iRobot Roomba 400/Discovery Series El kitabı

iRobot Roomba 400/Discovery Series El kitabı
iRobot™ Roomba™
OWNER’S MANUAL
MANUEL DE L’UTILISATEUR
BEDIENUNGSHANDBUCH
GEBRUIKERSHANDLEIDING
MANUAL DEL USUARIO
MANUALE DELL’UTENTE
MANUAL DO UTILIZADOR
INSTRUKCJA OBŁUGI
PRZEZNACZONA
DLA WŁAŚCICIELA
KEZELÉSI KÉZIKÖNYV
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ
PŘÍRUČKA MAJITELE
РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
BRUKERHÅNDBOK
BRUKSANVISNING
OMISTAJAN KÄSIKIRJA
Bruger vejledning
Table of Contents
English.............................................................................................3
Français............................................................................................9
Deutsch............................................................................................15
NederLands......................................................................................21
Español.............................................................................................27
Italiano..............................................................................................33
Portugués........................................................................................39
Polski................................................................................................45
Magyar..............................................................................................51
ΕΛΛΗΝΙΚΑ...........................................................................................57
Türkçe ..............................................................................................63
ČESKY . ...............................................................................................69
РУССКИЙ.............................................................................................75
Norsk................................................................................................81
Svenska............................................................................................87
Suomi................................................................................................93
Dansk................................................................................................99
Anatomi
Model 5105
Model 5210
Sanal Duvar (Virtual
Wall) Algılayıcısı
Sanal Duvar (Virtual
Wall) Algılayıcısı
Tutma
kulpu
Tutma kulpu
Seri Baðlantý
Noktasý
Çöp Kutusunu
Boþaltma
Pil Þarj Cihazý
Yuvasý
Çöp Kutusunu
Boþaltma
Seri Baðlantý
Noktasý
Pil Þarj Cihazý
Yuvasý
Düðmeler ve Lambalar
Kire Aktif Tepki (Dirt DetectTM)
Durum Lambasý (status)
Ana Güç Düðmesi (power)
Þarj
Göstergesi
Nokta
Temizleme
Düðmesi
(spot)
Temizleme
Düðmesi
(clean)
Kire Aktif Tepki
(Dirt DetectTM)
Durum
Lambasý
(status)
Maks. Temizleme
Düðmesi (max)
Pil Göstergesi Rengi
Pil Durumu
Yanar Döner Amber
Þarj oluyor
Yeşil
Tam dolu
Amber
Kısmen dolu
Kýrmýzý
Neredeyse tamamen
boş
Yanar Döner Kýrmýzý
Tamamen boþ
Ana Güç
Düðmesi
(power)
Temizleme
Düðmesi
Maks.
Nokta
(clean)
Temizleme
Düðmesi
Düðmesi
(spot)
(max)
Durum
Lambasý
(status)
Temizleme Görevi
Durumu
Yeşil
Görev tamamlandý
Amber
Görev terk edildi ya da
pil bitti
63
Çalýþma Yöntemi
Roomba Temizlik Modeli
Roomba, birçok insanýn kendi zeminlerini temizleme yönteminden farklý bir
þekilde temizleyen bir robottur. Roomba, zeminin her bölümünü dolaþýp
temizlemek için en iyi yöntemi belirlemek amacýyla, iRobot’un UYANIK Robot
Akýllý Sistem (AWARETM Robot Intelligence System) özelliðini kullanýr.
Roomba, temizlik yaparken ve muhtelif temizleme davranışlarını ne zaman
kullanacağını belirlerken, optimum temizleme rotasını da hesaplar:
Duvar Boyunca İlerleme: Odanın duvarları boyunca dolaşarak temizler ve
mobilya ile diğer nesnelerin etrafında gezinir.
Spiral hareket: Konsantre alan temizliði yapar.
Odanın Çapraz Olarak Kat Edilmesi: Bir alanýn tüm yüzeyinin temizlenmesini
saðlar.
Kire Aktif Tepki (Dirt Detect™): Kiri algýlar ve bu bölgede daha yoðun bir temizlik
saðlar.
İPUCU: Roomba’nýn orta büyüklükteki bir odayý temizlemesi yaklaþýk
olarak 45 dakika sürer ve tüm zemin yüzeyinin temizliðini
saðlamak amacýyla, zemindeki ayný alan üzerinde birkaç kez
gidip gelir.
İPUCU: Daha hýzlý bir temizlik için, zemininizdeki daðýnýklýðý toplayýn
ve Roomba’yý tek bir oda ile sýnýrlamak için, Sanal Duvar
(Virtual Wall) ünitesini kullanýn.
İPUCU: Roomba’nýn takýlmasýný önlemek için, kablolarýn zeminden
kaldýrýlmasý ve halý püsküllerinin de halýnýn altýna
kývrýlmasý gerekmektedir.
64
iRobot Roomba Kullanıcı Kılavuzu
Baþlarken Yapýlacaklar
1
Pili Roomba’ya yerleþtirin.
4
R
oomba’yý istediðiniz yerde
muhafaza etmek için, Sanal
Duvar (Virtual Wall®) ünitesini
kurun.
“D” pil gereklidir;
ürünle birlikte
verilmez
Pil Kapaðý
2
oomba’nýn Kendi Kendini Þarj
R
Etme Merkezi (Self-Charging
Home Base™) ünitesini kurun.
Sanal Duvar (Virtual Wall) ünitesinin
erimini 1 ila 3 metre olarak ayarlayýn.
(Model 5210 ile birlikte verilir)
Erim
3
R
oomba’yý aþaðýdaki iki
þekilden birini uygulayarak þarj
edin:
Ya da
Pil
Kapaðý
Sanal Duvar (Virtual Wall) ünitesini kapý
geçiþine ya da bloke etmek istediðiniz
baþka bir alana yerleþtirin.
Huzme
Biçimi
5 Roomba ile Temizlik
Önce Güç (Power) düğmesine basın; sonra
temizlik modunu seçin
K
ullanýlmadýðýnda, Roomba’yý
daima fiþe takýlý olarak ya da
Þarj Etme Merkezi’nde (Home
Base) bulundurun.
Model
Þarj Süresi
5105
7 saat
5210
3 saat
65
Temizlik Modlarý
Roomba seçtiğiniz moda göre temizlik yapacaktır. Roomba, modelinize bağlı
olarak dört adede kadar temizlik moduna sahiptir:
Temiz Modu (Clean)
Roomba, oda büyüklüğünü otomatik olarak hesaplar ve temizlik süresini buna
uygun şekilde ayarlar. Roomba, 60 dakikaya kadar temizlik yapabilir.
Nokta Modu (Spot)
Roomba, yaklaşık 1 metre çapında spiral hareketler yaparak, tekrar başladığı yere
spiral hareketlerle dönüp sınırlı bir bölgeyi yoğun olarak temizler.
Maks. Modu (Max Mode)
Roomba, pili hemen hemen bitinceye kadar çalýþýr.
Kire Aktif Tepki (Dirt Detect™)
Mavi renkli aktif kire tepki (dirt detect) düğmesi Roomba kiri algılayınca yanar ve
Roomba, o bölgeyi daha yoğun olarak temizler.
En Ýyi Performans Ýçin Ýpuçlarý
• Roomba® tüyleri toplamakta çok etkilidir. Roomba’nýn fýrçalarýný her 3
kullanýmdan sonra çýkarýn ve temizleyin.
• Roomba’nýn çöp kutusunu her 3 kullanýmdan sonra boþaltýp filtresini
temizleyin.
• Pil ömrünü uzatmak için, Roomba’yý þarj cihazýna ya da Þarj Etme Merkezi’ne
(Home BaseTM) takýlý olarak bulundurun.
• Roomba’yý temizlenmesini istediðiniz yerde muhafaza etmek için, Sanal Duvar
(Virtual Walls®) ünitelerini kullanýn.
• Robotun altýný düzenli olarak kontrol edip temizleyerek, tekerlekler ve fýrça
üzerinde kýl ve kir birikmesini önleyin.
Uzaktan Kumanda
Roomba Uzaktan Kumanda, Roomba’nýn iþlevlerini kolayca kontrol edebilmenize
olanak tanýr.
Nokta (Spot)
Yön Düðmeleri
Güç (Power)
Temiz (Clean)
Maks (Max)
Duraklama (Pause)
66
iRobot Roomba Kullanıcı Kılavuzu
Bakým
Roomba’nın çalışma performansını en üst seviyede tutmak için, her üç
kullanımdan sonra aşağıda belirtilen bakım görevlerini yerine getirmeniz önerilir:
1
R
oomba’nýn çöp kutusunu
çýkarýn ve boþaltýn
Düğmeye basın
ve çöp kutusunu
çıkarmak için çekin
2
4
R
oomba’nýn fýrçalarýný düzenli
olarak temizleyin
A. Her iki sarý renkli kulakçýðý çekerek
fýrça siperini çýkarýn
R
oomba’nýn filtre bölmesini
temizleyin
A. Filtreyi temizleyin ya da deðiþtirin*
B. Fırça başlıklarını çıkarın ve fırçaya
dolanan kılları makas kullanarak kesin.
Fýrça
baþlýklarý
B. Filtre bölmesini
temizleyin
C. Kýllarý fýrçadan tarayarak çýkarmak için,
Roomba temizleme aletini kullanýn.
Çöp kutusunu
boþaltýn
3
*Filtreyi her 2 ayda bir deðiþtirin
A
lgýlayýcýlarý her ay kontrol edin
ve temizleyin
Çýkýntýlý
Algýlayýcý
Açýklýklarý
Þarj Etme
Merkezi
(Home Base)
için Temas
Noktalarý
Kire Aktif Tepki
(Dirt Detect)
Algýlayýcýsý
D. Roomba’nýn fýrça yataklarýndaki kýllarý
ve kiri çýkararak temizleyin.
Fýrçalar
Fýrça
yataklarý
Fýrça
baþlýklarý
Ýngilizce dilindeki ek bilgileri ve eðitsel fotoðraflarý, www.irobot.com/usetips web sitesinde bulabilirsiniz
67
iRobot, Roomba, Virtual Wall, AWARE, Home Base ve Dirt Detect iRobot Corporation’ın tescilli ticari markalarıdır.
© 2006 iRobot Corporation. Tüm Hakları Saklıdır.
Uluslararası Patent Korumalıdır. Ek Patent Başvuruları Henüz Sonuçlanmadı. Burlington, MA 01803 USA.
68
iRobot Roomba Kullanıcı Kılavuzu
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement