Akai AR175D User's Manual

Akai AR175D User's Manual
Clockradio with dual display
AR175D
User manual
Gebruiksaanwijzing
Manuel de l’utilisateur
Manual de instrucciones
Gebrauchsanleitung
Οδηγίες χρήσεως
Brugsanvisning
GB
NL
FR
ES
DE
EL
DA
2
12
23
34
44
55
66
Inhoudsopgave
1.
Veiligheid ................................................................... 13
1.1
1.2
1.3
2.
Voorbereidingen voor gebruik ................................. 14
2.1
2.2
3.
Display ...........................................................................17
Bediening .................................................................. 17
5.1
5.2
5.3
5.4
6.
7.
8.
9.
Noodstroom via batterijen ..............................................15
Functies ..................................................................... 16
4.1
5.
Uitpakken .......................................................................14
Inhoud van de verpakking ..............................................14
Installatie ................................................................... 14
3.1
4.
Beoogd gebruik ..............................................................13
Pictogrammen in deze handleiding ................................13
Algemene veiligheidsvoorschriften ................................13
Klokfuncties....................................................................17
Radiofuncties .................................................................18
De functie SLEEP instellen ............................................18
Wekkerfunctie ................................................................19
Reiniging en onderhoud .......................................... 20
Problemen oplossen ................................................ 20
Technische gegevens............................................... 21
Afvoer van gebruikte elektrische en elektronische
apparatuur ................................................................. 22
Verklaring met betrekking tot auteursrechten
Het ontwerp en de specificaties kunnen zonder mededeling worden gewijzigd.
12
AR175D
1.
Veiligheid
1.1
Beoogd gebruik
De Klokradio speelt radiomuziek af. De klokfunctie heeft een wekker- en een
slaapprogramma. Lees de handleiding voor het eerste gebruik zorgvuldig.
1.2
Pictogrammen in deze handleiding
!
WAARSCHUWING
Een waarschuwing betekent dat letsel of de dood mogelijk is indien
de instructies niet worden opgevolgd.
!
VOORZICHTIG
‘Voorzichtig' betekent dat schade aan de apparatuur mogelijk is.
i
Een opmerking verschaft extra informatie, bijv. voor een procedure.
1.3
Algemene veiligheidsvoorschriften
!
WAARSCHUWING
Oefen geen kracht uit op het apparaat. Het apparaat kan vallen en
ernstig letsel veroorzaken.
!
VOORZICHTIG
Mors geen vloeistoffen op het apparaat.
!
WAARSCHUWING
Plaats geen voorwerpen in de ventilatiegaten.
!
VOORZICHTIG
Blokkeer de ventilatiegaten niet.
i
Het apparaat is dubbel geïsoleerd en hoeft daardoor niet te worden
geaard. Controleer altijd of de spanning van het lichtnet
overeenkomt met de spanning aangegeven op het typeplaatje.
13
2.
Voorbereidingen voor gebruik
2.1
Uitpakken
● Pak het apparaat voorzichtig uit.
● Controleer de inhoud van de verpakking die hieronder is beschreven.
Neem contact op met uw verkooppunt als een onderdeel ontbreekt.
● Verwijder de labels, indien aanwezig, voorzichtig van het voorpaneel.
i
Wij raden u aan de originele doos en verpakkingsmaterialen te
bewaren voor het geval dat u het product voor reparatie moet
retourneren. Dit is de enige manier om het product veilig tegen
transportschade te beschermen. Indien u de doos en de
verpakkingsmaterialen toch afdankt, vergeet dan niet deze te
recyclen ter bescherming van het milieu.
2.2
Inhoud van de verpakking
De ontvangen verpakking bevat de volgende onderdelen:
1 Klokradio
1 Bedieningshandleiding
i
Neem contact op met uw verkooppunt als een onderdeel ontbreekt.
3.
Installatie
● Plaats het apparaat op een horizontale, vlakke ondergrond.
● Sluit het apparaat aan op het lichtnet.
!
VOORZICHTIG
● Plaats het apparaat niet in de buurt van een warmtebron.
● Plaats het apparaat niet in direct zonlicht.
14
AR175D
i
Het apparaat is voorzien van rubber voetjes om schuiven te
voorkomen. De voetjes zijn gemaakt van een niet-vlekkend
materiaal dat speciaal is vervaardigd om geen sporen of vlekken
op meubilair achter te laten. Sommige typen meubelpolish,
houtbeschermingsmiddelen of reinigingsspray kunnen echter een
reactie van het rubber veroorzaken waardoor deze zacht wordt en
sporen of resten op uw meubilair achterlaat, en het oppervlak
mogelijk beschadigd raakt. Om schade op houten oppervlaktes te
voorkomen, raden we aan dat u voor installatie zelfklevende viltjes
op de rubberen voetjes plaatst.
3.1
Noodstroom via batterijen
Bij stroomuitval gaat het apparaat over
op noodstroom via de batterijen.
Hiervoor maakt het apparaat gebruik
van twee batterijen (AA). Het
apparaat onthoudt de tijd, maar geeft
deze niet weer.
i
● Batterijen worden niet bij het
apparaat geleverd.
● Batterijen zijn niet nodig voor
normale werking.
Batterijen plaatsen
● Verwijder de deksel van de batterijhouder.
● Plaats de batterijen in overeenstemming met de (+) en (-)
polariteitsmarkeringen.
● Plaats de deksel weer terug.
!
VOORZICHTIG
Verkeerde plaatsing van batterijen kan lekkage van of roestvorming
op de batterijen veroorzaken en het apparaat beschadigen. In
geval van roestvorming, oxidatie, lekkende batterijen en andere
soortgelijke defecten waarbij geleidelijk zuur wordt gevormd, komt
de garantie te vervallen.
15
4.
Functies
16
15
14
13
12
11
10
9
8
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
16
2
Toets RADIO
Toets REV
Toets FWD
Toets OFF
Toets controle alarmtijd
Display
Display alarmtijd
Draaiknop TUNING
Draaiknop VOLUME
Toets SNOOZE
Toets WAKE1
Toets WAKE2
Schakelaar SET
Toets SLEEP
Schakelaar BRIGHTNESS
Schakelaar BAND
3
4
5
6 7
AR175D
4.1
17
18
19
20
Display
Indicator ALARM1 (toon)
Indicator ALARM1 (muziek)
Indicator ALARM2 (muziek)
Indicator ALARM2 (toon)
5.
17
20
18
19
Bediening
● Schakel het apparaat in met de toets RADIO (1). Schakel het apparaat uit
met de toets OFF (4).
● Draai voor aanpassing van het volume de draaiknop VOLUME (9) tot het
gewenste geluidsniveau is bereikt.
● Zet voor instelling van de helderheid de schakelaar BRIGHTNESS (15) op
LO (laag) of HI (hoog).
5.1
Klokfuncties
De volgende parameters kunnen worden aangepast voor de klokfunctie:
- huidige tijd
- alarmtijd
De huidige tijd instellen
i
Om de tijd in te kunnen stellen moet het apparaat uitgeschakeld zijn.
● Zet de schakelaar SET (13) op TIME.
● Druk herhaaldelijk op de toets FWD (3) of de toets REV (2) tot de
gewenste tijd is ingesteld.
● Zet de schakelaar SET (13) op LOCK om de instelling te bevestigen.
17
De alarmtijd instellen
Twee tijdinstellingen zijn beschikbaar (ALARM1 en ALARM2).
ALARM1 instellen:
● Zet de schakelaar SET (13) op WAKE1.
● Druk herhaaldelijk op de toets FWD (3) of de toets REV (2) tot de gewenste
tijd is ingesteld.
● Zet de schakelaar SET (13) op LOCK om de instelling te bevestigen.
ALARM2 instellen:
● Zet de schakelaar SET (13) op WAKE2.
● Druk herhaaldelijk op de toets FWD (3) of de toets REV (2) tot de gewenste
tijd is ingesteld.
● Zet de schakelaar SET (13) op LOCK om de instelling te bevestigen.
i
Tijdens een stroomstoring of als u de stekker van het apparaat uit
het stopcontact trekt, gaan de tijdinstellingen verloren, tenzij
batterijen voor noodstroom zijn geplaatst.
5.2
Radiofuncties
● Zet voor het kiezen van de radiobandbreedte de schakelaar BAND (16) op
AM of FM.
● Draai voor het kiezen van een frequentie of radiostation de draaiknop
TUNING (8) tot de gewenste frequentie is ingesteld.
i
Draai het apparaat voor een betere ontvangst van de frequentie.
5.3
De functie SLEEP instellen
● Kies het gewenste radiostation.
● Druk op de toets SLEEP (14). De slaaptijd (90 min) knippert op de display.
● Druk herhaaldelijk op de toets tot de gewenste instelling is gevonden
(90/60/30/15 min, OFF).
Het apparaat stopt met afspelen als de gekozen tijd is verstreken.
● Door op de toets SLEEP (14) te drukken, kunt u de resterende tijd controleren.
● Om de SLEEP-functie te annuleren, drukt u op de toets SLEEP (14)
totdat de melding "OFF" op de display verschijnt.
Of druk op de OFF-toets (4).
18
AR175D
5.4
Wekkerfunctie
Het apparaat bouwt gedurende de eerste 45 seconden na de wektijd het
wekvolume geleidelijk op.
Deze functie is beschikbaar in de radio- en toonmodus. Bij radioalarm:
● Schakel het apparaat in.
● Kies het gewenste radiostation.
● Regel het volume.
● Schakel het apparaat uit.
ALARM1 activeren:
● Kies de wekmodus (radio of toon). Druk eenmaal op de toets WAKE1 (11)
om door de toon te worden gewekt. Druk tweemaal op de toets om door de
radio te worden gewekt.
- Bij toonalarm brandt de indicator (17).
- Bij radioalarm brandt de indicator (18).
● Druk om de wekker uit te zetten eenmaal op de toets WAKE1 (11).
ALARM2 activeren:
● Kies de wekmodus (radio of toon). Druk eenmaal op de toets WAKE2 (12)
om door de toon te worden gewekt. Druk tweemaal op de toets om door
de radio te worden gewekt.
- Bij toonalarm brandt de indicator (20).
- Bij radioalarm brandt de indicator (19).
● Druk om de wekker uit te zetten eenmaal op de toets WAKE2 (12).
De alarmtijd controleren
● Druk op de toets controle alarmtijd (5).
- Druk eenmaal op de toets om ALARM1 te controleren.
- Druk nog eenmaal op de toets om ALARM2 te controleren.
● Als de tijdinstelling is geactiveerd, verschijnt de alarmtijd op de display (7).
Als de tijdinstelling niet is geactiveerd, verschijnt de melding "OFF" op de
display (7).
Sluimerfunctie
● Druk eenmaal op de toets SNOOZE (10) voor instelling van de sluimerfunctie
van de wekker. De wekker gaat opnieuw af als de sluimertijd is verstreken.
● Druk eenmaal op de toets RADIO (1) om de wekker te stoppen. De wekker
wordt automatisch voor de volgende dag ingesteld.
19
De sluimerfunctie van de wekker instellen
De sluimertijd bedraagt 9 minuten.
● Druk op de toets SNOOZE (10) en houd deze ingedrukt.
● Stel met de toets FWD (3) of de toets REV (2) de sluimertijd in (1-30 minuten).
● Laat de toets SNOOZE (10) los. De sluimertijd is ingesteld.
6.
Reiniging en onderhoud
!
WAARSCHUWING
Schakel voor het uitvoeren van reinigings- of onderhoudswerkzaamheden het apparaat uit en neem de stekker uit het stopcontact.
● Reinig de buitenkant van het apparaat met een zachte doek. Maak als het
apparaat erg vuil is de doek een beetje vochtig met water en een neutraal
reinigingsmiddel.
7.
Problemen oplossen
i
Heeft u na het lezen van deze handleiding nog vragen? Neemt u
dan contact op met AKAI Benelux via: 0900-3555333
Probleem
Geen display
Geen geluid
20
Handeling
Schakel het apparaat in.
Sluit het apparaat goed aan.
Kies de juiste functie met de schakelaar BAND (16).
Sluit het apparaat goed aan.
Regel het volume.
Stel de radio beter af op een radiostation.
AR175D
8.
Technische gegevens
Parameter
Spanning
Noodstroom
Energieverbruik
Energieverbruik in stand-by
Max uitgangsvermogen
Radiobandbreedtes
Afmetingen (B x H x D)
Gewicht
Waarde
230 VAC ~ 50 Hz.
2 x 1,5 V
6W
2,3 W
0,22 W
AM/FM
185 x 110 x 80 mm
518 g
Frequentiegebied
Parameter
AM-radio
FM-radio
Waarde
520 - 1630 kHz
87,5 - 108 mHz
21
9.
Afvoer van gebruikte
elektrische en elektronische
apparatuur
Z
Het symbool op het materiaal, de accessoires of verpakking geeft aan dat dit
product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Voer het apparaat
af via het verzamelpunt voor de recycling van afgedankte elektrische en
elektronische apparatuur binnen de EU en in andere Europese landen die
aparte verzamelsystemen voor gebruikte elektrische en elektronische
apparatuur kennen. Door het apparaat op de juiste manier af te voeren, helpt
u mogelijke gevaren voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen
die anders door verkeerde behandeling van het afgedankte apparaat zouden
worden veroorzaakt. Het recyclen van materialen draagt bij aan het behoud
van natuurlijke rijkdommen. Voer daarom uw oude elektrische en elektronische
apparatuur niet af via het huishoudelijke afval.
Neem voor meer informatie over de recycling van dit product contact op met
het plaatselijke gemeentehuis, de vuilnisophaaldienst of de winkel waar u
het product heeft gekocht.
Breng voor meer informatie en garantievoorwaarden een bezoek aan:
www.akai.eu
22
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement