CR6713
Korisnički priručnik za
prijenosno računalo
12.5” : B23E
kolovoz 2011
Sadržaj
Sadržaj..................................................................................................................... 2
Poglavlje 1: Uvod u prijenosno računalo
O ovom priručniku.............................................................................................. 6
Napomene za priručnik.................................................................................... 6
Sigurnosne mjere opreza................................................................................. 7
Priprema prijenosnog računala...................................................................11
Poglavlje 2: Upoznavanje s dijelovima
Vrh uređaja..........................................................................................................14
Donja strana........................................................................................................17
Desna strana.......................................................................................................19
Lijeva strana........................................................................................................22
Prednja strana.....................................................................................................23
Poglavlje 3: Početak rada
Napajanje.............................................................................................................26
Napajanje izmjeničnom strujom................................................................26
Napajanje putem baterije.............................................................................28
Briga o bateriji...................................................................................................29
Uključivanje prijenosnog računala...........................................................30
Samotestiranje prilikom uključivanja (POST)........................................30
Provjera napunjenosti baterije...................................................................32
Punjenje baterija..............................................................................................33
Mogućnosti napajanja...................................................................................34
Načini upravljanja napajanjem...................................................................36
Stanje mirovanja i hibernacija....................................................................36
Sustav upravljanja toplinom.......................................................................37
Tehnologija promjenljive grafike...............................................................38
Posebne funkcije tipkovnice.........................................................................39
Obojani tipkovni prečaci...............................................................................39
Microsoft Windows tipke..............................................................................42
Multimedijske tipke . .....................................................................................43
Prekidači i indikatori stanja............................................................................44
Prekidači.............................................................................................................44
Indikatori stanja...............................................................................................46
Korisnički priručnik za prijenosno računalo
Poglavlje 4: Rad s prijenosnim računalom
Pokazivački uređaj............................................................................................50
Rad s dodirnom plohom...............................................................................51
Prikaz rada s dodirnom plohom.................................................................52
Briga o dodirnoj plohi....................................................................................55
Automatic Touchpad Disabling..................................................................55
Uređaji za pohranu...........................................................................................57
Kartica za proširenje.......................................................................................57
Čitač fleš memorijske kartice......................................................................59
Tvrdi disk.............................................................................................................60
Memorija (RAM)...............................................................................................63
Povezivanje.........................................................................................................65
Povezivanje na mrežu....................................................................................65
Bežična LAN veza (na određenim modelima).......................................67
Bežično povezivanje u sustavu Windows...............................................69
Bluetooth bežična veza (na određenim modelima)..............................71
Modemska veza (na određenim modelima)..........................................74
Trusted Platform Module (TPM) (na određenim modelima).............75
Omogućavanje TPM zaštite.........................................................................76
Brisanje podataka zaštićenih TPM-om . ..................................................76
Dodatak
Dodatna oprema.............................................................................................D-2
Dodatni priključci......................................................................................... D-2
Operacijski sustav i softver..........................................................................D-3
Postavke BIOS-a sustava............................................................................ D-4
Najčešći problemi i rješenja...................................................................... D-7
Oporavak prijenosnog računala............................................................. D-13
Korištenje particije za oporavak............................................................D-13
Korištenje DVD-a za oporavak sustava (na određenim
modelima).....................................................................................................D-14
Podaci o DVD pogonu..............................................................................D-16
Sukladnost unutarnjeg modema..........................................................D-18
Propisi i izjave o sigurnosti........................................................................ D-22
Izjava Savezne komisije za komunikacije...........................................D-22
Korisnički priručnik za prijenosno računalo
Ograničenje frekvencijskog pojasa u Francuskoj............................D-25
Sigurnosni zahtjev u vezi s napajanjem.............................................D-28
Informacije o TV tjuneru (na određenim modelima).....................D-28
REACH ........................................................................................................D-28
Oprez pri korištenju litijskih baterija za Nordijske zemlje
(za litij-ionske baterije).............................................................................D-29
Sigurnosne napomene za optički disk................................................D-30
Podaci o sigurnoj uporabi lasera..........................................................D-30
Upozorenje o servisiranju........................................................................D-30
CDRH propisi................................................................................................D-30
Napomena o proizvodima Macrovision Corporation...................D-31
CTR 21 Odobrenje(za prijenosno računalo s ugrađenim
modemom)...................................................................................................D-32
Ekološka oznaka Europske unije . ........................................................D-34
Proizvod sukladan normi ENERGY STAR.............................................D-34
Izjava o globalnoj sukladnosti s propisima koji se odnose na
zaštitu okoliša .............................................................................................D-35
ASUS recikliranje / Usluge preuzimanja rabljenih proizvoda.....D-35
Autorsko pravo.............................................................................................. D-36
Ograničenje odgovornosti........................................................................ D-37
Servis i podrška............................................................................................. D-37
Korisnički priručnik za prijenosno računalo
1
:
Uvod u prijenosno računalo
Poglavlje 1
O ovom priručniku
U Vašim se rukama nalazi priručnik za rad s prijenosnim računalom.
U njemu su opisani različiti dijelovi prijenosnog računala i način
njihove uporabe. Ovo su najvažnija poglavlja priručnika:
1.
2.
3.
4.
5.
Uvod u prijenosno računalo
Uvod u prijenosno računalo i ovaj priručnik.
Upoznavanje s dijelovima
Informacije o sastavnim dijelovima prijenosnog računala.
Početak rada
Informacije o početku rada s prijenosnim računalom.
Rad s prijenosnim računalom
Informacije o korištenju sastavnih dijelova prijenosnog računala.
Dodatak
Opis dodatne opreme i dodatne informacije.
Komplet isporučenih programa razlikuje se ovisno o modelu
i području uporabe. Vaše prijenosno računalo i računalo
prikazano na slikama u ovom priručniku mogu se razlikovati. To
ne predstavlja nedostatak prijenosnog računala.
Napomene za priručnik
U priručniku se nalaze napomene i upozorenja otisnuti podebljanim
slovima kojih se trebate pridržavati da biste sigurno i potpuno izvršili
neke zadatke. Te napomene imaju različite stupnjeve važnosti:
UPOZORENJE! Važne informacije kojih se trebate pridržavati radi
sigurnog rada.
VAŽNO! Važne informacije kojih se trebate pridržavati da biste
izbjegli oštećenje podataka i dijelova te tjelesne ozljede.
SAVJET: Savjeti i informacije za lakše dovršenje zadataka.
NAPOMENA: Savjeti i informacije o posebnim situacijama.
Korisnički priručnik za prijenosno računalo
Sigurnosne mjere opreza
Pridržavanjem sljedećih mjera opreza produljit ćete vijek trajanja
prijenosnog računala. Pridržavajte se svih mjera opreza i uputa.
Servis prepustite osoblju ovlaštenog servisa, osim ako nije drukčije
navedeno u ovom priručniku.
Prije čišćenja isključite kabel za napajanje izmjeničnom strujom i
izvadite bateriju iz uređaja. Prijenosno računalo prebrišite čistom
celuloznom spužvom ili kožnom krpicom namočenom u otopinu
tople vode i blagog deterdženta, a zatim uklonite višak vlage
suhom krpom.
NE postavljajte računalo
na neravne i nestabilne
radne površine. U slučaju
oštećenja kućišta,
zatražite pomoć servisera.
NE postavljajte i ne
bacajte predmete na
prijenosno računalo te
nemojte u njega umetati
nkakva strana tijela.
NEMOJTE koristiti
prijenosno računalo u
prljavim i prašnjavim
okruženjima. NE
uključujte računalo u
slučaju istjecanja plina.
NE izlažite računalo
snažnim magnetskim i
električnim poljima.
NE dodirujte i ne
pritišćite zaslon računala.
Ne postavljajte male
predmete u blizinu
prijenosnog računala
koji bi mogli izgrepsti
računalo ili upasti u njega.
NEMOJTE koristiti
računalo u blizini
tekućina, kiše i vlage.
NEMOJTE koristiti
modem za vrijeme
grmljavine.
NEMOJTE držati
prijenosno računalo
u krilu ili na drugim
dijelovima tijela kako
biste izbjegli nelagodu
i ozljede do kojih može
doći zbog izloženosti
toplini.
Upozorenje o sigurnosti
baterije:
Korisnički priručnik za prijenosno računalo
NE bacajte bateriju
u vatru. NEMOJTE
napraviti kratki spoj na
kontaktima baterije.
NEMOJTE rastavljati
bateriju.
SIGURNA TEMPERATURA:
Prijenosno računalo
smije se koristiti samo
pri temperaturama
okruženja od 10 °C (50 °F)
do 35 °C (95 °F).
NAZIVNI ULAZNI
NAPON: Nazivni napon
naveden je na natpisnoj
pločici s donje strane
računala i mora biti
jednak naponu strujnog
adaptera.
NEMOJTE nositi ni
prekrivati uključeno
prijenosno računalo
materijalima koji bi
mogli spriječiti protok
zraka, npr. torba.
NEMOJTE koristiti
snažna otapala poput
razrjeđivača, benzola
i ostalih kemikalija na
uređaju i u njegovoj
blizini.
NEMOJTE koristiti
oštećene kabele za
napajanje, oštećenu
dodatnu opremu i ostale
oštećene periferne
uređaje.
Pogrešno umetnuta
baterija može uzrokovati
eksploziju i oštetiti
prijenosno računalo.
NEMOJTE odlagati prijenosno računalo u komunalni otpad.
Dijelove ovog proizvoda moguće je ponovo koristiti i
reciklirati. Simbol prekriženog koša za otpatke označava
da se proizvod (električna i elektronička oprema te baterije
koje sadrže živu) ne smije odlagati zajedno s komunalnim
otpadom. Elektroničke proizvode odložite prema važećim
lokalnim propisima.
NE odlažite bateriju zajedno s komunalnim otpadom. Simbol
prekrižene kante za otpatke označava da se baterija ne smije
odlagati zajedno s komunalnim otpadom.
Korisnički priručnik za prijenosno računalo
Upozorenje o zvučnom tlaku
Prekomjerni zvučni tlak iz slušalica i naglavnih slušalica može oštetiti
sluh ili dovesti do njegova gubitka. Regulator za podešavanje
glasnoće i equalizera postavite u položaj prema drugim postavkama
izvan središnjeg položaja može povećati izlazni napon u slušalicama
pa tako i zvučni tlak.
Upozorenje o DC ventilatoru
Zapamtite da je DC ventilator pokretni dio koji može dovesti do
opasnosti, pazite da vam lopatice ne nanesu ozljede.
Podaci o adapteru
Ulazni napon : 100-240 Vac
Ulazna frekvencija: 50- 60Hz
Nazivna izlazna struja: 3.95A (75W); 4,74A (90W)
Nazivni izlazni napon: 19 Vdc
Mjere predostrožnosti pri prijenosu
Prije transporta isključite prijenosno računalo i odspojite sve
periferne uređaje da biste izbjegli oštećenje konektora. Da bi se
izbjeglo oštećenje površine tvrdog diska tijekom transporta, glava
tvrdog diska se nakon isključivanja napajanja uvlači. Iz tog razloga
ne biste smjeli prenositi uključeno prijenosno računalo. Zatvorite
zaslonsku ploču i provjerite je li sigurno zatvorena radi zaštite
tipkovnice i zaslona.
OPREZ! Površina prijenosnog računala se u slučaju nedovoljne
brige lako oštećuje. Nemojte strugati ni grepsti površine
prijenosnog računala.
Korisnički priručnik za prijenosno računalo
Zaštita prijenosnog računala
Nabavite torbu za prijenosno računalo da biste ga zaštitili od prašine,
vode, udaraca i ogrebotina.
Punjenje baterija
Ako za napajanje računala namjeravate koristiti baterije, potpuno
napunite baterije i pomoćne baterije prije odlaska na dulje
putovanje. Imajte na umu da strujni adapter puni baterije samo kada
je priključen u računalo i izmjeničnu naponsku mrežu. Baterije će se
dulje puniti ako se prijenosno računalo tijekom punjenja koristi.
Mjere predostrožnosti za korištenje u zrakoplovima
Ako želite koristiti prijenosno računalo u zrakoplovu, obratite se
zračnom prijevozniku. Uporaba elektroničkih uređaja ograničena je
u većini zrakoplova. Većina zračnih prijevoznika zabranjuje korištenje
računala tijekom uzlijetanja i slijetanja zrakoplova.
OPREZ! U zračnim lukama postoje tri vrste zaštitnih uređaja:
rendgenski uređaji (za provjeru predmeta na pokretnim
trakama), detektori metala (za provjeru osoba koje prolaze kroz
sigurnosne točke) i ručni detektori metala (ručni uređaji koji
se koriste za provjeru osoba i predmeta). Prijenosno računalo
i diskete možete poslati kroz rendgenski uređaj u zračnoj luci.
Međutim, nije preporučeno slati prijenosno računalo i diskete
kroz detektore metala ni izlagati ih provjeri ručnim detektorima
metala.
10
Korisnički priručnik za prijenosno računalo
Priprema prijenosnog računala
U nastavku se donose kratke upute za rad s prijenosnim računalom.
Umetnite bateriju
2
2
1
Priključite adapter za izmjeničnu struju
-2
110v
20v
3
1
Korisnički priručnik za prijenosno računalo
2
11
Otvaranje LCD zaslona
1. Palcem pažljivo podignite zaslonsku ploču.
2. Lagano namjestite zaslonsku ploču u udoban kut gledanja
pomičući je prema naprijed ili unatrag.
OFF
ON
Uključivanje uređaja
1. Pritisnite tipku za uključivanje ispod LCD zaslona.
2. Svjetlinu LCD zaslona ugodite pritiskom na tipke [Fn]+[F5] ili
[Fn]+[F6].
OFF
ON
OFF
12
ON
Korisnički priručnik za prijenosno računalo
2
2:
Upoznavanje s dijelovima
Poglavlje
Vrh uređaja
Tipkovnica se razlikuje ovisno o zemlji uporabe.
OFF
1
2
3
ON
4
5
esc
f1
f2
f4
f3
f5
f6
f9
f8
f7
7
tab
ctrl
5
1
shift
f11
f12
pause
break
alt
insert
num lk
backspace
2
enter
3
shift
alt
delete
scr lk
home
pgup
6
0
fn
prt sc
sysrq
9
8
4
caps lock
f10
6
7
8
pgdn
end
9
ctrl
10
11
14
Korisnički priručnik za prijenosno računalo
1
Indikator fotoaparata
Indikator kamere pokazuje kad se ugrađena kamera koristi.
2
Sklopka poklopca kamere
Sklopka poklopca kamere omogućuje vam otvaranje i
zatvaranje zaštitnog poklopca kamere. Povucite sklopku
ulijevo kako biste zatvorili poklopac kamere. Povucite
sklopku udesno kako biste otvorili poklopac kamere.
3
Kamera (na izabranim modelima)
Ugrađena kamera omogućava snimanje snimaka ili video
zapisa. Može se koristiti sa video konferencijama i drugim
interaktivnim aplikacijama.
Ne nekim modelima morat ćete povući vratašca
fotoaparata u ON/OFF položaj kako biste uključili / isključili
fotoaparat.
4
Mikrofon (ugrađeni)
Ugrađeni mono mikrofon može se koristiti za video
konferencije, glasovne naracije ili jednostavne audio
snimke.
5
Zaslonska ploča
Zaslonska ploča ima istu funkciju kao CRT monitor stolnog
računala. TFT LCD zaslon s aktivnom matricom koji se
koristi u prijenosnom računalu nudi izniman prikaz, kao
u stolnih računala. Za razliku od CRT monitora stolnih
računala, LCD zaslon nema zračenja i titranja tako da je
ugodniji za oči. Zaslonsku ploču čistite mekom krpicom bez
dodatka kemijskih sredstava (krpu eventualno namočite u
običnu vodu).
Korisnički priručnik za prijenosno računalo
15
6
Power4Gear
Pod operativni sustavom Windows ova tipka radi kao
hibridna tipka Power4Gear. Načini upravljanja energijom
kontroliraju mnoge aspekte prijenosnog računala u svrhu
ostvarenja maksimalnog učinka uz minimalnu potrošnju
baterije. Uključivanje i isključivanje strujnog adaptera
automatski prebacuje sustav s napajanja izmjeničnom
strujom na napajanje putem baterije. Odabrani način
prikazuje se na zaslonu.
Glavni prekidač
Tipka za uključivanje omogućuje UKLJUČIVANJE i
ISKLJUČIVANJE prijenosnog računala i oporavak sa STD-a.
Prijenosno računalo uključujete i isključujete pritiskom
na tipku. Tipka za uključivanje aktivna je samo kada je
otvorena zaslonska ploča.
Tipke prečaci
Tipke prečaci omogućuje pokretanje često korištenih
programa samo jednim pritiskom na tipku. Pojedinosti
potražite u 3. poglavlju.
7
8
9
Tipkovnica otporna na izlijevanje
10
11
Ugrađeni čitač otiska prsta omogućuje uporabu
sigurnosnog softvera koji za identifikaciju koristi otisak
vašeg prsta.
Dodirna ploha i gumbi
16
Tipkovnica ima tipke u punoj veličini ugodnog hoda
(dubina do koje možete pritisnuti tipku) i s osloncem za
dlanove ruku. Dvije funkcijske tipke za Windows služe kako
bi olakšale navigaciju u operativnom sustavu Windows.
Čitač otiska prsta (na odabranim modelima)
Dodirna ploha s gumbima predstavlja pokazivački uređaj
koji ima iste funkcije kao i miš za stolna računala. Nakon
postavljanja programa za dodirnu plohu, dostupna je i
funkcija kotačića, kojom se upravlja softverski, za lakšu
navigaciju sustavom Windows i Webom.
Korisnički priručnik za prijenosno računalo
Donja strana
1
2
3
4
5
UPOZORENJE! Donja strana prijenosnog računala može postati
veoma vruća. Pažljivo rukujte uključenim računalom i računalom
koje je nedavno bilo u upotrebi. Visoke temperature uobičajene
su tijekom punjenja i rada računala. Ne postavljajte računalo na
mekane površine, poput kreveta i kauča, koje bi mogle blokirati
ventilacijske otvore. NEMOJTE DRŽATI PRIJENOSNO RAČUNALO
U KRILU I NA DRUGIM DIJELOVIMA TIJELA KAKO BISTE IZBJEGLI
OZLJEDE IZAZVANE TOPLINOM.
1
����������������������������������
Opružna brava odjeljka za baterije
Opružna brava osigurava baterije u odjeljku. Brava će se
automatski zaključati nakon umetanja baterija. Da biste
izvadili baterije, namjestite bravu u otključani položaj.
Korisnički priručnik za prijenosno računalo
17
2
Baterija
3
Ručna brava odjeljka za baterije
4
Ručna brava osigurava baterije u odjeljku. Da biste
umetnuli ili izvadili baterije, namjestite ručnu bravu u
otključani položaj. Nakon umetanja baterija namjestite
ručnu bravu u zaključani položaj.
Priključak stanice za napajanje
5
Priključak stanice za napajanje omogućuje prijenosnom
računalu povezivanje s opcionom stanicom za napajanje.
Odjeljak za memoriju (RAM)
18
Baterija se automatski puni kad je prijenosno računalo
priključeno na izmjenično napajanje i održava prijenosnog
računalo uključenim kad je isključeno iz električne mreže.
Na taj se način računalo može koristiti dok ga premještate
s jednog na drugo mjesto. Kapacitet baterije ovisi o načinu
korištenja i tehničkim značajkama prijenosnog računala.
Baterija se ne smije rastavljati i mora se nabaviti kao
jedinstvena jedinica.
Odjeljak za memoriju nudi mogućnost proširenja
dodatnom memorijom. Dodatna memorija povećava
performanse aplikacije smanjenjem pristupa tvrdom
disku. BIOS automatski otkriva količinu raspoložive
memorije u sustavu te na temelju toga tijekom postupka
samotestiranja prilikom uključivanja (POST) konfigurira
CMOS. Nakon ugradnje memorije ne trebate postavljati
hardver i softver (uključujući BIOS). Informacije o
nadogradnji memorije svog prijenosnog računala zatražite
od ovlaštenog servisera ili prodavača od kojeg ste kupili
računalo. Maksimalnu kompatibilnost i pouzdanost
osigurat ćete isključivo kupnjom modula za proširenje kod
ovlaštenih zastupnika ovog prijenosnog računala.
Korisnički priručnik za prijenosno računalo
Desna strana
1
3
3
4
5
6
7
8
9
Utor za karticu ExpressCard
1
2
2
Dostupan je jedan 26-pinski utor za jednu dodatnu karticu
ExpressCard od 34 mm ili ExpressCard od 54mm. Ovo novo
sučelje je brže jer koristi serijsku sabirnicu koja podržava
USB 2.0 i PCI Express umjesto sporije paralelne sabirnice
koja se koristi u utoru za PC kartice. (Nije kompatibilno s
ranijim PCMCIA karticama.)
Utor za Smart karticu
Ovo prijenosno računalo sadrži već ugrađeni čitač smart
kartice koji na lak način može očitati i vršiti upis podataka
na smart karticu.
HDMI
HDMI priključak
HDMI (Multimedijalno sučelje visoke razlučivosti)
omogućuje prijenos nekomprimiranih digitalnih audio i
video signala s DVD plejera, pretvaračkih modula te drugih
audio-vizualnih izvora na televizore, projektore i druge
video zaslone. Može prenositi višekanalne zvučne podatke
visoke kvalitete i standardne korisničke elektroničke video
formate visoke razlučivosti. Uređaji s HDMI zaslonom
koriste diferencijalnu signalizaciju s minimiziranim
prijelazom (TMDS) za prijenos audio-vizualnih informacija
kroz isti HDMI kabel.
Korisnički priručnik za prijenosno računalo
19
4
USB priključak (3.0)
USB (en. Universal Serial Bus – univerzalna serijska sabirnica)
priključak kompatibilan je s USB 3.0, USB 2.0 ili USB 1.1
uređajima poput tipkovnica, pokazivačkih uređaja, kamera,
tvrdih diskova, pisača oi skenera povezanih u seriju 4.8
Gbita/s (USB 3.0), 480 Mbita/s (USB 2.0) i 12 Mbita/s (USB 1.1).
USB omogućuje istovremen rad mnogih uređaja na
jednom računalu, kod kojeg neki periferni uređaji imaju
ulogu dodatnih priključnica ili čvorišta. USB podržava brzu
izmjenu uređaja tako da se većina perifernih uređaja može
priključivati i odvajati bez ponovnog pokretanja računala.
5
Izlaz za monitor
6
15-pinski D-sub priključak za monitor podržava standardne
VGA-kompatibilne uređaje poput monitora ili projektora za
prikaz na većim eksternim zaslonskim uređajima.
Priključak za LAN mrežu
7
RJ-45 LAN priključak s osam pinova veći je od RJ-11
modemskog priključka i podržava standardni Ethernet
kabel za povezivanje na lokalnu mrežu. Ugrađeni konektor
omogućuje pouzdan rad bez dodatnih adaptera.
Modemski priključak (na određenim modelima)
Modemski priključak RJ-11 s dva pina manji je od priključka
RJ-45 LAN I podržava standardi telefonski kabel. Interni
modem podržava prijenose do 56K V.90. Ugrađeni konektor
omogućuje pouzdan rad bez dodatnih adaptera.
VAŽNO! Ugrađeni modem ne podržava napon digitalnih
telefonskih sustava. Ne priključujte digitalni telefonski
sustav u modemski priključak kako biste izbjegli oštećenje
prijenosnog računala.
20
Korisnički priručnik za prijenosno računalo
8
Ulaz za istosmjerno napajanje
Priloženi strujni adapter pretvara izmjenični napon u
istosmjerni koji se koristi s ovom utičnicom. Putem ove
utičnice napaja se prijenosno računalo i puni interna baterija
računala.Kako biste izbjegli oštećenja prijenosnog računala i
baterije, uvijek koristite priloženi strujni adapter.
Adapter za vrijeme uporabe može postati topao ili veoma
vruć. ne prekrivajte adapter i držite ga podalje od tijela.
9
Priključak za Kensington® lokot
Priključak za Kensington® lokot omogućuje zaštitu
prijenosnog računala uz pomoć sigurnosnih proizvoda
kompatibilnih sa sustavom Kensington®. Ti proizvodi
obično obuhvaćaju metalni kabel i lokot kojima se sprečava
pomicanje prijenosnog računala od fiksnog predmeta.
Također mogu obuhvaćati detektor pokreta koji u slučaju
pomicanja prijenosnog računala aktivira zvučni alarm.
Korisnički priručnik za prijenosno računalo
21
Lijeva strana
E-SATA
1
2
1
4
USB priključak (2.0)
2
3
3
USB priključak kompatibilan je s USB 2.0 ili USB 1.1
uređajima.
E-SATA
E-SATA priključak & Kombinirani USB priključak
Eksterni SATA ili eSATA omogućuje eksterno povezivanje
serijskih-ATA uređaja koji su izvorno namijenjeni za
uporabu izvan računala. Do deset je puta brži od USB 2.0
i 1394 za vanjske uređaje i također se može priključivati
uz pomoć oklopljenih kablova i konektora duljine do dva
metra. Za opis pogledajte USB priključak.
Ventilator
Ovisno o graničnim postavkama temperature, ventilator
odvodi višak topline iz računala.
Ne blokirajte ventilacijske otvore knjigama, papirima,
odjećom, kabelima i drugim predmetima da ne bi došlo do
pregrijavanja računala.
4
Odjeljak za tvrdi disk
22
Tvrdi disk je učvršćen u odjeljku. Informacije o nadogradnji
tvrdog diska svog prijenosnog računala zatražite od
ovlaštenog servisera ili prodavača od kojeg ste kupili
računalo. Maksimalnu kompatibilnost i pouzdanost
osigurat ćete isključivo kupnjom tvrdih diskova kod
ovlaštenih zastupnika ovog prijenosnog računala.
Korisnički priručnik za prijenosno računalo
Prednja strana
3
1 2
OFF
1
4
5
ON
Ulazni priključak za mikrofon
2
Priključak za mono mikrofon (1/8 inča) služi za
priključivanje vanjskog mikrofona na računalo ili
za povezivanje kabela za prijenos izlaznih signala
audiouređaja. Priključivanjem opreme na ovu utičnicu
automatski se onemogućuje ugrađeni mikrofon. Ovu
značajku koristite za videokonferencije, razgovore ili
snimanje zvučnih zapisa.
Izlazni priključak za slušalice
3
Priključak za stereo slušalice (1/8 inča) služi za povezivanje
izlaznih audiosignala prijenosnog računala na pojačane
zvučnike ili slušalice. Korištenje ovog priključka automatski
onemogućuje ugrađene zvučnike.
Prekidač za bežični rad
4
Omogućuje ili onemogućuje ugrađeni bežični LAN i
Bluetooth (na određenim modelima). Kada je omogućen,
indikator stanja bežične veze svijetli. Prije uporabe
potrebno je prilagoditi postavke u sustavu Windows.
Utor za flash memorijsku karticu
5
Za korištenje memorijskih kartica iz uređaja kao što su
digitalne kamere, MP3 playeri, mobilni telefoni i dlanovnici,
obično je potrebo nabaviti čitač vanjskih memorijskih
kartica. Međutim, u ovo prijenosno računalo ugrađen je
čitač memorijskih kartica velike brzine koji može čitati i
zapisivati na mnoge flash memorijske kartice.
Indikator stanja (Sprijeda)
Indikatori stanja označavaju različita hardverska i softverska
stanja. Pojedinosti o indikatorima potražite u 3. poglavlju.
Korisnički priručnik za prijenosno računalo
23
24
Korisnički priručnik za prijenosno računalo
Poglavlje
3:
3
Početak rada
Napajanje
Napajanje izmjeničnom strujom
Napajanje prijenosnog računala sastoji se iz dva dijela – strujnog
adaptera i baterije. Strujni adapter pretvara izmjenični napon iz
zidne utičnice u istosmjerni napon potreban prijenosnom računalu.
Uz prijenosno računalo isporučuje se univerzalni AC/DC adapter. To
znači da kabel za napajanje možete priključiti u bilo koju 100 V-120
V ili 220 V- 240 V utičnicu bez potrebe za ugađanjem prekidača ili
korištenjem pretvornika. U nekim zemljama adapter može služiti
za priključivanje američkog standardnog kabela za napajanje
izmjeničnom strujom na utičnice drugačijeg standarda. Većina
hotela ima univerzalne utičnice koje podržavaju različite napone i
vrste kabela za napajanje. Kada u inozemstvo nosite strujni adapter,
potražite savjet iskusnog putnika o naponu koji se koristi u toj zemlji.
-220
110v
v
3
1
2
Možete kupiti putne komplete za prijenosna računala koji
sadržavaju strujne i modemske adaptere za gotovo sve zemlje.
UPOZORENJE! NEMOJTE priključivati kabel za napajanje
izmjeničnom strujom u izmjeničnu utičnicu prije nego što
priključite istosmjerni priključak u prijenosno računalo. To može
oštetiti AC/DC adapter.
26
Korisnički priručnik za prijenosno računalo
VAŽNO! Korištenje drugih adaptera s ovim prijenosnim
računalom, kao i korištenje adaptera isporučenog uz ovo
računalo za napajanje drugih električnih uređaja može rezultirati
oštećenjima. Ako iz AC/DC adaptera izlazi dim, osjeti se miris
izgaranja ili je uređaj ekstremno vruć, odnesite adapter u
ovlašteni servis. Ako sumnjate da je AC/DC adapter oštećen,
odnesite ga u ovlašteni servis. Neispravnim AC/DC adapterom
možete oštetiti bateriju i prijenosno računalo.
Ovisno o geografskom području, utikač kabela za napajanje
prijenosnog prijenosno može imati dva ili tri metalna kontakta.
Ako utikač ima tri metalna kontakta, morate ga priključiti u
uzemljenu izmjeničnu utičnicu ili upotrijebite pravilno uzemljen
adapter kako biste osigurali ispravan rad računala.
UPOZORENJE! ADAPTER ZA VRIJEME UPORABE MOŽE POSTATI
TOPAO ILI VEOMA VRUĆ. NE PREKRIVAJTE ADAPTER I DRŽITE GA
PODALJE OD TIJELA.
Kada se prijenosno računalo ne koristi, iskopčajte strujni adapter
iz utičnice ili isključite prekidač na utičnici kako biste smanjili
potrošnju energije.
Korisnički priručnik za prijenosno računalo
27
Napajanje putem baterije
Prijenosno računalo koristi odvojivu bateriju. Baterija se sastoji od
niza spojenih baterijskih ćelija. Potpuno napunjena baterija traje
nekoliko sati, što se može dodatno produljiti putem značajki uštede
energije u postavkama BIOS-a. U prodavaonicama prijenosnih
računala moguće je nabaviti i dodatne baterije.
Umetanje i vađenje baterije
Prilikom isporuke, baterija može ali ne mora biti umetnuta u
računalo. Ako baterija nije umetnuta u prijenosno računalo,
postupite na sljedeći način.
VAŽNO! Ne pokušavajte vaditi bateriju dok je prijenosno
računalo uključeno kako biste izbjegli gubitak podataka na
kojima radite.
Umetanje baterije:
2
2
1
28
Korisnički priručnik za prijenosno računalo
Vađenje baterije:
1
1
2
VAŽNO! Da biste izbjegli oštećenja prijenosnog računala,
koristite samo baterije i strujne adaptere isporučene s ovim
prijenosnim računalom ili one koje su proizvođač
ili dobavljač
2
odobrili za uporabu s ovim modelom računala.
Briga o bateriji
2
Baterija prijenosnog računala, kao sve druge punjive baterije, ima
ograničen broj punjenja. Korisni vijek1 trajanja baterije ovisit će o
temperaturi i vlažnosti okruženja te načinu korištenja prijenosnog
računala. Bateriju je preporučeno koristiti pri rasponu temperatura
od 10 ˚C do 35 ˚C (50 ˚F do 95 ˚F). Ne zaboravite da je unutarnja
temperatura prijenosnog računala viša od temperature okruženja.
Rad pri temperaturama izvan navedenog raspona skraćuje vijek
trajanja baterije. U svakom slučaju, vijek trajanja baterije s vremenom
se smanjuje te ćete trebati nabaviti novu bateriju od ovlaštenog
dobavljača prijenosnog računala. Budući da baterije imaju određeni
rok uporabe, nije preporučeno kupovati dodatne baterije.
UPOZORENJE! Iz sigurnosnih razloga, NE bacajte bateriju u vatru,
NEMOJTE praviti kratki spoj na kontaktima baterije i NEMOJTE
rastavljati bateriju. U slučaju neispravnog rada ili oštećenja
baterija izazvanih udarcima, isključite prijenosno računalo i
obratite se ovlaštenom servisnom centru.
Korisnički priručnik za prijenosno računalo
29
Uključivanje prijenosnog računala
Nakon uključivanja prijenosnog računala na zaslonu se pojavljuje
poruka da je računalo uključeno. Po potrebi možete ugoditi svjetlinu
korištenjem tipaka prečaca. Ako želite postaviti ili promijeniti
konfiguraciju, nakon podizanja sustava pritisnite tipku [F2] da biste
pristupili postavkama BIOS-a. Ako, nakon što se prikaže zaslon
dobrodošlice, pritisnete [Tab], na zaslonu se prikazuju standardni
podaci o podizanju sustava poput inačice BIOS-a. Pritiskom na [ESC]
prikazuje se izbornik pokretanja sustava s nizom mogućnosti koje
možete pokrenuti s dostupnih pogonskih jedinica.
Prije podizanja sustava, zaslonska ploča titra kad se uključi
napajanje. To je uobičajeni postupak provjere prijenosnog
računala i ne označava problem sa zaslonom.
VAŽNO! Da biste zaštitili tvrdi disk, uvijek pričekajte 5 sekundi
prije no što nakon što ste ga ISKLJUČILI ponovo UKLJUČITE
prijenosno računalo.
UPOZORENJE! NEMOJTE nositi ni prekrivati uključeno prijenosno
računalo materijalima koji bi mogli spriječiti protok zraka, npr.
torba.
Samotestiranje prilikom uključivanja (POST)
Nakon uključivanja prijenosnog računala pokreće se niz softverskih
dijagnostičkih provjera koje se nazivaju samotestiranje prilikom
uključivanja (en. Power-On Self Test - POST). Softver koji upravlja
POST-om instaliran je kao trajan dio arhitekture prijenosnog
računala. POST sadrži zapis hardverske konfiguracije prijenosnog
računala, koja se koristi za dijagnostičku provjeru sustava. Taj se zapis
stvara u programu za instalaciju BIOS-a. Ako POST otkrije razliku
između zapisa i postojećeg hardvera, na zaslonu se pojavljuje poruka
koja Vas upozorava da uklonite sukob pokretanjem instalacije BIOS-a.
Zapis će, po primitku prijenosnog računala, u većini slučajeva biti
ispravan. Po završetku provjere, na zaslonu se može pojaviti poruka
“No operating system found” (Operacijski sustav nije pronađen), ako
operacijski sustav nije predinstaliran na tvrdi disk. To znači da je tvrdi
disk otkriven i spreman za instalaciju novog operacijskog sustava.
30
Korisnički priručnik za prijenosno računalo
Tehnologija samonadzora i izvješćivanja
Funkcija S.M.A.R.T. (en. Self
Monitoring and Reporting
Technology) provjerava tvrdi disk
za vrijeme POST dijagnostike te u
slučaju potrebe za servisiranjem
tvrdog diska aktivira poruku
upozorenja. Ako se za vrijeme
pokretanja sustava pojavi kritično
upozorenje o tvrdom disku,
odmah napravite sigurnosnu
kopiju podataka i pokrenite
program za provjeru diska u
sustavu Windows. Pokretanje
programa za provjeru diska u
sustavu Windows: Kliknite Start
> odaberite Computer (Računalo) > desnom tipkom miša kliknite
ikonu tvrdog diska > odaberite Properties (Svojstva) > kliknite
karticu Tools (Alati) > kliknite Check Now (Provjeri sada) > kliknite
Start. Za detaljnije skeniranje i popravak također možete odabrati
značajku “Scan ... sectors” (Pretraži… sektore), ali taj će postupak biti
znatno sporiji.
VAŽNO! Ako se i nakon pokretanja uslužnog programa
za provjeru diska pojavljuju poruke upozorenja, odnesite
prijenosno računalo u servis. Daljnja uporaba računala može
rezultirati gubitkom podataka.
Korisnički priručnik za prijenosno računalo
31
Provjera napunjenosti baterije
Baterijski sustav sadrži standard Smart Battery u okruženju sustava
Windows koji omogućuje točno izvješćivanje o preostalom
kapacitetu baterije. Potpuno napunjene baterije omogućuju
nekoliko sati besprijekornog rada prijenosnog računala. Međutim,
stvarno vrijeme podrške može varirati ovisno o načinu korištenja
značajki uštede energije, Vašim radnim navikama, CPU jedinici,
veličini memorije i veličini zaslona.
Prikazane snimke zaslona dane su samo kao primjer i mogu se
razlikovati od prikaza koje vidite u svom sustavu.
Sustav će Vas upozoriti kad baterija postane slaba. Ako
zanemarite upozorenje o slaboj bateriji, prijenosno računalo će s
vremenom ući u način rada sa smanjenom potrošnjom energije
(Windows po zadanom koristi STR).
Desni klik na ikonu baterije
Pokazivač iznad ikone baterije bez strujnog adaptera.
Lijevi klik na ikonu baterije
Pokazivač iznad ikone baterije sa
strujnim adapterom.
UPOZORENJE! Suspend-to-RAM (STR) ne traje dugo ako
je baterija istrošena. Suspend-to-Disk (STD) nije isto što i
isključivanje napajanja. STD zahtijeva nisku razinu napajanja i
isključuje se ako se baterija potpuno istroši ili kada uopće nema
napajanja (npr. ako uklonite i strujni adapter i baterije).
32
Korisnički priručnik za prijenosno računalo
Punjenje baterija
Prije korištenja prijenosnog računala na putu morate napuniti
baterije. Baterije se počinju puniti čim priključite prijenosno računalo
na vanjski izvor napajanja putem strujnog adaptera. Potpuno
napunite baterije prije prve uporabe računala. Prije isključivanja
prijenosnog računala s vanjskog izvora napajanja, baterije moraju
biti potpuno napunjene. Ako je prijenosno računalo isključeno,
baterije će se potpuno napuniti nakon nekoliko sati. Kod uključenog
računala punjenje može potrajati dvaput duže. Kada su baterije
potpuno napunjene, indikator stanja baterije na prijenosnom
računalu se isključuje.
Baterija se počinje puniti kada preostali kapacitet baterije
padne ispod 95%. Time se sprečava učestalo punjenje baterije.
Smanjenjem broja punjenja produljuje se vijek trajanja baterije.
Punjenje baterije prestaje u slučaju previsoke temperature ili
previsokog napona baterije.
UPOZORENJE! NE ostavljajte bateriju ispražnjenu. Baterija će se
tijekom vremena isprazniti. Ako ne koristite bateriju, napunite je
svaka tri mjeseca da biste produljili njezin kapacitet oporavka. U
suprotnom se baterija u budućnosti ne mora napuniti.
Korisnički priručnik za prijenosno računalo
33
Mogućnosti napajanja
Glavni prekidač uključuje i
isključuje prijenosno računalo
te aktivira stanje mirovanja
ili hibernaciju računala. Za
postavljanje funkcija glavnog
prekidača u sustavu Windows
odaberite Control Panel > “Power
Options” (Upravljačka ploča >
Mogućnosti napajanja).
Za druge mogućnosti, kao što su “Switch User (Promjeni korisnika),
Restart (Ponovo pokreni), Sleep (Mirovanje) ili Shut Down (Isključi)”,
kliknite strelicu pored ikone lokota.
Ponovno pokretanje sustava
Nakon što izvršite promjene operacijskog sustava, možda ćete
trebati ponovo pokrenuti sustav. Tijekom instalacijskog procesa
pojavit će se dijaloški okvir za ponovno pokretanje sustava. Da
biste sustav ponovo pokrenuli ručno, odaberite Restart (ponovo
pokreni).
VAŽNO! Da biste zaštitili tvrdi disk, uvijek pričekajte 5 sekundi
prije no što, nakon što ste ga ISKLJUČILI, ponovo UKLJUČITE
prijenosno računalo.
34
Korisnički priručnik za prijenosno računalo
Isključivanje u nuždi
Ako se operacijski sustav prijenosnog računala ne može ispravno
isključiti ili ponovo pokrenuti, računalo možete isključiti na još dva
načina.
• Držite pritisnutu tipku
od 4 sekunde.
dulje
VAŽNO! Nemojte pritiskati tipku za isključivanje u nuždi za
vrijeme zapisivanja podataka jer to može rezultirati gubitkom ili
uništenjem podataka.
Korisnički priručnik za prijenosno računalo
35
Načini upravljanja napajanjem
Prijenosno računalo ima niz značajki za automatsku ili prilagođenu
uštedu energije uz pomoć kojim možete produljiti vijek trajanja
baterije i smanjiti ukupan trošak vlasništva nad računalom. Nekima
od tih značajki možete upravljati putem izbornika Power (napajanje)
u postavkama BIOS-a. Postavke ACPI upravljanja napajanjem
ugađate u operacijskom sustavu. Značajke upravljanja energijom
namijenjene su za maksimalnu uštedu energije i to tako da dijelove
računala prebacuju u način rada s niskom potrošnjom energije
što je češće moguće, ali uz mogućnost uspostavljanja potpune
funkcionalnosti na zahtjev korisnika.
Stanje mirovanja i hibernacija
Postavke upravljanja napajanjem
ugađate odabirom Windows >
Control Panel (Upravljačka ploča)
> Power Options (Mogućnosti
napajanja). U izborniku System
Settings (Postavke sustava)
možete odabrati funkcije “Sleep/
Hibernate” (Mirovanje/hibernacija)
ili “Shut Down” (Isključivanje) za
zatvaranje zaslonske ploče ili
pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje računala. Značajke “Sleep”
(Mirovanje) i “Hibernate” (Hibernacija) isključuju neke komponente
računala radi uštede energije kada se prijenosno računalo ne koristi.
Kada nastavite s radom, na zaslonu se pojavljuje ono što ste zadnje
radili, kao da nikada niste ni prestali (npr. stranica pomjerena prema
dolje ili djelomice napisana poruka e-pošte). Značajka “Shut Down”
(Isključivanje) zatvara sve programe i pita Vas želite li spremiti
eventualne promjene u dokumentima.
Stanje mirovanja ima istu
funkciju kao značajka Suspendto-RAM (STR). Ta funkcija sprema
trenutačne podatke i stanje
u RAM memoriju te isključuje
mnoge komponente računala.
RAM je promjenjiva memorija
i treba napajanje za čuvanje
(osvježavanje) podataka. Da biste
vidjeli tu mogućnost, kliknite
tipku Windows i strelicu pored ikone lokota. Taj način rada možete
aktivirati i tipkovnim prečacem [Fn F1]. Vratite se u prethodni
način rada pritiskom na bilo koju tipku na tipkovnici, osim [Fn].
(NAPOMENA: Indikator napajanja trepće u ovom načinu rada.)
36
Korisnički priručnik za prijenosno računalo
Hibernacija ima istu funkciju kao značajka Suspend-to-Disk (STD)
te sprema trenutačne podatke i stanje na tvrdi disk. Na taj se način
izbjegava povremeno osvježavanje RAM-a čime se značajno, ali ne
i u potpunosti, smanjuje potrošnja energije budući da je napajanje
potrebno za neke komponente poput LAN-a. Računalo u stanju
hibernacije štedi više energije nego u stanju mirovanja. Da biste
vidjeli tu mogućnost, kliknite tipku Windows i strelicu pored
ikone lokota. Vratite se u prethodni način rada pritiskom na tipku
za uključivanje i isključivanje. (NAPOMENA: Indikator napajanja je
isključen u ovom načinu rada.)
Sustav upravljanja toplinom
Tri su načina za upravljanje toplinskim stanjem prijenosnog računala.
Te načine ne može konfigurirati sam korisnik, ali bi trebao biti s
njima upoznat u slučaju da prijenosno računalo dospije u neko od
tih stanja. Sljedeće temperature označavaju temperaturu kućišta (ne
CPU jedinice).
•Kada temperatura dosegne gornju sigurnosnu granicu, ventilator se
uključuje i pokreće se aktivno hlađenje.
•Kada temperatura prijeđe gornju sigurnosnu granicu, CPU smanjuje
brzinu radi pasivnog hlađenja.
•Kada temperatura prijeđe maksimalno dopuštenu gornju sigurnosnu granicu, sustav se isključuje i uključuje se kritično hlađenje.
Korisnički priručnik za prijenosno računalo
37
Tehnologija promjenljive grafike
Tehnologija promjenljive grafike dozvoljava vam odabrati među
režimima za integriranu i diskretnu jedinicu za obradu grafike (GPU),
kako bi optimizirali sustav za obradu grafike ili za nižu potrošnju
energije.
Za odabiranje GPU režima
1.Kliknite desnim klikom miša
na ATI ikonicu na Windows
oblast za obaveštavanje
i odaberite Configure
Switchable Graphics
(Konfiguriraj promjenljivu
grafiku).
2. Odaberite među Highperformance GPU (GPU
visokih performansi) i
Power-saving GPU (GPU za
štednju energije).
3. Moraćete potvrditi svoj izbor.
Kliknite na OK i promjenite
GPU koji ste izabrali.
Vaš ekran će potamniti u
trajanju od nekoliko sekundi,
tijekom prebacivanja.
4. Nakon prelaska nana
odabrani GPU, Switchable
Graphics Status (Status promjenljive grafike) se ažurira i
prikazuje koji GPU se koristi. Kliknite OK da završite.
Zadana je konfiguracija prijenosnog računala za automatski izbor
optimalnoga GPU načina rada u ovisnosti o izvoru električnog
napajanja. Uključivanje i isključivanje ove postavke obavite
označivanjem ili brisanjem oznake u okviru prije Automatski izbor
uštede električnog napajanja GPU pri radu na baterijskom
napajanju i zatim kliknite OK.
HDMI port funkcionira samo u režimu za High-performance
GPU (GPU visokih performansi).
38
Korisnički priručnik za prijenosno računalo
Posebne funkcije tipkovnice
Obojani tipkovni prečaci
U nastavku se opisuju obojani tipkovni
prečaci na tipkovnici prijenosnog računala.
Obojane naredbe možete aktivirati tako što
ćete prvo pritisnuti i držati funkcijsku tipku,
a nakon toga pritisnite tipku s obojanom
naredbom.
OFF
ON
OFF
ON
Dok se položaj tipkovnih prečaca na funkcijskim tipkama može
razlikovati ovisno o modelu, njihova je funkcija jednaka. Slijedite
ikone, a ne funkcijske tipke.
Simbol “ZZ” (F1): Prijenosno računalo odlazi u stanje
pripravnosti (ovisno o odabranim postavkama tipke za
mirovanje u izborniku upravljanja energijom, računalo
odlazi u stanje mirovanja ili hibernacije).
Radijski toranj (F2): Samo za bežične modele računala:
Uključivanje i isključivanje interne bežične LAN ili
Bluetooth (na određenim modelima) veze putem
zaslonskog prikaza. Kad je omogućen, svijetli povezani
indikator bežičnog rada. Za korištenje bežične LAN ili
Bluetooth mreže potrebno je postaviti sustav Windows.
Simbol punog sunca (F5): DSmanjenje svjetline zaslona.
Simbol praznog sunca (F6): Povećanje svjetline zaslona.
Ikone LCD (F7): Uključivanje i isključivanje zaslonske
ploče. (Na određenim modelima; rasteže područje
prikaza na cijeli zaslon kad se koristi niska razlučivost.)
Korisnički priručnik za prijenosno računalo
39
Ikone LCD-a/monitora (F8): Prebacivanje između
LCD zaslona prijenosnog računala i vanjskog monitora
sljedećim redoslijedom: LCD zaslon prijenosnog
računala-> vanjski monitor -> oba zaslonska uređaja. (Ta
funkcija ne podržava rad sa 256 boja. U izborniku Display
Property Settings (Svojstva prikaza) odaberite High Color
(Mnogo boja).) NAPOMENA: Vanjski monitor morate
priključiti „prije“ pokretanja sustava.
Prekrižena dodirna ploha (F9) (na odabranim
modelima)��: Određuje da li je ugrađena dodirna ploha
ZAKLJUČANA (deaktivirana) ili OTKLJUČANA (aktivirana).
Deaktiviranjem dodirne plohe ćete onemogućiti
nehotično pomicanje pokazivača za vrijeme pisanja
teksta i najbolje se koristi s vanjskim pokazivačkim
uređajem poput miša. NAPOMENA: Između gumba
dodirne plohe na određenim modelima računala
nalazi se indikator koji svijetli kad je dodirna ploha
OTKLJUČANA (aktivirana) i ne svijetli kada je dodirna
ploha ZAKLJUČANA (deaktivirana).
Ikone zvučnika (F10): Uključivanje i isključivanje
zvučnika (samo u sustavu Windows).
Ikona smanjenja glasnoće zvučnika (F11):
Smanjenje glasnoće zvučnika (samo u sustavu Windows).
Ikona povećanja glasnoće zvučnika (F12):
Povećanje glasnoće zvučnika (samo u sustavu Windows).
Num Lk (Ins): Uključivanje i isključivanje numeričke
tipkovnice. Omogućuje korištenje većeg dijela tipkovnice
za unos brojeva. (na odabranim modelima)
Scr Lk (Del): Uključivanje i isključivanje značajke “Scroll
Lock”. Omogućuje korištenje većeg dijela tipkovnice za
navigaciju ćelijama. (na odabranim modelima)
40
Korisnički priručnik za prijenosno računalo
Fn+C: Uključivanje i isključivanje funkcije “Splendid
Video Intelligent Technology”. Ovaj prečac omogućuje
odabir različitih načina poboljšanja boja na zaslonu radi
ugađanja kontrasta, svjetline, nijanse kože i zasićenosti
boje crvenom, zelenom i plavom. Trenutačni način rada
prikazan je na zaslonu (OSD).
Fn+V (na odabranim modelima):
Uključivanje/isključivanje programa “Life Frame”.
Na nekim modelima ova funkcija će biti dostupna samo kad
aktivirate fotoaparat.
Fn+A (na odabranim modelima):
Uključivanje/isključivanje svjetlosnog senzora.
Power4Gear Hybrid (Fn+Space Bar): Ova tipka
uključuje i isključuje različite načine upravljanja
energijom. Načini upravljanja energijom kontroliraju
mnoge aspekte prijenosnog računala u svrhu ostvarenja
maksimalnog učinka uz minimalnu potrošnju baterije.
Uključivanje i isključivanje strujnog adaptera automatski
prebacuje sustav s napajanja izmjeničnom strujom na
napajanje putem baterije. Trenutačni način rada prikazan
je na zaslonu (OSD).
Fn+Enter (proširena tipkovnica): Uključivanje i
isključivanje Windows “kalkulatora”. (na odabranim
modelima)
Korisnički priručnik za prijenosno računalo
41
Microsoft Windows tipke
Na tipkovnici se nalaze dvije posebne Windows tipke, opisane u
nastavku.
Tipka s logotipom Windows aktivira izbornik Start
smješten u lijevom donjem kutu radne površine sustava
Windows.
Druga tipka, koja izgleda kao izbornik sustava Windows
s malim pokazivačem, aktivira izbornik svojstava i ima
jednaku funkciju kao i pritisak desnom tipkom miša na
neki objekt u sustavu Windows.
42
Korisnički priručnik za prijenosno računalo
Multimedijske tipke
Multimedijske tipke omogućuju prikladno upravljanje
multimedijskim aplikacijama. U nastavku je opisano značenje svake
multimedijske tipke na prijenosnom računalu.
Na određenim modelima prijenosnih računala neke upravljačke
funkcije mogu biti blokirane.
Funkcijama CD-a upravljate istovremenim pritiskom na tipku [Fn]
i tipke sa strelicama.
Reprodukcija/pauza CD-a
Kad je reprodukcija CD-a zaustavljena: pokretanje
reprodukcije CD-a.
Za vrijeme reprodukcije CD-a: pauziranje reprodukcije
CD-a.
Zaustavljanje CD-a
Za vreme zaustavljanja CD-a: Izbacuje CD trej.
Pomak CD-a na prethodni zapis (unatrag)
Za vrijeme reprodukcije CD-a: pomak na previous
(prethodni) audiozapis/odlomak filma.
Pomak CD-a na sljedeći zapis (brzo naprijed)
Za vrijeme reprodukcije CD-a: pomak na next (sljedeći)
audiozapis/odlomak filma.
Korisnički priručnik za prijenosno računalo
43
Prekidači i indikatori stanja
Prekidači
Na vrhu
Strana
OFF
esc
f1
f2
f4
f3
f5
f6
ON
f9
f8
f7
7
tab
ctrl
44
5
1
shift
f11
f12
pause
break
alt
insert
num lk
backspace
2
enter
3
shift
alt
delete
scr lk
home
pgup
6
0
fn
prt sc
sysrq
9
8
4
caps lock
f10
pgdn
end
ctrl
Korisnički priručnik za prijenosno računalo
Power4Gear
Pod operativni sustavom Windows ova tipka radi kao hibridna
tipka Power4Gear. Načini upravljanja energijom kontroliraju
mnoge aspekte prijenosnog računala u svrhu ostvarenja
maksimalnog učinka uz minimalnu potrošnju baterije.
Uključivanje i isključivanje strujnog adaptera automatski
prebacuje sustav s napajanja izmjeničnom strujom na napajanje
putem baterije. Odabrani način prikazuje se na zaslonu.
Glavni prekidač
Glavni prekidač uključuje i isključuje prijenosno računalo te
aktivira stanje mirovanja ili hibernaciju računala. Za postavljanje
funkcija glavnog prekidača odaberite Upravljačka ploča sustava
Windows > Mogućnosti napajanja.
Tipka za promjenu prizora ASUS
Pritisnite ovaj gumb kako biste se
odabrali jedan od 2 načina rada /
1 općeniti način rada obzirom na
Pozadinu, Utišavanje, Izlaz, Deaktiviraj
čuvar ekrana na radnoj površini.
Na temelju vaših potreba možete
konfigurirati prilagođene načine rada.
Tipka za zaključavanje dodirne
plohe
Pritisak na ovu tipku zaključava (onemogućuje) ugrađenu
dodirnu plohu. Značajka zaključavanja dodirne plohe
onemogućuje nehotično pomicanje pokazivača za vrijeme
upisivanja podataka. i najbolje ju je koristiti zajedno s
vanjskim mišem (pokazivačkim uređajem). Za otključavanje
(omogućavanje) dodirne plohe ponovo pritisnite ovu tipku.
Korisnički priručnik za prijenosno računalo
45
Indikatori stanja
Tab
Na vrhu
Strana
Caps Lock
OFF
Shift
ON
Ctrl
esc
f1
f2
f4
f3
f5
f6
f9
f8
f7
7
tab
1
shift
ctrl
5
4
caps lock
f10
f11
46
pause
break
alt
insert
num lk
2
delete
scr lk
home
pgup
6
enter
3
shift
0
fn
prt sc
sysrq
backspace
pgdn
end
ctrl
alt
OFF
f12
9
8
ON
Indikator stanja mirovanja
Indikator stanja mirovanja trepće kada je računalo u stanju
mirovanja (Suspend-to-RAM). Indikator se isključuje u slučaju
isključenja prijenosnog računala ili kad se računalo nalazi u
stanju hibernacije (Suspend-to-Disk).
Korisnički priručnik za prijenosno računalo
Fn
Indikator punjenja baterije (dvije-boje)
Dvobojni indikator punjenja baterije prikazuje status kapaciteta
baterije:
Zelena svijetli: Kapacitet baterije je između 95% i 100%
(izmjenična struja).
Narančasta svijetli: Kapacitet baterije je niži od 95% (izmjenična
struja).
Narančasta trepće: Kapacitet baterije je niži od 10% (bez
izmjenične struje).
Isključeno: Kapacitet baterije je između 10% i 100% (bez
izmjenične struje).
Indikator aktivnosti pogonske jedinice
Označava da prijenosno računalo pristupa jednom ili više
uređaja za pohranu, poput tvrdog diska. Lampica trepće
proporcionalno vremenu pristupa.
Bluetooth / Indikator bežičnog rada
Ovo se odnosi samo na modele sa unutrašnjim Bluetoothom
(BT) i ugrađenom bežičnim lokalnom mrežom. Ovaj indikator će
se upaliti kad se aktivira funkcija ugrađenog Bluetooth-a (BT) na
prijenosnom računalu. Indikator svijetli kad je ugrađena bežična
LAN i/ili Bluetooth mreža aktivna. (Potrebno je postaviti sustav
Windows.)
Indikator numeričke tipkovnice
Svijetli kako bi označio da je numerička tipkovnica [Num Lk]
otključana. Ta značajka omogućuje da neka slova na tipkovnici
imaju funkciju brojeva radi lakšeg unosa numeričkih podataka.
Indikator velikih slova
Svijetli kako bi označio da je omogućen unos samo velikih
slova [Num Lk]. Ta značajka omogućuje pisanje nekih slova na
tipkovnici samo kao velikih slova (npr. A, B, C). Kada je indikator
isključen, upisuju se samo mala slova (npr. a, b, c).
Korisnički priručnik za prijenosno računalo
47
48
Korisnički priručnik za prijenosno računalo
Poglavlje
4:
4
Rad s prijenosnim
računalom
Pokazivački uređaj
Dodirna ploha ovog prijenosnog računala potpuno je kompatibilna
s PS/2 mišem s dva ili tri gumba i kotačićem. Dodirna ploha osjetljiva
je na dodir i nema pokretnih dijelova. Nemojte je mehanički
oštećivati. Za rad s nekim programima potrebno je instalirati
upravljački program uređaja.
Kretanje pokazivača
Lijevi klik
Desni klik
VAŽNO! Dodirnu plohu dodirujte samo prstom budući da
korištenje drugih predmeta može oštetiti površinu dodirne
plohe.
50
Korisnički priručnik za prijenosno računalo
Rad s dodirnom plohom
Lagani pritisak vrha prsta sve je što Vam je potrebno za upravljanje
dodirnom plohom. Dodirna ploha je elektrostatički osjetljiva i
reagira isključivo na dodir prsta. Primarna funkcija dodirne plohe
je pomicanje kursora ili odabir stavki prikazanih na zaslonu vrhom
prsta, umjesto korištenja standardnog miša. Na sljedećim je slikama
prikazan ispravan rad s dodirnom plohom.
Pomicanje pokazivača
Postavite prst u
središte dodirne
plohe i pomičite ga u
smjeru u kojem želite
pomaknuti pokazivač.
Pomaknite prst
naprijed (forward)
Pomaknite
prst lijevo
(left)
Pomaknite prst
desno (right)
Pomaknite prsta
unatrag (backward)
Korisnički priručnik za prijenosno računalo
51
Prikaz rada s dodirnom plohom
Klik/dodir – Dok je kursor iznad neke stavke, pritisnite lijevu tipku ili
vrhom prsta lagano dotaknite dodirnu plohu, držeći prst na dodirnoj
plohi dok ne odaberete stavku. Odabrana stavka mijenja boju.
Sljedeća 2 primjera daju isti rezultat.
Klik
Pritisnite i otpustite lijevu
tipku pokazivača.
Dodir
Lagano, ali brzo dotaknite
dodirnu plohu.
Dvostruki klik/dvostruki dodir – ovo je uobičajen postupak za
pokretanje programa izravno putem odabrane ikone. Namjestite
kursor iznad ikone koju želite aktivirati, pritisnite lijevu tipku
ili dvaput brzo dotaknite dodirnu plohu i sustav će pokrenuti
pripadajući program. Ako je vrijeme između dvaju klikova ili dodira
predugo, postupak se neće izvršiti. Brzinu dvostrukog klika možete
postaviti u izborniku „Mouse“ (Miš) upravljačke ploče sustava
Windows. Sljedeća 2 primjera daju isti rezultat.
Dvostruki klik
Dvaput pritisnite lijevu tipku
i otpustite je.
52
Dvostruki dodir
Lagano, ali brzo dvaput
dotaknite dodirnu plohu.
Korisnički priručnik za prijenosno računalo
Povlačenje – Povlačenjem dohvaćate neku stavku i premještate je
na željeno mjesto na zaslonu. Namjestite kursor iznad željene stavke
pa držeći pritisnutu lijevu tipku pomjerite kursor na željeno mjesto
i otpustite tipku. Ili možete jednostavno dvaput dodirnuti i zadržati
stavku dok je prstom povlačite na željeno mjesto. Sljedeći primjeri
daju isti rezultat.
Povlačenje klikanje
Pritisnite lijevu tipku i povucite
prst preko dodirne plohe.
Povlačenje - dodir
Dvaput lagano udarite dodirnu
plohu, povlačeći prst po njoj
tijekom drugog udarca.
Skrolovanje uz pomoć dva prsta – Koristite dva prsta za
skrolovanje naviše/naniže/levo/desno na touchpad-u za pomicanje
prozora gore/dole/levo/desno. Ukoliko vaš zaslon uključuje nekoliko
pod-prozora, pomerite kurzor na tu ravan prije skrolovanja.
Vertikalno
skrolovanje
Korisnički priručnik za prijenosno računalo
Horizontalno
skrolovanje
53
Tapkanje uz pomoć dva prsta Koristite dva prsta da tapnete na
touchpad. Ova akcija simulira klik
na kotačiću za skroliranje na mišu.
Tapkanje uz pomoć tri prsta
– Koristite tri prsta za tapkanje
touchpada. Ova akcija imitira
funkciju desnog klika miša.
54
Korisnički priručnik za prijenosno računalo
Briga o dodirnoj plohi
Dodirna ploha je osjetljiva na pritisak. Ako se o njoj ne brinete na
ispravan način, može se lako oštetiti. Pridržavajte se sljedećih mjera
predostrožnosti.
• Dodirna ploha ne smije doći u dodir s prašinom, tekućinama i
masnoćama.
• Ne dodirujte dodirnu plohu prljavim i mokrim prstima.
• Ne postavljajte teške predmete na dodirnu plohu i tipke dodirne
plohe.
• Nemojte izgrepsti dodirnu plohu noktima i oštrim predmetima.
Dodirna ploha reagira na pokret, a ne na pritisak. Ne morate
je prejako dodirivati. Prejako dodirivanje plohe ne smanjuje
vrijeme odziva plohe. Dodirna ploha najbolje reagira na lagani
pritisak.
Automatic Touchpad Disabling
Windows može automatski onemogućiti touchpad laptop PC-ja kada
je priključen eksterni USB miš.
Ova opcija je normalno isključena, za uključivanje:
1. Odaberite opciju u Windows Control Panel (Kontrolni Panel) >
Hardver i zvuk > Miš.
Korisnički priručnik za prijenosno računalo
55
2.���������
Kliknite ELAN na vrhu i kliknite na kvadratić Disable when
external USB mouse plug in (onemogući kada se koristi
eksterni USB priključak za miša).
3.Kliknite Zatvori da biste završili s konfiguriranjem.
56
Korisnički priručnik za prijenosno računalo
Uređaji za pohranu
Uređaji za pohranu omogućuju prijenosnom računalu čitanje i
zapisivanje dokumenata, slika i drugih datoteka na različite uređaje
za pohranu podataka.
Kartica za proširenje
Dostupan je jedan 26-pinski utor za jednu dodatnu karticu
ExpressCard od 34 mm ili ExpressCard od 54mm. Ovo novo sučelje je
brže jer koristi serijsku sabirnicu koja podržava USB 2.0 i PCI Express
umjesto sporije paralelne sabirnice koja se koristi u utoru za PC
kartice. (Nije kompatibilno s ranijim PCMCIA karticama.)
Umetanje kartice za proširenje
1. Ako utor za karticu ExpressCard ima zaštitu, uklonite je prema
uputama iz donjeg odjeljka "Uklanjanje kartice ExpressCard".
2. Umetnite karticu ExpressCard s naljepnicom okrenutom prema
gore tako da prvo umetnete stranu s konektorima. Kada je
potpuno umetnete, prijenosno računalo će uvući standardnu
karticu ExpressCard.
Kartica mora biti u ravnini kad je
umećete.
3. Pažljivo priključite kabele ili adaptore potrebne za ExpressCard.
Konektore je obično moguće umetnuti samo u jednom smjeru.
Potražite naljepnicu, ikonu ili oznaku koja označava gornju
stranu konektora.
Korisnički priručnik za prijenosno računalo
57
Vađenje kartice za proširenje
Utor za ExpressCard nema gumb za izbacivanje kartice. Da biste
izvadili karticu ExpressCard, pritisnite je prema unutra i otpustite.
Pažljivo izvucite karticu ExpressCard iz utora.
58
Korisnički priručnik za prijenosno računalo
Čitač fleš memorijske kartice
Za korištenje memorijskih kartica iz uređaja kao što su digitalne
kamere, MP3 playeri, mobilni telefoni i dlanovnici, obično je
potrebno nabaviti čitač memorijskih kartica. Ovo prijenosno
računalo ugrađen je čitač memorijskih kartica koji podržava mnoge
fleš memorijske kartice, kao što je prikazano o donjem primjeru.
Osim pouzdanosti, ovaj ugrađeni čitač memorijskih kartica brži je
od većine drugih čitača memorijskih kartica zbog toga što koristi
unutarnju PCI sabirnicu visoke propusnosti.
VAŽNO! Kompatibilnost fleš memorijskih kartica ovisi o
modelu prijenosnog računala i tehničkim karakteristikama fleš
memorijske kartice. Budući da se tehničke karakteristike fleš
memorijskih kartica neprestano mijenjaju, kompatibilnost se
može promijeniti bez prethodne obavijesti.
OFF
ON
MMC . SD
MS / MS Pro
Stvarna lokacija utora za flash memoriju će se razlikovati od
modela do modela. Pogledajte prethodno poglavlje kako biste
našli utor za flash memoriju.
VAŽNO! Da biste izbjegli gubitak podataka, nikada nemojte
vaditi karticu odmak nakon čitanja, kopiranja, formatiranja ili
brisanja podataka.
UPOZORENJE! Da biste izbjegli gubitak podataka, fleš
memorijsku karticu isključite uz pomoć značajke “Safely Remove
Hardware” (Sigurno uklanjanje
hardvera) na traci zadataka sustava
Windows.
Korisnički priručnik za prijenosno računalo
59
Tvrdi disk
Tvrdi diskovi imaju veći kapacitet i rad na mnogo većim brzinama
od floppy i optičkih diskova. Prijenosno računalo isporučuje se
s izmjenjivim tvrdim diskom. Postojeći tvrdi diskovi podržavaju
tehnologiju S.M.A.R.T. (tehnologija samonadzora i izvješćivanja), koja
služi za otkrivanje pogrešaka i nedostataka tvrdog diska prije nego
do njih stvarno dođe. Ako želite zamijeniti ili nadograditi tvrdi disk,
obratite ovlaštenom servisu ili dobavljaču prijenosnog računala.
VAŽNO! Pogrešno rukovanje prijenosnim računalom može
oštetiti tvrdi disk. Pažljivo rukujte prijenosnim računalom i
nemojte ga izlagati statičkom elektricitetu, snažnim vibracijama i
udarcima. Tvrdi disk je najosjetljiviji dio računala i najvjerojatnije
će se prvi oštetiti u slučaju pada prijenosnog računala.
VAŽNO! Ako želite zamijeniti ili nadograditi tvrdi disk, obratite
ovlaštenom servisu ili dobavljaču prijenosnog računala.
UPOZORENJE! Prije skidanja poklopca odjeljka za tvrdi disk
isključite sve periferne uređaje, telefonske i komunikacijske linije
i priključke napajanja (poput vanjskog napajanja, baterija i sl.).
60
Korisnički priručnik za prijenosno računalo
Pronalaženje tvrdog diska
Vađenje tvrdog diska
1
2
1
2
3
Korisnički priručnik za prijenosno računalo
61
Umetanje tvrdog diska
2
1
3
2
1
62
Korisnički priručnik za prijenosno računalo
Memorija (RAM)
Dodatna memorija povećava performanse aplikacije smanjenjem
pristupa tvrdom disku. Informacije o nadogradnji memorije
svog prijenosnog računala zatražite od ovlaštenog servisera ili
prodavača od kojeg ste kupili računalo. Maksimalnu kompatibilnost
i pouzdanost osigurat ćete isključivo kupnjom modula za proširenje
kod ovlaštenih zastupnika ovog prijenosnog računala.
BIOS automatski otkriva količinu raspoložive memorije u sustavu
te na temelju toga tijekom postupka samotestiranja prilikom
uključivanja (POST) konfigurira CMOS. Nakon ugradnje memorije ne
trebate postavljati hardver i softver (uključujući BIOS).
UPOZORENJE! Prije umetanja i važenja memorije isključite sve
periferne uređaje, telefonske i komunikacijske linije i priključke
napajanja (poput vanjskog napajanja, baterija i sl.).
Korisnički priručnik za prijenosno računalo
63
Pronalaženje odjeljka s memorijom
Umetanje memorijske
kartice:
Vađenje memorijske
kartice:
33
(To je samo primjer.)
64
(To je samo primjer.)
Korisnički priručnik za prijenosno računalo
Povezivanje
Ugrađeni modem i mrežu ne možete instalirati naknadno kao
dio nadogradnje. Nakon kupnje, modem i/ili mrežu možete
instalirati kao karticu za proširenje.
Povezivanje na mrežu
Jedan kraj mrežnog kabela, s konektorima RJ-45, priključite na
modemski/mrežni ulaz prijenosnog računala, a drugi kraj kabela
priključite na čvorište ili preklopnik. Za brzine prijenosa podataka
100 BASE-TX / 1000 BASE-T, koristite upletenim dvožilni mrežni kabel
kategorije 5 ili bolji (ne koristite kabel kategorije 3). Ako sučelje
namjeravate pokretati pri 100/1000Mbps, mora biti povezano na
100 BASE-TX / 1000 BASE-T čvorište (ne priključujte ga na čvorište
BASE-T4 ). Za 10Base-T koristite upleteni dvožilni kabel kategorije 3,
4 ili 5. Ovo prijenosno računalo podržava 10/100 Mbps Full-Duplex,
ali za to ga je potrebno priključiti na mrežno preklopno čvorište
s omogućenom značajkom “dupleksiranja”. Softver je tvornički
postavljen tako da koristi najbrže postavke kako bi se izbjegla
intervencija korisnika.
1000BASE-T (ili Gigabit) podržan je samo na određenim
modelima.
Korisnički priručnik za prijenosno računalo
65
Upleteni dvožilni kabel
Kabel koji se koristi za povezivanje Ethernet kartice na glavni uređaj
(obično čvorište ili preklopnik) naziva se standardni (en. straightthrough) upleteni dvožilni Ethernet kabel (TPE). Ovaj kabel ima
konektore RJ-45, koji nisu kompatibilni s telefonskim konektorima
RJ-11. Ako povezujete dva računala putem čvorišta, potreban Vam je
ukršteni (en. crossover) kabel (model Fast-Ethernet). (Gigabit modeli
podržavaju automatsko unakrsno povezivanje tako da je unakrsni
LAN kabel samo opcija.)
Primjer prijenosnog računala priključenog na mrežno čvorište ili
preklopnik za rad s ugrađenim Ethernet kontrolerom.
Mrežni kabel s
konektorima RJ-45
Mrežno čvorište ili
preklopnik
Stvarna lokacija priključka za LAN će se razlikovati od modela
do modela. Pogledajte prethodno poglavlje kako biste našli
priključak za LAN.
66
Korisnički priručnik za prijenosno računalo
Bežična LAN veza (na određenim modelima)
Opcijski ugrađeni bežični LAN je kompaktni bežični Ethernet adapter
jednostavan za korištenje. Sa standardom IEEE 802.11 za bežične LAN
mreže (WLAN), opcijski ugrađeni bežični LAN nudi mogućnost brzog
prijenosa podataka putem tehnologija Direct Sequence Spread
Spectrum (DSSS) i Orthogonal Frequency Division Multiplexing
(OFDM) na frekvencijama od 2,4 GHz / 5 GHz. Opcijski ugrađeni
bežični LAN kompatibilan je sa ranijim standardima IEEE 802.11 čime
se omogućuje besprijekorna podrška standarda za bežični LAN.
Opcijski ugrađeni bežični LAN je klijentski adapter koji podržava
infrastrukturni i ad-hoc način rada nudeći Vam fleksibilnost rada u
postojećoj ili budućim bežičnim mrežama na udaljenostima do 40
metara između klijenta i pristupne točke.
Za zaštitu Vaših bežičnih komunikacija, opcijski ugrađeni bežični LAN
sadrži značajke 64-bitnog/128-bitnog Wired Equivalent Privacy WEP
šifriranja i Wi-Fi Protected Access (WPA).
Iz sigurnosnih razloga, NEMOJTE se povezivati s nezaštićenim
mrežama. U suprotnom, prijenos informacija koje nisu šifrirane
može biti vidljiv drugima.
Korisnički priručnik za prijenosno računalo
67
Ad-hoc način rada
Ad-hoc način rada omogućuje povezivanje prijenosnog računala s
drugim bežičnim uređajima. U tom se bežičnom okruženju ne koristi
pristupna točka (en. access point - AP).
(Svi uređaji moraju
instalirati opcijski
802.11 bežični LAN
adapter.)
Prijenosno računalo
Stolno računalo
Dlanovnik
Infrastrukturni način rada
Infrastrukturni način rada omogućuje prijenosnom računalu i
drugim bežičnim uređajima da se pridruže bežičnoj mreži koju
je stvorila neka pristupna točka (AP) (prodaje se zasebno), koja
osigurava središnje
vezu za međusobnu
Prijenosno računalo
Stolno računalo
komunikaciju bežičnih
klijenata ili njihovu
komunikaciju sa
žičnom mrežom.
(Svi uređaji moraju
instalirati opcijski
802.11 bežični LAN
adapter.)
Pristupna
točka
Dlanovnik
68
Korisnički priručnik za prijenosno računalo
Bežično povezivanje u sustavu Windows
Povezivanje s mrežom
1. Uključite funkciju bežičnog rada za svoj model računala
(pogledajte odjeljak o
prekidačima u 3. poglavlju).
2. Više puta pritisnite [FN+F2]
sve dok se ne pojave ikone
bežične mreže (LAN) i
bluetootha.
Ili dvaput kliknite ikonu Bežične
konzole u području za obavijesti
Windows i izaberite ikonu bežične
mreže (LAN).
3.������������������������������
U području obavijesti sustava
Windows® kliknite ikonu
bežične mreže s narančastom zvjezdicom�.
4.����������������������������
Na popisu odaberite bežičnu
pristupnu točku na koju
se želite povezati i kliknite
Poveži da biste uspostavili
vezu.
Ako ne možete naći
željenu pristupnu točku,
kliknite ikonu Refresh
(Osvježi) u gornjem
desnom kutu da biste
osvježili popis i ponovno
ga pretražili.
Korisnički priručnik za prijenosno računalo
69
5. Za vrijeme povezivanja možda ćete trebati upisati zaporku.
6.������������������������������������������������������
Veza se nakon uspostavljanja prikazuje na popisu veza�.
7.�����������������������������������
Ikonu bežične mreže možete vidjeti
u području obavijesti�.
Prekrižena ikona bežične mreže
pojavljuje se kad pritisnete
<Fn> + <F2> da biste onemogućili funkciju WLAN-a.
70
Korisnički priručnik za prijenosno računalo
Bluetooth bežična veza (na određenim modelima)
Bluetooth tehnologija na prijenosnim računalima eliminira potrebu
za kabelima potrebnim za povezivanje uređaja koji podržavaju
Bluetooth. Primjeri
�����������������������������������������������������
uređaja koji podržavaju Bluetooth mogu biti
prijenosna računala, stolna računala, mobilni telefoni i dlanovnici��.
Ako vaše prijenosno računalo ne sadrži ugrađeni Bluetooth, da
biste ga koristili trebate priključiti USB ili ExpressCard Bluetooth
modul.
Mobilni telefoni koji podržavaju Bluetooth
Možete se bežično povezati s vašim mobilnim telefonom. Ovisno o
mogućnostima vašeg mobilnog telefona, možete prenositi podatke
telefonskog imenika, slike, zvučne datoteke, itd. ili koristiti mobitel kao
modem za povezivanje na internet. Bluetooth također možete koristiti
za slanje i primanje SMS poruka.
Računala ili dlanovnici koji podržavaju Bluetooth.
Možete se bežično povezati s drugim računalima ili dlanovnicima
i razmjenjivati datoteke, dijeliti periferije i internet ili mrežne veze.
Također možete koristiti bežičnu tipkovnicu ili miš.
Uključivanje i pokretanje Bluetooth uslužnog programa.
Ovaj postupak može se koristiti za dodavanje većine Bluetooth
uređaja.
1. Uključite funkciju bežičnog rada za svoj model računala
(pogledajte odjeljak o
prekidačima u 3. poglavlju).
2. Više puta pritisnite [FN+F2]
sve dok se ne pojave ikone
bežične mreže (LAN) i
bluetootha.
Korisnički priručnik za prijenosno računalo
71
Ili dvaput kliknite ikonu Bežične
konzole u području za obavijesti
Windows i izaberite ikonu
Bluetooth mreže.
3.���������
Otvorite Upravljačku ploču
pa idite na Mreža i internet >
Centar za mreže i dijeljenje,
a zatim u plavom oknu s lijeve
strane kliknite Promijeni
postavke adaptera.
4.�����������������������
Desnom tipkom kliknite
Bluetooth mrežna veza
i odaberite Pregled
Bluetooth mrežnih uređaja.
5.���������
Kliknite Dodaj uređaj da biste
potražili nove uređaje.
72
Korisnički priručnik za prijenosno računalo
6.���������������������������
Na popisu odaberite uređaj
koji podržava Bluetooth i
kliknite Dalje.
7.�����������������������������
Unesite Bluetooth sigurnosni
kod na uređaj i pokrenite
uparivanje.
8.�����������������������
Uparivanje je uspješno
provedeno. Kliknite
Zatvori da biste završili s
postavljanjem.
Korisnički priručnik za prijenosno računalo
73
Modemska veza (na određenim modelima)
Telefonski kabel koji se koristi za povezivanje internog modema
prijenosnog računala treba imati dvije ili četiri žice (modem koristi
samo dvije žice (telefonska linija 1)) te RJ-11 konektor na oba kraja.
Jedan kraj kabela priključite u modemski priključak, a drugi kraj u
zidnu analognu telefonsku utičnicu (u kućanstvu). Nakon instalacije
upravljačkog programa, modem je spreman za rad.
Kad ste spojeni na online servis, ne postavljajte prijenosno
računalo u suspend način rada (ili stanje mirovanja) jer će se time
isključiti modemska veza.
Primjer prijenosnog računala
priključenog na telefonsku
priključnicu za rad s ugrađenim
modemom:
Telefonska priključnica je
manja.
Telefonska veza je
opcijska
Zidna telefonska
utičnica
Telefonski kabeli s
konektorima RJ-11
POZOR: Iz sigurnosnih razloga, koristite samo 26 AWG telefonske
kabele ili bolje.
74
Korisnički priručnik za prijenosno računalo
Trusted Platform Module (TPM) (na određenim
modelima)
TPM ili Trusted Platform Module sigurnosni je hardverski uređaj na
matičnoj ploči koji čuva računalno stvorene ključeve za šifriranje.
To hardversko rješenje pomaže pri izbjegavanju hakerskih napada
čiji je cilj prikupiti zaporke i ključeve za šifriranje kojima su zaštićeni
osjetljivi podaci. TPM osigurava sigurnije pokretanje programa
na stolnom ili prijenosnom računalu te pouzdanije obavljanje
transakcija i komunikacije.
Sigurnosne značajke koje nudi TPM interno su podržane sljedećim
kriptografskim mogućnostima svakog pojedinačnog TPM-a:
haširanje, generiranje slučajnog broja, generiranje asimetričnog
ključa i asimetrično šifriranje / dešifriranje. Svako TPM rješenje na
pojedinačnom računalnom sustavu ima jedinstven potpis koji se
pokreće za vrijeme proizvodnje silikona i dodatno unapređuje
njegovu učinkovitost / sigurnost. Svako TPM rješenje mora imati
vlasnika prije nego što se može početi koristiti kao sigurnosna
naprava.
TPM aplikacije
TPM je prikladan za svakog korisnika koji želi osigurati dodatnu
razinu zaštite za svoj računalni sustav. Ako se koristi zajedno s
dodatnim kompletom sigurnosnog softvera, TPM nudi zaštitu cijelog
sustava, različite mogućnosti zaštite datoteka te zaštitu e-pošte
i privatnosti. TPM osigurava bolju zaštitu od one koju nude BIOS
sustava, operacijski sustav ili bilo koja druga aplikacija.
TPM je po zadanom onemogućen. Omogućite ga u postavu
BIOS-a.
Korisnički priručnik za prijenosno računalo
75
Omogućavanje TPM zaštite
Uđite u postava BIOS-a (pritisnite [F2] prilikom pokretanja sustava).
Postavite TPM podrška na [Aktiviraj] u podešavanju BIOS-a
Napredno > Računanje s povjerenjem.
�����������
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2008 American Megatrends, Inc.
Advanced
TPM Configuration
TPM Support
TPM State
Enables or Disables TPM
support. O.S. will not show TPM.
Reset of platform is required.
[Enable]
[Disabled]
: Select Screen
: Select Item
Enter: Select
+/—: Change Opt.
F1: General Help
F9: Optimized Defaults
F10: Save
ESC: Exit
Version 1.28.1119. Copyright (C) 2008 American Megatrends, Inc.
VAŽNO! Za stvaranje sigurnosne kopije podataka zaštićenih TPMom upotrijebite značajke TPM-a "Vraćanje" ili "Migracija".
Brisanje podataka zaštićenih TPM-om
Kad se podesi TPM stanje na [Aktiviraj], pojavit će se Nedovršeni
TPM rad. Postavite ovu stavku [Obriši TPM] na brisanje svih podataka
koje čuva TPM ili [Ništa] kako biste odbacili izbor.
�����������
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2008 American Megatrends, Inc.
Advanced
TPM Configuration
TPM Support
TPM State
Pending TPM Operation
[Enable]
[Enabled]
[TPM Clear]
Enables or Disables TPM
support. O.S. will not show TPM.
Reset of platform is required.
: Select Screen
: Select Item
Enter: Select
+/—: Change Opt.
F1: General Help
F9: Optimized Defaults
F10: Save
ESC: Exit
Version 1.28.1119. Copyright (C) 2008 American Megatrends, Inc.
VAŽNO! Redovito trebate stvarati sigurnosne kopije podataka
zaštićenih TPM-om.
76
Korisnički priručnik za prijenosno računalo
D
Dodatak
Dodatna oprema
Dodatnu opremu čine uređaji za proširenje funkcija prijenosnog
računala.
USB čvorište (opcija)
Povezivanjem USB čvorišta povećava se broj USB priključnica i
omogućuje brzo povezivanje i isključivanje mnogih USB perifernih
uređaja putem samo jednog kabela.
USB flash memorijski disk
USB fleš memorijski disk je opcioni uređaj koja omogućuje
skladištenje do nekoliko stotina megabajta, veću brzinu prenosa i
veću trajnost. When used in current operating systems, no drivers
are necessary. Za korištenje s postojećim operacijskim sustavima
nisu potrebi upravljački programi.
USB floppy pogon
Opcijski USB floppy pogon nudi mogućnost rada s 3,5-inčnim floppy
disketama kapaciteta 1,44 MB (ili 720 kB).
UPOZORENJE! Da biste izbjegli pogreške sustava, USB floppy
pogon isključite uz pomoć značajke “Safely Remove Hardware”
(Sigurno uklanjanje hardvera) na traci zadataka sustava Windows.
Da biste izbjegli oštećenja uzrokovana udarcima, izvadite floppy
disk prije transporta prijenosnog računala.
Dodatni priključci
Sljedeću opremu po želji možete nabaviti od trećih osoba.
USB tipkovnica i miš
USB tipkovnica omogućuje ugodniji unos podataka. Eksterni USB
miš omogućuje ugodniju navigaciju Windows sučeljem. Eksterna
USB tipkovnica i miš rade istovremeno s ugrađenom tipkovnicom
mišem prijenosnog računala.
Povezivanje pisača
Na bilo koju USB priključnicu ili USB čvorište možete istodobno
povezati jedan ili više USB pisača.
D-2
Korisnički priručnik za prijenosno računalo
Operacijski sustav i softver
Neka prijenosna računala (ovisno o području) isporučuju se s
predinstaliranim operacijskim sustavom Microsoft Windows.
Mogućnosti i jezik sustava ovise o području u kojem se računalo
koristi. Razina hardverske i softverske podrške može varirati ovisno
o instaliranom operacijskom sustavu. Stabilnost i kompatibilnost
drugih operacijskih sustava nije zajamčena.
Softverska podrška
Uz ovo se prijenosno računalo isporučuje disk za podršku na kojem
se nalazi BIOS, upravljački programi i aplikacije za omogućavanje
hardverskih značajki, proširenje funkcionalnosti, pomoć pri
upravljanju prijenosnim računalom ili dodavanje značajki koje ne
nudi izvori operacijski sustav. Ako Vam zatrebaju ažuriranja ili želite
zamijeniti disk za podršku, od dobavljača zatražite popis web-mjesta
s kojih možete preuzeti upravljačke i uslužne programe.
Na disku za podršku nalaze se svi upravljački i uslužni programi
te softver za sve popularne operacijske sustave, uključujući one
predinstalirane na računalo. Na disku za podršku ne nalazi se
operacijski sustav. Disk za podršku potreban je čak i ako je Vaše
prijenosno računalo unaprijed konfigurirano jer se na njemu nalazi
dodatni softver koji nije dio tvornički predinstaliranog sustava.
Po želji možete nabaviti i disk za oporavak, koji sadrži sliku izvornog
operacijskog sustava tvornički instaliranu na tvrdi disk. Disk za
oporavak nudi sveobuhvatan oporavak podataka kojim na brz način
možete vratiti operacijski sustav prijenosnog računala u izvorno
radno stanje, uz uvjet da imate ispravan tvrdi disk. Za oporavak
sustava obratite se prodajnom mjestu gdje ste kupili proizvod.
Neki dijelovi i značajke prijenosnog računala neće raditi dok ne
instalirate upravljačke i uslužne programe.
Korisnički priručnik za prijenosno računalo
D-3
Postavke BIOS-a sustava
Slike BIOS-a u ovom poglavlju navode se samo kao reference.
Stvarni ekrani razlikovat će se ovisno o modelu i području
uporabe.
Boot Device (Uređaj za pokretanje sustava)
1. Na ekranu Boot (Pokretanje) izaberite Boot Option #1 (Opcija
pokretanja br. 1).
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2008 American Megatrends, Inc.
��������������������
Main
Advanced Boot Security Save & Exit
Set the system boot order.
Boot Configuration
UEFI Boot
PXE ROM
[Disabled]
[Disabled]
Boot Option Priorities
Boot Option #1
Boot Option #2
[P0: Hitachi HTS545...]
[P1: HL-DT-ST BDDVD.]
Hard Drive BBS Priorities
CD/DVD ROM Drive BBS Priorities
Delete Boot Option
: Select Screen
: Select Item
Enter: Select
+/—: Change Opt.
F1: General Help
F9: Optimized Defaults
F10: Save ESC: Exit
Version 1.28.1119. Copyright (C) 2008 American Megatrends, Inc.
2. Pritisnite [Enter] i izaberite uređaj za Boot Option #1 (Opcija
pokretanja br. 1).
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2008 American Megatrends, Inc.
��������������������
Main
Advanced Boot Security Save & Exit
Set the system boot order.
Boot Configuration
UEFI Boot
PXE ROM
[Disabled]
[Disabled]
Boot Option Priorities
Boot Option #1
Boot Option #2
[P0: Hitachi HTS545...]
[P1: HL-DT-ST BDDVD.]
Hard Drive BBS Priorities
CD/DVD ROM Drive BBS Priorities
Delete Boot Option
Boot Option #1
P0: Hitachi HTS545050B9A300
P1: HL-DT-ST BDDVDRW CT10N
Disabled
: Select Screen
: Select Item
Enter: Select
+/—: Change Opt.
F1: General Help
F9: Optimized Defaults
F10: Save ESC: Exit
Version 1.28.1119. Copyright (C) 2008 American Megatrends, Inc.
D-4
Korisnički priručnik za prijenosno računalo
Sigurnosne postavke (nastavak)
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2008 American Megatrends, Inc.
������������������������
Main
Advanced Boot Security Save & Exit
Password Description
Set the system boot order.
After the Administrator’s password is set, the user password
can be set. Password is not case-sensitive.
The Administrator has full right in Setup. but the User only
has limited right in Setup.
The PasswordCheck is used to ask the password when entering
Setup and OS (Always) or just entering Setup (Setup).
Setup Administrator Password
Administrator password :
User Password
:
Not Installed
Not Installed
I/O Interface Security
HDD Security Configuration:
HDD 0:Hitachi HTS5
: Select Screen
: Select Item
Enter: Select
+/—: Change Opt.
F1: General Help
F9: Optimized Defaults
F10: Save ESC: Exit
Version 1.28.1119. Copyright (C) 2008 American Megatrends, Inc.
Za podešavanje lozinke:
1.Na ekranu Security (Sigurnost) izaberite Setup Administrator
Password (Određivanje lozinke za administratora) ili User
Password (Lozinka za korisnika).
2. Upišite zaporku i pritisnite [Enter].
3. Ponovo upišite zaporku i pritisnite [Enter].
4. Zaporka je postavljena.
Za brisanje zaporke:
1. Na ekranu Security (Sigurnost) izaberite Setup Administrator
Password (Određivanje lozinke za administratora) ili User
Password (Lozinka za korisnika).
2. Upišite trenutnu lozinku i pritisnite [Enter].
3. Ostavite polje Create New Password (Izrada nove lozinke)
praznim i pritisnite [Enter].
4. Ostavite polje Confirm New Password (Potvrda nove lozinke)
praznim i pritisnite [Enter].
5. Zaporka je izbrisana.
Korisnički priručnik za prijenosno računalo
D-5
Spremi promjene
Ako želite zadržati postojeće konfiguracijske postavke, morate
spremiti promjene prije izlaza iz uslužnog programa za postavu
BIOS-a.
Ako želite vratiti tvorničke postavke, odaberite Restore Defaults.
Morate spremiti promjene da biste zadržali tvorničke postavke.
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2008 American Megatrends, Inc.
������������������������
Main
Advanced Boot Security Save & Exit
Save Changes and Exit
Discard Changes and Exit
Exit system setup after saving
the changes.
Save Options
Save Changes
Discard Changes
Restore Defaults
Boot Selection Menu
P0: Hitachi HTS545050B9A300
P1: HL-DT-ST BDDVDRW CT10N
Launch EFI Shell from filesystem device
: Select Screen
: Select Item
Enter: Select
+/—: Change Opt.
F1: General Help
F9: Optimized Defaults
F10: Save ESC: Exit
Version 1.28.1119. Copyright (C) 2008 American Megatrends, Inc.
D-6
Korisnički priručnik za prijenosno računalo
Najčešći problemi i rješenja
Hardverski problem – optički disk
Optički pogon ne može čitati s diskova ni zapisivati na njih.
1. Ažurirajte BIOS na najnoviju inačicu i pokušajte ponovo.
2. Ako ažuriranje BIOS-a ne riješi problem, nabavite kvalitetnije
diskove i pokušajte ponovo.
3. Ako problem i dalje potraje, obratite se lokalnom servisnom
centru za pomoć.
Nepoznat razlog – nestabilan sustav
Sustav se ne budi iz hibernacije.
1. Uklonite nadograđene uređaje (RAM, HDD, WLAN, BT), ako ste
ih instalirali nakon kupnje.
2. Ako to nije uzrok, pokušajte vratiti sustav Windows na raniji
datum.
3. Ako problem potraje, pokušajte vratiti sustav uz pomoć particije
ili DVD-a za oporavak sustava.
Prije oporavka sustava morate napraviti sigurnosnu kopiju svih
podataka na drugom mjestu.
4. Ako problem i dalje potraje, obratite se lokalnom servisnom
centru za pomoć.
Hardverski problem – tipkovnica / tipkovni prečaci
Tipkovni prečac (FN) je isključen.
A. Ponovo instalirajte upravljački program “ATK0100” s CD-a s
upravljačkim programima ili ga preuzmite s web-mjesta tvrtke
ASUS.
Korisnički priručnik za prijenosno računalo
D-7
Hardverski problem – ugrađena kamera
Ugrađena kamera ne radi ispravno.
1. Eventualne probleme potražite u programu “Device Manager”
(Upravitelj uređaja).
2. Pokušajte ukloniti problem ponovnim instaliranjem
upravljačkog programa za web-kameru.
3. Ako ne uklonite problem, ažurirajte BIOS na najnoviju inačicu i
pokušajte ponovo.
4. Ako problem i dalje potraje, obratite se lokalnom servisnom
centru za pomoć.
Hardverski problem - baterija
Održavanje baterije.
1. Na sljedećem web-mjestu registrirajte prijenosno računalo da
biste ostvarili pravo na jednogodišnje jamstvo:
http://member.asus.com/login.aspx?SLanguage=en-us
2. NEMOJTE vaditi baterije dok je prijenosno računalo povezano
na električnu mrežu putem adaptera za izmjeničnu struju da
biste izbjegli oštećenja uzrokovana iznenadnim prestankom
napajanja. ASUS baterije imaju zaštitu od prepunjavanja tako
da se neće oštetiti ako ih ostavite u prijenosnom računalu.
Hardverski problem – Pogreška pri uključivanju i
isključivanju
Prijenosno računalo se ne može uključiti.
Dijagnostika:
1. Uključuje li se računalo samo putem baterijskog napajanja? (Da
= 2, Ne = 4)
2. Možete li vidjeti BIOS (ASUS logotip)? (Da = 3, Ne = A)
3. Učitava li se operacijski sustav? (Da = B, Ne = A)
4. Svijetli li kontrolna lampica adaptera? (Da = 5, Ne = C)
5. Uključuje li se računalo samo putem adaptera? (Da = 6, Ne = A)
6. Možete li vidjeti BIOS (ASUS logotip)? (Da = 7, Ne = A)
7. Učitava li se operacijski sustav? (Da = D, Ne = A)
D-8
Korisnički priručnik za prijenosno računalo
Simptomi i rješenja:
A. Možda postoji problem s MB-om, HDD-om ili NB-om. Za pomoć
se obratite lokalnom servisnom centru.
B. Problem je uzrokovao operacijski sustav. Pokušajte oporaviti
sustav uz pomoć particije ili diska za oporavak.
VAŽNO! Prije oporavka sustava morate napraviti sigurnosnu
kopiju svih podataka na drugom mjestu.
C. Problem s adapterom – provjerite priključke kabela za napajanje.
U suprotnom, zamijenite adapter u lokalnom servisnom centru.
D. Problem s baterijom – provjerite kontakte baterije. U suprotnom,
odnesite adapter u lokalni servisni centar na popravak.
Hardverski problem – Bežična kartica
Kako proveriti ima li laptop bežičnu karticu?
A. Uđite u Control Panel (Kontrolni panel) -> Device Manager
(Menadžer uređaja). Videćete ima li laptop PC WLAN karticu pod
stavkom “Network Adapter” (mrežni adapter).
Mehanički problem - ventilator / toplinski sustav
Zašto je ventilator uvijek uključen, a temperatura visoka?
1. Provjerite radi li ventilator kada je temperatura procesora te
prolazi li zrak slobodno kroz glavni otvor za zrak.
2. Ako je na računalu pokrenuto mnogo programa (pogledajte
traku zadataka), zatvorite ih da biste smanjili opterećenje
sustava.
3. Problem mogu uzrokovati i virusi. Potražite viruse uz pomoć
protuvirusnog programa.
4. Ako ništa od navedenog ne pomogne, pokušajte oporaviti
sustav uz pomoć particije ili DVD-a za oporavak sustava.
VAŽNO! Prije oporavka sustava morate napraviti sigurnosnu
kopiju svih podataka na drugom mjestu.
Korisnički priručnik za prijenosno računalo
D-9
POZOR! Da biste se zaštitili od virusa, prije spajanja na Internet
obvezno instalirajte protuvirusni program i internetski vatrozid.
Softverski problem – ASUS-ov programski paket
Kada uključim prijenosno računalo pojavljuje se poruka “Open policy
file error” (Pogreška pri otvaranju datoteke).
A. Da biste uklonili problem, ponovo instalirajte najnoviju inačicu
uslužnog programa “Power4 Gear”. Program potražite na webmjestu tvrtke ASUS.
Nepoznat uzrok – plavi zaslon s bijelim tekstom
Nakon pokretanja sustava pojavljuje se plavi zaslon s bijelim
tekstom.
1. Uklonite dodatnu memoriju. Ako je dodatna memorija
instalirana nakon kupnje računala, isključite računalo, izvadite
dodatnu memoriju i ponovo uključite računalo da biste
provjerili je li nekompatibilna memorija uzrok problema.
2. Deinstalirajte softverske programe. Programi koje ste možda
nedavno instalirali možda nisu kompatibilni sa sustavom.
Pokušajte ih deinstalirati u Windows Safe načinu.
3. Provjerite postojanje virusa u sustavu.
4. Ažurirajte BIOS na najnoviju inačicu s programom WINFLASH u
Windows načinu ili AFLASH u DOS načinu rada.
UPOZORENJE! Pripazite da tijekom ažuriranja BIOS-a ne dođe do
prekida napajanja prijenosnog računala.
D-10
Korisnički priručnik za prijenosno računalo
5. Uslužne programe i datoteke BIOS-a možete preuzeti s webmjesta tvrtke ASUS.
VAŽNO! Prije oporavka trebate izraditi sigurnosnu kopiju svih
podataka na drugom mjestu.
OPREZ! Da biste se zaštitili od virusa, NE povezujte se s
internetom prije nego što instalirate protuvirusni softver i
internetski vatrozid.
Prvo trebate instalirati “Intel INF Update” i “ATKACPI” upravljačke
programe kako bi hardverski uređaji mogli biti prepoznati.
6. Ako problem i dalje potraje, ponovo instalirajte cijeli sustav uz
pomoć postupaka oporavka.
Korisnički priručnik za prijenosno računalo
D-11
Softverski problem - BIOS
Ažuriranje BIOS-a.
1. Molimo vas potvrdite tačan model laptop PC-ja i preuzmite
najnoviji BIOS fajl za vaš model s ASUS internet prezentacije i
sačuvajte ga na svoj fleš disk drajv.
2. Povežite svoj fleš disk drajv za laptop PC i uključite laptop PC.
3. Upotrebite funkciju “Start Easy Flash” (jednostavni fleš) na
stranici Advanced (napredno) pomoćnog programa za BIOS
podešavanje. Pratite prikazana uputstva.
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2008 American Megatrends, Inc.
Advanced Boot Security Save & Exit
Main
��������
Start Easy Flash
ASUS FancyStart
POST Logo Type
Play POST Sound
Speaker Volume
BusSpeed Setting
Internal Pointing Device
[Disabled]
[Static]
[No]
[4]
[NOrmal:133MHz]
[Enabled]
Intel Virtualization Technology
VT-d
Legacy USB Support
SATA Configuration
[Enabled]
[Enabled]
[Enabled]
Press ENTER to run the utility
to select and update BIOS.
: Select Screen
: Select Item
Enter: Select
+/—: Change Opt.
F1: General Help
F9: Optimized Defaults
F10: Save ESC: Exit
Version 1.28.1119. Copyright (C) 2008 American Megatrends, Inc.
4. Pronađite najnoviji BIOS fajl i pokrenite ažuriranje BIOS-a.
ASUS Tek. Easy Flash Utility
FLASH TYPE: Generic Flash Type
Current Platform
Platform: B23
Version:
T0L
Build Date: Apr. 15 2010
New Platform
Platform: Unkown
Version:
Unkown
Build Date: Unkown
FS0
FS1
[
]: Switch
[
] : Choose
[q] : Exit
5. Morate “Obnoviti zadane postavke” na stranici Exit (Izlaz) nakon
ažuriranja (osvježivanja) BIOS-a.
D-12
Korisnički priručnik za prijenosno računalo
Oporavak prijenosnog računala
Korištenje particije za oporavak
Particija za oporavak brzo vraća softver prijenosnog računala u
izvorno stanje. Prije korištenja particije za oporavak sustava kopirajte
podatkovne datoteke (npr. Outlookove PST datoteke) na diskete
ili mrežni pogon i zabilježite prilagođene konfiguracijske postavke
(poput postavki mreže).
O particiji za oporavak sustava
Particija za oporavak sustava je prostor na tvrdom disku rezerviran
za vraćanje u izvorno stanje operacijskog sustava, upravljačkih
i uslužnih programa koji su tvornički instalirani na prijenosno
računalo.
VAŽNO! NEMOJTE brisati
particiju s nazivom
“RECOVERY”. Particija za
oporavak sustava stvorena
je u tvornici i korisnici je ne
mogu vratiti ako se izbriše.
U slučaju poteškoća s oporavkom sustava, prijenosno računalo
odnesite u ovlašteni ASUS-ov servis.
Korištenje particije za oporavak sustava:
1. Pritisnite [F9] tijekom pokretanja sustava
2. Pritisnite [Enter] da biste odabrali Windows Setup [EMS
Enabled] (Instalacija sustava Windows [EMS omogućen]).
3. Izaberite koji jezik želite oporaviti i kliknite Dalje.
4. Pročitajte upute u prozoru “ASUS Preload Wizard” (ASUS-ov
čarobnjak za predinstalaciju) i kliknite Next (Dalje).
5. Odaberite mogućnosti particije i kliknite Next (Dalje).
Mogućnosti particije:
Recover Windows to first partition only (Oporavi Windows
samo za prvu particiju)
Ta mogućnost briše samo prvu particiju omogućujući Vam da zadržite
ostale particije i stvorite novu particiju sustava kao pogonsku jedinicu
“C”.
Korisnički priručnik za prijenosno računalo
D-13
Recover Windows to entire HD (Oporavi Windows za cijeli
tvrdi disk)
Ta mogućnost briše sve particije s tvrdog diska i stvara novu particiju
sustava kao pogonsku jedinicu “C”.
Recover Windows to entire HD with 2 partition (Oporavi
Windows za cijeli tvrdi disk s 2 particije)
Ta mogućnost briše sve particije s tvrdog diska i stvara dvije nove
particije, “C” (40%) i “D” (60%).
6. Za dovršetak oporavka sustava slijedite zaslonske upute.
Ažurirane upravljačke i uslužne programe potražite na webmjestu www.asus.com.
Korištenje DVD-a za oporavak sustava (na određenim
modelima)
Kreiranje DVD-a za vraćanje sistema:
1. Kliknite duplim klikom na ikonicu AI Recovery Burner (AI
snimanje za vraćanje sistema) na Window desktopu.
2. Ubacite prazan
DVD za snimanje
u optički drajv i
kliknite na Start
za kreiranje
DVD-ja za vraćanje sistema.
3. Pratite upute na zaslonu za kreiranje DVD-ja za vraćanje sistema.
Prema uputama pripremite dovoljan broj praznih DVD diskova
za snimanje radi izrade DVD-ova za oporavak.
VAŽNO! Prije oporavka sustava na prijenosnom računalu uklonite
vanjski tvrdi disk. Microsoft smatra da biste, ako sustav Windows
instalirate na pogrešan diskovni pogon ili formatirate pogrešnu
diskovnu particiju, mogli izgubiti važne podatke.
D-14
Korisnički priručnik za prijenosno računalo
Korištenje DVD-a za oporavak sustava:
1. Umetnite DVD-a za oporavak sustava u optički pogon.
Prijenosno računalo mora biti uključeno.
2. Ponovo pokrenite prijenosno računalo, prilikom pokretanja
sustava pritisnite <Esc>, uz pomoć strelice dolje odaberite
optički pogon (možda će biti označen kao “CD/DVD”) pa
pritisnite <Enter> da biste sustav pokrenuli s DVD-a za oporavak
sustava.
3. Izaberite U redu kako biste pokrenuli obnavljanje slike.
4. Izaberite U redu kako biste potvrdili obnavljanje sustava.
Restoring will overwrite your hard drive. Ensure to back up all your
important data before the system recovery.
5. Obnavljanjem će se izbrisati svi podaci na vašem tvrdom disku.
Pobrinite se da prije oporavka sustava arhivirate sve svoje važne
podatke.
UPOZORENJE: Nemojte vaditi disk za oporavak (osim kada se to
od Vas zatraži) za vrijeme oporavka sustava jer će u suprotnom
particije biti neiskoristive.
Pobrinite se da za vrijeme oporavka sustava vaše prijenosno
računalo bude priključeno na adapter za napajanje. Nestabilno
električno napajanje može dovesti do neuspjelog obnavljanja.
Ažurirane upravljačke i uslužne programe potražite na webmjestu www.asus.com.
Korisnički priručnik za prijenosno računalo
D-15
Podaci o DVD pogonu
Prijenosno računalo sadrži opcijski DVD-ROM ili CD-ROM pogon.
Za gledanje DVD naslova morate instalirati preglednik za DVD
softver. Opcijski preglednik za DVD softver možete kupiti zajedno s
prijenosnim računalom. DVD-ROM pogon omogućuje korištenje CD
i DVD diskova.
Podaci o regionalnoj reprodukciji
Reprodukcija DVD filmova uključuje dekodiranje MPEG2 videa,
digitalnih AC3 audiozapisa i dešifriranje CSS zaštićenih sadržaja. CSS
(poznat i kao zaštita od kopiranja) je naziv zaštite sadržaja koju je
usvojila filmska industrija u svrhu zaštite sadržaja od neovlaštenog
umnožavanja.
Iako su pravila za nositelje CSS licence mnogobrojna, najvažnije
pravilo odnosi se na ograničenje reprodukcije regionalnih
sadržaja Kako bi se olakšalo geografsko objavljivanje filmova, DVD
videonaslovi izdaju se za specifične geografske regije i označavaju
prema Popisu područja (vidi dolje). Zakoni o autorskim pravima
nalažu da svi DVD filmovi moraju biti ograničeni na određeno
područje (obično kodirani za područje u kojem se prodaju). Iako
se DVD sadržaji mogu objavljivati za više područja, CSS propisima
definirano je da svaki sustav koji može reproducirati zaštićene CSS
sadržaje smije podržavati reprodukciju u samo jednom području.
Regionalne postavke možete mijenjati do pet puta uz pomoć
preglednika softvera, a nakon toga uređaj će reproducirati
samo DVD filmove za zadnje odabrano područje. Promjena
regionalnog koda nakon toga zahtijeva vraćanje sustava na
tvorničke postavke, što nije obuhvaćeno jamstvom. U slučaju
potrebe za vraćanjem tvorničkih postavki sustava, troškove
dostave i vraćanja tvorničkih postavki plaća sam korisnik.
D-16
Korisnički priručnik za prijenosno računalo
Popis područja
Područje 1
Kanada, SAD, Teritoriji SAD-a
Područje 2
Češka, Egipat, Finska, Francuska, Njemačka, Zaljevske države,
Mađarska, Island, Iran, Irak, Irska, Italija, Japan, Nizozemska,
Norveška, Poljska, Portugal, Saudijska Arabija, Škotska, Južnoafrička
Republika, Španjolska, Švedska, Švicarska, Sirija, Turska, UK, Grčka,
bivše jugoslavenske republike, Slovačka
Područje 3
Burma, Indonezija, Južna Koreja, Malezija, Filipini, Singapur, Tajvan,
Tajland, Vijetnam
Područje 4
Australija, Karibi (osim američkih teritorija), Središnja Amerika, Novi
Zeland, Pacifički otoci, Južna Amerika
Područje 5
CIS, Indija, Pakistan, ostatak Afrike, Rusija, Sjeverna Koreja
Područje 6
Kina
Korisnički priručnik za prijenosno računalo
D-17
Sukladnost unutarnjeg modema
Prijenosna računala s unutarnjim modemom sukladna su JATE (Japan),
FCC (US, Kanada, Korea, Tajvan), i CTR21. Unutarnji modem je odobren
u skladu sa odlukom vijeća 98/482/EC za povezivanje na javnu
komutiranu telefonsku mrežu (PSTN) sa jednog terminala u Europi.
Međutim, zbog razlika u pojedinim PSTN mrežama između nekih
država, odobrenje samo po sebi ne predstavlja bezuvjetno jamstvo
uspješnog rada na svakoj terminalnoj točki u PSTN mreži. U slučaju
problema prvom prilikom kontaktirajte vašeg dobavljača opreme.
Pregled
Dana 4.kolovoza 1988 Europsko vijeće objavilo je odluku o CTR 21
u službenom listu EZ-a. CTR 21 odnosi se na svu opremu terminalne
opreme za negovorne usluge s DTMF-biranjem koje je predviđeno za
povezivanje na analognu PSTN (Javna komutirana telefonska mreža).
CTR 21 (Common Technical Regulation) za zahtjeve o priključcima za
povezivanje na analognu javnu telefonsku mrežu terminalne opreme
(isključujuću terminalnu opremu koja podržava opravdani slučaj
korištenja usluge govorne telefonije) u kojoj se mrežno adresiranje (ako
postoji) obavlja putem dvotonskog signaliziranja s više frekvencija.
Izjava o kompatibilnosti mreže
Izjava koju proizvođač daje prijavljenom tijelu i prodavaču: "U ovoj
izjavi navedene su mreže za koje je oprema napravljena i sve prijavljene
mreže s kojima oprema može imati poteškoće u radu".
D-18
Korisnički priručnik za prijenosno računalo
Izjava o kompatibilnosti mreže
Izjava koju proizvođač mora dati korisniku: "U ovoj izjavi navedene su
mreže za koje je oprema napravljena i sve prijavljene mreže s kojima
oprema može imati poteškoće u radu" Proizvođač također mora
naglasiti izjavu za slučaj kad je kompatibilnost mreže ovisna o fizičkim i
softverskim postavkama. Također će savjetovati korisnika da kontaktira
prodavača ako želi koristiti opremu na drugoj mreži."
Do sada je prijavljeno tijelo CETECOM-a izdalo nekoliko europskih
odobrenja koristeći CTR 21. Rezultat toga su prvi europski modemi koji
ne zahtijevaju regulatorna odobrenja u svakoj europskoj državi.
Negovorna oprema
Telefonske sekretarice i glasni telefoni mogu biti prikladni kao i
modemi, faks uređaji, auto-dialeri i alarmni sustavi. Oprema u kojoj je
vrhunska kvaliteta govora kontrolirana propisima (npr. handset telefoni
i u nekim državama i bežični telefoni) je isključena.
Korisnički priručnik za prijenosno računalo
D-19
Ova tablica prikazuje države koje su trenutno pod CTR 21
standardom.
D-20
Država
Vrijedi za
Više ispitivanja
Austrija1
Da Ne
Belgija Da Ne
Češka Republika Ne Nije primjenjivo
Danska1 Da Da
Finska Da Ne
Francuska Da Ne
Njemačka Da Ne
Grčka Da Ne Mađarska Ne Nije primjenjivo
Island Da Ne
Irska Da Ne
Italija Još uvijek u tijeku
Još uvijek u tijeku
Izrael Ne Ne
Lihtenštajn Da Ne Luksemburg Da Ne
Nizozemska1
Da Da
Norveška Da Ne
Poljska Ne
Nije primjenjivo
Portugal Ne Nije primjenjivo
Španjolska Ne
Nije primjenjivo
Švedska Da
Ne
Švicarska Da
Ne
Velika Britanija Da
Ne
Korisnički priručnik za prijenosno računalo
Ove informacije su kopirane sa CETECOM-a i isporučuju se bez
odgovornosti. Za promjene na ovoj tablici, možete posjetiti http://
www.cetecom.de/technologies/ctr_21.html
1 Nacionalni zahtjevi će vrijediti samo ako oprema koristi impulsno
biranje (proizvođači mogu navesti u korisničkom vodiču da je oprema
namjenjena samo za DTMF signalizaciju, što bi učinilo sva dodatna
ispitivanja suvišnim).
U Nizozemskoj su potrebna dodatna ispitivanja za serijsku vezu i usluge
ID pozivatelja.
Korisnički priručnik za prijenosno računalo
D-21
Propisi i izjave o sigurnosti
Izjava Savezne komisije za komunikacije
Ovaj uređaj sukladan je propisima navedenim u članku 15. FCC
pravila. Rukovanje uređajem obuhvaćeno je sljedećim dvama
uvjetima:
•
•
Uređaj ne smije stvarati štetne smetnje.
Uređaj mora biti u mogućnosti prihvatiti svaku smetnju,
uključujući smetnju koja može izazvati neželjeni rad.
Ovaj uređaj je ispitan i sukladan ograničenjima koja vrijede za
digitalne uređaje B klase, u skladu s člankom 15. FCC propisa. Ta
ograničenja namijenjena su za osiguranje razumne razine zaštite
protiv štetnih smetnji u kućanstvima. Ova oprema stvara, koristi i
može emitirati energiju radijske frekvencije te, ako nije ugrađena
i korištena u skladu s uputama, može izazvati štetne smetnje u
radijskim komunikacijama. Međutim, nema jamstva da do smetnji
neće doći kod određenog načina ugradnje. Ako oprema izaziva
štetne smetnje u radijskom i televizijskom prijamu, što se može
utvrditi isključivanjem i ponovnim uključivanjem opreme, korisnik bi
trebao ukloniti smetnje na neki od sljedećih načina:
•
•
•
•
Preokrenuti ili premjestiti prijamnu antenu.
Povećati razmak između opreme i prijamnika.
Opremu i prijamnik priključiti na različite utičnic.
Za pomoć se obratiti dobavljaču ili ovlaštenom radio/TV
serviseru.
FCC propisi zahtijevaju uporabu oklopljenog kabela za napajanje
u cilju ispunjenja zahtjeva u pogledu ograničenja emisija i
sprječavanja smetnji kod radijskog i televizijskog prijama.
Obvezno koristite samo priloženi kabel za napajanje. Koristite
samo oklopljene kabele za povezivanje ulaznih i izlaznih uređaja
s ovim uređajem. Promjene ili izmjene koje nije izričito odobrila
strana koja je odgovorna za sukladnost proizvoda, mogu dovesti
do gubitka prava na korištenje ovog uređaja.
D-22
Korisnički priručnik za prijenosno računalo
(Reprint Saveznih propisa #47, članak 15.193, 1993. Washington
DC: Office of the Federal Register, National Archives and Records
Administration, U.S. Government Printing Office.)
FCC izjava o izloženosti radijskoj frekvenciji
Promjene ili izmjene koje nije izričito odobrila strana koja je
odgovorna za sukladnost proizvoda, mogu dovesti do gubitka
prava na korištenje ovog uređaja. “Proizvođač izjavljuje da je
ovaj uređaj ograničen za uporabu od 1. do 11. kanala u 2.4 GHz
frekvencijskom pojasu putem posebne programske opreme
kojom se upravlja u SAD-u.”
Ova je oprema sukladna FCC propisima o graničnim vrijednostima
izloženosti radijskim frekvencijama u nenadziranim okruženjima. Da
biste osigurali sukladnost s propisima FCC smjernice o izloženosti
radio-frekvencijskom zračenju, za vrijeme prijenosa izbjegavajte
izravan kontakt s antenom. Radi sukladnosti s propisima o izloženosti
radio-frekvencijskom zračenju, krajnji korisnici moraju se pridržavati
posebnih uputa.
Izjava o sukladnosti (R&TTE smjernica 199/5/
EC)
Sljedeći su uvjeti ispunjeni te se smatraju bitnim i dostatnim:
•
•
•
•
•
•
•
Bitni zahtjevi kao u [članku 3]
Zahtjevi zaštite zdravlja i sigurnosti kao u [članku 3.1a]
Ispitivanje sigurnosti električne opreme prema normi [EN
60950]
Zahtjevi zaštite za elektromagnetsku kompatibilnost u [članku
3.1b]
Ispitivanje elektromagnetske kompatibilnosti prema normi [EN
301 489-1] u [EN 301 489-17]
Učinkovito korištenje radijskog spektra kao u [članku 3.2]
Radijsko ispitivanje prema normi [EN 300 328-2]
Korisnički priručnik za prijenosno računalo
D-23
Upozorenje o CE oznaci
CE označivanje za uređaje bez bežične mreže/Bluetootha
Isporučena verzije uređaja sukladna je zahtjevima EEZ direktiva
2004/108/EZ “Elektromagnetska kompatibilnost” i 2006/95/EZ
“Niskonaponska direktiva”.
CE označivanje za uređaje s bežičnom mrežom/Bluetoothom
Oprema je sukladna zahtjevima direktive 1999/5/EZ europskog
parlamenta i komisije od 9. ožujka 1999. kojom se regulira radio
i televizijska oprema i njihova međusobna prepoznatljivost i
sukladnost.
Izjava o izloženosti infracrvenom (IC) zračenju
za Kanadu
Ova je oprema sukladna propisima o graničnim vrijednostima
izloženosti infracrvenom zračenju u nenadziranim okruženjima. Da
biste osigurali sukladnost s propisima IC smjernice o izloženosti
radio-frekvencijskom zračenju, za vrijeme prijenosa izbjegavajte
izravan kontakt s antenom. Radi sukladnosti s propisima o izloženosti
radio-frekvencijskom zračenju, krajnji korisnici moraju se pridržavati
posebnih uputa.
Rukovanje njime podliježe ovim dvama uvjetima:
•
•
ovaj uređaj ne smije izazvati štetne smetnje, i
ovaj uređaj mora prihvatiti sve smetnje, uključujući smetnje koje
mogu dovesti do neželjenog rada uređaja.
Da bi se izbjegle radijske smetnje licenciranih usluga (npr. mobilni
satelitski sustavi na susjednom kanalu), uređaj je namijenjen za
uporabu u zatvorenim prostorima podalje od prozora kako bi se
osigurala maksimalna zaštita. Oprema (ili prijamne antene) koje se
montiraju na otvorenom pdoliježu licenci.
D-24
Korisnički priručnik za prijenosno računalo
Kanali za bežični prijenos podataka u različitim
regijama
Sj. Amerika 2.412-2.462 GHzKanali 01 do 11
Japan
2.412-2.484 GHzKanali 01 do 14
Europa ETSI
2.412-2.472 GHzKanali 01 do 13
Ograničenje frekvencijskog pojasa u Francuskoj
Neka područja Francuske imaju ograničen frekvencijski pojas.
Ograničenja maksimalne snage u zatvorenim prostorima su sljedeća:
•
•
10 mW za cijeli 2,4 GHz pojas (2400 MHz–2483.5 MHz)
100 mW za frekvencije između 2446.5 MHz i 2483.5 MHz
Kanali od 10 do 13 rade u rasponu od 2446.6 MHz do 2483.5
MHz.
Postoji nekoliko mogućnosti korištenja na otvorenom: Za korištenje
na privatnom posjedu ili privatnom posjedu javnih osoba potrebno
je dobiti odobrenje Ministarstva obrane, uz maksimalno dopuštenu
snagu od 100mW u rasponu frekvencija od 2446.5 do 2483.5 MHz.
Zabranjeno je korištenje na javnim površinama.
U dolje navedenim departmanima, za cijeli 2.4 GHz pojas:
• Maksimalno dopuštena snaga u zatvorenim prostorima iznosi
100 mW.
• Maksimalno dopuštena snaga na otvorenom iznosi 10 mW.
Departmani u kojima je dopušteno korištenje raspona frekvencija
od 2400 do 2483.5 MHz s maksimalno dopuštenom snagom u
zatvorenim prostorima manjom od 100 mW i manjom od 10mW na
otvorenom:
01 Ain 02 Aisne
03 Allier
05 Hautes Alpes 08 Ardennes 09 Ariège
11 Aude
12 Aveyron
16 Charente
24 Dordogne
25 Doubs
26 Drôme
32 Gers
36 Indre
37 Indre et Loire
41 Loir et Cher
45 Loiret
50 Manche
55 Meuse
58 Nièvre
59 Nord
Korisnički priručnik za prijenosno računalo
D-25
60 Oise
61 Orne
63 Puy du Dôme
64 Pyrénées Atlantique
66 Pyrénées Orientales
67 Bas Rhin
68 Haut Rhin
70 Haute Saône
71 Saône et Loire
75 Paris
82 Tarn et Garonne
84 Vaucluse
88 Vosges
89 Yonne
90 Territoire de Belfort
94 Val de Marne
U budućnosti će najvjerojatnije doći do izmjena navedenih
ograničenja, čime će se bežične LAN kartice moći koristiti u više
područja u Francuskoj. Najnovije podatke potražite od ART-a (www.
arcep.fr).
WLAN kartica odašilje manje od 100 mW, ali više od 10 mW.
D-26
Korisnički priručnik za prijenosno računalo
Sigurnosne napomene za UL
Prema zahtjevima standarda UL 1459 za telekomunikacijsku
(telefonsku) opremu koja treba biti električnim putem priključena na
telekomunikacijsku mrežu čiji vršni napon ne smije prelaziti 200 V,
300 V između dvaju vršnih opterećenja i 105 V rms, te koja mora biti
instalirana i korištena u skladu s propisima Nacionalnog zakona o
električnoj energiji (NFPA 70).
Prilikom korištenja modema prijenosnog računala pridržavajte
se osnovnih sigurnosnih mjera predostrožnosti da biste smanjili
opasnost nastanka požara, električnog udara i tjelesnih ozljeda,
uključujući:
•
Nemojte koristiti prijenosno računalo u blizini vode, primjerice,
kada, umivaonika, sudopera, kade za pranje rublja, bazena za
plivanje ili u vlažnom podrumu.
• Nemojte koristiti prijenosno računalo za vrijeme grmljavine.
Može doći do električnog udara izazvanog gromom.
• Nemojte koristit prijenosno računalo u području istjecanja plina.
Prema zahtjevima standarda UL 1642 o primarnim (jednokratnim) i
sekundarnim (punjivim) Litijskim baterijama koje služe za napajanje
proizvoda. Baterije sadrže metalni litij, leguru ili ion litija, te se
mogu sastojati od jedne, dviju ili više serijski, paralelno ili na oba
načina povezanih elektrokemijskih ćelija u kojima se nepovratnom
ili povratnom kemijskom reakcijom kemijska energija pretvara u
električnu.
•
•
Ne bacajte baterije prijenosnog računala u vatru budući da
bi mogle eksplodirati. Da biste smanjili opasnost od nastanka
tjelesnih ozljeda zbog požara i eksplozija, pridržavajte se
lokalnih propisa o odlaganju baterija.
Da biste smanjili opasnost od nastanka tjelesnih ozljeda zbog
požara i eksplozija, nemojte koristiti strujne adaptere ili baterije
iz drugih uređaja. Koristite samo strujne adaptere i baterije s
UL odobrenjem, koje možete nabaviti kod proizvođača ili u
ovlaštenim prodavaonicama.
Korisnički priručnik za prijenosno računalo
D-27
Sigurnosni zahtjev u vezi s napajanjem
Proizvodi nazivne električne struje do 6 A teži od 3 kg moraju koristiti
odobrene kabele za napajanje veće ili jednake: H05VV-F, 3G, 0,75
mm2 ili H05VV-F, 2G, 0,75 mm2.
Informacije o TV tjuneru (na određenim modelima)
Napomena za instalatera CATV sustava—Razvodni sustav kablova
mora biti povezan s masom (uzemljen) sukladno ANSI/NFPA 70,
National Electrical Code (NEC), osobito obzirom na odjeljak 820.93,
Uzemljivanje vanjskog vodjivog omotača koaksijalnog kabela –
instalacija mora sadržavati spoj zaštitnog oklopa koaksijalnog kabela
na ulazu u zgradu.
REACH
Saglasnost s REACH (Registracija, Evaluacija, Autorizacija i restrikcija
kemikalija) regulativnim opsegom, mi objavljujemo kemijske substance
u našim proizvodima na ASUS REACH internet prezentaciji na adresi
http://csr.asus.com/english/REACH.htm.
D-28
Korisnički priručnik za prijenosno računalo
Oprez pri korištenju litijskih baterija za Nordijske
zemlje (za litij-ionske baterije)
CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced.
Replace only with the same or equivalent type recommended
by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the
manufacturer’s instructions. (English)
ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in
modo errato. Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o
equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie
nell’ambiente. (Italian)
VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der
Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller
empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien
nach Angaben des Herstellers. (German)
ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering.
Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér
det brugte batteri tilbage til leverandøren. (Danish)
VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd
samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas
av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens
instruktion. (Swedish)
VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda
paristo ainoastaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Hävitä
käytetty paristo valmistagan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)
ATTENTION! Il y a danger d’explosion s’il y a remplacement incorrect
de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du mêre
type ou d’un type équivalent recommandé par le constructeur.
Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions
du fabricant. (French)
ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri.
Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt
av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til
fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)
(Japanese)
ВНИМАНИЕ! При замене аккумулятора на аккумулятор иного
типа возможно его возгорание. Утилизируйте аккумулятор в
соответствии с инструкциями производителя. (Russian)
Korisnički priručnik za prijenosno računalo
D-29
Sigurnosne napomene za optički disk
Podaci o sigurnoj uporabi lasera
Unutarnji ili vanjski optički diskovi isporučeni s ovim prijenosnim
računalom sadrže LASERSKI PROIZVOD 1. KLASE.
UPOZORENJE! Izvođenje prilagodbi i postupaka koji nisu
navedeni u korisničkom priručniku može dovesti do izloženosti
opasnim laserskim zrakama. Ne pokušavajte rastavljati optički
disk. Iz sigurnosnih razloga, popravke optičkog diska prepustite
isključivo ovlaštenom serviseru.
Upozorenje o servisiranju
OPREZ! UNUTAR UREĐAJA NALAZI SE NEVIDLJIVO LASERSKO
ZRAČENJE. NEMOJTE GLEDATI U LASERSKU ZRAKU.
NEMOJTE IZRAVNO GLEDATI U LASERSKU ZRAKU OPTIČKIM
INSTRUMENTIMA.
CDRH propisi
Centar za uređaje i radiološko zdravlje (CDRH) Američke uprave za
hranu i lijekove uveo je 2. kolovoza 1976. godine propise za laserske
proizvode, kojim su obuhvaćeni laserski proizvodi proizvedeni
nakon 1. kolovoza 1976. godine. Proizvodi koji se nude na tržištu
Sjedinjenim američkim Državama moraju ispunjavati te propise.
UPOZORENJE! Uporaba upravljačkih dijelova, prilagodbe ili
postupci koji nisu navedeni u ovom priručniku ili u uputama
za instalaciju laserskog proizvoda mogu dovesti do izloženosti
opasnom zračenju.
D-30
Korisnički priručnik za prijenosno računalo
Napomena o proizvodima Macrovision
Corporation
Ovaj proizvod uključuje tehnologiju zaštićenu autorskim pravom,
koja je zaštićena metodom odštetnog zahtjeva na temelju nekih
patenata u SAD-a i ostalih prava intelektualnog vlasništva, u posjedu
tvrtke Macrovision Corporation i drugih vlasnika prava. Upotrebu
ove tehnologija zaštićene autorskim pravom mora odobriti tvrtka
Macrovision Corporation te je namijenjena samo za kućnu upotrebu
i ostale ograničene načine upotrebe, osim u slučaju kada tvrtka
Macrovision Corporation odobri ostale načine upotrebe. Zabranjen
je povratni inženjering i rastavljanje porizvoda.
Korisnički priručnik za prijenosno računalo
D-31
CTR 21 Odobrenje
(za prijenosno računalo s ugrađenim modemom)
Danish
Dutch
English
Finnish
French
German
Greek
Italian
Portuguese
D-32
Korisnički priručnik za prijenosno računalo
Spanish
Swedish
Korisnički priručnik za prijenosno računalo
D-33
Ekološka oznaka Europske unije
Ovom prijenosnom računalu dodijeljen je certifikat EU Flower, što
znači da proizvod ima sljedeće značajke:
1.
2.
3.
4.
Smanjena potrošnja energije tijekom rada i stanja pripravnosti.
Ograničena uporaba otrovnih teških metala.
Ograničena uporaba tvari koje su štetne po okoliš i zdravlje.
Smanjeno iskorištavanje prirodnih resursa poticanjem uporabe
recikliranih materijala.
5. Izvedba osigurava lako ažuriranje i duži životni vijek kroz
osiguravanje kompatibilnih rezervnih dijelova kao što su
baterije, izvori električnog napajanja, tipkovnica, memorija i ako
je dostupan, CD pogon ili DVD pogon.
6. Smanjene količine otpada putem politike ponovnog prihvata
proizvoda.
Pojedinosti o certifikatu EU Flower potražite na web-stranicama o
ekološkom označavanju Europske unije http://www.ecolabel.eu.
Proizvod sukladan normi ENERGY STAR
ENERGY STAR zajednički je program Agencije za
zaštitu okoliša SAD-a i Ministarstva energetike
SAD-a koji svima nama pomaže da uštedimo
novac i istodobno zaštitimo okoliš putem
energetski učinkovitijih proizvoda i djelovanja.
Svi proizvodi tvrtke ASUS koji na sebi nose logotip
ENERGY STAR sukladni su normi ENERGY STAR,
a značajka upravljanja energijom na tim je proizvodima tvornički
omogućena. Monitor i računalo postavljeni su tako da automatski
idu u stanje mirovanja nakon 15 i 30 minuta neaktivnosti korisnika.
Ako računalo želite opet pokrenuti, kliknite mišem ili pritisnite bilo
koju tipku na računalu.
Detaljne informacije o upravljanju energijom i prednostima koje
ta značajka ima po okoliš potražite na http://www.energy.gov/
powermanagement. Uz to, na stranicama http://www.energystar.
gov možete pronaći detaljne informacije o zajedničkom programu
ENERGY STAR.
Freedos i proizvodi koji se temelje na sustavu Linux NE
podržavaju Energy Star.
D-34
Korisnički priručnik za prijenosno računalo
Izjava o globalnoj sukladnosti s propisima koji se
odnose na zaštitu okoliša
ASUS se u projektiranju i proizvodnji svojih uređaja pridržava
smjernica o ekološkoj izvedbi i brine se o tome da svaka faza
životnog vijeka ASUS proizvoda bude u sukladnosti s globalnim
propisima za zaštitu okoliša. Pored toga ASUS objavljuje relevantne
podatke prema zahtjevima odgovarajućih propisa.
Posjetite http://csr.asus.com/english/Compliance.htm radi
objavljenih podataka prema zahtjevima odgovarajućih propisa s
kojima je ASUS sukladan:
Japanske izjave o materijalima JIS-C-0950
EU REACH SVHC
Korejski RoHS
Švicarski zakoni o energiji
ASUS recikliranje / Usluge preuzimanja rabljenih
proizvoda
ASUS programi preuzimanja i recikliranja rabljenih proizvoda
proizlaze iz naše orijentacije na najviše standarde za zaštitu
okoliša. Mi vjerujemo u rješenja kojima omogućujemo našim
kupcima odgovorno recikliranje naših proizvoda, baterija i drugih
komponenti kao i materijala za ambalažu. Posjetite http://csr.asus.
com/english/Takeback.htm radi detaljnih podataka o recikliranju u
raznim regijama.
Korisnički priručnik za prijenosno računalo
D-35
Autorsko pravo
Niti jedan dio ovog priručnika, uključujući u njemu opisane
proizvode i softver, ne smije se bez izričite pismene suglasnosti tvrtke
ASUSTeK COMPUTER INC. (u daljnjem tekstu: ASUS) reproducirati,
prenositi, prepisivati, pohranjivati u sustavu gdje se mu se može
ponovo pristupiti ili prevoditi na bilo koji jezik, u bilo kojem obliku ili
na bilo koji način, osim dokumentacije koju prodavatelj čuva u svrhu
izrade sigurnosne kopije.
ASUS DOSTAVLJA OVAJ PRIRUČNIK “KAKAV JEST” BEZ BILO
KAKVOG JAMSTVA, IZRAVNOG ILI NEIZRAVNOG, UKLJUČUJUĆI
BEZ OGRANIČENJA, NEIZRAVNA JAMSTVA I UVJETE UTRŽIVOSTI I
POGODNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU. NI U KOJEM SLUČAJU ASUS,
NJEGOVI MENADŽERI, UPRAVA, ZAPOSLENICI I AGENTI NEĆE BITI
ODGOVORNI NI ZA BILO KAKVU NEIZRAVNU, POSEBNU, SLUČAJNU
ILI POSLJEDIČNU ŠTETU (UKLJUČUJUĆI ŠTETU ZBOG GUBITKA
DOBITI, POSLOVNOG GUBITKA, GUBITKA ILI KORIŠTENJA PODATAKA,
PREKIDA POSLOVANJA I SLIČNE ŠTETE), ČAK NI AKO JE ASUS, ZBOG
BILO KAKVOG NEDOSTATKA ILI POGREŠKE U OVOM PRIRUČNIKU ILI
PROIZVODU, BIO UPOZNAT S MOGUĆNOŠĆU NASTANKA TAKVIH
ŠTETA.
Nazivi proizvoda i tvrtki iz ovog priručnika mogu, ali ne moraju, biti
registrirani zaštitni znaci ili proizvodi zaštićeni autorskim pravima
pripadajućih vlasnika, te služe samo za potrebe identifikacije i
objašnjenja u korist vlasnika tih proizvoda i tvrtki, bez namjere
kršenja njihovih prava.
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE I PODACI IZ OVOG PRIRUČNIKA SLUŽE
SAMO U INFORMATIVNE SVRHE. PRIDRŽANO JE PRAVO NJIHOVE
IZMJENE BEZ PRETHODNE NAJAVE I NEĆE SE SMATRATI OBVEZOM
TVRTKE ASUS. ASUS NE PREUZIMA ODGOVORNOST NI OBVEZU ZA
BILO KAKVE POGREŠKE I NETOČNOSTI KOJE MOGU POSTOJATI U
OVOM PRIRUČNIKU, UKLJUČUJUĆI OPISANE PROIZVODE I SOFTVER.
Copyright © 2011 ASUSTeK COMPUTER INC. Sva prava pridržana.
D-36
Korisnički priručnik za prijenosno računalo
Ograničenje odgovornosti
U određenim situacijama zbog nedostatka za koji je odgovorna
tvrtka ASUS ili drugih obveza, možete imati pravo na naknadu štete
od tvrtke ASUS. U tom slučaju, bez obzira na osnovu temeljem koje
potražujete naknadu štete od tvrtke ASUS, ASUS će biti odgovoran
isključivo za štete nastale kao posljedica tjelesne ozljede (uključujući
smrt), oštećenja nepokretne i pokretne imovine, ili sve druge stvarne
i izravne štete koje su uzrokovane nepoštivanjem i neizvršavanjem
zakonskih obveza propisanih ovim jamstvom, u iznosu do navedene
ugovorne cijene svakog pojedinog proizvoda.
ASUS je isključivo odgovoran za nadoknadu štete, gubitka i
potraživanja koja proizlaze iz ugovora, kaznene odgovornosti ili
kršenja prava prema odredbama ovog jamstva.
To se ograničenje također odnosi na dobavljače tvrtke ASUS
i prodajno mjesto na kojem ste kupili proizvod te predstavlja
maksimalnu odgovornost tvrtke ASUS, njezinih dobavljača i
prodajnog mjesta.
TVRTKA ASUS NI U KOJIM OKOLNOSTIMA NEĆE BITI ODGOVORNA
ZA SLJEDEĆE: (1) POTRAŽIVANJA TREĆIH OSOBA U VAŠE IME; (2)
GUBITAK ZAPISA I PODATAKA TE OŠTEĆENJA ISTIH; ILI (3) POSEBNE,
SLUČAJNE, NEIZRAVNE I BILO KAKVE POSLJEDIČNE POSLOVNE ŠTETE
(UKLJUČUJUĆI GUBITAK DOBITI I UŠTEĐEVINE), ČAK NI AKO SU ASUS,
NJEGOVI DOBAVLJAČI I PRODAJNO MJESTO NA KOJEM STE KUPILI
PROIZVOD, BILI SVJESNI MOGUĆNOSTI NASTANKA TAKVIH ŠTETA.
Servis i podrška
Posjetite naše višejezično web-mjesto http://www.asus.com
Korisnički priručnik za prijenosno računalo
D-37
D-38
Korisnički priručnik za prijenosno računalo
Download PDF

advertising