advertisement

Eurom QH1203 manual | Manualzz

NL

– Instructieboekje

DE - Bedienungsanleitung

EN - Manual

FR -

Manuel d’utilisation

SV - Instruktionsbok

CS - Návod k obsluze

SK - Prevádzkové pokyny

RO -

Instrucţiuni de exploatare

QH1203

kwarts/Quarz/quartz/quaertz/ kvarts/ křemenné/kremenný/cuarţ

Elektrische badkamerkachel

Elektrische Badezimmerheizung

Electric bathroom heater

Radiateur électrique pour salle de bain

Elektrisk badrumsvärmare

Elektrické koupelnové otopné těleso

Elektrický ohrievač do kúpeľne

Radiator pentru săli de baie

Art.nr. 35.122.4

NL Dit symbool op uw apparaat betekent: niet afdekken!

EN

DE

FR

DA

This symbol on your device means: do not cover!

Dieses Symbol auf Ihrem Gerät bedeutet: Nicht abdecken!

Ce symbole sur votre appareil signifie : ne pas couvrir !

Dette symbol betyder: Må ikke tildækkes!

SV Den här symbolen betyder: får ej övertäckas!

NO Dette symbolet på apparatet betyr: Må ikke dekkes til!

FI

HU

RU

Tämä laitteessa oleva symboli tarkoittaa: ei saa peittää!

A készülékén lévő szimbólum jelentése: ne takarja le!

CS

PL

Tento symbol na vašem zařízení znamená: nezakrývejte!

Ten symbol na urządzeniu oznacza: nie zakrywać!

SK

Tento symbol na vašom zariadení znamená: nezakrývajte!

RO Acest simbol ce apare pe apara tul dumneavoastră înseamnă: nu acoperiţi!

Этот символ на вашем устройстве означает: не накрывать!

IT Questo simbolo sul dispositivo indica: non coprire!

2

NL

DANK

Hartelijk dank dat u voor dit EUROM kacheltje gekozen hebt. U hebt daarmee een goede keus gemaakt, want het is met deskundigheid ontworpen en gemaakt van kwalitatief hoogwaardige materialen. Lees dit instructieboekje aandachtig en in zijn geheel door voordat u het kacheltje in gebruik neemt: het bevat belangrijke veiligheidsinformatie, aanbevelingen voor correct gebruik enz. en helpt u het maximaal profijt uit uw kacheltje te halen.

Wij raden u aan zowel het instructieboekje als de verpakking te bewaren: het boekje om het t.z.t. zonodig nogmaals te kunnen raadplegen, de verpakking om het kacheltje aan het eind van het seizoen in op te ruimen.

Tenslotte wensen wij u veel plezier van uw kacheltje toe!

TECHNISCHE GEGEVENS

Type QH1203 kwartsstraler

Max. vermogen

Instelmogelijkheden

Aansluitspanning

1200 Watt

0

– 600 – 1200 Watt

220

– 240 V ~ 50Hz

Beschermklasse

Afmetingen

IP24 (spatwaterbeschermd)

56 x 16 x 11 cm

Gewicht 1,6 kg

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Bij het gebruik van een elektrische kachel dient u zich te realiseren dat u met elektriciteit en hitte werkt: twee factoren die, wanneer er onoordeelkundig mee wordt omgegaan, brand, elektrische schokken en/of lichamelijk letsel kunnen veroorzaken. Wees dus te allen tijde alert op gevaarlijke situaties en storingen, neem geen risico’s en gebruik uw gezonde verstand tijdens het gebruik.

Neem daarbij de volgende veiligheidsregels in acht:

 Gebruik het kacheltje niet buitenshuis.

 Bedek de kachel nooit, om oververhitting te voorkomen. Zorg ervoor dat de lucht vrij rondom de kachel kan circuleren. Denk er daarbij aan dat ook muren en grote voorwerpen belemmerend werken op de luchtstroom!

Voorzichtig! Bepaalde delen van dit product kunnen erg heet worden en verbrandingen veroorzaken. Bijzondere aandacht is geboden wanneer er kinderen of hulpbehoevende of kwetsbare personen aanwezig zijn. Raak het apparaat niet met blote huid aan.

 Houdt brandbare zaken als meubilair, gordijnen en handdoeken, maar ook kleding, papier enz. op voldoende afstand van de werkende kachel.

 De kachel heeft inwendig hete en gloeiende delen. Gebruik hem dus niet in ruimtes waar lichtontvlambare gasvormige-, vloeibare- of vaste stoffen aanwezig zijn. Te denken valt aan verf, lak, oplosmiddelen, spuitbussen, gassen enz. Houd voldoende afstand tot parket en vinyl!

 Pas de stralingsrichting van de kachel niet aan tijdens de werking, maar schakel hem uit en laat hem eerst afkoelen.

 Zorg voor zorgvuldig toezicht wanneer dit apparaat wordt gebruikt in de aanwezigheid van kinderen, handelingsonbekwame personen of huisdieren. Kinderen, jonger dan 3 jaar dienen uit de buurt te worden gehouden, tenzij er continu toezicht op hen is. Kinderen, ouder dan 3 jaar maar jonger dan 8 jaar mogen het apparaat uitsluitend aan- of uitschakelen als het apparaat op zijn normale werkplek staat of geïnstalleerd is en wanneer er toezicht op hen wordt gehouden of

3

wanneer zij instructies hebben ontvangen aangaande het op veilige wijze gebruiken van het apparaat en begrijpen welke gevaren eraan verbonden zijn. Kinderen, ouder dan 3 jaar maar jonger dan 8 jaar mogen niet de stekker in het stopcontact steken, niet het apparaat regelen of reinigen en er geen gebruikersonderhoud aan uitvoeren.

 Dit apparaat kan door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of geestelijke vaardigheden of gebrek aan ervaring en kennis worden gebruikt wanneer er toezicht op hen wordt gehouden of wanneer zij instructies hebben ontvangen aangaande het op veilige wijze gebruiken van het apparaat en begrijpen welke gevaren eraan verbonden zijn.

Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.

 Laat een werkende kachel niet zonder toezicht in een ruimte achter, maar schakel hem uit en neem zo mogelijk de stekker uit het stopcontact.

 Programmeer het kacheltje niet en laat het niet op een tijdklok werken. Voor gebruik altijd op veilige omstandigheden controleren!

 Zorg ervoor dat nooit iemand een vinger, pen of wat voor voorwerpen dan ook door het rooster de kachel in steekt; Dit kan een elektrische schok, brand, brandwonden of schade aan de kachel veroorzaken.

 Stel de kachel niet in werking wanneer er beschadigingen zijn in de elektronaansluiting, wanneer er storingen zijn of wanneer de kachel is gevallen of beschadigd is. Schakel bij afwijkend functioneren, defect of storing het apparaat onmiddellijk uit en neem (indien van toepassing) de stekker uit het stopcontact. Wanneer dit instructieboekje geen aanwijzingen bevat die de door u geconstateerde problemen kunnen oplossen, wend u dan tot uw leverancier. Vraag bij reparatie om de originele onderdelen. Nooit zelf de kachel openen of zelf reparaties uitvoeren!

 Voordat u het apparaat schoonmaakt of er onderhoud aan pleegt dient u altijd de kachel uit te schakelen, de stekker uit het stopcontact te nemen (of de stroomtoevoer in de meterkast te onderbreken, bij rechtstreekse aansluiting) en de kachel tijd te geven om voldoende af te koelen.

 Leid het snoer onmiddellijk buiten het bereik van de kachel en voorkom dat het heet wordt. Leg de kabel niet onder kleed jes enz., niet in de ‘looproute’ om het ‘meeslepen’ van de kachel te voorkomen en gebruik geen verlengsnoer!

 Om de werking van een middels een stekkeraansluiting werkende kachel te beëindigen schakelt u hem éérst uit en vervolgens neemt u de stekker uit het stopcontact. Doe dat niet door aan het snoer te trekken maar neem altijd de stekker in de hand! Laat bij een niet-werkende kachel nooit de stekker in het stopcontact!

 Wanneer u de kachel voor langere tijd niet denkt te gebruiken dient u, nadat de kachel is uitgeschakeld en afgekoeld, de stekker uit het stopcontact te nemen en het snoer op te wikkelen. Bij voorkeur plaatst u de kachel weer in de originele verpakking. Zorg in ieder geval voor een stofvrije opslag in een koele, donkere ruimte.

 Bewaar deze instructies om ze in de toekomst zonodig nogmaals te kunnen raadplegen.

PLAATSING

 Verwijder de verpakking zorgvuldig en houd die buiten het bereik van kinderen. Let op het bevestigingsmateriaal!

 Controleer voor gebruik of het apparaat geen beschadigingen of tekenen die op een fout/defect/storing wijzen, vertoont. Bij twijfel de kachel niet installeren/gebruiken, maar retour leverancier!

 Deze kachel is ontworpen om horizontaal aan een wand te worden gehangen; gebruik hem dus niet staand, liggend, of op welke andere wijze dan ook!

 Kies zorgvuldig de plaats waar u de kachel aan de wand wilt bevestigen. Let erop dat de ondergrond stevig, vlak en niet-brand-baar is. Plaats de kachel niet vlak onder of boven een stopcontact en niet vlakbij warmtebronnen als kookplaten enz.

De kachel dient minimaal 180 cm. boven de vloer te hangen en minimaal 50 cm. onder het plafond. Wanneer u de straling op enig moment naar boven zou willen richten dient de afstand tot

4

het plafond 100 cm. te zijn, zeker bij een kunststof of brandbaar plafond. Houd minstens 50 cm. afstand tot zijmuren. Plaats het kacheltje niet achter een deur!

 De kachel is IP24 (spatwaterdicht) geïsoleerd en daarmee geschikt voor gebruik in badkamers.

Wel dient u een afstand van minimaal 1m. tot baden, kranen, fonteintjes, douches enz. in acht te nemen. Zorg dat er geen waterstralen op de kachel kunnen worden gericht en dat de kachel niet in het water kan vallen.

 Sluit de kachel uitsluitend aan op een geaard stopcontact!

Vaste montage:

De QH1203 is ontworpen om op een vaste plaats te worden geïnstalleerd en rechtstreeks te worden aangesloten op het elektriciteitsnet. Deze installatie dient om veiligheidsredenen door een erkend elektricien te worden uitgevoerd.

Aansluiting met stekker:

De QH1203 kan met zijn elektrokabel en stekker ook rechtstreeks op een stopcontact worden aangesloten. Zorg ervoor dat de elektrokabel niet over (scherpe) randen hangt, geen scherpe bochten hoeft te maken, niet kan worden meegesleept en geen hete oppervlakken raakt.

Belangrijk: elektrokabel en stekker vormen één geheel. Wanneer elektrokabel of stekker beschadigd zijn, dienen ze als geheel door een elektricien te worden vervangen. Laat alleen originele onderdelen monteren!

 Tijdens de plaatsings- en aansluitingsprocedure dient u te voorkomen dat u met uw handen de verwarmingselementen aanraakt. Dat kan namelijk sporen nalaten die naderhand een negatieve invloed hebben op de stralingswarmte.

 Voor gebruik met stekker geldt: gebruik géén verlengsnoeren en sluit naast het kacheltje geen andere apparatuur op hetzelfde stopcontact aan!

 Plaats de ophangbeugel met de lange zijde met de 2 gaatjes tegen de muur, op de door u gekozen plaats, en teken de boorgaatjes af. Zorg dat de boorgaatjes exact horizontaal t.o.v. elkaar liggen! Neem de beugel weg en boor op de aangegeven plaatsen 2 gaatjes. Tik er de pluggen in, plaats er de beugel over en schroef die met de meegeleverde schroeven stevig op de muur.

 Plaats het kachellichaam om de beugel, trekkoord naar beneden, grote gaten op grote gaten.

Schroef het vast met de meegeleverde boutjes, ringetjes en moertjes (1).

 Draai de kachel op de gewenste stand. Het kachellichaam kan op 5 standen worden gedraaid

(klein gaatje kachellichaam over kleine gaatjes beugel (3)). De middelste stand is horizontaal de ruimte in. De beide naar boven gerichte standen zullen slechts in uitzonderlijke gevallen worden gebruikt en vragen grotere afstand tot het plafond ( 1 meter). Tenslotte kent de kachel twee naar beneden gerichte standen. Dat zijn de gebruikelijke standen.

Borg de kachel op de gewenste stand door de beide kleine schroefjes (2) door de dubbele gaatjes te draaien.

 De kachel is nu gebruiksklaar.

Bij de QH1203 wordt een draaiknop met ring en veerring geleverd, bedoeld voor een speciale uitvoering. Bij uw uitvoering zijn deze materialen overbodig.

GEBRUIK

Om de kachel in gebruik te nemen steekt u zonodig de stekker in het stopcontact en dient u de trekschakelaar over te halen. Elke keer dat u aan het trekkoord trekt schakelt de kachel over naar een volgende stand:

0 (uit) > 1 (600W) > 2 (1200W) > 0 enz.

Door het kijkglas ziet u op welke stand de kachel staat.

5

ONDERHOUD

Voordat u onderhoud aan het kacheltje uitvoert dient u de stroomtoevoer af te sluiten.

Dit kacheltje vraagt geen bijzonder onderhoud. Houd de ventilatie- en stralingsopeningen als ook het stralingsscherm schoon en stofvrij, maar zorg ervoor tijdens het reinigen de kwartselementen niet aan te raken; het beste kunt u regelmatig het stof wegblazen.

Om de buitenzijde schoon te maken kunt u een zachte, evt. vochtige doek gebruiken. Gebruik daarbij hooguit een mild reinigingsmiddel: geen schuurmiddelen of

–sponsjes en geen bijtende middelen.

Indien zich een storing voordoet de stekker uit het stopcontact nemen en u tot een servicepunt wenden. Voer zelf geen reparaties uit en vraag altijd om originele onderdelen.

VERWIJDERING

Binnen de EU wijst dit symbool erop, dat dit product niet met het gewone huisvuil verwijderd mag worden. Oude apparatuur bevat waardevolle materialen, geschikt voor recycling, die voor hergebruik geschikt gemaakt dienen te worden om het milieu en de menselijke gezondheid niet door ongecontroleerde afvalverzameling te schaden. Breng oude apparatuur daarom s.v.p. naar een daarvoor bedoeld inzamelpunt of wend u tot de leverancier waar u het apparaat gekocht hebt. Die kunnen ervoor zorgen dat er zoveel mogelijk onderdelen van het apparaat wordt hergebruikt.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DE

VORWORT

Vielen Dank, dass Sie sich für einen EUROM Heizstrahler entschieden haben. Sie haben damit eine gute Wahl getroffen, denn das Gerät wurde fachkundig entwickelt und aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig und vollständig durch, bevor Sie das Gerät in Gebrauch nehmen: Die Bedienungsanleitung enthält wichtige Sicherheitsinformationen, Empfehlungen für die korrekte Nutzung usw. und hilft Ihnen, den Heizstrahler optimal zu nutzen.

Wir empfehlen Ihnen, sowohl die Bedienungsanleitung als auch die Verpackung aufzubewahren: die Bedienungsanleitung, um sie gegebenenfalls noch einmal konsultieren zu können, die Verpackung, um das Gerät am Ende der Saison darin aufzubewahren.

Abschließend wünschen wir Ihnen viel Vergnügen mit Ihrem Quarzstrahler!

TECHNISCHE DATEN

Typ QH1203 Quarzstrahler

Max. Leistung

Einstellungen

Spannung

Schutzart

Abmessung

Gewicht

1200 Watt

0

– 600 – 1200 Watt

220

– 240 V ~ 50Hz

IP24 (spritzwassergeschützt)

56 x 16 x 11 cm

1,6 kg

6

WICHTIGE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

Beim Gebrauch einer elektrischen Heizung müssen Sie daran denken, dass das Gerät mit Elektrizität und Hitze arbeitet: zwei Faktoren, die bei unsachgemäßer Anwendung Feuer, elektrische

Schläge und/oder Verletzungen verursachen können. Seien Sie darum immer achtsam in Bezug auf gefährliche Situationen und Störungen, gehen Sie keine Risiken ein und verwenden Sie während des Gebrauchs immer Ihren gesunden Menschenverstand. Beachten Sie die folgenden Sicherheitsregeln:

 Verwenden Sie den Heizstrahler nicht im Freien.

 Decken Sie das Gerät niemals ab, um eine Überhitzung zu vermeiden. Sorgen Sie dafür, dass die Luft rund um das Gerät zirkulieren kann. Denken Sie daran, dass sich auch Wände und große Gegenstände hinderlich auf den Luftstrom auswirken können!

Vorsicht – Einige Teile des Produktes können sehr heiss werden und Verbrennungen verursachen. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn Kinder und schutzbedürftige Personen anwesend sind. Um Brandwunden zu vermeiden, berühren Sie nicht mit der bloßen Haut die heißen Flächen!

 Halten Sie brennbare Materialien wie Möbel, Gardinen und Handtücher, aber auch Kleidung,

Papier usw. in ausreichendem Abstand zum eingeschalteten Heizgerät.

 Der Heizstrahler hat inwendig heiße und glühende Teile. Benutzen Sie ihn daher niemals in

Räumen, in denen sich leicht entzündliche, gasförmige, flüssige oder feste Stoffe befinden.

Denken Sie z. B. an Farbe, Lack, Lösungsmittel, Sprühdosen, Gase usw. Halten Sie ausreichend Abstand zu Parkett und Vinyl!

 Ändern Sie auf keinen Fall die Strahlungsrichtung des Heizgeräts während des Betriebs, sondern schalten Sie es aus und lassen Sie es erst abkühlen.

 Sorgen Sie für gute Aufsicht, falls der Heizlüfter in der Nähe von Kindern oder Behinderten betrieben wird. Kinder jünger als 3 Jahre sind fern zu halten, es sei denn, sie werden ständig

überwacht. Kinder ab 3 Jahren und junger als 8 Jahre dürfen das Gerät nur ein- und ausschalten, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben, vorausgesetzt, dass das Gerät in seiner normalen Gebrauchslage platziert oder installiert ist. Kindern ab 3 Jahren und jünger als 8 Jahre dürfen nicht den Stecker in die Steckdose stecken, das Gerät nicht regulieren, das Gerät nicht reinigen und/oder nicht die Wartung durch den Benutzer durchführen.

 Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

 Lassen Sie ein eingeschaltetes Heizgerät niemals unbeaufsichtigt, sondern schalten Sie es aus und ziehen Sie nach Möglichkeit den Stecker aus der Steckdose.

 Programmieren Sie das Heizgerät nicht und lassen Sie es nicht in Kombination mit einer Zeitschaltuhr laufen. Kontrollieren Sie das Gerät vor dem Gebrauch immer auf sichere Betriebsbedingungen!

 Achten Sie darauf, dass niemand einen Finger, Stift oder Gegenstand in das Gitter der Heizung stecken kann. Dies kann einen elektrischen Schlag, Feuer, Brandwunden oder Schaden am

Heizgerät verursachen.

 Nehmen Sie den Heizstrahler nicht in Betrieb, wenn der Elektroanschluss beschädigt ist, wenn

Störungen auftreten oder wenn das Gerät gefallen oder beschädigt ist. Schalten Sie das Gerät bei Fehlfunktionen, Defekten oder Störungen sofort aus und ziehen Sie (wenn vorhanden) den

Stecker aus der Steckdose. Wenn diese Bedienungsanleitung keine Anweisungen enthält, wie die von Ihnen festgestellten Probleme behoben werden können, wenden Sie sich an Ihren Lieferanten. Bitten Sie bei der Reparatur um die Verwendung von Originalteilen. Öffnen Sie das

Heizgerät niemals selbst und führen Sie auch keine Reparaturen selbst aus!

7

 Bevor Sie das Gerät reinigen oder warten, müssen Sie es immer ausschalten, den Stecker aus der Steckdose ziehen (oder bei direktem Anschluss die Stromzufuhr im Schaltkasten unterbrechen) und das Heizgerät abkühlen lassen.

 Führen Sie die Anschlussleitung direkt aus der Reichweite des Heizgeräts und vermeiden Sie, dass sie heiß wird. Legen Sie die Anschlussleitung nicht unter Kleidungsstücke oder ähnliches und nicht in den "Laufbereich", um ein "Mitschleifen" des Geräts zu vermeiden. Benutzen Sie keine Verlängerungsleitung!

 Um den Betrieb eines mit Steckeranschluss ausgestatteten Heizgeräts zu unterbrechen, schalten Sie es erst aus und entfernen Sie anschließend den Stecker aus der Steckdose. Ziehen Sie nicht an der Anschlussleitung, sondern nehmen Sie immer den Stecker in die Hand! Lassen Sie bei einem nicht funktionierenden Heizgerät niemals den Stecker in der Steckdose!

 Wenn Sie das Heizgerät für längere Zeit nicht benutzen, müssen Sie, nachdem Sie das Gerät ausgeschaltet haben und es abgekühlt ist, den Stecker aus der Steckdose ziehen und die Anschlussleitung aufwickeln. Vorzugsweise verstauen Sie das Heizgerät wieder in der Originalverpackung. Achten Sie auf jeden Fall für eine staubfreie Lagerung in einem kühlen, dunklen

Raum.

 Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf, um in Zukunft eventuell darauf zugreifen zu können.

ANBRINGEN

 Entfernen Sie die Verpackung sorgfältig und halten Sie diese außerhalb der Reichweite von

Kindern. Achten Sie auf das Befestigungsmaterial!

 Kontrollieren Sie vor der Benutzung, ob das Gerät keine Beschädigung aufweist oder Anzeichen, die auf Fehler/Defekte/Störungen verweisen. Im Zweifelsfall installieren/gebrauchen Sie das Heizgerät nicht, sondern bringen es zurück zum Lieferanten!

 Dieses Heizgerät wurde entworfen, um horizontal an einer Wand aufgehängt zu werden; benutzen Sie es also nicht stehend, liegend oder auf eine andere Weise!

 Suchen Sie den Platz, wo Sie das Gerät an der Wand anbringen möchten, sorgfältig aus. Achten Sie darauf, dass der Untergrund fest, eben und nicht brennbar ist. Bringen Sie das Heizgerät nicht nah unter oder über einer Steckdose an und nicht in der Nähe von Wärmequellen wie

Kochplatten usw.

Das Heizgerät muss mindestens 180 cm über dem Boden hängen und mindestens 50 cm unter der Decke. Wenn Sie die Strahlung nach oben richten möchten, muss der Abstand zur Decke

100 cm betragen. Dies ist auch der Mindestabstand zu einer Kunststoff- oder brennbaren Decke. Halten Sie mindestens 50 cm Abstand zu Seitenwänden ein. Platzieren Sie das Heizgerät nicht hinter einer Tür!

 Das Heizgerät ist IP24 (spritzwassergeschützt) isoliert und damit für den Gebrauch in Badezimmern geeignet. Allerdings müssen Sie einen Abstand von mindestens 1 m zu Bad, Wasserhähnen, Duschen usw. einhalten. Achten Sie darauf, dass keine Wasserstrahlen auf das Heizgerät gerichtet werden können und dass das Gerät nicht ins Wasser fallen kann.

 Schließen Sie den Ofen nur an eine geerdete Steckdose an!

Feste Montage:

Das QH1203 wurde entworfen, um an einem festen Platz installiert und direkt ans Stromnetz angeschlossen zu werden. Diese Installation ist aus Sicherheitsgründen von einem Elektriker vorzunehmen.

Anschluss mit Stecker:

Das QH1203 kann mit seinem Stromkabel und Stecker auch direkt an eine Steckdose angeschlossen werden. Sorgen Sie dafür, dass das Stromkabel nicht über (scharfe) Kanten hängt, keine scharfen Knicke aufweist, nicht mitgerissen werden kann und keine heißen Flächen berührt.

8

Wichtig: Elektrokabel und Netzstecker bilden eine Einheit. Wenn das Elektrokabel oder der Stecker beschädigt ist, müssen beide zusammen durch einen Elektrofachmann ausgewechselt werden. Lassen Sie ausschließlich Originalteile montieren!

 Beim Anbringen und Anschließen müssen Sie vermeiden, dass Sie mit Ihren Händen die Heizelemente berühren. Das kann nämlich Spuren hinterlassen, die später einen negativen Einfluss auf die Strahlungswärme haben.

 Für den Gebrauch mit Stecker gilt: Verwenden Sie keine Verlängerungsleitung und schließen

Sie neben dem Heizgerät keine weiteren Geräte an dieselbe Steckdose an!

 Halten Sie den Aufhängebügel mit der langen Seiten mit den zwei Löchern an der von Ihnen gewählten Stelle an die Wand und markieren Sie die Bohrlöcher. Sorgen Sie dafür, dass die

Bohrlöcher genau horizontal liegen! Nehmen Sie den Bügel weg und bohren Sie an den markierten Stellen zwei Löcher. Bringen Sie die Dübel ein, setzen Sie den Bügel darauf und schrauben Sie diesen mit den mitgelieferten Schrauben fest an der Wand an.

 Bringen Sie den Ofen an dem Bügel an, Zugleine nach unten, große Löcher auf große Löcher.

Schrauben Sie ihn mit den mitgelieferten Bolzen, Ringen und Muttern fest (1).

 Drehen Sie das Heizgerät in den gewünschten Stand. Der Heizungskörper kann in 5 Positionen gedreht werden (Kleines Loch am Ofen über kleine

Löcher im Bügel (3)). Der mittlere Stand ist horizontal in den Raum. Die beiden nach oben gerichteten Stände werden nur im Ausnahmefall gebraucht und erfordern einen größeren Abstand zur Decke (1 m). Außerdem verfügt das Heizgerät über zwei nach unten gerichtete Positionen. Dies sind die üblichen Stellungen.

Sichern Sie den Ofen in der gewünschten Stellung, indem Sie die beiden kleinen Schrauben (2) durch die doppelten Löcher drehen.

 Das Heizgerät ist jetzt betriebsbereit.

Mit dem QH1203 wird ein Drehknopf mit Ring und Federring geliefert, der für eine spezielle Ausführung bestimmt ist. Bei Ihrer Ausführung sind diese Materialien überflüssig.

GEBRAUCH

Um das Heizgerät in Gebrauch zu nehmen, stecken Sie den Stecker in die Steckdose und betätigen den Zugschalter. Jedes Mal, wenn Sie an der Zugkordel ziehen, schaltet sich das Heizgerät in die nächste Heizstufe:

0 (aus) > 1 (600W) > 2 (1200W) > 0 usw.

Durch das Sichtglas können Sie sehen, in welcher Einstellung sich die Heizung befindet.

WARTUNG

Bevor Sie Wartungsarbeiten am Heizgerät ausführen, müssen Sie immer die Stromversorgung unterbrechen.

Dieses Heizgerät erfordert keine besondere Wartung. Halten Sie die Ventilations- und Strahlungs-

öffnungen sowie den Strahlungsschutz sauber und staubfrei. Achten Sie darauf, dass Sie während der Reinigung die Quarzelemente nicht berühren: am besten können Sie den Staub regelmäßig wegblasen.

Zur Reinigung der Außenseite können Sie ein weiches, evtl. feuchtes Tuch gebrauchen. Benutzen

Sie dabei höchstens ein mildes Reinigungsmittel oder -schwämmchen und keine beißenden Mittel.

Wenn eine Störung auftreten sollte, unterbrechen Sie die Stromversorgung zum Heizgerät und wenden sich an eine Servicestelle. Führen Sie selbst keine Reparaturen aus und fordern Sie immer Originalersatzteile an.

9

ENTSORGUNG

Innerhalb der EU weist dieses Symbol darauf hin, dass dieses Produkt nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Altgeräte enthalten wertvolle recyclingfähige

Materialien, die einer Wiederverwertung zugeführt werden sollten und um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Bitte entsorgen Sie Altgeräte deshalb über geeignete Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Diese können das Gerät der stofflichen Verwertung zuführen.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

EN

THANK YOU

Many thanks for choosing this EUROM heater. By doing so, you have made a good choice, because it has been professionally designed and produced from high-quality materials. Read this instruction manual carefully and thoroughly before you use the heater: it contains important safety information, recommendations for correct use, etc. and will help you to gain maximum benefit from your heater.

We recommend that you save both this instruction manual and the packaging: this enables you to consult the manual when required, and the packaging to store the heater in at the end of the season.

Finally, we hope that your heater gives you a lot of pleasure!

TECHNICAL INFORMATION

Type QH1203 quartz lamp

Max. power

Adjustment options

Connection voltage

Protection class

Dimensions

1,200 Watts

0

– 600 – 1,200 Watts

220

– 240 V ~ 50Hz

IP24 (slash proof)

56 x 16 x 11 cm

Weight 1.6 kg

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using an electric heater, you must not forget that you are using electricity and heat: two factors that, when used improperly, can cause fire, electric shocks and/or bodily injury. Therefore, always be mindful of hazardous situations and defects, do not take any risks and use your common sense during use. Take the following safety rules into account:

 Do not use the heater outdoors.

 To prevent overheating, never cover the device. Make sure that the air can freely circulate around the heater. Remember that walls and large objects can hinder the airflow!

10

Be carefull! Some parts of this product can become very hot and cause burns. Particular attention has to be given where children and vulnerable people are present. do not let bare skin come into contact with hot surfaces.

 Keep combustible items such as furniture, curtains and towels, but also clothing, paper etc. at a sufficient distance from the heater when switched on.

 The heater has internal hot and glowing parts. Therefore, do not use it in rooms in which flammable gaseous, liquid or solid substances are present, i.e. paint, lacquer, solvents, aerosols, gases etc. Maintain a sufficient distance between the heater and parquet and vinyl floors!

 Do not adjust the heater’s direction of radiation whilst it is on, but switch the heater off and allow it to cool down first of all.

 Close supervision is necessary if the product is used near children or incapacitated persons.

Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised. Children aged from 3 years and less than 8 years shall only switch on/off the appliance provided that it has been placed or installed in its intended normal operating position and they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children aged from 3 years and less than 8 years shall not plug in, regulate and clean the appliance or perform user maintenance.

 This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

 Never leave a heater that is switched on in a room unsupervised, but switch it off and if possible remove the plug from the socket.

 Do not program the heater and do not allow it to be operated by an automatic timer. Before using it, always check it for safe conditions!

 Make sure that nobody inserts a finger, pen or other objects into the grid of the heater; this can cause an electric shock, fire, burns or damage to the heater.

 Never switch the heater on when the electric connection has been damaged, when there are power outages or when the heater has fallen or been damaged. In the event of incorrect functioning, a defect or failure, immediately switch the device off and (if applicable) remove the plug from the socket. If this instruction manual does not outline instructions for you to resolve the problems that you have found, please contact your supplier. Ask that original parts are used in the repair. Never open the heater yourself and never perform repairs yourself!

 Before you clean or carry out maintenance on the device, you should always switch the heater off, remove the plug from the socket (or break the electric current in the meter cupboard when there is a direct connection) and give the heater time to cool down sufficiently.

 Immediately lead the cable out of the heater’s range and prevent it from becoming hot. Do not place the cable under covers, etc., do not place the cable across paths where people may walk to prevent the heater from being pulled along and do not use an extension lead!

 To cut the power supply of a heater which works through a plug connection, first of all switch it off and then remove the plug from the socket. Do not do so by pulling on the cable, but always hold the plug in your hand! If the heater is not working, never leave the plug in the socket!

 If you think you will not be using the heater for a longer period of time once the heater has been switched off and has cooled down, you should remove the plug from the socket and wind up the cable. Preferably place the heater in its original packaging. In any case, provide dust-free storage in a cool and dark room.

 Save these instructions to enable you to consult them against in the future if required.

POSITIONING

 Carefully remove the packaging and keep out of the reach of children. Pay attention to the mounting material!

11

 Before use, check that the device is free from damage or signs that may indicate an error/defect/failure. If in doubt, do not install or use the heater, but return it to the supplier!

 This heater has been designed to be hung horizontally from a wall; therefore do not use it whilst it is standing, lying or in any other way!

 Carefully choose the place where you wish to attach the heater to the wall. Make sure that the base is firm, flat and non-combustible. Do not position the heater just below or above a socket or close to heat sources such as cooking rings, etc.

The heater has to hang at least 180 cm above the floor and at least 50 cm below the ceiling.

Should you wish, at any time, to direct the radiation upwards, the distance to the ceiling has to be 100 cm, certainly when there is a plastic or combustible ceiling. Maintain a distance of at least 50 cm from side walls. Do not position the heater behind a door!

 The insulation of the heater is IP24 rated (splash proof) and therefore suitable for use in bathrooms. A distance of at least 1 m has to be maintained between the heater and baths, taps, fountains, showers etc. Make sure that no jets of water can be directed at the heater and that the heater cannot fall into the water.

 Only connect the heater to an earthed socket!

Permanent mounting:

The QH1203 is designed for installation in a permanent position and direct connection to the electricity network. For safety reasons, this installation should be fitted by an approved electrician.

Plug connection:

The QH1203 can also be connected directly to a power socket using the electric cable and plug.

Make sure that the electric cable does not hang over any (sharp) edges, does not make any sharp angles, cannot be dragged and does not touch any hot surfaces.

Important: the electric cable and plug form a whole. Therefore, if either the electric cable or plug is damaged they should both be replaced by an electrician. Only mount the original parts!

 When positioning and connecting the heater, make sure that your hands do not touch the heating elements. This is because traces can be left behind which, afterwards, will have a negative effect on the radiated heat.

 For use with a plug, the following applies: do not use extension leads and do not connect any other equipment next to the heater in the same socket!

 Position the mounting bracket with the long side and 2 holes against the wall in the required position, then mark the drill holes. Make sure that the drill holes are positioned at the same height! Remove the bracket and drill 2 holes in the spots marked. Knock in the raw plugs, position the bracket over the top and screw it firmly into the wall using the screws supplied.

 Place the heater over the bracket with the cord down and large holes positioned over large holes. Screw securely using the bolts, rings and nuts supplied (1).

 Turn the heater to the required position. The body of the heater can be turned to 5 positions (Small heater holes over small bracket holes (3)). The mid position is horizontal to the room. The two positions which are directed upwards will only be used in exceptional cases and require a greater distance to the ceiling (1 metre).

Finally, the heater has two positions which are directed downwards. These are the standard positions. Secure the heater at the required angle by screwing both of the small screws (2) into the double holes.

 The heater is now ready for use.

The QH1203 is supplied with a knob, ring and spring washer that is intended for a special model.

These parts are surplus and not intended for your model.

12

USE

To use the heater, if required insert the plug into the socket and pull on the pull switch. Each time that you pull the pull switch, the heater will change to the next setting:

0 (off) > 1 (600W) > 2 (1200W) > 0 etc.

You are able to vi ew the heater’s setting through the peep hole.

MAINTENANCE

Before you perform maintenance on the heater, you have to turn off the power supply.

This heater does not require any specific maintenance. Keep the ventilation and radiation openings, as well as the heat screen, clean and dust-free, but when cleaning the quartz elements, make sure that you do not touch them; it is best to blow any dust away frequently.

To clean the exterior, use a soft cloth which can be damp. At the very most, use a mild cleaning agent: no abrasives or sponges and no caustic substances.

If a defect occurs, disconnect the heater from the power supply and go to a service point. Do not perform any repairs yourself and always ask that original parts are used in any repairs.

REMOVAL

In the EU this symbol indicates that this product may be disposed of as ordinary household waste. Old equipment contains valuable materials, suitable for recycling. These materials should be made suitable for reuse in order to prevent any adverse effects to health and the environment caused by unregulated waste collection. Therefore, please make sure that you bring old equipment to a designated collection point. Alternatively, contact the original supplier, who can make sure that as many of the components as possible can be recycled.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

FR

RECONNAISSANCE

Nous vous remercions d’avoir choisi ce petit radiateur EUROM. Vous avez fait un bon, car il a été mis au point par des experts et fabriqué avec des matériaux de haute qualité. Lisez la totalité de ce manuel d’utilisation attentivement avant de mettre ce radiateur en service : il contient des informations importantes en matière de sécurité, ainsi que des recommandations pour un usage correct, etc. et il vous aidera à tirer le meilleur parti de votre radiateur.

Nous vous recommandons de conserver le manuel d’utilisation tout comme l’emballage : le manuel pour pouvoir à l‘occasion le consulter à nouveau en cas de besoin ; l’emballage, pour y ranger le radiateur en fin de saison.

Enfin, nous vous souhaitons de tirer un maximum de plaisir de votre

radiateur !

13

DONNEES TECHNIQUES

Type

Puissance max.

Possibilités de réglage

Tension d’alimentation

Classe de protection

Dimensions

QH1203 Réflecteur à tube de quartz

1 200 Watt

0

– 600 – 1 200 Watt

220

– 240 V ~ 50 Hz

IP24 (protégé contre les projec tions d‘eau)

56 x 16 x 11 cm

Poids 1,6 kg

CONSIGNES IMPORTANTES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ

Lors de l’utilisation d’un radiateur électrique, ne perdez pas de vue que vous travaillez avec de l’électricité et de la chaleur: deux facteurs qui, à défaut d’être pris en compte d’une manière judicieuse, peuvent occasionner des brûlures, des chocs électriques et/ou des lésions corporelles.

Soyez donc vigilants à tout moment à l’égard des situations dangereuses et des pannes, ne prenez pas de risques et faites preuve de bon sens durant l’utilisation. Gardez à l’esprit les règles suivantes de sécurité :

 N’utilisez pas le radiateur à l’extérieur de la maison.

 Ne recouvrez jamais l'appareil pour éviter tout risque de surchauffe. Veillez à ce que l’air puisse circuler librement autour du radiateur. Pensez également au fait que les murs et les objets de grande taille comprome ttent la circulation de l’air !

Attention ! Certaines pièces de ce produit peuvent devenir très chaudes et causer des brûlures. Une attention particulière est requise en présence d'enfants ou de personnes dépendantes ou vulnérables. Ne touchez pas l'appareil à même la peau.

 Tenez tout ce qui est inflammable tels que les meubles, rideaux et serviettes de toilette, mais aussi les vêtements, papiers, etc. à distance suffisante du radiateur allumé.

 Le radiateur comporte des parties internes brûlantes et incandescentes. Ne l’utilisez donc pas dans des locaux où se trouvent des matières gazeuses, liquides ou solides facilement inflammables : peinture, laque, solvants, bombes, gaz, etc. Maintenez un espace suffisant par rapport au parquet et objets en vinyle !

 N’adaptez pas la direction du rayonnement durant le fonctionnement, mais éteignez le radiateur et laissezle d’abord refroidir.

 Exercez une surveillance étroite lorsque cet appareil est utilisé en présence d'enfants, de personnes incompétentes ou d’animaux domestiques. Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l'écart sauf s'ils sont surveillés en permanence. Les enfants de plus de 3 ans mais de moins de 8 ans ne peuvent allumer ou éteindre l'appareil que si l'appareil se trouve ou est installé sur son lieu de fonctionnement normal et qu'ils sont placés sous surveillance ou s'ils ont reçu des instructions sur une utilisation sûre de l'appareil et qu'ils comprennent les risques qui y sont liés. Les enfants de plus de 3 ans mais de moins de 8 ans ne peuvent pas insérer la fiche dans la prise de courant, ni régler ou nettoyer l'appareil, ni procéder à des opérations de maintenance utilisateur.

 Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissance à condition que ceux-ci fassent l'objet d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions sur une utilisation sûre de l'appareil et comprennent les risques qui y sont liés.

Il est interdit aux enfants de jouer avec l'appareil. Les opérations de nettoyage et de maintenance utilisateur ne peuvent être effectuées par des enfants sans surveillance.

 Ne quittez jamais un local où fonctionne un radiateur. Eteignez celui-ci et, si possible, retirez la fiche de la prise de courant.

14

 Ne programmez jamais le radiateur et ne le faites jamais fonctionner sur une minuterie. Contrôlez toujours les conditions de sécurité avant utilisation.

 Veillez à ce que personne n’introduise jamais un doigt, un stylo ou quoi que ce soit dans la grille du radiateur : cela peut entraîner une décharge électrique, un incendie, des brûlures, ou des dommages au radiateur.

 Ne mettez pas le radiateur en marche lorsqu’il y a des dommages au raccordement électrique, lorsqu’il y a des dysfonctionnement ou lorsque le radiateur est tombé et qu’il est endommagé.

En cas de défectuosité ou de dysfonctionnement, éteignez immédiatement l’appareil et (si possible) retirez la fiche de la prise de courant. Lorsque le m anuel d’utilisation ne contient pas d’indication permettant la résolution des problèmes que vous avez constatés, consultez votre fournisseur. Lors d’une réparation, exigez des pièces originales. N’ouvrez jamais le radiateur et n’effectuez jamais de réparations vous-même.

 Avant de nettoyer l’appareil ou de l’entretenir, vous devez toujours le débrancher, retirer la fiche de la prise de courant (ou couper le courant dans le boîtier de dérivation, dans le cas d’un raccordement direct) et laisser suffisamment de temps au radiateur pour refroidir.

 Dirigez le cordon immédiatement à l’écart du radiateur et veillez à ce qu’il ne soit pas exposé à la chaleur. N’acheminez pas le câble sous des vêtements, etc. et non plus pas là où l’on marche afin d’éviter de faire tomber le radiateur à la suite d’une glissade et n’utilisez pas de rallonge.

 Pour mettre le radiateur hors tension alors qu’il est raccordé à une prise de courant, éteignez-le d’abord, puis retirez la fiche de la prise de courant. Ne le faites jamais en tirant sur le cordon, mais saisissez toujours la fiche avec la main. Lorsque le radiateur n’est pas en service, ne laissez jamais la fiche dans la prise de courant !

 Lorsque vous prévoyez de ne pas utiliser l’appareil durant une longue période, il faut, après avoir éteint le radiateur et l’avoir laissé refroidir, retirer la fiche de la prise de courant et rembobiner le cordon. Rangez de préférence l’appareil à nouveau dans son emballage d’origine. Veillez en tout cas à le ranger dans un local frais et sombre, à l’abri de la poussière.

 Conservez les présentes instructions pour pouvoir les consulter à nouveau à l’avenir si nécessaire.

INSTALLATION

 Enlevez soigneusement l’emballage et tenez-le hors de portée des enfants. Faites bien attention au matériel de fixation !

 Avant son utilisation, contrôlez si l’appareil ne présente pas de détériorations ou signes qui indiquent tout défaut/défectuosité/dérangement. En cas de doute, abstenez-vous de l’installer/utiliser, et rapportez-le au fournisseur !

 Ce radiateur a été mis au point pour être suspendu horizontalement à une paroi ; ne l’utilisez donc jamais debout, couché ou dans quelqu’autre position.

 Choisissez soigneusement l’emplacement où vous voulez fixer le radiateur au mur. Veillez à ce que le substrat soit solide, plat et non inflammable. Ne placez pas le radiateur juste au-dessous ou audessus d’une prise de courant, ni à proximité d’une source de chaleur comme des taques de cuisson, etc.

 Le radiateur doit être suspendu à au moins 180 cm au-dessus du sol et au moins à 50 cm audessous du plafond. Si vous souhaitez orienter le rayonnement vers le haut, la distance par rapport au plafond doit être d’au moins 100 cm, en particulier dans le cas d’un plafond en matériau synthétique ou inflammable. Maintenez un espace d’au moins 50 cm par rapport aux murs contigus. Ne placez pas le radiateur derrière une porte !

 Le radiateur présente une isolation IP24 (protection contre les projections d’eau). Il est dès lors approprié pour utilisation dans des salles de bain. Vous devez quand même veiller à maintenir une distance d’un mètre par rapport aux baignoires, robinets, lavabos, douches, etc. Veillez à ce qu’aucun jet d’eau ne puisse être dirigé vers le radiateur et à ce que celui-ci ne puisse pas tomber dans l’eau.

 Branchez ce radiateur uniquement sur une prise mise à la terre !

15

Montage fixe :

Le QH1203 est conçu pour être installé à un emplacement fixe et être branché directement sur le secteur. Pour des raisons de sécurité, cette installation doit être effectuée par un électricien agréé.

Branchement avec fiche :

Le QH1203 peut également être branché directement sur une prise de courant avec son cordon d’alimentation et sa fiche. Veillez à ce que le cordon d’alimentation ne soit pas en contact avec des bords (tranchants), ne soit pas torsadé, ne puisse être traîné et ne touche pas de surfaces brûlantes.

Important : le cordon d'alimentation et la fiche forment un tout indissociable. Si le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé(e), les deux doivent être remplacés dans leur ensemble par un

électricien. Faites uniquement monter des composants d'origine !

 Durant la procédure d’installation et de raccordement, évitez de toucher les éléments chauffants avec les mains. Cela peut notamment laisser des traces qui auront progressivement une incidence négative sur la chaleur de rayonnement.

 Pour utiliser l’appareil avec une fiche, il est obligatoire de ne pas utiliser de rallonge et de ne pas raccorder un autre appareil à côté du radiateur sur la même prise !

Placez le crochet de suspension avec le côté long avec les 2 trous à l'emplacement souhaité sur le mur et marquez les trous de perçage. Veillez à ce que les trous de perçage soient parfaitement horizontaux les uns par rapport aux autres ! Enlevez le crochet et percez 2 trous aux emplacements indiqués. Insérez les chevilles dans les trous, placez le crochet dessus et vissez-le fermement sur le mur à l'aide des vis fournies.

 Placez le corps du radiateur autour du crochet, corde vers le bas, grands trous sur grands trous. Vissez-le avec les boulons, rondelles et écrous fournis (1).

 Tournez le foyer dans la position souhaitée. Le corps du foyer peut être orienté selon 5 positions (petit trou corps de radiateur sur petits trous crochet (3)).La position du milieu est la position horizontale en direction de la pièce. Les deux positions orientées vers le haut ne seront utilisées que de façon exceptionnelle et requièrent une distance plus importante par rapport au plafond (1 mètre). Enfin, le foyer possède deux positions orientées vers le bas.

Il s’agit des positions habituelles. Fixez le radiateur à la position souhaitée en serrant les deux petites vis (2) dans les doubles trous.

 Le foyer est à présent prêt à l'emploi.

Le QH1203 est fourni avec un bouton rotatif avec rondelle et rondelle élastique, destiné à une version spéciale. Ce matériel n'est pas utile pour votre version.

UTILISATION

Pour mettre le radiateur en service, vous branchez le cas échéant la fiche dans la prise de courant et il ne vous reste plus qu’à saisir l’interrupteur à tirette. Chaque fois que vous tirez sur la tirette, vous commutez le radiateur sur la position suivante :

0 (éteint) > 1 (600W) > 2 (1200W) > 0 etc.

Par le petit regard vitré, vous voyez sur quelle position se trouve le radiateur.

ENTRETIEN

Avant de procéder à un entretien du radiateur, vous devez couper l’alimentation électrique.

Le petit radiateur ne requiert pas beaucoup d’entretien. Maintenez les ouvertures de ventilation et de rayonnement de même que l’écran de rayonnement en état de propreté et exempt de poussière, mais veillez à ne pas toucher les éléments en quartz durant le nettoyage, le mieux étant de chasser régulièrement la poussière en soufflant.

16

Pour nettoyer la face extérieure, vous pouvez utiliser un chiffon doux, éventuellement humide. Utilisez dans ce cas tout au plus un léger détergent, pas de poudre ou d’éponge à récurer, ni de produit mordant.

En cas de dysfonctionnement, déconnectez le radiateur de son alimentation électrique et rendezvous auprès d’un service de dépannage. N’effectuez aucune réparation vous-même et demandez tou jours des composants d’origine.

ÉLIMINATION

Au sein de l’UE, ce symbole indique que ce produit ne peut être éliminé avec les dé chets ménagers habituels. D’anciens appareils contiennent des matériaux précieux recyclables, qui doivent être reconditionnés pour ne pas nuire à l’environnement et à la santé humaine par une collecte incontrôlée des déchets.

Par conséquent, nous vous prions de déposer vos anciens appareils dans un point de collecte destiné à cet effet ou de vous adresser au fournisseur où vous avez acheté l’appareil. Ce dernier veillera à ce qu’un maximum de pièces de l’appareil soient réutilisées.

------------------------------------------------------------------------------------------

SE

TACK

Tack för att du har valt denna EUROM-värmare. Genom att göra så har du gjort ett bra val eftersom den är professionellt konstruerad och tillverkad av högkvalitativt material. Läs igenom denna bruksanvisning noga innan du använder värmaren. Den innehåller viktig säkerhetsinformation, rekommendationer för riktig användning m.m. och hjälper dig att få ut maximal effekt av din värmare.

Vi rekommenderar att du sparar både denna bruksanvisning och förpackningsmaterialet. Det ger dig möjligheten att titta i bruksanvisningen vid behov, medan förpackningen kan användas till att förvara värmaren i vid säsongens slut.

Slutligen hoppas vi att du får ut största nöje av din värmare!

TEKNISK INFORMATION

Typ QH1203 kvartslampa

Max. effekt

Justeringsmöjligheter

Anslutningsspänning

Skyddsklass

Mått

Vikt

1200 W

0

– 600 – 1200 W

220

– 240 V ~ 50 Hz

IP24 (stänksäker)

56 x 16 x 11 cm

1,6 kg

17

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

När du använder en elektrisk värmare måste du komma ihåg att du använder elektricitet och värme, två faktorer som om de används felaktigt kan orsaka elektriska stötar och/eller personskador. Var därför alltid medveten om farliga situationer och risker. Ta inga risker och använd sunt förnuft vid användning. Beakta följande säkerhetsregler:

 Använd inte värmaren utomhus.

Aldrig, täcker värmare för att förhindra överhettning. Säkerställ att luft kan cirkulera fritt runt den.

Kom ihåg att väggar och föremål kan förhindra luftflödet.

Försiktig! Vissa delar på denna produkt kan bli mycket varma och orsaka bränder. Var extra uppmärksam när barn eller personer med stödbehov är i närheten. Rör inte vid apparaten med bara hud.

 Håll brännbara föremål som möbler, gardiner och handdukar, men även kläder, papper m.m. på tillräckligt avstånd från värmaren när den är påslagen.

 Värmaren har interna varma och glödande delar. Använd den därför inte i rum med brännbara gaser, vätskor eller fasta substanser, till exempel målarfärg, lacker, lösningsmedel, sprayer, gaser m.m. Håll tillräckligt avstånd mellan värmaren och parkett- samt laminatgolv!

 Justera inte värmarens strålning när den är påslagen, utan slå av den och låt den kallna först.

 Noggrann övervakning är nödvändig när denna produkt används och barn eller obehöriga personer är i närheten. Låt inte barn använda värmefläktet som leksak. Barn under 3 år måste hållas utom räckhåll och ska hållas under uppsikt. Barn som är äldre än 3 år men yngre än 8 år får endast stänga av och sätta på den om apparaten står på sin vanliga plats för drift eller är installerad och barnet hålls under uppsikt och har fått instruktioner angående säker användning av apparaten och förstår vilken fara och ansvar detta innebär. Barn som är äldre än 3 år men yngre än 8 år får inte stoppa in stickkontakten i uttaget, inte ställa in apparaten eller rengöra den och inte utföra något underhåll.

 Denna apparat kan användas av barn som är äldre än 8 år, de med minskad rörlighet, sensorik eller andra mindre förmedlade när de har bekantat sig och under tiden som de hålls under uppsikt eller när de fått instruktioner gällande säker användning av apparaten och är införstådda med vilka faror som kan uppstå. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan uppsikt av vuxen.

 Lämna aldrig en påslagen värmare utan övervakning i ett rum, utan stäng av den och dra om möjligt ut stickkontakten ur eluttaget.

 Programmera inte värmaren och låt den inte styras av en automatisk timer. Kontrollera den alltid avseende säkra förhållanden innan den används!

 Se till att ingen sticker in ett finger, en penna eller andra föremål i värmarens galler, eftersom det kan orsaka en elektrisk stöt, brand eller skador på värmaren.

 Slå aldrig på värmaren om den elektriska anslutningen är skadad, vid elavbrott eller när värmaren har tappats eller skadats. Slå omedelbart av värmaren och dra (om möjligt) ut stickkontakten ur eluttaget om det uppstår en felaktig funktion eller en skada. Kontakta din

återförsäljare om du med hjälp av denna bruksanvisning inte kan lösa ett problem som har uppstått. Be om originaldelar vid reparation. Öppna aldrig värmaren och utför inga reparationer själv!

 Innan du rengör eller utför underhåll på värmaren skall du alltid stänga av värmaren, dra ut stickkontakten ur eluttaget (eller slå från säkringen i säkringsskåpet när det finns en direkt anslutning) och låta värmaren svalna tillräckligt.

 Led omedelbart bort kabeln från värmarens område för att förhindra att den blir varm. Placera inte kabeln under överdrag m.m. och placera inte kabeln på platser där folk går, för att förhindra att det rycks i värmaren. Använd inte någon förlängningssladd.

 Slå först av värmaren och dra ut stickkontakten ur eluttaget (om värmaren använder stickkontakt) för att bryta strömmen till en värmare som är påslagen. Dra inte i kabeln utan greppa alltid stickkontakten när detta görs. Låt inte stickkontakten sitta i eluttaget om värmaren inte fungerar.

18

 Om du inte avser att använda värmaren under en längre period när den har slagits av och svalnat bör du dra ut stickkontakten ur eluttaget och linda upp kabeln. Det är bäst att lägga värmaren i sin förpackning. Se under alla omständigheter till att den förvaras dammfritt i ett kallt och mörkt rum.

 Spara denna bruksanvisning för framtida bruk.

PLACERING

 Tag försiktigt bort förpackningsmaterialet och håll det borta från barn. Var noga med monteringsmaterialet!

 Kontrollera före användning att värmaren inte är skadad och att den inte har några tecken på fel/skador. Om det finns tvivel, installera inte värmaren utan lämna tillbaka den till

återförsäljaren!

 Denna värmare är konstruerad för att hänga horisontellt på en vägg; använd den därför inte när den är stående, liggande eller i någon annan ställning!

 Välj noga den plats där du vill montera värmaren på väggen. Se till att bakgrunden är hård, jämn och inte brännbar. Placera inte värmaren strax under eller över ett eluttag eller intill värmekällor som spisar m.m.

Värmaren skall hänga minst 180 cm över golvet och minst 50 cm under taket. Om du någon gång vill rikta strålningen uppåt skall avståndet till taket vara 100 cm, speciellt om det är ett plasttak eller ett brännbart tak. Håll ett avstånd på minst 50 cm till sidoväggar. Placera inte värmaren bakom en dörr!

 Värmarens isolering är IP24 godkänd (stänksäker) och därför lämplig att använda i badrum. Det skall vara ett avstånd på minst 1 m mellan värmaren och badkar, kranar, fontäner, duschar m.m. Säkerställ att inga vattenstrålar kan riktas direkt mot värmaren och att värmaren inte kan falla i vatten.

 Anslut bara värmaren till ett jordat eluttag!

Fast montering:

QH1203 har utformats för att installeras i en fast position och för direkt anslutning till elnätet. Av säkerhetsskäl måste installationen utföras av en auktoriserad elektriker.

Elektrisk anslutning med eluttag:

QH1203 kan också anslutas direkt till ett vägguttag med en elektrisk kabel. Se till att elkabeln inte hänger över (skarpa) kanter, att den inte har några skarpa böjar, att den inte kan fastna i något och att den inte kommer i kontakt med varma ytor.

Viktigt: elkabeln och uttaget bildar en enhet. Om elkabeln eller kontakten skadas, måste de bytas ut i sin helhet av en elektriker. Använd endast originaldelar!

 Se till att dina händer inte vidrör värmeelementen när värmaren placeras och ansluts. Detta för att spår kan lämnas, vilket senare kan ha en negativ effekt på värmestrålningen.

 För användning med en stickkontakt gäller följande: Använd inte förlängningssladdar och anslut inte annan utrustning intill värmaren i samma eluttag.

 Placera upphängningsonsolen med långsidan med två hål mot väggen, i önskad position och märk ut borrhålen. Se till att borrhålen är helt horisontella med hänsyn till varandra. Avlägsna konsolen och borra två hål i de utmärkta positionerna. Infoga Rawlplugs, placer konsolen och skruva den tätt mot väggen med medföljande skruvar.

 Placera värmeenheten på uttaget med sladden nedåt och stora hål mot stora hål. Dra åt med medföljande muttrar, bultar och skivor (1).

 Vrid värmaren till önskat läge. Värmarens stomme

19

kan nu placeras i fem (värmeenhetens små hål över konsolens små hål (3)). Mittenläget är horisontellt ut i rummet. De två uppåtriktade lägena används bara i exceptionella fall och kräver större avstånd till taket (1 m). Slutligen har värmaren två lägen som är nedåtriktade. Det här är den normala justeringen. Montera värmeenheten i rätt höjd genom att vrida de två små skruvarna (2) genom de dubbla hålen.

 Värmaren är nu klar för användning.

En vridknapp med en bricka och en fjäderbricka medföljer QH1203. Dessa är avsedda för en särskild version. Dessa föremål behövs inte för din version.

ANVÄNDNING

Sätt i kontakten i eluttaget och slå på strömbrytaren för att använda värmaren. Varje gång du trycker på strömbrytaren växlar värmaren till nästa inställning.

0 (av) >

1 (600W) > 2 (1200W) > 0

o.s.v.

Genom titthålet kan du se värmarens inställning.

UNDERHÅLL

Slå från strömförsörjningen innan du utför underhåll på värmaren.

Denna värmare kräver inget speciellt underhåll. Håll ventilations- och strålningsöppningarna samt värmenätet rena och dammfria, men säkerställ vid rengöring av kvartselementen att du inte vidrör dem. Bäst är att regelbundet blåsa bort eventuellt damm.

Använd en fuktad mjuk duk vid rengöring av värmarens utsida. Använd vid behov ett milt rengöringsmedel. Inga repande svampar eller frätande ämnen.

Skilj värmaren från elnätet och lämna den till en serviceverkstad om fel uppträder.

Utför inga reparationer själv och kräv originaldelar vid reparationer.

BORTTAGNING

Inom EU indikerar den här symbolen att produkten inte kan kastas som vanligt hushållsavfall. Gamla apparater som innehåller värdefulla material som är lämpliga för återvinning, måste vara lämpliga för återanvändning för att undvika skador på miljön eller folkhälsan p.g.a. okontrollerad avfallsinsamling. Ta därför dina gamla enheter till en särskild insamlingspunkt, eller kontakta den

återförsäljare som sålde produkten till dig. Han kan se till att så många delar som möjligt återanvänds.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

CS

DĚKUJEME VÁM

Velmi Vám děkujeme, že jste si zvolili otopné těleso EUROM. Tímto jste učinili dobrý výběr, jelikož bylo profesionálně vyvinuto a vyrobeno z vysoce kvalitních materiálů. Před použitím otopného tělesa si pozorně a důkladně přečtěte tento návod k obsluze: obsahuje důležité informace, doporučení pro správné používání atd., a zároveň Vám pomáhá vytěžit maximum z tohoto otopného tělesa.

Doporučujeme Vám, abyste si ponechali jak návod k obsluze, tak i obalový materiál: v případě potřeby tak budete moci nahlédnout do návodu a v obalu můžete skladovat otopné těleso po ukončení topné sezóny.

Pevně věříme, že toto otopné těleso Vám přinese mnoho potěšení!

20

TECHNICKÉ ÚDAJE

Typ

Max. výkon

Nastavitelné možnosti

Připojovací napětí

Třída ochrany

Rozměry

Křemenná lampa QH1203

1,2

00 Wattů

0

– 600 – 1200 Wattů

220

– 240 V ~ 50 Hz

IP24 (odolné vůči stříkající vodě)

56 x 16 x 11 cm

Hmotnost 1,6 kg

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Při používání elektrického otopného tělesa nesmíte zapomínat, že používáte elektřinu a teplo: dva faktory, které mohou při nesprávném používání způsobit požár, úrazy elektrickým proudem a/nebo tělesná zranění. Proto stále buďte ostražití, pokud jde o nebezpečné situace a závady, neriskujte a při používání se řiďte zdravým rozumem. Dbejte následujících bezpečnostních předpisů:

 Otopná tělesa nepoužívejte ve venkovním prostředí.

 Nikdy tento aparát nezakrývejte, zabráníte tak přehřátí. Vždy se ujistěte, že okolo topného tělesa může probíhat volná cirkulace vzduchu. Stěny a velké předměty mohou proudění vzduchu bránit!

Opatrně! Některé části tohoto zařízení se mohou nahřát na velmi vysokou teplotu a způsobit popáleniny. Doporučujeme zvýšenou pozornost v přítomnosti dětí nebo osob odkázaných na pomoc, případně zranitelných osob. Zařízení se nedotýkejte bez ochrany pokožky.

 Hořlavé objekty, například nábytek, záclony a ručníky, ale též oblečení, papír atd. udržujte v bezpečné vzdálenosti od zapnutého otopného tělesa.

 Vnitřní část otopného tělesa obsahuje horké a žhavé díly. Proto ho nepoužívejte v místnostech, v nichž se nacházejí hořlavé plynné, tekuté nebo pevné látky jako barvy, laky, rozpouštědla, aerosoly, plyny atd. Udržujte dostatečnou vzdálenost mezi otopným tělesem a parketami a podlahovinou z PVC!

 Směr záření otopného tělesa neměňte, je-li těleso zapnuté, ale vypněte ho a nechte ho nejprve vychladnout.

 Pokud přístroj používáte v blízkosti dětí nebo invalidních osob, je nezbytný blízký dohled.

Nedovolte, aby si děti s přístrojem hrály. Děti do 3 let se nesmí zdržovat v dosahu zařízení bez stálého dozoru. Děti ve věku mezi 3 a 8 lety smějí zařízení zapnout nebo vypnout výhradně pokud se nachází nebo je namontováno na obvyklém místě provozu, a pokud jsou pod dozorem resp. obdržely pokyny ohledně bezpečné manipulace se zařízením a chápou možná nebezpečí. Děti ve věku mezi 3 a 8 lety nesmí zasouvat zástrčku do zásuvky, nastavovat nebo čistit zařízení ani vykonávat jeho údržbu.

 Děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi smějí toto zařízení používat pokud jsou pod dozorem, resp. dostaly pokyny ohledně bezpečné manipulace se zařízením a chápou možná nebezpečí. Děti si nesmějí se zařízením hrát. Děti nesmějí zařízení čistit a provádět jeho

údržbu, pokud nejsou pod dozorem.

 Nikdy nenechávejte toto topné těleso zapnuté v místnosti bez dohledu, vždy jej vypněte a je-li to možné, odpojte zástrčku ze zásuvky.

 Otopné těleso neprogramujte a neumožňujte jeho provoz pomocí automatického časovače.

Před použitím vždy zkontrolujte, zda jsou k tomu vhodné podmínky!

21

 Zajistěte, aby na mřížku otopného tělesa nikdo nesahal, nikdo do ní nevkládal tužku ani jiné předměty; mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru, popálení nebo poškození otopného tělesa.

 Otopné těleso nikdy nezapínejte, je-li elektrické připojení poškozeno, při výpadcích proudu, nebo pokud otopné těleso spadlo nebo bylo poškozeno. Pokud zaznamenáte nesprávnou funkčnost, poškození či selhání, neprodleně přístroj vypněte a (lze-li tak provést) vyjměte zástrčku ze zásuvky. Pokud tento návod k použití neposkytuje instrukce k odstranění zjištěných problémů, obraťte se prosím na svého dodavatele. Při opravě vyžadujte použití originálních náhradních dílů. Nikdy sami otopné těleso neotevírejte ani na něm sami neprovádějte opravy!

 Před zahájením čištění zařízení nebo před zahájením provádění jeho údržby byste vždy měli otopné těleso vypnout, vypojit ho ze zásuvky (nebo přerušit elektrický obvod ve skříňovém rozvaděči, je-li v něm přímé spojení) a vyčkat, dokud otopné těleso dostatečně nezchladne.

 Kabel okamžitě veďte mimo dosah otopného tělesa a nezamezte jeho zahřátí. Kabel nezakrývejte atd., neklaďte ho přes cesty, kudy se lidé pohybují, aby nedošlo k jeho natažení a nepoužívejte prodlužovací kabel!

 Pro přerušení dodávky energie k otopnému tělesu prostřednictvím zástrčky těleso nejprve vypněte, poté vypojte zástrčku ze zásuvky. Zástrčku nevytahujte za kabel, vždy ji držte rukama!

Pokud otopné těleso nepracuje, nenechávejte je zapnuté v zástrčce!

 Pokud plánujete, že otopné těleso nebudete delší dobu využívat, měli byste po jeho vypnutí a vychladnutí vyjmout zástrčku ze zásuvky a svinout kabel. Nejlepším místem pro uskladnění otopného tělesa je jeho obal. V každém případě zajistěte bezprašné místo ve studené a tmavé místnosti.

 Návod si ponechte, aby bylo v budoucnosti v případě potřeby možné do něj nahlédnout.

UMÍSTĚNÍ

 Opatrně sejměte obalový materiál a neponechávejte jej v blízkosti dětí. Věnujte pozornost materiálu pro montáž!

 Před použitím zkontrolujte, že zařízení není poškozeno ani nevykazuje známky ukazující na chybu/závadu/poruchu. V případě pochybností ho neinstalujte, ani otopné těleso nepoužívejte, ale vraťte ho dodavateli!

 Toto otopné těleso bylo konstruováno k horizontálnímu zavěšení na stěnu; proto ho nepoužívejte, pokud stojí, leží nebo se nachází v jakékoli jiné poloze!

 Pečlivě zvolte místo, kde by otopné těleso mělo být umístěno na zeď. Ujistěte se, že je podklad pevný, plochý a není hořlavý. Otopné těleso neumisťujte těsně pod nebo nad zásuvku nebo do blízkosti zdroje tepla, jako jsou plotny vařiče atd.

Otopné těleso musí být zavěšeno nejméně 180 cm nad podlahou a 50 cm pod stropem. Pokud chcete nasměrovat záření tělesa směrem vzhůru, musí být vzdálenost od stropu 100 cm, zejména pokud se jedná o umělohmotný nebo hořlavý strop. Udržujte vzdálenost alespoň

50 cm od postranních zdí. Otopné těleso neumisťujte za dveřmi!

 Izolace otopného tělesa je klasifikována jako IP24 (odolné vůči stříkající vodě), je tedy vhodné pro použití v koupelnách. Mezi otopným tělesem a vanou, kohoutkem, umyvadlem, sprchou atd. musí být udržována vzdálenost alespoň 1 m. Ujistěte se, že na otopné těleso nedopadá stříkající voda a že těleso nemůže spadnout do vody.

 Otopné těleso připojujte pouze do uzemněné zásuvky!

Montáž v pevné poloze:

QH1203 je navržen k instalaci v pevné poloze a přímému připojení k elektrické síti. Danou instalace by měl z bezpečnostních důvodů provést kvalifikovaný elektrikář.

Připojení zásuvkou:

QH1203 lze také připojit přímo elektrickým kabelem a zástrčkou do zásuvky. Ujistěte se, že elektrický kabel nevisí přes (ostré) hrany, nevytváří ostré přehyby a že ho nelze s sebou vléci či že se nedotýká žádných horkých povrchů.

22

Důležité: elektrický kabel a a zásuvka tvoří jeden celek. Pokud jsou elektrický kabel nebo zástrčka poškozené, je nutné aby je celkově obnovil elektrikář. Nechte namontovat pouze originální náhradní díly!

 Při umisťování a připojování otopného tělesa se ujistěte, že se rukama nedotýkáte topných prvků. Mohli byste zanechat stopy, které později negativně ovlivní vyzařované teplo.

 Pro použití se zástrčkou platí toto: nepoužívejte prodlužovací kabely a nepřipojujte žádné jiné zařízení vedle otopného tělesa do stejné zásuvky!

 Umístěte visací konzolu podélnou stranou 2 otvory ke zdi na zvoleném místě a označte vrty. Ujistěte se, že otvory jsou horizontálně k sobě přesně vyměřené! Sejměte konzolu a na označeném místě vyvrtejte dva otvory. Zatlučte do otvorů hmoždinky a umístěte na ně konzolu, kterou poté přišroubujete ke stěně pomocí přiložených šroubů.

 Umístěte těleso ohřívače na konzolu, velkými otvory přes velké otvory. Přišroubujte ho pomocí dodaných šroubů, podložek a matic (1).

 Otopné těleso umístěte do požadované polohy. Tělo otopného tělesa může být natočeno do

5 poloh (m alý otvor tělesa ohřívače přes malé otvory konzoly (3)). Střední poloha je horizontální. Dvě pozice, které směřují vzhůru, se používají pouze ve výjimečných případech a vyžadují větší vzdálenost od stropu (1 metr). Dvě polohy otopného tělesa směřují dolů. Toto jsou obvyklé pozice. Zajistěte ohřívač do požadované polohy tím, že oba malé šroubky (2) zakroutíte do dvojitých otvorů.

 Otopné těleso je připraveno k použití.

K přístroji QH1203 se dodává otočný spínač s pružnou podložkou určené pro speciální provedení.

U vašeho provedení jsou tyto součástky zbytečné.

POUŽITÍ

Pro použití otopného tělesa, je-li to potřeba, zasuňte zástrčku do zásuvky a zapněte ho tahovým vypínačem. Při každém zatažení tahového vypínače se mění nastavení otopného tělesa v tomto po řadí:

0 (vypnuto) >

1 (600W) > 2 (1200W) > 0

atd.

Nastavení otopného tělesa můžete zkontrolovat průzorem.

ÚDRŽBA

Před prováděním údržby na otopném tělesu je třeba je odpojit od napájení.

Toto otopné těleso nevyžaduje zvláštní údržbu. Otvory pro ventilaci a záření i topnou plochu udržujte otevřené, čisté a bez prachu, při čištění křemíkových prvků však dbejte na to, abyste se jich ne dotkli; nejlépe je prach často odfoukávat.

Pro čištění vnějších částí používejte jemný navlhčený hadr. Nejlepším řešením je použití jemného čisticího prostředku nebo houbičky a žádné leptavé látky.

Pokud zjistíte poškození, odpojte otopné těleso od napájení a odvezte jej do servisního střediska.

Neprovádějte sami jakékoli opravy a vždy požadujte, aby byly při opravě použity originální díly.

Demontáž

V EU tento symbol poukazuje na to, že daný výrobek nesmí být likvidován spolu s komunálním odpadem. Stará zařízení obsahují hodnotné materiály vhodné pro recyklaci a které by měly být zpravovány pro opětovné použití, aby se šetřilo životní prostředí a lidské zdraví kontrolovaným sběrem odpadu. Proto prosíme odnést stará zařízení na určené sběrné místo, nebo se obraťte na prodejce, u kterého jste si přístroj zakoupili. Ten může zajistit, aby se co nejvíce částí přístroje znovupoužilo.

23

SK

ĎAKUJEME

Ďakujeme vám, že ste si vybrali tento ohrievač EUROM. Spravili ste dobré rozhodnutie, pretože bol profesionálne navrhnutý a vyrobený z vysokokvalitných materiálov. Pred použitím ohrievača si riadne prečítajte tento návod na použitie: obsahuje dôležité bezpečnostné informácie, odporúčania na správne použitie atď. a pomôže vám získať maximálne výhody z vášho ohrievača.

Odporúčame vám, aby ste si tento návod na použitie aj balenie odložili: umožní vám to nahliadnuť do návodu, ak h o budete potrebovať a vďaka baleniu si budete môcť ohrievač uskladniť na konci sezóny.

Na záver dúfame, že vám ohrievač prinesie veľa radosti!

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Typ QH1203 kremenná lampa

Max. výkon

Možnosti nastavenia

Pripájacie napätie

Trieda ochrany

1200 wattov

0

– 600 – 1200 wattov

220

– 240 V – 50 Hz

IP24 (odolné voči rozrezaniu)

Rozmery 56 x 16 x 11 cm

Hmotnosť

1,6 kg

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pri používaní elektrického ohrievača nemiete zabudnúť, že používate elektrinu a teplo: dva faktory, ktoré môžu pri nesprávnom používaní spôsobiť požiar, poranenie elektrickým prúdom a/alebo telesné poranenie. Preto musíte mať vždy na pamäti nebezpečné situácie a poruchy, neriskujte a počas používania vždy používajte zdravý rozum. Do úvahy vezmite nasledovné bezpečnostné pravidlá:

 Ohrievač nepoužívajte vonku.

 Spotrebič nikdy nezakrývajte, aby sa zabránilo prehriatiu. Uistite sa, že v okolí ohrievača môže voľne prúdiť vzduch. Nezabudnite, že steny a veľké objekty môžu prekážať prúdeniu vzduchu!

Opatrne! Niektoré časti tohto zariadenia sa môžu nahriať na veľmi vysokú teplotu a spôsobiť popáleniny. Odporúčame zvýšiť pozornosť v prítomnosti detí alebo osôb odkázaných na pomoc, prípadne zraniteľných osôb. Zariadenia sa nedotýkajte nechránenou pokožkou.Horľavé materiály, ako napríklad nábytok, závesy a uteráky, ale aj oblečenie, papier apod. udržujte v dostatočnej vzdialenosti od zapnutého ohrievača.

 Ohrievač má vo vnútri teplo a žeravé časti. Preto ho nepoužívajte v miestnostiach, v ktorých sa nachádzaj

ú horľavé plyny, kvapaliny alebo pevné látky, ako sú napríklad farby, laky, rozpúšťadlá, aerosóly, plyny apod. Medzi ohrievačom a parketami alebo podlahou udržiavajte dostatočnú vzdialenosť!

 Smer vyžarovania ohrievača neupravujte, keď je zariadenie zapnuté. Ohrievač najskôr vypnite a nechajte ho vychladnúť.

 Ak výrobok používate v blízkosti detí alebo nespôsobilých ľudí, je potrebný dozor. Nedovoľte, aby deti používali zariadenie ako hračku. Deti do 3 rokov sa nesmú zdržiavať v dosahu zariadenia, pokiaľ nie sú pod neustálym dozorom. Deti staršie ako 3 roky, ale mladšie ako 8 rokov smú zariadenie zapnúť alebo vypnúť výlučne vtedy, ak sa nachádza alebo je namontované na obvyklom mieste prevádzky, a ak sú pod dozorom, resp. dostali pokyny ohľadne bezpečnej manipulácie so zariadením a rozumejú, aké nebezpečenstvá s tým súvisia.

24

Deti staršie ako 3 roky, ale mladšie ako 8 rokov nesmú zasúvať zástrčku do zásuvky, nastavovať alebo čistiť zariadenie ani vykonávať jeho údržbu.

 Deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami smú toto zariadenie používať, ak sú pod dozorom, resp. dostali pokyny ohľadne bezpečnej manipulácie so zariadením a rozumejú, aké nebezpečenstvá s tým súvisia. Deti sa nesmú so zariadením hrať. Deti nesmú zariadenie čistiť a vykonávať jeho údržbu, ak nie sú pod dozorom.

 Zapnutý ohrievač nikdy nenechávajte v miestnosti bez dozoru. Vypnite ho a ak je to možné, vyberte zástrčku zo zásuvky.

 Ohrievač neprogramujte a nedovoľte, aby ho ovládal automatický časovač. Pred použitím vždy skontrolujte bezpečné podmienky!

 Uistite sa, že do mriežky ohrievača nikto nevkladá prst, pero ani iné predmety. Mohlo by to spôsobiť poranenie elektrickým prúdom, požiar, popáleniny alebo poškodenie ohrievača.

 Ohrievač nikdy nezapínajte, ak je poškodené elektrické pripojenie, pri výpadkoch elektriny, alebo ak vám ohrievač spadol alebo sa poškodil. V prípade nesprávnej činnosti, poškodenia alebo poruchy zariadenie okamžite vypnite a (ak je to možné) vyberte zástrčku zo zásuvky. Ak v tomto návode na použitie nenájdete pokyny, ktoré by mohli vyriešiť zistený problém, kontaktujte dodávateľa. Dozrite na to, aby boli pri oprave použité originálne diely. Ohrievač nikdy sami neotvárajte a nikdy ho sami ani neopravujte!

 Pred čistením alebo vykonávaním údržby na zariadení musíte ohrievač vždy vypnúť, odstrániť zástrčku zo zásuvky (alebo pri priamom pripojení prerušiť elektrický prúd v skrinke) a poskytnúť ohrievaču dostatočný čas na vychladnutie.

 Kábel okamžite veďte mimo dosah ohrievača a zabráňte tomu, aby sa zohrial. Kábel neveďte popod pokrývkami apod., neveďte ho na miestach, kde môžu chodiť ľudia, aby ste zabránili potiahnutiu ohrievača a nepoužívajte predlžovací kábel!

 Ak chcete prerušiť napájanie ohrievača, ktorý funguje cez pripojenie zo zásuvky, najskôr ho vypnite a potom vyberte zástrčku zo zásuvky. Nerobte to tak, že budete ťahať za kábel, rukou vždy chyťte zástrčku! Ak ohrievač nefunguje, nikdy nenechávajte zástrčku v zásuvke!

 Ak si myslíte, že nebudete ohrievač dlhšiu dobu používať, mali by ste po jeho vypnutí a vychladnutí vytiahnuť zástrčku zo zásuvky a zvinúť kábel. Najlepšie je ak ohrievač uskladníte v originálnom balení. V každom prípade ho uskladnite na bezprašnom, chladnom a tmavom mieste.

 Tieto pokyny si odložte, aby ste ich v budúcnosti v prípade potreby mohli použiť.

UMIESTNENIE

 Opatrne odstráňte balenie a udržujte mimo dosahu detí. Dávajte pozor na montážny materiál!

 Pred použitím skontrolujte, či je zariadenie bez poškodení alebo znakov, ktoré by mohli naznačovať chybu/poškodenie/poruchu. Ak máte pochybnosti, ohrievač neinštalujte ani nepoužívajte. Vráťte ho dodávateľovi!

 Tento ohrievač bol navrhnutý na horizontálne zavesenie na stenu; preto ho nepoužívajte ak stojí, leží, alebo je umiestnený iným spôsobom!

 Starostlivo vyberte miesto, kam chcete ohrievač nainštalovať na stenu. Uistite sa, že základňa je pevná, rovná a nehorľavá. Ohrievač neumiestňujte hneď pod alebo nad zásuvku alebo do blízkosti zdrojov tepla, ako sú napríklad platne na varenie apod.

 Ohrievač musí visieť minimálne 180 cm nad podlahou a minimálne 50 cm pod stropom. Ak chcete namieriť vyžarovanie smerom hore, vzdialenosť od stropu musí byť 100 cm, obzvlášť ak je strop plastový alebo horľavý. Udržujte minimálne 50 cm vzdialenosť od bočných stien.

Ohrievač neumiestňujte za dvere!

 Izolácia ohrievača je IP24 (odolná pred striekajúcou vodou) a preto je vhodný na použitie v kúpeľni. Medzi ohrievačom a vaňou, kohútikmi, fontánami, sprchami apod. musí byť minimálne

1 m vzdialenosť. Uistite sa, že na ohrievač nemieria žiadne vodné trysky a že ohrievač nemôže spadnúť do vody.

 Ohrievač pripájajte iba k uzemnenej zásuvke!

25

Montáž v pevnej polohe:

QH1203 je navrhnutý na inštaláciu v pevnej polohe a na priame pripojenie k elektrickej sieti. Danú inštaláciu by mal z bezpečnostných dôvodov vykonať kvalifikovaný elektrikár.

Pripojenie zásuvkou:

QH1203 možno tiež pripojiť priamo elektrickým káblom a zástrčkou do zásuvky. Uistite sa, že elektrický kábel nevisí cez (ostré) hrany, nevytvára ostré prehyby a že ho nemožno so sebou vliecť, čiže sa nedotýka žiadnych horúcich povrchov.

Dôležité: elektrický kábel a zásuvka tvoria jeden celok. Ak sú elektrický kábel alebo zástrčka poškodené, je nevyhnutné, aby ich celkovo obnovil elektrikár. Nechajte namontovať iba originálne náhradné diely!

 Pri umiestňovaní a pripájaní ohrievača dávajte pozor, aby ste sa ohrievača nedotkli rukou. Je to preto, lebo by ste na ňom zanechali otlačky, ktoré by mohli mať neskôr negatívny vplyv na teplo z radiátora.

 Pri používaní zástrčky platí nasledovné: nepoužívajte predlžovacie káble a vedľa ohrievača nepripájajte k rovnakej zásuvke žiadne ďalšie zariadenie!

 Umiestnite visiacu konzolu pozdĺžnou stranou 2 otvormi k stene na zvolenom mieste a označte vrty. Uistite sa, že otvory sú k sebe horizontálne presne vymerané! Zložte konzolu a na označenom mieste vyvŕtajte dva otvory. Zatlčte do otvorov hmoždinky a umiestnite na ne konzolu, ktorú potom priskrutkujete k stene pomocou priložených skrutiek.

 Umiestnite teleso ohrievača na konzolu veľkými otvormi cez veľké otvory. Priskrutkujte ho pomocou dodaných skrutiek, podložiek a matíc (1).

 Ohrievač otočte do požadovanej polohy. Teleso ohrievača môžete otočiť do 5 polôh (malý otvor telesa ohrievača cez malé otvory konzoly (3)). Stredná poloha je horizontálne k miestnosti. Dve polohy, ktoré sú nasmerované smerom hore, sa môžu používať iba vo výnimočných prípadoch a vyžadujú si vyššiu vzdialenosť od stropu (1 meter). Nakoniec má ohrievač dve polohy, ktoré sú nasmerované smerom dole. Toto sú obvykl

é pozície. Zaistite ohrievač do požadovanej polohy tým, že obe malé skrutky (2) zakrútite do dvojitých otvorov.

 Ohrievač je teraz pripravený na používanie.

K prístroju QH1203 sa dodáva otočný spínač s pružnou podložkou – určené pre špeciálne prevedenie. Pri vašom prevedení sú tieto súčiastky zbytočné.

POUŽITIE

Ak chcete používať ohrievač, vložte zástrčku do zásuvky a potiahnite vyťahovací spínač. Každým potiahnutím vyťahovacieho spínača sa ohrievač prepne do ďalšieho nastavenia.

0 (vyp) >

1 (600W) > 2 (1200W) > 0

atď.

Nastavenie ohrievača si môžete pozrieť v priezore.

ÚDRŽBA

Pred vykonávaním údržby ohrievača musíte vypnúť napájanie.

Tento ohrievač nevyžaduje žiadnu špecifickú údržbu. Ventilačné a sálajúce otvory, rovnako ako tepelnú mrie žku, udržujte čisté a bez prachu. Pri čistení kremíkových prvkov dávajte pozor, aby ste sa ich nedotkli, najlepšie je často z nich sfukovať prach.

Na čistenie exteriéru používajte mäkkú látku, ktorú môžete navlhčiť. Maximálne môžete použiť nie príliš silný čistiaci prostriedok: žiadne abrazívne prípravky, špongie ani žieravé látky.

26

Ak sa vyskytne porucha, odpojte ohrievač od zdroja napájania a odneste ho do servisného strediska. Zariadenie neopravujte sami a vždy povedzte, aby boli na opravy použité originálne diely.

Demontáž

V EÚ tento symbol poukazuje na to, že daný výrobok sa nesmie likvidovať spolu s komunálnym odpadom. Staré zariadenia obsahujú hodnotné materiály vhodné na recykláciu, ktoré by sa mali spravovať na opätovné použitie, aby sa šetrilo životné prostredie a ľudské zdravie kontrolovaným zberom odpadu. Preto prosíme odniesť staré zariadenia na určené zberné miesto, alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého ste si prístroj zakúpili. Ten môže zaistiť, aby sa čo najviac častí prístroja znovu použilo.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

RO

VĂ MULŢUMIM

Multe mulţumiri că aţi ales radiatorul EUROM. Aţi făcut o bună alegere întrucât acest radiator a fost conceput în mod profesionist şi produs din materiale de înaltă calitate. Înainte de a utiliza radiatorul, citiţi cu atenţie şi integral prezentele instrucţiuni: ele conţin informaţii de siguranţă importante, recomandări pentru o utilizare corectă, etc. şi vă ajută să utilizaţi optim radiatorul dvs.

Vă recomandăm să păstraţi atât manualul cu instrucţiuni, cât şi ambalajul: acest fapt vă permite ca la nevoie, să consultaţi încă o dată manualul, iar ambalajul – să depozitaţi radiatorul la sfârşitul sezonului rece.

Sperăm ca radiatorul să vă producă multă plăcere!

DATE TEHNICE

Tip

Lampă cu cuarţ QH1203

Putere maximă

Opţiuni de reglare

Tensiunea de racord

Clasa de protecţie

1.200 Watt

0

– 600 – 1200 Watt

220

– 240 V ~ 50 Hz

IP 24 (protejat împotriva stropirii cu apă)

Dimensiuni

Greutate

56 x 16 x 11 cm

1,6 kg

27

INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ IMPORTANTE

La utilizarea unui radiator electric, nu trebuie să uitaţi că aparatul lucrează cu electricitate şi căldură: doi factori care, dacă sunt incorect utilizaţi, pot provoca incendii, electrocutări şi/sau vătămări corporale. De aceea, pe durata utilizării produsului, fiţi întotdeauna atenţi la situaţiile periculoase şi la defecte, nu vă asumaţi niciun risc şi bazaţi-vă pe bun-simţ. Ţineţi seama de următoarele norme de securitate:

 Nu utilizaţi radiatorul în spaţii deschise.

 Nu acoperiți niciodată aparatul, pentru a preveni supra-încălzirea. Nu acoperiţi niciodată radiatorul şi asiguraţi-vă că aerul poate circula liber în jurul acestuia. Amintiţi-vă că pereţii şi obiectele mari împied ică circulaţia curenţilor de aer!

Atenție! Unele componente ale acestui produs se pot înfierbânta și pot produce arsuri. Este nevoie de atenție în prezența copiilor, a persoanelor fragile sau care au nevoie de asistență. Nu atingeți aparatul cu pielea.

 Pe durata funcţionării radiatorului, articolele inflamabile precum mobilier, perdele şi prosoape, dar şi îmbrăcăminte, ziare etc. trebuie menţinute la o distanţă suficient de mare de radiator.

 Radiatorul are componente interne fierbinţi şi incandescente. Prin urmare, nu utilizaţi aparatul în

încăperi în care sunt depozitate substanţe inflamabile gazoase, lichide sau solide, adică vopsele, lacuri, solvenţi, aerosoli, gaze etc. Păstraţi o distanţă suficientă între radiator şi podelele acoperite cu parchet sau linoleum!

 Nu reglaţi direcţia de radiaţie cât timp aparatul este în funcţiune. Închideţi mai întâi radiatorul şi lăsaţi-l să se răcească.

 Când produsul este utilizat în apropierea copiilor sau a persoanelor aflate în incapacitate se impune stricta suprav eghere a acestora. Copiii mai mici de 3 ani nu trebuie ținuți în preajma aparatului și trebuie supravegheați continuu. Copiii mai mari de 3 ani dar mai mici de 8 ani pot porni și opri aparatul doar dacă acesta este instalat sau se află la locul său de funcționare și dacă pot fi supravegheați, sau dacă au fost instruiți cu privire la modalitățile sigure de utilizare a aparatului și înțeleg care sunt riscurile implicate. Copiii mai mari de 3 ani dar mai mici de 8 ani nu au voie să bage aparatul în priză, să-l calibreze sau să-l curețe, și nu pot efectua operațiuni de întreținere asupra lui.

 Acest aparat poate fi utilizat de copii de 8 ani și mai mari, și de persoane cu capacități fizice, mentale sau psihice reduse, sau cu lipsă de experiență și cunoștințe doar dacă aceștia pot fi supravegheați sau dacă au fost instruiți cu privire la modalitățile sigure de utilizare a aparatului și înțeleg care sunt riscurile implicate. Copiii nu au voie să se joace cu aparatul. Curățarea acestuia și operațiunile de întreținere nu pot fi efectuate de copii nesupravegheați.

 Nu lăsaţi niciodată nesupravegheat un radiator aflat în funcţiune ci opriţi-l şi debranşaţi-l de la priză, dacă este posibil.

 Nu programaţi radiatorul şi nu permiteţi ca acesta să fie exploatat cu un temporizator. Înainte de a utiliza aparatul, verificaţi dacă acesta îndeplineşte condiţiile de siguranţă!

 Pentru a evita riscul de incendiu, electrocutare, arsuri sau de deteriorare a radiatorului, asiguraţi-vă că în grilajul radiatorului nu sunt introduse degete, pixuri sau alte obiecte.

 Nu puneţi în funcţiune un radiator al cărui racord electric este deteriorat, când apar defecţiuni sau când radiatorul a căzut sau este deteriorat. În cazul unei funcţionări incorecte, al unei defecţiuni sau anomalii, închideţi imediat radiatorul şi (în cazul în care există) scoateţi ştecherul din priză. În cazul în care manualul nu vă oferă instrucţiuni pentru a rezolva problemele cu care vă confruntaţi, vă rugăm să contactaţi furnizorul. La repararea aparatului, solicitaţi utilizarea unor piese originale. Nu deschideţi niciodată radiatorul şi nici nu-l reparaţi singur!

 Înainte de a curăţa sau de a efectua întreţinerea aparatului, opriţi întotdeauna radiatorul şi debranşaţi-l de la priză (sau, dacă acesta este conectat direct la reţea, întrerupeţi alimentarea cu curent electric de la tabloul electric) şi lăsaţi-l să se răcească.

 Duceţi cablul de alimentare direct din raza de acţiune a radiatorului şi evitaţi încălzirea acestuia.

Nu treceţi cablul de alimentare pe sub covoare etc., nu îl amplasaţi pe o cale de trecere a evita ris cul de împiedicare a persoanelor şi nu utilizaţi un prelungitor!

28

 Pentru a întrerupe alimentarea cu curent electric a unui radiator care funcţionează prin racord cu ştecăr, mai întâi opriţi-l şi apoi scoateţi-l din priză. Nu faceţi acest lucru trăgând de cablu, ţineţi întotdeauna luaţi întotdeauna ştecherul în mână! Dacă radiatorul nu funcţionează, nu lăsaţi niciodată ştecherul radiatorului în priză!

 Dacă urmează ca radiatorul să nu fie utilizat pentru o perioadă mai lungă de timp, după oprirea şi răcirea aparatului, scoateţi ştecherul din priză şi strângeţi cablul. Se recomandă păstrarea radiatorului în ambalajul original. În orice caz, asiguraţi o depozitare într-un spaţiu lipsit de praf, rece şi întunecos.

 Păstraţi aceste instrucţiuni la îndemâna dvs. pentru a le putea consulta la nevoie.

AMPLASAREA

 Îndepărtaţi cu atenţie ambalajul şi nu îl lăsaţi la îndemâna copiilor. Fiţi atenţi la materialele de fixare!

 Înainte de utilizare, verificaţi dacă aparatul nu este deteriorat sau nu are semne care să indice o eroare/anomalie/defecţiune. În caz de dubiu, nu instalaţi/utilizaţi radiatorul ci returnaţi-l furnizorului!

 Acest radiator a fost proiectat pentru a fi suspendat orizontal pe un perete; prin urmare, nu-l uti lizaţi în poziţie verticală, culcată sau într-alt mod!

 Alegeţi cu atenţie locul de pe perete unde doriţi să amplasaţi radiatorul. Asiguraţi-vă că baza este stabilă, netedă şi neinflamabilă. Nu poziţionaţi radiatorul exact deasupra sau sub o priză sau în apro prierea unor surse de căldură precum plite de gătit etc.

Radiatorul trebuie suspendat la cel puţin 180 cm deasupra podelei şi la cel puţin 50 cm sub tavan. Dacă doriţi să direcţionaţi în sus radiaţia, distanţa până la tavan va fi de 100 cm, asta cel pu ţin dacă tavanul este din material plastic sau inflamabil. Păstraţi o distanţă de cel puţin 50 cm faţă de pereţii laterali. Nu poziţionaţi radiatorul după o uşă!

 Izolaţia radiatorului este încadrată în clasa IP 24 (etanş la stropire cu apă) şi aşadar, este adecvat pentru utilizare în săli de baie. Între radiator şi căzi de baie, robinete, duşuri etc. se va păstra o distanţă de cel puţin 1 m. Asiguraţi-vă că jetul de apă nu poate fi direcţionat spre radiator şi că radiatorul nu poate cădea în apă.

 Conectaţi radiatorul numai la o priză cu împământare!

Montare fixă:

Aparatul QH1203 a fost proiectat pentru instalare fixă și pentru a fi conectat imediat la rețeaua electrică. Din motive de siguranță, instalarea trebuie efectuată de un electrician autorizat.

Conectarea cu ștecher:

Aparatul QH1203 poate fi conectat direct la priză prin cablul electric cu ștecher. Cablul nu trebuie să treacă peste muchii (ascuțite), nu trebuie îndoit excesiv, agățat în mers și nu trebuie să atingă suprafețe fierbinți.

Important: cablul electric și ștecherul formează un întreg. Dacă acestea sunt avariate, trebuie

înlocuite de un electrician. Permiteți montarea doar a pieselor originale!

 La amplasare şi conectare, asiguraţi-vă că nu atingeţi cu mâna elementele radiatorului. Urmele pe care leaţi putea lăsa, vor avea ulterior un efect negativ asupra căldurii radiate.

 În cazul utilizării prin racordare direct la priză, se aplică următoarele reguli: nu folosiţi un cablu prelungitor şi nu conectaţi la aceeaşi priză niciun alt echipament alături de radiator !

 Plasați consola de fixare cu partea lungă și cu cele 2 orificii către perete, în locul ales de dv., și marcați locurile unde trebuie să faceţi găuri. Asigurați-vă că locurile de găurit sunt prefect orizontale unul față de celălalt! Înlăturați consola și faceţi două găuri în locurile marcate.

Introduceți diblurile, plasați consola și fixați-o bine de perete cu cele două șuruburi livrate în pachet.

 Plasați corpul radiatorului pe consolă, cu cablul de alimentare în jos, cu orificiile mari plasate deasupra orificiilor mari. Fixați-l cu ajutorul șuruburilor, șaibelor și piulițelor livrate în pachet (1).

29

 Aduceţi radiatorul în poziţia dorită. Corpul radiatorului poate fi rotit în 5 poziţii polôh (orificiile mici ale radiatorului trebu ie să fie plasate deasupra orificiilor mici ale consolei (3))

. Poziţia medie este orizontală faţă de încăpere. Cele două poziţii cu direcţionare în sus vor fi utilizate numai în cazuri excepţionale şi impun o distanţă mai mare între radiator şi tavan (1 m). În plus, radiatorul are două poziţii cu direcţionare în jos. Acestea sunt pozițiile normale. Fixați radiatorul în poziția dorită prin înșurubarea ambelor șuruburi (2) mici în orificiile duble mici.

 Acum, radiatorul este gata de utilizare.

Odată cu aparatul QH1203 se livrează un șurub cu cap rotativ cu piuliță și șaibă, pentru un echipament special. Aceste materiale nu sunt necesare pentru echipamentul dvs.

UTILIZAREA

Pentru a pune în funcţiune radiatorul, introduceţi ştecherul în priză şi trageţi întrerupătorul cu fir. De fiecare dată când trageţi întrerupătorul cu fir, radiatorul trece la următoarea treaptă de încălzire:

0 (închis) >

1 (600W) > 2 (1200W) > 0

etc.

Puteţi consulta setările radiatorului prin vizor.

ÎNTREŢINEREA

Înaint e de a efectua operaţiunile de întreţinere a radiatorului, trebuie să întrerupeţi întotdeauna alimentarea cu energie electrică.

Acest radiator nu impune operaţiuni specifice de întreţinere. Menţineţi curate şi fără praf atât deschiderile de ventilaţie şi de radiaţie, cât şi ecranul termic, dar la curăţare aveţi grijă să nu atingeţi elementele din cuarţ: cel mai bine este să suflaţi în mod regulat praful.

Pentru a curăţa exteriorul radiatorului, utilizaţi o cârpă moale care poate fi umezită. Utilizaţi aici un detergent delicat sau un burete, nu substanţe caustice.

În caz de apariţie a unei defecţiuni, deconectaţi radiatorul de la sursa de alimentare şi adresaţi-vă unui centru de service. Nu efectuaţi nicio reparaţie singur şi cereţi întotdeauna ca orice reparaţie să fie efectuată numai cu piese de schimb originale.

COLECTAREA DEȘEURILOR

În cadrul UE, acest simbol indică faptul că produsul nu poate fi aruncat odată cu gunoiul menajer. Aparatele vechi conțin materiale valoroase care se pot recicla și care trebuie refolosite pentru a nu dăuna mediului și sănătății umane prin colectarea necontrolată a deșeurilor. De aceea, vă rugăm să duceți aparatele vechi la un punct de colectare autorizat sau să vă adresați furnizorului de la care leați achiziționat. Aceştia se pot asigură că sunt refolosite cât mai multe piese din aparate.

30

CEverklaring / declaration / Erklärung / declaration / försäkran / prohlášení / stanovisko / declaraţie

Hierbij verklaart ondergetekende / Herewith declaers the signer /

Hiermit erklärt der Unterzeichnende / Le soussigné / Härmed försäkrar undertecknad /

Podepsaný tímto prohlašuje / Podpísaný týmto vyhlasuje / Prin prezenta, subsemnatul

Eurom, Kokosstraat 20, 8281 JC Genemuiden

dat de onderstaande producten / that the products written below /

Dass die unten stehenden Produkte / déclare par la présente que le produit suivant / att nedannämnd / že níže uvedené produkty / že nižšie uvedené produkty / că articolele de mai jos

Elektrische badkamerkachel / Elektrische Badezimmerheizung

Electric bathroom heater / Radiateur électrique pour salle de bain

Elektrisk ba drumsvärmare / Elektrické koupelnové otopné těleso

Elektrický ohrievač do kúpeľne / Radiator pentru săli de baie

bekend onder het merk / known under the brand / Bekannt unter der Marke /

commercialisé sous la marque / känd under varumärket / známé pod značkou / známy

pod značkou / cunoscut sub marca

EUROM

type/typ/tipul/tipo

QH1203

Kwarts / Quarz / quartz / quaertz / kvarts / křemenné / kremenný / cuarţ

voldoen aan de eisen van de onderstaande normen:

agree with the demands of the subjoined standards:

den Vorschriften der unten stehenden Normen entsprechen:

satisfaient aux exigences des normes suivantes :

efterföljer kraven enligt nedannämnda normer: jsou v souladu s požadavky připojených norem:

sú v súlade s požiadavkami pripojených noriem:

este conform cerinţelor prevăzute în standardele de mai jos:

LVD 2014/35/CE: EMC 2014/30/CE:

EN 60335-1:2012+A11:2014

EN 60335-2-30:2009+A11:2012

EN 62233:2008

Genemuiden, 02-05-2017

W.J. Bakker, alg. dir.

EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011

EN 55014-2 :1997+A1:2001+A2:2008

EN 55014-2:2015

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

31

EUROMAC BV., Kokosstraat 20, 8281 JC Genemuiden e-mail: [email protected] www.eurom.nl

32

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement