portare il ventilatore all'altezza desiderata allentando il giunto di
fissaggio (14) e sfilando la colonna superiore da quella inferiore (o
inserendole l’una dell'altra). Una volta raggiunta l'altezza desiderata
serrare nuovamente il giunto di fissaggio.
VT & VS Il ventilatore è ora pronto per l'uso.
34
FUNZIONAMENTO
Il ventilatore può funzionare a due velocità: il VT9 è dotato di due
posizioni, mentre i modelli VT12, VT16 e VS16 di tre. Tutti i modelli
sono dotati della funzione di oscillazione orizzontale (45°).
Una volta:
- completato l’assemblaggio
- serrati tutti i collegamenti
- seguite tutte le prescrizioni di sicurezza
il ventilatore può essere messo in funzione. A tale fine:
I -Inserire la spina nella presa di
corrente.
II - Selezionare l’intensità: 0=spento,
1=standard, 2=forte e 3=molto forte.
I
pulsanti
per
la
regolazione
dell'intensità di funzionamento dei
modelli VT si trovano sul piede, mentre
nei modelli VS si trovano sulla
pulsantiera.
Il ventilatore viene così messo in
funzione.
III - Se desiderato, premere il pulsante
dell’oscillazione orizzontale posto sopra
il motore: il ventilatore si muoverà ora entro un angolo di 45°.
Estraendo tale pulsante viene disabitata la funzione di oscillazione
orizzontale.
IV - Per orientare il ventilatore sul piano verticale è possibile
modificare l'angolazione del blocco motore verso l'alto o verso il
basso rispetto al piede. Prima di eseguire tale operazione spegnere
il ventilatore ed estrarre la spina dalla presa elettrica.
Per spegnere il ventilatore premere il pulsante 0. Qualora fosse
necessario interrompere il funzionamento dell'apparecchio per un
periodo superiore ad alcuni minuti estrarre la spina dalla presa
elettrica.
35
PULIZIA E MANUTENZIONE
Prima di eseguire interventi di pulizia o di manutenzione al
ventilatore spegnere l'apparecchio e scollegare la spina dalla presa
elettrica.
Il ventilatore necessita soltanto di una manutenzione generale
esterna. Spolverarlo regolarmente con un panno morbido un
piumino o utilizzando un aspirapolvere con spazzola morbida.
Qualora fosse molto sporco, aprire la griglia anteriore e pulire le
griglie e l'elica con un panno inumidito con detergente per uso
domestico. Asciugare bene le parti trattate, lasciare asciugare il
ventilatore e riassemblare le parti prima di riutilizzare l'apparecchio.
Assicurarsi di non bagnare parti diverse dalla griglia e dall'elica. Non
immergere mai il ventilatore in acqua né pulirlo mediante
spruzzatura.
Al fine di evitare scolorimenti o deformazioni del materiale non
utilizzare mai prodotti (detergenti) aggressivi o corrosivi.
Qualora si desiderasse riporre il ventilatore al termine della stagione
utilizzare la confezione originale che offre la migliore protezione.
Riporre l'apparecchio in luogo sicuro, asciutto e non eccessivamente
caldo né freddo.
PROBLEMI E SOLUZIONI
L’elica del ventilatore non si avvia con ventilatore acceso
 La spina è inserita nella presa di corrente?
 La presa di corrente è alimentata?
 Sono stati premuti i pulsanti 1, 2 o 3?
 L’elica è bloccata in qualche modo, ad esempio a causa di danni,
deformazione della griglia di protezione o da un oggetto
estraneo?
All'avvio il ventilatore risulta molto rumoroso
 Assicurarsi che l'elica si trovi il più lontano possibile dalla testa
sull'asse motore.
 Assicurarsi che non siano presenti bavature sul contorno
dell’elica.
36
 Assicurarsi che l'elica non
entri a
deformazione della griglia di protezione.
contatto
con
una
Attenzione: le riparazioni devono essere effettuate da personale
qualificato. Quanto sopra è valido anche per la sostituzione o la
riparazione del cavo di alimentazione e della spina. In caso di
riparazione richiedere sempre l'utilizzo di ricambi originali.
Le modifiche apportate all'apparecchio e le riparazioni eseguite da
personale non qualificato comportano la decadenza della garanzia e
della responsabilità del fornitore, dell'importatore e della casa
costruttrice.
DICHIARAZIONE CE
La casa costruttrice Euromac bv., Kokosstraat 20, 8281 JC
Genemuiden (Paesi Bassi,) con la presente dichiara che i seguenti
apparecchi:
Marca: Eurom
Modello: VT9, VT12, VT16, VS16
Descrizione: Ventilatore
sono conformi alla direttiva bassa tensione 2006/95/CE e alla
direttiva EMC 2004/108/CE, oltre a soddisfare i seguenti requisiti:
EN 60335-1:2002+A1:2004+A11:2004+A12:2006+A2:2006
+A13:2008
EN 60335-2-80:2003+A1:2004
EN 55014-1:2006
EN 61000-3-2:2006
EN 61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005
Genemuiden, 15 febbraio 2011
W.J. Bakker, dir. gen.
37
ES
AGRADECIMIENTO
Muchas gracias por la elección de un ventilador EUROM. ¡Ha
realizado una buena compra!
Antes de usarlo léase detenidamente el libro de instrucciones: es
esencial para su funcionamiento correcto y óptimo y para garantizar
su propia seguridad.
DATOS TÉCNICOS
VT9
VT12
VT16
VS16
Modelo
Tensión
Capacidad
consumida
Ø palas
Peso (kg)
25W
30W
45W
45W
9”
1,25
12”
1,95
16”
1,95
16”
2,5
Medidas (cm)
20x27
x35,5
22,5x36,5
x48,5
26,5x43,5
x55,5
60x43,5
x108(123)
220-240V / 50Hz
IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD
- Utilice únicamente un contacto de tierra y compruebe antes de
usarlo si la tensión del enchufe al que quiere conectar el ventilador
es la misma que la del voltaje que se indica en la placa del
ventilador: 220-240V / 50Hz.
- Antes de usarlo, compruebe si el ventilador, enchufe o cable están
dañados. Si es así, no lo utilice y entréguelo a un especialista para
su reparación. No abra usted mismo el aparato y no realice usted
mismo ninguna reparación.
- Este aparato es exclusivamente para uso en interiores.
- Antes de usarlo, móntelo totalmente.
- Procure que el ventilador esté sobre una superficie lisa y sólida
antes de usarlo.
- Desenchúfelo de la corriente antes de moverlo, limpiarlo o realizar
cualquier tarea de mantenimiento.
38
- No tire del cable y no lo apriete demasiado cuando lo enrolle o
doble.
- No toque nunca el aparato o el enchufe con las manos húmedas.
- No cuelgue nada por encima y no lo utilice cerca de cortinas u
otros materiales que pueden atascar el motor. Esto puede provocar
sobrecalentamiento.
- No meta nunca un dedo, bolígrafo, palo o cualquier otro objeto por
la rejilla de protección cuando el ventilador esté en funcionamiento.
- No aplique ninguna sustancia (repelente de insectos, de limpieza o
cualquier otro) en el ventilador, esto puede provocar daños físicos
(especialmente a niños) o dañar partes del ventilador.
- No conecte el ventilador a un temporizador o regulador.
- No utilice el ventilador a temperaturas demasiado altas (por
encima de los 40º), cerca de aparatos calefactores o en espacios
con un alto grado humedad (cuartos de baño, etc.) o en espacios
con mucho polvo. - - No utilice el aparato cerca de bañeras, duchas,
lavabos o cualquier recipiente que contenga agua o líquido. ¡Nunca
sumerja el aparato, el cable o el enchufe en cualquier líquido!
- No utilice el ventilador en espacios donde se almacenen ácidos,
alcalinos o aceite. Estos materiales pueden deformar o erosionar el
aparato y provocar un malfuncionamiento.
- No utilice el ventilador en espacios donde se almacenen
sustancias inflamables, potencialmente explosivas o gaseosas. Una
chispa del interruptor puede provocar un incendio.
