Kenwood Limited, New Lane, Havant, Hampshire PO9 2NH, UK

Kenwood Limited, New Lane, Havant, Hampshire PO9 2NH, UK
Kenwood Limited, New Lane, Havant, Hampshire PO9 2NH, UK
www.kenwoodworld.com
18286/1
HB750 series
English
2-3
Nederlands
4-5
Français
6-7
Deutsch
8-9
Italiano
10 - 11
Português
12 - 13
Español
14 - 15
Dansk
16 - 17
Svenska
18 - 19
Norsk
20 - 21
Suomi
22 - 23
Türkçe
24 - 25
Ïesky
26 - 27
Magyar
28 - 29
Polski
30 - 31
Русский
32 - 33
Ekkgmij
34 - 35
w∂¸´
73 - 63
5
4
3
2 1
●
●
●
before using your Kenwood appliance
Read these instructions carefully and retain for future
reference.
Remove all packaging and any labels.
Wash the parts – see “care & cleaning”.
●
●
safety
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Take special care when preparing food for babies, the
elderly and infirm. Always ensure that the hand blender
shaft is thoroughly sterilised. Use a sterilising solution in
accordance with the sterilising solution manufacturers
instructions.
Never touch the blades while the machine’s plugged in.
Keep fingers, hair, clothing and utensils away from
moving parts.
Unplug from the power supply when not in use.
Never blend hot oil or fat.
Never use a damaged hand blender. Get it checked or
repaired: see ‘service’.
Never put the power handle in water or let the cord or
plug get wet - you could get an electric shock.
Never let the cord touch hot surfaces or hang down
where a child could grab it.
Never use an unauthorised attachment.
Always disconnect the hand blender from the supply if
it is left unattended and before assembling,
disassembling or cleaning.
Do not allow children to use the hand blender without
supervision.
This appliance is not intended for use by persons
(including children) with reduced physical, sensory or
mental capabilities, or lack of experience and
knowledge, unless they have been given supervision or
instruction concerning use of the appliance by a person
responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure that they do
not play with the appliance.
Only use the appliance for its intended domestic use.
Kenwood will not accept any liability if the appliance is
subject to improper use, or failure to comply with these
instructions.
●
●
●
before plugging in
Make sure your electricity supply is the same as the
one shown on the hand blender.
Important – UK only
The wires in the cord are coloured as follows:
Blue = Neutral, Brown = Live.
The appliance must be protected by a 13A approved
(BS1362) fuse.
Note:
For non-rewireable plugs the fuse cover MUST be
refitted when replacing the fuse. If the fuse cover is lost
then the plug must not be used until a replacement can
be obtained. The correct fuse cover is identified by
colour and a replacement may be obtained from your
Kenwood Authorised Repairer (see Service).
If a non-rewireable plug is cut off it must be
DESTROYED IMMEDIATELY. An electric shock hazard
may arise if an unwanted non-rewireable plug is
inadvertently inserted into a 13A socket outlet.
Your hand blender complies with European Economic
Community Directive 89/336/EEC.
key
●
●
5 speed control
ON/OFF button
power handle
metal blender shaft with fixed blade.
blender shaft release buttons
to use the hand blender
You can blend baby food, soups, sauces, milk shakes
and mayonnaise for example.
for saucepan blending
Tale care when blending hot liquids - take the pan off
the heat and let it cool before blending.
1 Fit the blender shaft to the power handle – push
to lock.
2 Plug in. To avoid splashing, place the blade in the food
before switching on.
3 Select the required speed by rotating the speed control
(Use speed 1 and 2 for slower blending).
● Don’t let liquid get above the join between the power
handle and blender shaft.
● Move the blade through the food and use a mashing or
stirring action to incorporate the mixture.
important
With heavy mixtures, don’t use your hand blender for
longer than 50 seconds in any four minute period - it’ll
overheat.
2
●
Your hand blender is not suitable for ice crushing.
If your blender gets blocked, unplug before clearing.
4 After use, unplug and press the release buttons to
remove the blender shaft from the power handle.
●
Optional attachment (not supplied in pack)
Mini chopper - refer to “service and customer care”
section to order.
care and cleaning
●
●
●
●
●
●
●
Always switch off and unplug before cleaning.
Don’t touch the sharp blades.
Take special care when preparing food for babies, the
elderly and infirm. Always ensure that the hand blender
shaft is thoroughly sterilised. Use a sterilising solution in
accordance with the sterilising solution manufacturers
instructions.
power handle
Wipe with a slightly damp cloth, then dry.
Never immerse in water or use abrasives.
blender shaft
Wash the blades under running water, then dry
thoroughly
Do not dishwash.
service and customer care
●
If the cord is damaged it must, for safety reasons, be
replaced by KENWOOD or an authorised KENWOOD
repairer.
UK
If you need help with:
● using your appliance
● servicing or repairs (in or out of guarantee)
call Kenwood Customer Care on 023 9239 2333.
Have your model number ready - it is located on
the underside of your appliance.
● spares and attachments
call 0870 2413653.
other countries
● Contact the shop where you bought your appliance.
3
Nederlands
Vouw voor het lezen a.u.b. de voorpagina met illustraties uit
●
●
●
voordat u uw Kenwood-apparaat gebruikt:
Lees deze instructies zorgvuldig door en bewaar ze
voor toekomstig gebruik.
Verwijder alle verpakking en labels.
Was alle onderdelen - zie onderhoud en reiniging.
●
veiligheid
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Wees extra zorgvuldig wanneer u voedsel bereidt voor
baby’s, oudere personen en zieken. Zorg er altijd voor
dat het middenstuk van de staafmixer grondig
gesteriliseerd is. Gebruik een sterilisatieoplossing die
overeenkomt met de voorgeschreven
sterilisatieoplossing zoals aangegeven door de fabrikant.
Raak nooit de messen aan terwijl de stekker van het
apparaat in het stopcontact zit.
Houd uw vingers, haar, kleding en keukengerei uit de
buurt van bewegende onderdelen.
Als het apparaat niet gebruikt wordt, dient u de stekker
uit het stopcontact te halen.
Gebruik de staafmixer niet in hete olie of vet.
Gebruik de staafmixer nooit als deze beschadigd is. Laat
hem dan nakijken of repareren: zie “klantenservice”.
Dompel het motorgedeelte nooit onder in water en laat
het snoer en de stekker niet nat worden – u zou een
elektrische schok kunnen krijgen.
Laat kinderen of zieke personen de handmixer nooit
zonder toezicht gebruiken.
Gebruik nooit accessoires die niet bij de staafmixer horen.
Haal de stekker van de handblender altijd uit het
stopcontact als u deze onbeheerd achterlaat en
voordat u de blender monteert, demonteert of reinigt.
Laat kinderen de handblender niet zonder toezicht
gebruiken.
Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen
(inclusief kinderen) met verminderde lichamelijke,
zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan
ervaring en kennis, tenzij ze toezicht of instructies over
het gebruik van het apparaat hebben gekregen van de
persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
Op kinderen moet toezicht gehouden worden om er
zeker van te zijn dat ze niet met het apparaat spelen.
Gebruik het apparaat alleen voor het huishoudelijke
gebruik waarvoor het is bedoeld. Kenwood kan niet
aansprakelijk worden gesteld in het geval dat het
apparaat niet correct is gebruikt, of waar deze
instructies niet worden opgevolgd.
●
belangrijk
Wanneer u zware mengsels mengt, gebruik uw
staafmixer dan nooit langer dan 50 seconden binnen
een tijdsperiode van vier minuten – zo raakt hij
oververhit.
voordat u de stekker in het stopcontact
steekt
Zorg dat de elektriciteitsvoorziening dezelfde spanning
heeft als op de handblender wordt aangegeven.
Deze staafmixer voldoet aan EG-richtlijn 89/336/EEG.
legenda
●
●
handblender
snelheidsregelaar (5 standen)
AAN/UIT-knop
handvat
metalen blenderschacht met vast mes.
ontgrendelingsknop blenderschacht
gebruik van de handblender
U kunt bijvoorbeeld babyvoedsel, soepen, sauzen,
milkshakes en mayonaise mengen.
blenden in de steelpan
Wees voorzichtig bij het blenden van hete vloeistoffen –
haal de pan van het vuur en laat de inhoud afkoelen
voordat u gaat blenden.
1 Zet de schacht van de blender op het handvat –
aanduwen tot hij vastklikt.
2 Steek de stekker in het stopcontact. Om spatten te
voorkomen, plaats u het mes in het voedsel voordat u
het apparaat inschakelt.
3 Selecteer de gewenste snelheid door de
snelheidsregelaar te draaien (gebruik snelheid 1 en 2
om langzamer te mengen).
● Laat de vloeistof niet boven de verbinding tussen het
motorgedeelte en het middenstuk van de mixer
uitkomen.
● Beweeg het mes door het voedsel en gebruik een
prakkende of roerende beweging om de massa goed
te mengen.
● Uw handblender is niet geschikt voor het verbrijzelen
van ijsblokjes.
● Als uw blender geblokkeerd raakt, dient u de stekker
uit het stopcontact te halen voordat u het apparaat
reinigt.
4
4 Haal na gebruik de stekker uit het stopcontact en druk
op de ontgrendelingsknop om de blenderschacht
van het handvat te halen.
onderhoud en reiniging
●
●
●
●
●
●
●
Schakel de staafmixer altijd uit en haal de stekker uit
het stopcontact voordat u hem gaat reinigen.
Raak de scherpe messen niet aan.
Wees extra zorgvuldig wanneer u voedsel bereidt voor
baby’s, oudere personen en zieken. Zorg er altijd voor
dat het middenstuk van de staafmixer grondig
gesteriliseerd is. Gebruik een sterilisatieoplossing die
overeenkomt met de voorgeschreven
sterilisatieoplossing zoals aangegeven door de fabrikant.
handvat
Met een vochtige doek afvegen en daarna drogen.
Nooit in water onderdompelen of schuurmiddelen
gebruiken.
blenderschacht
Was de messen onder stromend water en droog ze
vervolgens goed af
Was ze niet in de afwasmachine.
onderhoud en klantenservice
●
●
●
Als het snoer beschadigd is, moet het om
veiligheidsredenen door KENWOOD of een door
KENWOOD geautoriseerd reparatiebedrijf vervangen
worden.
Als u hulp nodig hebt met:
het gebruik van uw apparaat of
onderhoud en reparatie
kunt u contact opnemen met de winkel waar u het
apparaat gekocht hebt.
5
Français
Veuillez déplier les illustrations de la première page
●
●
●
●
avant d’utiliser votre appareil Kenwood
Lisez et conservez soigneusement ces instructions
pour pouvoir vous y référer ultérieurement.
Retirez tous les éléments d’emballage et les étiquettes.
Nettoyez tous les éléments - voir « entretien et
nettoyage ».
●
sécurité
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Prenez toutes les précautions nécessaires durant la
préparation d’aliments pour bébés, pour personnes
âgées ou infirmes. Veillez toujours à ce que le corps du
mélangeur à main soit parfaitement stérilisé. Utilisez
toute solution de stérilisation conformément aux
instructions de son fabricant.
Ne touchez jamais les lames tant que l’appareil est branché.
N’approchez pas vos doigts, vos cheveux, tout
vêtement ou ustensile, des éléments mobiles de
l’appareil lorsqu’il fonctionne.
Lorsque l’appareil n’est pas utilisé, débranchez-le de
l’alimentation électrique.
Ne mélangez jamais d’huile, ou toute autre matière
grasse, chaude.
N’utilisez jamais un mélangeur à main endommagé ou
en mauvais état. Faites-le vérifier et réparer. Pour cela,
reportez-vous à la rubrique “service après-vente”.
Ne mettez jamais la poignée d’alimentation dans l’eau
et ne laissez jamais le cordon d’alimentation ou la prise
électrique se mouiller – vous risquez alors de vous
électrocuter.
Ne laissez jamais le cordon d’alimentation au contact
de surfaces chaudes ou pendre de telle façon qu’un
enfant puisse s’en saisir.
N’utilisez jamais un accessoire non adapté à cet appareil.
Débranchez toujours le mélangeur à main de
l’alimentation électrique lorsqu’il est sans surveillance et
avant d’assembler, de démonter ou de nettoyer.
Ne laissez pas les enfants utiliser le mélangeur à main
sans surveillance.
Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé par des
personnes (y compris des enfants) dont les capacités
physiques, sensorielles ou mentales sont diminuées, ou
qui ne disposent pas des connaissances ou de
l’expérience nécessaires, à moins qu’elles n’aient été
formées et encadrées pour l’utilisation de cet appareil
par une personne responsable de leur sécurité.
●
●
Les enfants doivent être surveillés afin qu'ils ne
puissent pas jouer avec cet appareil.
N’employez l’appareil qu’à la fin domestique prévue.
Kenwood décline toute responsabilité dans les cas où
l’appareil est utilisé incorrectement ou que les
présentes instructions ne sont pas respectées.
important
Pour les mélanges épais, n’utilisez pas votre mélangeur
à main pendant plus de 50 secondes par période de 4
minutes – il risquerait de surchauffer.
avant de brancher l’appareil
Assurez-vous que votre alimentation électrique
correspond à celle qui est indiquée sur la partie
inférieure du votre mélangeur à main.
Votre mélangeur à main est conforme à la directive
89/336 de la C.E.
légende
●
●
batteur à main
5 commandes de vitesse
bouton ON/OFF (marche/arrêt)
poignée d’alimentation
axe mélangeur métallique avec lame fixe.
boutons de déblocage de l’axe mélangeur
utilisation du mélangeur à main
Vous pouvez mélanger des aliments pour bébés, des
soupes, des sauces, des milk-shakes et de la
mayonnaise, par exemple.
pour mélanger dans une casserole
Faites attention lorsque vous mélangez des liquides
brûlants - retirez la casserole du feu et laissez refroidir
avant de mélanger.
1 Installez l’axe mélangeur sur la poignée
d’alimentation – poussez pour verrouiller.
2 Branchez l’appareil. Pour éviter les projections, mettez
la lame dans les aliments avant de mettre l’appareil en
marche.
3 Sélectionnez la vitesse requise en tournant la
commande de vitesse (Utilisez les vitesses 1 et 2 pour
mélanger lentement).
● Ne laissez pas le liquide dépasser le niveau du joint
entre la poignée d’alimentation et le corps du
mélangeur.
6
●
Déplacez la lame dans les aliments et mélangez la
préparation en effectuant un mouvement d’écrasement
ou en tournant.
● Votre mélangeur à main n’est pas adapté pour piler de
la glace.
● Si votre mélangeur s’obstrue, débranchez-le avant de
dégager les aliments.
4 Après l’utilisation, débranchez et appuyez sur les
boutons de déblocage pour retirer l’axe mélangeur
de la poignée d’alimentation.
entretien et nettoyage
●
●
●
●
●
●
●
Eteignez et débranchez toujours l’appareil avant de le
nettoyer.
Ne touchez pas les lames tranchantes.
Prenez toutes les précautions nécessaires durant la
préparation d’aliments pour bébés, pour personnes
âgées ou infirmes. Veillez toujours à ce que le corps du
mélangeur à main soit parfaitement stérilisé. Utilisez
toute solution de stérilisation conformément aux
instructions de son fabricant.
poignée d’alimentation
Essuyez avec un chiffon légèrement humide, puis
séchez.
Ne plongez jamais dans l’eau et n’utilisez pas
d’abrasifs.
axe mélangeur
Lavez les lames sous l’eau du robinet, puis séchez
soigneusement.
Ne le passez pas au lave-vaisselle
service après-vente
●
●
●
Si le cordon est endommagé, il doit être remplacé,
pour des raisons de sécurité, par KENWOOD ou par
un réparateur agréé KENWOOD.
Si vous avez besoin d’aide concernant :
l’utilisation de votre appareil
l’entretien ou les réparations
Contactez le magasin où vous avez acheté votre
appareil.
7
Deutsch
Bitte die Titelseite mit dem Abbildungen aufklappen.
●
●
●
vor Gebrauch Ihres Kenwood-Gerätes
Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch und
bewahren Sie diese zur späteren Benutzung auf.
Entfernen Sie jegliches Verpackungsmaterial und alle
Aufkleber.
Waschen Sie alle Teile gründlich - siehe „Reinigung und
Pflege”.
●
●
Sicherheitshinweise
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Bei der Zubereitung von Babynahrung besondere
Vorsicht walten lassen. Immer darauf achten, daß der
Mixstab gründlich gereinigt ist. Verwenden Sie hierzu z.
B. ein Sterilisierungsmittel entsprechend den
Anweisungen des Herstellers des Mittels.
Messer nicht berühren, solange das Gerät an die
Steckdose angeschlossen ist.
Finger, Haare, Kleidung und Küchengeräte von
bewegten Teilen fernhalten.
Bei Nichtgebrauch Netzstecker aus der Steckdose
ziehen.
Nie heißes Öl oder Fett verarbeiten.
Einen beschädigten Stabmixer nicht weiter benutzen,
sondern erst überprüfen bzw. reparieren lassen: siehe
“Kundendienst”.
Um elektrische Schläge zu vermeiden, Antriebsteil nie
in Wasser tauchen und Netzkabel / Netzstecker nicht
naß werden lassen.
Immer darauf achten, daß das Netzkabel keine heißen
Flächen berührt oder von der Arbeitsfläche
herunterhängt, so daß ein Kind daran ziehen könnte.
Nur zugelassene Zusatzteile verwenden.
Wenn der Handmixer nicht verwendet wird und vor
dem Auseinandernehmen, Zusammensetzen oder
Reinigen immer den Netzstecker ziehen.
Achten Sie darauf, dass Kinder den Handmixer nicht
ohne Beaufsichtigung durch die Eltern verwenden.
Dieses Gerät darf weder von physisch noch von geistig
behinderten oder in ihrer Bewegung eingeschränkten
Personen (einschließlich Kinder) benutzt werden. Auch
dürfen Personen die weder Erfahrung noch Kenntnis im
Umgang mit dem Gerät haben, dieses erst nach
Anweisungen durch eine für ihre Sicherheit zuständige
Person in Betrieb nehmen.
Kinder müssen überwacht werden, damit sie mit dem
Gerät nicht spielen.
Verwenden Sie das Gerät nur für seinen vorgesehenen
Zweck im Haushalt. Bei unsachgemäßer Benutzung
oder Nichteinhaltung dieser Anweisungen übernimmt
Kenwood keinerlei Haftung.
Wichtig
Bei schweren Mischungen Stabmixer alle 4 Minuten
höchsten 50 Sekunden lang laufenlassen. So
vermeiden Sie eine Überhitzung.
Vor dem Einschalten
Überprüfen Sie, dass Ihre Netzspannung mit der auf
dem Typenschild des Stabmixers angegebenen
Spannung übereinstimmt.
Der Stabmixer entspricht der EU-Richtlinie
89/336/EEC.
Legende
●
●
Stabmixer
5-stufige Geschwindigkeitskontrolle
Ein-/Aus-Taste
Arbeitsgriff
Metallener Mixerschaft mit festem Messer
Freigabeknöpfe für Mixerschaft
Verwendung des Stabmixers
Sie können mit diesem Gerät zum Beispiel
Babynahrung, Suppen, Saucen, Milk Shakes und
Majonaise zubereiten.
Zum Mischen im Topf
Vorsicht beim Mixen heißer Flüssigkeiten! Nehmen Sie
den Topf von der Kochstelle und lassen Sie den Inhalt
vor dem Verarbeiten abkühlen.
1 Setzen Sie den Mixerschaft auf den Arbeitsgriff auf – Drücken und einrasten lassen.
2 Stecken Sie den Stecker in die Steckdose. Um Spritzer
zu vermeiden, tauchen Sie das Messer in den
Topfinhalt, bevor Sie das Gerät einschalten.
3 Wählen Sie die gewünschte Geschwindigkeit durch
Verstellen des Geschwindigkeitsreglers (Wir empfehlen
Geschwindigkeitsstufe 1 und 2 für ein langsameres
Mischen).
● Achten Sie darauf, daß die Flüssigkeit nicht über die
Verbindung zwischen Mixstab und Antriebsteil steigt.
● Ziehen Sie das Messer mit Stampf- oder
Rührbewegungen durch den Topfinhalt, um die
Mischung durchzupürieren.
● Ihr Stabmixer ist nicht zum Zerkleinern von Eis
geeignet.
● Wenn Ihr Stabmixer verstopft ist, ziehen Sie vor dem
Reinigen immer erst den Netzstecker aus der
Steckdose.
8
4 Nach dem Gebrauch ziehen Sie den Netzstecker aus
der Steckdose und drücken Sie die Freigabeknöpfe ,
um den Mixerschaft vom Arbeitsgriff zu lösen.
Pflege und Reinigung
●
●
●
●
●
●
●
Vor der Reinigung Gerät immer ausschalten und
Netzstecker ziehen.
Messer nicht berühren.
Bei der Zubereitung von Babynahrung besondere
Vorsicht walten lassen. Immer darauf achten, daß der
Mixstab gründlich gereinigt ist. Verwenden Sie hierzu z.
B. ein Sterilisierungsmittel entsprechend den
Anweisungen des Herstellers des Mittels.
Arbeitsgriff
Mit leicht feuchtem Tuch abwischen, dann trocknen.
Niemals in Wasser tauchen oder Scheuermittel
verwenden.
Mixerschaft
Das Messer unter laufendem Wasser abwaschen, dann
gründlich trocknen.
Nicht für die Geschirrspülmaschine geeignet.
Kundendienst und Service
●
●
●
Ein beschädigtes Netzkabel darf aus
Sicherheitsgründen nicht selbst repariert werden,
sondern muß von KENWOOD oder einer autorisierten
KENWOOD-Kundendienststelle ausgetauscht werden.
Hinweise zur:
Verwendung Ihres Kenwood Gerätes
Wartung oder Reparatur
Bitte setzen Sie sich mit Ihrem Händler in Verbindung,
bei dem Sie das Gerät gekauft haben.
9
Italiano
Si prega di aprire la prima pagina, al cui interno troverete le illustrazioni
●
●
●
●
prima di utilizzare la vostra apparecchiatura
Kenwood
Leggere attentamente le presenti istruzioni e
conservarle come futuro riferimento.
Rimuovere la confezione e le etichette.
Lavare tutti i componenti – vedere la sezione “cura e
pulizia”.
●
sicurezza
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Fare particolare attenzione quando si preparano
alimenti per neonati, persone anziane o persone
inferme. Accertarsi sempre di sterilizzare a fondo
l’alberino del frullatore a mano. Usare la soluzione
sterilizzante ai sensi delle istruzioni fornite dalla casa
produttrice.
Non toccare le lame dopo aver inserito la spina
dell’apparecchio nella presa di corrente.
Tenere dita, capelli, indumenti ed utensili lontano dai
componenti mentre sono in movimento.
Disinserire sempre la spina dell’apparecchio dalla presa
elettrica quando non viene usato.
Non frullare mai olio o grasso bollente.
Non usare l’apparecchio se appare danneggiato. Farlo
controllare o riparare da personale apposito - vedere
alla voce ‘assistenza tecnica’.
Non immergere mai in acqua il manico dell’apparecchio
e non lasciare che il cavo o la spina elettrica si bagnino
- sussite il rischio di scossa elettrica.
Non lasciare mai che il cavo dell’apparecchio venga a
contatto con superfici molto calde o penda in un luogo
dove potrebbe essere afferrato da un bambino.
Non usare mai un accessorio non approvato.
Disinserire sempre la spina del frullatore ad immersione
dalla presa elettrica prima di lasciarlo incustodito e
prima di montarlo, di smontarlo o di pulirlo.
Non lasciare che i bambini usino il frullatore ad
immersione senza adeguata supervisione.
Non consentire l’uso dell’apparecchio a persone (anche
bambini) con ridotte capacità psico-fisico-sensoriali, o
con esperienza e conoscenze insufficienti, a meno che
non siano attentamente sorvegliate e istruite da un
responsabile della loro incolumità.
Sorvegliare i bambini, assicurandosi che non giochino
con l’apparecchio.
●
●
Utilizzare l'apparecchio solo per l'uso domestico per cui
è stato realizzato. Kenwood non si assumerà alcuna
responsabilità se l'apparecchio viene utilizzato in modo
improprio o senza seguire le presenti istruzioni.
importante
Nel caso di miscele molto consistenti, non usare il
frullatore manuale per più di 50 secondi ogni quattro
minuti, altrimenti si surriscalderà.
prima di collegare l’apparecchio alla rete
elettrica
Accertarsi che la tensione della vostra rete sia la stessa
di quella indicata sulla base del frullatore a immersione.
Questo apparecchio è conforme alla Direttiva
Comunitaria 89/336/EEC.
legenda
frullatore a immersione
selettore a 5 velocità
interruttore acceso/spento
manico
corpo metallico del frullatore con lama fissa
tasti di distacco per il frullatore
●
come usare il frullatore a immersione
Consente di frullare, tra l’altro: cibi per neonati,
minestre, salse, frappè e maionese.
●
come amalgamare gli ingredienti nella
pentola
Fare attenzione nel frullare i liquidi molto caldi: togliere
la pentola dal fuoco e lasciare che si raffreddi primadi
usare il frullatore.
1 Fissare il frullatore al manico – spingere per
bloccarlo in posizione.
2 Inserire la spina nella presa del corrente. Per evitare
spruzzi, immergere la lama negli ingredienti da frullare
prima di accendere l’apparecchio.
3 Selezionare la velocità desiderata ruotando il selettore
(Per frullare più lentamente gli ingredienti, selezionare le
velocità 1 e 2).
● Non lasciare che il liquido superi la linea di unione fra il
manico e l’alberino del frullatore.
● Muovere la lama tenendola sempre immersa. Per
amalgamare gli ingredienti, mescolarli o schiacciarli
usando il frullatore.
● Il frullatore a immersione non è idoneo per tritare il
ghiaccio.
10
●
Se il frullatore si blocca, prima di pulirlo staccare la
spina dalla presa di corrente.
4 Dopo l’uso, estrarre la spina dalla presa elettrica e
premere i tasti di distacco per rimuovere il corpo del
frullatore dal manico.
cura e pulizia
●
●
●
●
●
●
●
Spegnere sempre l’apparecchio e togliere la spina dalla
presa di corrente prima di pulirlo.
Non toccare le lame, poiché sono molto taglienti.
Fare particolare attenzione quando si preparano
alimenti per neonati, persone anziane o persone
inferme. Accertarsi sempre di sterilizzare a fondo
l’alberino del frullatore a mano. Usare la soluzione
sterilizzante ai sensi delle istruzioni fornite dalla casa
produttrice.
manico
Passarli con un panno umido, poi asciugarli.
Non immergerli mai in acqua e non usare prodotti
abrasivi.
corpo del frullatore
Lavare le lame sotto il getto dell’acqua del rubinetto,
poi asciugarle a fondo.
Non lavare in lavastoviglie.
manutenzione e assistenza tecnica
●
●
●
In caso il cavo sia danneggiato, per ragioni di sicurezza
deve esser sostituito solo dal fabbricante oppure da un
addetto KENWOOD autorizzato alle riparazioni.
Se si ha bisogno di assistenza riguardo:
uso dell’apparecchio o
manutenzione o riparazioni
Contattare il negozio dove si è acquistato
l’apparecchio.
11
Português
Por favor desdobre as ilustrações da primeira página.
●
●
●
antes de usar o seu aparelho Kenwood
Leia atentamente estas instruções e guarde-as para
consulta futura.
Retire todas as embalagens e eventuais etiquetas.
Lave todas as peças - ver “cuidados e limpeza”.
●
●
segurança
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Tenha especial cuidado ao preparar alimentos para
bebés, pessoas doentes ou debilitadas. Certifique-se
sempre de que o pé triturador da varinha mágica está
perfeitamente esterilizado. Utilize uma solução de
esterilização de acordo com as instruções do
fabricante.
Nunca toque nas lâminas enquanto a máquina estiver
ligada.
Conserve os dedos, o cabelo, o vestuário e os
utensílios afastados das peças em movimento.
Desligue da corrente sempre que não estiver em
utilização.
Nunca misture óleo ou gordura quente.
Nunca utilize a varinha mágica se estiver danificada.
Mande-a inspeccionar ou reparar: consulte
“assistência”.
Nunca mergulhe o corpo em água nem deixe que o
cabo ou a ficha se molhem, caso contrário poderá
apanhar um choque eléctrico.
Nunca permita que o cabo toque em superfícies
quentes ou fique do num local onde uma criança o
possa agarrar.
Nunca utilize um acessório não autorizado.
Retire o aparelho da tomada de corrente eléctrica
sempre que não estiver a vigiá-lo e antes de colocar ou
retirar os acessórios ou limpar.
Não permita a utilização da batedeira por crianças sem
a supervisão de adultos.
Este electrodoméstico não deverá ser utilizado por
pessoas (incluindo crianças) com capacidades mentais,
sensoriais ou físicas reduzidas ou com falta de
experiência e conhecimento, a não ser que sejam
supervisionadas ou instruídas sobre o uso do
electrodoméstico por uma pessoa responsável pela
sua segurança.
As crianças devem ser vigiadas para garantir que não
brincam com o electrodoméstico.
Use o aparelho apenas para o fim doméstico a que se
destina. A Kenwood não se responsabiliza caso o
aparelho seja utilizado de forma inadequada, ou caso
estas instruções não sejam respeitadas.
importante
Se a mistura for pesada, não utilize a sua varinha
mágica por mais de 50 segundos em qualquer período
de quatro minutos para evitar que sobreaqueça.
antes de ligar o aparelho
Certifique-se de que a corrente eléctrica tem a
potência apresentada na varinha mágica.
A sua varinha mágica cumpre os requisitos da Directiva
89/336/CEE da Comunidade Económica Europeia.
legenda
varinha mágica
5 velocidades
botão ON/OFF (Ligar/Desligar)
pega motriz
acessório metálico da varinha mágica com lâmina fixa
botão da libertação dos acessórios da varinha
mágica
●
para usar a varinha mágica
Pode, por exemplo, misturar comida de bebé, sopas,
molhos, batidos de leite e maionese.
●
para usar a varinha mágica na panela
Tenha cuidado quando passar líquidos quentes – retire
a panela do calor e deixe arrefecer antes de passar.
1 Introduza o acessório metálico da varinha mágica na
pega motriz – empurre para prender.
2 Ligue à corrente. Para evitar salpicos, coloque a lâmina
nos alimentos antes de a ligar.
3 Seleccione a velocidade desejada rodando o controlo
de velocidade (Utilize a velocidade 1 e 2 para passar
mais lentamente).
● Não deixe que o líquido suba acima do ponto de
encaixe do corpo com o pé triturador da varinha.
● Mova a lâmina pelos alimentos e faça movimentos para
amassar para ligar a mistura.
● Não é adequado usar a sua varinha mágica para picar
gelo.
● Se a sua varinha mágica ficar bloqueada, desligue-a
antes de a limpar.
4 Após utilização, desligue-a e pressione o botão para
soltar o acessório metálico da pega motriz.
12
cuidado e limpeza
●
●
●
●
●
●
●
●
Desligue sempre o aparelho no interruptor e retire a
ficha da tomada antes de o limpar.
Não toque nas lâminas afiadas.
Tenha especial cuidado ao preparar alimentos para
bebés, pessoas doentes ou debilitadas. Certifique-se
sempre de que o pé triturador da varinha mágica está
perfeitamente esterilizado. Utilize uma solução de
esterilização de acordo com as instruções do
fabricante.
Alguns alimentos, como por exemplo a cenoura,
poderão descolorir o plástico. Esfregue com um pano
embebido em óleo vegetal para ajudar a remover a
descoloração.
pega motriz
Limpe com um pano ligeiramente húmido e seque em
seguida.
Nunca submerja em água ou use abrasivos.
acessório metálico da varinha mágica
Lave as lâminas em água corrente e seque depois,
cuidadosamente
Não coloque na máquina lava-loiça.
assistência e cuidados do cliente
●
●
●
Caso o fio se encontre danificado, deverá, por motivos
de segurança, ser substituído pela KENWOOD ou por
um reparador KENWOOD autorizado.
Caso necessite de assistência para:
utilizar o seu electrodoméstico ou
assistência ou reparações
Contacte o estabelecimento onde adquiriu o
electrodoméstico.
13
Español
Por favor, despliegue la cubierta que contiene las ilustraciones
●
●
●
antes de utilizar su aparato Kenwood
Lea estas instrucciones atentamente y guárdelas para
poder utilizarlas en el futuro.
Quite todo el embalaje y las etiquetas.
Lave todas las piezas - consulte “cuidado y limpieza”.
●
●
seguridad
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Tenga especial cuidado cuando prepare comida para
bebés, ancianos o discapacitados. Asegúrese siempre
de que el cuerpo de la batidora de mano esté bien
esterilizado. Utilice una solución de esterilización que
cumpla con las instrucciones del fabricante de la
solución de esterilización.
Nunca toque las cuchillas cuando el aparato esté
enchufado.
Mantenga los dedos, pelo, ropa y utensilios fuera del
alcance de las partes en movimiento.
Desenchufe el aparato de la toma de corriente eléctrica
cuando no lo utilice.
Nunca bata aceite ni grasa calientes.
Nunca utilice una batidora de mano dañada. Que la
revisen o arreglen, vea “Servicio”.
Nunca sumerja el brazo eléctrico en agua, o deje que
el cable o enchufe se mojen– le podría dar una
descarga eléctrica.
Nunca deje que el cable toque superficies calientes o
que cuelgue de manera que un niño pudiera cogerlo.
Nunca utilice un accesorio no autorizado.
Desconecte siempre la mezcladora de mano del
suministro de electricidad si se deja desatendida, y
antes del montaje, del desmontaje o de la limpieza.
No deje que los niños utilicen la mezcladora de mano
sin supervisión.
Este aparato no está pensado para ser utilizado por
personas (incluyendo niños) con capacidades físicas,
sensoriales o mentales disminuidas, o con falta de
experiencia o conocimientos, a menos que hayan
recibido instrucciones o supervisión en relación con el
uso del aparato por parte de una persona responsable
de su seguridad.
Los niños deben ser vigilados para asegurarse de que
no juegan con el aparato.
Utilice este aparato únicamente para el uso doméstico
al que está destinado. Kenwood no se hará cargo de
responsabilidad alguna si el aparato se somete a un
uso inadecuado o si no se siguen estas instrucciones.
●
importante
No utilice la batidora de mano durante más de 50
segundos cada 4 minutos con mezclas pesadas, se
recalentará.
antes de enchufarla
Asegúrese de que el suministro de energía eléctrica
sea el mismo que el que aparece en la mezcladora de
mano.
Esta batidora de mano cumple con la Directiva de la
Comunidad Económica Europea 89/336/CEE.
partes
●
●
mezcladora de mano
control de 5 velocidades
botón de encendido/apagado (ON/OFF)
mango ergonómico
eje de metal de la mezcladora con cuchilla fija.
botones para soltar el eje de la mezcladora
para usar la mezcladora de mano
Puede mezclar, por ejemplo, comida para bebés,
sopas, salsas, batidos y mayonesa.
para hacer mezclas en una cacerola
Tenga cuidado al mezclar líquidos calientes – aparte la
cacerola del calor y deje que se enfríe antes de hacer
la mezcla.
1 Acople el eje de la mezcladora al mango
ergonómico – presione para que quede bloqueado.
2 Enchufe. Para evitar las salpicaduras, introduzca la
cuchilla en los alimentos que vaya a batir antes de
conectar la mezcladora.
3 Seleccione la velocidad requerida girando el control de
velocidad (Utilice la velocidad 1 y 2 para un proceso de
mezclado más lento).
● No deje que el líquido pase por encima de la unión
entre el mango eléctrico y el cuerpo de la batidora.
● Mueva la cuchilla por los alimentos mediante una
acción como si removiera o hiciera puré para
incorporar la mezcla.
● La mezcladora de mano no es adecuada para picar
hielo.
● Si la mezcladora se bloquea, desenchúfela antes de
desatascar.
4 Después del uso desenchufe los botones para
soltar el eje de la mezcladora del mango ergonómico.
14
mantenimiento y limpieza
●
●
●
●
●
●
●
Antes de limpiarla, siempre desenchufe y desconecte la
batidora.
No toque las cuchillas afiladas.
Tenga especial cuidado cuando prepare comida para
bebés, ancianos o discapacitados. Asegúrese siempre
de que el cuerpo de la batidora de mano esté bien
esterilizado. Utilice una solución de esterilización que
cumpla con las instrucciones del fabricante de la
solución de esterilización.
mango ergonómico
Limpie con un paño ligeramente húmedo y seque a
continuación.
Nunca sumerja en agua ni utilice productos abrasivos.
eje de la mezcladora
Lave las cuchillas bajo agua corriente, luego séquelas
completamente.
No lave en el lavavajillas.
servicio técnico y atención al cliente
●
●
●
Si el cable está dañado, por razones de seguridad,
debe ser sustituido por KENWOOD o por un técnico
autorizado por KENWOOD.
Si necesita ayuda sobre:
el uso del aparato o
el servicio técnico o reparaciones
Póngase en contacto con el establecimiento en el que
compró el aparato.
15
Dansk
Fold forsiden med illustrationerne ud.
●
●
●
før Kenwood-apparatet tages i brug
Læs denne brugervejledning nøje og opbevar den i
tilfælde af, at du får brug for at slå noget op i den.
Fjern al emballage og mærkater.
Vask alle dele – se “behandling og rengøring”.
●
●
sikkerhed
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
inden stikket sættes i stikkontakten
Sørg for at din strømforsyning er identisk med den som
er vist på håndblenderen.
Håndblenderen opfylder bestemmelserne for
radiostøjdæmpning i EU-direktiv 89/336/EØF.
oversigt
Vær særlig omhyggelig ved tilberedning af mad til
småbørn, ældre og syge. Sørg for at blenderstaven
altid steriliseres grundigt. Brug et steriliseringsmiddel og
følg producentens anvisninger.
Rør aldrig ved knivene, når maskinens stik sidder i
stikkontakten.
Hold fingre, hår, tøj og redskaber væk fra bevægelige
dele.
Tag stikket ud af elenheden når den ikke er i brug.
Håndblenderen må aldrig anvendes i varm olie eller
fedt.
Anvend aldrig en beskadiget håndblender. Få den
kontrolleret eller repareret: se ’service’.
Kom aldrig motorhåndtaget i vand og lad aldrig ledning
eller stik blive våde – risiko for elektriske stød.
Lad aldrig ledningen komme i berøring med varme
flader eller hænge ned, hvor et barn kan gribe fat i den.
Brug aldrig et ikke godkendt tilbehør.
Frakobl altid håndblenderen fra kraftudtaget, hvis den
efterlades uden for opsyn og før montering,
afmontering eller rengøring.
Lad aldrig børn benytte håndblenderen uden opsyn af
en voksen.
Dette apparat er ikke tilsigtet brug af personer (inklusiv
børn) med reducerede fysiske, sansemæssige eller
mentale evner, eller mangel på erfaring og kendskab,
undtagen hvis de er blevet vejledt eller givet instrukser i
brugen af apparatet af en person, der er ansvarlig for
deres sikkerhed.
Børn bør overvåges for at sikre, at de ikke leger med
apparatet.
Anvend kun apparatet til husholdningsbrug. Kenwood
påtager sig ikke erstatningsansvar, hvis apparatet ikke
anvendes korrekt eller disse instruktioner ikke følges.
●
●
håndblender
5 hastighedsindstillinger
tænd/sluk knap
elhåndgreb
metalblenderskaft med fastmonterede knive
blenderskaft frigørelsesknapper
sådan anvender du håndblenderen
Du kan blende babymad, supper, milkshakes og
mayonnaise for eksempel.
til blendning i kasserolle
Vær forsigtig når der blendes med varme væsker – tag
kasserollen af varmen og lad den køle af før der
blendes
1 Sæt blenderskaftet på elhåndgrebet – skub for at
fastlåse
2 Tilslut strømforsyning. For at undgå sprøjt placeres
knivene i maden før der tændes for blenderen.
3 Vælg den ønskede hastighed ved at dreje på
hastighedskontrollen (Benyt hastighed 1 og 2 til
langsommere blendning).
● Lad ikke væsken komme over samlingen mellem
motorhåndtaget og blenderstaven.
● Bevæg knivene gennem maden og brug en mosende
eller rørende bevægelse til at gennemarbejde
blandingen.
● Håndblenderen er ikke egnet til isknusning.
● Hvis blenderen blokeres, trækkes stikket ud af
strømforsyningen, førend den renses
4 Efter brug trækkes stikket fra blenderen ud af
strømforsyningen. Tryk på frigørelsesknapperne for
at fjerne blenderskaftet fra elhåndgrebet.
vigtigt
Når det gælder tunge deje, må håndblenderen aldrig
anvendes længere end 50 sekunder i en 4 minutters
periode – den vil blive for varm.
16
pleje og rengøring
●
●
●
●
●
●
●
Inden rengøring sluk altid for håndblenderen og tag
stikket ud af stikkontakten.
Rør ikke ved de skarpe knive.
Vær særlig omhyggelig ved tilberedning af mad til
småbørn, ældre og syge. Sørg for at blenderstaven
altid steriliseres grundigt. Brug et steriliseringsmiddel og
følg producentens anvisninger.
elhåndgreb
Tør af med fugtig klud, tør derefter over.
Sænkes aldrig i vand ligesom der heller ikke må bruges
slibemidler.
blenderskaft
Vask knivene under rindende vand og tør derefter
grundigt.
Sættes ikke i opvaskeren
service og kundepleje
●
●
●
Hvis ledningen er beskadiget, skal den af
sikkerhedsgrunde udskiftes af KENWOOD eller en
autoriseret KENWOOD-reparatør.
Hvis du har brug for hjælp med:
at bruge apparatet eller
servicering eller reparation
Kontakt den butik hvor du oprindelig købte dit produkt.
17
Svenska
Vik ut främre omslaget med bilderna.
●
●
●
innan du använder din Kenwood-apparat
Läs bruksanvisningen noggrant och spara den för
framtida bruk.
Avlägsna allt emballage och alla etiketter.
Rengör alla delar – se ”skötsel och rengöring”.
●
●
säkerheten
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Var särskilt försiktig vid tillredning av mat för spädbarn,
gamla och sjuka. Se alltid till att handmixern är
ordentligt steriliserad. Använd en steriliseringslösning
och följ anvisningarna på flaskan.
Vidrör aldrig bladen medan sladden sitter i.
Håll fingrar, hår, kläder och tillbehör borta från rörliga
delar.
Koppla ur vägguttaget när du inte använder apparaten.
Mixa aldrig varm olja eller varmt fett.
Använd aldrig en skadad handmixer. Få den
kontrollerad eller reparerad, se “service”.
Doppa aldrig handtaget, som innehåller kraftdelen, i
vatten och låt inte sladden eller kontakten bli våta - då
kan du få en elektrisk stöt.
Låt aldrig sladden vidröra varma ytor eller hänga ner så
att ett barn kan gripa tag i den.
Använd aldrig ej godkända tillbehör.
Koppla alltid loss mixerstaven från nätuttaget om den
lämnas obevakad och innan den sätts ihop, tas isär
eller rengörs.
Låt inte barn använda mixerstaven utan tillsyn.
Den här apparaten är inte avsedd för användning av
personer (inklusive barn) med begränsad fysisk eller
mental förmåga eller begränsad känsel. Den är inte
heller avsedd för användning av personer med
bristande erfarenhet eller kunskap, om de inte
övervakas eller får instruktioner om hur apparaten ska
användas av en person som ansvarar för deras
säkerhet.
Barn får inte lov att leka med apparaten. Lämna dem
inte ensamma med den.
Använd apparaten endast för avsett ändamål i hemmet.
Kenwood tar inte på sig något ansvar om apparaten
används på felaktigt sätt eller om dessa instruktioner
inte följs.
viktigt
Fasta blandningar ska inte bearbetas med handmixern
mer än 50 sekunder per fyra minuter. Annars blir den
för varm.
innan du sätter i kontakten
Se till att nätspänningen hos dig motsvarar den som
visas på mixerstaven.
Denna handmixer uppfyller kraven i direktivet
89/336/EEG.
nyckel
●
●
mixerstav
hastighetskontroll med 5 lägen
AV/PÅ-knapp
handtag
mixerskaft av metall med fast blad.
frigöringsknappar för mixerskaft
använda mixerstaven
Du kan till exempel mixa barnmat, soppor, såser,
milkshake och majonnäs.
för mixning i en panna
Var försiktig när du mixar varma vätskor – ta av pannan
från värmen och låt den svalna innan du mixar.
1 Sätt mixerskaftet på handtaget – tryck fast det.
2 Koppla in. Placera bladet i maten innan du sätter igång
mixern så undviker du stänk.
3 Välj önskad hastighet genom att vrida på
hastighetsreglaget. (Använd hastighet 1 och 2 för
långsam mixning).
● Låt inte vätskan komma upp över skarven mellan
handtaget och mixeraxeln.
● För bladet genom maten och mosa eller rör om för att
blanda maten.
● Mixerstaven är inte lämpad för att krossa is.
● Koppla ur mixern innan rengöring om den satts igen.
4 Efter användning ska du koppla ur och trycka på
frigöringsknapparna för att koppla loss mixerskaftet
från handtaget.
18
skötsel och rengöring
●
●
●
●
●
●
●
●
Stäng alltid av mixern och dra ut kontakten före
rengöring.
Vidrör inte de vassa bladen.
Var särskilt försiktig vid tillredning av mat för spädbarn,
gamla och sjuka. Se alltid till att handmixern är
ordentligt steriliserad. Använd en steriliseringslösning
och följ anvisningarna på flaskan.
Plasten kan missfärgas av vissa livsmedel till exempel
morötter. Sådana missfärgningar kan försiktigt gnuggas
bort med matolja.
handtag och matberedarlock
Torka av med en fuktig trasa och torka torr.
Doppa aldrig i vatten och använd inte slipande
rengöringsmedel.
mixerskaft
Tvätta bladen under rinnande vatten och torka sedan
noga.
Diska inte i diskmaskin.
service och kundtjänst
●
●
●
Om sladden är skadad måste den av säkerhetsskäl
bytas ut av KENWOOD eller av en auktoriserad
KENWOOD-reparatör.
Om du behöver hjälp med:
att använda apparaten eller
service eller reparationer
Kontakta återförsäljaren där du köpte apparaten.
19
Norsk
Brett ut framsiden med illustrasjoner
●
●
●
før du tar Kenwood-apparatet i bruk
Les nøye gjennom denne bruksanvisningen og ta vare
på den slik at du kan slå opp i den senere.
Fjern all emballasje og eventuelle merkesedler.
Vask alle delene - se "stell og rengjøring".
●
●
sikkerhetshensyn
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Sørg alltid for at staven er helt steril. Staven kan
steriliseres med steriliseringsvæske som er å få i
handelen. Følg produsentens anvisninger.
Du må aldri berøre bladene så lenge støpselet står i
kontakten.
Hold fingrer, hår, klær og redskap unna deler som er i
bevegelse.
Trekk støpselet ut av veggkontakten når stavmikseren
ikke er i bruk.
Stavmikseren må ikke brukes til varm olje eller varmt
fett.
Bruk aldri en stavmikser som er skadet. Sørg for å få
den overhalt eller reparert. Se ‘service og
kundetjeneste’.
Aldri la motorhåndtaket, ledningen eller støpselet bli
våte - du kan få elektrisk støt.
Ikke la ledningen berøre varme flater eller henge ned
hvor barn kan få tak i den.
Bruk aldri tilbehør/utstyr som ikke er godkjent av
produsenten.
Kople alltid håndmikseren fra strømmen hvis du går fra
den, og før du monterer, demonterer eller rengjør den.
Ikke la barn bruke håndmikseren uten tilsyn.
Apparatet er ikke ment brukt av personer (inkludert
barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale
evner, eller med manglende erfaring og kunnskap, med
mindre vedkommende har fått tilsyn eller opplæring i
hvordan apparatet skal betjenes av en person som er
ansvarlig for vedkommendes sikkerhet.
Barn må ha tilsyn for å sikre at de ikke leker med
apparatet.
Bruk bare apparatet til dets tiltenkte hjemlige bruk.
Kenwood frasier seg ethvert ansvar ved feilaktig bruk
eller dersom apparatet ikke er brukt i henhold til denne
bruksanvisningen
viktig
Til tyngre blandinger må du ikke bruke stavmikseren i
mer enn 50 sekunder hvert 4. minutt, ellers vil motoren
gå varm.
før du setter i støpselet
Pass på at strømtilførselen stemmer overens med det
som står på stavmikseren.
Dette utstyret oppfyller kravene i EØF-direktiv
89/366/EEC.
deler
stavmikser
5-trinns hastighetskontroll
PÅ/AV-knapp
strømhåndtak
mikserskaft av metall, med påsatt kniv
utløsningsknapper, mikserskaft
●
slik bruker du stavmikseren
Du kan for eksempel mikse babymat, supper, sauser,
milkshake og majones.
●
til blanding i gryte
Vær forsiktig når du blander varme væsker – ta gryten
av varmen og la innholdet avkjøles før blanding.
1 Sett mikserskaftet på strømhåndtaket – trykk for
å låse.
2 Sett i støpselet. For å unngå sprut skal du sette kniven
ned i maten før du slår på apparatet.
3 Velg ønsket hastighet ved å dreie hastighetskontrollen
(Bruk hastighet 1 og 2 for saktere miksing)
● Ikke la væsken stå over skillet mellom motorhåndtaket
og staven.
● Beveg kniven gjennom maten og bruk en stappe- eller
rørebevegelse for å blande alt.
● Stavmikseren er ikke egnet til å knuse is.
● Dersom mikseren blokkeres skal du trekke ut støpselet
før du renser den.
4 Etter bruk skal du trekke ut støpselet og trykke på
utløserknappene for å fjerne mikserskaftet fra
strømhåndtaket
20
stell og rengjøring
●
●
●
●
●
●
●
Slå alltid av strømmen og ta støpselet ut av kontakten
før rengjøring.
Ikke berør de skarpe knivbladene.
Sørg alltid for at staven er helt steril. Staven kan
steriliseres med steriliseringsvæske som er å få i
handelen. Følg produsentens anvisninger.
strømhåndtak
Tørk av med en lett fuktet klut, og tørk.
Ikke legg dem i vann eller bruk skuremidler.
mikserskaft
Vask knivene under rennende vann, og tørk deretter
grundig
Må ikke vaskes i oppvaskmaskin.
service og kundetjeneste
●
●
●
Dersom ledningen er skadet må den av
sikkerhetsmessige grunner erstattes av KENWOOD
eller en autorisert KENWOOD-reparatør.
Hvis du trenger hjelp med å:
bruke apparatet eller
service eller reparasjoner
kontakt forhandleren der du kjøpte apparatet.
21
Suomi
Taita auki etusivun kuvitukset
●
●
●
●
ennen kuin ryhdyt käyttämään tätä Kenwoodkodinkonetta
Lue nämä ohjeet huolella ja säilytä ne myöhempää
tarvetta varten.
Poista pakkauksen osat ja mahdolliset tarrat.
Pese kaikki osat Hoito ja puhdistus -kohdassa kuvatulla
tavalla.
●
turvallisuus
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
yleistä
Ole erityisen varovainen, kun valmistat ruokaa vauvoille
ja vanhuksille. Varmista, että sauvasekoittimen varsi on
steriloitu. Käytä sterilointiainetta valmistajan
käyttöohjeiden mukaan.
Älä koskaan kosketa teriä, jos laitteen pistoke on
kytketty pistorasiaan.
Älä työnnä sormia, hiuksia, vaatteita tai työvälineitä
laitteen liikkuviin osiin.
Irrota pistoke pistorasiasta, kun laite ei ole käytössä.
Älä koskaan sekoita sauvasekoittimella kuumaa rasvaa
tai öljyä.
Älä koskaan käytä vioittunutta sauvasekoitinta. Vie se
tarkastettavaksi tai korjattavaksi: katso ohjeet kohdasta
‘huolto’.
Sähköiskuvaaran takia älä koskaan upota
sauvasekoittimen sähköosaa veteen tai anna sen
virtajohdon tai pistokkeen kastua.
Älä koskaan anna virtajohdon koskettaa kuumia pintoja.
Äläkä koskaan anna virtajohdon roikkua, sillä lapset
voivat tarttua siihen.
Älä koskaan käytä sellaista lisälaitetta, jota ei ole
hankittu valtuutetulta Kenwood-kauppiaalta.
Irrota tehosekoittimen pistoke pistorasiasta, jos laite
jätetään ilman valvonta sekä ennen asentamista,
irrottamista tai puhdistamista.
Älä anna lasten käyttää tehosekoitinta ilman valvontaa.
Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden
käyttöön, joilla ei ole täysin normaalia vastaavat fyysiset
tai henkiset ominaisuudet (mukaan lukien lapset), jos
heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö ei ole
opastanut heitä käyttämään laitetta tai jos heitä ei
valvota.
Lapsia tulee pitää silmällä sen varmistamiseksi, että he
eivät leiki laitteella.
●
Käytä laitetta ainoastaan sille tarkoitettuun
kotitalouskäytöön. Kenwood-yhtiö ei ole
korvausvelvollinen, jos laitetta on käytetty väärin tai
näitä ohjeita ei ole noudatettu.
tärkeää
Soseutettaessa raskaita seoksia älä käytä
sauvasekoitinta 50 sekuntia kauempaa 4 minuutin
aikana, sillä laite saattaa ylikuumentua.
ennen liittämistä verkkovirtaan
Varmista, että virransyöttö on sama kuin
tehosekoittimeen merkitty.
Sauvasekoitin täyttää Euroopan talousyhteisön
direktiivin 89/336/EEC vaatimukset.
selitteet
●
●
tehosekoitin
5-nopeuksinen säädin
virtapainike
moottoriosa
metallinen tehosekoittimen varsi, jossa kiinteä terä
tehosekoittimen varren vapautuspainikkeet
tehosekoittimen käyttäminen
Voit valmistaa esimerkiksi vauvanruokaa, keittoja,
kastikkeita, pirtelöitä ja majoneesia.
tehosekoittimen käyttäminen kattilassa
Ole varovainen, jos neste on kuumaa. Ota kattila pois
liedeltä ja anna jäähtyä ennen tehosekoittimen
käyttämistä.
1 Kiinnitä tehosekoittimen varsi moottoriyksikköön .
Lukitse paikoilleen painamalla.
2 Kytke virta. Työnnä terä ruokaan ennen laitteen
käynnistämistä, jotta vältät roiskeet.
3 Valitse haluamasi nopeus kääntämällä
nopeudensäädintä (käytä hitaammassa sekoittamisessa
nopeuksia 1 ja 2).
● Neste ei saa ylittää sauvasekoittimen varren ja
sähköosan liitosta.
● Siirtele terää ruoassa nuijivalla tai sekoittavalla liikkeellä,
jotta lopputuloksesta tulee tasainen.
● Tämä tehosekoitin ei sovellu jään murskaamiseen.
● Jos tehosekoitin juuttuu paikoilleen, irrota pistoke
pistorasiasta ennen puhdistamista.
4 Käytön jälkeen irrota pistoke pistorasiasta. Irrota
tehosekoittimen varsi moottoriosasta painamalla
vapautuspainikkeita .
22
hoitaminen ja puhdistaminen
●
●
Ennen puhdistusta katkaise aina virta ja irrota pistoke
pistorasiasta.
Älä koske teräviin teriin.
Ole erityisen varovainen, kun valmistat ruokaa vauvoille
ja vanhuksille. Varmista, että sauvasekoittimen varsi on
steriloitu. Käytä sterilointiainetta valmistajan
käyttöohjeiden mukaan.
●
moottoriosa
Pyyhi kostealla kankaalla ja kuivaa.
Älä upota veteen äläkä käytä hankaavia aineita.
●
●
●
●
tehosekoittimen varsi
Pese terät juoksevan veden alla ja kuivaa
perusteellisesti.
Älä pese astianpesukoneessa.
huolto ja asiakaspalvelu
●
●
●
Jos virtajohto vaurioituu, se on turvallisuussyistä
vaihdettava. Vaihtotyön saa tehdä KENWOOD tai
KENWOODIN valtuuttama huoltoliike.
Jos tarvitset apua
laitteen käyttämisessä tai
laitteen huolto- tai korjaustöissä,
ota yhteys laitteen ostopaikkaan.
23
Türkçe
Ön kapaòı açınız ve açıklayıcı resimlere bakınız
●
●
●
Kenwood cihazınızı kullanmadan önce
Bu talimatları dikkatle okuyun ve gelecekteki
kullanımlar için saklayın.
Tüm ambalajları ve etiketleri çıkartın.
Tüm parçaları yıkayın – bkz. “bakım ve temizlik”.
●
güvenlik
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Bebekler, ya…lılar ve engelliler için yiyecek hazırlarken
özellikle özen gösteriniz. Her zaman el karı…tırıcı
milinin mikroplardan iyice arındırılmasını saòlayınız.
Bunun için mikroptan arındırma çözeltisi kullanınız ve
kullanırken çözeltiyi üreten …irketin kullanım
yönergelerine uyunuz.
Aygıtın elektrik fi…i prize takılıyken bıçaklara
dokunmayınız.
Parmaklarınızı, saçınızı, giysilerinizi ve mutfak araç
ve gereçlerini aygıtın hareketli parçalarından uzak
tutunuz.
Kullanılmadığında fişi prizden çekin.
Hiçbir zaman bitkisel ya da hayvansal yaòları
sıcakken karı…tırmayınız.
Hasarlı el karı…tırıcılarını kesinlikle kullanmayınız.
Aygıtı onarımcıya götürüp denetimden geçiriniz ya da
onartınız. Bu konuda 'bakım' bölümünü okuyunuz.
Aygıtın güç kolunu sudan uzak tutunuz. Aygıtın
elektrik kordonunu ve prizini ıslatmayınız. Aksi halde
cereyana kapılabilirsiniz.
Aygıtın elektrik kordonunu kesinlikle sıcak yüzeylere
deòdirmeyiniz ya da çocukların çekebileceòi biçimde
sarkıtmayınız.
Kullanılması yetkili üretici tarafından onaylanmamı…
ek parçaları kesinlikle kullanmayınız.
Başıboş bırakıldıysa ve monte, demonte edilmeden
ve temizlenmeden önce daima el blenderını
kaynaktan ayırın.
Çocukların gözetim altında olmadan el blenderı ile
oynamalarına izin vermeyin.
Bu cihaz; sorumlu bir kişi tarafından gözetim altında
olmayan fiziksel, duyusal veya zihinsel engelli kişiler
(çocuklar dahil), cihazın kullanılışı hakkında açıklama
almamış kişiler ve bilgi veya deneyimi eksik olan
kişiler tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.
Çocuklar cihazla oynamamaları gerektiği konusunda
bilgilendirilmelidir.
Bu cihazı sadece iç mekanlarda kullanım alanının
olduğu yerlerde kullanın. Kenwood, cihaz uygunsuz
kullanımlara maruz kaldığı ya da bu talimatlara
uyulmadığı takdirde hiç bir sorumluluk kabul etmez.
●
önemli notlar
Koyu karı…ımlarda herhangi bir dört dakikalık süre
içerisinde el karı…tırıcınızı 50 saniyeden fazla
kullanmayınız. Aksi halde el karı…tırıcı gereòinden
fazla ısınır.
elektrik akımına baòlanması
Elektrik kaynağınızın el blenderı üzerinde gösterilen
ile aynı olduğundan emin olun.
El karı…tırıcınız 89/336/EEC sayılı Avrupa Ekonomik
Topluluòu Yönergesi'ne uygun olarak üretilmi…tir.
bölümler
●
●
el blenderı
5 hız kontrolü
açma/kapatma düğmesi
güç tutamağı
sabit bıçaklı metal blender mili.
blender mili açma düğmeleri
el blenderının kullanımı
Örneğin, bebek mamasını, çorbaları, sosları, milk
shake’leri ve mayonezi karıştırabilirsiniz.
sos tavasında karıştırmak için
Sıcak sıvıları karıştırırken dikkatli olun – tavayı
ateşten alın ve karıştırmadan önce soğumasını
bekleyin.
1 Blender milini güç tutamağına yerleştirin – iterek
kilitleyin.
2 Fişe takın. Sıçramayı önlemek için, çalıştırmadan
önce bıçağı yiyeceğin içine yerleştirin.
3 Hız kontrolünü döndürerek istenilen hızı seçin (Daha
yavaş karıştırma için hız 1 ve 2’yi kullanın).
● Sıvının, güç kolu ile karı…tırıcı mili arasındaki baòlantı
yerinin yukarısına çıkmasına izin vermeyiniz.
● Bıçağı yiyeceğin her tarafına hareket ettirin ve
karışımı birleştirmek için ezme veya karıştırma
hareketini kullanın.
● El blenderınız buz kırmak için elverişli değildir.
● Eğer blenderınız tıkandığında temizlemeden önce
fişten çekin.
4 Kullandıktan sonra, fişten çekin ve blender milini güç
tutamağından çıkarmak için açma düğmelerine basın.
24
bakım ve temizlik
●
●
●
●
●
●
●
Temizlemeye ba…lamadan önce aygıtı durdurunuz ve
fi…ini prizden çekiniz.
Keskin bıçaklara dokunmayınız.
Bebekler, ya…lılar ve engelliler için yiyecek hazırlarken
özellikle özen gösteriniz. Her zaman el karı…tırıcı
milinin mikroplardan iyice arındırılmasını saòlayınız.
Bunun için mikroptan arındırma çözeltisi kullanınız ve
kullanırken çözeltiyi üreten …irketin kullanım
yönergelerine uyunuz.
güç tutamağı
Hafif nemli bir bezle silin, sonra kurulayın.
Asla suya batırmayın veya temizleyiciler kullanmayın.
blender mili
Bıçakları akan suyun altında yıkayın, sonra tamamen
kurulayın
Bulaşık makinasında yıkamayın.
servis ve müşteri hizmetleri
●
●
●
Kablo hasar görürse, güvenlik nedeniyle, KENWOOD
ya da yetkili bir KENWOOD tamircisi tarafından
değiştirilmelidir.
Aşağıdakilerle ilgili yardıma ihtiyacınız olursa:
cihazınızın kullanımı veya
servis veya tamir
Cihazınızı satın aldığınız yerle bağlantı kurun.
25
Ïesky
Nezapomeñte si prosím rozev¡ít titulní stránku s vyobrazením
●
●
●
před použitím tohoto zařízení Kenwood
Přečtěte si pečlivě pokyny v této příručce a
uschovejte ji pro budoucí použití.
Odstraňte veškerý obalový materiál a nálepky.
Umyjte všechny části -viz „údržba a čištění“.
●
●
bezpečnost
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Mimo¡ádná péïe je zapot¡ebí p¡i p¡ípravê jídel pro
kojence a staré a nemocné lidi. Dbejte na to, aby
mixovací nástavec byl v¥dy ¡ádnê sterilizován.
Pou¥ívejte sterilizaïní roztok a ¡iõte se p¡itom
návodem vƒrobce sterilizaïního roztoku.
Pozor, nedotƒkejte se no¥º, kdy¥ je mixér zapnutƒ do
zásuvky.
Prsty, vlasy, obleïení a kuchyñské náïiní nesmí p¡ijít
do blízkosti rotujících ïástí mixéru.
Pokud přístroj nepoužíváte, odpojte jej ze sítě.
Nikdy nemixujte horkƒ tuk ïi olej.
Po•kozenƒ ruïní mixér nepou¥ívejte. Nechte ho
opravit: viz ïást “servis”.
Hnací jednotka se nesmí pono¡ovat do vody, •ñºra
ani zástrïka nesmí bƒt vlhké - hrozí nebezpeïí úrazu
elektrickƒm proudem.
P¡ípojná •ñºra se nesmí dotƒkat horkƒch povrchº a
dávejte pozor, aby nep¡epadala v místech, kde by za
ni mohlo zatáhnout dítê.
Nepou¥ívejte p¡ídavná za¡ízení nedoporuïená
vƒrobcem.
Vždy odpojte ruční hnětač ze zásuvky, jestliže ho
ponecháte bez dozoru a před sestavením,
rozebráním nebo mytím.
Nedovolte dětem používat ruční hnětač bez dozoru.
Toto příslušenství by neměly používat osoby (včetně
dětí) trpící fyzickými, smyslovými či psychickými
poruchami ani osoby bez náležitých znalostí a
zkušeností. Pokud jej chtějí používat, musí být pod
dozorem osoby odpovědné za jejich bezpečnost nebo
je tato osoba musí poučit o bezpečném používání
příslušenství.
Dohlédněte, aby si děti s přístrojem nehrály.
Toto zařízení je určeno pouze pro domácí použití.
Společnost Kenwood vylučuje veškerou odpovědnost
v případě, že zařízení bylo nesprávně používáno
nebo pokud nebyly dodrženy tyto pokyny.
dºle¥ité upozornêní
P¡i zpracovávání tê¥kƒch smêsí nesmí ruïní mixér
bêhem ïty¡ minut bê¥et bez p¡eru•ení déle ne¥ 50
sekund - mohl by se p¡eh¡át.
p¡ed zapojením do proudu
Ujistěte se, že elektrická přípojka má vlastnosti
shodné s těmi, které jsou uvedeny na ručním mixéru.
Tento spot¡ebiï odpovídá normê dané Smêrnicí
Evropského spoleïenství 89/336/EEC.
legenda
●
●
ruční mixér
ovládání rychlosti - 5 rychlostí
hlavní vypínač
rukojeť
kovová hřídel mixéru s pevnými noži
tlačítka pro uvolnění hřídele mixéru
použití u ručního mixéru
Míchat můžete například jídlo pro děti, polévky,
omáčky, mléčné pyré a majonézy.
míchání na pánvi
Při míchání horkých tekutin postupujte opatrně –
pánev sejměte z ohřevu a před mícháním ji nechejte
vychladnout.
1 Hřídel mixéru připevněte na rukojeť – zatlačte ji,
aby zapadla do své polohy.
2 Přístroj zapojte do sítě. Aby nedošlo k rozstříkání
kapaliny, nože umístěte do potraviny předtím, než jej
zapnete.
3 Otáčením ovladačem rychlosti nastavte požadovanou
rychlost. (Pro pomalejší míchání zvolte rychlost
1 a 2).
● Dávejte pozor, aby smês nedosahovala ke spoji mezi
hnací jednotkou a mixovacím nástavcem.
● Noži pohybujte v míchaných potravinách, které
rozmačkejte a rozmíchejte, abyste dosáhli
požadované směsi.
● Váš ruční mixér není určen pro drcení ledu.
● Pokud dojde k zaseknutí mixéru, před vyčištěním jej
odpojte ze sítě.
4 Po použití přístroje jej odpojte ze sítě a stiskněte
tlačítko uvolnit a odejměte hřídel mixéru z rukojeti.
26
údržba a čištění
●
●
●
●
●
●
●
●
Spot¡ebiï p¡ed ïi•têním nejd¡íve vypnête a vytáhnête
ze zásuvky.
Pozor - nedotƒkejte se ost¡í sekacích no¥º.
Mimo¡ádná péïe je zapot¡ebí p¡i p¡ípravê jídel pro
kojence a staré a nemocné lidi. Dbejte na to, aby
mixovací nástavec byl v¥dy ¡ádnê sterilizován.
Pou¥ívejte sterilizaïní roztok a ¡iõte se p¡itom
návodem vƒrobce sterilizaïního roztoku.
Nêkteré potraviny, jako nap¡. mrkev, mohou zabarvit
plastovƒ povrch. Toto zabarvení odstraníte tak, ¥e
místo ot¡ete had¡íkem namoïenƒm do rostlinného
oleje.
rukojeť
Přístroj umyjte vlhkým hadříkem, potom jej vysušte.
Přístroj nikdy neponořujte do vody a při čištění
nepoužívejte brusný materiál.
hřídel mixéru
Nože umývejte pod tekoucí vodou, potom je důkladně
vyčistěte.
Přístroj neumývejte v myčce.
servis a údržba
●
●
●
Je-li napájecí kabel poškozen, musí jej z
bezpečnostních důvodů vyměnit KENWOOD nebo
autorizovaný servisní technik KENWOOD.
Pokud potřebujete pomoc:
s obsluhou a údržbou příslušenství nebo
servisem či opravou,
obraťte se na prodejnu, v níž jste přístroj zakoupili.
27
Magyar
A használati utasítás olvasása közben hajtsa ki az elsò oldalt, hogy az illusztrációk is láthatók legyenek.
●
●
●
a Kenwood-készülék használata előtt
Alaposan olvassa át ezeket az utasításokat és őrizze
meg későbbi felhasználásra!
Távolítson el minden csomagolóanyagot és címkét!
Mosson el minden alkatrészt - lásd “karbantartás és
tisztítás”.
●
●
biztonság
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Ha csecsemòk, idòsek vagy betegek számára készít
ételt, különösen ügyeljen a tisztaságra. A munka
megkezdése elòtt sterilizáló oldattal alaposan tisztítsa
meg a turmixgép keveròszárát. (Kövesse a sterilizáló
szer használati utasításában foglaltakat.)
Amíg a készülék áram alatt van, soha ne nyúljon a
vágókésekhez.
Kezét, haját és ruháját valamint a konyhai eszközöket
tartsa távol a készülék mozgó alkatrészeitòl.
Húzza ki a hálózati konnektorból, amikor nem
használja.
Soha ne használja a készüléket forró zsír vagy olaj
keverésére.
Ha a turmixgép megsérül, az újabb bekapcsolás elòtt
szakemberrel ellenòriztesse, és ha szükséges,
javíttassa meg (l. javíttatás).
Az áramütés elkerülése érdekében a meghajtó
egységet soha ne merítse vízbe, és a hálózati
vezetéket, illetve a dugaszt is mindig tartsa szárazon.
Ügyeljen arra, hogy a hálózati vezeték ne érjen forró
felülethez és ne lógjon le az asztal széléròl, nehogy
egy kisgyermek magára rántsa a készüléket.
Csak eredeti, gyári, vagy a gyártó által ajánlott
tartozékokat használjon.
Mindig húzza ki a kézi turmixot a konnektorból, ha azt
felügyelet nélkül hagyja, illetve összeszerelés,
szétszerelés és tisztítás előtt.
Ne hagyja, hogy gyermekek felügyelet nélkül
használják a kézi turmixot.
Fizikai támogatásra szorulók (idősek, betegek) csak
felügyelet mellett használják a készüléket.
Ne engedje gyermekeknek a készülék használatát
vagy a készülékkel való játszadozást!
A készüléket csak a rendeltetésének megfelelő háztartási
célra használja! A Kenwood nem vállal felelősséget, ha a
készüléket nem rendeltetésszerűen használták, illetve ha
ezeket az utasításokat nem tartják be.
fontos megjegyzés
Ha sûrû ételt kever, egyfolytában legfeljebb 50
másodpercig használja a készüléket, majd legalább
három percig hagyja pihenni - ellenkezò esetben
ugyanis a motor túlmelegedhet.
csatlakoztatás
Ellenőrizze, hogy hálózati áramforrása megfelel a
kézi robotgépen feltüntetettnek.
A készülék megfelel az Európai Közösség
rádiózavarokra vonatkozó 89/336/EEC számú
elòírásának.
jelmagyarázat
●
●
kézi turmix
5 fokozatú sebességszabályzó
BE/KI gomb
géptest
fém turmix tartozék rögzített késsel.
turmix tartozék kioldó gombok
a kézi turmix segítségével
Turmixolhat például bébiételeket, leveseket,
szószokat, turmixokat és majonézt.
lábasban történő használatkor
Legyen óvatos forró folyadékok turmixolásakor –
vegye le a lábast a tűzről, és hagyja lehűlni a keverés
előtt.
1 Illessze a turmix tartozékot a géptestre –
nyomja rá a rögzítéshez.
2 Dugja be a készüléket. A fröcskölés elkerülése
érdekében, helyezze a kést az ételbe, mielőtt
bekapcsolná a készüléket.
3 Válassza ki a kívánt sebességet a
sebességszabályozó forgatásával (A lassúbb
keveréshez használja az 1. és 2. sebességet).
● Ügyeljen arra, hogy a keveròszár és a meghajtó
egység közé ne kerülhessen folyadék (az illeszkedés
mindig maradjon a folyadék szintje fölött).
● Mozgassa a kést az ételben és végezzen passzírozó
vagy keverő mozdulatokat, az anyag elkeverése
érdekében.
● A kézi turmix nem alkalmas jég aprításához.
● Ha a turmixgép elakad, húzza ki a tisztítás előtt.
4 Használat után húzza ki, és nyomja meg a kioldó
gombokat a turmix tartozék eltávolításához a
géptestről.
28
karbantartás és tisztítás
●
●
●
●
●
●
●
Tisztítás elòtt mindig kapcsolja ki a készüléket, és a
hálózati dugaszt is húzza ki a konnektorból.
Ügyeljen arra, hogy ne érjen az éles vágókésekhez.
Ha csecsemòk, idòsek vagy betegek számára készít
ételt, különösen ügyeljen a tisztaságra. A munka
megkezdése elòtt sterilizáló oldattal alaposan tisztítsa
meg a turmixgép keveròszárát. (Kövesse a sterilizáló
szer használati utasításában foglaltakat.)
géptest
Törölje le enyhén nedves ruhával, majd szárítsa meg.
Soha ne merítse vízbe, és ne használjon súrolószert.
turmix tartozék
Mossa el a késpengéket folyó vízzel, majd szárítsa
meg alaposan.
Ne mossa mosogatógépben.
szerviz és vevőszolgálat
●
●
●
Ha a hálózati vezeték sérült, azt biztonsági okokból ki
kell cseréltetni a KENWOOD vagy egy, a KENWOOD
által jóváhagyott szerviz szakemberével.
Ha segítségre van szüksége:
a készülék használatával vagy
a karbantartással és a javítással kapcsolatban,
lépjen kapcsolatba azzal az elárusítóhellyel, ahol a
készüléket vásárolta.
29
Polski
Prosímy roz¢o¯yç ilustracje na pierwszej stronie
●
●
●
●
przed użyciem urządzenia Kenwood
Przeczytaj uważnie poniższe instrukcje i zachowaj je
na wypadek potrzeby skorzystania z nich przyszłości.
Wyjmij wszystkie materiały pakunkowe oraz wszelkie
etykiety.
Wymyj wszystkie części – patrz “konserwacja i
czyszczenie”.
●
bezpieczeæstwa
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Zachowaj szczególnå ostro¯noÿç sporzådzajåc
¯ywnoÿç dla niemowlåt, osób w podesz¢ym wieku i o
s¢abym zdrowiu. Zawsze uwa¯aj na to, aby trzpieæ
miksera rëcznego by¢ dok¢adnie wysteryli- zowany.
Pos¢uguj sië p¢ynem do sterylizacji, u¯ywajåc go
zgodnie z instrukcjami wytwórcy.
Nigdy nie dotykaj ostrzy, gdy wtyczka miksera jest
w¢o¯ona do gniazdka.
Trzymaj palce, w¢osy, odzie¯ i przybory kuchenne z
daleka od czëÿci ruchomych.
Odłącz urządzenie od prądu, jeśli z niego nie
korzystasz.
Nigdy nie miksuj goråcego oleju lub t¢uszczu.
Nigdy nie u¯ywaj uszkodzonego miksera. Oddaj go
do sprawdzenia lub naprawy; patrz punkt "Serwis".
Nigdy nie wk¢adaj do wody rëkojeÿci z silnikiem i nie
dopuszczaj do zamoczenia sznura ani wtyczki mo¯esz doznaç pora¯enia prådem.
Nigdy nie dopuszczaj, aby sznur dotyka¢ goråcych
powierzchni lub zwisa¢ tam, gdzie mo¯e za niego
z¢apaç dziecko.
Nigdy nie u¯ywaj narzëdzi nie autoryzowanych.
Zawsze odłączaj ręczny mikser od prądu, jeśli
pozostawiasz go bez nadzoru albo przed montażem,
demontażem lub myciem.
Nie pozwalaj dzieciom korzystać z ręcznego miksera
bez nadzoru dorosłych.
Niniejsze urządzenie nie powinno być używane przez
osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach
fizycznych, umysłowych lub o zaburzonych zmysłach,
jak również przez osoby niedoświadczone i nie
znające się na urządzeniu, dopóki nie zostaną one
przeszkolone na temat zasad eksploatacji tego
urządzenia lub nie będą nadzorowane przez osobę
odpowiadającą za ich bezpieczeństwo.
Należy sprawować kontrolę nad dziećmi, żeby nie
bawiły się urządzeniem.
●
●
Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku
domowego. Firma Kenwood nie ponosi żadnej
odpowiedzialności w przypadku niewłaściwego
korzystania z urządzenia lub nieprzestrzegania
niniejszych instrukcji.
uwaga
Miksujåc gëste mieszaniny nie w¢åczaj miksera na
d¢u¯ej, ni¯ 50 sekund w dowolnym okresie 4minutowym - mo¯e sië on przegrzaç.
przed w¢o¯eniem wtyczki do gniazdka
Upewnij się, że zasilanie prądem jest takie samo, jak
parametry podane na ręcznym blenderze.
Twój mikser rëczny jest zgodny z Dyrektywå
Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej 89/336/EEC.
opis
blender ręczny
przycisk pięciostopniowej regulacji prędkości
przycisk ON/OFF
uchwyt zasilający
metalowa końcówka miksująca z zamocowanymi
nożami.
przycisk zwolnienia końcówki miksującej
●
●
eksploatacja ręcznego blendera
Za pomocą ręcznego blendera możesz rozdrabniać
jedzenie dla dziecka, mieszać zupy, sosy, mleczne
szejki lub, na przykład, robić majonez.
miksowanie w garnku
Zachowaj ostrożność przy miksowaniu gorących
płynów – zdejmij garnek z ognia i pozostaw do
ostygnięcia przed mieszaniem.
1 Umieść końcówkę miksującą w uchwycie
zasilającym – naciśnij, aby się domknęła.
2 Podłącz do prądu. Aby uniknąć wylewania się, zanurz
końcówkę miksującą w składnikach, zanim włączysz
urządzenie.
3 Wybierz odpowiednią prędkość, przekręcając pokrętło
prędkości (w celu powolnego mieszania wybierz
ustawienie 1 i 2).
● Nie pozwól, aby poziom p¢ynu znalaz¢ sië powy¯ej
z¢åcza rëkojeÿci z silnikiem i trzpienia miksera.
● Przemieszczaj zanurzoną końcówkę z nożami i
wykonuj czynności ugniatania lub mieszania, aby
wymieszać składniki.
● Nie używaj ręcznego blendera do kruszenia lodu.
30
●
Jeśli blender zablokował się, odłącz go od prądu,
zanim usuniesz blokadę.
4 Po użyciu odłącz od prądu i wciśnij przyciski
zwolnienia , aby wyciągnąć końcówkę blendera z
uchwytu zasilającego.
obsługa i czyszczenie
●
●
●
●
●
●
●
Przed czyszczeniem zawsze wy¢åcz i wyjmij wtyczkë
z gniazdka sieciowego.
Nie dotykaj ostrych brzeszczotów.
Zachowaj szczególnå ostro¯noÿç sporzådzajåc
¯ywnoÿç dla niemowlåt, osób w podesz¢ym wieku i o
s¢abym zdrowiu. Zawsze uwa¯aj na to, aby trzpieæ
miksera rëcznego by¢ dok¢adnie wysteryli- zowany.
Pos¢uguj sië p¢ynem do sterylizacji, u¯ywajåc go
zgodnie z instrukcjami wytwórcy.
uchwyt zasilający
Przetrzyj lekko wilgotną szmatką, następnie osusz.
Nigdy nie zanurzaj w wodzie i nie używaj abrazyjnych
środków czyszczących.
końcówka miksująca
Umyj noże pod bieżącą wodą, następnie dokładnie
osusz
Nie zmywaj w zmywarce.
obsługa i ochrona konsumenta
●
●
●
Ze względu na bezpieczeństwo, jeśli uszkodzony
został przewód, musi on zostać wymieniony przez
specjalistę firmy KENWOOD lub przez
upoważnionego przez tę firmę specjalistę .
Jeśli potrzebujesz pomocy w związku z:
eksploatacją swojego urządzenia albo
obsługą lub naprawą
skontaktuj się ze sklepem, w którym nabyłeś
urządzenie.
31
Русский
Пожалуйста, разверните первую страницу с иллюстрациями
●
●
●
●
Перед использованием электроприбора
Kenwood
Внимательно прочтите и сохраните эту
инструкцию.
Распакуйте изделие и снимите все упаковочные
ярлыки.
Вымойте все части прибора (см. раздел "Уход и
очистка")
●
Меры предосторожности
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Будьте особенно внимательны при приготовлении
пищи для детей, стариков и больных. Вал ручного
блендера необходимо тщательно стерилизовать.
Используйте стерилизующий раствор в
соответствии с указаниями производителя такого
раствора.
Ни в коем случае не прикасайтесь к ножам, когда
прибор включен в сеть.
Берегите пальцы, волосы, одежду и кухонную
утварь от соприкосновения с движущимися
деталями.
Отключайте прибор от сети после использования
Никогда на сбивайте блендером горячее
растительное масло или жир.
Запрещается пользоваться неисправным ручным
блендером. Проверьте или отремонтируйте его ;
см. раздел "Обслуживание".
Никогда не погружайте рукоять прибора с
расположенным в ней злектродвигателем в воду, и
следите за тем, чтобы сетевой шнур и вилка
оставались сухими, иначе можно получить удар
злектрическим током.
Не допускайте прикосновения шнура к горячим
поверхностям и свешивания шнура в тех местах,
где до него может дотянуться ребенок.
Используйте только насадки, входящие в комплект
прибора.
Всегда отсоединяйте ручной измельчитель от сети
питания, когда оставляете его без внимания, а
также перед сборкой, разборкой или очисткой.
Не позволяйте детям бесконтрольно пользоваться
ручным измельчителем.
Людям (включая детей) с ограниченными
физическими, сенсорными или психическими
способностями, а также при недостатке опыта и
знаний разрешается пользоваться данным
бытовым прибором только под наблюдением
лица, ответственного за их безопасность, и после
инструктажа по использованию прибора.
Дети должны быть под присмотром и не играть с
прибором.
Этот бытовой электроприбор разрешается
использовать только по его прямому назначению.
Компания Kenwood не несет ответственности,
если прибор используется не по назначению или
не в соответствии с данной инструкцией.
Внимание:
●
●
●
При приготовлении густых смесей нельзя
использовать блендер более 50 секунд в течение
четырехминутного периода - он может
перегреться.
Перед включением блендера в сеть
Убедитесь в том, что электропитание в вашем
доме соответствует характеристикам, указанным
на корпусе ручного блендера.
Приобретенный Вами ручной блендер
соответствует требованиям Европейского
Экономического Сообщества 89/336 ЕЭС.
обозначения
Ручной блендер
5-ступенчатый регулятор скорости
кнопка включения/выключения;
силовой блок с рукояткой
металлический вал блендера с установленным
лезвием
кнопки высвобождения вала блендера
●
32
Пользование ручным блендером
Вы можете, например, смешивать детское
питание, супы, соусы, молочные коктейли или
майонез.
●
Обслуживание и забота о
покупателях
Смешивание в кастрюле
Соблюдайте осторожность при смешивании
горячих жидкостей. Снимите кастрюлю и дайте ей
остыть перед смешиванием.
●
1 Вставьте вал блендера в силовой блок –
нажмите для срабатывания защелки.
2 Подключите прибор к электросети. Во избежание
разбрызгивания поместите лезвия ножа в пищу
перед включением.
3 Выберите нужную скорость поворотом
переключателя скорости (для медленного
смешивания пользуйтесь 1-й и 2-й скоростями).
● Следите, чтобы жидкости не попадали в место
соединения рукояти с электродвигателем и вала
блендера.
● Перемещайте лезвие в массе ингредиентов,
перемешивая их для доведения массы до
однородной.
● Ручной блендер не пригоден для колки льда.
● Если блендер стопорится, отсоедините от сети
для проведения чистки.
4 После использования отключите прибор от сети и
посредством нажатия на кнопки отсоедините
вал от силового блока.
●
●
Уход и чистка
●
●
●
●
●
●
●
Перед очисткой прибора обязательно выключите
его и выньте вилку из розетки.
Не касайтесь острых ножей.
Будьте особенно внимательны при приготовлении
пищи для детей, стариков и больных. Вал ручного
блендера необходимо тщательно стерилизовать.
Используйте стерилизующий раствор в
соответствии с указаниями производителя такого
раствора.
Силовой блок с рукояткой
Протрите влажной тряпкой, затем просушите.
Никогда не погружайте в воду и не используйте
абразивные материалы.
Вал блендера
Промывайте лезвия под напором воды, потом
основательно просушите их.
Не мойте в посудомоечной машине.
33
При повреждении шнура в целях безопасности он
должен быть заменен в представительстве
компании или в специализированной мастерской
по ремонту агрегатов KENWOOD.
Если вам нужна помощь в:
пользовании прибором или
техобслуживании или ремонте
Обратитесь в магазин, в котором вы приобрели
прибор.
Ekkgmij
●
●
●
●
qim vqgrilopoires sg rtrjet Kenwood
iabrse pqorejsij atsy siy ogcey jai utknse siy
cia lekkomsij amauoq.
Auaiqrse sg rtrjetara jai siy esijsey.
¶Ï‡ÓÂÙ fiÏ· Ù· ̤ÚË, ·Ó·ÙÚ¤ÍÙ ÛÙËÓ ÂÓfiÙËÙ·
«ÊÚÔÓÙ›‰· Î·È Î·ı·ÚÈÛÌfi˜».
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
, . ! . " !
# $ $.
% $.
& $ !
, $! # !.
¡· ·ÔÛ˘Ó‰¤ÂÙ ¿ÓÙ· ÙË Û˘Û΢‹ ·fi ÙËÓ Ú›˙·
fiÙ·Ó ‰ÂÓ ÙËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ.
% $ .
% ! !
. '
: !
“”.
% -!
!$ ! .
% # .
% ! .
¡· ·ÔÛ˘Ó‰¤ÂÙ ¿ÓÙ· ÙÔ Ì›ÍÂÚ ¯ÂÈÚfi˜ ·fi ÙËÓ
·ÚÔ¯‹ Ú‡̷ÙÔ˜ Â¿Ó ‰ÂÓ ÙÔ ÂȂϤÂÈ Î¿ÔÈÔ˜
ηıÒ˜ Î·È ÚÈÓ ·fi ÙË Û˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË, ÙËÓ
·ÔÛ˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË Î·È ÙÔÓ Î·ı·ÚÈÛÌfi.
ªËÓ ·Ê‹ÓÂÙ ٷ ·È‰È¿ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÙÔ Ì›ÍÂÚ
¯ÂÈÚfi˜ ¯ˆÚ›˜ Â›‚Ï„Ë.
G rtrjet ma lg vqgrilopoiesai ap sola le
leixlmey ijamsgsey.
Lgm episqpese rsa paidi ma ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ma
pafotm le sg rtrjet.
●
●
vqgrilopoiese sg rtrjet lmo cia sgm oijiaj
! . ( Kenwood de
uqei opoiadpose eth$mg am g rtrjet
!# le kamharlmo sqpo .
Re , ! 50 , # ##.
µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ë Ù¿ÛË ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜
Â›Ó·È ›‰È· Ì ÂΛÓË Ô˘ ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙÔ ÌϤÓÙÂÚ
¯ÂÈÚfi˜.
) $ * 89/336/'*& '+ *
&.
˘fiÌÓËÌ·
ÌϤÓÙÂÚ ¯ÂÈÚfi˜
‰È·ÎfiÙ˘ 5 Ù·¯˘Ù‹ÙˆÓ
ÎÔ˘Ì› ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜
Ï·‚‹ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜
ÌÂÙ·ÏÏÈÎfi˜ ¿ÍÔÓ·˜ ÌϤÓÙÂÚ Ì ÂÓۈ̷و̤Ó˜
ÏÂ›‰Â˜.
ÎÔ˘ÌÈ¿ ··ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ¿ÍÔÓ· ÌϤÓÙÂÚ
●
●
¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ÌϤÓÙÂÚ ¯ÂÈÚfi˜
ªÂ ÙÔ ÌϤÓÙÂÚ ¯ÂÈÚfi˜ ÌÔÚ›ÙÂ, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·,
Ó· ·Ï¤ÛÂÙ ‚ÚÂÊÈ΋ ÙÚÔÊ‹, Ó· ·Ú·Û΢¿ÛÂÙÂ
ÛÔ‡˜, Û¿ÏÙÛ˜, ÌÈÏÎ Û¤ÈÎ Î·È Ì·ÁÈÔÓ¤˙·.
ÁÈ· ·Ó¿ÌÂÈÍË ÛÙËÓ Î·ÙÛ·ÚfiÏ·
¡· ›ÛÙ ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ› fiÙ·Ó ·Ó·ÌÂÈÁÓ‡ÂÙ η˘Ù¿
˘ÁÚ¿ – ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ ÙÔ Û·Ԙ ·fi ÙË ÊˆÙÈ¿ ηÈ
·Ê‹ÛÙÂ ÙÔ Ó· ÎÚ˘ÒÛÂÈ ÚÔÙÔ‡ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙÂ ÙÔ
ÌϤÓÙÂÚ.
1 ∂Ê·ÚÌfiÛÙ ÙÔÓ ¿ÍÔÓ· ÙÔ˘ ÌϤÓÙÂÚ ÛÙË Ï·‚‹
ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜ – ȤÛÙ ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ.
2 ™˘Ó‰¤ÛÙ ÙÔ ÛÙËÓ Ú›˙·. °È· Ó· ·ÔʇÁÂÙ ÙÔ
ÈÙÛ›ÏÈÛÌ·, ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙȘ ÏÂ›‰Â˜ ̤۷ ÛÙÔ
Ê·ÁËÙfi ÚÔÙÔ‡ ı¤ÛÂÙ ÙÔ ÌϤÓÙÂÚ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·.
3 ∂ÈϤÍÙ ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ· Ô˘ ı¤ÏÂÙ ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜
ÙÔÓ ‰È·ÎfiÙË Ù·¯˘Ù‹ÙˆÓ. (∂ÈϤÍÙ ÙȘ Ù·¯‡ÙËÙ˜ 1
Î·È 2 ÁÈ· ·Ó¿ÌÂÈÍË Û ¯·ÌËÏ‹ Ù·¯‡ÙËÙ·).
● % 1
$ !
.
34
●
∞ӷη٤„Ù ÙÔ Ê·ÁËÙfi Ì ÙÔ ÌϤÓÙÂÚ ¯ÂÈÚfi˜
ÔÏÙÔÔÈÒÓÙ·˜ ‹ ·Ó·ÌÂÈÁÓ‡ÔÓÙ·˜ Ù· ˘ÏÈο ¤ˆ˜
fiÙÔ˘ ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÔÌÔÈfiÌÔÚÊË ˘Ê‹.
● ∆Ô ÌϤÓÙÂÚ ¯ÂÈÚfi˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ·
ıÚ˘ÌÌ·ÙÈÛÌfi ¿ÁÔ˘.
● ∂¿Ó ÙÔ ÌϤÓÙÂÚ Û·˜ ÌÏÔοÚÂÈ, ·ÔÛ˘Ó‰¤ÛÙ ÙÔ
·fi ÙËÓ Ú›˙· ÚÔÙÔ‡ ÙÔ Î·ı·Ú›ÛÂÙÂ.
4 ªÂÙ¿ ÙË ¯Ú‹ÛË, ·ÔÛ˘Ó‰¤ÛÙ ÙÔ ·fi ÙËÓ Ú›˙· ηÈ
ȤÛÙ ٷ ÎÔ˘ÌÈ¿ ··ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÁÈ· Ó·
·Ê·ÈÚ¤ÛÂÙ ÙÔÓ ¿ÍÔÓ· ÙÔ˘ ÌϤÓÙÂÚ ·fi ÙË Ï·‚‹
ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜.
ÊÚÔÓÙ›‰· Î·È Î·ı·ÚÈÛÌfi˜
●
●
●
●
●
●
●
$ #.
% .
, . ! . " !
# $ $.
Ï·‚‹ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜
™ÎÔ˘›˙ÂÙ Ì ÂÏ·ÊÚÒ˜ ˘ÁÚfi ·Ó› ηÈ, ÛÙË
Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ÛÙÂÁÓÒÓÂÙÂ.
ªËÓ ÙÔ ‚˘ı›˙ÂÙ ÔÙ¤ Û ÓÂÚfi Î·È ÌËÓ
¯ÚËÛÈÌÔÔț٠·ÔÍÂÛÙÈο ÚÔ˚fiÓÙ·.
¿ÍÔÓ·˜ ÌϤÓÙÂÚ
¶Ï¤ÓÂÙ ÙȘ ÏÂ›‰Â˜ οو ·fi ÙÚ¯ԇÌÂÓÔ ÓÂÚfi ηÈ,
ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ÛÙÂÁÓÒÓÂÙ ηϿ.
ªËÓ ÙȘ ϤÓÂÙ Û Ï˘ÓÙ‹ÚÈÔ È¿ÙˆÓ.
ۤڂȘ Î·È Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÂÏ·ÙÒÓ
●
●
●
∂¿Ó ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ¤¯ÂÈ ˘ÔÛÙ› ˙ËÌÈ¿, Ú¤ÂÈ, ÁÈ·
ÏfiÁÔ˘˜ ·ÛÊ·Ï›·˜, Ó· ·ÓÙÈηٷÛÙ·ı› ·fi ÙËÓ
KENWOOD ‹ ·fi ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ Î¤ÓÙÚÔ
ÂÈÛ΢ÒÓ Ù˘ KENWOOD.
∂¿Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÛÙ ‚Ô‹ıÂÈ· Û¯ÂÙÈο ÌÂ:
ÙË ¯Ú‹ÛË Ù˘ Û˘Û΢‹˜ ‹
ÙÔ Û¤Ú‚È˜ ‹ ÙȘ ÂÈÛ΢¤˜
ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ Ì ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô
·ÁÔÚ¿Û·Ù ÙË Û˘Û΢‹ Û·˜.
35
WÆUD∞« i∂I±
.nOHπ∑∞« r£ ,W∂©¸ ‘ULÆ WFDI° `º±
.WD®UJ∞« œ«uL∞« «bª∑ß« Ë√ ¡UL∞« w≠ dLG∞« ¸c∫¥
jKª∞« ¸u∫±
.bOπ∞« nOHπ∑∞« r£ ͸Uπ∞« ¡UL∞« X∫¢ ‹«dHA∞« qº¨
.‚U∂©_« W∞Uº¨ w≠ tOKºG¢ ô
●
●
●
●
¡öLF∞« W¥U´¸Ë W≤UOB∞«
W±öº∞U° WIKF∑± »U∂ß_ t∞«b∂∑ß« Vπ¥ ,w°dNJ∞« pKº∞« nK¢ W∞U• w≠
.KENWOOD s± bL∑F± W≤UOÅ eØd± Ë√ KENWOOD WDß«u°
:‰u• …b´Uº± vK´ ‰uB∫K∞
Ë√ “UNπ∞« «bª∑ß«
¡«e§_« ‰«b∂∑ß« Ë√ W≤UOB∞« ¡«d§≈
.tM± “UNπ∞« ¡«dA° XLÆ Íc∞« dπ∑L∞U° wKB¢«
73
●
●
●
w°d´
WO∫O{u∑∞« ‹U±ußd∞« vK´ Íu∑∫¢ w∑∞« WO±U±ô« W∫HB∞« `∑≠ ¡U§d∞«
WO°Ë¸Ë_« W¥œUB∑Æô« W´uLπL∞« ‹UNO§u¢ s± ÍËbO∞« ◊öª∞« o≠«u∑¥
.89/336/EEC
●
p° ’Uª∞« Kenwood “UN§ «bª∑ß« q∂Æ
q∂I∑ºL∞« w≠ UN∞ l§d∑∞ UN° kH∑•«Ë ’d∫° ‹ULOKF∑∞« Ác≥ √dÆ«
.‹UIBK± Í√Ë nOKG∑∞« œ«u± qØ lKî«
."nOEM∑∞«Ë W¥UMF∞«" rºÆ wF§«¸ - ¡«e§_« wKº¨«
w∫O{u∑∞« rßd∞« qO∞œ
‹U´dß 5 rJ∫¢ ÕU∑H± )·UI¥≈/qOGA¢( ON/OFF ÕU∑H± WÆUD∞« i∂I± W∑°U£ ‹«dHA° œËe± w≤bFL∞« jKª∞« ¸u∫± jKª∞« ¸u∫± d¥d∫¢ «¸“ ÍËbO∞« ◊öª∞« «bª∑ß«
,¡Uº∫∞« ,lO{d∞« qHD∞« ÂUF© jKî ‰U∏L∞« qO∂ß vK´ pMJL¥ ●
.eO≤u¥UL∞«Ë ‚uHªL∞« VOK∫∞« ,‹UBKB∞«
…dOGB∞« …öIL∞« w≠ jKªK∞
¸bBL∞« s´ …öIL∞« ÍbF°« - WMîUº∞« qz«uº∞« jKî bM´ ¸c∫∞« wîu¢ ●
.jKª∞U° ÂUOI∞« q∂Æ œd∂∑∞ UNOØd¢«Ë ͸«d∫∞«
qî«bK∞ ¸u∫L∞« wF≠œ« - WÆUD∞« i∂I± w≠ jKª∞« ¸u∫± w∂ظ 1
.`O∫B∞« tF{u± w≠ dI∑º¥ v∑•
,jKª∞« ‹U≤uJ± d£UM¢ VMπ∑∞ .w°dNJ∞« ¸UO∑∞« ¸bBL° “UNπ∞« wKÅË 2
.◊öª∞« qOGA¢ q∂Æ ÂUFD∞« qî«œ jKª∞« ‹«dH® wF{
‹U´dº∞« rJ∫¢ ÕU∑H± …¸«œ≈ ‰öî s± W°uKDL∞« W´dº∞« Íœb• 3
.)¡wD∂∞« jKªK∞ 2Ë 1 W´dº∞« w±bª∑ß«(
‰UB¢« WKÅË s± vK´√ Èu∑º± v∞≈ ‰uÅu∞U° qz«uºK∞ w∫Lº¢ ô ●
.jKª∞« ¸u∫L° WÆUD∞« i∂I±
Z±b∞ VOKI∑∞« Ë√ ”dN∞U° ÂUOI∞« l± ÂUFD∞« ‰öî ‹«dHA∞« wØd• ●
.jOKª∞«
.ZK∏∞« ‘d§ VßUM¥ ô ÍËbO∞« ◊öª∞« ●
,¸UA∫≤« ÀËb• WπO∑≤ WØd∫∞« s´ ÍËbO∞« ◊öª∞« nÆu¢ W∞U• w≠ ●
.tHOEM∑° ÂUOI∞« q∂Æ w°dNJ∞« ¸UO∑∞« ¸bB± bM´ tOKB≠«
wDG{«Ë w°dNJ∞« ¸UO∑∞« ¸bB± s´ ◊öª∞« wKB≠« ,«bª∑ßô« bF° 4
i∂I± s´ jKª∞« ¸u∫± W∞«“ù jKª∞« ¸u∫± d¥d∫¢ ͸“ vK´
.WÆUD∞«
●
●
p∑±öº∞
.s¥e§UF∞«Ë sOMºL∞« ,l{dK∞ ÂUFD∞« œ«b´≈ bM´ ¸c∫∞« m∞U° wîu¢
w±bª∑ß« .bO§ qJA° ÍËbO∞« ◊öª∞« ¸u∫± rOIF¢ s± UÎLz«œ ÍbØQ¢
qO∞U∫± wFMB± s´ …¸œUB∞« ‹ULOKF∑∞« Vº• rOIF∑∞« ‰uK∫±
.rOIF∑∞«
.w°dNJ∞« ¸UO∑∞« ¸bBL° “UNπ∞« qOÅu¢ ¡UM£√ ‹«dHA∞« wºLK¢ ô
¡«e§_« s´ «ÎbOF° …bzUL∞« ‹«Ëœ√Ë f°öL∞« ,dFA∞« ,l°UÅ_« ÍbF°«
.WØd∫∑L∞«
.t±«bª∑ß« Âb´ W∞U• w≠ w°dNJ∞« ¸UO∑∞« ¸bB± s´ “UNπ∞« wKB≠«
.Êu≥b∞« Ë√ WMîUº∞« ‹u¥e∞« wDKª¢ ô
Ë√ “UNπ∞« h∫≠ Vπ¥ .tHK¢ W∞U• w≠ ÍËbO∞« ◊öª∞« «bª∑ß« ¸c∫¥
."W±bª∞«" rºÆ wF§«¸ :t•öÅ≈
- f°UI∞« Ë√ pKºK∞ qK∂° ÕULº∞« Ë√ ¡UL∞« w≠ WÆUD∞« i∂I± dL¨ ¸c∫¥
.WOzU°dNØ W±bB° sO°UB¢ bÆ
œu§Ë W∞U• w≠ UÎO∞b∑± tØd¢ Ë√ sîUß `Dº∞ pKº∞« Wº±ö± ͸c•«
.t´e∑M¥ bI≠ qH©
.…bL∑F± dO¨ ‹UI∫K± W¥√ w±bª∑º¢ ô
„d¢ W∞U• w≠ w°dNJ∞« ¸UO∑∞« ¸bB± s´ ÍËbO∞« ◊öª∞« UÎLz«œ wKB≠«
.nOEM∑∞« Ë√ ‹UI∫KL∞« p≠ Ë√ VOØd¢ q∂Æ Ë√ «bª∑ß« ÊËœ “UNπ∞«
.W∂Æ«d± ÊËœ ÍËbO∞« ◊öª∞« «bª∑ßU° ‰UH©ú∞ w∫Lº¢ ô
p∞– sLC∑¥( ’Uª®√ WDß«u° «bª∑ßö∞ rLB± dO¨ “UNπ∞« «c≥
…d∂î ÊËœ Ë√ WCHªM± W¥bº§ Ë√ WOº• Ë√ WOKI´ ‹«¸bI° )‰UH©_«
s± tO§u∑∞« Ë√ rNOK´ ·«d®ù« W∞U• w≠ ô≈ ,“UNπ∞« «bª∑ßU° W≠dF±Ë
.rN∑±öß s´ ‰ËRº± hª® q∂Æ
.“UNπ∞U° rN∏∂´ Âb´ s± bØQ∑K∞ ‰UH©_« WE•ö± Vπ¥
qL∫∑¢ s∞ .UN∞ hBªL∞« WO∞eML∞« ÷«d¨ú∞ jI≠ “UNπ∞« w±bª∑ß«
dO¨ WI¥dD° “UNπ∞« «bª∑ß« W∞U• w≠ WO∞uµº± W¥√ Kenwood WØd®
.…¸uØcL∞« ‹ULOKF∑K∞ ‰U∏∑±ô« Âb´ Ë√ ,W∫O∫Å
ÂU≥
ÍËbO∞« ◊öª∞« w±bª∑º¢ ô ,nO∏J∞« «uI∞« ‹«– ‹UDKª∞« W∞U• w≠
l°¸√ wM±“ qÅUH° qOGA∑K∞ …d± qØ sO° WO≤U£ 50 s± ‰u©√ …d∑H∞
.“UNπK∞ sOªº¢ Àb∫¥ ô v∑• - ozUÆœ
w°dNJ∞« ¸UO∑∞« ¸bBL° “UNπ∞« qOÅu¢ q∂Æ
‹UHÅ«uL∞« l± w°dNJ∞« ¸bBL∞« ‹UHÅ«u± q£UL¢ s± bØQ∑∞« Vπ¥
.ÍËbO∞« ◊öª∞« vK´ W∫{uL∞«
nOEM∑∞«Ë W¥UMF∞«
q∂Æ w°dNJ∞« ¸UO∑∞« ¸bB± s´ tOKB≠«Ë “UNπ∞« qOGA¢ UÎLz«œ wHÆË√
.nOEM∑∞«
.…œU∫∞« ‹«dHA∞« wºLK¢ ô
.s¥e§UF∞«Ë sOMºL∞« ,l{dK∞ ÂUFD∞« œ«b´≈ bM´ ¸c∫∞« m∞U° wîu¢
w±bª∑ß« .bO§ qJA° ÍËbO∞« ◊öª∞« ¸u∫± rOIF¢ s± UÎLz«œ ÍbØQ¢
qO∞U∫± wFMB± s´ …¸œUB∞« ‹ULOKF∑∞« Vº• rOIF∑∞« ‰uK∫±
.rOIF∑∞«
●
●
●
●
63
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising