LV9724
Pirmais izdevums
Oktobris 2014
Piezīmjdatora
E-rokasgrāmata
AUTORTIESĪBU ATRUNA
Šo rokasgrāmatu, ieskaitot tajā aprakstītos produktus un programmatūru, bez rakstiskas ASUSTeK
COMPUTER INC. ("ASUS") atļaujas nekādā veidā nedrīkst reproducēt, pārsūtīt, ierakstīt, saglabāt
meklēšanas sistēmā vai tulkot jebkurā valodā, izņemot dokumentāciju, ko pircējs saglabā dublējuma
nolūkos.
ASUS NODROŠINA ŠO ROKASGRĀMATU NEIZMAINĪTĀ VEIDĀ BEZ JEBKĀDA VEIDA TIEŠĀM VAI NETIEŠĀM
GARANTIJĀM, TOSTARP, BET NE TIKAI NETIEŠĀM GARANTIJĀM VAI IEGĀDES NOSACĪJUMIEM VAI
PIEMĒROTĪBU KĀDAM NOTEIKTAM MĒRĶIM. ASUS, TĀ VADĪBA, AMATPERSONAS, DARBINIEKI VAI
PĀRSTĀVJI NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEUZŅEMAS ATBILDĪBU PAR JEBKĀDIEM NETIEŠIEM, TIEŠIEM, NEJAUŠIEM
VAI IZRIETOŠIEM BOJĀJUMIEM (IESKAITOT PEĻŅAS ZAUDĒJUMUS, KOMERCDARBĪBAS SLĒGŠANU,
LIETOŠANAS NEIESPĒJAMĪBU VAI DATU ZUDUMU, KOMERCDARBĪBAS TRAUCĒJUMUS UN TAMLĪDZĪGUS
ZAUDĒJUMUS), PAT JA ASUS IR BIJIS INFORMĒTS PAR ŠĀDU ZAUDĒJUMU IESPĒJAMĪBU, KAS VAR RASTIES
ŠAJĀ ROKASGRĀMATĀ ESOŠĀS KĻŪDAS VAI PRODUKTA BOJĀJUMA DĒĻ.
Produkti un korporatīvie nosaukumi, kas minēti šajā rokasgrāmatā, var būt un var nebūt reģistrētas
prečzīmes vai attiecīgo uzņēmumu autortiesības un ir lietoti tikai atpazīšanas vai paskaidrošanas
nolūkos, lai ierīces īpašnieks tos saprastu, bet bez nodoma pārkāpt šīs tiesības.
ŠAJĀ ROKASGRĀMATĀ IETVERTĀS TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS UN INFORMĀCIJA IR SNIEGTA TIKAI
INFORMATĪVIEM NOLŪKIEM UN VAR TIKT MANĪTA JEBKURĀ BRĪDĪ BEZ IEPRIEKŠĒJA BRĪDINĀJUMA, UN TO
NEDRĪKST UZTVERT KĀ ASUS SAISTĪBAS. ASUS NEUZŅEMAS ATBILDĪBU PAR JEBKĀDA VEIDA KĻŪDĀM
VAI NEPRECIZITĀTĒM, KAS VAR PARĀDĪTIES ŠAJĀ ROKASGRĀMATĀ, IESKAITOT TAJĀ APRAKSTĪTOS
PRODUKTUS UN PROGRAMMATŪRU.
Autortiesības © 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. Visas tiesības aizsargātas.
ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS
Apstākļos, kas var rasties ASUS vai citu saistību nepildīšanas rezultātā, jums ir tiesības pieprasīt no
ASUS zaudējumu segšanu. Tādā gadījumā, neskatoties uz kāda pamata jums ir tiesības pieprasīt
zaudējumu segšanu no ASUS, ASUS ir atbildīgs tikai par fiziskām traumām (ieskaitot nāvi) un kaitējumu
nekustamajam īpašumam un personīgai materiālajam īpašumam, vai jebkuriem citiem reālajiem
un tiešajiem zaudējumiem, kas radušies šajos Garantijas nosacījumos noteikto likumīgo pienākumu
nepildīšanas rezultātā katra konkrētā produkta noteiktās līgumcenas apmērā.
ASUS būs atbildīgs vai atlīdzinās jums vienīgi līgumā noteiktos zaudējumus, kaitējumu vai prasījumus, un
šajos Garantijas nosacījumos noteiktos atlīdzināmos zaudējumus vai pārkāpumus.
Šis ierobežojums attiecas arī uz ASUS piegādātājiem un pārdevēju. Tā ir ASUS, tā piegādātāju un jūsu
pārdevēja maksimālā kolektīvā atbildība.
ASUS NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEUZŅEMAS ATBILDĪBU PAR SEKOJOŠO: (1) TREŠĀS PUSES IZVIRZĪTAJIEM
PRASĪJUMIEM PRET JUMS PAR ZAUDĒJUMU SEGŠANU; (2) JŪSU DOKUMENTĀCIJAS VAI DATU
ZAUDĒJUMU VAI BOJĀJUMU; VAI (3) SPECIĀLIEM, NEJAUŠIEM VAI TIEŠIEM ZAUDĒJUMIEM VAI PAR
JEBKURIEM NO EKONOMISKĀS DARBĪBAS IZRIETOŠIEM ZAUDĒJUMIEM (IESKAITOT PEĻŅAS VAI
UZKRĀJUMU ZAUDĒJUMUS), PAT JA ASUS, TĀ PIEGĀDĀTĀJI VAI JŪSU PĀRDEVĒJS IR INFORMĒTS PAR
ŠĀDU APSTĀKĻU IESPĒJAMĪBU.
APKALPOŠANA UN ATBALSTS
Skatiet mūsu daudzvalodīgo tīmekļa vietni http://support.asus.com
2
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
Satura rādītājs
Par šo rokasgrāmatu..................................................................................................7
Šajā rokasgrāmatā izmantotie apzīmējumi............................................................ 9
Ikonas................................................................................................................................... 9
Noformējums.................................................................................................................... 9
Drošības pasākumi.....................................................................................................10
Piezīmjdatora lietošana................................................................................................. 10
Piezīmjdatora kopšana.................................................................................................. 11
Pareiza utilizācija.............................................................................................................. 12
1. nodaļa. Aparatūras uzstādīšana
Piezīmjdatora iepazīšana.........................................................................................14
Skats no augšpuses......................................................................................................... 14
Apakšējā daļa.................................................................................................................... 17
Labā puse........................................................................................................................... 19
Kreisā puse......................................................................................................................... 21
Priekšpuse.......................................................................................................................... 23
2. nodaļa. Piezīmjdatora lietošana
Darba sākšana..............................................................................................................26
Ievietojiet akumulatora bloku..................................................................................... 26
Uzlādējiet piezīmjdatoru.............................................................................................. 27
Paceliet, lai atvērtu displeja paneli............................................................................ 29
Nospiediet barošanas pogu......................................................................................... 29
Skārienpaliktņa žesti..................................................................................................30
Rādītāja pārvietošana.................................................................................................... 30
Lietojumprogrammas ASUS Smart Gesture izmantošana...........................35
Pagriešanas žesta iespējošana.................................................................................... 35
Trīs pirkstu žestu iespējošana...................................................................................... 37
Pagriešanas un trīs pirkstu žestu izmantošana..................................................... 39
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
3
Tastatūras lietošana...................................................................................................40
Funkciju taustiņi............................................................................................................... 40
Windows® 8.1 taustiņi.................................................................................................... 41
Tastatūra ar cipartastatūru........................................................................................... 41
Optiskā diskdziņa lietošana....................................................................................42
3. nodaļa. Darbs ar operētājsistēmu Windows® 8.1
Pirmā startēšanas reize.............................................................................................46
Windows® lietotāja interfeiss..................................................................................47
Sākumekrāns..................................................................................................................... 47
Karstvietas.......................................................................................................................... 48
Poga Start (Sākums)........................................................................................................ 51
Sākumekrāna pielāgošana........................................................................................... 53
Darbs ar Windows® lietojumprogrammām.......................................................54
Lietojumprogrammu palaišana.................................................................................. 54
Lietotņu pielāgošana..................................................................................................... 54
Piekļuve lietotņu ekrānam........................................................................................... 56
Charms bar ........................................................................................................................ 58
Funkcija Snap.................................................................................................................... 61
Citas tastatūras saīsnes.............................................................................................63
Savienojumu izveide ar bezvadu tīkliem...........................................................65
Wi-Fi...................................................................................................................................... 65
Bluetooth ........................................................................................................................... 66
Airplane mode (Lidojuma režīms)............................................................................. 67
Savienojumu izveide ar vadu tīkliem..................................................................68
Dinamiska IP/PPPoE tīkla savienojuma konfigurēšana...................................... 68
Statiskas IP tīkla savienojuma konfigurēšana........................................................ 69
Piezīmjdatora izslēgšana..........................................................................................70
Piezīmjdatora pārslēgšana miega režīmā............................................................... 70
Windows® 8.1 bloķēšanas ekrāns.........................................................................71
Turpināšana no bloķēšanas ekrāna........................................................................... 71
Bloķēšanas ekrāna pielāgošana................................................................................. 72
4
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
4. nodaļa. ASUS lietotnes
USB Charger+...............................................................................................................76
Ātrās uzlādes ierobežojuma iestatīšana.................................................................. 76
ASUS FingerPrint.........................................................................................................78
Lietojumprogrammas ASUS FingerPrint izmantošana...................................... 78
ASUS FingerPrint iestatījumi........................................................................................ 83
Uzticamais platformas modulis (TPM)................................................................85
TPM lietojumprogramma ............................................................................................ 85
TPM atbalsta iespējošana............................................................................................. 86
ASUSPRO Business Center.......................................................................................87
Piekļuve ASUS Business Center.................................................................................. 87
ASUSPRO Business Center sākumekrāns................................................................ 88
5. nodaļa. Ieslēgšanās paštests (POST)
Ieslēgšanās paštests (POST)....................................................................................94
POST procesa izmantošana, lai piekļūtu BIOS un novērstu problēmas....... 94
BIOS.................................................................................................................................94
Piekļūšana BIOS................................................................................................................ 94
BIOS iestatījumi................................................................................................................ 95
Sistēmas atkopšana...................................................................................................105
Atkopšanas iespējas iespējošana .............................................................................. 107
Padomi un bieži uzdotie jautājumi
Noderīgi padomi par piezīmjdatoru....................................................................110
Bieži uzdotie jautājumi par aparatūru.................................................................111
Bieži uzdotie jautājumi par programmatūru....................................................114
Pielikumi
Informācija par DVD-ROM diskdzini (tikai konkrētiem modeļiem)............... 118
Blu-ray ROM diskdziņa informācija (tikai konkrētiem modeļiem)................. 120
Iekšējā modema atbilstība........................................................................................... 120
Pārskats............................................................................................................................... 121
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
5
Deklarācija par atbilstību tīklam................................................................................ 121
Balsij neparedzētas ierīces .......................................................................................... 121
Federālās Komunikāciju Komisijas paziņojums.................................................... 123
FCC brīdinājuma paziņojums par pakļaušanu radio frekvences (RF)
iedarbībai........................................................................................................................... 124
Atbilstības deklarācija R&TTE Direktīva (1999/5/EC).......................................... 125
CE marķējums................................................................................................................... 125
Bezvadu pārraides kanāli dažādiem domēniem.................................................. 126
Francijas ierobežotās bezvadu frekvenču joslas.................................................. 126
UL (Underwiters Laboratories) drošības paziņojumi.......................................... 128
Strāvas drošības prasības.............................................................................................. 129
TV regulētāja paziņojumi ............................................................................................ 129
REACH (ķīmisko vielu reģistrācija, novērtēšana, atļaušana un
ierobežošana).................................................................................................................... 129
Macrovision Corporation produktu brīdinājums................................................. 129
Profilakses pasākumi dzirdes nezaudēšanai.......................................................... 129
Ziemeļvalstu brīdinājumi par litiju (litija-jona baterijām)................................. 130
Optiskā diskdziņa drošības informācija................................................................... 131
CTR 21 apstiprinājums (piezīmjdatoriem ar iebūvētiem modemiem)......... 132
ENERGY STAR atbilstošs izstrādājums...................................................................... 134
Eiropas Savienības ekomarķējums............................................................................ 134
Atbilstība globālās vides noteikumiem un deklarācija ..................................... 135
ASUS otrreizējā pārstrāde / Atpakaļpieņemšanas pakalpojumi..................... 135
6
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
Par šo rokasgrāmatu
Šajā rokasgrāmatā sniegta informācija par piezīmjdatora aparatūras un
programmatūras funkcijām, kas aprakstītas tālākajās nodaļās.
1. nodaļa. Aparatūras uzstādīšana
Šajā nodaļā aprakstīti piezīmjdatora aparatūras komponenti.
2. nodaļa. Piezīmjdatora lietošana
Šajā nodaļā aprakstīts, kā lietot dažādas piezīmjdatora daļas.
3. nodaļa. Darbs ar operētājsistēmu Windows® 8.1
Šajā nodaļā sniegts pārskats par piezīmjdatora operētājsistēmas
Windows® 8.1 lietošanu.
4. nodaļa. ASUS lietotnes
Šajā nodaļā aprakstītas ASUS lietotnes, kas ietvertas piezīmjdatorā
ar operētājsistēmu Windows® 8.1.
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
7
5. nodaļa. Ieslēgšanās paštests (POST)
Šajā nodaļā aprakstīts, kā lietot POST procesu, lai mainītu
piezīmjdatora iestatījumus.
Padomi un bieži uzdotie jautājumi
Šajā sadaļā norādīti daži ieteicamie padomi, bieži uzdotie
jautājumi par aparatūru un programmatūru, lai palīdzētu uzturēt
piezīmjdatoru un novērstu tā bieži sastopamās problēmas.
Pielikumi
Šajā sadaļā ietverti piezīmjdatora paziņojumi un paziņojumi par
drošību.
8
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
Šajā rokasgrāmatā izmantotie apzīmējumi.
Lai iezīmētu galveno informāciju šajā lietotāja rokasgrāmatā, dažreiz
teksts tiek parādīts, kā aprakstīts tālāk.
SVARĪGI! Šajā ziņojumā ietverta ļoti svarīga informācija, kas jāizpilda, lai
pabeigtu uzdevumu.
PIEZĪME. Šajā ziņojumā ietverta papildinformācija un padomi, kas var
palīdzēt izpildīt uzdevumus.
BRĪDINĀJUMS! Šajā ziņojumā ietverta svarīga informācija, kas jāizpilda,
lai saglabātu drošību, veicot noteiktus uzdevumus, un novērstu
piezīmjdatora datu un sastāvdaļu bojājumus.
Ikonas
Tālāk redzamās ikonas norāda, kādu ierīci var izmantot, lai izpildītu
dažādus piezīmjdatora uzdevumus vai darbības.
= Lietojiet skārienpaliktni.
= Lietojiet tastatūru.
Noformējums
Treknraksts
= Tas norāda uz izvēlni vai vienumu, kas jāatlasa.
Slīpraksts
= Ar šo tiek norādītas sadaļas, kuras varat skatīt šajā
rokasgrāmatā.
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
9
Drošības pasākumi
Piezīmjdatora lietošana
Šo piezīmjdatoru drīkst lietot tikai vietās, kur
apkārtējā temperatūra ir no 5°C (41°F) līdz 35°C
(95°F).
Skatiet strāvas parametru uzlīmi piezīmjdatora
apakšā un pārliecinieties, lai strāvas adapteris
atbilstu parametriem.
Neatstājiet piezīmjdatoru klēpī vai uz citām ķermeņa
daļām, lai novērstu sakaršanas radīto diskomfortu
vai traumas.
NELIETOT bojātus strāvas vadus, papildierīces vai
citas ārējās ierīces.
Kad piezīmjdators ir ieslēgts, nodrošiniet, lai
pārnešanas un lietošanas laikā neviens materiāls
neaizsegtu gaisa ventilācijas atveres.
Nelieciet piezīmjdatoru uz nelīdzenām un
nestabilām darba virsmām.
Šo piezīmjdatoru var laist cauri lidostas rentgenstaru
iekārtām (ko lieto uz konveijera lentas uzliktām
mantām), bet to nedrīkst pakļaut magnētisko
detektoru un magnētisko zižļu iedarbībai.
Sazinieties ar lidostas pakalpojumu sniedzēju, lai
uzzinātu par saistītajiem pakalpojumiem lidojuma
laikā, kurus drīkst izmantot, un ierobežojumiem, kas
jāievēro, lidojuma laikā izmantojot piezīmjdatoru.
10
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
Piezīmjdatora kopšana
Pirms tīrīšanas atvienojiet no maiņstrāvas tīkla
un izņemiet akumulatoru (ja tāds ir). Lietojiet tīru
celulozes sūkli vai zamšādas drāniņu, kas samitrināta
ar neskrāpējošu mazgāšanas līdzekli un dažiem
pilieniem silta ūdens. Ar sausu drāniņu noņemiet
visu lieko mitrumu no piezīmjdatora.
Neizmantojiet uz piezīmjdatora vai tā tuvumā
stiprus šķīdinātājus, piemēram, krāsu atšķaidītājus,
benzolu vai citas ķimikālijas.
Nenovietojiet uz piezīmjdatora citus priekšmetus.
Nepakļaujiet piezīmjdatoru spēcīgu magnētisko vai
elektrisko lauku iedarbībai.
Nepakļaujiet piezīmjdatoru šķidrumu, lietus vai
mitruma iedarbībai un nelietojiet to šādās vidēs.
Nepakļaujiet piezīmjdatoru putekļainai videi.
Nelietojiet piezīmjdatoru blakus gāzes noplūdei.
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
11
Pareiza utilizācija
NEIZMEST piezīmjdatoru sadzīves atkritumos. Šis
produkts ir izstrādāts tā, lai būtu iespējama detaļu
otrreizējā lietošana un pārstrāde. Nosvītrotas
atkritumu tvertnes simbols norāda, ka produktu
(elektriskās, elektroniskās ierīces un dzīvsudrabu
saturošas pogu elementu baterijas) nedrīkst
izmest sadzīves atkritumos. Noskaidrojiet vietējos
noteikumus attiecībā uz elektronisko produktu
likvidēšanu.
NEIZMEST akumulatoru sadzīves atkritumos.
Nosvītrotas atkritumu tvertnes simbols norāda, ka
akumulatoru nedrīkst izmest sadzīves atkritumos.
12
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
1. nodaļa.
Aparatūras uzstādīšana
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
13
Piezīmjdatora iepazīšana
Skats no augšpuses
PIEZĪME. Tastatūras izkārtojums var atšķirties atkarībā reģiona vai valsts.
Piezīmjdatora izskats var arī atšķirties atbilstoši piezīmjdatora modelim.
14
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
Kamera
Izmantojot šo iebūvēto kameru, ar piezīmjdatora palīdzību var
uzņemt fotoattēlus vai ierakstīt video.
Kameras indikators
Kameras indikators norāda uz to, ka iebūvētā kamera tiek lietota.
Mikrofons
Iebūvēto mikrofonu var izmantot video konferencēm, balss
tekstiem vai vienkāršiem audio ierakstiem.
Displeja panelis
Displeja panelis nodrošina piezīmjdatorā lieliskas fotoattēlu,
video un citu multivides failu skatīšanās funkcijas.
Barošanas poga
Nospiediet barošanas pogu, lai ieslēgtu vai izslēgtu
piezīmjdatoru. Varat arī nospiest barošanas pogu, lai pārslēgtu
piezīmjdatoru miega režīmā vai hibernētu un ieslēgtu no miega
vai hibernēšanās režīma.
Ja piezīmjdators neatbild, nospiediet barošanas pogu un turiet to
nospiestu uz laiku līdz desmit (10) sekundēm, līdz piezīmjdators
izslēdzas.
Burtslēga taustiņa indikators
Šis indikators iedegas, kad burtslēga taustiņa funkcija ir
aktivizēta. Izmantojot burtslēga taustiņu, ar piezīmjdatora
tastatūru varat ievadīt lielos burtus (piemēram, A, B, C).
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
15
Tastatūra
Tastatūrai ir pilna izmēra QWERTY taustiņi ar ērtu iespiešanas
dziļumu rakstīšanai. Uz tās ir arī funkciju taustiņi, ar kuriem var
ātri piekļūt Windows® un kontrolēt citas multivides funkcijas.
PIEZĪME. Tastatūras izkārtojums atšķiras atkarībā no modeļa vai
teritorijas.
Skārienpaliktnis
Ar skārienpaliktņa palīdzību var veikt dažādus žestus, lai
pārvietotos pa ekrānu, garantējot intuitīvu lietotāja pieredzi. Tas
simulē arī parastas peles funkcijas.
PIEZĪME. Detalizētāku informāciju skatiet šīs rokasgrāmatas
nodaļā Skārienpaliktņa žesti.
Cipartastatūra
Cipartastatūru var izmantot ciparu ievadei vai kā rādītāja virziena
taustiņus.
PIEZĪME. Detalizētāku informāciju skatiet šīs rokasgrāmatas
nodaļā Cipartastatūra.
Pirkstu nospiedumu sensors
Iebūvētais pirkstu nospiedumu sensors tver pirkstu nospiedumu
un izmanto to kā biometrisko autentifikāciju, lai pieteiktos
piezīmjdatora sistēmā un citās Windows® 8.1 programmās.
PIEZĪME. Detalizētāku informāciju skatiet šīs rokasgrāmatas
nodaļā ASUS FingerPrint.
16
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
Apakšējā daļa
PIEZĪME. Apakšpuses izskats var atšķirties atkarībā no modeļa.
BRĪDINĀJUMS! Piezīmjdatora apakšējā daļa lietošanas vai akumulatora
uzlādes laikā var kļūt karsta. Strādājot ar piezīmjdatoru, nenovietojiet to
uz virsmas, kas var aizsegt ventilācijas atveres.
SVARĪGI! Akumulatora darba laiks ir atkarīgs no lietošanas veida un no
piezīmjdatora tehniskajiem datiem. Akumulators nav izjaucams.
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
17
Akumulators
Kad piezīmjdators tik pieslēgts strāvai, akumulators tiek
automātiski lādēts. Kad akumulators tiek uzlādēts, tas apgādā ar
strāvu piezīmjdatoru.
Atsperveida akumulatora noslēgšanas mehānisms
Atsperveida akumulatora noslēgšanas mehānisms automātiski
noslēdz akumulatoru vietā, tiklīdz tas ir ievietots akumulatora
atverē.
SVARĪGI! Kad akumulators tiek izņemts, šim noslēgšanas
mehānismam jābūt atvērtā pozīcijā.
Audio skaļruņi
Izmantojot iebūvētos skaļruņus, audio var klausīties tieši no
piezīmjdatora. Šī piezīmjdatora audio funkcijas tiek kontrolētas
ar programmatūru.
Ventilācijas atveres
Ventilācijas atveres ļauj piezīmjdatorā ieplūst aukstajam gaisam
un karstajam gaisam izplūst no tā.
BRĪDINĀJUMS! Nodrošiniet, ka papīrs, grāmatas, drēbes, kabeļi
un citi objekti neaizsedz nevienu no tā ventilācijas atverēm, jo
pretējā gadījumā var rasties pārkaršana.
18
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
Labā puse
Austiņu izejas/mikrofona ieejas kombinētais spraudnis
Ar šīs pieslēgvietas palīdzību piezīmjdatora audio izvades
signālam var pievienot skaļruņus ar pastiprinātāju vai austiņas.
Šo pieslēgvietu var arī izmantot, lai piezīmjdatoru pieslēgtu
ārējam mikrofonam.
USB 2.0 ports
USB 2.0 (universālās seriālās kopnes 2.0) ports ir saderīgs ar USB
2.0 vai USB 1.1 ierīcēm, piemēram, tastatūrām, rādītājierīcēm,
zibatmiņas diskdziņiem, ārējiem cietajiem diskiem, skaļruņiem,
kamerām un printeriem.
Optiskais diskdzinis
Piezīmjdatora optiskais disks var atbalstīt dažādus disku
formātus, piemēram, CD, DVD, ierakstāmos diskus un
pārrakstāmos diskus.
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
19
Optiskā diskdziņa izstumšanas poga
Nospiediet šo pogu, lai izstumtu optiskā diska tekni.
Optiskā diskdziņa manuālās izbīdīšanas atvere
Manuālā izstumšanas atvere tiek izmantota, lai izstumtu diska
tekni, ja elektriskā izstumšanas poga nedarbojas.
BRĪDINĀJUMS! Manuālo izstumšanas atveri izmantojiet tikai
tad, ja elektriskā izstumšanas atvere nedarbojas.
PIEZĪME. Detalizētāku informāciju skatiet šīs rokasgrāmatas
sadaļā Optiskā diskdziņa lietošana.
Kensington® drošības atvere
Kensington® drošības atvere ļauj aizsargāt piezīmjdatoru,
izmantojot ar Kensington® saderīgus piezīmjdatora drošības
produktus.
20
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
Kreisā puse
Līdzstrāvas (DC) ievads
Šim portam pievienojiet komplektā ietverto strāvas vadu,
lai nodrošinātu piezīmjdatoru ar strāvas padevi un uzlādētu
akumulatoru.
BRĪDINĀJUMS! Strāvas adapteris lietošanas laikā var kļūt karsts.
Kad tas ir pievienots pie strāvas, neapsedziet strāvas adapteri un
turiet to attālāk no ķermeņa.
SVARĪGI! Šim portam pievienojiet komplektā ietverto strāvas
vadu, lai nodrošinātu piezīmjdatoru ar strāvas padevi un
uzlādētu akumulatoru.
Ventilācijas atveres
Ventilācijas atveres ļauj piezīmjdatorā ieplūst aukstajam gaisam
un karstajam gaisam izplūst no tā.
BRĪDINĀJUMS! Nodrošiniet, ka papīrs, grāmatas, drēbes, kabeļi
un citi objekti neaizsedz nevienu no tā ventilācijas atverēm, jo
pretējā gadījumā var rasties pārkaršana.
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
21
VGA ports
Izmantojot šo portu, varat pieslēgt piezīmjdatoru ārējam
displejam.
LAN ports
Šim portam pievienojiet tīkla kabeli, lai izveidoto savienojumu
ar lokālo tīklu.
HDMI ports
Šis ports paredzēts augstas izšķirtspējas multivides interfeisa
(HDMI) savienotājam, un HD DVD, Blu-ray un cita aizsargāta
satura atskaņošanai tas ir saderīgs ar HDCP.
USB 3.0 ports
Šis universālās seriālās kopnes 3.0 (USB 3.0) ports nodrošina
pārsūtīšanas ātrumu 5 gigabaiti sekundē un ir saderīgs ar
vecāku versiju USB 2.0.
USB 3.0 ports ar funkciju USB Charger+
Šis universālās seriālās kopnes 3.0 (USB 3.0) ports nodrošina
pārsūtīšanas ātrumu 5 gigabaiti sekundē un ir saderīgs ar
vecāku versiju USB 2.0. Ikona norāda uz šīs pieslēgvietas USB
Charger+ funkciju, ar kuru varat ātri uzlādēt mobilās ierīces pat
tad, ja piezīmjdators ir izslēgts.
PIEZĪME. Detalizētāku informāciju skatiet šīs rokasgrāmatas
nodaļā USB Charger+.
22
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
Priekšpuse
Stāvokļa indikatori
Ar stāvokļa indikatoru palīdzību var noteikt piezīmjdatora
pašreizējo aparatūras statusu.
Barošanas indikators
Barošanas indikators iedegas, kad piezīmjdatoru
ieslēdz, un lēni mirgo, kad piezīmjdators ieslēgts
miega režīmā.
Divu krāsu akumulatora uzlādes indikators
Šajā divu krāsu gaismas diodē redzams akumulatora
uzlādes statusa vizuāls rādījums. Detalizētāku
informāciju skatiet tabulā tālāk.
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
23
Krāsa
Stāvoklis
Nepārtraukti zaļa
Piezīmjdators tiek pieslēgta
strāvas avotam akumulatora
uzlādei, un akumulatora jauda ir
no 95% līdz 100%.
Nepārtraukti
oranža
Piezīmjdators tiek pieslēgta
strāvas avotam akumulatora
uzlādei, un akumulatora jauda ir
mazāka par 95%.
Mirgo oranžs
Piezīmjdators darbojas ar
akumulatoru, un akumulatora
jaudas līmenis ir mazāks par
10%.
Nodziest
Piezīmjdators darbojas ar
akumulatoru, un akumulatora
jaudas līmenis ir no 10% līdz
100%.
Diskdziņa aktivitātes indikators
Šis indikators iedegas, kad piezīmjdators piekļūst tā
iebūvētajām atmiņas ierīcēm.
Bluetooth/bezvadu indikators
Šis indikators iedegas, kad piezīmjdatorā iespējota
bezvadu funkcija (Bluetooth vai Wi-Fi).
Atmiņas karšu lasītājs
Šim piezīmjdatoram ir viena iebūvēta atmiņas karšu lasītāju
atvere, kas atbalsta MMC un SD karšu formātus.
24
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
2. nodaļa.
Piezīmjdatora lietošana
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
25
Darba sākšana
PIEZĪME. Ja piezīmjdatoram nav uzstādīts akumulators, uzstādīšanai
izpildiet tālāk minētās darbības.
Ievietojiet akumulatora bloku
A.
Pārvietojiet akumulatora fiksācijas slēdzi atbloķētā pozīcijā.
B.
Ievietojiet akumulatoru norādītajā leņķī un spiediet, kamēr tas
noklikšķ vietā.
26
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
Uzlādējiet piezīmjdatoru.
A.
Maiņstrāvas-līdzstrāvas pārveidotājam pievienojiet maiņstrāvas
vadu.
B.
Maiņstrāvas adapteri pievienojiet 100 V~240 V strāvas avotam.
C.
Līdzstrāvas savienotāju pievienojiet piezīmjdatora strāvas
(maiņstrāvas) ievadei.
Pirms piezīmjdatora izmantošanas pirmo reizi
akumulatora režīmā lādējiet piezīmjdatoru 3 stundas.
PIEZĪME. Strāvas adaptera izskats var atšķirties atbilstoši modeļiem un
reģionam.
SVARĪGI!
Informācija par strāvas vadu.
-
Ieejas spriegums: 100-240 Vac
-
Ieeja frekvence: 50-60 Hz
-
Nominālā izejas strāva: 3,42A (65W) / 4,74A (90W) / 6,32A (120 W)
-
Nominālais izejas spriegums: 19 Vdc
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
27
SVARĪGI!
•
Atrodiet ievades/izvades tehnisko datu uzlīmi uz piezīmjdatora un
pārliecinieties, ka dati atbilst strāvas adaptera ievades/izvades jaudas
vērtībai. Dažiem piezīmjdatoriem atkarībā no pieejamā SKU var būt
būt vairākas nominālās izvades vērtības.
•
Nodrošiniet, ka piezīmjdators pirms pirmās ieslēgšanas ir pievienots
strāvas adapterim. Mēs stingri iesakām lietot iezemētu kontaktligzdu,
kamēr izmantojat piezīmjdatoru strāvas adaptera režīmā.
•
Kontaktligzdai ir jābūt viegli pieejamai un piezīmjdatora tuvumā.
•
Lai piezīmjdatoru atvienotu no strāvas padeves avota, atvienojiet
piezīmjdatoru no kontaktligzdas.
BRĪDINĀJUMS!
Izlasiet šos piezīmjdatora akumulatora piesardzības norādījumus.
28
•
Akumulators, ko izmanto šajā ierīcē, izņemšanas vai izjaukšanas
gadījumā var izraisīt aizdegšanos vai radīt ķīmiskus apdegumus.
•
Savai drošībai ievērojiet brīdinājuma uzlīmes.
•
Ja ievietots neatbilstošs akumulators, pastāv eksplozijas risks.
•
Nemetiet ugunī.
•
Nekad nemēģiniet izveidot piezīmjdatora akumulatora
īssavienojumu.
•
Nekad nemēģiniet izjaukt un salikt akumulatoru.
•
Ja parādās noplūde, pārtrauciet lietošanu.
•
Akumulatoru un tā sastāvdaļas ir jānodod pārstrādei vai pareizi
jāiznīcina.
•
Akumulatoru un citas sīkas detaļas glabājiet bērniem nepieejamā
vietā.
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
Paceliet, lai atvērtu displeja paneli.
Nospiediet barošanas pogu.
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
29
Skārienpaliktņa žesti
Ar žestiem var palaist programmas un piekļūt piezīmjdatora
iestatījumiem. Informāciju par roku žestu izmantošanu uz
skārienpaliktņa skatiet attēlos tālāk.
Rādītāja pārvietošana
Varat pieskarties jebkurai skārienpaliktņa vietai vai nospiest uz tās,
lai aktivizētu rādītāju, pēc tam slidināt pirkstu pa skārienpaliktni, lai
pārvietotu rādītāju pa ekrānu.
Slidināšana horizontāli
Slidināšana vertikāli
Slidināšana pa diagonāli
30
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
Viena pirksta žesti
Kreisās pogas klikšķis
Labās pogas klikšķis
•
Sākumekrānā pieskarieties
lietotnei, lai to palaistu.
•
•
Darbvirsmas režīmā
veiciet dubultklikšķi uz
lietojumprogrammas, lai
palaistu to.
Sākumekrānā pieskarieties
lietotnei, lai to atlasītu un
palaistu iestatījumu joslu. Lai
palaistu joslu All Apps (Visas
lietotnes), varat arī nospiest
pogu.
•
Darbvirsmas režīmā
nospiediet šo pogu, lai
atvērtu labā klikšķa izvēlni.
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
31
Pieskāriens/dubultskāriens
•
Sākumekrānā pieskarieties lietotnei, lai to palaistu.
•
Darbvirsmas režīmā veiciet dubultskārienu vienumam, lai
palaistu to.
Vilkšana un nomešana
Veiciet dubultskārienu šim vienumam, pēc tam slidiniet to pašu pirkstu,
nepaceļot to no skārienpaliktņa. Lai nomestu vienumu tā jaunajā
atrašanās vietā, paceliet pirkstu no skārienpaliktņa.
32
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
Vilkšana no augšējās malas
•
Sākumekrānā velciet no augšējās malas, lai palaistu joslu
All apps (Visas lietotnes).
•
Lietotnē, kas darbojas, velciet no labās malas, lai skatītu tās
izvēlni.
Vilkšana no kreisās malas
Vilkšana no labās malas
Velciet no kreisās malas, lai
pārbīdītu darbojošās lietotnes.
Velciet no labās malas, lai palaistu
Charms bar.
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
33
Divu pirkstu žesti
Ritināšana ar diviem pirkstiem
(augšup/lejup)
Ritināšana ar diviem pirkstiem
(pa kreisi/pa labi)
Slidiniet divus pirkstus, lai ritinātu
augšup vai lejup.
Slidiniet divus pirkstus, lai ritinātu
pa kreisi vai pa labi.
Tālināšana
Tuvināšana
Savietojiet divus pirkstus kopā uz
skārienpaliktņa.
Izpletiet divus pirkstus uz
skārienpaliktņa.
Vilkšana un nomešana
Atlasiet vienumu, pēc tam nospiediet kreisā klikšķa pogu un turiet to
nospiestu. Izmantojot citu pirkstu, slidiniet lejup pa skārienpaliktni, lai
vilktu un nomestu vienumu jaunā atrašanās vietā.
34
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
Lietojumprogrammas ASUS Smart Gesture
izmantošana
Izmantojot piezīmjdatora lietojumprogrammu ASUS Smart Gesture pēc
izvēles var iespējot citus skārienpaliktņa žestus vai atspējot atlasītos
žestus.
Pagriešanas žesta iespējošana
1.
Darbvirsmas uzdevumjoslā noklikšķiniet uz
2.
Veiciet dubultklikšķi uz ikonas
ASUS Smart Gesture.
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
.
, lai palaistu lietojumprogrammu
35
3.
Logā ASUS Smart Gesture atzīmējiet Rotate (Pagriezt).
4.
Noklikšķiniet uz Apply (Lietot), lai saglabātu izmaiņas un pēc
tam noklikšķiniet uz OK (Labi), lai aizvērtu lietojumprogrammas
ASUS Smart Gesture logu.
36
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
Trīs pirkstu žestu iespējošana
1.
Darbvirsmas uzdevumjoslā noklikšķiniet uz
2.
Veiciet dubultklikšķi uz ikonas
ASUS Smart Gesture.
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
.
, lai palaistu lietojumprogrammu
37
3.
Loga ASUS Smart Gesture izvēlnē Three Fingers (Trīs pirksti )
atzīmējiet žestus, kurus vēlaties iespējot.
4.
Noklikšķiniet uz Apply (Lietot), lai saglabātu izmaiņas un pēc
tam noklikšķiniet uz OK (Labi), lai aizvērtu lietojumprogrammas
ASUS Smart Gesture logu.
38
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
Pagriešanas un trīs pirkstu žestu izmantošana
Pagriešana
Vilkšana pa kreisi vai pa labi
Vienu pirkstu turiet nekustīgi
un skārienpaliktņa un otru
pirkstu grieziet pulksteņrādītāju
kustības virzienā vai pretēji
pulksteņrādītāju kustības
virzienam.
Velciet trīs pirkstus pa kreisi vai pa
labi, lai naviģētu pa lapām.
Vilkšana uz augšu
Vilkšana uz leju
Velciet trīs pirkstus uz augšu,
lai parādītu visas palaistās
lietojumprogrammas.
Velciet trīs pirkstus uz leju, lai
parādītu darbvirsmas režīmu.
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
39
Tastatūras lietošana
Funkciju taustiņi
Ar piezīmjdatora tastatūras funkciju taustiņiem var aktivizēt tālāk
aprakstītās komandas.
Pārslēdz piezīmjdatoru uz Sleep mode (Miega
režīmā).
Ieslēdz vai izslēdz Airplane mode (Lidojuma režīms)
PIEZĪME. Kad iespējots Airplane mode (Lidojuma
režīms), tiek atspējoti savienojumi ar visiem bezvadu
tīkliem.
Samazina ekrāna spilgtumu
Palielina ekrāna spilgtumu
Izslēdz displeju
Pārslēdz displeja režīmus
PIEZĪME. Nodrošiniet, ka piezīmjdatoram pievienots
otrais ekrāns.
Iespējo vai atspējo skārienpaliktni.
Ieslēdz vai izslēdz skaļruni.
40
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
Samazina skaļruņu skaļumu.
Palielina skaļruņu skaļumu.
Windows® 8.1 taustiņi
Uz piezīmjdatora tastatūras ir divi īpašie Windows® taustiņi, kurus var
izmantot, kā aprakstīts tālāk.
Nospiediet šo taustiņu, lai atgrieztos Sākumekrānā. Ja
Sākumekrāns jau ir atvērts, nospiediet šo taustiņu, lai
atgrieztos iepriekšējā atvērtajā lietojumprogrammā.
Nospiediet šo taustiņu, lai simulētu labā klikšķa funkciju.
Tastatūra ar cipartastatūru
PIEZĪME. Cipartastatūras izkārtojums var atšķirties pēc modeļa vai
teritorijas, bet lietošana ir identiska.
Cipartastatūra ir pieejama konkrētiem
piezīmjdatora modeļiem. Šo tastatūru varat
izmantot ciparu ievadīšanai vai kā rādītāja
virziena taustiņus.
Nospiediet
, lai
pārslēgtos starp šiem taustiņiem
kā cipartaustiņiem vai to oriģinālo
tastatūras funkciju.
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
41
Optiskā diskdziņa lietošana
PIEZĪME.
•
Elektriskās izstumšanas pogas faktiskā atrašanās vieta ir atkarīga no
piezīmjdatora modeļa.
•
Piezīmjdatora optiskā diskdziņa faktiskais izskats var atšķirties arī
atkarībā no modeļa, bet izmantošana ir nemainīga.
Optiskā diska ievietošana
1.
42
Kad piezīmjdators ir ieslēgts, nospiediet elektrisko izstumšanas
pogu, lai daļēji izstumtu optiskā diska tekni.
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
2.
Viegli izvelciet diska tekni.
SVARĪGI! Rīkojieties uzmanīgi, lai nepieskartos optiskā diska lēcai.
Nodrošiniet, lai nebūtu nekādu priekšmetu, kas var iesprūst zem diska
teknes.
3.
Turiet disku ar aiz malas ar apdrukāto pusi uz augšu un viegli
ievietojiet to centrmezglā.
4.
Diska plastmasas centrmezglu spiediet uz leju, kamēr tas
nofiksējas optiskā diska centrmezglā.
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
43
5.
Lai aizvērtu optisko disku, viegli pastumiet diska tekni.
PIEZĪME. Kamēr dati tiek lasīti, griešanās vai vibrēšanas skaņa optiskajā
diskā ir normāla parādība.
Manuālā izstumšanas atvere
Manuālā izstumšanas atvere atrodas uz optiskā diska durtiņām, un to
izmanto, lai izstumtu optiskā diska tekni, kad elektroniskā izstumšanas
poga nedarbojas.
Lai manuāli izstumtu optiskā diska tekni, ievietojiet iztaisnotu papīra
saspraudi manuālajā izstumšanas atvere, kamēr diska tekne atveras.
BRĪDINĀJUMS! Manuālo izstumšanas atveri izmantojiet tikai tad, ja
elektriskā izstumšanas atvere nedarbojas.
44
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
3. nodaļa.
Darbs ar operētājsistēmu
Windows® 8.1
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
45
Pirmā startēšanas reize
Startējot datoru pirmo reizi, tiek rādīta vairāku ekrānu sērija, lai norādītu,
kā konfigurēt operētājsistēmas Windows® 8.1 pamatiestatījumus.
Lai startētu piezīmjdatoru pirmo reizi, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.
1.
Nospiediet piezīmjdatora barošanas pogu. Uzgaidiet dažas
minūtes, līdz tiek parādīts iestatīšanas ekrāns.
2.
Iestatījumu ekrānā izvēlieties reģionu un piezīmjdatora
izmantošanas valodu.
3.
Rūpīgi izlasiet licences nosacījumus. Atlasiet I accept (Es
piekrītu).
4.
Lai konfigurētu tālāk minētos pamatvienumus, izpildiet nākamajā
ekrānā redzamos norādījumus.
•
Personalizēšana
•
Iegūt tiešsaistē
•
Iestatījumi
•
Jūsu konts
5.
Pēc pamatvienumu konfigurēšanas Windows® 8.1 turpina instalēt
lietojumprogrammas un vēlamos iestatījumus. Nodrošiniet, ka
iestatīšanas procesa laikā piezīmjdators ir ieslēgts.
6.
Tiklīdz iestatīšanas process ir pabeigts, tiek parādīts sākumekrāns.
46
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
Windows® lietotāja interfeiss
Operētājsistēmai Windows® 8.1 ir elementu lietotāja interfeiss, ar kura
palīdzību varat sākumekrānā viegli kārtot Windows® lietotnes un piekļūt
tām. Tajā ir ietvertas arī tālāk minētās funkcijas, kuras varat izmantot
darbā par piezīmjdatoru.
Sākumekrāns
Sākumekrāns tiek atvērts pēc pierakstīšanās lietotāja kontā. Tas
palīdz vienā vietā organizēt visas nepieciešamās programmas un
lietojumprogrammas.
Windows® lietojumprogrammas
Šīs ir lietotnes, kas piespraustas sākumekrānam, un vieglākai piekļuvei
tiek rādītas elementu formātā.
PIEZĪME. Dažām lietojumprogrammām nepieciešams pierakstīties
Microsoft kontā, pirms tās tiek pilnībā palaistas.
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
47
Karstvietas
Ekrāna karstvietas ļauj palaist programmas un piekļūt piezīmjdatora
iestatījumiem. Šo karstvietu funkcijas var aktivizēt, izmantojot
skārienpaliktni.
Palaistas lietojumprogrammas karstvietas
Sākumekrāna karstvietas
48
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
Karstvieta
Darbība
Augšējas kreisais
stūris
Novietojiet peles kursoru augšējā kreisajā stūrī
un pēc tam pieskarieties nesen izmantotās
lietotnes sīktēlam, lai atgrieztos pie šīs
palaistās lietotnes.
Ja palaižat vairāk nekā vienu
lietojumprogrammu, slidiniet lejup, lai
parādītu visas palaistās lietojumprogrammas.
Apakšējais kreisais
stūris
Palaistas lietotnes ekrānā:
Novietojiet peles kursoru apakšējā kreisajā
stūrī, pēc tam pieskarieties
, lai atgrieztos
sākumekrānā.
PIEZĪME. Lai atgrieztos sākumekrānā, varat
arī izmantot tastatūras Windows taustiņu
.
Sākumekrānā:
Novietojiet peles kursoru apakšējā kreisajā
stūrī, pēc tam pieskarieties
, lai atgrieztos
uz šo lietojumprogrammu.
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
49
Karstvieta
Darbība
Augšējā daļa
Novietojiet peles kursoru uz augšējās daļas,
līdz tā pārmainās uz rokas ikonu. Satveriet
lietojumprogrammu un pēc tam nometiet to
jaunā atrašanās vietā.
PIEZĪME. Šī karstvietas funkcija darbojas
tikai palaistā lietotnē vai tad, kad vēlaties
izmantot funkciju Snap. Detalizētāku
informāciju par funkciju Snap skatiet
nodaļā Darbs ar operētājsistēmas Windows®
lietotnēm.
Augšējais un
apakšējais labās
puses stūris
50
Novietojiet peles kursoru augšējā vai
apakšējā labajā stūrī, lai palaistu Charms bar
(Viedpogu josla).
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
Poga Start (Sākums)
Operētājsistēmai Windows 8.1 ir poga Start (Sākums), kuru
izmantojot iespējams pārslēgt starp divām pēdējām atvērtajām
lietojumprogrammām. Pogai Start (Sākt) var piekļūt sākumekrānā,
kad atvērts darbvirsmas režīms, un daudzās lietojumprogrammās, kas
pašlaik atvērtas ekrānā.
Poga Start (Sākt) sākumekrānā
PIEZĪME. Faktiskā pogas Start (Sākt) krāsa atkarīga no displeja
iestatījumiem, kurus izvēlaties sākumekrānā.
Lai izsauktu pogu Start (Sākt) novietojiet peles rādītāju
sākumekrāna vai jebkuras atvērtas lietojumprogrammas kreisajā
stūrī.
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
51
Poga Start (Sākt) darbvirsmas režīmā
Kontekstizvēlne
Kad pieskaraties pogai Start (Sākums) un turat to nospiestu,
kontekstizvēlne tiek rādīta kā piepildīts lauks ar ātru piekļuvi dažām
Windows® 8.1 lietojumprogrammām.
Kontekstizvēlne arī ietver tālāk minētās piezīmjdatora izslēgšanas
opcijas. Atteikties, Miega režīms, Izslēgt un Restartēt.
52
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
Sākumekrāna pielāgošana
Izmantojot Windows® 8.1, iespējams arī pielāgot sākumekrānu,
ļaujot sāknēt tieši darbvirsmas režīmā, un pielāgot ekrāna lietotņu
izkārtojumu.
Lai pielāgotu sākumekrāna iestatījumus, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.
1.
Palaidiet darbvirsmu.
2.
Lai palaistu uznirstošo logu, noklikšķiniet ar peles
labo pogu jebkur uz uzdevumu joslas, izņemot uz
pogas Start (Sākt).
3.
Lai atzīmētu nepieciešamās naviģēšanas un
sākumekrāna opcijas, noklikšķiniet uz Properties
(Rekvizīti) un atlasiet cilni Navigation
(Navigācija).
4.
Pieskarieties/noklikšķiniet uz Apply (Piemērot), lai
saglabātu jaunos iestatījumus, un pēc tam aizveriet.
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
53
Darbs ar Windows® lietojumprogrammām
Izmantojiet piezīmjdatora skārienpaliktni un tastatūru, lai palaistu un
pielāgotu lietojumprogrammas.
Lietojumprogrammu palaišana
Novietojiet peles kursoru uz lietojumprogrammas,
pēc tam veiciet peles kreisās pogas klikšķi vai vienreiz
pieskarieties, lai palaistu to.
Divreiz nospiediet taustiņu
, pēc tam
izmantojiet bulttaustiņus, lai pārlūkotu lietotnes.
Nospiediet taustiņu
, lai palaistu lietotni.
Lietotņu pielāgošana
Varat pārvietot, mērogot vai atspraust lietotnes no sākumekrāna,
izpildot tālāk norādītās darbības.
Lietotņu pārvietošana
Lai pārvietotu lietotni, veiciet dubultskārienu lietotnei
un pēc tam velciet un nometiet to jaunā atrašanās vietā.
Lietotņu izmēra maiņa
Veiciet peles labās pogas klikšķi uz lietotnes, lai
aktivizētu tās iestatījumu joslu, pēc tam pieskarieties
un atlasiet lietotnes mozaīkas izmēru.
54
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
Lietotņu atspraušana
Veiciet peles labās pogas klikšķi uz lietotnes, lai
aktivizētu tās Customize(pielāgošanas) joslu, un pēc
tam
.
Lietojumprogrammu aizvēršana
1.
Novietojiet peles kursoru palaistās
lietojumprogrammas augšējā daļā, pēc tam
uzgaidiet, līdz kursors mainās uz rokas ikonu.
2.
Satveriet un pēc tam nometiet
lietojumprogrammu ekrāna apakšdaļā, lai aizvērtu
to.
Palaistās lietojumprogrammas ekrānā nospiediet
taustiņu kombināciju
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
.
55
Piekļuve lietotņu ekrānam
Sāņus no sākumekrānam piespraustajām lietotnēm, ekrānā Apps
(Lietotnes) varat arī atvērt citas lietotnes.
PIEZĪME: Faktiskās ekrāna lietojumprogrammas var atšķirties atkarībā no
modeļa. Tālākais ekrānuzņēmums ir tikai atsaucei.
Lietotņu ekrāna palaišana
Izmantojot piezīmjdatora skārienpaliktni vai tastatūru, palaidiet lietotņu
ekrānu.
Sākumekrānā nospiediet pogu
Sākumekrānā nospiediet
.
un pēc tam nospiediet
.
56
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
Vairāk lietotņu piespraušana sākumekrānam
Izmantojot skārienpaliktni, sākumekrānam varat piespraust vairāk
lietotņu.
1. Palaidiet ekrānu All Apps (Visas
lietojumprogrammas)
2.
Noklikšķiniet ar peles labo pogu uz
lietojumprogrammas, kuru vēlaties pievienot
sākumekrānam.
3.
Pieskarieties/noklikšķiniet uz ikonas
, lai piespraustu atlasīto lietojumprogrammu
sākumekrānam.
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
57
Charms bar
Charms bar ir rīkjosla, kuru var atvērt ekrāna labajā pusē. Tas sastāv no
vairākiem rīkiem, ar kuru palīdzību varat kopīgot lietojumprogrammas
un ātri piekļūt piezīmjdatora iestatījumu pielāgošanai.
Charms bar
58
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
Charms bar palaišana
PIEZĪME. Kad Charms bar (Viedpogu josla) tiek izsaukta, tā sākotnēji
tiek parādīta kā baltu ikonu kopa. Iepriekš redzamajā attēlā parādīts, kā
izskatās aktivizēta Charms bar (Viedpogu josla).
Izmantojiet piezīmjdatora skārienpaliktni un tastatūru, lai palaistu
Charms bar.
Pārvietojiet peles kursoru uz ekrāna augšējo labo vai
kreiso stūri.
Nospiediet taustiņu kombināciju
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
.
59
Charms bar saturs
Search (Meklēt)
Ar šo rīku varat pārlūkot piezīmjdatora failus,
lietojumprogrammas vai programmas.
Share (Kopīgot)
Ar šo rīku varat kopīgot lietojumprogrammas, izmantojot
sociālos tīklus vai e-pastu.
Start (Sākt)
Šis rīks atgriež atpakaļ uz sākumekrānu. Sākumekrānā
varat arī izmantot šo rīku, lai atgrieztos atpakaļ uz pēdējo
atvērto lietojumprogrammu.
Devices (Ierīces)
Ar šo rīku varat piekļūt un kopīgot failus ar ierīcēm, kas
pievienotas piezīmjdatoram, piemēram, ārējo displeju vai
printeri.
Settings (Iestatījumi)
Ar šo rīku varat piekļūt piezīmjdatora iestatījumiem.
60
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
Funkcija Snap
Ar funkciju Snap divas lietojumprogrammas tiek rādītas līdzās, tādējādi
varat darboties un pārslēgties starp šīm lietojumprogrammām.
SVARĪGI! Pirms funkcijas Snap izmantošanas nodrošiniet, ka piezīmjdatora
ekrāna izšķirtspēja ir iestatīta uz 1366 x 768 pikseļiem vai vairāk.
Funkcijas Snap josla
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
61
Funkcijas Snap (Fiksēt) izmantošana
Izmantojiet piezīmjdatora skārienpaliktni un tastatūru, lai palaistu un
izmantotu funkcija Snap.
1.
Palaidiet lietojumprogrammu, kuru vēlaties fiksēt.
2.
Novietojiet peles kursoru ekrāna augšējā daļā.
3.
Līdzko kursors nomainās uz rokas ikonu, satveriet
un nometiet lietojumprogrammu displeja paneļa
labajā vai kreisajā pusē.
4.
Palaidiet citu lietojumprogrammu.
1.
Palaidiet lietojumprogrammu, kuru vēlaties fiksēt.
2.Nospiediet
un uz kreiso vai labo pusi vērsto
bulttaustiņu, lai piespraustu lietojumprogrammu
kreisajam vai labajam panelim.
3.
62
Palaidiet citu lietojumprogrammu. Šī
lietojumprogramma tiek automātiski novietota
tukšajā rūtī.
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
Citas tastatūras saīsnes
Izmantojot tastatūru, varat arī izmantot tālāk norādītās saīsnes, lai
palaistu lietojumprogrammas un pārvietotos pa operētājsistēmu
Windows® 8.1.
\
Pārslēdzas starp sākumekrānu un pēdējo
darbojošos lietojumprogrammu
Palaiž darbvirsmu
Palaiž logu This PC (šis dators) darbvirsmas
režīmā
No viedpogas Search (Meklēt) atver opciju File
(Fails)
Atver rūti Share (Koplietot)
Atver rūti Settings (Iestatījumi)
Atver rūti Devices (Ierīces)
Aktivizē bloķēšanas ekrānu
Samazināt pašreiz aktīvo logu
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
63
Palaiž rūti Project (Projekts)
No viedpogas Search (Meklēt) atver opciju
Everywhere (Jebkur)
Atver logu Run (Izpildīt)
Atver Ease of Access Center (Vieglpiekļuves
centrs)
No viedpogas Search (Meklēt) atver opciju
Settings (Iestatījumi)
Atver pogas Start (Sākt) kontekstizvēlni
Palaiž lupu un tuvina ekrānu
Tālina ekrānu
Atver Narrator Settings (Diktora
iestatījumi)
64
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
Savienojumu izveide ar bezvadu tīkliem
Wi-Fi
Izmantojot piezīmjdatora Wi-Fi savienojumu, piekļūstiet e-pasta
ziņojumiem, pārlūkojiet internetu un kopīgojiet lietojumprogrammas
sociālo tīklu vietnēs.
SVARĪGI! Lai piezīmjdatorā iespējotu Wi-Fi funkciju, nodrošiniet, ka
Airplane mode (Lidojuma režīms) ir izslēgts. Detalizētāku informāciju
skatiet rokasgrāmatas sadaļā Lidojuma režīms.
Wi-Fi iespējošana
Piezīmjdatora Wi-Fi var aktivizēt, izpildot tālāk norādītās darbības.
1.Aktivizējiet Charms bar.
2.Pieskarieties
3.
un pieskarieties
.
Pieejamo Wi-Fi savienojumu sarakstā atlasiet
piekļuves punktu.
4.Pieskarieties Connect (Savienot), lai izveidotu
savienojumu ar tīklu.
PIEZĪME. Iespējams, tiks vaicāts ievadīt Wi-Fi savienojuma
aktivizēšanas drošības atslēgu.
5.
Ja vēlaties piezīmjdatorā iespējot koplietošanu
ar citu bezvadu iespējotu sistēmu, pieskarieties/
noklikšķiniet uz Yes (Jā). Ja nevēlaties iespējot
koplietošanas funkciju, pieskarieties/noklikšķiniet
uz No (Nē).
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
65
Bluetooth
Izmantojiet Bluetooth, lai atvieglotu bezvadu datu pārsūtīšanu ar citām
Bluetooth iespējotām ierīcēm.
SVARĪGI! Lai piezīmjdatorā iespējotu Bluetooth funkciju nodrošiniet, ka
Airplane mode (Lidojuma režīms) ir izslēgts. Detalizētāku informāciju
skatiet rokasgrāmatas sadaļā Lidojuma režīms.
Savienošana pārī ar citu Bluetooth iespējotu ierīci
Lai iespējotu datu pārsūtīšanu, piezīmjdatoru nepieciešams savienot
pārī ar citu Bluetooth iespējotu ierīci. Lai to paveiktu, izmantojiet
skārienpaliktni, kā parādīts.
1.Aktivizējiet Charms bar .
2.Pieskarieties
, pēc tam pieskarieties Change
PC Settings (Mainīt datora iestatījumus).
3.
Lai meklētu Bluetooth iespējotas ierīces, izvēlnē
PC Settings (Datora iestatījumi) atlasiet Devices
(Ierīces), pēc tam pieskarieties Add a Device
(Pievienot ierīci).
4.
Sarakstā atlasiet ierīci. Piezīmjdatora ieejas kodu
salīdziniet ar izvēlētās ierīces sūtīto ieejas kodu. Ja
tas ir tāds pats, pieskarieties Yes (Jā), lai pilnībā
savienotu pārī piezīmjdatoru ar ierīci.
PIEZĪME. Dažām Bluetooth iespējotām ierīcēm jums var
tikt vaicāts ievadīt jūsu piezīmjdatora ieejas kodu.
66
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
Airplane mode (Lidojuma režīms)
Airplane mode (Lidojuma režīms) atspējo bezvadu savienojumus,
ļaujot piezīmjdatoru droši izmantot lidojuma laikā.
Lidojuma režīma ieslēgšana
1.Aktivizējiet Charms bar .
2.Pieskarieties
3.
un pieskarieties
.
Pārvietojiet slīdni pa labi, lai ieslēgtu Airplane
mode (Lidojuma režīms).
Nospiediet
.
Lidojuma režīma izslēgšana
1.Aktivizējiet Charms bar .
2.Pieskarieties
3.
un pieskarieties
.
Pārvietojiet slīdni pa kreisi, lai izslēgtu Airplane
mode (Lidojuma režīms).
Nospiediet
.
PIEZĪME. Sazinieties ar lidostas pakalpojumu sniedzēju, lai uzzinātu par
saistītajiem pakalpojumiem lidojuma laikā, kurus drīkst izmantot, un
ierobežojumiem, kas jāievēro, lidojuma laikā izmantojot piezīmjdatoru.
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
67
Savienojumu izveide ar vadu tīkliem
Izmantojot piezīmjdatora LAN portu, varat arī izveidot savienojumu ar vadu
tīklu, piemēram, lokālajiem tīkliem un platjoslas interneta savienojumu.
PIEZĪME. Lai iegūtu detalizētu informāciju par interneta savienojuma
iestatīšanu, sazinieties ar savu interneta pakalpojumu sniedzēju vai tīkla
administratoru.
Lai konfigurētu iestatījumus, skatiet tālāk norādīto informāciju.
SVARĪGI! Pirms veicat tālāk aprakstītās darbības, nodrošiniet, ka tīkla
kabelis ir pievienots starp piezīmjdatora LAN portu un lokālo tīklu.
Dinamiska IP/PPPoE tīkla savienojuma
konfigurēšana
1.Atveriet Desktop (Darbvirsma).
2.
Operētājsistēmas Windows® uzdevumjoslā veiciet
peles labās pogas klikšķi uz ikonas
, pēc tam
pieskarieties Open Network and Sharing Center
(Atvērt tīkla un koplietošanas centru).
3.
Logā Network and Sharing Center (Tīkla un
koplietošanas centrs) pieskarieties Change adapter
settings (Mainīt adaptera iestatījumus).
4.
Veiciet peles labās pogas klikšķi uz LAN un atlasiet
Properties (Rekvizīti).
Pieskarieties Internet Protocol Version 4(TCP/
IPv4) (Interneta protokola versija 4(TCP/IPv4)),
pēc tam pieskarieties Properties (Rekvizīti).
5.
6.Pieskarieties Obtain an IP address automatically
(Automātiski iegūt IP adresi), pēc tam pieskarieties
OK (Labi).
PIEZĪME. Ja izmantojat PPPoE savienojumu, turpiniet ar nākamajām
darbībām.
68
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
Atgriezieties logā Network and Sharing Center
(Tīkla un koplietošanas centrs), pēc tam
pieskarieties Setup a new connection or network
(Iestatīt jaunu savienojumu vai tīklu).
8.Atlasiet Connect to the Internet (Izveidot
savienojumu ar internetu), pēc tam pieskarieties
Next (Tālāk).
7.
9.Pieskarieties Broadband (PPPoE) (Platjoslas
(PPPoE)).
10. Ievadiet savu lietotājvārdu, paroli un savienojuma
nosaukumu, pēc tam pieskarieties Connect
(Savienot).
11.Pieskarieties Close (Aizvērt), lai pabeigtu
konfigurāciju.
12.
13.
Uzdevumjoslā pieskarieties
, pēc tam
ieskarieties tikko izveidotajam savienojumam.
Lai sāktu interneta savienojumu, ievadiet savu
lietotājvārdu un paroli, pēc tam pieskarieties
Connect (Savienot).
Statiskas IP tīkla savienojuma konfigurēšana
Izpildiet sadaļas Dinamiska IP/PPPoE tīkla
savienojuma konfigurēšana no 1. līdz 5. darbībai.
2Pieskarieties Use the following IP address
(Izmantot šādu IP adresi).
3.
Ievadiet jūsu pakalpojumu sniedzēja IP adresi,
apakštīkla masku un noklusējuma vārteju.
4.
Ja nepieciešams, varat arī ievadīt vēlamo DNS
servera adresi un alternatīvo DNS serveri, pēc tam
pieskarieties OK (Labi).
1.
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
69
Piezīmjdatora izslēgšana
Piezīmjdatoru var izslēgt, izpildot kādu no tālāk aprakstītajām darbībām.
•
Lai veiktu parastu izslēgšanu, izvēlnē Charms bar
(Viedpogu joslā) pieskarieties
pieskarieties
•
, pēc tam
> Shut down (Izslēgt).
Pieteikšanās ekrānā pieskarieties
>
Shut down (Izslēgt).
•
Jūs varat izslēgt savu piezīmjdatoru arī
izmantojot darbvirsmas režīmu. Lai to izdarītu,
palaidiet darbvirsmu, tad nospiediet taustiņu
kombināciju alt + f4, lai atvērtu logu Izslēgt.
Izkrītošajā sarakstā atlasiet Shut Down (Izslēgt)
un pēc tam atlasiet OK (Labi).
•
Ja piezīmjdators neatbild, nospiediet barošanas
pogu un turiet to nospiestu uz laiku līdz desmit
(10) sekundēm, lai izslēgtu piezīmjdatoru.
Piezīmjdatora pārslēgšana miega režīmā
Lai piezīmjdatoru pārslēgtu miega režīmā, vienreiz nospiediet barošanas
pogu.
Jūs varat iemidzināt savu piezīmjdatoru arī izmantojot
darbvirsmas režīmu. Lai to izdarītu, palaidiet darbvirsmu,
tad nospiediet taustiņu kombināciju alt + f4, lai atvērtu
logu Izslēgt. Izkrītošajā sarakstā atlasiet Sleep (Miegs) un
pēc tam atlasiet OK (Labi).
70
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
Windows® 8.1 bloķēšanas ekrāns
Windows® 8.1 bloķēšanas ekrāns tiek rādīts, kad piezīmjdatoru
aktivizējat no miega vai hibernēšanas režīma. Tas tiek rādīts arī tad, kad
bloķējat vai atbloķējat Windows® 8.1.
Bloķēšanas ekrānu var pielāgot, lai regulētu piekļuvi operētājsistēmai.
Varat mainīt tā fona attēlu un piekļūt dažām lietojumprogrammām,
kamēr piezīmjdators ir bloķēts.
Turpināšana no bloķēšanas ekrāna
1.
Pieskarieties skārienpaliktnim vai nospiediet
jebkuru piezīmjdatora tastatūras taustiņu.
2.
(izvēles) Ja konts ir aizsargāts ar paroli,
nepieciešams ievadīt paroli, lai pārietu uz
sākumekrānu.
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
71
Bloķēšanas ekrāna pielāgošana
Varat pielāgot bloķēšanas ekrānu, lai rādītu vēlamo fotoattēlu, fotoattēlu
slīdrādi, lietojumprogrammu atjauninājumus un ātrāk piekļūtu
piezīmjdatora kamerai. Lai mainītu bloķēšanas ekrāna iestatījumus,
skatiet tālāk minēto informāciju:
Fotoattēla atlase
1.
Aktivizējiet Viedpogu josla > Settings (Iestatījumi).
2.Atlasiet Change PC Settings (Mainīt datora
iestatījumus) > Lock screen (Bloķēšanas ekrāns).
3.Sadaļā Lock screen preview (Bloķēšanas ekrāna
priekšskatījums) noklikšķiniet uz Browse
(Pārlūkot), lai atlasītu vēlamo fotoattēlu un
izmantotu to kā bloķēšanas ekrāna fonu.
Slīdrādes rādīšana
1.
Aktivizējiet Viedpogu josla > Settings (Iestatījumi).
2.Atlasiet Change PC Settings (Mainīt datora
iestatījumus) > Lock screen (Bloķēšanas ekrāns).
3.Sadaļā Lock screen preview (Bloķēšanas ekrāna
priekšskatījums) pārvietojiet slīdni Play a slide
show on the lock screen (Demonstrēt slīdrādi
bloķēšanas ekrānā) pozīcijā On (Ieslēgts).
4.
72
Ritiniet lejup, lai pielāgotu tālāk aprakstītās
bloķēšanas ekrāna slīdrādes opcijas.
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
Lietojumprogrammu atjauninājumu pievienošana
1.
Aktivizējiet Viedpogu josla > Settings (Iestatījumi).
2.Atlasiet Change PC Settings (Mainīt datora
iestatījumus) > Lock screen (Bloķēšanas ekrāns).
3.
Ritiniet lejup līdz opcijai Lock screen apps
(Bloķēšanas ekrāna lietojumprogrammas).
4.
Lietojiet tālāk aprakstītās opcijas, lai pievienotu
lietojumprogrammas, kuru atjauninājumus vēlaties
redzēt bloķēšanas ekrānā.
Piezīmjdatora kameras aktivizēšana no bloķēšanas ekrāna
Bloķēšanas ekrānā varat vilkt lejup, lai aktivizētu un lietotu piezīmjdatora
kameru. Lai iespējotu šo funkciju, izpildiet tālāk aprakstītās darbības.
1.
Aktivizējiet Viedpogu josla > Settings (Iestatījumi).
2.Atlasiet Change PC Settings (Mainīt datora
iestatījumus) > Lock screen (Bloķēšanas ekrāns).
3.
Ritiniet lejup līdz opcijai Camera (Kamera).
4.
Pārvietojiet slīdni pozīcijā On (Ieslēgts).
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
73
74
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
4. nodaļa.
ASUS lietotnes
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
75
USB Charger+
Izmantojot USB Charger+ un piezīmjdatora USB 3.0 uzlādes pieslēgvietu,
kas apzīmēta ar ikonu , iespējams ātri uzlādēt ierīces.
BRĪDINĀJUMS! Ja pievienotā ierīci pārkarst, nekavējoties to atvienojiet.
Ātrās uzlādes ierobežojuma iestatīšana
Pēc noklusējuma piezīmjdators, izmantojot USB Charger+ pieslēgvietu,
var atbalstīt ātro uzlādi, kad tam pieslēgts strāvas adapteris.
Izmantojot USB Charger+ iestatījumus, varat iestatīt ātrās uzlādes
ierobežojumu, un tādējādi, izmantojot šo pieslēgvietu, iespējams
turpināt ierīces ātro uzlādi arī tad, kad piezīmjdators darbojas
akumulatora režīmā vai ir izslēgts.
PIEZĪME. Dažos piezīmjdatora modeļos atkarībā no SKU ātrā uzlāde tiek
atbalstīta arī tad, kad piezīmjdators ieslēgts miega režīmā, hibernēts vai
izslēgts.
1.
Darbvirsmas uzdevumjoslā noklikšķiniet uz
2.
Veiciet peles labo klikšķi uz ikonas
.
un pēc
tam noklikšķiniet uz Settings (Iestatījumi).
76
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
3.
Bīdiet procentu slīdni uz kreiso vai labo pusi, lai
iestatītu uzlādējamo ierīču ierobežojumu.
PIEZĪME. Noklusējuma ierobežojums ir iestatīts uz 40%,
bet ātrās uzlādes ierobežojumu var iestatīt no 20% līdz
99%.
4.
Noklikšķiniet uz OK (Labi), lai saglabātu un
aizvērtu.
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
77
ASUS FingerPrint
Izmantojot lietojumprogrammu ASUS FingerPrint, ar piezīmjdatora
pirkstu nospiedumu sensoru tveriet pirkstu nospiedumu biometriju.
Izmantojot šo lietojumprogrammu, pirkstu nospiedumu biometriju
iespējams izmantot kā lietotāja autentifikāciju piekļuvei piezīmjdatora
sistēmai un lietojumprogrammām.
Izmantojot šo lietojumprogrammu, varat iespējot tālāk aprakstītās funkcijas.
•
Slidiniet pirkstu virs pirkstu nospiedumu sensora, lai pieteiktos
no sāknēšanas procesa tieši Windows® operētājsistēma bez
nepieciešamības manuāli ievadīt paroli.
•
Sāknēšanas atslēgu iestatiet kā dublējuma piekļuvi pirkstu
nospiedumu biometrijai.
•
Importējiet vai dublējiet citas pirkstu nospiedumu biometrijas,
kuras vēlaties lietot, lai pieteiktos piezīmjdatorā un tā sistēmas
programmās.
Lietojumprogrammas ASUS FingerPrint
izmantošana
Lai izveidotu pirkstu nospiedumu biometriju, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.
1.
78
Palaidiet lietotņu ekrānu, pēc tam sadaļas ASUS lietotņu sarakstā
noklikšķiniet uz ikonas ASUS FingerPrint.
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
2.
Lai izveidotu jaunu pirkstu nospiedumu kontu, noklikšķiniet uz
Register (Reģistrēt).
3.
Ievadiet lietotāja konta paroli un pēc tam noklikšķiniet uz OK (Labi).
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
79
4.
Uz pirksta attēla, kas atbilst tam pašam pirkstam, kuru vēlaties
izmantot kā pirkstu nospiedumu biometrijas datus, noklikšķiniet
uz
.
5.
Divreiz slidiniet attiecīgo pirkstu virs pirkstu nospiedumu sensora,
lai izveidotu pirkstu nospiedumu biometrijas datus.
80
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
6.
1 un 2 mainās uz zilu krāsu, norādot, ka pirkstu nospiedums
veiksmīgi tverts. Lai turpinātu, noklikšķiniet uz Next(Tālāk).
7.
Nākamajā logā izveidojiet sāknēšanas atslēgas paroli, kas
darbosies kā dublēšanas piekļuve pirkstu nospiedumu datiem.
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
81
8.
Lai aktivizētu pieteikšanos sistēmā, izmantojot pašreizējos pirkstu
nospiedumu datus, noklikšķiniet uz Enable(Iespējot).
9.
Tālāk tiek rādīts ASUS FingerPrint iestatījumu logs. Varat vai nu
aizvērt šo logu, vai mainīt pirkstu nospiedumu biometrijas datu
iestatījumus.
PIEZĪME. Detalizētāku informāciju par pirkstu nospiedumu biometrijas
iestatījumiem skatiet šīs rokasgrāmatas sadaļā ASUS FingerPrint iestatījumi.
82
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
ASUS FingerPrint iestatījumi
Konfigurējiet sāknēšanas atslēgas iestatījumus un pirkstu nospiedumu
biometriju, izmantojot ASUS FingerPrint iestatījumu pamata un papildu
opcijas.
Piekļuve ASUS FingerPrint iestatījumiem
ASUS FingerPrint iestatījumu logs tiek rādīts labajā pusē pēc tam, kad
izveidoti pirmie pirkstu nospiedumu biometrijas dati. Vēlāk šo logu
iespējams atvērt, sākumekrānā palaižot lietojumprogrammu ASUS
FingerPrint.
Basic(Pamata)
Izmantojot ASUS FingerPrint pamata iestatījumus, iespējams konfigurēt
pašreizējo pirkstu nospiedumu biometriju, pievienot vēl pirkstu
nospiedumu biometrijas un mainīt sāknēšanas atslēgas informāciju. Tajā
arī tiek rādīts piezīmjdatora pirkstu nospiedumu sensora pašreizējais
statuss.
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
83
Advanced(Papildu)
Izmantojot ASUS FingerPrint papildu iestatījumus, iespējams
iestatīt bloķēšanas opcijas, kad noteikta nepareiza parole vai pirkstu
nospiedums, dublēt un importēt konta informāciju un no sistēmas dzēst
pirkstu nospiedumu vai sāknēšanas atslēgas ierakstus.
84
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
Uzticamais platformas modulis (TPM)
TPM jeb uzticamais platformas modulis ir sistēmas plates drošības
aparatūras ierīce, kas šifrēšanai tver datora izveidotās atslēgas.
Tas ir uz aparatūras balstīts risinājums, kas var palīdzēt izvairīties
no uzbrukumiem, kad urķi mēģina tvert sensitīvo datu paroles un
šifrēšanas atslēgas.
TPM nodrošinātās drošības funkcijas iekšēji atbalsta katra TPM tālāk
aprakstītās šifrēšanas iespējas.
•
Jaukšana
•
Nejaušu ciparu veidošana
•
Asimetriskās atslēgas veidošana
•
Asimetriska šifrēšana/atšifrēšana
Katras atsevišķās datora sistēmas katram atsevišķam TPM ir unikāla
paraksta inicializēšana, kas iestrādāta silikona izgatavošanas procesā un
kas uzlabo tā uzticamības vai drošības efektivitāti. Pirms izmantošanas
par drošības ierīci katram atsevišķam TPM jābūt lietotājam.
TPM lietojumprogramma
TPM ir noderīga jebkuram lietotājam, kas interesējas par papildu
drošības slāni datorsistēmai. TPM, kura komplektā ietverta izvēles
drošības programmatūras pakotne, var nodrošināt vispārēju sistēmas
drošību, failu aizsardzības iespējas un aizsargāt e-pastu/konfidenciālo
informāciju.
TPM palīdz nodrošināt drošību, kas var būt spēcīgāka par to, kas ietverta
sistēmā BIOS, operētājsistēmā vai jebkurā lietojumprogrammā, kas nav
TPM.
PIEZĪME. TPM pēc noklusējuma ir atspējota. Lai iespējotu šo funkciju,
lietojiet BIOS.
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
85
TPM atbalsta iespējošana
Restartējiet piezīmjdatoru, pēc tam POST procesa laikā nospiediet
. BIOS iestatījumos Advanced(Papildu) > Trusted Computing
(Uzticama skaitļošana) iestatījumu TPM Support(TPM atbalsts)
iestatiet uz [Enable(Iespējot)].
PIEZĪME. Detalizētāku informāciju skatiet šīs rokasgrāmatas nodaļā 5.
nodaļa. Ieslēgšanās paštests (POST).
Main
ASUS Setup Utility
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.
Advanced
Boot
Security
Save & Exit
Configuration
Security Device Support
[Enabled]
Pending operation
[None]
TPM State
[Enabled]
Current TPM Status Information
TPM Enabled Status:
TPM Active Status:
TPM Owner Status:
Enables or disables
TPM Support. O.S.
will not show TPM.
Reset of platform
is required.
TPM Support
Disabled
Enabled
→← :
:
↑↓
Enter:
+/— :
F1
:
F9
:
F10 :
ESC :
Select Screen
Select Item
Select
Change Opt.
General Help
Optimized Defaults
Save & Exit
Exit
Version 2.15.1236.
SVARĪGI! Lai dublētu TPM drošības datus, lietojiet TPM
lietojumprogrammas funkciju “Backup” (Dublēšana) vai “Migration”
(Migrācija).
86
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
ASUSPRO Business Center
ASUSPRO Business Center ir lietojumprogrammu centrs, kurā ietvertas
dažas īpašas ASUS lietojumprogrammas un lietojumprogramma Intel®
Small Business Advantage (SBA), lai uzlabotu pārvaldību, izmantojot
piezīmjdatoru uzņēmējdarbībai.
Piekļuve ASUS Business Center
Palaidiet lietotņu ekrānu, pēc tam lietotņu sarakstā noklikšķiniet uz
ikonas ASUSPRO Business Center.
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
87
ASUSPRO Business Center sākumekrāns
Izvēlnes opcijas
Lai palaistu lietojumprogrammu, noklikšķiniet uz jebkuras no šīm ikonām.
88
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
ASUSPRO Business Center izvēlnes opcijas
Login/Logout (Pieteikties/atteikties) — ar šīs opcijas palīdzību
iespējams pieteikties ASUSPRO Business Center vai atteikties no tā,
izmantojot ASUSPRO Business Center paroli.
Home (Sākums) — izmantojot šo opciju, iespējams atgriezties
ASUSPRO Business Center sākumlapā.
Alert Center (Brīdinājumu centrs) — izmantojot šo opciju, iespējams
skatīt uz piezīmjdatoru nosūtīto brīdinājumu sarakstu.
Settings (Iestatījumi) — izmantojot šo opciju, iespējams konfigurēt
paroles iestatījumus, sūtīt e-pasta iestatījumus un eksportēt/importēt
iestatījumus.
Update (Atjaunināt) — izmantojot šo opciju, iespējams pārbaudīt
pieejamos ASUSPRO Business Center atjauninājumus.
About (Par) — izmantojot šo opciju, iespējams uzzināt svarīgu
informāciju par ASUSPRO Business Center, piemēram, autortiesību
datumu un lietojumprogrammu versiju numuru.
Contact (Kontaktinformācija) — šajā opcijā redzama saite, kā
sazināties ar ASUS saistītajām lietojumprogrammām.
Help (Palīdzība) — izmantojot šo iespēju, var iegūt detalizētu
informāciju par Intel® Small Business Advantage (SBA) un tās
lietojumprogrammām.
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
89
ASUSPRO Business Center lietojumprogrammas
USB Blocker
Izmantojot šo lietojumprogrammu, iespējams ierobežot,
kurai USB ierīcei atļauts piekļūt piezīmjdatoram. Izmantojot
šo lietojumprogrammu, varat novērst neautorizētu piekļuvi
piezīmjdatoram no šādām USB ierīces kategorijām: audio/video,
izklaide, krātuve, birojs un citas.
Software Monitor
Izmantojot šo lietojumprogrammu, iespējams uzraudzīt citas
drošības sistēmas lietojumprogrammas, saņemot brīdinājumus,
kad tās pārtrauc darboties.
90
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
Health Center
Izmantojot šo lietojumprogrammu, iespējams ieplānot apkopju
uzdevumus, kas palīdz saglabāt sistēmas veiktspēju. Tajā arī
iespējams saņemt e-pasta paziņojumus, kad vien piezīmjdators
saņem brīdinājumus kā balona ziņojumus vai kad tie tiek sūtīti uz
Windows® sistēmas tekni.
Data Backup and Restore
Izmantojot šo lietojumprogrammu, iespējams automātiski pēc
iepriekš noteikta plāna dublēt noteiktus datus. Šis dublēšanas
process tiek palaists automātiski fonā pat tad, ja lietojat
piezīmjdatoru.
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
91
92
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
5. nodaļa.
Ieslēgšanās paštests (POST)
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
93
Ieslēgšanās paštests (POST)
Ieslēgšanās paštests (POST) ir programmatūras vadītu diagnostikas
pārbaužu sērija, kas darbojas, ieslēdzot vai restartējot piezīmjdatoru.
Programmatūra, kas vada POST procesu, ir instalēta kā pastāvīga
piezīmjdatora arhitektūras daļa.
POST procesa izmantošana, lai piekļūtu BIOS un
novērstu problēmas
Izmantojot piezīmjdatora funkciju taustiņus, POST procesa laikā varat
piekļūt BIOS iestatījumiem vai palaist problēmu novēršanas opcijas. Lai
iegūtu detalizētāku informāciju, varat skatīt tālāk redzamo informāciju.
BIOS
Pamata ievades un izvades sistēma (BIOS) saglabā sistēmas aparatūras
iestatījumus, kas nepieciešami piezīmjdatora palaišanai.
Noklusējuma BIOS iestatījumi piemēro labākos piezīmjdatora
nosacījumus. Nemainiet noklusējuma BIOS iestatījumus, izņemot tālāk
minētos gadījumus.
•
Sistēmas sāknēšanas laikā tiek rādīts ziņojums, un tiek pieprasīts
palaist BIOS iestatījumus.
•
Jums ir instalēts jauns sistēmas komponents, kam nepieciešami
tālāki BIOS iestatījumi vai atjauninājumi.
BRĪDINĀJUMS! Nepiemērotu BIOS iestatījumu izmantošana var radīt
sistēmas nestabilitāti vai sāknēšanas kļūdu. Stingri iesakām izmaiņas BIOS
iestatījumos veikt tikai ar apmācīta apkalpes dienesta personāla palīdzību.
Piekļūšana BIOS
Restartējiet piezīmjdatoru, pēc tam POST procesa laikā
nospiediet
94
.
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
BIOS iestatījumi
PIEZĪME. Šajā sadaļā redzamie BIOS ekrāni ir tikai atsaucei. Faktiskie
ekrāni var atšķirties pēc modeļiem un teritorijas.
Sāknēšana
Šajā izvēlnē var iestatīt sāknēšanas opciju prioritātes. Iestatot
sāknēšanas prioritāti, varat izpildīt tālāk minētās darbības.
1.Ekrānā Boot (Sāknēšana) atlasiet Boot Option #1
(1. sāknēšanas opcija).
Main
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Advanced Boot
Security
Save & Exit
Boot Configuration
Fast Boot
Launch CSM
[Enabled]
Sets the system
boot order
[Disabled]
Driver Option Priorities
Boot Option Priorities
Boot Option #1
Add New Boot Option
Delete Boot Option
[Windows Boot Manager]
→← :
:
↑↓
Enter:
+/— :
F1
:
F9
:
F10 :
ESC :
Select Screen
Select Item
Select
Change Opt.
General Help
Optimized Defaults
Save & Exit
Exit
Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
95
un atlasiet ierīci kā Boot Option #1
2.Nospiediet
(1. sāknēšanas opcija).
Main
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Advanced Boot
Security
Save & Exit
Boot Configuration
Fast Boot
[Enabled]
Launch CSM
Sets the system
boot order
[Disabled]
Driver Option Priorities
Boot Option Priorities
Boot Option #1
Add New Boot Option
Delete Boot Option
Boot Option #1
Windows Boot
[Windows
Boot Manager
Manager]
Disabled
→← :
:
↑↓
Enter:
+/— :
F1
:
F9
:
F10 :
ESC :
Select Screen
Select Item
Select
Change Opt.
General Help
Optimized Defaults
Save & Exit
Exit
Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
96
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
Drošība
Šajā izvēlnē var iestatīt piezīmjdatora administratora un lietotāja paroli.
Tādējādi var vadīt piekļuvi piezīmjdatora cietajam diskam, ievades/
izvades (I/O) interfeisam un USB interfeisam.
PIEZĪME.
Main
•
Ja iestatāt User Password (Lietotāja parole), tā būs jāievada, lai
piekļūtu piezīmjdatora operētājsistēmai.
•
Ja iestatāt Administrator Password (Administratora parole), tā būs
jāievada, lai piekļūtu BIOS.
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Advanced
Boot Security
Save & Exit
Password Description
If ONLY the Administrator’s password is set,
then this only limits access to Setup and is
only asked for when entering Setup. If ONLY
the user’s password is set, then this is a
power on password and must be entered to boot
or enter Setup. In Setup, the User will have
Administrator rights.
Administrator Password Status
User Password Status
Set Administrator
Password. The
password length
must be in the
following range:
Minimum length 3
Maximum length 20
NOT INSTALLED
NOT INSTALLED
Administrator Password
User Password
HDD Password Status :
Set Master Password
NOT INSTALLED
Set User Password
I/O Interface Security
System Mode state
User
Secure Boot Control
[Enabled]
Secure Boot state
Key Management
Enabled
→← :
:
↑↓
Enter:
+/— :
F1
:
F9
:
F10 :
ESC :
Select Screen
Select Item
Select
Change Opt.
General Help
Optimized Defaults
Save & Exit
Exit
Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
97
Lai iestatītu paroli
1.Ekrānā Security (Drošība) atlasiet Setup Administrator
Password (Iestatīt administratora paroli) vai User Password
(Lietotāja parole).
2.
Ierakstiet paroli un nospiediet
.
3.
Atkārtoti ierakstiet paroli, lai to apstiprinātu, un nospiediet
.
Lai nodzēstu paroli
1.Ekrānā Security (Drošība) atlasiet Setup Administrator
Password (Iestatīt administratora paroli) vai User Password
(Lietotāja parole).
2.
Ievadiet pašreizējo paroli un nospiediet
.
3.Lauku Create New Password (Izveidot jaunu paroli) atstājiet
tukšu un nospiediet
4.
.
Apstiprinājuma lodziņā atlasiet Yes (Jā), pēc tam nospiediet
.
98
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
I/O interfeisa drošība
Izvēlnē Security (Drošība) varat piekļūt I/O Interface Security
(I/O interfeisa drošība), lai bloķētu vai atbloķētu piezīmjdatora
interfeisa funkcijas.
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Security
I/O Interface Security
LAN Network Interface
[UnLock]
HD AUDIO Interface
[UnLock]
Wireless Network Interface
USB Interface Security
Lock
[UnLock]
LAN Network Interface
UnLock
If Locked, LAN
controller will
be disabled.
→← : Select Screen
: Select Item
↑↓
Enter: Select
+/— : Change Opt.
F1
: General Help
F9
: Optimized
Defaults
F10 : Save & Exit
ESC : Exit
Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
I/O interfeisa bloķēšana
1.Ekrānā Security (Drošība) atlasiet I/O Interface Security
(I/O interfeisa drošība).
2.
Atlasiet bloķējamo interfeisu un noklikšķiniet uz
.
3.Atlasiet Lock (Bloķēt).
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
99
USB interfeisa drošība
Izvēlnē I/O Interface Security (I/O interfeisa drošība) varat arī
piekļūt USB Interface Security (USB interfeisa drošība), lai bloķētu
vai atbloķētu portus un ierīces.
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Security
USB Interface Security
USB Interface
[UnLock]
External Ports
[UnLock]
CMOS Camera
If Locked, all
USB device will
be disabled
[UnLock]
Card Reader
Lock
[UnLock]
USB Interface
UnLock
→← : Select Screen
: Select Item
↑↓
Enter: Select
+/— : Change Opt.
F1
: General Help
F9
: Optimized
Defaults
F10 : Save & Exit
ESC : Exit
Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
USB interfeisa bloķēšana
1.Ekrānā Security (Drošība) atlasiet I/O Interface Security
(I/O interfeisa drošība) > USB Interface Security (USB
interfeisa drošība).
2.
Atlasiet bloķējamo interfeisu un noklikšķiniet uz Lock
(Bloķēt).
PIEZĪME. Iestatījumu USB Interface (USB interfeiss) iestatot uz Lock
(Bloķēt), tiek bloķēti un slēpti arī External Ports (Ārējie porti) un citas
ierīces, kas ietvertas izvēlnē USB Interface Security (USB interfeisa
drošība).
100
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
Set Master Password (Iestatīt galveno paroli)
Izvēlnē Security (Drošība) varat lietot opciju Set Master
Password (Iestatīt galveno paroli), lai iestatītu paroles iespējotu
piekļuvi cietajam diskam.
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Main Setup
Advanced
Security(C) Save
Exit
Aptio
UtilityBoot
- Copyright
2011 &American
Megatrends, Inc.
Password Description
Set HDD Master
Password.
If ONLY the Administrator’s password is
set,then this only limits access to Setup
and is only asked for when entering Setup.
If ONLY the user’s password is set, then
this is a power on password and must be
entered to boot or enter Setup. In Setup,
the User will have Administrator rights.
Administrator Password Status
User Password Status
Administrator Password
User Password
HDD Password Status :
Set Master Password
***Advisable to
Power Cycle System
after Setting Hard
Disk Passwords***
NOT INSTALLED
NOT INSTALLED
→← : Select Screen
: Select Item
↑↓
Enter: Select
+/— : Change Opt.
F1
: General Help
F9
: Optimized
Defaults
F10 : Save & Exit
ESC : Exit
NOT INSTALLED
Set User Password
I/O Interface Security
Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
HDD paroles iestatīšana
1.Ekrānā Security (Drošība) noklikšķiniet uz Set Master
Password (Iestatīt galveno paroli),
.
2.
Ievadiet paroli un nospiediet
3.
Ievadiet paroli vēlreiz, lai to apstiprinātu, un nospiediet
.
4.
Noklikšķiniet uz Set User Password (Iestatīt lietotāja
paroli) un atkārtojiet iepriekšējās darbības, lai iestatītu
lietotāja paroli.
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
101
Save & Exit (Saglabāt un aizvērt)
Lai pirms BIOS aizvēršanas paturētu konfigurāciju iestatījumus, atlasiet
Save Changes and Exit (Saglabāt izmaiņas un aizvērt).
Main
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Advanced
Boot
Security Save & Exit
Save Changes and Exit
Discard Changes and Exit
Exit system setup
after saving the
changes.
Save Options
Save Changes
Discard Changes
Restore Defaults
Boot Override
Windows Boot Manager
Launch EFI Shell from filesystem device
→← :
:
↑↓
Enter:
+/— :
F1
:
F9
:
F10 :
ESC :
Select Screen
Select Item
Select
Change Opt.
General Help
Optimized Defaults
Save & Exit
Exit
Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
102
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
BIOS atjaunināšana.
1.
Pārbaudiet piezīmjdatora precīzu modeli un pēc tam no ASUS
vietnes lejupielādējiet jaunāko jūsu modeļa BIOS failu.
2.
Lejupielādētā BIOS faila kopiju saglabājiet zibatmiņā.
3.
Zibatmiņu pievienojiet piezīmjdatoram.
4.
Restartējiet piezīmjdatoru, pēc tam POST procesa laikā nospiediet
.
5.
BIOS iestatīšanas programmā noklikšķiniet uz Advanced > Start
Easy Flash (Papildu > Sākt Easy Flash) un pēc tam nospiediet
.
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.
Main Advanced
Boot
Security
Save & Exit
Start Easy Flash
Internal Pointing Device
[Enabled]
Power Off Energy Saving
[Enabled]
Wake on Lid Open
SATA Configuration
[Enabled]
Press Enter to run
the utility to
select and update
BIOS.
Graphics Configuration
Intel (R) Anti-Theft Technology Corporation
USB Configuration
Network Stack
→← :
:
↑↓
Enter:
+/— :
F1
:
F9
:
F10 :
ESC :
Select Screen
Select Item
Select
Change Opt.
General Help
Optimized Defaults
Save & Exit
Exit
Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
103
6.
Lejupielādēto BIOS failu atrodiet zibatmiņā un nospiediet
.
ASUSTek Easy Flash Utility
FLASH TYPE: MXIC 25L Series
New BIOS
Current BIOS
Platform: PU551
Platform: Unknown
Build Date: Oct 26 2012
Build Date: Unknown
Version: 101
Build Time: 11:51:05
FSO
FS1
Version: Unknown
Build Time: Unknown
0 EFI
<DIR>
FS2
FS3
FS4
[←→]: Switch [↑↓]: Choose [q]: Exit [Enter]: Enter/Execute
7.
104
Pēc BIOS atjaunināšanas noklikšķiniet uz Exit > Restore Defaults
(Iziet > Atjaunot noklusējuma iestatījumus), lai atjaunotu
sistēmu uz tās noklusējuma iestatījumiem.
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
Sistēmas atkopšana
Sistēmas atkopšanas iespēju izmantošana jūsu piezīmjdatorā ļauj
atjaunot sistēmu oriģinālajā stāvoklī vai vienkārši atjaunināt tās
iestatījumus veiktspējas uzlabošanai.
SVARĪGI!
•
Pirms izmantojat jebkādu piezīmjdatora atkopšanas iespēju, dublējiet
visus savus datu failus.
•
Lai novērstu datu zudumu, pierakstiet svarīgus pielāgotos
iestatījumus, piemēram, tīkla iestatījumus, lietotājvārdus un paroles.
•
Nodrošiniet, ka piezīmjdators pirms sistēmas atiestatīšanas ir
pievienots strāvas avotam.
Windows® 8.1 ļauj izmantot jebkuru no turpmākajām atkopšanas
iespējām:
•
Refresh your PC without affecting your files (Atsvaidziniet
savu datoru, neietekmējot savus failus) - Šī iespēja ļauj
atsvaidzināt jūsu piezīmjdatoru, neietekmējot jūsu personīgos
failus (fotogrāfijas, mūziku, video, dokumentus) un lietotnes no
Windows® veikala.
Izmantojot šo iespēju, jūs varat atjaunot piezīmjdatora
noklusējuma iestatījumus un dzēst citas instalētās lietotnes.
•
Remove everything and reinstall Windows (Noņemiet visu
un atkārtoti instalējiet Windows) - Šī iespēja atiestata jūsu
piezīmjdatorā rūpnīcas iestatījumus. Pirmsd izmantojat šo iespēju,
jums jādublē jūsu dati.
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
105
•
Advanced startup (Uzlabota startēšana) - Tā ļauj jums lietot
citas uzlabotas piezīmjdatora atkopšanas iespējas:
-
Izmantojot USB dzini, tīkla savienojumu vai Windows
atkopšanas DVD, lai startētu piezīmjdatoru.
-Izmantojot Troubleshoot (Traucējummeklēšanu), kas
iespējo visas šīs uzlabotās atkopšanas iespējas: System
Restore (Sistēmas atjaunošana), System Image Recovery
(Sistēmas attēla atkopšana), Startup Repair (Startēšanas
labošana), Command Prompt (Komandu uzvedne), UEFI
Firmware Settings (UEFI programmaparatūras iestatījumi),
Startup Settings (Startēšanas iestatījumi).
106
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
Atkopšanas iespējas iespējošana
Ja vēlaties piekļūt un izmantot jebkuru no piezīmjdatora atkopšanas
iespējām, veiciet šādas darbības.
1.
Aktivizējiet Charms bar (Viedpogu josla) un atlasiet Settings
(Iestatījumi).
2.Atlasiet Change PC Settings (Mainīt datora iestatījumus).
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
107
3.
No iespējām pie PC Settings (Datora iestatījumi) , atlasiet
Update and recovery (Atjaunināšana un atkopšana).
4.
No iespējām pie Update and recovery (Atjaunināšana
un atkopšana) atlasiet Recovery (Atkopšana), tad atlasiet
atkopšanas iespēju, ko vēlaties izmantot.
108
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
Padomi un bieži uzdotie
jautājumi
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
109
Noderīgi padomi par piezīmjdatoru
Lai paildzinātu piezīmjdatora lietošanas laiku, uzturiet tā sistēmas
veiktspēju un nodrošiniet, lai visi dati būtu droši. Tālāk sniegti daži
noderīgi padomi, kurus varat ņemt vērā.
•
Atjauniniet Windows® periodiski, lai nodrošinātu, ka
lietojumprogrammām ir jaunākie drošības iestatījumi.
•
Izmantojiet ASUS Live Update, lai atjauninātu piezīmjdatora
ASUS ekskluzīvās lietojumprogrammas, draiverus un utilītas. Lai
uzzinātu vairāk, skatiet piezīmjdatorā instalēto ASUS Tutor.
•
Izmantojiet pretvīrusu programmatūru, lai aizsargātu datus un
uzturētu to atjauninātu.
•
Ja vien tas nav absolūti nepieciešami, centieties neizslēgt
piezīmjdatoru piespiedu kārtā.
•
Vienmēr dublējiet datus un izveidojiet datu dublējumkopiju ārējā
atmiņas diskdzinī.
•
Centieties nelietot piezīmjdatoru pie ārkārtīgi augstas
temperatūras. Ja nelietosiet piezīmjdatoru ilgu laika posmu
(vismaz mēnesi), iesakām izņemat akumulatoru, ja tas ir
izņemams.
•
Atvienojiet visas ārējās ierīces un nodrošiniet, lai pirms
piezīmjdatora atiestatīšanas jums būtu pieejams tālāk minētais.
110
-
Produkta atslēga operētājsistēmām un citām instalētajām
lietojumprogrammām
-
Dublētie dati
-
Pieteikšanās ID un parole
-
Interneta savienojuma informācija
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
Bieži uzdotie jautājumi par aparatūru
1.
Melns punkts vai dažreiz krāsains punkts ir redzams ekrānā,
kad piezīmjdators tiek ieslēgts. Kā rīkoties?
Lai gan šo datu parādīšanās ekrānā ir normāla, tie nesabojās
sistēmu. Ja tas turpinās un vēlāk ietekmē sistēmas veiktspēju,
sazinieties ar ASUS tehniskās apkalpes centru.
2.
Displeja panelim ir nevienmērīgas krāsas un spilgtums. Kā to
novērst?
Displeja paneļa krāsu un spilgtumu var ietekmēt piezīmjdatora
pašreizējās pozīcijas leņķis. Piezīmjdatora spilgtums un krāsu
tonis arī var atšķirties atbilstoši modelim. Lai pielāgotu displeja
paneļa izskatu, varat izmantot funkciju taustiņus un displeja
iestatījumus.
3.
Kā pagarināt piezīmjdatora akumulatora kalpošanas laiku?
Varat izmēģināt kādu no tālāk minētajiem ieteikumiem.
•
Izmantojiet lietotnes Power4Gear Battery Mode
(Akumulatora režīms).
•
Lai pielāgotu displeja spilgtumu, izmantojiet funkciju
taustiņus.
•
Sadaļā Instant On iespējojiet režīmu Battery Saving
(Akumulatora taupīšana).
•
Ja neizmantojat nevienu Wi-Fi savienojumu, pārslēdziet
sistēmu uz Airplane mode (Lidojuma režīms).
•
Atvienojiet neizmantotās USB ierīces.
•
Aizveriet neizmantotās lietojumprogrammas, it īpaši tās, kas
izmanto pārāk daudz sistēmas atmiņas.
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
111
4.
5. 6.
Akumulatora gaismas diodes indikators neiedegas. Kas ir
nepareizi?
•
Pārbaudiet, vai strāvas adapteris vai akumulators ir
pievienots pareizi. Varat arī atvienot strāvas adapteri vai
akumulatoru, uzgaidīt minūti un pēc tam atkal tos pievienot
pie kontaktligzdas un piezīmjdatora.
•
Ja problēma joprojām pastāv, palīdzībai sazinieties ar vietējo
ASUS tehniskās apkalpes centru.
Kāpēc skārienpaliktnis nedarbojas?
•
Lai iespējotu skārienpaliktni, nospiediet
.
•
Pārbaudiet, vai ASUS Smart Gesture ir iestatīts atspējot
skārienpaliktni, kad tiek pievienota ārējā rādītājierīce.
Kāpēc, atskaņojot audio un video failus, nevar dzirdēt skaņu
no piezīmjdatora audio skaļruņiem?
Varat izmēģināt kādu no tālāk minētajiem ieteikumiem.
7.
•
Lai palielinātu skaļruņa skaļumu, nospiediet
•
Pārbaudiet, vai skaļruņi nav izslēgti.
•
Pārbaudiet, vai austiņu spraudnis ir pievienots
piezīmjdatoram, un atvienojiet to.
•
Sistēmas BIOS atbloķējiet ieejas/izejas interfeisa drošību.
Detalizētāku informāciju skatiet šīs rokasgrāmatas sadaļā
Ieejas/izejas interfeisa drošība.
.
Kā rīkoties, ja piezīmjdatora strāvas adapteris ir nozaudēts
vai akumulators vairs nedarbojas?
Palīdzībai sazinieties ar vietējo ASUS tehniskās apkalpes centru.
112
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
8. Kāpēc no piezīmjdatora audio skaļruņiem joprojām tiek
atskaņota skaņa, lai gan austiņas jau ir pievienotas pareizajai
spraudņa pieslēgvietai?
Lai konfigurētu iestatījumus, atveriet Control Panel (Vadības
panelis) > Hardware and Sound (Aparatūra un skaņa) un pēc
tam Audio Manager (Audio pārvaldnieks).
9.
Piezīmjdatorā nevar veikt pareizus taustiņsitienus, jo kursors
turpina kustēties. Kā rīkoties?
Pārliecinieties, ka nekas nejauši nepieskaras skārienpaliktnim un
nespiežas pret to, kamēr rakstāt, izmantojot tastatūru. Varat arī
atspējot skārienpaliktni, nospiežot
.
10. Piezīmjdatora skārienpaliktnis nedarbojas. Kā rīkoties?
Varat izmēģināt kādu no tālāk minētajiem ieteikumiem.
•
Pārbaudiet, vai ASUS Smart Gesture ir iestatīts atspējot
skārienpaliktni, kad ārējā rādītājierīce tiek pievienota
piezīmjdatoram. Ja tā ir, atspējojiet šo funkciju.
•
Nospiediet
.
11. Nospiežot taustiņus “U”, “I” un “O”, tiek rādīti cipari, nevis
burti. Kā to izmainīt?
Nospiediet piezīmjdatora taustiņu
vai
(atlasītiem modeļiem), lai izslēgtu šo funkciju, un izmantojiet
minētos taustiņus burtu ievadei.
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
113
Bieži uzdotie jautājumi par programmatūru
1.
Ieslēdzot piezīmjdatoru, strāvas indikators iedegas, bet
draivera darbības indikators neiedegas. Tāpat nenotiek
sistēmas sāknēšana. Kā to novērst?
Varat izmēģināt kādu no tālāk minētajiem ieteikumiem.
2.
•
Izslēdziet piezīmjdatoru piespiedu kārtā, nospiežot
ieslēgšanas/izslēgšanas pogu un turot to nospiestu ilgāk
par desmit (10) sekundēm. Pārbaudiet, vai strāvas adapteris
vai akumulators ir pareizi pievienots, pēc tam ieslēdziet
piezīmjdatoru.
•
Ja problēma joprojām pastāv, palīdzībai sazinieties ar vietējo
ASUS tehniskās apkalpes centru.
Kā rīkoties, ja ekrānā redzams šāds ziņojums: “Remove disks
or other media. Press any key to restart. (Izņemiet diskus
vai citus datu nesējus. Nospiediet jebkuru taustiņu, lai
restartētu.)”?
Varat izmēģināt kādu no tālāk minētajiem ieteikumiem.
3. •
Atvienojiet visas pievienotās USB ierīces un pēc tam
restartējiet piezīmjdatoru.
•
Izņemiet visus optiskos diskus, kas ir palikuši optiskajā
diskdzinī, un pēc tam restartējiet.
•
Ja problēma joprojām pastāv, piezīmjdatoram, iespējams, ir
problēma saistībā ar atmiņas krātuvi. Palīdzībai sazinieties ar
vietējo ASUS tehniskās apkalpes centru.
Mans piezīmjdators sāknējas lēnāk, nekā ierasts, un
operētājsistēma “karās”. Kā to novērst?
Dzēsiet nesen instalētās vai operētājsistēmas pakotnē neiekļautās
lietojumprogrammas, pēc tam restartējiet sistēmu.
114
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
4.
Piezīmjdators nesāknējas. Kā to novērst?
Varat izmēģināt kādu no tālāk minētajiem ieteikumiem.
5.
•
Atvienojiet visas piezīmjdatoram pievienotās ierīces un pēc
tam restartējiet sistēmu.
•
Startēšanas laikā nospiediet F9 . Kad piezīmjdatorā tiek
atvērta sadaļa Troubleshooting (Problēmu novēršana),
atlasiet Refresh (Atsvaidzināt) Reset your PC (Atiestatīt
datoru).
•
Ja problēma joprojām pastāv, palīdzībai sazinieties ar vietējo
ASUS tehniskās apkalpes centru.
Kāpēc piezīmjdators netiek aktivizēts no miega vai
hibernēšanās režīma?
•
Lai atjaunotu pēdējo darba stāvokli, jums jānospiež
ieslēgšanas/izslēgšanas poga.
•
Iespējams, sistēma ir pilnībā izmantojusi akumulatora jaudu.
Pievienojiet strāvas adapteri piezīmjdatoram vai pievienojiet
kontaktligzdai, pēc tam nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas
pogu.
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
115
6.
Kā sāknēt DOS, izmantojot USB dzini vai ODD?
Skatiet darbības tālāk.
a.
Restartējiet piezīmjdatoru un atveriet BIOS, nospiežot
tastatūras taustiņu F2.
b.Atveriet Boot (Sāknēt) > Launch CSM (Palaist CSM ) >
Enabled (Iespējots).
c.Atveriet Security (Drošība), pēc tam iestatiet Secure Boot
Control (Nodrošināt sāknēšanas kontroli) uz Disabled
(Atspējots).
116
d. Lai saglabātu izmaiņas un izietu no BIOS, nospiediet F10.
e.
Nospiediet un turiet ESC , lai palaistu sāknēšanas izvēlni,
kad piezīmjdators tiek restartēts.
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
Pielikumi
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
117
Informācija par DVD-ROM diskdzini
(tikai konkrētiem modeļiem)
Izmantojot DVD-ROM dzini, varat skatīt un izveidot savus CD un DVD. Varat
iegādāties izvēles DVD skatītāja programmu, lai skatītu DVD virsrakstus.
Atskaņošanas reģionālie nosacījumi
DVD filmas atskaņošana ietver MPEG2 video un digitālā AC3 audio dekodēšanu
un CSS aizsargātā teksta atšifrēšanu. CSS (dažkārt saukts par autortiesību sargu)
ir nosaukums, kas piešķirts satura aizsardzības sistēmai, ko pieņēmusi filmu
industrija, lai izpildītu prasību aizsargāt no nelikumīgas satura pavairošanas.
Lai gan CSS licencētājiem ir noteikti daudzi dizaina noteikumi, viens visbūtiskākais
noteikums ir saistīts ar reģionālajiem atskaņošanas ierobežojumiem. Lai veicinātu
filmu ģeogrāfiski sistematizētu iznākšanu, DVD video tiek izlaisti noteiktiem
ģeogrāfiskiem reģioniem, kā norādīts zemāk sadaļā "Reģionu sadalījums".
Autortiesību likumi pieprasa, lai visām DVD filmām būtu noteikti ierobežojumi
skatīšanai noteiktā reģionā (parasti tiek kodēts skatīšanai tajā reģionā, kurā tā tiek
pārdota). Kaut arī DVD filmu saturu var izdod vairākiem reģioniem, CSS ir izdevis
noteikumus, ka jebkurai sistēmai, kas spēj atskaņot CSS šifrēto saturu, jābūt
spējīgai atskaņot tikai vienam reģionam paredzētu DVD.
SVARĪGI! Reģionu iestatījumi, izmantojot skatītāja programmatūru, var tikt mainīti
līdz piecām reizēm, pēc tam var atskaņot tikai pēdējam iestatītajam reģionam
paredzētos DVD. Lai mainītu reģiona kodu pēc piektās reizes, būs nepieciešams veikt
atiestatīšanu rūpnīcā, ko neietver garantija. Ja nepieciešama atiestatīšana, nosūtīšanas
un atiestatīšanas izmaksas jāsedz lietotājam.
118
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
Reģionu sadalījums
1. reģions
Kanāda, ASV, ASV teritorijas
2. reģions
Čehija, Ēģipte, Somija, Francija, Vācija, Līča valstis, Ungārija, Islande, Irāna, Irāka,
Īrija, Itālija, Japāna, Nīderlande, Norvēģija, Polija, Portugāle, Saūda Arābija, Skotija,
Dienvidāfrika, Spānija, Zviedrija, Šveice, Sīrija, Turcija, Apvienotā karaliste, Grieķija,
bijušās Dienvidslāvijas Republikas, Slovākija
3. reģions
Burma, Indonēzija, Dienvidkoreja, Malāzija, Filipīnas, Singapūra, Taivāna, Taizeme,
Vjetnama
4. reģions
Austrālija, Karību jūras valstis (izņemot ASV teritorijas), Centrālā Amerika,
Jaunzēlande, Klusā okeāna salas, Dienvidamerika
5. reģions
NVS, Indija, Pakistāna, pārējās Āfrikas vals
Download PDF

advertising