uwaga! wskazówka

uwaga! wskazówka
●● Nie pozostawiaj włączonego do sieci
urządzenia bez dozoru.
●● Urządzenie nie powinno być używane przez dzieci. Przechowuj urządzenie wraz z przewodem przyłączeniowym poza zasięgiem dzieci.
●● Urządzenie może być używane
przez osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej i psychicznej, lub nie mające doświadczenia
lub znajomości sprzętu, ale wyłącznie pod nadzorem lub po wcześniejszym zrozumiałym objaśnieniu możliwych zagrożeń i poinstruowaniu
dotyczącym bezpiecznego korzystania z urządzenia.
●● Należy zapewnić, aby dzieci nie
bawiły się urządzeniem.
UWAGA!
Nieprzestrzeganie grozi
uszkodzeniem mienia
●● Nie zatykaj wylotu miąższu i soku podczas pracy urządzenia.
●● Nie uruchamiaj urządzenia bez wsadu.
●● Nie przenoś urządzenia podczas pracy.
●● Nie wyciągaj wtyczki z gniazdka sieci pociągając za
przewód.
●● Urządzenie podłączaj do gniazdka sieci elektrycznej
(jedynie prądu przemiennego) wyposażonego w kołek
ochronny, o napięciu zgodnym z podanym na tabliczce
znamionowej urządzenia.
●● Przed uruchomieniem urządzenia sprawdź czy
pokrywa z lejem zasypowym jest dobrze zamocowana.
●● Do popychania produktu stosuj tylko popychacz.
●● Nie przeciążaj urządzenia nadmierną ilością produktu,
ani zbyt silnym jego popychaniem (popychaczem).
●● Nie narażaj urządzenia na działanie temperatury
powyżej 60°C.
●● Nie stawiaj urządzenia na mokrej powierzchni.
●● Nie zanurzaj napędu urządzenia w wodzie, ani nie myj
go pod bieżącą wodą.
●● Stawiaj urządzenie zawsze na stabilnej, równej i płaskiej
powierzchni; przewód przyłączeniowy nie może zwisać
poza krawędź powierzchni, na której stoi urządzenie.
●● Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku
wewnątrz pomieszczeń.
JP1600-002_v02
WSKAZÓWKA
Informacje o produkcie i wskazówki dotyczące użytkowania
●● Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego.
W przypadku wykorzystywania go do celów biznesu
gastronomicznego, warunki gwarancji zmieniają się.
●● Nie zdejmuj pokrywy z lejem, gdyż zadziała zabezpieczenie i wyłączy urządzenie.
Dane techniczne
Parametry techniczne podane są na tabliczce znamionowej
wyrobu.
Dopuszczalny czas nieprzerwanej pracy 20 minut.
Czas przerwy przed ponownym użytkowaniem 1 godzina.
Hałas urządzenia (LWA) 71 dB(A).
Opis urządzenia A
1 Napęd wyciskarki
a Wyłącznik ON-OFF-REV
b Przewód przyłączeniowy
2 Miska
c Gumowa zatyczka miski
d Wylot miąższu
e Wylot soku
f Tuleja uszczelniająca
g Zatyczka wylotu soku
3 Śruba wyciskająca
h Gumy zgarniające sok (dwa komplety)
4 Pokrywa z lejem zasypowym
5 Popychacz
6 Pojemniki na sok i miąższ
7 Szczotka
Przygotowanie wyciskarki do pracy
(demontaż)
C
Przed pierwszym użyciem rozmontuj wyciskarkę, umyj części mające kontakt z przetwarzanym produktem.
1 Wyciskarkę postaw w pobliżu gniazdka sieci na twardym, czystym i suchym podłożu.
2 Wyjmij popychacz (5).
3 Zdejmij pokrywę (4) przekręcając ją odwrotnie do ruchu
wskazówek zegara.
4 W dalszej kolejności zdejmij miskę (2) wraz z wyposażeniem.
5 Wyjmij z miski (2) śrubę wyciskającą (3).
6 Ściągnij gumy zgarniające sok (3h).
7
Gumy zgarniające sok (3h) są elementami niewielkich rozmiarów. Uważaj, aby nie zgubić ich
przy demontażu. W zestawie z wyciskarką znajduje się zapasowy komplet gum zgarniających
sok (3h).
7 Wyciągnij tuleję uszczelniającą (2f) z miski (2).
8 Wyciągnij gumową zatyczkę (2c) znajdującą się na spodzie miski (2).
●● Zdemontowane części (z wyjątkiem napędu) dokładnie umyj w ciepłej wodzie z dodatkiem płynu do mycia
naczyń. Po dokładnym osuszeniu przystąp do montażu
czystych elementów.
Nie myj zdemontowanych części w zmywarkach. Do mycia używaj wody o temp. nieprzekraczającej max. 60°C.
Przygotowanie wyciskarki do pracy
(montaż)
D
1 Włóż gumową zatyczkę (2c) w otwór znajdujący się na
spodzie miski (2).
2 Załóż tuleję uszczelniającą (2f) w misce (2), jeżeli
została wcześniej zdemontowana.
3 Załóż na napęd (1) miskę (2) tak, aby w 3 wgłębieniach
na spodzie miski (2) znalazły się 3 występy umieszczone na
górnej powierzchni napędu (1).
4 Załóż na śrubę wyciskającą (3) gumy zgarniające sok (3h).
5 Włóż do środka miski (2) śrubę wyciskającą (3).
6 Nałóż pokrywę (4) na miskę (2), trafiając wypustkami
w owki umieszczone w misce
i przekręć pokrywę (4) do
oporu zgodnie z ruchem wskazówek zegara .
7 Do leja zasypowego pokrywy (4) włóż popychacz (5).
8 Wsuń pojemniki (6) pod wylot soku (2e) i miąższu (2d).
Uruchomienie wyciskarki i praca z nią
E
Pozycje wyłącznika wyciskarki przedstawione są na
Rys. B
„ON” ustawienie przełącznika w tej pozycji uruchamia urządzenie.
„OFF” jest to pozycja neutralna, ustawienie przełącznika
w tej pozycji wyłącza urządzenie.
„REV” ustawienie przełącznika w tej pozycji powoduje włączenie trybu wstecznego.
●● Sprawdź, czy wyłącznik (1a) ustawiony jest w pozycji „OFF”.
1 Włóż wtyczkę przewodu do gniazda sieci.
2 Do leja zasypowego włóż pokrojone owoce lub warzywa
i lekko dociśnij je popychaczem.
Do popychania produktów nie wolno używać
palców lub stosować innych przedmiotów.
8
Owoce i warzywa przed umieszczeniem
w wyciskarce dokładnie umyj, następnie usuń
nasiona lub inne twarde frakcje.
3 Uruchom wyciskarkę wyłącznikiem (1a) ustawiając go
w pozycji „ON”.
Nie dotykaj wyłącznika (1a) wyciskarki mokrymi
rękami.
Pokrywa (4) musi być poprawnie zamknięta
w innym wypadku urządzenie się nie włączy.
4 Do leja zasypowego wkładaj kolejne partie pokrojonych
owoców lub warzyw i lekko dociskaj je popychaczem.
Maksymalna waga owoców i warzyw umieszczanych w wyciskarce nie powinna przekraczać
500 g produktu na 2 minuty pracy. W przypadku
zaklinowania się śruby wyciskającej lub utknięcia
przeciskanej frakcji owoców lub warzyw użyj funkcji „REV” przez 2-3 sekundy. Gdy problem nadal
występuje należy zdemontować urządzenie, oczyścić i ponownie je zmontować (patrz pkt. „Przygotowanie wyciskarki do pracy”).
Po zakończeniu pracy
(wyciskaniu soku)
F
1 Wyłącz wyciskarkę ustawiając wyłącznik (1a) w pozycji
„OFF”.
2 Wyjmij wtyczkę przewodu przyłączeniowego z gniazdka
sieci.
3 Zatkaj wylot soku (2e) zatyczką wylotu soku (2g) przed
wciągnięciem pojemnika z pod wylotu soku (2e). W ten sposób zapobiegniesz kapaniu soku na blat.
●● Wyciśnięty sok nagromadzony w pojemniku przelej do
wcześniej przygotowanych szklanek, filiżanek, itp.
Gdy chcemy przepłukać urządzenie przed
zmianą np. owoców, należy w pierwszej kolejności wyłączyć urządzenie, wymienić pojemnik
na sok, włączyć je ponownie i wlać szklankę
wody a większość pozostałości miąższu zostanie samoistnie wypłukana.
●● Przystąp do demontażu wyciskarki (patrz pkt. „Przygotowanie wyciskarki do pracy”).
Zasady konserwacji wyciskarki
●● Po każdorazowym użyciu wyciskarki należy ją dokładnie
umyć nie dopuszczając do zasychania soku i resztek
owoców lub warzyw.
●● Zabrudzenia w szczelinach lub rogach usuń szczotką
będącą na wyposażeniu wyciskarki.
●● Napęd czyść wilgotną ściereczką skropioną środkiem do
mycia naczyń. Następnie wytrzyj go do sucha.
JP1600-002_v02
W przypadku, gdy do wnętrza napędu dostanie
się woda lub sok należy przerwać pracę i oddać
urządzenie do kontroli w punkcie serwisowym.
●● Elementy
wyposażenia takie, jak: miska (2), tuleja
uszczelniająca (2f), zatyczka wylotu soku (2g), śruba
wyciskająca (3), gumy zgarniające sok (3h), pokrywa z
lejem zasypowym (4), popychacz (5) oraz pojemniki (6)
myj w ciepłej wodzie z dodatkiem płynu do mycia naczyń.
●● Do mycia urządzenia nie używaj detergentów zawierających rozpuszczalniki organiczne, wybielacze, środki
zawierające chlor, benzynę lub innych materiałów ściernych.
●● Pod wpływem długotrwałego użytkowania może wystąpić zjawisko przebarwienia elementów wykonanych
z tworzywa sztucznego. Nie traktuj tego jako wady.
●● Zabarwienia powstałe z marchwi można usunąć przecierając je szmatką nasączoną olejem jadalnym.
●● Po umyciu dokładnie wysusz wszystkie części.
●● Zmontuj wyciskarkę w sposób opisany wcześniej (patrz
pkt. „Przygotowanie wyciskarki do pracy”).
Co zrobić, gdy…
Wyciskarka nie pracuje:
1. Upewnij się czy wyciskarka jest podłączona do gniazdka
sieci.
2. Upewnij się czy wyciskarka jest prawidłowo zmontowana
w sposób opisany w instrukcji obsługi.
3. Wyciskarka mogła się wyłączyć, ponieważ była używana
dłużej niż 20 minut.
4. Oddaj wyciskarkę do punktu serwisowego.
Sok jest zbyt gęsty lub zbyt rzadki:
1. Upewnij się czy gumowa zatyczka (2c) jest prawidłowo
osadzona.
2. Upewnij się, czy sok jest zrobiony ze świeżych składników.
Wyciskarka zatrzymała się podczas pracy:
1. Upewnij się czy nie zostało włożonych zbyt wiele
składników bądź składniki posiadały zbyt wiele twardych nasion. Użyj funkcji „REV” przez 2-3 sekundy,
a następnie z powrotem przełącz wyłącznik w pozycję „ON”.
2. Jeżeli problem nadal występuje należy zdemontować
urządzenie, wyczyścić i ponownie je zmontować.
3. Wyciskarka mogła się wyłączyć, ponieważ była używana
dłużej niż 20 minut.
Jak przygotować zdrowy, pyszny sok?
●● Owoce i warzywa przeznaczone do wyciskania soków
powinny być świeże oraz starannie umyte. Przygotowanie warzyw polega na ich oczyszczeniu z piasku i ziemi
pod bieżącą wodą i obraniu. Publikacje na temat robienia soków zalecają moczenie warzyw przez 5 minut
w wodzie z dodatkiem soli i kwasku cytrynowego.
JP1600-002_v02
Warzywa w ten sposób przygotowane nie ciemnieją
w procesie rozdrabniania i sok z nich ma naturalny kolor.
●● Owoce jagodowe myj bezpośrednio przed użyciem, gdyż
szybko tracą swoją świeżość.
●● Dobór warzyw i owoców zależy od pory roku, od upodobań smakowych, zaleceń zdrowotnych. Na wartość
odżywczą soków z warzyw i owoców ma wpływ sposób
postępowania przy ich sporządzaniu.
●● Soki przygotowuje się z soczystych gatunków warzyw
i owoców, które powinny być dojrzałe, świeże, ponieważ
uzyskuje się z nich najwięcej soku o doskonałym smaku
i aromacie.
●● Do sporządzania napojów nadają się następujące
warzywa: pomidory, marchew, seler, buraki, pietruszka,
cebula, kapusta, ogórki, czarna rzepa, rabarbar, itp.
Dla celów dietetycznych oraz wysokich walorów smakowych można przygotować soki z sałaty, szpinaku, pora,
a nawet świeżych ziół czy gotowanej soi.
●● Takie warzywa, jak: rzodkiew, szczypiorek, nać pietruszki, koper, rzeżuchę dodaje się do napojów drobno
pokrojone.
●● Soki owocowe można otrzymywać prawie ze wszystkich
gatunków owoców.
●● Jabłka, brzoskwinie, morele i śliwki powinny być po umyciu sparzone wrzątkiem w cedzaku kuchennym.
●● Z owoców zawierających pestki usuń je, ponieważ
mogłyby uszkodzić urządzenie.
●● Wyciskanie soku ze śliwek, jagód, malin, miękkich
gruszek i jabłek oraz innych owoców jest kłopotliwe.
Z miąższu tych owoców tworzy się gąbczasta masa,
która zatyka otwory sitka. Owoców tych można używać
do wyciskania soku mieszając je w małych ilościach
z innymi owocami lub warzywami i należy częściej czyścić sito.
●● Warzywa korzeniowe i owoce twarde należy pokroić na
kawałki mieszczące się w leju zasypowym. Jabłka kroi
się na części, (jeżeli wielkość jabłek nie pozwala na
umieszczenie ich w całości w leju zasypowym) nie obierając i wyjmując gniazd.
●● Wartość odżywcza soków surowych zbliżona jest do
wartości odżywczych produktów, z których zostały przygotowane – dzięki unikalnemu systemowi wyciskania
soku, przygotowany napój zawiera błonnik, enzymy,
składniki mineralne i witaminę C.
●● Napoje z soków zalecane są szczególnie w żywieniu
dzieci i osób starszych.
●● Wskazane jest, aby w trakcie spożywania soków
z warzyw popijać je niewielką ilością wody, gdyż są one
bardzo esencjonalne. Jeżeli soki nie są rozcieńczone,
dzienna dawka nie powinna przekraczać pół szklanki.
●● Soków nie przechowuje się do późniejszego spożycia.
●● Do napojów warzywnych można stosować przyprawy
aromatyczne: pieprz, koper, kminek, gałkę muszkatołową, tymianek, majeranek, a do napojów owocowych:
wanilie, cynamon i goździki. Aby uzyskać pełny aromat
przypraw, należy je przed dodaniem do napoju dokładnie rozdrobnić. Powinny być one stosowane w niewiel-
9
kich ilościach, aby zachować naturalny smak i zapach
produktów, z jakich sporządzany jest napój. Z uwagi na
niską wartość kaloryczną, napoje z owoców i warzyw są
bardzo wskazane dla osób odchudzających się.
●● Napoje owocowe i warzywne podaje się o temperaturze
pokojowej lub oziębione kostkami lodu.
Świeże soki to zdrowie
Sok z marchwi
Przyspiesza przemianę materii, gdyż zawiera
zestaw mikroelementów i witamin niezbędnych do
prawidłowego funkcjonowania organizmu.
Witamina A wytworzona z karotenu poprawia
wzrok. Składniki tego soku niwelują szkodliwe
działanie nikotyny, przywracają skórze jej naturalny zdrowy
kolor. Pół szklanki soku z marchwi i pół szklanki mleka jest
zalecane dla małych dzieci. Sok z marchwi w połączeniu
z sokiem z jabłek jest wskazany jako napój wzmacniający
dla osób starszych.
Sok pomidorowy
Dojrzałe i świeże pomidory dają sok doskonałej
jakości. Można mieszać sok pomidorowy ze
wszystkimi innymi sokami warzywnymi.
Zawiera dużo witaminy A i C. Dwie szklanki soku pokrywają
dzienne zapotrzebowanie na witaminę C. Walory smakowe
soku pomidorowego podnosi doprawienie go solą i pieprzem.
Sok z buraków
Sok z buraków czerwonych w połączeniu
z sokiem z pomarańczy daje napój o wyśmienitym smaku. Sok ten w czystej postaci może
być spożywany tylko z przepisu lekarza.
Sok z kapusty
Jest stosowany w leczeniu wrzodów żołądka,
ale tylko z przepisu lekarza. Zmieszany
z sokiem z marchwi, nadaje się do picia
nawet dla tych, którzy mają wrażliwy żołądek.
Sok szpinakowy
Sok ten jest silnie krwiotwórczy, lecz
z powodu ostrego smaku zalecane jest
mieszanie go z sokiem z marchwi. Sok
szpinakowy, marchwiowy i selerowy
w równych ilościach po zmieszaniu daje
smaczny napój.
Sok z selera
Do soku nie powinno się używać liści selera,
gdyż dają one gorzki smak. Sok z korzenia
selera jest bardzo smaczny. Można go
łączyć z sokiem z innych warzyw. Powinien
być spożywany w mniejszych ilościach niż
sok z marchwi. Dodanie soku z jabłek lub
cytryny poprawia smak.
10
Sok ogórkowy
Jest z natury mdły i trzeba go mieszać
z sokiem jabłkowym, marchwiowym lub selerowym. Sok ogórkowy stosowany jest w pielęgnacji skóry. Ma działanie oczyszczające
nerki. Zaleca się go przy kuracji odchudzającej.
Sok jabłkowy
Sok ze świeżych dojrzałych jabłek ma przyjemny aromat i smak, jest bogaty w witaminy
A i B oraz cenne sole mineralne. Duża
zawartość pektyn w soku sprawia, że ma on
właściwości wspomagające trawienie.
Świeży sok jabłkowy stosowany jest przeciwko podagrze
i reumatyzmowi. Jest on, ogólnie biorąc, doskonałym środkiem odżywczym.
Sok jeżynowy
Sok jeżynowy z niewielką ilością cukru
i wody mineralnej daje bardzo orzeźwiający
napój. Ze względu na dużą zawartość witamin i mikroelementów działa wzmacniająco,
zwłaszcza u ludzi starszych.
Sok z bzu czarnego
Sok jest bogaty w składniki odżywcze, ma
właściwości napotne i może być stosowany
przy przeziębieniu. Przygotowując przetwory
można go łączyć z innymi sokami owocowymi.
Sok z czarnych porzeczek
Sok z czarnych porzeczek ma specyficzny aromat, dużą kwasowość i wyraźną cierpkość.
Ze względu na skład chemiczny i zawartość
witamin jest to jeden z najlepszych soków.
Należy go mieszać z sokami o małej kwasowości lub z wodą, miodem czy cukrem.
Ekologia – Zadbajmy o środowisko
Każdy użytkownik może przyczynić się do
ochrony środowiska. Nie jest to ani trudne, ani
zbyt kosztowne. W tym celu: opakowanie kartonowe przekaż na makulaturę, worki z polietylenu (PE) wrzuć do kontenera na plastik.
Zużyte urządzenie oddaj do odpowiedniego
punktu składowania, gdyż znajdujące się w urządzeniu niebezpieczne składniki mogą być zagrożeniem dla środowiska.
Nie wyrzucaj urządzenia wraz z odpadami komunalnymi!
Producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane
zastosowaniem urządzenia niezgodnym z jego przeznaczeniem lub
niewłaściwą jego obsługą.
Producent zastrzega sobie prawo modyfikacji wyrobu w każdej chwili,
bez wcześniejszego powiadamiania, w celu dostosowania do przepisów prawnych, norm, dyrektyw albo z przyczyn konstrukcyjnych,
handlowych, estetycznych i innych.
JP1600-002_v02
EN
Dear Customer!
Congratulations on your choice of our appliance and
welcome among the users of Zelmer appliances!
For best results we recommend using original Zelmer
accessories only.
They have been designed specifically for this product.
Please carefully read this manual. Pay special attention to
important safety instructions. Keep this instruction manual
for future reference.
Appliance features
Enjoy the true taste of nature with your new Juice Maker.
Juice Maker allows you to squeeze juice out of fruits,
vegetables, and herbs. JuiceMaker squashes the products
to squeeze the juice out of them, making it rich in nutrients,
vitamin C, and give it a truly natural flavour. Your Juice Maker
will not only squeeze juice out of fruits or vegetables, but
also out of herbs or even soya beans.
Its unique Slow Extraction System (SES) is a state-of-the
art solution for squeezing juice - a food product is slowly
squeezed to retain maximum nutritional value. The system
is also extremely efficient. Use it to squeeze a lot more juice
than the conventional juicers and also do it in a much shorter
time.
The appliance is also very quiet and easy to use and clean,
which make it amazingly functional.
The juice is not clear because all the vitamins, pectin,
enzymes, minerals, and vitamin C are preserved. This is
intended, as we believe that high nutritional value of the juice
is more important than clarity.
Your Juice Maker is not only about delicious juice. It’s also an
amazingly designed appliance smart device that will become
the pride of your kitchen. An additional advantage is the ease
of cleaning - once finished, pour a glass of water and most of
the residual pulp will be rinsed out.
All parts in contact with the food products are made of
materials intended for contact with food.
Juice Maker — time for fresh, delicious juice!
Zelmer — reliably.
JP1600-002_v02
Safety precautions
Please read the entire manual before using this
appliance.
DANGER! / WARNING!
Failure to follow safety recommendations may result in injury.
●● Do not connect the plug into the
outlet with wet hands.
●● Do not operate the appliance if its
power cord, housing or the handle
are damaged.
●● If the power cord is damaged, in
order to avoid a hazard it should be
replaced by the manufacturer or by
a specialised service centre or by
a qualified person.
●● The appliance should be repaired by
trained staff only. Improper repair may
result in a serious hazard to the user.
In case of defects, please contact
a qualified Zelmer service centre.
●● Do not use the appliance when
squeezing screw, rubber wipers or
bowl are damaged.
●● Turn off the appliance and unplug it
from wall outlet before approaching
the moving parts or changing the
accessories.
●● Always unplug the unit from wall
outlet when it is left unattended and
before assembling, dismantling or
cleaning.
●● Be careful when using the appliance
around children.
●● Do not leave the appliance
unattended when plugged in.
●● This appliance shall not be used by
children. Keep the appliance and its
power cord of reach of children.
11
●● Appliances can be used by persons
with reduced physical, sensory
or mental capabilities or lack of
experience and knowledge if they
have been given supervision or
instruction concerning use of the
appliance in a safe way and if they
understand the hazards involved.
●● Children shall not play with the
appliance.
NOTE!
Failure to observe these
guidelines may result in damage
to property.
●● Do not plug the pulp ejection outlet or the juice spout
during appliance operation.
●● Do not operate the appliance without any food products.
●● Do not move the appliance during operation.
●● Do not unplug the appliance by pulling the cord.
●● Always connect the appliance to the power outlet
(alternating current only) equipped with a grounding
prong, with voltage matching that indicated on the
name plate.
●● Before starting, check that the hopper is secured.
●● Use the pusher only to push the product.
●● Do not overload the appliance with too much food
product or by pushing it too hard (by means of the
pusher).
●● Do not expose the appliance to temperatures above
60°C.
●● Do not place the appliance on a wet surface.
●● Do not immerse the appliance motor unit in water, or
wash it under running water.
●● Always place the appliance on a stable, even and flat
surface. The power cord must not hang over the edge
of the surface, where you placed the appliance.
●● The appliance is intended for indoor household use only.
TIP
Product information and
directions for use
●● The appliance is intended for domestic use. Warranty
conditions change when appliance is used for catering.
●● Do not remove the lid with hopper, as this will turn off
the appliance.
12
Specifications
Technical specifications are listed on the product name plate.
Do not operate the appliance for longer than 20 minutes.
Allow the appliance to cool for one hour before using it again.
Noise level (Lwa) 71 dB(A).
Features and components
A
1 Motor unit
a ON/OFF/REV
b Power cord
2 Bowl
c Rubber plug
d Pulp ejection outlet
e Juice spout
f Sealing sleeve
g Juice spout plug
3 Squeezing screw
h Rubber wipers (two sets)
4 Lid with hopper
5 Food pusher
6 Juice and pulp pitchers
7 Brush
Before Use (take apart)
C
Before first use, take the juicer apart, wash
the parts that come into contact with the food
products.
1 Place the juicer near a wall outlet on hard, clean and dry
surface.
2 Remove the pusher (5).
3 Remove the lid (4) by turning it counter-clockwise.
4 Next, remove the bowl (2) with accessories.
5 Remove squeezing screw (3) from the bowl (2).
6 Remove the rubber wipers (3h).
Rubber wipers (3h) are small. Be careful not to
misplace them. Spare set of rubber wipers (3h)
is included with your Juice Maker.
7 Remove the sealing sleeve (2f) from the bowl (2).
8 Remove the rubber plug (2c) on the bottom of the bowl (2).
●● Thoroughly wash the parts (except the motor unit) in
warm water with dishwashing liquid. Once parts are
thoroughly dried, proceed to re-assemble the Juice
Maker.
Do not wash the parts in the dishwasher. When
cleaning water temperature should not exceed
60°C.
JP1600-002_v02
Prepare the appliance for use (assemble)
D
1 Replace the rubber plug (2c) in the hole on the bottom of
the bowl (2).
2 Replace the sealing sleeve (2f) in the bowl (2),
if previously removed.
3 Mount the bowl (2) on the motor unit (1) so that three
tabs on the motor unit (1) slide into the three slots on the
bottom of the bowl (2).
4 Install rubber wipers (3h) on the squeezing screw (3).
5 Put the squeezing screw (3) into the bowl (2).
6 Place the hopper (4) on the bowl (2), sliding the tabs into
the bowl slots
and turn the hopper (4) fully clockwise .
7 Insert pusher (5) into the hopper (4).
8 Place pitchers (6) under the juice spout (2e) and pulp
ejection outlet (2d).
Start up and use the appliance
E
Juice Maker rocker switch positions are shown in
Figure B
„ON” – turn on the appliance.
„OFF” – turn off the appliance.
„REV” – reverse mode.
●● Make sure the rocker switch (1a) is set in „OFF” position.
1 Plug in the appliance.
2 Put chopped fruits or vegetables into the hopper and
gently push with the pusher.
Do NOT push products with your fingers or
other objects.
Thoroughly wash fruits and vegetables,
remove seeds or other hard fractions before
placing products in the appliance.
3 Turn on the appliance on by placing the rocker switch
(1a) in „ON” position.
Do not touch the rocker switch (1a) with wet
hands.
Lid with hopper (4) must be securely locked
, otherwise the appliance will not start.
4 Put more chopped fruits or vegetables into the hopper
and gently push with the pusher.
The maximum weight of fruits and vegetables
placed in the Juice Maker should not exceed
250 g for each minute of operation. If the
squeezing screw gets stuck or clogged with
fruits or vegetables use the “REV” function for
2-3 seconds. If the problem persists, take the
appliance apart, clean and re-assemble (see
“Prepare the appliance for use (assemble)”).
JP1600-002_v02
After use (squeezing juice)
F
1 Turn off the appliance on by placing the rocker switch
(1a) in „OFF” position.
2 Unplug power cord from wall outlet.
3 Plug the juice spout (2e) using the plug (2g) before
removing the pitcher from under the juice spout (2e). This will
prevent the juice from dripping on the kitchen worktop.
●● Pour the squeezed juice from the pitcher into glasses,
cups, etc.
If you want to rinse the appliance before
squeezing other fruits, you must first turn off
the appliance, replace the juice pitcher, turn the
appliance on again and pour a glass of water
in the hopper to rise out most of the residual
pulp.
●● Take apart the appliance (see „Before Use (take apart)”).
Maintenance
●● Thoroughly wash the appliance after each use, preventing
any juice or residual fruit or vegetable pulp from drying.
residue from crevices or corners using the
brush supplied with the juice maker.
●● Wipe the motor unit with a damp cloth and a few drops of
dishwashing liquid. Then wipe it dry.
●● Remove
If any water or juice penetrates into the motor
unit unplug the appliance and return it to
a service centre for inspection.
●● All items such as: a bowl (2) sealing sleeve (2f), juice
spout plug (2g), squeezing screw (3), rubber wipers (3h),
hopper (4), pusher (5), and pitcher (6) should be washed
in warm water with dishwashing liquid.
●● When cleaning the appliance do not use detergents
containing organic solvents, bleach, chlorine, gasoline or
other abrasive materials.
●● After prolonged use the plastic elements of the appliance
may become discoloured. This is not a defect.
●● Any discolouration from carrots can be removed with
a cloth soaked in cooking oil.
●● Thoroughly dry all appliance components after washing.
●● Assemble the appliance as described earlier (see
„Prepare the appliance for use (assemble)”).
What to do if…
Juicer Maker will not work:
1. Make sure the Juice Maker is plugged into a wall outlet.
2. Make sure the Juice Maker correctly assembled as
described in the manual.
3. Juice Maker may have turned off because it was used for
more than 20 minutes.
