advertisement

Bruksanvisning
3-075-067-62 (1)
Digital
Video Camera
Recorder
Operating Instructions
Before operating the unit, please read this manual thoroughly,
and retain it for future reference.
Bruksanvisning
Innan du använder enheten bör läsa igenom den här bruksanvisningen
noga. Förvara den sedan så att du i framtiden kan använda den som
referens.
TM
SERIES
DCR-TRV27E
DCR-TRV16E/TRV18E/
TRV24E/TRV25E/TRV27E/
TRV116E/TRV118E
В©2002 Sony Corporation
English
Svenska
Welcome!
Välkommen!
Congratulations on your purchase of this Sony
Handycam. With your Handycam you can
capture life’s precious moments with superior
picture and sound quality.
Your Handycam is loaded with advanced
features, but at the same time it is very easy to
use. You will soon be producing home video that
you can enjoy for years to come.
Tack för det förtroende du visat oss genom att
välja Sonys Handycam. Med Handycam kan du
fånga livets viktiga händelser med förstaklassig
bild- och ljudkvalitet.
Handycam har mГҐnga avancerade funktioner,
men är samtidigt mycket lätt att använda. Snart
har du en samling hemmaproducerade
videofilmer som du får nöje av under flera år
framöver.
WARNING
VARNING!
To prevent fire or shock hazard, do not expose
the unit to rain or moisture.
Utsätt inte videokameran för regn och fukt, så
undviker du risken för brand och/eller
elektriska stötar.
To avoid electrical shock, do not open the
cabinet.
Refer servicing to qualified personnel only.
NOTICE ON THE SUPPLIED AC POWER
ADAPTOR FOR CUSTOMERS IN THE
UNITED KINGDOM
A moulded plug complying with BS1363 is fitted
to this equipment for your safety and
convenience.
Should the fuse in the plug supplied need to
be replaced, a 5 AMP fuse approved by ASTA
or BSI to BS1362 (i.e., marked with
or
mark) must be used.
If the plug supplied with this equipment has a
detachable fuse cover, be sure to attach the
fuse cover after you change the fuse. Never
use the plug without the fuse cover. If you
should lose the fuse cover, please contact
your nearest Sony service station.
ATTENTION
The electromagnetic fields at the specific
frequencies may influence the picture and sound
of this digital camcorder.
This product has been tested and found
compliant with the limits set out on the EMC
Directive for using connection cables shorter than
3 meters. (9.8 feet)
Notice
If static electricity or electromagnetism causes
data transfer to discontinue midway (fail), restart
the application or disconnect and connect the
USB cable again.
2
Öppna inte höljet. Det kan resultera i risk för
elektriska stötar.
Г–verlГҐt service till kvalificerad personal.
TГ„NK PГ… ATT..!
De elektromagnetiska fälten för de aktuella
frekvenserna kan pГҐverka bild och ljud pГҐ den
här digitala videokameran.
Den här produkten har testats och befunnits
överensstämma med de krav som EMCdirektiven ställer upp för användning med
kablar som Г¤r kortare Г¤n 3 meter.
Meddelande
Om statisk elektricitet eller elektromagnetism
orsakar att dataöverföring avbryts halvvägs
(misslyckas), starta om programmet eller koppla
ur och anslut USB-kabeln igen.
For the customers in Germany
Directive: EMC Directive 89/336/EEC.
92/31/EEC
This equipment complies with the EMC
regulations when used under the following
circumstances:
•Residential area
•Business district
•Light-industry district
(This equipment complies with the EMC
standard regulations EN55022 Class B.)
3
English
Main Features
Recording moving
pictures or still images,
and playing them back
Main Features
•Viewing images recorded on a
“Memory Stick” using the USB
cable*1) (p. 222, 228)
•Viewing images recorded on a tape
using the USB cable (p. 217)
•Capturing images on your
computer from your camcorder
using the USB cable (p. 219)
•Converting an analog signal into
digital to capture images onto your
computer*2) (p. 230)
4
•Recording moving pictures on a
tape (p. 35)
•Recording still images on a tape
(p. 62)
•Playing back a tape (p. 50)
•Recording still images on a
“Memory Stick”*1) (p. 58, 150)
•Recording moving pictures on a
“Memory Stick”*1) (p. 167)
•Viewing still images recorded on a
“Memory Stick”*1) (p. 181)
•Viewing moving pictures recorded
on a “Memory Stick”*1) (p. 185)
Capturing images on your
computer
Main Features
Other uses
Functions for adjusting exposure in the recording mode
•BACK LIGHT (p. 43)
•NightShot/Super NightShot/Colour Slow Shutter (p. 44)
•PROGRAM AE (p. 75)
•Adjusting the exposure manually (p. 78)
Main Features
Functions for giving images more impact
•Digital zoom (p. 40)
The default setting is OFF. (To zoom greater than 10Г—, select the digital zoom
power in D ZOOM in the menu settings.)
•Fader (p. 67)
•Picture effect (p. 70)
•Digital effect (p. 72)
•Titles (p. 130)
•MEMORY MIX*1) (p. 160)
Functions for giving a natural appearance to your recordings
•Landscape (p. 75)
•Sports lesson (p. 75)
•Manual focus (p. 79)
Functions for using after recording
•END SEARCH/EDITSEARCH/Rec Review (p. 48)
•DATA CODE (p. 52)
•Tape PB ZOOM (p. 89)/Memory PB ZOOM*1) (p. 191)
•ZERO SET MEMORY (p. 91)
•TITLE SEARCH (p. 92)
•Digital program editing (p. 104, 175*1))
*1) Except DCR-TRV16E/TRV116E
*2) DCR-TRV25E/TRV27E/TRV116E/TRV118E only
5
Svenska
Huvudfunktioner
Ta rörliga bilder eller
stillbilder och spela upp
dem vid ett senare tillfälle
Huvudfunktioner
•Använda USB-anslutning för att
visa bilder som spelats in pГҐ ett
“Memory Stick”*1) (sid. 222, 228)
•Visa bandinspelade bilder med
hjälp av en USB-kabel (sid. 217)
•Använda USB-anslutning för att
föra över bilder från videokameran
till en dator (sid. 219)
•Föra över bilder till en dator genom
att konvertera analoga signaler till
digitala*2) (sid. 230)
6
•Spela in rörliga bilder på band
(sid. 35)
•Spela in stillbilder på band (sid. 62)
•Spela upp band (sid. 50)
•Spela in stillbilder på “Memory
Stick”*1) (sid. 58, 150)
•Spela in rörliga bilder på “Memory
Stick”*1) (sid. 167)
•Visa stillbilder inspelade på
“Memory Stick”*1) (sid. 181)
•Visa rörliga bilder inspelade på
“Memory Stick”*1) (sid. 185)
Föra över bilder till en
dator
Huvudfunktioner
Andra användningsområden
Funktioner för justering av exponering i inspelningsläge
•BACK LIGHT (motljusfunktion) (sid. 43)
•NightShot/Super NightShot/Colour Slow Shutter (sid. 44)
•PROGRAM AE (automatisk exponering) (sid. 75)
•Justera exponeringen manuellt (sid. 78)
Huvudfunktioner
Funktioner för att förstärka det intryck bilderna ger
•Digital zoom (sid. 40)
Ursprunglig inställning är OFF. (För en zoomning större än 10× väljer du det
digitala zoomläget D ZOOM i menyinställningarna).
•Toning (sid. 67)
•Bildeffekter (sid. 70)
•Digitala effekter (sid. 72)
•Titlar (sid. 130)
•MEMORY MIX*1) (sid. 160)
Funktioner som gör inspelningarna mer naturtrogna
•Landskap (sid. 75)
•Sportläge (sid. 75)
•Manuell fokusering (sid. 79)
Funktioner du kan använda när inspelningen är gjord
•END SEARCH/EDITSEARCH/Rec Review (sökmetoder) (sid. 48)
•DATA CODE (sid. 52)
•Band-PB ZOOM (sid. 89)/Minnes-PB ZOOM*1) (sid. 191)
•ZERO SET MEMORY (nollställningsminne) (sid. 91)
•TITLE SEARCH (titelsökning) (sid. 92)
•Digital programredigering (sid. 104, 175*1))
*1) Gäller ej DCR-TRV16E/TRV116E
*2) Endast DCR-TRV25E/TRV27E/TRV116E/TRV118E
7
English
Table of contents
Main Features .......................................... 4
Quick Start Guide
– Recording on a tape ............................... 12
– Recording on a “Memory Stick”*1) ...... 14
Getting Started
Using this manual ..................................... 20
Checking supplied accessories ................ 23
Step 1 Preparing the power supply ........ 24
Installing the battery pack ................. 24
Charging the battery pack ................. 25
Connecting to a wall socket .............. 30
Step 2 Setting the date and time ............. 31
Step 3 Inserting a cassette ........................ 33
Recording – Basics
Recording a picture ................................... 35
Shooting backlit subjects
– BACK LIGHT ............................ 43
Shooting in the dark
– NightShot/Super NightShot/
Colour Slow Shutter .................... 44
Self-timer recording*1) ........................ 46
Checking recordings – END SEARCH/
EDITSEARCH/Rec Review .............. 48
Playback – Basics
Playing back a tape ................................... 50
To display the screen indicators
– Display function ....................... 52
Viewing the recording on TV .................. 56
Using special effects – Picture effect ...... 70
Using special effects – Digital effect ....... 72
Using the PROGRAM AE function ........ 75
Adjusting the exposure manually .......... 78
Focusing manually .................................... 79
Interval recording ..................................... 81
Frame by frame recording
– Frame recording .............................. 84
Advanced Playback Operations
Playing back tapes with picture effect ... 86
Playing back tapes with digital effect .... 87
Enlarging images recorded on a tape
– Tape PB ZOOM ............................... 89
Quickly locating a scene
– ZERO SET MEMORY ..................... 91
Searching the boundaries of recorded
tape by title – TITLE SEARCH ......... 92
Searching a recording by date
– DATE SEARCH ............................... 94
Searching for a photo – PHOTO
SEARCH/PHOTO SCAN ................. 97
Editing
Dubbing a tape ........................................ 100
Dubbing only desired scenes – Digital
program editing (on tapes) ............. 104
Recording video or TV programmes*2)
............................................................. 119
Inserting a scene from a VCR
– Insert Editing*2) .............................. 123
Audio dubbing ........................................ 125
Superimposing a title ............................. 130
Making your own titles .......................... 134
Labelling a cassette ................................. 137
Advanced Recording Operations
8
Recording still images on a “Memory
Stick” during recording on a tape*1)
............................................................... 58
Recording still images on a tape
– Tape Photo recording ..................... 62
Adjusting the white balance manually
............................................................... 64
Using the wide mode ............................... 66
Using the fader function .......................... 67
“Memory Stick” Operations*1)
Using a “Memory Stick”
– Introduction ................................... 140
Recording still images on a “Memory
Stick”
– Memory Photo recording ............. 150
Recording an image from a tape as a
still image .......................................... 156
Table of contents
Superimposing a still image in the
“Memory Stick” on an image
– MEMORY MIX .............................. 160
Recording moving pictures on a
“Memory Stick”
– MPEG movie recording ................ 167
Recording pictures from a tape as a
moving picture ................................. 171
Recording edited pictures from a tape
as a moving picture
– Digital program editing
(on “Memory Stick”s) ...................... 175
Copying still images from a tape
– PHOTO SAVE ................................ 179
Viewing still images
– Memory Photo playback .............. 181
Viewing moving pictures
– MPEG movie playback ................. 185
Copying images recorded on “Memory
Stick”s to a tape*3) ............................. 189
Enlarging still images recorded on a
“Memory Stick”
– Memory PB ZOOM ....................... 191
Playing back images in a continuous
loop – SLIDE SHOW ........................ 193
Preventing accidental erasure
– Image protection ............................ 195
Deleting images – DELETE ................... 196
Writing a print mark
– PRINT MARK ................................ 199
Using the optional printer ..................... 201
Viewing Images Using Your
Computer
Viewing images with your computer
– Introduction ................................... 203
Connecting your camcorder to your
computer using the USB cable
– For Windows users ....................... 207
Viewing images recorded on a tape
with your computer
– For Windows users ....................... 217
Viewing images recorded on a
“Memory Stick” with your
computer*1)
– For Windows users ....................... 222
Connecting your camcorder to your
computer using the USB cable*1)
– For Macintosh users ...................... 225
Viewing images recorded on a
“Memory Stick” on your
computer*1)
– For Macintosh users ...................... 228
Capturing images from an analog
video unit on your computer*2)
– Signal convert function ................. 230
Customising Your Camcorder
Changing the menu settings .................. 232
Troubleshooting
Types of trouble and how to correct
trouble ................................................ 252
Self-diagnosis display ............................. 259
Warning indicators and messages ........ 260
Additional Information
Usable cassettes ....................................... 272
About the “InfoLITHIUM” battery
pack .................................................... 276
About i.LINK ........................................... 278
Using your camcorder abroad .............. 280
Maintenance information and
precautions ........................................ 281
Specifications ........................................... 287
Quick Reference
Identifying parts and controls ............... 291
Index ......................................................... 302
*1) Except DCR-TRV16E/TRV116E
*2) DCR-TRV25E/TRV27E/TRV116E/TRV118E
only
*3) DCR-TRV25E/TRV27E/TRV118E only
9
Svenska
Innehållsförteckning
Huvudfunktioner ................................. 6
Snabbstartguide
– Bandinspelning ...................................... 16
– “Memory Stick”-inspelning*1) ............. 18
Komma igГҐng
Hur du använder den här
handledningen .................................... 20
Kontrollera att du fått med alla tillbehör
............................................................... 23
Steg 1 Förbereda strömförsörjningen ..... 24
Sätta in batteriet .................................. 24
Ladda batteriet .................................... 25
Ansluta till ett vägguttag .................. 30
Steg 2 Ställa in datum och tid .................. 31
Steg 3 Sätta in en kassett .......................... 33
Inspelning – Grunderna
Spela in bilder ............................................ 35
Fotografera i motljus
– BACK LIGHT ............................ 43
Fotografera i mörker
– NightShot/Super NightShot/
Colour Slow Shutter .................... 44
Inspelning med självutlösare*1) ....... 46
Granska inspelningarna
– END SEARCH/EDITSEARCH/
Rec Review (sökmetoder) ................. 48
Uppspelning – Grunderna
Spela upp band .......................................... 50
Visa skärmindikatorerna
– Visningsfunktion ...................... 52
Visa inspelningarna pГҐ en TV ................. 56
Avancerade
inspelningsfunktioner
10
Spela in stillbilder pГҐ ett
“Memory Stick” medan du spelar in
pГҐ band*1) ............................................ 58
Spela in stillbilder pГҐ band
– Bandfotografering ........................... 62
Manuell inställning av vitbalansen ........ 64
Använda bredbildsläge ............................ 66
Använda toningar ..................................... 67
Använda specialeffekter
– Bildeffekter ....................................... 70
Använda specialeffekter
– Digitala effekter ............................... 72
Använda PROGRAM AE
(automatisk exponering) ................... 75
Manuell exponering ................................. 78
Manuell fokusering ................................... 79
Intervallinspelning .................................... 81
Inspelning bildruta för bildruta
– Bildruteinspelning ........................... 84
Avancerade
uppspelningsfunktioner
Spela upp band med bildeffekt ............... 86
Spela upp band med digitala effekter .... 87
Förstora bilder som spelats in på band
– Band-PB ZOOM ............................... 89
Hitta ett avsnitt snabbt
– ZERO SET MEMORY ..................... 91
Söka inspelningar med hjälp av titeln
– TITLE SEARCH ............................... 92
Söka inspelningar efter
inspelningsdatum
– DATE SEARCH ............................... 94
Söka foton – PHOTO SEARCH/
PHOTO SCAN .................................... 97
Redigering
Kopiera band ........................................... 100
Kopiera valda scener
– Digital programredigering
(pГҐ band) ............................................ 104
Spela in video eller TV-program*2) ...... 119
Infoga ett avsnitt frГҐn en
videobandspelare
– Infogningsredigering*2) ............... 123
Lägga till ljud ........................................... 125
Lägga till titlar ......................................... 130
Skapa egna titlar ...................................... 134
Namnge kassetter ................................... 137
Innehållsförteckning
Använda “Memory Stick”*1)
Använda “Memory Stick”
– Introduktion ................................... 140
Spela in stillbilder på ett “Memory
Stick” – Minnesfotografering .......... 150
Spela in bilder frГҐn band som
stillbilder ............................................ 156
Lägga stillbilder från “Memory Stick”
på bilder – MEMORY MIX .............. 160
Spela in rörliga bilder på “Memory
Stick” – MPEG-inspelning .............. 167
Spela in bilder från band som rörliga
bilder .................................................. 171
Spela in redigerade bilder frГҐn band
som rörling bild
– Digital programredigering
(på “Memory Stick”) ........................ 175
Kopiera stillbilder frГҐn band
– PHOTO SAVE ................................ 179
Visa stillbilder – Uppspelning av
bilder i minnet .................................. 181
Visa rörliga bilder
– MPEG-uppspelning ...................... 185
Kopiera bilder inspelade på “Memory
Stick” till band*3) ............................... 189
Förstora stillbilder inspelade på
“Memory Stick”
– Memory PB ZOOM ....................... 191
Bildspel – SLIDE SHOW ........................ 193
Förhindra radering av misstag
– Bildskydd ....................................... 195
Radera bilder – DELETE ........................ 196
Infoga utskriftsmärken
– PRINT MARK ................................ 199
Använda skrivare (extra tillbehör) ....... 201
Visa bilder pГҐ en dator
Visa bilder med hjälp av dator
– Introduktion ................................... 203
Ansluta videokameran till en dator
med hjälp av en USB-kabel
– För Windows-användare ............. 207
Visa bilder inspelade pГҐ band pГҐ en
dator – För Windows-användare ... 217
Visa bilder inspelade på “Memory
Stick” på en dator*1)
– För Windows-användare ............. 222
Ansluta videokameran till en dator
med hjälp av en USB-kabel*1)
– för Macintosh-användare ............. 225
Visa bilder inspelade på “Memory
Stick” på en dator*1)
– för Macintosh-användare ............. 228
Föra över bilder från en analog
videoenhet till en dator*2)
– Signalkonvertering ........................ 230
Anpassa videokameran
Ändra menyinställningarna .................. 232
Felsökning
Olika typer av problem och hur du
åtgärdar dem ..................................... 262
Teckenfönster för självdiagnos ............. 269
Varningsindikatorer och meddelanden
............................................................. 270
Ytterligare information
Kassetter du kan använda ..................... 272
Om “InfoLITHIUM”-batterier .............. 276
Om i.LINK ............................................... 278
Använda videokameran utomlands .... 280
Underhåll och försiktighetsåtgärder .... 281
Specifikationer ......................................... 289
Snabbreferens
Identifiering av delar och reglage ........ 291
Index ......................................................... 303
*1) Gäller ej DCR-TRV16E/TRV116E
*2) Endast DCR-TRV25E/TRV27E/TRV116E/
TRV118E
*3) Endast DCR-TRV25E/TRV27E/TRV118E
11
English
Quick Start Guide – Recording on a tape
This chapter introduces you to the basic features to record on a
tape of your camcorder. See the page in parentheses “( )” for
more information.
Connecting the mains lead
(p. 30)
Use the battery pack when using your camcorder outdoors (p. 24).
Open the DC IN
jack cover.
Quick Start Guide
AC power adaptor (supplied)
Inserting a cassette
1 Slide
OPEN/EJECT
in the direction of the
arrow and open the lid.
12
Connect the plug with its v
mark facing up.
(p. 33)
2 Push the centre of the
cassette back to insert
the cassette.
Insert the cassette
straight as far as
possible into the
cassette compartment
with the window
facing up.
3 Close the cassette
compartment by
pressing
on the
cassette compartment.
After the cassette
compartment goes
down completely,
close the lid until it
clicks.
Recording a picture
(p. 35)
1 Remove the lens cap.
2 Set the POWER switch to
CAMERA while pressing
the small green button.
3 Open the LCD
panel while
pressing OPEN.
The picture
appears on the
screen.
VCR
POWE
R
OFF(CHG)
CAMERA
MEMORY
4 Press START/STOP. Your
camcorder starts recording.
To stop recording, press
START/STOP again.
When you purchase your camcorder, the clock setting is set to off. If you want to record the date
and time for a picture, set the clock before recording (p. 31).
Monitoring the playback picture on the LCD
screen (p. 50)
1 Set the POWER
switch to
PLAYER*1)/VCR*2)
while pressing the
small green button.
VCR
R
POWE
OFF(CHG)
CAMERA
MEMORY
Quick Start Guide
Viewfinder
When the LCD panel is closed, use the viewfinder
with your eye against the eyecup.
Adjust the viewfinder lens to your eyesight (p. 39).
2 Press m to rewind the tape.
REW
3 Press N to start playback.
PLAY
*1) DCR-TRV16E/TRV18E/TRV24E only
*2) DCR-TRV25E/TRV27E/TRV116E/TRV118E only
NOTE
Do not pick up your camcorder by
holding the viewfinder, the LCD
panel, or the battery pack.
13
Quick Start Guide – Recording on a “Memory Stick”
– Except DCR-TRV16E/TRV116E
This chapter introduces you to the basic features to record on a
“Memory Stick” of your camcorder. See the page in parentheses
“( )” for more information.
Connecting the mains lead
(p. 30)
Use the battery pack when using your camcorder outdoors (p. 24).
Open the DC IN
jack cover.
Quick Start Guide
AC power adaptor (supplied)
Inserting a “Memory Stick”
Connect the plug with its v
mark facing up.
(p. 143)
Insert a “Memory Stick” in the “Memory Stick” slot as far as it can go with the B mark
facing up as illustrated.
B mark
When ejecting the “Memory
Stick”, press the “Memory
Stick” once lightly.
14
“Memory Stick” slot
Recording a still image on a “Memory Stick” (p. 150)
1 Remove the lens cap.
2 Set the POWER switch to
MEMORY while pressing
the small green button.
Make sure that the LOCK
switch is set to the left
(unlock) position.
LOCK switch
3 Open the LCD
panel while
pressing
OPEN. The
picture appears
on the screen.
POW
ER
VCR
OFF(CHG)
CAMERA
MEMORY
4 Press PHOTO
lightly.
When you purchase your camcorder, the clock
setting is set to off. If you want to record the
date and time for a picture, set the clock before
recording (p. 31).
5 Press PHOTO
deeper.
PHOT
O
PHOT
Quick Start Guide
Viewfinder
When the LCD panel is closed, use the
viewfinder with your eye against the eyecup.
Adjust the viewfinder lens to your eyesight
(p. 39).
O
Monitoring the playback still images on the LCD
screen (p. 181)
1 Set the POWER switch
to MEMORY or
PLAYER*1)/VCR*2)
while pressing the
small green button.
POW
ER
VCR
OFF(CHG)
CAMERA
MEMORY
2 Press MEMORY PLAY. The last recorded image
is displayed.
PLAY
*1) DCR-TRV18E/TRV24E only
*2) DCR-TRV25E/TRV27E/TRV118E
only
Press MEMORY –/+ to select the desired image.
NOTE
Do not pick up your camcorder by
holding the viewfinder, the LCD
panel or the battery pack.
15
Svenska
Snabbstartguide – Bandinspelning
Det här kapitlet handlar om de grundläggande funktioner du
använder när du spelar in på band. Mer information finns på de
sidor som anges inom parentes “( )”.
Anslut nätkabeln
(sid. 30)
Använd batteriet när du använder videokameran utomhus (sid. 24).
Г–ppna DC INkontaktens
skyddslock.
Snabbstartguide
AC-adapter (medföljer)
Sätt in en kassett
1 Skjut
OPEN/
EJECT i pilens riktning
och Г¶ppna sedan locket.
16
Anslut kontakten med
märket v riktat uppåt.
(sid. 33)
2 Skjut in kassetten helt
genom att trycka mitt
pГҐ ryggsidan.
Skjut in kassetten sГҐ
lГҐngt det gГҐr.
Bandfönstret ska vara
vänt uppåt.
3 Stäng kassettfacket
genom att trycka pГҐ
pГҐ kassettfacket.
När kassettfacket
dragits in i kameran
helt och hållet, stänger
du luckan sГҐ att den
klickar pГҐ plats.
Fotografera med kameran
1 Ta av linsskyddet.
(sid. 35)
2 Håll in den lilla gröna
knappen och ställ POWERomkopplaren på CAMERA.
3 HГҐll OPEN
intryckt och
öppna LCDskärmen. Bilden
som kameran
fГҐngar upp visas
på skärmen.
VCR
POWE
R
OFF(CHG)
CAMERA
MEMORY
4 Tryck pГҐ START/STOP.
När du köper videokameran är klockan avstängd. Om du vill ha med information om datum och
tid i dina inspelningar ställer du klockan innan du börjar spela in (sid. 31).
Visa den inspelade filmen på LCD-skärmen
1 HГҐll den lilla
grönaknappen
intryckt och ställ
POWERomkopplaren pГҐ
PLAYER*1)/VCR*2).
VCR
R
POWE
OFF(CHG)
CAMERA
MEMORY
Snabbstartguide
Sökare
När LCD-skärmen är stängd kan du använda sökaren
genom att placera Г¶gat mot Г¶gonmusslan.
Justera sökaren så att bilden i den blir skarp (sid. 39).
Videokameran
börjar inspelningen. Avbryt
inspelningen genom att
trycka pГҐ START/STOP
igen.
(sid. 50)
2 Spola tillbaka bandet genom att
trycka pГҐ m.
REW
3 Starta uppspelningen genom att
trycka pГҐ N.
PLAY
*1) Endast DCR-TRV16E/TRV18E/TRV24E
*2) Endast DCR-TRV25E/TRV27E/TRV116E/TRV118E
Obs!
Använd inte sökaren, LCD-skärmen
eller batteriet som handtag när du
lyfter kameran.
17
Snabbstartguide – “Memory Stick”-inspelning
– Gäller ej DCR-TRV16E/TRV116E
Det här kapitlet handlar om de grundläggande funktioner du
använder vid inspelningar på “Memory Stick”. Mer information
finns på de sidor som anges inom parentes “( )”.
Anslut nätkabeln
(sid. 30)
Använd batteriet när du använder videokameran utomhus (sid. 24).
Г–ppna DC INkontaktens
skyddslock.
Snabbstartguide
Anslut kontakten med
märket v riktat uppåt.
AC-adapter (medföljer)
Sätt in ett “Memory Stick”
(sid. 143)
Skjut in ett “Memory Stick” i “Memory Stick”-facket, så långt det går och med märket B
vänt uppåt på det sätt som bilden visar.
B-märke
Du matar ut “Memory
Stick” genom att trycka
in det lätt en gång.
18
“Memory Stick”-fack
Spela in bilder på “Memory Stick” (sid. 150)
2 Håll in den lilla gröna
1 Ta av linsskyddet.
knappen och ställ POWERomkopplaren på MEMORY.
Se till att LOCKomkopplaren är ställd åt
vänster (i upplåst läge).
3 HГҐll OPEN
intryckt och
öppna LCDskärmen. Bilden
som kameran
fГҐngar upp
visas pГҐ
skärmen.
LOCKomkopplare
VCR
POW
ER
OFF(CHG)
CAMERA
MEMORY
4 Håll PHOTO lätt 5 Tryck ned
nedtryckt.
PHOT
PHOTO en bit till.
O
PHOT
O
När du köper videokameran är klockan avstängd. Om du vill ha med information om datum och
tid i dina inspelningar ställer du klockan innan du börjar spela in (sid. 31).
Visa inspelade stilldbilder på LCD-skärmen
Snabbstartguide
Sökare
När LCD-skärmen är stängd kan du använda
sökaren genom att placera ögat mot
Г¶gonmusslan.
Justera sökaren så att bilden i den blir skarp
(sid. 39).
(sid. 181)
1 Håll in den lilla gröna
knappen och ställ
POWER-omkopplaren
pГҐ MEMORY eller
PLAYER*1)/VCR*2).
VCR
POW
ER
OFF(CHG)
CAMERA
MEMORY
2 Tryck pГҐ MEMORY PLAY. Den senast inspelade
bilden visas.
PLAY
*1) Endast DCR-TRV18E/TRV24E
*2) Endast DCR-TRV25E/TRV27E/
TRV118E
Välj bild genom att trycka på MEMORY –/+.
Obs!
Använd inte sökaren, LCD-skärmen
eller batteriet som handtag när du
lyfter kameran.
19
— Komma igång —
Hur du använder den
här handledningen
— Getting Started —
Using this manual
The instructions in this manual are for the seven
models listed in the table below. Before you start
reading this manual and operating your
camcorder, check the model number by looking
at the bottom of your camcorder. The DCRTRV27E is the model used for illustration
purposes. Otherwise, the model name is
indicated in the illustrations. Any differences in
operation are clearly indicated in the text, for
example, “DCR-TRV27E only”.
As you read through this manual, buttons and
settings on your camcorder are shown in capital
letters.
e.g. Set the POWER switch to CAMERA.
Anvisningarna i den här handledningen gäller de
sju modellerna i nedanstГҐende tabell. Innan du
börjar läsa handledningen och använda
videokameran, bör du först kontrollera
videokamerans modellnummer pГҐ kamerans
undersida. DCR-TRV27E Г¤r den modell som
används i illustrationerna. Annars anges
modellnamnet bredvid illustrationen. Om det
finns några skillnader i användning mellan de
olika modellerna, anges det klart och tydligt i
texten, t.ex. “endast DCR-TRV27E”.
Knappar och inställningar för videokameran
visas med stora bokstäver (versaler).
Exempel: Ställ POWER-omkopplaren på
CAMERA.
When you carry out an operation, you can hear a
beep to indicate that the operation is being
carried out.
När du utför en funktion bekräftas den med en
ljudsignal.
Types of differences/Vad som skiljer de olika modellerna
DCR-
TRV16E
TRV18E
TRV24E
TRV25E
TRV27E
TRV116E
TRV118E
MEMORY mark*1)
(on the POWER
switch)/
MEMORY-märke*1)
(pГҐ POWERomkopplaren)
—
z
z
z
z
—
z
VCR mark*2)
(on the POWER
switch)/
VCR-märke*2)
(pГҐ POWERomkopplaren)
—
—
—
z
z
z
z
DV jack/
DV-kontakt
z*3)
z*3)
z*3)
z
z
z
z
AUDIO/VIDEO
jack/
AUDIO/VIDEOanslutning
z*3)
z*3)
z*3)
z
z
z
z
Intelligent
accessory shoe/
Intelligent
tillbehörssko
8 pin/
8 stift
15 pin*4)/
15 stift*4)
15 pin*4)/
15 stift*4)
15 pin*4)/
15 stift*4)
15 pin*4)/
15 stift*4)
8 pin/
8 stift
15 pin*4)/
15 stift*4)
LCD screen/
LCD-skärm
20
6.2 cm
6.2 cm
6.2 cm
6.2 cm
8.8 cm
6.2 cm
6.2 cm
(2.5 type)/ (2.5 type)/ (2.5 type)/ (2.5 type)/ (3.5 type)/ (2.5 type)/ (2.5 type)/
6,2 cm
6,2 cm
6,2 cm
6,2 cm
8,8 cm
6,2 cm
6,2 cm
(typ 2,5)
(typ 2,5)
(typ 2,5)
(typ 2,5)
(typ 3,5)
(typ 2,5)
(typ 2,5)
z Provided/Finns
— Not provided/Finns ej
*1) Modeller med MEMORY markerat pГҐ
POWER-omkopplaren Г¤r utrustade med
minnesfunktioner.
Mer information finns pГҐ sidan 140.
*2) Modeller med VCR markerat pГҐ POWERomkopplaren kan spela in bilder frГҐn annan
utrustning, t.ex. videobandspelare.
Г–vriga modeller har PLAYER markerat pГҐ
POWER-omkopplaren.
*3) Endast utgГҐng
*4) Den här tillbehörsskon är utformad för att
användas med skrivare (tillval) (sid. 201).
Note on Cassette Memory
Your camcorder is based on the DV format. You
can use only mini DV cassettes with your
camcorder. We recommend that you use a tape
with cassette memory
.
Functions that require different operations
depending on whether or not the tape has a
cassette memory are:
– END SEARCH (p. 48)
– DATE SEARCH (p. 94)
– PHOTO SEARCH (p. 97)
Functions that you can operate only with the
cassette memory are:
– TITLE SEARCH (p. 92)
– Superimposing a title (p. 130)
– Labelling a cassette (p. 137)
For details of cassette types, see page 272.
You see this mark in the introduction of
features that are operated only with
cassette memory.
Cassettes with cassette memory are marked by
(Cassette Memory).
Note on TV colour systems
TV colour systems differ depending on the
country or region. To view your recordings on a
TV, you need a PAL system-based TV.
Copyright precautions
Television programmes, films, video tapes, and
other materials may be copyrighted.
Unauthorised recording of such materials may be
contrary to copyright laws.
Om kassettminne (Cassette
Memory)
Den här videokameran är baserad på formatet
DV. Kameran fungerar bara med mini-DVkassetter. Du rekommenderas att använda band
med kassettminnesmärke,
.
Komma igГҐng
*1) The model with MEMORY marked on the
POWER switch is provided with memory
functions.
See page 140 for details.
*2) The models with VCR marked on the POWER
switch can record pictures from other
equipment such as VCR.
The other models have PLAYER mark on the
POWER switch.
*3)
Output only
*4)
This intelligent accessory shoe is designed to
use a printer (optional) (p. 201).
Getting Started
Using this manual
Hur du använder den här
handledningen
Funktioner som du måste utföra på olika sätt
beroende pГҐ om bandet har kassettminne eller ej
Г¤r:
– END SEARCH (sökning efter slutet på en
inspelning) (sid. 48)
– DATE SEARCH (datumsökning) (sid. 94)
– PHOTO SEARCH (fotosökning) (sid. 97)
Funktioner du bara kan använda med kassetter
med kassettminne Г¤r:
– TITLE SEARCH (titelsökning) (sid. 92)
– Lägga till titlar (sid. 130)
– Namnge kassetter (sid. 137)
Mer information om olika kassetttyper finns pГҐ
sidan 272.
Det här märket visas vid de funktioner
som du bara kan använda när du
använder kassetter med kassettminne.
Kasetter med kassettminne är märkta med
(Cassette Memory).
Om färgsystem för TV
Olika länder och regioner använder olika
färgsystem för TV. Vill du titta på inspelningarna
på en TV behöver du en TV som använder PALsystemet.
Att tänka på angående
upphovsrätten (Copyright)
TV-program, filmer, videoband m.m. kan vara
upphovsrättsskyddade. Om du gör inspelningar
som du inte har rätt att göra kan det innebära att
du bryter mot upphovsrättslagen.
21
Using this manual
Precautions on camcorder care
Lens and LCD screen/finder (on
mounted models only)
•The LCD screen and the finder are
manufactured using extremely highprecision technology, so over 99.99 % of the
pixels are operational for effective use.
However, there may be some tiny black
points and/or bright points (white, red, blue
or green in colour) that constantly appear on
the LCD screen and the finder. These points
are normal in the manufacturing process and
do not affect the recording in any way.
•Do not let your camcorder become wet. Keep
your camcorder away from rain and sea water.
Letting your camcorder become wet may cause
your camcorder to malfunction. Sometimes this
malfunction cannot be repaired [a].
•Never leave your camcorder exposed to
temperatures above 60 В°C (140 В°F), such as in a
car parked in the sun or under direct sunlight
[b].
•Be careful when placing the camera near a
window or outdoors. Exposing the LCD screen,
the finder or the lens to direct sunlight for long
periods may cause malfunctions [c].
•Do not directly shoot the sun. Doing so might
cause your camcorder to malfunction. Take
pictures of the sun in low light conditions such
as dusk [d].
22
Hur du använder den här
handledningen
Att tänka på vid vård av
videokameran
Lins och LCD-skärm/sökare (endast
monterade modeller)
•LCD-skärm och sökare är tillverkade med
mycket hög precision; över 99,99 % av
bildpunkterna Г¤r aktiva. Trots det kan det
förekomma små svarta och/eller ljusa
punkter (vita, röda, blå eller gröna) som
konstant syns på LCD-skärmen eller sökaren.
Dessa punkter uppkommer vid
tillverkningen och gГҐr inte att undvika helt.
De påverkar inte inspelningen på något sätt.
•Se till att inte videokameran blir blöt. Skydda
videokameran mot regn och havsvatten. Om
kameran blir vГҐt kan det leda till
funktionsstörningar. I värsta fall kan det bli fel
pГҐ kameran som inte gГҐr att reparera [a].
•Utsätt aldrig videokameran för temperaturer
som Г¶verstiger 60 В°C (140 В°F). SГҐ varmt - och
mer Г¤n det - kan det bli t.ex. i en bil som stГҐr
parkerad i solen, eller om kameran utsätts för
direkt solbelysning [b].
•Tänk dig för innan du lämnar kameran i
närheten av ett fönster eller lägger den ifrån dig
utomhus. Om LCD-skärmen, sökaren eller
linsen utsätts för direkt solljus under en längre
tid kan det leda till funktionsstörningar [c].
•Filma aldrig direkt mot solen. Det kan leda till
funktionsstörningar. Vill du ta bilder av solen
bör du bara göra det när ljuset inte är så
intensivt, t.ex. när solen håller på att gå ned [d].
[a]
[b]
[c]
[d]
Checking supplied
accessories
Kontrollera att du fГҐtt
med alla tillbehör
Make sure that the following accessories are
supplied with your camcorder.
Kameran levereras med följande tillbehör.
3
2
4
5
6
7
8
9
0
qa
Getting Started
1
Komma igГҐng
1 Wireless Remote Commander (1) (p. 298)
1 Trådlös fjärrkontroll (1) (sid. 298)
2 AC-L10A/L10B/L10C AC power adaptor (1),
Mains lead (1) (p. 30)
2 AC-adapter AC-L10A/L10B/L10C (1),
Nätkabel (1) (sid. 30)
3 R6 (size AA) battery for Remote
Commander (2) (p. 299)
3 R6-batteri (storlek AA) för fjärrkontroll (2)
(sid. 299)
4 Battery pack (1) (p. 24, 25)
NP-FM30:DCR-TRV16E/TRV18E/TRV116E/
TRV118E
NP-FM50:DCR-TRV24E/TRV25E/TRV27E
4 Batteri (1) (sid. 24, 25)
NP-FM30:DCR-TRV16E/TRV18E/TRV116E/
TRV118E
NP-FM50:DCR-TRV24E/TRV25E/TRV27E
5 A/V connecting cable (1) (p. 56)
5 A/V-kabel (1) (sid. 56)
6 Shoulder strap (1) (p. 295)
6 Axelrem (1) (sid. 295)
7 Lens cap (1) (p. 35)
7 Linsskydd (1) (sid. 35)
8 “Memory Stick” (1) (p. 140)
(except DCR-TRV16E/TRV116E)
8 “Memory Stick” (1) (sid. 140)
(gäller ej DCR-TRV16E/TRV116E)
9 USB cable (1) (p. 204)
9 USB-kabel (1) (sid. 204)
0 CD-ROM (SPVD-008 USB Driver) (1) (p. 210)
0 CD-ROM (SPVD-008 USB-drivrutin) (1)
(sid. 210)
qa 21-pin adaptor (1) (p. 57)
qa 21-stiftsadapter (1) (sid. 57)
Contents of the recording cannot be
compensated if recording or playback is not
made due to a malfunction of the camcorder,
storage media, etc.
Du kan inte räkna med att få ersättning för
innehГҐllet i en inspelning om inspelning eller
uppspelning inte kunnat utföras på grund av
fel pГҐ videokameran, lagringsmediet eller
liknande.
23
Step 1 Preparing the
power supply
Steg 1 Förbereda
strömförsörjningen
Installing the battery pack
Sätta in batteriet
(1) Lift up the viewfinder.
(2) Slide the battery pack down until it clicks.
(1) Lyft upp sökaren.
(2) Skjut ned batteriet tills det klickar pГҐ plats.
1
2
To remove the battery pack
Ta bort batteriet
(1) Lift up the viewfinder.
(2) Slide the battery pack out in the direction of
the arrow while pressing BATT down.
(1) Lyft upp sökaren.
(2) HГҐll BATT nedtryckt och skjut ut batteriet i
pilens riktning.
1
2
BATT release
button/
BATT-spärr
2
If you use the large capacity battery pack
If you install the NP-FM70/QM71/FM90/FM91/
QM91 battery pack on your camcorder, extend its
viewfinder.
24
Om du använder högkapacitetsbatteri
Om du anväder något av batterierna NP-FM70/
QM71/FM90/FM91/QM91 måste du förlänga
sökaren.
Step 1 Preparing the power
supply
Charging the battery pack
Steg 1 Förbereda
strömförsörjningen
Ladda batteriet
(1) Open the DC IN jack cover. Connect the AC
power adaptor supplied with your camcorder
to the DC IN jack on your camcorder with the
plug’s v mark facing up.
(2) Connect the mains lead to the AC power
adaptor.
(3) Connect the mains lead to the wall socket.
(4) Set the POWER switch to OFF (CHG).
Charging begins. The remaining battery time
is indicated in minutes on the display
window.
(1) Öppna skyddslocket för DC IN-kontakten och
anslut den medföljande AC-adaptern till DC
IN-kontakten. Vänd kontakten så att märket v
Г¤r riktat uppГҐt.
(2) Anslut nätkabeln till AC-adaptern.
(3) Anslut nätkabeln till ett vägguttag.
(4) Ställ POWER-omkopplaren på OFF (CHG).
Uppladdningen börjar. Återstående batteritid
(i minuter) visas i teckenfönstret.
When the remaining battery indicator changes to
, normal charge is completed. To fully charge
the battery (full charge), leave the battery pack
attached for about one hour after normal charge
is completed until FULL appears in the display
window. Fully charging the battery allows you to
use the battery longer than usual.
2
Komma igГҐng
Batteriet är klart att användas när du har laddat
upp det.
Videokameran fungerar bara med
“InfoLITHIUM”-batterier (M-serien).
Mer information om “InfoLITHIUM”-batterier
finns pГҐ sidan 276.
Getting Started
Use the battery pack after charging it for your
camcorder.
Your camcorder operates only with the
“InfoLITHIUM” battery pack (M series).
See page 276 for details of “InfoLITHIUM”
battery pack.
När indikatorn för återstående batteritid ändras
till
betyder det att normal uppladdning Г¤r
klar. Vill du ladda upp batteriet helt och hГҐllet
(fullständig laddning) lämnar du batteriet
anslutet i ungefär en timme efter det att den
normala laddningen är klar. Den fullständiga
laddningen är klar när FULL visas i
teckenfönstret. Ett fullständigt uppladdat batteri
räcker längre.
1
4
VCR
POWER
OFF(CHG)
CAMERA
MEMORY
The number in the illustration of the display
window may differ from that on your camcorder.
Siffrorna i illustrationen av teckenfönstret är bara
exempel; de varierar frГҐn situation till situation.
25
Step 1 Preparing the power
supply
Steg 1 Förbereda
strömförsörjningen
After charging the battery pack
När batteriet är färdigladdat
Disconnect the AC power adaptor from the DC
IN jack on your camcorder.
Koppla bort AC-adaptern frГҐn DC IN-kontakten
pГҐ videokameran.
Note
Prevent metallic objects from coming into contact
with the metal parts of the DC plug of the AC
power adaptor. This may cause a short-circuit,
damaging the AC power adaptor.
Obs!
Se till att inga metallföremål kommer i kontakt
med metalldelarna pГҐ AC-adapterns DC-kontakt.
Det kan leda till kortslutning och skada ACadaptern.
Remaining battery time indicator
The remaining battery time indicator in the
display window indicates the approximate
recording time when recording using the
viewfinder.
Indikator för återstående batteritid
Indikatorn för återstående batteritid i
teckenfönstret, visar uppskattad inspelningstid
när du använder sökaren vid inspelning.
Until your camcorder calculates the actual
remaining battery time
“– – – – min” appears in the display window.
When you use the AC power adaptor
Place the AC power adaptor near a wall socket.
While using the AC power adaptor, if any
trouble occurs with this unit, disconnect the plug
from the wall socket as soon as possible to cut off
the power.
Innan videokameran beräknat den aktuella
ГҐterstГҐende batteritiden.
“– – – – min” visas i teckenfönstret.
När du använder AC-adaptern
Placera AC-adaptern i närheten av ett vägguttag.
Om det uppstГҐr nГҐgot problem medan du
använder AC-adaptern bör du så snabbt som
möjligt bryta strömmen genom att koppla ur
kontakten från vägguttaget.
Charging time/Uppladdningstid
Battery pack/
Batteri
Full charge (Normal charge)/
Fullständig uppladdning (Normal uppladdning)
NP-FM30*1)
26
145 (85)
NP-FM50*2)
150 (90)
NP-FM70
240 (180)
NP-QM71
260 (200)
NP-FM90
330 (270)
NP-FM91/QM91
360 (300)
Approximate minutes at 25 В°C (77 В°F) to charge
an empty battery pack.
The charging time may increase if the battery’s
temperature is extremely high or low because of
the ambient temperature.
Ungefärlig uppladdningstid (i minuter) för ett
tomt batteri vid 25 В°C (77 В°F)
Uppladdningstiden kan Г¶ka om batteriet Г¤r
extremt varmt eller kallt, beroende pГҐ
temperaturen i omgivningen.
*1) DCR-TRV16E/TRV18E/TRV116E/TRV118E
supplied
*2) DCR-TRV24E/TRV25E/TRV27E supplied
*1) Medföljer DCR-TRV16E/TRV18E/TRV116E/
TRV118E
*2) Medföljer DCR-TRV24E/TRV25E/TRV27E
Step 1 Preparing the power
supply
Steg 1 Förbereda
strömförsörjningen
Recording time/Inspelningstid
DCR-TRV16E/TRV18E/TRV116E/TRV118E
125
65
90
45
200
415
485
630
725
105
220
255
340
390
150
310
365
475
550
75
165
190
255
290
Komma igГҐng
NP-FM30 (supplied)/
(medföljer)
NP-FM50
NP-FM70
NP-QM71
NP-FM90
NP-FM91/QM91
Recording with
the LCD screen/
Inspelning med LCD-skärm
Continuous/
Typical*/
Oavbruten
Typisk*
Getting Started
Battery pack/
Batteri
Recording with
the viewfinder/
Inspelning med sökare
Continuous/
Typical*/
Oavbruten
Typisk*
DCR-TRV24E/TRV25E
Battery pack/
Batteri
NP-FM50 (supplied)/
(medföljer)
NP-FM70
NP-QM71
NP-FM90
NP-FM91/QM91
Recording with
the viewfinder/
Inspelning med sökare
Continuous/
Typical*/
Oavbruten
Typisk*
Recording with
the LCD screen/
Inspelning med LCD-skärm
Continuous/
Typical*/
Oavbruten
Typisk*
150
80
120
65
310
365
475
550
175
205
265
305
250
290
380
445
140
160
215
245
DCR-TRV27E
Battery pack/
Batteri
NP-FM50 (supplied)/
(medföljer)
NP-FM70
NP-QM71
NP-FM90
NP-FM91/QM91
Recording with
the viewfinder/
Inspelning med sökare
Continuous/
Typical*/
Oavbruten
Typisk*
Recording with
the LCD screen/
Inspelning med LCD-skärm
Continuous/
Typical*/
Oavbruten
Typisk*
150
80
105
55
310
365
475
550
175
205
265
305
225
265
345
400
125
145
195
225
Approximate minutes when you use a fully
charged battery
Ungefärligt antal minuter med fullständigt
uppladdat batteri
* Approximate number of minutes when
recording while you repeat recording start/
stop, zooming and turning the power on/off.
The actual battery life may be shorter.
* Ungefärlig inspelningstid (i minuter) om du
ofta startar och stoppar inspelningen, använder
zoomning och slår på och av strömmen. I
praktiken kan den ГҐterstГҐende batteritiden vara
kortare.
27
Step 1 Preparing the power
supply
Steg 1 Förbereda
strömförsörjningen
Playing time/Uppspelningstid
DCR-TRV16E/TRV18E/TRV116E/TRV118E
Playing time on LCD screen/
Uppspelningstid med
LCD-skärm
NP-FM30 (supplied)/(medföljer)
100
Battery pack/Batteri
Playing time with LCD closed/
Uppspelningstid med
LCD-skärmen stängd
135
NP-FM50
160
220
NP-FM70
335
450
NP-QM71
390
530
NP-FM90
505
685
NP-FM91/QM91
585
785
DCR-TRV24E/TRV25E
Playing time on LCD screen/
Uppspelningstid med
LCD-skärm
NP-FM50 (supplied)/(medföljer)
150
Battery pack/Batteri
Playing time with LCD closed/
Uppspelningstid med
LCD-skärmen stängd
200
NP-FM70
310
NP-QM71
365
415
485
NP-FM90
475
630
NP-FM91/QM91
550
725
DCR-TRV27E
Playing time on LCD screen/
Uppspelningstid med
LCD-skärm
NP-FM50 (supplied)/(medföljer)
135
Battery pack/Batteri
NP-FM70
275
415
NP-QM71
325
485
NP-FM90
425
630
NP-FM91/QM91
490
725
Approximate minutes when you use a fully
charged battery
28
Playing time with LCD closed/
Uppspelningstid med
LCD-skärmen stängd
200
Ungefärligt antal minuter med fullständigt
uppladdat batteri
Note
Approximate recording time and continuous
playing time at 25В°C (77В°F).
The battery life will be shorter if you use your
camcorder in a cold environment.
Obs!
Ungefärlig inspelningstid och oavbruten
uppspelningstid vid 25 В°C (77 В°F).
Batteriets livslängd förkortas om du använder
videokameran där det är kallt.
If the power goes off although the remaining
battery time indicator indicates that the
battery pack has enough power to operate
Charge the battery pack fully again so that the
indication on the remaining battery time
indicator is correct.
Om strömmen slås av, trots att indikatorn för
ГҐterstГҐende batteritid visar att det finns
tillräckligt med ström för att videokameran
ska fungera
Ladda upp batteriet på nytt så att indikatorn för
återstående batteritid visar korrekt värde.
Recommended charging temperature
We recommend charging the battery pack in an
ambient temperature of between 10В°C to 30В°C
(50В°F to 86В°F).
Rekommenderad temperatur vid uppladdning
Du rekommenderas att ladda upp batteriet där
temperaturen hГҐller sig mellan 10 В°C och 30 В°C
(50 В°F och 86 В°F).
What is ”InfoLITHIUM”?
The “InfoLITHIUM” is a lithium ion battery pack
that can exchange data such as battery
consumption with compatible electronic
equipment. This unit is compatible with the
“InfoLITHIUM” battery pack (M series). Your
camcorder operates only with the
“InfoLITHIUM” battery. “InfoLITHIUM” M
series battery packs have the
mark.
Vad är “InfoLITHIUM”?
“InfoLITHIUM” är ett litiumjonbatteri som kan
utbyta information om t.ex. batteriförbrukningen
med kompatibel elektronisk utrustning. Den här
enheten är kompatibel med “InfoLITHIUM”batterier (M-serien). Videokameran kan bara
drivas med batterier av typen “InfoLITHIUM”.
“InfoLITHIUM”-batterier i M-serien är märkta
med
.
TM
SERIES
“InfoLITHIUM” is a trademark of Sony
Corporation.
Komma igГҐng
Steg 1 Förbereda
strömförsörjningen
Getting Started
Step 1 Preparing the power
supply
TM
SERIES
“InfoLITHIUM” är ett varumärke som tillhör
Sony Corporation.
29
Step 1 Preparing the power
supply
Connecting to a wall socket
Ansluta till ett vägguttag
When you use your camcorder for a long time,
we recommend that you power it from a wall
socket using the AC power adaptor.
När du använder videokameran under en längre
tid rekommenderas du att driva kameran med
nätspänning via AC-adaptern.
(1) Open the DC IN jack cover. Connect the AC
power adaptor supplied with your camcorder
to the DC IN jack on your camcorder with the
plug’s v mark facing up.
(2) Connect the mains lead to the AC power
adaptor.
(3) Connect the mains lead to a wall socket.
(1) Г–ppna skyddslocket till DC IN-kontakten
genom att dra ut skyddet en bit och vrida det.
Anslut den medföljande AC-adaptern till DC
IN-kontakten. Vänd kontakten så att märket v
Г¤r riktat uppГҐt.
(2) Anslut nätkabeln till AC-adaptern.
(3) Anslut nätkabeln till ett vägguttag.
1
2, 3
PRECAUTION
The set is not disconnected from the AC power
supply (wall socket) as long as it is connected to
the wall socket, even if the set itself has been
turned off.
SE UPP!
Tänk på att videokameran inte är bortkopplad
från AC-adaptern (nätspänningen) så länge den
är ansluten till vägguttaget, även om du har
stängt av videokameran.
Notes
•The AC power adaptor can supply power even
if the battery pack is attached to your
camcorder.
•The DC IN jack has “source priority.” This
means that the battery pack cannot supply any
power if the AC power adaptor is connected to
the DC IN jack, even when the mains lead is not
plugged into a wall socket.
Obs!
•AC-adaptern kan förse videokameran med
ström även när batteriet sitter i videokameran.
•DC IN-kontakten har prioritet som strömkälla.
Det betyder att ingen ström kan tas från
batteriet när du har anslutit AC-adaptern till
DC IN, oavsett om du har anslutit nätkabeln till
ett nätuttag eller ej.
Using a car battery
Use a Sony Car Battery Adaptor (optional). Refer
to the operating instructions of the Car Battery
Adaptor for further information.
30
Steg 1 Förbereda
strömförsörjningen
Använda bilbatteri
Använd Sonys bilbatteriadapter (tillval). Mer
information finns i bruksanvisningen till
bilbatteriadaptern.
Set the date and time when you use your
camcorder for the first time. “CLOCK SET” will
be displayed each time that you set the POWER
switch to CAMERA or MEMORY (except DCRTRV16E/TRV116E) unless you set the date and
time.
If you do not use your camcorder for about four
months, the date and time settings may be
cleared from memory (bars may appear) because
the built-in rechargeable battery in your
camcorder will have been discharged (p. 283).
Set the year, then the month, the day, the hour
and then the minute, in that order.
Innan du använder videokameran för första
gången bör du ställa in datum och tid. Innan du
har ställt in datum och tid visas “CLOCK SET”
varje gång du ställer POWER-omkopplaren i
CAMERA-läge eller MEMORY-läge (gäller ej
DCR-TRV16E/TRV116E).
Om du inte har använt videokameran under
ungefär fyra månader finns det risk för att
inställningarna för datum och tid har gått
förlorade (då visas streck i stället för datum/tid).
Orsaken Г¤r troligen att det inbyggda,
ГҐteruppladdningsbara batteriet i videokameran
har laddats ur (sid. 283).
Först ställer du in året, sedan månaden, dagen,
timmen och slutligen minuterna.
(1) Set the POWER switch to CAMERA or
MEMORY (except DCR-TRV16E/TRV116E),
then press MENU to display the menu
settings.
(2) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select
,
then press the dial.
(3) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select
CLOCK SET, then press the dial.
(4) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to adjust the
desired year, then press the dial.
(5) Set the month, day and hour by turning the
SEL/PUSH EXEC dial and pressing the dial.
(6) Set the minute by turning the SEL/PUSH
EXEC dial and pressing the dial by the time
signal. The clock starts to move.
(7) Press MENU to make the menu settings
disappear.
(1) Ställ POWER-omkopplaren på CAMERA eller
MEMORY (gäller ej DCR-TRV16E/TRV116E),
öppna sedan menyinställningarna genom att
trycka pГҐ MENU.
(2) Välj
genom att vrida SEL/PUSH EXECratten, tryck sedan pГҐ ratten.
(3) Välj CLOCK SET genom att vrida SEL/PUSH
EXEC-ratten, tryck sedan pГҐ ratten.
(4) Ställ in året genom att vrida SEL/PUSH
EXEC-ratten, tryck sedan pГҐ ratten.
(5) Ställ in månad, dag och timme genom att
vrida SEL/PUSH EXEC-ratten, tryck sedan pГҐ
ratten.
(6) Ställ in minuterna genom att vrida SEL/
PUSH EXEC-ratten, tryck på ratten när tiden
är den rätta (t.ex. när du hör tidssignalen).
Klockan startar.
(7) Stäng menyerna genom att trycka på MENU.
Komma igГҐng
Steg 2 Ställa in
datum och tid
Getting Started
Step 2 Setting the
date and time
31
Step 2 Setting the date and time
1,
7
Steg 2 Ställa in datum och tid
3
2
MENU
SETUP MENU
CLOCK SET
USB STREAM
LTR SIZE
LANGUAGE
DEMO MODE
SETUP MENU
CLOCK SET
––:––:––
USB STREAM
LTR SIZE
LANGUAGE
DEMO MODE
RETURN
SETUP MENU
CLOCK SET
USB STREAM
LTR SIZE
1
2002 1
LANGUAGE
DEMO MODE
RETURN
0 00 AM
[MENU] : END
[MENU] : END
[MENU] : END
6
4
2002
1
1
0 00 AM
2002
1
1
SETUP MENU
CLOCK SET
USB STREAM
2002 7 4
LTR SIZE
LANGUAGE
DEMO MODE
RETURN
17 30 PM
SETUP MENU
7 2002
CLOCK SET
4
USB STREAM 17:30:00 PM
LTR SIZE
LANGUAGE
DEMO MODE
RETURN
[MENU] : END
[MENU] : END
0 00 AM
The year changes as follows:
Året ändras på följande sätt:
1995 T В· В· В· В· t 2002 T В· В· В· В· t 2079
32
If you do not set the date and time
“– – – – – – – –” and “– –:– –:– –” are recorded on
the data code of the tape and the “Memory Stick”
(except DCR-TRV16E/TRV116E).
Om du inte ställer in datum och tid
“– – – – – – – –” och “– –:– –:– –” spelas in som
informationskod på band och “Memory Stick”
(gäller ej DCR-TRV16E/TRV116E).
Note on the time indicator
The internal clock of your camcorder operates on
a 24-hour cycle.
Om tidindikatorn
Den interna klockan i videokameran använder
24-timmarssystem.
(1) Prepare the power supply.
(2) Slide
OPEN/EJECT in the direction of the
arrow and open the lid. The cassette
compartment automatically lifts up and
opens.
(3) Push the centre of the cassette back to insert
the cassette.
Insert the cassette straight as far as possible
into the cassette compartment with the
window facing up.
(4) Close the cassette compartment by pressing
on the cassette compartment. The
cassette compartment automatically goes
down.
(5) After the cassette compartment going down
completely, close the lid until it clicks.
(1) Förbered strömkällan.
(2) Skjut
OPEN/EJECT i pilens riktning och
Г¶ppna sedan locket. Kassettfacket lyfts upp
och Г¶ppnas automatiskt.
(3) Skjut in kassetten helt genom att trycka mitt
pГҐ ryggsidan.
Skjut in kassetten sГҐ lГҐngt det gГҐr.
Bandfönstret ska vara vänt uppåt.
(4) Stäng kassettfacket genom att trycka på
pГҐ kassettfacket. Kassettfacket dras
automatiskt in i kameran.
(5) När kassettfacket är helt nedsänkt i kameran,
stänger du locket så att det klickar på plats.
2
OPEN/EJECT
3, 4
Komma igГҐng
Steg 3 Sätta in en
kassett
Getting Started
Step 3 Inserting a
cassette
5
To eject a cassette
Mata ut kassetten
Follow the procedure above, and take out the
cassette in step 3.
Följ ovanstående procedur, och ta ur kassetten i
steg 3.
33
34
Step 3 Inserting a cassette
Steg 3 Sätta in en kassett
Notes
•Do not press the cassette compartment down
forcibly. Doing so may cause a malfunction.
•The cassette compartment may not be closed
when you press any part of the cassette
compartment other than the
mark.
Obs!
•Tryck aldrig ned kassettfacket med våld. Gör
du det kan du orsaka funktionsstörningar.
•Det är inte säkert att kassettfacket stängs om du
trycker pГҐ nГҐgon annan del av kassettfacket Г¤n
på märket
.
When you use a cassette with cassette
memory
Read the instruction about cassette memory to
use this function properly (p. 272).
När du använder en kassett med kassettminne
För att få mesta möjliga av
kassettminnesfunktionen bör du ta del av
informationen om kassettminne (sid. 272).
To prevent accidental erasure
Slide the write-protect tab on the cassette to
expose the red mark.
Förebygga radering av misstag
Skjut skrivskyddsfliken pГҐ kassetten sГҐ att det
röda märket syns.
When ejecting a cassette
Do not press EDITSEARCH.
Vid utmatning av kassetten
Tryck inte pГҐ EDITSEARCH.
— Recording – Basics —
— Inspelning – Grunderna —
Recording a picture
Spela in bilder
Your camcorder automatically focuses for you.
Videokameran ställer automatiskt in skärpan
(fokus).
1
3
LOCK switch/
LOCK-omkopplare
Inspelning – Grunderna
(1) Ta av linsskyddet genom att trycka pГҐ de
båda knapparna på sidorna av skyddet. Fäst
sedan linsskyddet genom att dra ГҐt remmen.
(2) Förbered strömkällan och sätt in en kassett.
Mer information finns under “Steg 1” till
“Steg 3” (sid. 24 till 34).
(3) Håll in den lilla gröna knappen och ställ
POWER-omkopplaren pГҐ CAMERA. Detta
ställer videokameran i standbyläge.
(4) Öppna LCD-skärmen genom att trycka på
OPEN. Sökaren slås automatiskt av.
(5) Tryck på START/STOP. Videokameran börjar
inspelningen. REC-indikatorn visas.
Inspelningslampan pГҐ videokamerans
framsida tänds. Avbryt inspelningen genom
att trycka pГҐ START/STOP igen.
Recording – Basics
(1) Remove the lens cap by pressing both knobs
on its sides and pull the lens cap string to fix
it.
(2) Prepare the power supply and insert a
cassette. See “Step 1” to “Step 3” for more
information (p. 24 to 34).
(3) Set the POWER switch to CAMERA while
pressing the small green button. This sets
your camcorder to the standby mode.
(4) To open the LCD panel, press OPEN. The
viewfinder automatically turns off.
(5) Press START/STOP. Your camcorder starts
recording. The REC indicator appears. The
camera recording lamp located on the front of
your camcorder lights up. To stop recording,
press START/STOP again.
VCR
POWE
R
OFF(CHG)
CAMERA
MEMORY
4
5
Camera recording lamp/
Kamerans inspelningslampa
50min
REC
0:00:01
2
Microphone/
Mikrofon
35
Recording a picture
Spela in bilder
Notes
•Fasten the grip strap firmly.
•The recording data (date/time or various
settings when recorded) are not displayed
while recording. However, they are recorded
automatically onto tape. To display the
recording data, press DATA CODE on the
Remote Commander during playback (p. 52).
Obs!
•Se till att greppremmen sitter fast ordentligt.
•Inspelningsinformation (datum/tid och olika
inspelningsinställningar) visas inte medan du
spelar in. De spelas däremot automatiskt in på
bandet. Vill du visa den inspelade
informationen trycker du pГҐ DATA CODE pГҐ
fjärrkontrollen när du spelar upp bandet
(sid. 52).
Note on recording mode
Your camcorder records and plays back in the SP
(standard play) mode and in the LP (long play)
mode. Select SP or LP in the menu settings
(p. 240). In the LP mode, you can record 1.5
times as long as in the SP mode.
When you record a tape in the LP mode on your
camcorder, we recommend playing back the tape
on your camcorder.
Note on the LOCK switch (except DCR-TRV16E/
TRV116E)
When you slide the LOCK switch to the right, the
POWER switch can no longer be set to MEMORY
accidentally. LOCK switch is set to the left as the
default setting.
To enable smooth transition
Transition between the last scene you recorded
and the next scene is smooth as long as you do
not eject the cassette even if you turn off your
camcorder.
However, check the following:
– Do not mix recordings in the SP mode and in
the LP mode on one tape.
– When you change the battery pack, set the
POWER switch to OFF (CHG).
– When you use a cassette with cassette memory,
however, you can make the transition smooth
even after ejecting the cassette if you use the
END SEARCH function (p. 48).
36
Om inspelningsläget
Videokameran kan bГҐde spela in och spela upp i
SP-läget (standardläge) och LP-läget (longplayläge). Välj SP eller LP i menyinställningarna
(sid. 249). I LP-läget kan du spela in 1,5 gånger
den tid som gäller för SP-läget.
När du spelat in ett band i LP-läget
rekommenderas du att använda kameran även
när du spelar upp bandet.
Om LOCK-omkopplaren (gäller ej DCR-TRV16E/
TRV116E)
När du skjuter LOCK-omkopplaren åt höger kan
inte POWER-omkopplaren av misstag ställas i
läget MEMORY. LOCK-omkopplaren är ställd åt
vänster som ursprunglig inställning.
Hur du fГҐr mjuka Г¶vergГҐngar
Г–vergГҐngen mellan det sist inpelade avsnittet
och nästa avsnitt sker mjukt så länge som du inte
tar ur kassetten. Detta gäller även om du slagit av
videokameran.
Du bör ändå tänka på följande:
– Blanda inte inspelningar gjorda i SP-läget med
inspeningar gjorda i LP-läget på ett och samma
band.
– När du byter batteri ställer du först POWERomkopplaren i läget OFF (CHG).
– Om du använder kassetter med kassettminne
och använder funktionen END SEARCH
(sid. 48), kan övergången göras mjuk även om
du har tagit ut kassetten.
If you leave your camcorder in the standby
mode for five minutes while the cassette is
inserted
Your camcorder automatically turns off. This is
to save battery power and to prevent battery and
tape wear. To return to the standby mode, turn
the POWER switch OFF (CHG) and then back to
CAMERA. To start recording, press the START/
STOP button again without switching the
POWER switch. However, your camcorder does
not turn off automatically while the cassette is
not inserted.
Om du lämnar videokameran i standbyläget
under fem minuter medan en bandkassett
sitter i
Videokameran stängs automatiskt av. Det sparar
på batteriet och du undviker onödigt bandslitage.
Du återgår till standbyläget gemom att vrida
POWER-omkopplaren till OFF (CHG), och sedan
tillbaka till CAMERA. Du startar inspelningen
genom att trycka pГҐ START/STOP igen, utan att
ställa POWER-omkopplaren i ett annat läge.
Kameran slås inte av automatiskt när det inte
finns nГҐgon videokassett i kameran.
When you record in the SP and LP modes on
one tape or you record in the LP mode
•The transition between scenes may not be
smooth.
•The playback picture may be distorted or the
time code may not be written properly between
scenes.
Om du spelar in i SP- och LP-lägena på ett
band eller om du spelar in i LP-läget
•Det är inte säkert att övergången mellan olika
avsnitt blir mjuk.
•Störningar (distorsion) kan uppstå i den
uppspelade bilden, eller tidkoden kanske inte
skrivs korrekt mellan olika avsnitt.
The battery use time when you record using
the LCD screen
The battery time is slightly shorter than the
shooting time using the viewfinder.
Batterilivslängd när du använder LCD-skärmen
vid inspelning
Batteriet räcker inte riktigt lika länge jämfört med
när du använder sökaren.
After recording
Inspelning – Grunderna
Spela in bilder
Recording – Basics
Recording a picture
Efter inspelningen
(1) Set the POWER switch to OFF (CHG).
(2) Close the LCD panel.
(3) Eject the cassette.
(4) Remove the battery pack.
Adjusting the LCD screen
The LCD panel can be opened up to 90 degrees.
The LCD panel moves about 90 degrees to the
viewfinder side and about 180 degrees to the lens
side.
(1) Ställ POWER-omkopplaren på OFF (CHG).
(2) Stäng LCD-skärmen.
(3) Mata ut kassetten.
(4) Ta bort batteriet.
Ställa in LCD-skärmen
LCD-skärmen kan öppnas ända till en vinkel på
90 grader.
LCD-panelen kan vridas ungefär 90 grader bakåt
(mot sökarsidan), och ungefär 180 grader framåt
(mot linssidan).
180В°
90В°
When closing the LCD panel, set it vertically
until it clicks, and swing it into the camcorder
body.
Innan du stänger LCD-skärmen vrider du den till
vertikalläget tills du hör ett klick. Fäll sedan in
den i videokameran.
37
Recording a picture
Spela in bilder
Note
The viewfinder automatically turns off when
using the LCD screen except in the mirror mode
(p. 41).
Obs!
När du använder LCD-skärmen (med undantag
för spegelläget), slås sökaren av automatiskt
(sid. 41).
When you use the LCD screen outdoors in
direct sunlight
The LCD screen may be difficult to see. If this
happens, we recommend that you use the
viewfinder.
När du använder LCD-skärmen utomhus i
direkt solljus
I solljus kan bilden på LCD-skärmen vara svår att
se. I så fall rekommenderas du att istället
använda sökaren.
When you adjust the angle of the LCD panel
Make sure if the LCD panel is opened up to 90
degrees.
När du ställer in vinkeln på LCD-skärmen
Kontrollera att LCD-skärmen är utfälld 90
grader.
Adjusting the brightness of the
LCD screen
(1) Set the POWER switch to CAMERA,
PLAYER*1)/VCR*2) or MEMORY (except
DCR-TRV16E/TRV116E). Turn the SEL/
PUSH EXEC dial to select LCD BRIGHT in
in the menu settings (p. 236), then press the
dial.
(2) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to adjust the
brightness of the LCD screen with LCD
BRIGHT, then press the dial.
(3) Press MENU to make the menu settings
disappear.
*1) DCR-TRV16E/TRV18E/TRV24E only
*2) DCR-TRV25E/TRV27E/TRV116E/TRV118E
only
Justera LCD-skärmens ljusstyrka
(1) Ställ POWER-omkopplaren på CAMERA,
PLAYER*1)/VCR*2) eller MEMORY (gäller ej
DCR-TRV16E/TRV116E). Välj LCD BRIGHT
under
i menyinställningarna (sid. 245)
genom att vrida pГҐ SEL/PUSH EXEC-ratten,
tryck sedan pГҐ ratten.
(2) Justera ljusstyrkan på LCD-skärmen med
LCD BRIGHT genom att vrida pГҐ SEL/PUSH
EXEC, tryck sedan pГҐ ratten.
(3) Stäng menyn genom att trycka på MENU.
*1) Endast DCR-TRV16E/TRV18E/TRV24E
*2) Endast DCR-TRV25E/TRV27E/TRV116E/
TRV118E
2
LCD/VF SET
LCD BRIGHT
[MENU] : END
MENU
LCD screen backlight
You can change the brightness of the backlight.
Select LCD B.L. in the menu settings when using
the battery pack (p. 236).
38
LCD-skärmens bakgrundsbelysning
Du kan Г¤ndra bakgrundsbelysningens ljusstyrka.
Välj LCD B.L. i menyinställningarna när du
använder batteriet (sid. 245).
Recording a picture
Spela in bilder
Adjusting the viewfinder
Ställa in sökaren
If you record pictures with the LCD panel closed,
check the picture with the viewfinder. Adjust the
viewfinder lens to your eyesight so that the
image in the viewfinder come into sharp focus.
*1) Endast DCR-TRV16E/TRV18E/TRV24E
*2) Endast DCR-TRV25E/TRV27E/TRV116E/
TRV118E
Inspelning – Grunderna
*1) DCR-TRV16E/TRV18E/TRV24E only
*2) DCR-TRV25E/TRV27E/TRV116E/TRV118E
only
Ställ POWER-omkopplaren på CAMERA,
PLAYER*1)/VCR*2) eller MEMORY (gäller ej
DCR-TRV16E/TRV116E).
Lyft upp sökaren och ställ in skärpan i sökaren
med inställningsspaken.
Recording – Basics
Set the POWER switch to CAMERA, PLAYER*1)/
VCR*2) or MEMORY (except DCR-TRV16E/
TRV116E).
Lift up the viewfinder and move the viewfinder
lens adjustment lever.
Om du filmar med LCD-skärmen stängd,
använder du i stället sökaren. Ställ in sökarlinsen
så att bilden i sökaren blir skarp.
The viewfinder lens adjustment lever/
Skärpeinställningsspak
Viewfinder backlight
You can change the brightness of the backlight.
Select VF B.L. in the menu settings when using
the battery pack (p. 236).
Bakgrundsbelysning i sökaren
Du kan Г¤ndra bakgrundsbelysningens ljusstyrka.
Välj VF B.L. i menyinställningarna när du
använder batteriet (sid. 245).
39
Recording a picture
Spela in bilder
Använda zoomning
Using the zoom feature
Om du vill zooma långsamt rör du zoomspaken
bara en liten bit. Om du vill zooma snabbare rör
du spaken mer.
Zooma sparsamt! Det är en tumregel för bra
inspelningar.
W : För vidvinkelinspelning (motivet verkar mer
avlägset)
T : För telefoto (motivet verkar ligga närmare)
Move the power zoom lever a little for a slower
zoom. Move it further for a faster zoom.
Using the zoom function sparingly results in
better-looking recordings.
W : For wide-angle (subject appears farther
away)
T : For telephoto (subject appears closer)
W
W
T
W
To use zoom greater than 10Г—
Zoom greater than 10Г— is performed digitally.
Digital zoom can be set to 20Г— or 120Г—. To
activate digital zoom, select the digital zoom
power in D ZOOM in the menu settings (p. 235).
The digital zoom function is set to OFF as a
default settings.
40
T
Använda en zoomning som är större än 10×
En zoomning större än 10× utförs digitalt. Du kan
ställa in den digitala zoomningen på antingen
20Г— eller 120Г—. Du aktiverar den digitala
zoomningen genom att välja digitalt
zoomningsläge under D ZOOM i
menyinställningarna (sid. 244). Standardläget för
digital zoomning Г¤r OFF.
The right side of the bar shows the digital
zooming zone.
The digital zooming zone appears when you
select the digital zoom power in the menu
settings./
Höger sida av stapeln visar det digitala
zoomningsomrГҐdet.
Det digitala zoomningsområdet visas när du
valt digital zoomning i menyinställningarna.
When you shoot close to a subject
If you cannot get a sharp focus, move the power
zoom lever to the “W” side until the focus is
sharp. You can shoot a subject that is at least
about 80 cm (about 2 feet 5/8 inch) away from
the lens surface in the telephoto position, or
about 1 cm (about 1/2 inch) away in the wideangle position.
T
W
T
När du filmar näraliggande motiv
Om du inte kan få tillräcklig skärpa för du
zoomspaken mot “W”-sidan tills bilden blir
skarp. I teleläget kan du filma föremål från
ungefär 80 cm avstånd från linsen. I
vidvinkelläget kan du gå så nära som 1 cm.
Spela in bilder
Note on digital zoom
The picture quality deteriorates as you move the
power zoom lever towards the “T” side.
Om digital zoomning
Bildkvaliteten försämras i och med att du flyttar
spaken för powerzoom mot “T”-sidan.
When the POWER switch is set to MEMORY
(except DCR-TRV16E/TRV116E)
You cannot use the digital zoom.
När POWER-omkopplaren är ställd på
MEMORY (gäller ej DCR-TRV16E/TRV116E)
Du kan inte använda digital zoomning.
Shooting with the Mirror Mode
Med den här funktionen kan den du filmar se sig
själv på LCD-skärmen.
Den du filmar ser bilden av sig själv medan du
ser motivet i sökaren.
Set the POWER switch to CAMERA or MEMORY
(except DCR-TRV16E/TRV116E).
Rotate the LCD screen 180 degrees.
The
indicator appears in the viewfinder and
on the LCD screen.
Xz appears in the standby mode, and z
appears in the recording mode. Some of other
indicators appear mirror-reversed and others are
not displayed.
Ställ POWER-omkopplaren på CAMERA eller
MEMORY (gäller ej DCR-TRV16E/TRV116E).
Vrid LCD-skärmen 180 grader.
Indikatorn
visas i sökaren och på LCDskärmen.
Xz visas i standbyläget och z visas i
inspelningsläget. Vissa av de andra indikatorerna
visas spegelvända medan andra inte visas alls.
Picture in the mirror mode
The picture on the LCD screen is a mirror-image.
However, the picture will be normal when
recorded.
Bilder i spegelläget
Bilden i LCD-skärmen visas som en spegelbild.
Den inspelade bilden blir däremot som vanligt.
During recording in the mirror mode
ZERO SET MEMORY on the Remote
Commander does not work.
Inspelning – Grunderna
This feature allows the camera subject to view
him-or herself on the LCD screen.
The subject uses this feature to check his or her
own image on the LCD screen while you look at
the subject in the viewfinder.
Filma med spegelläget
aktiverat
Recording – Basics
Recording a picture
Under inspelning i spegelläge
Du kan inte använda ZERO SET MEMORY på
fjärrkontrollen.
41
Recording a picture
Spela in bilder
Indicators displayed in the
recording mode
Indicators are not recorded on tapes.
Indikatorer som visas i
inspelningsläget
Indikatorerna spelas inte in pГҐ bandet.
Remaining battery time/
Г…terstГҐende batteritid
Cassette memory/Kassettminne
This appears when using a cassette with cassette memory./
Det här visas när du använder en kassett med kassettminne.
Recording mode/Inspelningsläge
STBY/REC
50min
4 7 2002
REC
0:00:01
45min
12:05:56 AM
Time code/Tape counter/Tidkod/Bandräkneverk
Remaining tape/Г…terstГҐende band
This appears after you insert a cassette and record or
play back for a while./
Den här indikatorn visas när du har satt in en kassett
och spelat in eller upp ett tag.
Time/Tid
The time is displayed about five seconds after the
power is turned on./
Tiden visas ungefär fem sekunder efter det att du slagit
på strömmen.
Date/Datum
The date is displayed about five seconds after the
power is turned on./
Datum visas ungefär fem sekunder efter det att du
slagit på strömmen.
Remaining battery time indicator during
recording
The indicator shows the approximate continuous
recording time. The indicator may not be correct,
depending on the conditions in which you are
recording. When you close the LCD panel and
open it again, it takes about one minute for the
correct remaining battery time in minutes to be
displayed.
42
Indikator för återstående batteritid under
inspelning
Indikatorn visar den ungefärliga, oavbrutna,
inspelningstiden. Inspelningsförhållandena kan i
vissa fall göra att indikatorn inte visar rätt värde.
När du stänger LCD-skärmen och öppnar den
igen, tar det ungefär en minut innan rätt
ГҐterstГҐende batteritid (i minuter) visas.
Spela in bilder
Time code
The time code indicates the recording or
playback time, “0:00:00” (hours : minutes :
seconds) in CAMERA and “0:00:00:00” (hours :
minutes : seconds : frames) in PLAYER*1)/
VCR*2). You cannot rewrite only the time code.
Tidkod
Tidkoden visar inspelnings- eller
uppspelningstiden, “0:00:00” (timmar : minuter :
sekunder) i CAMERA-läget och “0:00:00:00”
(timmar : minuter : sekunder : bildrutor) i läget
PLAYER*1)/VCR*2). Du kan inte Г¤ndra enbart
tidkoden.
Remaining tape indicator
The indicator may not be displayed accurately
depending on the tape.
*1) DCR-TRV16E/TRV18E/TRV24E only
*2) DCR-TRV25E/TRV27E/TRV116E/TRV118E
only
Shooting backlit subjects
– BACK LIGHT
Inspelningsinformation
Inspelningsinformationen (datum/tid och olika
inspelningsinställningar) visas inte medan du
spelar in. De spelas däremot automatiskt in på
bandet. Vill du visa den inspelade informationen
trycker du på DATA CODE på fjärrkontrollen
när du spelar upp bandet (sid. 52).
*1) Endast DCR-TRV16E/TRV18E/TRV24E
*2) Endast DCR-TRV25E/TRV27E/TRV116E/
TRV118E
Inspelning – Grunderna
Recording data
The recording data (date/time or various settings
when recorded) are not displayed while
recording. However, they are recorded
automatically onto tape. To display the recording
data, press DATA CODE on the Remote
Commander during playback (p. 52).
Indikator för återstående bandtid
Vissa bandtyper kan göra att indikatorn inte
visar rätt bandtid.
Recording – Basics
Recording a picture
Fotografera i motljus
– BACK LIGHT
When you shoot a subject with the light source
behind the subject or a subject with a light
background, use the backlight function.
När du filmar motiv som har ljuskällan bakom
sig, eller motiv mot en ljus bakgrund, bör du
använda motljusfunktionen.
Set the POWER switch to CAMERA or MEMORY
(except DCR-TRV16E/TRV116E), press BACK
LIGHT.
The . indicator appears on the screen.
To cancel, press BACK LIGHT again.
Ställ POWER-omkopplaren på CAMERA eller
MEMORY (gäller ej DCR-TRV16E/TRV116E),
tryck sedan pГҐ BACK LIGHT.
Indikatorn . visas på skärmen.
Du avbryter motljusfunktionen genom att trycka
pГҐ BACK LIGHT igen.
BACK LIGHT
If you press EXPOSURE when shooting backlit
subjects
The backlight function will be cancelled.
Om du trycker på EXPOSURE när du filmar
motiv i motljus
Motljusfunktionen avbryts.
43
Recording a picture
Shooting in the dark
– NightShot/Super NightShot/
Colour Slow Shutter
You can shoot a subject in a dark place. For
example, you can satisfactorily record the
environment of nocturnal animals for
observation when you use this function.
Spela in bilder
Fotografera i mörker
– NightShot/Super NightShot/
Colour Slow Shutter
Du kan fotografera motiv i mörker. Du kan t.ex.
använda den här funktionen för att med gott
resultat spela in nattlevande djur och den
omgivning de lever i.
COLOUR SLOW S
SUPER NS
NIGHTSHOT
OFF
ON
COLOUR SLOW S
SUPER NS
NightShot Light emitter/
NightShot Light-sändare
(infraröd belysning)
44
Using NightShot
Använda NightShot
Set the POWER switch to CAMERA or MEMORY
(except DCR-TRV16E/TRV116E), slide
NIGHTSHOT to ON.
The
and ”NIGHTSHOT” indicators flash on
the screen.
To cancel the NightShot mode, slide
NIGHTSHOT to OFF.
Ställ POWER-omkopplaren på CAMERA eller
MEMORY (gäller ej DCR-TRV16E/TRV116E),
skjut sedan NIGHTSHOT till ON.
Indikatorerna
och ”NIGHTSHOT” blinkar på
skärmen.
Du avbryter NightShot-funktionen genom att
skjuta NIGHTSHOT till OFF.
Using Super NightShot
Använda Super NightShot
The Super NightShot mode makes subjects more
than 16 times brighter than those recorded in the
NightShot mode.
Med Super NightShot blir motiven mer Г¤n 16
gånger ljusare än när de spelas in i NightShotläget.
(1) Set the POWER switch to CAMERA, slide
NIGHTSHOT to ON. The
and
”NIGHTSHOT” indicators flash on the screen.
(2) Press SUPER NS. The
and ”SUPER
NIGHTSHOT” indicators flash on the screen.
To return the NightShot mode, press SUPER
NS again.
(1) Ställ POWER-omkopplaren på CAMERA,
skjut NIGHTSHOT till ON. Indikatorerna
och ”NIGHTSHOT” blinkar på skärmen.
(2) Tryck pГҐ SUPER NS. Indikatorerna
och
”SUPER NIGHTSHOT” blinkar på skärmen.
Du återgår till NightShot-läget genom att
trycka pГҐ SUPER NS igen.
Recording a picture
Spela in bilder
Using NightShot Light
Använda NightShot Light (belysning
för fotografering i mörker)
The picture will be clearer with the NightShot
Light on. To enable the NightShot Light, set
N.S.LIGHT in
to ON in the menu settings.
The default setting is ON.
The Colour Slow Shutter function enables you to
record colour images in a dark place.
Notes
•Do not use the NightShot mode in bright places
(e.g. the outdoors in the daytime). This may
cause your camcorder to malfunction.
•When you keep NIGHTSHOT set to ON in
normal recording, the picture may be recorded
in incorrect or unnatural colours.
•If focusing is difficult with the autofocus mode
when using the NightShot mode, focus
manually.
While using NightShot, you cannot use the
following functions:
– Exposure
– PROGRAM AE
– White balance
While using Super NightShot, you cannot use
the following functions:
– Exposure
– PROGRAM AE
– Fader
– Digital effect
– White balance
– Recording still image on a “Memory Stick” in
the tape recording or standby mode (except
DCR-TRV16E/TRV116E)
While using Colour Slow Shutter, you cannot
use the following functions:
– Exposure
– PROGRAM AE
– Fader
– Digital effect
– Recording still image on a “Memory Stick” in
the tape recording or standby mode (except
DCR-TRV16E/TRV116E)
Med Colour Slow Shutter kan du spela in
färgbilder trots att det är mörkt.
(1) Ställ POWER-omkopplaren på CAMERA,
skjut NIGHTSHOT till OFF.
(2) Tryck pГҐ COLOUR SLOW S.
Indikatorerna
och ”COLOUR SLOW
SHUTTER” blinkar på skärmen.
Du stänger av funktionen Colour Slow
Shutter genom att trycka ned COLOUR
SLOW S igen.
Obs!
•Använd inte NightShot där det är ljust (t.ex. i
dagsljus utomhus). Det kan leda till
funktionsstörningar.
•Om du har NIGHTSHOT ställt på ON vid
normal inspelning kan det hända att bilden
spelas in med fel eller onaturliga färger.
•Om du inte är nöjd med hur den automatiska
fokuseringen fungerar när du använder
NightShot, kan du istället fokusera manuellt.
Inspelning – Grunderna
(1) Set the POWER switch to CAMERA, slide
NIGHTSHOT to OFF.
(2) Press COLOUR SLOW S.
The
and ”COLOUR SLOW SHUTTER”
indicators flash on the screen.
To cancel the Colour Slow Shutter function,
press COLOUR SLOW S again.
Använda Colour Slow Shutter
Recording – Basics
Using Colour Slow Shutter
Bilden blir klarare med NightShot Light
aktiverat. Du aktiverar NightShot Light genom
att ställa N.S.LIGHT på ON under
i
menyinställningarna. Ursprunglig inställning är
ON.
När du använder NightShot kan du inte
använda följande funktioner:
– Exponering
– Automatisk exponering (PROGRAM AE)
– Vitbalans
När du använder Super NightShot kan du inte
använda följande funktioner:
– Exponering
– Automatisk exponering (PROGRAM AE)
– Toning
– Digitala effekter
– Vitbalans
– Spela in stillbilder på ett “Memory Stick” i läget
för bandinspelning eller i standbyläge. (gäller ej
DCR-TRV16E/TRV116E)
När du använder Colour Slow Shutter kan du
inte använda följande funktioner:
– Exponering
– Automatisk exponering (PROGRAM AE)
– Toning
– Digitala effekter
– Spela in stillbilder på ett “Memory Stick” i läget
för bandinspelning eller i standbyläge. (gäller ej
DCR-TRV16E/TRV116E)
45
Recording a picture
Spela in bilder
While using Super NightShot or Colour Slow
Shutter
The shutter speed is automatically adjusted
depending on the brightness. At this time, the
motion of the picture may slow down.
När du använder Super NightShot eller Colour
Slow Shutter
Slutarhastigheten justeras automatiskt beroende
på omgivningens ljusstyrka. Det kan göra att
rörelserna i rörliga bilder blir långsammare.
När POWER-omkopplaren är ställd på
MEMORY (gäller ej DCR-TRV16E/TRV116E) kan
du inte använda följande funktioner:
– Super NightShot
– Colour Slow Shutter
When the POWER switch is set to MEMORY
(except DCR-TRV16E/TRV116E), you cannot
use the following functions:
– Super NightShot
– Colour Slow Shutter
NightShot Light
NightShot Light rays are infrared and so are
invisible. The maximum shooting distance using
the NightShot Light is about 3 m (10 feet).
In total darkness
The Colour Slow Shutter may not work normally.
NightShot Light (infrarött ljus för
mörkerinspelning)
Ljuset från NightShot Light är infrarött, därför
kan du inte se det. Det största avståndet vid
fotografering med NightShot Light är ungefär
3 m.
I totalt mörker
Funktionen Colour Slow Shutter kanske inte
fungerar som den ska.
Inspelning med självutlösare
Self-timer recording
– Except DCR-TRV16E/TRV116E
– Gäller ej DCR-TRV16E/TRV116E
Recording with the self-timer starts in 10 seconds
automatically. You can also use the Remote
Commander for this operation.
När du använder självutlösaren börjar
inspelningen automatiskt efter 10 sekunder. Du
kan också använda fjärrkontrollen för den här
funktionen.
(1) In the standby mode, press MENU, then select
SELFTIMER in
with the SEL/PUSH
EXEC dial (p. 235).
(2) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select ON,
then press the dial.
(3) Press MENU to make the menu settings
disappear.
The
(self-timer) indicator appears on the
screen.
(4) Press START/STOP.
Self-timer starts counting down from 10 with
a beep. In the last two seconds of the
countdown, the beep gets faster, then
recording starts automatically.
(1) I standbyläget trycker du på MENU och väljer
sedan SELFTIMER under
med SEL/
PUSH EXEC-ratten (sid. 244).
(2) Välj ON genom att vrida SEL/PUSH EXECratten, tryck sedan på ratten.
(3) Stäng menyerna genom att trycka på MENU.
Indikatorn
(självutlösare) visas på
skärmen.
(4) Tryck pГҐ START/STOP.
Självutlösaren börjar räkna ned från 10 med
ljudsignaler. När det är två sekunder kvar
kommer signalerna tätare, sedan startar
inspelningen.
4
START/STOP
START/STOP
2
CAMERA SET
SELFTIMER
OFF
D ZOOM
ON
PHOTO REC
16:9WIDE
STEADYSHOT
FRAME REC
INT. REC
RETURN
[MENU] : END
46
1,3
MENU
To stop the countdown
Avbryta nedräkningen
Press START/STOP.
To restart the countdown, press START/STOP
again.
Tryck pГҐ START/STOP.
Vill du starta nedräkningen på nytt, trycker du
pГҐ START/STOP igen.
To cancel self-timer
Avbryta självutlösaren
Set SELFTIMER to OFF in the menu settings in
the standby mode.
You cannot cancel self-timer using the Remote
Commander.
I standbyläget ställer du SELFTIMER på OFF i
menyinställningarna.
Du kan inte avbryta självutlösaren med
fjärrkontrollen.
Note
The self-timer is automatically cancelled when:
– Self-timer recording is finished.
– The POWER switch is set to OFF (CHG) or
PLAYER*1)/VCR*2).
Obs!
Självutlösaren avbryts automatiskt när:
– Inspelning med självutlösaren är klar.
– Du ställer POWER-omkopplaren på OFF
(CHG) eller PLAYER*1)/VCR*2).
*1) DCR-TRV16E/TRV18E/TRV24E only
*2) DCR-TRV25E/TRV27E/TRV116E/TRV118E
only
*1) Endast DCR-TRV16E/TRV18E/TRV24E
*2) Endast DCR-TRV25E/TRV27E/TRV116E/
TRV118E
When the POWER switch is set to MEMORY
You can also record still images on “Memory
Stick”s with the self-timer (p. 154).
När POWER-omkopplaren är ställd på
MEMORY
Du kan använda självutlösaren för att spela in
stillbilder på ett “Memory Stick” (sid. 154).
Inspelning – Grunderna
Spela in bilder
Recording – Basics
Recording a picture
47
Checking recordings
– END SEARCH/
EDITSEARCH/Rec Review
Granska inspelningarna
– END SEARCH/EDITSEARCH/
Rec Review (sökmetoder)
You can use these buttons to check the recorded
picture or shoot so that the transition between the
last recorded scene and the next scene you record
is smooth.
Du kan använda de här knapparna när du vill
granska inspelningarna eller filma sГҐ att
Г¶vergГҐngen mellan det senast inspelade avsnittet
och nästa avsnitt blir jämn.
EDITSEARCH
END
SEARCH
END SEARCH
You can go to the end of the recorded section
after you record.
Du kan gГҐ till slutet av det inspelade avsnittet
när inspelningen är klar.
Press END SEARCH in the standby mode.
The last five seconds of the recorded section are
played back and your camcorder returns to the
standby mode. You can monitor the sound from
the speaker or headphones.
Tryck på END SEARCH i standbyläget.
De sista fem sekunderna av inspelningen spelas
upp och sedan återgår kameran till standbyläget.
Du kan lyssna på ljudet via högtalaren eller ett
par hörlurar.
EDITSEARCH
EDITSEARCH
You can search for the next recording start point.
Du kan söka efter början på nästa inspelning.
Hold down the –/+ side of EDITSEARCH in the
standby mode. The recorded portion is played
back.
– : To go backward
+ : To go forward
Håll ned – eller + på EDITSEARCH i
standbyläget. Det inspelade avsnittet spelas upp.
– : För att gå bakåt
+ : För att gå framåt
Release EDITSEARCH to stop playback. If you
press START/STOP, recording begins from the
point you released EDITSEARCH. You cannot
monitor the sound.
48
END SEARCH
Du stoppar uppspelningen genom att släppa upp
EDITSEARCH. Om du trycker du pГҐ START/
STOP ГҐterupptas inspelningen frГҐn den punkt
där du släppte upp EDITSEARCH. Du kan inte
lyssna pГҐ ljudet.
Checking recordings
– END SEARCH/EDITSEARCH/Rec
Review
Rec Review
You can check the last recorded section.
If a tape has a blank portion between
recorded portions
The end search function may not work correctly.
Du kan kontrollera det senast inspelade avsnittet.
Tryck ett kort ögonblick på – på EDITSEARCH i
standbyläget.
Det avsnitt du senast har stoppat spelas upp
under nГҐgra fГҐ sekunder, sedan ГҐtergГҐr
videokameran till standbyläget. Du kan lyssna på
ljudet via högtalaren eller ett par hörlurar.
Funktion för sökning efter slutet av inspelat
avsnitt
Om du använder en kassett utan kassettminne
kan du inte använda funktionen för sökning efter
slutet av ett inspelat avsnitt om du har tagit ut
kassetten ur kameran och sedan satt in den igen.
Använder du en kassett med kassettminne
fungerar sökningen efter slutet av inspelat
avsnitt Г¤ven efter det att du har matat ut
kassetten.
Inspelning – Grunderna
End search function
When you use a cassette without cassette
memory, the end search function does not work
once you eject the cassette after you have
recorded on the tape. If you use a cassette with
cassette memory, the end search function works
even once you eject the cassette.
Rec Review
(inspelningskontroll)
Recording – Basics
Press the – side of EDITSEARCH momentarily in
the standby mode.
The section you have stopped most recently will
be played back for a few seconds, and then your
camcorder will return to the standby mode. You
can monitor the sound from the speaker or
headphones.
Granska inspelningarna
– END SEARCH/EDITSEARCH/Rec
Review (sökmetoder)
Om det finns ett oinspelat parti mellan
inspelade avsnitt
Det är inte säkert att funktionen för sökning av
slutet av inspelningen fungerar som den ska.
49
— Playback – Basics —
— Uppspelning – Grunderna —
Playing back a tape
Spela upp band
You can monitor the playback picture on the
screen. If you close the LCD panel, you can
monitor the playback picture in the viewfinder.
You can control playback using the Remote
Commander supplied with your camcorder.
Du kan granska uppspelningen på skärmen. Om
du stänger LCD-skärmen, kan du istället granska
uppspelningen i sökaren. Du kan styra
uppspelningen med den medföljande
fjärrkontrollen.
(1) Prepare the power supply and insert the
recorded tape.
(2) Set the POWER switch to PLAYER*1)/VCR*2)
while pressing the small green button.
(3) Open the LCD panel while pressing OPEN.
(4) Press m to rewind the tape.
(5) Press N to start playback.
(6) To adjust the volume, press either of the two
buttons on VOLUME. Sound is muted when
the LCD panel is closed.
– : To turn the volume down
+ : To turn the volume up
(1) Gör iordning strömkällan och sätt in en
inspelad kassett.
(2) Håll den lilla gröna knappen intryckt och ställ
POWER-omkopplaren pГҐ PLAYER*1)/VCR*2).
(3) Håll OPEN intryckt och öppna LCD-skärmen.
(4) Spola tillbaka bandet genom att trycka pГҐ
m.
(5) Starta uppspelningen genom att trycka pГҐ N.
(6) Du ställer in ljudvolymen genom att trycka på
nГҐgon av de tvГҐ VOLUME-knapparna. Ljudet
är avstängt när LCD-skärmen är stängd.
– : För att sänka volymen
+ : För att höja volymen
*1) DCR-TRV16E/TRV18E/TRV24E only
*2) DCR-TRV25E/TRV27E/TRV116E/TRV118E
only
*1) Endast DCR-TRV16E/TRV18E/TRV24E
*2) Endast DCR-TRV25E/TRV27E/TRV116E/
TRV118E
2
3
VCR
R
POWE
OFF(CHG)
CAMERA
MEMORY
1
4
REW
5
PLAY
6
VOLUME
50
To stop playback
Avbryta uppspelning
Press x.
Tryck pГҐ x.
Spela upp band
When monitoring on the LCD screen
You can turn the LCD panel over and move it
back to the camcorder body with the LCD screen
facing out.
När du använder LCD-skärmen för visning
Du kan vrida LCD-skärmen och sedan fälla in
den i videokameran med skärmsidan vänd utåt.
If you leave the power on for a long time
Your camcorder gets warm. This is not a
malfunction.
Om du låter strömmen stå påslagen under en
längre tid
Videokameran blir varm. Det Г¤r inget fel.
When you open or close the LCD panel
Make sure that the LCD panel is set vertically.
När du öppnar eller stänger LCD-skärmen
Se till att LCD-skärmen står vertikalt.
Playback – Basics
Playing back a tape
Uppspelning – Grunderna
51
Playing back a tape
To display the screen indicators
– Display function
Press DISPLAY on your camcorder or the
Remote Commander. The indicators appear on
the screen.
To make the indicators disappear, press
DISPLAY again.
DATA CODE
Spela upp band
Visa skärmindikatorerna
– Visningsfunktion
Tryck pГҐ DISPLAY pГҐ videokameran eller pГҐ
fjärrkontrollen. Indikatorerna visas på skärmen.
När du vill släcka indikatorerna trycker du på
DISPLAY igen.
DISPLAY
DISPLAY
About date/time and various settings
Om datum, tid och olika inställningar
Use the Remote Commander for this operation.
In addition to images, your camcorder
automatically records the recording data,
including date/time and various settings on the
tape (data code).
Använd fjärrkontrollen för den här funktionen.
Förutom själva bilderna spelar videokameran
automatiskt in information om inspelningarna:
datum, tid och de olika inställningar som var
aktuella när inspelningen gjordes
(informationskod).
1 Set the POWER switch to PLAYER*1)/VCR*2),
then playback a tape.
2 Press DATA CODE on the Remote
Commander.
The display changes as follows:
date/time t various settings (SteadyShot, white
balance, gain, shutter speed, aperture value,
exposure mode) t no indicator
*1) DCR-TRV16E/TRV18E/TRV24E only
*2) DCR-TRV25E/TRV27E/TRV116E/TRV118E
only
52
1 Ställ POWER-omkopplaren på PLAYER*1)/
VCR*2) och spela upp ett band.
2 Tryck på DATA CODE på fjärrkontrollen.
Teckenfönstret ändras på följande sätt:
datum/tid t olika inställningar (SteadyShot,
vitbalans, volym, slutarhastighet,
bländaröppning, exponeringsläge) t inga
indikatorer
*1) Endast DCR-TRV16E/TRV18E/TRV24E
*2) Endast DCR-TRV25E/TRV27E/TRV116E/
TRV118E
Playing back a tape
Spela upp band
Date/time/
Datum/tid
50min
0:00:23:01
JU4 7 2002
12:05:56 PM
Various settings/
Olika inställningar
50min
0:00:23:01
AUTO
50 AWB
F2.0
9dB
[a] Bandräkneverk
[b]SteadyShot OFF
[c] Exponeringsläge
[d]Vitbalans
[e] Volym
[f] Slutarhastighet
[g]Bländaröppning
To not display various settings
Set DATA CODE to DATE in the menu settings
(p. 242).
The display changes as follows when you press
DATA CODE on the Remote Commander:
date/time y no indicator
Om du inte vill att de olika inställingarna ska
visas
Ställ DATA CODE på DATE i
menyinställningarna (sid. 251).
Teckenfönstret ändras på följande sätt när du
trycker på DATA CODE på fjärrkontrollen:
datum/tid y inga indikatorer
Various settings
Various settings are your camcorder’s
information when you have recorded. In the
recording mode, the various settings will not be
displayed.
When you use the data code function, bars
(-- -- ----) appear if:
– A blank portion of the tape is being played
back.
– The tape is unreadable due to tape damage or
noise.
– The tape was recorded by a camcorder without
the date and time set.
Data code
The data code is displayed on the TV screen if
you connect your camcorder to the TV.
Remaining battery time indicator during
playback
The indicator shows the approximate continuous
playback time. The indicator may not be correct,
depending on the conditions in which you are
playing back. When you close the LCD panel and
open it again, it takes about one minute for the
correct remaining battery time to be displayed.
Uppspelning – Grunderna
[a] Tape counter
[b]SteadyShot OFF
[c] Exposure mode
[d]White balance
[e] Gain
[f] Shutter speed
[g]Aperture value
Playback – Basics
[a]
[b]
[c]
[d]
[e]
[f]
[g]
Olika inställningar
De olika inställningarna är kamerans information
när inspelningen utfördes. I inspelningsläget
visas inte information om de olika
inställningarna.
När du använder informationskodfunktionen
kan staplar
(-- -- ----) visas om:
– En tom del av bandet spelas upp.
– Bandet inte går att läsa av på grund av
bandskada eller störningar.
– Bandet har spelats in på en annan videokamera
utan att datum och tid var inställt.
Informationskod
Informationskoden visas på TV-skärmen om du
ansluter videokameran till en TV.
Indikator för återstående batteritid under
uppspelning
Indikatorn visar den ungefärliga, oavbrutna,
uppspelningstiden. Uppspelningsförhållandena
kan i vissa fall göra att indikatorn inte visar rätt
värde. När du stänger LCD-skärmen och öppnar
den igen tar det ungefär en minut innan rätt
ГҐterstГҐende batteritid visas.
53
Playing back a tape
Various playback modes
Olika uppspelningslägen
To operate video control buttons, set the
POWER switch to PLAYER*1)/VCR*2).
Vill du använda videokontrollknapparna ställer
du POWER-omkopplaren pГҐ PLAYER*1)/VCR*2).
*1) DCR-TRV16E/TRV18E/TRV24E only
*2) DCR-TRV25E/TRV27E/TRV116E/TRV118E
only
*1) Endast DCR-TRV16E/TRV18E/TRV24E
*2) Endast DCR-TRV25E/TRV27E/TRV116E/
TRV118E
To play back pause (view a still
image)
Paus under pГҐgГҐende uppspelning
(visa en stillbild)
Press X during playback. To resume normal
playback, press N or X.
Tryck på X under uppspelning. För att återgå till
normal uppspelning trycker du pГҐ N eller X.
To advance the tape
Spola bandet framГҐt
Press M in the stop mode. To resume normal
playback, press N.
Tryck på M i stoppläget. För att återgå till
normal uppspelning trycker du pГҐ N.
To rewind the tape
Spola bandet bakГҐt
Press m in the stop mode. To resume normal
playback, press N.
Tryck på m i stoppläget. För att återgå till
normal uppspelning trycker du pГҐ N.
To change the playback direction
Г„ndra uppspelningsriktning
Press
on the Remote Commander during
playback to reverse the playback direction. To
resume normal playback, press N.
För att växla uppspelningsriktning trycker du på
på fjärrkontrollen under uppspelning. För att
ГҐtergГҐ till normal uppspelning trycker du pГҐ N.
To locate a scene monitoring the
picture (picture search)
Söka ett avsnitt medan du tittar på
skärmen (bildsökning)
Keep pressing m or M during playback. To
resume normal playback, release the button.
HГҐll m eller M nedtryckt under uppspelning.
Återgå till normal uppspelning genom att släppa
upp knappen.
To monitor high-speed pictures while
advancing or rewinding the tape
(skip scan)
Keep pressing m while rewinding or M while
advancing the tape. To resume rewinding or
advancing, release the button.
To view the picture at slow speed
(slow playback)
Press y on the Remote Commander during
playback. For slow playback in the reverse
direction, press , then press y on the Remote
Commander. To resume normal playback, press
N.
54
Spela upp band
Visa bilderna i hög hastighet
samtidigt som du spolar bandet
framåt eller bakåt (snabbsökning)
HГҐll m nedtryckt medan du spolar bandet
bakГҐt eller M medan du spolar framГҐt. Du
ГҐtergГҐr till normal spolning framГҐt eller bakГҐt
genom att släppa upp knappen.
Visa bilder som spelas upp lГҐngsamt
(lГҐngsam uppspelning)
Under uppspelning trycker du pГҐ y pГҐ
fjärrkontrollen. För långsam uppspelning i
motsatt riktning trycker du först på
och sedan
på y på fjärrkontrollen. När du vill återgå till
normal uppspelning trycker du pГҐ N.
Playing back a tape
Spela upp band
To view pictures at double speed
Visa bilder som spelas upp med
dubbel hastighet
Press Г—2 on the Remote Commander during
playback. For double speed playback in the
reverse direction, press , then press Г—2 on the
Remote Commander. To resume normal
playback, press N.
To view pictures frame-by-frame
Spela upp bildruta för bildruta
Press END SEARCH in the stop mode. The last
five seconds of the recorded portion plays back
and stops.
Söka efter det senast inspelade
avsnittet (END SEARCH)
In the various playback modes
•Sound is muted.
•The previous picture may remain as a mosaic
image during playback.
Tryck på END SEARCH i stoppläget. De sista
fem sekunderna av det inspelade avsnittet spelas
upp och sedan stannar bandet.
When the playback pause mode lasts for five
minutes
Your camcorder automatically enters the stop
mode. To resume playback, press N.
Följande gäller för de olika
uppspelningslägena
•Ljudet dämpas.
•Under uppspelning kan det hända att en
tidigare bild ligger kvar som ett
mosaikmönster.
Slow playback
The slow playback can be performed smoothly
on your camcorder. However, this function does
not work for an output signal through the DV
OUT or DV IN/OUT jack.
När paus under uppspelning har pågått i fem
minuter
Videokameran växlar automatiskt över till
stoppläge. När du vill återgå till uppspelning
trycker du pГҐ N.
When you play back a tape in reverse
Horizontal noise may appear at the centre, or the
top and bottom of the screen. This is not a
malfunction.
LГҐngsam uppspelning
Men den här videokameran kan du få mjuka
uppspelningar trots att du spelar upp lГҐngsamt.
Den här funktionen fungerar emellertid inte för
utsignaler via DV OUT- eller DV IN/OUTkontakterna.
Uppspelning – Grunderna
To search the last scene recorded
(END SEARCH)
Tryck på C på fjärrkontrollen under
uppspelningspaus. För att spela upp enstaka
bildrutor i motsatt riktning trycker du pГҐ c.
När du vill återgå till normal uppspelning
trycker du pГҐ N.
Playback – Basics
Press C on the Remote Commander in the
playback pause mode. For frame-by-frame
playback in the reverse direction, press c. To
resume normal playback, press N.
Under uppspelning trycker du pГҐ Г—2 pГҐ
fjärrkontrollen. För uppspelning med dubbel
hastighet i motsatt riktning trycker du först på
och sedan på ×2 på fjärrkontrollen. När du
vill ГҐtergГҐ till normal uppspelning trycker du pГҐ
N.
När du spelar upp ett band baklänges
Horisontella störningar kan uppstå på mitten
eller upptill och nedtill på skärmen. Det är inget
fel.
55
Viewing the recording
on TV
Visa inspelningarna
pГҐ en TV
Connect your camcorder to your TV with the
A/V connecting cable supplied with your
camcorder to watch playback pictures on the TV
screen. You can operate the video control buttons
in the same way as when you monitor playback
pictures on the screen. When monitoring
playback pictures on the TV screen, we
recommend that you power your camcorder
from a wall socket using the AC power adaptor
(p. 30). Refer to the operating instructions of your
TV.
Du kan titta pГҐ dina inspelningar pГҐ en TV om
du ansluter videokameran till en TV med den
medföljande A/V-kabeln. Du kan använda
uppspelningsreglagen på samma sätt som när du
tittar på uppspelningarna på kamerans skärm.
När du ansluter kameran till en TV bör du
ansluta videokameran till ett vägguttag med
hjälp av AC-adapatern (sid. 30). Mer information
finns i bruksanvisningen till TVn.
Open the jack cover. Connect your camcorder to
the TV using the A/V connecting cable supplied
with your camcorder. Then, set the TV/VCR
selector on the TV to VCR.
Г–ppna luckan till anslutningskontakterna.
Anslut videokameran till TVn med den
medföljande A/V-kabeln. Ställ sedan TV/VCRväljaren på TVn på VCR.
S VIDEO
AUDIO/VIDEO
White/
Vit
IN
Yellow/
Gul
S VIDEO
VIDEO
AUDIO
A/V connecting cable (supplied)/
A/V-kabel (medföljer)
: Signal flow/Signalflöde
56
Red/
Röd
If your TV is already connected
to a VCR
Om TVn redan Г¤r ansluten till
en videobandspelare
Connect your camcorder to the LINE IN input on
the VCR by using the A/V connecting cable
supplied with your camcorder. Set the input
selector on the VCR to LINE.
Använd den medföljande A/V-kabeln för att
ansluta videokameran till videobandspelarens
LINE IN-ingång. Ställ videobandspelarens
ingångsväljare på LINE.
Viewing the recording on TV
Visa inspelningarna pГҐ en TV
Om TVn eller videobandspelaren
ger ljudet i mono
Connect the yellow plug of the A/V connecting
cable to the video input jack and the white or the
red plug to the audio input jack on the VCR or
the TV. If you connect the white plug, the sound
is L (left) signal. If you connect the red plug, the
sound is R (right) signal.
Anslut A/V-kabelns gula kontakt till
videoingången och den vita eller röda kontakten
till ljudingГҐngen pГҐ videobandspelaren eller
TVn. Om du använder den vita kontakten får du
ljudet från vänster kanal (L). Om du använder
den röda kontakten får du ljudet från höger kanal
(R).
If your TV/VCR has a 21-pin
connector
Använd den medföljande 21-stiftsadaptern. Den
här adaptern kan bara användas som utgång.
TV
If your TV or VCR has an S video jack
Pictures can be reproduced more faithfully by
using an S video cable (optional). With this
connection, you do not need to connect the
yellow (video) plug of the A/V connecting cable.
Connect the S video cable (optional) to the S
video jacks on both your camcorder and the TV
or the VCR.
This connection produces higher quality DV
format pictures.
To display the screen indicators on TV
Set DISPLAY to V-OUT/LCD in the menu
settings (p. 242).
Then press DISPLAY on your camcorder. To turn
off the screen indicators, press DISPLAY on your
camcorder again.
Om TVn eller videobandspelaren har en Svideokontakt
Bilderna kan återges med högre kvalitet om du
använder en S-videokabel (tillval). Med den här
anslutningen behöver du inte ansluta A/Vkabelns gula kontakt (video).
Anslut S-videokabeln (tillval) till Svideokontakten pГҐ bГҐde videokameran och TVn
eller videobandspelaren.
Den här anslutningen ger högre kvalitet på bilder
i DV-format.
Uppspelning – Grunderna
Use the 21-pin adaptor supplied with your
camcorder. This adaptor is exclusive to an
output.
Om TVn eller videobandspelaren
har en 21-stiftsanslutning
Playback – Basics
If your TV or VCR is a monaural
type
Visa skärmindikatorerna på en TV
Ställ DISPLAY på V-OUT/LCD i
menyinställningarna (sid. 251).
Tryck sedan på DISPLAY på videokameran. När
du vill stänga av skärmindikatorerna trycker du
pГҐ DISPLAY pГҐ videokameran en gГҐng till.
57
— Advanced Recording Operations —
— Avancerade inspelningsfunktioner —
Recording still images on a “Memory
Stick” during recording on a tape
Spela in stillbilder på ett “Memory
Stick” medan du spelar in på band
– Except DCR-TRV16E/TRV116E
– Gäller ej DCR-TRV16E/TRV116E
You can record still images on a “Memory Stick”
in the tape recording or standby mode. You can
also record still images on a tape (p. 62).
Du kan spela in stillbilder på ett “Memory Stick”
i läget för bandinspelning eller i standbyläge. Du
kan ocksГҐ spela in stillbilder pГҐ band (sid. 62).
Before operation
•Insert a “Memory Stick” into your camcorder
(p. 143).
•Set PHOTO REC in
to MEMORY in the
menu settings. (The default setting is
MEMORY.)
Innan du börjar
•Sätt in ett “Memory Stick” i videokameran
(sid. 143).
•Ställ PHOTO REC på MEMORY under
i
menyinställningarna. (Ursprunglig inställning
Г¤r MEMORY.)
(1) In the standby mode, keep pressing PHOTO
lightly until a still image appears. The
CAPTURE indicator appears. Recording does
not start yet. To change the still image, release
PHOTO, select a still image again, and then
press and hold PHOTO lightly.
(2) Press PHOTO deeper.
Recording is complete when the bar scroll
indicator disappears.
The image when you pressed PHOTO deeper
will be recorded on the “Memory Stick.”
(1) I standbyläget trycker du ned PHOTO lätt,
och hГҐller den nedtryckt tills en stillbild visas.
CAPTURE-indikatorn visas. Inspelningen har
ännu inte börjat. Vill du ta en annan stillbild
släpper du upp PHOTO, riktar kameran mot
ett nytt motiv, och trycker sedan ned PHOTO
lätt och håller den nedtryckt.
(2) Tryck ned PHOTO en bit till.
Inspelningen är färdig när stapelindikatorn
slocknar.
Den bild som visades när du tryckte ned
PHOTO ytterligare, spelas in på “Memory
Stick”.
[a][b]
1
PHOT
50min
640
SFN
50min
640
SFN
1 / 12
CAPTURE
O
2
PHOT
O
[a]: Number of recorded images/
Antal inspelade bilder
[b]: Approximate number of images that
can be recorded on the “Memory
Stick”/
Ungefärligt antal bilder som du kan
spela in på “Memory Stick”
58
“Memory Stick”
For more information, see page 140.
“Memory Stick”
Mer information finns pГҐ sidan 140.
Notes
•Do not shake or strike your camcorder when
you record still images. The image may
fluctuate.
•You cannot record still images on a “Memory
Stick” during following operations. The
indicator flashes:
– Fader
– Picture effect
– Digital effect
– Super NightShot
– Colour Slow Shutter
– Wide mode
– MEMORY MIX
Obs!
•Skaka inte kameran eller stöt till den när du
spelar in stillbilder. Det kan göra bilden
ostadig.
•Du kan inte spela in stillbilder på ett “Memory
Stick” när du använder någon av följande
funktioner. Indikatorn
blinkar:
– Toning
– Bildeffekter
– Digitala effekter
– Super NightShot
– Colour Slow Shutter
– Bredbildsläge
– MEMORY MIX
Image size of still images (DCR-TRV24E/
TRV25E/TRV27E only)
Image size is automatically set to 640 Г— 480.
When you want to record still images in different
size, use the Memory Photo recording function
(p. 150).
Storlek pГҐ stillbilderna (endast DCR-TRV24E/
TRV25E/TRV27E)
Bildstorleken är automatiskt ställd på 640 × 480.
Vill du ta stillbilder i en annan storlek använder
du funktionen minnesfotografering (sid. 150).
When the POWER switch is set to CAMERA
You cannot change image quality mode.
The image quality mode you selected when
POWER switch was set to MEMORY is used.
När POWER-omkopplaren är ställd på
CAMERA
Du kan inte ändra läget på bildkvaliteten.
Det bildkvalitetsläge som du ställt in med
POWER-omkopplaren i läget MEMORY
används.
To record still images using the Remote
Commander
Press PHOTO on the Remote Commander. Your
camcorder immediately records the image on the
screen.
Spela in stillbilder med hjälp av fjärrkontrollen
Tryck på PHOTO på fjärrkontrollen.
Videokameran spelar genast in den bild som
visas på skärmen.
To record still images on a “Memory Stick”
during tape recording
You cannot check an image on the screen by
pressing PHOTO lightly. The image when you
press PHOTO will be recorded on the “Memory
Stick.”
Spela in stillbilder på ett “Memory Stick”
under bandinspelning
Du kan inte förhandsgranska bilden på skärmen
genom att trycka ned PHOTO lätt. Den bild som
visas när du trycker ned PHOTO ytterligare
spelas in på “Memory Stick”.
During and after recording still images on a
“Memory Stick”
Your camcorder continues recording on tape.
Under och efter inspelning av stillbilder pГҐ ett
“Memory Stick”
Fortsätter videokameran att spela in på bandet.
To record images with higher quality
We recommend you use the Memory Photo
recording function (p. 150).
Ta stillbilder med högre kvalitet
Du rekommenderas att använda
minnesfotografering (sid. 150).
Title
The title cannot be recorded.
Titel
Titeln kan inte spelas in.
Avancerade inspelningsfunktioner
Spela in stillbilder pГҐ ett
“Memory Stick” medan du spelar
in pГҐ band
Advanced Recording Operations
Recording still images on a
“Memory Stick” during recording
on a tape
59
Recording still images on a
“Memory Stick” during recording
on a tape
Self-timer recording
Spela in stillbilder pГҐ ett
“Memory Stick” medan du spelar
in pГҐ band
Inspelning med självutlösare
You can record still images on a “Memory Stick”
with the self-timer. You can also use the Remote
Commander for this operation.
Du kan använda självutlösare för att ta stillbilder
på “Memory Stick”. Du kan också använda
fjärrkontrollen.
Before operation
• Insert a “Memory Stick” into your camcorder
(p. 143).
• Set PHOTO REC in
to MEMORY in the
menu settings. (The default setting is
MEMORY.)
Innan du börjar
•Sätt in ett “Memory Stick” i videokameran
(sid. 143).
•Ställ PHOTO REC på MEMORY under
i
menyinställningarna. (Ursprunglig inställning
Г¤r MEMORY.)
(1) In the standby mode, press MENU, then select
SELFTIMER in
with the SEL/PUSH EXEC
dial (p. 235).
(2) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select ON,
then press the dial.
(3) Press MENU to make the menu settings
disappear.
The
(self-timer) indicator appears on the
screen.
(4) Press PHOTO deeper.
Self-timer starts counting down from 10 with
a beep sound. In the last two seconds of the
countdown, the beep gets faster, then
recording starts automatically.
(1) I standbyläget trycker du på MENU och väljer
sedan SELFTIMER under
med SEL/
PUSH EXEC-ratten (sid. 244).
(2) Välj ON genom att vrida SEL/PUSH EXECratten, tryck sedan på ratten.
(3) Stäng menyerna genom att trycka på MENU.
Indikatorn
(självutlösare) visas på
skärmen.
(4) Tryck ned PHOTO en bit till.
Självutlösaren börjar räkna ned från 10 med
ljudsignaler.
När det är två sekunder kvar kommer
signalerna tätare, sedan startar inspelningen.
4
PHOTO
PHOT
O
2
1,3
60
CAMERA SET
OFF
SELFTIMER
ON
D ZOOM
PHOTO REC
16:9WIDE
STEADYSHOT
FRAME REC
INT. REC
RETURN
[MENU] : END
MENU
Spela in stillbilder pГҐ ett
“Memory Stick” medan du spelar
in pГҐ band
To cancel self-timer
Avbryta självutlösaren
Set SELFTIMER to OFF in the menu settings in
the standby mode.
You cannot cancel self-timer using the Remote
Commander.
I standbyläget ställer du SELFTIMER på OFF i
menyinställningarna.
Du kan inte avbryta självutlösare med
fjärrkontrollen.
Note
The self-timer is automatically cancelled when:
– self-timer recording is finished.
– the POWER switch is set to OFF (CHG) or
PLAYER*1)/VCR*2).
Obs!
Självutlösaren avbryts automatiskt när:
– inspelning med självutlösaren är klar.
– du ställer POWER-omkopplaren på OFF (CHG)
eller PLAYER*1)/VCR*2).
*1) DCR-TRV18E/TRV24E only
*2) DCR-TRV25E/TRV27E/TRV118E only
*1) Endast DCR-TRV18E/TRV24E
*2) Endast DCR-TRV25E/TRV27E/TRV118E
Taking photos with the self-timer
The self-timer can only be operated when in the
standby mode.
Ta stillbilder med självutlösaren
Självutlösaren kan bara användas i standbyläget.
Advanced Recording Operations
Recording still images on a
“Memory Stick” during recording
on a tape
Avancerade inspelningsfunktioner
61
Recording still images Spela in stillbilder pГҐ
on a tape – Tape Photo band
recording
– Bandfotografering
You can record still images such as photographs
on tapes.
You can record about 510 images in the SP mode
and about 765 images in the LP mode on a 60minute tape.
Du kan spela in stillbilder, t.ex. fotografier, pГҐ
band.
Om du använder ett 60-minuters band kan du ta
ungefär 510 bilder i SP-läget och ungefär 765
bilder i LP-läget.
(1) In the standby mode, set PHOTO REC in
to TAPE in the menu settings (p. 235).
(except DCR-TRV16E)
(2) Keep pressing PHOTO lightly until a still
image appears.
The picture becomes still image and the
CAPTURE indicator appears. Recording does
not start yet.
To change the still image, release PHOTO,
and then press and hold PHOTO lightly.
(3) Press PHOTO deeper.
The still image on the screen is recorded for
about seven seconds. The sound during those
seven seconds is also recorded. The still image
is displayed on the screen until recording is
completed.
(1) I standbyläget ställer du PHOTO REC under
på TAPE i menyinställningarna (sid. 244).
(gäller ej DCR-TRV16E)
(2) Fortsätt att trycka ned PHOTO lätt tills
stillbilden visas.
Bilden blir en stillbild och indikatorn
CAPTURE visas. Inspelningen har inte börjat
Г¤nnu.
Vill du ta en annan stillbild släpper du upp
PHOTO och trycker sedan ned PHOTO lätt
och hГҐller den nedtryckt.
(3) Tryck ned PHOTO en bit till.
Stillbilden som visas på skärmen spelas in
under ungefär sju sekunder. Även ljudet
under de sju sekunderna spelas in. Stillbilden
visas på skärmen tills inspelningen är klar.
2
CAPTURE
PHOT
O
3
•••••••
PHOT
Recording images with self-timer
(except DCR-TRV16E/TRV116E)
(1) Set PHOTO REC in
to TAPE in the menu
settings (p. 235).
(2) Follow steps 1 to 4 on page 60.
62
O
Använda självutlösaren för att ta
bilder (gäller ej DCR-TRV16E/
TRV116E)
(1) Ställ PHOTO REC på TAPE under
menyinställningarna (sid. 244).
(2) Följ steg 1 till 4 på sidan 60.
i
Spela in stillbilder pГҐ band
– Bandfotografering
Notes
•During tape photo recording, you cannot
change the mode or setting.
•When recording a still image, do not shake
your camcorder. The image may fluctuate.
•The tape photo recording does not work while
using the following functions. The
indicator flashes:
– Fader
– Digital effect
Obs!
•Under bandfotografering kan du inte ändra
läge eller inställning.
•Skaka inte kameran när du tar stillbilder. Det
kan göra bilden ostadig.
•Du kan inte använda bandfotografering när du
använder följande funktioner. Indikatorn
blinkar:
– Toning
– Digitala effekter
If you record a moving subject with the tape
photo recording
The picture may fluctuate when you play back
the still images on other equipment. This is not a
malfunction.
Om du filmar rörliga motiv med
bandfotografering
Bilden kan bli instabil om du visar den med en
annan utrustning. Det Г¤r inget fel.
To use tape photo recording using the Remote
Commander
Press PHOTO on the Remote Commander. Your
camcorder records a picture on the screen
immediately.
To record still images with higher quality
(except DCR-TRV16E/TRV116E)
We recommend that you record on “Memory
Stick”s using the memory photo recording
(p. 150).
Använda bandfotografering under normal
inspelning till band
Du kan inte förhandsgranska bilden på skärmen
genom att trycka ned PHOTO lätt. Tryck ned
PHOTO en bit till. Stillbilden spelas in under
ungefär sju sekunder, sedan återgår
videokameran till standbyläget.
Spela in stillbilder med högre kvalitet (gäller
ej DCR-TRV16E/TRV116E)
Du rekommenderas att spela in på “Memory
Stick” med minnesfotografering (sid. 150).
Avancerade inspelningsfunktioner
To use the tape photo recording during
normal recording on a tape
You cannot check the image on the screen by
pressing PHOTO lightly. Press PHOTO deeper.
The still image is then recorded for about seven
seconds and your camcorder returns to the
standby mode.
Använda fjärrkontrollen vid
bandfotografering
Tryck på PHOTO på fjärrkontrollen.
Videokameran spelar genast in den bild som
visas på skärmen.
Advanced Recording Operations
Recording still images on a tape
– Tape Photo recording
63
Adjusting the white
balance manually
Manuell inställning av
vitbalansen
You can manually adjust and set the white
balance. This adjustment makes white subjects
look white and allows more natural colour
balance. Normally white balance is automatically
adjusted.
Du kan ställa in vitbalansen manuellt. Den här
inställningen gör att vita motiv ser vita ut på ett
mer naturligt sätt samtidigt som färgbalansen
blir naturligare. Det normala Г¤r annars att
vitbalansen justeras automatiskt.
(1) Set the POWER switch to CAMERA or
MEMORY (except DCR-TRV16E/TRV116E).
Press MENU, then select WHT BAL in
with the SEL/PUSH EXEC dial (p. 234).
(2) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select the
desired white balance, then press the dial.
(1) Ställ POWER-omkopplaren på CAMERA eller
MEMORY (gäller ej DCR-TRV16E/TRV116E).
Tryck på MENU och välj sedan WHT BAL
under
med SEL/PUSH EXEC-ratten
(sid. 243).
(2) Ställ in önskad vitbalans genom att vrida
SEL/PUSH EXEC-ratten, tryck sedan pГҐ
ratten.
HOLD:
When recording a single-coloured subject
or background
(OUTDOOR):
•When recording a sunset/sunrise, just
after sunset, just before sunrise, neon
signs, or fireworks
•Under a colour-matching fluorescent
lamp
n (INDOOR):
•Where lighting condition changes quickly
•When recording in TV lighting in a studio
•Under sodium lamps or mercury lamps
HOLD:
När du filmar enfärgade motiv eller
enfärgade bakgrunder
(OUTDOOR):
•När du spelar in solnedgångar/
soluppgГҐngar, strax efter solnedgГҐngen,
strax innan soluppgГҐngen, neonljus eller
fyrverkerier
•I ljuset från ett färgavstämt lysrör
n (INDOOR):
•Där ljusförhållandena ändras snabbt
•När du filmar med TV-belysning i en
studio
•I belysning från natrium- eller
kvicksilverlampor
1
MANUAL SET
PROGRAM AE
P EFFECT
D EFFECT
FLASH MODE
FLASH LVL
WHT BAL
N.S. LIGHT
AUTO SHTR
RETURN
[MENU] : END
AUTO
HOLD
OUTDOOR
INDOOR
MENU
To return to the automatic white
balance mode
Set WHT BAL to AUTO in the menu settings.
64
Återgå till automatiskt vitbalansläge
Ställ WHT BAL på AUTO i menyinställningarna.
Adjusting the white balance
manually
Manuell inställning av
vitbalansen
If the picture is being taken in a studio lit by
TV lighting
We recommend that you record in the INDOOR
mode.
Om du filmar i en studio med TV-belysning
Det bästa läget är då INDOOR.
When you record under fluorescent lighting
Use the AUTO or HOLD mode.
Your camcorder may not adjust the white
balance correctly in the INDOOR mode.
I vitbalansläget HOLD
Ställ vitbalansen på AUTO och återställ den till
HOLD efter nГҐgra sekunder:
– om du ändrar PROGRAM AE-läge.
– om du byter från inomhus- till
utomhusfotografering eller vice versa.
Avancerade inspelningsfunktioner
In the HOLD white balance mode
Set the white balance to AUTO and reset to
HOLD after a few seconds when:
– you change the PROGRAM AE mode.
– you take your camcorder outdoors from inside
a house, or vice versa.
I läget för automatiskt justering av
vitbalansen
Du får en bättre vitbalansinställning om du riktar
videokameran mot ett vitt motiv i ungefär 10
sekunder efter det att du ställt POWERomkopplaren på CAMERA. Det kan vara
användbart:
– när du tar bort batteriet för batteribyte.
– när du byter från inomhus- till
utomhusfotografering eller vice versa, med
exponeringen lГҐst.
Advanced Recording Operations
In the automatic white balance mode
Point your camcorder at a white subject for about
10 seconds after setting the POWER switch to
CAMERA to get a better adjustment when:
– you detach the battery for replacement.
– you take your camcorder outdoors from inside
a house holding the exposure, or vice versa.
När du filmar i lysrörsbelysning
Använd läget AUTO eller HOLD.
Det är inte säkert att kameran kan justera
vitbalansen korrekt i läget INDOOR.
65
Using the wide mode
You can record a 16:9 wide picture to watch on a
16:9 wide-screen TV (16:9WIDE).
Black bands appear on the screen during
recording in 16:9WIDE mode [a]. The picture
during playback on a normal TV [b] or on a
wide-screen TV [c] is compressed in the longwise
direction. If you set the screen mode of the widescreen TV to the full mode, you can watch
pictures of normal images [d].
[a]
Använda
bredbildsläge
Du kan spela in i bredbildsformatet 16:9 för att
sedan titta pГҐ inspelningen pГҐ en 16:9 bredbildsTV (16:9WIDE).
Svarta band visas på skärmen under inspelning i
läget 16:9WIDE [a]. Spelar du upp bilden på en
vanlig TV [b] eller en bredbilds-TV [c] trycks
bilden ihop på bredden. Ställer du in bredbildsTVn på fulläge visas bilden normalt [d].
[b]
16:9WIDE
[c]
(1) In the standby mode, turn the SEL/PUSH
EXEC dial to select 16:9WIDE in
in the
menu settings, then press the dial (p. 235).
(2) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select ON,
then press the dial.
[d]
(1) Välj 16:9WIDE under
i
menyinställningarna genom att vrida SEL/
PUSH EXEC-ratten i standbyläget, tryck
sedan pГҐ ratten (sid. 244).
(2) Välj ON genom att vrida SEL/PUSH EXECratten, tryck sedan på ratten.
MENU
66
To cancel the wide mode
Avbryta bredbildsläget
Set 16:9WIDE to OFF in the menu settings.
Ställ 16:9WIDE på OFF i menyinställningarna.
In the wide mode
You cannot select the following functions:
– OLD MOVIE
– BOUNCE
– Recording still images on a “Memory Stick” in
the tape recording or standby mode (except
DCR-TRV16E/TRV116E)
I bredbildsläget
Du kan inte använda följande funktioner:
– OLD MOVIE
– BOUNCE
– Spela in stillbilder på ett “Memory Stick” i läget
för bandinspelning eller i standbyläge (gäller ej
DCR-TRV16E/TRV116E).
During recording
You cannot select or cancel the wide mode. When
you cancel the wide mode, set your camcorder to
the standby mode and then set 16:9WIDE to OFF
in the menu settings.
Under inspelning
Du kan inte välja eller avbryta bredbildsläget. Du
avbryter bredbildsläget genom att i standbyläget
ställa 16:9WIDE på OFF i menyinställningarna.
Using the fader
function
Använda toningar
You can fade in or out to give your recording a
more professional appearance.
Du kan ge inspelningarna en mer professionell
framtoning med hjälp av in- och uttoningar.
[a]
STBY
REC
FADER
Advanced Recording Operations
M. FADER
(mosaic)/(mosaik)
BOUNCE*
Avancerade inspelningsfunktioner
OVERLAP*
WIPE*
DOT*
[b]
STBY
REC
MONOTONE
When fading in, the picture gradually changes
from black-and-white to colour.
When fading out, the picture gradually changes
from colour to black-and-white.
MONOTONE
Vid intoning gГҐr bilden gradvis frГҐn svartvitt till
färg.
Vid uttoning går bilden gradvis från färg till
svartvitt.
* Fade in only
* Endast intoning
67
Using the fader function
Använda toningar
(1) When fading in [a]
In the standby mode, press FADER until the
desired fader indicator flashes.
When fading out [b]
In the recording mode, press FADER until the
desired fader indicator flashes.
(1) Vid intoning [a]
I standbyläget trycker du på FADER tills
Г¶nskad indikator blinkar.
Vid uttoning [b]
I inspelningsläget trycker du på FADER tills
Г¶nskad indikator blinkar.
The indicator changes as follows:
FADER t M. FADER t BOUNCE t
MONOTONE t OVERLAP t WIPE t
DOT t no indicator
The last selected fader mode is indicated first
of all.
(2) Press START/STOP. The fader indicator stops
flashing, then light up.
After fade in/out ends, your camcorder
automatically returns to the normal mode.
Indikatorerna ändras på följande sätt:
FADER t M. FADER t BOUNCE t
MONOTONE t OVERLAP t WIPE t
DOT t ingen indikator
Det senast valda toningsläget visas först.
(2) Tryck pГҐ START/STOP. Toningsindikatorn
slutar blinka, och tänds sedan.
När in- eller uttoningen är klar återgår
videokameran automatiskt till normalläget.
START/STOP
1
FADER
FADER
68
To cancel the fader function
Avbryta toningsfunktionen
Before pressing START/STOP, press FADER
until the indicator disappears.
Innan du trycker pГҐ START/STOP trycker du
flera gГҐnger pГҐ FADER tills indikatorn inte
längre visas.
Note
You cannot use the following functions while
using the fader function. Also, you cannot use
the fader function while using the following
functions:
– Digital effect
– Super NightShot
– Colour Slow Shutter
– Recording still images on a “Memory Stick” in
the tape recording or standby mode (except
DCR-TRV16E/TRV116E)
– Tape Photo recording
– Interval recording
– Frame recording
Obs!
När du använder en toningsfunktion kan du inte
använda följande funktioner. Du kan inte heller
använda en toningsfunktion när du använder
någon av följande funktioner:
– Digitala effekter
– Super NightShot
– Colour Slow Shutter
– Spela in stillbilder på ett “Memory Stick” i läget
för bandinspelning eller i standbyläge (gäller ej
DCR-TRV16E/TRV116E).
– Bandfotografering
– Intervallinspelning
– Bildruteinspelning
When you set the POWER switch to MEMORY
(except DCR-TRV16E/TRV116E)
You cannot use the fader function.
När du ställer POWER-omkopplaren på
MEMORY (gäller ej DCR-TRV16E/TRV116E)
Du kan inte använda toningsfunktioner.
When the OVERLAP, WIPE or DOT indicator
appear in the standby mode
Your camcorder automatically stores the image
recorded on a tape. While the image is being
stored, the indicators flash fast, and the playback
picture disappears. At this stage, the picture may
not be recorded clearly, depending on the tape
condition.
När indikatorn OVERLAP, WIPE eller DOT visas
i standbyläget
Videokameran lagrar automatiskt bilden som
spelats in pГҐ ett band. Under tiden som bilden
lagras blinkar indikatorn snabbt och den
uppspelade bilden försvinner. Beroende på
bandets skick kan det hända att bilden inte spelas
in skarpt.
While using the bounce function, you cannot
use the following functions:
– Focus
– Zoom
– Picture effect
– Exposure
När du använder studsfunktionen (bounce)
kan du inte använda följande funktioner:
– Fokus
– Zoomning
– Bildeffekter
– Exponering
Note on the bounce function
The BOUNCE indicator does not appear in the
following mode or functions:
– When D ZOOM is activated in the menu
settings
– Wide mode
– Picture effect
– PROGRAM AE
Om studsfunktionen (bounce)
BOUNCE-indikatorn visas inte i följande lägen,
eller när du använder följande funktioner:
– När D ZOOM är aktiverat i
menyinställningarna
– Bredbildsläge
– Bildeffekter
– PROGRAM AE (automatisk exponering)
Avancerade inspelningsfunktioner
Använda toningar
Advanced Recording Operations
Using the fader function
69
Using special effects
– Picture effect
You can digitally process images to obtain special
effects like those in films or on TV.
NEG. ART [a] : The colour and brightness of the
picture are reversed.
SEPIA :
The picture appears in sepia.
B&W :
The picture appears in
monochrome (black-and-white).
SOLARIZE [b] : The light intensity becomes
clearer to make the picture look
more like an illustration.
SLIM [c] :
The picture expands vertically.
STRETCH [d] : The picture expands
horizontally.
PASTEL [e] :
The contrast of the picture is
emphasised to make the picture
look more like an animated
cartoon.
MOSAIC [f] : The picture appears mosaicpatterned.
[a]
70
[b]
[c]
Använda
specialeffekter
– Bildeffekter
Du kan behandla bilder digitalt för att få vissa
specialeffekter, liknande dem som man använder
pГҐ film och i TV.
NEG. ART [a] : Bildens färger och ljusstyrka
inverteras.
SEPIA :
Bilden visas sepiafärgad
(bruntonad).
B&W :
Bilden blir monokrom (svartvit).
SOLARIZE [b] : Ljuset i bilden förstärks, vilket
gör att den liknar en illustration.
SLIM [c] :
Bilden expanderas vertikalt.
STRETCH [d] : Bilden expanderas horisontellt.
PASTEL [e] :
Kontrasten förstärks, vilket gör
att den liknar en tecknad film.
MOSAIC [f] : Bilden visas med ett
mosaikmönster.
[d]
[e]
[f]
Using special effects
– Picture effect
Använda specialeffekter
– Bildeffekter
(1) Set the POWER switch to CAMERA. Press
MENU, then select P EFFECT in
with the
SEL/PUSH EXEC dial (p. 234).
(2) Select the desired picture effect mode with the
SEL/PUSH EXEC dial.
(1) Ställ POWER-omkopplaren på CAMERA.
Tryck på MENU och välj sedan P EFFECT
under
med SEL/PUSH EXEC-ratten
(sid. 243).
(2) Välj önskad bildeffekt med hjälp av SEL/
PUSH EXEC-ratten.
MANUAL SET
PROGRAM AE
P EFFECT
D EFFECT
FLASH MODE
FLASH LVL
WHT BAL
N. S. LIGHT
AUTO SHTR
RETURN
[MENU] : END
OFF
NEG. ART
SEPIA
B&W
SOLARIZE
SLIM
STRETCH
PASTEL
MOSAIC
MENU
Avbryta funktionen för bildeffekter
Set P EFFECT to OFF in the menu settings.
Ställ P EFFECT på OFF i menyinställningarna.
While using the picture effect function, you
cannot select the following functions:
– OLD MOVIE
– BOUNCE
– Recording still images on a “Memory Stick” in
the tape recording or standby mode (except
DCR-TRV16E/TRV116E)
När du använder funktionen för bildeffekter
kan du inte använda följande funktioner:
– OLD MOVIE
– BOUNCE
– Spela in stillbilder på ett “Memory Stick” i läget
för bandinspelning eller i standbyläge (gäller ej
DCR-TRV16E/TRV116E).
When you set the POWER switch to other
than CAMERA
Picture effect is automatically cancelled.
När du ställer POWER-omkopplaren på ett
annat läge än CAMERA.
Bildeffekterna avbryts automatiskt.
Avancerade inspelningsfunktioner
To cancel the picture effect function
Advanced Recording Operations
1
71
Using special effects
– Digital effect
Använda
specialeffekter
– Digitala effekter
You can add special effects to recorded pictures
using the various digital functions. Sound is
recorded normally.
Du kan lägga specialeffekter till inspelade bilder
med hjälp av olika digitala effekter. Ljudet spelas
in normalt.
STILL:
You can record a still image so that it is
superimposed on a moving picture.
STILL:
Du kan ta en stillbild och placera den ovanpГҐ den
rörliga bilden.
FLASH (Flash motion):
You can record still images successively at
constant intervals.
FLASH (ryckiga rörelser):
Du kan ta stillbilder i en följd med konstanta
intervall.
LUMI. (Luminance key):
You can swap a brighter area in a still image with
a moving picture.
LUMI. (Luminanskey):
Du kan byta ut ett ljusare omrГҐde i en stillbild
mot en rörlig bild.
TRAIL:
You can record the picture so that an incidental
image like a trail is left.
TRAIL:
Du kan spela in bilden sГҐ att en identisk bild
släpar efter som ett spår.
SLOW SHTR (Slow shutter):
You can slow down the shutter speed. The slow
shutter mode is good for recording dark pictures
more brightly.
SLOW SHTR (lГҐngsam slutare):
Du kan sänka slutarens hastighet. Med långsam
slutare kan du få mörka bilder att bli ljusare.
OLD MOVIE:
You can add an old movie type atmosphere to
pictures. Your camcorder automatically sets the
wide mode to ON and picture effect to SEPIA,
and sets the appropriate shutter speed.
OLD MOVIE:
Du kan ge bilderna karakären av en gammal
film. Videokameran ställer automatiskt
bredbildsläget på ON, bildeffekten på SEPIA och
ställer sedan in en lämplig slutarhastighet.
Still picture/
Stillbild
Moving picture/
Rörlig bild
Still picture/
Stillbild
Moving picture/
Rörlig bild
STILL
LUMI.
72
Använda specialeffekter
– Digitala effekter
(1) Set the POWER switch to CAMERA. Press
MENU, then select D EFFECT in
with the
SEL/PUSH EXEC dial (p. 234).
(2) Select the desired digital effect mode in the
menu settings, then press the SEL/PUSH
EXEC dial.
In the STILL and LUMI. modes, the still image
when pressing the dial is recorded in the
memory.
(3) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to adjust the
effect, then press the dial.
(1) Ställ POWER-omkopplaren på CAMERA.
Tryck på MENU och välj sedan D EFFECT
under
med SEL/PUSH EXEC-ratten
(sid. 243).
(2) Välj önskad digital effekt i
menyinställningarna, tryck sedan på SEL/
PUSH EXEC-ratten.
I lägena STILL och LUMI. lagras stillbilderna i
minnet när du trycker på ratten.
(3) Justera effekten genom att vrida SEL/PUSH
EXEC-ratten, tryck sedan pГҐ ratten.
The bars appear in the following modes:
STILL, FLASH, LUMI. and TRAIL. The more
bars there are on the screen, the stronger the
digital effect.
Staplarna visas i följande lägen: STILL,
FLASH, LUMI. och TRAIL. Den digitala
effekten blir starkare ju fler staplar som visas
på skärmen.
Alternativ som ska justeras
STILL
The rate of the still image you
want to superimpose on the
moving picture
STILL
Hur mycket av stillbilden som du
vill lägga ovanpå den rörliga
bilden
FLASH
Frame by frame playback
FLASH
LUMI.
The colour scheme of the area in
the still image which is to be
swapped with a moving picture
Uppspelning med en bildruta i
taget
LUMI.
Färgschemat för området i
stillbilden som ska ersättas med en
rörlig bild
TRAIL
Tiden det tar innan den identiska
bilden försvinner
TRAIL
The time until the incidental image
vanishes
SLOW SHTR Shutter speed. The larger the
shutter speed number, the slower
the shutter speed becomes.
OLD MOVIE No adjustment necessary
SLOW SHTR Slutarhastighet. Ju högre värde för
slutarhastigheten, desto
lГҐngsammare blir slutaren.
OLD MOVIE Du behöver inte göra några
justeringar
Avancerade inspelningsfunktioner
Items to be adjusted
Advanced Recording Operations
Using special effects
– Digital effect
MENU
1
MANUAL SET
D EFFECT
OFF
STILL
FLASH
LUMI.
TRAIL
SLOW SHTR
OLD MOVIE
[MENU] : END
2
3
MANUAL SET
D EFFECT
OFF
STILL
FLASH
LUMI.
TRAIL
SLOW SHTR
OLD MOVIE
MANUAL SET
D EFFECT
[MENU] : END
[MENU] : END
LUMI.
IIIIIIII••••••••
MANUAL SET
PROGRAM AE
P EFFECT
LUMI.
D EFFECT
FLASH MODE I I I I I I I I I I I I
FLASH LVL
WHT BAL
N. S. LIGHT
AUTO SHTR
RETURN
[MENU] : END
73
Using special effects
– Digital effect
Använda specialeffekter
– Digitala effekter
To cancel the digital effect function
Avbryta digitala effekter
Set D EFFECT to OFF in the menu settings.
Ställ D EFFECT på OFF i menyinställningarna.
Notes
•The following functions do not work during
digital effect:
– Fader
– Super NightShot
– Colour Slow Shutter
– Recording still images on a “Memory Stick” in
the tape recording or standby mode (except
DCR-TRV16E/TRV116E)
– Tape Photo recording
•The PROGRAM AE function does not work in
the slow shutter mode.
•The following functions do not work in the old
movie mode:
– Wide mode
– Picture effect
– PROGRAM AE
Obs!
•När du använder digitala effekter kan du inte
använda följande funktioner:
– Toning
– Super NightShot
– Colour Slow Shutter
– Spela in stillbilder på ett “Memory Stick” i
läget för bandinspelning eller i standbyläge
(gäller ej DCR-TRV16E/TRV116E).
– Bandfotografering
•Du kan inte använda funktionen PROGRAM
AE i läget för långsam slutare.
•När du använder funktionen OLD MOVIE kan
du inte använda följande funktioner:
– Bredbildsläge
– Bildeffekter
– PROGRAM AE (automatisk exponering)
When you set the POWER switch to OFF (CHG)
Digital effect will be automatically cancelled.
När du ställer POWER-omkopplaren på OFF
(CHG)
De digitala effekterna avbryts automatiskt.
When recording in the slow shutter mode
Auto focus may not be effective. Focus manually
using a tripod.
Shutter speed
Shutter speed number
SLOW SHTR 1
SLOW SHTR 2
SLOW SHTR 3
SLOW SHTR 4
74
Shutter speed
1/25
1/12
1/6
1/3
Vid inspelning i läget för långsam slutare
Det är inte säkert att den automatiska
fokuseringen fungerar riktigt bra. Fokusera
manuellt och använd stativ.
Slutarhastighet
Värde på slutarhastigheten
SLOW SHTR 1
SLOW SHTR 2
SLOW SHTR 3
SLOW SHTR 4
Slutarhastighet
1/25
1/12
1/6
1/3
Using the PROGRAM
AE function
You can select PROGRAM AE (Auto Exposure)
mode to suit your specific shooting requirements.
SPOTLIGHT:
This mode prevents people’s faces, for example,
from appearing excessively white when shooting
subjects lit by strong light in the theatre.
SPORTS (Sports lesson):
This mode minimises camera-shake on fastmoving subjects such as in tennis or golf.
BEACH&SKI:
This mode prevents people’s faces from
appearing dark in strong light or reflected light,
such as at a beach in midsummer or on a ski
slope.
LANDSCAPE:
This mode is for when you are recording distant
subjects such as mountains, and prevents your
camcorder from focusing on glass or metal mesh
in windows when you are recording a subject
behind glass or a screen.
SPOTLIGHT:
I det här läget blir inte t.ex. ansikten som spelas
in i stark belysning sГҐ extremt vita som de annars
lätt blir. Sådana situationer kan uppkomma t.ex. i
det starka strГҐlkastarljuset pГҐ en teater.
PORTRAIT (mjukt porträttläge):
Det här läget framhäver motivet medan
bakgrunden mjukas upp. Passar t.ex. för motiv
som människor eller blommor.
SPORTS (sportläge):
I det här läget minimeras kameraskakningar när
du filmar motiv som rör sig snabbt, t.ex. när du
filmar tennis eller golf.
BEACH&SKI (strand & snö):
Det här läget motverkar att människors ansikten
blir mörkare än de egentligen är. Det här
fenomenet kan uppstå när du filmar där det är
mycket ljust, t.ex. pГҐ en sandstrand i sommarsol
eller pГҐ vintern i en skidbacke.
SUNSETMOON (solnedgГҐng & mГҐne):
Det här läget bevarar stämningen när du filmar
solnedgГҐngar, nattmotiv, fyrverkerier eller
neonskyltar.
LANDSCAPE (landskap):
Det här läget passar när du spelar in avlägsna
motiv, t.ex. berg. Dessutom gör det här läget att
du kan filma genom en glasruta eller en skärm
och ändå få fokus förlagt på ett motiv som
befinner sig pГҐ avstГҐnd.
Avancerade inspelningsfunktioner
SUNSETMOON (Sunset & moon):
This mode allows you to maintain atmosphere
when you are recording sunsets, general night
views, fireworks displays and neon signs.
För att anpassa exponeringen efter vissa speciella
inspelningsförhållanden kan du välja läget
PROGRAM AE (automatiskt exponering).
Advanced Recording Operations
PORTRAIT (Soft portrait):
This mode brings out the subject while creating a
soft background for subjects such as people or
flowers.
Använda PROGRAM
AE (automatisk
exponering)
75
Using the PROGRAM AE function
(1) Set the POWER switch to CAMERA or
MEMORY (except DCR-TRV16E/TRV116E).
Press MENU, then select PROGRAM AE in
with the SEL/PUSH EXEC dial (p. 234).
(2) Select the desired mode with the SEL/PUSH
EXEC dial.
Använda PROGRAM AE
(automatisk exponering)
(1) Ställ POWER-omkopplaren på CAMERA eller
MEMORY (gäller ej DCR-TRV16E/TRV116E).
Tryck på MENU och välj sedan PROGRAM
AE under
med SEL/PUSH EXEC-ratten
(sid. 243).
(2) Välj önskat läge med hjälp av SEL/PUSH
EXEC-ratten.
1
MANUAL SET
PROGRAM AE
P EFFECT
D EFFECT
FLASH MODE
FLASH LVL
WHT BAL
N. S. LIGHT
AUTO SHTR
RETURN
[MENU] : END
AUTO
SPOTLIGHT
PORTRAIT
SPORTS
BEACH&SKI
SUNSETMOON
LANDSCAPE
MENU
76
To cancel the PROGRAM AE function
Avbryta PROGRAM AE-funktionen
Set PROGRAM AE to AUTO in the menu
settings.
Ställ PROGRAM AE på AUTO i
menyinställningarna.
Using the PROGRAM AE function
Even if the PROGRAM AE function is selected
You can adjust the exposure.
If you are recording under a discharge tube
such as a fluorescent lamp, sodium lamp or
mercury lamp
Flickering or changes in colour may occur in the
following modes. If this happens, cancel the
PROGRAM AE function.
– PORTRAIT
– SPORTS
När WHT BAL är ställd på AUTO i
menyinställningarna
Vitbalansen justeras Г¤ven om du har valt
PROGRAM AE.
Г„ven om PROGRAM AE-funktionen Г¤r vald
Du kan ställa in exponeringen.
Om du filmar under en urladdningslampa,
t.ex. ett lysrör, en natrium- eller
kvicksilverlampa
Fladder eller färgförändringar kan uppstå i
följande lägen. I så fall stänger du av PROGRAM
AE-funktionen.
– PORTRAIT (porträtt)
– SPORTS (sportläge)
Avancerade inspelningsfunktioner
While WHT BAL is set to AUTO in the menu
settings
The white balance is adjusted even if the
PROGRAM AE function is selected.
Obs!
•I följande lägen är videokameran inställd på att
bara fokusera pГҐ motiv som ligger mellan
medelavstГҐnd och lГҐngt borta och du kan
därför inte anända dem om du tänker ta
närbilder:
– SPOTLIGHT
– SPORTS (sportläge)
– BEACH&SKI (strand & snö)
•I följande lägen är videokameran inställd på att
bara fokusera på avlägsna motiv:
– SUNSETMOON (solnedgång & måne)
– LANDSCAPE (landskap)
•Du kan inte använda följande funktioner när du
använder funktionen PROGRAM AE:
– Colour Slow Shutter
– Långsam slutare
– OLD MOVIE
– BOUNCE
•När NIGHTSHOT står på ON fungerar inte
PROGRAM AE. Indikatorn blinkar.
•När du ställer POWER-omkopplaren i läget
MEMORY (gäller ej DCR-TRV16E/TRV116E)
fungerar inte sportläget. Indikatorn blinkar.
Advanced Recording Operations
Notes
•Because your camcorder is set to focus only on
subjects in the middle to far distance, you
cannot take close-ups in the following mode:
– SPOTLIGHT
– SPORTS
– BEACH&SKI
•Your camcorder is set to focus only on distant
subjects in the following modes:
– SUNSETMOON
– LANDSCAPE
•The following functions do not work in the
PROGRAM AE function:
– Colour Slow Shutter
– Slow shutter
– OLD MOVIE
– BOUNCE
•While setting the NIGHTSHOT to ON, the
PROGRAM AE function does not work. The
indicator flashes.
•When you set the POWER switch to MEMORY
(except DCR-TRV16E/TRV116E), Sports lesson
mode does not work. The indicator flashes.
Använda PROGRAM AE
(automatisk exponering)
77
Adjusting the
exposure manually
You can manually adjust and set the exposure.
Normally exposure is automatically adjusted.
Adjust the exposure manually in the following
cases:
– When the subject is backlit
– When the subject is too bright against the
background
– When recording dark pictures (e.g. night
scenes) faithfully
(1) Set the POWER switch to CAMERA or
MEMORY (except DCR-TRV16E/TRV116E),
press EXPOSURE. The exposure indicator
appears.
(2) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to adjust the
brightness.
Manuell exponering
Du kan ställa in exponeringen manuellt. Det
normala är annars att exponeringen ställs in
automatiskt. Justera exponeringen manuellt i
följande fall:
– När motivet är i motljus (belyst bakifrån)
– När motiven är för alltför ljusa gentemot
bakgrunden
– När du filmar mörka motiv (t.ex. nattliga
scener) och vill ha verklighetstrogen
ГҐtergivning
(1) Ställ POWER-omkopplaren på CAMERA eller
MEMORY (gäller ej DCR-TRV16E/TRV116E),
tryck sedan pГҐ EXPOSURE.
Exponeringsindikatorn visas.
(2) Justera ljusstyrkan genom att vrida SEL/
PUSH EXEC-ratten.
2
1
EXPOSURE
78
To return to the automatic exposure
mode
Г…tergГҐ till det automatiska
exponeringsläget
Press EXPOSURE again.
Tryck pГҐ EXPOSURE igen.
When you adjust the exposure manually, the
following functions do not work:
– Colour Slow Shutter
– BACK LIGHT
När du ställer in exponeringen manuellt kan
du inte använda följande funktioner:
– Colour Slow Shutter
– BACK LIGHT (motljusfunktion)
Your camcorder automatically returns to the
automatic exposure mode:
– If you change the PROGRAM AE mode.
– If you slide NIGHTSHOT to ON.
Videokameran ГҐtergГҐr automatiskt till det
automatiska exponeringsläget:
– Om du ändrar PROGRAM AE-läget.
– Om du skjuter NIGHTSHOT till ON.
Normally, focus is automatically adjusted.
However, you can gain better results by
manually adjusting the focus in the following
cases:
•The autofocus mode is not effective when
shooting
– Subjects through glass coated with water
droplets
– Horizontal stripes
– Subjects with little contrast with backgrounds
such as walls and sky
•When you want to change the focus from a
subject in the foreground to a subject in the
background
•Shooting a stationary subject when using a
tripod
I normala fall justeras fokuseringen automatiskt.
Du kan emellertid få bättre resultat med manuell
skärpeinställning i följande fall:
•När du inte är nöjd med hur den automatiska
fokuseringen fungerar när du filmar
– När du filmar motiv genom glas som är täckt
av regndroppar
– När du filmar motiv med horisontella ränder
– När du filmar motiv med dålig kontrast mot
bakgrunder som t.ex. en vägg eller himlen
•När du vill ändra fokus från ett motiv i
förgrunden till ett motiv i bakgrunden
•Använd gärna stativ när du filmar stillastående
motiv
(1) Set the POWER switch to CAMERA or
MEMORY (except DCR-TRV16E/TRV116E),
press FOCUS/INFINITY lightly.
The 9 (manual focus) indicator appears.
(2) Turn the focus ring to sharpen focus.
(1) Ställ POWER-omkopplaren på CAMERA eller
MEMORY (gäller ej DCR-TRV16E/TRV116E),
tryck sedan lätt på FOCUS/INFINITY.
Indikatorn 9 (manuellt fokus) visas.
(2) Vrid på fokuseringsringen tills skärpan blir
bra.
2
Avancerade inspelningsfunktioner
Manuell fokusering
Advanced Recording Operations
Focusing manually
1
FOCUS/INFINITY
Focus ring/
Fokuseringsring
79
Focusing manually
Manuell fokusering
To return to the autofocus mode
Återgå till läget för automatisk
fokusering
Press FOCUS/INFINITY lightly to turn off the
indicator.
Slå av indikatorn genom att trycka lätt på
FOCUS/INFINITY.
To record distant subjects
When you press FOCUS/INFINITY down firmly,
indicator
the lens focuses on the infinity and
appears. When you release FOCUS/INFINITY,
your camcorder returns to the manual focus
mode. Use this mode when your camcorder
focuses on near objects even though you are
trying to shoot a distant object.
To focus precisely
It is easier to focus on subjects if you adjust the
zoom to shoot at the “W” (wide-angle) after
focusing at the “T” (telephoto) position.
When you shoot close to the subject
Focus at the end of the “W” (wide-angle)
position.
9 changes as follows:
when recording a distant subject.
when the subject is too close to focus on.
80
Filma avlägsna motiv
När du trycker ned FOCUS/INFINITY helt ställs
fokus in på oändligheten och indikatorn
visas.
Videokameran ГҐtergГҐr till manuell fokusering
när du släpper upp FOCUS/INFINITY. Använd
det här läget när videokameran fokuserar på
näraliggande motiv trots att motivet du vill filma
ligger lГҐngt bort.
Exakt fokusering
Det är lättare att ställa in skärpan om du ställer in
zoomen så att du filmar i vidvinkelläge (“W”)
efter att ha ställt in skärpan i teleläget (“T”).
När du filmar nära ett motiv
Ställ in skärpan i slutet av vidvinkelpositionen
(“W”).
9 ändras på följande sätt:
när du filmar avlägsna motiv.
när motivet ligger för nära för att kunna
fokuseras.
Interval recording
Intervallinspelning
You can make a time-lapse recording by setting
the camcorder to automatically record and
standby sequentially. You can achieve an
excellent recording for flowering, gradual
appearances, etc., with this function.
Du kan göra en inspelning i tidsintervaller
genom att ställa videokameran på automatisk
upprepning av inspelning och standby i följd
efter varandra. Med den här funktionen kan du
få en utmärkt inspelning av blommor som slår ut,
nГҐgot som gradvis visar sig osv.
[a]
1s
[b]
9 min 59 s
[c]
10 min
10 min
[a] REC TIME
[b]Waiting time/
Väntetid
[c] INTERVAL
(1) I standbyläget trycker du på MENU. Välj INT.
REC under
med hjälp av SEL/PUSH
EXEC-ratten (sid. 244).
(2) Välj SET genom att vrida SEL/PUSH EXECratten, tryck sedan på ratten.
(3) Ställ in INTERVAL (intervallet) och REC
TIME (inspeningstiden).
1 Välj INTERVAL genom att vrida SEL/
PUSH EXEC-ratten, tryck sedan pГҐ ratten.
2 Välj önskad intervalltid genom att vrida
SEL/PUSH EXEC-ratten, tryck sedan pГҐ
ratten.
Tiden: 30SEC y 1MIN y 5MIN y
10MIN
3 Välj REC TIME genom att vrida SEL/
PUSH EXEC-ratten, tryck sedan pГҐ ratten.
4 Välj önskad inspelningstid genom att
vrida SEL/PUSH EXEC-ratten, tryck
sedan pГҐ ratten.
Tiden: 0.5SEC y 1SEC y 1.5SEC y
2SEC
5 Välj
RETURN genom att vrida SEL/
PUSH EXEC-ratten, tryck sedan pГҐ ratten.
(4) Välj ON genom att vrida SEL/PUSH EXECratten, tryck sedan på ratten.
(5) Stäng menyn genom att trycka på MENU.
INTERVAL-indikatorn blinkar.
(6) Starta intervallinspelningen genom att trycka
pГҐ START/STOP. INTERVAL-indikatorn
tänds.
Avancerade inspelningsfunktioner
(1) In the standby mode, press MENU. Select
with the SEL/PUSH EXEC
INT. REC in
dial (p. 235).
(2) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select SET,
then press the dial.
(3) Set INTERVAL and REC TIME.
1 Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select
INTERVAL, then press the dial.
2 Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select
the desired interval time, then press the
dial.
The time: 30SEC y 1MIN y 5MIN y
10MIN
3 Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select
REC TIME, then press the dial.
4 Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select
the desired recording time, then press the
dial.
The time: 0.5SEC y 1SEC y 1.5SEC y
2SEC
5 Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select
RETURN, then press the dial.
(4) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select ON,
then press the dial.
(5) Press MENU to erase the menu display. The
INTERVAL indicator flashes.
(6) Press START/STOP to start interval
recording. The INTERVAL indicator lights
up.
9 min 59 s
Advanced Recording Operations
Example/
Exempel
1s
81
Interval recording
Intervallinspelning
6
2
CAMERA SET
I NT. REC
I NTERVAL
REC T I ME
RETURN
CAMERA SET
SELFTIMER
D ZOOM
PHOTO REC
16 : 9W I DE
STEADYSHOT
FRAME REC
I NT. REC
ON
RETURN
OFF
SET
30SEC
[MENU] : END
[MENU] : END
3
5
I NTERVAL
1
MENU
CAMERA SET
INT. REC
INTERVAL
REC TIME
RETURN
2
30SEC
1MIN
5MIN
10MIN
4
3
CAMERA SET
INT. REC
INTERVAL
REC TIME
RETURN
[MENU] : END
30SEC
[MENU] : END
[MENU] : END
CAMERA SET
SELFTIMER
D ZOOM
PHOTO REC
16 : 9WIDE
STEADYSHOT
FRAME REC
ON
INT. REC
RETURN
CAMERA SET
INT. REC
INTERVAL
REC TIME
RETURN
4
0.5SEC
1SEC
1.5SEC
2SEC
CAMERA SET
INT. REC
INTERVAL
REC TIME
RETURN
0.5SEC
[MENU] : END
[MENU] : END
To cancel the interval recording
Avbryta intervallinspelning
Perform either of the following:
– Set INT. REC to OFF in the menu settings.
– Set the POWER switch to other than CAMERA.
Utför något av följande:
– Ställ INT. REC på OFF i menyinställningarna.
– Ställ POWER-omkopplaren på något annat läge
Г¤n CAMERA.
To suspend interval recording and
perform normal recording
Press START/STOP during the interval time
except during recording time. The INTERVAL
indicator flashes and normal recording starts.
To restart interval recording, stop recording and
then press START/STOP again.
The INTERVAL indicator stops flashing and
remains on, and recording time begins.
82
Avsluta intervallinspelning och spela
in som vanligt
Tryck pГҐ START/STOP nГҐgon gГҐng under
intervalltiden, utom dГҐ inspelning pГҐgГҐr.
INTERVAL-indikatorn blinkar och normal
inspelning startar.
Vill du ГҐteruppta intervallinspelningen avslutar
du först inspelningen och trycker sedan på
START/STOP igen.
Indikatorn INTERVAL slutar blinka (den lyser
stadigt), sedan börjar inspelningen.
Interval recording
Intervallinspelning
When the POWER switch is set to MEMORY
(except DCR-TRV16E/TRV116E)
You cannot do interval recording.
När POWER-omkopplaren är ställd på
MEMORY (gäller ej DCR-TRV16E/TRV116E)
Du kan inte utföra intervalinspelning.
On recording time
There may be a discrepancy in the recording time
of up to –/+ six frames from the selected time.
Om inspelningstiden
Det kan finnas en viss felmarginal när det gäller
inspelningstiden; den kan vara upp till –/+ sex
bildrutor från den tid du har ställt in.
När du trycker på START/STOP under
inspelning
Intervallinspelningen avbryts. Vill du starta den
igen gör du som beskrivs i 6.
Advanced Recording Operations
When pressing START/STOP during recording
time
Interval recording stops. To restart it, perform
step 6.
Avancerade inspelningsfunktioner
83
Frame by frame
recording
– Frame recording
Inspelning bildruta
för bildruta
– Bildruteinspelning
You can make a recording with a stop-motion
animated effect using frame recording. To create
this effect, alternately move the subject a little
and make a frame recording. We recommend
that you use a tripod, and operate your
camcorder using the Remote Commander after
step 4.
Med bildruteinspelning kan du göra inspelningar
med en “upphackad” effekt; inspelningen får
karaktären av en animering. Du skapar den här
effekten genom att i smГҐ steg flytta motivet, och
sedan göra en bildruteinspelning för varje steg.
Du rekommenderas att använda ett stativ, och
styra videokameran med hjälp av fjärrkontrollen
efter steg 4.
(1) In the standby mode, press MENU. Select
with the SEL/PUSH
FRAME REC in
EXEC dial (p. 235).
(2) Select ON with the SEL/PUSH EXEC dial.
(3) Press MENU to erase the menu display.
The FRAME REC indicator lights up.
(4) Press START/STOP to start frame recording.
Your camcorder makes a recording for about
six frames, and returns to recording standby.
(5) Move the subject, and repeat step 4.
(1) I standbyläget trycker du på MENU. Välj
med hjälp av SEL/
FRAME REC under
PUSH EXEC-ratten (sid. 244).
(2) Välj ON med hjälp av SEL/PUSH EXECratten.
(3) Stäng menyn genom att trycka på MENU.
FRAME REC-indikatorn tänds.
(4) Starta bildruteinspelningen genom att trycka
på START/STOP. Videokameran gör en
inspelning på ungefär sex bildrutor och
återgår sedan till läget standby under
inspelning.
(5) Flytta motivet en liten bit, upprepa sedan steg
4.
4
MENU
2
CAMERA SET
SELFTIMER
D ZOOM
PHOTO REC
16:9WIDE
STEADYSHOT
FRAME REC OFF
ON
INT. REC
RETURN
[MENU] : END
84
CAMERA SET
SELFTIMER
D ZOOM
PHOTO REC
16:9WIDE
STEADYSHOT
FRAME REC ON
INT. REC
RETURN
[MENU] : END
To cancel the frame recording
Avbryta bildruteinspelning
Perform either of the following:
– Set FRAME REC to OFF in the menu settings.
– Set the POWER switch to other than CAMERA.
Gör något av följande:
– Ställ FRAME REC på OFF i
menyinställningarna.
– Ställ POWER-omkopplaren på något annat läge
Г¤n CAMERA.
Inspelning bildruta för bildruta
– Bildruteinspelning
Note
The proper remaining tape is not indicated if you
use the frame recording function continuously.
Obs!
Den ГҐterstГҐende bandtiden visas inte korrekt om
du använder bildruteinspelning kontinuerligt.
When the POWER switch is set to MEMORY
(except DCR-TRV16E/TRV116E)
You cannot use the frame recording.
När POWER-omkopplaren är ställd på
MEMORY (gäller ej DCR-TRV16E/TRV116E)
Du kan inte använda bildruteinspelning.
When using the frame recording function
The last recorded frame is longer than other
frames.
När du använder bildruteinspelning
Den senaste inspelade bildrutan är längre än de
andra bildrutorna.
Advanced Recording Operations
Frame by frame recording
– Frame recording
Avancerade inspelningsfunktioner
85
— Advanced Playback Operations —
— Avancerade uppspelningsfunktioner —
Playing back tapes
with picture effect
Spela upp band med
bildeffekt
During playback, you can process a scene using
the following picture effect functions: NEG. ART,
SEPIA, B&W and SOLARIZE.
Under uppspelning kan du behandla ett avsnitt
med följande bildeffekter: NEG. ART, SEPIA,
B&W och SOLARIZE.
(1) In the playback or playback pause mode,
press MENU. Select P EFFECT in
with the
SEL/PUSH EXEC dial (p. 234).
(2) Select the desired mode by turning the SEL/
PUSH EXEC dial.
For details of each picture effect function, see
page 70.
(1) Under uppspelning eller under
uppspelningspaus trycker du på MENU. Välj
P EFFECT under
med hjälp av SEL/PUSH
EXEC-ratten (sid. 243).
(2) Välj önskat läge genom att vrida SEL/PUSH
EXEC-ratten.
Mer information om de olika bildeffekterna
finns pГҐ sidan 70.
1
MANUAL SET
P EFFECT
D EFFECT
RETURN
OFF
NEG. ART
SEPIA
B&W
SOLARIZE
[MENU] : END
MENU
To cancel the picture effect
Avbryta bildeffektfunktionen
Set P EFFECT to OFF in the menu settings.
Ställ P EFFECT på OFF i menyinställningarna.
Notes
•You cannot process externally input scenes
using the picture effect function.
•To record images that you have processed
using the picture effect function, record images
on a “Memory Stick” (except DCR-TRV16E/
TRV116E) (p. 156, 171), or on a VCR using your
camcorder as a player.
Obs!
•Du kan inte behandla externt inmatade avsnitt
med hjälp av bildeffekterna.
•Vill du spela in bilder som du behandlat med
bildeffekter, spelar du in bilderna pГҐ ett
“Memory Stick” (gäller ej DCR-TRV16E/
TRV116E) (sid. 156, 171), eller pГҐ en
videobandspelare och använder videokameran
som uppspelare.
Pictures processed by picture effect function
Pictures processed by the picture effect function
are not output through the DV OUT or DV IN/
OUT jack.
When you set the POWER switch to OFF (CHG)
or stop playing back
The picture effect function is automatically
cancelled.
86
Bilder som behandlats med bildeffekter
Bilder som behandlats med bildeffekter sänds
inte ut via DV OUT- eller DV IN/OUTkontakten.
När du ställer POWER-omkopplaren på OFF
(CHG) eller avbryter uppspelningen
Bildeffekten avbryts automatiskt.
Spela upp band med
digitala effekter
During playback, you can process a scene using
the following digital effect functions: STILL,
FLASH, LUMI. and TRAIL.
Under uppspelning kan du behandla ett avsnitt
med följande digitala effekter: STILL, FLASH,
LUMI. och TRAIL.
(1) In the playback or playback pause mode,
with the
press MENU. Select D EFFECT in
SEL/PUSH EXEC dial (p. 234).
(2) Select the desired digital effect mode in the
menu settings, then press the SEL/PUSH
EXEC dial. The digital effect indicator lights
up and the bars appear. In the STILL or
LUMI. mode, the image where you press the
SEL/PUSH EXEC dial is stored in memory as
a still image.
(3) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to adjust the
effect, then press the dial.
For details of each digital effect function, see
page 72.
(1) Under uppspelning eller uppspelningspaus
trycker du på MENU. Välj D EFFECT under
med hjälp av SEL/PUSH EXEC-ratten
(sid. 243).
(2) Välj önskad digital effekt i
menyinställningarna, tryck sedan på SEL/
PUSH EXEC-ratten. Indikatorn för digital
effekt tänds och staplarna visas. I läget STILL
eller LUMI. lagras bilden som en stillbild i
minnet när du trycker på SEL/ PUSH EXECratten.
(3) Justera effekten genom att vrida SEL/PUSH
EXEC-ratten, tryck sedan pГҐ ratten.
Mer information om de olika digitala
efekterna finns pГҐ sidan 72.
1
2
3
MANUAL
P EFFECT
D EFFECT
RETURN
[MENU] : END
[MENU] : END
MANUAL SET
D EFFECT
OFF
STILL
FLASH
LUMI.
TRAIL
MANUAL SET
D EFFECT
[MENU] : END
[MENU] : END
LUMI.
LUMI.
IIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIII••••••••
To cancel the digital effect
Avbryta den digitala effekten
Set D EFFECT to OFF in the menu settings.
Ställ D EFFECT på OFF i menyinställningarna.
Avancerade uppspelningsfunktioner
MENU
MANUAL SET
D EFFECT
OFF
STILL
FLASH
LUMI.
TRAIL
Advanced Playback Operations
Playing back tapes
with digital effect
87
Playing back tapes with digital
effect
Spela upp band med digitala
effekter
Notes
•You cannot process externally input scenes
using digital effect function.
•To record images that you have processed the
image using the picture effect function, record
images on a “Memory Stick” (except DCRTRV16E/TRV116E) (p. 156, 171), or on a VCR
using your camcorder as a player.
Obs!
•Du kan inte behandla externt inmatade avsnitt
med digitala effekter.
•Vill du spela in bilder som du behandlat med
bildeffekter, spelar du in bilderna pГҐ ett
“Memory Stick” (gäller ej DCR-TRV16E/
TRV116E) (sid. 156, 171), eller pГҐ en
videobandspelare och använder videokameran
som uppspelare.
Pictures processed by digital effect function
•Pictures processed by digital effect function are
not output through the DV OUT or DV IN/
OUT jack.
•You cannot use the tape PB ZOOM function for
pictures processed by digital effect function.
When you set the POWER switch to OFF (CHG)
or stop playing back
The digital effect function is automatically
cancelled.
88
Bilder, behandlade med digitala effekter
•Bilder som behandlats med digitala effekter
matas inte ut frГҐn DV OUT- eller DV IN/
OUT-kontakten.
•Du kan inte använda band-PB ZOOM för bilder
som behandlats med digitala effekter.
När du ställer POWER-omkopplaren på OFF
(CHG) eller avbryter uppspelningen
Den digitala effekten avbryts automatiskt.
You can enlarge playback images recorded on
tapes. Besides the operation described here, your
camcorder can enlarge still images recorded on
“Memory Stick”s (except DCR-TRV16E/
TRV116E) (p. 191).
Du kan förstora de bilder du spelar upp från
band. Förutom den funktion som beskrivs här
kan videokameran förstora stillbilder på
“Memory Stick” (gäller ej DCR-TRV16E/
TRV116E) (sid. 191).
(1) In the playback or playback pause mode,
press PB ZOOM on your camcorder. The
centre of the image is enlarged to about twice
appears on the screen.
its size, and
(2) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to move the
enlarged image, then press the dial.
R : The image moves downwards.
r : The image moves upwards.
(3) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to move the
enlarged image, then press the dial.
t : The image moves leftward (Turn the
dial upwards.).
T : The image moves rightward (Turn the
dial downwards.).
(4) Adjust the zoom ratio by the power zoom
lever.
You can enlarge the image from about 1.1
times up to five times its size.
W : Decreases the zoom ratio.
T : Increases the zoom ratio.
(1) Under uppspelning eller uppspelningspaus
trycker du pГҐ PB ZOOM pГҐ videokameran.
Mitten av bilden förstoras till ungefär dubbel
visas på skärmen.
storlek och
(2) Flytta den förstorade bilden genom att vrida
SEL/PUSH EXEC-ratten, tryck sedan pГҐ
ratten.
R : Bilden flyttas nedГҐt.
r : Bilden flyttas uppГҐt.
(3) Flytta den förstorade bilden genom att vrida
SEL/PUSH EXEC-ratten, tryck sedan pГҐ
ratten.
t : Bilden flyttas åt vänster (vrid ratten
uppГҐt).
T : Bilden flyttas åt höger (vrid ratten
nedГҐt).
(4) Justera zoomningsgraden med hjälp av
powerzoomspaken.
Du kan förstora bilden från ungefär 1,1
gГҐnger upp till fem gГҐnger den ursprungliga
storleken.
W : Minska zoomningsgraden.
T : Г–ka zoomningsgraden.
4
1
PB ZOOM
Г— 5.0
T
W
PB
ZOOM
2
[EXEC] :
PB ZOOM
Г— 2.0
[EXEC] :
3
Avancerade uppspelningsfunktioner
Förstora bilder som
spelats in pГҐ band
– Band-PB ZOOM
Advanced Playback Operations
Enlarging images
recorded on a tape
– Tape PB ZOOM
PB ZOOM
Г— 2.0
[EXEC] :
To cancel the PB ZOOM function
Avbryta PB ZOOM-funktionen
Press PB ZOOM.
Tryck pГҐ PB ZOOM.
89
Enlarging images recorded on a
tape – Tape PB ZOOM
Förstora bilder som spelats in på
band – Band-PB ZOOM
Notes
•You cannot process externally input scenes
using the PB ZOOM function with your
camcorder.
•You cannot record images on a tape on your
camcorder when you have processed the image
using the tape PB ZOOM function. However,
you can record images on a VCR using your
camcorder as a player.
•You cannot record moving pictures on a
“Memory Stick” (except DCR-TRV16E/
TRV116E) on your camcorder when you have
processed the picture using the tape PB ZOOM
function.
Obs!
•Du kan inte behandla externt inmatade avsnitt
med PB ZOOM-funktionen pГҐ videokameran.
•Du kan inte spela in bilder på ett band i
videokameran när du behandlat bilden med
band-PB ZOOM. Däremot kan du spela in
bilderna pГҐ en videobandspelare med
videokameran som uppspelare.
•Du kan inte spela in rörliga bilder på ett
“Memory Stick” på videokameran när du har
behandlat dem med band-PB ZOOM (gäller ej
DCR-TRV16E/TRV116E).
Pictures in the PB ZOOM
Pictures in the PB ZOOM mode are not output
through the DV OUT or DV IN/OUT jack and
the (USB) jack.
The PB ZOOM function is automatically
cancelled when you execute the following
functions:
– Set the POWER switch to OFF (CHG)
– Stop playback
– Display the menu settings
– Insert a “Memory Stick” (except DCR-TRV16E/
TRV116E)
90
Bilder i PB ZOOM
Bilder i läget PB ZOOM matas inte ut via DV
OUT eller DV IN/OUT och -kontakten (USB).
Funktionen PB ZOOM avbryts automatiskt när
du aktiverar någon av följande funktioner:
– Ställer POWER-omkopplaren på OFF (CHG)
– Stoppar uppspelningen
– Visar menyinställningarna
– Sätter i ett “Memory Stick” (gäller ej DCRTRV16E/TRV116E)
Hitta ett avsnitt
snabbt
– ZERO SET MEMORY
Your camcorder goes forward or backward to
automatically stop at a desired scene having a
tape counter value of “0:00:00”. Use the Remote
Commander for this operation.
När du spolar framåt och bakåt stannar
bandspolningen automatiskt vid Г¶nskat avsnitt,
där räkneverket står på “0:00:00”. Använd
fjärrkontrollen för den här funktionen.
(1) In the playback mode, press DISPLAY.
(2) Press ZERO SET MEMORY at the point you
want to locate later. The tape counter shows
“0:00:00” and then starts counting. The ZERO
SET MEMORY indicator flashes.
(3) Press x when you want to stop playback.
(4) Press m to rewind the tape to the tape
counter’s zero point. The tape stops
automatically when the tape counter reaches
approximately zero. The ZERO SET
MEMORY indicator disappears, and the time
code appears.
(5) Press N. Playback starts from the counter’s
zero point.
(1) I uppspelningsläget trycker du på DISPLAY.
(2) Tryck pГҐ ZERO SET MEMORY vid den punkt
som du senare vill komma tillbaka till.
Bandräkneverket visar “0:00:00” och börjar
sedan räkna. Indikatorn ZERO SET MEMORY
blinkar.
(3) När du vill avbryta uppspelningen trycker du
pГҐ x.
(4) Spola tillbaka bandet till bandräkneverkets
nollpunkt genom att trycka pГҐ m. Bandet
stannar automatiskt när bandräkneverket står
ungefär på noll. ZERO SET MEMORYindikatorn slocknar och tidkoden visas.
(5) Tryck pГҐ N. Uppspelningen startar frГҐn
räkneverkets nollpunkt.
m
ZERO SET
MEMORY
N
x
Notes
•When you press ZERO SET MEMORY before
rewinding the tape, the zero set memory
function will be cancelled.
•There may be a discrepancy of several seconds
from the time code.
Obs!
•Om du trycker på ZERO SET MEMORY innan
du spolat tillbaka bandet, avbryts
nollställningsfunktionen.
•Tidkoden kan ha en felmarginal på några
sekunder.
If a tape has a blank portion between
recorded portions
The zero set memory function may not work
correctly.
Om det finns ett oinspelat parti mellan
inspelade avsnitt
Nollställningsfunktionen kanske inte fungerar
som den ska.
Avancerade uppspelningsfunktioner
DISPLAY
Advanced Playback Operations
Quickly locating a
scene
– ZERO SET MEMORY
91
Searching the boundaries
of recorded tape by title
– TITLE SEARCH
If you use a cassette with cassette
memory, you can search for the
boundaries of recorded tape by title. Use
the Remote Commander for this
operation.
Before operation
to ON in the menu
Set CM SEARCH in
settings. (The default setting is ON.)
(1) Set the POWER switch to PLAYER*1)/VCR*2).
(2) Press SEARCH MODE on the Remote
Commander repeatedly until the TITLE
SEARCH indicator appears. The indicator
changes as follows:
TITLE SEARCH t DATE SEARCH t
PHOTO SEARCH t PHOTO SCAN t
no indicator
(3) Press . or > on the Remote Commander
to select the title for playback.
Your camcorder automatically starts playback
of the scene having the title that you selected.
*1) DCR-TRV16E/TRV18E/TRV24E only
*2) DCR-TRV25E/TRV27E/TRV116E/TRV118E
only
Söka inspelningar med
hjälp av titeln
– TITLE SEARCH
Använder du en kassett med
kassettminne kan du söka efter de olika
inspelningarna med hjälp av deras titlar.
Använd fjärrkontrollen för den här
funktionen.
Innan du börjar
pГҐ ON i
Ställ CM SEARCH under
menyinställningarna. (Ursprunglig inställning är
ON).
(1) Ställ POWER-omkopplaren på PLAYER*1)/
VCR*2).
(2) Tryck flera gГҐnger pГҐ SEARCH MODE pГҐ
fjärrkontrollen tills indikatorn TITLE
SEARCH visas. Indikatorerna Г¤ndras pГҐ
följande sätt:
TITLE SEARCH (titelsökning) t
DATE SEARCH (datumsökning) t
PHOTO SEARCH (fotosökning) t
PHOTO SCAN (bildbläddring) t
ingen indikator
(3) Välj den titel du vill spela upp genom att
trycka på . eller > på fjärrkontrollen.
Videokameran startar automatiskt
uppspelningen av ett avsnitt med den titel du
valt.
*1) Endast DCR-TRV16E/TRV18E/TRV24E
*2) Endast DCR-TRV25E/TRV27E/TRV116E/
TRV118E
2
3
TITLE SEARCH
SEARCH
MODE
1
2
3
4
5
6
HELLO!
CONGRATULATIONS!
HAPPY NEW YEAR!
PRESENT
GOOD MORNING
WEDDING
TITLE SEARCH
.
>
3
4
5
6
7
8
HAPPY NEW YEAR!
PRESENT
GOOD MORNING
WEDDING
NIGHT
BASEBALL
[b] [a]
[a]: Actual point you are trying to search for
[b]: Present point on the tape
92
[a]: Den punkt du söker
[b]: Aktuell bandposition
Searching the boundaries of
recorded tape by title
– TITLE SEARCH
Söka inspelningar med hjälp av
titeln – TITLE SEARCH
To stop searching
Avbryta sökningen
Press x.
Tryck pГҐ x.
If you use a cassette without cassette memory
You cannot superimpose or search a title.
Om du använder en kassett utan kassettminne
Du kan inte lägga en titel på bilden eller söka
efter en titel.
If a tape has a blank portion between
recorded portions
The title search function may not work correctly.
To superimpose a title
See page 130.
Om det finns ett oinspelat parti mellan
inspelade avsnitt
Funktionen för titelsökning fungerar kanske inte
som den ska.
Advanced Playback Operations
Lägga en titel på bilden
Se sidan 130.
Avancerade uppspelningsfunktioner
93
Searching a recording
by date
– DATE SEARCH
Söka inspelningar efter
inspelningsdatum
– DATE SEARCH
You can automatically search for the point where
the recording date changes and start playback
from that point. Use a tape with cassette memory
for convenience. Use the Remote Commander for
this operation.
Use this function to check where recording dates
change or to edit the tape at each recording date.
Du kan utföra en automatisk sökning efter den
punkt där inspelningsdatum ändras, och sedan
börja uppspelningen från den punkten.
Proceduren är enklare om du använder en
kassett med kassettminne. Använd
fjärrkontrollen för den här funktionen.
Du kan använda den här funktionen för att ta
reda på var inspelningsdatum ändras, eller för att
redigera bandet efter olika datum.
Searching for the date by using
cassette memory
Before operation
• You can use this function only when playing
back a cassette with cassette memory.
• Set CM SEARCH in
to ON in the menu
settings. (The default setting is ON.)
(1) Set the POWER switch to PLAYER*1)/VCR*2).
(2) Press SEARCH MODE on the Remote
Commander repeatedly until the DATE
SEARCH indicator appears.
The indicator changes as follows:
TITLE SEARCH t DATE SEARCH t
PHOTO SEARCH t PHOTO SCAN t
no indicator
(3) Press . or > on the Remote Commander
to select the date for playback.
Your camcorder automatically starts playback
at the beginning of the selected date.
*1) DCR-TRV16E/TRV18E/TRV24E only
*2) DCR-TRV25E/TRV27E/TRV116E/TRV118E
only
Söka efter ett datum med hjälp
av kassettminnet
Innan du börjar
•Du kan bara använda den här proceduren när
du använder en kassett med kassettminne.
•Ställ CM SEARCH under
pГҐ ON i
menyinställningarna. (Ursprunglig inställning
Г¤r ON).
(1) Ställ POWER-omkopplaren på PLAYER*1)/
VCR*2).
(2) Tryck flera gГҐnger pГҐ SEARCH MODE pГҐ
fjärrkontrollen tills indikatorn DATE
SEARCH visas.
Indikatorerna ändras på följande sätt:
TITLE SEARCH (titelsökning) t
DATE SEARCH (datumsökning) t
PHOTO SEARCH (fotosökning) t
PHOTO SCAN (bildbläddring) t
ingen indikator
(3) Ange vilket datum som ska spelas upp genom
att trycka på . eller > på fjärrkontrollen.
Videokameran startar uppspelningen
automatiskt från början av det datum du valt.
*1) Endast DCR-TRV16E/TRV18E/TRV24E
*2) Endast DCR-TRV25E/TRV27E/TRV116E/
TRV118E
94
Searching a recording by date
– DATE SEARCH
2
3
Söka inspelningar efter
inspelningsdatum – DATE SEARCH
DATE SEARCH
SEARCH
MODE
1 5 / 9 / 02
2 6 / 9 / 02
3 24 / 12 / 02
4 1 / 1 / 03
5 11 / 2 / 03
6 29 / 4 / 03
DATE SEARCH
.
>
[b] [a]
[a]: Den punkt du söker
[b]: Aktuell bandposition
To stop searching
Avbryta sökningen
Press x.
Tryck pГҐ x.
Note
If one day’s recording is less than two minutes,
your camcorder may not accurately find the
point where the recording date changes.
Obs!
Om du under en dag spelat in kortare tid Г¤n tvГҐ
minuter kan det hända att videokameran inte
hittar den punkt där inspelningsdatum ändras.
If a tape has a blank portion between
recorded portions
The date search function may not work correctly.
Om det finns ett oinspelat parti mellan
inspelade avsnitt
Funktionen för datumsökning fungerar kanske
inte som den ska.
Cassette memory
The tape with cassette memory can hold six
recording data. If you search among seven or
more data, see “Searching for the date without
using cassette memory”.
Kassettminne
Band med kassettminne kan lagra upp till sex
inspelningsdatum. Om du söker efter sju eller
fler datum, se “Söka efter datum utan att
använda kassettminne” nedan.
Avancerade uppspelningsfunktioner
[a]: Actual point you are trying to search for
[b]: Present point on the tape
Advanced Playback Operations
1 5 / 9 / 02
2 6 / 9 / 02
3 24 / 12 / 02
4 1 / 1 / 03
5 11 / 2 / 03
6 29 / 4 / 03
95
Searching a recording by date
– DATE SEARCH
Searching for the date without
using cassette memory
(1) Set the POWER switch to PLAYER*1)/VCR*2).
(2) Set CM SEARCH in
to OFF in the menu
settings (p. 239).
(3) Press SEARCH MODE on the Remote
Commander repeatedly until the DATE
SEARCH indicator appears.
The indicator changes as follows:
DATE SEARCH t PHOTO SEARCH
no indicator T PHOTO SCAN
(4) Press . on the Remote Commander to
search for the previous date or press > on
the Remote Commander to search for the next
date. Your camcorder automatically starts
playback at the point where the date changes.
Each time you press . or > your
camcorder searches for the previous or next
date.
*1) DCR-TRV16E/TRV18E/TRV24E only
*2) DCR-TRV25E/TRV27E/TRV116E/TRV118E
only
To stop searching
Press x.
Söka inspelningar efter
inspelningsdatum – DATE SEARCH
Söka efter datum utan att
använda kassettminne
(1) Ställ POWER-omkopplaren på PLAYER*1)/
VCR*2).
(2) Ställ CM SEARCH under
pГҐ OFF i
menyinställningarna (sid. 248).
(3) Tryck flera gГҐnger pГҐ SEARCH MODE pГҐ
fjärrkontrollen tills indikatorn DATE
SEARCH visas.
Indikatorerna ändras på följande sätt:
DATE SEARCH (datumsökning) t
PHOTO SEARCH (fotosökning) t
PHOTO SCAN (bildbläddring) t
ingen indikator
(4) Sök efter föregående datum genom att trycka
på . på fjärrkontrollen, eller sök efter nästa
datum genom att trycka pГҐ > pГҐ
fjärrkontrollen. Videokameran startar
uppspelningen automatiskt vid den punkt där
datumet Г¤ndras. Varje gГҐng du trycker pГҐ
. eller > söker videokameran efter
föregående eller nästa datum.
*1) Endast DCR-TRV16E/TRV18E/TRV24E
*2) Endast DCR-TRV25E/TRV27E/TRV116E/
TRV118E
Avbryta sökningen
Tryck pГҐ x.
96
Searching for a photo
– PHOTO SEARCH/
PHOTO SCAN
You can search for a still image you have
recorded on a tape (PHOTO SEARCH). It is
convenient to use the cassette with the cassette
memory.
You can also search for still images one after
another and display each picture for five seconds
automatically regardless of cassette memory
(PHOTO SCAN). Use the Remote Commander for
these operations.
Use this function to check or edit still images.
Before operation
•You can use this function only when playing
back a cassette with cassette memory.
•Set CM SEARCH in
to ON in the menu
settings. (The default setting is ON.)
(3) Press . or > on the Remote Commander
to select the date for playback. Your
camcorder automatically starts playback of
the photo having the date that you selected.
*1) DCR-TRV16E/TRV18E/TRV24E only
*2) DCR-TRV25E/TRV27E/TRV116E/TRV118E
only
Söka efter ett foto med hjälp av
kassettminnet
Innan du börjar
•Du kan bara använda den här funktionen när
du använder en kassett med kassettminne.
•Ställ CM SEARCH under
pГҐ ON i
menyinställningarna. (Ursprunglig inställning
Г¤r ON).
(1) Ställ POWER-omkopplaren på PLAYER*1)/
VCR*2).
(2) Tryck flera gГҐnger pГҐ SEARCH MODE pГҐ
fjärrkontrollen tills indikatorn PHOTO
SEARCH visas.
Indikatorerna ändras på följande sätt:
TITLE SEARCH (titelsökning) t
DATE SEARCH (datumsökning) t
PHOTO SEARCH (fotosökning) t
PHOTO SCAN (bildbläddring) t
ingen indikator
(3) Ange vilket datum som ska spelas upp genom
att trycka på . eller > på fjärrkontrollen.
Videokameran startar automatiskt
uppspelningen av en bild med det datum du
valt.
Avancerade uppspelningsfunktioner
(1) Set the POWER switch to PLAYER*1)/VCR*2).
(2) Press SEARCH MODE on the Remote
Commander repeatedly, until the PHOTO
SEARCH indicator appears.
The indicator changes as follows:
TITLE SEARCH t DATE SEARCH t
PHOTO SEARCH t PHOTO SCAN t
no indicator
Du kan söka efter stillbilder (fotosökning) som
du spelat in pГҐ band (PHOTO SEARCH). Det finns
många fördelar att använda kassetter med
kassettminne.
Du kan också söka efter stillbilder en och en och
automatiskt visa varje bild under fem sekunder
(bildbläddring), även om du inte använder
kassettminne (PHOTO SCAN). För dessa
funktioner använder du fjärrkontrollen.
Den här funktionen kan du använda för att
kontrollera eller redigera stillbilder.
Advanced Playback Operations
Searching for a photo by using
cassette memory
Söka foton – PHOTO
SEARCH/PHOTO SCAN
*1) Endast DCR-TRV16E/TRV18E/TRV24E
*2) Endast DCR-TRV25E/TRV27E/TRV116E/
TRV118E
97
Searching for a photo
– PHOTO SEARCH/PHOTO SCAN
2
3
Söka foton
– PHOTO SEARCH/PHOTO SCAN
PHOTO SEARCH
SEARCH
MODE
1 5 / 9 / 02
2 6 / 9 / 02
3 24 / 12 / 02
4 1 / 1 / 03
5 11 / 2 / 03
6 29 / 4 / 03
1 7 : 30
8 : 50
1 0 : 30
23 : 25
1 6 : 11
1 3 : 45
PHOTO SEARCH
.
>
1 5 / 9 / 02
2 6 / 9 / 02
3 24 / 12 / 02
4 1 / 1 / 03
5 11 / 2 / 03
6 29 / 4 / 03
1 7 : 30
8 : 50
1 0 : 30
23 : 25
1 6 : 11
1 3 : 45
[b] [a]
MENU
[a]: Actual point you are trying to search for
[b]: Present point on the tape
[a]: Den punkt du söker
[b]: Aktuell bandposition
To stop searching
Avbryta sökningen
Press x.
Tryck pГҐ x.
Searching for a photo without
using cassette memory
(1) Set the POWER switch to PLAYER*1)/VCR*2).
(2) Set CM SEARCH in
to OFF in the menu
settings (p. 239).
(3) Press SEARCH MODE on the Remote
Commander repeatedly until the PHOTO
SEARCH indicator appears.
The indicator changes as follows:
DATE SEARCH t PHOTO SEARCH
no indicator T PHOTO SCAN
(4) Press . or > on the Remote Commander
to select the photo for playback. Each time
you press . or > your camcorder
searches for the previous or next photo.
Your camcorder automatically starts playback
of the photo.
*1) DCR-TRV16E/TRV18E/TRV24E only
*2) DCR-TRV25E/TRV27E/TRV116E/TRV118E
only
Söka efter ett foto utan att
använda kassettminnet
(1) Ställ POWER-omkopplaren på PLAYER*1)/
VCR*2).
(2) Ställ CM SEARCH under
pГҐ OFF i
menyinställningarna (sid. 248).
(3) Tryck flera gГҐnger pГҐ SEARCH MODE pГҐ
fjärrkontrollen tills indikatorn PHOTO
SEARCH visas.
Indikatorerna ändras på följande sätt:
DATE SEARCH (datumsökning) t
PHOTO SEARCH (fotosökning) t
PHOTO SCAN (bildbläddring) t
ingen indikator
(4) Välj det foto du vill spela upp genom att
trycka på . eller > på fjärrkontrollen.
Varje gång du trycker på . eller > söker
videokameran efter föregående respektive
nästa foto.
Videokameran börjar automatiskt spela upp
fotot.
To stop searching
Press x.
*1) Endast DCR-TRV16E/TRV18E/TRV24E
*2) Endast DCR-TRV25E/TRV27E/TRV116E/
TRV118E
Avbryta sökningen
Tryck pГҐ x.
98
Searching for a photo
– PHOTO SEARCH/PHOTO SCAN
Söka foton
– PHOTO SEARCH/PHOTO SCAN
Scanning photo
Bildbläddring
1)
2)
(1) Set the POWER switch to PLAYER* /VCR* .
(2) Press SEARCH MODE on the Remote
Commander repeatedly until the PHOTO
SCAN indicator appears.
The indicator changes as follows:
TITLE SEARCH*3) t DATE SEARCH t
PHOTO SEARCH t PHOTO SCAN t
no indicator
*1) DCR-TRV16E/TRV18E/TRV24E only
*2) DCR-TRV25E/TRV27E/TRV116E/TRV118E
only
*3) TITLE SEARCH is displayed when CM
SEARCH is set to ON in the menu settings.
(3) Tryck på . eller > på fjärrkontrollen.
Varje foto visas automatiskt under ungefär
fem sekunder.
*1) Endast DCR-TRV16E/TRV18E/TRV24E
*2) Endast DCR-TRV25E/TRV27E/TRV116E/
TRV118E
*3) TITLE SEARCH visas när du ställt CM
SEARCH på ON i menyinställningarna.
SEARCH
MODE
PHOTO 00
SCAN
3
1
VCR
R
POWE
OFF(CHG)
CAMERA
MEMORY
To stop scanning
Avbryta bläddringen
Press x.
Tryck pГҐ x.
If a tape has a blank portion between
recorded portions
The photo search/photo scan function may not
work correctly.
Om det finns ett oinspelat parti mellan
inspelade avsnitt
Fotosökning och bildbläddring fungerar kanske
inte som de ska.
The available number of photos that can be
searched using the cassette memory
The available number is up to 12 photos.
However, you can search 13 photos or more
using the photo scan function.
Antalet bilder som kan sökas med hjälp av
kassettminnet
Du kan som mest söka efter 12 foton. Du kan
emellertid söka efter 13 foton eller fler med hjälp
av bildbläddring.
Avancerade uppspelningsfunktioner
2
Advanced Playback Operations
(3) Press . or > on the Remote
Commander.
Each photo is played back for about five
seconds automatically.
(1) Ställ POWER-omkopplaren på PLAYER*1)/
VCR*2).
(2) Tryck flera gГҐnger pГҐ SEARCH MODE pГҐ
fjärrkontrollen tills indikatorn PHOTO SCAN
visas.
Indikatorerna ändras på följande sätt:
TITLE SEARCH (titelsökning)*3) t
DATE SEARCH (datumsökning) t
PHOTO SEARCH (fotosökning) t
PHOTO SCAN (bildbläddring) t
ingen indikator
99
— Editing —
— Redigering —
Dubbing a tape
Kopiera band
Using the A/V connecting cable
You can dub or edit on the VCR connected to
your camcorder using your camcorder as a
player. Connect your camcorder to the VCR
using the A/V connecting cable supplied with
your camcorder.
Before operation
to LCD in the menu
•Set DISPLAY in
settings. (The defalt setting is LCD.)
•Press the following buttons to make the
indicator disappear so that they will not be
superimposed on the edited tape:
– DISPLAY
– DATA CODE on the Remote Commander
– SEARCH MODE on the Remote Commander
(1) Insert a blank tape (or a tape you want to
record over) into the VCR, and insert the
recorded tape into your camcorder.
(2) Prepare the VCR for recording, then set the
input selector to LINE.
Connect the A/V connecting cable to the
AUDIO/VIDEO OUT or AUDIO/VIDEO
jack.
Refer to the operating instructions of the VCR.
(3) Set the POWER switch to PLAYER*1)/VCR*2)
on your camcorder.
(4) Play back the recorded tape on your
camcorder.
(5) Start recording on the VCR. Refer to the
operating instructions of your VCR.
*1) DCR-TRV16E/TRV18E/TRV24E only
*2) DCR-TRV25E/TRV27E/TRV116E/TRV118E
only
Använda A/V-kabeln
Du kan kopiera eller redigera pГҐ en
videobandspelare som Г¤r ansluten till
videokameran och använda videokameran som
uppspelare. Anslut videokameran till
videobandspelaren med den medföljande A/Vkabeln.
Innan du börjar
•Ställ DISPLAY under
pГҐ LCD i
menyinställningarna. (Ursprunglig inställning
Г¤r LCD).
•Stäng av indikatorerna så att de inte spelas in
på det redigerade bandet. Du stänger av
indikatorerna genom att trycka på följande
knappar:
– DISPLAY
– DATA CODE på fjärrkontrollen
– SEARCH MODE på fjärrkontrollen
(1) Sätt in ett tomt band (eller ett band som du
kan spela Г¶ver) i videobandspelaren och det
inspelade bandet i videokameran.
(2) Förbered videobandspelaren för inspelning,
ställ sedan ingångsväljaren på LINE.
Anslut A/V-kabeln till AUDIO/VIDEO OUTeller AUDIO/VIDEO-kontakten.
Mer information finns i bruksanvisningen till
videobandspelaren.
(3) Ställ POWER-omkopplaren på PLAYER*1)/
VCR*2) pГҐ videokameran.
(4) Spela upp det inspelade bandet pГҐ
videokameran.
(5) Starta inspelningen pГҐ videobandspelaren.
Mer information finns i bruksanvisningen till
videobandspelaren.
*1) Endast DCR-TRV16E/TRV18E/TRV24E
*2) Endast DCR-TRV25E/TRV27E/TRV116E/
TRV118E
S VIDEO
Yellow/
Gul
IN
S VIDEO
VIDEO
AUDIO/VIDEO
A/V connecting cable (supplied)/
A/V-kabel (medföljer)
100
: Signal flow/Signalflöde
AUDIO
Red/
Röd
White/
Vit
VCR/
Videobandspelare
Dubbing a tape
Kopiera band
When you have finished dubbing a
tape
När du är klar med bandkopieringen
Press x on both your camcorder and the VCR.
You can edit on VCRs that support the
following systems:
8 mm,
Hi8,
VHS,
S-VHS,
VHSC,
S-VHSC, Betamax,
mini
DV,
DV, Digital8,
MICRO MV
Om videobandspelaren du använder har
ljudet i mono
Anslut A/V-kabelns gula kontakt till
videoingången och den vita eller röda kontakten
till ljudingГҐngen pГҐ videobandspelaren eller
TVn. Om du ansluter den vita kontakten fГҐr du
ljudet från vänster ljudkanal, om du ansluter den
röda kontakten får du ljudet från den högra
kanalen.
Om videobandspelaren har en S-videokontakt
Du kan få bilder med högre kvalitet om du
använder en S-videokabel (tillval).
Då behöver du inte ansluta A/V-kabelns gula
kontakt (video).
Anslut en S-videokabel (tillval) till Svideokontakten pГҐ bГҐde videokamera och
videobandspelare.
Den här anslutningen ger högre kvalitet på bilder
i DV-format.
Redigering
If your VCR has an S video jack
Pictures can be reproduced more faithfully by
using an S video cable (optional).
With this connection, you do not need to connect
the yellow (video) plug of the A/V connecting
cable.
Connect an S video cable (optional) to the S video
jacks of both your camcorder and the VCR.
This connection produces higher quality DV
format pictures.
Du kan utföra redigeringen med en
videobandspelare som kan hantera följande
format:
8 mm,
Hi8,
VHS,
S-VHS,
VHSC,
S-VHSC, Betamax,
mini
DV,
DV, Digital8,
MICRO MV
Editing
If your VCR is a monaural type
Connect the yellow plug of the A/V connecting
cable to the video input jack and the white or the
red plug to the audio input jack on the VCR or
the TV. When the white plug is connected, the
left programme position audio is output, and
when the red plug is connected, the right
programme position audio is output.
Tryck pГҐ x pГҐ bГҐde videokamera och
videobandspelare.
101
Dubbing a tape
Kopiera band
Using the i.LINK cable (DV
connecting cable)
Simply connect the i.LINK cable (DV connecting
cable) (optional) to DV OUT or DV IN/OUT
jack on your camcorder and to DV IN on the DV
products. With a digital-to-digital connection,
video and audio signals are transmitted in digital
form for high-quality editing. You cannot dub
the titles, display indicators, the contents of
cassette memory or letters on the “Memory
Stick” index screen (except DCR-TRV16E/
TRV116E).
Set the input selector on the VCR to the DV input
position if the VCR is equipped with the input
selector.
Använda i.LINK-kabeln (DVkabel)
Du ansluter helt enkelt i.LINK-kabeln (DV-kabel,
tillval) till DV OUT- eller DV IN/OUT pГҐ
videokameran och till DV IN pГҐ DV-enheten.
Med digital/digtal-anslutning överförs videooch ljudsignalerna i digital form, vilket gör att du
kan redigera med mycket hög kvalitet. Du kan
inte kopiera titlar, skärmindikatorer, innehållet
från kassettminnet eller text på indexskärmen för
“Memory Stick”. (gäller ej DCR-TRV16E/
TRV116E).
Om videobandspelaren Г¤r utrustad med
ingångsväljare ställer du den på DV-ingången.
(1) Insert a blank tape (or a tape you want to
record over) into the VCR, and insert the
recorded tape into your camcorder.
(2) Prepare the VCR for recording.
Set the input selector to LINE (DV input
position). Refer to the operating instructions
of the VCR.
(3) Set the POWER switch to PLAYER*1)/VCR*2)
on your camcorder.
(4) Play back the recorded tape on your
camcorder.
(5) Start recording on the VCR. Refer to the
operating instructions of your VCR.
(1) Sätt in ett tomt band (eller ett band som du
kan spela Г¶ver) i videobandspelaren och det
inspelade bandet i videokameran.
(2) Förbered videobandspelaren för inspelning.
Ställ ingångsväljaren på LINE (ingångsläge
för DV). Mer information finns i
videobandspelarens bruksanvisning.
(3) Ställ POWER-omkopplaren på PLAYER*1)/
VCR*2) pГҐ videokameran.
(4) Spela upp det inspelade bandet pГҐ
videokameran.
(5) Starta inspelningen pГҐ videobandspelaren.
Mer information finns i bruksanvisningen till
videobandspelaren.
*1) DCR-TRV16E/TRV18E/TRV24E only
*2) DCR-TRV25E/TRV27E/TRV116E/TRV118E
only
*1) Endast DCR-TRV16E/TRV18E/TRV24E
*2) Endast DCR-TRV25E/TRV27E/TRV116E/
TRV118E
DV IN/OUT
DV
DV IN
i.LINK cable (DV connecting cable) (optional)/
iLINK-kabel (DV-kabel, tillval)
: Signal flow/Signalflöde
102
Dubbing a tape
Kopiera band
When you have finished dubbing a
tape
När du är klar med bandkopieringen
Press x on both your camcorder and the VCR.
You can connect one VCR only using the i.LINK
cable (DV connecting cable)
See page 278 for more information about i.LINK.
Pictures processed by the picture effect, the
digital effect or PB ZOOM function
Pictures processed by the picture effect, the
digital effect or PB ZOOM function are not
output through the DV OUT or DV IN/OUT
jack.
Du kan bara ansluta en enda
videobandspelare med i.LINK-kabeln (DVkabel)
Mer information om i.LINK finns pГҐ sidan 278.
Bilder som behandlats med bildeffekter,
digitala effekter eller PB ZOOM
Bilder som behandlats med bildeffekter, digitala
effekter eller PB ZOOM matas inte ut via DV
OUT- eller DV IN/OUT-kontakten.
Redigering
Om du spelar in en bild under
uppspelningspaus via DV OUT- eller DV IN/
OUT-kontakten
Den inspelade bilden blir grov och oskarp.
Dessutom kan bilden fladdra om du spelar upp
den pГҐ en annan videoutrustning.
Editing
If you record a playback pause picture with
the DV OUT or DV IN/OUT jack
The recorded picture becomes rough. Also, when
you play back the picture using other video
equipment, the picture may jitter.
Tryck pГҐ x pГҐ bГҐde videokamera och
videobandspelare.
103
Dubbing only desired
scenes – Digital program
editing (on tapes)
Kopiera valda scener
– Digital programredigering
(pГҐ band)
You can duplicate selected scenes (programmes)
for editing onto a tape without operating the
VCR.
Scenes can be selected by frame. You can set up
to 20 programmes.
Your camcorder can dub on “Memory Stick”s
(except DCR-TRV16E/TRV116E). See page 175
for more information.
Du kan kopiera valda avsnitt (program) för
redigering till band, utan att du behöver
manövrera videobandspelaren.
Avsnitt kan väljas efter bildrutor. Du kan ställa in
upp till 20 program.
Videokameran kan kopiera till “Memory Stick”
(gäller ej DCR-TRV16E/TRV116E). Mer
information finns pГҐ sidan 175.
Unwanted scene/
Oönskat avsnitt
Unwanted scene/
Oönskat avsnitt
Switch the order/
Byt plats
Before operating the Digital program
editing on tapes recorded on other
equipment
Innan du använder digital
programredigering för band som
spelats in med annan utrustning
Step 1 Connecting the VCR (p. 105).
Step 2 Setting the VCR for operation.
– Using the A/V connecting cable
(p. 105)
– Using the i.LINK cable (DV connecting
cable) (p. 111)
Step 3 Adjusting the synchronisation of the
VCR (p. 113).
When you dub using the same VCR again, you
can skip steps 2 and 3.
Steg 1 Anslut videobandspelaren (sid. 105).
Steg 2 Gör videobandspelaren klar för
användning.
– Använda A/V-kabel (sid. 105)
– Använda i.LINK-kabel (DV-kabel)
(sid.111)
Steg 3 Synkronisera videobandspelaren
(sid. 113).
Om du utför kopieringen med samma
videobanspelare igen, kan du hoppa Г¶ver steg 2
och 3.
Using the Digital program editing
function on tapes recorded on other
equipment
Operation 1 Making a programme (p. 115).
Operation 2 Performing the programme
(Dubbing a tape) (p. 117).
Note
When editing digital video on tapes, the
operation signals cannot be sent with LANC.
104
Använda digital programredigering
för band som spelats in på annan
utrustning
Procedur 1 Skapa ett program (sid. 115).
Procedur 2 Utföra programmet (kopiera bandet)
(sid. 117).
Obs!
När du redigerar digital video på band kan inte
styrsignalerna skickas med LANC.
Dubbing only desired scenes
– Digital program editing (on
tapes)
Step 1: Connecting the VCR
You can connect both the A/V connecting cable
and the i.LINK cable (DV connecting cable).
When you use the A/V connecting cable, connect
the devices as illustrated on page 100. When you
use the i.LINK cable (DV connecting cable),
connect the devices as illustrated on page 102.
If you connect using the i.LINK cable (DV
connecting cable)
With a digital-to-digital connection, video and
audio signals are transmitted in digital form for
high-quality editing.
(1) Set the IR SETUP code
1 Set the POWER switch to PLAYER*1)/VCR*2)
on your camcorder.
2 Turn the power of the connected VCR on,
then set the input selector to LINE.
When you connect a video camera recorder,
set its power switch to VCR/VTR.
3 Press MENU. Select VIDEO EDIT in
with
the SEL/PUSH EXEC dial
(p. 242).
*1) DCR-TRV16E/TRV18E/TRV24E only
*2) DCR-TRV25E/TRV27E/TRV116E/TRV118E
only
Du kan använda en A/V-kabel eller en i.LINKkabel (DV-kabel)
Om du använder A/V-kabeln ansluter du
enheterna på det sätt som visas på sidan 100. Om
du använder en i.LINK-kabel (DV-kabel) ansluter
du enheterna på det sätt som visas på sidan 102.
Om du gör anslutningen med i.LINK-kabeln
(DV-kabel)
Med digital/digtalanslutning överförs video- och
ljudsignalerna i digital form, vilket ger ett
resultat med mycket hög kvalitet.
Steg 2: Ställa in
videobandspelaren för
användning med A/V-kabel
Om du vill redigera med hjälp av
videobandspelaren, sänder du kontrollsignalerna
med infraröd överföring till videobandspelarens
fjärrkontrollsensor (“IR-fönstret”).
Om du gör anslutningen med en AV-kabel följer
du steg (1) till (4) nedan, sГҐ att kontrollsignalerna
sänds korrekt.
Redigering
To edit using the VCR, send the control signal by
infrared rays to the remote sensor on the VCR.
When you connect using the A/V connecting
cable, follow the procedure below, (1) to (4), to
send the control signal correctly.
Steg 1: Anslut
videobandspelaren
Editing
Step 2: Setting the VCR to
operate with the A/V
connecting cable
Kopiera valda scener – Digital
programredigering (pГҐ band)
(1) Ställ in IR SETUP-koden
1 Ställ POWER-omkopplaren i läget
PLAYER*1)/VCR*2) pГҐ videokameran.
2 Slå på strömmen till den anslutna
videobandspelaren och ställ ingångsväljaren
pГҐ LINE.
Om du ansluter en videokamera ställer du
dess POWER-omkopplare i läget VCR/VTR.
3 Tryck på MENU. Välj VIDEO EDIT under
med hjälp av SEL/PUSH EXEC-ratten
(sid. 251).
*1) Endast DCR-TRV16E/TRV18E/TRV24E
*2) Endast DCR-TRV25E/TRV27E/TRV116E/
TRV118E
105
Dubbing only desired scenes
– Digital program editing (on
tapes)
Kopiera valda scener – Digital
programredigering (pГҐ band)
4 Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select
TAPE, then press the dial (except DCRTRV16E/TRV116E).
5 Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select EDIT
SET, then press the dial.
6 Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select
CONTROL, then press the dial.
7 Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select IR,
then press the dial.
8 Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select IR
SETUP, then select IR SETUP code of your
VCR, then press the dial. Check the code in
“About IR SETUP code.” (p. 107)
4 Välj TAPE genom att vrida SEL/PUSH EXECratten, tryck sedan på ratten (gäller ej DCRTRV16E/TRV116E).
5 Välj EDIT SET genom att vrida SEL/PUSH
EXEC-ratten, tryck sedan pГҐ ratten.
6 Välj CONTROL genom att vrida SEL/PUSH
EXEC-ratten, tryck sedan pГҐ ratten.
7 Välj IR genom att vrida SEL/PUSH EXECratten, tryck sedan på ratten.
8 Välj IR SETUP-kod genom att vrida SEL/
PUSH EXEC-ratten, välj sedan
videobandspelarens IR SETUP-kod, tryck
sedan pГҐ ratten. Kontrollera koden under
“Om IR SETUP-koder”. (sid. 107)
MENU
3
6
OTHERS
DATA CODE
BEEP
COMMANDER
DISPLAY
VIDEO EDIT READY
RETURN
[MENU] : END
OTHERS
DATA CODE
BEEP
COMMANDER
DISPLAY
VIDEO EDIT RETURN
RETURN
TAPE
MEMORY
[MENU] : END
4
8
OTHERS
DATA CODE
BEEP
COMMANDER
DISPLAY
VIDEO EDIT RETURN
RETURN
TAPE
MEMORY
[MENU] : END
VIDEO EDIT
MARK
UNDO
ERASE ALL
START
EDIT SET
1
0:08:55:06
IN
TOTAL 0:00:00:00
SCENE 0
[MENU] : END
5
VIDEO EDIT
MARK
UNDO
ERASE ALL
START
EDIT SET
0:08:55:06
IR
TOTAL 0:00:00:00
SCENE 0
[MENU] : END
106
0:08:55:06
VIDEO EDIT
EDIT SET
CONTROL
IR
ADJ TEST
i. LINK
”CUT–IN”
”CUT–OUT”
IR SETUP
PAUSEMODE
IR TEST
RETURN
[MENU] : END
VIDEO EDIT
EDIT SET
IR
CONTROL
ADJ TEST
”CUT–IN”
”CUT–OUT”
IR SETUP
PAUSEMODE
IR TEST
RETURN
[MENU] : END
0:08:55:06
VIDEO EDIT
EDIT SET
CONTROL
ADJ TEST
”CUT–IN”
”CUT–OUT”
IR SETUP
PAUSEMODE
IR TEST
RETURN
[MENU] : END
0:08:55:06
3
About IR SETUP codes
The IR SETUP code is stored in the memory of
your camcorder. Be sure to set the correct code to
match your VCR. The default setting is code
number 3.
Om IR SETUP-koder
IR SETUP-koden lagras i videokamerans minne.
Se till att du väljer rätt kod för den
videobandspelare du använder. Det kodnummer
som är inställt från början är 3.
Brand/
Märke
Sony
Aiwa
Akai
Alba
Amstrad
Baird
Blaupunkt
Bush
CGM
Clatronic
Daewoo
Ferguson
Fisher
Funai
Goldstar
Goodmans
Grundig
Hitachi
ITT/Nokia Instant
JVC
Kendo
Loewe
Luxor
Mark
Matsui
Mitsubishi
Brand/
Märke
Nokia
Nokia Oceanic
Nordmende
Okano
Orion
Panasonic
Philips
Phonola
Roadstar
SABA
Salora
Samsung
Sanyo
Schneider
SEG
Seleco
Sharp
Siemens
Tandberg
Telefunken
Thomson
Thorn
Toshiba
Universum
W.W.House
Watoson
IR SETUP code/
IR SETUP-kod
1, 2, 3, 4, 5, 6
47, 53, 54
50, 62, 74
73
73
30, 36
11, 83
74
36, 47, 83
73
26
76, 83
73
80
47
26, 84
9, 83
42, 56
36
11, 12, 15, 21
47
16, 47, 84
89
26*
47, 58*, 60
28, 29
IR SETUP code/
IR SETUP-kod
36, 89
89
76
60, 62, 63
58*, 70
16, 78
83, 84, 86
83, 84
47
21, 76, 91
89
22, 32, 52, 93, 94
36
10, 83, 84
73
47, 74
89
10, 36
26
91, 92
76, 100
36, 47
40, 93
47, 70, 84, 92
47
58, 83
Redigering
Kopiera valda scener – Digital
programredigering (pГҐ band)
Editing
Dubbing only desired scenes
– Digital program editing (on
tapes)
* TV/VCR component/
TV/VCR-komponent
Note on IR SETUP codes
Digital program editing is not possible if the VCR
does not support IR SETUP codes.
Att tänka på när det gäller IR SETUP-koder
Du kan inte använda digital programredigering
om inte videobandspelaren kan hantera IR
SETUP-koder.
107
Dubbing only desired scenes
– Digital program editing (on
tapes)
Kopiera valda scener – Digital
programredigering (pГҐ band)
(2) Setting the modes to cancel the
recording pause on the VCR
1 Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select
PAUSEMODE, then press the dial.
2 Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select the
mode to cancel recording pause on the VCR,
then press the dial.
Refer to the operating instructions of your VCR.
1
1 Välj PAUSEMODE genom att vrida SEL/
PUSH EXEC-ratten, tryck sedan pГҐ ratten.
2 Välj vilket läge som ska avbryta
inspelningspaus pГҐ videobandspelaren
genom att vrida SEL/PUSH EXEC-ratten,
tryck sedan pГҐ ratten.
Mer information finns i bruksanvisningen till
videobandspelaren.
0:08:55:06
VIDEO EDIT
EDITSET
CONTROL
ADJ TEST
”CUT–IN”
”CUT–OUT”
IR SETUP
PAUSEMODE PAUSE
IR TEST
REC
RETURN
PB
[MENU] : END
Buttons to cancel recording pause on the VCR
The buttons vary depending on your VCR. To
cancel recording pause:
– Select PAUSE if the button to cancel recording
pause is X.
– Select REC if the button to cancel recording
pause is z.
– Select PB if the button to cancel recording pause
is N.
108
(2) Ställa in lägena för att avbryta
inspelningspaus pГҐ
videobandspelaren
2
0:08:55:06
VIDEO EDIT
EDITSET
CONTROL
ADJ TEST
”CUT–IN”
”CUT–OUT”
IR SETUP
PAUSEMODE PAUSE
IR TEST
RETURN
[MENU] : END
Knappar för att avbryta inspelningspaus på
videobandspelaren
Knapparna varierar beroende pГҐ vilken
videobandspelare du använder. Avbryta
inspelningspaus:
– Välj PAUSE om inspelningspausen avbryts
med X.
– Välj REC om inspelningspausen avbryts med
z.
– Välj PB om inspelningspausen avbryts med N.
Dubbing only desired scenes
– Digital program editing (on
tapes)
Kopiera valda scener – Digital
programredigering (pГҐ band)
(3) Setting your camcorder and the
VCR to face each other
Locate the infrared rays emitter of your
camcorder and face it towards the remote sensor
of the VCR.
Set the devices about 30 cm (12 in.) apart, and
remove any obstacles between the devices.
(3) Ställ videokameran och
videobandspelaren sГҐ att de Г¤r
riktade mot varandra.
Ta reda på var sändaren för de infraröda
strГҐlarna pГҐ videokameran sitter, och rikta den
mot videobandspelarens fjärrkontrollsensor (“IRfönstret”).
Ställ de båda enheterna på ungefär 30 cm
avstГҐnd frГҐn varandra. Se till att det inte stГҐr
något i vägen mellan dem.
Infrared rays emitter/
IR-sändare
Redigering
Remote sensor/
Mottagare av
fjärrkontrollsignaler
Editing
VCR/
Videobandspelare
A/V connecting cable (supplied)/
A/V-kabel (medföljer)
109
Dubbing only desired scenes
– Digital program editing (on
tapes)
Kopiera valda scener – Digital
programredigering (pГҐ band)
(4) Confirming VCR operation
1 Insert a recordable tape into the VCR, then set
to recording pause.
2 Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select IR
TEST, then press the dial.
3 Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select
EXECUTE, then press the dial.
If the VCR starts recording, the setting is
correct.
When recording is finished, the indicator
changes to COMPLETE.
2
VIDEO EDIT
EDITSET
CONTROL
ADJ TEST
”CUT–IN”
”CUT–OUT”
IR SETUP
PAUSEMODE
IR TEST
RETURN
[MENU] : END
(4) Kontrollera att
videobandspelaren fungerar som
den ska
1 Sätt in ett inspelningsbart band i
videobandspelaren. Ställ den sedan på
inspelningspaus.
2 Välj IR TEST genom att vrida SEL/PUSH
EXEC-ratten, tryck sedan pГҐ ratten.
3 Välj EXECUTE genom att vrida SEL/PUSH
EXEC-ratten, tryck sedan pГҐ ratten.
Om videobandspelaren nu börjar spela in
betyder det att inställningen är korrekt.
När inspelningen är klar ändras indikatorn till
COMPLETE.
0:08:55:06
ENGAGE
REC PAUSE
RETURN
EXECUTE
3
0:08:55:06
VIDEO EDIT
EDITSET
CONTROL
ADJ TEST
”CUT–IN”
”CUT–OUT”
IR SETUP
PAUSEMODE
IR TEST
COMPLETE
RETURN
[MENU] : END
When the VCR does not operate
correctly
Om videobandspelaren inte fungerar
som den ska.
•After checking the code in “About IR SETUP
codes,” set the IR SETUP or the PAUSEMODE
again.
•Place your camcorder at least 30 cm (12 in.)
away from the VCR.
•Refer to the operating instructions of your VCR.
•Kontrollera först under “Om IR SETUP-koder”
att du har använt rätt kod och ställ sedan in IR
SETUP eller PAUSEMODE igen.
•Placera videokameran minst 30 cm från
videobandspelaren.
•Mer information finns i bruksanvisningen till
videobandspelaren.
110
Dubbing only desired scenes
– Digital program editing (on
tapes)
Step 2: Setting the VCR to operate
with the i.LINK cable
(DV connecting cable)
When you connect using the i.LINK cable (DV
connecting cable) (optional), follow the
procedure below.
För att ansluta med en i.LINK-kabel (DV-kabel,
tillval) gör du så här.
(1) Ställ POWER-omkopplaren på videokameran
i läget PLAYER*1)/VCR*2).
(2) Slå på strömmen till den anslutna
videobandspelaren och ställ ingångsväljaren i
läge DV-in. Om du ansluter en digital
videokamera ställer du dess
strömomkopplare i läget VCR/VTR.
(3) Tryck på MENU. Välj VIDEO EDIT under
med hjälp av SEL/PUSH EXEC-ratten
(sid. 251).
(4) Välj TAPE genom att vrida SEL/PUSH EXECratten, tryck sedan på ratten (gäller ej DCRTRV16E/TRV116E).
(5) Välj EDIT SET genom att vrida SEL/PUSH
EXEC-ratten, tryck sedan pГҐ ratten.
(6) Välj CONTROL genom att vrida SEL/PUSH
EXEC-ratten, tryck sedan pГҐ ratten.
(7) Välj i.LINK genom att vrida SEL/PUSH
EXEC-ratten, tryck sedan pГҐ ratten.
Redigering
*1) DCR-TRV16E/TRV18E/TRV24E only
*2) DCR-TRV25E/TRV27E/TRV116E/TRV118E
only
Steg 2: Ställa in videobandpelaren
för användning med
i.LINK-kabeln (DV-kabel)
Editing
(1) Set the POWER switch to PLAYER*1)/VCR*2)
on your camcorder.
(2) Turn the power of the connected VCR on,
then set the input selector to DV input. When
you connect a digital video camera recorder,
set its power switch to VCR/VTR.
(3) Press MENU. Select VIDEO EDIT in
with
the SEL/PUSH EXEC dial (p. 242).
(4) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select
TAPE, then press the dial (except DCRTRV16E/TRV116E).
(5) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select
EDIT SET, then press the dial.
(6) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select
CONTROL, then press the dial.
(7) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select
i.LINK, then press the dial.
Kopiera valda scener – Digital
programredigering (pГҐ band)
*1) Endast DCR-TRV16E/TRV18E/TRV24E
*2) Endast DCR-TRV25E/TRV27E/TRV116E/
TRV118E
111
Dubbing only desired scenes
– Digital program editing (on
tapes)
Kopiera valda scener – Digital
programredigering (pГҐ band)
MENU
3
6
OTHERS
DATA CODE
BEEP
COMMANDER
DISPLAY
VIDEO EDIT READY
RETURN
OTHERS
DATA CODE
BEEP
COMMANDER
DISPLAY
VIDEO EDIT RETURN
RETURN
TAPE
MEMORY
[MENU] : END
[MENU] : END
0:08:55:06
VIDEO EDIT
EDIT SET
CONTROL
IR
ADJ TEST
i. LINK
”CUT–IN”
”CUT–OUT”
IR SETUP
PAUSEMODE
IR TEST
RETURN
[MENU] : END
7
4
OTHERS
DATA CODE
BEEP
COMMANDER
DISPLAY
VIDEO EDIT RETURN
RETURN
TAPE
MEMORY
[MENU] : END
VIDEO EDIT
MARK
UNDO
ERASE ALL
START
EDIT SET
1
0:08:55:06
IN
TOTAL 0:00:00:00
SCENE 0
[MENU] : END
0:08:55:06
VIDEO EDIT
EDIT SET
CONTROL
i. LINK
ADJ TEST
”CUT–IN”
”CUT–OUT”
IR SETUP
PAUSEMODE
IR TEST
RETURN
[MENU] : END
5
VIDEO EDIT
MARK
UNDO
ERASE ALL
START
EDIT SET
0:08:55:06
IR
TOTAL 0:00:00:00
SCENE 0
[MENU] : END
VIDEO EDIT
EDIT SET
CONTROL
IR
ADJ TEST
”CUT–IN”
”CUT–OUT”
IR SETUP
PAUSEMODE
IR TEST
RETURN
[MENU] : END
When you connect using the i.LINK cable (DV
connecting cable)
•You cannot dub the titles, display indicators.
•You may not be able to operate the dubbing
function correctly, depending on the VCR.
Set CONTROL to IR in the menu settings of
your camcorder.
112
0:08:55:06
När du ansluter med en i.LINK-kabel (DVkabel)
•Du kan inte kopiera titlar och skärmindikatorer.
•Det kan hända att kopieringsfunktionen inte
fungerar som den ska, beroende pГҐ vilken
videobandspelare du använder.
Ställ CONTROL på IR i videokamerans
menyinställningar.
Dubbing only desired scenes
– Digital program editing (on
tapes)
Step 3: Adjusting the
synchronization of the
VCR
You can adjust the synchronization of your
camcorder and the VCR. Have a pen and paper
ready for notes. Before operation, eject a cassette
from your camcorder.
Steg 3: Synkronisera
videobandspelaren
Du kan ställa in synkroniseringen mellan
videokameran och videobandspelaren. Ha en
penna och en bit papper redo, så att du kan göra
anteckningar. Mata ut kassetten frГҐn
videokameran innan du börjar.
Redigering
(1) Sätt in ett tomt band (eller ett band som du
kan spela över) i videobandspelaren och ställ
den sedan pГҐ inspelningspaus.
Om du väljer i.LINK under CONTROL
behöver du inte ställa in på inspelningspaus.
(2) Välj ADJ TEST genom att vrida SEL/PUSH
EXEC-ratten, tryck sedan pГҐ ratten.
(3) Välj EXECUTE genom att vrida SEL/PUSH
EXEC-ratten, tryck sedan pГҐ ratten.
IN och OUT spelas in pГҐ en bild fem gГҐnger
vardera för beräkning av de numeriska
värdena för synkroniseringen.
Indikatorn EXECUTING blinkar på skärmen.
När inspelningen är klar ändras indikatorn till
COMPLETE.
(4) Spola tillbaka bandet i videobandspelaren.
Starta sedan lГҐngsam uppspelning.
Anteckna det första numeriska värdet för
varje IN, och det sista numeriska värdet för
varje OUT.
(5) Räkna ut medelvärdet av de första numeriska
värdena för varje IN, och medelvärdet av de
sista numeriska värdena för varje OUT.
(6) Välj ”CUT-IN” genom att vrida SEL/PUSH
EXEC-ratten, tryck sedan pГҐ ratten.
(7) Ställ in det medelvärde som du räknade ut för
IN genom att vrida SEL/PUSH EXEC-ratten,
tryck sedan pГҐ ratten.
Därmed har du ställt in den beräknade
startpositionen för inspelning.
(8) Välj ”CUT-OUT” genom att vrida SEL/PUSH
EXEC-ratten, tryck sedan pГҐ ratten.
Editing
(1) Insert a blank tape (or a tape you want to
record over) into the VCR, then set to
recording pause.
When you select i.LINK in CONTROL, you
do not need to set to recording pause.
(2) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select ADJ
TEST, then press the dial.
(3) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select
EXECUTE, then press the dial.
IN and OUT are recorded on an image for five
times each to calculate the number values for
adjusting the synchronization.
The EXECUTING indicator flashes on the
screen.
When finished, the indicator changes to
COMPLETE.
(4) Rewind the tape in the VCR, then start slow
playback.
Take a note of the first number value of each
IN and the closing number value of each
OUT.
(5) Calculate the average of all the first number
values of each IN, and the average of all the
last number values of each OUT.
(6) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select
”CUT-IN”, then press the dial.
(7) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select the
average number value of IN, then press the
dial.
The calculated start position for recording is
set.
(8) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select
”CUT-OUT”, then press the dial.
Kopiera valda scener – Digital
programredigering (pГҐ band)
113
Dubbing only desired scenes
– Digital program editing (on
tapes)
Kopiera valda scener – Digital
programredigering (pГҐ band)
(9) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select the
average number value of OUT, then press
the dial.
The calculated stop position for recording is
set.
(10) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select
RETURN, then press the dial.
(9) Ställ in det medelvärde som du räknade ut
för OUT genom att vrida SEL/PUSH EXECratten, tryck sedan på ratten.
Därmed har du ställt in den beräknade
slutpositionen för inspelningen.
(10) Välj
RETURN genom att vrida SEL/
PUSH EXEC-ratten, tryck sedan pГҐ ratten.
2,3
VIDEO EDIT
EDIT SET
CONTROL
ADJ TEST
”CUT–IN”
”CUT–OUT”
IR SETUP
PAUSEMODE
IR TEST
RETURN
[MENU] : END
6
0:08:55:06
RETURN
EXECUTE
ENGAGE
REC PAUSE
VIDEO EDIT
0:08:55:06
EDIT SET
CONTROL
ADJ TEST
EXECUTING
”CUT–IN”
”CUT–OUT” No. 5
IR SETUP
IN
PAUSEMODE –60
IR TEST
RETURN
[MENU] : END
VIDEO EDIT
0:08:55:06
EDIT SET
CONTROL
ADJ TEST
COMPLETE
”CUT–IN”
”CUT–OUT”
IR SETUP
PAUSEMODE
IR TEST
RETURN
[MENU] : END
Notes
•When you complete step 3, the image used to
adjust the syncronization is recorded for about
50 seconds.
•If you start recording from the very beginning
of the tape, the first few seconds of the tape
may not record properly. Be sure to allow about
10 seconds’ lead before starting recording.
•When you connect with the i.LINK cable (DV
connecting cable), you may not be able to
operate the dubbing function correctly,
depending on the VCR. Keep the i.LINK
connection and set CONTROL to IR in the
menu settings (p. 105). Video and audio are
sent by digital signals.
114
VIDEO EDIT
EDIT SET
CONTROL
ADJ TEST
”CUT–IN”
”CUT–OUT”
IR SETUP
PAUSEMODE
IR TEST
RETURN
[MENU] : END
0:08:55:06
0
8
VIDEO EDIT
EDIT SET
CONTROL
ADJ TEST
”CUT–IN”
”CUT–OUT”
IR SETUP
PAUSEMODE
IR TEST
RETURN
[MENU] : END
0:08:55:06
0
Obs!
•När du utfört steg 3 spelas bilden som ska
justera synkroniseringen in under ungefär 50
sekunder.
•Om du startar inspelningen från bandets allra
första början, kan det hända att de första
sekunderna av bandet inte spelas in korrekt. Du
bör starta inspelningen minst 10 sekunder in på
bandet.
•När du gör anslutningen med i.LINK-kabeln
(DV-kabel) kan det, beroende pГҐ vilken
videobandspelare du har, hända att du inte kan
kontrollera kopieringsfunktionen korrekt.
Behåll i.LINK-anslutningen och ställ
CONTROL på IR i menyinställningarna
(sid. 105). Video och ljud sänds digitalt.
Dubbing only desired scenes
– Digital program editing (on
tapes)
Operation 1: Making the
programme
Procedur 1: Skapa programmet
Redigering
(1) Sätt in bandet som ska spelas upp i
videokameran, sätt sedan in ett band för
inspelning i videobandspelaren.
(2) Tryck på MENU och välj sedan VIDEO EDIT
under
med SEL/PUSH EXEC-ratten.
(3) Välj TAPE genom att vrida SEL/PUSH EXECratten, tryck sedan på ratten (gäller ej DCRTRV16E/TRV116E).
(4) Sök, med hjälp av videofunktionsknapparna,
efter början av det första avsnitt som du vill
infoga och ställ sedan uppspelningen på paus.
Du kan utföra en finjustering med en bildruta
åt gången med hjälp av EDITSEARCH.
(5) Välj MARK genom att vrida på SEL/PUSH
EXEC-ratten, tryck sedan pГҐ ratten.
Du har därmed angett punkten för IN för det
första programmet; den övre delen av
programmarkeringen växlar om till ljusblått.
(6) Sök, med hjälp av videofunktionsknapparna,
efter slutet av det första avsnitt som du vill
infoga och ställ sedan uppspelningen på paus.
(7) Välj MARK genom att vrida på SEL/PUSH
EXEC-ratten, tryck sedan pГҐ ratten.
Du har därmed angett punkten för OUT för
det första programmet; den undre delen av
programmarkeringen växlar färg till ljusblått.
(8) Upprepa steg 4 till 7, ställ sedan in
programmet.
När programmet är inställt ändras
programmarkeringen till ljusblГҐtt.
Du kan maximalt ställa in upp till 20 program.
Editing
(1) Insert the tape for playback into your
camcorder, and insert a tape for recording
into the VCR.
(2) Press MENU, then select VIDEO EDIT in
with the SEL/PUSH EXEC dial.
(3) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select
TAPE, then press the dial (except DCRTRV16E/TRV116E).
(4) Search for the beginning of the first scene you
want to insert using the video operation
buttons, then pause playback.
You can fine-adjust one frame at a time with
EDITSEARCH.
(5) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select
MARK, then press the dial.
The IN point of the first programme is set,
and the top part of the programme mark
changes to light blue.
(6) Search for the end of the first scene you want
to insert using the video operation buttons,
then pause playback.
(7) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select
MARK, then press the dial.
The OUT point of the first programme is set,
then the bottom part of the programme mark
changes to light blue.
(8) Repeat steps 4 to 7, then set the programme.
When the programme is set, the programme
mark changes to light blue.
You can set up to 20 programmes in
maximum.
Kopiera valda scener – Digital
programredigering (pГҐ band)
115
Dubbing only desired scenes
– Digital program editing (on
tapes)
Kopiera valda scener – Digital
programredigering (pГҐ band)
MENU
2
3
OTHERS
DATA CODE
BEEP
COMMANDER
DISPLAY
VIDEO EDIT READY
RETURN
[MENU] : END
7
0:08:55:06
1 OUT
VIDEO EDIT
MARK
UNDO
ERASE ALL
START
EDIT SET
VIDEO EDIT
MARK
UNDO
ERASE ALL
START
EDIT SET
0:08:55:06
1 IN
TOTAL 0:00:00:00
SCENE 0
[MENU] : END
[MENU] : END
5
VIDEO EDIT
MARK
UNDO
ERASE ALL
START
EDIT SET
OTHERS
DATA CODE
BEEP
COMMANDER
DISPLAY
VIDEO EDIT RETURN
RETURN
TAPE
MEMORY
8
0:09:07:06
2 IN
VIDEO EDIT
MARK
UNDO
ERASE ALL
START
EDIT SET
0:10:01:23
4 IN
TOTAL 0:00:00:00
SCENE 0
TOTAL 0:00:12:00
SCENE 1
TOTAL 0:00:47:12
SCENE 3
[MENU] : END
[MENU] : END
[MENU] : END
Erasing the programme you have set
Radera ett inställt program.
Erase OUT first and then IN from the last set
programme.
(1) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select
UNDO, then press the dial.
(2) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select
EXECUTE, then press the dial.
The last set programme mark flashes, then the
setting is cancelled.
Du raderar först OUT och sedan IN från det
senast skapade programmet.
(1) Välj UNDO genom att vrida SEL/PUSH
EXEC-ratten, tryck sedan pГҐ ratten.
(2) Välj EXECUTE genom att vrida SEL/PUSH
EXEC-ratten, tryck sedan pГҐ ratten.
Programindikeringen för det senast inställda
programmet blinkar, sedan avbryts
inställningen.
To cancel erasing
Select RETURN in step 2.
116
Avbryta radering
Välj RETURN i steg 2.
Kopiera valda scener – Digital
programredigering (pГҐ band)
Erasing all programmes
Radera alla program
(1) Select VIDEO EDIT in the menu settings.
(2) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select
TAPE, then press the dial. (except DCRTRV16E/TRV116E)
(3) Select ERASE ALL in the menu settings. Turn
the SEL/PUSH EXEC dial to select EXECUTE,
then press the dial.
All the programme marks flash, then the
settings are cancelled.
(1) Välj VIDEO EDIT i menyinställningarna.
(2) Välj TAPE genom att vrida SEL/PUSH EXECratten, tryck sedan på ratten (gäller ej DCRTRV16E/TRV116E).
(3) Välj ERASE ALL i menyinställningarna. Välj
EXECUTE genom att vrida SEL/PUSH EXECratten, tryck sedan pГҐ ratten.
Alla programmarkeringar blinkar, sedan
avbryts inställningarna.
To cancel erasing all programmes
Select RETURN in step 3.
Avbryta radering av alla program
Välj RETURN i steg 3.
To cancel a programme you have set
Press MENU.
The programme is stored in memory until the
tape is ejected.
Avbryta ett program som du ställt in
Tryck pГҐ MENU.
Programmet lagras i minnet tills du tar ut bandet.
On a blank portion of the tape
You cannot set IN or OUT on blank portions of
the tape.
If there is a blank portion between IN and
OUT on the tape
The total time code may not be displayed
correctly.
Operation 2: Performing the
programme
(Dubbing a tape)
Make sure your camcorder and VCR are
connected, and that the VCR is set to recording
pause. (When you use the i.LINK cable (DV
connecting cable) this procedure is not
necessary.)
When you use a digital video camera recorder,
set its power switch to VCR/VTR.
(1) Select VIDEO EDIT in the menu settings. Turn
the SEL/PUSH EXEC dial to select TAPE,
then press the dial (except DCR-TRV16E/
TRV116E).
Obs!
Du kan inte göra inspelningar medan du gör
digitala programredigeringar.
Tomma delar av bandet
Du kan inte ange IN eller OUT för oinspelade
delar av bandet.
Redigering
Note
You cannot operate recording during Digital
program editing.
Editing
Dubbing only desired scenes
– Digital program editing (on
tapes)
Om det finns en oinspelat parti pГҐ bandet
mellan IN och OUT
Den totala tidkoden kanske inte visas som den
ska.
Procedur 2: Köra programmet
(kopiera bandet)
Se till att videokamera och videobandspelare Г¤r
anslutna till varandra, och att videobandspelaren
är ställd på inspelningspaus. (Om du använder
en i.LINK-kabel (DV-kabel) behöver du inte
utföra den här proceduren.)
Om du använder en digital videokamera ställer
du dess strömomkopplare i läget VCR/VTR.
(1) Välj VIDEO EDIT i menyinställningarna. Välj
TAPE genom att vrida SEL/PUSH EXECratten, tryck sedan på ratten (gäller ej DCRTRV16E/TRV116E).
117
Dubbing only desired scenes
– Digital program editing (on
tapes)
Kopiera valda scener – Digital
programredigering (pГҐ band)
(2) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select
START, then select EXECUTE.
Search for the beginning of the first
programme, then start dubbing.
The programme mark flashes.
The SEARCH indicator appears during
search, and the EDITING indicator appears
during edit on the screen.
The programme mark changes to light blue
after dubbing ends.
When dubbing ends, your camcorder and the
VCR automatically stop.
(2) Välj START genom att vrida SEL/PUSH
EXEC-ratten, välj sedan EXECUTE.
Sök efter början av det första programmet.
Starta sedan kopieringen.
Programmarkeringen blinkar.
På skärmen visas indikatorn SEARCH under
sökning och EDITING under redigering.
När kopieringen är klar ändrar
programmarkeringen färg till ljusblå.
När kopieringen är klar stannar både
videokamera och videobandspelare
automatiskt.
To stop dubbing during editing
Avbryta kopiering under redigering
Press x using the video operation buttons.
Tryck pГҐ x (videofunktionsknapparna).
To end the Digital program editing
function
Avsluta funktionen för digital
programredigering
Your camcorder stops when the dubbing ends.
Then the display returns to VIDEO EDIT in the
menu settings.
Press MENU to end the Digital program editing
function.
Videokameran stannar när kopieringen är klar.
Teckenfönstret återgår till VIDEO EDIT i
menyinställningarna.
Du avslutar funktionen för digital
programredigering genom att trycka pГҐ MENU.
You cannot record on the VCR when:
– The tape has run out.
– The write-protect tab on the cassette is set to
lock.
– The IR SETUP code is not correct (when IR is
selected).
– The button to cancel recording pause is not
correct (when IR is selected).
Du kan inte göra en inspelning på
videobandspelaren när:
– Bandet har tagit slut.
– Kassettens skrivskyddsflik är ställd i låst läge.
– IR SETUP-koden är felaktig (när du har valt IR).
– Knappen för att avbryta inspelningspaus är
felvald (när du har valt IR).
NOT READY appears on the LCD screen when:
– The programme to operate the Digital program
editing has not been made.
– i.LINK is selected but the i.LINK cable (DV
connecting cable) is not connected.
– The power of the connected VCR is not turned
on (when you set i.LINK).
118
NOT READY visas på LCD-skärmen när:
– Du inte har skapat något program för digital
programredigering.
– När du har valt i.LINK och en i.LINK-kabel
(DV-kabel) inte Г¤r ansluten.
– Strömmen till den anslutna videobandspelaren
inte har slagits på (när du ställt in i.LINK).
Recording video or TV
programmes
Spela in video eller
TV-program
– DCR-TRV25E/TRV27E/TRV116E/
TRV118E only
– Endast DCR-TRV25E/TRV27E/
TRV116E/TRV118E
Using the A/V connecting cable
You can record a tape from another VCR or a TV
programme from a TV that has video/audio
outputs. Use your camcorder as a recorder.
Before operation
Set DISPLAY in
to LCD in the menu settings.
(The default setting is LCD.)
Innan du börjar
Ställ DISPLAY under
pГҐ LCD i
menyinställningarna. (Ursprunglig inställning är
LCD.)
(1) Sätt in ett tomt band (eller ett band som du
kan spela Г¶ver) i videokameran. Spelar du in
ett band från en videobandspelare, sätter du
in ett inspelat band i den.
(2) Ställ videokamerans POWER-omkopplare i
läget VCR.
(3) PГҐ videokameran trycker du pГҐ z REC,
samtidigt som du trycker pГҐ knappen till
höger om den. Tryck sedan omedelbart på X
pГҐ videokameran.
(4) Om du spelar in ett band frГҐn en
videobandspelare, startar du uppspelningen
genom att trycka pГҐ N pГҐ
videobandspelaren. Spelar du in frГҐn TV
ställer du in det program som du vill spela in.
Bilden frГҐn TVn eller videobandspelaren visas
på skärmen.
(5) Tryck pГҐ X pГҐ videokameran vid det avsnitt
du vill starta inspelningen frГҐn.
Redigering
3
Du kan spela in ett band frГҐn en annan
videobandspelare, eller spela in ett TV-program
frГҐn en TV med video/ljudutgГҐngar. Du
använder då videokameran som inspelare.
Editing
(1) Insert a blank tape (or a tape you want to
record over) into your camcorder. If you are
recording a tape from the VCR, insert a
recorded tape into the VCR.
(2) Set the POWER switch to VCR on your
camcorder.
(3) Press z REC and the button on its right
simultaneously on your camcorder, then
immediately press X on your camcorder.
(4) Press N on the VCR to start playback if you
record a tape from a VCR. Select a TV
programme if you are recording from a TV.
The picture from a TV or VCR appears on the
screen.
(5) Press X on your camcorder at the scene where
you want to start recording from.
Använda A/V-kabeln
PAUSE
REC
S VIDEO
AUDIO/VIDEO
TV
OUT
S VIDEO
Yellow/
Gul
VIDEO
AUDIO
VCR/
Videobandspelare
: Signal flow/Signalflöde
Red/Röd
White/
Vit
A/V connecting cable (supplied)/
A/V-kabel (medföljer)
119
Recording video or TV
programmes
When you have finished dubbing a
tape
Press x on both your camcorder and the VCR.
Note
Your camcorder only records pictures for
viewing on a PAL system based TV and VCR.
See “Using your camcorder abroad” on page 280
for the TV colour systems used in each country
and area.
If your VCR or TV is a monaural type
Connect the yellow plug of the A/V connecting
cable to the video output jack and the white or
the red plug to the audio output jack on the VCR
or the TV. When the white plug is connected, the
left programme position audio is recorded, and
when the red plug is connected, the right
programme position audio is recorded.
If your TV or VCR has an S video jack
Pictures can be reproduced more faithfully by
using an S video cable (optional).
With this connection, you do not need to connect
the yellow (video) plug of the A/V connecting
cable.
Connect an S video cable (optional) to the S video
jacks of both your camcorder and the TV or VCR.
This connection produces higher quality DV
format pictures.
120
Spela in video eller TV-program
När du är klar med bandkopieringen
Tryck pГҐ x pГҐ bГҐde videokamera och
videobandspelare.
Obs!
Det du spelar in med den här videokameran kan
bara visas pГҐ en TV eller videobandspelare som
använder PAL-systemet. Vill du veta vilket TVfärgsystem som används i olika länder och
omrГҐden finns mer information pГҐ sidan 280
under “Använda videokameran utomlands”.
Om TVn eller videobandspelaren har en Svideokontakt
Anslut den gula kontakten pГҐ A/V-kabeln till
videoutgången och den vita eller röda kontakten
till ljudutgГҐngen pГҐ videobandspelaren eller
TVn. Om du ansluter den vita kontakten spelas
ljudet in från vänster ljudkanal, om du ansluter
den röda kontakten spelas ljudet in från den
högra kanalen.
Om TVn eller videobandspelaren har en Svideokontakt
Du kan få bilder med högre kvalitet om du
använder en S-videokabel (tillval).
Då behöver du inte ansluta A/V-kabelns gula
kontakt (video).
Anslut en S-videokabel (tillval) till Svideokontakten pГҐ bГҐde videokameran och TVn
eller videobandspelaren.
Den här anslutningen ger högre kvalitet på bilder
i DV-format.
Recording video or TV
programmes
Spela in video eller TV-program
Using the i.LINK cable (DV
connecting cable)
Använda i.LINK-kabeln (DVkabel)
(1) Insert a blank tape (or a tape you want to
record over) into your camcorder, and insert
the recorded tape into the VCR.
(2) Set the POWER switch to VCR on your
camcorder.
(3) Press z REC and the button on its right
simultaneously on your camcorder, then
immediately press X on your camcorder.
(4) Press N on the VCR to start playback. The
picture to be recorded appears on the screen.
(5) Press X on your camcorder at the scene where
you want to start recording from.
(1) Sätt in ett tomt band (eller ett band som du
kan spela Г¶ver) i videokameran och det
inspelade bandet i videobandspelaren.
(2) Ställ videokamerans POWER-omkopplare i
läget VCR.
(3) PГҐ videokameran trycker du pГҐ z REC,
samtidigt som du trycker pГҐ knappen till
höger om den. Tryck sedan omedelbart på X
pГҐ videokameran.
(4) Starta uppspelningen genom att trycka pГҐ N
pГҐ videobandspelaren. Bilden som ska spelas
in visas på skärmen.
(5) Tryck pГҐ X pГҐ videokameran vid det avsnitt
du vill starta inspelningen frГҐn.
3
REC
Redigering
Anslut helt enkelt i.LINK-kabeln (DV-kabel,
tillval) mellan DV IN/OUT pГҐ videokameran
och DV OUT pГҐ DV-enheterna. Med digital/
digtal-anslutning överförs video- och
ljudsignalerna i digital form, vilket gör att du kan
redigera med mycket hög kvalitet.
Editing
Simply connect the i.LINK cable (DV connecting
cable) (optional) to DV IN/OUT jack on your
camcorder and to DV OUT of the DV products.
With a digital-to-digital connection, video and
audio signals are transmitted in digital form for
high-quality editing.
PAUSE
DV IN/OUT
DV
DV OUT
: Signal flow/Signalflöde
i.LINK cable (DV connecting cable) (optional)/
iLINK-kabel (DV-kabel, tillval)
121
Recording video or TV
programmes
When you have finished dubbing a
tape
Press x on your camcorder, and then press the
stop button on the VCR.
Spela in video eller TV-program
När du är klar med bandkopieringen
Tryck pГҐ x pГҐ videokameran, tryck sedan pГҐ
stoppknappen pГҐ videobandspelaren.
You can connect one VCR only using the i.LINK
cable (DV connecting cable).
Du kan bara ansluta en enda
videobandspelare med i.LINK-kabeln (DVkabel).
When you dub a picture in digital form
The colour of the display may be uneven.
However, this does not affect the dubbed picture.
När du kopierar en bild i digital form
Teckenfönstrets färgåtergivning kan vara ojämn.
Det påverkar däremot inte bilden som kopieras.
If you record the playback paused picture with
the DV IN/OUT jack
The recorded picture becomes rough. When you
play back the picture using your camcorder, the
picture may jitter.
Om du spelar in en bild under
uppspelningspaus via DV IN/OUT-kontakten
Den inspelade bilden blir grov och oskarp. Bilden
kan fladdra när du spelar upp den på
videokameran.
Before recording
Make sure that the DV IN indicator appears on
the screen. The DV IN indicator may appear on
both equipment.
Innan du spelar in
Se till att DV IN-indikatorn visas på skärmen. DV
IN-indikatorn kanske visas pГҐ bГҐda enheterna.
122
Inserting a scene from
a VCR
– Insert Editing
Infoga ett avsnitt frГҐn
en videobandspelare
– Infogningsredigering
– DCR-TRV25E/TRV27E/TRV116E/
TRV118E only
– Endast DCR-TRV25E/TRV27E/
TRV116E/TRV118E
You can insert a new scene with sound from a
VCR onto your originally recorded tape by
specifying the insert start and end points. Use the
Remote Commander for this operation.
Connections are the same as on page 119 or 121.
Insert a cassette containing the desired scene to
insert into the VCR.
Du kan infoga ett nytt avsnitt med ljud frГҐn en
videobandspelare i originalinspelningen genom
att ange start- och slutpunkter. Använd
fjärrkontrollen för den här funktionen.
Anslutningarna Г¤r desamma som pГҐ sidorna 119
eller 121.
Sätt in en kassett, som innehåller det avsnitt som
du vill infoga, i videobandspelaren.
[a]
Editing
[A]
[c]
[B]
Redigering
[b]
[C]
[A]: A tape that contains the scene to be
superimposed
[B]: A tape before editing
[C]: A tape after editing
(1) Set the POWER switch to VCR on your
camcorder.
(2) On the connected VCR, locate just before the
insert start point [a], then press X to set the
VCR to the playback pause mode.
(3) On your camcorder, locate the insert end
point [c] by pressing m or M. Then press
X to set your camcorder to the playback
pause mode.
(4) Press ZERO SET MEMORY on the Remote
Commander. The ZERO SET MEMORY
indicator flashes and the end point of the
insert is stored in memory. The tape counter
shows “0:00:00.”
[A]: Bandet med det avsnitt som ska infogas
[B]: Bandet innan redigering
[C]: Bandet efter redigering
(1) Ställ videokamerans POWER-omkopplare i
läget VCR.
(2) På den anslutna videobandspelaren söker du
dig fram till en punkt alldeles innan den
punkt där infogningen ska börja [a] och
ställer sedan videobandspelaren på
uppspelningspaus genom att trycka pГҐ X.
(3) På videokameran söker du dig fram till den
punkt där infogningen ska avbrytas [c]
genom att trycka på m eller M. Ställ
videokameran pГҐ uppspelningspaus genom
att trycka pГҐ X.
(4) Tryck pГҐ ZERO SET MEMORY pГҐ
fjärrkontrollen. ZERO SET MEMORYindikatorn blinkar och slutpunkten för
infogningen lagras i minnet. Bandräkneverket
visar “0:00:00”.
123
Inserting a scene from a VCR
– Insert Editing
(5) On your camcorder, locate the insert start
point [b] by pressing m, then press z REC
and the button on its right simultaneously.
(6) First press X on the VCR, and after a few
seconds press X on your camcorder to start
inserting the new scene with sound.
Inserting automatically stops near the zero
point on the tape counter. Your camcorder
automatically stops recording and the ZERO
SET MEMORY is cancelled.
Infoga ett avsnitt frГҐn en
videobandspelare
– Infogningsredigering
(5) På videokameran söker du dig fram till den
punkt där du vill att infogningen ska börja [b]
genom att trycka pГҐ m och trycker sedan
samtidigt på z REC och knappen till höger
om den.
(6) Starta infogning med ljud genom att först
trycka pГҐ X pГҐ videobandspelaren och sedan,
efter nГҐgra sekunder, pГҐ X pГҐ videokameran.
Infogningen avbryts automatiskt i närheten
av bandräkneverkets nollpunkt.
Videokameran avbryter automatiskt
inspelningen och ZERO SET MEMORY
avbryts.
5
REC
4
0:00:00
ZERO SET
MEMORY
ZERO SET
MEMORY
To change the insert end point
Ändra slutpunkt för infogningen
Press ZERO SET MEMORY again after step 5 to
erase the ZERO SET MEMORY indicator and
begin from step 3.
Släck ZERO SET MEMORY-indikatorn genom att
trycka pГҐ ZERO SET MEMORY igen efter steg 5
och börja sedan om från steg 3.
Note
Pictures and sound recorded on the portion
between the insert start and end points will be
erased when you insert the new scene.
Obs!
Bild och ljud mellan infogningens start- och
slutpunkt raderas och ersätts med det infogade
avsnittet.
If you insert scenes on the tape recorded on
another camcorder
The pictures and sound may be distorted. We
recommend that you insert scenes on a tape
recorded on your camcorder.
Om du infogar avsnitt pГҐ bandet som spelats
in med en annan videokamera
Det kan hända att det uppstår bild- och
ljudstörningar (distorsion). Du rekommenderas
att infogar avsnitt pГҐ ett bandet som spelats in
med den här videokameran.
When the inserted picture is played back
Pictures and sound may be distorted at the end
of the inserted portion. This is not a malfunction.
Pictures and sound at the start point and the end
point may be distorted in the LP mode.
To insert a scene without setting the insert
end point
Skip steps 3 and 4. Press x on your camcorder
when you want to stop inserting.
124
När du spelar upp det infogade partiet
Bild och ljudstörningar (distorsion) kan uppstå i
slutet av det infogade avsnittet. Det Г¤r inget fel.
I LP-läget kan det hända att bild och
ljudstörningar (distorsion) uppstår vid
infogningens start- och slutpunkter.
Infoga ett avsnitt utan att ange nГҐgon
slutpunkt
Hoppa Г¶ver steg 3 och 4. Tryck pГҐ x pГҐ
videokameran när du vill avbryta infogningen.
Audio dubbing
Lägga till ljud
If you connect audio equipment, you can add
sound to your recorded tape already recorded in
the 12-bit mode by specifying the start and end
points. The original sound will not be erased.
Select one of the following connections to add
audio.
Om du ansluter en ljudutrustning kan du infoga
ljudet pГҐ det redan inspelade bandet, som spelats
in i 12-bitarsläget, genom att ange infogningens
start- och slutpunkt. Det ursprungliga ljudet
raderas inte.
Välj en av följande anslutningar för att lägga till
ljud.
Connecting the microphone
with the MIC jack
Ansluta mikrofonen till MICkontakten
Editing
Redigering
MIC
(PLUG IN
POWER)
Microphone (optional)/
Mikrofon (tillval)
: Signal flow/Signalflöde
You can check recorded picture and sound by
connecting your camcorder to a TV with the A/V
connecting cable.
Recorded sound is not output from the speaker.
Check the sound by using a TV or headphones.
Du kan kontrollera den inspelada bilden och det
inspelade ljudet genom att ansluta videokameran
till en TV med hjälp av A/V-kabeln.
Inspelat ljud sänds inte ut via högtalare.
Kontrollera ljudet via TVn eller ett par hörlurar.
125
Audio dubbing
Lägga till ljud
Connecting the microphone to
the intelligent accessory shoe
Ansluta mikrofonen till
tillbehörsskon
Intelligent accessory shoe/
Tillbehörssko
Microphone (optional)/
Mikrofon (tillval)
Dubbing with the AUDIO/VIDEO
jack
– DCR-TRV25E/TRV27E/TRV116E/
TRV118E only
Kopiera med AUDIO/VIDEOanslutningen
– Endast DCR-TRV25E/TRV27E/
TRV116E/TRV118E
Audio equipment/
Ljudutrustning
LINE OUT
L
R
AUDIO L
AUDIO/
VIDEO
White/Vit
: Signal flow/Signalflöde
A/V connecting cable (supplied)/
A/V-kabel (medföljer)
126
AUDIO R
Red/Röd
Do not connect
the video (yellow)
plug./
Anslut inte
videokontakten
(gul).
Audio dubbing
Dubbing with the built-in
microphone
Lägga till ljud
Lägga till ljud med den
inbyggda mikrofonen
No connection is necessary.
Inga anslutningar är nödvändiga.
Note
When dubbing with the AUDIO/VIDEO jack* or
the built-in microphone, pictures are not output
through the S VIDEO jack or the AUDIO/VIDEO
jack. Check the recorded picture on the screen.
You can check the recorded sound by using
headphones.
Obs!
När du lägger till ljud via AUDIO/VIDEOanslutningen* eller med den inbyggda
mikrofonen sänds inga bildsignaler från S
VIDEO- eller AUDIO/VIDEO-kontakten. Du kan
granska den inspelade bilden på skärmen. Det
inspelade ljudet kan du kontrollera med hjälp av
ett par hörlurar.
* Endast DCR-TRV25E/TRV27E/TRV116E/
TRV118E
Redigering
* DCR-TRV25E/TRV27E/TRV116E/TRV118E
only
Om du använder alla anslutningarna
Prioritetsordningen för de olika ljudingångarna
är som följer:
•MIC-kontakt (PLUG IN POWER)
•Tillbehörssko
•AUDIO/VIDEO-anslutning*
•Inbyggd mikrofon
Editing
If you make all the connections
The audio input to be recorded will take
precedence over others in the following order:
•MIC (PLUG IN POWER) jack
•Intelligent accessory shoe
•AUDIO/VIDEO jack*
•Built-in microphone
127
Audio dubbing
Adding audio on a recorded
tape
Lägga till ljud
Infoga ljud pГҐ ett redan
inspelat band
Choose a connection described on the previous
pages, and connect audio equipment or
microphone to your camcorder. Then follow the
procedure below.
Välj en av anslutningarna som beskrevs på
föregående sida, och anslut ljudutrustning eller
mikrofon till videokameran. Följ sedan
nedanstГҐende procedur.
(1) Insert the recorded tape into your camcorder.
(2) Set the POWER switch to VCR on your
camcorder.
(3) Locate the recording start point by pressing
N. Then press X at the point where you
want to start recording to set your camcorder
to the playback pause mode.
(4) Press AUDIO DUB . The green
X
indicator appears on screen.
(5) Press X on your camcorder and start playing
back the audio you want to record at the same
time.
The new sound is recorded in stereo 2 (ST2)
during playback. During recording new
sound, the red
appears on the screen.
(6) Press x on your camcorder at the point where
you want to stop recording.
(1) Sätt in det inspelade bandet i videokameran.
(2) Ställ videokamerans POWER-omkopplare i
läget VCR.
(3) Sök inspelningens startpunkt genom att
trycka pГҐ N. Vid den punkt du vill starta
inspelningen från ställer du videokameran i
pausläge genom att trycka på X under
pГҐgГҐende uppspelning.
(4) Tryck pГҐ AUDIO DUB
. Den gröna
indikatorn
X visas på skärmen.
(5) Tryck pГҐ X pГҐ videokameran och starta pГҐ
samma gГҐng uppspelningen av det ljud du
vill spela in.
Det nya ljudet spelas in i stereo 2 (ST2) under
uppspelning. När du spelar in nytt ljud visas
den röda indikatorn
på skärmen.
(6) Tryck på x på videokameran där du vill
avbryta inspelningen.
AUDIO DUB
To add audio more precisely
Press ZERO SET MEMORY on the Remote
Commander at the point where you want to stop
recording later in the playback mode.
Carry out steps 3 to 5. Recording automatically
stops at the point where ZERO SET MEMORY
was pressed.
128
Lägga till ljud med större precision
Vid den punkt där du senare vill avbryta
inspelningen trycker du i uppspelningsläget på
ZERO SET MEMORY på fjärrkontrollen.
Utför steg 3 till 5. Inspelningen avbryts
automatiskt vid den punkt där du tryckt på
ZERO SET MEMORY.
Audio dubbing
Lägga till ljud
Monitoring the new recorded
sound
(1) Play back the tape on which you added audio.
(2) Press MENU, then select AUDIO MIX in
*1)/ *2) with the SEL/PUSH EXEC dial
(p. 236).
Kontrollera det nyinspelade
ljudet
(1) Spela upp bandet du spelat in det nya ljudet
pГҐ.
(2) Tryck på MENU och välj sedan AUDIO MIX
under
*1) / *2) med SEL/PUSH EXECratten (sid. 245).
VCR SET
HiFi SOUND
AUDIO MI X
A / V DV OUT ST1
NTSC PB
RETURN
ST2
[MENU] : END
Notes
•New audio cannot be recorded on a tape
already recorded in the 16-bit mode (32 kHz,
44.1 kHz or 48 kHz).
•New audio cannot be recorded on a tape
already recorded in the LP mode.
•You cannot add audio with the AUDIO/
VIDEO OUT jack.*1)
•You cannot add audio with the DV OUT*1) or
DV IN/OUT*2) jack.
•You cannot add audio on the blank portion of
the tape.
If an i.LINK cable (DV connecting cable)
(optional) is connected to your camcorder
You cannot add audio to a recorded tape.
We recommend that you add audio on a tape
recorded with your camcorder
If you add audio on a tape recorded with another
camcorder, the sound quality may become
worse.
If you set the write-protect tab of the cassette
to lock
You cannot record on a tape. Slide the writeprotect tab to release the write protection.
*1) DCR-TRV16E/TRV18E/TRV24E only
*2) DCR-TRV25E/TRV27E/TRV116E/TRV118E
only
(3) Justera balansen mellan det ursprungliga
ljudet (ST1) och det nyinspelade ljudet (ST2)
genom att vrida SEL/PUSH EXEC-ratten,
tryck sedan pГҐ ratten.
Redigering
Five minutes after you disconnect the power
supply or remove the battery pack, the
AUDIO MIX setting returns to original sound
(ST1) only. The default setting is original
sound only.
Editing
(3) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to adjust the
balance between the original sound (ST1) and
the new sound (ST2), then press the dial.
Fem minuter efter det att du kopplat ur
strömkällan eller tagit bort batteriet återgår
inställningen för AUDIO MIX till enbart det
ursprungliga ljudet (ST1). Ursprunglig
inställning är uppspelning av enbart
originalljudet.
Obs!
•Om du redan har spelat in ljud i 16-bitars läget
(32 kHz, 44,1 kHz eller 48 kHz) kan du inte
spela in ytterligare ljud.
•Du kan inte spela in nytt ljud på ett band som
redan är inspelat i LP-läget.
•Du kan inte lägga till ljud via AUDIO/VIDEO
OUT-kontakten.*1)
•Du kan inte lägga till ljud med hjälp av DV
OUT*1) eller DV IN/OUT*2)-kontakten.
•Du kan inte lägga till ljud på oinspelade
bandavsnitt.
Om du ansluter en i.LINK-kabel (DV-kabel,
tillval) till videokameran
Du kan inte lägga till ljud på ett inspelat band.
Du rekommenderas att lägga till ljud på ett
band som spelats in på den här
videobandspelaren.
Lägger du till ljud på ett band som spelats in med
en annan videokamera kan det hända att
ljudkvaliteten blir sämre.
Om bandet Г¤r lГҐst med skrivskyddsfliken
Du kan inte spela in pГҐ bandet. LГҐs upp bandet
genom att skjuta skrivskyddsfliken ГҐt sidan.
*1) Endast DCR-TRV16E/TRV18E/TRV24E
*2) Endast DCR-TRV25E/TRV27E/TRV116E/
TRV118E
129
Superimposing a title
Lägga till titlar
If you use a tape with cassette memory,
you can superimpose the title. When you
play back the tape, the title is displayed
for five seconds from the point where you
superimposed it.
Om du använder ett band med
kassettminne kan du lägga till en titel.
När du sedan spelar upp bandet visas
titeln under fem sekunder frГҐn den punkt
där du lagt in den.
VACATION
(1) In the recording, standby mode, playback or
playback pause, press MENU, then select
TITLE in
with the SEL/PUSH EXEC dial.
,
(2) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select
then press the dial.
(3) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select the
desired title, then press the dial. The title
flashes.
(4) Change the colour, size, or position, if
necessary.
1 Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select
COLOUR, SIZE or POSITION, then press
the dial. The selected item appears.
2 Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select
the desired item, then press the dial.
3 Repeat steps 1 and 2 until the title is laid
out as desired.
(5) Press the SEL/PUSH EXEC dial again to
complete the setting.
In the recording, playback or playback pause
mode:
The TITLE SAVE indicator appears on the
screen for five seconds and the title is set.
In the standby mode:
The TITLE indicator appears. When you press
START/STOP to start recording, TITLE SAVE
appears on the screen for five seconds, and
the title is set.
130
(1) I inspelningsläge, standbyläge, under
uppspelning eller under paus i uppspelning,
trycker du på MENU och väljer sedan TITLE
under
med SEL/PUSH EXEC-ratten.
(2) Välj
genom att vrida SEL/PUSH EXECratten, tryck sedan pГҐ ratten.
(3) Välj önskad titel genom att vrida SEL/PUSH
EXEC-ratten, tryck sedan pГҐ ratten. Titeln
blinkar.
(4) Om du vill kan du ändra titelns färg, storlek
och placering.
1 Välj COLOUR(färg), SIZE (storlek) eller
POSITION (placering) genom att vrida
SEL/PUSH EXEC-ratten, tryck sedan pГҐ
ratten. Det valda alternativet visas.
2 Välj önskat alternativ genom att vrida
SEL/PUSH EXEC-ratten, tryck sedan pГҐ
ratten.
3 Upprepa steg 1 och 2 tills du har fГҐtt
titeln som du vill ha den.
(5) Aktivera inställningen genom att trycka på
SEL/PUSH EXEC-ratten igen.
I inspelnings-, uppspelnings- eller pausläge
under pГҐgГҐende uppspelning:
Indikatorn TITLE SAVE, som visas pГҐ
skärmen under fem sekunder, bekräftar att
titeln har aktiverats.
I standbyläget:
Indikatorn TITLE visas. När du startar
inspelningen genom att trycka pГҐ START/
STOP visas TITLE SAVE på skärmen under
fem sekunder, sedan Г¤r titeln aktiverad.
Superimposing a title
Lägga till titlar
2
PRESET TITLE
HELLO!
HAPPY BIRTHDAY
HAPPY HOLIDAYS
CONGRATULATIONS!
OUR SWEET BABY
WEDDING
VACATION
THE END
[MENU] : END
3
4
SIZE
SMALL
VACATION
[EXEC] : SAVE [MENU] : END
TITLE
LARGE
Redigering
SIZE
TITLE
Editing
MENU
PRESET TITLE
HELLO!
HAPPY BIRTHDAY
HAPPY HOLIDAYS
CONGRATULATIONS!
OUR SWEET BABY
WEDDING
VACATION
THE END
RETURN
[MENU] : END
PRESET TITLE
HELLO!
HAPPY BIRTHDAY
HAPPY HOLIDAYS
CONGRATULATIONS!
OUR SWEET BABY
WEDDING
VACATION
THE END
RETURN
[MENU] : END
VACATION
VACATION
[EXEC] : SAVE [MENU] : END
If you set the write-protect tab of the cassette
to lock
You cannot superimpose or erase the title. Slide
the write-protect tab to release the write
protection.
To use a custom title
If you want to use a custom title, select
step 2.
in
Om bandet Г¤r lГҐst med skrivskyddsfliken
Du kan inte lägga till en titel och inte heller
radera nГҐgon. LГҐs upp bandet genom att skjuta
skrivskyddsfliken ГҐt sidan.
Använda en titel som du själv har skapat
Vill du använda en titel som du själv har skapat
i steg 2.
väljer du
If the tape has a blank portion
You cannot superimpose a title on the portion.
Om bandet innehГҐller ett oinspelat avsnitt
Du kan inte lägga in en titel på ett oinspelat
avsnitt av bandet.
If the tape has a blank portion between
recorded portions
The title may not be displayed correctly.
Om bandet har ett oinspelat parti mellan
inspelade avsnitt
Det är inte säkert att titeln visas som den ska.
Titles superimposed with your camcorder
format
•Titles are displayed by only the DV
video equipment with an index titler function.
•The point you superimposed the title may be
detected as an index signal when searching a
recording with other video equipment.
Titlar som lagts till med den här videokameran
•Titlar visas bara på videoutrustning som kan
med titelindex.
hantera formatet DV
•Den punkt där du lade in titeln kan identifieras
som en indexsignal när du söker efter en
inspelning med en annan videoutrustning.
If the tape has too many index signals
You may not be able to superimpose a title
because the cassette memory becomes full. In this
case, delete unwanted titles.
Om bandet innehåller för många
indexsignaler
I så fall kanske du inte kan lägga en titel ovanpå
bilden eftersom kassettminnet blir fullt. I sГҐ fall
får du radera titlar som du inte längre vill ha
kvar.
131
Superimposing a title
Lägga till titlar
To not display titles
Set TITLE DSPL to OFF in the menu settings
(p. 239).
Om du inte vill visa titlar
Ställ TITLE DSPL på OFF i menyinställningarna.
(sid. 248).
Title setting
•The title colour changes as follows:
WHITE y YELLOW y VIOLET y RED y
CYAN y GREEN y BLUE
•The title size changes as follows:
SMALL y LARGE
You cannot input 13 characters or more for a
LARGE size. If you input more than 12
characters, the title size returns to SMALL even
if you select LARGE.
•If you select the title size SMALL, you have
nine choices for the title position.
If you select the title size LARGE, you have
eight choices for the title position.
Titelinställning
•Titelns färg ändras på följande sätt:
WHITE (vit) y YELLOW (gul) y VIOLET
(violett) y RED (röd) y CYAN (cyan) y
GREEN (grön) y BLUE (blå)
•Titelns storlek ändras så här:
SMALL (liten) y LARGE (stor)
I storleken LARGE kan du skriva in högst 12
tecken. Om du matar in fler än 12 tecken växlas
titelns storlek till SMALL Г¤ven om du valt
LARGE.
•Om du väljer titelstorleken SMALL kan du
välja mellan nio olika lägen för titeln.
Om du väljer titelstorleken LARGE kan du välja
mellan åtta olika lägen för titeln.
One cassette can have up to about 20 titles,
with each title comprising five characters
However, if the cassette memory is full with date,
photo and cassette label data, one cassette can
have only up to about 11 titles each comprising
five characters.
Cassette memory capacity is as follows:
•Six date data (maximum)
•12 photo data (maximum)
•One cassette label (maximum)
If the “
FULL” mark appears
The cassette memory is full. Erase unwanted
titles.
132
En kassett kan innehålla upp till 20 titlar, där
varje titel bestГҐr av fem tecken
Om kassettminnet emellertid Г¤r fullt av
datuminformation, etikettinformation för foton
och kassetter, kan kassetten bara rymma högst 11
titlar, där varje titel består av fem tecken.
Kassettminnet har följande kapacitet:
•Sex datumdata (högst)
•12 fotodata (högst)
•En etikett för kassetteten (högst)
Om märket “
FULL” visas
Kassettminnet Г¤r fullt. Ta bort titlar som du inte
längre behöver.
Superimposing a title
Lägga till titlar
Erasing a title
Radera titlar
*1) DCR-TRV16E/TRV18E/TRV24E only
*2) DCR-TRV25E/TRV27E/TRV116E/TRV118E
only
*1) Endast DCR-TRV16E/TRV18E/TRV24E
*2) Endast DCR-TRV25E/TRV27E/TRV116E/
TRV118E
Redigering
(1) Ställ POWER-omkopplaren på CAMERA eller
PLAYER*1)/VCR*2).
(2) Tryck på MENU och välj sedan TITLEERASE
under
med SEL/PUSH EXEC-ratten
(sid. 248).
(3) Markera den titel du vill radera genom att
vrida SEL/PUSH EXEC-ratten, tryck sedan pГҐ
ratten.
Indikatorn ERASE OK ? visas.
(4) Kontrollera att du verkligen har markerat rätt
titel och välj sedan OK genom att vrida på
SEL/PUSH EXEC-ratten, tryck sedan pГҐ
ratten. OK ändras till EXECUTE (utför).
(5) Välj EXECUTE genom att vrida SEL/PUSH
EXEC-ratten, tryck sedan pГҐ ratten.
ERASING blinkar på skärmen. När titeln har
raderats visas COMPLETE.
Editing
(1) Set the POWER switch to CAMERA or
PLAYER*1)/VCR*2).
(2) Press MENU, then select TITLEERASE in
with the SEL/PUSH EXEC dial (p. 239).
(3) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select the
title you want to erase, then press the dial.
ERASE OK ? indicator appears.
(4) Make sure that the title is the one you want to
erase, and turn the SEL/PUSH EXEC dial to
select OK, then press the dial. OK changes to
EXECUTE.
(5) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select
EXECUTE, then press the dial.
ERASING flashes on the screen. When the
title is erased, COMPLETE is displayed.
2
CM SET
TITLE
TITLEERASE
TITLE DSPL
CM SEARCH
TAPE TITLE
ERASE ALL
RETURN
[MENU] : END
TITLE ERASE
1
2
3
4
5
6
HELLO !
CONGRATULATIONS !
HAPPY NEW YEAR !
PRESENT
GOOD MORNING
WEDDING
[MENU] : END
3
TITLE ERASE
TITLE ERASE
1
2
3
4
5
6
4 PRESENT
HELLO !
CONGRATULATIONS !
HAPPY NEW YEAR !
PRESENT
GOOD MORNING
WEDDING
[MENU] : END
ERASE OK ?
RETURN
OK
[MENU] : END
MENU
To cancel erasing a title
Avbryta radering av en titel
Select RETURN in step 4 or 5.
Välj RETURN i steg 4 eller 5.
133
Making your own
titles
Skapa egna titlar
You can make up to two titles and store them in
the memory of your camcorder. Each title can
have up to 20 characters.
Du kan skapa tvГҐ egna titlar och lagra dem i
videokamerans minne. Varje titel kan innehГҐlla
upp till 20 tecken.
(1) Set the POWER switch to CAMERA or
PLAYER*1)/VCR*2). Press MENU, then select
TITLE in
with the SEL/PUSH EXEC dial
(p. 239).
(2) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select
,
then press the dial.
(3) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select
CUSTOM1 SET or CUSTOM2 SET, then press
the dial.
(4) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select the
column of the desired character, then press
the dial.
(5) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select the
desired character, then press the dial.
(6) Repeat steps 4 and 5 until you have selected
all characters and completed the title.
(7) To finish making your own titles, turn the
SEL/PUSH EXEC dial to select [SET], then
press the dial.
(8) Press MENU to make the title menu
disappear.
(1) Ställ POWER-omkopplaren på CAMERA eller
PLAYER*1)/VCR*2). Tryck på MENU och välj
sedan TITLE under
med SEL/PUSH
EXEC-ratten (sid. 248).
(2) Välj
genom att vrida SEL/PUSH EXECratten, tryck sedan pГҐ ratten.
(3) Välj CUSTOM1 SET eller CUSTOM2 SET
genom att vrida SEL/PUSH EXEC-ratten,
tryck sedan pГҐ ratten.
(4) Välj var du vill ha tecknet (vilken kolumn/
position det ska stГҐ i) genom att vrida SEL/
PUSH EXEC-ratten, tryck sedan pГҐ ratten.
(5) Välj önskat tecken genom att vrida SEL/
PUSH EXEC-ratten, tryck sedan pГҐ ratten.
(6) Upprepa steg 4 till 5 tills du har skrivit in
titelns alla tecken.
(7) När du har skapat dina titlar väljer du [SET]
genom att vrida SEL/PUSH EXEC-ratten,
tryck sedan pГҐ ratten.
(8) Stäng titelmenyn genom att trycka på MENU.
*1) DCR-TRV16E/TRV18E/TRV24E only
*2) DCR-TRV25E/TRV27E/TRV116E/TRV118E
only
134
*1) Endast DCR-TRV16E/TRV18E/TRV24E
*2) Endast DCR-TRV25E/TRV27E/TRV116E/
TRV118E
Making your own titles
1
Skapa egna titlar
2
PRESET TITLE
HELLO!
HAPPY BIRTHDAY
HAPPY HOLIDAYS
CONGRATULATIONS!
OUR SWEET BABY
WEDDING
VACATION
THE END
[MENU] : END
3
TITLE SET
CUSTOM1 SET
CUSTOM2 SET
TITLE SET
CUSTOM1 SET
CUSTOM2 SET
RETURN
[MENU] : END
[MENU] : END
TITLE SET
CUSTOM1 SET
CUSTOM2 SET
RETURN
TITLE SET
––––––––––––––––––––
1
6
TITLE SET
––––––––––––––––––––
2
TITLE SET
––––––––––––––––––––
[MENU] : END
[MENU] : END
3
TITLE SET
––––––––––––––––––––
4
Redigering
4
[MENU] : END
Editing
[MENU] : END
TITLE SET
S–––––––––––––––––––
[MENU] : END
[MENU] : END
To change a title you have stored
Г„ndra en lagrad titel
In step 3, select CUSTOM1 SET or CUSTOM2
SET, depending on which title you want to
change, then press the SEL/PUSH EXEC dial.
Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select [C], then
press the dial to delete the title. The last character
is erased. Enter the new title as desired.
I steg 3 väljer du CUSTOM1 SET eller CUSTOM2
SET, beroende pГҐ vilken titel du vill Г¤ndra, tryck
sedan pГҐ SEL/PUSH EXEC. Radera titeln genom
att först välja [C] genom att vrida SEL/PUSH
EXEC-ratten, tryck sedan pГҐ ratten. Det sista
tecknet raderas. Mata in den nya titeln som du
vill ha den.
135
Making your own titles
Skapa egna titlar
If you take five minutes or longer to enter
characters in the standby mode while a
cassette in your camcorder
The power automatically goes off. The characters
you have entered remain stored in memory. Set
the POWER switch to OFF (CHG) once and then
to CAMERA, then proceed from step 1.
We recommend setting the POWER switch to
PLAYER*1)/VCR*2) or removing the cassette so
that your camcorder does not automatically turn
off while you are entering title characters.
Om det tar fem minuter eller längre för att
mata in tecken i standbyläget, samtidigt som
en kassett sitter i videokameran
Strömmen slås av automatiskt. De tecken du
skrivit in finns lagrade i minnet. Ställ POWERomkopplaren på OFF (CHG) en gång, ställ den
sedan på CAMERA, fortsätt sedan från steg 1.
Du rekommenderas att ställa POWERomkopplaren på PLAYER*1)/VCR*2) eller ta ur
kassetten, sГҐ att videokameran inte automatiskt
slГҐs av medan du matar in tecknen i titeln.
*1) DCR-TRV16E/TRV18E/TRV24E only
*2) DCR-TRV25E/TRV27E/TRV116E/TRV118E
only
*1) Endast DCR-TRV16E/TRV18E/TRV24E
*2) Endast DCR-TRV25E/TRV27E/TRV116E/
TRV118E
To delete the title
Select [C]. The last character is erased.
Radera en titel
Välj [C]. Det sista tecknet raderas.
To enter a space
Select [Z& ?!], then select the blank part.
Skriva in blanksteg (mellanslag)
Välj [Z& ?!] och markera blanksteget.
136
Labelling a cassette
If you use a cassette with cassette
memory, you can label a cassette. Labels
can consist of up to 10 characters and are
stored in cassette memory. When you
insert the labelled cassette and set the
POWER switch to CAMERA or
PLAYER*1)/VCR*2), the label is displayed
for about five seconds.
(1) Sätt in kassetten som du vill namnge.
(2) Ställ POWER-omkopplaren på CAMERA eller
PLAYER*1)/VCR*2).
(3) Tryck på MENU och välj sedan TAPE TITLE
under
med SEL/PUSH EXEC-ratten
(sid. 248). Du kommer då till läget där du
namnger kassetter.
(4) Välj var du vill ha tecknet (vilken kolumn/
position det ska stГҐ i) genom att vrida SEL/
PUSH EXEC-ratten, tryck sedan pГҐ ratten.
(5) Välj önskat tecken genom att vrida SEL/
PUSH EXEC-ratten, tryck sedan pГҐ ratten.
(6) Upprepa steg 4 och 5 tills etiketten är färdig.
(7) Välj [SET] genom att vrida SEL/PUSH EXECratten, tryck sedan på ratten.
Etiketten lagras i minnet.
(8) Stäng menyn genom att trycka på MENU.
Redigering
*1) DCR-TRV16E/TRV18E/TRV24E only
*2) DCR-TRV25E/TRV27E/TRV116E/TRV118E
only
Om du använder kassetter med
kassettminne kan du namnge dem.
Kassettetiketten – kassettens namn – kan
bestГҐ av upp till 10 tecken och lagras i
kassettminnet. När du sätter in en kassett
med etikett och ställer POWERomkopplaren på CAMERA eller
PLAYER*1)/VCR*2), visas etiketten under
ungefär fem sekunder.
Editing
(1) Insert the cassette you want to label.
(2) Set the POWER switch to CAMERA or
PLAYER*1)/VCR*2).
(3) Press MENU, then select TAPE TITLE in
with the SEL/PUSH EXEC dial (p. 239). The
tape title display appears.
(4) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select the
column of the desired character, then press
the dial.
(5) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select the
desired character, then press the dial.
(6) Repeat steps 4 and 5 until you complete the
label.
(7) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select
[SET], then press the dial.
The label is stored in memory.
(8) Press MENU to erase the menu display.
Namnge kassetter
*1) Endast DCR-TRV16E/TRV18E/TRV24E
*2) Endast DCR-TRV25E/TRV27E/TRV116E/
TRV118E
MENU
3
CM SET
TITLE
READY
TITLEERASE
TITLE DSPL
CM SEARCH
TAPE TITLE
ERASE ALL
CM SET
TITLE
TITLEERASE
[MENU]TITLE
: END DSPL
CM SEARCH
TAPE TITLE
ERASE ALL
TAPE T I TLE
4-6
TAPE T I TLE
TAPE T I TLE
[MENU] : END
[MENU] : END
TAPE T I TLE
TAPE T I TLE
M
[MENU] : END
[MENU] : END
[MENU] : END
[MENU] : END
137
Labelling a cassette
Namnge kassetter
To erase the label you have made
Radera den etikett du skapat
In step 4 turn the SEL/PUSH EXEC dial to select
[C], then press the dial. The last character is
erased.
Välj [C] i steg 4 genom att vrida SEL/PUSH
EXEC-ratten, tryck sedan pГҐ ratten. Det sista
tecknet raderas.
To change the label you have made
Redigera den etikett du skapat
Insert the cassette to change the label, and
operate in the same way to make a new label.
Sätt in kassetten som har den etikett du vill
ändra, fortsätt sedan som om du skulle skapa en
ny etikett.
If you set the write-protect tab of the cassette
to lock
You cannot label the tape. Slide the write-protect
tab to release the write protection.
If the tape has too many index signals
You may not be able to label a cassette because
the memory becomes full. In this case, delete data
you do not need.
If you have superimposed titles in the cassette
When the label is displayed, up to four titles also
appear.
When the “-----” indicator has fewer than 10
spaces
The cassette memory is full.
“-----” indicates the number of characters you can
select for the label.
Om bandet Г¤r lГҐst med skrivskyddsfliken
I sГҐ fall kan du inte ge bandet en etikett. LГҐs upp
bandet genom att skjuta skrivskyddsfliken ГҐt
sidan.
Om bandet innehåller för många
indexsignaler
I sГҐ fall kanske du inte kan ge kassetten en etikett
eftersom minnet blir fullt. Du kan lösa problemet
genom att radera information du inte längre
behöver ha kvar.
Om bandet innehГҐller pГҐlagda titlar
Samtidigt med bandetiketten kan ocksГҐ upp till
fyra titlar visas.
To erase the character
Press [C]. The last character is erased.
När indikatorn “-----” innehåller färre än 10
blanksteg
Kassettminnet Г¤r fullt.
“-----” visar antalet tecken du kan skriva in för
etiketten.
To enter a space
Select [Z& ?!], then select the blank part.
Radera tecken
Tryck pГҐ [C]. Det sista tecknet raderas.
Skriva in blanksteg (mellanslag)
Välj [Z& ?!] och markera blanksteget.
138
Labelling a cassette
Erasing all the data in cassette
memory
Namnge kassetter
Radera all information i
kassettminnet
Du kan radera all information i kassettminnet pГҐ
en och samma gГҐng.
(1) Set the POWER switch to CAMERA or
PLAYER*1)/VCR*2).
(2) Press MENU, then select ERASE ALL in
with the SEL/PUSH EXEC dial (p. 239).
(3) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select OK,
then press the dial. OK changes to EXECUTE.
(4) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select
EXECUTE, then press the dial. ERASING
flashes on the screen. When all the data is
erased, COMPLETE is displayed.
(1) Ställ POWER-omkopplaren på CAMERA eller
PLAYER*1)/VCR*2).
(2) Tryck på MENU och välj sedan ERASE ALL
under
med SEL/PUSH EXEC-ratten
(sid. 248).
(3) Välj OK genom att vrida SEL/PUSH EXECratten, tryck sedan på ratten. OK ändras till
EXECUTE (utför).
(4) Välj EXECUTE genom att vrida SEL/PUSH
EXEC-ratten, tryck sedan pГҐ ratten. ERASING
blinkar på skärmen. När all information har
raderats visas COMPLETE.
To cancel deleting
*1) Endast DCR-TRV16E/TRV18E/TRV24E
*2) Endast DCR-TRV25E/TRV27E/TRV116E/
TRV118E
Select RETURN with the SEL/PUSH EXEC in
step 3 or 4.
Avbryta raderingen
Redigering
*1) DCR-TRV16E/TRV18E/TRV24E only
*2) DCR-TRV25E/TRV27E/TRV116E/TRV118E
only
Editing
You can erase all the data in cassette memory at
once.
Välj RETURN med hjälp av SEL/PUSH EXECratten i steg 3 eller 4.
139
— “Memory Stick” Operations —
— Använda “Memory Stick” —
Using a “Memory
Stick” – Introduction
Använda “Memory
Stick” – Introduktion
– Except DCR-TRV16E/TRV116E
– Gäller ej DCR-TRV16E/TRV116E
You can easily record and playback images on
the “Memory Stick” supplied with your
camcorder. You can also do the following
operations:
– Reading the image from the tape to the
“Memory Stick” or from the “Memory Stick” to
the tape
– Importing images recorded on your camcorder
to your computer
– Deleting images, protecting images, placing a
print mark onto images
Du kan enkelt spela in och spela upp bilder frГҐn
det “Memory Stick” som följer med
videokameran. Du kan också göra följande:
– Läsa bildinformationen från bandet till
“Memory Stick” eller från “Memory Stick” till
bandet.
– Importera bilder från videokameran till en
dator.
– Radera bilder, skrivskydda bilder eller
utskriftsmarkera bilder.
Filformat
On file format
Still image (JPEG)
Your camcorder compresses image data in JPEG
format (extension .jpg).
Moving picture (MPEG)
Your camcorder compresses picture data in
MPEG format (extension .mpg).
Stillbilder (JPEG)
Videokameran komprimerar bildinformation i
formatet JPEG (filtillägget .jpg).
Rörliga bilder (MPEG)
Videokameran komprimerar bildinformation i
formatet MPEG (filtillägget .mpg).
Typiskt namn pГҐ en bildfil
Typical image data file name
Still image
100-0001: This file name appears on the screen of
your camcorder.
Dsc00001.jpg: This file name appears on the
display of your personal computer.
Moving picture
MOV00001: This file name appears on the screen
of your camcorder.
Mov00001.mpg: This file name appears on the
display of your personal computer.
140
Stillbild
100-0001: Filnamnet som det visas pГҐ
videokamerans skärm.
Dsc00001.jpg: Filnamnet som det visas pГҐ
datorns bildskärm.
Rörliga bilder
MOV00001: Filnamnet som det visas pГҐ
videokamerans skärm.
Mov00001.mpg: Filnamnet som det visas pГҐ
datorns bildskärm.
Using a “Memory Stick”
– Introduction
Använda “Memory Stick”
– Introduktion
Using a “Memory Stick”
Hur du använder ett “Memory Stick”
Terminal/Kontakter
Write-protect tab/
Skrivskyddsflik
Labelling position/
Plats för etikett
Använda “Memory Stick”
•Du kan inte spela in på eller radera ett
“Memory Stick” om dess skrivskyddsflik står i
läget LOCK (låst).
•Skrivskyddsflikens placering och form kan
variera mellan olika modeller.
•Du rekommenderas att säkerhetskopiera all
viktig information till datorns hГҐrddisk.
•Bildinformation kan skadas i följande fall:
– Om du tar ur “Memory Stick” eller slår av
strömmen under pågående läsning eller
skrivning, dvs. när “Memory Stick” är aktivt.
– Om “Memory Stick” utsätts för statisk
elektricitet eller magnetfält.
•Se till att inte metallföremål kommer i kontakt
med kortets kontakter. Vidrör dem heller inte.
•Fäst inget annat än de medföljande etiketterna
pГҐ etikettytan.
•Böj eller tappa inte “Memory Stick” och utsätt
det inte för stötar.
•Plocka inte isär eller modifiera “Memory Stick”.
•Skydda “Memory Stick” mot väta.
•Varken använd eller förvara “Memory Stick”
pГҐ platser som Г¤r:
– Extremt varma, som det t.ex. kan bli i en bil
som stГҐr parkerad i solen.
– Utsatta för direkt solbelysning
– Mycket fuktiga eller utsatta för frätande gaser
•Använd fodralet när du bär med dig eller
förvarar “Memory Stick”.
“Memory Stick” Operations
•You cannot record or erase images when the
write-protect tab on the “Memory Stick” is set
to LOCK.
•The position and shape of the write-protect tab
may be different depending on the model.
•We recommend backing up important data on
the hard disk of your computer.
•Image data may be damaged in the following
cases:
– If you eject the “Memory Stick” or turn the
power off during reading or writing.
– If you use “Memory Stick”s near static
electricity or magnetic fields.
•Prevent metallic objects or your finger from
coming into contact with the metal parts of the
terminal.
•Do not attach any other material than the
supplied label on the labelling position.
•Do not bend, drop or apply strong shock to
“Memory Stick”s.
•Do not disassemble or modify “Memory
Stick”s.
•Do not let “Memory Stick”s become wet.
•Do not use or keep “Memory Stick”s in
locations that are:
– Extremely hot such as in a car parked in the
sun or under the scorching sun
– Under direct sunlight
– Very humid or subject to corrosive gases
•When you carry or store a “Memory Stick,” put
it in its case.
141
Using a “Memory Stick”
– Introduction
Använda “Memory Stick”
– Introduktion
“Memory Stick”s formatted on a
computer
”Memory Stick” som är formaterade
med en dator
“Memory Stick”s formatted on Windows OS or
Macintosh computers are not guaranteed
compatible with your camcorder.
Det finns inga garantier för att ett “Memory
Stick” som har formaterats på en Windows OSeller Macintosh-dator är kompatibelt med
videokameran.
Notes on image data compatibility
•Image data files recorded on “Memory Stick”s
by your camcorder conform with the Design
Rules for Camera File Systems universal
standard established by the JEITA (Japan
Electronics and Information Technology
Industries Association). You cannot play back
on your camcorder still images recorded on
other equipment (DCR-TRV890E/TRV900/
TRV900E or DSC-D700/D770) that does not
conform with this universal standard. (These
models are not sold in some areas.)
•If you cannot use the “Memory Stick” that is
used with other equipment, format it with this
camcorder (p. 238). However, formatting erases
all information on the “Memory Stick.”
•“Memory Stick” and
are trademarks of
Sony Corporation.
•All other product names mentioned here may
be the trademarks or registered trademarks of
their respective companies. “TM” and “®” are
not mentioned in each case in this manual.
142
Om kompatibla bildformat
•Bildinformation, som spelas in på “Memory
Stick” av videokameran, följer Design Rules för
den globala standarden Camera File Systems,
som utarbetats upp av JEITA (Japan Electronics
and Information Technology Industries
Association). Du kan inte spela upp stillbilder
pГҐ videokameran som spelats in med annan
utrustning (DCR-TRV890E/TRV900/TRV900E
eller DSC-D700/D770) och som inte följer den
här internationella standarden. (Dessa modeller
har inte sålts i alla länder.)
•Kan du inte använda ett “Memory Stick” som
använts med annan utrustning, formaterar du
det med hjälp av den här kameran (sid. 247).
Tänk på att formatering raderar all information
på “Memory Stick”.
•“Memory Stick” och
är varumärken
som tillhör Sony Corporation.
•Namn på andra produkter som omnämns här
kan vara varumärken eller registrerade
varumärken som tillhör respektive företag.
“TM” och “®” är inte utsatta i varje enskilt fall i
den här handledningen.
Using a “Memory Stick”
– Introduction
Använda “Memory Stick”
– Introduktion
Inserting a “Memory Stick”
Sätta in ett “Memory Stick”
Insert a “Memory Stick” in the “Memory Stick”
slot as far as it can go with the B mark facing as
illustrated.
Skjut in ett “Memory Stick” i “Memory Stick”facket så långt det går och med märket B vänt
uppåt på det sätt som bilden visar.
Access lamp/
Aktivitetslampa
“Memory Stick” slot/
“Memory Stick”-fack
Ejecting a “Memory Stick”
Ta ur ett “Memory Stick”
Tryck lätt på “Memory Stick” en gång.
While the access lamp is lit or flashing
Do not shake or knock your camcorder because
your camcorder is reading the data from the
“Memory Stick” or recording the data on the
“Memory Stick.” Do not turn the power off or
eject the “Memory Stick”. Otherwise, the image
data may become damaged.
När aktivitetslampan lyser eller blinkar
Varken skaka eller stöt till videokameran,
eftersom den läser information från eller skriver
information till “Memory Stick”. Stäng inte av
strömmen eller mata ut “Memory Stick”. Det kan
leda till att bildinformationen skadas.
If “
MEMORY STICK ERROR” is displayed
Reinsert the “Memory Stick” a few times. The
“Memory Stick” may be damaged if the indicator
is still displayed. If this occurs, use another
“Memory Stick.”
MEMORY STICK ERROR” visas
Om “
Försök att sätta in “Memory Stick” på nytt några
gГҐnger. Om indikatorn fortfarande visas kan det
bero på att “Memory Stick” är skadat. I så fall bör
du använda ett annat “Memory Stick”.
Använda “Memory Stick”
Press the “Memory Stick” once lightly.
“Memory Stick” Operations
B mark/
B-märke
143
Using a “Memory Stick”
– Introduction
Använda “Memory Stick”
– Introduktion
Selecting the still image quality
mode
Välja kvalitetsläge för
stillbilder
You can select the image quality mode in still
image recording.
The default setting is FINE (DCR-TRV18E/
TRV118E only).
The default setting is SUPER FINE (DCRTRV24E/TRV25E/TRV27E only).
Du kan välja kvalitetsläge för inspelning av
stillbilder.
Ursprunglig inställning är FINE (endast DCRTRV18E/TRV118E).
Ursprunglig inställning är SUPER FINE (endast
DCR-TRV24E/TRV25E/TRV27E).
(1) Set the POWER switch to MEMORY or
PLAYER*1)/VCR*2). Make sure that the LOCK
switch is set to the left (unlock) position.
(2) Press MENU, then select STILL SET in
with the SEL/PUSH EXEC dial (p. 237).
(3) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select
QUALITY, then press the dial.
(4) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select the
desired image quality, then press the dial.
(1) Ställ POWER-omkopplaren på MEMORY
eller PLAYER*1)/VCR*2). Se till att LOCKomkopplaren är ställd åt vänster (upplåst).
(2) Tryck på MENU och välj sedan STILL SET
under
med SEL/PUSH EXEC-ratten
(sid. 246).
(3) Välj QUALITY genom att vrida SEL/PUSH
EXEC-ratten, tryck sedan pГҐ ratten.
(4) Välj önskad bildkvalitet genom att vrida SEL/
PUSH EXEC-ratten, tryck sedan pГҐ ratten.
*1) DCR-TRV18E/TRV24E only
*2) DCR-TRV25E/TRV27E/TRV118E only
*1) Endast DCR-TRV18E/TRV24E
*2) Endast DCR-TRV25E/TRV27E/TRV118E
1
PO
LOCK
VCR
WE
R
OFF(CHG)
CAMERA
MEMORY
MENU
2
MEMORY SET
STILL SET
BURST
OFF
QUALITY
IMAGESIZE
RETURN
3
MEMORY SET
STILL SET
BURST
SUPER FINE
QUALITY
IMAGESIZE FINE
STANDARD
RETURN
4
MEMORY SET
STILL SET
BURST
STANDARD
QUALITY
IMAGESIZE
RETURN
REMAIN
REMAIN
5
[MENU] : END
144
[MENU] : END
17
[MENU] : END
Using a “Memory Stick”
– Introduction
Använda “Memory Stick”
– Introduktion
Image quality settings
Inställningar för bildkvalitet
Setting
Inställning
Meaning
Betydelse
SUPER FINE Det här läget motsvarar
(SFN)*
videokamerans högsta bildkvalitet.
Antalet stillbilder du kan ta Г¤r
färre än i läget FINE. Bilder med
superfin kvalitet komprimeras
med ungefär 1/3.
FINE (FINE) Use this mode when you want to
record high quality images. Fine
images are compressed to about
1/6.
FINE (FINE) Det här läget ger bilder med hög
kvalitet. Bilder i kvalitetsläget
FINE komprimeras med ungefär
1/6.
STANDARD This is the standard image quality
in your camcorder. Standard
(STD)
images are compressed to about
1/10.
STANDARD Det här läget motsvarar
videokamerans
(STD)
standardbildkvalitet. Bilder med
standardkvalitet komprimeras till
ungefär 1/10.
Note
In some cases, changing the image quality mode
may not affect the image quality, depending on
the type of images you are shooting.
1152 Г— 864 image size*
Image quality
SUPER FINE
Memory capacity
About 600 KB
FINE
About 300 KB
STANDARD
About 200 KB
640 Г— 480 image size
Image quality
Memory capacity
SUPER FINE*
About 190 KB
FINE
About 100 KB
STANDARD
About 60 KB
Skillnader mellan bildkvalitetslägena
Inspelade bilder JPEG-komprimeras innan de
lagras i minnet. Den mängd minne som tilldelas
varje enskild bild, beror på vilket kvalitetsläge du
valt och pГҐ hur stor bilden Г¤r. Mer information
finns i nedanstГҐende tabell.
Bildstorlek 1152 Г— 864*
Bildkvalitet
MinnesГҐtgГҐng
SUPER FINE
Ungefär 600 KB
FINE
Ungefär 300 KB
STANDARD
Ungefär 200 KB
Använda “Memory Stick”
Differences in image quality mode
Recorded images are compressed in JPEG format
before being stored in memory. The memory
capacity allotted to each image varies depending
on the selected image quality mode and image
size. Details are shown in the table below.
Obs!
I vissa fall kan det hända att en ändring av
kvalitetsläget inte påverkar bildkvaliteten; det
beror pГҐ vilken typ av bild du tar.
“Memory Stick” Operations
SUPER FINE This is the highest image quality in
(SFN)*
your camcorder.
The number of still images you can
record is less than in FINE mode.
Super fine images are compressed
to about 1/3.
Bildstorlek 640 Г— 480
Bildkvalitet
MinnesГҐtgГҐng
SUPER FINE*
Ungefär 190 KB
FINE
Ungefär 100 KB
STANDARD
Ungefär 60 KB
* DCR-TRV24E/TRV25E/TRV27E only
* Endast DCR-TRV24E/TRV25E/TRV27E
145
Using a “Memory Stick”
– Introduction
Använda “Memory Stick”
– Introduktion
Image quality mode indicator
The image quality mode indicator is not
displayed during playback.
Indikator för bildkvalitetsläge
Indikatorn för bildkvalitetsläge visas inte under
uppspelning.
When you select image quality
The number of images you can shoot in the
currently selected image quality appears on the
screen.
När du väljer bildkvalitet
Antal bilder du kan ta i det aktuella
bildkvalitetsläget visas på skärmen.
Selecting the image size
Välja bildstorlek
Still images:
DCR-TRV24E/TRV25E/TRV27E:
You can select either of two
image sizes.
1152 Г— 864 or 640 Г— 480 (When
the POWER switch is set to
CAMERA or VCR, the image
size is automatically set to 640
Г— 480.)
The default setting is 1152 Г—
864.
DCR-TRV18E/TRV118E:
640 Г— 480 only
Moving pictures: You can select either of two
picture sizes.
320 Г— 240 or 160 Г— 112
The default setting is 320 Г—
240.
Stillbilder:
DCR-TRV24E/TRV25E/TRV27E:
Du kan välja mellan två
bildstorlekar.
1152 × 864 eller 640 × 480 (När
POWER-omkopplaren är ställd i
läget CAMERA eller VCR
används automatiskt
bildstorleken 640 Г— 480.)
Ursprunglig inställning är
1152 Г— 864.
DCR-TRV18E/TRV118E:
Bara 640 Г— 480
Rörliga bilder: Du kan välja mellan två
bildstorlekar.
320 Г— 240 eller 160 Г— 112
Ursprunglig inställning är
320 Г— 240.
(1) Set the POWER switch to MEMORY. Make
sure that the LOCK switch is set to the left
(unlock) position.
(2) Press MENU, then select STILL SET (still
image) or MOVIE SET (moving picture) in
with the SEL/PUSH EXEC dial (p. 237).
(3) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select
IMAGESIZE, then press the dial.
(4) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select the
desired image size, then press the dial.
The indicator changes as follows:
(1) Ställ POWER-omkopplaren på MEMORY. Se
till att LOCK-omkopplaren är ställd åt vänster
(upplГҐst).
(2) Tryck på MENU och välj sedan STILL SET
(stillbild) eller MOVIE SET (rörliga bilder)
under
med SEL/PUSH EXEC-ratten
(sid. 246).
(3) Välj IMAGESIZE genom att vrida SEL/PUSH
EXEC-ratten, tryck sedan pГҐ ratten.
(4) Välj önskad bildstorlek genom att vrida SEL/
PUSH EXEC-ratten, tryck sedan pГҐ ratten.
Indikatorerna ändras på följande sätt:
Still images*:
Moving pictures:
1152
640
320
160
* DCR-TRV24E/TRV25E/TRV27E only
Stillbilder*:
Rörliga bilder:
1152
640
320
160
* Endast DCR-TRV24E/TRV25E/TRV27E
146
Using a “Memory Stick”
– Introduction
Använda “Memory Stick”
– Introduktion
1
3
PO
VCR
WE
R
OFF(CHG)
CAMERA
STILL SET*
MOVIE SET
MEMORY SET 1152
STILL SET
BURST
QUALITY
IMAGESIZE 1152 Г— 864
RETURN
640 Г— 480
LOCK
MEMORY
MEMORY SET
320
MOVIE SET
IMAGESIZE 320 Г— 240
REMAIN 160 Г— 112
RETURN
REMAIN
40sec
REMAIN
17
[MENU] : END
4
[MENU] : END
STILL SET*
MOVIE SET
MEMORY SET
STILL SET
BURST
QUALITY
IMAGESIZE 640 Г— 480
RETURN
MEMORY SET
MOVIE SET
IMAGESIZE 160 Г— 112
REMAIN
RETURN
REMAIN
2min
REMAIN
56
[MENU] : END
[MENU] : END
Image size settings/Inställningar för bildstorlek
Meaning/
Betydelse
Indicator/
Indikator
1152 Г— 864*
Records 1152 Г— 864 still images./
Spelar in stillbilder i storleken 1152 Г— 864.
1152
640 Г— 480
Records 640 Г— 480 still images./
Spelar in stillbilder i storleken 640 Г— 480.
640
320 Г— 240
Records 320 Г— 240 moving pictures/
Spelar in rörliga bilder i storleken 320 × 240.
320
160 Г— 112
Records 160 Г— 112 moving pictures./
Spelar in rörliga bilder i storleken 640 × 480.
160
*
Använda “Memory Stick”
Setting/
Inställning
“Memory Stick” Operations
MENU
* DCR-TRV24E/TRV25E/TRV27E only/
Endast DCR-TRV24E/TRV25E/TRV27E
147
Using a “Memory Stick”
– Introduction
Använda “Memory Stick”
– Introduktion
Approximate number of still images
you can record on a “Memory Stick”
Ungefärligt antal stillbilder som du
kan lagra på ett “Memory Stick”
The number of images you can record varies
depending on which image quality and image
size you select and the complexity of the subject.
Hur mГҐnga bilder du kan lagra beror dels pГҐ
vilken bildkvalitet och bildstorlek du har valt,
dels pГҐ hur komplicerad bilden Г¤r.
Image quality/ Image size/
Bildkvalitet
Bildstorlek
Type of “Memory Stick”s/
Typ av “Memory Stick”
8MB
(supplied)/
(medföljer)
16MB
(optional)/
(tillval)
32MB
(optional)/
(tillval)
1152 Г— 864
12 images/
bilder
25 images/
bilder
51 images/ 100 images/ 205 images/
bilder
bilder
bilder
640 Г— 480
40 images/
bilder
80 images/
bilder
160 images/ 325 images/ 650 images/
bilder
bilder
bilder
1152 Г— 864*
25 images/
bilder
50 images/
bilder
100 images/ 205 images/ 415 images/
bilder
bilder
bilder
640 Г— 480
80 images/
bilder
160 images/
bilder
325 images/ 650 images/ 1310 images/
bilder/
bilder
bilder
1152 Г— 864*
37 images/
bilder
74 images/
bilder
150 images/ 300 images/ 600 images/
bilder
bilder
bilder
640 Г— 480
120 images/ 240 images/
bilder
bilder
485 images/ 980 images/ 1970 images/
bilder
bilder
bilder
SUPER FINE*
FINE
STANDARD
64MB
(optional)/
(tillval)
128MB
(optional)/
(tillval)
Note*
If you record a 1152 Г— 864 still image with your
camcorder and attempt to play back the data file
on another device that does not support this
image size, the image might be displayed in a
smaller size.
Obs!*
Spelar du in stillbilder i storleken 1152 Г— 864 med
den här videokameran, och sedan försöker visa
bilden med en annan utrustning, som inte
hanterar så stora bilder, kan det hända att bilden
visas med mindre storlek.
* DCR-TRV24E/TRV25E/TRV27E only
* Endast DCR-TRV24E/TRV25E/TRV27E
148
Using a “Memory Stick”
– Introduction
Använda “Memory Stick”
– Introduktion
Approximate time of moving
pictures you can record on a
“Memory Stick”
Ungefärlig inspelningstid för rörliga
bilder på “Memory Stick”
The time of moving pictures you can record
varies depending on which image size you select
and the complexity of the subject.
Image size/
Inspelningstiden för rörliga bilder beror dels på
vilken bildstorlek du har valt, dels pГҐ hur
komplicerat motivet Г¤r.
Type of “Memory Stick”s/
Typ av “Memory Stick”
8MB
(supplied)/
(medföljer)
16MB
(optional)/
(tillval)
32MB
(optional)/
(tillval)
320 Г— 240
1 min. 20 sec./
1 min. 20 sek.
2 min. 40 sec./
2 min. 40 sek.
5 min. 20 sec.
5 min. 20 sek.
160 Г— 112
5 min. 20 sec./
5 min. 20 sek.
10 min. 40 sec./ 21 min. 20 sec./ 42 min. 40 sec./ 85 min. 20 sec./
10 min. 40 sek. 21 min. 20 sek. 42 min. 40 sek. 85 min. 20 sek.
Bildstorlek
128MB
(optional)/
(tillval)
10 min. 40 sec./ 21 min. 20 sec./
10 min. 40 sek. 21 min. 20 sek.
Tabellen visar det ungefärliga antalet stillbilder
du kan ta, och den ungefärliga inspelningstiden
för rörliga bilder, när du använder ett “Memory
Stick” som har formaterats med videokameran.
“Memory Stick” Operations
The table shows approximate number of still
images and times of moving pictures you can
record on a “Memory Stick” formatted on your
camcorder.
64MB
(optional)/
(tillval)
Använda “Memory Stick”
149
Recording still images on
Spela in stillbilder pГҐ
a “Memory Stick”
ett “Memory Stick”
– Memory Photo recording – Minnesfotografering
– Except DCR-TRV16E/TRV116E
– Gäller ej DCR-TRV16E/TRV116E
You can record still images on “Memory Stick”s.
Du kan spela in stillbilder på “Memory Stick”.
Before operation
Insert a “Memory Stick” into your camcorder.
Innan du börjar
Sätt in ett “Memory Stick” i videokameran.
(1) Set the POWER switch to MEMORY. Make
sure that the LOCK switch is set to the left
(unlock) position.
(2) Keep pressing PHOTO lightly. The green z
mark (AE/AF lock indicator) stops flashing,
then lights up. The brightness of the image
and focus are adjusted, being targeted for the
middle of the image and are fixed. Recording
does not start yet.
(3) Press PHOTO deeper. The still image
displayed after shutter sounds. Recording is
complete when the bar scroll indicator
disappears. The image when you pressed
PHOTO deeper will be recorded on the
“Memory Stick.”
(1) Ställ POWER-omkopplaren på MEMORY. Se
till att LOCK-omkopplaren är ställd åt vänster
(upplГҐst).
(2) Håll PHOTO lätt nedtryckt. Det gröna märket
z (AE/AF-lГҐsindikator) slutar blinka och
lyser sedan med ett stadigt sken. Bildens
ljusstyrka och fokus justeras med
utgГҐngspunkt frГҐn bildens mitt, sedan fixeras
inställningarna. Inspelningen har inte börjat
Г¤nnu.
(3) Tryck ned PHOTO en bit till. Stillbilden visas
när du har hört ljudet från slutaren.
Inspelningen är färdig när stapelindikatorn
slocknar. Den bild som visades när du tryckte
ned PHOTO ytterligare, spelas in pГҐ
“Memory Stick”.
[a][b]
2
PHOT
PHOT
PO
VCR
WE
R
OFF(CHG)
CAMERA
MEMORY
150
LOCK
1152
SFN
50min
1152
SFN
1 / 12
O
3
1
50min
O
[a]: Number of recorded images/
Antal inspelade bilder
[b]: Approximate number of
images that can be recorded
on the “Memory Stick”/
Ungefärligt antal bilder som
du kan spela in på “Memory
Stick”
Recording still images on a
“Memory Stick”
– Memory Photo recording
Spela in stillbilder pГҐ ett
“Memory Stick”
– Minnesfotografering
You can record still images on
“Memory Stick”s in the tape
recording or recording standby
Du kan spela in stillbilder pГҐ
“Memory Stick” i
bandinspelningsläge eller
standbyläge under inspelning
For more information, see page 58.
Mer information finns pГҐ sidan 58.
While you are recording a still image
You can neither turn off the power nor press
PHOTO.
When you press PHOTO on the Remote
Commander
Your camcorder immediately records the image
that is on the screen when you press the button.
När POWER-omkopplaren är ställd på
MEMORY
Du kan inte använda följande funktioner:
– Bredbildsläge
– Digital zoomning
– SteadyShot
– Super NightShot
– Colour Slow Shutter
– Toning
– Bildeffekter
– Digitala effekter
– Titel
– Sportläget för PROGRAM AE (indikatorn
blinkar).
Under tiden som du tar en stillbild
Du kan varken stänga av strömmen eller trycka
ned PHOTO.
When you press PHOTO lightly in step 2
The image momentarily flickers. This is not a
malfunction.
När du trycker lätt på PHOTO i steg 2
Bilden fladdrar till ett Г¶gonblick. Det Г¤r inget fel.
Recording data
The recording data (date/time or various settings
when recorded) are not displayed while
recording. However, they are recorded
automatically onto the “Memory Stick.”
To display the recording data, press DATA
CODE on the Remote Commander during
playback.
Inspelningsinformation
Inspelningsinformationen (datum/tid och olika
inspelningsinställningar) visas inte medan du
spelar in. De spelas däremot automatiskt in på
“Memory Stick”.
Vill du visa den inspelade informationen trycker
du under uppspelning pГҐ DATA CODE pГҐ
fjärrkontrollen.
When the POWER switch is set to MEMORY
(DCR-TRV24E/TRV25E/TRV27E only)
The angle of view is slightly larger compared
with the angle of view when the POWER switch
is set to CAMERA.
När POWER-omkopplaren är ställd på
MEMORY (endast DCR-TRV24E/TRV25E/
TRV27E)
Siktvinkeln är något större i jämförelse med
siktvinkeln när POWER-omkopplaren är ställd
pГҐ CAMERA.
Använda “Memory Stick”
När du trycker ned PHOTO på fjärrkontrollen
När du trycker ned knappen spelas den bild som
visas på skärmen omedelbart in.
“Memory Stick” Operations
When the POWER switch is set to MEMORY
The following functions do not work:
– Wide mode
– Digital zoom
– SteadyShot
– Super NightShot
– Colour Slow Shutter
– Fader
– Picture effect
– Digital effect
– Title
– Sports lesson of PROGRAM AE (The indicator
flashes.)
151
Recording still images on a
“Memory Stick”
– Memory Photo recording
Recording images continuously
You can record still images continuously. Select
one of the following modes in BURST in the
menu settings before recording.
NORMAL* [a]
Your camcorder shoots up to four still images in
1152 Г— 864 size or 13 still images in 640 Г— 480 size
at about 0.5 sec intervals. (
)
EXP BRKTG (Exposure bracketing)*
Your camcorder automatically shoots three
images at about 0.5 sec intervals at different
exposures. (
)
MULTI SCRN (Multi screen) [b]
Your camcorder shoots nine still images at about
0.4 sec intervals and displays the images on a
single page divided into nine boxes. Still images
are recorded in 640 Г— 480 size. (
)
[a]
* DCR-TRV24E/TRV25E/TRV27E only
152
Spela in stillbilder pГҐ ett
“Memory Stick”
– Minnesfotografering
Oavbruten inspelning av bilder
Du kan ta stillbilder i en kontinuerlig följd. Innan
du börjar inspelningen väljer du något av
följande lägen under BURST i
menyinställningarna.
NORMAL* [a]
Videokameran tar upp till fyra stillbilder i
storleken 1152 Г— 864, eller 13 stillbilder i storleken
640 × 480, med ett intervall på ungefär 0,5
sekunder. (
)
EXP BRKTG (Skiftexponering)*
Videokameran tar automatiskt tre bilder med ett
intervall på ungefär 0,5 sekunder med olika
exponeringar. (
)
MULTI SCRN (Multiskärm) [b]
Videokameran tar nio stillbilder med ett intervall
på ungefär 0,4 sekunder, och visar sedan
bilderna pГҐ en bildsida, som Г¤r indelad i nio
rutor. Stillbilder spelas in med storleken
640 Г— 480. (
)
[b]
* Endast DCR-TRV24E/TRV25E/TRV27E
Recording still images on a
“Memory Stick”
– Memory Photo recording
Spela in stillbilder pГҐ ett
“Memory Stick”
– Minnesfotografering
(1) Set the POWER switch to MEMORY. Make
sure that the LOCK switch is set to the left
(unlock) position.
(2) Press MENU, then select STILL SET in
with the SEL/PUSH EXEC dial (p. 237).
(3) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select
BURST, then press the dial.
(4) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select the
desired setting, then press the dial.
(5) Press MENU to make the menu setting
disappear.
(6) Press PHOTO deeper.
(1) Ställ POWER-omkopplaren på MEMORY. Se
till att LOCK-omkopplaren är ställd åt vänster
(upplГҐst).
(2) Tryck på MENU och välj sedan STILL SET
under
med SEL/PUSH EXEC-ratten
(sid. 246).
(3) Välj BURST genom att vrida på SEL/PUSH
EXEC-ratten, tryck sedan pГҐ ratten.
(4) Välj önskad inställning genom att vrida SEL/
PUSH EXEC-ratten, tryck sedan pГҐ ratten.
(5) Stäng menyerna genom att trycka på MENU.
(6) Tryck ned PHOTO en bit till.
PHOTO
MENU
MEMORY SET
STILL SET
BURST
OFF
QUALITY
IMAGESIZE
RETURN
MEMORY SET
STILL SET
BURST
QUALITY
IMAGESIZE
RETURN
[MENU] : END
[MENU] : END
MEMORY SET
STILL SET
BURST
MULTI SCRN
QUALITY
IMAGESIZE
RETURN
[MENU] : END
If the capacity of the “Memory Stick”
becomes full
Om minnet på ett “Memory Stick”
tar slut
” FULL” appears on the screen, and you
cannot record a still image on this “Memory
Stick.”
“ FULL” visas på skärmen och du kan inte
lagra fler bilder på samma “Memory Stick”.
Använda “Memory Stick”
4
OFF
NORMAL
EXP BRKTG
MULTI SCRN
“Memory Stick” Operations
3
153
Recording still images on a
“Memory Stick”
– Memory Photo recording
Spela in stillbilder pГҐ ett
“Memory Stick”
– Minnesfotografering
The number of images in continuous shooting
The number of images you can shoot
continuously varies depending on the image size
and the capacity of the “Memory Stick.”
Antal bilder vid oavbruten fotografering
Antalet bilder du kan fotografera kontinuerligt
varierar beroende pГҐ bildstorlek och kapaciteten
hos det “Memory Stick” du använder.
During recording images continuously
The flash (optional) does not work.
Under oavbruten inspelning av bilder
Du kan inte använda blixt (tillval).
When shooting with the self-timer function or
the Remote Commander
Your camcorder automatically records up to the
maximum recordable number of still images.
När du fotograferar med hjälp av
självutlösaren eller fjärrkontroll
Videokameran tar automatiskt sГҐ mГҐnga bilder
som det finns plats att lagra.
When selecting NORMAL*
Recording continues up to the maximum number
of still images during pressing PHOTO deeper.
Release PHOTO to stop recording.
När du väljer NORMAL*
När du trycker ned PHOTO djupare fortsätter
inspelningen med att ta sГҐ mГҐnga stillbilder som
är möjliga att lagra. När du vill avbryta
inspelningen släpper du upp PHOTO.
The effect of exposure bracketing (EXP
BRKTG)*
The effect may not appear clearly on the LCD
screen. Checking images on a TV monitor or
computer display for the expected effect is
recommended.
Effekten av skiftexponering (EXP BRKTG)*
Effekten för det här läget kanske inte blir så
tydlig på LCD-skärmen För att effekten ska
komma till sin rätt bör du använda en TV-skärm
eller en dator för att granska bilderna.
If there is space remaining on the “Memory
Stick” for less than three photos*
You cannot carry out the exposure bracketing
(EXP BRKTG). “
FULL” is displayed when
you press PHOTO.
Om det återstående utrymmet på “Memory
Stick” inte räcker till tre bilder*
Du kan inte utföra skiftexponering (EXP
BRKTG). “ FULL” visas när du trycker på
PHOTO.
* DCR-TRV24E/TRV25E/TRV27E only
* Endast DCR-TRV24E/TRV25E/TRV27E
Self-timer memory photo
recording
Minnesfotografering med
självutlösare
You can record still images on “Memory Stick”s
with the self-timer. You can also use the Remote
Commander for this operation.
Du kan ta stillbilder på “Memory Stick” med
hjälp av självutlösaren. Du kan också använda
fjärrkontrollen.
(1) Set the POWER switch to MEMORY. Make
sure that the LOCK is set to the left (unlock)
position.
(2) Press MENU, then select SELFTIMER in
with the SEL/PUSH EXEC dial (p. 235).
(3) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select ON,
then press the dial.
(4) Press MENU to make the menu settings
disappear.
The
(self-timer) indicator appears on the
screen.
(1) Ställ POWER-omkopplaren på MEMORY. Se
till att LOCK är ställd åt vänster (upplåst).
(2) Tryck på MENU och välj sedan SELFTIMER
under
med SEL/PUSH EXEC-ratten
(sid. 244).
(3) Välj ON genom att vrida SEL/PUSH EXECratten, tryck sedan på ratten.
(4) Stäng menyerna genom att trycka på MENU.
(självutlösare) visas på
Indikatorn
skärmen.
154
Recording still images on a
“Memory Stick”
– Memory Photo recording
Spela in stillbilder pГҐ ett
“Memory Stick”
– Minnesfotografering
(5) Press PHOTO deeper.
Self-timer starts counting down from 10 with
a beep sound. In the last two seconds of the
countdown, the beep gets faster, then
recording starts automatically.
(5) Tryck ned PHOTO djupt.
Självutlösaren börjar räkna ned från 10 med
ljudsignaler. När det är två sekunder kvar
kommer signalerna tätare, sedan startar
inspelningen.
PHOTO
PHOTO
3
CAMERA SET
SELFTIMER
RETURN
ON
MENU
Avbryta självutlösaren
Set SELFTIMER to OFF in the menu settings
while your camcorder is in the standby mode.
You cannot cancel self-timer with the Remote
Commander.
När kameran är i standbyläget ställer du
SELFTIMER på OFF i menyinställningarna. Du
kan inte använda fjärrkontrollen för att avbryta
självutlösaren.
Note
The self-timer recording is automatically
cancelled when:
– Self-timer recording is finished.
– The POWER switch is set to OFF (CHG) or
PLAYER*1)/VCR*2).
Obs!
Inspelning med självutlösare avbryts automatiskt
när:
– Inspelning med självutlösaren är klar.
– Du ställer POWER-omkopplaren på OFF
(CHG) eller PLAYER*1)/VCR*2).
*1) DCR-TRV18E/TRV24E only
*2) DCR-TRV25E/TRV27E/TRV118E only
*1) Endast DCR-TRV18E/TRV24E
*2) Endast DCR-TRV25E/TRV27E/TRV118E
Använda “Memory Stick”
To cancel self-timer
“Memory Stick” Operations
[MENU] : END
155
Recording an image
from a tape as a still
image
Spela in bilder frГҐn
band som stillbilder
– Except DCR-TRV16E/TRV116E
– Gäller ej DCR-TRV16E/TRV116E
Your camcorder can read moving picture data
recorded on a tape and record it as a still image
on a “Memory Stick”. Your camcorder can also
capture moving picture data through the input
connector and record it as a still image on a
“Memory Stick” (except DCR-TRV18E/TRV24E).
Videokameran kan läsa av rörliga bilder från
band och sedan spela in dem som stillbilder pГҐ
“Memory Stick”. Videokameran kan också ta
emot rörliga bilder via ingångsanslutningen, och
spela in dem som stillbilder på ett “Memory
Stick” (gäller ej DCR-TRV18E/TRV24E).
Before operation
•Insert a recorded tape into your camcorder.
•Insert a “Memory Stick” into your camcorder.
Innan du börjar
•Sätt in ett inspelat band i videokameran.
•Sätt in ett “Memory Stick” i videokameran.
(1) Set the POWER switch to PLAYER*1)/VCR*2).
(2) Press N. Moving picture recorded on the
tape is played back.
(3) Keep pressing PHOTO lightly until the
picture from the tape freezes. CAPTURE
appears on the screen. Recording does not
start yet. To change from the image selected to
another image, release PHOTO once and
press it lightly again.
(4) Press PHOTO deeper. The image displayed
on the screen will be recorded on the
“Memory Stick.” Recording is complete when
the bar scroll indicator disappears.
(1) Ställ POWER-omkopplaren på PLAYER*1)/
VCR*2).
(2) Tryck på N. De rörliga bilder som finns
inspelade pГҐ bandet spelas upp.
(3) Håll PHOTO lätt nedtryckt tills bilden från
bandet stannar upp. CAPTURE visas pГҐ
skärmen. Inspelningen har inte börjat ännu.
Vill du välja en annan bild släpper du upp
PHOTO och trycker sedan ned den lätt igen.
(4) Tryck ned PHOTO djupt. Bilden som visas pГҐ
skärmen spelas in på “Memory Stick”.
Inspelningen är färdig när stapelindikatorn
slocknar.
*1) DCR-TRV18E/TRV24E only
*2) DCR-TRV25E/TRV27E/TRV118E only
*1) Endast DCR-TRV18E/TRV24E
*2) Endast DCR-TRV25E/TRV27E/TRV118E
2
REW
PLAY
1
FF
VCR
R
POWE
OFF(CHG)
CAMERA
MEMORY
3
CAPTURE
O
PHOT
156
4
PHOT
O
Image size of still images
Image size is automatically set to 640 Г— 480.
Stillbildernas storlek
Bildstorleken är automatiskt ställd på 640 × 480.
When the access lamp is lit or flashing
Do not shake or strike the unit. Also, do not turn
the power off, eject a “Memory Stick”. Otherwise,
image data may become damaged.
När aktivitetslampan lyser eller blinkar
Skaka eller stöt inte till kameran. Stäng heller inte
av strömmen eller mata ut “Memory Stick”. Det
kan leda till att bildinformationen skadas.
If “ ” appears on the screen
The inserted “Memory Stick” is incompatible
with your camcorder because its format does not
conform with your camcorder. Check the format
of the “Memory Stick.”
Om “ ” visas på skärmen.
Det “Memory Stick” som du satt in i
vidokameran, har ett format som kameran inte
kan hantera. Kontrollera formatet på “Memory
Stick”.
If you press PHOTO lightly in the playback
mode
The cassette stops momentarily.
Om du trycker lätt på PHOTO i
uppspelningsläget
Bandet stannar en liten stund.
Sound recorded on a tape
You cannot record audio from a tape.
Ljud som spelats in pГҐ bandet
Du kan inte spela in ljudet frГҐn bandet.
Titles already recorded on cassettes
You cannot record titles on “Memory Stick”s.
Titles do not appear on the screen while you are
recording a still image with PHOTO.
Titlar som redan finns inspelade pГҐ kassetten
Du kan inte spela in titlar på “Memory Stick”.
Titlar visas inte på skärmen när du spelar in
stillbilder med hjälp av PHOTO.
Recording date/time
The recording data (date/time) when it is
recorded on a “Memory Stick” is recorded.
Various settings are not recorded. Data codes
recorded on a tape cannot be recorded on a
“Memory Stick.”
Inspelningsdatum och tid
Datum/tid när inspelningen till “Memory Stick”
utfördes, spelas in. Olika inställningar spelas inte
in. Informationskoder som spelats in pГҐ band kan
inte spelas in på ett “Memory Stick”.
When you press PHOTO on the Remote
Commander
Your camcorder immediately records the image
that is on the screen when you press the button.
När du trycker ned PHOTO på fjärrkontrollen
När du trycker ned knappen spelas den bild som
visas på skärmen omedelbart in.
Använda “Memory Stick”
Spela in bilder frГҐn band som
stillbilder
“Memory Stick” Operations
Recording an image from a tape
as a still image
157
Recording an image from a tape
as a still image
Recording a still image from
external equipment
– DCR-TRV25E/TRV27E/TRV118E only
Before operation
to LCD in the menu settings.
Set DISPLAY in
(The default setting is LCD.)
(1) Set the POWER switch to VCR.
(2) Play back the recorded tape, or turn the TV on
to see the desired programme.
The image of the external equipment is
displayed on the screen.
(3) Follow steps 3 and 4 on page 156.
Using the A/V connecting cable
OUT
TV
Spela in bilder frГҐn band som
stillbilder
Spela in stillbilder frГҐn extern
utrustning
– Endast DCR-TRV25E/TRV27E/
TRV118E/
Innan du börjar
Ställ DISPLAY under
pГҐ LCD i
menyinställningarna. (Ursprunglig inställning är
LCD.)
(1) Ställ POWER-omkopplaren på VCR.
(2) Spela upp det inspelade bandet eller ställ in
TVn pГҐ det Г¶nskade programmet.
Bilden frГҐn den externa utrustningen visas pГҐ
skärmen.
(3) Följ steg 3 och 4 på sidan 156.
Använda A/V-kabeln
Yellow/
Gul
S VIDEO
S VIDEO
VIDEO
AUDIO/
VIDEO
VCR/
Videobandspelare
A/V connecting cable (supplied)/
A/V-kabel (medföljer)
: Signal flow/Signalflöde
Connect the yellow plug of the A/V connecting
cable to the video jack on the VCR or the TV.
Anslut den gula kontakten pГҐ A/V-kabeln till
videokontakten pГҐ videobandspelaren eller TVn.
If your TV or VCR has an S video jack
Pictures can be reproduced more faithfully by
using an S video cable (optional).
With this connection, you do not need to connect
the yellow (video) plug of the A/V connecting
cable.
Connect an S video cable (optional) to the S video
jacks of both your camcorder and the TV or VCR.
Om TVn eller videobandspelaren har en Svideokontakt
Du kan få bilder med högre kvalitet om du
använder en S-videokabel (tillval).
Då behöver du inte ansluta A/V-kabelns gula
kontakt (video).
Anslut en S-videokabel (tillval) till Svideokontakten pГҐ bГҐde videokameran och TVn
eller videobandspelaren.
158
Recording an image from a tape
as a still image
Spela in bilder frГҐn band som
stillbilder
Using the i.LINK cable (DV connecting
cable)
Använda i.LINK-kabeln (DV-kabel)
DV IN/OUT
DV
DV OUT
: Signal flow/Signalflöde
Obs!
I följande fall avbryts inspelningen eller så visas
“
REC ERROR”.
– När du spelar in på band som är i dålig
kondition, t.ex. band som du har använt många
gånger för kopiering.
– När du försöker ta emot bilder från en TV när
mottagningen är störd.
Använda “Memory Stick”
Note
In the following instances, recording is
interruped or “
REC ERROR” is displayed.
– When recording on a tape in a poor recording
state, for example, on a tape that has been
repeatedly used for dubbing
– When attempting to input images that are
distorted due to poor radio wave reception
when a TV tuner unit is in use
“Memory Stick” Operations
i.LINK cable (DV connecting cable) (optional)/
iLINK-kabel (DV-kabel, tillval)
159
Superimposing a still image in
the “Memory Stick” on an image
– MEMORY MIX
Lägga stillbilder från
“Memory Stick” på
bilder – MEMORY MIX
– Except DCR-TRV16E/TRV116E
– Gäller ej DCR-TRV16E/TRV116E
You can superimpose a still image you have
recorded on the “Memory Stick” on the moving
picture you are recording. You can record the
superimposed images on a tape or a “Memory
Stick.” (However, you can record only
superimposed still images on the “Memory
Stick.”)
Du kan ta en stillbild som du har spelat in pГҐ ett
“Memory Stick”, och placera den ovanpå den
rörliga bild som du spelar in. Du kan spela in de
Г¶verlagrade bilderna pГҐ ett band eller ett
“Memory Stick”. (På ett “Memory Stick” kan du
bara spela in Г¶verlagrade stillbilder).
M. CHROM (Memory chroma key):
You can swap a blue area of a still image such as
an illustration or a frame with a moving picture.
M. LUMI (Memory luminance key):
You can swap a brighter area of a still image such
as a handwritten illustration or title with a
moving picture. Record a title on the “Memory
Stick” before a trip or event for convenience.
C. CHROM (Camera chroma key):
You can superimpose a moving picture on a still
image that such as an image can be used as
background. Shoot the subject against a blue
background. The blue area of the moving picture
will be swapped with a still image.
M. OVERLAP* (Memory overlap):
You can make a moving picture fade in on top of
a still image recorded on the “Memory Stick” as
the overlap function.
* The superimposed image using Memory
overlap function can be recorded on tapes only.
160
M. CHROM (Kromakey i minnet):
Du kan byta ut ett blГҐtt omrГҐde pГҐ en stillbild,
t.ex. en illustration eller en ram, mot en rörlig
bild.
M. LUMI (Luminanskey i minnet):
Du kan byta ett ljusare omrГҐde pГҐ en stillbild,
t.ex. en ritad bild eller titel, mot en rörlig bild. Du
kan förenkla det för dig genom att, inför en resa
eller inspelningen av ett evenemang, i förväg
spela in en titel på ett “Memory Stick”.
C. CHROM (Kromakey i kameran):
Du kan lägga en rörlig bild ovanpå en stillbild,
t.ex. en bild som du använder som bakgrund.
Filma motivet mot en blГҐ bakgrund. Det blГҐ
området i den rörliga bilden byts ut mot
stillbilden.
M. OVERLAP* (Г–verlappning i minnet):
Du kan göra så att en rörlig bild tonas in på en
stillbild, som finns inspelad på “Memory Stick”.
* Den bild du Г¶verlagrar med
minnesöverlappningsfunktionen kan bara
spelas in pГҐ band.
Superimposing a still image in
the “Memory Stick” on an image
– MEMORY MIX
Still image/
Stillbild
Lägga stillbilder från “Memory
Stick” på bilder – MEMORY MIX
Moving picture/
Rörlig bild
M. CHROM
Blue/BlГҐtt
Still image/
Stillbild
Moving picture/
Rörlig bild
Still image/
Stillbild
Moving picture/
Rörlig bild
M. LUMI
Blue/BlГҐtt
Still image/
Stillbild
Moving picture/
Rörlig bild
M. OVERLAP*
Recording superimposed
images on a tape
Before operation
•Insert a tape for recording into your camcorder.
•Insert a “Memory Stick” with recorded still
images into your camcorder.
(1) Set the POWER switch to CAMERA.
(2) Press MEMORY MIX.
The last recorded or last composed image
appears on the lower part of the screen as a
thumbnail image.
(3) Press MEMORY –/+ to select the still image
you want to superimpose.
MEMORY – : To display the previous image
MEMORY + : To display the following image
* Den bild du Г¶verlagrar med
minnesöverlappningsfunktionen kan bara
spelas in pГҐ band.
Spela in Г¶verlagrade bilder pГҐ
band
Använda “Memory Stick”
* The superimposed image using Memory
overlap function can be recorded on tapes only.
“Memory Stick” Operations
C. CHROM
Innan du börjar
•Sätt in det band i videokameran, som du vill
spela in pГҐ.
•Sätt in ett “Memory Stick” som innehåller
inspelade stillbilder i videokameran.
(1) Ställ POWER-omkopplaren på CAMERA.
(2) Tryck pГҐ MEMORY MIX.
Den senaste inspelade, eller den senaste
komponerade, bilden visas pГҐ den undre
delen av skärmen som en miniatyrbild.
(3) Välj vilken stillbild som ska överlagras genom
att trycka på MEMORY –/+.
MEMORY – : För att visa föregående bild
MEMORY + : För att visa nästa bild
161
Superimposing a still image in
the “Memory Stick” on an image
– MEMORY MIX
(4) Select the desired mode with the SEL/PUSH
EXEC dial.
The mode changes as follows:
M. CHROM y M. LUMI y C. CHROM y
M. OVERLAP
(5) Press the SEL/PUSH EXEC dial.
The still image is superimposed on the
moving picture.
(6) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to adjust the
effect.
Lägga stillbilder från “Memory
Stick” på bilder – MEMORY MIX
(4) Välj önskat läge med hjälp av SEL/PUSH
EXEC-ratten.
Läget ändras på följande sätt:
M. CHROM y M. LUMI y C. CHROM y
M. OVERLAP
(5) Tryck pГҐ SEL/PUSH EXEC-ratten.
Stillbilden läggs ovanpå den rörliga bilden.
(6) Justera effekten genom att vrida SEL/PUSH
EXEC-ratten.
M. CHROM
– Blue chroma key (blue
background) to extract a still
image and superimpose it
on a moving picture
M. LUMI
– Brightness level used when
extracting a still image and
superimposing it on a
moving picture
C. CHROM
– Blue chroma key (blue
background) to extract a
moving picture and
superimpose it on a still
image
M. OVERLAP – No adjustment necessary
– Blå kromakey (blå
bakgrund) används för att få
fram den stillbild som ska
läggas på den rörliga bilden
M. LUMI
– Ljusstyrkan används för att
fГҐ fram den stillbild som ska
läggas på den rörliga bilden
C. CHROM
– Blå kromakey (blå
bakgrund) används för att få
fram den rörliga bild som
ska läggas på stillbilden
M. OVERLAP – Du behöver inte göra några
justeringar.
M. CHROM
The fewer bars there are on the screen, the
stronger the effect.
(7) Press START/STOP to start recording.
Ju färre staplar som visas på skärmen, desto
starkare blir effekten.
(7) Du startar inspelningen genom att trycka pГҐ
START/STOP.
2
MEMORY
MEMORY
MIX
MIX
M. CHROM
3
100–0021
Still image/
Stillbild
4
5
M. LUMI I I I • • • •
M. LUMI
100–0021
162
6
100–0021
M. LUMI I • • • • • •
100–0021
Lägga stillbilder från “Memory
Stick” på bilder – MEMORY MIX
To change the still image to
superimpose
Byta ut den stillbild som ska
Г¶verlagras
Do either of the following:
– Press MEMORY –/+ before step 6.
– Press the SEL/PUSH EXEC dial before step 6,
and repeat the procedure from step 4 (except
for M. OVERLAP).
Gör något av följande:
– Tryck på MEMORY –/+ innan steg 6.
– Tryck på SEL/PUSH EXEC-ratten innan steg 6,
upprepa sedan proceduren från steg 4 (gäller ej
M. OVERLAP).
To change the mode setting
Ändra lägesinställningen
Press the SEL/PUSH EXEC dial before step 6,
and repeat the procedure from step 4 (except for
M. OVERLAP).
Tryck pГҐ SEL/PUSH EXEC-ratten innan steg 6,
upprepa sedan proceduren från steg 4 (gäller ej
M. OVERLAP).
To cancel MEMORY MIX
Avbryta MEMORY MIX
Press MEMORY MIX.
Tryck pГҐ MEMORY MIX.
Notes
•You cannot use the MEMORY MIX function for
moving pictures recorded on “Memory Stick”s.
•When the overlapping still image has a large
amount of white, the thumbnail image of the
picture may not be clear.
Obs!
•Du kan inte använda MEMORY MIXfunktionen för rörliga bilder som finns
inspelade på “Memory Stick”.
•Om stillbilden, som du lägger ovanpå en annan
bild, innehåller mycket vitt kan det hända att
förhandsvisningen (miniatyren) av bilden blir
otydlig.
Image data modified on your computer or
shot with other equipment
You may not be able to play back modified
images with your camcorder.
During recording
You cannot change the mode setting.
To record the superimposed image as a still
image
Press PHOTO deeper in step 7.
to
Before operation, select PHOTO REC in
TAPE in the menu settings (p. 235).
När du väljer M. OVERLAP
Du kan inte ändra stillbild eller lägesinställning.
Under inspelning
Du kan inte ändra lägesinställningen.
Spela in den Г¶verlagrade bilden som en
stillbild
Tryck ned PHOTO djupt i steg 7.
Innan du börjar, ställ PHOTO REC på TAPE
under
i menyinställningarna (sid. 244).
Använda “Memory Stick”
When you select M. OVERLAP
You cannot change the still image or the mode
setting.
Bildinformation som du modifierat pГҐ en
dator eller tagit med en annan utrustning
Vissa modifierade bilder kan inte spelas upp pГҐ
videokameran.
“Memory Stick” Operations
Superimposing a still image in
the “Memory Stick” on an image
– MEMORY MIX
163
Superimposing a still image in
the “Memory Stick” on an image
– MEMORY MIX
Lägga stillbilder från “Memory
Stick” på bilder – MEMORY MIX
Recording superimposed
images on a “Memory Stick” as
a still image
När du spelar in överlagrade
bilder som stillbilder pГҐ ett
“Memory Stick”
Image size is automatically set to 640 Г— 480.
Bildstorleken är automatiskt ställd på 640 × 480.
Before operation
Insert a “Memory Stick” including still images
into your camcorder.
Innan du börjar
Sätt in det “Memory Stick” som innehåller de
inspelade stillbilderna i videokameran.
(1) Set the POWER switch to MEMORY. Make
sure that the LOCK switch is set to the left
(unlock) position.
(2) Press MEMORY MIX.
The last recorded or composed image appears
on the lower part of the screen as a thumbnail
image.
(3) Press MEMORY –/+ to select the image you
want to superimpose.
MEMORY – : To display the previous image
MEMORY + : To display the following image
(4) Select the desired mode with the SEL/PUSH
EXEC dial.
The mode changes as follows:
M. CHROM y M. LUMI y C. CHROM
(5) Press the SEL/PUSH EXEC dial.
The still image is superimposed on the
moving picture.
(6) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to adjust the
effect.
(1) Ställ POWER-omkopplaren på MEMORY. Se
till att LOCK-omkopplaren är ställd åt vänster
(upplГҐst).
(2) Tryck pГҐ MEMORY MIX.
Den senaste inspelade, eller den senaste
komponerade, bilden visas pГҐ den undre
delen av skärmen som en miniatyrbild.
(3) Välj den bild som du vill överlagra genom att
trycka på MEMORY –/+.
MEMORY – : För att visa föregående bild
MEMORY + : För att visa nästa bild
(4) Välj önskat läge med hjälp av SEL/PUSH
EXEC-ratten.
Läget ändras på följande sätt:
M. CHROM y M. LUMI y C. CHROM
(5) Tryck pГҐ SEL/PUSH EXEC-ratten.
Stillbilden läggs ovanpå den rörliga bilden.
(6) Justera effekten genom att vrida SEL/PUSH
EXEC-ratten.
M. CHROM
M. CHROM
M. LUMI
C. CHROM
– Blue chroma key (blue
background) to extract a still
image and superimpose it
on a moving picture
– Brightness level used when
extracting a still image and
superimposing it on a
moving picture
– Blue chroma key (blue
background) to extract a
moving picture and
superimpose it on a still
image
The fewer bars there are on the screen, the
stronger the effect.
164
M. LUMI
C. CHROM
– Blå kromakey (blå
bakgrund) används för att få
fram den stillbild som ska
läggas på den rörliga bilden
– Ljusstyrkan används för att
fГҐ fram den stillbild som ska
läggas på den rörliga bilden
– Blå kromakey (blå
bakgrund) används för att få
fram den rörliga bild som
ska läggas på stillbilden
Ju färre staplar som visas på skärmen, desto
starkare blir effekten.
Superimposing a still image in
the “Memory Stick” on an image
– MEMORY MIX
Lägga stillbilder från “Memory
Stick” på bilder – MEMORY MIX
(7) Press PHOTO deeper to start recording.
The image displayed on the screen will be
recorded on a “Memory Stick.” Recording is
complete when the bar scroll indicator
disappears.
(7) Du startar inspelningen genom att trycka ned
PHOTO helt.
Bilden som visas på skärmen spelas in på
“Memory Stick”. Inspelningen är färdig när
stapelindikatorn slocknar.
2
MEMORY
MIX
MIX
M. CHROM
3
100–0021
4
5
6
M. LUMI I I I • • • •
M. LUMI
100–0021
M. LUMI I • • • • • •
100–0021
“Memory Stick” Operations
Still image/
Stillbild
100–0021
Byta ut den stillbild som ska
Г¶verlagras
Do either of the following:
– Press MEMORY –/+ before step 6.
– Press the SEL/PUSH EXEC dial before step 6,
and repeat the procedure from step 4.
Gör något av följande:
– Tryck på MEMORY –/+ innan steg 6.
– Tryck på SEL/PUSH EXEC-ratten innan steg 6,
upprepa sedan proceduren frГҐn steg 4.
To change the mode setting
Ända lägesinställningen
Press the SEL/PUSH EXEC dial before step 6,
and repeat the procedure from step 4.
Tryck pГҐ SEL/PUSH EXEC-ratten innan steg 6,
upprepa sedan proceduren frГҐn steg 4.
To cancel MEMORY MIX
Avbryta MEMORY MIX
Press MEMORY MIX.
Tryck pГҐ MEMORY MIX.
Använda “Memory Stick”
To change the still image to
superimpose
165
Superimposing a still image in
the “Memory Stick” on an image
– MEMORY MIX
Notes
•You cannot use the MEMORY MIX function for
moving pictures recorded on “Memory Stick”s.
•When the overlapping still image has a large
amount of white, the thumbnail image of the
picture may not be clear.
Image data modified on your computer or
shot with other equipment
You may not be able to play back modified
images with your camcorder.
During recording
You cannot change the mode setting.
When recording images on a “Memory Stick”
using the MEMORY MIX function
The PROGRAM AE function does not work. (The
indicator flashes.)
The “Memory Stick” supplied with your
camcorder is already stored with 20 images
– For M. CHROM: 18 images (such as a frame)
100-0001 to 100-0018
– For C. CHROM: two images (such as a
background) 100-0019 to 1000020
Sample images
Sample images stored in the “Memory Stick”
supplied with your camcorder are protected
(p. 195).
166
Lägga stillbilder från “Memory
Stick” på bilder – MEMORY MIX
Obs!
•Du kan inte använda MEMORY MIXfunktionen för rörliga bilder som finns
inspelade på “Memory Stick”.
•Om stillbilden, som du lägger ovanpå en annan
bild, innehåller mycket vitt kan det hända att
förhandsvinsningen (miniatyren) av bilden bli
otydlig.
Bildinformation som du modifierat pГҐ en
dator eller tagit med en annan utrustning
Vissa modifierade bilder kan inte spelas upp pГҐ
videokameran.
Under inspelning
Du kan inte ändra lägesinställningen.
När du spelar in bilder på ett “Memory Stick”
med MEMORY MIX-funktionen
Du kan inte använda funktionen PROGRAM AE.
(Indikatorn blinkar).
Det “Memory Stick” som följer med
videokameran innehГҐller redan 20 bilder
– För M. CHROM: 18 bilder (som t.ex. ramar)
100-0001 till 100-0018
– För C. CHROM: två bilder (som t.ex.
bakgrunder) 100-0019 till
100-0020
Exempelbilder
De exempelbilder som finns lagrade pГҐ det
“Memory Stick” som följer med videokameran är
skyddade mot radering (sid. 195).
Recording moving pictures Spela in rörliga bilder
on a “Memory Stick”
på “Memory Stick”
– MPEG movie recording
– MPEG-inspelning
– Except DCR-TRV16E/TRV116E
– Gäller ej DCR-TRV16E/TRV116E
You can record moving pictures with sound on
“Memory Stick”s.
The picture and sound are recorded up to the
capacity of “Memory Stick”. (MPEG MOVIE EX)
Du kan spela in rörliga bilder med ljud på
“Memory Stick”.
Bild och ljud spelas in tills hela det ГҐterstГҐende
minnet på “Memory Stick” har använts (MPEG
MOVIE EX).
Before operation
Insert a “Memory Stick” into your camcorder.
Innan du börjar
Sätt in ett “Memory Stick” i videokameran.
(1) Ställ POWER-omkopplaren på MEMORY. Se
till att LOCK-omkopplaren är ställd åt vänster
(upplГҐst).
(2) Tryck pГҐ START/STOP.
Videokameran börjar inspelningen.
Inspelningslampan pГҐ videokamerans
framsida tänds. Bild och ljud spelas in tills
hela det återstående minnet på “Memory
Stick” har använts. Mer information om
inspelningstider finns pГҐ sidan 149.
1
PO
VCR
WE
R
OFF(CHG)
CAMERA
MEMORY
2
50min
320REC0:00:00
15min
BBB
[a]
[b]
[a]: The recording time that can be
recorded on the “Memory Stick”/
Tid som kan användas för att spela in
på “Memory Stick”
[b]: This indicator is displayed for five
seconds after pressing START/STOP.
This indicator is not recorded./
Den här indikatorn visas under fem
sekunder efter det att du tryckt pГҐ
START/STOP. Indikatorn spelas inte
in.
To stop recording
Avbryta inspelningen
Press START/STOP.
Tryck pГҐ START/STOP.
Använda “Memory Stick”
LOCK
“Memory Stick” Operations
(1) Set the POWER switch to MEMORY. Make
sure that the LOCK switch is set to the left
(unlock) position.
(2) Press START/STOP.
Your camcorder starts recording. The camera
recording lamp located on the front of your
camcorder lights up. Picture and sound are
recorded up to the remaining capacity of the
“Memory Stick.” For more information about
recording time, see page 149.
167
Recording moving pictures on a
“Memory Stick”
– MPEG movie recording
Spela in rörliga bilder på
“Memory Stick”
– MPEG-inspelning
Note
Sound is recorded in monaural.
Obs!
Ljudet spelas in i mono.
When the POWER switch is set to MEMORY
The following functions do not work:
– Wide mode
– Digital zoom
– SteadyShot
– Super NightShot
– Colour Slow Shutter
– Fader
– Picture effect
– Digital effect
– Title
– Sports lesson of PROGRAM AE (The indicator
flashes.)
När POWER-omkopplaren är ställd på
MEMORY
Du kan inte använda följande funktioner:
– Bredbildsläge
– Digital zoomning
– SteadyShot
– Super NightShot
– Colour Slow Shutter
– Toning
– Bildeffekter
– Digitala effekter
– Titel
– Sportläget för PROGRAM AE (indikatorn
blinkar).
Recording date/time
The date/time are not displayed while recording.
However, they are automatically recorded onto
the “Memory Stick.”
To display the recording date/time, press DATA
CODE on the Remote Commander during
playback. Various settings cannot be recorded.
During recording on a “Memory Stick”
Do not eject the cassette tape from your
camcorder. During ejecting the tape, sound is
recorded on the “Memory Stick.”
When the POWER switch is set to MEMORY
(DCR-TRV24E/TRV25E/TRV27E only)
The angle of view is slightly larger compared
with the angle of view when the POWER switch
is set to CAMERA.
168
Inspelningsdatum och tid
Datum/tid visas inte när du spelar in. De spelas
däremot automatiskt in på “Memory Stick”.
Vill du visa datum/tid för inspelningen trycker
du på DATA CODE på fjärrkontrollen under
uppspelning. Olika inställningar kan inte spelas
in.
Under inspelning på “Memory Stick”
Ta inte ur kassetten frГҐn videokameran.
När du tar ur kassetten spelas ljudet in på
“Memory Stick”.
När POWER-omkopplaren är ställd på
MEMORY (endast DCR-TRV24E/TRV25E/
TRV27E)
Siktvinkeln är något större i jämförelse med
siktvinkeln när POWER-omkopplaren är ställd
pГҐ CAMERA.
Recording moving pictures on a
“Memory Stick”
– MPEG movie recording
Self-timer MPEG movie
recording
Spela in rörliga bilder på
“Memory Stick”
– MPEG-inspelning
MPEG-inspelning med
självutlösare
Du kan spela in rörliga bilder på “Memory Stick”
med hjälp av självutlösaren. Du kan också
använda fjärrkontrollen.
(1) Set the POWER switch to MEMORY. Make
sure that the LOCK is set to the left (unlock)
position.
(2) Press MENU, then select SELFTIMER in
with the SEL/PUSH EXEC dial.
(3) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select ON,
then press the dial.
(4) Press MENU to make the menu settings
disappear.
The
(self-timer) indicator appears on the
screen.
(5) Press START/STOP.
Self-timer starts counting down from 10 with
beep. In the last two seconds of the
countdown, the beep gets faster, then
recording starts automatically.
(1) Ställ POWER-omkopplaren på MEMORY. Se
till att LOCK är ställd åt vänster (upplåst).
(2) Tryck på MENU och välj sedan SELFTIMER
under
med SEL/PUSH EXEC-ratten.
(3) Välj ON genom att vrida SEL/PUSH EXECratten, tryck sedan på ratten.
(4) Stäng menyerna genom att trycka på MENU.
Indikatorn
(självutlösare) visas på
skärmen.
(5) Tryck pГҐ START/STOP.
Självutlösaren börjar räkna ned från 10 med
ljudsignaler. När det är två sekunder kvar
kommer signalerna tätare, sedan startar
inspelningen.
START/STOP
CAMERA SET
SELFTIMER
RETURN
ON
[MENU] : END
Använda “Memory Stick”
3
START/
STOP
“Memory Stick” Operations
You can record moving pictures on “Memory
Stick”s with the self-timer. You can also use the
Remote Commander for this operation.
MENU
To stop the countdown
Stoppa nedräkningen
Press START/STOP.
To restart the countdown, press START/STOP
again.
Tryck pГҐ START/STOP.
Vill du starta nedräkningen på nytt, trycker du
pГҐ START/STOP igen.
To cancel self-timer
Avbryta självutlösaren
Set SELFTIMER to OFF in the menu settings in
the standby mode. You cannot cancel self-timer
with the Remote Commander.
I standbyläget ställer du SELFTIMER på OFF i
menyinställningarna. Du kan inte använda
fjärrkontrollen för att avbryta självutlösaren.
169
Recording moving pictures on a
“Memory Stick”
– MPEG movie recording
Spela in rörliga bilder på
“Memory Stick”
– MPEG-inspelning
Note
The self-timer is automatically cancelled when:
– Self-timer recording is finished.
– The POWER switch is set to OFF (CHG) or
PLAYER*1)/VCR*2).
Obs!
Självutlösaren avbryts automatiskt när:
– Inspelning med självutlösaren är klar.
– Du ställer POWER-omkopplaren på OFF
(CHG) eller PLAYER*1)/VCR*2).
*1) DCR-TRV18E/TRV24E only
*2) DCR-TRV25E/TRV27E/TRV118E only
*1) Endast DCR-TRV18E/TRV24E
*2) Endast DCR-TRV25E/TRV27E/TRV118E
170
Spela in bilder frГҐn
band som rörliga
bilder
– Except DCR-TRV16E/TRV116E
– Gäller ej DCR-TRV16E/TRV116E
Your camcorder can read moving picture data
recorded on a tape and record it as a moving
picture on a “Memory Stick.” Your camcorder
can also capture moving picture data through the
input connector and record it as a moving picture
on a “Memory Stick” (except DCR-TRV18E/
TRV24E).
Videokameran kan läsa av rörliga bilder från ett
band, och sedan spela in dem som rörliga bilder
på ett “Memory Stick”. Videokameran kan också
ta emot rörliga bilder via ingångsanslutningen
och spela in dem som rörliga bilder på ett
“Memory Stick” (gäller ej DCR-TRV18E/
TRV24E).
Before operation
•Insert a recorded tape into your camcorder.
•Insert a “Memory Stick” into your camcorder.
Innan du börjar
•Sätt in ett inspelat band i videokameran.
•Sätt in ett “Memory Stick” i videokameran.
(1) Set the POWER switch to PLAYER*1)/VCR*2).
(2) Press N. The picture recorded on the tape is
played back. And press X at the scene where
you want to start recording from.
(3) Press START/STOP on your camcorder.
Picture and sound are recorded up to the
remaining capacity of the “Memory Stick.”
For more information about recording time,
see page 149.
(1) Ställ POWER-omkopplaren på PLAYER*1)/
VCR*2).
(2) Tryck pГҐ N. Bilderna pГҐ bandet spelas upp.
Tryck pГҐ X vid det avsnitt som du vill starta
inspelningen frГҐn.
(3) Tryck pГҐ START/STOP pГҐ videokameran.
Bild och ljud spelas in tills hela det
återstående minnet på “Memory Stick” har
använts. Mer information om inspelningstider
finns pГҐ sidan 149.
*1) DCR-TRV18E/TRV24E only
*2) DCR-TRV25E/TRV27E/TRV118E only
*1) Endast DCR-TRV18E/TRV24E
*2) Endast DCR-TRV25E/TRV27E/TRV118E
Använda “Memory Stick”
1
VCR
R
POWE
OFF(CHG)
CAMERA
MEMORY
2
3
PLAY
PAUSE
“Memory Stick” Operations
Recording pictures
from a tape as a
moving picture
N
50min
320 REC
0:15:42:22
0:00:00
15min
[a]
BBB
[b]
[a]: The recording time that can be recorded on
the “Memory Stick”/
Tid som kan användas för att spela in på
“Memory Stick”
[b]: This indicator is displayed for
five seconds after pressing START/STOP.
This indicator is not recorded./
Den här indikatorn visas under fem
sekunder när du tryckt på START/STOP.
Indikatorn spelas inte in.
171
Recording pictures from a tape as
a moving picture
Spela in bilder frГҐn band som
rörliga bilder
To stop recording
Avbryta inspelningen
Press START/STOP.
Tryck pГҐ START/STOP.
Notes
•Sound recorded in 48 kHz is converted to 32
kHz sound when recording images from a tape
to “Memory Stick”s.
•Sound recorded in stereo is converted to
monaural sound when recording from a tape.
Obs!
•Ljud, som spelats in med 48 kHz, konverteras
till 32 kHz när du spelar in bilder från band till
“Memory Stick”.
•När du spelar in från band konverteras
stereoljud till mono.
When the access lamp is lit or flashing
Do not shake or knock the unit. Also, do not turn
the power off or eject a “Memory Stick”.
Otherwise, image data may become damaged.
När aktivitetslampan lyser eller blinkar
Skaka eller stöt inte till kameran. Stäng heller inte
av strömmen eller mata ut “Memory Stick”. Det
kan leda till att bildinformationen skadas.
Titles already recorded on cassettes
You cannot record titles onto “Memory Stick”s.
Titles do not appear while you are recording
moving pictures with START/STOP.
Titlar som redan finns inspelade pГҐ kassetten
Du kan inte spela in titlar på “Memory Stick”.
Titlar visas inte när du spelar in rörliga bilder
med hjälp av START/STOP.
Recording date/time
The recording data (date/time) when it is
recorded on a “Memory Stick” is recorded.
Various settings are not recorded. Data codes
recorded on a tape cannot be recorded on a
“Memory Stick.”
Inspelningsdatum och tid
Datum/tid när inspelningen till “Memory Stick”
utfördes, spelas in. Olika inställningar spelas inte
in. Informationskoder som spelats in pГҐ band kan
inte spelas in på ett “Memory Stick”.
If “
AUDIO ERROR” is displayed
Sound that cannot be recorded by your
camcorder has been recorded. Connect the A/V
connecting cable to input images from external
equipment used to play back the image (p. 173).
172
Om “
AUDIO ERROR” visas
Ljud som inte kan spelas in av videokameran har
spelats in. Använd A/V-kabeln för att ta emot
bilderna frГҐn den externa utrustning som du
använder för uppspelningen (sid. 173).
Recording pictures from a tape as
a moving picture
Recording a moving picture
from external equipment
– DCR-TRV25E/TRV27E/TRV118E only
Before operation
Set DISPLAY in
to LCD in the menu settings.
(The default setting is LCD.)
(1) Set the POWER switch to VCR.
(2) Play back the recorded tape on the VCR, or
turn the TV on to see the desired programme.
The image of the other equipment is
displayed on the screen.
(3) Follow step 3 on page 171 at the point where
you want to start recording from.
Spela in rörliga bilder från
extern utrustning
– Endast DCR-TRV25E/TRV27E/
TRV118E
Innan du börjar
pГҐ LCD i
Ställ DISPLAY under
menyinställningarna. (Ursprunglig inställning är
LCD.)
(1) Ställ POWER-omkopplaren på VCR.
(2) Spela upp det inspelade bandet med
videobandspelaren, eller ställ in TVn på det
Г¶nskade programmet.
Bilden frГҐn den andra utrustningen visas pГҐ
skärmen.
(3) Vid den punkt du vill starta inspelningen
följer du proceduren på sidan 171, från steg 3.
Använda A/V-kabeln
S VIDEO
OUT
S VIDEO
AUDIO/VIDEO
VIDEO
AUDIO
VCR/
Videobandspelare
Red/Röd
White/Vit
: Signal flow/Signalflöde
If your TV or VCR has an S video jack
Pictures can be reproduced more faithfully by
using an S video cable (optional).
With this connection, you do not need to connect
the yellow (video) plug of the A/V connecting
cable.
Connect an S video cable (optional) to the S video
jacks of both your camcorder and the TV or VCR.
A/V connecting cable (supplied)/
A/V-kabel (medföljer)
Använda “Memory Stick”
TV
Yellow/
Gul
“Memory Stick” Operations
Using the A/V connecting cable
Spela in bilder frГҐn band som
rörliga bilder
Om TVn eller videobandspelaren har en Svideokontakt
Du kan få bilder med högre kvalitet om du
använder en S-videokabel (tillval).
Då behöver du inte ansluta A/V-kabelns gula
kontakt (video).
Anslut en S-videokabel (tillval) till Svideokontakten pГҐ bГҐde videokameran och TVn
eller videobandspelaren.
173
Recording pictures from a tape as
a moving picture
Spela in bilder frГҐn band som
rörliga bilder
Using the i.LINK cable (DV connecting
cable)
Använda i.LINK-kabeln (DV-kabel)
DV IN/OUT
DV
DV OUT
: Signal flow/
Signalflöde
i.LINK cable (DV connecting cable) (optional)/
i.LINK-kabel (DV-kabel, tillval)
Note
In the following instances, recording is
interrupted or “
REC ERROR” is displayed
and you cannot record pictures.
– When recording on a tape in a poor recording
state, for example, on a tape that has been
repeatedly used for dubbing
– When attempting to input images that are
distorted due to poor radio wave reception
when a TV tuner unit is in use
– When the input signal is cut off.
174
Obs!
I följande fall avbryts inspelningen eller så visas
“
REC ERROR”, och du kan inte fortsätta
inspelningen:
– När du spelar in på band som är i dålig
kondition, t.ex. band som du har använt många
gånger för kopiering.
– När du försöker ta emot bilder från en TV när
mottagningen är störd.
– När insignalen avbryts.
Recording edited pictures from a tape
as a moving picture – Digital program
editing (on “Memory Stick”s)
Spela in redigerade bilder frГҐn band
som rörling bild – Digital
programredigering (på “Memory Stick”)
– Except DCR-TRV16E/TRV116E
– Gäller ej DCR-TRV16E/TRV116E
You can duplicate selected scenes (programmes)
for editing onto “Memory Stick”s.
Du kan duplicera valda avsnitt (program) för
redigering på “Memory Stick”.
Making the programme
Ställ POWER-omkopplaren på
videokameran i läget PLAYER*1)/VCR*2).
(2) Sätt in bandet som du vill spela upp, och
det “Memory Stick” som du vill spela in på,
i videokameran.
(3) Tryck på MENU och välj sedan VIDEO
EDIT under
med SEL/PUSH EXECratten (sid. 251).
(4) Välj MEMORY genom att vrida SEL/PUSH
EXEC-ratten, tryck sedan pГҐ ratten.
(5) Välj IMAGESIZE och önskad bildstorlek
genom att vrida SEL/PUSH EXEC-ratten,
tryck sedan pГҐ ratten.
(6) Sök, med hjälp av
videofunktionsknapparna, efter början av
det första avsnitt som du vill infoga och
ställ sedan uppspelningen på paus.
Du kan finjustera med en bildruta ГҐt gГҐngen
med hjälp av EDITSEARCH.
(7) Välj MARK genom att vrida på SEL/PUSH
EXEC-ratten, tryck sedan pГҐ ratten.
Du har därmed angett punkten för IN för
det första programmet; den övre delen av
programmarkeringen växlar om till
ljusblГҐtt.
(8) Sök, med hjälp av
videofunktionsknapparna, efter slutet av
det första avsnitt som du vill infoga och
ställ sedan uppspelningen på paus.
(9) Tryck pГҐ SEL/PUSH EXEC-ratten.
Du har därmed angett punkten för OUT för
det första programmet; den undre delen av
programmarkeringen växlar färg till
ljusblГҐtt.
(10) Upprepa steg 6 till 9, ställ sedan in
programmet.
När ett program är inställt ändras
programmarkeringen till ljusblГҐtt.
Du kan maximalt ställa in 20 program.
Använda “Memory Stick”
*1) DCR-TRV18E/TRV24E only
*2) DCR-TRV25E/TRV27E/TRV118E only
(1)
“Memory Stick” Operations
Set the POWER switch to PLAYER*1)/
VCR*2) on your camcorder.
(2) Insert the tape for playback, and a “Memory
Stick” for recording into your camcorder.
(3) Press MENU, then select VIDEO EDIT in
with the SEL/PUSH EXEC dial (p. 242).
(4) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select
MEMORY, then press the dial.
(5) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select
IMAGESIZE and select the desired image
size, then press the dial.
(6) Search for the beginning of the first scene
you want to insert using the video operation
buttons, then pause playback.
You can fine-adjust one frame at a time with
EDITSEARCH.
(7) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select
MARK, then press the dial.
The IN point of the first programme is set,
and the top part of the programme mark
changes to light blue.
(8) Search for the end of the first scene you
want to insert using the video operation
buttons, then pause playback.
(9) Press the SEL/PUSH EXEC dial.
The OUT point of the first programme is set,
then the bottom part of the programme
mark changes to light blue.
(10) Repeat steps 6 to 9, then set the programme.
When one programme is set, the
programme mark changes to light blue.
You can set 20 programmes in maximum.
(1)
Skapa programmet
*1) Endast DCR-TRV18E/TRV24E
*2) Endast DCR-TRV25E/TRV27E/TRV118E
175
Recording edited pictures from a tape
as a moving picture – Digital program
editing (on “Memory Stick”s)
6,8
STOP
REW
Spela in redigerade bilder frГҐn
band som rörling bild
– Digital programredigering (på
“Memory Stick”)
PLAY
FF
PAUSE
MENU
7
VIDEO EDIT
MARK
UNDO
ERASE ALL
START
IMAGESIZE
TOTAL 0:00:00
SCENE 0
9
0:08:55:06
1 OUT
320
2min
[MENU] : END
VIDEO EDIT
MARK
UNDO
ERASE ALL
START
IMAGESIZE
TOTAL 0:00:03
SCENE 1
[MENU] : END
10
0:08:58:06
2 IN
320
2min
VIDEO EDIT
MARK
UNDO
ERASE ALL
START
IMAGESIZE
TOTAL 0:00:13
SCENE 3
0:10:01:23
4 IN
320
2min
[MENU] : END
Erasing the programme you have set
Radera ett inställt program.
Erase OUT first and then IN from of the last
programme.
Radera först OUT och sedan IN i det sista
programmet.
(1) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select
UNDO, then press the dial.
(2) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select
EXECUTE, then press the dial.
The last set programme mark flashes, then the
setting is cancelled.
(1) Välj UNDO genom att vrida SEL/PUSH
EXEC-ratten, tryck sedan pГҐ ratten.
(2) Välj EXECUTE genom att vrida SEL/PUSH
EXEC-ratten, tryck sedan pГҐ ratten.
Programindikeringen för det senast inställda
programmet blinkar, sedan avbryts
inställningen.
To cancel erasing
Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select
RETURN, then press the dial in step 2.
176
Avbryta radering
Välj RETURN genom att vrida SEL/PUSH
EXEC-ratten, tryck sedan pГҐ ratten i steg 2.
Spela in redigerade bilder frГҐn
band som rörling bild
– Digital programredigering (på
“Memory Stick”)
Erasing all programmes
Radera alla program
(1) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select
VIDEO EDIT in the menu settings, then select
MEMORY with the dial.
(2) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select
ERASE ALL, then select EXECUTE with the
dial.
All the programme marks flash, then the
settings are cancelled.
(1) Välj VIDEO EDIT i menyinställningarna
genom att vrida SEL/PUSH EXEC-ratten, välj
sedan MEMORY med hjälp av ratten.
(2) Välj ERASE ALL genom att vrida på SEL/
PUSH EXEC-ratten, välj sedan EXECUTE med
hjälp av ratten.
Alla programmarkeringar blinkar, sedan
avbryts inställningarna.
To cancel erasing all programmes
Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select
RETURN with the dial in step 2.
Avbryta radering av alla program
Välj RETURN genom att vrida SEL/PUSH
EXEC-ratten i steg 2.
To cancel a programme you have set
Press MENU.
The programme is stored in memory until the
tape is ejected.
Avbryta ett program som du ställt in
Tryck pГҐ MENU.
Programmet lagras i minnet tills du tar ut bandet.
Obs!
•Du kan inte kopiera titlar, skärmindikatorer
eller innehГҐllet i kassettminnet.
•Du kan inte göra inspelningar medan du gör
digitala programredigeringar på “Memory
Stick”.
On a blank portion of the tape
You cannot set IN or OUT.
PГҐ tomma partier av bandet
Du kan inte ange IN eller OUT.
If there is a blank portion between IN and
OUT on the tape
The total time code may not be displayed
correctly.
Om det finns ett oinspelat parti pГҐ bandet
mellan IN och OUT
Den totala tidkoden kanske inte visas som den
ska.
During making a programme
If you eject the cassette, NOT READY appears on
the screen. The programme will be erased.
När du skapar ett program
Om du tar ut bandet visas NOT READY pГҐ
skärmen. Programmet raderas.
Använda “Memory Stick”
Notes
•You cannot dub the titles, display indicators, or
the contents of cassette memory.
•You cannot operate recording during the
Digital program editing on “Memory Stick”s.
“Memory Stick” Operations
Recording edited pictures from a tape
as a moving picture – Digital program
editing (on “Memory Stick”s)
177
Recording edited pictures from a tape
as a moving picture – Digital program
editing (on “Memory Stick”s)
Performing the programme
(Dubbing a “Memory Stick”)
Spela in redigerade bilder frГҐn
band som rörling bild
– Digital programredigering (på
“Memory Stick”)
Aktivera programmet (kopiera
till “Memory Stick”)
(1) Select VIDEO EDIT in the menu settings. Turn
the SEL/PUSH EXEC dial to select MEMORY,
then press the dial.
(2) Select START in the menu settings. Turn the
SEL/PUSH EXEC dial to select EXECUTE,
then press the dial.
Search for the beginning of the first
programme, then start dubbing.
The programme mark flashes.
The SEARCH indicator appears during
search, the EDITING indicator appears during
writing of data on your camcorder, and REC
appears during dubbing on the screen.
The programme mark changes to light blue
after dubbing is complete.
When the dubbing ends, your camcorder
automatically stops.
(1) Välj VIDEO EDIT i menyinställningarna. Välj
MEMORY genom att vrida SEL/PUSH EXECratten, tryck sedan pГҐ ratten.
(2) Välj START i menyinställningarna. Välj
EXECUTE genom att vrida SEL/PUSH EXECratten, tryck sedan pГҐ ratten.
Sök efter början av det första programmet.
Starta sedan kopieringen.
Programmarkeringen blinkar.
Under sökning visas SEARCH-indikatorn på
skärmen, under informationslagring på
videokameran visas EDITING och under
kopiering visas REC.
Programmärket ändras till ljusblått när
kopieringen Г¤r klar.
När kopieringen är klar stannar
videokameran automatiskt.
To stop dubbing during editing
Avbryta kopiering under redigering
Press x using the video operation buttons.
The programme you made is recorded on a
“Memory Stick” up to the place where you
pressed x.
Tryck pГҐ x (videofunktionsknapparna).
Programmet du skapade spelas in pГҐ ett
“Memory Stick” fram till den punkt där du
trycker pГҐ x.
To end the Digital program editing
function
Avsluta digital programredigering
Your camcorder stops when the dubbing ends.
Then the display returns to VIDEO EDIT in the
menu settings.
Press MENU to end the Digital program editing
function.
NOT READY appears on the LCD screen when:
– The programme to operate the Digital program
editing has not been made.
– The “Memory Stick” is not inserted.
– The write-protect tab on the “Memory Stick” is
set to LOCK.
When “Memory Stick” does not have enough
space to record
LOW MEMORY appears on the screen. However,
you can record pictures up to the time indicated.
178
Videokameran stannar när kopieringen är klar.
Teckenfönstret återgår till VIDEO EDIT i
menyinställningarna.
Du avslutar funktionen för digital
programredigering genom att trycka pГҐ MENU.
NOT READY visas på LCD-skärmen:
– När du inte har skapat något program för
Digital programredigering.
– När du inte har satt in ett “Memory Stick”.
– När skrivskyddsfliken på “Memory Stick” är
ställd på LOCK (låst).
När “Memory Stick” inte har tillräckligt
utrymme för inspelning
LOW MEMORY visas på skärmen. Trots det kan
du använda den tid som finns kvar för
inspelning.
Kopiera stillbilder
frГҐn band
– PHOTO SAVE
– Except DCR-TRV16E/TRV116E
– Gäller ej DCR-TRV16E/TRV116E
Using the search function, you can automatically
capture only still images from tapes and record
them on a “Memory Stick” in sequence.
Med sökfunktionen kan du automatiskt ta enbart
stillbilder från band och spela in dem i en följd
på ett “Memory Stick”.
Before operation
•Insert a recorded tape into your camcorder and
rewind the tape.
•Insert a “Memory Stick” into your camcorder.
Innan du börjar
•Sätt i ett inspelat band i videokameran och
spola tillbaka bandet.
•Sätt in ett “Memory Stick” i videokameran.
(1) Set the POWER switch to PLAYER*1)/VCR*2).
(2) Press MENU to display the menu. Select
PHOTO SAVE in
with SEL/PUSH EXEC
dial (p. 238). PHOTO BUTTON appears on
the screen.
(3) Press PHOTO deeper. The still images from
the tape are recorded on the “Memory Stick.”
The number of still images copied is
displayed. END is displayed when copying
ends.
(1) Ställ POWER-omkopplaren på PLAYER*1)/
VCR*2).
(2) Visa menyn genom att trycka på MENU. Välj
PHOTO SAVE under
med hjälp av SEL/
PUSH EXEC-ratten (sig. 247). PHOTO
BUTTON visas på skärmen.
(3) Tryck ned PHOTO djupt. Stillbilderna pГҐ
bandet spelas in på “Memory Stick”. Antalet
stillbilder som kopierats visas. END visas när
kopieringen Г¤r klar.
*1) DCR-TRV18E/TRV24E only
*2) DCR-TRV25E/TRV27E/TRV118E only
*1) Endast DCR-TRV18E/TRV24E
*2) Endast DCR-TRV25E/TRV27E/TRV118E
PHOTO SAVE
0:00:00:00
PHOTO SAVE
4/15
8/15
640 STD
640 STD
END
4
SAV I NG
0
PHOT
2
O
MEMORY SET
STILL SET
MOVIE SET
PRINT MARK
PROTECT
PHOTO SAVE READY
FILE NO.
RETURN
[MENU] : END
[MENU] : END
0:30:00:00
Använda “Memory Stick”
3
[MENU] : END
PHOTO SAVE
“Memory Stick” Operations
Copying still images
from a tape
– PHOTO SAVE
0:00:00:00
4/15
640 STD
PHOTO BUTTON
[PHOTO] : START
[MENU] : END
MENU
179
Copying still images from a tape
– PHOTO SAVE
Kopiera stillbilder frГҐn band
– PHOTO SAVE
To stop copying
Avbryta kopiering
Press MENU or x.
Tryck pГҐ MENU eller x.
When the “Memory Stick” becomes
full
När “Memory Stick” är fullt
MEMORY FULL appears on the screen, and
copying stops. Insert another “Memory Stick”
and repeat the procedure from step 2.
Image size of still images
Image size is automatically set to 640 Г— 480.
When the access lamp is lit or flashing
Do not shake or knock your camcorder. As well
do not turn the power off or eject a “Memory
Stick”. Otherwise, image data may become
damaged.
If the write-protect tab on the “Memory Stick”
is set to LOCK
NOT READY appears when you select the item
in the menu settings.
When you change “Memory Stick”s during
copying
Your camcorder resumes copying from the last
image recorded on the previous “Memory Stick.”
180
MEMORY FULL visas på skärmen och
kopieringen avslutas. Sätt in ett annat “Memory
Stick” och upprepa proceduren från steg 2.
Stillbildernas storlek
Bildstorleken är automatiskt ställd på 640 × 480.
När aktivitetslampan lyser eller blinkar
Varken skaka eller stöt till videokameran. Stäng
heller inte av strömmen eller mata ut “Memory
Stick”. Det kan leda till att bildinformationen
skadas.
Om skrivskyddsfliken på “Memory Stick” är
ställd på LOCK (låst)
NOT READY visas när du väljer alternativet i
menyinställningarna.
Om du byter “Memory Stick” under kopiering
Videokameran ГҐterupptar kopieringen frГҐn den
sist inspelade bilden på föregående “Memory
Stick”.
Visa stillbilder
– Uppspelning av
bilder i minnet
– Except DCR-TRV16E/TRV116E
– Gäller ej DCR-TRV16E/TRV116E
You can play back still images recorded on a
“Memory Stick.” You can also play back six
images including moving pictures in order at a
time by selecting the index screen.
Du kan visa stillbilder som finns inspelade pГҐ
“Memory Stick”. Du kan också spela upp sex
bilder, inklusive rörliga bilder, i ordning genom
att välja indexskärmen.
Before operation
Insert a “Memory Stick” into your camcorder.
Innan du börjar
Sätt in ett “Memory Stick” i videokameran
(1) Set the POWER switch to MEMORY or
PLAYER*1)/VCR*2).
Make sure that the LOCK switch is set to the
left (unlock) position.
(2) Press MEMORY PLAY. The last recorded
image is displayed.
(3) Press MEMORY –/+ to select the desired still
image.
MEMORY – : To display the previous image
MEMORY + : To display the following image
(1) Ställ POWER-omkopplaren på MEMORY
eller PLAYER*1)/VCR*2).
Se till att LOCK-omkopplaren är ställd åt
vänster (upplåst).
(2) Tryck pГҐ MEMORY PLAY. Den senast
inspelade bilden visas.
(3) Välj önskad stillbild genom att trycka på
MEMORY –/+.
MEMORY – : För att visa föregående bild
MEMORY + : För att visa nästa bild
*1) DCR-TRV18E/TRV24E only
*2) DCR-TRV25E/TRV27E/TRV118E only
*1) Endast DCR-TRV18E/TRV24E
*2) Endast DCR-TRV25E/TRV27E/TRV118E
1
PO
VCR
WE
R
OFF(CHG)
CAMERA
MEMORY
2
3
Använda “Memory Stick”
LOCK
“Memory Stick” Operations
Viewing still images
– Memory Photo
playback
PLAY
To stop memory photo playback
Press MEMORY PLAY.
Avbryta uppspelning av stillbilder
frГҐn minnet
Tryck pГҐ MEMORY PLAY.
Note
You may not be able to play back images with
your camcorder:
– when playing back image data modified on
your computers.
– when playing back image data shot with other
equipment.
Obs!
Det kan hända att du inte kan spela upp bilder
med videokameran:
– när du försöker spela upp bilder som
modifierats pГҐ en dator.
– när du försöker spela upp bilder som tagits
med en annan utrustning.
181
Viewing still images
– Memory Photo playback
Visa stillbilder
– Uppspelning av bilder i minnet
Notes on the file name
•The directory number may not be displayed
and only the file name may be displayed if the
structure of the directory does not conform to
the DCF standard.
•“
- DIRECTORY ERROR” may appear on
the screen if the structure of the directory does
not conform to the DCF standard. While this
message appears, you can play back images but
cannot record them on the “Memory Stick.”
•The file name flashes on the screen if the file is
corrupted or the file is unreadable.
Om filnamn
•Om mappstrukturen inte följer DCF-standard
kan det hända att enbart filnamn och inte
mappens nummer visas.
•Om mappstrukturen inte följer DCFstandarden kan det hända att
“
- DIRECTORY ERROR” visas på
skärmen. När det här meddelandet visas kan
du spela upp bilderna, men inte spela in dem
på “Memory Stick”.
•Om det är något fel på filen, eller om den inte
går att läsa, blinkar filnamnet på skärmen.
To play back recorded images on a TV screen
•Connect your camcorder to the TV with the
A/V connecting cable supplied with your
camcorder before operation.
•When operating memory photo playback on a
TV or on the LCD screen, the image quality
may appear to have deteriorated. This is not a
malfunction. The image data is as good as ever.
•Turn the audio volume of the TV down before
operation, or noise (howling) may be output
from the TV speakers.
Spela upp inspelade bilder på en TV-skärm
•Innan du börjar ansluter du videokameran till
TVn med den medföljande A/V-kabeln.
•Det kan verka som om bildkvaliteten har
försämrats när du använder funktionen för
uppspelning av minnesinspelade fotografier pГҐ
en TV-skärm eller LCD-skärmen. Det är inget
fel. Bildinformationen Г¤r i lika gott skick som
den var tidigare.
•Vrid ned volymen på TVn innan du börjar,
annars kan det hända att störande ljud (tjut och
liknande) hörs från TV-högtalarna.
When no image is recorded on the “Memory
Stick”
The message “
NO FILE” appears.
Screen indicators during still
image playback
När inga bilder finns inspelade på “Memory
Stick”
Meddelandet “ NO FILE” visas.
Skärmindikatorer under
uppspelning av stillbilder
Image size*/Bildstorlek*
100–0006
640
6/100
MEMORY PLAY
Image number/Total number of recorded images/
Bildnummer/Totalt antal inspelade bilder
Print mark/Utskriftsmarkering
Protect/Skyddad
4 7 2002
12:05:56
Recording date/time/various settings/
Inspelningsdatum/tid/olika inställningar
Data Directory Number, File Number/
Mappnummer, Filnummer
* DCR-TRV24E/TRV25E/TRV27E only
182
* Endast DCR-TRV24E/TRV25E/TRV27E
Viewing still images
– Memory Photo playback
Visa stillbilder
– Uppspelning av bilder i minnet
Recording data
You can view the recording data (date/time or
various settings when recorded) by pressing
DATA CODE on the Remote Commander.
Inspelningsinformation
Du kan visa inspelningsinformationen (datum/
tid och de olika inställningar som gällde vid
inspelningstillfället) genom att trycka ned DATA
CODE på fjärrkontrollen.
Playing back six recorded
images at a time (index screen)
Visa sex bilder samtidigt
(indexskärm)
Du kan spela upp sex inspelade bilder pГҐ en och
samma gång. Den här funktionen är lämplig att
använda när du söker efter en viss bild.
Before operation
Insert a “Memory Stick” into your camcorder.
Innan du börjar
Sätt in ett “Memory Stick” i videokameran.
(1) Set the POWER switch to MEMORY or
PLAYER*1)/VCR*2). Make sure that the LOCK
switch is set to the left (unlock) position.
(2) Press MEMORY INDEX to display the index
screen.
(1) Ställ POWER-omkopplaren på MEMORY
eller PLAYER*1)/VCR*2). Se till att LOCKomkopplaren är ställd åt vänster (upplåst).
(2) Visa indexskärmen genom att trycka på
MEMORY INDEX.
*1) DCR-TRV18E/TRV24E only
*2) DCR-TRV25E/TRV27E/TRV118E only
*1) Endast DCR-TRV18E/TRV24E
*2) Endast DCR-TRV25E/TRV27E/TRV118E
LOCK
INDEX
PO
VCR
WE
R
OFF(CHG)
CAMERA
MEMORY
Använda “Memory Stick”
1
2
“Memory Stick” Operations
You can play back six recorded images at a time.
This function is especially useful when searching
for a particular image.
183
Viewing still images
– Memory Photo playback
Visa stillbilder
– Uppspelning av bilder i minnet
A red B mark appears above the image that is
displayed before changing to the index screen
mode.
Ett rött B-märke visas ovanför den bild som
visades innan videokameran växlade över till
indexläget.
MEMORY – : To display the previous six images
MEMORY + : To display the following six images
MEMORY – : För att visa föregående sex bilder
MEMORY + : För att visa nästa sex bilder
1
2
3
4
5
6
B mark/
B-märke
100-0006
6/100
To return to the normal playback
screen (single screen)
Återgå till normal skärmvisning
(enbildsskärm)
Press MEMORY –/+ to move the B mark to the
image you want to display on full screen, then
press MEMORY PLAY.
Flytta märket B till den bild du som vill visa i
fullskärmsläge genom att trycka på MEMORY –/
+, tryck sedan pГҐ MEMORY PLAY.
Note
When displaying the index screen, the number
appears above each image. This indicates the
order in which images are recorded on the
“Memory Stick.” These numbers are different
from the data file names (p. 140).
Obs!
På indexskärmen visas numret ovanför varje
bild. Numret visar inspelningsordningen pГҐ det
“Memory Stick” som används. Dessa siffror är
inte desamma som filnamnen (sid. 140).
Image data modified on your computer or
shot with other equipment
These files are sometimes not displayed on the
index screen.
184
Bildinformation som du modifierat pГҐ en
dator eller tagit med en annan utrustning
I vissa fall visas inte dessa filer på indexskärmen.
Viewing moving
pictures
– MPEG movie playback
Visa rörliga bilder
– MPEG-uppspelning
– Except DCR-TRV16E/TRV116E
– Gäller ej DCR-TRV16E/TRV116E
You can play back moving pictures recorded on a
“Memory Stick.” You can also play back six
images including still images in order at a time
by selecting the index screen.
Du kan spela upp rörliga bilder som finns
inspelade på ett “Memory Stick”. Du kan också
spela upp sex bilder, inklusive stillbilder, pГҐ en
och samma gång i ordning genom att välja
indexskärmen.
Before operation
Insert a “Memory Stick” into your camcorder.
2
*1) Endast DCR-TRV18E/TRV24E
*2) Endast DCR-TRV25E/TRV27E/TRV118E
1
LOCK
PO
PLAY
VCR
WE
R
OFF(CHG)
CAMERA
MEMORY
4
Använda “Memory Stick”
*1) DCR-TRV18E/TRV24E only
*2) DCR-TRV25E/TRV27E/TRV118E only
(1) Ställ POWER-omkopplaren på MEMORY
eller PLAYER*1)/VCR*2). Se till att LOCKomkopplaren är ställd åt vänster (upplåst).
(2) Tryck pГҐ MEMORY PLAY. Den senast
inspelade bilden visas.
(3) Välj önskat filmavsnitt genom att trycka på
MEMORY –/+.
MEMORY – : För att visa föregående bild
MEMORY + : För att visa nästa bild
(4) Starta uppspelningen genom att trycka pГҐ
MPEG N X eller SEL/PUSH EXEC-ratten.
(5) Du ställer in ljudvolymen genom att trycka på
nГҐgon av de tvГҐ VOLUME-knapparna.
– : För att sänka volymen
+ : För att höja volymen
“Memory Stick” Operations
(1) Set the POWER switch to MEMORY or
PLAYER*1)/VCR*2). Make sure that the LOCK
switch is set to the left (unlock) position.
(2) Press MEMORY PLAY. The last recorded
image is displayed.
(3) Press MEMORY –/+ to select the desired
moving pictures.
MEMORY – : To display the previous image
MEMORY + : To display the following image
(4) Press MPEG N X or SEL/PUSH EXEC dial
to start playback.
(5) To adjust the volume, press either of the two
buttons on VOLUME.
– : To turn the volume down
+ : To turn the volume up
Innan du börjar
Sätt in ett “Memory Stick” i videokameran.
3
MPEG
185
Viewing moving pictures
– MPEG movie playback
Visa rörliga bilder
– MPEG-uppspelning
To stop MPEG movie playback
Avbryta uppspelning av MPEG-film
Press MPEG N X or SEL/PUSH EXEC dial .
Tryck pГҐ MPEG N X eller SEL/PUSH EXECratten.
Note
You may not be able to play back images
properly in the following cases:
– When playing back on your camcorder image
data modified on your computer
– When playing back image data on other
equipment.
To play back recorded pictures on a TV screen
•Before operation, connect your camcorder to
the TV with the A/V connecting cable supplied
with your camcorder.
•Turn the audio volume of the TV down before
operation, or noise (howling) may be output
from the TV speakers.
When no image is recorded on the “Memory
Stick”
The message “
NO FILE” appears.
186
Obs!
I följande fall kan det hända att du inte kan spela
upp bilder på normalt sätt:
– När du använder videokameran för att spela
upp bildinformation som modifierats pГҐ en
dator.
– När du försöker spela upp bilder på en annan
utrustning.
Spela upp inspelade bilder på en TV-skärm
•Innan du börjar ansluter du videokameran till
TVn med den medföljande A/V-kabelen.
•Sänk volymen på TVn innan du börjar, annars
kan det hända att störande ljud (tjut och
liknande) hörs från TV-högtalarna.
När inga bilder finns inspelade på “Memory
Stick”
Meddelandet “ NO FILE” visas.
Viewing moving pictures
– MPEG movie playback
Visa rörliga bilder
– MPEG-uppspelning
Playing back a moving picture
from the desired part
Spela upp rörliga bilder från en
viss punkt
De rörliga bilder som spelats in på ett “Memory
Stick” är uppdelade i 23 delar.
Du kan välja någon av dessa delar, och starta
uppspelningen frГҐn den.
(1) Follow steps 1 to 3 on page 185.
(2) Turn the SEL/PUSH EXEC dial and select the
point where you want to start playback, then
press the dial.
R : To see the next part
r : To see the previous part
As you turn the dial to select the playback
scene you want, the bar and counter change to
indicate the playback point.
(1) Följ steg 1 till 3 på sidan 185.
(2) Välj den del du vill starta uppspelningen från
genom att vrida SEL/PUSH EXEC-ratten,
tryck sedan pГҐ ratten.
R : För att se nästa del
r : För att se föregående del
Samtidigt som du vrider ratten för att välja
den del du vill spela upp visar staplarna och
bandräkneverket var du befinner dig.
50min
MOV00001
320
2/20
0:00:50
–––
–––
(3) Starta uppspelningen genom att trycka pГҐ
MPEG N X eller SEL/PUSH EXEC-ratten.
(4) Du ställer in ljudvolymen genom att trycka på
nГҐgon av de tvГҐ VOLUME-knapparna.
– : För att sänka volymen
+ : För att höja volymen
To stop MPEG movie playback
Avbryta MPEG-uppspelning
Press MPEG N X or SEL/PUSH EXEC dial.
Tryck pГҐ MPEG N X eller SEL/PUSH EXECratten.
When recording time is not long
The moving picture may not be divided into 23
parts.
Använda “Memory Stick”
(3) Press MPEG N X or SEL/PUSH EXEC dial
to start playback.
(4) To adjust the volume, press either of the two
buttons on VOLUME.
– : To turn the volume down
+ : To turn the volume up
“Memory Stick” Operations
The moving picture recorded on a “Memory
Stick” is divided into 23 parts.
You can select any point and playback the
picture.
När inspelningstiden är allt för kort
Filmen kan inte delas in i 23 delar.
187
Viewing moving pictures
– MPEG movie playback
Screen indicators during
moving picture playback
Visa rörliga bilder
– MPEG-uppspelning
Skärmindikatorer under
uppspelning av rörliga bilder
Image size/Bildstorlek
50min
MOV00001
320
2/20
0:00:50
–––
–––
4 7 2002
12:05:56
Data directory number/File number/
Mappnummer/Filnummer
Recording date/time
Recording date/time are displayed when you
press the DATA CODE button on the Remote
Commander. Various settings are not recorded.
188
Image number/Total number of recorded images/
Bildnummer/Totalt antal inspelade bilder
Protect/Skyddad
Recording date/time
(Various settings are displayed as “– – –”.)/
Inspelningsdatum/tid
(Olika inställningar visas som “– – –”.)
Inspelningsdatum/tid
Inspelningsdatum och tiden för inspelningen
visas när du trycker på DATA CODE på
fjärrkontrollen. Olika inställningar spelas inte in.
Copying images
recorded on “Memory
Stick”s to a tape
Kopiera bilder
inspelade på “Memory
Stick” till band
– DCR-TRV25E/TRV27E/TRV118E only
– Endast DCR-TRV25E/TRV27E/
TRV118E
You can copy images recorded on “Memory
Stick” and record them to a tape.
Before operation
•Insert a tape for recording into your camcorder.
•Insert a “Memory Stick” into your camcorder.
Innan du börjar
•Sätt in det band i videokameran, som du vill
spela in pГҐ.
•Sätt in ett “Memory Stick” i videokameran.
1
4
VCR
R
POWE
PLAY
OFF(CHG)
CAMERA
MEMORY
Använda “Memory Stick”
(1) Ställ POWER-omkopplaren på VCR.
(2) Med hjälp av videokontrollknapparna söker
du efter den punkt där du vill spela in den
önskade bilden. Ställ bandet på
uppspelningspaus.
(3) PГҐ videokameran trycker du pГҐ z REC,
samtidigt som du trycker pГҐ knappen till
höger om den. Bandet ställs på
uppspelningspaus.
(4) Tryck pГҐ MEMORY PLAY. Den senast
inspelade bilden visas.
(5) Välj bild genom att trycka på MEMORY –/+.
MEMORY – : För att visa föregående bild
MEMORY + : För att visa nästa bild
(6) Starta inspelningen genom att trycka pГҐ X.
För att avbryta inspelningen trycker du på X
igen.
Under inspelningen visas z på skärmen.
(7) Om du vill kopiera mer, upprepar du steg 5
till 6.
“Memory Stick” Operations
(1) Set the POWER switch to VCR.
(2) Using the video control buttons, search a
point where you want to record the desired
image. Set the tape to playback pause mode.
(3) Press z REC and the button on its right
simultaneously on your camcorder. The tape
is set to the recording pause mode.
(4) Press MEMORY PLAY. The last recorded
image is displayed.
(5) Press MEMORY –/+ to select the desired
image.
MEMORY – : To display the previous image
MEMORY + : To display the following image
(6) Press X to start recording and press X again
to stop.
z appears on the screen during recording.
(7) If you have more to copy, repeat steps 5 and 6.
Du kan kopiera bilder från “Memory Stick” och
spela in dem pГҐ band.
5
3
zX
REC
189
Copying images recorded on
“Memory Stick”s to a tape
Kopiera bilder inspelade pГҐ
“Memory Stick” till band
To stop copying in the middle
Avbryta mitt i kopieringen
Press x.
Tryck pГҐ x.
During copying
You cannot operate the following buttons:
– MEMORY PLAY
– MEMORY INDEX
– MEMORY DELETE
– MEMORY –/+
– MEMORY MIX
Under kopiering
Du kan inte använda följande funktioner:
– MEMORY PLAY
– MEMORY INDEX
– MEMORY DELETE
– MEMORY –/+
– MEMORY MIX
Note on the index screen
You cannot record the index screen.
Om indexskärmen
Du kan inte spela in indexskärmen.
If you press EDITSEARCH during pause mode
Memory playback stops.
Om du trycker på EDITSEARCH i pausläge
Uppspelning frГҐn minnet avbryts.
Image data modified on computers or shot
with other equipment
You may not be able to copy modified images
with your camcorder.
Bildinformation som du modifierat pГҐ en
dator eller tagit med en annan utrustning
Vissa modifierade bilder kan inte kopieras med
videokameran.
If you press DISPLAY during recording or in
the recording standby mode
You can see the memory playback and file name
indicators in addition to the time code indicator
and other tape-related indicators.
Om du trycker pГҐ DISPLAY under inspelning
eller i standbyläge under pågående inspelning
Förutom tidkod och andra bandrelaterade
indikatorer kan du se indikatorer för
minnesuppspelning och filnamn.
When copying movies
After step 6, press the MPEG N X button or
SEL/PUSH EXEC dial and play back the image.
När du kopierar filmer
Efter steg 6 trycker du pГҐ MPEG N X eller pГҐ
SEL/PUSH EXEC-ratten och spelar upp bilden.
190
Förstora stillbilder
inspelade på “Memory
Stick” – Memory PB ZOOM
– Except DCR-TRV16E/TRV116E
– Gäller ej DCR-TRV16E/TRV116E
You can enlarge still images recorded on a
“Memory Stick.” You can select and view a
desired part from the enlarged still image. Also,
you can copy the desired part of the enlarged still
image to tapes or “Memory Stick”s.
Du kan förstora stillbilder som finns inspelade på
“Memory Stick”. Du kan välja ut och visa en viss
del av den förstorade bilden. Du kan också
kopiera en önskad del av den förstorade
stillbilden till band eller “Memory Stick”.
Before operation
Insert a “Memory Stick” into your camcorder.
Innan du börjar
Sätt in ett “Memory Stick” i videokameran.
(1) Set the POWER switch to MEMORY or
PLAYER*1)/VCR*2). Make sure that the LOCK
switch is set to the left (unlock) position.
(2) In the memory playback mode, press PB
ZOOM on your camcorder.
The centre of the image is enlarged to about
appear on the
twice its size, and
screen.
(3) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to move the
enlarged image, then press the dial.
R : The image moves downwards.
r : The image moves upwards.
(4) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to move the
enlarged image, then press the dial.
t : The image moves leftward. (Turn the dial
upwards.)
T : The image moves rightward. (Turn the
dial downwards.)
(5) Adjust the zoom ratio by the power zoom
lever.
You can enlarge the image from about 1.1
times up to five times its size.
W : Decreases the zoom ratio.
T : Increases the zoom ratio.
(1) Ställ POWER-omkopplaren på MEMORY
eller PLAYER*1)/VCR*2). Se till att LOCKomkopplaren är ställd åt vänster (upplåst).
(2) Under minnesuppspelning trycker du pГҐ
PB ZOOM pГҐ videokameran.
Mitten av bilden förstoras till ungefär dubbel
visas på skärmen.
storlek och
(3) Flytta den förstorade bilden genom att vrida
SEL/PUSH EXEC-ratten, tryck sedan pГҐ
ratten.
R : Bilden flyttas nedГҐt.
r : Bilden flyttas uppГҐt.
(4) Flytta den förstorade bilden genom att vrida
SEL/PUSH EXEC-ratten, tryck sedan pГҐ
ratten.
t : Bilden flyttas åt vänster. (Vrid ratten
uppГҐt).
T : Bilden flyttas åt höger. (Vrid ratten
nedГҐt).
(5) Justera zoomningsgraden med
powerzoomspaken.
Du kan förstora bilden från ungefär 1,1
gГҐnger upp till fem gГҐnger den ursprungliga
storleken.
W : Minska zoomningsgraden.
T : Г–ka zoomningsgraden.
Använda “Memory Stick”
*1) DCR-TRV18E/TRV24E only
*2) DCR-TRV25E/TRV27E/TRV118E only
“Memory Stick” Operations
Enlarging still images
recorded on a “Memory
Stick” – Memory PB ZOOM
*1) Endast DCR-TRV18E/TRV24E
*2) Endast DCR-TRV25E/TRV27E/TRV118E
191
Enlarging still images recorded
on a “Memory Stick”
– Memory PB ZOOM
5
Förstora stillbilder inspelade på
“Memory Stick”
– Memory PB ZOOM
1
PB ZOOM
Г— 5.0
PO
LOCK
W
VCR
WE
R
T
[EXEC] : T t
OFF(CHG)
CAMERA
MEMORY
2
3
PB ZOOM
Г— 2.0
1/6
MEMORY PLAY
[EXEC] : T t
4
PB
ZOOM
PB ZOOM
Г— 2.0
1/6
MEMORY PLAY
[EXEC] : r R
To cancel PB ZOOM mode
Avbryta PB ZOOM
Press PB ZOOM.
Tryck pГҐ PB ZOOM.
The PB ZOOM mode is cancelled when the
following buttons are pressed:
– MENU
– MEMORY PLAY
– MEMORY INDEX
– MEMORY –/+
PB ZOOM-läget avbryts när du trycker på
någon av följande knappar:
– MENU
– MEMORY PLAY
– MEMORY INDEX
– MEMORY –/+
Moving pictures recorded on “Memory Stick”s
The PB ZOOM mode does not work.
Rörliga bilder inspelade på “Memory Stick”
PB ZOOM-läget fungerar inte.
To record the still image processed by
Memory PB ZOOM on “Memory Stick”s
Press the PHOTO button to record the still image
processed by PB ZOOM. (Images are recorded at
640 Г— 480 size.)
Spela in en stillbild, som behandlats med
Memory PB ZOOM, på “Memory Stick”
Tryck på PHOTO-knappen för att spela in
stillbilden som behandlats med PB ZOOM.
(Bilder spelas in med storleken 640 Г— 480.)
To copy the still image processed by Memory
PB ZOOM to a tape
See page 189.
Kopiera en stillbild som behandlats av
Memory PB ZOOM till ett band
Se sidan 189.
192
Bildspel – SLIDE SHOW
– Except DCR-TRV16E/TRV116E
– Gäller ej DCR-TRV16E/TRV116E
You can automatically play back images in
sequence. This function is useful especially when
checking recorded images or during a
presentation.
Du kan automatiskt spela upp bilder i en följd
efter varandra. Den här funktionen kan du med
fördel använda när du går igenom de bilder du
spelat in, eller om du genomför en presentation.
Before operation
Insert a “Memory Stick” into your camcorder.
Innan du börjar
Sätt in ett “Memory Stick” i videokameran.
(1) Set the POWER switch to MEMORY. Make
sure that the LOCK switch is set to the left
(unlock) position.
(2) Press MENU to display the menu. Select
SLIDE SHOW in
with the SEL/PUSH
EXEC dial (p. 238).
(3) Press MEMORY PLAY. Your camcorder plays
back the images recorded on the “Memory
Stick” in sequence.
(1) Ställ POWER-omkopplaren på MEMORY. Se
till att LOCK-omkopplaren är ställd åt vänster
(upplГҐst).
(2) Visa menyn genom att trycka på MENU. Välj
SLIDE SHOW under
med hjälp av SEL/
PUSH EXEC-ratten (sid. 247).
(3) Tryck pГҐ MEMORY PLAY. Videokameran
spelar i en följd upp de bilder som finns
inspelade på “Memory Stick”.
3
PLAY
2
MEMORY SET
STILL SET
MOVIE SET
PRINT MARK
PROTECT
SLIDE SHOW READY
FILE NO.
DELETE ALL
FORMAT
RETURN
[MENU] : END
SLIDE SHOW
100–0001
640
1/100
[M PLAY] : START [MENU] : END
To stop the slide show
Avbryta bildspelet
Press MENU.
Tryck pГҐ MENU.
To pause during a slide show
Göra paus i bildspelet
Press MEMORY PLAY.
Tryck pГҐ MEMORY PLAY.
To start the slide show from a
particular image
Starta bildspelet frГҐn en viss bild
Select the desired image using MEMORY –/+
buttons before step 2.
Använda “Memory Stick”
MENU
“Memory Stick” Operations
Playing back images
in a continuous loop
– SLIDE SHOW
Välj önskad bild med hjälp av MEMORY –/+
innan steg 2.
193
Playing back images in a
continuous loop
– SLIDE SHOW
To view recorded images on TV
Before operation, connect your camcorder to a
TV with the A/V connecting cable supplied with
your camcorder.
If you change the “Memory Stick” during
operation
The slide show function does not operate. If you
change the “Memory Stick,” be sure to follow the
steps again from the beginning.
194
Bildspel – SLIDE SHOW
Visa inspelade bilder pГҐ en TV
Innan du börjar ansluter du videokameran till
TVn med den medföljande A/V-kabeln.
Om du byter “Memory Stick”
Bildspelet avbryts. Om du byter “Memory Stick”
får du göra om alla stegen från början.
Förhindra radering av
misstag – Bildskydd
– Except DCR-TRV16E/TRV116E
– Gäller ej DCR-TRV16E/TRV116E
You can protect selected images to prevent
accidental erasure of important images.
Du kan skydda valda bilder sГҐ att de inte raderas
av misstag.
Before operation
Insert a “Memory Stick” into your camcorder.
Innan du börjar
Sätt in ett “Memory Stick” i videokameran.
(1) Set the POWER switch to MEMORY or
PLAYER*1)/VCR*2). Make sure that the LOCK
switch is set to the left (unlock) position.
(2) Play back the image you want to protect.
(3) Press MENU, then select PROTECT in
with the SEL/PUSH EXEC dial (p. 238).
(4) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select ON,
then press the dial.
(5) Press MENU to make the menu display
disappear. The “-” mark is displayed.
(1) Ställ POWER-omkopplaren på MEMORY
eller PLAYER*1)/VCR*2). Se till att LOCKomkopplaren är ställd åt vänster (upplåst).
(2) Spela upp den bild som du vill skydda.
(3) Tryck på MENU och välj sedan PROTECT
med SEL/PUSH EXEC-ratten
under
(sid. 247).
(4) Välj ON genom att vrida SEL/PUSH EXECratten, tryck sedan på ratten.
(5) Stäng menyn genom att trycka på MENU.
Märket “-” visas.
*1) DCR-TRV18E/TRV24E only
*2) DCR-TRV25E/TRV27E/TRV118E only
*1) Endast DCR-TRV18E/TRV24E
*2) Endast DCR-TRV25E/TRV27E/TRV118E
MENU
To cancel image protection
4
10/12
MEMORY SET
STILL SET
MOVIE SET
PRINT MARK
OFF
PROTECT
SLIDE SHOW
FILE NO.
DELETE ALL
FORMAT
RETURN
[MENU] : END
MEMORY SET
10/12
STILL SET
MOVIE SET
PRINT MARK
PROTECT
ON
SLIDE SHOW OFF
FILE NO.
DELETE ALL
FORMAT
RETURN
[MENU] : END
MEMORY SET
10/12
STILL SET
MOVIE SET
PRINT MARK
PROTECT
ON
SLIDE SHOW OFF
FILE NO.
DELETE ALL
FORMAT
RETURN
[MENU] : END
MEMORY SET
STILL SET
MOVIE SET
PRINT MARK
PROTECT
ON
SLIDE SHOW
FILE NO.
DELETE ALL
FORMAT
RETURN
[MENU] : END
10/12
Använda “Memory Stick”
3
“Memory Stick” Operations
Preventing accidental
erasure
– Image protection
Ta bort bildskyddet
Select OFF in step 4, then press the SEL/PUSH
EXEC dial. The “-” indicator disappears.
Välj OFF i steg 4, tryck sedan på SEL/PUSH
EXEC-ratten. Indikatorn “-” slocknar.
Note
Formatting erases all information on the
“Memory Stick,” including the protected image
data. Before formatting a “Memory Stick”, check
its contents.
Obs!
Formatering raderar all information på “Memory
Stick”, inklusive skyddade bilder. Kontrollera
alltid innehållet på ett “Memory Stick” som du
tänker formatera.
If the write-protect tab on the “Memory Stick”
is set to LOCK
You cannot protect images.
Om skrivskyddsfliken på “Memory Stick” är
ställd på LOCK (låst)
Du kan inte skydda bilder.
195
Deleting images
– DELETE
Radera bilder
– DELETE
– Except DCR-TRV16E/TRV116E
– Gäller ej DCR-TRV16E/TRV116E
You can delete images stored in a “Memory
Stick.”
You can delete all images or only selected
images.
Du kan radera bilder som finns lagrade pГҐ
“Memory Stick”.
Du kan radera alla bilderna pГҐ en gГҐng, eller bara
valda bilder.
Deleting selected images
Radera valda bilder
Before operation
Insert a “Memory Stick” into your camcorder.
Innan du börjar
Sätt in ett “Memory Stick” i videokameran.
(1) Set the POWER switch to MEMORY or
PLAYER*1)/VCR*2). Make sure that the LOCK
switch is set to the left (unlock) position.
(2) Play back the image you want to delete.
(3) Press MEMORY DELETE. “DELETE?”
appears on the screen.
(4) Press MEMORY DELETE again. The selected
image is deleted.
(1) Ställ POWER-omkopplaren på MEMORY
eller PLAYER*1)/VCR*2). Se till att LOCKomkopplaren är ställd åt vänster (upplåst).
(2) Spela upp den bild du vill radera.
(3) Tryck på MEMORY DELETE. “DELETE?”
visas på skärmen.
(4) Tryck pГҐ MEMORY DELETE igen. Den valda
bilden raderas.
*1) DCR-TRV18E/TRV24E only
*2) DCR-TRV25E/TRV27E/TRV118E only
*1) Endast DCR-TRV18E/TRV24E
*2) Endast DCR-TRV25E/TRV27E/TRV118E
1
LOCK
PO
VCR
WE
OFF(CHG)
CAMERA
R
MEMORY
3,4
10/100
DELETE
100–0010
DELETE?
DELETE
[DELETE] : DEL
[ – ] : CANCEL
To cancel deleting an image
Avbryta radering av en bild
Press MEMORY – in step 4.
Tryck på MEMORY – i steg 4.
To delete an image displayed on the
index screen
Radera en bild som visas pГҐ
indexskärmen
Press MEMORY –/+ to move the B indicator to
the image and follow steps 3 and 4.
Flytta B-indikatorn till bilden med hjälp av
MEMORY –/+, följ sedan steg 3 och 4.
196
Deleting images – DELETE
Radera bilder – DELETE
Notes
•To delete a protected image, first cancel image
protection.
•Once you delete an image, you cannot restore
it. Before deleting an image, carefully check the
image.
Obs!
•Innan du kan radera en skyddad bild, måste du
ta bort bildskyddet.
•Du kan inte återställa raderade bilder. Var
noggrann, så att du verkligen raderar rätt bild.
If the write-protect tab on the “Memory Stick”
is set to LOCK
You cannot delete images.
Om skrivskyddsfliken på “Memory Stick” är
ställd på LOCK (låst)
Du kan inte radera bilder.
“Memory Stick” Operations
Använda “Memory Stick”
197
Deleting images – DELETE
Radera bilder – DELETE
Deleting all images
Radera alla bilder
You can delete all unprotected images in a
“Memory Stick.”
Du kan radera alla oskyddade bilder som finns
lagrade på ett “Memory Stick”.
Before operation
Insert a “Memory Stick” into your camcorder.
Innan du börjar
Sätt in ett “Memory Stick” i videokameran.
(1) Set the POWER switch to MEMORY. Make
sure that the LOCK switch is set to the left
(unlock) position.
(2) Press MENU, then select DELETE ALL in
with the SEL/PUSH EXEC dial (p. 238).
(3) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select OK,
then press the dial. OK changes to EXECUTE.
(4) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select
EXECUTE, then press the dial. DELETING
flashes on the screen. When all unprotected
images are deleted, COMPLETE is displayed.
(1) Ställ POWER-omkopplaren på MEMORY. Se
till att LOCK-omkopplaren är ställd åt vänster
(upplГҐst).
(2) Tryck på MENU och välj sedan DELETE ALL
under
med SEL/PUSH EXEC-ratten
(sid. 247).
(3) Välj OK genom att vrida SEL/PUSH EXECratten, tryck sedan på ratten. OK ändras till
EXECUTE (utför).
(4) Välj EXECUTE genom att vrida SEL/PUSH
EXEC-ratten, tryck sedan pГҐ ratten.
DELETING blinkar på skärmen. När alla
oskyddade bilder raderats visas COMPLETE
(utfört).
MENU
2
MEMORY SET
STILL SET
MOVIE SET
PRINT MARK
PROTECT
SLIDE SHOW
FILE NO.
DELETE ALL READY
FORMAT
RETURN
[MENU] : END
MEMORY SET
STILL SET
MOVIE SET
PRINT MARK
PROTECT
SLIDE SHOW
FILE NO.
DELETE ALL RETURN
FORMAT
OK
RETURN
[MENU] : END
3
MEMORY SET
STILL SET
MOVIE SET
PRINT MARK
PROTECT
SLIDE SHOW
FILE NO.
DELETE ALL RETURN
FORMAT
OK
RETURN
[MENU] : END
MEMORY SET
STILL SET
MOVIE SET
PRINT MARK
PROTECT
SLIDE SHOW
FILE NO.
DELETE ALL RETURN
FORMAT
EXECUTE
RETURN
[MENU] : END
4
MEMORY SET
STILL SET
MOVIE SET
PRINT MARK
PROTECT
SLIDE SHOW
FILE NO.
DELETE ALL DELETING
FORMAT
RETURN
[MENU] : END
MEMORY SET
STILL SET
MOVIE SET
PRINT MARK
PROTECT
SLIDE SHOW
FILE NO.
DELETE ALL COMPLETE
FORMAT
RETURN
[MENU] : END
To cancel deleting all the images in
the “Memory Stick”
Avbryta radering av alla bilder pГҐ
“Memory Stick”
Select RETURN in step 3 or 4, then press the
SEL/PUSH EXEC dial.
Välj RETURN i steg 3 eller 4, tryck sedan på
SEL/PUSH EXEC-ratten.
While DELETING appears
Do not turn the POWER switch or press any
198buttons.
När DELETING visas
Vrid inte pГҐ POWER-omkopplaren eller tryck pГҐ
nГҐgra knappar.
Writing a print mark
– PRINT MARK
Infoga utskriftsmärken
– PRINT MARK
– Except DCR-TRV16E/TRV116E
– Gäller ej DCR-TRV16E/TRV116E
You can specify a recorded still image to print
out by putting marks. This function is useful for
printing out still images later.
Your camcorder conforms to the DPOF (Digital
Print Order Format) standard for specifying still
images to print out.
Du kan markera inspelade stillbilder för utskrift
genom att förse dem med ett utskriftsmärke. Du
kan alltså i förväg markera de stillbilder som du
tänker skriva ut vid ett senare tillfälle.
Videokameran stödjer standarden DPOF (Digital
Print Order Format) för markering av de bilder
som ska skrivas ut.
Before operation
Insert a “Memory Stick” into your camcorder.
*1) DCR-TRV18E/TRV24E only
*2) DCR-TRV25E/TRV27E/TRV118E only
(1) Ställ POWER-omkopplaren på MEMORY
eller PLAYER*1)/VCR*2). Se till att LOCKomkopplaren är ställd åt vänster (upplåst).
(2) Visa den bild du vill markera med ett
utskriftsmärke.
(3) Tryck på MENU och välj sedan PRINT MARK
under
med SEL/PUSH EXEC-ratten
(sid. 247).
(4) Välj ON genom att vrida SEL/PUSH EXECratten, tryck sedan på ratten.
(5) Stäng menyn genom att trycka på MENU.
Märket
visas vid den utskriftsmarkerade
bilden.
*1) Endast DCR-TRV18E/TRV24E
*2) Endast DCR-TRV25E/TRV27E/TRV118E
MEMORY SET
10/12
STILL SET
MOVIE SET
PRINT MARK OFF
PROTECT
SLIDE SHOW
FILE NO.
DELETE ALL
FORMAT
RETURN
[MENU] : END
MEMORY SET
10/12
STILL SET
MOVIE SET
PRINT MARK ON
PROTECT
OFF
SLIDE SHOW
FILE NO.
DELETE ALL
FORMAT
RETURN
[MENU] : END
Använda “Memory Stick”
3
“Memory Stick” Operations
(1) Set the POWER switch to MEMORY or
PLAYER*1)/VCR*2). Make sure that the LOCK
switch is set to the left (unlock) position.
(2) Play back the image you want to write a print
mark.
(3) Press MENU, then select PRINT MARK in
with the SEL/PUSH EXEC dial (p. 238).
(4) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select ON,
then press the dial.
(5) Press MENU to make the menu display
disappear. The
mark is displayed beside
the image with a print mark.
Innan du börjar
Sätt in ett “Memory Stick” i videokameran.
MENU
4
MEMORY SET
STILL SET
MOVIE SET
PRINT MARK ON
PROTECT
SLIDE SHOW
FILE NO.
DELETE ALL
FORMAT
RETURN
[MENU] : END
10/12
199
Writing a print mark
– PRINT MARK
Infoga utskriftsmärken
– PRINT MARK
To cancel writing of print marks
Avbryta infogning av
utskriftsmärken
Select OFF in step 4, then press the SEL/PUSH
EXEC dial.
The
mark disappears from the image.
If the write-protect tab on the “Memory Stick”
is set to LOCK
You cannot write print marks on still images.
Välj OFF i steg 4, tryck sedan på SEL/PUSH
EXEC-ratten.
Märket
tas bort frГҐn bilden.
Om skrivskyddsfliken på “Memory Stick” är
ställd på LOCK (låst)
Du kan inte markera stillbilder för utskrift.
Moving pictures
You cannot write print marks on moving
pictures.
Rörliga bilder
Rörliga bilder kan inte markeras för utskrift.
While the file name is flashing
You cannot write the print mark on images.
När filnamnet blinkar
Du kan inte markera bilder för utskrift.
200
Using the optional
printer
Använda skrivare
(extra tillbehör)
– Except DCR-TRV16E/TRV116E
– Gäller ej DCR-TRV16E/TRV116E
You can use the optional printer on your
camcorder to print images on print paper.
For details, refer to the operating instructions of
the printer.
There are various ways of printing still images.
The following, however, describes the setup for
print settings by selecting
in the menu on
your camcorder.
Genom att ansluta kameran till en skrivare
(tillval) kan du fГҐ papperskopior av bilderna.
Mer information finns i skrivarens
bruksanvisning.
Du kan använda olika utskriftsmetoder för
stillbilder. Följande beskrivning visar hur du gör
inställningar för utskrift genom att välja
frГҐn
videokamerans meny.
Before operation
•Insert a recorded “Memory Stick” into your
camcorder.
•Attach the optional printer to your camcorder
as illustrated.
Innan du börjar
•Sätt in ett inspelat “Memory Stick” i
videokameran.
•Anslut skrivaren (tillval) till videokameran på
det sätt som bilden visar.
9PIC PRINT
PRINT SET
9PIC PRINT
DATE/TIME
RETURN
RETURN
SAME
MULTI
MARKED
[MENU] : END
“Memory Stick” Operations
Printer/Skrivare
DATE/TIME
PRINT SET
9PIC PRINT
DATE/TIME
RETURN
OFF
DATE
DAY&TIME
[MENU] : END
You can print nine still images on the 9-split print
paper. Select the desired mode in the menu
settings.
SAME PICS/
SAME PICS deelbeelden
* Nine still images with print marks are printed
together.
Du kan skriva ut nio stillbilder pГҐ ett utskriftsark
som är delat i 9 delar. Välj önskat läge i
menyinställningarna.
MULTI PICS or MARKED PICS*/
MULTI PICS eller MARKED PICS*
Använda “Memory Stick”
MENU
* Nio stillbilder med utskriftsmärken skrivs ut
tillsammans.
201
Using the optional printer
Använda skrivare (extra
tillbehör)
You can make prints with the recording date
and/or recording time. Select the desired mode
in the menu settings.
Du kan skriva ut med inspelningsdatum och/
eller inspelningstid. Välj önskat läge i
menyinställningarna.
DATE
JU4 7 2002
DAY & TIME
4 12:00AM
Images recorded in the multi screen mode
You cannot print images recorded in the multi
screen mode on sticker type print paper.
Bilder som spelats in i multiskärmläge
Du kan inte skriva ut bilder som spelats in i
multiskärmläget på skrivarpapper av etikettyp.
Moving pictures recorded on a “Memory
Stick”
You cannot print the images.
Rörliga bilder inspelade på “Memory Stick”
Du kan inte skriva ut rörliga bilder.
When “Memory Stick” has no files
“
NO STILL IMAGE FILE” appears on the
screen.
When there are no files with a PRINT MARK
“
NO PRINT MARK” appears on the screen.
Images processed by 9PIC PRINT
You cannot insert a DATE/TIME indicator.
202
När ett “Memory Stick” inte innehåller några
filer
“ NO STILL IMAGE FILE” visas på skärmen.
Om det inte finns nГҐgra filer (bilder) som Г¤r
märkta med utskriftsmärke (PRINT MARK)
“
NO PRINT MARK” visas på skärmen.
Bilder behandlade med 9PIC PRINT
Du kan inte infoga DATE/TIME-indikator
(datum/tid).
— Viewing Images Using Your Computer —
— Visa bilder på en dator —
Viewing images with your
computer – Introduction
Visa bilder med hjälp
av dator – Introduktion
There are following ways of connecting the
camcorder to a computer in order to view images
saved on a “Memory Stick”* or recorded on tape
on your computer.
Du kan ansluta videokameran till en dator pГҐ
följande sätt och sedan visa bilderna på ett
“Memory Stick”* eller på ett band, med hjälp av
datorn.
* To view images on a computer which has a
Memory Stick slot, first remove the “Memory
Stick” from the camcorder and then insert it
into the computer’s Memory Stick slot.
* För att visa bilder på en dator med ett Memory
Stick-fack tar du först ur “Memory Stick” från
videokameran och sätter sedan in det i Memory
Stick-facket pГҐ datorn.
“Memory Stick”*
stills and movies/
“Memory Stick”*
stillbilder och filmer
Connection
cable/
Anslutningskabel
Computer environment
requirements/
Systemkrav
för datorn
USB jack/
USB-kontakt
USB cable
(supplied)/
USB-kabel
(medföljer)
USB jack,
editing software/
USB-kontakt,
redigeringsprogram
DV jack/
DV-kontakt
i. LINK cable
(DV connecting
cabel) (optional)/
i. LINK-kabel
(DV-kabel,
tillval)
DV jack,
editing software/
DV-kontakt,
redigeringsprogram
USB jack/
USB-kontakt
USB cable
(supplied)/
USB-kabel
(medföljer)
USB jack,
editing software/
USB-kontakt,
redigeringsprogram
For details about your computer’s jacks and
editing software, contact the computer
manufacturer.
* Except DCR-TRV16E/TRV116E
När du ansluter videokameran till en
dator med USB-kontakten ser du först till
att alla USB-drivrutiner Г¤r installerade.
Om du ansluter videokameran till datorn
innan du har installerat USB-drivrutinerna
kan du inte installera USB-drivrutinen pГҐ
rätt sätt.
Mer information om de olika kontakterna
(terminalerna) pГҐ datorn och
redigeringsprogramvara fГҐr du om du kontaktar
datortillverkaren.
Visa bilder pГҐ en dator
When connecting to a computer via the
USB jack, complete installation of the USB
driver beforehand. If you connect the
camcorder to the computer first, you will
not be able to install the USB driver
correctly.
Viewing images using your computer
Tape stills and
movies/
Stillbilder och
filmer pГҐ band
Camcorder Connection
jack/
Anslutning pГҐ
videokameran
* Gäller ej DCR-TRV16E/TRV116E
203
Viewing images with your
computer – Introduction
Visa bilder med hjälp av dator
– Introduktion
Viewing images recorded on a
tape
Visa bilder som finns inspelade
pГҐ band
When connecting to a computer
using the USB cable
Vid anslutning till en dator med en
USB-kabel
For more information, see page 207.
Mer information finns pГҐ sidan 207.
(USB) jack/
-kontakt (USB)
USB jack/
USB-kontakt
Push into the end/
Skjut in sГҐ lГҐngt
det gГҐr
USB cable (supplied)/
USB-kabel (medföljer)
When connecting to a computer
using the i.LINK cable (DV connecting
cable)
Your computer must have a DV jack and editing
software installed that can read video signals.
DV IN/
OUT
: Signal flow/
Signalflöde
204
Vid anslutning till en dator med en
i.LINK-kabel (DV-kabel)
Datorn mГҐste ha en DV-anslutning och ett
redigeringsprogram som kan hantera
videosignaler installerat.
DV jack/
DV-kontakt
i.LINK cable (DV connecting cable) (optional)/
i.LINK-kabel (DV-kabel, tillval)
Viewing images with your
computer – Introduction
Visa bilder med hjälp av dator
– Introduktion
Viewing images recorded on a
“Memory Stick”
Visa bilder som finns inspelade
på “Memory Stick”
– Except DCR-TRV16E/TRV116E
– Gäller ej DCR-TRV16E/TRV116E
When connecting to a computer
using the USB cable
Vid anslutning till en dator med en
USB-kabel
There are two methods of USB connection,
NORMAL and PTP. The default setting is
NORMAL. Here we explain how to use the
camcorder with NORMAL USB connection.
See page 207 when using Windows and page 225
when using Macintosh.
Det finns två metoder för USB-anslutning,
NORMAL och PTP. Ursprunglig inställning är
NORMAL. Här beskrivs hur du går tillväga för
att använda videokameran med anslutningen
NORMAL USB.
Se sidan 207 om du använder Windows, och
sidan 225 om du använder en Macintosh-dator.
USB jack/
USB-kontakt
Push into the end/
Skjut in sГҐ lГҐngt
det gГҐr
USB cable (supplied)/
USB kabel (medföljer)
Du kan också använda en Memory Stick-läsare/
skrivare (tillval).
When connecting to a computer
without a USB jack
När du ansluter till en dator utan
USB-kontakt
Use an optional floppy disk adaptor for Memory
Stick or a PC card adaptor for Memory Stick.
When purchasing an accessory, check its catalog
beforehand for the recommended operating
environment.
Använd en diskettadapter för Memory Stick
(tillval) eller en PC-cardadapter för Memory
Stick.
När du köper ett tillbehör bör du i förväg
kontrollera dess specifikationer så att du säkert
vet vilka krav det ställer på systemet.
Visa bilder pГҐ en dator
You can also use a Memory Stick Reader/Writer
(optional).
Viewing images using your computer
(USB) jack/
-kontakt (USB)
205
Viewing images with your
computer – Introduction
Notes on using your computer
Visa bilder med hjälp av dator
– Introduktion
Om att använda en dator
“Memory Stick”
“Memory Stick”
•“Memory Stick” operations on your camcorder
cannot be assured if a “Memory Stick”
formatted on your computer is used on your
camcorder, or if the “Memory Stick” in your
camcorder was formatted from your computer
when the USB cable was connected.
•Do not compress the data on the “Memory
Stick.” Compressed files cannot be played back
on your camcorder.
•Felfri användning av “Memory Stick” med
videokameran kan inte garanteras om du
använder ett “Memory Stick” som har
formaterats på en dator, eller om det “Memory
Stick” som sitter i videokameran har
formaterats frГҐn datorn med USB-kabeln
ansluten.
•Komprimera inte informationen på “Memory
Stick”. Komprimerade filer kan inte spelas upp
pГҐ videokameran.
Software
•Depending on your application software, the
file size may increase when you open a still
image file.
•When you load an image modified using
retouching software from your computer to
your camcorder or when you directly modify
the image on your camcorder, the image format
will differ so a file error indicator may appear
and you may be unable to open the file.
Communications with your computer
Communications between your camcorder and
your computer may not recover after recovering
from Suspend, Resume, or Sleep.
206
Programvara
•Beroende på vilket program du använder, kan
det hända att filstorleken ökar när du öppnar
en stillbildsfil.
•När du överför en bild till videokameran, en
bild som du har ändrat med hjälp av ett
bildbehandlingsprogram, eller när du
modifierar en bild direkt pГҐ videokameran, kan
det hända att bildformatet ändras. Detta kan
leda till att en filfelsindikator visas och att du
inte kan Г¶ppna filen.
Kommunikation med datorn
Kommunikation mellan videokameran och
datorn kan kanske inte återupprättas efter vilooch väntelägena (Suspend, Resume eller Sleep).
Connecting your camcorder to
your computer using the USB
cable – For Windows users
Ansluta videokameran till en
dator med hjälp av en USBkabel – För Windows-användare
Complete installation of the USB driver
before connecting the camcorder to the
computer. If you connect the camcorder
to the computer first, you will not be able
to install the USB driver correctly.
Installera USB-drivrutinen innan du
ansluter videokameran till datorn. Om du
ansluter videokameran till datorn innan
du installerat USB-drivrutinerna kan du
inte installera USB-drivrutinen på rätt
sätt.
When connecting to a computer
using the USB cable
Recommended computer usage
environment to view tape
images on the computer
Om du vill ansluta videokameran till datorns
USB-anslutning måste du först installera en
USB-drivrutin pГҐ datorn. USB-drivrutinen finns
på den CD-ROM-skiva som följer med
videokameran, tillsammans med programvara
för bildvisning.
Om du ansluter videokameran till datorn med en
USB-kabel, kan du titta pГҐ bilderna i
videokameran direkt på datorns bildskärm,
liksom de bilder som finns inspelade pГҐ band
(funktionen USB Streaming).
Om du dessutom för över bilder från
videokameran till datorn kan du behandla eller
redigera dem med ett program för
bildredigering. Om du vill kan du sedan bifoga
bilderna med e-post. Du kan visa bilder som
spelats in på ett “Memory Stick” på en dator
(gäller ej DCR-TRV16E/TRV116E).
Rekommenderad datormiljö för
visning av bilder frГҐn band pГҐ
datorn
Operativsystem (OS):
Microsoft Windows 98SE, Windows Me,
Windows 2000 Professional, Windows XP Home
Edition eller Windows XP Professional
Standardinstallation krävs.
Däremot kan inte en felfri användning garanteras
om operativsystemet Г¤r uppgraderat.
Du kan inte få med ljudet om datorn använder
Windows 98, du kan däremot titta på stillbilder.
Processor (CPU):
Minst 500 MHz Intel Pentium III eller snabbare
(800 MHz eller snabbare rekommenderas)
Program:
DirectX 8.0a eller senare
Ljudsystem:
16 bitars stereoljudkort och stereohögtalare
Minne:
Minst 64 MB
HГҐrddisk:
Hårddiskutrymme som krävs för installation:
minst 200 MB
Rekommenderat hГҐrddiskutrymme:
mist 1 GB (beroende på hur stora filer du tänker
207
arbeta med)
Visa bilder pГҐ en dator
OS:
Microsoft Windows 98SE, Windows Me,
Windows 2000 Professional, Windows XP Home
Edition or Windows XP Professional
Standard installation is required.
However, operation is not assured if the above
environment is an upgraded OS.
You cannot hear sound if your computer is
running Windows 98, but you can read still
images.
CPU:
Minimum 500 MHz Intel Pentium III or faster
(800 MHz or faster recommended)
Application:
DirectX 8.0a or later
Sound system:
16 bit stereo sound card and stereo speakers
Memory:
64 MB or more
Hard disk:
Available memory required for installation:
at least 200 MB
Available hard disk memory recommended:
at least 1 GB (depending on the size of the image
files edited)
Vid anslutning till en dator med en
USB-kabel
Viewing images using your computer
You must install a USB driver onto your
computer in order to connect the camcorder to
the computer’s USB jack. The USB driver can be
found on the CD-ROM supplied, along with the
application software required for viewing
images.
If you connect your camcorder and your
computer using the USB cable, you can view
pictures live from your camcorder and pictures
recorded on a tape on your computer (USB
streaming function).
Furthermore, if you download pictures from
your camcorder to your computer, you can
process or edit them in image processing
software and append them to e-mail. You can
view images recorded on a “Memory Stick” on
your computer (except DCR-TRV16E/TRV116E).
Connecting your camcorder to
your computer using the USB
cable – For Windows users
Ansluta videokameran till en
dator med hjälp av en USB-kabel
– För Windows-användare
Display:
4 MB VRAM video card, Minimum 800 Г— 600 dot
Hi colour (16 bit colour, 65 000 colours), Direct
Draw display driver capability (At 800 Г— 600 dot
or less, 256 colours and less, this product will not
operate correctly.)
Others:
This product is compatible with DirectX
technology, so it is necessary to install DirectX.
Grafikkort:
4 MB VRAM videokort, minst 800 Г— 600
bildpunkter Hi-colour (16 bitars färg, 65 000
färger), grafikdrivrutin som kan hantera Direct
Draw (Vid 800 × 600 bildpunkter eller lägre, 256
färger eller färre, kommer den här produkten inte
att fungera korrekt.)
Г–vrigt:
Den här produkten är kompatibel med DirectXtekniken, så du måste ha DirectX installerat.
The USB jack must be provided as standard.
USB-kontakt mГҐste finnas som standard.
You cannot use this function in the
Macintosh environment.
Recommended computer usage
environment to view “Memory
Stick” images on the computer
OS:
Microsoft Windows 98, Windows 98SE,
Windows Me, Windows 2000 Professional,
Windows XP Home Edition or Windows XP
Professional
Standard installation is required.
However, operation is not assured if the above
environment is an upgraded OS.
CPU:
MMX Pentium 200 MHz or faster
The USB jack must be provided as standard.
Windows Media Player must be installed (to play
back moving pictures).
Du kan inte använda den här funktionen i
Macintosh-miljö.
Rekommenderad datormiljö för
visning av bilder från “Memory
Stick” på datorn
Operativsystem (OS):
Du måste använda standardinstallation av
Microsoft Windows 98, Windows 98SE,
Windows Me, Windows 2000 Professional,
Windows XP Home Edition eller Windows XP
Professional.
Standardinstallation krävs.
Däremot kan inte en felfri användning garanteras
om operativsystemet Г¤r uppgraderat.
Processor (CPU):
MMX Pentium 200 MHz eller snabbare
USB-kontakt mГҐste finnas som standard.
Windows Media Player ska vara installerat (sГҐ att
du kan spela upp rörliga bilder).
208
Ansluta videokameran till en
dator med hjälp av en USB-kabel
– För Windows-användare
Notes
•Operations are not guaranteed for the Windows
environment if you connect two or more USB
equipment to a single computer at the same
time, or when using a hub.
•Some equipment may not operate depending
on the type of USB equipment that is used
simultaneously.
•Operations are not guaranteed for all the
recommended computer environments
mentioned above.
•Windows and Windows Media are trademarks
or registered trademarks of Microsoft
Corporation in the United States and/or other
countries.
•Pentium is trademark or registered trademark
of Intel Corporation.
•All other product names mentioned herein may
be the trademarks or registered trademarks of
their respective companies. Furthermore, “TM”
and “®” are not mentioned in each case in this
manual.
Obs!
•Felfri användning kan inte garanteras i
Windows-miljö, om du samtidigt ansluter två
eller fler USB-enheter till datorn, eller använder
en hubb.
•Viss utrustning kanske inte fungerar beroende
pГҐ den USB-utrustning som samtidigt Г¤r
ansluten.
•Problemfri användning kan inte garanteras för
alla de ovan nämnda konfigurationerna.
•Windows och Windows Media är varumärken
eller registrerade varumärken som tillhör
Microsoft Corporation i USA och/eller andra
länder.
•Pentium är ett varumärke eller ett registrerat
varumärke som tillhör Intel Corporation.
•Namn på andra produkter som omnämns här
kan vara varumärken eller registrerade
varumärken som tillhör respektive företag.
“TM” och “®” är inte utsatta i varje enskilt fall i
den här bruksanvisningen.
Viewing images using your computer
Connecting your camcorder to
your computer using the USB
cable – For Windows users
Visa bilder pГҐ en dator
209
Connecting your camcorder to
your computer using the USB
cable – For Windows users
Installing the USB driver
Start the following operation without
connecting the USB cable to your
computer.
Connect the USB cable according to
“Making the computer recognise the
camcorder”.
If you are using Windows 2000 Professional or
Windows XP Home Edition/Professional, log in
with permission of Administrators.
(1) Turn on your computer and allow Windows
to load.
(2) Insert the supplied CD-ROM in the CD-ROM
drive of your computer. The application
software starts up and the title screen appears.
(3) Move the cursor to “USB Driver” and click.
This starts USB driver installation.
(4) Follow the on-screen messages to install the
USB driver.
(5) Remove the CD-ROM and then restart the
computer, in accordance with the instructions
on the screen.
Note
If you connect the USB cable before USB driver
installation is complete, the USB driver will not
be properly registered. Carry out installation
again in accordance with the steps on page 214.
Windows XP Home Edition/Professional users
If you go to USBCONNECT in the menu settings
and select PTP, you can copy “Memory Stick”
images from the camcorder onto your computer
without installing the USB driver. This is ideal
for simply copying images from a camcorder
onto a computer. Refer to page 241 for details.
210
Ansluta videokameran till en
dator med hjälp av en USB-kabel
– För Windows-användare
Installation av USB-drivrutin
Gör som följer utan att USB-kabeln är
ansluten till datorn.
Hur du ansluter USB-kabeln beskrivs
under “Få datorn att identifiera
videokameran”.
Använder du Windows 2000 Professional eller
Windows XP Home Edition/Professional loggar
du in som administratör.
(1) Slå på strömmen till datorn och låt Windows
starta.
(2) Sätt in den medföljande CD-ROM-skivan i
datorns CD-ROM-enhet. Programvaran
startas och titelskärmen visas.
(3) Flytta markören till “USB Driver” och klicka.
Installationen av USB-drivrutinen startar.
(4) Installera USB-drivrutinen genom att följa
instruktionerna på skärmen.
(5) Ta ur CD-ROM-skivan och starta sedan om
datorn, enligt instruktionerna på skärmen.
Obs!
USB-drivrutinen registreras inte korrekt om du
ansluter du USB-kabeln innan installationen av
USB-drivrutinen är klar. Gör om installationen
igen enligt stegen pГҐ sidan 214.
För användare av Windows XP Home Edition/
Professional
Om du gГҐr till USBCONNECT i
menyinställningarna och väljer PTP kan du
kopiera bilder från ett “Memory Stick” i
videokameran till datorn, utan att installera USBdrivrutinen. Det här är ett mycket enkelt sätt om
du vill kopiera bilder frГҐn en videokamera till en
dator. Mer information finns pГҐ sidan 250.
Connecting your camcorder to
your computer using the USB
cable – For Windows users
Making the computer recognise
the camcorder
Ansluta videokameran till en
dator med hjälp av en USB-kabel
– För Windows-användare
FГҐ datorn att identifiera
videokameran
Viewing images recorded on a tape
Visa bandinspelade bilder
Refer to page 213 for details on viewing
“Memory Stick” images on your computer
(except DCR-TRV16E/TRV116E).
Mer information om hur du visar bilder frГҐn ett
“Memory Stick” på datorn finns på sidan 213
(gäller ej DCR-TRV16E/TRV116E).
You need to install PIXELA ImageMixer to view
images recorded on a tape. Install it from the CDROM supplied with your camcorder.
För att titta på bandinspelade bilder måste du
installera PIXELA ImageMixer Installera den frГҐn
CD-ROM-skivan som följer med videokameran.
To install and use this software in Windows 2000
Professional, you must be authorised as Power
Users or Administrators. For Windows XP Home
Edition/Professional, you must be authorised as
Administrators.
För att installera och använda den här
programvaran under Windows 2000 Professional
mГҐste du logga in som Power Users
(superanvändare) eller administratör. För
Windows XP Home Edition/Professional mГҐste
du logga in som administratör.
Visa bilder pГҐ en dator
(1) Slå på strömmen till datorn och låt Windows
starta.
Stäng alla aktiva program som du eventuellt
använder.
(2) Sätt in den medföljande CD-ROM-skivan i
datorns CD-ROM-enhet.
Programvaran startas och titelskärmen visas.
Om programmets startfönster inte öppnas
automatiskt, kan du dubbelklicka på “My
Computer” (Den här datorn) och sedan på
“ImageMixer” (CD-ROM-enheten).
Programmets startfönster visas efter en stund.
(3) Flytta markören till “PIXELA ImageMixer”
och klicka.
Installationsguiden startas och skärmen för
språkval, “Select Settings Language”, visas.
(4) Välj språk för installationen.
(5) Följ anvisningarna på skärmen.
Installationsfönstret försvinner när
installationen är färdig.
(6) Klicka pГҐ DirectX.
Installera DirectX genom att följa
instruktionerna på skärmen.
Starta om datorn när installationen av DirectX
Г¤r klar.
(7) Anslut AC-adaptern till videokameran.
Viewing images using your computer
(1) Turn on your computer and allow Windows
to load.
If you are using your computer, close all
running applications.
(2) Insert the supplied CD-ROM into the CDROM drive of your computer.
The application software starts up and the
title screen appears. If the application
software title screen does not appear, doubleclick “My Computer” and then “ImageMixer”
(CD-ROM Drive). The application software
screen appears after a while.
(3) Move the cursor to “PIXELA ImageMixer”
and click.
The Install Wizard programme starts up and
the “Select Settings Language” screen
appears.
(4) Select the language for installation.
(5) Follow the on-screen messages.
The installation screen disappears when
installation is complete.
(6) Click DirectX.
Follow the on-screen messages to install
DirectX.
When the installation of DirectX is complete,
restart the computer.
(7) Connect the AC power adaptor to your
camcorder.
211
Connecting your camcorder to
your computer using the USB
cable – For Windows users
Ansluta videokameran till en
dator med hjälp av en USB-kabel
– För Windows-användare
(8) Set the POWER switch to PLAYER*1)/
VCR*2).
(9) Select USB STREAM in
to ON in the
menu settings (p. 241).
(10)With the CD-ROM inserted, connect the
(USB) jack of the camcorder and computer
using the USB cable supplied with your
camcorder.
Your computer recognises the camcorder,
and the Windows Add Hardware Wizard
starts.
(8) Ställ POWER-omkopplaren på PLAYER*1)/
VCR*2).
(9) Ställ USB STREAM på ON under
i
menyinställningarna (sid. 250).
(10)Med CD-ROM-skivan i läsaren ansluter du
-terminalerna (USB) pГҐ videokameran och
datorn med hjälp av USB-kabeln som följer
med videokameran.
Datorn identifierar videokameran och Add
Hardware Wizard (guiden Lägg till ny
maskinvara) startar.
(USB) jack/
-kontakt (USB)
USB jack/
USB-kontakt
Push into the end/
Skjut in sГҐ lГҐngt det
gГҐr
USB cable (supplied)/
USB-kabel (medföljer)
(11)Follow the on-screen messages so that the
Add Hardware Wizard recognises that the
USB drivers have been installed. The Add
Hardware Wizard starts three times because
three different USB drivers are installed. Be
sure to allow the installation to complete
without interrupting it.
For Windows 2000 Professional, Windows XP
Home Edition/Professional users:
(12)After the “File Needed” screen appears.
Open “Browse...” t “My Computer” t
“ImageMixer” t “Sonyhcb.sys”, and click
“OK”.
*1) DCR-TRV16E/TRV18E/TRV24E only
*2) DCR-TRV25E/TRV27E/TRV116E/TRV118E
only
(11)Följ anvisningarna på skärmen så
identifierar Add Hardware Wizard (guiden
Lägg till ny maskinvara) de installerade
USB-drivrutinerna. Add Hardware Wizard
(guiden Lägg till ny maskinvara) startas tre
gГҐnger, eftersom tre olika USB-drivrutiner
har installerats. Avbryt inte installationen,
utan låt den göras klar.
För användare av Windows 2000 Professional
eller Windows XP Home Edition/Professional:
(12)Efter det att fönstret “File Needed” (fil som
behövs) visas.
Öppna “Browse...” (Bläddra) t “My
Computer” (Den här datorn) t
“ImageMixer” t “Sonyhcb.sys” och klicka
på “OK”.
*1) Endast DCR-TRV16E/TRV18E/TRV24E
*2) Endast DCR-TRV25E/TRV27E/TRV116E/
TRV118E
212
Connecting your camcorder to
your computer using the USB
cable – For Windows users
Ansluta videokameran till en
dator med hjälp av en USB-kabel
– För Windows-användare
Viewing images recorded on a
“Memory Stick”
– Except DCR-TRV16E/TRV116E
Visa bilder som finns inspelade pГҐ
“Memory Stick”
– Gäller ej DCR-TRV16E/TRV116E
Before operation
to NORMAL in the
Set USBCONNECT in
menu settings. (The default setting is NORMAL.)
Innan du börjar
i
Ställ USBCONNECT på NORMAL under
menyinställningarna. (Ursprunglig inställning är
NORMAL.)
(1) Insert a “Memory Stick” into your camcorder.
(2) Connect the AC power adaptor and set the
POWER switch to MEMORY.
(3) Connect the (USB) jack on your camcorder
with the USB jack on your computer using the
supplied USB cable.
“USB MODE” appears on the LCD screen of
your camcorder. Your computer recognises
the camcorder, and the Add Hardware
Wizard starts.
(1) Sätt in ett “Memory Stick” i videokameran.
(2) Anslut AC-adaptern och ställ POWERomkopplaren på MEMORY.
(3) Anslut (USB)-kontakten pГҐ videokameran
till USB-anslutningen på datorn med hjälp av
den medföljande USB-kabeln.
“USB MODE” visas på videokamerans LCDskärm. Datorn identifierar videokameran och
Add Hardware Wizard (guiden Lägg till ny
maskinvara) startar.
USB jack/
USB-kontakt
Push into the end/
Skjut in sГҐ lГҐngt det
gГҐr
(4) Follow the on-screen messages so that the
Add Hardware Wizard recognises that the
USB drivers have been installed. The Add
Hardware Wizard starts two times because
two different USB drivers are installed. Be
sure to allow each installation to complete
without interrupting them.
You cannot install the USB driver if a
“Memory Stick” is not in your camcorder
Be sure to insert a “Memory Stick” into your
camcorder before installing the USB driver.
(4) Följ anvisningarna på skärmen så identifierar
Add Hardware Wizard (Lägg till ny
maskinvara) de installerade USBdrivrutinerna. Add Hardware Wizard
(guiden Lägg till ny maskinvara) startas två
gГҐnger, eftersom tvГҐ olika USB-drivrutiner
har installerats. Avbryt inte installationen,
utan låt den göras klar.
Visa bilder pГҐ en dator
USB cable (supplied)/
USB-kabel (medföljer)
Viewing images using your computer
(USB) jack/
-kontakt (USB)
Du kan inte installera USB-drivrutinen om ett
“Memory Stick” inte sitter i videokameran
Se till att sätta in ett “Memory Stick” i
videokameran innan du installerar USBdrivrutinen.
213
Connecting your camcorder to
your computer using the USB
cable – For Windows users
If you cannot install the USB
driver
Ansluta videokameran till en
dator med hjälp av en USB-kabel
– För Windows-användare
Om det inte gГҐr att installera
USB-drivrutinen
The USB driver has been registered incorrectly as
your computer was connected to your camcorder
before installation of the USB driver was
completed. Perform the following procedure to
correctly install the USB driver.
USB-drivrutinen har inte registrerats korrekt
eftersom datorn anslöts till videokameran innan
installationen av USB-drivrutinen var färdig.
Utför följande procedur för att installera USBdrivrutinen på rätt sätt.
Viewing images recorded on a tape
Visa bilder som finns inspelade pГҐ
band
Step 1: Uninstall the incorrect USB driver
1 Turn on your computer and allow Windows
to load.
2 Connect the AC power adaptor, and set the
POWER switch to PLAYER*1)/VCR*2).
3 Connect the USB jack on your computer to the
(USB) jack on your camcorder using the
USB cable supplied with your camcorder.
4 Open your computer’s “Device Manager”.
Windows XP Home Edition/Professional:
Select “Start” t “Control Panel” t “System”
t “Hardware”, and click the “Device
Manager” button.
If there is no “System” inside “Pick a
category” after clicking “Control Panel”, click
“Switch to classic view” instead.
Windows 2000 Professional:
Select “My Computer” t “Control Panel” t
“System” t “Hardware” tab, and click the
“Device Manager” button.
Windows 98SE/Windows Me:
Select “My Computer” t “Control Panel” t
“System”, and click “Device Manager”.
*1) DCR-TRV16E/TRV18E/TRV24E only
*2) DCR-TRV25E/TRV27E/TRV116E/TRV118E
only
Steg 1: Avinstallera den felaktiga USBdrivrutinen
1 Slå på strömmen till datorn och låt Windows
starta.
2 Anslut AC-adaptern och ställ POWERomkopplaren på PLAYER*1)/VCR*2).
3 Använd den medföljande USB-kabeln för att
ansluta datorns USB-kontakt till kamerans
(USB)-kontakt.
4 Öppna “Device Manager” (Enhetshanteraren)
pГҐ datorn.
Windows XP Home Edition/Professional:
Välj “Start” t “Control Panel”
(Kontrollpanelen) t “System” t fliken
“Hardware” (Maskinvara) och klicka sedan
på knappen “Device Manager”
(Enhetshanteraren).
Om du inte hittar “System” under “Pick a
category” (Välj kategori) när du klickat på
“Control Panel” (Kontrollpanelen), klickar du
istället på “Switch to classic view” (Växla till
klassiskt utseende).
Windows 2000 Professional:
Öppna “My Computer”(Den här datorn) t
“Control Panel” (Kontrollpanelen) t
“System” t fliken “Hardware” (Maskinvara)
och klicka sedan på knappen “Device
Manager” (Enhetshanteraren).
Windows 98SE/Windows Me:
Öppna “My Computer” (Den här datorn) t
“Control Panel” (Kontrollpanelen) t
“System” och klicka sedan på “Device
Manager” (Enhetshanteraren).
*1) Endast DCR-TRV16E/TRV18E/TRV24E
*2) Endast DCR-TRV25E/TRV27E/TRV116E/
TRV118E
214
Connecting your camcorder to
your computer using the USB
cable – For Windows users
Ansluta videokameran till en
dator med hjälp av en USB-kabel
– För Windows-användare
5 Select and delete the underlined devices.
5 Markera och ta bort de understrukna
enheterna.
Windows Me
Viewing images using your computer
Windows 98SE
Visa bilder pГҐ en dator
Windows 2000 Professional
Windows XP Home Edition/Professional
215
Connecting your camcorder to
your computer using the USB
cable – For Windows users
Ansluta videokameran till en
dator med hjälp av en USB-kabel
– För Windows-användare
6 Turn the POWER switch to OFF (CHG) on
your camcorder, and then disconnect the USB
cable.
7 Restart your computer.
6 Ställ videokamerans POWER-omkopplare på
OFF (CHG), och koppla sedan bort USBkabeln.
7 Starta om datorn.
Step 2: Install the USB driver on the supplied
CD-ROM
Perform the entire procedure described in
“Installing the USB driver” on page 210.
Steg 2: Installera USB-drivrutinen frГҐn den
medföljande CD-ROM-skivan
Utför hela proceduren som beskrivs under
“Installation av USB-drivrutin” på sidan 210.
Viewing images recorded on a
“Memory Stick”
– Except DCR-TRV16E/TRV116E
Visa bilder som finns inspelade pГҐ
“Memory Stick”
– Gäller ej DCR-TRV16E/TRV116E
Step1: Uninstall the incorrect USB driver
1 Turn on your computer and allow Windows
to load.
2 Insert a “Memory Stick” into your camcorder.
3 Connect the AC power adaptor, and set the
POWER switch to MEMORY.
4 Connect the USB jack on your computer to the
(USB) jack on your camcorder using the
USB cable supplied with your camcorder.
5 Open your computer’s “Device Manager”.
Windows 2000 Professional:
Select “My Computer” t “Control Panel” t
“System” t “Hardware”, and click the
“Device Manager” button.
Other OS:
Select “My Computer” t “Control Panel” t
“System”, and click “Device Manager”.
6 Select “Other devices”.
Select the device prefixed with the “?” mark
and delete.
Ex: (?)Sony Handycam
7 Turn the POWER switch to OFF (CHG) on
your camcorder, and then disconnect the USB
cable.
8 Restart your computer.
Steg 1: Avinstallera den felaktiga USBdrivrutinen
1 Slå på strömmen till datorn och låt Windows
starta.
2 Sätt in ett “Memory Stick” i videokameran.
3 Anslut AC-adaptern och ställ POWERomkopplaren på MEMORY.
4 Anslut USB-kontakten pГҐ datorn till (USB)kontakten pГҐ videokameran med den
medföljande USB-kabeln.
5 Öppna “Device Manager” (Enhetshanteraren)
pГҐ datorn.
Windows 2000 Professional:
Välj “My Computer” (Den här datorn) t
“Control Panel” (Kontrollpanelen) t
“System” t fliken “Hardware” (Maskinvara)
och klicka sedan på knappen “Device
Manager” (Enhetshanteraren).
Andra operativsystem:
Välj “My Computer” (Den här datorn) t
“Control Panel” (Kontrollpanelen) t
“System” och klicka sedan på knappen
“Device Manager” (Enhetshanteraren).
6 Välj “Other devices” (Andra enheter).
Markera den enhet som har prefixet “?”.
Radera sedan enheten.
Exempel: (?)Sony Handycam
7 Ställ videokamerans POWER-omkopplare på
OFF (CHG) och koppla sedan bort USBkabeln.
8 Starta om datorn.
Step2: Install the USB driver on the supplied
CD-ROM
Perform the entire procedure described in
“Installing the USB driver” on page 210.
Steg 2: Installera USB-drivrutinen frГҐn CDROM-skivan
Utför hela proceduren som beskrivs under
“Installation av USB-drivrutin” på sidan 210.
216
Viewing images recorded on Visa bilder inspelade pГҐ
a tape with your computer
band pГҐ en dator
– For Windows users
– För Windows-användare
Capturing images with “PIXELA
ImageMixer Ver.1.0 for Sony”
Ta bilder med hjälp av “PIXELA
ImageMixer Ver.1.0 for Sony”
You need to install the USB driver and “PIXELA
ImageMixer” to view images recorded on a tape
on your computer (p. 210).
To install and use this software in Windows 2000
Professional, you must be authorized as Power
Users or Administrators. For Windows XP Home
Edition/Professional, you must be authorized as
Administrators.
För att visa bandinspelade bilder på datorn
måste du först installera USB-drivrutinen och
programvaran “PIXELA ImageMixer” (sid. 210).
För att installera och använda den här
programvaran under Windows 2000 Professional
mГҐste du logga in som Power Users
(superanvändare) eller administratör. För
Windows XP Home Edition/Professional mГҐste
du logga in som administratör.
Viewing images recorded on a tape
*1) DCR-TRV16E/TRV18E/TRV24E only
*2) DCR-TRV25E/TRV27E/TRV116E/TRV118E
only
Visa bilder som finns inspelade pГҐ
band
(1) Slå på strömmen till datorn och låt Windows
starta.
(2) Anslut AC-adaptern och sätt in en kassett i
videokameran.
(3) Ställ POWER-omkopplaren på PLAYER*1)/
VCR*2).
i
Ställ USB STREAM på ON under
menyinställningarna (sid. 250).
(4) Välj “Start” t “Program” t “PIXELA” t
“ImageMixer” t “PIXELA ImageMixer
Ver.1.0 for Sony”.
*1) Endast DCR-TRV16E/TRV18E/TRV24E
*2) Endast DCR-TRV25E/TRV27E/TRV116E/
TRV118E
on the screen.
The “PIXELA ImageMixer Ver.1.0 for Sony”
startup screen appears on your computer. The
title screen is displayed.
(5) Klicka pГҐ
på skärmen.
Visa bilder pГҐ en dator
(5) Click
Viewing images using your computer
(1) Turn on your computer and allow Windows
to load.
(2) Connect the AC power adaptor, and insert a
tape into your camcorder.
(3) Set the POWER switch to PLAYER*1)/VCR*2).
Select USB STREAM in
to ON in the menu
settings (p. 241).
(4) Select “Start” t “Program” t “PIXELA” t
“ImageMixer” t “PIXELA ImageMixer
Ver.1.0 for Sony”.
Startskärmen för “PIXELA ImageMixer
Ver.1.0 for Sony” visas på datorns bildskärm.
Startfönstret visas.
217
Viewing images recorded on a
tape with your computer
– For Windows users
Visa bilder inspelade pГҐ band pГҐ
en dator
– För Windows-användare
(6) Select
(6) Välj
.
.
Preview window/
Förhandsgranskningsfönster
(7) Connect the USB jack on your computer to the
(USB) jack on your camcorder using the
supplied USB cable.
(7) Anslut USB-kontakten pГҐ datorn till (USBkontakten) pГҐ videokameran med den
medföljande USB-kabeln.
(USB) jack/
-kontakt (USB)
USB jack/
USB-kontakt
Push into the end/
Skjut in sГҐ lГҐngt
det gГҐr
USB cable (supplied)/
USB-kabel (medföljer)
(8) Press N to start playback.
The picture from the tape appears on preview
window on your computer.
218
(8) Starta uppspelningen genom att trycka pГҐ N.
Bilden pГҐ bandet visas i
förhandsgranskningsfönstret på datorns
bildskärm.
Viewing images recorded on a
tape with your computer
– For Windows users
Visa bilder inspelade pГҐ band pГҐ
en dator
– För Windows-användare
Viewing pictures live from your
camcorder
Visa bilder direkt frГҐn videokameran
(1) Follow the steps 1, 2 on page 217.
(2) Set the POWER switch to CAMERA.
Select USB STREAM in
to ON in the menu
settings (p. 241).
(3) Follow the steps 4 to 7 on pages 217 and 218.
The picture from your camcorder appears on
preview window on your computer.
(1) Följ stegen 1 och 2 på sidan 217.
(2) Ställ POWER-omkopplaren på CAMERA.
Ställ USB STREAM på ON under
i
menyinställningarna (sid. 250).
(3) Följ stegen 4 till 7 på sidan 217 och 218.
Bilden frГҐn videokameran visas i
förhandsgranskningsfönstret på datorns
bildskärm.
Capturing still images
Ta stillbilder
Thumbnail list widow/
Preview window/
Fönster för visning av
Förhandsgranskningsfönster miniatyrer
.
.
(2) Medan du granskar pГҐ
förhandsgranskningsfönstret flyttar du
markören till
och trycker pГҐ den vid
den punkt där du vill ta bilden.
Stillbilden på skärmen har tagits. De bilder du
tagit visas i miniatyrbildsfönstret.
Visa bilder pГҐ en dator
(2) Looking at the preview window, move the
cursor to
and press it at the point you
want to capture.
The still image on the screen is captured.
Captured images are displayed in the
thumbnail list window.
(1) Välj
Viewing images using your computer
(1) Select
219
Viewing images recorded on a
tape with your computer
– For Windows users
Visa bilder inspelade pГҐ band pГҐ
en dator
– För Windows-användare
Capturing moving pictures
Ta rörliga bilder
Thumbnail list widow/
Fönster för visning av
Preview window/
Förhandsgranskningsfönster miniatyrer
(1) Select
.
(2) Look at the preview window and click on
at the first scene of the movie you want
to capture.
changes to
.
(3) Look at the preview window and click on
at the last scene you want to capture.
The captured images appear in the thumbnail
list window.
Notes
•The following may occur while using your
camcorder, and are not due to any malfunction:
– The image shakes up and down.
– Some images are not displayed correctly due
to noise, etc.
– Images of different colour systems to that of
the camcorder are not displayed correctly.
•When your camcorder is in the standby mode
with a cassette inserted, it turns off
automatically after five minutes.
•We recommend setting DEMO MODE to OFF
in the menu settings when your camcorder is in
the standby mode, and no cassette is inserted.
•Indicators in the camcorder LCD screen do not
appear on images that are captured into your
computer.
220
(1) Välj
.
(2) Titta på förhandsgranskningsfönstret och
klicka pГҐ
vid det första avsnittet i den
film som du vill ta.
Г¤ndras till
.
(3) Titta på förhandsgranskningsfönstret och
klicka pГҐ
vid det sista avsnitt du vill ta.
De bilder du tagit visas i miniatyrbildslistan.
Obs!
•Följande kan inträffa när du använder
videokameran och är inte följden av någon
funktionsstörning:
– Bilden vibrerar uppåt och nedåt.
– Vissa bilder visas inte som de ska på grund av
störningar eller liknande.
– Bilder som har ett annat färgsystem än den
som videokameran har visas inte korrekt.
•När videokameran är i standbyläge med en
kassett insatt, stängs den automatisk av efter
fem minuter.
•Du rekommenderas att ställa DEMO MODE på
OFF i menyinställningarna när videokameran
är i standbyläge och det inte finns någon kassett
i kameran.
•De indikatorer som visas på kamerans LCDskärm visas inte på de bilder som du tar med
datorn.
Viewing images recorded on a
tape with your computer
– For Windows users
Visa bilder inspelade pГҐ band pГҐ
en dator
– För Windows-användare
If image data cannot be transferred by the
USB connection
The USB driver has been registered incorrectly as
your computer was connected to your camcorder
before installation of the USB driver was
completed. Reinstall the USB driver following the
procedure on page 214.
Om bildinformation inte kan överföras via
USB-anslutningen
USB-drivrutinen har inte registrerats korrekt
eftersom datorn anslöts till videokameran innan
installationen av USB-drivrutinen var färdig.
Installera om USB-drivrutinen genom att följa
proceduren pГҐ sidan 214.
If any trouble occurs
Close all running applications, then restart your
computer.
Om nГҐgot problem uppstГҐr
Stäng alla program, starta sedan om datorn.
Carry out the following operations after
quitting the application:
– Disconnect the USB cable.
– Set the POWER switch to the other position or
OFF (CHG) on your camcorder.
A “PIXELA ImageMixer Ver.1.0 for Sony” on-line
help site is available where you can find the
detailed operating method of “PIXELA
ImageMixer Ver.1.0 for Sony”.
(1) Click
button located in the upper-right
corner of the screen.
The ImageMixer’s Manual screen appears.
(2) You can find the information you need from
the list of contents.
If you have any questions about “PIXELA
ImageMixer Ver.1.0 for Sony”
“ImageMixer Ver.1.0 for Sony” is a trademark of
PIXELA corporation. For more information, refer
to the instruction manual of the CD-ROM
supplied with your camcorder.
Notes on using your computer
Communications with your computer
Communications between your camcorder and
your computer may not recover after recovering
from Suspend, Resume, or Sleep.
Till “PIXELA ImageMixer Ver.1.0 for Sony” hör
en direkthjälp. Den innehåller utförlig
information om hur du använder “PIXELA
ImageMixer Ver.1.0 for Sony”.
(1) Klicka pГҐ knappen
i skärmens övre högra
hörn.
Fönstret för ImageMixers direkthjälp visas.
(2) Du kan hitta den information du behöver med
hjälp av innehållsförteckningen.
Stänga direkthjälpen
i skärmens övre högre
Klicka pГҐ knappen
hörn.
Om du har några frågor om “PIXELA
ImageMixer Ver.1.0 for Sony”
“ImageMixer Ver.1.0 for Sony” är ett varumärke
som tillhör PIXELA corporation. Mer information
finns i bruksanvisningen pГҐ den CD-ROM-skiva
som följde med videokameran.
Visa bilder pГҐ en dator
To close on-line help
button at the top right of the screen.
Click the
Visa direkthjälpen
(handledningen) till “PIXELA
ImageMixer Ver.1.0 for Sony”
Viewing images using your computer
Seeing the on-line help (operating
instructions) of “PIXELA
ImageMixer Ver.1.0 for Sony”
När du har stängt programmet gör du så här:
– Koppla bort USB-kabeln.
– Ställ videokamerans POWER-omkopplare i det
andra läget eller OFF (CHG).
Om att använda dator
Kommunikation med datorn
Kommunikation mellan videokameran och
datorn kan kanske inte återupprättas efter vilooch väntelägena (Suspend, Resume eller Sleep).
221
Viewing images recorded on a
“Memory Stick” with your
computer – For Windows users
Visa bilder inspelade pГҐ
“Memory Stick” på en dator
– För Windows-användare
– Except DCR-TRV16E/TRV116E
– Gäller ej DCR-TRV16E/TRV116E
Viewing images
Visa bilder
Before operation
•You need to install the USB driver to view
“Memory Stick” images with your computer
(p. 210).
An application such as Windows Media Player
must be installed to play back moving pictures
in Windows environment.
•Set USBCONNECT in
to NORMAL in the
menu settings. (The default setting is
NORMAL.)
Innan du börjar
•För att kunna titta på bilder från ett “Memory
Stick” måste du först installera USB-drivrutinen
på datorn (sid. 210). En programvara för
uppspelning av rörliga bilder, t.ex. Windows
Media Player, mГҐste finnas installerad i en
Windows-miljö.
•Ställ USBCONNECT på NORMAL under
i
menyinställningarna. (Ursprunglig inställning
Г¤r NORMAL).
(1) Turn on your computer and allow Windows
to load.
(2) Insert a “Memory Stick” into your camcorder,
and connect the AC power adaptor to your
camcorder.
(3) Set the POWER switch to MEMORY.
(4) Connect the USB jack on your computer to the
(USB) jack on your camcorder using the
supplied USB cable.
(1) Slå på strömmen till datorn och låt Windows
starta.
(2) Sätt i ett “Memory Stick” i videokameran, och
anslut sedan AC-adaptern till videokameran.
(3) Ställ POWER-omkopplaren på MEMORY.
(4) Anslut USB-kontakten pГҐ datorn till (USBkontakten) pГҐ videokameran med den
medföljande USB-kabeln.
(USB) jack/
-kontakt (USB)
USB jack/
USB-kontakt
Push into the end/
Skjut in sГҐ lГҐngt det
gГҐr
USB cable (supplied)/
USB-kabel (medföljer)
(5) Open “My Computer” on Windows and
double-click the newly recognised drive
(Example: “Removable Disk (E:)”).
The folders inside the “Memory Stick” are
displayed.
(6) Select and double-click the desired image file
from the folder.
For the detailed folder and file name, see
“Image file storage destinations and image
files” (p. 223).
222
(5) Öppna “My Computer” (Den här datorn) i
Windows och dubbelklicka pГҐ den nyligen
installerade enheten (Exempel: “Removable
Disk (E:)” (Flyttbar disk (E:)).
Mapparna på “Memory Stick” visas.
(6) Välj önskad fil i mappen och dubbeklicka på
filen.
För mer information om mapp- och filnamn,
se “Bildfiler och plats där de sparas” (sid.
223).
Viewing images recorded on a
“Memory Stick” with your
computer – For Windows users
Desired file type/
Г–nskad filtyp
Still image/
Stillbild
Moving picture*/
Rörlig bild*
Visa bilder inspelade pГҐ
“Memory Stick” på en dator
– För Windows-användare
Double-click in this order/
Dubbelklicka i följande ordning
“Dcim” folder/
Mappen “Dcim”
t
“100msdcf” folder/
Mappen “100msdcf”
t
Image file/
Bildfil
“Mssony” folder/
Mappen “Mssony”
t
“Moml0001” folder/
Mappen “Moml0001”
t
Image file*/
Bildfil*
* Copying a file to the hard disk of your
computer before viewing it is recommended. If
you play back the file directly from the
“Memory Stick,” the image and sound may
break off.
* Du rekommenderas att kopiera filen till datorns
hГҐrddisk innan du tittar pГҐ den. Visar du filen
direkt från “Memory Stick” kan det hända att
det blir smГҐ avbrott i bild och ljud.
Image file storage destinations
and image files
Bildfiler och plats där de sparas
For Windows Me users
(The drive recognising your
camcorder is [E:].)
Bildfiler som du spelat in med videokameran
grupperas i mappar efter inspelningsläge.
Filnamnens betydelse är som följer. ssss står
för vilket nummer som helst mellan 0001 och
9999.
För Windows Me-användare
(Videokamerans enhetsbeteckning Г¤r
[E:]).
Folder containing moving picture data/
Mapp med rörliga bilder
Folder/Mapp
File/Fil
Meaning/Betydelse
100MSDCF
DSC0ssss.JPG
Still image file/
Stillbildsfil
MOML0001
MOV0ssss.MPG
Moving picture file/
Filmfil
Visa bilder pГҐ en dator
Folder containing still image data/
Mapp med stillbilder
Viewing images using your computer
Image files recorded with your camcorder are
grouped in folders by recording mode.
The meanings of the file names are as follows.
ssss stands for any number within the range
from 0001 to 9999.
223
Viewing images recorded on a
“Memory Stick” with your
computer – For Windows users
Disconnect the USB cable and
remove the “Memory Stick” or set
the POWER switch to OFF(CHG)
For Windows 2000 Professional/Me, Windows
XP Home Edition/Professional users
To unplug the USB cable, eject the “Memory
Stick” or set the POWER switch to OFF (CHG)
follow the procedure below.
(1) Move the cursor to the “Unplug or Eject
Hardware” icon on the Task Tray and click to
cancel the applicable drive.
(2) After the “Safe to remove” message appears,
disconnect the USB cable and eject the
“Memory Stick” or set the POWER switch to
OFF(CHG).
224
Visa bilder inspelade pГҐ
“Memory Stick” på en dator
– För Windows-användare
Koppla ur USB-kabeln och ta ur
“Memory Stick” eller ställ
POWER-omkopplaren pГҐ OFF(CHG)
För användare av Windows 2000 Professional/
Me, Windows XP Home Edition/Professional:
För att koppla bort USB-kabeln och ta ur
“Memory Stick” eller ställa POWERomkopplaren på OFF (CHG) följer du
nedanstГҐende procedur.
(1) Stäng av enheten genom att flytta markören
till ikonen “Unplug or Eject Hardware” (Mata
ut eller koppla frГҐn maskinvara) i Task Tray
(Aktivitetsfältet) och klicka.
(2) När meddelandet “Safe to remove” (Säkert att
ta bort) visas kopplar du ur USB-kabeln och
tar ur “Memory Stick”, eller ställ POWERomkopplaren på OFF(CHG).
Connecting your camcorder to
your computer using the USB
cable – For Macintosh users
Ansluta videokameran till en
dator med hjälp av en USB-kabel
– för Macintosh-användare
– Except DCR-TRV16E/TRV116E
– Gäller ej DCR-TRV16E/TRV116E
When connecting to a computer
using the USB cable
Vid anslutning till en dator med USBkabel
You must install a USB driver onto your
computer in order to connect the camcorder to
the computer’s USB jack. The USB driver can be
found on the CD-ROM supplied, along with the
application software required for viewing
images.
Om du vill ansluta videokameran till datorns
USB-anslutning måste du först installera en
USB-drivrutin pГҐ datorn. USB-drivrutinen finns
på den CD-ROM-skiva som följer med
videokameran, tillsammans med programvara
för bildvisning.
Recommended Macintosh
environment
Operativsystem (OS):
Standardinstallation av Mac OS 8.5.1/8.6/9.0/
9.1/9.2 eller Mac OS X (v10.0/v10.1) krävs.
Uppdateringen till Mac OS 9.0/9.1 bör användas
för följande modeller:
– iMac med standardinstallation av Mac OS 8.6
och en CD-ROM av “slot-in”-typ
– iBook eller Power Mac G4 med
standardinstallation av Mac OS 8.6
USB-kontakt mГҐste finnas som standard.
The USB jack must be provided as standard.
QuickTime 3.0 or newer must be installed to play
back moving pictures.
Obs!
•Felfri användning kan inte garanteras i
Macintosh-miljö, om du samtidigt ansluter två
eller fler USB-enheter till datorn, eller använder
en hubb.
•Viss utrustning kanske inte fungerar beroende
pГҐ den USB-utrustning som samtidigt Г¤r
ansluten.
•Problemfri användning kan inte garanteras för
alla de ovan nämnda konfigurationerna.
•Macintosh, Mac OS och QuickTime är
varumärken som tillhör Apple Computer Inc.
•Namn på andra produkter som nämns här kan
vara varumärken eller registrerade varumärken
som tillhör respektive företag. “TM” och “®” är
inte utsatta i varje enskilt fall i den här
bruksanvisningen.
Visa bilder pГҐ en dator
Notes
•Operations are not guaranteed for the
Macintosh environment if you connect two or
more USB equipment to a single computer at
the same time, or when using a hub.
•Some equipment may not operate depending
on the type of USB equipment that is used
simultaneously.
•Operations are not guaranteed for all the
recommended computer environments
mentioned above.
•Macintosh and Mac OS, QuickTime are
trademarks of Apple Computer Inc.
•All other product names mentioned herein may
be the trademarks or registered trademarks of
their respective companies. Furthermore, “TM”
and “®” are not mentioned in each case in this
manual.
QuickTime 3.0 eller senare mГҐste finnas
installerat för uppspelning av rörliga bilder.
Viewing images using your computer
OS:
Mac OS 8.5.1/8.6/9.0/9.1/9.2 or Mac OS X
(v10.0/v10.1)
Standard installation is required.
However, note that the upgrade to Mac OS 9.0/
9.1 should be used for the following models.
– iMac with the Mac OS 8.6 standard installation
and a slot loading type CD-ROM drive
– iBook or Power Mac G4 with the Mac OS 8.6
standard installation
Rekommenderad Macintoshmiljö
225
Connecting your camcorder to
your computer using the USB
cable – For Macintosh users
Installing the USB driver
Do not connect the USB cable to your
computer before installation of the USB
driver is completed.
For Mac OS 9.1/9.2/Mac OS X (v10.0/v10.1)
The USB driver does not have to be installed.
Your camcorder is automatically recognised as a
drive just by connecting it to your Mac using the
USB cable.
For Mac OS 8.5.1/8.6/9.0 users
(1) Turn on your computer and allow the Mac OS
to load.
(2) Insert the supplied CD-ROM in the CD-ROM
drive of your computer.
The application software screen appears.
(3) Click the “USB Driver” to open the folder
containing the six files related to “Driver.”
226
Ansluta videokameran till en
dator med hjälp av en USB-kabel
– för Macintosh-användare
Installation av USB-drivrutin
Anslut inte USB-kabeln till datorn förrän
du har installerat USB-drivrutinen.
För Mac OS 9.1/9.2/Mac OS X (v10.0/v10.1)
Du behöver inte installera USB-drivrutinen.
Videokameran blir automatiskt identifierad som
en enhet i och med att du ansluter den till
Macintosh-datorn med USB-kabeln.
För användare av Mac OS 8.5.1/8.6/9.0
(1) Slå på strömmen till datorn och låt Mac OS
starta.
(2) Sätt in den medföljande CD-ROM-skivan i
datorns CD-ROM-enhet.
Programvarans fönster visas.
(3) Öppna mappen med de sex filerna för
drivrutinerna genom att klicka på “USB
Driver”
Connecting your camcorder to
your computer using the USB
cable – For Macintosh users
Ansluta videokameran till en
dator med hjälp av en USB-kabel
– för Macintosh-användare
(4) Select the following two files, and drag and
drop them into the System Folder.
•Sony Camcorder USB Driver
•Sony Camcorder USB Shim
(5) When the message appears, click “OK.”
The USB driver is installed on your computer.
(6) Remove the CD-ROM from the computer.
(7) Restart your computer.
(4) Markera följande två filer och dra och släpp
dem i System Folder (systemmappen).
•Sony Camcorder USB Driver (Sony
Camcorder USB-drivrutin)
•Sony Camcorder USB Shim
(5) När meddelandet visas klickar du på “OK”.
USB-drivrutinen Г¤r installerad pГҐ datorn.
(6) Ta ur CD-ROM-skivan ur datorn.
(7) Starta om datorn.
Viewing images using your computer
Visa bilder pГҐ en dator
227
Viewing images recorded on a
“Memory Stick” on your
computer – For Macintosh users
Visa bilder inspelade pГҐ
“Memory Stick” på en dator
– för Macintosh-användare
– Except DCR-TRV16E/TRV116E
– Gäller ej DCR-TRV16E/TRV116E
Viewing images
Visa bilder
Before operation
You need to install the USB driver to view a
“Memory Stick” images on your computer.
(p. 226)
QuickTime 3.0 or newer must be installed to play
back moving pictures.
Innan du börjar
För att kunna titta på bilder på ett “Memory
Stick” måste du först installera USB-drivrutinen
pГҐ datorn. (sid. 226)
QuickTime 3.0 eller senare mГҐste finnas
installerat (för uppspelning av rörliga bilder).
(1) Turn on your computer and allow Mac OS to
load.
(2) Insert a “Memory Stick” into your camcorder,
and connect the AC power adaptor to your
camcorder.
(3) Set the POWER switch to MEMORY.
(4) Connect the (USB) jack on your camcorder
with the USB jack on your computer using the
supplied USB cable.
“USB MODE” appears on the screen of your
camcorder.
(5) Double-click the “Memory Stick” icon on the
desktop.
The folders inside the “Memory Stick” are
displayed.
(6) Select and double-click the desired image file
from the folder.
(1) Slå på strömmen till datorn och låt Mac OS
starta.
(2) Sätt i ett “Memory Stick” i videokameran och
anslut sedan AC-adaptern till videokameran.
(3) Ställ POWER-omkopplaren på MEMORY.
(4) Anslut ena Г¤nden av USB-kabeln till
kamerans (USB)-kontakt och den andra
Г¤nden till datorns USB-anslutning.
“USB MODE” visas på videokamerans skärm.
(5) Dubbelklicka på ikonen för “Memory Stick”
pГҐ skrivbordet.
Mapparna på “Memory Stick” visas.
(6) Välj önskad fil i mappen och dubbeklicka på
filen.
Desired file type/
Г–nskad filtyp
Still image/
Stillbild
Moving picture*/
Rörlig bild*
Double-click in this order/
Dubbelklicka i följande ordning
“Dcim” folder/
Mappen “Dcim”
t
“100msdcf” folder/
Mappen “100msdcf”
t
Image file/
Bildfil
“Mssony” folder/
Mappen “Mssony”
t
“Moml0001” folder/
Mappen “Moml0001”
t
Image file*/
Bildfil*
* Copying a file to the hard disk of your
computer before viewing it is recommended. If
you play back the file directly from the
“Memory Stick,” the image and sound may
break off.
228
* Du rekommenderas att kopiera filen till datorns
hГҐrddisk innan du tittar pГҐ den. Visar du filen
direkt från “Memory Stick” kan det hända att
det blir smГҐ avbrott i bild och ljud.
Viewing images recorded on a
“Memory Stick” on your
computer – For Macintosh users
Disconnect the USB cable and
remove the “Memory Stick” or set
the POWER switch to OFF(CHG)
Visa bilder inspelade pГҐ
“Memory Stick” på en dator
– för Macintosh-användare
Koppla ur USB-kabeln och ta ur
“Memory Stick”, eller ställ
POWER-omkopplaren pГҐ OFF(CHG)
Follow the procedure below.
Följ nedanstående procedur.
(1) Close all running applications.
Make sure that the access lamp of your
camcorder is not lit.
(2) Drag the “Memory Stick” icon into the
“Trash”. Alternatively, select the “Memory
Stick” icon by clicking on it, and then select
“Eject disk” from the “Special” menu at the
top left of the screen.
(3) Unplug the USB cable or eject the “Memory
Stick.” Set the POWER switch of your
camcorder to OFF (CHG).
(1) Stäng alla program som du eventuellt kör.
Se till att videokamerans aktivitetslampa inte
lyser.
(2) Dra ikonen för “Memory Stick” till “Trash”
(Papperskorgen). Alternativt kan du välja
ikonen för “Memory Stick” genom att klicka
på den, välj sedan “Eject disk” (Mata ut) från
menyn “Special” i skärmens övre vänstra
hörn.
(3) Koppla bort USB-kabeln eller ta ut “Memory
Stick”. Ställ videokamerans POWERomkopplare i läget OFF (CHG).
För användare av Mac OS X (v10.0)
SlГҐ av datorn, koppla sedan ur USB-kabeln, mata
ut “Memory Stick” eller ställ POWERomkopplaren på OFF (CHG).
Viewing images using your computer
For Mac OS X (v10.0) users
Shut down your computer, then unplug the USB
cable, eject the “Memory Stick” or set the
POWER switch to OFF (CHG).
Visa bilder pГҐ en dator
229
Capturing images from an analog
video unit on your computer
– Signal convert function
Föra över bilder från en
analog videoenhet till en
dator – Signalkonvertering
– DCR-TRV25E/TRV27E/TRV116E/
TRV118E only
– Endast DCR-TRV25E/TRV27E/
TRV116E/TRV118E
You can capture images and sound from an
analog video unit connected to your computer
which has the i.LINK (DV) jack connected to
your camcorder.
Du kan ta bild och ljud frГҐn en analog
videoutrustning som Г¤r ansluten till en dator som
har i.LINK-kontakten (DV) ansluten till
videokameran.
Before operation
Set DISPLAY in
to LCD in the menu settings.
(The default setting is LCD.)
Innan du börjar
Ställ DISPLAY under
pГҐ LCD i
menyinställningarna. (Ursprunglig inställning är
LCD.)
(1) Set the POWER switch to VCR.
(2) Set A/V t DV OUT in
to ON in the
menu settings (p. 236).
(3) Start playback on the analog video unit.
(4) Start procedures for capturing images and
sound on your computer. The operation
procedures depend on your computer and the
software you are using.
For details on how to capture images, refer to
the instruction manuals of your computer and
software you are using.
(1) Ställ POWER-omkopplaren på VCR.
(2) Ställ A/V t DV OUT under
pГҐ ON i
menyinställningarna (sid. 245).
(3) Starta uppspelningen pГҐ den analoga
videoutrustningen.
(4) Utför de nödvändiga procedurerna för att
överföra bild och ljud till datorn.
Tillvägagångssättet varierar beroende på
vilken dator och programvara du använder.
Mer information om hur du tar bilder finns i
bruksanvisningen till datorn och
programvaran.
DV IN/OUT
AUDIO/VIDEO
OUT
S VIDEO
Yellow/
Gul
i.LINK
VIDEO
AUDIO
VCR/
Videobandspelare
Red/
White/ Röd
Vit
: Signal flow/Signalflöde
230
A/V connecting cable (supplied)/
A/V-kabel (medföljer)
i.LINK cable (DV connecting cable) (optional)/
i.LINK-kabel (DV-kabel, tillval)
Capturing images from an analog
video unit on your computer
– Signal convert function
Föra över bilder från en analog
videoenhet till en dator
– Signalkonvertering
After capturing images and sound
När du har överfört bild och ljud
Stop capturing procedures on your computer,
and stop the playback on the analog video unit.
Avbryt överföringen på datorn och stoppa
uppspelningen pГҐ den analoga
videoutrustningen.
Notes
•You need to install software that supports the
exchange video signals.
•Depending on the state of the analog video
signals, the computer may not be able to output
the images correctly when you convert analog
video signals into digital video signals via your
camcorder. Depending on the analog video
unit, the image may contain noise or incorrect
colours.
•You can capture images and sound with an S
video cable (optional) instead of the
A/V connecting cable (supplied).
Om datorn har en USB-kontakt
Du kan göra anslutningen med en USB-kabel,
men bilderna kanske inte överförs mjukt och
ryckfritt.
Viewing images using your computer
If your computer has a USB jack
You can connect using a USB cable, but images
may not be transferred smoothly.
Obs!
•Du måste installera programvara som kan
hantera utbyte av videosignaler.
•Beroende på signalförhållandena från den
analoga videoutrustningen kan det hända att
datorn inte kan mata ut bilderna korrekt när du
konverterar videosignalerna till digitala
videosignaler via videokameran. Beroende pГҐ
den analoga videoutrustningen kan det hända
att det finns störningar i bilden eller att den
visas med fel färger.
•Du kan överföra bild och ljud med en Svideokabel (tillval) istället för att använda
A/V-kabeln (medföljer).
Visa bilder pГҐ en dator
231
— Customising Your Camcorder —
— Anpassa videokameran —
Changing the menu
settings
Г„ndra
menyinställningarna
To change the mode settings in the menu
settings, select the menu items with the SEL/
PUSH EXEC dial. The default settings can
partially be changed. First, select the icon, then
the menu item and then the mode.
Du ändrar lägesinställningarna i
menyinställningarna genom att välja
menyalternativ med hjälp av SEL/PUSH EXECratten. De ursprungliga inställningarna kan
delvis ändras. Välj först ikon, sedan
menyalternativ och därefter läge.
(1) Set the POWER switch to CAMERA,
PLAYER*1)/VCR*2) or MEMORY (except
DCR-TRV16E/TRV116E) press MENU.
(2) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select the
desired icon, then press the dial to set.
(3) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select the
desired item, then press the dial to set.
(4) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select the
desired mode, then press the dial to set.
(5) If you want to change other items, select
RETURN and press the dial, then repeat
steps 2 to 4.
*1) DCR-TRV16E/TRV18E/TRV24E only
*2) DCR-TRV25E/TRV27E/TRV116E/TRV118E
only
For details, see “Selecting the mode setting of
each item” (p. 234).
(1) Ställ POWER-omkopplaren på CAMERA,
PLAYER*1)/VCR*2) eller MEMORY (gäller ej
DCR-TRV16E/TRV116E), tryck sedan pГҐ
MENU.
(2) Välj önskad ikon genom att vrida SEL/PUSH
EXEC-ratten, tryck sedan pГҐ ratten.
(3) Välj önskat alternativ genom att vrida SEL/
PUSH EXEC-ratten, tryck sedan pГҐ ratten.
(4) Välj önskat läge genom att vrida SEL/PUSH
EXEC-ratten, aktivera sedan läget genom att
trycka pГҐ ratten.
(5) Vill du ändra andra alternativ väljer du
RETURN och trycker sedan pГҐ ratten.
Upprepa sedan steg 2 till 4.
*1) Endast DCR-TRV16E/TRV18E/TRV24E
*2) Endast DCR-TRV25E/TRV27E/TRV116E/
TRV118E
Mer information finns under “Välja läge för de
olika alternativen” (sid. 243).
232
Changing the menu settings
1
MENU
Ändra menyinställningarna
CAMERA
MANUAL SET
PROGRAM AE
P EFFECT
D EFFECT
FLASH MODE
FLASH LVL
WHT BAL
N. S. LIGHT
AUTO SHTR
[MENU] : END
PLAYER/VCR
MANUAL SET
P EFFECT
D EFFECT
[MENU] : END
2
MEMORY
OTHERS
WORLD TIME
BEEP
COMMANDER
DISPLAY
REC LAMP
OTHERS
WORLD TIME
BEEP
COMMANDER
DISPLAY
REC LAMP
RETURN
OTHERS
WORLD TIME
BEEP
COMMANDER ON
DISPLAY
REC LAMP
RETURN
OTHERS
WORLD TIME
BEEP
COMMANDER ON
DISPLAY
OFF
REC LAMP
RETURN
0 HR
(Except DCR-TRV16E/TRV116E/
Gäller ej DCR-TRV16E/TRV116E)
3
[MENU] : END
[MENU] : END
4
OTHERS
WORLD TIME
BEEP
COMMANDER ON
OFF
DISPLAY
REC LAMP
RETURN
OTHERS
WORLD TIME
BEEP
COMMANDER OFF
DISPLAY
REC LAMP
RETURN
Stänga menyfönstret
Press MENU.
Tryck pГҐ MENU.
Anpassa videokameran
To make the menu display disappear
Customising Your Camcorder
MANUAL SET
PROGRAM AE
FLASH MODE
FLASH LVL
WHT BAL
N. S. LIGHT
233
Changing the menu settings
Ändra menyinställningarna
Menu items are displayed as the following
icons:
MANUAL SET
CAMERA SET
VCR SET (DCR-TRV25E/TRV27E/
TRV116E/TRV118E only)
PLAYER SET (DCR-TRV16E/TRV18E/
TRV24E only)
LCD/VF SET
MEMORY SET
(except DCR-TRV16E/TRV116E)
PRINT SET
(except DCR-TRV16E/TRV116E)
CM SET
TAPE SET
SETUP MENU
OTHERS
Menyalternativen visas som följande ikoner:
MANUAL SET
CAMERA SET
VCR SET (endast DCR-TRV25E/TRV27E/
TRV116E/TRV118E)
PLAYER SET (endast DCR-TRV16E/
TRV18E/TRV24E)
LCD/VF SET
MEMORY SET
(gäller ej DCR-TRV16E/TRV116E)
PRINT SET
(gäller ej DCR-TRV16E/TRV116E)
CM SET
TAPE SET
SETUP MENU
OTHERS
English
Selecting the mode setting of each item
z is the default setting.
Menu items differ depending on the position of the POWER switch. The screen shows only the items
you can operate at the moment.
Icon/item
Mode
Meaning
POWER
switch
MANUAL SET
PROGRAM AE
—
To suit your specific shooting requirement
(p. 75)
CAMERA
MEMORY
P EFFECT
—
To add special effects like those in films or on the TV
to images (p. 70, 86)
PLAYER/VCR
CAMERA
D EFFECT
—
To add special effects using the various digital
functions (p. 72, 87)
PLAYER/VCR
CAMERA
To fire the flash (optional) regardless of the
brightness of the surrondings
CAMERA
MEMORY
FLASH MODE z ON
FLASH LVL
AUTO
To fire the flash automatically
AUTO
To fire the flash before recording to reduce the redeye phenomenon
HIGH
To make the flash level higher than normal
z NORMAL
Normal setting
CAMERA
MEMORY
LOW
To make the flash level lower than normal
WHT BAL
—
To adjust the white balance (p. 64)
CAMERA
MEMORY
N.S.LIGHT
z ON
To use the NightShot Light function (p. 45)
CAMERA
MEMORY
OFF
AUTO SHTR
z ON
OFF
To cancel the NightShot Light function
To automatically activate the electronic shutter when
shooting in bright conditions
CAMERA
To not automatically activate the electronic shutter
even when shooting in bright conditions
Note on FLASH MODE and FLASH LVL
You cannot adjust FLASH MODE and FLASH LVL if the external flash (optional) is not set.
on FLASH LVL
234Note
You cannot adjust FLASH LVL if the external flash (optional) is not compatible with the flash level.
Changing the menu settings
Icon/item
Mode
Meaning
z OFF
To not use the self-timer function
POWER
switch
CAMERA SET
SELFTIMER*
ON
D ZOOM
z OFF
To activate the digital zoom. More than 10Г— to 20Г—
zoom is performed digitally (p. 40)
120Г—
To activate the digital zoom. More than 10Г— to 120Г—
zoom is performed digitally
TAPE
z OFF
ON
OFF
INT. REC
z OFF
To record still images on a “Memory Stick” when you
press PHOTO during recording of moving pictures
on a tape or the standby mode (p. 58)
—
CAMERA
CAMERA
To record a 16:9 wide picture (p. 66)
To compensate for camera-shake
CAMERA
To cancel the SteadyShot function. Natural pictures
are produced when shooting a stationary object with
a tripod
To deactivate frame recording
To activate frame recording (p. 84)
ON
To activate interval recording (p. 81)
SET
CAMERA
To record still images on a tape when you press
PHOTO during recording of moving pictures on a
tape or the standby mode (p. 62)
ON
z OFF
CAMERA
MEMORY
CAMERA
CAMERA
To deactivate interval recording
To set the waiting time and recording time for
interval recording
Notes on the SteadyShot function
•The SteadyShot function will not correct excessive camera-shake.
•Attachment of a conversion lens (optional) may influence the SteadyShot function.
If you cancel the SteadyShot function
The SteadyShot off indicator “ ” appears. Your camcorder prevents excessive compensation for
camera-shake.
(continued on the following page)
Anpassa videokameran
* Except DCR-TRV16E/TRV116E
Customising Your Camcorder
STEADYSHOT z ON
FRAME REC
To deactivate the digital zoom. Up to 10Г— zoom is
performed
20Г—
PHOTO REC* z MEMORY
16:9WIDE
To use the self-timer function (p. 46, 60, 154, 169)
235
Changing the menu settings
Icon/item
POWER
switch
Mode
Meaning
z STEREO
To play back a stereo tape or dual sound track tape
with main and sub sound (p. 274)
VCR*1) SET
PLAYER*2) SET
HiFi SOUND
AUDIO MIX
1
To play back a stereo tape with the left sound or a
dual sound tape with main sound
2
To play back a stereo tape with the right sound or a
dual sound track tape with sub sound
—
To adjust the balance between the stereo 1 and stereo
2 (p. 129)
ST 1
A/V t
DV OUT*1)
NTSC PB
PLAYER/VCR
PLAYER/VCR
ST 2
z OFF
To output digital images and sound in analog format
using your camcorder
ON
To output analog images and sound in digital format
using your camcorder (p. 230)
z ON PAL TV
To play back a tape recorded in the NTSC colour
system on a PAL system TV
NTSC 4.43
To play back a tape recorded in the NTSC colour
system on a TV with the NTSC 4.43 mode
—
To adjust the brightness on the LCD screen with the
SEL/PUSH EXEC dial
VCR
PLAYER/VCR
LCD/VF SET
LCD BRIGHT
To darken
LCD B.L.
LCD COLOUR
VF B.L.
To lighten
z BRT NORMAL To set the brightness on the LCD screen to normal
BRIGHT
To brighten the LCD screen
—
To adjust the colour on the LCD screen, turn and
press the SEL/PUSH EXEC dial
To get lowintensity
PLAYER/VCR
CAMERA
MEMORY
PLAYER/VCR
CAMERA
MEMORY
To get highintensity
z BRT NORMAL To set the brightness on the viewfinder screen to
normal
BRIGHT
PLAYER/VCR
CAMERA
MEMORY
To brighten the viewfinder screen
PLAYER/VCR
CAMERA
MEMORY
*1) DCR-TRV25E/TRV27E/TRV116E/TRV118E only
*2) DCR-TRV16E/TRV18E/TRV24E only
Note on NTSC PB
When you play back a tape on a Multi System TV, select the best mode while viewing the picture on
the TV.
Notes on LCD B.L. and VF B.L.
•When you select BRIGHT, battery life is reduced by about 10 percent during recording.
•When you use power supplies other than the battery pack, BRIGHT is automatically selected.
if you adjust LCD BRIGHT, LCD B.L., LCD COLOUR, and/or VF B.L.
236Even
The recorded picture will not be affected.
Changing the menu settings
Icon/item
Mode
POWER
switch
Meaning
MEMORY SET (except DCR-TRV16E/TRV116E)
STILL SET
BURST
QUALITY
z OFF
To not record continuously
MEMORY
NORMAL*1)
To record up to four (in 1152 Г— 864 size) or 13 (in 640
Г— 480 size) still images continuously (p. 152)
EXP BRKTG*1)
To record three images consecutively with different
exposures
MULTI SCRN
To record nine images continuously, display the
images on a single page divided into nine boxes
z SUPER FINE*1) To record still images in the finest image quality
mode (p. 144)
FINE*2)
To record still images in the fine image quality mode
STANDARD
To record still images in the standard image quality
mode
IMAGESIZE*1) z 1152 Г— 864
640 Г— 480
To record still images in 1152 Г— 864 size (p. 146)
PLAYER/VCR
MEMORY
MEMORY
To record still images in 640 Г— 480 size
IMAGESIZE z 320 Г— 240
To record moving pictures in 320 Г— 240 size
(p. 146)
160 Г— 112
To record moving pictures in 160 Г— 112 size
REMAIN z AUTO
PLAYER/VCR
MEMORY
To always display the remaining capacity of the
“Memory Stick”
*1) DCR-TRV24E/TRV25E/TRV27E only
*2) For DCR-TRV18E/TRV118E, the default setting is FINE.
*3) DCR-TRV16E/TRV18E/TRV24E only
*4) DCR-TRV25E/TRV27E/TRV116E/TRV118E only
Anpassa videokameran
ON
To display the remaining capacity of the “Memory
Stick” in the following cases:
• For five seconds after setting the POWER switch to
PLAYER*3)/VCR*4) or MEMORY
• For five seconds after inserting a “Memory Stick”
into your camcorder in MEMORY or PLAYER*3)/
VCR*4)
• When the capacity of the “Memory Stick” is less
than two minute in MEMORY
• For five seconds after starting a moving picture
recording
• For five seconds after completing a moving picture
recording
PLAYER/VCR
MEMORY
Customising Your Camcorder
MOVIE SET
(continued on the following page)
237
Changing the menu settings
Icon/item
Mode
Meaning
POWER
switch
MEMORY SET (except DCR-TRV16E/TRV116E)
PRINT MARK
ON
z OFF
PROTECT
ON
z OFF
To write a print mark on recorded still images you
want to print out later (p. 199)
PLAYER/VCR
MEMORY
To cancel print marks on still images
To protect selected still images against accidental
erasure (p. 195)
PLAYER/VCR
MEMORY
To not protect still images
SLIDE SHOW
—
To play back images in a continuous loop
(p. 193)
MEMORY
PHOTO SAVE
—
To copy mini DV still images on “Memory Stick”
(p. 179)
PLAYER/VCR
To assign numbers to file in sequence even if the
“Memory Stick” is changed
PLAYER/VCR
MEMORY
FILE NO.
DELETE ALL
FORMAT
z SERIES
RESET
To reset the file numbering each time the “Memory
Stick” is changed
—
To delete all unprotected images (p. 198)
MEMORY
To cancel formatting
MEMORY
z RETURN
OK
To format an inserted “Memory Stick”
Formatting erases all information on the “Memory
Stick”.
Check the contents of the “Memory Stick” before
formatting.
1. Select FORMAT with the SEL/PUSH EXEC dial,
then press the dial.
2. Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select OK, then
press the dial.
3. After “EXECUTE” appears, press the SEL/PUSH
EXEC dial. “FORMATTING” flashes during
formatting. “COMPLETE” appears when
formatting is finished.
Notes on formatting (except DCR-TRV16E/TRV116E)
•Supplied or optional “Memory Stick”s have been formatted at factory. Formatting “Memory Stick”s
on your camcorder is not required.
•Do not do any of the following while FORMATTING is displayed:
– Switch the POWER switch
– Operate buttons
– Eject the “Memory Stick”
•You cannot format the “Memory Stick” if the write-protect tab on the “Memory Stick” is set to LOCK.
•Format again if the message “
FORMAT ERROR” appears.
•Formatting erases protected image data on the “Memory Stick.”
238
Changing the menu settings
Icon/item
Mode
Meaning
POWER
switch
PRINT SET (except DCR-TRV16E/TRV116E)
9PIC PRINT
DATE/TIME
z RETURN
To cancel prints of split screens
SAME
To make prints of the same split screen (p. 201)
MULTI
To make prints of different split screens
MARKED
To make prints of images with print marks in
recording order
z OFF
To make prints without the recording date and time
MEMORY
MEMORY
DATE
To make prints with the recording date (p. 202)
DAY&TIME
To make prints with the recording date and time
TITLE
—
To superimpose a title or make your own title
(p. 130, 134)
PLAYER/VCR
CAMERA
TITLEERASE
—
To erase the title you have superimposed (p. 133)
PLAYER/VCR
CAMERA
TITLE DSPL
z ON
To display the title you have superimposed
PLAYER/VCR
CM SET
OFF
z ON
To search using cassette memory (p. 92)
PLAYER/VCR
OFF
To search without using cassette memory
TAPE TITLE
—
To label a cassette (p. 137)
PLAYER/VCR
CAMERA
ERASE ALL
—
To erase all the data in cassette memory (p. 139)
PLAYER/VCR
CAMERA
Anpassa videokameran
Note on PRINT SET (except DCR-TRV16E/TRV116E)
9PIC PRINT and DATE/TIME are displayed only when an external printer (optional) is connected to
the intelligent accessory shoe.
(continued on the following page)
Customising Your Camcorder
CM SEARCH
To not display the title
239
Changing the menu settings
Icon/item
Mode
Meaning
z SP
To record in the SP (Standard Play) mode
POWER
switch
TAPE SET
REC MODE
LP
AUDIO MODE z 12BIT
16BIT
qREMAIN
z AUTO
ON
To increase the recording time to 1.5 times the SP
mode
To record in the 12-bit mode (two stereo sounds)
To record in the 16-bit mode (the one stereo sound
with high quality)
To display the remaining tape bar:
• For about eight seconds after your camcorder is
turned on and calculates the remaining amount of
tape
• For about eight seconds after a cassette is inserted
and your camcorder calculates the remaining
amount of tape
• For about eight seconds after N is pressed in
PLAYER*1)/VCR*2)
• For about eight seconds after DISPLAY is pressed
to display the screen indicators
• For the period of tape rewinding, forwarding or
picture search in the PLAYER*1)/VCR*2)
PLAYER/VCR
CAMERA
PLAYER/VCR
CAMERA
PLAYER/VCR
CAMERA
To always display the remaining tape indicator
*1) DCR-TRV16E/TRV18E/TRV24E only
*2) DCR-TRV25E/TRV27E/TRV116E/TRV118E only
Notes on the LP mode
•When you record a tape in the LP mode on your camcorder, we recommend playing the tape on your
camcorder. When you play back the tape on other camcorders or VCRs, noise may occur in pictures
or sound.
•When you record in the LP mode, we recommend using a Sony Excellence/Master cassette so that
you can get the most out of your camcorder.
•You cannot dub audio on a tape recorded in the LP mode. Use the SP mode for the tape to be audio
dubbed.
•When you record in the SP and LP modes on one tape or you record some scenes in the LP mode, the
playback picture may be distorted or the time code may not be written properly between scenes.
Notes on AUDIO MODE
•You cannot dub audio on a tape recorded in the 16-bit mode.
•When playing back a tape recorded in the 16-bit mode, you cannot adjust the balance in AUDIO MIX.
240
Changing the menu settings
Icon/item
Mode
Meaning
POWER
switch
SETUP MENU
CLOCK SET
—
USB STREAM z OFF
ON
USBCONNECT* z NORMAL
PTP
LTR SIZE
z NORMAL
LANGUAGE
z ENGLISH
CAMERA
MEMORY
To deactivate the USB streaming function
To activate the USB streaming function
PLAYER/VCR
CAMERA
To connect and recognise the “Memory Stick” drive
MEMORY
To connect and only copy a “Memory Stick” image
from your camcorder to a computer (only with
Windows XP or Mac OS X)
1 Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select
USBCONNECT followed by PTP, and press to
set.
2 Insert the “Memory Stick” in the camcorder, and
connect the camcorder to the computer using the
USB cable. Copy Wizard will automatically start
up.
To display selected menu items in normal size
To display selected menu items at twice the normal
size
PLAYER/VCR
CAMERA
MEMORY
To display the following information indicators in
English: REC, STBY, min, sec, CAPTURE, END
SEARCH and VOL, etc.
PLAYER/VCR
CAMERA
MEMORY
To display the information indicators in French
To display the information indicators in Spanish
PORTUGUГЉS
To display the information indicators in Portuguese
DEUTSCH
To display the information indicators in German
ITALIANO
To display the information indicators in Italian
EО›О›HNIKA
To display the information indicators in Greek
DEMO MODE z ON
To make the demonstration appear
OFF
To cancel the demonstration mode
CAMERA
* Except DCR-TRV16E/TRV116E
Notes on DEMO MODE
•You cannot select DEMO MODE when a cassette or a “Memory Stick” is inserted in your camcorder.
•The DEMO MODE default setting is STBY (Standby) and the demonstration starts about 10 minutes
after you have set the POWER switch to CAMERA without a cassette and a “Memory Stick” inserted.
To cancel the demonstration, insert a cassette or a “Memory Stick”, set the POWER switch to other
than CAMERA, or set DEMO MODE to OFF. To set to STBY (Standby) again, leave the DEMO
MODE at ON in the menu settings, turn the POWER switch to OFF (CHG), and return the POWER
switch to CAMERA.
•When NIGHTSHOT is set to ON, the ”NIGHTSHOT” indicator appears on the screen and you cannot
select DEMO MODE in the menu settings.
(continued on the following page)
Anpassa videokameran
FRANÇAIS
ESPAГ‘OL
Customising Your Camcorder
2Г—
To set the date or time (p. 31)
241
Changing the menu settings
Icon/item
Mode
Meaning
z DATE/CAM
To press DATA CODE on the Remote Commander to
display date, time and various settings during
playback (p. 52)
POWER
switch
OTHERS
DATA CODE
WORLD TIME
BEEP
DATE
To press DATA CODE on the Remote Commander to
display date and time during playback
—
To set the clock to the local time. Turn the SEL/PUSH
EXEC dial to set a time difference. The clock changes
by the time difference you set here. If you set the time
difference to 0, the clock returns to the originally set
time.
CAMERA
MEMORY
To output the melody when you start/stop recording
or when an unusual condition occurs on your
camcorder
PLAYER/VCR
CAMERA
MEMORY
z MELODY
NORMAL
To output the beep instead of the melody
OFF
To cancel the melody and beep sound
COMMANDER z ON
OFF
DISPLAY
z LCD
V-OUT/LCD
REC LAMP
z ON
OFF
VIDEO EDIT
PLAYER/VCR
MEMORY
z RETURN*
To activate the Remote Commander supplied with
your camcorder
To deactivate the Remote Commander to avoid
erroneous remote control operation caused by other
VCR’s remote control
To show the display on the LCD screen and in the
viewfinder
To show the display on the TV screen, LCD screen
and in the viewfinder
To light up the camera recording lamp at the front of
your camcorder
PLAYER/VCR
CAMERA
MEMORY
PLAYER/VCR
CAMERA
MEMORY
CAMERA
MEMORY
To turn the camera recording lamp off so that the
person is not aware of the recording
To cancel video editing
TAPE*
To make programme and perform video editing
(p. 104)
MEMORY*
To make programme and perform MPEG editing
(p. 175)
PLAYER/VCR
* Except DCR-TRV16E/TRV116E
Note
If you press DISPLAY with DISPLAY set to V-OUT/LCD in the menu settings, the picture from a TV
or VCR will not appear on the LCD screen even when your camcorder is connected to outputs on the
TV or VCR.
In more than five minutes after removing the power supply
The “PROGRAM AE”, “AUDIO MIX”, “COMMANDER”, “HiFi SOUND”, and “WHT BAL” settings
are returned to their factory settings.
Other menu settings are held in memory even when the battery is removed.
When recording a close subject
When REC LAMP is set to ON, the red camera recording lamp on the front of the camcorder may
242reflect on the subject if it is close. In this case, we recommend that you set REC LAMP to OFF.
Ändra menyinställningarna
Svenska
Välja läge för de olika alternativen
z är ursprunglig inställning.
Vilka menyalternativ som finns tillgängliga beror hur POWER-omkopplaren står. På skärmen visas
bara de alternativ som är tillgängliga för tillfället.
Ikon/alternativ
Läge
Betydelse
Poweromkopplare
MANUAL SET
PROGRAM AE
—
För anpassning till rådande inspelningsförhållanden
(sid. 75)
CAMERA
MEMORY
P EFFECT
—
För att lägga till specialeffekter (som brukar
användas på film och i TV) (sid. 70, 86)
PLAYER/VCR
CAMERA
D EFFECT
—
För att lägga till digitala specialeffekter (sid. 72, 87).
PLAYER/VCR
CAMERA
För att utlösa blixten (tillval) oberoende av
belysningen i omgivningen
CAMERA
MEMORY
FLASH MODE z ON
För att utlösa blixten automatiskt
AUTO
För att ulösa blixten innan inspelningen börjar för att
minska effekten av röda ögon
HIGH
z NORMAL
För att ställa blixten på en högre nivå än normalt
Standardinställningar
CAMERA
MEMORY
LOW
För att ställa blixten på en lägre nivå än normalt
WHT BAL
—
För att justera vitbalansen (sid. 64)
CAMERA
MEMORY
N.S.LIGHT
z ON
För att använda NightShot (sid. 45)
CAMERA
MEMORY
OFF
AUTO SHTR
z ON
För att automatiskt aktivera den elektroniska slutaren
när du filmar där det är ljust
CAMERA
För att stänga av automatisk aktivering av den
elektroniska slutaren så att den inte används trots att
du filmar där det är ljust
Om FLASH MODE och FLASH LVL
Du kan inte justera FLASH MODE och FLASH LVL om den externa blixten (tillval) inte är inställd.
Om FLASH LVL
Du kan inte justera FLASH LVL om den externa blixten (tillval) inte kan hantera blixtnivГҐn.
Anpassa videokameran
OFF
För att stänga av NightShot-funktionen
Customising Your Camcorder
FLASH LVL
AUTO
(fortsättning på nästa sida)
243
Ändra menyinställningarna
Ikon/alternativ
Läge
Betydelse
Poweromkopplare
CAMERA SET
SELFTIMER*
z OFF
ON
D ZOOM
z OFF
För att aktivera digital zoomning. Zoomning större
än 10× till 20× utförs digitalt (sid. 40)
120Г—
För att aktivera digital zoomning. Zoomning större
än 10× till 120× utförs digitalt
TAPE
z OFF
ON
STEADYSHOT z ON
OFF
FRAME REC
INT. REC
För att stänga av digital zoomning. Zoomning upp
till 10× kan utföras
20Г—
PHOTO REC* z MEMORY
16:9WIDE
För att inte använda självutlösare
För att använda självutlösare (sid. 46, 60, 154, 169)
z OFF
För att spela in stillbilder till “Memory Stick” när du
trycker på PHOTO under inspelning av rörliga bilder
på band eller i standbyläget (sid. 58)
—
CAMERA
CAMERA
För att filma med bildproportionerna 16:9 (sid. 66)
För att kompensera kameraskakningar
CAMERA
För att stänga av SteadyShot. Du får naturligare
bilder om du använder stativ när du fotograferar
stillastГҐende motiv
För att stänga av bildruteinspelning
För att aktivera bildruteinspelning (sid. 84)
ON
För att aktivera intervallinspelning (sid. 81)
SET
CAMERA
För att spela in stillbilder på ett band när du trycker
på PHOTO under inspelning av rörliga bilder på ett
band eller i standbyläget (sid. 62)
ON
z OFF
CAMERA
MEMORY
CAMERA
CAMERA
För att stänga av intervallinspelning
För att ange väntetid och inspelningstid vid
intervallinspelning
* Gäller ej DCR-TRV16E/TRV116E
Om SteadyShot
•SteadyShot-funktionen kan inte kompensera alltför ryckig kameraföring.
•Om du använder en konversionslins (extra tillbehör) kan SteadyShot-funktionen påverkas.
Om du stänger av SteadyShot
Indikatorn “ ” visas som bekräftelse på att SteadyShot är avstängt. Videokameran blockerar den
kraftiga kompensationen för kameraskakningar.
244
Ändra menyinställningarna
Ikon/alternativ
Poweromkopplare
Läge
Betydelse
z STEREO
För att spela upp ett stereoband eller ett band med
dubbla ljudspГҐr med huvud- och sidoljud (sid. 274)
VCR*1) SET
PLAYER*2) SET
HiFi SOUND
1
För att spela upp ett stereoband med vänster
ljudkanal eller huvudljudet pГҐ ett band med dubbla
ljudspГҐr
2
För att spela upp ett stereoband med höger ljudkanal
eller sidoljudet pГҐ ett band med dubbla ljudspГҐr
AUDIO MIX
—
För att justera balansen mellan stereo 1 och stereo 2
(sid. 129)
A/V t
DV OUT*1)
z OFF
För att sända ut digitalt ljud och digital bild i analogt
format med hjälp av videokameran
ON
För att sända ut analogt ljud och analog bild i digitalt
format med hjälp av videokameran (sid. 230)
ST 1
NTSC PB
z ON PAL TV
PLAYER/VCR
PLAYER/VCR
ST 2
NTSC 4.43
För att spela upp ett band som spelats in med
färgformatet NTSC på en TV i läget NTSC 4.43
—
För att justera ljusstyrkan på LCD-skärmen med hjälp
av SEL/PUSH EXEC-ratten
PLAYER/VCR
LCD/VF SET
LCD BRIGHT
För att sänka
ljusstyrkan
LCD B.L.
z BRT NORMAL För att ställa in normal ljusstyrka på LCD-skärmen
BRIGHT
För att göra LCD-skärmen ljusare
—
För att justera färgen på LCD-skärmen vrider du och
trycker pГҐ SEL/PUSH EXEC-ratten
För att få låg
intensitet
VF B.L.
För att höja
ljusstyrkan
PLAYER/VCR
CAMERA
MEMORY
För att få hög
intensitet
z BRT NORMAL För att ställa in normal ljusstyrka i sökaren
BRIGHT
PLAYER/VCR
CAMERA
MEMORY
För att göra sökarskärmen ljusare
PLAYER/VCR
CAMERA
MEMORY
Anpassa videokameran
LCD COLOUR
PLAYER/VCR
CAMERA
MEMORY
Customising Your Camcorder
För att spela upp ett band som spelats in med
färgformatet NTSC på en TV med PAL-systemetz
VCR
*1) Endast DCR-TRV25E/TRV27E/TRV116E/TRV118E
*2) Endast DCR-TRV16E/TRV18E/TRV24E
Om NTSC PB
När du spelar upp ett band på en TV som kan hantera flera format (Multi System), väljer du det läge
som ger bäst bild på TVn.
Om LCD B.L. och VF B.L.
•Om du väljer BRIGHT minskas batteritiden ungefär 10 procent under inspelning.
•När du använder andra strömkällor än batteri väljs BRIGHT automatiskt.
När du justerar LCD BRIGHT, LCD B.L., LCD COLOUR och/eller VF B.L.
Det du spelar in pГҐverkas inte.
(fortsättning på nästa sida)
245
Ändra menyinställningarna
Ikon/alternativ
Läge
Betydelse
Poweromkopplare
MEMORY SET (gäller ej DCR-TRV16E/TRV116E)
STILL SET
BURST
QUALITY
z OFF
För att inte spela in kontinuerligt
NORMAL*1)
För att spela in upp till fyra (i storlek 1152 × 864) eller
13 (i storlek 640 × 480 size) stillbilder i en följd
(sid. 152)
EXP BRKTG*1)
För att spela in tre bilder i följd med olika
exponeringar
MULTI SCRN
För att spela in nio bilder i en följd, och sedan visa
bilderna pГҐ en sida, uppdelad i nio rutor
z SUPER FINE*1) För att ta stillbilder i läget för bästa kvalitet (sid. 144)
FINE*2)
För att ta stillbilder i läget för fin kvalitet
STANDARD
För att ta stillbilder i läget för standardkvalitet
IMAGESIZE*1) z 1152 Г— 864
640 Г— 480
För att spela in stillbilder i storleken 1152 × 864 size
(sid. 146)
MEMORY
PLAYER/VCR
MEMORY
MEMORY
För att spela in stillbilder i storleken 640 × 480 size
MOVIE SET
IMAGESIZE z 320 Г— 240
För att spela in rörliga bilder i storleken 320 × 240
(sid. 146)
160 Г— 112
För att spela in rörliga bilder i storleken 160 × 112
REMAIN z AUTO
ON
*1)
*2)
*3)
*4)
246
För att visa återstående minne på ett “Memory Stick”
i följande fall:
• Under fem sekunder efter det att du har ställt
POWER-omkopplaren pГҐ PLAYER*3)/VCR*4) eller
MEMORY
• Under fem sekunder efter det att du satt in ett
“Memory Stick” i videokameran i läget MEMORY
eller PLAYER*3)/VCR*4)
• När mindre än två mlnuter återstår av kapaciteten
på ett “Memory Stick” i MEMORY-läget
• Under fem sekunder efter det att du har påbörjat
inspelningen av ett rörligt motiv
• Under fem sekunder efter det att inspelningen av
ett rörligt motiv är klar
För att alltid visa återstående kapacitet för “Memory
Stick”
Endast DCR-TRV24E/TRV25E/TRV27E
För DCR-TRV18E/TRV118E är ursprunglig inställning FINE.
Endast DCR-TRV16E/TRV18E/TRV24E
Endast DCR-TRV25E/TRV27E/TRV116E/TRV118E
PLAYER/VCR
MEMORY
PLAYER/VCR
MEMORY
Ändra menyinställningarna
Ikon/alternativ
Läge
Betydelse
Poweromkopplare
MEMORY SET (gäller ej DCR-TRV16E/TRV116E)
PRINT MARK
ON
z OFF
PROTECT
ON
z OFF
För att placera ett utskriftsmärke på de inspelade
stillbilder som du senare vill skriva ut (sid. 199)
PLAYER/VCR
MEMORY
Radera utskriftsmarkeringar pГҐ stillbilder
För att skydda valda stillbilder från radering av
misstag (sid. 195)
PLAYER/VCR
MEMORY
För att inte skydda stillbilder
—
För att spela upp bilder i en kontinuerlig slinga
(sid. 193)
MEMORY
PHOTO SAVE
—
För att kopiera mini-DV-stillbilder på “Memory
Stick” (sid. 179)
PLAYER/VCR
z SERIES
För att numrera filer i löpande ordning även när du
byter “Memory Stick”
PLAYER/VCR
MEMORY
RESET
För att återställa filnumreringen varje gång du byter
“Memory Stick”
—
För att radera alla bilder som inte är skyddade
(sid. 198)
MEMORY
För att avbryta formatering
MEMORY
FILE NO.
DELETE ALL
FORMAT
z RETURN
OK
Om formatering (gäller ej DCR-TRV16E/TRV116E)
•Medföljande eller extra “Memory Stick” är fabriksformaterade. Därför behöver du inte använda
videokameran för att formatera “Memory Stick”.
•Gör inget av följande när FORMATTING visas:
– Ställ inte om POWER-omkopplaren
– Tryck inte på några knappar
– Ta inte ur “Memory Stick”
•Du kan inte formatera ett “Memory Stick” om dess skrivskyddsflik står i läget LOCK (låst).
•Gör om formateringen om meddelandet “ FORMAT ERROR” visas.
•Formateringen raderar även skyddade bilder på “Memory Stick”.
(fortsättning på nästa sida)
Anpassa videokameran
För att formatera ett insatt “Memory Stick”
Tänk på att formatering raderar all information på
“Memory Stick”.
Därför bör du kontrollera innehållet på “Memory
Stick” innan du formaterar det.
1. Välj FORMAT med hjälp av SEL/PUSH EXECratten, tryck sedan på ratten.
2. Välj OK genom att vrida SEL/PUSH EXEC-ratten,
tryck sedan pГҐ ratten.
3. När “EXECUTE” visas trycker du på SEL/PUSH
EXEC-ratten. “FORMATTING” blinkar under
pågående formatering. “COMPLETE” visas när
formateringen Г¤r klar.
Customising Your Camcorder
SLIDE SHOW
247
Ändra menyinställningarna
Ikon/alternativ
Läge
Betydelse
Poweromkopplare
PRINT SET (gäller ej DCR-TRV16E/TRV116E)
9PIC PRINT
DATE/TIME
z RETURN
För att avbryta utskrift av delad skärm
SAME
För att göra utskrifter av samma delade skärm
(sid. 201)
MULTI
För att göra utskrifter av olika delade skärmar
MARKED
För att skriva ut utskriftsmarkerade bilder i den
ordning de spelades in
z OFF
För att göra utskrifter utan inspelningsdatum och
inspelningstid
MEMORY
MEMORY
DATE
För att göra utskrifter med datuminformation
(sid. 202)
DAY&TIME
För att göra utskrifter med inspelningsdatum och
inspelningstid
TITLE
—
Lägga en titel på en bild eller skapa egna titlar
(sid. 130, 134)
PLAYER/VCR
CAMERA
TITLEERASE
—
För att radera en titel du har lagt på en bild (sid. 133)
PLAYER/VCR
CAMERA
TITLE DSPL
z ON
För att visa titeln du har lagt på en bild
PLAYER/VCR
CM SET
OFF
CM SEARCH
z ON
För att inte visa titeln
För att söka med hjälp av kassettminnet (sid. 92)
PLAYER/VCR
OFF
För att söka utan att använda kassettminnet
TAPE TITLE
—
För att ge ett band en etikett (sid. 137)
PLAYER/VCR
CAMERA
ERASE ALL
—
För att radera all information i kassettminnet
PLAYER/VCR
CAMERA
Om PRINT SET (gäller ej DCR-TRV16E/TRV116E)
9PIC PRINT och DATE/TIME visas bara när en extern skrivare (tillval) är ansluten till tillbehörsskon.
248
Ändra menyinställningarna
Ikon/alternativ
Läge
Betydelse
Poweromkopplare
TAPE SET
REC MODE
z SP
LP
AUDIO MODE z 12BIT
16BIT
qREMAIN
För att göra inspelningar i SP-läget (Standard Play)
För att öka inspelningstiden med 1,5 gånger jämfört
med den inspelningstid som gäller för SP-läget
För att spela in i 12-bitarsläget (två stereoljud)
För att spela in i 16-bitarsläget (stereoljud med hög
kvalitet)
För att visa stapeln för återstående bandtid:
• Under ungefär åtta sekunder efter det att du har
slagit pГҐ videokameran och den ГҐterstГҐende tiden
för bandet har beräknats.
• Under ungefär åtta sekunder efter det att du har
satt in en kassett och den återstående tiden för
bandet har beräknats.
• Under ungefär åtta sekunder efter det att du tryckt
på N i PLAYER*1)/VCR*2)-läget
• Under ungefär åtta sekunder efter det att du tryckt
på DISPLAY för att visa skärmindikatorerna
• Under tiden som bandet spolas bakåt eller framåt
eller vid bildsökning i PLAYER*1)/VCR*2)-läget
ON
För att alltid visa indikatorn för återstående bandtid
PLAYER/VCR
CAMERA
PLAYER/VCR
CAMERA
*1) Endast DCR-TRV16E/TRV18E/TRV24E
*2) Endast DCR-TRV25E/TRV27E/TRV116E/TRV118E
Om AUDIO MODE
•Du kan inte lägga till ytterligare ljud på band som är inspelade i 16-bitarsläget.
•När du spelar upp band som du har spelat in i 16-bitarsläget kan du inte justera balansen i AUDIO
MIX.
(fortsättning på nästa sida)
Anpassa videokameran
Om LP-läget
•Om du har spelat in ett band i LP-läget rekommenderas du att använda videokameran även när du
spelar upp bandet. Om du spelar upp bandet pГҐ en annan videokamera eller videobandspelare kan
det hända att det uppstår störningar i bilden eller ljudet.
•När du spelar in i LP-läget får du bäst resultat om du använder Sony Excellence/Master-kassetter.
•Du kan inte spela in ytterligare ljud på ett band som är inspelat i LP-läget. Använd SP-läget för ett
band som du senare vill spela in ljud pГҐ.
•Om du spelar in i både SP- och LP-lägena på ett och samma band, eller om du spelar in vissa avsnitt i
LP-läget, kan det hända att det förekommer störningar i den uppspelade bilden. Det kan också hända
att tidkoden inte anges korrekt mellan olika avsnitt.
Customising Your Camcorder
z AUTO
PLAYER/VCR
CAMERA
249
Ändra menyinställningarna
Ikon/alternativ
Läge
Betydelse
Poweromkopplare
SETUP MENU
CLOCK SET
—
USB STREAM z OFF
ON
USBCONNECT* z NORMAL
PTP
LTR SIZE
z NORMAL
2Г—
LANGUAGE
z ENGLISH
Ställa in datum och tid (sid. 31)
CAMERA
MEMORY
Stänga av funktionen USB Streaming
PLAYER/VCR
CAMERA
För att aktivera USB Streaming
För att ansluta och få en “Memory Stick”-enhet att
identifieras
För att ansluta och kopiera en bild från ett “Memory
Stick” från videokameran till en dator (endast
Windows XP eller Mac OS X)
1 Välj USBCONNECT följt av PTP genom att vrida
SEL/PUSH EXEC-ratten, aktivera valet genom att
trycka pГҐ ratten.
2 Sätt i “Memory Stick” i videokameran och anslut
videokameran till datorn med en USB-kabel. Copy
Wizard (guiden för kopiering) startar automatiskt.
För att visa valda menyalternativ i normal storlek
För att visa valda menyalternativ i dubbel storlek
PLAYER/VCR
CAMERA
MEMORY
För att visa följande informationsindikatorer på
engelska REC, STBY, min, sek, CAPTURE, END
SEARCH, VOL osv.
PLAYER/VCR
CAMERA
MEMORY
FRANÇAIS
För att visa informationsindikatorerna på franska
ESPAГ‘OL
För att visa informationsindikatorerna på spanska
PORTUGUГЉS
För att visa informationsindikatorerna på
portugisiska
DEUTSCH
För att visa informationsindikatorerna på tyska
ITALIANO
För att visa informationsindikatorerna på italienska
EО›О›HNIKA
För att visa informationsindikatorerna på grekiska
DEMO MODE z ON
OFF
MEMORY
För att visa demonstrationen
CAMERA
För att avbryta demonstrationen
* Gäller ej DCR-TRV16E/TRV116E
Om DEMO MODE (demonstrationsläget)
•Du kan inte välja DEMO MODE när en kassett eller ett “Memory Stick” sitter i videokameran.
•DEMO MODE (demonstrationsläget) är ställt på STBY (standby) vid leverans från fabrik och
demonstrationen börjar ungefär 10 minuter efter det att du ställt POWER-omkopplaren på CAMERA
utan att ha satt in en kassett eller ett “Memory Stick”.
Du kan avbryta demonstrationen genom att sätta in en kassett eller ett “Memory Stick”, ställa
POWER-omkopplaren på ett annat läge än CAMERA eller ställa DEMO MODE på OFF. Vill du ställa
det på STBY (standby) igen lämnar du DEMO MODE i läget ON i menyinställningarna, ställer
POWER-omkopplaren på OFF (CHG) och ställer sedan POWER-omkopplaren på CAMERA.
•När NIGHTSHOT är ställt på ON visas indikatorn ”NIGHTSHOT” på LCD-skärmen eller i sökaren.
Då kan du inte välja DEMO MODE i menyinställningarna.
250
Ändra menyinställningarna
Ikon/alternativ
Läge
Betydelse
z DATE/CAM
För att visa datum, tid och olika inställningar under
uppspelning genom att trycka pГҐ DATA CODE pГҐ
fjärrkontrollen (sid. 52)
Poweromkopplare
OTHERS
DATA CODE
WORLD TIME
BEEP
DATE
För att visa datum och tid under uppspelning genom
att trycka på DATA CODE på fjärrkontrollen
—
För att ställa klockan efter lokal tid. Ange
tidsskillnaden genom att vrida SEL/PUSH EXECratten. Klockan ställer in sig efter den tidsskillnad du
anger. Om du anger 0 som tidsskillnad ГҐtergГҐr
klockan till den tid som den var inställd på från
början.
CAMERA
MEMORY
För att spela upp en melodislinga när du startar/
avbryter en inspelning eller när något oväntat
inträffar på videokameran.
PLAYER/VCR
CAMERA
MEMORY
z MELODY
För att spela upp en ljudsignal istället för en
melodislinga
OFF
För att stänga av melodislingan och ljudsignalen
COMMANDER z ON
För att aktivera den medföljande fjärrkontrollen
OFF
z LCD
V-OUT/LCD
REC LAMP
z ON
VIDEO EDIT
z RETURN*
PLAYER/VCR
CAMERA
MEMORY
För att visa bilden på TV-skärmen, LCD-skärmen och
i sökaren
PLAYER/VCR
CAMERA
MEMORY
För att aktivera inspelningslampan på kamerans
framsida
CAMERA
MEMORY
För att visa bilden på LCD-skärmen och i sökaren
För att stänga av kamerans inspelningslampa, t.ex.
om du inte vill att den du filmar ska veta att du
spelar in
För att avbryta videoredigering
TAPE*
För att skapa ett program och utföra videoredigering
(sid. 104).
MEMORY*
För att skapa ett program och utföra MPEGredigering (sid. 175).
PLAYER/VCR
Anpassa videokameran
OFF
För att stänga av fjärrkontrollen om du vill undvika
att kameran påverkas av ovidkommande signaler när
du använder en annan videobandspelares
fjärrkontroll
Customising Your Camcorder
NORMAL
DISPLAY
PLAYER/VCR
MEMORY
* Gäller ej DCR-TRV16E/TRV116E
Obs!
Trycker du på DISPLAY när DISPLAY är ställt på V-OUT/LCD i menyinställningarna, visas inte
bilden från en TV eller videobandspelare på LCD-skärmen, även om videokameran är ansluten till
utgГҐngarna pГҐ TVn eller videobandspelaren.
Efter mer än fem minuter efter det att du kopplat ur strömkällan
Inställningarna för “PROGRAM AE”, “AUDIO MIX”, “COMMANDER”, “HiFi SOUND” och “WHT
BAL” återställs till sina fabriksinställningar.
Andra menyinställningar lagras i minnet även om du kopplar bort batteriet.
När du filmar nära ett motiv
När REC LAMP är ställd på ON kan det hända att ljuset från den röda inspelningslampan på kamerans
251
framsida reflekteras på motivet om det befinner sig nära. I så fall bör du ställa REC LAMP på OFF.
— Troubleshooting —
English
Types of trouble and how to correct trouble
If you run into any problem using your camcorder, use the following table to troubleshoot the
problem. If the problem persists, disconnect the power supply and contact your Sony dealer or local
authorised Sony service facility. If “C:ss:ss” appears on the screen, the self-diagnosis display
function has worked. See page 259.
In the recording mode
Symptom
START/STOP does not operate.
The power goes off.
The image on the viewfinder screen
is not clear.
The SteadyShot function does not
work.
The autofocusing function does not
work.
The picture does not appear in the
viewfinder.
A vertical band appears when you
shoot a subject such as lights or a
candle flame against a dark
background.
Cause and/or Corrective Actions
• The POWER switch is not set to CAMERA.
c Set it to CAMERA. (p. 35)
• The cassette has run out.
c Rewind the tape or insert a new one. (p. 33, 54)
• The write-protect tab is set to expose the red mark.
c Use a new tape or slide the tab. (p. 34)
• The tape is stuck to the drum (moisture condensation).
c Remove the cassette and leave your camcorder for at least
one hour to acclimatise. (p. 281)
• While being operated in CAMERA mode, your camcorder has
been in the standby mode for more than five minutes.
c Set the POWER switch to OFF (CHG) and then to CAMERA.
• The battery pack is dead or nearly dead.
c Install a charged battery pack. (p. 24)
• The viewfinder lens is not adjusted.
c Adjust the viewfinder lens. (p. 39)
• STEADYSHOT is set to OFF in the menu settings.
c Set it to ON. (p. 235)
• The setting is the manual focus.
c Press FOCUS/INFINITY to set to the autofocus mode. (p. 79)
• Shooting conditions are not suitable for autofocus.
c Adjust for manual focusing. (p. 79)
• The LCD panel is open.
c Close the LCD panel. (p. 37)
• The contrast between the subject and background is too high.
This is not a malfunction.
A vertical band appears when you
shoot a very bright subject.
• This is not a malfunction.
Some tiny white, red, blue or green
spots appear on the screen.
• Slow shutter, Super NightShot or Colour Slow Shutter is
activated. This is not a malfunction.
• If 10 minutes elapse after you set the POWER switch to
CAMERA or DEMO MODE is set to ON in the menu settings
without a cassette and a “Memory Stick” inserted, your
camcorder automatically starts the demonstration.
c Insert a cassette or a “Memory Stick” and the demonstration
stops.
You can also cancel DEMO MODE. (p. 241)
An unknown picture is displayed on
the screen.
252
Types of trouble and how to correct trouble
Symptom
Cause and/or Corrective Actions
• NIGHTSHOT is set to ON.
c Set it to OFF. (p. 44)
• NIGHTSHOT is set to ON in a bright place.
The picture appears too bright, and
c Set it to OFF . (p. 44)
the subject does not appear on the
• BACK LIGHT is activated.
screen.
c Deactivate it. (p. 43)
• PHOTO REC is set to TAPE in the menu settings.
You cannot record still images on a
c Set it to MEMORY. (p. 235)
“Memory Stick” in the standby mode
The picture is recorded in incorrect or
unnatural colours.
or while recording on tape.*
You cannot record still images on a
tape.*
The click of the shutter does not
sound.
Black bands appear when you
record TV or computer screen.
• PHOTO REC is set to MEMORY in the menu settings.
c Set it to TAPE. (p. 235)
• BEEP is set to OFF in the menu settings.
c Set it to MELODY or NORMAL. (p. 242)
c Set the STEADYSHOT to OFF in the menu settings. (p. 235)
* Except DCR-TRV16E/TRV116E
(continued on the following page)
Troubleshooting
Felsökning
253
Types of trouble and how to correct trouble
In the playback mode
Symptom
Cause and/or Corrective Actions
• The POWER switch is not set to PLAYER*1)/VCR*2).
c Set it to PLAYER*1)/VCR*2). (p. 50)
The playback button does not work.
• The cassette has run out of tape.
c Rewind the tape. (p. 54)
• The video heads may be dirty.
There are horizontal lines on the
picture or the playback picture is not
c Clean the heads using the cleaning cassette (optional).
clear or does not appear.
(p. 282)
No sound or only a low sound is
• The stereo tape is played back with HiFi SOUND set to 2 in the
heard when playing back a tape.
menu settings.
c Set it to STEREO (p. 236).
• The volume is turned to minimum.
c Turn up the volume. (p. 50)
• AUDIO MIX is set to ST2 in the menu settings.
c Adjust AUDIO MIX. (p. 236)
During displaying the recorded date, • The cassette has no cassette memory.
date search function does not work.
c Use a cassette with cassette memory. (p. 94)
• CM SEARCH is set to OFF in the menu settings.
c Set it to ON. (p. 239)
• The tape has a blank portion during recorded portions. (p. 95)
The title search function does not
• The cassette has no cassette memory.
work.
c Use a cassette with cassette memory. (p. 92)
• CM SEARCH is set to OFF in the menu settings.
c Set it to ON. (p. 239)
• There is no title in the tape.
c Superimpose the titles. (p. 130)
• The tape has a blank portion between recorded portions.
(p. 93)
The new sound added to the
• AUDIO MIX is set to the ST1 side in the menu settings.
recorded tape is not heard.
c Adjust AUDIO MIX. (p. 236)
The title is not displayed.
• TITLE DSPL is set to OFF in the menu settings.
c Set it to ON. (p. 239)
The tape does not move when a
video control button is pressed.
*1) DCR-TRV16E/TRV18E/TRV24E only
*2) DCR-TRV25E/TRV27E/TRV116E/TRV118E only
254
Types of trouble and how to correct trouble
In the recording and playback modes
Symptom
Cause and/or Corrective Actions
• The battery pack is not installed, or is dead or nearly dead.
c Install a charged battery pack. (p. 24, 25)
• The AC power adaptor is not connected to a wall socket.
c Connect the AC power adaptor to a wall socket. (p. 30)
The end search function does not
• The tape was ejected after recording when using a cassette
work.
without cassette memory. (p. 49)
• You have not recorded on the new cassette yet. (p. 48)
The end search function does not
• The tape has a blank portion at the beginning or midway.
work correctly.
(p. 49)
The battery pack is quickly
• The operating temperature is too low.
discharged.
• The battery pack is not fully charged.
c Charge the battery pack fully again. (p. 25)
• The battery pack is completely dead, and cannot be recharged.
c Replace with a new battery pack. (p. 24)
The battery remaining time indicator • You have used the battery pack in an extremely hot or cold
does not indicate the correct time.
environment for a long time.
• The battery pack is completely dead, and cannot be recharged.
c Replace with a new battery pack. (p. 24)
• The battery is not fully charged.
c Charge the battery pack fully again. (p. 25)
• A deviation has occured in the remaining battery time.
c Charge the battery pack fully again so that the indication on
the battery remaining battery time indicator is correct. (p. 25)
The power goes off although the
• A deviation has occured in the remaining battery time.
battery remaining time indicator
c Charge the battery pack fully again so that the indication on
indicates that the battery pack has
the battery remaining battery time indicator is correct. (p. 25)
The power does not turn on.
The % and Z indicators flash and no
functions except for cassette ejection
work.
indicator does not appear when
using a cassette with cassette
memory.
Remaining tape indicator is not
displayed.
• The power supply is disconnected.
c Connect it firmly. (p. 24, 30)
• The battery is dead.
c Use a charged battery pack. (p. 24, 25)
• Moisture condensation has occurred.
c Remove the cassette and leave your camcorder for at least
one hour to acclimatise. (p. 281)
• The gold-plated connector of the cassette is dirty or dusty.
c Clean the gold-plated connector. (p. 275)
Felsökning
The cassette cannot be removed from
the holder.
Troubleshooting
enough power to operate.
• The q REMAIN is set to AUTO in the menu settings.
c Set it to ON to always display the remaining tape indicator.
(p. 240)
(continued on the following page)
255
Types of trouble and how to correct trouble
When operating using the “Memory Stick”
– Except DCR-TRV16E/TRV116E
Symptom
The “Memory Stick” does not
function.
Recording does not function.
The image cannot be deleted.
You cannot format the “Memory
Stick”.
Deleting all the images cannot be
carried out.
You cannot protect the image.
You cannot write a print mark on
the still image.
The photo save function does not
work.
You cannot play back images in
actual size.
You cannot play back image data.
256
Cause and/or Corrective Actions
• The POWER switch is not set to MEMORY.
c Set it to MEMORY. (p. 150)
• The “Memory Stick” is not inserted.
c Insert a “Memory Stick”. (p. 143)
• The “Memory Stick” has already been recorded to its full
capacity.
c Delete unnecessary images and record again. (p. 196)
• The “Memory Stick” formatted incorrectly is inserted.
c Format the “Memory Stick” or use another “Memory Stick.”
(p. 238)
• The write-protect tab on the “Memory Stick” is set to LOCK.
c Release the lock. (p. 141)
• The image is protected.
c Cancel the image protection. (p. 195)
• The write-protect tab on the “Memory Stick” is set to LOCK.
c Release the lock. (p. 141)
• The write-protect tab on the “Memory Stick” is set to LOCK.
c Release the lock. (p. 141)
• The write-protect tab on the “Memory Stick” is set to LOCK.
c Release the lock. (p. 141)
• The write-protect tab on the “Memory Stick” is set to LOCK.
c Release the lock. (p. 141)
• The image to protect is not played back.
c Press MEMORY PLAY to play back the image. (p. 181)
• The write-protect tab on the “Memory Stick” is set to LOCK.
c Release the lock. (p. 141)
• The image to write a print mark is not played back.
c Press MEMORY PLAY to play back the image. (p. 181)
• You are trying to write a print mark on a moving picture.
c Print marks cannot be written on a moving picture.
• The write-protect tab on the “Memory Stick” is set to LOCK.
c Release the lock. (p. 141)
• You may not be able to play back images in actual size when
you try to play back images recorded by other equipment. This
is not a malfunction.
• Your camcorder cannot play back some images processed with
a computer (The file name will blink).
• If you record images with any other equipment, the images
may not play back normally on your camcorder.
Types of trouble and how to correct trouble
Others
Symptom
The title is not recorded.
The cassette label is not recorded.
Digital program editing to a tape
does not function.
The picture from a TV or VCR does
not appear even when your
camcorder is connected to output on
the TV or VCR.*2)
Felsökning
The Remote Commander supplied
with your camcorder does not work.
Troubleshooting
Digital program editing to a
“Memory Stick” does not
function.*1)
Cause and/or Corrective Actions
• The cassette has no cassette memory.
c Use a cassette with cassette memory. (p. 130)
• The cassette memory is full.
c Erase unwanted title. (p. 133)
• The cassette is set to prevent accidental erasure.
c Slide the write-protect tab so that red portion is not visible.
(p. 34)
• The tape has a blank portion between recorded portions.
c Superimpose the title to a recorded portion. (p. 130)
• The cassette has no cassette memory.
c Use a cassette with cassette memory. (p. 137)
• The cassette memory is full.
c Erase unwanted titles. (p. 133)
• The cassette is set to prevent accidental erasure.
c Slide the write-protect tab so that red mark is not visible.
(p. 34)
• The input selector on the VCR is not set correctly.
c Check the connection and set the input selector on the VCR
again (p. 104)
• The camcorder is connected to DV equipment of other than
Sony using the i.LINK cable (DV connecting cable).
c Set it to IR (p. 111).
• Setting programme on a blank portion of the tape is attempted.
c Set the programme again on a recorded portion (p. 115).
• The camcorder and the VCR are not synchronised.
c Adjust the synchronization (p. 113).
• The IR SETUP code is incorrect.
c Set the correct code (p. 107).
• Setting programme on a blank portion of the tape is attempted.
c Set the programme again on a recorded portion (p. 175).
• COMMANDER is set to OFF in the menu settings.
c Set it to ON. (p. 242)
• Something is blocking the infrared rays.
c Remove the obstacle.
• The batteries are inserted in the battery holder with the + –
polarities incorrectly matching the + – marks.
c Insert the batteries correctly. (p. 299)
• The batteries are dead.
c Insert new ones. (p. 299)
• DISPLAY is set to V-OUT/LCD in the menu settings.
c Set it to LCD. (p. 242)
*1) Except DCR-TRV16E/TRV116E
*2) DCR-TRV25E/TRV27E/TRV116E/TRV118E only
(continued on the following page)
257
Types of trouble and how to correct trouble
Symptom
Cause and/or Corrective Actions
• Moisture condensation has occurred.
c Remove the cassette and leave your camcorder for at least
one hour to acclimatise. (p. 281)
• Some troubles have occurred in your camcorder.
c Remove the cassette and insert it again, then operate your
camcorder.
• Disconnect the mains lead of the AC power adaptor or remove
No function works though the
the battery, then reconnect it in about one minute. Turn the
power is on.
power on. If the functions still do not work, open the LCD
panel and press the RESET button using a sharp-pointed object.
(If you press the RESET button, all the settings including the
date and time return to their defaults) (p. 295)
• The battery pack is not properly installed.
While charging the battery pack, no
c Install it properly. (p. 24)
indicator appears or the indicator
• Something is wrong with the battery pack.
flashes in the display window.
c Contact your Sony dealer or local authorised Sony service
facility.
• The POWER switch is not set to OFF (CHG).
You cannot charge the battery pack.
c Set it to OFF (CHG). (p. 25)
• The USB cable was connected before installation of the USB
Image data cannot be transferred by
driver was completed.
the USB connection.
c Uninstall the incorrect USB driver and re-install the USB
driver (p. 214).
• USB CONNECT is set to PTP when the POWER switch is set to
MEMORY*1).
c Set it to NORMAL (p. 241).
• This is because some functions use a linear mechanism. This is
When you set the POWER switch to
not a malfunction.
VCR or OFF (CHG), if you move
The melody or beep sounds for five
seconds.
your camcorder, you may hear a
clatter sound from inside your
camcorder.*2)
The cassette cannot be removed
even if the cassette lid is open.
• Moisture has started to condense in your camcorder (p. 281).
*1) Except DCR-TRV16E/TRV116E
*2) DCR-TRV24E/TRV25E/TRV27E only
258
English
Self-diagnosis display
Your camcorder has a self-diagnosis display function.
This function displays the current state of your
camcorder as a 5-digit code (a combination of a letter
and figures) in the viewfinder, on the LCD screen or
in the display window. If a 5-digit code is displayed,
check the following list of codes. The last two digits
(indicated by ss) differ depending on the state of
your camcorder.
LCD screen, viewfinder or
display window
C:21:00
Self-diagnosis display
• C:ss:ss
You can service your camcorder
yourself.
• E:ss:ss
Contact your Sony dealer or local
authorised Sony service facility.
Five-digit display
C:04:ss
C:21:ss
C:31:ss
C:32:ss
Felsökning
E:20:ss
E:61:ss
E:62:ss
Troubleshooting
C:22:ss
Cause and/or Corrective Actions
• You are using a battery pack that is not an “InfoLITHIUM”
battery pack.
c Use an “InfoLITHIUM” battery pack. (p. 276)
• Moisture condensation has occurred.
c Remove the cassette and leave your camcorder for at least
one hour to acclimatise. (p. 281)
• The video heads are dirty.
c Clean the heads using the cleaning cassette (optional).
(p. 282)
• A malfunction other than the above that you can service has
occurred.
c Remove the cassette and insert it again, then operate your
camcorder.
c Disconnect the mains lead of the AC power adaptor or
remove the battery pack. After reconnecting the power
supply, operate your camcorder.
• A malfunction that you cannot service has occurred.
c Contact your Sony dealer or local authorised Sony service
facility and inform them of the 5-digit code.
(example: E:61:10)
If you are unable to rectify the problem even if you try corrective actions a few times, contact your
Sony dealer or local authorised Sony service facility.
259
English
Warning indicators and messages
If indicators and messages appear on the LCD screen or in the viewfinder, check the following:
See the page in parentheses “( )” for more information.
Warning indicators
100–0001
100-0001 Warning indicator as to file
Slow flashing:
•The file is corrupted.
•The file is unreadable.
•You are trying to use the MEMORY MIX
function on a moving picture.*1)
C:21:00
Warning indicator as to “Memory Stick”
formatting*1) *2)
Fast flashing:
•“Memory Stick” is not formatted correctly
(p. 238).
•The “Memory Stick” data is corrupted
(p. 143).
C:21:00 Self-diagnosis display (p. 259)
Q Warning indicator as to tape
Slow flashing:
•The tape is near the end.
•No tape is inserted.*1)
•The write-protect tab on the cassette is exposed
(red) (p. 34).*2)
E The battery is dead or nearly dead
Slow flashing:
•The battery is nearly dead.
Depending on the operating conditions,
environment and battery condition, the E
indicator may flash even if there are
approximately five to 10 minutes remaining.
Fast flashing:
•The cassette has run out of tape.*2)
% Moisture condensation has occurred*2)
Fast flashing:
•Eject the cassette, turn off your camcorder, and
leave it for about one hour with the cassette
compartment open (p. 281).
Warning indicator as to cassette
memory*2)
Slow flashing:
•No cassette with cassette memory is inserted
(p. 272).
1)
Warning indicator as to “Memory Stick”*
Slow flashing:
•No “Memory Stick” is inserted.
Fast flashing*2) :
•The “Memory Stick” is not readable on your
camcorder (p. 142).
•The image cannot be recorded on a “Memory
Stick”.
Z You need to eject the cassette*2)
Slow flashing:
•The write-protect tab on the cassette is exposed
(red) (p. 34).
Fast flashing:
•Moisture condensation has occurred (p. 281).
•The cassette has run out of tape.
•The self-diagnosis display function is activated
(p. 259).
- The still image is protected*1) *2)
Slow flashing:
•The still image is protected (p. 195).
Warning indicator as to recording of still
image
Slow flashing:
•The still image cannot be recorded on a tape or
a “Memory Stick” (p. 59, 63).*1)
*1) Except DCR-TRV16E/TRV116E
*2) You hear the melody or beep.
260
Warning indicators and messages
Warning messages
•CLOCK SET
Set the date and time (p. 31).
•FOR “InfoLITHIUM”
Use an “InfoLITHIUM” battery pack (p. 24).
BATTERY ONLY
•
•
CLEANING CASSETTE
The video heads are dirty. (p. 282)
CLEANING CASSETTE” message appear
The x indicator and “
one after another on the screen.
The cassette memory is full.*2)
FULL
•
16BIT
AUDIO MODE is set to 16BIT (p. 240).*2) You cannot dub new audio.
•
REC MODE
REC MODE is set to LP (p. 240).*2) You cannot dub new audio.
•
TAPE
There is no recorded portion on the tape.*2) You cannot dub new
audio.
•
“i.LINK” CABLE
The i.LINK cable is connected (p. 129).*2) You cannot dub new audio.
3)
•
AV CABLE*
A/V connecting cable is connected. You cannot dub new sound.
•
FULL*1)
The “Memory Stick“ is full (p. 154).*2)
•
1)
The write-protect tab on the “Memory Stick” is set to LOCK
(p. 141).*2)
•
NO FILE*1)
No still image is recorded on the “Memory Stick” (p. 182).*2)
•
NO MEMORY STICK*1)
No “Memory Stick“ is inserted.*2)
•
AUDIO ERROR*1)
You are trying to record an image with sound that cannot be
recorded by your camcorder on the “Memory Stick” (p. 172).*2)
•
NO STILL IMAGE FILE*1)
No still image is recorded on the “Memory Stick”though you are
trying to print in the 9PIC PRINT mode (p. 202).
•
MEMORY STICK ERROR*1) The “Memory Stick“ data is corrupted (p. 143).*2)
•
FORMAT ERROR*1)
The “Memory Stick” is not recognised. Check the format (p. 238).*2)
1)
- DIRECTORY ERROR*
1)
There are more than two of the same directories (p. 182).*2)
•
PLAY ERROR*
The image cannot be played back. Reinsert the “Memory Stick”,
then play back the image again.
•
REC ERROR*1)
Check the input signals before retrying recording (p. 159, 174).
•COPY INHIBIT*4)
•
NO PRINT MARK*1)
The tape contains copyright control signals for copyright protection
of software (p. 273).*2)
You selected MARKED in 9PIC PRINT in the menu settings using a
“Memory Stick” containing no image with a print mark. (p. 202)*2)
•Q Z TAPE END
The tape has reached its end.*2)
•Q NO TAPE
Insert a cassette tape.*2)
•DELETING*1)
You have pressed PHOTO during deleting all images on “Memory
Stick.”
•FORMATTING*1)
You have pressed PHOTO during formatting a “Memory Stick.”
•
Charging an external flash (optional) does not work correctly.*2)
NOW CHARGING
Felsökning
•
Troubleshooting
-*
*1) Except DCR-TRV16E/TRV116E
*2) You hear the melody or beep.
*3) DCR-TRV16E/TRV18E/TRV24E only
*4) DCR-TRV25E/TRV27E/TRV116E/TRV118E only
261
— Felsökning —
Svenska
Olika typer av problem och hur du åtgärdar dem
Om du stöter på problem när du använder videokameran kan du försöka hitta orsaken till problemet
med hjälp av följande felsökningsschema. Om du inte lyckas indentifiera problemet bör du koppla bort
strömkällan och kontakta Sony-återförsäljaren eller en auktoriserad Sony-verkstad. Om “C:ss:ss”
visas på LCD-skärmen betyder det att kamerans självdiagnosfunktion har utförts. Se sidan 269.
I inspelningsläge
Symptom
Orsak och/eller åtgärd
• POWER-omkopplaren är inte ställt på CAMERA.
c Ställ den på CAMERA. (sid. 35)
• Bandet har tagit slut.
c Spola tillbaka bandet eller sätt in ett nytt. (sid. 33, 54)
• Skrivskyddsfliken är ställd så att det röda märket syns.
c Använd ett nytt band, eller skjut fliken åt sidan. (sid. 34)
• Bandet har fastnat mot bandhuvudet (på grund av kondens).
c Ta ur kassetten och lГҐt videokameran stГҐ minst en timme sГҐ
att fukten hinner avdunsta. (sid. 281)
• Du har använt kameran i läget CAMERA och den har varit i
Strömmen stängs av.
standbyläge under mer än fem minuter.
c Ställ POWER-omkopplaren på OFF (CHG) och sedan på
CAMERA igen.
• Batteriet är slut eller nästan slut.
c Sätt in ett laddat batteri (sid. 24).
• Du har inte ställt in sökarlinsen.
Bilden i sökaren är inte skarp.
c Ställ in skärpan i sökaren. (sid. 39)
• STEADYSHOT är ställt på OFF i menyinställningarna.
Funktionen SteadyShot kan inte
c Ställ det på ON. (sid. 244)
användas.
• Inställningen står på manuell fokusering.
Den automatiska fokuseringen
c Aktivera automatisk fokusering genom att trycka pГҐ
fungerar inte.
FOCUS/INFINITY. (sid. 79)
• Inspelningsförhållandena passar inte för automatisk
fokusering.
c Ställ in fokus manuellt. (sid. 79)
• LCD-skärmen är öppen.
Bilden visas inte i sökaren.
c Stäng LCD-skärmen. (sid. 37)
Ett vertikalt band visas när du filmar • Kontrasten mellan motiv och bakgrund är för stor. Det är inget
fel.
ett motiv, t.ex. en lampa eller lГҐgan
START/STOP fungerar inte.
från ett levande ljus mot en mörk
bakgrund.
Ett vertikalt band visas när du filmar
ett mycket ljusstarkt motiv.
• Det är inget fel.
Några små vita, röda, blå eller gröna
punkter kan synas på skärmen.
• Läget för långsam slutare, Super NightShot eller Colour Slow
Shutter Г¤r aktiverat. Det Г¤r inget fel.
• Om det har gått 10 minuter efter det att du har ställt POWERomkopplaren på CAMERA, eller om du har ställt DEMO
MODE på läget ON i menyinställningarna, utan att ha satt in
ett band eller ett “Memory Stick”, startas demonstrationen
automatiskt.
c Du avbryter demonstrationen genom att sätta i en kassett
eller ett “Memory Stick”.
Du kan ocksГҐ avbryta DEMO MODE.
En okänd bild visas på skärmen.
262
Olika typer av problem och hur du åtgärdar dem
Symptom
Orsak och/eller åtgärd
• NIGHTSHOT är ställt på ON.
c Ställ det på OFF. (sid. 44)
• NIGHTSHOT är ställt på ON och du filmar där det är ljust.
Bilden är för ljus och motivet visas
c Ställ det på OFF. (sid. 44)
inte på skärmen.
• BACK LIGHT är aktiverat.
c Avaktivera det (sid. 43).
• PHOTO REC är ställt på TAPE i menyinställningarna.
Du kan inte spela in stillbilder pГҐ ett
c Ställ det på MEMORY (sid. 244).
“Memory Stick” i standbyläget eller
Bilden Г¤r inspelad med fel eller
onaturliga färger.
under inspelning till band.*
Det gГҐr inte att spela in stillbilder pГҐ
band.*
Det hörs inget ljud från slutaren.
Svarta band visas när du spelar in
bilden på en TV eller en datorskärm.
• PHOTO REC är ställt på MEMORY i menyinställningarna.
c Ställ det på TAPE (sid. 244).
• BEEP är ställt på OFF i menyinställningarna.
c Ställ det på MELODY eller NORMAL. (sid. 251)
c Ställ STEADYSHOT på OFF i menyinställningarna. (sid. 244)
* Gäller ej DCR-TRV16E/TRV116E
(fortsättning på nästa sida)
Troubleshooting
Felsökning
263
Olika typer av problem och hur du åtgärdar dem
I uppspelningsläge
Symptom
Bandet rör sig inte när du trycker på
nГҐgon av videokontrollknapparna.
Uppspelningsknappen fungerar inte.
Det syns horisontella linjer pГҐ bilden
eller den uppspelade bilden Г¤r inte
skarp eller visas inte alls.
Det hörs inget ljud, eller ljudet är
mycket lГҐgt vid uppspelning av
band.
Under visning av inspelningsdatum
kan du inte utföra datumsökning.
Det går inte att använda titelsökning.
Det nya ljud som läggs till det
inspelade bandet hörs inte.
Titeln visas inte.
Orsak och/eller åtgärd
• POWER-omkopplaren är inte ställd på PLAYER*1)/VCR*2).
c Ställ den på PLAYER*1)/VCR*2). (sid. 50)
• Bandet i kassetten har tagit slut.
c Spola tillbaka bandet. (sid. 54)
• Videohuvudena kan vara smutsiga.
c Rengör huvudena med rengöringskassetten (extra tillbehör).
(sid. 282)
• Du spelade upp ett stereoband med HiFi SOUND ställt på 2 i
menyinställningarna.
c Ställ det på STEREO (sid. 245).
• Du har sänkt volymen för mycket.
c Vrid upp volymen. (sid. 50)
• AUDIO MIX är ställt på ST2 i menyinställningarna.
c Justera AUDIO MIX. (sid. 245)
• Bandet saknar kassettminne.
c Avänd ett band med kassettminne. (sid. 94)
• CM SEARCH är ställd på OFF i menyinställningarna.
c Ställ det på ON. (sid. 248)
• Det finns ett oinspelat avsnitt mellan de inspelade delarna.
(sid. 95)
• Bandet saknar kassettminne.
c Avänd ett band med kassettminne. (sid. 92)
• CM SEARCH är ställt på OFF i menyinställningarna.
c Ställ det på ON. (sid. 248)
• Bandet saknar titel.
c Lägga in titlarna. (sid. 130)
• Det finns ett oinspelat avsnitt mellan de inspelade partierna.
(sid. 93)
• AUDIO MIX är ställt på ST1-sidan i menyinställningarna.
c Justera AUDIO MIX. (sid. 245)
• TITLE DSPL är ställt på OFF i menyinställningarna.
c Ställ det på ON. (sid. 248)
*1) Endast DCR-TRV16E/TRV18E/TRV24E
*2) Endast DCR-TRV25E/TRV27E/TRV116E/TRV118E
264
Olika typer av problem och hur du åtgärdar dem
I inspelnings- och uppspelningslägena
Symptom
Strömmen slås inte på.
Det går inte att söka slutet på
inspelningarna.
Sökning efter slutet på
inspelningarna fungerar inte korrekt.
Batteripaketet laddas ur snabbt.
Indikatorn för återstående batteritid
visar inte rätt tid.
Indikatorerna % och Z blinkar och
ingen annan funktion Г¤n utmatning
av kassetten fungerar.
visas inte trots att
Indikatorn
bandet har kassettminne.
Indikatorn för återstående batteritid
visas inte.
• Strömkällan är bortkopplad.
c Se till att den Г¤r ordentligt ansluten. (sid. 24, 30)
• Batteriet är urladdat.
c Använd ett laddat batteri. (sid. 24, 25)
• Det har bildats kondens (fukt) i kameran.
c Ta ur kassetten och lГҐt videokameran stГҐ minst en timme sГҐ
att fukten hinner avdunsta. (sid. 281)
• Bandets guldpläterade anslutning är smutsig eller dammig.
c Rengör den guldpläterade anslutningen. (sid. 275)
• q REMAIN är ställt på AUTO i menyinställningarna.
c Ställ det på ON, så visas alltid indikatorn för återstående
bandtid. (sid. 249)
(fortsättning på nästa sida)
Felsökning
Det gГҐr inte att ta ut kassetten ur
kassettfacket.
Troubleshooting
Strömmen slås av trots att indikatorn
för återstående batteritid visar att det
finns tillräckligt med ström för att
videokameran ska fungera.
Orsak och/eller åtgärd
• Batteriet är inte installerat eller är helt eller nästan helt
urladdat.
c Sätt in ett laddat batteri. (sid. 24, 25)
• AC-adaptern är inte ansluten till ett vägguttag.
c Anslut AC-adaptern till ett vägguttag. (sid. 30)
• Bandet saknade kassettminne och du matade ut det efter
inspelningen. (sid. 49)
• Du har ännu inte spelat in något på den nya kassetten. (sid. 48)
• Det finns ett oinspelat avsnitt i början av eller en bit in på
bandet (sid. 49).
• Driftstemperaturen är för låg.
• Batteriet är inte fulladdat.
c Ladda upp batteriet fullt igen. (sid. 25)
• Batteriet är förbrukat och kan inte laddas upp igen.
c Byt ut det mot ett nytt batteri. (sid. 24)
• Du har under en längre tid använt batteriet där det var extremt
varmt eller kallt.
• Batteriet är förbrukat och kan inte laddas upp igen.
c Byt ut det mot ett nytt batteri. (sid. 24)
• Batteriet är inte fulladdat.
c Ladda upp batteriet fullt igen. (sid. 25)
• En avvikelse i den återstående batteritiden har uppstått.
c Ladda upp batteriet helt igen, så att indikatorn för
återstående batteritid visar korrekt värde. (sid. 25)
• En avvikelse i den återstående batteritiden har uppstått.
c Ladda upp batteriet helt igen, så att indikatorn för
återstående batteritid visar korrekt värde. (sid. 25)
265
Olika typer av problem och hur du åtgärdar dem
När du använder “Memory Stick”
– Gäller ej DCR-TRV16E/TRV116E
Symptom
“Memory Stick” fungerar inte.
Inspelning fungerar inte.
Bilden gГҐr inte att radera.
Det går inte att formatera “Memory
Stick”.
Det gГҐr inte att radera alla bilder pГҐ
en gГҐng.
Det gГҐr inte att skydda bilderna.
Det går inte att märka bilderna med
utskriftsmarkering.
Det gГҐr inte att spara foton.
Det gГҐr inte att visa bilder i
ursprunglig storlek.
Det gГҐr inte att spela upp
bildinformation.
266
Orsak och/eller åtgärd
• POWER-omkopplaren är inte ställd på MEMORY.
c Ställ den på MEMORY. (sid. 150)
• Du har inte satt in ett “Memory Stick”.
c Sätt in ett “Memory Stick”. (sid. 143)
• “Memory Stick” är redan fullt.
c Radera bilder som du inte vill ha kvar längre och försök att
spela in igen. (sid. 196)
• Det “Memory Stick” som du har satt in är felaktigt formaterat.
c Formatera “Memory Stick” eller använd ett annat “Memory
Stick”. (sid. 247)
• Skrivskyddsfliken på “Memory Stick” är ställd på LOCK (låst).
c Г–ppna skrivskyddet. (sid. 141)
• Bilden är skyddad.
c Ta bort skyddet frГҐn bilden. (sid. 195)
• Skrivskyddsfliken på “Memory Stick” är ställd på LOCK (låst).
c Г–ppna skrivskyddet. (sid. 141)
• Skrivskyddsfliken på “Memory Stick” är ställd på LOCK (låst).
c Г–ppna skrivskyddet. (sid. 141)
• Skrivskyddsfliken på “Memory Stick” är ställd på LOCK (låst).
c Г–ppna skrivskyddet. (sid. 141)
• Skrivskyddsfliken på “Memory Stick” är ställd på LOCK (låst).
c Г–ppna skrivskyddet. (sid. 141)
• Du visar inte den bild som ska skyddas.
c Spela upp bilden genom att trycka pГҐ MEMORY PLAY.
(sid. 181)
• Skrivskyddsfliken på “Memory Stick” är ställd på LOCK (låst).
c Г–ppna skrivskyddet. (sid. 141)
• Du visar inte bilden som ska märkas för utskrift.
c Spela upp bilden genom att trycka pГҐ MEMORY PLAY.
(sid. 181)
• Du försöker utskriftsmarkera en rörlig bild.
c Du kan inte utskriftsmarkera rörliga bilder.
• Skrivskyddsfliken på “Memory Stick” är ställd på LOCK (låst).
c Г–ppna skrivskyddet. (sid. 141)
• Det kan hända att du inte kan spela upp bilder i ursprunglig
storlek om bilderna spelats in med annan utrustning. Det Г¤r
inget fel.
• Videokameran kan i vissa fall inte spela upp bilder som
behandlats med en dator (filnamnet blinkar).
• Spelar du in bilder med en annan utrustning kan det hända att
bilderna inte spelas upp normalt på den här videokameran.
Olika typer av problem och hur du åtgärdar dem
Г–vrigt
Symptom
Titeln spelas inte in.
Bandets etikett spelas inte in.
Det går inte att utföra digital
programredigering pГҐ ett band.
Bilden frГҐn en TV eller
videobandspelare visas inte trots att
videokameran Г¤r ansluten till
utgГҐngen pГҐ TVn eller
videobandspelaren.*2)
Felsökning
Fjärrkontrollen som följer med
videokameran fungerar inte.
Troubleshooting
Det går inte att utföra digital
programredigering på ett “Memory
Stick”.*1)
Orsak och/eller åtgärd
• Bandet saknar kassettminne.
c Använd ett band med kassettminne. (sid. 130)
• Kassettminnet är fullt.
c Ta bort titlar som du inte längre behöver. (sid. 133)
• Bandet är inställt för att förhindra radering av misstag.
c Skjut skrivskyddsfliken så att den röda markeringen inte
syns. (sid. 34)
• Det finns ett oinspelat avsnitt mellan de inspelade partierna.
c Lägg till titeln på ett inspelat avsnitt. (sid. 133)
• Bandet saknar kassettminne.
c Använd ett band med kassettminne. (sid. 137)
• Kassettminnet är fullt.
c Ta bort titlar som du inte längre behöver. (sid. 133)
• Bandet är inställt för att förhindra radering av misstag.
c Skjut skrivskyddsfliken så att den röda markeringen inte
syns. (sid. 34)
• Ingångsväljaren på videobandspelaren är inte korrekt inställd.
c Kontrollera anslutningen och ställ ingångsväljaren på VCR
igen (sid. 104)
• Videokameran är ansluten med i.Link-kabeln (DV-kabel) till en
DV-enhet av ett annat märke än Sony.
c Ställ den på IR (sid. 111).
• Du har försökt att skapa ett program på ett oinspelat
bandavsnitt.
c Skapa programmet igen, men se till att du gör det på en
inspelad del av bandet (sid. 115).
• Videokamera och videobandspelare är inte synkroniserade.
c Justera synkroniseringen (sid. 113).
• IR SETUP-koden är felaktig.
c Ställ in rätt kod (sid. 107).
• Du har försökt att skapa ett program på ett oinspelat
bandavsnitt.
c Skapa programmet igen, men se till att du gör det på en
inspelad del av bandet (sid. 175).
• COMMANDER är ställt på OFF i menyinställningarna.
c Ställ det på ON. (sid. 251)
• Det finns något hinder i vägen för de infraröda strålarna.
c Ta bort det som hindrar strГҐlarna.
• Du har satt in batteriet med polerna felvända i förhållande till
markeringarna (+ –).
c Sätt in batterierna rätt. (sid. 299)
• Batterierna är urladdade.
c Sätt i nya. (sid. 299)
• DISPLAY är ställt på V-OUT/LCD i menyinställningarna.
c Ställ det på LCD. (sid. 251)
*1) Gäller ej DCR-TRV16E/TRV116E
*2) Endast DCR-TRV25E/TRV27E/TRV116E/TRV118E
(fortsättning på nästa sida)
267
Olika typer av problem och hur du åtgärdar dem
Symptom
Orsak och/eller åtgärd
• Det har bildats kondens (fukt) i kameran.
c Ta ur kassetten och lГҐt videokameran stГҐ minst en timme sГҐ
att fukten hinner avdunsta. (sid. 281)
• Något fel har uppstått i videokameran.
c Ta ur kassetten, sätt tillbaka den och se om kameran går att
använda igen.
• Koppla ur nätkabeln till AC-adaptern och/eller ta bort
Strömmen är påslagen, men det går
inte att använda någon funktion.
batteripaketet, vänta en minut och koppla sedan in strömkällan
igen. Slå på strömmen. Om funktionerna fortfarande inte går
att använda öppnar du LCD-fönstret och trycker på RESETknappen med hjälp av ett spetsigt föremål. (Om du trycker på
RESET-knappen återgår alla inställningar, inklusive
inställningarna för datum och tid, till sina ursprungliga
värden.) (sid. 295)
Under uppladdning av batteriet visas • Batteriet är inte installerat på rätt sätt.
ingen indikator, eller sГҐ blinkar
c Sätt in det på rätt sätt (sid. 24).
indikatorn i teckenfönstret.
• Det är något fel med batteriet.
c Kontakta Sony-återförsäljaren eller en auktoriserad Sonyserviceverkstad.
• POWER-omkopplaren är inte ställd på OFF (CHG).
Det gГҐr inte att ladda upp batteriet.
c Ställ den på OFF (CHG) (sid. 25).
Bildinformation kan inte överföras
• Du anslöt USB-kabeln innan installationen av USB-drivrutinen
via USB-anslutningen.
var klar.
c Avinstallera den felaktiga USB-drivrutinen och installera den
igen (sid. 214).
• USB CONNECT är ställd på PTP när POWER-omkopplaren är
ställd på MEMORY.*1)
c Ställ det på NORMAL (sid. 250).
När du ställer POWER-omkopplaren • Det beror på att vissa funktioner använder en linjär mekanism.
pГҐ VCR eller OFF (CHG), och om du
Det Г¤r alltsГҐ inget fel pГҐ videokameran.
Melodin eller ljudsignalen spelas
upp under fem sekunder.
flyttar videokameran, kanske du hör
ett rasslande ljud inifrГҐn den.*2)
Kassetten kan inte tas ut trots att
luckan till kassettfacket Г¤r Г¶ppen.
• Fukt har börjat kondenseras i videokameran (sid. 281).
*1) Gäller ej DCR-TRV16E/TRV116E
*2) Endast DCR-TRV24E/TRV25E/TRV27E
268
Svenska
Teckenfönster för självdiagnos
Videokameran har ett teckenfönster för självdiagnos.
Den här funktionen visar kamerans aktuella status
med en 5-siffrig kod (en kombination av en bokstav
och siffror) i sökaren, på LCD-skärmen eller i
teckenfönstret. Om en 5-siffrig kod visas kan du se
efter vad den betyder i följande kodlista. De två sista
siffrorna (indikeras med ss) varierar beroende pГҐ
videokamerans status.
LCD-fönster, sökare eller
teckenfönster
C:21:00
Teckenfönster för självdiagnos
• C:ss:ss
Du kan utföra servicen själv.
• E:ss:ss
Kontakta Sony-återförsäljaren eller en
auktoriserad Sony-serviceverkstad.
Femsiffrigt teckenfönster
C:04:ss
C:21:ss
C:31:ss
C:32:ss
Felsökning
E:20:ss
E:61:ss
E:62:ss
Troubleshooting
C:22:ss
Orsak och/eller åtgärd
• Du använder ett batteri som inte är av typen “InfoLITHIUM”.
c Använd ett batteri av typen “InfoLITHIUM”. (sid. 276)
• Det har bildats kondens (fukt) i kameran.
c Ta ur kassetten och lГҐt videokameran stГҐ minst en timme sГҐ
att fukten hinner avdunsta. (sid. 281)
• Videohuvudena är smutsiga.
c Rengör huvudena med rengöringskassetten (extra tillbehör).
(sid. 282)
• Ett annat fel än ovanstående, som du själv kan åtgärda, har
inträffat.
c Ta ur kassetten, sätt tillbaka den och se om kameran går att
använda igen.
c Koppla ur nätkabeln till AC-adaptern eller ta ur batteriet.
När du anslutit strömkällan igen kan du försöka använda
videokameran igen.
• Ett fel, som du inte själv kan åtgärda, har uppstått.
c Kontakta Sony-återförsäljaren eller en Sony-serviceverkstad
och tala om vilken 5-siffrig kod som visades.
(exempel: E:61:10)
Om du inte kommer till rätta med problemet, trots att du har försökt några gånger, bör du kontakta
Sony-återförsäljaren eller en auktoriserad Sony-serviceverkstad.
269
Svenska
Varningsindikatorer och meddelanden
Om indikatorer och meddelanden visas på LCD-skärmen eller i sökaren bör du kontrollera följande:
Mer information finns på de sidor som anges inom parentes “( )”.
Varningsindikatorer
100–0001
100-0001 Varningsindikator för filer
Blinkar lГҐngsamt:
•Det är något fel på filen.
•Filen kan inte läsas.
•Du försöker att använda MEMORY MIXfunktionen på en rörlig bild.*1)
C:21:00 Teckenfönster för självdiagnos
(sid. 269)
E Batteriet är tomt, eller nästan tomt
Blinkar lГҐngsamt:
•Batteriet är nästan urladdat. Beroende på
användningsförhållanden, miljö och batteriets
kondition, kan det hända att E-indikatorn
blinkar trots att det finns mellan fem och 10
minuter kvar av batteriet.
% Det har bildats kondens (fukt)*2)
Blinkar snabbt:
•Ta ur kassetten, slå av strömmen till
videokameran och låt den stå oanvänd ungefär
en timme med kassettfacket Г¶ppet (sid. 281).
Varningsindikator för kassettminne*2)
Blinkar lГҐngsamt:
•Inget band med kassettminne har satts i
(sid. 272).
Varningsindikator för “Memory Stick”*1)
Blinkar lГҐngsamt:
•Du har inte satt in ett “Memory Stick”.
Blinkar snabbt*2) :
•“Memory Stick” kan inte läsas av
videokameran (sid. 142).
•Bilden kan inte spelas in på “Memory Stick”.
C:21:00
Varningsindikator för formatering av
“Memory Stick”*1) *2)
Blinkar snabbt:
•“Memory Stick” är inte korrekt formaterat
(sid. 247).
•Fel på informationen på “Memory Stick”
(sid.143).
Q Varningsindikator för band
Blinkar lГҐngsamt:
•Bandet är nästan slut.
•Inget band har satts i.*2)
•Kassettens skrivskyddsflik syns (röd)
(sid. 34).*2)
Blinkar snabbt:
•Bandet i kassetten har tagit slut.*2)
Z Du mГҐste ta ur kassetten*2)
Blinkar lГҐngsamt:
•Kassettens skrivskyddsflik syns (röd) (sid. 34).
Blinkar snabbt:
•Det har bildats kondens (fukt) i kameran
(sid. 281).
•Bandet i kassetten har tagit slut.
•Självdiagnosfunktionen är aktiverad (sid. 269).
- Stillbilden Г¤r skyddad*1) *2)
Blinkar lГҐngsamt:
•Stillbilden är skyddad (sid. 195).
Varningsindikator vid inspelning av
stillbilder
Blinkar lГҐngsamt:
•Stillbilden kan inte spelas in på band eller ett
“Memory Stick” (sid. 59, 63).*1)
*1) Gäller ej DCR-TRV16E/TRV116E
*2) Melodin eller ljudsignalen spelas upp.
270
Varningsindikatorer och meddelanden
Varningsmeddelanden
•CLOCK SET
•FOR “InfoLITHIUM”
BATTERY ONLY
CLEANING CASSETTE
•
•
REC MODE
•
TAPE
•
•
•
•
“i.LINK” CABLE
AV CABLE*3)
FULL*1)
-*1)
•
•
•
NO FILE*1)
NO MEMORY STICK*1)
AUDIO ERROR*1)
•
NO STILL IMAGE FILE*1)
•
•
MEMORY STICK ERROR*1)
FORMAT ERROR*1)
•
•
- DIRECTORY ERROR*1)
PLAY ERROR*1)
•
REC ERROR*1)
•COPY INHIBIT*4)
•
NO PRINT MARK*1)
•Q Z TAPE END
•Q NO TAPE
•DELETING*1)
•FORMATTING*1)
• NOW CHARGING
Felsökning
FULL
16BIT
Videohuvudena Г¤r smutsiga (sid. 282).
Indikatorn x och meddelandet “
CLEANING CASSETTE” visas
omväxlande på skärmen.
Kassettminnet Г¤r fullt.*2)
AUDIO MODE är ställt på 16BIT (sid. 249).*2) Du kan inte spela in
nytt ljud.
REC MODE är ställt på LP (sid. 249).*2) Du kan inte spela in nytt
ljud.
Det finns inget inspelat avsnitt pГҐ bandet.*2) Du kan inte spela in
nytt ljud.
i.LINK-kabeln Г¤r ansluten (sid. 129).*2) Du kan inte spela in nytt ljud.
A/V-kabeln Г¤r ansluten. Du kan inte spela in nytt ljud.
Det “Memory Stick” du satt in är fullt* (sid. 154).*2)
Skrivskyddsfliken på “Memory Stick” är ställd på LOCK (låst)
(sid. 141).*2)
Ingen stillbild finns inspelad på “Memory Stick” (sid. 182).*2)
Inget “Memory Stick” har satts i.*2)
Du försöker spela in en bild med ljud som videokameran inte kan
spela in på ett “Memory Stick” (sid. 172).*2)
Du försöker göra en utskrift i läget 9PIC PRINT, men ingen stillbild
finns inspelad på “Memory Stick” (sid. 202).
Informationen på “Memory Stick” är skadad (sid. 143).*2)
“Memory Stick” kan inte identifieras. Kontrollera formatet
(sid. 247).*2)
Det finns fler Г¤n tvГҐ av en och samma katalog (sid. 182).*2)
Bilden kan inte spelas upp. Ta ur “Memory Stick” och sätt sedan i
det igen.
och spela sedan upp bilden igen.
Kontrollera insignalerna innan du gör ett nytt försök att spela in
(sid. 159, 174).
Bandet är upphovsrättsskyddat och innehåller copyrightsignaler
(sid. 273).*2)
Du valde MARKED under 9PIC PRINT i menyinställningarna, men
på det “Memory Stick” som insatt i kameran finns inga bilder som är
märkta för utskrift. (sid. 202)*2)
Bandet har nГҐtt sitt slut.*2)
Sätt in en kassett.*2)
Du tryckte på PHOTO under radering av alla bilder på ett “Memory
Stick”.
Du tryckte på PHOTO under formatering av ett “Memory Stick”.
Uppladdningen av extern blixt (tillval) fungerar inte korrekt.*2)
Troubleshooting
•
•
Ställ in datum och tid (sid. 31).
Använd ett “InfoLITHIUM”-batteri (sid. 24).
*1) Gäller ej DCR-TRV16E/TRV116E
*2) Melodin eller ljudsignalen spelas upp.
*3) Endast DCR-TRV16E/TRV18E/TRV24E
*4) Endast DCR-TRV25E/TRV27E/TRV116E/TRV118E
271
— Ytterligare information —
— Additional Information —
Usable cassettes
Selecting cassette types
Kassetter du kan
använda
Välja typ av kassett
You can use
mini DV cassettes only*. You
cannot use any other 8 mm,
Hi8,
Digital8,
VHS,
VHSC,
S-VHS,
S-VHSC, Betamax,
DV or
MICRO MV cassette.
Du kan bara använda
mini-DV-kassetter*.
Du kan inte använda andra 8 mm,
Hi8,
Digital8,
VHS,
VHSC,
S-VHS,
S-VHSC, Betamax,
DV eller
MICRO MV kassetter.
* There are two types of mini DV cassettes: with
cassette memory and without cassette memory.
Cassettes with cassette memory have the
(Cassette Memory) mark.
We recommend you to use cassette with
cassette memory.
* Det finns tvГҐ olika typer av DV-kassetter: med
kassettminne och utan kassettminne. Band med
kassettminne är märkta
(Cassette Memory).
Du rekommenderas att använda band med
kassettminne.
272
IC memory is mounted on this type of cassette.
Your camcorder can read and write data such
as dates of recording or titles, etc. to this
memory.
The functions using the cassette memory
require successive signals recorded on the tape.
If the tape has a blank portion at the beginning
or between recorded portions, titles may not be
displayed properly or the search functions may
not work properly. Perform the following to
prevent a blank portion from being made on
the tape.
Den här typen av band använder ett IC-minne
(en integrerad krets Г¤r monterad i kassetten).
Videokameran kan läsa och skriva information,
t.ex. inspelningsdatum, titlar osv. frГҐn och till
det här minnet.
De funktioner som använder kassettminnet
kräver att en konstant signalföljd är inspelad på
bandet. Om det finns oinspelade avsnitt i
början av bandet, eller mellan inspelade avsnitt,
kan det hända att titlar inte visas som de ska,
eller så fungerar inte sökfunktionen korrekt.
Utför följande för att undvika att oinspelade
avsnitt uppstГҐr pГҐ bandet.
Press END SEARCH to go to the end of the
recorded portion before you begin the next
recording if you operate the following:
– You have changed the cassette while
recording.
– You have played back the tape.
– You have used the edit search function.
Innan du börjar spela in trycker du på END
SEARCH för att gå till slutet av det inspelade
avsnittet om du gjort något av följande:
– Du har bytt kassett under inspelning.
– Du har spelat upp bandet.
– Du har använt funktionen för
redigeringssökning.
If there is a blank portion or discontinuous
signal on your tape, re-record from the
beginning to the end of the tape as described
above.
The same result may occur when you record
using a digital video camera recorder without a
cassette memory function on a tape recorded by
one with the cassette memory function.
Om det finns ett tomt parti pГҐ bandet bandet,
eller om signalföljden på bandet är bruten,
spelar du in från början till slutet av bandet på
det sätt som beskrevs ovan.
Samma sak kan inträffa om du spelar in ett
band med en digital videokamera som inte kan
hantera kassettminne, och om bandet tidigare
spelats in pГҐ en videokamera som kan hantera
kassettminne.
Usable cassettes
Kassetter du kan använda
mark on the cassette
The memory capacity of cassettes marked with
is 4Kbit. Your camcorder can
accommodate tapes having a memory capacity of
up to 16Kbit. 16Kbit cassettes are marked with
.
Märket
pГҐ kassetten
Minneskapaciteten för kassetter markerad med
är 4 Kbit. Den här videokameran kan
hantera band med en minneskapacitet upp till 16
Kbit. Band med minneskapaciteten 16 Kbit Г¤r
märkta med
.
This is the Mini DV mark.
är Mini DV-märket.
This is the Cassette Memory mark.
är kassettminnesmärket.
These are trademarks.
When you play back
Dessa märken är varumärken.
När du spelar upp
Playing back an NTSC-recorded tape
Uppspelning av NTSC-inspelade band
You can play back tapes recorded in the NTSC
video system on the LCD screen, if the tape is
recorded in the SP mode.
Du kan spela upp band, som spelats in i formatet
NTSC, på LCD-skärmen om bandet är inspelat i
SP-läget.
Copyright signal
Copyrightsignal
Vilken annan videokamera du än använder, kan
du inte spela in pГҐ band som har en
kontrollsignal för copyrightskyddad
programvara inspelad och som du spelar upp pГҐ
videokameran.
When you record
(DCR-TRV25E/TRV27E/TRV116E/
TRV118E only)
När du spelar in
(endast DCR-TRV25E/TRV27E/TRV116E/
TRV118E)
You cannot record software on your
camcorder that contains copyright control
signals for copyright protection of software.
“COPY INHIBIT” appears on the screen or on the
TV screen if you try to record such software.
Your camcorder does not record copyright
control signals on the tape when it records.
Du kan inte använda vedeokameran för att
spela in programvara som innehГҐller
kontrollsignaler för copyrightskyddad
programvara.
Om du försöker spela in sådana program visas
“COPY INHIBIT” på skärmen eller på TVskärmen.
Vid inspelning spelar videokameran inte in
nГҐgon copyrightsignal.
Ytterligare information
När du spelar upp
Using any other video camera recorder, you
cannot record on a tape that has recorded
copyright control signals for copyright protection
of software which is played back on your
camcorder.
Additional Information
When you play back
273
Usable cassettes
Audio mode
12-bit mode: The original sound can be recorded
in stereo 1, and the new sound in
stereo 2 in 32 kHz. The balance
between stereo 1 and stereo 2 can be
adjusted by selecting AUDIO MIX
in the menu settings during
playback. Both sounds can be
played back.
16-bit mode: New audio cannot be recorded but
the original sound can be recorded
in high quality. Moreover, your
camcorders can also play back
sound recorded in 32 kHz, 44.1 kHz
or 48 kHz. When playing back a
tape recorded in the 16-bit mode,
the 16BIT indicator appears on the
screen.
When you play back a dual
sound track tape
When you play back a dual sound track tape
recorded in a stereo system, set HiFi SOUND to
the desired mode in the menu settings (p. 236).
Sound from speaker
HiFi Sound Playing back Playing back a dual
Mode
a stereo tape sound track tape
Main sound and sub
STEREO Stereo
sound
1
Left sound
Main sound
2
Right sound Sub sound
You cannot record dual sound programmes on
your camcorder.
Kassetter du kan använda
Ljudläge
12-bitars läge: Originalljudet kan spelas in på
stereo 1 och det nya ljudet pГҐ
stereo 2 med en samplingsfrekvens
pГҐ 32 kHz. Du kan justera
balansen mellan stereo 1 och stereo
2 genom att välja AUDIO MIX i
menyinställningarna under
uppspelning. BГҐda ljuden kan
spelas upp.
16-bitars läge: Nytt ljud kan inte spelas in, men
originalljudet kan spelas in med
hög kvalitet. Dessutom kan den
här videokameran spela upp ljud
som spelats in med
samplingsfrekvenserna 32 kHz,
44,1 kHz och 48 kHz. När du
spelar upp band som spelats in i
16-bitarsläget visas indikatorn
16BIT på skärmen.
Vid uppspelning av band med
dubbla ljudspГҐr
När du spelar upp band med dubbla ljudspår,
som spelats in i stereoformat, ställer du HiFi
SOUND på önskat läge i menyinställningarna
(sid. 245).
Ljud från högtalare
HiFiUppspelning av
läge
stereoband
Uppspelning av band
med dubbla ljudspГҐr
Huvudljud och
STEREO Stereo
sekundärt ljud
1
Vänster ljudkanal Huvudljud
2
Höger ljudkanal Sekundärt ljud
Du kan inte spela in program med dubbla
ljudspår med den här videokameran.
274
Usable cassettes
Kassetter du kan använda
Notes on the cassette
When affixing a label on the cassette
Be sure to affix a label only at the locations
illustrated below [a] to prevent a malfunction of
your camcorder.
After using the cassette
Rewind the tape to the beginning, put the
cassette in its case, and store it upright.
When the cassette memory function
does not work
Att tänka på angående
kassetter
När du fäster en etikett på kassetten
Fästa etiketten bara på det område som bilden
nedan [a] visar sГҐ undviker du
funktionsstörningar.
När du använt kassetten
Spola tillbaka bandet till början, stoppa in det i
fodralet och förvara det stående.
Om kassettminnet inte fungerar
Reinsert a cassette. The gold-plated connector of
the cassette may be dirty or dusty.
Sätt i en kassett igen. Bandets guldpläterade
anslutning kan vara smutsig.
Cleaning the gold-plated connector
Rengör den guldpläterade
anslutningen
Om bandets guldpläterade anslutning är smutsig
eller dammig kan det hända att indikatorn för
ГҐterstГҐende bandtid inte visas korrekt; det kan
också hända att du inte kan använda de
funktioner som använder kassettminnet.
Rengör den guldpläterade anslutningen med en
bommullstops ungefär var 10:e gång som bandet
matas ut. [b]
Do not affix a label
along this border./
Fäst inga etiketter
längs den här
kanten.
Ytterligare information
[a]
[b]
Additional Information
If the gold-plated connector on the cassette is
dirty or dusty, the remaining tape indicator is
sometimes not displayed correctly, and you may
not be able to operate functions using cassette
memory.
Clean the gold-plated connector with a cottonwool swab, about every 10 times that the cassette
is ejected. [b]
275
About the
“InfoLITHIUM” battery Om “InfoLITHIUM”pack
batterier
What is the “InfoLITHIUM” battery
pack?
The “InfoLITHIUM” battery pack is a lithium-ion
battery pack that has functions for
communicating information related to operating
conditions between the battery pack and an AC
adaptor/charger (optional).
The “InfoLITHIUM” battery pack calculates the
power consumption according to the operating
conditions of your camcorder, and displays the
remaining battery time in minutes.
With an AC adaptor/charger (optional), the
remaining operating time and charging time are
displayed.
Charging the battery pack
•Be sure to charge the battery pack before you
start using your camcorder.
•We recommend charging the battery pack in an
ambient temperature of between
10В°C to 30В°C (50В°F to 86В°F) until FULL appears
in the display window, indicating that the
battery pack is fully charged. If you charge the
battery pack outside of this temperature range,
you may not be able to efficiently charge the
battery pack.
•After charging is completed, either disconnect
the cable from the DC IN jack on your
camcorder or remove the battery pack.
Effective use of the battery pack
•Battery pack performance decreases in lowtemperature surroundings. So, the time that the
battery pack can be used becomes shorter. We
recommend the following to ensure longer
battery pack use:
– Put the battery pack in a pocket close to your
body to warm it up, and insert it in your
camcorder immediately before you start
taking shots.
– Use the large capacity battery pack (NPFM70/QM71/FM90/FM91/QM91, optional).
•Frequently using the LCD panel or frequently
operating playback, fast forward or rewind
wears out the battery pack faster. We
recommend using the large capacity battery
pack (NP-FM70/QM71/FM90/FM91/QM91,
optional).
276
Vad är ett “InfoLITHIUM”-batteri?
“InfoLITHIUM”-batterier är litiumjonbatterier
med funktioner som gör att de kan utbyta
information om driftstillstГҐndet mellan batteriet
och en AC-adapter/laddare (tillval).
“InfoLITHIUM”-batteriet räknar ut
strömförbrukningen efter videokamerans
aktuella driftstillstГҐnd, och visar sedan den
ГҐterstГҐende batteritiden i minuter.
Med en AC-adapter/laddare (tillval) visas den
återstående användningstiden/
uppladdningstiden.
Laddning av batteriet
•Se till att batteriet är laddat innan du börjar
använda videokameran.
•Du rekommenderas att ladda upp batteriet i en
temperatur mellan 10 В°C och 30 В°C tills FULL
visas i teckenfönstret som tecken på att batteriet
är fulladdat. Om du laddar upp batteriet där
temperaturen ligger utanför det
rekommenderade intervallet, finns det risk att
batteriet inte laddas upp effektivt.
•När laddningen är klar bör du antingen koppla
bort kabeln frГҐn DC IN-kontakten pГҐ
videokameran eller ta ur batteriet.
Hur du använder batteriet effektivt
•I kyla förkortas batteridrifttiden. Du kan alltså
inte räkna med att använda batteriet lika länge
när det är kallt. Följande råd hjälper dig att få
batteriet att räcka längre:
– Förvara batteriet i en ficka där det kan värmas
upp av kroppsvärmen och sätt in det i
videokameran strax innan du börjar filma.
– Använd ett batteri med extra hög kapacitet
(NP-FM70/QM71/FM90/FM91/QM91,
tillval).
•Om du ofta använder LCD-fönstret, eller
funktioner som uppspelning, snabbspolning
framГҐt eller bakГҐt, tar batteriet slut snabbare.
Du rekommenderas att använda ett batteri med
extra hög kapacitet (NP-FM70/QM71/FM90/
FM91/QM91, tillval).
Om “InfoLITHIUM”-batterier
•Be sure to turn the POWER switch to OFF
(CHG) when not taking shots or playing back
on your camcorder. The battery pack is also
consumed when your camcorder is in the
standby mode or playback is paused.
•Have spare battery packs handy for two or
three times the expected recording time, and
make a trial recording before the actual
recording.
•Do not expose the battery pack to water. The
battery pack is not water-resistant.
•Se till att ställa POWER-omkopplaren på OFF
(CHG) när du inte använder videokameran.
Det går åt lite ström även när videokameran är i
standbyläget eller när uppspelningen är i
pausläge.
•Sträva efter att ha med dig laddade batterier så
att de räcker två till tre gånger den planerade
inspelningstiden. Gör en provinspelning innan
du börjar filma.
•Utsätt inte batteriet för vatten. Batteriet är inte
vattentätt.
Remaining battery time indicator
Indikator för återstående batteritid
•If the power goes off although the remaining
battery time indicator indicates that the battery
pack has enough power to operate, charge the
battery pack fully again so that the indication
on the remaining battery time indicator is
correct. Note, however, that the correct battery
indication sometimes will not be restored if it is
used in high temperatures for a long time or left
in a fully charged state, or the battery pack is
frequently used. Regard the remaining battery
time indication as the approximate shooting
time.
•The E mark indicating that there is little
remaining battery time sometimes flashes
depending on the operating conditions or
ambient temperature and environment even if
the remaining battery time is about five to ten
minutes.
•Om strömmen slås av automatiskt trots att den
ГҐterstГҐende batteridrifttiden anger att batteriet
inte är tomt, bör du ladda upp batteriet fullt
igen. Efter det visar indikatorn för den
återstående batteritiden rätt värde. Observera
att det kan hända att rätt återstående batteritid
inte visas om du använt batteriet en längre tid
där det är varmt, om du lämnat det fulladdat
eller använt det ofta. Se indikatorn för
ГҐterstГҐende batteritid som en fingervisning om
hur mycket batteri du har kvar.
•Även om den återstående tid som visas i
sökaren är fem till tio minuter kan det,
beroende på inspelningsförhållanden,
temperatur och övriga omständigheter, i vissa
fall hända att E börjar blinka.
How to store the battery pack
Battery life
•The battery life is limited. Battery capacity
drops little by little as you use it more and
more, and as time passes. When the available
battery time is shortened considerably, a
probable cause is that the battery pack has
reached the end of its life. Buy a new battery
pack.
•The battery life varies according to how it is
stored and operating conditions and
environment for each battery pack.
•Om du inte använder batteriet under en längre
tid bör du, för att hålla det i trim, utföra
följande en gång årligen.
1. Ladda upp batteriet helt.
2. Ladda ur batteriet med hjälp av en lämplig
elektronisk utrustning.
3. Ta bort batteriet och förvara det på en torr
och sval plats.
•Om du använder videokameran för att ladda ur
batteriet lГҐter du den stГҐ utan kassett i
standbyläge för inspelning tills strömmen
stängs av.
Ytterligare information
•If the battery pack is not used for a long time,
do the following procedure once per year to
maintain proper function.
1. Fully charge the battery.
2. Discharge on your electronic equipment.
3. Remove the battery from the equipment and
store it in a dry, cool place.
•To use the battery pack up on your camcorder,
leave your camcorder in the recording standby
mode until the power goes off without a
cassette inserted.
Förvaring av batteriet
Additional Information
About the “InfoLITHIUM” battery
pack
Batteriets livslängd
•Batteriets livslängd är begränsat. Batteriets
kapacitet avtar gradvis med tiden och i och
med att du använder det. När batteridrifttiden
blir mycket kortare Г¤n vanligt, Г¤r det antagligen
ett tecken pГҐ att batteriet hГҐller pГҐ att ta slut. DГҐ
är det dags att köpa ett nytt batteri.
•Batteriets livslängd varierar beroende på hur
det förvaras, efter inspelningsförhållandena och
den miljö där batteriet används.
277
About i.LINK
Om i.LINK
The DV jack on this unit is an i.LINK-compliant
DV jack. This section describes the i.LINK
standard and its features.
DV-kontakten på den här enheten är i.LINKkompatibel. I det här avsnittet beskrivs i.LINKstandarden och dess funktioner.
What is i.LINK?
Vad är “i.LINK”?
i.LINK is a digital serial interface for handling
digital video, digital audio and other data in two
directions between equipment having the i.LINK
jack, and for controlling other equipment.
i.LINK-compatible equipment can be connected
by a single i.LINK cable. Possible applications are
operations and data transactions with various
digital AV equipment. When two or more
i.LINK-compatible equipment are connected to
this unit in a daisy chain, operations and data
transactions are possible with not only the
equipment that this unit is connected to but also
with other devices via the directly connected
equipment.
Note, however, that the method of operation
sometimes varies according to the characteristics
and specifications of the equipment to be
connected, and that operations and data
transactions are sometimes not possible on some
connected equipment.
i.LINK är ett digitalt seriegränssnitt för
dubbelriktad kommunikation av digital video,
digitalt ljud och annan information mellan
utrustningar som är försedda med i.LINKkontakter. Det kan också användas för styrning
av annan utrustning.
i.LINK-kompatibel utrustning kan anslutas med
en enda i.LINK-kabel. Typiska
användningsområden är överföring av
styrsignaler och data mellan olika digitala AVutrustningar. När två eller fler i.LINKkompatibla enheter ansluts till den här enheten
med kedjekoppling, är inte bara överföring av
funktioner och information möjlig till den
utrustning som den här enheten är direkt
ansluten till, utan ocksГҐ till de enheter som Г¤r
indirekt anslutna via den direktanslutna
utrustningen.
Samtidigt bör du vara medveten om att sättet att
styra den anslutna utrustningen kan variera. I
vissa fall är styrning och informationsöverföring
inte möjlig.
Note
Normally, only one piece of equipment can be
connected to this unit by the i.LINK cable (DV
connecting cable). When connecting this unit to
i.LINK-compatible equipment having two or
more i.LINK jacks (DV jacks), refer to the
operating instructions of the equipment to be
connected.
About the name “i.LINK”
i.LINK is a more familiar term for IEEE 1394 data
transport bus proposed by SONY, and is a
trademark approved by many corporations.
IEEE 1394 is an international standard
standardised by the Institute of Electrical and
Electronic Engineers.
278
Obs!
Normalt kan bara en enhet anslutas till den här
enheten med i.LINK-kabeln (DV-kabel). Om du
ansluter den här enheten till en i.LINKkompatibel utrustning med två eller fler i.LINKkontakter (DV-kontakter) bör du ta del av den
information som finns i bruksanvisningen för
den aktuella utrustningen.
Om namnet “i.LINK”
i.LINK är en mer välkänd term för databussen
IEEE 1394, ett namn som föreslagits av SONY och
har godtagits som varumärke av många företag.
IEEE 1394 Г¤r en internationell standard som
utarbetats av Institute of Electrical and Electronic
Engineers.
About i.LINK
i.LINK baud rate
i.LINK’s maximum baud rate varies according to
the equipment. Three maximum baud rates are
defined:
S100 (approx. 100Mbps*)
S200 (approx. 200Mbps)
S400 (approx. 400Mbps)
The baud rate is listed under “Specifications” in
the operating instructions of each equipment. It is
also indicated near the i.LINK jack on some
equipment.
The maximum baud rate of equipment on which
it is not indicated such as this unit is “S100”.
When units are connected to equipment having a
different maximum baud rate, the baud rate
sometimes differs from the indicated baud rate.
*What is Mbps?
Mbps stands for megabits per second, or the
amount of data that can be sent or received in
one second. For example, a baud rate of 100Mbps
means that 100 megabits of data can be sent in
one second.
Required i.LINK cable
Use the Sony i.LINK 4-pin-to-4-pin cable (during
DV dubbing).
i.LINK and are trademarks.
Överföringshastigheten för i.LINK varierar
beroende pГҐ utrustningen. Tre maximala
överföringshastigheter finns definierade:
S100 (ca. 100 Mbps*)
S200 (ca. 200 Mbps)
S400 (ca. 400 Mbps)
Överföringshastigheten (baudtalet) anges i
avsnittet “Specifikationer” (tekniska data) i de
olika enheternas bruksanvisningar. Ibland finns
den ocksГҐ angiven vid i.LINK-kontakten.
För utrustning där inte den maximala
överföringshastigheten finns angiven, som t.ex.
den här videokameran, är den maximala
överföringshastigheten “S100”.
I de fall där olika anslutna enheter har olika
maximal överföringshastighet, kan ibland
överföringshastigheten avvika från den som
anges.
*Vad Г¤r Mbps?
Mbps står för megabit per sekund, eller den
mängd information som kan skickas eller tas
emot under en sekund. En överföringshastiget på
100 Mbps innebär att 100 megabit (miljoner bitar)
information kan överföras under en sekund.
i.LINK-funktioner på den här
enheten
Mer information om hur du kopierar när den här
enheten Г¤r ansluten till annan videoutrustning
med DV-kontakt finns pГҐ sidorna 102 och 121.
Den här enheten kan också anslutas till annan
i.LINK-kompatibel (DV) utrustning frГҐn SONY,
(t.ex. persondatorer i VAIO-serien).
Innan du ansluter videokameran till en
persondator bör du se till att den har program
som kan hantera videokameran.
Information om de försiktighetsåtgärder som du
bör iaktta när du ansluter videokameran finns
ocksГҐ i bruksanvisningen till den utrustning som
ska anslutas.
Ytterligare information
For details on how to dub when this unit is
connected to other video equipment having DV
jacks, see page 102 and 121.
This unit can also be connected to other i.LINK
(DV) compatible equipment made by SONY (e.g.
VAIO series personal computer) other than video
equipment.
Before connecting this unit to a personal
computer, make sure that application software
supported by this unit is already installed on the
personal computer.
For details on precautions when connecting this
unit, also refer to the operating instructions of the
equipment to be connected.
Överföringshastighet för i.LINK
(baudtal)
Additional Information
i.LINK functions on this unit
Om i.LINK
Krav pГҐ i.LINK-kabel
Använd kabeln Sony i.LINK 4-4-stift (vid DVkopiering).
i.LINK och är varumärken.
279
Using your camcorder
abroad
Using your camcorder abroad
You can use your camcorder in any country or
area with the AC power adaptor supplied with
your camcorder within 100 V to 240 V AC, 50/60
Hz.
Your camcorder is a PAL system based
camcorder. If you want to view the playback
picture on a TV, it must be a PAL system based
TV with the AUDIO/VIDEO input jack.
The following shows TV colour systems used
overseas.
Använda
videokameran
utomlands
Använda videokameran
utomlands
Du kan använda videokameran i alla länder och
på alla platser med hjälp av den medföljande
AC-adaptern, förutsatt att spänningen ligger
inom 100 V till 240 V AC , 50/60 Hz.
Videokameran Г¤r baserad pГҐ PAL-systemet. Vill
du titta på bilden på en TV, måste den använda
PAL-systemet och vara försedd med AUDIO/
VIDEO-ingångar (ingångar för video och ljud).
Följande TV-färgsystem används utomlands.
PAL system
Australia, Austria, Belgium, China, Czech
Republic, Denmark, Finland, Germany, Holland,
Hong Kong, Hungary, Italy, Kuwait, Malaysia,
New Zealand, Norway, Poland, Portugal,
Singapore, Slovak Republic, Spain, Sweden,
Switzerland, Thailand, United Kingdom etc.
PAL-systemet
Australien, Г–sterrike, Belgien, Kina, Tjeckien,
Danmark, Finland, Tyskland, Holland,
Hongkong, Ungern, Italien, Kuwait, Malaysia,
Nya Zeeland, Norge, Polen, Portugal, Singapore,
Slovenien, Spanien, Sverige, Schweiz, Thailand,
Storbritannien m.fl.
PAL-M system
Brazil
PAL-M-systemet
Brasilien
PAL-N system
Argentina, Paraguay, Uruguay
PAL-N-systemet
Argentina, Paraguay och Uruguay
NTSC system
Bahama Islands, Bolivia, Canada, Central
America, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana,
Jamaica, Japan, Korea, Mexico, Peru, Surinam,
Taiwan, the Philippines, the U.S.A., Venezuela,
etc.
NTSC-systemet
Bahamas, Bolivia, Kanada, Centralamerika,
Chile, Columbia, Ecuador, Guyana, Jamaica,
Japan, Korea, Mexico, Peru, Surinam, Taiwan,
Filipinerna, USA, Venezuela m.fl.
SECAM system
Bulgaria, France, Guiana, Iran, Iraq, Monaco,
Russia, Ukraine, etc.
Simple setting of clock by time
difference
You can easily set the clock to the local time by
setting a time difference. Select WORLD TIME in
the menu settings. See page 242 for more
information.
280
SECAM-systemet
Bulgarien, Frankrike, Guiana, Iran, Irak, Monaco,
Ryssland, Ukraina m.fl.
Enkel inställning av klockan
genom att ange tidsskillnaden
Du kan enkelt ställa klockan på lokal tid genom
att ange tidsskillnaden. Välj WORLD TIME i
menyinställningarna. Mer information finns på
sidan 251.
Maintenance
information and
precautions
Moisture condensation
If your camcorder is brought directly from a cold
place to a warm place, moisture may condense
inside your camcorder, on the surface of the tape,
or on the lens. In this state, the tape may stick to
the head drum and be damaged or your
camcorder may not operate correctly. If there is
moisture inside your camcorder, the beep sounds
and the % indicator flashes. When the Z
indicator flashes at the same time, the cassette is
inserted in your camcorder. If moisture
condenses on the lens, the indicator will not
appear.
UnderhГҐll och
försiktighetsåtgärder
Kondensbildning (fukt)
Om videokameran tas direkt frГҐn en kall
omgivning till en varm plats, kan det hända att
det bildas kondens (fukt) inne i videokameran,
pГҐ bandets yta, eller pГҐ linsen. DГҐ kan bandet
fastna pГҐ bandhuvudet och skadas med
funktionsstörningar som följd. Om det har
bildats fukt i videokameran hörs en ljudsignal
och indikatorn % blinkar. Om indikatorn Z
samtidigt blinkar, betyder det att en kassett sitter
i videokameran. Det visas ingen indikator vid
kondensbildning pГҐ linsen.
Vid kondensbildning
If moisture condensation has
occurred
Fakta om fuktbildning
Kondens kan bildas när du tar videokameran
från en kall till en varm plats (eller tvärtom),
liksom när du använder videokameran där det är
varmt. Här är några exempel på sådana
situationer:
•Du tar med dig videokameran från en
skidbacke och in i ett uppvärmt rum.
•Du tar med dig videokameran från en
luftkonditionerad bil eller ett svalt rum och till
värmen utomhus.
•Du använder videokameran när det nyss har
regnat.
•Du använder videokameran där det är varmt
och fuktigt.
Ytterligare information
Note on moisture condensation
Moisture may condense when you bring your
camcorder from a cold place into a warm place
(or vice versa) or when you use your camcorder
in a hot place as follows:
•You bring your camcorder from a ski slope into
a place warmed up by a heating device.
•You bring your camcorder from an airconditioned car or room into a hot place
outside.
•You use your camcorder after a squall or a
shower.
•You use your camcorder in a high temperature
and humid place.
Additional Information
None of the functions except
OPEN/EJECT
switch (cassette ejection) work while the alarm
indicator is on. Eject the cassette, turn off your
camcorder, and leave it for about one hour with
the cassette compartment open. Your camcorder
can be used again if the % indicator does not
appear when the power is turned on again.
If moisture starts to condense, your camcorder
sometimes cannot detect condensation. If this
happens, the cassette is sometimes not ejected for
10 seconds after the cassette lid is opened. This is
not a malfunction. Do not close the cassette lid
until the cassette is ejected.
Ingen av funktionerna, utom
OPEN/EJECTomkopplaren (för utmatning av kassetten), går
att använda när kondensindikatorn
<symbol:indicator> inte längre visas när du slår
på strömmen igen. Ta ur kassetten, slå av
strömmen till videokameran och låt den stå
oanvänd ungefär en timme med kassettfacket
öppet. Du kan använda videokameran om
indikatorn % inte visas när du slår på strömmen
igen.
I början av kondensbildningen kan det ibland
hända att videokameran inte kan registrera
fuktbildningen. Då kan det ibland hända att
kassetten inte matas ut under 10 sekunder efter
det att luckan till kassettfacket har Г¶ppnats. Det
är inget fel. Stäng inte locket till kassettfacket
innan kassetten har matats ut.
281
Maintenance information and
precautions
UnderhГҐll och
försiktighetsåtgärder
How to prevent moisture condensation
When you bring your camcorder from a cold
place into a warm place, put your camcorder in a
plastic bag and tightly seal it. Remove the bag
when the air temperature inside the plastic bag
has reached the surrounding temperature (after
about one hour).
Hur du förhindrar kondensbildning
Om du tänker ta med dig videokameran från en
kall till en varm plats, bör du först placera
videokameran i en plastpåse som du stänger till
ordentligt. Du kan ta ut videokameran ur
plastpåsen när temperaturen i plastpåsen har
samma temperatur som omgivningen (brukar ta
ungefär en timme).
Maintenance information
UnderhГҐll
Cleaning the video heads
Rengöra videohuvudena
To ensure normal recording and clear pictures,
clean the video heads. The video heads may be
dirty when:
•Mosaic-pattern noise appears on the playback
picture.
•Playback pictures do not move.
•Playback pictures do not appear.
•The x indicator and “ CLEANING
CASSETTE” message appear one after another
or the x indicator flashes on the screen.
Se till att du hГҐller videohuvudena rena, sГҐ att du
kan vara säker på att få normala inspelningar och
skarpa bilder. Videohuvudena kan vara
smutsiga:
•När mosaikmönstrade störningar visas på den
uppspelade bilden.
•När den uppspelade bilden inte rör sig.
•När den uppspelade bilden inte visas.
•När indikatorn x och meddelandet “
CLEANING CASSETTE” visas omväxlande,
eller när indikatorn x blinkar på skärmen.
If the above problem [a], [b] or [c] occurs, clean
the video heads for 10 seconds with the Sony
DVM-12CLD cleaning cassette (optional). Check
the picture and if the above problem persists,
repeat cleaning.
[a]
Om du råkar ut för ovanstående problem, [a], [b]
eller [c], är det dags att rengöra videohuvudena
under 10 sekunder med rengöringskassetten
Sony DVM-12CLD (tillval). Kontrollera bilden.
Om problemet är kvar upprepar du rengöringen.
[b]
[c]
If the video heads get dirtier, the entire screen
becomes blue [c].
Om videohuvudena blir Г¤nnu smutsigare blir
hela skärmen blå [c].
Note on the video head
The video head suffers from wear after long use.
If you cannot obtain a clear image even after
using a cleaning cassette, it might be because the
video head is worn. Please contact your Sony
dealer or local authorised Sony service facility to
have the video head replaced.
Om videohuvudet
Efter lång tids användning börjar det märkas att
videohuvudet Г¤r slitet.
Om du inte fГҐr en skarp bild trots att du har
använt en rengöringskassett kan det bero på att
videohuvudet är slitet. Kontakta din Sonyåterförsäljare eller en auktoriserade Sonyserviceverkstad för byte av videohuvud.
Cleaning the LCD screen
If fingerprints or dust make the LCD screen dirty,
we recommend using the LCD Cleaning Kit
(optional) to clean the LCD screen.
282
Rengöring av LCD-skärmen
Om fingeravtryck eller smuts har gjort LCDskärmen smutsig, rekommenderas du att göra
ren den med rengöringssetet LCD Cleaning Kit
(tillval).
Maintenance information and
precautions
Charging the built-in
rechargeable battery in your
camcorder
UnderhГҐll och
försiktighetsåtgärder
Uppladdning av videokamerans
inbyggda uppladdningsbara
batteri.
Det inbyggda, uppladdningsbara, batteriet sitter i
videokameran för att bevara information om
datum, tid osv., oberoende i vilket läge POWERomkopplaren står. Det inbyggda batteriet laddas
alltid upp så länge du använder videokameran.
Batterier laddas däremot gradvis ur när du inte
använder videokameran. Batteriet hinner laddas
ur helt om du inte använder kameran under
ungefär fyra månader.
Г„ven om det uppladdningsbara batteriet inte Г¤r
laddat, pГҐverkas inte videokamerans funktioner.
För att informationen om datum och tid m.m. ska
bevaras mГҐste du ladda upp batteriet igen.
Charging the built-in rechargeable battery:
•Connect your camcorder to wall socket using
the AC power adaptor supplied with your
camcorder, and leave your camcorder with the
POWER switch turned off for more than 24
hours.
•Or, install a fully charged battery pack in your
camcorder, and leave your camcorder with the
POWER switch turned off for more than 24
hours.
Ladda upp det inbyggda uppladdningsbara
batteriet:
•Anslut videokameran till ett vägguttag med
den medföljande AC-adaptern. Lämna sedan
videokameran med POWER-omkopplaren i
avslaget läge under mer än 24 timmar.
•Du kan också sätta in ett vanligt fulladdat
kamerabatteri i kameran, och sedan lГҐta den stГҐ
med POWER-omkopplaren i läge OFF under
mer Г¤n 24 timmar.
Precautions
Försiktighetsåtgärder
Använda videokameran
•Operate your camcorder on 7.2 V (battery pack)
or 8.4 V (AC power adaptor).
•For DC or AC operation, use the accessories
recommended in these operating instructions.
•If any solid object or liquid gets inside the
casing, unplug your camcorder and have it
checked by a Sony dealer before operating it
any further.
•Avoid rough handling or mechanical shock. Be
particularly careful of the lens.
•Keep the POWER switch set to OFF (CHG)
when you are not using your camcorder.
•Do not wrap your camcorder with a towel, for
example, and operate it. Doing so might cause
heat to build up inside.
•Driv videokameran med 7,2 V (batteri) eller
med 8,4 V (AC-adapter).
•Vare sig du tänker driva videokameran med
lik- eller växelström (DC respektive AC), bör
du använda de tillbehör som anges i den här
bruksanvisningen.
•Om något föremål eller någon vätska råkar
hamna inne i videokameran, bör du genast
koppla bort den från strömförsörjningen och
låta en Sony-återförsäljare kontrollera den
innan du använder den igen.
•Hantera kameran varsamt och undvik att
utsätta den för stötar. Var extra försiktig med
videokamerans lins.
•Låt POWER-omkopplaren stå i läget OFF
(CHG) när du inte använder videokameran.
•Linda aldrig in videokameran i t.ex. en
handduk, när du använder den. Då kan
kameran Г¶verhettas.
Ytterligare information
Camcorder operation
Additional Information
The built in rechargeable battery is installed in
your camcorder to retain the date and time, etc.,
regardless of the setting of the POWER switch.
The built-in rechargeable battery is always
charged as long as you are using your camcorder.
The battery, however, will become discharged
gradually if you do not use your camcorder. It
will be completely discharged in about four
months if you do not use your camcorder at all.
Even if the built-in rechargeable battery is not
charged, it will not affect camcorder operation.
To retain the date, time, and other information,
charge the battery if the battery is discharged.
283
Maintenance information and
precautions
UnderhГҐll och
försiktighetsåtgärder
•Keep your camcorder away from strong
magnetic fields or mechanical vibration.
•Do not touch the LCD screen with your fingers
or a sharp-pointed object.
•If your camcorder is used in a cold place, a
residual image may appear on the LCD screen.
This is not a malfunction.
•While using your camcorder, the back of the
LCD screen may heat up. This is not a
malfunction.
•Låt inte videokameran komma för nära starka
magnetfält och utsätt den inte för vibrationer.
•Vidrör inte LCD-skärmen med fingrarna eller
vassa föremål.
•Om du använder videokameran i kyla kan det
hända att bilderna på LCD-skärmen “släpar
efter”. Det är inget fel.
•När du använder videokameran kan baksidan
av LCD-skärmen bli varm. Det är inget fel.
Hantering av band
On handling tapes
•Do not insert anything into the small holes on
the rear of the cassette. These holes are used to
sense the type and thickness of the tape and if
the recording tab is in or out.
•Do not open the tape protect cover or touch the
tape.
•Avoid touching or damaging the terminals. To
remove dust, clean the terminals with a soft
cloth.
•Sätt aldrig in något i de små hålen på baksidan
av kassetten. Hålen används för identifiering av
bandtyp och bandtjocklek och används för att
indikera om bandet Г¤r inspelningsskyddat eller
ej.
•Öppna inte kassetten och vidrör inte bandet.
•Undvik att röra terminalerna (kontakterna)
med fingrarna; de fГҐr inte skadas. Om
terminalerna blir smutsiga rengör du dem med
en mjuk duk.
Camcorder care
VГҐrd av videokameran
•Remove the tape, and periodically turn on the
power, operate the CAMERA and PLAYER*1)/
VCR*2) sections and play back a tape for about
three minutes when your camcorder is not to be
used for a long time.
•Clean the lens with a soft brush to remove dust.
If there are fingerprints on the lens, remove
them with a soft cloth.
•Clean the camcorder body with a dry soft cloth,
or a soft cloth lightly moistened with a mild
detergent solution. Do not use any type of
solvent which may damage the finish.
•Do not let sand get into your camcorder. When
you use your camcorder on a sandy beach or in
a dusty place, protect it from the sand or dust.
Sand or dust may cause your camcorder to
malfunction, and sometimes this malfunction
cannot be repaired.
•Om du inte använder kameran under en längre
tid bör du först och främst ta ur bandet. För att
hålla kameran i trim bör du då och då slå på
strömmen till den, använda CAMERA- och
PLAYER*1)/VCR*2)-funktionerna och spela upp
ett band under ungefär tre minuter.
•Rengör linsen från damm med hjälp av en mjuk
borste. Fingeravtryckt pГҐ linsen torkar du bort
med en mjuk duk.
•Rengör videokamerans utsida med en mjuk
duk, eller en mjuk duk lätt fuktad med ett milt
rengöringsmedel. Använd aldrig någon typ av
lösningsmedel eftersom de kan skada
ytbehandlingen.
•Se till att inte sand kommer in i videokameran.
När du använder videokameran på en
sandstrand eller där det är dammigt, är det
viktigt att du skyddar kameran ordentligt. Sand
eller damm kan orsaka funktionsstörningar och
i värsta fall fel som inte går att reparera.
*1) DCR-TRV16E/TRV18E/TRV24E only
*2) DCR-TRV25E/TRV27E/TRV116E/TRV118E
only
284
*1) Endast DCR-TRV16E/TRV18E/TRV24E
*2) Endast DCR-TRV25E/TRV27E/TRV116E/
TRV118E
AC power adaptor
AC-adapter
•Unplug the unit from the wall socket when you
are not using it for a long time. To disconnect
the mains lead, pull it out by the plug. Never
pull the mains lead itself.
•Do not operate the unit with a damaged cord or
if the unit has been dropped or damaged.
•Do not bend the mains lead forcibly, or place a
heavy object on it. This will damage the cord
and may cause fire or electric shock.
•Prevent metallic objects from coming into
contact with the metal parts of the connecting
section. If this happens, a short may occur and
the unit may be damaged.
•Always keep metal contacts clean.
•Do not disassemble the unit.
•Do not apply mechanical shock or drop the
unit.
•While the unit is in use, particularly during
charging, keep it away from AM receivers and
video equipment. AM receivers and video
equipment disturb AM reception and video
operation.
•The unit becomes warm during use. This is not
a malfunction.
•Do not place the unit in locations that are:
– Extremely hot or cold
– Dusty or dirty
– Very humid
– Vibrating
•Koppla bort enheten från vägguttaget när du
vet med dig att du inte kommer att använda
den under en längre tid. Fatta tag om kontakten
när du drar ut nätkabeln. Dra aldrig i själva
kabeln.
•Använd inte kameran om kabeln är skadad
eller om du har rГҐkat tappa kameran.
•Undvik kraftiga böjar på nätkabeln och placera
inte heller tunga föremål på den. Det kan skada
kabeln och leda till brand eller elskador.
•Se till att inga metallföremål kommer i kontakt
med anslutningarnas metalldelar. Det kan leda
till kortslutning och skada enheten.
•Håll metallkontakterna rena.
•Plocka inte isär kameran.
•Utsätt inte kameran för mekaniska stötar och
tappa den inte.
•När du använder videokameran, och speciellt
när du laddar upp den, bör du se till att den
inte är placerad i närheten av AM-mottagare
eller videoutrustning. Det kan störa såväl AMmottagare som videoutrustning.
•Enheten blir varm när den används. Det är
inget fel.
•Placera inte kameran där den utsätts för:
– Stark värme eller kyla
– Damm och smuts
– Fukt
– Vibrationer och skakningar
About care and storage of the lens
Hur du sköter och förvarar linsen
•Wipe the surface of the lens clean with a soft
cloth in the following instancess:
– When there are fingerprints on the lens
surface
– In hot or humid locations
– When the lens is used in environments
susceptible to salt such as the seaside
•Store the lens in a well-ventilated location
subject to little dirt or dust.
•Torka av linsens yta med en mjuk duk:
– När det har kommit fingeravtryck på linsytan
– Där det är varmt och fuktigt
– När du använder linsen på platser där det
förekommer höga salthalter, t.ex. vid havet
•Förvara linsen på en välventilerad plats; en
plats som varken Г¤r smutsig eller dammig.
To prevent mold from occurring, periodically
perform the above.
We recommend turning on and operating the
video camera recorder about once per month to
keep the video camera recorder in an optimum
state for a long time.
För att förebygga mögelbildning bör du då och
då göra ren den.
Det Г¤r bra om du kan slГҐ pГҐ videokameran och
använda den minst en gång i månaden. Då håller
du kameran i trim och optimal kondition under
lГҐng tid.
Ytterligare information
UnderhГҐll och
försiktighetsåtgärder
Additional Information
Maintenance information and
precautions
285
Maintenance information and
precautions
UnderhГҐll och
försiktighetsåtgärder
Battery pack
Batteri
•Use only the specified charger or video
equipment with the charging function.
•To prevent accident from a short circuit, do not
allow metal objects to come into contact with
the battery terminals.
•Keep the battery pack away from fire.
•Never expose the battery pack to temperatures
above 60В°C (140В°F), such as in a car parked in
the sun or under direct sunlight.
•Keep the battery pack dry.
•Do not expose the battery pack to any
mechanical shock.
•Do not disassemble nor modify the battery
pack.
•Attach the battery pack to the video equipment
securely.
•Använd bara den laddare eller videoutrustning
med laddningsfunktion som rekommenderas.
•Se upp så att inte metallföremål kommer i
kontakt med batteriets kontakter sГҐ undviker
du olyckor som kan orsakas av kortslutning.
•Se till så att batteriet inte kommer för nära
Г¶ppen eld.
•Utsätt aldrig batteriet för temperaturer som
Г¶verstiger 60 В°C (140 В°F). SГҐdana temperaturer
kan det bli t.ex. i en bil som stГҐr parkerad i
solen, eller om batteriet utsätts för direkt
solbelysning.
•Håll batteriet torrt.
•Utsätt inte batteriet för mekaniska stötar.
•Plocka inte isär eller ändra batteriet på något
sätt.
•Se till att batteriet sitter fast ordentligt när du
använder det.
Notes on dry batteries
To avoid possible damage from battery leakage
or corrosion, observe the following:
– Be sure to insert the batteries with the + and –
correctly matching the + and – inside the
battery compartment.
– Dry batteries are not rechargeable.
– Do not use a combination of new and old
batteries.
– Do not use different types of batteries.
– Current flows from batteries when you are not
using them for a long time.
– Do not use leaking batteries.
If batteries are leaking
•Wipe off the liquid in the battery compartment
carefully before replacing the batteries.
•If you touch the liquid, wash it off with water.
•If the liquid gets into your eyes, wash your eyes
with a lot of water and then consult a doctor.
If any problem occurs, unplug your camcorder
and contact your nearest Sony dealer.
Om torrbatterier
Du undviker skador från batteriläckage och
korrosion med följande försiktighetsåtgärder:
– Se till att du sätter in batterier med polerna
vända åt rätt håll, dvs. med polerna + och –
vända enligt markeringarna + och – i
batterifacket.
– Du kan inte ladda upp torrbatterier.
– Använd inte nya och gamla batterier
tillsammans.
– Använd inte olika typer av batterier.
– Batterier töms av sig själva om du inte
använder dem under en längre tid.
– Använd inte läckande batterier.
Om du råkar ut för batteriläckage
•Torka noggrant ur vätskan i batterifacket innan
du sätter in nya batterier.
•Tvätta händerna om du kommer i kontakt med
batterivätskan.
•Får du batterivätska i ögonen bör du
omedelbart skölja ögonen i rikligt med vatten
och sedan kontakta en läkare.
Om det uppstГҐr nГҐgot problem kopplar du ur
videokameran och kontaktar närmaste Sonyåterförsäljare.
286
English
Specifications
Video camera
recorder
System
Audio/Video input/output
DCR-TRV25E/TRV27E/TRV116E/
TRV118E:
AV MINI JACK, 1 Vp-p, 75 Ω
(ohms), unbalanced, sync negative
327 mV, (at output impedance
more than 47 kΩ (kilohms))
Output impedance with less than
2.2 kΩ (kilohms)/Stereo minijack
(Гё 3.5mm)
Input impedance more than
47 kΩ (kilohms)
Audio/Video output
DCR-TRV16E/TRV18E/TRV24E:
AV MINI JACK, 1 Vp-p, 75 Ω
(ohms), unbalanced, sync negative
327 mV, (at output impedance
more than 47 kΩ (kilohms))
Output impedance with less than
2.2 kΩ (kilohms)/Stereo minijack
(Гё 3.5mm)
Input impedance more than
47 kΩ (kilohms)
DV input/output
DCR-TRV25E/TRV27E/TRV116E/
TRV118E:
4-pin connector
DV output
DCR-TRV16E/TRV18E/TRV24E:
4-pin connector
Headphone jack
Stereo minijack (Гё 3.5 mm)
USB jack
mini-B
LANC jack
Stereo mini-minijack (Гё 2.5 mm)
MIC jack
Stereo minijack (Гё 3.5 mm)
Additional Information
Input/Output connectors
S video input/output
DCR-TRV25E/TRV27E/TRV116E/
TRV118E:
4-pin mini DIN
Luminance signal: 1 Vp-p, 75 Ω
(ohms), unbalanced
Chrominance signal: 0.3 Vp-p,
75 Ω (ohms)
S video output
DCR-TRV16E/TRV18E/TRV24E:
4-pin mini DIN
Luminance signal: 1 Vp-p, 75 Ω
(ohms), unbalanced
Chrominance signal: 0.3 Vp-p,
75 Ω (ohms)
LCD screen
Picture
DCR-TRV16E/TRV18E/TRV24E/
TRV25E/TRV116E/TRV118E:
6.2 cm (2.5 type)
50.3 Г— 37.4 mm (2 Г— 1 1/2 in.)
DCR-TRV27E:
8.8 cm (3.5 type)
72.2 Г— 50.4 mm (2 7/8 Г— 2 in.)
Total dot number
123 200 (560 Г— 220)
Ytterligare information
Video recording system
2 rotary heads
Helical scanning system
Audio recording system
Rotary heads, PCM system
Quantization: 12 bits (Fs 32 kHz,
stereo 1, stereo 2), 16 bits
(Fs 48 kHz, stereo)
Video signal
PAL colour, CCIR standards
Usable cassette
Mini DV cassette with the
mark printed
Tape speed
SP: Approx. 18.81 mm/s
LP: Approx. 12.56 mm/s
Recording/playback time
(using cassette DVM60)
SP: 1 hour
LP: 1.5 hours
Fastforward/rewind time
(using cassette DVM60)
When using the battery pack:
Approx. 2 min. and 30 seconds
When using the AC power adaptor:
Approx. 2 min. and 30 seconds
Viewfinder
Electric viewfinder (colour)
Image device
DCR-TRV16E/TRV116E:
4.5 mm (1/4 type) CCD (Charge
Coupled Device)
Gross: Approx. 800 000 pixels
Effective:
Approx. 400 000 pixels
DCR-TRV18E/TRV118E:
4.5 mm (1/4 type) CCD (Charge
Coupled Device)
Gross: Approx. 800 000 pixels
Effective (still):
Approx. 400 000 pixels
Effective (moving):
Approx. 400 000 pixels
DCR-TRV24E/TRV25E/TRV27E:
3.8 mm (1/4.7 type) CCD (Charge
Coupled Device)
Gross: Approx. 1 070 000
Effective (still):
Approx. 1 000 000 pixels
Effective (moving):
Approx. 690 000 pixels
Lens
Carl Zeiss
Combined power zoom lens
Filter diameter
30 mm (1 3/16 in.)
10Г— (Optical), 120Г— (Digital)
Focal length
DCR-TRV16E/TRV18E/TRV116E/
TRV118E:
3.3 – 33 mm (5/32 – 1 5/16 in.)
When converted to a 35 mm still
camera
In CAMERA/MEMORY
(DCR-TRV18E/TRV118E only) :
42 – 420 mm (1 11/16 – 16 5/8 in.)
DCR-TRV24E/TRV25E/TRV27E:
3.7 – 37 mm (5/32 – 1 1/2 in.)
When converted to a 35 mm still
camera
In CAMERA:
50 – 500 mm (2 – 19 3/4 in.)
In MEMORY:
42 – 420 mm (1 11/16 – 16 5/8 in.)
Colour temperature
Auto, HOLD (Hold), nIndoor
(3 200 K), Outdoor (5 800 K)
Minimum illumination
DCR-TRV16E/TRV18E/TRV116E/
TRV118E:
5 lx (lux) (F 1.7)
0 lx (lux) (in the NightShot mode)*
DCR-TRV24E/TRV25E/TRV27E:
7 lx (lux) (F 1.8)
0 lx (lux) (in the NightShot mode)*
* Objects unable to be seen due to
the dark can be shot with infrared
lighting.
287
Specifications
General
Power requirements
7.2 V (battery pack)
8.4 V (AC power adaptor)
Average power consumption
(when using the battery pack)
During camera recording using
LCD
DCR-TRV16E/TRV18E/TRV116E/
TRV118E: 3.3 W
DCR-TRV24E/TRV25E: 4.1 W
DCR-TRV27E: 4.5 W
Viewfinder
DCR-TRV16E/TRV18E/TRV116E/
TRV118E: 2.5 W
DCR-TRV24E/TRV25E/TRV27E:
3.3 W
Operating temperature
0В°C to 40В°C (32В°F to 104В°F)
Storage temperature
–20°C to + 60°C
(–4°F to + 140°F)
Dimensions (Approx.)
DCR-TRV16E/TRV18E/TRV116E/
TRV118E:
76 Г— 93 Г— 162 mm
(3 Г— 3 3/4 Г— 6 1/2 in.)
(w/h/d)
DCR-TRV24E/TRV25E/TRV27E:
76 Г— 93 Г— 163 mm
(3 Г— 3 3/4 Г— 6 1/2 in.)
(w/h/d)
Mass (approx.)
DCR-TRV16E/TRV116E:
610 g (1 lb 5 oz)
DCR-TRV18E/TRV118E:
620 g (1 lb 5 oz)
DCR-TRV24E/TRV25E:
640 g (1 lb 6 oz)
DCR-TRV27E: 660 g (1 lb 7 oz)
main unit only
DCR-TRV16E/TRV116E:
700 g (1 lb 8 oz)
DCR-TRV18E/TRV118E:
710 g (1 lb 9 oz)
DCR-TRV24E/TRV25E:
740 g (1 lb 10 oz)
DCR-TRV27E: 760 g (1 lb 10 oz)
including the battery pack
cassette DVM60 and lens cap
Supplied accessories
See page 23.
288
AC power adaptor
Power requirements
100 – 240 V AC, 50/60 Hz
Power consumption
23 W
Output voltage
DC OUT: 8.4 V, 1.5 A in the
operating mode
Operating temperature
0В°C to 40В°C (32В°F to 104В°F)
Storage temperature
–20°C to + 60°C (–4°F to + 140°F)
Dimensions (approx.)
125 Г— 39 Г— 62 mm
(5 Г— 1 9/16 Г— 2 1/2 in.) (w/h/d)
excluding projecting parts
Mass (approx.)
280 g (9.8 oz)
excluding mains lead
Battery pack
DCR-TRV16E/TRV18E/
TRV116E/TRV118E:
NP-FM30
Maximum output voltage
DC 8.4 V
Output voltage
DC 7.2 V
Capacity
5.0 Wh (700 mAh)
Dimensions (approx.)
38.2 Г— 20.5 Г— 55.6 mm
(1 9/16 Г— 13/16 Г— 2 1/4 in.)
(w/h/d)
Mass (approx.)
65 g (2.3 oz)
Type
Lithium ion
DCR-TRV24E/TRV25E/
TRV27E:
NP-FM50
Maximum output voltage
DC 8.4 V
Output voltage
DC 7.2 V
Capacity
8.5 Wh (1 180 mAh)
Dimensions (approx.)
38.2 Г— 20.5 Г— 55.6 mm
(1 9/16 Г— 13/16 Г— 2 1/4 in.)
(w/h/d)
Mass (approx.)
76 g (2.7 oz)
Type
Lithium ion
“Memory Stick”
(except DCRTRV16E/TRV116E)
Memory
Flash memory
8 MB: MSA-8A
Operating voltage
2.7 – 3.6V
Power consumption
Approx. 45 mA in the operating
mode
Approx. 130 ВµA in the standby
mode
Dimensions (approx.)
50 Г— 2.8 Г— 21.5 mm
(2 Г— 1/8 Г— 7/8 in.) (w/h/d)
Mass (approx.)
4 g (0.14 oz)
Design and specifications are
subject to change without notice.
Svenska
Specifikationer
Videokamera,
inspelningsdel
System
Ingång/utgång för ljud/video
DCR-TRV25E/TRV27E/TRV116E/
TRV118E:
AV MINI JACK, 1 Vp-p,
75 Ω (ohm), obalanserad, negativ
synk 327 mV, (vid en utimpedans
på mer än 47 kΩ (kohm))
Utimpedans med mindre än 2,2 kΩ
(kohm)/stereominikontakt
(Гё 3,5mm)
IngГҐngsimpedans pГҐ mer Г¤n
47 kΩ (kohm)
Ljud- och videoutgГҐngar
DCR-TRV16E/TRV18E/TRV24E:
AV MINI JACK, 1 Vp-p,
75 Ω (ohm), obalanserad, negativ
synk 327 mV, (vid en utimpedans
på mer än 47 kΩ (kohm))
Utimpedans med mindre än 2,2 kΩ
(kohm)/stereominikontakt
(Гё 3,5mm)
IngГҐngsimpedans pГҐ mer Г¤n
47 kΩ (kohm)
DV-ingГҐng/utgГҐng
DCR-TRV25E/TRV27E/TRV116E/
TRV118E:
4-stifts anslutning
DV-utgГҐng
DCR-TRV16E/TRV18E/TRV24E:
4-stifts anslutning
Hörlurskontakt
Stereominikontakt (Гё 3,5 mm)
USB-kontakt
mini-B
LANC-kontakt
Stereomikrokontakt (Гё 2,5 mm)
MIC-ingГҐng
Stereominikontakt (Гё 3,5 mm)
Additional Information
In- och utgГҐngar
S-videoingГҐng/utgГҐng
DCR-TRV25E/TRV27E/TRV116E/
TRV118E:
4-stifts mini-DIN
Luminanssignal: 1 Vp-p, 75 Ω(ohm),
obalanserad
Krominanssignal: 0,3 Vp-p, 75 Ω
(ohm), obalanserad
S-videoutgГҐng
DCR-TRV16E/TRV18E/TRV24E:
4-stifts mini-DIN
Luminanssignal: 1 Vp-p, 75 Ω(ohm),
obalanserad
Krominanssignal: 0,3 Vp-p, 75 Ω
(ohm), obalanserad
LCD-skärm
Bild
DCR-TRV16E/TRV18E/TRV24E/
TRV25E/TRV116E/TRV118E:
6,2 cm (2,5-typ)
50,3 Г— 37,4 mm
DCR-TRV27E:
8,8 cm (3,5-typ)
72,2 Г— 50,4 mm
Totalt antal punkter
123 200 (560 Г— 220)
Ytterligare information
System för videoinspelning
2 roterande huvuden
System med spiralavsökning
(helical scanning)
System för ljudinspelning
Roterande huvuden, PCM-system
Kvantisering: 12 bitar (Fs 32 kHz,
stereo 1, stereo 2), 16 bitar
(Fs 48 kHz, stereo)
Videosignal
PAL-färg, CCIR-standarderna
Användbara kassetter
Mini-DV-kassett märkt
Bandhastighet
SP: Ca. 18,81 mm/s
LP: Ca. 12,56 mm/s
Inspelningstid/uppspelningstid
(med en DVM60-kassett)
SP: 1 timme
LP: 1,5 timmar
Tid för snabbspolning framåt/
bakГҐt
(med en DVM60-kassett)
När du använder batteriet:
Ca. 2 minuter och 30 sekunder
När du använder AC-adaptern:
Ca. 2 minuter och 30 sekunder
Sökare
Elektronisk sökare (färg)
Bildenhet
DCR-TRV16E/TRV116E:
4,5 mm (1/4-typ) CCD (Charge
Coupled Device)
Upplösning: Ca. 800 000
bildpunkter
Effektivt:
Ca. 400 000 bildpunkter
DCR-TRV18E/TRV118E:
4,5 mm (1/4-typ) CCD (Charge
Coupled Device)
Totalt: Ca. 800 000 bildpunkter
Effektivt (stillbilder):
Ca. 400 000 bildpunkter
Effektivt (rörliga bilder):
Ca. 400 000 bildpunkter
DCR-TRV24E/TRV25E/TRV27E:
3,8 mm (1/4,7-typ) CCD (Charge
Coupled Device)
Upplösning: Ca. 1 070 000
Effektivt (för stillbild):
Ca. 1 000 000 bildpunkter
Effektivt (för rörlig bild):
Ca. 690 000 bildpunkter
Lins
Carl Zeiss
Kombinerad PowerZoom-lins
Filterdiameter
30 mm
10Г— (optisk), 120Г— (digital)
Fokus
DCR-TRV16E/TRV18E/TRV116E/
TRV118E:
3,3 – 33 mm
Vid konvertering till 35 mm
stillbildskamera
I läget CAMERA/MEMORY
(endast DCR-TRV18E/TRV118E):
42 – 420 mm
DCR-TRV24E/TRV25E/TRV27E:
3,7 – 37 mm
Vid konvertering till 35 mm
stillbildskamera
I CAMERA-läget:
50 – 500 mm
I MEMORY-läget:
42 – 420 mm
Färgtemperatur
Auto, HOLD (lГҐst), nInomhus
(3 200 K), Utomhus (5 800 K)
Lägsta belysning
DCR-TRV16E/TRV18E/TRV116E/
TRV118E:
5 lx (lux) (F 1,7)
0 lx (lux) (i NightShot-läge)*
DCR-TRV24E/TRV25E/TRV27E:
7 lx (lux) (F 1,8)
0 lx (lux) (i NightShot-läge)*
* Motiv som inte kan ses pГҐ grund
av mörker, kan fotograferas med
infraröd belysning.
289
Specifikationer
Allmänt
Strömförsörjning
7,2 V (batteri)
8,4 V (AC-adapter)
Genomsnittlig strömförbrukning
(med batteri)
Under inspelning med användning
av LCD-skärm
DCR-TRV16E/TRV18E/TRV116E/
TRV118E: 3,3 W
DCR-TRV24E/TRV25E: 4,1 W
DCR-TRV27E: 4,5 W
Sökare
DCR-TRV16E/TRV18E/TRV116E/
TRV118E: 2,5 W
DCR-TRV24E/TRV25E/TRV27E:
3,3 W
Drifttemperatur
0ЛљC till 40ЛљC (32ЛљF till 104ЛљF)
Förvaringstemperatur
–20˚C till + 60˚C
(–4˚F till + 140˚F)
MГҐtt (ca.)
DCR-TRV16E/TRV18E/TRV116E/
TRV118E:
76 Г— 93 Г— 162 mm
(b/h/d)
DCR-TRV24E/TRV25E/TRV27E:
76 Г— 93 Г— 163 mm
(b/h/d)
Vikt (ca.)
DCR-TRV16E/TRV116E: 610 g
DCR-TRV18E/TRV118E: 620 g
DCR-TRV24E/TRV25E: 640 g
DCR-TRV27E: 660 g
endast huvudenheten
DCR-TRV16E/TRV116E: 700 g
DCR-TRV18E/TRV118E: 710 g
DCR-TRV24E/TRV25E: 740 g
DCR-TRV27E: 760 g
inklusive batteri
DVM60-kassett, linsskydd
Medföljande tillbehör
Se sidan 23.
290
AC-adapter
Strömförsörjning
100 – 240 V växelström (AC),
50/60 Hz
Effektförbrukning
23 W
Utspänning
DC OUT: 8,4 V, 1,5 A vid
användning
Drifttemperatur
0ЛљC till 40ЛљC (32ЛљF till 104ЛљF)
Förvaringstemperatur
–20˚C till + 60˚C (–4˚F till +140˚F)
MГҐtt (ca.)
125 Г— 39 Г— 62 mm
(b/h/d) exklusive utstickande delar
Vikt (ca.)
280 g
exklusive nätkabel
Batteri
DCR-TRV16E/TRV18E/
TRV116E/TRV118E:
NP-FM30
Maximal utspänning
8,4 V likspänning (DC)
Utspänning
7,2 V likspänning (DC)
Kapacitet
5,0 Wh (700 mAh)
MГҐtt (ca.)
38,2 Г— 20,5 Г— 55,6 mm
(b/h/d)
Vikt (ca.)
65 g
Typ
Litiumjon
DCR-TRV24E/TRV25E/
TRV27E:
NP-FM50
Maximal utspänning
8,4 V likspänning (DC)
Utspänning
7,2 V likspänning (DC)
Kapacitet
8,5 Wh (1 180 mAh)
MГҐtt (ca.)
38,2 Г— 20,5 Г— 55,6 mm
(b/h/d)
Vikt (ca.)
76 g
Typ
Litiumjon
“Memory Stick”
(gäller ej DCRTRV16E/TRV116E)
Minne
Flashminne
8 MB: MSA-8A
Drivspänning
2,7 – 3,6V
Effektförbrukning
Ca. 45 mA vid användning
Ca. 130 µA i standbyläge
MГҐtt (ca.)
50 Г— 2,8 Г— 21,5 mm
(b/h/d)
Vikt (ca.)
4g
Utförande och specifikationer kan
ändras utan föregående
meddelande.
— Quick Reference —
— Snabbreferens —
Identifying parts and
controls
Identifiering av delar
och reglage
Camcorder
Videokamera
4
1
5
2
6
7
3
1 Focus ring (p. 79)
1 Fokuseringsring (sid. 79)
2 Lens
2 Lins
3 Microphone
3 Mikrofon
4 Sökare (sid. 39)
5 Teckenfönster (sid. 25)
6 FOCUS/INFINITY button (p. 79)
6 FOCUS/INFINITY-knapp (sid. 79)
7 FADER button (p. 68)
7 FADER-knapp (sid. 68)
* MTF stands for Modulation Transfer
Function.
The value number indicates the amount of
light of a subject coming into the lens.
Om Carl Zeiss-linsen
Kameran Г¤r utrustad med en Carl Zeiss-lins,
känd för sin förmåga att återge bilder av hög
kvalitet.
Linsen till den här videokameran har
utvecklats av Carl Zeiss i Tyskland och av
Sony Corporation. Den använder sig av
mätsystemet MTF* för videokameror och har
Carl Zeiss-kvalitet.
Snabbreferens
Note on the Carl Zeiss lens
Your camcorder is equipped with a Carl Zeiss
lens which can reproduce fine images.
The lens for your camcorder was developed
jointly by Carl Zeiss, in Germany, and Sony
Corporation. It adopts the MTF* measurement
system for video camera and offers a quality
as the Carl Zeiss lens.
Quick Reference
4 Viewfinder (p. 39)
5 Display window (p. 25)
* MTF står för Modulation Transfer Function.
Talvärdet visar hur mycket av motivets ljus
som kommer in genom linsen.
291
Identifying parts and controls
Identifiering av delar och reglage
8
qs
qd
9
q;
qf
qa
qg
qh
8 PHOTO button (p. 58)
8 PHOTO-knapp (sid. 58)
9 Power zoom lever (p. 40)
9 PowerZoom-spak (zoomningsspak) (sid. 40)
q; EDITSEARCH button (p. 48)
q; EDITSEARCH-knapp (sid. 48)
qa Grip strap
qa Grepprem
qs NIGHTSHOT switch (p. 44)
qs NIGHTSHOT-omkopplare (sid. 44)
qd SUPER NS/COLOUR SLOW S button (p. 44)
qd SUPER NS/COLOUR SLOW S-knapp (sid. 44)
qf Jack cover
qf Kontaktskydd
qg Camera recording lamp (p. 35, 242)
qg Kamerans inspelningslampa (sid. 35, 251)
qh Remote sensor/Infrared rays emitter
(p. 44, 109)
qh Mottagare av fjärrkontrollsignaler/IRsändare (sid. 44, 109)
Fastening the grip strap
Fasten the grip strap firmly.
Fästa greppremmen
Fäst greppremmen ordentligt.
1
2
3
4
292
Identifying parts and controls
Identifiering av delar och reglage
wa
qj
ws
qk
wd
ql
wf
w;
wg
qk SEL/PUSH EXEC-ratt (sid. 31)
ql START/STOP button (p. 35)
ql START/STOP-knapp (sid. 35)
w; DC IN jack cover
w; Kontaktskydd för DC IN
wa Intelligent accessory shoe
wa Tillbehörssko
ws LOCK switch*
ws LOCK-omkopplare*
wd POWER switch (p. 25)
wd POWER-omkopplare (p. 25)
wf Access lamp* (p. 143)
wf Aktivitetslampa* (sid. 143)
wg “Memory Stick” slot*
wg “Memory Stick”-fack*
Notes on the intelligent accessory shoe
•The intelligent accessory shoe supplies power
to optional accessories such as a video light,
microphone or printer*.
•The intelligent accessory shoe is linked to the
POWER switch, allowing you to turn the power
supplied by the shoe on and off. Refer to the
operating instructions of the accessory for
further information.
•The intelligent accessory shoe has a safety
device for fixing the installed accessory
securely. To connect an accessory, press down
and push it to the end, and then tighten the
screw.
•To remove an accessory, loosen the screw, and
then press down and pull out the accessory.
Om tillbehörsskon
•Tillbehörsskon förser de extra tillbehören, t.ex.
videobelysning, mikrofon eller skrivare, med
ström*.
•Tillbehörsskon är länkad till POWERomkopplaren, vilket gör att du kan slå på och
av den strömförsörjning som går via
tillbehörsskon. Mer information finns i
bruksanvisningen till tillbehören.
•Tillbehörsskon har en säkerhetsfunktion som
låser de installerade tillbehören så att de sitter
fast ordentligt. Du fäster ett tillbehör genom att
trycka ned det och skjuta in det sГҐ lГҐngt det gГҐr.
Dra sedan ГҐt skruven.
•Du tar loss ett tillbehör genom att lossa skruven
och trycker sedan ned och drar ut tillbehöret.
* Except DCR-TRV16E/TRV116E
* Gäller ej DCR-TRV16E/TRV116E
Snabbreferens
qj BATT-spärr (för batteriet) (sid. 24)
qk SEL/PUSH EXEC dial (p. 31)
Quick Reference
qj BATT release button (p. 24)
293
Identifying parts and controls
Identifiering av delar och reglage
wh
e;
wj
ea
es
wk
wl
wh
(LANC) control jack (blue)
LANC stands for Local Application Control
Bus System. The control jack is used for
controlling the tape transport of video
equipment and other peripherals connected to
the video equipment. This jack has the same
function as the jack indicated as CONTROL L.
ed
wh
wj S VIDEO jack *2)/S VIDEO OUT jack*1) (p. 100)
wk DC IN jack (p. 25)
wl AUDIO/VIDEO jack *2)/
AUDIO VIDEO OUT jack (black) *1)
(p. 100, 126)
e;
(USB) jack
ea DV IN/OUT jack*2)/ DV OUT jack*1) (p. 102)
es i (headphones) jack (green)
When you use headphones, the speaker on
your camcorder is silent.
ed MIC jack (PLUG IN POWER) (red)
Connect an external microphone (optional).
This jack also accepts a “plug-in-power”
microphone.
*1) DCR-TRV16E/TRV18E/TRV24E only
*2) DCR-TRV25E/TRV27E/TRV116E/TRV118E
only
294
(LANC) styrkontakt (blГҐ)
LANC står för Local Application Control Bus
System. Styrkontakten används för att
kontrollera bandtransporten för
videoutrustning och annan kringutrustning
som Г¤r ansluten till videoutrustningen. Den
här kontakten har samma funktion som
kontakter som är märkta CONTROL L.
wj S VIDEO-kontakt*2)/S VIDEO OUT-kontakt*1)
(sid. 100)
wk DC IN-kontakt (sid. 25)
wl AUDIO/VIDEO-kontakt (svart)*2)/AUDIO
VIDEO OUT-kontakt*1) (sid. 100, 126)
e;
(USB)-kontakt
ea DV IN/OUT-konatkt*2)/ DV OUTkontakt*1) (sid. 102)
es i i-utgång (hörlurar) (grön)
När du använder hörlurar är ljudet till
högtalarna bortkopplat.
ed MIC-ingång (PLUG IN POWER) (röd)
Anslut en extern mikrofon (tillval). Den här
ingГҐngen kan Г¤ven hantera mikrofoner av
typen “plug-in-power”.
*1) Endast DCR-TRV16E/TRV18E/TRV24E
*2) Endast DCR-TRV25E/TRV27E/TRV116E/
TRV118E
Identifying parts and controls
Identifiering av delar och reglage
eh
ej
MEMORY
MPEG
PLAY
INDEX
DELETE
MEMORY
MIX
ef
ek
eg
STOP
REW
PLAY
FF
PAUSE
ef RESET-knapp (sid. 268)
eg Video control buttons (p. 54)
x STOP (stop)
m REW (rewind)
N PLAY (playback)
M FF (fastforward)
X PAUSE (pause)
eg Videokontrollknappar (sid. 54)
x STOP (stopp)
m REW (bakГҐtspolning)
N PLAY (uppspelning)
M FF (snabbspolning framГҐt)
X PAUSE (paus)
eh Viewfinder lens adjustment lever (p. 39)
ek Hooks for sholder strap
eh Sökarens lins och justeringsspak (sid. 39)
ej MEMORY-funktionsknappar* (sid. 162)
MPEG u-knapp
MEMORY PLAY-knapp
MEMORY INDEX-knapp
MEMORY DELETE-knapp
MEMORY –/+ knappar
MEMORY MIX-knapp
ek Krokar för axelrem
Snabbreferens
ej MEMORY operation buttons* (p. 162)
MPEG u button
MEMORY PLAY button
MEMORY INDEX button
MEMORY DELETE button
MEMORY –/+ buttons
MEMORY MIX button
Quick Reference
ef RESET button (p. 258)
* Except DCR-TRV16E/TRV116E
Attaching the shoulder strap
Attach the shoulder strap supplied with your
camcorder to the hooks for the shoulder strap.
* Gäller ej DCR-TRV16E/TRV116E
Fästa axelremmen
Fäst den medföljande axelremmen i krokarna.
295
Identifying parts and controls
Identifiering av delar och reglage
el
r;
ra
rj
rs
rd
rf
rk
rg
rl
rh
t;
el ENDSEARCH button (p. 48)
el ENDSEARCH-knapp (sid. 48)
r; DISPLAY button (p. 52)
r; DISPLAY-knapp (sid. 52)
ra OPEN button (p. 35)
ra OPEN-knapp (sid. 35)
rs Speaker
rs Högtalare
rd LCD screen (p. 37)
rd LCD-skärm (sid. 37)
rf VOLUME buttons (p. 50)
rf VOLUME-knappar (sid. 50)
rg REC (record) button (p. 119, 121, 124, 189)
(DCR-TRV25E/TRV27E/TRV116E/TRV118E
only)
rg REC-knapp (inspelning)
(sid. 119, 121, 124, 189)
(Endast DCR-TRV25E/TRV27E/TRV116E/
TRV118E)
rh AUDIO DUB button (p. 128)
rj PB ZOOM button (p. 89, 191)
rk MENU button (p. 233)
rl EXPOSURE button (p. 78)
t; BACK LIGHT button (p. 43)
rh AUDIO DUB-knapp (sid. 128)
rj PB ZOOM-knapp (sid. 89, 191)
rk MENU-knapp (sid. 233)
rl EXPOSURE-knapp (sid. 78)
t; BACK LIGHT-knapp (sid. 43)
296
Identifying parts and controls
Identifiering av delar och reglage
ta
ts
tg
td
th
tf
ta Battery pack (p. 24)
ts
OPEN/EJECT lever (p. 33)
ta Batteri (sid. 24)
ts
OPEN/EJECT-spak (sid. 33)
tf Cassette compartment
tf Kassettfack
tg Lens cap (p. 35)
tg Linsskydd (sid. 35)
th Tripod receptacle
Make sure that the length of the tripod screw
is less than 5.5 mm (7/32 inch).
Otherwise, you cannot attach the tripod
securely, and the screw may damage your
camcorder.
th Stativfäste
Längden på stativskruven får vara högst 5,5
mm.
Om den är längre kan du inte fästa stativet
ordentligt och dessutom kan skruven skada
kameran.
Snabbreferens
td Kassettlucka
Quick Reference
td Cassette lid
297
Identifying parts and controls
Remote Commander
The buttons that have the same name on the
Remote Commander as on your camcorder
function identically to the buttons on your
camcorder.
Identifiering av delar och reglage
Fjärrkontroll
Knapparna på fjärrkontrollen, som har samma
namn som de pГҐ videokameran, har samma
funktion.
6
1
2
3
7
8
9
q;
4
5
1 PHOTO button (p. 58)
1 PHOTO-knapp (sid. 58)
2 DISPLAY button (p. 52)
2 DISPLAY-knapp (sid. 52)
3 SEARCH MODE button (p. 92)
3 SEARCH MODE-knapp (sid. 92)
4 ./> buttons (p. 92)
4 ./>-knappar (sid. 92)
5 Tape transport buttons (p. 54)
5 Bandtransportknappar (sid. 54)
6 Transmitter
Point toward the remote sensor to control the
camcorder after turning on the camcorder.
6 Sändare
Rikta den mot videokamerans
fjärrkontrollsensor för att styra kameran efter
det att du har slagit pГҐ den.
7 ZERO SET MEMORY button (p. 91)
8 START/STOP button (p. 35)
9 DATA CODE button (p. 52)
q; Power zoom button (p. 40)
7 ZERO SET MEMORY-knapp (sid. 91)
8 START/STOP-knapp (sid. 35)
9 DATA CODE-knapp (sid. 52)
q; PowerZoom-knapp (zoomningsknapp)
(sid. 40)
298
Identifiering av delar och reglage
To prepare the Remote Commander
Förbereda fjärrkontrollen
Insert two size R6 (AA) batteries by matching the
+ and – on the batteries to the + and – in the
battery compartment.
Sätt i 2 R6-batterier (storlek AA) genom att passa
ihop + och – på batterierna mot markeringarna
för + och – i batterifacket.
Notes on the Remote Commander
•Point the remote sensor away from strong light
sources such as direct sunlight or overhead
lighting. Otherwise, the Remote Commander
may not function properly.
•Your camcorder works in the Commander
mode VTR 2. Commander modes
1, 2 and 3 are used to distinguish your
camcorder from other Sony VCRs to avoid
erroneous remote control operation. If you use
another Sony VCR in the Commander mode
VTR 2, we recommend changing the
Commander mode or covering the sensor of the
VCR with black paper.
Om fjärrkontrollen
•Rikta inte fjärrkontrollen mot starka ljuskällor,
t.ex. direkt solljus eller ljuset frГҐn en
storbildprojektor. Det kan göra att
fjärrkontrollen inte fungerar som den ska.
•Den här videokameran använder sig av
fjärrkontrolläge VTR 2. Fjärrkontrollägena 1, 2
och 3 används för att skilja den här
videokameran frГҐn andra videobandspelare
från Sony för att det ska vara möjligt undvika
att de olika enheterna nГҐs av felaktiga
fjärrkontrollkommandon. Om du använder en
annan Sony videobandspelare i fjärrkontrolläge
VTR 2, rekommenderas du att antingen byta
fjärrkontrolläge eller täcka över
fjärrkontrollsensorn på videobandspelaren med
ett svart papper.
Quick Reference
Identifying parts and controls
Snabbreferens
299
Identifying parts and controls
Operation indicators
Identifiering av delar och reglage
Operation indicators
LCD screen and viewfinder/
LCD-skärm och sökare
1
2
3
4
5
6
120min
STBY
STILL
16:9WIDE
NEG. ART
7
8
AUTO
50 AWB
F2.0
Display window/
Teckenfönster
0:12:34
12min
ZERO SET
MEMORY
END
SEARCH
A/VtDV
16BIT
100-0001
9
q;
qa
qs
qd
qf
qg
qh
qj
qk
ql
w;
wa
ws
wd
wf
wg
wh
wj
wl
wk
2
1 Cassette memory (p. 21, 272)
1 Kassettminne (sid. 21, 272)
2 Remaining battery time (p. 42)
2 Г…terstГҐende batteridrifttid (sid. 42)
3 Zoom (p. 40)/Exposure (p. 78)/Data file
name*2) (p. 140)
3 Zoomning (sid. 40)/Exponering (sid. 78)/
Filnamn*2) (sid. 140)
4 Digital effect (p. 72, 87)/MEMORY MIX*2)
(p. 160)/FADER (p. 67)
4 Digitala effekter (sid. 72, 87)/MEMORY
MIX*2) (sid. 160)/FADER (sid. 67)
5 16:9WIDE (p. 66)
5 16:9WIDE (sid. 66)
6 Picture effect (p. 70, 86)
6 Bildeffekt (sid. 70, 86)
7 Data code (p. 52)
7 Informationskod (sid. 52)
8 Volume (p. 50)/Date (p. 42)/Time (p. 42)
8 Volym (sid. 50)/Datum (sid. 42)/Tid (sid. 42)
9 PROGRAM AE (p. 75)
9 PROGRAM AE (automatisk exponering)
(sid. 75)
0 Backlight (p. 43)
qa SteadyShot off (p. 235)
qs Manual focus/Infinity (p. 79)
qd Recording mode (p. 42)
0 Motljusfunktion (sid. 43)
qa SteadyShot avstängt (sid. 244)
qs Manuell fokusering/Oändligt avstånd
(sid. 79)
qd Inspelningsläge (sid. 42)
300
Identifying parts and controls
Identifiering av delar och reglage
qf AE/AF lock indicator (green)*2)
qf AE/AF-låsindikator (grön)*2)
qg STBY/REC (p. 42)/Video control mode/Image
size*2) (p. 146)/Image quality mode*2)
(p. 144)
qg STBY/REC (sid. 42)/Videokontrolläge/
Bildstorlek*2) (sid. 146)/Bildkvalitetsläge*2)
(sid. 144)
qh NIGHTSHOT (p. 44)/SUPER NIGHTSHOT
(p. 44)/COLOUR SLOW SHUTTER (p. 44)
qh NIGHTSHOT (sid. 44)/SUPER NIGHTSHOT
(sid. 44)/COLOUR SLOW SHUTTER (lГҐngsam
slutare i färg) (sid. 44)
qj Warning (p. 259)
qk Tape counter (p. 42)/Time code (p. 42)/Selfdiagnosis (p. 259)/Tape photo (p. 62)/
Memory photo*2) (p. 150)/Image number*2)
(p. 182, 188)
ql Remaining tape (p. 42)/Memory playback*2)
(p. 181, 185)
w; ZERO SET MEMORY (p. 91)
qj Varning (sid. 269)
qk Bandräkneverk (sid 42)/Tidkod (sid. 42)/
Självdiagnos (sid. 269)/Bandfotografering
(sid. 62)/Minnesfotografering*2) (sid. 150)/
Bildnummer*2) (sid. 182, 188)
ql Г…terstГҐende band (sid. 42)/
Minnesuppspelning*2) (sid. 181, 185)
wa END SEARCH (p. 48)
w; ZERO SET MEMORY (nollställningsminne )
(sid. 91)
ws Self-timer*2) (p. 46, 60, 154, 169)
wa END SEARCH (sid. 48)
wd A/V t DV*3) (p. 230)/DV IN*3) (p. 122)
ws Självutlösare*2) (sid. 46, 60, 154, 169)
wf Audio mode (p. 240)
wd A/V t DV*3) (sid. 230)/DV IN*3) (sid. 122)
1)
2)
wg Data file name* * (p. 140)/Time
(p. 42)
wj Continuous mode*2) (p. 152)
wl FULL charge (p. 25)
wh Videoblixt redo
Den här indikatorn visas när du använder
blixt (tillval).
wj Oavbrutet läge*2) (sid. 152)
wk Г…terstГҐende batteritid (sid. 42)/
Bandräkneverk (sid. 42)/Minnesräknare*2)/
Tidkod (sid. 42)/Teckenfönster för
självdiagnostik (sid. 269)
wl FULL (full uppladdning) (sid. 25)
*1) This indicator appears when the MEMORY
MIX functions work.
*2) Except DCR-TRV16E/TRV116E
*3) DCR-TRV25E/TRV27E/TRV116E/TRV118E
only
Snabbreferens
wk Remaining battery time
(p. 42)/Tape counter (p. 42)/Memory
counter*2)/Time code (p. 42)/Self-diagnosis
(p. 259)
wg Filnamn*1)*2) (sid. 140)/Tid (sid. 42)
Quick Reference
wh Video flash ready
This indicator appears when you use the
video flash light (optional).
wf Ljudläge (sid. 249)
*1) Den här indikatorn visas när funktionen
MEMORY MIX Г¤r aktiverad.
*2) Gäller ej DCR-TRV16E/TRV116E
*3) Endast DCR-TRV25E/TRV27E/TRV116E/
TRV118E
301
English
Index
A, B
I, J, K, L
R
AC power adaptor ..................... 25
Adjusting viewfinder ................ 39
Audio dubbing ......................... 125
AUDIO MIX ............................. 236
Audio mode .............................. 240
AUTO SHUTTER ..................... 234
BACK LIGHT ............................. 43
Battery pack ................................ 24
Beep ........................................... 242
BOUNCE ..................................... 67
BURST ....................................... 237
i.LINK ........................................ 278
Image protection ...................... 195
Image quality mode ................ 144
Image size ................................. 146
INDEX (Multiple) display ...... 183
“InfoLITHIUM” battery ......... 276
Infrared rays emitter .......... 44, 109
Insert editing ............................ 123
Intelligent accessory shoe ....... 126
Interval recording ...................... 81
JPEG ........................................... 140
Labelling a cassette .................. 137
LANC jack ................................ 294
Luminancekey ............................ 72
Rec review .................................. 49
Recording time ........................... 27
Remaining battery time
indicator ................................... 42
Remaining tape indicator ......... 42
Remote commander ................ 298
Remote sensor .......................... 293
RESET ........................................ 258
C, D
Camera chroma key ................ 160
Cassette memory ............... 21, 272
Charging battery ........................ 25
Charging built-in
rechargeable battery ............. 283
Clock set ...................................... 31
Colour slow shutter ................... 44
Continuous ............................... 152
Data code .................................... 52
Date search ................................. 94
DEMO ........................................ 241
DIGITAL EFFECT ............... 72, 87
Digital program editing
......................................... 104, 175
Digital zoom ............................... 40
DISPLAY ..................................... 52
DOT ............................................. 67
Dual sound track tape ............. 274
E
EDITSEARCH ............................ 48
END SEARCH ...................... 48, 55
EXP BRKTG .............................. 152
Exposure ..................................... 78
F, G, H
FADER ........................................ 67
Fade in/out ................................. 67
Flash motion ............................... 72
FOCUS/INFINITY .................... 79
Format ....................................... 238
Frame recording ......................... 84
Full charge .................................. 25
Grip strap .................................. 292
Headphone jack ....................... 294
Heads ......................................... 282
HiFi SOUND ............................ 236
302
M, N
Main sound ............................... 274
Manual focus .............................. 79
Memory chroma key ............... 160
Memory luminance key .......... 160
MEMORY MIX ......................... 160
Memory overlap ...................... 160
Memory PB ZOOM ................. 191
Memory Photo Recording ...... 150
“Memory Stick” ....................... 140
Menu settings ........................... 232
M.FADER .................................... 67
Mirror mode ............................... 41
Moisture condensation ........... 281
MONOTONE ............................. 67
MPEG ........................................ 140
MPEG movie recording .......... 167
MULTI SCRN ........................... 152
NIGHTSHOT ............................. 44
NORMAL ................................. 152
Normal charge ........................... 25
O, P, Q
OLD MOVIE ............................... 72
Operation indicators ............... 300
OVERLAP ................................... 67
PAL system ............................... 280
Photo save ................................. 179
Photo scan ................................... 97
Photo search ............................... 97
PICTURE EFFECT ............... 70, 86
Picture search ............................. 54
Playback pause ........................... 54
Playing time ................................ 28
Power zoom ................................ 40
Print mark ................................. 199
PROGRAM AE ........................... 75
S
Self-diagnosis display ............. 259
Self-timer recording
............................. 46, 60, 154, 169
Shoulder strap .......................... 295
Signal convert function ........... 230
Skip scan ..................................... 54
Slide show ................................. 193
Slow playback ............................ 54
SLOW SHUTTER ....................... 72
STEADYSHOT ......................... 235
Stereo tape ................................ 274
STILL ........................................... 72
Sub sound ................................. 274
SUPER NIGHTSHOT ................ 44
T, U, V
Tape counter ............................... 42
Tape PB ZOOM .......................... 89
Tape Photo Recording .............. 62
Telephoto .................................... 40
Time code .................................... 42
Title ............................................ 130
Title search .................................. 92
TRAIL .......................................... 72
Transition .................................... 36
TV colour systems ................... 280
USB jack .................................... 294
USB Streaming ......................... 207
W, X, Y, Z
Warning indicators .................. 260
White balance ............................. 64
Wide-angle ................................. 40
Wide mode ................................. 66
WIPE ............................................ 67
WORLD TIME .......................... 242
Write-protect tab ................ 34, 141
Zero set memory ................ 91, 123
Zoom ........................................... 40
Svenska
Index
A, B
I, J, K, L
R
AC-adapter ................................. 25
Justera sökaren ........................... 39
Lägga till ljud ........................... 125
AUDIO MIX ............................. 245
Ljudläge .................................... 249
AUTO SHUTTER ..................... 243
BACK LIGHT ............................. 43
Batteri .......................................... 24
Ljudsignal ................................. 251
BOUNCE ..................................... 67
BURST ....................................... 246
i.LINK ........................................ 278
Bildskydd .................................. 195
Kvalitetsläge för bilder ........... 144
Bildstorlek ................................. 146
INDEX-skärm (flera bilder) .... 183
“InfoLITHIUM”-batteri .......... 276
IR-sändare ........................... 44, 109
Redigering med infogning ..... 123
Tillbehörssko ............................ 126
Intervallinspelning .................... 81
JPEG ........................................... 140
Namnge kassetter .................... 137
LANC styrkontakt ................... 294
Luminanskey .............................. 72
Rec review
(inspelningskontroll) .............. 48
Inspelningstid ............................ 27
Indikator för återstående
batteritid ...................................... 42
Indikator för återstående
bandtid ..................................... 42
Fjärrkontroll .............................. 298
Mottagare för
fjärrkontrollsignaler ............. 293
RESET ........................................ 268
C, D
E
F, G, H
FADER ........................................ 67
Toning in/ut ............................... 67
FLASH ......................................... 72
FOCUS/INFINITY .................... 79
Format ....................................... 247
Bildruteinspelning ..................... 84
Fulladdning ................................ 25
Grepprem .................................. 292
Hörlursutgång .......................... 294
Videohuvuden ......................... 282
HiFi SOUND ............................ 245
Huvudljud ................................ 274
Manuellt fokus ........................... 79
Kromakey i minnet .................. 160
Luminanskey i minnet ............ 160
MEMORY MIX ......................... 160
Minnes-PB ZOOM ................... 191
Minnesfotografering ............... 150
”Memory Stick” ....................... 140
Menyinställningar ................... 232
Minnesöverlappning ............... 160
M.FADER .................................... 67
Spegelläge ................................... 41
Fuktbildning ............................. 281
MONOTONE ............................. 67
MPEG ........................................ 140
Inspelning av MPEG-filmer ... 167
MULTI SCRN ........................... 152
NIGHTSHOT ............................. 44
NORMAL ................................. 152
Normal uppladdning ................ 25
O, P, Q
OLD MOVIE ............................... 72
Funktionsindikatorer .............. 300
OVERLAP ................................... 67
PAL-systemet ........................... 280
Spara foto .................................. 179
Bildbläddring ............................. 97
Fotosökning ................................ 97
PICTURE EFFECT ............... 70, 86
Bildsökning ................................. 54
Uppspelningspaus ..................... 54
Uppspelningstid ........................ 28
Powerzoom ................................. 40
Utskriftsmärke ......................... 199
PROGRAM AE ........................... 75
Teckenfönster för självdiagnos
................................................. 269
Inspelning med självutlösare
............................. 46, 60, 154, 169
Axelrem ..................................... 295
Signalkonvertering .................. 230
Snabb avsökning ........................ 54
Bildspel ...................................... 193
LГҐngsam uppspelning .............. 54
SLOW SHUTTER ....................... 72
STEADYSHOT ......................... 244
Stereoband ................................ 274
STILL ........................................... 72
Sekundärt ljud .......................... 274
SUPER NIGHTSHOT ................ 44
T, U, V
Bandräkneverk ........................... 42
Band-PB ZOOM ......................... 89
Bandfotografering ..................... 62
Telefoto ........................................ 40
Tidkod ......................................... 42
Titel ............................................ 130
Titelsökning ................................ 92
TRAIL .......................................... 72
Г–vergГҐng .................................... 36
TV-färgsystem .......................... 280
USB-kontakt ............................. 294
USB Streaming ......................... 207
Snabbreferens
EDITSEARCH ............................ 48
END SEARCH ...................... 48, 55
EXP BRKTG .............................. 152
Exponering ................................. 78
M, N
Quick Reference
Kromakey i kameran ............... 160
Kassettminne ...................... 21, 272
Ladda batteriet ........................... 25
Uppladdning av det
inbyggda batteriet ................... 283
Ställa klockan ............................. 31
Colour slow shutter ................... 44
Oavbruten ................................. 152
Informationskod (Data code)
................................................... 52
Datumsökning ........................... 94
DEMO ........................................ 250
DIGITAL EFFECT ............... 72, 87
Digital programredigering
......................................... 104, 175
Digital zoomning ....................... 40
DISPLAY ..................................... 52
DOT ............................................. 67
Band med dubbla ljudspГҐr ..... 274
S
W, X, Y, Z
Varningsindikatorer ................ 260
Vitbalans ..................................... 64
Vidvinkelläge ............................. 40
Bredbildsläge .............................. 66
WIPE ............................................ 67
WORLD TIME .......................... 251
Skrivskyddsflik .................. 34, 141
Nollställningsminne .......... 91, 123
Zooming ...................................... 40
303
Printed on recycled paper.
Printed using VOC (Volatile Organic
Compound)-free vegetable oil based ink.
Tryckt pГҐ ГҐtervunnet klorfritt papper.
Tryckt med vegetabilisk olje-baserad färg
utan lättflyktiga organiska färeningar.
Sony Corporation
Printed in Japan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement