CD 70 NAVI
CD 70 NAVI:
DVD 90 NAVI:
Stūres rats 1
Stūres rats 2
5
Vispārēja informācija .................................. 6
Īss pārskats ................................................ 8
Lietošana .................................................. 11
Radio ........................................................ 20
CD/MP3 atskaņotājs ................................. 29
Skaņas iestatījumi .................................... 33
AUX ieeja 3 .............................................. 34
Navigācija ................................................. 35
Informācijas izvēlne .................................. 59
Iestatījumi ................................................. 64
Kļūmju meklēšana .................................... 70
Vispārējie norādījumi ................................ 73
Glosārijs ................................................... 76
Alfabētiskais satura rādītājs ..................... 78
Displeja radijumi ....................................... 81
6
Vispārēja informācija
Vispārēja informācija
Informatīvi izklaidējošajās
sistēmas CD 70 NAVI un CD 90 NAVI
apvieno sevī pēdējos tehniskos sasniegumus
automobiļu informatīvi izklaidējošo
sistēmu jomā.
Pateicoties jaudīgajamam dubultuztvērējam
baudiet netraucētu radiostaciju uztveršanu.
Ar RDS-TMC palīdzību Jūs esat vienmēr
informēts par tābrīža satiksmes situāciju.
Dubultuztvērējs nemanāmi izveido tobrīd
uztveramo radiostaciju sarakstu. Tā Jūs varat
bez ilgiem meklējumiem ātri piekļūt „vietējā
radioētera” stacijām.
Integrētais CD atskaņotājs izklaidēs Jūs gan
ar audio, gan ar MP3 formāta kompaktdiskiem.
Papildus Jums ir arī iespēja pieslēgt
informatīvi izklaidējošajai sistēmai ārējo
skaņas avotu, piemēram, pārnēsājumu
atskaņotāju 3.
Digitālais skaņas procesors piedāvā Jums
piecus iepriekš iestatītus skaņas tembrus skaņas
optimizācijai (četri mūzikai un viens runai).
Navigācijas sistēma ar dinamisko maršrutu
plānošanu droši pavadīs Jūs līdz mērķim un,
ja vēlaties, automātiski apbrauks
sastrēgumus vai citus satiksmes šķēršļus.
Lietojamo elementu pārdomātais dizains,
pārredzamās izvēlnes uz lielā grafiskā
displeja un liela multifunkcionālā poga
palīdzēs Jums vienkārši un intuitīvi lietot
šo sistēmu.
Caur stūres rata tālvadību 3 Jūs apkalpojat
savu informatīvi izklaidējošo sistēmu,
nenoņemot rokas no stūres.
Vispārēji norādījumi par
šo lietošanas pamācību
Lai Jūs varētu ātri iegūt pārskatu par
informatīvi izklaidējošās sistēmas
daudzveidīgajām funkcijām, sadaļā
„Īss pārskats” Jūs atradīsiet pārskatu par
visiem lietojamajiem elementiem saistībā
ar attiecīgo atšķirto lappusi.
Aprakstu par informatīvi izklaidējošās
sistēmas lietošanas pamatsoļiem Jūs
atradīsiet sadaļā „Apkalpošana”.
Sekojošie simboli atvieglos Jums lietošanas
pamācības lasīšanu:
☞
✔
Ķeksītis teksta sākumā attēlo
aparāta reakciju.
Punkts teksta sākumā sniedz Jums
papildus norādes par aplūkoto tēmu.
–
Domuzīme teksta sākumā apzīmē
uzskaitījumu.
G Norādes attiecībā uz drošību
un brīdinājumi ietver svarīgu informāciju
par informatīvi izklaidējošās sistēmas
drošu lietošanu. Šo norādījumu
neievērošana var radīt materiālo vērtību
bojājumus un miesas bojājumus, kā arī
apdraudēt dzīvību. Tādēļ, lūdzu, sekojiet
šiem norādījumiem sevišķi rūpīgi.
Jūsu informatīvi izklaidējošās sistēmas
funkciju sīkāku aprakstu Jūs atradīsiet
nodaļās „Radio“, „CD-/MP3 atskaņotājs“,
„AUX ieeja 3“, „Navigācija“ un „Iestatījumi“.
Ja meklējat norādes par kādu noteiktu tēmu,
alfabētiskais satura rādītājs lietošanas
pamācības beigās palīdzēs Jums ātri atrast
vajadzīgo informāciju.
Izvēlnes rādījumu saraksts palīdzēs Jums
orientēties displeja rādījumos.
Gadījumā, ja Jūsu informatīvi izklaidējošā
sistēma nefunkcionē tā, kā bijāt to gaidījis,
vispirms izlasiet informāciju sadaļās „Kļūmju
meklēšana” un „Vispārējie norādījumi”.
Tādējādi bieži vien iespējams ātri novērst
šķietamu kļūmi.
Rokas simbols teksta sākumā aicina Jūs
veikt kādu darbību.
3
Zvaigznīte apzīmē aprīkojumu,
kas nav pieejama visās automašīnās
(modeļu modifikācijas, konkrētai
valstij raksturīgas modifikācijas,
īpašs aprīkojums).
6
Bultiņas simbols norāda, ka aplūkotā
tēma tiek turpināta nākamajā lappusē.
Vispārēja informācija
Displeja rādījumu attēlojums
Atkarībā no aprīkojuma varianta Jūsu
automašīna ir aprīkota ar grafisko
informācijas displeju vai krāsu informācijas
displeju 3.
Abi displeji attēlo borta kompjutera 3,
testsistēmas 3 un klimata kontroles 3 datus.
Šīs funkcijas ir aprakstītas automašīnas
lietošanas pamācībā.
Tāpēc rādījumi displejā var atšķirties
no attēliem šajā lietošanas pamācībā.
Daži izvēlnes rādījumi ir atkarīgi no citiem
aparāta un automašīnas iestatījumiem.
Tādēļ dažos attēlos var būt parādīti izvēlnes
rādījumi, kuri netiek attēloti uz displeja Jūsu
automašīnā.
Svarīgi norādījumi par lietošanu
un ceļu satiksmes drošību
G Navigācijas sistēmas lietošana neatbrīvo
vadītāju no savas atbildības par pareizu
un apdomīgu uzvedību ceļu satiksmē.
Spēkā esošie ceļu satiksmes noteikumi
vienmēr ir jāievēro.
Izmantojiet savu informatīvi izklaidējošo
sistēmu tā, lai Jūs vienmēr varētu droši
vadīt savu automašīnu. Šaubu gadījumā
apturiet automašīnu un izvēlieties
nepieciešamo informatīvi izklaidējošās
sistēmas funkciju, automašīnai
neatrodoties kustībā.
G Ievadīt datus (piemēram, adreses) tikai
tad, vkad automašīna neatrodas kustībā.
G Ja virzīšanās uz mērķi norādījums
ir pretrunā ar ceļu satiksmes noteikumiem,
priekšroka vienmēr ir pēdējiem.
G Dažiem apgabaliem nav iekļautas
vienvirziena ielas, pagriezienu aizliegumi
un iebraukšanas aizliegumi (piemēram,
gājēju zonas). Šados apvidos informatīvi
izklaidējošā sistēma dod brīdinošu
norādījumu, kurš Jums jāapstiprina.
Šajā gadījumā īpaši ņemiet vērā
vienvirziena ielas, nogriešanās
un iebraukšanas aizliegumus.
7
Pretzādzības aizsardzība
Informatīvi izklaidējošā sistēma ir aprīkota
ar elektronisku drošības sistēmu, lai
pasargātu to pret nozagšanu. Sistēma
darbojas tikai un vienīgi Jūsu automašīnā
un zādzības gadījumā tā zaudē savu vērtību.
8
Īss pārskats
Īss pārskats
7
Attēli, uz kuriem attiecas šis pārskats, ir redzami
uz priekšējo un aizmugurējo vāku lapām.
8
SOUND Skaņas izvēlne
9
0 ... 9
0
Ä
Viegli nospiest:
Ieslēgšana un izslēgšana
Navigācijas norādes
atkārtošana
a
Ö
Nospiest ilgāk:
Skaņas pieslāpēšanas
ieslēgšana/izslēgšana
Dzīvesvietas adreses
izsaukšana
b
BC
Borta kompjūters 31)
Apkalpojamie elementi
1
P
Pagriezt:
Skaļuma regulēšana
2
3
(
–
INFO
ƒ
e
TP
Audio/MP3- kompaktdisku
ielādes sprauga
f
AUDIO
g
–
4
NAVI
Navigācijas izvēlne
5
MAIN
Galvenās izvēlnes izsaukšana
6 R Multifunkcionālā poga
Ciparu taustiņi
c SETTINGS iestatījumu izvēlne, atkarīga
no izvēlētā funkciju klāsta
d
Audio/MP3 kompaktiska
izstumšana
Informācijas izvēlne
h
Pagriezt: Izvēlnes punktu
un komandu izvēle
)
Krusttaustiņš ar meklēšanas
taustiņiem.
Tālvadība uz stūres rata 3
Atkarībā no automašīnas tipa tiek uzstādīti
divi dažādi tālvadības veidi uz stūres rata.
Apvienojumā ar mobilā telefona portālu 3
stūres ratā iebūvētajiem tālvadības
elementiem ir citas funkcijas. Skatīt mobilā
telefona portāla lietošanas instrukcijas.
Stūres rats 1:
1 Å Pagriežot:
kursora pārvietošana
Nospiežot:
izvēles apstiprināšana
2
ceļu satiksmes pārraide
}
Radio: pārslēgšanās uz citu
radiostacijas taustiņu
pārslēgšana uz radio
vai CD izvēlni
CD:
CD atskaņošana
no sākuma
Navigācijas DVD/CD diska
ielādes sprauga
MP3:
nākamais albums
Navigācijas DVD/CD diska
izstumšana
Mobilā telefona portāls 3:
Aktivizēt balss vadību
3
{
Pārslēgties starp radio
un CD atskaņošanas režīmiem
Mobilā telefona portāls 3:
pieņemt/pabeigt zvanu
Nospiest: Izvēles
apstiprināšana (OK)
1)
Skatīt automašīnas lietošanas pamācību
Īss pārskats
4
I
Radio: radiostaciju
meklēšana atpakaļ
CD/MP3:
celiņu pārslēgšana atpakaļ
5
J
Radio: radiostaciju
meklēšana uz priekšu
Twin Audio 3
Norādes displejā
Atkarībā no automašīnas tipa tiek uzstādīti
dažādi lietojamie elementi (parauga attēlojums).
Grafiskajā informācijas displejā vai krāsu
informācijas displejā 3 tiek parādīta radio,
CD atskaņotāja, navigācijas sistēmas
un mobilā telefona portāla 3 informācija.
i
j
CD/MP3:
celiņu pārslēgšana uz priekšu
6
z
Skaļuma regulēšana
k
–
-+
Skaļuma regulēšana
VOLUME (kreisās puses austiņu
pieslēgvietai)
q
1
k
Kursors pa labi vai uz augšu
l
2
j
Kursors pa kreisi vai uz leju
m
3
Z
Izvēles apstiprināšana
4
O
Pārslēgšanās starp radio
un CD atskaņošanas režīmiem
-
Samazināt skaļumu
6
+
Palielināt skaļumu
Radio: staciju meklēšana
atpakaļ
CD/MP3:
celiņu pārslēgšana atpakaļ
Stūres rats 2:
5
Kreisās puses austiņu
pieslēgvieta
TUNER
Radio režīms
Twin Audio ieslēgšana un
ON / OFF izslēgšana
P
n
CD
CD atskaņošanas režīms
o
w
Radio: staciju meklēšana
uz priekšu
CD/MP3:celiņu pārslēgšana
uz priekšu
p
q
-+
Skaļuma regulēšana
VOLUME (labās puses austiņu
pieslēgvietai)
–
Labās puses austiņu
pieslēgvieta
9
Borta kompjūtera 3, automātiskās klimata
kontroles 3 un Check-Control programmas 3
informācijas, kā arī datuma, laika un āra
gaisa temperatūras attēlošana ir aprakstīta
automašīnas lietotāja rokasgrāmatā.
Mobilā telefona portāla 3 informācijas
attēlošana ir aprakstīta mobilā telefona
portāla lietošanas pamācībā.
Simboli galvenajā izvēlnē
Pēc informatīvi izklaidējošās sistēmas
ieslēgšanas displejā atkarībā no ieslēgtās
funkcionālās vienības (audio, navigācija,
borta kompjūters 3, mobilā telefona
portāls 3) var parādīties daudz dažādu
simbolu. Simboliem ir sekojoša nozīme:
10
Īss pārskats
Audio funkciju klāsts
AM
Iestatīts AM viļņu diapazons.
FM
Iestatīts FM viļņu diapazons.
AS
Navigācijas funkciju klāsts
É
Izvēlēts maršruta veids „Ātrākais
maršruts“.
Iestatīts FM vai AM automātiskās
atmiņas līmenis.
È
zvēlēts maršruta veids „Īsākais
maršruts“.
[ ]
Ceļu satiksmes ziņu pārraide
ir aktivizēta, tomēr neviena ceļu
satiksmes radiostacija netiek uztverta.
Ê
Izvēlēts maršruta veids
„Automaģistrāle“.
Ë
Izvēlēts maršruta veids „Sāniela“.
TP
Iestatītā radiostacija pārraida ceļu
satiksmes ziņojumus.
Í
Aktivizēta maršrutēšanas opcija
„Bez maksas ceļiem“.
[TP]
Ceļu satiksmes pārraide ir aktivizēta,
tiek pārraidīti ceļu satiksmes
paziņojumi.
Ì
Aktivizēta maršrutēšanas opcija
„Dinamiskā virzīšana uz mērķi“
TMC Tiek uztverta RDS-TMC informācija par
satiksmes stāvokli.
REG
Aktivizēta reģionalizācija.
CD in Audio CD ielādes spraugā ir ievietots
audio/MP3 kompaktdisks.
MP3 Ielādētais CD satur MP3 formāta
datnes.
Ç nav vai pārāk vāja GPS uztvere
(piemēram, zem tiltiem, mežā vai starp
augstceltnēm).
Æ
Akustiskās virzīšanas uz mērķi
norādes ir deaktivizētas.
Borta kompjūtera funkciju grupa
Borta kompjuterā redzamie simboli
ir paskaidroti automašīnas lietošanas
rokasgrāmatā.
Mobilā telefona portāla 3 funkciju grupa
Mobilā telefona portāla simboli ir aprakstīti
mobilā telefona portāla lietošanas pamācībā.
Lietošana
Lietošana
Informatīvi izklaidējošās sistēmas
daudzveidīgās funkcijas ir aktivizējamas
ar funkcionālajiem taustiņiem un izvēlnēm.
Caur stūres rata tālvadību 3 Jūs varat lietot
savu informatīvi izklaidējošo sistēmu droši
un ērti, nenoņemot roku no stūres rata.
Stūres rata tālvadība 3 skat. 17. lpp.
Ieslēgšana un izslēgšana
☞
Lai informatīvi izklaidējošo sistēmu
ieslēgtu vai izslēgtu, īsi nospiediet
taustiņu P 1.
✔
Jūs dzirdat pēdējo izvēlēto skaņas avotu.
Ierīcei esot izslēgtai un iazdedzei esot
ieslēgtai, displejā ir redzams pulksteņa
laiks, ārējā gaisa temperatūra un datums.
Ieslēgšana un izslēgšana
ar aizdedzes atslēgu
(aizdedzes slēdzenes loģika)
Ja informatīvi izklaidējošā sistēma ir ieslēgta,
tā ir automātiski ieslēdzama un izslēdzama
ar aizdedzes atslēgas izņemšanu vai
ielikšanu un pagriešanu.
Aizdedzes loģiku var deaktivizēt iestatījumu
izvēlnē „Settings“, skatīt 65. lpp.
Automātiskā atslēgšanas
programma
Ja informatīvi izklaidējošā sistēma tika
ieslēgta ar pogu P, tā automātiski atslēdzas
vienu stundu pēc aizdedzes atslēgas
izņemšanas.
Skaļuma regulēšana
☞
Skaļuma regulēšanai pagrieziet
pogu P 1.
Ieslēdzot informatīvi izklaidējošo
sistēmu, tiek saglabāts pēdējais
iestatītais atskaņošanas skaļums,
ja tā līmenis ir zemāks par maksimālo
ieslēdzamo skaļumu.
Maksimālo ieslēgšanas skaļumu, kā arī
navigācijas ziņojumu un satiksmes
paziņojumu skaļumu regulē atsevišķi,
skatīt 67. lpp.
Skaņas atslēgšana
☞
Spiediet pogu P 1 ilgāku laiku,
lai informatīvi izklaidējošai sistēmai
atslēgtu skaņu.
Ja TP ir ieslēgts, tad satiksmes
paziņojumi joprojām tiek pārraidīti.
Ar aktivizētu navigāciju Jūs joprojām
dzirdat arī balss ziņojumus.
Skaņas atslēgšanas atcelšana
☞
Atkārtoti nospiediet pogu P,
vai:
☞
pagrieziet pogu P, lai atjaunotu skaņu.
11
AUX ieeja 3
Jūsu automašīnas AUX ieejai ir iespējams
pieslēgt kādu ārējo skaņas avotu, piemēram,
pārnēsājamu MP3 atskaņotāju. Stereoskaņa
no šā skaņas avota tiek atskaņota caur
informatīvi izklaidējošās sistēmas skaļruņiem
vai caur Twin Audio sistēmu 3.
Pieslēgvieta atrodas blakus viduskonsolei.
Sargājiet AUX ieeju no netīrumiem
un mitruma.
Lai iegūtu pēc iespējas labāku skaņas
kvalitāti, ārējais skaņas avots jānoregulē
uz maksimālo skaļumu. Ierīcēm ar Line-out
izejošais signāls ir noregulēts fiksētā līmenī,
un to nav iespējams mainīt.
Ja ārējā avota atskaņošanas laikā
parādās skaņas kropļojumi, samaziniet
ārējās ierīces skaļumu, līdz kropļojumi
pazudīs.
G Pārslēdzoties starp dažādiem skaņas
avotiem, ņemiet vērā to, ka radio,
CD un AUX režīmiem var būt iestatīti
dažādi atskaņošanas skaļuma līmeņi.
Pirms pārslēgšanās samaziniet skaļumu.
12
Lietošana
Multifunkcionālā poga
Galvenā izvēlne
Multifunkcionālā poga 6 sastāda informatīvi
izklaidējošās sistēmas centrālo vadības
elementu, ar kuru caur izvēlnēm var apkalpot
gandrīz visas sistēmas funkcijas.
Galvenā izvēlne ir displeja attēlojums, kurš
parādās pēc informatīvi izklaidējošās
sistēmas ieslēgšanas. To jebkurā laikā var
atvērt no jebkuras citas izvēlnes, nospiežot
taustiņu MAIN 5.
Pagriezt:
Komandu, izvēlnes opciju vai
burtu izvēle.
Nospiest:
Displejā redzamā, izvēlētā
elementa apstiprināšana.
Galvenajā izvēlnē ir redzamas četras funkciju
grupas:
–
K Audio,
–
ö Navigācija
Audio
–
Ü Borta kompjūters,
–
ü Mobilā telefona portāls 3
Informācija par tobrīd izvēlēto audio skaņas
avotu (piemēram, viļņu diapazons,
radiostacijas nosaukums vai frekvence,
CD ieraksts un ieraksta numurs, utt.).
☞
Pagrieziet multifunkcionālo pogu, lai
izsauktu ajadzīgā funkciju klāsta norādi.
Atkarībā no automašīnas aprīkojuma
attēlojums var atšķirties.
Atkarībā no izvēlētā funkciju klāsta galvenajā
izvēlnē tiek attēlota sekojoša informācija:
Navigācija
Informācija par virzīšanos uz mērķi
(ar aktivizētu virzīšanās uz mērķi funkciju)
un navigācijas parametri.
Lietošana
Borta kompjūters 3
Izvēlnes uzbūve
Pagaidu lietojamo izvēlņu lappuses
borta kompjutera informācija
Informatīvi izklaidējošās sistēmas izvēlņu
struktūra sastāv no dažādiem izvēlņu lappušu
veidiem:
Pagaidu lietojamo izvēlņu lappuses ir tās
lappuses, kurās Jūs atrodaties, piemēram
tad, kad Jūs klausāties radiouztvērēju vai
kompaktdisku.
Visos funkciju klāstos galvenajā izvēlnē tiek
attēloti sekojoši dati:
–
ārējā gaisa temperatūra,
–
pulksteņa laiks,
–
klimata kontroles sistēmas informācija 3.
Informatīvi izklaidējošā sistēmai esot izslēgtai
un aizdedzei esot ieslēgtai, displejā
ir redzama ārējā gaisa temperatūra,
pulksteņa laiks un datums.
Mobilā telefona portāls 3
Mobilā telefona portāla informācija.
–
Pārskata lappuses
–
Pagaidu lietojamo izvēlņu lappuses
–
Iestatījumu lappuses
Šīm dažādajām izvēlņu lappusēm
ir atšķirīgas funkcionalitātes:
Pārskata lappuses
Pārskata lappusēs ekrāna kreisajā malā
parādās piedāvātās izvēlnes ar ieskatu
atsevišķajos izvēlņu punktos. Pārskata
lappuses dod pieeju pagaidu lietojamajām vai
iestatījumu lappusēm.
Izvēlne Audio ir pārskata lappuses paraugs.
13
Arī pagaidu lietojamo izvēlņu lappusēs
ir izvēlņu punkti, kurus var atvērt un kuri dod
pieeju citām pagaidu lietojamo izvēlņu vai
iestatījumu lappusēm.
Pagaidu lietojamo izvēlņu lappuse ir,
piemēram, radio izvēlne.
14
Lietošana
Iestatījumu lappuses
Izvēlņu lietošana
Iestatījumu lappuses ir lappuses, kurās
iespējams veikt dažādu funkciju iestatījumus,
piemēram, skaņas vai sistēmas iestatījumus,
u.tml.
Ar multifunkcionālās pogas pagriešanu
iespējams iezīmēt kādas izvēlnes pieejamos
punktus. Katram iezīmētajam izvēlnes
punktam fonā ir laukums, kurš turpmāk šajā
rokasgrāmatā tiks saukts par kursoru.
Izvēlne „CD papildfunkcijas” ir iestatījumu
lappuses paraugs.
Izvēlņu līmeņi
Informatīvi izklaidējošās sistēmas izvēlnes
ir sadalītas līmeņos. To, kurš izvēlnes līmenis
ir atvērts, var noteikt pēc vertikālo līniju skaita
ekrāna kreisajā malā ( piemēram, galvenā
izvēlne = neviena līnija, radio funkciju lappuse
= 1 līnija, utt.).
Daudzas no pieejamajām funkcijām
izsaucamas, tieši nospiežot multifunkcionālo
pogu. Dažas atver apakšizvēlni ar tālākām
funkcijām.
Katrai izvēlnei ir apslēptais izvēlnes punkts
„Zurück“ (Atpakaļ). Šis izvēlnes punkts kļūst
redzams tikai tad, kad Jūs nonākat izvēlnes
augšējā galā (pagriezt multifunkcionālo pogu
pa kreisi).
☞
Atlasiet „Zurück“, lai atgrieztos iepriekšējā
augstākajā izvēlnē.
Katrai izvēlnei ir arī apslēpts izvēlnes punkts
„Main“ (Galvenā). Šis izvēlnes punkts kļūst
redzams tikai tad, kad Jūs nonākat izvēlnes
apakšējā galā (pagriezt multifunkcionālo pogu
pa labi).
☞
Atlasiet „Main“, lai atvērtu galveno izvēlni.
Šo funkciju jebkurā brīdī var veikt,
arī nospiežot taustiņu MAIN 5.
Lietošana
15
Izvēlņu punktu atlasīšana
Kursors norāda, kurš izvēlnes punkts ir jāizvēlas.
☞
☞
Pārbīdīt kursoru uz vajadzīgo punktu
ar multifunkcionālās pogas pagriešanu.
Apstiprināt izvēli ar multifunkcionālās
pogas nospiešanu.
✔
Tiek izpildīta atbilstošā funkcija vai
attēlota atbilstošā apakšizvēlne.
Dažos izvēlņu punktos pēc funkciju
izvēles ar multifunkcionālās pogas
pagriešanu tiek veikti iestatījumi.
Funkciju atlasīšana no saraksta
Uznirstošās izvēlnes
Dažos izvēlņu punktos atveras saraksti, pa
kuriem iespējams pārvietoties ar kursoru:
Pārvietot kursoru uz leju vai uz augšu
ar multifunkcionālās pogas pagriešanu.
Noteiktos gadījumos displeja priekšplānā var
parādīties informatīvi izklaidējošās sistēmas
vai citu automašīnas komponentu papildus
norādes un informācija.
Apstiprināt izvēli ar multifunkcionālās
pogas nospiešanu.
Tobrīd redzamās izvēlnes priekšplānā
parādās cita izvēlne.
Pietuvinot kursoru displeja augšējai vai
apakšējai malai, sarakstā parādās vēl citi
ieraksti. Slīdošs stabiņš labajā displeja
malā uzrāda kursora patreizējo
atrašanās vietu sarakstā.
Dažas uznirstošās izvēlnes ir nepieciešams
apstiprināt ( piemēram, navigācijas sistēmas
brīdinājuma paziņojumus), savukārt citas pēc
neilga laika pazudīs pašas.
☞
☞
✔
Saraksta ierakstu skaits tiek attēlots
augšējā displeja rindā.
Dažos sarakstos pēdējais izvēlētais
saraksta ieraksts ir atzīmēts ar k
ieraksta priekšā.
Tā, piemēram, atskaņojot kompaktdisku,
satiksmes paziņojumu pārraidīšanas laikā
ar ieslēgtu TP displejā parādās satiksmes
ziņu radiostacijas nosaukums.
16
Lietošana
Galveno funkciju izsaukšana
Galvenās funkcijas izsauc ar taustiņiem NAVI,
AUDIO, SOUND un BC.
☞
Lai izsauktu navigācijas izvēlni,
nospiediet taustiņu NAVI 4.
☞
Nospiediet taustiņu AUDIO f, lai piekļūtu
radio un CD/MP3-CD režīmiem.
☞
Nospiediet taustiņu SOUND 8, lai atvērtu
skaņas iestatījumu izvēlni tobrīd
aktivizētajam skaņas avotam.
☞
Nospiediet taustiņu BC b, lai displejā
parādītos borta kompjūtera 3 funkcijas.
Aux:
Opcija Aux 3 ļauj Jums pārslēgties uz skaņas
avotu, kas pieslēgts sistēmai, izmantojot ārējo
pieslēgumu.
Ārējo skaņas avotu var atlasīt tikai audio
izvēlnē.
Skaņas avota izvēle
Ja tiek attēlota radio vai CD izvēlne:
☞
Nospiediet taustiņu AUDIO f, lai
pārslēgtos starp skaņas avotiem radio
un CD/MP3-CD.
Ja Jūs atrodaties kādā citā izvēlnē
(piemēram, navigācija, iestatījumi utt.):
Skaņas avoti
☞
Vienreiz nospiediet taustiņu AUDIO f.
Jums ir pieejami šādi skaņas avoti:
radio (AM/FM) un CD (Audio/MP3).
Papildus Jūs varat arī pieslēgt kādu ārējo
skaņas avotu 3.
✔
Displejā parādās radio vai CD/MP3
izvēlne.
Radiouztvērējs:
Jūs varat izvēlēties starp diviem
viļņu diapazoniem FM (ultraīsviļņi)
un AM (vidējie viļņi).
CD/MP3:
Informatīvi izklaidējošajā sistēmā integrētais
CD atskaņotājs atbalsta gan audio
kompaktdiskus, gan kompaktdiskus,
kas ierakstīti MP3 formātā.
☞
Lai pārslēgtu skaņas avotu, nospiediet
taustiņu AUDIO f vēlreiz.
Ja informatīvi izklaidējošās sistēmas CD
nodalījumā nav ievietots kompaktdisks
(audio vai MP3) 3, informatīvi
izklaidējošā sistēma parāda norādi par
kompaktdiska ievietošanu.
Skaņas avota izvēle, izmantojot audio
izvēlni
☞
☞
☞
☞
✔
☞
Nospiediet taustiņu MAIN 5.
Izvēlieties funkciju klāstu Audio K
galvenajā izvēlnē.
Nospiediet multifunkcionālo pogu.
Atlasiet izvēlnes punktu „Zurück“
(Atpakaļ).
Displejā parādās audio izvēlne (pārskata
lappuse „Audio“) ar izvēlnes punktiem
„FM“, „AM“, „CD“, „Sound“ un „Aux“ 3.
Atlasiet izvēlnes punktu „AM“, „FM“ vai
„CD“, lai pārslēgtos uz vēlamo skaņas
avotu.
✔
Izvēlētais skaņas avots tiek atskaņots.
✔
Informatīvi izklaidējošā sistēma pāriet
uz izvēlētā skaņas avota (AM, FM vai
CD izvēlni) pagaidu lietajamo lappusi.
☞
Atlasiet izvēlnes punktu „Aux“ 3, lai
pārslēgtos uz ārējo skaņas avotu.
Lietošana
Stūres rata tālvadība 3
Taustiņš } 2
Taustiņi I / J 4 un 5
Braukšanas drošības paaugstināšanai
un lietošanas komforta palielināšanai
informatīvi izklaidējošo sistēmu var ērti
apkalpot ar stūres pogām.
Radiouztvērējs:
Radiouztvērējs:
Atkarībā no automašīnas tipa pie stūres rata
tiek uzstādītas divas dažādas tālvadības
ierīces.
Nākamā radiostaciju atmiņa
☞
Nospiediet taustiņu }, lai izsauktu
izvēlētā viļņu diapazona nākamo atmiņā
saglabāto radiostaciju 0 ... 9.
CD:
☞
Stūres rats 1:
MP3:
Kompaktdiska atskaņošana no jauna
Nospiediet taustiņu }, lai noklausītos
ievietoto audio CD no sākuma.
Regulēšanas ritentiņš Å 1
Nākamais MP3 albums
Navigācijas izvēlne
☞
☞
Pagrieziet ritentiņu uz augšu/leju, lai
pārvietotu kursoru izvēlnēs uz augšu/leju
Nospiediet ritentiņu izvēlnes punkta
apstiprināšanai.
Nospiediet taustiņu }, lai pārietu
uz nākamo albumu (direktoriju)
ievietotajā MP3 kompaktdiskā.
Taustiņš { 3
Funkciju pārslēgšana
☞
☞
Viegli piespiediet pogu I vai J,
lai noskaņotu iepriekšējo/nākamo
uztveramo radiostaciju.
Spiediet I vai J ilgāk manuālai
radiostaciju meklēšanai augšup/lejup.
CD/MP3:
Apvienojumā ar mobilā telefona portālu 3
stūres ratā iebūvētajiem tālvadības
elementiem ir citas funkcijas. Skatīt mobilā
telefona portāla lietošanas instrukcijas.
☞
☞
17
Īsi nospiediet taustiņu {, lai pārslēgtos
starp radio un CD/MP3 atskaņošanas
režīmiem.
☞
☞
Viegli piespiediet pogu I vai J, lai
pārietu uz iepriekšējo/nākamo ierakstu.
Spiediet I vai J ilgāk ātrai meklēšanai
uz priekšu/atpakaļ.
Regulēšanas ritentiņš z 6
Skaļuma regulēšana
☞
☞
Pagrieziet ritentiņu uz augšu skaļuma
paaugstināšanai.
Pagrieziet ritentiņu uz leju skaļuma
pazemināšanai.
18
Lietošana
Stūres rats 2:
Taustiņi + / - 5 un 6
Twin Audio 3
Taustiņi j / k 1 un 2
Kursora taustiņi
Skaļuma regulēšana
G Twin Audio funkciju braukšanas laikā
☞
Nospiediet j vai k, lai pārvietotu
kursoru izvēlnēs pa kreisi vai pa labi,
respektīvi, uz leju vai uz augšu.
Taustiņiem j / k ir tādas pašas
funkcijas kā multifunkcionālās pogas
pagriešanai, skatīt 12. lpp.
☞
☞
Taustiņš Z 3
Izvēles taustiņš
☞
Nospiediet taustiņu Z, lai apstiprinātu
izvēli.
Taustiņam Z ir tāda pati funkcija
kā multifunkcionālās pogas nospiešanai,
skatīt 12. lpp.
Lai pakāpeniski palielinātu skaļumu,
vienu vai vairākās reizes viegli
piespiediet taustiņu +.
Lai pakāpeniski samazinātu skaļumu,
vienu vai vairākās reizes viegli
piespiediet taustiņu -.
Ja taustiņu tur nospiestu ilgāku laiku,
skaļums mainās nepārtraukti.
Taustiņš O 4
Funkciju pārslēgšana
☞
Īsi nospiediet taustiņu O, lai pārslēgtos
starp radio un CD/MP3 atskaņošanas
režīmiem.
drīkst izmantot tikai pasažieri
uz aizmugurējā sēdeklļa un vadītāja
blakussēdētājs.
G Augts skaļums nedrīkst būt ieslēgts
pārāk ilgu laiku! Pretējā gadījumā tas var
radīt dzirdes traucējumus.
Twin Audio funkcija piedāvā pasažieriem
aizmugurējos sēdekļos iespēju klausīties
mūziku neatkarīgi no informatīvi izklaidējošās
sistēmas iestatītā skaņas avota. Ļoti daudzas
funkcijas kā, piemēram, radiostaciju
meklēšanu vai CD celiņu pārslēgšanu,
ir iespējams vadīt tieši no Twin Audio.
Mūzikas baudīšanai pieejamas divas stereo
austiņu pieslēgvietas (3,5 mm ligzda).
Ieteicams izmantot austiņas ar 32 omu
pretestību.
Skaļumu var regulēt atsevišķi.
Austiņas nav iekļautas automašīnas
aprīkojumā.
Vadības elementi dažādiem automašīnu
modeļiem atšķiras.
Lietošana
Ieslēgšana/izslēgšana
Informatīvi izklaidējošai sistēmai jābūt
ieslēgtai.
☞
☞
Atkarībā no automašīnas modeļa
nospiediet Twin Audio sistēmas
taustiņu ON/OFF m vai taustiņu P m,
lai sistēmu ieslēgtu vai izslēgtu.
Lai sistēmu izmantotu, pēc aizdedzes
ieslēgšanas nospiediet taustiņu ON/OFF
vai taustiņu P vēlreiz.
✔
Skaļruņi salona priekšējā daļā atslēdzas,
tiklīdz tiek ieslēgta Twin Audio funkcija.
✔
Priekšējie skaļruņi atkal ieslēdzas, kad
Twin Audio tiek izslēgts.
Skaļuma regulēšana
Atkarībā no automašīnas tipa, skaļumu var
regulēt attiecīgajām austiņām:
☞
Lai noregulētu skaļumu, pagrieziet
pogu VOLUME (skaļums) j vai p,
vai:
☞
nospiediet taustiņu – / + j vai p.
Skaņas avota izvēle
☞
☞
Lai pārslēgtos uz radio režīmu,
nospiediet taustiņu TUNER l.
Lai pārslēgtos uz CD atskaņošanas
režīmu, nospiediet taustiņu CD n.
Viļņu diapazona izvēle
☞
Lai pārslēgtos starp FM un AM viļņu
diapazoniem, nospiediet taustiņu TUNER
vienu vai vairākas reizes.
Pārslēgšanās starp viļņu diapazoniem
nav iespējama, ja informatīvi izklaidējošai
sistēmai radiouztvērējs ir izvēlēts
kā skaņas avots.
19
Lietošanas ierobežojumi
Ar Twin Audio var vadīt tikai to skaņas avotu,
kurš tajā brīdī nav aktivizēts informatīvi
izklaidējošajā sistēmā. Vadībai no informatīvi
izklaidējošās sistēmas vienmēr ir priekšroka
attiecībā pret vadību no Twin Audio sistēmas.
Piemērs: Ja pasažieri uz priekšējiem
sēdekļiem klausās radio, tad ar Twin Audio
funkciju nevar nedz pārslēgt viļņu diapazonu,
nedz izvēlēties radiostaciju. Tomēr ar Twin
Audio var vadīt CD atskaņotāju.
Radiostaciju meklēšana
Ja informatīvi izklaidējošai sistēmai ieslēgts
TP režīms un tiek atskaņots kompaktdisks,
Twin Audio funkcija radiouztvērēja
atskaņošanas režīmā var pārslēgties tikai
uz kādu citu TP radiostaciju.
Taustiņiem q un w k vai o ir tādas
pašas funkcijas kā informatīvi izklaidējošās
sistēmas krusttaustiņam d.
Kompaktdiska atskaņošanas jauktā secībā
ieslēgšana/izslēgšana ar Twin Audio nav
iespējama.
Twin Audio sistēmas taustiņi q un w
nav aktivizēti, ja informatīvi izklaidējošajā
sistēmā un Twin Audio ir ieslēgti vienādi
skaņas avoti (radiouztvērējs vai CD).
20
Radio
Radio
Radio atskaņošana
Atskaņojot CD un parādoties CD izvēlnei:
☞
Nospiediet taustiņu AUDIO f.
✔
Displejā parādās radio izvēlne, Jūs
dzirdat pēdējoreiz atskaņoto radiostaciju.
✔
Ja radiostacija ir saglabāts kādā
no atmiņas šūnām, tad atmiņas šūnas
numurs parādās pirms radiostacijas
nosaukuma vai uztveramās frekvences.
Ja Jūs atrodaties kādā citā izvēlnē
(piemēram, navigācija, iestatījumi utt.):
☞
Vienreiz nospiediet taustiņu AUDIO f.
✔
Displejā parādās radio izvēlne, joprojām
ir dzirdams tobrīd izvēlētais audio skaņas
avots (šajā gadījumā CD).
☞
Nospiediet taustiņu AUDIO f vēlreiz.
✔
Audio skaņas avots pārslēdzas.
Viļņu diapazona izvēle
Informatīvi izklaidējošai sistēmai ir abi viļņu
diapazoni FM (ultraīsviļņi) un AM (vidējie
viļņi). Papildus katram no viļņu diapazoniem
ir Autostore (automātiskā atmiņa) atmiņas
līmenis, kurš var automātiski uzkrāt
radiostacijas atmiņā.
Atkarībā no iestatīta viļņu diapazona displeja
augšējā rindā parādās:
–
FM
–
FM AS
–
AM
–
AM AS
Lai nomainītu viļņu diapazonu, rīkojoties šādi.
Radio izvēlnē:
☞
✔
Izvēlieties izvēlnes punktu „Zurück”.
Ir redzama audio izvēlne ar abiem viļņu
diapazoniem FM un AM.
☞
Izvēlieties vajadzīgo viļņu diapazonu FM
vai AM.
Autorstore līmeņiem piekļūst, izmantojot
izvēlnes punktu „Extras“ radio izvēlnē. Skat.
funkciju „Autostore” 24. lpp.
Radio
Radiostaciju meklēšana
Radiostaciju saraksts
Caur radio izvēlni:
Lai izsauktu vienu no atmiņas šūnās 0 līdz 9
(staciju taustiņi) saglabātajām radiostacijām:
☞
Radio izvēlnē atlasiet izvēlnes
punktu Ij vai kI.
☞
Caur krusttaustiņu:
☞
Radio izvēlnē ir pieejamas šādas funkcijas:
–
Ij un kI: Automātiskā meklēšana
augšup vai lejup.
–
Sender (Radiostacija): Radiostacijas
izvēle no radiostaciju saraksta.
–
Speichern (Saglabāt): Tobrīd iestatītās
radiostacijas saglabāšana vienā
no atmiņas šūnām 0 ... 9.
–
Manuell (Manuāli): Manuālās
meklēšanas ieslēgšana.
–
Extras (Papildu funkcijas): Pārslēgšana
uz Autostore līmeni, UKW satiksmes ziņu
radiostacijas izvēle paziņojumu par ceļu
satiksmes stāvokli uztveršanai
un radiostacijas meklēšana pēc
programmas tipa.
21
Īsi nospiediet meklēšanas
taustiņu q vai w d.
✔
Izvēlieties izvēlnes punktu „Radiostacija“
radio izvēlnē.
Ir redzams tobrīd iestatītā viļņu
diapazona AM vai FM radiostaciju
saraksts.
✔
Informatīvi izklaidējošā sistēma noskaņo
nākamo uztveramo radiostaciju.
☞
Ja ir ieslēgta RDS vai satiksmes ziņu
pārraide (TP), aktivizējot meklēšanas
funkciju, tiek meklētas tikai RDS vai
satiksmes ziņu radiostacijas.
RDS, skat. 25. lpp.; Satiksmes ziņu
pārraide (TP), skat. 27. lpp.
Tikai FM diapazonā:
Informatīvi izklaidējošā sistēma papildus
pievieno visu šajā uztveres zonā uztveramo
radiostaciju sarakstu.
Ja neviena radiostacija netiek uztverta,
informatīvi izklaidējošā sistēma
automātiski pārslēdzas uz jūtīgāku
meklēšanas pakāpi.
☞
Nospiediet meklēšanas taustiņu I vai J d
vienu vai vairākas reizes, lai pakāpeniski
iestatītu frekvenci.
Izvēlieties no saraksta vajadzīgo
radiostaciju.
Radiostaciju saraksta sākumā tiek attēlotas
atmiņas šūnās 0 ... 9 saglabātās
radiostacijas. Tur būs ietvertas visas tajā brīdī
uztveramās radiostacijas.
22
☞
Radio
Atlasiet izvēlnes punktu „Sender
aktualisieren“, lai aktualizētu radiostaciju
sarakstu.
Manuālā radiostaciju saglabāšana atmiņā
Atmiņas šūnās 0 ...9 saglabātās
radiostacijas aktualizācijas laikā netiek
pārrakstītas.
☞
Radiostaciju saraksts tiek pastāvīgi
atjaunots caur informatīvi izklaidējošās
sistēmas dubultuztverēju.
Radiostaciju atmiņa
Katrā viļņu diapazonā Jūs varat saglabāt
10 radiostacijas (radioprogrammas) atmiņas
šūnās 0 līdz 9.
Atmiņas šūnas iespējams izvēlēties ar ciparu
taustiņiem 0 līdz 9 vai caur izvēlnes punktu
„Sender“ radio izvēlnē.
Radiostaciju saglabāšana atmiņā caur
radio izvēlni
☞
☞
☞
Noskaņojiet vajadzīgo viļņu diapazonu
un radiostaciju.
Izvēlieties izvēlnes punktu „Speichern“
radio izvēlnē.
Pēc tam izvēlieties radiostaciju sarakstā
pozīciju, kurā jāsaglabā atmiņā
noskaņotā radiostacija.
☞
Manuālā noskaņošana
Noskaņojiet vajadzīgo viļņu diapazonu
un radiostaciju.
Radiostacijas, kuru frekvence jums ir zināma,
var uzmeklēt šādi.
Turiet nospiestu to ciparu taustiņu, kurā
jāsaglabā atmiņā noskaņotā radiostacija
(0 līdz 9).
Caur radio izvēlni:
☞
Augšējā displeja rindā parādās
„FM Manuell“ vai „AM Manuell“ atkarībā
no izvēlētā viļņu diapazona.
✔
Parādās izvēlētā viļņu diapazona
frekvences skala. Rādītājs norāda
pašreiz iestatīto uztveršanas frekvenci.
✔
Radiouztvērējs uz brīdi atslēdz skaņu
un uzrāda līdz šim šajā atmiņas vietā
saglabāto radiostaciju.
✔
Tiklīdz noskaņotā radiostacija ir atkal
dzirdama, tā ir saglabāta šajā atmiņas
šūnā.
✔
Displejā parādās izvēlētā atmiņas šūna.
☞
Atmiņā saglabāto radiostaciju izsaukšana
☞
☞
Atlasiet vēlamo atmiņas šūnu no 0 līdz 9,
izmantojiet ciparu taustiņus 0 ... 9;
vai:
☞
izvēlieties vēajadzīgo radiostaciju
no radiostaciju saraksta caur izvēlnes
punktu „Sender“.
Izvēlieties izvēlnes punktu „Manuell”.
✔
☞
Grieziet multifunkcionālo pogu pa labi, lai
pakāpeniski paaugstinātu raidfrekvenci.
Grieziet multifunkcionālo pogu pa kreisi,
lai pakāpeniski samazinātu raidfrekvenci.
Nospiediet multifunkcionālo pogu, lai
apstiprinātu noskaņotu raidfrekvenci
un pabeigtu manuālo noskaņošanu.
Radio
23
Izmantojot krusttaustiņud:
Aptuvenā noskaņošana
☞
Turiet meklēšanas pogu I vai J
nospiestu tik ilgi, līdz vajadzīgās
radiostacijas frekvence ir gandrīz
sasniegta.
Precīzā noskaņošana
☞
Viegli spiediet uz meklēšanas pogu I vai
J tik ilgi, līdz displejā parādās
radiostacijas precīzā frekvence.
Papildus funkcijas
Apakšizvēlnē „Papildus funkcijas”
ir pieejamas šādas opcijas:
AS līmenis
Ar šo opciju Jūs varat pārslēgties uz tābrīža
viļņu diapazona automātiskās atmiņas līmeni.
Sīkāku informāciju par automātiskās atmiņas
funkciju Jūs varat atrast sadaļā „Autostore
(automātiskā atmiņa)“ šajā nodaļā, 24. lpp.
Satiksmes ziņu radiostacija
Ar šo funkciju Jūs varat izvēlēties vienu
no tobrīd uztveramajām satiksmes ziņu
radiostacijām.
PTY izvēle (tikai FM)
Daudzas RDS radiosatcijas pārraida PTY
kodu, kas norāda pārraidītās programmas
tipu (piemēram, ziņas). PTY kods palīdz
izvēlēties radiostaciju pēc programmas tipa.
✔
Izvēlnē „FM papildu funkcijas“ atlasiet
izvēlnes punktu „PTY Auswahl“.
✔
Parādās saraksts, no kura var izvēlēties
programmas tipus
24
Radio
Autostore
(Automātiskā saglabāšana atmiņā)
Tā Jūs ātri atradīsiet radiostacijas ar stiprāko
raidsignālu iestatītajā viļņu diapazonā.
☞
☞
✔
☞
Izvēlieties no saraksta vajadzīgo
programmas tipu.
Tiek attēlots izvēlētā programmas tipa
uztveramo radiostaciju saraksts.
Izvēlieties no saraksta vajadzīgo
radiostaciju.
Ja attiecīgā radiostacija netiek atrasta,
displejā parādās „Kein Sender verfügbar“
un turpina skanēt radiostacija, kuru Jūs
klausījāties līdz šim.
PTY radiostacija (tikai FM)
☞
✔
☞
Izvēlnē „FM-Extras“ atlasiet izvēlnes
punktu „PTY Sender“.
Tiek attēlots visu radiostaciju
ar attiecīguo programmas tipu saraksts.
✔
Informatīvi izklaidējošā sistēma
pārslēdzas uz izvēlētā viļņu diapazona
AS līmeni (FM-AS vai AM-AS).
✔
Galvenajā izvēlnē ir redzams simbols „AS“.
☞
Radio izvēlnē „FM AS“ vai „AM AS“
atlasiet izvēlnes punktu, Autostore“.
✔
Radiostaciju meklēšana tiek sākta,
AS atmiņas šūnās tiek saglabātas
10 radiostacijas ar stiprāko signālu tobrīd
iestatītajā uztveršanas diapazonā.
Pirms tam AS atmiņas šūnās saglabātās
radiostacijas tiek dzēstas.
FM diapazonā automātiskās
saglabāšanas atmiņā laikā RDS tiek
aktivizēts un arī pēc tam paliek ieslēgts.
Ja pirms vai automātiskās saglabāšanas
atmiņā laikā tiek ieslēgts TP, informatīvi
izklaidējošā sistēma meklēšanas
procesa beigās izsauc atmiņas šūnu
ar satiksmes ziņu radiostaciju.
Izvēlieties no saraksta vajadzīgo
radiostaciju.
Dažas radiostacijas atkarībā no raidījumu
satura izmaina arī PTY kodu.
Izvēlnē „AM papildu funkcijas“ vai „FM
papildu funkcijas“ atlasiet izvēlnes punktu
„AS Ebene“.
Radio
Ja satiksmes ziņu pārraide automātiskās
saglabāšanas laikā ir ieslēgta,
automātiskās radiostaciju meklēšanas
funkcija paliek aktīva tik ilgi, līdz tiek
uztverta vismaz viena satiksmes ziņu
radiostacija.
