AEG Modem PROTECT A. 500 User manual

PROVOZNÍ NÁVOD UPS

PROTECT A.

PROTECT A. 500

PROTECT A. 700

1

2

1 Poznámky k předloženému provoznímu návodu

Povinnost instruktáže

Tento provozní návod Vám pomůže při řádné, bezpečné a věcně správné instalaci a provozu nepřerušitelných zdrojů napájení (UPS) PROTECT A.

500, PROTECT A.

700, které jsou dále souhrnně označeny jako PROTECT A.. Provozní návod obsahuje důležité pokyny pro vyloučení možných rizik za provozu.

Před prvním uvedením do provozu si proto pečlivě přečtěte tento provozní návod!

Tento provozní návod je nedílnou součástí přístroje

PROTECT A.

Provozovatel tohoto přístroje je povinen dát tento provozní návod bez omezení k dispozici osobám, které přístroj

PROTECT A. dopravují, uvádějí do provozu, provádějí údržbu nebo jiné práce na přístroji.

Platnost provozního návodu

Tento provozní návod odpovídá technickým podmínkám přístroje PROTECT A. v době jejich vydání. Obsah není předmětem smlouvy, ale plní informační funkci.

Záruka a její platnost

Vyhrazujeme si právo provést libovolnou změnu údajů obsažených v předloženém provozním návodu, zvláště týkajících se technických údajů a obsluhy.

Reklamace dodaného zboží prosím podejte do osmi dnů po příchodu zboží a přiložte balící list. Pozdější reklamace nemohou být uznány.

Nárok na záruku zaniká u škod, které byly způsobeny nedbáním pokynů návodu (zde se počítá i poškození záruční pečeti "Q.A"). AEG neručí za následné škody. AEG neuzná bez předchozího upozornění veškeré případné závazky

3

přijaté AEG a jejími prodejci, jako např. smlouvu o záruce, servisní smlouvy atd., pokud se k údržbě nebo opravě použijí jiné než originální náhradní díly AEG.

Zacházení s přístrojem

PROTECT A. je konstrukčně navržen tak, aby se všechny č innosti nutné pro uvedení přístroje do provozu a vlastní provoz mohly provádět bez zásahu do přístroje. Pouze příslušně vyškolení kvalifikovaní pracovníci smí provádět

údržbu a opravy přístroje.

Hotline

Jestliže máte dotazy po přečtení tohoto provozního návodu, obraťte se prosím na Vašeho prodejce nebo na náš email:

AEG SVS UPS Systémy spol. s r.o.

Email: [email protected]

Internet: www.aegsvs.cz

Copyright

Tento provozní návod nebo jeho část nesmí být reprodukovány nebo přenášeny mechanicky nebo elektronicky bez předchozího výslovného písemného souhlasu firmy AEG.

© Copyright AEG 2007. Všechna práva vyhrazena.

4

Prohlášení o shodě

5

2 Bezpečnost

2.1

2.2

Důležité bezpečnostní pokyny

Dříve než přístroj UPS PROTECT A. poprvé uvedete do provozu, přečtěte si tento provozní návod a dodržujte bezpečnostní pokyny!

Přístroj používejte, jen pokud je v technicky bezvadném stavu, přiměřeně k předvídanému použití, se znalostí bezpečnostních požadavků a rizik při dodržení pokynů provozního návodu! Bez odkladu odstraňte závady, které mohou snížit bezpečnost.

V tomto návodu se používají pro zvýraznění nebezpečí a důležitých pokynů následující piktogramy:

Nebezpečí!

Označuje nebezpečí ohrožující život obsluhující osoby.

Pozor!

Označuje hrozící nebezpečí poranění osob a poškození přístroje a jeho částí. i

Poznámka!

Užitečné a důležité informace pro provoz UPS.

Bezpečnostní pokyny pro PROTECT A.

Tato kapitola obsahuje důležité pokyny pro UPS PROTECT

A., které se musí dodržet při instalaci, provozu a údržbě UPS a baterií.

Č

ásti UPS vedou nebezpečná napětí. Pozor!

Jen vyškolení a odborně zdatní pracovníci smějí

otevřít přístroj. Opravy smějí provádět jen kvalifikovaní pracovníci údržby!

6

I když UPS není připojen na síťové napětí, může být na výstupu napětí, protože UPS má vlastní interní zdroj napájení (baterie)!

Přístroj musí být vzhledem k nebezpečí úrazu elektrickým proudem řádně uzemněný!

Přístroj PROTECT A. se smí připojit, popř. provozovat na síť

230 V AC jen se síťovým přívodem s ochranným vodičem PE

(je součástí dodávky), zkoušeným podle německých předpisů

VDE.

Nebezpečí popálení!

Zkratový proud baterie je vysoký. Vadné připojení nebo závada izolace může způsobit roztavení spojů, přeskočení jiskry a

těžké

popáleniny!

Přístroj je vybavený výstražným bzučákem, který se rozezní, jestliže dojde k vybití baterie

PROTECTU A. nebo pokud UPS nepracuje v režimu napájení ze sítě.

Pro udržení trvalé provozní bezpečnosti a bezpečnou práci s UPS dodržujte následující bezpečnostní pokyny:

♦ Nerozdělávejte kryt UPS!

(Uvnitř UPS nejsou žádné součásti, které vyžadují pravidelnou údržbu. Uvědomte si, že při zásahu do přístroje zaniká nárok na záruku!)

♦ Přístroj neinstalujte na místo s přímým slunečním světlem nebo do blízkosti zdrojů tepla!

♦ Přístroj je určen pro instalaci ve vytápěných vnitřních prostorách. Neinstalujte UPS do blízkosti vody nebo do příliš vlhkého prostředí!

♦ Jestliže UPS přenesete z chladného prostředí do místa instalace, může se vyskytnout orosení. Před uvedením do provozu musí být UPS absolutně suchý. Proto se přístroj musí aklimatizovat alespoň dvě hodiny.

♦ Nikdy nepřipojujte síťový vstup na výstup UPS!

7

♦ Postarejte se, aby do UPS nepronikly žádné kapaliny nebo cizí tělesa!

♦ Nezakrývejte boční přívodní a odvodní větrací otvory přístroje! Dbejte na to, aby děti nedávaly žádné předměty do větracích otvorů!

♦ K UPS nepřipojujte žádné domácí přístroje, jako např. sušiče vlasů!

♦ Síťová přípojka by měla být v blízkosti přístroje a měla by být lehce dostupná, aby se usnadnilo odpojení síťového vstupu nebo vytažení zástrčky!

♦ Během provozu nelze odpojit síťovou přípojku ať již z

UPS nebo ze zásuvky pevné instalace (zásuvka s ochranným kontaktem), jelikož byste rozpojili ochranné uzemnění UPS a všech připojených spotřebičů.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

I po odpojení síťového napětí zůstávají součásti vnitřního prostoru UPS připojené na baterii a mohou tedy způsobit úraz elektrickým proudem.

Proto musíte před prováděním údržby nebo oprav bezpodmínečně odpojit obvod baterie!

Výměnu baterie a údržbu musí provádět nebo přinejmenším dozorovat odborník, který se vyzná v bateriích a nezbytných preventivních bezpečnostních opatřeních!

Neoprávněné osoby nemají přístup k bateriím!

Při výměně baterie(í) dbejte na následující: Použijte výhradně shodné bezúdržbové uzavřené olověné baterie se stejnými parametry jako mají (má) originální baterie.

Nebezpečí výbuchu!

Baterie se nikdy nesmí házet do otevřeného ohně. Baterie neotvírejte nebo nepoškozujte.

Volný elektrolyt škodí kůži a očím a může být jedovatý!

8

Baterie mohou způsobit úraz elektrickým proudem a velké zkratové proudy.

Jestliže pracujete s bateriemi, postupujte podle následujících preventivních bezpečnostních opatření:

♦ Odložte hodinky, prsteny a jiné kovové předměty!

♦ Používejte jen nářadí s izolovanou rukojetí!

Z bezpečnostních důvodů nikdy UPS nezapínejte hlavním vypínačem, jestliže je odpojená síťová zástrčka přístroje PROTECT A.!

9

3 Popis systému

i

Přístroj PROTECT A. je nepřerušitelný zdroj napájení (UPS) pro důležité spotřebiče, jako např. osobní počítače (PC), telekomunikační zařízení ISDN a podobné spotřebiče. Skládá se:

♦ ze síťového filtru v síťovém přívodu včetně ochrany před zpětným ovlivněním sítě

♦ z regulačního zařízení A.V.R.

(automatická regulace napětí v režimu napájení ze sítě)

♦ z usměrňovače pro nabíjení baterie

♦ z baterie jako zásobníku energie na překlenutí síťového výpadku (napájení střídače)

♦ ze střídače pro napájení připojených spotřebičů střídavým napětím při výpadku sítě

♦ ze statického přepínače, který při výpadku sítě přepne spotřebiče na střídač síť síť. filtr

~ usměrňovač

A. V. R.

~ střídač baterie

SBS blokové schéma UPS PROTECT A.

UPS se připojuje mezi veřejnou síť a chráněný spotřebič do zásuvky s ochranným kontaktem.

Za normálních provozních podmínek, při nichž je PROTECT

A. napájený síťovým napětím, udržuje usměrňovač pro nabíjení baterie tuto vždy plně nabitou. Přístroje připojené na

PROTECT A. jsou v tomto provozním režimu napájeny zátěž

10

napětím ze sítě přes dvojité síťové filtry, které poskytují

účinnou ochranu před napěťovými špičkami a vysokofrekvenčním rušením z napájecí sítě.

Pokud se v síti vyskytuje v definovaném rozsahu trvalé podpětí nebo přepětí, uskuteční automatická regulace napětí (A.V.R.) dodatečnou stabilizaci napětí spotřebiče. Z hlediska spotřebiče se tak zmírní kolísání napětí ve veřejné síti na snesitelnou úroveň. Tato regulace se uskutečňuje bez zpětného vlivu na interní zásobník energie, což má zase pozitivní vliv na provozní pohotovost baterie.

Jestliže dojde k výpadku sítě, aktivuje se statický přepínač bypasu. Střídač od tohoto okamžiku převezme napájení připojených spotřebičů, aby se zabránilo nebezpečí ztráty dat nebo poškození spotřebičů. PROTECT A. dodává síťové napětí tak dlouho, dokud nedojde k vybití baterie a tento čas postačí k řádnému vypnutí Vašeho výpočetního systému.

Doba přemostění výpadku obecně závisí na připojené zátěži a stavu baterie . Když je síťové napájení v normálním rozsahu, přepne UPS spotřebiče zpět na síťové napájení.

Usměrňovač pak znovu nabije baterii.

Při výpadku sítě se z bezpečnostních důvodů (požadavek

VDE) v UPS dvojpólově odpojí síťový vstup a tak se bezpečně vyloučí zpětné napájení do sítě a napětí na kontaktech síťové zástrčky.

11

4 Instalace a provoz

Instalace UPS je snadná a je popsaná v následujících krocích.

4.1 Kontrola

Vyjměte UPS z obalu a zkontrolujte jej, zda nebyl poškozen během dopravy. Jestliže zjistíte poškození, přístroj opět zabalte a zašlete jej zpět prodejci.

4.2 Místo instalace

UPS instalujte v libovolném chráněném prostředí, které umožňuje dostatečné proudění vzduchu kolem přístroje, neobsahuje příliš mnoho prachu, korozivních par a vodivých nečistot.

UPS není možné používat v prostředí s vysokou teplotou (s ohledem na přehřátí a životnost baterie) a vlhkostí. Dále přístroj umístěte nejméně 20 cm od monitoru, abyste vyloučili interferenční rušení.

12

4.3 Nabíjení baterie

Z výrobního závodu se tento přístroj dodává s plně nabitou interní baterií, ale během dopravy může dojít ke ztrátě kapacity baterie. Proto by se měla baterie před použitím dobít. Připojte přístroj na vhodný zdroj napětí na dobu alespoň 4 hodin bez připojení zátěže (tedy nepřipojujte počítače, monitory atd.). Tímto způsobem se zcela nabije baterie UPS.

4 hodiny

4.4 Připojení počítače

Připojte jedno zařízení do síťové zásuvky, kterou najdete na zadní straně UPS.

4.5 Ochrana datových linek

Zasuňte příchozí internetovou linku do zásuvky “In” na zadní straně UPS PROTECT A.

příchozí telefonní, faxová a modemová linka

13

4.6

Použijte další kabel pro internet a zasuňte jednu stranu do zásuvky “Out” na zadní straně UPS PROTECT A. Druhou stranu zasuňte do vstupní zásuvky modemu, jak je výše uvedeno.

Připojení kabelu USB a sériového kabelu

Aby váš operační systém mohl reagovat na neočekávané odstavení, musíte připojit sériový kabel RS 232 nebo kabel

USB, jak je níže znázorněno. Sériový kabel USB jednoduše zasuňte do UPS a PC již bude automaticky detekovat UPS.

kabel RS232

port USB

4.7

4.8

Zapnutí a vypnutí UPS

UPS PROTECT A. zapnete lehkým stiskem síťového vypínače.

UPS PROTECT A. vypnete opětným stisknutím síťového vypínače.

Ochrana před silným vybitím baterie

PROTECT A. je vybavený ochrannou funkcí Green Power.

Tato ochrana před silným vybitím baterie se používá v provozu z baterie a jejím cílem je ochrana baterie a úspora energie.

14

4.9 Vyjmutí baterie

Před výměnou baterie odpojte všechny zdroje energie.

Postupujte podle obr. 1, vyšroubujte šroub umístěný vespodu č elního panelu a otevřete čelní panel.

Po vyjmutí čelního panelu odšroubujte a vyjměte přepážku.

Postupujte podle obr. 2. Vyjměte baterii podle obr. 3.

obr. 3 obr. 1 obr. 2

4.10 Software pro odstavení PC a řízení UPS

Firma AEG vyvinula speciálně pro tyto účely software

"CompuWatch“, který trvale monitoruje síťové napájení a stav

UPS.

15

Ve spolupráci s tzv. inteligentní UPS je zabezpečena provozní pohotovost částí výpočetního systému a bezpečnost dat.

Software pro řízení odstavení počítače „CompuWatch“ podporuje různé operační systémy, jako např. Windows

98SE/ME, Windows NT/2000/XP, Linux SUSE, Linux RedHat,

Novell Netware, IBM AIX, HP-UX, SUN Solaris, Mac OS a další.

Podrobnost k instalaci software v různých operačních systémech najdete v příručce nacházející se na CD.

5 Přehled prvků UPS

Přípojná místa, ovládací a zobrazovací prvky: č elní pohled

1 hlavní vypínač UPS (síťový vypínač)

2 displej s diodami LED:

zelená LED signalizuje přítomnost nap. sítě

žlutá LED signalizuje "provoz z baterie"

červená LED signalizuje "varování/porucha"

pohled zezadu

1 přípojná místa pro zátěž (výstupy UPS)

2 síťový vstup (vstup UPS) a síťová pojistka s

integrovanou rezervní pojistkou

3 interface pro telefon, fax a modem

4 komunikační interface RS232

(zásuvka SUB-D 9-pin)

5 port USB

16

5.1

typ

Technické údaje

typový výkon vstup UPS

vstupní napětí

výstup UPS

rozsah vstupního napětí bez přechodu do provozu z baterií frekvence

(automatická volba) jmenovité výstupní napětí / technologie AVR jmenovité výstupní napětí v provozu z baterií frekvence v provozu z baterií doba přepnutí při výpadku sítě tvar napětí

baterie světelná signalizace

typ č as přemostění výpadku sítě pro jmenovitou zátěž doba dobíjení(na 90% jmenovité kapacity) provoz ze sítě provoz z baterie

akustická signalizace

porucha provoz z baterie nízké napětí baterie přetížení výměna baterie porucha USP

ochrana všeobecné údaje komunikace

rozměry přibližně

š x v x h (mm) hmotnost asi (kg) rozsah provozních teplot slyšitelný hluk

(vzdálenost 1 m) interface

PROTECT A. 500

500 VA / 300 W

PROTECT A. 700

700 VA / 420 W

220 V AC / 230 V AC / 240 V AC

150 – 280 V AC

50 / 60 Hz ± 5 Hz

220 V AC / 230 V AC / 240 V AC

±10%

50 / 60 Hz ± 1 Hz

2 – 6 ms (typicky) přibližně sinusový

12 V / 7 Ah x 1 12 V / 9 Ah x 1

2 min

8 hod svítí zelená LED bliká žlutá LED svítí červená LED aktivní každých 10 vteřin aktivní každou vteřinu aktivní každých 0,5 vteřiny aktivní každých 2 vteřiny trvale aktivní vybití a přebití baterie a přetížení UPS

6 kg

100 x 140 x 330

6,5 kg

0° - 40°C relativní vlhkost: 0 – 99 %, bez kondenzace

< 40 dB (A)

USB a RS232 pro stav UPS a naměřené hodnoty

17

software pro odstavení počítačů

(na CD) je použitelné pro všechny typické operační systémy

(např. Windows, Linux, Mac)

6 Odstraňování poruch

porucha příčina na displeji LED na č elním panelu není žádná signalizace

baterie nemá napětí vadná baterie nabíjejte baterii až 4 hodiny nahraďte ji stejným typem baterie síťový vypínač nebyl stisknut opět zapněte síťový vypínač

bzučák pořád zvučí a síťové napájení je v pořádku

přetížení UPS ověřte, zda zátěž odpovídá možnostem UPS jak je uvedeno v technických údajích

po výpadku síťového napětí je doba zálohování krátká

přetížení UPS příliš nízké napětí baterie

odstranění

odpojte zátěž, která není důležitá nabíjejte baterii po 4 hodiny a déle porucha baterie vlivem vysoké provozní teploty nebo

špatného používání nahraďte ji stejným typem baterie

síťové napětí je normální ale LED bliká

přerušená pojistka síťová šnůra je špatně připevněna

není komunikace mezi UPS a počítačem

software není správně nainstalovaný nahraďte ji stejným typem pojistky síťovou šnůru správně zapojte zkontrolujte nastavení software kabel není správně připojený zkontrolujte , zda je kabel

RS232 správně připojený do

COM1 / COM2 počítače a opět potvrďte nastavení

Jestliže se vyskytne jiná, výše neuvedená závada, zavolejte prosím okamžitě naše servisní středisko.

18

Záruční list / Guarantee certificate

Typ / Type: …….………………...............................................

Výrobní číslo / Serial-no.: …………………..………….…........

Datum prodeje / Date of purchase: ……………. ...........………

Razítko prodejce / Trading stamp Podpis / Signature

Změna údajů vyhrazena / Specifications are subject to change without notice.

AEG Power Supply Systems GmbH

Emil-Siepmann-Str. 32

59581 Warstein-Belecke

Germany

Provozní návod

BAL 8000015757 CZ

AEG0607CZ

19

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement