MAGNUM X-Treme Control Digitale Klokthermostaat
MAGNUM X-Treme Control Digitale Klokthermostaat
1. Installatievoorschriften
1.1 Attentie
Aansluiting dient door een erkend installateur te worden uitgevoerd overeenkomstig de NEN 1010 voorschriften. Voor montage of
demontage van de thermostaat dient de elektriciteit in de meterkast altijd uitgeschakeld te zijn. De MXC thermostaat is te monteren
in een enkelvoudige inbouwdoos 50 mm diep, volgens standaard DIN formaten. Bestudeer deze handleiding zorgvuldig en bewaar
deze bij andere garantie papieren.
1.2 Aanwijzingen voor de installateur
Controleer of de stroom is afgesloten. Verwijder het displayhuis door met een niet scherp passend voorwerp voorzichtig in de
vierkante gaatjes aan beide zijdes van de thermostaat druk uit te oefenen. Zowel het displayhuis alsook de afdekraam kan dan
worden afgenomen. Breng de thermostaat in positie en monteer en borg deze in de inbouwdoos met 2 schroefjes. Herplaats het
afwerkraam en plaats het displayhuis terug in positie en druk deze zachtjes aan. Het displaygedeelte mag NIET worden
gescheiden van het aansluitgedeelte van de thermostaat.
1.3 Aansluitschema
Het aansluiten gebeurt als volgt:
PILOT
HEATING (N)
N
L
HEATING (L)
FLOOR SENSOR
EXTERNAL SENSOR
: Aansluiting op domotica systeem
: Aansluitdraad verwarmingskabel
: Stroomtoevoer (Neutraal)
: Stroomtoevoer (Fase)
: Aansluitdraad verwarmingskabel
: Aansluiting vloersensor
: Aansluiting externe sensor
AARDE: Zowel de aarde van de verwarmingskabel als de aarde van de stroomtoevoer buiten de thermostaat om
verbinden m.b.v. de meegeleverde kroonsteen.
2. Gebruiksaanwijzing
2.1 Bediening
De thermostaat wordt bediend door middel van de 3 aanraakgevoelige toetsen aan de onderzijde van het scherm. De basisfuncties
van deze toetsen zijn:
O Bevestig (Middentoets)
- Bevestigen van keuzes/instellingen
V Omlaag (Rechtertoets)
- Vanuit het hoofdscherm kunt u via deze toets in het menu komen
Ʌ Omhoog (Linkertoets)
- Vanuit het hoofdscherm kan men via deze toets in de mode toetreden
- Doorspringen naar een volgend scherm of keuzeoptie
Mocht er in het scherm een icoon boven een van deze toetsen afgebeeld staan dan geldt die functie. U kunt in een menu snel terug
naar het hoofdscherm door middel van de Ʌ “Omhoog” toets 2 seconden vast te houden.
De MAGNUM X-Treme Control kent 2 hoofdvelden:
- Mode (zie 2.3): gebruiksmodus (tijdelijk) wijzigen
- Menu (zie 2.4): instellingen thermostaat wijzigen
In het hoofdscherm staat Mode links (Ʌ) en Menu rechts (V).
Selecteer ‘Terug’ in elk menu om terug te keren naar een vorig scherm of het hoofdscherm.
2.2 Opstartmenu
Na aansluiting op het stroomnet verschijnt de eerste keuzevraag van het opstartmenu. Indien er voor de eerste maal spanning op de
thermostaat wordt gezet duurt het circa 5 minuten alvorens de eerste vraag uit het opstartmenu verschijnt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Language
Unit
Jaar
Maand
Dag
Tijd
Type verwarming
Maak uw taalkeuze
Temperatuurschaal Celsius (°C) of Fahrenheit (°F)
Voer het huidige kalenderjaar in
Voer de huidige maand in
Voer de juiste dag in
Stel de actuele tijd in
Vloerverwarming of ander systeem

Bij keuze voor een ‘ander systeem’ wordt gevraagd of de temperatuur dient te worden
gecontroleerd door de interne ruimtesensor of een externe sensor. Hierna schakelt de
thermostaat door naar punt 10 en kunt u het opstartmenu verder vervolgen.

Bij keuze vloerverwarming kunt u de installatiediepte van het verwarmingssysteem instellen.
Keuzemogelijkheden:
tot (<) 2 centimeter
van 2-5 centimeter
van 5-10 centimeter
boven (>) 10 centimeter
8.
Vloer bedekker
Hout of overig (tegelvloer). Bij keuze voor overig volgt de vraag of een vloersensor is geïnstalleerd (ja of
nee).
9.
Te controleren temp.
Vloer- of ruimtetemperatuur. Bij vloerverwarming is het te adviseren om de vloertemperatuur middels
een vloersensor te controleren.
10. Overzichtsscherm
Samenvatting van de instellingen
11. Kies comforttemp.
Hier kunt u de gewenste comforttemperatuur voor een verwarmingsperiode instellen. De
standaard geprogrammeerde comforttemperatuur bedraagt 21°C voor een ander systeem en
23°C voor vloerverwarming.
12. Verlaging
Indien u bij ‘Type verwarming’ (punt 7) ‘ander systeem’ heeft gekozen wordt er gevraagd een
verlagingtemperatuur in te stellen. Bij vloerverwarming is het niet nodig een
verlagingtemperatuur in te stellen. Druk op O en volg het opstartmenu verder.
13. Overzichtsschema
Overzichtsschema van de ingestelde verwarmingsperiodes volgens het standaard
fabrieksprogramma.
14. Langzame opstart
Voor nieuwe vloeren kunt u kiezen of u van deze optie gebruikt wenst te maken (zie 2.3.7).
Na de laatste bevestiging verschijnt het hoofdscherm. Dit is tevens de bevestiging dat alle ingevoerde standaardinstellingen
operationeel zijn en automatisch zullen worden uitgevoerd.
2.3 Mode (gebruiksmodus wijzigen)
Hier kunt u het lopende programma van de thermostaat onderbreken door (tijdelijk) over te schakelen naar een ander
programma. Vanuit het hoofdscherm kan via de linkertoets (Ʌ) in de mode toegetreden worden. Indien een mode functie in
werking is, zal het bijbehorende symbool verschijnen.
2.3.1. Automatisch
De thermostaat zal volgens programmering inschakelen. Dit kan volgens de standaard fabrieksinstelling zijn of volgens een
door u zelf ingestelde tijdcyclus (zie 2.4.2)
2.3.2. Tijdelijke temperatuur
Stel een tijdelijke temperatuur in. Thermostaat gaat terug naar automatisch programma bij de eerstvolgende in- of
uitschakeling.
2.3.3. Handmatige temperatuur
Geeft de mogelijkheid de thermostaat constant in te schakelen op een door u ingestelde temperatuur. Om dit op te heffen
adviseren wij de optie "automatisch" in het modemenu te gebruiken.
2.3.4. Uit
Schakelt de thermostaat en het verwarmingssysteem uit. Via de optie "automatisch" kan het standaard of aangepaste
tijdprogramma weer geactiveerd worden.
2.3.5.Timer
Deze mode kunt u gebruiken indien u op vakantie gaat e.d. De thermostaat zal uit staan voor een vooraf bepaalde hoeveelheid
dagen. De thermostaat zal uit staan voor de ingevoerde hoeveelheid dagen.
2.3.6.Vorstprotectie
Indien de temperatuur van vloer of ruimte (afhankelijk van de geselecteerde sensor) onder de vaste temperatuur van 7°C
komt, vangt het systeem aan met verwarmen en consolideert deze temperatuur. Via de optie “automatisch” kan deze instelling
worden opgeheven.
2.3.7. Langzame opstart
Voor nieuw aangelegde vloeren. De thermostaat zal de vloer in 20 dagen geleidelijk opwarmen naar de ingestelde
temperatuur. Na deze periode start de thermostaat het standaard of aangepaste tijdprogramma. Indien deze functie actief is
bestaat via de linkertoets (mode) de keuzemogelijkheid om de functie te stoppen of herstarten.
NB. Indien een mode functie in werking is, zal het bijbehorende symbool verschijnen in de displayweergave van het
hoofdscherm.
2.4
Menu (instellingen thermostaat wijzigen)
2.4.1. Temperatuur instellingen
Hiermee kunt u de voorgeprogrammeerde temperatuur instellingen wijzigen. Let op: Alle wijzigingen gelden voor
geprogrammeerde temperaturen!
2.4.2. Programmeren
De verwarmingstemperatuur en tijden kunnen in dit menu worden gewijzigd. Hierbij kan een keuze worden gemaakt in
“Standaard” programmering volgens fabrieksinstellingen of via “aangepast” waarbij temperatuur en tijden naar eigen keuze
kunnen worden ingericht.
1. Het automatisch programma
Deze omvat de volgende verwarmingsperiodes bij een comforttemperatuur van 23°C:
Maandag t/m zondag
Periode 1: van 06.00 - 09.00 uur
Periode 2: van 15.00 - 22.00 uur
Buiten deze uren werkt de thermostaat automatisch in spaarstand.
2. Indien u een persoonlijk (aangepast) programma wenst
1. Selecteer “Menu” ( ) in het hoofdscherm
2. Selecteer “Programmeren”
3. Druk op O en selecteer “Aangepast”
4. Druk op het “potloodicoon”
5. Selecteer de dag die u wilt instellen
6. Selecteer “Aanpassen”
7. Kies of u 1 of 2 verwarmingsperiodes wilt instellen
8. Stel de aanvangstijd van de 1ste verwarmingsperiode in
9. Stel de eindtijd van de 1ste verwarmingsperiode in
10. Kies de juiste temperatuur
11. Stel de aanvangstijd van de 2ste verwarmingsperiode in
12. Stel de eindtijd van de 2ste verwarmingsperiode in
13. Kies de juiste temperatuur
14. Selecteer terug en herhaal de stappen 5 t/m 14 om een andere dag te programmeren of zie punt 2.4.5. om
dagprogramma te kopiëren in een andere dag.
3. Kopieer functie
Indien u op verschillende dagen dezelfde tijden wilt instellen kunt u gebruik maken van de handige kopieer functie.
1. Selecteer “Menu” ( ) in het hoofdscherm
2. Selecteer “Programmeren
3. Druk op “potloodicoon’
4. Selecteer de dag die u wilt kopiëren
5. Selecteer “Kopiëren”
6. Selecteer de dag waar u deze wilt plakken
7. Selecteer “Plakken”
8. U krijgt nu een scherm met de geplakte tijden te zien
9. Bevestig
Herhaal de stappen 5 tot en met 8 om hetzelfde dagprogramma in andere dagen te plakken (het laatst
gekopieerde programma kunt u blijven plakken).
2.4.3. Verbruik
De totale inschakeltijd wordt procentueel (%) weergegeven over de laatste 30 en 365 dagen (zie hoofdstuk 4.7).
2.4.4. Kinderslot
Hiermee wordt de thermostaat vergrendeld. Mode en menu instellingen kunnen niet worden benaderd tot dat de
vergrendeling wordt opgeheven. Om het kinderslot in of uit te schakelen
1. Selecteer “Menu” in het hoofdscherm
2.Selecteer “Kinderslot’’
3.Toets 2 seconden indrukken om te (de-)activeren.
Indien het kinderslot is ingeschakeld verschijnt er in het hoofdscherm een hangslot.
2.4.5. Informatie
Geeft informatie over de huidige software en hardware versie van de thermostaat.
2.4.6. Instellingen
Hiermee kunt u instellingen veranderen in relatie tot de werking van de thermostaat. De volgende opties vindt u onder
Deze rubriek:
Datum en tijd
Hierin kunt u de huidige datum en tijd instellen. Tevens kunt u een keuze maken of de
zomer/ wintertijd voor u automatisch wordt gecorrigeerd (dit is standaard het geval).
Taal
Hier kunt u een keuze maken in de gewenste displaytaal.
Helderheid
Hiermee kunt u de helderheid van het display instellen.
Display verlichting
Geeft de mogelijkheid om de tijd dat de achtergrondverlichting aan staat (nadat een toets is
ingedrukt) in te stellen. Deze kan tussen 0-300 seconden worden aangepast (0 = altijd aan).
Kleurenthema
Geeft de mogelijkheid het kleurenthema van de thermostaat aan te passen.
Help functie
Hiermee kunt u aangeven of u de helptekst wilt activeren. Indien ingeschakeld zal de
tekst na 7 seconden verschijnen. Via de pijlen omhoog en omlaag kunt u bij meerdere
bladzijden bladeren.
Standby scherm
Hier kunt u een keuze maken of er een klok en/of temperatuur wordt weergegeven als
het scherm in standby stand staat.
Temperatuur eenheid Kies tussen Celsius of Fahrenheit.
2.4.7. Overige functies
Hierin kunnen aanpassingen of correcties worden gemaakt t.b.v. de werking van de thermostaat.
LET OP: Aanpassingen kunnen grote invloed hebben op de werking van de thermostaat!
De volgende opties vindt u onder overige functies:
Type verwarming
Hier kunt u een keuze maken in:
* het type verwarmingssysteem
* de installatiediepte van het verwarmingssysteem (bij vloerverwarming)
* vloerbedekker overig of hout (bij vloerverwarming)
* te controleren temperatuur (vloer of ruimte)
Kalibratie
Hier kan een correctie worden gemaakt op de weergegeven temperatuur in de
display en de gemeten ruimtetemperatuur. Enkel gebruiken in overleg en
aanwijzing van leverancier.
Intelligentie
Met deze optie kunt u de intelligente functie aan- of uitschakelen (standaard staat de functie aan).
Voor verder uitleg over de inhoud van deze functie verwijzen wij naar hoofdstuk 4.3.
Differentieel
Hiermee kan het verschil in temperatuur tussen in en uitschakelmoment van de thermostaat
worden veranderd. Enkel te gebruiken in overleg en aanwijzing van de leverancier.
Pilot functie
Geeft de mogelijkheid de thermostaat via een extern apparaat te schakelen. Dit kan een
centrale sturing zijn maar ook een domotisch systeem. Deze functie kunt u in of uitschakelen
maar staat standaard uit.
Sensor type
Geeft de mogelijkheid om de sensorwaarde aan te passen. Dit is in een standaard situatie echter
niet nodig. Enkel te gebruiken in overleg en aanwijzing van de leverancier.
Reset
Terug naar de standaard fabrieksinstellingen. U dient de bevestiging 5 seconden in te drukken
(rechtertoets) om de reset door te voeren. De start-up wizard wordt gestart.
3. Symbolen in het hoofdscherm
Mode (Zie 2.3)
Menu (Zie 2.4)
Tijdelijke of handmatige temperatuur wijzigen. Deze optie verschijnt boven de middelste toets als de thermostaat op tijdelijke of
handmatige temperatuur staat ingesteld.
Stroomafname voor verwarmen
Automatisch programma loopt
Tijdelijke temperatuur staat ingesteld
Handmatige temperatuur staat ingesteld
Timer staat ingesteld
Vorstprotectie mode
4. Algemene informatie
4.1 Storingsmelding sensor
Verwarming is niet operationeel en sensor is defect of onjuist aangesloten. Advies: controleer de bedrading van de
vloersensor op een juiste aansluiting. Indien de bedrading juist is aangesloten en de storingsmelding nog wordt
weergegeven adviseren wij u om contact met onze helpdesk op te nemen (zie hoofdstuk 6 ).
4.2 Temperatuur op display
De temperatuur zoals die wordt getoond in het hoofdscherm is de actuele gemeten temperatuur (dus niet de door u ingestelde
comfort temperatuur). Afhankelijk van de thermostaatinstellingen wordt de vloertemperatuur gemeten door de vloersensor of
ruimtetemperatuur door de interne ruimtesensor. Hiermee kunt u controleren of de door u gevraagde temperatuur op de ingestelde
starttijd voor een comfort periode wordt bereikt.
4.3 Intelligente functie
De thermostaat is voorzien van een zelfdenkend en adaptief regelsysteem. Deze registreert de benodigde opwarmtijd van de vloer
en past de opwarmperiode automatisch aan. U hoeft alleen maar de door u gewenste comforttijden in te stellen, de thermostaat
regelt de benodigde opwarmtijd vanzelf en zorgt ervoor dat de vloer warm is zodra de door u ingestelde tijd bereikt is. De
intelligente functie kan desgewenst worden uitgeschakeld in het menu "overige functies".
4.4 Spaarstand
De thermostaat past automatisch nacht/verlagingtemperatuur aan voor een zo optimaal mogelijk energiebeheer. Deze functie is
onderdeel van het zelfdenkend en adaptief regelsysteem. Voor vloerverwarming; u hoeft geen spaartemperatuur in te stellen bij de
instelling ‘vloerverwarming’ in het opstartmenu. Tijdens de opstartfase van het verwarmen wordt altijd het meeste energie verbruikt.
Dat komt doordat de massa van de vloer op temperatuur moet worden gebracht, en dat vergt nu eenmaal tijd. Nadat de vloer is
opgewarmd zal deze sporadisch met worden "bijgevuld".
4.5 Temperatuurinstellingen
De hoogte van de comforttemperatuur is geheel afhankelijk van uw eigen wensen/eisen en de isolatiewaarde(s) van de te
verwarmen vloer en/of ruimte. Doorgaans kan worden verwacht dat het verwarmingssysteem, geïnstalleerd als bijverwarming en
uitgaande van een normale ruimtetemperatuur van ca. 21°C, "het koude" van de vloer haalt en de vloertemperatuur 3 à 4°C
verhoogt t.o.v. een onverwarmde situatie. Afhankelijk van de vloerconstructie, isolatiewaarden, instellingen van de thermostaat en
andere externe factoren zoals glaspartijen, ventilatie en de mogelijke invloeden van andere verwarmingssystemen is de
onverwarmde basistemperatuur van een vloer 16 à 17°C. Medisch gezien is een maximale vloertemperatuur 27°C verantwoord, dit
i.v.m. bacterievorming en mogelijke klachten van vermoeide voeten/benen.
4.6 Tijdsduur van opwarming
Voor nieuwe vloeren geldt dat de opwarmperiode lang kan zijn. In uitzonderlijke gevallen kan zelfs niet de ingestelde
comforttemperatuur worden gehaald. Hier zijn diverse mogelijke oorzaken voor zoals vochtverwijdering en een (zeer) lage
(basis)vloertemperatuur. Doorgaans zal dit effect na 2 à 3 weken vanzelf verdwijnen. Indien dit effect blijft bestaan of bij twijfel over
uw eigen situatie verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met onze helpdesk (zie hoofdstuk 6).
4.7 Energieverbruik
Het energieverbruik is van heel veel factoren afhankelijk en is dus niet eenvoudig te beantwoorden. Factoren die een zeer
belangrijke rol spelen zijn o.a. de individuele warmtebehoefte (welke temperatuur vindt u het meest behaaglijk), isolatiewaardes,
instellingen van de thermostaat, aanwezigheid van vocht, verschillende ruimtes, graaddagen, locatie etc. De thermostaat registreert
het energieverbruik en deze kunt u eenvoudig aflezen in het menu "verbruik". U krijgt daar het percentueel (%) energieverbruik te
zien over de laatste 30 en 365 dagen.
De rekensom om uw energieverbruik uit te rekenen:
Bij 30 dagen: 24 uur x 30 dagen x het totaal geïnstalleerde vermogen x % =energieverbruik.
Bij 365 dagen: 24 uur x 365 dagen x het totaal geïnstalleerde vermogen x % = energieverbruik.
Voorbeeld:
De thermostaat geeft een percentage op bij 30 dagen van 26%.
Het vermogen dat in de vloer is geïnstalleerd = 700 Watt.
24 uur x 30 dagen = 720 uur.
720 uur x (700W) 0,7 kWh = 504 kWh.
26% van 504 kWh = 131 kWh.
Het verwarmingssysteem zou dus 131 kWh uur hebben verbruikt in de laatste 30 dagen.
4.8 Back-up functie
De thermostaat bezit een back-up functie. Indien de spanning van de thermostaat wordt gehaald (bijv. door een stroomstoring) zal
deze bij terugkomst van de spanning de juiste datum en tijd automatisch aanpassen. De andere instellingen worden in het
geheugen bewaard. Met andere worden hoeft u bij spanningsuitval zelf geen actie te ondernemen.
4.9 Limiet vloertemperatuur
Sommige (top) vloeren kunnen gebonden zijn aan een maximale temperatuur (bijv. houten vloeren). Indien in het (opstart)menu van
de thermostaat de optie “Hout” wordt geselecteerd (onder de rubriek vloer bedekker) is het mogelijk de maximale temperatuur te
limiteren. De vloertemperatuur zal in dat geval begrenst worden op een waarde van 28 graden Celsius. Voor gebruik van deze
optie dient wel een vloersensor te zijn geïnstalleerd. Raadpleegt u bij twijfel de leverancier van de (top)vloer of er beperkingen voor
wat betreft de maximale temperatuur worden gesteld.
5. Technische data
Voltage
Max. belasting
Temperatuurbereik
Behuizing
Standaard Kleur
Sensor
Garantie
Keuringen
Fabrikant
: 230V - 50/60 Hz
: Max. 16 Amp. / 230V
: +5/+40ºC
: IP21
: Polar wit (RAL 9010) en Zwart
: Incl. ingebouwde & externe sensor
: 2 jaar fabrieksgarantie
: FI / CE / CCA
: C&F Technics, Nederland
6. Informatie
Deze gebruiksaanwijzing is met uiterste zorg samengesteld met als doel de gebruiker zo volledig als mogelijk te infomeren.
Desondanks kunnen wij ons voorstellen dat er bij gebruikers aanvullende vragen of opmerkingen kunnen bestaan. Voor hulp en
technische vragen kunt u contact opnemen met de Supportline: 0900 - 911 0 911(45 cent per min.) Of u kunt een email sturen naar
[email protected]
© C&F Technieken 2014. Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement