ASUS C300 User's Manual

Add to My manuals
86 Pages

advertisement

ASUS C300 User's Manual | Manualzz

SW8991

Första utgåvan

Maj 2014

Bärbar dator

E-manual för Chromebook

Upphovsrättsinformation

Ingen del av denna manual, inklusive produkter och programvara som beskrivs i den, får utan skriftligt tillstånd från ASUSTeK COMPUTER INC. reproduceras, överföras, kopieras, sparas i ett sökbart system eller

översättas till något språk i någon form eller med några medel, förutom dokumentation som förvaras av köparen som säkerhetskopia. (“ASUS”).

ASUS LEVERERAR DENNA MANUAL “I BEFINTLIGT SKICK” UTAN NÅGON SOM HELST GARANTI, VARKEN

UTTALAD ELLER UNDERFÖRSTÅDD, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAD TILL DE UNDERFÖRSTÅDDA

GARANTIERNA ELLER VILLKOREN FÖR SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE.

UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKALL ASUS, DESS DIREKTÖRER, TJÄNSTEMÄN, ANSTÄLLDA ELLER

REPRESENTANTER HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA INDIREKTA, SÄRSKILDA, TILLFÄLLIGA ELLER HÄRAV

FÖLJANDE SKADOR (INKLUSIVE SKADOR AVSEENDE FÖRLUST AV FÖRTJÄNST, AFFÄRSFÖRLUSTER,

FÖRLUST AV ANVÄNDNING ELLER DATA, AVBROTT AV AFFÄRSVERKSAMHET ELLER LIKNADE) ÄVEN OM

ASUS HAR AVISERAT OM MÖJLIGHETEN AV ATT SÅDANA SKADOR KAN UPPSTÅ FRÅN NÅGRA DEFEKTER

ELLER FEL I DENNA MANUAL ELLER PRODUKT.

Produkter och företagsnamn som visas i denna manual kan eller kan inte vara registrerade varumärken eller upphovrättsligt skyddade av respektive företag och används endast för identifiering eller förklaring och till ägarens fördel utan intrångsavsikt.

SPECIFIKATIONER OCH INFORMATION I DENNA MANUAL LÄMNAS ENDAST SOM INFORMATION OCH KAN

ÄNDRAS NÄR SOM HELST UTAN MEDDELANDE OCH SKALL INTE TOLKAS SOM ETT ÅTAGANDE AV ASUS.

ASUS PÅTAR SIG INGET ANSVAR ELLER SKYLDIGHET FÖR NÅGRA FEL ELLER BRISTER SOM KAN VISA SIG I

DENNA MANUAL INKLUSIVE PRODUKTER OCH PROGRAM SOM BESKRIVS DÄR I.

Copyright © 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. Alla rättigheter förbehållna.

Ansvarsbegränsning

Omständigheter kan komma att uppstå där du till följd av en försummelse från ASUS sida eller annan skyldighet är berättigad till ersättning för skador från ASUS. Vid varje sådant yrkande, oavsett på vilken grund du är berättigad att yrka ersättning för skador från ASUS, är ASUS endast ansvariga för kroppsliga skador (inklusive dödsfall) och skador på egendom och skador på personliga ägodelar eller andra verkliga och direkta skador som är ett resultat av underlåtenhet eller försummelse att genomföra juridiska skyldigheter under denna garantiutfästelse, upp till det angivna kontraktspriset för varje produkt.

ASUS kommer endast att vara ansvarig för eller kompensera dig för förlust, skador eller yrkanden baserade på kontrakt, otillåten handling eller överträdelser enligt dessa garantibestämmelser.

Denna begränsning gäller också ASUS leverantörer och dess återförsäljare. Det är maximalt vad ASUS, dess leverantörer och din återförsäljare är kollektivt ansvariga för.

UNDER INGA FÖRHÅLLANDEN ÄR ASUS ANSVARIGA FÖR NÅGOT AV FÖLJANDE: (1) TREDJE PARTS

YRKANDEN MOT DIG FÖR SKADOR; (2) FÖRLUST AV ELLER SKADOR PÅ DINA REGISTER ELLER DATA; ELLER

(3) SPECIELLA, TILLFÄLLIGA ELLER INDIREKTA SKADOR ELLER FÖR NÅGRA EKONOMISKA FÖLJDSKADOR

(INKLUSIVE FÖRLUST AV FÖRTJÄNST ELLER BESPARINGAR), ÄVEN OM ASUS, DESS LEVERANTÖRER ELLER

DIN ÅTERFÖRSÄLJARE ÄR INFORMERADE MÖJLIGHETEN FÖR DETTA.

Service och support

Besök vår flerspråkiga webbsida på http://support.asus.com

2 E-manual för bärbar dator

Innehållsförteckning

Om manualen .............................................................................................................6

Konventioner som används i denna manual ........................................................ 7

Typografi ............................................................................................................................ 7

Säkerhetsföreskrifter ................................................................................................8

Använda din bärbara dator ......................................................................................... 8

Sköt om din bärbara dator .......................................................................................... 9

Korrekt avyttring ............................................................................................................. 10

Kapitel 1: Konfiguration av maskinvaran

Lär känna din bärbara dator ..................................................................................12

Sedd uppifrån .................................................................................................................. 12

Undersida .......................................................................................................................... 15

Höger sida ......................................................................................................................... 16

Vänstra sidan .................................................................................................................... 17

Kapitel 2: Använda din bärbara dator

Komma igång ..............................................................................................................22

Ladda din bärbara dator .............................................................................................. 22

Lyft för att öppna displaypanelen. ............................................................................ 24

Tryck på strömknappen. ............................................................................................... 24

Gester för styrplattan ...............................................................................................25

Flytta pekaren .................................................................................................................. 25

Enfingerpekning ............................................................................................................. 26

Tvåfingerpekning ........................................................................................................... 27

Gester med två fingrar .................................................................................................. 28

Använda tangentbordet .........................................................................................29

Kapitel 3: Arbeta med Chrome™ OS

Starta första gången .................................................................................................32

Inloggningsområde ..................................................................................................33

Surfa som gäst ................................................................................................................. 33

Användarkonto................................................................................................................ 34

E-manual för bärbar dator

3

4

Använda skrivbordet ................................................................................................35

Applista .............................................................................................................................. 35

Statusområde ................................................................................................................... 37

Anslutning till Internet .............................................................................................40

Aktivera Wi-Fi anslutningen ........................................................................................ 40

Växla till en ny Wi-Fi nätverksanslutning................................................................ 40

Lägga till en nätverksanslutning ............................................................................... 41

Chrome webbläsare ....................................................................................................... 43

Skiva ut dokument ....................................................................................................45

Spara PDF-filer ................................................................................................................. 45

Google molnutskrift ...................................................................................................... 47

Hantera dina filer .......................................................................................................52

Filapp................................................................................................................................... 52

Google Drive .................................................................................................................... 56

Återställa den bärbara datorn ...............................................................................60

Använda Powerwash ..................................................................................................... 60

Stänga av den bärbara pekdatorn .......................................................................62

Använda Chrome™ OS ................................................................................................. 62

Använda strömknappen på bärbara datorn. ........................................................ 62

Försätta den bärbara datorn i vila ............................................................................ 62

Tips och vanliga frågor

Praktiska tips för din bärbara dator .....................................................................64

Vanliga frågor om hårdvara ...................................................................................65

Vanliga frågor om programvara ...........................................................................67

Bilagor

Interna modem uppfyllelse......................................................................................... 70

Översikt .............................................................................................................................. 70

Network Compatibility Declaration (deklaration om nätverkskompatibilitet) ........................................................................................ 71

Icke-röst utrustning ...................................................................................................... 71

Yttrande statliga kommunikationsnämnden ....................................................... 73

E-manual för bärbar dator

FCC (Amerikanska telekommunikationsmyndighetens) varningstext om radiofrekvens- (RF-) exponering .............................................. 74

Deklaration om överensstämmelse (R&TTE Direktivet 1999/5/EG) ............. 75

CE Märkning ..................................................................................................................... 75

Trådlös hanteringskanal för olika områden .......................................................... 76

Frankrike begränsade trådlösa frekvensband ...................................................... 76

UL säkerhetsanmärkningar ......................................................................................... 78

Krav strömsäkerhet ........................................................................................................ 78

TV-mottagarmeddelanden ......................................................................................... 79

REACH ................................................................................................................................. 79

Produktanmärkning Macrovision Corporation .................................................... 79

Förhindra hörselskador ................................................................................................ 79

Nordiska försiktighetsåtgärder (för litium-jon batterier) ................................. 80

CTR 21 godkännande (för bärbara datorer med inbyggt modem) .............. 81

ENERGY STAR-efterlevande produkt ....................................................................... 83

EU:s eko-märkning ......................................................................................................... 83

Säkerhetsinformation optisk lagringsenhet ......................................................... 84

Uppfyllelse och deklaration av globala miljöbestämmelser .......................... 85

ASUS återvinning / Återtagningstjänst .................................................................. 85

E-manual för bärbar dator

5

6

Om manualen

Manualen ger information om din bärbara dators maskinvaru- och programvaruegenskaper, och har delats in i följande kapitel:

Kapitel 1: Konfiguration av maskinvaran

Detta kapitel preciserar din bärbara dators maskinvarukomponenter.

