AEG Modem PROTECT A. 500 User's Manual
PROVOZNÍ NÁVOD UPS
PROTECT A.
PROTECT A. 500
PROTECT A. 700
1
2
1
Poznámky k předloženému
provoznímu návodu
Povinnost instruktáže
Tento provozní návod Vám pomůže při řádné, bezpečné a
věcně správné instalaci a provozu nepřerušitelných zdrojů
napájení (UPS) PROTECT A. 500, PROTECT A. 700, které jsou
dále souhrnně označeny jako PROTECT A.. Provozní návod
obsahuje důležité pokyny pro vyloučení možných rizik za
provozu.
Před prvním uvedením do provozu si proto pečlivě
přečtěte tento provozní návod!
Tento provozní návod je nedílnou součástí přístroje
PROTECT A.
Provozovatel tohoto přístroje je povinen dát tento provozní
návod bez omezení k dispozici osobám, které přístroj
PROTECT A. dopravují, uvádějí do provozu, provádějí údržbu
nebo jiné práce na přístroji.
Platnost provozního návodu
Tento provozní návod odpovídá technickým podmínkám
přístroje PROTECT A. v době jejich vydání. Obsah není
předmětem smlouvy, ale plní informační funkci.
Záruka a její platnost
Vyhrazujeme si právo provést libovolnou změnu údajů
obsažených v předloženém provozním návodu, zvláště
týkajících se technických údajů a obsluhy.
Reklamace dodaného zboží prosím podejte do osmi dnů po
příchodu zboží a přiložte balící list. Pozdější reklamace
nemohou být uznány.
Nárok na záruku zaniká u škod, které byly způsobeny
nedbáním pokynů návodu (zde se počítá i poškození záruční
pečeti "Q.A"). AEG neručí za následné škody. AEG neuzná
bez předchozího upozornění veškeré případné závazky
3
přijaté AEG a jejími prodejci, jako např. smlouvu o záruce,
servisní smlouvy atd., pokud se k údržbě nebo opravě použijí
jiné než originální náhradní díly AEG.
Zacházení s přístrojem
PROTECT A. je konstrukčně navržen tak, aby se všechny
činnosti nutné pro uvedení přístroje do provozu a vlastní
provoz mohly provádět bez zásahu do přístroje. Pouze
příslušně vyškolení kvalifikovaní pracovníci smí provádět
údržbu a opravy přístroje.
Hotline
Jestliže máte dotazy po přečtení tohoto provozního návodu,
obraťte se prosím na Vašeho prodejce nebo na náš email:
AEG SVS UPS Systémy spol. s r.o.
Email: servis@aegsvs.cz
Internet: www.aegsvs.cz
Copyright
Tento provozní návod nebo jeho část nesmí být
reprodukovány
nebo
přenášeny
mechanicky
nebo
elektronicky bez předchozího výslovného písemného
souhlasu firmy AEG.
© Copyright AEG 2007. Všechna práva vyhrazena.
4
Prohlášení o shodě
5
2
2.1
Bezpečnost
Důležité bezpečnostní pokyny
Dříve než přístroj UPS PROTECT A. poprvé uvedete do
provozu, přečtěte si tento provozní návod a dodržujte
bezpečnostní pokyny!
Přístroj používejte, jen pokud je v technicky bezvadném
stavu, přiměřeně k předvídanému použití, se znalostí bezpečnostních požadavků a rizik při dodržení pokynů
provozního návodu! Bez odkladu odstraňte závady, které
mohou snížit bezpečnost.
V tomto návodu se používají pro zvýraznění nebezpečí a
důležitých pokynů následující piktogramy:
Nebezpečí!
Označuje nebezpečí ohrožující život obsluhující
osoby.
Pozor!
Označuje hrozící nebezpečí poranění osob a
poškození přístroje a jeho částí.
i
2.2
Poznámka!
Užitečné a důležité informace pro provoz UPS.
Bezpečnostní pokyny pro PROTECT A.
Tato kapitola obsahuje důležité pokyny pro UPS PROTECT
A., které se musí dodržet při instalaci, provozu a údržbě UPS
a baterií.
Části UPS vedou nebezpečná napětí. Pozor! Jen
vyškolení a odborně zdatní pracovníci smějí
otevřít přístroj. Opravy smějí provádět jen
kvalifikovaní pracovníci údržby!
6
I když UPS není připojen na síťové napětí, může
být na výstupu napětí, protože UPS má vlastní
interní zdroj napájení (baterie)!
Přístroj musí být vzhledem k nebezpečí úrazu
elektrickým proudem řádně uzemněný!
Přístroj PROTECT A. se smí připojit, popř. provozovat na síť
230 V AC jen se síťovým přívodem s ochranným vodičem PE
(je součástí dodávky), zkoušeným podle německých předpisů
VDE.
Nebezpečí popálení!
Zkratový proud baterie je vysoký. Vadné
připojení nebo závada izolace může způsobit
roztavení spojů, přeskočení jiskry a těžké
popáleniny!
Přístroj je vybavený výstražným bzučákem, který
se rozezní, jestliže dojde k vybití baterie
PROTECTU A. nebo pokud UPS nepracuje v
režimu napájení ze sítě.
Pro udržení trvalé provozní bezpečnosti a
bezpečnou práci s UPS dodržujte následující
bezpečnostní pokyny:
♦ Nerozdělávejte kryt UPS!
(Uvnitř UPS nejsou žádné součásti, které vyžadují
pravidelnou údržbu. Uvědomte si, že při zásahu do
přístroje zaniká nárok na záruku!)
♦ Přístroj neinstalujte na místo s přímým slunečním
světlem nebo do blízkosti zdrojů tepla!
♦ Přístroj je určen pro instalaci ve vytápěných vnitřních
prostorách. Neinstalujte UPS do blízkosti vody nebo do
příliš vlhkého prostředí!
♦ Jestliže UPS přenesete z chladného prostředí do místa
instalace, může se vyskytnout orosení. Před uvedením
do provozu musí být UPS absolutně suchý. Proto se
přístroj musí aklimatizovat alespoň dvě hodiny.
♦ Nikdy nepřipojujte síťový vstup na výstup UPS!
7
♦ Postarejte se, aby do UPS nepronikly žádné kapaliny
nebo cizí tělesa!
♦ Nezakrývejte boční přívodní a odvodní větrací otvory
přístroje! Dbejte na to, aby děti nedávaly žádné
předměty do větracích otvorů!
♦ K UPS nepřipojujte žádné domácí přístroje, jako např.
sušiče vlasů!
♦ Síťová přípojka by měla být v blízkosti přístroje a měla
by být lehce dostupná, aby se usnadnilo odpojení
síťového vstupu nebo vytažení zástrčky!
♦ Během provozu nelze odpojit síťovou přípojku ať již z
UPS nebo ze zásuvky pevné instalace (zásuvka s
ochranným kontaktem), jelikož byste rozpojili ochranné
uzemnění UPS a všech připojených spotřebičů.
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
I po odpojení síťového napětí zůstávají součásti
vnitřního prostoru UPS připojené na baterii a
mohou tedy způsobit úraz elektrickým proudem.
Proto musíte před prováděním údržby nebo
oprav bezpodmínečně odpojit obvod baterie!
Výměnu baterie a údržbu musí provádět nebo
přinejmenším dozorovat odborník, který se
vyzná v bateriích a nezbytných preventivních
bezpečnostních opatřeních!
Neoprávněné
bateriím!
osoby
nemají
přístup
k
Při výměně baterie(í) dbejte na následující: Použijte výhradně
shodné bezúdržbové uzavřené olověné baterie se stejnými
parametry jako mají (má) originální baterie.
Nebezpečí výbuchu!
Baterie se nikdy nesmí házet do otevřeného
ohně. Baterie neotvírejte nebo nepoškozujte.
Volný elektrolyt škodí kůži a očím a může být
jedovatý!
8
Baterie mohou způsobit úraz
proudem a velké zkratové proudy.
elektrickým
Jestliže pracujete s bateriemi, postupujte podle následujících
preventivních bezpečnostních opatření:
♦ Odložte hodinky, prsteny a jiné kovové předměty!
♦ Používejte jen nářadí s izolovanou rukojetí!
Z bezpečnostních důvodů nikdy UPS nezapínejte
hlavním vypínačem, jestliže je odpojená síťová
zástrčka přístroje PROTECT A.!
9
3
Popis systému
i
Přístroj PROTECT A. je nepřerušitelný zdroj
napájení (UPS) pro důležité spotřebiče, jako
např. osobní počítače (PC), telekomunikační
zařízení ISDN a podobné spotřebiče. Skládá se:
♦ ze síťového filtru v síťovém přívodu včetně ochrany
před zpětným ovlivněním sítě
♦ z regulačního zařízení A.V.R.
(automatická regulace napětí v režimu napájení ze sítě)
♦ z usměrňovače pro nabíjení baterie
♦ z baterie jako zásobníku energie na překlenutí síťového
výpadku (napájení střídače)
♦ ze střídače pro napájení připojených spotřebičů
střídavým napětím při výpadku sítě
♦ ze statického přepínače, který při výpadku sítě přepne
spotřebiče na střídač
síť
síť.
filtr
A. V. R.
SBS
~
~
usměrňovač
střídač
baterie
blokové schéma UPS PROTECT A.
UPS se připojuje mezi veřejnou síť a chráněný spotřebič do
zásuvky s ochranným kontaktem.
Za normálních provozních podmínek, při nichž je PROTECT
A. napájený síťovým napětím, udržuje usměrňovač pro
nabíjení baterie tuto vždy plně nabitou. Přístroje připojené na
PROTECT A. jsou v tomto provozním režimu napájeny
10
zátěž
napětím ze sítě přes dvojité síťové filtry, které poskytují
účinnou
ochranu
před
napěťovými
špičkami
a
vysokofrekvenčním rušením z napájecí sítě.
Pokud se v síti vyskytuje v definovaném rozsahu trvalé podpětí
nebo přepětí, uskuteční automatická regulace napětí (A.V.R.)
dodatečnou stabilizaci napětí spotřebiče. Z hlediska
spotřebiče se tak zmírní kolísání napětí ve veřejné síti na
snesitelnou úroveň. Tato regulace se uskutečňuje bez
zpětného vlivu na interní zásobník energie, což má zase
pozitivní vliv na provozní pohotovost baterie.
Jestliže dojde k výpadku sítě, aktivuje se statický přepínač
bypasu. Střídač od tohoto okamžiku převezme napájení
připojených spotřebičů, aby se zabránilo nebezpečí ztráty dat
nebo poškození spotřebičů. PROTECT A. dodává síťové
napětí tak dlouho, dokud nedojde k vybití baterie a tento čas
postačí k řádnému vypnutí Vašeho výpočetního systému.
Doba přemostění výpadku obecně závisí na připojené zátěži
a stavu baterie . Když je síťové napájení v normálním
rozsahu, přepne UPS spotřebiče zpět na síťové napájení.
Usměrňovač pak znovu nabije baterii.
Při výpadku sítě se z bezpečnostních důvodů (požadavek
VDE) v UPS dvojpólově odpojí síťový vstup a tak se
bezpečně vyloučí zpětné napájení do sítě a napětí na
kontaktech síťové zástrčky.
11
4
Instalace a provoz
Instalace UPS je snadná a je popsaná v následujících
krocích.
4.1
Kontrola
Vyjměte UPS z obalu a zkontrolujte jej, zda nebyl poškozen
během dopravy. Jestliže zjistíte poškození, přístroj opět
zabalte a zašlete jej zpět prodejci.
4.2
Místo instalace
UPS instalujte v libovolném chráněném prostředí, které
umožňuje dostatečné proudění vzduchu kolem přístroje,
neobsahuje příliš mnoho prachu, korozivních par a vodivých
nečistot.
UPS není možné používat v prostředí s vysokou teplotou (s
ohledem na přehřátí a životnost baterie) a vlhkostí. Dále
přístroj umístěte nejméně 20 cm od monitoru, abyste vyloučili
interferenční rušení.
12
4.3
Nabíjení baterie
Z výrobního závodu se tento přístroj dodává s plně nabitou
interní baterií, ale během dopravy může dojít ke ztrátě
kapacity baterie. Proto by se měla baterie před použitím
dobít. Připojte přístroj na vhodný zdroj napětí na dobu
alespoň 4 hodin bez připojení zátěže (tedy nepřipojujte
počítače, monitory atd.). Tímto způsobem se zcela nabije
baterie UPS.
4 hodiny
4.4
Připojení počítače
Připojte jedno zařízení do síťové zásuvky, kterou najdete na
zadní straně UPS.
4.5
Ochrana datových linek
Zasuňte příchozí internetovou linku do zásuvky “In” na zadní
straně UPS PROTECT A.
příchozí telefonní,
faxová a modemová
linka
13
Použijte další kabel pro internet a zasuňte jednu stranu do
zásuvky “Out” na zadní straně UPS PROTECT A. Druhou
stranu zasuňte do vstupní zásuvky modemu, jak je výše
uvedeno.
4.6
Připojení kabelu USB a sériového kabelu
Aby váš operační systém mohl reagovat na neočekávané
odstavení, musíte připojit sériový kabel RS 232 nebo kabel
USB, jak je níže znázorněno. Sériový kabel USB jednoduše
zasuňte do UPS a PC již bude automaticky detekovat UPS.
kabel RS232
port USB
4.7
Zapnutí a vypnutí UPS
UPS PROTECT A. zapnete lehkým stiskem síťového
vypínače.
UPS PROTECT A. vypnete opětným stisknutím síťového
vypínače.
4.8
Ochrana před silným vybitím baterie
PROTECT A. je vybavený ochrannou funkcí Green Power.
Tato ochrana před silným vybitím baterie se používá v
provozu z baterie a jejím cílem je ochrana baterie a úspora
energie.
14
4.9
Vyjmutí baterie
Před výměnou baterie odpojte všechny zdroje energie.
Postupujte podle obr. 1, vyšroubujte šroub umístěný vespodu
čelního panelu a otevřete čelní panel.
Po vyjmutí čelního panelu odšroubujte a vyjměte přepážku.
Postupujte podle obr. 2. Vyjměte baterii podle obr. 3.
obr. 3
obr. 1
obr. 2
4.10
Software pro odstavení PC a řízení UPS
Firma AEG vyvinula speciálně pro tyto účely software
"CompuWatch“, který trvale monitoruje síťové napájení a stav
UPS.
15
Ve spolupráci s tzv. inteligentní UPS je zabezpečena
provozní pohotovost částí výpočetního systému a bezpečnost
dat.
Software pro řízení odstavení počítače „CompuWatch“
podporuje různé operační systémy, jako např.
Windows
98SE/ME, Windows NT/2000/XP, Linux SUSE, Linux RedHat,
Novell Netware, IBM AIX, HP-UX, SUN Solaris, Mac OS a
další.
Podrobnost k instalaci software v různých operačních
systémech najdete v příručce nacházející se na CD.
5
Přehled prvků UPS
Přípojná místa, ovládací a zobrazovací prvky:
čelní pohled
1 hlavní vypínač UPS (síťový vypínač)
2 displej s diodami LED:
zelená LED signalizuje přítomnost nap. sítě
žlutá LED signalizuje "provoz z baterie"
červená LED signalizuje "varování/porucha"
pohled zezadu
1 přípojná místa pro zátěž (výstupy UPS)
2 síťový vstup (vstup UPS) a síťová pojistka s
integrovanou rezervní pojistkou
3 interface pro telefon, fax a modem
4 komunikační interface RS232
(zásuvka SUB-D 9-pin)
5 port USB
16
5.1
Technické údaje
typ
typový výkon
vstup UPS
výstup UPS
PROTECT A. 500
PROTECT A. 700
500 VA / 300 W
700 VA / 420 W
220 V AC / 230 V AC / 240 V AC
vstupní napětí
rozsah vstupního
napětí bez přechodu
do provozu z baterií
frekvence
(automatická volba)
jmenovité výstupní
napětí /
technologie AVR
jmenovité výstupní
napětí v provozu z
baterií
frekvence v provozu z
baterií
doba přepnutí při
výpadku sítě
150 – 280 V AC
50 / 60 Hz ± 5 Hz
220 V AC / 230 V AC / 240 V AC
±10%
50 / 60 Hz ± 1 Hz
2 – 6 ms (typicky)
přibližně sinusový
tvar napětí
baterie
typ
12 V / 7 Ah x 1
čas přemostění
výpadku sítě pro
jmenovitou zátěž
doba dobíjení(na 90%
jmenovité kapacity)
světelná
signalizace
2 min
8 hod
svítí zelená LED
provoz ze sítě
bliká žlutá LED
provoz z baterie
svítí červená LED
porucha
akustická
signalizace
aktivní každých 10 vteřin
provoz z baterie
aktivní každou vteřinu
nízké napětí baterie
aktivní každých 0,5 vteřiny
přetížení
aktivní každých 2 vteřiny
výměna baterie
trvale aktivní
porucha USP
ochrana
všeobecné údaje
vybití a přebití baterie a přetížení UPS
rozměry přibližně
š x v x h (mm)
100 x 140 x 330
6 kg
hmotnost asi (kg)
slyšitelný hluk
(vzdálenost 1 m)
interface
6,5 kg
0° - 40°C
relativní vlhkost: 0 – 99 %, bez kondenzace
rozsah provozních
teplot
komunikace
12 V / 9 Ah x 1
< 40 dB (A)
USB a RS232 pro stav UPS a naměřené hodnoty
17
software pro
odstavení počítačů
(na CD)
6
je použitelné pro všechny typické operační systémy
(např. Windows, Linux, Mac)
Odstraňování poruch
porucha
příčina
odstranění
na displeji LED na baterie nemá napětí
čelním panelu
vadná baterie
není žádná
signalizace
síťový vypínač nebyl stisknut
bzučák pořád
zvučí a síťové
napájení je v
pořádku
přetížení UPS
nabíjejte baterii až 4 hodiny
nahraďte ji stejným typem
baterie
opět zapněte síťový vypínač
ověřte, zda zátěž odpovídá
možnostem UPS jak je
uvedeno v technických údajích
po výpadku
přetížení UPS
síťového napětí je
doba zálohování příliš nízké napětí baterie
krátká
odpojte zátěž, která není
důležitá
nabíjejte baterii po 4 hodiny a
déle
porucha baterie vlivem
nahraďte ji stejným typem
vysoké provozní teploty nebo baterie
špatného používání
síťové napětí je
přerušená pojistka
normální ale LED
bliká
síťová šnůra je špatně
připevněna
nahraďte ji stejným typem
pojistky
síťovou šnůru správně zapojte
není komunikace software není správně
zkontrolujte nastavení software
mezi UPS a
nainstalovaný
počítačem
kabel není správně připojený zkontrolujte , zda je kabel
RS232 správně připojený do
COM1 / COM2 počítače a opět
potvrďte nastavení
Jestliže se vyskytne jiná, výše neuvedená závada, zavolejte
prosím okamžitě naše servisní středisko.
18
Záruční list / Guarantee certificate
Typ / Type: …….………………...............................................
Výrobní číslo / Serial-no.: …………………..………….…........
Datum prodeje / Date of purchase: ……………. ...........………
Razítko prodejce / Trading stamp
Podpis / Signature
Změna údajů vyhrazena / Specifications are subject to change without notice.
AEG Power Supply Systems GmbH
Emil-Siepmann-Str. 32
59581 Warstein-Belecke
Germany
Provozní návod
BAL 8000015757 CZ
AEG0607CZ
19
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement