SL9724
Prva izdaja
Oktober 2014
Prenosni računalnik
E-priročnik
Informacije o avtorskih pravicah
Nobeno od teh navodil, vključno s proizvodi in programi, ki so tu opisani, ne sme biti kopirano,
preneseno, prepisano, shranjeno v nadomestnih sistemih ali prevedeno v katerikoli jezik, v kakršnikoli
obliki ali z drugimi sredstvi, razen dokumentacije shranjene s strani kupca v namene izdelave varnostne
kopije, brez posebnega pisnega dovoljenja ASUSTek COMPTER INC. (‘’ASUS’’).
ASUS PREDSTAVLJA TA NAVODILA ‘’KOT SO’’ BREZ KAKRŠNEKOLI GARANCIJE, BODISI IZRAŽENE ALI
VNEŠENE, VKLJUČNO VENDAR NE OMEJENO NA VNEŠENE GARANCIJE ALI POGOJEV PRODAJE ALI
PRIPRAVLJENOSTI ZA DOLOČENE NAMENE. V NOBENEM PRIMERU NE BO ASUSU, NJEGOVI DIREKTORJI,
USLUŽBENCI, ZAPOSLENI ALI PRODAJALCI ODGOVORNI ZA KAKRŠNEKOLI NEPOSREDNE, POSEBNE,
SUČAJNE ALI POSLEDIČNE POŠKODBE ( VKLJUČNO Z POSLEDICAMI ZARADI IZGUBE DOBITKA, IZGUBE
POSLOVANJA, IZGUBE UPORABNOSTI ALI PODATKOV, PREKINITVIJO POSLOVANJA IN PODOBNO), TUDI
ČE JE BIL ASUSU SVETOVANO O MOŽNOSTIH TOVRSTNIH POŠKODB, DO KATERIH JE PRIŠLO ZARADI
OKVARE ALI NAPAKE V TEM NAVODILU ALI NA PROIZVODU.
Proizvodi in imena podjetij, ki se pojavljajo v teh navodilih so ali pa niso registrirane blagovne znamke
ali avtorsko zaščitene s strani svojih podjetij in se uporabljajo le za poimenovanje ali razlago in v korist
lastnika, brez potrebe po kršitvah.
PODROBNOSTI IN INFORMACIJE, KI JIH NAVODILA VSEBUJEJO SO DANE LE V NAMENE INFORMIRANJA
IN SE LAHKO SPREMENIJO KADARKOLI BREZ OPOZORILA IN NISO DEL OBVEZE S STRANI ASUS-A. ASUS
NE NOSI NOBENE ODGOVORNOSTI ALI OBVEZE ZA KAKRŠNEKOLI NAPAKE ALI NEPRAVILNOSTRI, KI SE
LAHKO POJAVIJO V TEH NAVODILIH, VKLJUČNO S PROIZVODI IN OPISANIMI PROGRAMI.
Copyright © 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. Vse pravice pridržane.
Omejitev odgovornosti
Zaradi napake s strani ASUS-a ali koga drugega, se pojavi priložnosti pri kateri ste upravičeni do
povrnitve škode s strani ASUS-a. V takem primeru, ne glede na to, da ste upravičeni do povrnitve
škode s strani ASUS-a, je ASUS odgovoren le za poškodbe na telesu ( vključno s smrtjo) in poškodbe
na premoženju in na osebnem premoženju, ali kakšne druge dejanske ali neposredne poškodbe, ki so
rezultat izogibanja ali neuspešne izvedbe pravnih dolžnosti v okviru garancije, v vrednosti zapisane
pogodbene cene vsakega izdelka.
ASUS nosi odgovornost samo za nadomestitev vaše škode, poškodb ali zahtevka v pogodbi, postopka ali
prekrška v okviru garancije.
Ta omejitev se nanaša tudi na dobavitelje in prodajalce ASUS-a. To je maksimalna kolektivna
odgovornost ASUSA, njihovih dobaviteljev in prodajalcev.
ASUS NI POD NOBENIM POGOJEM ODGOVOREN ZA SLEDEČE: (1) ZAHTEVEK TRETJE OSEBE ZA
POŠKODBE PROTI VAM; (2) IZGUBA ALI POŠKODBA NA VAŠIH ZAPISIH ALI PODATKIH; ALI (3) POSEBNA,
NENAMERNA ALI NEPOSREDNA ŠKODA, ALI KAKRŠNAKOLI POSLEDIČNA POSLOVNA ŠKODA ( VKLJUČNO
Z IZGUBLJENIM DOBIČKOM ALI PRIHRANKI), TUDI ČE JE ASUSU, NJEGOVI DOBAVITELJI ALI NJIHOV
PRODAJALEC O TEJ MOŽNOSTI OBVEŠČEN.
Storitev in podpora
Obiščite več jezikovno internet stran http://support.asus.com
2
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
Kazalo
O tem priročniku.........................................................................................................7
Konvencije, uporabljene v tem priročniku............................................................. 9
Ikone..................................................................................................................................... 9
Pisave................................................................................................................................... 9
Varnostna opozorila...................................................................................................10
Uporaba prenosnega računalnika............................................................................. 10
Vzdrževanje prenosnega računalnika...................................................................... 11
Pravilno odlaganje.......................................................................................................... 12
1. poglavje: Namestitev strojne opreme
Spoznavanje prenosnega računalnika................................................................14
Pogled od zgoraj.............................................................................................................. 14
Pogled od spodaj............................................................................................................. 17
Desni del............................................................................................................................. 19
Levi del................................................................................................................................ 21
Sprednji del........................................................................................................................ 23
2. poglavje: Uporaba prenosnega računalnika
Uvod................................................................................................................................26
Vstavljanje baterij. .......................................................................................................... 26
Polnjenje prenosnega računalnika........................................................................... 27
Dvignite pokrov, da odprete zaslon.......................................................................... 29
Pritisnite gumb za vklop/izklop.................................................................................. 29
Gibi za sledilno ploščico...........................................................................................30
Premikanje kazalca......................................................................................................... 30
Uporaba funkcije ASUS Smart Gesture...............................................................35
Omogočanje poteze vrtenja........................................................................................ 35
Omogočanje potez s tremi prsti................................................................................ 37
Uporaba zasuka in triprstnih potez........................................................................... 39
Uporaba tipkovnice...................................................................................................40
Funkcijske tipke................................................................................................................ 40
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
3
Tipki Windows® 8.1.......................................................................................................... 41
Tipkovnica kot številska tipkovnica.......................................................................... 41
Uporaba optičnega pogona...................................................................................42
3. poglavje: Delo s sistemom Windows® 8.1
Prvi zagon......................................................................................................................46
Uporabniški vmesnik Windows®...........................................................................47
Začetni zaslon................................................................................................................... 47
Dostopne točke................................................................................................................ 48
Gumb Start......................................................................................................................... 51
Prilagajanje začetnega zaslona.................................................................................. 53
Delo v programih Windows®..................................................................................54
Zagon programov........................................................................................................... 54
Prilagajanje programov................................................................................................. 54
Dostop do zaslona Programi....................................................................................... 56
Vrstica s čarobnimi gumbi............................................................................................ 58
Funkcija Snap (Zataknitev)........................................................................................... 61
Druge bližnjice na tipkovnici..................................................................................63
Povezovanje z brezžičnimi omrežji .....................................................................65
Wi-Fi...................................................................................................................................... 65
Bluetooth ........................................................................................................................... 66
Airplane mode.................................................................................................................. 67
Povezovanje z žičnimi omrežji...............................................................................68
Konfiguriranje dinamične omrežne povezave IP/PPPoE................................... 68
Konfiguriranje omrežne povezave s statičnim naslovom IP............................ 69
Zaustavitev prenosnega računalnika..................................................................70
Stanje pripravljenosti prenosnega računalnika.................................................... 70
Zaklenjeni zaslon sistema Windows® 8.1...........................................................71
Kako iz zaklenjenega zaslona...................................................................................... 71
Prilagajanje zaklenjenega zaslona............................................................................ 72
4
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
4. poglavje: Aplikacije ASUS
Polnilnik USB+.............................................................................................................76
Nastavitev omejitve hitrega polnjenja.................................................................... 76
ASUS FingerPrint.........................................................................................................78
Uporaba aplikacije ASUS FingerPrint....................................................................... 78
Nastavitve ASUS FingerPrint........................................................................................ 83
Trusted Platform Module (TPM)............................................................................85
Uporaba naprave TPM .................................................................................................. 85
Omogočanje podpore TPM.......................................................................................... 86
ASUSPRO Business Center.......................................................................................87
Dostop do ASUS Business Center.............................................................................. 87
Začetni zaslon ASUSPRO Business Center.............................................................. 88
5. poglavje:
Samopreizkus po vklopu (POST)
Samopreizkus po vklopu (POST)...........................................................................94
Dostop do BIOS-a in odpravljanje težav s preizkusom POST.......................... 94
BIOS.................................................................................................................................94
Dostop do nastavitev BIOS.......................................................................................... 94
Nastavitve BIOS................................................................................................................ 95
Obnovitev vašega sistema......................................................................................105
Omogočanje možnosti za obnovitev ...................................................................... 107
Nasveti in pogosta vprašanja
Uporabni nasveti za prenosni računalnik..........................................................110
Pogosta vprašanja o strojni opremi.....................................................................111
Pogosta vprašanja o programski opremi...........................................................114
Dodatki
Informacije o pogonu DVD-ROM
(pri izbranih modelih)...............................................................................................118
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
5
Informacije o pogonu Blu-ray ROM
(pri izbranih modelih).................................................................................................... 120
Notranja skladnost modema....................................................................................... 120
Pregled................................................................................................................................ 121
Izjava o omrežni združljivosti ..................................................................................... 121
Neglasovna oprema ...................................................................................................... 121
Izjava komisije za zvezne komunikacije.................................................................. 123
Izjava o svarilu pred FCC izpostavitvijo radijski frekvenci (RF)........................ 124
Izjava o skladnosti
(R in TTE direktive 1999/5/EC)..................................................................................... 125
CE oznaka........................................................................................................................... 125
Brezžični operacijski kanal za različne domene.................................................... 126
Francija omejitev brezžičnega frekvenčnega pasu............................................. 126
UL varnostni napotki...................................................................................................... 128
Zahteve za varno napajanje......................................................................................... 129
Obvestila TV sprejemnika............................................................................................. 129
REACH.................................................................................................................................. 129
Obvestilo o produktu podjetja Macrovision.......................................................... 129
Preprečitev izgube sluha............................................................................................... 129
Nordic Lithium Cautions
(for lithium-ion batteries)............................................................................................. 130
Varnostne informacije za optični pogon................................................................. 131
Obvestilo o premazu...................................................................................................... 131
Odobritev CTR 21
(za prenosne računalnike z vgrajenim modemom)............................................ 132
Izdelek skladen z ENERGY STAR.................................................................................. 134
Eko-oznaka Evropske unije ......................................................................................... 134
Skladnost z globalnimi okoljskimi predpisi in izjava ......................................... 135
ASUS recikliranja in vračanja Storitve....................................................................... 135
6
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
O tem priročniku
Ta priročnik vsebuje informacije o lastnostih strojne in programske
opreme vašega prenosnega računalnika, ki so organizirane v naslednja
poglavja:
1. poglavje: Namestitev strojne opreme
V tem poglavju so podrobno opisane komponente strojne
opreme v vašem prenosnem računalniku.
2. poglavje: Uporaba prenosnega računalnika
V tem poglavju bo prikazana uporaba različnih delov prenosnega
računalnika.
3. poglavje: Delo s sistemom Windows® 8.1
V tem poglavju je opisana uporaba operacijskega sistema
Windows® 8.1 v prenosnem računalniku.
4. poglavje: Aplikacije ASUS
To poglavje predstavlja programe ASUS, ki so vključeni v
operacijski sistem Windows® 8.1 v prenosnem računalniku.
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
7
5. poglavje: Samopreizkus po vklopu (POST)
V tem poglavju bo prikazana uporaba preizkusa POST za
spreminjanje nastavitev prenosnega računalnika.
Nasveti in pogosta vprašanja
V tem razdelku najdete nekatere priporočene nasvete ter pogosta
vprašanja o strojni in programski opremi, ki jih lahko preberete,
kadar opravljate vzdrževalna dela ali odpravljate težave na
svojem prenosnem računalniku.
Dodatki
V tem razdelku boste našli obvestila in varnostne izjave za
prenosni računalnik.
8
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
Konvencije, uporabljene v tem priročniku
Za poudarjanje najpomembnejših informacij v tem priročniku so
sporočila prikazana tako:
POMEMBNO! V tem sporočilu so navedene pomembne informacije, ki jih
morate upoštevati, če želite dokončati opravilo.
OPOMBA: V tem sporočilu so navedene dodatne informacije in nasveti,
uporabni za dokončanje opravil.
OPOZORILO! V tem sporočilu so navedene pomembne informacije, ki jih
morate upoštevati, da se zaščitite med izvajanjem določenih opravil in
da preprečite poškodbe podatkov ter komponent v svojem prenosnem
računalniku.
Ikone
Spodnje ikone označujejo, s katero napravo je dokončati nabor opravil
ali postopkov v prenosnem računalniku.
= Uporabite sledilno ploščico.
= Uporabite tipkovnico.
Pisave
Krepko
= Označuje meni ali element, ki ga morate izbrati.
Ležeče= To prikazuje razdelke, na katere se lahko nanašate v tem
priročniku.
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
9
Varnostna opozorila
Uporaba prenosnega računalnika
Prenosnik uporabljajte v okoljih s temperaturo med
5 °C (41°F) in 35 °C (95 °F).
Upoštevajte nalepko z navedeno jakostjo na
spodnji strani prenosnika in preverite, da je vaš
kabel za priklop primeren navedeni jakosti.
Prenosnega računalnika ne uporabljajte v naročju
ali blizu katerega koli drugega dela telesa,
da preprečite neudobje ali poškodbe zaradi
izpostavljenosti vročini.
S prenosnikom ne uporabljajte poškodovanih
napajalnih kablov, dodatkov in drugih zunanjih
naprav.
Ko je prenosni računalnik VKLOPLJEN, ga ne
premikajte in ne pokrivajte z nobenim materialom,
ki lahko zmanjšajo kroženje zraka.
Prenosnega računalnika ne nameščajte na neravne
ali nestabilne delovne površine.
Prenosni računalnik lahko spustite skozi rentgenske
naprave na letališčih (ki se uporabljajo za elemente
na transportnem traku), vendar ga ne izpostavljajte
magnetnim detektorjem ali palicam.
Obrnite se na ponudnika letalskih storitev, kjer
boste dobili več informacij o sorodnih storitvah,
ki jih lahko uporabljate med letom, in omejitvah,
ki jih morate upoštevati pri uporabi prenosnega
računalnika med letom.
10
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
Vzdrževanje prenosnega računalnika
Pred čiščenjem prenosnega računalnika ga izključite
iz električnega napajanja in odstranite akumulator
(če je treba). Uporabite čisto celulozno gobico
ali krpo iz irhovine ter jo navlažite z raztopino
neabrazivnega detergenta in nekaj kapljicami tople
vode. S čisto krpo odstranite morebitno dodatno
vlago iz prenosnega računalnika.
Na prenosnem računalniku ali blizu njega ne
uporabljajte močnih raztopil, kot so razredčila,
benzen ali druge kemikalije.
Na prenosni računalnik ne postavljajte predmetov.
Prenosnega računalnika ne izpostavljajte močnim
magnetnim ali električnim poljem.
Prenosnega računalnika ne uporabljajte na dežju,
v vlažnih prostorih ali blizu tekočin oziroma ga ne
izpostavljajte tekočinam, dežju ali vlagi.
Prenosnega računalnika ne uporabljajte v prašnih
prostorih.
Prenosnega računalnika ne uporabljajte blizu mest,
kjer pušča plin.
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
11
Pravilno odlaganje
NE mečite prenosnika na javno smetišče. Ta izdelek
je bil zasnovan tako, da omogoča ponovno uporabo
delov in recikliranje. Simbol prekrižanega smetnjaka
nakazuje, da se izdelek (električna, elektronska
oprema in baterije, ki vsebujejo živo srebro ) ne
sme odlagati na javno smetišče. Preverite lokalne
predpise, ki določajo odstranitev elektronskih
izdelkov.
NE ZAVRZITE baterije med komunalne odpadke.
Simbol prekrižanega smetnjaka ponazarja, da
se baterij ne sme odlagati skupaj s komunalnimi
odpadki.
12
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
1. poglavje:
Namestitev strojne opreme
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
13
Spoznavanje prenosnega računalnika
Pogled od zgoraj
OPOMBA: Videz tipkovnice se lahko razlikuje glede na regijo ali državo.
Videz računalnika se lahko razlikuje glede na model prenosnega
računalnika.
14
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
Kamera
Z vgrajeno kamero lahko posnamete slike ali videoposnetke s
svojim prenosnim računalnikom.
Indikator kamere
Indikator kamere prikazuje, kdaj je vgrajena kamera v uporabi.
Mikrofon
Vgrajeni mono mikrofon lahko uporabljate za video konference,
glasovna narekovanja ali za enostavno snemanje zvoka.
Zaslon
Zaslon zagotavlja izjemne lastnosti ogledovanja slik,
videoposnetkov in drugih večpredstavnostnih datotek na
prenosnem računalniku.
Gumb za vklop/izklop
Pritisnite gumb za vklop/izklop za vklop ali zaustavitev vašega
prenosnika. S pomočjo gumba za vklop/izklop lahko preklopite
vaš prenosnik v stanje mirovanja ali spanje oz. povrnete iz stanja
mirovanja ali spanja.
V primeru da postane vaš prenosnik neodziven, pritisnite in
zadržite gumb za vklop/izklop za okoli deset (10) sekund, da se
prenosnik zaustavi.
Kazalec zaklopa velikih črk
Ta indikator zasveti, če je aktivirana funkcija Caps Lock. S funkcijo
Caps Lock lahko vnašate velike črke (npr. A, B, C) s tipkovnico
prenosnega računalnika.
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
15
Tipkovnica
Tipkovnica zagotavlja tipke QWERTY polne velikosti z udobno
globino prenosa za tipkanje. Omogoča vam tudi uporabo
funkcijskih tipk, hiter dostop do sistema Windows® in upravljanje
drugih večpredstavnostnih funkcij.
OPOMBA: Razpored tipk se lahko razlikuje, odvisno od modela in
države.
Sledilna ploščica
Sledilna ploščica omogoča uporabo več potez za pomikanje po
zaslonu, kar vam zagotavlja intuitivno uporabniško izkušnjo.
Ploščica tudi simulira funkcije navadne miške.
OPOMBA: Za več informacij glejte razdelek Gibi za sledilno
ploščico v tem priročniku.
Numerična tipkovnica
Numerična tipkovnica ima naslednji dve funkciji: za vnos številk
in za usmerjanje kazalca.
OPOMBA: za več informacij glejte razdelek Številčna tipkovnica v
tem priročniku.
Senzor za prstne odtise
Ta vgrajeni senzor prstnih odtisov zazna vaš prstni odtis in ga
uporabi za biometrično preverjanje pristnosti pri vpisu v računalnik
in druge programe v operacijskem sistemu Windows® 8.1.
OPOMBA: Za več informacij glejte razdelek ASUS FingerPrint v tem
priročniku.
16
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
Pogled od spodaj
OPOMBA: Spodnji del se navzven razlikuje glede na model.
OPOZORILO! Med uporabo ali med polnjenjem baterije vašega
prenosnika lahko podnožje naprave postane zelo toplo ali vroče.
Prenosnega računalnika med uporabo ne postavljajte na površine, ki
ovirajo ventilatorje.
POMEMBNO! Čas uporabe akumulatorja se razlikuje glede na uporabo in
specifikacije tega prenosnega računalnika. Baterije ni mogoče razstaviti.
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
17
Baterija
Baterija se polni samodejno, kadar je prenosni računalnik
priključen na vir napajanja. Napolnjena baterija prenosnemu
računalniku zagotavlja električno energijo.
Vzmetni zaklep baterije
Ko baterijo vstavite v režo, vzmetni zaklep baterije samodejno
zaklene baterijo na svoje mesto.
POMEMBNO! Ko želite baterijo odstraniti, mora biti vzmetni
zaklep odklenjen.
Zvočniki
Vgrajeni zvočniki omogočajo poslušanje neposredno s
prenosnega računalnika. Zvočne lastnosti tega prenosnega
računalnika nadzoruje programska oprema.
Prezračevalne reže
Zračni ventilatorji omogočajo vstop hladnega zraka v prenosni
računalnik in izhod toplega zraka iz njega.
POMEMBNO! Prepričajte se, da papir, knjige, obleke, kabli ali
drugi predmeti ne ovirajo nobenih zračnih ventilatorjev, da
preprečite pregrevanje.
18
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
Desni del
Izhod za slušalke z mikrofonom/kombinirana vrata s
priključkom za vhod za mikrofon
Na ta vrata lahko priključite prenosni računalnik na močnejše
zvočnike ali slušalke z mikrofonom. Na ta vrata lahko priključite
tudi zunanji mikrofon svojega prenosnega računalnika.
Vrata USB 2.0
Vrata USB (Univerzalno serijsko vodilo) so združljiva z napravami
USB 2.0 ali USB 1.1, kot so tipkovnice, kazalci, pomnilniški
ključki, zunanji trdi diski, zvočniki, kamere in tiskalniki.
Optični pogon
Optični pogon vašega prenosnika lahko podpira več diskovih
formatov, npr. CD-je, DVD-je, zapisljiv diske ali večkrat zapisljive
diske.
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
19
Gumb za izmet diska optičnega pogona
Pritisnite gumb za izmet pladnja optičnega pogona.
Odprtina za ročni izmet optičnega diska
Luknja za ročni izmet je namenjena za izmet pladnja v primerih,
ko gumb za elektronski izmet ne deluje.
OPOZORILO! Luknjo za ročni izmet uporabite le v primeru, ko
gumb za elektronski izmet ne deluje.
OPOMBA: Za več informacij glejte razdelek Uporaba optičnega
pogona v tem priročniku.
Varnostna reža Kensington®
Varnostna reža Kensington® omogoča zaščito vašega
prenosnika z uporabo združljivih varnostnih izdelkov
Kensington® za vaš prenosnik.
20
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
Levi del
Vhod za napajanje
Na ta vrata priključite priloženi napajalni adapter, da napolnite
akumulator in zagotovite vir napajanja za svoj prenosni
računalnik.
OPOZORILO! Adapter lahko med uporabo postane topel do
vroč. Ko je adapter priključen na električno vtičnico, ga ne
pokrivajte in ga ne približujte svojemu telesu.
POMEMBNO! Za polnjenje akumulatorja in zagotovitev vira
napajanja za svoj prenosni računalnik uporabljajte samo
priloženi napajalni adapter.
Prezračevalne reže
Zračni ventilatorji omogočajo vstop hladnega zraka v prenosni
računalnik in izhod toplega zraka iz njega.
POMEMBNO! Prepričajte se, da papir, knjige, obleke, kabli ali
drugi predmeti ne ovirajo nobenih zračnih ventilatorjev, da
preprečite pregrevanje.
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
21
Vrata VGA
Vrata omogočajo priklop vašega prenosnika k zunanjemu
zaslonu.
LAN vhod
Na ta vrata priključite omrežni kabel, da vzpostavite povezavo z
lokalnim omrežjem.
Vrata HDMI
Ta vrata so namenjena priključku HDMI (visokoločljivostni
večpredstavnostni priključek) in so združljiva s HDCP-jem za
predvajanje visokoločljivostnih DVD-jev, diskov Blu-ray in druge
zaščitene vsebine.
Vrata USB 3.0
Vrata za univerzalno serijsko vodilo 3.0 (USB 3.0) omogoča
prenos podatkov do 5 Gbit/s in je združljiva z USB 2.0.
Vrata USB 3.0 z USB Charger+
Vrata za univerzalno serijsko vodilo 3.0 (USB 3.0) omogoča
prenos podatkov do 5 Gbit/s in je združljiva z USB 2.0. Ikona
označuje funkcijo USB Charger+, ki omogoča hitro polnjenje
mobilnih naprav, tudi ko je prenosnik izključen.
OPOMBA: za več informacij glejte razdelek USB Charger+ v tem
priročniku.
22
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
Sprednji del
Indikatorji stanja
Z indikatorji stanja lahko prepoznate trenutne stanje strojne
opreme v prenosnem računalniku.
Indikator vklopa
Indikator napajanja zasveti, ko je je prenosni
računalnik VKLOPLJEN, in utripa, kadar je prenosni
računalnik v stanju spanja.
Dvobarvni indikator polnjenja akumulatorja
Dve barvni LED diodi nudita vizuelno indikacijo
napolnjenosti baterije. Za podrobnosti glejte prejšnje
poglavje:
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
23
Barva
Stanje
Sveti zeleno
Prenosnega računalnik je
priključen na vir napajanja,
stanje akumulatorja pa je med
95 % in 100 %.
Sveti oranžno
Prenosnega računalnik deluje na
akumulatorsko napajanje, stanje
akumulatorja pa je manj kot 95 %.
Utripa oranžno
Prenosni računalnik deluje na
akumulatorsko napajanje, stanje
akumulatorja pa je manj kot 10 %.
Lučke NE SVETIJO
Prenosni računalnik deluje na
akumulatorsko napajanje, stanje
akumulatorja pa je med 10 % in
100 %.
Indikatorji stanja
Indikator zasveti, ko prenosnik dostopa do
notranjega pomnilnika.
Kazalec brezžičnega omrežja / Bluetooth
Ta indikator zasveti, kadar je v prenosnem
računalniku omogočena funkcija Bluetooth ali
brezžično lokalno omrežje.
Bralec bliskovne spominske kartice
V ta prenosni računalnik je vgrajena ena reža za bralnik
pomnilniških kartic, ki podpira kartice MMC in SD.
24
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
2. poglavje:
Uporaba prenosnega
računalnika
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
25
Uvod
OPOMBA: Če vaš prenosnik nima nameščene baterije, sledite spodaj
opisanemu postopku za namestitev.
Vstavljanje baterij.
A.
Potisnite vzmetni zapah za baterijo v odklenjeni položaj.
B.
Vstavite baterijo pod kotom, kot je prikazano, in pritisnite, da se
zaskoči.
26
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
Polnjenje prenosnega računalnika.
A.
Priključite električni kabel AC v pretvornik AC-DC.
B.
Napajalni adapter za izmenični tok priključite na vir napajanja z
močjo od 100 do 240 V.
C.
Napajalni priključek za enosmerni tok priključite na vhod za
napajanje (DC) na prenosnem računalniku.
Pred prvo uporabo prenosnega računalnika polnite
računalnik 3 ure.
OPOMBA: Napajalni adapter se lahko razlikuje po videzu, kar je odvisno
od modela in vaše regije.
OPOMBA!
Informacije o napajalnem adapterju:
•
Vhodna napetost: 100–240 V AC
•
Vhodna frekvenca: 50–60Hz
•
Nazivni izhodni tok: 3.42A (65W) / 4.74A (90W) / 6.32A (120 W)
•
Nazivna izhodna moč: 19 V DC
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
27
POMEMBNO!
•
Na vašem prenosnem računalniku poiščite oznako z oceno vhoda/
izhoda in se prepričajte, da se ujema z informacijami na vašem
akumulatorju. Nekateri modeli prenosnih računalnikov imajo lahko
več ocen izhodnega toka, glede na razpoložljivo inventarno številko.
•
Pred prvim vklopom vašega prenosnika se prepričajte, da je
prenosnik vključen k omrežnemu napajanju. Priporočamo vam,
da uporabite ozemljeno vtičnico, kadar se prenosnik napaja preko
adapterja.
•
Vtičnica mora biti zlahka dostopna in blizu prenosnika.
•
Prenosnik odklopite iz napajanja tako, da da izključite iz vtičnice.
OPOZORILO!
Preberite naslednje varnostne ukrepe za baterijo svojega prenosnika.
28
•
Če bi baterijo, ki je v tej napravi, želeli odstraniti ali razstaviti, to
predstavlja tveganje za požar ali opekline zaradi kemikalij.
•
Zaradi lastne varnost upoštevajte opozorilne nalepke.
•
Tveganje za eksplozijo, če baterijo zamenjate z baterijo neprimernega
tipa.
•
Ne zavrzite v ogenj.
•
Nikoli ne naredite kratkega stika na bateriji prenosnika.
•
Baterije nikoli ne poskušajte demontirati ali znova namestiti.
•
Baterije ne uporabljajte, če pušča.
•
Baterijo in njene komponente je treba ustrezno reciklirati ali zavreči.
•
Baterijo in ostale majhne komponente hranite izven dosega otrok.
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
Dvignite pokrov, da odprete zaslon.
Pritisnite gumb za vklop/izklop.
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
29
Gibi za sledilno ploščico
Z gibi lahko zaženete programe in dostopate do nastavitev prenosnega
računalnika. Ko uporabljate gibe na sledilni ploščici, glejte naslednje
slike.
Premikanje kazalca
Če želite aktivirati kazalec, lahko tapnete ali kliknete kamor koli na
sledilno ploščico, nato pa s prstom drsite po sledilni ploščici in tako
premikate kazalec po zaslonu.
Pomik vodoravno
Pomik navpično
Pomik diagonalno
30
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
Poteze z enim prstom
Levi klik
Desni klik
•
Na začetnem zaslonu
kliknite program, da ga
zaženete.
•
•
V načinu namizja dvakrat
kliknite program, da ga
zaženete.
Na začetnem zaslonu
kliknite program, da ga
izberete in zaženete vrstico z
nastavitvami. S tem gumbom
lahko zaženete tudi vrstico
All Apps (Vsi programi).
•
V načinu namizja s tem
gumbom odprete meni
desnega klika.
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
31
Dotik/dvojni dotik
•
V začetnem zaslonu aplikacijo zaženete tako, da se je dotaknete.
•
V načinu Namizje element zaženete tako, da se ga dotaknete
dvakrat.
Povleci in spusti
Elementa se hitro dotaknite dvakrat, nato pa z istim prstom drsite, ne
da bi ga dvignili iz sledilne ploščice. Če želite element spustiti na novo
lokacijo, prst dvignite iz sledilne ploščice.
32
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
Hitro drsenje iz zgornjega roba
•
Na začetnem zaslonu za prikaz vrstice Vse vrstice s prstom hitro
drsite iz zgornjega roba.
•
Če imate odprto aplikacijo, s hitrim drsenjem s prstom iz
zgornjega roba odprete njen meni.
Hitro drsenje iz levega roba
Hitro drsenje iz desnega roba
Za prikaz trenutno zagnanih
aplikacij s prstom hitro drsite iz
levega roba.
Za prikaz Charms bar (vrstice
s čarobnimi gumbi) s prstom
podrsajte od desnega roba.
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
33
Poteze z dvema prstoma
Dvoprstno drsenje
(navzgor/navzdol)
Dvoprstno drsenje (levo/desno)
Za drsenje z dvema prstoma drsite Za drsenje z dvema prstoma drsite
navzgor ali navzdol.
levo ali desno.
Pomanjšaj
Povečaj
Na sledilni ploščici dva prsta
povlecite skupaj.
Na sledilni ploščici dva prsta
povlecite narazen.
Povleci in spusti
Izberite predmet ter nato pritisnite in pridržite gumb za levi klik. Z
drugim prstom drsite navzdol po sledilni ploščici ter predmet tako
povlecite in spustite na novo lokacijo.
34
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
Uporaba funkcije ASUS Smart Gesture
S programom ASUS Smart Gesture na vašem prenosniku lahko po svojih
željah omogočite ostale funkcije sledilne ploščice ali onemogočite
izbrane funkcije.
Omogočanje poteze vrtenja
1.
V opravilni vrstici na namizju kliknite
2.
Dvokliknite ikono
.
, da zaženete program ASUS Smart Gesture.
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
35
3.
V oknu ASUS Smart Gesture označite Rotate (Zavrti).
4.Kliknite Apply (Uporabi), da shranite spremembe, nato kliknite
OK (V redu), da zapustite okno ASUS Smart Gesture.
36
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
Omogočanje potez s tremi prsti
1.
V opravilni vrstici na namizju kliknite
2.
Dvokliknite ikono
.
, da zaženete program ASUS Smart Gesture.
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
37
3.
V oknu ASUS Smart Gesture označite poteze, ki jih želite
omogočiti pod možnostjo Trije prsti.
4.Kliknite Apply (Uporabi), da shranite spremembe, nato kliknite
OK (V redu), da zapustite okno ASUS Smart Gesture.
38
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
Uporaba zasuka in triprstnih potez
Obračanje
Podrsajte levo ali desno
En prst držite na sledilni ploščici,
drugega pa obračajte v smeri
urinega kazalca ali v nasprotni
smeri.
S tremi prsti podrsajte levo ali
desno za listanje po straneh.
Poteg navzgor
Poteg navzdol
S tremi prsti povlecite navzgor, da S tremi prsti povlecite navzdol, da
se prikažejo vsi delujoči programi. se prikaže način Namizje.
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
39
Uporaba tipkovnice
Funkcijske tipke
S funkcijskimi tipkami na tipkovnici prenosnega računalnika lahko
sprožite naslednje ukaze:
Za prehod prenosnega računalnika v Sleep
mode (stanje spanja)
Za vklop ali izklop Airplane mode (Načina
letenja)
OPOMBA: Če omogočite Airplane mode (
Način letenja), onemogočite vse brezžične
povezave.
Za zmanjšanje svetlosti zaslona
Za povečanje svetlosti zaslona
Za izklop zaslona
Za aktiviranje drugega zaslona
OPOMBA: Preverite, ali je drugi zaslon
priključen na prenosni računalnik.
Omogoči ali onemogoči sledilno ploščico.
Vklopi ali izklopi zvočnike.
40
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
Zmanjšanja glasnost zvočnikov.
Poveča glasnost zvočnikov.
Tipki Windows® 8.1
Posebni tipki Windows® na tipkovnici prenosnega računalnika se
uporabljata tako:
To tipko pritisnite, da se vrnete nazaj na začetni zaslon. Če
ste že na začetnem zaslonu, se s pritiskom te tipke vrnete
na zadnjo odprto aplikacijo.
S to tipko simulirate funkcije desnega klika.
Tipkovnica kot številska tipkovnica
OPOMBA: Postavitev številske tipkovnice se lahko razlikuje glede na
model ali regijo, način uporabe pa je enak.
Številska tipkovnica je na voljo pri izbranih
modelih prenosnih računalnikov. Številska
tipkovnico lahko uporabite za vnos števil ali
kot tipke za usmerjanje kazalca.
Pritisnite
,
da preklopite med vnašanjem
številk in njihovo prvotno
funkcijo.
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
41
Uporaba optičnega pogona
OPOMBA:
•
Položaj elektronskega gumba za odstranjevanje se razlikuje
glede na model prenosnega računalnika.
•
Dejanski videz optičnega pogona prenosnega računalnika je
odvisen od modela, postopki uporabe pa so enaki.
Vstavljanje optičnega diska
1.
Medtem ko je prenosni računalnik prižgan, pritisnite na
elektronski gumb za odstranjevanje, ki bo delno odstranil pladenj
optičnega pogona.
42
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
2.
Previdno izvlecite pladenj pogona.
POMEMBNO! Ne dotikajte se leče optičnega pogona. Prepričajte se, da v
bližini ni predmetov, ki bi se lahko ujeli pod optični pladenj.
3.
Disk držite za robove, tako da bo potiskana stran obrnjena
navzgor in ga previdno vstavite v zvezdišče.
4.
Plastično zvezdišče diska potisnite navzdol, da se zatakne v
zvezdišče optičnega pogona.
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
43
5.
Pladenj pogona nežno potisnite, da se optični pogon zapre.
OPOMBA: Iz optičnega pogona med branjem podatkov običajno
prihajajo zvoki vrtenja in vibriranja.
Odprtina za ročno odstranjevanje
Odprtina za ročno odstranjevanje se nahaja na vratcih optičnega
pogona in se uporabi za odstranitev pladnja optičnega pogona v
primeru, ko elektronski gumb za odstranjevanje ne deluje.
Če želite pladenj optičnega pogona ročno odstraniti, v odprtino za
ročno odstranjevanje potiskajte izravnano sponko za papir, dokler se
pladenj pogona ne odpre.
OPOZORILO! Odprtino za ročno odpiranje uporabite le v primeru, ko
elektronski gumb za odstranjevanje ne deluje.
44
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
3. poglavje:
Delo s sistemom Windows® 8.1
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
45
Prvi zagon
Ko računalnik prvič zaženete, se prikaže več zaslonov, ki vas vodijo skozi
konfiguracijo osnovnih nastavitev operacijskega sistema Windows® 8.1.
Prenosni računalnik prvič zaženete tako:
1.
Na prenosnem računalniku pritisnite gumb za vklop/izklop.
Počakajte nekaj minut, da se prikaže namestitveni zaslon.
2.
Na namestitvenem zaslonu izberite jezik, v katerem boste
uporabljali prenosni računalnik.
3.
Natančno preberite pogoje licenčne pogodbe. Izberite I accept
(Sprejmem).
4.
Po navodilih na zaslonu konfigurirajte naslednje osnovne
elemente:
•
Prilagoditev
•
Povežite se v splet
•
Nastavitve
•
Vaš račun
5.
Potem ko konfigurirate osnovne elemente, Windows® 8.1 namesti
vaše programe in izbrane nastavitve. Pazite, da bo prenosni
računalnik med tem postopkom ves čas priključen na napajanje.
6.
Ko se postopek nameščanja zaključi, se pojavi začetni zaslon.
46
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
Uporabniški vmesnik Windows®
Uporabniški vmesnik je prikaz v sistemu Windows® 8.1, ki je sestavljen
iz ploščic. V tem vmesniku so na voljo spodnje funkcije, ki je lahko
uporabljate pri delu v svojem prenosnem računalniku.
Začetni zaslon
Začetni zaslon izgine, ko se uspešno prijavite v svoj uporabniški račun.
Na tem zaslonu lahko na enem mestu razvrstite vse programe, ki jih
potrebujete.
Programi Windows®
To so programi, ki so pripeti na začetnem zaslonu in prikazani v obliki
ploščic, da jih hitreje najdete.
OPOMBA: Za popolni zagon nekaterih programov se morate najprej
vpisati v svoj Microsoftov račun.
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
47
Dostopne točke
Dostopne točke na zaslonu vam omogočajo zagon programov in
dostop do nastavitev prenosnega računalnika. Funkcije teh dostopnih
točk lahko aktivirate s sledilno ploščico.
Dostopne točke v zagnanem programu
Dostopne točke na Začetnem zaslonu
48
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
Dostopna točka
Dejanje
zgornji levi kot
S kazalcem miške pokažite v zgornji levi kot in
nato tapnite sličico nedavnega programa, da
ga znova odprete.
Če ste zagnali več programov, se pomaknite
navzdol, da prikažete vse zagnane programe.
spodnji levi kot
Na zaslonu delujočega programa:
S kazalcem miške pokažite v spodnji levi
kot zaslona in tapnite
, da se vrnete na
začetni zaslon.
OPOMBA: Za vrnitev na začetni zaslon
lahko tudi pritisnete tipko Windows
na tipkovnici.
Z začetnega zaslona:
S kazalcem miške pokažite v spodnji levi kot
zaslona in tapnite
, da se vrnete v ta
program.
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
49
Dostopna točka
Dejanje
zgoraj ob strani
S kazalcem miške pokažite v zgornji kot ob
strani, da se kazalec spremeni v ikono roke.
Povlecite program in ga spustite na novo
mesto.
OPOMBA: Ta funkcija dostopne točke
deluje le na delujočem programu ali če
želite uporabiti funkcijo pripenjanja. Za več
informacij glejte opis funkcije pripenjanja v
razdelku Delo s programi Windows®.
zgornji in spodnji desni S kazalcem miške pokažite v zgornji ali
kot
spodnji desni kot, da odprete Charms bar
(Vrstica s čarobnimi gumbi).
50
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
Gumb Start
Sistem Windows® 8.1 ima gumb Start (Začetek), ki vam omogoča
preklapljanje med dvema nazadnje uporabljenima programoma. Gumb
»Začetek« lahko odprete na začetnem zaslonu, ko ste v namiznem
načinu, in v poljubnem programu, ki je trenutno odprt na zaslonu.
Gumb »Začetek« na začetnem zaslonu
OPOMBA: dejanska barva gumba »Začetek« se razlikuje glede na
nastavitve zaslona, ki jih izberete za začetni zaslon.
Gumb »Začetek« prikažete tako, da kazalec miške premaknete v
levi kot začetnega zaslona ali nad kateri koli odprt program.
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
51
Gumb »Začetek« v namiznem načinu
Priročni meni
Priročni meni se pojavi kot polje z bližnjicami do nekaterih programov v
Windows® 8.1, ko tapnete in pridržite gumb Start (Začetek).
V priročnem meniju so na voljo tudi te možnosti za zaustavitev
prenosnega računalnika: izpis, spanje, zaustavitev in vnovični zagon.
52
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
Prilagajanje začetnega zaslona
Windows® 8.1 vam omogoča tudi, da prilagodite začetni zaslon po
svojih željah, tako da se iz zagona neposredno prikaže način Desktop
(Namizje) in da prilagodite postavitev programov na zaslonu.
Nastavitve začetnega zaslona prilagodite tako:
1.
Zaženite Desktop (Namizje).
2.
Pojavno okno odprete tako, da z desno tipko miške
kliknite kjer koli v opravilni vrstici, razen gumba
»Začetek«.
3.Kliknite Properties (Lastnosti), izberite zavihek
Navigation (Krmarjenje) in nato potrdite polja ob
možnostih krmarjenja in začetnega zaslona, ki jih
želite uporabljati.
4.
Tapnite ali kliknite Apply (Uporabi), da shranite
nove nastavitve in zaprete okno.
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
53
Delo v programih Windows®
Za zagon in prilagoditev svojih programov uporabite sledilno ploščico
in tipkovnico na prenosnem računalniku.
Zagon programov
S kazalcem miške pokažite na program in ga kliknite ali
tapnite, da ga zaženete.
Dvakrat pritisnite tipko
in nato uporabite
puščične tipke za ogled programov. Pritisnite
, da zaženete izbrani program.
Prilagajanje programov
Na Začetnem zaslonu premikate programe, spremenite njihovo velikost
ali jih odpnete z Začetnega zaslona.
Premikanje programov
Če želite premakniti program, dvotapnite program in ga
povlecite na novo mesto.
Spreminjanje velikosti programov
Z desno tipko miške kliknite program, da prikažete
vrstico z nastavitvami programa, tapnite
in nato
izberite velikost ploščice programa.
54
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
Odpenjanje programov
Z desno tipko miške kliknite program, da prikažete
vrstico Customize (Prilagajanje), in nato tapnite
.
Zapiranje programov
1.
Kazalec miške premaknite na zgornji stranski kot
odprtega programa in počakajte, da se kazalec
spremeni v ikono roke.
2.
Povlecite program in ga spustite na dno zaslona,
da ga zaprete.
Na zaslonu odprtega zaslona pritisnite tipki
.
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
55
Dostop do zaslona Programi
Poleg programov, ki so pripeti na začetnem zaslonu, lahko na zaslonu
Programi odprete tudi druge programe.
OPOMBA: dejanski programi, ki so prikazani na zaslonu, se lahko
razlikujejo glede na model. Spodnji posnetek zaslona je zgolj
informativen.
Odpiranje zaslona Programi
Zaslon Programi zaženete s sledilno ploščico ali tipkovnico prenosnega
računalnika.
Na začetnem zaslonu kliknite gumb
Na začetnem zaslonu pritisnite
56
.
in nato
.
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
Pripenjanje programov na Začetni zaslon
Na začetni zaslon lahko s sledilno ploščico pripnete več programov.
1. Odpiranje zaslona »All Apps« (Vsi programi)
2.
Z desno tipko miške kliknite programe, ki jih želite
dodati na začetni zaslon.
3.
Tapnite ali kliknite ikono
, da pripnete
izbrane programe na začetni zaslon.
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
57
Vrstica s čarobnimi gumbi
Vrstica s čarobnimi gumbi je orodna vrstica, ki jo lahko zaženete
na desni strani zaslona. Vrstica je sestavljena iz več orodij, ki vam
omogočajo skupno rabo programov in zagotavljajo hiter dostop do
prilagajanja nastavitev prenosnega računalnika.
Vrstica s čarobnimi gumbi
58
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
Zagon vrstice s čarobnimi gumbi
OPOMBA: Ko zaženete vrstico s čarobnimi gumbi, se najprej prikaže kot
nabor belih ikon. Na spodnji sliki je prikazan videz vrstice s čarobnimi
gumbi, ko jo zaženete.
Za zagon vrstice s čarobnimi gumbi uporabite sledilno ploščico in
tipkovnico na prenosnem računalniku.
Kazalec miške premaknite v zgornji desni ali levi kot
zaslona.
Pritisnite
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
59
Orodja v vrstici s čarobnimi gumbi
Search (Iskanje)
S tem orodjem lahko poiščete datoteke ali programe v
prenosnem računalniku.
Share (Skupna raba)
S tem orodjem lahko daste programe v skupno rabo prek
spletnih mest družabnih omrežij ali po e-pošti.
Start (Začetek)
S tem orodjem znova prikažete Začetni zaslon. Na
Začetnem zaslonu lahko s tem orodjem znova odprete
nedavno odprt program.
Devices (Naprave)
S tem orodjem lahko dostopate do datotek in jih daste v
skupno rabo z napravami, ki so priključene na prenosni
računalnik, kot je zunanji zaslon ali tiskalnik.
Settings (Nastavitve)
S tem orodjem lahko dostopate do nastavitev
prenosnega računalnika.
60
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
Funkcija Snap (Zataknitev)
Funkcija Snap (Zataknitev) prikaže dva programa enega ob drugem in
vam omogoči delo ali preklapljanje med programoma.
POMEMBNO! Če želite uporabiti funkcijo pripenjanja, mora biti ločljivost
zaslona prenosnega računalnika nastavljena na 1366 x 768 slikovnih točk
ali več.
Vrstica funkcije Snap
(Zataknitev)
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
61
Uporaba funkcije Snap (Zataknitev)
Za aktiviranje in uporabo funkcije pripenjanja uporabite sledilno
ploščico ali tipkovnico na prenosnem računalniku.
1.
Odprite program, ki ga želite zatakniti.
2.
S kazalcem miške pokažite na zgornji stranski kot
zaslona.
3.
Ko se kazalec spremeni v ikono roke, povlecite
program in ga spustite na levo ali desno stran
zaslona.
4.
Odprite drug program.
1.
Odprite program, ki ga želite zatakniti.
2.
Pritisnite
in tipko s puščico levo ali desno,
zataknete program v levo ali desno podokno.
3.
62
Odprite drug program. Ta program je samodejno
premaknjen v prazno podokno.
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
Druge bližnjice na tipkovnici
Na tipkovnici lahko uporabljate tudi naslednje bližnjice, da zaženete
programe in krmarite v sistemu Windows® 8.1.
\
Preklopi med začetnim zaslonom in zadnjim
programom
Zažene namizje
Zažene okno This PC (Ta računalnik) v načinu
namizja.
Odpre možnost File (Datoteka) v čarobnem gumbu
Search (Iskanje)
Odpre podokno Skupna raba
Odpre podokno Nastavitve
Odpre podokno Naprave
Aktivira Zaklenjeni zaslon
Pomanjša trenutno aktivno okno
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
63
Odpre podokno Project (Projiciranje)
Odpre možnost Everywhere (Povsod)) v
čarobnem gumbu Search (Iskanje)
Odpre okno Zaženi
Odpre Središče za dostopnost
Odpre možnost Settings (Nastavitve) v čarobnem
gumbu Search (Iskanje)
Odpre priročni meni gumba »Začetek«
Zažene lupo in poveča zaslon
Pomanjša zaslon
Odpre Nastavitve poročevalca
64
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
Povezovanje z brezžičnimi omrežji
Wi-Fi
Povezava Wi-Fi v prenosnem računalniku vam omogoča dostop do
e-poštnih sporočil, brskanje po internetu in skupno rabo programov na
spletnih mestih družabnih omrežij.
POMEMBNO! Airplane mode (Način letenja) mora biti izklopljen, če
želite omogočiti funkcijo brezžične povezave v prenosnem računalniku.
Za več informacij glejte razdelek Način letenja v tem priročniku.
Omogočanje povezave Wi-Fi
Povezavo Wi-Fi v svojem prenosnem računalniku aktivirate tako:
1.
Odprite Charms bar.
2.
Tapnite
3.
Na seznamu povezav Wi-Fi, ki so na voljo, izberite
dostopno točko.
4.
Tapnite Connect (Vzpostavi povezavo), da
odprete omrežno povezavo.
in nato
.
OPOMBA: Za aktiviranje povezave Wi-Fi boste morda
pozvani k vnosu varnostnega ključa.
5.
Če želite omogočiti skupno rabo med svojim
prenosnim računalnikom in drugimi sistemi, v
katerih je omogočena brezžična povezava, tapnite/
kliknite Yes (Da). Tapnite/kliknite No (Ne), če ne
želite omogočiti skupne rabe.
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
65
Bluetooth
S funkcijo Bluetooth lahko brezžično prenašate podatke z drugimi
napravami Bluetooth.
POMEMBNO! Airplane mode (Način letenja) mora biti izklopljen, če želite
omogočiti funkcijo Bluetooth v prenosnem računalniku. Za več informacij
glejte razdelek Način letenja v tem priročniku.
Seznanjanje z drugimi napravami Bluetooth
Če želite prenašati podatke, morate prenosni računalnik najprej seznaniti
z drugimi napravami Bluetooth. To storite s sledilno ploščico:
1.
Odprite Charms bar.
2.Tapnite
in nato Change PC Settings (Spremeni
nastavitve računalnika).
3.
V razdelku PC Settings (Nastavitve računalnika)
izberite Devices (Naprave) in tapnite Add a Device
(Dodaj napravo), da poiščete naprave Bluetooth.
4.
S seznama izberite napravo. Primerjajte geslo v
prenosnem računalniku z geslom, poslanim v izbrano
napravo. Če sta enaka, tapnite Yes (Da), da seznanite
prenosni računalnik z napravo.
OPOMBA: Pri nekaterih napravah Bluetooth boste morali
vnesti geslo prenosnega računalnika.
66
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
Airplane mode
Airplane mode (Način v letalu) onemogoči brezžično povezavo, zato
lahko prenosni računalnik varno uporabljate tudi med letom.
Vklop načina letenja
1.
Odprite Charms bar.
2.
Tapnite
3.
Drsnik premaknite v desno, da vklopite ta način.
Pritisnite
in nato
.
.
Izklop načina letenja
1.
Odprite Charms bar.
2.
Tapnite
3.
Drsnik premaknite v levo, da izklopite ta način.
Pritisnite
in nato
.
.
OPOMBA: Obrnite se na ponudnika letalskih storitev, kjer boste dobili
več informacij o sorodnih storitvah, ki jih lahko uporabljate med letom, in
omejitvah, ki jih morate upoštevati pri uporabi prenosnega računalnika
med letom.
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
67
Povezovanje z žičnimi omrežji
Z vrati LAN na prenosnem računalniku se lahko povežete tudi z žičnimi
omrežji, kot so lokalna omrežja in širokopasovne internetne povezave.
OPOMBA: Za podrobnosti se obrnite na ponudnika internetnih storitev
(ISP) ali omrežnega skrbnika, ki vam bo pomagal nastaviti internetno
povezavo.
Če želite konfigurirati nastavitve, glejte naslednje postopke.
POMEMBNO! Poskrbite, da je v vrata LAN na prenosnem računalniku in v
lokalno omrežje vključen omrežni kabel, preden naredite kaj od tega.
Konfiguriranje dinamične omrežne povezave
IP/PPPoE
1.Zaženite Desktop (Namizje).
2.
V opravilni vrstici Windows® z desno tipko miške
kliknite ikono omrežja
in tapnite Open Network
and Sharing Center (Odpri središče za omrežje in
skupno rabo).
3.
V oknu Središča za omrežje in skupno rabo tapnite
Change adapter settings (Spremeni nastavitve
vmesnika).
4.
Z desno tipko miške kliknite lokalno omrežje in
izberite Properties (Lastnosti).
5.Tapnite Internet Protocol Version 4(TCP/IPv4)
(Internetni protokol različica 4 (TCP/IPv4)) in nato
Properties (Lastnosti).
68
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
6.Tapnite Obtain an IP address automatically
(Samodejno pridobi naslov IP) in nato OK (V redu).
OPOMBA: Če uporabljate povezavo PPPoE, nadaljujte na naslednje
korake.
7.
Vrnite se v okno Network and Sharing Center (Središče
za omrežje in skupno rabo) in tapnite Set up a new
connection or network (Nastavi novo povezavo ali
omrežje).
8.Izberite Connect to the Internet (Vzpostavi internetno
povezavo) in tapnite Next (Naprej).
9.Tapnite Broadband (PPPoE) (Širokopasovno (PPPoE)).
10.
Vnesite uporabniško ime, geslo in ime povezave ter
tapnite Connect (Vzpostavi povezavo).
11.Tapnite Close (Zapri), da dokončate konfiguracijo.
12.Tapnite
v opravilni vrstici in nato povezavo, ki ste
jo ustvarili.
13.
Vnesite uporabniško ime in geslo ter tapnite Connect
(Vzpostavi povezavo), da zaženete vzpostavljanje
internetne povezave.
Konfiguriranje omrežne povezave s statičnim
naslovom IP
1.
Ponovite korake od 1 do 5 v razdelku Konfiguriranje
dinamične omrežne povezave IP/PPPoE.
2Tapnite Use the following IP address (Uporabi
naslednji naslov IP).
3.
Vnesite naslov IP, masko podomrežja in privzeti prehod,
ki ste jih prejeli od ponudnika internetnih storitev.
4.
Po potrebi lahko vnesete tudi želeni naslov strežnika
DNS in nadomestni naslov strežnika DNS, nato tapnite
OK (V REDU).
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
69
Zaustavitev prenosnega računalnika
Prenosni računalnik lahko zaustavite na sledeče načine:
v Charms bar (Vrstica s čarobnimi
•Tapnite
gumbi) in nato
> Shut down (Zaustavitev),
da se računalnik normalno zaustavi.
•
Na prijavnem zaslonu tapnite
> Shut down
(Zaustavitev).
•
Prenosni računalnik lahko izključite tudi v načinu
Namizja. Če to želite storiti, zaženite namizje in
pritisnite tipki alt + f4, da odprete okno Zaustavitev.
Na spustnem seznamu izberite Shut Down
(Zaustavitev) in kliknite OK (V redu).
•
Če se prenosni računalnik ne odziva, pritisnite in
držite gumb za vklop/izklop najmanj deset (10)
sekund, dokler se prenosni računalnik ne izklopi.
Stanje pripravljenosti prenosnega računalnika
Za preklop prenosnega računalnika v stanje pripravljenosti enkrat
pritisnite gumb za vklop/izklop.
Prenosni računalnik lahko preklopite v stanje mirovanja
tudi v načinu Namizja. Če to želite storiti, zaženite namizje
in pritisnite tipki alt + f4, da odprete okno Zaustavitev. Na
spustnem seznamu izberite Sleep (Mirovanje) in kliknite
OK (V redu).
70
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
Zaklenjeni zaslon sistema Windows® 8.1
Zaklenjeni zaslon sistema Windows® 8.1 se pojavi, ko računalnik
prebudite iz spanja ali stanja mirovanja. Pojavi se tudi, ko zaklenete ali
odklenete Windows® 8.1.
Zaklenjeni zaslon lahko uredite po meri, da prilagodite dostop do
operacijskega sistema. Spremenite lahko ozadje in dostop do nekaterih
programov, ko je prenosni računalnik še zaklenjen.
Kako iz zaklenjenega zaslona
1.
Tapnite sledilno ploščico ali pritisnite katero koli
tipko na tipkovnici prenosnega računalnika.
2.
(Možnost:) Če je vaš račun zaščiten z geslom,
morate vnesti geslo, da se odpre začetni zaslon.
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
71
Prilagajanje zaklenjenega zaslona
Prilagodite lahko zaklenjeni zaslon, na primer tako, da prikazuje
priljubljeno sliko, diaprojekcijo fotografij, posodobitve programov
in možnost hitrega dostopa do kamere računalnika. Za spreminjanje
nastavitev zaklenjenega zaslona sledite naslednjim napotkom:
Izbiranje fotografije
Odprite vrstico s čarobnimi gumbi > Settings
(Nastavitve).
2.Izberite Change PC Settings (Spremeni
nastavitve računalnika) > Lock screen
(Zaklenjeni zaslon).
3.
V meniju Lock screen preview (Predogled
zaklenjenega zaslona) kliknite Browse (Brskaj) in
izberite fotografijo, ki jo želite nastaviti za ozadje.
1.
Predvajaj diapozitiv
1.
2.
3.
4.
72
Odprite vrstico s čarobnimi gumbi > Settings
(Nastavitve).
Izberite Change PC Settings (Spremeni nastavitve
računalnika) > Lock screen (Zaklenjeni zaslon).
Pri možnosti Lock screen preview (Predogled
zaklenjenega zaslona) premaknite drsnik Play a slide
show on the lock screen (Predvajaj diaprojekcijo v
zaklenjenem zaslonu) na On (Vključeno).
Pomaknite se dol, da prilagodite naslednje
možnosti za diaprojekcijo v zaklenjenem zaslonu:
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
Dodajanje posodobitev programov
1.
Odprite vrstico s čarobnimi gumbi > Settings
(Nastavitve).
2.Izberite Change PC Settings (Spremeni
nastavitve računalnika) > Lock screen
(Zaklenjeni zaslon).
3.
Pomaknite se do do možnosti Lock screen apps
(Programi zaklenjenega zaslona).
4.
S pomočjo naslednjih možnosti lahko dodate
programe, posodobitve katerih želite videti na
svojem zaklenjenem zaslonu:
Aktiviranje kamere prenosnega računalnika iz zaklenjenega
zaslona
Iz zaklenjenega zaslona lahko podrsate, da aktivirate in uporabite
kamero prenosnega računalnika. Kako to možnost omogočite, preberite
v naslednjih navodilih:
1.
Odprite vrstico s čarobnimi gumbi > Settings
(Nastavitve).
2.Izberite Change PC Settings (Spremeni
nastavitve računalnika) > Lock screen
(Zaklenjeni zaslon).
3.
Pomaknite se do do možnosti Camera (Kamera).
4.
Drsnik premaknite na On (Vključeno).
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
73
74
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
4. poglavje:
Aplikacije ASUS
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
75
Polnilnik USB+
Polnilnik USB+ omogoča hitro polnjenje naprav s polnilnimi vrati USB 3.0
prenosnega računalnika z ikono .
POMEMBNO: Polnilnik USB+ je na voljo v vratih USB 3.0.
Nastavitev omejitve hitrega polnjenja
Prenosni računalnik privzeto podpira hitro polnjenje prek vrat Polnilnik
USB+, ko je ta v načinu napajalnika.
Z nastavitvami USB Charger+ lahko nastavite omejitev hitrega polnjenja,
tako da lahko uporabljate možnost hitrega polnjenja naprav prek istih
vrat, tudi ko se računalnik napaja prek baterije ali je izključen.
OPOMBA: nekateri modeli prenosnih računalnikov podpirajo hitro
polnjenje tudi v načinih spanja, hibernacije ali zaustavitve, odvisno od
SKU.
1.
V opravilni vrstici na namizju kliknite
2.
Z desno tipko miške kliknite ikono
.
in nato
Settings (Nastavitve).
76
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
3.
Pomaknite drsnik odstotka v levo ali v desno, da
nastavite omejitev za polnjenje naprav.
OPOMBA: privzeta omejitev je 40 %, vendar lahko za
omejitev hitrega polnjenja izberete od 20 do 99 %.
4.
Kliknite OK (V redu), da shranite nastavitve in jih
zaprete.
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
77
ASUS FingerPrint
S senzorjem prstnih odtisov posnemite svoj prstni odtis z aplikacijo ASUS
FingerPrint. Ta aplikacija omogoča, da uporabite biometrične lastnosti
prstnega odtisa za dostop do sistema in programov računalnika.
S to aplikacijo lahko omogočite naslednje funkcije:
•
Povlecite svoj prst prek senzorja prstnih odtisov, da se po zagonu
takoj prijavite v operacijski sistem Windows® in vam ni treba
ročno vnašati gesla.
•
Nastavite geslo za dostop kot pomožen dostop za svoje
biometrični dostop s prstnim odtisom.
•
Uvozite ali varnostno kopirajte biometrične podatke o prstnem
odtisu, ki jih želite uporabiti za vpis v računalnik in programe v
sistemu.
Uporaba aplikacije ASUS FingerPrint
Ustvarite svoje biometrične podatke o prstnem odtisu z naslednjim
postopkom:
1.
78
Odprite okno Programi in kliknite ikono ASUS FingerPrint s
seznama programov ASUS.
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
2.
Kliknite Register (Registracija), da ustvarite nov račun za prstni
odtis.
3.
Vnesite geslo za uporabniški račun in tapnite OK (V redu).
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
79
4.
Kliknite
na prstu, ki ga želite uporabiti za biometrične
podatke o prstnem odtisu.
5.
Dvakrat povlecite svoj prst prek senzorja prstnega odtisa, da
ustvarite biometrične podatke o prstnem odtisu.
80
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
6.
Okvirčka 1 in 2 postaneta modra, kar pomeni, da je prstni odtis
uspešno zajet. Kliknite Next (Naprej) za nadaljevanje.
7.
V naslednjem oknu ustvarite svoje geslo ob zagonu, ki bo
alternativno geslo za dostop, poleg vašega prstnega odtisa.
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
81
8.
Kliknite Enable (Omogoči) za aktivacijo trenutnega prstnega
odtisa za prijavo v sistem.
9.
V naslednjem oknu lahko določite nastavitve za ASUS FingerPrint.
Lahko ga zaprete ali pa spremenite nastavitve podatkov o
prstnem odtisu.
OPOMBA: Več informacij o konfiguriranju nastavitev za biometrične
podatke o prstnem odtisu poiščite v razdelku Nastavitve ASUS FingerPrint
v tem priročniku.
82
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
Nastavitve ASUS FingerPrint
Konfigurirajte svoje nastavitve ključa ob zagonu in biometrične podatke
o prstnem odtisu z osnovnimi in naprednimi možnostmi nastavitev
ASUS FingerPrint.
Dostop do nastavitev ASUS FingerPrint
Okno Nastavitve ASUS FingerPrint se pojavi takoj, ko ustvarite svoje
prve biometrične podatke o prstnem odtisu. Pozneje lahko do okna
dostopate tako, da zaženete aplikacijo ASUS FingerPrint z začetnega
zaslona.
Basic (Osnovno)
Nastavitve Basic (Osnovno) v aplikaciji ASUS FingerPrint vam omogočajo,
da konfigurirate svoj trenutni prstni odtis in spremenite svoj ključ ob
zagonu. Prikazuje tudi trenutno stanje senzorja za prstne odtise.
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
83
Advanced (Dodatno)
Nastavitve Advanced (Napredno) v aplikaciji ASUS FingerPrint
omogočajo, da nastavite možnosti za zaklepanje, če je zaznano napačno
geslo ali prstni odtis, varnostno kopirate in uvozite podatke o računu in
izbrišete prstni odtis ali zapise o ključu za zagon iz svojega sistema.
84
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
Trusted Platform Module (TPM)
TPM oz. Trusted Platform Module (Modul zaupne platforme) je strojna
varnostna naprava na matični plošči, kjer so šifrirni ključi, ki jih ustvari
računalnik. Je strojna rešitev, ki pomaga preprečevati hekerske napade,
katerih namen je pridobiti gesla in šifrirne ključe za občutljive podatke.
Varnostne funkcije, ki jih zagotavlja TPM, interno podpirajo kriptografske
zmogljivosti posamezne naprave TPM:
•
razprševanje
•
naključno ustvarjanje številk
•
asimetrično ustvarjanje ključev
•
asimetrično šifriranje/dešifriranje
Vsaka posamezna naprava TPM na vsakem posameznem računalniškem
sistemu ima edinstven podpis, inicializiran v procesu silicijeve
proizvodnje, ki nadalje izpopolni zaupanje oz. učinkovitost zaščite.
Vsaka posamezna naprava TPM mora imeti lastnika, da je uporabna kot
varnostna naprava.
Uporaba naprave TPM
Naprava TPM je uporabna za vsakogar, ki želi računalniškemu sistemu
zagotoviti dodatno vrsto zaščite. TPM lahko v kompletu s paketom
varnostne programske opreme zagotavlja splošno varnost sistema,
zaščito datotek in zaščito pred nevarnostmi glede e-pošte in zasebnosti.
TPM pomaga zagotoviti varnost, ki je lahko močnejša, kot jih zagotavlja
sistemski BIOS, operacijski sistem ali kateri koli program, ki ni TPM.
OPOMBA: Privzeto je naprava TPM onemogočena. Možnost lahko
omogočite v BIOS-u.
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
85
Omogočanje podpore TPM
Znova zaženite prenosni računalnik in pritisnite
med preizkusom
POST. Nastavite TPM Support (Podpora TPM) na [Enable(Omogoči)]
v nastavitvah BIOS Advanced (Napredno) > Trusted Computing
(Zaupna uporaba računalnika).
OPOMBA: Za več informacij glejte razdelek 5. poglavje: Samopreizkus
po vklopu (POST) v tem priročniku.
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.
Main Advanced
Boot
Security
Save & Exit
Configuration
Security Device Support
[Enabled]
Pending operation
[None]
TPM State
[Enabled]
Current TPM Status Information
TPM Enabled Status:
TPM Active Status:
TPM Owner Status:
Enables or
disables TPM
Support. O.S. will
not show TPM.
Reset of platform
is required.
TPM Support
Disabled
Enabled
→← :
:
↑↓
Enter:
+/— :
F1
:
F9
:
F10 :
ESC :
Select Screen
Select Item
Select
Change Opt.
General Help
Optimized Defaults
Save & Exit
Exit
Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
POMEMBNO! Uporabite funkcijo »Backup(Varnostna kopija)« ali
»Migration(Selitev)« v programu TPM za varnostno kopiranje varnostnih
podatkov TPM.
86
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
ASUSPRO Business Center
ASUSPRO Business Center je središče za aplikacije, ki vključuje
ekskluzivne aplikacije ASUS ter Intel® Small Business Advantage (SBA),
s katerimi izboljšate upravljanje računalnika za poslovno produktivnost.
Dostop do ASUS Business Center
Odprite okno Programi in kliknite ikono ASUSPRO Business Center s
seznama programov.
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
87
Začetni zaslon ASUSPRO Business Center
Menijske možnosti
Za zagon aplikacije kliknite ikono.
88
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
Menijske možnosti ASUSPRO Business Center
Login/Logout (Prijava/odjava) – S to možnostjo se lahko prijavite v
ASUSPRO Business Center z geslom ASUSPRO Business Center oz. se iz
njega odjavite.
Home (Domov) – Ta možnost omogoča, da se vrnete na začetno stran
ASUSPRO Business Center.
Alert Center (Središče za opozorila) – Ta možnost omogoča, da si
ogledate seznam opozoril, poslanih na vaš računalnik.
Settings (Nastavitve) – Ta možnost vam omogoča, da konfigurirate
nastavitve za geslo, nastavitve za pošiljanje e-pošte ter nastavitve za
uvoz/izvoz.
Update (Posodobitev) – Ta možnost omogoča, da preverite, ali
obstajajo posodobitve za ASUSPRO Business Center.
About (Vizitka) – Ta možnost vsebuje nekatere pomembne podatke
o središču ASUSPRO Business Center, kot je datum avtorskih pravic in
številka različice aplikacije.
Contact (Stik) – Tu so prikazane povezave, ki jih lahko uporabite za stik
z družbo ASUS glede te aplikacije.
Help (Pomoč) – Tu so predstavljene podrobne informacije o Intel® Small
Business Advantage (SBA) in povezanih aplikacijah.
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
89
Aplikacije ASUSPRO Business Center
USB Blocker
Ta aplikacija omogoča, da omejite, katere naprave USB, lahko
dostopajo do računalnika. S to aplikacijo lahko preprečite
nepooblaščen dostop do računalnika z naslednjih vrst naprav
USB: zvočne/video naprave, naprave za zabavo, pomnilniške
naprave, pisarniške naprave in drugo.
Software Monitor
Ta aplikacija omogoča, da nadzorujete druge sistemske aplikacije
za varnost, tako da prejmete opozorilo, če prenehajo delovati.
90
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
Health Center
Ta aplikacija omogoča, da nastavite urnik opravil vzdrževanja,
ki pomagajo ohranjati učinkovitost sistema. Omogoča tudi, da
prejemate e-poštna obvestila, kadar računalnik prejme opozorilo,
kot sporočila v oblačku ali v sistemski vrstici Windows®.
Data Backup and Restore
Ta aplikacija omogoča, da samodejno varnostno kopirate
določene podatke po vnaprej določenem urniku. Ta postopek
varnostnega kopiranja samodejno poteka v ozadju, tudi če
računalnik uporabljate
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
91
92
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
5. poglavje:
Samopreizkus po vklopu
(POST)
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
93
Samopreizkus po vklopu (POST)
Samopreizkus po vklopu (POST) je niz diagnostičnih preizkusov, ki
jih nadzira programska oprema in se zaženejo, ko vklopite ali znova
zaženete prenosni računalnik. Programska oprema, ki nadzoruje
preizkus POST, je nameščena kot stalni element zasnove prenosnega
računalnika.
Dostop do BIOS-a in odpravljanje težav s
preizkusom POST
Med preizkusom POST lahko dostopate do nastavitev BIOS ali zaženete
možnosti za odpravljanje težav s funkcijskimi tipkami prenosnega
računalnika. Za več podrobnosti glejte naslednje informacije.
BIOS
Basic Input and Output System (BIOS) shrani sistemske nastavitve
strojne opreme, ki so potrebne za zagon sistema v prenosnem
računalniku.
Privzete nastavitve BIOS veljajo za večino pogojev v prenosnem
računalniku. Nastavitve BIOS spremenite le v naslednjih primerih:
•
Če se med zagonom sistema na zaslonu prikaže sporočilo o
napaki in zahteva, da zaženete Nastavitve BIOS.
•
Če namestite novo sistemsko komponento, ki zahteva dodatne
nastavitve v BIOS-u ali posodobitve.
OPOZORILO: Nepravilne nastavitve BIOS lahko povzročijo nestabilnost
sistema ali nedelovanje zagona. Močno priporočamo, da nastavitve BIOS
spremenite le ob pomoči usposobljenih oseb.
Dostop do nastavitev BIOS
Znova zaženite prenosni računalnik in pritisnite
med
preizkusom POST.
94
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
Nastavitve BIOS
OPOMBA: Zasloni BIOS v tem razdelku so samo referenčne narave.
Dejanski zasloni se lahko razlikujejo glede na model in območje.
Boot (Zagon)
V tem meniju lahko nastavite prednostni vrstni red zagonskih naprav.
Pri nastavljanju prednostnega vrstnega reda lahko upoštevate
naslednje postopke.
1.
Main
V zaslonu Boot (Zagon) izberite Boot Option #1 (Možnost zagona
#1).
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Advanced Boot
Security
Save & Exit
Boot Configuration
Fast Boot
Launch CSM
[Enabled]
Sets the system
boot order
[Disabled]
Driver Option Priorities
Boot Option Priorities
Boot Option #1
[Windows Boot Manager]
Add New Boot Option
Delete Boot Option
→← :
:
↑↓
Enter:
+/— :
F1
:
F9
:
F10 :
ESC :
Select Screen
Select Item
Select
Change Opt.
General Help
Optimized Defaults
Save & Exit
Exit
Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
95
2.Pritisnite
in izberite napravo kot Boot Option #1
(Možnost zagona #1).
Main
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Advanced Boot
Security
Save & Exit
Boot Configuration
Fast Boot
[Enabled]
Launch CSM
Sets the system
boot order
[Disabled]
Driver Option Priorities
Boot Option Priorities
Boot Option #1
Add New Boot Option
Delete Boot Option
Boot Option #1
Windows Boot
[Windows
Boot Manager
Manager]
Disabled
→← :
:
↑↓
Enter:
+/— :
F1
:
F9
:
F10 :
ESC :
Select Screen
Select Item
Select
Change Opt.
General Help
Optimized Defaults
Save & Exit
Exit
Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
96
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
Security (Varnost)
V tem meniju lahko nastavite skrbniško in uporabniško geslo za
prenosni računalnik. Z njima lahko upravljate dostop do trdega diska,
vhodno-izhodnega (I/O) vmesnika in vmesnika USB na prenosnem
računalniku.
OPOMBA:
Main
•
Če določite User Password (Uporabniško geslo), ga boste
morali vnesti pred vpisom v operacijski sistem prenosnega
računalnika.
•
Če določite Administrator Password (Skrbniško geslo), ga
boste morali vnesti pred vpisom v BIOS.
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Advanced
Boot Security
Save & Exit
Password Description
If ONLY the Administrator’s password is set,
then this only limits access to Setup and is
only asked for when entering Setup. If ONLY
the user’s password is set, then this is a
power on password and must be entered to boot
or enter Setup. In Setup, the User will have
Administrator rights.
Administrator Password Status
User Password Status
Set Administrator
Password. The
password length
must be in the
following range:
Minimum length 3
Maximum length 20
NOT INSTALLED
NOT INSTALLED
Administrator Password
User Password
HDD Password Status :
Set Master Password
NOT INSTALLED
Set User Password
I/O Interface Security
System Mode state
User
Secure Boot Control
[Enabled]
Secure Boot state
Key Management
Enabled
→← :
:
↑↓
Enter:
+/— :
F1
:
F9
:
F10 :
ESC :
Select Screen
Select Item
Select
Change Opt.
General Help
Optimized Defaults
Save & Exit
Exit
Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
97
Za nastavitev gesla:
1.
Na ekranu Security (Zaščita) izberite Setup Administrator
Password (Geslo skrbnika) ali User Password (Uporabniško
geslo).
2.
Vnesi geslo in pritisni
3.
Ponovno vnesi geslo in pritisni
.
.
Za izbris gesla:
1.
Na ekranu Security (Zaščita) izberite Setup Administrator
Password (Geslo skrbnika) ali User Password (Uporabniško
geslo).
2.
Vnesite trenutno geslo in pritisnite
.
3.Polje Create New Password (Ustvari novo geslo) pustite prazno
in pritisnite
4.
98
.
Izberite Yes (Da) v potrditvenem polju in pritisnite
.
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
I/O Interface Security (Varnost V/I-vmesnika)
V meniju Varnost lahko z elementom I/O Interface Security
(Varnost V/I-vmesnika) zaklenete ali odklenete nekatere funkcije
vmesnika v prenosnem računalniku.
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Security
I/O Interface Security
LAN Network Interface
[UnLock]
HD AUDIO Interface
[UnLock]
Wireless Network Interface
USB Interface Security
Lock
If Locked, LAN
controller will
be disabled.
[UnLock]
LAN Network Interface
UnLock
→← : Select Screen
: Select Item
↑↓
Enter: Select
+/— : Change Opt.
F1
: General Help
F9
: Optimized
Defaults
F10 : Save & Exit
ESC : Exit
Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Zaklep vmesnika V/I:
1.
Na zaslonu Security (Varnost) izberite I/O Interface
Security (Varnost vmesnika V/I).
2.
Izberite vmesnik, ki ga želite zakleniti, in kliknite
3.
Izberite Lock (Zakleni).
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
.
99
Varnost vmesnika USB
V meniju I/O Interface Security (Varnost V/I-vmesnika) lahko
z elementom USB Interface Security (Varnost vmesnika USB)
zaklenete ali odklenete vrata ali naprave.
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Security
USB Interface Security
USB Interface
[UnLock]
External Ports
[UnLock]
CMOS Camera
If Locked, all
USB device will
be disabled
[UnLock]
Card Reader
Lock
UnLock
[UnLock]
USB Interface
→← : Select Screen
: Select Item
↑↓
Enter: Select
+/— : Change Opt.
F1
: General Help
F9
: Optimized
Defaults
F10 : Save & Exit
ESC : Exit
Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Zaklep vmesnika USB:
1.
Na zaslonu Security (Varnost) izberite I/O Interface
Security (Varnost vmesnika V/I) > USB Interface Security
(Varnost vmesnika USB).
2.
Izberite vmesnik, ki ga želite zakleniti, in kliknite Lock
(Zakleni).
OPOMBA: Če za USB Interface (Vmesnik USB)izberete Lock
(Zakleni), boste zaklenili in skrili External Ports (Zunanja vrata)
in druge naprave v razdelku USB Interface Security (Varnost
vmesnika USB).
100
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
Set Master Password (Nastavi glavno geslo)
V meniju Varnost lahko z elementom Set Master Password
(Nastavi glavno geslo) nastavite z geslom zaščiteni dostop do
trdega diska.
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Main Setup
Advanced
Security(C) Save
Exit
Aptio
UtilityBoot
- Copyright
2011 &American
Megatrends, Inc.
Password Description
Set HDD Master
Password.
If ONLY the Administrator’s password is
set,then this only limits access to Setup
and is only asked for when entering Setup.
If ONLY the user’s password is set, then
this is a power on password and must be
entered to boot or enter Setup. In Setup,
the User will have Administrator rights.
Administrator Password Status
User Password Status
Administrator Password
User Password
HDD Password Status :
Set Master Password
***Advisable to
Power Cycle System
after Setting Hard
Disk Passwords***
NOT INSTALLED
NOT INSTALLED
→← : Select Screen
: Select Item
↑↓
Enter: Select
+/— : Change Opt.
F1
: General Help
F9
: Optimized
Defaults
F10 : Save & Exit
ESC : Exit
NOT INSTALLED
Set User Password
I/O Interface Security
Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Nastavitev gesla HDD:
1.
Na zaslonu Security (Varnost) kliknite Set Master
Password (Nastavi glavno geslo).
2.
Vtipkajte geslo in pritisnite
3.
Znova vtipkajte geslo za potrditev in pritisnite
4.
Kliknite Set User Password (Nastavi upor. geslo) in
ponovite prejšnje korake za nastavitev uporabniškega gesla.
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
.
.
101
Save & Exit (Shrani in zapri)
Če želite obdržati nastavitve konfiguracije, izberite Save Changes and
Exit (Shrani spremembe in zapri), preden zaprete BIOS.
Main
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Advanced
Boot
Security Save & Exit
Exit system setup
after saving the
changes.
Save Changes and Exit
Discard Changes and Exit
Save Options
Save Changes
Discard Changes
Restore Defaults
Boot Override
Windows Boot Manager
Launch EFI Shell from filesystem device
→← :
:
↑↓
Enter:
+/— :
F1
:
F9
:
F10 :
ESC :
Select Screen
Select Item
Select
Change Opt.
General Help
Optimized Defaults
Save & Exit
Exit
Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
102
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
Nadgraditev BIOS-a:
1.
Preverite model prenosnega računalnika in s spletnega mesta ASUS
prenesite najnovejšo datoteko BIOS za vaš model.
2.
Shranite kopijo prenesene datoteke BIOS na bliskovni pogon.
3.
Vključite bliskovni pogon v prenosni računalnik.
4.
Znova zaženite prenosni računalnik in pritisnite
preizkusom POST.
5.
V namestitvenem programu BIOS kliknite Advanced > Start Easy
Flash (Napredno > Zagon enostavne posodobitve) in pritisnite
med
.
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.
Main Advanced
Boot
Security
Save & Exit
Start Easy Flash
Internal Pointing Device
[Enabled]
Power Off Energy Saving
[Enabled]
Wake on Lid Open
SATA Configuration
[Enabled]
Press Enter to run
the utility to
select and update
BIOS.
Graphics Configuration
Intel (R) Anti-Theft Technology Corporation
USB Configuration
Network Stack
→← :
:
↑↓
Enter:
+/— :
F1
:
F9
:
F10 :
ESC :
Select Screen
Select Item
Select
Change Opt.
General Help
Optimized Defaults
Save & Exit
Exit
Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
103
6.
Na bliskovnem pogonu poiščite preneseno datoteko BIOS in
pritisnite
.
ASUSTek Easy Flash Utility
FLASH TYPE: MXIC 25L Series
New BIOS
Current BIOS
Platform: PU551
Platform: Unknown
Build Date: Oct 26 2012
Build Date: Unknown
Version: Unknown
Version: 101
Build Time: Unknown
Build Time: 11:51:05
FSO
FS1
0 EFI
<DIR>
FS2
FS3
FS4
[←→]: Switch [↑↓]: Choose [q]: Exit [Enter]: Enter/Execute
7.
104
Po postopku posodobitve BIOS kliknite Exit > Restore Defaults
(Izhod > Obnovi privzeto) in obnovite sistem na privzete
nastavitve.
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
Obnovitev vašega sistema
Funkcije za obnovitev vašega prenosnega računalnika omogočajo,
da sistem obnovite na njegove izvorne nastavitve, ali pa nastavitve
preprosto ponastavite, da izboljšate zmogljivost.
POMEMBNO!
•
Pred izvajanjem kakršnekoli obnovitve svojega prenosnega
računalnika naredite varnostno kopijo vseh svojih podatkov.
•
Zapišite si pomembne spremenjene nastavitve, kot so
npr. mrežne nastavitve, uporabniška imena in gesla, da se
izognete izgubi podatkov.
•
Zagotovite, da je vaš prenosni računalnik vključen v električno
napajanje, preden sistem obnovite.
Windows® 8.1 vam omogoča izvedbo katerekoli od naslednjih možnosti
za obnovitev:
•
Refresh your PC without affecting your files (Osvežite svoj
računalnik, ne da bi vplivali na svoje podatke) - Ta funkcija vam
omogoča, da osvežite svoj prenosni računalnik, ne da bi vplivali
na osebne datoteke (fotografije, glasbo, videe, dokumente) in
programe z Windows® Store.
Z uporabo te možnosti lahko svoj prenosni računalnik obnovite
na privzete nastavitve in izbrišete druge nameščene programe.
•
Remove everything and reinstall Windows (Odstranitev vsega
in ponovna namestitev Windows) - Ta možnost ponastavi vaš
prenosni računalnik na njegove tovarniške nastavitve. Preden
izberete to možnost, morate narediti varnostno kopijo svojih
podatkov.
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
105
•
Advanced startup (Napredni zagon) - Ta možnost vam
omogoča izvedbo drugih naprednih možnosti za obnovitev
vašega prenosnega računalnika, kot so:
-
Uporaba USB-pogona, mrežne povezave ali Windows
Recovery DVD-ja za zagon prenosnega računalnika.
-Uporaba Troubleshoot (Odpravljanja težav) za
omogočitev teh naprednih možnosti za obnovitev: System
Restore (Obnovitev sistema), System Image Recovery
(Obnovitev slike sistema), Startup Repair (Popravilo med
zagonom), Command Prompt (Ukazna vrstica), UEFI
Firmware Settings (Nastavitve strojne programske opreme
UEFI), Startup Settings (Zagonske nastavitve).
106
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
Omogočanje možnosti za obnovitev
Izvedite naslednje korake, če želite dostopati do in uporabiti katero od
možnosti za obnovitev vašega prenosnega računalnika, ki so na voljo.
1.
Odprite vrstico s čarobnimi gumbi Settings (Nastavitve).
2.Izberite Change PC Settings (Spremeni nastavitve
računalnika).
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
107
3.
V možnostih PC Settings (nastavitve računalnika) izberite
Update and recovery (Nadgradnja in obnovitev).
4.
V možnostih Update and recovery (Nadgradnja in obnovitev)
izberite Recovery (Obnovitev) in nato izberite način obnovitve,
ki ga želite izvesti.
108
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
Nasveti in pogosta vprašanja
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
109
Uporabni nasveti za prenosni računalnik
V nadaljevanju lahko najdete nekaj uporabnih nasvetov, ki jih lahko
upoštevate, če želite poskrbeti za čim boljšo uporabo prenosnega
računalnika, vzdrževati delovanje sistema v njem in poskrbeti za varnost
podatkov:
•
Windows® redno posodabljajte in tako poskrbite, da imajo
aplikacije najnovejše varnostne nastavitve.
•
Aplikacije, gonilnike in pripomočke, ki so na voljo samo za ASUS,
v svojem prenosnem računalniku posodabljajte z orodjem ASUS
Live Update. Za več podrobnosti glejte orodje ASUS Tutor, ki je
nameščeno v vašem prenosnem računalniku.
•
Svoje podatke zaščitite s protivirusno programsko opremo, ki
morate prav tako posodabljati.
•
Razen če to ni nujno potrebno, prenosnega računalnika ne
izklapljajte tako, da uporabite prisilno zaustavitev.
•
Svoje podatke vedno varnostno kopirajte in pri tem pazite, da
varnostno kopijo podatkov ustvarite v zunanjem trdem disku.
•
Izogibajte se uporabi prenosnega računalnika na izredno visokih
temperaturah. Če prenosnega računalnika daljše obdobje (vsaj
en mesec) ne nameravate uporabljati, vam priporočamo, da
odstranite baterijo, če je to mogoče.
•
Preden prenosni računalnik ponastavite, odklopite vse zunanje
naprave in se prepričajte, da imate naslednje:
110
-
ključ izdelka za operacijski sistem in druge nameščene
aplikacije
-
varnostne kopije podatkov
-
ID in geslo za prijavo
-
podatke za internetno povezavo
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
Pogosta vprašanja o strojni opremi
1.
Na zaslonu prenosnega računalnika se ob vklopu pojavi črna
in včasih rdeča pika. Kaj naj storim?
Čeprav se te pike običajno prikažejo na zaslonu, ne vplivajo na
vaš sistem. Če se pojav nadaljuje in pozneje vpliva na delovanje
sistema, se posvetujte s pooblaščenim servisnim centrom ASUS.
2.
Barva in svetlost na zaslonu nista enakomerni. Kako lahko to
popravim?
Na barvo in svetlost zaslona lahko vplivata kot in trenutni položaj
prenosnega računalnika. Svetlost in barvni odtenek na vašem
prenosnem računalniku sta odvisna tudi od modela. Videz zaslona
lahko prilagodite s funkcijskimi tipkami ali nastavitvami zaslona v
operacijskem sistemu.
3.
Kako lahko podaljšam življenjsko dobo baterije v prenosnem
računalniku?
Tukaj je nekaj predlogov:
•
S funkcijskimi tipkami prilagodite svetlost zaslona.
•
Omogočite način Battery Saving (Varčevanje z baterijo) v
možnosti Instant On (Takojšnji vklop).
•
Če ne uporabljate nobene povezave Wi-Fi, sistem preklopite
v način Airplane mode (Način letenja).
•
Odklopite naprave USB, ki jih ne uporabljate.
•
Zaprite aplikacije, ki jih ne uporabljate, predvsem tiste, ki
zavzamejo preveč sistemskega pomnilnika.
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
111
4.
5. 6.
Lučka LED za baterijo se ne prižge. Kaj je narobe?
•
Preverite, ali sta napajalni adapter oziroma baterija pravilno
nameščena. Lahko tudi odklopite napajalni adapter oziroma
baterijo, počakate minuto, nato pa ju znova vklopite v
vtičnico in prenosni računalnik.
•
Če težave s tem ne odpravite, se za pomoč obrnite na lokalni
servisni center ASUS.
Zakaj drsna ploščica ne dela?
•
Pritisnite
in omogočite drsno ploščico.
•
Preverite, ali je funkcija ASUS Smart Gesture nastavljena
tako, da onemogoči drsno ploščico, kadar priključite
zunanjo kazalno napravo.
Zakaj iz zvočnikov prenosnega računalnika ne slišim
nobenega zvoka, ko predvajam avdio in video datoteke?
Tukaj je nekaj predlogov:
7.
•
Pritisnite
in tako povečajte glasnost zvočnikov.
•
Preverite, ali so zvočniki nastavljeni na nemo.
•
Preverite, ali je v prenosni računalnik priključen priključek za
slušalke, in ga odstranite.
•
Odklenite možnost Varnost V/I-vmesnika v BIOS-u sistema.
Za več informacij glejte razdelek Varnost V/I-vmesnika v tem
priročniku.
Kaj naj storim, če izgubim napajalni adapter za prenosni
računalnik ali če baterija neha delovati?
Za pomoč se obrnite na lokalni servisni center ASUS.
112
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
8. Zakaj iz zvočnikov na prenosnem računalniku še vedno
prihaja zvok, čeprav sem v desna vrata za priključek že
priključil slušalke?
Odprite Control Panel (Nadzorna plošča) > Hardware and Sound
(Strojna oprema in zvok), nato pa odprite Audio Manager (Avdio
upravitelj) in konfigurirajte nastavitve.
9.
Na prenosnem računalniku ne morem pravilno tipkati, ker se
kazalec kar naprej premika. Kaj naj storim?
Preverite, da se noben predmet nehote ne dotika drsne ploščice
in ne pritiska nanjo, medtem ko tipkate na tipkovnici. Drsno
ploščico lahko tudi onemogočite, tako da pritisnete
.
10. Drsna ploščica na prenosnem računalniku ne deluje. Kaj naj
storim?
Tukaj je nekaj predlogov:
•
Preverite, ali je funkcija ASUS Smart Gesture nastavljena
tako, da onemogoči drsno ploščico, kadar v prenosni
računalnik priključite zunanjo kazalno napravo. V tem
primeru to funkcijo onemogočite.
•
Pritisnite
.
11. Če na tipkovnici pritisnem tipke »U«, »I« in »O«, se namesto
črk prikažejo številke. Kako lahko to spremenim?
Pritisnite tipko
ali
(pri izbranih modelih)
na prenosnem računalniku in tako izključite to funkcijo ter
omenjene tipke uporabite za vnašanje črk.
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
113
Pogosta vprašanja o programski opremi
1.
Ko vklopim prenosni računalnik, se indikator napajanja
prižge, indikator aktivnosti pogona pa ne. Poleg tega se
sistem ne zažene. Kako lahko to popravim?
Tukaj je nekaj predlogov:
2.
•
Prenosni računalnik prisilno zaustavite, tako da pritisnete
gumb za vklop za več kot deset (10) sekund. Preverite, ali
sta napajalni adapter in baterija pravilno vstavljena, nato pa
vklopite prenosni računalnik.
•
Če težave s tem ne odpravite, se za pomoč obrnite na lokalni
servisni center ASUS.
Kaj naj storim, kadar se na zaslonu prikaže to sporočilo:
»Remove disks or other media. Press any key to restart.
(Odstranite diske ali druge medije. Pritisnite katero koli tipko
za ponovni zagon.)«?
Tukaj je nekaj predlogov:
3. •
Odstranite vse priključene naprave USB, nato pa ponovno
zaženite prenosni računalnik.
•
Odstranite vse optične diske, ki so ostali v optičnem pogonu,
nato pa ponovno zaženite prenosni računalnik.
•
Če težave na ta način ne morete odpraviti, ima lahko
prenosni računalnik težavo s shranjevanjem v pomnilnik. Za
pomoč se obrnite na lokalni servisni center ASUS.
Prenosni računalnik se zažene počasneje kot običajno,
operacijski sistem pa dela z zamikom. Kako lahko to
popravim?
Izbrišite aplikacije, ki ste jih namestili pred kratkim ali tiste, ki niso
bile priložene vašemu operacijskemu sistemu, nato pa znova
zaženite sistem.
114
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
4.
Prenosni računalnik se ne zažene. Kako lahko to popravim?
Tukaj je nekaj predlogov:
5.
•
Odstranite vse naprave, ki so priključene v prenosni
računalnik, nato pa ponovno zaženite sistem.
•
Če težave s tem ne odpravite, se za pomoč obrnite na lokalni
servisni center ASUS.
Zakaj se prenosni računalnik ne more prebuditi iz načina
mirovanja ali hibernacije?
•
Pritisniti morate gumb za vklop, da nadaljujete z zadnjim
delovnim stanjem.
•
Sistem je morda porabil celotno baterijo. V prenosni
računalnik priključite napajalni adapter in ga vključite v
vtičnico, nato pa pritisnite gumb za vklop.
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
115
6.
Kako lahko prenosni računalnik zaženem v DOS-u prek
pogona USB ali optičnega pogona?
Upoštevajte naslednje korake:
a.
Ponovno zaženite prenosni računalnik in preklopite v BIOS,
tako da pritisnete F2 na tipkovnici.
b.Odprite Boot (Zagon) > Launch CSM (Zaženi CSM) >
Enabled (Omogočeno).
116
c.
Odprite meni Security (Varnost), nato pa možnost Secure
Boot Control (Nadzor varnega zagona) nastavite na
Disabled (Onemogočeno).
d. Pritisnite F10 ter tako shranite spremembe in zapustite
BIOS.
e.
Pritisnite in zadržite tipko ESC, da zaženete meni za zagon,
ko se prenosni računalnik ponovno zažene.
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
Dodatki
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
117
Informacije o pogonu DVD-ROM
(pri izbranih modelih)
Pogon DVD-ROM vam omogoča prikaz in ustvarjanje lastnih CD-jev in DVD-jev. Če
si želite ogledati DVD-je, lahko kupite izbirno programsko opremo za ogled DVDjev.
Informacije o področnem predvajanju
Predvajanje DVD filmskih naslovov vključuje dekodiranje MPEG2 videa,
digitalnega AC3 avdia in dekodiranje CSS zaščitene vsebine. CSS ( občasno
poimenovan zaščita kopije) je poimenovanje sheme za zaščito vsebine in jo
je vpeljala filmska industrija, ki potrebuje zaščito proti nelegalnemu kopiranju
vsebin.
Čeprav obstaja več oblikovanih pravil, ki jih morajo nosilci CSS licenc upoštevati, je
najbolj pomembno pravilo o omejitvi predvajanja področnih vsebin. Za pospešitev
geografsko omejenih filmskih objav, se za določena geografska območja objavijo
DVD video naslovi, ki so spodaj označeni kot ‘’ Območne opredelitve’’. Zakon o
avtorskih pravicah zahteva, da so filmi na DVD-jih omejeni na določena območja
( ponavadi določena za območje v katerem se prodaja). Medtem ko se vsebina
filma na DVD-ju lahko predvaja v več območjih, CSS oblikovana pravila zahtevajo,
da sistemi, ki lahko predvajajo CDD zaščiteno vsebino, smejo le to predvajati v
samo eni regiji.
POMEMBNO! Območna nastavitev se z uporabo gledalčevega programa lahko do
petkrat spremeni tako, da lahko predvaja samo filme na DVD-ju, ki so nastavljeni
na zadnje območje. Sprememba območne kode po tem, bo potrebovala ponovno
tovarniško nastavitev, ki pa jo garancija ne pokriva. V primeru zahteve po ponovni
nastavitvi, je nosilec stroškov pošiljanja in ponovne nastavitve uporabnik.
118
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
Območne opredelitve
Območje 1
Kanada, ZDA, območja ZDA
Območje 2
Češka, Egipt, Finska, Francija, Nemčija, Zalivske države, Madžarska, Islandija, Iran,
Irak, Irska, Italija, Japonska, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugalska, Savdska
Arabija, Škotska, Južna Afrika, Španija, Švedska, Švica, Sirija, Turčija, VB, Grčija,
Bivše republike Jugoslavije, Slovaška
Območje 3
Burma, Indonezija, Južna Koreja, Malezija, Filipini, Singapur, Tajvan, Tajska, Vietnam
Območje 4
Avstralija, Karibski otoki (razen ZDA območij), Centralna Amerika, Nova Zelandija,
Pacifiški otoki, Južna Amerika
Območje 5
CIS, Indija, Pakistan, Ostala Afrika, Rusija, Severna Koreja
Območje 6
Kitajska
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
119
Informacije o pogonu Blu-ray ROM
(pri izbranih modelih)
Pogon Blu-ray ROM vam omogoča ogled videoposnetkov visoke ločljivosti (HD) in
drugih diskov, kot so DVD-ji in CD-ji.
Definicije regij
Regija A
Države Severne, Srednje in Južne Amerike ter njihova ozemlja, Tajvan, Hong Kong,
Makao, Japonska, Koreja (Severna in Južna), države jugovzhodne Azije in njihova
ozemlja.
Regija B
Evropske, afriške države in države jugozahodne Azije ter njihova ozemlja,
Avstralija in Nova Zelandija.
Regija C
Države srednje in južne Azije, vzhodne Evrope ter njihova ozemlja, Kitajska in
Mongolija.
OPOMBA: Za več informacij glejte spletno stran pogona Blu-ray www.bluraydisc.com/en/Technical/FAQs/Blu-rayDiscforVideo.aspx.
Notranja skladnost modema
Prenosni računalnik z notranjim modemom je skladen z JATE (Japonska), FCC (ZDA,
Kanada, Koreja, Tajvan) in CTR21. Notranji modem je odobren v skladu z Odločbo
Sveta 98/482/ES o skupnem tehničnem predpisu za priključitvene zahteve za
priključevanje terminalske opreme na analogna javna komutirana telefonska
omrežja (PSTN). Vendar pa zaradi razlik med posameznimi PSTN-ji v različnih
državah odobritev sama po sebi ne daje brezpogojne zagotovitve uspešnega
delovanja na vsaki zaključni točki omrežja. V primeru težav se morate ob prvi
pojavitvi obrniti na svojega dobavitelja opreme.
120
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
Pregled
4. avgusta 1998 je bila v Uradnem listu Evropskih skupnosti objavljena Odločba
Evropskega sveta glede CTR 21. CTR 21 se nanaša na vso neglasovno terminalno
opremo s klicanjem DTMF, ki je namenjena za priključitev na PSTN (javna
komutirana telefonska omrežja).
CTR 21 (Skupni tehnični predpis) za priključitvene zahteve za priključevanje
terminalske opreme na analogna javna komutirana telefonska omrežja
terminalske opreme (brez terminalske opreme, ki podpira z govorno telefonijo
utemeljeno storitev), pri katerem se izvaja naslavljanje omrežja, če je na voljo, z
dvotonsko večfrekvenčno signalizacijo.
Izjava o omrežni združljivosti
Izjava, ki jo mora proizvajalec dati priglašenemu organu in prodajalcu: "Ta izjava
navaja omrežja, v okviru katerih naj bi oprema delovala, in vsa priglašena omrežja,
pri katerih lahko pri medsebojnem delovanju z opremo nastopijo težave."
Izjava, ki jo mora proizvajalec dati uporabniku: "Ta izjava navaja omrežja, v okviru
katerih naj bi oprema delovala, in vsa priglašena omrežja, pri katerih lahko pri
medsebojnem delovanju z opremo nastopijo težave. Proizvajalec priloži tudi
izjavo, ki jasno navaja, v katerih primerih je omrežna združljivost odvisna od
fizičnih in programskih nastavitev stikal(-a). Poleg tega uporabniku svetuje, naj se
obrne na prodajalca, če želi opremo uporabiti v drugem omrežju."
Do sedaj je priglašeni organ CETECOM izdal številne pan-evropske odobritve
uporabe CTR 21. Rezultat so prvi evropski modemi, ki ne zahtevajo zakonodajnih
odobritev v vsaki posamezni evropski državi.
Neglasovna oprema
Telefonske tajnice in telefoni z zvočnikom so prav tako lahko primerni, kot tudi
modemi, faksi, avtomatski pozivniki in alarmni sistemi. Oprema, pri kateri je s
predpisi nadzorovana kakovost govora od enega do drugega konca (npr. ročni
telefoni, v nekaterih državah pa tudi ožičeni telefoni) je izključena.
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
121
Spodnja tabela našteva države, v katerih velja standard CTR21.
Država
Velja
Nadaljnja testiranja
Avstrija1
Da Ne
Belgija Da Ne
Češka republika Ne Se ne uporablja
DanskaDanska Da Da
Finska Da Ne
Francija Da Ne
1
Nemčija Da Ne
Grčija Da Ne Madžarska Ne Se ne uporablja
Islandija Da Ne
Irska Da Ne
Italija V čakanju
V čakanju
Izrael Ne Ne
Lihtenštajn Da Ne Luksemburg Da Ne
Nizozemska1
Da Da
Norveška Da Ne
Poljska Ne Se ne uporablja
Portugalska Ne Se ne uporablja
Španija Ne Se ne uporablja
Švedska Da
Ne
Švica DaNe
Združeno kraljestvo 122
Da
Ne
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
Informacija je bila kopirana od CETECOM in je priložena brez odgovornosti. Za
posodobitve te tabele lahko obiščete http://www.cetecom.de/technologies/
ctr_21.html
1 Nacionalne zahteve veljajo le, če lahko oprema uporablja pulzno izbiranje
(proizvajalci lahko v uporabniškem priročniku navedejo, da je oprema namenjena
le podpori DTMF signalizacije, kar bi pomenilo, da so dodatna testiranja
nepotrebna).
Na Nizozemskem so potrebna dodatna testiranja za serijsko naprave za
povezovanje in ID klicatelja.
Izjava komisije za zvezne komunikacije
Ta naprava izpolnjuje pravila FCC, točka. 15. Delovanje je podrejeno dvema
pogojema:
•
Ta naprava ne povzroča škodljivih motenj.
•
Ta naprava mora sprejeti vsako sprejeto motnjo, vključno z motnjo, ki lahko
povzroči neželeno delovanje.
Ta naprava je bila testirana in izpolnjuje omejitve za digitalne naprave razreda
B, v skladu s predpisi točke 15. pravilnika komisije za zvezne komunikacije (FCC).
Te omejitve so določene za zagotovitev sprejemljive zaščite pred škodljivimi
motnjami v stanovanjskih namestitvah. Ta oprema povzroča, uporablja in oddaja
radijsko frekvenco in če ni pravilno nameščena in uporabljena v skladu z navodili,
lahko povzroči škodljive motnje na radijskih sprejemnikih. Kljub temu ni garancije,
da na določenih namestitvah ne bo prišlo do motenj. Če ta oprema povzroča
škodljive motnje na radijskih ali televizijskih sprejemnikih, kar se da preveriti z
vklopom in izklopom sprejemnikov, lahko uporabnik motenje popravi z enim ali
več od navedenih ukrepov:
•
Obrnite ali prestavite sprejemno anteno.
•
Povečajte razdaljo med aparati in sprejemnikom.
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
123
•
Priklopite aparat na vtičnico, ki ni ista na katero je priklopljen sprejemnik.
•
Za pomoč se obrnite na izkušenega radijskega /TV tehnika.
OPOZORILO! Zahtevana je uporaba zaščitenega kabla v skladu z FCC z
omejitvami žarčenja in za preprečitev motenja radijskega in televizijskega
sprejema v bližini. Uporabi naj se samo priloženi kabel za napajanje. Za
priklop I/O naprav na to opremo naj se uporablja samo zaščiten kabel.
Opozarjamo vas, da spremembe in prilagoditve, ki niso izrecno odobrene
s strani osebja, ki je odgovorno za odobritev, lahko razveljavijo vašo
pravico za upravljanje s to opremo.
(Prepisano iz Kodeksa zveznih pravil #47, točka 15,194, 1993, Washington DC:
Oddelek za zvezni register, Nacionalni arhiv in administracijski register, Oddelek
za tisk vlade ZDA.)Izjava o svarilu pred FCC izpostavitvijo radijski frekvenci (RF)
Izjava o svarilu pred FCC izpostavitvijo radijski
frekvenci (RF)
OPOZORILO! Kakršnekoli spremembe ali popravki, ki niso izrecno
odobreni s strani osebja, ki je odgovorno za odobritve, lahko razveljavi
uporabnikovo pooblastilo za uporabo te opreme. ‘’ Proizvajalec izjavlja,
da je ta naprava omejena na kanale od 1 do 11 v okviru frekvence 2,4 GHz
za določeno opremo, nadzorovano v ZDA.’’
Ta oprema je v skladu z FCC RF omejitvami izpostavitve, ki je določena za okolje
brez nadzora. Za vzdrževanje skladnosti z FCC RF zahtevami o izpostavljenosti, se
med prenosom prosimo izogibajte neposrednemu stiku z anteno za prenašanje.
Za zagotavljanje skladnosti z RF omejitvami izpostavljenosti, morajo končni
uporabniki slediti navodilom za uporabo.
124
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
Izjava o skladnosti
(R in TTE direktive 1999/5/EC)
Naslednji dokončani elementi se smatrajo kot ustrezni in zadostni:
•
Osnovne zahteve kot v [ člen 3]
•
Zahteve o zaščiti za zdravje in varnost kot v [ člen 3,1a]
•
Testiranje električne varnosti glede na [EN 60950]
•
Zahteve po zaščiti elektromagnetne združljivosti v [ člen 3,1b]
•
Testiranje elektromagnetne združljivosti v [EN 301 489-1] in [EN 301
489-17]
•
Učinkovita uporaba radijskega spektra kot v [ člen 3,2]
•
Ustreznost radijskega testa glede na [EN 300 328-2]CE oznaka
CE oznaka
CE označevanje naprav brez brezžičnega LAN-a/aplikacije Bluetooth
Dobavljena različica te naprave je skladna z zahtevami direktiv EGS 2004/108/ES
“elektromagnetna združljivost” in 2006/95/ES “direktiva o nizkih napetostih”.
CE označevanje naprav z brezžičnim LAN-om/aplikacijo Bluetooth
Ta oprema je skladna z zahtevami Direktivo 1999/5/ES Evropskega parlamenta in
Komisije z dne 9. marca 1999, ki ureja radijsko in telekomunikacijsko opremo ter
vzajemno priznavanje skladnosti.
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
125
Brezžični operacijski kanal za različne domene
S. Amerika
2.412-2.462 GHz
Ch01 skozi CH11
Japonska
2.412-2.484 GHz
Ch01 skozi Ch14
Evropa ETSI
2.412-2.472 GHz
Ch01 skozi Ch13
Francija omejitev brezžičnega frekvenčnega
pasu
Nekateri območja v Franciji imajo omejitev frekvenčnega pasu. V najslabšem
primeru je maksimalna možna moč v notranjih prostori:
•
10mW za ves 2,4 GHz pas (2400 MHz–2483.5 MHz)
•
100mW za frekvence med 2446,5 MHz in 2483,5 MHz
OPOMBA: Kanali 10 skozi vključno 13 deluje v pasu 2446,6 MHz do 2483,5
MHz.
Obstaja nekaj možnosti za zunanjo uporabo: Na zasebnem posestvu ali zasebnem
posestvu javnih oseb je uporaba možna s predhodnim postopkom odobritve
s strani ministrstva za obrambo, z maksimalno odobreno močjo od 100mW v
2446,5–2483,5 MHz pasu. Zunanja uporaba na javnih površina ni dovoljena.
V spodaj naštetih departmajih za ves 2,4 GHz pas:
•
Maksimalna odobrena moč v notranjih prostorih je 100mW
•
Maksimalna odobrena moč zunaj je 10mW 126
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
Departamaji v katerih je odobrena moč pasu 2400–2483,5 MHz z EIRP ali manj kot
100mW v notranjih prostorih in manj kot 10mW zunaj:
01 Ain
02 Aisne
03 Allier
05 Hautes Alpes
08 Ardennes
09 Ariège
11 Aude
12 Aveyron
16 Charente
24 Dordogne
25 Doubs
26 Drôme
32 Gers
36 Indre
37 Indre et Loire
41 Loir et Cher
45 Loiret
50 Manche
55 Meuse
58 Nièvre
59 Nord
60 Oise
61 Orne
63 Puy du Dôme
64 Pyrénées Atlantique
66 Pyrénées Orientales
67 Bas Rhin
68 Haut Rhin
70 Haute Saône
71 Saône et Loire
75 Paris
82 Tarn et Garonne
84 Vaucluse
88 Vosges
89 Yonne
90 Territoire de Belfort
94 Val de Marne
Te zahteve se znajo čez čas spremeniti in vam omogočiti uporabo kartice
brezžičnega LAN-a v več območjih v Franciji. Prosimo preverite pri ART za zadnje
informacije (www.arcep.fr).
OPOMBA: Vaša WLAN kartica prenaša manj kot 100mW, vendar več kot
10mW.
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
127
UL varnostni napotki
Zahteve za UL 1459 pokritost telekomunikacijske naprave (telefon), ki naj bi
bile priklopljene z elektriko na telekomunikacijsko omrežje, ki ima ozemljeno
delovno napetost, ki ne presega vrha 200V, 300v od vrha do vrha in 105V rms in
nameščeno ali uporabljeno v skladu z Nacionalnim elektro kodeksom (NFPA 70).
Pri uporabi modema prenosnika se morajo vedno upoštevati osnovni varnostni
ukrepi za zmanjšanje tveganja z ognjem, električnim šokom in poškodb oseb,
vključujoč sledeče:
•
Ne uporabljajte prenosnika v bližini vode npr. blizu kadi, umivalnika,
kuhinjskega korita ali pomivalnega korita, v vlažni kleti ali blizu bazena.
•
Prenosnika NE uporabljajte v času neviht. Zaradi strel obstaja manjša
možnost električnega šoka.
•
Ne uporabljajte prenosnika v bližini uhajanja plina.
Za vir energije v proizvodih so potrebne za UL 1642, ki obsegajo primarne ( ne
potrebujejo ponovnega polnjenja) in sekundarne ( ponovno polnjenje) baterije
z litijem. Te baterije vsebujejo kovinski litij ali primes litija, ali delni litij in so lahko
sestavljene iz ene elektrokemične celice ali iz dveh ali več celic, ki so povezane v
serije, vzporedne ali oboje, ki spremenijo kemično energijo v električno energijo z
nespremenljivo ali spremenljivo kemično reakcijo.
•
Ne mečite baterij iz prenosnika v ogenj, saj lahko eksplodirajo. Preverite
lokalne predpise o posebnih navodilih za odstranitev, ki naj bi zmanjšala
nevarnost poškodb oseb zaradi ognja ali eksplozije.
•
Ne uporabite električnih dodatkov ali baterij iz ostalih naprav za
zmanjšanje nevarnosti poškodb oseb zaradi ognja ali eksplozije. Uporabite
le potrjene UL električne priključke ali baterije, ki jih dobite pri proizvajalcu
ali pooblaščenih trgovcih.
128
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
Zahteve za varno napajanje
Proizvodi z električnim napajanje do 6A in s težo nad 3 kg morajo biti uporabljati
odobrene električne kable, ki so večji ali enaki kot: H05VV-F, 3G, 0,75 mm2 ali
H05VV-F, 2G, 0,75mm2.
Obvestila TV sprejemnika
Opomba k namestitvenemu programu sistema CATV—Sistem kablov mora
biti ozemljen skladno z ANSI/NFPA 70, Nacionalnim kodeksom za električarje
(NEC), posebej s sekcijo 820.93, ozemljitev zunanjega prenapetostnega ščita
koaksialnega kabla - namestitev pa mora vsebovati tudi povezavo oboda
koaksialnega kabla z ozemljitvijo stavbe.
REACH
Vsebnosti kemijskih snovi v naših izdelkih smo objavili skladno s predpisi REACH
(Registracija, evalvacija, avtorizacija in omejevanje kemikalij) na ASUS REACH
spletni strain na naslovu http://csr.asus.com/english/REACH.htm.
Obvestilo o produktu podjetja Macrovision
Ta proizvod vsebuje tehnologijo zaščite avtorskih pravic, ki je zaščitena z metodo
zahtev na določene ameriške patente in ostale pravice intelektualne lastnine,
katerih lastnik je podjetje Macrovision in ostali nosilci pravic. Uporaba tehnologije
zaščite avtorskih pravic mora biti pooblaščena s strani podjetja Macrovision in je
namenjena samo domači in ostali omejeni uporabi, razen če podjetje Macrovision
določi drugače. Razstavljanje ali razgradnja je prepovedana.
Preprečitev izgube sluha
Da bi preprečili morebitno okvaro sluha, ne poslušajte zvokov pri
visoki glasnosti dlje časa.
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
129
Nordic Lithium Cautions
(for lithium-ion batteries)
CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with
the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used
batteries according to the manufacturer’s instructions. (English)
ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato.
Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla
fabbrica. Non disperdere le batterie nell’ambiente. (Italian)
VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz
nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ.
Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (German)
ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning
må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri
tilbage til leverandøren. (Danish)
VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en
ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri
enligt fabrikantens instruktion. (Swedish)
VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo
ainoastaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo
valmistagan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)
ATTENTION! Il y a danger d’explosion s’il y a remplacement incorrect de la
batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du mêre type ou d’un type
équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées
conformément aux instructions du fabricant. (French)
ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype
eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres
i henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)
(Japanese)
ВНИМАНИЕ! При замене аккумулятора на аккумулятор иного типа возможно
его возгорание. Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкциями
производителя. (Russian)
130
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
Varnostne informacije za optični pogon
Informacije o varni uporabi laserja
Varnostno opozorilo za pogon CD-ROM
LASERSKI PROIZVOD 1. RAZREDA
OPOZORILO! Da bi preprečili izpostavljenost laserju optičnega pogona,
pogona ne poizkušajte odmontirati ali popraviti sami. Za vašo varnost za
pomoč kontaktirajte profesionalnega tehnika.
Opozorilne oznake o storitvi
SVARILO! KADAR ODPRTO NEVARNOST NEVIDNEGA LASERSKEGA
SEVANJA. NE GLEJTE NEPOSREDNO V ŽAREK ALI GLEJTE NEPOSREDNO LE
Z OPTIČNIMI NAPRAVAMI.
CDRH predpisi
Center za naprave in radiološko zdravje (CDRH) iz ameriške administracijo za
hrano in zdravila, je 2. avgusta 1976 uvedel predpise za laserske izdelke. Ta
pravila veljajo za laserske proizvode izdelane od 1. avgusta 1976 dalje. Predpisi so
obvezni za proizvode, ki se prodajajo v Združenih državah.
OPOZORILO! Uporaba nadzora ali nastavitev ali izvajanje postopkov, ki
niso navedeni tukaj ali v navodilih za namestitev laserskega proizvoda, se
lahko končajo z nevarno izpostavitvijo sevanju.
Obvestilo o premazu
POMEMBNO! Električno izolacijo in varnost zagotavlja prevleka, ki izolira ohišje
prenosnika povsod, razen na straneh, kjer se nahajajo vrata V/I.
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
131
Odobritev CTR 21
(za prenosne računalnike z vgrajenim
modemom)
Danish
Dutch
English
Finnish
French
132
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
German
Greek
Italian
Portuguese
Spanish
Swedish
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
133
Izdelek skladen z ENERGY STAR
ENERGY STAR je skupni program Agencije ZDA za varstvo okolja in
Oddelka za energijo ZDA, ki nam vsem pomaga prihraniti denar in
zaščititi okolje s pomočjo energetsko učinkovitih izdelkov in praks.
Vsi izdelki ASUS z logotipom ENERGY STAR so v skladu s
standardom ENERGY STAR, lastnost upravljanja z energijo pa je
omogočena privzeto. Monitor in računalnik se samodejno preklopita v način
mirovanja po 10 in 30 minutah nedejavnosti. Če računalnik želite zbuditi, kliknite z
miško ali pritisnite katero koli tipko na tipkovnici.
Za podrobne informacije o upravljanju z energijo in koristi za okolje obiščite
http://www.energy.gov/powermanagement. Poleg tega obiščite tudi http://www.
energystar.gov, kjer boste našli podrobne podatke o skupnem programu ENERGY
STAR.
OPOMBA: Energy Star NI podprt na izdelkih s sistemom Freedos in Linux.
Eko-oznaka Evropske unije
Ta prenosnik je bil nagrajen z EU oznako s cvetlico, kar pomeni, da ima izdelek
naslednje lastnosti:
1.
Zmanjšana poraba energije med delovanjem in v stanju pripravljenosti.
2.
Omejena uporaba strupenih težkih kovin.
3.
Omejena uporaba substanc, ki so škodljiva za okolje in zdravje.
4.
Zmanjšana poraba naravnih virov s spodbujanjem recikliranja.
5.
Narejeno za enostavne nadgradnje in daljšo življenjsko dobo, saj nudi
združljive rezervne dele, kot so baterije, napajalniki, tipkovnica, pomilnik in
pogona CD ali DVD, če sta na voljo.
6.
Zmanjšanje trdnih odpadkov s pomočjo politike vračanja.
Za več informacij o EU oznaki s svetlico obiščite spletno stran Evropske unije o
dotični oznaki na http://www.ecolabel.eu.
134
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
Skladnost z globalnimi okoljskimi predpisi in
izjava
ASUS pri oblikovanju in izdelavi svojih izdelkov sledi ekološkemu konceptu in
zagotavlja, da je vsak cikel življenjske dobe izdelka ASUS usklajen z globalnimi
okoljskimi predpisi. Poleg tega ASUS razkriva pomembne informacije, ki temeljijo
na zahtevah predpisov.
Za razkritje informacij, ki temeljijo na zahtevah predpisov, s katerimi je ASUS
usklajen, glejte http://csr.asus.com/english/Compliance.htm:
Japan JIS-C-0950 Material Declarations
EU REACH SVHC
Korea RoHS
Swiss Energy Laws
ASUS recikliranja in vračanja Storitve
ASUS-ovi programi recikliranja in vračanja izhajajo iz naše predanosti najvišjim
standardom za zaščito okolja. Verjamemo v rešitve za naše stranke, s čimer bodo
lahko odgovorno reciklirale naše izdelke, baterije in druge sestavne dele ter
pakirni material. Za podrobnejše informacije o recikliranju v različnih regijah glejte
http://csr.asus.com/english/Takeback.htm.
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
135
EC Declaration of Conformity
We, the undersigned,
Manufacturer:
ASUSTeK COMPUTER INC.
Address:
4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Authorized representative in Europe:
ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:
HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:
GERMANY
declare the following apparatus:
Product name :
Notebook
Model name :
PU551J,E551J,PRO551J,P4510J,P4518J
conform with the essential requirements of the following directives:
2004/108/EC-EMC Directive
EN 55022:2010+AC:2011
EN 61000-3-2:2006+A2:2009
EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006
EN 55024:2010
EN 61000-3-3:2008
EN 55020:2007+A11:2011
1999/5/EC-R&TTE Directive
EN 300 328 V1.7.1(2006-10)
EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)
EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)
EN 301 511 V9.0.2(2003-03)
EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)
EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)
EN 301 893 V1.6.1(2011-11)
EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)
EN 302 623 V1.1.1(2009-01)
EN 50360:2001
EN 62479:2010
EN 50385:2002
EN 62311:2008
EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
2006/95/EC-LVD Directive
EN 60950-1 / A12:2011
EN 60065:2002 / A12:2011
2009/125/EC-ErP Directive
Regulation (EC) No. 1275/2008
Regulation (EC) No. 278/2009
Regulation (EC) No. 642/2009
Regulation (EC) No. 617/2013
2011/65/EU-RoHS Directive
Ver. 140331
CE marking
(EC conformity marking)
Position : CEO
Name :
Jerry Shen
Declaration Date: 23/10/2014
Year to begin affixing CE marking: 2014
136
Signature : __________
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
Download PDF

advertising