Akai ARC220 User's Manual

Clockradio / CD-player with USB-port
ALD1915H
ARC220
User manual
Gebruiksaanwijzing
Manuel de l’utilisateur
Manual de instrucciones
Gebrauchsanleitung
Οδηγίες χρήσεως
Brugsanvisning
GB
NL
FR
ES
DE
EL
DA
2
15
28
41
54
68
82
Inhoudsopgave
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Veiligheid.................................................................... 16
1.1
1.2
1.3
Beoogd gebruik...............................................................16
Pictogrammen in deze handleiding.................................16
Algemene veiligheidsvoorschriften.................................16
2.1
2.2
Uitpakken........................................................................17
Inhoud van de verpakking...............................................17
3.1
Reservestroom via batterijen..........................................19
4.1
4.2
Klokradio/CD-speler........................................................20
Display............................................................................21
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
De tijd instellen...............................................................21
Klokfuncties....................................................................22
Alarmfunctie....................................................................23
Radiofuncties..................................................................23
CD-functies.....................................................................23
USB-functies...................................................................25
6.1
Behandeling en verzorging van schijven........................26
Voorbereidingen voor gebruik.................................. 17
Installatie.................................................................... 18
Functies...................................................................... 20
Bediening................................................................... 21
Reiniging en onderhoud........................................... 25
7.
Problemen oplossen................................................. 26
8.
Technische gegevens................................................ 26
9.Afvoer van gebruikte elektrische
en elektronische apparatuur..................................... 27
Verklaring met betrekking tot auteursrechten
Het ontwerp en de specificaties kunnen zonder mededeling worden
gewijzigd.
1.
Veiligheid
1.1
Beoogd gebruik
De Klokradio/CD-speler wekt u met muziek van een CD, USB-apparaat of de
radio. De klokfunctie heeft een alarm- en slaapprogramma.
Lees de handleiding voor het eerste gebruik zorgvuldig.
i
1.2
WAARSCHUWING
Een waarschuwing betekent dat letsel of de dood mogelijk is indien
de instructies niet worden opgevolgd.
VOORZICHTIG
‘Voorzichtig' betekent dat schade aan de apparatuur mogelijk is.
!
1.3
Een opmerking verschaft extra informatie, bijv. voor een procedure.
Algemene veiligheidsvoorschriften
WAARSCHUWING
Oefen geen kracht uit op het apparaat. Het apparaat kan vallen en
ernstig letsel veroorzaken.
VOORZICHTIG
Mors geen vloeistoffen op het apparaat.
WAARSCHUWING
Plaats geen voorwerpen in de ventilatiegaten.
!
!
!
16
Pictogrammen in deze handleiding
!
i
Gezien de grote variatie in producten met extern-geheugenpoorten
(USB, SD/MMC, enz.) en hun soms zeer fabrikant-specifieke
functies kunnen we niet garanderen dat alle apparaten worden
herkend, noch dat alle theoretisch mogelijke bedienings­
mogelijkheden ook daadwerkelijk zullen werken.
ARC220
!
i
VOORZICHTIG Blokkeer de ventilatiegaten niet.
L
Het apparaat is dubbel geïsoleerd en hoeft daardoor niet te worden
geaard. Controleer altijd of de spanning van het lichtnet
overeenkomt met de spanning aangegeven op het typeplaatje.
Dit apparaat bevat een lasersysteem. Open het apparaat niet om
directe blootstelling aan de laserstraal te voorkomen.
Zichtbare laserstraal indien open en ontgrendeld.
2.
Voorbereidingen voor gebruik
2.1
Uitpakken
● Pak het apparaat voorzichtig uit.
● Controleer de inhoud van de verpakking die hieronder is beschreven.
Neem contact op met uw verkooppunt als een onderdeel ontbreekt.
● Verwijder de labels, indien aanwezig, voorzichtig van het voorpaneel.
i
2.2
Wij raden u aan de originele doos en verpakkingsmaterialen te
bewaren voor het geval dat u het product voor reparatie moet
retourneren. Dit is de enige manier om het product veilig tegen
transportschade te beschermen. Indien u de doos en de
verpakkingsmaterialen toch afdankt, vergeet dan niet deze te
recyclen ter bescherming van het milieu.
Inhoud van de verpakking
De ontvangen verpakking bevat de volgende onderdelen:
1 Klokradio/CD-speler
1 Bedieningshandleiding
i
Neem contact op met uw verkooppunt als een onderdeel ontbreekt.
17
3.
Installatie
● Plaats het apparaat op een horizontale, vlakke ondergrond.
● Sluit het apparaat aan op het lichtnet.
!
VOORZICHTIG
● Plaats het apparaat niet in de buurt van een warmtebron.
● Plaats het apparaat niet in direct zonlicht.
i
18
Het apparaat is voorzien van rubber voetjes om schuiven te
voorkomen. De voetjes zijn gemaakt van een niet-vlekkend
materiaal dat speciaal is vervaardigd om geen sporen of vlekken
op meubilair achter te laten. Sommige typen meubelpolish,
houtbeschermingsmiddelen of reinigingsspray kunnen echter een
reactie van het rubber veroorzaken waardoor deze zacht wordt en
sporen of resten op uw meubilair achterlaat, en het oppervlak
mogelijk beschadigd raakt. Om schade op houten oppervlaktes te
voorkomen, raden we aan dat u voor installatie zelfklevende viltjes
op de rubberen voetjes plaatst.
ARC220
3.1
Reservestroom via batterijen
Bij stroomuitval gaat het apparaat over op reservestroom via de batterijen.
Hiervoor maakt het apparaat gebruik van twee batterijen (AAA).
Het apparaat onthoudt de tijd, maar geeft deze niet weer.
i
● Batterijen worden niet bij het apparaat meegeleverd.
● Batterijen zijn niet nodig voor normale bediening.
Batterijen plaatsen
● Verwijder de deksel van de batterijhouder.
● Plaats de batterijen in overeenstemming met de (+) en (-)
polariteitsmarkeringen.
● Plaats de deksel weer terug.
!
VOORZICHTIG
Verkeerde plaatsing van batterijen kan lekkage van of roestvorming
op de batterijen veroorzaken en het apparaat beschadigen.
In geval van roestvorming, oxidatie, lekkende batterijen en andere
soortgelijke defecten waarbij geleidelijk zuur wordt gevormd, komt
de garantie te vervallen.
19
4.
Functies
4.1
Klokradio/CD-speler
9
8
7
10
11
12
13
14
15
16
17
6
5
4
3
2
1
18
19
20
21
22
23 24 25
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
20
Toets ON/OFF
Toets SLEEP
Toets ALBUMToets ALBUM+
Toets ALARM1
Toets ALARM2
USB-aansluiting
CD-station
Frequentieschaalvenster
Schakelaar FUNCTION
26 27 28
11 Toets CLOCK ADJ/PROGRAM
12 Toets REPEAT
13 Toets SKIP BACKWARD/
MINUTE
14 Toets SKIP FORWARD/HOUR
15 Toets STOP
16 Toets PLAY/PAUSE / USB/CD
17 Toets SNOOZE
18 Draaiknop VOLUME
19 Draaiknop TUNING
ARC220
4.2
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Display
Indicator POWER ON
Indicator ALARM1
Indicator ALARM2
Indicator SLEEP
Indicator PROGRAM
Indicator REPEAT
Indicator SNOOZE
Indicator PM
Indicator USB
29
30
Achterpaneel
29 Line-in-aansluiting
30 Koptelefoonaansluiting
5.
Bediening
● Druk op de toets ON/OFF (1) om het apparaat in te schakelen.
De indicator POWER ON (20) op de display gaat branden. Druk nogmaals
op de toets ON/OFF (1) om het apparaat uit te schakelen.
● Om een bronmodus (CD/AM/FM/LINE IN) te selecteren, zet u de
schakelaar FUNCTION (10) op de gewenste positie.
● Draai voor het wijzigen van het volumeniveau de draaiknop VOLUME (18)
tot het gewenste niveau is ingesteld.
● Plaats de stekker van de kabel in de koptelefoonaansluiting (30) om een
koptelefoon aan te sluiten. Stel het volume af op een aangenaam niveau
om beschadiging van het gehoor te voorkomen.
● Plaats de stekker van de kabel in de LINE IN-aansluiting (29) om een
extern audio-apparaat aan te sluiten.
5.1
De tijd instellen
● Sluit het apparaat aan op het lichtnet. De standaardtijd (12:00) knippert op
de display.
● Houd de toets CLOCK ADJ/PROGRAM (11) 2 seconden ingedrukt om
tussen de 12-uurs- en de 24-uursmodus te schakelen.
21
● Druk op de toets SKIP FORWARD/HOUR (14) om het juiste uur in te stellen.
● Druk op de toets SKIP BACKWARD/MINUTE (13) om de juiste minuten in
te stellen.
● Druk op de toets CLOCK ADJ/PROGRAM (11) om de instelling te bevestigen.
i
● Voor het instellen van de tijd moet het apparaat zijn uitgeschakeld.
● Tijdens een stroomstoring of bij het verwijderen van de stekker gaan de
tijdsinstellingen verloren, tenzij batterijen voor reservestroom zijn geplaatst.
5.2
Klokfuncties
De functie SLEEP instellen
● Selecteer het gewenste radiostation of plaats een CD.
● Druk op de toets SLEEP (2). De indicator SLEEP (23) brandt.
● Druk voor het instellen van de slaaptijd op de toets SLEEP (2) tot de
gewenste tijd is ingesteld (90/60/30/15 minuten). Het apparaat stopt met
afspelen na het verstrijken van de gekozen tijd.
● Druk nogmaals op de toets SLEEP (2) om de functie SLEEP te annuleren.
Instellen van de alarmtijd
Twee tijdsinstellingen zijn beschikbaar (ALARM1 en ALARM2).
● Schakel het apparaat uit.
● Stem voor AM/FM-alarm af op het gewenste radiostation.
● Selecteer het gewenste tijdslot:
• Druk op de overeenkomstige toets (5) om ALARM1 te selecteren.
De alarmindicator (21) verschijnt op de display.
• Druk op de overeenkomstige toets (6) om ALARM2 te selecteren.
De alarmindicator (22) verschijnt op de display.
● Druk op de toets SKIP FORWARD/HOUR (14) om het uur in te stellen,
en druk op de toets ALARM1 (5) om de instelling te bevestigen.
De ALARM1-indicator (21) brandt.
● Druk op de toets SKIP BACKWARD/MINUTE (13) om de minuten in te
stellen.
● Druk nogmaals op de alarmtoets om te bevestigen.
22
ARC220
5.3
Alarmfunctie
Deze functie is beschikbaar in de CD-modus, de AM/FM-modus en de
BUZZER-modus.
Activeren van het alarm
● Selecteer het gewenste tijdslot:
• Druk op de overeenkomstige toets (5) om ALARM1 te selecteren.
De alarmindicator (21) verschijnt op de display.
• Druk op de overeenkomstige toets (6) om ALARM2 te selecteren.
De alarmindicator (22) verschijnt op de display.
● Schuif de FUNCTION-schakelaar (10) naar de gewenste positie.
● Druk nogmaals op de alarmtoets (5) & (6) om het alarm te annuleren.
Sluimeralarm
De standaard sluimertijd is: 6 minuten.
● Druk eenmaal op de toets SNOOZE (17) om het sluimeralarm in te
stellen. De indicator SNOOZE (26) brandt. De indicator ALARM knippert.
Het alarm gaat nogmaals af na het verstrijken van de sluimertijd.
5.4
Radiofuncties
● Schuif de schakelaar FUNCTION (10) naar de AM-positie of de FM-positie
om de radiobandbreedte te selecteren.
● Draai de draaiknop TUNING (19) naar de gewenste frequentie om een
frequentie of radiostation te selecteren.
i
5.5
Leg de etherantenne uit voor een betere ontvangst van de
FM-frequentie. Draai het apparaat voor een betere ontvangst van
de AM-frequentie.
CD-functies
● Zet om de CD-functie te kiezen de schakelaar FUNCTION (10) op CD.
● Een CD plaatsen:
• Druk op het CD-station (8) om het apparaat te openen.
• Plaats de CD met het etiket naar voren.
• Sluit het CD-station (8).
23
● Schakel het apparaat in. De display toont het totaal aantal tracks op de
CD gedurende twee seconden. Na twee seconden keert het apparaat
terug naar de klokweergave.
● Bij een MP3-schijf druk op de toets ALBUM- (3) of op de toets ALBUM+ (4)
in het menu om een map te selecteren.
● Druk eenmaal op de toets PLAY/PAUSE / USB/CD (16) om het afspelen
te starten.
Tijdens het afspelen zijn de volgende functies beschikbaar:
● Druk voor het selecteren van een track op de toets SKIP BACKWARD/
MINUTE (13) of de toets SKIP FORWARD/HOUR (14) tot de gewenste
track is ingesteld.
● Houd voor het zoeken naar een specifiek punt op de schijf de toets SKIP
BACKWARD/MINUTE (13) of de toets SKIP FORWARD/HOUR (14)
ingedrukt tot het gewenste punt is bereikt. Laat vervolgens de toets los.
● Druk eenmaal op de toets PLAY/PAUSE / USB/CD (16) om het afspelen
te pauzeren. Druk nogmaals op de toets om het afspelen te hervatten.
● Druk op de toets STOP (15) om het afspelen te stoppen.
De functie REPEAT
Deze functie is beschikbaar in de PLAY-modus en de STOP-modus.
● Druk eenmaal op de toets REPEAT (12) om de huidige track te herhalen.
De indicator REPEAT (25) knippert.
● Druk tweemaal op de toets om alle tracks op de CD te herhalen.
De indicator REPEAT (25) brandt.
● Druk driemaal op de toets om de functie te annuleren.
De herhalingsfunctie is uitgeschakeld.
De functie PROGRAM
Om gebruik te kunnen maken van de functie PROGRAM voor CD, moet het
afspelen zijn gestopt.
● Druk op de toets CLOCK ADJ/PROGRAM (11) om een lijst met tracks
(max. 20) in een programma af te spelen.
● Druk op de toets SKIP BACKWARD/MINUTE (13) of de toets SKIP
FORWARD/HOUR (14) om de gewenste track te selecteren.
● Bij een MP3-schijf druk op de toets ALBUM- (3) of op de toets ALBUM+ (4)
in het menu om een map te selecteren.
● Druk op de toets CLOCK ADJ/PROGRAM (11) om de selectie te bevestigen.
Herhaal de bovenstaande stappen om meer tracks te selecteren en bevestig
iedere selectie met de toets CLOCK ADJ/PROGRAM (11).
24
ARC220
● Druk op de toets PLAY/PAUSE / USB/CD (16) om het programma te starten.
● Druk eenmaal op de toets PROGRAM in de STOP-modus om het
programma te controleren. Druk herhaaldelijk op de toets PROGRAM om
alle tracks in het programma te zien.
● Druk op de toets PROGRAM en vervolgens op de toets STOP om het
programma te wissen voordat het programma is gestart. Druk op de toets
STOP om programma tijdens het afspelen te wissen.
i
5.6
Een programma wordt tevens gewist bij het openen van het CDstation.
USB-functies
● Een USB-apparaat aansluiten:
• Plaats het apparaat in de aansluiting (7).
● Zet om de USB-functie te kiezen de schakelaar FUNCTION (10) op CD.
● Druk twee seconden op de toets PLAY/PAUSE / USB/CD (16) om het
afspelen te starten. De USB-dindicator knippert op de display.
● Zie de instructies onder "CD-functies" voor uitleg van de beschikbare
functies tijdens het afspelen.
● Trek het apparaat voorzichtig uit de aansluiting om het te verwijderen.
i
6.
!
Wegens de grote variatie aan producten met USB-poorten en hun
soms zeer fabrikantspecifieke functies kunnen we niet garanderen
dat alle apparaten zullen worden herkend, noch dat alle theoretisch
mogelijke bedieningsmogelijkheden daadwerkelijk zullen werken.
Reiniging en onderhoud
WAARSCHUWING
Schakel voor reinigings- of onderhoudswerkzaamheden het
apparaat uit en neem de stekker uit het stopcontact.
● Reinig de buitenkant van het apparaat met een zachte doek.
Maak in geval van een uiterst vuil apparaat de doek een beetje vochtig
met water en een neutraal reinigingsmiddel.
● Reinig een vuile lens met een borsteltje/blower (niet meegeleverd).
25
6.1
Behandeling en verzorging van schijven
● Houd de schijf met de vingers vast. Houd de schijf aan de buitenrand en/
of het gat in het midden vast. Raak het oppervlak van de schijf niet aan.
● Buig de schijf niet en oefen er geen druk op uit. Stel de schijf niet bloot
aan direct zonlicht of warmtebronnen.
● Reinig het oppervlak van de schijf met een zachte, droge doek. Veeg het
oppervlak van de schijf zachtjes vanuit het midden naar de buitenrand af.
● Gebruik geen thinner, alcohol, chemisch reinigingsmiddel of spuitbussen
voor het reinigen. Dergelijke reinigingsvloeistoffen zullen het oppervlak
van de schijf blijvend beschadigen.
7.
i
Problemen oplossen
Heeft u na het lezen van deze handleiding nog vragen?
Neemt u dan contact op met AKAI Benelux via: 0900-3555333
Probleem
Handeling
Geen display
Schakel het apparaat in.
Sluit het apparaat op de juiste wijze aan.
Kies de juiste functie met de schakelaar
FUNCTION (10).
Geen geluid
Sluit het apparaat op de juiste wijze aan.
Stel het volume af.
Zorg voor een betere afstemming op het station.
Controleer of de CD met het etiket naar boven
is geplaatst.
Reinig de lens.
8.
Technische gegevens
Parameter
Spanning
Reservestroom
Energieverbruik
Energieverbruik in standby-modus
26
Waarde
230 VAC ~ 50 Hz.
2 x 1,5 V
12 W
<2W
ARC220
Max. uitgangsvermogen
Uitgangsimpedantie koptelefoon
Radiobandbreedtes
Afmetingen (B x H x D)
Gewicht
Frequentiegebied
Parameter
AM-radio
FM-radio
9.
2 x 0,8 W
32 Ω
AM/FM
240 x 88 x 174 mm
1,17 kg
Waarde
540 - 1600 kHz
87,5 - 108,5 mHz
fvoer van gebruikte
A
elektrische en elektronische
apparatuur
Z
Het symbool op het materiaal, de accessoires of verpakking geeft aan dat dit
product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Voer het
apparaat af via het verzamelpunt voor de recycling van afgedankte
elektrische en elektronische apparatuur binnen de EU en in andere
Europese landen die aparte verzamelsystemen voor gebruikte elektrische en
elektronische apparatuur kennen. Door het apparaat op de juiste manier af
te voeren, helpt u mogelijke gevaren voor het milieu en de volksgezondheid
te voorkomen die anders door verkeerde behandeling van het afgedankte
apparaat zouden worden veroorzaakt. Het recyclen van materialen draagt bij
aan het behoud van natuurlijke rijkdommen. Voer daarom uw oude
elektrische en elektronische apparatuur niet af via het huishoudelijke afval.
Neem voor meer informatie over de recycling van dit product contact op met
het plaatselijke gemeentehuis, de vuilnisophaaldienst of de winkel waar u
het product heeft gekocht.
Breng voor meer informatie en garantievoorwaarden een bezoek aan:
www.akai.eu
27
For more information, please visit
www.akai.eu