Pobierz plik
ST140C
OPIEKACZ DO KANAPEK
SANDWICH TOASTER
SENDVIČOVAČ
SANDWICHMAKER
СЕНДВИЧНИЦА
Eldom sp. z o.o.
u l . Pa w ł a C h r o m i k a 5 a , 4 0 - 2 3 8 Ka t o w i c e , P O L A N D
tel: 32 255-33-40, fax: 32 253-04-12
w w w . e l d o m . e u
WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA
- przed pierwszym użyciem należy
uważnie zapoznać się z całością treści
niniejszej instrukcji,
- przewód przyłączeniowy należy
podłączyć do gniazdka o
parametrach zgodnych z podanymi w
instrukcji,
- należy zwrócić uwagę aby do jednego
obiegu prądu nie włączać za duzo
odbiorników,
- urządzenie należy odłączać od sieci
zawsze poprzez pociągnięcie za
wtyczkę a nie za przewód zasilający
- wyłączyć urządzenie z sieci, jeśli nie jest
już ono używane oraz przed jego
czyszczeniem
- nie zanurzać przewodu lub urządzenia
w wodzie,
- nie używać na wolnym powietrzu,
- nie należy stawiać urządzenia w
pobliżu źródeł ciepła,
- urządzenie przeznaczone jest tylko do
użytku domowego,
- nie należy pozostawiać używanego
urządzenia bez nadzoru,
- nie przenosić ani nie przesuwać w
trakcie użytkowania,
- nie używać w pobliżu materiałów
łatwopalnych jak meble, pościel,
papier, ubrania,firany, wykładziny itp.
2
WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA
- części urządzenia stają się gorące
podczas użytkowania. Urządzenie
należy trzymać wyłącznie za uchwyt,
- należy zachować ostrożność przy
wyjmowaniu gofrów z urządzenia.
Gotowe gofry są gorące i mogą
poparzyć,
- nie należy pozostawiać włączonego
urządzenia bez nadzoru,
- Niniejszy sprzęt może być użytkowany
przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i
przez osoby o obniżonych
możliwościach fizycznych, umysłowych
i osoby o braku doświadczenia i
znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony
zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie
do użytkowania sprzętu w bezpieczny
sposób, tak aby związane z tym
zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie
powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez
nadzoru nie powinny wykonywać
czyszczenia i konserwacji sprzętu.
- nie chwytać urządzenia mokrymi
rękami,
- podczas otwierania pokrywy może
uchodzić bardzo gorący strumień pary.
Najlepiej przy tej czynności włożyć
rękawice kuchenne,
- nie używać w przypadku uszkodzenia
przewodu zasilającego, gdy
urządzenie spadło lub zostało
uszkodzone w inny 3sposób.
WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA
- napraw sprzętu może dokonać
jedynie autoryzowany punkt
serwisowy.
Wszelkie modernizacje lub stosowanie
innych niż oryginalne części
zamiennych lub
elementów urządzenia jest zabronione
i zagraża bezpieczeństwu
użytkowania.
- Firma Eldom Sp. z o. o. nie ponosi
odpowiedzialności za ewentualne
szkody powstałe
w wyniku niewłaściwego używania
urządzenia.
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
- przed rozpoczęciem czyszczenia urządzenia należy odłączyć je od prądu i pozostawić
do ostygnięcia,
- nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie lub innych cieczach
- przetrzeć płytki ręcznikami papierowymi, aby usunąć tłuszcz,
- następnie należy oczyścić urządzenie i kabel lekko wilgotną ściereczką. Przed kolejnym
użyciem urządzenia należy wytrzeć je do sucha,
- nie używać detergentów i rozpuszczalników. Mogą one nie tylko zniszczyć powierzchnię
gofrownicy, jak również pozostać częściowo na płytkach i wtopić się w następne gofry,
- W przypadku osadów trudnych do usunięcia nie należy używać twardych narządzi gdyż
mogą zniszczyć powłoki zastosowane na płytkach urządzenia. Na uparte zabrudzenia
najlepiej jest położyć mokrą ścierkę, która rozmiękcza osady,
OCHRONA ŚRODOWISKA
- urządzenie jest zbudowane z materiałów, które mogą być poddane
ponownemu przetwarzaniu lub recyklingowi,
- należy je przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się
zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych,
GWARANCJA
- urządzenie przeznaczone jest do użytku prywatnego w gospodarstwie domowym,
- nie może być używane do celów zawodowych,
- gwarancja traci ważność w przypadku nieprawidłowej obsługi.
Warunki gwarancji podane są w załączniku.
4
INSTRUKCJA OBSŁUGI
OPIEKACZ DO KANAPEK ST140C
1
OPIS OGÓLNY
2
3
5
1. Zaczep
2. Uchwyt
3. Pokrywa
4. Lampki kontrolne
5. Płyty grzejne
DANE TECHNICZNE
4
- moc: 750W
- napięcie zasilania: 230V ~ 50Hz
OBSŁUGA
Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia należy się upewnić czy urządzenie, wtyczka
i przewód zasilający są sprawne i czy usunięto wszystkie części opakowania.
Uwaga:
Podczas pierwszego użycia może wydzielać się specyficzny zapach będący wynikiem procesu
produkcyjnego. Jest to normalne zjawisko i ustępuje po pewnym czasie. W pomieszczeniu należy
zapewnić właściwą wentylację np. otwierając okno. Pierwsze użycie opiekacza powinno odbyć
się bez produktów.
- Ustawić urządzenie na płaskiej, stabilnej i odpornej na wysoką temperaturę powierzchni.
- Przetrzeć płyty grzejne (5) wilgotną szmatką i posmarować tłuszczem.
- Zamknąć pokrywę (3), zwrócić uwagę aby zaczep (1) był prawidłowo zamknięty.
- Włączyć urządzenie do sieci. Zapali się czerwona lampka kontrolna.
- Urządzenie nagrzewa się. Zielona lampka kontrolna sygnalizuje, że urządzenie osiągnęło
wymaganą temperaturę
- Otworzyć opiekacz, ułożyć kanapki i zamknąć pokrywę.
- Piec przez około 2-3 minuty.
Nie wkładać zbyt grubych kanapek. Pokrywa i zaczep nie mogą zamykać się z trudnością.
Grozi to uszkodzeniem urządzenia.
Podczas pieczenia zielona lampka kontrolna zapala się i gaśnie. Termostat utrzymuje odpowiednią
temperaturę.
- Wyjąć gorące kanapki. Aby nie uszkodzić płyt grzejnych należy używać sztućców
drewnianych lub z tworzych odpornych na wysokie temperatury.
- W trakcie przygotowywania kolejnych kanapek zamknąć pokrywę (3) aby utrzymać
temperaturę.
- Po zakończeniu opiekania należy odłączyć urządzenie od sieci.
5
SAFETY INSTRUCTIONS
- carefully read all instructions before
using the appliance
- connect the appliance only to a
suitably earthed socket compatible
with the parameters indicated in the
instructions
- do not unplug by pulling the cable
- unplug from outlet when not in use and
before cleaning. Allow to cool before
putting on or taking off parts.
- do not immerse the cable or the
appliance in water,
- do not use outdoors
- never locate the appliance close to or
underneath inflammable objects,
especially not under curtains or
suspended cupboards.
- close supervision is necessary when
appliance is used by or near children
- parts of the appliance will become
hot during operation. You should hold
the appliance only by the grip. The
browning regulator can also become
hot after a certain amount of
operation - it is therefore best to wear
oven mitts.
- Take precautions when removing the
waffles from the device. Ready waffles
are extremely hot and may cause
burns.
- never leave the appliance
unattended when 6it is in use.
SAFETY INSTRUCTIONS
- The device can be used by children
aged 8 and older and by persons with
limited physical, sensory or mental
capabilities, or persons without
sufficient experience and knowledge
only under supervision or if previously
instructed on the safe use of the
appliance and the possible risks.
Children shall not play with the
appliance. Cleaning and maintenance
that are the responsibility of the user
shall not be carried out by children
without supervision. Protect the
appliance and the power cord against
children under 8 years old.
- do not touch the appliance with wet
hands
- very hot steam clouds can escape
when opening the lid. It is thus best to
wear oven mitts when opening the
appliance.
- never use the appliance if the supply
cord is damaged. If found damaged
in any way, consult the producer’s
authorized service centre. The list of
service centres is to be found
in the appendix and on
www.eldom.eu
- refer servicing to an authorized service
centre. Modifying the appliance or
using spare parts or elements other
than the original ones is forbidden and
can expose the user to hazard
7
INSTRUCTION MANUAL
SANDWICH TOASTER ST140C
1
GENERAL DESCRIPTION
1. Locking tab
2. Handgrip
3. Cover
4. Indicator lights
5. Cooking plates
2
3
5
SPECIFICATION
- power: 750W
- power supply voltage: 230V ~ 50HzHz
4
USING THE APPLIANCE
Make sure that the appliance, the plug and the power cord are in order and that all parts of
the packaging have been removed before you start using the appliance.
Important:
The appliance may give off a smell while being used for the first time. The smell is associated
with the manufacturing procedure. It is a natural process which ceases to occur after a certain
period of time. Ensure a suitable ventilation in the room, e.g. by opening a window. Use the
toaster with any food products while using it for the first time.
- Set the appliance on a flat, stable and high temperature resistant surface.
- Run the cooking plates (5) with a wet cloth and lubricate with grease.
- Close the cover (3), make sure that the locking tab (1) is properly locked.
- Connect the appliance to the mains. A red indicator light will go on.
- The appliance is heating up. The green indicator light indicates that the appliance
has reached a required temperature
- Open the sandwich toaster, put on the sandwiches and close the cover.
- Toast for about 2-3 minutes.
Avoid putting too thick sandwiches into the appliance. The cover and the locking tab may not
have any difficulty to close. This brings the risk of damaging the appliance.
The green indicator light goes on and off during toasting. The thermostat maintains a proper
temperature.
- Take the hot sandwiches out. Use cutlery made of wood or high temperature resistant plastics
to avoid damaging the cooking plates.
- While preparing more sandwiches, close the cover (3) in order to keep the temperature.
- Disconnect the appliance from the mains after the toasting is finished.
8
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
- pred prvým použitím sa dôkladne
oboznámte s celým obsahom tejto
inštrukcie,
- napájací kábel je potrebné pripojiť k zástrčke, ktorej parametre sú v súlade
s uvedenými v inštrukcii,
- pozornosť treba obrátiť na to, aby do
jedného obehu prúdu nebolo
pripojených príliš veľa prijímačov,
- zariadenie je potrebné zo siete odpojiť
vždy potiahnutím za zásuvku a nie za
napájací kábel,
- vypnúť zariadenie zo siete, ak sa už
nepoužíva, ako aj pred jeho čistením,
- kábel alebo zariadenie neponárať do
vody,
- nepoužívať na voľnom priestranstve,
- zariadenie sa nesmie nachádzať v blízkosti tepelných zdrojov,
- zariadenie je určené iba na domáce
použitie,
- používané zariadenie nenechávať bez
dozoru,
- neprenášať ani nepresúvať počas
používania,
- nepoužívať v blízkosti ľahkozápalných
materiálov ako je nábytok, posteľná
bielizeň, papier, oblečenie, záclony,
podlahové krytiny atď.,
9
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
- nenechávať deti bez dozoru v blízkosti
zariadenia,
- časti zariadenia sú počas používania
horúce. Zariadenie je potrebné držať
iba za držiak,
- pri vyberaní gofrov zo zariadenia je
potrebné byť ostražitým.
- Hotové gofry sú horúce a môžu obariť.
- nenechávať zapnuté zariadenie bez
dozoru,
- Zariadenie môžu používať deti vo veku
viac ako 8 rokov a osoby s
obmedzenými fyzickými, senzorickými
alebo mentálnymi schopnosťami alebo
osoby nemajúce dostatočné skúsenosti
a znalosti iba ak sa nachádzajú pod
dohľadom alebo im boli poskytnuté
inštrukcie týkajúce sa bezpečného
používania a možných ohrození s tým
súvisiacimi. Deti sa so zariadením
nemôžu hrať. Čistenie a konzervačné
činnosti, ktoré má vykonať používateľ,
nesmú vykonávať deti bez dohľadu.
Zariadenie a napájací kábel je
potrebné chrániť pred deťmi vo veku
menej ako 8 rokov.
- nechytať zariadenie mokrými rukami,
10
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
- pri otváraní pokrývky môže vychádzať
veľmi horúci prameň pary.
Pri tejto činnosti by bolo vhodné, aby
sa používali kuchynské rukavice.
- nepoužívať, ak je napájací kábel
poškodený, ak zariadenie spadlo,
alebo bolo akýmkoľvek
iným spôsobom poškodené,
- opravu zariadenia môže vykonať iba
autorizovaný servis.
- Všetky modernizácie alebo používanie
iných ako originálnych náhradných
častí alebo prvkov zariadenia sa
zakazuje a ohrozuje bezpečnosť pri
používaní.
- Firma Eldom, s.r.o., nezodpovedá za
prípadné škody, ktoré vznikli následkom
nevhodného používania zariadenia.
11
NÁVOD K OBSLUZE
SENDVIČOVAČ ST140C
1
2
3
VŠEOBECNÝ POPIS
1. Uzávěr
2. Držadlo
3. Víko
4. Kontrolky
5. Opékací desky
5
TECHNICKÉ ÚDAJE
4
- příkon 750W
- napájecí napětí: 230V – 50 Hz
OBSLUHA
Před použitím se ujistíte není náhodou poškozené zařízení, přívodní šňůra nebo zástrčka a jsou-li
odstraněné vše prvky obalu.
Pozor:
Při prvním použití se může objevit výrobní zápach. Je to obyčejný jev a po určité době zmizí. V
místnosti zajistíte správnou ventilace např. otevřete okno. První použití provedete bez jídla.
- Zařízení postavte na rovné a stabilní ploše odolné proti vysoké teplotě.
- Otřete opékací desky (5) vlhkou utěrkou a namažte tukem.
- Zavřete víko (3) a dejte pozor aby uzávěr (1) byl správně zajištěný.
- Přípojte zařízení k elektrické síti. Rozsvítí se červená kontrolka.
- Zařízení se zahřívá. Rozsvícení zelené kontrolky oznamuje dosažení provozní teploty.
- Otevřete sendvičovač položte plátky toastového chleba a zavřete víko.
- Opékejte přibližně 2-3 minuty.
Nedávejte do přístroje příliš vysokou vrstvu potravin. Nesnažte se víko a uzávěr zavírat násilím, protože
by mohlo dojít k poškození.
Během pečení se zapíná a vypíná zelená kontrolka. Termostat udržuje vhodnou teplotu.
Vyjmete horký sendvič. Používejte pouze dřevěné lopatky nebo nástroje z tepelně odolného
plastu, aby se nepoškodili opékací desky.
Během připravování dalšího jídla uzavřete víko (3) aby udržet provozní teplotu.
Po ukončení používání zařízení odpojte od sítě.
12
SICHERHEITSANWEISUNGEN
- Vor dem erstmaligen Gebrauch des
Geräts bitte die Gebrauchsanweisung
vollständig durchlesen.
- Das Gerät an eine Steckdose
anschließen, deren Parameter den in
der Betriebsanleitung angegebenen
entsprechen.
- Zwecks Abschalten des Geräts vom
Netz, immer am Stecker und niemals
am Kabel, ziehen.
- Wird das Gerät nicht mehr benutzt,
oder vor der Reinigung, ist es komplett
vom Stromnetz abzuschalten.
- Das Gerät oder das Anschlusskabel
niemals im Wasser eintauchen.
- Das Gerät nicht im Freien benutzen.
- Das Gerät nicht in der Nähe von leicht
brennbaren Gegenständen
verwenden, wiez. B. Möbel,
Bettwäsche, Kleidung, Gardinen,
Teppichböden u. Ä.
- Kinder niemals unbeaufsichtigt in der
Gerätenähe lassen.
- Geräteteile werden bei der Nutzung
heiß. Das Gerät nur am Griff anfassen.
Der Temperaturregler wird nach
gewisser Zeit auch heiß, daher am
besten Ofenhandschuhe benutzen.
13
SICHERHEITSANWEISUNGEN
- Beim Herausnehmen der Waffeln aus
dem Gerät ist Vorsicht geboten.
Die Waffeln sind heiß und können
Verbrennungen verursachen.
- Das Gerät während Nutzung niemals
unbeaufsichtigt lassen.
- Das Gerät kann von den Kindern über
8. Lebensjahr benutzt werden.
Personen, die körperliche, sensorische
und geistliche Beeinträchtigungen
aufweisen oder keine ausreichenden
Erfahrung oder kein ausreichendes
Wissen haben, können das Gerät nur
dann benutzen, wenn sie sich unter
Aufsicht einer anderen Person befinden
oder über einen sicheren Gebrauch
des Geräts und damit verbundene
Gefahren unterrichtet werden. Kinder
dürfen mit dem Gerät nicht spielen. Die
Reinigung und Wartungsarbeiten, die
dem Benutzer obliegen, dürfen von
den Kindern ohne Aufsicht nicht
durchgeführt werden. Das Gerät und
das Netzkabel sind vor Kindern unter 8.
Lebensjahr zu schützen.
- Das Gerät nicht mit feuchten Händen
anfassen.
- Beim Öffnen des Deckels kann heißer
Dampf heraustreten, daher am besten
Ofenhandschuhe benutzen.
14
SICHERHEITSANWEISUNGEN
- Das Gerät darf nicht mit einem
beschädigten Anschlusskabel, nach
Sturz oder einer anderwärtigen
Beschädigung betrieben werden. Bei
Beschädigung wenden Sie sich
bitte an die Servicestelle des
Herstellers; Die Kundendienststellen
finden Sie am Ende der
Gebrauchsanleitung oder auf der
Internet-Seite: www.eldom.eu.
- Reparaturen können ausschließlich
von einer autorisierten
Kundendienstwerkstätte durchgeführt
werden. Jegliche Modernisierung oder
Einsatz nicht originaler Ersatz- und
Zubehörteile ist untersagt und
gefährdet die Nutzungssicherheit.
15
BEDIENUNGSEINLEITUNG
SANDWICHMAKER ST140C
1
ALLGEMEINE BESCHREIBUNG
2
3
5
1. Verschluss
2. Griff
3. Deckel
4. Kontrollleuchten
5. Backplatten
Technische Daten
4
- Leistung: 750W
- Speisespannung: 230V ~ 50Hz
BEDIENUNG
Vor dem Gerätegebrauch überprüfen Sie bitte, ob das Gerät, der Stecker und das Kabel
unbeschädigt sind und sämtliche Verpackungsteile entfernt wurden.
Hinweis:
Beim erstmaligen Gebrauch kann sich Geruch entfalten, der in Folge des Backvorgangs entsteht.
Es ist völlig normal und hört nach einiger Zeit auf. Stellen Sie entsprechende Lüftung des Raums
sicher, z.B. durch Fensteröffnen. Beim erstmaligen Gebrauch des Geräts keine Lebensmittel
verwenden.
-
Das Gerät auf einer ebenen, stabilen und hitzebeständigen Fläche platzieren,
Backplatten (5) mit einem feuchten Tuch abwischen und mit Öl einfetten.
Deckel (3) schließen; darauf achten, dass der Verschluss (1) korrekt verschlossen wird.
Stecker in die Steckdose einstecken. Rote Kontrollleuchte leuchtet auf.
Das Gerät erhitzt sich. Grüne Kontrollleuchte leuchtet auf,
wenn das Gerät Betriebstemperatur erreicht hat.
- Das Gerät öffnen, Sandwiches einlegen und Deckel schließen.
- Ca. 2-3 Minuten backen.
Bitte achten Sie darauf, dass die Sandwiches, die Sie in das Gerät einlegen, nicht zu dick sind.
Um das Gerät nicht zu beschädigen, müssen sich der Deckel und der Verschluss ohne
Schwierigkeiten schließen lassen.
Die grüne Leuchte schaltet manchmal ab und dann leuchtet sie wieder auf. Es weist darauf hin,
dass die Temperatur gesunken ist und das Gerät automatisch auf die eingestellte, höhere
Temperatur erhitzt wird.
- Die heißen Sandwiches herausnehmen. Um die Backplatten nicht zu beschädigen, benutzen
Sie ausschließlich Kochutensilien aus Holz oder hitzebeständigem Kunststoff.
- Während dem Vorbereiten weiterer Sandwiches den Deckel (3) wieder schließen, um die
Temperatur zu halten.
- Nachdem die letzten Sandwiches gebacken wurden, schalten Sie das Gerät vom Netz ab.
16
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
- перед первым использованием
внимательно прочитайте инструкцию
по эксплуатации,
- сетевой шнур подключить к сети,
параметры которой соответствуют
параметрам поданными в й
инструкции,
- при отсоединении прибора от сети,
не тянуть за шнур, всегда используйте
вилку,
- прибор отсоединить от сети перед
чисткой и если не используется,
- не погружать прибор и шнур в воду,
- не использовать на открытом
воздухе,
- не использовать вблизи
легковоспламеняющихся
материалов как мебель, постель,
бумага, одежда, занавески,
ковровые покрытия,
- не оставляйте прибор без
присмотра возле детей,
- во время работы устройства детали
нагреваются. Необходимо держать
прибор только за ручки. После
некоторого времени, регулятор
температуры также
нагревается, поэтому лучше всего
одеть кухонные рукавицы,
17
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
- будьте осторожны, снимая вафли.
Готовые вафли горячие и могут
обжечь,
- не оставляйте прибор без
присмотра,
- Дети старше 8 лет, лица с
ограниченными физическими,
умственными или сенсорными
возможностями или же лица с
ограниченным опытом и знаниями
могут пользоваться прибором
исключительно в ситуации, когда
находятся под контролем или же
прошли инструктаж в области
безопасности использования
прибора и ознакомились с угрозами
в области использования прибора.
Дети не могут играться прибором.
Чистка и уход могут выполнятся детьми
только под контролем пользователей.
Следует обратить особое внимание
на прибор и сетевой шнур в ситуации
детей младше 8 лет.
- не прикасаться к прибору мокрыми
руками,
- во время открытия крышки может
выделяться горячий пар. Лучше всего
при этом одеть кухонные рукавицы,
18
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
- запрещается использование
прибора, если сетевой шнур
поврежден, если прибор
упал или поврежден иначе. В случае
повреждения необходимо
обратиться в сервис центр
производителя; cервис центры
поданы в приложении и на
www.eldom.eu
- ремонт может быть произведён
только авторизованным сервис
центром. Запрещаются какие либо
поправки или использование других
чем оригинальные запасных частей
или элементов устройства, что может
опасным.
19
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Сендвичница ST140C
1
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1. Зажим
2. Ручки
3. Крышка
4. Контрольные лампочки
5. Плиты нагрева
2
3
5
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
- мощность: 750 Вт
- напряжение в сети: 230 В ~ 50 Гц
4
РАБОТА УСТРОЙСТВА
Перед использованием прибора убедитесь в том, что прибор, вилка и сетевой шнур
исправны, а также в том, что все элементы упаковки сняты.
Во время первого использования может появиться запах, который является результатом
производственного процесса. Данное явление является нормальным и иcчезает через
некоторое время. В помещении необходимо обеспечить соответствующее проветривание на
прим. открывая окно. При первом включении, не использовать продуктов
- Установить прибор на ровной, твердой поверхности, устойчивой к воздействию высокой
температуры.
- Протeреть плиты (5) влажной тканью и смазать маслом.
- Закрыть крышку (3), обращая внимание на правильное размещение зажима.
- Подключить прибор к сети. Загорится красная контрольная лампочка.
- Прибор нагревается. Зеленая лампочка сигнализирует о том, что прибор достиг
требуемой температуры.
- Открыть крышку, положить сэндвичи и закрыть крышку.
- Готовьте сэндвичи приблизительно 2-3 минуты.
Не используйте толстых ломтиков. Крышка и зажим должны закрываться легко. Иначе можно
повредить прибор.
Во время приготовления зеленая лампочка загорается и гаснет. Терморегулятор поддерживает
необходимую температуру.
- Вынуть горячие сэндвичи. Чтобы не повредить плиты нагрева, пользуйтесь деревянными
приборами или из материалов устойчивых к воздействию высокой температуры.
- Во время приготовления следующих бутербродов, закрыть крышку (3) для сохранения
температуры.
- После окончания процесса приготовления, отсоединить прибор от сети.
20
KARTA GWARANCYJNA
WAŻNA Z DOWODEM ZAKUPU
OPIEKACZ DO KANAPEK ST140C
OPIEKACZ DO KANAPEK ST140C
OPIEKACZ DO KANAPEK ST140C
21
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement