HAM1000WS
TRÅDLØST ALARMSYSTEM
DANSK BRUGERVEJLEDNING
HAM1000WS – WIRELESS SECURITY ALARM SYSTEM
1. Introduktion
Vigtig miljømæssige informationer vedrørende dette produkt
Dette symbol på produktet indikerer at bortkastning af produktet, når det har udtjent sit formål, kan ivære
skadeligt for miljøet. Derfor bør produktet ikke bortskaffes sammen med det øvrige husholdningsaffald, men i
stedet afleveres, som elektronik-skrot hos den lokale genbrugsstation eller hos den forretning hvor produktet
er blevet købt.
Tak fordi du har købt HAM1000WS! Dette trådløse alarmsystem vil advare dig i tilfælde af bevægelse inden for det
sikrede område. Skader der matte opstå som en følge af at denne vejledning ikke er blevet fulgt, er ikke omfattet af
garanti. Læs derfor venligst denne manual før du tager systemet i brug. Hvis produktet skulle være væsentligt
beskadiget ved modtagelse/udpakning bør du ikke installere produktet ,men i stedet indlevere produktet hos din
forhandler for garantibehandling. Er der tale om skade forvoldt af transportøren, under forsendelse til dig, bør du dog
straks rette henvendelse til transportøren for afklaring af evt. erstatningsspørgsmål.
2. Sikkerhedsinstruktioner
• Hvis muligt benyt da venligst den originale emballage, hvis produket skal returneres til forhandleren for
garantibehandling eller service.
• Tekniske indgreb og modifikationer på produktet er af sikkerhedsmæssige hensyn ikke tilladt. Foretages
modifikationer alligevel vil det automatisk medføre at garantien på produktet bortfalder.
• Installér ikke produktet på steder hvor det kan blive udsat for direkte som eller regn.
• Placér aldrig produktet tæt på dine ører, den indbyggede sirene er meget kraftig og kan forvolde kortvarrige
høreforstyrelser.
• Installer produktet på passende afstand fra varmekilder, som f.eks. radiatorer, varmeblæsere og ovne.
• Hvis systemets alarm aktiveres tilfældigt kan det skyldes at det er installeret for tæt på en varmekilde. Vælg da en
ny placering på et sted hvor påvirkning fra varmekilder er mere begrænset.
• Dette system kan give en værdifuld forøgelse af sikkerheden i - og sikringen af din ejendom, hvis instaleret og
anvendt korrekt. Systemet kan dog ikke garantere at du helt undgår forsøg på indbrud eller røveri. I de fleste
tilfælde vil den indtrængende dog vælge at trække sig hurtigt tilbage når alarmen går.
• VELLEMAN nv, Helmholt Elektronik A/S og din forhandler kan derfor ikke gøres ansvarlig for eventuelle tab eller
skader opstået ved installation og brug af dette produkt.
3. Produktbeskrivelse (fig. 1)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Antenneindgang
Antenne
LCD skærm
Indikater for lavt batteriniveau
Indikator for DC strøm
Numeriske taster
DC 9V strømindgang
HAM1000WS
8. Sirene
9. Reset knap
10. Batterdæksel
11. Ekstern terminal
12. Trådløs AC sokkel
13. 9V batteri (medfølger ikke)
2
VELLEMAN
4. Installation
1. Fjern skruerne på kontrolenhedens batteridæksel (10) og isæt 1 stk. alkaline 9V E-blok batteri (13) (f.eks.
6LR61, medfølger ikke). Bemærk at dette batteri kun bruges som backup i tilfælde af evt. strømafbrydelse.
2. Sæt antennen (2) i antenneindgangen (1) og drej den til lodret position. Antenne kan være bøjet – i såfald
bøjes den blot tilbage og rettes ud.
3. Sæt stikket fra netadapteren i AC adapter i 9V strømindgangen (7).
4. Montér nu kontrolenheden op på væggen, hvis dette ønskes. Vælg et
egnet sted, gerne 1,5 til 2m over gulvet. Bor huller til ravplugs og
skruer med en afstand svarende til monteringshullerne på bagsiden af
kontrolenheden (se fig.).
5. Indstilling af systemet
Systemet kan kun indstilles i standby mode. Kontrolenhed vil automatisk forlade setup mode efter 15 sekunders
inaktivitet. Bemærk at HAM1000WS har en fabriksindstillet kode (000) som kan og bør ændres til din personlige
kode.
a. Ændring af adgangskoden
1. Indtast den fabriksindstillede kode (000). Tryk én gang på PROG tasten. PASSWORD vil da blinke.
2. Tryk på ARM/DISARM tasten for at bekræfte dit ønske om at ændre adgangskoden.
3. Indtast nu din nye personlige adgangskode (3 til 6 cifre) og tryk på ARM/DISARM tasten igen for at bekræfte
den nye adgangskode.
4. Til sidst tryk på DOWN eller UP tasten for at vælge en anden setup option eller tryk på PROG tasten 5 gange
for at forlade menuen.
NOTE: Det anbefales at du skriver din adgangskode ned på et stykke papir og gemmer denne et sikkert sted.
Skulle det dog ske at du glemmer din adgangskode er det dog muligt at resete enheden. Hold PROG
tasten nede mens du med en spids genstand trykker på RESET
én gang. Slip herefter PROG
tasten igen. Systemet vi da vende til bage til fabriksindstillingen med adgangskoden (000) og vil samtidig
nulstille dato og klokkeslet.. Alle øvrige programmerede indstillinger vil dog blive bibeholdt!.
b. ID koder
Alle de trådløse sensorer og fjernbetjeninger har en fabriksindstillet ID kode. Hele systemet er klar til brug, men
du kan dog uden videre tilføje flere sensorer. For at programmere en trådløs sensors ID kode ind i
kontrolenheden skal du følge disse trin:
1. Indtast din adgangskode og tryk herefter to gange på PROG tasten. Du vil nu se at LEARN ikonet blinker i
displayet.
2. Tryk på nu ARM/DISARM for at bekræfte, at du ønsker at komme ind i LEARN mode. Herefter vil ZONE 1
ikonet blinke.
3. Tryk på UP eller DOWN tasten for at vælge den zone du ønsker at indstille. En zone kan enten være “kodet”
(FULL) eller tom (NO ID CODE). I det første tilfælde, vælg en anden zone eller tryk på DEL tasten for at slette
den tidligere indsatte ID kode. I det andet tilfælde er det muligt straks at indsætte en ID kode for en ny
sensor/fjernbetjening.
4. Tryk på ARM/DISARM for at bekræfte zone valget.
5. Udløs nu den sensor som ønskes tilsluttet zonen så den sender ID signal til kontrolenheden. Det gøres ved
trigge bevægelsesdetektoren, dør/vindueskontakten eller ved at trykke på en vilkårlig tast på fjernbetjeningen.
Du vil høre et langt bip som bekræftelse af at ID koden er succesfuldt indprogrammeret.
6. Tryk på UP eller DOWN tasten for valg af en anden zone, eller tryk på PROG tasten tre gange for at forlade
menuen.
HAM1000WS
3
VELLEMAN
c. Sirene ON/OFF
1.
2.
3.
4.
For deaktivering af sirenen, indtast adgangskoden og tryk på PROG tre gange.
Nu vil
ikonet blinke i displayet. Tryk på ARM/DISARM for at bekræfte dit valg.
Du afbryder og tilslutter sirenen ved tryk på UP eller DOWN. Tryk på ARM/DISARM for at bekræfte dit valg.
Tryk på UP eller DOWN for valg af en anden setup option eller tryk på PROG tre gange for at forlade menuen.
d. Indtast indgangs-forsinkelsen (delay time)
Systemet har en fabriksindstillet indgangsforsinkelse på 20 sek. Dvs., når du træder ind i det overvågede område,
har du 20 sekunder til at deaktiveret alarmen før alarmen sætter i gang. Det er vigtigt at denne tidsforsinkelse ikke
er længere ind nødvendigt, så en evt. indbrudstyv ikke har tid til at finde og sabotere alarmens kontrolenhed.
Ønsker du at ændre denne tidsforsinkelse gøres dette på følgende måde:
1. Indtast din adgangskode og tryk på PROG fire gange. ENTRY vil nu blinke i displayet.
2. Tryk på ARM/DISARM for at bekræfte dit valg.
3. Brug UP eller DOWN taterne til at vælge den ønskede indgangsforsinkelse (0, 5, 10 eller 20 sek.). Tryk
herefter på ARM/DISARM for at bekræfte dit valg.
4. Tast til sidst PROG to gange for at forlade menuen.
e. Indstilling af system-ur
1. Indtast din adgangskode og tryk på PROG fem gange. ikonet vil nu blinke i displayet.
2. Tryk på ARM/DISARM for at bekræfte dit valg.
3. Datoen vil nu vises i displayet i formatet ÅÅ/MM/DD efterfulgt af klokken. Blinkende cifre kan ændres ved tryk
på UP eller DOWN tasterne. Tryk på ARM/DISARM når du har indstillet dato og ur.
4. Tast afslutningsvist på PROG én gang for at forlade menuen.
6. Test de trådløse sensorers forbindelse til kontrolenheden
After valg af et passende sted for montering af kontrolenheden, tryk på HOME og vent i 60 sekunder før du udløser
sensoren. Hvis kontrolenheden befinder sig inden for sensorens radio-afstand vil enheden nu afgive en ringetone og
displayet vil vise sensorens zone nummer. Tryk HOME tasten igen for at forlade test mode.
7. Betjening af kontrolenheden
a. Aktivering af systemet
1.
2.
3.
4.
5.
Indtast din kontrolkode og tryk på ARM/DISARM.
Du vil høre tre bip og ARM ikonet vil vise sig i displayet.
Du aktiverer nu systemet ved at holde ARM tasten på fjernbetjeningen nede i 2 sekunder.
Du vil høre et andet bip efter 60 sekunder. Alarmen er nu aktiveret.
Kontrolenheden vil nu detektere sensor status (lukket eller åben). Alarmen vil være aktiveret når sensoren
fortsat er åben efter 5 sekunder.
b. Alarm
1. Når alarmen udløses vil kontrolenheden vise et TRIGGER ikon samt zone number for den sensor som ar
udløst alarmen. Sirenen vil lyde i 30 sekunder, efter den valgte indgangs-tidsforsinkelse.
2. Bemærk at sirenen vil kun lyde hvis den er aktiveret (se “5.c. Sirene ON/OFF”).
c. Dekativering af systemet
1. Indtast din adgangskode og tryk på ARM/DISARM.
HAM1000WS
4
VELLEMAN
2. Du vil høre et bip. ARM ikonet vil forsvinde fra kontrolenhedens display som bekræftelse af at systemet nu er
deaktiveret.
3. Du kan alternativt også deaktivere alarmen ved at holde DISARM knappen på fjernbetjeningen nede i 2 sek.
d. Panik-knappen
1. Tryk på kontrolenhedens PANIC knap eller hold PANIC knappen på fjernbetjeningen need i 2 sek. Alarmen
sirene vil herefter lyde kontant.
2. Indtast din adgangskode og tryk på kontrolenhedens ARM/DISARM knap for at stoppe sirenen igen. Du kan
også stoppe sirenen ved at holde DIASRM knappen på fjernbetjeningen nede i 2 sek.
e. Home Mode funktionen
Når en sensors signal udløses er det muligt at se zone-informationen på kontrolpanelets display. Kontrolenheden
vil endvidere afgive en hyletone. Denne funktion tillader dig at aktivere og deaktivere en zone, så du f.eks. kan
være hjemme, og opholde dig i deaktiverede zoner mens alarmen fortsat er aktiveret i zoner som du ikke
opholder dig i.
1.
2.
3.
4.
5.
For aktivering af home mode, tryk på HOME. Du vil høre en hyletone og se HOME ikonet i displayet.
Vent 60 sek. indtil du høre et bip.
Når sensoren udløser et signal i det beskyttede område vil di herefter høre en hyletone.
tryk på HOME for at forlade dette mode.
Systemet har i fabriksindstillingen aktiveret alle zoner. For at deaktivere en zone, indtast din adgangskode og
tryk på HOME.
6. ZONE 1 ikonet vil nu blinke. Brug UP eller DOWN til at vælge den zone som ønskes deaktiveret og tryh
derefter på ARM/DISARM knappen for at bekræfte dit valg. Tryk herefter på ON eller OFF for at aktivere eller
deaktiveret zonen. Tryk på ARM/DISARM for at bekræfte dit valg.
7. Tryk på HOME igen for at forlade Home mode menuen.
f. Andre funktioner
1. Indikator for lavt batteriniveau: HAM1000WS har LED indikator for lavt backup batteriniveau. Når denne
indikator LED blinker, er det tid for at udskifte det 9V batteri som sidder i kontrolenheden.
2. Alarm hukommelsesfunktion: I standby mode, tryk på DOWN for at se information om de sidste 5 udløste
alarmer.
8. Den trådløse bevægelsesdetektor (varekode HAM1000WS/MDS, medfølger)
a. Testing the Motion Detector
Før du monterer bevægelsesdetektoren på væggen anbefales det at du tester hvorvidt dette er inden for
sendeafstand til kontroleheden. Tryk på HOME på kontrolenheden og indstil bevægelsesdetektoren så den
dækker så stort et område af rummet som muligt. Fastgør beægelsesdetektoren midlertidig og gå forbi som test.
Du bør nu here en hyletone fra kontrolenheden, hvis ikke, bør du finde et nyt sted til bevægelsesdetektoren som
er tættere på kontrolenheden.
b. Installation
1. Åben batteridækslet på bevægelsesdetektoren og isæt et 9V
E-blok alkaline batteri (f.eks. varekode 6LR61, medfølger ikke).
Luk herefter batteridækslet ingen.
2. Vælg en egnet placering i 1,5 til 2m afstand fra gulvet. Bor
huller til ravplug og fastgør det medfølgende monteringsbeslag
med skruerne. Sæt bevægelsesdetektoren fast på
HAM1000WS
5
VELLEMAN
monteringsbeslaget. Vip og drej detektoren i den bedste dækningsvinkel i forhold til rummets beskaffenhed (se
fig.).
c. Batteri
Udskift batteriet når bevægelsesdetektorens LED indikator for lavt batteriniveau lyser.
9. Fjernbetjeningen (varekode HAM1000WS/RC, medfølger)
a. Isætning af batterier
1. Aftag batteridækslet og isæt de medfølgende 3 stk. G13-A lithium knapcellebatterier. Vær opmærksom på
korrekt +/-polaritet. Batterierne bør virke i i 5 til 6 måneder (ved
normal brug). Det anbefales at have reserve batterier liggende klar
til brug (f.eks. varekode V13GAC)
2. Påsæt batteridækslet igen og test at senderen virker inden for ca.
20m afstand (ved frit sigte).
b. Sendeafstand
Sendeafstanden er op til ± 20m. Udskift batterier, hvis du erfarer at sendeafstanden bliver væsentligt kortere.
10.
Dør/vinduessensor (varekode HAM1000WS/SDWS, tilbehør)
a. Test i systemet
Før du monterer sensoren bør du teste at monteringsstedet er inden for sendeafstand til kontrolenheden. Sæt
CHIME kontakten på kontrolenheden til ON, Åben og luk magnetkontakten på dør/vinduessensoren for dermed at
udløse alarmen. Udtræk antennen hvis nødvendigt.
b. Installation
1. Aftag batteridækslet og isæt de medfølgende 2 stk. 3V lithium knapcellebatterier (varekode CR2032C). Påsæt
herefter batteridækslet igen.
2. Fastgør herefter sensoren og magneten til dørens/vinduets karm og ramme ved hjælp af det medfølgende
dobbelt-klæbende tape. Vær omhyggelig med at sikre at de to markeringer ( and ) er ud for hinanden.
3. Det er muligt at koble ekstra ledningsførte magnetkontakter til
den same trådløse sensor for udvidelse af sikringsområdet (se
fig.).
c. Betjening
Enheden vil skifte til standby 60 seconds efter installation af batterier.
11.
Dør/vinduessensor med alarm (varekode HAM1000WS/DWS, tilbehør)
a. Test i systemet
Før montering anbefales det at du tester monteringsstedet for sensoren er inden for sendeafstand til
kontrolenheden. Sæt CHIME kontakten på kontrolenheden til ON, Åben og luk magnetkontakten på
dør/vinduessensoren for dermed at udløse alarmen. Udtræk antennen hvis nødvendigt.
b. Installation
HAM1000WS
6
VELLEMAN
1. Aftag batteridækslet og isæt den 1 stk. 9V E-blok batteri (varekode 6LR61, medfølger ikke). Påsæt herefter
batteridækslet igen.
1. Vælg et passende monteringssted for senderen (f.eks. bagved et
gardin) og bor huller for de medfølgende skruer. Fastgør herefter
sensoren på skruerne.
2. Montér herefter magnetkontakter. Vær påpasselig med at
markeringern ( and ) er ud for hinanden.
3. Forbind sensorerne til senderen Hvis flere, i serie (se fig.).
12. Problemløsning
Problem
Kontrolenheden vil ikke
aktivere/deaktivere
Ingen fjernbetjeningsfunktion
Mulig løsning
• Check at du har indtaste korrekt adgangskode. Hvis ikke så indtast koden
igen.
• Reset (
) kontrolenheden som anført under pkt. 5a. og forsøg at
aktivere/deaktivere igen.
• Check batteriet og udskift det hvis nødvendigt.
• Om-programmer fjernbetjeningens ID kode i kontrolenheden (se “5.b. ID
koder”)
13. Tekniske specifikationer
Strømforsyning
Kontrolenhed
Bevægelsesdetektor
Fjerbetjening
Kontrolenhedens vægt
Netadapter 9VDC / 500mA medfølger (backup batteri 9V, f.eks.
varekode 6LR61, medfølger ikke)
1 x 9V batteri (f.eks. varekode 6LR61, medfølger ikke)
3 x G13-A batterier (medfølger)
850g
For yderligere teknisk støtte og service vedrørende dette produkt henvises til importøren: Helmholt
Elektronik A/S. Defekte produkter skal dog indleveres hos den forhandler hvor varen er købt.
Varen er omfattet af 12 mdr. garanti og herefter yderligere 12 mdr. reklamation i henhold til gældende dansk
købelov.
Informationerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel, lige som der tages forbehold for
eventuelle tekniske ændringer i produktet efter udarbejdelsen af denne manual.
HAM1000WS
7
VELLEMAN
Download PDF

advertising