Akai ARC120PK User's Manual

Clockradio/CD-player
ARC120
User manual
Gebruiksaanwijzing
Manuel de l’utilisateur
Manual de instrucciones
Gebrauchsanleitung
Οδηγίες χρήσεως
GB
NL
FR
ES
DE
EL
2
15
29
43
57
71
Inhoudsopgave
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Veiligheid.................................................................... 16
1.1
1.2
1.3
Beoogd gebruik...............................................................16
Pictogrammen in deze handleiding.................................16
Algemene veiligheidsvoorschriften.................................16
2.1
2.2
Uitpakken........................................................................17
Inhoud van de verpakking...............................................17
3.1
Noodstroom via batterijen...............................................18
4.1
Klokradio/CD-speler........................................................20
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
De tijd instellen...............................................................22
Klokfuncties....................................................................23
Wekkerfunctie.................................................................23
Radiofuncties..................................................................24
CD-functies.....................................................................24
6.1
Behandeling en verzorging van disks.............................26
Voorbereidingen voor gebruik.................................. 17
Installatie.................................................................... 18
Functies...................................................................... 20
Bediening................................................................... 22
Reiniging en onderhoud........................................... 26
Problemen oplossen................................................. 27
Technische gegevens................................................ 27
Afvoer van gebruikte elektrische en elektronische
apparatuur.................................................................. 28
Verklaring met betrekking tot auteursrechten
Het ontwerp en de specificaties kunnen zonder mededeling worden
gewijzigd.
1.
Veiligheid
1.1
Beoogd gebruik
De Klokradio/CD-speler wekt u met muziek van een CD of de radio. De
klokfunctie heeft een wekker- en een slaapprogramma. Lees de handleiding
voor het eerste gebruik zorgvuldig.
1.2
WAARSCHUWING
Een waarschuwing betekent dat letsel of de dood mogelijk is indien
de instructies niet worden opgevolgd.
VOORZICHTIG
‘Voorzichtig' betekent dat schade aan de apparatuur mogelijk is.
!
!
i
1.3
Een opmerking verschaft extra informatie, bijv. voor een procedure.
Algemene veiligheidsvoorschriften
WAARSCHUWING
Oefen geen kracht uit op het apparaat. Het apparaat kan vallen en
ernstig letsel veroorzaken.
VOORZICHTIG
Mors geen vloeistoffen op het apparaat.
WAARSCHUWING
Plaats geen voorwerpen in de ventilatiegaten.
VOORZICHTIG
Blokkeer de ventilatiegaten niet.
!
!
!
!
16
Pictogrammen in deze handleiding
ARC120
i
L
Het apparaat is dubbel geïsoleerd en hoeft daardoor niet te worden
geaard. Controleer altijd of de spanning van het lichtnet
overeenkomt met de spanning aangegeven op het typeplaatje.
Dit apparaat bevat een lasersysteem. Open het apparaat niet om
directe blootstelling aan de laserstraal te voorkomen. Zichtbare
laserstraal indien open en ontgrendeld.
2.
Voorbereidingen voor gebruik
2.1
Uitpakken
● Pak het apparaat voorzichtig uit.
● Controleer de inhoud van de verpakking die hieronder is beschreven.
Neem contact op met uw verkooppunt als een onderdeel ontbreekt.
● Verwijder de labels, indien aanwezig, voorzichtig van het voorpaneel.
i
2.2
Wij raden u aan de originele doos en verpakkingsmaterialen te
bewaren voor het geval dat u het product voor reparatie moet
retourneren. Dit is de enige manier om het product veilig tegen
transportschade te beschermen. Indien u de doos en de
verpakkingsmaterialen toch afdankt, vergeet dan niet deze te
recyclen ter bescherming van het milieu.
Inhoud van de verpakking
De ontvangen verpakking bevat de volgende onderdelen:
1 Klokradio/CD-speler
1 Bedieningshandleiding
i
Neem contact op met uw verkooppunt als een onderdeel ontbreekt.
17
3.
Installatie
● Plaats het apparaat op een horizontale, vlakke ondergrond.
● Sluit het apparaat aan op het lichtnet.
!
VOORZICHTIG
● Plaats het apparaat niet in de buurt van een warmtebron.
● Plaats het apparaat niet in direct zonlicht.
i
3.1
Het apparaat is voorzien van rubber voetjes om schuiven te
voorkomen. De voetjes zijn gemaakt van een niet-vlekkend
materiaal dat speciaal is vervaardigd om geen sporen of vlekken
op meubilair achter te laten. Sommige typen meubelpolish,
houtbeschermingsmiddelen of reinigingsspray kunnen echter een
reactie van het rubber veroorzaken waardoor deze zacht wordt en
sporen of resten op uw meubilair achterlaat, en het oppervlak
mogelijk beschadigd raakt. Om schade op houten oppervlaktes te
voorkomen, raden we aan dat u voor installatie zelfklevende viltjes
op de rubberen voetjes plaatst.
Noodstroom via batterijen
Bij stroomuitval gaat het apparaat over op noodstroom via de batterijen. Hiervoor maakt het apparaat gebruik van twee batterijen (AAA). Het apparaat
onthoudt de tijd, maar geeft deze niet weer.
18
ARC120
i
● Batterijen worden niet bij het apparaat geleverd.
● Batterijen zijn niet nodig voor normale werking.
Batterijen plaatsen
● Verwijder de deksel van de batterijhouder.
● Plaats de batterijen in overeenstemming met de (+) en (-)
polariteitsmarkeringen.
● Plaats de deksel weer terug.
!
VOORZICHTIG
Verkeerde plaatsing van batterijen kan lekkage van of roestvorming
op de batterijen veroorzaken en het apparaat beschadigen. In
geval van roestvorming, oxidatie, lekkende batterijen en andere
soortgelijke defecten waarbij geleidelijk zuur wordt gevormd, komt
de garantie te vervallen.
19
4.
Functies
4.1
Klokradio/CD-speler
2 1
20 19
18 17
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
20
Koptelefoonaansluiting
Draaiknop VOLUME
Toets ALARM1
Toets ALARM2
Toets CLOCK ADJ
Toets PROGRAM
Toets REPEAT/RANDOM
Toets DISPLAY
Toets SLEEP
Display
Toets PLAY/PAUSE
Toets STOP
Toets SKIP FORWARD/HOUR
Toets SKIP BACKWARD/MINUTE
Draaiknop TUNING
Schakelaar FUNCTION
Toets ON/OFF
Toets OPEN
CD-station
Toets SNOOZE
16
15
ARC120
Display
29
28
21 22 23 24 25 26 27
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Indicator ALARM1
Indicator ALARM2
Indicator SLEEP
Indicator PROGRAM
Indicator REPEAT
Indicator SNOOZE
Indicator PM
Indicator RANDOM
Indicator POWER ON
21
5.
Bediening
● Schakel het apparaat in met de toets ON/OFF (17). De indicator POWER
ON (29) op de display gaat branden. Schakel het apparaat uit door
nogmaals op de toets ON/OFF (17) te drukken.
● Draai voor aanpassing van het volume de draaiknop VOLUME (2) tot het
gewenste geluidsniveau is bereikt.
● Voor het aansluiten van de koptelefoon steekt u de steker van de kabel in
de koptelefoonaansluiting (1). Vergeet niet het volume aan te passen tot
een aangenaam niveau om gehoorbeschadiging te voorkomen.
5.1
De tijd instellen
● Sluit het apparaat aan op het lichtnet. De standaardtijd (12:00) knippert op
de display.
● Druk op de toets SKIP FORWARD/HOUR (13) om het juiste uur in te stellen.
● Druk op de toets SKIP BACKWARD/MINUTE (14) om de juiste minuten in
te stellen.
● Bevestig de instelling door op de toets PROGRAM (6) te drukken.
● Houd voor omschakeling van de klokinstelling tussen de 12 uurs- en de
24-uursfunctie de toets CLOCK ADJ (5) twee seconden ingedrukt.
i
● Voor het instellen van de tijd moet het apparaat zijn uitgeschakeld.
● Tijdens een stroomstoring of als u de stekker van het apparaat uit het
stopcontact trekt, gaan de tijdinstellingen verloren, tenzij batterijen voor
noodstroom zijn geplaatst.
22
ARC120
5.2
Klokfuncties
De functie SLEEP instellen
● Kies het gewenste radiostation of plaats een CD.
● Druk op de toets SLEEP (9). De indicator SLEEP (23) brandt.
● Druk voor het instellen van de slaaptijd op de toets SLEEP (9) tot de
gewenste tijd is ingesteld (90/60/30/15 minuten). Het apparaat stopt met
afspelen als de gekozen tijd is verstreken.
● Druk op de toets ON/OFF (17) om de SLEEP-functie te annuleren.
5.3
Wekkerfunctie
Deze functie is beschikbaar in de CD-, AM/FM- en BUZZER-functies. Twee
tijdinstellingen zijn beschikbaar (ALARM1 en ALARM2).
● Schakel het apparaat uit.
● Zet de schakelaar FUNCTION (16) op de gewenste stand (CD, AM/FM of
BUZZER). Regel het volume.
-Stem voor wekken met AM/FM op het gewenste radiostation af.
● Druk op de toets ALARM1 (3) om ALARM1 in te stellen. De klokweergave
knippert.
● Druk op de toetsen HOUR en MINUTE (13 en 14) voor instelling van de
gewenste tijd en bevestig de instelling door op de toets ALARM1 te
drukken. De indicator ALARM1 (21) brandt.
● Druk op de toets ALARM2 (2) om ALARM2 in te stellen. De klokweergave
knippert.
● Druk voor het instellen van de gewenste tijd op de toetsen HOUR en
MINUTE (13 en 14) en bevestig de instelling met de toets ALARM2. De
indicator ALARM2 (22) brandt.
● Door eenmaal op de toets ALARM1 of ALARM2 te drukken, zet u het alarm uit.
Sluimerfunctie
De sluimertijd bedraagt 6 minuten.
● Druk eenmaal op de toets SNOOZE (20) voor instelling van de
sluimerfunctie van de wekker. De indicator SNOOZE (26) brandt en de
indicator ALARM knippert. De wekker gaat opnieuw af als de sluimertijd is
verstreken.
● Druk eenmaal op de toets ON/OFF (17) om de wekker te stoppen. De
wekker wordt automatisch voor de volgende dag ingesteld.
23
5.4
Radiofuncties
● Zet voor het kiezen van de radiobandbreedte de schakelaar FUNCTION
(16) op AM of FM.
● Draai voor het kiezen van een frequentie of radiostation de draaiknop
TUNING (15) tot de gewenste frequentie is ingesteld.
i
5.5
Leg voor een betere ontvangst van de FM-frequentie de antenne
uit. Draai voor een betere ontvangst van de AM-frequentie het
apparaat.
CD-functies
● Zet om de CD-functie te kiezen de schakelaar FUNCTION (16) op CD.
● Een CD plaatsen:
-Open het apparaat met de toets OPEN (18).
-Plaats de CD met het label omhoog gericht.
-Sluit het CD-station (19).
● Schakel het apparaat in. De display toont gedurende twee seconden het
totale aantal nummers op de CD. Na twee seconden keert het apparaat
terug naar de klokweergave.
● Druk eenmaal op de toets PLAY/PAUSE (11) om het afspelen te starten.
Tijdens het afspelen zijn de volgende functies beschikbaar:
● Druk om te zien welk nummer op dit moment wordt afgespeeld op de
toets DISPLAY (8).
● Druk om een nummer te kiezen op de toets SKIP BACKWARD/MINUTE
(14) of op de toets SKIP FORWARD/HOUR (13) tot het gewenste nummer
is ingesteld.
● Houd om naar een specifiek punt op de CD te gaan de toets SKIP
BACKWARD/MINUTE (14) of de toets SKIP FORWARD/HOUR (13)
ingedrukt tot het gewenste punt is bereikt en laat de toets weer los.
● Druk eenmaal op de toets PLAY/PAUSE (11) om het afspelen tijdelijk te
onderbreken. Druk nogmaals op de toets om het afspelen te hervatten.
● Door op de toets STOP (12) te drukken, stopt u het afspelen.
24
ARC120
De functie REPEAT/RANDOM
Deze functie is beschikbaar in de PLAY- en STOP-functies.
● Druk voor herhaling van het huidige nummer eenmaal op de toets
REPEAT/RANDOM (7) . De indicator REPEAT (25) knippert.
● Als u tweemaal op de knop drukt, worden alle nummers op de CD
herhaald. De indicator REPEAT (25) brandt.
● Door drie maal op de toets te drukken, worden alle nummers in
willekeurige volgorde afgespeeld. De indicator RANDOM (28) brandt. De
herhalingsfunctie is nu uitgeschakeld.
● Door nog eenmaal op de toets te drukken, sluit u de functie REPEAT af.
De functie PROGRAM
Om gebruik te kunnen maken van de functie PROGRAM voor CD, moet het
afspelen zijn gestopt.
● Druk op de toets PROGRAM (6) voor het afspelen van een lijst van
nummers (max. 64) in een programma.
● Selecteer het gewenste nummer met de toets SKIP BACKWARD/MINUTE
(14) of de toets SKIP FORWARD/HOUR (13).
● Bevestig de selectie door op de toets PROGRAM (6) te drukken. Herhaal voor
het kiezen van meer nummers de bovenstaande stappen en bevestig iedere
keuze met de toets PROGRAM (6).
● Het afspelen van het programma start u met de toets PLAY/PAUSE (11).
● Druk eenmaal op de toets PROGRAM in de STOP-functie om het
programma te controleren. Als u herhaaldelijk op de toets PROGRAM
drukt, krijgt u alle nummers in het PROGRAM te zien.
● Druk om het programma te wissen voordat het is gestart op de toets
PROGRAM en vervolgens op de toets STOP. Druk voor het wissen van
het programma tijdens het afspelen op de toets STOP.
i
Een programma wordt ook gewist als het CD-station wordt
geopend.
25
6.
!
Reiniging en onderhoud
WAARSCHUWING
Schakel voor het uitvoeren van reinigings- of
onderhoudswerkzaamheden het apparaat uit en neem de stekker
uit het stopcontact.
● Reinig de buitenkant van het apparaat met een zachte doek. Maak als het
apparaat erg vuil is de doek een beetje vochtig met water en een neutraal
reinigingsmiddel.
● Reinig een vuile lens met een borsteltje/blower (niet meegeleverd).
6.1
Behandeling en verzorging van disks
● Houd de disk met de vingers vast. Houd de disk aan de buitenrand en/of
het gat in het midden vast. Raak het oppervlak van de disk niet aan.
● Buig de disk niet en oefen er geen druk op uit. Stel de disk niet bloot aan
direct zonlicht of warmtebronnen.
● Reinig het oppervlak van de disk met een zachte, droge doek. Veeg het
oppervlak van de disk zachtjes vanuit het midden naar de buitenrand af.
● Gebruik geen thinner, alcohol, chemisch reinigingsmiddel of spuitbussen
voor het reinigen. Dergelijke reinigingsvloeistoffen zullen het oppervlak
van de disk blijvend beschadigen.
26
ARC120
7.
i
Problemen oplossen
Heeft u na het lezen van deze handleiding nog vragen? Neemt u
dan contact op met AKAI Benelux via: 0900-3555333
Probleem
Geen display
Geen geluid
8.
Handeling
Schakel het apparaat in.
Sluit het apparaat goed aan.
Kies de juiste functie met de schakelaar FUNCTION (16).
Sluit het apparaat goed aan.
Regel het volume.
Stem de radio beter af op een radiostation.
Controleer of de CD met het label omhoog gericht is geplaatst.
Reinig de lens.
Technische gegevens
Parameter
Spanning
Noodstroom
Energieverbruik
Energieverbruik in stand-by
Max uitgangsvermogen
Uitgangsimpedantie van de
koptelefoon
Radiobandbreedtes
Afmetingen (B x H x D)
Gewicht
Frequentiegebied
Parameter
AM-radio
FM-radio
Waarde
230 VAC ~ 50 Hz.
2 x 1,5 V
12 W
2,5 W
2 x 0,8 W
32 Ω
AM/FM
235 x 88 x 155 mm
1,17 kg
Waarde
1540 - 1600 kHz
87,5 - 108 mHz
27
9.
Afvoer van gebruikte
elektrische en elektronische apparatuur
Z
Het symbool op het materiaal, de accessoires of verpakking geeft aan dat dit
product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Voer het
apparaat af via het verzamelpunt voor de recycling van afgedankte
elektrische en elektronische apparatuur binnen de EU en in andere
Europese landen die aparte verzamelsystemen voor gebruikte elektrische en
elektronische apparatuur kennen. Door het apparaat op de juiste manier af
te voeren, helpt u mogelijke gevaren voor het milieu en de volksgezondheid
te voorkomen die anders door verkeerde behandeling van het afgedankte
apparaat zouden worden veroorzaakt. Het recyclen van materialen draagt bij
aan het behoud van natuurlijke rijkdommen. Voer daarom uw oude
elektrische en elektronische apparatuur niet af via het huishoudelijke afval.
Neem voor meer informatie over de recycling van dit product contact op met
het plaatselijke gemeentehuis, de vuilnisophaaldienst of de winkel waar u
het product heeft gekocht.
Breng voor meer informatie en garantievoorwaarden een bezoek aan:
www.akai.eu
28