first kitchen // blender //
first kitchen //
blender //
500 watt //
1.5 L
capacity //
2 speed settings
and pulse //
Ice crush //
6 blades in
stainless steel //
Easy to clean //
Type 7781
7781_IDV_UVN_291013.indd 1
10/30/2013 10:52:12 AM
Bruksanvisning – svenska ........................sida
3– 7
Brugsanvisning – dansk............................side
8–12
Bruksanvisning – norsk............................side
13–16
Käyttöohjeet – suomi................................sivu
17–21
Instruction manual – english.................. page
22–26
7781_IDV_UVN_291013.indd 2
10/30/2013 10:52:12 AM
OBH Nordica blender
Säkerhetsanvisningar
1. Läs igenom bruksanvisningen noga innan användning och
spar den för framtida bruk.
2. Anslut endast apparaten till 220-240 volt växelström och
använd endast apparaten till det den är avsedd för.
3. Dra alltid ur kontakten vid uppehåll i användandet, om
problem uppstår, efter användning, när det sätts på eller tas
av delar från apparaten samt innan rengöring och underhåll.
4. Apparaten får inte nedsänkas i vatten eller andra vätskor.
5. Apparaten får inte användas av barn. Förvara apparaten
och dess sladd utom barns räckhåll.
6. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn. Barn ska
hållas under uppsyn så att det inte leker med apparaten.
7. Denna apparat kan användas av personer med begränsade
fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller som har brist
på kunskap/erfarenhet av apparaten, om användning sker
under övervakning eller efter instruktion hur apparaten
används på ett säkert sätt och att de är medvetna om
möjliga risker.
8. Se till att sladden inte hänger fritt ned från bänkytan.
9. Sätt aldrig apparaten på eller i närheten av kokplattor,
öppen eld eller liknande.
10.Apparaten får endast användas under uppsyn.
11.Handskas försiktigt med apparaten, då kniven är mycket
vass! Rör inte kniven under användning. Se till att varken
fingrar eller redskap kommer i kontakt med kniven!
12.Apparaten får inte användas kontinuerligt utan paus.
Maximal användningstid: 3 minuter. Vänta minst 1 minut
innan apparaten används igen.
13.Kontrollera alltid apparat, sladd och kontakt innan
användning. Om sladden skadats måste den bytas av
tillverkaren, legitimerad serviceverkstad eller en behörig
person för att undvika fara.
14.Extra skydd rekommenderas genom installation av
jordfelsbrytare med en märkström av 30 mA. Kontakta en
auktoriserad elektriker.
3
7781_IDV_UVN_291013.indd 3
10/30/2013 10:52:12 AM
15.Apparaten är endast för privat bruk.
16.Om produkten används till annat än den är till för, eller
används utan att respektera bruksanvisningen bär
användaren själv ansvaret för eventuella följder. Eventuella
skador på produkten därav täcks inte av reklamationsrätten.
Innan användning
Innan blendern tas i bruk bör bruksanvisningen läsas igenom grundligt och
därefter sparas för framtida användning.
Diska kanna och lock i vatten och diskmedel. Kniven i botten av kannan är mycket
vass och ska hanteras med största försiktighet. Kniven kan skiljas från låsringen
och diskas separat. Vrid försiktigt loss glaskannan från låsringen och lyft försiktigt
ut knivdelen och ta bort gummipackningen. Kniven, låsringen och packningen
diskas försiktigt.
Användning
Blendern kan användas till att blanda, hacka, puréa och mixa t ex milkshakes,
barnmat, soppor och såser. Dessutom kan du krossa is till drinkar t ex.
Blendern monteras ihop genom att först lägga gummipackningen över knivdelen
och därefter placera knivdelen med gummipackningen i låsringen. Glaskannan
placeras ovanpå knivdelen och låsringen och vrids medsols tills det tar stopp.
Känn efter så att den sitter fast ordentligt. Nu är blendern klar att använda.
Blenderns motor driver knivbladet i hög hastighet för att garantera en grundlig
mixning. Därför är det viktigt att blendern alltid står på ett plant och torrt
underlag innan den startas. Kontrollera också att kannan är korrekt placerad på
motordelen, annars går inte blendern att starta.
Apparaten får inte användas kontinuerligt utan paus. Maximal användningstid
vid kontinuerlig användning är 3 minuter, vänta därefter 1 minut innan apparaten
används igen.
För att undgå att kannan överfylls bör mängden begränsas till högst 1 liter.
Använd mätskalan på kannan för att se hur mycket du tillsatt. Placera locket på
kannan innan blendern startas. Kontrollera att hastighetsväljaren står i position
”0” och sätt därefter i kontakten i ett vägguttag. För hastighetsväljaren till
önskat läge i några sekunder. Vrid därefter tillbaks hastighetsväljaren till ”0” och
kontrollera konsistensen. Det går mycket snabbt så mixa inte för länge.
4
7781_IDV_UVN_291013.indd 4
10/30/2013 10:52:12 AM
Använd pulsläget (P) vid korta tidsintervaller samt till att krossa is. Hastighetsväljaren
måste hållas kvar i pulsläget för att blendern ska fungera. Så snart väljaren släpps
stängs blendern av. Använd pulsläget för att undvika för lång mixning.
Mixning av varm vätska
Glaskannan tål varma ingredienser och varma vätskor/soppor. När varm vätska
tillsätts i stängd behållare (t ex blenderkanna med lock) bildas automatiskt ett
högt tryck. Det är därför risk att locket flyger av under användning och att varm
vätska sprutar ut. För att undvika detta, gör enligt följande:
1. Temperaturen på vätskan som används i blenderen får inte överstiga 50°C.
2. Fyll max halva kannan med de ingredienser som önskas (såsom ex vis
grönsaker, rotfrukter m.m.).
3. Starta blendern på läge 1 eller 2 (ej pulsläget) och häll därefter långsamt i
vätskan (varm buljong, grädde eller liknande) genom hålet i locket. Stäng inte
av blendern medan detta görs. Om blendern stängs av med varm vätska inuti
och därefter startas igen, så uppstår på grund av motorns höga varvtal, ett
tryck från botten som gör att locket kan flyga av.
Om blendern trots allt stängts av under ovanstående process med varm vätska
och skall startas igen, håll ett tryck med handen ovanpå locket - med handduk/
grytlapp eller liknande - och se upp för eventuellt stänk av varm vätska.
Enbart varm vätska skall ej mixas då trycket i kannan blir för stort.
Viktigt!
Om djupfrysta ingredienser (t ex frukt, bär, grönsaker) ska mixas måste det göras
direkt efter ingredienserna placerats i glaskannan, innan de hinner frysa samman
till en klump som riskerar att blockera kniven.
Om man vill tillsätta ytterligare ingredienser eller vätska under användning kan
man göra det, förutsatt att mixningen avbryts innan knoppen eller hela locket
tas av. Se till att ingredienserna som ska tillsättas inte är tjockflytande eller för
tunga för motorn att bearbeta. Fyll eventuellt på lite vätska genom locket om det
går tungt, eller avbryt mixningen och skrapa ner blandningen mot kniven med
en gummiskrapa.
SE TILL ATT LOCKET SITTER PÅ INNAN BLENDERN STARTAS IGEN!
Om du ska krossa is bör du inte lägga i för mycket is, börja med max 8-9 isbitar
åt gången. Tillsätt en liten mängd vatten i kannan innan du startar apparaten.
Använd pulsläget och gör några uppehåll under krossningen. Låt kniven stanna
helt mellan aktiveringen av Pulsinställningen. Fortsätt tills du fått önskat resultat.
5
7781_IDV_UVN_291013.indd 5
10/30/2013 10:52:12 AM
Viktigt!
Rengöring av kanna efter mixning av frusna bär eller is ska göras med ljummet
vatten eftersom de kalla ingredienserna har kylt ner kannan och för varmt vatten
kan skapa spänningar i glaset, som därmed kan spricka.
Rengöring och underhåll
Diska kannan, lock och knopp i varmt vatten med diskmedel efter varje
användning. Torka alla delarna noggrant innan de ställs undan. Delarna får inte
diskas i diskmaskin. Använd inte kemiska rengöringsmedel eller andra medel
med repande effekt. Ta bort envisa fläckar genom att blötlägga och gnida med
en mjuk trasa och milt rengöringsmedel.
Använd en lätt fuktad trasa vid rengöring av motorenheten. Låt torka grundligt
innan den återanvänds eller ställs undan.
VIKTIGT: MOTORDELEN FÅR ALDRIG NEDSÄNKAS I NÅGON FORM AV
VÄTSKA!
Kassering av förbrukad apparatur
Enligt lag ska elektriska och elektroniska apparater insamlas och delar av
apparaterna återvinnas. Elektriska och elektroniska apparater märkt med
symbolen för avfallshantering ska kasseras på en kommunal
återvinningsstation.
Reklamationsrätt
Reklamationsrätt enligt gällande lag. Maskinstämplat kassakvitto skall bifogas
vid eventuell reklamation. Vid reklamation skall apparaten lämnas in där den är
inköpt.
OBH Nordica AB
Löfströms Allé 5
172 66 Sundbyberg
Tel: 08-629 25 00
www.obhnordica.se
Tekniska data
OBH Nordica 7781
220-240V Växelström
500 W
6
7781_IDV_UVN_291013.indd 6
10/30/2013 10:52:12 AM
Pulsknapp
Glaskannans volym 1,5 liter
Rätt till löpande ändringar och förbättringar förbehålles.
7
7781_IDV_UVN_291013.indd 7
10/30/2013 10:52:13 AM
OBH Nordica blender
Sikkerhed og el-apparater
1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem før brug, og gem
den til senere brug.
2. Tilslut kun apparatet til 220-240 volt vekselstrøm, og brug
kun apparatet til det formål, det er beregnet til.
3. Tag altid stikket ud af stikkontakten ved forstyrrelser i
brugen, efter brug, når der sættes dele på eller tages dele
af apparatet samt før rengøring og vedligeholdelse.
4. Apparatet må ikke neddyppes i vand eller andre væsker.
5. Apparatet må ikke anvendes af børn. Sørg for at apparat og
ledning er uden for børns rækkevidde.
6. Børn må ikke rengøre og vedligeholde apparatet. Børn
bør være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med
apparatet.
7. Dette apparat kan anvendes af personer med begrænsede
fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende
erfaring med eller kendskab til apparatet, såfremt disse er
bevidste om mulige risici, er under opsyn eller får instruktion
i sikker brug af apparatet af en person, der er ansvarlig for
deres sikkerhed.
8. Sørg for, at ledningen ikke hænger frit ned fra bordkanten.
9. Sæt aldrig apparatet på eller i nærheden af kogeplader,
åben ild eller lignende.
10.Apparatet bør kun anvendes under opsyn.
11.Apparatet skal håndteres med omhu, da kniven er meget
skarp! Rør ikke kniven, mens den er i brug. Sørg for at hverken
fingre eller redskaber kommer i kontakt med kniven!
12.Apparatet må ikke anvendes kontinuerligt uden pause.
Maksimal anvendelsestid: 3 minutter, vent derefter mindst
1 minut, inden apparatet tages i brug igen.
13.Efterse altid apparat, ledning og stik for beskadigelse før
brug. Hvis tilledningen bliver beskadiget, skal den udskiftes
af fabrikanten eller hans serviceværksted eller af en
tilsvarende uddannet person, for at undgå, at der opstår
fare.
8
7781_IDV_UVN_291013.indd 8
10/30/2013 10:52:13 AM
14.For
ekstrabeskyttelse
anbefales
installation
af
fejlstrømsafbryder (HFI/PFI/HPFI-relæ-brydestrøm) på max.
30 mA. Kontakt en autoriseret el-installatør herom.
15.Apparatet er kun til husholdningsbrug.
16.Benyttes apparatet til andet formål end det egentlige,
eller betjenes det ikke i henhold til brugsanvisningen,
bærer brugeren selv det fulde ansvar for eventuelle følger.
Eventuelle skader på produktet eller andet som følge heraf
er derfor ikke dækket af reklamationsretten.
Før brug
Før blenderen tages i brug første gang, bør brugsanvisningen læses grundigt
igennem og derefter gemmes til senere brug.
Vask beholder og låg i varmt vand tilsat opvaskemiddel før brug. Kniven i bunden
af beholderen er meget skarp og skal omgås med største forsigtighed. Kniven
kan skilles fra knivholderen og vaskes separat. Drej forsigtigt glaskanden fra
samleringen og løft forsigtigt knivdelen op og fjern gummipakningen. Herefter
kan kniv, samlering og pakning vaskes forsigtigt.
Sådan bruges blenderen
Blenderen kan anvendes til at blende, hakke, purere og mixe f.eks. milkshakes,
babymos, supper og saucer. Desuden kan den anvendes til at knuse is til f.eks.
drinks.
Blenderen samles ved først at lægge gummiringen ned over knivdelen og derefter
placere knivdelen med gummiringen inde i samleringen. Glaskanden placeres
henover knivdel og samlering og drejes med uret, til kanden sidder godt fast.
Check at kanden sidder helt fast, blenderen er herefter klar til brug.
Blenderens motor driver knivsbladene i høj hastighed for at garantere en
grundig blendning. Derfor er det vigtigt, at blenderen altid står på et plant og
tørt underlag, inden den igangsættes. Kontroller også, at beholderen er korrekt
placeret på motordelen, idet blenderen ellers ikke kan starte.
Blenderen må maksimalt køre kontinuerligt i 3 minutter, hvorefter en pause på 1
minut er påkrævet.
For at undgå at kanden overfyldes, bør mængden begrænses til omkring 1 liter.
9
7781_IDV_UVN_291013.indd 9
10/30/2013 10:52:13 AM
Anvend måleskalaen på beholderen som et fingerpeg. Placér låget på kanden,
inden blenderen igangsættes. Kontroller at blenderen er sat i position ”0” og sæt
derefter stikket i stikkontakten. Drej kontakten til den ønskede position i nogle få
sekunder. Drej derefter kontakten tilbage til ”0” og kontroller konsistensen af de
blendede. Det går meget hurtigt, så blend ikke for længe.
Anvend positionen ”Pulse” (P) (moment) for korte tidsintervaller og til at knuse
is. Kontakten skal holdes fast på positionen for, at blenderen kan fungere. Så
snart kontakten slippes, standser blenderen. Brug ”Pulse” for at undgå for lang
blendertid.
Forholdsregler ved varm væske
Glaskanden kan modstå varme ingredienser som varme væsker eller supper.
Når varme væsker hældes i en lukket beholder (f.eks. en blenderkande med låg)
dannes automatisk et højt tryk. Der er derfor risiko for at låget skubbes af under
brug, og at den varme væske sprøjter ud. For at undgå denne situation gøres
følgende:
1. Temperaturen på den væske, som anvendes i blenderen, må ikke overstige
50°C
2. Fyld kanden maksimalt halvt op med de ønskede ingredienser (som f.eks.
grøntsager, rodfrugter m.m.).
3. Start blenderen på niveau 1 eller 2 (ikke Pulse niveau), og hæld derefter
langsomt væsken (varm bouillon, fløde eller lignende) gennem hullet i det
sorte låg. Sluk ikke for blenderen, mens dette gøres. Hvis blenderen slukkes
med varm væske i kanden, og derefter startes igen, vil der, på grund af
motorens høje omdrejningstal, dannes et tryk fra bunden, som kan resultere
i, at låget trykkes af.
Hvis blenderen alligevel har været slukket under ovenstående proces med varm
væske i kanden, og den skal startes igen, så hold et tryk med hånden ovenpå
låget med et håndklæde, en grydelap eller lignende – og vær opmærksom på
eventuel sprøjt af varm væske.
Varm væske alene må ikke blendes, da trykket indeni kanden vil være for højt.
Vigtigt!
Hvis man skal blende dybfrosne ingredienser (f.eks. frugt, bær, grøntsager) skal
dette gøres omgående efter at ingredienserne er fyldt i glaskanden, da disse
ellers fryser sammen til en fast klump, hvilket risikerer at blokere kniven under
brug. Hæld yderligere en smule vand i beholderen, inden apparatet startes.
10
7781_IDV_UVN_291013.indd 10
10/30/2013 10:52:13 AM
Såfremt man har behov for at tilsætte yderligere ingredienser under brug, kan
det godt lade sig gøre, blot skal blenderen afbrydes, inden proppen eller hele
låget tages af. Sørg for, at fødevarerne, som skal blendes, ikke er for tyktflydende
eller for tør og tung for motoren at bearbejde. Fyld evt. lidt væske gennem hullet
i låget, hvis blandingen virker tungt, eller afbryd blenderen og skrab blandingen
ned mod knivsbladet med en gummispartel.
HUSK AT LÅGET ALTID SKAL VÆRE SAT PÅ, FØR BLENDEREN STARTES - DET
ANBEFALES LIGELEDES AT SÆTTE PROPPEN PÅ IGEN, INDEN BLENDEREN
ATTER STARTES!!
Såfremt blenderen skal anvendes til at knuse is, skal der ikke knuses for store
portioner ad gangen, det anbefales at starte med max. 8-9 isklumper. Hæld
yderligere en smule vand i beholderen, inden apparatet startes. Anvend ”Pulse”
indstillingen, indtil det ønskede resultat opnås. Lad kniven stoppe helt mellem
aktiveringen af ”Pulse” indstillingen.
Vigtigt!
Rengøring af kanden efter blendning af frosne bær eller isterninger skal foretages
med lunkent vand, idet blendningen har nedkølet glaskanden og fordi for varmt
vand kan skabe spændinger i glasset, som dermed kan gå itu.
Rengøring og vedligeholdelse
Beholderen og låget vaskes i varmt vand tilsat opvaskemiddel. Tør delene
grundigt, inden blenderen stilles væk. Delene må ikke vaskes i opvaskemaskine.
Anvend ikke skurepulver eller andre skrappe rengøringsmidler, der kan ridse eller
mattere overfladen. Evt. størknede rester fjernes efter en kort iblødsætning med
et mildt rengøringsmiddel og en blød børste.
Anvend en fugtig klud til rengøring af motordelen. Lad motordelen tørre grundigt
inden blenderen atter anvendes eller sættes bort.
VIGTIGT: MOTORDELEN MÅ ALDRIG NEDSÆNKES I VAND ELLER ANDRE
VÆSKER!!
Bortskaffelse af apparatet
Lovgivningen kræver, at elektriske og elektroniske apparater indsamles,
og dele af apparaterne genbruges. Elektriske og elektroniske apparater
mærket med symbolet for affaldshåndtering skal afleveres på en
kommunal genbrugsplads.
11
7781_IDV_UVN_291013.indd 11
10/30/2013 10:52:13 AM
Reklamation
Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/
købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved
reklamation skal apparatet indleveres, hvor det er købt.
OBH Nordica Denmark A/S
Ole Lippmanns Vej 1
2630 Taastrup
Tlf.: 43 350 350
www.obhnordica.dk
Tekniske data
OBH Nordica 7781
220-240V vekselstrøm
500 watt
Momentknap
Rumindhold i glasbeholder 1,5 liter
Ret til løbende ændringer og forbedringer forbeholdes.
12
7781_IDV_UVN_291013.indd 12
10/30/2013 10:52:14 AM
OBH Nordica Blender
Sikkerhet og el- apparater
1. Les gjennom bruksanvisningen før bruk og spar den til
senere bruk.
2. Tilkoble apparatet kun til 220-240 volt vekselstrøm og bruk
apparatet kun til det den er beregnet for.
3. Ta alltid støpslet ut av kontakten når apparatet ikke brukes,
hvis det oppstår problemer, når det settes på eller tas av
deler fra apparatet og ved rengjøring og vedlikehold.
4. Motordelen må ikke senkes i vann eller andre væsker.
5. Apparatet må ikke brukes av barn. Oppbevar apparatet og
ledningen utefor barns rekkevidde.
6. Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn. Barn må
være under tilsyn for å forsikre seg om at de ikke leker med
apparatet.
7. Dette apparatet kan brukes av personer med begrensede
fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på
kunskap/erfaring med apparatet. Hvis bruken skjer under
tilsyn eller instruksjon om hvordan apparatet skal brukes
på en sikker måte av en person som har ansvaret for deres
sikkerhet og at de er klar over mulig fare ved bruken.
8. Pass på at ledningen ikke henger fritt ned fra bordet.
9. Sett aldri apparatet på eller i nærheten av kokeplater, åpen
ild eller lignende.
10.Apparatet må kun brukes under tilsyn.
11.Håndter apparatet med forsiktighet, da kniven er veldig
skarp! Rør ikke kniven under bruk. Pass på at ikke fingre eller
redskaper kommer i kontakt med kniven. Ta alltid støpslet
ut av kontakten.
12.Apparatet må ikke brukes kontinuerlig uten pause. Maks.
brukstid er 3 minutter og deretter en pause på minst 1
minutt før apparatet brukes igjen.
13.Kontroller alltid apparatet, ledningen og støpslet før bruk.
Hvis ledningen er skadet skal den byttes av produsenten,
forhandleren eller autorisert serviceverksted for å unngå at
det oppstår noen fare.
13
7781_IDV_UVN_291013.indd 13
10/30/2013 10:52:14 AM
14.For ekstra beskyttelse bør man installere jordfeilbryter (RCD)
som ikke overskrider 30 mA. Kontakt en autorisert elektriker.
15.Apparatet er kun beregnet til privat forbruk.
16.Hvis produktet brukes til annet enn den er beregnet for
og ikke brukes i hendhold til bruksanvisningen bærer
brukeren selv ansvaret for eventuelle følger. Eventuelle
skader på produktet eller annet herunder dekkes ikke av
reklamasjonsretten.
Før bruk
Før blenderen tas i bruk første gang bør bruksanvisningen leses og deretter
spares til senere bruk.
Vask kanne og lokk i varmt vann tilsatt oppvaskmiddel før bruk. Kniven i bunnen
av kannen er veldig skarp og skal behandles med forsiktighet. Kniven kan tas
av knivholderen og vaskes separat. Drei kannen forsiktig av samleringen og løft
forsiktig knivdelen opp og fjern gummipakningen. Deretter kan kniv, samleringen
og pakningen vaskes forsiktig.
Slik brukes blenderen
Blenderen kan brukes til å blende, hakke, purrè og mikse f.eks. milkshakes,
babymat, supper og sauser. Dessuten kan den brukes til å knuse is til f.eks. drinker.
Blenderen monteres med først å legge gummiringen ned over knivdelen og
deretter plassere knivdelen med gummiringen inni samleringen. Glasskannen
settes nå over knivdel og samleringen og dreies med klokken til kannen sitter
godt fast. Sjekk at kannen sitter helt fast og blenderen er nå klar til bruk.
Blenderens motor driver knivsbladene i høy hastighet for å garantere en grundig
blendning. Derfor er det viktig at blenderen alltid står på et plant og tørt underlag
før den settes i gang. Kontroller også at beholderen er korrekt plassert på
motordelen fordi blenderen ellers ikke kan starte.
Blenderen må maksimalt kjøre kontinuerlig i 3 minutter og deretter en pause på
1 minutt.
For å unngå at kannen overfylles bør mengden begrenses til ca. 1 liter. Bruk
måleskalaen på glasskannen som en fingerregel. Sett lokket på kannen før
blenderen starter. Kontroller at blenderen er satt i posisjon ”0” og sett deretter
støpslet i kontakten. Drei bryteren til ønsket posisjon i noen få sekunder. Drei
deretter bryteren tilbake til ”0” og kontroller konsistensen av det som er i
blenderen. Det går veldig fort så blend ikke for lenge.
14
7781_IDV_UVN_291013.indd 14
10/30/2013 10:52:14 AM
Bruk posisjon ”Pulse” (P) (moment) for korte tidsintervaller og til å knuse is.
Bryteren skal holdes på posisjon for at blenderen skal fungere. Så fort bryteren
slippes stopper blenderen. Bruk ”Pulse” for å unngå for lang blendingstid.
Forholdsregler med varm væske
Glasskannen tåler varme ingredienser og varme væsker/supper. Når varm væske
tilsettes i lukket beholder (f.eks. blenderkanne med lokk) blir det automatisk et
høyt trykk. Det er derfor fare for at lokket spretter opp under bruk og at varm
væske kan sprute ut. For å unngå dette kan følgende gjøres:
1. Temperaturen på væske som skal tilsettes må ikke overstige 50°C.
2. Fyll kannen til maks. halv med de ingredienser som ønskes (f.eks. grønnsaker,
rotfrukter m.m).
3. Start med innstilling 1 eller 2 ikke puls) og hell væsken langsomt (varm
buljong, fløte e.l) gjennom hullet i lokket. Slå ikke av blenderen når dette
gjøres. Hvis blenderen slås av med varm væske og deretter slås på igjen,
oppstår det et trykk fra bunnen som gjør at lokket kan sprette opp. Dette
p.g.a motorens høye hastighet.
Hvis blenderen allikevel slås av under overstående prosess med varm væske og
skal startes igjen, kan man holde en hånd oppå lokket med en håndduk/grytelapp
eller lignende – og pass på eventuelt sprut av varm væske.
Varm væske alene bør ikke mikses, da trykket i kannen blir for stort.
Viktig!
Hvis frosne ingredienser skal tilberedes(f.eks. bær, frukt, grønnsaker) må det
gjøres straks etter at ingrediensene er satt i kannen eller kan de fryser til en
isklump som forårsaker at kniven blokkeres. Hvis man vil tilsette mere ingredienser
eller væske under bruk kan man gjøre det, forutsatt at miksingen avbrytes før
toppen eller hele lokket tas av. Pass på at ingrediensene som skal tilsettes ikke
er for tykktflytende eller for tunge for motoren og bearbeide. Fyll eventuelt på
litt væske gjennom lokket hvis det er tungt eller avbryt miksingen og skrap ned
blandingen mot kniven med en slikkepott.
PASS PÅ AT BÅDE TOPP OG LOKK SITTER PÅ KANNEN FØR BLENDEREN
STARTER IGJEN!
Hvis man skal knuse is bør man ikke ha i for mye is men starte med 8-9 isbiter.
Tlsett litt vann i kannen før du starter apparatet. Bruk puls innstillingen og ta
noen pauser under knusingen. La kniven stoppe helt mellom aktiveringen av puls
innstillingen. Fortsett til du får et ønsket resultat.
15
7781_IDV_UVN_291013.indd 15
10/30/2013 10:52:14 AM
Viktig!
Rengjøring av kannen etter miksingen av frossen bær eller is skal gjøres med
lunket vann, ettersom de kalde ingrediensene har avkjølt kannen og varmt vann
kan lage spenning i glasset som da kan sprekke.
Rengjøring og vedlikehold
Vask kannen, lokk og topp etter bruk med varmt vann tilsatt litt oppvaskmiddel.
Tørk av alle delen før de settes til oppbevaring. Delene må ikke vaskes i
oppvaskmaskinen. Bruk ikke kjemiske rengjøringsmiddler eller annet som riper
delene. Ta bort flekker med å sett det i vann tilsatt litt mild oppvaskmiddel og gni
med en myk klut. Bruk en lett fuktig klut ved rengjøring av motorenheten og la
den tørke godt for den brukes igjen eller settes bort til oppbevaring.
VIKTIG! MOTORDELEN MÅ ALDRI DYPPES I NOEN FORM FOR VÆSKE!
Avlevering av apparatet
Loven krever at elektriske og elektroniske apparater innsamles og deler
av de gjennvinnes. Elektriske og elektroniske apparater merket med
symbolet for avfallshåndtering skal avlevers på en kommunal
gjennvinningsplass.
Reklamasjon
Reklamasjonsrett i henhold til Forbrukerkjøpsloven. Stemplet kasse/kjøpskvittering
med kjøpsdato skal vedlegges i tilfelle reklamasjon. Ved reklamasjon skal apparatet
innleveres der hvor det er kjøpt.
OBH Nordica Norway AS
Postboks 5334, Majorstuen
0304 Oslo
Tlf: 22 96 39 30
Faks: 22 96 39 40
www.obhnordica.no
Tekniske data
OBH Nordica 7781
220-240 volt vekselstrøm
500 watt
Momentknapp
Innhold i glasskannen 1,5 liter
Rett til løpende endringer og forbedringer forbeholdes.
16
7781_IDV_UVN_291013.indd 16
10/30/2013 10:52:14 AM
OBH Nordica -tehosekoitin
Turvallisuusohjeet
1. Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa ja
säilytä se myöhempää tarvetta varten.
2. Liitä laite ainoastaan 220-240 V:n verkkovirtaan ja käytä
laitetta vain sen alkuperäiseen käyttötarkoitukseen.
3. Irrota pistotulppa pistorasiasta aina toimintahäiriön
yhteydessä, kun laite ei ole käytössä, laitteen osia
kiinnitettäessä tai irrotettaessa sekä ennen puhdistusta ja
hoitoa.
4. Laitetta ei saa upottaa veteen tai muihin nesteisiin.
5. Lapset eivät saa käyttää tätä laitetta. Pidä laite ja sen
liitosjohto lasten ulottumattomissa.
6. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta. Valvo, etteivät
lapset leiki laitteella.
7. Laitetta voivat käyttää henkilöt, jotka ovat fyysisesti,
henkisesti tai aisteiltaan rajoitteisia tai joilla ei ole riittävästi
tietoa tai kokemusta laitteen käytöstä, mikäli käyttö
tapahtuu valvotusti tai heitä on opetettu käyttämään laitetta
turvallisella tavalla ja he tiedostavat käyttöön mahdollisesti
liittyvät riskit.
8. Varmista, ettei liitosjohto riipu pöydän reunan yli.
9. Älä sijoita laitetta keittolevylle tai keittolevyn, avotulen tai
muun lämmönlähteen läheisyyteen.
10.Laitteen käyttöä on aina valvottava.
11.Laitetta tulee käsitellä varoen, sillä terä on erittäin terävä!
Älä koske terään käytön aikana. Varo, etteivät sormet tai
mitkään esineet pääse kosketuksiin terän kanssa!
12.Laitetta ei saa käyttää yhtäjaksoisesti ilman taukoa. Laitetta
saa käyttää yhtäjaksoisesti enintään 3 minuutin ajan, minkä
jälkeen on pidettävä vähintään 1 minuutin tauko.
13.Tarkista ennen jokaista käyttökertaa, että laite, liitosjohto
ja pistotulppa eivät ole vaurioituneet. Jos liitosjohto
on vaurioitunut, se on vaihdettava vaaratilanteiden
välttämiseksi. Vaihdon saa suorittaa ainoastaan valmistaja,
valtuutettu huoltoliike tai muu pätevä henkilö.
17
7781_IDV_UVN_291013.indd 17
10/30/2013 10:52:15 AM
14.Pistorasiaan on suositeltavaa asentaa lisäsuojaksi
vikavirtasuojakytkin, jonka laukaisuvirta on enintään
30 mA. Ota tarvittaessa yhteys valtuutettuun
sähköasennusliikkeeseen.
15.Laite on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön.
16.Jos laitetta käytetään muuhun kuin sen alkuperäiseen
käyttötarkoitukseen tai käyttöohjeen vastaisesti, laitteen
käyttäjä kantaa täyden vastuun mahdollisista seurauksista.
Tällöin takuu ei kata tuotteelle tai muulle kohteelle
mahdollisesti aiheutuneita vaurioita.
Ennen käyttöä
Lue käyttöohje huolellisesti ennen tehosekoittimen käyttöönottoa ja säilytä se
myöhempää tarvetta varten.
Pese kulho ja kansi lämpimässä astianpesuainevedessä ennen käyttöä. Kulhon
pohjalla oleva terä on erittäin terävä ja sitä tulee käsitellä hyvin varovasti. Terä
voidaan irrottaa pitimestään ja pestä erikseen. Lasikulho kierretään varovasti
irti terän pitimestä ja teräosa nostetaan pois sekä kumitiiviste irrotetaan. Tämän
jälkeen voidaan terä, terän pidin ja tiiviste pestä varovasti.
Tehosekoittimen käyttö
Tehosekoitinta voi käyttää sekoittamiseen, hienontamiseen, soseuttamiseen sekä
esimerkiksi pirtelöiden, lastenruoan, keittojen ja kastikkeiden valmistamiseen.
Lisäksi laitteella voi murskata jäätä, esimerkiksi juomiin.
Tehosekoitin kootaan asettamalla ensin kumitiiviste teräosan päälle ja
asettamalla sen jälkeen teräosa sekä kumitiiviste terän pitimeen. Tämän jälkeen
lasikulho asetetaan teräosan sekä terän pitimen päälle ja kiristetään kiertämällä
myötäpäivään siihen asti kunnes kulho on kunnolla paikallaan. Tarkista, että
kulho on kunnolla kiristetty. Tehosekoitin on nyt käyttövalmis.
Tehosekoittimen moottori pyörittää terää suurella nopeudella. Näin varmistetaan
perusteellinen sekoittuminen. Siksi on tärkeää, että sijoitat laitteen aina tasaiselle
ja kuivalle alustalle, ennen kuin käynnistät sen. Varmista myös, että kulho on
oikein paikallaan moottoriosassa, sillä muuten laite ei käynnisty.
Käytä tehosekoitinta yhtäjaksoisesti enintään 3 minuuttia ja pidä sen jälkeen 1
minuutin tauko.
Jotta kulho ei tule liian täyteen, ainesten määrä on rajoitettava noin 1 litraan.
18
7781_IDV_UVN_291013.indd 18
10/30/2013 10:52:15 AM
Tarkista määrä kulhossa olevasta mitta-asteikosta. Sulje kulho kannella ennen
käynnistystä. Varmista, että tehosekoittimen käynnistyskytkin on 0-asennossa
ja liitä sen jälkeen pistotulppa pistorasiaan. Käännä kytkin haluttuun asentoon
muutamaksi sekunniksi. Käännä kytkin sen jälkeen takaisin 0-asentoon ja tarkista
sekoitettavien ainesten koostumus. Älä sekoita liian kauan, sillä laite on erittäin
nopea.
Käytä Pulse-pitoasentoa (P) lyhyiden sekoitusaikojen yhteydessä ja jääpaloja
murskattaessa. Laite toimii vain niin kauan kuin kytkintä pidetään pitoasennossa.
Heti kun kytkin vapautetaan, tehosekoitin pysähtyy. Käytä pitoasentoa, jotta et
sekoita aineksia liian pitkään.
Kuuman nesteen käsittely
Lasikulho kestää lämpimiä aineksia kuten lämpimiä nesteitä tai keittoja. Kun
suljettuun astiaan, esimerkiksi tehosekoittimen kannelliseen kulhoon, kaadetaan
lämmintä nestettä, astiaan muodostuu automaattisesti suuri paine. Tällöin kansi
voi käytön aikana ponnahtaa pois paikaltaan niin, että lämmin neste pääsee
roiskumaan astiasta. Tällaisen tilanteen syntyminen estetään seuraavalla tavalla:
1. Tehosekoittimeen kaadettavan nesteen lämpötila ei saa olla yli 50 °C.
2. Täytä kulho halutuilla aineksilla (kuten vihanneksilla ja juureksilla) enintään
puolilleen.
3. Käynnistä tehosekoitin 1- tai 2-asennolla (ei Pulse-pitoasennolla) ja kaada sen
jälkeen kuuma neste (kuuma lihaliemi, kerma tai vastaava) kulhoon hitaasti
kannessa olevan aukon läpi. Älä sammuta tehosekoitinta kesken kaiken. Jos
tehosekoitin sammutetaan, kun kulhossa on lämmintä nestettä, ja käynnistetään sitten uudelleen, kulhoon muodostuu moottorin korkean kierrosluvun
takia painetta. Kansi voi tällöin ponnahtaa pois paikaltaan.
Jos tehosekoitin on kuitenkin sammutettu ja joudutaan käynnistämään uudelleen,
kun siinä on lämmintä nestettä, sinun tulee painaa kantta pyyheliinalla, uunikintaalla
tai vastaavalla ja samalla varoa, ettei lämmin neste pääse roiskumaan.
Lämmintä nestettä ei saa koskaan sekoittaa yksinään tehosekoittimessa, koska
paine nousee kulhossa tuolloin liian suureksi.
Tärkeää!
Jos tehosekoittimessa sekoitetaan pakastettuja aineksia (kuten hedelmiä, marjoja
tai vihanneksia), se on tehtävä välittömästi sen jälkeen kun ainekset on lisätty
kulhoon. Muussa tapauksessa ne jäätyvät yhteen, mikä saattaa estää terän
toiminnan. Lisää kulhoon hieman nestettä ennen tehosekoittimen käynnistämistä.
19
7781_IDV_UVN_291013.indd 19
10/30/2013 10:52:15 AM
Voit lisätä kulhoon aineksia tai nestettä sekoituksen aikana, mutta tehosekoitin
on tuolloin sammutettava ennen kannen tai kannen tulpan irrottamista. Varmista,
että lisättävät ainekset eivät ole koostumukseltaan niin paksuja, ettei moottori
jaksa työstää niitä. Voit tarvittaessa helpottaa moottorin toimintaa lisäämällä
hieman nestettä. Voit myös sammuttaa tehosekoittimen ja kaapia kulhossa olevia
aineksia lastalla.
VARMISTA, ETTÄ SEKÄ KANSI ETTÄ TULPPA OVAT KUNNOLLA PAIKOILLAAN
KULHOSSA ENNEN TEHOSEKOITTIMEN KÄYNNISTÄMISTÄ.
Jäitä murskattaessa on aluksi parasta murskata vain pieni määrä eli enintään 8–9
jääkuutiota. Voit myös lisätä kulhoon tilkan vettä ennen laitteen käynnistämistä.
Murskaa jääpalat käyttämällä Pulse-pitoasentoa.
Tärkeää!
Pese kulho jäisten marjojen tai jääpalojen sekoittamisen jälkeen haalealla vedellä,
koska niiden sekoittaminen kylmentää lasikulhoa. Liian kuuma vesi saattaa
nimittäin muodostaa jännitettä lasikulhoon ja rikkoa sen.
Puhdistus ja hoito
Pese kulho, kansi ja tulppa lämpimällä astianpesuainevedellä jokaisen käytön
jälkeen. Kuivaa kaikki osat huolellisesti ennen niiden siirtämistä säilytykseen.
Osia ei saa pestä astianpesukoneessa. Älä käytä hankaavia pintaa vaurioittavia
puhdistusaineita. Poista mahdolliset itsepintaiset tahrat miedolla pesuaineella
ja pehmeällä astiaharjalla. Pyyhi moottoriosa puhtaaksi kostealla liinalla. Anna
moottoriosan kuivua täysin, ennen kuin käytät laitetta uudelleen tai siirrät sen
säilytykseen.
TÄRKEÄÄ! MOOTTORIOSAA EI SAA KOSKAAN UPOTTAA VETEEN TAI
MUUHUN NESTEESEEN!
Laitteen hävittäminen
Lainsäädäntö edellyttää, että kaikki sähköiset ja elektroniset laitteet
kerätään uusiokäyttöön ja kierrätykseen. Sähköiset ja elektroniset laitteet,
jotka on varustettu kierrätystä osoittavalla merkillä, on kerättävä erikseen
ja toimitettava kunnalliseen kierrätyspisteeseen.
Takuu
Laitteella on voimassa olevan lain mukainen raaka-aine- ja valmistusvirhetakuu.
Liitä päivätty ostokuitti mahdollisen tuotevalituksen yhteyteen. Toimita laite
tällöin liikkeeseen, josta se on ostettu.
20
7781_IDV_UVN_291013.indd 20
10/30/2013 10:52:15 AM
OBH Nordica Finland Oy
Äyritie 12 C
01510 Vantaa
Puh. (09) 894 6150
www.obhnordica.fi
Tekniset tiedot
OBH Nordica 7781
Verkkovirta 220 - 240 V
Teho 500 W
Kytkimessä pitoasento
Lasikulhon vetoisuus 1,5 litraa
Oikeus muutoksiin pidätetään.
21
7781_IDV_UVN_291013.indd 21
10/30/2013 10:52:15 AM
OBH Nordica blender
Safety instructions
1. Read the instruction manual carefully before use, and save
it for future use.
2. Plug the appliance to a household outlet of 220-240V only,
and use the appliance only for the intended use.
3. Always unplug the appliance from the mains supply when
disorder is experienced, when not in use, when parts are
applied or removed from the appliance and before cleaning
and maintenance.
4. The appliance must not be immersed into water or other
liquids.
5. This appliance shall not be used by children. Keep the
appliance and its cord out of reach of children.
6. Cleaning and user maintenance shall not be made by
children. Children shall be supervised to ensure that they do
not play with the appliance.
7. Appliances can be used by persons with reduced physical,
sensory or mental capabilities or lack of
8. experience and knowledge if they have been given
supervision or instruction concerning use of the appliance
9. in a safe way and if they understand the hazards involved.
10.Check that the cord is not hanging over the edge of the
table.
11.Do not place the appliance on or near hotplates, open fire
or the like.
12.The appliance should only be used under supervision.
13.The appliance should be handled with care, as the knife is
very sharp! Do not touch the knife while it is operating. Be
careful that neither fingers nor accessories get into contact
with the knife!
14.The appliance must not be used continuously without a
break. Maximum time of use: 3 minutes, then wait at least 1
minute before the appliance is used again.
15.Always examine appliance, cord and plug for damage before
use. If the supply cord is damaged, it must be replaced by
the manufacturer, or his service agent or a similarly qualified
person in order to avoid a hazard.
22
7781_IDV_UVN_291013.indd 22
10/30/2013 10:52:15 AM
16.For additional protection the installation of a residual
current device (RCD) with a rated residual operating current
not exceeding 30 mA is recommended. Ask your installer for
advice.
17.The appliance is for domestic use only.
18.If the appliance is used for other purposes than intended, or
is it not handled in accordance with the instruction manual,
the full responsibility for any consequences will rest with
the user. Any damages to the product or other things are
not covered by the warranty.
Before use
Before you use the hand blender for the first time, please read the instruction
manual carefully and keep it for future use.
Wash the container and the lid in warm water with a washing-up liquid before use.
The knife at the bottom of the container is very sharp and should be handled with
care. The knife can be separated from the knife holder and washed separately.
Turn carefully the glass jug off the assembly ring and lift the knife part gently
and remove the rubber joint. Now the knife, the assembly ring and the joint can
be cleaned.
How to use the blender
The blender is used for blending, chopping, mashing and mixing e.g. milkshakes,
baby food, soup and sauces. It can also be used for crushing ice for e.g. drinks.
To assemble the blender, position the rubber ring onto the knife part and put
the knife part with the rubber ring inside the assembly ring. Position the glass
jug above the knife part and the assembly ring and turn it clockwise until the jug
engages. Check that the jug is firmly fixed and the blender is ready for use.
The motor of the blender operates the knife blades at high speed in order to
ensure a thorough blending. Consequently, it is important that the blender is
placed at an even and dry surface before it is activated. Also check that the
container is correctly positioned on the motor part. If not, the blender cannot
start.
The blender must be used continuously for max 3 minutes, after which it should
rest for 1 minute.
23
7781_IDV_UVN_291013.indd 23
10/30/2013 10:52:15 AM
In order to be sure that the jug is not overfilled, the amount should not be more
than about max 1 L. Use the measurement scale on the container as an indication.
Put the lid on the jug before activating the blender. Check that the blender is in
position ”0” and apply the plug to a power socket. Turn the switch to the position
you want for a few seconds. Next, turn the switch back to ”0” and check the
texture of the blended product. It all happens very fast, so do not blend too long.
Use the position ”Pulse” (P) (moment) for short intervals and for crushing ice. Keep
the switch in that position to make the blender function. As soon as the switch
is released, the blender will stop. Use the “Pulse” to avoid a too long period of
blending.
Precautions – warm liquids
The glass jug is resistant to warm ingredients such as warm liquids or soups.
When warm liquids are poured into a closed container (such as a blender jug with
lid) it will automatically create high pressure. Consequently, there is a risk that
the lid is pushed off under use and that the warm liquid splashes out. In order to
prevent this, proceed as follows:
1. The temperature of the liquid used in the blender must not exceed 50 °C
2. Fill maximum half the jug with ingredients desired (such as for ex. vegetables,
root vegetables etc.)
3. Start the mixer at level 1 or 2 (not Pulse-level) and thereafter slowly pour the
liquid (warm clear soup, cream or similar) through the hole in the black lid.
Do not turn off the blender while doing this. If the blender is switched off
with warm liquid inside and then re-started, there will be a pressure from the
bottom due to high motor power that can result in the lid blasting off.
If the blender have been switched off with warm liquid anyway during the above
process, and shall be started again, keep a pressure by placing a hand on top of
the lid using a towel, a pot-holder or similar, and watch out for possible splash
of warm liquid.
Warm liquid alone must never be mixed since the pressure in the jug will be too
high.
Important!
If frozen ingredients (such as fruit, berries or vegetables) shall be mixed, this shall
be done immediately after the ingredients have been put into the jug as they will
otherwise freeze to a firm lump. This may block the knife during use. Pour some
more fluid into the jug before starting the mixer.
24
7781_IDV_UVN_291013.indd 24
10/30/2013 10:52:15 AM
It is possible to add more ingredients or fluid during use, but shut off the appliance
first before removing the lid or inner cover. Make sure that the ingredients to be
added are not too heavy for the motor to operate. Add some fluid to help the
motor or stop the process and scrape the ingredients from the jug with a spatula.
MAKE SURE THAT BOTH LID AND INNER COVER IS PLACED ON THE JUG
BEFORE STARTING THE APPLIANCE!
If you want to crush ice you should start with a small amount (max 8-9 cubes).
Also add a small amount of water to the jug before starting the appliance. Use
the pulse function.
Important!
Cleaning of the jug after mixing frozen berries or ice cubes shall be done with
lukewarm water, as the mixing has cooled down the glass jug, and as too hot
water may cause tensions in the glass which may break.
Cleaning and maintenance
Wash jug, lid and inner cover in water and some detergent after each use. Dry
well before storage. The parts are not dishwasher proof. Do not use abrasive
detergents that may damage the surface. Any congealed residues can be
removed with a mild detergent and a soft dish washing brush. Use a damp cloth
for cleaning of the housing. Let the housing dry well before next use or before
storage.
IMPORTANT! THE MOTOR UNIT SHOULD NEVER BE IMMERSED INTO WATER
OR ANY OTHER LIQUID!
Disposal of the appliance
Legislation requires that all electrical and electronic equipment must be
collected for reuse and recycling. Electrical and electronic equipment
marked with the symbol indicating separate collection of such equipment
must be returned to a municipal waste collection point.
Warranty
Claims according to current law. Any claim shall be accompanied by the cash
receipt with purchase date. When raising a claim the appliance must be returned
to the store of purchase.
25
7781_IDV_UVN_291013.indd 25
10/30/2013 10:52:16 AM
OBH Nordica AB
Löfströms Allé 5
SE-172 66 Sundbyberg
Tel.:+46 08-629 25 00
www.obhnordica.se
Technical data
OBH Nordica 7781
220-240V AC
500 watt
Torque switch
Volume in glass container 1.5 litres
These instructions are subject to alterations and improvements.
26
7781_IDV_UVN_291013.indd 26
10/30/2013 10:52:16 AM
7781_IDV_UVN_291013.indd 27
10/30/2013 10:52:16 AM
first kitchen //
blender //
SE/IDV/6442/UVN_291013
7781_IDV_UVN_291013.indd 28
10/30/2013 10:53:09 AM
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising