ASUS Työpöytä-PC
BT1AH
(SD250)
Käyttöopas
FI8515
SUOMI
Ensimmäinen painos
Elokuu 2013
Copyright © 2013 ASUSTeK Computer Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.
Tämän ohjekirjan mitään osaa, mukaan lukien siinä kuvatut tuotteet ja ohjelmistot, ei saa kopioida, siirtää,
kirjata, varastoida hakujärjestelmään tai kääntää millekään kielelle missään muodossa tai millään keinoin,
lukuun ottamatta ostajan varmuuskopiona säilyttämää asiakirjaa, ilman erillistä kirjallista lupaa ASUSTeK
Computer Inc.:ltä ("ASUS").
Tuotteen takuuta tai huoltoa ei pidennetä, jos: (1) tuotetta on korjattu, muunneltu tai muutettu, ellei
sellainen korjaus, muuntelu tai muuttaminen ole kirjallisesti ASUS'in valtuuttamaa; tai (2) tuotteen
sarjanumero on sotkettu tai se puuttuu.
ASUS TOIMITTAA TÄMÄN OHJEKIRJAN "SELLAISENAAN" ILMAN MINKÄÄNLAISTA TAKUUTA,
ILMAISTUA TAI HILJAISTA, SISÄLTÄEN, MUTTA EI NIIHIN RAJOITTUEN, HILJAISEN TAKUUN
KAUPALLISESTI HYVÄKSYTTÄVÄSTÄ LAADUSTA TAI SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN
TARKOITUKSEEN. MISSÄÄN TILANTEESSA ASUS, SEN JOHTAJAT, TYÖNTEKIJÄT TAI AGENTIT
EIVÄT VOI OLLA VASTUUSSA MISTÄÄN EPÄSUORISTA, ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA TAI
SEURAUKSELLISISTA VAHINGOISTA (MUKAAN LUKIEN LIIKEVOITTOJEN TAI LIIKETOIMIEN
MENETYS, TIETOJEN MENETYS TAI LIIKETOIMIEN KESKEYTYMINEN TAI MUU VASTAAVA),
VAIKKA ASUS OLISI SAANUT TIEDOT SELLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA TÄMÄN
OHJEKIRJAN TAI TUOTTEEN MAHDOLLISTEN VIRHEIDEN TAI VIKOJEN TAKIA.
TÄMÄN KÄYTTÖOPPAAN SISÄLTÄMÄT TIEDOT OVAT VAIN TIEDOKSI JA NE VOIVAT VAIHTUA
KOSKA TAHANSA ILMAN ERILLISTÄ HUOMAUTUSTA, EIKÄ NIITÄ VOI PITÄÄ SITOUMUKSENA
ASUKSELTA. ASUS EI OLE MISSÄÄN VASTUUSSA MAHDOLLISISTA VIRHEISTÄ TAI
EPÄTARKKUUKSISTA, JOITA TÄSSÄ OHJEKIRJASSA SAATTAA OLLA, MUKAAN LUKIEN SIINÄ
KUVATUT TUOTTEET JA OHJELMAT.
Tässä ohjekirjassa esiintyvät tuotteet ja yritysnimet saattavat olla omistajiensa rekisteröimiä
tavaramerkkejä tai tekijänoikeuksia, ja niitä käytetään vain tunnistamiseen tai selittämiseen ja omistajien
hyödyksi ilman aikeita rikkomuksiin.
Sisältö
Tiedoksiantoja................................................................................................. 5
SUOMI
Turvallisuustietoja........................................................................................... 8
Tässä oppaassa käytetyt käytännöt............................................................... 9
Mistä löytyy lisätietoja..................................................................................... 9
Pakkauksen sisältö....................................................................................... 10
Kappale 1
Aloittaminen
Tervetuloa!.....................................................................................................11
Näin opit tuntemaan tietokoneesi..................................................................11
Tietokoneesi asentaminen............................................................................ 16
Tietokoneesi kääntäminen PÄÄLLE/POIS.................................................... 18
Kappale 2
Windows® 7:n käyttäminen
Ensimmäisen kerran käynnistäminen........................................................... 19
Windows® 7:n työpöydän käyttäminen.......................................................... 20
Tiedostojesi ja kansioittesi hallinta................................................................ 22
Järjestelmäsi palauttaminen......................................................................... 24
Tietokoneesi suojaaminen............................................................................ 25
Hae Windows® Ohje ja Tuki.......................................................................... 26
Kappale 3
Windows® 8:n käyttäminen
Ensimmäisen kerran käynnistäminen........................................................... 27
Windows® -käyttöliittymän käyttö.................................................................. 28
Työskentely Windows® -sovelluksilla............................................................ 31
Muut työpöydän pikakuvakkeet.................................................................... 36
Pöytätietokoneen sammuttaminen............................................................... 37
Pöytätietokoneen asettaminen lepotilaan..................................................... 37
Siirtyminen BIOS-asetukseen....................................................................... 38
Käyttöjärjestelmän vaihtaminen Windows® 8 Pro:ksi.................................... 39
Huomautuksia Microsoft’s Windows® 8:aa edeltävistä versioista................. 40
Kappale 4
Laitteiden liittäminen tietokoneeseesi
USB-tallennuslaitteen liittäminen.................................................................. 41
Muistikortin lukijan käyttäminen.................................................................... 43
Mikrofonin ja kaiuttimien liittäminen.............................................................. 44
Sisältö
SUOMI
Kappale 5
Tietokoneesi käyttäminen
Oikea asento käyttäessäsi pöytätietokone-PC'tä......................................... 47
Optisen aseman käyttö................................................................................. 48
USB-porttien määritys BIOS-osaa käyttämällä............................................. 49
Kiintolevyn suojausasetuksen määrittäminen BIOS-asetuksella.................. 50
Kappale 6
Luo Internet-yhteys
Kappale 7
Apuohjelmien käyttäminen
Johdollinen liittäminen.................................................................................. 51
ASUS AI Suite II............................................................................................ 59
ASUS WebStorage....................................................................................... 66
ASUS Easy Update...................................................................................... 78
ASUS Secure Delete.................................................................................... 79
ASUS Business Suite................................................................................... 81
Nero Essentials............................................................................................. 83
Järjestelmän palautus................................................................................... 84
Kappale 8
Vianhaku
Vianhaku....................................................................................................... 87
ASUS-yhteystiedot........................................................................................ 95
Tiedoksiantoja
SUOMI
Takaisinottopalvelut
ASUS-kierrätys- ja takaisinotto-ohjelmat johtuvat sitoutumisestamme korkeimpiin
ympäristömme suojelun standardeihin. Tarjottaessa ratkaisuja uskomme asiakkaidemme
kykenevän vastuullisesti kierrättävän tuotteitamme, akkuja ja muita osia sekä
pakkausmateriaaleja. Mene osoitteeseen http://csr.asus.com/english/Takeback.htm
hakemaan yksityiskohtaisia tietoja kierrätyksestä eri alueilla.
REACH
Yhdenmukaisesti REACH'in (Kemikalien rekisteröinti, kehitys, valtuutus, ja rajoitus)
säädöksellisen puitteiden mukaan, julkaisimme tuotteissamme olevat kemialliset aineet
ASUS REACH -websivustolla osoitteessa http://green.asus.com/english/REACH.htm
FCC-lausunto
Tämä laite täyttää FCC-sääntöjen osan 15. Käyttö täyttää seuraavat kaksi ehtoa:
• Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallista häiriötä, ja
•
Tämän laitteen tulee hyväksyä kaikki vastaanotettu häiriö, mukaan lukien häiriö, joka voi
aiheuttaa ei-toivottuja toimintoja.
Tämä laite on testattu ja sen on havaittu toimivan digitaalilaitteiden luokan B rajoissa,
jotka on määritelty FCC:n sääntöjen osassa15. Nämä rajoitukset on suunniteltu antamaan
kohtuullisen suojan vahingollisia sivuvaikutuksia vastaan kotikäytössä. Tämä laite tuottaa,
käyttää ja voi säteillä energiaa radiotaajuudella, ja jos sitä ei ole asennettu tai käytetä
ohjeiden mukaan, se voi aiheuttaa vahingollista häirintää radioliikenteelle. On kuitenkin
mahdollista, että häiriöitä esiintyy tietyn asennuksen yhteydessä. Jos tämä aiheuttaa häiriöitä
radio- tai televisiovastaanottimissa, jotka voi päätellä sammuttamalla ja käynnistämällä
laitetta, on suositeltavaa yrittää korjata häiriöitä yhdellä tai useammalla seuraavista keinoista:
• Käännä tai siirrä vastaanottimen antennia.
•
Lisää laitteen ja vastaanottimen välimatkaa.
•
Pyydä neuvoja myyjältä tai kokeneelta radio- ja tv-asentajalta.
•
Liitä laite pistorasiaan, joka on toisessa virtapiirissä kuin vastaanotin.
Näytön liitäntään grafiikkakorttiin tarvitaan suojattujen kaapeleiden käyttö varmistamaan
yhdenmukaisuuden FCC-säädösten kanssa. Mitkä tahansa luvattomat muutokset tai
muunnelmat tähän yksikköön, jota vaatimustenmukaisuudesta vastaava osapuoli ei ole
nimenomaisesti hyväksynyt, saattavat evätä käyttäjän oikeuden käyttää tätä laitetta.
Litium-akkua koskeva varoitus
VAROITUS: On olemassa räjähdysvaara, jos paristo on vaihdettu väärin. Korvaa vain
samalla tai vastaavalla valmistajan suosittelemalla tyypillä. Hävitä käytetyt paristot
valmistajan ohjeiden mukaisesti.
IC: Kanadan säädöstenmukaisuusilmoitus
SUOMI
Kanadan ICES-003 luokan B määritysten mukainen. Tämä laite on Industry Canada RSS
210:n mukainen. Tämä luokan B laite on kaikkien Kanadan häiriötä aiheuttavien laitteiden
säädösten mukainen.
Tämä laite on Industry Canada -lisenssivapautus-RSS-standardien mukainen. Käyttö täyttää
seuraavat kaksi ehtoa: (1) Tämä laite ei aiheuta häiriötä, ja (2) tämän laitteen tulee hyväksyä
siihen tuleva häiriö, mukaan lukien häiriö, joka voi aiheuttaa ei-toivotun toiminnon.
Cut appareil numérique de la Classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
Cet appareil numérique de la Classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le
matériel brouilleur du Canada.
Cet appareil est conforme aux normes CNR exemptes de licence d’Industrie Canada. Le
fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :
(1) cet appareil ne doit pas provoquer d’interférences et
(2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris celles susceptibles de provoquer
un fonctionnement non souhaité de l’appareil.
Kanadan viestintäviraston lausunto
Tämä digitaalilaite ei ylitä Luokan B digitaalilaitteille asetettuja radiokohinan rajoituksia, jotka
on määritetty Kanadan viestintäviraston radiohäiriösäännöksissä.
Tämä Luokan B digitaalilaite on Kanadan ICES-003-säännösten mukainen.
VCCI: Japanin säädöstenmukaisuusilmoitus
VCCI luokan B ilmoitus
KC: Korean varoitusilmoitus
Radiotaajuuslaitehuomautukset
CE: Euroopan yhteisön säädöstenmukaisuusilmoitus
SUOMI
Laite noudattaa radiotaajuusaltistusvaatimuksia koskevaa neuvoston suositusta 1999/519/
EY, annettu 1. heinäkuuta 1999, väestön sähkömagneettisille kentille (0–300 GHz)
altistumisen rajoittamisesta. Tämä langaton laite on R&TTE-direktiivin vaatimusten mukainen.
Langaton radiokäyttö
Tämän laitteen käyttö on rajoitettu sisätiloihin käytettäessä 5,15–5,25 GHz:in taajuuskaistalla.
Altistuminen radiotaajuusenergialle
Wi-Fi-teknologian lähtöteho alittaa FCC:n radiotaajuusalitusrajat. Siitä huolimatta on
suositeltavaa käyttää langatonta laitetta tavalla, jolla mahdollisuus kosketukseen ihmisten
kanssa on normaalioloissa minimoitu.
Langattomien Bluetooth-laitteiden FCC-säädöstenmukaisuus
Tämän lähettimen antennia ei saa sijoittaa samaan paikkaan tai käyttää yhdessä minkään
muun antennin tai lähettimen kanssa, joka on FCC Grant -ehtojen alainen.
Industry Canada -Bluetooth-ilmoitus
Tämä luokan B laite on kaikkien Kanadan häiriötä aiheuttavien laitteiden säädösten
mukainen.
Cet appareil numérique de la Class B respecte toutes les exigences du Règlement sur le
matériel brouilleur du Canada.
BSMI: Taiwanin langaton-ilmoitus
Japanin radiotaajuuslaiteilmoitus
KC (Radiotaajuuslaite)
Turvallisuustietoja
SUOMI
Irrota AC-virta ja oheislaitteet ennen puhdistamista. Pyyhi työpöytä-PC puhtaalla
selluloosasienellä tai säämiskäkankaalla, joka on kostutettu hankaamattomalla
pesuaineella ja muutamalla lämpimällä vesipisaralla, ja poista sitten mahdollisesti jäänyt
kosteus kuivalla kankaalla.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ÄLÄ aseta epätasaisille tai epävakaille pinnoille. Ota yhteys huoltoon, jos kotelo on
vahingoittunut.
ÄLÄ altista likaiselle tai pölyiselle ympäristölle. ÄLÄ käytä kaasuvuodon aikana.
ÄLÄ aseta tai pudota esineitä työpöytä-PC:n päälle, äläkä työnnä sen sisään vieraita
esineitä.
ÄLÄ altista vahvoille magneetti- tai sähkökentille.
ÄLÄ altista nesteille, sateelle tai kosteudelle tai käytä niiden lähellä. ÄLÄ käytä
modeemia ukkosmyrskyn aikana.
Akun turvallisuusvaroitus: ÄLÄ heitä akkua tuleen. ÄLÄ aiheuta oikosulkua kontaktien
välille. ÄLÄ pura akkua.
Käytä tätä tuotetta ympäristöissä, joissa ympäristölämpötila on välillä 0˚C (32˚F) ja 35˚C
(95˚F).
ÄLÄ peitä työpöytä-PC'llä olevia tuuletusaukkoja estääksesi järjestelmän
ylikuumenemisen.
ÄLÄ käytä vahingoittuneita virtajohtoja, lisävarusteita tai muita oheislaitteita.
Estääksesi sähköiskun vaaran irrota virtakaapeli pistorasiasta ennen järjestelmän paikan
muuttamista.
Hae ammattimaista apua ennen adapterin tai jatkojohdon käyttämistä. Nämä laitteet
voisivat häiritä maadoituspiiriä.
Varmista, että virtalähteesi on asetettu alueellasi oikeaan jännitteeseen. Jos et ole varma
käyttämäsi pistorasian jännitteestä, ota yhteys paikalliseen sähköyhtiöösi.
Jos virtalähde on rikkoutunut, älä itse yritä sitä korjata. Ota yhteys ammattimaiseen
huoltohenkilöön tai jälleenmyyjääsi.
Vaarallisia liikkuvia osia. Pöytätietokone tulee sammuttaa kokonaan ennen sen huoltoa.
Tuulettimen osien vaihtamisen saa suorittaa vain pätevä huoltohenkilöstö.
Varoitus vaarallisista liikkuvista osista
VAROITUS: Pidä sormet ja muut ruumiinosat poissa liikkuvista osista.
Tässä oppaassa käytetyt käytännöt
VAARA/VAROITUS: Tietoja ehkäisemään itseesi kohdistuva vamma, kun tehtävä
yritetään suorittaa.
VAROITUS: Tietoja ehkäisemään vahinko osille, kun tehtävä yritetään suorittaa.
TÄRKEÄÄ: Ohjeita, joita sinun TÄYTYY noudattaa tehtävän
loppuunsuorittamiseksi.
HUOMAA: Vinkkejä ja hyödyllistä tietoa, jotka auttavat tehtävän
loppuunsuorittamisessa.
SUOMI
Varmistaaksesi sen, että teet tietyt tehtävät oikein, pane merkille seuraavat tässä käsikirjassa
käytetyt merkit.
Mistä löytyy lisätietoja
Katso lisätietoja sekä tuotteen ja ohjelmiston päivityksiä seuraavista lähteistä.
ASUS-websivusto
ASUS-websivusto tarjoaa päivitettyjä tietoja ASUS-laitteisto- ja ohjelmistotuotteista.
Katso ASUS-websivusto www.asus.com.
ASUS paikallinen tekninen tuki
Vieraile ASUS-websivustolla osoitteessa http://support.asus.com/contact paikallisen
teknisen tuki-insinöörin yhteystietoja varten.
• Käyttöopas sijaitsee seuraavassa pöytätietokoneen kansiossa:
• C:\Program Files(X86)/ASUS/eManual
Pakkauksen sisältö
SUOMI
ASUS työpöytä-PC
Näppäimistö x1
Mouse x1
Verkkolaite x1
Virtajohto x1
Tuki-DVD x1
ASUS Desktop PC
Quick Start Guide
Kierrätys-DVD (valinnainen)
x1
Pöytätietokoneen jalusta x1
Asennusopas���
x1
Takuukortti���
x1
Hiirimatto x1
Antenni (valinnainen) x1
• Jos jokin alla olevista nimikkeistä on vaurioitunut tai puuttuu, ota yhteys myyjääsi.
• Yllä olevat kuvat ovat ainoastaan viitteeksi. Todelliset tuotteen tekniset tiedot voivat
vaihdella alueittain.
10
Kappale 1
SUOMI
Aloittaminen
Tervetuloa�!
Kiitos, että ostit ASUS työpöytä-PC!
ASUS työpöytä-PC tarjoaa huippusuorituskykyä, tinkimätöntä luotettavuutta, ja
käyttäjäkeskeisiä apuohjelmia. Kaikki nämä arvot on koteloitu ihastuttavaan futuristiseen ja
tyylikkääseen järjestelmäkoteloon.
Lue ASUS-takuukortti ennen ASUS-työpöytä-PC:n asentamista.
Näin opit tuntemaan tietokoneesi
Kuvitukset ovat vain viitteksi. Portit ja niiden sijaintipaikat sekä alustan väri vaihtelevat
malleista riippuen.
ASUS BT1AH
11
Etupaneeli
8
SUOMI
1
2
3
4
2
5
6
7
1.������������
Virtapainike. Paina tätä painiketta tietokoneesi käynnistämiseksi.
2.�����������������
USB 3.0 -portti. Liitä nämä Universal Serial Bus 3.0 (USB 3.0) -portit USB 3.0 laitteisiin kuten hiiri, tulostin, skanneri, kamera, PDA, ja muut.
• ÄLÄ liitä näppäimistöä/hiirtä mihinkään USB 3.0 -porttiin, kun asennat Windows®
-käyttöjärjestelmää.
• USB 3.0 -ohjaimen rajoituksesta johtuen USB 3.0 -laitteita voi käyttää vain Windows®
-käyttöjärjestelmäympäristössä ja vasta USB 3.0 -ohjaimen asennuksen jälkeen.
• USB 3.0 -laitteita voi käyttää vain tietojen tallentamiseen.
• Suosittelemme vahvasti, että liität USB 3.0 -laitteet USB 3.0 -portteihin, jolloin hyödyt
nopeammasta ja paremmasta USB 3.0 -laitteiden suorituskyvystä.
3.���������������
Mikrofoniportti. Tämä portti liitetään mikrofoniin.
4.�����������������������
Kuulokemikrofoniportti. Tämä portti yhdistetään kuulokemikrofoniin tai kaiuttimeen.
5.
HDD LED. Tämä LED-merkkivalo syttyy, kun kiintolevyasema on toiminnassa.
6.
Ohut optinen levyasema. Ohut optinen levyasema on tarkoitettu ohuille DVDROM/
CD-RW / DVD-RW -laitteille.
7.������������������������������������
Optisen levyaseman ulostyöntipainike. Paina tätä painiketta työntääksesi ulos
optisen levyaseman tarjottimen.
8.
12
SD/SDHC/SDXC/MS/MS PRO/MS PRO HG/MSXC/MMC -korttipaikka. Aseta tuettu
muistikortti tähän korttipaikkaan.
Kappale 1: Aloittaminen
18
SUOMI
Takapaneeli
8
9
10
1
11
2
12
3
13
4
5
6
14
7
16
15
17
1.
Pad-lukkopaikka. Tämä pad-lukkopaikka mahdollista PC-tietokoneen kiinnittämisen
vakio-pad-lukolla.
2.
Näyttöportti. Tämä portti liittää näyttömonitorin tai kotiteatterijärjestelmän.
3.
COM-portti (valinnainen). Tämä COM1-portti on osoitinlaitteita tai muita sarjalaitteita
varten.
4.
VGA-portti. Tämä portti on VGA-yhteensopiville laitteille kuten VGA-näyttö.
5.
Kensington®-lukkopaikka. Kensington-lukkopaikka mahdollistaa tietokoneen
kiinnittämisen Kensington-yhteensopivilla turvallisuuskaapeleilla.
6.������������������������
LAN (RJ-45) -portti. Tämä portti sallii Gigabitti-liitännän Local Area Network (LAN):lle
verkkokeskittimen (hub) kautta.
LAN-portin LED-ilmaisimet
Toiminta/Linkki-LED
Tila
Kuvaus
ORANSSI
Linkitetty
POIS
VILKKUVA
7.
Ei linkkiä
Datan toiminta
Nopeus-LED
TOIMINTA/
LINKKI-LED NOPEUS-LED
Tila
Kuvaus
ORANSSI
100 Mbps -liitäntä
POIS
VIHREÄ
10 Mbps -liitäntä
1 Gbps -liitäntä
LAN-portti
Rinnakkaisportti (valinnainen). Tämä portti liittää rinnakkaistulostimen, - skannerin
tai muita rinnakkaislaitteita.
ASUS BT1AH
13
8.���������������������������
Mikrofoniportti (pinkki). Tämä portti liitetään mikrofoniin.
SUOMI
9.����������������������������������
Linjalähtöportti (kellanvihreä). Tämä portti yhdistetään kuulokemikrofoniin tai
kaiuttimeen. 4.1, 5.1, tai 7.1-kanavan kokoonpano, tämän portin toiminta tulee
etukaiuttimen lähdöstä.
10. Linjatuloportti (vaaleansininen). Tämä portti liitetään nauha-, CD-, DVD-soittimiin, tai
muihin äänilähteisiin.
Ääni 2.1, 4.1, 6.1, tai 7.1-kanavan kokoonpano
Kuulokemikrofoni
2.1-kanava
4.1-kanava
5.1-kanava
7.1-kanava
Vaaleansininen�
(������������
Takapaneeli�)
Linjatulo
Takakaiuttimen
lähtö
Takakaiuttimen
lähtö
Takakaiuttimen
lähtö
Kellanvihreä�
(������������
Takapaneeli�)
Linjalähtö
Etukaiuttimen
lähtö
Etukaiuttimen lähtö
Etukaiuttimen
lähtö
Mikrofonitulo
Mikrofonitulo
Bassokeskus
/Keskikaiutin
Bassokeskus
/Keskikaiutin
-
-
-
Sivukaiuttimen
lähtö
Portti
Pinkki��������������
(������������
Takapaneeli�)
Kellanvihreä
11.
Virtaliitin. Liitä verkkolaite tähän liitäntään.
12. HDMI-portti. Tämä portti on teräväpiirto-Multimedia-liitännän (HDMI) liitin, ja on HDCPyhteensopiva mahdollistaen HD DVD, Blu-ray, ja muun suojatun sisällön toiston.
13. DVI-I-portti. Tämä portti on mille tahansa DVI-I-yhteensopivalle laitteelle ja on HDCPyhteensopiva mahdollistaen HD DVD, Blu-ray, ja muun suojatun sisällön toiston.
14. USB 2.0 -portti. Liitä
���������������������������������������������������������������
nämä Universal Serial Bus 2.0 (USB 2.0) -portit USB 2.0 laitteisiin kuten hiiri, tulostin, skanneri, kamera, PDA, ja muut.��
15. USB 3.0 -portti. Liitä nämä Universal Serial Bus 3.0 (USB 2.0) -portit USB 3.0 laitteisiin kuten hiiri, tulostin, skanneri, kamera, PDA, ja muut.
• ÄLÄ liitä näppäimistöä/hiirtä mihinkään USB 3.0 -porttiin, kun asennat Windows®
-käyttöjärjestelmää.
• USB 3.0 -ohjaimen rajoituksesta johtuen USB 3.0 -laitteita voi käyttää vain Windows®
-käyttöjärjestelmäympäristössä ja vasta USB 3.0 -ohjaimen asennuksen jälkeen.
• Suosittelemme vahvasti, että liität USB 3.0 -laitteet USB 3.0 -portteihin, jolloin hyödyt
nopeammasta ja paremmasta USB 3.0 -laitteiden suorituskyvystä.
16. USB 2.0 -portti. Liitä
���������������������������������������������������������������
nämä Universal Serial Bus 2.0 (USB 2.0) -portit USB 2.0 laitteisiin kuten hiiri, tulostin, skanneri, kamera, PDA, ja muut.��
17. PS/2-näppäimistön/ Hiiren Combo-portti (purppura / vihreä). Tämä portti on PS/2näppäimistölle tai hiirelle.
18. Langaton antenniliitin (lisävaruste). Tällä liittimellä voidaan liittää mukana toimitettu
langaton antenni parantamaan langattoman signaalin vastaanottoa.
Vaarallisia liikkuvia osia. Pöytätietokone tulee sammuttaa kokonaan ennen sen huoltoa.
Tuulettimen osien vaihtamisen saa suorittaa vain pätevä huoltohenkilöstö.
14
Kappale 1: Aloittaminen
Pöytätietokoneen jalusta
SUOMI
Pöytätietokone voidaan sijoittaa vaakasuoraan kyljelleen tai pystyyn käyttämällä
pöytätietokoneen jalustaa. Kun sijoitat pöytätietokoneen pystyasentoon, käytä aina
toimitukseen kuuluvaa pöytätietokoneen jalustaa. Kiinnitä pöytätietokoneen kotelo paikalleen
pöytätietokoneen jalustaan kahdella ruuvilla.
Pöytätietokoneen jalusta on suunniteltu estämään kotelon kaatuminen ja tuuletusreikien
tukkiutuminen. Jos pöytätietokone sijoitetaan pystyasentoon käyttämättä jalustaa, saattaa
ilmetä ylikuumenemista.
ASUS BT1AH
15
Tietokoneesi asentaminen
SUOMI
Tämä osa opastaa sinut päälaitteiston laitteiden, kuten ulkoisen näytön, näppäimistön, hiiren,
ja virtajohdon liittämisen tietokoneeseesi.
Onboard-näytön lähtöporttien käyttäminen
Liitä näyttösi onboard-näytön lähtöporttiin.
Ulkoisen näytön liittäminen käyttäen onboard-näytön lähtöportteja:
1.�������������������������������������������������������������������������������������
Liitä VGA-näyttö VGA-porttiin, tai DVI-D-näyttö DVI-D-porttiin, tai HDMI-näyttö HDMIporttiin tietokoneesi takapaneelissa.
2.�����������������������������
Liitä näyttö virtalähteeseen.
USB-näppäimistön ja USB-hiiren liittäminen
Liitä USB-näppäimistö ja USB-hiiri USB-portteihin tietokoneesi takapaneelissa.
`
16
Kappale 1: Aloittaminen
Verkkolaitteen liittäminen
1.
Liitä virtajohto verkkolaitteeseen.
2.
Liitä verkkolaite 100 - 240 V:n virtalähteeseen.
3.
Liitä virtaliitin tietokoneen takapaneeliin.
SUOMI
Verkkolaitteen ja virtajohdon liittäminen pöytätietokoneeseen:
• Käytä vain laitteen toimitukseen kuuluvaa verkkolaitetta. Muiden verkkolaitteiden käyttö
voi vahingoittaa laitetta.
• Verkkolaitteen tekniset tiedot:
• Syöttö 100-240VAC, 50~60Hz, 2.0A
• Lähtö: +19VDC, 6.32A
ASUS BT1AH
17
Tietokoneesi kääntäminen PÄÄLLE/POIS
Tämä osa kuvaa kuinka kääntää tietokoneesi päälle/pois tietokoneesi asentamisen jälkeen.
SUOMI
Tietokoneesi kääntäminen PÄÄLLE
Tietokoneesi kääntäminen PÄÄLLE:
1.���������������������������������
Virtakytkimen kääntäminen päälle�.
2.��������������������������������������
Paina virtapainiketta tietokoneessasi�.
Virtapainike
3.��������������������������������������������������������
Odota kunnes käyttöjärjestelmä latautuu automaattisesti.
Tietokoneesi kääntäminen POIS
Tietokoneen kytkeminen POIS PÄÄLTÄ Windows® 7:ssä:
1.
Sulje kaikki käynnissä olevat sovellukset.
2.
Napsauta
3.
Napsauta
Windows®-työpöydällä.
sulkeaksesi käyttöjärjestelmän.
Katso lisätietoja pöytätietokoneen sammuttamisesta Windows® 8:ssa luvun 3 Turning your
Desktop PC OFF (Pöytätietokoneen kytkeminen POIS PÄÄLTÄ) -osasta.
18
Kappale 1: Aloittaminen
Kappale 2
SUOMI
Windows® 7:n käyttäminen
Ensimmäisen kerran käynnistäminen
Kun käynnistät tietokoneen ensimmäisen kerran, joukko näyttöruutuja ilmestyy opastamaan
sinua konfiguroiden perusasetukset Windows® 7 -käyttöjärjestelmässä.
Ensimmäisen kerran käynnistäminen:
1.
Käännä tietokoneesi päälle. Odota muutama minuutti kunnes Set Up Windows
(Asenna Windows) -näyttöruutu ilmestyy.
2.
Valitse kielesi alasvetoluettelosta. Napsauta Next (Seuraava).
3.
Valitse alasvetoluettelosta Country or region (Maa tai alue), Time and currency
(Kellonaika ja valuutta), ja Keyboard layout (Näppäimistön ulkoasu). Napsauta
Next (Seuraava).
4.
Näppäile ainutkertaiset nimet muuttujille user name (käyttäjänimi) ja computer name
(tietokoneen nimi). Napsauta Next (Seuraava).
5.
Näppäile tarpeelliset tiedot asettaaksesi salasanasi, sen jälkeen napsauta Next
(Seuraava). Voit myös napsauttaa Next (Seuraava) ohittaaksesi tämän vaiheen
antamatta mitään tietoja.
Jos haluat asettaa salasanan tilillesi myöhemmin, katso osaa Käyttäjän tilin ja salasanan
asettaminen tässä kappaleessa.
6.
Lue lisenssiehdot huolellisesti. Merkitse I accept the license terms (Hyväksyn
lisenssin ehdot) ja napsauta Next (Seuraava).
7.
Valitse User recommended settings (Käytä suositeltuja asetuksia) tai Install
important updates only (Asenna vain tärkeitä päivityksiä) asentaaksesi
turvallisuusasetukset tietokoneeseesi. Ohita tämä vaihe valitsemalla Ask me later
(Kysy minulta myöhemmin).
8.
Tarkista päivämäärä- ja kellonaika-asetuksesi. Napsauta Next (Seuraava). Järjestelmä
lataa uudet asetukset ja käynnistyy uudestaan. Voit nyt käynnistää tietokoneesi
käyttämisen.
ASUS BT1AH
19
Windows® 7:n työpöydän käyttäminen
SUOMI
Napsauta Käynnistä-kuvaketta
> Ohje ja Tuki saadaksesi liää tietoja Windows® 7:stä.
Käynnistysvalikon käyttäminen
Käynnistysvalikko antaa sinun päästä ohjelmiin, apuohjelmiin, ja muihin hyödyllisiin kohtiin
tietokoneessasi. Se tarjoaa sinulle myös enemmän tietoa Windows 7:stä sen Help and
Support (Ohje ja tuki) -ominaisuudella.
Kohtien käynnistäminen Käynnistysvalikosta
Kohtien käynnistäminen Käynnistysvalikosta:
1.
Napsauta Windows®-tehtäväpalkista Käynnistä-kuvaketta
2.
Valitse Käynnistysvalikosta kohta, jonka haluat käynnistää.
.
Voit osoittaa ohjelmia, jotka haluat jatkuvasti näytettävän Käynnistysvalikossa. Katso
lisätietoja tämän kappaleen osasta Osoittavat ohjelmat Käynnistysvalikossa tai
tehtäväpalkissa.
Näin pääset alkuun -kohdan käyttäminen
Näin pääset alkuun -kohta Käynnistysvalikossa sisältää tietoja joistakin perustehtävistä
kuten Windows®:in henkilökohtaistaminen, uusien käyttäjien lisääminen, ja tiedostojen
lisääminen ohjaamaan sinua perehtymään käyttämällä Windows® 7 -käyttöjärjestelmää.
Näin pääset alkuun -kohdan käyttäminen:
1.
Napsauta Windows®-tehtäväpalkista Käynnistä-kuvaketta
käynnistämiseksi.
Käynnistysvalikon
2.
Valitse Getting Started (Näin pääset alkuun). Käytettävissä olevien tehtävien luettelo
ilmestyy.
3.
Valitse tehtävä, jonka haluat tehdä.
Tehtäväpalkin käyttäminen
Tehtäväpalkki antaa sinun käynnistää ja hallita ohjelmia tai kohtia, jotka on asennettu
tietokoneeseesi.
Ohjelman käynnistäminen tehtäväpalkista
Ohjelman käynnistäminen tehtäväpalkista:
•
Napsauta Windows®-tehtäväpalkista kuvaketta sen käynnistämiseksi. Napsauta
kuvaketta uudestaan ohjelman piilottamiseksi.
Voit osoittaa ohjelmia, jotka haluat jatkuvasti näytettävän tehtäväpalkissa. Katso lisätietoja
tämän kappaleen osasta Osoittavat ohjelmat Käynnistysvalikossa tai tehtäväpalkissa.
20
Kappale 2: Windows® 7:n käyttäminen
Pinning items (Osoittavat kohdat) hyppyluetteloissa
SUOMI
Kun napsautat hiiren oikealla painikkeella tehtäväpalkissa olevaa kuvaketta, hyppyluettelo
käynnistyy tarjoamaan sinulle pikapääsyn ohjelmiin tai kohtiin liittyviin linkkeihin. Voit osoittaa
hyppyluettelossa olevia osoituskohtia kuten suosikki-websivustot, usein vierailut kansiot tai
asemat, tai hiljattain toistetut mediatiedostot.
Kohtien osoittaminen hyppyluetteloon:
1.
Tehtäväpalkista, napsauta kuvaketta hiiren oikealla painikkeella.
2.
Napsauta hyppyluettelosta hiiren oikealla painikkeella kohtaa, jota haluat osoittaa,
valitse sen jälkeen Pin to this list (Osoita tähän luetteloon).
Unpinning items (kohtien osoittaminen pois) hyppyluettelosta
Kohtien osoittaminen pois hyppyluettelosta:
1.
Tehtäväpalkista, napsauta kuvaketta hiiren oikealla painikkeella.
2.
Napsauta hyppyluettelosta hiiren oikealla painikkeella kohtaa, jonka haluat poistaa,
valitse sen jälkeen Unpin from this list (Osoita pois tästä luettelosta).
Osoittavat ohjelmat Käynnistysvalikossa tai tehtäväpalkissa
Osoittavat ohjelmat Käynnistysvalikossa tai tehtäväpalkissa:
1.
Napsauta Windows®-tehtäväpalkista Käynnistä-kuvaketta
käynnistämiseksi.
Käynnistysvalikon
2.
Napsauta hiiren oikealla painikkeella kohtaa, jota haluat osoittaa Käynnistysvalikossa
tai tehtäväpalkissa.
3.
Valitse Pin to Taskbar (Osoita Tehtäväpalkkiin) tai Pin to Start menu (Osoita
Käynnistysvalikkoon).
Voit myös napsauttaa hiiren oikealla painikkeella tehtäväpalkissa käynnissä olevan
ohjelman kuvaketta, valitse sen jälkeen Pin this program to taskbar (Osoita tämä
ohjelma tehtäväpalkkiin).
Ohjelmien osoittaminen pois Käynnistysvalikosta
Ohjelmien osoittaminen pois Käynnistysvalikosta:
1.
Napsauta Windows®-tehtäväpalkista Käynnistä-kuvaketta
käynnistämiseksi.
Käynnistysvalikon
2.
Napsauta Käynnistysvalikosta hiiren oikealla painikkeella ohjelmaa, jonka haluat
osoittaa pois, valitse sen jälkeen Remove from this list (Poista tästä luettelosta).
Ohjelmien osoittaminen pois tehtäväpalkista
Ohjelmien osoittaminen pois tehtäväpalkista:
1.
Napsauta tehtäväpalkista hiiren oikealla painikkeella ohjelmaa, jonka haluat poistaa
tehtäväpalkista, valitse sen jälkeen Unpin this program from taskbar (Osoita pois
tämä ohjelma tehtäväpalkista).
ASUS BT1AH
21
Ilmoitusalueen käyttäminen
Oletuksena ilmoitusalue näyttää nämä kolme kuvaketta:
SUOMI
Action Center (Toimintakeskus) -ilmoitus
Napsauta tätä kuvaketta näyttääksesi kaikki hälytysviestit/ilmoitukset ja käynnistä
Windows®-Toimintakeskus.
Verkkoyhteys
Tämä kuvake näyttää yhteyden statuksen ja johdollisen tai johdottoman verkon yhteyden
signaalin voimakkuuden.
Äänenvoimakkuus
Napsauta tätä kuvaketta säätääksesi äänenvoimakkuuden.
Hälytysilmoituksen näyttäminen
Hälytysilmoituksen näyttäminen:
•
Napsauta Ilmoituskuvaketta�
sen
���������������������������������������������
jälkeen napsauta viestiä sen avaamiseksi.
Lisätietoja varten katso tämän kappaleen osaa Windows® -Toimintakeskuksen
käyttäminen.
Kuvakkeiden ja ilmoitusten mukauttaminen
Voit valita näytetäänkö vai piilotetaanko tehtäväpalkilla tai ilmoitusalueella kuvakkeita ja
ilmoituksia.
Kuvakkeiden ja ilmoitusten mukauttaminen:
1.
Napsauta ilmoitusalueelta nuolikuvaketta�
2.
Napsauta Customize (Mukauta).
.
3.
Valitse alasvetoluettelosta niiden kuvakkeiden tai kohtien käyttäytymiset, joita haluat
mukauttaa.
Tiedostojesi ja kansioittesi hallinta
Windows® Explorer'in käyttäminen
Windows® Explorer antaa sinun näyttää, hallita, ja järjestää tiedostojasi ja kansioitasi.
Windows® Explorer'in käynnistäminen
Windows Explorer'in käynnistäminen:
22
1.
Napsauta Windows®-tehtäväpalkista Käynnistä-kuvaketta
käynnistämiseksi.
Käynnistysvalikon
2.
Napsauta Computer (Tietokone) käynnistääksesi Windows Explorer'in.
Kappale 2: Windows® 7:n käyttäminen
Tiedostojen ja kansioiden tutkiminen
1.
Käynnistä Windows Explorer.
2.
Selaa navigointi- tai näyttöruudusta datan sijaintipaikkaa.
3.
Napsauta breadcrumb (leivänmuru) -palkista nuolta näyttääksesi aseman tai kansion
sisällön.
SUOMI
Tiedostojen ja kansioiden tutkiminen:
Tiedoston/kansion näkymän mukauttaminen
Tiedoston/kansion näkymän mukauttaminen:
1.
Käynnistä Windows Explorer.
2.
Valitse navigointiruudusta datan sijainti.
3.
Napsauta työkalupalkista Näytä kuvake�
4.
Siirrä Näytä-valikosta liukusäädintä valitaksesi kuinka haluat näyttää tiedoston/kansion.
.
Voit myös napsauttaa hiiren oikealla painikkeella missä tahansa Näkymä-ruudussa,
napsauta View (Näkymä), ja valitse haluamasi näkymän tyyppi.
Tiedostojesi järjestäminen
Tiedostojesi järjestäminen:
1.
Käynnistä Windows Explorer.
2.
Napsauta Arrange by (Järjestä kriteeriona) -kentästä näyttääksesi alasvetoluettelon.
3.
Valitse parhaana pitämäsi järjestelyn tyyppi.
Tiedostojesi lajitteleminen
Tiedostojesi lajitteleminen:
1.
Käynnistä Windows Explorer.
2.
Napsauta hiiren oikealla painikkeella missä tahansa Näkymä-ruudulla.
3.
Valitse ilmestyvästä valikosta Sort by (Lajittele kriteeriona), sen jälkeen valitse
parhaana pitämäsi lajittelun tyyppi.
Tiedostojesi ryhmittäminen
Tiedostojesi ryhmittäminen:
1.
Käynnistä Windows Explorer.
2.
Napsauta hiiren oikealla painikkeella missä tahansa Näkymä-ruudulla.
3.
Valitse ilmestyvästä valikosta Group by (Ryhmittele kriteeriona), sen jälkeen valitse
parhaana pitämäsi ryhmittelyn tyyppi.
ASUS BT1AH
23
Uuden kansion lisääminen
Uuden kansion lisääminen:
SUOMI
1.
Käynnistä Windows Explorer.
2.
Napsauta työkalupalkista New folder (Uusi kansio).
3.
Näppäile nimi uudelle kansiolle.
Voit myös napsauttaa hiiren oikealla painikkeella missä tahansa Näkymä-ruudulla,
napsauta New (Uusi) > Folder (Kansio).
Tiedostojesi pakkaaminen
Varmistuksen asettaminen
Varmistuksen asettaminen:
1.
Napsauta
> All Programs (Kaikki ohjelmat) > Maintenance (Huolto) > Backup
and Restore (Varmistus ja Palautus).
2.
Napsauta Set up backup (Aseta varmistus). Napsauta Next (Seuraava).
3.
Valitse varmistuksesi kohde. Napsauta Next (Seuraava).
4.
Valitse Let Windows choose (recommended) (Anna Windows'in valita
(suositeltava)) tai Let me choose as your backup mode (Anna minun valita
varmistus-tilaksesi).
Jos valitset Let Windows choose (Anna Windows'in valita), Windows ei varmista
ohjelmiasi, FAT-formatoituja tiedostoja, Kierrätyksen roskakoritiedostoja, tai tilapäisiä
tiedostoja, jotka ovat kooltaan 1 GB tai enemmän.
5.
Noudata näytön ohjeita ohjatun asennuksen lopettaaksesi tapahtuman.
Järjestelmäsi palauttaminen
Windows®-järjestelmän Palautus-ominaisuus luo palautuspisteen, missä tietokoneen
järjestelmäasetukset ovat tallennettuina tiettynä aikana ja päivänä. Se antaa sinun palauttaa
tai perua muutokset tietokoneesi järjestelmäasetuksiin vaikuttamatta henkilökohtaiseen
dataasi.
Järjestelmäsi palauttaminen:
24
1.
Sulje kaikki käynnissä olevat sovellukset.
2.
Napsauta
> All Programs (Kaikki ohjelmat) > Accessories (Lisälaitteet) >
System Tools (Järjestelmän työkalut) > System Restore (Järjestelmän palautus).
3.
Noudata näytön ohjeita ohjatun asennuksen suorittamiseksi loppuun saakka.
Kappale 2: Windows® 7:n käyttäminen
Tietokoneesi suojaaminen
SUOMI
Windows® 7:n Toimintakeskuksen käyttäminen
Windows® 7:n Toimintakeskus tarjoaa sinulle hälytysilmoituksia, turvallisuustietoja,
järjestelmän huoltotietoja, ja valinnan hakea automaattisesti vikoja sekä korjata joitakin yleisiä
tietokoneen ongelmia.
Voit mukauttaa ilmoitukset. Lisätietoja varten katso tämän kappaleen edellistä osaa
Kuvakkeiden ja ilmoitusten mukauttaminen.
Windows® 7:n Toimintakeskuksen käynnistäminen
Windows® 7:n Toimintakeskuksen käynnistäminen:
1.
Käynnistääksesi Windows 7 -Toimintakeskuksen napsauta Ilmoitus-kuvaketta�
jälkeen napsauta Open Action Center (Avaa toimintakeskus).
2.
Napsauta Windows 7 -Toimintakeskuksesta tehtävää, jonka haluat tehdä.
, sen
����
Windows®-päivityksen käyttäminen
Windows-päivitys antaa sinun tarkistaa ja asentaa viimeisimmät päivitykset parantamaan
tietokoneesi turvallisuutta sekä suorituskykyä.
Windows®-päivityksen käynnistäminen
Windows®-päivityksen käynnistäminen:
1.
Napsauta Windows®-tehtäväpalkista Käynnistä-kuvaketta
käynnistämiseksi.
Käynnistysvalikon
2.
Valitse All Programs (Kaikki ohjelmat) > Windows Update (Windows-päivitys).
3.
Napsauta Windows-päivityksen näyttöruudusta tehtävää, jonka haluat tehdä.
Käyttäjän tilin ja salasanan asettaminen
Voit luoda käyttäjätilejä ja salasanoja henkilöille, jotka käyttävät tietokonettasi.
Käyttäjätilin asettaminen
Käyttäjätilin asettaminen:
1.
Napsauta Windows®-tehtäväpalkista
> Getting Started (Näin pääset alkuun) >
Add new users (Lisää uusia käyttäjiä).
2.
Valitse Manage another account (Hallitse toista tiliä).
3.
Valitse Create a new account (Luo uusi tili).
4.
Näppäile uuden käyttäjän nimi.
5.
Valitse Standard user (Vakiokäyttäjä) tai Administrator (Ylläpitäjä) käyttäjän
tyypiksi.
6.
Kun valmis, napsauta Create Account (Luo tili).
ASUS BT1AH
25
Käyttäjän salasanan asettaminen
Käyttäjän salasanan asettaminen:
SUOMI
1.
Valitse käyttäjä, jonka haluaisit asettaa salasanaksi.
2.
Valitse Create a password (Luo salasana).
3.
Näppäile salasana ja vahvista se. Näppäile salasanasi vihje.
4.
Kun valmis, napsauta Create password (Luo salasana).
Virustorjuntaohjelmiston aktivointi
Trend Micro Internet Security on esiasennettu tietokoneeseesi. Kolmannen osapuolen
virustorjuntaohjelmisto suojaa tietokonettasi virushyökkäykseltä. Se on ostettu erikseen.
Sinulla on 30-päivän kokeiluaika sen aktivoimisen jälkeen.
Trend Micro Internet Security -sovelluksen aktivoiminen:
1.
Suorita Trend Micro Internet Security -sovellus.
2.
Lue lisenssiehdot huolellisesti. Napsauta Agree & Activate (Hyväksy ja aktivoi).
3.
Anna sähköpostiosoitteesi ja valitse sijaintipaikkasi. Napsauta Next (Seuraava).
4.
Suorita konfigurointi loppuun napsauttamalla Lopeta.
Hae Windows® Ohje ja Tuki
Windows® Ohje ja Tuki tarjoaa sinulle oppaita ja vastauksia käyttäen Windows® 7 -alustalla
olevia sovelluksia.
Käynnistääksesi Windows® Ohje ja Tuki -sovelluksen napsauta
(Ohje ja Tuki).
> Help and Support
Varmista, että olet yhdistänyt internetiin saadaksesi viimeisimmän Windows® online
-ohjeen.
26
Kappale 2: Windows® 7:n käyttäminen
Kappale 3
SUOMI
Windows® 8:n käyttäminen
Ensimmäisen kerran käynnistäminen
Kun käynnistät tietokoneen ensimmäisen kerran, joukko näyttöruutuja ilmestyy opastamaan
sinua konfiguroiden perusasetukset Windows® 8 -käyttöjärjestelmässä.
Ensimmäisen kerran käynnistäminen:
1.
Käännä tietokoneesi päälle. Odota muutama minuutti kunnes Set Up Windows
(Asenna Windows) -näyttöruutu ilmestyy.
2.
Lue lisenssiehdot huolellisesti. Valitse Hyväksyn Windowsin
käyttöoikeussopimuksen ehdot ja napsauta Hyväksyn.
3.
Määritä seuraavat peruskohteet toimimalla näytön ohjeiden mukaisesti:
4.
•
Mukauta
•
Asetukset
Kun olet määrittänyt peruskohteet, Windows® 8 -video-opetusohjelma tulee näkyviin.
Katso tämä opetusohjelma oppiaksesi lisää Windows® 8:n toiminnasta.
Katso lisätietoja Windows® 8:n käytöstä seuraavista osista.
ASUS BT1AH
27
Windows® -käyttöliittymän käyttö
SUOMI
Windows® -käyttöliittymä (UI) on Windows® 8:ssa käytettävä vierekkäisiin ruutuihin perustuva
näyttö. Siihen kuuluvat seuraavat ominaisuudet, joita voit käyttää työskennellessäsi
pöytätietokoneellasi.
Start -käynnistysnäyttö
Start -käynnistysnäyttö tulee näkyviin, kun olet kirjautunut sisään käyttäjätilillesi, Sen avulla
voit järjestää kaikki tarvitsemasi ohjelmat ja sovellukset yhteen paikkaan.
Voit käynnistää Start -käynnistysnäytön missä tahansa sovelluksessa painamalla Windows
-näppäintä.
käyttäjätili
Tapahtumaruudut
Sovellusten
Lähennä/loitonnapainike
Windows® -sovellukset
Ne ovat sovelluksia, jotka on kiinnitetty Start -käynnistysnäyttöön, ja ne näkyvät vierekkäin
aseteltuna helpon käytettävyyden vuoksi.
Windows® -sovelluksen käyttämiseen vaaditaan 1024 x 768 pikselin näyttötarkkuus tai
korkeampi�.
Joidenkin sovellusten käynnistyminen kokonaan vaatii sisään kirjautumisen Microsoft-tilille.
28
Kappale 3: Windows® 8:n käyttäminen
Kuumat pisteet
SUOMI
Näytön kuumat pisteet mahdollistavat ohjelmien käynnistämisen ja asetusten käytön
pöytätietokoneessa. Näiden kuumien pisteiden toiminnot aktivoidaan hiirellä.
Käynnissä olevan sovelluksen kuumat pisteet
Start -käynnistysnäytön kuumat pisteet
Katson seuraavalta sivulta kuumien pisteiden toiminnot.
ASUS BT1AH
29
Kuuma piste
SUOMI
vasen yläkulma
Toiminta
Osoita hiiren osoittimella viimeksi käytetyn sovelluksen
pikkukuvaketta ja napsauta sitä siirtyäksesi kyseiseen
sovellukseen.
Siirrä hiiren osoitinta alaspäin näyttääksesi kaikki
käynnissä olevat sovellukset.
vasen alakulma
Käynnissä oleva sovellusnäyttö:
Osoita hiiren osoittimella Start
-käynnistysnäytön pikkukuvaa siirtyäksesi takaisin
Start -käynnistysnäyttöön.
HUOMAUTUS: Voit myös painaa näppäimistön
Windows
-näppäintä siirtyäksesi takaisin Start
-käynnistysnäyttöön.
Start -käynnistysnäyttö:
Osoita hiiren osoittimella viimeksi käytetyn sovelluksen
pikkukuvaketta ja napsauta sitä siirtyäksesi kyseiseen
sovellukseen.
30
ylä-
Osoita hiiren osoittimella, kunnes se muuttuu
käsikuvakkeeksi. Vedä ja pudota sovellus uuteen
sijaintiin.
HUOMAUTUS: Tämä kuuma piste toimii vain
käynnissä olevassa sovelluksessa, tai kun haluat
käyttää Snap-ominaisuutta. Katso lisätietoja Working
with Windows® Apps (Työskentely Windows®
-sovelluksilla) -luvun Snap feature (Snapominaisuus) -kohdasta.
ja alakulma
Osoita hiirellä käynnistääksesi Charms bar -palkin.
Kappale 3: Windows® 8:n käyttäminen
Työskentely Windows® -sovelluksilla
SUOMI
Käytä pöytätietokoneen näppäimistöä tai hiirtä sovellusten käynnistämiseen ja
mukauttamiseen.
Sovellusten käynnistäminen
•
Sijoita hiiren osoitin sovellukselle ja käynnistä se napsauttamalla hiiren vasemmalla
painikkeella.
•
Paina kahdesti <Tab> (Välilehti) ja selaa sitten sovelluksia nuolinäppäimillä. Käynnistä
valittu sovellus painamalla <Enter>-painiketta.
Sovellusten mukauttaminen
Voit siirtää sovelluksia tai muuttaa niiden kokoa tai irrottaa niitä Start -käynnistysnäytössä
seuraavasti:
•
Siirrä sovellus vetämällä ja pudottamalla se uuteen sijaintiin.
Sovellusten koon muuttaminen
Napsauta sovellusta hiiren oikealla painikkeella aktivoidaksesi sen asetuspalkin ja napsauta
sitten Smaller (Pienempi) -valintaa.
Sovellusten irrottaminen
Voit irrottaa sovelluksen Start -käynnistysnäytöstä napsauttamalla sovellusta hiiren oikealla
painikkeella aktivoidaksesi sen asetuspalkin ja napsauttamalla sitten. Unpin from Start
(Irrota käynnistysnäytöstä).
Sovellusten sulkeminen
•
•
•
Siirrä hiiren osoitin käynnissä olevan sovelluksen yläosaa ja odota, kunnes osoitin
muuttuu käsikuvakkeeksi.
Vedä ja pudota sovellus näytön alaosaan sulkeaksesi sen.
Paina käynnissä olevan sovelluksen näytössä��������������
<Alt> + <F4>.
ASUS BT1AH
31
All Apps (Kaikki sovellukset) -näytön käyttäminen
SUOMI
All Apps (Kaikki sovellukset) -näytössä voit määrittää sovellusten asetuksia tai kiinnittää
sovelluksen Start -käynnistysnäyttöön tai työpöytätilan tehtäväpalkkiin.
All Apps (Kaikki sovellukset) -näytön käynnistäminen
Napsauta hiiren oikealla painikkeella Start -käynnistysnäyttöä tai paina
napsauta All Apps (Kaikki sovellukset) -kuvaketta.
+ <Z> ja
Sovelluksen kiinnittäminen Start -näyttöön
32
1.
Käynnistä All Apps (Kaikki sovellukset) -näyttö.
2.
Napsauta hiiren oikealla painikkeella All Apps (Kaikki sovellukset) -näytössä tuodaksesi
näkyviin sen asetuspalkin.
3.
Napsauta asetuspalkissa Pin to Start (Kiinnitä aloitusnäyttöön).
Kappale 3: Windows® 8:n käyttäminen
Charms bar -palkki
SUOMI
Charms bar on työkalurivi, jonka voi käynnistää näytön oikealla puolella. Se koostuu
useista työkaluista, jotka mahdollistavat sovellusten jakamisen ja tarjoavat nopean pääsyyn
mukauttamaan pöytätietokoneen asetuksia.
Charms bar -palkki
Charms bar -palkin käynnistäminen
Ensimmäistä kertaa käytettynä Charms bar -palkki näkyy sarjana valkoisia kuvakkeita. Yllä
olevassa kuvassa näkyy, miltä Charms bar -palkki näyttää aktivoituna.
Käynnistä Charms bar -palkki pöytätietokoneen hiirellä tai näppäimistöllä.
•
Siirrä hiiren osoitin näytön oikeaan ylä- tai alakulmaan.
•
Paina
ASUS BT1AH
+
������
<C��
>.
33
Charms bar -palkin sisällä
Search (Haku)
SUOMI
Tällä työkalulla voit etsiä pöytätietokoneen tiedostoja, sovelluksia tai
ohjelmia.
Share (Jaa)
Tällä työkalulla voit jakaa sovelluksia sosiaalisissa verkossa tai
sähköpostitse.
Start (Käynnistä)
Tämä työkalu palauttaa näytön takaisin Start -käynnistysnäyttöön. Voit
käyttää tätä Start -käynnistysnäytössä myös viimeisimpään avattuun
sovellukseen siirtymiseen.
Devices (Laitteet)
Tällä työkalulla voit käyttää ja jakaa tiedostoja pöytätietokoneeseen
liitettyjen laitteiden kanssa, kuten ulkoinen näyttö tai tulostin.
Settings (Asetukset)
Tällä työkalulla voit käyttää pöytätietokoneen tietokoneasetuksia.
34
Kappale 3: Windows® 8:n käyttäminen
Snap-ominaisuus
SUOMI
Snap-ominaisuus vieräkkäin kaksi sovellusta, mikä mahdollistaa sovellusten välillä
työskentelyn tai vaihtamisen.
Snap-ominaisuuden käyttämiseen vaaditaan vähintään 1 366 x 768 pikselin kuvatarkkuus.
Snap bar -palkki
Snap-ominaisuuden käyttö
Snap-ominaisuuden käyttö:
1.
Käynnistä Snap-näyttö pöytätietokoneen hiirellä tai näppäimistöllä.
Käyttö hiirellä
a) Käynnistä sovellus napsauttamalla sitä.
b) Osoita hiiren osoittimella näytön yläosaa.
c) Kun osoitin muuttuu käsikuvakkeeksi, vedä ja pudota sovellus näyttöpaneelin
oikealle puolelle.
Käyttö näppäimistöllä
•
Käynnistä sovellus ja paina
+ < . > aktivoidaksesi Snap bar -palkin.
Ensimmäinen sovellus sijoitetaan automaattisesti pienemmälle näyttöalueelle.
2.
Käynnistä toinen sovellus. Tämä toinen sovellus näkyy automaattisesti suuremmalla
näyttöalueella.
3.
Voit vaihtaa sovellusten välillä painamalla
ASUS BT1AH
+ <J>.
35
Muut työpöydän pikakuvakkeet
SUOMI
Voit käyttää näppäimistöllä myös seuraavia pikakuvakkeita sovellusten käynnistämiseen ja
navigointiin Windows® 8:ssa.
Vaihtaa Start -käynnistysnäytön ja viimeksi käytetyn sovelluksen välillä.
+ <D>
+ <E>
+ <F>
+ <H>
+ <I>
+ <K>
+ <L>
+ <M>
+ <P>
+ <Q>
+ <R>
+ <U>
+ <W>
+ <X>
36
Käynnistää työpöydän.
Käynnistää Tietokone-ikkunan työpöydällä.
Avaa File search (Tiedoston haku) -ruudun.
Avaa Share (Jaa) -ruudun.
Avaa Settings (Asetukset) -ruudun.
Avaa Devices (Laitteet) -ruudun.
Aktivoi lukitusnäytön.
Pienentää Internet Explorer -ikkunan.
Avaa toisen näyttöruudun.
Avaa Apps search (Sovellusten haku) -ruudun.
Avaa Run (Käytä) -ikkunan.
Avaa Ease of Access Center (Helpota käyttöä -keskus) -ruudun.
Avaa Settings search (Asetusten haku) -ruudun.
Avaa Windows-työkalujen valikkoruudun.
Kappale 3: Windows® 8:n käyttäminen
+ <->
+ <,>
+ <Enter>
+ <Prt Sc>
Käynnistää suurennuslasin ja lähentää näytössä.
Loitontaa näytössä.
SUOMI
+ <+>
Mahdollistaa työpöydän vilkaisun.
Avaa Narrator (Kertoja) -asetukset.
Ottaa käyttöön Tulosta näyttö -toiminnon.
Pöytätietokoneen sammuttaminen
Pöytätietokoneen sammuttaminen:
Voit sammuttaa pöytätietokoneen seuraavasti:
• Napsauta Charms bar -palkissa Settings (Asetukset) > Power (Virta) > Shut down
(Sammuta) sammuttaaksesi tietokoneen normaalisti.
•
•
Napsauta kirjautumisnäytössä Power (Virta) > Shutdown (Sammuta).
Jos pöytätietokone ei vastaa, pidä virtapainiketta painettuna vähintään neljä (4) sekuntia,
kunnes pöytätietokone sammuu.
Pöytätietokoneen asettaminen lepotilaan
Aseta pöytätietokone lepotilaan painamalla kerran virtapainiketta.
ASUS BT1AH
37
Siirtyminen BIOS-asetukseen
SUOMI
BIOS (Basic Input and Output System) -asetuksiin tallennetaan järjestelmän
laitteistoasetukset, joita tarvitaan pöytätietokoneen järjestelmän käynnistyksessä.
Normaalitilanteessa käytetään oletus-BIOS-asetuksia optimaalisen suorituskyvyn
varmistamiseksi. Muuta oletus-BIOS-asetuksia ainoastaan seuraavissa tilanteissa:
•
Järjestelmän käynnistyksen aikana näyttöön tulee virheviesti, jossa pyydetään
käynnistämään BIOS-asetus.
•
Olet asentanut uuden järjestelmäkomponentin, joka vaatii myös BIOS-asetusten
muuttamisen tai päivittämisen.
Väärät BIOS-asetukset voivat johtaa järjestelmän epävakauteen tai käynnistyksen
epäonnistumiseen. On vahvasti suositeltavaa, että muutat BIOS-asetuksia vain koulutetun
huoltohenkilöstön avustuksella.
Nopea siirtyminen BIOS-asetukseen
Windows® 8 käynnistyy aika nopeasti, joten kehitimme kolme tapaa siirtyä nopeasti BIOSasetukseen:
•
•
Paina pöytätietokoneen virtapainiketta vähintään neljä sekuntia sammuttaaksesi
tietokoneen, ja paina sitten virtapainiketta uudelleen käynnistääksesi tietokoneen ja
paina POST-tilassa <Del>-näppäintä.
Kun pöytätietokone on sammunut, irrota virtajohto pöytätietokoneen virtaliitännästä.
Liitä virtajohto takaisin ja paina virtapainiketta käynnistääksesi pöytätietokoneen. Paina
POST-tilassa <Del>-näppäintä.�
POST (Power-On Self Test) on sarja ohjelmiston ohjaamia diagnostiikkatestejä, jotka
suoritetaan pöytätietokoneen käynnistyksen aikana.
38
Kappale 3: Windows® 8:n käyttäminen
1.
Aseta Windows® 8 Pro -palautus-DVD-levy optiseen asemaan.
2.
Paina <F8> ja valitse UEFI: [DVD-käynnistyslaitteen nimi].
3.
Paina mitä tahansa näppäintä käynnistääksesi levyltä.
4.
Lue huolellisesti ASUS-palautustyökalun lisenssisopimus. Jatka valitsemalla Accept
(Hyväksy).
5.
Valitse näppäimistön asettelu jatkaaksesi seuraavaan vaiheeseen.
6.
Valitse Troubleshoot (Vianetsintä) > Reset your Desktop PC (Nollaa
pöytätietokoneesi) > Next (Seuraava).
7.
Valitse Nollaa pöytätietokoneesi -ikkunassa Yes, repartition the drives (Kyllä. Osioi
asemat uudelleen) > Fully clean the drive (Tyhjennä asema kokonaan) > Reset
(Nollaa). Odota, kunnes asennus on valmis.
8.
Toimi seuraavien näytön ohjeiden mukaisesti määrittäessäsi pöytätietokoneesi
perusasetuksia. Kun olet määrittänyt nämä peruskohteet, Windows® 8 käynnistysnäyttö tulee näkyviin.
SUOMI
Käyttöjärjestelmän vaihtaminen Windows® 8 Pro:ksi
TÄRKEÄÄ!
• F9-palautustoiminto ei ole käytettävissä Windows® 8:aa edeltävissä versioissa.
Katso lisätietoja Remove everything and reinstalling Windows (Poista kaikki ja
Windowsin uudelleenasennus) -osasta palautuksen tekemisestä Windows® 8:n
sisällä. Jos käyttöjärjestelmäsi kaatuu, käytä toimitukseen kuuluvaa palautus-DVD-levyä
järjestelmän uudelleenasentamiseen.
• Varmista, että kaikki tiedot on varmuuskopioitu ennen käyttöjärjestelmän täydellistä
palautusta välttääksesi tärkeiden tiedostojen menettämisen.
HUOMAUTUS: Lataa tämän ilmoituksen monikielinen versio ASUS-tukisivustolta
osoitteesta http://support.asus.com
ASUS BT1AH
39
Huomautuksia Microsoft’s Windows® 8:aa edeltävistä
versioista
SUOMI
•
Tähän järjestelmään on esiasetettu Windows® 7 Professional -ohjelmisto ja sen
mukana tulee lisenssi ja media Windows® 8 Professional -ohjelmistolle. Voit käyttää
vain yhtä Windows-ohjelmistoversiota kerralla. Versioiden välillä vaihtaminen vaatii
yhden version asennuksen poistamisen ja toisen version asentamisen.
•
Ottaaksesi käyttöön aiemman version, Windows® 7:n, tässä järjestelmässä, tämän
järjestelmän BIOS-asetukset muutetaan käynnistämään uudelleen vanhaan BIOStilaan. Jos BIOS-asetusta ei muuteta natiivi-UEFI-tilaan ennen asennusta, Windows® 8
asennetaan; seuraavia Windows® 8 -toimintoja ei kuitenkaan oteta käyttöön, koska ne
vaativat UEFI-käynnistystilan:
•
Suojattu käynnistys
•
Saumaton käynnistyskokemus
•
Network unlock for Bitlocker järjestelmille, joissa on Trusted Platform Module (TPM).
•
eDrive-tuki
• Pöytätietokoneeseen on esiasennettu Windows® 7 -käyttöjärjestelmä. Päivitys Windows®
8:aan poistaa kaikki Windows® 7 -järjestelmätiedot.
• Jos pöytätietokonepakettisi sisältöön ei kuulu Windows® 7 -palautus-DVD-levyä,
varmista, että luot Windows® 7:n USB-palautuslevyn ennen Windows® 8:n asentamista.
40
Kappale 3: Windows® 8:n käyttäminen
Kappale 4
SUOMI
Laitteiden liittäminen tietokoneeseesi
USB-tallennuslaitteen liittäminen
Tämä pöytämallinen PC tarjoaa USB 2.0/1.1 ja USB 3.0 -portit sekä etu- että takapaneeleissa
ja USB3.0-portteja takapaneelissa. USB-portit antavat liittää USB-laitteita tallennuslaitteina.
USB-tallennuslaitteen liittäminen:�
•������������������������������������������������
Laita USB-tallennuslaite sisään tietokoneeseesi.
Etupaneeli
ASUS BT1AH
41
Takapaneeli
SUOMI
USB-tallennuslaitteen poistaminen Windows® 7:ssä
1.
Napsauta tietokoneen Windowsin ilmoitusalueella
-kuvaketta ja napsauta sitten Eject USB2.0 FlashDisk
(Poista USB2.0 FlashDisk) - tai Eject USB3.0 FlashDisk
(Poista USB3.0 FlashDisk) -kohtaa, jos käytät USB3.0
flash -asemaa tai USB3.0-yhteensopivia laitteita.
2.����
Kun Safe to Remove Hardware (Poista laite
turvallisesti) -viesti pohtaa esiin, poista
USB-tallennuslaite tietokoneestasi.
USB-tallennuslaitteen poistaminen Windows® 7:ssä
1.
Napsauta Start -käynnistysnäytössä Desktop
(Työpöytä) käynnistääksesi työpöytätilan
2.
Napsauta työpöydällä -kuvaketta ja
napsauta sitten Eject (Poista) [USB-aseman
nimi].
3.����
Kun Safe to Remove Hardware
(Poista laite turvallisesti) -viesti
pohtaa esiin, poista USB-tallennuslaite
tietokoneestasi.
ÄLÄ irrota USB-tallennuslaitetta, kun datan siirto on käynnissä. Näin tekeminen voi
aiheuttaa datan menetyksen tai vahingon USB-tallennuslaiteelle.
42
Kappale 4: Laitteiden liittäminen tietokoneeseesi
Muistikortin lukijan käyttäminen
SUOMI
Digitaalikamerat ja muut digitaaliset kuvantamislaitteet käyttävät muistikortteja tallentamaan
digitaalisen kuvan tai mediatiedostoja. Sisäänrakennettu muistikortin lukija järjestelmäsi
etupaneelissa antaa sinun lukea niistä ja kirjoittaa niistä eri muistikorttiasemiin.
Muistikortin käyttäminen:
1.
Laita muistikortti sisään korttipaikkaan.
• Muistikortti on avainnettu niin, että se sopii vain yhteen suuntaan. ÄLÄ pakota korttia
paikkaansa kortin vahingoittamisen välttämiseksi.
• Voit sijoittaa median yhteen tai useampaan korttipaikkaan ja käyttää kutakin mediaa
itsenäisesti. Laita vain yksi muistikortti paikkaan kullakin kerralla.
2.
Valitse ohjelma AutoPlay-ikkunasta päästäksesi tiedostoihisi.
• Jos AutoPlay EI ole otettu käyttöön tietokoneessasi, napsauta Windows® 7 Start
(Käynnistä)-painiketta tehtäväpalkissa, napsauta Computer (Tietokone), ja sen
jälkeen kaksoisnapsauta muistikortti-kuvaketta päästäksesi käsiksi sillä olevaan dataan.
• Kullakin korttipaikalla on oman asemansa kuvake, joka näytetään Computer
(Tietokone)-nyttöruudulla.
• Muistikortin lukijan LED syttyy ja vilkkuu, kun dataa ollaan lukemassa siltä tai ollaan
kirjoittamassa muistikortille.
3.
Kun lopetettu, napsauta hiiren oikealla painikkeella muistikortin aseman kuvaketta
Computer (Tietokone)-näyttöruudulla, napsauta Eject (Heitä ulos), ja sen jälkeen
poista kortti.
Osoita hiiren osoittimella Windows® -työpöydän vasenta alakulmaa ja napsauta sitten
hiiren oikealla painikkeella Aloitusnäytön pikkukuvaa. Napsauta ponnahdusvalikossa File
Explorer (Resurssienhallinta) avataksesi Computer (Tietokone) -näytön.
Älä milloinkaan poista kortteja, kun tai välittömästi lukemisen, kopioinnin, formatoinnin, tai
kortilla olevan datan poistamisen jälkeen tai muutoin voi tapahtua datan menetys.
Estääksesi datan menetyksen käytä “Laitteiston turvallinen poistaminen ja median
ulosheitto” Windows-ilmoitusalueella ennen muistikortin poistamista.
ASUS BT1AH
43
Mikrofonin ja kaiuttimien liittäminen
SUOMI
Tämä työpöytä-PC tulee mikrofoniporttien ja kaiutinporttien kanssa sekä etu- että
takapaneeleissa. Äänen I/O-portit, jotka sijaitsevat takapaneelissa, antavat liittää 2.1-kanava,
4.1-kanava, 5.1-kanava, ja 7.1-kanavastereokaiuttimia.
Kuulokkeen ja mikrofonin liittäminen
2.1-kanavakaiuttimen liittäminen
ÄÄNITULOT
LINE OUT
44
Kappale 4: Laitteiden liittäminen tietokoneeseesi
ÄÄNITULOT
ÄÄNITULOT
Takana
SUOMI
4.1-kanavakaiuttimen liittäminen
Edessä
LINE OUT
5.1-kanavakaiuttimen liittäminen
Takana
ASUS BT1AH
ÄÄNITULOT
ÄÄNITULOT
LINE OUT
ÄÄNITULOT
Edessä Keskikaiutin/
Subwoofer
45
7.1-kanavakaiuttimen liittäminen
SUOMI
Takana Edessä
Sivu
46
ÄÄNITULOT
LINE OUT
ÄÄNITULOT
Keskikaiutin/
Subwoofer
Kappale 4: Laitteiden liittäminen tietokoneeseesi
Kappale 5
SUOMI
Tietokoneesi käyttäminen
Oikea asento käyttäessäsi pöytätietokone-PC'tä
Pöytätietokone-PC'tä käytettäessä oikean asennon ylläpitäminen on välttämätöntä, jotta
estetään rasitus ranteisiisi, käsiisi, ja muihin niveliin tai lihaksiin. Tämä osaa tarjoaa vihjeitä
kuinka välttää fyysistä epämukavuutta ja mahdollisen vamman käyttäessäsi ja nauttiaksesi
täysin työpöytä-PC'stä.
Silmien
näytön
Eye leveltaso
to the
top of
kuvaruudun
yläosaan
the monitor screen
Jalkatuki
Foot rest
90˚kulmat
angles
90°
Oikean asennon ylläpitäminen:
•
Sijoita tietokoneesi tuoli varmistamaan, että kyynärpääsi ovat hiukan näppäimistön
yläpuolella saadaksesi mukavan kirjoitusasennon.
•
Aseta tuolisi korkeus varmistamaan, että polvesi ovat hiukan korkeammalla kuin
lantiosi rentouttaaksesi reisiesi alaosia. Tarvittaessa käytä jalkatukea nostamaan
polviesi tasoa.
•
Aseta tuolisi selkänoja niin, että selkärankasi alustaa tuetaan kunnolla ja taivutettuna
hiukan taaksepäin.
•
Istu kohtisuoraan siten, että polvesi, kyynärpääsi ja lantiosi ovat suunnilleen 90°
kulmassa ollessasi PC'n ääressä.
•
Laita näyttö suoraan eteesi, ja käännä näytön ruudun yläosa tasaisesti silmiesi tasolle
niin, että silmäsi katsovat hiukan alaspäin.
•
Pidä hiiri lähellä näppäimistöä, ja tarvittaessa käytä rannetukea tukena vähentämään
painetta ranteissasi, kun olet kirjoittamassa.
•
Käytä työpöytä-PC'tä mukavasti valaistulla alueella, ja pidä se poissa häikäisykohteista
kuten ikkunat ja suora auringonpaiste.
•
Pidä säännöllisiä minitaukoja käyttämättä työpöytä-PC'tä.
ASUS BT1AH
47
Optisen aseman käyttö
SUOMI
1
3
2
Optisen levyn laittaminen sisään
Optisen levyn laittaminen sisään:
1.
Kun järjestelmä on päällä, paina asemasyvennyksen suojan alla olevaa
ulosheittopainiketta tarjottimen avaamiseksi.
2.
Aseta levy optiseen asemaan nimiöpuoli ulospäin, jos pöytätietokone on sijoitettu
pystysuuntaisesti ja nimiöpuoli ylöspäin, jos se on sijoitettu vaakasuuntaisesti.
3.
Sulje tarjotin sitä työntämällä.
4.
Valitse ohjelma AutoPlay-ikkunasta päästäksesi tiedostoihisi.
Jos automaattinen toisto EI ole otettu käyttöön tietokoneessa, pääset käyttämään optisen
levyn tietoja:
•Napsauta Windows®7:ssä Start (Käynnistä) > Computer (Tietokone) ja
kaksoisnapsauta CD/DVD-asemakuvaketta.
•Osoita hiiren osoittimella Windows® 8 -työpöydän vasenta alakulmaa ja
napsauta sitten hiiren oikealla painikkeella aloitusnäytön pikkukuvaa.
Napsauta ponnahdusvalikossa File Explorer (Resurssienhallinta) -valintaa ja
kaksoisnapsauta CD/DVD-asemakuvaketta.
Optisen levyn poistaminen
Optisen levyn poistaminen:
1.
Kun järjestelmä on päällä, tee molemmat seuraavista heittääksesi tarjottimen ulos:
•
Paina ulosheittopainiketta aseman syvennyksen suojan alla.
•
Napsauta hiiren oikealla painikkeella CD/DVD-aseman kuvaketta Computer
(Tietokone)-näyttöruudulla, ja sen jälkeen napsauta Eject (Heitä ulos).
Avaa tietokoneen näyttö osoittamalla hiiren osoittimella Windows®-8-työpöydän vasenta
alakulmaa ja napsauta sitten hiiren oikealla painikkeella aloitusnäytön pikkukuvaa.
Napsauta ponnahdusvalikossa File Explorer (Resurssienhallinta) avataksesi Computer
(Tietokone) -näytön.
2.
48
Poista levy levytarjottimesta.
Kappale 5: Tietokoneesi käyttäminen
USB-porttien määritys BIOS-osaa käyttämällä
SUOMI
Voit ottaa BIOS-asetuksissa käyttöön tai pois käytöstä etu- ja taka-USB 2.0 - ja USB 3.0
-portit.
Etu- ja taka-USB 2.0 - ja 3.0 porttien ottaminen pois käytöstä tai käyttöön:
1.
Paina <Delete> (Poista) siirtyäksesi BIOS-asetukseen käynnistyksen yhteydessä.
2.
Napsauta BIOS-asetusnäytössä Advanced (Lisäasetukset) > USB Configuration
(USB-määritys) > USB Single Port Control (USB-yhden portin ohjaus).
3.
Valitse USB-portti, jonka haluat ottaa käyttöön tai pois käytöstä.
4.
Paina <Enter>-painiketta ottaaksesi valitun USB-portin käyttöön tai pois käytöstä.
5.
Napsauta Exit (Lopeta) -painiketta ja valitse Save Changes & Reset (Tallenna
muutokset ja nollaa) tallentaaksesi tehdyt muutokset.
Katso luvusta 1 USB-porttien sijainnit.
ASUS BT1AH
49
Kiintolevyn suojausasetuksen määrittäminen BIOSasetuksella
SUOMI
Voit asettaa BIOS-asetuksessa salasanana kiintolevyn suojaamiseksi.
Kiintolevyn salasanan asettaminen BIOS-asetuksessa:
1. Paina <Delete> (Poista) siirtyäksesi BIOS-asetukseen käynnistyksen yhteydessä.
2. Napsauta BIOS-asetuksen EZ-tilanäytössä Exit (Lopeta) > Advanced Mode
(Mukautettu tila). Napsauta mukautettu tila näytössä Main (Pää) > HDDx: [name of
HDD] (Kiintolevyn nimi) avataksesi kiintolevyn salasananäytön.
3. Valitse Set User Password (Aseta käyttäjän salasana) -kohde ja paina <Enter>painiketta.
4. Näppäile salasana Create New Password (Luo uusi salasana) -ruudussa ja paina
sitten <Enter>-painiketta.
5. Vahvista salasana kehotettaessa.
6.
Napsauta Exit (Lopeta) -painiketta ja valitse Save Changes & Reset (Tallenna
muutokset ja nollaa) tallentaaksesi tehdyt muutokset.
Merkitse tämä salasana muistiin. Tarvitset sitä käyttöjärjestelmään siirtyessäsi.
Kiintolevyn salasanan muuttaminen BIOS-asetuksessa:
1.
Toimi edellisen osan vaiheiden 1 ja 2 mukaisesti avataksesi kiintolevyn
salasananäytön.
2. Valitse Set User Password (Aseta käyttäjän salasana) -kohde ja paina <Enter>painiketta.
3. Näppäile nykyinen salasana Enter Current Password (Anna nykyinen salasana)
-ruudussa ja paina sitten <Enter>-painiketta.
4. Näppäile uusi salasana Create New Password (Luo uusi salasana) -ruudussa ja
paina sitten <Enter>-painiketta.
5. Vahvista salasana kehotettaessa.
6. Napsauta Exit (Lopeta) -painiketta ja valitse Save Changes & Reset (Tallenna
muutokset ja nollaa) tallentaaksesi tehdyt muutokset.
Voit tyhjentää käyttäjän salasanan toimimalla samojen vaiheiden mukaisesti kuin
muutettaessa käyttäjän salasanaa, mutta paina <Enter>-painiketta, kun sinua kehotetaan
luomaan/vahvistamaan salasana. Kun olet tyhjentänyt salasanan, Set User Password
(Aseta käyttäjän salasana) -kohteessa näytön yläosassa näkyy Not Installed (Ei Asetettu).
50
Kappale 5: Tietokoneesi käyttäminen
Kappale 6
SUOMI
Luo Internet-yhteys
Johdollinen liittäminen
Käytä RJ-45-kaapelia liittääksesi tietokoneesi DSL/kaapelimodeemiin tai
paikallisalueverkkoon (LAN).
Yhdistäminen DSL/-kaapelimodeemin kautta
Yhdistäminen DSL/-kaapelimodeemin kautta:
1.
Asenna DSL/kaapelimodeemisi.
Katso dokumentaatiota, joka tuli DSL/kaapelimodeemisi mukana.
2.
Liitä RJ-45-kaapelin toinen pää LAN (RJ-45) -porttiin tietokoneesi takapaneelissa ja
toinen pää DSL/kaapelimodeemiin.
Modem
Modem
RJ-45-kaapeli
RJ-45 kabel
RJ-45
cable
3.
Käännä DSL/kaapelimodeemi ja tietokoneesi päälle.
4.
Konfiguroi tarvittavat internet-liitäntäasetukset.
• Katso lisätietoja osasta Configuring the network connection (Verkkoyhteyden
määrittäminen).
•��������������������������������������������������������������������������������������
Ota yhteys internet-palvelutarjoajaasi (ISP) lisätietoja tai apua varten asentaessasi
internet-liitäntäsi.�
ASUS BT1AH
51
Liittäminen paikallisalueverkkoon (LAN)
Liittäminen LAN'in kautta:
SUOMI
1.
Liitä RJ-45-kaapelin toinen pää LAN (RJ-45) -porttiin tietokoneesi takapaneelissa ja
toinen pää LAN'iin.
RJ-45-kaapeli
RJ-45 kabel
RJ-45
cable
2.
Käynnistä tietokoneesi.
3.
Konfiguroi tarvittavat internet-liitäntäasetukset.
LAN
• Katso lisätietoja osasta Configuring the network connection (Verkkoyhteyden
määrittäminen).
•��������������������������������������������������������������������������������������
Ota yhteys internet-palvelutarjoajaasi (ISP) lisätietoja tai apua varten asentaessasi
internet-liitäntäsi.�
52
Kappale 6: Luo Internet-yhteys
Verkkoyhteyden määrittäminen
Windows® 7:n määritysvalinnat
1.
Valitse Start (Käynnistä) Control
Panel (Ohjauspaneeli) > Network
and Sharing Center (Verkko- ja
jakamiskeskus).
2.
Napsauta Avaa verkko- ja
jakamiskeskus -näytössä Change
Adapter settings (Muuta sovittimen
asetuksia).
3.
Napsauta LAN-kuvaketta hiiren
oikealla painikkeella ja valitse
Properties (Ominaisuudet).
4.
Valitse Internet Protocol Version
4 (TCP/IPv4) ja valitse sitten
Properties (Ominaisuudet).
5.
Valitse Obtain an IP address
automatically (Hae IP-osoite
automaattisesti), jos haluat,
että IP-asetukset määritetään
automaattisesti. Valitse
muuten Use the following IP
address(Käytä seuraavaa IPosoitetta): ja näppäile IP address
(IP-osoite) ja Subnet mask
(Aliverkon peite).
6.
Valitse Obtain DNS server
address automatically (Hae
DNS-palvelimen osoite
automaattisesti), jos haluat,
että DNS-palvelimen asetukset
määritetään automaattisesti.
Valitse muuten Use the following
DNS server address (Käytä
seuraavaa DNS-palvelinosoitetta):
ja anna Preferred and Alternate DNS
server (Ensisijainen ja toissijainen
DNS-palvelin).
7.
Napsauta OK, kun olet valmis.
ASUS BT1AH
SUOMI
Dynaamisen IP/PPPoE-verkkoyhteyden määrittäminen:
53
Siirry seuraaviin vaiheisiin, jos käytössäsi on PPPoE-yhteys.
SUOMI
8.
Palaa kohtaan Network and
Sharing Center (Verkko- ja
jakamiskeskus) ja napsauta
Set up a new connection or
network (Luo uusi yhteys tai
verkko).
9.
Valitse Connect to the Internet
(Muodosta yhteys internetiin) ja
napsauta Next (Seuraava).
10. Valitse Broadband (PPPoE)
(Laajakaista (PPPoE)) ja napsauta
Next (Seuraava).
54
Kappale 6: Luo Internet-yhteys
11.
Anna käyttäjänimesi, salasanasi ja
yhteyden nimi. Napsauta Connect
(Yhdistä).
SUOMI
12. Suorita määritys loppuun
napsauttamalla Close (Sulje).
13. Napsauta verkkokuvaketta
tehtäväpalkista ja napsauta juuri
luomaasi yhteyttä.
14. Anna käyttäjänimesi ja salasanasi.
Napsauta Connect (Yhdistä)
muodostaaksesi yhteyden
Staattisen IP-verkkoyhteyden määrittäminen
Staattisen IP-verkkoyhteyden määrittäminen:
1.
Toista edellisen luvun vaiheet 1 - 4.
2
Napsauta Use the following IP address
(Käytä seuraavaa IP-osoitetta).
3.
Anna palveluntarjoajan antamat IP-osoite,
aliverkon peite ja yhdyskäytävä.
4.
Anna tarvittaessa Preferred DNS server
(Ensisijainen DNS-palvelin) -osoite ja
toissijainen osoite.
5.
Kun olet valmis, napsauta OK-painiketta.
ASUS BT1AH
55
Windows® 8:n määritysvalinnat
Dynaamisen IP/PPPoE-verkkoyhteyden määrittäminen
SUOMI
Dynaamisen IP/PPPoE-verkkoyhteyden määrittäminen:
56
1.
Napsauta Start -käynnistysnäytössä Desktop (Työpöytä) käynnistääksesi
työpöytätilan.
2.
Napsauta hiiren oikealla painikkeella Windows®-tehtäväpalkin
-kuvaketta ja
napsauta Open Network and Sharing Center (Avaa verkko- ja jakamiskeskus).
3.
Napsauta Avaa verkko- ja jakamiskeskus -näytössä Change Adapter settings (Muuta
sovittimen asetuksia).
4.
Napsauta LAN-kuvaketta hiiren oikealla painikkeella ja valitse Properties
(Ominaisuudet).
5.
Valitse Internet Protocol Version
4(TCP/IPv4) (Internet-protokolla
versio 4 (TCP/IPv4)) ja valitse sitten
Properties (Ominaisuudet).
Kappale 6: Luo Internet-yhteys
Valitse Obtain an IP address
automatically (Hae IP-osoite
automaattisesti) ja napsauta “OK”painiketta.
SUOMI
6.
Siirry seuraaviin vaiheisiin, jos käytössäsi on PPPoE-yhteys.
7.
Palaa kohtaan Network and
Sharing Center (Verkko- ja
jakamiskeskus) ja napsauta
Set up a new connection or
network (Luo uusi yhteys tai
verkko).
8.
Valitse Connect to the Internet
(Muodosta yhteys internetiin) ja
napsauta Next (Seuraava).
ASUS BT1AH
57
9.
Valitse Broadband (PPPoE)
(Laajakaista (PPPoE)) ja napsauta
Next (Seuraava).
SUOMI
10. Anna käyttäjänimesi, salasanasi ja
yhteyden nimi. Napsauta Connect
(Yhdistä).
11.
Suorita määritys loppuun
napsauttamalla Close (Sulje).
12. Napsauta verkkokuvaketta
tehtäväpalkista ja napsauta juuri
luomaasi yhteyttä.
13. Anna käyttäjänimesi ja salasanasi.
Napsauta Connect (Yhdistä)
muodostaaksesi yhteyden internetiin.
Staattisen IP-verkkoyhteyden määrittäminen
Staattisen IP-verkkoyhteyden määrittäminen:
58
1.
Toista edellisen luvun vaiheet 1 - 4.
2
Napsauta Use the following IP address
(Käytä seuraavaa IP-osoitetta).
3.
Anna palveluntarjoajan antamat IP-osoite,
aliverkon peite ja yhdyskäytävä.
4.
Anna tarvittaessa Preferred DNS server
(Ensisijainen DNS-palvelin) -osoite ja
toissijainen osoite.
5.
Kun olet valmis, napsauta OK-painiketta.
Kappale 6: Luo Internet-yhteys
Kappale 7
SUOMI
Apuohjelmien käyttäminen
Tuki-DVD ja kierrätys-DVD eivät ehkä sisälly pakkaukseen. Katso lisätietoja Windows®
7:n ja Windows® 8:n palautusvaihtoehdoista tämän luvun Recovering your system
(Järjestelmän palauttaminen) -osasta.
ASUS AI Suite II
ASUS AI Suite II on kaikki yhdessä -käyttöliittymä, joka kokoaa yhteen useita ASUS apuohjelmia ja sallii käyttäjän käynnistää ja käyttää näitä apuohjelmia yhtä aikaa.
AI Suite II:n käyttäminen
AI Suite II käynnistyy automaattisesti�������������������
����������������������������������
, kun avaat Windows®-käyttöjärjestelmän (OS). AI Suite
II -kuvake tulee näkyviin Windows®:in ilmaisinalueelle. Avaa AI Suite II:n päävalikkopalkki
napsauttamalla kuvaketta.
Napsauta kutakin painiketta valitaksesi ja käynnistääksesi apuohjelman, valvoaksesi
järjestelmää, päivittääksesi emolevyn BIOSin, näyttääksesi järjestelmätiedot ja
mukauttaaksesi AI Suite II:n asetuksia.
Napsauta valitaksesi
apuohjelman
Napsauta
päivittääksesi
emolevyn BIOSin.
Napsauta valvoaksesi
antureita tai suorittimen
taajuutta
Napsauta näyttääksesi
ASUS-tukitiedot
Napsauta näyttääksesi
järjestelmätiedot
Napsauta
mukauttaaksesi
käyttöliittymäasetuksia
• Sovellukset Työkaluvalikossa ovat mallikohtaisia.
• AI Suite II:n kuvaruutuvedokset tässä käyttöoppaassa ovat vain viitteellisiä. Todelliset
kuvaruutuvedokset ovat mallikohtaisia.
ASUS BT1AH
59
Tool (Työkalu)
Tool (Työkalu) -valikko sisältää EPU-, Probe II -, ja Sensor Recorder paneelit.
SUOMI
EPU
EPU on energiatehokas työkalu erilaisiin tietokoneen käyttötarpeisiin. Tämä apuohjelma
tarjoaa erilaisia tiloja, jotka voit valita järjestelmän virran säästämiseksi. Automaattisen tilan
valitseminen saa järjestelmän vaihtamaan tilaa automaattisesti käytössä olevan tilan mukaan.
Voit myös mukauttaa kutakin tilaa määrittämällä asetuksia, kuten suorittimen taajuus, GPUtaajuus, vCore-jännite ja tuulettimen ohjaus.
EPU:n käynnistäminen
•�����������������������������������������������������������������������������������
Kun olet asentanut AI Suite II:n tuki-DVD-levyltä, käynnistä EPU napsauttamalla AI
Suite II:n päätyökalupalkissa Tool (Työkalu) > EPU.
Jos VGA:n virransäästökonetta ei
tunnisteta, näkyviin tulee seuraava
viesti.
Useita �������������������������
järjestelmän käyttötiloja
Syttyvät kohteet
ilmaisevat, että
virransäästökone on
aktivoitu
Näyttää ������������
vähentyneen
CO2-määrän
*Vaihtaa vähentyneen
CO2:n kokonaismäärän ja
parhaillaan vähentyneen
CO2:n määrään välillä
Näyttää ���������
nykyisen
suorittimen virran
Kunkin tilan lisäasetukset
Näyttää kunkin tilan järjestelmän toiminnot
• *Valitse From EPU Installation (EPU-asennuksesta) näyttääksesi vähentyneen CO2:n
määrän EPUn asennuksesta lähtien.
• *�Valitse From the Last Reset (Viimeisestä nollauksesta) näyttääksesi vähentyneen
CO2:n kokonaismäärän siitä lähtien, kun viimeksi napsautit
Clear (Tyhjennä)
-painiketta.
60
Kappale 7: Apuohjelmien käyttäminen
Probe II
SUOMI
Probe II -apuohjelma valvoo tietokoneen elintärkeitä osia ja tunnistaa näiden osien
mahdolliset ongelmat ja hälyttää sinua niistä. Probe II tunnistaa mm. kierrosnopeudet,
suorittimen lämpötilan ja järjestelmän jännitteet. Tällä apuohjelmalla varmistat, että
tietokoneesi on aina oikeassa käyttökunnossa.
Probe II:n käynnistäminen
•����������������������������������������������������������������������������������������
Kun olet asentanut AI Suite II:n tuki-DVD-levyltä, käynnistä Probe II napsauttamalla AI
Suite II:n päätyökalupalkissa Tool (Työkalu) > Probe II.
Probe II määrittäminen�
��������������:
•���������
Napsauta Voltage/Temperature/Fan Speed (Jännite/Lämpötila/Tuulettimen
nopeus) -välilehtiä aktivoidaksesi anturit tai säätääksesi anturien kynnysarvoja.�
•
Preference (Asetukset) -välilehdellä voi muuttaa anturihälytysten aikaväliä tai
lämpötilayksikköä.
Tallentaa määrityksesi
Lataa oletuskynnysarvot kaikille
antureille.
ASUS BT1AH
Lataa tallennetut
määritykset
Ottaa muutokset käyttöön
61
Anturitallennin
SUOMI
Anturitallentimella voi valvoa muutoksia järjestelmän jännitteessä, lämpötilassa ja
tuuletinnopeudessa sekä tallentaa nämä muutokset.
Anturitallentimen käynnistäminen�:
•
Kun olet asentanut AI Suite II:n tuki-DVD-levyltä, käynnistä PC Probe napsauttamalla
AI Suite II:n päätyökalupalkissa Tool (Työkalu) > Sensor Recorder (Anturitallennin).
Anturitallentimen määrittäminen�:
•
Napsauta Voltage/Temperature/Fan Speed (Jännite/Lämpötila/Tuulettimen
nopeus) -välilehtiä ja valitse valvottavat anturit.
•
History Record (Historiatallenne) -välilehdellä voit tallentaa käyttöön ottamiisi
antureihin tekemäsi muutokset.
Valitse anturit,
joita haluat
valvoa.
Vedä
katsoaksesi tilaa
tietyn aikavälin
aikana
Napsauta
palataksesi
oletustilaan
62
Napsauta lähentääksesi/
loitontaaksesi Y-akselilla
Napsauta
lähentääksesi/
loitontaaksesi Xakselilla
Kappale 7: Apuohjelmien käyttäminen
Monitori
SUOMI
Monitor (Monitori) -osa sisältää anturin ja suorittimen taajuuspaneelit.
Anturi
Anturipaneeli näyttää mm. tuulettimen pyörimisnopeuden, suorittimen lämpötilan ja
jännitteiden järjestelmäanturin nykyisen arvon. Käynnistä anturipaneeli napsauttamalla AI
Suite II:n päävalikkopalkissa Monitor (Monitori) > Sensor (Anturi).
Suoritintaajuus
Suoritintaajuuspaneeli näyttää nykyisen suoritintaajuuden ja suorittimen käytön. Käynnistä
suoritintaajuuspaneeli napsauttamalla AI Suite II:n päävalikkopalkissa Monitor (Monitori) >
CPU Frequency (Suoritintaajuus).
Päivitys
Update (Päivitys) -osalla voi päivittää emolevyn BIOSin ja BIOS-käynnistyslogon ASUSpäivitysapuohjelmilla.
ASUS Update
ASUS Update -apuohjelmalla voit hallita, tallentaa ja päivittää emolevyn BIOSin
Windows®-käyttöjärjestelmässä. ASUS Update -apuohjelmalla voit päivittää BIOSin
suoraan internetistä, ladata uusimman BIOS-tiedoston internetistä, päivittää BIOSin
päivitetystä BIOS-tiedostosta, tallentaa nykyisen BIOS-tiedoston tai näyttää BIOSversiotiedot.
BIOSin päivittäminen internetistä
BIOSin päivittäminen internetistä:
1.
2.
3.
4.
5.
Valitse ASUS-päivitysnäytöstä Update BIOS from Internet (Päivitä BIOS
internetistä) ja napsauta Next (Seuraava).
Valitse lähin ASUS FTP -sivusto välttääksesi verkkoliikennettä.
Jos haluat ottaa käyttöön BIOS downgradable -toiminnon ja automaattisen BIOSin
varmuuskopiointitoiminnon, valitse kahden näytöllä olevan kohteen edessä olevat
valintaruudut.
Valitse ladattava BIOS-versio. Napsauta Next (Seuraava).
Jos päivitettyä versiota ei löydy, tieto näkyy ruudussa oikealla puolella.
Voit päättää vaihdetaanko BIOS-käynnistyslogo, joka on Power-On Self-Tests
(POST) (Käynnistysitsetestit) -testin aikana näyttöön tuleva kuva. Jos haluat vaihtaa
käynnistyslogon, napsauta Yes (Kyllä) tai jatka napsauttamalla No (Ei).
Suorita asennus loppuun noudattaen näytön ohjeita.
ASUS BT1AH
63
BIOSin päivittäminen BIOS-tiedostosta
BIOSin päivittäminen BIOS-tiedostosta:
SUOMI
1.
2.
3.
4.
Valitse ASUS-päivitysnäytöstä Update BIOS from file (Päivitä BIOS tiedostosta) ja
napsauta Next (Seuraava).
Paikallista BIOS-tiedosto Open (Avaa) -ikkunassa, napsauta Open (Avaa) ja napsauta
Next (Seuraava).
Voit valita vaihdetaanko BIOS-käynnistyslogo. Jos haluat vaihtaa käynnistyslogon,
napsauta Yes (Kyllä) tai jatka napsauttamalla No (Ei).
Suorita asennus loppuun noudattaen näytön ohjeita.
My Logo
ASUS My Logo mahdollistaa käynnistyslogon mukauttamisen. Käynnistyslogo on kuva, joka
tulee näyttöön Power-On Self-Tests (POST) (Käynnistysitsetestit) -testien aikana. ASUS My
Logo tarjoaa mahdollisuuden:
• Muuttaa nykyistä emolevyn BIOS-käynnistyslogoa
•
•
Muuttaa ladatun BIOS-tiedoston käynnistyslogoa ja päivittää tämä BIOS emolevylle
Muuttaa ladatun BIOS-tiedoston käynnistyslogoa päivittämättä tätä BIOSia emolevylle
Varmista, että BIOS-kohteen täysnäyttölogo on asetettu [Otettu käyttöön] käynnistyslogon
näyttämiseksi. Katso käyttöoppaan BIOS-asetuksen osaa Käynnistysasetusten määritys.
BIOS-käynnistyslogon muuttaminen
1.
Napsauta AI Suite II:n päävalikkopalkissa Update (Päivitä) > MyLogo.
2.
Valitse jokin kolmesta vaihtoehdosta ja napsauta Next (Seuraava):
•
Muuta nykyistä emolevyn BIOS-käynnistyslogoa
•
Muuta ladatun BIOS-tiedoston käynnistyslogoa ja päivitä tämä BIOS emolevylleni
•
Muuta ladatun BIOS-tiedoston käynnistyslogoa (mutta älä päivitä tätä BIOSia
emolevylleni)
Ennen kahden jäljelle jäävän vaihtoehdon käyttöä varmista, että lataat BIOS-tiedoston
tietokoneellesi käyttämällä ASUS-päivitystä.
3.
4.
5.
6.
7.
64
Paikallista kuvatiedosto, jota haluat käyttää käynnistyslogona (ja ladattu BIOS, jos on
tarpeen) ja napsauta sitten Next (Seuraava) -painiketta.
Siirrä Resolution (Kuvatarkkuus) -liukusäädintä tai napsauta Auto Tune
(Automaattinen viritys) antaaksesi järjestelmän säätää näytön kuvatarkkuuden
automaattisesti.
Napsauta Booting Preview (Käynnistyksen esikatselu) esikatsellaksesi millä tavoin
kuva näkyy POST-näytön aikana. Napsauta hiiren vasemmalla painikkeella palataksesi
asetusnäyttöön.
Napsauta Next (Seuraava) -painiketta, kun säätö on valmis.
Napsauta Flash-painiketta ja noudata näytön ohjeita toimenpiteen suorittamiseksi
loppuun.
Kappale 7: Apuohjelmien käyttäminen
Järjestelmätiedot
•
Napsauta MB-välilehteä nähdäksesi tiedot emolevyn valmistajasta, tuotteen nimen
sekä versio- ja BIOS-tiedot.
•
Napsauta CPU (Suoritin) -välilehteä nähdäksesi tiedot suorittimesta ja välimuistista.
•
Napsauta Memory (Muisti) -välilehteä ja valitse muistipaikka nähdäksesi tiedot
muistimoduulista, joka on asennettu vastaavaan korttipaikkaan.
•
Napsauta Disk (Levy) -välilehteä ja valitse kukin levy nähdäksesi sen tiedot.
SUOMI
System Information (Järjestelmätiedot) -osa näyttää tiedot emolevystä, suorittimesta ja
muistipaikoista.
Tukinäyttö
Tukinäytössä näkyvät tiedot ASUS-web-sivustosta, teknisen tuen web-sivustosta, lataustuen
web-sivustosta tai yhteystiedot.
Asetukset
Settings (Asetukset) -osalla voi mukauttaa päävalikkopalkin asetuksia �������������������
ja käyttöliittymän
ulkoasua.
•
Application (Sovellus) -toiminnolla voi valita käyttöön otettavan sovelluksen.
•
Bar (Palkki) -toiminnolla voi muokata palkkiasetuksia.
•�������������������������������������������������������������������������������
Skin (Ulkoasu) -toiminnolla voi säätää käyttöliittymän kontrastia, kirkkautta,
värikylläisyyttä, sävyä ja gamma-korjausta�.
ASUS BT1AH
65
ASUS WebStorage
SUOMI
ASUS WebStorage on tallennustilasovellus ja pilvipalvelu, joka mahdollistaa tiedostojen
tallentamisen, synkronoinnin, jakamisen ja käyttämisen missä ja milloin tahansa.
Varmista, että asennat tietokoneeseen uusimman ASUS WebStorage PC Suiten. Katso
lisätietoja web-sivustoltamme osoitteessa http://www.asuswebstorage.com.
Webstoragen asentaminen
Webstoragen asentaminen:
Aseta tuki-DVD-levy optiseen levyasemaan. Kaksoisnapsauta tuki-DVD-levyn
ohjelmistokansion ASUS WebStorage -kansion setup.exe-tiedostoa.
Webstoragen käynnistäminen
WebStoragen käynnistäminen Windows®7:ssä
Käynnistä WebStorage napsauttamalla
Windows®:in työpöydällä Start (Käynnistä)
> All Programs (Kaikki ohjelmat) > ASUS
> Webstorage. Webstoragen pikapalkki
näkyy Windows®:in tehtäväpalkissa. Napsauta tätä kuvaketta hiiren oikealla painikkeella
vaihtaaksesi pikapalkin ja pääikkuna välillä.
Seuraavat kansiot tarjoavat käyttöön seuraavat toiminnot:
• Asema
•
66
Voit palauttaa tästä kaikki varmuuskopiosi, synkronoidut tiedostot, jaetut ryhmät ja
salasanasuojatut tiedot. Napsauta hiiren oikealla painikkeella esikatsellaksesi tiedostoja
ennen lataamista tai jakamis-URL:n luomista.
Varmuuskopio
Tärkeimpien tietojesi varmuuskopiointiin yksinkertaisin vaihein: esiaseta
varmuuskopioaikataulu pilvimuistin asetuksissa tai valitse ”Auto Backup” (Automaattinen
varmuuskopiointi) tietojen varmuuskopioinnin suorittamiseksi.
Kappale 7: Apuohjelmien käyttäminen
•
•
•
•
MySyncFolder
Voit tallentaa päivitetyt tiedostot MySyncFolder-kansioon helppoa käyttöä varten ja jakaa
kaiken tyyppisiä tiedostoja ilman sijainti- tai laiterajoitusta.
Kalenteri
SUOMI
•
ASUS WebStorage synkronoi automaattisesti päivitetyimmät kalenteritapahtumat kaikkiin
henkilökohtaisiin tietokoneisiin niin, että tiedät aina tapahtumat tarkalleen riippumatta
käytettävästä tietokoneesta.
BookmarkSyncer
Mukava BookmarkSyncer pitää selainasetukset ja kirjanmerkit pilveen automaattisesti
synkronoituina useissa tietokoneissa.
MobileApp
ASUS WebStorage -mobiilisovellus synkronoi tiedostosi erilaisten kannettavien laitteiden
välillä. Se tukee myös transkoodaustekniikkaa, joka mahdollistaa esikatselun ja
tiedostojen virtauttamisen matkapuhelimella.
Siirry verkkoon
Koe ASUS WebStoragella lisäarvoa tarjoava pilvipalvelu ilman tietojen kadottamisriskiä.
Asetukset
1.
Napsauta Settings (Asetukset) –kuvaketta
2.
Suorita määritys loppuun noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.
ASUS BT1AH
, asetuskäyttöliittymä tulee näkyviin.
67
WebStoragen käynnistäminen Windows® 8:ssa
Tee jompi kumpi seuraavista käynnistääksesi WebStoragen Windows® 8:ssa:
SUOMI
•
Napsauta ASUS WebStorage-kuvaketta
Windows®:in ilmoitusalueella.
•
Napsauta käynnistysnäytön ASUS WebStorage -kuvaketta.
WebStorage-pilvipalvelun käyttö
• Käyttääksesi tiedostojasi verkossa, varmista, että sinulla on ASUS WebStorage -tili.
Rekisteröi tili, jollei sinulla ole sitä.
• Varmista, että pöytätietokone on liitetty internetiin ennen kuin käytät ASUS WebStorage
-palvelua.
ASUS WebStorage -päänäyttö
Työskentely ASUS WebStoragella
ASUS WebStorage sisältää seuraavat kansiot, joita voit käyttää eri toimintoihin:
MySyncFolder (Oma synkronointikansio)
Tämä kansio mahdollistaa muiden laitteiden kanssa tietokoneen kautta synkronoitavien
tiedostojen käytön, jakamisen ja muokkaamisen. Muokkaamaasi ja tallentamaasi tiedostoa
voi käyttää synkronoidussa tietokoneessa.
MySyncFolder (Oma synkronointikansio) -kansiota voi käyttää myös muistiinpanojen
tekemiseen, kuvien ottamiseen videoitten ja audion tallentamiseen ja lataamiseen suoraan
tähän kansioon.
Tiedostojen siirto MySyncFolder (Oma synkronointikansio) -kansioon
Tiedostojen siirto MySyncFolder (Oma synkronointikansio) -kansioon
68
1.
Napsauta
-kuvaketta käynnistääksesi MySyncFolder (Oma
synkronointikansio) -kansion.
2.
Napsauta hiiren oikealla painikkeella näyttöä käynnistääksesi asetuspalkin.
3.
Napsauta
-kuvaketta ja paikallista tiedosto, jonka haluat siirtää MySyncFolder
(Oma synkronointikansio) -kansioon.
Kappale 7: Apuohjelmien käyttäminen
Tiedostojen lisääminen MySyncFolder (Oma synkronointikansio) -kansioon
1.
Napsauta hiiren oikealla painikkeella näyttöä käynnistääksesi asetuspalkin.
2.
Napsauta
SUOMI
Tiedostojen lisääminen MySyncFolder (Oma synkronointikansio) -kansioon
then select the action that you want to do:
a. Napsauta Note taking (Muistiinpanojen tekeminen) tehdäksesi muistiinpanoja.
b. Napsauta Snapshot (Kuvaus) ottaaksesi valokuvia.
c. Napsauta Video record (Videotallennus) tallentaaksesi videoita.
3.
d. Napsauta Audio record (Audiotallennus) tallentaaksesi audiota.
Näppäile tiedostonimi ja napsauta Save (Tallenna). Tallentamasi tiedosto siirretään
automaattisesti MySyncFolder (Oma synkronointikansio) -kansioon.
Sisältöjen poistaminen MySyncFolder (Oma synkronointikansio) -kansiosta
Sisältöjen poistaminen MySyncFolder (Oma synkronointikansio) -kansiosta:
1.
Napsauta hiiren oikealla painikkeella tiedostoa tai kansiota valitaksesi sen ja käynnistä
asetuspalkki.
2.
Napsauta
-kuvaketta poistaaksesi valitsemasi tiedoston tai kansion ja napsauta
sitten OK-painiketta.
MySyncFolder (Oma synkronointikansio) -kansion sisältöjen mukauttaminen
Voit mukauttaa tämän kansion sisältöjä, kuten nimetä uudelleen, merkitä suosikiksi, jakaa
sähköpostitse tai linkittää ASUS WebStorage -palvelun kautta.
Sisältöjen mukauttaminen MySyncFolder (Oma synkronointikansio) -kansiossa:
1.
Napsauta hiiren oikealla painikkeella tiedostoa tai kansiota valitaksesi sen ja käynnistä
asetuspalkki.
2.
Nimeä tiedosto tai kansio uudelleen napsauttamalla
tiedoston nimen ja napsauta sitten
3.
Aseta suosikiksi napsuttamalla
-kuvaketta näppäilläksesi
-kuvaketta.
-kuvaketta.
Kun lisäät suosikiksi, tähtikuvake tulee näkyviin tiedoston tai kansion vasempaan
yläkulmaan.
4.
Jakaaksesi sähköpostitse tai linkillä, napsauta
-kuvaketta ja napsauta sitten
-kuvaketta jakaaksesi sähköpostitse tai napsauta
linkillä.
-painiketta jakaaksesi
• Sinulla on oltava Microsoft-tili jakaaksesi sisältöjäsi sähköpostitse.
• Tiedostot, jotka olet merkinnyt suosikeiksi tai jakanut linkkeinä, lisätään automaattisesti
Starred (Tähtiluokitus) -kansioon tai My shared link (Oma jaettu linkki) -kansioon.
• Voit merkitä ja jakaa tiedostojasi tai kansioitasi samaan aikaan.
ASUS BT1AH
69
Backed-up Data (Varmuuskopioidut tiedot)
SUOMI
Tämä kansio mahdollista tietokoneelta varmuuskopioimiesi tiedostojen avaamisen. Se
mahdollistaa tiedostojen merkitsemisen suosikeiksi ja tiedostojen jakamiseksi sähköpostitse
tai linkillä ASUS WebStorage -sivuston kautta.
• ASUS WebStorage rekisteröi tietokoneen nimen ja heijastaa varmuuskopioituun
datakansioon varmuuskopioidun kansion nimellä.
• Varmuuskopioitujen sisältöjen polut ja nimet ovat samat kuin tietokoneesi sisältöjen polut
ja nimet.
• Varmuuskopioidaksesi tiedostoja useammista tietokoneista tai päivittääksesi
tallennustilakapasiteettia, sinun on tehtävä WebStorage-sopimuksia tukisivustollamme.
Katso lisätietoja osoitteesta https://service.asuswebstorage.com/store.
Backed-up Data (Varmuuskopiodut tiedot) kansion sisältöjen merkitseminen ja
jakaminen
Voit merkitä tiedoston tai kansion suosikiksi ja jakaa sen sähköpostitse tai linkillä ASUS
WebStorage -sivuston kautta.
Backed-up data (Varmuuskopioidut tiedot) -kansion tiedostojen merkitseminen ja jakaminen:
1.
Napsauta
-painiketta käynnistääksesi Backed-up Data (Varmuuskopioidut
tiedot) -kansion.
2.
Napsauta hiiren oikealla painikkeella tiedostoa tai kansiota valitaksesi sen ja käynnistä
asetuspalkki.
3.
Napsauta
-kuvaketta merkitäksesi tiedoston tai kansion suosikiksi tai napsauta
-kuvaketta jakaseesi linkillä ASUS WebStorage -sivustolla.
• Sinulla on oltava Microsoft-tili jakaaksesi sisältöjäsi sähköpostitse.
• Voit merkitä ja jakaa tiedostojasi tai kansioitasi samaan aikaan.
• Tiedostot, jotka olet merkinnyt suosikeiksi tai jakanut linkkeinä, lisätään automaattisesti
Starred (Tähtiluokitus) -kansioon tai My shared link (Oma jaettu linkki) -kansioon.
70
Kappale 7: Apuohjelmien käyttäminen
My Collection (Oma kokoelma)
SUOMI
Tämä kansio mahdollistaa suosikkisisältöjesi siirtämisen tarvitsematta synkronoida niitä
tietokoneella. Sitä voi käyttää myös muistiinpanojen tekemiseen, kuvien ottamiseen
videoitten ja audion tallentamiseen ja siirtämiseen suoraan tähän kansioon.
Tiedostojen siirtäminen
Tiedostojen siirtäminen:
1.
Napsauta
-kuvaketta käynnistääksesi My Collection (Oma kokoelma) -kansion.
2.
Napsauta
-kuvaketta ja paikallista ja valitse siirrettävä tiedosto.
3.
Napsauta Open (Avaa) -painiketta siirtääksesi tiedoston My Collection (Oma
kokoelma) -kansioon.
Tiedostojen lisääminen My Collection (Oma kokoelma) -kansioon
Tiedostojen lisääminen My Collection (Oma kokoelma) -kansioon:
1.
Napsauta hiiren oikealla painikkeella näyttöä käynnistääksesi asetuspalkin.
2.
Napsauta
-kuvaketta ja valitse sitten toiminta, jonka haluat tehdä:
a. Napsauta Note taking (Muistiinpanojen tekeminen) tehdäksesi muistiinpanoja.
b. Napsauta Snapshot (Kuvaus) ottaaksesi valokuvia.
c. Napsauta Video record (Videotallennus) tallentaaksesi videoita.
d. Napsauta Audio record (Audiotallennus) tallentaaksesi audiota.
3.
Näppäile tiedostonimi ja napsauta Save (Tallenna). Tallentamasi tiedosto siirretään
automaattisesti My Collection (Oma kokoelma) -kansioon.
Sisältöjen poistaminen My Collection (Oma kokoelma) -kansiosta
Sisältöjen poistaminen My Collection (Oma kokoelma) -kansiosta:
1.
Napsauta hiiren oikealla painikkeella tiedostoa tai kansiota valitaksesi sen ja käynnistä
asetuspalkki.
2.
Napsauta
-kuvaketta poistaaksesi valitsemasi tiedoston tai kansion ja napsauta
sitten OK-painiketta.
ASUS BT1AH
71
My Collection (Oma kokoelma) -kansion sisältöjen mukauttaminen
SUOMI
Voit mukauttaa tämän kansion sisältöjä, kuten nimetä uudelleen, merkitä suosikiksi, jakaa
sähköpostitse tai linkillä ASUS WebStorage -palvelun kautta.
My Collection (Oma kokoelma) -kansion sisältöjen mukauttaminen:
1.
Napsauta hiiren oikealla painikkeella tiedostoa tai kansiota valitaksesi sen ja käynnistä
asetuspalkki.
2.
Nimeä tiedosto tai kansio uudelleen napsauttamalla
tiedoston nimen ja napsauta sitten
3.
Aseta suosikiksi napsuttamalla
-kuvaketta näppäilläksesi
-kuvaketta.
-kuvaketta.
Kun lisäät suosikiksi, tähtikuvake tulee näkyviin tiedoston tai kansion vasempaan
yläkulmaan.
4.
Jakaaksesi sähköpostitse tai linkillä, napsauta
-kuvaketta ja napsauta sitten
-kuvaketta jakaaksesi sähköpostitse tai napsauta
linkillä.
-painiketta jakaaksesi
• Sinulla on oltava Microsoft-tili jakaaksesi sisältöjäsi sähköpostitse.
• Tiedostot, jotka olet merkinnyt suosikeiksi tai jakanut linkkeinä, lisätään automaattisesti
Starred (Tähtiluokitus) -kansioon tai My shared link (Oma jaettu linkki) -kansioon.
• Voit merkitä ja jakaa tiedostojasi tai kansioitasi samaan aikaan.
72
Kappale 7: Apuohjelmien käyttäminen
Tähtiluokitus
SUOMI
Tämä kansio mahdollistaa suosikeiksi merkitsemiesi sisältöjen helpon käytön ja tarkastelun.
Voit myös poistaa sisältöjä tästä kansiosta.
Tiedoston tai kansion poistaminen
Tiedoston tai kansion poistaminen:
1.
Napsauta
2.
Napsauta hiiren oikealla painikkeella tiedostoa tai kansiota valitaksesi sen ja käynnistä
asetuspalkki.
-kuvaketta käynnistääksesi Starred (Tähtiluokitus) -kansion.
3.
Napsauta
-kuvaketta poistaaksesi tiedoston tai kansion.
Starred (Tähtiluokitus) -kansion sisältöjen mukauttaminen
Voit mukauttaa tämän kansion sisältöjä, kuten nimetä uudelleen, jakaa sähköpostitse tai
linkillä ASUS WebStorage -sivuston kautta.
Sisältöjen mukauttaminen Starred (Tähtiluokitus) -kansiossa:
1.
Napsauta hiiren oikealla painikkeella tiedostoa tai kansiota valitaksesi sen ja käynnistä
asetuspalkki.
2.
Nimeä tiedosto tai kansio uudelleen napsauttamalla
tiedoston nimen ja napsauta sitten
3.
-kuvaketta näppäilläksesi
-kuvaketta.
Jakaaksesi sähköpostitse tai linkillä, napsauta
-kuvaketta ja napsauta sitten
-kuvaketta jakaaksesi sähköpostitse tai napsauta
linkillä.
-painiketta jakaaksesi
• Sinulla on oltava Microsoft-tili jakaaksesi sisältöjäsi sähköpostitse.
• Linkkeinä jakamasi tiedostot lisätään automaattisesti My shared link (Oma jaettu linkki)
-kansioon.
ASUS BT1AH
73
Recent changes (Uusimmat muutokset)
SUOMI
Tämä kansio mahdollistaa MySyncFolder (Oma synkronointikansio), Backed-up Data
(Varmuuskopioidut tiedot) - ja My Collection (Oma kokoelma) -kansioihin tallennettujen
sisältöjen tarkastelun. Se mahdollistaa myös nykyisten sisältöjen mukauttamisen, kuten uudelleen
nimeäminen, poistaminen, suosikiksi merkitseminen ja jakaminen sähköpostitse tai linkillä ASUS
WebStorage -sivuston kautta.
Voit mukauttaa vain MySyncFolder (Oma synkronointikansio) - ja My Collection (Oma
kokoelma) -kansioihin tallennettuja sisältöjä.
Viimeksi muutettujen sisältöjen tarkastelu
Viimeksi muutettujen sisältöjen tarkastelu:
1.
Napsauta
-kansion.
-kuvaketta käynnistääksesi Recent changes (Uusimmat muutokset)
2.
Napsauta tiedostoa, jota haluat tarkastella.
3.
Napsauta
-tiedostoa siirtyäksesi takaisin päänäyttöön.
Recent changes (Uusimmat muutokset) -kansion sisältöjen mukauttaminen
Voit mukauttaa tämän kansion sisältöjä, kuten nimetä uudelleen, jakaa sähköpostitse tai linkillä
ASUS WebStorage -sivuston kautta.
Sisältöjen mukauttaminen Recent changes (Uusimat muutokset) -kansiossa:
1.
Napsauta hiiren oikealla painikkeella tiedostoa valitaksesi sen ja käynnistä asetuspalkki.
2.
imeä tiedosto uudelleen napsauttamalla
napsauta sitten
3.
-kuvaketta näppäilläksesi tiedoston nimen ja
-kuvaketta.
Voit poistaa valitsemasi tiedoston tai kansion napsauttamalla
napsauttamalla sitten OK-painiketta.
-kuvaketta ja
Tiedostojen poistaminen tästä kansiosta poistaa tiedostot myös niiden alkuperäisestä sijainnista.
Varmista, että varmuuskopioit tiedostot ennen niiden poistamista.
4.
Aseta suosikiksi napsuttamalla -kuvaketta
.
Kun lisäät suosikiksi, tähtikuvake tulee näkyviin tiedoston tai kansion vasempaan yläkulmaan.
5.
Jakaaksesi sähköpostitse tai linkillä, napsauta
-kuvaketta jakaaksesi sähköpostitse tai napsauta
-kuvaketta ja napsauta sitten
-painiketta jakaaksesi linkillä.
• Sinulla on oltava Microsoft-tili jakaaksesi sisältöjäsi sähköpostitse.
• Linkkeinä jakamasi tiedostot lisätään automaattisesti My shared link (Oma jaettu linkki)
-kansioon.
• Voit merkitä ja jakaa tiedostojasi tai kansioitasi samaan aikaan.
74
Kappale 7: Apuohjelmien käyttäminen
Recent photos (Uusimmat valokuvat)
SUOMI
Tämä kansio mahdollistaa MySyncFolder (Oma synkronointikansio), Backed-up Data
(Varmuuskopioidut tiedot) - ja My Collection (Oma kokoelma) -kansioihin tallennettujen
valokuvien tarkastelun. Se mahdollistaa myös uusimpien valokuvien mukauttamisen, kuten
uudelleen nimeäminen, poistaminen, suosikiksi merkitseminen ja jakaminen sähköpostitse tai
linkillä ASUS WebStorage -sivuston kautta.
Voit mukauttaa vain MySyncFolder (Oma synkronointikansio) - ja My Collection (Oma
kokoelma) -kansioihin tallennettuja valokuvia.
Uusimpien valokuvien tarkastelu
Uusimpien valokuvien tarkastelu:
1.
Napsauta
-kansion.
-kuvaketta käynnistääksesi Recent photos (Uusimmat valokuvat)
2.
Paikanna valokuva, jota haluat tarkastella.
3.
Napsauta
-tiedostoa siirtyäksesi takaisin päänäyttöön.
Valokuvien mukauttaminen
Voit mukauttaa tämän kansion valokuvia, kuten nimetä uudelleen, jakaa sähköpostitse tai
linkillä ASUS WebStorage -sivuston kautta.
Sisältöjen mukauttaminen Recent photos (Uusimat valokuvat) -kansiossa:
1.
Napsauta hiiren oikealla painikkeella tiedostoa valitaksesi sen ja käynnistä
asetuspalkki.
2.
Nimeä valokuva uudelleen napsauttamalla
nimen ja napsauta sitten
3.
-kuvaketta näppäilläksesi tiedoston
-kuvaketta.
Poista valokuva napsauttamalla
-kuvaketta ja napsauta sitten OK-painiketta.
Valokuvien poistaminen tästä kansiosta poistaa valokuvat myös niiden alkuperäisestä
sijainnista. Varmista, että varmuuskopioit valokuvat ennen niiden poistamista.
4.
Aseta suosikiksi napsuttamalla
-kuvaketta.
Kun lisäät suosikiksi, tähtikuvake tulee näkyviin valokuvan vasempaan yläkulmaan.
ASUS BT1AH
75
Recent music (Uusin musiikki)
SUOMI
Tämä kansio mahdollistaa Backed-up Data (Varmuuskopioidut tiedot) - ja My Collection
(Oma kokoelma) -kansioihin tallennettujen musiikkitiedostojen tarkastelun. Se mahdollistaa
myös musiikkitiedostojen mukauttamisen, kuten uudelleen nimeäminen, poistaminen, suosikiksi
merkitseminen ja jakaminen sähköpostitse tai linkillä ASUS WebStorage -sivuston kautta.
Voit mukauttaa vain My Collection (Oma kokoelma) -kansioon tallennettuja musiikkitiedostoja.
Musiikkitiedostojen tarkastelu ja toistaminen
Musiikkitiedoston tarkastelu ja toistaminen:
1.
Napsauta
-kuvaketta käynnistääksesi Recent music (Uusin musiikki) -kansion.
Kansion avauduttua soittolista tulee näkyviin näytön oikeaan kulmaan.
2.
Vieritä soittolistaa ja napsauta toistettavaa musiikkitiedostoa.
3.
Napsauta
-tiedostoa siirtyäksesi takaisin päänäyttöön.
Musiikkitiedostojen mukauttaminen
Voit mukauttaa tämän kansion musiikkitiedostoja, kuten nimetä uudelleen, jakaa sähköpostitse tai
linkillä ASUS WebStorage -sivuston kautta.
Musiikkitiedostojen mukauttaminen Recent music (Uusin musiikki) -kansiossa:
1.
Vieritä soittolistaruutua ja napsauta mukautettavaa musiikkitiedostoa.
Kun valinta on tehty, sininen valintamerkki tulee näkyviin tiedoston vasemmalle puolelle.
2.
Nimeä musiikkitiedosto uudelleen napsauttamalla
nimen ja napsauta sitten
3.
-kuvaketta näppäilläksesi tiedoston
-kuvaketta.
Poista musiikkitiedosto napsauttamalla
-kuvaketta ja napsauta sitten OK-painiketta.
Musiikkitiedostojen poistaminen tästä kansiosta poistaa tiedostot myös niiden alkuperäisestä
sijainnista. Varmista, että varmuuskopioit musiikkitiedostot ennen niiden poistamista.
4.
Aseta suosikiksi napsuttamalla
-kuvaketta.
Kun lisäät suosikiksi, tähtikuvake tulee näkyviin musiikkitiedoston viereen.
76
Kappale 7: Apuohjelmien käyttäminen
My shared link (Oma jaettu linkki)
SUOMI
Tämä kansio mahdollistaa ASUS WebStorage -palvelussa linkittämiesi sisältöjen tarkastelun
ja käytön.
Voit mukauttaa vain MySyncFolder (Oma synkronointikansio) - ja My Collection (Oma
kokoelma) -kansioihin tallennettuja linkkejä.
Jaettujen linkkien tarkastelu
Jaettujen linkkien tarkastelu:
1.
Napsauta
kansion.
-kuvaketta käynnistääksesi My shared link (Oma jaettu linkki) -
2.
Napsauta tiedostoa tai kansiota, jonka haluat avata.
3.
Napsauta
-tiedostoa siirtyäksesi takaisin päänäyttöön.
Jaettujen sisältöjen mukauttaminen
Voit mukauttaa tämän kansion jaettuja sisältöjä, kuten nimetä uudelleen, jakaa sähköpostitse
tai linkillä ASUS WebStorage -sivuston kautta.
Jaettujen sisältöjen mukauttaminen:
1.
Napsauta hiiren oikealla painikkeella tiedostoa valitaksesi sen ja käynnistä
asetuspalkki.
2.
Nimeä tiedosto uudelleen napsauttamalla
nimen ja napsauta sitten
3.
Poista tiedosto napsauttamalla
-kuvaketta näppäilläksesi tiedoston
-kuvaketta.
kuvaketta ja napsauta sitten OK-painiketta.
Sisältöjen poistaminen tästä kansiosta poistaa sisällöt myös niiden alkuperäisestä
sijainnista. Varmista, että varmuuskopioit sisällöt ennen niiden poistamista.
4.
Aseta suosikiksi napsuttamalla
-kuvaketta.
Kun lisäät suosikiksi, tähtikuvake tulee näkyviin valokuvan vasempaan yläkulmaan.
ASUS BT1AH
77
ASUS Easy Update
SUOMI
Suomi
78
ASUS Easy Update on ohjelmistotyökalu, joka tunnistaa automaattisesti järjestelmäsi
uusimmat ohjaintiedostot ja sovellukset.
1.
Napsauta Windows®:in tehtäväpalkissa
hiiren oikealla painikkeella ASUS Easy
Update -kuvaketta.
2.
Valitse Schedule (Aikataulu) asettaaksesi
kuinka usein haluat päivittää järjestelmän.
3.
Aktivoi päivitys valitsemalla Update
(Päivitä).
4.
Napsauta OK-painiketta näyttääksesi
kohteet, jotka voi ladata.
5.
Valitse ladattavat kohteet ja napsauta
sitten OK-painiketta.
Kappale 7: Apuohjelmien käyttäminen
ASUS Secure Delete tekee poistetuista tiedostoista täysin palauttamattomia yksinkertaisella
vedä ja pudota -liittymällä suojaten siten tietojesi turvaa.
ASUS Secure Deleten käyttö:
1.
Tee jokin seuraavista käynnistääksesi ASUS Secure Deleten:
Windows® 7:
•
•
Napsauta ASUS Secure Delete -kuvaketta
Suomi
SUOMI
ASUS Secure Delete
Windows®-työpöydällä,
Napsauta Start (Käynnistä) > All Programs (Kaikki ohjelmat) > ASUS > ASUS
Secure Delete.
Windows® 8:
2.
3.
•
Napsauta ASUS Secure Delete -kuvaketta
Windows®-työpöydällä.
•
Napsauta käynnistysnäytön ASUS Secure Delete -kuvaketta.
Tee jokin seuraavista lisätäksesi tiedostoja
poistamisruutuun:
•
Vedä ja pudota tiedostot
poistamisruutuun.
•
Napsauta tiedostoa hiiren oikealla
painikkeella ja valitse ASUS Secure
Delete.
Voit poistaa tiedoston poistamisluettelosta
valitsemalla tiedoston ja napsauttamalla
sitten -kuvaketta
.
ASUS BT1AH
79
Valitse Delete the files listed in the
recycle bin (Poista roskakorissa luetellut
tiedostot) -valintaruutu, jos haluat poistaa
kaikki roskakorissa olevat tiedostot pysyvästi.
5.
Napsauta Clear (Tyhjennä) -painiketta
ja sitten vahvistusviestin OK-painiketta
poistaaksesi pysyvästi kaikki poistoruudulla
ja roskakorissa luetellut tiedostot (jos valittu
vaiheessa 3).
SUOMI
4.
80
Kappale 7: Apuohjelmien käyttäminen
ASUS Business Suite
•
ASUS EPU
•
ASUS MyLogo 2
•
•
•
SUOMI
ASUS Business Suite on valikoima sovelluksia, jotka auttavat sinua saamaan
yritystietokoneesta maksimaalisen suorituskyvyn. Se integroi seuraavat Intel®- ja ASUSapuohjelmat:
ASUS Update
ASUS Secure Delete
Intel® SBA (Small Business Advantage)
Intel® SBA on yhdistelmä laitteisto ja ohjelmisto-ominaisuuksia, jotka tarjoavat
ainutlaatuiset suojaus- ja tuottavuusominaisuudet, jotka on suunniteltu pienyrityksille.
ASUS Business Suiten asentaminen:
Aseta tuki-DVD optiseen asemaan. Kaksoisnapsauta tuki-DVD:n Ohjelmisto-kansion ASUS
Business Suite -kansiossa olevaa setup.exe-tiedostoa.
ASUS Business Suiten käyttö
ASUS Business Suite käynnistyy automaattisesti, kun käynnistät Windows®käyttöjärjestelmän. ASUS Business Suite -kuvake tulee näkyviin Windows®ilmoitusalueelle. Käynnistä ASUS Business Suite kaksoisnapsauttamalla
kuvaketta.
ASUS Business Suiten näyttökuva on tässä käyttöoppaassa vain viitteellinen. Todelliset
näyttökuvat ovat mallikohtaisia.
Päävalikko
Napsauta tuodaksesi Sisään-/Uloskirjautumisvalikon näkyviin
Napsauta palataksesi aloitusnäyttöön
Napsauta muuttaaksesi kuvakenäkymää
Napsauta näyttääksesi alavalikon
Napsauta avataksesi
Ohjetiedoston, jossa annetaan
yksityiskohtaiset ohjeet
Intel® SBA -ominaisuuden
käyttämisestä.
Tilapaneeli
Napsauta kuvaketta käyttääksesi sovellusta
ASUS BT1AH
81
Kuvakkeet
Kuvaukset
Energy Saver
SUOMI
Energy Saver sallii tietokoneen aikatauluttamisen lepotilaan
siirtymiseksi työpäivän päättyessä ja heräämään uuden työpäivän
alkaessa. Tämä auttaa pienentämään energiakustannuksia ja
parantamaan työn tuottavuutta. Katso lisätietoja napsauttamalla ASUS
Business Suiten päävalikon
-painiketta.
PC Health Center
PC Health Center antaa määrittää nopeasti ja helposti kaikki
kunnossapitotehtävät, kuten tietojen varmuuskopiointi, järjestelmän
päivitykset ja levyn eheyttämisen työajan ulkopuolella, vaikka tietokone
olisi sammutettu, kunhan tietokone on liitetty virtalähteeseen. PC
Health Center -sovelluksella tietokone käy työaikana aina parhaalla
suorituskyvyllään. Katso lisätietoja napsauttamalla ASUS Business
Suiten päävalikon
-painiketta.
Intel® SBA
-apuohjelmat
Software Monitor
Software Monitor tarjoaa laitteistotason tietokoneeseen asennettujen
suojaukseen liittyvien sovellusten valvonnan ja hälyttää, kun valvottu
sovellus menee pois päältä tai siihen kohdistuu hyökkäys. Katso
lisätietoja napsauttamalla ASUS Business Suiten päävalikon
-painiketta.
USB Blocker
USB Blocker sallii määrittää nopeasti ja helposti USB-laitetyypit,
jotka voidaan liittää tietokoneeseen torjumaan virukset ja estämään
valtuuttamattoman tiedonsiirron tietokoneesta. Katso lisätietoja
napsauttamalla ASUS Business Suiten päävalikon
Data Backup and Restore
-painiketta.
Data Backup and Restore varmuuskopioi automaattisesti
tietosi, vaikka tietokone olisi sammutettu, kunhan se on liitetty
virtalähteeseen. Katso lisätietoja napsauttamalla ASUS Business
Suiten päävalikon
ASUS EPU
-painiketta.
EPU (Energy Processing Unit), maailman ensimmäinen reaaliaikainen
järjestelmän virransäästösiru, tunnistaa automaattisesti järjestelmän
kuorman ja hillitsee älykkäästi virrankäyttöä. Se tarjoaa koko
järjestelmän kattavan energian optimoinnin, pienentää tuulettimen
melua ja pidentää osien elinkaarta. Katso tämän apuohjelman
yksityiskohtainen määrittely tämän luvun ASUS Ai Suite II -osasta.
ASUS Update
ASUSapuohjelmat
Antaa hallita, tallentaa ja päivittää emolevyn BIOSin Windows®käyttöjärjestelmässä. Katso tämän apuohjelman yksityiskohtainen
määrittely tämän luvun ASUS Ai Suite II -osasta.
ASUS MyLogo 2
Tämä ominaisuus sallii suosikkivalokuvasi muuntamisen 56 värin
käynnistyslogoksi käyttääksesi värikkäämpää ja eloisampaa kuvaa
näytössä. Katso tämän apuohjelman yksityiskohtainen määrittely
tämän luvun ASUS Ai Suite II -osasta.
ASUS Secure Delete
ASUS Secure Delete tekee poistetuista tiedostoista täysin
palauttamattomia yksinkertaisella vedä ja pudota -liittymällä suojaten
siten tietojesi turvaa. Katso tämän apuohjelman yksityiskohtainen
määrittely tämän luvun ASUS Secure Delete -osasta.
82
Kappale 7: Apuohjelmien käyttäminen
Nero Essentials
SUOMI
Nero Essentials mahdollistaa erilaisten tietojen luomisen, kopioinnin, polttamisen,
muokkaamisen, jakamisen ja päivittämisen.
Nero Essentials -sovelluksen asentaminen
Nero Essentials -sovelluksen asentaminen
1.
Aseta Nero Essentials -DVD-levy optiseen asemaan.
2.���������������������������������������������������������������������
Jos Autorun on otettu käyttöön, päävalikko ilmestyy automaattisesti.
Jos Autorun on poistettu käytöstä, kaksoisnapsauta SetupX.exe-tiedostoa Nero DVD:n
päähakemistosta.
3.����������������������
Napsauta päävalikosta Nero Essentials.
4.
Valitse kieli, jota haluat käyttää ohjattuun asennukseen (Wizard). Napsauta Next
(Seuraava).
5.
Jatka napsauttamalla N��������������
ext (Seuraava).
6.
Merkitse I accept the License Conditions
�������������������������������������
(Hyväksyn lisenssin ehdot). Kun olet
valmis, napsauta N��������������
ext (Seuraava).
7.
Valitse Ty�������������������
pical (Tyypillinen) sen jälkeen napsauta Ne�������������
xt (Seuraava).
8.
Merkitse Yes, I want to help by sending anonymous application data to Nero
(Kyllä, haluan auttaa lähettämällä anonyymin sove�������������������
llusdatan Nero'oon) sen jälkeen
napsauta Next (Seuraa���
va).
9.
Kun olet valmis, napsauta Exit (Lopeta).
��������
Tiedostojen polttaminen
Tiedostojen polttaminen:
1.
Napsauta päävalikosta Data Burning (Da����������������
tan polttaminen) > Add (L�����
isää).
2.
Valitse tiedostot, jotka haluat polttaa. Kun olet valmis, napsauta Add (Lisää).
�������
3.
Kun olet valinnut tiedostot, jotka haluat polttaa, napsauta Burn (Polta)
������� polttaaksesi
tiedostot levylle.
Lisätietoja Nero :n käyttämistä varten katso Nero Essentials-websivustoa www.nero.com
ASUS BT1AH
83
Järjestelmän palautus
SUOMI
Windows® 7:n palautusvalinnat
Järjestelmän palautusosion käyttö
Järjestelmän palautusosio palauttaa nopeasti pöytätietokoneen ohjelmiston alkuperäiseen
työskentelytilaan. Ennen kuin käytät järjestelmän palautusosiota kopioi datatiedostot
(kuten Outlook PST -tiedostot) USB-laitteelle tai verkkoasemaan ja merkitse muistiin itse
määrittämäsi konfigurointiasetukset (kuten verkkoasetukset).
Tietoja järjestelmän palautusosiosta
Järjestelmän palautusosio on tila, joka on varattu kiintolevyasemallasi käytettäväksi
palauttamaan käyttöjärjestelmän, laiteohjaimet ja apuohjelmat, jotka on tehtaalla tallennettu
pöytätietokoneeseesi.
ÄLÄ poista järjestelmän palautusosiota, joka on osio, jolla ei ole asemamerkintää Levyllä 0.
Järjestelmän palautusosio on luotu tehtaalla, eikä sitä voi enää palauttaa, jos se poistetaan.
Vie pöytätietokoneesi valtuutettuun ASUS-huoltokeskukseen, jos sinulla on ongelmia
palautusprosessin kanssa.
Järjestelmän palautusosion käyttö:
1.
Paina <F9> alkukäynnistyksen aikana.
2.
Korosta Windows-asetus [EMS Enabled] (EMS otettu käyttöön) ja paina <Enter>painiketta.
3.
Palautusjärjestelmästä osiointinäyttöön, napsauta <Next> (Seuraava).
4.
Noudata näytön ohjeita palautuksen suorittamiseksi loppuun.
Vieraile ASUS-websivustolla osoitteessa www.asus.com päivitettyjä laiteohjaimia ja
apuohjelmia varten.
Palautus-DVD'n käyttäminen (valituissa malleissa)
Poista ulkoinen kovalevyasema ennen kuin suoritat palautuksen työpöytätietokone-PC'llä.
Microsoftin mukaan saatat menettää tärkeitä tietoja, jos määrität Windows'in väärälle
levyasemalle tai alustat väärän asemaosion.
Palautus-DVD:n käyttäminen:
84
1. Laita Palautus-DVD optiseen asemaan. Työpöytätietokone-PC tarvitsee käynnistää.
2. Käynnistä työpöytätietokone-PC uudestaan ja paina <F8> alkukäynnistyksessä ja
valitse optinen asema (saattaa olla otsikoitu “CD/DVD”) ja paina <Enter>alkukäynnistä
äksesi Palautus-DVD:ltä.
3.
Valitse OK käynnistääksesi kuvan palauttamisen.
Kappale 7: Apuohjelmien käyttäminen
4.
Valitse OK vahvistaaksesi järjestelmän palautuksen.
5.
SUOMI
Palauttaminen päällekirjoittaa kovalevyasemasi. Varmista, että olet varmuuskopioinut kaikki
tärkeät tiedot ennen kuin palautat järjestelmän.
Noudata näytön ohjeita palautuksen suorittamiseksi loppuun.
ÄLÄ poista palautuslevyä, jollei näin neuvota, palautusprosessin aikana, tai muutoin
osioista tulee käyttökelvottomia.
Vieraile ASUS-websivustolla osoitteessa www.asus.com päivitettyjä laiteohjaimia ja
apuohjelmia varten.
Windows® 8:n palautusvalinnat
Tietokoneen palauttaminen
Reset your PC (Palauta tietokone) -valinta palauttaa tietokoneen sen tehdasoletusasetuksiin.
• Varmuuskopioi kaikki tietosi ennen tämän valinnan käyttöä.
• Irrota ulkoiset kiintolevyt ennen kuin suoritat pöytätietokoneen järjestelmän palautuksen
välttääksesi Windowsin palauttamisen väärään osioon tai asemaan.
Tietokoneen palauttaminen:
1.
Paina käynnistyksen aikana <F8>-painiketta.
2.
Aseta palautus-DVD-levy optiseen asemaan. Napsauta Loppukäyttäjän
käyttöoikeussopimus (EULA) -näytössä Accept (Hyväksyn).
3.
Valitse Reset your PC (Palauta tietokone).
4.
Napsauta Next (Seuraava).
5.
Valitse Only the drive where the Windows is installed (Vain asema, jolle Windows
on asennettu).
6.
Valitse Just remove my files (Poista vain omat tiedostoni).
7.
Napsauta Reset (Palauta).
ASUS BT1AH
85
Kaiken poistaminen ja Windowsin uudelleen asentaminen
SUOMI
Voit palauttaa tietokoneen sen alkuperäisiin tehdasasetuksiin käyttämällä Remove everything
and reinstall (Poista kaikki ja asenna uudelleen) -valintaa tietokoneasetuksissa. Toimi alla
olevien ohjeiden mukaisesti käyttäessäsi tätä valintaa.
Varmuuskopioi kaikki tietosi ennen tämän valinnan käyttöä.
Tämän toimenpiteen suorittaminen loppuun voi kestää jonkin aikaa.
86
1.
Käynnistä Charms bar -palkki.
2.
Napsauta Settings (Asetukset) > Change PC Settings (Muuta tietokoneasetuksia)
> General (Yleistä).
3.
Vieritä alas tuodaksesi näkyviin Remove everything and reinstall Windows (Poista
kaikki ja asenna Windows uudelleen) -valinnan. Napsauta tässä valinnassa Get
Started (Näin pääset alkuun).
4.
Noudata näytön ohjeita uudelleenasennus- ja palautusprosessin suorittamiseksi
loppuun.
Kappale 7: Apuohjelmien käyttäminen
Kappale 8
SUOMI
Vianhaku
Vianhaku
Tämä kappale esittää joitakin ongelmia, joita saatat kohdata, ja mahdollisia ratkaisuja.
?
Oma tietokonettani ei voi käynnistää ja virta-LED etupaneelissa ei
syty
•
Tarkasta onko tietokone oikein liitetty.
•
Tarkasta onko virtalähde käännetty päälle. Katso Kappaleen 1 osaa
Tietokoneesi kääntäminen PÄÄLLE/POIS.
•
?
Tarkasta toimiiko seinäpistorasia oikein.
Oma tietokoneeni pysähtyy.
•
Tee seuraavaa sulkeaksesi ohjelmat, jotka eivät vastaa:
1.Paina samanaikaisesti <Alt> + <Ctrl> + <Delete> -näppäimiä
näppäimistöllä, sen jälkeen napsauta Task Manger
(Tehtävienhallinnassa).
2.
Tee seuraavaa käyttöjärjestelmän mukaisesti:
a) Napsauta
��������� Applications (Sovellukset) -välilehteä.
Windows® 7:
b) �������������������������������������������������������
Valitse ohjelma, joka ei vastaa, sen jälkeen napsauta End Task
(Lopeta tehtävä).
Windows® 8:
���������
Valitse Task Manager (Tehtävienhallinnassa) Processes (Prosessit)välilehdeltä ohjelma, joka ei vastaa, ja napsauta End Task (Lopeta
tehtävä).
•�����������������������������������������������������������������������
Jos näppäimistö ei vastaa. Paina ja pidä tietokoneesi rungon yläosassa
olevaa Virtapainiketta kunnes tietokoneesi pysähtyy. Sen jälkeen paina
Virtapainiketta sen kääntämiseksi päälle.
?
En voi yhdistää langattomaan verkkoon käyttämällä ASUS WLAN
-korttia (vain tietyissä malleissa)?
•
Varmista, että annat oikean verkon turva-avaimen langattomalle verkolle,
johon haluat yhdistää.
•
Liitä ulkoiset antennit (valinnainen) ASUS WLAN -kortin antenniliitäntöihin ja
aseta antennit tietokoneen kotelon päälle parhaan langattoman suorituskyvyn
varmistamiseksi.
ASUS BT1AH
87
SUOMI
?
Nuolinäppäimet numeronäppäimistöllä eivät toimi.
?
Näytössä ei ole näyttöä.
?
?
88
Tarkasta onko Number Lock -LED pois päältä. Kun Number Lock -LED on
päällä, numeronäppäimistöllä olevia näppäimiä käytetään vain numeroiden
syöttämiseen. Paina Number Lock -näppäintä sammuttaaksesi LED'in, jos
haluat käyttää nuolinäppäimiä numeronäppäimistöllä.
•
Tarkasta on näyttö käynnistetty.
•
Varmista, että näyttösi on oikein liitetty tietokoneesi videolähtöporttiin.
•
Jos tietokoneesi tulee erillisen grafiikkakortin kanssa, varmista, että liität
näyttösi videolähtöporttiin, joka on erillisellä grafiikkakortilla.
•
Tarkasta onko näytön jokin videoliittimen nastoista taipunut. Jos huomaat
taipuneita nastoja, vaihda näytön videoliitinkaapeli.
•
Tarkasta onko näyttösi liitetty oikein virtalähteeseen.
•
Katso lisää vianhakutietoja dokumentaatiosta, joka tuli näytön mukana.
Kun käytetään useita näyttöjä, vain yhdessä näytössä on näyttö.
•
Varmista, että molemmat näytöt on käynnistetty.
•
POST'in aikana vain VGA-porttiin liitetyssä näytössä on näyttö.
Kaksoisnäyttötoiminto toimii vain Windows'in alaisuudessa.
•
Kun grafiikkakortti on asennettu tietokoneeseesi, varmista, että liität näytöt
grafiikkakortin lähtöporttiin.
•
Tarkasta, että usean näytön asetukset ovat oikein.
Oma tietokoneeni ei voi havaita USB-tallennuslaitettani.
•
Kun ensimmmäisen kerran liität USB-tallennuslaitteesi tietokoneeseesi,
Windows asentaa laiteohjaimen automaattisesti sitä varten. Odota hetki ja
mene kohtaan Oma tietokone tarkastamaan onko USB-tallennuslaite havaittu.
•
Liitä USB-tallennuslaitteesi toiseen tietokoneeseen testataksesi onko USBtallennuslaitteesi rikkoutunut tai toimii virheellisesti.
Kappale 8: Vianhaku
?
Haluan palauttaa tai peruuttaa muutokset oman tietokoneeni
järjestelmäasetuksiin vaikuttamatta henkilökohtaisiin tiedostoihin tai dataan.
Windows® 7:
�������
Windows®-järjestelmän palautusominaisuus sallii sinun palauttavan tai
peruuttavan muutokset tietokoneesi järjestelmäasetuksiin vaikuttamatta
henkilökohtaiseen dataasi kuten asiakirjat tai valokuvat. Katso lisätietoja
Kappaleen 2 osasta Järjestelmäsi palauttaminen.
Windows® 8:
��������������������
Voit käyttää Windows® 8:n Refresh everything without affecting your
files (Virkistä kaikki ilman vaikutusta tiedostoihisi) -palautusvalintaa
palauttaaksesi tietokoneen järjestelmäasetuksiin tehdyt muutokset tai
kumotaksesi ne ilman vaikutusta henkilökohtaisiin tietoihisi, kuten asiakirjat tai
valokuvat. Käytä tätä palautusvalintaa napsauttamalla Charms bar -palkissa
Settings (Asetukset) > Change PC Settings (Muuta tietokoneasetuksia) >
General (Yleiset), valitse Refresh everything without affecting your files
(Virkistä kaikki ilman vaikutusta tiedostoihisi) ja napsauta Get Started
(Näin pääset alkuun).
SUOMI
?
HDTV:llä olevaa kuvaa on venytetty.
•
Se aiheutuu siitä, että näytöllä ja HDTV:llä on eri resoluutiot. Aseta näyttöruudun
resoluutio sopimaan HDTV'lle. Kuvaruudun resoluutio muuttaminen:
Windows® 7:
1.�����������������������������������
Tee jokin seuraavista avataksesi Screen Resolutio����������������
n (Näyttöruudun
resoluutio) -asetusnäyttöruudun:
• Napsauta
> Contro������������������������
l Panel (Ohjauspaneeli) > Appea����������
rance and
Personalization (Ulkonäkö ja henkilökohtaistaminen) > Displa��
y
(Näyttö) > Change������������������������������������������
display settings (Muuta näytön asetuksia).
• Napsauta hiiren oikealla painikkeella missä tahansa Windowstyöpöydälläsi. Kun ponnahdusikkuna ilmestyy, napsauta Personalize
(Henkilökohtaista) > Display (Näyttö) > Change display settings
(Muuta näytön asetuksia).
2. Aseta resoluutio. Katso resoluutio dokumentaatiosta, joka tuli HDTV'n mukana.
3.Napsauta App����������
ly (Käytä) tai OK. Sen jälkeen napsauta
vahvistusviestissä Keep Chang����������������������
es (Säilytä muutokset).
Windows® 8:
���������������������������������
Tee jokin seuraavista avataksesi Screen Resolutio����������������
n (Näyttöruudun
resoluutio) -asetusnäyttöruudun:
Start -käynnistysnäytöstä
������������������������������������������������������������������������������
a)��������������������������������������������������������������������������
Käynnistä All Apps (Kaikki sovellukset) -näyttö ja kiinnitä ohjauspaneeli
Start -käynnistysnäyttöön��.
Katso lisätietoja Pinning an app on the Start Screen (Sovelluksen
kiinnittäminen Start -näyttöön) -toiminnosta kohdasta Working with
Windows® Apps (Työskentely �������
Windows® -sovellusten kanssa).
b)��������������������������
Napsauta ohjauspaneelissa Appearance and Personalization (Ulkoasu
ja mukauttaminen) -valinnassa Adjust screen resolution (Säädä
näytön tarkkuutta) -kohtaa.
Työpöytätila-näytöstä
a) Käynnistä Työpöytä-tila Start -käynnistysnäytöstä.
b) Napsauta oikealla missä tahansa kohdassa Työpöytätila-näytössä. Kun
ponnahdusvalikko tulee näkyviin, napsauta Personalize (Mukauta) >
Display (Näyttö) > Change display settings (Muuta näyttöasetuksia).
ASUS BT1AH
89
?
Omat kuulokkeeni eivät tuota ääntä.
SUOMI
•
Varmista, että liität kaiuttimesi Line out -porttiin (kellanvihreä) etupaneelissa tai
takapaneelissa.
•
Takasta onko kaiuttimesi liitetty sähkölähteesi ja käännetty päälle.
•
Aseta kaiuttimiesi äänenvoimakkuus.
•
Varmista, että tietokoneesi järjestelmän äänet on Mykistetty.
• Jos sitä ei ole mykistetty, äänenvoimakkuuden kuvake näytetään kuvana
. Ottaaksesi käyttöön napsauta
Windows-ilmoitusalueelta, sen
jälkeen napsauta
.
•
•
?
?
Jos sitä ei ole mykistetty, napsauta
äänenvoimakkuuden asettamiseksi.
Liitä tietokoneesi toiseen tietokoneeseen testataksesi toimivatko kaiuttimet
oikein.
DVD-asema ei voi lukea levyä.
•
Tarkasta onko levy laitettu tekstipuolen osoittaessa ylöspäin.
•
Tarkasta onko levy keskitetty tarjottimessa, erityisesti levyjä varten, jotka eivät
ole vakiokokoisia tai -muotoisia.
•
Tarkasta onko levy naarmuuntunut tai vahingoittunut.
1.
Napsauta Windows® 7:ssä
Osoita hiiren osoittimella Windows® 8-työpöydän vasenta alakulmaa ja
napsauta sitten hiiren oikealla painikkeella Aloitusnäytön pikkukuvaa.
Napsauta ponnahdusvalikossa File Explorer (Resurssienhallinta)
avataksesi Computer (Tietokone) -näytön.
DVD-aseman ulosheittopainike ei vastaa.
> Computer (Tietokone).
2.���������������������������������������
Napsauta hiiren oikealla painikkeella
napsauta Eject (Heitä ulos) valikosta.
90
ja vedä liukusäädintä
, sen jälkeen
Kappale 8: Vianhaku
Ongelma
Ei virtaa
(Virtailmaisin
sammuksissa)
ASUS BT1AH
Mahdollinen syy
Toiminta
Väärä sähköjännite
• A
seta tietokoneen sähköjännitekytkin
alueesi jännitevaatimuksia
vastaavaksi.
• Säädä jänniteasetuksia. Varmista,
että virtajohto on irrotettu
virtapistorasiasta.
Tietokonetta ei ole
käynnistetty.
Paina etupaneelin virtapainiketta
varmistaaksesi, että tietokone on
kytketty päälle.
Tietokoneen virtajohtoa ei
ole liitetty oikein.
• V
armista, että virtajohto on liitetty
oikein.
• Käytä toista yhteensopivaa
virtajohtoa.
PSU (Power supply
unit) (Virtalähdeyksikkö)
-ongelmia
Ota yhteys ASUS-huoltokeskukseen
toisen PSU-yksikön asentamiseksi
tietokoneeseen.
SUOMI
Virta
91
Näyttö
Ongelma
SUOMI
Näyttöön ei
tule kuvaa, kun
tietokone on
kytketty päälle
(Musta näyttö)
Mahdollinen syy
Toiminta
Signaalikaapelia ei ole
liitetty tietokoneen oikeaan
VGA-porttiin.
• L
iitä signaalikaapeli oikeaan
näyttöporttiin (laitteessa oleva VGAportti tai erillinen VGA-portti).
• Jos käytät erillistä VGA-korttia, liitä
signaalikaapeli erilliseen VGAporttiin.
Signaalikaapeliongelmia
Kokeile liittämistä toiseen monitoriin.
Mahdollinen syy
Toiminta
LAN-kaapelia ei ole liitetty.
Liitä LAN-kaapeli tietokoneeseen.
LAN-kaapeliongelmia
Varmista, että LAN LED-merkkivalo
palaa. Jos se ei pala, kokeile
toista LAN-kaapelia. Jos se
edelleenkään toimi, ota yhteys ASUShuoltokeskukseen.
LAN
Ongelma
Internetyhteyden
muodostaminen
ei onnistu
Tietokonetta ei ole liitetty
oikein reitittimeen tai
keskittimeen.
Verkkoasetukset
Virustorjuntaohjelmiston
aiheuttamia ongelmia
Ohjainongelmia
92
Varmista, että tietokone on liitetty
oikein reitittimeen tai keskittimeen.
Ota yhteyttä internetpalveluntarjoajaasi (ISP) saadaksesi
tiedot oikeista LAN-asetuksista.
Sulje virustorjuntaohjelmisto.
Asenna LAN-ohjain uudelleen
Kappale 8: Vianhaku
Ongelma
Ei ääntä
Mahdollinen syy
Action
Kaiuttimet tai kuulokkeet on
liitetty väärään porttiin.
• K
atso oikea portti tietokoneen
käyttöoppaasta.
• Irrota ja liitä uudelleen tietokoneen
kaiuttimet.
Kaiuttimet tai kuulokkeet
eivät toimi.
Kokeile toisia kaiuttimia tai
kuulokkeita.
Etu- ja taka-audioportit
eivät toimi.
Kokeile sekä etu- että takaaudioportteja. Jos yksi porteista ei
toimi, tarkista onko portti asetettu
monikanavalle.
Ohjainongelmia
SUOMI
Audio
Asenna audio-ohjain uudelleen
Järjestelmä
Ongelma
Järjestelmän
nopeus on liian
hidas
Järjestelmä
hidastuu tai
pysähtyy usein.
ASUS BT1AH
Mahdollinen syy
Liian monta ohjelmaa
käynnissä.
Toiminta
Sulje joitakin ohjelmia.
Tietokonevirushyökkäys
• K
äytä virustorjuntaohjelmistoa
virusten poistamiseen.
• Asenna käyttöjärjestelmä
uudelleen.
Kiintolevyn
muistimoduulivika
• Lähetä
vahingoittunut
kiintolevy huollettavaksi ASUShuoltokeskukseen.
• Vaihda kiintolevyasema uuteen.
Muistimoduuliongelmia
• V
aihda yhteensopiviin
muistimoduuleihin.
• Poista asentamasi ylimääräiset
muistimoduulit ja yritä uudelleen.
• Ota yhteyttä ASUShuoltokeskukseen avun saamiseksi.
Tietokoneen tuuletus ei ole
riittävä.
Siirrä tietokone paikkaan, jossa on
parempi ilmanvaihto.
On asennettu
yhteensopimattomia
ohjelmistoja.
Asenna käyttöjärjestelmä uudelleen
ja asenna yhteensopivia ohjelmia.
93
Suoritin
Ongelma
SUOMI
Liian äänekäs
heti tietokoneen
käynnistämisen
jälkeen.
Tietokone pitää
käytettäessä liian
kovaa ääntä.
Mahdollinen syy
Toiminta
Tietokoneesi käynnistyy
uudelleen.
Tämä on normaalia. Tuuletin käy
täydellä nopeudella, kun tietokone
käynnistyy. Tuuletin hidastuu
käyttöjärjestelmään siirryttäessä.
BIOS-asetuksia on
muutettu.
Palauta BIOS oletusasetuksiinsa.
Vanha BIOS-versio
Päivitä BIOS uusimpaan versioon.
Lataa uusimmat BIOS-versiot ASUStukisivustolta osoitteesta http://
support.asus.com.
Suorittimen tuuletin on
vaihdettu.
Varmista, että käytät yhteensopivaa
tai ASUKSEN suosittelemaa
suorittimen tuuletinta.
Tietokoneen tuuletus ei ole
riittävä.
Siirrä tietokone paikkaan, jossa on
parempi ilmanvaihto.
Järjestelmän lämpötila on
liian korkea.
• P
äivitä BIOS.
• Jos tiedät, kuinka emolevy
asennetaan uudelleen, puhdista
rungon sisätila.
• Ota yhteyttä ASUShuoltokeskukseen avun
saamiseksi.
Jos ongelma ei poistu, katso pöytätietokoneen takuukortista tiedot ja ota yhteyttä
ASUS-huoltokeskukseen. Saat tiedot huoltokeskuksista ASUS-tukisivustolta osoitteesta
http://support.asus.com.
94
Kappale 8: Vianhaku
ASUSTeK COMPUTER INC.
Osoite
Puhelin Faksi Sähköposti
Verkkosivut
Tekninen tuki
Puhelin Verkkotuki
15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
+886-2-2894-3447
+886-2-2890-7798
info@asus.com.tw
www.asus.com.tw
+86-21-38429911
support.asus.com
ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Amerikka)
Osoite
Puhelin
Faksi
Verkkosivut
Tekninen tuki
Puhelin Tukifaksi
Verkkotuki
800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
+1-510-739-3777
+1-510-608-4555
usa.asus.com
+1-886-678-3688
+1-812-284-0883
support.asus.com
ASUS COMPUTER GmbH (Saksa ja Itävalta)
Osoite
Tukifaksi
Verkkosivusto
Online-yhteystiedot
Tekninen tuki
Puhelin
Tukifaksi
Verkkotuki
Harkort Str. 21-23, D-40880 Ratingen, Germany
+49-2102-959911
www.asus.de
www.asus.de/sales
+49-1805-010923*
+49-2102-9599-11*
support.asus.com
* 0,14 euroa/min saksalaisesta kiinteästä puhelinlinjasta; 0,42 euroa/min
matkapuhelimesta.
Valmistaja:
ASUSTeK Computer Inc.
Osoite:
4F, No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112,
TAIWAN
Valtuutettu edustaja Euroopassa
ASUS Computer GmbH
Osoite:
HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN,
GERMANY
SUOMI
ASUS-yhteystiedot