- Este aparato no es apto para su uso por personas (niños incluidos)
con una limitación física, sensorial o mental o que no tengan la
experiencia y conocimiento, sin importar que haya supervisión de
una persona responsable de su bienestar. Mantenga a estas
personas y mascotas fuera del alcance del ventilador.
39
ESQUEMA DE PIEZAS
VT y VS
1.
2.
3.
4.
motor
rejilla posterior
tuerca
aspa
de
ventilador
5. tapa
6. rejilla frontal
VS
11. tuerca de retención
12. caja de control
13. parte superior del soporte
14. junta de unión
15. parte inferior del soporte
16. embellecedor
17. apoyo del soporte
18. parte A del pie
19. parte B del pie
CÓMO MONTAR EL VT Y VS
Solo VS: Coloque la parte A del
pie (18) sobre la parte B (9) (ver
fig.) Coloque la parte inferior del
soporte con el apoyo (15+17) sobre la cruz y atornille el conjunto
con los 4 tornillos del paquete. Gire la unión de la junta (14) y
retírela. Deslice el embellecedor (16) por el soporte inferior hasta
que cubra el apoyo (17) totalmente.
Saque el soporte superior unos 15 cm del soporte inferior y deslice
la junta de unión por el soporte superior hasta que llegue a la
inferior. Ajústelo girando.
40
VT y VS: Monte el ventilador siguiendo las siguientes figuras.
Procure que todos los tornillos y tuercas estén bien ajustados.
Finalmente la rejilla frontal y posterior se unen con ambas presillas
sujetando las dos rejillas y fijándolas con el tornillo y tuerca (ver fig.
E)
Solo VS: Coloque ahora el ventilador con la caja de control (12) lo
más arriba del soporte superior (13). Compruebe que el perno de
fijación (11) que está en la caja de control coincida con el agujero
correspondiente del soporte superior. A continuación ajuste bien el
perno de fijación.
Puede colocar ahora el ventilador a la altura que quiera soltando la
junta de unión (14), sacando el soporte superior del inferior o
meterlo más hacia dentro. Cuando lo tenga a la altura que desee,
vuelva a ajustar la junta de unión girándola.
VT y VS: El ventilador está ahora listo para su uso.
FUNCIONAMIENTO
Los ventiladores pueden girar a diferentes velocidades: el VT9 en
dos posiciones, el VT12, VT16 y VS16 en tres posiciones. Todos los
tipos cuentan con una función de giro (45º).
41
Cuando:
- el ventilador esté totalmente montado
- todas las conexiones estén bien ajustadas y
atornilladas
- se hayan cumplido todas las normas de seguridad
puede poner el ventilador en funcionamiento:
I - Enchúfelo
II – Elija la potencia: 0=apagado,
1=normal, 2= fuerte y 3=extra fuerte.
Los botones de potencia de los
modelos VT se encuentran en el pie, en
el VS están en la caja de control.
El ventilador empezará a funcionar.
III – Si así lo desea, pulse el botón de
giro que está sobre el motor: el
ventilador empezará a girar en un
ángulo de 45º. Si vuelve a sacar el
botón, desactiva la función de giro (o
movimiento oscilante).
IV – Para que el ventilador expulse el aire hacia arriba o abajo,
puede ajustar el bloque del motor con el ventilador dirigido hacia
arriba o abajo. Antes de hacerlo, apague el ventilador y
desenchúfelo.
Para apagar el ventilador pulse el botón 0. Si quiere pararlo más de
unos minutos, le recomendamos que lo desenchufe.
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
Apague el ventilador y desenchúfelo cuando quiera limpiarlo o
realizar una tarea de mantenimiento.
El ventilador solo necesita un mantenimiento general externo.
Quítele el polvo con regularidad con un paño suave o plumero o
pásele la aspiradora con un cepillo pequeño. Si está muy sucio,
abra la rejilla frontal y limpie las rejillas y palas con un paño
ligeramente húmedo con un limpiador suave. Seque muy bien todo;
cuando esté totalmente seco, vuelva a montarlo antes de ponerlo en
funcionamiento. Procure que no haya agua u otras partes que
42
puedan meterse en la rejilla o palas. No enjuague o aplique
espray sobre el ventilador.
Para evitar descoloración o deformación del material, no utilice
nunca sustancias (limpiadoras) agresivas o corrosivas.
Si quiere guardar este ventilador al final de la temporada, métalo en
su caja original. Esto garantiza la mejor protección. Guárdelo en un
lugar seguro, seco y sin temperaturas extremas.
PROBLEMAS Y SOLUCIONES
Las palas del ventilador no giran y el ventilador está encendido
 ¿Está el enchufe bien colocado?
 ¿El enchufe de pared tiene corriente?
 ¿Están los botones 1, 2 o 3 pulsados?
 ¿Está el aspa bloqueada en algún sitio por cualquier daño o
deformación de la rejilla de protección o un objeto extraño?
Cuando se inicia hace un ruido extraño
 Compruebe que la pieza de las aspas está totalmente metida en
el eje del motor.
 Compruebe que no haya ninguna partícula o fibra alrededor de la
pieza de las aspas.
 Compruebe que la pieza de las aspas no se atasca por una
deformación de la rejilla.
Advertencia: Las reparaciones las tiene que realizar un mecánico
especializado. También en el caso de sustitución o reparación del
cable y el enchufe. Cuando lo lleve a reparar, pida siempre piezas
originales.
Cualquier modificación o reparación descuidada, anulan la garantía
y la responsabilidad del proveedor, importador y fabricante.
CONFORMIDAD CE
Por la presente: Euromac bv., Kokosstraat 20, 8281 JC
Genemuiden declara que los siguientes aparatos:
Marca: Eurom
Modelo: VT9, VT12, VT16, VS16
43
Descripción:
Ventilador
son conforme los requisitos de la Directiva de Bajo Voltaje
2006/95/CE y EMC 2004/108/ec, y cumplen los siguientes
requisitos:
EN 60335-1:2002+A1:2004+A11:2004+A12:2006+A2:2006+A13:2008
EN 60335-2-80:2003+A1:2004
EN 55014-1:2006
EN 61000-3-2:2006
EN 61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005
Genemuiden, 15 de febrero 2011
W.J. Bakker, dir.gen.
44
PT
AGRADECIMENTO
Obrigado por ter escolhido um ventilador EUROM. Fez uma boa
escolha!
Leia cuidadosamente o manual de instruções na sua totalidade
antes da utilização: fazê-lo é importante para o funcionamento
correto e ideal e para a sua segurança!
DADOS TÉCNICOS
Modelo
Tensão de
alimentação
Consumo de
energia
Ø hélice
Peso (kg)
Dimensões (cm)
VT9
VT12
VT16
VS16
220-240V / 50Hz
25W
30W
45W
45W
9"
1,25
12"
1,95
16"
1,95
16"
2,5
20x27
x35,5
22,5x36,5
x48,5
26,5x43,5
x55,5
60x43,5
x108(123)
MEDIDAS DE SEGURANÇA IMPORTANTES
-Utilize apenas uma tomada elétrica ligada à terra e verifique antes
da utilização se a tensão da tomada à qual deseja conectar-se o
ventilador é igual à tensão elétrica mencionada sobre a placa do
fabricante do ventilador: 220-240V / 50Hz.
- Verifique se o ventilador, a tomada e o cabo elétrico não
apresentam danificações. No caso de estar danificado, não utilize;
entregue o aparelho a uma pessoa devidamente qualificada para
que efetue a reparação. Não abra o dispositivo e não efetue
qualquer reparação por conta própria!
- Este dispositivo é exclusivamente destinado ao uso dentro de
casa.
- Monte o ventilador na sua totalidade antes de qualquer utilização.
45
- Verifique se o ventilador se encontra
numa
superfície
resistente, plana e horizontal durante a utilização.
- Retire sempre a ficha elétrica da tomada antes de deslocar, limpar
ou efetuar a manutenção do ventilador.
- Não puxe o cabo elétrico e não o enrole ou dobre, apertando-o
demasiado.
- Nunca toque no dispositivo ou na ficha elétrica com as mãos
molhadas!
- Nunca pendure nada sobre ou perto do ventilador e não o utilize
perto de cortinas ou outros materiais que possam vir a bloquear o
motor. O mesmo poderá resultar em sobreaquecimento.
- Nunca insira um dedo, caneta, pau ou qualquer outro objeto
através da grelha de proteção do ventilador em funcionamento!
- Nunca pulverize quaisquer produtos (inseticidas, produtos de
limpeza ou outros), sobre o ventilador ou no interior do mesmo;
fazê-lo poderá vir a causar problemas físicos (principalmente em
crianças!) ou danificar os componentes.
- Não ligue o ventilador a um temporizador ou um dimmer.
- Não utilize o ventilador no caso de temperaturas muito elevadas
(acima dos 40 °), ou próximo de dispositivos de aquecimento ou em
quartos com uma humidade do ar elevada (casas de banho etc.) ou
em áreas poeirentas.
- Não utilize o aparelho perto de banheiras, chuveiros, bacias ou
outros recipientes que contenham água/líquidos. Nunca mergulhe o
aparelho, o cabo ou a ficha em líquidos!
- Não utilize o ventilador em espaços onde se encontrem
armazenados ácidos, produtos alcalinos ou óleos. Estes materiais
podem causar deformações ou erosão dos materiais, causando por
sua vez o mau funcionamento do aparelho.
- Não utilize o ventilador em espaços onde se encontrem
armazenados produtos combustíveis, explosivos ou gasosos. Uma
simples faísca produzida pelo interruptor poderia causar a ignição!
- Este dispositivo não é adequado para a utilização por pessoas
(inclusive crianças) com uma limitação física, sensorial ou mental ou
com falta de experiência e conhecimento, independentemente da
presença de supervisores responsáveis pelo seu bem-estar.
Mantenha estas pessoas a uma distância segura do ventilador,
fazendo o mesmo com os seus animais de estimação.
46
ESQUEMA DAS PEÇAS
VT & VS
1.
2.
3.
4.
motor
grelha traseira
porca
hélice
do
ventilador
5. tampa
6. grelha frontal
VS
11. porca de travamento
12. teclado
13. suporte superior
14. gancho de ligação
15. suporte inferior
16. ornamento do suporte
17. apoio do suporte
18. Peça do pé A
19. Peça do pé B
COMPOSIÇÃO VT & VS
Apenas VS: Coloque a peça do
pé A (18)
na peça do pé B (19) (veja imagem).
Em seguida, insira o suporte inferior
com o apoio de suporte (15 + 17) sobre a cruz que acabou de
formar, e aparafuse a totalidade com os 4 parafusos fornecidos.
Desaperte o gancho de ligação (14) e remova-o. Em seguida, insira
o ornamento do suporte (16) tanto quanto possível no suporte
inferior, até cobrir o apoio do suporte (17). Retire o suporte superior
± 15 cm. do suporte inferior e deslize o gancho de ligação sobre o
47
suporte superior até ao suporte inferior. Em seguida, aperte-o
firmemente.
VT & VS: Efetue a montagem do ventilador segundo os desenhos
abaixo.
Certifique-se de que apertou devidamente todos os parafusos e
porcas.
Fixe as grelhas traseira e frontal com ambos os grampos, efetuando
em seguida a fixação dos mesmos com parafuso e porca na parte
superior das grelhas (veja a fig. E)
Apenas VS: Coloque agora o ventilador com o teclado (12) o mais
profundamente possível sobre o suporte superior (13).. Verifique se
a porca de travamento (11) do teclado se encaixa na devida ranhura
do suporte superior. Em seguida, aperte firmemente a porca de
travamento.
A partir deste momento é possível adaptar a altura do ventilador,
desenroscando o gancho de ligação (14) e deslizando o suporte
superior para cima (ou inserindo-o mais profundamente no suporte
inferior). Quando tiver atingido a altura desejada, volte a apertar
firmemente o gancho de ligação.
VT & VS: O ventilador está pronto para uso.
48
FUNCIONAMENTO
Os ventiladores podem girar a várias velocidades: o VT9 tem duas
velocidades, o VT12, VT16 e VS16 tem 3 velocidades. Todos os
modelos estão equipados com um suporte giratório (45 °).
No caso de: - o ventilador estar totalmente montado
- todas as ligações estarem firmemente apertadas
- todos os requisitos de segurança tiverem sido
respeitados
você pode proceder à utilização do ventilador:
I - Insira a ficha elétrica na tomada
II - Escolha a intensidade: 0=desligado,
1=normal, 2=forte e 3=extra forte.
Os botões de intensidade dos modelos
VT estão localizados no pé do
aparelho, nos modelos VS os mesmos
encontram-se no teclado.
O ventilador começará a funcionar.
III - Carregue, se desejar, no botão de
rotação na parte superior do motor: o
ventilador irá girar num ângulo de 45º.
Ao voltar a colocar este botão na
posição original, irá desligar a função
rotativa (ou: oscilação).
IV - Para direcionar o fluxo de ar do ventilador para cima ou para
baixo, pode deslocar o bloco do motor para cima ou para baixo, em
relação ao pé. Antes de o fazer, queira desligar o ventilador e retirar
a ficha da tomada!
Para desativar o ventilador, pressione o botão 0. Se desejar
interromper o funcionamento durante mais de alguns minutos,
deverá retirar a ficha da tomada.
49
LIMPEZA E MANUTENÇÃO
Desligue o ventilador e retire a ficha da tomada se desejar proceder
à limpeza ou manutenção do mesmo.
O ventilador necessita apenas de manutenção geral, externa. Limpe
o pó regularmente com um pano suave ou um espanador ou aspireo com uma escova de aspirador suave. Se o ventilador estiver
demasiado sujo, abra a grelha frontal e limpe as grelhas e a hélice
com um pano ligeiramente humidificado com um produto de limpeza
suave. De seguida, seque, deixe o ventilador secar e volte a montálo completamente antes de qualquer utilização. Certifique-se de que
nenhuma peça entre em contacto com água, com exceção da
grelha e da hélice. Nunca enxague ou vaporize o ventilador!
Para evitar a descoloração ou deformação do material, não utilize
produtos (de limpeza) agressivos ou corrosivos.
Quando quiser limpar o ventilador, por exemplo ao terminar a
estação, coloque-o na sua embalagem original: esta proporcionarlhe-á a melhor proteção. Armazene-o num lugar seguro, seco,
evitando temperaturas extremas.
PROBLEMAS E SOLUÇÕES
A hélice do ventilador não gira, apesar de estar ligado
 Inseriu corretamente a ficha na tomada?
 Será que a tomada está a funcionar devidamente?
 Ativou o botão 1, 2 ou 3?
 Verifique se a hélice não está a ser bloqueada, por exemplo por
uma danificação, uma deformação da grelha protetora ou um
objeto externo.
Ao ligar, o aparelho produz um som estranho.
 Verifique se a hélice está devidamente colocada sobre o eixo do
motor.
 Verifique se os rebordos da hélice apresentam pequenas
danificações.
 Verifique se a hélice entra em contacto com alguma danificação
na grelha protetora.
50
Aviso: As reparações deverão ser efetuadas por pessoas
formadas para o efeito. O mesmo se aplica às substituições ou
reparações do
cabo elétrico e da ficha elétrica. Em caso de reparação, peça
sempre as peças originais.
Alterações ao dispositivo e reparações efetuadas por pessoas não
habilitadas para o mesmo conduzirão à anulação da garantia e da
responsabilidade do fornecedor, importador e fabricante.
DECLARAÇÃO CE
A empresa seguinte: Euromac bv., Kokosstraat 20, 8281 JC
Genemuiden vem por este meio declarar que os aparelhos
mencionados abaixo:
Marca: Eurom
Modelo: VT9, VT12, VT16, VS16
Descrição: Ventilador
foram fabricados em conformidade com os requisitos da Diretiva
"Baixa Tensão" 2006/95/CE e EMC 2004/108/ec, e que cumprem
com os requisitos seguintes:
EN 60335-1:2002+A1:2004+A11:2004+A12:2006+A2:2006
+A13:2008
EN 60335-2-80:2003+A1:2004
EN 55014-1:2006
EN 61000-3-2:2006
EN 61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005
Genemuiden, 15 de fevereiro de
2011
W.J. Bakker, dir. ger.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising