Komputer desktop PC
BT1AG
(SD260)
Podręcznik użytkownika
PL8974
Wydanie pierwsze
POLSKI
Styczeń 2014
Copyright © 2014 ASUSTeK Computer Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Żadnej z części tego podręcznika, włącznie z opisem produktów i oprogramowania, nie można
powielać, przenosić, przetwarzać, przechowywać w systemie odzyskiwania danych lub tłumaczyć
na inne języki, w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób, za wyjątkiem wykonywania
kopii zapasowej dokumentacji otrzymanej od dostawcy, bez wyraźnego, pisemnego pozwolenia
ASUSTeK COMPUTER INC. (“ASUS”).
Gwarancja na produkt lub usługa gwarancyjna nie zostanie wydłużona, jeśli: (1) produkt był
naprawiany, modyfikowany lub zmieniany, jeśli wykonane naprawy, modyfikacje lub zmiany zostały
wykonane bez pisemnej autoryzacji ASUS; lub, gdy (2) została uszkodzona lub usunięta etykieta z
numerem seryjnym.
ASUS UDOSTĘPNIA TEN PODRĘCZNIK W STANIE “JAKI JEST”, BEZ UDZIELANIA JAKICHKOLWIEK
GWARANCJI, ZARÓWNO WYRAŹNYCH JAK I DOMNIEMANYCH, WŁĄCZNIE, ALE NIE TYLKO
Z DOMNIEMANYMI GWARANCJAMI LUB WARUNKAMI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB
DOPASOWANIA DO OKREŚLONEGO CELU. W ŻADNYM PRZYPADKU FIRMA ASUS, JEJ DYREKTORZY,
KIEROWNICY, PRACOWNICY LUB AGENCI NIE BĘDĄ ODPOWIADAĆ ZA JAKIEKOLWIEK
NIEBEZPOŚREDNIE, SPECJANE, PRZYPADKOWE LUB KONSEKWENTNE SZKODY (WŁĄCZNIE Z UTRATĄ
ZYSKÓW, TRANSAKCJI BIZNESOWYCH, UTRATĄ MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA LUB UTRACENIEM
DANYCH, PRZERWAMI W PROWADZENIU DZIAŁANOŚCI ITP.) NAWET, JEŚLI FIRMA ASUS
UPRZEDZAŁA O MOŻLIWOŚCI ZAISTNIENIA TAKICH SZKÓD, W WYNIKU JAKICHKOLWIEK DEFEKTÓW
LUB BŁĘDÓW W NINIEJSZYM PODRĘCZNIKU LUB PRODUKCIE.
SPECYFIKACJE I INFORMACJE ZNAJDUJĄCE SIĘ W TYM PODRĘCZNIKU, SŁUŻĄ WYŁĄCZNIE
CELOM INFORMACYJNYM I MOGĄ ZOSTAĆ ZMIENIONE W DOWOLNYM CZASIE, BEZ
POWIADOMIENIA, DLATEGO TEŻ, NIE MOGĄ BYĆ INTERPRETOWANE JAKO WIĄŻĄCE FIRMĘ ASUS
DO ODPOWIEDZIALNOŚCI. ASUS NIE ODPOWIADA ZA JAKIEKOLWIEK BŁĘDY I NIEDOKŁADNOŚCI,
KTÓRE MOGĄ WYSTĄPIĆ W TYM PODRĘCZNIKU, WŁĄCZNIE Z OPISANYMI W NIM PRODUKTAMI I
OPROGRAMOWANIEM.
Produkty i nazwy firm pojawiające się w tym podręczniku mogą, ale nie muszą być zastrzeżonymi
znakami towarowymi lub prawami autorskimi ich odpowiednich właścicieli i używane są wyłącznie
w celu identyfikacji lub wyjaśnienia z korzyścią dla ich właścicieli i bez naruszania ich praw.
2
Spis treści
Uwagi ................................................................................................................................................. 5
POLSKI
Informacje dotyczące bezpieczeństwa..................................................................................... 8
Konwencje wykorzystywane w tym podręczniku................................................................. 9
Gdzie można znaleźć więcej informacji.................................................................................... 9
Zawartość opakowania.................................................................................................................10
Rozdział 1
Rozpoczęcie
Witamy!...............................................................................................................................................11
Poznanie komputera......................................................................................................................11
Ustawienia komputera..................................................................................................................17
WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE komputera...................................................................................19
Rozdział 2
Podłączanie urządzeń do komputera
Podłączanie urządzenia pamięci masowej USB...................................................................21
Używanie czytnika kart pamięci................................................................................................22
Podłączanie mikrofonu i głośników.........................................................................................23
Rozdział 3
Używanie komputera
Prawidłowa postawa podczas używania komputera desktop PC.................................27
Używanie napędu optycznego..................................................................................................28
Konfiguracja portów USB z wykorzystaniem BIOS.............................................................29
Konfiguracja ustawienia zabezpieczeń dysku twardego, poprzez użycie BIOS.......30
Rozdział 4
Połączenie z Internetem
Połączenie przewodowe...............................................................................................................31
Rozdział 5
Rozwiązywanie problemów
Rozwiązywanie problemów........................................................................................................33
3
Spis treści
Windows® 7 / Windows® 8.1
POLSKI
Podręcznik użytkownika
Rozdział 1
Używanie Windows® 7
Pierwsze uruchomienie.................................................................................................................43
Używanie pulpitu Windows® 7....................................................................................................44
Zarządzanie plikami i folderami.................................................................................................46
Przywracanie systemu...................................................................................................................48
Zabezpieczenie komputera.........................................................................................................49
Korzystanie z funkcji Pomoc i obsługa techniczna Windows®.........................................50
Rozdział 2
Używanie Windows® 8.1
Pierwsze uruchomienie komputera desktop PC..................................................................51
Ekran blokowania systemu Windows® 8.1..............................................................................51
Używanie interfejsu użytkownika w Windows®........................................................................................................................52
Praca z aplikacjami Windows®................................................................................................................................................................................55
Inne skróty klawiaturowe.............................................................................................................60
Wyłączanie komputera Desktop PC.........................................................................................61
Przełączanie komputera Desktop PC do trybu uśpienia...................................................61
Przechodzenie do konfiguracji BIOS........................................................................................62
Rozdział 3
Inne funkcje Windows® 7 / Windows® 8.1
Usuwanie urządzenia magazynującego USB........................................................................63
Konfiguracja ustawień rozdzielczości ekranu.......................................................................64
Konfiguracja ustawień połączenia z Internetem.................................................................65
Przywracanie systemu...................................................................................................................74
Informacje kontaktowe producenta
Informacje kontaktowe producenta........................................................................................79
4
Uwagi
Serwis odbioru
POLSKI
Programy recyklingu i odbioru ASUS wynikają z naszego zaangażowania w zapewnienie
najwyższych norm ochrony środowiska. Wierzymy w oferowanie naszym klientom rozwiązań
umożliwiających odpowiedzialny recykling naszych produktów, baterii oraz pozostałych
elementów jak również materiałów opakowaniowych. Szczegółowe informacje o recyklingu dla
poszczególnych regionów znajdują się na stronie http://csr.asus.com/english/Takeback.htm.
REACH
Zgodnie z systemem regulacji REACH (Rejestracja, ocena, autoryzacja i ograniczenie chemikaliów),
na stronie sieci web ASUS REACH, pod adresemhttp://csr.asus.com/english/REACH.htm,
opublikowaliśmy substancje chemiczne znajdujące się w naszych produktach
Oświadczenie o zgodności z przepisami Federal Communications
Commission (FCC)
To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega następującym dwóm
warunkom:
• To urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i
•
To urządzenie musi akceptować wszelkie odebrane zakłócenia, z uwzględnieniem zakłóceń,
które mogą powodować niepożądane działanie.
To urządzenie zostało poddane testom, które stwierdziły, że spełnia wymagania dla urządzeń
cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te zostały opracowane w celu
zapewnienia ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. Urządzenie to
wytwarza, wykorzystuje i może emitować promieniowanie o częstotliwości radiowej i jeśli zostanie
zainstalowane lub będzie używane niezgodnie z instrukcjami producenta, może powodować
zakłócenia komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w przypadku
określonej instalacji. Jeśli urządzenie to powoduje szkodliwe zakłócenia odbioru sygnału radiowego
lub telewizyjnego (co można sprawdzić przez jego włączenie i wyłączenie) należy spróbować
wyeliminować zakłócenia, jedną z następujących metod:
• Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.
•
Zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem.
•
Podłączenie urządzenia do gniazda zasilania w innym obwodzie niż ten, do którego
podłączony jest odbiornik.
•
Skontaktowanie się z dostawcą lub doświadczonym technikiem radiowo/telewizyjnym w celu
uzyskania pomocy.
Aby zapewnić zgodność z przepisami FCC, do połączenia monitora z kartą graficzną, wymagane
jest używanie kabli ekranowanych. Zmiany lub modyfikacje wykonane bez wyraźnego
zezwolenia strony odpowiedzialnej za zgodność, mogą spowodować pozbawienie użytkownika
prawa do używania tego urządzenia.
Ostrzeżenie dotyczące baterii jonowej
OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowa wymiana może spowodować wybuch baterii. Baterię można
wymienić na baterię tego samego lub zamiennego typu, zalecanego przez producenta.
Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z instrukcjami producenta.
5
IC: Oświadczenie zgodności z normą kanadyjską
POLSKI
Zgodność ze specyfikacjami kanadyjskiej normy ICES-003 klasa B. To urządzenie jest zgodne z
normą RSS 210 Industry Canada. To urządzenie klasy B spełnia wszystkie wymagania kanadyjskich
przepisów dotyczących urządzeń powodujących zakłócenia.
To urządzenie jest zgodne z licencją Industry Canada poza standardem(i) RSS. Jego działanie
podlega następującym dwóm warunkom: (1) to urządzenie nie może powodować szkodliwych
zakłóceń i (2) to urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, włącznie z
zakłóceniami, które mogą powodować niepożądane działanie urządzenia.
Cut appareil numérique de la Classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
Cet appareil numérique de la Classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le
matériel brouilleur du Canada.
Cet appareil est conforme aux normes CNR exemptes de licence d’Industrie Canada. Le
fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :
(1) cet appareil ne doit pas provoquer d’interférences et
(2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris celles susceptibles de provoquer
un fonctionnement non souhaité de l’appareil.
Oświadczenie Canadian Department of Communications (Kanadyjski
Departament Komunikacji)
To urządzenie cyfrowe nie przekracza ograniczeń klasy B dla emisji zakłóceń radiowych, ustalonych
przez Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications (Przepisy
dotyczące zakłóceń radiowych Kanadyjskiego Departamentu Komunikacji).
To urządzenie cyfrowe klasy B jest zgodne z kanadyjską normą ICES-003.
VCCI: Oświadczenie zgodności z przepisami w Japonii
Oświadczenie klasy B VCCI
KC: Oświadczenie z ostrzeżeniem dotyczącym zgodności z przepisami w
Korei
6
Uwagi dotyczące urządzenia RF
CE: Oświadczenie o zgodności z przepisami Wspólnoty Europejskiej
POLSKI
To urządzenie jest zgodne z Wymaganiami ekspozycji RF 1999/519/EC, Zalecenia Rady z 1 lipca
1999 dotyczące ograniczenia ekspozycji ludności na pola elektromagnetyczne (0 - 300 GHz). To
urządzenie bezprzewodowe jest zgodne z Dyrektywą R&TTE.
Używanie radia bezprzewodowego
To urządzenie jest ograniczone do używania wewnątrz pomieszczeń, podczas działania w paśmie
częstotliwości 5,15 do 5,25 GHz.
Ekspozycja na energię częstotliwości radiowej
Moc promieniowania technologii Wi-Fi mieści się poniżej limitów ekspozycji FCC na
promieniowanie częstotliwości radiowej. Mimo to, zaleca się, aby używać urządzenie
bezprzewodowe w taki sposób, aby zminimalizować jego szkodliwy wpływ podczas kontaktu z
człowiekiem.
Zgodność z ograniczeniami FCC dla bezprzewodowych połączeń Bluetooth
Antena używana w tym nadajniku nie może być przesuwana lub używana z inną anteną lub
nadajnikiem w odniesieniu do warunków FCC.
Oświadczenie dotyczące zgodności Bluetooth z przepisami Industry Canada
To urządzenie klasy B spełnia wszystkie wymagania kanadyjskich przepisów dotyczących urządzeń
powodujących zakłócenia.
Cet appareil numérique de la Class B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel
brouilleur du Canada.
BSMI: Oświaczenie dotyczące urządzeń bezprzewodowych na Tajwanie
Oświadczenie dotyczące urządzeń RF w Japonii
KC (Urządzenia RF)
7
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
POLSKI
Przed czyszczeniem należy odłączyć zasilanie prądem zmiennym i urządzenia peryferyjne.
Komputer dekstop PC należy czyścić używając czystego, celulozowego tamponu lub szmatki
zwilżonej w detergencie bez właściwości ścierających, z dodatkiem kilku kropel ciepłej wody, a
nadmiar wilgoci należy usunąć suchą szmatką.
•
NIE NALEŻY umieszczać urządzenia na nierównych lub niestabilnych powierzchniach
roboczych. Po uszkodzeniu obudowy należy przekazać komputer do serwisu.
•
NIE NALEŻY używać komputera w miejscach brudnych lub zakurzonych. NIE NALEŻY używać
urządzenia podczas wycieku gazu.
•
NIE NALEŻY umieszczać lub upuszczać obiektów na górnej części komputera i nie należy
wpychać do komputera desktop PC żadnych obcych obiektów.
•
NIE NALEŻY narażać komputera na silne pola magnetyczne lub elektryczne.
•
NEI NALEŻY wystawiać na działanie lub używać komputera w pobliżu płynów, na deszczu lub
wilgoci. NIE NALEŻY używać modemu podczas burz z wyładowaniami elektrycznymi.
•
Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa baterii: NIE NALEŻY wrzucać baterii do ognia. NIE
NALEŻY zwierać styków. NIE NALEŻY demontować baterii.
•
Ten produkt należy używać w miejscach o temperaturze otoczenia w zakresie 0˚C (32˚F) do
35˚C (95˚F).
•
NIE NALEŻY przykrywać szczelin wentylacyjnych komputera desktop PC, aby zapobiec
przegrzaniu systemu.
•
NIE NALEŻY używać uszkodzonych przewodów zasilających, akcesoriów lub innych urządzeń
peryferyjnych.
•
Aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym, przed przeniesieniem systemu należy odłączyć
kabel zasilający od gniazdka elektrycznego.
•
Przed użyciem adaptera lub przedłużacza skonsultować się z profesjonalistą elektrykiem.
Urządzenia te mogą spowodować przerwanie obwodu uziemienia.
•
Należy upewnić się, że urządzenia te są ustawione na prawidłowe w danym regionie
napięcie. Przy braku pewności co do napięcia w używanym gniazdku elektrycznym należy się
skontaktowac z lokalnym zakładem energetycznym.
•
Jeśli uszkodzony zosatał zasilacz nie należy próbować naprawiać go samemu. Należy
skontaktować się z wykwalifikowanym technikiem serwisu lub ze sprzedawcą.
Niebezpieczne ruchome części. Przed rozpoczęciem czynności serwisowych komputer należy
całkowicie odłączyć od zasilania. Elementy wentylatora mogą być wymieniane wyłącznie przez
wykwalifikowanych pracowników serwisu.
Ostrzeżenie dotyczące niebezpiecznych ruchomych części
OSTRZEŻENIE: Nie wolno zbliżać palców ani innych części ciała do ruchomych części
komputera.
8
Konwencje wykorzystywane w tym podręczniku
NIEBEZPIECZEŃSTWO/PRZESTROGA: Informacje, zapobiegające odniesieniu obrażeń
podczas wykonywania zadania.
OSTRZEŻENIE: Informacje, które mają zapobiegać uszkodzeniu komponentów
podczas wykonywania zadania.
POLSKI
Aby zapewnić prawidłowe działanie określonych działań należy zwracać uwagę na występujące w
tym podręczniku następujące symbole.
WAŻNE: Instrukcje, które NALEŻY wykonać, aby zakończyć zadanie.
UWAGA: Wskazówki i dodatkowe informacje, które mogą pomóc w wykonaniu
zadania.
Gdzie można znaleźć więcej informacji
Dodatkowe informacje oraz aktualizacje produktu i oprogramowania, można znaleźć w
następujących źródłach.
Strony sieci web ASUS
Strona sieci web ASUS udostępnia zaktualizowane informacje dotyczące sprzętu i
oprogramowania ASUS. Sprawdź stronę sieci web ASUS www.asus.com.
Lokalna pomoc techniczna ASUS
Sprawdź stronę sieci web ASUS, pod adresem http://support.asus.com/contact w celu
uzyskania informacji kontaktowych lokalnego technika serwisu.
• Ten podręcznik użytkownika znajduje się w następującym folderze komputera desktop PC:
• C:\Program Files(X86)\ASUS\eManual
9
Zawartość opakowania
POLSKI
Komputer desktop PC ASUS
Klawiatura x1
Mysz x1
Zasilacz sieciowy x1
Przewód zasilający x1
Płyta DVD ze sterownikami x1
ASUS Desktop PC
Quick Start Guide
Płyta DVD do odzyskiwania
systemu x1 (opcja)
Podstawka pod komputer x1
Podręcznik instalacji x1
Karta gwarancyjna x1
Podkładka pod mysz x1
Antena (opcjonalna) x1s
• Jeśli jakiekolwiek z wymienionych wyżej elementów będą uszkodzone lub nie będzie ich w
opakowaniu należy skontaktować się ze sprzedawcą.
• Pokazane powyżej ilustracje elementów służą wyłącznie jako odniesienie. Rzeczywiste
specyfikacje produktu zależą od modelu.
10
Rozdział 1
POLSKI
Rozpoczęcie
Witamy!
Dziękujemy za zakupienie komputera desktop PC ASUS!
Komputer desktop PC ASUS udostępnia najnowsze rozwiązania, bezkompromisową niezawodność
i dedykowane użytkownikowi narzędzia. Wszystkie te wartości są zawarte w zadziwiającej,
futurystycznej i stylowej obudowie.
Przed rozpoczęciem ustawień komputera desktop PC ASUS należy przeczytać kartę gwarancyjną
ASUS.
Poznanie komputera
Ilustracje służą wyłącznie jako odniesienie. Porty i ich lokalizacje oraz kolor obudowy zależą od
modelu.
ASUS BT1AG
11
Panel przedni
POLSKI
Dioda LED zasilania. Ta dioda LED świeci po włączeniu komputera.
Porty USB 3.0. Te porty Universal Serial Bus 3.0 (USB 3.0) umożliwiają podłączenie
takich urządzeń USB 3.0 jak mysz, drukarka, skaner, kamera, PDA i inne
• NIE NALEŻY podłączać klawiatury/myszy do któregokolwiek portu USB 3.0, podczas
instalacji systemu operacyjnego Windows®.
• Z powodu ograniczeń kontrolera USB 3.0, urządzenia USB 3.0 można używać wyłącznie w
środowisku systemu operacyjnego Windows®, po zainstalowaniu sterownika USB 3.0.
• Urządzenia USB 3.0 można używać wyłącznie jako urządzenia pamięci masowej.
• Zalecamy, aby podłączać urządzenia USB 3.0 do portów USB 3.0 w celu uzyskania większej
szybkości i lepszej wydajności urządzeń USB 3.0.
Port mikrofonu . Ten port umożliwia podłączenie mikrofonu.
Port słuchawek . Ten port służy do podłączania słuchawek lub głośnika.
Dioda LED dysku twardego. Ta dioda LED świeci podczas działania dysku twardego.
12
Rozdział 1: Rozpoczęcie
POLSKI
Wąska kieszeń na stację dysków optycznych. Wąska kieszeń na stację dysków
optycznych jest odpowiednia dla wąskich urządzeń DVD-ROM/CD-RW/DVD-RW.
Przycisk wysuwania napędu optycznego. Naciśnij ten przycisk, aby wysunąć tacę
dysku napędu optycznego.
Gniazdo kart SD/SDHC/SDXC/MS/MS PRO/MS PRO HG/MSXC/MMC. Wsuń
obsługiwaną kartę pamięci do tego gniazda.
Panel tylny
Gniazdo na kłódkę. Gniazdo na kłódkę umożliwia zabezpieczenie komputera PC przy
użyciu standardowej kłódki.
DisplayPort. Ten port łączy monitor wyświetlacza z systemem kina domowego.
Port COM. Ten port COM1 jest przeznaczony do urządzeń wskazujących lub innych
urządzeń szeregowych.
ASUS BT1AG
13
Port VGA. Ten port jest zgodny z urządzeniami VGA, takimi jak monitor VGA.
POLSKI
Gniazdo blokady Kensington®. Gniazdo blokady Kensington® umożliwia
zabezpieczenie komputera PC przy użyciu kabli zabezpieczających do komputerów PC
zgodnych ze standardem Kensington®.
Port LAN (RJ-45). Ten port umożliwia wykonywanie połączeń Gigabit z siecią LAN
(Lokalna sieć komputerowa) przez hub sieciowy.
Wskazania LED portu LAN
Dioda LED aktywności/połączenia
Dioda LED Dioda LED
AKTYWNOŚĆ/ SZYBKOŚCI
POŁĄCZENIE
Dioda LED szybkości
Stan
Opis
Stan
Opis
WYŁ.
Brak
połączenia
WYŁ.
Połączenie 10Mbps
POMARAŃCZOWA
Połączenie
POMARAŃCZOWA
Połączenie 100Mbps
MIGANIE
Aktywność
danych
ZIELONA
Połączenie 1Gbps
Port LAN
Port równoległy (opcjonalny). Ten port służy do podłączania drukarki równoległej,
skanera lub innych urządzeń.
Port mikrofonu (różowy). Ten port umożliwia podłączenie mikrofonu.
Port wyjścia liniowego (jasnozielony). Ten port służy do podłączania słuchawek lub głośnika.
W konfiguracji 4.1, 5.1 lub 7.1-kanałowej, funkcja tego portu to wyjście na głośnik przedni.
Port wejścia liniowego (jasnoniebieski). Ten port służy do podłączenia odtwarzacza
taśmowego, CD, DVD lub innych źródeł audio.
Sprawdź tabelę konfiguracji audio poniżej w celu uzyskania opisu funkcji portów audio w
konfiguracji 2.1, 4.1, 5.1 lub 7.1-kanałowej.
Audio 2.1, 4.1, 5.1 lub 7.1-kanałowe
Port
Jasnoniebieski(Panel tylny)
Jasnozielony (Panel tylny)
Różowy (Panel tylny)
Panel przedni
14
Słuchawki
2.1-kanałowe
4.1-kanałowe
5.1-kanałowe
7.1-kanałowe
Wejście liniowe
Wyjście na głośnik
tylny
Wyjście na głośnik
tylny
Wyjście na głośnik
tylny
Wyjście liniowe
Przednie wyjście na
głośnik
Przednie wyjście na
głośnik
Przednie wyjście na
głośnik
Wejście mikrofonu
Wejście mikrofonu
basowy/Centralny
basowy/Centralny
-
-
-
Wyjście na głośnik boczny
Rozdział 1: Rozpoczęcie
Złącze zasilania. Podłącz zasilacz sieciowy do tego złącza.
POLSKI
Port HDMI. Ten port służy do podłączania złącza HDMI (Wysokiej jakości interfejs
multimedialny) i jest zgodny z HDCP, co zapewnia odtwarzanie HD DVD, Blu-ray i innych
zabezpieczonych treści.
Port DVI-I. Ten port służy do podłączania złącza urządzeń zgodnych z DVI-I i jest zgodny z
HDCP, co zapewnia odtwarzanie HD DVD, Blu-ray i innych zabezpieczonych treści.
Porty USB 2.0. Te porty Universal Serial Bus 2.0 (USB 2.0) umożliwiają podłączenie
takich urządzeń USB 2.0 jak mysz, drukarka, skaner, kamera, PDA i inne.
Porty USB 3.0. Te porty Universal Serial Bus 3.0 (USB 3.0) umożliwiają podłączenie
takich urządzeń USB 3.0 jak mysz, drukarka, skaner, kamera, PDA i inne.
• NIE NALEŻY podłączać klawiatury/myszy do któregokolwiek portu USB 3.0, podczas
instalacji systemu operacyjnego Windows®.
• Z powodu ograniczeń kontrolera USB 3.0, urządzenia USB 3.0 można używać wyłącznie w
środowisku systemu operacyjnego Windows®, po zainstalowaniu sterownika USB 3.0.
• Zalecamy, aby podłączać urządzenia USB 3.0 do portów USB 3.0 w celu uzyskania większej
szybkości i lepszej wydajności urządzeń USB 3.0.
Klawiatura PS/2/Port combo myszy (purpurowy). To jest port dla klawiatury lub
myszy PS/2.
Gniazdo anteny bezprzewodowej (opcjonalna). Gniazdo to służy do podłączania
dostarczonej anteny bezprzewodowej w celu poprawy odbioru sygnału
bezprzewodowego.
Niebezpieczne ruchome części. Przed rozpoczęciem czynności serwisowych komputer należy
całkowicie odłączyć od zasilania. Elementy wentylatora mogą być wymieniane wyłącznie przez
wykwalifikowanych pracowników serwisu.
ASUS BT1AG
15
Podstawka pod komputer
POLSKI
Komputer można ustawić w poziomie na boku lub pionowo na podstawce pod komputer. W
przypadku ustawienia pionowego należy zawsze korzystać z dołączonej podstawki pod komputer.
Podstawkę należy przymocować do obudowy komputera przy użyciu dwóch śrub.
Podstawka pod komputer zapobiega przewróceniu się obudowy i zablokowaniu otworów
wentylacyjnych. Ustawienie komputera w pionie bez podstawki może prowadzić do przegrzania.
16
Rozdział 1: Rozpoczęcie
Ustawienia komputera
Ta część zawiera opis podłączania do komputera głównych urządzeń, takich jak zewnętrzny
monitor, klawiatura, mysz i przewód zasilający.
POLSKI
Używanie wbudowanych portów wyjścia wyświetlania
Podłącz monitor do wbudowanego portu wyjścia wyświetlania.
W celu podłączenia zewnętrznego monitora, z wykorzystaniem wbudowanych portów
wyjścia wyświetlania:
1.
Podłącz monitor VGA do portu VGA lub monitor DVI-D do portu DVI-D albo monitor HDMI do
portu HDMI na panelu tylnym komputera.
2.
Podłącz monitor do źródła zasilania.
Podłączenie klawiatury USB i myszy USB
Podłącz klawiaturę USB i mysz USB do portów USB na panelu tylnym komputera.
`
ASUS BT1AG
17
Podłączanie zasilacza sieciowego
Aby podłączyć zasilacz sieciowy i kabel zasilający do komputera:
POLSKI
1.
Podłącz kabel zasilający do zasilacza sieciowego.
2.
Podłącz zasilacz sieciowy do gniazda elektrycznego 100 V~240 V.
3.
Podłącz wtyczkę kabla zasilającego do złącza na panelu tylnym komputera.
• Należy korzystać wyłącznie z dostarczonego zasilacza. Używanie innych zasilaczy może
prowadzić do uszkodzenia urządzenia.
• Specyfikacje zasilacza sieciowego:
• Wejście : 100-240VAC, 50~60Hz, 2.0A
• Wyjście : +19VDC, 6.32A
18
Rozdział 1: Rozpoczęcie
WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE komputera
W tej części znajduje się opis włączania/wyłączania komputera po wykonaniu ustawień komputera.
POLSKI
WŁĄCZANIE komputera
W celu WŁĄCZENIA komputera:
1.
WŁĄCZ monitor.
2.
Naciśnij przycisk zasilania na komputerze.
Przycisk zasilania
3.
Zaczekaj na automatyczne załadowanie systemu oeracyjnego.
Szczegółowe informacje dotyczące wyłączania komputera desktop PC, zawiera Podręcznik
użytkownika Windows® 7 / Windows® 8.1, znajdujący się w tym podręczniku.
ASUS BT1AG
19
POLSKI
20
Rozdział 1: Rozpoczęcie
Rozdział 2
POLSKI
Podłączanie urządzeń do komputera
Podłączanie urządzenia pamięci masowej USB
Ten komputer desktop PC udostępnia porty USB 2.0/1.1 I USB 3.0 na panelu przednim i tylnym.
Porty USB umożliwiają podłączanie urządzeń USB, takich jak urządzenia pamięci masowej.
W celu podłączenia urządzenia pamięci masowej USB:
•
Wstaw urządzenie pamięci masowej USB do komputera.
Przednie oraz tylne porty USB 2.0 i USB 3.0 można włączać lub wyłączać niezależnie w
ustawieniach systemu BIOS. Szczegółowe informacje można znaleźć w części Configuring the USB
ports using the BIOS (Konfiguracja portów USB za pomocą systemu BIOS) w rozdziale 3 w tym
podręczniku użytkownika.
Panel przedni
Panel tylny
Szczegółowe informacje można znaleźć w części Removing a USB storage device (Usuwanie
urządzenia pamięci USB) w Windows® 7 / Windows® 8.1 User Manual (podręczniku użytkownika
systemu Windows® 7 / Windows® 8.1), który jest dostępny w tym podręczniku.
ASUS BT1AG
21
Używanie czytnika kart pamięci
POLSKI
Aparaty cyfrowe i inne urządzenia obrazów
cyfrowych wykorzystują karty pamięci
do przechowywania obrazów cyfrowych
lub plików multimedialnych. Wbudowany
czytnik kart pamięci na panelu przednim
systemu, umożliwia odczyt i zapis w
różnych napędach kart pamięci.
Aby używać karty pamięci:
1.
Włóż kartę pamięci do gniazda karty.
• Karta pamięci ma nacięcie, dlatego pasuje tylko w jednym kierunku. Aby uniknąć uszkodzenia
karty NIE NALEŻY wpychać karty do gniazda na siłę.
• Multimedia można umieścić w jednym lub w kilku gniazdach kart i używać niezależnie.
Jednocześnie do gniazda można włożyć tylko jedną kartę pamięci.
2.
Wybierz program z okna Autoodtwarzanie w celu dostępu do plików.
• Jeśli w komputerze wyłączona jest funkcja Autoodtwarzanie, kliknij przycisk Windows® 7 Start
na pasku zadań, kliknij Komputer, a następnie dwukrotnie kliknij ikonę karty pamieci w celu
dostępu do danych na karcie.
• Każde gniazdo karty ma własną ikonę napędu, wyświetlaną na ekranie Komputer.
• Podczas odczytu lub zapisu danych na karcie pamięci, świeci i miga światło LED czytnika kart
pamięci.
3.
Po zakończeniu, kliknij prawym przyciskiem ikonę napędu karty pamięci na ekranie
Komputer, kliknij Wysuń, a następnie wyjmij kartę.
Przesuń wskaźnik myszy nad dolny lewy róg pulpitu Windows®, a następnie kliknij prawym
przyciskiem miniaturkę na ekranie Start. W menu pomocniczym, kliknij File Explorer
(Eksplorator plików), aby otworzyć ekran Computer (Komputer).
Nigdy nie należy wyjmować kart w trakcie lub bezpośrednio po odczycie, kopiowaniu,
formatowaniu lub usunięciu danych na karcie, w przeciwnym razie grozi to utratą danych.
Aby zapobiec utracie danych, przed wyjęciem karty pamięci należy użyć “Bezpieczne usuwanie
sprzętu i wysuwanie nośników” w obszarze powiadomień Windows®.
22
Rozdział 2: Podłączanie urządzeń do komputera
Podłączanie mikrofonu i głośników
POLSKI
Ten komputer desktop PC jest dostarczany z portami mikrofonu i portami głośników na panelach
przednim i tylnym. Porty We/Wy audio na panelu tylnym, umożliwiają podłączenie 2.1-kanałowych,
4.1-kanałowych, 5.1-kanałowych i 7.1-kanałowych głośników stereo.
Podłączanie słuchawek i mikrofonu
Podłączanie 2.1-kanałowych głośników
ASUS BT1AG
LINE OUT
WEJŚCIA
AUDIO
23
Podłączanie 4.1-kanałowych głośników
WEJŚCIA
AUDIO
Tył
Przód
LINE OUT
POLSKI
WEJŚCIA
AUDIO
Podłączanie 5.1-kanałowych głośników
Tył
24
WEJŚCIA
AUDIO
WEJŚCIA
AUDIO
LINE OUT
WEJŚCIA
AUDIO
Przód Centralny/
Subwoofer
Rozdział 2: Podłączanie urządzeń do komputera
Tył
Boczne
ASUS BT1AG
Przód
WEJŚCIA
AUDIO
LINE OUT
WEJŚCIA
AUDIO
POLSKI
Podłączanie 7.1-kanałowych głośników
Centralny/
Subwoofer
25
POLSKI
26
Rozdział 2: Podłączanie urządzeń do komputera
Rozdział 3
POLSKI
Używanie komputera
Prawidłowa postawa podczas używania komputera desktop PC
Podczas używania komputera desktop PC należy utrzymywać prawidłową postawę, aby zapobiec
zmęczeniu nadgarstków, rąk oraz innych stawów lub mięśni. W tej części znajdują się wskazówki
dotyczące unikania fizycznego dyskomfortu i możliwych obrażeń, podczas używania i pełnego
korzystania z komputera desktop PC.
Poziom oczu na poziomie
Eye level
to the
top of
górnej
części
ekranu
the monitor screen
monitora
Foot rest
Podnóżek
kąty
90˚90˚
angles
Aby zachować prawidlową postawę:
•
Aby uzyskać wygodną pozycję pisania, ustaw fotel komputera w taki sposób, aby łokcie
znajdowały się lekko nad klawiaturą.
•
Wyreguluj wysokość fotela, aby kolana znajdowały się lekko wyżej niż biodra, aby rozluźnić
tył ud. Jeśli to niezbędne, użyj podnóżka, aby podwyższyć poziom kolan.
•
Wyreguluj oparcie fotela, aby podstawa kręgosłupa była pewnie podparta i lekko odchylona
do tyłu.
•
Podczas używania komputera PC siedź prosto, z kolanami, łokciami i biodrami pod kątem
około 90°.
•
Ustaw monitor bezpośrednio przed sobą i ustaw górną część ekranu monitora na poziomie
oczu, aby oczy patrzyły lekko w dół.
•
Mysz powinna znajdować się blisko klawiatury, a jeśli to konieczne należy użyć podparcia
pod nadgarstki w celu zmniejszenia nacisku na nadgarstki podczas pisania.
•
Komputer desktop PC należy używać w wygodnie oświetlonym miejscu i z dala od źródeł
światła, takich jak okna i bezpośrednie promienie słońca.
•
Należy wykonywać niewielkie przerwy używania komputera desktop PC.
ASUS BT1AG
27
Używanie napędu optycznego
POLSKI
Wkładanie dysku optycznego
Aby włożyć dysk optyczny:
1.
Przy włączonym systemie, naciśnij przycisk wysuwania poniżej pokrywy wnęki napędu, aby
otworzyć tacę.
2.
Umieść dysk w napędzie optycznym etykietą skierowaną na zewnątrz, gdy komputer jest
ustawiony pionowo lub etykietą skierowaną do góry w przypadku poziomego ustawienia
komputera.
3.
Pchnij tacę w celu jej zamknięcia.
4.
Wybierz program z okna Autoodtwarzanie w celu dostępu do plików.
Jeśli w komputerze NIE została włączona funkcja Autoodtwarzanie w celu dostępu do danych na
dysku optycznym należy wykonać następujące czynności:
•
Windows®7, kliknij Start > Computer (Komputer) i kliknij dwukrotnie ikonę napędu
W
CD/DVD.
•
W systemie Windows®8.1, przesuń wskaźnik myszy nad dolny, lewy róg pulpitu
Windows®, a następnie kliknij prawym przyciskiem miniaturkę ekranu Start. W
menu pomocniczym, kliknij File Explorer (Eksplorator plików), a następnie kliknij
dwukrotnie ikonę napędu CD/DVD.
Wyjmowanie dysku optycznego
Aby wyjąć dysk optyczny:
1.
Przy włączonym systemie w celu wysunięcia tacy wykonaj następujące czynności:
•
Naciśnij przycisk wysuwania poniżej pokrywy wnęki napędu.
•
Kliknij prawym przyciskiem ikonę napędu CD/DVD na ekranie Komputer, a następnie
kliknij Wysuń.
Aby otworzyć ekran Computer (Komputer) w systemie Windows®8.1, przesuń wskaźnik myszy
nad dolny, lewy róg pulpitu Windows®, a następnie kliknij prawym przyciskiem miniaturkę ekranu
Start. W menu pomocniczym, kliknij File Explorer (Eksplorator plików), aby otworzyć ekran
Computer (Komputer).
2.
28
Wyjmij dysk z tacy dysku.
Rozdział 3: Używanie komputera
Konfiguracja portów USB z wykorzystaniem BIOS
Przednie i tylne porty USB 2.0 i USB 3.0 można włączać z programu konfiguracji BIOS.
1.
Naciśnij <Delete>, aby przejść do programu konfiguracji BIOS Setup podczas uruchamiania.
2.
Na ekranie konfiguracji BIOS, kliknij Advanced (Zaawansowane) > USB Configuration
(Konfiguracja USB) > USB Single Port Control (Sterowanie pojedynczym portem USB).
3.
Wybierz port USB do włączenia lub wyłączenia.
4.
Naciśnij <Enter>, aby włączyć lub wyłączyć wybrany port USB.
POLSKI
Aby wyłączyć lub włączyć przednie i tylne porty USB 2.0 i 3.0:
5.Kliknij Exit (Zakończ) i wybierz Save Changes & Reset (Zapisz zmiany i zresetuj), aby
zapisać wykonane zmiany.
Sprawdź lokalizacje portów USB w Rozdziale 1.
ASUS BT1AG
29
Konfiguracja ustawienia zabezpieczeń dysku twardego,
poprzez użycie BIOS
W celu zabezpieczenia dysku twardego, można ustawić hasło w programie konfiguracji BIOS.
POLSKI
Aby ustawić hasło dostępu do dysku twardego w programie konfiguracji BIOS:
1.
Naciśnij <Delete>, aby przejść do programu konfiguracji BIOS Setup podczas uruchamiania.
2.
Na ekranie BIOS Setup EZ Mode (Tryb EZ programu konfiguracji BIOS), kliknij Exit
(Zakończ) > Advanced Mode (Tryb zaawansowany). Na ekranie Advanced Mode (Tryb
zaawansowany), kliknij Main (Główny) > HDDx: [nazwa dysku twardego], aby otworzyć
ekran HDD Password (Hasło dysku twardego).
3.
Wybierz element Set User Password (Ustaw hasło użytkownika) i naciśnij <Enter>.
4.
W oknie Create New Password (Utwórz nowe hasło), wprowadź hasło, a następnie naciśnij
<Enter>.
5.
Po wyświetleniu polecenia potwierdź hasło.
6.Kliknij Exit (Zakończ) i wybierz Save Changes & Reset (Zapisz zmiany i zresetuj), aby
zapisać wykonane zmiany.
Zapamiętaj hasło, które będzie potrzebne do uruchomienia systemu operacyjnego.
Aby zmienić hasło dostępu do dysku twardego w programie konfiguracji BIOS:
1.
Wykonaj czynności 1 i 2 z poprzedniej części, aby otworzyć ekran HDD Password (Hasło dysku
twardego).
2.
Wybierz element Set User Password (Ustaw hasło użytkownika) i naciśnij <Enter>.
3.
W oknie Enter Current Password (Wprowadź aktualne hasło), wprowadź aktualne hasło, a
następnie naciśnij <Enter>.
4.
W oknie Create New Password (Utwórz nowe hasło), wprowadź nowe hasło, a następnie
naciśnij <Enter>.
5.
Po wyświetleniu polecenia potwierdź hasło.
6.Kliknij Exit (Zakończ) i wybierz Save Changes & Reset (Zapisz zmiany i zresetuj), aby
zapisać wykonane zmiany.
Aby usunąć hasło użytkownika, wykonaj te same czynności, jak podczas zmiany hasła użytkownika,
ale po wyświetleniu polecenia utworzenia/potwierdzenia hasła, naciśnij <Enter>. Po usunięciu
hasła, w górnej części ekranu, dla elementu Set User Password (Ustaw hasło użytkownika), pojawi
się Not Installed (Nie zainstalowane).
30
Rozdział 3: Używanie komputera
Rozdział 4
POLSKI
Połączenie z Internetem
Połączenie przewodowe
Użyj kabla RJ-45 do podłączenia komputera do modemu DSL/kablowy lub do lokalnej sieci
komputerowej (LAN).
P dem DSL/kablowy
Aby połączyć przez modem DSL/kablowy:
1.
Skonfiguruj modem DSL/kablowy.
Sprawdź dokumentację dostarczoną z modemem DSL/kablowy.
2.
Podłącz jeden koniec kabla RJ-45 do portu LAN (RJ-45) na panelu tylnym komputera, a drugi
koniec do modemu DSL/kablowy.
Modem
Kabel RJ
45
RJ-45
cable
ASUS BT1AG
31
3.
Włącz modem DSL/kablowy i komputer.
4.
Skonfiguruj niezbędne ustawienia połączenia z Internetem.
POLSKI
• Skontaktuj się z administratorem sieci w celu uzyskania szczegółowych informacji lub pomocy
przy konfigurowaniu połączenia z Internetem.
• Szczegółowe informacje można sprawdzić w części Konfiguracja ustawień połączenia z
Internetem, podręcznika użytkownika Windows® 7 / Windows® 8.1, który znajduje się w
tym podręczniku.
Połączenie przez lokalną sieć komputerową (LAN)
W celu połączenia przez LAN:
1.
Podłącz jeden koniec kabla RJ-45 do portu LAN (RJ-45) na panelu tylnym komputera, a drugi
koniec do portu LAN.
Kabel RJ
45
RJ-45
cable
2.
Włącz komputer.
3.
Skonfiguruj niezbędne ustawienia połączenia z Internetem.
LAN
• Skontaktuj się z administratorem sieci w celu uzyskania szczegółowych informacji lub pomocy
przy konfigurowaniu połączenia z Internetem.
• Szczegółowe informacje można sprawdzić w części Konfiguracja ustawień połączenia z
Internetem, podręcznika użytkownika Windows® 7 / Windows® 8.1, który znajduje się w
tym podręczniku.
32
Rozdział 4: Połączenie z Internetem
Rozdział 5
POLSKI
Rozwiązywanie problemów
Rozwiązywanie problemów
Ten rozdział prezentuje niektóre potencjalne problemy i możliwe rozwiązania.
?
?
Nie można włączyć zasilania mojego komputera i nie świeci dioda LED
zasilania LED na panelu przednim
•
Sprawdź, czy komputer jest prawidłowo podłączony.
•
Sprawdź, czy działa gniazdko ścienne.
•
Sprawdź, czy jest włączony zasilacz. Sprawdź część WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE
komputera w Rozdziale 1.
Mój komputer zawiesza się.
•
Wykonaj następujące czynności w celu zamknięcia nieodpowiadających
programów:
1.
J ednocześnie naciśnij na klawiaturze przyciski <Alt> + <Ctrl> + <Delete>, a
następnie kliknij Menedżer zadań.
2.
Wykonaj następujące czynności, w oparciu o system operacyjny:
W Windows® 7:
a) Kliknij zakładkę Aplikacje.
b) Wybierz nieodpowiadający program, a następnie kliknij Zakończ zadanie.
W Windows® 8.1:
W zakładce Processes (Procesy) programu Task Manager (Menedżer
zadań), wybierz program, który nie odpowiada, a następnie kliknij End Task
(Zakończ zadanie).
•
?
?
Jeśli nie odpowiada klawiatura. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania w górnej
części obudowy, aż do wyłączenia komputera. Następnie naciśnij przycisk zasilania
w celu włączenia.
Nie można połączyć się z siecią bezprzewodową przez kartę WLAN ASUS
(wyłącznie wybranych modelach)?
•
Upewnij się, że wprowadzony został prawidłowy klucz zabezpieczenia dla sieci z
którą ma nastąpić połączenie.
•
Podłącz anteny zewnętrzne (opcjonalne) do złączy anteny karty WLAN ASUS i
umieść anteny na obudowie komputera, aby uzyskać najlepsze działanie połączenia
bezprzewodowego.
Nie działają przyciski strzałek keypada numerycznego.
ASUS BT1AG
33
POLSKI
?
?
?
?
34
Sprawdź, czy jest wyłączona dioda LED Number Lock. Jeśli dioda LED Number
Lock jest włączona, przyciski keypada numerycznego można używać wyłącznie
do wprowadzania liczb. Aby używać przycisków strzałek keypada numerycznego,
naciśnij przycisk Number Lock w celu wyłączenia diody LED.
Brak obrazu na monitorze.
•
Sprawdź, czy włączone jest zasilanie monitora.
•
Upewnij się, że monitor jest prawidłowo podłączony do portu wyjścia video
komputera.
•
Jeśli komputer jest dostarczany z dyskretną kartą graficzną, upewnij się, że monitor
jest podłączony do portu wyjścia video na dyskretnej karcie graficznej.
•
Sprawdź, czy nie są wygięte szpilki złącza video monitora. Jeśli okaże się, że szpilki
są wygięte należy wymienić kabel złącza video monitora.
•
Sprawdź, czy monitor jest prawidłowo podłączony do źródła zasilania.
•
Sprawdź dokumentację dostarczoną z monitorem w celu uzyskania dalszych
informacji dotyczących rozwiązywania problemów.
Podczas używania wielu monitorów, obraz jest wyświetlany tylko na
jednym monitorze.
•
Sprawdź, czy jest włączone zasilanie obydwu monitorów.
•
W czasie autotestu POST, obraz jest wyświetlany tylko na monitorze podłączonym
do portu VGA. Funkcja podwójnego wyświetlacza działa jedynie w systemie
Windows.
•
Po zainstalowaniu w komputerze karty graficznej, upewnij się, że monitory są
podłączone do portów wyjścia karty graficznej.
•
Sprawdź, czy są prawidłowe ustawienia wielu wyświetlaczy.
Mój komputer nie wykrywa urządzenia pamięci USB.
•
Przy pierwszym podłączeniu urządzenia pamięci USB do komputera, Windows
automatycznie instaluje jego sterownik. Zaczekaj chwilę i przejdź do Mój komputer,
aby sprawdzić, czy zostało wykryte urządzenie pamięci masowej USB.
•
Podłącz urządzenie pamięci masowej USB do innego komputera, aby sprawdzić, czy
urządzenie pamięci masowej USB działa nieprawidłowo lub jest uszkodzone.
Chcę przywrócić lub cofnąć zmiany ustawień mojego komputera, bez
wpływu na moje osobiste pliki lub dane.
Rozdział 5: Rozwiązywanie problemów
?
W Windows® 7:
Funkcja Przywracanie systemu Windows® umożliwia przywrócenie lub cofnięcie
zmian ustawień systemu komputera, bez wpływu na osobiste dane, takie jak
dokumenty lub zdjęcia. Dalsze, szczegółowe informacje znajdują się w części
Przywracanie systemu w Rozdziale 2.
W Windows® 8.1:
Do przywracania lub cofania zmian w ustawieniach systemu komputerowego,
bez wpływu na dane osobiste, takie jak dokumenty lub zdjęcia, można użyć opcji
przywracania Windows® 8.1 Refresh everything without affecting your files
(Odśwież wszystko, bez zmiany plików). Aby użyć tę opcję przywracania, kliknij
na pasku Charms bar Settings (Ustawienia) > Change PC Settings (Zmień
ustawienia PC) > General (Ogólne), wybierz Refresh everything without
affecting your files (Odśwież wszystko, bez zmiany plików) i kliknij Get Started
(Rozpoczęcie).
POLSKI
Rozciągnięty obraz w HDTV.
•
Jest to spowodowane różnymi rozdzielczościami monitora i HDTV. Wyreguluj
rozdzielczość ekranu, aby dopasować ją do HDTV. W celu zmiany rozdzielczosci
ekranu:
W Windows® 7:
1.Wykonaj następujące działania w celu otwarcia ekranu ustawień
Rozdzielczość ekranu:
• Kliknij
> Panel sterowania > Wygląd i personalizacja > Ekran >
Zmień ustawienia ekranu.
• Kliknij prawym przyciskiem w dowolnym miejscu na pulpicie Windows. Po
wyświetleniu menu pomocniczego, kliknij Personalizuj > Ekran > Zmień
ustawienia ekranu.
2.Wyreguluj rozdzielczość. Informacje o rozdzielczości znajdują się w
dokuementacji dostarczonej z HDTV.
3.Kliknij Zastosuj lub OK. Następnie kliknij w komunikacie potwierdzenia
Zachowaj zmiany.
W Windows® 8.1:
•
Wykonaj następujące działania w celu otwarcia ekranu ustawień Rozdzielczość
ekranu:
Z ekranu Star
a) Uruchom ekran All Apps (Wszystkie aplikacje) i przypnij Control Panel (Panel
sterowania) do ekranu Start.
W celu uzyskania szczegółów sprawdź, Przypinanie aplikacji na ekranie Start, w części
Praca z aplikacjami w Windows®.
b) W opcji Control Panel (Panel sterowania), kliknij Adjust screen resolution
(Wyeguluj rozdzielczość ekranu) w Appearance and Personalization
(Wygląd i personalizacja).
Z ekranu trybu Desktop (Pulpit)
a) Uruchom tryb Desktop (Pulpit) z ekranu Start.
b) Kliknij prawym przyciskiem w dowolnym miejscu ekranu trybu Desktop
(Pulpit). Po wyświetleniu menu podręcznego, kliknij Personalize
(Personalizuj) > Display (Wyświetlacz) > Change display settings (Zmień
ustawienia wyświetlania).
?
Moje głośniki nie wytwarzają dźwięku.
ASUS BT1AG
35
•
•
POLSKI
•
•
Upewnij się, że głośniki są podłączone do portu wyjścia liniowego (jasnozielony) na
panelu przednim lub na panelu tylnym.
Sprawdź, czy głośnik jest podłączony do źródła zasilania prądem elektrycznym i czy
jest włączony.
Wyreguluj głośność głośnika.
Upewnij się, że nie są wyciszone dźwięki systemu komputera.
•
•
?
?
J eśli są wyciszone, ikona głośności wygląda jak
. Aby włączyć dźwięki systemu,
w obszarze powiadomień Windows, a następnie kliknij
kliknij
i przeciągnij suwak w celu regulacji głośności.
•
Jeśli nie są wyciszone, kliknij
Podłącz głośniki do innego komputera, aby sprawdzić, czy działają prawidłowo.
Nie można odczytać dysku w napędzie DVD.
•
Sprawdź, czy dysk został włożony stroną z etykietą skierowaną do góry.
•
Sprawdź, czy dysk jest wyśrodkowany na tacy, szczególnie dotyczy to dysków o
niestandardowych rozmiarach lub kształtach.
•
Sprawdź, czy dysk nie jest zarysowany lub uszkodzony.
Nie odpowiada przycisk wysuwania napędu DVD.
1.
W Windows® 7, kliknij
> Computer (Komputer).
W Windows® 8.1, Przesuń wskaźnik myszy nad dolny lewy róg pulpitu Windows®, a następnie
kliknij prawym przyciskiem miniaturkę na ekranie Start. W menu pomocniczym, kliknij File
Explorer (Eksplorator plików), aby otworzyć ekran Computer (Komputer).
2.Kliknij prawym przyciskiem
menu.
36
, a następnie kliknij Wysuń w
Rozdział 5: Rozwiązywanie problemów
Problem
Brak zasilania
(Wyłączony
wskaźnik
zasilania)
Możliwa przyczyna
Akcja
Nieprawidłowe napięcie
zasilania
• Ustaw przełącznik napięcia zasilania
komputera, na napięcie wymagane w
danym regionie.
• Wyreguluj ustawienia napięcia. Upewnij
się, że przewód zasilający jest odłączony
od gniazda zasilania.
Komputer nie jest włączony.
Naciśnij przycisk zasilania na panelu
przednim, aby upewnić się, że komputer
jest włączony.
Nieprawidłowo podłączony
przewód zasilający
komputera.
Problemy z zasilaczem (PSU)
ASUS BT1AG
POLSKI
Zasilanie
• Upewnij się, że przewód zasilający jest
prawidłowo podłączony.
• Użyj innego, zgodnego przewodu
zasilającego.
W celu zainstalowania innego PSU na
komputerze prosimy o kontakt z Centrum
Serwisowym ASUS.
37
Wyświetlacz
POLSKI
Problem
Brak wyjścia
wyświetlania
po włączeniu
komputera
(Czarny ekran)
Możliwa przyczyna
Akcja
Kabel sygnałowy nie
jest podłączony do
prawidłowego portu VGA
komputera.
• Podłącz kabel sygnałowy do
prawidłowego portu wyświetlania
(wbudowany port VGA lub dyskretny
port VGA).
• Jeśli używana jest dyskretna karta
graficzna VGA, podłącz kabel
sygnałowy do portu dyskretnej karty
VGA.
Problemy dotyczące kabla
sygnałowego
Spróbuj podłączyć go do innego
monitora.
Możliwa przyczyna
Akcja
Niepodłączony kabel LAN.
Podłącz do komputera kabel LAN.
Problemy dotyczące kabla
LAN
Upewnij się, że jest włączona dioda LED
LAN. Jeśli nie, wypróbuj inny kabel LAN.
Jeśli dalej nie działa, skontaktuj się z
punktem serwisowym ASUS.
Komputer nie jest
prawidłowo podłączony do
routera lub huba.
Upewnij się, że komputer jest
prawidłowo podłączony do routera lub
huba.
Ustawienia sieci
Skontaktuj się z ISP (Dostawca usługi
połączenia z Internetem) w celu
uzyskania prawidłowych ustawień LAN.
Problemy spowodowane
programem antywirusowym
Zamknij program antywirusowy.
Problemy związane ze
sterownikiem
Zainstaluj ponownie sterownik LAN
LAN
Problem
Nie można
uzyskać dostępu
do Internetu
38
Rozdział 5: Rozwiązywanie problemów
Problem
Brak audio
System
Problem
Za wolne działanie
systemu
System często
zawiesza się lub
zatrzymuje.
ASUS BT1AG
Możliwa przyczyna
Akcja
Głośnik lub słuchawki
podłączone do
niewłaściwego portu.
• Sprawdź prawidłowy port w
podręczniku użytkownika komputera.
• Odłącz i podłącz ponownie głośnik do
komputera.
Nie działa głośnik lub
słuchawki.
Wypróbuj inny głośnik lub słuchawki.
Nie działają porty audio z
przodu i z tyłu.
Wypróbuj porty audio z przodu i z tyłu.
Jeśli jeden z nich nie działa, sprawdź, czy
port jest ustawiony na wiele kanałów.
Problemy związane ze
sterownikiem
Zainstaluj ponownie sterownik audio
Możliwa przyczyna
Akcja
Zbyt wiele uruchomionych
programów.
Zamknij niektóre programy.
Atak wirusa
komputerowowego
• Użyj programu antywirusowego
do wyszukania wirusów i naprawy
komputera.
• Zainstaluj ponownie system
operacyjny.
Awaria dysku twardego
• Wyślij uszkodzony dysk twardy do
punktu serwisowego ASUS w celu
naprawy.
• Wymień dysk twardy na nowy.
Problemy związane z
modułem pamięci
• Wymień moduły pamięci na zgodne.
• Odłącz dodatkowe, zainstalowane
moduły pamięci, a następnie spróbuj
ponownie.
• Skontaktuj się z Punktem serwisowym
ASUS w celu uzyskania pomocy.
Nieprawidłowa wentylacja
komputera.
Przestaw komputer w miejsce o
lepszym przepływie powietrza.
Zainstalowane niezgodne
oprogramowanie.
Zainstaluj ponownie system operacyjny
i zainstaluj zgodne oprogramowanie.
POLSKI
Audio
39
CPU
POLSKI
Problem
Za duży hałas
po włączeniu
komputera.
Możliwa przyczyna
Akcja
Uruchamianie komputera.
Jest to normalne. Po właczeniu
zasilania komputera, wentylator działa
z pełną szybkością. Obroty wentylatora
zwalniają po przejściu do systemu
operacyjnego.
Zmienione zostały
ustawienia BIOS.
Przywróć domyślne ustawienia BIOS.
Stara wersja BIOS
Wymieniony został
wentylator CPU.
Zaktualizuj BIOS do najnowszej wersji.
Odwiedź stronę pomocy technicznej
ASUS, pod adresem http://support.
asus.com w celu pobrania najnowszej
wersji BIOS.
Upewnij się, że używany jest zgodny
lub zalecany przez ASUS wentylator
CPU.
Niewystarczająca wentylacja
komputera.
Przestaw komputer w miejsce o
lepszym przepływie powietrza.
Za wysoka temperatura
systemu.
• Wykonaj aktualizację BIOS.
• Jeśli wiesz jak ponownie zainstalować
płytę główną, spróbuj oczyścić miejsce
wewnątrz obudowy.
• Skontaktuj się z Punktem serwisowym
ASUS w celu uzyskania pomocy.
Komputer jest zbyt
głośny podczas
używania.
Jeśli problem nadal utrzymuje się, sprawdź kartę gwarancyjną komputera desktop PC i skontaktuj
się z punktem serwisowym ASUS. Odwiedź stronę pomocy technicznej ASUS, pod adresem
http://support.asus.com w celu uzyskania informacji o serwisie.
40
Rozdział 5: Rozwiązywanie problemów
ASUS Bordsdator
Windows® 7 / Windows® 8.1
Bruksanvisning
ASUS Bordsdator
Windows® 7 / Windows® 8.1
Bruksanvisning
SW8623
Andra utgåvan
Februari 2014
Upphovsrätt © ASUSTeK Computer Inc.
Alla rättigheter förbehållna
42
Kapitel 1
Använda Windows ® 7
Start för första gången
När du använder din dator första gången kommer en serie med skärmar att visas för att guida dig
genom konfigurationen av Windows® 7 operativsystemet.
Starta första gången:
1.
Slå på datorn. Vänta några minuter tills skärmen Set Up Windows (Inställning av Windows)
visas.
2.
Välj ditt språk från rullgardinslistan. Klicka på Next (Nästa).
3.Välj Country or region (Land eller region), Time and currency (Tid och valuta) och
Keyboard layout (Tangentbordslayout) från rullgardinslistan. Klicka på Next (Nästa).
4.
Knappa in ett unikt namn för user name (användarnamn) och computer name
(datornamn). Klicka på Next (Nästa).
5.
Knappa in den nödvändiga informationen för att ställa in ditt lösenord och klicka på Next
(Nästa). Du kan också klicka på Next (Nästa) för att hoppa över detta steg utan att ange
någon information.
Om du vill ställa in ett lösenord för ditt konto senare, se avsnittet Ställa in ett användarkonto
och lösenord i detta kapitel.
6.
Läs noga igenom licensvillkoren. Markera I accept the license terms (Jag accepterar
licensvillkoren) och klicka på Next (Nästa).
7.Välj Use recommended settings (Använd rekommenderade inställningar) eller Install
important updates only (Installera endast viktiga uppdateringar) för att ställa in
säkerhetsinställningarna för din dator. För att hoppa över detta steg välj Ask me later (Fråga
mig senare).
8.
Granska tid- och datuminställningarna. Klicka på Next (Nästa). Systemet laddar den nya
inställningarna och startar om. Du kan nu börja använda din dator.
ASUS Bordsdator
43
Använda Windows® 7 skrivbord
SVENSKA
Klicka på startikonen
> Hjälp och support för att få mer information om Windows® 7.
Använda startmenyn
Startmenyn ger dig åtkomst till program, hjälpmedel och andra användbara poster på din dator.
Den ger dig också ytterligare information om Windows 7 via Help and support (Hjälp och
support) funktionen.
Starta poster från startmenyn
Att starta poster från startmenyn:
1.
Från Windows® aktivtetsfält, klicka på Start-ikonen
2.
Från startmenyn, välj den post som du vill starta.
.
Du kan fästa program som du vill ska konstant visas på startmenyn. För mer detaljer se avsnittet
Fästa program på startmenyn eller i aktivitetsfältet i detta kapitel.
Använda posten Komma igång
Getting Started (Komma igång) posten på startmenyn innehåller information om vissa
grundläggande uppgifter såsom personifiera Windows®, lägga till nya användare och överföra filer
för att hjälpa dig att bekanta dig med att använda Windows® 7.
Använda posten Komma igång:
1.
Från Windows® aktivitetsfält, klicka på Start-ikonen
för att starta startmenyn.
2.Välj Getting Started (Komma igång). Listan med tillgängliga aktiviteter visas.
3.
Välj den uppgift som du vill genomföra.
Använda aktivitetsfältet
Aktivitetsfältet låter dig starta och hantera program eller poster som finns installerade på din dator.
Starta ett program från aktivitetsfältet
Starta ett program från aktivitetsfältet:
•
Från Windows® aktivitetsfält, klicka på en ikon för att starta den. Klicka på ikonen igen för att
dölja programmet.
Du kan fästa program som du vill ska konstant visas på aktivitetsfältet. För mer detaljer se
avsnittet Fästa program på startmenyn eller i aktivitetsfältet i detta kapitel.
44
Kapitel 1: Använda Windows ® 7
Fästa poster på snabblistan
SVENSKA
När du högerklickar på en ikon i aktivitetsfältet startar en snabblista som ger dig snabbåtkomst
till programmens eller posternas relaterade länkar. Du kan fästa poster på snabblistan såsom
favoritswebbsidan, ofta besökta mappar eller enheter eller nyligen spelade mediafiler.
Fästa poster på snabblistan:
1.
Högerklicka på en ikon från aktivetetsfältet.
2.
Från snabblistan, högerklicka på den post som du vill fästa, välj sedan Pin to this list (Fäst
på denna lista).
Borttagning av poster från snabblistan
Borttagning av poster från snabblistan:
1.
Högerklicka på en ikon från aktivetetsfältet.
2.
Från snabblistan, högerklicka på den post som du vill ta bort från snabblistan, välj sedan
Unpin from this list (Ta bort från denna lista).
Fästa program på startmenyn eller i aktivitetsfältet
Fästa program på startmenyn eller i aktivitetsfältet:
1.
Från Windows® aktivitetsfält, klicka på Start-ikonen
2.
Högerklicka på den post som du vill fästa på startmenyn eller aktivitetsfältet.
för att starta startmenyn.
3.Välj Pin to Taskbar (Fäst på aktivitetsfältet) eller Pin to Start menu (Fäst på startmenyn).
Du kan också högerklicka på ikonen för ett program som körs i aktivitetsfältet, välj sedan Pin this
program to taskbar (Fäst detta program på aktivitetsfältet).
Ta bort program från startmenyn
Ta bort program från startmenyn:
1.
Från Windows® aktivitetsfält, klicka på Start-ikonen
för att starta startmenyn.
2.
Från startmenyn, högerklicka på det program som du vill ta bort, klicka sedan på Remove
from this list (Ta bort från denna lista).
Ta bort program från aktivitetsfältet
Ta bort program från aktivitetsfältet:
1.
Från aktivitetsfältet, högerklicka på den post som du vill ta bort från aktivitetsfältet, välj
sedan Unpin this program from taskbar (Ta bort detta program från aktivitetsfältet).
ASUS Bordsdator
45
Använda meddelandeområdet
SVENSKA
Som standard visar meddelandeområdet dessa tre ikoner:
Åtgärdscentermeddelande
Klicka på denna ikon för att visa alla varningar och meddelanden och starta Windows®
åtgärdscenter.
Nätverksanslutning
Denna ikon visar anslutningsstatusen och signalstyrkan för den trådanslutna eller trådlösa
nätverksanslutningen.
Volym
Klicka på denna ikon för att justera volymen.
Visa ett varningsmeddelande
Visa ett varningsmeddelande:
•
Klicka på meddelandeikonen
, klicka sedan på meddelandet för att öppna det.
För ytterligare detaljer se avsnittet Använda Windows® Åtgärdscenter i detta kapitel.
Anpassa ikoner och meddelanden
Du kan välja att visa eller dölja ikonerna och meddelanden i aktivitetsfältet eller i
meddelandeområdet.
Anpassa ikoner och meddelanden:
1.
Från meddelandeområdet klicka på pilikonen
2.
Klicka på Customize (Anpassa).
3.
Från rullgardingsmenyn väljer du det uppträdande för ikonerna eller posterna som du vill
anpassa.
.
Hantera dina filer och mappar
Använda Windows® Utforskaren
Windows® Utforskaren låter dig visa, hantera och organisera dina filer och mappar.
Starta Windows® Utforskaren
Starta Windows Utforskaren:
1.
Från Windows® aktivitetsfält, klicka på Start-ikonen
för att starta startmenyn.
2.Klicka Computer (Dator) för att starta Windows Utforskaren.
46
Kapitel 1: Använda Windows ® 7
Utforska filer och mappar
1.
Starta Windows Utforskaren.
2.
Från navigations- eller visningspanelen bläddrar du efter platsen för dina data.
3.
Från adressfältet klickar du på pilen för att visa innehållet på enheten eller i mappen.
SVENSKA
Utforska filer och mappar:
Anpassa filens/mappens visning
Anpassa filens/mappens visning:
1.
Starta Windows Utforskaren.
2.
Från navigeringspanelen välj platsen för dina data.
.
3.
Från verktygsfältet klickar du på Visa ikonen
4.
Från Visa menyn, flytta skjutreglaget för att välja hur du vill visa filen/mappen.
Du kan också högerklicka var som helst i visningspanelen och klicka på View (Visa) och välj den
visningstyp som du önskar.
Arrangera dina filer
Arrangera dina filer:
1.
Starta Windows Utforskaren.
2.
Från fältet Arrange by (Arrangera efter) klicka för att visa rullgardinslistan.
3.
Välj din önskade arrangeringstyp.
Sortera dina filer
Sortera dina filer:
1.
Starta Windows Utforskaren.
2.
Högerklicka någonstans i visningspanelen.
3.
Från menyn som visas väljer du Sort by (Sortera efter) sedan väljer du önskad sorteringstyp.
Gruppera dina filer
Gruppering av dina filer:
1.
Starta Windows Utforskaren.
2.
Högerklicka någonstans i visningspanelen.
3.
Från menyn som visas väljer du Group by (Gruppera efter) sedan väljer du önskad
gruppering.
ASUS Bordsdator
47
Lägga till en ny mapp
SVENSKA
Lägga till en ny mapp:
1.
Starta Windows Utforskaren.
2.
Från verktygsfältet klicka på New folder (Ny mapp).
3.
Infoga namnet för nya mappen.
Du kan också högerklicka någonstans i visningspanelen och klicka på New (Ny) > Folder
(Mapp).
Säkerhetskopiera dina filer
Skapa en säkerhetskopiering
Ställa in en säkerhetskopiering:
1.
> All Programs (Program) > Maintenance (Underhåll) > Backup and
Klicka på
Restore (Säkerhetskopiering och återställning).
2.
Klicka på Set up backup (Säkerhetskopiera filer). Klicka på Next (Nästa).3.Välj
destination för din säkerhetskopia. Klicka på Next (Nästa).
4.Välj Let Windows choose (recommended) (Låt Windows välja (rekommenderas)) eller Let
me choose as your backup mode (Låt mig välja mitt säkerhetskopieringsläge).
Om du väljer Let Windows choose (Låt Windows välja) kommer inte Windows att
säkerhetskopiera dina program, FAT-formaterade filer, filer i papperskorgen eller temporära filer
som är större än 1 GB.
5.
Följ instruktionerna på skärmen för att fullfölja processen.
Återställning av ditt system
Windows® Systemåterställningsfunktion skapar en återställningspunkt där datorns
systeminställningar sparas vid en viss tid och datum. Den låter dig återställa eller ångra ändringar
gjorda i din dators systeminställningar utan att det påverkar dina personliga data.
Återställning av ditt system:
48
1.
Stäng alla program som körs.
2.
> All Programs (Program) > Accessories (Tillbehör) > System Tools
Klicka på
(Systemverktyg) > System Restore (Systemåterställning).
3.
Följ instruktionerna på skärmen för att fullfölja processen.
Kapitel 1: Använda Windows ® 7
Skydda din dator
SVENSKA
Använda Windows® 7 åtgärdscenter
Windows® 7 åtgärdscenter ger dig larmmeddelanden, säkerhetsinformation, information om
systemunderhåll och alternativ att automatiskt felsöka och reparera vissa vanliga datorproblem.
Du kan anpassa meddelandena. För ytterligare detaljer se tidigare avsnitt Anpassa ikoner och
meddelanden i detta kapitel.
Starta Windows® 7 åtgärdscenter
Starta Windows® 7 åtgärdscenter:
, klicka sedan på
1.
För att starta Windows 7 åtgärdscenter klicka på meddelandeikonen
Open Action Center (Öppna åtgärdscentret).
2.
Från Windows 7 åtgärdscenter klickar du på den uppgift som du vill genomföra.
Använda Windows® Uppdatering
Windows uppdatering låter dig söka efter och installera de senaste uppdateringarna för att
förbättra säkerheten och prestandan hos din dator.
Starta Windows® Uppdatering
Starta Windows® Uppdatering:
1.
Från Windows® aktivitetsfält, klicka på Start-ikonen
för att starta startmenyn.
2.Välj All Programs (Program) > Windows Update (Windows uppdatering).
3.
Från Windows uppdateringsskärm klickar du på den uppgift som du vill genomföra.
Ställa in ett användarkonto och lösenord
Du kan skapa användarkonto och lösenord för personer som vill använda din dator.
Ställa in ett användarkonto
Ställa in ett användarkonto:
1.
Från Windows® aktivitetsfält klicka på
users (Lägg till ny användare).
> Getting Started (Komma igång) > Add new
2.Välj Manage another account (Hantera annat konto).
3.Välj Create a new account (Skapa ett nytt konto).
4.
Knappa in namnet på den nya användaren.
5.
Välj antingen Standard user (Standardanvändare) eller Administrator (Administratör)
som användartyp.
6.
När du är klar, klicka på Create Account (Skapa konto).
ASUS Bordsdator
49
Ställa in ett användarlösenord
SVENSKA
Ställa in ett användarlösenord:
1.
Välj den användare som du vill ställa in ett lösenord för.
2.Välj Create a password (Skapa ett lösenord).
3.
Knappa in en lösenord och bekräfta det. Skriv in ditt lösenordstips.
4.
När du är klar, klicka på Create password (Skapa lösenord).
Aktivera antivirusprogrammet
Trend Micro Internet Security är förinstallerat på din dator. Det är en tredjeparts antivirusprogram
som skyddar din dator mot virusattacker. Det köps separat. Du har en 30-dagars testperiod efter
aktivering av det.
För att aktivera Trend Micro Internet Security:
1.
Kör Trend Micro Internet Security programmet.
2.
Läs noga igenom licensvillkoren. Klicka på Agree & Activate (Samtycker och aktivera).
3.
Mata in din e-postadress och välj plats där du befinner dig. Klicka på Next (Nästa).
4.
Klicka på Avsluta för att fullborda aktiveringen.
Öppna Windows® Hjälp och support
Windows® Hjälp och support ger dig guidning och svar om användning av program under
Windows® 7 plattformen.
För att starta Windows® Hjälp och support klicka på
> Help and Support (Hjälp och support).
Se till att du är ansluten till internet för att erhålla den senaste Windows® online-hjälpen.
50
Kapitel 1: Använda Windows ® 7
Kapitel 2
SVENSKA
Använda Windows ® 8.1
Starta första gången
När du startar datorn första gången, uppträder flera skärmar för att vägleda dig genom
konfigurationen av grundingställningarna i ditt Windows® 8.1-operativsystem.
Starta din bordsdator första gången:
1.
Tryck på strömknappen på bordsdator. Vänta några minuter tills installationsskrärmen visas.
2.
På installationsskärmen väljer du vilket språk din bärbara dator ska använda. När andra
inställningar dyker upp, välj land eller region, app-språk, tangentbordslayout och tidszon,
och tryck på Next (Nästa).
3.
Läs noga igenom licensvillkoren och tryck på I Accept (Jag accepterar).
4.
5.
Följ instruktionerna på skärmen för att konfigurera grundfunktionerna:
•
Anpassa
•
Anslut
•
Inställningar
•
Ditt konto
När du konfigurerat grundinställningarna visas handledningen för Windows® 8.1. Titta
igenom den för att lära dig mer om funktioner i Windows®8.1.
Låsskärm i Windows® 8.1
Låsskärmen i Windows®8.1 kan visas när din bärbara dator öppnar Windows®8.1-operativsystemet.
Tryck på låsskärmen eller tryck på någon av knapparna på den bordsdator för att fortsätta.
ASUS Bordsdator
51
Using the Windows® UI (använda Metro-gränssnittet)
SVENSKA
Windows®-gränssnittet är den brickbaserade bildskärmen som används i Windows® 8.1. Det
inkluderar följande egenskaper som du kan använda när du arbetar på din bordsdator.
Startskärmen
Startskärmen visas när du loggat in på ditt användarkonto. Den hjälper dig att organisera de
program och applikationer du behöver på en enda plats.
Tryck på Windows-tangenten
Liverutor
för att starta Startskärmen från valfri app.
Användarkonto
Windows®-appar
Detta är appar som fästs på Startskärmen och visas i brickformat för lätt och enkel åtkomst
En skärmupplösning på 1024 x 768 bildpunkter eller mer krävs för att köra en
Windows®-app.
Vissa appar kräver att du loggar in på ditt Microsoft-konto innan de kan köras för fullt.
52
Kapitel 2: Använda Windows ® 8.1
Klickbara områden
SVENSKA
Med klickbara områden på skärmen kan du starta program och komma åt inställningar på din
bordsdator. Funktionerna i de här klickbara områdena kan aktiveras med din mus.
Klickbara områden på en app som körs
Klickbara områden på Startskärmen
Se nästa sida för funktionerna i de klickbara områdena.
ASUS Bordsdator
53
Klickbart område
SVENSKA
övre vänstra hörnet
Åtgärd
Hovra med muspekaren och klicka sedan på
miniatyrbilden för en tidigare app för att återgå till den
appen.
Flytta muspekaren neråt för att visa alla appar som körs.
nedre vänstra hörnet
Från en skärm i en app som körs:
Sväva med muspekaren på det nedre vänstra hörnet och
tryck därefter på
för att gå tillbaka till startskärmen.
OBS: Du kan också trycka på Windows-knappen
tangentbordet för att gå tillbaka till startskärmen.
på
Från Startskärmen:
Sväva med muspekaren på det nedre vänstra hörnet och
tryck därefter på
54
för att gå tillbaka till appen.
övre delen
Hovra med muspekaren tills den ändras till en handikon.
Dra och släpp sedan appen på en ny plats.
NOTERA: Den här funktionen för klickbara områden
fungerar endast på en app som körs eller när du vill
använda Fäst-funktionen. För med detaljer, se Snap
feature (Fästfunktionen) under Working with Windows®
Apps (Arbeta med Windows®-appar).
övre och nedre högra hörnet
Hovra med muspekaren för att starta Charmsfält.
Kapitel 2: Använda Windows ® 8.1
Arbeta med Windows®-appar
SVENSKA
Starta och anpassa dina appar med datorns tangentbord eller mus.
Starta appar
•
Placera muspekaren på en app och starta den genom att vänsterklicka.
•
Tryck på <Tab> två gånger och använd sedan piltangenterna för att bläddra igenom
apparna. Tryck på <Enter> för att starta vald app.
Anpassa appar
Du kan flytta på, ändra storlek på eller plocka bort appar från startskärmen via följande steg.
•
För att flytta på en app, dra och släpp den på en ny plats.
Storleksändring av program
Högerklicka på appen för att aktivera dess inställningsfält och tryck sedan på
storlek för apprutan.
och välj en
Plocka bort appar
Plocka bort en app från Startskärmen genom att högerklicka på appen för att aktivera dess
inställningsfält och klicka sedan på Unpin from Start (Plocka bort från Start).
Stänga appar
•
Flytta muspekaren till överdelen av den startade appen och vänta tills pekaren förvandlas till
en handikon.
•
Dra och släpp sedan appen till skärmens nedre del för att stänga den.
•
Från skärmen i den körda appen, tryck på <Alt> + <F4>.
ASUS Bordsdator
55
Komma åt skärmen Alla appar
SVENSKA
I skärmen Alla appar kan du konfigurera inställningarna för en app eller fästa den på Startskärmen
eller aktivitetsfältet i skrivbordsläget.
Öppna skärmen Alla appar
•
På startskärmen klickar du på
•
Från startskärmen trycker du på <Tab>,och därefter på <Enter> .
.
Fästa en app på Startskärmen
56
1.
Starta Alla appar-skärmen.
2.
I Alla appar-skärmen, högerklicka på en app för att visa dess inställningsfält.
3.
I inställningsfältet, klicka på Pin to Start (Fäst på Start).
Kapitel 2: Använda Windows ® 8.1
Charmsfält
SVENSKA
Charmsfält är ett verktygsfält som kan aktiveras på bildskärmens högersida. Det består av flera
verktyg som låter dig dela applikationer och ge snabbåtkomst för anpassning av inställningarna för
din bordsdator.
Charmsfält
Starta Charmsfält
När det anropas visas Charmsfält först som en uppsättning vita ikoner. Bilden ovan visar hur
Charmsfält ser ut när det aktiverats.
Starta Charmsfält med datorns tangentbord eller mus.
•
Flytta muspekaren till bildskärmens övre eller nedre högra hörn.
•
Tryck på ASUS Bordsdator
+ <C>.
57
SVENSKA
Inside the Charms bar
Sök
Med det här verktyget kan du leta efter filer, applikationer eller program på
din bordsdator.
Dela
Med det här verktyget kan du dela applikationer via sociala nätverk eller
e-post.
Start
Det här verktyget återgår till Startskärmen. I Startskärmen kan du också
använda den hör funktionen för att återgå till en tidigare öppnad app.
Enheter
Med det här verktyget kan du komma åt och dela filer med de enheter som
anslutits till din bordsdator, t.ex. en extern bildskärm eller skrivare.
Inställningar
Med det här verktyget kan du komma åt datorinställningarna på din
bordsdator.
58
Kapitel 2: Använda Windows ® 8.1
Fästfunktionen
SVENSKA
Fästfunktionen visar två appar sida vid sida så att du kan arbeta eller växla mellan apparna.
En skärmupplösning på minst 1366 x 768 bildpunkter krävs för att använda Fästfunktionen.
Fästfältet
Använda Fäst
Använda Fäst
1.
Aktivera fönstret Fäst med datorns tangentbord eller mus.
Med musen
a) Klicka på en app för att starta den.
b) Hovra med muspekaren på bildskärmens övre del.
c) När pekaren förvandlas till en handikon, dra och släpp appen till höger eller vänster om
skärmpanelen.
Med tangentbordet
•
Starta en app och tryck på
+ < . > + vänster eller höger pilknapp för att placera den
första appen på skärmens vänstra eller högra sida.
ASUS Bordsdator
59
Andra tangentbordsgenvägar
SVENSKA
Med tangentbordet kan du också använda följande genvägar för att hjälpa dig att starta
applikationer och navigera i Windows®8.1.
Växlar mellan Startskärmen och senast körda app.
+ <D>
+ <E>
+ <F>
+ <H>
+ <I>
+ <K>
+ <L>
+ <M>
+ <P>
+ <Q>
+ <R>
+ <U>
+ <W>
+ <X>
60
Startar skrivbordet.
Startar datorfönstret på skrivbordet.
Öppnar filsökningsrutan.
Öppnar delningsrutan.
Öppnar inställningsrutan.
Öppnar enhetsrutan.
Aktiverar låsskärmen.
Minimera alla aktiva skärmar.
Öppnar den andra bildskärmsrutan.
Öppnar sökrutan Överallt.
Öppnar fönstret Kör.
Öppnar Hjälpmedelscenter.
Öppnar sökrutan för inställningar.
Öppnar en menyruta med Windows-verktyg.
Kapitel 2: Använda Windows ® 8.1
+ <->
+ <Enter>
Startar förstoraren och zoomar in på skärmen.
SVENSKA
+ <+>
Zoomar ut ur fönstret.
Öppnar inställningarna för Skärmläsaren.
Stänga AV bordsdatorn
Stänga AV bordsdatorn:
Gör något av följande för att stänga av bordsdatorn:
• I Charmsfält, klicka på Settings (Inställningar) > Power (Strömförsörjning) > Shut down
(Stäng av) för normal avstängning.
•
I inloggningsfönstret, klicka på Power (Strömförsörjning) > Shutdown (Stäng av).
•
Om datorn inte svarar, håll ner strömbrytaren i minst fyra (4) sekunder tills datorn stängs av.
Försätta datorn i viloläge
För att försätta datorn i viloläge, tryck en gång på strömbrytaren.
ASUS Bordsdator
61
Öppna BIOS-inställningarna
SVENSKA
BIOS (Basic Input and Output System) lagrar systeminställningar för maskinvara som behövs för
systemstart av bordsdatorn.
I normala fall gäller BIOS-inställningarna de flesta situationer för att garantera optimal prestanda.
Ändra inte på standard-BIOS-inställningarna annat än i följande fall:
•
Ett felmeddelande visas på skärmen under systemstart och begär att du kör BIOSinställningarna.
•
Du har installerat en ny systemkomponent som kräver ytterligare BIOS-inställningar eller –
uppdatering.
Felaktiga BIOS-inställningar kan resultera i instabilitet eller startfel. Du rekommenderas å det
starkaste att endast ändra BIOS-inställningar med hjälp av utbildad servicepersonal.
Snabböppning av BIOS
Windows® 8.1 startar snabbt och därför har vi utvecklat följande tre sätt för att du snabbt ska kunna
komma åt BIOS.
•
Tryck på strömbrytaren i minst fyra sekunder för att stänga av bordsdatorn och tryck sedan på
strömbrytaren en gång till för att starta datorn igen. Tryck sedan på <Del> under POST.
•
När datorn är avstängd, dra ut nätsladden ur datorn. Sätt tillbaka sladden och tryck sedan på
strömknappen på datorn. Tryck på <Del> under POST.
POST (Power-On Self Test) är en serie programvarukontrollerade diagnostiska tester som körs när
du startar datorn.
62
Kapitel 2: Använda Windows ® 8.1
Kapitel 3
SVENSKA
Andra funktioner i Windows® 7 / Windows® 8.1
Ta bort en USB-lagringsenhet
Windows® 7
Att ta bort en USB-lagringsenhet i Windows® 7:
1.
Klicka på
i Windows meddelandefält på datorn och
klicka sedan på Eject USB2.0 FlashDisk (mata ut USB 2.0
flashdisk) eller Eject USB3.0 FlashDisk (mata ut USB 3.0
flashdisk) om du använder USB3.0 flashenheten eller USB3.0kompatibla enheter.
2.
När meddelandet Safe to Remove Hardware
(Säkert att ta bort hårdvara) poppar upp, ta bort
USB-lagringsenheten från din dator.
Windows® 8.1
Att ta bort en USB-lagringsenhet i Windows® 8.1:
1.
På Startskärmen, klicka på Desktop (Skrivbord) för att starta skrivbordsläget.
2.
i aktivitetsfältet och klicka sedan på Eject [Name of USB Drive] (Mata ut [USBKlicka på
enhetens namn]).
3.
När meddelandet Safe to Remove Hardware (Säkert att ta bort hårdvara) poppar upp, ta
bort USB-lagringsenheten från din dator.
Ta INTE bort en USB-lagringsenhet när dataöverföring pågår. Om så görs kan det orsaka
dataförlust eller ge skador på USB-lagringsenheten.
ASUS Bordsdator
63
Konfigurera skärmupplösningsinställningarna
SVENSKA
Windows® 7
För att konfigurera skärmupplösningsinställningarna i Windows® 7:
1.
Gör något av följande för att öppna inställningsskärmen för Screen Resolution
(Skärmupplösning):
•
> Control Panel (Kontrollpanelen) > Appearance and Personalization
Klicka på
(Utseende och anpassning) > Display (Skärm) > Change display settings (Ändra
skärminställningar).
•
ögerklicka någonstans på Windowsskrivbordet. När popup menyn visas klicka på
H
Personalize (Personifiera) > Display (Skärm) > Change display settings (Ändra
skärminställningar).
2.
Välj skärmläget från Multiple displays: (Multipla skärmar:) rullgardinslistan.
•
uplicera dessa skärmar: Välj detta alternativ för att använda den extra monitorn som
D
en dublett av din huvudskärm.
•
töka dessa skärmar: Välj detta alternativ för att använda den extra monitorn som en
U
utökad skärm. Detta ökar ditt skrivbordsutrymme.
•
isa endast skrivbordet på 1 / 2: Välj detta alternativ för att endast visa skrivbordet på
V
monitor 1 eller monitor 2.
•
Ta bort denna skärm: Välj detta alternativ för att ta bort den valda skärmen
3.
Klicka på Apply (Tillämpa) eller OK. Klicka sedan på Keep Changes (Spara ändringarna) i
bekräftelsemeddelandet.
Windows® 8.1
För att konfigurera skärmupplösningsinställningarna i Windows® 8.1:
1.
Gör något av följande för att öppna inställningsskärmen för Screen Resolution
(Skärmupplösning):
Från startskärmen
a) Starta Alla appar-skärmen och fäst kontrollpanelen på startskärmen.
För mer detaljerad information, se Pinning an app on the Start Screen (Fästa en app på
startskärmen) i avsnittet Working with Windows® Apps (Arbeta med Windows®-appar).
b) I kontrollpanelen, klicka på Adjust screen resolution (Justera skärmupplösningen)
under Appearance and Personalization (Utseende och anpassning).
I skärmen skrivbordsläge
a) Starta skrivbordsläge i startskärmen.
b) Högerklicka någonstans i skrivbordsfönstret. När popup- menyn visas klicka på
Personalize (Anpassa) > Display (Skärm) > Change display settings (Ändra
skärminställningar).
64
Kapitel 3: Other Andra funktioner i Windows® 7 / Windows® 8.1
Välj skärmläget från Multiple displays: (Multipla skärmar:) rullgardinslistan.
•
uplicera dessa skärmar: Välj detta alternativ för att använda den extra monitorn som
D
en dublett av din huvudskärm.
•
töka dessa skärmar: Välj detta alternativ för att använda den extra monitorn som en
U
utökad skärm. Detta ökar ditt skrivbordsutrymme.
•
isa endast skrivbordet på 1 / 2: Välj detta alternativ för att endast visa skrivbordet på
V
monitor 1 eller monitor 2.
3.
Klicka på Apply (Tillämpa) eller OK. Klicka sedan på Keep Changes (Spara ändringarna) i
bekräftelsemeddelandet.
SVENSKA
2.
Konfigurera Internetanslutningsinställningarna
Trådanslutning
Windows® 7
Konfigurera en dynamisk IP/PPPoE-nätverksanslutning
Konfigurering av en dynamisk IP-/PPPoE-nätverksanslutning:
1.
Klicka på Start (kontrollpanel) > Control
Panel (nätverk och delningscenter) >
Network and Sharing Center
2.
I fönstret Nätverks- och delningscenter,
klicka på Change Adapter settings
(Ändra adapterinställningar).
3.
Högerklicka på ditt LAN och Properties
(egenskaper).
ASUS Bordsdator
65
SVENSKA
4.Välj Internet Protocol Version 4
(TCP/IPv4) (Internetprotokoll
version 4 (TCP/Ipv4)) och klicka på
Properties (Egenskaper).
5.Välj Obtain an IP address
automatically (erhåll en IPadress automatiskt) om du vill
att IP-inställningarna skall tilldelas
automatiskt. I annat fall välj Use
the following IP address (Använd
följande IP-adress): och knappa in
IP address (IP-adress) och Subnet
mask (Subnetmask).
6.
Välj Obtain DNS server address
automatically (erhåll DNSserveradress automatiskt) om du
vill att DNS-serverinställningarna
skall tilldelas automatiskt. I annat fall
välj Use the following DNS server
address (Använd följande DNSserveradress): och knappa in Preferred
and Alternate DNS server (preferens
och alternativ DNS-server).
7.
När du är klar, klicka på OK.
Fortsätt med följande steg om du använder en PPPoE-anslutning.
8.
66
Återgå till Network and
Sharing Center (nätverks- och
delningscenter) och klicka sedan
på Set up a new connection or
network (skapa en anslutning
eller ett nätverk).
Kapitel 3: Other Andra funktioner i Windows® 7 / Windows® 8.1
SVENSKA
9.Välj Connect to the Internet (Anslut
till internet) och klicka sedan på
Next (Nästa).
10.Välj Broadband (PPPoE) (Bredband
(PPPoE) och klicka sedan på Next
(Nästa).
11.
Ange ditt användarnamn och
lösenord och anslutningsnamn. Klicka
på Connect (Anslut).
12.
Klicka på Close (Stäng) för att avsluta
konfigurationen.
13.
Klicka på nätverksikonen i
aktivitetsfältet och klicka på den
anslutning som du just skapade.
14.
Ange användarnamn och lösenord.
Klicka på Connect (Anslut) för att
ansluta till Internet.
ASUS Bordsdator
67
Konfigurera en statisk IP-nätverksanslutning
SVENSKA
Konfigurera en statisk IP-nätverksanslutning:
1.
Upprepa steg 1 till 4 i föregående avsnitt.
2
Klicka på Use the following IP address
(Använd följande IP-adress).
3.
Ange IP-adressen, Subnet mask (nätmask)
och Gateway (nätbrygga) från din
internetleverantör.
4.
Om så behövs ange önskad DNS-adress och
alternativ adress.
5.
När du är klar, klicka på OK.
Konfigurationsalternativ i Windows® 8.1
Konfigurera en dynamisk IP/PPPoE-nätverksanslutning
Konfigurera en dynamisk IP/PPPoE-nätverksanslutning eller statisk IP-nätverksanslutning:
1.
68
På Startskärmen, klicka på Desktop (Skrivbord) för att starta skrivbordsläget.
Kapitel 3: Other Andra funktioner i Windows® 7 / Windows® 8.1
2.
I Windows® aktivitetsfält, högerklicka på nätverksikonen
och klicka sedan på Open
I fönstret Nätverks- och delningscenter, klicka på Change Adapter settings (Ändra
adapterinställningar.
4.
Högerklicka på ditt LAN och Properties
(egenskaper).
5.
Klicka på Internet Protocol Version
4(TCP/IPv4) (Internetprotokoll version
4(TCP/IPOv4) och klicka sedan på
Properties (egenskaper).
6.
Klicka på Obtain an IP address
automatically (Hämta en IP-address
automatiskt) och klicka sedan på OK.
SVENSKA
Network and Sharing Center (Öppna Nätverks- och delningscenter).
3.
Fortsätt med följande steg om du använder en PPPoE-anslutning.
ASUS Bordsdator
69
7.
SVENSKA
Återgå till Network and
Sharing Center (nätverks- och
delningscenter) och klicka sedan
på Set up a new connection or
network (skapa en anslutning
eller ett nätverk).
8.Välj Connect to the Internet (Anslut
till internet) och klicka sedan på Next
(Nästa).
9.Välj Broadband (PPPoE) (Bredband
(PPPoE) och klicka sedan på Next
(Nästa).
70
Kapitel 3: Other Andra funktioner i Windows® 7 / Windows® 8.1
Ange ditt användarnamn och lösenord
och anslutningsnamn. Klicka på
Connect (Anslut).
11.
Klicka på Close (Stäng) för att avsluta
konfigurationen.
12.
Klicka på nätverksikonen i
aktivitetsfältet och klicka på den
anslutning som du just skapade.
13.
Ange användarnamn och lösenord.
Klicka på Connect (Anslut) för att
ansluta till Internet.
SVENSKA
10.
Konfigurera en statisk IP-nätverksanslutning
Konfigurera en statisk IP-nätverksanslutning:
1.
Upprepa steg 1 till 4 i föregående avsnitt
Konfigurera en dynamiskt IP/PPPoEnätverksanslutning.
2
Klicka på Use the following IP address
(Använd följande IP-adress).
3.
Ange IP-adressen, Subnet mask (nätmask)
och Gateway (nätbrygga) från din
internetleverantör.
4.
Om så behövs ange önskad DNS-adress och
alternativ adress.
5.
När du är klar, klicka på OK.
ASUS Bordsdator
71
Trådlös anslutning
SVENSKA
Koppla upp dig till ett Wi-Fi-nätverk
Windows® 7
Ansluta till ett trådlöst nätverk:
1.
Klicka på nätverksikonen
2.
Välj det trådlösa nätverk som du vill ansluta till, klicka sedan på Connect (Anslut).
i meddelandefältet för att visa tillgängliga trådlösa nätverk.
3.
Du kan behöva knappa in nätverkets säkerhetsnyckel för ett säkert trådlöst nätverk, klicka
sedan på OK.
4.
Vänta medan din dator ansluter till det trådlösa nätverket.
5.
Den trådlösa anslutningen etablerades lyckosamt. Anslutningens status visas och
nätverksikonen visar den anslutna
statusen.
Windows® 8
Ansluta till ett trådlöst nätverk:
1.
Gör något av följande för att starta Charmsfält på Startskärmen eller från valfritt
applikationsläge:
a) Hovra med muspekaren i bildskärmens övre eller nedre högra hörn.
b) På tangentbordet, tryck på
+ <c>.
Charmsfält
72
Kapitel 3: Other Andra funktioner i Windows® 7 / Windows® 8.1
I Charmsfält, välj Settings (Inställningar) och klicka på nätverksikonen
3.
Välj det nätverk som du vill ansluta till i listan.
4.
Klicka på Connect (Anslut).
ASUS Bordsdator
.
SVENSKA
2.
73
Återställning av ditt system
SVENSKA
Återställningsalternativ i Windows® 7
Använda återställningspartitionen
Återställningspartitionen återställer snabbt din bordsdators program till dess ursprungliga
arbetsstatus. Innan du använder återställningspartitionen, kopiera dina datafiler (såsom
Outlook PST filer) till en USB-enhet eller till en nätverksenhet och anteckna alla anpassade
konfigurationsinställningar (såsom nätverksinställningar).
Om återställningspartitionen
Återställningspartitionen är ett utrymme som reserverats på din hårddisk och som används för
att återställa ditt operativsystem, drivrutiner och verktyg som installerats på din bordsdator från
fabriken.
Radera INTE systemåterställningspartitionen, vilket är partitionen utan volymetikett på Disk 0.
Återställningspartitionen är skapad från fabrik och kan inte återställas av användaren raderat
den. Ta med din bordsdator till ett auktoriserat ASUS servicecenter om du har problem med
återställningsprocessen.
Använda återställningspartitionen:
1.
Tryck på <F9> under start.
2.
Tryck på <Enter> för att välja Windows Setup (inställning) [EMS Aktiverad].
3.
Välj ett av följande återställningsalternativ.
4.
Följ instruktionerna på skärmen för att fullfölja återställningsprocessen.
Besök ASUS webbsida www.asus.com för uppdatering av drivrutiner och verktyg.
Använda återställnings-DVD:n (på utvalda modeller)
Ta bort alla externa hårddiskar innan du gör en systemåterställning på din bordsdator. Enligt
Microsoft kan du förlora viktiga data om Windows instalelras på fel diskenhet eller omfel
enhetspartition formateras.
Använda återställnings-DVD:n:
74
1. Mata in återställnings-DVD:n i den optiska enheten. Din bordsdator behöver vara påslagen.
2. Starta om bordsdatorn och tryck på <F8> start och välj den optiska enheten (kan vara märkt
som "CD/DVD") och tryck på <Enter> för att starta från återställnings-DVD:n.
3.
Välj OK för att starta återställningen av bilden.
Kapitel 3: Other Andra funktioner i Windows® 7 / Windows® 8.1
4.
Välj OK för att bekräfta systemåterställningen.
5.
SVENSKA
Återställningen kommer att skriva över din hårddisk. Se till att du säkerhetskopierar alla dina
viktiga data innan du återställer systemet.
Följ instruktionerna på skärmen för att fullfölja återställningsprocessen.
Ta INTE bort återställningsskivan (såvida inte du instrueras att göra så) under
återställningsprocessen annars kommer dina partitioner att bli oanvändbara.
Besök ASUS webbsida www.asus.com för uppdatering av drivrutiner och verktyg.
Återställningsalternativ i Windows® 8.1
Återställa datorn
Med alternativet Reset your PC (Återställ datorn) kan du återställa datorn till dess
fabriksinställningar.
Gör säkerhetskopior av all din data innan du använder det här alternativet.
Återställa datorn:
1.
Tryck på <F9> under starten.
2.
På bildskärmen, klicka på Troubleshoot (Felsök):
3.Välj Reset your PC (Återställ datorn).
4.
Klicka på Next (Nästa).
5.Välj Only the drive where the Windows is installed (Endast den enhet där Windows är
installerat).
6.Välj Just remove my files (Ta bara bort mina filer).
7.
Klicka på Reset (Återställ).
• Återställningsfunktionen F9 finns inte för nedgraderingsversioner av Windows® 8.1.Se avsnittet
Removing everything and reinstalling Windows (Ta bort allt och återstallera Windows)
för information om hur man återställer i Windows® 8.1. Om operativsystemet inte fungerar,
använd den medföljande återställnings-DVD:n för att installera om systemet.
• Se till att säkerhetskopiera alla data innan du gör en fullständig återställning av
operativsystemet, för att undvika att du blir av med viktiga filer.
Ladda ned flerspråksversionen av denna bruksanvisning från ASUS supportwebbplats på http://
support.asus.com
ASUS Bordsdator
75
För att återställa datorn med återställnings-DVD:
SVENSKA
• Gör säkerhetskopior av all din data innan du använder det här alternativet.
• Koppla ifrån alla externa hårddiskenheter innan en systemåterställning genomförs på din
bordsdator för att undvika att Windows återställs på fel partition eller enhet.
Återställa datorn:
1.
Tryck på <F8> under start.
2.
Mata in återställnings-DVD:n i den optiska enheten. På skärmen End-User License
Agreements (EULA (slutanvändarlicensavtal) ) klicka på Accept (accepterar).
3.Välj Reset your PC (Återställ datorn).
4.
Klicka på Next (Nästa).
5.Välj Only the drive where the Windows is installed (Endast den enhet där Windows är
installerat).
6.Välj Just remove my files (Ta bara bort mina filer).
7.
Klicka på Reset (Återställ).
Återställning från systembildfil
Du kan skapa en USB-återställningsenhet och använda den för att återställa datorns inställningar.
Skapa en USB-återställningsenhet
USB-lagringsenheten måste ha minst 16 GB ledigt utrymme.
Alla filer på USB-lagringsenheten kommer att raderas permanent under processen. Innan du går
vidare, se till att du gör säkerhetskopior på all viktig data.
76
Kapitel 3: Other Andra funktioner i Windows® 7 / Windows® 8.1
Skapa en USB-återställningsenhet:
Starta kontrollpanelen från skärmen All Apps (Alla appar).
SVENSKA
1.
För ytterligare detaljer, se Launching the All Apps screen (Starta skärmen Alla appar) under
Working with Metro Style Apps (Arbeta med Windows®-appar).
2.
I System och säkerhet i
kontrollpanelen, klicka på Find
and fix problems (Hitta och fixa
problem).
3.
Klicka på Recovery (Återställning) >
Create a recovery drive (Skapa en
återställningsenhet).
4.
Klicka på Copy the recovery
partition from the PC to
the recovery drive (kopiera
återställningspartitionen från
datorn till återställningsenheten)
och klicka sedan på Next (nästa).
5.
Välj den USB-lagringsenhet som du
vill kopiera återställningsfilerna till.
6.
Klicka på Next (Nästa).
7.
Klicka på Create (Skapa). Vänta en
stund tills processen avslutas.
8.
När processen är klar, klicka på Finish
(avsluta).
ASUS Bordsdator
77
Ta bort allting och ominstallera Windows
SVENSKA
Återställning av datorn till dess ursprungliga fabriksinställningar kan göras med alternativet
Remove everything and reinstall (Ta bort allting och ominstallera) i PC-inställningar. Se
nedanstående steg för information om detta alternativ.
Gör säkerhetskopior av all din data innan du använder det här alternativet.
Den här processen kan ta en stund att genomföra.
1.Starta Charmfältet.
78
2.
Klicka på Settings (Inställningar) > Change PC Settings (Ändra datorinställningar) >
General (Allmänt).
3.
Rulla ner för att visa alternativet Remove everything and reinstall Windows (Ta bort
allting och ominstallera Windows). Under det här alternativet, klicka på Get Started
(Komma igång).
4.
Följ instruktionerna på skärmen för att fullfölja ominstallations- och återställningsprocessen.
Kapitel 3: Other Andra funktioner i Windows® 7 / Windows® 8.1
ASUS kontaktinformation
SVENSKA
ASUSTeK COMPUTER INC.
Adress
15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
Telefon +886-2-2894-3447
Fax +886-2-2890-7798
E-postinfo@asus.com.tw
Webbplatswww.asus.com.tw
Teknisk support
Telefon +86-21-38429911
Online-supportsupport.asus.com
ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Amerika)
Adress
800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
Telefon
+1-812-282-3777
Fax +1-510-608-4555
Webbplatsusa.asus.com
Teknisk support
Telefon +1-886-678-3688
Support-fax
+1-812-284-0883
Online-supportsupport.asus.com
ASUS COMPUTER GmbH (Tyskland och Österrike)
Adress
Harkort Str. 21-23, D-40880 Ratingen, Germany
Fax +49-2102-959931
Webbplatsasus.com/de
Online-kontakteu-rma.asus.com/sales
Teknisk support
Telefon (Komponent)
+49-2102-5789555
Telefon Tyskland (Notebook/Eee/LCD)
+49-2102-5789557
Telefon Österrike (Notebook/Eee/LCD)
+43-820-240513
Support-fax
+49-2102-959911
Online-supportsupport.asus.com
79
80
Download PDF
Similar pages
Brodit ProClip
Brodit ProClip
Brodit ProClip 215580
Brodit ProClip 215661
Brodit Device Mounting Adapter
ACE IX500
Brodit ProClip 521636
Brodit 512703 holder
Brodit ProClip 511600