Akai | AR105 | User's Manual | Akai AR105 User's Manual

Clockradio
AR105
User manual
Gebruiksaanwijzing
Manuel de l’utilisateur
Manual de instrucciones
Gebrauchsanleitung
Οδηγίες χρήσεως
Brugsanvisning
GB 2
NL 11
FR 20
ES 29
DE 38
EL 47
DA 56
Inhoudsopgave
1.
2.
3.
4.
5.
Veiligheid.................................................................... 12
1.1
1.2
1.3
Beoogd gebruik...............................................................12
Pictogrammen in deze handleiding.................................12
Algemene veiligheidsvoorschriften.................................12
2.1
2.2
Uitpakken........................................................................13
Inhoud van de verpakking...............................................13
3.1
Noodstroom via batterijen...............................................14
5.1
5.2
5.3
5.4
Klokfuncties....................................................................16
Radiofuncties..................................................................16
De functie SLEEP instellen.............................................17
Wekkerfunctie.................................................................17
Voorbereidingen voor gebruik.................................. 13
Installatie.................................................................... 13
Functies...................................................................... 15
Bediening................................................................... 16
6.
Reiniging en onderhoud........................................... 18
7.
Problemen oplossen................................................. 18
8.
Technische gegevens................................................ 18
9.Afvoer van gebruikte elektrische en elektronische
apparatuur.................................................................. 19
Verklaring met betrekking tot auteursrechten
Het ontwerp en de specificaties kunnen zonder mededeling worden
gewijzigd.
1.
Veiligheid
1.1
Beoogd gebruik
De Klokradio speelt radiomuziek af. De klokfunctie heeft een wekker- en een
slaapprogramma. Lees de handleiding voor het eerste gebruik zorgvuldig.
1.2
WAARSCHUWING
Een waarschuwing betekent dat letsel of de dood mogelijk is indien
de instructies niet worden opgevolgd.
VOORZICHTIG
‘Voorzichtig' betekent dat schade aan de apparatuur mogelijk is.
!
!
i
1.3
Algemene veiligheidsvoorschriften
WAARSCHUWING
Oefen geen kracht uit op het apparaat. Het apparaat kan vallen en
ernstig letsel veroorzaken.
VOORZICHTIG
Mors geen vloeistoffen op het apparaat.
WAARSCHUWING
Plaats geen voorwerpen in de ventilatiegaten.
VOORZICHTIG
Blokkeer de ventilatiegaten niet.
Het apparaat is dubbel geïsoleerd en hoeft daardoor niet te worden
geaard. Controleer altijd of de spanning van het lichtnet
overeenkomt met de spanning aangegeven op het typeplaatje.
!
!
!
12
Een opmerking verschaft extra informatie, bijv. voor een procedure.
!
i
Pictogrammen in deze handleiding
AR105
2.
Voorbereidingen voor gebruik
2.1
Uitpakken
● Pak het apparaat voorzichtig uit.
● Controleer de inhoud van de verpakking die hieronder is beschreven.
Neem contact op met uw verkooppunt als een onderdeel ontbreekt.
● Verwijder de labels, indien aanwezig, voorzichtig van het voorpaneel.
i
2.2
Wij raden u aan de originele doos en verpakkingsmaterialen te
bewaren voor het geval dat u het product voor reparatie moet
retourneren. Dit is de enige manier om het product veilig tegen
transportschade te beschermen. Indien u de doos en de
verpakkingsmaterialen toch afdankt, vergeet dan niet deze te
recyclen ter bescherming van het milieu.
Inhoud van de verpakking
De ontvangen verpakking bevat de volgende onderdelen:
1 Klokradio
1 Bedieningshandleiding
i
3.
Neem contact op met uw verkooppunt als een onderdeel ontbreekt.
Installatie
● Plaats het apparaat op een horizontale, vlakke ondergrond.
● Sluit het apparaat aan op het lichtnet.
!
VOORZICHTIG
● Plaats het apparaat niet in de buurt van een warmtebron.
● Plaats het apparaat niet in direct zonlicht.
13
i
3.1
Het apparaat is voorzien van rubber voetjes om schuiven te
voorkomen. De voetjes zijn gemaakt van een niet-vlekkend
materiaal dat speciaal is vervaardigd om geen sporen of vlekken
op meubilair achter te laten. Sommige typen meubelpolish,
houtbeschermingsmiddelen of reinigingsspray kunnen echter een
reactie van het rubber veroorzaken waardoor deze zacht wordt en
sporen of resten op uw meubilair achterlaat, en het oppervlak
mogelijk beschadigd raakt. Om schade op houten oppervlaktes te
voorkomen, raden we aan dat u voor installatie zelfklevende viltjes
op de rubberen voetjes plaatst.
Noodstroom via batterijen
Bij stroomuitval gaat het apparaat over
op noodstroom via de batterijen.
Hiervoor maakt het apparaat gebruik
van één batterij (9V). Het apparaat
onthoudt de tijd, maar geeft deze niet
weer.
i
● Batterijen worden niet bij het
apparaat geleverd.
● Batterijen zijn niet nodig voor
normale werking.
Batterijen plaatsen
● Verwijder de deksel van de batterijhouder.
● Plaats de batterijen in overeenstemming met de (+) en (-)
polariteitsmarkeringen.
● Plaats de deksel weer terug.
!
14
VOORZICHTIG Verkeerde plaatsing van batterijen kan lekkage van
of roestvorming op de batterijen veroorzaken en het apparaat
beschadigen. In geval van roestvorming, oxidatie, lekkende
batterijen en andere soortgelijke defecten waarbij geleidelijk zuur
wordt gevormd, komt de garantie te vervallen.
AR105
4.
Functies
12 11 10 9 8 7
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2
3
4
5
6
AUTO/OFF/ON-schakelaar
Draaiknop VOLUME
Toets SNOOZE
Display
Draaiknop TUNING
Schakelaar BRIGHTNESS
Toets HOUR
Toets MIN
AL. Toets OFF
Toets ALARM
Toets TIME
Toets SLEEP
15
5.
Bediening
● U schakelt het apparaat in door de AUTO/OFF/ON (1)-schakelaar naar de
positie ON te schuiven. U schakelt het apparaat uit door de
AUTO/OFF/ON (1)-schakelaar naar de positie OFF te schuiven.
● U past het volumeniveau aan door de draaiknop VOLUME (2) te draaien
totdat het gewenste niveau is ingesteld.
● Zet voor instelling van de helderheid de schakelaar BRIGHTNESS (6) op
LO (laag) of HI (hoog).
5.1
Klokfuncties
De huidige tijd instellen
● Druk op de toets TIME (11) en houd deze ingedrukt.
● Druk op de toets HOUR (7) of op de toets MIN (8) totdat de gewenste tijd
is ingesteld.
De alarmtijd instellen
● Druk op de toets ALARM (10) en houd deze ingedrukt.
● Druk op de toets HOUR (7) of op de toets MIN (8) totdat de gewenste tijd
is ingesteld.
i
5.2
Tijdens een stroomstoring of als u de stekker van het apparaat uit
het stopcontact trekt, gaan de tijdinstellingen verloren, tenzij
batterijen voor noodstroom zijn geplaatst.
Radiofuncties
● Draai voor het kiezen van een frequentie of radiostation de draaiknop
TUNING (5) tot de gewenste frequentie is ingesteld.
i
16
Leg voor een betere ontvangst van de FM-frequentie de antenne
uit.
AR105
5.3
De functie SLEEP instellen
● Schuif de AUTO/OFF/ON (1)-schakelaar naar de positie AUTO.
● Kies het gewenste radiostation.
● Druk op de toets SLEEP (12). De slaaptijd (59 min) knippert op de display.
● Druk op de toets HOUR (7) of op de toets MIN (8) totdat de gewenste tijd
is ingesteld (SLEEP TIME RANGE to be advised).
Het apparaat stopt met afspelen als de gekozen tijd is verstreken.
● Door op de toets SLEEP (12) te drukken, kunt u de resterende tijd
controleren.
● Druk op de toets SNOOZE (3) om de SLEEP-functie te annuleren.
5.4
Wekkerfunctie
Deze functie is beschikbaar in de radio- en toonmodus.
● Bij radioalarm:
- Schakel het apparaat in.
- Kies het gewenste radiostation.
- Regel het volume.
● Bij het toonalarm:
- Draai de draaiknop VOLUME (2) naar de positie BUZZ. De draaiknop
wordt op de positie vastgezet wanneer u een klik hoort.
● Om het alarm te activeren, zet u de schakelaar AUTO/OFF/ON (1) in de
positie AUTO.
● Om het alarm op te heffen, zet u de schakelaar AUTO/OFF/ON (1) in de
positie OFF.
Sluimerfunctie
De standaardtijd voor de sluimerfunctie is: 9 minuten.
● Druk eenmaal op de toets SNOOZE (3) voor instelling van de
sluimerfunctie van de wekker. De wekker gaat opnieuw af als de
sluimertijd is verstreken.
● Druk eenmaal op de toets AL.OFF (9) om de wekker te stoppen.
De wekker wordt automatisch voor de volgende dag ingesteld.
17
6.
!
Reiniging en onderhoud
WAARSCHUWING
Schakel voor het uitvoeren van reinigings- of onderhoudswerk­
zaamheden het apparaat uit en neem de stekker uit het stopcontact.
● Reinig de buitenkant van het apparaat met een zachte doek. Maak als het
apparaat erg vuil is de doek een beetje vochtig met water en een neutraal
reinigingsmiddel.
7.
i
Problemen oplossen
Heeft u na het lezen van deze handleiding nog vragen?
Neemt u dan contact op met AKAI Benelux via: 0900-3555333
Probleem
Geen display
Geen geluid
8.
Technische gegevens
Parameter
Spanning
Noodstroom
Energieverbruik
Max uitgangsvermogen
Radiobandbreedtes
Afmetingen (B x H x D)
Gewicht
18
Handeling
Schakel het apparaat in.
Sluit het apparaat goed aan.
Kies de juiste functie met de schakelaar ON/OFF (1).
Sluit het apparaat goed aan.
Regel het volume.
Stel de radio beter af op een radiostation.
Waarde
230 VAC ~ 50 Hz.
9V
4W
0,26 W
FM
132 x 101 x 58 mm
334 g
AR105
Frequentiegebied
Parameter
FM-radio
9.
Waarde
88 - 108 mHz
fvoer van gebruikte
A
elektrische en elektronische
apparatuur
Z
Het symbool op het materiaal, de accessoires of verpakking geeft aan dat dit
product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Voer het
apparaat af via het verzamelpunt voor de recycling van afgedankte
elektrische en elektronische apparatuur binnen de EU en in andere
Europese landen die aparte verzamelsystemen voor gebruikte elektrische en
elektronische apparatuur kennen. Door het apparaat op de juiste manier af
te voeren, helpt u mogelijke gevaren voor het milieu en de volksgezondheid
te voorkomen die anders door verkeerde behandeling van het afgedankte
apparaat zouden worden veroorzaakt. Het recyclen van materialen draagt bij
aan het behoud van natuurlijke rijkdommen. Voer daarom uw oude
elektrische en elektronische apparatuur niet af via het huishoudelijke afval.
Neem voor meer informatie over de recycling van dit product contact op met
het plaatselijke gemeentehuis, de vuilnisophaaldienst of de winkel waar u
het product heeft gekocht.
Breng voor meer informatie en garantievoorwaarden een bezoek aan:
www.akai.eu
19
Download PDF