Kapitel 2: Använda din bärbara dator

Detta kapitel visar hur du använder de olika delarna av din bärbara dator.

Kapitel 3: Arbeta med Chrome™ OS

Detta kapitel ger en översikt över användning av Chrome™ operativsystem (OS) i din bärbara dator.

Tips och vanliga frågor

Detta avsnitt presenterar några rekommenderade tips, frågor om hårdvara och programvara som du kan läsa för att underhålla och

åtgärda vanliga problem med din bärbara dator.

Bilagor

Detta kapitel innehåller meddelanden och säkerhetsuttalanden som rör din bärbara dator.

E-manual för bärbar dator

Konventioner som används i denna manual

För att markera viktig information i denna manual, presenteras viss text på följande sätt:

VIKTIGT! Detta meddelande innehåller vital information som måste följas för att fullfölja en uppgift.

OBS! Detta meddelande innehåller ytterligare information och tips som kan hjälpa till att fullfölja en uppgift.

VARNING! Detta meddelande innehåller viktig information som måste följas för att bibehålla säkerheten när vissa uppgifter genomförs och förhindra skador på den bärbara datorns data och komponenter.

Typografi

fet

= Detta indikerar en meny eller en post som måste väljas.

kursiv

= Detta indikerar ett passage du kan finna i den här manualen.

E-manual för bärbar dator

7

8

Säkerhetsföreskrifter

Använda din bärbara dator

Den här notebookdatorn ska användas i miljöer med lämplig temperatur mellan 5°C (41°F) och 35°C

(95°F).

Se etiketten med märkdata under Notebook PC:n för att se till att din strömadapter överensstämmer med märkdatan.

Placera inte den bärbara datorn i knäet eller på någon annan del av kroppen, för att förhindra obehag eller skador från värmeexponeringen.

Använd inte skadade elsladdar, tillbehör eller annan kringutrustning.

Vid påslagning se till att den bärbara datorn inte bärs eller täcks över med något material som kan reducera luftcirkulationen.

Placera inte den bärbara datorn på en ojämn eller instabil arbetsyta.

Du kan skicka din bärbara dator genom röntgenmaskiner (används på föremål som placerats på transportband), men utsätt den inte för magnetiska detektorer eller handskanner.

Kontakta flygbolaget för att ta reda på mer om tjänster som kan användas ombord och begränsningar och restriktioner som måste följas när bärbara datorer används ombord under flygning.

E-manual för bärbar dator

Sköt om din bärbara dator

Koppla ifrån strömmen och ta bort batteriet

(i förekommande fall) innan du rengör den bärbara datorn. Använd en ren cellulosasvamp eller sämskskinn som fuktats i en lösning av slipmedelsfritt rengöringsmedel och några droppar varmt vatten. Avlägsna resterande fukt från den bärbara datorn med en torr trasa.

Använd inte starka lösningsmedel såsom thinner, bensen eller andra kemikalier på eller i närheten av den bärbara datorn.

Placera inga föremål ovanpå den bärbara datorn.

Utsätt inte din bärbara dator för starka magnet- eller elektriska fält.

Använd eller utsätt inte den bärbara datorn i närheten av vätskor, regn eller fukt.

Exponera inte den bärbara datorn för dammiga miljöer.

Använd inte den bärbara datorn i närheten av läckande gas.

E-manual för bärbar dator

9

Korrekt avyttring

Kasta inte Notebook PC i hushållssoporna. Denna produkt har konstruerats för att möjliggöra korrekt återanvändning av delar och för

återvinning. Symbolen med den överkorsade soptunnan indikerar att produkten (elektriska och elektroniska utrustningar samt knappcellsbatterier som innehåller kvicksilver) inte får kastas i de vanliga hushållssoporna. Kontrollera de lokala bestämmelserna för avyttring av elektroniska produkter.

Kasta INTE batteriet i hushållssoporna. Symbolen med den överkorsade soptunnan indikerar att batteriet inte får kastas i de vanliga hushållssoporna.

10 E-manual för bärbar dator

Kapitel 1:

Konfiguration av maskinvaran

E-manual för bärbar dator

11

Lär känna din bärbara dator

Sedd uppifrån

OBS! Tangentbordets layout kan variera mellan olika länder. Den bärbara datorn kan också variera i utseende beroende på datormodell.

12 E-manual för bärbar dator

Mikrofon

Den inbyggda monomikrofonen kan användas för videokonferenser, röstberättande eller enkla ljudinspelningar.

Kameraindikator

Kameraindikatolampan visar när den inbyggda kameran används.

Kamera

Denna inbyggda kameran ger dig möjlighet att ta bilder eller spela in videor med den bärbara datorn.

Skärmen

Skärmen har utmärkta visningsegenskaper för fotografier, videor och andra multimediafiler på din bärbara dator.

Luftventiler

Luftventilerna släpper in sval luft och släpper ut varm luft till den bärbara datorn.

VARNING! Kontrollera att papper, böcker, kläder, sladdar eller andra föremål inte blockerar ventilerna, eftersom det annars kan leda till överhettning

Tangentbord

Tangentbordet har QWERTY-knappar i full storlek med en bekvämt nedtryckningsdjup för att skriva. Det gör det också möjligt att använda funktionsknapparna som ger snabb åtkomst till Chrome™ OSOS och kontrollerar andra multimediafunktioner.

OBS! Tangentbordets layout skiljer sig åt mellan modeller och geografiska områden.

E-manual för bärbar dator

13

Styrplatta

Styrplattan gör det möjligt att använda flera fingrar för att navigera på skärmen, vilket ger en intuitiv användarupplevelse.

Den simulerar också funktionerna hos en vanlig mus.

OBS! För mer information, se kapitlet Gester för styrplattan i manualen.

Strömbrytare

Tryck på strömbrytaren för att sätta på eller stänga av din bärbara dator. Du kan också använda strömbrytaren för att sätta den bärbara datorn i viloläge eller på tomgångsläge och väcka den igen.

Om den bärbara datorn inte svarar, håll knappen nedtryckt i yra

(4) sekunder tills den bärbara datorn stängs av.

Strömindikator

Strömindikatorn tänds när den bärbara datorn sätts på och blinkar långsamt när datorn är i viloläge.

14 E-manual för bärbar dator

Undersida

OBS! Undersidan kan variera i utseende beroende på modell.

VARNING! Den bärbara datorns undersida kan bli varm eller het när den används eller när batteriet laddas. Placera inte den bärbara datorn på ytor som kan blockera ventilerna när du arbetar med den.

VIKTIGT! Batteritiden varierar beroende på användning och efter specifikationerna för denna bärbara dator. Batteriet kan inte tas isär.

Ljudhögtalare

De inbyggda högtalarna låter dig spela upp ljud direkt från den bärbara datorn. Ljudegenskaperna på denna bärbara dator är mjukvarukontrollerade.

E-manual för bärbar dator

15

Höger sida

Mini-SIM-kortöppning (tillval)

Denna inbyggda mini-SIM-kortöppning har en SIM-behållare som stöder LTE, GSM* och WCDMA* nätverksband.

För att använda denna öppning, tryck på SIM-behållaren för att lossa och glida den ut ur öppningen. Placera SIM-kortet på behållaren såsom visas med pilen och skjut den tillbaka in tills

SIM-behållaren klickar på plats.

USB 2.0-port

Denna USB 2.0-port (Universal Serial Bus 2.0) är kompatibel med

USB 2.0- eller USB 1.1-enheter som tangentbord, pekutrustning, flash-enheter, externa hårddiskar, högtalare, kameror och skrivare.

Kensington® säkerhetsöppning

Kensington® säkerhetsöppning ger dig möjlighet att säkra din bärbara dator med Kensington®-kompatibla säkerhetsprodukter för bärbara datorer.

* på valda modeller

16 E-manual för bärbar dator

Vänstra sidan

Batteriingång (DC)

Sätt i den medföljande strömadaptern i denna öppning, för att ladda det batteriet och strömförsörja den bärbara datorn.

VARNING! Adaptern kan bli varm eller het när den används.

Täck inte över adaptern och ha den inte i närheten av kroppen medan den är ansluten till en strömkälla.

VIKTIGT! Använd enbart i den medföljande strömadaptern för att ladda det batteriet och strömförsörja den bärbara datorn.

E-manual för bärbar dator

17

18

Tvåfärgad batteriladdningsindikator

Den tvåfärgade LED-belysningen visar batteriets laddningsstatus. Se följande tabell för detaljer:

Färg

Fast grönt

Status

Den bärbara datorn är ansluten till ett strömuttag, laddar batteriet och batteristyrkan ligger mellan 95 % och 100 %.

Fast orange

Den bärbara datorn är ansluten till ett strömuttag, laddar batteriet och batteristyrkan ligger under 95 %.

Blinkande orange Den bärbara datorn körs med batteriet och batteristyrkan ligger på mindre än 10%.

Lamporna släckta Den bärbara datorn körs med batteriet och batteristyrkan är mellan 10% och 100%.

HDMI-port

Detta uttag är till för en High-Definition Multimedia Interfacekontakt (HDMI) och är HDCP-kompatibelt och tillåter uppspelning av HD DVD, Blu-ray och annat skyddat innehåll.

E-manual för bärbar dator

USB 3.0-port med USB Charger+

Denna universalseriebussport 3.0 (USB 3.0) har en

överföringshastighet på upp till 5 Gbit/s och är bakåtkompatibel till USB 2.0. Symbolen indikerar denna ports USB Charger+funktion, som gör att du snabbt kan ladda mobila enheter även när datorn har stängts av.

Minneskortsläsare

Denna bärbara dator har en inbyggd minneskortläsaröppning som stödjer MMC- och SD-kortformat.

Hörlursuttag / Mikrofoningång kombiuttag

Denna port ger dig möjlighet att ansluta den bärbara datorn till förstärkta högtalare eller hörlurar. Du kan också använda denna port för att ansluta en extern mikrofon till din bärbara dator.

E-manual för bärbar dator

19

20 E-manual för bärbar dator

Kapitel 2:

Använda din bärbara dator

E-manual för bärbar dator

21

Komma igång

Ladda din bärbara dator

A. Anslut strömadaptern till en 100V~240V strömkälla.

B. Anslut strömadaptern till den bärbara datorns växelströmsingång.

Ladda den bärbara datorn i 3 timmar innan du använder den första gången.

OBS! Nätadapterns utseende kan variera beroende på modell och region.

22

OBS!

Information om strömadaptern:

• Ingående spänning: 100–240 Vac

• Ingångsfrekvens: 50-60 Hz

• Märkning utgående ström: 1.75A (33W)

• Märkning utgående spänning: 19 Vdc

E-manual för bärbar dator

VIKTIGT!

• Finn input/output märkvärdet på din bärbara dator och försäkra dig om att den matchar input/output märkvärdet på din strömadapter.

Visa bärbara datormodeller kan ha varierande märkvärden för utström beroende på den tillgängliga SKU:n.

• Kontrollera att den bärbara datorn är ansluten till strömadaptern innan du sätter på den första gången. Vi rekommenderar starkt att du använder ett jordat vägguttag när du använder din bärbara dator i strömadapterläge.

• Vägguttaget måste vara lättåtkomligt och nära den bärbara datorn.

• För att koppla ifrån den bärbara datorn från strömkällan drar du ut kontakten ur vägguttaget.

VARNING!

Läs igenom säkerhetsföreskrifterna för den bärbara datorns batteri.

• Enbart en ASUS-auktoriserad tekniker ska ta bort batteriet i enheten.

• Batteriet som används i den här enheten kan orsaka brandfara eller frätskador om det tas bort eller demonteras.

• Följ varningsetiketterna för din personliga säkerhet.

• Det finns risk för explosion om batteriet ersätts med felaktig sort.

• Kassera i eld.

• Försök aldrig att kortsluta den bärbara datrons batteri.

• Försök aldrig att ta isär och sätta ihop batteriet.

• Upphör att använda om batteriet läcker.

• Batteriet och dess delar måste återvinnas eller kasseras på rätt sätt.

• Förvara batteriet och andra små delar utom räckhåll för barn.

E-manual för bärbar dator

23

Lyft för att öppna displaypanelen.

Tryck på strömknappen.

24 E-manual för bärbar dator

Gester för styrplattan

Gester ger dig möjlighet att starta program och öppna inställningarna för din bärbara dator. Se följande illustrationer när du använder handgester på styrplattan.

Flytta pekaren

Du kan trycka på eller klicka var som helst på styrplattan för att aktivera dess pekare och sedan glida med fingret på styrplattan för att flytta pekaren på skärmen.

Glida horisontellt

Glida vertikalt

Glida diagonalt

E-manual för bärbar dator

25

Enfingerpekning

Klicka/knacka Dubbelklicka/dubbelknacka

Klicka/knacka på styrplattan för att starta och aktivera appar och program.

Dubbelklicka/dubbelknacka på en aktiv skärm för att minimera eller maximera den på skärmen.

Drag och släpp

Klicka på en aktiv skärm och glid sedan med samma finger av från styrplattan utan att lyfta det. Lyft fingret från styrplattan för att släppa posten på sin nya plats.

26 E-manual för bärbar dator

Tvåfingerpekning

Tvåfingerbläddring (upp/ ner)

Tvåfingerbläddring (vänster/ höger)

Glid med två fingar för att bläddra upp eller ner.

Drag och släpp

Glid med två fingar för att bläddra åt vänster eller höger.

Vid bläddring på en webbsida, glid med två fingrar åt vänster eller höger för att gå tillbaka eller flytta till nästa besökta webbsida.

Tvåfingersklickning/knackning

Välj en artikel samt håll vänsterklick-knappen intryckt. Glid nedåt på styrplattan med de andra fingrarna för att dra och släppa artikeln på en ny plats.

Klicka/knacka med två fingrar på styrplattan för att simulera högerklick-funktionen.

E-manual för bärbar dator

27

Gester med två fingrar

Svep åt vänster eller åt höger

Om du öppnat flera flikar i webbläsaren, svep med tre fingrar åt vänster eller höger mellan dessa flikar.

Svep ner

Svep ned för att se en översikt över alla skärmar som är öppnade i

Chrome™.

28 E-manual för bärbar dator

Använda tangentbordet

Följande genvägsknappar på din bärbara dator kan användas för att starta program och funktioner när Chrome™ operativsystem används.

Går tillbaka till föregående sida

Går till nästa sida.

Laddar om aktuell webbsida.

Aktiverar fullskärmsläge för nuvarande öppnade skärm.

Växla till nästa fönster.

Minskar skärmens ljusstyrka

Ökar skärmens ljusstyrka

Stänger av högtalarvolymen

Sänker högtalarvolymen.

Höjer högtalarvolymen.

Aktiverar sökrutan

E-manual för bärbar dator

29

30 E-manual för bärbar dator

Kapitel 3:

Arbeta med Chrome™ OS

E-manual för bärbar dator

31

Starta första gången

När du använder din bärbara dator första gången kommer en serie med skärmar att visas för att guida dig genom konfigurationen av Chrome™ operativsystem.

Att starta den bärbara datorn:

1. Tryck på strömknappen på bärbara datorn. Vänta några minuter tills installationsskärmen visas.

2. Från startskärmen väljer du önskat alternativ från rullgardinsmenyns knapp bredvid följande poster:

• Select your language (Välj språk)

• Select your keyboard (Välj tangentbord)

• Select a network (Välj ett nätverk)

När du är klar klicka på Continue (fortsätt).

3. Läs noga igenom Google Chrome OS villkor, välj sedan Accept

and continue (Acceptera och fortsätt).

4. På följande inskrivningsskärm anger du Email (E-post) och

Password (Lösenord) för ditt Google-konto. Om nu ännu inte har något Google-konto kan du skapa ett genom att klicka på länken

create a Google Account (skapa ett Google-konto).

Om du vill hoppa över denna inskrivningsprocess kan du också klicka på browse as Guest (surfa som gäst) för att fortsätta.

5. När inställningsprocessen är klar startas webbläsaren och du kan börja att arbeta med Chrome™.

32 E-manual för bärbar dator

Inloggningsområde

Efter att den bärbara datorn slagits på visas inloggningsskärmen så att du kan välja att arbeta i Chrome™ OS med något av följande alternativ.

VIKTIGT! Se till att du har en internetanslutning innan du väljer något av följande inloggningslaternativ.

Surfa som gäst

Detta alternativ rekommenderas om du bara vill surfa online eller låta andra använda din bärbara dator. Nedladdade filer, sökhistorik och cookies sparas inte om du loggar in som gäst.

E-manual för bärbar dator

33

Användarkonto

Använd detta alternativ för åtkomst till appar och andra program som erbjuds i Chrome™ OS och spara nedladdade filer och sökhistorik direkt på ditt användarkonto.

Logga in på ditt användarkonto.

Välj det användarkonto som du vill använda och skriv sedan in ditt lösenord i fältet enter password (ange lösenord).

Lägga till ett användarkonto

Se följande steg om du vill lägga till ett nytt användarkonto:

1. Klicka på Add user (lägg till användare) nederst i inloggningsområdet.

2. På följande skärm matar du in den nya Email (e-posten) och

Password (lösenordet) som du vill lägga till som användarkonto.

Ditt e-postkonto måste vara Gmail. För att skapa ett nytt Googlekonto klicka på länken create a Google Account (skapa ett

Google-konto).

3. Klicka på Sign in (logga in).

34 E-manual för bärbar dator

Använda skrivbordet

Applista

Börja arbeta på den bärbara datorn genom att starta appar som är

åtkomliga efter inloggning på användarkontot. Dessa appar möjligör en mängd olika funktioner som kan hjälpa till att maximera funktionerna hos den bärbara datorn.

För att starta applistan klicka på på startskärmen.

NOTERA: Vid surfning som gäst visas endast ikonen

på startskärmen.

Applistikon startskärm

E-manual för bärbar dator

35

Lägga till appar på startskärmen

Att lägga till fler appar på startskärmen:

1. Klicka på .

2. Högerklicka på appen du vill lägga till på startskärmen och välj sedan Pin to shelf (Fäst på hyllan)

Radera appar från startskärmen

För att radera någon av apparna som för närvarande finns på startskärmen:

1. Högerklicka på den app som du vill ta bort.

Konfigurera appinställningarna

För att konfigurera apparnas uppträdande när de startats:

1. Högerklicka på den app som du vill konfigurera.

2. Välj något av följande alternativ

• Open as regular tab (Öppna som en vanlig flik)

• Open as pinned tab (Öppna som en fäst flik)

• Open as window (Öppna som ett fönster)

• Open maximized (Öppna maximerad)

36 E-manual för bärbar dator

Statusområde

En kort översikt, statusområdet visar en översikt över informationen om Googles användarkonto. Den låter dig ändra inställningarna för din bärbara dator och ditt nuvarande användarkonto. statusområde

Klicka för att starta statusområdet.

Startar statusområdet

För att starta statusområdet, klicka någonstans i statusområdesrutan i nedre högra hörnet på skrivbordsskärmen.

E-manual för bärbar dator

37

Inuti statusområdet

38

Användarkonto

Detta visar aktuellt använt Google-användarkonto.

Settings (Inställningar)

Klicka på detta alternativ för att få åtkomst till Chrome™ OSinställningar.

Sign out (Logga ut)

Klicka på detta alternativ för att logga ut från nuvarande användarkonto.

Nätverk

Klicka på detta alternativ för att visa aktuell nätverksanslutning, tillgängliga nätverksanslutningar och nätverksinställningarna.

Bluetooth

Klicka på detta alternativ för att aktivera eller avaktivera

Bluetooth-funktionen och hantera andra Bluetooth-enheter.

E-manual för bärbar dator

Volym

Dra volymskjutreglaget åt vänster eller höger för att öka eller minska volymen på bärbara datorn.

Batteristatus

Denna visar den aktuella batterilivslängden i procent på bärbara datorn. Den beräknar också kvarvarande tid innan batteriet blir urladdat eller fulladdat igen.

Datum och tid

Klicka på detta alternativ om du vill ändra inställningarna för datum och tid på bärbara datorn.

Chromebook hjälp

Klicka på detta alternativ för åtkomst till Chromebook hjälpcenter.

Stäng av

Klicka på detta alternativ för att logga ut från nuvarande inloggningssession och stänga av bärbara datorn.

Lås

Klicka på detta alternativ för att låsa nuvarande session och

återgå till inloggningsområdet.

E-manual för bärbar dator

39

Anslutning till Internet

Internetanslutning är nödvändigt för att arbeta i Chrome™ OS via din bärbara dator. Anslut till Internet trådlöst via en Wi-Fi-anslutning.

Aktivera Wi-Fi anslutningen

För att aktivera Wi-Fi anslutningen:

1. Starta statusområdet.

2. Välj

Fi...)

No Network (Inget nätverk) > Turn Wi-Fi on... (slå på Wi-

Växla till en ny Wi-Fi nätverksanslutning

Som standard använder den bärbara datorn det Wi-Fi nätverk som du valde under installationsprocessen när du använde din enhet första gången. Om du behöver välja en ny nätverksanslutning se följande:

1. Starta statusområdet.

2. Välj nuvarande Wi-Fi nätverksanslutning.

3. Välj din nya Wi-Fi nätverksanslutning från aktuella listan med nätverk och skriv sedan in motsvarande lösenord om så behövs.

40 E-manual för bärbar dator

Lägga till en nätverksanslutning

För att lägga till en ny nätverksanslutning till listan med nätverk:

1. Starta statusområdet.

2. Klicka på Settings (Inställningar).

Internet Connection (internetanslutning), välj Add

connection (lägg till anslutning).

E-manual för bärbar dator

41

Add Wi-Fi... (lägg till Wi-Fi...) eller Add private network...

(lägg till privat nätverk...) mata sedan in nödvändiga detaljer för att ställa in den nya nätverksanslutningen.

5. Klicka på Connect (anslut) för att starta anslutningen till internet med denna nya nätverksanslutning.

42 E-manual för bärbar dator

Chrome webbläsare

Chrome webbläsare är huvudverktyget för att gå online. Förutom internet visar också denna webbläsare de flesta program som startats i

Chrome™ OS.

För att starta Chrome webbläsare klicka på på startskärmen.

Inuti Chrome webbläsare

Ikoner för föregående och nästa webbsida

Tryck på dessa ikoner för att gå tillbaka till föregående sida eller gå till nästa webbsida.

Ladda igen

Klicka på denna för att ladda om nuvarande webbsida.

E-manual för bärbar dator

43

44

Tabulator

Tabulatorn låter dig starta flera webbsajter eller program i

Chrome webbläsaren.

Stäng

Klicka på detta alternativ för att stänga aktuell flik.

Ny flik

Klicka på detta alternativ för att starta en ny flik i Chrome webbläsare.

Adressfält

Adressfältet visar aktuell filsökväg eller webbsajtadress för fliken du visar. Du kan också använda adressfältet för att söka på webben genom att skriva dina sökord och sedan trycka på

Bokmärke

Klicka på denna för att bokmärka aktuell webbsida som du visar.

Minimera/maximera

Klicka på denna för att maximera eller minimera Chrome webbläsare.

Stäng

Klicka på denna för att stänga Chrome webbläsare.

Inställningar

Klicka för att anpassa inställningarna för Chrome webbläsare.

Rullfält

Flytta detta fält upp eller ned för att rulla upp eller ned på webbsidan.

E-manual för bärbar dator

Skiva ut dokument

Använda utskriftsfunktionen hos bärbara datorns Chrome™ OS, du kan spara filer i PDF-format eller skapa papperskopior via Google molnutskrift.

Spara PDF-filer

För att spara filen i PDF-format:

1. Öppna den fil som du vill skriva ut, tryck sedan på

.

2. På vänstra sidan av skärmen väljer du de inställningar som du vill modifiera såsom Pages (sidorna), Layout, Margins (marignaler) och Options (alternativ).

3. När du är klar klicka på Save (spara).

E-manual för bärbar dator

45

4. På nästa skärm som visas väljer du plats för att spara filen som

PDF, skriv sedan in önskat filnamn i rutan File name (filnamn).

5. Klicka på Save (spara) för att skapa pdf-filen på platsen och avsluta.

46 E-manual för bärbar dator

Google molnutskrift

Om du behöver skapa filutskrifter från bärbara datorn kan du göra det med Google molnutskriftsfunktionen. Google molnutskrift låter dig skapa papperskopior med dessa huvudingredienser:molnbaserad teknologi, en aktiv internetanslutning och en molnaktiverad skrivare.

Se följande information för detaljer om hur denna funktion används.

Använda molnredo skrivare

Om din skrivare redan stöder Google molnutskrift, se dess bruksanvisning för att börja använda den med den bärbara datorn.

Du kan kontrollera din skrivares kompatibilitet med denna funktion via denna länk: http://www.google.com/cloudprint/learn

NOTERA: Om skrivaren inte visas i listan kan du se sektionen Connecting

a classic printer to Google Cloud Print (ansluta en klassisk skrivare till Google

molnutskrift) i denna manual.

E-manual för bärbar dator

47

Ansluta en klassisk skrivare till Google molnutskrift

Klassiska skrivare är skrivare som inte automatiskt stöder Google molnutskrift och manuellt behöver ställas in för användning med

Google.

För att använda en klassisk skrivare med den bärbara datorn behöver du ansluta sagda skrivare till Google molnutskrift via en kompatibel

Windows® dator.

VIKTIGT!

• Kontrollera att du kör Windows® XP eller högre på datorn. När

Windows® XP används se till att Windows XP Service Pack 3 (SP3) är installerat.

• Du måste installera skrivare på din kompatibla Windows® dator innan du ansluter den till Google molnutskrift.

• Se till att datorn har en installerad Google Chrome webbläsare.

48 E-manual för bärbar dator

Ansluta en klassisk skrivare till Google molnutskrift:

1. Anslut önskad skrivare till datorn och slå sedan på båda enheterna.

VIKTIGT! Se till att skrivaren redan är installerad på datorn innan du fortsätter med nästa steg.

2. Anslut datorn till internet och öppna sedan Google Chrome webbläsare.

3. Klicka på > Settings (inställningar).

4. Klicka på Show advanced settings...(visa avancerade

inställningar...)

5. Rulla ned för att se Google Cloud Print (Google molnutskrift) klicka sedan på Manage (hantera).

E-manual för bärbar dator

49

Classic Printers (klassiska skrivare) klicka på Add

printers (lägg till skrivare).

7. Logga in med ditt Google-konto.

8. På nästa skärm klickar du på den skrivare som du vill ansluta till

Google molnutskrift klicka sedan på Add printer(s) (lägg till

skrivare).

9. Följande skärm visas när du lyckats ställa in skrivaren med Google molnutskrift.

50 E-manual för bärbar dator

Använda Googla molnutskrift för att skapa utskrifter.

Efter att anslutningen av skrivare till Googla molnutskrift lyckats kan du börja skriva ut filer från den bärbara datorn med följande procedurer:

1. Öppna den fil som du vill skriva ut, tryck sedan på

.

2. Under alternativet Destination klicka på Change... (ändra...)

3. Från listan med registrerade skrivare klickar du på den skrivare som du vill använda.

4. Konfigurera eventuellt ytterligare utskriftsalternativ som du vill använda och klicka sedan på Print (skriv ut).

E-manual för bärbar dator

51

Hantera dina filer

Hantera och spara filer på den bärbara datorn med appen Files (filer) och appen Google Drive på Chrome™ OS.

Genom att använda dessa appar kan du spara och redigera olika filer såsom dokument, bilder, ljudfiler när du arbetar på din bärbara dator.

Du kan också spara och få åtkomst till dessa filer via Google Drives molnlagringssystem.

Filapp

Filappen låter dig se alla filerna som har laddats ned till den bärbara datorn och de som sparats på Google Drive. Den visar också alla ansluta externa enheter som anslutits till bärbara datorn.

För att starta Google Drive appen klicka på > .

Inuti filappen

52 E-manual för bärbar dator

Filplacering

Denna kolumn visar aktuellt tillgängliga filplaceringar. Den visar också alla externa lagringsenheter som för närvarande är anslutna till bärbara datorn.

Sök

Klicka på sökknappen för att aktivera sökrutan. För att använda sökrutan, skriv in filnamnet som du vill leta reda på och tryck sedan på .

Inställningar

Klicka på denna knapp för att anpassa inställningarna för nuvarande aktiva filplatsen.

Minimera/maximera

Klicka på denna för att maximera eller minimera Chrome webbläsare.

Stäng

Klicka på denna för att stänga Chrome webbläsare.

E-manual för bärbar dator

53

Åtkomst till filer som sparats på bärbara datorn

Nedladdningsmappen inuti filappen är där som den bärbara datorn sparar alla typer av filer som laddas ned online eller sparas på den bärbara datorn.

För att komma åt dessa filer, starta bara filappen och välj sedan nedladdningsmappen och klicka på den fil som du vill öppna.

Flytta filer till en annan mapp

Om du vill flytta filer från en plats till en annan inuti filappen, se följande procedur:

1. Öppna filplatsen där filen för närvarande är placerad.

2. Välj filer som du vill flytta och dra och släpp sedan filerna på den nya platsen.

54 E-manual för bärbar dator

Avmontering av enheter

För att garantera att dina enheter är säkert frånkopplade från den bärbara datorn, avmontera dem först via filappen enligt följande steg:

1. Klicka på > .

2. Välj den enhet som du vill avmontera och klicka sedan på .

3. När den avmonterade enheten inte längre visas i kolumnen filplatser kan du tar bort enheten från den bärbara datorn.

Skapar en ny mapp

om du vill skapa en ny mapp inuti någon av nuvarande filplatser på den bärbara datorn se följande steg:

1. på skärmen filapparna välj filplatsen där du vill skapa en ny mapp.

2. Tryck på för att skapa en ny mapp.

E-manual för bärbar dator

55

Google Drive

Google Drive är ett 15 GB molnlagringssystem som du kan komma åt från din bärbara dator via ditt Google-konto. Den låter dig synkronisera och komma åt dina filer via andra enheter såsom mobiltelefon, pekdator och andra bärbara datorer.

Det finns två sätt som du kan komma åt Google Drive på den bärbara datorn:via filappen eller genom att starta appen Google Drive.

Starta Google Drive via filappen

Google Drive under filappen låter dig se alla filerna som för närvarande sparats i Google Drive. Den låter dig också snabbt flytta filer från nedladdningsmappen in i Google Drive.

Att starta Google Drive via filappen:

1. Klicka på > .

Google Drive för att visa alla filer som för närvarande finns sparade under följande kategorier:

Google Drive - listar alla sparade filer

Offline - listar alla filer som är åtkomliga offline

Shared with me (delad med mig) - listar alla filer som är delade från andra Google-konton

Recent (senaste) - listar alla senast öppnade filer

56 E-manual för bärbar dator

Flytta dina nedladdningar till Google Drive

Som standard laddas alla filerna ned på din bärbara dator och sparar inuti appen Download (nedladdat). Du kan flytta dessa filer till din

Google Drive med följande procedurer:

1. Klicka på > .

2. Klicka på Downloads (nedladdningar) välj sedan de Googledokument, -filer eller -mappar som du vill flytta och draoch släpp sedan dessa i Google Drive.

Starta appen Google Drive

Genom åtkomst till Google Drive appen kan du anpassa dess inställningar och maximera användningen av Google Drive.

VIKTIGT! Se till att du är ansluten till internet när du startar Google Drive appen.

För att starta Google Drive appen klicka på > .

E-manual för bärbar dator

57

Inuti appen Google Drive

58

Skapa

Klicka på detta alternativ för att skapa en ny fil som automatiskt sparas i Google Drive.

Ladda upp

Klicka på detta alternativ för att ladda upp filer eller mappar från en annan plats in i Google Drive.

Filplacering

Denna kolumn visar aktuellt tillgängliga filplaceringar inuti

Google Drive.

E-manual för bärbar dator

Sökruta

Skriv namnet på filen, mappen eller Google-dokumentet som du vill hitta inuti Google Drive tryck sedan på eller klicka på .

Sök

Klicka på denna knapp för att börja söka efter det indikerade filnamnet.

Detaljer och aktivitet

Klicka på detta alternativ för att visa aktivitetsloggen för ditt

Google Drive konto och detaljerna för din My Drive filplats.

Växla till lista

Klicka på detta alternativ för att arrangera om dina filer till en listvy.

Växla till rutmönster

Klicka på detta alternativ för att arrangera om dina filer till en rutvy.

Inställningar

Klicka på denna knapp för att anpassa inställningarna för Google

Drive.

Google Drive lagringsdetaljer

Klicka på detta alternativ för att visa och anpassa lagringssystemet för din Google Drive.

E-manual för bärbar dator

59

Återställa den bärbara datorn

Om du behöver återställa Chrome™ OS till dessa standardinställningar kan du göra det med Powerwash.

Använda Powerwash

VARNING!

• Säkerhetskopiera alla dina data innan detta alternativ utförs.

• Alla data som lagras lokalt på bärbara datorn raderas när Powerwash används. Emellertid påverkas inte ditt Google Drive konto och andra data som synkroniserats med dessa konton.

1. Starta statusområdet och välj sedan Settings (inställningar).

2. Rulla ned och klicka sedan på Show advanced settings... (visa

avancerade inställningar...)

60 E-manual för bärbar dator

3. Klicka på Powerwash.

4. Vid uppmaning klicka på Restart (starta om).

5. I fönstret Powerwash your Chrome device (Powerwash din

Chrome-enhet) klicka på Reset (återställ) för att fortsätta.

E-manual för bärbar dator

61

Stänga av den bärbara pekdatorn

Du kan stänga av den bärbara datorn genom att göra något av följande:

Använda Chrome™ OS

1. Starta statusområdet.

2. Klicka på .

Använda strömknappen på bärbara datorn.

Du kan också använda detta alternativ för att stänga av den bärbara datorn om den inte längre svarar.

VIKTIGT! Spara dina filer innan du använder detta alternativ för att förhindra förlust av viktiga data.

För att göra detta, tryck på strömknappen på bärbara datorn i minst fyra

(4) sekunder tills den bärbara datorn stängs av.

Försätta den bärbara datorn i vila

För att försätta den bärbara datorn i viloläge, tryck en gång på strömknappen.

62 E-manual för bärbar dator

Tips och vanliga frågor

E-manual för bärbar dator

63

Praktiska tips för din bärbara dator

För att hjälpa dig att maximera användningen av din dator, ska du underhålla systemets prestanda och kontrollera att alla dina data är säkra. Här följer några praktiska tips som du kan följa:

Undvik att framtvinga avstängning för att stänga av datorn, om det inte är absolut nödvändigt.

Säkerhetskopiera alltid dina data och gör det till en vana att säkerhetskopiera data till molnet eller en extern enhet.

Undvik att använda datorn vid extremt höga temperaturer.

Om du inte ska använda datorn under en längre tid (minst en månad) bör du ta ut batteriet om det är uttagbart.

Ta bort alla externa enheter och kontrollera att du har följande saker innan du återställer den bärbara datorn:

- Säkerhetskopierade data

- Användar-ID och lösenord

- Information om Internetanslutning

64 E-manual för bärbar dator

Vanliga frågor om hårdvara

1. En svart prick, eller ibland en färgad prick, uppträcder på skärmen när jag sätter på datorn. Vad ska jag göra?

Trots att prickarna normalt uppträder på skärmen, påverkar de inte systemet. Om incidenten fortsätter och efterhand påverkar systemets prestanda, kontakta ett godkänt ASUS servicecenter.

2. Min skärmbild har ojämn färg och ljusstyrka. Hur kan jag

åtgärda det?

Färgen och ljusstyrkan på skärmbilden kan påverkas av vinkeln och datorns placering. Ljusstyrkan och färgtonen på datorn kan

även variera med modellen. Du kan använda funktionsknapparna eller skärminställningarna i operativsystemet för att justera skärmbildens utseende.

3. Hur kan jag maximera datorbatteriets livslängd?

Du kan prova att göra något av följande:

• Använd funktionsknapparna för att ställa in skärmbildens ljusstyrka.

• Ta bort USB-enheter som inte används.

• Stäng applikationer som inte används, speciellt de som tar upp mycket systemminne.

E-manual för bärbar dator

65

4. LED-indikatorn för mitt batteri tänds inte. Vad är fel?

• Kontrollera om strömadaptern eller batteriet sitter riktigt.

Du kan även ta bort strömadaptern eller batteriet, vänta någon minut och sedan sätta i dem igen i datorn och strölmuttaget.

• Om problemet kvarstår, kontakta ditt lokala ASUS servicecenter för hjälp.

5. Varför hör jag inget ljud från datorns högtalare när jag spelar ljud- eller videofiler?

Du kan prova att göra något av följande:

• Tryck på för att höja högtalarvolymen.

• Kontrollera om högtalarnas ljud stängts av.

• Kontrollera om en hörlurskontakt är ansluten till den bärbara datorn och ta bort den.

6. Vad ska jag göra om jag blir av med min bärbara dators strömadapter eller batteriet upphör att fungera?

Kontakta ditt lokala ASUS servicecenter för hjälp.

7. Min bärbara dator utför inte tangenttryckningarna riktigt eftersom markören rör sig hela tiden. Vad ska jag göra?

Kontrollera att inget oavsiktligt rör vid eller trycker på styrplattan när du skriver på tangentbordet.

66 E-manual för bärbar dator

Vanliga frågor om programvara

1. När jag stänger av datorn tänds strömindikatorn men inte enhetens aktivitetsindikator. Systemstart görs inte heller.

Hur kan jag åtgärda det?

Du kan prova att göra något av följande:

• Framtvinga avstängning av datorn genom att trycka på strömbrytaren i minst fyra (4) sekunder. Kontrollera om strömadaptern och batteriet är riktigt isatta och sätt på datorn.

• Om problemet kvarstår, kontakta ditt lokala ASUS servicecenter för hjälp.

2. Vad ska jag göra när skärmen visar följande meddelande:

“Remove disks or other media. Press any key to restart (Ta bort flyttbara diskar. tryck på en tangent för omstart.)”?

Du kan prova att göra något av följande:

• Ta bort alla anslutna USB-enheter och starta om datorn.

• Om problemet kvarstår kan din dator ha ett minneslagringsproblem. Kontakta ditt lokala ASUS servicecenter för hjälp.

3. Min dator starta om långsammare än vanligt och operativsystemet släpar efter. Hur kan jag åtgärda det?

Ta bort de senast installerade applikationerna eller som inte inkluderades med ditt operatissystempaket, och starta om systemet.

E-manual för bärbar dator

67

4. Min dator startar inte om. Hur kan jag åtgärda det?

Du kan prova att göra något av följande:

• Ta bort alla anslutna enheter från datorn och starta om systemet.

• Om problemet kvarstår, kontakta ditt lokala ASUS servicecenter för hjälp.

5. Varför kan datorn inte vakna från vilo- eller tomgångsläge?

• Du måste trycka på strömbrytaren för att återuppta ditt senaste arbetsläge.

• Systemet kan ha använt upp batteriet helt. Anslut strömadaptern till datorn och anslut till ett vägguttag och tryck på strömbrytaren.

68 E-manual för bärbar dator

Bilagor

E-manual för bärbar dator

69

Interna modem uppfyllelse

Den bärbara datorn med interna modem överensstämmer med JATE (Japan), FCC

(USA, Kanada, Korea, Taiwan) och CTR21. Det interna modemet har godkänts i enlighet med rådsbeslut 98/482/EC för paneuropeisk enskild terminalanslutning till det publika telefonnätet (PSTN). Emellertid på grund av olikheter mellan de enskilda PSTN i de olika länderna ger inte godkännandet själv en ovillkorlig försäkran om fungerande drift på varje PSTN nätverks anslutningspunkt. Vid eventuella problem bör du först kontakta leverantören av utrustningen.

Översikt

Den 4 augusti 1998 publicerades den europeiska rådets beslut angående CTR 21 i Officiella tidningar av EC. CTR 21 gäller för alla icke röstutrustningar med DTMFuppringning vilka är avsedda att anslutas till det analoga PSTN (Public Switched

Telephone Network/publika telefonnätet).

CTR 21 (Common Technical Regulation) för anslutningskrav för anslutning till det analoga publika telefonnätet av terminalutrustning (exkluderat terminalutrustning som stödjer rösttelefoni justerad tjänst) i vilka nätverksadressering utförs med hjälp av tvåtons flerfrekvenssignalering.

70 E-manual för bärbar dator

Network Compatibility Declaration (deklaration om nätverkskompatibilitet)

Uttalande som ska göras av tillverkaren till anmält organ och säljaren: "Denna deklaration indikerar de nätverk med vilka utrustningen är konstruerad att arbeta och alla rapporterade nätverk med vilka utrustningen har samverkansproblem.

Uttalande som ska göras av tillverkaren till användaren: "Denna deklaration indikerar de nätverk med vilka utrustningen är konstruerad att arbeta och alla rapporterade nätverk med vilka utrustningen har samverkansproblem. Tillverkaren ska också associera ett uttalande för att klargöra där nätverkskompatibilitet är beroende på fysiska och programbytesinställningar. Det kommer också att råda användaren att kontakta försäljaren om det finns önskemål om att använda utrustningen i ett annat nätverk".

Fram tills nu har anmält organ hos CETECOM givit ut flera pan-europeiska godkännanden att använda CTR 21. Resultatet är Europas första modem som inte kräver myndighetsgodkännande i varje enskilt Europeiskt land.

Icke-röst utrustning

Telefonsvarare och högtalartelefonen kan vara lämplig så väl som modem, faxmaskiner, nummerpresentatörer och larmsystem. Utrustning vars slutkvalitet för talet kontrolleras av bestämmelser (t.e.x handmikrotelefoner och i vissa länder

även sladdlösa telefoner) är undantagna.

E-manual för bärbar dator

71

Land

Österrike 1

Belgien

Tjeckiska republiken

Danmark 1

Finland

Frankrike

Tyskland

Grekland

Ungern

Island

Irland

Italien

Israel

Lichtenstein

Luxemburg

Nederländerna 1

Norge

Polen

Portugal

Spanien

Sverige

Schweiz

Storbritannien

Denna tabell visar de länder som för närvarande är under

CTR21 standard.

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

Nej

Nej

Ja

Ja

Ja

Ja

Tillämpad

Ja

Ja

Nej

Ja

Ja

Ja

Nej

Under behandling

Nej

Ja

Ja

Nej

Nej

Nej

Ja

Nej

Nej

Nej

Fler tester

Nej

Nej

Inte tillämpligt

Nej

Inte tillämpligt

Nej

Nej

Under behandling

Nej

Nej

Nej

Ja

Nej

Inte tillämpligt

Inte tillämpligt

Inte tillämpligt

72 E-manual för bärbar dator

Denna information har kopierats från CETECOM och lämnas utan förpliktelse. För uppdatering av denna tabell besök http://www.cetecom.de/technologies/ctr_21.

html

1 Nationella krav gäller endast om utrustningen använder telefoni med pulsval

(tillverkare kan hävda i bruksanvisningen att utrustningen endast är avsedd att stödja DTMF signalering, vilket skulle göra ytterligare tester överflödiga).

I Nederländerna krävs ytterligare tester för serieanslutning och nummerpresentationsfunktioner.

Yttrande statliga kommunikationsnämnden

Den här apparaten överenstämmer med FCC regler del 15. Hantering är aktuell under följande två villkor:

• Apparaten får inte orsaka allvarlig störning.

• Apparaten måste godkänna all mottagen störning, medräknat störning som kan orsaka oönskad handling.

Utrustningen har testats och befunnits överenstämma med gränserna för en klass B digital apparat, enligt del 15 i bestämmelserna från statliga kommunikationsnämnden (Federal Communications Commission, ‘FCC’). De här gränserna är utformade för att tillhandahålla lämpligt skydd mot skadlig störning i en installation i hemmet. Den här utrustningen genererar, använder och kan avge strålning med radiofrekvensenergi samt kan, om den inte är installerad och används i överensstämmelse med givna instruktioner, orsaka skadlig störning på radiokommunikation. Det finns dock inga garantier att störningar inte kommer att inträffa i en särskild installation. Om den här utrustningen orsakar skadliga störningar på radio- eller televisionsmottagning, vilket kan fastställas genom att slå på och slå av utrustningen, uppmuntras användaren att försöka korrigera störningen genom en eller flera av följande åtgärder:

Rikta om eller flytta på mottagarantennen.

Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.

E-manual för bärbar dator

73

Anslut utrustningen till ett uttag på en annan strömkrets än den som mottagaren är ansluten till.

Rådfråga försäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker.

VARNING! Användningen av en skyddad elsladd krävs för att kunna tillmötesgå

FCCnämndens gränser och för att förhindra störning på radio- och TV-mottagning i närheten. Det är viktigt att endast den medföljande elsladden används. Använd endast skyddade kablar för att ansluta I/O-apparater till den här utrustningen. Du förvarnas om att förändringar eller ändringar som inte uttryckligen har godkänts av ansvarig part för anpassning, kan ogiltigförklara dig som tillåten användare av utrustningen.

(Återgiven från Code of Federal Regulations #47, del 15.193, 1993, Washington DC:

Office of the Federal Register, National Archives och Records Administration, U.S.A

Government Printing Office.)

FCC (Amerikanska telekommunikationsmyndighetens) varningstext om radiofrekvens- (RF-) exponering

VARNING! Varningstext från FCC: Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den part, som är ansvarig för uppfyllandet av villkoren, kan upphäva användarens rätt att använda utrustningen. “Tillverkaren deklarerar att denna enhet är begränsad till kanalerna 1 till 11 i 2.4 GHz-frekvensbandet via specificerade inbyggda program kontrollerade i USA.”

Denna utrustning uppfyller FCC:s strålningsgränsvärden som fastställts för en okontrollerad miljö. För fortsatt uppfyllande av FCC RF-exponeringskrav ska direktkontakt med sändarantennen under sändning undvikas. Slutanvändare måste följa de specifika driftsinstruktionerna för tillfredsställande uppfyllelse av radiostrålningskraven.

74 E-manual för bärbar dator

Deklaration om överensstämmelse (R&TTE

Direktivet 1999/5/EG)

Följande poster var fullföljda och anses relevanta och tillräckliga:

Nödvändiga krav som i [Artikel 3]

Skyddskrav för hälsa och säkerhet som om [Artikel 3.1a]

Testning för elektrisk säkerhet enligt [EN 60950]

Skyddskrav för elektromagnetisk kompabilitet i [Artikel 3.1b]

Testning av elektromagnetisk kompabilitet i [EN 301 489-1] & [EN 301

489-17]

Effektiv användning av radiospektrat som i [Artikel 3.2]

Återkommande radiotester enligt [EN 300 328-2]

CE Märkning

CE märkning för enheter utan trådlös LAN/Bluetooth

Den levererade versionen av denna enhet uppfyller kraven hos EEC direktiven 2004/108/EG ”Elektromagnetisk kompatibilitet” och 2006/95/EC ”

Lågspänningsdirektivet”.

CE märkning för enheter med trådlös LAN/ Bluetooth

Denna utrustning uppfyller kraven hos Direktiv 1999/5/EG för Europeiska parlamentet och kommissionen från den 9 mars 1999 om radioutrustning och telekommunikationsutrustning och om ömsesidigt erkännande av utrustningens

överensstämmelse.

E-manual för bärbar dator

75

Trådlös hanteringskanal för olika områden

Nordamerika

Japan

Europa ETSI

2.412-2.462 GHz

2.412-2.484 GHz

2.412-2.472 GHz

Ch01 genom CH11

Ch01 genom Ch14

Ch01 genom Ch13

Frankrike begränsade trådlösa frekvensband

En del områden i Frankrike har begränsade frekvensband. Det värsta fallet av max tillåten ström inomhus är:

10mW för hela 2.4 GHzbandet (2400 MHz–2483.5 MHz)

100mW för frekvenser mellan 2446.5 MHz och 2483.5 MHz

OBS! Kanalerna 10 till 13 inbegripet verkar i bandet 2446.6 MHz till 2483.5 MHz.

Det finns få möjligheter till användning utomhus: På privat egendom eller på den privata egendomen för offentliga personer, är användning föremål för en preliminär tillåtelseprocedur från Försvarsministeriet, med max tillåten ström på

100mW i bandet 2446.5–2483.5 MHz. Användning utomhus på allmän egendom

är inte tillåtet.

I avdelningarna som listas nedan för hela 2.4 GHzbandet:

Max tillåten ström inomhus är 100mW

Max tillåten ström utomhus är 10mW

76 E-manual för bärbar dator

Avdelningar inom vilka användning av 2400–2483.5 MHzbandet är tillåtet med en

EIRP på mindre än 100mW inomhus och mindre än 10mW utomhus:

01 Ain

05 Hautes Alpes

02 Aisne

08 Ardennes

03 Allier

09 Ariège

11 Aude 12 Aveyron 16 Charente

24 Dordogne 25 Doubs 26 Drôme

32 Gers

41 Loir et Cher

55 Meuse

60 Oise

64 Pyrénées Atlantique

68 Haut Rhin

36 Indre

45 Loiret

58 Nièvre

61 Orne

66 Pyrénées Orientales

70 Haute Saône

37 Indre et Loire

50 Manche

59 Nord

63 Puy du Dôme

67 Bas Rhin

71 Saône et Loire

75 Paris 82 Tarn et Garonne 84 Vaucluse

88 Vosges 89 Yonne 90 Territoire de Belfort

94 Val de Marne

Det här kravet kommer med stor sannolikhet att ändras med tiden, och göra det möjligt för dig att använda ditt trådlösa LANkort inom fler områden i Frankrike.

Vänligen kontrollera med ART för senaste information (http://www.arcep.fr).

OBS! Ditt WLANkort sänder mindre än 100mW, men mer än 10mW.

E-manual för bärbar dator

77

UL säkerhetsanmärkningar

För att motsvara UL 1459 krävs telekommunikationer (telefon)-utrustning som avses att anslutas elektriskt till ett telekommunikationsnätverk, med en jordad funktionsspänning som inte överskrider mer än 200V, 300V topp-till-topp och

105V rms, och som installeras eller används i överensstämmelse med National

Electric Code (NFPA 70).

När du använder modemet på Notebook PC ska alltid grundläggande säkerhetsföreskrifter följas för att minska risken för brand, elektrisk stöt och skada på personer, inräknat följande:

• Använd inte Notebook PC i närheten av vatten, t ex i närheten av ett badkar, tvättställ, köksvask eller tvättbalja, i en blöt källare eller i närheten av en simbassäng.

• Använd inte Notebook PC under elektrisk storm. Det kan föreligga risk för elektrisk stöt från blixten.

• Använd inte Notebok PC i närheten av gasläcka.

För att motsvara UL 1642 krävs primära (ej återuppladdningsbara) och sekundära

(återuppladdningsbara) lithiumbatterier för användning som strömkälla i produkten. Dessa batterier innehåller metallisk lithium eller lithiumlegering, eller en lithiumjon, och kan bestå av en enda elektrokemisk cell eller två eller fler celler som är anslutna i serie, parallell eller både-och, som omvandlar kemisk energi till elektrisk energi genom en irreversibel eler reversibel kemisk reaktion.

Avstå från att slänga bort Notebook PC-batteriet i öppen eld, då det kan explodera. Kontrollera med lokala bestämmelser för eventuellt speciella avfallsanvisningar för att minska risken för skada på personer beroende på eld eller explosion.

Avstå från att använda strömadaptrar eller batterier från andra apparater, för att undvika skada på personer beroende på eld eller explosion. Använd endast UL-certifierade strömadaptrar eller batterier som tillhandahålls av tillverkaren eller auktoriserade återförsäljare.

Krav strömsäkerhet

Produkter med elektrisk ström med värden på upp till 6A och som är tyngre än

3Kg måste använda godkända elsladdar som är större än eller lika med: H05VV-F,

3G, 0.75mm

2

eller H05VV-F, 2G, 0.75mm

2

.

78 E-manual för bärbar dator

TV-mottagarmeddelanden

Notering till CATV Systeminstallerare - Kabeldistributionssystemet bör vara jordat i enlighet med ANSI/NFPA 70, National Electrical Code (NEC), särskilt avsnitt 820.93,

Jordande av yttre konduktiv sköld på en koaxial kabelinstallation bör inkludera bindning av skärmen av den koaxiala kabeln till jorden vid byggnadsingången.

REACH

Uppfyller REACH (Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of

Chemicals (Registrering, Värdering, Behörighet och Begränsning)) reglerande regelverk, vi publicerar de kemiska substanserna i våra produkter på ASUS REACH webbsida på HYPERLINK “http://csr.asus.com/english/REACH.htm”.

Produktanmärkning Macrovision Corporation

Den här produkten innehåller teknologi som är skyddad enligt upphovsrätten genom metodanspråk av vissa USA-patent och annan intellektuell egenomsrätt som ägs av Macrovision Corporation och andra rättighetsägare. Användning av den här upphovsrättsligt skyddade teknologin måste godkännas av

Macrovision Corporation, och är endast avsedd för hemmet och annan begränsad tittaranvändning så tillvida inget annat har godkänts av Macrovision Corporation.

Kopiering av tekniken eller isärplockning är förbjuden.

Förhindra hörselskador

För att förhindra eventuella hörselskador skall du inte lyssna med hög volym under långa perioder.

Beläggningsmeddelande

VIKTIGT! För att isolera den bärbara datorn elektriskt och bibehålla elsäkerheten används en beläggning på höljet förutom sidorna där IO-uttagen är placerade.

E-manual för bärbar dator

79

Nordiska försiktighetsåtgärder (för litium-jon batterier)

CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the manufacturer’s instructions. (English)

ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato.

Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell’ambiente. (Italian)

VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ.

Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (German)

ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren. (Danish)

VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion. (Swedish)

VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistagan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)

ATTENTION! Il y a danger d’explosion s’il y a remplacement incorrect de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du mêre type ou d’un type

équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant. (French)

ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)

(Japanese)

ВНИМАНИЕ! При замене аккумулятора на аккумулятор иного типа возможно его возгорание. Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкциями производителя. (Russian)

80 E-manual för bärbar dator

English

Finnish

French

CTR 21 godkännande (för bärbara datorer med inbyggt modem)

Danish

Dutch

E-manual för bärbar dator

81

German

Greek

Italian

Portuguese

Spanish

Swedish

82 E-manual för bärbar dator

ENERGY STAR-efterlevande produkt

ENERGY STAR är ett samarbetsprogram mellan amerikanska

EPA (Environmental Protection Agency) och amerikanska energidepartementet för att hjälpa oss alla att spara pengar och skydda miljön genom energieffektiva produkter och metoder. knapp på tangentbordet.Alla ASUS-produkter som är märkta med ENERGY STARlogotypen efterlever ENERGY STAR-standarden, och funktionen för strömhantering

är aktiverad som standard. Monitorn och datorn försätts automatiskt i vila efter

10 och 30 minuter av användarinaktivitet. För att väcka datorn klicka med musen eller tryck på någon knapp på tangentbordet.

Gå till http://www.energy.gov/powermanagement för utförlig information om strömhantering och dess fördelar för miljön. Du kan också gå till http://www.

energystar.gov för utförlig information om ENERGY STAR-samarbetsprogrammet.

OBS! Energy Star stöds INTE av Freedos- och Linux-baserade produkter.

EU:s eko-märkning

Denna bärbara dator har fått märkningen EU Flower, vilket betyder att denna produkt har följande egenskaper:

1.

2.

3.

4.

5.

Minskad energiförbrukning under användning och standby-lägen

Begränsad användning av giftiga tungmetaller

Begränsad användning av ämnen som är farliga för miljö och människors hälsa

Minskning av användningen av naturresurser genom främjande av

återvinning*

Utformad för enkla uppgareringar och längre livslängd genom att tillhandahålla kompatibla reservdelar som batterier, nätaggregat, tangentbord, minne och CD- eller DVD-enhet om en sådan finns.

6. Minskat solitt avfall genom en återtagningspolicy*

För mer information om märkningen EU Flower, gå till hemsidan för European

Union Eco-label: http://www.ecolabel.eu.

E-manual för bärbar dator

83

Säkerhetsinformation optisk lagringsenhet

Säkerhetsinformation laser

CD-ROM användarsäkerhet

CLASS 1 LASER PRODUKT

VARNING! För att förhindra exponering av den optiska enhetens laser, försök inte ta isär eller reparera den optiska disken på egen hand. För din egna säkerhets skull, kontakta en professionell tekniker för hjälp.

Varningsetikett service

VARNING! OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR DEN ÄR ÖPPEN. TITTA INTE IN I STRÅLEN

ELLER DIREKT PÅ MED OPTISKA INSTRUMENT.

CDRH-bestämmelser

Center for Devices and Radiological Health (CDRH) av U.S.As Food and Drug

Administration implementerade bestämmelser för laserprodukter den 2 augusti

1976. Dessa bestämmelser gäller för laserprodukter som tillverkats från 1 augusti

1976 och framåt. Anammande av bestämmelserna är obligatorisk för produkter som marknadsförs i USA.

VARNING! Användning av kontroller eller justeringar eller utförande av procedurer annat än de som är specificerade här i eller i installationsvägledningen för laserprodukten kan resultera i farlig exponering för laser.

84 E-manual för bärbar dator

Uppfyllelse och deklaration av globala miljöbestämmelser

ASUS följer det gröna konstruktionskonceptet för konstruktion och tillverkning av våra produkter och ser till att varje steg i produktens livscykel för en ASUS produkt

är i linje med globala miljöbestämmelser. Dessutom redovisar ASUS relevant information baserat på reglerande krav.

Se http://csr.asus.com/english/Compliance.htm för information om redovisning baserat på de krav som ASUS uppfyller:

Japan JIS-C-0950 Materialdeklaration

EU REACH SVHC

Korea RoHS

Schweiziska energilagar

ASUS återvinning / Återtagningstjänst

ASUS återvinning och återtagningsprogram kommer från vårt åtagande för att uppfylla den högsta standarden för att skydda vår miljö. Vi tror på att tillhandahålla lösningar för våra kunder att kunna ta ansvar för återvinning av våra produkter, batterier och andra komponenter samt förpackningsmaterial. Gå till http://csr.

asus.com/english/Takeback.htm för detaljerad information om återvinning för olika regioner.

E-manual för bärbar dator

85

EC Declaration of Conformity

We, the undersigned,

Manufacturer:

ASUSTeK COMPUTER INC.

Address:

Authorized representative in Europe:

Address, City:

Country:

4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN

ASUS COMPUTER GmbH

HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN

GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :

Model name :

Notebook PC

C300M conform with the essential requirements of the following directives:

2004/108/EC-EMC Directive

EN 55022:2010+AC:2011

EN 61000-3-2:2006+A2:2009

EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006

1999/5/EC-R&TTE Directive

EN 300 328 V1.8.1(2012-06)

EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)

EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)

EN 301 511 V9.0.2(2003-03)

EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)

EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)

EN 301 908-13 V5.2.1(2011-05)

EN 301 893 V1.7.1(2012-06)

EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)

EN 302 623 V1.1.1(2009-01)

EN 50360:2001

EN 62479:2010

EN 50385:2002

EN 62311:2008

2006/95/EC-LVD Directive

EN 60950-1 / A12:2011

EN 55024:2010

EN 61000-3-3:2008

EN 55020:2007+A11:2011

EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)

EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)

EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)

EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)

EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)

EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)

EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)

EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)

EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)

EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)

EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)

EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)

EN 60065:2002 / A12:2011

2009/125/EC-ErP Directive

Regulation (EC) No. 1275/2008

Regulation (EC) No. 642/2009

Regulation (EC) No. 278/2009

Regulation (EC) No. 617/2013

2011/65/EU-RoHS Directive

Ver. 140331

CE marking

Declaration Date: 19/05/2014

Year to begin affixing CE marking: 2014

(EC conformity marking)

Position : CEO

Name :

Jerry Shen

Signature :

__________

86 E-manual för bärbar dator

advertisement

Key Features

  • Chromebook Clamshell Black
  • Intel® Celeron® N2830 2.16 GHz
  • 33.8 cm (13.3") HD 1366 x 768 pixels LED backlight 16:9
  • 2 GB DDR3L-SDRAM 1600 MHz
  • 16 GB eMMC
  • Intel® HD Graphics
  • Bluetooth 4.0
  • 48 Wh 33 W
  • ChromeOS

Related manuals

advertisement

Table of contents