ASUS P751JA User's Manual

Add to My manuals

advertisement

ASUS P751JA User's Manual | Manualzz
SW9830
Fjärde utgåvan
November 2014
Bärbar dator
E-Manual
Upphovsrättsinformation
Ingen del av denna manual, inklusive produkter och programvara som beskrivs i den, får utan skriftligt
tillstånd från ASUSTeK COMPUTER INC. reproduceras, överföras, kopieras, sparas i ett sökbart system eller
översättas till något språk i någon form eller med några medel, förutom dokumentation som förvaras av
köparen som säkerhetskopia. (“ASUS”).
ASUS LEVERERAR DENNA MANUAL “I BEFINTLIGT SKICK” UTAN NÅGON SOM HELST GARANTI, VARKEN
UTTALAD ELLER UNDERFÖRSTÅDD, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAD TILL DE UNDERFÖRSTÅDDA
GARANTIERNA ELLER VILLKOREN FÖR SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE.
UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKALL ASUS, DESS DIREKTÖRER, TJÄNSTEMÄN, ANSTÄLLDA ELLER
REPRESENTANTER HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA INDIREKTA, SÄRSKILDA, TILLFÄLLIGA ELLER HÄRAV
FÖLJANDE SKADOR (INKLUSIVE SKADOR AVSEENDE FÖRLUST AV FÖRTJÄNST, AFFÄRSFÖRLUSTER,
FÖRLUST AV ANVÄNDNING ELLER DATA, AVBROTT AV AFFÄRSVERKSAMHET ELLER LIKNADE) ÄVEN OM
ASUS HAR AVISERAT OM MÖJLIGHETEN AV ATT SÅDANA SKADOR KAN UPPSTÅ FRÅN NÅGRA DEFEKTER
ELLER FEL I DENNA MANUAL ELLER PRODUKT.
Produkter och företagsnamn som visas i denna manual kan eller kan inte vara registrerade varumärken
eller upphovrättsligt skyddade av respektive företag och används endast för identifiering eller förklaring
och till ägarens fördel utan intrångsavsikt.
SPECIFIKATIONER OCH INFORMATION I DENNA MANUAL LÄMNAS ENDAST SOM INFORMATION OCH KAN
ÄNDRAS NÄR SOM HELST UTAN MEDDELANDE OCH SKALL INTE TOLKAS SOM ETT ÅTAGANDE AV ASUS.
ASUS PÅTAR SIG INGET ANSVAR ELLER SKYLDIGHET FÖR NÅGRA FEL ELLER BRISTER SOM KAN VISA SIG I
DENNA MANUAL INKLUSIVE PRODUKTER OCH PROGRAM SOM BESKRIVS DÄR I.
Copyright © 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. Alla rättigheter förbehållna.
Ansvarsbegränsning
Omständigheter kan komma att uppstå där du till följd av en försummelse från ASUS sida eller annan
skyldighet är berättigad till ersättning för skador från ASUS. Vid varje sådant yrkande, oavsett på
vilken grund du är berättigad att yrka ersättning för skador från ASUS, är ASUS endast ansvariga för
kroppsliga skador (inklusive dödsfall) och skador på egendom och skador på personliga ägodelar eller
andra verkliga och direkta skador som är ett resultat av underlåtenhet eller försummelse att genomföra
juridiska skyldigheter under denna garantiutfästelse, upp till det angivna kontraktspriset för varje
produkt.
ASUS kommer endast att vara ansvarig för eller kompensera dig för förlust, skador eller yrkanden
baserade på kontrakt, otillåten handling eller överträdelser enligt dessa garantibestämmelser.
Denna begränsning gäller också ASUS leverantörer och dess återförsäljare. Det är maximalt vad ASUS,
dess leverantörer och din återförsäljare är kollektivt ansvariga för.
UNDER INGA FÖRHÅLLANDEN ÄR ASUS ANSVARIGA FÖR NÅGOT AV FÖLJANDE: (1) TREDJE PARTS
YRKANDEN MOT DIG FÖR SKADOR; (2) FÖRLUST AV ELLER SKADOR PÅ DINA REGISTER ELLER DATA; ELLER
(3) SPECIELLA, TILLFÄLLIGA ELLER INDIREKTA SKADOR ELLER FÖR NÅGRA EKONOMISKA FÖLJDSKADOR
(INKLUSIVE FÖRLUST AV FÖRTJÄNST ELLER BESPARINGAR), ÄVEN OM ASUS, DESS LEVERANTÖRER ELLER
DIN ÅTERFÖRSÄLJARE ÄR INFORMERADE MÖJLIGHETEN FÖR DETTA.
Service och support
Besök vår flerspråkiga webbsida på http://support.asus.com
2
E-manual för bärbar dator
Innehållsförteckning
Om manualen..............................................................................................................7
Konventioner som används i denna manual......................................................... 8
Ikoner................................................................................................................................... 8
Typografi............................................................................................................................. 8
Säkerhetsföreskrifter.................................................................................................9
Använda din bärbara dator.......................................................................................... 9
Sköt om din bärbara dator........................................................................................... 10
Korrekt avyttring.............................................................................................................. 11
Kapitel 1: Konfiguration av maskinvaran
Lär känna din bärbara dator...................................................................................14
Sedd uppifrån................................................................................................................... 14
Undersida........................................................................................................................... 19
Höger sida.......................................................................................................................... 21
Vänstra sidan..................................................................................................................... 22
Framsidan........................................................................................................................... 24
Kapitel 2: Använda din bärbara dator
Komma igång...............................................................................................................26
Installera batterierna...................................................................................................... 26
Ladda din bärbara dator............................................................................................... 27
Lyft för att öppna displaypanelen.............................................................................. 29
Tryck på strömknappen................................................................................................. 29
Gester för styrplattan................................................................................................30
Flytta pekaren................................................................................................................... 30
Använda tangentbordet..........................................................................................37
Funktionstangenter........................................................................................................ 37
Windows® 8.1 knappar.................................................................................................. 38
Numeriskt tangentbord................................................................................................ 38
Använda den optiska enheten..............................................................................39
E-manual för bärbar dator
3
Kapitel 3: Arbeta med Windows® 8.1
Starta första gången..................................................................................................44
Windows® UI................................................................................................................45
Startskärm.......................................................................................................................... 45
Surfzoner............................................................................................................................ 46
Startknapp......................................................................................................................... 49
Anpassa din Start-skärm............................................................................................... 51
Arbeta med Windows® appar................................................................................52
Starta appar....................................................................................................................... 52
Anpassa program............................................................................................................ 52
Öppna programskärmen.............................................................................................. 54
Charms bar......................................................................................................................... 56
Snap-funktion................................................................................................................... 59
Andra tangentbordsgenvägar...............................................................................61
Anslutning till trådlösa nätverk ............................................................................63
Wi-Fi-anslutning............................................................................................................... 63
Bluetooth ........................................................................................................................... 64
Flygplansläge.................................................................................................................... 65
Anslutning till trådbundna nätverk.....................................................................66
Använda en dynamisk IP/PPPoE-adressanslutning............................................ 66
Konfigurera en statisk IP-adressanslutning:........................................................... 67
Stänga av den bärbara pekdatorn........................................................................68
Försätta den bärbara datorn i vila............................................................................. 68
Windows® 8.1 låsskärm............................................................................................69
För att fortsätta från låsskärmen................................................................................ 69
Anpassa låsskärmen....................................................................................................... 70
4
E-manual för bärbar dator
Kapitel 4: Power-on-självtestet.(POST)
Power-on-självtestet.(POST)...................................................................................74
Använda POST för att öppna BIOS och felsöka..................................................... 74
BIOS.................................................................................................................................74
Öppna BIOS....................................................................................................................... 74
BIOS-inställningar............................................................................................................ 75
Återställning av ditt system....................................................................................85
Aktivera ett återställningsalternativ ........................................................................ 87
Tips och vanliga frågor
Praktiska tips för din bärbara dator......................................................................90
Vanliga frågor om hårdvara....................................................................................91
Vanliga frågor om programvara............................................................................94
Bilagor
DVD-ROM enhetsinformation (på utvalda modeller)......................................... 98
Blu-ray ROM enhetsinformation (på utvalda modeller).................................... 100
Interna modem uppfyllelse......................................................................................... 100
Översikt............................................................................................................................... 101
Network Compatibility Declaration (deklaration
om nätverkskompatibilitet)......................................................................................... 101
Icke-röst utrustning ....................................................................................................... 101
Yttrande statliga kommunikationsnämnden........................................................ 103
FCC (Amerikanska telekommunikationsmyndighetens)
varningstext om radiofrekvens- (RF-) exponering............................................... 104
Deklaration om överensstämmelse (R&TTE Direktivet 1999/5/EG).............. 105
CE Märkning...................................................................................................................... 105
Trådlös hanteringskanal för olika områden........................................................... 106
Frankrike begränsade trådlösa frekvensband....................................................... 106
UL säkerhetsanmärkningar.......................................................................................... 108
Krav strömsäkerhet......................................................................................................... 109
E-manual för bärbar dator
5
TV-mottagarmeddelanden.......................................................................................... 109
REACH.................................................................................................................................. 109
Produktanmärkning Macrovision Corporation..................................................... 109
Förhindra hörselskador................................................................................................. 109
Nordiska försiktighetsåtgärder (för litium-jon batterier).................................. 110
Säkerhetsinformation optisk lagringsenhet.......................................................... 111
CTR 21 godkännande (för bärbara datorer med inbyggt modem)............... 112
ENERGY STAR-efterlevande produkt........................................................................ 114
EU:s eko-märkning.......................................................................................................... 114
Uppfyllelse och deklaration av globala miljöbestämmelser ........................... 115
ASUS återvinning / Återtagningstjänst................................................................... 115
6
E-manual för bärbar dator
Om manualen
Manualen ger information om din bärbara dators maskinvaru- och
programvaruegenskaper, och har delats in i följande kapitel:
Kapitel 1: Konfiguration av maskinvaran
Detta kapitel preciserar din bärbara dators
maskinvarukomponenter.
Kapitel 2: Använda din bärbara dator
Detta kapitel visar hur du använder de olika delarna av din
bärbara dator.
Kapitel 3: Arbeta med Windows® 8.1
Detta kapitel ger en översikt över hur du använder Windows® 8.1
på din bärbara dator.
Kapitel 4: Power-on-självtestet.(POST)
Detta kapitel visar hur du använder POST för att ändra
inställningarna på din bärbara dator.
Tips och vanliga frågor
Detta avsnitt presenterar några rekommenderade tips, frågor om
hårdvara och programvara som du kan läsa för att underhålla och
åtgärda vanliga problem med din bärbara dator.
Bilagor
Detta kapitel innehåller meddelanden och säkerhetsuttalanden
som rör din bärbara dator.
E-manual för bärbar dator
7
Konventioner som används i denna manual
För att markera viktig information i denna manual, presenteras viss text
på följande sätt:
VIKTIGT! Detta meddelande innehåller vital information som måste följas
för att fullfölja en uppgift.
OBS! Detta meddelande innehåller ytterligare information och tips som
kan hjälpa till att fullfölja en uppgift.
VARNING! Detta meddelande innehåller viktig information som måste
följas för att bibehålla säkerheten när vissa uppgifter genomförs och
förhindra skador på den bärbara datorns data och komponenter.
Ikoner
Ikonerna nedan indikerar vilken enhet som kan användas för fullföljande
av en serie med uppgifter eller procedurer på din bärbara dator.
= Använda styrplattan.
= Använda tangentbordet.
Typografi
fet
= Detta indikerar en meny eller en post som måste väljas.
kursiv
= Detta indikerar ett passage du kan finna i den här
manualen.
8
E-manual för bärbar dator
Säkerhetsföreskrifter
Använda din bärbara dator
Den här notebookdatorn ska användas i miljöer
med lämplig temperatur mellan 5°C (41°F) och 35°C
(95°F).
Se etiketten med märkdata under Notebook PC:n
för att se till att din strömadapter överensstämmer
med märkdatan.
Placera inte den bärbara datorn i knäet eller på
någon annan del av kroppen, för att förhindra
obehag eller skador från värmeexponeringen.
Använd inte skadade elsladdar, tillbehör eller annan
kringutrustning.
Vid påslagning se till att den bärbara datorn inte
bärs eller täcks över med något material som kan
reducera luftcirkulationen.
Placera inte den bärbara datorn på en ojämn eller
instabil arbetsyta.
Du kan skicka din bärbara dator genom
röntgenmaskiner (används på föremål som
placerats på transportband), men utsätt den inte för
magnetiska detektorer eller handskanner.
Kontakta flygbolaget för att ta reda på mer
om tjänster som kan användas ombord och
begränsningar och restriktioner som måste följas
när bärbara datorer används ombord under
flygning.
E-manual för bärbar dator
9
Sköt om din bärbara dator
Koppla ifrån strömmen och ta bort batteriet
(i förekommande fall) innan du rengör den
bärbara datorn. Använd en ren cellulosasvamp
eller sämskskinn som fuktats i en lösning av
slipmedelsfritt rengöringsmedel och några droppar
varmt vatten. Avlägsna resterande fukt från den
bärbara datorn med en torr trasa.
Använd inte starka lösningsmedel såsom thinner,
bensen eller andra kemikalier på eller i närheten av
den bärbara datorn.
Placera inga föremål ovanpå den bärbara datorn.
Utsätt inte din bärbara dator för starka magnet- eller
elektriska fält.
Använd eller utsätt inte den bärbara datorn i
närheten av vätskor, regn eller fukt.
Exponera inte den bärbara datorn för dammiga
miljöer.
Använd inte den bärbara datorn i närheten av
läckande gas.
10
E-manual för bärbar dator
Korrekt avyttring
Kasta inte Notebook PC i hushållssoporna. Denna
produkt har konstruerats för att möjliggöra
korrekt återanvändning av delar och för
återvinning. Symbolen med den överkorsade
soptunnan indikerar att produkten (elektriska och
elektroniska utrustningar samt knappcellsbatterier
som innehåller kvicksilver) inte får kastas i de
vanliga hushållssoporna. Kontrollera de lokala
bestämmelserna för avyttring av elektroniska
produkter.
Kasta INTE batteriet i hushållssoporna. Symbolen
med den överkorsade soptunnan indikerar att
batteriet inte får kastas i de vanliga hushållssoporna.
E-manual för bärbar dator
11
12
E-manual för bärbar dator
Kapitel 1:
Konfiguration av maskinvaran
E-manual för bärbar dator
13
Lär känna din bärbara dator
Sedd uppifrån
OBS! Tangentbordets layout kan variera mellan olika länder. Den bärbara
datorn kan också variera i utseende beroende på datormodell.
14
E-manual för bärbar dator
Mikrofon
Den inbyggda monomikrofonen kan användas för
videokonferenser, röstberättande eller enkla ljudinspelningar.
Kameraindikator
Kameraindikatolampan visar när den inbyggda kameran
används.
Kamera
Denna inbyggda kameran ger dig möjlighet att ta bilder eller
spela in videor med den bärbara datorn.
Skärmen
Skärmen har utmärkta visningsegenskaper för fotografier, videor
och andra multimediafiler på din bärbara dator.
Strömbrytare
Tryck på strömbrytaren för att sätta på eller stänga av din
bärbara dator. Du kan också använda strömbrytaren för att sätta
den bärbara datorn i viloläge eller på tomgångsläge och väcka
den igen.
Om den bärbara datorn inte svarar, håll knappen nedtryckt i tio
(10) sekunder tills den bärbara datorn stängs av.
Tangentbord
Tangentbordet har QWERTY-knappar i full storlek med en
bekvämt nedtryckningsdjup för att skriva. Det gör det också
möjligt att använda funktionsknapparna, ger snabb åtkomst till
Windows® och kontrollerar andra multimediafunktioner.
OBS! Tangentbordets layout skiljer sig åt mellan modeller och
geografiska områden.
E-manual för bärbar dator
15
Styrplatta
Styrplattan gör det möjligt att använda flera fingrar för att
navigera på skärmen, vilket ger en intuitiv användarupplevelse.
Den simulerar också funktionerna hos en vanlig mus.
OBS! För mer information, se kapitlet Gester för styrplattan i
manualen.
Statusindikatorer
Statusindikatorerna hjälper dig att identifiera den bärbara
datorns aktuella maskinvarustatus.
Strömindikator
Strömindikatorn tänds när den bärbara datorn sätts
på och blinkar långsamt när datorn är i viloläge.
Tvåfärgad batteriladdningsindikator
16
Den tvåfärgade LED-belysningen visar batteriets
laddningsstatus. Se följande tabell för detaljer:
E-manual för bärbar dator
Färg
Status
Fast grönt
Den bärbara datorn är ansluten
till ett strömuttag, laddar
batteriet och batteristyrkan
ligger mellan 95 % och 100 %.
Fast orange
Den bärbara datorn är ansluten
till ett strömuttag, laddar
batteriet och batteristyrkan
ligger under 95 %.
Blinkande orange
Den bärbara datorn körs med
batteriet och batteristyrkan
ligger på mindre än 10%.
Lamporna släckta
Den bärbara datorn körs med
batteriet och batteristyrkan är
mellan 10% och 100%.
E-manual för bärbar dator
17
Aktivitetsindikator för enheter
Denna kontrollampa tänds när den bärbara datorn
öppnar de interna lagringsenheterna.
Bluetooth-/trådlös-indikator
Denna kontrollampa tänds när den bärbara datorn
trådlösa funktion (Bluetooth eller Wi-Fi) är aktiverad.
Sifferlås-indikator
Denna kontrollampa tänds när sifferlåsfunktionen är
aktiverad. Den ger dig möjlighet att använda vissa
knappar på tangentbordet för att mata in siffror.
Versallås-indikator
Denna kontrollampa tänds när versallåsfunktionen
är aktiverad. versallåset ger dig möjlighet att skriva
stora bokstäver (versaler) (t.ex. A, B, C) med den
bärbara datorns tangentbord.
Numeriskt tangentbord
Det numeriska tangentbordet kan användas för att mata in
siffror eller som pekar-/riktningsknappar.
OSB! För mer information, se kapitlet Numeriskt tangentbord i
manualen.
18
E-manual för bärbar dator
Undersida
OBS! Undersidan kan variera i utseende beroende på modell.
VARNING! Den bärbara datorns undersida kan bli varm eller het när den
används eller när batteriet laddas. Placera inte den bärbara datorn på ytor
som kan blockera ventilerna när du arbetar med den.
VIKTIGT! Batteritiden varierar beroende på användning och efter
specifikationerna för denna bärbara dator. Batteriet kan inte tas isär.
E-manual för bärbar dator
19
Batteripaket
Batteriet laddas automatiskt när den bärbara datorn ansluts
till en strömkälla. När det laddats ger det ström till din bärbara
dator.
Fjädrande batterilås
Det fjädrande batterilåset låser automatiskt batteriet på plats när
det sätts in i batterifacket.
VIKTIGT! Detta lås ska vara olåst när batteriet tas bort.
Manuellt batterilås
Den manuella batterilåset används för att säkra batteriet. Detta
lås bör manuellt ändras till låst eller olåst läge för att sätta in eller
ta ut batteriet.
Luftventiler
Luftventilerna släpper in sval luft och släpper ut varm luft till den
bärbara datorn.
VARNING! Kontrollera att papper, böcker, kläder, sladdar eller
andra föremål inte blockerar ventilerna, eftersom det annars kan
leda till överhettning
Fack för hårddisk- och minneskortmodul
Facket skyddar platserna som reserverats för hårddisk- (HDD)
och RAM-minnes- (Random Access Memory) modulerna på din
bärbara dator.
VIKTIGT! Besök ett ASUS servicecenter om du vill uppgradera
eller byta dina befintliga hårddisk- (HDD) och RAM-moduler.
20
E-manual för bärbar dator
Höger sida
Optisk diskenhet
Den optiska enheten på din bärbara dator kan stödja olika
diskformat, som CD-skivor, DVD-skivor, Blu-ray-skivor (på vissa
modeller) inspelningsbara skivor eller överskrivbara skivor.
Elektronisk utmatningsknapp för optisk skivenhet
Tryck på knappen för att mata ut den optiska enhetens bricka.
Optiska diskenhetens manuella utmatningsöppning
Hålet för manuell utmatning används för att mata ut brickan
om den elektroniska utmatningsknappen inte fungerar.
VARNING! Använd bara hålet för manuell utmatning när den
elektroniska utmatningsknappen inte fungerar.
OBS! För mer information, se kapitlet Använda den optiska
diskenheten i manualen.
Kensington® säkerhetsöppning
Kensington® säkerhetsöppning ger dig möjlighet att säkra din
bärbara dator med Kensington®-kompatibla säkerhetsprodukter
för bärbara datorer.
E-manual för bärbar dator
21
Vänstra sidan
Batteriingång (DC)
Sätt i den medföljande strömadaptern i denna öppning, för att
ladda det batteriet och strömförsörja den bärbara datorn.
VARNING! Adaptern kan bli varm eller het när den används.
Täck inte över adaptern och ha den inte i närheten av kroppen
medan den är ansluten till en strömkälla.
VIKTIGT! Använd enbart i den medföljande strömadaptern för
att ladda det batteriet och strömförsörja den bärbara datorn.
Luftventiler
Luftventilerna släpper in sval luft och släpper ut varm luft till
den bärbara datorn.
VARNING! Kontrollera att papper, böcker, kläder, sladdar eller
andra föremål inte blockerar ventilerna, eftersom det annars kan
leda till överhettning
22
E-manual för bärbar dator
LAN-port
Sätt i nätverkssladden i denna port för att ansluta till ett lokalt
nätverk.
VGA-port
Denna port ger dig möjlighet att ansluta den bärbara datorn till
en extern display.
HDMI-port
Detta uttag är till för en High-Definition Multimedia Interfacekontakt (HDMI) och är HDCP-kompatibelt och tillåter
uppspelning av HD DVD, Blu-ray och annat skyddat innehåll.
USB 3.0-port
Denna universalseriebussport 3.0 (USB 3.0) har en
överföringshastighet på upp till 5 Gbit/s och är bakåtkompatibel
till USB 2.0.
USB 3.0-port med USB Charger+
Denna universalseriebussport 3.0 (USB 3.0) har en
överföringshastighet på upp till 5 Gbit/s och är
bakåtkompatibel till USB 2.0. -ikonen anger att porten har
USB Charger+ -funktion, som ger dig möjlighet att snabbladda
mobila enheter.
Hörlursuttag / Mikrofoningång kombiuttag
Denna port ger dig möjlighet att ansluta den bärbara datorn till
förstärkta högtalare eller hörlurar. Du kan också använda denna
port för att ansluta en extern mikrofon till din bärbara dator.
E-manual för bärbar dator
23
Framsidan
Statusindikatorer
Statusindikatorerna hjälper dig att identifiera den bärbara
datorns aktuella maskinvarustatus.
OBS! För mer information, se kapitlet Sedd uppifrån i manualen.
Minneskortsläsare
Denna bärbara dator har en inbyggd minneskortläsaröppning
som stödjer SD- och SDHC-kortformat.
24
E-manual för bärbar dator
Kapitel 2:
Använda din bärbara dator
E-manual för bärbar dator
25
Komma igång
OBS! Om inte batteriet är installerat på din bärbara dator, ska du följa dessa
procedurer för installation.
Installera batterierna
A.
Flytta batterilockets fjäderlås till upplåst position.
B.
Håll fjäderbatteriet i ett olåst läge.
C.
Sätt i batteripaketet i den vinkel som visas och tryck tills det
klickar på plats.
26
E-manual för bärbar dator
Ladda din bärbara dator
A.
Anslut AC-strömsladden till AC-DC konvertern.
B.
Anslut strömadaptern till en 100V~240V strömkälla.
C.
Anslut strömadaptern till den bärbara datorns växelströmsingång.
Ladda den bärbara datorn i 3 timmar innan du
använder den första gången.
OBS! Nätadapterns utseende kan variera beroende på modell och region.
OBS!
Information om strömadaptern:
•
Ingående spänning: 100–240 Vac
•
Ingångsfrekvens: 50-60 Hz
•
Märkning utgående ström: 3.42A (65W), 4.74A (90W)
•
Märkning utgående spänning: 19 Vdc
E-manual för bärbar dator
27
VIKTIGT!
•
Finn input/output märkvärdet på din bärbara dator och
försäkra dig om att den matchar input/output märkvärdet
på din strömadapter. Visa bärbara datormodeller kan ha
varierande märkvärden för utström beroende på den
tillgängliga SKU:n.
•
Kontrollera att den bärbara datorn är ansluten till
strömadaptern innan du sätter på den första gången. Vi
rekommenderar starkt att du använder ett jordat vägguttag
när du använder din bärbara dator i strömadapterläge.
•
Vägguttaget måste vara lättåtkomligt och nära den bärbara
datorn.
•
För att koppla ifrån den bärbara datorn från strömkällan drar
du ut kontakten ur vägguttaget.
VARNING!
Läs igenom säkerhetsföreskrifterna för den bärbara datorns batteri.
28
•
Batteriet som används i den här enheten kan orsaka
brandfara eller frätskador om det tas bort eller demonteras.
•
Följ varningsetiketterna för din personliga säkerhet.
•
Det finns risk för explosion om batteriet ersätts med felaktig
sort.
•
Kassera i eld.
•
Försök aldrig att kortsluta den bärbara datrons batteri.
•
Försök aldrig att ta isär och sätta ihop batteriet.
•
Upphör att använda om batteriet läcker.
•
Batteriet och dess delar måste återvinnas eller kasseras på
rätt sätt.
•
Förvara batteriet och andra små delar utom räckhåll för barn.
E-manual för bärbar dator
Lyft för att öppna displaypanelen.
Tryck på strömknappen.
E-manual för bärbar dator
29
Gester för styrplattan
Gester ger dig möjlighet att starta program och öppna inställningarna
för din bärbara dator. Se följande illustrationer när du använder
handgester på styrplattan.
Flytta pekaren
Du kan trycka på eller klicka var som helst på styrplattan för att aktivera
dess pekare och sedan glida med fingret på styrplattan för att flytta
pekaren på skärmen.
Glida horisontellt
Glida vertikalt
Glida diagonalt
30
E-manual för bärbar dator
Enfingerpekning
Klicka/Dubbelklicka
•
Klicka på ett program på s startskärm för att starta det.
•
Dubbelklicka på en post i skrivbordsläget för att starta den.
Drag och släpp
Dubbelklicka på en artikel, glid med samma finger av från styrplattan
utan att lyfta det. Lyft fingret från styrplattan för att släppa posten på
sin nya plats.
E-manual för bärbar dator
31
Vänsterklick
Högerklicka
•
Klicka på ett program på
startskärmen för att starta
det.
•
•
Dubbelklicka på ett program
i skrivbordsläget för att
starta det.
Klicka på ett program på
startskärmen för att välja det
och köra inställningsfältet.
Du kan även trycka på denna
knapp för att starta fältet All
Apps (Alla program).
•
Använd denna knapp i
skrivbordsläget för att öppna
högerklickmenyn.
OBS! Området innanför den streckade linjen motsvarar den vänstra
musknappens område och den högra musknappen område på
styrplattan.
32
E-manual för bärbar dator
Dra från överkanten
•
På s startskärm drar du från överkanten för att starta fältet All
apps (Alla appar).
•
Dra från överkanten för att visa menyn i ett pågående program.
Dra i vänster kant
Dra i höger kant
Dra från vänster kant för att blanda Dra från höger kant för att starta
apparna som körs.
Charms bar.
E-manual för bärbar dator
33
Tvåfingerpekning
Tryck
Rotera
Tryck med två fingrar på
styrplattan för att simulera
högerklick-funktionen.
För att rotera en bild i Windows®
Fotovisaren, placera två fingrar på
styrplattan och vrid sedan ett finger
med- eller moturs medan den
andra fingret är stilla.
Tvåfingerbläddring (upp/ner)
Tvåfingerbläddring (vänster/
höger)
Glid med två fingar för att bläddra Glid med två fingar för att bläddra
upp eller ner.
åt vänster eller höger.
34
E-manual för bärbar dator
Zooma ut
Zooma in
För samman de två fingrarna på
styrplattan.
För isär de två fingrarna på
styrplattan.
Drag och släpp
Välj en artikel samt håll vänster-klick-knappen intryckt. Glid nedåt på
styrplattan med de andra fingrarna för att dra och släppa artikeln på en
ny plats.
E-manual för bärbar dator
35
Gester med två fingrar
Svep upp
Svep ner
Svep tre fingrar uppåt för att visa Svep tre fingrar nedåt för att visa
alla pågående program.
skrivbordsläget.
36
E-manual för bärbar dator
Använda tangentbordet
Funktionstangenter
Funktionsknapparna på den bärbara datorns tangentbord kan utlösa
följande kommandon:
Placerar den bärbara datorn i sleep mode (viloläge)
Stänger av slår p

advertisement

Related manuals

advertisement