OWS 451 O / IH 17200 E OWS 451 P

OWS 451 O / IH 17200 E OWS 451 P
OWS 451 O / IH 17200 E
OWS 451 P
INSTRUKCJA OBSŁUGI
NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD NA OBSLUHU GEBRAUCHSANWEISUNG
KITCHEN EXTRACTOR HOOD
PL
CZ
SK
DE
EN
PL
Szanowni Państwo,
Staliście się Państwo użytkownikami najnowszej generacji okapu kuchennego. Okap ten został zaprojektowany i wykonany specjalnie z myślą o spełnieniu Państwa oczekiwań i z pewnością będzie stanowić część
nowocześnie wyposażonej kuchni. Zastosowane w nim nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne i użycie najnowszej
technologii produkcji, zapewniają mu wysoką funkcjonalność i estetykę. Przed przystąpieniem do montażu okapu
prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji. Dzięki temu unikną Państwo błędnej instalacji i
obsługi okapu.
Życzymy satysfakcji i zadowolenia z wyboru okapu naszej firmy
Uwaga!
Wyrób przeznaczony jest wyłącznie do użytku domowego.
Producent zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian nie wpływających na dzia­ła­nie urządzenia. Dopuszczalne są zmiany w wyposażeniu, wystroju wewnętrznym i zewnętrznym wyrobu, nie wpły­wa­ją­ce na jego
funkcjonalność i bezpieczeństwo.
CZ
Vážení kupující,
Stali jste se uživateli nejnovější generace kuchyňských digestoří. Digestoř byla zaprojektována a vyrobena především proto, aby splnovala Vaše očekávání a zcela určitě bude součástí moderně vybavené kuchyně.
Použitá v ní nejnovější konstrukční řešení a technologie zajištují vysokou funkčnost a estetiku. Před začátkem montáže prosíme o důkladné seznámení se s obsahem tohoto návodu. Díky tomu předejdete chybnému zainstalování a
obsluze digestoře.
Přejeme Vám spokojenost a příjemný pocit z volby této digestoře.
Pozor!
Kuchyňský odsavač je určený pouze pro použití v domácnosti.
Výrobce si vyhrazuje možnost provádění změn, jež neovlivňují činnost zařízení.
Vážení kupující,
SK
Stali ste sa užívateľmi najnovšej generácie kuchynských digestorov. Digestor bol navrhnutý a vyrobený
tak, aby spĺňal vaše nároky a stal sa súčasťou moderne vybavenej kuchyne. Moderné konštrukčné riešenie a technológie použité pri výrobe zaisťujú vysokú účinnosť a estetické pôsobenie.
Pred začatím montáže preštudujte láskavo dôkladne tento návod. Len tak predídete chybám pri inštalácii a obsluhe
digestora.
Prajeme vám mnoho spokojnosti s naším výrobkom.
POZOR!
Kuchyňský odsavač je určený pouze pro použití v domácnosti.
Výrobca neodpovedá za žiadne poškodenie, ktoré vzniklo v dôsledku montáže a používania v nesúlade s
návodom na obsluhu.
DE
Sie sind jetzt Benutzer der Abzugshaube neuester Generation. Diese Abzugshaube wurde konzipiert und
ausgeführt um Ihren Erwartungen entgegenzukommen und wird sicherlich ein Element Ihrer modern ausgestatteter
Küche bilden. Die hier angewandten Konstruktionslösungen und neueste Produktionstechnologien gewährleisten
dem Gerät hohe Funktionalität und schönes Aussehen. Vor der Montage der Abzugshaube machen Sie sich bitte mit
dem Inhalt der vorliegenden Bedienungsanleitung vertraut. Dadurch vermeiden Sie fehlerhafte Montage und Bedie­
nung der Abzugshaube.
Wir wünschen Ihnen volle Zufriedenheit: mit diesem Gerät haben Sie eine gute Wahl getroffen.
ACHTUNG: Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für die Schaden, die auf Nichtbeachten der
Montage- und Gebrauchsanweisungen dieser Betriebsanleitung zurückzuführen sind.
EN
You are now a user of a kitchen extractor hood of OSC 6562W, OSC 5562W, OSC 6552 I, OSC 5552I
type. This hood has been designed and manufactured specially with a view to satisfying your expectations and it will
certainly constitute a fitting element of a modern kitchen. The modern structural solutions and the newest technolo­
gies used in production of this hood guarantee its high effectiveness and good appearance.
Please read these instructions carefully before installing the hood. They will help you avoid mistakes during installa­
tion and operation of the hood.
We wish you a lot of satisfaction from choosing our kitchen extractor hood.
NOTE: The manufacturer will accept no responsibility for any damage due to installation or operation
not conforming to these instructions
PL
I CHARAKTERYSTYKA
6
II WYPOSAŻENIE
6
IV WARUNKI EKSPLOATACJI
7
V MONTAŻ
8
VI OBSŁUGA I KONSERWACJA
9
VII GWARANCJA I OBSŁUGA POSPRZEDAŻNA11
CZ
I CHARAKTERYSTIKA
12
II VYBAVENÍ12
IV Bezpečnostní pokyny
13
V MONTAŻ
14
VI OBSLUHA A ÚDRŽBA
15
VII ZÁRUKA A POPRODEJNÍ SERVIS
17
18
18
19
20
21
23
DE
I Charakteristik
II Ausstattung
IV WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE
V Montage
VI Bedienung und Wartung
VII GARANTIE, NACHVERKAUF-SERVICE
24
24
25
26
27
29
EN
I Characteristics
II Components
IV Operating conditions
V Installation
VI Operation and maintenance
VII Disposing of the device
30
30
31
32
33
35
20
650
650
Min 870 Max 1200
20
Min 870 Max 1200
570
570
100
80
20
27
SK
I CHARAKTERISTIKA
II VYBAVENIE
IV EXPLOATAČNÉ PODMIENKY
V MONTÁŽ
VI OBSLUHA A ÚDRŽBA
VII Záruka a popredajna obsluha.
00
Ř4
400
OWS 451 O
OWS 451 P
3
400
1
1
2
2
Min.65 cm
3
3
4
5
5a
2
5
1
Min.84 cm
3
4
5
C
A
B
D
6
7
4
8
9
12
11
10
14
13
15
(A)
16
POWER
(C)
(B)
(D)
17
19
18
5
PL
I CHARAKTERYSTYKA
Okap nadkuchenny służy do usuwania oparów kuchennych. Wymaga on zainstalowania przewodu
odprowadzającego powietrze na zewnątrz. Długość przewodu (najczęściej rura Ø 150 lub 120mm)
nie powinna być dłuższa niż 4-5 m. Po zainstalowaniu filtra z węglem aktywnym okap może pracować
jako pochłaniacz zapachów. W tym przypadku nie wymaga się instalowania przewodu odprowadzają­
cego powietrze na zewnątrz, zaleca się natomiast montaż kierownicy wydmuchu powietrza. Okap nad­
kuchenny jest urządzeniem elektrycznym wykonanym w klasie ochrony przeciwporażeniowej podanej
w tabeli ze specyfikacją techniczną. Okap posiada niezależne oświetlenie oraz wentylator wyciągowy
z możliwością ustawienia jednej z trzech prędkości obrotowych.Okap jest przeznaczony do trwałego
zamocowania na suficie ponad kuchenką gazową lub elektryczną.
II WYPOSAŻENIE
Okap nadkuchenny jest złożony z następujących elementów (Rys. 1):
1. Komin górny
2. Korpus
3. Panel sterowania
4. Aluminiowy filtr przeciwtłuszczowy
5. Oświetlenie
5a - Osłona filtra
6
PL
IV WARUNKI EKSPLOATACJI
1. Okap nadkuchenny, służy do usuwania oparów kuchennych na zewnątrz, należy podłączyć go do
odpowiedniego kanału wentylacyjnego (nie podłączać do kanałów kominowych, dymowych lub spali­
nowych, będących w eksploatacji).
2. Urządzenie należy zamontować na wysokości, co najmniej 650 mm od płyty kuchennej. Jeżeli w in­
strukcjach instalowania urządzeń gazowych podano większą odległość, należy to uwzględnić (Rys. 2).
3. Pod okapem kuchennym nie wolno pozostawiać odkrytego płomienia, podczas zdejmowania na­
czyń znad palnika, należy ustawić minimalny płomień.
4. Potrawy przygotowywane na tłuszczach powinny być stale nadzorowane, gdyż przegrzany tłuszcz
może się łatwo zapalić.
5. Filtr przeciw tłuszczowy do okapu kuchennego należy czyścić, co najmniej, co 1 miesiąc, gdyż
nasycony tłuszczem jest łatwopalny.
6. Przed każdą operacją czyszczenia, wymianą filtra lub przed podjęciem prac naprawczych, należy
wyjąć wtyczkę urządzenia z gniazdka.
7. Jeżeli w pomieszczeniu, oprócz okapu, eksploatuje się inne urządzenia o zasilaniu nieelektrycznym
(np. piece na paliwa ciekłe, grzejniki przepływowe, termy), należy zadbać o wystarczającą wentyla­
cję (dopływ powietrza). Bezpieczna eksploatacja jest możliwa, gdy przy jednoczesnej pracy okapu i
urządzeń spalających, zależnych od powietrza w pomieszczeniu, w miejscu ustawienia tych urządzeń
panuje podciśnienie najwyżej 0,004 milibara (ten punkt nie obowiązuje, gdy okap nadkuchenny jest
użytkowany jako pochłaniacz zapachów).
8. Przy podłączeniu do sieci 240 V wymagane jest podłączenie do sprawnego gniazda elektrycznego.
9. Okap nie powinien służyć jako płaszczyzna podparcia dla osób znajdujących się w kuchni.
10. Okap powinien być często czyszczony zarówno na zewnątrz jak i od wewnątrz (PRZYNAJMNIEJ
RAZ W MIESIĄCU, z zachowaniem wskazówek dotyczących konserwacji podanych w niniejszej
instrukcji). Nieprzestrzeganie zasad dotyczących czyszczenia okapu oraz wymiany filtrów powoduje
powstanie zagrożenia pożarem.
11. Jeżeli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, to powinien być wymieniony w specjalistycznym
zakładzie naprawczym.
12. Masa okapu jest bardzo duża dlatego też należy się upewnić, że sufit ma wystarczająco wytrzyma­
łą konstrukcję
13. Okap powinny montować conajmniej dwie osoby.
Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody lub pożary spowodowane
przez urządzenie a wynikające z nieprzestrzegania zaleceń podanych w niniejszej instrukcji.
ROZPAKOWANIE
Urządzenie na czas transportu zostało zabezpieczone przed uszkodzeniem.
Po rozpakowaniu urządzenia prosimy Państwa o usunięcie elementów opakowania
w sposób nie zagrażający środowisku. Wszystkie materiały zastosowane do
opakowania są nieszkodliwe dla środowiska naturalnego, w 100% nadają się
do odzysku i oznakowano je odpowiednim symbolem.
Uwaga! Materiały opakowaniowe(woreczki polietylenowe, kawałki styropianu
itp.) należy w trakcie rozpakowywania trzymać z dala od dzieci.
ZALECENIA:
1. Sprawdzić, czy napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada miejscowym parametrom
zasilania.
2. Przed montażem rozwinąć i wyprostować przewód sieciowy.
3. Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej
zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby o braku doświadczenia lub znajomości
sprzętu, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu, przeka­
zanej przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo.
Należy zwracać uwagę na dzieci,
aby nie bawiły się okapem.
UWAGA: przed podłączeniem okapu do zasilania sieciowego i sprawdzeniem jego prawidłowego działania należy zawsze skontrolować czy kabel zasilania został prawidłowo
zainstalowany i NIE został przygnieciony przez okap w trakcie czynności montażowych.
7
PL
V MONTAŻ
Montaż okapu na suficie:
1. Odchyl osłonę filtra aluminiowego (w wybranych modelach- Rys. 3) i zdemontuj aluminiowy filtr przeciwtłuszczo­
wy (demontaż filtra został opisany w dalszej części instrukcji).
2. Odległość pomiędzy płytą grzejną a korpusem silnika powinien wynosić minimum 84cm (Rys. 4).
3. Wykręć śruby montażowe (Rys. 5) i ustaw odpowiednią wysokość urządzenia, następnie skręć obie części
okapu.
4. Do sufitu w którym ma zostać przymocowany okap przyłóż szablon montażowy. Wywierć otwory A B C D wier­
tłem 10mm i umieść w nich kołki rozporowe. Umieść wkręty 5,5x45YSB pozostawiając dystans 5mm pomiędzy
łbem wkręta a sufitem. Przyłóż korpus okapu do sufitu, w taki sposób, by łby wkrętów znalazły się w otworach
montażowych, przekręć okap zgodnie z ruchem wskazówek zegara by korpus został przymocowany na stałe do
sufitu. Dokręć wkręty montażowe (Rys. 6).
Załączone kołki rozporowe nie są uniwersalne, jeżeli konstrukcja sufitu wymaga innego rodzaju kołków należy zakupić odpowiednie w specjalistycznej placówce handlowej.
5. Jeżeli okap ma pracować jako wyciąg przymocuj rurę odprowadzającą (Rys. 8) do przymocowanego wcześniej
króćca wylotowego (Rys. 9). Upewnij się, że rura jest dobrze zamontowana i że najszybszy bieg okapu nie
spowoduje jej oderwania od króćca.
6. Wsuń osłonę komina górnego i przykręć ją za pomocą dołączonych wkrętów (Rys. 10).
7. Wsuń osłonę korpusu (Rys. 11) i obróć ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara aż do zamocowania osłony na
stałe (Rys. 12).
8. Połącz ze sobą odpowiednie wiązki przewodów odpowiedzialnych za panel sterowania i oświetlenie (Rys. 13).
Dodatkowo podłącz wiązki odpowiedzialne za oświetlenie.
Podłączenie do sieci elektrycznej i kontrola działania
Po podłączeniu do sieci elektrycznej (zgodnie z określonymi wcześniej wymaganiami) należy sprawdzić czy działa
oświetlenie okapu oraz czy prawidłowo pracuje jego silnik.
Po zainstalowaniu okapu gniazdo powinno być dostępne w celu odłączenia wtyczki od zasilania.
Ustawienie trybu pracy okapu kuchennego
Ustawienie wyciągowego trybu pracy okapu
W trakcie wyciągowego trybu pracy okapu powietrze odprowadzane jest na zewnątrz specjalnym przewodem.
Okap musi być podłączony do otworu odprowadzającego powietrze na zewnątrz za pomocą sztywnego lub elastycz­
nego przewodu o średnicy 120 mm i odpowiednich zacisków do przewodów, które należy nabyć w placówkach z
materiałami instalacyjnymi. Jeden koniec przewodu należy podłączyć do króćca przyłączeniowego (Rys. 9),
a drugi do otworu wylotu powietrza. Poprawne ułożenie przewodu pokazane jest na rysunku 8.
Podłączenie należy zlecić wykwalifikowanemu instalatorowi.
Ustawienie trybu pracy okapu jako pochłaniacz zapachów
W tej opcji pracy przefiltrowane powietrze wraca z powrotem do pomieszczenia poprzez specjalne otwory znajdujące
się w górnej części korpusu okapu. Przy tym ustawieniu należy nabyć i zamontować filtr węglowy (montaż w dalszej
części instrukcji). Podłączenie należy zlecić wykwalifikowanemu instalatorowi.
Prędkości wentylatora
Prędkości najniższą i średnią stosuje się przy normalnych warunkach oraz małym natężeniu oparów, natomiast pręd­
kość najwyższą stosować tylko przy dużym stężeniu oparów kuchennych, np. podczas smażenia, czy grilowania.
8
PL
VI OBSŁUGA I KONSERWACJA
1. Bezpieczeństwo użytkowania
Należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń bezpieczeństwa podanych w niniejszej instrukcji! Opako­
wanie są wykonane z materiałów nadających się do powtórnego przetworzenia. Przed przystąpieniem
do eksploatacji urządzenia należy usunąć opakowanie i pozbyć się go zgodnie z przepisami. Uwaga:
Opakowanie może być niebezpieczne dla dzieci. Filtr przeciwtłuszczowy oraz filtr z węglem aktywnym
powinny być czyszczone lub wymieniane, wg zaleceń producenta, lub częściej w razie intensywnego
używania (ponad 4 godziny dziennie). W przypadku użytkowania kuchenki gazowej nie wolno pozo­
stawiać odkrytego płomienia. Podczas zdejmowania naczyń znad gazu należy ustawić minimalną wiel­
kość płomienia. Zawsze należy sprawdzać czy płomień nie wykracza poza naczynie, gdyż powoduje
to niepożądane straty energii i niebezpieczną koncentrację ciepła. Nie należy używać okapu do celów
innych niż te, do których jest on przeznaczony.
Obsługa
Panel sterowania (Rys. 18)
>
Okap nadkuchenny posiada 5 prędkości pracy wentylatora. Prędkość wentylatora należy dobrać w
zależności od intensywności gotowania. Aby uruchomić wentylator okapu należy nacisnąć przycisk
”
” na panelu sterowania (Rys. 1, poz 3). Prędkość pracy wentylatora zwiększa się poprzez kilku­
krotne naciśnięcie przycisku ” ”, zmniejszenie prędkości wentylatora odbywa się poprzez dotknięcie
pola ” ”. Po włączeniu okapu wentylator zaczyna zawsze pracę na drugim biegu.
Pole ”
” służy do opóźnionego wyłączenia urządzenia. Funkcja ta zostanie uruchomiona poprzez
naciśnięcie przycisku ”
”, wyłączenie urządzenia nastąpi po 15 minutach od tego momentu. Gdy
funkcja opóźnionego wyłączenia zostanie uaktywniona, wyświetlacz zasygnalizuje to migotaniem cyfry
na wyświetlaczu i wentylator okapu wyłączy się po 15 minutach.
>
Zaleca się używać okapu do kilku minut po zakończeniu gotowania w celu usunięcia resztek zapa­
chów i pary z kuchni.
Oświetlenie
Okap nadkuchenny posiada oświetlenie LED. Włączanie i wyłączanie oświetlenia odbywa się poprzez
dotknięcie pola ”
” na panelu sterowania (Rys. 1, poz 3).
Pilot zdalnego sterowania (Rys. 19)
Okap nadkuchenny w wyposażeniu posiada pilot zdalnego sterowania.
Funkcje pilota opisane są poniżej:
A. Włączenie/wyłączenie silnika
B. Zwiększenie prędkości
C. Zmniejszenie prędkości
D. Włączenie/wyłączenie oświetlenia
Po naciśnięciu przycisku „POWER” silnik okapu zacznie pracę od drugim biegu.
Oświetlenie okapu można włączyć niezależnie od przycisku „POWER”
Aby korzystać w pełni z funkcji pilota zdalnego sterowania należy:
- Na tylnej powierzchni pilota znajduje się zaślepiony otwór na baterie, delikatnie odgiąć zatrzask
i ściągnąć klapkę.
- Umieścić baterie w pilocie zgodnie z oznaczeniami wewnątrz pilota
- Zamknąć klapkę pilota.
- Skierować pilot w kierunku przedniej elewacji okapu nadkuchennego.
Między pilotem a czujnikiem nie może być żadnych przeszkód,
Światło świetlówek może zakłócać komunikację między pilotem a okapem
9
VI OBSŁUGA I KONSERWACJA
PL
3. Konserwacja
Regularna konserwacja i czyszczenie urządzenia zapewni dobrą i bezawaryjną, pracę okapu oraz
przedłuży jego żywotność. Należy zwracać szczególną uwagę, aby filtr przeciwtłuszczowy i filtr z
węglem aktywnym były czyszczone i wymieniane zgodnie z zaleceniami producenta.
3.1 Aluminiowy filtr przeciw tłuszczowy
1. Czyszczenie.
Filtr przeciwtłuszczowy powinien być czyszczony co 1 miesiąc, podczas normalnej pracy okapu, w zmywarce do
naczyń lub ręcznie przy użyciu łagodnego detergentu lub mydła w płynie.
2. Demontaż filtra odbywa się poprzez zdjęcie dolnej osłony (W wybranych modelach) i demontaż filtra aluminiowego
(Rys. 16).
3.2. Filtr węglowy
Działanie.
Filtr węglowy stosuje się wyłączenie wtedy, kiedy okap nie jest podłączony do przewodu wentylacyj­
nego. Filtr z węglem aktywnym posiada zdolność pochłaniania zapachów aż do swego nasycenia. Nie
nadaje się także do mycia ani do regeneracji i powinien być wymieniany, co najmniej raz na 2 miesią­
ce lub częściej w wypadku wyjątkowo intensywnego użycia.
Wymiana (Rys. 15)
- Zdemontować dolną osłonę filtra
- Zdemontować aluminiowe filtry przeciwtłuszczowe
- Wykręcić stary filtr węglowy
- Wkręcić nowy filtr węglowy
- Założyć z powrotem aluminiowe filtry przeciwtłuszczowe
- Założyć dolną osłonę
3.4. Czyszczenie
Podczas normalnego czyszczenia okapu nie należy:
- Używać namoczonych szmatek lub gąbek ani strumienia wody.
- Stosować rozpuszczalników ani alkoholu, ponieważ mogą one zmatowić lakierowane powierzchnie.
- Stosować substancji żrących, zwłaszcza do czyszczenia powierzchni wykonanych ze stali nierdzew­
nej.
- Używać twardej, szorstkiej szmatki
Zaleca się stosowanie wilgotnej szmatki oraz obojętnych środków myjących.
Filtr przeciwtłuszczowy powinien być czyszczony co miesiąc, poprzez mycie ręczne przy użyciu
łagodnego detergentu lub mydła w płynie lub w zmywarce do naczyń (do 60°C). Po kilku myciach w
zmywarce, kolor filtra aluminiowego może ulec zmianie. Zmiana koloru nie oznacza nieprawidłowości
oraz konieczności jego wymiany.
10
VII GWARANCJA I OBSŁUGA POSPRZEDAŻNA
PL
Gwarancja
Świadczenia gwarancyjne wykonywane są wg karty gwarancyjnej.
Producent nie odpowiada za jakiekolwiek szkody spowodowane nieprawidłowym po­stę­po­wa­niem z
wyrobem.
Obsługa posprzedażna
W przypadku gdy zaistnieją jakiekolwiek problemy związane z użytkowaniem sprzętu Ami­ca to nasze
CENTRUM SERWISOWE zapewni Państwu szybką i w pełni profesjonalną pomoc. Chcemy bowiem
wszystkim, którzy zaufali marce Amica zagwarantować pełen komfort ko­rzy­sta­nia z naszego wyrobu.
Po zakończeniu okresu użyt­ko­wa­nia nie wol­no usuwać ni­niej­sze­go produktu po­przez nor­
mal­ne odpady ko­mu­nal­ne, lecz na­le­ży go oddać do punk­tu zbiór­ki i re­cy­klin­gu urzą­dzeń
elek­trycz­nych i elek­tro­nicz­nych. In­for­mu­je o tym sym­bol, umiesz­czo­ny na pro­duk­cie, in­
struk­cji ob­słu­gi lub opa­ko­wa­niu.
Zastosowane w urządzeniu tworzywa na­da­ją się do powtórnego użycia zgodnie z ich ozna­
cze­niem. Dzięki powtórnemu użyciu, wykorzystaniu materiałów lub in­nym for­mom wy­ko­rzy­
sta­nia zużytych urządzeń wnoszą Państwo istotny wkład w ochronę naszego śro­do­wi­ska.
Informacji o właściwym punkcie usuwania zużytych urządzeń udzieli Państwu ad­mi­ni­stra­
cja gminna.
Oświadczenie producenta
Producent deklaruje niniejszym, że wyrób ten spełnia zasadnicze wymagania wy­mie­nio­nych poniżej dyrektyw europejskich:
- dyrektywy niskonapięciowej 2006/95/WE,
- dyrektywy kompatybilności elek­tro­ma­gne­tycz­nej 2004/108/WE
- dyrektywy ekoprojektowania 2009/125/WE
i dlatego wyrób został oznakowany
oraz została wystawiona dla niego deklaracja zgodności
udostępniana organom nadzorującym rynek.
11
CZ
I CHARAKTERYSTIKA
Kuchyňský odsavač slouží k odstraňování kuchyňských pachů. Vyžaduje kanál, odvádějící vzduch
zevnitř. Délka kanálu (trubka Ø 120 / Ø 150) by neměla být delší než 4-5 m. Po instalování filtru s ak­
tivním uhlím může pracovat jako absorbent pachů. V tomto případě není vyžadován kanál odvádějící
vzduch zevnitř. Kuchyňský odsavač je elektrické zařízení, které je vyrobeno v třídě protipožární
ochrany uvedené v tabulce s technickými údaji. třídě ochrany proti úrazu elektrickým proudem. Právní
předpisy vyžadují uzemnění. Výrobce odmítá jakoukoliv odpovědnost z titulu eventuálních škod, jaké
mohou utrpět osoby anebo předměty v důsledku nedoplnění povinností, jejichž splnění tyto předpisy
vyžadují. Dodatečně je nutné zajistit možnost odpojení zařízení od elektrické sítě, vyjmutím zástrčky
anebo vypnutím dvoupólového spínače. Odsavač vlastní nezávislé osvětlení jak rovněž odtahový ven­
tilátor s možností nastavení jedné z pěti rychlostí otáčení. Odsavač je určený k stabilnímu připevnění
na svislé stěně nad elektrickým anebo plynovým sporákem.
II VYBAVENÍ
Kuchyňský odsavač se skládá z následujících elementů (Výkr. 1):
1. Horní komín
2. Těleso
3. Ovládací panel
4. Hliníkový tukový filtr
5. Osvětlení
5a. Kryt filtru
12
CZ
IV BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
1. Kuchyňský odsavač, který slouží k odstraňování kuchyňských pachů na zevnitř (práce jako odtah),
připojte do příslušného ventilačního kanálu (nepřipojujte do komínových, kouřových anebo spalino­
vých kanálů, jež jsou v exploataci).
2. Zařízení namontujte ve výšce alespoň 650 mm od varné desky. Pokud v montážních návodech k
plynovým zařízením byla uvedena větší vzdálenost, vezměte to v úvahu.
3. Pod kuchyňským odsavačem není možné ponechávat otevřený oheň. V průběhu odebírání nádob z
hořáku nastavte minimální plamen.
4. Pokrmy připravované na tucích musí být pod neustálým dozorem, protože přehřátý tuk se může
snadno vznítit.
5. Protitukový filtr do kuchyňského odsavače očistěte jedenkrát do měsíce. Filtr příliš silně nasycený je
snadno zápalný.
6. Před každou operací výměny filtru anebo před zahájením oprav, vyjměte zástrčku
zařízení ze zásuvky
7. Jestliže se v místnosti, mimo odsavače, exploatuje jiné zařízení o neelektrickém napájení energií
(např. pečicí trouby na tekuté palivo, průtokové ohřívače, termy), postarejte se o dostatečnou ventilaci
(přívod vzduchu). Bezpečná exploatace je možná, pokud při současné práci odsavače a spalujících
zařízení, závislých na vzduchu v místnosti, ve které jsou ustaveny, panuje podtlak nejvíce 0,004 mili­
baru (ten bod je neplatný, pokud je kuchyňský odsavač používaný jako absorbent pachů).
8. Při připojení k síti 240 V je vyžadované připojení k správně fungující, uzemněné a zabezpečené
pojistkou 10 A elektrické zásuvce.
9. Odsavač nesmí sloužit jako plocha podpory pro osoby nacházející se v kuchyni.
10. Odsavač musí být často čištěný jak zevnitř, tak i vevnitř (NEJMÉNĚ JEDNOU MĚSÍČNĚ, při do­
držování pokynů týkajících se údržby, uvedených v tomto návodu). Nedodržování zásad týkajících se
čistění odsavače, jak rovněž výměny filtrů může způsobit vznik ohrožení požárem.
11. Jestliže bude napájecí vodič poškozený, musí být vyměněný v specializovaném opravářském
podniku.
12. Hmotnost odsávače je velmi velká, proto je nutné se přesvědčit zda má strop dostatečně pevnou
konstrukci
13. Odsávač musí montovat nejméně dvě osoby.
Výrobce nenese žádnou odpovědnost za eventuální škody anebo požáry způsobené zařízením a
vyplývajícím z nedodržování pokynů uvedených v tomto návodu.
ROZBALENÍ
Zařízení bylo na dobu přepravy zabezpečeno obalem proti poškození. Prosíme Vás,
aby jste po rozbalení zařízení zlikvidovali části Obr.obalu způsobem, který neohro­
žuje životní prostředí. Veškeré materiály použité k balení nejsou škodlivé pro životní
prostředí, jsou 100 % recyklovatelné a označené příslušným symbolem.
Pozor! Obalový materiál (polyetylenové sáčky, kousky polystyrenu apod.) je
třeba běhemrozbalování udržovat mimo dosah dětí.
POKYNY:
1. Zkontrolujte, zda napětí uvedené na výrobním štítku odpovídá místním parametrům napájení.
2. Před montáží rozviňte a narovnejte síťový vodič.
3. Tento spotřebič není určený pro používání osobami (v tom dětmi) s omezenou fyzickou, mentální
anebo psychickou schopností, anebo nezkušenými osobami bez zkušeností s obsluhou spotřebiče,
leda, že to probíhá pod dozorem anebo v souladu s návodem obsluhy spotřebiče, odevzdané osobami
odpovědnými za jejich bezpečnost.
Věnujte pozornost dětem,
aby si nehrály s odsavačem.
POZOR: před připojením odsavače k síťovému napájení a kontrolou jeho bezchybné
činnosti vždy zkontrolujte, zda napájecí kabel byl správně instalovaný a nebyl přiskřípnutý v průběhu montážních prací.
13
CZ
V MONTAŻ
Montáž odsávače na stropě:
1. Odchylte kryt hliníkového filtru (ve vybraných modelech- Výkr. 3) a demontujte hliníkový tukový filtr (demontáž
filtru byla popsaná v další části návodu).
2. Vzdálenost mezi ohřívací deskou a tělesem motoru musí být minimálně 84cm (Výkr. 4).
3. Vyšroubujte montážní šrouby (Výkr. 5) a nastavte odpovídající výšku zařízení, a poté spojte obě části odsávače.
4. Ke stropu kde má být připevněný odsávač, přiložte montážní šablonu. Vyvrtejte otvory A B C D vrtákem 10mm
a umístěte v nich hmoždinky. Umístěte vruty 5,5x45YSB zanechávajíce vzdálenost 5mm mezi hlavou vrutu a
stropem. Přiložte těleso odsávače ke stropu takovým způsobem, aby se hlavy vrutů ocitly v montážních otvo­
rech, obraťte odsávač v souladu s pohybem hodinových ručiček, aby bylo těleso pevně připevněné ke stropu.
Zašroubujte montážní vruty (Výkr. 6).
Připojené hmoždinky nejsou univerzální, jestliže konstrukce stropu vyžaduje jiný druh kolíků
je nutné zakoupit odpovídající v specializované prodejně.
5. Jestliže má odsávač pracovat jako odtah, připevněte odváděcí trubku (Výkr. 8) k dříve připevněnému výpust­
nému hrdlu (Výkr. 9). Přesvědčte se, že je trubka dobře namontovaná a že nejvyšší rychlost odsávače nezpůso­
bí její odtržení od hrdla.
6. Vstavte kryt horního komína a přišroubujte ho pomocí připojených vrutů (Výkr. 10).
7. Vstavte kryt tělesa (Výkr. 11) a otočte ho v souladu s pohybem hodinových ručiček až k trvalému připevnění
krytu (Výkr. 12).
8. Spojte se sebou odpovídající svazky vodičů, odpovídajících za ovládání a osvětlení (Výkr. 13). Dodatečně
připojte svazky odpovídající za osvětlení.
připojení k elektrické síti a kontrola činnosti
Po připojení k elektrické síti (v souladu s dříve určenými požadavky) zkontrolujte, zda funguje osvětle­
ní odsavače, jak rovněž jestli správně funguje jeho motor. Po instalování odsavače musí být zásuvka
uzemněná a přístupná pro odpojení zástrčky od napájení.
Nastavení pracovního režimu kuchyňského odsavače
Nastavení způsobu práce digestoře jako odsávače
Během odtahového provozního režimu digestoře je vzduch odváděn vně speciálním potrubím.
Digestoř musí být napojena na otvor odvádějící vzduch vně pomocí pevného nebo pružného potrubí o
průměru 120 mm a vhodných svorek k potrubí, které lze zakoupit v obchodech s instalačním materi­
álem. Jeden konec potrubí připojte k připojovacímu hrdlu (Obr. 9) a druhý do otvoru odvodu vzduchu.
Správné uložení potrubí je ukázáno na obrázku 8. Připojení je nutné pověřit vykvalifikované osobě.
Nastavení způsobu práce digestoře jako pohlcovače
V tomto provozním režimu se přefiltrovaný vzduch vrací zpět do místnosti speciálními otvory nacháze­
jícími se v horní části těla digestoře. Při tomto nastavení kupte a namontujte uhlíkový filtr (montáž v
další části návodu).
Rychlosti ventilátoru
Nejnižší a střední rychlost používejte v normálních pracovních podmínkách, jak rovněž malé koncen­
traci par, zatímco nejvyšší rychlost (TURBO) používejte pouze při silné koncentraci kuchyňských par,
např. v průběhu smažení, anebo grilování.
14
CZ
VI OBSLUHA A ÚDRŽBA
1. Bezpečnost uživatele
Bezpodmínečně dodržujte bezpečnostní pokyny, které jsou uvedeny v tomto návodu! Tento spotřebič
není určený do užívání osobami (v tom dětmi) o omezených fyzických, mentálních anebo psychických
schopnostech, anebo pro osoby bez zkušeností či znalostí spotřebiče, ledaže obsluha probíhá pod do­
zorem anebo v souladu s návodem na obsluhu odevzdané jim osobami, jež jsou odpovědné za jejich
bezpečnost. Protitukový filtr, jak rovněž aktivní uhlíkový filtr musí být vyměňovaný v souladu s pokyny
výrobce anebo častěji v případě intenzivní exploatace (více než 4 hodiny denně). V případě používání
plynového sporáku, není dovoleno ponechávat otevřený plamen. V průběhu odebírání nádobí z plynu
je zapotřebí nastavit minimální velikost plamene. Vždy náleží kontrolovat, zda plamen nepřekračuje
nádobu, protože to způsobuje zbytečné ztráty energie a nebezpečnou koncentraci tepla.
Nepoužívejte odsavač k jiným cílům než k těm, ke kterým je určený.
Obsluha
Ovládací panel (Výkr. 18)
>
>
Kuchyňský odsavač je vybavený 5 pracovními rychlostmi ventilátoru. Rychlost ventilátoru je nutné
zvolit v závislosti od intenzity vaření. Aby nastartovat ventilátor odsavače stlačte tlačítko ” ” na
ovládacím panelu (výkr. 6 poz. 3). Pracovní rychlost ventilátoru se zvyšuje několikanásobným stlače­
ním tlačítka ” ”, snížení rychlosti ventilátoru probíhá prostřednictvím stlačení tlačítka ” ”. Po zapnutí
odsavače, ventilátor vždy začíná práci na druhém rychlostním stupni.
Tlačítko ” ” slouží k opožděnému vypnutí spotřebiče.
Tato funkce bude nastartovaná prostřednictvím stlačení tlačítka ” ”, vypnutí spotřebiče nastoupí po
15 minutách od tohoto momentu.
Když je funkce opožděného vypnutí aktivovaná, displej to signalizuje blikáním číslice na displeji a
ventilátor odsavače bude vypnutý po 15 minutách.
Doporučuje se používat této funkce odsavače ještě několik minut po ukončení vaření s cílem odstra­
Osvětlení
Kuchyňský odsavač má LED osvětlení. Zapínání a vypínání osvětlení probíhá prostřednictvím stlačení
tlačítka ”
” na ovládacím panelu (výkr. 1 poz. 3).
Ovládač dálkového ovládání
Kuchyňský odsavač je vybaven ovládačem dálkového ovládání.
Funkce ovládače jsou popsány níže:
A. zapnutí/vypnutí motoru
B. zvýšení rychlosti ventilátoru
C. snížení rychlosti ventilátoru
D. zapnutí/vypnutí osvětlení
Po stlačení tlačítka „POWER” motor odsavače začne pracovat na druhém rychlostním stupni.
Osvětlení odsavače je možné zapnout nezávisle od tlačítka „POWER”
Aby plně využívat funkce ovládače dálkového ovládání je potřebné:
- Na zadním povrchu ovládače se nachází zaslepený otvor na baterie, jemně odehněte západku a
stáhněte klapku.
- Umístěte baterie v ovládači v souladu s označeními uvnitř ovládače
- Uzavřete klapku ovládače.
- Nasměrujte ovládač ve směru přední části kuchyňského odsavače.
Mezi ovládačem a čidlem se nemohou nacházet žádné překážky,
Světlo zářivek může rušit komunikaci mezi ovládačem a odsavačem.
15
CZ
VI OBSLUHA A ÚDRŽBA
3. Konzervace
Pravidelná koncentrace a čištění zařízení zajistí dobrou a bezporuchovou práci odsavače, jak rovněž
prodlouží jeho trvanlivost. Věnujte speciální pozornost, aby protitukový filtr a filtr s aktivním uhlím byly
čištěné a vyměňované v souladu s pokyny výrobce. V průběhu čištění a konzervace odpojte odsavač
od elektrické sítě.
3.1 Kovové protitukové filtry
1. Čištění
Filtr proti mastnotě čistěte každý měsíc, při normálním provozu digestoře, v myčce nádobí nebo ručně s použitím
jemného čisticího prostředku nebo tekutého mýdla.
2. Demontáž filtru probíhá prostřednictvím sejmutí dolního krytu (ve vybraných modelech) a demontáže hliníkového
filtru (Výkr. 16).
3.2. Uhlíkový filtr
Činnost.
Filtr s aktivním uhlím (B obr. 6) má schopnost pohlcování zápachů až do svého nasycení. Není možné
ho mýt, ani regenerovat, a je nutné ho vyměnovat min. jednou za 1 měsíc nebo častěji v případě inten­
sivního použití digestoře.
Výměna (výkr. 15)
- Demontujte dolní kryt filtru
- Demontujte hliníkové tukové filtry
-Vyšroubujte starý uhlíkový filtr
- Našroubujte nový uhlíkový filtr
-Nasaďte zpět hliníkové tukové filtry
- Naložte dolní kryt
3.4. Čištění
Během normálního čištění digestoře:
- nepoužívat mokrých hadříků, houbiček ani proudu vody.
- nepoužívat rozpouštědel, ani alkoholu, protože mohou způsobit, že lakovaný povrch bude matný.
- nepoužívat žíraviny, především při čištění povrchu z nerezové oceli.
- používejte tvrdého, drsného hadříku
Doporučuje se použití vlhkého hadříku a neutrálních mycích prostředků.
Tukový filtr je třeba čistit každý měsíc - mýt ručně s neabrazívním detergentem nebo tekutým mýdlem
nebo v myčce (max 60 ° C). Po několik myti v myčce, filter může zmenit barvu. Změna barvy nezna­
mená selhání a není potřebná výměna filtru.
16
VII ZÁRUKA A POPRODEJNÍ SERVIS
CZ
Záruka
Záruční opravy se provádějí na základě záručního listu.
Výrobce neodpovídá za jakékoliv škody způsobené nesprávným zacházením s výrobkem.
Po ukončení období užitkování nesmí být tento výrobek likvidován
obr.prostřednictvím běžného komunálního odpadu, ale je třeba odevzdat jej do místa sběru
a recyklace elektrických a elektronických zařízení. Informuje o tom symbol umístěný na
výrobku, návodu k obsluze nebo obalu.
Materiály použité v zařízení jsou vhodné pro opětovné využití v souladu s jejich označe­
ním. Díky opětovnému použití, využití materiálů nebo díky jiným způsobům využití opotře­
bovaných zařízení významně přispíváte k ochraně našeho životního prostředí. Informace o
příslušném místě likvidace opotřebovaných zařízení Vám poskytne orgán obecní správy.
Záruční a pozáruční servis spotřebičů značky Amica zajišťuje
firma Martykán servis v ČR a Fastplus v SR a jejich servisní střediska.
Martykán servis
Zámecká 3
698 01 Veselí nad Moravou
Tel: 518 324 555
e-mail: servis@martykanservis.cz
www.martykanservis.cz
Fastplus s.r.o.
Na pántoch 18
831 06 Bratislava - Rača
Tel: 2 4910 5853-54
www.fastplus.sk
Prohlášení výrobce
Producent tímto prohlašuje, že tento výrobek splňuje základní požadavky níže uvedených evropských
směrnic:
l
směrnice pro nízkonapěťová zařízení 2006/95/EC,
l
směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 2004/108/EC,
l
směrnice ErP - 2009/125/EC
a proto byl spotřebič označen
a také bylo pro něho vystaveno prohlášení o shodě poskytované orgánům pro dohled nad trhem.
17
SK
I CHARAKTERISTIKA
Digestor slúži na odstraňovanie kuchynských pár. Vyžaduje inštaláciu potrubia na odvod vzduchu z
miestnosti. Dĺžka potrubia (obyčajne rúrka s priemerom 150 alebo 120 mm) nesmie byť dlhšia než
4 - 5 m. Ak je zaradený filter s aktívnym uhlíkom, môže digestor pracovať ako pohlcovač pachov. V
takom prípade nie je nutná inštalácia potrubia na odvod vzduchu z miestnosti, avšak odporúča sa
použiť usmerňovač (regulátor) odvádzaného vzduchu. Nadkuchenny odsavač je to zariadenie, ktoré
je vyrobene v triede ochrany pred zásahom elektrickým prúdom uvedenej v tabuľke s technickou špe­
cifikáciou. Je osadený vlastným osvetlením a ventilátorom, ktorý je možné nastaviť na jednu z troch
rýchlostí otáčok. Digestor musí byť trvale pripevnený na zvislú stenu nad elektrickým alebo plynovým
sporákom.
II VYBAVENIE
Kuchynský odsávač sa skladá z nasledujúcich elementov (výkr. 1):
1. Horný komín
2. Korpus
3. Ovládací panel
4. Hliníkový filter proti mastnote
5. Osvetlenie
5a. Kryt filtra
18
SK
IV EXPLOATAČNÉ PODMIENKY
1. Kuchynský odsávač pre odstraňovanie kuchynských výparov navonok, je nutné pripojiť do príslu­
šného ventilačného kanálu (nepripájať do komínových, dymových alebo spalinových kanálov, ktoré sú
v exploatácii).
2. Zariadenie namontujte vo výške aspoň 650 mm od varnej dosky. Pokiaľ v montážnych návodoch k
plynovým zariadením bola uvedená väčšia vzdialenosť, zoberte to do úvahy (vykr 2).
3. Pod kuchynským odsávačom nie je povolené ponechávať otvorený plameň; v priebehu odoberania
riadu z plynu nastavte minimálnu veľkosť plameňa.
4. Jedlá pripravované na tukoch musia byť neustále dohliadané, pretože príliš zahriaty tuk sa môže
vznietiť.
5. Čistenie hliníkového filtra, je potrebné vykonávať prinajmenšom raz na mesiac, v súvislosti s existu­
júcim rizikom požiaru (nasýtený tuk je ľahko zápalný).
6. Pred každou operáciou čistenia alebo výmeny filtra alebo pred začiatkom opráv, vytiahnite
zástrčku spotrebiča zo zásuvky.
7. Ak sa v miestnosti, okrem kuchynského odsávača, exploatuje aj iný spotrebič s neelektrickým
napájaním (napr. pece na tekuté palivo, prietokové ohrievače, termy), je nutné zabezpečiť postačujúcu
ventiláciu (prívod vzduchu). Bezpečná exploatácia je možná, keď pri súčasnej práci kuchynského od­
sávača a spaľujúcich zariadení, ktoré sú závislé na vzduchu v miestnosti, v mieste nastavenia týchto
zariadení je podtlak najvyššie 0,004 milibaru (tento bod neplatí, kedy je kuchynský odsávač používaný
ako absorbent zápachov).
8. Pre pripojenie k sieti 240 V je požadované pripojenie do odpovedajúcej elektrickej zásuvky.
9. Odsávač nemôže slúžiť ako plocha podpory pre osoby nachádzajúce sa v kuchyni.
10. Odsávač musí byť často čistený jak zvnútra, tak i zvonka (NAJMENEJ RAZ MESAČNE, pri do­
držovanie pokynov týkajúcich sa údržby, uvedených v tomto návodu). Nedodržovanie zásad týkajúcich
sa čistenie odsávača, ako aj výmeny filtrov môže spôsobiť vznik ohrozenia požiarom.
11. Ak napájací kábel bude poškodený, to musí byť vymenený v špecializovanom opravárenskom
podniku.
12. Hmotnosť odsávača je veľmi veľká, preto je nutné sa presvedčiť či má strop dostatočne pevnú
konštrukciu
13. Odsávač musia montovať najmenej dve osoby.
Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za eventuálne škody alebo požiare spôsobené zariadením a
vyplývajúcim z nedodržovania pokynov uvedených v tomto návodu.
ROZBALENIE
Zariadenie bolo na čas prepravy zabezpečené obalom proti poškodeniu. Prosíme
Vás, aby ste po rozbalení zariadenia zlikvidovali časti obalu spôsobom, ktorý neo­
hrozuje životné prostredie. Materiály použité na balenie nie sú škodlivé pre životné
prostredie, sú 100 % recyklovateľné a označené príslušným symbolom.
Pozor! Obalový materiál (polyetylénové vrecúška, kúsky polystyrénu a pod.)
treba počas rozbaľovania udržovať mimo dosahu detí.
POKYNY:
1. Skontrolujte, či napätie uvedené na výrobnom štítku odpovedá miestnym parametrom napájania.
2. Pred montážou rozviňte a narovnajte sieťový kábel.
3. Tento spotrebič nie je určený k používaniu pre osoby (v tom deti) s obmedzenou fyzickou, psychic­
kou alebo mentálnou schopnosťou, alebo pre osoby s nedostatkom skúseností alebo znalostí zariade­
nia, ledaže to prebieha pod dozorom alebo v súlade s návodom na používanie spotrebiča, odovzdanej
osobami zodpovedajúcimi za ich bezpečnosť.
venujte pozornosť deťom,
aby sa nehrali s kuchynský odsávačom.
POZOR: pred pripojením odsávača k sieťovému napájaniu a kontrole jeho bezchybnej
činnosti vždy skontrolujte, či napájací kábel bol správne inštalovaný a nebol priškripnutý v priebehu montážnych prác.
19
SK
V MONTÁŽ
Montáž odsávače na stropu:
1. Odchýľte kryt hliníkového filtra (vo vybraných modeloch- Výkr. 3) a demontujte hliníkový tukový filter (demontáž
filtra bola popísaná v ďalšej časti návodu).
2. Vzdialenosť medzi ohrievacou doskou a korpusom motora musí byť minimálne 84cm (Výkr. 4).
3. Odskrutkujte montážne skrutky (Výkr. 5) a nastavte odpovedajúcu výšku zariadenia, a potom spojte obe časti
odsávača.
4. Ku stropu kde má byť pripevnený odsávač priložte montážnu šablónu. Vyvŕtajte otvory A B C D vrtákom 10mm a
umiestite v nich hmoždinky. Umiestite skrutky 5,5x45YSB ponechávajúc vzdialenosť 5mm medzi hlavou skrutky
a stropom. Priložte korpus odsávača ku stropu takým spôsobom, aby sa hlavy skrutiek ocitli v montážnych
otvoroch, obráťte odsávač v súlade s pohybom hodinových ručičiek, aby bol korpus pevne pripevnený k stropu.
Naskrutkujte montážne skrutky (Výkr. 6).
Pripojené hmoždinky nie sú univerzálne, ak konštrukcia stropu vyžaduje iný druh kolíkov
je nutné zakúpiť odpovedajúce v špecializovanej predajni.
5. Ak má odsávač pracovať ako výťah, pripevnite odvádzajúcu rúru (Výkr. 8) k skorej pripevnenému výpustnému
hrdlu (Výkr. 9). Presvedčte sa, že je trubka dobre namontovaná a že najvyšší rýchlosť odsávača nespôsobí jej
odtrhnutie od hrdla.
6. Vstavte kryt horného komína a priskrutkujte ho pomocou pripojených skrutiek (Výkr. 10).
7. Vstavte kryt korpusu (Výkr. 11) a otočte ho v súlade s pohybom hodinových ručičiek až k trvalému pripevneniu
krytu (Výkr. 12).
8. Spojte so sebou odpovedajúce zväzky vodičov, odpovedajúcich za ovládanie a osvetlenie (Výkr. 13). Dodatočne
pripojte zväzky odpovedajúce za osvetlenie.
Pripojenie k elektrickej sieti a kontrola funkčnosti.
Po pripojení k elektrickej sieti (v súlade s vyššie uvedenými pokynmi) je nutné skontrolovať osvetle­
nie a správny chod motora digestora. Po montáži digestora musí byť el. zásuvka prístupná, aby bolo
možné odpojiť zástrčku od zdroja napätia.
Režim prevádzky digestora
Nastavenie digestora na režim odsávania
Počas odťahového prevádzkového režimu digestora je vzduch odvádzaný navonok špeciálnym potru­
bím.
Digestor musí byť pripojený k otvoru odvádzajúcemu vzduch navonok pomocou pevného alebo ela­
stického potrubia s priemerom 120 mm a príslušnými svorkami do potrubia, ktoré je možné zakúpiť v
miestach s inštalačným materiálom. Jeden koniec potrubia je potrebné pripojiť k pripojovaciemu hdlu
(Obr. 9) a druhý do otvoru odvodu vzduchu. Správne vedenie potrubia je znázornené na obrázku 8.
Pripojením je nutné poveriť kvalifikovanú osobu.
Nastavenie digestora na režim filtrácie
V tomto pracovnom režime sa prefiltrovaný vzduch vracia späť do miestnosti cez špeciálne otvory,
ktoré sa nachádzajú v hornej časti tela digestora. Pri tomto nastavení musíte zakúpiť a namontovať
uhlíkový filter (montáž v ďalšej časti návodu).
Rýchlosti ventilátora
Najnižšia a prostredná rýchlosť slúžia na prevádzku za normálnych podmienok a na odstra¬ňovanie
nízkych koncentrácií pár, kým najvyššia rýchlosť slúži len na odstraňovanie vysokých koncentrácií
kuchynských pár, napr. počas vyprážania alebo grilovania.
20
SK
VI OBSLUHA A ÚDRŽBA
1. Prevádzková bezpečnosť
Je nutné dodržiavať bezpečnostné pokyny uvedené v tomto návode! Protitukové filtre a tiež filtre s
aktívnym uhlíkom je nutné čistiť alebo vymieňať podľa pokynov výrobcu alebo v prípade intenzívneho
používania (viac než 4 hodiny denne) aj častejšie. Tento spotřebič není určen k používání osobami
(včetně dětí) s omezenou schopností fyzic¬kou, citovou nebo psychickou a také osobami, které jsou
nezkušené a neznalé spotřebiče, ledaže to probíhá pod dohledem nebo podle návodu k obsluze spo­
třebiče, poskytnutého osobami odpovídajícími za jejich bezpečnost. V prípade inštalácie digestora nad
plynovým sporákom nesmie byť ponechaný otvorený plameň. Pri snímaní nádob zo sporáka stiahnite
plameň na minimum. Vždy je potrebné kontrolovať, či plameň nepresahuje cez okraj nádoby, pretože
to spôsobuje nežiaduce straty energie a nebezpečnú koncentráciu tepla. Digestor sa nesmie používať
na iné účely, než na tie, na ktoré je určený. Nie je dovolené otvárať ani zatvárať clony odsávača iným
spôsobom ako zapnutím alebo vypnutím odsávača.
Obsluha
Ovládací panel (Výkr. 18)
>
Kuchynský odsávač je vybavený 5 pracovnými rýchlosťami ventilátora. Rýchlosť ventilátora je nutné
zvoliť v závislosti od intenzity varenia. Aby naštartovať ventilátor odsávača stlačte tlačidlo ”
” na
ovládacím paneli (výkr. 1 poz 3).
Pracovná rýchlosť ventilátora sa zvyšuje niekoľkonásobným stlačením tlačidla ” ”, zníženie rýchlosti
ventilátora prebieha prostredníctvom stlačenia tlačidla ” ”.
Po zapnutie odsávača, ventilátor vždy začína prácu na druhom rýchlostnom stupni.
>
Tlačidlo ”
”, slúži k oneskorenému vypnutiu spotrebiča.
Táto funkcia bude naštartovaná prostredníctvom stlačenia tlačidla ”
”, vypnutie spotrebiča nastúpi
po 15 minútach od tohto momentu.
Keď bude funkcia oneskoreného vypnutia aktivovaná, displej to signalizuje blikaním číslice na displeju
a ventilátor odsávače bude vypnutý po 15 minútach.
Odporúča sa používať tejto funkcie odsávača ešte niekoľko minút po ukončeniu varenia s cieľom
odstránenia zvyškov pachu a pary z kuchyne.
Osvetlenie
Kuchynský odsávač má LED osvetlenie. Zapínanie a vypínanie osvetlenie prebieha prostredníctvom
stlačenia tlačidla ”
” na ovládacom paneli (výkr. 1 poz. 3).
Ovládač diaľkového ovládania (Obr. 19)
Kuchynský odsávač je vybavený ovládačom diaľkového ovládania.
Funkcie ovládače sú opísané dole:
1. zapnutie/vypnutie motora
2. zníženie rýchlosti ventilátora
3. zvýšení rýchlosti ventilátoru
4. zapnutie/vypnutie osvetlenie
Po stlačení tlačidla „POWER” motor odsávača začne pracovať na druhom rýchlostnom stupni.
Osvetlenie odsávače je možné zapnúť nezávisle od tlačidla „POWER”
Aby plne využívať funkcie ovládača diaľkového ovládania je potrebné:
- Na zadnom povrchu ovládača sa nachádza zaslepený otvor na batérie, jemne odohnite západku a
stiahnite klapku.
- Umiestite batérie v ovládaču v súlade s označením vo vnútri ovládača
- Uzavrite klapku ovládača.
- Nasmerujte ovládač vo smere prednej časti kuchynského odsávača.
Medzi ovládačom a senzorom sa nemôžu nachádzať žiadne prekážky,
Svetlo žiariviek môže rušiť komunikáciu medzi ovládačom a odsávačom.
21
SK
VI OBSLUHA A ÚDRŽBA
3. Údržba
Regulárna údržba a čistenie spotrebiča zabezpečí dobrou a bezporuchovou práci kuchynského od­
sávača, ako aj predĺži jeho trvanlivosť. Je nutné venovať špeciálnu pozornosť, aby tukové aj uhlíkové
filtre boli vymieňané v súlade s odporúčaním.
3.1 Tukový filter
1. Čistenie.
Filter proti mastnotám musí byť čistený každý 1 mesiac, pri normálnej prevádzke digestora, v umývačke riadu alebo
ručne s použitím jemného čistiaceho prostriedku alebo tekutého mydla.
2. Demontáž filtra prebieha prostredníctvom sňatia dolného krytu (vo vybraných modeloch) a demontáže hliníkového
filtra (Výkr. 16).
3.2. Uhlíkový filter
Činnosť
Uhlíkový filter sa používa výlučne vtedy, keď odsávač nie je pripojený k ventilačnému kanálu.
Filter s aktívnym uhlím má schopnosť absorbovania pachov až do svojho nasýtenia. Nie je tiež vhodný
do umytia ani k regenerácii a musí byť vymieňaný najmenej jedenkrát na 2 mesiace alebo častejšie v
prípade výnimočne intenzívneho používania.
Výmena (Obr. 15)
- Demontujte dolní kryt filtra
- Demontujte hliníkové tukové filtre
-Vyskrutkujte starý uhlíkový filter
- Naskrutkujte nový uhlíkový filter
-Nasaďte späť hliníkové tukové filtre
- Naložte dolný kryt
3.4 Čistenie
V priebehu normálneho čistenia odsávača nepoužívajte:
• namočených handričiek alebo hubiek a ani vodného prúdu.
• rozpúšťadlá ani alkohol, pretože môžu zmatnieť lakované povrchy.
• žieravé substancie, zvlášť povrchov vyrobených z nehrdzavejúcej oceli.
• používajte tvrdú, drsnú handričku
Odporúča sa používanie vlhkej handričky a neutrálnych mycích prostriedkov.
Tukový filter je potrebné čistiť každý mesiac - umývať ručne s neabrazívnym detergentom alebo teku­
tým mydlom alebo v umývačke (max 60 ° C). Po niekoľko umývanie v umývačke, filter môže zmeniť
farbu. Zmena farby neznamená zlyhanie a nie je potrebná výmena filtra.
22
VII ZÁRUKA A POPREDAJNA OBSLUHA.
SK
Záruka
Záručný servis sa vykonáva podľa záručného listu.
Výrobca neručí za všetke škody spôsobené nesprávnym zaobchádzaním produktu.
Po ukončení obdobia užívania nesmie byť tento výrobok likvidovaný
prostredníctvom bežného komunálneho odpadu, ale treba ho odovzdať na miesto zberu a
recyklácie elektrických a elektronických zariadení. Informuje o tom symbol umiestnený na
výrobku, návode na obsluhu alebo obale.
Materiály použité v zariadení sú vhodné na opätovné využitie v súlade s ich označením.
Vďaka širokým možnostiam opätovného využitia
materiálov opotrebovaných zariadení významne prispievate k ochrane nášho životného
prostredia.
Informácie o príslušnom mieste likvidácie opotrebovaných zariadení Vám poskytne orgán
obecnej správy.
Záruční a pozáruční servis spotřebičů značky Amica zajišťuje
firma Martykán servis v ČR a Fastplus v SR a jejich servisní střediska.
Martykán servis
Zámecká 3
698 01 Veselí nad Moravou
Tel: 518 324 555
e-mail: servis@martykanservis.cz
www.martykanservis.cz
Fastplus s.r.o.
Na pántoch 18
831 06 Bratislava - Rača
Tel: 2 4910 5853-54
www.fastplus.sk
Vyhlásenie výrobcu
Výrobca týmto vyhlasuje, že výrobok spĺňa dôležité požiadavky nasledujúcich európ­
skych smerníc:
l smernica pre nízke napätie 2006/95/EC
l smernica elektromagnetickej kompatibility 2004/108/EC,
l smernica ErP - 2009/125/EC
a preto výrobok získal označenie
a bolo preň vydané Vyhlásenie o zhode, a toto
vyhlásenie bolo sprístupnené orgánom obchodnej inšpekcie.
23
DE
I CHARAKTERISTIK
Die Abzugshaube dient zur Abführung bzw. Neutralisierung der Kochschwaden und soll fest über
einem Gas- oder Elektroherd montiert werden. Im Abluftbetrieb ist eine Abzugsleitung erforderlich
einzusetzen (meistens ein Rohr Ø 120mm, nicht länger als 4-5m), die die Luft nach Außen abführt.
Durch Einsetzen eines Aktivkohlefilters kann die Abzugshaube von Abluft auf Umluftbetrieb umge­
rüstet werden. In dem Fall ist die Abzugsleitung nicht notwendig. Die Abzugshaube ist ein Elektrogerät
in Feuerschutzausführung Klasse II, mit integrierten Anschlusskabel und Stecker. Außerdem ist das
Gerät mit eigener
II AUSSTATTUNG
Die Abzugshaube, bestehet aus folgenden Teilen (Abb. 1):
1. Der obere Kamin
2. Haubenkörper
3. Bedienblende
4. Aluminiumfettfilter
5. Beleuchtung
5a. Abdeckung des Filters
24
IV WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE
DE
1. Die Dunstabzugshaube, die zur Abführung der Gerüche und Dämpfe nach außen dient (Abluftbetrieb),
muss an einen entsprechenden Lüftungskanal angeschlossen werden (nicht an betriebsaktive Kamin-,
Rauch- oder Abgaskanäle anschließen!).
2. Bei der Montage des Gerätes sind die Sicherheitsabstände einzuhalten und zwar ist die Abzugshaube
mindestens 650 mm über einem Elektroherd bzw. Ceran-Kochfeld und 750 mm über einem Gasherd (oder
Elektro-Gasherd) zu montieren - Abb. 2.
3. Vermeiden Sie offene Flammen unter der Dunstabzugshaube. Wenn Sie das Kochgeschirr von der Ga­
skochstelle nehmen, stellen Sie die Flamme zuvor auf Minimum.
4. Die Zubereitung der Gerichte mit Fetten muss stets unter Aufsicht erfolgen, da das überhitzte Fett sich
schnell selbst entzünden kann.
5. Der Fettfilter der Dunstabzugshaube ist durchschnittlich alle zwei bis drei Wochen zu reinigen. Ein überfet­
teter Filter bedeutet Brandgefahr!
6. Vor jedem Filterwechsel oder vor Durchführung von Reparaturen trennen Sie das Gerät von der Stromver­
sorgung, indem Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen.
7. Sollten im Raum gleichzeitig sowohl die Abzugshaube als andere nicht mit Strom gespeiste Geräte (z.B.
Öfen für flüssige Brennstoffe, Durchlauferhitzer, Thermen) betrieben werden, muss für eine ausreichende
Belüftung des Raumes (Luftzufuhr) gesorgt werden. Ein sicherer Betrieb der Abzugshaube ist nur dann
möglich, wenn bei gleichzeitigem Betrieb der Dunstabzugshaube und anderer, luftverbrauchender Geräte,
der Unterdruck in ihrer direkten Nähe den Wert von max. 0,004 mB erreicht (dieser Wert gilt nicht bei
Umluftbetrieb der Dunstabzugshaube).
8. Bei Anschluss ans Stromnetz 240 V muss der Anschluss an eine funktionstüchtige, geerdete Steckdose
mit einer 10A Sicherung erfolgen.
9. Die Dunstabzugshaube darf nicht als Stützfläche für Personen, die sich gerade in der Küche befinden,
genutzt werden.
10. Die Dunstabzugshaube sollte sowohl von außen als auch von innen oft (MINDESTENS EINMAL
PRO MONAT, unter Beachtung der in dieser Gebrauchsanweisung angegebenen
Hinweise zur Wartung des Gerätes) gereinigt werden. Bei Nichtbeachtung der Grundsätze,
die die Reinigung der Dunstabzugshaube und den Filterwechsel betreffen, entsteht Brandgefahr. Der
Hersteller übernimmt keine Haftung für eventuelle Schäden oder Brände, die durch das Gerät verursacht
wurden und sich aus der Nichtbeachtung der in dieser Gebrauchsanweisung angegebenen Hinweise er­
geben.
11. Achtung! Wird das Netzkabel beschädigt, muss es von einem Fachmann repariert werden.
12. Die Dunstabzugshaube ist sehr schwer. Daher sollten Sie sich vergewissern, ob die Konstruktion der
Decke in der Lage ist, das Gewicht der Dunstabzugshaube zu tragen.
13. Das Gerät sollte von mindestens zwei Personen montiert werden.
Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody lub pożary spowodowane przez
urządzenie a wynikające z nieprzestrzegania zaleceń podanych w niniejszej instrukcji.
AUSPACKEN
Das Gerät wird durch seine Verpackung gegen Transportschäden geschützt.Nach dem
Auspacken sind die Verpackungsmaterialien so zu entsorgen, dass dadurch kein Risiko für
die Umwelt entsteht.Alle Materialien, die zur Verpackung verwendet werden, sind umwel­
tverträglich, können hundertprozentig wiederverwertet werden und sind mit entsprechendem
Symbol gekennzeichnet.
Der Hersteller behält sich das Recht vor, Änderungen vorzunehmen, die die Gerätefunktion nicht beeinträchtigen.
EMPFEHLUNGEN
1. Prüfen Sie, ob die auf Typenschild gemachten Angaben zur Spannung den örtlichen Parametern der Stro­
mversorgung entsprechen.
2. Das Netzkabel vor der Montage ausrollen und begradigen.
3. Dieses Gerät ist nicht für eine Bedienung durch Personen mit eingeschränkten physischen, psychischen
bzw. sensorischen Fähigkeiten (darunter Kinder) bzw. Personen ohne Kenntnis des Gerätes vorgesehen,
es sei denn, dies erfolgt unter Aufsicht oder gemäß der Bedienungsanleitung des Gerätes, die durch die für
die Sicherheit verantwortliche Person übergeben wurde. Es ist dafür zu sorgen, dass Kinder nicht mit der
Dunstabzugshaube spielen.
Achten Sie auf die Kinder nicht mit der Haube zu spielen.
ACHTUNG! Vor Anschluss der Dunstabzugshaube ans Stromnetz und vor Überprüfung
deren Funktionstüchtigkeit muss immer kontrolliert werden, ob das Netzkabel ordnungsmäßig installiert und während der Montagearbeiten durch die Dunstabzugshaube
NICHT eingeklemmt wurde.
25
DE
V MONTAGE
Montage der Dunstabzugshaube an der Decke:
1. Die Abdeckung der Aluminiumfilters abnehmen (in ausgewählten Modellen - Abb. 3) und den Aluminiumfettfilter
entfernen (Die Demontage des Filters wurde im weiteren Teil dieser Anleitung geschildert).
2. Der Abstand zwischen dem Kochfeld und dem Motorkörper sollte mindestens 84cm betragen (Abb. 4).
3. Die Montageschrauben entfernen (Abb. 5), die gewünschte Höhe des Gerätes einstellen und anschließend
beide Teile der Dunstabzugshaube zusammenschrauben.
4. Die Montageschablone an die Decke, wo die Dunstabzugshaube befestigt werden sollte, anlegen. Die Bohr­
löcher A, B, C, D mit dem Bohrer Φ 8mm ausführen und die Spreizdübel einsetzen. Die Schrauben 5,5x45YSB
einsetzen und einen Abstand von 5mm zwischen Schraubenkopf und der Decke sicherstellen. Den Körper der
Dunstabzugshaube an die Decke anlegen, so dass die Schraubenköpfe sich in den Montagelöchern befinden,
die Dunstabzugshaube im Uhrzeigersinn umdrehen, damit der Körper dauerhaft an der Decke befestigt bleibt.
Die Montageschrauben nachziehen (Abb. 6).
Die beiliegenden Spreizdübel sind nicht universell und wenn aufgrund der Beschaffenheit der
Deckenkonstruktion Dübel anderer Art eingesetzt werden sollten, sollten diese im Fachgeschäft besorgt
werden.
5. Sollte die Dunstabzugshaube im Abluftbetrieb arbeiten, ein Abführungsrohr (Abb. 8) an dem zuvor befestigten
Ausgangsstutzen befestigen (Abb. 9). Sicherstellen, dass das Rohr gut befestigt ist und dass die Dunstabzug­
shaube im schnellsten Arbeitsgang von dem Ausgangsstutzen nicht abgerissen wird.
6. Die Abdeckung des oberen Kamins einschieben und mit den beiliegenden Schrauben befestigen (Abb. 10).
7. Die Abdeckung des Körpers einschieben (Abb. 11) und im Uhrzeigersinn umdrehen, bis die Abdeckung dauer­
haft befestigt ist (Abb. 12).
8. Entsprechende Bündel der Steuerungs- und Beleuchtungskabel miteinander verbinden (Abb. 13). Zusätzlich die
Beleuchtungskabel anschließen.
Installation des Geräts an das Stromnetz und Prüfung der Funktionstüchtigkeit
Nach Anschluss an das Stromnetz (nach den zuvor festgelegten Anforderungen) muss kontrolliert wer­
den, ob die Beleuchtung der Dunstabzugshaube funktioniert und ob der Motor des Gerätes korrekt ar­
beitet. Nach der Installation der Dunstabzugshaube sollte die Steckdose geerdet werden und zwecks
Trennung von der Stromversorgung leicht zugänglich sein.
Einstellung des Betriebs der Dunstabzugshaube
Einstellung des Abluftbetriebs der Dunstabzugshaube
Bei Abluftbetrieb der Dunstabzugshaube wird die Luft über eine spezielle Leitung hinausgeleitet.
Die Dunstabzugshaube muss an die Öffnung zur Abführung der Abluft mit Hilfe einer steifen oder
elastischen Leitung mit einem Durchmesser von 120 mm und mittels entsprechender Klemmen ange­
schlossen werden, die in den Fachgeschäften mit Installationszubehör erhältlich sind. Das eine Ende
der Leitung an den Anschlussstutzen (Abb. 9) und das andere an den Abluftstutzen anschließen. Die
korrekte Verlegung der Leitung ist der Abbildung Nr. 8 zu entnehmen.
Mit den Anschlussarbeiten ist ein qualifizierter Installateur zu beauftragen.
Einstellung des Umluftbetriebs der Dunstabzugshaube
In dieser Option kehrt die gefilterte Luft über die im oberen Bereich des Gehäuses befindlichen Son­
deröffnungen in den Raum zurück. Bei dieser Einstellung den Aktivkohlefilter kaufen und installieren
(die Hinweise zur Montage des Filters gibt es im weiteren Teil dieser Gebrauchsanweisung).
Geschwindigkeit der Lüfters
Unter normalen Bedingungen und bei geringer Konzentration der Dämpfe wird geringe und mittlere
Geschwindigkeit empfohlen. Die höchste Geschwindigkeit (TURBO) sollte dagegen nur bei hoher
Konzentration der Dämpfe, z.B. beim Braten oder Grillen, genutzt werden.
26
DE
VI BEDIENUNG UND WARTUNG
1. Benutzungssicherheit.
Die im Kapitel IV enthaltene Sicherheitshinweise sollen eingehalten werden.
Gewebefettfilter und Kohleaktivfilter sollten ausgetauscht und Alu-Filter - gemäß den Vorschriften
des Herstellers - gereinigt werden. Bei intensiver Benutzung (über 4 Stunden pro Tag) reinigen Sie
die Filter oder wechseln Sie diese öfter aus. Lassen Sie die Flamme Ihres Gasherdes nicht offen.
Während Sie den Topf vom Gas nehmen, stellen Sie die Flamme auf Minimum ein. Kontrollieren Sie
immer, ob die Flamme nicht größer, als der Topfboden ist. Dies kann ungewünschte Energieverluste
und gefährliche Wärmekonzentration verursachen. Verwenden Sie die Abzugshaube nicht für andere
Zwecke, als vorgesehen.
Bedienung
Bedienblende (Abb. 17)
>
Die Dunstabzugshaube verfügt über fünf Leistungsstufen des Lüfters. Die Geschwindigkeit des Lüfters
muss an die Kochintensität angepasst werden. Um den Lüfter zu betätigen, drücken Sie die Taste ”
” in der Bedienblende (Abb. 1.3.). Die Betriebsgeschwindigkeit des Lüfters wird durch mehrmaliges
Drücken der Taste ” ” erhöht. Die Reduzierung der Betriebsgeschwindigkeit des Lüfters erfolgt durch
das Drücken der Taste ” ”.
Nach Einschalten der Dunstabzugshaube beginnt der Betrieb des Lüfters immer auf zweiter Stufe.
Die Taste ”
” dient zum Abschalten des Gerätes mit Verzögerung.
Diese Funktion wird durch das Drücken der Taste ”
” gestartet. Dieses Gerät wird nach 15 Minuten
ab diesem Zeitpunkt abgeschaltet.
Wird die Funktion des Abschaltens mit Verzögerung aktiviert, wird dies mit der blinkenden Ziffer in der
Anzeige signalisiert und der Lüfter der Dunstabzugshaube wird nach 15 Minuten abgeschaltet.
Diese Funktion der Dunstabzugshaube wird nach der Beendigung des Kochens zur Beseitigung der
Gerüche und Dämpfe aus der Küche empfohlen und sollte über ein paar Minuten genutzt werden.
>
Beleuchtung
Die Dunstabzugshaube verfügt über eine Halogenbeleuchtung. Das Ein- und Ausschalten der Be­
leuchtung erfolgt durch das Drücken des Feldes ”
” in der Bedienblende (Abb. 1.3.), die sich in der
Frontblende befindet.
Fernbedienung (Abb. 19)
Die Dunstabzugshaube ist mit einer Fernbedienung ausgerüstet.
Die Funktionen der Fernbedienung wurden im Weiteren geschildert:
1. Ein-/Ausschalten des Motors
2. Reduzierung der Geschwindigkeit des Lüfters
3. Erhöhung der Geschwindigkeit des Lüfters
4. Ein-/Ausschalten der Beleuchtung
Wird die Taste „POWER” gedrückt, beginnt der Motor der Dunstabzugshaube auf zweiter Stufe zu
arbeiten. Die Beleuchtung kann unabhängig vom Drücken der Taste „POWER” eingeschaltet werden.
Um die Funktionen der Fernbedienung in vollen Zügen in Anspruch nehmen zu können, gehen Sie
folgenderweise vor:
- NAuf der Rückseite der Fernbedienung gibt es ein geschlossenes Batteriefach. Den Verschluss
vorsichtig öffnen und den Batteriedeckel abnehmen.
- Die Batterien gemäß der innerhalb des Batteriefachs gezeigten Polarität in die Fernbedienung
einsetzen.
- Den Batteriedeckel der Fernbedienung schließen.
- Die Fernbedienung auf die Vorderseite der Dunstabzugshaube richten.
Zwischen der Fernbedienung und dem Sensor dürfen keine Hindernisse im Wege stehen.
Das Licht der Halogenleuchten kann Störungen der Kommunikation zwischen der
Fernbedienung und der Dunstabzugshaube hervorrufen.
27
VI BEDIENUNG UND WARTUNG
DE
3. Wartung
Durch die regelmäßige Wartung und Reinigung ist guter und fehlerfreier Betrieb und optimale Le­
bensdauer des Gerätes gewährleistet. Beim Austausch der Fett- und Kohleaktivfilter sind besonders
Hinweise des Herstellers zu beachten.
3.1 Fettfilter
1. Reinigung
Der Fettfilter sollte einmal im Monat bei gewöhnlicher Arbeit der Dunstabzugshaube in der Geschirr­
spülmaschine oder per Handwaschen mit mildem Spülmittel oder mit flüssiger Seife gereinigt werden.
2. Die Demontage des Filters erfolgt durch Abnahme der unteren Abdeckung (in ausgewählten Model­
len) und durch Entfernung des Aluminiumfilters (Abb. 16).
a) Wirkungsweise
Kohleaktivfilter nehmen Gerüche bis zur Filtersättigung auf. Sie können noch gereinigt weder
wiederverwertet werden und sollen mindestens alle 2 Monate, bei intensivem Gebrauch auch öfter,
ausgewechselt werden
b) Austausch
- Die untere Abdeckung des Filters abnehmen.
- Die Aluminiumfettfilter entfernen.
- Den alten Aktivkohlefilter herausschrauben.
- Den neuen Aktivkohlefilter einsetzen.
- Die Aluminiumfettfilter erneut einsetzen.
- Die untere Abdeckung einsetzen
3.4. Reinigung
1. Bevor Sie die Reinigung beginnen, schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der
Steckdose. War das Gerät vor kurzem noch in Betrieb, warten Sie dessen Abkühlung ab.
2. Wir empfehlen Ihnen, während der Reinigung Handschuhe zu tragen, da Sie sich an evtl. vorhandenen
scharfen Kanten der Dunstabzugshaube verletzen könnten.
3. Der Metallfettfilter sollte einmal pro Monat gereinigt werden. Dazu verwenden Sie entweder einen spe­
ziellen Filterreiniger, heißes Seifenwasser oder reinigen ihn in der Spülmaschine bei 60°C. Wenn der Filter
einige Male in der Spülmaschine gereinigt wurde, kann es zu Verfärbungen des Metalls kommen. Dies ist
ganz normal, deswegen müssen Sie den Filter keineswegs auswechseln.
4. Reinigen Sie die Gehäuseoberfläche wenn nötig mit einem milden Reinigungsmittel und einem weichen
Tuch, um Verkratzungen vorzubeugen. Schwämme, direkter Wasserstrahl, Lösungsmittel, Alkohol, Ätzmittel
sowie harte, raue Tücher sind zu vermeiden!
5. Vermeiden Sie auf jeden Fall den Kontakt von Feuchtigkeit mit den elektrischen Bauteilen des Gerätes.
Zur Reinigung wird feuchtes Tuch sowie neutrale Reinigungsmittel empfohlen.
28
VII GARANTIE, NACHVERKAUF-SERVICE
DE
Garantie
Garantieleistungen laut Garantieschein.
Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch einen unsachgemäßen Betrieb des
Produktes entstehen.
RÜCKNAHME AUS DEM BETRIEB
Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht mit dem kommunalen Haushaltsabfall ent­
sorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektroni­
schen Geräten abgegeben werden.
Das Symbol auf dem Produkt, in der Gebrauchsanweisung oder auf der Verpackung weist darauf hin.
Die im Gerät verwendeten Werkstoffe sind zum Recycling gemäß ihrer Kennzeichnung geeignet.
Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von
Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt.
Informationen über die nächstgelegene Sammelstelle elektrischer Altgeräte erhalten Sie in Ihrer Ge­
meindeverwaltung.
Erklärung des Herstellers
Der Hersteller erklärt hiermit, dass das Gerät die grundlegenden Anforderungen erfüllt, die in den nachfolgend genannten Europäischen Richtlinien angeführt werden:
- Niederspannungsrichtlinie - 2006/95/EG,
- ErP – Richtlinie 2009/125/EG
- Richtlinie über Elektromagnetische Verträglichkeit - 2004/108/EG,
und dass das Erzeugnis deshalb mit dem
-Zeichen gekennzeichnet und für das Gerät eine Übereinstimmungserklärung ausgestellt wurde, die den Marktaufsichtsorganen zur Verfügung gestellt wurde.
29
EN
I CHARACTERISTICS
This kitchen extractor hood was designed to remove or neutralize kitchen fumes. It has to be installed
permanently over a gas or electric cooker. It requires installation of a conduit discharging used air to
the outside if working in fume removal mode. The conduit (a pipe Ø120 mm) shall not be longer than
4-5 m. The hood can operate as an odour absorber after installation of an active carbon filter. In such
case a conduit discharging used air to the outside is not necessary. The kitchen hood is an electrical
appliance manufactured according to class II of fire protection, equipped with a permanent supply cord
and plug. It has its own lighting and an exhaust fan which can be set to one of three rotational speeds.
II COMPONENTS
kitchen hood consists of the following elements (Fig. 1):
1. Upper masking frame
2. Body
3. Control Panel
4. Aluminium grease filter
5. Lighting
5a. Filter cover
30
EN
IV OPERATING CONDITIONS
1. The kitchen hood was designed for removal of kitchen fumes to the outside. It should be connec­
ted to an appropriate ventilation duct (do not connect the hood to any chimney, smoke or flue-gas
ducts which are in use).
2. The safe distance between a cooker and the kitchen hood should be at least 650 mm. If cooker
manual including other distance, this should be taken into account (Fig. 2).
3. Do not leave open flame under the hood. When removing pots from the burners set the flame to its
minimum level.
4. Any food cooked in fat shall be constantly monitored, since overheated fat can ignite very easily.
5. The textile grease filter should be replaced, and the aluminium filter should be cleaned at least
every 2 months in connection with the existing fire danger (saturated fat is very flammable).
6. Pull the plug of the power cord from a wall socket before any filter cleaning or repair operation.
7. If any other non-electric devices are used in the same room as the hood (e.g. liquid fuel ovens,
flow-through or volumetric water heaters), it is necessary to provide appropriate ventilation (air
supply). Safe operation is possible when during simultaneous operation of the hood and com­
bustion devices dependent on air supply the negative pressure of not more than 0.004 milibar is
maintained at the location of these devices inside the room (this point does not apply when the
hood is used as an odour absorber).
8. When connecting to 240V power supply network use an electric socket in working order.
9. do not lean against the hood
10. Hood should be cleaned once per month - see point „Cleaning” in this manual.
11. If the power wire gets broken, it should be replaced with a new one in a specialist repair shop.
12. Weight of the hood is significant, so make sure that the ceiling is a sufficiently robust structure
13. At least two people should carry out the hood installation.
This appliance is designed for household use only. The manufacturer reserves the right to introduce
changes which do not affect the operation of the appliance.
UNPACKING
The device was protected against damage for the time of transport. After unpacking,
please remove the elements of packaging in an environment-friendly way. All mate­
rials used for packaging are environment friendly, they can be 100% recycled and
they have been marked with appropriate symbols.
Warning! The packaging materials (polyethylene bags, small pieces of foamed
polystyrene etc.) should be kept away from children while unpacking.
RECOMMENDATIONS
1. before you connect the hood to the power supply and check whether it works properly, you will
always need to control if the wire has been properly installed and if it has NOT been pinned down by
the hood while it was being mounted.
2. This appliance is not intended for use by persons (including children) with limited physical or mental
capabilities and persons who lack experience or familiarity with the appliance.
Do not allow unattended children to use the appliance.
Do not allow them to play with the appliance.
ATTENTION!: Before connecting the hood to the mains power supply and switching it on,
always check that the power cord is properly installed and is not trapped by the appliance.
31
EN
V INSTALLATION
Install the cooker hood on the ceiling:
1. Open the aluminium filter cover (on selected models-Figure 3) and remove the aluminium grease filter (for filter
removal description please refer to other section of this manual).
2. The distance between the hob and the motor body must should be at least 84 cm (Fig. 4).
3. Remove the mounting screws (Fig. 5) and set the unit at the correct height and then tighten both parts of the
hood.
4. Place mounting template on the ceiling where the hood is to be mounted. Drill holes A, B, C, D with a 10 mm drill
and insert the wall plugs in them. Insert the screws 5.5 x45YSB leaving a 5mm gap between the screw head and
the ceiling. Place the hood body on the ceiling so that the heads of the screws go through the mounting holes.
Now turn the hood body clockwise so that it is locked and permanently fixed to the ceiling. Tighten the mounting
screws (Figure 6).
The wall plugs provided are not universal. If the ceiling structure requires a different type of anchors, purchase
them at a DIY store.
5. If the cooker hood will operate in extraction mode, connect the duct (Fig. 8) to the outlet installed earlier on (Fig.
9). Make sure that the duct is properly fitted and that operating the hood at the highest speed will cause the duct
to detach from the nozzle.
6. Insert the upper masking frame and secure it with the screws (Fig. 10).
7. Slide the cover body (Figure 11) in and turn it clockwise until it locks in place (Fig. 12).
8. Connect the wiring harnesses for lighting and the control panel (Figure 13). In addition, connect the lighting
wiring harnesses.
Connecting to the power network and operation check
After connecting the device to the power supply network (in accordance with the requirements defined
above) it is necessary to check operation of the motor and lighting of the hood.
Setting the operation mode of the kitchen extractor hood
Setting the air extractor mode of operation of the hood
When cooker hood operates in extraction mode, air is discharged outside through an extraction duct.
The cooker hood is connected to the air outlet opening using a rigid or flexible extraction duct with a
diameter of 120 mm, and the appropriate clamps, which must be purchased at a hardware store. Con­
nect one end of the duct to the flange (Fig. 9), and the other to the air outlet hole. Proper duct routing
is shown in Fig. 8. A qualified installer should be commissioned to make the connection.
Setting the odour absorber mode of operation of the hood
In this setting the air is filtered and returned back to the room through openings located in the upper part of the body
of the hood. Install activated charcoal filter in this setting (see the manual for details on installation).
Fan speeds
The lowest and medium speeds should be used under normal conditions and with low concentration of
fumes. The top speed should be used in case of high concentration of kitchen fumes, e.g. during frying
or grilling.
32
EN
VI OPERATION AND MAINTENANCE
1. Operational safety.
All safety instructions included in chapter IV must be observed. Textile grease filters and carbon filters
should be replaced and aluminium filter should be cleaned according to manufacturer’s instructions, or
more frequently in periods of intensive use (more than 4 hours a day). If a gas cooker is used it is for­
bidden to leave uncovered flame. When removing pots from gas burners set the flame to its minimum
level. Always make sure that flame does not extend outside the pot. Such a situation causes undesired
energy losses and dangerous heat build-ups. The hood should not be used for other purposes than
those for which it was designed.
2. Operation:
2.1 Control panel
>
The cook hood fan can operate at 5 speeds. Select the fan speed appropriate for cooking intensity. To
run the fan press the „
” button on the control panel (Figure 1, item 3). Touch the „ ”. sensor each
time you want to increase the fan speed or touch the ”
” sensor to reduce the fan speed. When
you turn on the cooker hood the fan always runs at speed 2. Touch the ”
”, sensor to activate the
countdown timer. Touch the „ „ sensor to activate the timer. The appliance will turn off after 15 minutes.
When the timer is counting down the digit will blink on the display and the appliance will turn off after
15 minutes.
To remove any residual odours and vapour from the kitchen it is recommended to use the hood for
several minutes after cooking.
Lighting
Your cooker hood features LED lighting. Touching the ”
item 3) to turn on or off the lighting.
” sensor on the control panel (Figure 1,
Remote control (Fig. 19)
Your cooker hood can be controlled by a remote control.
Remote control functions are described below:
A. Turn the fan on/off
B. Increase the fan speed
C. Reduce the fan speed
D. Turn the lights on/off
Touch the POWER sensor to turn on the appliance. The fan will run at speed 2.
Hood lighting can be switched on independently of the „POWER” sensor.
To use the remote control:
- Gently bend the tab and pull out the battery compartment cover.
- Place the new batteries in the remote control according to the markings inside battery compartment.
- Close the battery cover.
- Point the remote control toward the front of the cooker hood.
Ensure there are no obstacle between the remote control transmitter and the sensor on
the cooker hood.
Fluorescent light can interfere with the remote control operation.
33
VI OPERATION AND MAINTENANCE
EN
3. Maintenance.
Regular maintenance and cleaning of the device will guarantee its good and fault-less operation, and
extend its life. Attention should be paid to replacing grease and carbon filters according to instructions.
3.1 Grease filter
1. Cleaning.
For normal hood operation, grease filter should be cleaned every month in the dishwasher or by hand using a mild
detergent or liquid soap.
2. To remove the filter remove the lower masking frame (on selected models) and then remove the aluminium filter
(Figure 16).
3.2. Carbon filter
a) operation
Carbon filters can absorb odours until they are saturated. They cannot be washed or regenerated and
should be replaced at least every 2 months or more frequently in case of very intensive use.
b) replacement
- Zdemontować dolną osłonę filtra
- Zdemontować aluminiowe filtry przeciwtłuszczowe
- Wykręcić stary filtr węglowy
- Wkręcić nowy filtr węglowy
- Założyć z powrotem aluminiowe filtry przeciwtłuszczowe
- Założyć dolną osłonę
3.4. Cleaning
The following shall be avoided during normal cleaning of the hood:
•
•
•
•
wet cloth or sponge and water jet,
solvents or alcohols which might dull lacquered surfaces,
caustic agents, particularly in regard to cleaning stainless steel elements,
hard, rough cloth
It is recommended to us moist cloth and neutral cleaning agents.
Aluminum filters may be washed in the dishwasher. Color of aluminum filters may change after
several washings. This is normal and it is not necessary to change the filters.
34
VII DISPOSING OF THE DEVICE
When disposing of the device, do not bring it to regular municipal waste containers. Inste­
ad, bring it to electrical and electronic waste recycling and reuse center. A relevant label
has been put on the device, its instructions manual, or on the package.
The device has been manufactured of recyclable materials. By bringing old device to re­
cycling collection center, you show that you care about nature.
Ask your local environmental care authority for information on location of such facilities.
Manufacturer’s Declaration
The manufacturer hereby declares that this product meets the requirements of the following European
directives:
l Low Voltage Directive 2006/95/EC,
l Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive 2004/108/EC
l ErP Directive 2009/125/EC
and has thus been marked with the
symbol and been issued with a declaration of compliance made
available to market regulators.
35
Amica Wronki S.A.
ul.Mickiewicza 52
64-510 Wronki
tel. 67 25 46 100
fax 67 25 40 320
www.amica.com.pl
IO 00822/2
(12.2014)
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising