Akai AR170D User's Manual

Clock Radio
AR170D
User manual
Gebruiksaanwijzing
Manuel de l’utilisateur
Manual de instrucciones
Gebrauchsanleitung
Οδηγίες χρήσεως
GB
NL
FR
ES
DE
EL
2
13
24
35
46
57
Inhoudsopgave
1.
2.
3.
Veiligheid.................................................................... 14
1.1
1.2
1.3
Beoogd gebruik...............................................................14
Pictogrammen in deze handleiding.................................14
Algemene veiligheidsvoorschriften.................................14
2.1
2.2
Uitpakken........................................................................15
Inhoud van de verpakking...............................................15
3.1
Noodstroom via batterijen...............................................17
5.1
5.2
5.3
5.4
De tijd instellen...............................................................19
Radiofuncties..................................................................19
Klokfuncties....................................................................20
Wekkerfunctie.................................................................20
Voorbereidingen voor gebruik.................................. 15
Installatie.................................................................... 16
4.
5.
Functies...................................................................... 18
Bediening................................................................... 19
6.
7.
8.
9.
Reiniging en onderhoud........................................... 22
Problemen oplossen................................................. 22
Technische gegevens................................................ 22
Afvoer van gebruikte elektrische en elektronische
apparatuur.................................................................. 23
Verklaring met betrekking tot auteursrechten
Het ontwerp en de specificaties kunnen zonder mededeling worden
gewijzigd.
1.
Veiligheid
1.1
Beoogd gebruik
De Klokradio speelt radiomuziek af. De klokfunctie heeft een wekker- en een
slaapprogramma. Lees de handleiding voor het eerste gebruik zorgvuldig.
1.2
WAARSCHUWING
Een waarschuwing betekent dat letsel of de dood mogelijk is indien
de instructies niet worden opgevolgd.
VOORZICHTIG
‘Voorzichtig' betekent dat schade aan de apparatuur mogelijk is.
!
!
i
1.3
Algemene veiligheidsvoorschriften
WAARSCHUWING
Oefen geen kracht uit op het apparaat. Het apparaat kan vallen en
ernstig letsel veroorzaken.
VOORZICHTIG
Mors geen vloeistoffen op het apparaat.
WAARSCHUWING
Plaats geen voorwerpen in de ventilatiegaten.
VOORZICHTIG
Blokkeer de ventilatiegaten niet.
Het apparaat is dubbel geïsoleerd en hoeft daardoor niet te worden
geaard. Controleer altijd of de spanning van het lichtnet
overeenkomt met de spanning aangegeven op het typeplaatje.
!
!
!
14
Een opmerking verschaft extra informatie, bijv. voor een procedure.
!
i
Pictogrammen in deze handleiding
AR170D
2.
Voorbereidingen voor gebruik
2.1
Uitpakken
● Pak het apparaat voorzichtig uit.
● Controleer de inhoud van de verpakking die hieronder is beschreven.
Neem contact op met uw verkooppunt als een onderdeel ontbreekt.
● Verwijder de labels, indien aanwezig, voorzichtig van het voorpaneel.
i
2.2
Wij raden u aan de originele doos en verpakkingsmaterialen te
bewaren voor het geval dat u het product voor reparatie moet
retourneren. Dit is de enige manier om het product veilig tegen
transportschade te beschermen. Indien u de doos en de
verpakkingsmaterialen toch afdankt, vergeet dan niet deze te
recyclen ter bescherming van het milieu.
Inhoud van de verpakking
De ontvangen verpakking bevat de volgende onderdelen:
1 Klokradio
1 Bedieningshandleiding
i
Neem contact op met uw verkooppunt als een onderdeel ontbreekt.
15
3.
Installatie
● Plaats het apparaat op een horizontale, vlakke ondergrond.
● Sluit het apparaat aan op het lichtnet.
!
VOORZICHTIG
● Plaats het apparaat niet in de buurt van een warmtebron.
● Plaats het apparaat niet in direct zonlicht.
i
16
Het apparaat is voorzien van rubber voetjes om schuiven te
voorkomen. De voetjes zijn gemaakt van een niet-vlekkend
materiaal dat speciaal is vervaardigd om geen sporen of vlekken
op meubilair achter te laten. Sommige typen meubelpolish,
houtbeschermingsmiddelen of reinigingsspray kunnen echter een
reactie van het rubber veroorzaken waardoor deze zacht wordt en
sporen of resten op uw meubilair achterlaat, en het oppervlak
mogelijk beschadigd raakt. Om schade op houten oppervlaktes te
voorkomen, raden we aan dat u voor installatie zelfklevende viltjes
op de rubberen voetjes plaatst.
AR170D
3.1
Noodstroom via batterijen
Bij stroomuitval gaat het apparaat over op noodstroom via de batterijen.
Hiervoor maakt het apparaat gebruik van één batterij (9V).
Het apparaat onthoudt de tijd, maar geeft deze niet weer.
i
● Batterijen worden niet bij het apparaat geleverd.
● Batterijen zijn niet nodig voor normale werking.
Batterijen plaatsen
● Verwijder de deksel van de batterijhouder.
● Plaats de batterijen in overeenstemming met de (+) en (-)
polariteitsmarkeringen.
● Plaats de deksel weer terug.
!
VOORZICHTIG
Verkeerde plaatsing van batterijen kan lekkage van of roestvorming
op de batterijen veroorzaken en het apparaat beschadigen.
In geval van roestvorming, oxidatie, lekkende batterijen en andere
soortgelijke defecten waarbij geleidelijk zuur wordt gevormd, komt
de garantie te vervallen.
17
4.
Functies
20
1
2
3
4
5
6
19
18
17
16
7
8
15
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
18
10 11 12
Toets ON/OFF
Schakelaar SET
Toets REV
Toets FWD
Toets SNOOZE
Display
Indicator ALARM1 (toon)
Indicator ALARM1 (muziek)
Radiofrequentieschaal
Indicator ALARM2 (muziek)
13
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Indicator ALARM2 (toon)
Indicator NAP
Schakelaar BAND
Draaiknop TUNING
Draaiknop VOLUME
Toets WAKE1
Toets WAKE2
Toets SLEEP
Toets NAP
FM-antenne
14
AR170D
5.
Bediening
● Schakel het apparaat in met de toets ON/OFF (1). Schakel het apparaat
uit door nogmaals op de toets ON/OFF (1) te drukken.
● Draai voor aanpassing van het volume de draaiknop VOLUME (15) tot het
gewenste geluidsniveau is bereikt.
5.1
De tijd instellen
● Sluit het apparaat aan op het lichtnet. De standaardtijd (0:00) knippert op
de display.
● Zet de schakelaar SET (2) op TIME.
● Druk herhaaldelijk op de toets FWD (4) en de toets REV (3) tot de
gewenste tijd is ingesteld.
● Zet de schakelaar SET (2) op LOCK om de instelling te bevestigen.
i
● Voor het instellen van de tijd hoeft u het apparaat niet in te schakelen.
● Tijdens een stroomstoring of als u de stekker van het apparaat uit het
stopcontact trekt, gaan de tijdinstellingen verloren, tenzij batterijen voor
noodstroom zijn geplaatst.
5.2
Radiofuncties
● Zet voor het kiezen van de radiobandbreedte de schakelaar BAND (13)
op AM of FM.
● Draai voor het kiezen van een frequentie of radiostation de draaiknop
TUNING (14) tot de gewenste frequentie is ingesteld.
i
Leg voor een betere ontvangst van de FM-frequentie de antenne
uit. Draai voor een betere ontvangst van de AM-frequentie het
apparaat.
19
5.3
Klokfuncties
De functie SLEEP instellen
● Kies het gewenste radiostation zoals boven beschreven.
● Druk op de toets SLEEP (18). De slaaptijd is op 59 minuten ingesteld.
● Houd de toets SLEEP (18) ingedrukt om de slaaptijd in te stellen.
Druk herhaaldelijk op de toets FWD (4) en de toets REV (3) tot de
gewenste periode is ingesteld (1 - 120 min). Het apparaat stopt met
afspelen als de gekozen tijd is verstreken.
● Druk op de toets SNOOZE (5) of de toets ON/OFF (1) om de functie
SLEEP uit te zetten.
5.4
Wekkerfunctie
Deze functie is beschikbaar in de radio- en toonmodus. Bij radioalarm:
● Schakel het apparaat in.
● Kies het gewenste radiostation.
● Regel het volume.
● Schakel het apparaat uit.
Twee tijdinstellingen zijn beschikbaar (ALARM1 en ALARM2).
ALARM1 instellen:
● Kies de wekmodus (radio of toon). Druk eenmaal op de toets WAKE1 (16)
om door de toon te worden gewekt. Druk tweemaal op de toets om door
de radio te worden gewekt.
-- Bij toonalarm brandt de indicator (7).
-- Bij radioalarm brandt de indicator (8).
● Zet de schakelaar SET (2) op WAKE1.
● Druk op de toets FWD (4) en de toets REV (3) om de wektijd in te stellen.
● Zet de schakelaar SET (2) op LOCK om de instelling te bevestigen.
● Druk om de wekker uit te zetten eenmaal op de toets WAKE1 (16).
ALARM2 instellen:
● Kies de wekmodus (radio of toon). Druk eenmaal op de toets WAKE2 (17)
om door de toon te worden gewekt. Druk tweemaal op de toets om door
de radio te worden gewekt.
-- Bij toonalarm brandt de indicator (11).
-- Bij radioalarm brandt de indicator (10).
20
AR170D
● Zet de schakelaar SET (2) op WAKE2.
● Druk op de toets FWD (4) en de toets REV (3) om de wektijd in te stellen.
● Zet de schakelaar SET (2) op LOCK om de instelling te bevestigen.
● Druk om de wekker uit te zetten eenmaal op de toets WAKE2 (17).
Sluimerfunctie
De sluimertijd bedraagt 9 minuten.
● Druk eenmaal op de toets SNOOZE (5) voor instelling van de
sluimerfunctie van de wekker. De wekker gaat opnieuw af als de
sluimertijd is verstreken.
● Druk eenmaal op de toets ON/OFF (1) om de wekker te stoppen.
De wekker wordt automatisch voor de volgende dag ingesteld.
De sluimerfunctie van de wekker instellen
● Druk op de toets SNOOZE (5) en houd deze ingedrukt.
● Stel met de toets FWD (4) en de toets REV (3) de sluimertijd in
(1-30 minuten).
● Laat de toets SNOOZE (5) los. De sluimertijd is ingesteld.
De functie NAP instellen
In deze functie kunt u de wekker snel voor een korte periode instellen.
Deze functie is beschikbaar in de toonmodus.
● Druk op de toets NAP (19). De indicator NAP (12) knippert.
● Stel met de toets FF (4) of de toets REV (3) de korte slaaptijd in
(10-120 minuten).
● Druk voor bevestiging op de toets NAP (19). De indicator NAP (12)
brandt.
● Houd om de functie NAP op te heffen de toets NAP (19) ingedrukt tot de
indicator NAP (12) uit is.
21
6.
!
Reiniging en onderhoud
WAARSCHUWING
Schakel voor het uitvoeren van reinigings- of
onderhoudswerkzaamheden het apparaat uit en neem de stekker
uit het stopcontact.
● Reinig de buitenkant van het apparaat met een zachte doek. Maak als het
apparaat erg vuil is de doek een beetje vochtig met water en een neutraal
reinigingsmiddel.
7.
i
Problemen oplossen
Heeft u na het lezen van deze handleiding nog vragen?
Neemt u dan contact op met AKAI Benelux via: 0900-3555333
Probleem
Geen display
Geen geluid
8.
Technische gegevens
Parameter
Spanning
Noodstroom
Energieverbruik
Energieverbruik in stand-by
Max uitgangsvermogen
Radiobandbreedtes
Afmetingen (B x H x D)
Gewicht
22
Handeling
Schakel het apparaat in.
Sluit het apparaat goed aan.
Kies de juiste functie met de schakelaar BAND (13).
Sluit het apparaat goed aan.
Regel het volume.
Stel de radio beter af op een radiostation.
Waarde
230 VAC ~ 50 Hz.
9V
2,3 W
1,5 W
1W
AM/FM
162 x 68 x 135 mm
533 g
AR170D
Frequentiegebied
Parameter
AM-radio
FM-radio
9.
Waarde
540 kHz - 1600 kHz
88 mHz - 108 mHz
Afvoer van gebruikte
elektrische en elektronische
apparatuur
Z
Het symbool op het materiaal, de accessoires of verpakking geeft aan dat dit
product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Voer het
apparaat af via het verzamelpunt voor de recycling van afgedankte
elektrische en elektronische apparatuur binnen de EU en in andere
Europese landen die aparte verzamelsystemen voor gebruikte elektrische en
elektronische apparatuur kennen. Door het apparaat op de juiste manier af
te voeren, helpt u mogelijke gevaren voor het milieu en de volksgezondheid
te voorkomen die anders door verkeerde behandeling van het afgedankte
apparaat zouden worden veroorzaakt. Het recyclen van materialen draagt bij
aan het behoud van natuurlijke rijkdommen. Voer daarom uw oude
elektrische en elektronische apparatuur niet af via het huishoudelijke afval.
Neem voor meer informatie over de recycling van dit product contact op met
het plaatselijke gemeentehuis, de vuilnisophaaldienst of de winkel waar u
het product heeft gekocht.
Breng voor meer informatie en garantievoorwaarden een bezoek aan:
www.akai.eu
23