Automātiskās atmiņas šūnas var aizpildīt
arī manuāli, skatīt sadaļu „Radiostaciju
atmiņa“, 22. lpp.
Pārslēgšana atpakaļ uz FM vai AM līmeni
☞
☞
Radio izvēlnē „FM AS“ vai „AM AS“
atlasiet izvēlnes punktu „Extras“
Pēc tam atlasiet izvēlnes punktu
„FM Ebene“ vai „AM Ebene“, lai atgrieztos
FM vai AM atmiņas līmenī.
RDS (Radio Datu Sistēma)
Audio izvēlnē:
RDS ir Eiropas mēroga raidorganizāciju
pakalpojums, kurš būtiski atvieglo vajadzīgās
UKW programmas atrašanu un netraucētu
uztveršanu.
☞
Nospiediet taustiņu SETTINGS c.
✔
Parādās audio iestatījumu izvēlne.
RDS radiostacijas var atpazīt, RDS funkcijai
esot ieslēgtai, un radiostacijas frekvences
vietā parādoties programmas nosaukumam.
RDS radiostacija pārraida informāciju, kuru
RDS radiouztvērēji apstrādā automātiski vai
arī, ja ir ieslēgta RDS funkcija.
RDS un ar to saistītās funkcijas REG un TP
var iestatīt audio iestatījumu izvēlnē:
25
RDS ieslēgšana/izslēgšana
☞ Izvēlieties izvēlnes punktu „RDS“ audio
iestatījumu izvēlnē.
✔
Parādās RDS izvēlne.
Tagad Jums ir divas iespējas izmainīt
informatīvi izklaidējošās sistēmas RDS
darbību:
1. RDS vienmēr ieslēgts
☞ Lai aktivizētu RDS, nospiediet „⌧ Ein“.
Līdz ar RDS funkcijas aktivizēšanu rodas
sekojošas priekšrocības:
Informatīvi izklaidējošā sistēma,
automātiski meklējot radiostacijas,
noskaņojas tikai uz RDS raidītājiem.
Displejā frekvences vietā parādās
noskaņotās radiostacijas programmas
nosaukums.
Informatīvi izklaidējošā sistēma vienmēr
noskaņojas ar AF (alternatīvo frekvenci)
uz iestatītās radiopragrammas vislabāk
uztveramo raidfrekvenci.
26
Radio
2. RDS automātiski
☞
Aktivizējiet „⌧ Automatisch“
Aktivizējot šo funkciju, Jūs nodrošināt,
ka radiouztvērējs pat ar izslēgtu RDS
funkciju apstrādā RDS radiostacijas tā,
it kā RDS funkcija būtu ieslēgta
(funkcijas PS, AF, PTY, utt. ir aktīvas).
Automātiskā radiostaciju meklēšana
uztver arī radiostacijas, kurām nav RDS.
RDS izslēgšana
☞
Dezaktivizējiet abus izvēlnes punktus
„Ein“ un „Automatisch“ RDS izvēlnē.
✔
Displejā tagad programmas nosaukuma
vietā ir redzama frekvence.
Radiouztvērējs vairs automātiski
nenoskaņojas uz programmas vislabāk
uztveramo frekvenci.
REG (Reģionalizācija)
Dažas RDS radiostacijas noteiktos diennakts
laikos pārraida reģionāli atšķirīgas
programmas dažādās frekvencēs.
Reģionalizācijas ieslēgšana
(RDS jābūt ieslēgtam)
Audio iestatījumu izvēlnē:
☞
Izvēlieties izvēlnes punktu „REG”.
✔
Parādās reģionalizācijas izvēlne.
Tagad Jums ir iespēja ietekmēt informatīvi
izklaidējošās sistēmas darbību attiecībā
uz reģionālajām programmām:
1. REG automātiski
Meklējot kādas radioprogrammas frekvenci
ar spēcīgāko raidsignālu (AF), informatīvi
izklaidējošā sistēma paliek noskaņota
uz iestatīto radioprogrammu tik ilgi, kamēr tās
uztveršanā parādās traucējumi.
Kad iestatītās radioprogrammas
uztveršanas kvalitāte pasliktinās līdz
pakāpei, kad rodas uztveršanas traucējumi,
informatīvi izklaidējošā sistēma pārslēdzas
uz citu reģionālo programmu.
2. REG ieslēgts
Informatīvi izklaidējošā sistēma, meklējot
kādas radioprogrammas frekvenci
ar spēcīgāko raidsignālu, vienmēr paliek
noskaņota uz iestatīto reģionālo programmu.
3. REG izslēgts
Informatīvi izklaidējošā sistēma, meklējot
kādas radioprogrammas frekvenci
ar spēcīgāko raidsignālu, neuztver reģionālās
programmas.
Kad „REG automatisch“ vai „REG ein“
ir aktivizēts, displejā tir redzams
simbols „REG“.
Radio
Satiksmes ziņu radiostacija
(TP = Traffic Program)
Satiksmes ziņu radiostacijas var pazīt pēc
simbola „TP“, kas redzams displejā.
TP ieslēgšana
Caur audio iestatījumu izvēlni:
☞
Aktivizējiet opciju „TP“ audio iestatījumu
izvēlnē.
Caur funkcionālo taustiņu:
☞
Nospiediet taustiņu TP e.
✔
Displejā parādās simbols „[ ]“.
✔
Ja tobrīd dzirdamā radiostacija
ir satiksmes ziņu radiostacija, displejā
parādās „[TP]“.
Tiek uztvertas tikai TP raidiostacijas.
Ja radiostacija, kuru jūs tajā brīdī
klausāties, nav satiksmes ziņu
radiostacija, ierīce automātiski meklē
nākamo satiksmes ziņu radiostaciju.
Ar ieslēgtu TP funkciju CD/MP3-CD
atskaņošana satiksmes ziņu pārraides
laikā tiek pārtraukta.
Satiksmes paziņojumi ir dzirdami
iestatītajā TA skaļumā, skatīt 66. lpp.
Satiksmes paziņojuma laikā displejā
redzams uzraksts „Satiksmes paziņojums”.
TP izslēgšana
☞ Nospiediet taustiņu TP e,
vai:
☞
✔
izslēdziet TP ar izvēlnes punktu „TP“
audio iestatījumu izvēlnē.
„Simbols [ ]“ pazūd no displeja.
Satiksmes ziņu pārraides laikā:
☞
TP izslēgšanai divas reizes nospiediet
taustiņu TP.
Klausīties tikai ceļu satiksmes paziņojumus
☞ Ieslēdziet TP.
☞
Samaziniet skaļuma līmeni līdz
viszemākajai atzīmei,
vai:
☞
✔
Lai izslēgtu informatīvi izklaidējošās
sistēmas skaņu, ilgāk paturiet nospiestu
pogu P 1.
Satiksmes paziņojumi ir dzirdami
iestatītajā TA skaļumā, skatīt 66. lpp.
27
Satiksmes paziņojumu izlaišana
Lai izlaistu kādu nevēlamu satiksmes ziņu
pārraidi, piemēram, CD/MP3 atskaņošanas laikā:
☞
Paziņojuma laikā vienu reizi nospiediet
taustiņu TP,
vai:
☞
Vienu reizi nospiediet taustiņu AUDIO.
✔
Ceļu satiksmes paziņojuma pārraidīšana
tiek pārtraukta.
✔
TP paliek ieslēgts.
Satiksmes paziņojumu skaļuma regulēšana
Satiksmes paziņojumu skaļumu
(TA skaļumu) var iestatīt, izmantojot
audio iestatījumu izvēlni, skatīt 66. lpp.
28
Radio
Satiksmes ziņu pārraižu radiostaciju
saraksts
Radio izvēlnēs FM papildus funkcijas un AM
papildus funkcijas Jūs varat ar izvēlnes
punktu „Verkehrssender“ uzreiz un bez ilgas
meklēšanas izsaukt vienu no tajā brīdī
uztveramajām satiksmes ziņu radiostacijām.
EON (Enhanced Other Networks)
Ar EON funkciju Jūs varat klausīties ceļu
satiksmes paziņojumus arī tad, ja noskaņotā
radiostacija nepārraida savas satiksmes ziņu
pārraides. Ja Jūs esat noskaņojis šādu
radiostaciju, tāpat kā satiksmes ziņu
radiostacijām displeja augšējā rindā parādās
simbols „TP“.
CD/MP3 atskaņotājs
29
CD/MP3 atskaņotājs
Ja audio kompaktdisku ielādes spraugā jau
atrodas kompaktdisks:
Informatīvi izklaidējošā sistēma ir aprīkota
ar CD atskaņotāju, kurš var atskaņot gan
audio kompaktdiskus, gan arī MP3 formāta
kompaktdiskus Pie tam CD atskaņotājs
automātiski atpazīst kompaktdiska tipu.
☞
Vienreiz nospiediet taustiņu AUDIO f.
✔
Displejā parādās CD izvēlne.
✔
Sākas kompaktdiska atskaņošana.
Norādījumi par audio/MP3 formāta
kompaktdiskiem
Ja tiek attēlota kāda cita, nevis audio izvēlne
( piemēram, navigācija, iestatījumi vai
galvenā izvēlne):
G Nekādā gadījumā neievietojiet CD
atskaņotājā DVD diskus, singlu
kompaktdiskus ar diametru 8 cm
un konturētos kompaktdiskus (Shape-CDs).
Šie diski var iesprūst CD diskdzinī vai
sabojāt to. Tad būs nepieciešama dārga
ierīces maiņa.
Audio kompaktdiskus ar pretkopēšanas
aizsardzību, kuri neatbilst audio
kompaktdisku standartiem, iespējams
nevarēs atskaņot vai to atskaņojums būs
izkropļots.
CD-R un CD-RW diski Jūsu lietošanā
ir jūtīgāki pret traucējumiem, nekā
pirktie CD. It sevišķi esiet uzmanīgi,
lietojot CD-R un CD-RW diskus.
Skatīt 73. lpp.
CD-R un CD-RW diskus atkarībā no to
īpašībām var būt neiespējami atskaņot
vai to atskaņojums var būt izkroļots.
Kompaktdiskiem ar jauktu saturu (audio
celiņi kopā ar datiem, piemēram, MP3)
tiek atpazīti un atskaņoti tikai audio celiņi.
CD/MP3 atskaņošana
☞
Iebīdiet audio kompaktdisku vai disku,
kas satur MP3 failus, ar apdrukāto pusi
uz augšu Audio CD ielādes spraugā 3,
līdz tas automātiski tiek ievilkts iekšā.
✔
Sākas kompaktdiska atskaņošana.
Displejā parādās „CD in“.
Ja ievietots MP3 formāta kompaktdisks,
papildu parādās „MP3“. Atkarībā no failu
struktūras sarežģītības un MP3 failu
skaita diskā, to nolasīšana var aizņemt
ilgāku laiku.
☞
☞
Vienu reizi nospiediet taustiņu AUDIO,
lai parādītos audio izvēlne.
Atkārtoti nospiediet ptaustiņu AUDIO,
lai pārietu uz kompaktdiska
atskaņošanu.
Displejā tiek attēlots tābrīža ieraksta
numurs un pagājušais atskaņošanas laiks.
Ja ievietotajam audio kompaktdiskam
ir CD teksts, tiek uzrādīti albuma
nosaukums, tābrīža ieraksta nosaukums
un izpildītāja vārds.
Šim nolūkam jābūt aktivizētai CD teksta
attēlošanas funkcijai. Skatīt „Ieraksta
norāde“ 31. lpp.
MP3 kompaktdiska atskaņošanas laikā
displejā tiek rādīts tajā brīdī atskaņojamā
skaņdarba ID3 tags. Šim nolūkam jābūt
aktivizētai ieraksta nosaukuma
attēlošanas funkcijai.
Skatīt „Ieraksta norāde“ 31. lpp.
Ja ID3 tega nav, tad tiek attēlots datnes
nosaukums.
30
CD/MP3 atskaņotājs
Ieraksta tiešā izvēle
Ātrā meklēšana uz priekšu/atpakaļ
CD izvēlnē:
Meklējot kādu vietu kompaktdiskā:
☞
Izvēlieties izvēlnes punktu „Track”.
☞
Tiek attēlots diskā ierakstīto ierakstu
saraksts.
vai
Izvēlieties no saraksta vajadzīgo ierakstu.
☞
izvēlieties CD izvēlnē punktu „jj“ vai „kk“.
✔
Seko ātrā meklēšana uz priekšu/atpakaļ.
Ātrās pārtīšanas uz priekšu/atpakaļ laikā
atskaņošana notiek ar paaugstinātu
ātrumu un samazinātu skaļumu.
✔
☞
Nākamā vai iepriekšējā ieraksta
izvēle
☞
Viegli nospiediet meklēšanas
taustiņu q vai w,
vai:
☞
izvēlieties CD izvēlnē punktu „Ij“ vai „kI“.
☞
Nospiediet meklēšanas taustiņu q vai w
ilgāk nekā 1 sekundi,
Ātrās meklēšanas pārtraukšanai caur
izvēlni atkārtoti izvēlieties izvēlnes
punktu „jj“ vai „kk“.
CD papildus funkcijas
Caur izvēlni CD papildfunkcijas iespējams
iestatīt daudzas citas CD/MP3 atskaņošanas
funkcijas.
☞
Izvēlieties izvēlnes punktu „Extras“
CD izvēlnē.
Ir iespējams izvēlēties šādas funkcijas:
Parastais režīms
CD/MP3 ierakstu atskaņošana notiek parastā
secībā.
Visi MP3 formāta kompaktdiskā pieejamie
ieraksti šajā režīmā tiek sašķiroti
un atskaņoti alfanumeriskāja secībā.
CD/MP3 atskaņotājs
CD atskaņošana jauktā secībā
Ieraksta atkārtošana
Skaņdarbu atskaņošana notiek nejaušā
kārtībā.
Tobrīd atskaņotais CD/MP3 ieraksts tiek
atkārtots tik ilgi, līdz Jūs izvēlaties kādu citu
režīmu.
✔
☞
Displejā parādās simbols „[.
Lai pabeigtu Random funkciju, aktivizējiet
„Normal“ CD papildfunkciju izvēlnē.
Random Album funkcija (tikai MP3)
Tobrīd atskaņotā albuma (direktorijas) MP3
ierakstu atskaņošana notiek jauktā secībā.
Funkcija Random Album, atskaņojot
audio CD, nav pieejama.
✔
Displejā parādās simbols „[“.
☞
Lai pārtrauktu atskaņošanu jauktā
secībā, izvēlnē „CD-Extras“ aktivizējiet
opciju „Normal“.
✔
☞
CD
22.5° 14:45
[TP]
Displejā parādās simbols „]“.
Track:
Album
Lai pabeigtu Repeat funkciju, aktivizējiet
„Normal“ CD papildfunkciju izvēlnē.
CD in
Madonna
Extras
☞
nospiediet un turiet nospiestu taustiņu I 4.
Nospiežot un turot nospiestu taustiņu I,
atkārtošanas funkciju var arī ieslēgt
un izslēgt.
Scan CD
Visu CD ierakstu sākumi tiek uz brīdi
atskaņoti.
☞
MP3
Ray Of Light
vai:
✔
31
Displejā parādās simbols „_“.
Lai noklausītos tobrīd atskaņoto ierakstu
pilnībā un pabeigtu funkciju Scan,
aktivizējiet „Normal“ CD papildfunkciju
izvēlnē,
vai:
☞
nospiediet un turiet nospiestu taustiņu J 4.
Nospiežot un turot nospiestu taustiņu J,
funkciju Scan (pārlūkošana) var arī
ieslēgt un izslēgt.
ieraksta nosaukuma attēlošana
☞
Aktivizējiet šo funkciju, kad informatīvi
izklaidējošai sistēmai ieraksta
atskaņošanas laika vietā jāuzrāda
ieraksta nosaukums.
32
CD/MP3 atskaņotājs
MP3 albuma izvēle
Ja Jūsu MP3 formāta kompaktdisks sastāv
no vairākām direktorijām (sarakstiem),
izvēlieties vajadzīgo albumu šādi:
☞
Spiediet un atlaidiet taustiņus I vai J d,
līdz displejā parādīsies vajadzīgais albums;
vai caur CD izvēlni:
☞
✔
☞
Atlasiet izvēlnes punktu „Album“
(albums).
Tiek attēlots diskā ierakstīto albumu
(direktoriju) saraksts.
Izvēlieties no saraksta vajadzīgo albumu.
✔
Tiek atskaņots pirmais izvēlētā albuma
ieraksts.
Lai izvairītos no gara piekļuves laika,
Jums nevajadzētu izmantot vairāk
kā 20 albumus.
Kā albuma nosaukums tiek attēlots tobrīd
izvēlētās direktorijas nosaukums.
Visas direktorijas, kuras nesatur MP3
failus, tiek automātiski izlaistas.
CD izņemšana
☞
Nospiediet taustiņu (2.
✔
CD tiek izbīdīts.
Ja kompaktdisku 10 sekunžu laikā
neizņem no CD nodalījuma, informatīvi
izklaidējošā sistēma braukšanas drošības
apsvērumu dēļ ievelk CD atpakaļ.
Skaņas iestatījumi
Skaņas iestatījumi
Iestatiet atsevišķi katram skaņas avotam
(radio, CD/MP3) skaņu individuāli caur
„Höhen“ un „Bässe“, vai izvēlieties ar punktu
„Sound“ vienu no iepriekšiestatītajiem skaņas
tembriem.
Izmantojot „Fader“ un „Balance“, jūs varat
iestatīt skaļuma sadalījumu starp skaļruņiem.
☞
Iestatījumi Fader un Balance iedarbojas
uz visiem avotiem un nav iestatāmi
atsevišķi.
Atlasiet vajadzīgo skaņas avotu (FM/AM,
CD/MP3 vai Aux), kuram jūs vēlaties
iestatīt skaņu.
☞
Nospiediet taustiņu SOUND 8,
lai izsauktu skaņas izvēlni.
✔
Displejā parādās izvēlnes punkts skaņas
iestatīšanai.
Augstās frekvences
Skaņas sadalījums
☞
☞
☞
☞
Izvēlieties izvēlnes punktu „Höhen”.
Iestatiet vajadzīgo augsto frekvenču
lielumu un apstipriniet to
ar multifunkcionālās pogas nospiešanu.
33
Izvēlieties izvēlnes punktu „Fader“.
Uzstādiet vajadzīgo skaļuma sadalījumu
„V <-> H“ (priekša / aizmugure)
un apstipriniet to ar multifunkcionālās
pogas nospiešanu.
Basi
☞
☞
Izvēlieties izvēlnes punktu „Bässe”.
Iestatiet vēlamo augsto frekvenču lielumu
un apstipriniet to ar multifunkcionālās
pogas nospiešanu.
Balanss
☞
☞
Izvēlieties izvēlnes punktu „Balance”.
Iestatiet vajadzīgo skaļuma sadalījumu
„L <-> R“ (kreisā puse <-> labā puse)
un apstipriniet to ar multifunkcionālās
pogas nospiešanu.
34
AUX ieeja 3
AUX ieeja 3
Lai atskaņotu automašīnas AUX ieejai
pieslēgta skaņas avota, piemēram,
pārnēsājama MP3 atskaņotāja, skaņu caur
informācijas un izklaides sistēmas
skaļruņiem, skaņas avots ir jāaktivizē:
☞
Skaņa
Ja jūs dodat priekšroku kādam iepriekš
iestatītam skaņas tembram, šeit Jūs varat
izvēlēties no piecām iespējām.
☞
✔
☞
Izvēlieties izvēlnes punktu „Sound”.
☞
☞
☞
☞
Parādās pieejamo skaņas tembru
saraksts.
☞
Aktivizējiet vajadzīgo skaņas tembru.
✔
Skaņas tembra pozīcijā „User“ ir saglabāti
Jūsu personiskie augsto frekvenču
un basu iestatījumi.
☞
Tiklīdz Jūs izmainat augstās frekvences
vai basus, automātiski tiek iestatīts
skaņas tembrs „User“.
Pieslēdziet skaņas avotu automašīnas
AUX ieejai.
Nospiediet taustiņu MAIN 5.
Galvenajā ekrānā atlasiet audio funkciju
grupu K.
Nospiediet multifunkcionālo pogu.
Atlasiet izvēlnes punktu „Zurück“
(Atpakaļ).
Atlasiet izvēlnes punktu „Aux“
(Ārējais avots).
Ārējais skaņas avots tiek pārslēgts
uz informācijas un izklaides sistēmu.
Ieslēdziet ārējo skaņas avotu
un noregulējiet to uz maksimālo skaļumu.
Ārējā skaņas avota signāls tiek atskaņots
caur informācijas un izklaides sistēmas
skaļruņiem.
Ja ārējā avota atskaņošanas laikā
parādās skaņas kropļojumi, samaziniet
ārējās ierīces skaļumu, līdz kropļojumi
pazudīs.
G Pārslēdzoties starp dažādiem skaņas
avotiem, ņemiet vērā to, ka radio,
CD un AUX režīmiem var būt iestatīti
dažādi atskaņošanas skaļuma līmeņi.
Pirms pārslēgšanās samaziniet skaļumu.
Navigācija
G Navigācijas sistēmas lietošana neatbrīvo
vadītāju no savas atbildības par pareizu
un apdomīgu uzvedību ceļu satiksmē.
Spēkā esošie ceļu satiksmes noteikumi
vienmēr ir jāievēro. Ja virzīšanas
uz galamērrķi norādījums ir pretrunā
ar ceļu satiksmes noteikumiem, tad
priekšroka vienmēr ir pēdējiem.
Papildus norādījumi, skat. 7. lpp.
Navigācija
Navigācijas sistēma droši un uzticami vada
Jūs uz vajadzīgo galamērķi bez apgrūtinošas
skatīšanās kartē.
Bez dinamiskās virzīšanas uz mērķi pēc
vēlēšanās var arī tikt ņemta vērā tābrīža ceļu
satiksmes situācija, aprēķinot maršrutu.
Šim nolūkam informatīvi izklaidējošā sistēma
caur RDS-TMC uztver ziņojumus par ceļu
satiksmes situāciju tābrīža uztveršanas rajonā.
Navigācijas sistēma tomēr nevar ņemt vērā
neparedzētu satiksmes situāciju izveidošanos
uz autoceļiem, īslaicīgi izmainītus ceļu
satiksmes noteikumus un pēkšņi radušās
bīstamas situācijas vai šķēršlus (piemēram,
būvdarbus uz autoceļiem).
Informatīvi izklaidējošās sistēmas navigācijas
sistēma dara iespējamu virzīšanu
uz galamērķi arī nepazīstamā apvidū.
Navigācijas sistēmas darbības
principi
Automašīnas atrašanās vietu
un pārvietošanos navigācijas sistēma nosaka
caur sensoriem. Nobrauktais ceļš tiek
aprēķināts caur automašīnas tahometra
signālu, pagriezieni līkumos caur girosensoru
(inerces kompasu). Atrašanās vietas tiek
noteikta caur GPS (Globālās Pozicionēšanas
Sistēma) satelītiem.
Salīdzinot sensoru signālus ar digitālo karti
navigācijas DVD/CD diskā, atrašanās vietu
ir iespējams aprēķināt aptuveni ar 10 m
precizitāti.
35
Svarīgas piezīmes par navigācijas
sistēmas darbību
Principā sistēma ir darbspējīga arī ar slikti
uztveramu GPS signālu, tomēr ar sliktu vai
traucētu GPS uztveri atrašanās vietas
noteikšanas precizitāte var samazināties vai,
nosakot atrašanās vietu, var rasties
traucējumi, kuri rezultātā dos kļūdainus
ziņojumus par atrašanās vietu.
Sliktu GPS signāla uztveri Jūs varēsiet atpazīt
pēc nosvītrota GPS simbola galvenajā izvēlnē.
Pēc galapunkta adreses vai īpaša galamērķa
ievadīšanas (nākamā degvielas uzpildes
stacija, viesnīca, utt.), tiek aprēķināts
maršruts no tagadējas atrašanās vietas līdz
izvēlētajam mērķim.
Virzīšana uz mērķi notiek ar balss izvades
un virziena rādītāja bultiņas palīdzību vai
ar daudzkrāsainas kartes 3 ekrāna palīdzību,
vai arī izmantojot abu šo ekrānu kombināciju 3.
Sistēmas balss paziņojumi un virziena bultiņa
displejā iesaka nākamo braukšanas virziena
izmaiņu.
36
Navigācija
Navigācijas DVD/CD diska
ievietošana
☞
Bīdiet navigācijas DVD/CD disku
ar apdrukāto pusi uz augšu DVD/CD
ielādes spraugā g, līdz tas automātiski
tiek ievilkts iekšā.
Navigācijas DVD/CD diska
izņemšana
☞
Nospiediet taustiņu ) h.
✔
DVD/CD disks tiek izstumts.
Ja Jūs neizņemsiet DVD/CD disku
no ielādes spraugas 10 sekunžu laikā,
informatīvi izklaidējošā sistēma
satiksmes drošības apsvērumu dēļ to
ievilks atpakaļ.
Padomi par navigācijas DVD/CD diskiem
Izmantojiet tikai tādus DVD/CD diskus,
kuru lietošanu ir apstiprinājis Jūsu
automašīnas ražotājs. Informatīvi
izklaidējošā sistēma nelasa citu ražotāju
navigācijas DVD/CD diskus.
Nekādā gadījumā disku nodalījumā
nelievietojiet navigācijas DVD diskus.
DVD diski var iestrēgt CD diskdzinī. Tad
būs nepieciešama dārga aparāta maiņa.
Mēs iesakām navigācijas sistēmai
vienmēr izmantot jaunākos navigācijas
DVD/CD diskus.
Tikai CD 70 NAVI:
Valodas iestatīšana
Jūs varat izmainīt navigācijas sistēmas
paziņojumu valodu.
Norādījumus par valodas iestatīšanu
skatīt 64. lpp.
Visos navigācijas kompaktdiskos
ir pieejams Eiropas automaģistrāļu tīkls
un lielākās Eiropas pilsētas. Turpmākai
informācijai par navigācijas DVD/CD
diskiem mēs iesakām jums vērsties pie
Opel partnera.
Tikai DVD 90 NAVI:
Navigācijas DVD diskā ir ierakstīts visu
mērķa ievadījumā norādīto valstu
detalizēts autoceļu tīkls. DVD mainīšana,
šķērsojot robežu, nav nepieciešama.
Navigācijas sistēmas aktivizēšana
☞
Nospiediet taustiņu NAVI 4,
vai:
☞
atlasiet galvenajā displejā funkciju ö
un apstipriniet izdarīto izvēli.
Kad navigācija nav aktivizēta:
✔
Tiek attēlota navigācijas galvenā izvēlne.
Tiek attēlota pēdējā ievadītā galamērķa
adrese.
Ar aktīvu navigāciju:
✔
Atkarībā no iepriekš izvēlētā attēlojuma
veida, virzīšanās uz mērķi ekrānā
ir redzama virziena bultiņa, navigācijas
karte 3 vai dalīts ekrāns, kurā ir redzama
gan virziena bultiņa, gan navigācijas
karte 3.
Navigācija
Galamērķa ievadīšana
Inteliģentā „rakstāmmašīna“
Pieejamas sekojošas iespējas galamērķa
ievadīšanai:
37
–
Neues Ziel eingeben (Ievadīt jaunu
galamērķi): Jaunas galamērķa adreses
ievadīšana, norādot valsti, pilsētu, ielu
un mājas numuru vai krustojumu, skatīt
38. lpp.
Ievadot galamērķus, ievadītās zīmes tiek
salīdzinātas ar navigācijas DVD/CD diskā
ierakstītajiem datiem. Pēdējās izvēlamās
zīmes izvēle ir loģiski ierobežota.
Ar „rakstāmmašīnu“ tad iespējams izvēlēties
tikai tās zīmes, kuras var izmantot, lai atrastu
vajadzīgo nosaukumu.
–
Sonderziele (Īpašie galamērķi):
Īpašu objektu (restorānu, viesnīcu, utt.)
izvēlēšanās, skatīt 41. lpp.
Informatīvi izklaidējošā sistēma pēc tam
automātiski papildina ierakstu ar turpmākām
iespējamām zīmēm.
–
Zielspeicher (Galamērķu atmiņa):
Galamērķa izvēle no adrešu grāmatas,
no pēdējo izmantoto galapunktu saraksta
vai mājas adreses ielāde, skatīt 42. lpp.
–
Ziele über die Landkarte eingeben
(Galamērķu ievadīšana, izmantojot
karti) 3: Galamērķa ievadīšana,
izmantojot kursoru navigācijas kartē,
skatīt 58. lpp.
Tikai CD 70 NAVI:
Ja galapunkts atrodas citā valstī,
iespējams, ka galapunkts nav ierakstīts
aktuālajā navigācijas kompaktdiskā. Šajā
gadījumā vispirms ievadiet kādu lielāku
kompaktdiskā ierakstītu pilsētu
galapunkta tuvumā. Sasniedzot šo
pilsētu, ievietojiet galapunkta reģiona
navigācijas disku un ievadiet galapunktu.
Burtu ievadīšana
Zīmju ievadīšana navigācijas norādēm notiek
ar burtu izvēli no burtu, ciparu un īpašo zīmju
rindas.
Tiklīdz Jūs ievadāt, piemēram, kādu
apdzīvotas vietas vai ielas nosaukumu,
displejā parādās ievadīšanas izvēlne,
kura turpmākajā tekstā saucas vienkārši
„rakstāmmašīna”.
☞
✔
☞
✔
Pabīdiet kursoru ar multifunkcionālās
pogas pagriešanu uz vajadzīgo zīmi.
Tobrīd iezīmētā zīme tiek iezīmēta.
Apstipriniet izvēli ar multifunkcionālās
pogas nospiešanu.
Zīmju izdzēšana
Ja Jūs, ievadot datus, esat ievadījis nepareizu
zīmi:
☞
„Rakstāmmašīnas“ izvēlnē atlasiet
izvēlnes elementu „jC“.
✔
Pēdējā ievadītā zīme izdzēšas.
Ja informatīvi izklaidējošā sistēma
ir papildinājusi ieraksta zīmes, tās tiek
atkal izdzēstas.
Zīmju ievades atcelšana
☞
Izvēlētā zīme pāriet ievades logā.
☞
✔
Pagrieziet multifunkcionālo pogu pa
kreisi, līdz displejā parādās apslēptais
izvēlnes elements „Abbrechen“ (Atcelt).
Atlasiet „Abbrechen“ (Atcelt), lai pārtrauktu
zīmju ievadīšanu.
Displejā parādās izvēlne „Neues Ziel“
(Jauns galamērķis).
38
Navigācija
Saraksti
Rakstāmmašīnas režīmā galapunktu ievades
laikā ir pieejams izvēlnes punkts „Saraksti”.
Atkarībā no līdz šim ievadītās zīmju secības,
izvēlnes punkta apakšā tiek attēlots ierakstu
skaits sarakstā.
Ar kādas zīmes vai zīmju kombinācijas ievadi
iespējamais izvēles loks attiecīgā sarakstā
sašaurinās.
Ar mazāk nekā 7 ierakstiem sarakstā
automātiski tiek parādīts opciju saraksts.
Sarakstu izvēles pārtraukšana
☞
☞
✔
Pagrieziet multifunkcionālo pogu pa
kreisi, līdz displejā parādās apslēptais
izvēlnes elements „Zurück“ (Atpakaļ).
Atlasiet „Zurück“ (Atpakaļ), lai atceltu
sarakstu izvēli.
Parādās „rakstāmmašīna”.
Rakstāmmašīna nosaukumu ievadīšanai
Jauna galapunkta ievadīšana
Nosaukumu ievadīšanai (adreses adrešu
grāmatā, tūres utt.) papildus lielajiem burtiem,
cipariem un īpašām zīmēm ir pieejami arī
mazie burti.
Ar neaktīvu navigāciju:
Papildus Jums ir arī iespēja ievades laikā
rediģēt vārdus ar pārvietojama kursora
palīdzību.
☞
☞
☞
☞
☞
Lai ievadītu mazos vai lielos burtus,
atlasiet atbilstīgo izvēlnes elementu „abc“
vai „ABC“.
☞
✔
Navigācijas izvēlnē atlasiet izvēlnes
elementu „Neues Ziel“ (Jauns galamērķis).
Displejā parādās izvēlne „Neues Ziel“
(Jauns galamērķis).
Ar krāsu informācijas displeju 3, kad
aktivizēta navigācija:
☞
Virzīšanas uz mērķi ekrānā atlasiet
izvēlnes elementu „Menü“ (Izvēlne).
Lai ievadāmais ieraksts automātiski tiktu
rakstīts ar lielo sākuma burtu, atlasiet „Abc“.
☞
Lai ievadītu īpašās rakstzīmes,
atlasiet „#&[“.
Tagad Jums ir iespēja ievadīt galapunkta
adresi ar sekojošiem datiem:
Lai pārvietotu kursoru ievadītajā tekstā
uz priekšu un atpakaļ, atlasiet „j“ vai „k”.
Lai pabeigtu teksta ievadīšanu,
atlasiet „OK“.
Atlasiet izvēlnes elementu „Neues Ziel“
(Jauns galamērķis).
Navigācija
Valsts
Apdzīvota vieta
Iela
☞
☞
☞
✔
☞
Izvēlnē „Neues Ziel“ (Jauns galamērķis)
atlasiet izvēlnes elementu „Land“ (Valsts).
Parādās navigācijas DVD/CD diskā
ierakstīto valstu saraksts.
Tikai CD 70 NAVI:
Ja galamērķa adrese jau ir ievadīta,
izvēlnes elementa „Ort“ vietā displejā
parādās pēdējā ievadītā galamērķa
apdzīvotās vietas nosaukums.
✔
Parādās „rakstāmmašīna“ zīmju
ievadīšanai.
Izvēlieties no saraksta vajadzīgo valsti.
Ja galamērķa adrese jau ir ievadīta,
izvēlnes elementa „Land“ vietā displejā
parādās galamērķa valsts identifikācijas
kods, piemēram, „LV“ - Latvija.
Ja jūs izvēlaties valsti, kas neatbilst
ievietotajam valsts diskam, tad
kā galamērķi Jūs varat ievadīt tikai
Eiropas lielās pilsētas un svarīgākās
satiksmes maģistrāles. Lai varētu ievadīt
precīzu galapunktu, ievietojiet
galapunkta valsts disku, tiklīdz Jūs esat
šķērsojis robežu.
Izvēlnē „Neues Ziel“ (Jauns galamērķis)
atlasiet izvēlnes elementu „Ort“
(Apdzīvota vieta).
☞
✔
☞
Ievadiet apdzīvotās vietas nosaukumu,
izvēloties burtus no „rakstāmmašīnas“.
Tiklīdz iespējamo ierakstu skaits
apdzīvoto vietu sarakstā ir pietiekami
mazs, automātiski tiek attēlots saraksts
ar izvēlamiem nosaukumiem.
Izvēlieties no saraksta vajadzīgo
apdzīvoto vietu.
39
Izvēlnē „Neues Ziel“ (Jauns galamērķis)
atlasiet izvēlnes elementu „Straße“ (Iela).
Ja galamērķa adrese jau ir ievadīta,
izvēlnes elementa „Straße“ vietā parādās
pēdējā ievadītā galamērķa ielas
nosaukums.
✔
Parādās „rakstāmmašīna“ zīmju
ievadīšanai.
☞
✔
☞
Ievadiet ielas nosaukumu, izvēloties
burtus no „rakstāmmašīnas“.
Tiklīdz iespējamo ierakstu skaits ielu
sarakstā ir pietiekami mazs, automātiski
tiek attēlots saraksts ar izvēlamiem ielu
nosaukumiem.
Izvēlieties no saraksta vajadzīgo ielu.
40
Navigācija
Mājas numurs
Stūris
Ja ielādētajā navigācijas DVD/CD diskā
ir ierakstīti māju numuri ievadītajai ielai, tad
jūs varat ievadīt galamērķa mājas numuru.
Alternatīvi mājas numuram kā galapunktu var
ievadīt šķērsielu (stūri).
☞
Izvēlnē „Neues Ziel“ (Jauns galamērķis)
atlasiet izvēlnes elementu „Nr.“.
Ja galamērķa adrese jau ir ievadīta,
izvēlnes elementa „Nr.“ vietā displejā
parādās pēdējā ievadītā galamērķa
mājas numurs.
✔
Parādās „rakstāmmašīna“ zīmju
ievadīšanai.
☞
☞
☞
Izvēlnē „Neues Ziel“ (Jauns galamērķis)
atlasiet izvēlnes elementu „Ecke“ (Stūris).
Ja galamērķa adrese jau ir ievadīta,
izvēlnes elementa „Ecke“ vietā displejā
parādās pēdējā ievadītā galamērķa ielas
nosaukums.
Ievadiet, kā aprakstīts augstāk,
šķērsielas nosaukumu.
Ar „rakstāmmašīnu” ievadiet mājas numuru.
Galapunkta adreses daļu ievadīšana
no jauna
Datu bāzē ir apkopoti noteikti māju
numuru rajoni, kurā atrodas ievadītais
mājas numurs. Navigācijas sistēma šajā
gadījumā vada Jūs uz norādītās mājas
numura rajonu.
Ja Jūs gribat ievadīt tikai jaunu ielu, mājas
numuru vai jaunu šķērsojošo ielu, vienkārši
atlasiet atbilstīgo izvēlnes elementu izvēlnē
„Neues Ziel“ (Jauns galamērķis).
Dažos gadījumos navigācijas sistēma
izlabo arī Jūsu ievadītos datus.
Piemēram, ja Jūs esat norādījuši mājas
numuru 83, bet navigācijas diskā
ierakstītas mājas tikai līdz 51. numuram,
sistēma automātiski izlabos ievadīto
numuru uz 51.
Apdzīvotas vietas ievade caur pasta
indeksu
Ja ielādētajā navigācijas DVD/CD diskā
ir ierakstīti pasta indeksi, ievadot apdzīvotu
vietu, Jūs tās nosaukuma vietā varat norādīt
pasta indeksu.
Tiklīdz iespējamo ierakstu skaits apdzīvoto
vietu sarakstā ir pietiekami mazs, automātiski
tiek attēlots saraksts ar izvēlamiem
nosaukumiem.
Virzīšanas uz mērķi aktivizēšana
Galvenajā izvēlnē:
☞
Lai sāktu virzīšanu uz mērķi, atlasiet
izvēlnes elementu „Navi starten“
(Sākt navigāciju).
✔
Tiek attēlota virzīšanas uz mērķi izvēlne
un aprēķināts maršruts (šī operācija var
aizņemt dažas sekundes).
Virzīšana uz mērķi, skatīt 50. lpp.
Navigācija
Izvēlnē „Neues Ziel“ (Jauns galamērķis):
☞
Atlasiet izvēlnes elementu „Navi starten“
(Sākt navigāciju), lai sāktu virzīšanu
uz mērķi.
Izmantojot izvēlnes elementu „Speichern“
(Saglabāt), Jūs varat saglabāt ievadīto
galamērķi adrešu grāmatiņā;
skatīt 44. lpp.
41
Īpašu galapunktu ievadīšana
–
Gar maršrutu vai līdz galapunktam var
izvēlēties interesantus vai lietderīgus īpašos
galapunktus. Šajā gadījumā informatīvi
izklaidējošā sistēma piedāvā dažādas
kategorijas, kurās ir saglabātas svarīgas
adreses:
Umkreis Standort (Atrašanās vietas
apvidus): Rāda īpašos objektus atkarībā
no Jūsu tābrīža atrašanās vietas.
–
Umkreis Ziel (Galamērķa apvidus):
Rāda īpašos objektus galamērķa apvidū.
–
In anderen Orten (Citās apdzīvotās
vietās): Rāda īpašos galamērķus Jūsu
izvēlētā apdzīvotā vietā.
–
Überregional (Reģionālas nozīmes):
Rāda reģionālas nozīmes īpašos
objektus ( piemēram, lidostas, prāmju
satiksmes ostas, u.tml.).
☞
✔
Izvēlnē „Neues Ziel“ (Jauns galamērķis)
atlasiet izvēlnes elementu „Sonderziele“
(Īpašie galamērķi).
Parādās izvēlne „Īpašo galapunktu izvēle“.
Tagad Jums ir iespēja izvēlēties īpašos
galapunktus pēc sekojošiem kritērijiem:
☞
✔
☞
✔
Izvēlieties vienu no augstāk minētajiem
kritērijiem.
Tiek attēlots saraksts ar iespējamām
kategorijām (piemēram, autonoma,
viesnīca, pilsētas centrs utt.).
Izvēlieties vajadzīgo kategoriju.
Tiek attēlots izvēlētās kategorijas īpašo
galapunktu saraksts.
42
Navigācija
Ja izvēlētajā kategorijā ir pieejami vairāk
nekā seši īpašie galapunkti, tiek attēlota
„rakstāmmašīna”.
Izvēloties punktu „Atrašanās vietas
apvidus“, vienmēr tiek attēlots saraksts
ar maksimāli 45 izvēlētās kategorijas
īpašiem galapunktiem, kuri ir sašķiroti
pēc attāluma no tābrīža atrašanās vietas.
Ar atvērtu „rakstāmmašīnu”:
☞
☞
Lai sašaurinātu galamērķu izvēli, ievadiet
vienu vai vairākus sākuma burtus, vai
atlasiet izvēlnes elementu „Liste“ (Saraksts).
Izvēlieties no saraksta vajadzīgo galamērķi.
Ar saraksta attēlojumu:
☞
✔
Izvēlieties vajadzīgo galapunktu tieši
no saraksta.
Kad būsiet izvēlējušies galamērķi,
displejā atkal parādīsies izvēlne „Neues
Ziel“ (Jauns galamērķis). Augšējās rindās
noradīts izvēlētais galapunkts un tā
apdzīvota vieta.
Īpatnības režīmā „Citās apdzīvotās vietās”
Ievadiet ar „rakstāmmašīnu” vajadzīgo
apdzīvoto vietu, kurai jāattēlo pieejamie
galapunkti.
Galapunktu atmiņa
Informatīvi izklaidējošās sistēmas galapunktu
atmiņā Jūs varat saglabāt atmiņā galapunktus,
kurus Jūs biežāk izmantojat virzīšanai uz mērķi.
Galapunktu atmiņas sarakstā Jums
ir pieejami sekojoši ieraksti:
–
Papildus galapunktu atmiņā automātiski
uzkrājas pēdējie virzīšanai uz mērķi
izmantotie galapunkti.
Letzte Ziele (Pēdējie galamērķi):
Parāda pēdējo virzīšanai uz mērķi
izmantoto galamērķu sarakstu.
–
Nach Hause (Uz dzīvesvietu): Izsauc
atmiņā saglabāto dzīvesvietas adresi.
Ar neaktīvu navigāciju:
–
Adressbuch (Adrešu grāmatiņa): Visas
adreses, kuras jau ir saglabātas adrešu
grāmatiņā (alfabētiskā secībā).
☞
✔
Navigācijas izvēlnē atlasiet izvēlnes
elementu „Zielspeicher“ (Galamērķu atmiņa).
Tiek attēlots galapunktu atmiņas saraksts.
Ar krāsu informācijas displeju 3, kad aktivizēta
navigācija:
☞
☞
Virzīšanas uz mērķi ekrānā atlasiet
izvēlnes elementu „Menü“ (Izvēlne).
Pēc tam atlasiet izvēlnes elementu
„Zielspeicher“ (Galamērķu atmiņa).
Izvēlēties kādu no pēdējiem galapunktiem
☞
☞
☞
☞
Izvēlnē „Zielspeicher“ (Galamērķu atmiņa)
atlasiet izvēlnes elementu „Letzte Ziele“
(Pēdējie galamērķi).
Tiek attēlots saraksts ar maksimāli 30
pēdējiem galapunktiem, kuriem tika
aprēķināts maršruts.
Izvēlieties no saraksta vajadzīgo
galamērķi.
Atlasiet „Navi starten“ (Sākt navigāciju),
lai uzsāktu virzīšanu uz mērķi,
Navigācija
vai:
☞
atlasiet „Löschen“ (Dzēst), lai izdzēstu
izvēlēto galamērķi no pēdējo galamērķu
saraksta.
Izvēlēties dzīvesvietas adresi kā
galapunktu
☞
☞
☞
☞
Atlasiet „Navi starten“ (Sākt navigāciju),
lai uzsāktu virzīšanu uz mērķi,
☞
atlasiet „Editieren“ (Labot), lai mainītu
dzīvesvietas adresi.
Dzīvesvietas adreses izdzēšana
Nospiediet taustiņu Ö a, lai izsauktu
dzīvesvietas adresi.
Atlasiet „Navi starten“ (Sākt navigāciju),
lai uzsāktu virzīšanu uz mērķi,
vai:
☞
Lai ievadītu jaunu dzīvesvietas adresi, atlasiet
izvēlnes elementu „Editieren“ (Labot).
Ja atmiņā nav saglabāta neviena
dzīvesvietas adrese, ievadiet vajadzīgo
adresi.
☞
Neatkarīgi no tā, kurā izvēlnē Jūs tagad
atrodaties:
☞
Izmainīt vai ievadīt jaunu dzīvesvietas
adresi
Izvēlnē „Zielspeicher“ (Galamērķu
atmiņa) atlasiet izvēlnes elementu „Nach
Hause“ (Uz dzīvesvietu).
vai:
divas reizes īsi nospiediet taustiņu Ö,
lai uzsāktu virzīšanu tieši uz dzīvesvietas
adresi.
Ja atmiņā nav saglabāta neviena
dzīvesvietas adrese, pēc taustiņa Ö
nospiešanas automātiski atveras izvēlne
„Neues Ziel“ (Jauns galamērķis).
43
Ievadiet dzīvesvietas adreses datus,
tāpat kā ievadot jaunu galamērķi,
skatīt 38. lpp.
Izvēlieties „Saglabāt”, lai saglabātu
atmiņā jauno/izmainīto dzīves vietas
adresi.
Dzīvesvietas adreses datus var izdzēst,
izmantojot izvēlnes elementu „Listen löschen“
(Dzēst sarakstus) izvēlnē „Navi-Settings“
(Navigācijas iestatījumi), skatīt 69. lpp.
Galapunktu izvēle no adrešu grāmatas
Galapunktu atmiņā:
☞
✔
☞
Izvēlieties vajadzīgo galamērķi
no galamērķu atmiņas saraksta.
Tiek attēlots adrešu grāmatas ieraksts
ar adreses datiem.
Atlasiet izvēlnes elementu „Navi starten“
(Sākt navigāciju), lai uzsāktu virzīšanu
uz mērķi.
44
Navigācija
vai:
☞
☞
izdzēsiet piedāvāto nosaukumu ar „jC“
un ievadiet jaunu nosaukumu.
Atlasiet „OK“, lai saglabātu adresi
ar ievadīto nosaukumu adrešu
grāmatiņā.
Galapunktu izmainīšana adrešu grāmatā
☞
Galapunktu saglabāšana galapunktu
atmiņā
☞
Adrešu grāmatā var saglabāt līdz pat
100 galamērķiem (99 adreses
un dzīvesvietas adresi). Saglabātajiem
galapunktiem var piešķirt individuālus
nosaukumus.
☞
Izvēlnē „Neues Ziel“ (Jauns galamērķis):
☞
☞
✔
☞
Ievadiet vajadzīgo galapunkta adresi.
Atlasiet izvēlnes elementu „Speichern“
(Saglabāt).
Parādās „rakstāmmašīna”.
Apstipriniet norādīto nosaukumu ar „OK“,
vai:
☞
pievienojiet zīmes iepriekšievadītajam
nosaukumam, izvēloties no zīmju saraksta,
☞
Izvēlieties vajadzīgo galamērķi
no galamērķu atmiņas saraksta.
Atlasiet „Editieren“ (Labot), lai mainītu
izvēlēto galamērķa adresi.
Galapunktu izdzēšana no adrešu grāmatas
☞
Izmainiet vajadzīgos datus (piemēram,
apdzīvotu vietu, ielu, Nr. vai arī
nosaukumu).
☞
Atlasiet „Speichern“ (Saglabāt), lai saglabātu
izlaboto adresi adrešu grāmatiņā.
☞
Izvēlieties vajadzīgo galamērķi
no galamērķu atmiņas saraksta.
Atlasiet izvēlnes elementu „Löschen“
(Dzēst), lai izdzēstu šo galamērķi
no adrešu grāmatiņas.
Apstipriniet izdzēšanas pieprasījumu.
✔
Galapunkts tiek izdzēsts no adrešu
grāmatas.
Ja Jūs vēlaties izdzēst visas adrešu
grāmatiņā saglabātās galamērķu adreses
uzreiz, izvēlnē „Navi-Settings“ (Navigācijas
iestatījumi) atlasiet izvēlnes elementu
„Listen löschen“ (Dzēst sarakstus),
skatīt 69. lpp.
Navigācija
Tūres
Ievadīt jaunu tūri
Sākt tūri
Tūru izvēlne sniedz Jums iespēju ievadīt
vienu pēc otra virkni dažādu galapunktu, lai
nebūtu jāievada katrs galapunkts atsevišķi.
☞
☞
☞
Jums tikai vienreiz jāievada tūres starppunkti,
izmantojot galamērķu ievadīšanas opciju vai
galamērķu atmiņu, un jāsaglabā šī tūre
ar paša izvēlētu nosaukumu.
☞
☞
Tūru atmiņā ir iespējams saglabāt līdz
7 tūrēm ar maksimāli 10 starpposmiem
katrā.
Ar krāsu informācijas displeju 3:
☞
☞
Navigācijas izvēlnē atlasiet izvēlnes
elementu „Reise“ (Ceļojums).
Noslēgumā izvēlieties „Tūres“.
Ar grafisko informācijas displeju:
☞
✔
Navigācijas izvēlnē atlasiet izvēlnes
elementu „Touren“ (Tūres).
Tiek attēlota tūru izvēlne.
✔
Tūru izvēlnē atlasiet izvēlnes elementu
„Neue Tour“ (Jauna tūre).
Parādās „rakstāmmašīna”.
Ievadiet jaunās tūres nosaukumu.
Atlasiet „OK“, lai saglabātu ievadīto
nosaukumu.
✔
Tādējādi Jūs automātiski nonākat
izvēlnē, kur iespējams rediģēt tūri.
Tagad Jūs varat ievadīt tūres posmus
(starppunktus), kā aprakstīts nodaļā
„Tūres rediģēšana“. Skatīt 46. lpp.
45
Izvēlieties vajadzīgo tūri no tūru izvēlnes.
Pēc tam atlasiet „Tour starten“ (Sākt tūri),
lai uzsāktu virzīšanu uz pirmo tūres
starppunktu.
Sākt tūri no ...
Jums ir iespēja sākt tūri no kāda noteikta
posma.
☞
☞
✔
☞
Izvēlieties vajadzīgo tūri no tūru izvēlnes.
Atlasiet „Starten ab“ (Sākt no).
Displejā parādās izvēlētās tūres
starpposmu saraksts.
Izvēlieties no saraksta vajadzīgo posmu,
lai sāktu virzīšanu uz izvēlēto tūres posmu.
46
Navigācija
Parādīt tūri
Tūres rediģēšana
Tūres posmu pievienošana
Ar šo funkciju Jūs varat apskatīt tūres posmu
sarakstu (starppunktu) izvēlētajai tūrei.
Izvēlnē „Rediģēšana“ Jums ir šādas iespējas:
☞
☞
✔
☞
–
Neues Ziel (Jauns galamērķis): Ar šo Jūs
varat pievienot tūrei jaunus galapunktus.
–
Zielspeicher (Galamērķu atmiņa):
Ar šo Jūs varat pievienot tūrei
galapunktus no atmiņas.
–
Verschieben (Pārvietot):
Ar šo Jūs pārvirzāt posmus izvēlētajā tūrē.
–
Löschen: Ar šo opciju var izdzēst
atsveišķus izvēlētās tūres posmus vai
visu tūri.
Atlasiet „Anzeigen“ (Rādīt).
Tiek attēlots izvēlētās tūres starpposmu
saraksts.
Kad Jūs izvēlaties no saraksta kādu tūres
posmu, tiek attēlota informācija par adresi.
☞
☞
✔
☞
☞
☞
Izvēlnē „Editieren” (Labot) atlasiet
izvēlnes elementu „Neues Ziel“ (Jauns
galamērķis) vai „Zielspeicher“ (Galamērķu
atmiņa).
Ievadiet jaunu galapunktu vai izvēlieties
kādu galapunktu no atmiņas.
Atlasiet „Hinzufügen“ (Pievienot),
lai pievienotu tūrei izvēlēto galapunktu.
Tiek attēlots tūres līdz šim saglabāto
posmu saraksts.
Tagad pārvietojiet kursoru
ar multifunkcionālās pogas pagriešanu
uz to pozīciju sarakstā, pirms kuras
ir jāievada jaunais posms.
Nospiediet multifunkcionālo pogu,
lai ievietotu jauno posmu pirms iezīmētā
ieraksta.
Atlasiet „(Ans Ende stellen)“ (Pievienot
beigās), ja Jūs vēlaties jauno posmu
pievienot kā tūres noslēdzošo posmu.
Navigācija
47
Tūres posmu dzēšana
☞
✔
☞
Tūres posmu pārbīdīšana
☞
✔
☞
☞
☞
Rediģēšanas izvēlnē atlasiet izvēlnes
elementu „Verschieben“ (Pārbīdīt).
Displejā parādās izvēlētās tūres
starpposmu saraksts.
☞
Iezīmējiet ar kursoru to posmu, kuru Jūs
vēlaties pārbīdīt.
☞
Nospiediet multifunkcionālo pogu.
Tagad pārvietojiet kursoru
ar multifunkcionālās pogas pagriešanu
uz to pozīciju sarakstā, pirms kuras
ir jānovieto pārbīdamais posms.
Nospiediet multifunkcionālo pogu,
lai novietotu posmu izvēlētajā pozīcijā.
Atlasiet „(Ans Ende stellen)“ (Pievienot
beigās), ja Jūs vēlaties jauno posmu
pievienot kā tūres noslēdzošo posmu.
Rediģēšanas izvēlnē atlasiet izvēlnes
elementu „Löschen“ (Dzēst).
Displejā parādās izvēlētās tūres
starpposmu saraksts.
Iezīmējiet ar kursoru to posmu, kuru Jūs
vēlaties izdzēst.
☞
Nospiediet multifunkcionālo pogu.
✔
Izvēlētais posms tiek izdzēsts no tūres.
☞
Lai izdzēstu visu tūri, atlasiet „Gesamte
Tour löschen“ (Dzēst visu tūri).
48
Navigācija
Ceļveža informācija
(tikai DVD 90 NAVI)
Izmantojot funkciju „Zusatzinfo“
(Papildinformācija) izvēlnē „Reise“ (Ceļojums),
var piekļūt dažādu pakalpojumu sniedzēju
piedāvātajai ceļveža informācijai. Atkarībā
no ievietotā navigācijas DVD iespējams izsaukt
dažādas trešo pakalpojumu sniedzēju
piedāvātās informācijas. Tā varētu būt,
piemēram, viesnīcu un restorānu ceļvežu vai
tūrisma informācijas centru sniegtā informācija.
Papildinformācijas norādei tiek izmantota
pārlūkprogramma, kas līdzinās interneta
pārlūkprogrāmmai.
Papildinformācija var saturēt tekstu, attēlus,
saites, adreses un tālruņa numurus.
Piemēram, vajadzīgās viesnīcas adresi var tieši
pārsūtīt no ceļveža uz navigācijas sistēmu.
Meklēšana papildinformācijā
Izvēlei tiek piedāvāts:
Kad navigācija nav aktivizēta:
–
Startseite (Sākuma lapa): Parāda
izvēlētā piedāvātāja sākumlapu (ja tāda
ir pieejama)
–
Umkreis Standort (Atrašanās vietas
apvidus): Parāda meklēšanas masku
iestādēm apkārt tābrīža atrašanās vietai.
–
Umkreis Ziel (Galamērķa apvidus):
Parāda meklēšanas masku iestādēm
apkārt tābrīža galapunktam.
–
In anderen Orten (Citās apdzīvotās
vietās): Parāda meklēšanas masku
iestādēm apkārt Jūsu izvēles vietai.
☞
Galvenajā izvēlnē atlasiet „Reise“
(Ceļojums).
Kad navigācija ir aktivizēta:
☞
☞
☞
✔
☞
☞
Virzīšanas uz mērķi ekrānā atlasiet
izvēlnes elementu „Menü“ (Izvēlne).
Atlasiet izvēlnes elementu „Reise“
(Ceļojums).
Ceļojuma izvēlnē atlasiet izvēlnes
elementu „Zusatzinfo“ (Papildinformācija).
Tiek attēlots navigācijas DVD diskā
ierakstītais papildinformācijas pārskats.
Izvēlieties no saraksta vajadzīgo
piedāvātāju.
Ja papildinformācija ir tikai no viena
piedāvātāja, tad izvēle tiek attēlota tieši
caur meklēšanas opcijām.
Izvēlieties no saraksta vajadzīgo
meklēšanas opciju.
Lai sašaurinātu meklēšanu, zem šiem
izvēlnes elementiem var parādīties
vairākpakāpju aptaujas saraksti, no kuriem
Jūs varat izvēlēties atbilstīgo apakškategoriju
( (piemēram, visas viesnīcas, kategorijas,
papildiepējas, meklēšana pēc nosaukuma).
Navigācija
Pārlūkprogrammas lietošana
☞
✔
☞
☞
Spiediet radiostaciju meklēšanas
taustiņu q vai w d, lai pārietu
no vienas opcijas uz citu.
Pārlūkprogrammai ir arī dinamiskā izvēlne.
Tiklīdz Jūs pagriežat multifunkcionālo pogu,
Jūsu rīcībā parādās šādi izvēlnes elementi:
49
Rezultātu attēlošana
Pēc tam, kad esat iesācis meklēšanu,
informatīvi izklaidējošā sistēma parāda Jums
meklēšanas rezultātus saraksta veidā.
–
Izvēlētā opcija vienmēr tiek izcelta
(atšķirīga atkarībā no meklēšanas lapu
uzbūves un piedāvātāja).
Auswählen (Atlasīt) ×:
Apstiprina iezīmēto opciju.
–
Spiediet radiostaciju meklēšanas
taustiņu J vai I d, lai pāršķirtu
lappuses uz augšu vai uz leju.
Startseite (Sākuma lapa): Pariet
uz izvēlētā piedāvātāja pārskata lapu
(ja tāda ir pieejama)
–
Verlauf (Vēsture): Parāda līdz šim
apmēklēto lapu sarakstu.
Atlasot simbolu Õ, atver nākamo rezultātu
lappusi.
–
Vorherige Seite (Iepriekšējā lapa):
Izsauc iepriekšējo skatīto lapu.
Atlasot simbolu Ô, atver iepriekšējo rezultātu
lappusi.
–
Nächste Seite (Nākamā lapa): Izsauc
nākamo skatīto lapu.
Pārņemšana virzīšanai uz mērķi
Nospiediet multifunkcionālo pogu,
lai apstiprinātu izvēlēto opciju vai
aktivizēto saiti.
Rezultāti ietver iestāžu adreses un attālumu
no tābrīža atrašanās vietas.
Atlasot simbolu Ó, Jūs varat piekļūt
detalizētai informācijai par attiecīgo iestādi.
Izmantojot simbolu Ø, izvēlēto iestādi
no detalizētās informācijas lappuses var
pārvietot uz navigācijas sistēmu un iestatīt
kā jaunu galamērķi.
50
Navigācija
Apstāšanās degvielas uzpildes
stacijā 3
Tiklīdz borta kompjutera aprēķinātā degvielas
rezerve ir mazāka par noteiktu attālumu,
informatīvi izklaidējošā sistēma dod norādi
un piedāvā izplānot maršrutu līdz kādai
tuvākai degvielas uzpildes stacijai.
☞
✔
Atlasiet „Tankstellen“ (Degvielas uzpildes
stacijas).
Tiek attēlots saraksts ar aptuveni 10
degvielas uzpildes stacijām Jūsu tuvumā,
kuras ir sašķirotas pēc attāluma līdz
tābrīža atrašanās vietai.
Bultiņa norāda izvēlētās degvielas
uzpildes stacijas virzienu.
Tiek attēlotas tikai tās DUS, kuras
ir ietvertas navigācijas DVD/CD diskā
kā īpašie mērķi.
☞
☞
✔
☞
Izvēlieties no saraksta vajadzīgo DUS.
Virzīšana uz mērķi
Pēc tam atlasiet „Navi starten“
(Sākt navigāciju).
Pēc maršruta aprēķina pabeigšanas seko
virzīšana uz mērķi ar sistēmas balss
paziņojumiem un virziena bultiņu.
Informatīvi izklaidējošā sistēma aprēķina
maršrutu līdz izvēlētajai DUS.
Ja nevēlaties plānot maršrutu līdz
degvielas uzpildes stacijai, apstipriniet
norādi par attālumu ar „OK“.
Virziena bultiņas tiek attēlotas vienkāršotā
veidā virzīšanas uz mērķi ekrānā vai
galvenajā izvēlnē.
Sistēmas bals ziņojumi un virziena bultiņa
displejā iesaka nākamo braukšanas virziena
maiņu.
Paziņojumu skaļuma regulēšana izvēlnē
„Navi-Settings“ (Navigācijas iestatījumi);
skatīt 67. lpp.
Maršruta tipa iestatīšana izvēlnē „NaviSettings“ (Navigācijas iestatījumi),
skatīt 68. lpp.
Navigācija
51
Ar krāsu informācijas displeju 3:
–
Navi stoppen (pārtraukt navigāciju):
Pārtrauc virzīšanu uz mērķi.
–
Izvēlne: Atver apakšizvēlni ar izvēlnes
elementiem „Neues Ziel“ (Jauns
galamērķis), „Zielspeicher“ (Galamērķu
atmiņa), „Reise“ (Ceļojums) un „Ansicht“
(Skats).
Apakšizvēlne „Ansicht“ (Skats); skatīt
„Kartes rādīšana“, 57. lpp..
–
Zielspeicher (Galamērķu atmiņa):
Atver galamērķu atmiņu.
–
Ceļojums: Atver izvēlni „Ceļojums”.
–
Kad izvēlnes josla nav izvērsta, jebkurā brīdī
var izsaukt to izvēlnes punktu, kurš
ir redzams izvēlnes joslā simbola veidā
un iezīmēts ar kursoru.
Karte Ï, Karte/Pfeil Ð, Pfeil Î
(karte, karte/bultiņa, bultiņa):
Pārslēgšanās starp trim iespējamajiem
attēlojuma veidiem.
–
Sekojoši izvēlnes punkti ir pieejami virzīšanas
uz mērķi ekrānā.
Maßstab Ñ (Mērogs): Maina kartes
mērogu.
–
Umleitung (Apvedceļš): Atver izvēlni
alternatīva maršruta plānošanai.
–
Ansage Ä (Atkārtot paziņojumu):
Atkārto pašreizējo navigācijas
paziņojumu.
Virzīšanas zu mērķi ekrāns
Dinamiskā izvēlne
Tiklīdz Jūs esat sācis navigāciju, parādās
virzīšanas uz mērķi ekrāns ar virziena
norādes bultiņām.
Pie virzīšanas uz mērķi ekrāna kreisās malas
tiek attēlota šaura izvēlnes josla. Atveras
izvēlne ar pilniem izvēlņu tekstiem, tiklīdz Jūs
pagriežat multifunkcionālo pogu.
Automašīnās ar krāsaino informācijas
displeju 3 atkarībā no izvēlētā attēlojuma
veida var būt attēlota arī navigācijas karte vai
kartes un bultiņu attēlojuma kombinācija.
Augšējā displeja rindā tiek attēlots atlikušais
ceļa posms līdz mērķim.
52
Navigācija
Ar grafisko informācijas displeju:
Norādījumi par pieteikumu:
Iestarpinājumu automātika
–
Navi stoppen (Pārtraukt navigāciju):
Pārtrauc virzīšanu uz mērķi.
–
Neues Ziel (Jauns galamērķis): Atver
izvēlni „Neues Ziel“ (Jauns galamērķis).
Kad ir aktivizēta virzīšana uz mērķi, Jūs varat
ērti piekļūt vajadzīgajai izvēlnei (piemēram,
audio, iestatījumi, utt.), nepalaižot garām
norādījumu par nākamo pagriezienu.
–
Zielspeicher (Galamērķu atmiņa):
Atver galamērķu atmiņu (adrešu
grāmatiņa, pēdējie galamērķi, utt.)
Kad informatīvi izklaidējošā sistēma
ar RDS-TMC palīdzību uztver atbilstīgu
satiksmes informāciju, tiek paziņots arī
par jebkuriem satiksmes šķēršļiem,
kas atrodas jūsu maršrutā.
Paziņojumu jebkurā laikā var atkārtot,
izmantojot taustiņu Ä 0.
–
Tūres: Atver izvēlni „Touren“ (Tūres).
–
Umleitung (Apvedceļš): Atver izvēlni
alternatīva maršruta plānošanai.
–
Ansage Ä (Atkārtot paziņojumu):
Atkārto pašreizējo navigācijas
paziņojumu.
Norādījumi par apvedceļu:
Ja ir aktivizēta virzīšana uz mērķi, Jūs
jebkurā laikā varat veikt apvedceļa
plānošanu.
Apvedceļa plānošana, skatīt 56. lpp.
Ar aktivizētu dinamisko virzīšanu
uz mērķi automātiski parādās
norādījums, tiklīdz Jūs savā maršrutā
sākat tuvoties kādam satiksmes šķērslim.
Dinamiskā virzīšana uz mērķi,
skatīt 55. lpp.
Attēlojuma veida iestatīšana
(tikai ar krāsu informācijas displeju)
Atkarībā no iepriekš iestatītā attēlojuma veida:
☞
☞
Virzīšanas uz mērķi ekrānā pārvietojiet
kursoru uz izvēlnes elementu „Karte“
(Karte), „Karte/Pfeil“ (Karte/bultiņa) vai
„Pfeil“ (Bultiņa).
Kad izvēlne ir sakļauta, izvēlnes teksta
vietā ir redzami simboli „Ï“, „Г vai „Γ.
Spiediet multifunkcionālo pogu tik reižu,
līdz virzīšanas uz mērķi ekrānā tiek
parādīts vajadzīgais attēlojums.
Ar aktivizētu iestarpinājumu automātiku
informatīvi izklaidējošā sistēma neilgi pirms
pagrieziena norādes pārslēdzas uz mērķa
pavadījuma attēlojumu.
Automašīnām ar krāsu informācijas
displeju 3 sistēma pārslēdzas
uz kombinēto kartes/bultiņas attēlojumu.
Kartes mērogs neatkarīgi no citiem
iestatījumiem vienmēr ir 100 m.
Pēc pagrieziena norādes sistēma atkal
pārslēdzas uz sākotnējo izvēlni.
Automātiski uznirstošos logus var deaktivizēt
izvēlnē „Navi-Settings“ (Navigācijas iestatījumi),
skatīt 69. lpp.
Navigācija
Vizīšana uz mērķi ar bultiņu attēlošanu
Informatīvi izklaidējošā sistēma attēlo
virzīšanas uz mērķi ekrānā sekojošu
informāciju:
–
Pagrieziena iela: Nākamā braucamā iela.
–
Navigācijas parametrs: Maršruta tips,
dinamiskā virzīšana uz mērķi, pieteikumi
izslēgti, utt.
–
Pagrieziens vai virziena bulta.
–
Tābrīža attālums līdz nākamajam
pagrieziena punktam.
Jo tuvāk Jūs esat pagrieziena punktam,
jo vairāk virziena bultiņas segmenti
ir aizpildīti.
Kad automašīna atrodas ārpus
sabiedriskā ceļa (piemēram, firmas
teritorijā vai uz meža ceļa) vai uz kādā
ceļa, kurš vēl nav ierakstīts navigācijas
DVD/CD diskā, displejā ir redzama
vējroze, kura rāda galamērķa virzienā.
Tiklīdz automašīna izbrauc uz ceļa, kas
ir ierakstīts navigācijas diskā, virzīšana
uz mērķi turpinās.
Pēc informatīvi izklaidējošās sistēmas
izslēgšana (piemēram, brauciena
pārtraukumā) tābrīža galapunkts paliek
saglabāts. Kad informatīvi izklaidējošo
sistēmu atkal ieslēdz, pēc neilgas pauzes
parādās pieprasījums, vai virzīšana
uz mērķi būtu jāturpina.
53
Detalizētas bultiņas
(tikai ar krāsu informācijas displeju)
Ja ir aktivizēta funkcija „Detalizētās bultiņas”,
papildus virziena bultiņai tiek parādīts
vienkāršots priekšnorādījums par virziena
bultiņu, kurš jau lielā attālumā informē Jūs par
nākamo braukšanas virziena izmaiņu.
Labajā ekrāna malā parādās josla ar attālumu
līdz pagrieziena punktam.
6
54
Navigācija
Tuvojoties nākamajam krustojumam vai ceļa
sazarojumam, tiek parādīts detalizētais
krustojuma attēlojums.
Detalizēto bultiņu aktivizēšana izvēlnē
„Navi-Settings“ (Navigācijas iestatījumi),
skatīt 69. lpp.
Kartes attēlojums
(tikai ar krāsu informācijas displeju)
Blakus bultiņas attēlam virzīšanai uz mērķi
var izvēlēties ģeogrāfiskās kartes attēlojumu
ar apzīmētu maršrutu.
☞
✔
Virzīšanas uz mērķi ekrānā atlasiet
izvēlnes elementu „Karte“ vai simbolu Ï.
Tiek attēlota ģeogrāfiskā karte ar tābrīža
atrašanās vietu. Šajā kartē aprēķinātais
maršruts atzīmēts ar baltu līniju. Tābrīža
automašīnas atrašanās vieta tiek attēlota
ar bultiņu.
Kartes mēroga izmainīšana
(tikai ar krāsu informācijas displeju)
☞
✔
☞
Virzīšanas uz mērķi ekrānā atlasiet
izvēlnes elementu „Maßstab“ (Mērogs) vai
simbolu Ñ.
Izgaismojas tobrīd iestatītais attēlojuma
mērogs.
Izmainiet mērogu, griežot
multifunkcionālo pogu, un apstipriniet
iestatīto vērtību.
✔
Karte tiek atveidota no jauna izvēlētajā
attēlojuma mērogā.
Kartes mērogu iespējams iestatīt
no 50 m līdz 1000 km.
Kartes orientācijas izmainīšana
(tikai ar krāsu informācijas displeju)
Kartes attēlojuma orientāciju var izmainīt
izvēlnē „Navi-Settings“ (Navigācijas iestatījumi);
skatīt 68. lpp.
Navigācija
Īpašo galamērķu rādīšana
(tikai ar krāsu informācijas displeju)
Jums ir iespēja skatīt uz kartes kādai
konkrētai kategorijai piederošus īpašos
galamērķus (piemēram, degvielas uzpildes
stacijas, viesnīcas, u.tml.).
Īpašie galamērķi tiek rādīti, ja iestatītais
kartes mērogs ir 1 km vai mazāks.
Īpašo galamērķu rādīšanas aktivizēšana,
skatīt 69. lpp.
Īpašo galamērķu simbolu pārskats,
skatīt 74. lpp.
Kombinētais kartes/bultiņas attēlojums
(tikai ar krāsu informācijas displeju)
Tā sauktajā „Split Screen”, t.i. „sadalītajā
ekrānā” tiek parādīta kartes un bultiņas
attēlojuma kombinācija virzīšanas uz mērķi
ekrānā.
☞
Virzīšanas uz mērķi ekrānā atlasiet
izvēlnes elementu „Karte/Pfeil“
(Karte/bultiņa) vai.simbolu Ð.
Dinamiskā virzīšana uz mērķi
Ar dinamisko virzīšanu uz mērķi maršruta
aprēķinā tiek ņemta vērā visa tābrīža satiksmes
situācija, par kuru informatīvi izklaidējošā
sistēma uztver ziņas caur RDS-TMC.
Kāda satiksmes traucējuma gadījumā
(piemēram, sastrēgums) uz ieplānotā
maršruta, Jūs saņemsiet no informatīvi
izklaidējošās sistēmas norādījumu par to
un varat tad izlemt, vai sistēmai būtu
jāapbrauc šis šķērslis, izmainot maršrutu,
vai Jūs uzskatāt, ka tomēr būtu pieņemami
izbraukt caur šķērsļa ceļa posmu.
Tādā veidā sistēma pastāvīgi pārbauda
virzīšanas uz mērķi laikā ar satiksmes
informācijas palīdzību, vai virzīšanai uz mērķi
nav kāds labāks maršruts un, nepieciešamības
gadījumā, aprēķina jauno maršrutu, piemēram,
kad sastrēgums ir beidzies.
55
Dinamisko virzīšanu uz mērķi var aktivizēt/
deaktivizēt izvēlnē Navi-Settings
(Navigācijas iestatījumi), skatīt 68. lpp.
Informatīvi izklaidējošās sistēmas
aprēķinātais, iespējamais aizkavējums
kāda satiksmes traucējuma dēļ
pamatojas uz datiem, kurus sistēma
uztver caur tobrīd noskaņoto RDS-TMC
raidītāju. Faktiskais aizkavējums, kā rāda
pieredze, var atšķirties no aprēķinātā.
Dinamiskā virzīšana uz mērķi darbojas
tikai tad, kad informatīvi izklaidējošā
sistēma uztver datus par ceļu satiksmi
caur RDS-TMC. TMC uztveršana
ir apzīmēta simbolu TMC audio funkciju
grupas galvenajā ekrānā.
Atkarībā no satiksmes stāvokļa pastāv divi
dažādi maršruta izmainīšanas veidi
1. Plašāks apvedceļš
Tiklīdz informatīvi izklaidējošā sistēma
ar RDS-TMC palīdzību uztver ziņas par vienu
vai vairākiem satiksmes traucējumiem, kuri
nozīmētu ilgāku aizkavējumu virzībā uz Jūsu
izvēlēto galamērķi, sistēma jau labu laiku
iepriekš piedāvā Jums iespēju apbraukt
satiksmes šķērsli pa plašāku apkārtceļu.
6
56
Navigācija
Kad Jūsu maršrutā ir gaidāms kāds ilgāks
aizkavējums satiksmes traucējumu dēļ,
parādās norādījums, kurš paziņo Jums
aprēķināto aizkavējumu.
☞
☞
Ja Jūs vēlaties apbraukt šķērsli pa
plašāku apvedceļu, atlasiet „Neuplanung“
(Jauna maršruta plānošana).
Ja Jūs nevēlaties apbraukt šķērsli pa
plašāku apkārtceļu, atlasiet „Abbruch“
(Atcelt).
Arī pēc atcelšanas turpmāk pastāv
iespēja caur izvēlnes punktu „Apvedceļš”
izplānot jaunu maršrutu.
Satiksmes traucējumi, kas novestu tikai
pie īsa aizkavējuma, pēc vēlēšanās var
tikt apbraukti lokāli ar apvedceļa funkciju
(skatīt „2. lokālais apvedceļš“, pa labi).
Noteikta satiksmes traucējuma tiešā
tuvumā vēlreiz parādās brīdinājums
un izvēlnes punkts „Apvedceļš” ierosina
kārtējā pa ceļam esošā satiksmes
traucējuma apbraukšanu (lokālais
apvedceļš).
2. Lokālais apvedceļš
Manuālā apvedceļa plānošana
Ar lokālo apvedceļu var apbraukt visus
satiksmes traucējumus, arī tad, kad
informatīvi izklaidējošā sistēma nenovērtē tos
kā kritiskus.
Informatīvi izklaidējošā sistēma sniedz Jums
iespēju, papildus dinamiskās virzīšanas
uz mērķi funkcijai, jebkurā brīdī apbraukt
noteiktu aprēķinātā maršruta posmu (sākot
ar tābrīža automašīnas atrašanās vietu).
Tiklīdz Jūs tuvojaties pēdējai izbrauktuvei
pirms satiksmes traucējuma, informatīvi
izklaidējošā sistēma dod Jums atbilstošu
norādījumu.
Papildus izvēlnes tekstam „Umleitung“
(Apvedceļš) virzīšanas uz mērķi ekrānā
parādās arī simbols Ò.
Tagad Jūs varat izlemt, vai būtu jāaprēķina
apvedceļš, vai arī nē.
☞
✔
☞
☞
✔
☞
Virzīšanas uz mērķi ekrānā atlasiet
izvēlnes elementu „Umleitung“ (Apvedceļš).
Parādās izvēlne „Apvedceļš“.
Ievadiet apvedceļa garumu no 1 km līdz
10 km.
Atlasiet „Berechnen“ (Aprēķināt).
Norādītajam ceļa posma garumam tiek
aprēķināts alternatīvais maršruts (sākot
ar tābrīža automašīnas atrašanās vietu).
Ja vēlaties iziet no izvēlnes „Umleitung“,
atlasiet „Zurück“ (Atpakaļ).
Navigācija
Kartes rādīšana
(tikai krāsains informācijas displejs)
Informatīvi izklaidējošā sistēma dod Jums
iespēju jebkurā brīdī attēlot ģeogrāfisko karti,
arī tad kad navigācija nav aktīva.
Jābūt ievietotam navigācijas DVD/CD
diskam.
Bez izvēlnes elementa „Positionskarte“
(Pozīcijas karte) izvēlņu joslā ir pieejamas vēl
šādas funkcijas:
–
Zielkarte (Galamērķa karte): Kad ievadīts
kāds galapunkts, šeit tiek attēlota ievadītā
galapunkta apkārtnes karte.
–
Blättern / Blättern aus (Pārlūkošana /
pārlūkošana izslēgta): Ieslēdz
un izslēdz kursoru un dod iespēju
pārvietot kursoru ar krusttaustiņa d
palīdzību.
„Atsevišķa kartes sektora pārbīde“,
skatīt 57. lpp.
Kad navigācija nav aktivizēta:
☞
✔
Galvenajā navigācijas izvēlnē atlasiet
izvēlnes elementu „Karte“.
Tiek attēlota pozīcijas karte ar tābrīža
automašīnas atrašanās vietu.
Kad navigācija ir aktivizēta:
☞
☞
✔
–
Maßstab (Mērogs): Izmaina kartes
attēlošanas mērogu.
„Kartes mēroga izmainīšana”,
skatīt 54. lpp.
–
Zielpunkt setzen (Iestatīt galamērķi):
Uzdod kursora krustiņa punktu kā jauno
mērķi.
„Galamērķu ievadīšana, izmantojot karti“,
skatīt 58. lpp.
Virzīšanas uz mērķi ekrānā atlasiet
izvēlnes elementu „Menü“ (Izvēlne).
Atlasiet izvēlnes elementu „Ansicht“ (Skats).
Tiek attēlota pozīcijas karte ar tābrīža
automašīnas atrašanās vietu un kursoru.
57
Atsevišķa kartes sektora pārbīde
(tikai ar krāsu informācijas displeju)
Kad tiek parādīta pozīcijas vai galapunkta
karte, Jūs varat bīdīt izgaismoto kursoru
ar krusttaustiņu.
Kad kursors nav redzams (piemēram,
kad navigācija nav aktivizēta):
☞
Izvēlņu joslā atlasiet izvēlnes elementu
„Blättern“ (Pārlūkot), lai displejā parādītos
kursors.
☞
Izmantojot krusttaustiņu d, pārvietojiet
kursoru līdz vēlamajai vietai uz kartes.
Kartes fragments automātiski pārbīdās,
tiklīdz Jūs sasniedzat ar vienu no kursora
līnijām ekrāna malu.
☞
Izvēlņu joslā atlasiet izvēlnes elementu
„Blättern aus“ (Pārlūkošana izslēgta),
lai atgrieztos sākotnējā kartes sektorā
(tābrīža atrašanās vieta vai galamērķis)
un paslēptu kursoru.
58
Navigācija
Galamērķi ārpus digitālizētajiem ceļiem
(tikai ar krāsu informācijas displeju)
Ievadot galapunktu, Jūs varat caur
navigācijas karti arī saglabāt atmiņā
galapunktus, kuri atrodas nomaļus
no digitālizētajām ielām. Informatīvi
izklaidējošā sistēma tad vada Jūs tik ilgi pa
digitālizētajiem ceļiem, cik iespējams.
Galamērķu ievadīšana, izmantojot karti
(tikai ar krāsu informācijas displeju)
Pozīcijas vai galapunkta kartes attēlošanas
laikā:
☞
☞
☞
☞
☞
✔
Ja kursors ir apslēpts, aktivizējiet to,
atlasot izvēlnes elementu „Blättern“
(Pārlūkošana).
☞
Pārbīdiet kursoru uz vajadzīgo vietu
kartē.
vai:
Vispirms izmantojiet lielu kartes mērogu
(piemēram, 20, 50 vai 100 km), lai
aptuveni iestatītu kartes fragmentu.
Pēc tam izvēlieties kādu mazāku
mērogu, lai attēlotu precīzāku karti
ar visām ielām un varētu precīzāk noteikt
galapunktu.
☞
Pēc tam seko virzīšana uz mērķi līdz
galapunktam ar virziena bultiņu.
Izvēlņu joslā atlasiet izvēlnes elementu
„Zielpunkt setzen“ (Iestatīt galamērķi), lai
iestatītu atlasīto vietu kartē kā galamērķi.
Parādās izvēlne „Neues Ziel“ (Jauns
galamērķis) ar informāciju par jauno
galamērķi.
Atlasiet „Speichern“ (Saglabāt), lai
saglabātu galamērķi adrešu grāmatiņā,
atlasiet „Navi starten“ (Sākt navigāciju),
lai aktivizētu virzīšanu uz jauno mērķi.
Ja Jūs izvēlnes punktā „Navigācijas
punkti” esat aktivizējis īpašo galapunktu
(piemēram, degvielas uzpildes stācijas)
norādi, tad tie tiek attēloti kartē
ar atbilstošiem simboliem. Skatīt 69. lpp.
Informācijas izvēlne
59
Informācijas izvēlne
Nospiežot taustiņu INFO, jūs ātri iegūsiet
svarīgākās informācijas apkopojumu par
iestatīto skaņas avotu un navigāciju. Bez tam
caur apakšizvēlnēm Jums ir pieeja sīkākai
informācijai navigācijas nolūkos un tābrīža
satiksmes stāvoklim caur RDS-TMC.
☞
Nospiediet taustiņu INFO 7.
✔
Tiek attēlota informācijas izvēlne.
Informācijas izvēlnē pieejama sekojoša
informācija:
Audio parametri
Navigācijas parametri:
Informācijas izvēlnes apakšējā zonā parādās
informācija par navigāciju.
Abās augšējās rindās tiek attēlota informācija
par audio funkciju klāstu.
–
Tābrīža augstums virs jūras līmeņa (tikai
ar pietiekamu GPS signāla uztveri).
–
–
Izvēlētā maršruta tips, piemēram, É.
Skaņas avotu iestatījumu simboli
(piemēram „FM/AM“ iestatītajam viļņu
diapazonam, „[TP]“, „REG“, u.tml.).
–
Iestatītā radiostacija vai tobrīd
atskaņotais CD/MP3 ieraksts.
Displeja simboli, skatīt 10. lpp.
–
Maksas ceļu apbraukšana Í.
–
Aktivizēta dinamiskā virzīšana
uz mērķi Ì.
–
Atlikušais ceļa posms līdz galapunktam.
–
Atbraukšanas vai atlikušais laiks atkarībā
no navigācijas iestatījumiem.
Displeja simboli, skatīt 10. lpp.
Kad navigācija nav aktivizēta:
–
Tābrīža pozīcija ģeogrāfiskā platuma
un garuma grādos (tikai ar pietiekamu
GPS signāla uztveri).
60
Informācijas izvēlne
Info
22.5° 14:45
TMC Settings (TMC iestatījumi)
Filtrēšana
Izvēlieties, kuriem TMC ceļu satiksmes
ziņojumiem jābūt attēlotiem.
–
Alle Meldungen (Visi ziņojumi): Tiek
attēloti visi caur RDS-TMC uztveramie
ziņojumi par ceļu satiksmi.
–
Entlang der Route (Gar maršrutu):
Attēlojami visi ziņojumi par ceļu satiksmi
tābrīža maršrutā.
–
Tādām informācijas kategorijām
piederoša informācija, kas nav
aktivizētas, netiks paziņota
un neparādīsies ziņojumu sarakstā vai
kartes ekrānā 3.
Umkreis Standort (Atrašanās vietas
apvidus): Attēlojami visi ziņojumi par
satiksmi ap tagadēju automašīnas
atrašanās vietu.
–
Umkreis Ziel (Galamērķa apvidus):
Attēlojami visi ziņojumu par ceļu satiksmi
tobrīd uzdotā galamērķa 50 km rādiusā.
Steidzamus brīdinājuma ziņojumus
deaktivizēt nav iespējams.
Lai skatītu TMC ziņojumus, nospiediet
taustiņu INFO un tad atlasiet izvēlnes
elementu „TMC“.
TMC Karte
Verkehrs-
Šajā apakšizvēlnē Jūs varat iestatīt TCM ceļu
satiksmes ziņojumu parametrus.
TMC Info
TMC Settings
meldungen
Pieejamas sekojošas opcijas:
Position
Infotyp, Filterung
Infotyp (Informācijas tips)
Ziel
Sortierkriterium
Streckenliste
TMC-Sender
☞
☞
Informācija par navigāciju
☞
✔
Navigācijas izvēlnē atlasiet izvēlnes
elementu „NAVI“.
Tiek attēlota navigācijas informācijas
izvēlne.
Ir pieejama šāda ar navigāciju saistīta
informācija:
TMC Karte
(tikai krāsains informācijas displejs)
Skatīt „TMC ziņojumi kartē“ 62. lpp.
TMC Info
Skatīt „TMC ziņojumi“ 62. lpp.
Izvēlieties attēlojamo ziņojumu veidu.
Izmantojot saraksta pirmo ierakstu
„Alle Infotypen“ (Visu veidu informācija),
Jūs varat vienlaikus aktivizēt vai
deaktivizēt visu veidu paziņojumus.
Informācijas izvēlne
Šķirošanas kritēriji
Atrašanās vieta
Izvēlieties, pēc kādiem kritērijiem jāšķiro TMC
ziņojumu grupas.
Parāda Jūsu tābrīža automašīnasatrašanās
vietu ar apdzīvotu vietu, ielu
un ģeogrāfiskajām koordinātēm.
Ar pietiekamu GPS uztveri papildu tiek
attēlots augstums virs jūras līmeņa.
–
–
Entfernung (Pēc attāluma): Satiksmes
ziņojumi tiek attēloti šķirojumā pēc
attāluma no tābrīža atrašanās vietas vai
no galapunkta (atkarībā no iestatījuma
kategorijā „Filtrācija”).
Straße (Pēc ielas): Satiksmes ziņojumi
tiek attēloti šķirojumā pēc ielu
nosaukumiem.
TMC raidstacija
Šajā apakšizvēlnē Jūs varat izvēlēties
radiostaciju, kura jāizmanto TCM satiksmes
ziņu saņemšanai.
Ja Jūs aktivizējat punktu „Automātiski”, tad
informatīvi izklaidējošā sistēma patstāvīgi
izvēlas stiprāko RDS-TCM raidītāju.
Ja manuāli izvēlētais RDS-TMC raidītājs
vairs nav uztverams (piemēram, kad Jūs
izbraucat ārā no raidītāja uztveršanas
zonas), sistēma pati pārslēdzas
uz „Automatisch” (Automātiski) un meklē
kādu RDS-TMC raidītāju, lai nodrošinātu
satiksmes paziņojumu saņemšanu.
☞
Augstuma norādes precizitāte ir lielā mērā
atkarīga no GPS uztveres kvalitātes.
Atlasiet izvēlnes elementu „Speichern“,
(Saglabāt), lai saglabātu savu tābrīža
atrašanās vietu adrešu grāmatiņā.
Galapunkts
Parāda iestatītā galamērķa atrašanās vietu,
izmantojot apdzīvotu vietu un ielu ģeogrāfiskās
koordinātas, kā arī atlikušo attālumu
un braukšanas laiku vai ierašanās laiku.
Ceļa posmu saraksts
Parāda ceļa posmu ar visām izbraucamām
ielām un to garumiem līdz tābrīža galapunktam.
61
62
Informācijas izvēlne
TCM ziņojumu sīkāka apskatīšana
☞
Sarakstā izvēlieties vajadzīgo ierakstu.
✔
Tiek attēlota izvēlētās satiksmes
informācijas sīkāka informācija.
Satiksmes ziņojumu sarakstam var
piekļūt arī, izmantojot izvēlnes elementu
„TMC Info“ navigācijas izvēlnē.
Izvēlēties raidītāju TMC ziņojumiem
Informācija par satiksmes stāvokli
TMC ziņojumi
☞
Navigācijas izvēlnē atlasiet izvēlnes
elementu „TMC“.
✔
Tobrīd uztveramā RDS-TMC raidītāja
pārraidītā informācija par ceļu satiksmi
tiek attēlota īsā formā, sarakstā.
Tiek rādīti tikai tie ziņojumi, kuri atbilst
informācijas tipiem, kas aktivizēti izvēlnē
„TMC-Settings“ (TMC iestatījumi).
Skatīt 60. lpp.
Lai varētu redzēt RDS-TMC informāciju
par satiksmi, informatīvi izklaidējošā
sistēmā jābūt ievietotam navigācijas
DVD/CD diskam.
Skatīt „TMC ziņojumi“ 61. lpp.
TMC ziņojumi kartē
(tikai ar krāsu informācijas displeju)
Visi satiksmes paziņojumi, kurus informatīvi
izklaidējošā sistēma attiecīgajā brīdī saņem
ar RDS TMC palīdzību, var tikt attēloti TMC
kartē kā simboli. Turklāt ir iespējams iegūt
detalizētu informāciju par katru kartē norādīto
satiksmes traucēkli.
☞
Informācijas izvēlnē atlasiet izvēlnes
elementu „NAVI“ un tad atlasiet izvēlnes
elementu „TMC Karte“.
✔
Tiek attēlota pozīcijuas karte ar visiem
caur RDS-TMC ziņotajiem satiksmes
šķērsļiem.
Lai varētu redzēt RDS-TMC informāciju
par satiksmi, informatīvi izklaidējošā
sistēmā jābūt ievietotam navigācijas
DVD/CD diskam.
RDS TMC uztveršana ir garantēta tikai
tad, ja displejā ir redzams simbols „TMC“.
RDS TMC uztveršana ir garantēta tikai
tad, ja displejā ir redzams simbols „TMC“.
Informācijas izvēlne
TMC simbolu attēlošana
TMC simbolu krāsas
TMC simboli atkarībā no kartes mēroga tiek
attēloti dažādi:
Arī TMC simbolu krāsa sniedz informāciju par
ziņojumu raksturu:
–
–
Dzeltena: Ieplānotajā maršrutā
ir satiksmes traucēkļi, kas varētu izraisīt
nenozīmīgu aizkavēšanos.
–
Sarkana: Ieplānotajā maršrutā
ir satiksmes traucēkļi, kas varētu izraisīt
būtisku aizkavēšanos.
–
Ja mērogs ir lielāks par 10 km:
Satiksmes traucējumi tiek norādīti
trīsstūra veidā ar virziena bultiņu.
Bulta norāda braukšanas virzienu pie
satiksmes traucējuma.
Ja mērogs ir 10 km vai mazāks: Simbols
norāda satiksmes šķēršļa veidu
(piemēram, CSN, ceļa bloķēšana).
Attiecīgais ceļa posms ir apzīmēts
ar bultiņu.
TMC simbolu skaidrojumu skatīt 74. lpp.
–
–
Zaļa: Satiksmes traucēkļi, kurus var
apbraukt pa plašāku apkārtceļu,
izmantojot dinamisko virzīšanu uz mērķi.
Pelēks: Satiksmes traucēkļi, kas
neatrodas ieplānotajā maršrutā vai kurus
var apbraukt, izmantojot vietējo
apvedceļu.
Informatīvi izklaidējošās sistēmas
aprēķinātais, iespējamais aizkavējums
kāda satiksmes traucējuma dēļ
pamatojas uz datiem, kurus sistēma
uztver caur tobrīd noskaņoto RDS-TMC
raidītāju. Faktiskais aizkavējums, kā rāda
pieredze, var atšķirties no aprēķinātā.
63
Kartes mēroga izmainīšana
☞
☞
Izvēlņu joslā atlasiet izvēlnes elementu
„Maßstab“ (Mērogs) vai simbolu Ñ.
Izmainiet mērogu, griežot
multifunkcionālo pogu, un apstipriniet
iestatīto vērtību.
TCM ziņojumu sīkāka apskatīšana
☞
☞
✔
Pārvietojiet kursoru (melnas iekavas)
ar krusttaustiņu uz vajadzīgo TMC
simbolu kartē.
Izvēlņu joslā atlasiet izvēlnes elementu
„Symbol“ vai simbolu [6].
Tiek norādīta sīkāka informācija par
izvēlēto satiksmes informāciju, kā arī par
aprēķināto aizkavējumu.
64
Iestatījumi
Iestatījumi
Informatīvi izklaidējošā sistēma sniedz Jums
daudzas iespējas pielāgot sistēmas
funkcionēšanu un darba režīmu Jūsu
personīgajai gaumei.
Ar SETTINGS taustiņu c Jūs sasniegsiet
atkarībā no izvēlētās funkcijas (galvenā lapa,
radio, navigācija) tai atbilstošo iestatījumu
izvēlni.
Pieejamas sekojošas iestatījumu izvēlnes:
Sistēmas iestatījumi
Valodas iestatīšana
–
No galvenās lapas Jūs varat veikt visus
iestatījumus, kas ietekmē visas informatīvi
izklaidējošās sistēmas rādījumus un funkcijas.
Jūs varat izmainīt izvēlņu teksta
un navigācijas ziņojumu valodu.
Sistēmas iestatījumi
–
Skaņas iestatījumi
–
Navigācijas iestatījumi
☞
☞
✔
Nospiediet taustiņu MAIN, lai izsauktu
galveno lapu.
Nospiediet taustiņu SETTINGS.
Tiek attēlota izvēlne sistēmas
iestatījumiem „Settings“.
Sekojoši iestatījumi ir aprakstīti automašīnas
lietošanas pamācībā.
–
Pulksteņa laiks, datums
–
Mērvienības
–
Diena/nakts
Ziņojumu valodas izmainīšanai Jums
ir nepieciešams speciālais valodu
kompaktdisks.
Izvēlnē „Settings“ sistēmas iestatījumiem:
☞
Izvēlieties izvēlnes punktu„Valoda”.
✔
Parādās pieejamo valodu saraksts.
☞
☞
Izvēlieties no saraksta vajadzīgo valodu.
Jums tiek jautāts, vai Jūs vēlaties bez
izvēlņu tekstu valodas mainīt arī balss
ziņojumu valodu.
Iestatījumi
Jautājums ar „Nē” atbild:
Aizdedzes slēdzenes loģika
✔
Izvēlņu tekstu valoda tiek izmainīta.
Balss ziņojumu valoda paliek nemainīga.
Parasti informatīvi izklaidējošā sistēma
ieslēdzas un izslēdzas ar taustiņu P 1.
Jautājums ar „Jā” atbild:
✔
☞
☞
✔
Jums tiksiet aicināti ievietot informatīvi
izklaidējošās sistēmas navigācijas
DVD/CD disku ielādes spraugā g
valodu komapktdisku.
Izņemiet navigācijas DVD/CD disku,
nospiežot taustiņu ).
ievietojiet valodu CD un izvēlieties
izvēlnes punktu „Tâlâk“.
Izvēlētā ziņojumu valoda tiek ielādēta
no valodu CD.
Ielādēšanas process var aizņemt
dažas minūtes.
Kad informatīvi izklaidējošā sistēma
ir ieslēgta, to var arī izslēgt un atkārtoti
ieslēgt, izvelkot, respektīvi, ievietojot
un pagriežot aizdedzes atslēgu.
Aizdedzes slēdzenes loģika ir aktivizēta
rūpnīcā, tomēr tā var būt atcelta.
Aizdedzes slēdzenes loģikas ieslēgšana/
izslēgšana
☞
G Ielādes laikā nekādā gadījumā
neizslēdziet informatīvi izklaidējošo
sistēmu.
nekādus taustiņus.
✔
Pēc veiksmīgas ielādes pabeigšanas jums
tiks piedāvāts izņemt valodu CD un atkal
ievietot navigācijas DVD/CD disku.
☞
Nospiediet taustiņu AUDIO, lai izsauktu
izvēlni Audio.
☞
Kad aizdedzes slēdzenes loģika
ir atslēgta, informatīvi izklaidējošo
sistēmu var ieslēgt vai izslēgt tikai
ar taustiņu P.
Ir veicami sekojoši iestatījumi:
Pēc sistēmas atvienošanas no darba
sprieguma (piemēra, akumulatora
izņemšana) un atkārtotas pieslēgšanas,
aizdedzes slēdzenes loģika ir vienmēr
aktivizēta.
Atslēgšanas automātika nav atkarīga
no aizdedzes slēdzenes loģikas un tādēļ
vienmēr paliek aktīva. Skat. 11. lpp.
neiedarbiniet motoru.
Skaņas iestatījumi
Ieslēdziet vai atslēdziet aizdedzes
slēdzenes loģiku ar izvēlnes punkta
„Zündlog.“ apstiprināšanu.
G Ielādes laikā nekādā gadījumā
G Ielādes laikā nespiediet uz aparāta
65
✔
Nospiediet taustiņu SETTINGS.
Tiek attēlota izvēlne „Settings“ skaņas
iestatījumiem.
RDS (Radio Datu Sistēma)
Šajā apakšizvēlnē Jūs varat regulēt radio
darbību FM-diapazonā. Tālāku informāciju
par tēmu RDS Jūs atradīsiet iedaļā „Radio
Datu Sistēma“, sadaļā „Radio“ 25. lpp.
☞
☞
Ja Jūs aktivizējat „Iesl.”, tad radio
izanalizē Radio Datu Sistēmu.
Ja Jūs aktivizējat „Automātiski“, radio
automātiski ieslēdz RDS ar visiem RDS
raidītājiem, arī tad, ja Jūs neesat
ieslēdzis RDS.
66
Iestatījumi
REG (Reģionālā programma)
Skaļumi
Dažas RDS radiostacijas noteiktā laikā
pārraida reģionāli atšķirīgas programmas
dažādās frekvencēs.
Šajā apakšizvēlnē Jūs varat sekojošus
skaļumus pielāgot savām vajadzībām:
SDVC (Skaļuma regulēšana atkarībā
no braukšanas ātruma)
Funkcija „SDVC“ kalpo ārējo trokšņu
un ripošanas skaņas kompensācijai. Pie tam
aparāta skaļums, automašīnai palielinot
braukšanas ātrumu.
–
TA-Lautstärke (TA skaļums):
Ceļu satiksmes ziņojumu skaļums
–
SDVC (SDVC): Skaļuma regulēšana
atkarībā no braukšanas ātruma
–
Extern in (Extern in): Ārējā avota skaļums
(piemēram, pieslēdzot mobilo telefonu)
Informatīvi izklaidējošai sistēmai var pieslēgt
ārējo avotu (piemēram, brīvo roku sistēmu).
Aktivizējiet šo izvēlnes opciju, lai klausītos
ceļu satiksmes paziņojumus.
–
Navi Ansage (Navigācijas paziņojumi):
Navigācijas norādījumu skaļums
Ar opciju „Extern in“ papildus avotu
skaļumiem var uzstādīt ārējā avota skaļumu.
Sīkāku informāciju par TP Jūs atradīsiet
iedaļā „Ceļu satiksmes ziņu pārraide“ 27. lpp.
–
Einschaltlautstärke (Ieslēgšanas
skaļums): Maksimālais skaļums,
ieslēdzot informatīvi izklaidējošo sistēmu
–
Aux In (Aux In) 3: Informatīvi
izklaidējošās sistēmas AUX ieejai 3
pieslēgtās ārējās ierīces skaļums.
☞
Aktivizējiet šo izvēlnes opciju, lai
nepieļautu, ka radio, meklējot vislabāk
uztveramo raidfrekvenci, pārslēdzas
uz kādu citu reģionālo programmu.
TP (Traffic Programme)
TA-Lautstärke (TA skaļums)
Ja ir ieslēgta TP funkcija, sistēma satiksmes
paziņojumu atskaņošanas laikā automātiski
palielina skaļumu. Izmantojot šo funkciju, Jūs
varat iestatīt satiksmes paziņojumu minimālo
skaļumu.
Pieslēgts ārējais avots
Ārējais avots tiek automātiski ieslēgts caur
pieslēgtās ierīces vadības signālu, kad
informatīvi izklaidējošā sistēma ir izslēgta.
Šajā gadījumā displejā parādās „Extern in“.
Iestatījumi
67
Einschaltlautstärke (Ieslēgšanas skaļums)
Izmantojot šo iestatījumu, var iestatīt
maksimālo skaļumu sistēmas ieslēgšanas
brīdī.
Aux In 3
Izmantojot šo iestatījumu, Aux ieejas 3 jūtīgumu
var pielāgot ārējās ierīces skaļumam.
Navi Ansage (Navigācijas paziņojumi)
Navigācijas iestatījumi
Izmantojot šo iestatījumu, Jūs varat izmainīt
navigācijas paziņojumu skaļumu.
Ja Jūs vēl neatrodaties navigācijas funkcijās:
☞
☞
☞
Atlasiet izvēlnes elementu „Ansage“
(Paziņojums) un iestatiet minimālo balss
paziņojumu skaļumu.
Atlasiet izvēlnes elementu „Musik“
(Mūzika), lai iestatītu mūzikas skaļumu
balss paziņojumu atskaņošanas laikā.
Atlasiet izvēlnes elementu „Navi Ansage
testen“ (Pārbaudīt navigācijas
paziņojumu), lai pārbaudītu izvēlētos
iestatījumus.
Ja skaļuma vērtība, kas iestatīta
funkcijai „Ansage“ (Paziņojums) ir 0,
balss paziņojumi neatskan un galvenajā
izvēlnē ir redzams simbols Æ.
☞
☞
✔
Nospiediet taustiņu NAVI pārslēgšanai
uz navigācijas funkciju klāstu.
Nospiediet taustiņu SETTINGS.
Tiek attēlota izvēlne „Settings“
navigācijas iestatījumiem.
68
Iestatījumi
Iespējams veikt sekojošus iestatījumus:
Maršruta opcijas
Maršruta veids
Papildus maršruta veidam ir iespējams
aktivizēt arī šādas maršruta plānošanas
opcijas:
Šajā apakšizvēlnē Jūs varat ietekmēt
navigācijas sistēmas darbību, tai aprēķinot
maršrutus.
Ir pieejamas sekojošas opcijas:
Schnellste É (ātrākais)
Veicot maršruta aprēķinu, priekšroka tiek dota
ātrākajam ceļa posmam.
Kürzeste È (īsākais)
Veicot maršruta aprēķinu, priekšroka tiek dota
īsākajam ceļa posmam.
Autobahn Ê (automaģistrāle)
Aprēķinot maršrutu, priekšroka
ir automaģistrālēm un lielceļiem.
Nebenstraßen Ë (sānielas)
Aprēķinot maršrutu, priekšroka ir sānielām.
Keine Maut Í (bez maksas ceļiem)
Aprēķinot maršrutu, tiek izslēgti maksas ceļi.
Keine Tunnel Ú (bez tuneļiem)
Dyn. Zielführung Ì (Dinamiskā virzīšana
uz mērķi)
Navigācijas sistēma ņem vērā, aprēķinot
maršrutu, tābrīža, caur RDS-TMC ziņoto ceļu
satiksmes situāciju un nepieciešamības
gadījumā automātiski izplāno maršrutu bez
sastrēgumiem.
Aprēķinot maršrutu, tiek izslēgti tuneļi.
Keine Fähren Ù (bez pārceltuvēm)
Aprēķinot maršrutu, tiek izslēgta prāmju
satiksme.
Ja aprēķināmajā maršrutā nav satiksmes
iespēju bez iepriekš minētajiem
izslēdzamajiem kritērijiem, navigācijas
sistēma vajadzības gadījumā izmanto arī
maksas ceļus, pārceltuves un tuneļus.
Šajā gadījumā Jūs saņemsiet
no informatīvi izklaidējošās sistēmas
atbilstošu norādi.
Atbilstoši simboli par maršruta tipu,
izvairīšanos no maksas ceļu posmiem
un dinamiskā virzīšana uz mērķi tiek
attēloti galvenajā izvēlnē.
Kartenoptionen 3 (Kartes opcijas)
Šajā apakšizvēlnē Jūs varat mainīt
navigācijas kartes attēlojumu.
Ir pieejamas sekojošas opcijas:
In Fahrtrichtung (Braukšanas virzienā)
Karte tiek attēlota braukšanas virzienā.
Šo attēlojuma veidu var aktivizēt tikai tad,
ja mērogs ir no 100 m līdz 10 km.
Zentriert (Centrēts)
Karte tiek attēlota tā, ka automašīnas pozīcija
vienmēr atrodas attēla vidū.
Šajā attēlojumā karte vienmēr vērsta
uz ziemeļiem.
Iestatījumi
Nordweisend (Virzienā uz ziemeļiem)
Listen löschen (Dzēst sarakstus)
Karte tiek attēlota ziemeļu virzienā.
Šajā apakšizvēlnē Jūs varat izdzēst sekojošo
sarakstu ierakstus:
Šajā attēlojumā karte tiek parādīta
statiski. Kad automašīna vispirms
sasniedz kartes malu, karte tiek pārbīdīta
un atveidota no jauna.
Anzeige Sonderziele
(Rādīt īpašos galamērķus)
☞
Izvēlieties, kādas kategorijas īpašajiem
galamērķiem jābūt attēlotiem kartē
simbolu veidā (Bpiemēram, viesnīcas,
degvielas uzpildes stacijas, tūrisma
apskates vietas, u.tml.)
Īpašo galamērķu simbolu skaidrojumu
Jūs atradīsiet 74. lpp.
–
Adrešu grāmata
–
Pēdējie galapunkti
–
Uz dzīvesvietu
–
Tūru atmiņa
☞
Iezīmējiet attiecīgos sarakstus un atlasiet
izvēlnes elementu „Löschen“ (Dzēst).
Extras (Papildiespējas)
Fahrzeit / Ankunftszeit (Braukšanas laiks /
atbraukšanas laiks)
☞
Izvēlieties, vai automātiski uznirstošajiem
logiem jābūt aktivizētiem vai nē.
Ja automātiski uznirstošie logi ir aktivizēti,
tad pirms paziņojuma par pagriezienu displejā
automātiski parādās virzīšanas uz mērķi ekrāns.
Izvēlieties starp atlikušā barauciena laika
un atbraukšanas laika rādījumiem.
Braukšanas laika vai atbraukšanas laika
aprēķinam informatīvi izklaidējošā
sistēma izmanto vidējo braukšanas
ātrumu. Tādēļ šie laika rādījumi var
atšķirties atkarībā no braukšanas stila
un satiksmes noslogotības.
Lai attēlotu atlikušo braukšanas laiku
vai atbraukšanas laiku, nospiediet
taustiņu INFO, kad ir aktīva navigācijas
sistēma.
Šajā apakšizvēlnē Jūs varat veikt sekojošus
iestatījumus virzīšanai uz mērķi:
Einblendautomatik
(Automātiski uznirstošie logi)
69
Detalizētas bultiņas 3
☞
Izvēlieties starp vienkāršotu virzīšanas
uz mērķi attēlojumu vai attēlojumu
ar iepriekšēju norādījumu, attāluma
diagrammu un detalizētu krustojumu
atainojumu.
Navi Ansage (Navigācijas paziņojums)
Izmantojot šo iestatījumu, Jūs varat izmainīt
navigācijas paziņojumu skaļumu.
Skatīt 67. lpp.
70
Kļūmju meklēšana
Kļūmju meklēšana
Ja Jūsu informatīvi izklaidējošā sistēma
nedarbojas saskaņā ar Jūsu vēlmēm, lūdzu,
uzmanīgi izlasiet lietošanas pamācību
un pārbaudiet sekojošo sarakstu, pirms
vērsties klientu atbalsta centrā.
Paziņojums par kļūmi / simptoms
Iespējamais cēlonis / Risinājums
Vispārējas norādes
Informatīvi izklaidējošā sistēma neieslēdzas ne ar
pogu P 1, ne ar aizdedzes atslēgu.
Displejā redzamais pulksteņa laiks nav pareizs.
Ja Jūs nespējat atrisināt radušos problēmu,
mēs iesakām Jums vērsties pie Opel partnera.
Radiouztvērēja drošinātājs vai drošinātājs automašīnā ir bojāts.
Automātiskā laika sinhronizācija caur RDS ir deaktivizēta.
☞ Iestatiet laiku, izmantojot iestatījumu izvēlni; skatīt 64. lpp.
un automašīnas lietošanas pamācību rokasgrāmatu.
Automātiskā laika sinhronizācija caur RDS ir aktivizēta:
Ne visi RDS raidītāji pārraida precīzu laika signālu.
☞ Deaktivizējiet automātisko laika sinhronizāciju; skatīt 64. lpp.
un automašīnas lietošanas pamācību rokasgrāmatu.
Ieslēdzot informatīvi izklaidējošo sistēmu,
skaļums ir pārāk augsts / zems.
Noregulējiet skaļumu; skatīt 67. lpp.
Informatīvi izklaidējošās sistēmas skaļums samazinās
vai skaņa vispār nav sadzirdama, kad automašīnā kļūst
ļoti silts.
Informatīvi izklaidējošā sistēma ilgāku laiku pēc
izslēgšanas rada trokšņus.
Iebūvēta droša shēma nepieļauj, ka temperatūra aparātā
pārsniedz noteiktu lielumu, un automātiski iestata skaļumu
klusāk.
Kļūmes nav. Iebūvētas ventilators rūpējas par aparāta optimālu
dzesēšanu. Šis ventilators var arī turpināt darboties vēl kādu
laiku pēc informatīvi izklaidējošās sistēmas izslēgšanas.
Radio
Slikta vai vispār nav radio uztveramība.
Radiostacijas nosaukuma vietā displejs attēlo tikai
frekvenci.
☞ Pārliecinieties, ka antenas statīvs ir pieskrūvēts pie antenas
pamatnes.
Izslēgts RDS.
☞ Skaņas iestatījumu izvēlnē „Audio-Settings“ aktivizējiet opciju
„RDS ein“ (RDS ieslēgts) vai „RDS automatisch“
(RDS automātiski); skatīt 65. lpp.
RDS ieslēgts:
Raidstacija papildus stacijas nosaukumam (PS) pārraida
epizodisku papildinformāciju.
Raidorganizācija nepārraida RDS informāciju
(frekvence tiek uzrādīta).
Atmiņā saglabātu radiostaciju nav iespējams izvēlēties, Patreiz radiostacija nav uztverama.
☞ Dotajā gadījumā saglabāt atmiņā ar Autostore opciju jaunas
izmantojot radiostacijastaustiņu.
uztveramas radiostacijas, skat. 24. lpp.
Ziņojumi par ceļu satiksmi nāk no citas, nevis no
Izvēlnē „FMn papildfunkcijas“ izvēlēties vajadzīgo satiksmes ziņu
iestatītās radiostacijas.
radiostaciju ziņojumu par satiksmi uztveršanai, skat. 23. lpp.
Nav dzirdami ziņojumi par satiksmi (CD/MP3 vai
Ieslēgt TP, skat. 27. lpp.
pieslāpētas skaņas režīmā).
Kļūmju meklēšana
Paziņojums par kļūmi / simptoms
71
Iespējamais cēlonis / Risinājums
CD/MP3
Displejs rāda „CD nav ievietots“, pārslēdzoties uz CD/
MP3 atskaņošanu, kaut gan kompaktdisks ir ielādēts.
CD nav atpazīts vai tam ir nesavietojams formāts.
Rādījums „Error CD“
CD ir nosmērēts vai saskrāpēts.
☞ Notīrīt CD ar speciālu tīrīšanas līdzekli.
CD ielikts otrādi.
☞ Ievietojiet kompaktdisku CD ielādes spraugā ar apdrukāto pusi uz augšu.
Kompaktdiskam nav savietojams formāts.
Informatīvi izklaidējošā sistēma atskaņo standarta audio kompaktdiskus, kā arī MP3 formāta diskus pēc ISO 9660 standarta.
Problēmas ar jauniem kompaktdiskiem ar
pretkopēšanas aizsardzību.
Dažas pretkopēšanas aizsardzības metodes neatbilst atzītajām audio kompaktdisku normām. Kļūme nav ierīcē.
MP3 formāta kompaktdisks netiek nolasīts.
Kompaktdisks neatbilst ISO 9660 standartam.
Paiet ilgs laiks, kamēr ielādētais MP3 kompaktdisks tiek Diskā ir loti daudz MP3 datņu dažādās direktorijās.
atskaņots.
Informatīvi izklaidējošai sistēmai ir nepieciešams ilgāks laiks, lai atpazītu direktoriju struktūru.
Skaņas pārtraukumi vai kropļojumi kompaktdiska
atskaņošanas laikā.
CD ir nosmērēts vai saskrāpēts.
☞ Notīrīt CD ar speciālu tīrīšanas līdzekli.
AUX-IN 3
AUX (ārējais) skaņas avots pārāk kluss,
☞ Pārbaudiet AUX ieejas līmeni, noregulējiet AUX skaņas avotu uz maksimālo skaļumu.
☞ Noregulējiet skaļumu skaņas iestatījumos. SkatītSkaņas iestatījumi” 65. lpp
AUX skaņas avota signāls ir pārslogots vai tiek
pārraidīts ar izkropļojumiem.
Pārāk augsts ārējā skaņas avotu izejas līmenis.
☞ Noregulējiet ārējo skaņas avotu uz mazāku skaļumu.
Ārējā skaņas avota skaļumu nav iespējams noregulēt.
☞ Ārējais skaņas avots nav piemērots pieslēgšanai informatīvi izklaidējošajai sistēmai.
72
Kļūmju meklēšana
Navigācija
Nav virzīšanās uz galamērķi.
Nav ievadīts galamērķis.
☞ Ievadīt galamērķi.
Nav ievietots navigācijas DVD/CD.
☞ Ievietojiet navigācijas DVD/CD.
Informatīvi izklaidējošā sistēma ieved lietotāja
Patreiz uztveramais RDS-TMC raidītājs nepārraidīja esošu satiksmes šķērsli.
automašīnu sastrēgumā, kaut gan dinamiskā virzīšanās Informatīvi izklaidējošā sistēma tajā brīdī neuztver RDS-TMC datus (displejā nav attēlots simbols „TMC“).
uz galamērķi ir aktivizēta.
Ç simbols tiek parādīts navigācijas galvenajā
lappusē.
Var būt traucēta GPS satelīta uztveršana: Daudzstāvu autostāvvietās, tuneļos, zem tiltiem, šaurās kalnu ielejās, stipru
lietusgāžu vai negaisa laikā un ar nelabvēlīgu satelītu izvietojumu.
Automašīnas akumulators bija atvienots.
Automašīna tika pārvadāta garāku ceļa posmu (piemēram, ar prāmi).
Virzīšanās uz mērķi noradījumi ir pārāk skaļi / klusi.
Noregulējiet navigācijas paziņojumu skaļumu; skatīt 67. lpp.
Nav dzirdami norādījumi par virzīšanos uz galamērķi,
navigācijas galvenajā izvēlnē parādās simbols Æ.
Navigācijas ziņojumu skaļums iestatīts atbilstoši zemākajai atzīmei.
Noregulējiet navigācijas paziņojumu skaļumu; skatīt 67. lpp.
Neprecīzs novietojums.
GPS satelītu uztveršana traucēta ilgāku laiku.
Automašīnas akumulators bija atvienots.
Automašīna tika pārvadāta garāku ceļa posmu (piemēram, ar prāmi).
Virzīšanās uz galamērķi nav precīza.
Apmēram 30 m liela neprecizitāte atbilst pieļaujamai nobīdei.
Ar atkārtoti lielu neprecizitāti mēs iesakām Jums vērsties pie Opel partnera.
Norādītais attālums līdz pagrieziena punktam tiek aprēķināts līdz krustojuma vidum (it sevišķi ar plašiem krustojumiem vai
izbrauktuvēm no automaģistrālēm).
Vispārējie norādījumi
Vispārējie norādījumi
Ja rodas darbības traucējumi, mēs
iesakām Jums vērsties pie Opel partnera.
Uztveršana UKW diapazonā
Neraugoties uz mūsdienu tehnoloģiju
sasniegumiem, ultraīsviļņu uztveršanas
kvalitāte automašīnu radiouztvērējiem
atšķiras no uztveršanas kvalitātes
parastajiem radiouztvērējiem, kas izpaužas
uztveršanas traucējumu veidā.
Par šādu traucējumu fizikālajiem cēloņiem
informāciju sniedz automašīnas lietošanas
pamācība.
Navigācijas DVD/CD iegāde
Navigācijas pamatā ir digitālās ceļu kartes,
ko satur navigācijas DVD/CD disks. Sistēmai
ir pievienots konkrētam reģionam atbilstošs
DVD/CD disks ar jaunākajiem datiem.
Ja Jūs vēlaties iegādāties DVD/CD diskus
citām valstīm, mēs iesakām jums vērsties pie
Opel partnera.
73
Kā apieties ar DVD/CD diskiem
Sprieguma pārrāvums
Mainot DVD/CD diskus, neatstājiet uz tiem
pirkstu nospiedumus. Uzreiz pēc izņemšanas
no DVD/CD atskaņotāja ievietojiet DVD/CD
diskus tiem paredzētajos vāciņos, lai
pasargātu tos no netīrumiem un bojājumiem.
Pēc akumulatora pieslēgšanas var paiet
aptuveni 15 minūtes, līdz informatīvi
izklaidējošā sistēma ir atkal noteikusi tābrīža
GPS pozīciju.
Netīrumi un šķidrumi uz DVD/CD diskiem var
piesārņot apratūras DVD/CD atskaņotāja lēcu
un izraisīt pie traucējumus.
Sargājiet DVD/CD diskus no karstuma
un tiešiem saules stariem.
Ja ierīce tās lietošanas laikā uzkarst vai
ir augsta āpkārtējā gaisa temperatūra,
automātiski ieslēdzas elektriskais ventilators.
Tas turpina darboties vēl neilgu laiku pēc
informatīvi izklaidējošās sistēmas izslēgšanas.
GPS uztveršana
Kopšana un tehniskā apkope
GPS uztverešana var būt ierobežota zem
kokiem vai starp augstceltnēm. Daudzstāvu
autostāvvietās, tuneļos utt. GPS signāla
uztvere nav iespējama.
Izmantojot informatīvi izklaidējošo sistēmu,
jāievēro sekojošais:
Aparāta dzesēšana
–
Gadījumā, ja nevar būt noteikta 3 dimensiju
pozīcija (ģeogrāfiskais platums, garums,
augstums), displeja galvenajā izvēlnē
parādās simbols Ç.
Nemēģiniet atvērt ierīces mehānismu.
Nelietpratīgi rīkojoties ar ierīci, tā var
sabojāties.
–
Pēc automašīnas ilgākas transportēšanas
(piemēram, uz prāmja) var paiet līdz
15 minūtēm, līdz informatīvi izklaidējošā
sistēma atkal ir noteikusi tābrīža GPS
pozīciju.
Neizmantojiet kodīgas ķimikālijas,
tīrīšanas šķīdumus vai stiprus tīrīšanas
līdzekļus ierīces tīrīšanai. Aparāta
tīrīšanai izmantojiet vājā ziepju šķīdumā
saslapinātu mīkstu drānu.
–
Informatīvi izklaidējošā sistēmas apkopi
ieteicams veikt tikai kvalificētam
personālam. Nepareizai montāžai vai
ierīces tehniskai apkopei var būt
bīstamas sekas, kas var kļūt par iemeslu
aparāta garantijas derīguma zaudēšanai.
Šajā gadījumā nogaidiet, kamēr simbols Ç
galvenajā izvēlnē vairs nav redzams.
74
Vispārējie norādījumi
Īpašo galamērķu simbolu
pārskats 3
Īpašu galapunktu attēlošanai navigācijas
kartē tiek izmantoti sekojoši simboli:
Simbols Nozīme
Aptieka
A
!
%
c
r
e
$
G
o
L
O
Q
D
S
F
f
a
I
u
]
g
Y
Izstāžu centrs
Autoklubs
Autonoma
Autoservisi
Stacija
Banka
Valsts iestāde
Bibliotēka
Izglītības iestāde
Vēstniecība
Autostacija
Piemineklis
Lielveikals
Prāmis
Ugunsdzēsēju dienests
Lidosta
Tūristu informācijas centrs
Bankomāts
Kopienas kultūras centrs
Tiesas nams
Golfa laukums
Simbols Nozīme
Viesnīca
h
i
m
&
[
J
H
k
n
M
R
p
P
B
b
q
E
x
X
C
T
U
y
V
Z
Rūpnīcu rajons
TMC simbolu pārskats 3
TMC kartes attēlojumā tiek izmantoti sekojoši
simboli:
Jahtu osta
Simbols Nozīme
Kinoteātris
Ja mērogs ir lielāks par 10 km:
Lūgšanu nams
>
Satiksmes traucējumi norādītajā
braukšanas virzienā
@
Satiksmes traucējumi abos
virzienos
Klīnika
Slimnīca
Kultūras centrs
Militārā bāze
Ar mērogiem 10 km un mazāk:
Muzejs
R
Būvdarbi
P+R
6
Bīstamība
F
Slidens ceļš
Y
Slikti laika apstākļi
Pasts
K
Slikts ceļš
Atpūtas vietas
U
Negadījums
Restorāns
B
Lēna satiksme vai satiksme ar
sastrēgumiem
Sporta centrs
J
Sastrēgums
Pilsētas centrs
W
Aizkavējumi, dīkstāves
Degvielas uzpildes stacija
g
Speciālais transports
v
Automaģistrāles sašaurinājumi
Parks
Stāvvieta
Policija
Ievērojama vieta
Teātris
Izklaide
Atrakciju parks
Galapunkts
p
Nav autostāvvietas
G
Vadītājs bez normālas
pārredzamības
Vispārējie norādījumi
Simbols Nozīme
c
Aizsprostojumi
N
Slikta redzamība
H
Stiprs vējš
S
SMOGa trauksme
D
Transportlīdzekļa augstuma
ierobežojums
r
Ievērot noradījumus radio
75
76
Glosārijs
Glosārijs
Autostore (AS)
FM un AM viļņu diapazonos ir iespējama visu
uztveramo radiostaciju automātiskā
saglabāšana atmiņā. Šīs radiostacijas tiek
saglabātas atsevišķā AS atmiņā.
Ja atmiņā saglabāto radiostaciju uztveršanas
zona tiek atstāta braukšanas laikā, tad var
ievadīt atmiņā jaunas radiostacijas.
Aux In (ārējā avota pieslēgvieta) 3
Informatīvi izklaidējošajai sistēmai
ir iespējams pieslēgt ārējo skaņas avotu,
piemēram, MP3 atskaņotāju. Šīs ierīces
audio signāls tiek atskaņots caur informatīvi
izklaidējošo sistēmu.
CD teksts
Informācija uz audio kompaktdiska, kura var
saturēt sekojošus datus:
–
Ieraksta nosaukums
–
Izpildītāja nosaukums
–
Kompaktdiska nosaukums
Daudzi šobrīd tirdzniecībā pieejamie
kompaktdiski jau satur CD tekstu.
Digitālais skaņas procesors
Informatīvi izklaidējošā sistēma ir aprīkota
ar digitālo skaņas procesoru, kas dod iespēju
gan regulēt augsto toņu un zemo toņu
iestatījumus individāli, gan arī izvēlēties starp
vairākiem optimizētajiem skaņas stiliem.
Tā, piemēram, ir pieejami ieprogramēti skaņas
stili džezam vai klasiskajai mūzikai, kas
ir optimāli pielāgoti tieši šiem mūzikas stiliem.
Divu radiouztvērēju sistēma
ID3 tagi
Paplašinātai funkcionalitātei ar RDS
un RDS-TMC, informatīvi izklaidējošai
sistēmai ir otrs FM radiouztvērējs
(ultraīsviļņi), kurš pārmeklē vietējo radio
ēteru uz RDS raidītājiem un ar to vienmēr
nodrošina informācijas par satiksmi optimālu
pieejamību.
MP3 datnes apzīmējums, kurš var saturēt
sekojošus datus:
Īsi atskaņošanas pārtraukumi optimālas
raidfrekvences meklēšanai (Alternative
Frequency), ar kuriem sastapās RDS
radioaparātu ar vienu skaņotāju lietotāji,
tagad pieder pagātnei.
GPS (Globālās pozicionēšanas
sistēma)
–
Nosaukums
–
Izpildītājs
–
Albuma nosaukums, kurā tika laists klajā
ieraksts.
–
Klajā nākšanas gads
–
Mūzikas virziens
–
Komentāri
Šo informāciju var saglabāt atmiņā
ar attiecīgu Tegu Redaktoru uz PC/Mac MP3
datnē.
GPS ir pasaules mēroga satelītu navigācijas
sistēma. Šobrīd tā sastāv no 29 aktīviem
satelītiem, kuri apriņķo zemi mazāk nekā
kā 12 stundās. 6 orbītām aptuvenais
augstums sastāda 20.200 km. Jebkurā brīdī
pieejami vismaz 4 satelīti, kuri ir nepieciešami
trīsdimensiju pozicionēšanai.
Informatīvi izklaidējošā sistēma
atskaņošanas laikā rāda celiņa nosaukumu,
ja tas ir saglabāts MP3 failā kā ID3 tags.
No sūtītajiem signāliem Jūsu informatīvi
izklaidējošajā sistēmā iebūvētais GPS
uztvērējs nosaka attālumu līdz atsevišķiem
satelītiem. Ar ziņām par nosūtītajām satelītu
pozīcijām tiek aprēķināta automašīnas
patreizējā atrašanās vieta.
Informatīvi izklaidējošā sistēma piedāvā Jums
gan informāciju, kuru jūs saņemat, piemēram,
ar TP un TMC funkciju palīdzību uztverot
satiksmes paziņojumus vai izmantojot PTY
funkciju, lai uzmeklētu radiostacijas, kas
pārraida ziņu raidījumus, gan izklaidi, ko sniedz
radio un CD/MP3 atskaņošanas iespēja.
Informācija un izklaide
Jēdziens „Infotainment“ sastāv no diviem
vārdiem „Information“ un „Entertainment“.
Glosārijs
MP3
Fraunhofera institūta izstrādātā metode
audiodatņu arhivēšanai. Šī metode ļauj
samazināt datu apjomu aptuveni par 10%
no to sākotnējā apjoma bez dzirdama
kvalitātes zuduma (izmantojot bitu pārraides
ātrumu 128 kbit/s). Ja, pārkodējot CD audio
ierakstus MP3 formātā tiek izmantoti zemi bitu
ātrumi, tad ir iespējams iegūt mazāka apjoma
datnes, bet ar kvalitātes zudumu.
RDS (Radio datu sistēma)
Radio Datu Sistēma dod iespēju papildu
mūzikai vai balsij caur FM signālu nedzirdami
pārraidīt ciparu datus.
Turpmākajā tekstā Jūs atradīsiet svarīgāko
informāciju, kura tiek pārraidīta ar RDS signālu.
PS, Programmas pakalpojuma
nosaukums
Programmas nosaukuma norāde.
Dažas radiostacijas norāda papildu
informāciju, piemēram, skaņdarba
nosaukumu, jaunākās ziņas, u.tml.
AF, Alternatīvā frekvence
RDS programma tiek pārraidīta vairākās
frekvencēs vienlaicīgi. Informatīvi izklaidējošā
sistēma automātiski meklē braukšanas laikā
vislabāk uztveramās radiostacijas.
PTY, Programmas tips
Daudzi RDS raidītāji pārraida PTY kodu,
kas norāda pārraidāmās programmas tipu
(piemēram, ziņas). PTY kods palīdz izvēlēties
radiostaciju pēc programmas tipa.
REG, Reģionālā programma
Dažas RDS radiostacijas noteiktā laikā
pārraida dažādās frekvencēs reģionāli
atšķirīgas programmas. Noskaņoto reģionālo
programmu var klausīties tālāk pat tad,
ja Jūs šķērsojat nākamās reģionālās
programmas zonu.
TP, Satiksmes ziņu programma
Traffic Program = Satiksmes ziņu pārraide.
Ceļu satiksmes radiostacijas ir UKW-RDS
raidītāji, kas pārraida ceļu satiksmes ziņas.
Ceļu satiksmes ziņojuma laikā tiek pārraidīts
īpašs kodu signāls (TA-Bit). Uztverot šo signālu,
informatīvi izklaidējošā sistēma ieslēdz ziņojumu
par ceļu satiksmi, arī CD/MP3 atskaņošanas vai
skaņas pieslāpēšanas režīmā.
TMC, Satiksmes ziņu kanāls
Daži RDS raidītāji bez ceļu satiksmes
ziņojumiem pārraida arī digitālo informāciju
par izmaiņām satiksmes situācijā. Saņemto
satiksmes informāciju var izsaukt informācijas
izvēlnē. Jūsu maršrutā esoši satiksmes
šķēršļi tiek izvērtēti dinamiskajai virzīšanai
uz galamērķi.
77
RDS laika signāls
Automašīnas pulksteni var sinhronizēt
ar RDS pārraidāmo pulksteņa laika signālu,
skatīt automašīnas lietošanas pamācību.
EON, Enhanced Other Networks
Ar EON funkciju var klausīties ceļu satiksmes
paziņojumus arī tad, ja noskaņotajai
radiostacijai nav savs satiksmes ziņu
raidītājs. Ceļu satiksmes paziņojuma
gadījumos aparāts pārslēdzas uz EON
piesaistīto ceļu satiksmes raidstaciju.
SDVC
Speed-dependent volume control =
no braukšanas ātruma atkarīga skaļuma
vadība. Apkārtējo unriepu radīto trokšņu
apslāpēšanai informatīvi izklaidējošās
sistēmas skaļums tiek pielāgots automašīnas
braukšanas ātrumam.
TA skaļums
Traffic Announcement skaļums = ziņojumu
par satiksmi skaļums.
78
Alfabētiskais satura rādītājs
Alfabētiskais satura
rādītājs
A
Alternatīvā frekvence .................................77
Apkalpojamie elementi ................................8
Apstāšanās degvielas uzpildes stacijā ......50
Apvedceļa plānošana ................................56
Atskaņošana
AUX ieeja ...............................................34
Attēlojuma veida iestatīšana .....................52
Augstās frekvences ...................................33
Automātiskā atslēgšanas programma .......11
Automātiskā saglabāšana atmiņā .......24, 76
AUX ieeja ............................................11, 34
Aux In ........................................................67
Aux In (ārējā avota pieslēgvieta) ...............76
B
Balanss ......................................................33
Basi ...........................................................33
Bultiņu attēlojums ......................................53
Burtu ievadīšana .......................................37
Ieraksta tiešā izvēle .............................. 30
MP3 albuma izvēle ................................ 32
Nākamā vai iepriekšējā ieraksta izvēle .....30
Scan CD ................................................ 31
CD/MP3 atskaņotājs ................................. 29
Norādījumi par audio/MP3 formāta
kompaktdiskiem .................................. 29
Ceļveža informācija .................................. 48
Meklēšana papildinformācijā ................. 48
Pārlūkprogrammas lietošana ................ 49
D
Detalizētās bultiņas ................................... 53
Digitālais skaņas procesors .................. 6, 76
Dinamiskā virzīšana uz mērķi ................... 55
Lokālais apvedceļš ................................ 56
Pilnmēroga apvedceļš ........................... 55
Displeja rādījumi ......................................... 7
Displejs ....................................................... 9
Dubultradiouztvērējs ............................. 6, 76
E
EON .................................................... 28, 77
F
Funkcionālie taustiņi ................................. 16
C
G
CD/MP3 atskaņošana ...............................29
Atskaņošana jauktā secībā ....................31
Ātrā meklēšana uz priekšu/atpakaļ ........30
CD atskaņošana jauktā secībā ..............31
CD papildus funkcijas ............................30
Ieraksta atkārtošana ..............................31
Ieraksta nosaukuma attēlošana .............31
Galamērķu ievadīšana .............................. 37
Galapunkti ārpus digitālizētajiem ceļiem ... 58
Galapunktu atmiņa .................................... 42
Galapunktu ievadīšana
Apdzīvota vieta ..................................... 39
Iela ........................................................ 39
Mājas numurs ....................................... 40
Pasta indekss ........................................40
Stūris .....................................................40
Valsts .....................................................39
Galapunktu ievadīšana caur
ģeogrāfisko karti ......................................58
Galvenā izvēlne .........................................12
Galveno funkciju izsaukšana .....................16
GPS (Globālā Pozicionēšanas Sistēma) ...76
Ģ
Ģeogrāfiskās kartes attēlošana .................57
I
ID3 tegs ...............................................29, 76
Ieslēgšana un izslēgšana ..........................11
Ar aizdedzes atslēgu .............................11
Ieslēgšanas skaļums .................................67
Iestatījumi ..................................................64
Aizdedzes slēdzenes loģika ..................65
Kartes opcijas ........................................68
Maršruta veids .......................................68
Navigācijas iestatījumi ...........................67
Papildus funkcijas ..................................69
RDS (Radio Datu Sistēma) ....................65
Sarakstu izdzēšana ...............................69
Sistēmas iestatījumi ...............................64
Skaļumi ..................................................66
Skaņas iestatījumi .................................65
Iestatījumu lappuses .................................14
Informatīvi izklaidējošs atbalsts .................76
Alfabētiskais satura rādītājs
Informācijas izvēlne ...................................59
Audio parametri .....................................59
Informācija par navigāciju ......................60
Navigācijas parametri .............................59
TMC iestatījumi ......................................60
TMC Informācija ....................................60
TMC karte ..............................................60
Iznirstošās izvēlnes ...................................15
Izvēlnes .....................................................15
Izvēlnes rādījumi .........................................7
Izvēlnes uzbūve .........................................13
Izvēlņu lietošana ........................................14
Izvēlņu līmeņi ............................................14
Ī
Īpašo galamērķu rādīšana .........................55
Īss pārskats .................................................8
K
Kartes attēlojums .......................................54
Kartes mērogs ...........................................54
Kartes orientācijas izmainīšana .................54
Kļūmju meklēšana .....................................70
Kombinētais kartes/bultiņas attēlojums .....55
Kompaktdiska ierakstu teksts ....................29
Kompaktdiska teksts .................................76
Kopšana un tehniskā apkope ....................73
Krusttaustiņš ..............................................21
Kursors ......................................................14
L
Lietošana ...................................................11
M
Maršruta opcijas ....................................... 68
Mērogs ...................................................... 51
MP3 .................................................... 29, 77
Multifunkcionālā poga ............................... 12
N
Navigācija ................................................. 35
Atrašanās vieta ..................................... 61
Balss paziņojumi ................................... 35
Ceļa posmu saraksts ............................ 61
Darbības principi ................................... 35
Dzīvesvietas adreses izdzēšana ........... 43
Galamērķa ievadīšana .......................... 37
Galamērķu ievadīšana .......................... 37
Galapunkts ............................................ 61
Galapunktu atmiņa ................................ 42
Galapunktu izdzēšana no adrešu
grāmatas ............................................. 44
Galapunktu izmainīšana adrešu grāmatā ...44
Galapunktu izvēle no adrešu grāmatas ....43
Globālās pozicionēšanas sistēma ......... 35
Ievietot/izņemt navigācijas DVD/CD ..... 36
Īpašu galapunktu ievadīšana ................ 41
Jaun galapunkta ievadīšana ................. 38
Maršruta veida iestatīšana .................... 68
Navigācijas sistēmas aktivizēšana ........ 36
Rakstāmmašīna .................................... 37
Saglabāt atmiņā un izmainīt
dzīvesvietas adresi .............................. 43
Saraksti ................................................. 38
Sistēmas balss paziņojumu
iestatījumi ..................................... 36, 64
Virzīšanas uz mērķi aktivizēšana .......... 40
79
No automašīnas braukšanas ātruma
atkarīga skaļuma vadība .........................77
P
Pagaidu lietojamo izvēlņu lappuses ..........13
Pārskata lappuses .....................................13
Pozīcija karte .............................................57
Programmas pakalpojuma nosaukums .....77
PTY, Programmas tips ..............................77
R
Radio .........................................................20
Automātiskā saglabāšana atmiņā ..........24
Radiostaciju atmiņa ...............................22
Radiostaciju meklēšana .........................21
Radiostaciju saraksts .............................21
Viļņu diapazona izvēle ...........................20
Radio atskaņošana ...................................20
Radiostaciju atmiņa ...................................22
Manuālā radiostaciju saglabāšana
atmiņā ..................................................22
Radiostaciju izsaukšana ........................22
Radiostaciju saglabāšana atmiņā
caur radio izvēlni ..................................22
Radiostaciju meklēšana ......................20, 21
Manuālā noskaņošana ..........................22
pēc programmas tipa .............................23
Radiostaciju saraksts ................................21
RDS (Radio Datu Sistēma) .................25, 77
Ieslēgšana .............................................25
Izslēgšana .............................................26
Reģionālā programma ...............................77
Reģionālās programmas ...........................26
80
Alfabētiskais satura rādītājs
S
Saraksti .....................................................15
Satiksmes ziņu kanāls ...............................77
Satiksmes ziņu pārraide ............................27
Klausīties tikai satiksmes paziņojumus ....27
Radiostaciju saraksts .............................28
Satiksmes paziņojumu izlaišana ............27
TP ieslēgšana ........................................27
TP izslēgšana ........................................27
SDVC ........................................................66
Sistēmas iestatījumi ..................................64
Skaļums
Noregulēt ...............................................11
Satiksmes paziņojumiem .......................27
Skaņa ........................................................34
Skaņas atslēgšana ....................................11
Skaņas avoti
izvēlēties caur audio izvēlni ...................16
Skaņas avotus ...........................................16
izvēlēties ar funkcionālajiem
taustiņiem ............................................16
Skaņas iestatījumi ...............................33, 65
Skaņas sadalījums ....................................33
Skaņas tembrs ..........................................34
Stūres rata tālvadība .................................17
Stūres rats 1 ...........................................17
Stūres rats 2 ...........................................18
T
TA skaļums ................................................77
Tālvadība uz stūres rata ..............................8
TMC raidstacija .........................................61
TMC ziņojumi ............................................62
TMC ziņojumi kartē ...................................62
TP ....................................................... 27, 77
Twin Audio ................................................ 18
Ieslēgšana ............................................. 19
Izslēgšana ............................................. 19
Lietošanas ierobežojumi ....................... 19
Radiostaciju meklēšana ........................ 19
Skaļuma regulēšana ............................. 19
Skaņas avota izvēle .............................. 19
Viļņu diapazona izvēle .......................... 19
V
Valodas iestatīšana .................................. 64
Virzīšana uz mērķi .................................... 50
Virzīšanas uz mērķi aktivizēšana .............. 40
Virzīšanas uz mērķi ekrāns ....................... 51
Vispārēja informācija .................................. 6
Vispārēji norādījumi
Lietošanas pamācība .............................. 6
Vispārējie norādījumi ................................ 73
Ceļu satiksmes drošība ........................... 7
GPS uztveršana .................................... 73
Ierīces dzesēšana ................................. 73
Kompaktdisku kopšana ......................... 73
Navigācijas kompaktdisku abonēšana .....73
Sprieguma pārrāvums ........................... 73
Uztveršana ultraīsviļņu (UKW)
diapazonā ............................................ 73
Z
Zīmju izdzēšana ........................................ 37
81
Displeja radijumi
Simboli
Æ .............................................................. 10
É ............................................................... 10
È ............................................................. 10
Ê.............................................................. 10
Ë.............................................................. 10
ö............................................................... 12
Ü ............................................................. 12
ü ............................................................ 12
K .............................................................. 12
[ ] ........................................................ 10, 27
Í ........................................................ 10, 68
Ú............................................................... 68
Ù .............................................................. 68
Ì ....................................................... 10, 68
kI............................................................... 21
Ij............................................................... 21
A
D
Adressbuch ............................................... 42
Album ........................................................ 32
Alle Infotypen ........................................... 60
Alle Meldungen......................................... 60
AM ................................................. 10, 16, 20
AM AS........................................................ 20
AM Ebene.................................................. 25
Ankunftszeit .............................................. 69
Ansage ...................................................... 67
Ansage Ä .......................................... 51, 52
Ansicht....................................................... 57
Anzeige Sonderziele................................. 69
Anzeigen ................................................... 46
AS............................................................... 10
AS Ebene ................................................... 24
Auswählen ×........................................... 49
Autobahn .................................................. 68
Autostore .................................................. 24
Aux ...................................................... 16, 34
Aux In ........................................................ 66
Detaillierte Pfeile ...................................... 69
Dyn. Zielführung ...................................... 68
B
Õ............................................................... 49
Balance ..................................................... 33
Bässe ......................................................... 33
Berechnen ................................................. 56
Blättern...................................................... 57
Blättern / Blättern aus.............................. 57
Blättern aus............................................... 57
Ø............................................................... 49
C
Î ................................................................ 52
CD .............................................................. 16
CD Error ..................................................... 71
CD in .................................................... 10, 29
jC.............................................................. 37
Ó............................................................... 49
Ô............................................................... 49
Ï .............................................................. 52
Ð.............................................................. 52
E
Ecke ........................................................... 40
Editieren .............................................. 43, 44
Einblendautomatik................................... 69
Einschaltlautstärke................................... 66
Entfernung ................................................ 61
Entlang der Route .................................... 60
Extern in .................................................... 66
Extras ............................................ 20, 21, 30
F
Fader ......................................................... 33
Fahrzeit ..................................................... 69
Filterung .................................................... 60
FM.................................................. 10, 16, 20
FM AS ........................................................ 20
FM Ebene .................................................. 25
H
Hinzufügen ............................................... 46
Höhen........................................................ 33
Homepage................................................ 49
I
In anderen Orten................................ 41, 48
In Fahrtrichtung........................................ 68
Infotyp....................................................... 60
82
K
N
R
Karte ..............................................52, 54, 57
Karte Ï .................................................... 51
Karte/Pfeil............................................ 52, 55
Karte/Pfeil Ð ........................................... 51
Keine Fähren Ù ....................................... 68
Keine Maut Í.......................................... 68
Keine Tunnel Ú........................................ 68
Kürzeste..................................................... 68
Nach Hause ........................................ 42, 43
Nächste Seite............................................ 49
NAVI .................................................... 60, 62
Navi Ansage ............................................. 66
Navi Ansage testen.................................. 67
Navi starten .................................. 40, 41, 58
Navi stoppen ...................................... 51, 52
Nebenstraßen........................................... 68
Neue Tour ................................................. 45
Neues Ziel ................................................. 38
Neuplanung .............................................. 56
Nordweisend............................................. 69
Normal ................................................ 30, 31
Nr. .............................................................. 40
RDS ............................................................ 25
REG ...................................................... 10, 26
Reise .............................................. 45, 48, 51
L
Lan............................................................. 39
Letzte Ziele ............................................... 42
Liste ........................................................... 42
Listen löschen ...............................43, 44, 69
Löschen .........................................43, 44, 69
M
MAIN.......................................................... 14
Manuell...................................................... 21
Maßstab ........................................54, 57, 63
Maßstab Ñ .............................................. 51
Menü................................. 38, 42, 48, 51, 57
MP3...................................................... 10, 29
Musik.......................................................... 67
O
Ort.............................................................. 39
P
Pfeil ............................................................ 52
Pfeil Î........................................................ 51
Positionskarte ........................................... 57
PTY Auswahl............................................. 23
PTY Sender................................................ 24
S
Schnellste .................................................. 68
SDVC ......................................................... 66
Sender ................................................. 21, 22
Sender aktualisieren................................. 22
Senderliste................................................. 21
Settings ..................................................... 64
Sonderziele ............................................... 41
Sortierkriterium ......................................... 61
Sound ............................................ 16, 33, 34
Speichern ................................ 21, 41, 44, 58
Sprache ..................................................... 64
Starten ab ................................................. 45
Startseite ................................................... 48
Straße.................................................. 39, 61
Symbol ...................................................... 63
T
TA-Lautstärke .......................................... 66
Tankstellen................................................ 50
TMC ......................................... 10, 55, 60, 62
TMC Karte................................................. 62
Tour starten .............................................. 45
Touren ................................................. 45, 52
TP......................................................... 10, 27
Track ......................................................... 30
83
U
Überregional ............................................. 41
Umkreis Standort..........................41, 48, 60
Umkreis Ziel ..................................41, 48, 60
Umleitung......................................51, 52, 56
User............................................................ 34
V
Verkehrssender ......................................... 28
Verlauf ....................................................... 49
Vorherige Seite.......................................... 49
W
Weiter ........................................................ 65
Z
Zentriert .................................................... 68
Zieleingabe ......................................... 42, 52
Zielkarte .................................................... 57
Zielpunkt setzen ................................. 57, 58
Zielspeicher......................................... 51, 52
Zündlog..................................................... 65
Zurück ....................................................... 14
Zusatzinfo ................................................. 48
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement