Akai AR270P User's Manual

Projection Clockradio
AR270P
User manual
Gebruiksaanwijzing
Manuel de l’utilisateur
Manual de instrucciones
Gebrauchsanleitung
Οδηγίες χρήσεως
Brugsanvisning
GB
NL
FR
ES
DE
EL
DA
2
13
24
35
46
58
70
AR270P
Inhoudsopgave
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Veiligheid.................................................................... 14
1.1
1.2
1.3
Beoogd gebruik...............................................................14
Pictogrammen in deze handleiding.................................14
Algemene veiligheidsvoorschriften.................................14
2.1
2.2
Uitpakken........................................................................15
Inhoud van de verpakking...............................................15
3.1
3.2
3.3
Reservestroom via batterijen..........................................16
Aansluiten op het lichtnet................................................17
Wijzigen van de gezichtshoek........................................17
4.1
4.2
4.3
Bovenpaneel...................................................................18
Voorpaneel......................................................................18
Zijpaneel.........................................................................18
5.1
5.2
5.3
5.4
Klokfuncties....................................................................19
Radiofuncties..................................................................20
De functie SLEEP...........................................................21
Alarmfunctie....................................................................21
Voorbereidingen voor gebruik.................................. 15
Installatie.................................................................... 15
Functies...................................................................... 18
Bediening................................................................... 19
Reiniging en onderhoud........................................... 22
Problemen oplossen................................................. 22
Technische gegevens................................................ 22
Afvoer van gebruikte elektrische
en elektronische apparatuur..................................... 23
Verklaring met betrekking tot auteursrechten
Het ontwerp en de specificaties kunnen zonder mededeling worden gewijzigd.
13
1.
Veiligheid
1.1
Beoogd gebruik
De Klokradio speelt muziek af van radio. De klokfunctie heeft een alarmen slaapprogramma. De tijd kan tevens op de muur of op het plafond worden
geprojecteerd. Lees de handleiding voor het eerste gebruik zorgvuldig.
1.2
WAARSCHUWING
Een waarschuwing betekent dat letsel of de dood mogelijk is indien
de instructies niet worden opgevolgd.
VOORZICHTIG
‘Voorzichtig' betekent dat schade aan de apparatuur mogelijk is.
!
!
i
1.3
Algemene veiligheidsvoorschriften
WAARSCHUWING
Oefen geen kracht uit op het apparaat. Het apparaat kan vallen en
ernstig letsel veroorzaken.
VOORZICHTIG
Mors geen vloeistoffen op het apparaat.
WAARSCHUWING
Plaats geen voorwerpen in de ventilatiegaten.
VOORZICHTIG
Blokkeer de ventilatiegaten niet.
Het apparaat is dubbel geïsoleerd en hoeft daardoor niet te worden
geaard. Controleer altijd of de spanning van het lichtnet
overeenkomt met de spanning aangegeven op het typeplaatje.
!
!
!
14
Een opmerking verschaft extra informatie, bijv. voor een procedure.
!
i
Pictogrammen in deze handleiding
AR270P
2.
Voorbereidingen voor gebruik
2.1
Uitpakken
● Pak het apparaat voorzichtig uit.
● Controleer de inhoud van de verpakking die hieronder is beschreven.
Neem contact op met uw verkooppunt als een onderdeel ontbreekt.
● Verwijder de labels, indien aanwezig, voorzichtig van het voorpaneel.
i
2.2
Wij raden u aan de originele doos en verpakkingsmaterialen te
bewaren voor het geval dat u het product voor reparatie moet
retourneren. Dit is de enige manier om het product veilig tegen
transportschade te beschermen. Indien u de doos en de
verpakkingsmaterialen toch afdankt, vergeet dan niet deze te
recyclen ter bescherming van het milieu.
Inhoud van de verpakking
De ontvangen verpakking bevat de volgende onderdelen:
1 Klokradio
1 AC/DC-adapter + kabel
1 Bedieningshandleiding
i
3.
Neem contact op met uw verkooppunt als een onderdeel ontbreekt.
Installatie
● Plaats het apparaat op een horizontale, vlakke ondergrond.
● Plaats de batterijen in het apparaat.
Lees het hoofdstuk "Plaatsen van de batterijen".
● Sluit het apparaat aan op het lichtnet.
Lees het hoofdstuk "Aansluiten op het lichtnet".
● Wijzig de gezichtshoek.
Lees het hoofdstuk "Wijzigen van de gezichtshoek".
15
!
VOORZICHTIG
● Plaats het apparaat niet in de buurt van een warmtebron.
● Plaats het apparaat niet in direct zonlicht.
i
3.1
Het apparaat is voorzien van rubber voetjes om schuiven te
voorkomen. De voetjes zijn gemaakt van een niet-vlekkend
materiaal dat speciaal is vervaardigd om geen sporen of vlekken
op meubilair achter te laten. Sommige typen meubelpolish,
houtbeschermingsmiddelen of reinigingsspray kunnen echter een
reactie van het rubber veroorzaken waardoor deze zacht wordt en
sporen of resten op uw meubilair achterlaat, en het oppervlak
mogelijk beschadigd raakt. Om schade op houten oppervlaktes te
voorkomen, raden we aan dat u voor installatie zelfklevende viltjes
op de rubberen voetjes plaatst.
Reservestroom via batterijen
Bij stroomuitval gaat het apparaat
over op reservestroom via de
batterijen. Hiervoor maakt het
apparaat gebruik van drie batterijen
(AAA). Het apparaat onthoudt de
tijd, maar geeft deze niet weer.
i
● Batterijen worden niet bij het
apparaat meegeleverd.
● Batterijen zijn niet nodig voor
normale bediening.
Plaatsen van de batterijen
● Verwijder het batterijdeksel.
● Plaats de batterijen in overeenstemming met de (+) en (-)
polariteitsmarkeringen.
● Plaats het batterijdeksel terug.
16
AR270P
!
3.2
VOORZICHTIG
Verkeerde plaatsing van batterijen kan lekkage van of roestvorming
op de batterijen veroorzaken en het apparaat beschadigen. In geval
van roestvorming, oxidatie, lekkende batterijen en andere soortgelijke
defecten waarbij geleidelijk zuur gevormd wordt, komt de garantie
te vervallen.
Aansluiten op het lichtnet
● Sluit de adapterstekker van
de adapterkabel aan op de
DC 9V-aansluiting.
● Sluit de netstekker aan op het
stopcontact.
3.3
Wijzigen van de gezichtshoek
1
● Draai de knop FOCUS (1) om
de gezichtshoek te wijzigen.
17
4.
Functies
2
3
10
20
4.1
2
3
4
5
5
11
19
18 17
8
9
13
16
21
15 14
6
7
8
9
Toets SNOOZE/DIMMER
Toets ALM 1
Toets ALM 2
Toets PROJECTION
16
17
18
19
20
Indicator ALM 2
Indicator radiobandbreedte
Indicator vooraf ingesteld station
Indicator SLEEP
Indicator ALM 1
Voorpaneel
Zijpaneel
21 Draaiknop VOLUME
18
7
Bovenpaneel
Indicator PM
Display
Indicator sluimerfunctie
Toets RADIO/SLEEP
Pijltjestoetsen
Toets MEMORY
4.3
6
12
Toets RESET
Toets SET
Toets Toets +
4.2
10
11
12
13
14
15
4
AR270P
5.
Bediening
● Draai de draaiknop VOLUME (21) naar de gewenste positie om het
volumeniveau te wijzigen.
● Druk op de toets SNOOZE/DIMMER (6) om de helderheid van de display
in te stellen.
● Druk op de toets PROJECTION (9) om de tijd op de muur of op het
plafond te projecteren.
5.1
Klokfuncties
Instellen van de huidige tijd
● Druk eenmaal op de toets SET (3). De display (11) toont de tijd en knippert.
● Druk op de toets + (5) of op de toets - (4) om de huidige tijd in te stellen.
Houd de overeenkomstige toets ingedrukt om het proces te versnellen.
Instellen van het tijdformaat
● Druk tweemaal op de toets SET (3). De display (11) toont 24Hr en knippert.
● Druk op de toets + (5) of op de toets - (4) om te schakelen tussen 12Hr en
24Hr. Indien 12Hr wordt geselecteerd, gaat de indicator PM (10) branden.
Instellen van de sluimerduur
● Druk driemaal op de toets SET (3). De sluimerfunctie-indicator (12) gaat
branden. De display (11) toont 05 en knippert.
● Druk op de toets + (5) of op de toets - (4) om de sluimerduur in te stellen
(5 tot 60 minuten).
i
Tijdens een stroomstoring of bij het verwijderen van de stekker
gaan de tijdsinstellingen verloren, tenzij batterijen voor
reservestroom zijn geplaatst.
Instellen van de alarmtijd
De alarmtijd kan worden ingesteld in radiomodus en toonmodus.
Twee tijdsinstellingen zijn beschikbaar (ALM 1 en ALM 2).
● Druk op de alarmtoets (7/8). De display (11) toont 6:00 en knippert.
● Druk op de toets + (5) of op de toets - (4) om de alarmtijd in te stellen.
Houd de overeenkomstige toets ingedrukt om het proces te versnellen.
19
● Druk op de alarmtoets (7/8) om te bevestigen. De bijbehorende
alarmindicator (20/16) gaat branden.
i
5.2
Tijdens een stroomstoring of bij het verwijderen van de stekker
gaan de tijdsinstellingen verloren, tenzij batterijen voor
reservestroom zijn geplaatst.
Radiofuncties
● Druk eenmaal op de toets RADIO/SLEEP (13) om de radio in te schakelen.
De display (11) toont ON en knippert.
● Druk op de pijltjestoetsen (omhoog en omlaag) (14) om een frequentie of
radiostation te selecteren. Houd de overeenkomstige toets ingedrukt om
het proces te versnellen.
● Draai de draaiknop VOLUME (21) naar de gewenste positie om het
volumeniveau te wijzigen.
● Druk nogmaals op de toets RADIO/SLEEP (13) om de radio uit te schakelen.
i
De functie MEMORY kan worden gebruikt om een vooraf ingesteld
radiostation te selecteren. Lees het hoofdstuk "De functie
MEMORY".
i
Leg de etherantenne uit voor een betere ontvangst van de
FM-frequentie.
De functie MEMORY
De functie MEMORY kan worden gebruikt om vooraf een maximum van
5 radiostations in te stellen.
● Druk eenmaal op de toets RADIO/SLEEP (13) om de radio in te schakelen.
● Druk op de pijltjestoetsen (omhoog en omlaag) (14) om een radiostation
te selecteren.
● Houd de toets MEMORY (15) ingedrukt tot de display (11) MEM toont en
01 knippert.
● Druk nogmaals op de toets MEMORY (15) om het radiostation op te slaan.
● Herhaal de laatste 3 stappen om een ander radiostation vooraf in te stellen.
● Druk voor het bewerken van een vooraf ingesteld radiostation op de
pijltjestoetsen (omhoog en omlaag) (14) om een vooraf ingesteld radiostation
te selecteren. Herhaal de vorige stappen om het radiostation op te slaan.
20
AR270P
● Druk voor het luisteren naar een vooraf ingesteld radiostation op de toets
MEMORY (15) om een vooraf ingesteld radiostation te selecteren terwijl
de radio is ingeschakeld.
5.3
De functie SLEEP
● Druk tweemaal op de toets RADIO/SLEEP (13) om de functie SLEEP te
activeren. De indicator SLEEP (20) gaat branden. De display (11) toont
5 en knippert.
● Houd de toets RADIO/SLEEP (13) ingedrukt om de slaaptimer
(10/15/30/45/60/75/90) in te stellen.
Het apparaat stopt met afspelen na het verstrijken van de gekozen tijd.
● Druk op de toets RADIO/SLEEP (13) om de resterende tijd te controleren.
● Druk op de toets SNOOZE/DIMMER (6) om de functie SLEEP te annuleren.
5.4
Alarmfunctie
Deze functie is beschikbaar in radiomodus en toonmodus. Twee tijdsinstellingen
zijn beschikbaar (ALM 1 en ALM 2).
● Kies de alarmmodus (radio of toon).
● Het alarm instellen:
-Druk eenmaal op de alarmtoets (7/8) om de tijd te bekijken.
-Druk tweemaal op de alarmtoets (7/8) om met radioalarm wakker te
worden. Het bijbehorende pictogram verschijnt op de display (11).
-Druk driemaal op de alarmtoets (7/8) om met toonalarm wakker te
worden. Het bijbehorende pictogram verschijnt op de display (11).
● Bij radioalarm:
-Schakel de radio in.
-Selecteer het gewenste radiostation.
-Stel het volume af.
Sluimeralarm
De standaard sluimertijd is: 9 minuten.
● Druk tijdens het afgaan van het alarm op de toets SNOOZE/DIMMER (6)
om het alarm te sluimeren. Het alarm gaat nogmaals af na het verstrijken
van de sluimertijd.
● Druk tijdens het afgaan van het alarm op de toets (7/8) om het alarm te
stoppen. Het alarm wordt automatisch ingesteld voor de volgende dag.
21
6.
!
Reiniging en onderhoud
WAARSCHUWING
Schakel voor reinigings- of onderhoudswerkzaamheden het
apparaat uit en neem de stekker uit het stopcontact.
● Reinig de buitenkant van het apparaat met een zachte doek. Maak in geval
van een uiterst vuil apparaat de doek een beetje vochtig met water en een
neutraal reinigingsmiddel.
7.
i
Problemen oplossen
Heeft u na het lezen van deze handleiding nog vragen?
Neemt u dan contact op met AKAI Benelux via: 0900-3555333
Probleem
Geen display
Geen geluid
8.
Handeling
Sluit het apparaat op de juiste wijze aan.
Druk met een dun voorwerp op de knop RESET en stel de tijd nogmaals in.
Sluit het apparaat op de juiste wijze aan.
Stel het volume af.
Stem beter af op een radiostation.
Technische gegevens
Parameter
Spanning
Reservestroom
Energieverbruik
Energieverbruik in standby-modus
Max. uitgangsvermogen
Radiobandbreedtes
Afmetingen (B x H x D)
Gewicht
22
Waarde
230 VAC ~ 50 Hz
9V
< 1,5 W
0,6 +/-0,2 W
1,1 +/-0,2 W
FM
190 x 80 x 65 mm
290 g
AR270P
Frequentiebereik
Parameter
FM-radio
9.
Waarde
87,5 - 108 MHz
Afvoer van gebruikte
elektrische en elektronische apparatuur
Z
Het symbool op het materiaal, de accessoires of verpakking geeft aan dat dit
product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Voer het apparaat
af via het verzamelpunt voor de recycling van afgedankte elektrische en
elektronische apparatuur binnen de EU en in andere Europese landen die
aparte verzamelsystemen voor gebruikte elektrische en elektronische
apparatuur kennen. Door het apparaat op de juiste manier af te voeren, helpt
u mogelijke gevaren voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen
die anders door verkeerde behandeling van het afgedankte apparaat zouden
worden veroorzaakt. Het recyclen van materialen draagt bij aan het behoud
van natuurlijke rijkdommen. Voer daarom uw oude elektrische en elektronische
apparatuur niet af via het huishoudelijke afval.
Neem voor meer informatie over de recycling van dit product contact op met
het plaatselijke gemeentehuis, de vuilnisophaaldienst of de winkel waar u het
product heeft gekocht.
Breng voor meer informatie en garantievoorwaarden een bezoek aan:
www.akai.eu
23