gri 200 návod k použití návod na použitie instrukcja

gri 200 návod k použití návod na použitie instrukcja
NÁVOD K POUŽITÍ
NÁVOD NA POUŽITIE
INSTRUKCJA OBSŁUGI
INSTRUCTION MANUAL
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
3/11/2015
GRI 200
Topinkovač
Hriankovač
Toster
Toaster
Kenyérpirító
GAL 02/2014
Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Před uvedením tohoto přístroje
do provozu si velmi pozorně přečtěte návod k obsluze a tento návod spolu se záručním listem,
pokladním dokladem a podle možností i s obalem a vnitřním vybavením obalu dobře uschovejte.
Bezpečnostní pokyny
– Před prvním uvedením do provozu si pečlivě přečtěte návod k obsluze, prohlédněte vyobrazení
a návod si uschovejte pro budoucí použití. Instrukce v návodu považujte za součást spotřebiče
a postupte je jakémukoliv dalšímu uživateli spotřebiče.
– Zkontrolujte, zda údaj na typovém štítku odpovídá napětí ve vaší el. zásuvce. Vidlici napájecího
přívodu je nutné připojit do správně zapojené a uzemněné zásuvky dle ČSN!
–T
ento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby
se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo
nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo
byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí
případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění
a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou
starší 8 let a pod dozorem. Děti mladší 8 let se musí držet mimo dosah
spotřebiče a jeho přívodu.
–P
řed výměnou příslušenství nebo přístupných části, které se při
používání pohybují, před montáží a demontáží, před čištěním nebo
údržbou, spotřebič vypněte a odpojte od el. sítě vytažením vidlice
napájecího přívodu z el. zásuvky!
–J
estliže je napájecí přívod tohoto spotřebiče poškozen, musí být
přívod nahrazen výrobcem, jeho servisním technikem nebo podobně
kvalifikovanou osobou, aby se tak zabránilo vzniku nebezpečné situace.
–V
ždy odpojte spotřebič od napájení, pokud ho necháváte bez dozoru.
–N
ikdy spotřebič nepoužívejte, pokud má poškozený napájecí přívod
nebo vidlici, pokud nepracuje správně, upadl na zem a poškodil se nebo
spadl do vody. V takových případech zaneste spotřebič do odborného
servisu k prověření jeho bezpečnosti a správné funkce.
–J
e-li spotřebič v činnosti, zabraňte v kontaktu s ním domácím zvířatům,
rostlinám a hmyzu.
– Po ukončení práce a před každou údržbou spotřebič vždy vypněte a odpojte od el. sítě
vytažením vidlice napájecího přívodu z el. zásuvky.
– Vidlici napájecího přívodu nezasunujte do el. zásuvky a nevytahujte z el. zásuvky
mokrýma rukama a taháním za napájecí přívod!
– Výrobek je určen pouze pro použití v domácnostech a podobné účely (příprava pokrmů
v obchodech, kancelářích a podobných pracovištích, v hotelích, motelech a jiných obytných
prostředích, v podnicích zajišťujících nocleh se snídaní)! Není určen pro komerční použití!
– Tento spotřebič není určen pro venkovní použití.
– Nepoužívejte topinkovač k vytápění místnosti!
– Topinkovač nikdy nezapínejte předem, protože hřeje okamžitě!
– Spotřebič nenechávejte v provozu bez dozoru a kontrolujte ho po celou dobu přípravy
potravin! Velmi suchý chléb může při opékání za určitých okolností vzplanout.
– Spotřebič nikdy neponořujte do vody (ani částečně)!
– Chléb se může vznítit, nepoužívejte proto opékač topinek v blízkosti hořlavého materiálu, jako
jsou záclony, nebo pod ním.
2 / 26
CZ
– VÝSTRAHA: V tomto spotřebiči se nesmí používat dřevěné uhlí nebo podobné palivo.
– Topinkovač používejte pouze v pracovní poloze na místech, kde nehrozí jeho převrhnutí
a v dostatečné vzdálenosti od hořlavých předmětů (např. záclony, závěsy, dřevo atd.),
tepelných zdrojů (např. kamna, sporák atd.) a vlhkých povrchů (např. dřezy, umyvadla atd.).
– Prostor nad topinkovačem musí být volný. Je nutné dbát na to, aby mohl okolo topinkovače
cirkulovat vzduch.
– Z hlediska požární bezpečnosti topinkovač vyhovuje ČSN 06 1008. Ve smyslu této normy se
jedná o spotřebiče, které lze provozovat na stole nebo podobném povrchu s tím, že ve směru
hlavního sálání musí být dodržena bezpečná vzdálenost od povrchu hořlavých hmot min.
500 mm a v ostatních směrech min. 100 mm.
– Při manipulaci se spotřebičem postupujte tak, aby nedošlo k poranění (např. popálení).
– Nevkládejte do topinkovače nebo na něj pocukrované nebo mastné pečivo, protože má sklon
rozpouštět se a téci.
– Neopékejte chléb nebo pečivo zabalené např. v hliníkové fólii, papíru apod.
– Nikdy nezakrývejte opékací otvory a nevsunujte do nich prsty nebo kovové nástroje!
Na topinkovač nepokládejte žádné předměty.
– Pravidelně čistěte zásobník na drobky, zabráníte tím případnému vzniku požáru.
– V případě, že zpozorujete kouř způsobený např. vznícením potravin, topinkovač ihned vypněte
a odpojte od el. sítě.
– Zabraňte tomu, aby přívodní kabel volně visel přes hranu pracovní desky, kde by na něho mohly
dosáhnout děti.
– Napájecí přívod nesmí být poškozen ostrými nebo horkými předměty, otevřeným plamenem,
nesmí se ponořit do vody ani ohýbat přes ostré hrany.
– Spotřebič je přenosný a je vybaven pohyblivým přívodem s vidlicí, jenž zabezpečuje dvoupólové
odpojení od el. sítě.
– V případě potřeby použití prodlužovacího přívodu je nutné, aby nebyl poškozen a vyhovoval
platným normám.
– Pravidelně kontrolujte stav napájecího přívodu spotřebiče.
– Spotřebič nikdy nepoužívejte pro žádný jiný účel, než pro který je určen a popsán v tomto
návodu!
– Nepoužívejte spotřebič s programem, časovým spínačem nebo jakoukoliv jinou součástí, která
spíná spotřebič automaticky, protože existuje nebezpeční vzniku požáru, jestliže je spotřebič
zakryt nebo nesprávně umístěn.
– Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným používáním spotřebiče (např. znehodnocení
potravin, poranění, popálení, požár apod.) a není odpovědný ze záruky za spotřebič v případě
nedodržení výše uvedených bezpečnostních upozornění.
Popis ovládacích prvků
P1 – Regulátor opékání. Nastavení vyššího čísla vede k silnějšímu opečení
P2 – Tlačítko zastavení CANCEL. Stisknutím se zastaví opékání
P3 – Zvedací páčka, stlačením se spustí opékání
P4 – Tlačítko rozmrazování DEFROST
P5 – Tlačítko ohřívání REHEAT
P6 – Zásuvka na drobky
3 / 26
P3
3
P6
4
2
5
1
P2
P5
P4
6
P1
Pokyny k použití
Před prvním použitím
Odstraňte veškerý obalový materiál a vyjměte spotřebič. Z topinkovače odstraňte všechny případné
adhezní fólie, samolepky nebo papír. Při prvním uvedení do provozu nastavte otočný regulátor
na stupeň 3 a při otevřeném okně topinkovač alespoň 4-5x zapněte (bez vložených chlebů), poté
nechte vychladnout. Krátké, mírné zakouření není na závadu a důvodem k reklamaci spotřebiče.
Následující tipy zpracování považujte za příklady a za inspiraci, jejichž účelem není poskytnout
návod, ale ukázat možnosti různého zpracování potravin. Čas přípravy se pohybuje v desítkách
sekund až jednotkách minut a závisí na druhu, velikosti a stáří použitého chleba či pečiva.
Topinkovač umístěte na vhodný rovný a suchý povrch (viz odst. Bezpečnostní pokyny), ve výšce
minimálně 85 cm, mimo dosah dětí. Vidlici napájecího přívodu zasuňte do el. zásuvky.
Regulátor opékání (P1)
Otáčením regulátoru ve směru hodinových ručiček nastavíte požadovaný stupeň opékání. V případě
pochybností začněte nejdříve od nejnižšího stupně.
stupeň 1 – nejkratší čas přípravy, opečený chléb je nejsvětlejší,
stupeň 2-3 – lehce opečený chléb,
stupeň 4-5 – středně opečený chléb,
stupeň 6 – nejdelší čas přípravy, opečený chléb je nejtmavší.
Upozornění
– Regulátorem otáčejte pouze v rozmezí 1. – 6. stupně. Při násilném přetočení by mohlo dojít
k poruše regulačního systému.
– Pokud budete opékat pouze jeden plátek chleba, nastavte nižší stupeň opékání než u dvou plátků.
4 / 26
CZ
Opékání chleba
Regulátorem P1 zvolte stupeň opékání. Do opékacího otvoru vložte plátky chleba. Zvedací páčku
P3 stlačte dolů tak, aby se v dolní poloze zajistil. Spotřebič začne ihned opékat. Po uplynutí
nastaveného času opékání se spotřebič automaticky vypne a vodítko se vysune nahoru.
Pro snadnější vyjmutí menšího plátku chleba posuňte vodítko směrem nahoru.
Poznámka
Pokud dojde k zablokování plátku nebo přilepení kousku pečiva v opékacím otvoru, topinkovač
nejdříve odpojte od el. sítě a nechte vychladnout. Potom opatrně vyjměte plátek tak, abyste
nepoškodili topná tělesa. K vyjmutí nepoužívejte ostré kovové nástroje!
Funkce zastavení CANCEL
Opékání se dá kdykoliv zastavit stisknutím tlačítka CANCEL, při tom se páčka zvedne. Pokud
spotřebič již nebudete používat, odpojte jej od elektrické sítě a nechte vychladnout.
Funkce rozmrazování
Slouží k přípravě zmrazených plátků chleba. Při této funkci bude čas přípravy na zvoleném stupni
delší, protože se bude chléb nejdříve rozmrazovat a potom opékat.
Postupujte shodným způsobem jako v odstavci Opékání chleba, pouze po stlačení vodítka P3
dolů ještě stiskněte tlačítko P4 DEFROST (rozsvítí se kontrolní světlo).
Funkce přihřívání
Slouží k ohřátí vychladlých topinek nebo k dopečení ještě nedopečených topinek.
Tato funkce není závislá na nastavení regulátoru opékání a čas přípravy je kratší než při opékání
na stupni 1. Postupujte shodným způsobem jako v odstavci Opékání chleba, pouze po stlačení
vodítka P3 dolů ještě stiskněte tlačítko P5 REHEAT (rozsvítí se kontrolní světlo).
Čištění a údržba
Před každou údržbou odpojte spotřebič od el. sítě vytažením vidlice napájecího přívodu
z el. zásuvky! Topinkovač čistěte až po jeho vychladnutí! Čištění provádějte pravidelně
po každém použití!
Z dolní části spotřebiče tahem vysuňte zásobník na zachycování drobků P6 a odstraňte zbytky
pečiva. Neobracejte spotřebič dnem vzhůru a nevysypávejte drobky tímto způsobem. Zásobník
zasuňte řádně zpět. Nepoužívejte drsné a agresivní čisticí prostředky (např. ostré předměty,
škrabky, ředidla nebo jiná rozpouštědla)! Na plášť použijte čisticí prostředky určené dle návodu
k použití na plastové a nerezové povrchy a čistění provádějte otíráním měkkým vlhkým hadříkem.
Normální je, že v průběhu času se barva povrchu mění. Tato změna, ale žádným způsobem
nemění vlastnosti povrchu a není důvodem k reklamaci spotřebiče! Napájecí přívod můžete
navinout do prostoru ve spodní části topinkovače. Vychladlý spotřebič skladujte na bezpečném
a suchém místě, mimo dosah dětí a nesvéprávných osob.
Odstraňování poruch
Přístroj nefunguje
– Zkontrolujte pevné usazení přívodního kabelu
– Zkontrolujte, zda je v zásuvce elektrické napětí. Pro kontrolu můžete použít jiný elektrický
spotřebič.
– Zkontrolujte, není-li poškozen přívodní kabel.
5 / 26
Technická specifikace
– Topinkovač
– Pro přípravu 2 toustů
– Plynule nastavitelný stupeň opékání
– Automatické vypínání
– Funkce rozmrazování, funkce ohřívání, funkce stop
– Napájení: 230 V ~ 50 Hz
– Příkon: 750 W
– Rozměry: 26 x 19,5 x 16 cm
– Hmotnost: 1,0 Kg
Příkon ve vypnutém stavu je 0,00 W
Změna technické specifikace výrobku vyhrazena výrobcem.
VAROVÁNÍ: NEVYSTAVUJTE SPOTŘEBIČ DEŠTI NEBO VLHKOSTI ABYSTE
PŘEDEŠLI VZNIKU POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. VŽDY
SPOTŘEBIČ VYPNĚTE ZE ZÁSUVKY KDYŽ JEJ NEPOUŽÍVÁTE NEBO PŘED
OPRAVOU. V PŘÍSTROJI NEJSOU ŽÁDNÉ ČÁSTI OPRAVITELNÉ SPOTŘEBITELEM.
VŽDY SE OBRACEJTE NA KVALIFIKOVANÝ AUTORIZOVANÝ SERVIS. PŘÍSTROJ JE POD
NEBEZPEČNÝM NAPĚTÍM.
Informace o ochraně životního prostředí
Udělali jsme to nejlepší pro snížení množství obalů a zajistili jsme jejich snadné rozdělení na 3
materiály: lepenka, papírová drť a roztažený polyetylén. Tento přístroj obsahuje materiály, které
mohou být po demontáži specializovanou společností recyklovány. Dodržujte prosím místní
nařízení týkající se nakládání s balícími materiály, vybitými bateriemi a starým zařízením.
Likvidace starého elektrozařízení a použitých baterií a akumulátorů
Tento symbol na výrobku, jeho příslušenství nebo na jeho obalu označuje, že
s výrobkem nesmí být nakládáno jako s domácím odpadem. Po ukončení životnosti
odevzdejte prosím výrobek nebo baterii (pokud je přiložena) v příslušném místě
zpětného odběru, kde bude provedena recyklace tohoto elektrozařízení a baterií.
V Evropské unii a v ostatních evropských zemích existují místa zpětného odběru
vysloužilého elektrozařízení. Tím, že zajistíte správnou likvidaci výrobku, můžete
předejít možným negativním následkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které
se mohou v opačném případě projevit jako důsledek nesprávné manipulace s tímto výrobkem
nebo baterií či akumulátorem. Recyklace materiálů přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Z tohoto
důvodu prosím nevyhazujte vysloužilé elektrozařízení a baterie / akumulátory do domovního
odpadu. Informace o tom, kde je možné vysloužilé elektrozařízení zdarma odložit, získáte
u vašeho prodejce, na obecním úřadě nebo na webu www.elektrowin.cz. Informace o tom, kde
můžete zdarma odevzdat použité baterie nebo akumulátory, získáte také u vašeho prodejce, na
obecním úřadě a na webu www.ecobat.cz. Dovozce zařízení je registrován u kolektivního
systému Elektrowin a.s. (pro recyklaci elektrozařízení) a u kolektivního systému ECOBAT s.r.o.
(pro recyklaci baterií a akumulátorů).
Výrobce: HP Tronic Zlín, spol. s r.o., Prštné-Kútiky, Zlín
6 / 26
SK
Vážený zákazník, ďakujeme Vám za zakúpenie nášho produktu. Pred uvedením tohto prístroja do
prevádzky, si veľmi pozorne prečítajte návod na obsluhu a tento návod spolu so záručným listom,
dokladom o predaji a podľa možností aj s obalom a vnútorným vybavením obalu dobre uschovajte.
Bezpečnostné pokyny
— Pred prvým uvedením do prevádzky si starostlivo prečítajte návod na obsluhu, prehliadnite
vyobrazenie a návod uschovajte na neskoršie použitie. Inštrukcie v návode považujte za súčásť
spotrebiča a postúpte ich akémukoľvek ďalšiemu užívateľovi spotrebiča.
— Skontrolujte, či údaj na typovom štítku zodpovedá napätiu vo vašej elektrickej zásuvke. Vidlicu
napájacieho prívodu treba pripojiť do správne zapojenej a uzemnenej zásuvky podľa STN!
— Vidlicu napájacieho prívodu nezasúvajte do elektrickej zásuvky a nevyťahujte ju z nej
mokrými rukami a ťahaním za napájací prívod!
— Výrobok je určený len pre použitie v domácnostiach a pre podobné účely (v obchodoch,
kanceláriách a podobných pracoviskách, v hoteloch, moteloch a iných obytných
prostrediach, v podnikoch zaisťujúcich nocľah s raňajkami)! Nie je určený pre komerčné
použitie! Nepoužívajte ho vonku.
—T
ento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie
a osoby so zníženými fyzickými alebo mentálnymi schopnosťami alebo
nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli
poučené o používaní tohto spotrebiča bezpečným spôsobom
a porozumeli prípadným nebezpečenstvám. Deti si so spotrebičom
nesmú hrať. Čistenie a údržbu vykonávanú užívateľom nesmú
vykonávať deti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Děti mladší 8
let se musí držet mimo dosah spotřebiče a jeho přívodu.
—N
ikdy nepoužívajte spotrebič, ak má poškodený napájací prívod alebo
vidlicu, ak správne nepracuje, spadol na zem a poškodil sa alebo spadol
do vody. V takýchto prípadoch odneste spotrebič do špecializovaného
servisu, aby preverili, či je bezpečný a správne funguje.
—A
k sa napájací prívod tohto spotrebiča poškodí, musí byť prívod
nahradený výrobcom, jeho servisným technikom alebo podobne
kvalifikovanou osobou, aby sa tak zabránilo vzniku nebezpečnej situácie.
—P
red výmenou príslušenstva alebo prístupných časti, ktoré sa pri
používaní pohybujú, pred montážou a demontážou, pred čistením alebo
údržbou, spotrebič vypnite a odpojte od el. siete vytiahnutím vidlice
napájacieho prívodu z elektrickej zásuvky!
—V
ždy odpojte spotrebič od napájania, ak ho nechávate bez dozoru.
—A
k je spotrebič v činnosti, zabráňte v kontakte s ním domácim
zvieratám, rastlinám a hmyzu.
— Po skončení práce a pred každou údržbou spotrebič vždy vypnite a odpojte od elektrickej
siete vytiahnutím vidlice napájacieho prívodu z elektrickej zásuvky.
— Hriankovač nepoužívajte na vyhrievanie miestnosti!
— Spotrebič nenechávajte v činnosti bez dozoru a kontrolujte ho počas celej doby prípravy
potravín! Presušený chlieb môže za určitých okolností pri opekaní vzplanúť.
— Hriankovač nikdy nezapínajte vopred, pretože hreje hneď po zapnutí!
— Hriankovač nikdy neponárajte (ani čiastočne) do vody!
— Hriankovač používajte výhradne v pracovnej polohe na miestach, kde nehrozí jeho prevrhnutie
a v dostatočnej vzdialenosti od horľavých predmetov (napr. záclon, závesov či dreva),
tepelných zdrojov (napr. kachlí, sporáka) alebo vlhkých povrchov (ako sú výlevky, umývadlá).
— Pri manipulácii so spotrebičom postupujte tak, aby ste sa neporanili (napr. nepopálili).
7 / 26
— Priestor nad hriankovačom musí zostať voľný. Dbajte, aby okolo hriankovača mohol prúdiť
vzduch.
— Z hľadiska požiarnej bezpečnosti môže hriankovač pracovať na stole alebo povrchoch
podobných stolu pod podmienkou, že v smere hlavného sálania tepla musí byť dodržaná
bezpečná vzdialenosť od horľavých predmetov min. 500 mm, v ostatných smeroch min.
100 mm.
— Nevkladajte do hriankovača alebo na hriankovač pocukrované alebo mastné pečivo, pretože má
sklon rozpúšťať sa a tiecť.
— Neopekajte chlieb alebo pečivo zabalené napr. v hliníkovej fólii, papieru a podobne.
— Nikdy nezakrývajte otvor na opekanie a nevsunujte tam prsty alebo kovové nástroje!
Na hriankovač neumiestňujte žiadne predmety.
— Pravidelne čistite zásobník na zvyšky pečiva, zabránite tým prípadnému vzniku požiaru.
— Chlieb sa môže vznietiť, nepoužívajte preto hriankovač v blízkosti horľavého materiálu, ako sú
záclony, alebo pod ním.
— VÝSTRAHA - V tomto spotrebiči sa nesmie použiť drevené uhlie alebo podobné palivo.
— V prípade, že spozorujete dym spôsobený napr. vznietením potravín, hriankovač ihneď vypnite
a odpojte od el. siete.
— Nenechávajte visieť napájací prívod cez hranu stolu alebo linky, kde ho môžu stiahnuť deti,
prípadne urobte také bezpečnostné opatrenia, aby ste zaistili, že sa do prívodu nikto nezapletie
alebo oň môže niekto nezakopnúť.
— Napájací prívod nesmie byť poškodený ostrými alebo horúcimi predmetmi, otvoreným plameňom,
nesmie byť ponáraný do vody ani sa ohýbať cez ostré hrany.
— Spotrebič je prenosný a má pohyblivý prívod s vidlicou, ktorá zabezpečuje dvojpólové odpojenie
od elektrickej siete.
— V prípade potreby použitia predlžovacieho prívodu je nutné, aby nebol poškodený a vyhovoval
platným normám.
— Pravidelne kontrolujte stav napájacieho prívodu spotrebiča.
—S
potrebič nikdy nepoužívajte na žiadny iný účel, než na ktorý je určený a opísaný v tomto návode!
— Nepoužívajte tento spotrebič v spojení s tepelne citlivým riadiacim zariadením, programátorom,
časovačom alebo akýmkoľvek iným zariadením, ktoré zapína spotrebič automaticky, pretože
v prípade, že by bol spotrebič zakrytý alebo premiestnený, hrozí nebezpečenstvo požiaru.
— Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym používaním spotrebiča (napr.
znehodnotenie potravín, poranenie, popálenie alebo požiar) a nie je povinný poskytnúť
záruku na spotrebič v prípade nedodržania zhora uvedených bezpečnostných upozornení.
Popis ovládacích prvkov
P1 – Ovládač nastavenie úrovne opečenia. Nastavenie vyššieho čísla vedie k silnejšiemu opečeniu
P2 – Tlačítko zastavenia CANCEL. Stlačením sa zastaví opekanie
P3 – Zdvíhacia páčka, stlačením sa spustí opekanie
P4 – Tlačítko rozmrazovania DEFROST
P5 – Tlačítko ohrievania REHEAT
P6 – Zásuvka na omrvinky
8 / 26
SK
P3
3
P6
4
2
5
1
P2
P5
P4
6
P1
Pokyny na použitie
Skôr než začnete
Odstráňte všetok obalový materiál a vyberte hriankovač. Z hriankovača odstráňte všetky prípadné
adhézne fólie, nálepky alebo papier. Pri prvom uvedení do prevádzky otvorte okno, otočný
regulátor nastavte na stupeň 3 a hriankovač aspoň 4-5x zapnite prázdny. Potom ho nechajte
vychladnúť. Krátke, mierne zadymenie nie je porucha a dôvod na reklamáciu spotrebiča.
Nasledujúce tipy spracovania považujte za príklad a za inšpiráciu. Ich účelom nie je poskytnúť
návod, ale ukázať možnosti rôzneho spracovania potravín. Čas prípravy potravín sa pohybuje
v rozpätí desiatok sekúnd až jednotiek minút a závisí na druhu, veľkosti a starobe použitého
chleba alebo pečiva. Hriankovač umiestnite na vhodný rovný a suchý povrch (pozri text
Bezpečnostné pokyny), vo výške minimálne 85 cm, mimo dosahu detí. Vidlicu napájacieho
prívodu zasuňte do elektrickej zásuvky.
Regulátor opekania (P1)
Otočením regulátoru v smere hodinových ručičiek nastavíte požadovaný stupeň opekania.
Ak si nie ste istí, začnite od najnižšieho stupňa.
stupeň 1 — najkratší čas prípravy, opečený chlieb je najsvetlejší,
stupeň 2–3 — zľahka opečený chlieb,
stupeň 4–5 — stredne opečený chlieb,
stupeň 6 — najdlhší čas prípravy, opečený chlieb je najtmavší.
Upozornenie
— Regulátorom otáčajte iba v rozsahu 1. — 6. stupňa. Pri násilnom pretočení by sa mohol
poškodiť regulačný systém.
— Ak budete opekať iba jeden krajček chleba, nastavte nižší stupeň opekania ako pri dvoch
krajcoch.
9 / 26
Opekanie chleba
Regulátorom P1 zvoľte stupeň opekania. Do otvora na opekanie vložte plátky chleba. Zdvíhaciu
páčku P3 stlačte dole tak, aby sa v dolnej polohe zaistilo. Spotrebič začne ihneď opekať.
Po uplynutí nastaveného času opekania sa spotrebič automaticky vypne a páčka sa vysunie hore.
Pre jednoduchšie vyňatie menšieho krajčeka chleba posuňte vodidlo smerom nahor.
Poznámka
Pokiaľ dôjde k zablokovaniu plátku chleba alebo prilepeniu kúska pečiva v otvore, hriankovač najprv
odpojte od el. siete a nechajte vychladnúť. Potom opatrne vyberte plátok tak, aby ste nepoškodili
výhrevné telesá. Pri vyberaní nepoužívajte ostré kovové nástroje!
Funkcia rozmrazovania
Slúži na prípravu zmrazených krajčekov chleba.Pri tejto funkcii bude čas prípravy na zvolenom
stupni dlhší, pretože sa bude chlieb najskôr rozmrazovať a potom opekať.
Postupujte rovnakým spôsobom ako v odstavci Opekanie chleba, avšak po stlačení vodidla P3
nadol ešte stisknite tlačidlo DEFROST P4 (rozsvieti sa kontrolné svetlo).
Funkcia prihrievania
Slúži na ohriatie vychladnutých hrianok alebo na dopečenie hrianok. Táto funkcia nie je závislá
na nastavení regulátora opekania a čas prípravy je kratší než pri opekaní na stupni 1.
Postupujte rovnakým spôsobom ako v odstavci Opekanie chleba, avšak po stlačení vodidla P3
nadol ešte stisknite tlačidlo REHEAT P5 (rozsvieti sa kontrolné svetlo).
Funkcia zastavenia CANCEL
Opekanie sa dá zastaviť kedykoľvek stlačením tlačidla CANCEL, pri tom se páčka zdvihne.
Po použití nechajte prístroj vychladnúť a vypnite ho z elektrickej siete.
Čistenie a údržba
Pred každou údržbou odpojte spotrebič od elektrickej siete vytiahnutím vidlice napájacieho
prívodu z elektrickej zásuvky! Hriankovač čistite až po jeho vychladnutí! Čistite ho po
každom použití!
Z dolnej časti spotrebiča vytiahnite zásobník na zachytávanie omrviniek P6 a odstráňte zvyšky
chleba. Neobracajte spotrebič dnom nahor a nevysypávajte omrvinky týmto spôsobom. Zásobník
zasuňte riadne späť. Nepoužívajte drsné a agresívne čistiace prostriedky (napr. ostré predmety,
škrabky, chemické rozpúšťadlá alebo riedidlá). Na plášť hriankovača používajte čistiace
prostriedky určené na údržbu plastov alebo povrchov z nehrdzavejúcej ocele. Spotrebič čistite
mäkkou vlhkou handričkou. Počas prevádzky sa môže objaviť zhnednutie, čo je však bezvýznamné,
z funkčného a hygienického hľadiska, nie je to ani dôvod na reklamáciu spotrebiča! Napájací prívod
môžete navinúť do priestoru v spodnej časti hriankovača. Vychladený spotrebič skladujte riadne
očistený na suchom, bezprašnom mieste mimo dosahu detí a nesvojprávnych osôb.
Odstraňovanie porúch
Prístroj nefunguje
— Skontrolujte pevné usadenie prívodného káblu.
— Skontrolujte či je v zásuvke elektrického napätia. Pro kontrolu môžete použiť iný elektrický
spotrebič.
— Skontrolujte či nieje poškodený prívodný kábel.
10 / 26
SK
Technická špecifikácie
— Hriankovač
— Pro prípravu 2 hrianok
— Plynulo nastaviteľný stupeň opekania
— Automatické vypínanie
— Funkcia rozmrazovania, funkcia ohrievania, funkcia stop
— Zásuvka na omrvinky
— Napätie: 230 V ~ 50 Hz
— Príkon: 750 W
— Rozmery: 26 x 19,5 x 16 cm
— Hmotnosť: 1,0 Kg
Príkon vo vypnutom stave je 0,00 W
Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu technickej špecifikácie výrobku.
VAROVANIE: NEVYSTAVUJTE SPOTREBIČ DAŽĎU ALEBO VLHKOSTI, ABY STE
PREDIŠLI VZNIKU POŽIARU ALEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM. PRED
OPRAVOU ALEBO VŽDY, KEĎ SPOTREBIČ NEPOUŽÍVATE, VYPNITE HO ZO
ZÁSUVKY V PRÍSTROJI NIESÚ ŽIADNE ČASTI OPRAVITEĹNÉ SPOTREBITEĹOM.
VŽDY SA OBRACAJTE NA KVALIFIKOVANÝ AUTORIZOVANÝ SERVIS. SPOTREBIČ JE POD
NEBEZPEČNÝM NAPÄTÍM.
Informácie o ochrane životného prostredia
Urobili sme to najlepšie pre zníženie množstva obalov a zaistili sme ich jednoduché rozdelenie na
3 materiály: lepenka, papierová drť a roztiahnutý polyetylén. Tento prístroj obsahuje materiáli, ktoré
môžu byť po demontáži špecializovanou spoločnosťou recyklované. Dodržujte prosím miestne
nariadenia týkajúce sa nakladania s baliacimi materiálmi, vybitými batériami a starým zariadením
Likvidácia starého elektrozariadenia a použitých batérií a akumulátorov
Tento symbol na výrobku, jeho príslušenstve alebo na jeho obale označuje, žes
výrobkom nesmie byť nakladané ako s domácim odpadom. Po skončení
životnostiodovzdajte prosím výrobok alebo batériu (ak je priložená) v príslušnom
mieste spätného odberu, kde bude vykonaná recyklácia tohto elektrozariadenia
a batérií. V Európskej únii a v ostatných európskych krajinách existujú miesta
spätného odberu odslúženého elektrozariadenia. Tým, že zaistíte správnu likvidáciu
výrobku, môžete predísť možným negatívnym následkom pre životné prostredie
a ľudské zdravie, ktoré sa môže v opačnom prípade prejaviť ako dôsledok nesprávnej manipulácie
s týmto výrobkom alebo batériou, alebo akumulátorom. Recyklácia materiálov prispieva k ochrane
prírodných zdrojov. Z tohto dôvodu prosím nevyhadzujte odslúžené elektrozariadenie a batérie /
akumulátory do domového odpadu.
Informácie o tom, kde je možné odslúžené elektrozariadenie zadarmo odložiť, získate u vášho
predajcu, na obecnom úrade alebo na webe www.envidom.sk. Informácie o tom, kde môžete
bezplatne odovzdať použité batérie alebo akumulátory, získate aj u vášho predajcu, na obecnom
úrade a na webe www.sewa.sk.
Dovozca zariadenia je registrovaný u kolektívneho systému ENVIDOM (pre recykláciu
elektrozariadení) au kolektívneho systému SEWA, a.s. (pre recykláciu batérií a akumulátorov).
Výrobca: HP Tronic Zlín, spol. s r.o., Prštné-Kútiky, Zlín
Výhradný dovozca: ETA - Slovakia, spol s r.o., Stará Vajnorská 8, 831 04, Bratislava 3
11 / 26
Szanowny kliencie, dziękujemy Ci za zakup naszego produktu. Przed wprowadzeniem tego
urządzenia do eksploatacji bardzo uważnie przeczytaj Instrukcję obsługi i wraz z kartą gwarancyjną,
paragonem fiskalnym (asygnatą) dobrze schowaj.
Instrukcje bezpieczeństwa
– Przed pierwszym uruchomieniem należy przeczytać instrukcje obsługi, przeglądnąć i zachować
instrukcję do późniejszego wglądu. Wskazówki w instrukcji obsługi należy uważać za część
urządzenia i przekazać innemu użytkownikowi urządzenia.
– Sprawdź, czy dane dotyczące napięcia podane na tabliczce odpowiadają napięciu w Twoim
gniazdku elektrycznym. Wtyczkę przewodu zasilania należy podłączyć do prawidłowo
uziemionego gniazda według!
– Wtyczki kabla zasilającego nie wkładaj do gniazdka elektrycznego i nie wyciągaj mokrymi
rękami i ciągnąc za kabel zasilania!
– Produkt przeznaczony jest do stosowania w gospodarstwach domowych
i podobnych miejscach (sklepy, biura i podobne miejsca pracy, hotele, motele i inne
środowiska mieszkalne, w firmach świadczących usługi noclegowe ze śniadaniem)! Nie
jest przeznaczone do użytku komercyjnego!
– Nie należy używać na zewnątrz.
–Z
urządzenia mogą korzystać dzieci powyżej 8 roku życia, oraz
osoby z ograniczonymi zdolnościami fi zycznymi lub umysłowymi,
a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu
tego typu urządzeń pod warunkiem, że będą one nadzorowane lub
zostaną poinstruowane na temat bezpiecznego korzystania z tego
urządzenia oraz zagrożeń wiążących się z jego używaniem. Bawienie
się urządzeniem jest zabronione dzieciom. Czyszczenie i konserwacja
bez nadzoru dorosłych jest dzieciom zabroniona. Dzieci do lat 8 muszą
trzymać się z dala od urządzenia i jego przewodu.
–P
rzed wymianą wyposażenia lub dostępnych części, które ruszają się
podczas pracy, przed montażem i demontażem, przed cszyczeniem
lub konserwacją należy wyłączyć urządzenie i odłączyć je od sieci
elektrycznej poprzez wyciągnięcie wtyczki przewodu zasilającego
z gniazdka elektrycznego!
–Z
awsze należy odłączyć urządzenie od zasilania, jeśli jest pozostawione
bez opieki.
–N
igdy nie należy używać urządzenia z uszkodzonym przewodem
zasilającym lub wtyczką, jeśli nie działa prawidłowo, upadło na ziemię
i zostało uszkodzone. W takich przypadkach należy zanieść urządzenie
do serwisu celem sprawdzenia jego bezpieczeństwa i prawidłowego
działania.
–J
eżeli kabel zasilający urządzenia jest uszkodzony, musi być wymieniony
przez producenta, przez technika serwisowego lub osobę kwalifikowaną,
aby nie dopuścić tak do powstania niebezpiecznej sytuacji.
–P
odczas pracy urządzenia należy zapobiegać, aby zwierzęta i owady nie
miały dostępu do urządzenia.
– Po pracy i przed każdą konserwację, należy urządzenie wyłączyć i odłączyć od sieci,
wyciągając wtyczkę z gniazdka.
– Nie stosować tostera do ogrzewania pomieszczenia!
– Nie zostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas pracy i kontroluj przez cały czas
przygotowywania posiłków! Bardzo suchy chleb w pewnych okolicznościach może się zapalić.
12 / 26
PL
– Tostera nigdy nie włączaj wcześniej, ponieważ ogrzewa natychmiast!
– Urządzenia nigdy nie wolno zanurzać w wodzie lub innych cieczach (nawet częściowo)!
– Z tostera korzystaj tylko w pozycji roboczej w miejscach, gdzie nie grozi, że spadnie, z dala
od łatwopalnych przedmiotów (np. zasłony, draperie, drewno, itp.), źródeł ciepła (np. piec,
piekarnik, itd.) i mokrych powierzchni (np. umywalki, zlewy, itp.).
– Przestrzeń nad tosterem musi być wolna. Ważne jest, aby powietrze cyrkulowało wokół tostera.
– Z punktu widzenia bezpieczeństwa pożarowego urządzenie spełnia EN 60 335-2-6.
W rozumieniu tej normy chodzi o urządzenie, które może działać na stole lub podobnych
powierzchniach z tym, że w kierunku głównego promieniowania musi być przestrzegana
bezpieczna odległość od powierzchni łatwopalnych materiałów min. 500 mm na innych
kierunkach min. 100 mm.
–P
odczas obsługi tego urządzenia należy postępować tak, aby uniknąć uszkodzeń (np. oparzenia).
– W tosterze nie należy umieszczać pieczywa z cukrem lub pieczywa z tłuszczem, ponieważ
tłuszcz ma tendencję do stopienia i rozpłynięcia się.
– Nie należy opiekać chleba lub pieczywa owiniętego np. w folię aluminiową, papier, itp.
– Chleb może się zapalić, więc nie należy używać tostera w pobliżu materiałów łatwopalnych, takich
jak zasłony lub pod takim materiałem.
– UWAGA – W tym urządzeniu nie można używać węgla drzewnego lub podobnego paliwa.
– Nie wolno zasłaniać otworów opiekających i nie wsuwać do nich palców lub metalowych narzędzi.
Na toster nie należy stawiać żadnych przedmiotów.
– Należy regularnie czyść tackę na okruchy, aby nie dopuścić do spowodowania pożaru.
– W przypadku zauważenia dymu spowodowanego np. zapaleniem się żywności, toster należy
natychmiast wyłączyć i odłączyć od prądu.
– Upewnij się, że przewód nie wisi luźno na krawędzi blatu, gdzie mogłyby dosięgnąć dzieci
– Kabel zasilający nie może być uszkodzony przez ostre lub gorące przedmioty, otwarty ogień, nie
można go zanurzać w wodzie lub zginać przez krawędzie.
– Urządzenie jest przenośne i wyposażone jest w ruchomy przewód z wtyczką, zabezpieczający
dwubiegunowe odłączenie od zasilania. Takie odłączenie musi być przestrzegane po każdym
użyciu.
– Jeśli konieczne jest wykorzystanie kabla przedłużającego, jest konieczne, żeby nie był
uszkodzony i spełniał obowiązujące normy.
– Należy regularnie kontrolować stan kabla zasilającego urządzenia.
– Nigdy nie należy używać urządzenia do innych celów niż, dla których jest przeznaczone, oraz
opisane w niniejszej instrukcji!
– Nie należy używać urządzenia z programem, łącznikiem czasowym lub inną częścią, która
automatycznie włącza urządzenie, ponieważ istnieje zagrożenie pożarowe, gdy urządzenie jest
zakryte lub umieszczone nieprawidłowo.
– Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez niewłaściwe traktowanie
urządzenia (np. pogorszenie jakości żywności, poranienia, oparzenia, pożar itp.) i nie ponosi
odpowiedzialności za gwarancje dotyczące urządzenia w przypadku nieprzestrzegania wyżej
opisanych zasad bezpieczeństwa.
Opis pierwiastków sterujących
P1 – Urządzenie sterownicze nastawienia poziomu opiekania. Ustawienie wyższej liczby prowadzi
do silniejszego opieczenia
P2 – Przycisk zatrzymania CANCEL. Przez naciśnięcie zatrzyma się opiekanie
P3 – Dźwigienka podnoszenia, przez przycisk zostanie uruchomione opiekanie
P4 – Przycisk rozmrażania DEFROST
P5 – Przycisk ogrzewania REHEAT
P6 – Szuflada na kruszynki
13 / 26
P3
3
P6
4
2
5
1
P2
P5
P4
6
P1
Instrukcje używania
Przed pierwszym użyciem
Należy usunąć wszystkie elementy opakowania i wyjąć urządzenie. Z tostera należy usunąć
wszelkie folie, nalepki lub papier. Podczas pierwszego wprowadzenia do eksploatacji ustaw pokrętło
do regulacji na stopień 3 i przy otwartym oknie, włącz toster przynajmniej 4-5x razy (bez włożonego
chleba), następnie należy pozostawić do ochłodzenia. Niewielkie dymienie nie jest wadą.
Poniższe rady dotyczące pracy należy traktować, jako przykłady i inspirację, której celem jest
pokazanie różnych możliwości przetwarzania żywności. Czas przygotowania jest w dziesiątkach
sekund do minut, w zależności od rodzaju, wielkości i wieku chleba i pieczywa. Toster
należy umieścić na odpowiednie miejsce: płaska i sucha powierzchnia (patrz: pkt Instrukcje
bezpieczeństwa), na wysokości, co najmniej 85 cm, poza zasięgiem dzieci. Wtyczkę kabla
zasilającego podłącz do gniazda.
Regulator opiekania (P1)
Regulator obróć w kierunku ruchu wskazówek zegara, aby ustawić żądany poziom opiekania.
Jeśli masz wątpliwości, zacznij od najniższego możliwego poziomu.
stopień 1 – najkrótszy czas przygotowywania, opieczony chleb jest najjaśniejszy,
stopień 2-3 – lekko opieczony chleb,
stopień 4-5 – średnio opieczony chleb,
stopień 6 – najdłuższy czas przygotowania, opieczony chleb jest najciemniejszy.
Ostrzeżenia
– Regulatorem należy obracać tylko między 1 – 6 stopniem. Podczas gwałtownego obrócenia
można spowodować uszkodzenie systemu regulacyjnego.
– Jeśli będziesz opiekać tylko jeden kawałek chleba, ustaw niższy stopień opiekania niż przy
dwóch kromkach.
14 / 26
PL
Opiekanie chleba
Regulatorem P1 wybierz stopień opiekania. Do otworu na chleb włóż kromki chleba. Mechanizm P3
naciśnij w dół, na dolną pozycję, aby zabezpieczyć. Urządzenie natychmiast zacznie opiekać. Po
określonym czasie opiekania, urządzenie wyłącza się automatycznie i mechanizm wysunie w górę.
W celu łatwiejszego wyjęcia mniejszej kromki chleba, należy przesunąć mechanizm w górę.
Uwaga
Jeśli dojdzie do zablokowania lub przyklejenia kromki chleba w otworze opiekającym, toster należy
najpierw odłączyć z gniazdka i pozostawić do wystygnięcia. Następnie ostrożnie usunąć kromkę
tak, aby nie uszkodzić elementów grzejnych. Do wyjmowania nie należy używać ostrych narzędzi
metalowych.
Funkcja zatrzymania CANCEL
Opiekanie można zatrzymać kiedykolwiek przez naciśnięcie przycisku CANCEL, przy tym
dźwigienka podniesie się. Jeżeli nie będą Państwo używać urządzenia, wyłączyć go z sieci
elektrycznej i pozostawić go wystygnąć.
Funkcja rozmrażania
Wykorzystywany do przygotowania mrożonych kromek chleba.Przy tej funkcji będzie czas
przygotowania wybranego stopnia dłuższy, bo chleb, będzie się najpierw rozmrażał, a następnie
opiekał. Postępuj tak samo jak w pkt. Opiekanie chleba, tylko po naciśnięciu mechanizmu P3
w dół naciśnij jeszcze przycisk P4 DEFROST (zaświeci się lampka kontrolna).
Funkcja podgrzewania
Służy do ogrzewania zimnych tostów lub do dopieczenia.Ta funkcja nie jest uzależniona od
ustawień regulatora opiekania i czas przygotowania jest krótszy niż przy opiekaniu na stopniu 1.
Postępuj tak samo jak w pkt. Opiekanie chleba, tylko po naciśnięciu mechanizmu P3 w dół jeszcze
naciśnij przycisk P5 REHEAT(zaświeci się lampka kontrolna).
Czyszczenie i konserwacja
Przed każdą konserwacją, należy odłączyć urządzenie od zasilania wyciągając wtyczkę
z gniazdka! Toster należy czyścić, aż ostygnie! Czyszczenie należy wykonywać regularne po
każdym użyciu!
Z dolnej części urządzenia ciągnąc wysuń tackę z okruchami P6 i usuń resztki chleba. Nie
należy obracać urządzenia do góry nogami i wytrzepywać okruchów w ten sposób. Wsuń tackę
z powrotem. Nie należy używać szorstkich i agresywnych detergentów i pomocy (np. ostrych
narzędzi, skrobak, rozcieńczalniki lub inne rozpuszczalniki)! Do czyszczenia obudowy należy
stosować środki na powierzchnie plastikowe i stali nierdzewnej zgodnie z instrukcją a czyszczenie
należy wykonywać poprzez przetarcie miękką wilgotną szmatką. Normalne jest, że z czasem
zmienia się kolor powierzchni. Ta zmiana, ale w żaden sposób nie zmienia właściwości powierzchni,
i nie ma powodu do składania reklamacji urządzenia!
Przewód zasilania można nawinąć w dolnej części tostera.
Wystygłe urządzenie należy przechowywać w bezpiecznym, suchym miejscu, z dala od dzieci
i osób niekompetentnych.
Usuwanie usterek
Urządzenie nie działa
– Sprawdzić mocne osadzenie kabla doprowadzającego
– Sprawdzić, czy jest w gniazdku napięcie elektryczne. Do kontroli można użyć inne urządzenie
elektryczne.
– Sprawdzić, czy nie jest uszkodzony kabel doprowadzający.
15 / 26
Specyfikacja techniczna
– Toster
– 2-płytkowy
– Płynnie nastawialny stopień opiekania
– Automatyczne wyłączanie
– Funkcje rozmrażania, funkcje ogrzewania, funkcje stop
– Szuflada na kruszynki
– Zasilanie: 230V ~ 50 Hz
– Pobór mocy 750 W
– Rozmiary: 26 x 19,5 x 16 cm
– Masa: 1,0 kg
Pobór mocy gdy sprzęt jest wyłączony wynosi 0,00 W
Zmiana specyfikacji technicznej produktu zastrzeżona przez producenta.
OSTRZEŻENIE: ABY UNIKNĄĆ NIEBEZPIECZEŃSTWA POŻARU LUB PORAŻENIA
PRĄDEM ELEKTRYCZNYM, NIE WOLNO WYSTAWIAĆ SPRZĘTU NA DZIAŁANIE
DESZCZU BĄDŹ WILGOCI. URZĄDZENIE ODBIORCZE ZAWSZE WYŁĄCZYĆ
Z GNIAZDKA, KIEDY NIE JEST UŻYWANE LUB PRZED NAPRAWĄ. W URZĄDZENIU
NIE MA ŻADNYCH CZĘŚCI, KTÓRE BY MÓGŁ ODBIORCASAMODZIELNIE NAPRAWIAĆ.
NAPRAWĘ SPRZĘTU NALEŻY ZLECIĆ ODPOWIEDNIO PRZYGOTOWANEMU SERWISU
AUTORYZACYJNEMU. URZĄDZENIE ZNAJDUJE SIĘ POD NIEBEZPIECZNYM NAPIĘCIEM.
Informacje o ochronie środowiska naturalnego
Wykonaliśmy to najlepsze, aby obniżyć ilość opakowań i stwierdziliśmy ich łatwe rozdzielenie
na 3 materiały: tektura, masa papierowa i rozciągnięty polietylen. Urządzenie to zawiera
materiały, które mogą być po demontażu utylizowane wyspecjalizowaną spółką. Prosimy, aby
Państwo dotrzymywali miejscowe przepisy dotyczące obchodzenia się z papierami pakowymi,
wyładowanymi bateriami i starymi urządzeniami.
Likwidacja zużytego sprzętu elektrycznego / elektronicznego oraz utylizacja baterii
i akumulatorów
Ten symbol znajdujący się na produkcie, jego wyposażeniu lub opakowaniu
oznacza, że z produktem nie można obchodzić jak z odpadami domowymi.
Kiedy urządzenie lub bateria / akumulator będą nadawały się do wyrzucenia
prosimy, aby Państwo przewieźli ten produkt na odpowiednie miejsce zbiorcze,
gdzie zostanie przeprowadzona jego utylizacja. Na terenie Unii Europejskiej oraz
w innych europejskich krajach znajdują się miejsca zbiórki zużytych urządzeń
elektrycznych i elektronicznych oraz baterii i akumulatorów. Dzięki zapewnieniu
właściwej utylizacji produktów mogą Państwo zapobiec możliwym negatywnym
skutkom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia. Mogłyby one wystąpić w wypadku
nieodpowiedniego postąpienia z odpadami elektronicznymi i elektrycznymi lub zużytymi bateriami
i akumulatorami. Utylizacja materiałów pomaga chronić źródła naturalne. Z tego powodu, prosimy
nie wyrzucać starych elektrycznych i elektronicznych urządzeń oraz akumulatorów i baterii razem
z odpadami domowymi. Aby uzyskać więcej informacji o sposobach utylizacji starych urządzeń,
należy skontaktować się z władzami lokalnymi, przedsiębiorstwem zajmującym się utylizacją
odpadów lub sklepem, w którym został produkt kupiony.
Producent: HP Tronic Zlín, spol. s r.o., Prštné-Kútiky, Zlín
Importer: DIGISON Polska sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 46, Wrocław 54 613 Poland 16 / 26
ENG
Dear customer, thank you for purchasing our product. Please read the operating instructions
carefully before putting the appliance into operation and keep these instructions including the
warranty, the receipt and, if possible, the box with the internal packing.
Safety Instructions
– Before the first use, read the instructions for use carefully, look at the picture and store the
instructions for use for the future. Consider the instructions for use as a part of the appliance and
pass them on to any other user of the appliance.
– Check whether the data on the type label correspond with the voltage in your socket. The power
cord plug has to be connected to the properly connected and grounded socket according.
– Do not insert to or take out the plug from a socket with wet hands and do not pull the
power cord!
– The product is intended for home use and similar (in shops, offices and similar
workplaces, in hotels, motels and other residential environments, in facilities providing
accommodation with breakfast). It is not intended for commercial use!
– This appliance is not intended for outdoor use.
– T
his product can be used by children at the age of 8 years and older and
people with reduced physical or mental abilities or lack of experience
and knowledge if they are supervised or if they were instructed
regarding use of the appliance in a safe way and if they understand
possible risks. Children must not play with the appliance. User cleaning
and maintenance must not be performed by children if they are younger
than 8 year and unsupervised. Children younger than 8 years must be
kept out of reach of the appliance and its power cord.
– N
ever use the appliance if its power cord or plug is damaged, if it does
not work properly, if it fell down and was damaged or if it fell into water.
In this case take the appliance to a special service to check its safety
and proper function.
–B
efore replacing accessories or accessible parts, which move during
operation, before assembly and disassembly, before cleaning or
maintenance, turn off the appliance and disconnect it from the mains by
pulling the power cord from the power socket!
– A
lways unplug the appliance from power supply if you leave it
unattended.
– I f the power cord of the appliance is corrupted, it has to be replaced by
the producer, its service technician or a similarly qualified person so as
to prevent dangerous situations.
–W
hen the appliance is in operation, prevent pets, plants or insects to get
in contact with it.
– After finishing work and before cleaning, always switch off the appliance and disconnect
it from power supply by taking the power cord connector out of the electric socket.
– Do not use the toaster for heating a room!
– Never leave the appliance unsupervised and check it during the whole time of preparing
meals! Very dry bread may catch fire when toasted under certain conditions.
– Never switch on the toaster in advance as it heats immediately!
– Never immerse the appliance into water (even its parts)!
– Use the appliance in the working position only at places with no risk of turning over and in
a sufficient distance from flammable objects (e. g. curtains, drapes, wood, etc.), heat sources
(e. g. heater, stove etc.) and wet surfaces (e.g. sinks, wash-basins etc.).
17 / 26
– The space above the toaster must be free. It has to be made sure that air can circulate around the
toaster.
– With regards to fire safety, the toaster complies with EN 60 335-2-3. Within the intention of the
standard, these are appliances that can be operated on a table or on a similar surface while safe
distance must be maintained from flammable materials of at least 500 mm in the direction of the
main heat radiation and 100 mm in the other directions.
– When handling the appliance, try to prevent injury (e.g. burns).
– Do not put any sugar-coated or fatty pastry in the toaster as it tends to melt and run.
– Do not toast bread or pastry wrapped e.g. in an aluminum foil, paper, etc.
– Never cover the toasting slot and do not put fingers or metal tools into it. Never put any objects on
the toaster.
– Clean the breadcrumbs container regularly, thus you will prevent possible fire.
– If you see smoke caused e.g. by burning food, switch off the toaster immediately and unplug it
from the power supply.
– Make sure that the power cord does not hang over the edge of the working table where children
could reach it.
– The bread may catch on fire, do not use the toaster near or underneath flammable materials, such
as curtains.
– CAUTION - It is not allowed to use wood coal or similar fuel in this appliance.
– The power cord must not be damaged with sharp or hot objects, open fire, it must not be sunk into
water or bent over sharp edges.
– The appliance is portable and it is equipped with a movable connector with a plug which ensures
double-pole disconnection from power supply.
– If you need to use the extension cord, it has to be uncorrupted and it has to comply with the valid
standards.
– Check the condition of the power cord of the appliance regularly.
–N
ever use the appliance for any other purpose than for that described in these instructions for use!
– Do not use the appliance with a program, time switch or any other part that turns the appliance on
automatically as there is a risk of fire if the appliance is not covered or placed properly.
– The producer does not undertake any responsibility for damage caused by improper use of the
appliance (e.g. deterioration of food, injury, burn, fire etc.) and its guarantee does not cover
the appliance in the case of failure to comply with the safety warnings above.
Description of the controls
P1 – Timer set browning control. Bigger number for darker browning
P2 – CANCEL button. Push to stop heating
P3 – Sliding lever. Push down to start working
P4 – DEFROZE button DEFROST
P5 – REHEAT button REHEAT
P6 – Crumb Tray
Instructions for Use
Remove all the packing material and take out the appliance. Remove all possible adhesion foils,
stick-on labels or paper from the toaster. When you put the appliance into operation for the first
time, set the revolving regulator to level 3 and switch on the toaster at least 4-5 times (without any
bread in) with a window open and then leave to cool down. Moderate smoke for a short time does
not mean any defect.
Consider the following tips for preparing food as examples and inspiration, the purpose of which is
not to provide instructions, but to show various possibilities of preparing food.
18 / 26
ENG
The time of preparation ranges between tens of seconds to minutes and it depends on the kind
and the size of the used bread or pastry and on how old it is. Place the toaster on a suitable flat
and dry surface (see par. Safety Instructions), in the height of at least 85 cm, out of reach of
children. Plug the power cord connector to an electric socket.
P3
3
P6
4
2
5
1
P2
P5
P4
6
P1
Toasting regulator (P1)
Set the required toasting level by turning the regulator clockwise. If in doubt, start from the lowest
level.
Level 1 – the shortest toasting time, the toasted bread is the lightest.
Level 2-3 – slightly toasted bread.
Level 4-5 – moderately toasted bread.
Level 6 – the longest preparation time, the toasted bread is the darkest.
Warning
– Turn the regulator only in the range of level 1 to 6. If you turn the button too much using force,
you can damage the regulation system.
– If you toast one slice of bread only, set a lower level of toasting than for two slices.
Toasting bread
Select the toasting level by the regulator P1. Put slices of bread to the toasting slot. Push P3 guide
down so that it is secured in the lower position. The appliance starts toasting immediately. After
the set time the appliance is turned off automatically and the guide goes up. For easier removal of
a smaller slice of bread, move the guide upwards.
Note
If a slice is blocked or if a piece of bread is stuck in the toasting slot, first of all unplug the toaster
from the electric power and let it cool down. Then take out the slice carefully so as not to damage
the heating elements. Do not use sharp metal tools to take the slice out.
19 / 26
CANCEL BUTTON
Toasting can be reset anytime during toasting by pressing button CANCEL.
After use, leave the toaster to cool and then unplug.
Defrosting function
Intended for preparation of frozen slices of bread. When this function is selected, the preparation
time at the selected level will be longer as the bread will be defrosted first and then baked. Follow
the same procedure as in paragraph Toasting bread, and after pushing the guide P3 down push
the DEFROST button P4 (the control light will come on).
Warming function
Intended for warming cooled down toasts or finishing half-done toasts.The function is not
dependent on setting the toasting regulator and the time of preparation is shorter than in toasting
at level 1. Follow the same procedure as in paragraph Toasting bread, and after pushing the guide
P3 down push the REHEAT button P5 (the control light will come on).
Cleaning and Maintenance
Unplug the appliance from power supply by taking the plug of the power cord out of the
socket! Clean the toaster only after it has cooled down! Clean the appliance regularly after
every use. Pull out the breadcrumbs tray P6 from the lower part of the appliance and remove the
remaining pastry. Do not turn the appliance upside down and do not throw out the breadcrumbs in
this way. Push the tray in properly.
Do not use coarse and aggressive cleaning agents (e.g. sharp objects, scrapers, diluting
agents or other solvents). For cleaning the toaster case, use the cleaning agents mentioned in
the instructions for use, intended for plastic and stainless steel surfaces and clean it by wiping with
a soft wet cloth. It is normal that the surface colour changes in the course of time. But the change
does not alter the surface properties in any way and there is no reason to claim it as a defect!
You can wind the power cord to the space in the lower part of the toaster. Store the cooled down
appliance at a safe and dry place, out of reach of children and incapacitated people.
Troubleshooting
The device is not working
– Check that the mains connection cable is firmly plugged in.
– Check the right function of outlet. Test outlet with other electrical appliances.
– Check the supply cord to ensure no damaged is evident.
Technical specifications
– Toaster
– 2-slice toaster
– Countinously adjustable thermostat
– Automatic switch-off function
– Stop function
– Crumb Tray
– Power supply: 230 V ~ 50 Hz
– Power drain: 750 W
– Size: 26 x 19,5 x 16 cm
– Weight: 1,0 Kg
Input in off mode is 0.00 W
20 / 26
ENG
We reserve the right to change technical specifications.
WARNING: Do not use this product near water, in wet areas to avoid fire or injury
of electric current. Always turn off the product when you don’t use it or before a revision.
There aren’t any parts in this appliance which are reparable by consumer. Always appeal
to a qualified authorized service. The product is under a dangerous tention.
Old electrical appliances, used batteries and accumulators disposal
This symbol appearing on the product, on the product accessories or on the product
packing means that the product must not be disposed as household waste. When
the product/ battery durability is over, please, deliver the product
or battery (if it is enclosed) to the respective collection point, where the electrical
appliances or batteries will be recycled. The places, where the used electrical
appliances are collected, exist in the European Union and in other European
countries as well. By proper disposal of the product you can prevent possible
negative impact on environment and human health, which might otherwise occur as
a consequence of improper manipulation with the product or battery/ accumulator. Recycling of
materials contributes to protection of natural resources. Therefore, please, do not throw the old
electrical appliances and batteries/ accumulators in the household waste. Information, where
it is possible to leave the old electrical appliances for free, is provided at your local authority,
at the store where you have bought the product. Information, where you can leave the batteries
and accumulators for free, is provided to you at the store, at your local authority.
21 / 26
Kedves vásárló, köszönjük, hogy termékünket választotta. A készülék használata előtt figyelmesen
olvassa el a használati útmutatót, melyet a jótállással, a fizetést igazoló pénztári bizonylattal és
lehetőség szerint a csomagolással, valamint a csomagolás belső részeivel együtt gondosan őrizzen
meg.
Biztonsági szabályok
— Első üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót, tekintse meg az
ábrákat és az útmutatót későbbi felhasználás céljaira gondosan őrizze meg. Az útmutató
utasításait tekintse a készülék tartozékaként és juttassa el azt a készülék bármilyen további
felhasználójának.
— Ellenőrizze, hogy az adattáblán levő feszültségadat megegyezik-e az elektromos dugaszoló
aljzatban levő feszültségértékkel. A csatlakozóvezeték villásdugóját csak a szabvány szerint
helyesen bekötött és földelt dugaszolóaljzatba szabad becsatlakoztatni!
— Nedves kézzel ne dugja be a csatlakozóvezeték villásdugóját az elektromos dugaszolóaljzatba
vagy ne húzza ki azt a dugaszolóaljzatból a csatlakozóvezetéknél fogva!
—E
zt a terméket 8 éves korú és idősebb gyemekek , továbbá csökkent
fi zikai és mentális képességű vagy nem elegendő tapasztalattal és
ismeretekkel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben
felügyelet alatt állnak vagy a készülék biztonságos használatára
vonatkozóan megfelelő módon kioktatták őket és megértik az esetleges
veszélyhelyzetek értelmezését. A gyermekek nem játszhatnak a
készülékkel. A felhasználó által történő tisztítást és karbantartást
gyermekek nem végezhetik, ha nincsenek legalább 8 évesek és csak
felügyelet mellett. 8 évnél fi atalabb gyermekek csak a készülék és
csatlakozó vezetéke hatósugarán kívül tartózkodhatnak.
—A
tartozékok vagy hozáférhető részek kicserélése előtt, amelyek
működés közben mozognak, beszerelés és szétszerelés előtt, tisztítás
vagy karbantartás előtt, a készüléket kapcsolja ki és húzza ki
a tápkábel dugójának kihúzásával az aljzatból!
—M
indig válassza le a készüléket az elektromos hálózatról, ha
a készülék felügyelet nélkül marad, továbbá annak beszerelése,
leszerelése vagy tisztítása előtt.
—N
e kapcsolja be a készüléket, ha annak csatlakozóvezetéke vagy
villásdugója sérült, ha nem működik rendesen, ha az leesett és
megsérült vagy ha vízbe esett. Ilyen esetekben a készüléket adja át át
szakszervízi vizsgálatokra, annak biztonságossága és helyes működése
ellenőrzése céljából.
—H
a a készülék csatlakozóvezetéke megsérül, akkor azt a gyártó cég,
annak szervíz szakembere vagy hasonló minősítéssel rendelkező
személy cserélje ki, hogy elkerüljük ezzel veszélyes helyzet kialakulását.
—A
termék otthoni és hasonló (üzletekben, irodákban és más hasonló
munkahelyeken, szállodákban, motelekben és más hasonló
helyiségekben, „bed and breakfast“ típusú szállodákban) használatra
szánt! Nem kereskedelmi használatra! A készüléket nem szabad külső
térben alkalmazni.
—A
készülék működése közben kerülje a készülék és az otthoni állatok,
virágok, vagy rovarok közötti kontaktust!
— A munka befejezése után és karbantartás előtt mindig válassza le a készüléket az el.hálózatról
a csatlakozó vezeték villásdugója el.dugaszolóaljzatból történő kihúzásával.
— A kétszersültsütőt ne használja helyiségfűtéshez!
22 / 26
HU
— A készüléket ne hagyja felügyelet nélkül és azt az ételkészítés teljes ideje alatt ellenőrizze!
Túl száraz kenyér sütés közben bizonyos körülmények között lángralobbanhat.
— A kenyérpirítót soha ne kapcsolja be előre, mivel az azonnal fűteni kezd!
— Ne merítse vízbe a készüléket (még részben sem)!
— A kenyérpirítót csak annak üzemi helyzetében, olyan helyen használja, ahol nem fenyeget
annak felborulása és éghető anyagoktól (pl. függönytől, drapériától, fatárgyaktól, stb.),
valamint ha hőforrásoktól (pl. kályhától, tűzhelytől stb.) és nedves felületektől (mosogatók,
mosdók stb.) megfelelő távolságban van.
— A kenyérpirító fölötti térrésznek szabadon kell maradnia. Ügyelni kell arra, hogy a kenyérpirító
körül szabad légcirkuláció alakulhasson ki.
— Tűzbiztonság szempontjából a kenyérpirító készülék megfelel a EN 60 335-2-6 sz. szabványnak.
Ezen szabvány értelmében olyan készülékről van szó, amelyet asztalon vagy más hasonló
felületen üzemeltethetünk azzal, hogy a fő hősugárzási irányban be kell tartani az éghető
anyagok felületétől mért min. 500 mm-es és egyéb irányban min. 100 mm-es távolságot.
— A készülék áthelyezésekor úgy járjanak el, hogy ne történjen sérülés (pl. égési sérülés).
— Ne helyezzen a kenyérpirítóba vagy annak tetejére cukrozott vagy zsíros péksüteményt, mivel
az meglágyul és folyékonnyá válik.
— Ne süssön becsomagolt kenyeret vagy péksüteményt pl. alumínium fóliában, papírban stb.
— A kenyér könnyen meggyulladhat, ezért ne használja a kenyérpirítót gyúlékony anyagok
közelében, mint pl. a függöny,illetve ne használja az alatt sem!
— FIGYELEM - A készüléket nem szabad használni faszénnel vagy hasonló üzemanyaggal.
— Ne takarja le a sütőnyílásokat és ne dugja be azokba ujját vagy fémtárgyakat! Ne helyezzen
a kenyérpirítóra semmilyen tárgyat.
— Rendszeresen tísztítsa a morzsatárolót, megakadályozza ezzel annak esetleges begyulladását.
— Akkor, ha füstöt észlel pl. élelmiszer lángralobbanásakor, akkor a kenyérpirítót azonnal kapcsolja
ki és válassza le az el. hálózatról.
— A munka befejezése után kapcsolja ki a készüléket a csatlakozóvezeték el. dugaszolóaljzatból
történő kihúzásával.
— Akadályozza meg azt, hogy a csatlakozó kábel szabadon függjön a munkalap szélén átnyúlva,
ahol ahhoz gyermekek hozzáférhetnek.
— A csatlakozó vezetéket nem szabad éles vagy forró tárgyakkal, nyílt lánggal megrongálni, nem
szabad azt vízbe meríteni sem éles peremeken át hajlítani.
— A készülék hordozható kivitelű és villásdugóval ellátott hajlékony csatlakozóvezetékkel
rendelkezik, ami a készülék elektromos hálózatról történő kétsarkú leválasztását teszi lehetővé.
— Az esetleges vezetékhosszabbító használatakor fontos, hogy az ép legyen és megfeleljen az
érvényes szabványoknak.
— Ellenőrizze rendszeresen a készülék csatlakozóvezetéke állapotát.
— A készüléket ne használja más célokra, mint amire az készült és amit ezen utasítás leírása
tartalmaz!
— A készülék működéséhez nem szabad külső időzítő kapcsolót, vagy külön távvezérlő rendszert
használni!
— Gyártócég nem felelős a készülék helytelen használatából eredő károkért (pl. élelmiszerek
tönkremenetele, sérülések, égési sérülések, tűzesetek stb.) és nem garanciaköteles a fenti
biztonsági figyelmezetések be nem tartása esetén.
Vezérlőelemek leírása
P1 – Pirítási fokozat beállítása. Magasabb érték beállítása intenzívebb pirítást eredményez.
P2 – Leállító gomb - CANCEL. A gomb megnyomásával a pirítás leáll.
P3 – Kezelő kar, lenyomásával bekapcsolja a pirítást
P4 – Kiolvasztás DEFROST
P5 – Újramelegítés REHEAT
P6 – Morzsatálca
23 / 26
P3
3
P6
4
2
5
1
P2
P5
P4
6
P1
Használati utasítás
Első használat előtt
Távolítson el minden csomagoló anyagot és vegye ki a készüléket. A kenyérpirítóról távolítson el
mindennemű esetleges tapadó fóliát, címkét vagy papírt. Első üzembehelyezéskor a forgatható
szabályozó gombot állítsa be a 3. fokozatra és nyitott ablak mellett a kenyérpirítót legalább 4-5x
kapcsolja be (kenyér behelyezése nélkül), majd hagyja azt kihűlni. A rövid ideig tartó, gyenge
füstképződés nem tekinthető hibának.
A következő feldolgozási javaslatokat csak példaként és inspirálásként vegye, annak nem célja az
útmutatás, hanem az élelmiszerek különböző feldolgozási lehetősége bemutatása. Az elkészítési
idők tíz másodperctől néhány percig terjedő tartamúak és a felhasznált kenyér vagy péksütemény
fajtájától, nagyságától és állapotától függ. A kétszersült készítőt megfelelő sima és száraz felületre
helyezze (lásd az Biztonsági szabályok c.fejezetet), min. 85 cm magas, gyermekek által nem
elérhető helyre. Az csatlakozóvezeték villásdugóját csatlakoztassa az el. dugaszolóaljzatba.
A pirítás szabályozó (P1)
A szabályozógomb óramutató járásával megegyező irányban történő elfordításával beállítja
a kívánt pirítás fokozatát. Kétségek esetén kezdje a legalacsonyabb fokozaton.
1.fokozat – a legrövidebb elkészítési idő, a pirított kenyér itt a legvilágosabb,
2 – 3. fokozat – enyhén pirított kenyér,
4 – 5. fokozat – közepesen pirított kenyér,
6. fokozat – leghosszabb elkészítési idő, a pirított kenyér itt a legsötétebb.
Figyelmeztetés
— A szabályozót csak az 1. – 6. fokozatok között fordítsa el. Erőszakkal történő túlfordítás
a szabályozó rendszer üzemzavarát válthatja ki.
— Ha csak egy szelet kenyeret pirít, akkor alacsonyabb pirítási fokot állítson be, mint két
kenyérszelet esetén.
24 / 26
HU
A kenyér pirítása
Az P1 jelű szabályozón állítsa be a pirítás fokozatát. A pirító nyílásokba helyezzen be
kenyérszeleteket. Az P3 jelű kiemelőt nyomja le, amíg az alsó helyzetében rögzítődik. A készülék
azonnal pirítani kezd. A beállított pirítási idő leteltével a készülék automatikusan kikapcsol és
a kiemelő felemelkedik. A kisebb kenyérszeletek könnyebb kivétele céljából a kiemelőt kézzel
emelje fel.
Megjegyzés
Ha a pirított szelet megakad vagy a pirítási nyílásban a darabok beragadnak, akkor mindenekelőtt
kapcsolja ki a készüléket az el. hálózatról és hagyja lehűlni a készüléket. Majd óvatosan vegye
ki a szeletet a készülékből, ügyelve arra, hogy ne sértse meg a fűtőtestet. A kiemeléshez ne
használjon éles fémszerszámot!
Leállítás funkció CANCEL
A pirítás a CANCEL gomb megnyomásával bármikor leállítható, ezt követően a kar felemelkedik.
Ha készüléket nem kívánja tovább használni, húzza ki az elektromos hálózatból és hagyja kihűlni.
Kiolvasztási funkció
Fagyott kenyérszeletek elkészítésére szolgál.Ennél a funkciónál a választott fokozat szerinti
elkészítési idő hosszabb, mert a kenyeret először ki kell olvasztani és azután pirítani. A kenyér
sütése bekezdésben foglaltak szerint járjon el, csak az P3 jelű kiemelő lenyomása után nyomja
meg az P4 jelű DEFROST nyomógombot (azt jelzőlámpa kigyulladása jelzi).
Újramelegítési funkció
A lehűlt pirítós kenyerek újramelegítésére vagy a még nem teljesen megsült pirítósok utólagos
készre sütésére szolgál.Ez a funkció független a pirítási szabályozó beállítási fokától és az
elkészítési idő is rövidebb, mint az 1.fokozaton történő pirításnál. A kenyér pirítása bekezdésben
foglaltak szerint járjon el, csak az P3 jelű kiemelő lenyomása után nyomja meg az P5 jelű
REHEAT nyomógombot (azt jelzőlámpa kigyulladása jelzi).
Tisztítás és karbantartás
Minden egyes karbantartás előtt kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a csatlakozóvezeték
dugóját az elektromos dugaszolóaljzatból! A kenyérpirítót csak annak kihűlése után
tisztítsa! A tisztítást minden használatbavételt követően végezze el! A készülék alsó részéből
húzza ki a P6 jelű morzsatálcát és távolítsa el az ott levő maradékokat. Ne fordítsa fel a készüléket
és ne szórja ki az abban levő maradékokat. A tálcát ezután helyezze vissza a helyére.
Ne használjon karcos és agresszív tisztítószereket (pl.éles tárgyakat, kaparót, hígítókat
vagy egyéb oldószereket)! A készülék burkolata tisztításához az útmutató szerinti műanyag
és rozsdamentes acélból készül, felületek tisztítására szolgáló tisztítószereket használjon,
és a tisztítást puha, nedves ruhadarabbal végezze. A használat során idővel a felület színe
megváltozik, ami normális jelenség. Ez a változás semmiképpen sem változtatja meg a felület
tulajdonságait és nem ad okot a készülék reklamációjára! Az csatlakozó vezetéket a pirítós
készülék alján levő térbe lehet tárolni. A kihűlt készüléket biztonságos és száraz helyen,
gyermekek és nem önjogú személyek elől elzárva tárolja.
Hibaelhárítás
A készülék nem működik
— Ellenőrizze a hálózati kábel megfelelő csatlakoztatását
— Ellenőrizze, hogy van-e áram a konnektorban. Az ellenőrzéshez használjon más elektromos
fogyasztót.
— Ellenőrizze, nem károsodott-e a csatlakozó kábel.
25 / 26
Műszaki jellemzők
— 2-szeletes
— Folyamatosan állítható intenzitás
— Automatikus kikapcsolás
— Leállítás funkció
— Üzemmód fénykijelzők; Zsemlepirító feltét
— Morzsatálca; Szín: matt rozsdamentes acél
— Feszültség: 230 V ~ 50 Hz
— Felvett teljesítmény: 750 W
— Méretek: 26 x 19,5 x 16 cm
— Tömeg: 1,0 kg
Teljesítményfelvétel kikapcsolt állapotban 0,00 W
A műszaki jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk.
Származási hely: Kína
CE tanúsítvánnyal rendelkezik
FIGYELEM: TŰZ VAGY ÁRAMÜTÉS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN NE TEGYE KI
A KÉSZÜLÉKET ESŐ VAGY NEDVESSÉG HATÁSÁNAK. HASZNÁLATON KÍVÜL VAGY
JAVÍTÁS ELŐTT MINDIG HÚZZA KI A KÉSZÜLÉKET AZ ELEKTROMOS HÁLÓZATBÓL.
A KÉSZÜLÉK NEM TARTALMAZ A FELHASZNÁLÓ ÁLTAL JAVÍTHATÓ
ALKATRÉSZEKET. MINDIG FORDULJON SZAKSZERVIZHEZ. A KÉSZÜLÉK
VESZÉLYES FESZÜLTSÉG ALATT VAN.
Környezetvédelmi információk
Megtettünk lehető legjobbat a csomagolóanyagok mennyiségének csökkentése érdekében:
lehetővé tettük azok egyszerű szétválasztását 3 anyagra: kartonpapír, papírzúzalék és
olvasztott polipropilén. A készülék olyan anyagokat tartalmaz, amelyek szétszerelés után
speciális üzemekben újrahasznosíthatók. Kérjük, tartsa be a csomagolóanyagok, kimerült
elemek és régi berendezések kezelésére vonatkozó helyi előírásokat.
Használt elektromos berendezések, elemek és akkumulátorok megsemmisítése
Ez a jel a készüléken, annak tartozékain vagy csomagolásán azt jelöli, hogy ezt
a terméket nem szabad a többi háztartási hulladékkal azonos módon kezelni.
Élettartamának letelte után a terméket vagy az elemet (amennyiben tartalmaz) adja
le az illetékes hulladékgyűjtő helyen, ahol az elektromos berendezést és elemet
újrahasznosítják. Az Európai Unióban és a többi európai államban vannak
gyűjtőhelyek a kiszolgált elektromos berendezések számára. A termék megfelelő
módon történő megsemmisítésével nagyban hozzájárul a nem megfelelő
hulladékkezelés által a környezetet és az emberi egészséget veszélyeztető kockázatok
megelőzéséhez. Az anyagok újrafeldolgozásával megőrizhetők természeti erőforrásaink. Ezért
kérjük, ne dobja a kiszolgált elektromos berendezést és elemet/akkumulátort a háztartási hulladék
közé. A kiszolgált elektromos berendezések ingyenes elhelyezésére vonatkozó információkért
forduljon eladójához, a községi hivatalhoz. A használt elemek és akkumulátorok ingyenes
elhelyezésére vonatkozó információkat szintén az eladójától,
a községi hivataltól.
Gyártja: HP Tronic Zlín, spol. s r.o., Prštné-Kútiky, Zlín
26 / 26
Záruční list
CZ
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
Na výrobek uvedený v tomto záručním listu je poskytována záruka po dobu dvacet čtyři měsíců
od data prodeje spotřebiteli.
Záruka se vztahuje na poruchy a závady, které v průběhu záruční doby vznikly chybou výroby
nebo vadou použitých materiálů.
Výrobek je možno reklamovat u prodejce, který výrobek prodal spotřebiteli nebo
v autorizovaném servisu.
Při reklamaci je nutné předložit: reklamovaný výrobek, originální nákupní doklad, ve kterém je
zřetelně uveden typ výrobku a jeho datum prodeje spotřebiteli, případně tento řádně vyplněný
záruční list.
Záruka platí pouze tehdy, je-li výrobek používán podle návodu k obsluze a připojen na správné
síťové napětí.
Spotřebitel ztrácí nárok na záruční opravu nebo bezplatný servis v případě:
• zásahu do přístroje neoprávněnou osobou.
• nesprávné nebo neodborné montáže výrobku.
• poškození přístroje vlivem živelné pohromy.
• používání výrobku pro jiné účely, než je obvyklé.
• používání výrobku k profesionální či jiné výdělečné činnosti.
• používání výrobku s jiným než doporučeným příslušenstvím.
• nesprávné údržby výrobku.
• nepravidelného čistění výrobků zejména v případě, kdy je závada způsobena zbytky potravin,
vlasů, domovního prachu nebo jiných nečistot.
• vystavení výrobku nepříznivému vnějšímu vlivu, zejména vniknutím cizích předmětů nebo
tekutin (včetně elektrolytu z baterií) dovnitř.
• mechanického poškození výrobku způsobeného nesprávným používáním výrobku nebo jeho
pádem.
Pokud zboží při uplatňování vady ze strany spotřebitele bude zasíláno poštou nebo přepravní
službou, musí být zabaleno v obalu vhodném pro přepravu tak, aby se zabránilo poškození
výrobku přepravou.
Aktuální seznam servisních středisek naleznete na: www.gallet.cz
Případné další dotazy zasílejte na [email protected]
Veškeré náležitosti uvedené v tomto záručním listu platí pouze pro výrobky nakoupené
a reklamované na území České Republiky.
Typ výrobku:
GRI 200
Datum prodeje:
Razítko a podpis prodávajícího:
Výrobní číslo:
SK
Záručný list
ZÁRUČNÉ PODMIENKY
Na výrobok uvedený v tomto záručnom liste je poskytovaná záruka na dobu
dvadsať štyri mesiacov od dátumu predaja spotrebiteľovi.
Záruka sa vzťahuje na poruchy a chyby, ktoré v priebehu záručnej doby vznikli chybou výroby
alebo chybou použitých materiálov.
Výrobok je možné reklamovať u predajcu, ktorý výrobok predal spotrebiteľovi alebo
v autorizovanom servise.
Pri reklamácii je nutné predložiť: reklamovaný výrobok, originálny nákupný doklad, v ktorom
je zreteľne uvedený typ výrobku a jeho dátum predaja spotrebiteľovi pripadne tento riadne
vyplnený záručný list.
Záruka platí iba vtedy, ak je výrobok používaný podľa návodu na obsluhu a pripojený
na správne sieťové napätie.
Spotrebiteľ stráca nárok na záručnú opravu alebo bezplatný servis najmä v prípade:
• zásahu do prístroja neoprávnenou osobou.
• nesprávnej alebo neodbornej montáže výrobku.
• poškodenia prístroja vplyvom živelnej pohromy.
• používania výrobku pre účely pre ktoré nie je určený.
• používania výrobku na profesionálne či iné zárobkové činnosti.
• používania výrobku s iným než doporučeným príslušenstvom.
• nesprávnej údržby výrobku.
• nepravidelného čistenia výrobku najmä v prípade, kedy je porucha spôsobená zvyškami
potravín, vlasov, domového prachu alebo iných nečistôt.
• vystavenia výrobku nepriaznivému vonkajšiemu vplyvu, najmä vniknutím cudzích predmetov
alebo tekutín (vrátane elektrolytu z batérií) dovnútra.
• mechanického poškodenia výrobku spôsobeného nesprávnym používaním výrobku alebo
jeho pádom.
Pokiaľ výrobok pri uplatňovaní poruchy zo strany spotrebiteľa bude zasielaný poštou alebo
prepravnou službou, musí byť zabalený v obale vhodnom pre prepravu tak, aby sa zabránilo
poškodeniu výrobku prepravou.
Aktuálny zoznam servisných stredísk nájdete na: www.gallet.cz
Prípadné ďalšie dotazy zasielajte [email protected]
Všetky náležitosti uvedené v tomto záručnom liste platia len pre výrobky nakúpené
a reklamované na území Slovenskej Republiky.
Typ prístroja:
GRI 200
Dátum predaja:
Pečiatka a podpis predajca:
Výrobné číslo:
Karta gwarancyjna
PL
WARUNKI GWARANCJI
1) Niniejsza gwarancja dotyczy produktów produkowanych pod marką GALLET, zakupionych
w sklepach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2) Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty zakupu produktu.
3) Naprawy gwarancyjne odbywają się na koszt Gwaranta we wskazanym przez Gwaranta
Autoryzowanym Zakładzie Serwisowym.
4) Gwarancją objęte są wady produktu spowodowane wadliwymi częściami i/lub defektami
produkcyjnymi.
5) Gwarancja obowiązuje pod warunkiem dostarczenia do Autoryzowanego Zakładu
Serwisowego urządzenia w kompletnym opakowaniu albo w opakowaniu gwarantującym
bezpieczny transport wraz z kompletem akcesoriów oraz z poprawnie i czytelnie wypełnioną
kartą gwarancyjną i dowodem zakupu (paragon, faktura VAT, etc.).
6) Autoryzowany Zakład Serwisowy może odmówić naprawy gwarancyjnej jeśli Karta
Gwarancyjna nosić będzie widoczne ślady przeróbek, jeżeli numery produktów okażą się
inne niż wpisane w karcie gwarancyjnej a także jeśli numer dokumentu zakupu oraz data
zakupu na dokumencie różnią się z danymi na Karcie Gwarancyjnej.
7) Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte przez Autoryzowany Zakład
Serwisowy w terminie 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu do naprawy przez zakład
serwisowy, termin ten może być przedłużony do 21 dni roboczych w przypadku
konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy .
8) Gwarancją nie są objęte:
• wadliwe działanie lub uszkodzenie spowodowane niewłaściwym użytkowaniem (np.
znaczące zabrudzenie urządzenia, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz, zalanie płynami
itp.) lub użytkowanie niezgodne z instrukcją obsługi i przepisami bezpieczeństwa
• zużycie towaru przekraczające zakres zwykłego używania przez indywidualnego odbiorcę
końcowego (zwłaszcza jeżeli był wykorzystywany do profesjonalnej lub innej czynności
zarobkowej)
• uszkodzenia spowodowane czynnikami zewnętrznymi (w tym: wyładowaniami
atmosferycznymi, przepięciami sieci elektrycznej, środkami chemicznymi, czynnikami
termicznymi) i działaniem osób trzecich
• uszkodzenia powstałe w wyniku podłączenia urządzenia do niewłaściwej instalacji
współpracującej z produktem
• uszkodzenia powstałe w wyniku zalania wodą, użycia nieodpowiednich baterii
(np. ładowanych powtórnie baterii nie będących akumulatorami)
• produkty nie posiadające wypełnionej przez Sprzedawcę Karty Gwarancyjnej
• produkty z naruszoną plombą gwarancyjną lub wyraźnymi oznakami ingerencji przez osoby
trzecie (nie będące Autoryzowanym Zakładem Serwisowym lub nie działające w jego
imieniu i nie będące przez niego upoważnionymi)
• kable przyłączeniowe, piloty zdalnego sterowania, słuchawki, baterie
• uszkodzenia powstałe wskutek niewłaściwej konserwacji urządzenia
• uszkodzenia powstałe w wyniku zdarzeń losowych (np. powódź, pożar, klęski żywiołowe,
wojna, zamieszki, inne nieprzewidziane okoliczności)
• czynności związane ze zwykłą eksploatacją urządzenia (np. wymiana baterii)
• zapisane na urządzeniu dane w formie elektronicznej (w szczególności Gwarant zastrzega
sobie prawo do sformatowania nośników danych zawartych w urządzeniu, co może
skutkować utratą danych na nich zapisanych)
• uszkodzenia (powodujące np. brak odpowiedzi urządzenia lub jego nie włączanie się)
powstałe wskutek wgrania nieautoryzowanego oprogramowania.
9) Jeżeli Autoryzowany Zakład Serwisowy stwierdzi, iż przyczyną awarii urządzenia są
przypadki wymienione w pkt. 8 lub nie stwierdzi żadnego uszkodzenia, koszty serwisu oraz
całkowite koszty transportu urządzenia pokrywa nabywca.
PL
10)W wypadku wystąpienia wypadków wymienionych w pkt. 8 Autoryzowany Zakład
Serwisowy wyceni naprawę urządzenia i na życzenie klienta może dokonać naprawy
odpłatnej. Uszkodzenia urządzenia powstałe w wyniku wypadków opisanych w pkt. 8
powodują utratę gwarancji.
11)Wszelkie wadliwe produkty lub ich części, które zostały w ramach naprawy gwarancyjnej
wymienione na nowe, stają się własnością Gwaranta.
12)W wypadku gdy naprawa urządzenia jest niemożliwa lub spowodowałaby przekroczenie
terminów określonych w pkt. 7 a także kiedy naprawa wiązałaby się z poniesieniem przez
Gwaranta kosztów niewspółmiernych do wartości urządzenia Gwarant może wymienić
Klientowi urządzenie na nowe o takich samych lub wyższych parametrach. W razie
niedostarczenia urządzenia w komplecie Gwarant może wymienić jedynie zwrócone
części urządzenia lub dokonać zwrotu zapłaconej ceny jednak wówczas jest upoważniony
do odjęcia kosztu części zużytych lub nie dostarczonych przez użytkownika (np. baterii,
słuchawek, zasilacza) wraz z reklamowanym urządzeniem.
13)Okres gwarancji przedłuża się o czas przebywania urządzenia w Autoryzowanym
Zakładzie Serwisowym.
14)W wypadku utraty karty gwarancyjnej nie wydaje się jej duplikatu.
15)Producent może uchylić się od dotrzymania terminowości usługi gwarancyjnej gdy
zaistnieją zakłócenia w działalności firmy spowodowane nieprzewidywalnymi
okolicznościami (tj. niepokoje społeczne, klęski żywiołowe, ograniczenia importowe itp).
16)Gwarancja nie wyklucza, nie ogranicza ani nie zawiesza praw konsumenta wynikających
z niezgodności towaru z umową sprzedaży.
17)W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
Uszkodzenie wyposażenia nie jest automatycznie powodem dla bezpłatnej wymiany
kompletnego urządzenia. Jeżeli reklamujesz słuchawki, pilota, kable przyłączeniowe lub inne
akcesoria NIE PRZYSYŁAJ całego urządzenia. Skontaktuj się ze sprzedawcą lub producentem
w celu uzgodnienia sposobu przeprowadzenia procedury reklamacyjnej bez konieczności
przesyłania całego kompletu do serwisu.
Kontakt w sprawach serwisowych: Digison Polska Sp. z.o.o., Tel. (071) 3577027, Fax. (071) 7234552,
internet: http://www.digison.pl/sonline/, e-mail: [email protected]
Nazwa:
GRI 200
Pieczęć i podpis sprzedawcy:
Data sprzedaży:
Numer serii:
1. Data Przyjęcia/Nr Naprawy/
Pieczęć i Podpis Serwisanta:
2. Data Przyjęcia/Nr Naprawy/
Pieczęć i Podpis Serwisanta:
3. Data Przyjęcia/Nr Naprawy/
Pieczęć i Podpis Serwisanta:
4. Data Przyjęcia/Nr Naprawy/
Pieczęć i Podpis Serwisanta:
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement