Asus | PL9152 | User's Manual | ASUS PL9152 User's Manual

Chromebox for
meetings
Podręcznik użytkownika
PL9152
Wydanie poprawione V2
Grudzień 2014
Informacje o prawach autorskich
Żadnej z części tego podręcznika, włącznie z opisami produktów i oprogramowania, nie
można powielać, transmitować, przetwarzać, przechowywać w systemie odzyskiwania
danych lub tłumaczyć na żadne języki, w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób, bez
wyraźnego pisemnego pozwolenia ASUSTeK COMPUTER, INC. (“ASUS”).
ASUS UDOSTĘPNIA TEN PODRĘCZNIK W STANIE “JAKI JEST”, BEZ UDZIELANIA JAKICHKOLWIEK
GWARANCJI, ZARÓWNO WYRAŹNYCH JAK I DOMNIEMANYCH, WŁĄCZNIE, ALE NIE TYLKO
Z DOMNIEMANYMI GWARANCJAMI LUB WARUNKAMI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB
DOPASOWANIA DO OKREŚLONEGO CELU. W ŻADNYM PRZYPADKU FIRMA ASUS, JEJ DYREKTORZY,
KIEROWNICY, PRACOWNICY LUB AGENCI NIE BĘDĄ ODPOWIADAĆ ZA JAKIEKOLWIEK
NIEBEZPOŚREDNIE, SPECJALNE, PRZYPADKOWE LUB KONSEKWENTNE SZKODY (WŁĄCZNIE
Z UTRATĄ ZYSKÓW, TRANSAKCJI BIZNESOWYCH, UTRATĄ MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA LUB
UTRACENIEM DANYCH, PRZERWAMI W PROWADZENIU DZIAŁANOŚCI ITP.) NAWET, JEŚLI FIRMA
ASUS UPRZEDZAŁA O MOŻLIWOŚCI ZAISTNIENIA TAKICH SZKÓD, W WYNIKU JAKICHKOLWIEK
DEFEKTÓW LUB BŁĘDÓW W NINIEJSZYM PODRĘCZNIKU LUB PRODUKCIE.
Produkty i nazwy firm pojawiające się w tym podręczniku mogą, ale nie muszą być zastrzeżonymi
znakami towarowymi lub prawami autorskimi ich odpowiednich właścicieli i używane są wyłącznie
w celu identyfikacji lub wyjaśnienia z korzyścią dla ich właścicieli i bez naruszania ich praw.
SPECYFIKACJE I INFORMACJE ZNAJDUJĄCE SIĘ W TYM PODRĘCZNIKU, SŁUŻĄ WYŁĄCZNIE
CELOM INFORMACYJNYM I MOGĄ ZOSTAĆ ZMIENIONE W DOWOLNYM CZASIE, BEZ
POWIADOMIENIA, DLATEGO TEŻ, NIE MOGĄ BYĆ INTERPRETOWANE JAKO WIĄŻĄCE
FIRMĘ ASUS DO ODPOWIEDZIALNOŚCI.ASUS NIE ODPOWIADA ZA JAKIEKOLWIEK BŁĘDY I
NIEDOKŁADNOŚCI, KTÓRE MOGĄ WYSTĄPIĆ W TYM PODRĘCZNIKU, WŁĄCZNIE Z OPISANYMI
W NIM PRODUKTAMI I OPROGRAMOWANIEM.
Copyright © 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Ograniczenie odpowiedzialności
W przypadku wystąpienia określonych okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi
ASUS, a w wyniku których wystąpiły szkody, właściciel będzie uprawniony do uzyskania od
firmy ASUS odszkodowania.W każdym takim przypadku niezależnie od podstawy roszczenia
od firmy ASUS, odpowiada ona jedynie za uszkodzenia ciała (włącznie ze śmiercią), szkody
nieruchomości i rzeczywiste szkody osobiste; lub za wszelkie inne, rzeczywiste i bezpośrednie
szkody, wynikające z pominięcia lub niewykonania czynności prawnych wynikających z tego
oświadczenia gwarancji, do kwoty określonej w umowie kupna dla każdego produktu.
ASUS odpowiada lub udziela rekompensaty wyłącznie za stratę, szkody lub roszczenia
w oparciu o umowę, odpowiedzialność za szkodę lub naruszenie praw wynikających z
niniejszego oświadczenia gwarancyjnego.
To ograniczenie stosuje się także do dostawców i sprzedawców ASUS. Jest to maksymalny
pułap zbiorowej odpowiedzialności firmy ASUS, jej dostawców i sprzedawców.
BEZ WZGLĘDU NA OKOLICZNOŚCI FIRMA ASUS NIE ODPOWIADA ZA: (1) ROSZCZENIA STRON
TRZECICH OD UŻYTKOWNIKA DOTYCZĄCE SZKÓD; (2) UTRATĘ LUB USZKODZENIE NAGRAŃ
LUB DANYCH; ALBO (3) SPECJALNE, PRZYPADKOWE LUB NIEBEZPOŚREDNIE SZKODY LUB ZA
EKONOMICZNE KONSEKWENCJE SZKÓD (WŁĄCZNIE Z UTRATĄ ZYSKÓW LUB OSZCZĘDNOŚCI),
NAWET JEŚLI FIRMA ASUS, JEJ DOSTAWCY LUB SPRZEDAWCY ZOSTANĄ POINFORMOWANI O
ICH ODPOWIEDZIALNOŚCI.
Serwis i pomoc techniczna
Odwiedź naszą wielojęzyczną stronę sieci web, pod adresem http://support.asus.com
Spis treści
Informacje dotyczące tego Podręcznika.................................................... 4
Zawartość opakowania..................................................................................... 5
Poznanie budowy Chromebox for meetings
Funkcje.................................................................................................................... 8
Widok z przodu.................................................................................................. 8
Widok z lewej strony......................................................................................... 9
Widok z tyłu.......................................................................................................10
Używanie Chromebox for meetings
Przygotowanie urządzenia............................................................................14
Podłączenie do Chromebox for meetings panela wyświetlacza.......14
Podłączanie telefonu głośnomówiącego...............................................15
Podłączanie kamery ......................................................................................16
Podłączanie odbiornika zdalnego sterowania......................................17
Podłączenie adaptera prądu zmiennego do
Chromebox for meetings................................................................................18
Włączanie Chromebox for meetings...........................................................20
Konfiguracja urządzenia Chromebox for meetings
Przed rozpoczęciem używania urządzenia do obsługi wideokonferencji...22
Wymagania dotyczące instalacji................................................................22
Instalacja systemu...........................................................................................24
Rejestracja urządzenia...................................................................................27
Nawiązywanie połączenia wideo................................................................30
Tworzenie połączenia wideo.......................................................................30
Opuszczanie połączenia wideo..................................................................30
Zarządzanie urządzeniami i salami.............................................................31
Rozwiązywanie problemów
Rozwiązywanie problemów..........................................................................40
Pomoc i wsparcie..............................................................................................40
Załączniki
Informacje dotyczące bezpieczeństwa.....................................................42
Uwagi prawne....................................................................................................44
Informacje kontaktowe producenta..........................................................51
Chromebox for meetings
3
Informacje dotyczące tego Podręcznika
Niniejszy podręcznik użytkownika zawiera informacje o cechach sprzętu
i funkcjach oprogramowania komputera Chromebox for meetings, które
zostały pogrupowane tematycznie w następujące rozdziały:
Rozdział 1: Poznanie budowy Chromebox for meetings
Ten rozdział zawiera szczegółowy opis komponentów Chromebox
for meetings.
Rozdział 2: Używanie Chromebox for meetings
Ten rozdział zawiera informacje dotyczące używania Chromebox
for meetings.
Rozdział 3: Konfiguracja urządzenia Chromebox for meetings
W rozdziale tym znajdują się informacje dotyczące
konfiguracji urządzenia Chromebox for meetings w celu obsługi
wideokonferencji.
Rozwiązywanie problemów
W części tej znajdują się instrukcje dotyczące rozwiązywania
problemów, które mogą wystąpić podczas korzystania z
urządzenia Chromebox for meetings.
Załączniki
W tym rozdziale zawarte są informacje prawne i oświadczenia o
bezpieczeństwie Chromebox for meetings.
Konwencje stosowane w niniejszym Podręczniku
W celu wyróżnienia kluczowych informacji zawartych w tym
Podręczniku, komunikaty prezentowane są w następujący sposób:
WAŻNE! Ten komunikat zawiera istotne informacje, do których należy
się zastosować, aby dokończyć zadanie.
UWAGA: Ten komunikat zawiera dodatkowe ważne informacje i
wskazówki, pomocne w dokończeniu zadań.
WSKAZÓWKA: Komunikat ten zawiera poradę, która może pomóc w
wykonaniu zadania.
OSTRZEŻENIE! Ten komunikat zawiera ważne informacje, do których
należy się zastosować, aby zachować bezpieczeństwo podczas
wykonywania niektórych zadań i zapobiec uszkodzeniu danych i
komponentów Chromebox for meetings.
4
Chromebox for meetings
Zawartość opakowania
Opakowanie Chromebox for meetings zawiera następujące elementy:
Pilot i odbiornik zdalnego sterowania
Chromebox for meetings
Kamera
Adapter zasilania prądem zmiennym*
Głośnik
Kabel HDMI 6 stóp
Kabel CAT5e Ethernet 15 stóp Pasywny przedłużacz USB 15 stóp
Wspornik montażowy w
kształcie litery L
Dokumentacja techniczna
Mata stołowa
Elementy
montażowe
*Dołączony zasilacz sieciowy może różnić się w zależności od regionu.
Chromebox for meetings
5
UWAGI:
• Jeśli urządzenie lub jego komponenty ulegną awarii lub zaczną
działać nieprawidłowo podczas normalnego i prawidłowego
używania w okresie gwarancyjnym, należy dostarczyć kartę
gwarancyjną do punktu serwisowego ASUS w celu wymiany
uszkodzonych komponentów.
• Niektóre dołączone akcesoria mogą różnić się w zależności od
modelu. Szczegółowe informacje na temat tych akcesoriów
można znaleźć w dołączonych do nich podręcznikach
użytkownika.
6
Chromebox for meetings
Poznanie budowy
Chromebox for meetings
1
Funkcje
Widok z przodu
Przycisk zasilania
Przycisk zasilania umożliwia włączenie, wyłączenie lub
zablokowanie urządzenia Chromebox for meetings.
Po zalogowaniu naciśnij przycisk zasilania, aby zablokować
urządzenie Chromebox for meetings; następnie wyświetlony
zostanie monit o wprowadzenie hasła do konta.
Po wyświetleniu ekranu logowania lub podczas korzystania
z Hangouts naciśnij przycisk zasilania, aby wyłączyć
urządzenie Chromebox for meetings.
Złącze USB 3.0
Port Uniwersalna magistrala szeregowa 3.0 (USB 3.0),
zapewnia szybkość transferu danych do 5 Gbit/s i jest
wstecznie zgodny ze standardem USB 2.0. Porty te
obsługują także technologię ładowania baterii 1.2, która
umożliwia ładowanie urządzeń USB.
8
Chromebox for meetings
Widok z lewej strony
Gniazdo zabezpieczenia Kensington
Gniazdo zabezpieczenia Kensington umożliwia
zabezpieczenie komputera Chromebox for meetings z
wykorzystaniem produktów zabezpieczeń Kensington®.
Czytnik kart pamięci Flash
Wbudowany czytnik kart pamięci umożliwia odczytywanie
i zapisywanie danych przez Chromebox for meetings do i z
kart MMC/SD.
Chromebox for meetings
9
Widok z tyłu
Szczeliny wentylacyjne
Otwory wentylacyjne zapewniają dostęp chłodzącego
powietrza do obudowy komputera Chromebox for meetings.
WAŻNE: Dla zapewnienia optymalnego rozpraszania
ciepła i wentylacji powietrza, należy sprawdzić, czy są
drożne szczeliny wentylacyjne.
Wejście zasilania
Dostarczony adapter zasilania konwertuje prąd zmienny
na prąd stały, wymagany przez to gniazdo. Zasilanie
dostarczane przez to gniazdo, służy do zasilania Chromebox
for meetings. Aby zapobiec uszkodzeniu Chromebox for
meetings należy zawsze używać dostarczonego adaptera
zasilania.
OSTRZEŻENIE!Używany adapter zasilania może być
gorący. Nie należy przykrywać adaptera i należy go
trzymać z dala od ciała.
10
Chromebox for meetings
Port sieci LAN
Ośmio-pinowy port LAN RJ-45 obsluguje standardowy
kabel Ethernet do połączenia z siecią lokalną.
Złącze USB 3.0
Port Uniwersalna magistrala szeregowa 3.0 (USB 3.0),
zapewnia szybkość transferu danych do 5 Gbit/s i jest
wstecznie zgodny ze standardem USB 2.0.
Port HDMI
Port HDMI (High Definition Multimedia Interface)
obsługuje urządzenie Full-HD takie jak telewizor LCD
lub monitor, co umożliwia oglądanie na większym
zewnętrznym wyświetlaczu.
DisplayPort
Za pomocą złącza DisplayPort wysokiej jakości sygnał
cyfrowy jest wysyłany z komputera Chromebox for
meetings do urządzenia wyświetlającego, takiego jak
telewizor LCD lub monitor HD.
Gniazdo słuchawek/Port combo mikrofonu
Port combo słuchawek/mikrofonu stereo służy do
podłączania sygnału wejścia/wyjścia audio systemu do
głośników ze wzmacniaczem, słuchawek lub telefonu
głośnomówiącego.
Chromebox for meetings
11
12
Chromebox for meetings
Używanie Chromebox for
meetings
2
Przygotowanie urządzenia
Podłączenie do Chromebox for meetings panela
wyświetlacza
Do Chromebox for meetings można podłączyć panel wyświetlacza
lub projektor, z następującymi złączami:
•
Złącze HDMI
•
DisplayPort
•
Złącze DVI (używane z adapterem HDMI–DVI)
UWAGA: Adapter HDMI–DVI jest sprzedawany oddzielnie.
W celu podłączenia do Chromebox for meetings panela wyświetlacza:
Podłącz kabel wyświetlacza do portu HDMI lub do DisplayPort.
Podłączenie wyświetlacza przez
port HDMI
Podłączenie wyświetlacza przez
DisplayPort
14
Chromebox for meetings
Podłączanie telefonu głośnomówiącego
Telefon głośnomówiący można podłączyć do dowolnego portu USB
3.0 urządzenia Chromebox for meetings.
UWAGA: W przypadku podłączania telefonu głośnomówiącego
należy zapoznać się z następującą dokumentacją techniczną: http://
www.jabra.com/products/pc_headsets/jabra_speak__410_series/
jabra_speak_410_ms.
Chromebox for meetings
15
Podłączanie kamery
Kamerę można podłączyć do dowolnego portu USB 3.0 urządzenia
Chromebox for meetings.
UWAGA: W przypadku podłączania kamery głośnomówiącego należy
zapoznać się z następującą dokumentacją techniczną: http://www.
logitech.com/assets/45920/hd-pro-webcam-c920-quick-start-guide.
pdf.
16
Chromebox for meetings
Podłączanie odbiornika zdalnego sterowania
Włóż klucz sprzętowy odbiornika zdalnego sterowania do portu USB
3.0 na panelu przednim urządzenia Chromebox for meetings.
Wyjmij osłonę zapobiegającą rozładowaniu baterii pilota
zdalnego sterowania
UWAGA: Pilot oraz odbiornik zdalnego sterowania sparowano
fabrycznie; urządzenia te powinny zostać sparowane automatycznie
po włączeniu.
Chromebox for meetings
17
Podłączenie adaptera prądu zmiennego do
Chromebox for meetings
W celu podłączenia adaptera prądu zmiennego do Chromebox for
meetings:
A. Podłącz zasilacz do gniazdka elektrycznego (100 -240 V).
B. Podłącz końcówkę zasilania DC do wejścia zasilania (DC) w
Chromebox for meetings.
UWAGA: Wygląd adaptera zasilania zależy od modelu i regionu.
18
Chromebox for meetings
WAŻNE!
• Stanowczo zalecamy używania wyłączenie adaptera prądu
zmiennego i kabla dostarczonego z Chromebox for meetings.
• Stanowczo zalecamy używanie uziemionego gniazdka ściennego
do zasilania Chromebox for meetings.
• Gniazdo elektryczne musi być łatwo dostępne i znajdować się w
pobliżu Chromebox for meetings.
• W celu odłączenia Chromebox for meetings od głównego źródła
zasilania należy go odłączyć od gniazda elektrycznego.
UWAGA:
Informacje na temat zasilacza:
• Napięcie wejściowe: 100-240Vac
• Częstotliwość wejściowa: 50-60Hz
• Parametry wyjścia: 3.42A (65W)
• Parametry napięcia wyjścia: Napięcie stałe 19Vdc
Chromebox for meetings
19
Włączanie Chromebox for meetings.
Naciśnij przycisk zasilania w celu włączenia Chromebox for meetings.
WAŻNE: Przed włączeniem urządzenia Chromebox for meetings
należy upewnić się, że wszystkie urządzenia peryferyjne (telefon
głośnomówiący, kamera, pilot i odbiornik zdalnego sterowania) oraz
adapter prądu zmiennego są podłączone w prawidłowy sposób.
20
Chromebox for meetings
Konfiguracja
urządzeniaChromebox for
meetings
Chromebox for meetings
3
21
Przed rozpoczęciem używania urządzenia do
obsługi wideokonferencji
Wymagania dotyczące instalacji
Wielkość sali oraz instalacja
Urządzenie Chromebox for meetings jest przeznaczone do użytku
w 3–6-osobowych salach konferencyjnych, ale sprawdza się ono
także w salach na 2–10 osób. Zalecana jest sala z długim stołem z
monitorem na jednym z jego końców (optymalnie) lub z okrągłym
stołem. Nie zaleca się używania urządzenia Chromebox for meetings
w salach zorganizowanych w stylu klasy szkolnej.
Sala musi być wyposażona w następujące elementy:
• Port Live Ethernet (do obsługi przewodowych połączeń
sieciowych)
• Gniazdo zasilania prądem zmiennym
Wymagania sieciowe
Urządzenie Chromebox for meetings działa w sieciach przewodowych
i bezprzewodowych. Wymagania sieciowe są takie same jak w
przypadku Hangouts. Ponadto minimalna zalecana przepustowość
w przypadku grupowych wideokonferencji wynosi 1 Mb/s lub
2 Mb/s (przesyłanie/pobieranie).
WSKAZÓWKA: Pomimo tego, że urządzenie Chromebox for
meetings może być używane w sieci bezprzewodowej, zalecane
jest skonfigurowanie przewodowego połączenia sieciowego w celu
zapewnienia najwyższej jakości dźwięku i obrazu.
Wymagania dotyczące miejsca
• W celu zamontowania urządzenia Chromebox for meetings lub
umieszczenia go na stole wymagane jest miejsce o wymiarach
50 mm x 145 mm x 145 mm/1,97 cala x 5,71 cala x 5,71 cala
(W x S x D).
• W celu umieszczenia telefonu głośnomówiącego
na stole lub zamocowania go na ścianie
wymagane jest miejsce o minimalnych wymiarach
55 mm x 140 mm x 150 mm/2,17 cala x 5,51 cala x 5,91 cala
(W x S x D).
• Uniwersalny zaczep haczykowy kamery pasuje pod względem
szerokości do większości standardowych monitorów.
22
Chromebox for meetings
Wymagania dotyczące urządzenia wyświetlającego i jego
umiejscowienia
Urządzenie Chromebox for meetings może być używana z monitorami
oraz telewizorami LCD, LED, plazmowymi i projekcyjnymi. Urządzenie
wyświetlające musi być wyposażone w wejście HDMI lub DisplayPort.
Rozdzielczość ekranu musi wynosić co najmniej 1280 x 720 pikseli. W
celu zapewnienia najwyższej jakości wideo zalecana jest rozdzielczość
1920 x 1080 pikseli.
Urządzenie wyświetlające można postawić na stole przy ścianie
albo zamocować na ścianie lub suficie do obsługi projektora. Należy
pamiętać, że w przypadku montażu urządzenia wyświetlającego może
być konieczne wywiercenie dziur i ukrycie kabli. Jeśli w danej sali
dostępny jest system do obsługi wideokonferencji, może się okazać, że
wystarczy zmienić istniejącą konfigurację w celu jej dostosowania do
systemu Chromebox for meetings.
Lokalizacja telefonu głośnomówiącego
Najlepsza lokalizacja telefonu głośnomówiącego zależy od wielkości i
układu sali konferencyjnej:
• W salach, w których uczestnicy siedzą po jednej stronie
pomieszczenia i są skierowani w stronę urządzenia wyświetlającego,
zalecane jest umieszczenie telefonu głośnomówiącego na końcu
stołu, tuż przy urządzeniu Chromebox for meetings i urządzeniu
wyświetlającym.
• W przypadku większych sal, w których uczestnicy siedzą przy stole
niezależnie od lokalizacji urządzenia wyświetlającego, zalecane jest
umieszczenie telefonu głośnomówiącego na środku stołu.
Złącza i akcesoria
W zależności od instalacji mogą być wymagane następujące elementy:
• Kabel CAT5e Ethernet do obsługi przewodowego połączenia
sieciowego (dołączony)
• Zestaw do montażu urządzenia Chromebox for meetings na ścianie
(dołączony)
• Przedłużacz USB do kamery w przypadku odległości przekraczającej
5 stóp (jeden kabel dołączony)
• Przedłużacz USB do telefonu głośnomówiącego w przypadku
odległości przekraczającej 3 stopy (jeden kabel dołączony)
WSKAZÓWKA: W przypadku konieczności użycia przedłużacza do
kamery i telefonu głośnomówiącego dodatkowy kabel można kupić
oddzielnie.
Chromebox for meetings
23
• Maskownice do kabli, o ile są potrzebne w przypadku montażu
ściennego
UWAGA: Maskownice do kabli używane w przypadku montażu
ściennego nie są dołączone; należy kupić je oddzielnie.
WAŻNE: Dołączony kabel do kamery ma długość 5 stóp, a dołączony
kabel do telefonu głośnomówiącego ma długość 3 stóp. Jeśli
w przypadku danej konfiguracji urządzenia wyświetlającego,
urządzenia Chromebox for meetings i urządzeń peryferyjnych
wymagane są większe odległości, może być konieczne zakupienie
dodatkowych przedłużaczy USB.
Instalacja systemu
Montaż urządzenia Chromebox for meetings
Urządzenie Chromebox for meetings można zamontować za
urządzeniem wyświetlającym. Urządzenie Chromebox for
meetings należy przymocować do urządzenia wyświetlającego
lub dowolnego zestawu zgodnego ze standardem VESA (100 mm)
za pomocą wspornika montażowego. Wspornik montażowy jest
dołączony do urządzenia Chromebox for meetings.
Umieszczanie kamery
Kamerę należy umieścić na górze urządzenia wyświetlającego.
WSKAZÓWKA: Kamera powinna znajdować się możliwie najbliżej
poziomu oczu.
24
Chromebox for meetings
Podłączanie kabli
Podłącz urządzenie Chromebox for meetings do pozostałych
elementów systemu za pomocą dołączonych kabli i czujnika:
6
1
2
3
4
5
7
1
1
2
2
3
3
4
4
5
Złącze DisplayPort umożliwia podłączenie urządzenia
wyświetlającego ze złączem DisplayPort.
Złącze HDMI umożliwia podłączenie urządzenia
wyświetlającego ze złączem HDMI.
Chromebox for meetings
25
1
1
1
2
2
2
3
3
3
4
4
1
4
5
5
2
5
6
6
3
6
1
7
7
4
7
2
5
3
6
4
7
5
6
7
Port USB 3.0 umożliwia podłączenie kamery.
Port USB 3.0 umożliwia podłączenie telefonu
głośnomówiącego.
Port LAN umożliwia podłączenie routera.
WSKAZÓWKA: Pomimo tego, że urządzenie Chromebox for
meetings może być używane w sieci bezprzewodowej, zalecane
jest skonfigurowanie przewodowego połączenia sieciowego w celu
zapewnienia najwyższej jakości dźwięku i obrazu.
Port zasilania umożliwia podłączenie do gniazda zasilania.
WAŻNE: Urządzenie należy podłączyć do gniazda zasilania na samym
końcu, po wykonaniu wszystkich innych podłączeń.
Port USB 3.0 umożliwia podłączenie odbiornika zdalnego
sterowania.
Instrukcje dotyczące połączeń dla określonego modelu można
znaleźć na stronie produktu Chromebox for meetings.
26
Chromebox for meetings
Rejestracja urządzenia
Wykonywanie podstawowej rejestracji
W części tej wyjaśniono procedurę podstawowej rejestracji,
odpowiedniej dla większości użytkowników. W celu zapoznania się
z innymi opcjami dostępnymi podczas procedury rejestracji należy
przejść do części Select other enrollment options (Wybór innych
opcji rejestracji).
WSKAZÓWKA: W celu ułatwienia wprowadzania danych
rejestracyjnych zalecane jest podłączenie klawiatury USB. Poniżej
przedstawiono sposób poruszania się po ekranie w przypadku
korzystania z pilota zdalnego sterowania:
• Naciśnij przycisk w prawo, aby przejść do następnego pola.
• Naciśnij przycisk w lewo, aby wrócić do poprzedniego pola.
• Naciśnij przycisk w górę lub w dół, aby przewinąć listę dla
każdego pola.
• Naciśnij przycisk Select (Wybierz), aby wybrać.
Aby wykonać podstawową rejestrację:
1. Włącz urządzenie wyświetlające.
2. Włącz urządzenie Chromebox for meetings.
3. Potwierdź lub zmień język, układ klawiatury i sieć.
WSKAZÓWKA: Jeśli sieć nie będzie widoczna na liście Select a
network (Wybierz sieć), wybierz pozycję Join Network (Dołącz
sieć) i wprowadź prawidłowe ustawienia. Jeśli nie znasz tych
ustawień, zapytaj o nie administratora sieci.
Chromebox for meetings
27
4. Wybierz pozycję Continue (Kontynuuj).
5. Wybierz pozycję Accept (Akceptuję) dla warunków
użytkowania systemu operacyjnego Google Chrome OS.
6. Zaloguj się za pomocą adresu e-mail i hasła usługi Google Apps.
WSKAZÓWKA: W przypadku wprowadzania hasła przy użyciu pilota
zdalnego sterowania całe hasło może być widoczne na ekranie. Aby
hasło było ukrywane podczas wpisywania, należy użyć klawiatury
USB.
7. Proces rejestracji rozpocznie się automatycznie. Po zakończeniu
procesu kliknij przycisk Done (Gotowe).
8. Po pojawieniu się ekranu Hangouts wykonaj instrukcje
ekranowe, aby przetestować kamerę i telefon głośnomówiący.
WSKAZÓWKA:
Jeśli podczas testu nie widać obrazu lub nie słychać dźwięku:
• Należy upewnić się, że kamera i telefon głośnomówiący zostały
podłączone do urządzenia Chromebox for meetings przed jego
włączeniem.
• Należy upewnić się, że kamera i telefon głośnomówiący zostały
podłączone do urządzenia w prawidłowy sposób.
• Należy odłączyć kable i podłączyć je ponownie, a następnie
uruchomić ponownie urządzenie.
28
Chromebox for meetings
9. Wyświetl kolejne ekrany, klikając je, aby zapoznać się ze
wskazówkami dotyczącymi używania urządzenia Chromebox for
meetings.
Pod koniec rejestracji urządzenia na ekranie wyświetlony zostanie
adres URL strony urządzenia w konsoli administracyjnej urządzenia
Chromebox for meetings. Ten adres URL musi zostać użyty przez
użytkownika będącego administratorem do dodania do urządzenia
kalendarza online sali w celu uaktywnienia zaplanowanych spotkań.
Wybór innych opcji rejestracji
Większość użytkowników może skorzystać z prostej procedury
rejestracji opisanej w części Wykonywanie podstawowej rejestracji.
Opcje są dostępne dla użytkowników, którzy chcą dostosować
konfigurację lub dowiedzieć się więcej. Opcje te są dostępne na
drugim ekranie rejestracji, oprócz pozycji ułatwień dostępu, która
jest widoczna zarówno na pierwszym, jak i na drugim ekranie:
Accessibility (Ułatwienia dostępu). Do opcji ułatwień
dostępu należy większy rozmiar czcionki i kursora, monity
głosowe itp. Wybrane tu opcje dotyczą wyłącznie procesu
konfiguracji, a nie korzystania z urządzenia Chromebox for
meetings. Aby wybrać łącze Accessibility (Ułatwienia dostępu)
za pomocą pilota zdalnego sterowania, przejdź do przycisku
Continue (Kontynuuj) lub Accept and continue (Zaakceptuj i
kontynuuj), a następnie naciśnij przycisk w prawo.
Send usage and crash info to Google (Wysyłaj informacje
o użyciu i awariach do firmy Google). Dzięki zezwoleniu na
wysyłanie przez urządzenie informacji do firmy Google możliwa
jest poprawa jakości działania systemu Chrome OS dla wszystkich
użytkowników. Aby dowiedzieć się więcej o tej opcji, kliknij
widoczne na ekranie łącze Learn more (Dowiedz się więcej).
System security setting (Ustawienia zabezpieczeń
systemu): Zapoznaj się z dalszymi informacjami o ustawieniach
zabezpieczeń urządzenia Chromebox for meetings.
Google Chrome OS Terms (Warunki użytkowania systemu
operacyjnego Google Chrome OS): Jeśli korzystasz z pilota
zdalnego sterowania, przejdź do przycisku Accept and continue
(Zaakceptuj i kontynuuj), a następnie naciśnij przycisk w prawo,
aby umieścić kursor w oknie warunków. Po wykonaniu tej
czynności można przewinąć warunki w górę lub w dół w celu ich
przejrzenia.
Chromebox for meetings
29
Nawiązywanie połączenia wideo
Tworzenie połączenia wideo
Planowanie spotkania, w ramach którego ma zostać nawiązane
połączenie wideo, jest proste. Zaproszenie z kalendarza zawiera
wszystkie niezbędne informacje, umożliwiające osobom dołączanie
się z sali lub za pomocą urządzenia osobistego.
1. Zaloguj się za pomocą konta usługi Google Apps.
2. Otwórz Kalendarz Google lub wprowadź google.com/calendar
w pasku adresu.
3. Kliknij przycisk Create (Utwórz), aby zaplanować wydarzenie.
4. Wprowadź szczegóły wydarzenia — tytuł, datę, godzinę i gości
wydarzenia.
5. Kliknij pozycję Rooms, etc. (Sale itp.) w prawej części strony.
6. Wprowadź nazwę sali, w której znajduje się urządzenie
Chromebox for meetings, a następnie kliknij przycisk Add
(Dodaj).
7. Po zarezerwowaniu sali kliknij pozycję Add video call (Dodaj
rozmowę wideo).
8. Wprowadź dowolną nazwę połączenia wideo, ale pamiętaj, aby
była krótka i treściwa. (Nazwa może składać się z maksymalnie
15 znaków).
9. Kliknij przycisk Save (Zapisz), aby wysłać zaproszenia z łączem
do połączenia wideo.
Opuszczanie połączenia wideo
Nawet w przypadku osoby, która ustanowiła połączenie wideo,
opuszczenie połączenia nie oznacza jego zakończenia dla innych
uczestników spotkania. Oznacza to tylko opuszczenie połączenia.
Połączenie wideo będzie trwało, do momentu opuszczenia go przez
ostatnią osobę.
W sali
Naciśnij czerwoną ikonę słuchawki na pilocie zdalnego sterowania
lub głośniku.
30
Chromebox for meetings
Zarządzanie urządzeniami i salami
Sprawdzanie ustawień konsoli administracyjnej dla
urządzeń obsługujących wideokonferencje Google
Aby móc zarządzać urządzeniami Chromebox for meetings za pomocą
konsoli administracyjnej, należy upewnić się, że ustawiono prawidłową
strefę czasową. Można także wybrać ponowne uruchamianie urządzeń
Chromebox for meetings w zaplanowanych odstępach czasu.
1. Za pomocą laptopa lub innego urządzenia zaloguj się do konsoli
administracyjnej Google.
2. Kliknij pozycję Device management (Zarządzanie urządzeniami),
a następnie kliknij znajdującą się po prawej stronie pozycji
Hangouts device management (Zarządzanie urządzeniami
Hangouts) pozycję Settings (Ustawienia).
3. (Opcjonalnie) W polu Scheduled reboot (Zaplanowane ponowne
uruchamianie) wprowadź liczbę dni do ponownego uruchomienia.
Na przykład, jeśli chcesz, aby Twoje urządzenia uruchamiały się
ponownie co pięć dni, wprowadź 5.
4. Upewnij się, że strefa czasowa ustawiona w polu Time Zone (Strefa
czasowa) na dole ekranu jest prawidłowa.
Powiązanie urządzenia do obsługi wideokonferencji
Google z kalendarzem online sali
Po zarejestrowaniu przez użytkownika urządzenia Chromebox for
meetings w sali, użytkownik będący administratorem musi powiązać
urządzenie z kalendarzem online danej sali. Umożliwia to użytkownikom
planowanie wideokonferencji za pomocą urządzenia Chromebox for
meetings.
WSKAZÓWKA: Powiązanie urządzenia Chromebox for meetings z
kalendarzem sali nie jest konieczne w celu jego używania podczas
spotkań doraźnych.
Pod koniec rejestracji urządzenia na ekranie wyświetlony zostanie
adres URL konsoli administracyjnej urządzenia Chromebox for meetings.
Wykonaj poniższe czynności, jeśli jesteś użytkownikiem będącym
administratorem:
1. Skopiuj adres URL konsoli administracyjnej do przeglądarki
internetowej laptopa lub innego urządzenia.
2. Po pojawieniu się ekranu logowania zaloguj się do konsoli
administracyjnej za pomocą konta usługi Google Apps. Ekran ten nie
zostanie wyświetlony, jeśli użytkownik jest już zalogowany do konta.
Chromebox for meetings
31
3. Wyświetlony zostanie ekran zarządzania urządzeniami dla
urządzenia Chromebox for meetings. Kliknij pozycję Add calendar
and room resource (Dodaj kalendarz i salę).
4. Kliknij znajdującą się po prawej stronie ekranu pozycję
Unassigned (Nie powiązano) i wykonaj jedną z poniższych
czynności:
•• Jeśli na liście widoczna jest sala, w której znajduje się
urządzenie Chromebox for meetings, kliknij nazwę sali.
Kliknij przycisk Save (Zapisz).
•• Jeśli sala nie jest widoczna na liście, kliknij pozycję
Create Resource (Utwórz zasoby). Wprowadź nazwę
sali oraz, opcjonalnie, typ i opis zasobów. Kliknij przycisk
Save (Zapisz). Aby powiązać urządzenie Chromebox for
meetings z kalendarzem sali, kliknij pozycję Unassigned
(Nie powiązano), kliknij nazwę sali, a następnie kliknij
przycisk Save (Zapisz).
32
Chromebox for meetings
Edycja nazwy urządzenia
1. Za pomocą laptopa lub innego urządzenia zaloguj się do konsoli
administracyjnej Google.
2. Kliknij pozycję Device management (Zarządzanie
urządzeniami), a następnie kliknij znajdującą się po prawej
stronie pozycji Hangouts device management (Zarządzanie
urządzeniami Hangouts) pozycję Devices (Urządzenia).
3. Wyświetlony zostanie ekran z aktywnymi urządzeniami
Chromebox for meetings. Kliknij urządzenie, którego nazwę
chcesz zmienić.
4. Kliknij strzałkę po prawej stronie nazwy urządzenia.
5. Kliknij pozycję Edit device name (Edytuj nazwę urządzenia).
6. Wprowadź nową nazwę i kliknij przycisk Save (Zapisz).
7. Wyświetlony zostanie ekran z pytaniem o aktualizację nazwy
kalendarza w celu jej dostosowania do nowej nazwy urządzenia.
Wybierz opcję Yes (Tak) lub No (Nie).
WSKAZÓWKA: Jeśli nazwa urządzenia jest taka sama, jak nazwa
kalendarza, ułatwia to identyfikację zasobów różnych urządzeń.
Chromebox for meetings
33
Wyświetlanie informacji o urządzeniu
1. Za pomocą laptopa lub innego urządzenia zaloguj się do konsoli
administracyjnej Google.
2. Kliknij pozycję Device management (Zarządzanie
urządzeniami), a następnie kliknij znajdującą się po prawej
stronie pozycji Hangouts device management (Zarządzanie
urządzeniami Hangouts) pozycję Devices (Urządzenia).
3. Wyświetlony zostanie ekran z aktywnymi urządzeniami
Chromebox for meetings. Kliknij urządzenie, którego informacje
chcesz wyświetlić.
4. Kliknij pozycję Hardware and Os (Sprzęt i system operacyjny).
Po prawej stronie ekranu wyświetlone zostaną informacje o
urządzeniu, takie jak model, numer seryjny, MEID itp.
34
Chromebox for meetings
Wprowadzanie informacji identyfikujących urządzenie
1. Za pomocą laptopa lub innego urządzenia zaloguj się do konsoli
administracyjnej Google.
2. Kliknij pozycję Device management (Zarządzanie
urządzeniami), a następnie kliknij znajdującą się po prawej
stronie pozycji Hangouts device management (Zarządzanie
urządzeniami Hangouts) pozycję Devices (Urządzenia).
3. Wyświetlony zostanie ekran z aktywnymi urządzeniami
Chromebox for meetings. Kliknij urządzenie, którego informacje
chcesz dodać.
4. Kliknij pozycję Notes (Uwagi).
5. Kliknij znajdującą się po prawej stronie ekranu pozycję Edit
(Edytuj).
6. Wprowadź żądane informacje w polu User (Użytkownik), Note
(Uwaga) i/lub Location (Lokalizacja).
7. Kliknij przycisk Save (Zapisz).
Chromebox for meetings
35
Powiązanie urządzenia z kalendarzem innej sali lub
usuwanie powiązania urządzenia z salą
Po przeniesieniu urządzenia Chromebox for meetings do innej sali
należy powiązać je z kalendarzem nowej sali.
W przypadku zakończenia używania urządzenia Chromebox for
meetings można także usunąć powiązanie urządzenia z salą.
1. Za pomocą laptopa lub innego urządzenia zaloguj się do konsoli
administracyjnej Google.
2. Kliknij pozycję Device management (Zarządzanie
urządzeniami), a następnie kliknij znajdującą się po prawej
stronie pozycji Hangouts device management (Zarządzanie
urządzeniami Hangouts) pozycję Devices (Urządzenia).
3. Wyświetlony zostanie ekran z aktywnymi urządzeniami
Chromebox for meetings. Kliknij urządzenie, które chcesz
powiązać ponownie lub którego powiązanie chcesz usunąć.
4. Kliknij pozycję Add calendar and room resource (Dodaj
kalendarz i salę).
5. Kliknij widoczną po prawej stronie ekranu salę, z którą urządzenie
Chromebox for meetings jest aktualnie powiązane i wykonaj jedną
z poniższych czynności:
•• Aby powiązać urządzenie Chromebox for meetings z
kalendarzem innej sali, kliknij nazwę sali.
•• Aby usunąć powiązanie urządzenia Chromebox for
meetings z salą, kliknij pozycję Unassign (Usuń
powiązanie).
6. Kliknij przycisk Save (Zapisz).
36
Chromebox for meetings
Edycja nazwy, typu lub opisu sali
1. Za pomocą laptopa lub innego urządzenia zaloguj się do konsoli
administracyjnej Google.
2. Kliknij pozycję Device management (Zarządzanie
urządzeniami), a następnie kliknij znajdującą się po prawej
stronie pozycji Hangouts device management (Zarządzanie
urządzeniami Hangouts) pozycję Devices (Urządzenia).
3. Wyświetlony zostanie ekran z aktywnymi urządzeniami
Chromebox for meetings. Kliknij urządzenie znajdujące się w sali,
której informacje chcesz edytować.
4. Kliknij pozycję Add calendar and room resource (Dodaj
kalendarz i salę).
5. Wykonaj jedną z poniższych czynności po prawej stronie ekranu:
•• Aby edytować aktualnie powiązaną salę, kliknij pozycję
Edit Resource (Edytuj zasoby) z prawej strony nazwy sali.
Dokonaj edycji nazwy, typu i/lub opisu, a następnie kliknij
przycisk Save (Zapisz).
•• Aby edytować inną salę lub inne zasoby, kliknij nazwę
aktualnie powiązanej sali, a następnie kliknij pozycję
Manage Resource (Zarządzaj zasobami). Wyświetlona
zostanie strona ustawień kalendarza, za pomocą której
można dokonać edycji nazwy, typu lub opisu zasobów;
utworzyć nowe zasoby; lub usunąć istniejące.
Chromebox for meetings
37
38
Chromebox for meetings
Rozwiązywanie problemów
Chromebox for meetings
39
Rozwiązywanie problemów
Zarządzanie urządzeniami i salami
Nie wiem, jak zidentyfikować żądane urządzenie Chromebox for
meetings na ekranie z listą urządzeń.
Jeśli nie masz pewności, które urządzenie kliknąć, możesz
zidentyfikować je po numerze seryjnym. Numer seryjny urządzenia
znajduje się na karcie dołączonej do opakowania oraz na spodzie
urządzenia.
Pomoc i wsparcie
Przejdź na stronę support.google.com/video conferencing w
celu uzyskania bardziej szczegółowych instrukcji dotyczących
konfiguracji i obsługi oraz informacji o regulowanych matach
stołowych lub w celu wydrukowania podręczników użytkownika.
40
Chromebox for meetings
Załączniki
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Chromebox for meetings został zaprojektowany i poddany testom
spełniania wymagań najnowszych standardów bezpieczeństwa
urządzeń technologii informatycznej. Jednakże, aby zapewnić
bezpieczeństwo użytkownika, należy przestrzegać następujących
instrukcji dotyczących bezpieczeństwa.
Instalacja systemu
• Przed rozpoczęciem używania systemu należy przeczytać i
zastosować się do wszystkich instrukcji w dokuementacji.
• Tego produktu nie należy używać w pobliżu wody lub źródeł ciepła.
• System należy ustawić na stabilnej powierzchni.
• Szczeliny w obudowie służą do wentylacji. Nie należy blokować
lub przykrywać tych szczelin. Upewnij się, że dookoła systemu
znajduje się wystarczająco dużo miejsca na wentylację. Do szczelin
wentylacyjnych nigdy nie należy wkładać żadnych obiektów.
• Ten produkt należy używać w miejscach o temperaturze otoczenia w
zakresie 0˚C do 35˚C.
• Jeśli używany jest przedłużacz, należy się upewnić, że łączny amperaż
urządzeń podłączonych do przedłużacza nie przekroczy amperażu
przedłużacza.
Opieka podczas używania
• Nie należy chodzić po przewodzie zasilającym lub czegokolwiek
ustawiać na nim.
• Nie należy dopuścić do wylania na system wody lub
jakichkolwiek płynów.
• Po wyłączeniu systemu, w jego obwodach nadal przepływa
niewielka ilość prądu elektrycznego. Przed czyszczeniem systemu
należy odłączyć od zasilania przewód zasilający.
• Jeśli wystąpią problemy techniczne związane z działaniem
produktu należy odłączyć przewód zasilający i skontaktować się z
wykwalifikowanym technikiem serwisu lub sprzedawcą.
– Uszkodzony przewód zasilający lub wtyczka.
– Na system został wylany płyn.
–System nie działa prawidłowo nawet po wykonaniu
instrukcji działania.
42
Chromebox for meetings
–
–
System został upuszczony lub uszkodzona została obudowa.
Pogorszeniu uległa jakość działania systemu.
Ostrzeżenie dotyczące
baterii litowo-metalowej
OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowa wymiana może spowodować wybuch baterii.
Baterię można wymienić na baterię tego samego lub zamiennego typu,
zalecanego przez producenta. Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z
instrukcjami producenta.
Nie wolno połknąć baterii — ryzyko
oparzeń chemicznych
W dołączonym do produktu pilocie zdalnego sterowania znajduje
się bateria pastylkowa. Połknięcie baterii pastylkowej grozi
poważnymi oparzeniami wewnętrznymi, które mogą wystąpić w
ciągu zaledwie 2 godzin i doprowadzić do śmierci.
Nowe i zużyte baterie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
Jeśli wnęka na baterię nie zamyka się do końca, należy zakończyć
korzystanie z urządzenia i przechowywać je poza zasięgiem dzieci.
W przypadku podejrzenia połknięcia baterii lub dostania się jej do
wnętrza ciała w inny sposób należy niezwłocznie skontaktować się z
lekarzem.
NIE WOLNO DEMONTOWAĆ
Gwarancja nie obejmuje produktów demontowanych
przez użytkowników
NIE NALEŻY wyrzucać Chromebox for meetings do śmieci.
Produkt ten został opracowany w taki sposób, aby umożliwić
właściwe ponowne wykorzystanie części i jego utylizację. Symbol
przekreślonego kosza na kółkach wskazuje, że dany produkt
(sprzęt elektryczny, elektroniczny oraz akumulatory z zawartością
rtęci) nie mogą być wyrzucane wraz z odpadami domowymi.
Należy sprawdzić lokalne przepisy dotyczące usuwania produktów
elektronicznych.
Chromebox for meetings
43
Uwagi prawne
REACH
Zgodnie z systemem regulacji REACH (Rejestracja, ocena, autoryzacja
i ograniczenie chemikaliów), na stronie sieci web ASUS REACH, pod
adresem http://csr.asus.com/english/REACH.htm opublikowaliśmy
substancje chemiczne znajdujące się w naszych produktach.
Recycling ASUS / Serwis odbioru
Programy recyklingu i odbioru ASUS wynikają z naszego
zaangażowania w zapewnienie najwyższych norm ochrony środowiska.
Wierzymy w oferowanie naszym klientom rozwiązań umożliwiających
odpowiedzialny recykling naszych produktów, baterii oraz pozostałych
elementów jak również materiałów opakowaniowych. Szczegółowe
informacje o recyklingu dla poszczególnych regionów znajdują się na
stronie http://csr.asus.com/english/Takeback.htm.
Informacje dotyczące powłoki zewnętrznej
WAŻNE! Aby zapewnić izolację elektryczną i zachowanie bezpieczeństwa
elektrycznego, cały komputer notebook PC oprócz miejsc lokalizacji
portów We/We na bokach, jest pokryty warstwą izolacyjną.
Oświadczenie o zgodności z przepisami Federal
Communications Commission (FCC)
Urządzenie to jest zgodne z częścią 15 zasad FCC. Jego działanie podlega
następującym dwóm warunkom:
44
•
Urządzenie to nie może powodować zakłóceń.
•
Urządzenie to musi przyjmować wszelkie odebrane zakłócenia,
z uwzględnieniem zakłóceń, które mogą powodować
niepożądane działanie.
Chromebox for meetings
To urządzenie zostało poddane testom i uznane za spełniające
wymogi dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 zasad
FCC. Ograniczenia te zostały opracowane w celu zapewnienia
ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych.
Urządzenie to wytwarza, używa i może emitować promieniowanie
o częstotliwości fal radiowych i jeśli zostanie zainstalowane lub
eksploatowane niezgodnie z zaleceniami, może powodować
zakłócenia w łączności radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że
zakłócenia nie wystąpią w przypadku określonej instalacji. Jeśli
urządzenie to jest źródłem zakłóceń sygnału radiowego lub
telewizyjnego (co można sprawdzić przez włączenie i wyłączenie tego
urządzenia), należy spróbować wyeliminować zakłócenia, korzystając
z poniższych metod:
• Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.
• Zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem.
• Podłączenie sprzętu do gniazda zasilania w innym obwodzie niż
ten, do którego podłączony jest odbiornik.
• Skontaktowanie się z dostawcą lub doświadczonym technikiem
radiowo/telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.
PRZESTROGA: Wszelkie zmiany lub modyfikacje wykonane bez wyraźnego
pozwolenia strony gwaranta tego urządzenia, mogą spowodować
pozbawienie użytkownika prawa do używania tego urządzenia.
Ostrzeżenie o ekspozycji RF
To urządzenie musi zostać zainstalowane i może być używane
zgodnie z dostarczonymi instrukcjami, a antena(y) używana do
tego nadajnika musi zostać zainstalowana w odległości, co najmniej
20 cm od wszystkich osób i nie może być zmieniane miejsce jej
lokalizacji lub nie może być używana w połączeniu z inną anteną lub
nadajnikiem. Aby zapewnić zgodność z wymaganiami dotyczącymi
ekspozycji RF, użytkownicy i instalatorzy muszą posiadać instrukcje
instalacji anteny i warunki działania nadajnika.
Chromebox for meetings
45
Deklaracja zgodności
(Dyrektywa R&TTE 1999/5/EC)
Następujące elementy zostały zebrane i uznane jako właściwe i
wystarczające:
•
Istotne wymagania, zgodnie z [Paragraf 3]
•
Wymagania dotyczące zabezpieczenia zdrowia i
bezpieczeństwa, zgodnie z [Paragraf 3.1a]
•
Test bezpieczeństwa elektrycznego, zgodnie z [EN 60950]
•
Wymagania dotyczące zabezpieczenia zgodności
elektromagnetycznej w [Paragraf 3.1b]
•
Test zgodności elektromagnetycznej w [EN 301 489-1] oraz [EN
301 489-17]
•
Efektywne stosowanie widma radiowego, zgodnie z [Paragraf
3.2]
•
Testy radiowe, według [EN 300 328-2]
Ograniczenie pasma częstotliwości
bezprzewodowych we Francji
Niektóre obszary we Francji mają ograniczone pasmo częstotliwości.
W najgorszym przypadku, maksymalna, autoryzowana moc
wewnątrz pomieszczeń może wynosić:
•
•
10mW dla całego pasma 2,4 GHz (2400 MHz - 2483.5 MHz)
100mW dla częstotliwości pomiędzy 2446,5 MHz i 2483,5 MHz
UWAGA: Kanały 10 do 13 działają w paśmie 2446,6 MHz do 2483,5
MHz.
Dostępnych jest kilka możliwości używania na zewnątrz pomieszczeń:
Na terenie prywatnych posiadłości lub na terenie prywatnych
posiadłości osób publicznych, używanie podlega wstępnej
procedurze autoryzacji przez Ministerstwo Obrony, przy minimalnej
autoryzowanej mocy 100mW w paśmie 2446,5 - 2483,5 MHz.
Używanie na zewnątrz pomieszczeń w miejscach publicznych nie jest
dozwolone.
46
Chromebox for meetings
W wymienionych poniżej departamentach, dla całego pasma 2,4
GHz:
•
Maksymalna autoryzowana moc wewnątrz pomieszczeń wynosi
100mW
• Maksymalna autoryzowana moc na zewnątrz pomieszczeń
wynosi 10mW
W departamentach, w których dozwolone jest używanie pasma 2400
- 2483,5 MHz z EIRP wewnątrz pomieszczeń mniejszym niż 100mW i
na zewnątrz mniejszym niż 10mW:
01
05
11
24
32
41
55
60
64
Ain
Hautes Alpes
Aude
Dordogne
Gers
Loir et Cher
Meuse
Oise
Pyrénées Atlantique
02
08
12
25
36
45
58
61
66
Aisne
Ardennes
Aveyron
Doubs
Indre
Loiret
Nièvre
Orne
Pyrénées
Orientales
03
09
16
26
37
50
59
63
67
Allier
Ariège
Charente
Drôme
Indre et Loire
Manche
Nord
Puy du Dôme
Bas Rhin
70
82
89
Haute Saône
Tarn et Garonne
Yonne
71
84
90
Saône et Loire 75
Vaucluse
88
Territoire de
94
Belfort
Paris
Vosges
Val de Marne
To wymaganie może z czasem ulec zmianie, umożliwiając
korzystanie z kart bezprzewodowych sieci LAN na dalszych terenach
w obrębie Francji. W celu uzyskania najnowszych informacji należy
skontaktować się z ART (www.arcep.fr).
UWAGA: Moc transmisji karty WLAN jest niższa niż 100mW, ale
wyższa od 10mW.
Chromebox for meetings
47
Oświadczenie Canadian Department of
Communications (Kanadyjski Departament
Komunikacji)
To urządzenie cyfrowe nie przekracza ograniczeń klasy B dla
emisji zakłóceń radiowych, ustalonych przez Radio Interference
Regulations of the Canadian Department of Communications
(Przepisy dotyczące zakłóceń radiowych Kanadyjskiego
Departamentu Komunikacji).
To urządzenie cyfrowe klasy B jest zgodne z kanadyjską normą ICES003.
Oświadczenie IC dotyczące ekspozycji promieniowania
na terenie Kanady
To urządzenie jest zgodne z limitami IC ekspozycji promieniowania
ustanowionymi dla niekontrolowanego środowiska. W celu
zachowania zgodności z wymaganiami IC dotyczącymi ekspozycji RF
należy unikać bezpośredniego kontaktu z anteną nadawczą podczas
transmisji. W celu uzyskania właściwej zgodności ekspozycji RF,
użytkownik musi wykonać określone instrukcje.
Działanie podlega następującym dwóm warunkom:
• Urządzenie to nie może powodować zakłóceń i
•
48
Urządzenie to musi przyjmować wszelkie odebrane zakłócenia,
z uwzględnieniem zakłóceń, które mogą powodować
niepożądane działanie.
Chromebox for meetings
Oznakowanie CE
Oznakowanie CE dla urządzeń bez obsługi bezprzewodowej
sieci LAN/funkcji Bluetooth
Dostarczana wersja tego urządzenia jest zgodna z wymogami
dyrektyw dotyczących „Kompatybilności elektromagnetycznej” EEC
2004/108/EC i „Dyrektywą niskonapięciową” 2006/95/EC.
Oznakowanie CE dla urządzeń z obsługą bezprzewodowej sieci
LAN/funkcji Bluetooth
Niniejsze urządzenie jest zgodne z wymogami dyrektywy 1999/5/
EC Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej z 9 marca
1999 r. dotyczącej urządzeń radiowych i telekomunikacyjnych oraz
wzajemnego uznawania zgodności.
Kanał operacji bezprzewodowych dla różnych
domen
Ameryka Północna
2.412-2.462 GHz
Kanał 01 do 11
Japonia
2.412-2.484 GHz
Kanał 01 do 14
Europa ETSI
2.412-2.472 GHz
Kanał 01 do 13
Chromebox for meetings
49
Produkt zgodny z ENERGY STAR
ENERGY STAR to wspólny program Agencji
Ochrony Środowiska USA i Departamentu Energii
USA, pomagający w uzyskaniu oszczędności
i chroniący środowisko naturalne, poprzez
promowanie produktów i działań efektywnych
energetycznie.
Wszystkie produkty ASUS z logo ENERGY STAR, są
zgodne ze standardem ENERGY STAR, a funkcja zarządzania energią
jest włączona domyślnie. Monitor i komputer sa automatycznie
ustawiane na uruchomienie trybu uspienia po 10 i 30 minutach
braku aktywnosci u0ytkownika. W celu wybudzenia komputera,
kliknij myszą lub naciśnij dowolny przycisk na klawiaturze.
Szczegółowe informacje dotyczące zarządzania energią i wynikające
z niego korzyści dla środowiska, można uzyskać pod adresem http://
www.energy.gov/powermanagement. Dodatkowo, szczegółowe
informacje dotyczące możliwości przyłączenia do programu ENERGY
STAR, można uzyskać pod adresem http://www.energystar.gov.
UWAGA:Program Energy Star NIE jest obsługiwany w produktach
działajacych na bazie systemów Freedos i Linux.
50
Chromebox for meetings
Informacje kontaktowe producenta
ASUSTeK COMPUTER INC.
Adres
15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
Telefon +886-2-2894-3447
Faks +886-2-2890-7798
E-mailinfo@asus.com.tw
Strona internetowa
www.asus.com.tw
Pomoc techniczna
Telefon Faks Wsparcie online
+86-21-38429911
+86-21-58668722, nr wew. 9101#
http://support.asus.com/techserv/techserv.aspx
ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Ameryka)
Adres
Telefon Faks
Strona internetowa
800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
+1-510-739-3777
+1-510-608-4555
http://usa.asus.com
Pomoc techniczna
Fax (wsparcie)
Pomoc ogólna
Wsparcie online
+1-812-284-0883
+1-812-282-2787
http://www.service.asus.com
ASUS COMPUTER GmbH (Niemcy & Austria)
Adres
Faks
Strona internetowa
Kontakt online
Harkort Str. 21-23, D-40880 Ratingen, Germany
+49-2102-959931
http://www.asus.com/de
http://eu-rma.asus.com/sales
Pomoc techniczna
Telefon (Podzespół)
Fax (wsparcie)
Wsparcie online
+49-2102-5789555
+49-2102-959911
http://support.asus.com/techserv/techserv.aspx
Producent
Autoryzowany
przedstawiciel w
Europie
ASUSTeK Computer Inc.
Telefon:
+886-2-2894-3447
Adres:
4F, No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112,
TAIWAN R.O.C
ASUSTeK Computer GmbH
Adres:
HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN,
GERMANY
Chromebox for meetings
51
EC Declaration of Conformity
We, the undersigned,
Manufacturer:
ASUSTeK COMPUTER INC.
Address, City:
4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Country:
TAIWAN
Authorized representative in Europe:
ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:
HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:
GERMANY
declare the following apparatus:
Product name :
Chromebox
Model name :
Chromebox XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
(X can be 0~9,a~z,A~Z,- , / or blank)
conform with the essential requirements of the following directives:
2004/108/EC-EMC Directive
EN 55022:2010+AC:2011
EN 61000-3-2:2006+A2:2009
EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006
EN 55024:2010
EN 61000-3-3:2008
EN 55020:2007+A11:2011
1999/5/EC-R &TTE Directive
EN 300 328 V1.7.1(2006-10)
EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)
EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)
EN 301 511 V9.0.2(2003-03)
EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)
EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)
EN 301 893 V1.6.1(2011-11)
EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)
EN 302 623 V1.1.1(2009-01)
EN 50360:2001
EN 62479:2010
EN 50385:2002
EN 62311:2008
EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
2006/95/EC-LVD Directive
EN 60950-1 / A12:2011
EN 60065:2002 / A12:2011
2009/125/EC-ErP Directive
Regulation (EC) No. 1275/2008
Regulation (EC) No. 278/2009
Regulation (EC) No. 642/2009
Regulation (EC) No. 617/2013
2011/65/EU-RoHS Directive
Ver. 130816
CE marking
(EC conformity marking)
Position :
Name :
Declaration Date: 27/02/2014
Year to begin affixing CE marking: 2014
52
Chromebox for meetings
CEO
Jerry Shen
Signature : __________
DECLARATION OF CONFORMITY
Per FCC Part 2 Section 2. 1077(a)
Asus Computer International
Responsible Party Name:
800 Corporate Way, Fremont, CA 94539.
Address:
Phone/Fax No:
(510)739-3777/(510)608-4555
hereby declares that the product
Product Name : Chromebox
Model Number : Chromebox XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
(X can be 0~9,a~z,A~Z,- , / or blank)
Conforms to the following specifications:
FCC Part 15, Subpart B, Unintentional Radiators
Supplementary Information:
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference,
and (2) this device must accept any interference received, including interference
that may cause undesired operation.
Representative Person’s Name :
Steve Chang / President
Signature :
Date :
Feb. 27, 2014
Ver. 120601
Chromebox for meetings
53
54
Chromebox for meetings
Download PDF

advertising