Rychlovarná konvice Rýchlovarná kanvica Czajnik

Rychlovarná konvice Rýchlovarná kanvica Czajnik
Rychlovarná konvice
Rýchlovarná kanvica
Czajnik elektryczny
Ātrvārāmā tējkanna
Electric kettle
Wasserkocher
RK3040
CZ
SK
PL
LV
EN
DE
CZ
PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept a přejeme Vám, abyste byli s naším výrobkem spokojeni
po celou dobu jeho používání.
Před prvním použitím prostudujte pozorně celý návod k obsluze a potom si jej uschovejte. Zajistěte, aby
i ostatní osoby, které budou s výrobkem manipulovat, byly seznámeny s tímto návodem.
Technické parametry
Napětí
220 – 240 V ~ 50 Hz
Příkon
2000 W
Objem
1,0 l
DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ:
• Nepoužívejte spotřebič jinak, než je popsáno v tomto návodu.
• Před prvním použitím odstraňte ze spotřebiče všechny obaly a marketingové materiály.
• Ověřte, zda připojované napětí odpovídá hodnotám na typovém štítku spotřebiče. Používejte pouze zásuvky
elektrického napětí s ochranným kolíkem.
• Spotřebič je během provozu i určitou dobu po vypnutí horký. Nedotýkejte se proto horkých povrchů. Z důvodu
nebezpečí popálení používejte pouze držadlo a tlačítka.
• Spotřebič nečistěte, neukládejte ani nezakrývejte, dokud úplně nevychladl.
• Nenechávejte spotřebič bez dozoru, pokud je zapnutý, popřípadě zapojený do zásuvky elektrického napětí.
• Nikdy nepřenášejte spotřebič během provozu nebo pokud je ještě horký. Nepřenášejte jej za přívodní kabel.
• Před připojením nebo vypojením spotřebiče ze zásuvky elektrického napětí se ujistěte, že je vypínač v poloze
vypnuto.
• Při vypojování spotřebiče ze zásuvky elektrického napětí nikdy netahejte za přívodní kabel, ale uchopte zástrčku
a tahem ji vypojte.
• Nedovolte dětem a nesvéprávným osobám se spotřebičem manipulovat, používejte ho mimo jejich dosahu.
• Osoby se sníženou pohybovou schopností, se sníženým smyslovým vnímáním, s nedostatečnou duševní
způsobilostí nebo osoby neseznámené s obsluhou musí používat spotřebič jen pod dozorem zodpovědné
a s obsluhou seznámené osoby.
• Dbejte zvýšené opatrnosti, pokud je spotřebič používán v blízkosti dětí.
• Nedovolte, aby byl spotřebič používán jako hračka.
• Nepoužívejte jiné příslušenství, než je doporučeno výrobcem.
• Před čištěním a po použití spotřebič vypněte, vypojte ze zásuvky elektrického napětí a nechte
vychladnout.
• Nenechávejte přívodní kabel viset volně přes hranu stolu. Dbejte na to, aby se nedotýkal horkých povrchů.
• Spotřebič umístěte pouze na stabilní a tepelně odolný povrch stranou od jiných zdrojů tepla jako jsou radiátory,
trouby apod. Chraňte jej před přímým slunečním zářením a vlhkostí.
• Před připojením k síti musí být ve spotřebiči voda.
• Nedoplňujte vodu, pokud je spotřebič na podstavci!
• Po naplnění spotřebiče vodou se přesvědčte, že je naspodu suchý. Případné kapky před postavením na podstavec
otřete!
• Spotřebič je určen pro ohřev vody dle doporučeného maxima - při větším množství vody, než je doporučené
maximum, může dojít k vystřikování vroucí vody - NEBEZPEČÍ OPAŘENÍ!
RK3040
1
CZ
• Před zapnutím spotřebiče se přesvědčte, že je řádně uzavřeno víko. Neotvírejte ho během ohřevu vody, aby
nedošlo k opaření.
• Spotřebič nedoporučujeme používat k ohřevu jiných kapalin, než je voda.
• Nezapínejte spotřebič bez vody. Pokud by přesto došlo k zapnutí prázdného spotřebiče, bezpečnostní pojistka ho
automaticky vypne. Poté nechte spotřebič vychladnout, naplňte ho studenou vodou a můžete ho dále používat.
• Dbejte zvýšené opatrnosti při otvírání víka, pokud plníte horkou konvici znovu vodou.
• Při manipulaci se spotřebičem postupujte tak, aby nedošlo k opaření vařící vodou. Vždy držte spotřebič za držadlo,
protože tělo konvice může být horké, a mohlo by dojít k popálení.
• Horkou vodu vylévejte pomalu, při nadměrném naklonění se může stát, že voda poteče také víkem - NEBEZPEČÍ
OPAŘENÍ!
• K čištění spotřebiče nepoužívejte hrubé a chemicky agresivní látky.
• Nepoužívejte spotřebič, pokud nepracuje správně, byl-li upuštěn, poškozen nebo namočen do kapaliny. Dejte ho
přezkoušet a opravit autorizovaným servisním střediskem.
• Nepoužívejte spotřebič s poškozeným přívodním kabelem či zástrčkou, nechte závadu neprodleně odstranit
autorizovaným servisním střediskem.
• Spotřebič nepoužívejte ve venkovním prostředí.
• Spotřebič je vhodný pouze pro použití v domácnosti, není určen pro komerční použití.
• Neponořujte přívodní kabel, zástrčku nebo spotřebič do vody ani do jiné kapaliny.
• Neopravujte spotřebič sami. Obraťte se na autorizovaný servis.
Nedodržíte-li pokyny výrobce, nemůže být případná oprava uznána jako záruční.
POPIS VÝROBKU
1. Víko
2. Tělo konvice
3. Vodoznak
4. Tlačítko otevírání víka
5. Držadlo
6. Vypínač
7. Podstavec s přívodním kabelem
8. Kontrolka provozu
4
1
3
2
5
6
7
8
UPOZORNĚNÍ:
Před prvním použitím doporučujeme minimálně 3x uvařit vodu v maximálním množství a tu vylít. Teprve poté je
konvice připravena k použití.
Konvice se smí používat pouze s podstavcem, se kterým je dodávána.
2
RK3040
CZ
NÁVOD K OBSLUZE
1. Konvici sejměte z podstavce (7), stiskněte tlačítko (4), otevřete víko (1) a naplňte ji
studenou vodou - pouze do povoleného maxima. Pokud by hladina byla nižší než
doporučené minimum, konvice by se přehřívala a vypínala by předčasně.
Pozn.: Ujistěte se, že je víko (1) správně zavřené, jinak by se konvice automaticky
nevypnula.
2. Konvici umístěte na podstavec (7) - dojde k automatickému propojení elektrických
kontaktů. Vzhledem ke konstrukci středového konektoru (Obr. 1) lze konvici otáčet
o 360° a může se na podstavec postavit z kterékoliv strany.
3. Připojte podstavec k elektrické síti.
4. Zapněte konvici stisknutím vypínače (6) (Obr. 2).
Činnost konvice signalizuje rozsvícená kontrolka provozu (8). Při ohřevu vody musí být
víko konvice (1) správně zavřené.
POZOR!
Neotvírejte víko během ohřevu ani bezprostředně po ukončení ohřevu. Horká pára by
Vás mohla opařit!
5. Po dosažení bodu varu se konvice automaticky vypne a kontrolka provozu zhasne.
Vypnutím vypínače (6) lze ohřev vody předčasně ukončit.
6. Sejměte konvici z podstavce (7) a použijte vodu.
7. Potřebujete-li znovu přihřát právě uvařenou vodu, vyčkejte přibližně 30 vteřin před
opětovným zapnutím vypínače (6).
8. Filtr zachytí případné nečistoty při vylévání vody z konvice.
Obr. 1
Pozn.: Pokud by se na podstavci konvice (7) objevilo po použití několik kapek vody, nejde
o závadu. Jedná se o malé množství zkondenzované páry, která vypíná termostat konvice.
Obr. 2
ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ
Pozor!
Před každým čištěním spotřebiče vytáhněte přívodní kabel z elektrické zásuvky!
Před manipulací se ujistěte, že spotřebič již vychladl!
K čištění povrchu spotřebiče používejte pouze vlhký hadřík, žádné čisticí prostředky nebo
tvrdé předměty, protože mohou povrch spotřebiče poškodit!
Nikdy nečistěte spotřebič pod tekoucí vodou, neoplachujte ho ani neponořujte do
vody!
ODSTRANĚNÍ VODNÍHO KAMENE
Při běžném užívání dochází k usazování nečistot z vody. Vyčištění vodních usazenin lze
dokonale provést přípravky na odstranění vodního kamene (podle návodu výrobce) nebo
následujícím postupem:
1. Nalijte do konvice 0,5 l vinného octa a doplňte konvici vodou. Roztok nechte působit
přes noc. Nevařte!
2. Vylijte obsah a vyčistěte zbytky usazenin vlhkým hadříkem. Naplňte konvici čistou
vodou, převařte ji a vylijte. Opakujte ještě jednou. Poté je konvice připravena k dalšímu
použití.
Pozn.: Odstraňujte usazeniny pravidelně, asi jedenkrát týdně, záleží na tvrdosti vody
a frekvenci používání. Usazeniny podstatně snižují výhřevnost a životnost spotřebiče.
RK3040
3
CZ
SERVIS
Údržbu rozsáhlejšího charakteru nebo opravu, která vyžaduje zásah do vnitřních částí výrobku, musí provést odborný
servis.
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
• Preferujte recyklaci obalových materiálů a starých spotřebičů.
• Krabice od spotřebiče může být dána do sběru tříděného odpadu.
• Plastové sáčky z polyetylénu (PE) odevzdejte do sběru materiálu k recyklaci.
Recyklace spotřebiče na konci jeho životnosti:
Symbol na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu. Je nutné odvézt
ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace
tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které
by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku. Podrobnější informace o recyklaci tohoto
výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde
jste výrobek zakoupili.
4
RK3040
SK
POĎAKOVANIE
Ďakujeme Vám, že ste si zakúpili výrobok značky Concept a prajeme Vám, aby ste boli s naším výrobkom spokojní
po celú dobu jeho používania.
Pred prvým použitím preštudujte pozorne celý návod na obsluhu a potom si ho uschovajte. Zabezpečte, aby aj ostatné
osoby, ktoré budú s výrobkom manipulovať, boli oboznámené s týmto návodom.
Technické parametre
Napätie
220 – 240 V ~ 50 Hz
Príkon
2000 W
Objem
1,0 l
DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA:
• Nepoužívajte spotrebič inak ako je opísané v tomto návode.
• Pred prvým použitím odstráňte zo spotrebiča všetky obaly a marketingové materiály.
• Overte, či pripájané napätie zodpovedá hodnotám uvedeným na typovom štítku spotrebiča. Používajte iba
zásuvky elektrického napätia s ochranným kolíkom.
• Spotrebič má vysoký príkon, odporúčame istenie zásuvkového okruhu min. 16 A a počas jeho prevádzky nezapínať
iné spotrebiče s vysokým príkonom, aby nedošlo k preťaženiu príslušného zásuvkového okruhu.
• Spotrebič je počas prevádzky a aj určitú dobu po vypnutí horúci. Nedotýkajte sa preto horúcich povrchov.
Z dôvodu nebezpečenstva popálenia používajte iba držadlo a tlačidlá.
• Spotrebič nečistite, neukladajte ani nezakrývajte, kým úplne nevychladol.
• Nenechávajte spotrebič bez dozoru, pokiaľ je zapnutý, prípadne zapojený do zásuvky elektrického napätia.
• Spotrebič nikdy neprenášajte počas prevádzky alebo keď je ešte horúci. Neprenášajte spotrebič, držiac ho za
prívodný kábel.
• Pred pripojením alebo odpojením spotrebiča zo zásuvky elektrického napätia sa uistite, že je vypínač v polohe
vypnuté.
• Pri vypájaní zo zásuvky elektrického napätia spotrebič nikdy neťahajte za prívodný kábel, ale uchopte zástrčku
a ťahom ju vypojte.
• Nedovoľte deťom a nesvojprávnym osobám manipulovať so spotrebičom, používajte ho mimo ich dosahu.
• Osoby so zníženou pohybovou schopnosťou, so zníženým zmyslovým vnímaním, s nedostatočnou duševnou
spôsobilosťou alebo osoby neoboznámené s obsluhou musia používať spotrebič iba pod dozorom zodpovednej
osoby, oboznámenej s obsluhou.
• Dbajte na zvýšenú opatrnosť, pokiaľ sa spotrebič používa v blízkosti detí.
• Nedovoľte, aby bol spotrebič používaný ako hračka.
• Nepoužívajte iné príslušenstvo, než je odporúčané výrobcom.
• Pred čistením a po použití spotrebič vypnite, vypojte zo zásuvky elektrického napätia a nechajte
vychladnúť.
• Nenechávajte prívodný kábel visieť voľne cez hranu stola. Dbajte na to, aby sa nedotýkal horúcich povrchov.
• Spotrebič umiestnite iba na stabilný a tepelne odolný povrch, bokom od iných zdrojov tepla, ako sú radiátory,
rúry a pod. Chráňte ho pred priamym slnečným žiarením a vlhkosťou.
• Pred pripojením do siete musí byť v spotrebiči voda.
• Nedopĺňajte vodu, keď je spotrebič na podstavci!
• Po naplnení spotrebiča vodou sa presvedčte, že je naspodku suchý. Prípadné kvapky pred položením spotrebiča
na podstavec utrite!
RK3040
5
SK
• Spotrebič je určený na ohrev vody podľa odporúčaného maxima – pri väčšom množstve vody, než je odporúčané
maximum, môže dôjsť k vystrekovaniu vriacej vody – NEBEZPEČENSTVO OPARENIA!
• Pred zapnutím spotrebiča sa presvedčte, že je riadne uzatvorené veko. Neotvárajte ho počas ohrevu vody, aby
nedošlo k opareniu.
• Spotrebič neodporúčame používať na ohrev iných kvapalín, ako je voda.
• Nezapínajte spotrebič bez vody. V prípade, že by napriek tomu došlo k zapnutiu prázdneho spotrebiča,
bezpečnostná poistka ho automaticky vypne. Potom nechajte spotrebič vychladnúť, naplňte studenou vodou
a môžete ho ďalej používať.
• Keď plníte horúcu kanvicu znovu vodou, dbajte na zvýšenú opatrnosť pri otváraní veka.
• Pri manipulácii so spotrebičom postupujte tak, aby nedošlo k opareniu vriacou vodou. Vždy držte spotrebič za
držadlo, pretože telo kanvice môže byť horúce a mohlo by dôjsť k popáleniu.
• Horúcu vodu vylievajte pomaly, pri nadmernom naklonení sa môže stať, že voda potečie tiež vekom –
NEBEZPEČENSTVO OPARENIA!
• Na čistenie spotrebiča nepoužívajte hrubé a chemicky agresívne látky.
• Nepoužívajte spotrebič, ak nepracuje správne, ak spadol, bol poškodený alebo namočený do kvapaliny. Dajte ho
preskúšať a opraviť autorizovanému servisnému stredisku.
• Nepoužívajte spotrebič s poškodeným prívodným káblom alebo zástrčkou, dajte chybu ihneď odstrániť
autorizovanému servisnému stredisku.
• Spotrebič nepoužívajte vo vonkajšom prostredí.
• Spotrebič je vhodný iba na použitie v domácnosti, nie je určený na komerčné použitie.
• Neponárajte prívodný kábel, zástrčku alebo spotrebič do vody ani do inej kvapaliny.
• Neopravujte spotrebič sami. Obráťte sa na autorizovaný servis.
Ak nedodržíte pokyny výrobcu, nemôže byť prípadná oprava uznaná ako záručná.
POPIS VÝROBKU
1. Veko
2. Telo kanvice
3. Vodoznak
4. Tlačidlo otvárania veka
5. Držadlo
6. Vypínač
7. Podstavec s prívodným káblom
8. Signalizátor prevádzky
4
1
3
2
5
6
7
8
UPOZORNENIE:
Pred prvým použitím odporúčame minimálne 3 x uvariť vodu v maximálnom množstve a vyliať ju. Až potom je
kanvica pripravená na použitie.
Kanvica sa smie používať iba s podstavcom, s ktorým je dodávaná.
6
RK3040
SK
NÁVOD NA OBSLUHU
1. Kanvicu odoberte z podstavca (7), stlačte tlačidlo (4), otvorte veko (1) a naplňte
ju studenou vodou – iba do povoleného maxima. Ak by hladina bola nižšia než
odporúčané minimum, kanvica by sa prehrievala a vypínala by sa predčasne.
Pozn.: Uistite sa, že je veko (1) správne zatvorené, inak by sa kanvica automaticky
nevypla.
2. Kanvicu umiestnite na podstavec (7) – dôjde k automatickému prepojeniu elektrických
kontaktov. Vzhľadom na konštrukciu stredového konektora (Obr. 1) je možné kanvicu
otáčať o 360 ° a môže sa na podstavec postaviť z ktorejkoľvek strany.
3. Pripojte podstavec do elektrickej siete.
4. Zapnite kanvicu stlačením vypínača (6) (Obr. 2).
Činnosť kanvice signalizuje rozsvietený signalizátor prevádzky (8). Pri ohreve vody musí
byť veko kanvice (1) správne zavreté.
POZOR!
Neotvárajte veko počas ohrevu ani bezprostredne po ukončení ohrevu. Horúca para by
vás mohla opariť!
5. Po dosiahnutí bodu varu sa kanvica automaticky vypne a signalizátor prevádzky zhasne.
Vypnutím vypínača (6) je možné ohrev vody predčasne ukončiť.
6. Odoberte kanvicu z podstavca (7) a použite vodu.
7. Ak potrebujete znovu prihriať práve uvarenú vodu, počkajte približne 30 sekúnd pred
opätovným zapnutím vypínača (6).
8. Filter zachytí prípadné nečistoty pri vylievaní vody z kanvice.
Obr. 1
Pozn.: Pokiaľ by sa na podstavci kanvice (7) objavilo po použití niekoľko kvapiek vody, nejde
o chybu. Ide o malé množstvo skondenzovanej pary, ktorá vypína termostat kanvice.
Obr. 2
ČISTENIE A ÚDRŽBA
Pozor!
Pred každým čistením spotrebiča vytiahnite prívodný kábel z elektrickej zásuvky!
Pred manipuláciou sa uistite, že spotrebič už vychladol!
Na čistenie povrchu spotrebiča používajte iba vlhkú handričku, žiadne čistiace prostriedky
alebo tvrdé predmety, pretože môžu povrch spotrebiča poškodiť!
Nikdy nečistite spotrebič pod tečúcou vodou, neoplachujte ho ani neponárajte do
vody!
Odstránenie vodného kameňa
Pri bežnom používaní dochádza k usadzovaniu nečistôt z vody. Vyčistenie vodných
usadenín je možné dokonale uskutočniť prípravkami na odstránenie vodného kameňa
(podľa návodu výrobcu) alebo týmto postupom:
1. Nalejte do kanvice 0,5 l vínneho octu a doplňte kanvicu vodou. Roztok nechajte pôsobiť
cez noc. Nevarte!
2. Vylejte obsah a vyčistite zvyšky usadenín vlhkou handričkou. Naplňte kanvicu čistou
vodou, prevarte ju a vylejte. Opakujte ešte raz. Následne je kanvica pripravená na ďalšie
použitie.
Pozn.: Odstraňujte usadeniny pravidelne, asi jedenkrát týždenne, závisí to od tvrdosti vody
a frekvencie používania. Usadeniny podstatne znižujú výhrevnosť a životnosť spotrebiča.
RK3040
7
SK
SERVIS
Údržbu rozsiahlejšieho charakteru alebo opravu, ktorá vyžaduje zásah do vnútorných častí výrobku, musí vykonať
odborný servis.
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
• Preferujte recykláciu obalových materiálov a starých spotrebičov.
• Škatuľa od spotrebiča môže byť daná do zberu triedeného odpadu.
• Plastové vrecká z polyetylénu (PE) odovzdajte do zberu materiálu na recykláciu.
Recyklácia spotrebiča na konci jeho životnosti:
Symbol na výrobku alebo jeho balení udáva, že tento výrobok nepatrí do domáceho odpadu. Je nutné
odniesť ho do zberného miesta pre recykláciu elektrického a elektronického zariadenia. Zaistením správnej
likvidácie tohto výrobku pomôžete zabrániť negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie,
ktoré by inak boli spôsobené nevhodnou likvidáciou tohto výrobku. Podrobnejšie informácie o recyklácii
tohto výrobku zistíte na príslušnom miestnom úrade, služby pre likvidáciu domáceho odpadu alebo
v obchode, kde ste výrobok zakúpili.
8
RK3040
PL
PODZIĘKOWANIE
Dziękujemy za zakup produktu marki Concept. Życzymy Państwu pełnej satysfakcji z jego użytkowania.
Przed pierwszym użyciem należy uważnie przeczytać całą instrukcję obsługi, zachowując ją na przyszłość. Pozostałe
osoby, które będą posługiwały się produktem, powinny również zapoznać się z niniejszą instrukcją.
Parametry techniczne
Napięcie
Pobór mocy
Objętość
220 – 240 V ~ 50 Hz
2000 W
1,0 l
UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA:
• Nie należy używać urządzenia w sposób inny niż podano w niniejszej instrukcji.
• Przed rozpoczęciem użytkowania należy usunąć z urządzenia wszystkie elementy opakowania i wyjąć materiały
marketingowe.
• Należy sprawdzić, czy napięcie w sieci odpowiada wartościom podanym na tabliczce znamionowej urządzenia. Należy
korzystać wyłącznie z gniazda elektrycznego z uziemieniem.
• Urządzenie ma wysoki pobór mocy, dlatego zalecamy zabezpieczenie obwodu gniazdka min. 16 A, a w czasie jego pracy
nie należy włączać urządzeń o dużej mocy, aby nie doszło do przeciążenia instalacji elektrycznej.
• Podczas pracy i przez pewien czas po wyłączeniu urządzenie jest gorące. Nie należy zatem dotykać gorących powierzchni.
Ze względu na niebezpieczeństwo oparzenia, należy dotykać jedynie uchwytu i przycisków.
• Nie należy czyścić, sprzątać ani przykrywać urządzenia, dopóki zupełnie nie ostygnie.
• Jeżeli urządzenie jest włączone lub podłączone do gniazdka elektrycznego, nie należy pozostawiać go bez nadzoru.
• Nie wolno przenosić urządzenia, gdy pracuje lub gdy jest gorące. Nie należy przemieszczać urządzenia, podnosząc lub
ciągnąc za przewód zasilający.
• Przed podłączeniem lub wyłączeniem urządzenia z gniazdka elektrycznego należy sprawdzić, czy wyłącznik jest w pozycji
„wyłączony”.
• Wyłączając urządzenie z gniazdka, nie wolno szarpać za przewód zasilający, należy chwycić wtyczkę i pociągnąć za nią.
• Urządzenia należy używać w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieodpowiedzialnych. Nie należy pozwolić im na
posługiwanie się urządzeniem.
• Osoby niepełnosprawne ruchowo lub umysłowo, osoby nieodpowiedzialne lub osoby, które nie zapoznały się z niniejszą
instrukcją, mogą używać urządzenia tylko pod nadzorem osoby odpowiedzialnej, zaznajomionej z obsługą.
• Jeżeli w trakcie pracy urządzenia w pobliżu znajdują się dzieci, należy zachować szczególną ostrożność.
• Nie należy pozwolić na to, aby urządzenie służyło dzieciom do zabawy.
• Nie należy używać akcesoriów innych niż zalecane przez producenta.
• Przed czyszczeniem i po użyciu urządzenie należy wyłączyć, odłączyć z gniazdka elektrycznego i pozostawić do
wystudzenia.
• Nie należy pozostawiać przewodu elektrycznego zwisającego poza krawędź stołu. Należy zadbać, aby przewód nie
dotykał gorących powierzchni.
• Urządzenie powinno być umieszczane wyłącznie na stabilnych powierzchniach, odpornych na działanie wysokich
temperatur, z dala od źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, piekarniki itp. Należy chronić je przed bezpośrednim
oddziaływaniem promieniowania słonecznego i wilgocią.
• Przed podłączeniem urządzenia do sieci, w czajniku musi znajdować się woda.
• Nie wolno dolewać wody, kiedy urządzenie jest na podstawce!
• Po nalaniu wody należy sprawdzić, czy urządzenie jest suche od spodu. Ewentualne krople należy wytrzeć przed
postawieniem urządzenia!
• Urządzenie przeznaczone jest do grzania wody w ilości nieprzekraczającej zalecanego maksymalnego poziomu - przy
ilości wody przekraczającej zalecane maksimum może nastąpić rozpryskiwanie wrzącej wody – NIEBEZPIECZEŃSTWO
OPARZENIA!
RK3040
9
PL
• Przed włączeniem urządzenia należy upewnić się, że należycie zamknięto wieko. Nie należy otwierać urządzenia podczas
grzania wody, aby nie doszło do poparzenia.
• Nie zalecamy używania czajnika do podgrzewania cieczy innych niż woda.
• Nie należy włączać urządzenia bez wody. Jeżeli nastąpiłoby włączenie pustego urządzenia, bezpiecznik spowoduje jego
automatyczne wyłączenie. W takim przypadku należy odczekać, dopóki urządzenie nie wystygnie, napełnić je zimną
wodą, po czym można je ponownie używać.
• Przy ponownym napełnianiu gorącego czajnika wodą należy zachować zwiększoną ostrożność podczas otwierania
wieka.
• Użytkując urządzenie należy uważać, aby nie doszło do oparzenia wrzątkiem. Czajnik należy trzymać wyłącznie za uchwyt,
ponieważ urządzenie może być gorące i spowodować poparzenie.
• Wylewając gorącą wodę z czajnika należy robić to powoli, przy zbyt dużym nachyleniu może się zdarzyć, że woda popłynie
również poprzez wieko - NIEBEZPIECZEŃSTWO POPARZENIA!
• Do czyszczenia urządzenia nie należy używać substancji szorstkich i chemicznie agresywnych.
• Jeżeli urządzenie nie pracuje właściwie, upadło, zostało uszkodzone lub zanurzone w cieczy, nie należy go używać. Należy
zlecić jego przetestowanie i naprawę autoryzowanemu serwisowi.
• Nie należy używać urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilającym lub wtyczką, naprawę usterki należy bezzwłocznie
zlecić autoryzowanemu serwisowi.
• Urządzenia należy używać tylko w pomieszczeniach.
• Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego, nie nadaje się do wykorzystania komercyjnego.
• Nie wolno zanurzać przewodu zasilającego, wtyczki ani samego urządzenia w wodzie ani innych cieczach.
• Nie należy podejmować prób samodzielnej naprawy urządzenia. W tym celu prosimy skontaktować się z autoryzowanym
serwisem.
W przypadku nieprzestrzegania wskazówek producenta,
ewentualne naprawy, nie będą uznawane jako gwarancyjne.
OPIS PRODUKTU
1. Wieko
2. Korpus czajnika
3. Wskaźnik poziomu wody
4. Przycisk otwierania pokrywy
5. Uchwyt
6. Wyłącznik
7. Podstawka z przewodem zasilającym
8. Kontrolka pracy
4
1
3
2
5
6
7
8
UWAGA:
Przed pierwszym użyciem zalecamy, aby co najmniej trzykrotnie zagotować w czajniku wodę w maksymalnej
ilości, a następnie ją wylać. Czajnik może być używany do gotowania wody do picia dopiero po jego dokładnym
wyczyszczeniu w powyższy sposób.Czajnik może być używany wyłącznie z dostarczoną razem z nim podstawką.
10
RK3040
PL
INSTRUKCJA OBSŁUGI
1. Zdjąć czajnik z podstawki (7), wcisnąć przycisk (4), otworzyć wieko (1) i napełnić go
wodą – jedynie do dopuszczalnego maksimum. Gdyby poziom wody był niższy od
zalecanego minimum, następowałoby przegrzewanie się czajnika i jego przedwczesne
wyłączanie.
Uwaga: Należy sprawdzić, czy wieko (1) jest właściwie domknięte, w przeciwnym razie
nie nastąpi automatyczne wyłączenie czajnika.
2. Po umieszczeniu czajnika na podstawce (7) nastąpi automatyczny styk kontaktów
elektrycznych. Ze względu na konstrukcję złącza znajdującego się w środku podstawki
(Rys. 1) możliwe jest obracanie czajnikiem o 360° i ustawianie czajnika na podstawce
w dowolnej pozycji.
3. Należy podłączyć podstawkę do sieci elektrycznej.
4. Należy włączyć czajnik, naciskając wyłącznik (6) (Rys. 2).
Pracę czajnika sygnalizuje świecąca się kontrolka pracy (8). Podczas grzania wody wieko
czajnika (1) musi być dokładnie zamknięte.
UWAGA!
Nie należy otwierać wieka w czasie podgrzewania, ani bezpośrednio po zakończeniu
gotowania. Gorąca para może poparzyć!
5. Po zagotowaniu wody czajnik automatycznie się wyłącza, a kontrolka pracy gaśnie.
Grzanie wody można w każdej chwili zatrzymać przez wyłączenie wyłącznika (6).
6. Należy zdjąć czajnik z podstawki (7) i użyć zagotowaną wodę.
7. Chcąc ponownie ogrzewać właśnie zagotowaną wodę, należy przed ponownym
włączeniem wyłącznika (6) odczekać około 30 sekund.
8. Przy wylewaniu wody z czajnika filtr wychwytuje ewentualne zanieczyszczenia.
Rys. 1
Rys. 2
Uwaga: Jeżeli na podstawie czajnika (7) po jego użyciu pojawi się kilka kropli wody, nie
świadczy to o usterce. Chodzi o małą ilość skroplonej pary, która powoduje wyłączenie
termostatu czajnika.
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
Uwaga!
Przed czyszczeniem urządzenia należy zawsze wyjąć przewód zasilający z gniazdka
elektrycznego!
Zawsze należy sprawdzić, czy urządzenie już wystygło!
Do czyszczenia powierzchni urządzenia należy używać wyłącznie wilgotnej ściereczki. Nie
wolno stosować środków czyszczących ani twardych przedmiotów, ponieważ mogłyby
one uszkodzić powierzchnię urządzenia!
Nie wolno myć urządzenia pod bieżącą wodą, płukać go ani zanurzać w wodzie!
Usuwanie kamienia wodnego
Przy zwykłym użytkowaniu, w czajniku powstaje osad. Czyszczenie czajnika z osadu
można przeprowadzić przy pomocy środków do usuwania kamienia kotłowego (według
instrukcji producenta) lub w następujący sposób:
1. Wlej do czajnika 0,5 l octu winnego, a następnie dolej wody do maksymalnego poziomu.
Należy pozostawić roztwór w czajniku na noc. Nie gotować!
2. Należy wylać zawartość czajnika oraz wyczyścić resztki osadu wilgotną ściereczką.
Należy napełnić czajnik czystą wodą, przegotować ją i wylać. Czynność należy
powtórzyć jeszcze raz. Wówczas czajnik jest gotowy do dalszego użytkowania.
RK3040
11
PL
Uwaga: Osad z wnętrza czajnika należy usuwać regularnie, mniej więcej raz w tygodniu, w zależności od stopnia
twardości wody i częstości używania czajnika. Osad bowiem istotnie zmniejsza moc i żywotność czajnika.
SERWIS
Konserwację w większym zakresie lub naprawy wymagające ingerencji w elementy wewnętrzne urządzenia, należy
zlecić profesjonalnemu serwisowi.
OCHRONA ŚRODOWISKA
• Preferuj odzysk materiałów opakowaniowych i starych urządzeń elektrycznych.
• Pudło urządzenia elektrycznego można oddać do punktu odbioru odpadów segregowanych.
• Torebki foliowe z polietylenu (PE) należy oddać do punkcie odbioru materiałów do odzysku.
Recykling urządzenia elektrycznego po upływie jego żywotności:
Symbol znajdujący się na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, iż urządzenia nie należy utylizować
razem ze zwykłym odpadem domowym. Należy przekazać go do punktu odbioru urządzeń elektrycznych
i elektronicznych, do recyklingu. Zapewniając właściwą utylizację urządzenia, pomagamy zapobiegać
negatywnym oddziaływaniom na środowisko i zdrowie ludzkie, które mogłyby skutkować nieodpowiednią
likwidacją produktu. Szczegółowe informacje o recyklingu urządzenia uzyskać można w odpowiednim
urzędzie gminy, przedsiębiorstwie zapewniającym usługi utylizacji odpadu domowego lub w sklepie, w
którym zakupiono produkt.
12
RK3040
LV
PATEICĪBA
Pateicamies par šīs Concept ierīces iegādi. Ceram, ka būsit apmierināti ar mūsu izstrādājumu visu tā kalpošanas laiku.
Lūdzu, pirms sākt izmantot ierīci, uzmanīgi iepazīstieties ar visu ekspluatācijas rokasgrāmatu. Glabājiet rokasgrāmatu
drošā vietā turpmākām uzziņām. Pārliecinieties, ka citi cilvēki pirms šīs ierīces lietošanas ir iepazinušies ar šiem
norādījumiem.
TEHNISKIE RAKSTURLIELUMI
Spriegums
Jaudas izlietojums
Tilpums
220 – 240 V ~ 50 Hz
2000 W
1,0 l
SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI
• Lietojiet šo ierīci tikai tā, kā izklāstīts šajā ekspluatācijas rokasgrāmatā.
• Pirms pirmās ierīces izmantošanas reizes noņemiet visu iepakojumu un reklāmas materiālus.
• Pārliecinieties, ka elektrotīkla spriegums atbilst spriegumam, kas ir minēts uz tehnisko pamatdatu plāksnītes.
Izmantojiet tikai tādas rozetes, kurās ir aizsargtapiņa.
• Ierīcei ir liela patērējamā jauda, tādēļ ieteicam izmantot rozetes kontūra drošinātāju vismaz 16A un tās darbināšanas
laikā neieslēgt citas jaudīgas ierīces, lai nepārslogotu attiecīgās rozetes kontūru.
• Ierīce darbības laikā sasniedz augstu temperatūru un ir karsta arī kādu laiku pēc tās izslēgšanas. Nepieskarieties
karstajām virsmām. Lietojiet tikai rokturi un pogas, jo pastāv apdedzināšanās risks.
• Ierīci nedrīkst tīrīt, noglabāt vai pārklāt pirms tās pilnīgas atdzišanas.
• Neatstājiet ierīci bez uzraudzības, kad tā ir ieslēgta vai pat tikai pievienota elektrotīkla rozetei.
• Nekad nenesiet ierīci, kamēr tā darbojas vai kamēr tā ir karsta. Nenesiet ierīci aiz elektrības vada.
• Pirms ierīces pievienošanas elektrotīkla rozetei vai atvienošanas no tās pārliecinieties, ka slēdzis ir izslēgts.
• Atvienojot ierīci no sienas kontaktligzdas, nekad neraujiet elektrības vadu. Satveriet spraudkontaktu un atvienojiet
to, viegli pavelkot.
• Neļaujiet ar ierīci darboties bērniem vai personām bez attiecīgām iemaņām.
• Izmantojiet ierīci vietās, kas iepriekš minētajām personām nav pieejamas. Personām ar ierobežotām kustību spējām,
ierobežotu maņu uztveri, nepietiekamām gara spējām vai cilvēkiem, kas nepārzina pareizu tās izmantošanu, šī
ierīce jāizmanto tikai atbildīgas, zinošas personas uzraudzībā.
• Ja ierīces izmantošanas laikā tuvumā ir bērni, ievērojiet papildu piesardzību.
• Neļaujiet izmantot ierīci kā rotaļlietu.
• Izmantojiet tikai ražotāja ieteiktos piederumus.
• Pirms tīrīšanas un turpmākas izmantošanas izslēdziet ierīci, atvienojiet elektrības vadu no elektrotīkla
rozetes un ļaujiet ierīcei atdzist.
• Neļaujiet elektriskajam vadam brīvi karāties pāri galda malai. Nodrošiniet, lai elektriskais vads nepieskartos
karstām virsmām.
• Ierīci drīkst ierīkot tikai uz stabilas virsmas, kas ir izturīga pret augstu temperatūru, neatrodas citu karstuma avotu,
piemēram, apsildes elementu vai krāšņu tuvumā. Nepakļaujiet ierīci tiešu saules staru vai mitruma iedarbībai.
• Pirms ierīces pievienošanas kontaktligzdai ielejiet tējkannā ūdeni.
• Nepapildiniet ierīci ar ūdeni, ja tā atrodas uz pamatnes!
• Pēc tam, kad ierīce piepildīta ar ūdeni, pārliecinieties, ka tās apakša ir sausa! Ja uz tās ir ūdens pilieni, notīriet tos,
pirms liekat ierīci uz pamatnes! Ja uz ierīces ir ūdens pilieni, notīriet tos ierīces likšanas uz pamatnes!
• Tējkannu var izmantot ūdens uzkarsēšanai līdz maksimālajam norādītajam līmenim. Ja ūdens pārsniedz ieteikto
RK3040
13
LV
maksimālo līmeni, karstais ūdens var izšļakstīties – pastāv APPLAUCĒŠANĀS RISKS!
• Pirms ierīces ieslēgšanas pārliecinieties, ka vāks ir kārtīgi aizvērts. Karsēšanas laikā neatveriet vāku.
• Nav ieteicams izmantot tējkannu, lai uzkarsētu citus šķidrumus, nevis ūdeni.
• Neieslēdziet ierīci, ja tajā nav ūdens. Ja tomēr tiks ieslēgta tukša ierīce, drošības indikatora slēdzis to automātiski
izslēgs. Ja tā notiek, ļaujiet tējkannai atdzist un piepildiet to ar aukstu ūdeni. Pēc tam varat turpināt tējkannas
izmantošanu.
• Uzpildot karstu tējkannu ar ūdeni, ir īpaši jāuzmanās, atverot vāku.
• Esiet uzmanīgi, lai tējkannas turēšanas laikā nepieļautu applaucēšanos ar karstu ūdeni. Vienmēr turiet tējkannu aiz
tās roktura, jo trauks var būt karsts un varat apdedzināties.
• Lejiet karsto ūdeni lēni. Pārlieka tējkannas noliekšana var likt ūdenim plūst pa vāku – pastāv APPLAUCĒŠANĀS
RISKS!
• Ierīces tīrīšanai neizmantojiet abrazīvas vai ķīmiski agresīvas vielas.
• Nelietojiet ierīci, ja tā nedarbojas pareizi vai ja tā ir nomesta, bojāta vai pakļauta ššķidrumu iedarbībai. Nogādājiet
ierīci pārbaudīšanai un labošanai pilnvarotā servisa apkalpes centrā.
• Neizmantojiet ierīci ar bojātu elektrības vadu vai spraudkontaktu. Lai veiktu bojātu detaļu labošanu vai nomaiņu,
nekavējoties sazinieties ar pilnvarotu servisa apkalpes centru.
• Šī ierīce nav paredzēta lietošanai ārpus telpām.
• Ierīce ir paredzēta tikai mājsaimniecības vajadzībām. Tā nav paredzēta ekspluatācijai komercnolūkos.
• Nepieļaujiet elektrības vada, spraudkontakta vai ierīces nokļūšanu ūdenī vai citā šķidrumā.
• Ir aizliegts labot ierīci patstāvīgi. Sazinieties ar pilnvaroto servisa apkalpes centru.
Ražotāja norādījumu neievērošana var izraisīt garantijas remonta atteikumu.
IERĪCES APRAKSTS
1. Vāks
2. Tējkannas korpuss
3. Ūdens atzīme
4. Vāka atvēršanas poga
5. Rokturis
6. Slēdzis
7. Elektrības vada pamatne
8. Signāllampiņa
4
1
3
2
5
6
7
8
BRĪDINĀJUMS:
Pirms pirmās lietošanas reizes iesakām tējkannā uzvārīt maksimālo ūdens daudzumu vismaz trīs reizes un izliet to.
Tikai tad tējkanna ir gatava lietošanai.
Tējkannu drīkst izmantot tikai ar komplektā iekļauto pamatni.
14
RK3040
LV
EKSPLUATĀCIJAS NORĀDĪJUMI
1. Noņemiet tējkannu no pamatnes (7), nospiežot pogu (4), atveriet vāku (1) un pielejiet
tējkannu ar aukstu ūdeni – tikai līdz atļautajam maksimālajam ūdens līmenim. Ja
ūdens līmenis tējkannā nesasniedz ieteicamo minimālo daudzumu, tējkanna pārkarst
un priekšlaicīgi izslēdzas.
Piezīme: pārliecinieties, ka vāks (1) ir aizvērts pareizi. Pretējā gadījumā tējkanna nevar
izslēgties automātiski.
2. Nolieciet tējkannu atpakaļ uz pamatnes (7). Elektriskie kontakti savienojas automātiski.
Centra savienotāja dizains (Att. 1) ļauj pagriezt tējkannu par 360°. Tējkannu var novietot
uz pamatnes no jebkuras puses.
3. Pievienojiet pamatni elektrotīklam.
4. Ieslēdziet tējkannu, nospiežot slēdža pogu (6) (Att. 2).
Par tējkannas darbību signalizē ierīces signāllampiņa (8). Ūdens karsēšanas laikā
tējkannas vākam (1) jābūt pareizi aizvērtam.
BRĪDINĀJUMS!
Neatveriet tējkannas vāku nedz karsēšanas laikā un uzreiz pēc karsēšanas beigām.
Karstais tvaiks var izraisīt apdegumus!
5. Kad ir sasniegts vārīšanās punkts, tējkanna un signāllampiņa automātiski izslēdzas.
Ūdens karsēšanu var pārtraukt priekšlaikus, nospiežot slēdzi (6) izslēgšanas pozīcijā.
6. Noņemiet tējkannu no pamatnes (7) un izmantojiet ūdeni.
7. Ja nepieciešams atkārtoti uzkarsēt tikko uzvārītu ūdeni, pagaidiet aptuveni 30 sekundes,
iekams slēdzi (6) no jauna ieslēdzat.
8. Visus netīrumus liešanas laikā uztver filtrs.
Piezīme: ja pēc lietošanas uz pamatnes (7) atrodas dažas ūdens lāses, tas nav defekts. Tas
ir neliels kondensēta tvaika daudzums, kas izslēdz tējkannas termostatu.
Att. 1
Att. 2
TĪRĪŠANA UN APKOPE
Brīdinājums!
Pirms ierīces tīrīšanas vienmēr atvienojiet elektrības vadu no elektrotīkla rozetes!
Pirms apkopes pārliecinieties, ka ierīce ir atdzisusi!
Ierīces virsmu drīkst tīrīt tikai ar mitru drāniņu. Neizmantojiet mazgāšanas līdzekļus vai
cietus priekšmetus, jo tie var bojāt ierīces virsmu!
Nekad netīriet ierīci tekošā ūdenī, neskalojiet to un nemērciet ūdenī!
Kaļķakmens tīrīšana
Normālas lietošanas laikā ierīcē uzkrājas ūdens netīrumi. Šīs nogulsnes var vienkārši
iztīrīt no tējkannas, lietojot kaļķakmens tīrīšanai paredzētos līdzekļus (skatiet ražotāja
norādījumus) vai, ievērojot šādu procedūru:
1. ielejiet tējkannā 0,5 l etiķa un piepildiet tējkannu ar ūdeni; atstājiet šo šķīdumu tējkannā
uz nakti; nevāriet!
2. izlejiet saturu un iztīriet atlikušās nogulsnes ar mitru drāniņu; piepildiet tējkannu ar
tīru ūdeni, uzvāriet to un izlejiet atkal; atkārtojiet šo procedūru; tējkanna ir gatava
lietošanai.
Piezīme: regulāri tīriet nogulsnes tējkannas iekšpusē: atkarībā no ūdens cietības un
lietošanas biežuma tas būtu jādara vismaz reizi nedēļā. Nogulsnes būtiski samazina
sildīšanas ietekmi un tējkannas darbmūžu.
RK3040
15
LV
APKALPE
Nopietni remontdarbi vai remontdarbi, kuriem ir nepieciešama iejaukšanās ierīces detaļās, jāveic specializētā apkalpes
servisā.
APKĀRTĒJĀS VIDES AIZSARDZĪBA
• Iesakām nodot iesaiņojuma materiālus un vecās ierīces otrreizējai pārstrādei.
• Ierīces kasti var nodot šķirojamos atkritumos.
• Polietilēna (PE) maisiņus nododiet otrreizējai pārstrādei.
Ierīces nodošana otrreizējai pārstrādei pēc tās kalpošanas laika beigām
Simbols uz ierīces vai tās iepakojuma norāda, ka izstrādājums nav paredzēts nodošanai mājsaimniecības
atkritumos. Ir svarīgi to nogādāt otrreiz pārstrādājamo elektrisko un elektronisko ierīču savākšanas punktā.
Nodrošinot pareizu izstrādājuma iznīcināšanu, palīdzēsiet novērst negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi un
cilvēku veselību, ko var izraisīt nepareiza šā izstrādājuma iznīcināšana. Papildu informāciju par izstrādājuma
otrreizējo apstrādi meklējiet vietējā pašvaldībā, pie mājsaimniecības atkritumu iznīcināšanas pakalpojumu
sniedzēja vai veikalā, kur iegādājāties izstrādājumu.
16
RK3040
EN
ACKNOWLEDGMENT
Thank you for purchasing a Concept product. We hope you will be satisfied with our product throughout its service life.
Please read the whole instruction manual carefully before you use the appliance for the first time; after reading, store
and keep the instruction manual in a safe and handy place. Make sure that all other people using the appliance are
familiar with the instruction manual.
Technical parameters
Voltage
Input
Capacity
220 – 240 V ~ 50 Hz
2000 W
1,0 l
IMPORTANT SAFETY PRECAUTIONS:
• Do not use the appliance differently than described in this manual.
• Remove all packing and marketing material from the appliance before you use it for the first time.
• Make sure the connecting voltage corresponds to values on the appliance type label. Use grounded wall outlets with
a safety pin only.
• The appliance‘s power input is very high; we recommend protecting the mains circuit with at least a 16 A circuit
breaker; do not turn on other appliances with a high power input to prevent overloading the mains circuit.
• The appliance stays hot for some time even when turned off. Do not touch the hot surfaces. Use only the handle and
buttons, as there is a risk of being burned.
• Do not clean, store or cover the appliance until it has completely cooled down.
• Do not leave the appliance unassisted when turned on, or plugged in the electric voltage outlet.
• Never carry the appliance during operation or while hot. Do not carry the appliance by the power cord.
• Prior to plugging in or unplugging the appliance from the wall outlet, make sure the switch is OFF.
• Never hold the supply cable when disconnecting the appliance from the electric voltage outlet by pulling; hold the
plug instead.
• Do not allow children or people with reduced capabilities to handle the appliance. Use the appliance out of the reach
of these people.
• Persons with limited movement capacity, reduced sensory perception, insufficient mental capacity or those who are
unaware of the proper handling should use the product only under the supervision of a responsible, aware person.
• Pay the utmost attention when using the appliance near children.
• Do not allow the appliance to be used as a toy.
• Do not use any other accessories except those recommended by the manufacturer.
• Prior to cleaning and after using the appliance, turn it off, disconnect it from the electric voltage outlet, and
let it cool down.
• Do not let the power cord hang loosely over the edge of a table. Make sure the power cord does not touch hot
surfaces.
• The appliance may only be installed on a stable surface resistant to high temperature, away from other heat sources,
such as radiators, ovens, etc. Protect it against direct sunlight and humidity.
• Pour water into the kettle before connecting it to the wall outlet.
• Do not replenish water when the appliance is on its base!
• Prior to filling the appliance with water, make sure its bottom is dry. Wipe off any remaining droplets from the bottom
prior to putting the appliance on its base!
• The kettle may only be used for heating water up to the maximum indicated level. If the water exceeds the
recommended maximum level, hot water may splash out. SCALDING HAZARD!
RK3040
17
EN
• Prior to switching the appliance on, make sure the lid is closed properly. Do not open the lid during heating.
• We do not recommend using the kettle for heating liquids other than water.
• Do not switch the appliance on without water. If the empty kettle is turned on, the safety fuse will deactivate it
automatically. Let the kettle cool, fill it with cold water and you can use it as before.
• Extra care should be taken while opening the lid when refilling a hot kettle with water.
• Take precautions to avoid scalding with hot water while handling the kettle. Always hold the kettle by the handle, as
the vessel can be hot and may burn you.
• Pour the hot water slowly – excessive tilting may cause the water to flow through the lid – RISK OF SCALDING!
• Do not use abrasive or chemically aggressive substances to clean the appliance.
• Do not use the appliance if it does not operate properly, or if it has been dropped, damaged or exposed to a liquids.
Take the appliance to an authorised service centre for testing and repair.
• Never use the appliance with the supply cable or plug damaged; have the fault repaired immediately by the authorised
service centre.
• The appliance is not designed for outdoor use.
• The appliance is intended for household use only and not for commercial use.
• Do not immerse the supply cable, the plug, or the appliance itself in water or any other liquid.
• Never repair the appliance yourself. Instead, contact the authorised service centre for repair.
Failure to follow the manufacturer‘s instructions may lead to refusal of warranty repair.
1. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental
capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction
concerning use of the appliances by a person responsible for their safety.
2. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
APPLIANCE DESCRIPTION
1. Lid
2. Kettle body
3. Water mark
4. Button to open the lid
5. Handle
6. Switch
7. Supply cable base
8. Operating light
4
1
3
2
5
6
7
8
CAUTION:
Prior to first use, we recommend boiling the maximum volume of water in the kettle at least 3 times, then pouring it
out. The kettle is then ready for operation.
The kettle may only be used with the supplied base.
18
RK3040
EN
OPERATING INSTRUCTIONS
1. Remove the kettle from the base (7), press the button for opening the lid (4), open the
lid (1), fill the appliance with cold water within the permitted maximum only. If the
water level in the kettle is under the recommended minimum, the kettle will keep
overheating and turning off prematurely.
Note: Make sure that the lid (1) is closed properly, otherwise the kettle could not turn
off automatically.
2. Place the kettle on the base (7); electric contacts will get connected automatically.
Thanks to the central connector design (Fig. 1), the kettle can turn around 360° and be
put on the base from any side.
3. Connect the base to the mains.
4. Turn the kettle on by pressing the switch (6) (Fig. 2).
A control light on the switch (8) signals the kettle is in operation. The kettle lid (1) must
be properly closed when water is being heated.
WARNING!
Do not open the lid during heating and immediately after heating is over. Hot steam
could scald you!
5. When the preset temperature is reached, the kettle turns off automatically and the
operation indicator light goes off. You can interrupt heating water any time by turning
off the switch (6).
6. Remove the kettle from the base (7) and use the hot water.
7. If you want to reheat the water you have just finished boiling, wait for approximately 30
seconds before reactivating the switch (6).
8. The kettle filter captures all potential impurities while pouring water.
Fig. 1
Fig. 2
Note: It is not a sign of a defect if a few water droplets appear on the kettle base (7). It is
a small amount of condensed steam, which deactivates the kettle thermostat.
CLEANING AND MAINTENANCE
Caution!
Prior to leaning the appliance, always disconnect the power cord from the wall outlet!
Prior to handling, make sure the unit is already cold!
Only use a wet cloth for cleaning the appliance‘s surface; never use any detergents or hard
objects, as they may damage the appliance‘s surface!
Never clean the appliance under running water, do not rinse it, and do not submerge
it in water!
Limescale removal
Impurities from water build up during normal use. These sediments can be perfectly
removed from the kettle by using preparations designed for removing limescale (observe
the producer’s instructions) or using the following procedure:
1. Pour 0.5 litre of vinegar into the kettle and top up with water. Leave the solution in the
kettle overnight. Do not boil!
2. Pour out the contents, and clean the remaining sediment using a wet cloth. Fill the
kettle with clean water, boil it and pour it out again. Repeat the procedure once more.
The kettle is then ready for continuing operation.
RK3040
19
EN
Note: Remove the sediment inside the kettle regularly, about once a week, depending on the water hardness and
frequency of use. Deposits reduce the heating effect and life of the kettle considerably
SERVICING
Any extensive maintenance or repair that requires access to the inner parts of the product must be performed by an expert
service centre.
ENVIRONMENTAL PROTECTION
• Packaging materials and obsolete appliances should be recycled.
• The transport box may be disposed of as sorted waste.
• Polyethylene bags shall be handed over for recycling.
Appliance end-of-service-life recycling:
A symbol on the product or its packaging indicates that this product should not go into household waste.
It must be taken to the collection point of an electric and electronic equipment recycling facility. By making
sure this product is disposed of properly, you will help prevent the negative effects on the environment and
human health that would otherwise result from inappropriate disposal of this product. You can learn more
about recycling this product from your local authorities, a household waste disposal service or in the shop
where you bought this product.
20
RK3040
DE
Wir danken Ihnen, dass Sie sich für ein Produkt der Marke Concept entschieden haben und wünschen Ihnen, dass Sie mit
diesem Produkt über seine gesamte Gebrauchsdauer zufrieden sein werden.
Vor dem erstem Einsatz lesen Sie bitte sorgfältig die gesamte Bedienungsanleitung und bewahren Sie diese auf. Stellen Sie
sicher, dass auch andere Personen, die mit dem Produkt umgehen, sich mit dieser Anleitung vertraut gemacht haben.
Technische Parameter
Spannung
Leistungsaufnahme
Volumen
220 – 240 V ~ 50 Hz
2000 W
1,0 l
WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE:
• Das Gerät nicht anders benutzen als in dieser Anleitung beschrieben ist.
• Vor dem ersten Einsatz alle Verpackungen und Aufkleber vom Gerät entfernen.
• Überprüfen Sie, ob die Anschlussspannung den Werten auf dem Typenschild des Gerätes entspricht. Benutzen Sie
ausschließlich Schutzkontaktsteckdosen.
• Das Gerät hat eine hohe Leistungsaufnahme, wir empfehlen, eine Sicherung des Steckdosenkreises von min. 16
A zu benutzen und während des Betriebs von diesem Gerät keine anderen Geräte mit hoher Leistungsaufnahme
einzuschalten, so dass es nicht zur Überlastung des jeweiligen Steckdosenkreises kommt.
• Das Gerät ist während des Betriebes und auch einige Zeit nach dem Ausschalten heiß. Berühren Sie deshalb nicht die
heißen Oberflächen. Wegen Verbrennungsgefahr nur den Haltegriff und die Tasten verwenden.
• Das Gerät nicht reinigen, verstauen oder abdecken, solange es nicht vollständig abgekühlt ist.
• Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn es eingeschaltet ist bzw. wenn der Stecker in der Steckdose steckt.
• Transportieren Sie das Gerät nie während des Betriebs oder solange es noch heiß ist. Nicht am Anschlusskabel tragen.
• Bevor Sie das Gerät in die Steckdose stecken oder es herausziehen, vergewissern Sie sich, dass sich der Schalter in der
AUS-Stellung befindet.
• Zum Trennen des Gerätes von der Steckdose nie am Anschlusskabel ziehen, sondern den Stecker greifen und durch
Herausziehen von der Steckdose trennen.
• Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern und Unbefugten auf und vermeiden Sie, dass diese mit
dem Gerät in Berührung kommen.
• Personen mit eingeschränkter Bewegungsfähigkeit, mit verminderter Sinneswahrnehmung, mit unzureichenden
geistigen Fähigkeiten oder Personen, die mit der Bedienung nicht vertraut gemacht wurden, dürfen das Gerät nur unter
Aufsicht einer mit dem Gerät vertraut gemachten Person benutzen.
• Es ist erhöhte Vorsicht geboten, wenn das Gerät in der Nähe von Kindern betrieben wird.
• Das Gerät nicht als Spielzeug verwenden.
• Verwenden Sie nur das vom Hersteller empfohlene Zubehör.
• Vor dem Reinigen und nach dem Einsatz das Gerät ausschalten, von der Steckdose trennen und abkühlen lassen.
• Lassen Sie das Kabel nicht frei über die Tischkante hängen. Achten Sie darauf, dass es keine heißen Oberflächen
berührt.
• Stellen Sie das Gerät nur auf eine stabile und wärmebeständige Oberfläche, abseits von anderen Wärmequellen wie
Heizkörpern, Öfen etc. Schützen Sie das Gerät vor direkter Sonneneinstrahlung und vor Feuchtigkeit.
• Vor dem Anschluss an das Stromnetz muss im Gerät Wasser sein.
• Füllen Sie kein Wasser nach, wenn das Gerät auf dem Sockel steht.
• Nach dem Auffüllen des Gerätes mit Wasser überzeugen Sie sich, dass es unten trocken ist. Eventuelle Tropfen sind vor
dem Stellen auf den Sockel abzuwischen!
• Das Gerät ist zum Erwärmen von Wasser gemäß dem empfohlenen Maximum bestimmt – bei einer größeren
RK3040
21
DE
Wassermenge als dem empfohlenen Maximum kann das siedende Wasser herausspritzen – VERBRÜHUNGSGEFAHR!
• Vergewissern Sie sich vor dem Einschalten des Gerätes, dass der Deckel ordentlich verschlossen ist. Öffnen Sie diesen
nicht während des Erhitzens des Wassers, um Verbrühungen zu vermeiden.
• Es wird nicht empfohlen, das Gerät zum Erhitzen anderer Flüssigkeiten als Wasser zu verwenden.
• Das Gerät nicht ohne Wasser einschalten. Kommt es trotzdem zum Einschalten des leeren Gerätes, wird dieses durch
eine Sicherung automatisch abgeschaltet. Lassen Sie in diesem Fall das Gerät abkühlen und füllen Sie es mit kaltem
Wasser auf. Danach können Sie es weiterverwenden.
• Lassen Sie erhöhte Vorsicht beim Öffnen des Deckels walten, wenn Sie die heiße Kanne wieder mit Wasser füllen.
• Seien Sie vorsichtig beim Umgang mit dem Gerät. Verbrühen Sie sich nicht mit heißem Wasser. Das Gerät stets am
Handgriff halten, da der Behälter der Kanne heiß sein kann und es zu Verbrennungen kommen könnte.
• Heißes Wasser langsam ausgießen. Bei übermäßiger Neigung kann es passieren, dass das Wasser auch durch die
Deckelzwischenräume entweicht – VERBRÜHUNGSGEFAHR!
• Zum Reinigen des Gerätes keine groben oder chemisch aggressiven Stoffe verwenden.
• Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es nicht richtig funktioniert, heruntergefallen, beschädigt oder nass geworden ist.
Lassen Sie es von einem autorisierten Servicecenter überprüfen und reparieren.
• Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Anschlusskabel oder der Stecker beschädigt sind. Lassen Sie den Mangel
umgehend von einem autorisierten Servicecenter beheben.
• Verwenden Sie das Gerät nicht draußen.
• Das Gerät ist nur für den Gebrauch im Haushalt geeignet, es ist nicht für kommerzielle Zwecke bestimmt.
• Tauchen Sie das Anschlusskabel, den Stecker oder das Gerät nicht in Wasser oder in andere Flüssigkeiten ein.
• Reparieren Sie das Gerät nicht selbst. Wenden Sie sich an einen autorisierten Reparaturservice.
Bei einer Nichteinhaltung der Anweisungen des Herstellers
kann eine eventuelle Reparatur nicht als
Gewährleistungsreparatur anerkannt werden.
4
PRODUKTBESCHREIBUNG
1. Deckel
2. Kannengehäuse
3. Wasserstandsanzeige
4. Taste zum Öffnen des Deckels
5. Haltegriff
6. Schalter
7. Sockel mit Anschlusskabel
8. Betriebskontrollleuchte
1
3
2
5
6
7
8
HINWEIS:
Vor dem ersten Einsatz empfehlen wir mindestens 3x Wasser in maximaler Wassermenge aufzukochen und
auszuschütten. Erst dann ist die Kanne einsatzbereit.
Der Wasserkocher darf nur mit dem Sockel, mit dem er geliefert wurde, verwendet werden.
22
RK3040
DE
BEDIENUNGSANLEITUNG
1. Den Kocher vom Sockel (7) nehmen, die Taste (4) betätigen, den Deckel (1) öffnen und
den Kocher mit kaltem Wasser füllen – nur bis zum zugelassenen Maximum. Sofern
der Stand niedriger als das empfohlene Minimum ist, kommt es zum Überhitzen und
vorzeitigem Abschalten des Wasserkochers.
Bem.: Vergewissern Sie sich, dass der Deckel (1) richtig geschlossen ist, ansonsten
würde sich die Kanne automatisch abschalten.
2. Die Kanne auf den Sockel (7) stellen – der elektrische Kontakt wird automatisch
hergestellt. Um das Einstecken des mittleren Steckers zu erleichtern (Abb. 1), kann
die Kanne um 360° gedreht und von jeder beliebigen Seite auf den Sockel gestellt
werden.
3. Den Sockel an das Stromnetz anschließen.
4. Den Kocher durch das Drücken des Schalters (6) einschalten (Abb. 2).
Den Betrieb des Wasserkochers signalisiert die leuchtende Betriebskontrollleuchte (8).
Beim Erhitzen von Wasser muss der Deckel des Kochers (1) richtig geschlossen sein.
VORSICHT!
Den Deckel weder während des Erhitzens, noch unmittelbar nach dem Erhitzen öffnen.
Der Heißdampf könnte Sie verbrühen!
5. Nach Erreichen des Siedepunktes schaltet sich der Wasserkocher automatisch ab und
die Betriebskontrollleuchte erlischt. Durch das Ausschalten des Schalters (6) kann man
das Erhitzen des Wassers vorzeitig beenden.
6. Den Kocher vom Sockel (7) nehmen und das Wasser verbrauchen.
7. Sofern Sie das bereits gekochte Wasser erneut aufwärmen möchten, warten Sie vor
einem erneuten Wiedereinschalten des Schalters (6) ungefähr 30 Sekunden.
8. Der Filter fängt beim Ausgießen des Wassers aus dem Kocher eventuelle Schmutzpartikel
auf.
Abb. 1
Abb. 2
Bem.: Sofern am Sockel des Kochers (7) nach dem Einsatz einige Wassertropfen auftreten,
handelt es sich um keinen Grund zur Beanstandung. Es handelt sich um eine kleine Menge
kondensierten Dampfes, der das Thermostat der Kanne abschaltet.
REINIGUNG UND WARTUNG
Achtung!
Vor jeder Reinigung des Geräts das Anschlusskabel von der Steckdose trennen!
Vergewissern Sie sich vor der Reinigung, dass das Gerät bereits abgekühlt ist!
Verwenden Sie zur Reinigung der Geräteoberfläche nur einen feuchten Lappen, keine
Reinigungsmittel oder harte Gegenstände, da diese die Geräteoberfläche beschädigen
könnten!
Das Gerät nie unter fließendem Wasser reinigen, nicht abspülen und nicht in Wasser
tauchen!
Entfernen vom Wasserstein
Durch den üblichen Einsatz setzen sich Ablagerungen ab. Die Reinigung von
Kalkablagerungen kann problemlos mit Mitteln zur Beseitigung von Wasserstein (nach
Anleitung des Herstellers) oder auf folgende Weise durchgeführt werden:
1. 0,5 dl Weinessig in den Wasserkocher schütten und diesen mit Wasser auffüllen. Lösung
über Nacht einwirken lassen. Nicht aufkochen!
RK3040
23
DE
2. Den Inhalt wegschütten und die Ablagerungsreste mit einem feuchten Lappen entfernen. Die Kanne mit sauberem
Wasser auffüllen, dieses aufkochen und wegschütten. Den Vorgang noch einmal wiederholen. Danach ist der
Wasserkocher zum weiteren Gebrauch einsatzbereit.
Bem.: Die Ablagerungen regelmäßig, ca. einmal pro Woche, entfernen. Diese sind von der Wasserhärte und der
Häufigkeit des Gebrauchs abhängig. Die Ablagerungen verringern wesentlich die Heizleistung und die Lebensdauer
des Gerätes.
SERVICE
Eine umfangreiche Wartung oder Reparatur, die einen Eingriff in die inneren Teile des Gerätes erfordert,
ist durch eine autorisierte Werkstatt durchzuführen.
UMWELTSCHUTZ
• Bevorzugen Sie das Recyceln von Verpackungen und Altgeräten.
• Der Gerätekarton kann als sortiertes Altmaterial entsorgt werden.
• Die Polyäthylentüten (PE) geben Sie zum Recyceln des Materials ab.
Recycling des Gerätes am Ende seiner Lebensdauer:
Das Symbol am Produkt oder an der Verpackung gibt an, dass dieses Produkt nicht in den
Haushaltsabfall gehört. Es ist auf einem Recyclinghof für elektrische und elektronische Anlagen zu
entsorgen. Durch die korrekte Entsorgung dieses Produktes helfen Sie, negative Konsequenzen für die
Umwelt und die Gesundheit der Menschen zu verhindern, die durch die unsachgemäße Entsorgung dieses
Produktes verursacht würden. Ausführlichere Informationen zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie
bei den zuständigen örtlichen Behörden, dem Dienst für Entsorgung von Haushaltsabfall, oder in dem
Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.
24
RK3040
Jindřich Valenta – ELKO Valenta Czech Republic, Vysokomýtská 1800,
565 01 Choceň, Tel. +420 465 322 895, Fax: +420 465 473 304, www.my-concept.cz
ELKO Valenta – Slovakia, s.r.o., Hurbanova 1563/23, 911 01 Trenčín
Tel.: +421 326 583 465, Fax: +421 326 583 466, www.my-concept.sk
Elko Valenta Polska Sp. Z. o. o., Ostrowskiego 30, 53-238 Wroclaw
Tel.: +48 71 339 04 44, Fax: 71 339 04 14, www.my-concept.pl
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement