Regulamin Programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa

Regulamin Programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa
Zatwierdzam
prof. Piotr Gliński
I Wiceprezes Rady Ministrów
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Regulamin
Programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa
Wolontariat dla dziedzictwa
Program „Wolontariat dla dziedzictwa”, jest jednym z działań Krajowego Programu Ochrony
Zabytków i Opieki nad Zabytkami na lata 2014-2017. Jego głównym celem jest ułatwianie i
generowanie społecznego zaangażowania w poznawanie własnego dziedzictwa kulturowego
oraz w system opieki nad zabytkami, we współpracy z organizacjami pozarządowymi,
samorządami, służbami konserwatorskimi, wolontariuszami i społecznościami lokalnymi. Dla
realizacji programu kluczowe są działania nastawione na zaangażowanie wolontariuszy i
stworzenie sieci współpracy pomiędzy różnymi sektorami działającymi na rzecz opieki nad
zabytkami. Wszystkie działania prowadzone w ramach programu powinny być zgodne z
przepisami prawa i ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawą o
działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Kluczowe działania finansowane ze środków programu powinny dotyczyć:

funkcji edukacyjnej dziedzictwa kulturowego,

wykorzystania dziedzictwa kulturowego jako nośnika poszukiwania, zdobywania i
przekazywania wiedzy,

pobudzania zainteresowania i chęci uczenia się;
1

pomagania w poznaniu i zrozumieniu dziedzictwa kulturowego,

dawania odbiorcom okazji do aktywnego udziału w renowacji lub rewaloryzacji
zabytku;

wykorzystania roli dziedzictwa kulturowego w rozwoju turystyki lokalnej;

animacji społecznej,

działań związanych z popularyzacją lokalnego dziedzictwa kulturowego;

zadań prowadzących do zabezpieczenia, utrwalenia i zachowania substancji zabytku;

prac pomocniczych przy dokumentacji i inwentaryzacji obiektów, dokumentacji
źródłowej i terenowej.
W ramach programu nie będą wspierane projekty, które mogą doprowadzić do zniszczenia
obiektów zabytkowych lub ich degradacji. Zadania programu będą realizowane w formie
zorganizowanych, co najmniej 3-dniowych, obozów dla wolontariuszy, których celem jest
rozwijanie świadomości i aktywności w ochronie dziedzictwa kulturowego.
Istotnym czynnikiem, umożliwiającym skuteczną realizację projektów o wyżej nakreślonym
profilu, jest stabilność finansowa i organizacyjna. Wsparcie finansowe udzielane będzie tym
projektom, których autorzy, dysponując niezbędnym doświadczeniem oraz zapleczem
organizacyjnym i naukowym, gwarantują stabilność działania oraz wysoki poziom kadry
odpowiedzialnej za realizację podjętych zamierzeń merytorycznych.
Działania w ramach programu nastawione są na wypracowanie długotrwałych efektów,
którymi będą m.in.:

stworzenie i/lub utrwalenie mechanizmów współdziałania organizacji pozarządowych,
wolontariuszy i władz lokalnych oraz wzmocnienie znaczenia roli wolontariatu w
działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego;

wypracowanie wzorów ochrony dziedzictwa kulturowego i stworzenie katalogu
dobrych praktyk;

aktywizacja lokalnej społeczności i jej integracja wokół wspólnego celu, jakim jest
szeroko rozumiana ochrona lokalnego dziedzictwa kulturowego;

podniesienie kompetencji wolontariuszy i członków organizacji pozarządowych w
zakresie opieki nad dziedzictwem kulturowym;

zbudowanie społeczności i forum wymiany doświadczeń wokół wolontariatu na rzecz
dziedzictwa.
2
§1
DEFINICJE
1. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
1) NID – Narodowy Instytut Dziedzictwa;
2) Dyrektor – Dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa;
3) Minister – Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
4) ministerstwo – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
5) wnioskodawca – podmiot składający wniosek do NID o dofinansowanie zadania
w ramach programu;
6) beneficjent – wnioskodawca, który uzyskał dofinansowanie w ramach programu na
realizację zadania;
7) zadanie – działanie będące przedmiotem wniosku;
8) projekt – koncepcja wnioskodawcy, mieszcząca w swoim zakresie zarówno zadanie,
jak i działania przygotowujące do jego realizacji oraz ewentualny plan jego
kontynuacji;
9) wniosek – wniosek o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków
pozostających w dyspozycji NID, sporządzany wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4
do regulaminu oraz składany przez wnioskodawcę do NID ;
10) błędy formalne – wady wniosku wynikające z niedostosowania wniosku do
wymogów określonych w niniejszym regulaminie lub niedostosowania zadania do
wymagań związanych z zakresem programu, które uniemożliwiają udzielenie
dofinansowania dla zadania w ramach programu, i których wnioskodawca nie może
poprawić po terminie zamknięcia naboru do programu;
11) Zespół Oceniający – zespół, w ramach którego każdy z członków dokonuje
samodzielnie oceny wniosków złożonych do programu;
12) lista rankingowa – lista wniosków uszeregowanych w kolejności od najwyższej do
najniższej przyznanej oceny końcowej;
3
13) konflikt interesów – sytuacja, w której interes prywatny pracownika NID lub innej
osoby powołanej przez dyrektora do realizacji procedur w ramach programu wpływa
na bezstronne i obiektywne wykonanie powierzonych czynności.
§2
BUDŻET
Wielkość środków przeznaczonych na realizację programu wynosi 1 mln zł.
§3
INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA
Instytucją zarządzającą programem jest Narodowy Instytut Dziedzictwa.
§4
CEL
Celem programu jest animowanie społecznego zaangażowania w poznawanie własnego
dziedzictwa i w system opieki nad zabytkami, we współpracy z organizacjami pozarządowymi,
lokalnymi samorządami, służbami konserwatorskimi i wolontariuszami. Dla realizacji
programu kluczowe są działania nastawione na zaangażowanie wolontariuszy do
wykonywania zadań aktywizujących społeczności lokalne w zakresie poznawania i ochrony
lokalnego dziedzictwa kulturowego, a także stworzenie sieci współpracy pomiędzy różnymi
sektorami działającymi na rzecz opieki nad zabytkami.
§5
UPRAWNIENI WNIOSKODAWCY
O dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się wyłącznie organizacje pozarządowe
będące podmiotami prawa polskiego.
4
§6
RODZAJE KWALIFIKUJĄCYCH SIĘ ZADAŃ
1. W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie organizacji obozów
wolontariackich, służących zaangażowaniu społeczności lokalnych w poznawanie i
ochronę dziedzictwa kulturowego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Prace planowane w
ramach obozów powinny być realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami w
zakresie ochrony i opieki nad zabytkami oraz obejmować mogą:
a)
działania porządkowe i związane z utrzymaniem zabytków oraz pomocnicze
przy pracach konserwatorskich lub badaniach konserwatorskich, architektonicznych
i archeologicznych.
b)
działania przy inwentaryzowaniu i dokumentowaniu zabytków,
c)
działania edukacyjne i popularyzujące zabytki i wiedzę na ich temat.
2. Do działań, o których mowa w par. 6 ust.1 nie mogą być zaliczone działania, które mogą
spowodować zniszczenie autentycznej substancji zabytku i/lub wpłynąć na zmianę jego
formy.
3. Obozy wolontariackie powinny trwać co najmniej 3 dni, a wolontariusze muszą stanowić
ponad 50% osób zaangażowanych w realizację zadania.
4. Zadanie i jego realizacja powinny być uzgodniona i konsultowana z właściwym terenowo
wojewódzkim konserwatorem zabytków.
§7
WYMAGANIA FORMALNE I FINANSOWE DLA ZADANIA
1.
Realizacja zadania odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w roku 2017.
2. Wszystkie koszty związane z realizacją zadania muszą być poniesione w okresie
wykonywania zadania tj. od 01.01.2017 r. do 15.11.2017 r., z zastrzeżeniem, że koszty
kwalifikowane mogą być ponoszone nie wcześniej niż po podjęciu przez Dyrektora NID
ostatecznej decyzji o przyznaniu dofinansowania na realizację zadania i opublikowaniu jej
na stronie internetowej NID.
3. Jeden wnioskodawca może złożyć maksymalnie 3 wnioski w programie, z zastrzeżeniem
§ 9 ust. 4 pkt 8. niniejszego regulaminu.
4. Wkładem własnym wnioskodawcy nie mogą być środki pozyskane w ramach programów
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w tym również programów realizowanych
jako zadania własne państwowych instytucji kultury.
5
5. Dofinansowanie ma charakter celowy i może być wydatkowane jedynie na pokrycie
kosztów uwzględnionych w wykazie kosztów kwalifikowanych, który stanowi Załącznik nr
1 do niniejszego regulaminu.
6. W ramach zadania nie można finansować prac konserwatorskich, robot budowlanych w
rozumieniu przepisów Prawa budowlanego oraz badań archeologicznych,
podejmowanych przy zabytku lub w otoczeniu zabytku. Dofinansowanie nie może być
przeznaczone na pokrycie:
1) wydatków inwestycyjnych;
2) zakupu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
7. Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 10 000 zł.
8. W szczególnych przypadkach Dyrektor na wniosek Zespołu Oceniającego może przyznać
dofinansowanie w kwocie niższej od minimalnej kwoty wnioskowanej.
9. Maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 40 000 zł.
10. Wnioskowane dofinansowanie nie może przekraczać 80% budżetu przedstawionego we
wniosku.
11. Wnioskodawca zobowiązany jest do zadeklarowania we wniosku wkładu własnego na
realizację zadania. Do wymaganego procentowo wkładu własnego zalicza się środki własne
wnioskodawcy oraz środki pozyskane z innych źródeł finansowania, z zastrzeżeniem ust.
4. Wkład własny jest wkładem finansowym.
12. W kosztorysie zadania należy uwzględnić wyłącznie koszty niezbędne dla realizacji tego
zadania. Nie może w nim być uwzględniony podatek od towarów i usług (VAT) w
wysokości, w której podatnikowi przysługuje prawo do jego odzyskania lub rozliczenia w
deklaracjach składanych do Urzędu Skarbowego, przy czym:
1) wnioskodawcy, którzy nie mają prawnej możliwości odzyskania lub rozliczenia
podatku VAT od towarów i usług związanych z realizacją zadania (dla których podatek
VAT jest kosztem) – sporządzają kosztorysy w kwotach brutto (łącznie z podatkiem
VAT);
2) wnioskodawcy, którzy mają możliwość odzyskania lub rozliczenia podatku VAT od
towarów i usług związanych z realizacją zadania (w całości lub w części) – sporządzają
kosztorysy w kwotach netto (tj. nie uwzględniają w nich kwot podatku VAT, które będą
podlegały odzyskaniu lub rozliczeniu).
13. Możliwość odzyskania podatku VAT rozpatruje się w świetle przepisów ustawy z dnia 11
marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.).
14. W zawartych we wniosku informacjach określających źródła finansowania zadania można
zamieszczać wyłącznie dane dotyczące środków, które na etapie realizacji zadania zostaną
ujęte w ewidencji księgowej wnioskodawcy.
15. Wszystkie przychody planowane do uzyskania z tytułu realizacji zadania muszą być
wskazane we wniosku i przeznaczone na koszty związane z realizacją zadania.
16. Składając wniosek do programu, wnioskodawca wyraża zgodę na udostępnienie przez NID
podmiotom trzecim złożonej przez siebie dokumentacji – na wypadek konieczności
6
realizacji zapisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.
U. z 2014 r., poz. 782).
17. W przypadku beneficjentów zapisy ust. 18 odnoszą się również do umów i raportów
rozliczeniowych
§8
TERMIN I TRYB NABORU WNIOSKÓW
1. W ramach programu przewiduje się przeprowadzenie dwóch naborów wniosków.
2. Pierwszy nabór wniosków trwa do 30 listopada 2016 r., a drugi do 31 marca 2017 r. W
przypadku pozostawania wolnych środków lub uzyskania dodatkowych środków finansowych,
Dyrektor może ogłosić dodatkowy nabór do programu.
3. Dla prawidłowego złożenia wniosku obowiązkowe jest posiadanie konta w Elektronicznym
Biurze Obsługi Interesanta (EBOI), dostępnym pod adresem https://esp.mkidn.gov.pl/
Szczegółowe wskazówki na temat założenia konta oraz zasad korzystania z systemu EBOI
zawarte są w osobnej instrukcji Krok po kroku.
4. Podmioty nie posiadające numerów NIP i REGON lub posługujące się błędnym numerem
NIP lub REGON nie mają możliwości założenia konta i złożenia wniosków w systemie EBOI.
5. Wnioskodawcy używający bezpiecznego podpisu elektronicznego zweryfikowanego przy
pomocy kwalifikowanego certyfikatu wypełniają wniosek, a następnie przesyłają go poprzez
system EBOI w terminie określonym w § 8 ust. 2.
6. Wnioskodawcy nie używający bezpiecznego podpisu elektronicznego zweryfikowanego
przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu:
a.
wypełniają wniosek i przesyłają go poprzez system EBOI w terminie określonym
w § 8 ust. 2;
b.
drukują automatycznie wypełniony formularz Potwierdzenia złożenia wniosku.
Prawidłowy wydruk Potwierdzenia powinien być oparty na ostatecznej wersji
złożonego wniosku i opatrzony tym samym numerem nadanym przez EBOI.
7. Warunkiem rozpatrzenia wniosku, o którym mowa w ust. 6, jest dostarczenie w 1
egzemplarzu podpisanego przez osoby upoważnione Potwierdzenia złożenia wniosku w
terminie określonym w § 8 ust. 2. na adres:
Narodowy Instytut Dziedzictwa, ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa
z dopiskiem na kopercie: „Wolontariat na rzecz dziedzictwa”
8.
W przypadku Potwierdzenia złożenia wniosku przesyłanego drogą pocztową o przyjęciu
wniosku decyduje data stempla pocztowego.
9. Wnioski oraz Potwierdzenia złożenia wniosku przesłane lub złożone po upływie terminu
danego naboru będą rozpatrywane w ramach kolejnego naboru lub odsyłane bez
rozpatrzenia, jeśli kolejny nabór nie zostanie przeprowadzony.
10. Potwierdzenie złożenia wniosku jest jedynym wymaganym dokumentem papierowym
dostarczanym do NID na etapie naboru.
11. Wnioskodawcy mogą złożyć w trakcie naboru korekty i uzupełnienia do wniosku.
7
12. Korekty i uzupełnienia do wniosków należy składać w systemie EBOI, uruchamiając opcję
aktualizacji złożonego wniosku. Szczegółowe wskazówki na temat złożenia aktualizacji zawarte
są w instrukcji Krok po kroku.
13. Warunkiem przyjęcia przez NID aktualizacji wniosku, o której mowa w ust. 11 jest:
1) w przypadku wszystkich wnioskodawców – przesłanie aktualizacji poprzez system EBOI
w terminie określonym w § 8 ust. 2.
2) w przypadku wnioskodawców, którzy nie używają bezpiecznego podpisu elektronicznego
zweryfikowanego przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu – dodatkowo dostarczenie do
NID w tym samym terminie zaktualizowanego Potwierdzenia złożenia wniosku
14. Wniosek o dofinansowanie wypełnia się wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do
niniejszego regulaminu.
15. Wnioskodawcy, którzy złożą wniosek w terminie do 15 listopada 2016 r. lub 15 marca 2017
r., są informowani przez NID o stwierdzeniu we wniosku ewentualnych błędów formalnych.
16. Informacja o błędach przesyłana jest na wskazany we wniosku adres e-mail.
17. Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia, do dnia zakończenia naboru,
poprawionego (zaktualizowanego) wniosku w trybie określonym w ust. 5 lub 6.
18. Program nie przewiduje trybu odwoławczego.
§9
TRYB OCENY WNIOSKÓW
1. Nieuwzględnienie we wniosku wymogów określonych w niniejszym regulaminie jest
błędem formalnym i skutkuje odrzuceniem wniosku.
2. Na etapie oceny formalnej wniosku NID może zwrócić się do wnioskodawcy o złożenie
dodatkowych informacji dotyczących zadania. W takim przypadku korespondencja
odbywać się będzie drogą elektroniczną.
3. Wnioski rozpatrywane są w dwóch etapach:
1) etapie oceny formalnej, dokonywanej przez NID, która polega na stwierdzeniu, czy
dany wniosek nie zawiera błędów formalnych;
2) etapie oceny punktowej, dokonywanej przez Zespół Oceniający i NID, której podlegają
wnioski niezawierające błędów formalnych.
4. Ocenie punktowej nie są poddawane wnioski, w których w szczególności stwierdzono
jeden z poniższych błędów formalnych:
1) złożenie wniosku przez podmiot nieuprawniony;
2) brak podpisów osób upoważnionych na Potwierdzeniu złożenia wniosku, jeśli
wnioskodawca nie posiada bezpiecznego podpisu elektronicznego zweryfikowanego
przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu;
3) brak podpisów osób uprawnionych lub opatrzenie wniosku podpisem
elektronicznym niezweryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu, o ile
wnioskodawca przesyła wniosek z podpisem elektronicznym;
4) brak podpisów osób upoważnionych w przypadku, jeśli wnioskodawca przesłał
kompletny wniosek w wersji papierowej;
8
5) podanie we wniosku błędnego numeru NIP lub REGON;
6) skierowanie wniosku do instytucji innej niż NID;
7) złożenie wniosków w liczbie przekraczającej limit określony w § 7 ust. 3;
8) złożenie więcej niż jednego wniosku, którego przedmiotem jest tożsame zadanie;
9) złożenie wniosku bez wykorzystania systemu EBOI;
10) złożenie wniosku z wykorzystaniem konta EBOI należącego do innego
wnioskodawcy;
11) niezgodność zadania z zakresem kwalifikujących się zadań ustalonym
w regulaminie programu;
12) niezgodność procentowego udziału wnioskowanego dofinansowania
w zadeklarowanym budżecie zadania z limitami określonymi w regulaminie
programu;
13) niezgodność kwoty wnioskowanego dofinansowania z limitami ustalonymi
w regulaminie programu;
14) niezgodność terminu realizacji zadania z obowiązującymi terminami rozpoczęcia
i zakończenia zadania, określonymi w regulaminie programu;
15) wpisanie do zadeklarowanego we wniosku budżetu zadania kosztów
ponoszonych w terminach nieuwzględnionych w regulaminie programu;
16) przeznaczenie powyżej 10% wydatków z dotacji na koszty nieujęte w wykazie
kosztów kwalifikowanych;
17) nieprzeznaczenie wszystkich planowanych przychodów z realizacji zadania na
koszty związane z jego realizacją;
18) nieuwzględnienie we wniosku wymogów określonych w regulaminie programu;
19) przeznaczenie na wkład własny środków z dofinansowania uzyskanego
w programie MKiDN (por. § 7 ust. 4 regulaminu),
20) złożenie ponownie wniosku, który został poddany ocenie punktowej w tej samej
edycji programu
5. Wnioski, które przeszły pozytywnie ocenę formalną, poddawane są ocenie punktowej w
oparciu o kryteria określone w § 10.
6. Ocena każdego wniosku jest dokonywana w skali od 0 do 100 punktów, przy czym:.
1) oceny organizacyjnej dokonuje NID w skali od 0 do 10 punktów;
2) oceny zgodności z celami strategicznymi programu dokonuje NID w skali od 0 do 30
pkt.;
3) oceny merytorycznej dokonuje Zespół Oceniający w skali od 0 do 60 punktów.
7. Zespół Oceniający składa się z ekspertów powołanych przez Dyrektora. Skład Zespołu
zatwierdza Minister.
8. Pracami Zespołu Oceniającego kieruje przewodniczący, którym jest wyznaczony przez
Dyrektora pracownik NID. Przewodniczący Zespołu Oceniającego nie bierze udziału w
ocenie merytorycznej wniosków.
9
9. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący Zespołu Oceniającego może zwołać
posiedzenie robocze, zawiadamiając o nim członków Zespołu Oceniającego co najmniej na
3 dni przed wyznaczonym terminem. Dla ważności posiedzenia wymagana jest obecność
więcej niż połowy członków Zespołu Oceniającego.
10. Każdy z członków Zespołu Oceniającego formułuje własną punktową ocenę wniosku.
Oceny każdego członka Zespołu Oceniającego są zapisywane na karcie oceny, której wzór
stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
11. Po skompletowaniu indywidualnych kart oceny punktowej dokonanej przez członków
Zespołu Oceniającego, NID wylicza średnią ocenę dla każdego wniosku (średnia wyliczana
jest z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku). Po dodaniu do tej oceny punktów
z oceny zgodności ze strategicznymi celami programu oraz wartości organizacyjnej, NID
sporządza listę rankingową wniosków.
12. Schemat podziału środków finansowych jest zatwierdzany przez Dyrektora i uwzględnia
procentowe lub kwotowe zależności między wysokością rekomendowanego
dofinansowania w stosunku do kwoty wnioskowanej a oceną końcową danego wniosku.
13. Na podstawie listy rankingowej, w oparciu o schemat podziału środków, o którym mowa
w ust. 12, Dyrektor podejmuje decyzję o przyznaniu dofinansowania. Suma przyznanych
kwot dotacji nie może przekroczyć kwoty przewidywanego budżetu programu.
14. Minimalna ocena uprawniająca do otrzymania dofinansowania wynosi 70 punktów.
15. W sytuacji, gdy limit finansowy programu nie pozwala na dofinansowanie wszystkich
wniosków o punktacji równej lub wyższej 70, Dyrektor może zatwierdzić podniesienie
progu punktowego uprawniającego do otrzymania dofinansowania.
16. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor, na wniosek Zespołu Oceniającego, może
przyznać inną kwotę dofinansowania niż wynikająca z listy rankingowej.
17. Ostateczną decyzję o dofinansowaniu podejmuje Dyrektor.
18. Informacja na temat wyników poszczególnych naborów wniosków publikowana jest na
stronie www.nid.pl.
19. NID, nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia zakończenia naboru, opublikuje:
1) wykaz wniosków rozpatrzonych pozytywnie oraz wykaz wniosków rozpatrzonych
negatywnie – sporządzone na podstawie zatwierdzonej przez Dyrektora listy rankingowej;
2) wykaz wniosków odrzuconych z powodu błędów formalnych.
20. W terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od daty publikacji, o której mowa w ust. 19,
wnioskodawcy otrzymują drogą elektroniczną zawiadomienie o ogłoszeniu wyników
naboru.
21. NID drogą elektroniczną przekazuje wnioskodawcom informacje na temat rozpatrzenia
złożonych przez nich wniosków nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia publikacji
wyników danego naboru.
22. Wnioski przesłane lub złożone po upływie terminu naboru określonego przez niniejszy
regulamin, albo nieuzupełnione we wskazanym czasie, nie będą rozpatrywane.
§10
10
KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW
1. W przypadku kryterium o złożonej charakterystyce na wysoką punktację wpłynąć może
zarówno spełnienie wszystkich elementów ujętych w charakterystyce, jak
i skoncentrowanie się na wybranych kryteriach podanych poniżej.
2. Ocena punktowa odbywa się w oparciu o kryteria:
A. Kryteria oceny wartości merytorycznej
Nr
Charakterystyka kryterium
Maksymalna
punktacja
1
Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania oraz jego spójna koncepcja,
realizująca strategiczne cele programu.
20 pkt.
2
Wartość merytoryczna zadania, w tym:
- założenia projektu i metody ich osiągnięcia,
- doświadczenie i kompetencje opiekunów i prowadzących obozy,
15 pkt.
3
Adekwatność planowanych działań oraz kosztów przeznaczonych na
ich realizację do założonych efektów i potrzeb grup docelowych.
10 pkt.
4
Przewidywane w efekcie zadania korzyści dla zabytku(-ów) i
dziedzictwa kulturowego.
10 pkt.
5
Metoda doboru wolontariuszy i plan ich aktywności w projekcie.
5 pkt.
Punktacja maksymalna razem
60 pkt
B. Kryteria oceny zgodności ze strategicznymi celami programu
Nr
1
Charakterystyka kryterium
Stopień zaangażowania lokalnej społeczności w wykonanie zadania, w
tym:
Maksymalna
punktacja
8 pkt.
11
- przedstawiona strategia (metody) zaangażowania lokalnej społeczności
w działania w ramach projektu
- planowana współpraca z organami władz lokalnych.
2
Poszerzanie i promowanie wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego:
- program upowszechniania i promowania wiedzy o lokalnym dziedzictwie
kulturowym,
- przewidywana liczba uczestników planowanych imprez oraz adresatów
zadania,
- zasięg oddziaływania projektu.
8 pkt.
3
Stopień zaangażowania wolontariuszy w realizację projektu
przyczyniającego się do zabezpieczenia, utrwalenia i zachowania
dziedzictwa, w tym:
- poszerzenie wiedzy dotyczącej dziedzictwa kulturowego
- poszerzenie wiedzy na temat metod ochrony i opieki nad zabytkami
- stopień aktywnego zaangażowania wolontariuszy w prowadzone w
ramach obozu działania związane z o ochroną i opieką nad zabytkami
8 pkt.
4
Sposób promocji zadania oraz upowszechniania jego wyników dostosowany do jego charakteru
6 pkt.
Punktacja maksymalna razem
30 pkt.
C. Kryteria oceny wartości organizacyjnej
Nr
Charakterystyka kryterium
Maksymalna
punktacja
1
Ocena profesjonalizmu przygotowania wniosku, w tym kompletność
informacji o projekcie, rzeczowości i spójności w prezentacji wszystkich
elementów wniosku.
Doświadczenie wnioskodawcy w realizacji podobnych projektów.
6 pkt.
2
Ocena budżetu przedstawionego we wniosku, w tym:
- spójność i kompletność planu finansowego,
- relacja między wnioskowanym dofinansowaniem a pozostałymi źródłami
finansowania zadania.
4 pkt.
Punktacja maksymalna razem:
10 pkt.
Czynniki wpływające na obniżenie punktacji w kryterium C:
1.
brak obowiązkowych elementów opisowych we wniosku,
2.
niespójność w opisie źródeł finansowania,
3.
część (nie więcej niż 10%) planowanego dofinansowania przeznaczona jest na koszty
nie ujęte w wykazie kosztów kwalifikowanych.
12
§11
ZOBOWIĄZANIA BENEFICJENTA I WARUNKI ROZLICZENIA
1. W trakcie składania aktualizacji wniosku beneficjent nie może zwiększyć procentowego
udziału dofinansowania NID w stosunku do całkowitego budżetu zadania określonego we
wniosku, będącym przedmiotem oceny.
2. NID może odstąpić od wymogu złożenia aktualizacji wniosku, jeśli beneficjent otrzymał
dofinansowanie w pełnej kwocie wnioskowanej.
3. Po obustronnym podpisaniu umowy kwestię procentowego udziału dofinansowania NID
w stosunku do całkowitego budżetu zadania określają zapisy w niej zawarte.
4. Beneficjent jest zobowiązany do umieszczenia w materiałach promocyjnych i
informacyjnych dotyczących zadania oraz na swojej stronie internetowej, w przypadku jej
posiadania, logotypu NID, logotypu programu oraz informacji o uzyskaniu dofinansowania
w formie zapisu: Dofinansowano w ramach Programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa
– Wolontariat dla dziedzictwa.
5. Beneficjent zobowiązany jest do przygotowania informacji i materiałów promocyjnych
dotyczących zadania (np. filmów, zdjęć, nagrań audio) i przekazania ich do NID. Szczegóły
dotyczące sposobu i formatu opracowania informacji i materiałów zostaną określone w
umowie.
6. Beneficjent jest zobowiązany do rozliczenia dofinansowania na warunkach określonych w
umowie, ale nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty zakończenia realizacji
zadania, w tym w szczególności do przedłożenia raportu końcowego w formie pisemnej
zawierającego:
1) ocenę jakościową realizacji zadania;
2) osiągnięte wskaźniki rezultatów zadania;
3) rozliczenie finansowe zadania;
4) materiały merytoryczne dotyczące wykonanego zadania, o ile zadanie przewiduje ich
wykonanie, oraz materiały promocyjne;
5) materiały merytoryczne w formie elektronicznej na nośniku wskazanym przez NID w
umowie.
7. Za każdy dzień zwłoki w dotrzymaniu terminu złożenia raportu końcowego NID może żądać
kary umownej w wysokości 0,01 % udzielonych środków.
8. Do raportu końcowego należy załączyć kserokopie opisanych faktur lub innych dowodów
finansowych przedstawiających wydatkowanie całościowego budżetu zadania, a także
dokumenty potwierdzające dokonanie zapłaty (np. wydruk z konta bankowego). Opis musi
zawierać szczegółową informację o zrealizowanych działaniach zgodnie z ich układem
zawartym we wniosku, który był podstawą przygotowania umowy, w tym: wysokość
wydatkowanej kwoty i wskazanie, w jakiej części została pokryta z dofinansowania lub
środków własnych oraz numer pozycji kosztorysu.
13
9. Kserokopie, o których mowa w ust.8, muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem
przez osobę odpowiedzialną za sprawy dotyczące rozliczeń finansowych organizacji lub
osoby upoważnione do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań finansowych.
10. Wzór obowiązującego raportu końcowego, o którym mowa w ust. 5, będzie opublikowany
na stronie www.wolontariat.nid.pl w zakładce programu i stanowi Załącznik nr 2 do
umowy.
11. Niespełnienie warunków, o których mowa w ust. 1-8, może być podstawą do obniżenia,
anulowania lub zwrotu całości bądź części dofinansowania.
12. Beneficjent, na warunkach określonych w umowie, przekaże NID określoną w umowie
liczbę egzemplarzy wydawnictw powstałych przy realizacji zadania.
13. Beneficjent jest zobowiązany do umożliwienia przeprowadzenia kontroli upoważnionym
przedstawicielom NID.
14. Wszyscy beneficjenci zobowiązani są stosować przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330 ze zm.).
§12
KONFLIKT INTERESÓW
1. W przypadku zaistnienia konfliktu interesów pracownik NID oraz członek Zespołu
Oceniającego podlega wyłączeniu z czynności związanych z rozpatrywaniem wniosków:
1) z inicjatywy własnej;
2) na wniosek bezpośredniego zwierzchnika;
3) z inicjatywy Dyrektora;
4) z inicjatywy Ministra.
2. Wyłączenia dokonuje:
1) Dyrektor – w stosunku do członków Zespołu Oceniającego – przy czym Dyrektor określa
zakres czynności, z których zostaje wyłączona osoba znajdująca się w konflikcie interesów;
2) niezależnie od przypadku określonego w pkt 1, członek Zespołu Oceniającego
samodzielnie – w stosunku do czynności, wobec których znajduje się w konflikcie
interesów.
3. W przypadku stwierdzenia, że czynności wykonywane w danym programie przez osobę
znajdującą się w konflikcie interesów miały wpływ na ocenę wniosków, Dyrektor może
unieważnić:
1) ocenę pojedynczego wniosku;
2) całość lub część procedury oceny wniosków.
4. Unieważnienie, o którym mowa w ust. 3, może być przeprowadzone tylko w sytuacji, gdy
nie została zawarta umowa dotycząca finansowania danego zadania.
§ 13
14
ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU
1. Wykaz kosztów kwalifikowanych.
2. Wzór karty oceny.
3. Wykaz załączników do wniosku.
4. Wzór wniosku o dofinansowanie.
Załącznik nr 1: Wykaz kosztów kwalifikowanych
1.
Wykaz kosztów kwalifikowanych
1.




2.








3.

Honoraria/wynagrodzenia:
osób prowadzących warsztaty, plenery,
szkolenia i konsultacje specjalistyczne,
koordynatorów projektów,
opiekunów merytorycznych,
wynagrodzenia pracowników etatowych
Wnioskodawcy – oddelegowanych do prac
przy zadaniu w oparciu o odpowiednie zapisy
w umowie bądź aneksie do umowy o pracę.
Komentarz
Wyłącznie wydatki poniesione na podstawie
zawartych
umów,
udokumentowane
rachunkami,
fakturami
lub
innymi
dokumentami
potwierdzającymi
wydatkowanie środków finansowych.
Nie kwalifikują się:
a)
koszty
prac
remontowych,
konserwatorskich i robót budowlanych przy
zabytkach,
a także koszty
badań
Koszty usług:
archeologicznych, w tym zakup materiałów
obsługa księgowa zadania,
konserwatorskich i budowlanych;
tłumaczenie tekstów,
b) koszty delegacji,
skanowanie, digitalizacja
c) koszty zakupu i wykonania gadżetów
druk zaproszeń, folderów, materiałów promocyjnych (długopisy, kubki, czapki itp.),
promocyjnych (np. plakaty, foldery, banery), d) koszty dojazdu wolontariuszy na miejsce
przygotowanie i druk publikacji będących wykonania zadania lub do punktu zbiórki
przed wyjazdem na obóz wolontariacki.
efektem pracy wolontariuszy,
wynajem pomieszczeń i sprzętu na warsztaty,
Wydatki, które nie kwalifikują się do
pokazy i wystawy,
dofinansowania, ale są konieczne do
koszty transportu osób i materiałów,
zakup narzędzi informatycznych (np. strony realizacji zadania, mogą być ujęte
w budżecie zadania w ramach wkładu
internetowej, bazy danych itd.).
własnego wnioskodawcy.
Koszty organizacji projektu:
zakup odzieży ochronnej, materiałów i
narzędzi niezbędnych do wykonania działań
porządkowych i związanych z utrzymaniem
zabytków oraz pomocniczych przy pracach
konserwatorskich
lub
badaniach
konserwatorskich,
architektonicznych
i
archeologicznych.,
działań
przy
inwentaryzowaniu
i
dokumentowaniu
zabytków
lub
działań
edukacyjnych
15
popularyzujących dziedzictwo i wiedzę na
jego temat.
 zakup materiałów biurowych niezbędnych do
obsługi zadania,
 działania promocyjne (np. ogłoszenia w
mediach,
przygotowanie
materiałów
promocyjnych).
4.
Koszty organizacji obozów dla wolontariuszy:
 transport uczestników i materiałów,
 ubezpieczenie,
 wyżywienie i noclegi.
5.
Koszty pracy wolontariuszy - zgodnie z art. 45
i art. 46 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.
UWAGA 1. Wydatki na koszty kwalifikowane mogą być ponoszone nie wcześniej, niż od dnia
opublikowania informacji o przyznaniu dofinansowania na wykonanie zadania.
UWAGA 2. Kosztów pracy wolontariuszy nie należy mylić z wyceną pracy wolontariuszy, która nie
może być uwzględniana w budżecie zadania – patrz §16 ust. 5 regulaminu.
Zgodnie z art. 45 i art. 46 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, jako koszt pracy wolontariuszy mogą być wliczone jedynie faktycznie poniesione
przez organizatora koszty diet, podróży służbowych oraz ubezpieczeń, a także inne koszty niezbędne
dla wykonania przez wolontariuszy świadczenia na rzecz wnioskodawcy.
Załącznik nr 2 do Regulaminu Programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa – Wolontariat
dla dziedzictwa.
Wzory kart oceny
KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ CZŁONKA ZESPOŁU OCENIAJĄCEGO
nazwa programu
imię i nazwisko członka zespołu
16
numer
zadania
nazwa
wnioskodawcy
ocena wartości
merytorycznej
nazwa zadania
1
2
3
4
5
ocena
końcowa
KARTA OCENY ZGODNOŚCI Z CELAMI STRATEGICZNYMI PROGRAMU
nazwa programu
numer
zadania
imię i nazwisko osoby oceniającej
nazwa
wnioskodawcy
ocena zgodności
z celami
strategicznymi
programu
nazwa zadania
1
2
3
4
ocena
końcowa
17
KARTA OCENY WARTOŚCI ORGANIZACYJNEJ
nazwa programu
numer
zadania
imię i nazwisko osoby oceniającej
nazwa
wnioskodawcy
ocena wartości
organizacyjnej
nazwa zadania
1
2
ocena
końcowa
Załącznik nr 3 do Regulaminu Programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa – Wolontariat
dla dziedzictwa.
Wykaz załączników do wniosku
Załączniki należy dostarczyć na etapie aktualizacji wniosku po przyznaniu dofinansowania,
z zastrzeżeniem zapisu §9 ust. 2.
Lp.
Nazwa załącznika
Kopia statutu
18
Wypis z właściwego rejestru
Pełnomocnictwo dla osób upoważnionych do reprezentowania podmiotu (należy dostarczyć
jedynie wówczas, gdy podmiot reprezentuje osoba nie uprawniona przez statut lub zapis w
odpowiednim rejestrze)
Opinia WKZ (w wyjątkowych sytuacjach NID może odstąpić od obowiązku dostarczenia tej
opinii)
Oświadczenie dysponenta zabytku o wyrażeniu zgody na realizację zadania przy tym zabytku
(w wyjątkowych sytuacjach NID może odstąpić od obowiązku dostarczenia tego
oświadczenia)
19
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement