Zelmer ZCK1127X (Hot Cup CK1000) User manual

Zelmer ZCK1127X (Hot Cup CK1000) User manual
PL Regulacja ilości gotowanej wody w zakresie 150-300 ml.
CZ Adjustment of the quantity of boiling water in the range of 150-300 ml.
instrukcja
użytkowania
user
manual
SK Možnost nastavení množství vařené vody v rozsahu 150-300 ml.
HU Možnosť nastavenia množstva horúcej vody v rozsahu 150-300 ml.
RO 150-300 ml vizmennyiség között főzés szabályozás.
RU Reglarea cantităţii de apă fiartă în intervalul de 150-300 ml.
CK1000
BG Регулировка количества кипятимой воды в диапазоне 150-300 мл.
UA Регулация на количеството приготвяна вода в диапазон от 150-300 мл.
EN Регулювання кількості води для кип‘ятіння в діапазоні 150-300 мл.
Czajnik Elektryczny
Electric kettle
CK1000
Czajnik Elektryczny
Electric kettle
PL Funkcja STOP zatrzymania gotowania wody.
CZ STOP function to abort the process of boiling.
SK Funkce STOP umožňuje kdykoli přerušit ohřívání vody.
HU Funkcia STOP umožňuje kedykoľvek prerušiť ohrievanie vody.
RO Főzés leállitás STOP funkcióval.
RU Funcţia STOP de oprire fierbere apă.
BG Функция СТОП остановки кипячения воды.
UA Функция СТОП за спиране на приготвяне на водата.
EN Функція СТОП зупинки кип‘ятіння води.
PL Pojemność zbiornika na wodę 2 l.
Linia Produktów Product Line
CZ The volume of water tank 2 l.
SK Objem nádoby na vodu 2 l.
HU Objem nádoby na vodu 2 l.
RO A viztartály térfogata 2 l.
RU Volumul rezervorului de apă 2 l.
BG Объём резервуара для воды 2 л.
UA Вместимост на резервоара за вода 2 л.
EN Об‘єм резервуару для води 2 л.
PL
HU
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
CZAJNIK ELEKTRYCZNY
Typ CK1000
GW17-060_v02
CZ
ELEKTROMOS VÍZFORRALÓ
RO
ELEKTRICKÁ KONVICE
SK
Tip CK1000
8–11
RU
NÁVOD NA OBSLUHU
Typ CK1000
Тип CK1000
16–18
INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
UA
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЧАЙНИК
12–15
Tип CK1000
23–26
Krajalnica
Slicer
Czajnik
Electric kettle
Maszynka
do mielenia
Meat mincer
Robot kuchenny
Food processor
Sokowirówka
Juice extractor
Mikser
Mixer
Blender ręczny
Hand blender
27–30
ІНСТРУКЦІЯ З КОРИСТУВАННЯ
ЕЛЕКТРОЧАЙНИК
Тип CK1000
19–22
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
ЕЛЕКТРИЧЕСКА КАНА
FIERBĂTOR ELECTRIC
ELEKTRICKÁ KANVICA
www.zelmer.pl
www.zelmer.com
CK1000 Típus
4–7
NÁVOD K POUŽITÍ
Typ CK1000
BG
HASZNÁLATI UTASÍTÁS
EN
31–34
USER MANUAL
ELECTRIC KETTLE
Type CK1000
35–38
www.zelmer.pl
www.zelmer.com
A
B
PL
8
4
1
6
5
2
7
3
9
3
4
Szanowni Klienci!
Gratulujemy wyboru naszego urządzenia i witamy wśród
użytkowników produktów Zelmer.
W celu uzyskania najlepszych rezultatów rekomendujemy
używanie tylko oryginalnych akcesoriów firmy Zelmer.
Zostały one zaprojektowane specjalnie dla tego produktu.
Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi.
Szczególną uwagę należy poświęcić wskazówkom bezpieczeństwa. Instrukcję obsługi prosimy zachować, aby można
było korzystać z niej również w trakcie późniejszego użytkowania wyrobu.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i właściwego użytkowania czajnika elektrycznego
Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia zapoznaj
się z treścią całej instrukcji obsługi.
2
Należy upewnić się, że poniższe wskazówki zostały
zrozumiane.
5
6
Niebezpieczeństwo! / Ostrzeżenie!
10
●
●
7
8
C
●
●
1
2
3
4
D
●
●
●
1
2
3
4
●
●
●
5
6
Nieprzestrzeganie grozi uszkodzeniem mienia
●
●
●
●
●
●
7
8
4
Zachowaj szczególną ostrożność podczas pracy
z czajnikiem w obecności dzieci.
Nie uruchamiaj czajnika, jeśli przewód zasilający jest
uszkodzony lub obudowa jest w sposób widoczny
uszkodzona.
Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u wytwórcy lub
w specjalistycznym zakładzie naprawczym albo przez
wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
Napraw urządzenia może dokonywać jedynie przeszkolony personel. Nieprawidłowo wykonana naprawa
może spowodować poważne zagrożenia dla użytkownika. W razie wystąpienia usterek radzimy zwrócić się
do specjalistycznego punktu serwisowego.
Nie dotykaj metalowego korpusu czajnika podczas
gotowania – do przenoszenia używaj wyłącznie
uchwytu czajnika.
Nie przepełniaj czajnika ponad poziom „max” – w czasie gotowania wrząca woda może z niego wypryskiwać.
Uważaj, aby nie zamoczyć wtyczki przewodu przyłączeniowego.
Uważaj na wydobywającą się w czasie gotowania
parę.
Przed czyszczeniem, czajnik powinien całkowicie ostygnąć.
Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania
przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności
fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby nie
mające doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba
że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instruk-
●
●
●
●
●
●
●
Urządzenie zawsze podłączaj do gniazdka sieci elektrycznej (jedynie prądu przemiennego) o napięciu
zgodnym z podanym na tabliczce znamionowej urządzenia.
Stawiaj czajnik zawsze na stabilnej, równej i płaskiej
powierzchni; przewód zasilający nie może zwisać
nad brzegiem stołu lub blatu ani dotykać gorącej
powierzchni.
Nie wyciągaj wtyczki z gniazdka sieci pociągając za
przewód.
Czajnik może być eksploatowany tylko z załączoną
podstawką zasilającą, przeznaczoną dla danego typu.
Używaj czajnika tylko do gotowania wody.
Nie otwieraj pokrywki bezpośrednio po zagotowaniu
się wody – może nastąpić spływanie skroplonej pary
wodnej na zewnątrz czajnika.
Nie stawiaj czajnika na gorących przedmiotach i w ich
pobliżu.
Nie zanurzaj czajnika ani podstawki zasilającej
w wodzie podczas napełniania lub mycia.
W przypadku zalania wodą wewnętrznych elementów
elektrycznych, jak również podstawki zasilającej, przed
ponownym włączeniem czajnika do sieci dokładnie je
wysusz.
Nie uruchamiaj czajnika bez wody.
Nie używaj czajnika z otwartą pokrywką – nie zadziała
wówczas automatyczny wyłącznik.
Do mycia obudowy nie używaj agresywnych detergentów w postaci emulsji, mleczka, past itp. Mogą one
między innymi usunąć naniesione informacyjne symbole graficzne, takie jak: podziałki, oznaczenia, znaki
ostrzegawcze, itp.
Sprzęt nie jest przeznaczony do pracy z użyciem
zewnętrznych wyłączników czasowych lub oddzielnego układu zdalnej regulacji.
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
Wskazówka
Informacje o produkcie i wskazówki dotyczące
użytkowania
●
Notes
........................................................................
Uwaga!
Nieprzestrzeganie grozi obrażeniami
1
11
●
cją użytkowania sprzętu, przekazanej przez osoby
odpowiadające za ich bezpieczeństwo.
Należy zwracać uwagę na dzieci, aby nie bawiły się
sprzętem.
Czajnik przeznaczony jest tylko do użytku domowego.
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
GW17-060_v02
Dane techniczne
Parametry techniczne podane są na tabliczce znamionowej
wyrobu.
Pojemność: 2 litry.
Czajnik jest urządzeniem klasy I, wyposażonym w przewód przyłączeniowy z żyłą ochronną i wtyczkę ze stykiem
ochronnym.
Czajnik ZELMER spełnia wymagania obowiązujących norm.
Urządzenie jest zgodne z wymaganiami dyrektyw:
–– Urządzenie elektryczne niskonapięciowe (LVD)
– 2006/95/EC.
–– Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
– 2004/108/EC.
Wyrób oznaczono znakiem CE na tabliczce znamionowej.
Deklaracja zgodności CE znajduje się na stronach
www.zelmer.pl.
Budowa czajnika
(Rys. A)
1 Zdejmowana tacka ociekowa
2 Zdejmowana pokrywa tacki ociekowej ze stali nierdzewnej
3 Dysza dozująca
4 Przycisk Stop
5 Przycisk Start
6 Suwak zmiany objętości
7 Pokrywa
8 Przycisk otwierania pokrywki
9 Zbiornik wody ze wskaźnikiem poziomu
10 Komora grzewcza
11 Podstawa zasilająca
Wyjmij ostrożnie czajnik z pudełka. Usuń
wszelkie opakowania oraz materiały promocyjne i ustaw na suchej, poziomej powierzchni
roboczej, z dala od krawędzi.
Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami
dotyczącymi korzystania z czajnika i wylej
pięć pierwszych miarek gotującej się wody
(tj. pierwszy pełny zbiornik wody). Spowoduje
to usunięcie wszelkich pozostałości, które
mogą wystąpić po procesie produkcyjnym.
(Rys. B)
Zawsze umieszczaj czajnik w taki sposób, żeby
przycisk Start nie mógł zostać przypadkowo
naciśnięty, zwłaszcza przez dzieci. Podczas
używania czajnika, pewna część wody zagotowanej zostanie przeniesiona z powrotem do
zbiornika wody. Oznaczać to będzie, że zbiornik może stać się gorący. Zawsze obchodź się
ostrożnie z czajnikiem.
GW17-060_v02
Nie gotuj wody w ilości poniżej dolnego lub
powyżej górnego poziomu na wskaźniku.
3 Zamknij pokrywę i naciśnij przycisk Stop. Pozwoli to
upewnić się, że czajnik nie rozpocznie natychmiast cyklu
gotowania po umieszczeniu go na podstawie.
4 Postaw czajnik na podstawie zasilającej.
5 Włóż wtyczkę przewodu przyłączeniowego do gniazda
sieci z kołkiem ochronnym.
6 Umieść odpowiednią szklankę lub pojemnik z torebką
herbaty, kawą, cukrem poniżej dyszy dozowania. Nigdy nie
używaj czajnika bez odpowiedniego pojemnika umieszczonego poniżej dyszy dozowania. Wyreguluj poziom objętości za pomocą suwaka objętości zgodnie z wymaganym
ustawieniem. Powoduje to regulowanie ilości wrzącej wody
dozowanej przez czajnik. Dla małych filiżanek jak filiżanki
do herbaty, ustaw przełącznik w położeniu MIN
(około
150 ml); dla większych filiżanek jak kubki, ustaw przełącznik w położeniu MAX
(około 300 ml). Jeśli nie jesteś
pewny, jakie ustawienia wykorzystać, najlepiej jest użyć niższych ustawień, do czasu zdobycia doświadczenia.
7 Naciśnij przycisk Start. Przycisk zaświeci się na czerwono a czajnik rozpocznie gotowanie.
8 Wybrana ilość gotującej się wody zostanie nalana do
filiżanki i czajnik automatycznie się wyłączy. Czajnik jest
gotowy do ponownego użycia. Może być konieczne poczekanie kilka sekund na zresetowanie urządzenia.
Wyłączanie czajnika
Przed pierwszym użyciem
Obsługa i działanie czajnika
1 Naciśnij przycisk otwierania pokrywki.
2 Napełnij zbiornik zimną wodą. Poziom wody powinien
być pomiędzy oznaczeniami MIN i MAX.
Jeśli rozpocząłeś procedurę gotowania i następnie z jakiegokolwiek powodu zdecydujesz się przerwać działanie
czajnika, to naciśnij przycisk Stop. Można również zatrzymać wodę, która jest dozowana przez naciśnięcie przycisku
Stop. Zagotowana woda zostanie bezpiecznie przeniesiona
z powrotem do zbiornika wody.
Opróżnianie czajnika
(Rys. C)
1 Po całkowitym ostudzeniu czajnika, wyjmij wtyczkę
z gniazdka sieci elektrycznej.
2 Naciśnij przycisk zwalniający pokrywę.
3 Przytrzymaj czajnik nad zlewem i wylej wodę.
4 Nadal trzymając czajnik nad zlewem, należy go we właściwy sposób obrócić i pozwolić wypłynąć całości wody przez
dyszę dozowania. Jeśli z dyszy nie wypływa już woda, może
to być spowodowane naciśnięciem przycisku stop. Naciśnij
przycisk Start, aby umożliwić wypływ wody z dyszy.
Powtórz kroki 3 i 4, aż całość wody została opróżniona
z czajnika.
Jeżeli czajnik nie będzie używany przez dłuższy okres,
zaleca się najpierw jego opróżnienie. Przed rozpoczęciem
korzystania z czajnika, należy ponownie przeprowadzić kilka
cykli gotowania, za każdym razem wylewając wodę.
5
Czyszczenie
●● Zawsze wyłączaj i odłączaj czajnik od zasilania oraz pozostaw go do całkowitego ostygnięcia przed czyszczeniem.
●● Nigdy nie zanurzaj podstawy zasilającej, przewodu zasilającego lub wtyczki w wodzie lub innych cieczach.
zewnętrzne czajnika czyść wilgotną
szmatką, a następnie wytrzyj je do sucha miękką, suchą
szmatką.
●● Nie należy używać agresywnych środków czyszczących
i szorstkich materiałów czyszczących.
●● Powierzchnie
Odkamienianie
(Rys. D)
Celem utrzymania prawidłowej pracy, czajnik wymaga odkamieniania raz na trzy miesiące lub częściej. Częstsze usuwanie kamienia z czajnika, może być konieczne, jeśli mieszkasz w obszarze z bardzo twardą wodą.
1 Napełnij czajnik do poziomu MAX i umieść pustą filiżankę na tacce ociekowej. Wybierz odpowiednie ustawienie
suwakiem objętości i naciśnij przycisk Start. Poczekaj, aż
cała woda zostanie podana do filiżanki.
2 Dodaj odpowiedni produkt do usuwania kamienia, na
bazie kwasku cytrynowego, do kubka z ciepłą wodą i wymieszaj.
3 Wlej zawartość kubka do zbiornika wody czajnika
i zamknij pokrywę.
4 Umieść pustą filiżankę na tacce ociekowej i naciśnij przycisk Start.
5 Poczekaj, aż cała woda zostanie podana do filiżanki.
6 Wylej wodę z filiżanki.
7 Powtórz kroki 4, 5 i 6 aż do osiągnięcia poziomu wody
MIN. Otwórz pokrywę i opróżnij czajnik z resztek wody.
Wypłucz czajnik, napełniając je czystą wodą i wylej ją do
zlewu. Napełnij czajnik świeżą wodą do poziomu MAX
i umieść pusty kubek na tacce ociekowej.
8 Naciśnij przycisk Start i poczekaj, aż woda zostanie
wlana do filiżanki.
●● Wylej wodę z filiżanki.
●● Powtórz kroki 8 i 9, aż do osiągnięcia poziomu wody
MIN. Otwórz pokrywę i opróżnij czajnik z resztek wody
do zlewu.
Wykrywanie i usuwanie usterek
PROBLEM
MOŻLIWA PRZYCZYNA
ROZWIĄZANIE
Przycisk Start nie pozostaje w położeniu On
(włączone).
Czajnik nie przestawił się po cyklu gotowania.
Jest wciąż zbyt gorący po ostatnim cyklu
gotowania. Przed następną próbą, odczekaj
kilka sekund na ochłodzenie.
Zbiornik wody nie jest oświetlony i czajnik
nie dozuje gotującej się wody.
●● C
zajnik nie jest podłączony do zasilania.
●● Czajnik nie jest prawidłowo ustawiony na
podstawie zasilającej.
●● Czajnik wygotował wodę.
●● S
prawdź czy jest podłączony do gniazdka
sieci zasilającej i włączony.
●● Sprawdź czy dysza dozująca jest ustawiona centralnie nad tacką ociekową.
●● Pozwól, aby ochłodził się całkowicie,
następnie napełnij go wodą.
Czajnik nie dozuje pełnej filiżanki wody.
●● W czajniku zebrała się nadmierna ilość
kamienia.
●● Suwak objętości może być ustawiony na
zbyt małą objętość.
●● Wykonaj odkamienianie.
●● Poziom wody spadł poniżej MIN.
●● Napełnij wodą pomiędzy znakami MIN
i MAX, następnie ponownie uruchom
cykl gotowania.
●● Wykonaj odkamienianie.
Czajnik wytwarza nadmierną ilość pary, ale
nie dozuje gotującej się wody.
●● W czajniku zebrała się nadmierna ilość
kamienia.
6
●● Ustaw odpowiednio suwak objętości.
Urządzenie generuje hałas i słychać brzęczący dźwięk przy końcu dozowania wody.
Jest to dźwięk wewnętrznego zaworu działającego po zakończeniu cyklu gotowania.
Jest to działanie normalne.
Woda kapie z dyszy dozującej po zakończeniu cyklu gotowania.
Po zakończeniu cyklu gotowania, wewnątrz
czajnika znajduje się pozostałość wody.
Jest to działanie normalne.
Para wydostaje się w obszarze z tyłu przycisku start i dyszy dozującej.
Para jest odprowadzana w kontrolowany
sposób przez przeznaczone do tego otwory.
Jest to działanie normalne.
Zbiornik wody staje się gorący.
Gorąca woda wraca do zbiornika wody.
Jest to działanie normalne.
Czajnik włącza się niezwłocznie po postawieniu na podstawie zasilającej.
Czajnik jest już włączony.
Naciśnij przycisk stop.
GW17-060_v02
Ekologia – Zadbajmy o środowisko
Każdy użytkownik może przyczynić się do ochrony środowiska. Nie jest to ani trudne, ani zbyt kosztowne. W tym celu:
opakowanie kartonowe przekaż na makulaturę,
worki z polietylenu (PE) wrzuć do kontenera na
plastik.
Zużyte urządzenie oddaj do odpowiedniego
punktu składowania, gdyż znajdujące się
w urządzeniu niebezpieczne składniki mogą
być zagrożeniem dla środowiska.
Nie wyrzucaj wraz z odpadami komunalnymi!!!
Importer: Zelmer Market Sp. z o.o. – Polska
DANE KONTAKTOWE:
●● zakup części eksploatacyjnych – akcesoriów
http://www.zelmer.pl/akcesoria-agd/
●● salon firmowy – sprzedaż internetowa
[email protected]
●● wykaz punktów serwisowych
http://www.zelmer.pl/punkty_serwisowe/
●● infolinia (sprzedaż, reklamacje, serwis)
801 005 500
Importer/producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane zastosowaniem urządzenia niezgodnym z jego przeznaczeniem lub niewłaściwą jego obsługą.
Importer/producent zastrzega sobie prawo modyfikacji wyrobu w każdej chwili, bez wcześniejszego powiadamiania, w celu dostosowania
do przepisów prawnych, norm, dyrektyw albo z przyczyn konstrukcyjnych, handlowych, estetycznych i innych.
GW17-060_v02
7
CZ
Vážení zákazníci!
Blahopřejeme Vám k nákupu našeho přístroje a vítáme Vás
mezi uživateli výrobků Zelmer.
Pro dosažení co nejlepších výsledků vám doporučujeme
používat pouze originální příslušenství firmy Zelmer, které
bylo vyvinuto speciálně pro tento výrobek.
Přečtěte si, prosím, pečlivě tento návod k použití. Zvláštní
pozornost věnujte bezpečnostním pokynům. Návod k použití
uschovejte pro další případné použití.
Bezpečnostní podmínky a pokyny pro správné
použití varné konvice
Před prvním použitím si pozorně přečtěte celý návod
k použití.
Ujistěte se, že jsou vám níže uvedené pokyny srozumitelné.
Nebezpečí/Varování!
Nedodržením pokynů ohrožujete své zdraví
●● Dbejte zvýšené opatrnosti při použití konvice v přítomnosti dětí.
●● Pokud je přívodní šňůra nebo konvice poškozená, konvici nepoužívejte.
●● Pokud dojde k poškození neoddělitelné přívodní šňůry,
musí jej vyměnit výrobce, specializovaný servis nebo
jiná kvalifikovaná osoba, aby nedošlo k ohrožení.
●● Opravy přístroje může provádět pouze proškolený
personál. Neodborně provedena oprava může být pro
uživatele příčinou vážného ohrožení. V případě vzniku
závad se obraťte na specializovaný servis.
●● V průběhu vaření vody se nedotýkejte kovových části
konvice, při přenášení uchopte konvici za rukojeť.
●● Nenaplňujte konvici vodou nad značku „max“, může
to způsobit náhlé a nekontrolované vylití horké vody
v průběhu vaření.
●● Dbejte aby nedošlo k namočení přívodní šňůry
a zástrčky.
●● Buďte opatrní, v průběhu vaření vychází z konvice
horká pára, hrozí nebezpečí opaření.
●● Před čištěním nechte varnou konvici vychladnout.
●● Přístroj není určen, aby jej obsluhovaly děti nebo
osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo psychickými schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností
a znalostí práce s přístrojem, nepoužívají-li jej pod
dohledem nebo podle návodu k obsluze poskytnutému
osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
●● Věnujte pozornost, aby si děti s přístrojem nehrály.
8
Pozor!
Nedodržením těchto pokynů můžete spotřebič
poškodit
●● Spotřebič
vždy zapojte do zásuvky elektrické sítě
(pouze střídavý proud) s napětím shodným s údaji na
typovém štítku spotřebiče.
●● Konvici postavte vždy na pevnou, rovnou a plochou
podložku; přívodní kabel nesmí viset přes hranu stolu
nebo kuchyňské linky ani se dotýkat horkých povrchů.
●● Zástrčku ze zásuvky nevytahujte taháním za šňůru.
●● Konvici lze používat pouze s originálním podstavcem
ZELMER určeným k danému typu konvice.
●● Konvici používejte pouze k vaření a ohřívání vody.
●● Neotevírejte víko konvice bezprostředně po uvaření
vody, kapky sražené vodní páry by stekly mimo konvici.
●● Nepokládejte konvici na horké povrchy ani v jejich blízkosti.
●● Při naplňování vodou nebo při mytí neponořujte konvici
ani podstavec do vody.
●● V případě, že došlo k vniknutí vody do elektrické části
konvice nebo do podstavce, je nutné tyto části před
dalším použitím důkladně osušit.
●● Nezapínejte prázdnou konvici.
●● Nepoužívejte konvici s otevřeným víkem – nefungovalo
by automatické vypínání.
●● K mytí konvice nepoužívejte agresivní detergenty a čisticí přípravky obsahující písek, např. emulze, pasty,
apod. Tyto by mohly přinejmenším odstranit různé
popisy a piktogramy uvedené na spotřebiči.
●● Spotřebič není určen k provozu s použitím vnějších
časových vypínačů nebo zvláštního systému dálkového ovládání.
Pokyny
Informace o výrobku a pokyny k použití
●● Varná konvice je určená pouze pro použití v domácnosti.
Technické údaje
Technické údaje jsou uvedené na výrobním štítku každého
přístroje.
Menovitý objem 2 l.
Konvice jsou vyrobené v třídě izolace I a jsou vybavené
kabelem s ochranným vodičem a zástrčkou s ochranným
kontaktem. Tyto přístroje je nutno připojit do síťové zásuvky
s ochranným kolíkem.
Provedení spotřebiče odpovídá českým a evropským normám.
Výrobek vyhovuje požadavků nařízení:
–– Nízkonapěťový elektrický přístroj (LVD) – 2006/95/EC.
–– Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – 2004/108/EC.
Výrobek je označen značkou CE na typovém štítku.
GW17-060_v02
Popis konvice Hot Cup
(Obr. A)
1 Vyjímatelná odkapávací miska
2 Vyjímatelný kryt odkapávací misky z nerez oceli
3 Dávkovací tryska
4 Tlačítko Stop
5 Tlačítko Start
6 Přepínač pro nastavení objemu
7 Poklice
8 Tlačítko otevírání víka
9 Nádoba na vodu s ukazatelem hladiny
10 Ohřívací komora
11 Napájecí podstavec
Vyjměte konvici Hot Cup opatrně z krabice.
Odstraňte všechny obaly a propagační materiály a postavte přístroj na suchou, vodorovnou
pracovní plochu, v bezpečné vzdálenosti od
hrany stolu.
Postupujte podle následujících pokynů pro
obsluhu konvice Hot Cup a vylijte pět prvních
odměrek vařící vody (tzn. celou první várku
vody). Odstraníte tak všechny zbytky, které
mohly v konvici zůstat po ukončení výrobního
procesu.
(Obr. B)
Konvici Hot Cup stavějte vždy tak, aby nemohlo
dojít k náhodnému stisknutí tlačítka Start,
zejména dětmi. Během provozu konvice je určitá
část převařené vody převedená zpět do nádoby
na vodu. Znamená to, že nádoba se může silně
zahřát. S konvicí zacházejte vždy opatrně.
1 Stiskněte tlačítko otevírání víka.
2 Naplňte nádobu studenou vodou. Hladina vody by měla
být mezi značkami MIN a MAX.
Nepřevařujte vodu v množství menším než
ukazuje dolní nebo větším než ukazuje horní
značka hladiny na ukazateli.
3 Zavřete víko a stiskněte tlačítko Stop. Ujistíte se tak, že
Hot Cup nezačne s vařením vody ihned po umístění na podstavci.
4 Postavte konvici Hot Cup na napájecím podstavci.
5 Zapojte vidlici přívodního kabelu do síťové zásuvky
s ochranným kolíkem.
6 Pod dávkovací trysku postavte vhodnou sklenici nebo
nádobu se sáčkem čaje, kávou, cukrem. Nikdy nepoužívejte
GW17-060_v02
nastavte přepínač do polohy MIN
(cca 150 ml); pro
větší nádoby jako jsou kelímky nastavte přepínač do polohy
MAX
(cca 300 ml). Pokud si nejste jisti, jaké nastavení
použít, začněte od menšího objemu než získáte zkušenosti.
7 Stiskněte tlačítko Start. Tlačítko se červeně rozsvítí a Hot
Cup začne vařit.
8 Konvice nalije zvolené množství vody do šálku a automaticky se vypne. Hot Cup je pak připraven k dalšímu použití. Někdy je nutné vyčkat několik vteřin až Hot Cup provede
reset.
Vypínání Hot Cup
Před prvním použitím
Obsluha a funkce konvice Hot Cup
Hot Cup bez vhodné nádoby umístěné pod dávkovací tryskou. Přepínačem pro nastavení objemu upravte množství
vařící vody dávkované konvicí Hot Cup na požadovanou
hodnotu. Pro malé nádoby, jako jsou např. čajové šálky,
Pokud jste již zahájili proces vaření a z nějakého důvodu jste
se rozhodli přerušit práci konvice Hot Cup, stiskněte tlačítko
Stop. Stisknutím tohoto tlačítka můžete také zastavit dávkování vody. Převařená voda pak bude bezpečně převedena
zpět do nádoby na vodu.
Vyprázdnění Hot Cup
(Obr. C)
1 Po úplném vychladnutí Hot Cup vyjměte vidlici ze síťové
zásuvky.
2 Stiskněte tlačítko otevírání víka.
3 Podržte Hot Cup nad dřezem a vylijte vodu.
4 Držte Hot Cup pořád nad dřezem, vhodně jej obraťte
a nechte vytéci zbytek vody dávkovací tryskou. Pokud
z trysky nevytéká žádná voda, může to být způsobeno předcházejícím stisknutím tlačítka Stop. Stisknutím tlačítka Start
umožníte vodě, aby z trysky vytekla.
Opakujte body 3 a 4 tak dlouho, dokud nevyprázdníte
všechnu vodu z konvice.
Pokud nebude konvici Hot Cup delší dobu používat, doporučujeme ji před uskladněním vyprázdnit. Před použitím konvice po delší přestávce opět proveďte několik cyklů vaření
a vodu vždy vylijte.
Čištění
●● Před čištěním konvici Hot Cup vždy vypněte a odpojte od
napájení a pak ji nechte stát, dokud úplně nevychladne.
●● Nikdy neponořujte napájecí podstavec, přívodní kabel
ani vidlici do vody nebo jiných tekutin.
●● Venkovní plochy konvice čistěte vlhkým hadříkem a pak
je vytřete do sucha měkkou, suchou utěrkou.
●● Nepoužívejte agresivní čisticí přípravky ani žádné drsné
čisticí prostředky.
9
Odstraňování vodního kamene
(Obr. D)
Aby konvice Hot Cup mohla bezvadně pracovat, je nutno ji
jednou za tři měsíce nebo častěji zbavit vodního kamene.
Častější odstraňování vodního kamene může být nezbytné,
pokud bydlíte v oblasti s velmi tvrdou vodou.
1 Naplňte konvici Hot Cup do úrovně MAX a na odkapávací misku umístěte prázdný šálek. Přepínačem pro nastavení objemu nastavte příslušný objem a stiskněte tlačítko
Start. Počkejte, až se celý šálek naplní vodou.
2 Do šálku s horkou vodou přidejte vhodný přípravek na
odstraňování vodního kamene na bázi kyseliny citronové
a pořádně zamíchejte.
3 Obsah šálku nalijte do nádoby na vodu v konvici Hot Cup
a zavřete víko.
4 Na odkapávací misku umístěte prázdný šálek a stiskněte
tlačítko Start.
5 Počkejte, až se celý šálek naplní vodou.
6 Vylijte vodu z šálku.
7 Opakujte body 4, 5 a 6, dokud hladina vody nedosáhne
úrovně MIN. Otevřete víko a vylijte z konvice zbytek vody.
Vypláchněte konvici Hot Cup tak, že ji naplníte čistou vodou
a vylijte ji do dřezu. Naplňte konvici čerstvou vodou po značku
MAX a na odkapávací misku umístěte prázdný šálek.
8 Stiskněte tlačítko Start a počkejte, až se šálek naplní
vodou.
●● Vylijte vodu z šálku.
●● Opakujte body 8 a 9, dokud hladina vody nedosáhne
úrovně MIN. Pak otevřete víko a vylijte zbytek vody
z konvice do dřezu.
Zjišťování a odstraňování závad
PROBLÉM
MOŽNÁ PŘÍČINA
ŘEŠENÍ
Tlačítko Start se nepřepíná do polohy On
(zapnuto).
Hot Cup dosud neprovedl reset po cyklu
vaření.
Hot Cup je dosud příliš horký po posledním
cyklu vaření. Před dalším pokusem počkejte
několik vteřin, až vychladne.
Nádoba na vodu není osvětlená a Hot Cup
nenalévá vařící vodu.
●● K
onvice Hot Cup není připojena k napájení.
●● Konvice Hot Cup není správně umístěna
na napájecím podstavci.
●● Z
kontrolujte, zda je konvice zapojená do
síťové zásuvky a zapnutá.
●● Zkontrolujte, zda je dávkovací tryska
umístěna nad středem odkapávací
misky.
●● Nechte konvici Hot Cup úplně vychladnout a pak ji opět naplňte vodou.
●● Voda v Hot Cup se vyvařila.
Hot Cup nenalévá plný šálek vody.
Hot Cup vytváří velké množství páry, ale
nenalévá vařící vodu.
●● V
konvici se usadilo příliš velké množství
vodního kamene.
●● Přepínač pro nastavení objemu může být
nastaven na příliš malý objem.
●● Odstraňte z konvice vodní kámen.
●● Hladina vody klesla pod značku MIN.
●● D
oplňte vodu tak, aby hladina byla mezi
značkami MIN a MAX. Pak opět spusťte
cyklus vaření.
●● Odstraňte z konvice vodní kámen.
●● V
konvici se usadilo příliš velké množství
vodního kamene.
●● N
astavte přepínač pro nastavení objemu
do správné polohy.
Hot Cup pracuje hlučně i ke konci nalévání
vařící vody je slyšet zvonivý zvuk.
Jde o zvuk vnitřního ventilu, který se zavírá
po ukončení cyklu vaření.
Je to normální jev.
Po ukončení cyklu vaření kape z dávkovací
trysky voda.
Po ukončení cyklu vaření zůstalo uvnitř konvice trochu vody.
Je to normální jev.
V okolí tlačítka Start a dávkovací trysky
uniká pára.
Pára je odváděna kontrolovaným způsobem
určenými otvory.
Je to normální jev.
Nádoba na vodu se zahřívá.
Horká voda je převáděna zpět do nádoby
na vodu.
Je to normální jev.
Konvice Hot Cup začíná pracovat ihned po
umístění na napájecím podstavci.
Konvice Hot Cup je již zapnutá.
Stiskněte tlačítko Stop.
10
GW17-060_v02
Ekologicky vhodná likvidace
Obalový materiál jednoduše neodhoďte. Obaly
a balicí prostředky elektrospotřebičů ZELMER
jsou recyklovatelné, a zásadně by měly být
vráceny k novému zhodnocení. Obal z kartonu
lze odevzdat do sběren starého papíru. Pytlík
z polyetylénu (PE, PE-HD, PE-LD) odevzdejte
do sběren PE k opětnému zužitkování.
Po ukončení životnosti spotřebič zlikvidujte prostřednictvím
k tomu určených recyklačních středisek. Pokud má být
spotřebič definitivně vyřazen z provozu, doporučuje se po
odpojení napájecího přívodu od elektrické sítě jeho odříznutí, přístroj tak bude nepoužitelný. Informujte se laskavě
u Vaší obecní správy o recyklačním středisku, ke kterému
příslušíte.
Toto elektrozařízení nepatří do komunálního odpadu. Spotřebitel přispívá na ekologickou likvidaci výrobku. ZELMER
CENTRAL EUROPE s.r.o. je zapojena do kolektivního systému ekologické likvidace elektrozařízení u firmy Elektrowin
a.s. Více na www.elektrowin.cz.
Veškeré opravy svěřte odborníkům v servisních střediscích. Záruční i pozáruční opravy osobně doručené nebo
zaslané poštou provádí servisní střediska ZELMER – viz.
SEZNAM ZÁRUČNÍCH OPRAVEN.
Dovozce/výrobce nezodpovídá za případné škody způsobené použitím zařízení v rozporu s jeho určením nebo chybnou obsluhou.
Dovozce/výrobce si vyhrazuje právo výrobek kdykoli, bez předchozího oznámení, upravovat za účelem přizpůsobení výrobku právním
předpisům, normám, směrnicím nebo z konstrukčních, obchodních,
estetických nebo jiných důvodů.
GW17-060_v02
11
SK
Vážený zákazník!
Blahoželáme Vám k výberu nášho zariadenia a vítame Vás
medzi používateľmi výrobkov Zelmer.
Za účelom získania čo najlepších výsledkov Vám odporúčame používať výlučne originálne doplnky k spotrebičom
spoločnosti Zelmer. Príslušenstvo bolo navrhnuté špeciálne
pre tento výrobok.
Prosíme, pozorne si prečítajte tento návod na obsluhu.
Mimoriadnu pozornosť venujte bezpečnostným pokynom.
Tento návod na použitie si uschovajte pre prípadnú potrebu
počas neskoršieho používania spotrebiča.
Bezpečnostné pokyny a odporúčania pre
správne používanie rýchlovarnej kanvice
Pred začatím práce so spotrebičom sa podrobne oboznámte s obsahom tohto návodu na použitie.
Je potrebné, aby ste správne porozumeli všetkým nižšie uvedeným pokynom.
Nebezpečenstvo! / Varovanie!
Ak tieto pokyny nebudete dodržiavať, môžete
zapríčiniť poranenie osôb
●● Dodržuj zvláštnu opatrnosť počas práce s kanvicou za
prítomnosti detí.
●● Kanvicu nezapínaj, ak je napájací kábel poškodený,
alebo je viditeľne poškodená izolácia.
●● Ak sa neodpojiteľný elektrický kábel poškodí, musí ho
vymeniť výrobca alebo špecializovaný opravárenský
podnik alebo vykvalifikovaná osoba, aby ste predišli
nebezpečenstvu.
●● Spotrebič smú opravovať iba odborne spôsobilí
zamestnanci. Nesprávne vykonaná oprava môže byť
príčinou vážneho ohrozenia pre používateľa. V prípade
poruchy odporúčame, aby ste sa obrátili na špecializovaný servis.
●● Nedotýkaj sa kovového telesa kanvice počas varenia –
na prenášanie používaj výlučne držiak kanvice.
●● Nenapĺňaj kanvicu nad úroveň „max“, alebo nad maximálne označený objem – počas varenia môže z nej
vriaca voda vystrekovať.
●● Daj pozor, aby si nenamočil zástrčku napájacieho
kábla.
●● Dávaj pozor na paru, ktorá sa počas varenia dostáva
von.
●● Pred čistením má kanvica úplne vychladnúť.
●● Spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo
mentálnymi schopnost’ami, alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, pokial’ im osoba zodpovedná za
ich bezpečnost’ neposkytne dohl’ad alebo ich nepoučila o použivani spotrebiča.
●● Dávajte si pozor, aby sa deti nehrali so spotrebičom.
12
Pozor!
Pri nedodržiavaní týchto zásad hrozí nebezpečenstvo poškodenia majetku
●● Dbajte na to, aby spotrebič bol pripojený výlučne do
zásuvky zdroja elektrického napätia (iba so striedavým
prúdom) s napätím, ktoré vyhovuje hodnotám uvedeným na výrobnom štítku spotrebiča.
●● Rýchlovarnú kanvicu klaďte iba na stabilnom a rovnom
povrchu. Prívodový káble nesmie voľne visieť spoza
okraja pracovnej dosky a dotýkať sa horúcich povrchov.
●● Nevyťahuj zástrčku zo zásuvky ťahaním za kábel.
●● Kanvica môže byť používaný iba s pripojenou napájacou podložkou, určenou pre daný typ.
●● Kanvicu používaj iba na varenie vody.
●● Neotváraj veko bezprostredne po uvarení vody – môže
nastať stekanie kondenzovanej vodnej pary po vonkajšej strane kanvice.
●● Nestavaj kanvicu na horúce predmety alebo do ich
blízkosti.
●● Neponáraj kanvicu ani napájaciu podložku do vody
počas napĺňania alebo umývania.
●● V prípade, že vodou budú zaliate vnútorné elektrické
časti, ako aj napájacia podložka, pred opätovným
zapojením do siete ich dôkladne vysuš.
●● Nezapínaj kanvicu bez vody.
●● Nepoužívaj kanvicu s otvorenou pokrievkou – vtedy
nebude fungovať automatický vypínač.
●● Na umývanie telesa nepoužívaj agresívne detergenty
v podobe emulzií, mliečka, pást atď. Tieto môžu okrem
iného odstrániť informačné grafické symboly ako stupnice, označenia, výstražné znaky a pod.
●● Prístroj nie je určený na prácu s použitím vonkajších
časových vypínačov alebo samostatného systému
diaľkovej regulácie.
Pokyny
Informácie o výrobku a pokyny pre obsluhu
spotrebiča
●● Kanvica je určená iba pre domáce použitie.
Technické údaje
Technické parametre sú uvedené na štítku výrobku.
Menovitý objem: 2 l.
Kanvica je zariadením triedy I, vybaveným napájacím káblom s ochrannou žilou a zástrčkou s ochranným kolíkom.
Varné kanvice Zelmer spĺňajú požiadavky platných noriem.
Zariadenie zodpovedá požiadavkám nariadení:
–– Nízkonapäťové elektrické zariadenia (LVD) – 2006/95/EC.
–– Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – 2004/108/EC.
Výrobok je označený značkou CE na štítku výrobku.
GW17-060_v02
Popis kanvice Hot Cup
(Obr. A)
1 Zásuvka na prebytočnú vodu
2 Vyberateľná odkvapkávacia mriežka z nehrdzavejucej
ocele
3 Výtokova tryska
4 Tlačidlo Stop
5 Tlačidlo Štart
6 Posúvač na zmenu objemu
7 Veko
8 Tlačidlo na otvorenie veka kanvice
9 Ukazovateľ hladiny vody
10 Telo kanvice
11 Podstavec
Opatrne vytiahnite kanvicu Hot Cup z obalu.
Odstaňte všetky obaly a propagačné materiály
a postavte kanvicu na suchu a stabilnú pracovnú plochu ďaleko od hrany.
Konajte podľa niže uvedených pokynov, tykajúcich sa použitia rýchlovarnej kanvice Hot
Cup, vylejte prvých päť lyžičiek vriacej vody (je
to prvý plný zásobník vody). Týmto odstránite
všetky zvyšky, ktoré mohli vzniknúť pri produkčnom procese.
(Obr. B)
Vždy umiestňujte kanvicu Hot Cup takto, aby
sa náhodou nestlačilo tlačidlo Štart, najmä
deťmi. Pri používaní rýchlovarnej kanvice, isté
množstvo vriacej vody sa potom vratí späť
k zásobníku na vodu. Čo znamená že tento
zásobník bude horúci. Preto každý raz opatrne
používajte kanvicu.
1 Stlačte tlačidlo na otvorenie veka kanvice.
2 Naplníte zásobník studenou vodou. Hladina vody musí
byť medzi značkami MIN a MAX.
Hladina vody v nádobe nikdy nesmie presiahnuť označenú minimálnu a maximálnu úroveň.
3 Zavrite veko a stlačte tlačidlo STOP. Umožni nám to zistiť, že Hot Cup nezačal cyklu varu vody ihneď po umiestnení
do podstavca.
4 Postavte kanvicu Hot Cup do podstavca.
5 Zapojte vidlicu prívodnej šnúry do zásuvky s ochranným
kolíkom.
6 Umiestnite vhodný pohár alebo nádobu s vreckom
s čajom, kávou, cukrom pod výtokovou tryskou. Nikdy
GW17-060_v02
nač do polohy MIN
(približne 150 ml); pre väčšie šálky
ako hrnčeky, dajte prepínač do polohy MAX
(približne
300 ml). Keď nie Ste si istí, čo chcete použiť, vyberte si nižšie uvedené polohy, kým naberiete skúsenosti.
7 Stlačte tlačidlo Štart. Rozsvieti sa červené svetlo a Hot
Cup začne variť vodu.
8 Vybrané množstvo vriacej vody sa naleje do šálky a Hot
Cup sa automaticky vypne. Následne Hot cup je pripravený
na ďalšie použitie. Je nevyhnutné počkať niekoľko sekúnd
kým sa zresetuje Hot Cup.
Vypnutie Hot Cup
Pred prvým uvedením do prevádzky
Obsluha a využitie kanvice Hot Cup
nepoužívajte kanvicu Hot Cup bez vhodného zásobníka na
zbytočnú vodu umiestneného pod tryskou. Regulujte objem
vody pomocou posúvača podľa požadovaného nastavenia,
ktoré umožňuje reguláciu množstva varenej vody systémom
Hot Cup. Pre malé šálky ako napr. šálky na čaj, dajte prepí-
Keď Ste už začali var vody a nasledovne chcete prerušiť var
vody kanvicou Hot Cup, stlačte tlačidlo STOP. Je možne tiež
vypnuť kanvicu pred dosiahmutím varu stlačením tlačidla Stop.
Varená voda sa bezpečne vratí späť k zásobníku na vodu.
Vyprazdňovanie Hot Cup
(Obr. C)
1 Po celkovom ochladení Hot Cup, vytiahnite vidlicu zo
zásuvky.
2 Stlačte tlačidlo otvárajúce veko.
3 Držíte Hot Cup nad kuchynskou výlevkou a vylejte vodu.
4 Nasledovne držiac Hot Cup nad kuchynskou výlevkou,
treba kanvicu obrátiť aby celá voda vytiekla výtokovou
tryskou. V prípade stlačenia tlačidla Stop je môže prerušiť
výtok vody z trysky. Stlačte tlačidlo Štart, aby voda z trysky
mohla vytiecť.
Opakujte body 3. a 4. až celé množstvo vody nebude
vyprázdnené z Hot Cup.
V prípade dlhšieho nepoužívania, odporúča sa najprv
vyprázdniť Hot Cup. Pred prvým použitím Hot Cup musíte
niekoľkokrát povariť vodu a nasledovne vyliať vodu.
Čistenie
●● Vždy
vypnite a odpojte rýchlovarnú kanvicu Hot Cup
zo zásuvky ako aj pred čistením počkajte až celkom
vychladne.
●● Nikdy neponárajte podstavca, napájacieho kábla alebo
zástrčku do vody alebo iných tekutín.
●● Vonkajšiu časť kanvice Hot Cup môžete čistiť mierne
navlhčenou látkou a následne suchou mäkkou latkou.
●● Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky a drsné čistiace látky.
13
Odstraňovanie vodného kameňa
(Obr. D)
Pravidelná práca Hot Cup vyžaduje odstraňovanie vodného
kameňa raz za tri mesiace alebo častejšie. Častejšie odstraňovanie vodného kameňa z kanvice Hot Cup je nevyhnute
keď bývate na území s tvrdou vodou.
1 Naplníte Hot Cup do polohy MAX a umiestnite prázdnu
šálku na odkvapkávacej mriežke. Vyberte vhodnú polohu
objemu vody posúvačom a stlačte tlačidlo Štart. Počkajte až
celé množstvo vody sa naleje do šálky.
2 Pridajte vhodný výrobok na odstraňovanie kameňa s kyselinou citrónovou do hrnčeka s teplou vodou a vymiešajte.
3 Vlejte obsah hrnčeka do zásobníka vody rýchlovarnej
kanvice Hot Cup a zatvorte veko.
4 Umiestnite prázdnu šálku na odkvapkávacej mriežke
a stlačte tlačidlo Štart.
5 Počkajte až sa celá voda naleje do šálky.
6 Vylejte vodu z šálky.
7 Opakujte body 4, 5 a 6 až dosiahnete hladinu vody
v polohe MIN. Otvorte veko a vyprázdnite kanvicu zo
zvyškov vody. Vypláchnite Hot Cup, nasledovne nalejte čistú
vodu a vylejte ju do kuchynskej výlevky. Naplníte Hot Cup
pitnou vodou do hladiny MAX a umiestnite prázdny hrnček
na odkvapkávacej mriežke.
8 Stlačte tlačidlo Štart a počkajte až voda sa naleje do
šálky.
●● Vylejte vodu z šálky.
●● Opakujte body 8 a 9, až dosiahnete hladinu vody MIN.
Otvorte veko a vyprázdnite kanvicu zo zvyškov vody do
kuchynskej výlevky.
Udržba
PROBLÉM
MOŽNÁ PRIČINA
RIEŠENIE
Tlačidlo Štart nie je v polohe On
(zapnuté).
Hot Cup nezmenil polohy po ukončení
programu varu vody.
Hot Cup je po ukončení programu varu vody
príliš horúci. Pred ďalším varom počkajte niekoľko sekúnd až ochladne.
Zásobník na vodu nie je rozsvietený a Hot
Cup nedózuje vriacej vody.
●● Kanvica Hot Cup nie je pripojená na napájanie.
●● Kanvica Hot Cup nie je správne postavená
na podstavec.
●● Kanvica Hot Cup vyvarila vodu.
●● Zistite ako je kanvica Hot Cup pripojená do
elektrickej siete a zapnutá
●● Zistite či je výtoková tryska v centrálnej
polohe nad odkvapkávacou mriežkou.
●● Ochlaďte úplne Hot Cup, nasledovne naplníte kanvicu vodou.
Hot Cup nedózuje úplne šálky vody.
●● Kanvica Hot Cup obsahuje množstvo vodného kameňa.
●● Posúvač zmeny objemu je nastavený na
príliš malý objem.
●● Odstráňte vodný kameň z Hot Cup.
●● Hladina vody sa znížila poniže značky MIN.
●● Naplníte vodou medzi značkami MIN
a MAX, nasledovne opakujte varenia vody.
●● Odstráňte vodný kameň z Hot Cup.
Hot Cup vytvará nadmerné množštvo
pary, ale nedózuje vriacej vody.
●● Kanvica Hot Cup obsahuje množstvo vodného kameňa.
●● Nastavte náležite posúvač na zmenu
objemu.
Hot Cup je hlučný a je možné počuť štrngajúci zvuk v koncovej etape varu vody.
Je to zvuk vnútorného ventilu, ktorý pracuje
po ukončení varu.
Je to správne.
Po ukončení procesu varu voda kvapka
z výtokovej trysky.
Po ukončení procesu varu, vo vnútri Hot Cup
sa nachádzajú zvyšky vody.
Je to správne.
Para sa vytvára odzadu tlačidla Štart
a výtokovej trysky.
Odvádzanie pary uje kontrolované určenými
na tento účel otvormi.
Je to správne.
Zásobník vody je horúci.
Horúca voda vracia k zásobníku.
Je to správne.
Hot Cup zapína sa ihneď po postavení na
podstavec.
Hot Cup je už zapnutý.
Stlačte tlačidlo Stop.
14
GW17-060_v02
Ekologicky vhodná likvidácia
Obalový materiál nevyhadzujte. Obaly a baliace prostriedky
elektrospotrebičov ZELMER sú recyklovateľné a zásadne
by mali byť vrátené na nové zhodnotenie. Kartónový obal
odovzdajte do zberne starého papiera. Vrecká z polyetylénu
(PE, PE-HD, PE-LD) odovzdajte do zberne PE na opätovné
zužitkovanie.
Po ukončení životnosti spotrebič zlikvidujte
prostredníctvom na to určených recyklačných
stredísk. Ak má byť prístroj definitívne vyradený z prevádzky, doporučuje sa po odpojení
prívodnej šnúry od elektrickej siete jej odstránenie (odrezanie), prístroj tak bude nepoužiteľný.
Informujte sa láskavo na Vašej obecnej správe, ku ktorému
recyklačnému stredisku patríte.
Tento elektrospotrebič nepatrí do komunálneho odpadu.
Spotrebiteľ prispieva na ekologickú likvidáciu výrobku.
ZELMER SLOVAKIA spol. s.r.o. je zapojená do systému
ekologickej likvidácie elektrospotrebičov u firmy ENVIDOM –
združenie výrobcov. Viac na www.envidom.sk.
Opravy spotrebičov si uplatnite u odborníkov v servisných strediskách. Záručné a pozáručné opravy doručené osobne alebo zaslané poštou prevádzajú servisné
strediská firmy ZELMER – viď ZOZNAM ZÁRUČNÝCH
SERVISOV.
Dovozca/výrobca nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté vo výsledku použitia zariadenia v rozpore s jeho určením alebo
vo výsledku nesprávnej obsluhy.
Dovozca/výrobca si vyhradzuje právo výrobok kedykoľvek upravovať
bez predchádzajúceho oznámenia za účelom prispôsobenia právnym
predpisom, normám, smerniciam alebo z konštrukčných, obchodných, dizajnových alebo iných dôvodov.
GW17-060_v02
15
HU
Tisztelt Vásárló!
Gratulálunk, hogy a mi készülékünket választotta, és üdvözöljük a Zelmer termékek felhasználói között.
A legjobb hatás elérése érdekében javasoljuk, hogy használjon eredeti Zelmer tartozékokat. Ezek kifejezetten ehhez
a termékhez lettek kifejlesztve.
Kérjük, olvassa el figyelmesen a használati útmutatót, különös figyelmet szentelve a biztonsági előírásoknak. Őrizze
meg a használati útmutatót, mert a készülék későbbi használata során is hasznát veheti.
Az elektromos vízforraló biztonságos és
helyes használatával kapcsolatos előírások
A berendezés használatbavétele előtt, kérjük, olvassa
el a teljes kezelési utasítást.
Meg kell győződni róla, hogy az alábbi utasításokat
megértették.
Veszély! / Figyelmeztetés!
Figyelmen kívül hagyása sérüléshez vezethet
●● Gyermekek jelenlétében bánjon a vízforralóval rendkívül óvatosan.
●● Tartózkodjon
a vízforraló bekapcsolásától, amennyiben a hálózati kábel sérült, vagy a szigetelés szemmel
láthatóan meg lett rongálva.
●● Ha a tápkábel sérült, a cserét a készülék gyártójának
vagy a szakértőnek ajánljuk megbízni a veszedelem
kikerülése céljából.
●● A készülék javítását kizárólag csak arra kiképzett
szakember végezheti. A helytelenül elvégzett javítás
a használó számára komoly veszélyt jelenthet. Meghibásodás esetén forduljon a szakszervízhez.
●● Tartózkodjon a vízforraló fémtestének érintésétől főzés
közben, ehelyett használja a készülék fogantyúját.
●● Nem szabad a tartályt a „max” felirat, vagy a megjelölt maximális űrtartalom fölé tölteni folyadékkal, hogy
a forrásban levő víz ne fusson ki a tartályból.
●● Ügyeljen arra, hogy a hálózati kábel dugója ne kerüljön
érintkezésbe vízzel vagy bármi más folyadékkal.
●● Ügyeljen a forralás közben felszálló gőzökre.
●● Tisztítás előtt hagyja a készüléket teljesen kihűlni.
●● A készüléket mozgásukban korlátozott és csökkent
mentális képességgel vagy a készülék használatára
vonatkozó gyakorlattal és tudással nem rendelkező
személyek (beleértve a gyerekeket is) nem használhatják, kivéve ha a felügyeletük biztosított, vagy a biztonságukért felelős személy által készülékhasználatra
vonatkozóan utasítást adtak.
●● Ügyeljen arra, hogy gyerekek ne játszanak a készülékkel.
16
Figyelem!
Figyelmen kívül hagyása a vagyontárgy
sérülésével járhat
●● A készüléket kizárólag a berendezés adattábláján fel-
tüntetett feszültségű elektromos hálózatra csatlakoztassa (kizárólag váltóáramúra).
●● Helyezze a vízforralót stabil, lapos, egyenletes felületre;
a csatlakozókábel nem lóghat le az asztalról, vagy
a konyhai munkalapról, és nem érhet forró felülethez.
●● Ne húzza ki a csatlakozó dugót a konnektorból a kábelnél fogva.
●● A vízforralót csak az adott típushoz tartozó aljzattal
szabad működtetni.
●● A készüléket kizárólag vízforralásra szabad használni.
●● Tartózkodjon a fedél kinyitásától közvetlenül a víz
felforrását követően – a kicsapódó vízgőz lefolyhat
a készülék külsején.
●● Ne használja a készüléket forró tárgyakon, és ne is
tárolja forró tárgyak közelében.
●● A készüléket és az aljzatot feltöltés vagy lemosás közben tilos vízbe tenni.
●● A belső elektromos részek, és az aljzat elöntése esetén
újra bekapcsolás előtt alaposan szárítsa ki a készüléket.
●● Ne használja a készüléket víz nélkül.
●● Ne használja a készüléket nyitott fedéllel, az automata
megszakító nem fog működni.
●● Ne használjon a készülék lemosására erős, emulzió,
tej, paszta alakjában forgalmazott, tisztítószereket.
Ezek többek között letörölhetik a tájékoztató grafikai
jeleket, mint pld. a skálákat, jelöléseket, figyelmeztető
jelzéseket, és ehhez hasonlókat.
●● A készülék működtetéséhez nem szabad külső időzítő
kapcsolót vagy külön távvezérlő rendszert csatlakoztatni.
Útmutatás
Tájékoztatás a termékről és a használatára
vonatkozó információk
●● A vízforralót csak háztartási célokra szabad használni.
Műszaki adataik
A műszaki paraméterek a törzslapon olvashatók.
Névleges űrtartalom: 2 l.
A készülék az I. osztályba tartozik, védőérrel és biztonsági
dugóval felszerelt hálózati kábellel rendelkezik.
A berendezés megfelel a vonatkozó magyar és európai biztonsági szabványoknak.
A Zelmer vízforralók megfelelnek a következő direktíváknak:
–– Kisfeszültségű elektromos berendezések (LVD)
– 2006/95/EC.
–– Elektromágneses kompatibilitás (EMC) – 2004/108/EC.
A termék adattábláján CE jelöléssel lett ellátva.
GW17-060_v02
A Hot Cup vízforraló felépítése
(A. ábra)
1 Levehető túlfolyótálca
2 A levehető túlfolyótálca rácsa rozsdamentes acélból
3 Adagoló fúvóka
4 Stop gomb
5 Start gomb
6 Vízmennyiség választó tolókapcsoló
7 Fedő
8 Fedőnyitó gomb
9 Víztartály szintjelzővel
10 Fűtőkamra
11 Csatlakozóalap
Első használat előtt
Vegye ki óvatosan a Hot Cup vízforralót a csomagolásából. Távolítson el róla minden csomagoló- és reklámanyagot, majd tegye száraz,
vízszintes felületre, távol a felület széleitől.
Az alábbi használati utasításnak megfelelően
járjon el a Hot Cup vízforraló használatakor, valamint öntse ki az első adag felforralt vizet (az első
teletartálynyi vizet). Ezzel eltávolítja az összeszerelés alatt lerakódott szennyeződéseket.
A Hot Cup vízforraló működése
és használata
(B. ábra)
Mindig úgy helyezze el a Hot Cup vízforralót,
hogy a start gombot ne lehessen véletlenül
lenyomni, különösen gyerekek által. Használat
közben a forralt víz egy része visszakerül a tartályba. Ez azt jelenti, hogy a vízforraló felülete
forróvá válhat. Mindig óvatosan bánjon a vízforralóval.
1 Nyomja meg a fedőnyitót.
2 Töltse fel a tartályt hideg vízzel. A vízszint a MIN és MAX
jelzések között kell hogy legyen.
Ne forraljon az alsó jelzésnél kevesebb vagy
a felső jelzésnél több vizet.
3 Csukja le a fedőt és nyomja le a Stop gombot. Így biztos
lehet abban, hogy a Hot Cup nem kezd el azonnal vizet forralni, miután azt a csatlakozólapra visszahelyezte.
4 Tegye a Hot Cup vízforralót a csatlakozólapra.
5 Dugja be a csatlakozót földelt konnektorba.
6 Helyezzen egy megfelelő csészét, vagy poharat
teafilterrel, kávéval, vagy cukorral az adagoló fúvóka alá.
Sose használja a Hot Cup vízforralót megfelelő edény nélkül a adagoló fúvóka alatt. Állítsa be a szükséges folyadék
mennyiségét a vízmennyiségválasztó tolókapcsoló segítGW17-060_v02
ségével. Így állíthatja be a Hot Cup által adagolt forró víz
mennyiségét. Kis csészék vagy edények esetében, állítsa
a tolókapcsolót MIN
állásba (kb. 150 ml); Nagyobb
csészék, bögrék esetében tolja el a MAX
jelzésig
(kb. 300 ml). Ha nem biztos benne, hogy mennyi folyadékra
van szüksége, állítsa mindig valamivel kevesebbre, míg ki
nem tapasztalja a helyes beállítást.
7 Nyomja meg a Start gombot. A gomb pirosan fog világítani a Hot Cup elkezdi a vízforralást.
8 A kiválasztott mennyiségű víz a csészébe fog ömleni
majd a Hot Cup automatikusan leáll. A Hot Cup újra használható. Szükséges lehet néhány másodperc a Hot Cup előző
beállításának kitörléséhez.
A Hot Cup kikapcsolása
Ha már elkezdte forralni a vizet, de valamilyen oknál fogva
nem akarja folytatni, nyomja meg a Stop gombot. Le lehet állítani vízadagolást, ekkor az biztonságosan a tartályba távozik.
A Hot Cup kiürítése
(C. ábra)
1 A Hot Cup teljes kihűlése után húzza ki a csatlakozót
a konnektorból.
2 Nyomja meg a fedőnyitó gombját.
3 Tartsa a Hot Cupot a lefolyó felett és öntse ki belőle a vizet.
4 Továbbra is a lefolyó felett tartva fordítsa el úgy, hogy az
adagoló fúvókán keresztül is kifolyjon a víz. Ha az adagoló
fúvókán keresztül nem folyik víz akkor lehet, hogy véletlenül
megnyomta a Stop gombot. Nyomja meg a Start gombot,
hogy kifolyhasson a víz a fúvókán keresztül.
Ismételje a 3. i 4. pontot addig, míg ki nem ürül a Hot Cup.
Ha a Hot Cupot hosszabb ideig nem kívánja használni, ürítse
ki belőle a vizet. Újbóli forralás előtt érdemes néhány tartálynyi vizet felforralni és kiöntetni.
Tisztítás
●● Mindig kapcsolja ki és áramtalanítsa a Hot Cupot és
hagyja teljesen kihűlni tisztítás előtt.
merítse vízbe, vagy bármilyen más folyadékba
a csatlakozó lapot, a csatlakozókábelt, vagy a csatlakozót.
●● A Hot Cup külső felületét nedves ronggyal tisztíthatja,
majd törölje egy puha, száraz ronggyal szárazra.
●● Ne használjon agresszív tisztítószereket vagy durva
felületű tisztítószert a tisztításhoz.
●● Sose
Vízkőoldás
(D. ábra)
A megfelelő munka fenntartásához szükséges a Hot Cup
háromhavonkénti, vagy gyakoribb vízkőmentesítése. Gyakori
vízkőmentesítés szükséges lehet, ha kemény a víz hálózatban.
1 Töltse fel a Hot Cup-ot a MAX jelig és helyezzen egy üres
csészét a túlfolyó rácsára. Állítsa be a megfelelő mennyiséget és nyomja meg a Start gombot. Várjon míg az összes víz
kifolyik a csészébe.
17
2 Használjon citromsav alapú vízkőoldó szert, oldja fel azt
egy pohár langyos vízben és keverje össze.
3 Öntse a pohár tartalmát a Hot Cup víztartályába és
csukja le a fedelét.
4 Tegye egy üres poharat a túlfolyó rácsára és nyomja
meg a Start gombot.
5 Várja meg, míg az összes víz lefolyik a pohárba.
6 Öntse ki a vizet a pohárból.
7 Ismételje meg a 4., 5. és 6. lépéseket míg a tartályban
a víz szintje el nem éri a MIN jelzést. Nyissa ki a tartály
fedelét és öntse ki a maradék vizet. Öblítse ki a Hot Cup-ot,
ehhez töltse fel tiszta vízzel és öntse azt ki a lefolyóba. Ezek
után töltse Fel a Hot Cup-ot tiszta vízzel a MAX jelig és
tegyen egy tiszta bögrét a rácsra.
8 Nyomja meg a Start gombot és várja meg míg a víz kifolyik a bögrébe.
●● Öntse ki a bögréből a vizet.
●● Ismételje meg a 8. és 9. lépéseket, míg a víz szintje el
nem éri a MIN jelet. Nyissa ki a tartály fedelét és öntse ki
a maradék vizet.
Hibajavítás
PROBLÉMA
LEHETSÉGES OK
MEGOLDÁS
A Start gomb nem marad On (bekapcsolt)
helyzetben.
A Hot Cup nem állt át az utolsó forralási ciklus
után.
A Hot Cup még túl forró az utolsó forralási
ciklus után. Az újabb próbálkozás előtt várjon
néhány másodpercet míg a készülék kihűl.
A tartály nincs kivilágítva és a a Hot Cup
nem adagolja a forrásban levő vizet.
●● A Hot Cup nincs csatlakoztatva az elektromos hálózatba.
●● Ellenőrizze, hogy a Hot Cup csatlakoztatva van-e az elektromos hálózatbaés
be van-e kapcsolva.
●● Ellenőrizze, hogy az adagolófúvóka a túlfolyó tálca rácsa felett középen helyezkedik-e el.
●● Hagyja kihűlni a Hot Cupot, majd töltse
fel vízzel.
●● A Hot Cup nincs megfelelően a csatlakozóalapra helyezve.
●● A Hot Cup-ból kiforrt a víz.
A Hot Cup nem adagol teljes csészényi
vizet.
●● Túl sok vízkő gyülemlett fel a Hot Cup-ban.
●● A tolókapcsoló túl kis mennyiségre van
beállítva.
●● Vízkőmentesítse a Hot Cup-ot.
●● Állítsa be megfelelően a tolókapcsolót.
A Hot Cup túl sok párát termel, de nem
adagol forralt vízet.
●● A vízszint a MIN jel alá csökkent.
●● Töltse fel vízzel a MIN és a MAX jelek
közötti mennyiséggel, majd indítson el
egy újabb forralási ciklust.
●● Vízkőmentesítse a Hot Cup-ot.
●● Túl sok vízkő gyülemlett fel a Hot Cup-ban.
A Hot Cup zajos és csörgő hang hallatszik
a víz adagolása közben.
Ez a belső szelep működéséből adódó hang
a forralási ciklus végén.
Ez normális.
Az adagolófúvókából csöpög a víz az adagolás befejezése után.
A forralás után a Hot Cup fúvókájában víz
marad.
Ez normális.
Vízpára jelenik meg a Start gomb hátulsó
részén és az adagolófúvókán keresztül.
A vízpára az erre kialakított nyílásokon távozik.
Ez normális.
A tartály felmelegszik.
Forró víz kerül vissza a tartályba.
Ez normális.
A Hot Cup a csatlakozóalapra való helyezés után azonnal működni kezd.
A Hot Cup be van kapcsolva.
Nyomja meg a Stop gombot.
Környezetvédelem – Óvjuk környezetünket
A karton csomagolás javasoljuk leadni a hulladékgyűjtő
helyre.
A polietilén (PE) zsákot dobja műanyag gyűjtő
konténerbe. A hálózatból való kikapcsolás után
a használt készüléket szétszerelni, a műanyag
alkatrészeket leadni másodlagos nyersanyag
felvásárló helyen.
A fém alkatrészeket leadni a MÉH-be.
Nem dobható ki háztartási hulladékkal együtt!!!
18
Az Importőr/gyártó nem vállal magára felelősséget a készülék nem
rendeltetésszerű használatából vagy a használati utasításban foglaltaktól eltérő felhasználásából eredő esetleges károkért.
Az Importőr/gyártó fenntartja magának a jogot a termék bármikori,
előzetes bejelentés nélküli megváltoztatására, annak az érvényes
jogszabályokhoz, szabványokhoz, irányelvekhez való igazítására,
vagy a konstrukciós, kereskedelmi, esztétikai és egyéb okokból történő módosítására.
GW17-060_v02
RO
Stimaţi Clienţi!
Vă felicităm pentru că aţi ales dispozitivul nostru şi vă urăm
bun-venit în rândul utilizatorilor de produse ale companiei
Zelmer.
Pentru a obţine cele mai bune rezultate vă recomandăm să
folosiţi doar accesoriile originale fabricate de compania Zelmer.
Accesoriile au fost proiectate special pentru acest produs.
Vă rugăm să citiţi cu atenţie prezentele instrucţiuni de utilizare.
Trebuie să acordaţi o atenţie deosebită indicaţiilor privind
siguranţa. Vă rugăm să păstraţi aceste instrucţiuni, pentru a le
putea consulta şi mai târziu, în timpul utilizării dispozitivului.
Indicaţii privind siguranţa şi folosirea
adecvată a fierbătorului electric
Înainte de a începe folosirea dispozitivului luaţi la
cunoştinţă cuprinsul întregii instrucţiuni de deservire.
Asiguraţi-vă că toate indicaţiile au fost foarte bine înţelese.
Pericol! / Avertizare!
Ne respectarea poate conduce la leziuni
●● Fiţi deosebit de atent când folosiţi fierbătorul în preajma
copiilor.
●● Nu puneţi în funcţiune fierbătorul electric dacă cablul
de alimentare prezintă defecţiuni sau dacă observaţi
deteriorări ale carcasei sale.
●● Dacă cablul de alimentare al maşinii se va defecta, va
trebui să fie înlocuit cu un cablu nou la producător sau
la un punct de servis specializat sau de către personal
calificat pentru a evita situaţii periculoase.
●● Reparaţiile aparatului pot fi efectuate numai de către
personalul calificat. Reparaţiile făcute incorect pot
pune în pericol viaţa utilizatorului. În cazul unui defect,
vă recomandăm să vă adresaţi servisului specializat al
firmei.
●● Nu atingeţi carcasa metalică a dispozitivului în timp ce
apa fierbe – folosiţi numai mânerul fierbătorului pentru
a-l muta.
●● Nu umpleţi fierbătorul peste capacitatea maximă marcată pe vas – în timpul fierberii, apa fierbinte poate
depăşi marginile vasului.
●● Fiţi atent(ă) să nu udaţi ştecărul cablului de alimentare.
●● Fiţi atent(ă) la aburul care se degajă în timpul fierberii.
●● Înainte de curăţare, fierbătorul trebuie lăsat să se
răcească complet.
●● Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (printre care copii) cu abilităţi fizice, senzoriale
sau psihice limitate sau de către persoanele care nu
au experienţă sau nu ştiu să folosească aparatul, dacă
nu au fost instruite în această privinţă de către persoanele răspunzătoare de siguranţa lor.
●● Trebuie să supravegheaţi copiii, să nu se joace cu
aparatul.
GW17-060_v02
Atenţie!
Ne-respectarea poate conduce la deteriorarea
bunurilor
●● Dispozitivul trebuie conectat întotdeauna la priza reţe-
lei electrice (numai cea cu curent alternativ) cu tensiune care este în conformitate cu cea menţionată pe
plăcuţa de fabricaţie a dispozitivului.
●● Întotdeauna aşezaţi fierbătorul pe o suprafaţă stabilă,
netedă şi plată; cablul de alimentare nu trebuie să
atârne peste marginea mesei sau a blatului şi nici să
atingă suprafaţa fierbinte.
●● Fierbătorul poate fi utilizat numai împreună cu baza
detaşabilă de alimentare prevăzută, proiectată special
pentru fiecare tip de aparat în parte.
●● Nu scoateţi ştecărul din priza electrică trăgând de
cablul de alimentare.
●● Folosiţi fierbătorul electric numai pentru a fierbe apă.
●● Nu deschideţi capacul imediat după fierberea apei –
pot fi degajaţi vapori de apă.
●● Nu aşezaţi fierbătorul pe obiecte fierbinţi sau în apropierea lor.
●● Nu puneţi în apă nici baza de alimentare, nici fierbătorul, atunci când îl umpleţi sau îl spălaţi.
●● În cazul în care aţi turnat apă peste elementele electrice interne şi peste baza detaşabilă de alimentare,
uscaţi bine aceste elemente înainte de următoarea
punere în funcţiune a fierbătorului.
●● Nu puneţi în funcţiune fierbătorul fără apă.
●● Nu folosiţi fierbătorul cu capacul deschis – atunci nu
funcţionează întrerupătorul automat.
●● Pentru spălarea carcasei, nu folosiţi detergenţi agresivi, sub formă de emulsie, lichide, paste ş.a. Acestea pot, printre altele, să şteargă simbolurile grafice
înscrise, precum standardele, marcajele, semnele de
avertizare ş.a.
●● Dispozitivul nu este conceput pentru a funcţiona cu
comutatori de timp externi sau cu un sistem separat de
control de la distanţă.
Indicaţie
Informaţii despre produs şi indicaţii cu privire
la utilizare
●● Fierbătorul este destinat numai utilizării casnice.
19
Date tehnice
Parametrii tehnici sunt înscrişi pe eticheta cu specificaţii tehnice a produsului.
Capacitate de 2 litri.
Ceainicul este un aparat de clasa I, echipat cu un conductor de racordare cu cablu de protecţie şi fişă cu contact de
protecţie.
Fierbătorul electric ZELMER îndeplineşte cerinţele normelor
în vigoare.
Aparatul este în conformitate cu cerinţele directivelor:
–– Aparatură electrică de joasă tensiune (LVD) – 2006/95/EC.
–– Compatibilitate electromagnetică (EMC) – 2004/108/EC.
Produsul poartă inscripţia CE pe eticheta cu specificaţii
tehnice.
Structura ceainicului Hot Cup
(Desen A)
1 Tavă de scurgere detaşabilă
2 Capac din oţel inoxidabil al tăviţei de scurgere
3 Dozator
4 Buton Stop
5 Buton Start
6 Regulator volum
7 Capac
8 Buton de deschidere a capacului
9 Rezervor de apă cu indicatorul nivelului
10 Compartiment încălzire
11 Suport alimentare electrică
Scoateţi cu atenţie ceainicul HOT CUP din
cutie. Scoateţi toate ambalajele şi materialele
promoţionale şi aşezaţi pe o suprafaţă obişnuită, uscată, orizontală, departe de margine.
Urmaţi instrucţiunile de utilizare ale ceainicului
şi vărsaţi primele cinci măsuri de apă clocotită (adică primul rezervor plin cu apă). Aceast
lucru va îndepărta orice reziduuri care pot să
apară după procesul de producţie.
(Desen B)
Întotdeauna puneţi fierbătorul Hot Cup astfel
încât butonul Start să nu poată fi apăsat accidental, în special de către copii. Când folosiţi
ceainicul, o parte din apă fiartă se va întoarce
înapoi în rezervorul de apă. Acest lucru va
însemna că rezervorul poate deveni fierbinte.
Întotdeauna manipulaţi ceainicul cu atenţie.
20
Nu fierbeţi apă sub nivelul minim sau peste
nivelul maxim al indicatorului.
3 Închideţi capacul şi apăsaţi butonul Stop. Acest lucru vă
asigură că Hot Cup nu începe să fiarbă apa imediat după
aşezarea acestuia pe suport.
4 Aşezaţi ceainicul Hot Cup pe suportul de alimentare
electrică.
5 Introduceţi ştecherul în priză cu element de protecţie.
6 Aşezaţi o ceaşcă sau un recipient cu săculeţ pentru ceai,
cafea, zahăr sub dozator. Nu utilizaţi niciodată Hot Cup fără
un recipient potrivit situat sub dozator. Regraţi volumul cu
ajutorul regulatorului de volum la nivelul dorit. Acest lucru
duce la reglarea cantităţii de apă clocotită dozată de Hot
Cup. Pentru ceştile mici, cum ar fi ceştile de ceai, setaţi regulatorul la poziţia MIN
(cca. 150 ml); pentru ceştile mai
mari, sau pentru căni setaţi regulatorul la poziţia MAX
(cca. 300 ml). Dacă nu sunteţi sigur ce setări să folosiţi, vă
recomandăm să folosiţi volumul cel mai mic, până dobândiţi
experienţă.
7 Apăsaţi butonul Start. Butonul se aprinde şi luminează
cu culoarea roşie, iar Hot Cup începe fierberea.
8 Cantitatea selectată de apă fiartă se va vărsa în ceaşcă
iar Hot Cup se opreşte în mod automat. Hot Cup este pregătit pentru refolosire. Poate fi necesar să aşteptaţi câteva
secunde până la resetarea Hot Cup.
Dezactivarea Hot Cup
Înainte de prima utilizare
Întreţinerea şi exploatarea
ceainicului Hot Cup
1 Apăsaţi butonul pentru de deschidere a capacului.
2 Umpleţi rezervorul cu apă rece. Nivelul apei trebuie să
fie între MIN şi MAX.
Dacă aţi început procedura de gătire şi apoi, indiferent de
motiv vă decideţi să opriţi ceainicul Hot Cup, apăsaţi butonul
Stop. Puteţi, de asemenea, opri apa care se dozează apăsând butonul Stop. Apa fiartă va fi transferată în siguranţă
înapoi în rezervorul de apă.
Golirea Hot Cup
(Desen C)
1 După răcirea completă a Hot Cup, scoateţi ştecherul din
priză.
2 Apăsaţi butonul de deschidere a capacului.
3 Ţineţi Hot Cup deasupra chiuvetei şi vărsaţi apa.
4 Ţinând Hot Cup deasupra chiuvetei, rotiţi-l în mod corespunzător şi permiteţi restului de apă să se scurgă prin dozator. Dacă prin dozator nu curge apă acest lucru se poate
datora faptului că butonul Stop a fost apăsat. Apăsaţi butonul
Start, pentru a permite scurgerea apei din dozator.
Repetaţi paşii 3 şi 4, până întreaga cantitate de apă s-a
scurs din Hot Cup.
Dacă Hot Cup nu va fi folosit o perioadă mai îndelungată
de timp, se recomandă mai întâi golirea acestuia. Înainte de
a începe folosirea Hot Cup, trebuie să efectuaţi câteva cicluri
de fierbere, vărsând de fiecare dată apa.
GW17-060_v02
Curăţarea
●● Întotdeauna opriţi şi deconectaţi ceainicul Hot Cup de la
sursa de alimentare şi lăsaţi-l să se răcească înainte de
a-l curăţa.
●● Nu cufundaţi niciodată suportul de alimentare, cablul
electric sau ştecherul în apă sau orice alte lichide.
●● Curăţaţi suprafeţele externe ale Hot Cup cu o cârpă
umedă şi apoi ştergeţi-le cu o cârpă moale şi uscată.
●● Nu folosiţi substanţe corozive de curăţare şi nici materiale abrazive pentru curăţarea aparatului.
Decalcifierea
(Desen D)
Pentru a putea fi utilizat corespunzător, Hot Cup necesită
decalcifierea la interval de trei luni sau mai des. Decalcifierea deasă poate fi necesară dacă locuiţi într-o zonă cu apă
foarte dură.
1 Umpleţi Hot Cup până la nivelul MAX şi aşezaţi o ceaşcă
goală pe tăviţa de scurgere. Selectaţi setarea corespunzătoare cu ajutorul regulatorului de volum şi apăsaţi butonul
Start. Aşteptaţi până toată apa se varsă în ceaşcă.
2 Turnaţi un produs corespunzător pentru decalcifiere, pe
bază de acid citric, în cana cu apă caldă şi amestecaţi.
3 Vărsaţi conţinutul cănii în rezervorul de apă al ceainicului
Hot Cup şi închideţi capacul.
4 Aşezaţi ceaşca goală pe tăviţa de scurgere şi apăsaţi
butonul Stsart.
5 Aşteptaţi până toată apa se varsă în ceaşcă.
6 Vărsaţi apa din ceaşcă.
7 Repetaţi paşii 4, 5 şi 6 până ajungeţi la nivelul MIN al
apei. Deschideţi capacul şi vărsaţi restul de apă din ceainic.
Clătiţi Hot Cup, umplându-l cu apă curată şi vărsaţi-o în chiuvetă. Umpleţi Hot Cup cu apă proaspătă până la nivelul MAX
şi aşezaţi o cană goală pe tăviţa de scurgere.
8 Apăsaţi butonul Start şi aşteptaţi, până ce apa se va
vărsa în cană.
●● Vărsaţi apa din cană.
●● Repetaţi paşii 8 şi 9, până ajungeţi la nivelul MIN al apei.
Deschideţi capacul şi vărsaţi restul de apă în chiuvetă.
Descoperirea şi rezolvarea problemelor
PROBLEMĂ
CAUZA POSIBILĂ
SOLUŢIE
Butonul Start nu rămâne în poziţia On
(pornit).
Hot Cup nu s-a resetat după un ciclu de fierbere.
Hot Cup este în continuare prea fierbinte după
ultimul ciclu de fierberea. Aşteptaţi câteva
secunde să se răcească înainte de a incerca
din nou.
Rezervorul de apă nu este vizibil şi Hot
Cup nu dozează apa fiartă.
●● Hot Cup nu este conectat la reţeaua electrică.
●● Hot Cup nu este aşezat corespunzător pe
suportul de alimentare.
●● Hot Cup a fiert apa.
●● Verificaţi dacă Hot Cup este conectat la
reţeaua electrică şi dacă este pornit.
●● Verificaţi dacă dozatorul este situat direct
deasupra tăviţei de scurgere.
●● Lăsaţi Hot Cup să se răcească şi apoi
umpleţi-l cu apă.
Hot Cup nu dozează întreaga ceaşcă de
apă.
●● În Hot Cup s-a depus o cantitate prea
mare de piatră.
●● Regulatorul volumului poate fi setat la un
volum prea mic.
●● Eliminaţi piatra din Hot Cup.
●● Nivelul apei a scăzut sub nivelul.
●● Umpleţi cu apă între semnele MIN şi MAX,
apoi porniţi din nou ciclul de fierbere.
●● Eliminaţi piatra din Hot Cup.
Hot Cup produce o cantitate prea mare
de aburi, dar nu dozează apa clocotită.
●● În Hot Cup s-a depus o cantitate prea
mare de piatră.
●● Setaţi corespunzător regulatorul volumului.
Hot Cup face zgomot şi se aude un bâzâit
la sfârşitul dozării apei.
Este sunetul supapei interne care funcţionează după sfârşitul ciclului de fierbere.
Acest lucru este normal.
Se scurge apa din dozator după sfârşitul
ciclului de fierbere.
După sfârşitul ciclului de fierbere ţn interiorul
Hot Cup se găseşte restul de apă.
Acest lucru este normal.
Aburul iese prin partea din spatele butonului Start şi al dozatorului.
Aburul este transportat prin orificiile special
proiecate în acest scop.
Acest lucru este normal.
Rezervorul de apă este fierbinte.
Apa fierbinte se întoarce în rezervorul de apă.
Acest lucru este normal.
Hot Cup porneşte imediat după aşezarea
acestuia pe suportul de alimentare.
Hot Cup este pornit.
Apăsaţi butonul Stop.
GW17-060_v02
21
Ecologia – ai grijă de mediul înconjurător
Fiecare consumator poate contribui la protecţia
mediului înconjurător. Acest lucru nu este nici
dificil nici scump. În acest scop: cutia de carton
duceţi-o la maculatură, pungile din polietilen
(PE) aruncaţi-le în container pentru plastic.
Aparatul folosit duceţi-l la punctul de colectare corespunzător deaorece componentele periculoase care se găsesc în
aparat pot fi periculoase pentru mediul înconjurător.
Nu aruncaţi aparatul împreună cu gunoiul menajer!!!
Importatorul/producătorul nu răspunde de eventualele defecţiuni apărute ca urmare a utilizării aparatului în neconformitate cu destinaţia sa
sau ca urmare a întreţinerii sale necorespunzătoare.
Importatorul/producătorul îşi rezervă dreptul de a modifica produsul
în orice moment – fără o informare prealabilă – în scopul adaptării
la prevederile legale, la norme şi directive sau din motive ce ţin de
construcţie, de vânzare, de aspectul estetic ş.a.
22
GW17-060_v02
RU
Уважаемые Пользователи!
Поздравляем с выбором нашего прибора и приветствуем
нового пользователя товаром Zelmer.
Для достижения лучших результатов, мы рекомендуем
использовать только оригинальные аксессуары компании Zelmer. Они спроектированы специально для этого
продукта.
Просим внимательно ознакомиться с настоящей инструкцией по обслуживанию. Следует обратить особое внимание на указания по безопасности. Просим сохранить
инструкцию, чтобы ею можно было пользоваться в ходе
дальнейшей эксплуатации прибора.
Указания по безопасности и правильной
эксплуатации электрического чайника
Перед вводом прибора в эксплуатацию ознакомьтесь с содержанием всей инструкции по эксплуатации.
Следует убедиться, что нижеследующие указания понятны.
Опасность! / Предупреждение!
Несоблюдение нижеследующих указаний
угрожает повреждениями
●● Если во время работы прибора рядом находятся
дети, необходимо проявлять особую осторожность.
●● Не включайте прибор, если питающий подсоединительный провод или корпус имеют видимые
повреждения.
●● Если будет повреждён неотделяемый кабель питания, то его должен заменить производитель или
специализированная ремонтная мастерская либо
квалифицированное лицо во избежание возникновения опасности.
●● Ремонт устройства может проводить исключительно специально обученный персонал. Неправильно проведённый ремонт может стать причиной
серьёзной опасности для пользователя. В случае
возникновения неисправностей советуем обратиться в специализированный сервисный пункт.
●● Не прикасайтесь к металлическому корпусу чайника во время кипячения – для переноса прибора
используйте исключительно ручку чайника.
●● Не заливайте воду свыше отметки «max» – если
чайник переполнен, кипящая вода может выплеснуться.
●● Следите за тем, чтобы вода не попала на вилку
питающего сетевого провода.
●● Избегайте контакта с горячим паром.
●● Перед oчисткой дайте чайнику полностью остыть.
●● Не разрешайте пользоваться прибором детям
и лицам с ограниченными физическими, мануальGW17-060_v02
ными и умственными возможностями, не имеющим
опыта и умения, до тех пор, пока они не будут обучены и ознакомлены с инструкцией по эксплуатации прибора.
●● Не позволяйте детям пользоваться или играть прибором.
Внимание!
Несоблюдение нижеследующих указаний
угрожает порчей имущества
●● Прибор всегда подключайте к розетке электросети
(только переменного тока) с напряжением, соответствующим напряжению, указанному на щитке
прибора.
●● Всегда ставьте чайник на стабильную, ровную
и плоскую поверхность; провод питания не должен
висеть над краем стола или плиты или прикасаться
к горячей поверхности.
●● Не вынимайте вилку из розетки, вытягивая ее за
провод.
●● Чайник разрешается эксплуатировать только
с подставкой-основанием производства Zelmer,
предназначенной для данного типа чайника.
●● Используйте чайник только для кипячения воды.
●● Не открывайте крышку чайника непосредственно
после кипячения воды, чтобы не обжечься паром.
●● Не ставьте чайник на горячие поверхности или
вблизи них.
●● Во время мытья или наполнения чайника не погружайте его в воду.
●● В случае, если вода зальет внутренние электрические элементы или подставку, перед следующим
включением чайника в сеть его необходимо тщательно осушить.
●● Не включайте чайник без воды.
●● Не эксплуатируйте чайник с открытой крышкой – не
сработает автоматический выключатель.
●● Не рекомендуется использовать для мытья корпуса
агрессивные детергенты в виде молочка, пасты,
эмульсии и т.п., которые могут поцарапать очищаемую поверхность и стереть надписи: графические
символы, деления, предупреждающие знаки и т.п.
●● Устройство не предназначено для работы с использованием внешних выключателей-таймеров или
отдельной системы дистанционного управления.
Указания
Информация о продукте и указания по эксплуатации
●● Чайник предназначен исключительно для домашнего пользования.
23
Техническая характеристика
Технические параметры указаны на заводском щитке
прибора.
Емкость 2 литра.
Чайник имеет I класс изоляции. Питающий электропровод и вилка имеют заземление.
Электрический чайник ZELMER отвечает требованиям
действующих норм.
Прибор отвечает требованиям директив:
–– Директива по низковольтному оборудованию (LVD)
– 2006/95EC.
–– Директива по электромагнитной совместимости (EMC)
– 2004/95/EC.
Прибор маркирован знаком соответствия CE.
Устройство чайника Hot Cup
(Рис. A)
1 Съемный подносик для стекающей воды
2 Съемная крышка подносика для стекающей воды, из
нержавеющей стали
3 Дозирующее сопло
4 Кнопка Стоп
5 Кнопка Старт
6 Ползун изменения объема
7 Крышка
8 Кнопка открывания крышки
9 Емкость для воды с индикатором уровня
10 Нагревательная камера
11 Питающая подставка
Перед первым использованием
Осторожно достань чайник Hot Cup из
коробки. Удали всякие элементы упаковки
и рекламные материалы и поставь чайник
на сухую, горизонтальную рабочую площадь, вдалеке от края.
Поступай
согласно
нижеуказанным
инструкциям по эксплуатации чайника Hot
Cup и вылей пять первых мерок кипящей
воды (т.е. первую полную емкость воды).
Это удалит все остатки, которые могли
появиться в процессе производства.
Обращение с чайником Hot Cup
и его функционирование
(Рис. B)
Всегда размещай чайник Hot Cup таким
образом, чтобы кнопка Старт не могла
быть нажата случайно, особенно детьми.
Во время использования чайника некоторая часть вскипяченной воды будет перенесена обратно в емкость для воды. Это
значит, что емкость может стать горячей. Всегда обращайся с чайником осторожно.
1 Нажми на кнопку открывания крышки.
2 Наполни емкость холодной водой. Уровень воды
должен находиться между пометками MIN и MAX.
Не кипяти воду количеством ниже нижнего
или выше верхнего уровня индикатора.
3 Закрой крышку и нажми на кнопку Стоп. Это позволит
убедиться, что Hot Cup не начнет цикла кипячения непосредственно после размещения его на подставке.
4 Поставь чайник Hot Cup на питающую подставку.
5 Воткни вилку соединительного провода в розетку со
штырем заземления.
6 Помести соответствующий стакан или емкость с пакетиком чая, кофе, сахаром ниже дозирующего сопла.
Никогда не используй Hot Cup без соответствующей
емкости помещенной ниже дозирующего сопла. Отрегулируй уровень объема с помощью ползуна объема
согласно требуемому положению. Это вызовет регуляцию количества вскипяченной воды, дозируемой чайником Hot Cup. Для маленьких чашек, как чайные чашки,
установи переключатель в положение MIN
(около
150 мл); для чашек побольше, как кружки, установи переключатель в положение MAX
(около 300 мл). Если
ты не уверен, какие положения использовать, луше всего
использовать положения ниже, пока не наберешься
опыта.
7 Нажми на кнопку Старт. Кнопка засветится красным
светом и Hot Cup начнет кипячение.
8 Избранное количество вскипяченной воды будет
налито в чашку и Hot Cup выключится автоматически.
Hot Cup готов к повторному использованию. Может оказаться необходимым подождать несколько секунд пока
Hot Cup перезагрузится.
Выключение Hot Cup
Если ты начал процесс кипячения и затем по какой либо
причине решил прекратить работу чайника Hot Cup,
нажми на кнопку Стоп. Можно также приостановить дозируемую воду, нажимая на кнопку Стоп. Вскипяченная
вода будет безопасно перенесена обратно в емкость для
воды.
24
GW17-060_v02
Опорожнение Hot Cup
(Рис. C)
1 После полного остужения Hot Cup, достань вилку из
розетки электрической сети.
2 Нажми на кнопку, открывающую крышку.
3 Подержи Hot Cup над раковиной и вылей воду.
4 Все еще держа Hot Cup над раковиной следует надлежащим образом повернуть его и позволить всей воде
вытечь через дозирующее сопло. Если из сопла вода
больше не течет, это может быть вызвано нажатием на
кнопку Стоп. Нажми на кнопку Старт, чтобы вода могла
вытекать из сопла.
Повтори шаги 3 и 4, чтобы вся вода вытекла из чайника
Hot Cup.
Если Hot Cup не будет использоваться более продолжительное время, советуется сначала его опорожнить.
Прежде чем начать пользоваться Hot Cup, следует
повторно провести несколько циклов кипячения, каждый
раз выливая воду.
Очистка
●● Всегда
выключай и отключай чайник Hot Cup от
питания и оставляй его до полного остужения перед
очисткой.
●● Никогда не погружай питающую подставку, питающий
провод или вилку в воду или в другие жидкости.
●● Внешние поверхности Hot Cup чисти влажной тряпкой, а затем суши мягкой, сухой тряпкой.
●● Не следует применять агрессивные средства очистки
и жесткие очистительные материалы.
Удаление накипи
(Рис. D)
Для обеспечения правильной работы чайника, Hot Cup
требует удаления накипи раз в три месяца или чаще.
Более частое удаление камня из Hot Cup может оказаться необходимым, если ты проживаешь на территории с очень жесткой водой.
1 Наполни Hot Cup до уровня MAX и размести пустую
чашку на подносике для стекающей воды. Выбери соответствующее положение ползуна объема и нажми на кнопку
Старт. Подожди, пока вся вода будет подана в чашку.
2 Добавь соответствующее средство для удаления
накипи, на основе лимонной кислоты, в кружку с теплой
водой и перемешай.
3 Влей содержимое кружки в емкость чайника Hot Cup
для воды и закрой крышку.
4 Размести пустую чашку на подносике для стекающей
воды и нажми на кнопку Старт.
5 Подожди, пока вся вода будет подана в чашку.
6 Вылей воду из чашки.
7 Повтори шаги 4, 5 и 6 пока не будет достигнут уровень воды MIN. Открой крышку и удали остаток воды
из чайника. Выполоскай Hot Cup, наполнив его чистой
водой и вылей воду в раковину. Наполни Hot Cup свежей
водой до уровня MAX и размести пустую кружку на подносике для стекающей воды.
8 Нажми на кнопку Старт и подожди, пока вода
вольется в чашку.
●● Вылей воду из чашки.
●● Повтори шаги 8 и 9, пока не будет достигнут уровень
воды MIN. Открой крышку и вылей остаток воды из
чайника в раковину.
Обнаружение и устранение неполадок
ПРОБЛЕМА
ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА
РЕШЕНИЕ
Кнопка Старт не остается в положении
«On» (включено).
Hot Cup не перезагрузился после цикла
кипячения.
Hot Cup все слишком горячий после
последнего цикла кипячения. Перед следующей попыткой подожди несколько секунд,
чтобы он остыл.
Емкость для воды не освещена и Hot
Cup не дозирует вскипяченную воду.
●● Hot Cup не подключен к питанию.
●● Проверь, подключен ли Hot Cup к розетке
электрической сети и включен ли.
●● Проверь, установлено ли дозирующее
сопло в центральном положении над
подносиком для стекающей воды.
●● Подожди пока Hot Cup полностью остынет и затем наполни его водой.
●● Hot Cup не установлен правильно на
питающей подставке.
●● Hot Cup использовал всю воду.
Hot Cup не дозирует полную чашку
воды.
●● В Hot Cup накопилось слишком много
накипи.
●● Возможно, что ползун объема установлен на слишком маленький объем.
●● Проведи удаление накипи из Hot Cup.
Hot Cup производит слишком большое
количество пара, но не дозирует вскипяченную воду.
●● Уровень воды понизился ниже MIN.
●● Наполни чайник водой до уровня между
отметками MIN и MAX, затем повторно
запусти цикл кипячения.
●● Проведи удаление накипи из Hot Cup.
GW17-060_v02
●● В Hot Cup накопилось слишком много
накипи.
●● Установи надлежащим образом ползун
объема.
25
ПРОБЛЕМА
ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА
Hot Cup производит шум и слышно бряцающий звук в конце дозирования воды.
Это звук внутреннего клапана, работающего после цикла кипячения.
Это нормальное явление.
РЕШЕНИЕ
Вода капает из дозирующего сопла
после завершения цикла кипячения.
После завершения цикла кипячения внутри
Hot Cup находится остаток воды.
Это нормальное явление.
Пар вырывается в пространстве сзади
кнопки Старт и дозирующего сопла.
Пар отводится под контролем, с помощью
предназначенных для этой цели отверстий.
Это нормальное явление.
Емкость для воды становится горячей.
Горячая вода возвращается в емкость для
воды.
Это нормальное явление.
Hot Cup включается немедленно после
установления на питающую подставку.
Hot Cup уже включен.
Нажми на кнопку Стоп.
Экология – забота о окружающей среде
Любой пользователь может внести свой вклад в охрану
окружающей среды. Это не требует особенных усилий
или затрат.
Поэтому, картонные упаковки сдавайте в пункт сбора
макулатуры, полиэтиленовые мешки (PE) выбрасывайте
в контейнер, предназначенный для пластика.
Отработанный прибор отдайте в соответствующий пункт по утилизации, т.к. содержащиеся в приборе вредные компоненты
могут создавать угрозу для окружающей
среды.
Не выбрасывайте прибор вместе с отходами
домашнего хозяйства!!!
Импортер/изготовитель не несет ответственности за возможный ущерб, причиненный в результате использования
пылесоса не по назначению или неправильного обращения
с ним.
Импортер/изготовитель сохраняет за собой право на модификацию прибора в любой момент без предварительного уведомления, с целью соблюдения правовых норм, нормативных
актов, директив или введения конструкционных изменений,
а также по коммерческим, эстетическим и другим причинам.
26
GW17-060_v02
BG
Уважаеми клиенти!
Поздравяваме Ви за избора и добре дошли сред потребителите на продуктите Zelmer.
За постигане на най-добри резултати Ви препоръчваме
да използвате само оригинални аксесоари от фирмата
Zelmer. Те са проектирани специално за тези продукти.
Моля прочетете внимателно тази инструкция за употреба. Особено внимание обърнете на препоръките за
безопасност. Моля запазете инструкцията за употреба,
за да можете да я ползвате и по време на по-нататъшното използване на уреда
Препоръки за безопасност и правилно
използване на електрическата кана
Преди да започнете да използвате уреда, запознайте се със съдържанието на цялата инструкция за употреба.
Бъдете сигурни, че изредените по долу указания
са добре разбрани.
Опасност! / Предупреждение!
Неспазването води до наранявания
●● Бъдете особено внимателни по време на работа
с каната в присъствието на деца.
включвайте каната, ако захранващият кабел
е повреден или забележите повреда на корпуса.
●● Ако неотключаемият захранващ кабел се повреди,
той следва да е заменен при производителя, в специалистично ремонтно предприятие или от квалифицирано лице, за да се избегне опасност.
●● Уредът може да се поправя само от обучени специалисти. Неправилно извършените поправки могат
да причинят сериозна опасност за потребителя.
В случай на неизправност Ви съветваме да се
обърнете към специализиран сервиз на.
●● Не докосвайте металния корпус на каната по време
на варенето – при пренасяне използвайте изключително дръжката на каната.
●● Не препълвайте каната над нивото „max” – по
време на кипене врящата вода може да пръска.
●● Внимавайте да не намокрите щепсела на захранващия кабел.
●● Пазете се от излизащата по време на кипене пара.
●● Преди почистване каната трябва изцяло да изстине.
●● Този уред не е предназначен за използване от
лица (в това число деца) с ограничени физически,
сетивни или психически възможности, както и от
лица без опит и познаване на уреда, освен ако това
не става под наблюдение или съгласно инструкцията за употреба на уреда, предадена от лицата,
отговорни за тяхната безопасност.
●● Не позволявайте на деца да си играят с уреда.
●● Не
GW17-060_v02
Внимание!
Неспазването води до материални щети
●● Винаги включвайте уреда към контакт на електри-
ческата мрежа (само променлив ток) с напрежение
съгласно с данните намиращи се в табелката на
уреда.
●● Поставяйте каната винаги върху стабилна, равна
и плоска повърхност; захранващият кабел не може
да виси над край на масата или на плота нито да се
докосва до гореща повърхност.
●● Не изваждайте щепсела от контакта с дърпане за
кабела.
●● Каната може да се използва само със захранващата основа от комплекта, предназначена за дадения тип кана.
●● Използвайте каната само за кипване на вода.
●● Не отваряйте капака веднага след кипване на
водата – кондензираната водна пара може да
изтече извън каната.
●● Не слагайте каната върху горещи предмети или
близо до тях.
●● Не потапяйте каната или захранващата й основа
във вода по време на напълване или миене.
●● В случай на заливане с вода на вътрешните
електрически елементи, както и на захранващата
основа, преди да включите каната отново към електричеството, добре я изсушете.
●● Не включвайте каната без вода.
●● Не използвайте каната с отворен капак – в такъв
случай няма да се задейства автоматичният прекъсвач.
●● За миене на корпуса не използвайте прекалено
силни миещи препарати - емулсии, млека, пасти
и др. Те могат да отстранят нанесените информационни символи като напр.: скали, обозначения,
предупредителни знаци и др.
●● Устройството не е предназначено за работа с употреба на външни временни изключватели или на
отделна система за дистанционна регулация.
Указание
Информация за продукта и указания касаещи неговото използване
●● Каната е предназначена само за домашно използване.
27
Технически данни
Техническите параметри са дадени на информационната
табелка на уреда.
Вместимост 2 литра.
Чайникът e устрoйствo нa I клaсa, имa в свoeтo съoръжeниe присъeдинявaщ прoвoдник със зaщитeнa жилa
и щeпсeл със зaщитeн кoнтaкт.
Каната ZELMER отговаря на изискванията на действащите стандарти.
Уредът отговаря на изискванията на директивите:
–– Нисковолтови съоръжения (LVD) – 2006/95/EC.
–– Електромагнитна съвместимост (EMC) – 2004/108/EC.
Уредът е обозначен със знак CE на информационната
табелка.
Строеж на чайника Hot Cup
(Рис. A)
1 Сваляем поднос за оттичане
2 Сваляем капак на подноса за оттичане от неръждаема стомана
3 Дюза за дозиране
4 Копче Стоп
5 Копче Старт
6 Плъзгач за промяна на обема
7 Капак
8 Копче за отваряне на капака
9 Резервоар за вода с показателя на нивото
10 Нагревателна камера
11 Рама за захранване
Преди първа употреба
Предпазливо извадете чайника Hot Cup от
кутията. Премахнете всякакви опаковки
и рекламни материали и го поставете
върху суха, хоризонтална работна повърхност, далече от ръба й.
Постъпвайте съгласно долупосочените
инструкции относно ползване на чайника
Hot Cup и излейте пет първи мерки на
врялата вода (т.е. пръв пълен резервоар
за вода). Това ще причини отстраняване
на всякакви остатъци, които могат да са
налице след производствения процес.
Експлоатация и действие
на чайника Hot Cup
(Рис. B)
Винаги помествайте чайника Hot Cup по
такъв начин, че да не може копчето Старт
да се задейства случайно, особено от
деца. При употреба на чайника някоя част
от врялата вода ще се премести обратно
в резервоара за вода. Това ще означава, че
резервоарът може да стане горещ. Винаги
боравете предпазливо с чайника.
1 Натиснете копчето за отваряне на капака.
2 Напълнете резервоара със студена вода. Нивото на
вода трябва да е между означения MIN и MAX.
Не гответе вода в количество под долното
или над горното ниво на показателя.
3 Затворете капака и натиснете копчето Стоп. Това
ще позволи да се осигурите, че Hot Cup няма веднага
да започне цикъла на готвене след поместване върху
рамата.
4 Поставете чайника Hot Cup върху рамата за захранване.
5 Сложете щепсел на присъединителния кабел в мрежовото гнездо със защитен щифт.
6 Поместете съответната чаша или съд с торбичка чай,
кафе, захар под дюзата за дозиране. Никога не използвайте Hot Cup без съответен съд, поместен под дюзата
за дозиране. Регулирайте ниво на обема с помощта на
плъзгача за обема съгласно изискуемата настройка.
Това причинява регулиране на количеството вряла
вода, дозирана от Hot Cup. За малки чаши поставете
превключвателя в положение MIN
(около 150 мл);
за по-големи чаши поставете превключвателя в положение MAX
(около 300 мл). Ако не сте сигурни, какви
настройки да използвате, най-добре е да употребите пониски настройки, докато придобиете опит.
7 Натиснете копчето Старт. Копчето ще светне в червено, а Hot Cup ще започне готвенето.
8 Избраното количество вряла вода ще се налее
в чашката и Hot Cup ще се изключи автоматично. Hot Cup
е готов за повторна употреба. Може да е необходимо да
изчакате няколко секунди до рестартиране на Hot Cup.
Изключване на Hot Cup
Ако сте започнали процедурата на готвене и след това
по каквато и да било причина ще решите да спрете
работа на чайника Hot Cup, натиснете копчето Стоп.
Можете също да спрете дозираната вода с натискане на
копчето Стоп. Врялата вода ще бъде безопасно преместена обратно в резервоара за вода.
28
GW17-060_v02
Изпразване на Hot Cup
(Рис. C)
1 След пълното изстиване на Hot Cup извадете щепсела от мрежовото гнездо.
2 Натиснете копчето за освобождаване на капака.
3 Придържете Hot Cup над мивката и излейте водата.
4 Като продължавате да държите Hot Cup над мивката, обърнете го по съответен начин и оставете водата
изцяло да изтече от дюзата за дозиране. Ако от дюзата
не тече повече вода, това може да е предизвикано от
натискане на копчето Стоп. Натиснете копчето Старт, за
да може водата да изтече от дюзата.
Повторете точки 3 и 4, докато Hot Cup ще бъде напълно
изпразнен от водата.
Ако Hot Cup няма да е използван в течение на продължително време, препоръчва се най-напред той да се
изпразни. Преди започване на ползването на Hot Cup
следва повторно да проведете няколко цикъла на готвенето, като всеки път изливате водата.
Почистване
●● Преди почистването винаги изключвайте чайника Hot
Cup и го отключвайте от захранването и го оставете
напълно да изстине.
●● Никога не потапяйте рамата за захранване, захранващия кабел или щепсел във вода или други течности.
●● Външните повърхности на Hot Cup почиствайте
с влажно парцалче, а след това ги изтрийте насухо
с меко, сухо парцалче.
●● Не използвайте агресивни миещи средства и грапави
почистващи материали.
Отстраняване на камък
За продължителна правилна работа Hot Cup изисква
отстраняване на камъка веднъж в три месеца или почесто. По-често отстраняване на камъка от Hot Cup може
да е необходимо, ако живеете на място с много твърда
вода.
1 Напълнете Нot Cup до нивото MAX и поместете празната чаша върху подноса за оттичане. С плъзгача за
обема изберете съответната настройка и натиснете копчето Start. Почакайте всичката вода да изтече в чашата.
2 Добавете съответен продукт за отстраняване на
камъка на базата на лимонена киселина в чашата
с топла вода и го разбъркайте.
3 Влейте съдържание на чашата в резервоар за вода
на чайника Hot Cup и затворете капака.
4 Поместете празната чаша върху подноса за оттичане
и натиснете копчето Старт.
5 Почакайте всичката вода да изтече в чашата.
6 Излейте вода от чашата.
7 Повторете точки 4, 5 и 6 до достигане на нивото на
вода MIN. Oтворете капака и изпразнете чайника от
остатъци от вода. Изплакнете Hot Cup, като го напълните с чиста вода и я излеете в мивката. Напълнете Hot
Cup с прясна вода до нивото MAX и поместете празната
чаша върху подноса за оттичане.
8 Натиснете копчето Старт и почакайте водата да се
влее в чашата.
●● Излейте вода от чашата.
●● Повторете точки 8 и 9 до достигане на нивото на вода
MIN. Oтворете капака и излейте от чайника в мивката
остатъци от вода.
Откриване и отстраняване на дефекти
ПРОБЛЕМ
ВЪЗМОЖНА ПРИЧИНА
РЕШЕНИЕ
Копчето Старт не остава в положение
On (включено).
Hot Cup не се е рестартирал след цикъла
на готвене.
Hot Cup все още е много горещ след
последния цикъл на готвене. Преди следващия опит изчакайте няколко секунди, за
да изстине.
Резервоарът за вода не е осветлен
и Hot Cup не дозира врялата вода.
●● Hot Cup не е подключен към захранването.
●● Hot Cup не е правилно поставен върху
рамата за захранване.
●● Проверете дали Hot Cup е подключен
към мрежовото гнездо и е включен.
●● Проверете дали дюзата за дозиране
е поставена централно над подноса за
оттичане.
●● Оставете Hot Cup напълно да изстине,
след това го напълнете с вода.
●● Водата се изпари от Hot Cup при готвенето.
Hot Cup не дозира пълна чаша вода.
GW17-060_v02
●● В Hot Cup е натрупано излишно количество камък.
●● Плъзгачът за обем може да е поставен
за много малък обем.
●● Отстранете камъка от Hot Cup.
●● Поставете съответно плъзгача за обем.
29
ПРОБЛЕМ
Hot Cup произвежда излишно количество пара, но не дозира врялата вода.
ВЪЗМОЖНА ПРИЧИНА
●● Нивото на вода е паднало под MIN.
●● В Hot Cup е натрупано излишно количество камък.
РЕШЕНИЕ
●● Напълнете с вода между знаците МIN
и MAX, след това повторно пуснете
цикъла на готвенето.
●● Отстранете камъка от Hot Cup.
Hot Cup генерира шум и към края на
дозирането на вода се чува бръмчене.
Това е звук на вътрешния клапан, действащ
след приключване на цикъла на готвене.
Това е нормално действие.
След приключване на цикъла на
готвене от дюзата за дозиране тече
вода.
След приключване на цикъла на готвене
вътре в Hot Cup се намира остатък от
вода.
Това е нормално действие.
Парата се добива от задната страна на
копчето Старт и от дюзата за дозиране.
Парата се отвежда по контролиран начин
чрез предназначените за това отвори.
Това е нормално действие.
Резервоарът за вода става горещ.
Горещата вода се връща в резервоара за
вода.
Това е нормално действие.
Hot Cup се включва незабавно след
поставяне върху рамата за захранване.
Hot Cup вече е включен.
Натиснете копчето Стоп.
Екология – Грижа за околната среда
Всеки ползвател може да допринесе за
опазването на околната среда. Това не
е трудно, нито скъпо. За да го постигнете:
изхвърлете картонената опаковка в контейнер за рециклиране на хартиени отпадъци;
полиетиленовите пликове изхвърлете в контейнер за пластмаса.
Когато стане непригоден, занесете уреда в подходящ
център за унищожаване, защото съдържа опасни елементи, които могат да навредят на околната среда.
Не изхвърляйте в кофи за битови отпадъци!!!
Вносителят/производителят не отговаря за евентуални
повреди, предизвикани от използване на уреда по начин, несъответстващ на неговото предназначение, или неправилната
му употреба.
Вносителят/производителят си запазва правото да модифицира уреда във всеки момент, без предварително уведомление, с цел изпълнение на правните разпоредби, стандарти,
директиви или по конструктивни, търговски, естетически
и други причини.
30
GW17-060_v02
UA
Шановні Клієнти!
Вітаємо Вас із вибором нашого пристрою та ласкаво просимо до спільноти користувачів товарів Zelmer.
Для того, щоб отримати найкращі результати, ми рекомендуємо використовувати тільки оригінальні аксесуари
компанії Zelmer. Вони розроблені спеціально для цього
продукту.
Просимо старанно прочитати цю інструкцію з використання. Особливу увагу необхідно звернути на правила
безпеки. Збережіть будь ласка інструкцію, щоб у разі
необхідності скористатися нею підчас подальшого користування приладом.
Правила безпеки і відповідного
користування електричним чайником
Перед початком експлуатації приладу ознайомтесь із змістом усієї інструкції з експлуатації.
Слід переконатися, що наведені нижче вказівки зрозумілі.
Небезпека! / Попередження!
Недотримання може призвести до травмування
●● Дотримуйтесь
особливої обережності під час
роботи з електрочайником у присутності дітей.
●● Не запускайте обладнання, якщо живильний провід
або корпус пошкоджені.
●● Якщо буде пошкоджений невід‘єднувальний кабель
живлення, то його повинен замінити виробник або
спеціалізована ремонтна майстерня чи кваліфікована особа з метою уникнення виникнення небезпеки.
●● Ремонт обладнання може виконуватися тільки підготовленим персоналом. Неправильно проведений
ремонт може привести до виникнення серйозної
небезпеки для користувача. У разі виявлення
дефектів, треба звернутися за порадою до спеціалізованого сервісного центру.
●● Підчас кипіння не торкайтесь металевого корпусу
чайника – для переміщення використовуйте лише
ручку чайника.
●● Не переповнювати електрочайник за рівень „max” –
під час кип’ятіння кип’яча вода може виприснути.
●● Зверніть увагу, щоб не замочити вилку приєднувального кабелю.
●● Уникайте контакту з парою, що виходить під час
кип’ятіння.
●● Перед очищуванням, чайник залишіть до повного
охолодження.
●● Не дозволяйте користуватися приладом особам
(у т.ч. дітьми) з обмеженими фізичними, чуттєвими
або інтелектуальними здібностями, які не мають
GW17-060_v02
досвіду або знання, якщо вони не будуть під наглядом або доки вони не пройдуть навчання щодо способу користування, яке ведеться особами відповідальними за їхню безпеку.
●● Не допускайте, щоб діти грали з приладом.
Увага!
Недотримання може призвести до пошкодження майна
●● Завжди підключайте прилад до гнізда електроме-
режі (виключно змінного струму) із напругою, що
відповідає вказаній на інформаційному щитку приладу.
●● Завжди ставте чайник на стабільній, рівній та пласкій поверхні; кабель живлення не може звисати
над краєм стола або кухонної стільниці, а також не
може торкатися до гарячої поверхні.
●● Не витягайте вилку з розетки тримаючи за провід.
●● Електрочайником можна користуватися тільки
разом з доданою підставкою живлення, призначеною для даного типу.
●● Вживати чайник тільки для кип’ятіння води.
●● Не відкривайте кришку безпосередньо після
скип’ятіння води – конденсована водяна пара може
стікати назовні чайника.
●● Не встановлюйте чайник на гарячі предмети та
поблизу таких предметів.
●● Не занурюйте електрочайник і підставку живлення
у воду під час наповнення або миття.
●● У разі залиття водою внутрішніх електричних елементів, а також підставки живлення, перед повторним включенням електрочайника до мережі старанно їх висушіть.
●● Не запускайте електрочайник, у якому немає води.
●● Не користуйтесь чайником з відкритою кришкою –
у противному разі автоматичний вимикач не задіє.
●● Для миття корпусу не використовувати агресивні
миючі засоби у вигляді емульсії, молочка, пасти та
ін. Вони можуть між ін. усунути нанесені інформаційні графічні символи, тобто: шкалу, позначення,
попереджувальні знаки та ін.
●● Пристрій не призначений для роботи з використанням зовнішніх вимикачів-таймерів або окремої системи дистанційного управління.
Вказівки
Інформація про продукт і вказівки з експлуатації
●● Електрочайник призначений виключно для домашнього використання.
31
Технічні дані
Технічні параметри наведені на номінальній панелі
виробу.
Ємність 2 літри.
Чайник належить до І класу і обладнаний проводом живлення з захисною жилою і штепселем з захисним контактом.
Чайники ZELMER відповідають вимогам чинних стандартів.
Пристрій відповідає вимогам директив:
–– Електричний пристрій низької напруги (LVD)
– 2006/95/EC.
–– Електромагнітна сумісність (EMC) – 2004/108/EC.
На номінальній панелі пристрій позначений символом СЕ.
Будова чайника Хот Кап
(Рис. A)
1 Знімальна підставка для стікаючої води
2 Знімальна кришка підставки для стікаючої води
з нержавіючої сталі
3 Дозуючий носик
4 Кнопка Стоп
5 Кнопка Старт
6 Перемикач об’єму
7 Кришка
8 Кнопка відкривання кришки
9 Резервуар з індикатором рівня води
10 Нагрівальна камера
11 Підставка для живлення
Перед першим використанням
Обережно вийміть чайник Хот Кап із
коробки. Зніміть всі упаковки, а також
рекламні матеріали та поставте на сухій,
горизонтальній робочій поверхні, якнайдалі від її краю.
Дотримуйтесь нижче згаданих вказівок, що
стосуються експлуатації чайника Хот Кап
та вилийте п`ять перших мірок кип`яченої
води (тобто перший повний резервуар
для води). Це дозволить усунути всілякі
залишки, які можуть виникати внаслідок
виробничого процесу.
Експлуатація та робота чайника
Хот Кап
(Рис. B)
Завжди розташовуйте чайник Хот Кап
таким чином, щоб не можна було випадково натиснути кнопки Старт, зокрема
дітьми. Під час використання чайника
деяка частина кип’яченої води буде перенесена у резервуар для води. Це означатиме, що резервуар для води може сильно
розігрітися. Завжди обережно поводьтеся
з чайником.
1 Натисніть кнопку відкривання кришки.
2 Наповніть резервуар холодною водою. Рівень води
повинен затриматися між поділками MIN та MAX.
Не кип’ятити воду у кількості нижче нижнього або вище верхнього рівня на шкалі.
3 Закрийте кришку та натисніть кнопку Стоп. Це дозволить переконатися, що Хот Кап раптово не почне процесу кип’ятіння після розміщення його на підставці.
4 Поставте чайник Хот Кап на підставці для живлення.
5 Підключіть штепсель з`єднуючого проводу до гнізда
електромережі із захисним заземленням.
6 Поставте відповідного розміру чашку або посуд
з пакетиком чаю, кавою, цукром під дозуючим носиком.
Ніколи не використовуйте Хот Кап без відповідного
посуду, розташованого під дозуючим носиком. Виберіть
бажаний рівень об’єму за допомогою відповідного перемикача. Таким чином відбувається регулювання кількості
киплячої води, яка дозується Хот Кап. Для маленьких
чашок, таких як чашки для чаю, налаштуйте перемикач
на поділку MIN
(приблизно 150 мл); для більших
чашок, налаштуйте перемикач на поділку MAX
(приблизно 300 мл). Якщо Ви невпевнені у тому, як правильно встановити перемикач, тоді краще всього скористатися нижче наведеними вказівками до часу набуття
відповідних навиків.
7 Натисніть кнопку Старт. Кнопка засвітиться червоним
кольором, а Хот Кап почне кип’ятіння.
8 Заданий об’єм киплячої води наллється у у чашку,
а Хот Кап автоматично вимкнеться. Хот Кап готовий до
повторного використання. Можливо потрібно буде почекати декілька секунд на перезавантаження чайника Хот
Кап.
Вимикання Хот Кап
Якщо Ви почали процес кип’ятіння, а пізніше з якогонебудь приводу вирішили б перервати роботу чайника
Хот Кап, то необхідно натиснути кнопку Стоп. Можна
також затримати подачу воду під час дозування, натискаючи кнопку Стоп. Кип’ячена вода буде безпечно перенесена назад у резервуару для води.
32
GW17-060_v02
Спорожнення Хот Кап
(Рис. C)
1 Після повного охолодження Хот Кап, вийміть штепсель із гнізда електромережі.
2 Натисніть кнопку, яка відкриває кришку.
3 Притримайте Хот Кап над раковиною і вилийте воду.
4 Тримаючи Хот Кап над раковиною, слід перевернути
його та дозволити, щоб вся вода витекла через дозуючий носик. Якщо вода вже не витікає із носика, то це
може бути викликане тим, що Ви натиснули кнопку Стоп.
Натисніть кнопку Старт, щоб уможливити витікання води
із носика.
Повторіть етапи 3 та 4 до моменту, поки вся вода не
витіче з Хот Кап.
Якщо Хот Кап не вживатиметься впродовж довшого періоду, то перед повторним використанням рекомендується
спочатку вилити з нього всю воду.
Перед початком використання чайника Хот Кап,
слід повторити процедуру у вигляді декількох циклів
кип’ятіння, кожного разу виливаючи кип’ячену воду.
Очистка
●● Перед очисткою завжди вимикайте та відключайте
чайник Хот Кап від живлення і залишайте його до
повного охолодження.
●● Запобігайте потраплянню води чи інших рідин на підставку для живлення, електропровід або штепсель.
●● Зовнішні поверхні Хот Кап слід чистити вологою ганчірочкою, а потім витирати їх досуха м`якою сухою
ганчірочкою.
●● Не вживайте ідких порошків та жорстких матеріалів
для чищення.
Усування накипу
(Рис. D)
Для того, щоб робота Хот Кап була правильною необхідно
раз на три місяці або частіше усувати накип. Частіше усування накипу з Хот Кап, може бути необхідним, якщо Ви
проживаєте у місцевості з дуже твердою водою.
1 Заповніть Хот Кап водою до поділки МАХ і поставте
порожню чашку на підставці для стікаючої води. За допомогою перемикача виберіть правильний об’єм та натисніть кнопку Старт. Почекайте до моменту, поки вся вода
не виллється у чашку.
2 Додайте відповідний продукт для усування накипу на
основі лимонної кислоти до чашки з теплою водою і розмішайте.
3 Залийте рідину з чашки у резервуар для води чайника Хот Кап і закрийте кришку.
4 Поставте порожню чашку на підставці для стікаючої
води і натисніть кнопку Старт.
5 Почекайте до моменту, поки вся вода не потрапить
у чашку.
6 Вилийте воду з чашки.
7 Повторіть етапи 4, 5 та 6 до тих пір, поки не досягнете поділки MIN. Відкрийте кришку і вилийте з чайника
залишки води. Промийте Хот Кап, заповняючи його
чистою водою та виливаючи її до раковини. Залийте
у Хот Кап свіжу воду до поділки MAX і поставте порожню
чашку на підставці для стікаючої води.
8 Натисніть кнопку Старт і почекайте до моменту, поки
вода не буде залита у чашку.
●● Вилийте воду з чашки.
●● Повторіть етапи 8 та 9 до тих пір, поки не досягнете
поділки MIN. Відкрийте кришку і вилийте з чайника
залишки води у раковину.
Виявлення та усування дефектів
ПРОБЛЕМА
МОЖЛИВА ПРИЧИНА
РІШЕННЯ
Кнопка Старт не залишається у стані On
(ввімкнено).
Хот Кап не перестроївся після циклу
кип’ятіння.
Хот Кап впродовж надто гарячий після
циклу кип’ятіння. Перед наступною спробою
почекайте декілька секунд до охолодження.
Резервуар для води не підсвічується,
а Хот Кап не дозує киплячої води.
●● Хот Кап непідключений до електромережі.
●● Хот Кап неправильно розташований
на підставці для живлення.
●● Перевірте чи Хот Кап під`єднано до
гнізда електромережі і ввімкнено.
●● Перевірте чи дозуючий носик розташований точно над підставкою для стікаючої води.
●● Дозвольте, щоб Хот Кап повністю охолодився, а потім залийте у нього воду.
●● Вода в Хот Кап википіла.
Хот Кап не дозує повної чашки води.
Хот Кап випускає надто велику кільлість
пари, але не дозує киплячої води.
●● У Хот Кап утворилася надто велика
кількість накипу.
●● Перемикач може бути встановлений
на надто малий об’єм.
●● Усунути накип з Хот Кап.
●● Рівень води впав нижче MIN.
●● Залийте водою до рівня між поділками
MIN i MAX, а після цього ще раз ввімкніть цикл кип’ятіння.
●● Слід усунути накип.
●● У Хот Кап утворилася надто велика
кількість накипу.
GW17-060_v02
●● Правильно налаштувати перемикач
об’єму.
33
ПРОБЛЕМА
МОЖЛИВА ПРИЧИНА
Хот Кап створює шум і чути різкий звук
в кінці дозування води.
Це звук внутрішнього клапана, який
вмикається після завершення циклу
кип’ятіння.
Це нормальна робота пристрою.
РІШЕННЯ
Вода капає із дозуючого носика після
завершення циклу кип’ятіння.
Після завершення циклу кип’ятіння всередині Хот Кап міститься залишок води.
Це нормальна робота пристрою.
Пара виходить позаду кнопки Старт
і дузуючого носика.
Пара відводиться контрольованим чином
через отвори, які того для цього призначені.
Це нормальна робота пристрою.
Резервуар води сильно нагрівається.
Гаряча вода повертається у резервуар
для води.
Це нормальна робота пристрою.
Хот Кап вмикається негайно після розташування його на підставці для живлення.
Хот Кап вже ввімкнений.
Натисніть кнопку Стоп.
Екологія – давайте дбати про навколишнє
середовище
Кожна людина може зробити свій внесок
у справу охорони природи. Це зовсім не
складно і не потребує витрат. Для цього
слід: здати картонну упаковку у пункт прийому макулатури, а поліетиленові пакети
викинути у контейнер для пластмаси.
Зношений пристрій слід віддати у відповідний пункт прийому, адже його конструктивні елементи можуть бути
небезпечними для навколишнього середовища.
Не викидайте пристрій разом з побутовими відходами!!!
Транспортування і зберігання
●● Транспорутвання виробу може здійснюватись усіма
видами транспорту відповідно до вимог та правил які
діють на конкретному виді транспорту.
●● Під час перевезення повинна бути усунена можливість переміщенння виробів всередині тарнспорного
засобу.
●● Під час транспротування залізницею перевезення
повинно здійснюватися у критих вагонах або контейнерах дрібними чи повагонними відправками.
●● Під час транспортування виробів на пласких піддонах вимоги до транспортування повинні відповідати
ГОСТ 26663, або ГОСТ 19848 – в разі завстосування
ящикових піддонів.
●● Способи і засоби кріплення, схеми рзміщення упкованих виробів (кількість ярусів, рядів) у транспортних
засобах зазначені на упаковці.
●● Вироби повинні зберігатися у опалювальних складских
приміщеннях при температурі +5°С – +40°С. Умови
зберігання повинні видповідати – 1(Л) ГОСТ 15150.
●● Умови складування виробів зазначені у технічних
умовах.
34
Імпортер/виробник не відповідає за можливі збитки, що виникли
внаслідок використання обладнання не за його призначенням
або його неналежного обслуговування.
Імпортер/виробник застерігає собі право модифікувати виріб
у будь-який момент, без попереднього повідомлення, для пристосування до правових положень, стандартів, директив або
у зв’язку з конструкційним, тоговельним, естетичним та
іншими причинами.
GW17-060_v02
EN
Dear Customers,
Congratulations on your choice of Zelmer electric kettle, and
welcome among the users of Zelmer products.
In order to achieve best results, we recommend using only
original Zelmer accessories. They have been specially
designed for this product.
Please read this user manual carefully. Special attention
should be paid to the safety precautions. Please keep this
manual safe for future reference.
Safety precautions and instructions on the
proper use of the electric kettle
Read this entire manual carefully before using the
appliance.
Make sure that you understand the below safety
precautions.
Danger! / Warning!
Risk of injury
●● Special attention is necessary when the kettle is used
in the presence of children.
not operate the appliance if the power cord is
damaged or the kettle body is visibly damaged.
●● If the non-detachable part of the cord is damaged,
it should be replaced by the producer or at a proper
service point or by a qualified person in order to avoid
any hazards.
●● The appliance can only be repaired by qualified service
personnel. Improper servicing may cause a serious
hazard to the user. In case of defects please contact
a qualified service center.
●● Do not touch the metal body of the kettle when in use;
move the kettle only using the handle.
●● Do not fill the kettle beyond the maximum fill indicator
„max” – water might spatter out of the kettle.
●● Be careful not to wet the plug of the connecting cord.
●● Mind the steam coming out of the kettle while water
is boiling.
●● Allow the kettle to cool completely before cleaning it.
●● This appliance is not intended for use by persons
(including Children) with reduced physical, sensory
or mental capabilities, or lack of experience and
knowledge, unless they have been given supervision
or instruction concerning use of the appliance by
a person responsible for their safety.
●● Children should be supervised to ensure that they do
not play with the appliance.
●● Do
GW17-060_v02
Warning!
Risk of property damage
●● Always plug the appliance to the mains (AC only) with
voltage corresponding to that indicated on the rating
plate.
●● Always place the kettle on a stable, smooth, flat
surface; the power cord must not hang loosely off the
edge of a table (or any other work surface) or touch
a heated surface.
●● Do not remove the plug from the outlet by pulling by
the cord.
●● The kettle can only be operated with the original power
base, each base is type-specific.
●● Use the kettle for boiling water only.
●● Do not open the lid immediately after water has boiled
– steam might condense and appear on the exterior
of the kettle.
●● Do not place the kettle on or near hot objects.
●● Do not immerse the kettle or the power base in water
when filling or washing the electric kettle.
●● In the event that water gets into the inside electric
elements of the kettle, or onto the power base, carefully
dry these elements before plugging the kettle into the
mains.
●● Do not operate the kettle when empty.
●● Do not use the kettle with the lid open – the automatic
shut off will not work then.
●● Do not use any abrasive cleaning agents such as
emulsions, creams, pastes, etc for cleaning the kettle
body. They might remove graphic information symbols
such as: scales, marks, warning signs, etc.
●● The appliance is not intended to be operated by means
of an external timer or separate remote-control system.
Tip
Product information and tips on use
●● The kettle is intended for household use only.
Technical data
The technical parameters are given on the data plate of the
product.
2 liter capacity.
Zelmer electric kettles are built in I class insulation and they
are equipped with supplying cord with grounding wire and
grounding plug.
The ZELMER kettle meets the requirements of the standards
in force.
The appliance is compliant with the requirements of the
following directives:
–– The Low Voltage Directive (LVD) – 2006/95/EC.
–– Electromagnetic Compatibility (EMC) – 2004/108/EC.
The product is affixed with a CE Mark on the data plate.
35
Identifying the Parts
(Fig. A)
1 Removable drip tray
2 Removable stainless steel drip tray cover
3 Dispensing nozzle
4 Stop button
5 Start button
6 Volume selector control
7 Lid
8 Lid release button
9 Water reservoir with level indication
10 Heating chamber
11 Power base
like teacups, set control toward the MIN setting
(about
150 ml); for larger cups like coffee mugs, set the control
towards the MAX setting
(about 300 ml). If you are not
sure which setting to use, it is best to use a lower setting until
you gain experience using your Hot Cup or start with a large
mug.
7 Press the start button. The button will light up red and
your Hot Cup will start to boil.
8 The selected quantity of boiling water will be dispensed
into the cup and it will automatically Switch-Off. Your Hot
Cup is now ready to use again. You may need to wait a few
seconds for the Hot Cup to reset.
Before using your Hot Cup for the first time
Remove your Hot Cup carefully from the box.
Remove any packaging and promotional
material and position your Hot Cup on a dry,
level, secure work surface away form the edge.
Follow the instructions below on using your
Hot Cup and discard the first five measures of
boiling water (i.e. the first full tank of water).
This will remove any residues that may remain
from the manufacturing process.
Using your Hot Cup
(Fig. B)
Always position your Hot Cup in such a way
that the start button cannot be accidentally
operated, especially by children. As you use
your Hot Cup, a certain portion of the water
boiled will be transferred back to the water
reservoir. This will mean reservoir may become
hot. Always use care when handling your Hot
Cup.
1 Press the lid release button.
2 Fill the water reservoir from your cold tap. The water
level should be between the MIN and MAX markings.
Do not boil the water if it is below the minimum
level or beyond - the maximum level on the
indicator.
3 Closed the lid and press the stop button. This will make
sure that your hot cup will not immediately start a boil cycle
when you place it onto the power base.
4 Place the kettle on the power base.
5 Connect your Hot Cup to a mains supply socket.
6 Place a suitable cup or container with a tea bag, coffee,
sugar, etc. below the dispensing nozzle. Never operate your
hot cup without a cup or suitable container placed below
36
the dispensing nozzle. Adjust the volume selector control
to the required setting. The control adjusts the quantity of
boiling water dispensed by your hot cup. For smaller cups
Stopping your Hot Cup
If you have started the boil procedure and then decide you
want to stop your Hot Cup for any reason, simply press the
stop button. You can also stop water that is being dispensed
by pressing the stop button. The boiled water will be safely
transferred back into the water reservoir.
Emptying yourHot Cup
1 After your Hot Cup has completely cooled down, unplug
it form the mains supply socket.
2 Press the lid release button.
3 Hold your Hot Cup over the sink and pour the water out.
4 Still holding your Hot Cup over the sink, turn it the right
way up and allow any water to drain out of the dispensing
nozzle. If no water drains out of the nozzle, it may be
because the stop button has been accidentally or intentionally
pressed. Press the start button to allow water to drain from
the nozzle.
Repeat steps 3 and 4 until all the water has been emptied
from your Hot Cup.
If your Hot Cup will not be used for an extended period
(e.g. if you are on holiday), we recommend that you first
empty it. Before using your Hot Cup again, carry out several
boil cycles discarding the water each time.
Cleaning
●● Clean the exterior surface of your Hot Cup with a damp
cloth and then polish it with a soft, dry cloth.
●● Never immerse the base unit, power cord or plug in water
or any other liquid.
●● Always switch off and unplug your Hot Cup and allow it
to completely cool before cleaning.
●● Do not use harsh abrasives, chemicals or oven cleaners.
GW17-060_v02
Descaling
To maintain it is performance, your Hot Cup will require
descaling once every three months or so. You may need to
descale your Hot Cup more frequently if you live in a hard
water area.
1 Fill your Hot Cup to the Max fill level and place an
empty cup on the drip tray. Select a suitable setting for the
dispensing control and press the start button. Wait for the
water to be dispensed into the cup.
2 Add a citric acid-based proprietary descaling product to
the hot water in the cup and stir.
3 Tip the contents of the cup into your Hot Cup and close
the lid.
4 Pace the empty cup on the drip tray and press the start
button.
5 Wait for the water to be dispensed into the cup.
6 Discard the water from the cup.
7 Repeat steps 4, 5 and 6 until the water level is at the
MIN mark. Open the lid and empty any remaining water into
the sink. Rinse your Hot Cup by filling it with clean water and
emptying it into the sink. Fill your Hot Cup with fresh water to
the MAX fill level and place an empty cup on the drip tray.
8 Press the start button and wait for the water to be
dispensed into the cup.
●● Discard the water in the cup.
●● Repeat steps 8 and 9 until the water level is at the MIN
mark. Open the lid and empty any remaining water into
the sink.
Troubleshooting
Problem
Possible Cause
Solution
The start switch will not stay in the on
position.
Your Hot Cup has not reset itself after the
boiling cycle.
Your Hot Cup is still too hot after the last
boil cycle. Wait a few seconds for it to cool
slightly before trying again.
The water tank does not illuminate and your
Hot Cup does not dispense boiling water.
●● Your Hot Cup is not plugged in.
●● Check your Hot Cup is plugged in and
switch on at the supply socket.
●● Check that the dispensing nozzle is
positioned centrally over the drip tray
●● Check the fuse in the plug.
●● Allow your Hot Cup to cool down
completely then refill it with water.
●● Your Hot Cup is not positioned correctly
on its power base.
●● The fuse has blown.
●● Your Hot Cup has boiled dry.
Your Hot Cup does not dispense a full cup
of water.
●● Your Hot Cup has excessive scale.
●● The dispensing control may be set too
low.
●● Descale your Hot Cup.
●● Adjust the dispensing control.
Your Hot Cup produces excess steam but
does not dispense boiling water.
●● The water level has dropped below the
MIN level.
●● Your Hot Cup has excessive scale.
●● Fill with water between the MIN and MAX
markings then restart the boil cycle.
●● Descale your Hot Cup.
Your Hot Cup makes a noise and there
is a ‘clunk’ sound after water has been
dispensed.
This is the sound of the internal valve
operating after the boil cycle finishes.
This is normal operation.
Water drips from the dispensing nozzle after
the boil cycle has finished.
There is a residual amount of water left
inside your Hot Cup after the boil cycle.
This is normal operation.
Steam comes out from the behind the start
button and behind the dispensing nozzle.
Steam is being vented in a controlled
manner through designed vents.
This is normal operation.
The water reservoir is getting hot.
Hot water is being returned to the water
reservoir.
This is normal operation.
Your Hot Cup immediately turns itself on
when it is placed on the power base.
Your Hot Cup is already switched on.
Press the stop button.
GW17-060_v02
37
Ecology – environment protection
Each user can protect the natural environment.
It is neither difficult nor expensive.
In order to do it: put the cardboard packing into
recycling paper container; put the polyethylene
(PE) bags into container for plastic.
When worn out, dispose the appliance to particular disposal
centre, because of the dangerous elements of this appliance,
which can be hazardous for natural environment.
Do not dispose into the domestic waste disposal!!!
The manufacturer/importer does not accept any liability for any
damages resulting from unintended use or improper handling.
The manufacturer/importer reserves his rights to modify the product
any time in order to adjust it to law regulations, norms, directives,
or due to construction, trade, aesthetic or other reasons, without
notifying in adv
38
GW17-060_v02
Notes
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
Notes
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement