Regulamin programu LECHSTARTER Kompanii Piwowarskiej S.A.

Regulamin programu LECHSTARTER Kompanii Piwowarskiej S.A.
Regulamin programu LECHSTARTER
Kompanii Piwowarskiej S.A.
§ 1 Organizator
1.
Organizatorem programu o nazwie „LECHSTARTER”, zwanego dalej „Programem” jest
Kompania Piwowarska S.A. z siedzibą przy ulicy Szwajcarskiej 11, 61-285 Poznań, wpisana do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe
Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000086269, o kapitale zakładowym 31.365.217,50 zł i kapitale wpłaconym
31.365.217,50 zł, NIP 646-03-25-155, REGON 270546630, zwana dalej „KP”.
2.
Zasady przeprowadzenia Programu określa niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”),
który jest dostępny na stronie Programu pod adresem: www.urbanforms.org/lechstarter (dalej
zwanej „Stroną”).
3.
Działania KP w ramach Programu wspierają: koordynator Programu oraz operator techniczny.
4.
Koordynatorem Programu jest Afekt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Poznaniu 60-521 przy ul. Słowackiego 57, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w
Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000390702, NIP 779 239 61 92, REGON: 301799438, o kapitale zakładowym w wysokości 10
000 zł (dalej „Koordynator”).
5.
Do zadań Koordynatora należy:
a)
czuwanie nad prawidłowym przebiegiem realizacji Programu,
b)
kontakt z przedstawicielami uczestników Programu oraz udzielanie im wyjaśnień w zakresie
zasad i organizacji Programu oraz warunków zgłoszenia do udziału w Programie,
c)
obsługa systemu zgłaszania projektów w ramach Programu, w tym również kontakt z
uczestnikami Programu w celu uzupełnienia ewentualnych braków lub nieprawidłowości w
dokonanym zgłoszeniu,
d)
przekazanie uczestnikom Programu – w imieniu KP – dotacji przyznanych w ramach
Programu,
e)
przyjmowanie wszystkich pytań i uwag (w tym reklamacji) dotyczących Programu
przesyłanych pod adres: ul. Sienna 86/60, 00-815 Warszawa z dopiskiem „LECHSTARTER”
oraz zgłaszanych na infolinii pod numerem: 502 091 977 i pod adresem e-mail
[email protected]
6.
Operatorem technicznym w ramach Programu jest M2.0 spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Czerskiej 12, 00-732 Warszawa wpisana do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000355988, której
akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym w wysokości 35 000 zł, w pełni
opłaconym, posiadająca NIP 701-023-37-26 oraz numer REGON 142390904 (dalej: „Operator”).
7.
Do zadań Operatora należy:
8.
a)
administrowanie Stroną,
b)
koordynacja III Etapu Programu (głosowania), w tym weryfikacja zgodności oddawanych
głosów z Regulaminem,
c)
wsparcie w rozpatrywaniu reklamacji związanych z działaniem Strony i procesem
głosowania.
KP działająca w ramach Regulaminu samodzielnie lub za pośrednictwem Koordynatora lub
Operatora, zwana będzie dalej „Organizatorem”.
§ 2 Cel i uczestnicy Programu
1.
Celem Programu jest inspirowanie oraz wspieranie pozytywnych, oddolnych i prospołecznych
(społecznie pożytecznych) zmian w polskich miastach, przy udziale marki „Lech” należącej do
KP, w ramach projektu z zakresu zrównoważonego rozwoju Wsparcie w ramach Programu może
być udzielane w celu realizacji ogólnodostępnych i pożytecznych dla lokalnych społeczności
zamieszkujących polskie miasta projektów w następujących obszarach tematycznych:
a)
innowacje łączące ludzi,
b)
miejskie akcje i kooperacje,
c)
nowa przestrzeń miejska.
2.
Program organizowany jest i dotyczy działań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.
3.
W Programie mogą uczestniczyć osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niebędące osobą
prawną, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną (tzw. ułomne osoby prawne), w tym
w szczególności: organizacje pożytku publicznego, stowarzyszenia, fundacje, wspólnoty
mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, samorządowe osoby prawne, jak również
przedsiębiorcy będący zarówno osobami prawnymi, tzw. ułomnymi osobami prawnymi lub
osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą, z wyłączeniem
jednostek samorządu terytorialnego (dalej bez szczegółowego rozróżnienia określane jako
„Organizacje”). Z udziału w Programie (w charakterze jego uczestnika) wyłączone są osoby
fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej.
4.
Organizacja zgłaszająca swój udział w Programie zobowiązana jest posiadać numer NIP oraz
rachunek bankowy.
5.
Wyklucza się udział w Programie:
6.
a)
Organizacje reprezentowane przez osoby, które zostały skazane prawomocnym wyrokiem
sądu za przestępstwo składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu,
wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, obrotowi
gospodarczemu, systemowi bankowemu,
b)
Organizacje, w stosunku do których prowadzone jest postępowanie egzekucyjne,
upadłościowe, a także zalegających ze składkami na rzecz ZUS lub posiadającymi
zaległości podatkowe.
c)
Organizacje, których pracownikami lub członkami organów są pracownicy i przedstawiciele
KP, Koordynatora lub Operatora technicznego, ich małżonkowie, zstępni, wstępni oraz
rodzeństwo.
Zgłoszenie oraz udział w Programie są całkowicie dobrowolne i nieodpłatne.
§ 3 Czas realizacji Programu i jego etapy
1.
Program rozpocznie się dnia 01.02.2017r.
2.
Program będzie realizowany w następujących etapach:
3.
a)
Etap I (zgłaszanie projektów) trwający od 01.02.2017 r. od godz. 14.00 do 22.02.2017 r.
do godz. 14.00,
b)
Etap II (weryfikacja formalna i ocena zgłoszonych projektów przez jury) do 31.03.2017
c)
Etap III (głosowanie) trwający od 03.04.2017r. od godz. 14:00 do 08.05.2017 r. do
godz.14:00,
d)
Etap IV (realizacja zwycięskich projektów) trwający od 09.05.2017r. r. do 30.09.2017 r.
Zgłoszenie udziału w Programie możliwe będzie do godz. 14.00 dnia 22.02.2017 r., z
zastrzeżeniem postanowień § 6 Regulaminu.
§ 4 Korzyści z udziału w Programie
1.
W ramach Programu Organizacja może otrzymać dotację na pokrycie (zwrot) kosztów realizacji
zgłoszonego przez siebie projektu w postaci:
a)
grantu (o wartość do 100 000 zł; dalej jako „Grant”),
b)
mikrograntu (o wartości do 50 000 zł; dalej jako „Mikrogrant”),
(dalej bez szczegółowego rozróżnienia określane jako „Dotacja”) przy czym jeden projekt może
zostać zgłoszony w ramach Programu tylko w jednej z powyższych kategorii – konkretny projekt
może ubiegać się albo o Grant albo o Mikrogrant (wyboru należy dokonać na etapie zgłaszania
projektu do udziału w Programie).
2.
W ramach Programu Organizator przewidział do przyznania maksymalnie 5 Grantów
i maksymalnie 10 Mikrograntów.
3.
W przypadku braku dostatecznego zainteresowania Programem i zgłoszenia w jego ramach
projektów w liczbie odpowiadającej lub mniejszej od liczby przewidzianych Dotacji, Organizator
przyzna Dotacje wyłącznie tym projektom, które w pełni spełnią założenia Programu i pozytywnie
przejdą Etap II Programu. Nieprzyznane Dotacje pozostają własnością Organizatora.
4.
Dotacje przekazane zostaną zwycięskim Organizacjom w formie zwrotu wcześniej
poniesionych już przez Organizacje – z własnych zasobów finansowych Organizacji –
kosztów realizacji projektu, z zastrzeżeniem § 11 ust. 8 Regulaminu..
5.
Zgłoszenie projektu do udziału w Programie nie jest jednoznaczne z przyznaniem przez
Organizatora Dotacji.
6.
Organizacja może zgłosić do udziału w Programie dowolną liczbę projektów i otrzymać więcej niż
jedną Dotację – w ramach różnych zgłoszonych przez siebie projektów.
§ 5 Projekty zgłaszane w ramach Programu
1.
O Dotację w ramach Programu mogą ubiegać się wyłącznie projekty dotyczące obszarów
tematycznych wskazanych w § 2 Regulaminu.
2.
Przez projekt podlegający zgłoszeniu w ramach Programu rozumieć należy autorski pomysł
(koncepcję) członków Organizacji zgłaszającej dany projekt, przeprowadzenia konkretnych
działań dotyczących obszarów tematycznych wskazanych w § 2 ust. 1 Regulaminu, których
realizacja przyczyni się do polepszenia jakości życia lokalnych społeczności zamieszkających
polskie miasta, jak również do wewnętrznej aktywizacji i integracji członków lokalnych wspólnot
(dalej jako „Projekt”).
3.
O Dotację nie mogą ubiegać się Projekty skierowane do małoletnich lub w inny sposób
niezgodne z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (Dz.U.2012.1356 z późn. zm.), zwaną dalej „Ustawą” lub Polityką Komunikacji
Marketingowej KP dostępną na Stronie www.kp.pl, zwaną dalej „Polityką”. Organizator ma prawo
do samodzielnej oceny, czy zgłoszone projekty spełniają ww. kryterium, zaś w przypadku gdy
będzie inaczej, Organizator powiadomi o tym fakcie Organizację taki projekt zgłaszającą.
4.
Z uwagi na fakt, iż celem Programu jest wsparcie Projektów o charakterze publicznym, otwartym i
ogólnodostępnym, wykluczone jest zgłaszanie w ramach Programu Projektów, których
choćby pośrednim celem lub efektem jest osiąganie zysków/korzyści przez Organizację
lub jakikolwiek inny podmiot.
5.
Dotacja nie może stanowić mniej niż 80% wartości całego Projektu, na realizację którego została
przyznana, przy czym:
a)
do 5% wartości Dotacji może zostać przeznaczone na pokrycie kosztów promocji Projektu,
b)
do 10% wartości Grantu
oraz 15% Mikrograntu może zostać przeznaczone na
wynagrodzenie lidera Projektu,
c)
do 5% wartości Grantu oraz 10% Mikrograntu może zostać przeznaczone na koszty
nieprzewidziane w pierwotnym kosztorysie (tj. koszty wynikające z nagłych,
niespodziewanych potrzeb).
§ 6 Termin i sposób zgłoszenia Projektu
1.
Projekty można zgłaszać do Programu w terminie od godz. 14.00 dnia 01.02.2017 r. do godz.
14.00 dnia 22.02.2017 r.
2.
W przypadku, gdy w terminie do 22.02.2017 r. do godz. 14.00 do Programu zgłoszonych zostanie
nie więcej niż 5 Projektów w kategorii Grantu lub nie więcej niż 10 Projektów w kategorii
Mikrograntu, wówczas Etap I Programu ulegnie przedłużeniu o termin wskazany przez
Organizatora. W takim przypadku terminy dalszych etapów Programu ulegną odpowiedniej
zmianie. O wystąpieniu sytuacji opisanej w niniejszym ustępie Organizator poinformuje
uczestników Programu w terminie do dnia 22.02..2017 do godz. 17.00, za pośrednictwem Strony
podając jednocześnie nowe terminy poszczególnych dalszych etapów Programu.
3.
W przypadku gdy pomimo upływu dodatkowego terminu na zgłaszanie Projektów, o którym mowa
w ust. 2 powyżej, liczba zgłoszonych Projektów nie przekroczy 5 Projektów w kategorii Grantu
oraz 10 Projektów w kategorii Mikrograntu, zgłoszone Projekty podlegają w ramach etapu II
Programu weryfikacji formalnej, a następnie ocenie merytorycznej dokonywanej przez jury.
4.
Organizacja, aby zgłosić Projekt, musi się uprzednio zarejestrować na Stronie (założyć konto)
podając dane Organizacji. Utworzenie konta pozwala na wielokrotne logowanie i wypełnianie
formularza stopniowo, bez konieczności jednorazowego uzupełnienia wszystkich wymaganych
pól/ złożenia dokumentów.
5.
Zgłaszanie Projektów odbywa się przy pomocy formularza zgłoszeniowego (stanowiącego
załącznik do Regulaminu) dostępnego na Stronie. Szczegółowa instrukcja dotycząca
poszczególnych kroków wypełniania formularza znajduje się w zakładce Strony zatytułowanej:
„Zgłoś projekt”. Elementem zgłoszenia będzie kosztorys przygotowany na formularzu
stanowiącym załącznik do Regulaminu.
6.
Korzystając z utworzonego konta Organizacja może dokonać zgłoszenia do Programu dowolnej
liczby Projektów, przy czym jeden Projekt nie może być zgłoszonych w dwóch kategoriach.
7.
Zgłoszenie Projektu powinno obejmować propozycję oznaczenia marki Lech jako sponsora
Projektu na materiałach trwałych towarzyszących Projektowi oraz na materiałach promocyjnych
8.
Z zastrzeżeniem ust. 9 i 10, dokonane skutecznie (wysłane) zgłoszenie Projektu nie może być
zmieniane ani uzupełniane przez Organizację bez zgody Organizatora.
9.
W przypadku otrzymania zgłoszenia Projektu zawierającego braki lub niejasności, Organizator
ma prawo do kontaktu z Organizacją dokonującą tego zgłoszenia, celem uzupełnienia,
wyjaśnienia lub doprecyzowania zgłoszenia Projektu.
10. Dokonane skutecznie zgłoszenie Projektu może być zmienione wyłącznie za zgodą Organizatora,
11. W zgłoszeniu Projektu, Organizacja powinna wskazać (zadeklarować) minimalny czas, w którym
Projekt będzie funkcjonował (minimalny czas eksploatacji Projektu przez lokalną społeczność w
której interesie będzie realizowany). Dotrzymanie przez Organizację zadeklarowanego terminu
będzie pogledać kontroli Organizatora.
12. Zgłaszając Projekt, Organizacja zobowiązuje się - w przypadku jego realizacji przy wsparciu
Organizatora – dbać o należytą estetykę i stan techniczny zrealizowanej infrastruktury oraz
zapewnić funkcjonowanie Projektu co najmniej przez okres zadeklarowany zgodnie z ust. 11
powyżej.
13. Organizacja zapewnia również, iż ewentualny dalszy rozwój Projektu po zakończeniu Programu,
nie spowoduje konieczności usunięcia oznaczeń marki Lech/Lechstarter z miejsca jego realizacji.
14. Organizacja nie może zgłosić projektu, które został zgłoszone w poprzedniej edycji Programu.
Projekty takie zostaną wykluczone z Programu na etapie ich weryfikacji.
§ 7 Weryfikacja zgłoszonych Projektów
1.
Po dokonaniu prawidłowego i terminowego zgłoszenia Projektu do Programu, Organizator w
terminie do 31.03.2017 r. dokona jego weryfikacji. Weryfikacja jest przeprowadzana w dwóch
etapach:
a)
1 etap - realizowany przez Organizatora, który potwierdza kompletność i prawidłowość
wypełnienia formularza zgłoszeniowego oraz zgodność Projektu z Ustawą i Polityką.
b)
2 etap - realizowany przez jury Programu, które według subiektywnej oceny kierując się
m.in. kryterium kreatywności, oryginalności, atrakcyjności, powszechnej dostępności oraz
możliwie najszerszego zakresu oddziaływania i stopnia pożyteczności dla społeczności
lokalnych, (realizacji zdiagnozowanych potrzeb określonej społeczności i osiągnięcia
konkretnych efektów przy czynnym udziałe tej społęczności), ocenia merytoryczną jakość
Projektów i wspólnie z Organizatorem finalnie decyduje o dopuszczeniu ich do udziału w
Etapie III Programu – tj. w głosowaniu. Liczba Projektów poddawanych głosowaniu jest
ograniczona do 15 w przypadku Projektów starających się o Grant i 30 w przypadku
Projektów starających się o Mikrogrant.
2.
Organizator powiadomi Organizację o zakwalifikowaniu Projektu do Etapu III Programu lub
odrzuceniu Projektu za pośrednictwem e-maila wysłynego z adresu [email protected] na adresy
lidera oraz zastępcy lidera Projektu, wskazane w formularzu zgłoszeniowym.
3.
Zadaniem jury jest dokonanie merytorycznej oceny Projektów, które poztywnie przeszły formalną
weryfikację Organizatora i w efekcie wybór Projektów, które zakwalifikowane zostaną do Etapu
III Programu (tj. do głosowania).
4.
W skład jury Programu wchodzą:
5.
a.
Teresa Latuszewska-Syrda,
b.
Filip Springer,
c.
Yuri Drabent
d.
Przedstawiciel Organizatora.
W przypadku Projektu zgłoszonego przez Organizację, której członkiem, współpracownikiem,
podwykonawcą lub członkiem organu jest członek jury lub osoba mu bliska, taki członek jury
zostanie wyłączony z oceny Projektu tej Organizacji.
§ 8 Głosowanie na Projekty
1.
Głosowanie na Projekty zgłoszone do Programu odbywa się za pośrednictwem Strony, pod
adresem www.urbanforms.org/lechstarter.
2.
Udział w głosowaniu może wziąć każda pełnoletnia osoba fizyczna.
3.
Głosować można na dwa sposoby:
a)
bez konieczności założenia konta na Stronie Programu,
b)
za pomocą indywidualnego konta założonego przez głosującego na Stronie Programu.
c)
za pomocą unikalnych aplikacji w postach wyświetlanych w serwisie Facebook stworzonych
dla każdego z zakwalifikowanych do głosowania projektów i udostępnionych do
rozpowszechniania we własnym zakresie liderom Projektów.
4.
Aby założyć konto, o którym mowa w ust. 3 lit. b), wymagane jest podanie imienia, nazwiska,
adresu e-mail i hasła, akceptacja regulaminu Programu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie
danych osobowych.
5.
Aby zagłosować bez konieczności zakładania konta należy:
a)
zalogować się na Stronie za pośrednictwem serwisu Facebook,
b)
podać na Stronie swój adres e-mail, potwierdzić swoją pełnoletność (w tym przypadku głos
zostanie skutecznie oddany dopiero w momencie kliknięcia na link przesłany na podany
adres e-mail),
c)
korzystając z aplikacji w poście wyświetlanym w serwisie Facebook podać swój adres email, potwierdzić swoją pełnoletność (w tym przypadku głos zostanie skutecznie oddany
dopiero w momencie kliknięcia na link przesłany na podany adres e-mail)
oraz zaakceptować regulamin Programu i wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych w ramach Programu przez KP oraz pozostałe podmioty zaangażowane w realizację
Programu.
6.
KP zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Programie osób głosujących oraz
Organizacji, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem,
w szczególności takich, którzy/które:
a)
nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie;
b)
wykorzystują różne aliasy (dodatkowe adresy) tego samego konta poczty elektronicznej do
wielokrotnego głosowania;
c)
podejmują próby użycia jakichkolwiek technik złamania lub obejścia zabezpieczeń Strony
albo wykorzystania jej luk lub wpływania w jakikolwiek inny sposób na jej działanie (w tym
stosować będą systemy techniczne oraz organizacyjne, zwiększające prawdopodobieństwo
wygranej przez dany Projekt).
7.
Z jednego numeru IP, o ile nie należy on do osoby fizycznej, możliwe jest oddanie nie więcej niż
150 głosów jednego dnia. Osoba fizyczna jednego dnia może oddać tylko jeden ważny głos w
każdej z kategorii. Głosy przewyższające liczbę wskazaną powyżej nie zostaną uwzględnione w
głosowaniu.
8.
Głosy oddane z adresów IP spoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą uznawane za
nieważne i nie zostaną uwzględnione w głosowaniu.
9.
Jeśli w trakcie głosowania Organizacja zdecyduje o wycofaniu Projektu z udziału w Programie,
informacja o wycofaniu Projektu zostanie zamieszczona na Stronie niezwłocznie po otrzymaniu
oświadczenia Organizacji o wycofaniu Projektu. Konto Projektu zostanie w takiej sytuacji
zablokowane, aby uniemożliwiśc dalsze oddawnaie na niego głosów, a wszystkie głosy już na
dany Projekt oddane zostaną unieważnione, co zostanie uwzględnione w rankingu Projektów.
§ 9 Laureaci Programu
1.
Dotacje otrzmają Projekty, które otrzymają najwięcej głosów w głosowaniu w ramach kategorii
(Grantu lub Mikrograntu), w której zostały zgłoszone do udziału w Programie.
2.
W sytuacji, kiedy na dwa lub więcej Projektów zostanie oddana ta sama liczba głosów, decyzję o
przyznaniu Grantu lub Mikrograntu zwycięskiemu Projektowi podejmie jury.
3.
Organizator w terminie do dnia 08.05.2017r. ogłosi za pośrednictwem Strony zwycięskie Projekty,
tj. te które uzyskały najwięcej głosów w kategoriach: Grant (maksymalnie 5 Projektów) oraz
Mikrogrant (maksymalnie 10 Projektów).
4.
Warunkiem przyznania Dotacji jest podpisanie przez Organizację i Organizatora porozumienia,
regulującego szczegółowe zasady wypłaty Dotacji oraz realizacji Projektu.
§ 10 Realizacja Projektów
1.
Po ogłoszeniu wyników głosowania, Organizacje przystąpią do realizacji zgłoszonych Projektów.
Warunkiem rozpoczęcia wdrożenia Projektu jest spełnienie przez Organizację wszelkich
wymogów formalnych wynikających z przepisów prawa oraz uzyskanie przez nią wszystkich
koniecznych zgód/zezwoleń osób trzecich lub organów administracji publicznej niezbędnych do
zgodnej z prawem realizacji Projektu (np. pozyskanie zgody na korzystanie z cudzej
nieruchomości, itd.).
2.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedopełnienie przez Organzacje warunków
prawnych i administracyjnych, których spełnienie jest konieczne do zgodnej z prawem realizacji
Projektu.
3.
Projekt musi zostać zrealizowany najpóźniej do 30.09.2017. W uzasadnionych przypadkach
Organizator może wyrazić zgodę na wydłużenie terminu realizacji Projektu.
§ 11 Rozliczenie kosztów realizacji Projektu i warunki przekazania Dotacji
1.
Organizator przyzna Organizacji Dotację w wysokości odpowiadającej zaakceptowanym kosztom
Projektu, nie większej niż kwota wskazana w § 4 ust. 1 Regulaminu i równej kwocie wynikacjącej
z przedstawionych faktur/rachunków.
2.
Rozliczenie kosztów powinno być zgodne z przedstawionym w zgłoszeniu kosztorysem, a
wszelkie odstępstwa od tego kosztorysu wymagają akceptacji Organizatora, zaś wartość kosztów
refundowanych przez Organizatora nie może przekroczyć wartości przyznanej Dotacji.
3.
Podstawą
do
wypłaty
Dotacji
będzie
przedstawienie
Organizatorowi
raportu
końcowego/częściowego, uwzględniającego rozliczenie kosztów do których załączone będą
rachunki/faktury VAT dokumentujące zakup towarów lub usług związanych z realizacją
zwycięskiego Projektu (tj. kosztów realizacji Projektu), otrzymanych przez Organizację od swoich
podwykonawców (podmiotów, które je wystawiły). Aby faktury i rachunki, o których mowa
powyżej mogły zostać uwzględnione w rozliczeniu, powinny być one wystawione na Organizację.
4.
Wszystkie rachunki/faktury VAT dokumentujące koszty Projektu powinny być wystawione
najpóźniej do dnia zakończenia realizacji Projektu.
5.
Raport końcowy może być przedstawiony najpóźniej w terminie 30 dni od dnia zakończrenia
realizacji Projektu.
6.
Mikrogranty będą wypłacane Organizacji jednorazowo, przez Organizatora, w wysokości
poniesionych przez Organizację i zaakceptowanych przez Organizatora kosztów, w terminie do
30 dni od dnia otrzymania poprawnego raportu końcowego uwzględniającego rozliczenie kosztów
oraz wszelkich niezbędnych rachunków lub faktur VAT dokumentujących te koszty.
7.
Granty będą wypłacane Organizacjom przez Organizatora – zgodnie z ustaleniami Organizacji z
Organizatorem - jednorazowo - w sposób wskazany w ust. 4 lub w dwóch transzach w wysokości
ustalonej pomiędzy Organizatorem i Organizacją, przy czym:
a)
pierwsza transza nie może przekroczyć 70% wartości Grantu i musi zostać wypłacona w
wysokości zgodnej z wartością poniesionych przez Organizację i zaakceptowanych przez
Organizatora kosztów, w terminie do 30 dni od dnia otrzymania poprawnego raportu
częściowego, dokumentującego realizację prac zgodną z harmonogramem dołączonym do
wniosku oraz uwaględniającego rozliczenie kosztów wraz ze skanami wszelkich
niezbędnych rachunków lub faktur VAT dokumentujących te koszty.
b)
druga transza musi zostać wypłacona w wysokości pozostałej do wypłaty wartości
poniesionych przez Organizację i zaakceptowanych przez Organizatora kosztów, w terminie
do 30 dni od dnia otrzymania poprawnego raportu końcowego obejmującego rozliczenie
wszystkich kosztów, z uwzględnieniem kosztów poniesionych w ramach pierwszej transzy
wraz ze skanami wszelkich niezbędnych rachunków lub faktur VAT dokumentujących te
koszty.
8.
W ramach Dotacji, Organizacja może otrzymać część środków w formie zaliczki – na
poczet przyszłych kosztów, przy czym wysokość tej zaliczki nie może przekroczyć 70%
wartości przyznanej Dotacji. Wartość zaliczki oraz koszty, na których pokrycie została ona
przeznaczona, Organizacja uwzględni w raporcie częściowym lub raporcie końcowym,
złożonym Organizatorowi. Wnioski o wypłacenie zaliczki będą rozpatrywane
indywidualnie.
9.
Organizator zastrzega sobie prawo do zakwestionowania i odmowy zapłaty kosztów, które nie
dotyczą bezpośrednio realizacji zwycięskiego Projektu.
10. W przypadku, gdy przed lub w trakcie realizacji zwycięskiego Projektu okaże się, że jego
realizacja nie będzie możliwa w całości lub istotnej części, Organizator zastrzega sobie prawo do
wycofania przyznanej Dotacji, W takim przypadku pierwotnie wybrany Projekt nie otrzyma
Dotacji, a w jego miejsce Organizator przyzna Dotację Projektowi, który otrzymał największą
liczbę głosów spośród Projektów, które nie otrzymały Dotacji.
11. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Projekt został zrealizowany oraz czy
pozostaje w stanie zgodnym z założeniami oraz do odmowy wypłaty Dotacji w sytuacji, gdy
Projekt nie spełnia tych warunków.
12. W razie ewentualnej konieczności zapłaty jakiegokolwiek podatku związanego z przyznaną w
ramach Programu Dotacją, obowiązek zapłaty tego podatku ciąży na Organizacji, zaś kwota
Dotacji nie będzie obejmować wartości tego podatku, jak również Organizator nie przekaże (nie
zwróci) Organizacji środków finansowych na uiszczenie należnego podatku.
13. Organizator ma prawo do weryfikacji funkcjonowania Projektu oraz stanu infrastruktury powstałej
w jego ramach w czasie zadeklarowanym przez Organizację jako miminalny czas eksploatacji
Projektu (wskazany w § 6 ust. 11 Regulaminu).
14. Organizator zastrzega sobie prawo do cofnięcia Dotacji w przypadku:
a)
niewywiązania się przez Organizację z któregokolwiek z warunków opisanych Regulaminem,
w tym z deklarcji wpisanych w formularz zgłoszeniowy do których m.in. należy działanie
zgodne z terminami realizacji Projektu oraz minimalnego czasu ekspoloatacji Projektu, na
który została przyznana Dotacja lub
b)
stwierdzenia przez Organizatora – w ramach weryfikacji zrealizowanych Projektów – że
infrastruktura powstała w ramach Projektu jest w stanie estetycznym lub technicznym
niezgodnym z założeniami Projektu (w szczególności gdy jest zniszczona, zaniedbana lub
nie nadaje się do użytku) lub
c)
nie przesłania raportu końowego w terminie wskazanym w § 12 ust. 1 Regulaminu lub
d)
stwierdzenia przez Organizatora – w ramach weryfikacji zrealizowanych Projektów – że
Organizacja lub osoba trzecia czerpie zyski lub inne korzyści ze zrealizowanego Projektu.
15. W przypadku wycofania Dotacji zgodnie z ust. 10 lub 14, Organizacja będzie zobowiązana do
zwrotu otrzymanych środków – w terminie i na rachunek wskazany w wezwaniu Organizatora.
16. Organizacja nie odpowiada za zniszczenia powstałe w infrastrukturze powstałej w ramach
Projektu, spowodowanej siłą wyższą. tj. niemożliwymi do przewidzenia i zapobieżenia
zdarzeniami nadzwyczajnymi, zewnętrznymi, niezależnych od Organizacji, a w szczególności:
zdarzeniami o charakterze katastrof przyrodniczych takich jak powódź, huragan, albo
nadzwyczajnymi i zewnętrznymi wydarzeniami, którym nie można było zapobiec (wojna,
restrykcje stanu wojennego, powstanie, rewolucja, zamieszki, itp.).
17. Środki niewykorzystane na potrzeby zwycięskich Projektów pozostają w dyspozycji Organizatora.
§ 12 Raport częściowy i końcowy
1.
Organizacja jest zobowiązana do złożenia Organizatorowi raportu końcowego – nie później niż w
terminie 30 dni od zakończenia realizacji Projektu objętego Dotacją i nie szybciej niż w dniu
ukończenia prac i wdrożenia Projektu.
2.
Raport końcowy musi zawierać:
3.
a)
podsumowanie Projektu w formie opisowej,
b)
rozliczenie kosztów i skany faktur/rachunków dotyczących realizacji Projektu,
c)
co najmniej 10 zdjęć obrazujących zrealizowany Projekt.
Raport częściowy, o którym mowa w § 11 ust. 7 lit a) Regulaminu musi zawierać:
d)
podsumowanie prac nad Projektem na dzień oddania raportu,
e)
rozliczenie kosztów i skany faktur/rachunków dotyczących realizacji Projektu na kwotę
zgodną z indywidualnymi ustalniami Organizacji z Organizatorem,
f)
co najmniej 10 zdjęć dokumentujących etap realizacji Projektu.
4.
Raport powinien zostać przekazany listem poleconym na adres Koodrynatora: Afekt sp. z o.o. ul.
Sienna 86/60, 00-815 Warszawa z dopiskiem „LECHSTARTER”.
5.
Środki niewykorzystane lub wykorzystane niezgodnie z przedstawionym budżetem Projektu
podlegają zwrotowi na rachunek Organizatora.
§ 13 Reklamacje
1.
Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Programu przedstawiciele Organizacji
oraz osoby głosujące winny zgłaszać Organizatorowi w sposób wskazany w § 12 ust. 4
Regulaminu.
2.
Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres oraz nr telefonu lub adres e-mail
osoby ją zgłaszającej, jak również dokładny opis i powód reklamacji i być oznaczona
dopiskiem/tytułem „LECHSTARTER”.
3.
Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 14 dni od dnia ich
otrzymania przez Organizatora.
4.
Osoba zgłaszająca reklamację zostaje powiadomiona o decyzji Organizatora listem poleconym
lub za pośrednictwem korespondencji elektronicznej - na adres podany w reklamacji, w terminie 7
dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
5.
Decyzja Organizatora w zakresie rozpatrzenia reklamacji jest ostateczna.
§ 13 Dane osobowe
1.
Dane osoby zgłaszającej projekt będą przetwarzanie przez KP dla celów przeprowadzenia
Programu. Osoba zgłaszająca projekt oświadcza, iż posiada zgodę osób wskazanych w
zgłoszeniu na udostępnienie KP ich danych osobowych na potrzeby Programu, oraz że
przekazała tym osobom treść Regulaminu.
2.
KP będzie przetwarzać dane osobowe każdej osoby, która oddała swój głos lub zgłosiła
reklamację, do celów wyłącznie związanych z przeprowadzenia Programu.
3.
Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1 i 2, będą wykorzystywane zgodnie z warunkami
określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity:
Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, z późn. zm.). Administratorem danych osobowych jest KP.
4.
Podmiotami, którym w celu realizacji Programu administrator danych osobowych powierzył
przetwarzanie danych są:
a)
Koordynator - Afekt sp.z o.o. z siedzibą w Poznanniu przy ul. Słowackiego 57 wpisany do
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000390702, NIP 779 239 61 92, REGON:
301799438,
b)
Operator - M2.0 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy
Czerskiej 12, 00-732 Warszawa wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS
0000355988, akta rejestrowe której prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym w kwocie
35.000 PLN, w pełni opłaconym, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 701-02337-26 oraz numer REGON 142390904.
5.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla prawidłowej realizacji Programu.
6.
Osoba, której dane są przetwarzane w ramach Programu, ma prawo wglądu do swoich danych
osobowych oraz ich poprawiania lub usunięcia.
7.
Użytkownik rejestrując się na stronie Programu ma możliwość wyrażenia zgody na otrzymywanie
informacji handlowych za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych od Kompanii
Piwowarskiej S.A.. Wyrażenie zgodny na otrzymywanie informacji handlowych nie jest
obowiązkowe. Dane osobowe użytkowników, którzy wyrazili taką zgodę, będą przetwarzane na
potrzeby bieżącej komunikacji handlowej z konsumentami.
§ 14 Postanowienia końcowe
1.
Regulamin dostępny jest na Stronie pod adresem: www.urbanforms.org/lechstarter.
2.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu oraz jego przerwania z
ważnych przyczyn w dowolnym momencie, w szczególności w przypadku zmiany przepisów
prawnych uniemożliwiających lub ograniczających prawo Organizatora do prowadzenia działań
przewidzianych Regulaminem. Wprowadzenie zmian Regulaminu wymaga ogłoszenia na Stronie.
3.
Organizator nie udostępnia informacji o przebiegu i wynikach prac jury przed ogłoszeniem ich
decyzji na Stronie.
Załącznik nr 1
Formularz
zgłoszeniowy
do
www.lechstarter.urbanforms.org
Programu
I. Dane organizacji
1. Nazwa organizacji zgłaszającej projekt
2. Adres
a. Ulica
b. Nr domu/mieszkania
c. Kod pocztowy
d. Województwo
e. Powiat
f.
Gmina
g. Miejscowość
3. Adres korespondencyjny
a. Ulica
b. Nr domu/mieszkania
c. Kod pocztowy
d. Województwo
e. Powiat
f.
Gmina
g. Miejscowość
4. NIP
LECHSTARTER
dostępny
na
stronie
5. Regon
6. KRS
7. Nr konta bankowego
8. Adres strony www
II. Informacje uzupełniające
1. Lider projektu
a. Imię lidera projektu
b. Nazwisko lidera projektu
c. Nr telefonu
d. Adres e-mail lidera projektu
e. Funkcja w organizacji
2. Zastępca lidera projektu
a. Imię zastępcy lidera projektu
b. Nazwisko zastępcy lidera projektu
c. Nr telefonu
d. Adres e-mail zastępcy lidera projektu
e. Funkcja w organizacji
3. Doświadczenie organizacji w projektach tego typu
4. Termin realizacji (data) RRRR-MM-DD
5. Skan upoważnienia lidera do działania w imieniu organizacji (dołącz załącznik)
6. Skan upoważnienia zastępcy lidera do działania w imieniu organizacji (dołącz załącznik)
7. Wstępny kosztorys (dołącz załącznik)
a. Grant 100k
b. Grant 50k
8. Wstępny harmonogram (dołącz załącznik)
9. Projekt prowadzony w sposób ciągły (wybierz)
a. Tak
b. Nie
III. Informacje o projekcie
1. Nazwa projektu
2. Idea
3. Skrócony opis projektu
4. Opis techniczny projektu
5. Kategoria projektu (wybierz)
a. Grant 100 tys zł
b. b .Mikrogrant 50 tys zł
6. Obszar tematyczny (wybierz)
a. Nowa miejska przestrzeń
b. Miejskie akcje i kooperacje
c. Innowacja dla miasta i ludzi
7. Wizualizacja projektu (dodaj załącznik)
8. Obszar, którego dotyczy projekt (wskaż na mapie)
9. Minimalny czas, w jakim projekt będzie funkcjonował
10. Oświadczam, że posiadam zgodę osób wskazanych w zgłoszeniu na udostępnienie KP ich
danych osobowych na potrzeby Programu, oraz że przekazałem/-am tym osobom treść
Regulaminu Programu;
a. Tak
b. Nie
11. Oświadczam, że działając w imieniu ww. organizacji, zobowiązuję się do zapewnienia, aby
projekt – w przypadku jego realizacji przy wsparciu organizatora Programu – funkcjonował co
najmniej w okresie wskazanym w pkt. III ust. 9 niniejszego zgłoszenia.
a. Tak
b. Nie
12. Oświadczam, że organizacja, w imieniu której działam nie jest reprezentowana przez osoby,
które zostały skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo składania fałszywych
zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniędzmi i
papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu,
a. Tak
b. Nie
13. Oświadczam, że w stosunku do ww. organizacji nie jest prowadzone postępowanie
egzekucyjne, upadłościowe, a także, że organizacja ta nie zalega ze składkami na rzecz ZUS
oraz nie posiada zaległości podatkowych.
a. Tak
b. Nie
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement