GRÖNSAKSSKÄRARE Installations och
*5g16$.66.b5$5(
RG-350
,QVWDOODWLRQVRFKDQYlQGQLQJVDQYLVQLQJDU
S/N:
Rev.: 2.0
5HY
Bästa kund,
Vi gratulerar till att Ni valde en Metos-apparat för Era köksaktiviteter. Ni gjorde ett gott
val. Vi gör vårt bästa för att även Ni skall bli en nöjd Metos-kund, såsom våra andra tiotusentals kunder över hela världen.
Bekanta Er väl med denna bruksanvisning. I bruksanvisningen beskrivs rätta, säkra och
effektiva arbetssätt, som ger den bästa nyttan av apparaten. Anvisningar och tips i denna
bruksanvisning hjälper Er att snabbt komma igång och få största möjliga nytta av Er Metos-apparat.
Rätt till tekniska ändringar förbehålles.
På maskinens typskylt ser Ni apparatens tekniska data. Vänligen meddela apparatens serienummer från typskylten den första gången Ni behöver service eller tekniskt stöd. Detta
ger Er snabbare hjälp. Er servicekontakt går snabbare och lättare om Ni redan nu fyller i
kontaktinformationen till närmaste Metos-service på nedanstående rader.
METOS TEAM
Metos-service telefonnummer: ___________________________________________
Kontaktpersonens namn:_______________________________________________
5HY
5HY
$OOPlQW 1.1 I anvisningarna använda symbolers betydelse ..............................................................
1.2 I apparaten använda symbolers betydelse .....................................................................
1.3 Kontroll av sambandet mellan apparat och anvisningar ................................................
1.4 Konstruktion ..................................................................................................................
1.4.1 Contruction ............................................................................................................
1
1
2
2
3
6lNHUKHWVI|UHVNULIWHU 2.1 Säker använding ............................................................................................................ 4
$QYlQGQLQJVI|UHVNULIWHU 3.1 Användning ...................................................................................................................
3.1.1 Montering av matarplattan .....................................................................................
3.1.2 Demontering av matarplattan .................................................................................
3.1.3 Montering av trattmataren .....................................................................................
3.1.4 Demontering av trattmataren .................................................................................
3.1.5 Rätt val av skärverktyg ..........................................................................................
3.1.6 Montering av skärvergtgen ....................................................................................
3.1.7 Demontering av skärverktygen ..............................................................................
3.1.8 Så här används mataren .........................................................................................
3.2 Efter användning ...........................................................................................................
3.2.1 Rengöring ...............................................................................................................
3.2.2 Periodisk service ....................................................................................................
5
5
5
5
5
6
6
7
7
8
8
8
,QVWDOODWLRQ 4.1 Uppackning av apparat .................................................................................................. 9
4.2 Installation ..................................................................................................................... 9
)HOV|NQLQJ 5HVHUYGHODU 7HNQLVNDVSHFLILNDWLRQHU 5HY
5HY
$OOPlQW
$OOPlQW
Läs noggrant anvisningarna I denna manual emedan den innehåller viktig information om
apparatens rätta, effektiva och säkra installation, användning och underhåll.
Förvara dessa anvisningar väl för eventuella andra användares bruk.
Installation av denna apparat skall utföras enligt tillverkarens anvisningar samt följande
lokala direktiv och bestämmelser. Apparaten får anslutas till el- och vattennätet endast av
behörig yrkespersonal.
Personer som använder denna apparat skall vara instruerade om rätt och säker användning
av apparaten.
Stäng av apparaten om den får fel eller fuktionerar avvikande från det normala. Apparatens service skall utföras av tillverkaren bemyndigad servicepersonal med användande ov
originalreservdelar.
Om ovanstående anvisningar ej följes kan apparatens säkerhet äventyras.
,DQYLVQLQJDUQDDQYlQGDV\PEROHUVEHW\GHOVH
Denna symbol informerar om en situation där en fara eventuellt kan uppstå. Givna anvisningar skall följas för att undvika att en risk för olycksfall uppstår.
Denna symbol informerar om rätt förfarande för att undvika möjligheten till dåligt slutresultat, apparatskada eller risk för fara.
Denna symbol informerar om rekommendationer och tips med vilka man får den bästa
nyttan av apparaten.
,DSSDUDWHQDQYlQGDV\PEROHUVEHW\GHOVH
Denna symbol på en apparatdel indikerar att vassa knivar och röröliga delar finns bakom
delen
1
5HY
$OOPlQW
.RQWUROODYVDPEDQGHWPHOODQDSSDUDWRFKDQYLVQLQJDU
På apparatens typskylt finns dess serienummer, som identifierar apparaten. I det fall att
apparatens anvisningar har förlorats är det möjligt att beställa nya av tillverkaren eller
hans lokala representant. Därvid bör ovillkorligen serienumret från apparatens typskylt
uppges.
Typ
2
.RQVWUXNWLRQ
Tillverkningsnummer
Inköpstid (ddmmåå)
5HY
$OOPlQW
&RQWUXFWLRQ
)LJ
1:A
1:B
1:C
1:D
1:E
1:F
1:G
1:H
1:I
1:J
1:K
1:L
1:M
Matarplatta
Låsvred
Matare
Utmatarskiva
Skärverktyg
Tärningsgaller
Stöt
Matarrör
Matarplattans axel
Kålskruv
Nyckel
Matarplattans handtag
Avbrytare: -grön: start, -röd: stop
)LJ
2:A
2:B
2:C
Normal fyllning av matarfacket
Placera varan enl. fig. om den önskas skuren på
Matarröret används vid skärning av långsträckta varor såsom gurka
)LJ
3:A
3:B
3:C
3:D1
3:D2
3:F
3:G1
3:G2
3:H
3:K
3:L
Standard skivare
Tärningsskivare
Räffelskivare
Finsnittskivare, 1 kniv
Finsnittskivare, 2 knivar
Strimlare
Tärningsgaller, hög modell, används tillsammans med 1,5 - 10 mm standard- eller finsnittskivare.
Tärningsgaller, låg modell, används tillsammans med 14 - 20 mm finsnittskivare eller med
15 - 20 mm standardskivare.
Pommes frittes galler. Används tillsammans med 10 mm finsnitt- eller standardskivare.
Råkostrivare
Finrivare
)LJ
4:A
4:B
4:C
4:N
Verktygshängare, plast, väggmodell
Borste för tärningsgaller
Verktygshängare, rostfritt stål, vägg- eller vagnmodell
Trattmatare
)LJ
5:A och D
5:I
5:S
5:N
5:C
5:O
5:P
5:R
Montering av matare och trattmatare
Matarplattans axel
Motstycke för matarplattans axel
Trattmatare
Matare/lock
Trattmatarens axel
Trattmatarens låsvred
Trattmatarens låsskruv
3
5HY
6lNHUKHWVI|UHVNULIWHU
6lNHUKHWVI|UHVNULIWHU
6lNHUDQYlQGLQJ
Akta händerna för vassa knivar och rörliga delar.
Stick aldrig ner händerna i trattmataren (1:C/4:N).
Håll endast i matarplattans handtag (1:L), när mataren skall öppnas eller stängas.
Maskinen får endast repareras och maskinhuset öppnas av en behörig fackman.
Använd alltid stöten (1:G) vid skärning med matarröret (1:H) och stick aldrig ner händerna i matarröret.
Kålskruven (1:J) skall lossas medurs med hjälp av nyckeln.
RG-350 i 3-fasutförande får endast installeras av en behörig fackman.
Maskinen får inte användas till frysta råvaror. Alla hårda delar måste också avlägsnas från
råvarorna, (äpplestjälkar, träiga kålrotsbitar och dyligt) så att de inte skadar knivbladen.
4
5HY
$QYlQGQLQJVI|UHVNULIWHU
$QYlQGQLQJVI|UHVNULIWHU
$QYlQGQLQJ
0RQWHULQJDYPDWDUSODWWDQ
•
•
'HPRQWHULQJDYPDWDUSODWWDQ
•
•
•
För upp matarplattan (1:A) och sväng ut den till vänster så att mataren (1:C) ställs
öppen.
Fatta tag i matarplattan med båda händerna (5:A).
Dra upp/loss matarplattan med höger hand.
0RQWHULQJDYWUDWWPDWDUHQ
•
•
•
Ta tag i matarplattan med båda händerna (5:A) och placera axelns ände (5:i) mot
fästet på maskinen (5:s).
Pressa ner matarplattan med höger handflata tills det tar stopp (5:D).
Passa in trattmataren (5:N) på mataren (5:C) med trattmatarens axel (5:O) mot fästet på maskinen (5:S) och med trattmatarens låsvred (5:P) pekande rakt ut från maskinen (olåst läge).
Pressa ner trattmataren i mataren/locket tills det tar stopp.
Vrid trattmatarens låsvred moturs tills det tar stopp (låst läge) och vrid fast trattmatarens låsskruv (5:R) medurs.
'HPRQWHULQJDYWUDWWPDWDUHQ
•
Vrid trattmatarens låsvred (5:P) medurs så att det pekar rakt ut från maskinen (olåst
läge) och vrid loss trattmatarens låsskruv (5:R) moturs samt avlägsna trattmataren.
5
5HY
$QYlQGQLQJVI|UHVNULIWHU
5lWWYDODYVNlUYHUNW\J
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Vid tärning skall tärningsgallrets (3:G) dimension vara lika med eller större än
skivningsvergtygets (3:A eller D) dimension.
Standardskivare (3:A): Skivar fasta varor. Tärnar i kombination med tärningsgaller typ 1 (3:G1)
Tärningsskivare (3:B): Tärnar i kombination med tärningsgaller typ 1 (3:G1) från
12,5 x 12,5 mm och uppåt.
Räffelskivare (3:C) för räfflade skivor.
Finsnittskivare 2 knivar (3:D2): Skivar fasta och mjuka varor. Strimlar kål.
Finsnittskivare 1 kniv (3:D1): Skivar fasta, mjuka, saftiga och ömtåliga varor.
Strimlar sallad. 4 mm elle 6 mm hackar lök i kombination med tärningsgaller typ
1 (3.G1) 10 x 10 mm. 4, 6 och 10 mm tärnar i kombination med tärningsgaller typ
1. 14 och 20 mm tärnar i kombination med tärningsgaller typ 2 (3:G2).
Strimlare (3:F): Strimlar, skär böjd pommes frites. 2,5 x 6 mm för bladfria strimlor
av vitkål.
Tärningsgaller typ 1 (3:G1): Tärnar i kombination med passande skivare. Kan ej
kombineras med finsnittsskivare 14 och 20 mm! Se tärningsgaller typ 2 nedan.
Tärningsgaller typ 2 (3:G2): Tärnar i kombination med finsnittsskivare 14 och 20
mm eller standarskivare 15 och 20 mm.
Råkostrivare (3:K): River morot, vitkål, nötter, ost, torrt bröd.
Finrivare (3:L): Finriver rå potatis, hård/torr ost.
Frysta råvaror får inte skäras med denna maskin
0RQWHULQJDYVNlUYHUJWJHQ
•
•
•
•
•
•
•
6
Lyft upp matarplattan (1:A) och sväng ut den till vänster alternativt avlägsna trattmataren (4:N).
Vrid låsvredet (1:B) moturs och fäll upp mataren/locket (1:C).
Placera utmatarskivan (1:D) på axeln och vrid/pressa ner utmatarskivan i sin koppling.
Vid tärning placera först ett passande tärningsgaller i maskinen och vrid tärningsgallret medurs tills det tar stop. Sedan välj en passande standardskivare eller finsnittsskivare, och vid lökhackning en finsnittsskivare, samt placera skivaren på
axeln och vrid skivaren så att det faller ner i sin koppling.
Vid skivning, strimling och rivning, placera istället endast det valda skärverktyget
på axeln och vrid skärverktyget så att det faller ner i sin koppling.
Skruva fast kålskruven (1:J) moturs på skärverktygets centrumtapp.
Fäll ner mataren/locket och vrid låsvredet medurs till låst läge eller placera trattmataren på plats.
5HY
$QYlQGQLQJVI|UHVNULIWHU
'HPRQWHULQJDYVNlUYHUNW\JHQ
•
•
•
•
Lyft upp matarplattan (1:A) och sväng ut den till vänster alternativt avlägsna trattmataren (4:N).
Vrid låsvredet (1:B) moturs och fäll upp mataren/locket (1:C)
Skruva loss kålskruven (1:J) medurs med hjälp av nyckeln (1:K).
Avlägsna skärverktyget/skärverktygen samt utmatarskivan (1:D)
6nKlUDQYlQGVPDWDUHQ
Det stora matarfacket används främst för skopvis matning av potatis, lök, etc (2:A) samt
vid skäning av större varor som kål.
Det stora matarfacket används även när varan önskas skuren på en bestämd ledd, tex tomat och citron. Placera/stapla varan enligt fig (2:B).
Matarröret används vid skärning av långsträckta varor som gurka (2:C).
Trattmataren (4:N) används för kontinuerlig skärning av större mängder potatis, etc.
7
5HY
$QYlQGQLQJVI|UHVNULIWHU
(IWHUDQYlQGQLQJ
5HQJ|ULQJ
•
•
•
•
•
•
Stäng först av maskinen och dra ut stickkontakten ur vägguttaget alternativt slå
ifrån arbetsbrytaren.
Rengör maskinen noggrant omedelbart efter använding.
Om du använt ett tärningsgaller (3:G), låt det sitta kvar i maskinen och stöt först ut
kvarvarande tärningar med borsten (4:B).
Avlägsna de lösa delarna och diska samt torka dem väl.
Torka av maskinen med en fuktig trasa.
Förvara alltid skärverktygen (3) på verktygshängarna (4:A/4:C).
Lämna aldrig skärverktygens knivar våta när de inte används.
Rengör aldrig skärverktyg eller andra lättmetallföremål i diskmedel med högt pH-värde
(används ofta i diskmaskiner).
Använd aldrig vassa föremål eller högtrycksspruta.
Duscha aldrig maskinens sidor.
3HULRGLVNVHUYLFH
.RQWUROOHUDYDUMHYHFND
•
•
•
Kontrollera, att maskinen stannar så fort matarplattan (1:A) förs upp och svängs ut
samt återstartar när matarplattan svängs in och sänks ner.
Kontrollera, att maskinen inte går att srarta med mataren/locket (1:C) avlägsnat
och med matarplattan nedsänkt.
Dra ut stickkontakten ur vägguttaget och kontrollera därefter att elkabeln är hel
och inte har några spickor.
Om någon av de båda säkerhetsfunktionerna ej fungerar eller om elkabeln har sprickor,
skall fackman tillkallas för åtgärd innan maskinen kopplas in på nätet igen.
•
•
8
Kontrollera, att matarplattans axel (1:I) har erforderlig smörjning och löper lätt.
Om axeln löper trögt skall den rengöras noggrant och smörjas med några droppar
maskinolja.
Kontrollera, att knivar rivplåtar är hela och har god skärpa.
5HY
,QVWDOODWLRQ
,QVWDOODWLRQ
8SSDFNQLQJDYDSSDUDW
Kontrollera att alla detaljer finns med samt att maskinen fungerar och att ingenting har
skadats under transporten. Anmärkningar skall anmälas till maskinleverantören inom åtta
dagar.
,QVWDOODWLRQ
•
•
•
Koppla maskinen till ett el-uttag med för maskinen korrekta data.
Maskinen bör placeras på en bänk eller ett bord som är ca 450-500 mm högt.
Placera verktygshängare (4:A) för skärverktygen (3) på väggen eller verktygshängare (4:C) på en vagn nära maskinen för bekväm och säker använding.
Kontrollera nedanstående två punkter utan skärverktyg eller utmatarskivan (1:D) monterade i maskinen:
•
•
Att maskinen stannar när matarplattan (1.A) förs upp och återstartar när matarplattan sänks ner.
Att maskinen inte går att starta med mataren (1:C) avlägsnat och med matarplattan
nedsänkt.
Vid felfunction, tillkalla fackman för åtgärd innan maskinen tas i bruk.
9
5HY
)HOV|NQLQJ
)HOV|NQLQJ
PROBLEM
ÅTGÄRDER
Maskinen startar ej eller stannar under
körning och kan ej återstartas
Kontrollera att stickkontakten sitter i vägguttaget alternativt att arbetsbrytaren är
påslagen. Kontrollera att mataren (1:C), matarplattan (1:A) alternativt trattmataren
(4:N) är låsta i korrekt läge. För ner matarplattan (1:A) i mataren. Kontrollera att
säkringarna i lokalens säkringsskåp är hela och har rätt ampere-tal. Vänta några minuter och försök att starta maskinen på nytt. Tillkalla fackman för åtgärd.
Låg kapacitet eller dåligt skärresultat.
Välj rätt skärverktyg eller kombination av skärverktyg (3). Kontrollera att knivar
och rivplåtar är hela och har god skärpa. Pressa ner varan löst.
Skärverktyget (3) går ej att ta bort.
Använd alltid utmatarskivan (1:D). Använd en tjock skinnhandske, etc. som inte
skärverktygets knivar kan skära igenom, och vrid loss skärverktyget medurs.
Kålskruven (1:J) går ej att ta bort.
Skruva loss kålskruven medurs med nyckeln (1:K).
10
5HY
7HNQLVNDVSHFLILNDWLRQHU
7HNQLVNDVSHFLILNDWLRQHU
.RSSOLQJVVFKHPD5*9
.RSSOLQJVVFKHPD5*9
.RSSOLQJVVFKHPD5*9
,QVWDOODWLRQVULWQLQJ
23
Musta / black / svart
Musta / black / svart
Ruskea / brown / brun
Kelt./vihr.
yellow/green
gul/grön
Magn.kytkin
Magn. switch
Magn.avbrytare
(1S1)
Kelt./vihr.
yellow/green
gul/grön
Sulake/ fuse/ säkring
200 mA
Sulake
fuse
säkring
(1F1)
100 mA
Kytkin/Switch/
Avbrytare
(1S6)
Kelt./vihr.
yellow/green
gul/grön
Teräpesä/knife chamber/
knivhus
Painonapit
Push buttons
Tryck-knappar
*1
*1
*1
*2
*2
*2
Kopplingsschema RG-350 220-230V 3 50/60
Valkoinen/white/vit
Kytkin/Switch/
Avbrytare
(1S5)
*1
*2
Musta Ruskea
black brown
svart
brun
Valkoinen/white/vit
Muut johdot punaisia
Other cables red
Övriga kablar röda
Kelt./vihr.
yellow/green
gul/grön
Moottori / motor
Kytkin/Switch/
Avbrytare
(1S4)
Kelt./vihr.
yellow/green
gul/grön
Musta / black / svart
Ruskea / brown / brun
Sininen / blue / blå
Musta / black / svart
Kelt./vihr.
yellow/green
gul/grön
Magn.kytkin
Magn. switch
Magn.avbrytare
(1S1)
Kelt./vihr.
yellow/green
gul/grön
Sulake/ fuse/ säkring
200 mA
Sulake
fuse
säkring
(1F1)
100 mA
Kytkin/Switch/
Avbrytare
(1S6)
Kelt./vihr.
yellow/green
gul/grön
Teräpesä/knife chamber/
knivhus
*2
*2
*2
*1
*1
Valkoinen/white/vit
Kopplingsschema RG-350 380-415V 3 50
*1
Kytkin/Switch/
Avbrytare
(1S5)
*1
*2
Musta Ruskea
black brown
svart
brun
Painonapit
Push buttons
Tryck-knappar
Valkoinen/white/vit
Muut johdot punaisia
Other cables red
Övriga kablar röda
Kelt./vihr.
yellow/green
gul/grön
Moottori / motor
Kytkin/Switch/
Avbrytare
(1S4)
Kelt./vihr.
yellow/green
gul/grön
Valkoinen/white/vit
Musta / black / svart
Kelt./vihr.
yellow/green
gul/grön
Teräpesä/knife chamber/
knivhus
Kelt./vihr.
yellow/green
gul/grön
Magn.kytkin
Magn. switch
Magn.avbrytare
(1S1)
Sulake
fuse
säkring
(1F1)
100 mA
Kytkin/Switch/
Avbrytare
(1S6)
Kelt./vihr.
yellow/green
gul/grön
Kytkin/Switch/
Avbrytare
(1S5)
Rusk./brown/brun
Kelt./yell./gul
Pun./red/röd
Painonapit
Push buttons
Tryck-knappar
Kelt./vihr.
yellow/green
gul/grön
Musta/black/svart
Sin./blue/blå
Moottori /
motor
Rusk./brown/
brun
Musta/black/svart
Kelt./yell./gul
Kopplingsschema RG-350 220-240V 1 50/60
Musta / black / svart
Kytkin/Switch/
Avbrytare
(1S4)
Käynn.rele/startrelay/
startrelä
Valk./white/vit
Muut johdot punaisia
Other cables red
Övriga kablar röda
Musta/black/svart
RG-350
RG-350 WITH TABLE AND FEED CYLINDER
AND CONTAINER TROLLEY
Installationsritning
Benämmning
Specifikation
Kapacitet
12 kg/ min
Kapacitet
max. 1200 port./ dag
Motor
0,75 kW
Motor 1-fas
230V
Motor 3-fas
400V
Motor
50 Hz
Anslutningsdosa 1-fas
10A
Anslutningsdosa 3-fas
16A
Säkring i lokalen
10A
Ljudnivå
73 dB (A)
Maskinens vikt
32 kg
Skärverktygs vikt
1 kg
Skärverktygs diameter
215 mm
Varvtal 50 Hz
360 varv/ min
Transmisson
kuggväxel
0DWHULDO
Maskinhus och matarcylinder eloxerad eller polerad aluminiumlegering och/eller rosttfritt stål
Skärverktygens skivor
aluminiumlegering
Skärverktygens knivar
knivstål av högsta kvalitet
Säkerhetssystem
fyra säkerhetsbrytare
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement