Asus | P751JA | User's Manual | ASUS P751JA User's Manual

PL9830
Wydanie pierwsze
Listopad 2014
Notebook PC
Podręcznik elektroniczny
Informacje o prawach autorskich
Żadnej z części tego podręcznika, włącznie z opisami produktów i oprogramowania, nie można
powielać, transmitować, przetwarzać, przechowywać w systemie odzyskiwania danych lub tłumaczyć na
żadne języki, w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób, bez wyraźnego pisemnego pozwolenia
ASUSTeK COMPUTER, INC. (“ASUS”).
ASUS UDOSTĘPNIA TEN PODRĘCZNIK W STANIE “JAKI JEST”, BEZ UDZIELANIA JAKICHKOLWIEK GWARANCJI,
ZARÓWNO WYRAŹNYCH JAK I DOMNIEMANYCH, WŁĄCZNIE, ALE NIE TYLKO Z DOMNIEMANYMI
GWARANCJAMI LUB WARUNKAMI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB DOPASOWANIA DO OKREŚLONEGO
CELU. W ŻADNYM PRZYPADKU FIRMA ASUS, JEJ DYREKTORZY, KIEROWNICY, PRACOWNICY LUB
AGENCI NIE BĘDĄ ODPOWIADAĆ ZA JAKIEKOLWIEK NIEBEZPOŚREDNIE, SPECJALNE, PRZYPADKOWE
LUB KONSEKWENTNE SZKODY (WŁĄCZNIE Z UTRATĄ ZYSKÓW, TRANSAKCJI BIZNESOWYCH, UTRATĄ
MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA LUB UTRACENIEM DANYCH, PRZERWAMI W PROWADZENIU DZIAŁANOŚCI
ITP.) NAWET, JEŚLI FIRMA ASUS UPRZEDZAŁA O MOŻLIWOŚCI ZAISTNIENIA TAKICH SZKÓD, W WYNIKU
JAKICHKOLWIEK DEFEKTÓW LUB BŁĘDÓW W NINIEJSZYM PODRĘCZNIKU LUB PRODUKCIE.
Produkty i nazwy firm pojawiające się w tym podręczniku mogą, ale nie muszą być zastrzeżonymi
znakami towarowymi lub prawami autorskimi ich odpowiednich właścicieli i używane są wyłącznie w celu
identyfikacji lub wyjaśnienia z korzyścią dla ich właścicieli i bez naruszania ich praw.
SPECYFIKACJE I INFORMACJE ZNAJDUJĄCE SIĘ W TYM PODRĘCZNIKU, SŁUŻĄ WYŁĄCZNIE CELOM
INFORMACYJNYM I MOGĄ ZOSTAĆ ZMIENIONE W DOWOLNYM CZASIE, BEZ POWIADOMIENIA, DLATEGO
TEŻ, NIE MOGĄ BYĆ INTERPRETOWANE JAKO WIĄŻĄCE FIRMĘ ASUS DO ODPOWIEDZIALNOŚCI.ASUS
NIE ODPOWIADA ZA JAKIEKOLWIEK BŁĘDY I NIEDOKŁADNOŚCI, KTÓRE MOGĄ WYSTĄPIĆ W TYM
PODRĘCZNIKU, WŁĄCZNIE Z OPISANYMI W NIM PRODUKTAMI I OPROGRAMOWANIEM.
Copyright © 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Ograniczenie odpowiedzialności
W przypadku wystąpienia określonych okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi ASUS, a w wyniku
których wystąpiły szkody, właściciel będzie uprawniony do uzyskania od firmy ASUS odszkodowania.W
każdym takim przypadku niezależnie od podstawy roszczenia od firmy ASUS, odpowiada ona jedynie
za uszkodzenia ciała (włącznie ze śmiercią), szkody nieruchomości i rzeczywiste szkody osobiste; lub za
wszelkie inne, rzeczywiste i bezpośrednie szkody, wynikające z pominięcia lub niewykonania czynności
prawnych wynikających z tego oświadczenia gwarancji, do kwoty określonej w umowie kupna dla
każdego produktu.
ASUS odpowiada lub udziela rekompensaty wyłącznie za stratę, szkody lub roszczenia w oparciu o
umowę, odpowiedzialność za szkodę lub naruszenie praw wynikających z niniejszego oświadczenia
gwarancyjnego.
To ograniczenie stosuje się także do dostawców i sprzedawców ASUS. Jest to maksymalny pułap
zbiorowej odpowiedzialności firmy ASUS, jej dostawców i sprzedawców.
BEZ WZGLĘDU NA OKOLICZNOŚCI FIRMA ASUS NIE ODPOWIADA ZA: (1) ROSZCZENIA STRON TRZECICH
OD UŻYTKOWNIKA DOTYCZĄCE SZKÓD; (2) UTRATĘ LUB USZKODZENIE NAGRAŃ LUB DANYCH; ALBO (3)
SPECJALNE, PRZYPADKOWE LUB NIEBEZPOŚREDNIE SZKODY LUB ZA EKONOMICZNE KONSEKWENCJE
SZKÓD (WŁĄCZNIE Z UTRATĄ ZYSKÓW LUB OSZCZĘDNOŚCI), NAWET JEŚLI FIRMA ASUS, JEJ DOSTAWCY
LUB SPRZEDAWCY ZOSTANĄ POINFORMOWANI O ICH ODPOWIEDZIALNOŚCI.
Serwis i pomoc techniczna
Odwiedź naszą wielojęzyczną stronę sieci web, pod adresem http://support.asus.com
2
Podręcznik elektroniczny do notebooka
Spis treści
Informacje dotyczące tego Podręcznika............................................................7
Konwencje stosowane w niniejszym Podręczniku.............................................. 8
Ikony..................................................................................................................................... 8
Typografia.......................................................................................................................... 8
Zasady bezpieczeństwa...........................................................................................9
Używanie notebooka..................................................................................................... 9
Pielęgnacja notebooka.................................................................................................. 10
Właściwa utylizacja urządzenia.................................................................................. 11
Rozdział 1: Konfiguracja sprzętu
Poznajemy notebooka..............................................................................................14
Widok z góry...................................................................................................................... 14
Widok z dołu...................................................................................................................... 19
Widok z prawej................................................................................................................. 21
Widok z lewej.................................................................................................................... 22
Widok z przodu................................................................................................................ 24
Rozdział 2: Użytkowanie notebooka
Przygotowanie urządzenia......................................................................................26
Zainstaluj zestaw baterii. ............................................................................................. 26
Ładowanie notebooka................................................................................................... 27
Podnieś, aby otworzyć panel wyświetlacza........................................................... 29
Naciśnij przycisk zasilania............................................................................................. 29
Gesty dla panelu dotykowego...............................................................................30
Używanie klawiatury.................................................................................................37
Klawisze funkcyjne.......................................................................................................... 37
Przyciski Windows® 8.1.................................................................................................. 38
Klawiatura numeryczna................................................................................................. 38
Użytkowanie napędu optycznego.......................................................................39
Podręcznik elektroniczny do notebooka
3
Rozdział 3: Obsługa notebooka w systemie Windows® 8.1
Pierwsze uruchomienie notebooka.....................................................................44
Interfejs użytkownika Windows®..........................................................................45
Ekran startowy.................................................................................................................. 45
Hotspoty............................................................................................................................. 46
Przycisk Start..................................................................................................................... 49
Dostosowywanie ekranu Start.................................................................................... 51
Praca z aplikacjami Windows®...............................................................................52
Uruchamianie aplikacji.................................................................................................. 52
Dopasowywanie aplikacji............................................................................................. 52
Uzyskiwanie dostępu do ekranu Aplikacje............................................................ 54
Charms bar......................................................................................................................... 56
Funkcja Snap (Migawka)............................................................................................... 59
Inne skróty klawiaturowe........................................................................................61
Podłączanie do sieci bezprzewodowej...............................................................63
Wi-Fi...................................................................................................................................... 63
Bluetooth ........................................................................................................................... 64
Tryb samolotowy............................................................................................................. 65
Podłączanie do sieci przewodowej......................................................................66
Konfiguracja połączenia sieciowego z dynamicznym adresem IP/PPPoE......66
Konfiguracja połączenia sieciowego ze statycznym adresem IP.................... 67
Wyłączanie notebooka.............................................................................................68
Przełączanie notebooka w tryb uśpienia................................................................ 68
Ekran blokowania systemu Windows® 8.1.........................................................69
W celu przejścia dalej z ekranu blokowania.......................................................... 69
Dostosowywanie ekranu blokowania...................................................................... 70
4
Podręcznik elektroniczny do notebooka
Rozdział 4: Autotest podczas włączania zasilania (POST)
Autotest podczas włączania zasilania (POST)..................................................74
Używanie funkcji POST w celu uzyskania dostępu do BIOS'a i
rozwiązywania problemów technicznych.............................................................. 74
BIOS.................................................................................................................................74
Uzyskiwanie dostępu do BIOS'a................................................................................. 74
Ustawienia BIOS'a............................................................................................................ 75
Przywracanie systemu..............................................................................................85
Włączenie opcji przywracania ................................................................................... 87
Porady i często zadawane pytania
Przydatne porady dotyczące komputera ..........................................................90
Często zadawane pytania dotyczące sprzętu..................................................91
Często zadawane pytania dotyczące oprogramowania...............................94
Załączniki
Informacja dotycząca napędu DVD-ROM (w wybranych modelach)........... 98
Informacje o napędzie Blu-ray ROM (w wybranych modelach)..................... 100
Zgodność wewnętrznego modemu......................................................................... 100
Przegląd.............................................................................................................................. 101
Deklaracja zgodności sieci........................................................................................... 101
Urządzenia nie-głosowe .............................................................................................. 101
Oświadczenie o zgodności z przepisami Federal Communications
Commission (FCC)........................................................................................................... 103
Oświadczenie FCC dotyczące ostrzeżenia o ekspozycji częstotliwości
radiowej (RF)...................................................................................................................... 104
Deklaracja zgodności..................................................................................................... 105
(Dyrektywa R&TTE 1999/5/EC)................................................................................... 105
Oznakowanie CE.............................................................................................................. 105
Uwagi UL dotyczące bezpieczeństwa...................................................................... 108
Wymagania dotyczące bezpieczeństwa zasilania............................................... 109
Uwagi dotyczące tunera TV ........................................................................................ 109
REACH.................................................................................................................................. 109
Podręcznik elektroniczny do notebooka
5
Uwaga dotycząca produktów Macrovision Corporation.....................................109
Zapobieganie utracie słuchu....................................................................................... 109
Ostrzeżenia dotyczące baterii litowych dla krajów skandynawskich
(dotyczą baterii litowo-jonowych)............................................................................ 110
Informacje dotyczące bezpieczeństwa napędu optycznego.......................... 111
Certyfikat CTR 21
(dla komputerów notebook PC z wbudowanym modemem)........................ 112
Produkt zgodny z ENERGY STAR................................................................................ 114
Etykieta „Eco” przyznawana przez Unię Europejską............................................ 114
Recycling ASUS/Usługi zwrotu................................................................................... 115
6
Podręcznik elektroniczny do notebooka
Informacje dotyczące tego Podręcznika
W tym Podręczniku są zawarte informacje na temat funkcji sprzętowych
i programowych notebooka, które zostały pogrupowane tematycznie w
następujące rozdziały:
Rozdział 1: Konfiguracja sprzętu
W tym rozdziale opisane są szczegółowo podzespoły sprzętowe
notebooka.
Rozdział 2: Użytkowanie notebooka
W tym rozdziale opisany jest sposób użytkowania różnych części
notebooka.
Rozdział 3: Obsługa notebooka w systemie Windows® 8.1
W tym rozdziale omówiona jest obsługa systemu Windows® 8.1
zainstalowanego w notebooku.
Rozdział 4: Autotest podczas włączania zasilania (POST)
W tym rozdziale opisany jest sposób używania funkcji POST w
celu zmiany ustawień notebooka.
Porady i często zadawane pytania
W części tej znajdują się porady oraz często zadawane pytania
dotyczące sprzętu i oprogramowania, z którymi warto jest się
zapoznać w związku z czynnościami konserwacyjnymi notebooka,
jak i w celu rozwiązania typowych problemów.
Załączniki
W tym rozdziale zawarte są informacje prawne i oświadczenia o
bezpieczeństwie notebooka.
Podręcznik elektroniczny do notebooka
7
Konwencje stosowane w niniejszym Podręczniku
W celu wyróżnienia kluczowych informacji zawartych w tym
Podręczniku komunikaty prezentowane są w następujący sposób:
WAŻNE! Ten komunikat zawiera istotne informacje, do których należy się
zastosować, aby dokończyć zadanie.
UWAGA: Ten komunikat zawiera dodatkowe ważne informacje i
wskazówki, pomocne w dokończeniu zadań.
OSTRZEŻENIE! Ten komunikat zawiera ważne informacje, do których
należy się zastosować, aby zachować bezpieczeństwo podczas
wykonywania niektórych zadań i zapobiec uszkodzeniu danych i
komponentów notebooka.
Ikony
Ikony poniżej wskazują, które urządzenie można zastosować do
wykonania serii zadań lub procedur w komputerze.
= Użyj touchpad.
= Użyj klawiaturę.
Typografia
Wytłuszczenie = Oznacza menu lub element, który należy wybrać.
Pochylenie
= Wskazuje sekcje w tym podręczniku, do których
można się odnieść.
8
Podręcznik elektroniczny do notebooka
Zasady bezpieczeństwa
Używanie notebooka
Ten komputer może być używany wyłącznie w
miejscach, gdzie temperatura otoczenia mieści się
pomiędzy 5°C (41°F) a 35°C (95°F).
Sprawdź etykietę wartości znamionowych w dolnej
części komputera i upewnij się, że adapter zasilania
może zapewnić wymagane zasilanie.
Nie należy umieszczać notebooka na kolanach
lub w pobliżu dowolnej części ciała, aby zapobiec
dyskomfortowi, bądź obrażeniom ciała z uwagi na
wystawienie na działanie ciepła.
Nie należy używać z komputerem uszkodzonych
przewodów zasilających, akcesoriów i innych
urządzeń peryferyjnych.
Nie należy przenosić notebooka lub przykrywać
go żadnym materiałem, które może ograniczyć
cyrkulację powietrza, gdy urządzenie jest włączone.
Nie należy umieszczać notebooka na nierównej lub
niestabilnej powierzchni.
Możliwe jest poddawanie notebooka prześwietleniu
na lotnisku (poprzez umieszczanie przedmiotów
na taśmociągu), jednak nie należy go wystawiać na
działanie wykrywaczy magnetycznych i bramek.
Należy skontaktować się z właściwymi liniami
lotniczymi, aby dowiedzieć się o odpowiednich
usługach, które mogą być używane podczas lotu, a
także ograniczeniach, do których należy się stosować
podczas używania notebooka w trakcie lotu.
Podręcznik elektroniczny do notebooka
9
Pielęgnacja notebooka
Przed czyszczeniem notebooka należy odłączyć
przewód zasilający i wyjąć zestaw baterii (jeżeli jest
na wyposażeniu). Do czyszczenia należy używać
czystej gąbki celulozowej lub irchy zwilżonej w
roztworze środka czyszczącego bez właściwości
ściernych z kilkoma kroplami ciepłej wody. Nadmiar
wilgoci występujący na notebooku należy usunąć
przy użyciu suchej szmatki.
Na powierzchni notebooka lub w jego pobliżu
nie należy używać silnych rozpuszczalników, np.
rozcieńczalników, benzenu lub innych substancji
chemicznych.
Na notebooku nie należy umieszczać żadnych
przedmiotów.
Nie wolno wystawiać notebooka na działanie
silnego pola magnetycznego lub elektrycznego.
Nie wolno używać notebooka w miejscach, gdzie
w pobliżu znajdują się płyny, pada deszcz lub
występuje wilgoć, bądź wystawiać urządzenia na
działanie tych niekorzystnych warunków.
Nie wolno wystawiać notebooka na działanie
zakurzonego środowiska.
Nie wolno używać notebooka w pobliżu miejsc
narażonych na wyciek gazu.
10
Podręcznik elektroniczny do notebooka
Właściwa utylizacja urządzenia
NIE NALEŻY wyrzucać komputera do śmieci. Produkt
ten został opracowany w taki sposób, aby umożliwić
właściwe ponowne wykorzystanie części i jego
utylizację. Symbol przekreślonego kosza na kółkach
wskazuje, że dany produkt (sprzęt elektryczny,
elektroniczny oraz akumulatory z zawartością
rtęci) nie mogą być wyrzucane wraz z odpadami
domowymi. Należy sprawdzić lokalne przepisy
dotyczące usuwania produktów elektronicznych.
NIE NALEŻY wyrzucać baterii do śmieci miejskich.
Symbol przekreślonego kosza na kółkach oznacza,
że baterii nie należy umieszczać razem ze śmieciami
miejskimi.
Podręcznik elektroniczny do notebooka
11
12
Podręcznik elektroniczny do notebooka
Rozdział 1:
Konfiguracja sprzętu
Podręcznik elektroniczny do notebooka
13
Poznajemy notebooka
Widok z góry
UWAGA: Układ klawiatury zależy od regionu lub kraju. Wygląd notebooka
może się także różnić w zależności od modelu urządzenia.
14
Podręcznik elektroniczny do notebooka
Mikrofon
Wbudowany mikrofon może być używany w celu prowadzenia
wideokonferencji, narracji głosowej, bądź prostego nagrywania
audio.
Wskaźnik pracy kamery
Podczas używania wbudowanej kamery wyświetlany jest
wskaźnik pracy kamery.
Kamera
Wbudowana kamera umożliwia wykonywanie zdjęć lub
nagrywanie materiału wideo przy użyciu notebooka.
Panel wyświetlacza
Ten panel wyświetlający oferuje doskonałą funkcjonalność w
zakresie oglądania zdjęć, filmów i innych plików multimedialnych
w notebooku.
Przycisk zasilania
Naciśnij przycisk zasilania w celu włączenia lub wyłączenia
komputera. Przycisk zasilania można także używać do
przełączania notebooka do trybu uśpienia lub hibernacji i
wybudzania z trybu uśpienia lub hibernacji.
Jeśli komputer przestaje reagować, naciśnij i przytrzymaj przycisk
zasilania przez około dziesięć (10) sekund, aż do wyłączenia
komputera.
Klawiatura
Klawiatura oferuje pełnowymiarowe klawisze w układzie
QWERTY z wygodnym, głębokim skokiem klawisza podczas
pisania. Umożliwia ona także używanie przycisków funkcyjnych,
zapewnia szybki dostęp do systemu Windows®, a także służy do
kontrolowania funkcji innych multimediów.
UWAGA: Układ klawiatury zależy od modelu lub regionu.
Podręcznik elektroniczny do notebooka
15
Panel dotykowy
Panel dotykowy umożliwia stosowanie gestów wielodotykowych,
aby poruszać się po ekranie, zapewniając w ten sposób
użytkownikowi intuicyjne doznania. Panel może również
symulować funkcje typowej myszki.
UWAGA: W celu uzyskania szczegółowych informacji, należy
przejść do rozdziału Gesty na panelu dotykowym w niniejszym
Podręczniku.
Wskaźniki stanu
Wskaźniki statusu ułatwiają identyfikację aktualnego stanu
sprzętu w notebooku.
Wskaźnik zasilania
Wskaźnik zasilania świeci się, gdy notebook jest
włączony i miga powoli, gdy urządzenie znajduje się
w stanie uśpienia.
Dwukolorowy wskaźnik ładowania baterii
Dwukolorowa dioda LED udostępnia wizualne
wskazanie stanu naładowania baterii. W celu
uzyskania szczegółowych informacji, sprawdź
następującą tabelę:
16
Podręcznik elektroniczny do notebooka
Kolor
Stan
Wskaźnik świeci
stale w kolorze
zielonym
Notebook jest podłączone do
źródła zasilania, trwa ładowanie
baterii, a poziom naładowania
baterii wynosi między 95% a
100%.
Wskaźnik świeci
stale w kolorze
pomarańczowym
Notebook jest podłączone do
źródła zasilania, trwa ładowanie
baterii, a poziom naładowania
baterii wynosi mniej niż 95%.
Wskaźnik miga
w kolorze
pomarańczowym
Notebook działa w trybie
zasilania bateryjnego, a
naładowanie baterii wynosi
poniżej 10%.
Wskaźnik
wyłączony
Notebook działa w trybie
zasilania bateryjnego, a
naładowanie baterii wynosi 10%
do 100%.
Podręcznik elektroniczny do notebooka
17
Wskaźnik aktywności napędu
Ten wskaźnik zapala się w celu zasygnalizowania, że
notebook uzyskuje dostęp do dysku twardego.
Bluetooth / Wskaźnik sieci bezprzewodowej
Ten wskaźnik zapala się w celu zasygnalizowania, że
funkcja Bluetooth lub sieć bezprzewodowa LAN jest
włączona w notebooku.
Wskaźnik Number Lock
Ta kontrolka świeci się, gdy funkcja blokady
klawiatury numerycznej jest uaktywniona. Funkcja
ta umożliwia używanie niektórych klawiszy
na klawiaturze do wprowadzania wartości
numerycznych.
Wskaźnik wprowadzania dużych liter
Ten wskaźnik zapala się, gdy nastąpi uaktywnienie
funkcji blokady wielkich liter. Używania blokady
wielkich liter sprawia, że możliwe jest wprowadzanie
wielkich liter (np.. A, B, C) przy użyciu klawiatury
notebooka.
Klawiatura numeryczna
Klawiatura numeryczna umożliwia przełączanie pomiędzy
dwoma funkcjami: do wprowadzania liczb i jako przyciski
kierunku.
UWAGA: W celu uzyskania szczegółowych informacji, należy
przejść do rozdziału Klawiatura numeryczna w niniejszym
Podręczniku.
18
Podręcznik elektroniczny do notebooka
Widok z dołu
UWAGA: Widok dolnej części może się różnić w zależności od modelu.
OSTRZEŻENIE! Dolna część notebooka może się nagrzewać do wysokich
temperatur podczas używania lub ładowania zestawu baterii. Podczas
używania notebooka nie należy ustawiać go na powierzchni, która
mogłaby zasłonić otwory wentylacyjne.
WAŻNE! Czas pracy baterii uzależniony jest od sposobu używania i
specyfikacji technicznej tego notebooka. Zestawu baterii nie można
demontować.
Podręcznik elektroniczny do notebooka
19
Zestaw baterii
Ładowanie zestawu baterii następuje automatycznie,
gdy notebook jest podłączony do źródła zasilania. Przed
czyszczeniem notebooka należy odłączyć przewód zasilający i
wyjąć zestaw baterii (jeżeli jest na wyposażeniu).
Sprężynowa blokada baterii
Sprężynowa blokada baterii powoduje zablokowanie zestawu
baterii w sposób automatyczny niezwłocznie po jego włożeniu
do komory baterii.
WAŻNE! Blokada ta powinna znajdować się w pozycji
odblokowania podczas wyjmowania zestawu baterii.
Ręczna blokada baterii
Ręczna blokada baterii służy do zabezpieczenia baterii. Blokadę
tę należy przesunąć ręcznie do pozycji zablokowania lub
odblokowania przed włożeniem lub wyjęciem baterii.
Szczeliny wentylacyjne
Otwory wentylacyjne służą do doprowadzania zimnego
powietrza i odprowadzania gorącego powietrza z notebooka.
WAŻNE! W celu zapobiegania przegrzaniu się urządzenia należy
upewnić się, czy otwory wentylacyjne nie są zasłonięte przez
kartki papieru, książki, ubrania, przewody lub inne przedmioty.
Wnęka dysku twardego i modułu pamięci
Wnęka ta chroni przestrzeń notebooka zarezerwowaną dla dysku
twardego (HDD) oraz modułów pamięci o dostępie losowym (RAM).
WAŻNE! W celu uaktualnienia albo wymiany dysku twardego
(HDD) lub modułów pamięci RAM należy odwiedzić centrum
serwisowe firmy ASUS.
20
Podręcznik elektroniczny do notebooka
Widok z prawej
Napęd dysków optycznych
Napęd optyczny komputera notebook PC obsługuje kilka
formatów dysków, takich jak CD, DVD, dyski z możliwością
nagrywania lub dyski z możliwością powtórnego zapisu.
Przycisk elektronicznego wysuwania napędu dysków
optycznych
Naciśnij ten przycisk, aby wysunąć tacę dysku napędu
optycznego.
Otwór do ręcznego wysuwania napędu dysków optycznych
Otwór wysuwania ręcznego jest używany do wysuwania tacy
napędu, gdy nie działa przycisk elektronicznego wysuwania.
OSTRZEŻENIE! Z otworu ręcznego wysuwania należy korzystać
wyłącznie wtedy, gdy nie działa przycisk elektronicznego
wysuwania.
UWAGA: W celu uzyskania szczegółowych informacji należy
przejść do części Użytkowanie napędu optycznego w tym
podręczniku.
Gniazdo zabezpieczenia Kensington®
Gniazdo zabezpieczenia Kensington® umożliwia zabezpieczenie
komputera za pomocą produktów zabezpieczających do
komputerów zgodnych z Kensington®.
Podręcznik elektroniczny do notebooka
21
Widok z lewej
Wejście zasilania
Do tego gniazda należy podłączyć dołączony zasilacz w celu
naładowania zestawu baterii a także zasilania notebooka.
OSTRZEŻENIE! W czasie używania adapter może się nagrzewać.
Gdy adapter jest podłączony do gniazdka elektrycznego, nie
należy go przykrywać i należy go trzymać z dala od ciała.
WAŻNE! W celu naładowania zestawu baterii i zasilenia
notebooka należy używać wyłącznie dołączonego zasilacza.
Szczeliny wentylacyjne
Otwory wentylacyjne służą do doprowadzania zimnego
powietrza i odprowadzania gorącego powietrza z notebooka.
WAŻNE! W celu zapobiegania przegrzaniu się urządzenia należy
upewnić się, czy otwory wentylacyjne nie są zasłonięte przez
kartki papieru, książki, ubrania, przewody lub inne przedmioty.
22
Podręcznik elektroniczny do notebooka
Port sieci LAN
Aby podłączyć urządzenie do sieci lokalnej LAN, należy włożyć
przewód sieciowy do tego portu.
Port VGA
Ten port umożliwia podłączenie komputera do zewnętrznego
wyświetlacza.
Port HDMI
To gniazdo służy do podłączania złącza HDMI (Wysokiej
jakości interfejs multimedialny) i jest zgodne z HDCP w celu
odtwarzania HD DVD, Blu-ray oraz innych treści objętych
ochroną.
Złącze USB 3.0
Port Uniwersalna magistrala szeregowa 3.0 (USB 3.0), zapewnia
szybkość transferu danych do 5 Gbit/s i jest wstecznie zgodny
ze standardem USB 2.0.
Port USB 3.0 z funkcją USB Charger+
Port Uniwersalna magistrala szeregowa 3.0 (USB 3.0), zapewnia
szybkość transferu danych do 5 Gbit/s i jest wstecznie zgodny
ze standardem USB 2.0. Ikona to oznaczenie funkcji USB
Charger+ tego portu, która umożliwia szybkie ładowanie
urządzeń przenośnych.
Gniazdo jack combo wyjścia słuchawek/wejścia mikrofonu
Złącze to służy do podłączania głośników ze wzmacniaczem lub
słuchawek do notebooka. Złącza tego można również używać
do podłączania mikrofonu zewnętrznego.
Podręcznik elektroniczny do notebooka
23
Widok z przodu
Wskaźniki stanu
Wskaźniki statusu ułatwiają identyfikację aktualnego stanu
sprzętu w notebooku.
UWAGA: W celu uzyskania szczegółowych informacji należy
przejść do części Widok z góry w tym podręczniku.
Czytnik kart pamięci Flash
Notebook ten wyposażony jest w pojedyncze gniazdo czytnika
kart pamięci, które obsługuje formaty kart SD oraz SDHC.
24
Podręcznik elektroniczny do notebooka
Rozdział 2:
Użytkowanie notebooka
Podręcznik elektroniczny do notebooka
25
Przygotowanie urządzenia
UWAGA: Jeśli w notebooku nie jest zainstalowany zestaw baterii należy
zastosować do instalacji następujące procedury.
Zainstaluj zestaw baterii.
A.
Przesuń sprężynową blokadę baterii do pozycji odblokowania.
B.
Przytrzymaj sprężynową blokadę baterii w pozycji odblokowania.
C.
Włóż zestaw baterii pod pokazanym kątem, aż do kliknięcia
oznaczającego zaskoczenie na miejsce.
26
Podręcznik elektroniczny do notebooka
Ładowanie notebooka.
A.
Podłącz przewód zasilający prądu zmiennego do zasilacza.
B.
Podłącz zasilacz do gniazdka elektrycznego (100 -240 V).
C.
Podłącz końcówkę zasilania DC do wejścia zasilania (DC) w
notebooku.
Przed pierwszym użyciem notebooka należy go
ładować przez 3 godziny.
UWAGA: Wygląd adaptera zasilania zależy od modelu i regionu.
UWAGA:
Informacje na temat zasilacza:
•
Napięcie wejściowe: 100-240Vac
•
Częstotliwość wejściowa: 50-60Hz
•
Parametry wyjścia: 3.42A (65W), 4.74A (90W)
•
Parametry napięcia wyjścia: Napięcie stałe 19Vdc
Podręcznik elektroniczny do notebooka
27
WAŻNE!
•
•
•
•
Zlokalizuj na komputerze etykietę znamionową z parametrami
wejścia/wyjścia i upewnij się, że podane tam wartości są zgodne
z parametrami wejścia/wyjścia na adapterze zasilania. Niektóre
modele komputerów mogą mieć podane więcej parametrów
natężenia prądu wyjścia, w oparciu o dostępne wersje wyposażenia.
Przed pierwszym włączeniem należy upewnić się, że komputer
jest podłączony do adaptera zasilania. WW przypadku używania
komputera notebook PC w trybie adaptera zasilania zalecane jest
jego podłączenie do uziemionego gniazda elektrycznego.
Gniazdo elektryczne musi być łatwo dostępne i znajdować się w
pobliżu komputera notebook PC.
W celu odłączenia komputera notebook PC od głównego źródła
zasilania należy go odłączyć od gniazda elektrycznego.
OSTRZEŻENIE!
Należy przeczytać poniższe środki ostrożności dotyczące baterii
komputera.
•
Bateria może zostać wyjęta z urządzenia wyłącznie przez
autoryzowanego przez firmę ASUS technika.
•
Wyjęcie lub demontaż baterii urządzenia może wiązać się z ryzykiem
pożaru lub oparzeń chemicznych.
•
Ze względu na własne bezpieczeństwo należy stosować się do
etykiet ostrzegawczych.
•
Niebezpieczeństwo wybuchu w przypadku wymiany baterii na
baterię nieodpowiedniego typu.
•
Nie wolno wrzucać do ognia.
•
Nie należy nigdy doprowadzać do zwarcia baterii komputera.
•
Nie należy nigdy podejmować prób demontażu i ponownego
montażu baterii.
•
W przypadku wycieku należy przerwać korzystanie z baterii.
•
Baterię i jej części składowe należy oddać do recyklingu lub w
odpowiedni sposób zutylizować.
•
Baterię i inne małe części należy przechowywać poza zasięgiem
dzieci.
28
Podręcznik elektroniczny do notebooka
Podnieś, aby otworzyć panel wyświetlacza.
Naciśnij przycisk zasilania.
Podręcznik elektroniczny do notebooka
29
Gesty dla panelu dotykowego
Gesty umożliwiają uruchamianie programów oraz zapewniają dostęp
do ustawień notebooka. W przypadku używania gestów na panelu
dotykowym zapoznaj się z poniższymi ilustracjami.
Przesuwanie kursora
Aby uaktywnić kursor, możesz nacisnąć lub kliknąć panel dotykowy
w dowolnym miejscu, a następnie przesuń palec po panelu w celu
poruszania kursora na ekranie.
Przesunięcie w poziomie
Przesunięcie w pionie
Przesunięcie po przekątnej
30
Podręcznik elektroniczny do notebooka
Gesty jednym palcem
Stuknięcie/Dwukrotne stuknięcie
•
Na ekranie Start, stuknij aplikację w celu jej uruchomienia.
•
W trybie Desktop (Pulpit), stuknij dwukrotnie element w celu
jego uruchomienia.
Przeciągnięcie i upuszczenie
Stuknij dwukrotnie element, a następnie przesuń ten sam palec, bez
podnoszenia go z touchpada. Aby upuścić element w nowym miejscu,
unieś palec z touchpada.
Podręcznik elektroniczny do notebooka
31
Kliknięcie lewym przyciskiem
Kliknięcie prawym przyciskiem
•
Na ekranie Start kliknij daną •
aplikację, aby ją uruchomić.
•
W trybie Pulpit dwukrotnie
kliknij aplikację, aby ją
uruchomić.
•
Na ekranie Start kliknij daną
aplikację, aby ją wybrać i
uruchomić pasek ustawień.
Możesz również nacisnąć
przycisk, aby uruchomić
pasek All Apps (Wszystkie
aplikacje).
W trybie Pulpit użyj tego
przycisku, aby otworzyć
menu dla kliknięcia prawym
przyciskiem.
UWAGA: Miejsca wyznaczone przez zakropkowane linie wskazują
położenie lewego i prawego przycisku myszy na panelu dotykowym.
32
Podręcznik elektroniczny do notebooka
Przesunięcie po górnej krawędzi
•
Na ekranie Start, przesuń od górnej krawędzi w celu
uruchomienia paska All apps (Wszystkie aplikacje).
•
W uruchomionej aplikacji, przesuń od górnej krawędzi, aby
wyświetlić jej menu.
Przesunięcie po lewej krawędzi
Przesunięcie po prawej
krawędzi
Przesuń od lewej krawędzi w celu
wymieszania uruchomionych
aplikacji.
Przesuń od prawej krawędzi w
celu uruchomienia paska Charms
bar.
Podręcznik elektroniczny do notebooka
33
Gesty dwoma palcami
Naciskanie
Obrót
Naciśnij panel dotykowy dwoma
palcami, aby zasymulować funkcję
kliknięcia prawym przyciskiem
myszy.
Aby obrócić obraz, umieść dwa
palce na touchpadzie, a następnie
obróć jeden palec w kierunku ruchu
lub przeciwnie do kierunku ruchu
wskazówek zegara, drugi palec
trzymając nieruchomo.
Przewijanie dwoma palcami (w
górę/w dół)
Przewijanie dwoma palcami (w
lewo/w prawo)
Przesuń dwa palce, aby przewinąć
w górę lub w dół.
Przesuń dwa palce, aby przewinąć
w lewo lub w prawo.
34
Podręcznik elektroniczny do notebooka
Zmniejszenie
Powiększenie
Ściągnij do siebie dwa place na
touchpadzie.
Rozsuń dwa place na touchpadzie.
Przeciągnięcie i upuszczenie
Wybierz element, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk lewego
kliknięcia. Używając innego palca, przesuń w dół po touchadzie w celu
przeciągnięcia i upuszczenia elementu do nowego miejsca.
Podręcznik elektroniczny do notebooka
35
Gest wykonywany trzema palcami
Przeciąganie w górę
Przeciąganie w dół
Przeciągnij trzy palce w górę, aby
wyświetlić wszystkie uruchomione
aplikacje.
Przeciągnij trzy palce w dół, aby
wyświetlić tryb Pulpit.
36
Podręcznik elektroniczny do notebooka
Używanie klawiatury
Klawisze funkcyjne
Klawisze funkcyjne, które dostępne są na klawiaturze notebooka, mogą
być uruchamiane za pomocą następujących poleceń:
przełączenie komputera do trybu Sleep mode
(Uśpienie)
Włączenie lub wyłączenie trybu Airplane (Samolot)
UWAGA: Po włączeniu, tryb Airplane (Samolot)
wyłącza wszystkie połączenia bezprzewodowe.
zmniejszenie jasności wyświetlacza
zwiększenie jasności wyświetlacza
wyłączenie panela wyświetlacza
uaktywnienie ustawień drugiego ekranu
UWAGA: Należy się upewnić, że drugi ekran jest
podłączony do notebooka.
Włączenie lub wyłączenie touchpada.
Włączenie lub wyłączenie głośnika.
Podręcznik elektroniczny do notebooka
37
Zmniejszenie głośności głośnika.
Zwiększenie głośności głośnika.
Przyciski Windows® 8.1
Z klawiatury notebooka są dostępne dwa specjalne klawisze Windows®,
które używa się w następujący sposób:
Naciśnij ten przycisk, aby przejść z powrotem do ekranu
Start. Jeśli jesteś już na ekranie Start, naciśnij ten przycisk,
aby przejść z powrotem do ostatnio otwieranej aplikacji.
Naciśnij ten klawisz, aby symulować funkcje uruchamiane
kliknięciem prawym przyciskiem myszy.
Klawiatura numeryczna
UWAGA: Układ klawiatury numerycznej może różnić się w zależności od
modelu lub regionu, ale procedury użytkowania są takie same.
Klawiatura numeryczna jest
dostępna tylko w wybranych
modelach notebooków. Ta
klawiatura może być używana
do wprowadzania wartości
numerycznych lub jako klawisze
kierunkowe kursora.
Naciśnij kombinację
klawiszy
w celu przełączenia
klawiatury numerycznej
i używania klawiszy
numerycznych lub
klawiszy kierunkowych
kursora.
38
Podręcznik elektroniczny do notebooka
Użytkowanie napędu optycznego
Notatka:
•
Faktyczne umiejscowienie przycisku elektronicznego wysuwania
może być inne w przypadku danego modelu notebooka.
•
Rzeczywisty wygląd napędu optycznego w notebooku może również
różnić się zależnie od modelu, ale procedura użytkowania pozostaje
taka sama.
Wkładanie dysku optycznego
1.
Jeżeli notebook jest włączony, naciśnij przycisk elektronicznego
wysuwania, aby częściowo wysunąć szufladę napędu optycznego.
Podręcznik elektroniczny do notebooka
39
2.
Delikatnie pociągnij za szufladę napędu.
WAŻNE! Należy zwrócić uwagę, aby nie dotykać soczewki napędu
optycznego. Należy upewnić się, że w pobliżu nie znajdują się żadne
przedmioty, które mogłyby doprowadzić do zacięcia szuflady napędu.
3.
Trzymaj nośnik za krawędź, stroną zadrukowaną do góry, a
następnie delikatnie umieść go na głowicy napędu.
4.
Dociśnij pierścień nośnika do głowicy napędu optycznego, aż
słyszalne będzie zatrzaśnięcie.
40
Podręcznik elektroniczny do notebooka
5.
Delikatnie dociśnij szufladę napędu, aby zamknąć napęd
optyczny.
UWAGA: Podczas odczytu danych normalnym zjawiskiem jest to, że
słyszalne jest wirowanie, a także odczuwalne są delikatne drgania w
napędzie optycznym.
Otwór ręcznego wysuwania
Otwór ręcznego wysuwania jest umieszczony na panelu napędu
optycznego i służy do wysuwania szuflady napędu optycznego w
przypadku, gdy przycisk elektronicznego wysuwania nie działa.
Aby ręcznie wysunąć szufladę napędu optycznego, włóż wyprostowany
spinacz do otworu ręcznego wysuwania, aż nastąpi otwarcie szuflady
napędu.
OSTRZEŻENIE! Otwór do ręcznego wysuwania należy używać tylko
wtedy, gdy przycisk elektronicznego wysuwania nie działa.
Podręcznik elektroniczny do notebooka
41
42
Podręcznik elektroniczny do notebooka
Rozdział 3:
Obsługa notebooka w systemie
Windows® 8.1
Podręcznik elektroniczny do notebooka
43
Pierwsze uruchomienie notebooka
Przy pierwszym uruchomieniu komputera wyświetlanych jest wiele
ekranów, które stanowią pomoc przy konfiguracji podstawowych
ustawień systemu operacyjnego Windows® 8.1.
Aby uruchomić notebooka po raz pierwszy:
1.
Naciśnij przycisk zasilania na notebooku. Odczekaj kilka minut do
momentu wyświetlenia ekranu konfiguracji.
2.
Z ekranu konfiguracji wybierz język, który ma być używany w
notebooku.
3.
Dokładnie przeczytaj warunki licencji. Wybierz opcję I accept
(Akceptuję).
4.
Wykonaj wszystkie polecenia wyświetlane na ekranie, aby
skonfigurować podstawowe elementy w poniższym zakresie:
•
Personalizacja
•
Przejdź do trybu online
•
Ustawienia
•
Twoje konto
5.
Po skonfigurowaniu podstawowych elementów system
Windows® 8.1 zainstaluje aplikacje i preferowane ustawienia.
Należy pamiętać, że podczas procesu instalacji notebook musi
pozostać włączony.
6.
Po zakończeniu procesu instalacji wyświetlony zostanie ekran
Start.
44
Podręcznik elektroniczny do notebooka
Interfejs użytkownika Windows®
Windows® 8.1 jest dostarczany z interfejsem użytkownika (UI)
wykorzystującym kafelki, co umożliwia organizację i łatwy dostęp
do aplikacji Windows® z ekranu Start. Obejmuj on także następujące
funkcje, z których można korzystać podczas pracy na komputerze.
Ekran startowy
Ekran startowy pojawia się, po pomyślnej rejestracji konta użytkownika.
Ekran ten pomaga w organizacji wszystkich programów i aplikacji w
jednym miejscu.
Aplikacje Windows®
Są to aplikacje zakotwiczone na ekranie Start i wyświetlane sąsiadująco
w celu zapewnienia łatwego dostępu.
UWAGA: Przed pełnym uruchomieniem, niektóre aplikacje wymagają
rejestracji konta Microsoft.
Podręcznik elektroniczny do notebooka
45
Hotspoty
Ekranowe hotspoty umożliwiają uruchomienie programów i dostęp
do ustawień notebooka. Funkcje tych hotspotów można uaktywnić
poprzez użycie touchpada.
Hotspoty w uruchomionych aplikacjach
Hotspoty na ekranie startowym
46
Podręcznik elektroniczny do notebooka
Hotspot
Akcja
górny, lewy róg
Ustaw kursor myszy w górnym, lewym
narożniku ekranu, a następnie naciśnij
miniaturę ostatnio uruchomionej aplikacji,
aby przywrócić jej działanie.
Po uruchomieniu więcej niż jednej aplikacji,
przesuń w dół, aby pokazać wszystkie
uruchomione aplikacje.
dolny, lewy róg
Na ekranie uruchomionych aplikacji:
Ustaw kursor myszy w dolnym, lewym
narożniku ekranu, a następnie naciśnij ikonę
, aby powrócić do ekranu Start.
UWAGA: Aby powrócić do ekranu Start,
możliwe jest również naciśnięcie klawisza
Windows
na klawiaturze.
Na ekranie Start:
Ustaw kursor myszy w dolnym, lewym
narożniku ekranu, a następnie naciśnij ikonę
, aby powrócić do aplikacji.
Podręcznik elektroniczny do notebooka
47
Hotspot
Akcja
Górna część ekranu
Ustaw kursor myszy w górnej części ekranu
w taki sposób, aby nastąpiła zmiana kursora
w ikonę ręki. Przeciągnij, a następnie upuść
ikonę aplikacji w nowej lokalizacji.
UWAGA: Ta funkcja hotspotów działa tylko
w przypadku uruchamiania aplikacji lub
podczas używania funkcji Migawka. W
celu uzyskania szczegółowych informacji,
należy przejść do funkcji Migawka, która
jest opisana w rozdziale Obsługa aplikacji w
systemie Windows®.
górny i dolny, prawy
róg
48
Ustaw kursor myszy w górnym lub dolnym,
prawym narożniku ekranu, aby uruchomić
Charms bar.
Podręcznik elektroniczny do notebooka
Przycisk Start
W systemie Windows 8.1 dostępny jest przycisk Start, który umożliwia
przełączanie między dwoma ostatnio uruchomionymi aplikacjami.
Do przycisku Start można uzyskać dostęp na ekranie Start, w trybie
Desktop (Pulpit) oraz z poziomu każdej aplikacji otwartej aktualnie na
ekranie.
Przycisk Start na ekranie Start
UWAGA: Rzeczywisty kolor przycisku Start różni się w zależności od
wybranych ustawień ekranu Start.
Ustaw wskaźnik myszy w lewym rogu ekranu Start lub nad
dowolną otwartą aplikacją, aby wywołać przycisk Start.
Podręcznik elektroniczny do notebooka
49
Przycisk Start w trybie Desktop (Pulpit)
Menu kontekstowe
Menu kontekstowe to okno z poleceniami zapewniającymi szybki
dostęp do niektórych programów dostępnych w systemie Windows® 8.1;
okno to pojawia się po stuknięciu i przytrzymaniu przycisku Start.
W menu kontekstowym dostępne są także następujące opcje zamykania
systemu komputera notebook PC: wylogowanie, uśpienie, zamknięcie,
ponowne uruchomienie.
50
Podręcznik elektroniczny do notebooka
Dostosowywanie ekranu Start
W systemie Windows® 8.1 można także dostosować ekran Start, tak
aby umożliwić rozruch bezpośrednio do trybu Desktop (Pulpit); można
również zmienić układ aplikacji na ekranie.
Aby dostosować ustawienia ekranu Start:
1.
Uruchom tryb Desktop (Pulpit).
2.
Kliknij prawym przyciskiem myszy dowolne miejsce
na pasku zadań, poza przyciskiem Start, aby
wyświetlić okno podręczne.
3.
Kliknij pozycję Properties (Właściwości), a następnie
wybierz zakładkę Navigation (Nawigacja), aby
zaznaczyć żądane opcje nawigacji i ekranu Start.
4.
Stuknij/kliknij przycisk Apply (Zastosuj), aby zapisać
nowe ustawienia, a następnie zamknij okno.
Podręcznik elektroniczny do notebooka
51
Praca z aplikacjami Windows®
Użyj touchpada komputera lub klawiatury do uruchomienia i
dostosowania aplikacji.
Uruchamianie aplikacji
Ustaw wskaźnik myszy nad aplikacją, a następnie kliknij
lewym przyciskiem lub stuknij raz, aby ją uruchomić.
Naciśnij dwukrotnie klawisz
, a następnie użyj
klawiszy strzałek, aby przeglądać dostępne aplikacje.
Naciśnij klawisz
, aby uruchomić daną aplikację.
Dopasowywanie aplikacji
Na ekranie Start, wykonując poniższe czynności, możliwe jest
przesuwanie, zmienianie rozmiaru lub odkotwiczanie aplikacji:
Przesuwanie aplikacji
W celu przesunięcia aplikacji, kliknij dwukrotnie daną
aplikację, a następnie przeciągnij ją i upuść w nowej
lokalizacji.
Zmiana rozmiaru aplikacji
Kliknij prawym przyciskiem ikonę aplikacji, aby
uaktywnić pasek ustawień, a następnie naciśnij ikonę
i wybierz rozmiar ikony aplikacji.
52
Podręcznik elektroniczny do notebooka
Odkotwiczanie aplikacji
Kliknij prawym przyciskiem ikonę aplikacji, aby
uaktywnić pasek Customize (Dopasuj), a następnie
naciśnij ikonę
.
Zamykanie aplikacji
1.
Przesuń wskaźnik myszy na górną część
uruchomionej aplikacji, a następnie zaczekaj na
zmianę wskaźnika na ikonę ręki.
2.
Przeciągnij i upuść aplikację na dolną krawędź
ekranu w celu zamknięcia.
Na ekranie uruchomionej aplikacji, naciśnij
Podręcznik elektroniczny do notebooka
.
53
Uzyskiwanie dostępu do ekranu Aplikacje
Poza aplikacjami, które są już zakotwiczone na ekranie Start, możliwe
jest również otwieranie innych aplikacji za pomocą ekranu Aplikacje.
UWAGA: Aplikacje wyświetlane na ekranie mogą różnić się w zależności
od modelu. Przedstawiony poniżej zrzut ekranu ma wyłącznie charakter
informacyjny.
Uruchamianie ekranu Aplikacje
Uruchomienie ekranu Aplikacje przy użyciu panelu dotykowego lub
klawiatury notebooka.
Na ekranie Start kliknij przycisk
Na ekranie Start naciśnij klawisz
klawisz
54
.
, a następnie
.
Podręcznik elektroniczny do notebooka
Zakotwiczanie kolejnych aplikacji na ekranie Start
Na ekranie Start możesz zakotwiczyć więcej aplikacji za pomocą panelu
dotykowego.
1. Wyświetl ekran All Apps (Wszystkie aplikacje).
2.
Kliknij prawym przyciskiem myszy aplikacje, które
chcesz dodać do ekranu Start.
3.
Stuknij/kliknij ikonę
, aby przypiąć wybrane
aplikacje do ekranu Start.
Podręcznik elektroniczny do notebooka
55
Charms bar
Charms bar to pasek narzędziowy, który można uruchomić z prawej
strony ekranu. Składa się on z kilku narzędzi, które umożliwiają
udostępnianie aplikacji i zapewnianie szybkiego dostępu w celu
dostosowania ustawień notebooka.
Charms bar
56
Podręcznik elektroniczny do notebooka
Uruchamianie Charms bar
UWAGA: Po wywołaniu, Charms bar pojawia się początkowo jako zestaw
białych ikon. Obraz powyżej pokazuje jak wygląda Charms bar po
uaktywnieniu.
Użyj touchpad komputera lub klawiaturę do uruchomienia Charms bar.
Przesuń wskaźnik myszy na górny, prawy róg ekranu.
Naciśnij przycisk
Podręcznik elektroniczny do notebooka
57
Elementy Charms bar
Search (Szukaj)
To narzędzie umożliwia wyszukiwanie plików, aplikacji
lub programów w komputerze.
Share (Udostępnij)
To narzędzie umożliwia udostępnianie aplikacji przez
strony sieci społecznościowej lub e-mail.
Start
To narzędzie przywraca wyświetlacz do widoku ekranu
Start. Z ekranu Start, można także użyć tego narzędzia do
powrotu do ostatnio otwartej aplikacji.
Devices (Urządzenia)
To narzędzie umożliwia dostęp i udostępnianie plików
urządzeniom podłączonym do komputera, takim jak
zewnętrzny wyświetlacz lub drukarka.
Settings (Ustawienia)
To narzędzie umożliwia dostęp do ustawień komputera.
58
Podręcznik elektroniczny do notebooka
Funkcja Snap (Migawka)
Funkcja Snap (Migawka) wyświetla obok siebie dwie aplikacje,
umożliwiając pracę lub przełączanie pomiędzy aplikacjami.
WAŻNE! Przed użyciem funkcji Migawka należy upewnić się, że
rozdzielczość ekranu notebooka jest ustawiona co najmniej na 1366 x 768
pikseli.
Pasek Snap (Migawka)
Podręcznik elektroniczny do notebooka
59
Używanie funkcji Snap (Przyciągnij)
Użyj panelu dotykowego lub klawiatury notebooka, aby uaktywnić i
użyć funkcji Migawka.
1.
Uruchom aplikację do przyciągnięcia.
2.
Zaczekaj na uaktywnienie wskaźnika myszy w
górnej części ekranu.
3.
Po zmianie wskaźnika na ikonę ręki, przeciągnij
aplikację w prawą lub w lewą stronę panela
wyświetlacza.
4.
Uruchom inną aplikację.
1.
Uruchom aplikację do przyciągnięcia.
2.
Naciśnij ikonę
oraz przycisk strzałki w lewo
lub w prawo, aby przyciągnąć aplikację na lewy lub
prawy panel.
3.
60
Uruchom inną aplikację. Aplikacja ta zostanie
automatycznie umieszczona w pustym panelu.
Podręcznik elektroniczny do notebooka
Inne skróty klawiaturowe
Z wykorzystaniem klawiatury, można także używać następujących
skrótów, pomocnych w uruchamianiu aplikacji i nawigacji w
Windows®8.1.
\
Przełączanie pomiędzy ekranem Start i ostatnio
uruchomioną aplikacją
Uruchamianie pulpitu
Uruchamianie okna This PC (Ten komputer) w
trybie Pulpit
Otwieranie opcji File (Plik) panelu funkcji Search
(Wyszukaj)
Otwieranie panelu Share (Udostępnij)
Otwieranie panelu Settings (Ustawienia)
Otwieranie panelu Devices (Urządzenia)
Uaktywnienie ekranu Lock (Blokada)
Minimalizuje aktualnie aktywne okno
Podręcznik elektroniczny do notebooka
61
Wyświetlanie panelu Project (Projekt)
Otwieranie opcji Everywhere (Wszędzie)
panelu funkcji Search (Wyszukaj)
Otwieranie okna Run (Uruchom)
Otwieranie Ease of Access Center (Centrum
ułatwień dostępu)
Otwieranie opcji Settings (Ustawienia)
panelu funkcji Search (Wyszukaj)
Otwieranie menu kontekstowego przycisku
Start
Uruchamianie ikony lupy i powiększanie
ekranu
Powiększanie ekranu
Otwieranie Narrator Settings (Ustawienia
narratora)
62
Podręcznik elektroniczny do notebooka
Podłączanie do sieci bezprzewodowej
Wi-Fi
Dostęp do poczty e-mail, surfowanie w Internecie i współdzielenie
aplikacji przez strony sieci społecznościowych, z użyciem połączenia WiFi komputera.
WAŻNE! Aby włączyć funkcję Wi-Fi w notebooku, należy upewnić się,
że wyłączony jest tryb Airplane mode (Samolot). W celu uzyskania
szczegółowych informacji, należy przejść do rozdziału Tryb samolotu w
niniejszym Podręczniku.
Włączenie Wi-Fi
Uaktywnij Wi-Fi w notebooku, poprzez wykonanie następujących
czynności:
1.
Uruchom Charms bar.
2.Naciśnij
3.
oraz
.
Wybierz punkt dostępowy z listy dostępnych
połączeń Wi-Fi.
4.Naciśnij Connect (Połącz), aby ustanowić
połączenie sieciowe.
UWAGA: W celu uaktywnienia połączenia Wi-Fi, może się
pojawić polecenie wprowadzenia klucza zabezpieczenia.
5.
Jeżeli chcesz włączyć współdzielenie plików
pomiędzy notebookiem a innymi systemami z
obsługą połączenia bezprzewodowego, naciśnij
przycisk Yes. Naciśnij przycisk No (Nie), jeśli nie
chcesz włączyć funkcji współdzielenia plików.
Podręcznik elektroniczny do notebooka
63
Bluetooth
Użyj technologii Bluetooth, aby usprawnić bezprzewodowy transfer
danych z innymi urządzeniami z obsługą Bluetooth.
WAŻNE! Aby włączyć funkcję Bluetooth w notebooku, należy upewnić
się, że tryb Airplane mode (Samolot) jest wyłączony. W celu uzyskania
szczegółowych informacji, należy przejść do rozdziału Tryb samolotu w
niniejszym Podręczniku.
Parowanie z innymi urządzeniami z obsługą Bluetooth
Aby włączyć transfer danych, konieczne jest sparowanie notebooka
z innymi urządzeniami z obsługą Bluetooth. W tym celu należy użyć
panelu dotykowego w następujący sposób:
1.
Uruchom Charms bar.
2.
Naciśnij
, a następnie naciśnij polecenie
Change PC Settings (Zmiana ustawień).
3.
W sekcji PC Settings (Ustawienia), wybierz Device
(Urządzenia), a następnie naciśnij polecenie Add a
Device (Dodaj urządzenie), aby wyszukać urządzenia
z obsługą Bluetooth.
4.
Wybierz urządzenie z listy. Porównaj hasło w
notebooku z hasłem wysłanym do wybranego
urządzenia. Jeżeli hasła te pasują do siebie, naciśnij
polecenie Yes (Tak), aby pomyślnie sparować
notebooka z danym urządzeniem.
UWAGA: W przypadku niektórych urządzeń z obsługą
Bluetooth może zostać wyświetlona prośba o wprowadzenie
hasła dla notebooka.
64
Podręcznik elektroniczny do notebooka
Tryb samolotowy
Tryb Airplane mode (Samolot) wyłącza komunikację bezprzewodową,
umożliwiając w ten sposób bezpieczne użytkowanie notebooka
podczas lotu samolotem.
Włączanie trybu Airplane (Samolot)
1.
Uruchom Charms bar.
2.Naciśnij
3.
oraz
.
Przesuń suwak w prawą stronę, aby włączyć tryb
Airplane (Samolot).
Naciśnij
.
Wyłączanie trybu Airplane (Samolot)
1.
Uruchom Charms bar.
2.Naciśni
3.
oraz
.
Przesuń suwak w lewą stronę, aby wyłączyć tryb
Airplane (Samolot).
Naciśnij
.
UWAGA: Należy skontaktować się z właściwymi liniami lotniczymi, aby
dowiedzieć się o odpowiednich usługach, które mogą być używane
podczas lotu, a także ograniczeniach, do których należy się stosować
podczas używania notebooka w trakcie lotu.
Podręcznik elektroniczny do notebooka
65
Podłączanie do sieci przewodowej
Przy użyciu portu LAN w notebooku możliwe jest także podłączenie
do sieci przewodowej, np. sieci LAN lub internetowego połączenia
szerokopasmowego.
UWAGA: W celu uzyskania szczegółowych informacji, należy skontaktować
się z dostawcą usług internetowych (ISP), bądź z administratorem sieci,
aby uzyskać pomoc w zakresie konfiguracji połączenia internetowego.
Aby skonfigurować ustawienia, należy wykonać poniższe czynności.
WAŻNE! Przed wykonaniem poniższych czynności należy upewnić się, że
port LAN w notebooku połączony jest do sieci LAN przy użyciu przewodu
sieciowego.
Konfiguracja połączenia sieciowego z
dynamicznym adresem IP/PPPoE
1.Uruchom Desktop (Pulpit).
2.
Na pasku zadań systemu Windows® kliknij prawym
przyciskiem ikonę sieci
, a następnie naciśnij
polecenie Open Network and Sharing Center
(Otwórz centrum sieci i udostępniania).
66
3.
W oknie Centrum sieci i udostępniania naciśnij
polecenie Change adapter settings (Zmień
ustawienia karty).
4.
Kliknij prawym przyciskiem sieć LAN, a następnie
wybierz Properties (Właściwości).
5.
Naciśnij Internet Protocol Version 4 (Protokół
internetowy w wersji 4 (TCP/IPv4)), a następnie
kliknij przycisk Properties (Właściwości).
Podręcznik elektroniczny do notebooka
Naciśnij polecenie Obtain an IP address
automatically (Uzyskaj automatycznie adres IP),
a następnie naciśnij OK.
6.
UWAGA: Wykonaj dalsze czynności, jeżeli używasz połączenia PPPoE.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Przejdź do okna Network and Sharing Center
(Centrum sieci i udostępniania), a następnie
naciśnij polecenie Set up a new connection or
network (Skonfiguruj nowe połączenie lub sieć).
Wybierz Connect to the Internet (Połącz z
internetem), a następnie kliknij przycisk Next (Dalej).
Naciśnij Broadband (PPPoE) (Połączenie
szerokopasmowe - PPPoE).
Wpisz nazwę użytkownika, hasło oraz nazwę połączenia,
a następnie kliknij przycisk Connect (Połącz).
Kliknij przycisk Close (Zamknij), aby zakończyć
konfigurację.
Naciśnij ikonę
na pasku zadań, a następnie
kliknij utworzone właśnie połączenie.
13.
Wpisz nazwę użytkownika i hasło, a następnie
kliknij przycisk Connect (Połącz), aby uzyskać
połączenie internetowe.
Konfiguracja połączenia sieciowego ze statycznym
adresem IP
1.
Powtórz czynności 1 - 5 opisane w rozdziale
Konfiguracja połączenia sieciowego z dynamicznym
adresem IP/PPPoE.
2Kliknij Use the following IP address (Użyj
następującego adresu IP).
3.
Wprowadź dane uzyskane od swojego dostawcy
usług: adres IP, maskę podsieci i domyślną bramę.
4.
W razie potrzeby możesz również wprowadzić
preferowany adres serwera DNS oraz alternatywany
adres serwera DNS, a następnie naciśnij przycisk OK.
Podręcznik elektroniczny do notebooka
67
Wyłączanie notebooka
Wyłączenie notebooka jest możliwe po wykonaniu następujących
czynności:
•
Naciśnij
naciśni
na Charms bar, a następnie
> Shut down (Wyłącz), aby
normalnie wyłączyć notebooka.
•
Na ekranie logowania naciśnij
> Shut
down (Wyłącz).
•
•
Możesz również wyłączyć notebooka przy użyciu
trybu Panel. W tym celu uruchom pulpit, a
następnie naciśnij kombinację klawiszy alt + f4 ,
aby uaktywnić okno Wyłącz. Wybierz Shut Down
(Wyłącz) z rozwijanej listy, a następnie wybierz
polecenie OK.
Jeśli notebook nie odpowiada, naciśnij i
przytrzymaj przycisk zasilania przez co najmniej
dziesięć (10) sekund, aż nastąpi wyłączenie
notebooka.
Przełączanie notebooka w tryb uśpienia
Aby przełączyć notebooka w tryb uśpienia, naciśnij jednokrotnie
przycisk zasilania.
Możesz również przełączyć notebooka w tryb uśpienia
za pomocą trybu Panel. W tym celu uruchom pulpit, a
następnie naciśnij kombinację klawiszy alt + f4 , aby
uaktywnić okno Wyłącz. Wybierz Sleep (Uśpienie) z
rozwijanej listy, a następnie wybierz polecenie OK.
68
Podręcznik elektroniczny do notebooka
Ekran blokowania systemu Windows® 8.1
Ekran blokowania systemu Windows® 8.1 pojawia się po wznowieniu
działania notebooka z trybu uśpienia lub hibernacji. Jest on także
wyświetlany podczas blokowania lub odblokowywania systemu
Windows® 8.1.
Ekran blokowania można dostosować pod kątem dostępu do systemu
operacyjnego. Można zmienić obraz wyświetlany w tle oraz zapewnić
dostęp do niektórych aplikacji bez odblokowywania notebooka.
W celu przejścia dalej z ekranu blokowania
1.
Stuknij/kliknij touchpad lub naciśnij dowolny
klawisz na klawiaturze notebooka.
2.
(opcjonalnie) Jeśli konto jest chronione hasłem,
wprowadź je, aby móc przejść na ekran Start.
Podręcznik elektroniczny do notebooka
69
Dostosowywanie ekranu blokowania
Ekran blokowania można dostosować w celu wyświetlania preferowanego
zdjęcia, pokazu slajdów, aktualizacji aplikacji oraz zapewnienia szybkiego
dostępu do aparatu notebooka. Aby zmienić ustawienia ekranu
blokowania, należy zapoznać się z poniższymi informacjami:
Wybór zdjęcia
1.
2.
3.
Uaktywnij pasek paneli funkcji > Settings
(Ustawienia).
Wybierz kolejno pozycje Change PC Settings
(Zmień ustawienia komputera) > Lock screen
(Ekran blokowania).
W pozycji Lock screen preview (Podgląd ekranu
blokowania) kliknij przycisk Browse (Przeglądaj),
aby wybrać zdjęcie, które zostanie użyte jako tło
ekranu blokowania.
Odtwarzanie pokazu slajdów
1.
Uaktywnij pasek paneli funkcji > Settings
(Ustawienia).
2.
Wybierz kolejno pozycje Change PC Settings
(Zmień ustawienia komputera) > Lock screen
(Ekran blokowania).
W pozycji Lock screen preview (Podgląd ekranu
blokowania) przesuń suwak Play a slide show on
the lock screen (Odtwarzaj pokaz slajdów na
ekranie blokowania) do opcji On (Wł.).
Przewiń w dół, aby dostosować poniższe opcje
pokazu slajdów na ekranie blokowania:
3.
4.
70
Podręcznik elektroniczny do notebooka
Dodawanie aktualizacji aplikacji
1.
Uaktywnij pasek paneli funkcji > Settings
(Ustawienia).
2.
Wybierz kolejno pozycje Change PC Settings
(Zmień ustawienia komputera) > Lock screen
(Ekran blokowania).
3.
Przewiń w dół do opcji Lock screen apps (Aplikacje
na ekranie blokowania).
4.
Za pomocą poniższych opcji dodaj aplikacje,
których aktualizacje mają być widoczne na ekranie
blokowania:
Uaktywnianie aparatu notebooka z poziomu ekranu
blokowania
Na ekranie blokowania można przesunąć palcem w dół, aby uaktywnić aparat notebooka i
zacząć z niego korzystać. Wykonaj poniższe czynności, aby włączyć tę funkcję:
1.
Uaktywnij pasek paneli funkcji > Settings
(Ustawienia).
2.
Wybierz kolejno pozycje Change PC Settings
(Zmień ustawienia komputera) > Lock screen
(Ekran blokowania).
3.
Przewiń w dół do opcji Camera (Aparat).
4.
Przesuń suwak do pozycji On (Wł.).
Podręcznik elektroniczny do notebooka
71
72
Podręcznik elektroniczny do notebooka
Rozdział 4:
Autotest podczas włączania
zasilania (POST)
Podręcznik elektroniczny do notebooka
73
Autotest podczas włączania zasilania (POST)
Autotest podczas włączania zasilania (POST) jest szeregiem testów
diagnostycznych kontrolowanych programowo, które są uruchamiane
podczas włączania lub ponownego włączania notebooka.
Oprogramowanie, które kontroluje funkcję POST jest instalowane jako
stały element architektury notebooka.
Używanie funkcji POST w celu uzyskania dostępu do
BIOS'a i rozwiązywania problemów technicznych
Podczas wykonywania testów w ramach funkcji POST można uzyskać
dostęp do ustawień BIOS'a lub uruchomić opcje rozwiązywania problemów
przy użyciu klawiszy funkcyjnych w notebooku. W celu uzyskania
szczegółów, należy zapoznać się z informacjami zawartymi poniżej.
BIOS
Podstawowy system wejść/wyjść (BIOS) przechowuje sprzętowe ustawienia
systemu, które są niezbędne do uruchamiania systemu w notebooku.
W większości sytuacji w notebooku zastosowanie mają domyślne
ustawienia BIOS'a. Nie należy zmieniać domyślnych ustawień BIOS'a,
chyba że dochodzi do następujących sytuacji:
•
Podczas uruchamiania systemu na ekranie wyświetlany jest
komunikat błędu i żądanie uruchomienia Konfiguracji BIOS'a.
•
Zainstalowany został nowy składnik systemowy, który wymaga
dalszej konfiguracji lub aktualizacji w BIOS'ie.
OSTRZEŻENIE: Używanie nieprawidłowych ustawień BIOS'a może
doprowadzić do niestabilności systemu lub wystąpienia awarii podczas
jego uruchamiania. Zalecamy zmianę ustawień BIOS'a tylko z pomocą
przeszkolonych pracowników serwisu.
Uzyskiwanie dostępu do BIOS'a
Uruchom ponownie notebooka, a następnie naciśnij
klawisz
74
podczas wykonywania testów POST.
Podręcznik elektroniczny do notebooka
Ustawienia BIOS'a
UWAGA: Wygląd ekranów BIOS w tej części służy wyłączenie jako
odniesienie.
Boot (Rozruch)
To menu umożliwia ustawienie priorytetów dla opcji uruchamiania.
Podczas ustawiania priorytetu uruchamiania należy stosować się do
poniższych procedur.
1.
Na ekranie Boot (Uruchamianie), wybierz Boot Option #1 (Opcja
uruchamiania #1).
Podręcznik elektroniczny do notebooka
75
2.
Naciśnij
i wybierz właściwe urządzenie.
Boot Option #1
76
Podręcznik elektroniczny do notebooka
Security (Bezpieczeństwo)
To menu służy do ustawiania hasła administratora i użytkownika
w notebooku. Zapewnia ono kontrolę dostępu do napędu dysku
twardego w notebooku, interfejsu wejścia/ wyjścia (I/O), a także złącza
USB.
UWAGA:
•
W przypadku ustawienia User Password (Hasła użytkownika),
konieczne będzie wprowadzenie hasła przed uruchomieniem
systemu operacyjnego notebooka.
•
W przypadku ustawienia Administrator Password (Hasła
administratora), konieczne będzie wprowadzenie hasła przed
uruchomieniem BIOS'a.
Podręcznik elektroniczny do notebooka
77
Aby ustawić hasło:
1.
a ekranie Security (Zabezpieczenie), wybierz Setup
N
Administrator Password (Hasło administratora) lub User
Password (Hasło użytkownika).
2.
Wpisz hasło i naciśnij
3.
Wpisz ponownie hasło i naciśnij
.
.
Aby usunąć hasło:
1.
Na ekranie Security (Zabezpieczenie), wybierz Setup Administrator
Password (Hasło administratora) lub User Password (Hasło
użytkownika).
2.
Wprowadź bieżące hasło i naciśnij
3.
Pozostaw puste pole Create New Password (Utwórz nowe
hasło) i naciśnij
4.
.
Wybierz Yes (Tak) w oknie potwierdzającym, a następnie naciśnij
klawisz
78
.
.
Podręcznik elektroniczny do notebooka
Zabezpieczenie interfejsu We/Wy
W menu Security (Bezpieczeństwo) można uzyskać dostęp do
ustawień I/O Interface Security (Bezpieczeństwo interfejsu I/O),
aby blokować lub odblokowywać niektóre funkcje interfejsu
notebooka.
Aby zablokować interfejs We/Wy:
1.Na ekranie Security (Zabezpieczenie), wybierz I/O Interface
Security (Zabezpieczenie interfejsu We/Wy).
2.
Wybierz interfejs do zablokowania, a następnie wzbiery
.
3.
Wybierz Lock (Blokuj).
Podręcznik elektroniczny do notebooka
79
Zabezpieczenie interfejsu USB
Poprzez menu I/O Interface Security (Bezpieczeństwo interfejsu I/O)
można również uzyskać dostęp do ustawień USB Interface Security
(Bezpieczeństwo złącza USB), aby blokować lub odblokowywać
porty oraz urządzenia.
Aby zablokować interfejs USB:
1.Na ekranie Security (Zabezpieczenie), wybierz I/O
Interface Security (Zabezpieczenie interfejsu We/Wy) >
USB Interface Password (Zabezpieczenie interfejsu USB).
2.Wybierz interfejs do zablokowania, a następnie wzbiery
Lock (Zablokuj).
UWAGA: Ustawienie USB Interface (Interfejsu USB) na Lock (Blokuj)
powoduje także zablokowanie i ukrycie External Ports (Portów
zewnętrznych) oraz innych urządzeń występujących w opcji USB
Interface Security (Bezpieczeństwo złącza USB).
80
Podręcznik elektroniczny do notebooka
Set Master Password (Ustawienie hasła głównego)
W menu Security (Bezpieczeństwo) można użyć opcji Set Master
Password (Ustawienie hasła głównego), aby skonfigurować
dostęp do napędu dysku twardego przy użyciu hasła.
Aby ustawić hasło dysku twardego:
1.
Na ekranie Security (Zabezpieczenie), kliknij Set Master
Password (Ustaw hasło nadrzędne).
2.
Wpisz hasło i naciśnij
3.
Wpisz ponownie, aby potwierdzić hasło i naciśnij
.
.
4.Kliknij Set User Password (Ustaw hasło użytkownika)
i powtórz poprzednie czynności w celu ustawienia hasła
użytkownika.
Podręcznik elektroniczny do notebooka
81
Save & Exit (Zapis i wyjście)
Aby zachować ustawienia konfiguracyjne, należy wybrać opcję Save
Changes and Exit (Zapis zmian i wyjście) przed opuszczeniem BIOS'a.
82
Podręcznik elektroniczny do notebooka
Aktualizacja BIOS:
1.
Sprawdź model notebooka, a następnie pobierz najnowszy plik
BIOS'a dla tego modelu ze strony internetowej ASUS.
2.
Zapisz kopię pobranego pliku BIOS'a na dysku Flash.
3.
Podłącz dysk Flash do notebooka.
4.
Uruchom ponownie notebooka, a następnie naciśnij klawisz
podczas wykonywania testów POST.
5.
W programie konfiguracji BIOS, kliknij Advanced
(Zaawansowane) > Start Easy Flash (Uruchom Easy Flash), a
następnie naciśnij
Podręcznik elektroniczny do notebooka
.
83
6.
Odszukaj pobrany plik BIOS'a na dysku Flash, a następnie naciśnij
klawisz
.
ASUSTek Easy Flash Utility
FLASH TYPE: MXIC 25L Series
New BIOS
Current BIOS
Platform: P751
Platform: Unknown
Version: 101
Version: Unknown
Build Date: Oct 26 2012
Build Date: Unknown
Build Time: 11:51:05
Build Time: Unknown
FSO
FS1
0 EFI
<DIR>
FS2
FS3
FS4
[←→]: Switch [↑↓]: Choose [q]: Exit [Enter]: Enter/Execute
7.
Po zakończeniu procesu aktualizacji BIOS, kliknij Exit (Zakończ)
> Restore Defaults (Przywróć domyślne) w celu przywrócenia
systemu do ustawień domyśnych.
84
Podręcznik elektroniczny do notebooka
Przywracanie systemu
Użycie opcji przywracania komputera notebook PC, umożliwia
przywrócenie systemu do jego oryginalnego stanu lub odświeżenie
ustawień w celu poprawienia działania.
WAŻNE!
•
Przed rozpoczęciem w komputerze notebook PC jakichkolwiek opcji
przywracania, należy wykonać kopię zapasową wszystkich danych.
•
Aby uniknąć utraty danych należy zapisać wszystkie ważne,
dostosowane ustawienia, takie jak ustawienia sieci, nazwy
użytkownika i hasła.
•
Przed ponownym uruchomieniem systemu należy się upewnić, że
notebook PC jest podłączony do źródła zasilania.
Windows® 8.1 umożliwia wykonanie następujących opcji przywracania:
•
Refresh your PC without affecting your files (Odświeżenie
komputera PC, bez zmiany plików użytkownika) - Ta opcja
umożliwia odświeżenie komputera notebook PC, bez zmiany
plików osobistych (zdjęcia, muzyka, wideo, dokumenty) i aplikacji
z Windows® store.
Używając tej opcji, użytkownik może przywrócić domyślne
ustawienia notebooka PC i usunąć inne zainstalowane aplikacje.
•
Remove everything and reinstall Windows (Usunięcie
wszystkiego i ponowna instalacja Windows) - Ta opcja
resetuje notebook PC do jego ustawień fabrycznych. Przed
uruchomieniem tej opcji należy wykonać kopię zapasową swoich
danych.
Podręcznik elektroniczny do notebooka
85
•
86
Advanced startup (Zaawansowane uruchamianie)- Użycie
tej opcji, pozwala na wykonanie innych zaawansowanych opcji
przywracania komputera notebook PC, takich jak:
-
Użycie do uruchomienia notebooka PC napędu USB,
połączenia sieciowego lub płyty DVD przywracanie
Windows.
-
Użycie funkcji Troubleshoot (Rozwiązywanie błędów) do
włączenia dowolnych, zaawansowanych opcji przywracania:
System Restore (Przywracanie systemu), System Image
Recovery (Przywracanie obrazu systemu), Startup Repair
(Naprawa uruchamiania), Command Prompt (Wiersz
poleceń), UEFI Firmware Settings (Ustawienia firmware
UEFI), Startup Settings (Ustawienia uruchamiania).
Podręcznik elektroniczny do notebooka
Włączenie opcji przywracania
Sprawdź następujące czynności, aby uzyskać dostęp i używać jednej z
dostępnych opcji przywracania dla notebooka PC.
1.
Uruchom pasek paneli funkcji i wybierz Settings (Ustawienia).
2.Wybierz Change PC Settings (Zmień ustawienia PC).
Podręcznik elektroniczny do notebooka
87
3.
W opcjach PC Settings (Ustawienia PC), wybierz Update and
recovery (Aktualizacja i przywracanie).
4.
W opcjach Update and recovery (Aktualizacja i przywracanie),
wybierz Recovery (Przywracanie), a następnie wybierz opcję
przywracania do wykonania.
88
Podręcznik elektroniczny do notebooka
Porady i często zadawane
pytania
Podręcznik elektroniczny do notebooka
89
Przydatne porady dotyczące komputera
Poniżej przedstawiono kilka przydatnych porad, których przestrzeganie
umożliwi maksymalne wykorzystanie możliwości komputera,
utrzymanie wydajności jego systemu oraz zapewni bezpieczeństwo
wszystkich przechowywanych danych:
•
System Windows® należy aktualizować okresowo w
celu zapewnienia najnowszych ustawień zabezpieczeń
zainstalowanych aplikacji.
•
Należy używać narzędzia ASUS Live Update do aktualizowania
wyłącznych aplikacji, sterowników i narzędzi firmy ASUS
dostępnych w komputerze. W celu uzyskania szczegółowych
informacji należy skorzystać z narzędzia ASUS Tutor
zainstalowanego na komputerze.
•
Należy używać oprogramowania antywirusowego w celu
ochrony danych; oprogramowanie to należy okresowo
aktualizować.
•
Poza sytuacjami, w których jest to absolutnie konieczne, należy
unikać wyłączania komputera poprzez wymuszenie zamknięcia
jego systemu.
•
Należy zawsze wykonywać kopie zapasowe danych, które warto
jest zapisywać na zewnętrznym dysku pamięci masowej.
•
Należy unikać używania komputera w miejscach o bardzo
wysokich temperaturach. Jeśli komputer nie będzie używany
przez dłuższy czas (co najmniej miesiąc), zalecane jest wyjęcie
baterii, o ile jest ona wymienna.
•
Przed zresetowaniem komputera należy odłączyć wszystkie
urządzenia zewnętrzne oraz upewnić się, że wszystkie poniższe
pozycje są znane lub dostępne:
90
-
Klucz produktu dla systemu operacyjnego i innych
zainstalowanych aplikacji
-
Kopia zapasowa danych
-
Identyfikator i hasło logowania
-
Informacje dotyczące połączenia z Internetem
Podręcznik elektroniczny do notebooka
Często zadawane pytania dotyczące sprzętu
1.
Po włączeniu komputera na ekranie pojawia się czarny, a
czasem kolorowy punkt. Co należy zrobić?
Pomimo tego, że punkty te pojawiają się zwykle na ekranie
komputera, nie mają one wpływu na działanie systemu. Jeśli
problem ten będzie się utrzymywał i zacznie wpływać na
wydajność systemu, należy skontaktować się z autoryzowanym
centrum serwisowym firmy ASUS.
2.
Kolor i jasność ekranu komputera są niejednolite. Jak można
to naprawić?
Na kolor i jasność ekranu może mieć wpływ kąt i aktualne
położenie komputera. Jasność i odcienie kolorów komputera
mogą się także różnić w zależności od modelu. Wygląd ekranu
można dostosować za pomocą klawiszy funkcyjnych lub
ustawień ekranu w systemie operacyjnym.
3.
Jak zmaksymalizować żywotność baterii komputera?
Można zastosować się do dowolnej z poniższych sugestii:
•
Dostosuj jasność ekranu za pomocą klawiszy funkcyjnych.
•
Włącz tryb Battery Saving (Oszczędzanie baterii) funkcji
Instant On (Natychmiastowe włączenie).
•
Jeśli nie korzystasz z połączenia Wi-Fi, przełącz system do
trybu Airplane mode (Tryb samolotowy).
•
Odłącz nieużywane urządzenia USB.
•
Zamknij nieużywane aplikacje, zwłaszcza te, które zużywają
zbyt wiele pamięci systemowej.
Podręcznik elektroniczny do notebooka
91
4.
5. 6.
Nie świeci się wskaźnik LED baterii. Na czym polega problem?
•
Sprawdź, czy adapter zasilania lub zestaw baterii są prawidłowo
podłączone. Można także odłączyć adapter zasilania lub zestaw
baterii, odczekać minutę, a następnie podłączyć je ponownie
do gniazda elektrycznego i komputera.
•
Jeśli problem będzie się utrzymywał, skontaktuj się z lokalnym
centrum serwisowym firmy ASUS w celu uzyskania pomocy.
Dlaczego touchpad nie działa?
•
Naciśnij klawisze
w celu uaktywnienia touchpada.
•
Sprawdź, czy w pozycji Inteligentne gesty ASUS nie
ustawiono wyłączania touchpada po podłączeniu
zewnętrznego urządzenia wskazującego.
Dlaczego podczas odtwarzania plików audio lub wideo nie
słychać dźwięku z głośników komputera?
Można zastosować się do dowolnej z poniższych sugestii:
•
Naciśnij klawisze
w celu zwiększenia głośności
głośnika.
7.
•
Sprawdź, czy nie ustawiono wyciszenia głośników.
•
Sprawdź, czy do gniazda słuchawkowego komputera nie
podłączono słuchawek, a jeśli tak, to odłącz je.
•
Odblokuj odpowiednią pozycję za pomocą menu
Bezpieczeństwo interfejsu I/O w systemie BIOS. W celu
uzyskania szczegółowych informacji zapoznaj się z częścią
Bezpieczeństwo interfejsu I/O tego podręcznika.
Co należy zrobić, jeśli adapter zasilania komputera został
zgubiony lub gdy bateria przestała działać?
Skontaktuj się z lokalnym centrum serwisowym firmy ASUS w
celu uzyskania pomocy.
92
Podręcznik elektroniczny do notebooka
8. Dlaczego po podłączeniu słuchawek do gniazda po prawej
stronie dźwięk jest nadal emitowany z głośników komputera?
Przejdź do pozycji Control Panel (Panel sterowania) >
Hardware and Sound (Sprzęt i dźwięk), a następnie wybierz
pozycję Audio Manager (Menedżer dźwięków) i skonfiguruj
ustawienia.
9.
Komputer nie realizuje prawidłowo naciśnięć klawiszy ze
względu na stale poruszający się kursor. Co należy zrobić?
Upewnij się, że podczas pisania na klawiaturze nic przypadkowo
nie dotyka ani nie naciska touchpada. Możesz także wyłączyć
touchpada, naciskając klawisze
.
10. Touchpad komputera nie działa. Co należy zrobić?
Można zastosować się do dowolnej z poniższych sugestii:
•
Sprawdź, czy w pozycji ASUS Smart Gesture (Inteligentne
gesty ASUS) nie ustawiono wyłączania touchpada po
podłączeniu zewnętrznego urządzenia wskazującego do
komputera. Jeśli tak jest, wyłącz tę funkcję.
•
Naciśnij klawisze
.
11. Po naciśnięciu klawisza „U”, „I” lub „O” na klawiaturze zamiast
liter wyświetlane są cyfry. Jak można to zmienić?
Naciśnij klawisz
, lub klawisze
(w
wybranych modelach) na klawiaturze komputera w celu
wyłączenia tej funkcji i używania wspomnianych klawiszy do
wprowadzania liter.
Podręcznik elektroniczny do notebooka
93
Często zadawane pytania dotyczące
oprogramowania
1.
Po włączeniu komputera świeci się wskaźnik zasilania, ale
wskaźnik aktywności dysku pozostaje wyłączony. Ponadto
system nie zostaje uruchomiony. Co należy zrobić, aby to
naprawić?
Można zastosować się do dowolnej z poniższych sugestii:
2.
•
Wymuś zamknięcie systemu komputera, naciskając przycisk
zasilania i przytrzymując go przez ponad dziesięć (10)
sekund. Sprawdź, czy adapter zasilania i zestaw baterii są
prawidłowo podłączone, a następnie włącz komputer.
•
Jeśli problem będzie się utrzymywał, skontaktuj się z
lokalnym centrum serwisowym firmy ASUS w celu uzyskania
pomocy.
Co należy zrobić, gdy na ekranie widoczny jest następujący
komunikat: „Remove disks or other media. Press any key to
restart. (Usuń dyski lub inny nośnik. Naciśnij jakiś klawisz,
aby zrestartować.)”?
Można zastosować się do dowolnej z poniższych sugestii:
3. 94
•
Odłącz wszystkie podłączone urządzenia USB, a następnie
uruchom ponownie komputer.
•
Wyjmij dysk optyczny pozostawiony w stacji dysków
optycznych, a następnie uruchom ponownie komputer.
•
Jeśli problem będzie się utrzymywał, może to oznaczać,
że w komputerze wystąpił problem z pamięcią. Skontaktuj
się z lokalnym centrum serwisowym firmy ASUS w celu
uzyskania pomocy.
Komputer uruchamia się wolniej niż zwykle, a system
operacyjny działa z opóźnieniem. Jak można to naprawić?
Usuń ostatnio zainstalowane aplikacje lub te, które nie były
dołączone do pakietu systemu operacyjnego, a następnie
uruchom ponownie system.
Podręcznik elektroniczny do notebooka
4.
Komputer nie uruchamia się. Jak można to naprawić?
Można zastosować się do dowolnej z poniższych sugestii:
5.
•
Odłącz od komputera wszystkie podłączone do niego
urządzenia, a następnie uruchom ponownie system.
•
Jeśli problem będzie się utrzymywał, skontaktuj się z
lokalnym centrum serwisowym firmy ASUS w celu uzyskania
pomocy.
Dlaczego nie można przywrócić działania komputera z trybu
uśpienia lub hibernacji?
•
W celu przywrócenia ostatniego stanu działania należy
nacisnąć przycisk zasilania.
•
W wyniku działania systemu bateria mogła ulec
całkowitemu rozładowaniu. Podłącz adapter zasilania do
komputera i do gniazda elektrycznego, a następnie naciśnij
przycisk zasilania.
Podręcznik elektroniczny do notebooka
95
6.
Jak uruchomić system DOS przy użyciu dysku USB lub stacji
dysków optycznych?
Należy wykonać poniższe czynności:
96
a.
Uruchom ponownie komputer i przejdź do systemu BIOS,
naciskając klawisz F2 na klawiaturze.
b.
Przejdź do pozycji Boot (Rozruch) > Launch CSM
(Uruchamianie CSM) > Enabled (Włączone).
c.
Przejdź do menu Security (Zabezpieczenia), a następnie
ustaw dla pozycji Secure Boot Control (Kontrola
bezpiecznego rozruchu) opcję Disabled (Wyłączona).
d. Naciśnij klawisz F10, aby zapisać zmiany i wyjść z systemu
BIOS.
e.
Naciśnij i przytrzymaj klawisz ESC, aby wyświetlić menu
rozruchu podczas ponownego uruchamiania komputera.
Podręcznik elektroniczny do notebooka
Załączniki
Podręcznik elektroniczny do notebooka
97
Informacja dotycząca napędu DVD-ROM (w
wybranych modelach)
Napęd DVD-ROM umożliwia przeglądanie i tworzenie własnych płyt CD i DVD. Aby
oglądać tytuły DVD, można zakupić opcjonalne oprogramowanie do przeglądania
płyt DVD.
Informacje dotyczące regionalnego odtwarzania
Odtwarzanie tytułów filmu DVD obejmuje dekodowanie wideo MPEG2, cyfrowe
audio AC3 i deszyfrowanie zawartości zabezpieczonych poprzez CSS. CSS
(czasami określane nazwą strażnika kopiowania) to nazwa nadana schematowi
zabezpieczania zawartości, zaadoptowanego przez producentów obrazów
ruchomych w celu sprostania potrzebom zabezpieczenia niezgodnego z prawem
kopiowania zawartości dysków.
Ponieważ istnieje wiele reguł narzuconych przez licencjodawców CSS, najbardziej
istotna jest reguła dotycząca ograniczeń odtwarzania zawartości do regionów. W
celu ułatwienia geograficznego uporządkowania wydań filmowych, tytuły DVD
wideo są wydawane dla określonych regionów geograficznych, zgodnie z definicją
poniżej, w części “Definicje regionów”. Prawa autorskie wymagają, aby wszystkie
filmy DVD były ograniczone do określonego regionu (zwykle kodowane dla
regionu, w którym zostały sprzedane). Chociaż treść filmu DVD może być wydana
dla wielu regionów, zasady CSS wymagają, aby każdy system umożliwiający
odtwarzanie treści zaszyfrowanych przez CSS mógł odtwarzać jedynie treści
opracowane dla jednego regionu.
WAŻNE!Ustawienie regionu może zostać zmienione maksymalnie pięć razy, poprzez
użycie przeglądarki programowej, po czym będzie można odtwarzać wyłącznie
filmy DVD odpowiadające ostatnio określonemu regionowi. Późniejsza zmiana kodu
regionu będzie wymagała zmiany ustawienia fabrycznego, czego nie obejmuje
gwarancja. Jeśli resetowanie jest wymagane, kosztami transportu i resetowania
zostanie obciążony użytkownik.
98
Podręcznik elektroniczny do notebooka
Definicje regionów
Region 1
Kanada, USA, terytoria USA
Region 2
Czechy, Egipt, Finlandia, Francja, Niemcy, kraje Zatoki Perskiej, Węgry, Islandia,
Iran, Irak, Irlandia, Włochy, Japonia, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Arabia
Saudyjska, Szkocja, Republika Południowej Afryki, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria,
Syria, Turcja, Wielka Brytania, Grecja, kraje dawnej Jugosławii, Słowacja
Region 3
Birma, Indonezja, Korea Południowa, Malezja, Filipiny, Singapur, Tajwan, Tajlandia,
Wietnam
Region 4
Australia, Karaiby (oprócz terytorium USA), Ameryka Środkowa, Nowa Zelandia,
Wyspy Pacyfiku, Ameryka Południowa
Region 5
CIS, Indie, Pakistan, pozostała część Afryki, Rosja, Korea Północna
Region 6
Chiny
Podręcznik elektroniczny do notebooka
99
Informacje o napędzie Blu-ray
ROM (w wybranych modelach)
Napęd Blu-ray ROM umożliwia oglądanie wysokiej jakości video (HD) i innych
formatów plików dyskowych, takich jak DVD i CD.
Definicje regionu
Region A
Kraje Ameryki Północnej, Środkowej i Południowej oraz ich terytoria; Tajwan,
Hong Kong, Makao, Japonia, Korea (Południowa i Północna), kraje Azji Południowo
Wschodniej i ich terytoria.
Region B
Kraje Europy, Afryki i Azji Południowo Zachodniej oraz ich terytoria; Australia i
Nowa Zelandia.
Region C
Kraje Europy Środkowej, Wschodniej, Azji Południowej i ich terytoria; Chiny i
Mongolia.
UWAGA: Dalsze, szczegółowe informacje znajdują się na stronie sieci web dysku Bluray, pod adresem www.blu-raydisc.com/en/Technical/FAQs/Blu-rayDiscforVideo.aspx.
Zgodność wewnętrznego modemu
Komputer z wewnętrznym modemem, jest zgodny ze standardami JATE (Japonia),
FCC (USA, Kanada, Korea, Tajwan) i CTR21. Wewnętrzny modem posiada certyfikat
zgodności z Decyzją Rady 98/482/EC dotyczącą pan-Europejskich, pojedynczych
połączeń terminalowych z publiczną, telefoniczną siecią przełączaną (PSTN).
Jednakże, ze względu na różnice pomiędzy indywidualnymi PSTN w różnych krajach,
certyfikat nie daje bezwarunkowej pewności prawidłowego działania w każdym
punkcie sieci PSTN. W przypadku problemów należy najpierw skontaktować się z
dostawcą sprzętu.
100
Podręcznik elektroniczny do notebooka
Przegląd
4-go sierpnia 1998, zgodnie z w oficjalnym dzienniku Rady Europy, opublikowana
została Decyzja Rady Europy dotycząca CTR 21. CTR 21 stosuje się do wszystkich
nie głosowych urządzeń terminalowych z wybieraniem DTMF, przeznaczonych
do łączenia z analogowymi sieciami PSTN (Public Switched Telephone Network
[Publiczna przełączana sieć telefoniczna]).
CTR 21 (Common Technical Regulation [Powszechne przepisy techniczne])
dotyczą wymagań w sprawie łączenia urządzeń terminalowych z analogowymi,
publicznymi sieciami telefonicznymi (z wyłączeniem urządzeń obsługi telefonii
głosowej), w których adresowanie sieciowe, o ile jest dostępne, jest uzyskiwane
poprzez dwutonowe sygnałowanie wieloczęstotliwościowe.
Deklaracja zgodności sieci
Oświadczenie producenta dla jednostek notyfikowanych i sprzedawcy: “Ta
deklaracja wskazuje sieci w których może działać to urządzenie i wszelkie
notyfikowane sieci dla których mogą wystąpić problemy współpracy”.
Oświadczenie producenta dla użytkownika: “Deklaracja ta wskazuje sieci, w
których może działać ten sprzęt i sieci, w których mogą pojawić się problemy
dotyczące współdziałania. Producent może także dołączyć oświadczenie,
aby wyjaśnić gdzie zgodność sieci zależy od ustawień fizycznych i ustawień
oprogramowania. Znajduje się tam także zalecenie, aby użytkownik skontaktował
się ze sprzedawcą, jeśli chce używać to urządzenie w innej sieci.”
Jak dotąd, notyfikowana jednostka CETECOM wydała kilka pan-Europejskich
certyfikatów, w oparciu o CTR 21. W wyniku tego, dostępnych jest pięć pierwszych
Europejskich modemów, które nie wymagają certyfikatów zgodności z przepisami
każdego indywidualnego kraju europejskiego.
Urządzenia nie-głosowe
Do tej grupy kwalifikują się automatyczne sekretarki i telefony głośnomówiące
oraz modemy, faksy, urządzenia do automatycznego wybierania i systemy
alarmowe. Urządzenia, w których wyłączona jest jakość rozmowy dwustronnej
regulowana przepisami (np. telefony słuchawkowe i w niektórych krajach telefony
bezprzewodowe).
Podręcznik elektroniczny do notebooka
101
W tej tabeli wymieniono kraje aktualnie zgodne ze
standardem CTR21.
Kraj
Zastosowanie
Dalsze testy
Austria1
Tak
Nie
Belgia
Tak
Nie
Czechy
Nie
Nie dotyczy
Dania1
Tak
Tak
Finlandia Tak
Nie
Francja
Tak
Nie
Niemcy
Tak
Nie
Grecja
Tak
Nie
Węgry
Nie
Nie dotyczy
Islandia
Tak
Nie
Irlandia
Tak
Nie
Włochy
Nadal oczekujące
Nadal oczekujące
Izrael
Nie
Nie
Lichtenstein
Tak
Nie
Luksemburg
Tak
Nie
Holandia1
Tak
Tak
Norwegia
Tak
Nie
Polska
Nie
Nie dotyczy
Portugalia
Nie
Nie dotyczy
Hiszpania
Nie
Nie dotyczy
Szwecja
Tak
Nie
Szwajcaria
Tak
Nie
Wielka Brytania
Tak
Nie
102
Podręcznik elektroniczny do notebooka
Ta informacja została skopiowana z CETECOM i została dostarczone bez
odpowiedzialności. Aktualizacje dotyczące tej tabeli, znajdują się pod adresem
http://www.cetecom.de/technologies/ctr_21.html
1 Wymagania krajowe będą miały zostosowanie wyłącznie wtedy, gdy urządzenie
będzie wykorzystywało wybieranie impulsowe (w tej instrukcji użytkownika
producenci utrzymują, że urządzenie może obsługiwać wyłącznie sygnałowanie
DTMF, co może wymagać dodatkowych testów).
W Holandii połączenia seryjne i urządzenia sprawdzania ID użytkownika wymagają
dodatkowych testów.
Oświadczenie o zgodności z przepisami Federal
Communications Commission (FCC)
Urządzenie to jest zgodne z częścią 15 zasad FCC. Jego działanie podlega
następującym dwóm warunkom:
•
Urządzenie to nie może powodować zakłóceń.
•
Urządzenie to musi przyjmować wszelkie odebrane zakłócenia, z
uwzględnieniem zakłóceń, które mogą powodować niepożądane działanie.
To urządzenie zostało poddane testom i uznane za spełniające wymogi dla
urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 zasad FCC. Ograniczenia te
zostały opracowane w celu zapewnienia ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami
w instalacjach domowych. Urządzenie to wytwarza, używa i może emitować
promieniowanie o częstotliwości fal radiowych i jeśli zostanie zainstalowane lub
eksploatowane niezgodnie z zaleceniami, może powodować zakłócenia w łączności
radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w przypadku
określonej instalacji. Jeśli urządzenie to jest źródłem zakłóceń sygnału radiowego
lub telewizyjnego (co można sprawdzić przez włączenie i wyłączenie tego
urządzenia), należy spróbować wyeliminować zakłócenia, korzystając z poniższych
metod:
•
Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.
•
Zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem.
Podręcznik elektroniczny do notebooka
103
•
Podłączenie sprzętu do gniazda zasilania w innym obwodzie niż ten, do
którego podłączony jest odbiornik.
•
Skontaktowanie się z dostawcą lub doświadczonym technikiem radiowo/
telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.
OSTRZEŻENIE! W celu wypełnienia wymagań FCC dotyczących limitów emisji i
zapobiegania zakłóceniom odbioru pobliskiego sprzętu radiowo-telewizyjnego,
wymagane jest używanie ekranowanego kabla zasilającego. Ważne jest, aby używany
był wyłącznie dostarczony kabel. Do podłączania do tego sprzętu urządzeń I/O (we/wy)
należy stosować wyłącznie ekranowane kable. Ostrzega się, że nieautoryzowane zmiany
lub modyfikacje mogą spowodować utratę przez użytkownika prawa do korzystania z
tego urządzenia.
(Przedruk ze zbioru przepisów Federal Regulations #47, część 15.193, 1993.
Washington DC: Office of the Federal Register, National Archives and Records
Administration, U.S. Government Printing Office.)
Oświadczenie FCC dotyczące ostrzeżenia o
ekspozycji częstotliwości radiowej (RF)
OSTRZEŻENIE! Jakiekolwiek zmiany lub modyfikacje wykonane bez wyraźnego
zezwolenia strony odpowiedzialnej za zgodność, mogą spowodować pozbawienie
użytkownika prawa do używania tego urządzenia. “Firma ASUS oświadcza, że
działanie tego urządzenia na terenie USA jest ograniczone do kanałów od 1 do 11 przy
częstotliwości 2,4GHz, w wyniku zastosowania określonego firmware.”
To urządzenie jest zgodne z limitami FCC dotyczącymi ekspozycji RF
ustanowionymi dla środowisk niekontrolowanych. W celu zachowania zgodności
z wymaganiami FCC dotyczącymi zgodności ekspozycji RF, należy wykonać
instrukcje działania z podręcznika użytkownika.
104
Podręcznik elektroniczny do notebooka
Deklaracja zgodności
(Dyrektywa R&TTE 1999/5/EC)
Następujące elementy zostały zebrane i uznane jako właściwe i wystarczające:
•
Istotne wymagania, zgodnie z [Paragraf 3]
•
Wymagania dotyczące zabezpieczenia zdrowia i bezpieczeństwa, zgodnie
z [Paragraf 3.1a]
•
Test bezpieczeństwa elektrycznego, zgodnie z [EN 60950]
•
Wymagania dotyczące zabezpieczenia zgodności elektromagnetycznej w
[Paragraf 3.1b]
•
Test zgodności elektromagnetycznej w [EN 301 489-1] oraz [EN 301 489-17]
•
Efektywne stosowanie widma radiowego, zgodnie z [Paragraf 3.2]
•
Testy radiowe, według [EN 300 328-2]
Oznakowanie CE
Oznakowanie CE dla urządzeń bez obsługi bezprzewodowej sieci LAN/funkcji
Bluetooth
Dostarczana wersja tego urządzenia jest zgodna z wymogami dyrektyw
dotyczących „Kompatybilności elektromagnetycznej” EEC 2004/108/EC i „
Dyrektywą niskonapięciową” 2006/95/EC.
Oznakowanie CE dla urządzeń z obsługą bezprzewodowej sieci LAN/funkcji
Bluetooth
Niniejsze urządzenie jest zgodne z wymogami dyrektywy 1999/5/EC Parlamentu
Europejskiego i Komisji Europejskiej z 9 marca 1999 r. dotyczącej urządzeń
radiowych i telekomunikacyjnych oraz wzajemnego uznawania zgodności.
Podręcznik elektroniczny do notebooka
105
Kanał operacji bezprzewodowych dla różnych
domen
Ameryka Północna
2.412-2.462 GHz
Kanał 01 do 11
Japonia
2.412-2.484 GHz
Kanał 01 do 14
Europa ETSI
2.412-2.472 GHz
Kanał 01 do 13
Ograniczenie pasma częstotliwości
bezprzewodowych we Francji
Niektóre obszary we Francji mają ograniczone pasmo częstotliwości. W
najgorszym przypadku, maksymalna, autoryzowana moc wewnątrz pomieszczeń
może wynosić:
•
10mW dla całego pasma 2,4 GHz (2400 MHz - 2483.5 MHz)
•
100mW dla częstotliwości pomiędzy 2446,5 MHz i 2483,5 MHz
UWAGA: Kanały 10 do 13 działają w paśmie 2446,6 MHz do 2483,5 MHz.
Dostępnych jest kilka możliwości używania na zewnątrz pomieszczeń: Na terenie
prywatnych posiadłości lub na terenie prywatnych posiadłości osób publicznych,
używanie podlega wstępnej procedurze autoryzacji przez Ministerstwo Obrony,
przy minimalnej autoryzowanej mocy 100mW w paśmie 2446,5 - 2483,5 MHz.
Używanie na zewnątrz pomieszczeń w miejscach publicznych nie jest dozwolone.
W wymienionych poniżej departamentach, dla całego pasma 2,4 GHz:
•
Maksymalna autoryzowana moc wewnątrz pomieszczeń wynosi 100mW
•
Maksymalna autoryzowana moc na zewnątrz pomieszczeń wynosi 10mW
106
Podręcznik elektroniczny do notebooka
W departamentach, w których dozwolone jest używanie pasma 2400 - 2483,5 MHz
z EIRP wewnątrz pomieszczeń mniejszym niż 100mW i na zewnątrz mniejszym niż
10mW:
01 Ain
02 Aisne
03 Allier
05 Hautes Alpes
08 Ardennes
09 Ariège
11 Aude
12 Aveyron
16 Charente
24 Dordogne
25 Doubs
26 Drôme
32 Gers
36 Indre
37 Indre et Loire
41 Loir et Cher
45 Loiret
50 Manche
55 Meuse
58 Nièvre
59 Nord
60 Oise
61 Orne
63 Puy du Dôme
64 Pyrénées Atlantique
66 Pyrénées Orientales
67 Bas Rhin
68 Haut Rhin
70 Haute Saône
71 Saône et Loire
75 Paris
82 Tarn et Garonne
84 Vaucluse
88 Vosges
89 Yonne
90 Territoire de Belfort
94 Val de Marne
To wymaganie może z czasem ulec zmianie, umożliwiając korzystanie z kart
bezprzewodowych sieci LAN na dalszych terenach w obrębie Francji. W celu
uzyskania najnowszych informacji należy skontaktować się z ART (www.arcep.fr).
UWAGA: Moc transmisji karty WLAN jest niższa niż 100mW, ale wyższa od 10mW.
Podręcznik elektroniczny do notebooka
107
Uwagi UL dotyczące bezpieczeństwa
Sprzęt określony przez standard UL 1459, obejmujący telekomunikację (telefon),
powinien być elektrycznie połączony z siecią telekomunikacyjną, przy różnicy
napięcia roboczego w stosunku do uziemienia, nie przekraczającej 200V (peak),
300V peak-to-peak, i 105V rms, a także powinien być zainstalowany lub używany
zgodnie z przepisami Państwowych Przepisów Elektrycznych (NFPA 70).
Podczas używania modemu komputera należy zawsze stosować się do zaleceń
bezpieczeństwa w celu zmniejszenia zagrożenia pożaru, porażenia prądem i
obrażeń osób, włącznie z następującymi zaleceniami:
•
Nie należy używać komputera w pobliżu wody, na przykład, w pobliżu
wanny, umywalki, zlewu kuchennego lub pralki, na mokrym podłożu lub w
pobliżu basenu kąpielowego.
•
Nie należy używać komputera podczas burzy z wyładowaniami
elektrycznymi. Istnieje wtedy zagrożenie porażenia prądem elektrycznym z
wyładowania atmosferycznego.
•
Nie należy używać komputera w pobliżu miejsc z wyciekiem gazu.
Baterie określone przez standard UL 1642, to podstawowe (nieładowalne) i
dodatkowe (ładowalne) baterie litowe, stosowane jako źródło zasilania produktów.
Baterie te zawierają lit metaliczny lub stop litu albo jony litowe i mogą składać się
z pojedynczych cel elektrochemicznych albo z dwóch lub więcej cel połączonych
szeregowo, równolegle lub szeregowo i równolegle, które przekształcają energię
chemiczną w energię elektryczną w wyniku nieodwracalnej lub odwracalnej
reakcji chemicznej.
•
Nie należy wyrzucać zestawu baterii komputera do ognia, ponieważ
baterie mogą eksplodować. Sprawdź lokalne przepisy w celu uzyskania
specjalnych instrukcji dotyczących usuwania w celu zmniejszenia ryzyka
zagrożenia osób z powodu pożaru lub wybuchu.
•
Nie należy używać adapterów zasilania lub baterii z innych urządzeń,
ponieważ zwiększa to zagrożenie obrażeń osób w wyniku pożaru lub
wybuchu. Należy używać wyłącznie adapterów zasilania z certyfikatem
UL lub baterii dostarczonych przez producenta lub autoryzowanych
sprzedawców.
108
Podręcznik elektroniczny do notebooka
Wymagania dotyczące bezpieczeństwa zasilania
Do zasilania produktów wymagających prądu elektrycznego do 6A o ciężarze
większym niż 3kg, konieczne jest stosowanie certyfikowanych przewodów
zasilających większych lub równych: H05VV-F, 3G, 0,75mm2 lub H05VV-F, 2G,
0,75mm2.
Uwagi dotyczące tunera TV
Uwaga dla intalatora systemu CATV - System rozprowadzania sygnału kablowego
powinien być uziemiony, zgodnie ze standardem ANSI/NFPA 70, NEC (National
Electrical Code), a dokładnie Część 820.93, Grounding of Outer Conductive
Shield of a Coaxial Cable – instalacja powinna zawierać złącze ekranu kabla z
uziemieniem budynku.
REACH
Zgodnie z rozporządzeniem REACH (Rejestracja, ocena, autoryzacja i ograniczenie
środków chemicznych), publikujemy informacje o środkach chemicznych w
naszych produktach, na stronie internetowej ASUS REACH pod adresem http://csr.
asus.com/english/REACH.htm.
Uwaga dotycząca produktów Macrovision
Corporation
Produkt ten zawiera technologię ochrony praw autorskich, wykorzystującą
pewne rozwiązania opatentowane w USA oraz podlegające innym prawom o
ochronie dóbr intelektualnych, które są własnością firmy Macrovision Corporation
i innych prawnych właścicieli. Korzystanie z niniejszej technologii ochrony praw
autorskich musi być autoryzowane przez firmę Macrovision Corporation. Ponadto
jest ona przeznaczona jedynie do użytku domowego i innych ograniczonych
zastosowań chyba, że autoryzacja firmy Macrovision Corporation stanowi inaczej.
Przetwarzanie wsteczne i deasemblacja są zabronione.
Zapobieganie utracie słuchu
Aby zapobiec możliwej utracie słuchu, nie należy słuchać zbyt długo
przy wysokim poziomie głośności.
Podręcznik elektroniczny do notebooka
109
Ostrzeżenia dotyczące baterii litowych dla
krajów skandynawskich (dotyczą baterii litowojonowych)
CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with
the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used
batteries according to the manufacturer’s instructions. (English)
ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato.
Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla
fabbrica. Non disperdere le batterie nell’ambiente. (Italian)
VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz
nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ.
Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (German)
ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning
må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri
tilbage til leverandøren. (Danish)
VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller
en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt
batteri enligt fabrikantens instruktion. (Swedish)
VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo
ainoastaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo
valmistagan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)
ATTENTION! Il y a danger d’explosion s’il y a remplacement incorrect de la
batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du mêre type ou d’un type
équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées
conformément aux instructions du fabricant. (French)
ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme
batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte
batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)
(Japanese)
ВНИМАНИЕ! При замене аккумулятора на аккумулятор иного типа возможно
его возгорание. Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкциями
производителя. (Russian)
110
Podręcznik elektroniczny do notebooka
Informacje dotyczące bezpieczeństwa napędu
optycznego
Informacja dotycząca bezpieczeństwa korzystania z lasera
Ostrzeżenie bezpieczeństwa
dotyczące napędu CD-ROM
PRODUKT LASEROWY KLASY 1
OSTRZEŻENIE! Aby zapobiec narażeniu na promieniowanie lasera napędu
optycznego nie należy demontować lub naprawiać napędu optycznego samemu.
Dla własnego bezpieczeństwa w celu uzyskania pomocy należy się skontaktować z
technikiem profesjonalistą.
Etykieta serwisowa z ostrzeżeniem
OSTRZEŻENIE! OTWORZENIE NARAŻA NA NIEWIDZIALNE PROMIENIOWANIE
LASERA. NIE NALEŻY PATRZEĆ NA WIĄZKĘ LUB OGLĄDAĆ BEZPOŚREDNIO POPRZEZ
INSTRUMENTY OPTYCZNE.
Przepisy CDRH
Centrum CDRH (Center for Devices and Radiological Health) Amerykańskiej
Agencji ds. Żywności i Leków wdrożyło przepisy dotyczące produktów
laserowych 2 sierpnia 1976 roku. Przepisy te stosują się do produktów laserowych
wyprodukowanych od 1 czerwca 1976 roku. Zgodność jest wymagana dla
produktów sprzedawanych na terenie Stanów Zjednoczonych.
OSTRZEŻENIE! Używanie elementów sterowania lub regulacji albo procedur innych
niż określone w tym podręczniku lub w instrukcji instalacji produktu laserowego, może
spowodować narażenie na niebezpieczne promieniowanie.
Informacje dotyczące powłoki zewnętrznej
WAŻNE! Aby zapewnić izolację elektryczną i zachowanie bezpieczeństwa
elektrycznego, cały komputer notebook PC oprócz miejsc lokalizacji portów
We/We na bokach, jest pokryty warstwą izolacyjną.
Podręcznik elektroniczny do notebooka
111
Certyfikat CTR 21
(dla komputerów notebook PC z wbudowanym
modemem)
Danish
Dutch
English
Finnish
French
112
Podręcznik elektroniczny do notebooka
German
Greek
Italian
Portuguese
Spanish
Swedish
Podręcznik elektroniczny do notebooka
113
Produkt zgodny z ENERGY STAR
ENERGY STAR to wspólny program Agencji Ochrony Środowiska
USA i Departamentu Energii USA, pomagający w uzyskaniu
oszczędności i chroniący środowisko naturalne, poprzez
promowanie produktów i działań efektywnych energetycznie.
Wszystkie produkty ASUS z logo ENERGY STAR, są zgodne ze standardem ENERGY
STAR, a funkcja zarządzania energią jest włączona domyślnie. Monitor i komputer
sa automatycznie ustawiane na uruchomienie trybu uspienia po 10 i 30 minutach
braku aktywnosci u0ytkownika. W celu wybudzenia komputera, kliknij myszą
lub naciśnij dowolny przycisk na klawiaturze. Szczegółowe informacje dotyczące
zarządzania energią i wynikające z niego korzyści dla środowiska, można
uzyskać pod adresem http://www.energy.gov/powermanagement. Dodatkowo,
szczegółowe informacje dotyczące możliwości przyłączenia do programu ENERGY
STAR, można uzyskać pod adresem http://www.energystar.gov.
UWAGA:Program Energy Star NIE jest obsługiwany w produktach działajacych na
bazie systemów Freedos i Linux.
Etykieta „Eco” przyznawana przez Unię
Europejską
Laptop ten został wyróżniony etykietą „EU Flower” przez Unię Europejską, która
poświadcza, że niniejszy produkt posiada następujące cechy:
1.
Mniejsze zużycie energii podczas użytkowania oraz działania w trybie
gotowości.
2.
Ograniczone wykorzystanie ciężkich metali toksycznych.
3.
Ograniczone wykorzystanie substancji szkodliwych dla środowiska i
zdrowia ludzkiego.
4.
Ograniczenie wykorzystania naturalnych zasobów poprzez popieranie
utylizacji.
5.
Łatwe aktualizowanie i wydłużenie żywotności, poprzez zapewnienie
kompatybilnych części zapasowych, takich jak baterie, zasilacze,
klawiatura, pamięć i jeśli dostępny jest napęd CD lub DVD.
6.
Ograniczenie trwałych odpadów poprzez realizację polityki zwrotnego
przyjmowania.
W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat etykiety „EU Flower”, należy odwiedzić
stronę internetową dla etykiety „Eco” Unii Europejskiej: http://www.ecolabel.eu.
114
Podręcznik elektroniczny do notebooka
Zgodność i deklaracja zgodności z
ogólnoświatowymi przepisami ochrony
środowiska
Firma ASUS wprowadza koncepcje ekologii podczas projektowania i produkcji
produktów, a także zapewnia, że na każdym etapie cyklu żywotności produktu
ASUS, będzie on zgodny z ogólnoświatowymi przepisami ochrony środowiska.
Dodatkowo, ASUS udostępnia odpowiednie informacje, w oparciu o wymagania
przepisów.
Sprawdź stronę sieci web http://csr.asus.com/english/Compliance.htm w celu
uzyskania informacji opracowanych w oparciu o wymagania przepisów, z którymi
są zgodne produkty ASUS:
Japońskie deklaracje materiałowe JIS-C-0950
EU REACH SVHC
Koreańskie przepisy RoHS
Szwajcarskie przepisy dotyczące energii
Recycling ASUS/Usługi zwrotu
Programy recyklingu i zwrotu ASUS wiążą się z naszym dążeniem do zapewnienia
zgodności z najwyższymi wymaganiami dotyczącymi ochrony środowiska. Wierzymy
w celowość dostarczania rozwiązań, umożliwiających recykling naszych produktów,
baterii, innych komponentów oraz materiałów pakujących. Szczegółowe informacje
dotyczące recyklingu w różnych regionach, można uzyskać pod adresem http://csr.
asus.com/english/Takeback.htm.
Podręcznik elektroniczny do notebooka
115
EC Declaration of Conformity
We, the undersigned,
Manufacturer:
ASUSTeK COMPUTER INC.
Address:
4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Authorized representative in Europe:
ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:
HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:
GERMANY
declare the following apparatus:
Product name :
Notebook PC
Model name :
P751J, PRO751J, E751J, P2710J, P2718J, X755J
conform with the essential requirements of the following directives:
2004/108/EC-EMC Directive
EN 55022:2010+AC:2011
EN 61000-3-2:2006+A2:2009
EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006
EN 55024:2010
EN 61000-3-3:2013
EN 55020:2007+A11:2011
1999/5/EC-R&TTE Directive
EN 300 328 V1.8.1(2012-06)
EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)
EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)
EN 301 511 V9.0.2(2003-03)
EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)
EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)
EN 301 893 V1.7.1(2012-06)
EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)
EN 302 623 V1.1.1(2009-01)
EN 300 330-1 V1.7.1(2010-02)
EN 300 330-2 V1.5.1(2010-02)
EN 50360:2001
EN 62479:2010
EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
EN 50385:2002
EN 62311:2008
2006/95/EC-LVD Directive
EN 60950-1 / A12:2011
EN 60065:2002 / A12:2011
2009/125/EC-ErP Directive
Regulation (EC) No. 1275/2008
Regulation (EC) No. 278/2009
Regulation (EC) No. 642/2009
Regulation (EC) No. 617/2013
2011/65/EU-RoHS Directive
Ver. 140331
CE marking
(EC conformity marking)
Position : CEO
Name :
Jerry Shen
Declaration Date: 03/12/2014
Year to begin affixing CE marking: 2014
116
Signature : __________
Podręcznik elektroniczny do notebooka
Download PDF

advertising