CPX20 serie
Zero Client BOX
Gebruikshandleiding
Inhoudsopgave
Opmerkingen................................................................................................ iv
Veiligheidsinformatie.................................................................................... v
Onderhoud en reiniging.............................................................................. vi
1.1Welkom.......................................................................................... 1-1
1.2
Inhoud van verpakking................................................................. 1-1
1.3
De zero client box monteren........................................................ 1-2
1.4
Inleiding op de zero client............................................................ 1-4
1.4.1
Voorkant van de box........................................................ 1-4
1.4.2
Achterzijde van de box..................................................... 1-5
1.4.3
Aan de slag met het client-systeem................................. 1-6
1.4.4
Gedrag client-indicator..................................................... 1-6
2.1Client-instelling............................................................................. 2-1
ii
3.1
Specificaties.................................................................................. 3-1
3.2
Probleemoplossing (FAQ)............................................................ 3-2
3.3
Ondersteunde timinglijst.............................................................. 3-3
Copyright © 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. Alle rechten voorbehouden.
Geen enkel deel van deze handleiding, waaronder de producten en software die hierin worden
beschreven, mogen worden gereproduceerd, overgedragen, getranscribeerd, opgeslagen in een
ophalingssysteem of vertaald in enige taal en in enige vorm of met enige middelen, met uitzondering
van de documentatie die door de aankoper wordt opgeslagen voor back-updoeleinden, zonder de
uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").
De productgarantie of -dienstverlening zal niet worden verlengt indien: (1) het product is gerepareerd,
aangepast of gewijzigd, tenzij een dergelijke reparatie, aanpassing of wijziging schriftelijk is goedgekeurd
door ASUS; of (2) het serienummer van het product is verwijderd of ontbreekt.
ASUS LEVERT DEZE HANDLEIDING "AS IS" ZONDER GARANTIE VAN ENIG SOORT, EXPLICIET
OF IMPLICIET, WAARONDER MAAR NIET BEPERKENT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES OF
OMSTANDIGHEDEN VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIFIEK DOEL.
IN GEEN GEVAL ZAL ASUS, DIENS DIRECTEUREN, MANAGERS, WERKNEMERS OF AGENTEN
AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE SCHADE OF
GEVOLGSCHADE (WAARONDER SCHADE DOOR GEDERFDE WINST, GEMISTE OPDRACHTEN,
VERLIES VAN GEBRUIK OF GEGEVENS, ONDERBREKING VAN DE WERKZAAMHEDEN EN
DERGELIJKE),
ZELFS ALS ASUS OP DE HOOGTE IS GEBRACHT OVER DE MOGELIJKHEID VAN DAT DERGELIJKE
SCHADE KAN ONTSTAAN DOOR ENIG DEFECT OF FOUT IN DEZE HANDLEIDING OF PRODUCT.
SPECIFICATIES EN INFORMATIE IN DEZE HANDLEIDING WORDEN ALLEEN TER INFORMATIE
VERSCHAFT EN ZIJN ONDERHEVIG AAN VERANDERING OP ENIG TIJDSTIP ZONDER
VOORAFGAANDE VERWITTIGING EN MOGEN NIET WORDEN GEZIEN ALS EEN VERPLICHTING
DOOR ASUS. ASUS NEEMT GEEN
VERANTWOORDELIJKHEID OF AANSPRAKELIJKHEID VOOR ENIGE FOUTEN OF ONJUISTHEDEN
DIE KUNNEN OPTREDEN IN DEZE HANDLEIDING, WAARONDER IN DE PRODUCTEN EN
SOFTWARE DIE HIERIN WORDEN BESCHREVEN.
De product- en bedrijfsnamen die in deze handleiding voorkomen, kunnen al dan niet gedeponeerde
handelsmerken zijn of auteursrechten hebben van hun respectievelijke bedrijven en worden enkel gebruikt
ter identificatie of als uitleg en in het voordeel van de eigenaren, zonder inbreuk erop te maken.
iii
Opmerkingen
Kennisgeving van Federal Communications Commission
Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-voorschriften. Bediening
ervan dient te geschieden conform de volgende twee voorwaarden:
• Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en
• Dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, waaronder
interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.
Dit apparatuur is getest en voldoet aan de beperkingen voor een digitaal
apparaat klasse B, volgens deel 15 van de FCC-regels. Deze beperkingen
zijn opgesteld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke
interferentie in een residentiële installatie. Dit apparaat genereert, gebruikt
en kan radiofrequentie-energie uitstralen en, indien niet geïnstalleerd
en gebruikt volgens de instructies van de fabrikant, kan schadelijke
interferentie veroorzaken bij radiocommunicatie. Er kan echter geen
garantie worden gegeven dat er geen interferentie zal optreden in een
specifieke installatie. Als deze apparatuur wel nadelige storing veroorzaakt
bij radio- of televisieontvangst (u kunt dit vaststellen door de apparatuur uit
en aan te zetten), moet de gebruiker de storing proberen te verhelpen door
een of meer van de volgende maatregelen te treffen:
• Verdraai of verplaats de ontvangstantenne.
• Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
• Sluit de apparatuur aan op een ander circuit dan dat waar de
ontvanger op is aangesloten.
• Raadpleeg de dealer of een ervaren radio/tv-technicus voor
ondersteuning.
Verklaring van Canadian Department of Communications
Dit digitale apparaat overschrijdt de limieten van Klasse B niet voor
emissies van radioruis van digitale apparatuur, zoals beschreven in
de Radio Interference Regulations van het Canadian Department of
Communications.
Dit klasse B digitale apparaat voldoet aan de Canadese ICES-003.
Waarschuwing: Deze zero-client voldoet alleen aan de EMC-richtlijn als u
een afgeschermde Ethernet-kabel gebruikt.
iv
Veiligheidsinformatie
Gebruik alleen de voedingsadapter model:
AD891M21010ALF&AD891M21210ALF
• Alle documentatie die bij de verpakking is geleverd zorgvuldig
doorlezen, alvorens de box in te stellen.
• Om het risico op brand of schokken te voorkomen, mag u de zeroclient nooit blootstellen aan regen of vocht.
• Probeer de kast van de zero-client nooit te openen. De gevaarlijke
hoge spanning in de zero-client kan ernstige lichamelijke letsels
veroorzaken.
• Als de stroomtoevoer defect is, deze niet zelf proberen te repareren.
Neem contact op met een bevoegde onderhoudstechnicus of uw
verkooppunt.
• Controleer, alvorens het product te gaan gebruiken, of alle kabels goed
zijn aangesloten en of de stroomkabels niet beschadigd zijn. Neem
direct contact op met uw dealer als u enige schade waarneemt.
• Gleuven en openingen aan de achterzijde en bovenzijde van de
behuizing dienen voor de ventilatie. Deze openingen niet blokeren.
Dit product nooit in de buurt of op een verwarming of warmtebron
plaatsen, tenzij er een juiste ventilatie is voorzien.
• De zero-client mag alleen worden gebruikt met het type stroombron
dat op het label is aangegeven. Raadpleeg uw dealer of uw lokale
elektriciteitsbedrijf, indien u niet zeker bent van het stroomtype bij u
thuis.
• Gebruik de juiste stroomstekker die voldoet aan uw lokale
voedingsnorm.
• De stroomstrips en de verlengkabels niet overbelasten. Overbelasting
kan leiden tot brand of elektrische schokken.
• Vermijd stof, vocht en temperatuurpieken. Plaats de zero-client niet in
een gebied dat nat kan worden. Plaats de zero-client op een stabiel
oppervlak.
• Ontkoppel de eenheid tijdens onweer of als deze gedurende een
langere periode niet zal worden gebruikt. Dit beschermt de zero-client
tegen schade door stroompieken.
• Duw nooit objecten in de sleuven van de behuizing van de zero-client
of mors er geen vloeistof op.
• Het stopcontact moet zich in de buurt van het apparaat bevinden en
moet makkelijk te bereiken zijn.
• Neem contact op met een bevoegde onderhoudstechnicus of uw
verkooppunt bij technische problemen met de zero-client.
v
Onderhoud en reiniging
• Voordat u de zero-client optilt of verplaatst, is het beter om alle kables
en de stroomkabel te ontkoppelen. Volg de juiste heftechnieken bij
het plaatsen van de zero-client. Pak de randen van de zero-client
beet wanneer u deze optilt of draagt. Til de zero-client niet op aan de
standard of het snoer.
• Reinigen. Schakel de zero-client uit en haal de stroomkabel uit het
stopcontact. Reinig het oppervlak van de zero-client met een pluisvrije,
niet schurende doek. Hardnekkige vlekken kunnen worden verwijderd
met een doek bevochtigd in een mild reinigingsmiddel.
• Vermijd het gebruik van een reinigingsmiddel met alcohol of aceton.
Gebruik een reinigingsmiddel bestemd voor gebruik met het scherm.
Sproei het reinigingsmiddel nooit direct op het scherm, omdat het dan
in de zero-client kan lekken en een elektrische schok kan veroorzaken.
De volgende symptomen zijn normaal bij de zero-client:
• Door de aard van het fluorescerende licht kan het scherm flikkeren
tijdens het eerste gebruik. Zet de stroomschakelaar uit en vervolgens
weer aan, zodat het scherm niet meer flikkert.
• De helderheid op het scherm kan iets ongelijk zijn, afhankelijk van het
bureaubladpatroon dat u gebruikt.
• Als hetzelfde beeld uren achtereen wordt weergegeven, kan er een
nabeeld van het vorige scherm achterblijven op het scherm nadat het
beeld is veranderd. Het scherm zal langzaam herstellen of u kunt de
stroomschakelaar uren uitschakelen.
• Als het scherm zwart wordt, gaat knipperen of niet meer verlicht
kan worden, dient u contact op te nemen met uw dealer of het
onderhoudscentrum om dit op te lossen. Probeer niet om zelf de zeroclient te repareren!
Gebruikte conventies in deze handleiding
WAARSCHUWING: informatie om letsel te voorkomen bij uzelf bij
het uitvoeren van een taak.
OPGELET: informatie om schade te voorkomen aan componenten
bij het uitvoeren van een taak.
BELANGRIJK: informatie die u MOET opvolgen om een taak te
voltooien.
Opmerking: tips een aanvullende informatie als hulpmiddel bij het
voltooien van een taak.
vi
Waar kunt u meer informatie vinden
Raadpleeg de volgende bronnen voor aanvullende informatie en producten softwarebijwerkingen.
1.
ASUS websites
De wereldwijde ASUS websites bieden bijgewerkte informatie over de
hardware- en softwareproducten van ASUS.
Raadpleeg http://www.asus.com
2.
Optionele documentatie
Uw productverpakking kan aanvullende documentatie bevatten die
door uw dealer kunnen zijn toegevoegd. Deze documenten vormen
geen onderdeel van de standaardverpakking.
vii
1.1Welkom
Hartelijk dank voor het aanschaffen van de ASUS®-zero-client box.
De nieuwste zero-client box van ASUS levert u een naadloze ervaring voor
uw bureaublad en weergave.
Maak optimaal gebruik van het gemak en de heerlijke ervaring die de zeroclient u levert.
1.2
Inhoud van verpakking
Controleer of de volgende items aanwezig zijn in de verpakking:
Box set
Wandmontage
Voet en schroef
Snelle gebruikshandleiding
Garantiebewijs
Adapter
DVI-kabel
••
1-1
Neem direct contact op met uw verkooppunt als enige van de bovenstaande
items is beschadigd of ontbreekt.
Hoofdstuk 1: Kennismaking met het product
1.3
1.
De zero client box monteren
Voetassemblage gebruiken
• Bevestig de voet aan de box en bevestig deze met de schroef om ze
stevig vast te maken. U kunt de schroef eenvoudig vastdraaien met
een schroevendraaier.
1
2.
2
De muurbeugel gebruiken
• Bevestig de muurbeugel op de achterkant van het scherm en zet hem
stevig vast met de schroef.
• Klik de box in de muurhouder (u kunt 100 x 100 mm of 75 x 75 mm
gebruiken, en twee manieren om hem vast te zetten).
ASUS LCD Monitor CPX20-reeks
1-2
1
2
3
4
of
1-3
Hoofdstuk 1: Kennismaking met het product
1.4
Inleiding op de zero client
1.4.1
Voorkant van de box
1
1.
3
4 5
Stroom-LED:
•
2.
2
De kleur van het aan/uit-lampje is als hieronder beschreven.
Client-koppeling LED-indicator:
•
De kleur van de client-koppeling LED-indicator is als hieronder
beschreven.
Status
omschrijving
LED1
Wit
Client ingeschakeld
LED1
Oranje
Power Off en Wake On
Lan/ Wake On USB
LED2
Groen
Koppeling met virtueel
bureaublad
3.
USB-aansluiting
4.
Oortelefoonuitgang
5.
Microfooningang
ASUS LCD Monitor CPX20-reeks
1-4
1.4.2
Achterzijde van de box
1
1-5
1.
Kensington-slot
2.
Ingang voeding
3.
DVI-I
4.
DVI-D
5.
RJ45
6.
USB-aansluiting
2
3
4
5
6
Hoofdstuk 1: Kennismaking met het product
1.4.3
Aan de slag met het client-systeem
Toets
Voeding
Koppeling (LED2)
1.4.4
Beschrijving
Druk op deze knop om de zero client box in of uit te
schakelen
Koppeling met server
Gedrag client-indicator
Status
Aan
Uitschakelen
Inschakelen en
Koppeling met virtueel
bureaublad
Uitschakelen en Wake
On Lan
Uitschakelen en Wake
On USB
Inschakelen naar
Uitschakelen en Wake
On USB
POWER
Wit
Uit
KOPPPELING
Uit
Uit
Wit
Groen
Oranje
Uit
Oranje
Uit
Wit (knippert 12
sec. daarna uit)/
Oranje (altijd aan)
Groen (12 sec aan
dan uit)
ASUS LCD Monitor CPX20-reeks
1-6
2.1Client-instelling
1. Voeding inschakelen.
2. Login in de Client widget, klik op “[Options]“ (Opties) in de linker
bovenhoek.
Options
3. Selecteer “[Options]” (Opties) --> “[Configuration]” (Configuratie).
Options
Configuration
Diagnostics
Information
User Settings
ASUS LCD Monitor CPX20-reeks
2-1
4. Ga naar “[Configuration]” (Configuratie) --> [Network] (Netwerk) en
selecteer “Enable DHCP” (DHCP inschakelen).
Configuration
Network IPv6 SCEP Label Discovery Session Language Power Display Access Audio Reset
Change the network settings for the device
Enable DHCP:
IP Address:
192 . 168 . 100 . 51
Subnet Mask:
255 . 255 . 255 . 0
Gateway:
192 . 168 . 100 . 1
Primary DNS Server:
192 . 168 . 100 . 2
Secondary DNS Server:
0
. 0
.0
.0
Domain Name:
FQDN:
Auto
Ethernet Mode:
Enable 802.1X Security:
Identity:
Client Certificate:
OK
Cancel
Apply
5. Selecteer het tabblad [Session] (Sessie), voer “DNS Name or IP
Address” (DNS-naam of IP-adres) in en klik op “Apply” (Toepassen).
Configuration
Network IPv6 SCEP Label Discovery Session Language Power Display Access Audio Reset
vmware Horizon View Client
TM
Configure the connection to a peer device
Connection Type:
DNS Name or IP Address:
View Connection Server
192.168.100.252
Advanced
OK
2-2
Cancel
Apply
Hoofdstuk 2: Setup
6. Selecteer het tabblad [Language] (Taal), kies de gewenste taal en klik
op “Apply” (Toepassen).
Configuration
Network IPv6 SCEP Label Discovery Session Language Power Display Access Audio Reset
Select language for the user interface
Language:
Keyboard Layout:
English
US
OK
Cancel
Apply
7. Druk op [OK] om de [Configuration] (Configuratie) af te sluiten.
8. Keer terug naar het hoofdmenu, selecteer [Options] (Opties) in de
linker bovenhoek en ga naar [User settings] (Gebruikersinstellingen)
Options
Configuration
Diagnostics
Information
User Settings
ASUS LCD Monitor CPX20-reeks
2-3
9. Selecteer het tabblad [Certificate] (Certificaat), kies een onderdeel en
klik op [OK].
User Settings
Certificate Mouse Keyboard Image
Display Topology Touch Screen
vmware Horizon View Client
TM
Certificate Checking Mode:
This mode determines how the client proceeds when it cannot verify that
your connection to the server is secure. It is not recommended that you
change this setting unless instructed to do so by your system administrator.
Never connect to untrusted servers
Warn before connecting to untrusted servers
Do not verify server identity certificates
OK
Cancel
Apply
10.Maak een koppeling met het server-IP en open het verbindingsscherm.
Klik op [Connect] (Verbinden).
Enter the address of the View
Connection Server.
Server:
192.168.100.252
Connect
2-4
Hoofdstuk 2: Setup
11.Voer “User name” (Gebruikersnaam) en “password” (wachtwoord) in
en klik op [Login] (Aanmelden).
https://192.168.100.252
Enter your user name and password
User name:
Password:
Server:
192.168.100.252
Login
Cancel
12.Klik op [Connect] (Verbinden).
Log on to desktop
win7
Connect
Reser VM
Cancel
13.Open het clientscherm.
ASUS LCD Monitor CPX20-reeks
2-5
14.Klik op “Start” op het bureaublad en kies “Logout’ (Afmelden) om de
client te verlaten.
2-6
Hoofdstuk 2: Setup
3.1
Specificaties
Model
Max. Resolutie
CPX20
Alleen
1920 x 1200/60
Dual
2560 x 1600/60
Stroom Ann verbruik
Microfoon
Oortelefoon
Ja
Ja
Uitgeschakeld
< 0,8 W
Uitschakelen en Wake On Lan
< 2,5 W
Uitschakelen en Wake On USB
< 1,0 W
Montage-aansluiting
Fys. afmetingen (BxHxD)
Afmetingen verpakking (BxHxD)
100 mm x 100 mm en 75 mm x 75
mm
135 x 204,8 x 84 mm
195,6 x 31,2 x 130,5 mm
Netto gewicht (schatting)
0,6 kg
Bruto gewicht (schatting)
1,2 kg
Spanning
3-1
AAN-modus: < 20 W
Voeding 100~240 V (extern)
Hoofdstuk 3: Algemene gebruiksaanwijzing
3.2
Probleemoplossing (FAQ)
Probleem
Stroom-LED brandt niet
ASUS LCD Monitor CPX20-reeks
Mogelijke oplossing
• Druk op de knop om te controleren of de box
aan staat.
• Controleer of de stroomkabel goed is aangesloten
op de box en op de netvoeding.
3-2
3.3
Ondersteunde timinglijst
Resolutie
2560 x 1600
2048 x 1152
1920 x 1440
1920 x 1200
1920 x 1080
1856 x 1392
1792 x 1344
1680 x 1050
1600 x 1200
1600 x 900
1440 x 900
1400 x 1050
1366 x 768
1360 x 768
1280 x 1024
1280 x 960
1280 x 800
1280 x 768
1280 x 720
1024 x 768
848 x 480
800 x 600
640 x 480
Vernieuwingsfrequentie
60Hz
60Hz
60Hz
60Hz
60Hz
56Hz
60Hz
60Hz
60Hz
60Hz
60Hz
60Hz
60Hz
60Hz
60Hz
60Hz
60Hz
60Hz
60Hz
60Hz
60Hz
60Hz
60Hz
* Elk scherm dat met de client wordt verbonden, wordt ingesteld op de eigen resolutie van 1024 x
768 als deze optie is ingeschakeld.
2
1
Weergave
*CPX20 DVI dual-display PCoIP zero-client: Deze zero-client ondersteunt een one 2560x1600
/ 1920x1440 / 1856x1392 / 1792x1344 monitor. Sluit de twee DVI-D-kabelaanslujitingen op een
dual-link DVI-I kabeladapter aan op de twee DVI-D-poorten van de zero-client als in bovenstaande
afbeelding.
3-3
Hoofdstuk 3: Algemene gebruiksaanwijzing
Download PDF

advertising