Komputer desktop PC
BT1AD
Podręcznik użytkownika
PL8748
Wydanie pierwsze
POLSKI
Grudzień 2013
Copyright © 2013 ASUSTeK Computer Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Żadnej z części tego podręcznika, włącznie z opisem produktów i oprogramowania, nie
można powielać, przenosić, przetwarzać, przechowywać w systemie odzyskiwania danych
lub tłumaczyć na inne języki, w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób, za wyjątkiem
wykonywania kopii zapasowej dokumentacji otrzymanej od dostawcy, bez wyraźnego,
pisemnego pozwolenia ASUSTeK COMPUTER INC. (“ASUS”).
Gwarancja na produkt lub usługa gwarancyjna nie zostanie wydłużona, jeśli: (1) produkt był
naprawiany, modyfikowany lub zmieniany, jeśli wykonane naprawy, modyfikacje lub zmiany
zostały wykonane bez pisemnej autoryzacji ASUS; lub, gdy (2) została uszkodzona lub
usunięta etykieta z numerem seryjnym.
ASUS UDOSTĘPNIA TEN PODRĘCZNIK W STANIE “JAKI JEST”, BEZ UDZIELANIA
JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, ZARÓWNO WYRAŹNYCH JAK I DOMNIEMANYCH,
WŁĄCZNIE, ALE NIE TYLKO Z DOMNIEMANYMI GWARANCJAMI LUB WARUNKAMI
PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB DOPASOWANIA DO OKREŚLONEGO CELU. W
ŻADNYM PRZYPADKU FIRMA ASUS, JEJ DYREKTORZY, KIEROWNICY, PRACOWNICY
LUB AGENCI NIE BĘDĄ ODPOWIADAĆ ZA JAKIEKOLWIEK NIEBEZPOŚREDNIE,
SPECJANE, PRZYPADKOWE LUB KONSEKWENTNE SZKODY (WŁĄCZNIE Z UTRATĄ
ZYSKÓW, TRANSAKCJI BIZNESOWYCH, UTRATĄ MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA LUB
UTRACENIEM DANYCH, PRZERWAMI W PROWADZENIU DZIAŁANOŚCI ITP.) NAWET,
JEŚLI FIRMA ASUS UPRZEDZAŁA O MOŻLIWOŚCI ZAISTNIENIA TAKICH SZKÓD, W
WYNIKU JAKICHKOLWIEK DEFEKTÓW LUB BŁĘDÓW W NINIEJSZYM PODRĘCZNIKU
LUB PRODUKCIE.
SPECYFIKACJE I INFORMACJE ZNAJDUJĄCE SIĘ W TYM PODRĘCZNIKU,
SŁUŻĄ WYŁĄCZNIE CELOM INFORMACYJNYM I MOGĄ ZOSTAĆ ZMIENIONE W
DOWOLNYM CZASIE, BEZ POWIADOMIENIA, DLATEGO TEŻ, NIE MOGĄ BYĆ
INTERPRETOWANE JAKO WIĄŻĄCE FIRMĘ ASUS DO ODPOWIEDZIALNOŚCI. ASUS
NIE ODPOWIADA ZA JAKIEKOLWIEK BŁĘDY I NIEDOKŁADNOŚCI, KTÓRE MOGĄ
WYSTĄPIĆ W TYM PODRĘCZNIKU, WŁĄCZNIE Z OPISANYMI W NIM PRODUKTAMI I
OPROGRAMOWANIEM.
Produkty i nazwy firm pojawiające się w tym podręczniku mogą, ale nie muszą być
zastrzeżonymi znakami towarowymi lub prawami autorskimi ich odpowiednich właścicieli i
używane są wyłącznie w celu identyfikacji lub wyjaśnienia z korzyścią dla ich właścicieli i bez
naruszania ich praw.
Spis treści
Uwagi ........................................................................................................... 5
POLSKI
Informacje dotyczące bezpieczeństwa........................................................... 8
Konwencje wykorzystywane w tym podręczniku............................................ 9
Gdzie można znaleźć więcej informacji.......................................................... 9
Zawartość opakowania................................................................................. 10
Rozdział 1
Rozpoczęcie
Witamy!..........................................................................................................11
Poznanie komputera......................................................................................11
Ustawienia komputera.................................................................................. 16
WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE komputera...................................................... 18
Rozdział 2
Podłączanie urządzeń do komputera
Podłączanie urządzenia pamięci masowej USB.......................................... 19
Używanie czytnika kart pamięci.................................................................... 20
Podłączanie mikrofonu i głośników............................................................... 21
Rozdział 3
Używanie komputera
Prawidłowa postawa podczas używania komputera desktop PC................. 25
Używanie napędu optycznego...................................................................... 26
Konfiguracja portów USB z wykorzystaniem BIOS....................................... 27
Konfiguracja ustawienia zabezpieczeń dysku twardego, poprzez
użycie BIOS.................................................................................................. 28
Rozdział 4
Połączenie z Internetem
Rozdział 5
Rozwiązywanie problemów
Połączenie przewodowe............................................................................... 29
Rozwiązywanie problemów.......................................................................... 31
Spis treści
Windows® 7 / Windows® 8.1
POLSKI
Podręcznik użytkownika
Rozdział 1
Używanie Windows® 7
Pierwsze uruchomienie................................................................................. 41
Używanie pulpitu Windows® 7...................................................................... 42
Zarządzanie plikami i folderami.................................................................... 44
Przywracanie systemu.................................................................................. 46
Zabezpieczenie komputera........................................................................... 47
Korzystanie z funkcji Pomoc i obsługa techniczna Windows®...................... 48
Rozdział 2
Używanie Windows® 8.1
Pierwsze uruchomienie komputera desktop PC........................................... 49
Ekran blokowania systemu Windows® 8.1.................................................... 49
Używanie interfejsu użytkownika w Windows®............................................. 50
Praca z aplikacjami Windows®..................................................................... 53
Inne skróty klawiaturowe.............................................................................. 58
Wyłączanie komputera Desktop PC............................................................. 59
Przełączanie komputera Desktop PC do trybu uśpienia.............................. 59
Przechodzenie do konfiguracji BIOS............................................................ 60
Rozdział 3
Inne funkcje Windows® 7 / Windows® 8.1
Usuwanie urządzenia magazynującego USB............................................... 61
Konfiguracja ustawień rozdzielczości ekranu............................................... 62
Konfiguracja ustawień połączenia z Internetem........................................... 63
Przywracanie systemu.................................................................................. 72
Informacje kontaktowe producenta
Informacje kontaktowe producenta............................................................... 77
Uwagi
Serwis odbioru
POLSKI
Programy recyklingu i odbioru ASUS wynikają z naszego zaangażowania w zapewnienie
najwyższych norm ochrony środowiska. Wierzymy w oferowanie naszym klientom rozwiązań
umożliwiających odpowiedzialny recykling naszych produktów, baterii oraz pozostałych
elementów jak również materiałów opakowaniowych. Szczegółowe informacje o recyklingu
dla poszczególnych regionów znajdują się na stronie http://csr.asus.com/english/Takeback.
htm.
REACH
Zgodnie z systemem regulacji REACH (Rejestracja, ocena, autoryzacja i ograniczenie
chemikaliów), na stronie sieci web ASUS REACH, pod adresemhttp://csr.asus.com/english/
REACH.htm, opublikowaliśmy substancje chemiczne znajdujące się w naszych produktach
Oświadczenie o zgodności z przepisami Federal Communications
Commission (FCC)
To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega
następującym dwóm warunkom:
• To urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i
•
To urządzenie musi akceptować wszelkie odebrane zakłócenia, z uwzględnieniem
zakłóceń, które mogą powodować niepożądane działanie.
To urządzenie zostało poddane testom, które stwierdziły, że spełnia wymagania dla
urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te zostały
opracowane w celu zapewnienia ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach
domowych. Urządzenie to wytwarza, wykorzystuje i może emitować promieniowanie o
częstotliwości radiowej i jeśli zostanie zainstalowane lub będzie używane niezgodnie z
instrukcjami producenta, może powodować zakłócenia komunikacji radiowej. Nie ma jednak
gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w przypadku określonej instalacji. Jeśli urządzenie
to powoduje szkodliwe zakłócenia odbioru sygnału radiowego lub telewizyjnego (co można
sprawdzić przez jego włączenie i wyłączenie) należy spróbować wyeliminować zakłócenia,
jedną z następujących metod:
• Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.
•
Zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem.
•
Podłączenie urządzenia do gniazda zasilania w innym obwodzie niż ten, do którego
podłączony jest odbiornik.
•
Skontaktowanie się z dostawcą lub doświadczonym technikiem radiowo/telewizyjnym w
celu uzyskania pomocy.
Aby zapewnić zgodność z przepisami FCC, do połączenia monitora z kartą graficzną,
wymagane jest używanie kabli ekranowanych. Zmiany lub modyfikacje wykonane
bez wyraźnego zezwolenia strony odpowiedzialnej za zgodność, mogą spowodować
pozbawienie użytkownika prawa do używania tego urządzenia.
Ostrzeżenie dotyczące baterii jonowej
OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowa wymiana może spowodować wybuch baterii. Baterię
można wymienić na baterię tego samego lub zamiennego typu, zalecanego przez
producenta. Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z instrukcjami producenta.
IC: Oświadczenie zgodności z normą kanadyjską
POLSKI
Zgodność ze specyfikacjami kanadyjskiej normy ICES-003 klasa B. To urządzenie jest
zgodne z normą RSS 210 Industry Canada. To urządzenie klasy B spełnia wszystkie
wymagania kanadyjskich przepisów dotyczących urządzeń powodujących zakłócenia.
To urządzenie jest zgodne z licencją Industry Canada poza standardem(i) RSS. Jego
działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) to urządzenie nie może powodować
szkodliwych zakłóceń i (2) to urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia,
włącznie z zakłóceniami, które mogą powodować niepożądane działanie urządzenia.
Cut appareil numérique de la Classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
Cet appareil numérique de la Classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le
matériel brouilleur du Canada.
Cet appareil est conforme aux normes CNR exemptes de licence d’Industrie Canada. Le
fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :
(1) cet appareil ne doit pas provoquer d’interférences et
(2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris celles susceptibles de provoquer
un fonctionnement non souhaité de l’appareil.
Oświadczenie Canadian Department of Communications (Kanadyjski
Departament Komunikacji)
To urządzenie cyfrowe nie przekracza ograniczeń klasy B dla emisji zakłóceń radiowych,
ustalonych przez Radio Interference Regulations of the Canadian Department of
Communications (Przepisy dotyczące zakłóceń radiowych Kanadyjskiego Departamentu
Komunikacji).
To urządzenie cyfrowe klasy B jest zgodne z kanadyjską normą ICES-003.
VCCI: Oświadczenie zgodności z przepisami w Japonii
Oświadczenie klasy B VCCI
KC: Oświadczenie z ostrzeżeniem dotyczącym zgodności z
przepisami w Korei
Uwagi dotyczące urządzenia RF
CE: Oświadczenie o zgodności z przepisami Wspólnoty Europejskiej
POLSKI
To urządzenie jest zgodne z Wymaganiami ekspozycji RF 1999/519/EC, Zalecenia Rady z 1
lipca 1999 dotyczące ograniczenia ekspozycji ludności na pola elektromagnetyczne (0 - 300
GHz). To urządzenie bezprzewodowe jest zgodne z Dyrektywą R&TTE.
Używanie radia bezprzewodowego
To urządzenie jest ograniczone do używania wewnątrz pomieszczeń, podczas działania w
paśmie częstotliwości 5,15 do 5,25 GHz.
Ekspozycja na energię częstotliwości radiowej
Moc promieniowania technologii Wi-Fi mieści się poniżej limitów ekspozycji FCC na
promieniowanie częstotliwości radiowej. Mimo to, zaleca się, aby używać urządzenie
bezprzewodowe w taki sposób, aby zminimalizować jego szkodliwy wpływ podczas kontaktu
z człowiekiem.
Zgodność z ograniczeniami FCC dla bezprzewodowych połączeń Bluetooth
Antena używana w tym nadajniku nie może być przesuwana lub używana z inną anteną lub
nadajnikiem w odniesieniu do warunków FCC.
Oświadczenie dotyczące zgodności Bluetooth z przepisami Industry Canada
To urządzenie klasy B spełnia wszystkie wymagania kanadyjskich przepisów dotyczących
urządzeń powodujących zakłócenia.
Cet appareil numérique de la Class B respecte toutes les exigences du Règlement sur le
matériel brouilleur du Canada.
BSMI: Oświaczenie dotyczące urządzeń bezprzewodowych na Tajwanie
Oświadczenie dotyczące urządzeń RF w Japonii
KC (Urządzenia RF)
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
POLSKI
Przed czyszczeniem należy odłączyć zasilanie prądem zmiennym i urządzenia peryferyjne.
Komputer dekstop PC należy czyścić używając czystego, celulozowego tamponu lub
szmatki zwilżonej w detergencie bez właściwości ścierających, z dodatkiem kilku kropel
ciepłej wody, a nadmiar wilgoci należy usunąć suchą szmatką.
•
NIE NALEŻY umieszczać urządzenia na nierównych lub niestabilnych powierzchniach
roboczych. Po uszkodzeniu obudowy należy przekazać komputer do serwisu.
•
NIE NALEŻY używać komputera w miejscach brudnych lub zakurzonych. NIE NALEŻY
używać urządzenia podczas wycieku gazu.
•
NIE NALEŻY umieszczać lub upuszczać obiektów na górnej części komputera i nie
należy wpychać do komputera desktop PC żadnych obcych obiektów.
•
NIE NALEŻY narażać komputera na silne pola magnetyczne lub elektryczne.
•
NEI NALEŻY wystawiać na działanie lub używać komputera w pobliżu płynów, na
deszczu lub wilgoci. NIE NALEŻY używać modemu podczas burz z wyładowaniami
elektrycznymi.
•
Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa baterii: NIE NALEŻY wrzucać baterii do ognia.
NIE NALEŻY zwierać styków. NIE NALEŻY demontować baterii.
•
Ten produkt należy używać w miejscach o temperaturze otoczenia w zakresie 0˚C (32̊F)
do 35˚C (95˚F).
•
NIE NALEŻY przykrywać szczelin wentylacyjnych komputera desktop PC, aby zapobiec
przegrzaniu systemu.
•
NIE NALEŻY używać uszkodzonych przewodów zasilających, akcesoriów lub innych
urządzeń peryferyjnych.
•
Aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym, przed przeniesieniem systemu należy
odłączyć kabel zasilający od gniazdka elektrycznego.
•
Przed użyciem adaptera lub przedłużacza skonsultować się z profesjonalistą
elektrykiem. Urządzenia te mogą spowodować przerwanie obwodu uziemienia.
•
Należy upewnić się, że urządzenia te są ustawione na prawidłowe w danym regionie
napięcie. Przy braku pewności co do napięcia w używanym gniazdku elektrycznym
należy się skontaktowac z lokalnym zakładem energetycznym.
•
Jeśli uszkodzony zosatał zasilacz nie należy próbować naprawiać go samemu. Należy
skontaktować się z wykwalifikowanym technikiem serwisu lub ze sprzedawcą.
Niebezpieczne ruchome części. Przed rozpoczęciem czynności serwisowych komputer
należy całkowicie odłączyć od zasilania. Elementy wentylatora mogą być wymieniane
wyłącznie przez wykwalifikowanych pracowników serwisu.
Ostrzeżenie dotyczące niebezpiecznych ruchomych części
OSTRZEŻENIE: Nie wolno zbliżać palców ani innych części ciała do ruchomych części
komputera.
Konwencje wykorzystywane w tym podręczniku
NIEBEZPIECZEŃSTWO/PRZESTROGA: Informacje, zapobiegające odniesieniu
obrażeń podczas wykonywania zadania.
OSTRZEŻENIE: Informacje, które mają zapobiegać uszkodzeniu komponentów
podczas wykonywania zadania.
POLSKI
Aby zapewnić prawidłowe działanie określonych działań należy zwracać uwagę na
występujące w tym podręczniku następujące symbole.
WAŻNE: Instrukcje, które NALEŻY wykonać, aby zakończyć zadanie.
UWAGA: Wskazówki i dodatkowe informacje, które mogą pomóc w wykonaniu
zadania.
Gdzie można znaleźć więcej informacji
Dodatkowe informacje oraz aktualizacje produktu i oprogramowania, można znaleźć w
następujących źródłach.
Strony sieci web ASUS
Strona sieci web ASUS udostępnia zaktualizowane informacje dotyczące sprzętu i
oprogramowania ASUS. Sprawdź stronę sieci web ASUS www.asus.com.
Lokalna pomoc techniczna ASUS
Sprawdź stronę sieci web ASUS, pod adresem http://support.asus.com/contact w celu
uzyskania informacji kontaktowych lokalnego technika serwisu.
• Ten podręcznik użytkownika znajduje się w następującym folderze komputera desktop
PC:
• C:\Program Files(X86)\ASUS\eManual
Zawartość opakowania
POLSKI
Komputer desktop PC ASUS
Klawiatura x1
Mysz x1
Zasilacz sieciowy x1
Przewód zasilający x1
Płyta DVD ze sterownikami
x1
ASUS Desktop PC
Quick Start Guide
Płyta DVD do odzyskiwania
systemu x1 (opcjonalna)
Podstawka pod komputer x1
Podręcznik instalacji x1
Karta gwarancyjna x1
Podkładka pod mysz x1
(opcjonalna)
Antena (opcjonalna) x1s
• Jeśli jakiekolwiek z wymienionych wyżej elementów będą uszkodzone lub nie będzie ich
w opakowaniu należy skontaktować się ze sprzedawcą.
• Pokazane powyżej ilustracje elementów służą wyłącznie jako odniesienie. Rzeczywiste
specyfikacje produktu zależą od modelu.
10
Rozdział 1
POLSKI
Rozpoczęcie
Witamy!
Dziękujemy za zakupienie komputera desktop PC ASUS!
Komputer desktop PC ASUS udostępnia najnowsze rozwiązania, bezkompromisową
niezawodność i dedykowane użytkownikowi narzędzia. Wszystkie te wartości są zawarte w
zadziwiającej, futurystycznej i stylowej obudowie.
Przed rozpoczęciem ustawień komputera desktop PC ASUS należy przeczytać kartę
gwarancyjną ASUS.
Poznanie komputera
Ilustracje służą wyłącznie jako odniesienie. Porty i ich lokalizacje oraz kolor obudowy
zależą od modelu.
ASUS BT1AD
11
Panel przedni
POLSKI
Przycisk zasilania. Naciśnij ten przycisk, aby włączyć komputer.
Porty USB 3.0. Te porty Universal Serial Bus 3.0 (USB 3.0) umożliwiają
podłączenie takich urządzeń USB 3.0 jak mysz, drukarka, skaner, kamera, PDA
i inne
• NIE NALEŻY podłączać klawiatury/myszy do któregokolwiek portu USB 3.0, podczas
instalacji systemu operacyjnego Windows®.
• Z powodu ograniczeń kontrolera USB 3.0, urządzenia USB 3.0 można używać
wyłącznie w środowisku systemu operacyjnego Windows®, po zainstalowaniu
sterownika USB 3.0.
• Urządzenia USB 3.0 można używać wyłącznie jako urządzenia pamięci masowej.
• Zalecamy, aby podłączać urządzenia USB 3.0 do portów USB 3.0 w celu uzyskania
większej szybkości i lepszej wydajności urządzeń USB 3.0.
Port mikrofonu . Ten port umożliwia podłączenie mikrofonu.
Port słuchawek . Ten port służy do podłączania słuchawek lub głośnika.
Dioda LED dysku twardego. Ta dioda LED świeci podczas działania dysku
twardego.
12
Rozdział 1: Rozpoczęcie
Wąska kieszeń na stację dysków optycznych. Wąska kieszeń na stację
dysków optycznych jest odpowiednia dla wąskich urządzeń DVD-ROM/CD-RW/
DVD-RW.
POLSKI
Przycisk wysuwania napędu optycznego. Naciśnij ten przycisk, aby wysunąć
tacę dysku napędu optycznego.
Gniazdo kart SD/SDHC/SDXC/MS/MS PRO/MS PRO HG/MSXC/MMC. Wsuń
obsługiwaną kartę pamięci do tego gniazda.
Panel tylny
Szczeliny wentylacyjne. Zapewniają przepływ powietrza.
NIE NALEŻY blokować tych szczelin obudowy. Należy zawsze zapewnić prawidłową
wentylację komputera.
Gniazdo na kłódkę. Gniazdo na kłódkę umożliwia zabezpieczenie komputera PC
przy użyciu standardowej kłódki.
ASUS BT1AD
13
Port HDMI. Ten port służy do podłączania złącza HDMI (Wysokiej jakości interfejs
multimedialny) i jest zgodny z HDCP, co zapewnia odtwarzanie HD DVD, Blu-ray i
innych zabezpieczonych treści.
POLSKI
Port DVI-D. Ten port służy do podłączania złącza urządzeń zgodnych z
DVI-D i jest zgodny z HDCP, co zapewnia odtwarzanie HD DVD, Blu-ray i innych
zabezpieczonych treści.
Gniazdo blokady Kensington®. Gniazdo blokady Kensington® umożliwia
zabezpieczenie komputera PC przy użyciu kabli zabezpieczających do
komputerów PC zgodnych ze standardem Kensington®.
LAN (RJ-45) port. This port allows Gigabit connection to a Local Area Network
(LAN) through a network hub.
LAN port LED indications
Activity/Link LED
ACT/LINK SPEED
LED
LED
Speed LED
Status
Description
Status
Description
OFF
No link
OFF
10Mbps connection
ORANGE
Linked
ORANGE
100Mbps connection
BLINKING
Data activity
GREEN
1Gbps connection
LAN port
Klawiatura PS/2/Port combo myszy (purpurowy). To jest port dla klawiatury lub
myszy PS/2.
Port mikrofonu (różowy). Ten port umożliwia podłączenie mikrofonu.
Port wyjścia liniowego (jasnozielony). Ten port służy do podłączania słuchawek
lub głośnika. W konfiguracji 4.1, 5.1 lub 7.1-kanałowej, funkcja tego portu to
wyjście na głośnik przedni. Obsługiwane przez Kreatora audio ASUS.
Port wejścia liniowego (zielony). Ten port służy do podłączenia odtwarzacza
taśmowego, CD, DVD lub innych źródeł audio.
Sprawdź tabelę konfiguracji audio poniżej w celu uzyskania opisu funkcji portów audio w
konfiguracji 2.1, 4.1, 5.1 lub 7.1-kanałowej.
14
Audio 2.1, 4.1, 5.1 lub 7.1-kanałowe
Port
Słuchawki
2.1-kanałowe
4.1-kanałowe
5.1-kanałowe
7.1-kanałowe
Jasnoniebieski
Wejście liniowe
Wejście liniowe
Wejście liniowe
Wejście liniowe
Jasnozielony
Wyjście liniowe
Przednie wyjście na
głośnik
Przednie wyjście na
głośnik
Przednie wyjście na głośnik
Różowy
Wejście
mikrofonu
Wejście mikrofonu
Wejście mikrofonu
Centralny/Subwoofer
Rozdział 1: Rozpoczęcie
Złącze zasilania. Podłącz zasilacz sieciowy do tego złącza.
POLSKI
• Specyfikacje zasilacza sieciowego:
• Wejście 100-240VAC, 50~60Hz, 2.0A
• Wyjście : Output: +19VDC, 6.32A
Port DVI-I. Port ten służy do podłączania sygnału cyfrowego DVI-I do komputera
stacjonarnego.
Porty USB 2.0. Te porty Universal Serial Bus 2.0 (USB 2.0) umożliwiają
podłączenie takich urządzeń USB 2.0 jak mysz, drukarka, skaner, kamera, PDA i
inne.
Podstawka pod komputer
Komputer można ustawić w poziomie na boku lub pionowo na podstawce pod komputer.
W przypadku ustawienia pionowego należy zawsze korzystać z dołączonej podstawki pod
komputer. Podstawkę należy przymocować do obudowy komputera przy użyciu dwóch śrub.
Podstawka pod komputer zapobiega przewróceniu się obudowy i zablokowaniu otworów
wentylacyjnych. Ustawienie komputera w pionie bez podstawki może prowadzić do
przegrzania.
ASUS BT1AD
15
Ustawienia komputera
POLSKI
Ta część zawiera opis podłączania do komputera głównych urządzeń, takich jak zewnętrzny
monitor, klawiatura, mysz i przewód zasilający.
Używanie wbudowanych portów wyjścia wyświetlania
Podłącz monitor do wbudowanego portu wyjścia wyświetlania.
W celu podłączenia zewnętrznego monitora, z wykorzystaniem wbudowanych portów
wyjścia wyświetlania:
1.
Podłącz monitor VGA do portu VGA lub monitor DVI-D do portu DVI-D albo monitor
HDMI do portu HDMI na panelu tylnym komputera.
2.
Podłącz monitor do źródła zasilania.
Podłączenie klawiatury USB i myszy USB
Podłącz klawiaturę USB i mysz USB do portów USB na panelu tylnym komputera.
`
16
Rozdział 1: Rozpoczęcie
Podłączanie zasilacza sieciowego
1.
Podłącz kabel zasilający do zasilacza sieciowego.
2.
Podłącz zasilacz sieciowy do gniazda elektrycznego 100 V~240 V.
3.
Podłącz wtyczkę kabla zasilającego do złącza na panelu tylnym komputera.
POLSKI
Aby podłączyć zasilacz sieciowy i kabel zasilający do komputera:
• Należy korzystać wyłącznie z dostarczonego zasilacza. Używanie innych zasilaczy
może prowadzić do uszkodzenia urządzenia.
• Specyfikacje zasilacza sieciowego:
• Wejście : 100-240VAC, 50~60Hz, 2.0A
• Wyjście : +19VDC, 6.32A
ASUS BT1AD
17
WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE komputera
W tej części znajduje się opis włączania/wyłączania komputera po wykonaniu ustawień
komputera.
POLSKI
WŁĄCZANIE komputera
W celu WŁĄCZENIA komputera:
1.
WŁĄCZ monitor.
2.
Naciśnij przycisk zasilania na komputerze.
Przycisk zasilania
3.
Zaczekaj na automatyczne załadowanie systemu oeracyjnego.
Szczegółowe informacje dotyczące wyłączania komputera desktop PC, zawiera
Podręcznik użytkownika Windows® 7 / Windows® 8.1, znajdujący się w tym podręczniku.
18
Rozdział 1: Rozpoczęcie
Rozdział 2
POLSKI
Podłączanie urządzeń do komputera
Podłączanie urządzenia pamięci masowej USB
Ten komputer desktop PC udostępnia porty USB 2.0/1.1 I USB 3.0 na panelu przednim i
tylnym. Porty USB umożliwiają podłączanie urządzeń USB, takich jak urządzenia pamięci
masowej.
W celu podłączenia urządzenia pamięci masowej USB:
•
Wstaw urządzenie pamięci masowej USB do komputera.
Przednie oraz tylne porty USB 2.0 i USB 3.0 można włączać lub wyłączać niezależnie
w ustawieniach systemu BIOS. Szczegółowe informacje można znaleźć w części
Configuring the USB ports using the BIOS (Konfiguracja portów USB za pomocą
systemu BIOS) w rozdziale 3 w tym podręczniku użytkownika.
Panel przedni
Panel tylny
Szczegółowe informacje można znaleźć w części Removing a USB storage device
(Usuwanie urządzenia pamięci USB) w Windows® 7 / Windows® 8.1 User Manual
(podręczniku użytkownika systemu Windows® 7 / Windows® 8.1), który jest dostępny w
tym podręczniku.
ASUS BT1AD
19
Używanie czytnika kart pamięci
POLSKI
Aparaty cyfrowe i inne urządzenia obrazów cyfrowych wykorzystują karty pamięci do
przechowywania obrazów cyfrowych lub plików multimedialnych. Wbudowany czytnik kart
pamięci na panelu przednim systemu, umożliwia odczyt i zapis w różnych napędach kart
pamięci.
Aby używać karty pamięci:
1.
Włóż kartę pamięci do gniazda karty.
• Karta pamięci ma nacięcie, dlatego pasuje tylko w jednym kierunku. Aby uniknąć
uszkodzenia karty NIE NALEŻY wpychać karty do gniazda na siłę.
• Multimedia można umieścić w jednym lub w kilku gniazdach kart i używać niezależnie.
Jednocześnie do gniazda można włożyć tylko jedną kartę pamięci.
2.
Wybierz program z okna Autoodtwarzanie w celu dostępu do plików.
• Jeśli w komputerze wyłączona jest funkcja Autoodtwarzanie, kliknij przycisk Windows®
7 Start na pasku zadań, kliknij Komputer, a następnie dwukrotnie kliknij ikonę karty
pamieci w celu dostępu do danych na karcie.
• Każde gniazdo karty ma własną ikonę napędu, wyświetlaną na ekranie Komputer.
• Podczas odczytu lub zapisu danych na karcie pamięci, świeci i miga światło LED
czytnika kart pamięci.
3.
Po zakończeniu, kliknij prawym przyciskiem ikonę napędu karty pamięci na ekranie
Komputer, kliknij Wysuń, a następnie wyjmij kartę.
Przesuń wskaźnik myszy nad dolny lewy róg pulpitu Windows®, a następnie kliknij prawym
przyciskiem miniaturkę na ekranie Start. W menu pomocniczym, kliknij File Explorer
(Eksplorator plików), aby otworzyć ekran Computer (Komputer).
Nigdy nie należy wyjmować kart w trakcie lub bezpośrednio po odczycie, kopiowaniu,
formatowaniu lub usunięciu danych na karcie, w przeciwnym razie grozi to utratą danych.
Aby zapobiec utracie danych, przed wyjęciem karty pamięci należy użyć “Bezpieczne
usuwanie sprzętu i wysuwanie nośników” w obszarze powiadomień Windows®.
20
Rozdział 2: Podłączanie urządzeń do komputera
Podłączanie mikrofonu i głośników
POLSKI
Ten komputer desktop PC jest dostarczany z portami mikrofonu i portami głośników na
panelach przednim i tylnym. Porty We/Wy audio na panelu tylnym, umożliwiają podłączenie
2.1-kanałowych, 4.1-kanałowych, 5.1-kanałowych i 7.1-kanałowych głośników stereo.
Podłączanie słuchawek i mikrofonu
Podłączanie 2.1-kanałowych głośników
ASUS BT1AD
LINE OUT
WEJŚCIA
AUDIO
21
Podłączanie 4.1-kanałowych głośników
POLSKI
WEJŚCIA WEJŚCIA
AUDIO
AUDIO
Tył
LINE OUT
Przód
Podłączanie 5.1-kanałowych głośników
Tył
22
LINE OUT
WEJŚCIA WEJŚCIA WEJŚCIA
AUDIO
AUDIO AUDIO
Przód Centralny/
Subwoofer
Rozdział 2: Podłączanie urządzeń do komputera
Tył
Przód
WEJŚCIA
AUDIO
LINE OUT
WEJŚCIA
AUDIO
POLSKI
Podłączanie 7.1-kanałowych głośników
Boczne Centralny/
Subwoofer
ASUS BT1AD
23
POLSKI
24
Rozdział 2: Podłączanie urządzeń do komputera
Rozdział 3
POLSKI
Używanie komputera
Prawidłowa postawa podczas używania komputera
desktop PC
Podczas używania komputera desktop PC należy utrzymywać prawidłową postawę, aby
zapobiec zmęczeniu nadgarstków, rąk oraz innych stawów lub mięśni. W tej części znajdują się
wskazówki dotyczące unikania fizycznego dyskomfortu i możliwych obrażeń, podczas używania
i pełnego korzystania z komputera desktop PC.
Poziom oczu na poziomie
Eye level
to the
top of
górnej
części
ekranu
the monitor screen
monitora
Foot rest
Podnóżek
kąty
90˚90˚
angles
Aby zachować prawidlową postawę:
•
Aby uzyskać wygodną pozycję pisania, ustaw fotel komputera w taki sposób, aby
łokcie znajdowały się lekko nad klawiaturą.
•
Wyreguluj wysokość fotela, aby kolana znajdowały się lekko wyżej niż biodra, aby
rozluźnić tył ud. Jeśli to niezbędne, użyj podnóżka, aby podwyższyć poziom kolan.
•
Wyreguluj oparcie fotela, aby podstawa kręgosłupa była pewnie podparta i lekko
odchylona do tyłu.
•
Podczas używania komputera PC siedź prosto, z kolanami, łokciami i biodrami pod
kątem około 90°.
•
Ustaw monitor bezpośrednio przed sobą i ustaw górną część ekranu monitora na
poziomie oczu, aby oczy patrzyły lekko w dół.
•
Mysz powinna znajdować się blisko klawiatury, a jeśli to konieczne należy użyć
podparcia pod nadgarstki w celu zmniejszenia nacisku na nadgarstki podczas pisania.
•
Komputer desktop PC należy używać w wygodnie oświetlonym miejscu i z dala od
źródeł światła, takich jak okna i bezpośrednie promienie słońca.
•
Należy wykonywać niewielkie przerwy używania komputera desktop PC.
ASUS BT1AD
25
Używanie napędu optycznego
POLSKI
1
3
2
Wkładanie dysku optycznego
Aby włożyć dysk optyczny:
1.
Przy włączonym systemie, naciśnij przycisk wysuwania poniżej pokrywy wnęki napędu,
aby otworzyć tacę.
2.
Umieść dysk w napędzie optycznym etykietą skierowaną na zewnątrz, gdy komputer
jest ustawiony pionowo lub etykietą skierowaną do góry w przypadku poziomego
ustawienia komputera.
3.
Pchnij tacę w celu jej zamknięcia.
4.
Wybierz program z okna Autoodtwarzanie w celu dostępu do plików.
Jeśli w komputerze NIE została włączona funkcja Autoodtwarzanie w celu dostępu do danych
na dysku optycznym należy wykonać następujące czynności:
•W Windows®7, kliknij Start > Computer (Komputer) i kliknij dwukrotnie ikonę
napędu CD/DVD.
•W systemie Windows®8.1, przesuń wskaźnik myszy nad dolny, lewy róg pulpitu
Windows®, a następnie kliknij prawym przyciskiem miniaturkę ekranu Start. W
menu pomocniczym, kliknij File Explorer (Eksplorator plików), a następnie
kliknij dwukrotnie ikonę napędu CD/DVD.
Wyjmowanie dysku optycznego
Aby wyjąć dysk optyczny:
1.
Przy włączonym systemie w celu wysunięcia tacy wykonaj następujące czynności:
•
Naciśnij przycisk wysuwania poniżej pokrywy wnęki napędu.
•
Kliknij prawym przyciskiem ikonę napędu CD/DVD na ekranie Komputer, a
następnie kliknij Wysuń.
Aby otworzyć ekran Computer (Komputer) w systemie Windows®8.1, przesuń wskaźnik
myszy nad dolny, lewy róg pulpitu Windows®, a następnie kliknij prawym przyciskiem
miniaturkę ekranu Start. W menu pomocniczym, kliknij File Explorer (Eksplorator plików),
aby otworzyć ekran Computer (Komputer).
2.
26
Wyjmij dysk z tacy dysku.
Rozdział 3: Używanie komputera
Konfiguracja portów USB z wykorzystaniem BIOS
POLSKI
Przednie i tylne porty USB 2.0 i USB 3.0 można włączać z programu konfiguracji BIOS.
Aby wyłączyć lub włączyć przednie i tylne porty USB 2.0 i 3.0:
1.
Naciśnij <Delete>, aby przejść do programu konfiguracji BIOS Setup podczas
uruchamiania.
2.
Na ekranie konfiguracji BIOS, kliknij Advanced (Zaawansowane) > USB
Configuration (Konfiguracja USB) > USB Single Port Control (Sterowanie
pojedynczym portem USB).
3.
Wybierz port USB do włączenia lub wyłączenia.
4.
Naciśnij <Enter>, aby włączyć lub wyłączyć wybrany port USB.
5.
Kliknij Exit (Zakończ) i wybierz Save Changes & Reset (Zapisz zmiany i zresetuj),
aby zapisać wykonane zmiany.
Sprawdź lokalizacje portów USB w Rozdziale 1.
ASUS BT1AD
27
Konfiguracja ustawienia zabezpieczeń dysku twardego,
poprzez użycie BIOS
POLSKI
W celu zabezpieczenia dysku twardego, można ustawić hasło w programie konfiguracji
BIOS.
Aby ustawić hasło dostępu do dysku twardego w programie konfiguracji BIOS:
1. Naciśnij <Delete>, aby przejść do programu konfiguracji BIOS Setup podczas
uruchamiania.
2. Na ekranie BIOS Setup EZ Mode (Tryb EZ programu konfiguracji BIOS), kliknij Exit
(Zakończ) > Advanced Mode (Tryb zaawansowany). Na ekranie Advanced Mode
(Tryb zaawansowany), kliknij Main (Główny) > HDDx: [nazwa dysku twardego], aby
otworzyć ekran HDD Password (Hasło dysku twardego).
3. Wybierz element Set User Password (Ustaw hasło użytkownika) i naciśnij <Enter>.
4. W oknie Create New Password (Utwórz nowe hasło), wprowadź hasło, a następnie
naciśnij <Enter>.
5. Po wyświetleniu polecenia potwierdź hasło.
6. Kliknij Exit (Zakończ) i wybierz Save Changes & Reset (Zapisz zmiany i zresetuj),
aby zapisać wykonane zmiany.
Zapamiętaj hasło, które będzie potrzebne do uruchomienia systemu operacyjnego.
Aby zmienić hasło dostępu do dysku twardego w programie konfiguracji BIOS:
1. Wykonaj czynności 1 i 2 z poprzedniej części, aby otworzyć ekran HDD Password
(Hasło dysku twardego).
2. Wybierz element Set User Password (Ustaw hasło użytkownika) i naciśnij <Enter>.
3. W oknie Enter Current Password (Wprowadź aktualne hasło), wprowadź aktualne
hasło, a następnie naciśnij <Enter>.
4. W oknie Create New Password (Utwórz nowe hasło), wprowadź nowe hasło, a
następnie naciśnij <Enter>.
5. Po wyświetleniu polecenia potwierdź hasło.
6. Kliknij Exit (Zakończ) i wybierz Save Changes & Reset (Zapisz zmiany i zresetuj),
aby zapisać wykonane zmiany.
Aby usunąć hasło użytkownika, wykonaj te same czynności, jak podczas zmiany hasła
użytkownika, ale po wyświetleniu polecenia utworzenia/potwierdzenia hasła, naciśnij <Enter>.
Po usunięciu hasła, w górnej części ekranu, dla elementu Set User Password (Ustaw hasło
użytkownika), pojawi się Not Installed (Nie zainstalowane).
28
Rozdział 3: Używanie komputera
Rozdział 4
POLSKI
Połączenie z Internetem
Połączenie przewodowe
Użyj kabla RJ-45 do podłączenia komputera do modemu DSL/kablowy lub do lokalnej sieci
komputerowej (LAN).
P dem DSL/kablowy
Aby połączyć przez modem DSL/kablowy:
1.
Skonfiguruj modem DSL/kablowy.
Sprawdź dokumentację dostarczoną z modemem DSL/kablowy.
2.
Podłącz jeden koniec kabla RJ-45 do portu LAN (RJ-45) na panelu tylnym komputera,
a drugi koniec do modemu DSL/kablowy.
Modem
Kabel RJ
45
RJ-45
cable
3.
Włącz modem DSL/kablowy i komputer.
4.
Skonfiguruj niezbędne ustawienia połączenia z Internetem.
• Dalsze, szczegółowe informacje znajdują się w części Konfiguracja połączenia
sieciowego.
• Szczegółowe informacje można sprawdzić w części Konfiguracja ustawień połączenia
z Internetem, podręcznika użytkownika Windows® 7 / Windows® 8.1, który znajduje
się w tym podręczniku.
ASUS BT1AD
29
Połączenie przez lokalną sieć komputerową (LAN)
W celu połączenia przez LAN:
POLSKI
1.
Podłącz jeden koniec kabla RJ-45 do portu LAN (RJ-45) na panelu tylnym komputera,
a drugi koniec do portu LAN.
Kabel RJ
45
RJ-45
cable
2.
Włącz komputer.
3.
Skonfiguruj niezbędne ustawienia połączenia z Internetem.
LAN
• Dalsze, szczegółowe informacje znajdują się w części Konfiguracja połączenia
sieciowego.
• Szczegółowe informacje można sprawdzić w części Konfiguracja ustawień połączenia
z Internetem, podręcznika użytkownika Windows® 7 / Windows® 8.1, który znajduje
się w tym podręczniku.
30
Rozdział 4: Połączenie z Internetem
Rozdział 5
POLSKI
Rozwiązywanie problemów
Rozwiązywanie problemów
Ten rozdział prezentuje niektóre potencjalne problemy i możliwe rozwiązania.
?
?
Nie można włączyć zasilania mojego komputera i nie świeci dioda
LED zasilania LED na panelu przednim
•
Sprawdź, czy komputer jest prawidłowo podłączony.
•
Sprawdź, czy działa gniazdko ścienne.
•
Sprawdź, czy jest włączony zasilacz. Sprawdź część WŁĄCZANIE/
WYŁĄCZANIE komputera w Rozdziale 1.
Mój komputer zawiesza się.
•
Wykonaj następujące czynności w celu zamknięcia nieodpowiadających
programów:
1.Jednocześnie naciśnij na klawiaturze przyciski <Alt> + <Ctrl> + <Delete>,
a następnie kliknij Menedżer zadań.
2.
Wykonaj następujące czynności, w oparciu o system operacyjny:
W Windows® 7:
a) Kliknij zakładkę Aplikacje.
b) Wybierz nieodpowiadający program, a następnie kliknij Zakończ
zadanie.
W Windows® 8.1:
W zakładce Processes (Procesy) programu Task Manager (Menedżer
zadań), wybierz program, który nie odpowiada, a następnie kliknij End
Task (Zakończ zadanie).
•
?
Jeśli nie odpowiada klawiatura. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania w
górnej części obudowy, aż do wyłączenia komputera. Następnie naciśnij
przycisk zasilania w celu włączenia.
Nie można połączyć się z siecią bezprzewodową przez kartę WLAN
ASUS (wyłącznie wybranych modelach)?
•
Upewnij się, że wprowadzony został prawidłowy klucz zabezpieczenia dla sieci
z którą ma nastąpić połączenie.
•
Podłącz anteny zewnętrzne (opcjonalne) do złączy anteny karty WLAN ASUS
i umieść anteny na obudowie komputera, aby uzyskać najlepsze działanie
połączenia bezprzewodowego.
ASUS BT1AD
31
?
Nie działają przyciski strzałek keypada numerycznego.
POLSKI
?
?
?
32
Sprawdź, czy jest wyłączona dioda LED Number Lock. Jeśli dioda LED
Number Lock jest włączona, przyciski keypada numerycznego można używać
wyłącznie do wprowadzania liczb. Aby używać przycisków strzałek keypada
numerycznego, naciśnij przycisk Number Lock w celu wyłączenia diody LED.
Brak obrazu na monitorze.
•
Sprawdź, czy włączone jest zasilanie monitora.
•
Upewnij się, że monitor jest prawidłowo podłączony do portu wyjścia video
komputera.
•
Jeśli komputer jest dostarczany z dyskretną kartą graficzną, upewnij się, że
monitor jest podłączony do portu wyjścia video na dyskretnej karcie graficznej.
•
Sprawdź, czy nie są wygięte szpilki złącza video monitora. Jeśli okaże się, że
szpilki są wygięte należy wymienić kabel złącza video monitora.
•
Sprawdź, czy monitor jest prawidłowo podłączony do źródła zasilania.
•
Sprawdź dokumentację dostarczoną z monitorem w celu uzyskania dalszych
informacji dotyczących rozwiązywania problemów.
Podczas używania wielu monitorów, obraz jest wyświetlany tylko na
jednym monitorze.
•
Sprawdź, czy jest włączone zasilanie obydwu monitorów.
•
W czasie autotestu POST, obraz jest wyświetlany tylko na monitorze
podłączonym do portu VGA. Funkcja podwójnego wyświetlacza działa jedynie
w systemie Windows.
•
Po zainstalowaniu w komputerze karty graficznej, upewnij się, że monitory są
podłączone do portów wyjścia karty graficznej.
•
Sprawdź, czy są prawidłowe ustawienia wielu wyświetlaczy.
Mój komputer nie wykrywa urządzenia pamięci USB.
•
Przy pierwszym podłączeniu urządzenia pamięci USB do komputera, Windows
automatycznie instaluje jego sterownik. Zaczekaj chwilę i przejdź do Mój
komputer, aby sprawdzić, czy zostało wykryte urządzenie pamięci masowej
USB.
•
Podłącz urządzenie pamięci masowej USB do innego komputera, aby
sprawdzić, czy urządzenie pamięci masowej USB działa nieprawidłowo lub
jest uszkodzone.
Rozdział 5: Rozwiązywanie problemów
?
Chcę przywrócić lub cofnąć zmiany ustawień mojego komputera, bez
wpływu na moje osobiste pliki lub dane.
W Windows® 7:
Funkcja Przywracanie systemu Windows® umożliwia przywrócenie lub
cofnięcie zmian ustawień systemu komputera, bez wpływu na osobiste dane,
takie jak dokumenty lub zdjęcia. Dalsze, szczegółowe informacje znajdują się
w części Przywracanie systemu w Rozdziale 2.
W Windows® 8.1:
Do przywracania lub cofania zmian w ustawieniach systemu komputerowego,
bez wpływu na dane osobiste, takie jak dokumenty lub zdjęcia, można użyć
opcji przywracania Windows® 8.1 Refresh everything without affecting
your files (Odśwież wszystko, bez zmiany plików). Aby użyć tę opcję
przywracania, kliknij na pasku Charms bar Settings (Ustawienia) > Change
PC Settings (Zmień ustawienia PC) > General (Ogólne), wybierz Refresh
everything without affecting your files (Odśwież wszystko, bez zmiany
plików) i kliknij Get Started (Rozpoczęcie).
POLSKI
?
Rozciągnięty obraz w HDTV.
•
Jest to spowodowane różnymi rozdzielczościami monitora i HDTV.
Wyreguluj rozdzielczość ekranu, aby dopasować ją do HDTV. W celu zmiany
rozdzielczosci ekranu:
W Windows® 7:
1.Wykonaj następujące działania w celu otwarcia ekranu ustawień
Rozdzielczość ekranu:
• K
liknij
> Panel sterowania > Wygląd i personalizacja > Ekran >
Zmień ustawienia ekranu.
• K
liknij prawym przyciskiem w dowolnym miejscu na pulpicie Windows.
Po wyświetleniu menu pomocniczego, kliknij Personalizuj > Ekran >
Zmień ustawienia ekranu.
2.Wyreguluj rozdzielczość. Informacje o rozdzielczości znajdują się w
dokuementacji dostarczonej z HDTV.
3.Kliknij Zastosuj lub OK. Następnie kliknij w komunikacie potwierdzenia
Zachowaj zmiany.
W Windows® 8.1:
•
Wykonaj następujące działania w celu otwarcia ekranu ustawień
Rozdzielczość ekranu:
Z ekranu Star
a) Uruchom ekran All Apps (Wszystkie aplikacje) i przypnij Control Panel
(Panel sterowania) do ekranu Start.
W celu uzyskania szczegółów sprawdź, Przypinanie aplikacji na ekranie Start, w
części Praca z aplikacjami w Windows®.
b) W opcji Control Panel (Panel sterowania), kliknij Adjust screen
resolution (Wyeguluj rozdzielczość ekranu) w Appearance and
Personalization (Wygląd i personalizacja).
Z ekranu trybu Desktop (Pulpit)
a) Uruchom tryb Desktop (Pulpit) z ekranu Start.
b) Kliknij prawym przyciskiem w dowolnym miejscu ekranu trybu Desktop
(Pulpit). Po wyświetleniu menu podręcznego, kliknij Personalize
(Personalizuj) > Display (Wyświetlacz) > Change display settings
(Zmień ustawienia wyświetlania).
ASUS BT1AD
33
?
Moje głośniki nie wytwarzają dźwięku.
•
POLSKI
•
•
•
Upewnij się, że głośniki są podłączone do portu wyjścia liniowego (jasnozielony)
na panelu przednim lub na panelu tylnym.
Sprawdź, czy głośnik jest podłączony do źródła zasilania prądem elektrycznym i
czy jest włączony.
Wyreguluj głośność głośnika.
Upewnij się, że nie są wyciszone dźwięki systemu komputera.
•Jeśli są wyciszone, ikona głośności wygląda jak
. Aby włączyć dźwięki
systemu, kliknij
w obszarze powiadomień Windows, a następnie kliknij
?
?
•
i przeciągnij suwak w celu regulacji głośności.
•Jeśli nie są wyciszone, kliknij
Podłącz głośniki do innego komputera, aby sprawdzić, czy działają prawidłowo.
Nie można odczytać dysku w napędzie DVD.
•
Sprawdź, czy dysk został włożony stroną z etykietą skierowaną do góry.
•
Sprawdź, czy dysk jest wyśrodkowany na tacy, szczególnie dotyczy to dysków
o niestandardowych rozmiarach lub kształtach.
•
Sprawdź, czy dysk nie jest zarysowany lub uszkodzony.
Nie odpowiada przycisk wysuwania napędu DVD.
1.
W Windows® 7, kliknij
> Computer (Komputer).
W Windows® 8.1, przesuń wskaźnik myszy nad dolny lewy róg pulpitu Windows®8.1 , a
następnie kliknij prawym przyciskiem miniaturkę na ekranie Start. W menu pomocniczym,
kliknij File Explorer (Eksplorator plików), aby otworzyć ekran Computer (Komputer).
2.Kliknij prawym przyciskiem
menu.
34
, a następnie kliknij Wysuń w
Rozdział 5: Rozwiązywanie problemów
Problem
Brak zasilania
(Wyłączony
wskaźnik
zasilania)
Możliwa przyczyna
Akcja
Nieprawidłowe napięcie
zasilania
• Ustaw przełącznik napięcia zasilania
komputera, na napięcie wymagane
w danym regionie.
• Wyreguluj ustawienia napięcia.
Upewnij się, że przewód zasilający
jest odłączony od gniazda zasilania.
Komputer nie jest
włączony.
Naciśnij przycisk zasilania na panelu
przednim, aby upewnić się, że
komputer jest włączony.
Nieprawidłowo podłączony
przewód zasilający
komputera.
Problemy z zasilaczem
(PSU)
ASUS BT1AD
POLSKI
Zasilanie
• Upewnij się, że przewód zasilający
jest prawidłowo podłączony.
• Użyj innego, zgodnego przewodu
zasilającego.
W celu zainstalowania innego PSU
na komputerze prosimy o kontakt z
Centrum Serwisowym ASUS.
35
Wyświetlacz
POLSKI
Problem
Brak wyjścia
wyświetlania
po włączeniu
komputera
(Czarny ekran)
LAN
Problem
Możliwa przyczyna
Akcja
Kabel sygnałowy nie
jest podłączony do
prawidłowego portu VGA
komputera.
• P
odłącz kabel sygnałowy do
prawidłowego portu wyświetlania
(wbudowany port VGA lub dyskretny
port VGA).
• Jeśli używana jest dyskretna karta
graficzna VGA, podłącz kabel
sygnałowy do portu dyskretnej karty
VGA.
Problemy dotyczące kabla
sygnałowego
Spróbuj podłączyć go do innego
monitora.
Możliwa przyczyna
Akcja
Niepodłączony kabel LAN.
Podłącz do komputera kabel LAN.
Problemy dotyczące kabla
LAN
Nie można
uzyskać dostępu
do Internetu
Komputer nie jest
prawidłowo podłączony do
routera lub huba.
Ustawienia sieci
Problemy spowodowane
programem
antywirusowym
Problemy związane ze
sterownikiem
36
Upewnij się, że jest włączona dioda
LED LAN. Jeśli nie, wypróbuj inny
kabel LAN. Jeśli dalej nie działa,
skontaktuj się z punktem serwisowym
ASUS.
Upewnij się, że komputer jest
prawidłowo podłączony do routera
lub huba.
Skontaktuj się z ISP (Dostawca usługi
połączenia z Internetem) w celu
uzyskania prawidłowych ustawień
LAN.
Zamknij program antywirusowy.
Zainstaluj ponownie sterownik LAN
Rozdział 5: Rozwiązywanie problemów
Problem
Możliwa przyczyna
Głośnik lub słuchawki
podłączone do
niewłaściwego portu.
Brak audio
System
Problem
Za wolne
działanie systemu
System często
zawiesza się lub
zatrzymuje.
ASUS BT1AD
Nie działa głośnik lub
słuchawki.
POLSKI
Audio
Akcja
• Sprawdź prawidłowy port w
podręczniku użytkownika
komputera.
• Odłącz i podłącz ponownie głośnik
do komputera.
Wypróbuj inny głośnik lub słuchawki.
Nie działają porty audio z
przodu i z tyłu.
Wypróbuj porty audio z przodu i z
tyłu. Jeśli jeden z nich nie działa,
sprawdź, czy port jest ustawiony na
wiele kanałów.
Problemy związane ze
sterownikiem
Zainstaluj ponownie sterownik audio
Możliwa przyczyna
Akcja
Zbyt wiele uruchomionych
programów.
Zamknij niektóre programy.
Atak wirusa
komputerowowego
• U
żyj programu antywirusowego
do wyszukania wirusów i naprawy
komputera.
• Zainstaluj ponownie system
operacyjny.
Awaria dysku twardego
• Wyślij
uszkodzony dysk twardy do
punktu serwisowego ASUS w celu
naprawy.
• Wymień dysk twardy na nowy.
Problemy związane z
modułem pamięci
• W
ymień moduły pamięci na
zgodne.
• Odłącz dodatkowe, zainstalowane
moduły pamięci, a następnie
spróbuj ponownie.
• Skontaktuj się z Punktem
serwisowym ASUS w celu
uzyskania pomocy.
Nieprawidłowa wentylacja
komputera.
Przestaw komputer w miejsce o
lepszym przepływie powietrza.
Zainstalowane niezgodne
oprogramowanie.
Zainstaluj ponownie system
operacyjny i zainstaluj zgodne
oprogramowanie.
37
CPU
POLSKI
Problem
Za duży hałas
po włączeniu
komputera.
Możliwa przyczyna
Akcja
Uruchamianie komputera.
Jest to normalne. Po właczeniu
zasilania komputera, wentylator
działa z pełną szybkością. Obroty
wentylatora zwalniają po przejściu
do systemu operacyjnego.
Zmienione zostały
ustawienia BIOS.
Przywróć domyślne ustawienia
BIOS.
Stara wersja BIOS
Wymieniony został
wentylator CPU.
Zaktualizuj BIOS do najnowszej
wersji. Odwiedź stronę pomocy
technicznej ASUS, pod adresem
http://support.asus.com w celu
pobrania najnowszej wersji BIOS.
Upewnij się, że używany jest zgodny
lub zalecany przez ASUS wentylator
CPU.
Niewystarczająca
wentylacja komputera.
Przestaw komputer w miejsce o
lepszym przepływie powietrza.
Za wysoka temperatura
systemu.
• Wykonaj aktualizację BIOS.
• Jeśli wiesz jak ponownie
zainstalować płytę główną, spróbuj
oczyścić miejsce wewnątrz
obudowy.
• Skontaktuj się z Punktem
serwisowym ASUS w celu
uzyskania pomocy.
Komputer jest zbyt
głośny podczas
używania.
Jeśli problem nadal utrzymuje się, sprawdź kartę gwarancyjną komputera desktop PC i
skontaktuj się z punktem serwisowym ASUS. Odwiedź stronę pomocy technicznej ASUS,
pod adresem http://support.asus.com w celu uzyskania informacji o serwisie.
38
Rozdział 5: Rozwiązywanie problemów
Komputer desktop PC ASUS
Windows® 7 / Windows® 8.1
Podręcznik użytkownika
Windows® 7 / Windows® 8.1
Podręcznik użytkownika
PL8623
Wydanie pierwsze
Wrzesień 2013
Copyright © ASUSTeK Computer Inc.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
39
40
Rozdział 1
Używanie Windows® 7
Pierwsze uruchomienie
Przy pierwszym uruchomieniu komputera, wyświetlany jest szereg ekranów, umożliwiających
wykonanie podstawowych ustawień systemu operacyjnego Windows® 7.
W celu pierwszego uruchomienia:
1.
Włącz komputer. Zaczekaj kilka minut na wyświetlenie ekranu Konfigurowanie
systemu Windows®.
2.
Na rozwijanej liście wybierz język. Kliknij Dalej.
3.
Na rozwijanej liście, wybierz Kraj lub region, Czas i waluta oraz Układ klawiatury.
Kliknij Dalej.
4.
Wprowadź unikatowe nazwy dla opcji nazwa użuytkownika oraz nazwa komputera.
Kliknij Dalej.
5.Wprowadź niezbędne informacje w celu ustawienia hasła, a następnie kliknij Dalej.
Można także kliknąć Dalej, aby pominąć tę czynność, bez wprowadania żadnych
informacji.
Aby później skonfigurować hasło dla konta, sprawdź część Konfiguracja konta
użytkwonika i hasła w tym rozdziale.
6.
Uważnie przeczytaj warunki licencji. Zaznacz Akceptuję postanowienia licencyjne i
kliknij Dalej.
7.
Wybierz Użyj ustawień zalecanych lub Instaluj tylko ważne aktualizacje w celu
ustawienia zabezpieczeń komputera. Aby pominąć tę czynnośc, wybierz Zapytaj mnie
później.
8.
Sprawdź ustawienia daty i czasu. Kliknij Dalej. System załaduje nowe ustawienia i
wykona ponowne uruchomienie. Można teraz rozpocząć używanie komputera.
Komputer desktop PC ASUS
41
Używanie pulpitu Windows® 7
Polski
Kliknij ikonę Start
o Windows® 7.
> Pomoc i obsługa techniczna w celu uzyskania dalszych informacji
Używanie menu Start
Menu Start daje dostęp do programów, narzędzi i innych użytecznych elementów komputera.
Udostępnia także więcej informacji o Windows® 7 poprzez funkcję Pomoc i obsługa
techniczna.
Uruchamianie elementów z menu Start
W celu uruchamiania elementów z menu Start:
1.
Na pasku zadań Windows®, kliknij ikonę Start
2.
Z menu Start, wybierz element do uruchomienia.
.
Stale wyświetlane programy, można przypiąć w menu Start. Dalsze, szczegółowe
informacje znajdują się w tym rozdziale, w części Przypinanie programów w menu Start
lub na pasku zadań.
Używanie elementu Pierwsze kroki
Element Pierwsze kroki w menu Start, zawiera informacje dotyczące podstawowych zadań,
takich jak personalizacja Windows®, dodawanie nowych użytkowników i transfer plików,
wspomagające użytkownika w używaniu Windows® 7.
W celu użycia elementu Pierwsze kroki:
1.
Na pasku zadań Windows®, kliknij ikonę Start
2.
Wybierz Pierwsze kroki. Pojawi się lista dostępnych zadań.
3.
Wybierz zadanie do wykonania.
w celu uruchomienia menu Start.
Używanie paska zadań
Pasek zadań umożliwia uruchamianie i zarządzanie programami albo elementami
zainstalowanymi w komputerze.
Uruchamianie programu z paska zadań
W celu uruchomienia programu z paska zadań:
•
Na pasku zadań Windows®, kliknij ikonę w celu uruchomienia programu. Ponownie
kliknij ikonę w celu ukrycia programu.
Stale wyświetlane programy, można przypiąć na pasku zadań. Dalsze, szczegółowe
informacje znajdują się w tym rozdziale, w części Przypinanie programów w menu Start
lub na pasku zadań.
42
Rozdział 1: Używanie Windows® 7
Przypinanie elementów na liście szybkiego dostępu
Polski
Po kliknięciu prawym przyciskiem ikony na pasku zadań, uruchomiona zostanie lista
szybkiego dostępu, zapewniając szybki dostęp do łączy powiązanych z programami lub
elementami. Do listy szybkiego uruchamiania można przypiąć takie elementy, jak ulubione
strony sieci web, często odwiedzane foldery lub napędy albo ostatnio odtwarzane pliki
multimedialne.
Aby przypiąć elementy do listy szybkiego uruchamiania:
1.
Kliknij prawym przyciskiem ikonę na pasku zadań.
2.
Na liście szybkiego uruchamiania, kliknij prawym przyciskiem element do przypięcia, a
następnie wybierz Przypnij do tej listy.
Odpinanie elementów od listy szybkiego uruchamiania
W celu odpięcia elementów od listy szybkiego uruchamiania:
1.
Kliknij prawym przyciskiem ikonę na pasku zadań.
2.
Na liście szybkiego uruchamiania, kliknij prawym przyciskiem element do przypięcia, a
następnie wybierz Odepnij od tej listy.
Przypinanie programów w menu Start lub na pasku zadań
W celu przypięcia programów w menu Start lub na pasku zadań:
1.
Na pasku zadań Windows®, kliknij ikonę Start
w celu uruchomienia menu Start.
2.
Kliknij prawym przyciskiem element do przypięcia w menu Start lub na pasku zadań.
3.
Wybierz Przypnij do paska zadań lub Przypnij do menu Start.
Można także kliknąć prawym przyciskiem ikonę uruchomienia programu na pasku zadań, a
następnie wybrać Przypnij ten program do paska zadań.
Odpinanie programów od menu Start
W celu odpięcia programów od menu Start:
1.
Na pasku zadań Windows®, kliknij ikonę Start
2.
W menu Start, kliknij prawym przyciskiem program do odpięcia, a następnie wybierz
Usuń z tej listy.
w celu uruchomienia menu Start.
Odpinanie programów od paska zadań
W celu odpięcia programów od paska zadań:
1.
Na pasku zadań, kliknij prawym przyciskiem program do usunięcia z paska zadań, a
następnie wybierz Odepnij ten program od paska zadań.
Komputer desktop PC ASUS
43
Używanie obszaru powiadomień
Polski
Domyślnie, w obszarze powiadomień znajdują się następujące trzy ikony:
Powiadomienie Centrum akcji
Kliknij tę ikonę, aby wyświetlić wszystkie komunikaty alarmu/powiadomienia i uruchomić
Centrum akcji Windows®.
Połączenie sieciowe
Ta ikona wyświetla stan połączenia i siłę sygnału przewodowego lub bezprzewodowego
połączenia sieciowego.
Głośność
Kliknij tę ikonę, aby wyregulować głośność.
Wyświetlanie powiadomienia o alarmie
Aby wyświetlić powiadomienie o alarmie:
•
Kliknij ikonę Powiadomienie
, a następnie kliknij komunikat w celu jego otwarcia.
Dalsze, szczegółowe informacje są dostępne w tym rozdziale, w części Używanie
Centrum akcji Windows®.
Dostosowanie ikon i powiadomień
Można wybrać wyświetlanie lub ukrywanie ikon i powiadomień na pasku zadań w obszarze
powiadomień.
Aby dostosować ikony i powiadomienia:
1.
.
W obszarze powiadomień, kliknij ikonę strzałki
2.
Kliknij Dostosuj.
3.
Na rozwijanej liście, wybierz zachowanie dla ikon lub elementów, które mają zostać
dostosowane.
Zarządzanie plikami i folderami
Używanie programu Eksplorator Windows®
Eksplorator Windows® umożliwia przeglądanie, zarządzanie i organizację plików i folderów.
Uruchamianie programu Eksplorator Windows®
Aby uruchomić Eksplorator Windows®:
44
1.
Na pasku zadań Windows®, kliknij ikonę Start
2.
Kliknij Komputer w celu uruchomienia programu Eksplorator Windows®.
w celu uruchomienia menu Start.
Rozdział 1: Używanie Windows® 7
Eksploracja plików i folderów
1.
Uruchom Eksplorator Windows®.
2.
W panelu nawigacji lub widoku, przeglądaj lokalizację danych.
3.
Kliknij na pasku łączy strzałkę, aby wyświetlić zawartość napędu lub foldera.
Polski
W celu eksploracji plików i folderów:
Dostosowanie widoku pliku/foldera
W celu dostosowania widoku pliku/foldera:
1.
Uruchom Eksplorator Windows®.
2.
W panelu nawigacji, wybierz lokalizację danych.
3.
Na pasku narzędziowym, kliknij ikonę Widok
4.
W menu Widok, przesuń suwak w celu wyboru widoku pliku/foldera.
.
Można także kliknąć prawym przyciskiem w dowolnym miejscu panela Widok, kliknąć
Widok i wybrać wymagany typ widoku.
Rozmieszczanie plików
W celu rozmieszczenia plików:
1.
Uruchom Eksplorator Windows®.
2.
Kliknij w polu Rozmieść według, aby wyświetlić rozwijaną listę.
3.
Wybierz preferowany typ rozmieszczenia.
Sortowanie plików
W celu sortowania plików:
1.
Uruchom Eksplorator Windows®.
2.
Kliknij prawym przyciskiem w dowolnym miejscu panela Widok.
3.
W wyświetlonym menu, wybierz Sortuj według, a następnie wybierz preferowany typ
sortowania.
Grupowanie plików
W celu pogrupowania plików:
1.
Uruchom Eksplorator Windows®.
2.
Kliknij prawym przyciskiem w dowolnym miejscu panela Widok.
3.
W wyświetlonym menu, wybierz Grupuj według, a następnie wybierz preferowany typ
grupowania.
Komputer desktop PC ASUS
45
Polski
Dodawanie nowego foldera
Aby dodać nowy folder:
1.
Uruchom Eksplorator Windows®.
2.
Kliknij na pasku narzędziowym Nowy folder.
3.
Wprowadź nazwę dla nowego foldera.
Można kliknąć prawym przyciskiem w dowolnym miejscu panela Widok, kliknąć Nowy >
Folder.
Kopia zapasowa plików
Ustawienia kopii zapasowej
Aby ustawić kopię zapasową:
1.
> Wszystkie programy > Konserwacja > Kopia zapasowa i
Kliknij
przywracanie.
2.
Kliknij Konfiguruj kopię zapasową. Kliknij Dalej.
3.
Wybierz miejsce docelowe kopii zapasowej. Kliknij Dalej.
4.
Wybierz Wybierz automatycznie (zalecane) lub Pozwól mi wybrać tryb kopii
zapasowej.
Po wybraniu Wybierz automatycznie, system Windows® nie wykona kopii zapasowej
programów, plików sformatowanych w systemie FAT, plików w koszu lub plików
tymczasowych o wielkości 1GB lub większych.
5.
Wykonaj instrukcje ekranowe w celu dokończenia procesu.
Przywracanie systemu
Funkcja Przywracanie systemu Windows® tworzy punkt przywracania, w którym zapisywane
są ustawienia systemu komputerowego, w określonym dniu i czasie. Umożliwia to
przywrócenie lub cofnięcie zmian ustawień systemu komputerowego bez wpływu na dane
osobiste.
W celu przywrócenia systemu:
46
1.
Zamknij wszystkie działające aplikacje.
2.
> Wszystkie programy > Akcesoria > Narzędzia systemowe >
Kliknij
Przywracanie systemu.
3.
Wykonaj instrukcje ekranowe w celu dokończenia procesu.
Rozdział 1: Używanie Windows® 7
Zabezpieczenie komputera
Używanie Centrum akcji Windows® 7
Polski
Centrum akcji Windows® 7 udostępnia powiadomienia o alarmach, informacje o
bezpieczeństwie, informacje o konserwacji systemu i opcję automatycznego rozwiązywania
problemów oraz naprawiania niektórych, powszechnych problemów dotyczących komputera.
Powiadomienia można dostosować. Dalsze, szczegółowe informacje są dostępne w tym
rozdziale, w części Dostosowanie ikon i powiadomień.
Uruchamianie Centrum akcji Windows® 7
Aby uruchomić Centrum akcji Windows® 7:
1.
W celu uruchomienia Centrum akcji Windows® 7, kliknij ikonę Powiadomienie
następnie kliknij Otwórz Centrum akcji.
2.
W Centrum akcji Windows® 7, kliknij zadanie do wykonania.
,a
Używanie funkcji Aktualizuj Windows®
Funkcja Aktualizuj Windows® umożliwia sprawdzanie i instalację najnowszych aktualizacji w
celu zwiększenia bezpieczeństwa i wydajności komputera.
Uruchamianie funkcji Aktualizuj Windows®
W celu uruchomienia funkcji Aktualizuj Windows®:
1.
Na pasku zadań Windows®, kliknij ikonę Start
w celu uruchomienia menu Start.
2.
Wybierz Wszystkie programy > Windows Update.
3.
Na ekranie Windows® Update, kliknij zadanie do wykonania.
®
Ustawienia konta i hasła
Dla osób, które będą używały komputer, można utworzyć konta i hasła.
Ustawienie konta użytkownika
Aby ustawić konto użytkownika:
1.
Na pasku zadań Windows®, kliknij
użytkowników.
> Pierwsze kroki > Dodaj nowych
2.
Wybierz Zarządzaj innym kontem.
3.
Wybierz Utwórz nowe konto.
4.
Wprowadź nazwę nowego użytkownika.
5.
Wybierz jako typ użytkownika Użytkownik standardowy lub Administrator.
6.
Po zakończeniu, kliknij Utwórz konto.
Komputer desktop PC ASUS
47
Ustawienie hasła użytkownika
Polski
W celu ustawienia hasła użytkownika:
1.
Wybierz użytkownika, dla którego ma zostać utworzone hasło.
2.
Wybierz Utwórz hasło.
3.
Wprowadź hasło i potwierdź je. Wprowadź podpowiedź do hasła.
4.
Po zakończeniu, kliknij Utwórz hasło.
Uaktywnianie programu antywirusowego
W komputerze preinstalowany jest program Trend Micro Internet Security. Jest to program
antywirusowy innej firmy, chroniący komputer przed atakami wirusów. Można go zakupić
oddzielnie. Po uaktywnieniu, dostępny jest 60-dniowy okres próbny.
W celu uaktywnienia Trend Micro Internet Security:
1.
Uruchom aplikację Trend Micro Internet Security.
2.
Uważnie przeczytaj warunki licencji. Kliknij Zgoda i uaktywnienie.
3.
Wprowadź swój adres e-mail i wybierz lokalizację. Kliknij Dalej.
4.
Kliknij Zakończ, aby dokończyć aktywację.
Korzystanie z funkcji Pomoc i obsługa techniczna
Windows®
Pomoc i obsługa techniczna Windows® udostępnia wskazówki i odpowiedzi dotyczące
używania aplikacji na platformie Windows® 7.
W celu uruchomienia funkcji Pomoc i obsługa techniczna Windows®, kliknij
obsługa techniczna.
> Pomoc i
Upewnij się, że dostępne jest połączenie z Internetem, aby uzyskać najnowszą pomoc
online Windows®.
48
Rozdział 1: Używanie Windows® 7
Rozdział 2
Polski
Używanie Windows® 8.1
Pierwsze uruchomienie komputera desktop PC
Przy pierwszym uruchomieniu komputera wyświetlanych jest wiele ekranów, które stanowią
pomoc przy konfiguracji podstawowych ustawień systemu operacyjnego Windows® 8.1.
Aby uruchomić komputera desktop PC po raz pierwszy:
1.
Naciśnij przycisk zasilania na komputeru desktop PC. Odczekaj kilka minut do
momentu wyświetlenia ekranu konfiguracji.
2.
Z ekranu konfiguracji wybierz język, który ma być używany w komputeru desktop
PC.Po pojawieniu się innych ustawień wybierz kraj lub region, język dla aplikacji, układ
klawiatury oraz strefę czasową, a następnie naciśnij przycisk Next (Dalej).
3.
Dokładnie przeczytaj Warunki licencji, a następnie naciśnij przycisk I accept (Zgadzam
się).
4.
Wykonaj wszystkie polecenia wyświetlane na ekranie, aby skonfigurować podstawowe
elementy w poniższym zakresie:
5.
•
Personalizacja
•
Połącz
•
Ustawienia
•
Twoje konto
Po zakończeniu konfiguracji podstawowych elementów wyświetlany jest samouczek
dla systemu Windows®8.1. Obejrzyj go, aby dowiedzieć się, jaka jest funkcjonalność
systemu Windows®8.1.
Ekran blokowania systemu Windows® 8.1
Ekran blokowania Windows®8.1 może być wyświetlany, gdy następuje uruchamianie systemu
operacyjnego Windows®8.1. W tym celu należy nacisnąć ekran blokowania lub nacisnąć
dowolny klawisz na klawiaturze komputera desktop PC.
Komputer desktop PC ASUS
49
Używanie interfejsu użytkownika w Windows®
Polski
Windows® jest dostarczany z interfejsem użytkownika (UI) wykorzystującym kafelki, co
umożliwia organizację i łatwy dostęp do aplikacji Windows®8.1 z ekranu Start. Zawiera on
następujące funkcje, które można używać podczas pracy z komputerem Desktop PC.
Ekran startowy
Ekran startowy pojawia się, po pomyślnej rejestracji konta użytkownika. Ekran ten pomaga w
organizacji wszystkich programów i aplikacji w jednym miejscu.
W celu uruchomienia ekranu Start z dowolnej aplikacji, można nacisnąć przycisk Windows
.
Kafelki
Konto użytkownika
Powiększanie/
zmniejszanie dla
kafelków
Aplikacje Windows®
Te aplikacje są przypięte do ekranu Start i wyświetlane w formacie kafelków, dla ułatwienia
dostępu.
Do uruchomienia aplikacji Windows® wymagana jest rozdzielczość 1024 x 768 pikseli lub
wyższa.
Przed pełnym uruchomieniem, niektóre aplikacje wymagają rejestracji konta Microsoft.
50
Rozdział 2: Używanie Windows® 8.1
Hotspoty
Polski
Ekranowe hotspoty umożliwiają uruchamianie programów i dostęp do ustawień komputera
Desktop PC. Funkcje tych hotspotów można uaktywnić poprzez użycie touchpada.
Hotspoty w uruchomionych aplikacjach
Hotspoty na ekranie startowym
Sprawdź funkcje hotspotów na następnej stronie.
Komputer desktop PC ASUS
51
Polski
Hotspot
górny, lewy róg
Akcja
Zaczekaj na wskaźnik myszy, a następnie kliknij
miniaturkę ostatniej aplikacji, aby powrócić do tej
aplikacji.
Po uruchomieniu więcej niż jednej aplikacji, przesuń w
dół, aby pokazać wszystkie uruchomione aplikacje.
dolny, lewy róg
Z ekranu uruchomionych aplikacji:
Ustaw kursor myszy w dolnym, lewym narożniku
ekranu, a następnie naciśnij ikonę
, aby powrócić
do ekranu Start.
UWAGA: Aby przejść z powrotem do ekranu Start,
można także nacisnąć przycisk Windows
na
klawiaturze.
Na ekranie Start:
Ustaw kursor myszy w dolnym, lewym narożniku
ekranu, a następnie naciśnij ikonę
powrócić do aplikacji.
góra
, aby
Zaczekaj, aż wskaźnik myszy zmieni się na ikonę ręki.
Przeciągnij, a następnie upuść aplikację do nowej
lokalizacji.
UWAGA: Te funkcja hotspota działa wyłącznie w
uruchomionej aplikacji lub, gdy wymagane jest użycie
funkcji Snap (Przyciąganie). Dalsze, szczegółowe
informacje, można sprawdzić w opcji Snap feature
(Funkcja przyciąganie) w części Praca z aplikacjami
w Windows®.
górny i dolny, prawy róg
52
Zaczekaj na wskaźnik uruchomienia myszy, aby
uruchomić Charms bar (pasek Charms).
Rozdział 2: Używanie Windows® 8.1
Praca z aplikacjami Windows®
Polski
Użyj touchpada komputera lub klawiatury do uruchomienia i dostosowania aplikacji.
Uruchamianie aplikacji
•
Ustaw wskaźnik myszy nad aplikacją, a następnie kliknij lewym przyciskiem lub stuknij
raz, aby ją uruchomić.
•
Naciśnij dwa razy zakładkę , a następnie użyj przycisków strzałek do przeglądania
aplikacji. Naciśnij enter , aby uruchomić wybraną aplikację.
Dostosowanie aplikacji
Aplikacje można przenieść, zmienić ich rozmiar lub odpiąć od ekranu Start, wykonując
następujące czynności.
•
W celu przesunięcia aplikacji, przeciągnj i upuść aplikację na nowe miejsce.
Zmiana rozmiaru aplikacji
Kliknij prawym przyciskiem ikonę aplikacji, aby uaktywnić pasek ustawień, a następnie
naciśnij ikonę
i wybierz rozmiar ikony aplikacji.
Odpinanie aplikacji
Aby odpiąć aplikację od ekranu Start, kliknij prawym przyciskiem aplikację w celu
uaktywnienia jej ustawień, a następnie kliknij Unpin from Start (Wypnij z menu Start).
Zamykanie aplikacji
•
Przesuń wskaźnik myszy na górną część uruchomionej aplikacji, a następnie zaczekaj
na zmianę wskaźnika na ikonę ręki.
•
Przeciągnij i upuść aplikację na dolną krawędź ekranu w celu zamknięcia.
•
Na ekranie uruchomionej aplikacji, naciśnij alt + f4.
Komputer desktop PC ASUS
53
Dostęp do ekranu All Apps (Wszystkie aplikacje)
Polski
Na ekranie All Apps (Wszystkie aplikacje), można skonfigurować ustawienia aplikacji lub
przypiąć aplikację do ekranu Start lub do paska zadań trybu Desktop (Pulpit).
Uruchamianie ekranu Aplikacje
•
Na ekranie Start kliknij przycisk
•
Na ekranie Start naciśnij klawisz <Tab>, a następnie klawisz <Enter> .
.
Przypinanie aplikacji na ekranie Start
54
1.
Uruchom ekran All Apps (Wszystkie aplikacje).
2.
Na ekranie All Apps (Wszystkie aplikacje), kliknij prawym przyciskiem aplikację, aby
wyświetlić jej pasek ustawień.
3.
Na pasku ustawień, kliknij Pin to Start (Przypnij do menu Start).
Rozdział 2: Używanie Windows® 8.1
Charms bar (pasek Charms)
Polski
Charms bar (pasek Charms) to pasek narzędziowy, który można uruchomić z prawej strony
ekranu. Składa się z kilku narzędzi, które pozwalają na udostępnianie aplikacji i zapewniają
szybki dostęp do dostosowywania ustawień komputera Desktop PC.
pasek Charms
Uruchamianie Charms bar (pasek Charms)
Po wywołaniu, Charms bar (pasek Charms) pojawia się początkowo jako zestaw białych
ikon. Obraz powyżej pokazuje pasek Charms, wyglądający jak po uaktywnieniu.
Użyj myszy lub klawiatury komputera Desktop PC do uruchomienia paska Charms bar.
•
Przesuń wskaźnik myszy na górny, prawy róg ekranu.
•
Naciśnij
+ <C>.
Komputer desktop PC ASUS
55
Polski
Elementy Charms bar
Search (Szukaj)
To narzędzie umożliwia wyszukiwanie plików, aplikacji lub programów w
komputerze desktop PC.
Share (Udostępnij)
To narzędzie umożliwia udostępnianie aplikacji przez strony sieci
społecznościowej lub e-mail.
Start
To narzędzie przywraca wyświetlacz do widoku ekranu Start. Z ekranu
Start, można także użyć tego narzędzia do powrotu do ostatnio otwartej
aplikacji.
Devices (Urządzenia)
To narzędzie umożliwia dostęp i udostępnianie plików urządzeniom
podłączonym do komputera desktop PC, takim jak zewnętrzny
wyświetlacz lub drukarka.
Settings (Ustawienia)
To narzędzie umożliwia dostęp do ustawień komputera desktop PC.
56
Rozdział 2: Używanie Windows® 8.1
Funkcja Snap (Migawka)
Polski
Funkcja Snap (Przyciąganie) wyświetla obok siebie dwie aplikacje, umożliwiając pracę lub
przełączanie pomiędzy aplikacjami.
Przed użyciem funkcji Migawka należy upewnić się, że rozdzielczość ekranu komputera
Desktop PC jest ustawiona co najmniej na 1366 x 768 pikseli.
Pasek Snap (Migawka)
Używanie funkcji Snap (Przyciąganie)
Aby używać Snap (Przyciąganie):
1.
Użyj myszy lub klawiatury komputera Desktop PC do uaktywnienia menu ekranowego
Snap (Przyciąganie).
Używając myszy
a) Kliknij aplikację w celu jej uruchomienia.
b) Zaczekaj na uaktywnienie wskaźnika myszy w górnej części ekranu.
c) Po zmianie wskaźnika na ikonę ręki, przeciągnij aplikację w prawą lub w lewą
stronę panela wyświetlacza.
Używając klawiatury
•
Abra uma aplicação e prima
+ < . > + a tecla para a esquerda ou direita para
colocar a primeira aplicação no lado esquerdo ou direito do ecrã.
Komputer desktop PC ASUS
57
Inne skróty klawiaturowe
Polski
Używając klawiatury, można także użyć następujących skrótów, pomocnych w uruchamianiu
aplikacji i nawigacji w Windows®8.1.
Przełączanie pomiędzy ekranem Start, a ostatnio uruchomioną
aplikacją.
+ <D>
+ <E>
+ <F>
+ <H>
+ <I>
+ <K>
+ <L>
+ <M>
+ <P>
+ <Q>
+ <R>
+ <U>
+ <W>
+ <X>
58
Uruchomienie pulpitu.
Uruchomienie okna Computer (Komputer) na pulpicie.
Otwieranie panela File search (Wyszukaj pliki).
Otwieranie panela Share (Udostępnij).
Otwieranie panela Settings (Ustawienia).
Otwieranie panela Devices (Urządzenia).
Uaktywnienie ekranu Lock (Zablokuj).
Minimerer alle aktive skjermer.
Otwieranie panela Second screen (Drugi ekran).
Åpner søkeruten Everywhere (Overalt).
Otwieranie okna Run (Uruchom).
Otwierania Ease of Access Center (Centrum ułatwień dostępu).
Otwieranie panela Settings search (Wyszukiwanie ustawień).
Otwieranie okna menu Windows tools (Narzędzia Windows)
Rozdział 2: Używanie Windows® 8.1
+ <->
+ <Enter>
Uruchamianie lupy i powiększanie ekranu.
Polski
+ <+>
Zmniejszanie ekanu.
Otwieranie Narrator Settings (Ustawienia Narratora).
Wyłączanie komputera Desktop PC
W celu wyłączenia komputera Desktop PC:
Aby wyłączyć komputer Desktop PC wykonaj jedną z następujących czynności:
•
Na pasku Charms bar, kliknij Settings (Ustawienia) > Power (Zasilanie) > Shut down
(Wyłącz), aby wykonać normalne wyłączenie.
•
Na ekranie logowania, klknij Power (Zasilanie) > Shutdown (Wyłącz).
•
Jeśli komputer Desktop PC nie odpowiada, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania,
przez co najmniej cztery (4) sekundy, aż do wyłączenia komputera Desktop PC.
Przełączanie komputera Desktop PC do trybu uśpienia
Aby przełączyć komputer Desktop PC do trybu Sleep (Uśpienie), naciśnij raz przycisk Power
(Zasilanie).
Komputer desktop PC ASUS
59
Przechodzenie do konfiguracji BIOS
Polski
BIOS (Podstawowy system wejścia i wyjścia) przechowuje ustawienia sprzętowe wymagane
do uruchomienia systemu w komputerze Desktop PC.
W normalnych okolicznościach, domyślne ustawienia BIOS są stosowane do większości
warunków, aby zapewnić optymalne działanie. Nie należy zmieniać domyślnych ustawień
BIOS, poza następującymi sytuacjami:
•
Podczas uruchamiania systemu, na ekranie pojawia się komunikat błędu z żądaniem
uruchomienia programu konfiguracji BIOS.
•
Zainstalowany został nowy komponent systemu, który wymaga dalszych ustawień
BIOS lub aktualizacji.
Nieodpowiednie ustawienia BIOS mogą spowodować niestabilność lub błąd uruchamiania.
Stanowczo zalecamy zmianę ustawień BIOS, wyłącznie przez przeszkolony personel
serwisu.
Szybkie przechodzenie do BIOS
Czas uruchamiania Windows® 8.1 jest dość szybki, dlatego opracowane zostały trzy
następujące sposoby szybkiego dostępu do BIOS:
•
Naciśnij przycisk zasilania na co najmniej cztery sekundy w celu wyłączenia komputera
Desktop PC, a następnie naciśnij ponownie przycisk zasilania, aby z powrotem włączyć
komputer Desktop PC i naciśnij <Del> podczas testu POST.
•
Przy wyłączonym komputerze Desktop PC, odłącz przewód zasilający od złącza
zasilania komputera Desktop PC. Podłącz ponownie przewód zasilający i naciśnij
przycisk zasilania w celu włączenia komputera Desktop PC. Naciśnij <Del> podczas
testu POST.
POST (Autotest po włączeniu zasilania), to seria sterowanych programowo testów
diagnostycznych, uruchamianych po włączeniu komputera Desktop PC.
60
Rozdział 2: Używanie Windows® 8.1
Rozdział 3
Polski
Inne funkcje Windows® 7 / Windows® 8.1
Usuwanie urządzenia magazynującego USB
Windows® 7
Aby odłączyć urządzenie pamięci USB w systemie Windows® 7:
1.
Kliknij
w obszarze powiadamiania Windows
komputera, a następnie kliknij Eject USB2.0 FlashDisk
(Wysuń FlashDisk USB2.0) lub Eject USB3.0 FlashDisk
(Wysuń FlashDisk USB3.0), jeśli używany jest napęd
flash USB3.0 albo urządzenia zgodne z USB3.0.
2.
Po wyświetleniu komunikatu Sprzęt może być
bezpiecznie usunięty, odłącz od komputera
urządzenie pamięci masowej USB.
Windows® 8.1
Aby odłączyć urządzenie pamięci USB w systemie Windows® 8.1:
1.
Na ekranie Start, kliknij Desktop (Pulpit), aby uruchomić Desktop Mode (Tryb Pulpit).
na pasku zadań, a następnie kliknij Eject (Wysuń) [Nazwa napędu USB].
2.
Kliknij
3.
Po wyświetleniu komunikatu Sprzęt może być bezpiecznie usunięty, odłącz od
komputera urządzenie pamięci masowej USB.
NIE NALEŻY odłączać urządzenia pamięci masowej USB podczas transferu danych. Może
to spowodować utratę danych lub uszkodzenie urządzenia pamięci masowej USB.
Komputer desktop PC ASUS
61
Konfiguracja ustawień rozdzielczości ekranu
Polski
Windows® 7
Aby skonfigurować ustawienia rozdzielczości ekranu w Windows® 7:
1.
Wykonaj następujące działania w celu otwarcia ekranu ustawień Rozdzielczość
ekranu:
> Panel sterowania > Wygląd i personalizacja > Ekran > Zmień
•Kliknij
ustawienia ekranu.
•Kliknij prawym przyciskiem w dowolnym miejscu na pulpicie Windows®. Po
wyświetleniu menu pomocniczego, kliknij Personalizuj > Ekran > Zmień
ustawienia ekranu.
2.
Wybierz tryb wyświetlania na rozwijanej liście Wiele ekranów:
•Powiel te ekrany: Wybierz tę opcję, aby użyć dodatkowy monitor jako duplikat
głównego ekranu.
•Rozszerz te ekrany: Wybierz tę opcję, aby użyć dodatkowy monitor jako
rozszerzenie ekranu. Zwiększa to miejsce na pulpicie.
•Pokazuj pulpit tylko na 1 / 2: Wybierz tę opcję, aby pokazywać pulpit wyłącznie
na monitorze 1 lub na monitorze 2.
Usuń ten wyświetlacz: Wybierz tę opcję, aby usunąć wybrany wyświetlacz.
•
3.
Kliknij Zastosuj lub OK. Następnie kliknij w komunikacie potwierdzenia Zachowaj
zmiany.
Windows® 8.1
Aby skonfigurować ustawienia rozdzielczości ekranu w Windows® 8.1:
1.
Wykonaj następujące działania w celu otwarcia ekranu ustawień Rozdzielczość
ekranu:
Z ekranu Start
a) Uruchom ekran All Apps (Wszystkie aplikacje) i przypnij Control Panel (Panel
sterowania) do ekranu Start.
W celu uzyskania szczegółów sprawdź, Przypinanie aplikacji na ekranie Start, w części
Praca z aplikacjami w Windows®.
b) W opcji Control Panel (Panel sterowania), kliknij Adjust screen resolution
(Wyeguluj rozdzielczość ekranu) w Appearance and Personalization (Wygląd i
personalizacja).
Z ekranu trybu Desktop (Pulpit)
a) Uruchom tryb Desktop (Pulpit) z ekranu Start.
b) Kliknij prawym przyciskiem w dowolnym miejscu ekranu trybu Desktop (Pulpit).
Po wyświetleniu menu podręcznego, kliknij Personalize (Personalizuj) > Display
(Wyświetlacz) > Change display settings (Zmień ustawienia wyświetlania).
62
Rozdział 3: Inne funkcje Windows® 7 / Windows® 8.1
Wybierz tryb wyświetlania na rozwijanej liście Wiele ekranów:
•Powiel te ekrany: Wybierz tę opcję, aby użyć dodatkowy monitor jako duplikat
głównego ekranu.
•Rozszerz te ekrany: Wybierz tę opcję, aby użyć dodatkowy monitor jako
rozszerzenie ekranu. Zwiększa to miejsce na pulpicie.
•Pokazuj pulpit tylko na 1 / 2: Wybierz tę opcję, aby pokazywać pulpit wyłącznie
na monitorze 1 lub na monitorze 2.
3.
Kliknij Zastosuj lub OK. Następnie kliknij w komunikacie potwierdzenia Zachowaj
zmiany.
Polski
2.
Konfiguracja ustawień połączenia z Internetem
Połączenie przewodowe
Windows® 7
Konfiguracja dynamicznego połączenia sieciowego IP/PPPoE
Aby skonfigurować dynamiczne połączenie sieciowe IP/PPPoE:
1.
Przejdź do Start > Control Panel
(Panel sterowania) > Network and
Sharing Center (Centrum sieci i
udostępniania).
2.
Na ekranie Network and
Sharing Center (Centrum sieci
i udostępniania), kliknij Change
Adapter settings (Zmień ustawienia
adaptera).
3.
Kliknij prawym przyciskiem używaną
kartę LAN i wybierz Properties
(Właściwości).
Komputer desktop PC ASUS
63
Polski
4.
Kliknij Internet Protocol
Version 4(TCP/IPv4) [Protokół
internetowy w wersji 4
(TCP/IPv4)], a następnie kliknij
Properties (Właściwości).
5.
Wybierz Obtain an IP address
automatically (Uzyskaj
adres IP automatycznie),
aby automatycznie przydzielić
ustawienia IP. W przeciwnym
razie wybierz Use the following
IP address (Użyj następującego
adresu IP): , a następnie wpisz
IP address (Adres IP) i Subnet
mask (Maska podsieci).
6.
Wybierz Obtain DNS server
address automatically
(Uzyskaj adres serwera DNS
automatycznie), aby ustawienia
serwera DNS były przydzielane
automatycznie. W przeciwnym
razie wybierz Use the following
DNS Server addresses (Użyj
następujących adresów serwera
DNS): i wprowadź Preferred and
Alternate DNS server (Preferowany
i alternatywny serwer DNS).
7.
Po wykonaniu kliknij OK.
Kontynuuj następne czynności, jeśli używane jest połączenie PPPoE.
8.
64
Powróć do Centrum sieci i
udostępniania, a następnie kliknij
Ustaw nowe połączenie lub
sieć.
Rozdział 3: Inne funkcje Windows® 7 / Windows® 8.1
Wybierz Connect to the Internet
(Połącz z Internetem) i kliknij Next
(Dalej).
Polski
9.
10. Wybierz Broadband (PPPoE)
[Połączenie szerokopasmowe
(PPPoE)] i kliknij Next (Dalej).
11.
Wprowadź User name (Nazwa
użytkownika), Password (Hasło)
oraz Connection name (Nazwa
połączenia). Kliknij Connect
(Połącz).
12. Kliknij Close (Zamknij), aby
zakończyć konfigurację.
13. Kliknij ikonę sieci na pasku
narzędziowym i kliknij utworzone
połączenie.
14. Wprowadź nazwę użytkownika i
hasło. Kliknij Connect (Połącz), aby połączyć z Internetem.
Komputer desktop PC ASUS
65
Konfiguracja statycznego połączenia sieciowego IP
Polski
W celu konfiguracji statycznego połączenia sieciowego IP:
1.
Powtórz czynności 1 do 4 z poprzedniej
części.
2.
Kliknij Use the following IP address
(Używaj następującego adresu IP).
3.
Wprowadź IP address (Adres IP), Subnet
mask (Maska podsieci) i Gateway (Brama)
od dostawcy usługi.
4.
Jeśli to wymagane, wprowadź preferowany
adres serwera DNS i adres alternatywny.
5.
Po zakończeniu kliknij OK.
Windows® 8.1
Konfiguracja dynamicznego połączenia sieciowego IP/PPPoE
W celu konfiguracji dynamicznego połączenia sieciowego IP/PPPoE lub statycznego
połączenia IP:
1.
66
Na ekranie Start, kliknij Desktop (Pulpit), aby uruchomić Desktop Mode (Tryb Pulpit).
Rozdział 3: Inne funkcje Windows® 7 / Windows® 8.1
Na pasku zadań Windows®, kliknij prawym przyciskiem ikonę sieci
i kliknij Open
Network and Sharing Center (Otwórz centrum sieci i udostępniania).
3.
Na ekranie Open Network and Sharing Center (Otwórz centrum sieci i udostępniania),
kliknij Change Adapter settings (Zmień ustawienia adaptera).
4.
Kliknij prawym przyciskiem używaną
kartę LAN i wybierz Properties
(Właściwości).
5.
Kliknij Internet Protocol Version
4(TCP/IPv4) [Protokół internetowy
w wersji 4 (TCP/IPv4)] i kliknij
Properties (Właściwości).
6.
Kliknij Obtain an IP address
automatically (Uzyskaj adres IP
automatycznie) i kliknij OK.
Polski
2.
Kontynuuj następne czynności, jeśli używane jest połączenie PPPoE.
Komputer desktop PC ASUS
67
Polski
68
7.
Powróć do Centrum sieci i
udostępniania, a następnie
kliknij Ustaw nowe połączenie
lub sieć.
8.
Wybierz Connect to the Internet
(Połącz z Internetem) i kliknij Next
(Dalej).
9.
Wybierz Broadband (PPPoE)
[Połączenie szerokopasmowe
(PPPoE)] i kliknij Next (Dalej).
Rozdział 3: Inne funkcje Windows® 7 / Windows® 8.1
11.
Polski
10. Wprowadź User name (Nazwa
użytkownika), Password (Hasło)
oraz Connection name (Nazwa
połączenia). Kliknij Connect
(Połącz).
Kliknij Close (Zamknij), aby
zakończyć konfigurację.
12. Kliknij ikonę sieci na pasku
narzędziowym i kliknij utworzone
połączenie.
13. Wprowadź nazwę użytkownika i
hasło. Kliknij Connect (Połącz), aby połączyć z Internetem.
Konfiguracja statycznego połączenia sieciowego IP
W celu konfiguracji statycznego połączenia sieciowego IP:
1.
Powtórz czynności 1 do 4 z poprzedniej części Konfiguracja dynamicznego
połączenia sieciowego IP/PPPoE.
2.
Kliknij Use the following IP address
(Używaj następującego adresu IP).
3.
Wprowadź IP address (Adres IP), Subnet
mask (Maska podsieci) i Gateway (Brama)
od dostawcy usługi.
4.
Jeśli to wymagane, wprowadź preferowany
adres serwera DNS i adres alternatywny.
5.
Po zakończeniu kliknij OK.
Komputer desktop PC ASUS
69
Połączenie bezprzewodowe
Polski
Nawiązywanie połączenia z siecią Wi-Fi
Windows®7
W celu połączenia z siecią bezprzewodową:
1.
Kliknij ikonę sieci
bezprzewodowych.
w obszarze powiadomień w celu pokazania dostępnych sieci
2.
Wybierz z listy sieć bezprzewodową do połączenia, a następnie kliknij Połącz.
3.
W zabezpieczonej sieci bezprzewodowej, może być konieczne wprowadzenie klucza
zabezpieczenia, następnie kliknij OK.
4.
Zaczekaj na połączenie komputera z siecią bezprzewodową.
5.
Ustanowienie połączenia bezprzewodowego powiodło się. Stan połączenia jest
pokazywany przez ikony sieci
.
Windows®8.1
W celu połączenia z siecią Wi-Fi:
1.
Wykonaj dowolne następujące czynności w celu uruchomienia paska Charms bar z
ekranu Start lub z innego, dowolnego trybu aplikacji:
a)
Skieruj wskaźnik myszy do górnej lub dolnej części ekranu.
b)
Naciśnij na klawiaturze
+ <c>.
pasek Charms
70
Rozdział 3: Inne funkcje Windows® 7 / Windows® 8.1
Na pasku Charms bar, wybierz Settings (Ustawienia) i kliknij ikonę sieci
Wybierz sieć do połączenia z listy.
4.
Kliknij Connect (Połącz).
Komputer desktop PC ASUS
.
Polski
2.
3.
71
Przywracanie systemu
Polski
Windows® 7
Korzystanie z partycji przywracania systemu
Partycja przywracania systemu, umożliwia szybkie przywrócenie oprogramowania komputera
desktop PC, do oryginalnego stanu działania. Przed użyciem partycji przywracania systemu
należy skopiować pliki danych (takie jak pliki PST Outlook) do urządzeń pamięci masowej
USB lub do napędu sieciowego i zanotować wszelkie dostosowane ustawienia konfiguracji
(takie jak ustawienia sieci).
Informacje o partycji przywracania systemu
Partycja przywracania systemu, to zarezerwowane miejsce na dysku twardym używane do
przywracania systemu operacyjnego, sterowników i narzędzi zainstalowanych w komputerze
desktop fabrycznie.
NIE należy usuwać partycji systemu operacyjnego, która jest partycją bez etykiety
woluminu na Disk 0. Partycja przywracania systemu jest tworzona fabrycznie i po usunięciu
nie można jej przywrócić. W przypadku problemów z procesem przywracania należy
przekazać komputer desktop PC do autoryzowanego punktu serwisowego ASUS..
Używanie partycji przywracania:
1.
Naciśnij podczas uruchamiania <F9>.
2.
Podświetl ustawienia Windows [EMS Enabled (Włączone EMS)] i naciśnij <Enter>.
3.
W funkcji Recover system (Przywracanie systemu) na ekranie partycji, kliknij <Next
(Dalej)>.
4.
Wykonaj instrukcje ekranowe w celu dokończenia procesu przywracania.
W celu uzyskania zaktualizowanych sterowników i narzędzi należy odwiedzić stronę sieci
web ASUS.
Używanie dysku DVD przywracania (w wybranych modelach)
Przed przywróceniem systemu w komputerze desktop PC należy odłączyć zewnętrzny
dysk twardy. Według Microsoft, po instalacji Windows® na złym dysku lub po sformatowaniu
nieprawidłowej partycji napędu, można utracić ważne dane.
Aby używać dysk DVD przywracania:
72
1. Włóż do napędu optycznego dysk DVD przywracania. Komputer desktop PC wymaga
WŁĄCZENIA zasilania.
2. Uruchom ponownie komputer desktop PC i naciśnij <F8> podczas uruchamiania i
wybierz napęd optyczny (może być oznaczony jako “CD/DVD”) i naciśnij <Enter> w
celu uruchomienia z dysku DVD przywracania.
3.
Wybierz OK w celu uruchomienia przywracania obrazu.
Rozdział 3: Inne funkcje Windows® 7 / Windows® 8.1
4.
Wybierz OK, aby potwierdzić przywracanie systemu.
5.
Polski
Przywracanie spowoduje nadpisanie dysku twardego. Przed przywróceniem systemu
należy upewnić się, że wykonana została kopia zapasowa ważnych danych.
Wykonaj instrukcje ekranowe w celu dokończenia procesu przywracania.
Podczas procesu przywracania NIE NALEŻY wyjmować dysku przywracania, bez instrukcji
wyjęcia, w przeciwnym razie partycje będą nieużyteczne.
W celu uzyskania zaktualizowanych sterowników i narzędzi należy odwiedzić stronę sieci
web ASUS.
Windows® 8.1
Resetowanie komputera PC
Opcja Reset your PC (Resetowanie komputera PC) zeruje komputer PC do fabrycznych ustawień
domyślnych.
Przed użyciem tej opcji należy wykonać kopię zapasową danych.
W celu wyzerowania komputera PC:
1.
Naciśnij <F9> podczas uruchamiania.
2.
Kliknij na ekranie Troubleshoot (Rozwiązywanie problemów).
3.
Wybierz Reset your PC (Resetuj komputer PC).
4.
Kliknij Next (Dalej).
5.
Wybierz Only the drive where the Windows is installed (Tylko napęd z
zainstalowanym systemem Windows).
6.
Wybierz Just remove my files (Usuń moje pliki).
7.
Kliknij Reset (Resetuj).
• Funkcja przywracania F9 nie obsługuje zmiany wersji systemu Windows® 8.1 na
starszą. Szczegółowe informacje na temat przywracania w systemie Windows® 8.1
można znaleźć w części Remove everything and reinstalling Windows (Usuwanie
wszystkich danych i ponowna instalacja systemu Windows). W przypadku awarii
systemu operacyjnego należy zainstalować go ponownie z dołączonego dysku DVD do
przywracania.
• Przed przeprowadzeniem pełnego przywracania systemu operacyjnego należy utworzyć
kopię zapasową wszystkich danych, aby uniknąć utraty ważnych plików.
Inne wersje językowe niniejszych informacji można pobrać z witryny pomocy technicznej
firmy ASUS, pod adresem http://support.asus.com
Komputer desktop PC ASUS
73
W celu zresetowania komputera PC przy użyciu dysku DVD do przywracania:
Polski
• Przed użyciem tej opcji należy wykonać kopię zapasową danych.
• Przed wykonaniem przywracania systemu w komputerze Desktop PC należy
odłączyć wszystkie zewnętrzne dyski twarde, aby uniknąć przywrócenia Windows na
nieprawidłowej partycji lub w niewłaściwym napędzie.
W celu wyzerowania komputera PC:
1.
Naciśnij <F8> podczas uruchamiania.
2.
Włóż do napędu optycznego płytę Recovery DVD. Na ekranie umowy licencyjnej z
użytkownikiem (EULA), kliknij Accept (Akceptuję).
3.
Wybierz Reset your PC (Resetuj komputer PC).
4.
Kliknij Next (Dalej).
5.
Wybierz Only the drive where the Windows is installed (Tylko napęd z
zainstalowanym systemem Windows).
6.
Wybierz Just remove my files (Usuń moje pliki).
7.
Kliknij Reset (Resetuj).
Przywracanie z pliku obrazu systemu
Można utworzyć napęd przywracania USB i użyć go do przywrócenia ustawień komputera
PC.
Utworzenie napędu przywracania USB
W urządzeniu pamięci masowej USB musi być co najmniej 16 GB wolnego miejsca.
Podczas tego procesu, zostaną trwale usunięte wszystkie pliki w urządzeniu pamięci
masowej USB. Przed kontynuowaniem należy sprawdzić, czy wykonano kopię zapasową
wszystkich ważnych danych.
74
Rozdział 3: Inne funkcje Windows® 7 / Windows® 8.1
Aby utworzyć napęd przywracania USB:
1.
Uruchom panel sterowania z ekranu All Apps (Wszystkie aplikacje).
2.
W opcji System i zabezpieczenia panelu sterowania, kliknij Find and fix problems
(Znajdź i napraw problemy).
3.
Kliknij Recovery (Przywracanie) >
Create a recovery drive (Utwórz
napęd przywracania).
4.
Kliknij Copy the recovery partition
from the PC to the recovery drive
(Skopiuj partycję przywracania
z komputera PC do napędu
przywracania), a następnie kliknij
Next (Dalej).
5.
Aby wykonać kopię plików
przywracania, wybierz urządzenie
pamięci masowej USB.
6.
Kliknij Next (Dalej).
7.
Kliknij Create (Utwórz). Zaczekaj
na zakończenie procesu.
8.
Po zakończeniu procesu, kliknij
Finish (Zakończ).
Komputer desktop PC ASUS
Polski
W celu uzyskania szczegółowych informacji, sprawdź część All Apps screen
(Uruchamianie ekranu Wszystkie aplikacje) w Working with Windows® Apps (Praca z
aplikacjami Windows®).
75
Usuwanie wszystkiego i ponowna instalacja Windows
Polski
Przywrócenie oryginalnych, fabrycznych ustawień komputera PC, można wykonać poprzez
użycie opcji Remove everything and reinstall (Usuń wszystko i zainstaluj ponownie) w PC
Settings (Ustawienia PC). Aby użyć tę opcję, sprawdź czynności poniżej.
Przed użyciem tej opcji należy wykonać kopię zapasową danych.
Dokończenie tego procesu może trochę potrwać.
76
1.
Uruchom pasek Charms bar.
2.
Klikk Settings (Innstillinger) > PC Settings (PC-innstillinger) > Update and
recovery (Oppdatering og gjenoppretting) > Recovery (Gjenoppretting).
3.
Przewiń, aby uzyskać widok opcji Remove everything and reinstall Windows
(Usuń wszystko i ponownie zainstaluj Windows). Kliknij w tej opcji Get Started
(Rozpocznij).
4.
Wykonaj instrukcje ekranowe, aby dokończyć proces ponownej instalacji i zresetować
proces.
Rozdział 3: Inne funkcje Windows® 7 / Windows® 8.1
Informacje kontaktowe producenta
Informacje kontaktowe producenta
Adres
Telefon Faks E-mail
Strona internetowa
15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
+886-2-2894-3447
+886-2-2890-7798
info@asus.com.tw
www.asus.com.tw
Pomoc techniczna
Telefon Wsparcie online
+86-21-38429911
support.asus.com
Polski
ASUSTeK COMPUTER INC. (Asia Pacific)
ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Ameryka)
Adres
Telefon Faks
Strona internetowa
800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
+1-510-739-3777
+1-510-608-4555
usa.asus.com
Pomoc techniczna
Telefon Fax (wsparcie)
Wsparcie online
+1-812-282-2787
+1-812-284-0883
support.asus.com
ASUS COMPUTER GmbH (Niemcy & Austria)
Adres
Faks
Strona internetowa
Kontakt online
Harkort Str. 21-23, D-40880 Ratingen,Germany
+49-2102-959931
asus.com/de
eu-rma.asus.de/sales
Pomoc techniczna
Telefon (Podzespół)
Telefon Niemcy (System/Notebook/Eee/LCD)
Telefon Austria (System/Notebook/Eee/LCD)
Fax (wsparcie)
Wsparcie online
+49-2102-5789555*
+49-2102-5789557*
+43-820-240513*
+49-2102-959911
support.asus.com
77