4. Take the appliance to a service centre.
13
The juice is too dense or too watery:
1. Make sure the rubber plug (2c) is properly installed
2. Make sure that the juice is made with fresh ingredients.
Juice Maker stopped working:
1. Make sure you have not loaded too many ingredients
and ingredients do not have too many hard seeds. Use
the „REV” function for 2-3 seconds, and then to
rocker switch back to „ON”.
2. If the problem persists, take the appliance apart, clean
and re-assemble.
3. Juice Maker may have turned off because it was used for
more than 20 minutes.
How to make healthy, delicious juice?
●● Fruits and vegetables for making juice should be fresh
and thoroughly washed. Vegetables should be cleaned
from sand and soil under running water and peeled.
Publications on juice-making recommend soaking
vegetables for 5 minutes in water with salt and citric acid.
Vegetables prepared in this way do not darken during
chopping and produce natural colour juice.
●● Wash berries just before use, as they quickly lose their
freshness.
●● The choice of fruits and vegetables depends on the
time of year, your personal preferences and health
recommendations. The nutritional value of juices
from fruits and vegetables is affected by how they are
squeezed.
●● Juices should be made from juicy fruits and vegetable
species that are ripe, fresh, because they have the most
juice with excellent taste and aroma.
●● The following vegetables are most suitable for
beverages: tomatoes, carrots, celery, beetroots, parsley,
onions, cabbage, cucumbers, black turnip, rhubarb, etc.
For dietary reasons and for great culinary experience
you can make juice from lettuce, spinach, leek and even
fresh herbs or cooked soybean.
●● Vegetables such as radishes, chives, parsley leaves,
dill, watercress should be added to beverages finely
chopped.
●● You can make juice from almost all the species of fruits.
●● Apples, peaches, apricots and plums should be scalded
in boiling water in a colander.
●● Remove pits from fruits because they could damage the
appliance.
●● Squeezing juice from plums, blueberries, raspberries, soft
pears and apples and other fruits may be troublesome.
The pulp of these fruits forms spongy mass that clogs the
strainer holes. You can make juice from these fruits by
adding them in small quantities to other fruits or vegetables
but you may need clean the strainer more often.
●● Root vegetables and hard fruits should be cut into pieces
that will fit into hopper. Apples should be cut up into
pieces (if they do not fit into the hopper without cutting) there is no need to peel them or remove the cores.
14
●● The
nutritional value of raw juice is similar to the
nutritional value of the original food products - thanks to
a unique juice squeezing method, the prepared beverage
contains fibre, enzymes, minerals and vitamin C.
●● Juice beverages are recommended especially for
children and the elderly.
●● It is advisable to consume vegetable juices with a sip
of water, as they are very strong. If the juices are not
thinned down, the daily intake should not exceed half
a glass.
●● Juice may not be stored for later consumption.
●● You can add aromatic spices such as pepper, fennel,
cumin, nutmeg, thyme, marjoram to vegetable beverages
and vanilla, cinnamon and cloves to fruit juices. To get the
full flavour of spices, grind them to fine powder before
adding to drink. Use spices in small quantities to preserve
the natural taste and flavour of the product from which the
beverage is prepared. Due to their low nutritional value,
beverages made from fruit and vegetable juices are
highly recommended for those on a diet.
●● Fruit and vegetable beverages should be served at room
temperature or chilled with ice cubes.
Fresh juice for good for health
Carrot juice
It speeds up the metabolism, as it contains
a whole range of trace elements and vitamins
necessary for proper functioning of the human
body. Vitamin A is produced from carotene and
improves eyesight.
The ingredients of this juice neutralise the harmful effects of
nicotine, restores skin’s natural healthy colour. Half a glass of
carrot juice and half a glass of milk a day are recommended
for young children. Carrot juice with addition of apple juice is
recommended as an energising drink for the elderly.
Tomato juice
Ripe and fresh tomatoes provide excellent
quality juice. You can mix tomato juice with all
other vegetable juices. It contains a lot of
vitamin A and C. Two glasses of juice cover
the daily requirement of vitamin C. You can improves the
taste of tomato juice by seasoning it with salt and pepper.
Beetroot juice
Beetroot juice combined with orange juice is
a great tasting drink. This juice in its pure form
can be consumed only when recommended by
a doctor.
Cabbage juice
It may used to treat stomach ulcers, but
only when recommended by a doctor. When
mixed with carrot juice, it is suitable for
drinking by people who have a sensitive
stomach.
JP1600-002_v02
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement