bordsdator
BT1AD
Bruksanvisning
SW8748
SVENSKA
Första utgåvan� ��
V1
December 2013
Upphovsrätt © 2013 ASUSTeK Computer Inc. Alla rättigheter förbehållna.
Ingen del av den här manualen, inräknat produkter och programvara som beskrivs i den, får reproduceras,
överföras, kopieras, sparas i ett återvinningssystem eller översättas till något språk i någon form eller på
något sätt, förutom dokumentation som behålls av köparen i uppbackningssyfte, utan skriftlig tillåtelse från
ASUSTeK Computer Inc. ("ASUS").
Produktgaranti eller service kommer inte att förlängas om: (1) produkten är reparerad, modifierad eller
ändrad, såvida inte sådan reparation, modifikation eller ändring skriftligt godkänts av ASUS; eller (2)
serienumret på produkten gjorts oläsligt eller saknas.
ASUS TILLHANDAHÅLLER DEN HÄR MANUALEN I “BEFINTLIGT SKICK” UTAN NÅGON SLAGS
GARANTI, VARE SIG UTTRYCKLIGEN ELLER TILLÄMPBART, INRÄKNAT MEN INTE BEGRÄNSAT TILL
TILLÄMPBARA GARANTIER ELLER VILLKOR FÖR KÖPSKAP ELLER TILLPASSNING TILL SÄRSKILT
SYFTE. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKALL ASUS, DESS DIREKTÖRER, TJÄNSTEMÄN,
ANSTÄLLDA ELLER REPRESENTANTER HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA INDIREKTA, SÄRSKILDA,
TILLFÄLLIGA ELLER HÄRAV FÖLJANDE SKADOR (INKLUSIVE SKADOR AVSEENDE FÖRLUST
AV FÖRTJÄNST, AFFÄRSFÖRLUSTER, FÖRLUST AV ANVÄNDNING ELLER DATA, AVBROTT AV
AFFÄRSVERKSAMHET ELLER LIKNADE) ÄVEN OM ASUS HAR AVISERAT OM MÖJLIGHETEN AV ATT
SÅDANA SKADOR KAN UPPSTÅ FRÅN NÅGRA DEFEKTER ELLER FEL I DENNA MANUAL ELLER
PRODUKT.
SPECIFIKATIONER OCH INFORMATION I DENNA MANUAL LÄMNAS ENDAST SOM INFORMATION
OCH KAN ÄNDRAS NÄR SOM HELST UTAN MEDDELANDE OCH SKALL INTE TOLKAS SOM ETT
ÅTAGANDE AV ASUS. ASUS PÅTAR SIG INGET ANSVAR ELLER SKYLDIGHET FÖR NÅGRA FEL
ELLER BRISTER SOM KAN VISA SIG I DENNA MANUAL INKLUSIVE PRODUKTER OCH PROGRAM
SOM BESKRIVS DÄRI.
Produkter och företagsnamn som visas i denna manual kan eller kan inte vara registrerade varumärken
eller upphovrättsligt skyddade av respektive företag och används endast för identifiering eller förklaring
och till ägarens fördel utan intrångsavsikt.
Innehållsförteckning
Meddelanden.................................................................................................. 5
SVENSKA
Säkerhetsinformation...................................................................................... 8
Symboler som används i denna bruksanvisning............................................ 9
Var du hittar mer information.......................................................................... 9
Förpackningsinnehåll.................................................................................... 10
Kapitel 1
Komma igång
Välkommen!...................................................................................................11
Lär känna din dator........................................................................................11
Inställning av din dator.................................................................................. 16
Slå PÅ/Stänga AV datorn.............................................................................. 18
Kapitel 2
Ansluta enheter till din dator
Ansluta en USB-lagringsenhet...................................................................... 19
Använda minneskortläsaren......................................................................... 20
Anslutning av mikrofon och högtalare.......................................................... 21
Kapitel 3
Använda din dator
Korrekt hållning när du använder din bordsdator......................................... 25
Använda den optiska enheten...................................................................... 26
Configuring the USB ports using the BIOS
(konfigurera USB-portarna genom BIOS)..................................................... 27
Konfigurera HD säkerhetsinställningar med BIOS........................................ 28
Kapitel 4
Anslutning till Internet
Kapitel 5
Felsökning
Trådanslutning.............................................................................................. 29
Felsökning.................................................................................................... 31
Innehållsförteckning
ASUS Bordsdator
SVENSKA
Windows® 7 / Windows® 8.1
Bruksanvisning
Kapitel 1
Använda Windows ® 7
Start för första gången.................................................................................. 41
Använda Windows® 7 skrivbord.................................................................... 42
Hantera dina filer och mappar...................................................................... 44
Återställning av ditt system........................................................................... 46
Skydda din dator........................................................................................... 47
Öppna Windows® Hjälp och support............................................................. 48
Kapitel 2
Använda Windows ® 8.1
Starta första gången..................................................................................... 49
Låsskärm i Windows® 8.1............................................................................. 49
Using the Windows® UI (använda Metro-gränssnittet).................................. 50
Arbeta med Windows®-appar........................................................................ 53
Andra tangentbordsgenvägar....................................................................... 58
Stänga AV bordsdatorn................................................................................. 59
Försätta datorn i viloläge.............................................................................. 59
Öppna BIOS-inställningarna......................................................................... 60
Kapitel 3
Andra funktioner i Windows® 7 / Windows® 8.1
Ta bort en USB-lagringsenhet....................................................................... 61
Konfigurera skärmupplösningsinställningarna.............................................. 62
Konfigurera Internetanslutningsinställningarna............................................ 63
Återställning av ditt system........................................................................... 72
ASUS kontaktinformation.............................................................................. 77
Meddelanden
Återtagningstjänst
SVENSKA
ASUS återvinnings- och återtagningsprogram kommer från vårt åtagande för att uppfylla
den högsta standarden för att skydda vår miljö. Vi tror på att tillhandahålla lösningar för
våra kunder att kunna ta ansvar för återvinning av våra produkter, batterier och andra
komponenter samt förpackningsmaterial. Gå till http://csr.asus.com/english/Takeback.htm för
detaljerad information om återvinning för olika regioner.
REACH
Uppfyller REACH (Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals/
Registrering, Värdering, Behörighet och Begränsning av kemikalier) reglerande regelverk, vi
publicerar de kemiska substanserna i våra produkter på ASUS REACH webbsida på http://
csr.asus.com/english/REACH.htm
Federal Communications Commission uttalande
Denna enhet uppfyller Del 15 av FCCs regler. Hantering gäller under följande två villkor:
• Denna enhet får inte orsaka skadliga störningar, och
•
Denna enhet måste acceptera alla störningar som tas emot inklusive störningar som kan
orsaka oönskad funktion hos enheten.
Denna utrustning har testats och funnits uppfylla begränsningarna för en Klass B digital
enhet enligt Del 15 i FCC reglerna. Dessa begränsningar är avsedda att ge rimligt skydd
mot skadliga störningar i heminstallationer. Denna utrustning genererar, använder och kan
utstråla radiofrekvensvågor och om den inte installeras och används enligt tillverkarens
instruktioner kan den orsaka allvarliga störningar på radiokommunikationer. Det finns dock
inga garantier för att störningar inte kommer att uppstå i en viss installation. Om denna
utrustning orsakar störningar med skadlig inverkan på radio- eller TV-mottagning, vilket kan
avgöras genom att utrustningen stängs av och sätts på, uppmanas användaren att försöka
rätta till störningarna genom ett vidta en eller fler av följande åtgärder:
• Rikta om eller omplacera mottagarantennen.
•
Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
•
Anslut utrustningen till ett annat uttag i en annan strömkrets än den som mottagaren är
ansluten till.
•
Rådfråga återförsäljaren eller en erfaren radio-/TV-tekniker för hjälp.
Användning av skärmade kablar för anslutning av monitorn till grafikkortet krävs för att
uppfylla FCCs bestämmelser. Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts
av den part som är ansvarig för uppfyllandet av villkoren, kan upphäva användarens rätt att
använda utrustningen.
Litiumbatterivarning
VARNING: Fara för explosion om batteriet sätts i felaktigt. Ersätt endast med samma
eller likvärdig typ som rekommenderas av tillverkaren. Kasta förbrukade batterier enligt
tillverkarens instruktioner.
IC: Kanadensisk försäkran om överensstämmelse
SVENSKA
Uppfyller Kanadas ICES-003 Klass B-specifikationer. Denna enhet uppfyller Industry
Canada’s RSS 210. Denna Klass B-enhet uppfyller alla krav för Kanadas regler för
störningsskapande utrustning.
Denna enhet uppfyller Industry Canada’s licensundantagna RSS standard(er). Drift
förutsätter att följande två villkor uppfylls: (1) Dessa enheter får inte orsaka störningar och (2)
denna enhet måste acceptera alla störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad
drift.
Cut appareil numérique de la Classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
Cet appareil numérique de la Classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le
matériel brouilleur du Canada.
Cet appareil est conforme aux normes CNR exemptes de licence d’Industrie Canada. Le
fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :
(1) cet appareil ne doit pas provoquer d’interférences et
(2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris celles susceptibles de provoquer
un fonctionnement non souhaité de l’appareil.
Förklaring från Canadian Department of Communications
Denna digitala apparat överskrider inte de Klass B-begränsningar för sändning av radiobrus
från digitala apparater som ges i Kanadas kommunikationsdepartements radiostörningsregler
(Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications).
Denna Klass B digitala apparat uppfyller kanadensiska ICES-003.
VCCI: Japan deklaration om överensstämmelse
VCCI Klass B uttalande
KC: Korea varningsuttalande
RF Equipment Notices (RF-utrustningsmeddelanden)
CE: Försäkran om överensstämmelse för Europeiska gemenskapen
SVENSKA
Utrustningen uppfyller RF Exposure Requirement 1999/519/EC, rådsrekommendation från
1 juli 1999 om begränsning av exponering av allmänheten för elektromagnetiska fält (0–300
GHz). Denna trådlösa enhet uppfyller R&TTE-direktivet.
Användning av trådlös radio
Denna enhet är begränsad till inomhusanvändning vid drift i frekvensbandet 5.15 till 5.25
GHz.
Exponering för radiofrekvensenergi
Den avgivna utgångseffekten för Wi-Fi-teknik är lägre än FCC:s gränser för exponering för
radiofrekvenser. Det är dock tillrådligt att använda den trådlösa utrustningen på ett sådant
sätt att möjligheten för mänsklig kontakt vid normal drift minimeras.
FCC-överensstämmelse för trådlös Bluetooth
Den antenn som används med denna sändare får inte placeras eller drivas tillsammans med
en annan antenn eller sändare under villkoren i FCC Grant.
Industry Canada-försäkran för Bluetooth
Denna Klass B-enhet uppfyller alla krav för Kanadas regler för störningsskapande utrustning.
Cet appareil numérique de la Class B respecte toutes les exigences du Règlement sur le
matériel brouilleur du Canada.
BSMI: Trådlös försäkran för Taiwan
RF-utrustningsförsäkran för Japan
KC (RF-utrustning)
Säkerhetsinformation
SVENSKA
Koppla ifrån strömmen och kringutrustning före rengöringen. Torka av bordsdatorn
med ett ren cellulosasvamp eller sämskskinn fuktad med en lösning av icke-slipande
rengöringsmedel och några droppar varmt vatten och torka sedan bort kvarvarande fukt
med en torr trasa.
•
Placera den INTE på en ojämn eller instabil arbetsyta. Sök service om höljet har
skadats.
•
Använd den INTE i smutsiga eller dammiga miljöer. Använd den INTE vid gasläckage.
•
Placera INTE eller tappa föremål ovanpå och skjut inte in några främmande föremål in i
bordsdatorn.
•
Utsätt den INTE för starka magnetiska eller elektriska fält.
•
Utsätt den INTE för eller använd i närheten av vätskor, i regn eller fukt. ANVÄND INTE
modemet under åskväder.
•
Batterisäkerhetsvarning: Kasta INTE batterierna i elden. Kortslut INTE kontakerna.
Demontera INTE batteriet.
•
Använd denna produkt i en miljö med en omgivande temperatur mellan 0 ˚C (32˚F) och
35 ˚C (95˚F).
•
TÄCK INTE över ventilationsöpningarna på bordsdatorn för att förhindra att systemet
överhettas.
•
ANVÄND INTE skadade strömsladdar, tillbehör eller annan kringutrustning.
•
För att förhindra elektriska stötar, koppla bort elkabeln från elnätet innan systemet flyttas.
•
Sök professionell hjälp innan en adapter eller expansionskort används. Dessa enheter
kan avbryta jordningen.
•
Se till att strömförsörjningen är inställd på korrekt spänning i ditt område. Om du är
osäker på spänningen i det elektriska uttaget som du använder kan du kontakta ditt
lokala energiföretag.
•
Om strömförsörjningen avbryts försök inte att laga det själv. Kontakta en kvalificerad
servicetekniker eller din återförsäljare.
Farliga rörliga delar. Skrivbordsdatorn ska stängas helt innan produkten servas. Fläktens
delar ska bara bytas av kvalificerad servicepersonal.
Varning för farliga rörliga delar
VARNING: Ha inga fingrar eller kroppsdelar i närheten av rörliga delar.
Symboler som används i denna bruksanvisning
FARA/VARNING: Information för att förhindra skador på dig själv när du försöker
fullfölja en uppgift.
VARNING: Information för att förhindra skador på komponenterna när du försöker
fullfölja en uppgift.
VIKTIGT: Instruktioner som du MÅSTE följa för att avsluta en uppgift.
NOTERA: Tips och ytterligare information som hjälper dig att fullfölja en uppgift.
SVENSKA
För att försäkra dig om att viss uppgifter utförs korrekt, notera följande symboler som
används i denna handbok.
Var du hittar mer information
Se följande källor för ytterligare information och för uppdateringar av produkten och
programmet.
ASUS webbsida
ASUS webbsida innehåller uppdaterad information om ASUS hårdvara och
programprodukter. Se ASUS webbsida www.asus.com.
ASUS lokal teknisk support
Besök ASUS webbsida på http://support.asus.com/contact för kontaktinformation om
lokala tekniska supporttekniker.
• Användarhandboken finns i följande mapp på din bordsdator:
• C:\Program Files(X86)/ASUS/eManual.
Förpackningsinnehåll
SVENSKA
ASUS bordsdator
Tangentbord���
x1
Mus���
x1
Strömadapter x1
Strömsladd���
x1
Support-DVD x1
ASUS Desktop PC
Quick Start Guide
Återställnings-DVD (tillval)
x1
Skrivbordsdator-stativ x1
Installationsanvisning���
x1
Garantikort���
x1
Musmatta(�����������
tillval����
) x1
Antenn (tillval) x1
• Om någon av nedanstående poster är skadad eller saknas, kontakta din återförsäljare.
• De illustrerade posterna ovan ges endast i referenssyfte. Verkliga produktspecifikationer
kan variera mellan olika modeller.
10
Kapitel 1
SVENSKA
Komma igång
Välkommen!
Tack för att du köpt ASUS bordsdator!
ASUS bordsdator ger skarp prestanda, kompromisslös pålitlighet och användarcentrerad
möjligheter. Alla dessa värden är inkapslade i ett fantastiskt futuristiskt och stiligt systemhölje.
Läs ASUS garantikort innan du installerar din ASUS bordsdator.
Lär känna din dator
Bilderna är endast till som referens. Portarna och deras placering och chassits färg kan
variera mellan olika modeller.
ASUS BT1AD
11
Frontpanel
SVENSKA
Ström-LED. Denna LED lyser när du slår på din dator.
USB 3.0 portar. Dessa Universal Serial Bus 3.0 (USB 3.0) portar finns tillgängliga
för anslutning av USB 3.0 enheter såsom en mus, skrivare, skanner, kamera,
handdator och annat.
• Anslut INTE ett tangentbord / en mus till någon USB 3.0 port när Windows®
operativsystem installeras.
• På grund av USB 3.0 kontrollbegränsning kan endast USB 3.0 enheter användas
under Windows® OS miljön och efter USB 3.0 drivrutinsinstallationen.
• USB 3.0 enheter kan endas användas för datalagring.
•Vi rekommenderar starkt att du ansluter USB 3.0 enheter till USB 3.0 portar för
snabbare och bättre prestanda för dina USB 3.0 enheter.
Mikrofonport . Detta uttag ansluter en mikrofon.�
Hörlursuttag��. Denna
�������������������������������������������������
port ansluter en hörlur eller en högtalare.
HD LED. Denna lysdiod lyser när hårddisken arbetar.
12
Kapitel 1: Komma igång
Fack för optisk enhet. Fack för optisk enhet är avsedd för tunna DVDROM-/CDRW-/DVD-RW-enheter
SVENSKA
Utmatningsknapp optisk skivenhet. Tryck på denna knapp för att mata ut den
optisk skivenheten.
Kortplats för SD/SDHC/SDXC/MS/MS PRO/MS PRO HG/MSXC/MMC. Sätt in
ett minneskort som stöds i detta fack.
Bakre panel
Luftventiler. Dessa hål är till för luftventilation��.
Blockera INTE luftventilerna i chassit. Se alltid till att det finns tillräckligt med ventilation
för din dator.
Låsport. Med denna låsport kan datorn säkras med en normal låsport.
ASUS BT1AD
13
HDMI-port. Denna port är till för en High-Definition Multimedia Interface (HDMI)
kontakt och är HDCP kompatibelt och tillåter uppspelning av HD DVD, Blu-Ray
och annat skyddat innehåll.
SVENSKA
DVI-D-port. Denna port är till för alla DVI-D kompatibla enheter och är HDCP
kompatibelt och tillåter uppspelning av HD DVD, Blu-Ray och andra skyddat
innehåll.
Kensington® låsport. Med Kensington® låsport kan datorn säkras med hjälp av
Kensington®-kompatibla säkerhetskablar för dator.
LAN (RJ-45) port. Denna port tillåter Gigabit-anslutning till ett Local Area Network
(LAN/lokalt nätverk) via en nätverkshubb.
LAN port LED indikatorer
Aktivitets-/län-LED
AKT/LÄNK HASTIGHETS
LED
LED
Hastighets-LED
Status
Beskrivning
Status
Beskrivning
AV
Ingen länk
AV
10 Mbps anslutning
ORANGE
Länkad
ORANGE
100 Mbps anslutning
BLINKAR
Dataaktivitet
GRÖN
1 Gbps anslutning
LAN-port
PS/2 tangentbord / Muskombiport (lila/ Grön). Denna port är till för ett PS/2
tangentbord eller en mus.
Mikrofonport (rosa). Detta uttag ansluter en mikrofon.�
Linjeutgång (grön). Denna port ansluter en hörlur eller en högtalare. I en
4.1, 5.1 eller 7.1-kanals konfiguration blir funktionen för denna port utgång för
fronthögtalare.
Lineingång (ljusblå). Denna port ansluter en bandspelare, CD-spelare, DVDspelare eller andra ljudkällor.�
Se ljudkonfigurationstabellen nedan för funktionerna för ljudportarna i 2.1, 4.1, 5.1 eller
7.1-kanals konfiguration.
Ljud 2.1, 4.1, 5.1 eller 7.1-kanal konfiguration
Port
14
Headset
2.1-kanal
4.1-kanal
5.1-kanal
7.1-kanal
Ljusblå
Linje in
Linje in
Linje in
Linje in
Lime
Linje ut
Fronthögtalare ut
Fronthögtalare ut
Fronthögtalare ut
Rosa
Mik in
Mik in
Mik in
Mik in
Kapitel 1: Komma igång
Strömkontakt. Koppla in strömsladden i denna kontakt.
SVENSKA
• Specifikationer för strömadaptern:
• ingångsspänning: 100-240VAC, 50~60Hz, 2.0A
• utgångsspänning: +19VDC, 6.32A
DVI-I-port. Denna port är avsedd för anslutning av datorns DVI-I-anslutning för
digitala signaler.
USB 2.0 portar. Dessa Universal Serial Bus 2.0 (USB 2.0) portar finns tillgängliga
för anslutning av USB 2.0 enheter såsom en mus, skrivare, skanner, kamera,
handdator och annat.
Skrivbordsdator-stativ
Skrivbordsdatorn kan ställas horisontellt på sidan eller vertikalt med hjälp av skrivbordsdatorstativet. När skrivbordsdatorn ställs vertikalt ska stativet alltid användas. Fäst
skrivbordsdatorns chassi på stativet med två skruvar.
Skrivbordsdator-stativet är utformat för att hindra chassiet från att blockeras. Överhettning
kan inträffa om skrivbordsdatorn ställs vertikalt utan stativet.
ASUS BT1AD
15
Inställning av din dator
SVENSKA
Detta avsnitt guidar dig genom anslutningen av huvudhårdvaruenheterna såsom den externa
monitorn, tangentbordet, mus och strömsladden till din dator.
Använda skärmutgångarna ombord
Anslut monitorn till skärmutgången ombord.
För anslutning av en extern monitor med skärmutgångarna ombord:
1.
Anslut en VGA-monitor till VGA-porten eller en DVI-D-monitor till DVI-D-porten eller en
HDMI-monitor till HDMI-porten på baksidan av datorn.
2.
Koppla monitorn till ett strömuttag.
Ansluta ett USB-tangentbord och en USB-mus
Anslut ett USB-tangentbord och en USB-mus till USB-porten på baksidan av datorn.
`
16
Kapitel 1: Komma igång
Anslutning av strömadaptern
1.
Sätt i strömkabeln i strömadaptern.
2.
Anslut strömadaptern till en 100V~240V strömkälla.
3.
Anslut kontakten till datorns bakpanel.
SVENSKA
Ansluta strömadaptern och elkabeln till skrivbordsdatorn:
• Använd bara adaptern som medföljer i förpackningen. Andra adaptrar kan skada
enheten.
• Specifikationer för strömadaptern:
• ingångsspänning: 100-240VAC, 50~60Hz, 2.0A
• utgångsspänning: +19VDC, 6.32A
ASUS BT1AD
17
Slå PÅ/Stänga AV datorn
Detta avsnitt beskriver hur du slår på/stänger av datorn efter att du ställt in datorn.
SVENSKA
Slå PÅ datorn
För att slå PÅ datorn:
1.
Slå PÅ monitorn.
2.
Tryck på strömknappen på datorn.
Strömbrytare
3.Vänta tills operativsystemet laddas autoamtiskt.
För information om hur du stänger din bärbara dator, se Bruksanvisnings för Windows®
7 och 8.1 som finns i denna bruksanvisning.
18
Kapitel 1: Komma igång
Kapitel 2
SVENSKA
Ansluta enheter till din dator
Ansluta en USB-lagringsenhet
Denna bordsdator har USB 2.0/1.1 portar på både fram- och baksidan och USB3.0 portar på
baksidan. USB-portarna gör att du kan ansluta USB-enheter såsom lagringsenheter.
Att ansluta en USB-lagringsenhet:
•
Mata in USB-lagringsenheten i din dator.
Du kan aktivera eller inaktiverar fram- och baksidans USB 2.0- och USB 3.0-portar
individuellt från BIOS. Se avsnittet Configuring the USB ports using the BIOS (Konfigurera
USB-portar med hjälp av BIOS) i Kapitel 3 i bruksanvisningen, för mer information.
Frontpanel
Bakre panel
För information, se avsnittet Removing a USB storage device (Ta bort en USBlagringsenhet) i Windows® 7 / Windows® 8.1 User Manual (Bruksanvisning för
Windows 7 och 8.1), som finns i denna bruksanvisning.
ASUS BT1AD
19
Använda minneskortläsaren
SVENSKA
Digitalkameror och andra digitala bildenheter använder minneskort för att lagra digitala bilder
eller mediafiler. Den inbyggda minneskortläsaren i frontpanelen på ditt system låter dig läsa
och skriva till en mängd olika minneskortenheter.
Använda minneskortet:
1.
Sätt in minneskortet i denna kortöppning.
• Ett minneskort är format så att den endast passar i en riktning. Tvinga INTE in kortet i en
öppning för att undvika att kortet skadas.
• Du kan placera media i ett eller flera kortfack och använda varje media oberoende.
Placera endast ett minneskort i ett fack åt gången.
2.
Välj ett program från AutoPlay fönstret för att komma åt dina filer.
• Om AutoPlay INTE är aktiverad på din dator klicka på Windows® 7 Startknapp i aktivitetsfältet, klicka på Computer (Dator) och dubbelklicka sedan på
minneskortsikonen för att komma åt data på den.
•Varje kortfack har en egen enhetsbokstav och ikon vilka visas på skärmen Computer
(Dator).
• Minneskortläsarens LED lyser och blinkar när data läses från eller skrivs till
minneskortet.
3.
När du är klar högerklicka på ikonen för minneskortenheten på Computer (Dator)skärmen, klicka sedan på Eject (Mata ut) och ta sedan bort kortet.
Svep med muspekaren över nedre vänstra hörnet på Windows® skrivbord och högerklicka
sedan på startskärmen miniatyrbild. Från popup-menyn klicka på File Explorer
(filutforskare) för att öppna skärmen Computer (dator).
Ta aldrig bort kort under eller omedelbart efter läsning, kopiering, formatering eller radering
av data på kortet eftersom dataförluster kan ske.
För att förhindra dataförluster använd "Säker borttagning av hårdvara och utmatning av
media” i Windows meddelandefält innan minneskortet tas bort.
20
®
Kapitel����������������������������������
Kapitel�������������������
2: Ansluta
3: Använda
enheter Windows
till din dator
8
Anslutning av mikrofon och högtalare
SVENSKA
Denna bordsdator levereras med mikrofon- och högtalaringångar på både fram- och
baksidan. Ljud I/O portarna som är placerade på baksidan låter dig ansluta 2.1-kanals, 4.1kanals, 5.1-kanals och 7.1-kanals stereohögtalare.
Anslutning av hörlurar och mik
Anslutning av 2.1-kanals högtalare
LINE OUT
ASUS BT1AD
21
Anslutning av 4.1-kanals högtalare
LINE OUT
SVENSKA
Anslutning av 5.1-kanals högtalare
LINE OUT
22
®
Kapitel����������������������������������
Kapitel�������������������
2: Ansluta
3: Använda
enheter Windows
till din dator
8
SVENSKA
Anslutning av 7.1-kanals högtalare
LINE OUT
ASUS BT1AD
23
SVENSKA
24
®
Kapitel����������������������������������
Kapitel�������������������
2: Ansluta
3: Använda
enheter Windows
till din dator
8
Kapitel 3
SVENSKA
Använda din dator
Korrekt hållning när du använder din bordsdator
När du använder din bordsdator är det nödvändigt att du behåller en korrekt hållning för
att förhindra ansträngningar för dina handleder, händer och andra leder och muskler.
Detta avsnitt ger dig tips om hur du undviker fysiska obehag och eventuella skador när du
använder och njuter av din bordsdator.
Ögonnivå till överkanten
level to the top of
påEye
monitorn
the monitor screen
Fotstöd
Foot rest
90˚ angles
Bibehålla rätt hållning:
•
Placera din datorstol så att dina armbågar är vid eller strax ovanför tangentbordet för
att få en komfortabel skrivarposition.
•
Justera höjden på stolen för att se till att dina knän är något högre än dina höfter för
att baksidan av dina lår skall slappna av. Om det behövs använd en fotpall för att öka
nivån på knäna.
•
Ställ in baksidan på din stol att att basen på ryggen har fast stöd och är vinklat något
bakåt.
•
Sitt upprätt med dina knän, armbågar och höfter i ungefär 90° vinkel när du sitter
framför datorn.
•
Placera monitorn direkt framför din och vrid ovansidan av monitorn i jämnhöjd med din
ögonnivå så att dina ögon tittar något nedåt mot skärmen.
•
Håll musen nära tangentbordet och om så behövs använd ett handledsstöd för att
minska trycket på handlederna när du skriver.
•
Använd din bordsdator på en komfortabelt upplyst plats och håll den borta från
blänkande källor såsom fönster och direkt solljus.
•
Ta mikropausar från användningen av din bordsdator.
ASUS BT1AD
25
Använda den optiska enheten
SVENSKA
1
3
2
Inmatning av en optisk skiva
Inmatning av en optisk skiva:
1.
När systemet är påslaget tryck på utmatningsknappen nedanför enhetens lock för att
öppna tallriken.
2.
Placera disken i den optiska enheten med etiketten utåt om skrivbordsdatorn står
vertikalt, och etiketten uppåt om skrivbordsdatorn står horisontellt.
3.
Tryck på tallriken för att stänga den.
4.
Välj ett program från AutoPlay fönstret för att komma åt dina filer.
Om AutoPlay INTE är aktiverar på datorn, för att komma åt data på en optisk skiva:
•I Windows®7, klicka på Start > Computer (dator) och dubbelklicka på CD/DVD
enhetens ikon.
•I Windows® 8.1, svep med muspekaren över nedre vänstra hörnet på Windows®
skrivbord och högerklicka sedan på startskärmen miniatyrbild. Från popup-menyn
klicka på File Explorer (filutforskaren) och dubbelklicka sedan på CD/DVD
enhetens ikon.
Borttagning av en optisk skiva
Ta bort en optisk skiva:
1.
När systemet är påslaget gör du något av följande för att mata ut tallriken:
•
Tryck på utmatningsknappen under enhetens lock.
•
Högerklicka på CD/DVD enhetsikonen på Computer (Dator) skärmen och klicka
sedan på Eject (Mata ut).
För att öppna skärmen Dator i Windows®8.1, svep med muspekaren över nedre vänstra
hörnet på Windows® skrivbord och högerklicka sedan på startskärmen miniatyrbild. Från
popup-menyn klicka på File Explorer (filutforskaren) för att öppna skärmen Computer
(dator).
2.
26
Ta bort skivan från skivtallriken.
Kapitel 5: Använda din dator
Configuring the USB ports using the BIOS (konfigurera
USB-portarna genom BIOS)
SVENSKA
Du kan aktivera eller avaktivera front och bakre USB 2.0 och USB 3.0 portarna från BIOS
Setup.
To disable or enable the front and rear USB 2.0 and 3.0 ports (för att avaktivera eller
aktivera front och bakre USB 2.0 och 3.0 portarna):
1.
Tryck på <Delete> för att öppna BIOS Setup vid start.
2.
Från BIOS Setup skärm klicka på Advanced (avancerat) > USB Configuration (USBkonfiguration) > USB Single Port Control (USB en-portskontroll).
3.Välj den USB-port som du vill aktivera eller avaktivera.
4.
Tryck på <Enter> för att aktivera eller avaktivera den valda USB-porten.
5.
Klicka på Exit (avsluta) och välj Save Changes & Reset (spara ändringarna och
återställ) för att spara ändringarna som gjorts.
Se kapitel 1 för platserna för USB-portarna.
ASUS BT1AD
27
Konfigurera HD säkerhetsinställningar med BIOS
Du kan ställa in ett lösenord i BIOS Setup för att skydda din hårddisk.
För att ställa in ett lösenord för din HD från BIOS Setup:
SVENSKA
1.
Tryck på <Delete> för att öppna BIOS Setup vid start.
2.
Från BIOS Setup EZ lägesskärm klicka på Exit (lämna)> Advanced Mode (avancerat
läge). Från skärmen avancerat läge klicka på Main > HDDx: [namn på HD] för att
öppna HD lösenordsskärm.
3.Välj posten Set User Password (ställ in användarlösenord) och tryck på <Enter>.
4.
Knappa in ett lösenord i rutan Create New Password (skapa nytt lösenord) tryck
sedan på <Enter>.
5.
Bekräfta lösenordet vid uppmaning.
6.
Klicka på Exit (avsluta) och välj Save Changes & Reset (spara ändringarna och
återställ) för att spara ändringarna som gjorts.
Notera detta lösenord då du behöver det för att öppna OS.
För att ändra lösenordet för din HD från BIOS Setup:
1.
Följ steg 1 och de tidigare sektionerna för att öppna HD lösenordsskärmen.
2.Välj posten Set User Password (ställ in användarlösenord) och tryck på <Enter>.
3.
Knappa in nuvarande lösenord i rutan Enter Current Password (ange nuvarande
lösenord) tryck sedan på <Enter>.
4.
Knappa in ett nytt lösenord i rutan Create New Password (skapa nytt lösenord) tryck
sedan på <Enter>.
5.
Bekräfta lösenordet vid uppmaning.
6.
Klicka på Exit (avsluta) och välj Save Changes & Reset (spara ändringarna och
återställ) för att spara ändringarna som gjorts.
För att ta bort användarlösenordet följ samma steg som för att ändra ett användarlösenord
men tryck på <Enter> vid uppmaning att skapa/bekräfta lösenordet. När du tagit bort
lösenordet visar posten Set User Password (ställ in lösenord) överst på skärmen Not
Installed (inte installerat).
28
Kapitel 5: Använda din dator
Kapitel 4
SVENSKA
Anslutning till Internet
Trådanslutning
Använd en RJ-45 kabel för att ansluta din dator till ett DSL-/kabelmodem eller ett lokalt
nätverk (local area network/LAN).
Ansluta via ett DSL-/kabelmodem
Att ansluta via ett DSL-/kabelmodem:
1.
Montera ditt DSL-/kabelmodem.
Se dokumentationen som medföljde ditt DSL-/kabelmodem.
2.
Anslut ena änden av en RJ-45 kabel till LAN (RJ-45) porten på baksidan av din dator
och den andra änden til ett DSL-/kabelmodem.
Modem
RJ-45
cable
RJ-45 kabel
ASUS BT1AD
29
3.
Slå på DSL-/kabelmodemet och din dator.
4.
Konfigurera de nödvändiga inställningarna för internetanslutningen.
SVENSKA
•���������������������������������������������������������������������������������������������
Kontakta din internetleverantör (Internet Service Provider/ISP) för detaljer eller hjälp för
att ställa in din internetanslutning�.
•������������������������������
För information, se avsnittet Konfigurera Internetanslutningsinställningarna i
Bruksanvisning för Window® 7 och 8.1, som finns i denna bruksanvisning.
Ansluta via ett lokalt nätverk (LAN)
Ansluta via ett LAN:
1.
Anslut ena änden av en RJ-45 kabel till LAN (RJ-45) porten på baksidan av din dator
och den andra änden till ditt LAN.
LAN
RJ-45 kabel
RJ-45
cable
2.
Slå på datorn.
3.
Konfigurera de nödvändiga inställningarna för internetanslutningen.
•���������������������������������������������������������������������������������������������
Kontakta din internetleverantör (Internet Service Provider/ISP) för detaljer eller hjälp för
att ställa in din internetanslutning�.
•������������������������������
För information, se avsnittet Konfigurera Internetanslutningsinställningarna i
Bruksanvisning för Window® 7 och 8.1, som finns i denna bruksanvisning.
30
®
Kapitel
Kapitel�������������������
6:
3: Anslutning
Använda Windows
till Internet
8
Kapitel 5
SVENSKA
Felsökning
Felsökning
Detta kapitel presenterar några problem som du kan påträffa och möjliga lösningar.
?
?
Min dator kan inte startas och ström-LED på framsidan tänds inte.
•
Kontrollera om datorn är ordentligt ansluten.
•
Kontrollera att vägguttaget fungerar.
•
Kontrollera om strömförsörjningsenheten är påslagen. Se avsnittet Slå PÅ AV
datorn i kapitel 1.
Min dator hänger sig.
•
Gör följande för att stänga programmen som inte svarar:
1.Tryck samtidigt på knapparna <Alt> + <Ctrl> + <Delete> på
tangentbordet, klicka sedna på Task Manger (aktivitetshanteraren).
2.
Gör följande baserat på operativsystemet:
I Windows® 7:
a) Klicka
�����������������
på fliken Applications (Program).
b) ������������������������������������������������
Välj det program som inte svarar och klicka på End Task (Avsluta
aktivitet).
I Windows® 8.1:
������
Under Task Manager (Aktivitetshanteraren) i fliken Processes
(Processer), markera det program som inte svarar och klicka sedan på
End Task (Avsluta uppgiften).
•
?
Om tangentbordet inte svarar. Tryck in och håll kvar strömknappen på
framsida av chassit tills datorn stängs av. Tryck sedan på Strömknappen för
att slå på den.
Jag kan inte ansluta till ett trådlöst nätverk med ASUS WLAN kortet
(endast på utvalda modeller)?
•
Se till att du angett korrekt nätverkssäkerhetsnyckel för det trådlösa nätverket
som du vill ansluta till.
•
Anslut den externa antennen (tillval) till antennkontakten på ASUS WLAN
kortet och placera antennen ovanpå datorchassit för bästa trådlösa prestanda.
ASUS BT1AD
31
SVENSKA
?
Pilknapparna på det numeriska tangentbordet fungerar inte.
?
Ingen visning på monitorn.
?
?
?
32
Kontrollera om Number Lock LED är släckt. När Number Lock LED lyser
används endast det numeriska tangentbordet för att mata in siffror. Tryck på
Number Lock knappen för att stänga av LED om du vill använda pilknapparna
på det numeriska tangentbordet.
•
Kontrollera att monitorn är påslagen.
•
Se till att monitorn är ordentligt ansluten till videoutgången på datorn.
•
Om datorn levereras med ett separat grafikkort se till att du anslutet monitonr
till en videoutgång på det separata grafikkortet.
•
Kontrollera om någon pinne på monitorkontakten är böjd. Om du hittar en böjd
pinne, byt monitoranslutningskabeln.
•
Kontrollera om monitorn är ordentligt ansluten till en strömkälla.
•
Se dokumentationen som medföljde din monitor för ytterligare
felsökningsinformation.
När flera monitorer används visas bilden endast på en monitor.
•
Se till att båda monitorerna är påslagna.
•
Under POST visar endast den monitor som är ansluten till VGA-porten bilden.
Den dubbla skärmfunktionen fungerar endast under Windows.
•
När ett grafikkort finns installerat i din dator kontrollera att du anslutit
monitorerna till utgångarna på grafikkortet.
•
Kontrollera att inställningen för flera skärmar är korrekt. Se avsnittet Ansluta
flera externa skärmar i kapitel 3 för detaljer.
Min dator hittar inte min USB-lagringsenhet.
•
Första gången som du ansluter USB-lagringsenheten till dator installerar
Windows automatiskt en drivrutin för den. Vänta en stund och gå till Den här
dator och kontrollera om USB-lagringsenheten har hittats.
•
Anslut USB-lagringsenheten till en annan dator för att testa om USBlagringsenheten är trasig eller har funktionsfel.
Jag vill återställa eller ångra ändringar gjorda i min dators
systeminställningar utan att det påverkar mina personliga filer eller data.
Kapitel 5: Felsökning
I Windows® 7:
?
SVENSKA
�������
Windows® systemåterställningsfuktion låter dig återställa eller ånga ändringar
gjorda på din dators systeminställningar utan att det påverkar dina personliga
data såsom dokument och bilder. För ytterligare detaljer se avsnittet
Återställning av ditt system i kaptiel 2.
I Windows® 8.1:
����������������������
Du kan använda Windows® 8 återställningsalternativ Refresh everything
without affecting your files (Uppdatera allt utan att det påverka dina
filer) eller ångra ändringar på datorns systeminställningar utan att det
påverkar dina personlig data såsom dokument och bilder. För att använda
detta återställningsalternativ klicka på Settings (inställningar)> Change PC
Settings (ändra datorinställningar)> General (allmänt) från Charms bar,
välj Refresh everything without affecting your files (uppdatera allt utan
att det påverkar dina filer) och klicka på Get Started (starta).
Bilden i HDTV är utsträckt.
•
Det orsakas av olika upplösningar hos din monitor och din HDTV. Ändra skärmen
upplösning så att den passar din HDTV. Ändring av skärmen upplösning:
I Windows® 7:
1.Gör något av följande för att öppna inställningsskärmen för Screen
Resolution(Screen Resolution (Skärmupplösning):
• K
licka på
Control Panel (Kontrollpanelen) > Appearance and
Personalization (Utseende och anpassning) > Display (Skärm) >
Change display settings (Ändra skärminställningar).
• H
ögerklicka någonstans i skrivbordsfönstret. När popup- menyn visas
klicka på Personalize (Anpassa) > Display (Skärm) > Change
display settings (Ändra skärminställningar).
2.Justera upplösningen. Se dokumentationen som levererades med din
HDTV om upplösningen.
3.Klicka på Apply (Tillämpa) eller OK. Klicka sedan på Keep Changes
(Spara ändringarna) i bekräftelsemeddelandet.
I Windows® 8.1:
Gör något av följande för att öppna inställningsskärmen för Screen
Resolution(Screen Resolution (Skärmupplösning):
Från startskärmen
����
a)Starta Alla appar-skärmen och fäst kontrollpanelen på startskärmen.
För mer detaljerad information, se Pinning an app on the Start Screen (Fästa
en app på startskärmen) i avsnittet Working with Windows® Apps (Arbeta
med Windows®-appar).
b) I kontrollpanelen, klicka på Adjust screen resolution (Justera
skärmupplösningen) under Appearance and Personalization
(Utseende och anpassning).
I skärmen skrivbordsläge
a) Starta skrivbordsläge i startskärmen.
b) Högerklicka någonstans i skrivbordsfönstret. När popup- menyn visas
klicka på Personalize (Anpassa) > Display (Skärm) > Change display
settings (Ändra skärminställningar).
ASUS BT1AD
33
?
Mina högtalare anger inget ljud.
SVENSKA
•
Se till att du anslutit högtalarna till Line out uttaget (limegrön) på framsidan
eller baksidan.
•
Kontrollera att högtalarna är anslutna till en elektrisk källa och påslagna.
•
Justera högtalarnas volym.
•
I fönstret för skrivbordsläge, se till att datorns systemljud inte är tystat.
•���������������������������������������
Om det är tystat visas volymikonen som�
. För att aktivera systemljud,
klicka på
i Windows aktivitetsfält och flytta sedan skjutreglaget för
att justera volymen
.
•
?
?
•
������������������������������������
Om ljudet inte är tystat, klicka på�
volymen.
Anslut högtalarna till en annan dator och testa om högtalarna fungerar korrekt.
DVD-enheten kan inte läsa en skiva.
•
Kontrollera att skivan lagts i med etiketten uppåt.
•
Kontrollera om skivan är centererad på tallriken gäller särskilt skivor med
icke-standard storlek eller form.
•
Kontrollera om skivan är repad eller skadad.
DVD-enhetens utmatningsknapp svarar inte.
> Computer (dator).
1.
I Windows® 7, klicka på
I Windows 8.1, Svep
�������������������������������������������������
med muspekaren över nedre vänstra hörnet på
Windows® skrivbord och högerklicka sedan på startskärmen miniatyrbild. Från
popup-menyn klicka på File Explorer (filutforskare) för att öppna skärmen
Computer (dator).
®
2.����������������
Högerklicka på�
menyn.
34
och
��������������������������������������
dra skjutreglaget för att justera
,�����������������
klicka sedan på Eject (utmatning) i
Kapitel 5: Felsökning
Problem
Ingen ström
(strömindikatorn
är av)
ASUS BT1AD
Möjlig orsak
Åtgärd
Felaktig strömspänning
• O
m din dator har en
energispänningsväxlare, ställ in
spänningskraven för ditt område.
• Justera spänningsinställningen. Se
till att strömsladden är urkopplad från
eluttaget.
Din dator är inte påslagen.
Tryck på strömbrytaren på
frontpanelen för att se till att datorn är
påslagen.
Din dators strömsladd är
inte ansluten korrekt.
• S
e till att strömsladden är ordentligt
ansluten.
• Använd en annan kompatibel
strömsladd.
PSU (Power supply unit/
strömförsörjningsenhet)
problem
Kontakta ASUS servicecenter om
installation av en annan PSU på
datorn.
SVENSKA
Effekt
35
Skärm
Problem
SVENSKA
Ingen
skärmutmatning
efter att datorn
slagits på (svart
skärm)
Möjlig orsak
Åtgärd
Signalkabeln är inte
ansluten till korrekt VGAport på datorn.
• A
nslut signalkabeln till korrekt
skärmport (VGA-port på moderkortet
eller särskild VGA-port).
• Om du använder ett särskilt VGAkort, anslut signalkabeln till den
VGA-porten.
Signalkabelproblem
Försök att ansluta till en annan
monitor.
Möjlig orsak
Åtgärd
LAN-kabeln är inte
ansluten.
Anslut LAN-kabeln till datorn.
LAN-kabelproblem
Se till att LAN LED är på. Om inte,
försök men en annan LAN-kabel. Om
det fortfarande inte fungerar kontakta
ASUS servicecenter.
LAN
Problem
Kan inte ansluta
till internet
36
Din dator är inte korrekt
ansluten till en router eller
hubb.
Se till att din dator är korrekt ansluten
till en router eller hubb.
Nätverksinställningar
Kontakta din Internet Service Provider
(ISP/internetleverantör) för korrekt
LAN-inställningar.
Problem orsakade av
antivirusprogrammet
Stäng antivirusprogrammet.
Drivrutinproblem
Installera om LAN-drivrutinerna.
Kapitel 5: Felsökning
Problem
Inget ljud
Möjlig orsak
Åtgärd
Högtalaren eller hörlurarna
är anslutna till fel port.
• S
e datorns bruksanvisning för
korrekt port.
• Koppla ifrån och återanslut
högtalarna till datorn.
Högtalarna eller hörlurarna
fungerar inte.
Försök att använda andra högtalare
eller hörlurar.
De främre och bakre
ljudportarna fungerar inte.
Prova både de främre och bakre
ljudportarna. Om en port inte fungerar
kontrollera om den porten är inställd
på multi-kanal.
Drivrutinproblem
Installera om ljuddrivrutinerna.
SVENSKA
Ljud
System
Problem
Systemhastigheten
är för långsam
Systemet hänger
sig ofta eller fryser.
ASUS BT1AD
Möjlig orsak
Åtgärd
För många program körs.
Stäng några program.
Datorvirusattack
• A
nvänd ett antivirusprogram för
att söka efter virus och reparera
din dator.
• Installera om operativsystemet.
Hårddiskfel
• Skicka
den skadade hårddisken
till ASUS servicecenter för service.
• Byt till en ny hårddisk.
Minnesmodulproblem
• C
ontact the ASUS Service
Center (Kontakta ASUS
servicecenter) för assistans.
Det finns inte tillräckligt
med luftventilation för din
dator.
Flytta datorn till en plats med bättre
luftflöde.
Inkompatibla program har
installerats.
Installera om OS och installera om
kompatibla program.
37
Processor (CPU)
Problem
SVENSKA
För mycket oljud
efter datorn slagits
på.
Datorn är för
bullrig när den
används.
Möjlig orsak
Åtgärd
Din dator startar.
Detta är normalt. Fläkten körs för fullt
när datorn slås på. Fläkten saktar
ned efter att den startat OS.
BIOS-inställningarna har
ändrats.
Återställ BIOS till dess
standardinställningar.
Gammal BIOS-version
Uppdatera BIOS till den senaste
versionen. Besök ASUS
supportwebbplats på http://support.
asus.com för att ladda ned den
senaste BIOS-versionen.
CPU-fläkten har bytts ut.
Se till att du använde en kompatibel
eller ASUS-rekommenderad CPUfläkt.
Det finns inte tillräckligt
med luftventilation för din
dator.
Flytta datorn till en plats med bättre
luftflöde.
Den interna temperaturen
är för hög.
• U
ppdatera BIOS.
• Om du vet hur man installerar om
moderkortet, försök att göra ren
inre ytan på chassit.
• Contact the ASUS Service Center
(Kontakta ASUS servicecenter) för
assistans.
Om problemet kvarstår, se bordsdatorns garantikort och kontakta ASUS servicecenter.
Besök ASUS supportwebbplats på http://support.asus.com för den senaste
servicecenterinformationen.
38
Kapitel 5: Felsökning
ASUS Bordsdator
Windows® 7 / Windows® 8.1
Bruksanvisning
ASUS Bordsdator
Windows® 7 / Windows® 8.1
Bruksanvisning
SW8623
Första utgåvan
September 2013
Upphovsrätt © ASUSTeK Computer Inc.
Alla rättigheter förbehållna
39
40
Kapitel 1
Använda Windows ® 7
Start för första gången
När du använder din dator första gången kommer en serie med skärmar att visas för att guida
dig genom konfigurationen av Windows® 7 operativsystemet.
Starta första gången:
1.
Slå på datorn. Vänta några minuter tills skärmen Set Up Windows (Inställning av
Windows) visas.
2.Välj ditt språk från rullgardinslistan. Klicka på Next (Nästa).
3.Välj Country or region (Land eller region), Time and currency (Tid och valuta) och
Keyboard layout (Tangentbordslayout) från rullgardinslistan. Klicka på Next (Nästa).
4.
Knappa in ett unikt namn för user name (användarnamn) och computer name
(datornamn). Klicka på Next (Nästa).
5.
Knappa in den nödvändiga informationen för att ställa in ditt lösenord och klicka på
Next (Nästa). Du kan också klicka på Next (Nästa) för att hoppa över detta steg utan
att ange någon information.
Om du vill ställa in ett lösenord för ditt konto senare, se avsnittet Ställa in ett
användarkonto och lösenord i detta kapitel.
6.
Läs noga igenom licensvillkoren. Markera I accept the license terms (Jag accepterar
licensvillkoren) och klicka på Next (Nästa).
7.Välj Use recommended settings (Använd rekommenderade inställningar) eller
Install important updates only (Installera endast viktiga uppdateringar) för att
ställa in säkerhetsinställningarna för din dator. För att hoppa över detta steg välj Ask
me later (Fråga mig senare).
8.
Granska tid- och datuminställningarna. Klicka på Next (Nästa). Systemet laddar den
nya inställningarna och startar om. Du kan nu börja använda din dator.
ASUS Bordsdator
41
Använda Windows® 7 skrivbord
SVENSKA
Klicka på startikonen
> Hjälp och support för att få mer information om Windows® 7.
Använda startmenyn
Startmenyn ger dig åtkomst till program, hjälpmedel och andra användbara poster på din
dator. Den ger dig också ytterligare information om Windows 7 via Help and support (Hjälp
och support) funktionen.
Starta poster från startmenyn
Att starta poster från startmenyn:
1.
Från Windows® aktivtetsfält, klicka på Start-ikonen
2.
Från startmenyn, välj den post som du vill starta.
.
Du kan fästa program som du vill ska konstant visas på startmenyn. För mer detaljer se
avsnittet Fästa program på startmenyn eller i aktivitetsfältet i detta kapitel.
Använda posten Komma igång
Getting Started (Komma igång) posten på startmenyn innehåller information om vissa
grundläggande uppgifter såsom personifiera Windows®, lägga till nya användare och överföra
filer för att hjälpa dig att bekanta dig med att använda Windows® 7.
Använda posten Komma igång:
1.
Från Windows® aktivitetsfält, klicka på Start-ikonen
för att starta startmenyn.
2.Välj Getting Started (Komma igång). Listan med tillgängliga aktiviteter visas.
3.Välj den uppgift som du vill genomföra.
Använda aktivitetsfältet
Aktivitetsfältet låter dig starta och hantera program eller poster som finns installerade på din
dator.
Starta ett program från aktivitetsfältet
Starta ett program från aktivitetsfältet:
•
Från Windows® aktivitetsfält, klicka på en ikon för att starta den. Klicka på ikonen igen
för att dölja programmet.
Du kan fästa program som du vill ska konstant visas på aktivitetsfältet. För mer detaljer se
avsnittet Fästa program på startmenyn eller i aktivitetsfältet i detta kapitel.
42
Kapitel 1: Använda Windows ® 7
Fästa poster på snabblistan
SVENSKA
När du högerklickar på en ikon i aktivitetsfältet startar en snabblista som ger dig
snabbåtkomst till programmens eller posternas relaterade länkar. Du kan fästa poster på
snabblistan såsom favoritswebbsidan, ofta besökta mappar eller enheter eller nyligen
spelade mediafiler.
Fästa poster på snabblistan:
1.
Högerklicka på en ikon från aktivetetsfältet.
2.
Från snabblistan, högerklicka på den post som du vill fästa, välj sedan Pin to this list
(Fäst på denna lista).
Borttagning av poster från snabblistan
Borttagning av poster från snabblistan:
1.
Högerklicka på en ikon från aktivetetsfältet.
2.
Från snabblistan, högerklicka på den post som du vill ta bort från snabblistan, välj
sedan Unpin from this list (Ta bort från denna lista).
Fästa program på startmenyn eller i aktivitetsfältet
Fästa program på startmenyn eller i aktivitetsfältet:
1.
Från Windows® aktivitetsfält, klicka på Start-ikonen
för att starta startmenyn.
2.
Högerklicka på den post som du vill fästa på startmenyn eller aktivitetsfältet.
3.Välj Pin to Taskbar (Fäst på aktivitetsfältet) eller Pin to Start menu (Fäst på
startmenyn).
Du kan också högerklicka på ikonen för ett program som körs i aktivitetsfältet, välj sedan
Pin this program to taskbar (Fäst detta program på aktivitetsfältet).
Ta bort program från startmenyn
Ta bort program från startmenyn:
1.
Från Windows® aktivitetsfält, klicka på Start-ikonen
för att starta startmenyn.
2.
Från startmenyn, högerklicka på det program som du vill ta bort, klicka sedan på
Remove from this list (Ta bort från denna lista).
Ta bort program från aktivitetsfältet
Ta bort program från aktivitetsfältet:
1.
Från aktivitetsfältet, högerklicka på den post som du vill ta bort från aktivitetsfältet,
välj sedan Unpin this program from taskbar (Ta bort detta program från
aktivitetsfältet).
ASUS Bordsdator
43
Använda meddelandeområdet
SVENSKA
Som standard visar meddelandeområdet dessa tre ikoner:
Åtgärdscentermeddelande
Klicka på denna ikon för att visa alla varningar och meddelanden och starta Windows®
åtgärdscenter.
Nätverksanslutning
Denna ikon visar anslutningsstatusen och signalstyrkan för den trådanslutna eller trådlösa
nätverksanslutningen.
Volym
Klicka på denna ikon för att justera volymen.
Visa ett varningsmeddelande
Visa ett varningsmeddelande:
•
Klicka på meddelandeikonen
, klicka sedan på meddelandet för att öppna det.
För ytterligare detaljer se avsnittet Använda Windows® Åtgärdscenter i detta kapitel.
Anpassa ikoner och meddelanden
Du kan välja att visa eller dölja ikonerna och meddelanden i aktivitetsfältet eller i
meddelandeområdet.
Anpassa ikoner och meddelanden:
1.
Från meddelandeområdet klicka på pilikonen
.
2.
Klicka på Customize (Anpassa).
3.
Från rullgardingsmenyn väljer du det uppträdande för ikonerna eller posterna som du
vill anpassa.
Hantera dina filer och mappar
Använda Windows® Utforskaren
Windows® Utforskaren låter dig visa, hantera och organisera dina filer och mappar.
Starta Windows® Utforskaren
Starta Windows Utforskaren:
44
1.
Från Windows® aktivitetsfält, klicka på Start-ikonen
2.
Klicka Computer (Dator) för att starta Windows Utforskaren.
för att starta startmenyn.
Kapitel 1: Använda Windows ® 7
Utforska filer och mappar
1.
Starta Windows Utforskaren.
2.
Från navigations- eller visningspanelen bläddrar du efter platsen för dina data.
3.
Från adressfältet klickar du på pilen för att visa innehållet på enheten eller i mappen.
SVENSKA
Utforska filer och mappar:
Anpassa filens/mappens visning
Anpassa filens/mappens visning:
1.
Starta Windows Utforskaren.
2.
Från navigeringspanelen välj platsen för dina data.
3.
Från verktygsfältet klickar du på Visa ikonen
4.
Från Visa menyn, flytta skjutreglaget för att välja hur du vill visa filen/mappen.
.
Du kan också högerklicka var som helst i visningspanelen och klicka på View (Visa) och
välj den visningstyp som du önskar.
Arrangera dina filer
Arrangera dina filer:
1.
Starta Windows Utforskaren.
2.
Från fältet Arrange by (Arrangera efter) klicka för att visa rullgardinslistan.
3.Välj din önskade arrangeringstyp.
Sortera dina filer
Sortera dina filer:
1.
Starta Windows Utforskaren.
2.
Högerklicka någonstans i visningspanelen.
3.
Från menyn som visas väljer du Sort by (Sortera efter) sedan väljer du önskad
sorteringstyp.
Gruppera dina filer
Gruppering av dina filer:
1.
Starta Windows Utforskaren.
2.
Högerklicka någonstans i visningspanelen.
3.
Från menyn som visas väljer du Group by (Gruppera efter) sedan väljer du önskad
gruppering.
ASUS Bordsdator
45
Lägga till en ny mapp
SVENSKA
Lägga till en ny mapp:
1.
Starta Windows Utforskaren.
2.
Från verktygsfältet klicka på New folder (Ny mapp).
3.
Infoga namnet för nya mappen.
Du kan också högerklicka någonstans i visningspanelen och klicka på New (Ny) > Folder
(Mapp).
Säkerhetskopiera dina filer
Skapa en säkerhetskopiering
Ställa in en säkerhetskopiering:
1.
Klicka på
> All Programs (Program) > Maintenance (Underhåll) > Backup and
Restore (Säkerhetskopiering och återställning).
2.
Klicka på Set up backup (Säkerhetskopiera filer). Klicka på Next (Nästa).3.
Välj destination för din säkerhetskopia. Klicka på Next (Nästa).
4.Välj Let Windows choose (recommended) (Låt Windows välja
(rekommenderas)) eller Let me choose as your backup mode (Låt mig välja mitt
säkerhetskopieringsläge).
Om du väljer Let Windows choose (Låt Windows välja) kommer inte Windows att
säkerhetskopiera dina program, FAT-formaterade filer, filer i papperskorgen eller temporära
filer som är större än 1 GB.
5.
Följ instruktionerna på skärmen för att fullfölja processen.
Återställning av ditt system
Windows® Systemåterställningsfunktion skapar en återställningspunkt där datorns
systeminställningar sparas vid en viss tid och datum. Den låter dig återställa eller ångra
ändringar gjorda i din dators systeminställningar utan att det påverkar dina personliga data.
Återställning av ditt system:
46
1.
Stäng alla program som körs.
2.
Klicka på
> All Programs (Program) > Accessories (Tillbehör) > System Tools
(Systemverktyg) > System Restore (Systemåterställning).
3.
Följ instruktionerna på skärmen för att fullfölja processen.
Kapitel 1: Använda Windows ® 7
Skydda din dator
SVENSKA
Använda Windows® 7 åtgärdscenter
Windows® 7 åtgärdscenter ger dig larmmeddelanden, säkerhetsinformation, information
om systemunderhåll och alternativ att automatiskt felsöka och reparera vissa vanliga
datorproblem.
Du kan anpassa meddelandena. För ytterligare detaljer se tidigare avsnitt Anpassa ikoner
och meddelanden i detta kapitel.
Starta Windows® 7 åtgärdscenter
Starta Windows® 7 åtgärdscenter:
1.
För att starta Windows 7 åtgärdscenter klicka på meddelandeikonen
på Open Action Center (Öppna åtgärdscentret).
, klicka sedan
2.
Från Windows 7 åtgärdscenter klickar du på den uppgift som du vill genomföra.
Använda Windows® Uppdatering
Windows uppdatering låter dig söka efter och installera de senaste uppdateringarna för att
förbättra säkerheten och prestandan hos din dator.
Starta Windows® Uppdatering
Starta Windows® Uppdatering:
1.
Från Windows® aktivitetsfält, klicka på Start-ikonen
för att starta startmenyn.
2.Välj All Programs (Program) > Windows Update (Windows uppdatering).
3.
Från Windows uppdateringsskärm klickar du på den uppgift som du vill genomföra.
Ställa in ett användarkonto och lösenord
Du kan skapa användarkonto och lösenord för personer som vill använda din dator.
Ställa in ett användarkonto
Ställa in ett användarkonto:
1.
Från Windows® aktivitetsfält klicka på
new users (Lägg till ny användare).
> Getting Started (Komma igång) > Add
2.Välj Manage another account (Hantera annat konto).
3.Välj Create a new account (Skapa ett nytt konto).
4.
Knappa in namnet på den nya användaren.
5.Välj antingen Standard user (Standardanvändare) eller Administrator
(Administratör) som användartyp.
6.
När du är klar, klicka på Create Account (Skapa konto).
ASUS Bordsdator
47
Ställa in ett användarlösenord
SVENSKA
Ställa in ett användarlösenord:
1.Välj den användare som du vill ställa in ett lösenord för.
2.Välj Create a password (Skapa ett lösenord).
3.
Knappa in en lösenord och bekräfta det. Skriv in ditt lösenordstips.
4.
När du är klar, klicka på Create password (Skapa lösenord).
Aktivera antivirusprogrammet
Trend Micro Internet Security är förinstallerat på din dator. Det är en tredjeparts
antivirusprogram som skyddar din dator mot virusattacker. Det köps separat. Du har en 30dagars testperiod efter aktivering av det.
För att aktivera Trend Micro Internet Security:
1.
Kör Trend Micro Internet Security programmet.
2.
Läs noga igenom licensvillkoren. Klicka på Agree & Activate (Samtycker och
aktivera).
3.
Mata in din e-postadress och välj plats där du befinner dig. Klicka på Next (Nästa).
4.
Klicka på Avsluta för att fullborda aktiveringen.
Öppna Windows® Hjälp och support
Windows® Hjälp och support ger dig guidning och svar om användning av program under
Windows® 7 plattformen.
För att starta Windows® Hjälp och support klicka på
support).
> Help and Support (Hjälp och
Se till att du är ansluten till internet för att erhålla den senaste Windows® online-hjälpen.
48
Kapitel 1: Använda Windows ® 7
SVENSKA
Kapitel 2
Använda Windows ® 8.1
Starta första gången
När du startar datorn första gången, uppträder flera skärmar för att vägleda dig genom
konfigurationen av grundingställningarna i ditt Windows® 8.1-operativsystem.
Starta din bordsdator första gången:
1.
Tryck på strömknappen på bordsdator. Vänta några minuter tills installationsskrärmen
visas.
2.
På installationsskärmen väljer du vilket språk din bärbara dator ska använda. När
andra inställningar dyker upp, välj land eller region, app-språk, tangentbordslayout och
tidszon, och tryck på Next (Nästa).
3.
Läs noga igenom licensvillkoren och tryck på I Accept (Jag accepterar).
4.
Följ instruktionerna på skärmen för att konfigurera grundfunktionerna:
5.
•
Anpassa
•
Anslut
•
Inställningar
•
Ditt konto
När du konfigurerat grundinställningarna visas handledningen för Windows® 8.1. Titta
igenom den för att lära dig mer om funktioner i Windows®8.1.
Låsskärm i Windows® 8.1
Låsskärmen i Windows®8.1 kan visas när din bärbara dator öppnar Windows®8.1operativsystemet. Tryck på låsskärmen eller tryck på någon av knapparna på den bordsdator
för att fortsätta.
ASUS Bordsdator
49
Using the Windows® UI (använda Metro-gränssnittet)
SVENSKA
Windows®-gränssnittet är den brickbaserade bildskärmen som används i Windows® 8.1. Det
inkluderar följande egenskaper som du kan använda när du arbetar på din bordsdator.
Startskärmen
Startskärmen visas när du loggat in på ditt användarkonto. Den hjälper dig att organisera de
program och applikationer du behöver på en enda plats.
Tryck på Windows-tangenten
för att starta Startskärmen från valfri app.
Användarkonto
Liverutor
In/utzoomningsknapp
för appar
Windows®-appar
Detta är appar som fästs på Startskärmen och visas i brickformat för lätt och enkel åtkomst
En skärmupplösning på 1024 x 768 bildpunkter eller mer krävs för att köra en
Windows®-app.
Vissa appar kräver att du loggar in på ditt Microsoft-konto innan de kan köras för fullt.
50
Kapitel 2: Använda Windows ® 8.1
Klickbara områden
SVENSKA
Med klickbara områden på skärmen kan du starta program och komma åt inställningar på din
bordsdator. Funktionerna i de här klickbara områdena kan aktiveras med din mus.
Klickbara områden på en app som körs
Klickbara områden på Startskärmen
Se nästa sida för funktionerna i de klickbara områdena.
ASUS Bordsdator
51
SVENSKA
Klickbart område
övre vänstra hörnet
Åtgärd
Hovra med muspekaren och klicka sedan på
miniatyrbilden för en tidigare app för att återgå till den
appen.
Flytta muspekaren neråt för att visa alla appar som
körs.
nedre vänstra hörnet
Från en skärm i en app som körs:
Sväva med muspekaren på det nedre vänstra hörnet
och tryck därefter på
för att gå tillbaka till
startskärmen.
OBS: Du kan också trycka på Windows-knappen
på tangentbordet för att gå tillbaka till startskärmen.
Från Startskärmen:
Sväva med muspekaren på det nedre vänstra hörnet
och tryck därefter på
52
för att gå tillbaka till appen.
övre delen
Hovra med muspekaren tills den ändras till en
handikon. Dra och släpp sedan appen på en ny plats.
NOTERA: Den här funktionen för klickbara områden
fungerar endast på en app som körs eller när du vill
använda Fäst-funktionen. För med detaljer, se Snap
feature (Fästfunktionen) under Working with
Windows® Apps (Arbeta med Windows®-appar).
övre och nedre högra
hörnet
Hovra med muspekaren för att starta Charmsfält.
Kapitel 2: Använda Windows ® 8.1
Arbeta med Windows®-appar
SVENSKA
Starta och anpassa dina appar med datorns tangentbord eller mus.
Starta appar
•
Placera muspekaren på en app och starta den genom att vänsterklicka.
•
Tryck på <Tab> två gånger och använd sedan piltangenterna för att bläddra igenom
apparna. Tryck på <Enter> för att starta vald app.
Anpassa appar
Du kan flytta på, ändra storlek på eller plocka bort appar från startskärmen via följande steg.
•
För att flytta på en app, dra och släpp den på en ny plats.
Storleksändring av program
Högerklicka på appen för att aktivera dess inställningsfält och tryck sedan på
en storlek för apprutan.
och välj
Plocka bort appar
Plocka bort en app från Startskärmen genom att högerklicka på appen för att aktivera dess
inställningsfält och klicka sedan på Unpin from Start (Plocka bort från Start).
Stänga appar
•
Flytta muspekaren till överdelen av den startade appen och vänta tills pekaren
förvandlas till en handikon.
•
Dra och släpp sedan appen till skärmens nedre del för att stänga den.
•
Från skärmen i den körda appen, tryck på <Alt> + <F4>.
ASUS Bordsdator
53
Komma åt skärmen Alla appar
SVENSKA
I skärmen Alla appar kan du konfigurera inställningarna för en app eller fästa den på
Startskärmen eller aktivitetsfältet i skrivbordsläget.
Öppna skärmen Alla appar
•
På startskärmen klickar du på
•
Från startskärmen trycker du på <Tab>,och därefter på <Enter> .
.
Fästa en app på Startskärmen
54
1.
Starta Alla appar-skärmen.
2.
I Alla appar-skärmen, högerklicka på en app för att visa dess inställningsfält.
3.
I inställningsfältet, klicka på Pin to Start (Fäst på Start).
Kapitel 2: Använda Windows ® 8.1
Charmsfält
SVENSKA
Charmsfält är ett verktygsfält som kan aktiveras på bildskärmens högersida. Det består
av flera verktyg som låter dig dela applikationer och ge snabbåtkomst för anpassning av
inställningarna för din bordsdator.
Charmsfält
Starta Charmsfält
När det anropas visas Charmsfält först som en uppsättning vita ikoner. Bilden ovan visar
hur Charmsfält ser ut när det aktiverats.
Starta Charmsfält med datorns tangentbord eller mus.
•
Flytta muspekaren till bildskärmens övre eller nedre högra hörn.
•
Tryck på
ASUS Bordsdator
+
������
<C��
>.
55
SVENSKA
Inside the Charms bar
Sök
Med det här verktyget kan du leta efter filer, applikationer eller program
på din bordsdator.
Dela
Med det här verktyget kan du dela applikationer via sociala nätverk eller
e-post.
Start
Det här verktyget återgår till Startskärmen. I Startskärmen kan du också
använda den hör funktionen för att återgå till en tidigare öppnad app.
Enheter
Med det här verktyget kan du komma åt och dela filer med de enheter
som anslutits till din bordsdator, t.ex. en extern bildskärm eller skrivare.
Inställningar
Med det här verktyget kan du komma åt datorinställningarna på din
bordsdator.
56
Kapitel 2: Använda Windows ® 8.1
Fästfunktionen
SVENSKA
Fästfunktionen visar två appar sida vid sida så att du kan arbeta eller växla mellan apparna.
En skärmupplösning på minst 1366 x 768 bildpunkter krävs för att använda Fästfunktionen.
Fästfältet
Använda Fäst
Använda Fäst
1.
Aktivera fönstret Fäst med datorns tangentbord eller mus.
Med musen
a) Klicka på en app för att starta den.
b) Hovra med muspekaren på bildskärmens övre del.
c) När pekaren förvandlas till en handikon, dra och släpp appen till höger eller vänster
om skärmpanelen.
Med tangentbordet
•
Starta en app och tryck på
+ < . > + vänster eller höger pilknapp för att
placera den första appen på skärmens vänstra eller högra sida.
ASUS Bordsdator
57
Andra tangentbordsgenvägar
SVENSKA
Med tangentbordet kan du också använda följande genvägar för att hjälpa dig att starta
applikationer och navigera i Windows®8.1.
Växlar mellan Startskärmen och senast körda app.
+ <D>
+ <E>
+ <F>
+ <H>
+ <I>
+ <K>
+ <L>
+ <M>
+ <P>
+ <Q>
+ <R>
+ <U>
+ <W>
+ <X>
58
Startar skrivbordet.
Startar datorfönstret på skrivbordet.
Öppnar filsökningsrutan.
Öppnar delningsrutan.
Öppnar inställningsrutan.
Öppnar enhetsrutan.
Aktiverar låsskärmen.
Minimera alla aktiva skärmar.
Öppnar den andra bildskärmsrutan.
Öppnar sökrutan Överallt.
Öppnar fönstret Kör.
Öppnar Hjälpmedelscenter.
Öppnar sökrutan för inställningar.
Öppnar en menyruta med Windows-verktyg.
Kapitel 2: Använda Windows ® 8.1
+ <->
+ <Enter>
Startar förstoraren och zoomar in på skärmen.
SVENSKA
+ <+>
Zoomar ut ur fönstret.
Öppnar inställningarna för Skärmläsaren.
Stänga AV bordsdatorn
Stänga AV bordsdatorn:
Gör något av följande för att stänga av bordsdatorn:
• I Charmsfält, klicka på Settings (Inställningar) > Power (Strömförsörjning) > Shut
down (Stäng av) för normal avstängning.
•
I inloggningsfönstret, klicka på Power (Strömförsörjning) > Shutdown (Stäng av).
•
Om datorn inte svarar, håll ner strömbrytaren i minst fyra (4) sekunder tills datorn stängs
av.
Försätta datorn i viloläge
För att försätta datorn i viloläge, tryck en gång på strömbrytaren.
ASUS Bordsdator
59
Öppna BIOS-inställningarna
SVENSKA
BIOS (Basic Input and Output System) lagrar systeminställningar för maskinvara som behövs
för systemstart av bordsdatorn.
I normala fall gäller BIOS-inställningarna de flesta situationer för att garantera optimal
prestanda. Ändra inte på standard-BIOS-inställningarna annat än i följande fall:
•
Ett felmeddelande visas på skärmen under systemstart och begär att du kör BIOSinställningarna.
•
Du har installerat en ny systemkomponent som kräver ytterligare BIOS-inställningar
eller –uppdatering.
Felaktiga BIOS-inställningar kan resultera i instabilitet eller startfel. Du rekommenderas å
det starkaste att endast ändra BIOS-inställningar med hjälp av utbildad servicepersonal.
Snabböppning av BIOS
Windows® 8.1 startar snabbt och därför har vi utvecklat följande tre sätt för att du snabbt ska
kunna komma åt BIOS.
•
Tryck på strömbrytaren i minst fyra sekunder för att stänga av bordsdatorn och tryck
sedan på strömbrytaren en gång till för att starta datorn igen. Tryck sedan på <Del>
under POST.
•
När datorn är avstängd, dra ut nätsladden ur datorn. Sätt tillbaka sladden och tryck
sedan på strömknappen på datorn. Tryck på <Del> under POST.
POST (Power-On Self Test) är en serie programvarukontrollerade diagnostiska tester som
körs när du startar datorn.
60
Kapitel 2: Använda Windows ® 8.1
SVENSKA
Kapitel��
3
Andra funktioner i Windows® 7 / Windows® 8.1
Ta bort en USB-lagringsenhet
Windows® 7
Att ta bort en USB-lagringsenhet i Windows® 7:
1.
Klicka på
i Windows meddelandefält på datorn och
klicka sedan på Eject USB2.0 FlashDisk (mata ut USB
2.0 flashdisk) eller Eject USB3.0 FlashDisk (mata ut
USB 3.0 flashdisk) om du använder USB3.0 flashenheten
eller USB3.0-kompatibla enheter.
2.
När meddelandet Safe to Remove Hardware
(Säkert att ta bort hårdvara) poppar upp, ta
bort USB-lagringsenheten från din dator.
Windows® 8.1
Att ta bort en USB-lagringsenhet i Windows® 8.1:
1.
På Startskärmen, klicka på Desktop (Skrivbord) för att starta skrivbordsläget.
2.
Klicka på
i aktivitetsfältet och klicka sedan på Eject [Name of USB Drive] (Mata ut
[USB-enhetens namn]).
3.
När meddelandet Safe to Remove Hardware (Säkert att ta bort hårdvara) poppar
upp, ta bort USB-lagringsenheten från din dator.
Ta INTE bort en USB-lagringsenhet när dataöverföring pågår. Om så görs kan det orsaka
dataförlust eller ge skador på USB-lagringsenheten.
ASUS Bordsdator
61
Konfigurera skärmupplösningsinställningarna
SVENSKA
Windows® 7
För att konfigurera skärmupplösningsinställningarna i Windows® 7:
1.������������������������������������������������������������
Gör något av följande för att öppna inställningsskärmen för Screen Resolution
(Skärmupplösning):�
•Klicka på
> Control Panel (Kontrollpanelen) > Appearance and
Personalization (Utseende och anpassning) > Display (Skärm) > Change
display settings (Ändra skärminställningar).
•Högerklicka någonstans på Windowsskrivbordet. När popup menyn visas klicka
på Personalize (Personifiera) > Display (Skärm) > Change display settings
(Ändra skärminställningar).
2.
Välj
���������������������
skärmläget från Multiple displays: (Multipla skärmar:) rullgardinslistan�.
•Duplicera dessa skärmar: Välj detta alternativ för att använda den extra monitorn
som en dublett av din huvudskärm.
•Utöka dessa skärmar: Välj detta alternativ för att använda den extra monitorn
som en utökad skärm. Detta ökar ditt skrivbordsutrymme.
•Visa endast skrivbordet på 1 / 2: Välj detta alternativ för att endast visa
skrivbordet på monitor 1 eller monitor 2.
•
Ta bort denna skärm: Välj detta alternativ för att ta bort den valda skärmen
3.����������
Klicka på Apply (Tillämpa) eller OK. Klicka sedan på Keep Changes (Spara
ändringarna) i bekräftelsemeddelandet.
Windows® 8.1
För att konfigurera skärmupplösningsinställningarna i Windows® 8.1:
1.������������������������������������������������������������
Gör något av följande för att öppna inställningsskärmen för Screen Resolution
(Skärmupplösning):�
Från startskärmen
a) Starta Alla appar-skärmen och fäst kontrollpanelen på startskärmen.
För mer detaljerad information, se Pinning an app on the Start Screen (Fästa en app
på startskärmen) i avsnittet Working with Windows
�������® Apps (Arbeta med �������
Windows®appar).
b) I kontrollpanelen, klicka på Adjust screen resolution (Justera
skärmupplösningen) under Appearance and Personalization (Utseende och
anpassning).
I skärmen skrivbordsläge
a) Starta skrivbordsläge i startskärmen.
b) Högerklicka någonstans i skrivbordsfönstret. När popup- menyn visas klicka på
Personalize (Anpassa) > Display (Skärm) > Change display settings (Ändra
skärminställningar).
62
Kapitel 3: Other Windows® 7 / Windows® 8.1 functions
Välj
���������������������
skärmläget från Multiple displays: (Multipla skärmar:) rullgardinslistan�.
•Duplicera dessa skärmar: Välj detta alternativ för att använda den extra
monitorn som en dublett av din huvudskärm.
•Utöka dessa skärmar: Välj detta alternativ för att använda den extra monitorn
som en utökad skärm. Detta ökar ditt skrivbordsutrymme.
•Visa endast skrivbordet på 1 / 2: Välj detta alternativ för att endast visa
skrivbordet på monitor 1 eller monitor 2.
SVENSKA
2.
3.����������
Klicka på Apply (Tillämpa) eller OK. Klicka sedan på Keep Changes (Spara
ändringarna) i bekräftelsemeddelandet.
Konfigurera Internetanslutningsinställningarna
Trådanslutning
Windows® 7
Konfigurera en dynamisk IP/PPPoE-nätverksanslutning
Konfigurering av en dynamisk IP-/PPPoE-nätverksanslutning:
1.
Klicka på Start (kontrollpanel)
> Control Panel (nätverk och
delningscenter) > Network and
Sharing Center
2.
I fönstret Nätverks- och delningscenter,
klicka på Change Adapter settings
(Ändra adapterinställningar).
3.
Högerklicka på ditt LAN och
Properties (egenskaper).
ASUS Bordsdator
63
SVENSKA
4.Välj Internet Protocol Version
4 (TCP/IPv4) (Internetprotokoll
version 4 (TCP/Ipv4)) och klicka
på Properties (Egenskaper).
5.Välj Obtain an IP address
automatically (erhåll en IPadress automatiskt) om du vill
att IP-inställningarna skall tilldelas
automatiskt. I annat fall välj
Use the following IP address
(Använd följande IP-adress): och
knappa in IP address (IP-adress)
och Subnet mask (Subnetmask).
6.Välj Obtain DNS server address
automatically (erhåll DNSserveradress automatiskt) om du
vill att DNS-serverinställningarna
skall tilldelas automatiskt. I annat
fall välj Use the following DNS
server address (Använd följande
DNS-serveradress): och knappa in
Preferred and Alternate DNS server
(preferens och alternativ DNSserver).
7.��������������������������
När du är klar, klicka på OK.
Fortsätt med följande steg om du använder en PPPoE-anslutning.
8.
64
Återgå till Network and
Sharing Center (nätverksoch delningscenter) och
klicka sedan på Set up a new
connection or network (skapa
en anslutning eller ett nätverk).
Kapitel 3: Other Windows® 7 / Windows® 8.1 functions
SVENSKA
9.Välj Connect to the Internet
(Anslut till internet) och klicka
sedan på Next (Nästa).
10.Välj Broadband (PPPoE)
(Bredband (PPPoE) och klicka
sedan på Next (Nästa).
11.
Ange ditt användarnamn och
lösenord och anslutningsnamn.
Klicka på Connect (Anslut).
12. Klicka på Close (Stäng) för att
avsluta konfigurationen.
13. Klicka på nätverksikonen i
aktivitetsfältet och klicka på den
anslutning som du just skapade.
14. Ange användarnamn och lösenord.
Klicka på Connect (Anslut) för att
ansluta till Internet.
ASUS Bordsdator
65
Konfigurera en statisk IP-nätverksanslutning
SVENSKA
Konfigurera en statisk IP-nätverksanslutning:
1.
Upprepa steg 1 till 4 i föregående avsnitt.
2
Klicka på Use the following IP address
(Använd följande IP-adress).
3.
Ange IP-adressen, Subnet mask (nätmask)
och Gateway (nätbrygga) från din
internetleverantör.
4.
Om så behövs ange önskad DNS-adress
och alternativ adress.
5.
När du är klar, klicka på OK.
Konfigurationsalternativ i Windows® 8.1
Konfigurera en dynamisk IP/PPPoE-nätverksanslutning
Konfigurera en dynamisk IP/PPPoE-nätverksanslutning eller statisk IP-nätverksanslutning:
1.
66
På Startskärmen, klicka på Desktop (Skrivbord) för att starta skrivbordsläget.
Kapitel 3: Other Windows® 7 / Windows® 8.1 functions
I Windows® aktivitetsfält, högerklicka på nätverksikonen
och klicka sedan på
SVENSKA
2.
Open Network and Sharing Center (Öppna Nätverks- och delningscenter).
3.
I fönstret Nätverks- och delningscenter, klicka på Change Adapter settings (Ändra
adapterinställningar.
4.
Högerklicka på ditt LAN och
Properties (egenskaper).
5.
Klicka på Internet Protocol Version
4(TCP/IPv4) (Internetprotokoll
version 4(TCP/IPOv4) och klicka
sedan på Properties (egenskaper).
6.
Klicka på Obtain an IP address
automatically (Hämta en IP-address
automatiskt) och klicka sedan på OK.
Fortsätt med följande steg om du använder en PPPoE-anslutning.
ASUS Bordsdator
67
SVENSKA
7.
Återgå till Network and
Sharing Center (nätverksoch delningscenter) och
klicka sedan på Set up a
new connection or network
(skapa en anslutning eller ett
nätverk).
8.Välj Connect to the Internet (Anslut
till internet) och klicka sedan på
Next (Nästa).
9.Välj Broadband (PPPoE) (Bredband
(PPPoE) och klicka sedan på Next
(Nästa).
68
Kapitel 3: Other Windows® 7 / Windows® 8.1 functions
11.
SVENSKA
10. Ange ditt användarnamn och
lösenord och anslutningsnamn.
Klicka på Connect (Anslut).
Klicka på Close (Stäng) för att
avsluta konfigurationen.
12. Klicka på nätverksikonen i
aktivitetsfältet och klicka på den
anslutning som du just skapade.
13. Ange användarnamn och lösenord.
Klicka på Connect (Anslut) för att
ansluta till Internet.
Konfigurera en statisk IP-nätverksanslutning
Konfigurera en statisk IP-nätverksanslutning:
1.
Upprepa steg 1 till 4 i föregående avsnitt
Konfigurera en dynamiskt IP/PPPoEnätverksanslutning.
2
Klicka på Use the following IP address
(Använd följande IP-adress).
3.
Ange IP-adressen, Subnet mask (nätmask)
och Gateway (nätbrygga) från din
internetleverantör.
4.
Om så behövs ange önskad DNS-adress
och alternativ adress.
5.
När du är klar, klicka på OK.
ASUS Bordsdator
69
Trådlös anslutning
SVENSKA
Koppla upp dig till ett Wi-Fi-nätverk
Windows® 7
Ansluta till ett trådlöst nätverk:
1.
Klicka på nätverksikonen
nätverk.
i meddelandefältet för att visa tillgängliga trådlösa
2.Välj det trådlösa nätverk som du vill ansluta till, klicka sedan på Connect (Anslut).
3.
Du kan behöva knappa in nätverkets säkerhetsnyckel för ett säkert trådlöst nätverk,
klicka sedan på OK.
4.Vänta medan din dator ansluter till det trådlösa nätverket.
5.
Den trådlösa anslutningen etablerades lyckosamt. Anslutningens status visas och
nätverksikonen visar den anslutna
statusen.
Windows® 8
Ansluta till ett trådlöst nätverk:
1.
Gör något av följande för att starta Charmsfält på Startskärmen eller från valfritt
applikationsläge:
a) Hovra med muspekaren i bildskärmens övre eller nedre högra hörn.
b) På tangentbordet, tryck på
+ <c>.
Charmsfält
70
Kapitel 3: Other Windows® 7 / Windows® 8.1 functions
I Charmsfält, välj Settings (Inställningar) och klicka på nätverksikonen
.
SVENSKA
2.
3.Välj det nätverk som du vill ansluta till i listan.
4.
Klicka på Connect (Anslut).
ASUS Bordsdator
71
Återställning av ditt system
SVENSKA
Återställningsalternativ i Windows® 7
Använda återställningspartitionen
Återställningspartitionen återställer snabbt din bordsdators program till dess ursprungliga
arbetsstatus. Innan du använder återställningspartitionen, kopiera dina datafiler (såsom
Outlook PST filer) till en USB-enhet eller till en nätverksenhet och anteckna alla anpassade
konfigurationsinställningar (såsom nätverksinställningar).
Om återställningspartitionen
Återställningspartitionen är ett utrymme som reserverats på din hårddisk och som används
för att återställa ditt operativsystem, drivrutiner och verktyg som installerats på din bordsdator
från fabriken.
Radera INTE systemåterställningspartitionen, vilket är partitionen utan volymetikett på Disk
0. Återställningspartitionen
���������������������������������������������������������������������������������������
är skapad från fabrik och kan inte återställas av användaren
raderat den. Ta med din bordsdator till ett auktoriserat ASUS servicecenter om du har
problem med återställningsprocessen.
Använda återställningspartitionen:
1.
Tryck på <F9> under start.
2.
Tryck på <Enter> för att välja Windows Setup (inställning) [EMS Aktiverad].
3.Välj ett av följande återställningsalternativ.
4.
Följ instruktionerna på skärmen för att fullfölja återställningsprocessen.
Besök ASUS webbsida www.asus.com för uppdatering av drivrutiner och verktyg.
Använda återställnings-DVD:n (på utvalda modeller)
Ta bort alla externa hårddiskar innan du gör en systemåterställning på din bordsdator.
Enligt Microsoft kan du förlora viktiga data om Windows instalelras på fel diskenhet eller
omfel enhetspartition formateras.
Använda återställnings-DVD:n:
1. Mata in återställnings-DVD:n i den optiska enheten. Din bordsdator behöver vara
påslagen.
2. Starta om bordsdatorn och tryck på <F8> start och välj den optiska enheten (kan vara
märkt som "CD/DVD") och tryck på <Enter> för att starta från återställnings-DVD:n.
3.Välj OK för att starta återställningen av bilden.
72
Kapitel 3: Other Windows® 7 / Windows® 8.1 functions
4.Välj OK för att bekräfta systemåterställningen.
5.
SVENSKA
Återställningen kommer att skriva över din hårddisk. Se till att du säkerhetskopierar alla
dina viktiga data innan du återställer systemet.
Följ instruktionerna på skärmen för att fullfölja återställningsprocessen.
Ta INTE bort återställningsskivan (såvida inte du instrueras att göra så) under
återställningsprocessen annars kommer dina partitioner att bli oanvändbara.
Besök ASUS webbsida www.asus.com för uppdatering av drivrutiner och verktyg.
Återställningsalternativ i Windows® 8.1
Återställa datorn
Med alternativet Reset your PC (Återställ datorn) kan du återställa datorn till dess
fabriksinställningar.
Gör säkerhetskopior av all din data innan du använder det här alternativet.
Återställa datorn:
1.
Tryck på <F9> under starten.
2.
På bildskärmen, klicka på Troubleshoot (Felsök):
3.Välj Reset your PC (Återställ datorn).
4.
Klicka på Next (Nästa).
5.Välj Only the drive where the Windows is installed (Endast den enhet där
Windows är installerat).
6.Välj Just remove my files (Ta bara bort mina filer).
7.
Klicka på Reset (Återställ).
• Återställningsfunktionen F9 finns inte för nedgraderingsversioner av Windows®
8.1.Se avsnittet Removing everything and reinstalling Windows (Ta bort allt och
återstallera Windows) för information om hur man återställer i Windows® 8.1. Om
operativsystemet inte fungerar, använd den medföljande återställnings-DVD:n för att
installera om systemet.
• Se till att säkerhetskopiera alla data innan du gör en fullständig återställning av
operativsystemet, för att undvika att du blir av med viktiga filer.
Ladda ned flerspråksversionen av denna bruksanvisning från ASUS supportwebbplats på
http://support.asus.com
ASUS Bordsdator
73
För att återställa datorn med återställnings-DVD:
SVENSKA
• Gör säkerhetskopior av all din data innan du använder det här alternativet.
• Koppla ifrån alla externa hårddiskenheter innan en systemåterställning genomförs på
din bordsdator för att undvika att Windows återställs på fel partition eller enhet.
Återställa datorn:
1.
Tryck på <F8> under start.
2.
Mata in återställnings-DVD:n i den optiska enheten. På skärmen End-User License
Agreements (EULA (slutanvändarlicensavtal) ) klicka på Accept (accepterar).
3.Välj Reset your PC (Återställ datorn).
4.
Klicka på Next (Nästa).
5.Välj Only the drive where the Windows is installed (Endast den enhet där
Windows är installerat).
6.Välj Just remove my files (Ta bara bort mina filer).
7.
Klicka på Reset (Återställ).
Återställning från systembildfil
Du kan skapa en USB-återställningsenhet och använda den för att återställa datorns
inställningar.
Skapa en USB-återställningsenhet
USB-lagringsenheten måste ha minst 16 GB ledigt utrymme.
Alla filer på USB-lagringsenheten kommer att raderas permanent under processen. Innan
du går vidare, se till att du gör säkerhetskopior på all viktig data.
74
Kapitel 3: Other Windows® 7 / Windows® 8.1 functions
Skapa en USB-återställningsenhet:
Starta kontrollpanelen från skärmen All Apps (Alla appar).
SVENSKA
1.
För ytterligare detaljer, se Launching the All Apps screen (Starta skärmen Alla appar)
under Working with Metro Style Apps (Arbeta med Windows®-appar).
2.
I System och säkerhet i
kontrollpanelen, klicka på Find
and fix problems (Hitta och fixa
problem).
3.
Klicka på Recovery (Återställning)
> Create a recovery drive (Skapa
en återställningsenhet).
4.
Klicka på Copy the recovery
partition from the PC to
the recovery drive (kopiera
återställningspartitionen från
datorn till återställningsenheten)
och klicka sedan på Next (nästa).
5.Välj den USB-lagringsenhet som
du vill kopiera återställningsfilerna
till.
6.
Klicka på Next (Nästa).
7.
Klicka på Create (Skapa). Vänta
en stund tills processen avslutas.
8.
När processen är klar, klicka på
Finish (avsluta).
ASUS Bordsdator
75
Ta bort allting och ominstallera Windows
SVENSKA
Återställning av datorn till dess ursprungliga fabriksinställningar kan göras med alternativet
Remove everything and reinstall (Ta bort allting och ominstallera) i PC-inställningar. Se
nedanstående steg för information om detta alternativ.
Gör säkerhetskopior av all din data innan du använder det här alternativet.
Den här processen kan ta en stund att genomföra.
76
1.
Starta Charmfältet.
2.
Klicka på Settings (Inställningar) > Change PC Settings (Ändra datorinställningar)
> General (Allmänt).
3.
Rulla ner för att visa alternativet Remove everything and reinstall Windows (Ta bort
allting och ominstallera Windows). Under det här alternativet, klicka på Get Started
(Komma igång).
4.
Följ instruktionerna på skärmen för att fullfölja ominstallations- och
återställningsprocessen.
Kapitel 3: Other Windows® 7 / Windows® 8.1 functions
ASUS kontaktinformation
SVENSKA
ASUSTeK COMPUTER INC.
Adress15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
Telefon +886-2-2894-3447
Fax +886-2-2890-7798
E-post
info@asus.com.tw
Webbplats
www.asus.com.tw
Teknisk support
Telefon Online-support
+86-21-38429911
support.asus.com
ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Amerika)
Adress
Telefon
Fax
Webbplats
Teknisk support
Telefon Support-fax
Online-support
800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
+1-812-282-3777
+1-510-608-4555
usa.asus.com
+1-886-678-3688
+1-812-284-0883
support.asus.com
ASUS COMPUTER GmbH (Tyskland och Österrike)
Adress
Fax
Webbplats
Online-kontakt
Teknisk support
Harkort Str. 21-23, D-40880 Ratingen, Germany
+49-2102-959931
asus.com/de
eu-rma.asus.com/sales
Telefon (Komponent)
Telefon Tyskland (Notebook/Eee/LCD)
Telefon Österrike (Notebook/Eee/LCD)
Support-fax
Online-support
+49-2102-5789555*
+49-2102-5789557*
+43-820-240513*
+49-2102-959911
support.asus.com
77
Download PDF
Similar pages
Brodit ProClip
Brodit ProClip
Brodit ProClip 215661
Brodit ProClip 215580
Brodit Device Mounting Adapter
Brodit ProClip 521636
Brodit 512703 holder
Brodit ProClip 511600
Brodit ProClip 512371