návod k použití / návod na použitie instrukcja obsługi

návod k použití / návod na použitie instrukcja obsługi
SM 700B, 700BE, 700R, 700SS
NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE
INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
Sendvičovač / Sendvičovač
Toster / Sandwich maker / Szendvicssüt
Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pozorně přečtěte návod k obsluze a tento návod spolu se záručním
listem, pokladním dokladem a podle možností i s obalem a vnitřním vybavením obalu dobře
uschovejte.
Bezpečnostní pokyny
• Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby
se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo
nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo
byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí
případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění
a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou
starší 8 let a pod dozorem. Děti mladší 8 let se musí držet mimo dosah
spotřebiče a jeho přívodu.
• Před výměnou příslušenství nebo přístupných části, které se při
používání pohybují, před montáží a demontáží, před čištěním nebo
údržbou, spotřebič vypněte a odpojte od el. sítě vytažením vidlice
napájecího přívodu z el. zásuvky!
• Jestliže je napájecí přívod tohoto spotřebiče poškozen, musí být
přívod nahrazen výrobcem, jeho servisním technikem nebo podobně
kvalifikovanou osobou, aby se tak zabránilo vzniku nebezpečné situace.
• Vždy odpojte spotřebič od napájení, pokud ho necháváte bez dozoru a
před montáží, demontáží nebo čištěním.
• Před prvním použitím zkontrolujte, zda napětí uvedené na štítku přístroje odpovídá napětí ve vaší elektrické síti.
• Spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti a pro stanovené účely. Tento spotřebič
není určen pro komerční použití.
• Spotřebič nesmí zůstat v provozu bez dozoru. Jestliže musíte pracoviště opustit, vždy přístroj
vypněte, resp. vytáhněte zástrčku ze zásuvky (vždy tahejte za zástrčku, nikdy ne za kabel).
• Nikdy neponořujte spotřebič do vody (ani částečně). Nepoužívejte přístroj v případě, že máte
vlhké ruce. Jestliže dojde k navlhčení nebo namočení přístroje, okamžitě vytáhněte zástrčku
ze zásuvky.
• Spotřebič nesmí pracovat v blízkosti tepelných zdrojů (např. kamen, el./plynového sporáku,
vařiče, horkovzdušné trouby, grilu).
• Aby jste ochránili děti před riziky spojenými s elektrickými přístroji, postarejte se o to, aby kabel
nevisel dolů a děti na přístroj nedosáhly.
• Nedovolte, aby se kabel nebo samotný přístroj dotýkal horkého povrchu a ujistěte se, že je
umístěn takovým způsobem, aby nemohl být nechtěně převrácen potažením za kabel.
• Před čistěním nebo uložením ponechejte sendičovač úplně vychladnout.
• Pravidelně kontrolujte přístroj a přívodní kabel z hlediska poškození. Jestliže přístroj vykazuje
nějakou závadu, neuvádějte jej do provozu. Abyste eliminovali rizika, nechejte poškozený
přívodní kabel nahradit kabelem se stejnými hodnotami a to jen autorizovaným servisem.
• Pokud spotřebič spadl anebo je poškozen, nepoužívejte ho. Zaneste ho do autorizovaného
servisu na kontrolu a opravu.
• Neopravujte přístroj vlastními silami, nýbrž vyhledejte autorizovaný servis.
• Spotřebič nikdy nepoužívejte pro žádný jiný účel, než pro který je určen a popsán v tomto
návodu!
CZ - 2
CZ
• Nikdy nepoužívejte ostré kovové nebo drsné předměty, které mohou poškodit nepřilnavý povrch
pečících ploch.
• Nepoužívejte tento spotřebič při provozu ve vertikální poloze, ta je možná pouze pro usklanění.
• Po použití vždy přístroj vyčistěte.
Popis ovládacích prvků
P1.
P2.
P3.
P4.
P5.
Kontrolka provozu
Indkátor ohřevu
Pečící plochy
Rukojeť
Spona
Pokyny k použití
Před prvním použitím
• Pečící plochy vyčistěte vlhkou látkou nebo houbou.
• Pečící plochy jemně potřete malým množstvím másla nebo olejem pro smažení.
• Upečte první dva sendviče dle níže uvedeného postupu a tyto nejezte.
CZ - 3
Výroba sendvičů
• Připojte zástrčku do elektrické zásuvky. Rozsvítí se červená kontrolka provozu (P1).
• Jakmile se zelená kontrolka P2 rozsvítí je sendvičovač připraven k použití.
• Připravte si suroviny pro sendvič. Pro každý sendvič budete potřebovat dva plátky toustového
chleba a vhodnou náplň. Můžete použít doporučené recepty.
• Pro získání do zlatova vypečených sendvičů můžete mírně potřít máslem strany chleba, které
se dotýkají pečících ploch.
• Položte plátek chleba stranou potřenou máslem na spodní pečící plochu, na něj položte náplň
a přikryjte druhým plátkem chleba stranou potřenou máslem nahoru.
• Chcete-li, můžete opékat pouze jeden sendvič. Pro optimální výsledek by náplň neměla být
přes okraje plátků chleba.
• Horní pečící plochu opatrně přiklopte na chléb až se sendvičovač těsně uzavře a zajistěte
sponou proti otevření (P5).
• Sendvičovač otevřete po přibližně 2-3 minutách a zkontrolujte, zda jsou sendviče dostatečně
opečené. Doba pečení vyžadovaná pro získání křupavých hnědých sendvičů závisí na typu
chleba, náplni a osobní chuti.
• Pro vyjmutí sendvičů používejte nekovové nástroje (např. dřevěnou stěrku)
• Nepoužívejte ostré nebo drsné kuchyňské nástroje.
• Po použití odpojte sendvičovač ze sítě.
Poznámka:
Během opékání se zelená kontrolka (P2) cyklicky rozsvěcuje a zhasíná pro udržení správné
teploty v přístroji.
Čištění a údržba
Po použití
• Před čistěním sendvičovač odpojte ze zásuvky a ponechejte vychladnout.
• Pečící plochy vyčistěte vlhkou látkou nebo houbou. Zabraňte vniknutí vody do přístroje.
Přístroj nikdy neponořujte do vody.
Nikdy nepoužívejte hrubé látky, protože mohou poškodit povlak pečících ploch.
Přístroj je možné skladovat ve svislé poloze.
Odstraňování poruch
Přístroj nefunguje
- Zkontrolujte pevné usazení přívodního kabelu
- Zkontrolujte, zda je v zásuvce elektrické napětí. Pro kontrolu můžete použít jiný elektrický spotřebič.
- Zkontrolujte, není-li poškozen přívodní kabel.
CZ - 4
CZ
Technická specifikace
- Sendvičovač
- 4-plátkový
- Trojúhelníkové plotýnky s nepřilnavým povrchem pro snadné čistění
- 2 světelné kontrolky – provozu a teploty
- Ochrana proti přehřátí
- Automatická regulace teploty
- Tepelně izolovaná rukojeť
- Možnost skladování ve svislé poloze
- Barva: modrá (700B), slonová kost (700BE), červená (700R), nerez (700SS)
- Napájení: 230 V ~ 50 Hz
- Příkon: 750 W
- Rozměry: 23,5 x 8 x 23,5 cm
- Hmotnost: 1,3 kg
Změna technické specifikace výrobku vyhrazena výrobcem.
VAROVÁNÍ: NEVYSTAVUJTE SPOTŘEBIČ DEŠTI NEBO VLHKOSTI ABYSTE PŘEDEŠLI VZNIKU POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. VŽDY SPOTŘEBIČ VYPNĚTE ZE ZÁSUVKY KDYŽ JEJ NEPOUŽÍVÁTE NEBO PŘED OPRAVOU.
V PŘÍSTROJI NEJSOU ŽÁDNÉ ČÁSTI OPRAVITELNÉ SPOTŘEBITELEM. VŽDY SE
OBRACEJTE NA KVALIFIKOVANÝ AUTORIZOVANÝ SERVIS. PŘÍSTROJ JE POD NEBEZPEČNÝM NAPĚTÍM .
Informace o ochraně životního prostředí
Udělali jsme to nejlepší pro snížení množství obalů a zajistili jsme jejich snadné rozdělení na
3 materiály: lepenka, papírová drť a roztažený polyetylén. Tento přístroj obsahuje materiály, které mohou být po demontáži specializovanou společností recyklovány. Dodržujte prosím místní
nařízení týkající se nakládání s balícími materiály, vybitými bateriemi a starým zařízením.
Likvidace starého elektrozařízení a použitých baterií a akumulátorů
Tento symbol na výrobku, jeho příslušenství nebo na jeho obalu označuje, že s
výrobkem nesmí být nakládáno jako s domácím odpadem. Po ukončení životnosti
odevzdejte prosím výrobek nebo baterii (pokud je přiložena) v příslušném místě
zpětného odběru, kde bude provedena recyklace tohoto elektrozařízení a baterií. V
Evropské unii a v ostatních evropských zemích existují místa zpětného odběru vysloužilého elektrozařízení. Tím, že zajistíte správnou likvidaci výrobku, můžete
předejít možným negativním následkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které
se mohou v opačném případě projevit jako důsledek nesprávné manipulace s tímto výrobkem
nebo baterií či akumulátorem. Recyklace materiálů přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Z tohoto
důvodu prosím nevyhazujte vysloužilé elektrozařízení a baterie / akumulátory do domovního odpadu.
Informace o tom, kde je možné vysloužilé elektrozařízení zdarma odložit, získáte u vašeho prodejce, na obecním úřadě nebo na webu www.elektrowin.cz. Informace o tom, kde můžete zdarma
odevzdat použité baterie nebo akumulátory, získáte také u vašeho prodejce, na obecním úřadě
a na webu www.ecobat.cz.
Dovozce zařízení je registrován u kolektivního systému Elektrowin a.s. (pro recyklaci elektrozařízení) a u kolektivního systému ECOBAT s.r.o. (pro recyklaci baterií a akumulátorů).
Výrobce: HP TRONIC Zlín, spol. s r.o., Prštné-Kútiky 637, Zlín, 760 01
CZ - 5
Vážený zákazník, ďakujeme Vám za zakúpenie nášho produktu. Pred uvedením tohto prístroja
do prevádzky, si veľmi pozorne prečítajte návod na obsluhu a tento návod spolu so záručným
listom, dokladom o predaji a podľa možností aj s obalom a vnútorným vybavením obalu dobre
uschovajte.
Bezpečnostné pokyny
• Pred prvým použitím skontrolujte, či napätie uvedené na štítku prístroja odpovedá napätiu vo
vašej elektrickej sieti.
• Spotrebič je určený iba na použitie v domácnosti a pre stanovené účely. Tento spotrebič nieje
určený na komerčné použitie.
• Spotrebic nesmie zostať v prevádzke bez dozoru. Ak musíte pracovisko opustiť, vždy prístroj
vypnite, resp. vytiahnite zástrčku zo zásuvky (vždy ťahajte za zástrčku, nikdy nie za kábel).
• Spotrebic vypnite a vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky (ťahajte len za zástrčku, nikdy nie za
kábel), ak nebudete prístroj používať, ak chcete prístroj vyčistiť alebo v prípade poruchy.
• Nikdy neponárajte spotrebic do vody (ani čiastočne). Nepoužívajte prístroj v prípade, že máte
vlhké ruky. Ak dôjde k navlhčeniu alebo k namočeniu prístroja, okamžite vytiahnite zástrčku
zo zásuvky.
• Spotrebič nesmie pracovať v blízkosti tepelných zdrojov (napr. pec, el./plynový sporák, varič,
teplovzdušná rúra, gril).
• Ak chcete ochrániť deti pred rizikami spojenými s elektrickými prístrojmi, postarajte sa o to,
aby kábel nevisel dole a deti na prístroj nedosiahli.
• Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými
fyzickými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ
sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní tohto spotrebiča bezpečným spôsobom
a porozumeli prípadným nebezpečenstvám. Deti si so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie
a údržbu vykonávanú užívateľom nesmú vykonávať deti, pokud nejsou starší 8 let a pod
dozorem. Děti mladší 8 let se musí držet mimo dosah spotřebiče a jeho přívodu.
• Nedovoľte, aby sa kábel alebo samotný prístroj dotýkal horúceho povrchu a uistite sa, že je
umiestený takým spôsobom, aby nemohol byť nechtiac prevrátený potiahnutím za kábel.
• Pred čistením alebo uložením nechajte sendvičovač úplne vychladnúť.
• Pravidelne kontrolujte prístroj a prívodný kábel z hľadiska poškodenia. Ak prístroj vykazuje
nejakú závadu, neuvádzajte ho do prevádzky. Ak chcete eliminovať riziká, nechajte
poškodený prívodný kábel nahradiť káblom z rovnakými hodnotami a to len autorizovaným
servisom.
• Pokiaľ kanvica spadla alebo je poškodená, nepoužívajte ju. Zaneste ju do autorizovaného
servisu.
• Neopravujte prístroj vlastnými silami, ale vždy vyhľadajte autorizovaný servis.
• Spotrebič nikdy nepoužívajte pre žiadny iný účel, než pre ktorý je určený a popísaný v tomto
návode!
• Nedotýkejte se kovových části, protože jsou velmi horké.
• Nikdy nepoužívejte ostré kovové nebo drsné předměty, které mohou poškodit nepřilnavý
povrch pečících ploch.
• Nepoužívajte tento spotrebič pri prevádzke vo vertikálnej polohe, tá je možná iba pre
uskladnenie.
• Po použití vždy prístroj vyčistite.
SK - 6
SK
Popis ovládacích prvkov
P1.
P2. P3 P4. P5. Kontrolka prevádzky
Indikátor ohrievania
Plochy na pečenie
Rukoväť
Spona
Pokyny na použitie
Skôr než začnete
• Pečící plochy vyčistěte vlhkou látkou nebo houbou.
• Pečící plochy jemně potřete malým množstvím másla nebo olejem pro smažení.
• Upečte prvné dva sendviče podľa nižšie uvedeného postupu, ale nejedzte ich.
SK - 7
Výroba sendvičov
• Pripojte zástrčku do elektrickej zásuvky. Rozsvieti sa červená kontrolka P1 (zapnuté).
• Hneď ako sa zelená kontrolka P2 rozsvieti, je sendvičovač pripravený na použitie.
• Pripravte si suroviny pre sendvič. Pre každý sendvič budete potrebovať dva plátky chleba a
vhodnú náplň. Môžete použiť odporúčané recepty.
• Pre získanie dozlatista vypečených sendvičov môžete mierne potrieť maslom strany chleba,
ktoré sa dotýkajú pečiacich plôch.
• Položte plátok chleba stranou potretou maslom na spodnú pečiacu plochu, naň položte náplň
a prikryte druhým plátkom chleba stranou potretou maslom hore.
• Ak chcete, môžete opekať iba jeden sendvič. Pre optimálny výsledok by náplň nemala byť
cez okraje plátkov chleba.
• Hornú pečiacu plochu opatrne priklopte na chlieb až sa sendvičovač tesne uzatvorí a zaistite
sponou proti otvoreniu (P5).
• Sendvičovač otvorte po približne 2-3 minútach a skontrolujte, či sú sendviče dostatočne
opečené. Trvanie pečenia vyžadované pre získanie chrumkavých hnedých sendvičov závisí
na type chleba, náplni a osobnej chuti.
• Na vybratie sendvičov používajte nekovové nástroje (napr. drevenú stierku).
• Nepoužívajte ostré alebo drsné kuchynské nástroje.
• Po použití odpojte sendvičovač zo siete.
Poznámka:
Počas opekania sa zelený indikátor (P2) cyklicky rozsvecuje a zhasína pre udržanie správnej
teploty v prístroji.
Čistenie a údržba
Po použití
• Pred čistením sendvičovač odpojte zo zásuvky a nechajte vychladnúť.
• Pečiace plochy vyčistite vlhkou látkou alebo hubou. Zabráňte vniknutiu vody do prístroja.
• Prístroj nikdy neponárajte do vody.
Nikdy nepoužívajte hrubé látky, pretože môžu poškodiť povlak pečiacich plôch.
Prístroj je možné skladovať v zvislej polohe.
Odstraňovanie porúch
Prístroj nefunguje
- Skontrolujte pevné usadenie prívodného káblu.
- Skontrolujte či je v zásuvke elektrického napätia. Pro kontrolu môžete použiť iný elektrický
spotrebič.
- Skontrolujte či nieje poškodený prívodný kábel.
SK - 8
SK
Technická špecifikácie
- Sendvičovač
- 4-plátkový
- Trouhoľníkové platničky s protiprilnavým povrchom pre jednoduché čistenie
- 2 svetelné kontrolky – prevádzky a teploty
- Ochrana proti prehriatu
- Automatický regulátor teploty
- Tepelne izolovaná rukoväť
- Možnosť zvislého uloženia
- Farva: modrá (700B), slonová kosť (700BE), červená (700R), nerez (700SS)
- Napätie: 230 V ~ 50 Hz
- Príkon: 750 W
- Rozmery: 23,5 x 8 x 23,5 cm
- Hmotnosť: 1,3 kg
Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu technickej špecifikácie výrobku.
VAROVANIE: NEVYSTAVUJTE SPOTREBIČ DAŽĎU ALEBO VLHKOSTI, ABY STE
PREDIŠLI VZNIKU POŽIARU ALEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM. PRED
OPRAVOU ALEBO VŽDY, KEĎ SPOTREBIČ NEPOUŽÍVATE, VYPNITE HO ZO ZÁSUVKY V PRÍSTROJI NIESÚ ŽIADNE ČASTI OPRAVITEĹNÉ SPOTREBITEĹOM.
VŽDY SA OBRACAJTE NA KVALIFIKOVANÝ AUTORIZOVANÝ SERVIS. SPOTREBIČ JE POD
NEBEZPEČNÝM NAPÄTÍM.
Informácie o ochrane životného prostredia
Urobili sme to najlepšie pre zníženie množstva obalov a zaistili sme ich jednoduché rozdelenie
na 3 materiály: lepenka, papierová drť a roztiahnutý polyetylén. Tento prístroj obsahuje materiáli, ktoré môžu byť po demontáži špecializovanou spoločnosťou recyklované. Dodržujte prosím
miestne nariadenia týkajúce sa nakladania s baliacimi materiálmi, vybitými batériami a starým
zariadením.
Likvidácia starého elektrozariadenia a použitých batérií a akumulátorov
Tento symbol na výrobku, jeho príslušenstve alebo na jeho obale označuje, žes
výrobkom nesmie byť nakladané ako s domácim odpadom. Po skončení životnostiodovzdajte prosím výrobok alebo batériu (ak je priložená) v príslušnom mieste
spätného odberu, kde bude vykonaná recyklácia tohto elektrozariadenia a batérií.
V Európskej únii a v ostatných európskych krajinách existujú miesta spätného odberu odslúženého elektrozariadenia. Tým, že zaistíte správnu likvidáciu výrobku,
môžete predísť možným negatívnym následkom pre životné prostredie a ľudské
zdravie, ktoré sa môže v opačnom prípade prejaviť ako dôsledok nesprávnej manipulácie s týmto
výrobkom alebo batériou, alebo akumulátorom. Recyklácia materiálov prispieva k ochrane prírodných zdrojov. Z tohto dôvodu prosím nevyhadzujte odslúžené elektrozariadenie a batérie / akumulátory do domového odpadu.
Informácie o tom, kde je možné odslúžené elektrozariadenie zadarmo odložiť, získate u vášho
predajcu, na obecnom úrade alebo na webe www.envidom.sk. Informácie o tom, kde môžete
bezplatne odovzdať použité batérie alebo akumulátory, získate aj u vášho predajcu, na obecnom
úrade a na webe www.sewa.sk.
Dovozca zariadenia je registrovaný u kolektívneho systému ENVIDOM (pre recykláciu elektrozariadení) au kolektívneho systému SEWA, a.s. (pre recykláciu batérií a akumulátorov).
Výrobca: HP TRONIC Zlín, spol. s r.o., Prštné-Kútiky 637, Zlín, 760 01, Česká republika
Výhradný dovozca: ETA - Slovakia, spol s r.o., Stará Vajnorská 8, 831 04, Bratislava 3
SK - 9
Szanowny kliencie, dziękujemy Ci za zakup naszego produktu. Przed wprowadzeniem tego urządzenia do eksploatacji bardzo uważnie przeczytaj Instrukcję obsługi i wraz z kartą gwarancyjną,
paragonem fiskalnym (asygnatą) i według możliwości także z opakowaniem i wewnętrzną zawartością opakowania dobrze schowaj.
Przepisy bezpieczeństwa
• Przed pierwszym uruchomieniem sprawdzamy, czy napięcie na tabliczce znamionowej jest
takie samo jak w naszej sieci zasilającej.
• Odbiornik jest przeznaczony do użytku w gospodarstwach domowych wyłącznie zgodnie ze
swoim przeznaczeniem. Nie jest on przeznaczony do użytku komercyjnego,
• Działające urządzenie nie może pozostawać bez dozoru. Jeżeli pomieszczenie musimy
opuścić, urządzenie należy zawsze wyłączyć, ewentualnie wyjąć z gniazdka wtyczkę (zawsze
ciągniemy za wtyczkę a nigdy za przewód).
• Urządzenie wyłączamy i zawsze wyjmujemy wtyczkę z gniazdka (zawsze ciągniemy za
wtyczkę a nigdy za przewód), jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas,
chcemy je wyczyścić lub nastąpiła jakaś awaria.
• Nigdy nie zanurzamy urządzenia do wody (nawet częściowo). Urządzenia nie wolno używać
w przypadku, gdy mamy mokre ręce. Jeżeli nastąpiłoby zwilżenie lub zamoczenie urządzenia
trzeba je natychmiast wyłączyć wyciągając wtyczkę
z gniazdka.
• Urządzenie nie może być eksploatowane w pobliżu źródeł ciepła (na przykład pieców,
kuchenek elektrycznych/gazowych, podgrzewaczy, termowentylatorów grillów itp.).
• Żeby uchronić dzieci przed zagrożeniem, które niosą ze sobą urządzenia elektryczne,
zadbajmy o to, żeby przewód zasilający nie zwisał w dół a urządzenie nie znajdowało się w
zasięgu dzieci.
• Z urządzenia mogą korzystać dzieci powyżej 8 roku życia, oraz osoby z ograniczonymi
zdolnościami fi zycznymi lub umysłowymi, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia
w użytkowaniu tego typu urządzeń pod warunkiem, że będą one nadzorowane lub zostaną
poinstruowane na temat bezpiecznego korzystania z tego urządzenia oraz zagrożeń
wiążących się z jego używaniem. Bawienie się urządzeniem jest zabronione dzieciom.
Czyszczenie i konserwacja bez nadzoru dorosłych jest dzieciom zabroniona. Dzieci do
lat 8 muszą trzymać się z dala od urządzenia i jego przewodu.Nie można dopuścić, żeby
przewód zasilający lub samo urządzenie dotykało do gorącej powierzchni. Sprawdzamy,
czy urządzenie jest umieszczone tak, żeby nie można go było przewrócić po przypadkowym
pociągnięciu za przewód zasilający.
• Przed czyszczeniem lub schowaniem należy toster pozostawić na wierzchu do zupełnego
wystygnięcia.
• Okresowo sprawdzamy urządzenie i przewód zasilający z punktu widzenia uszkodzeń
mechanicznych. Jeżeli w urządzeniu widoczna jest jakaś usterka, nie wolno go włączać. Żeby
wyeliminować zagrożenie należy zlecić wymianę uszkodzonego przewodu zasilającego na
nowy o tych samych parametrach wyłącznie w autoryzowanym serwisie.
• Jeżeli urządzenie upadło lub jest uszkodzone, nie wolno go używać. Trzeba je oddać do
serwisu autoryzowanego w celu wykonania sprawdzenia i ewentualnej naprawy.
• Urządzenia nie należy naprawiać we własnym zakresie, najlepiej odszukać autoryzowany
serwis.
• Urządzenia nie wolno używać w innym celu niż ten, do którego jest przeznaczone,
i który jest opisany w niniejszej instrukcji!
• Nie wolno dotykać części metalowych, ponieważ są bardzo gorące.
• Nigdy nie używamy ostrych przedmiotów metalowych lub innych, które mogłyby zadrapać
zabezpieczone przed przywieraniem delikatne powierzchnie przeznaczone do opiekania.
• Nie wolno używać tego urządzenia w pozycji pionowej, jest ona dopuszczalna tylko przy
przechowywaniu.
• Po każdym użyciu urządzenie należy wyczyścić.
PL - 10
PL
Opis elementów sterujących
P1 P2 P3
P4 P5 Sygnalizacja pracy
Sygnalizacja grzania
Płytki grzejne
Rękojeść
Zamknięcie
Instrukcja użytkowania
Przed pierwszym włączeniem
Powierzchnie grzewcze czyścimy miękką tkaniną albo gąbką.
Powierzchnie grzewcze nacieramy niewielką ilością masła lub oleju do smażenia.
Przygotujcie dwa pierwsze sandwicze zgodnie z poniższym przepisem, ale ich nie spożywajcie.
PL - 11
Przygotowywanie sandwiczy
• Podłączamy wtyczkę do gniazdka elektrycznego. Zapali się czerwona lampka sygnalizująca
pracę (P1).
• W momencie, kiedy zapali się zielona kontrolka grzania P2, można sandwich toster użyć.
• Przygotowujemy surowce na sandwicze. Na każdy sandwicz są potrzebne dwie kromki
tostowego chleba i odpowiednie składniki. Można tu skorzystać z polecanych receptur.
• Żeby uzyskać sandwicze wypieczone na złocisty kolor można lekko potrzeć masłem tę stronę
chleba, która styka się z powierzchniami grzejnymi.
• Kromkę chleba potartą masłem kładziemy na dolną powierzchnię grzejną, na niej kładziemy
składniki i przykrywamy drugą kromką chleba posmarowaną masłem od góry.
• Jeżeli chcemy możemy opiekać tylko jeden sandwicz. Żeby osiągnąć najlepsze wyniki,
składniki wypełnienia nie powinny wystawać poza brzegi kromek chleba.
• Chleb ostrożnie dociskamy górną płytą grzejną aż toster zamknie się szczelnie
i zabezpieczamy zamkiem przed przypadkowym otwarciem (P5).
• Toster otwieramy po około 2-3 minutach i sprawdzamy, czy sandwicze są już dobrze
wypieczone. Czas opiekania potrzebny do uzyskania chrupiących, brązowych sandwiczy
zależy od typu chleba, składników wypełnienia i osobistych preferencji.
• Do wyjmowania sandwiczy używa się niemetalowych narzędzi (na przykład drewnianą packę)
• Nie wolno używać ostrych i drapiących przyborów kuchennych.
• Po zakończeniu opiekania wyłączamy toster z sieci.
Uwaga:
Podczas opiekania zielony wskaźnik grzania (P2) cyklicznie zapala się i gaśnie, ponieważ automatycznie utrzymywana jest stała temperatura w urządzeniu.
Czyszczenie i konserwacja
Po wykorzystaniu
• Przed czyszczeniem toster wyłączamy z gniazdka i zostawiamy do ostudzenia.
• Powierzchnie grzejne czyścimy delikatnym materiałem albo gąbką. Nie pozwalamy na
wnikanie wody do urządzenia.
Urządzenia nigdy nie zanurzamy do wody.
Nigdy nie używamy do czyszczenia grubszych tkanin, ponieważ mogą uszkodzić
powierzchnie do opiekania.
Urządzenie można przechowywać w pozycji pionowej.
Usuwanie usterek
Urządzenie nie działa
- Sprawdzamy, czy przewód zasilający jest dobrze umocowany
- Sprawdzamy, czy w gniazdku jest napięcie elektryczne. Do sprawdzenia można użyć inny odbiornik energii elektrycznej.
- Sprawdzamy, czy przewód zasilający nie jest uszkodzony.
PL - 12
PL
Specyfikacja techniczna
- Toster
- 4-płytki
- Płyty: trój-kątowe z nieprzylepną powierzchnią dla łatwego czyszczenia
- 2 czujniki świetlne – eksploatacji i temperatury
- Ochrana przeciwko przegrzaniu
- Automatyczna regulacja temperatury
- Rączka izolowana termicznie
- Możliwość magazynowania w pozycji pionowej
- Farba: błękitny (700B), kość słoniowa (700BE), czerwony (700R), stal nierdzewna (700SS)
- Zasilanie: 230 V ~ 50 Hz
- Pobór mocy: 750 W
- Wymiary: 23,5 x 8 x 23,5 cm
- Ciężar: 1,3 kg
Producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji technicznej.
OSTRZEŻENIE: ABY UNIKNĄĆ NIEBEZPIECZEŃSTWA POŻARU LUB PORAŻENIA
PRĄDEM ELEKTRYCZNYM, NIE WOLNO WYSTAWIAĆ SPRZĘTU NA DZIAŁANIE
DESZCZU BĄDŹ WILGOCI. URZĄDZENIE ODBIORCZE ZAWSZE WYŁĄCZYĆ
Z GNIAZDKA, KIEDY NIE JEST UŻYWANE LUB PRZED NAPRAWĄ. W URZĄDZENIU NIE MA ŻADNYCH CZĘŚCI, KTÓRE BY MÓGŁ ODBIORCASAMODZIELNIE NAPRAWIAĆ.NAPRAWĘ SPRZĘTU NALEŻY ZLECIĆ ODPOWIEDNIO PRZYGOTOWANEMU SERWISU AUTORYZACYJNEMU. URZĄDZENIE ZNAJDUJE SIĘ POD NIEBEZPIECZNYM
NAPIĘCIEM.
Informacje o ochronie środowiska naturalnego
Wykonaliśmy to najlepsze, aby obniżyć ilość opakowań i stwierdziliśmy ich łatwe rozdzielenie na 3 materiały: tektura, masa papierowa i rozciągnięty polietylen. Urządzenie to zawiera
materiały, które mogą być po demontażu utylizowane wyspecjalizowaną spółką. Prosimy, aby
Państwo dotrzymywali miejscowe przepisy dotyczące obchodzenia się z papierami pakowymi,
wyładowanymi bateriami i starymi urządzeniami.
Likwidacja zużytego sprzętu elektrycznego / elektronicznego oraz utylizacja baterii i akumulatorów
Ten symbol znajdujący się na produkcie, jego wyposażeniu lub opakowaniu
oznacza, że z produktem nie można obchodzić jak z odpadami domowymi.
Kiedy urządzenie lub bateria / akumulator będą nadawały się do wyrzucenia prosimy, aby Państwo przewieźli ten produkt na odpowiednie miejsce zbiorcze, gdzie
zostanie przeprowadzona jego utylizacja
Na terenie Unii Europejskiej oraz w innych europejskich krajach znajdują się miejsca zbiórki zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz baterii
i akumulatorów.
Dzięki zapewnieniu właściwej utylizacji produktów mogą Państwo zapobiec możliwym negatywnym skutkom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia. Mogłyby one wystąpić w wypadku nieodpowiedniego postąpienia z odpadami elektronicznymi i elektrycznymi lub zużytymi
bateriami i akumulatorami.
Utylizacja materiałów pomaga chronić źródła naturalne. Z tego powodu, prosimy nie wyrzucać
starych elektrycznych i elektronicznych urządzeń oraz akumulatorów i baterii razem z odpadami
domowymi.
Aby uzyskać więcej informacji o sposobach utylizacji starych urządzeń, należy skontaktować się
z władzami lokalnymi, przedsiębiorstwem zajmującym się utylizacją odpadów lub sklepem,
w którym został produkt kupiony.
Producent: HP TRONIC Zlín, spol. s r.o., Prštné-Kútiky 637, Zlín, 760 01, Republika Czeska
Importer: DIGISON Polska sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 46, Wrocław 54 613 Poland
PL - 13
Dear customer, thank you for purchasing our product. Please read the operating instructions
carefully before putting the appliance into operation and keep these instructions including the
warranty, the receipt and, if possible, the box with the internal packing.
Safety Instructions
• Before using for the first time, check whether the voltage rating on the product corresponds to
the voltage of your home electric current.
• The appliance is for household use only and must be used only for the purpose it was
designed for. Not for commercial use.
• Do not operate the machine without supervision. If you should leave the workplace, always
switch the machine off or remove the plug from the socket (pull the plug itself, not the lead).
• When cleaning or putting it away, switch off the appliance and always pull out the plug from
the socket (pull on the plug, not the cable).
• Do not submerge the appliance or the heating plate in to the water (not even partially). Do not
use the appliance with wet hands. If the appliance is humid or wet, unplug it immediately.
• Do not place the appliance in close range of heat sorces such as grills, fireplaces, gas/electric
owens, burners, hotair owens etc.
• To protect children from the dangers posed by electrical appliances, make sure that the cable
is hanging low and that children do not have access to the appliance.
• This product can be used by children at the age of 8 years and older and people with reduced
physical or mental abilities or lack of experience and knowledge if they are supervised or
if they were instructed regarding use of the appliance in a safe way and if they understand
possible risks. Children must not play with the appliance. User cleaning and maintenance
must not be performed by children if they are younger than 8 year and unsupervised. Children
younger than 8 years must be kept out of reach of the appliance and its power cord.
• Let the sandwich cool down completely before cleaning or storing.
• Check the appliance and the cable for damage on a regular basis. Do not use the appliance if
it is damaged. To avoid the exposure to danger, always have a faulty cable be replaced only
by the authorized service with a cable of the same type.
• Do not operate the sandwich if it has been dropped or damaged. Take it to an authorized
service center for examination and repair.
• Never disassemble the product; incorrect reassembly can increase the risk of electric shock
when the kettle is used. All repair work should be carried out only by an authorized service.
• Use the device only for the intended purpose.
• Never use a metal or sharp object, as this will damage the non-stick coating on the cooking
plates.
• Clean the appliance after each use.
• Do not operate the appliance in the vertical position. This is for storage only.
ENG - 14
ENG
Description of the controls
P1.
P2.
P3 P4.
P5.
Power light (red)
Heating ligth (green)
Interchangeable baking plates
Handle
Locking clip
Instructions for Use
Before you start:
• Before first use clean the surface of the cooking plates with a damp cloth and then wipe again
with dry cloth.
• Oil th ecooking plates with olive oil, butter, margarine or any cooking fat.
• Cook 1 or 2 sandwiches, please do not eat these first pieces of sandwich you made.
ENG - 15
Using the unit
• Insert the plug into a suitable mains power socket. Red indicator light will come ON.
• Prepare the sandwich while waiting for the toaster to heat up.
• After 4 to 6 minutes the sandwich maker will be ready as indicated by the green light (P2)
going ON.
• For golden brown toasted sandwiches, place the buttered sides of the bread onto the cooking
plates.
• Open the sandwich maker and place in the sandwich. Be careful of the hot surfaces.
• Close both halves of the sandwich maker without placing too much force on the sandwich.
If too much force is required to close the sandwich maker, the clip may come loose or break
during toasting.
• Keep the sandwich maker closed during toasting.
• Cooking time will depend on the type of bread used and personal preferences.
• After toasting is complete open the toaster maker and remove sandwich with a plastic or
wooden untensil. Never use a metal or sharp object as this wil damage the non-stick coating
on the cooking plates.
• After use remove the plug from the power socket outlet.
Note:
During cooking the green indicator (P2) of temperature is periodically switching ON and OFF to
keep the correct temperature of the appliance.
Cleaning and Maintenance
• Unplug the unit and wait until it cools down completely before cleaning or storing.
• Wipe the interior as well as the side of the cooking plates with an absorbent tissue, paper
towel or soft cloth.
• Never use an abrasive to clean the appliance. Clean after each use to prevent any caking of
fillings.
Do not immerse the appliance or the cord in water or any other liquid.
The appliance can storage in the vertical position.
Troubleshooting
The device is not working
• Check that the mains connection cable is firmly plugged in.
• Check the right function of outlet. Test outlet with other electrical appliances.
• Check the supply cord to ensure no damaged is evident.
ENG - 16
ENG
Technical specifications
- Sandwich maker
- 4-slices
- Non-stick coating triangle plates for easy cleaning
- 2 indicator lights for power and heating
- Overheat protection
- Thermostatically controlled
- Heat insulated handle
- Stand upright for compact storage
- Color: blue (700B), ivory (700BE), red (700R), stainless steel (700SS)
- Power supply: 230 V ~ 50 Hz
- Power drain: 750 W
- Size: 23,5 x 8 x 23,5 cm
- Weight: 1,3 kg
We reserve the right to change technical specifications.
WARNING: Do not use this product near water, in wet areas to avoid fire or injury
of electric current. Always turn off the product when you don’t use it or before a revision. There aren’t any parts in this appliance which are reparable by consumer. Always
appeal to a qualified authorized service. The product is under a dangerous tention.
Old electrical appliances, used batteries and accumulators disposal
This symbol appearing on the product, on the product accessories or on the
product packing means that the product must not be disposed as household
waste. When the product/ battery durability is over, please, deliver the product
or battery (if it is enclosed) to the respective collection point, where the electrical
appliances or batteries will be recycled. The places, where the used electrical
appliances are collected, exist in the European Union and in other European
countries as well. By proper disposal of the product you can prevent possible
negative impact on environment and human health, which might otherwise occur as a consequence of improper manipulation with the product or battery/ accumulator. Recycling of materials contributes to protection of natural resources. Therefore, please, do not throw the old
electrical appliances and batteries/ accumulators in the household waste. Information, where
it is possible to leave the old electrical appliances for free, is provided at your local authority,
at the store where you have bought the product. Information, where you can leave the batteries
and accumulators for free, is provided to you at the store, at your local authority.
ENG - 17
Köszönjük, hogy megvásárolta a terméket! Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati
utasítást, mielőtt üzembe helyezi a készüléket! Őrizze meg az útmutatót, a garanciajegyet,
és ha lehetséges, a termék csomagolását is!
Általános biztonsági útmutató
• Első használat előt ellenőrizze, hogy a terméken feltüntetett feszültség megfelel-e az adott
helyiség hálózati feszültségének!
• A készülék csak a rendeltetésének megfelelő célra használható, kifejezetten háztartási
használatra és célra készült, kereskedelmi használata nem ajánlott!
• Ne működtesse a készüléket felügyelet nélkül! Ha ki kell mennie a helyiségből,
kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból
(a csatlakozó dugót fogja, ne a vezetéket)!
• Tisztításkor vagy használat után kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati csatlakozót
a konnektorból (a csatlakozó dugót fogja, ne a vezetéket)!
• Sose merítse még részben sem vízbe a készüléket! Ne működtesse nedves kézzel,
és ha a készülék nedves vagy vizes lesz, azonnal áramtalanítsa!
• Ne tárolja a készüléket hfőrrás, pl. grillsütő, kályha, gáz- vagy elektromos tűzhely,
gázégő vagy sütő, stb. közelében!
• Védje a gyerekeket az áramütéstől, ezért tartsa és használja a készüléket tőlük távol!
• Ezt a terméket 8 éves korú és idősebb gyemekek , továbbá csökkent fi zikai és mentális
képességű vagy nem elegendő tapasztalattal és ismeretekkel rendelkező személyek is
használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a készülék biztonságos használatára
vonatkozóan megfelelő módon kioktatták őket és megértik az esetleges veszélyhelyzetek
értelmezését. A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A felhasználó által történő
tisztítást és karbantartást gyermekek nem végezhetik, ha nincsenek legalább 8 évesek és
csak felügyelet mellett. 8 évnél fi atalabb gyermekek csak a készülék és csatlakozó vezetéke
hatósugarán kívül tartózkodhatnak.A szendvicssütő nem gyerekjáték!
• Tisztítás előtt vagy használat után mindig hagyja, hogy a készülék teljesen lehűljön!
• Rendszeresen ellenőrizze a készülék és a vezeték épségét! Ne használja, ha a kábel vagy
a készülék sérült! A sérült vezetéket az áramütés elkerülése érdekében kizárólag
szakszervizben cseréltesse ki!
• Ne használja a szendvicssütőt, ha leejtette vagy láthatóan sérült! Forduljon szakemberhez!
• Ne szerelje szét a terméket! A helytelen összeszerelés növeli az áramütés veszélyét!
Forduljon szakemberhez vagy a szakszervizhez!
• A készülék csak rendeltetésének megfelelő célra használható!
• Ne használjon éles vagy fémtárgyakat, mert a sütőlap tapadásmentes felülete megsérülhet!
• Tisztítsa ki a készüléket minden használat után!
• A készülék függőleges helyzetben tárolható, de így ne működtesse!
HU - 18
HU
A vezérlgombok leírása
P1. P2.
P3. P4. P5. (Piros) működésjelző lámpa
(Zöld) melegedést jelző lámpa
Sütőfelület
Fogantyú
Zárófül
HU - 19
Használati útmutató
Használat előtt
• Első használat előtt először nedves, majd száraz ronggyal tisztítsa meg a sütőfelületet!
• Olívaolajjal, vajjal vagy margarinnal kenje be a sütőlapot!
• Süssön meg 1 vagy 2 szendvicset, de a sütő beüzemelésekor készült első szendvicseket
ne egye meg!
A készülék használata
• Csatlakoztassa a hálózati csatlakozót a fali konnektorba!
A vörös működésjelző fény bekapcsolódik.
• Miközben a készülék melegszik, készítse el a szendvicset!
• A zöld kontrollégő (P1) kigyulladása jelzi, hogy a szendvicssütő használatra kész
• Aranybarna szendvicsek készítéséhez a kenyér vajas felét helyezze a sütőlapra!
• Nyissa ki a szendvicssütőt és helyezze a szendvicseket a készülék alsó sütőlapjára!
Vigyázzon, a sütőfelület forró!
• Csukja össze a szendvicssütt, de ne erőltesse!
Ha túl erősen szorítja össze a két fogantyút, a zár kilazulhat vagy eltörhet!
• Sütés közben hagyja zárva a szendvicssütőt!
• A sütési idő a kenyérféle típusától, a tölteléktől és az ön ízlésétől függ!
• A sütés végén nyissa ki a szendvicssütőt, és műanyag- vagy falapáttal vegye ki
a szendvicseket! Ne használjon fémből készült vagy éles eszközöket, mert az megkarcolhatja
a tapadásmentes sütőfelületet!
• Használat után húzza ki a szendvicssütő csatlakozódugóját a konnektorból!
Megjegyzés:
Sütés közben a zöld működésjelző fény (P1) időnként bekapcsol, aztán kikapcsol. Ez jelzi,
hogy a készülék fenntartja a sütéshez szükséges hőmérsékletet.
Tisztítás és karbantartás
• Húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból! Várjon, amíg lehűl a szendvicssütő,
és csak utána kezdje a tisztítást, vagy utána tegye a helyére!
• Nedvszívó anyagú ronggyal, papírtörölközővel vagy puha ronggyal törölje meg kívülbelül
a sütőt!
Ne használjon súrolószert vagy dörzsszivacsot a sütőlap tisztításához!
Tisztítsa ki minden használat után, hogy ne égjenek rá az ételmaradékok!
• Ne merítse a készüléket vagy akár a vezetékét vízbe vagy bármilyen folyadékba!
• A készülék függleges helyzetben tárolható.
A zárófül és annak cseréje
Ha a zárófül megsérül, kicserélhető. Két tartalék zárófület talál a csomagolásban. Egy kés
vagy csavarhúzó segítségével távolítsa el a sérült fület a tengelyőrl! Az új fület csak pattintsa
rá a szendvicssütő tengelyére!
HIBAKERESÉSI ÚTMUTATÓ
Ha a készülék nem működik
• Ellenőrizze, hogy a hálózati kábel megfelőelen csatlakozik-e a konnektorba!
• Ellenőrizze, hogy működik-e a konnektor!
Csatlakoztasson rá másik elektromos eszközt!
• Ellenőrizze, hogy a hálózati kábel nem sérült-e!
HU - 20
HU
MűSZAKI JELLEMZŐK
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Szendvicssütő
2 szeletes
Könnyen tisztítható, tapadásmentes szendvics
2 működésjelző lámpa a hálózat és a hőmérséklet jelzésére
Túlmelegedés-védelem
Termosztát-vezérlés
2 tartalék zárófül
Függőleges helyzetben tárolható
Szín: fehér (700B), elefántcsont (700BE), piros (700R), rozsdamentes acél (700SS)
Teljesítmény: 750 W
Névleges hálózati feszültség: 230 V - 50 Hz
Méret: 23,5 x 8 x 23,5 cm
Súly (NETTO): 1,35 kg
A mszaki jellemzk változtatásának jogát fenntartjuk.
CE tanúsítvánnyal rendelkezik. A CE szimbólum jelentése:
A biztonság és az elektromágneses összeférhetőség (EMC) szempontjából a készülék megfelel
az előírásoknak. Az erre utaló jelölés „CE” a készülék adattábláján, a csomagolódobozon és a
kezelési útmutatóban található.
A 79/1977. (XII. 31) IKIM rendelet alapján a gyártó tanúsítja, hogy a fenti készülék megfelel a
biztonsági követelményeknek
A készülék jótállási feltételei a 151/ 2003 (IX. 22.) Korm. Rendelet szerintiek, a mellékelt jótállási
jegy szerint. Kérjük, hogy a vásárlási okmányokat őrizze meg, a jótállás a vásárlási okmány, és
a jótállási jegy egyidejű bemutatásával lehetséges.
Termékeinket folyamatosan fejlesztjük, hogy azok mind korszerűbbek legyenek, ezért a készülékek műszaki adatai előzetes értesítés nélkül változhatnak.
Tartsa tisztán környezetét! Az elhasználódott készülék szilárd lakossági hulladékkal együtt nem helyezhető el, mivel így az élővilágot, emberi egészséget súlyosan
károsíthatja. Kérjük, a terméket – élettartama végén – adja le a lakóhelyén illetékes elektromos készülékek, begyűjtésére szakosodott újrahasznosító vagy azok
környezetbarát megsemmisítését végző hulladékgyűjtő udvarokban. Az
elhasználódott termékről a hálózati kábelt tőben vágja le a begyűjtőhelyen való
leadását megelőzően (figyelem, a kábelt se felejtse el leadni, mivel az is elektronikai hulladék!) Tájékoztatjuk, hogy a gyártót és a kereskedőt a 264/2004. (IX:23.) Korm. Rendelet szerint térítésmentes áru-visszavételi kötelezettség terheli.
Gyártja: HP TRONIC Zlín, spol. s r.o., Prštné-Kútiky 637, Zlín, 760 01, Cseh Köztársaság
Forgalmazó: HORDÓ-VÁM Kft., Felház utca 56 I 20, 2700, Cegléd
HU - 21
Poznámky / Notatka / Notes / Megjegyzés:
Záruční list
CZ
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
Na výrobek uvedený v tomto záručním listu je poskytována záruka po dobu dvacet čtyři měsíců
od data prodeje spotřebiteli.
Záruka se vztahuje na poruchy a závady, které v průběhu záruční doby vznikly chybou výroby
nebo vadou použitých materiálů.
Výrobek je možno reklamovat u prodejce, který výrobek prodal spotřebiteli nebo
v autorizovaném servisu.
Při reklamaci je nutné předložit: reklamovaný výrobek, originální nákupní doklad, ve kterém je
zřetelně uveden typ výrobku a jeho datum prodeje spotřebiteli, případně tento řádně vyplněný
záruční list.
Záruka platí pouze tehdy, je-li výrobek používán podle návodu k obsluze a připojen na správné
síťové napětí.
Spotřebitel ztrácí nárok na záruční opravu nebo bezplatný servis v případě:
• zásahu do přístroje neoprávněnou osobou.
• nesprávné nebo neodborné montáže výrobku.
• poškození přístroje vlivem živelné pohromy.
• používání výrobku pro jiné účely, než je obvyklé.
• používání výrobku k profesionální či jiné výdělečné činnosti.
• používání výrobku s jiným než doporučeným příslušenstvím.
• nesprávné údržby výrobku.
• nepravidelného čistění výrobků zejména v případě, kdy je závada způsobena zbytky potravin,
vlasů, domovního prachu nebo jiných nečistot.
• vystavení výrobku nepříznivému vnějšímu vlivu, zejména vniknutím cizích předmětů nebo
tekutin (včetně elektrolytu z baterií) dovnitř.
• mechanického poškození výrobku způsobeného nesprávným používáním výrobku nebo jeho
pádem.
Pokud zboží při uplatňování vady ze strany spotřebitele bude zasíláno poštou nebo přepravní
službou, musí být zabaleno v obalu vhodném pro přepravu tak, aby se zabránilo poškození
výrobku přepravou.
Aktuální seznam servisních středisek naleznete na: www.hyundai-electronics.cz
Případné další dotazy zasílejte na [email protected]
Veškeré náležitosti uvedené v tomto záručním listu platí pouze pro výrobky nakoupené
a reklamované na území České Republiky.
Typ výrobku:
SM 700B, SM 700BE, SM 700R, SM 700SS
Datum prodeje:
Razítko a podpis prodávajícího:
Výrobní číslo:
SK
Záručný list
ZÁRUČNÉ PODMIENKY
Na výrobok uvedený v tomto záručnom liste je poskytovaná záruka na dobu
dvadsať štyri mesiacov od dátumu predaja spotrebiteľovi.
Záruka sa vzťahuje na poruchy a chyby, ktoré v priebehu záručnej doby vznikli chybou výroby
alebo chybou použitých materiálov.
Výrobok je možné reklamovať u predajcu, ktorý výrobok predal spotrebiteľovi alebo
v autorizovanom servise.
Pri reklamácii je nutné predložiť: reklamovaný výrobok, originálny nákupný doklad, v ktorom je
zreteľne uvedený typ výrobku a jeho dátum predaja spotrebiteľovi pripadne tento riadne
vyplnený záručný list.
Záruka platí iba vtedy, ak je výrobok používaný podľa návodu na obsluhu a pripojený
na správne sieťové napätie.
Spotrebiteľ stráca nárok na záručnú opravu alebo bezplatný servis najmä v prípade:
• zásahu do prístroja neoprávnenou osobou.
• nesprávnej alebo neodbornej montáže výrobku.
• poškodenia prístroja vplyvom živelnej pohromy.
• používania výrobku pre účely pre ktoré nie je určený.
• používania výrobku na profesionálne či iné zárobkové činnosti.
• používania výrobku s iným než doporučeným príslušenstvom.
• nesprávnej údržby výrobku.
• nepravidelného čistenia výrobku najmä v prípade, kedy je porucha spôsobená zvyškami
potravín, vlasov, domového prachu alebo iných nečistôt.
• vystavenia výrobku nepriaznivému vonkajšiemu vplyvu, najmä vniknutím cudzích predmetov
alebo tekutín (vrátane elektrolytu z batérií) dovnútra.
• mechanického poškodenia výrobku spôsobeného nesprávnym používaním výrobku alebo
jeho pádom.
Pokiaľ výrobok pri uplatňovaní poruchy zo strany spotrebiteľa bude zasielaný poštou alebo
prepravnou službou, musí byť zabalený v obale vhodnom pre prepravu tak, aby sa zabránilo
poškodeniu výrobku prepravou.
Aktuálny zoznam servisných stredísk nájdete na: www.hyundai-electronics.cz
Prípadné ďalšie dotazy zasielajte [email protected]
Všetky náležitosti uvedené v tomto záručnom liste platia len pre výrobky nakúpené a reklamované
na území Slovenskej Republiky.
Typ prístroja:
SM 700B, SM 700BE, SM 700R, SM 700SS
Dátum predaja:
Pečiatka a podpis predajca:
Výrobné číslo:
Karta gwarancyjna
PL
WARUNKI GWARANCJI
1) Niniejsza gwarancja dotyczy produktów produkowanych pod marką HYUNDAI, zakupionych
w sklepach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2) Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty zakupu produktu.
3) Naprawy gwarancyjne odbywają się na koszt Gwaranta we wskazanym przez Gwaranta
Autoryzowanym Zakładzie Serwisowym.
4) Gwarancją objęte są wady produktu spowodowane wadliwymi częściami i/lub defektami
produkcyjnymi.
5) Gwarancja obowiązuje pod warunkiem dostarczenia do Autoryzowanego Zakładu
Serwisowego urządzenia w kompletnym opakowaniu albo w opakowaniu gwarantującym
bezpieczny transport wraz z kompletem akcesoriów oraz z poprawnie i czytelnie wypełnioną
kartą gwarancyjną i dowodem zakupu (paragon, faktura VAT, etc.).
6) Autoryzowany Zakład Serwisowy może odmówić naprawy gwarancyjnej jeśli Karta
Gwarancyjna nosić będzie widoczne ślady przeróbek, jeżeli numery produktów okażą się
inne niż wpisane w karcie gwarancyjnej a także jeśli numer dokumentu zakupu oraz data
zakupu na dokumencie różnią się z danymi na Karcie Gwarancyjnej.
7) Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte przez Autoryzowany Zakład
Serwisowy w terminie 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu do naprawy przez zakład
serwisowy, termin ten może być przedłużony do 21 dni roboczych w przypadku
konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy .
8) Gwarancją nie są objęte:
• wadliwe działanie lub uszkodzenie spowodowane niewłaściwym użytkowaniem (np. znaczące zabrudzenie urządzenia, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz, zalanie płynami itp.) lub
użytkowanie niezgodne z instrukcją obsługi i przepisami bezpieczeństwa
• zużycie towaru przekraczające zakres zwykłego używania przez indywidualnego odbiorcę końcowego (zwłaszcza jeżeli był wykorzystywany do profesjonalnej lub innej czynności
zarobkowej)
• uszkodzenia spowodowane czynnikami zewnętrznymi (w tym: wyładowaniami
atmosferycznymi, przepięciami sieci elektrycznej, środkami chemicznymi, czynnikami
termicznymi) i działaniem osób trzecich
• uszkodzenia powstałe w wyniku podłączenia urządzenia do niewłaściwej instalacji
współpracującej z produktem
• uszkodzenia powstałe w wyniku zalania wodą, użycia nieodpowiednich baterii
(np. ładowanych powtórnie baterii nie będących akumulatorami)
• produkty nie posiadające wypełnionej przez Sprzedawcę Karty Gwarancyjnej
• produkty z naruszoną plombą gwarancyjną lub wyraźnymi oznakami ingerencji przez osoby
trzecie (nie będące Autoryzowanym Zakładem Serwisowym lub nie działające w jego
imieniu i nie będące przez niego upoważnionymi)
• kable przyłączeniowe, piloty zdalnego sterowania, słuchawki, baterie
• uszkodzenia powstałe wskutek niewłaściwej konserwacji urządzenia
• uszkodzenia powstałe w wyniku zdarzeń losowych (np. powódź, pożar, klęski żywiołowe,
wojna, zamieszki, inne nieprzewidziane okoliczności)
• czynności związane ze zwykłą eksploatacją urządzenia (np. wymiana baterii)
• zapisane na urządzeniu dane w formie elektronicznej (w szczególności Gwarant zastrzega
sobie prawo do sformatowania nośników danych zawartych w urządzeniu, co może skutkować utratą danych na nich zapisanych)
• uszkodzenia (powodujące np. brak odpowiedzi urządzenia lub jego nie włączanie się)
powstałe wskutek wgrania nieautoryzowanego oprogramowania.
9) Jeżeli Autoryzowany Zakład Serwisowy stwierdzi, iż przyczyną awarii urządzenia są
przypadki wymienione w pkt. 8 lub nie stwierdzi żadnego uszkodzenia, koszty serwisu oraz
całkowite koszty transportu urządzenia pokrywa nabywca.
PL
10)W wypadku wystąpienia wypadków wymienionych w pkt. 8 Autoryzowany Zakład Serwisowy wyceni naprawę urządzenia i na życzenie klienta może dokonać naprawy odpłatnej.
Uszkodzenia urządzenia powstałe w wyniku wypadków opisanych w pkt. 8 powodują utratę
gwarancji.
11)Wszelkie wadliwe produkty lub ich części, które zostały w ramach naprawy gwarancyjnej
wymienione na nowe, stają się własnością Gwaranta.
12)W wypadku gdy naprawa urządzenia jest niemożliwa lub spowodowałaby przekroczenie
terminów określonych w pkt. 7 a także kiedy naprawa wiązałaby się z poniesieniem przez
Gwaranta kosztów niewspółmiernych do wartości urządzenia Gwarant może wymienić Klientowi urządzenie na nowe o takich samych lub wyższych parametrach. W razie niedostarczenia urządzenia w komplecie Gwarant może wymienić jedynie zwrócone części urządzenia lub dokonać zwrotu zapłaconej ceny jednak wówczas jest upoważniony do odjęcia
kosztu części zużytych lub nie dostarczonych przez użytkownika (np. baterii, słuchawek,
zasilacza) wraz z reklamowanym urządzeniem.
13)Okres gwarancji przedłuża się o czas przebywania urządzenia w Autoryzowanym
Zakładzie Serwisowym.
14)W wypadku utraty karty gwarancyjnej nie wydaje się jej duplikatu.
15)Producent może uchylić się od dotrzymania terminowości usługi gwarancyjnej gdy
zaistnieją zakłócenia w działalności firmy spowodowane nieprzewidywalnymi
okolicznościami (tj. niepokoje społeczne, klęski żywiołowe, ograniczenia importowe itp).
16)Gwarancja nie wyklucza, nie ogranicza ani nie zawiesza praw konsumenta wynikających
z niezgodności towaru z umową sprzedaży.
17)W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
Uszkodzenie wyposażenia nie jest automatycznie powodem dla bezpłatnej wymiany
kompletnego urządzenia. Jeżeli reklamujesz słuchawki, pilota, kable przyłączeniowe lub inne
akcesoria NIE PRZYSYŁAJ całego urządzenia. Skontaktuj się ze sprzedawcą lub producentem
w celu uzgodnienia sposobu przeprowadzenia procedury reklamacyjnej bez konieczności przesyłania całego kompletu do serwisu.
Kontakt w sprawach serwisowych: Digison Polska Sp. z.o.o., Tel. (071) 3577027, Fax. (071) 7234552,
internet: http://www.digison.pl/sonline/, e-mail: [email protected]
Nazwa:
SM 700B, SM 700BE,
SM 700R, SM 700SS
Pieczęć i podpis sprzedawcy:
Data sprzedaży:
Numer serii:
1. Data Przyjęcia/Nr Naprawy/
Pieczęć i Podpis Serwisanta:
2. Data Przyjęcia/Nr Naprawy/
Pieczęć i Podpis Serwisanta:
3. Data Przyjęcia/Nr Naprawy/
Pieczęć i Podpis Serwisanta:
4. Data Przyjęcia/Nr Naprawy/
Pieczęć i Podpis Serwisanta:
Poznámky / Notatka / Notes / Megjegyzés:
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement