CR9564
Prvo izdanje
Rujan 2014
Prijenosno računalo
E-priručnik
Autorsko pravo
Niti jedan dio ovog priručnika, uključujući u njemu opisane proizvode i softver, ne smije se bez izričite
pismene suglasnosti tvrtke ASUSTeK COMPUTER INC. (u daljnjem tekstu: ASUS) reproducirati, prenositi,
prepisivati, pohranjivati u sustavu gdje se mu se može ponovo pristupiti ili prevoditi na bilo koji jezik,
u bilo kojem obliku ili na bilo koji način, osim dokumentacije koju prodavatelj čuva u svrhu izrade
sigurnosne kopije.
ASUS DOSTAVLJA OVAJ PRIRUČNIK “KAKAV JEST” BEZ BILO KAKVOG JAMSTVA, IZRAVNOG ILI NEIZRAVNOG,
UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA, NEIZRAVNA JAMSTVA I UVJETE UTRŽIVOSTI I POGODNOSTI ZA ODREĐENU
SVRHU. NI U KOJEM SLUČAJU ASUS, NJEGOVI MENADŽERI, UPRAVA, ZAPOSLENICI I AGENTI NEĆE BITI
ODGOVORNI NI ZA BILO KAKVU NEIZRAVNU, POSEBNU, SLUČAJNU ILI POSLJEDIČNU ŠTETU (UKLJUČUJUĆI
ŠTETU ZBOG GUBITKA DOBITI, POSLOVNOG GUBITKA, GUBITKA ILI KORIŠTENJA PODATAKA, PREKIDA
POSLOVANJA I SLIČNE ŠTETE), ČAK NI AKO JE ASUS, ZBOG BILO KAKVOG NEDOSTATKA ILI POGREŠKE U
OVOM PRIRUČNIKU ILI PROIZVODU, BIO UPOZNAT S MOGUĆNOŠĆU NASTANKA TAKVIH ŠTETA.
Nazivi proizvoda i tvrtki iz ovog priručnika mogu, ali ne moraju, biti registrirani zaštitni znaci ili proizvodi
zaštićeni autorskim pravima pripadajućih vlasnika, te služe samo za potrebe identifikacije i objašnjenja u
korist vlasnika tih proizvoda i tvrtki, bez namjere kršenja njihovih prava.
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE I PODACI IZ OVOG PRIRUČNIKA SLUŽE SAMO U INFORMATIVNE SVRHE.
PRIDRŽANO JE PRAVO NJIHOVE IZMJENE BEZ PRETHODNE NAJAVE I NEĆE SE SMATRATI OBVEZOM TVRTKE
ASUS. ASUS NE PREUZIMA ODGOVORNOST NI OBVEZU ZA BILO KAKVE POGREŠKE I NETOČNOSTI KOJE MOGU
POSTOJATI U OVOM PRIRUČNIKU, UKLJUČUJUĆI OPISANE PROIZVODE I SOFTVER.
Copyright © 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. Sva prava pridržana
Ograničenje odgovornosti
U određenim situacijama zbog nedostatka za koji je odgovorna tvrtka ASUS ili drugih obveza, možete imati
pravo na naknadu štete od tvrtke ASUS. U tom slučaju, bez obzira na osnovu temeljem koje potražujete
naknadu štete od tvrtke ASUS, ASUS će biti odgovoran isključivo za štete nastale kao posljedica tjelesne
ozljede (uključujući smrt), oštećenja nepokretne i pokretne imovine, ili sve druge stvarne i izravne štete koje
su uzrokovane nepoštivanjem i neizvršavanjem zakonskih obveza propisanih ovim jamstvom, u iznosu do
navedene ugovorne cijene svakog pojedinog proizvoda.
ASUS je isključivo odgovoran za nadoknadu štete, gubitka i potraživanja koja proizlaze iz ugovora, kaznene
odgovornosti ili kršenja prava prema odredbama ovog jamstva.
To se ograničenje također odnosi na dobavljače tvrtke ASUS i prodajno mjesto na kojem ste kupili proizvod
te predstavlja maksimalnu odgovornost tvrtke ASUS, njezinih dobavljača i prodajnog mjesta.
TVRTKA ASUS NI U KOJIM OKOLNOSTIMA NEĆE BITI ODGOVORNA ZA SLJEDEĆE: (1) POTRAŽIVANJA TREĆIH
OSOBA U VAŠE IME; (2) GUBITAK ZAPISA I PODATAKA TE OŠTEĆENJA ISTIH; ILI (3) POSEBNE, SLUČAJNE,
NEIZRAVNE I BILO KAKVE POSLJEDIČNE POSLOVNE ŠTETE (UKLJUČUJUĆI GUBITAK DOBITI I UŠTEĐEVINE),
ČAK NI AKO SU ASUS, NJEGOVI DOBAVLJAČI I PRODAJNO MJESTO NA KOJEM STE KUPILI PROIZVOD, BILI
SVJESNI MOGUĆNOSTI NASTANKA TAKVIH ŠTETA.
Servis i podrška
Posjetite naše višejezično web-mjesto http://support.asus.com
2
E-priručnik za prijenosno računalo
Sadržaj
O ovom priručniku.....................................................................................................7
Konvencije koje se koriste u ovom priručniku...................................................... 8
Ikone..................................................................................................................................... 8
Tipografija.......................................................................................................................... 8
Sigurnosne mjere opreza.........................................................................................9
Upotreba prijenosnog računala................................................................................. 9
Briga o prijenosnom računalu.................................................................................... 10
Propisno zbrinjavanje.................................................................................................... 11
Poglavlje 1: Postavljanje hardvera
Upoznavanje s prijenosnim računalom..............................................................14
Pogled s gornje strane................................................................................................... 14
Dno....................................................................................................................................... 17
Desna strana...................................................................................................................... 18
Lijeva strana....................................................................................................................... 19
Prednja strana................................................................................................................... 21
Poglavlje 2: Upotreba prijenosnog računala
Početak rada.................................................................................................................24
Punjenje prijenosnog računala.................................................................................. 24
Podignite i otvorite ploču zaslona............................................................................. 26
Pritisnite tipku napajanja.............................................................................................. 26
Geste na dodirnoj plohi............................................................................................27
Pomicanje pokazivača................................................................................................... 27
Korištenje tipkovnice.................................................................................................33
Funkcijske tipke................................................................................................................ 33
Tipke za Windows® 8.1................................................................................................... 34
Poglavlje 3: Rad s Windows® 8.1
Prvo pokretanje uređaja...........................................................................................36
Windows® KS................................................................................................................37
E-priručnik za prijenosno računalo
3
Početni zaslon................................................................................................................... 37
Aktivna mjesta.................................................................................................................. 38
Gumb Start......................................................................................................................... 41
Prilagođavanje početnog zaslona............................................................................. 43
Rad s Metro aplikacijama.........................................................................................44
Pokretanje aplikacija...................................................................................................... 44
Prilagodba aplikacija...................................................................................................... 44
Pokretanje zaslona Aplikacije..................................................................................... 46
Charms bar (Traku Charms)......................................................................................... 48
Funkcija Snap.................................................................................................................... 51
Ostale prečice na tipkovnici....................................................................................53
Spajanje na bežičnu mrežu ....................................................................................55
Wi-Fi...................................................................................................................................... 55
Bluetooth ........................................................................................................................... 56
Zrakoplovni način rada.................................................................................................. 57
Isključivanje prijenosnog računala.......................................................................58
Postavljanje prijenosnog računala u stanje mirovanja...................................... 58
Zaključani zaslon sustava Windows® 8.1............................................................59
Za nastavak rada sa zaključanog zaslona............................................................... 59
Prilagođavanje zaključanog zaslona........................................................................ 60
Poglavlje 4: Samoprovjera pri uključivanju (POST)
Samoprovjera pri uključivanju (POST)................................................................64
Uz pomoć POST pristupite u BIOS i rješavanje problema................................. 64
BIOS.................................................................................................................................64
Pristupanje u BIOS........................................................................................................... 64
BIOS postavke................................................................................................................... 65
Oporavak sustava.......................................................................................................72
Omogućavanje opcije za oporavak ......................................................................... 74
4
E-priručnik za prijenosno računalo
Savjeti i ČPP
Korisni savjeti za prijenosno računalo.................................................................78
ČPP za hardver.............................................................................................................79
ČPP za softver..............................................................................................................82
Dodaci
Sukladnost unutarnjeg modema............................................................................... 86
Pregled................................................................................................................................ 86
Izjava o kompatibilnosti mreže.................................................................................. 87
Negovorna oprema ........................................................................................................ 87
Izjava Savezne komisije za komunikacije................................................................ 89
Izjava o sukladnosti (R&TTE smjernica 1999/5/EC)............................................. 90
FCC izjava o izloženosti radijskoj frekvenciji.......................................................... 91
Podaci o RF izloženosti (SAR)....................................................................................... 91
Upozorenje o CE oznaci................................................................................................ 92
Podaci o RF izloženosti (SAR) - CE.............................................................................. 93
Izjava o IC upozorenju.................................................................................................... 94
Kanali za bežični prijenos podataka u različitim regijama................................ 95
Ograničenje frekvencijskog raspona u Francuskoj.............................................. 95
Sigurnosne napomene za UL...................................................................................... 97
Sigurnosni zahtjev u vezi s napajanjem.................................................................. 98
Informacije o TV tjuneru .............................................................................................. 98
REACH.................................................................................................................................. 98
Napomena o proizvodima Macrovision Corporation......................................... 98
Oprez pri korištenju litijskih baterija za Nordijske zemlje (za litij-ionske
baterije)............................................................................................................................... 99
Sigurnosne napomene za optički disk..................................................................... 100
Podaci o sigurnoj uporabi lasera................................................................................ 100
Napomena o izolaciji...................................................................................................... 100
E-priručnik za prijenosno računalo
5
CTR 21 Odobrenje
(za prijenosno računalo s ugrađenim modemom).............................................. 101
Proizvod sukladan normi ENERGY STAR.................................................................. 103
Ekološka oznaka Europske unije ............................................................................... 103
Izjava o globalnoj sukladnosti s propisima koji se odnose na zaštitu
okoliša ................................................................................................................................. 104
ASUS recikliranje / Usluge preuzimanja rabljenih proizvoda.......................... 104
Prevencija gubitka sluha............................................................................................... 104
6
E-priručnik za prijenosno računalo
O ovom priručniku
Ovaj priručnik donosi informacije o hardverskim i softverskim
funkcijama prijenosnog računala i organiziran je po sljedećim
poglavljima:
Poglavlje 1: Postavljanje hardvera
Ovo poglavlje detaljno opisuje hardverske komponente
prijenosnog računala.
Poglavlje 2: Upotreba prijenosnog računala
Ovo poglavlje prikazuje način upotrebe različitih dijelova
prijenosnog računala.
Poglavlje 3: Rad s Windows® 8.1
Ovo poglavlje donosi pregled upotrebe sustava Windows® 8.1
prijenosnog računala.
Poglavlje 4: Samoprovjera pri uključivanju (POST)
Ovo poglavlje prikazuje način upotrebe provjere POST za
promjenu postavki prijenosnog računala.
Savjeti i ČPP
U ovom odjeljku nalaze se preporučeni savjeti, ČPP o hardveru i
softveru koje vam pomažu za održavanje i uklanjanje uobičajenih
problema s prijenosnim računalom.
Dodaci
Ovo poglavlje prikazuje obavijesti i sigurnosne izjave prijenosnog
računala.
E-priručnik za prijenosno računalo
7
Konvencije koje se koriste u ovom priručniku
U svrhu naglašavanja ključnih informacija u ovom priručniku, poruke su
predstavljene na sljedeći način:
VAŽNO! Ova poruka sadrži bitne informacije koje za dovršenje zadatka
treba pročitati.
NAPOMENA: Ova poruka sadrži dodatne informacije i savjete koji mogu
pomoći u izvođenju zadataka.
UPOZORENJE! Ova poruka sadrži važne informacije koje treba uzeti u
obzir radi očuvanja vlastite sigurnosti kod izvođenja određenih zadataka i
radi sprečavanja oštećenja podataka na prijenosnom računalu i njegovih
dijelova.
Ikone
Ikone u nastavku označavaju koji uređaj se može koristiti za izvršavanje
serije zadataka ili postupaka na prijenosnom računalu.
= korištenje dodirne plohe.
= Korištenje tipkovnice.
Tipografija
Podebljano = označava izbornik ili stavku koju je potrebno odabrati.
Kurziv
8
=O
vo označava poglavlja koja možete potražiti u ovom
priručniku.
E-priručnik za prijenosno računalo
Sigurnosne mjere opreza
Upotreba prijenosnog računala
Prijenosno računalo smije se koristiti samo pri
temperaturama okruženja od 5 °C (41 °F) do 35 °C
(95 °F).
Nazivni napon naveden je na natpisnoj pločici s
donje strane računala i mora biti jednak naponu
strujnog adaptera.
Prijenosno računalo nemojte ostavljati u krilu ili
blizu bilo kojeg dijela tijeka da izbjegnete nelagodu
ili ozljede zbog izlaganja toplini.
Ne koristite oštećene kabele napajanja, dodatnu
opremu ili druge vanjske uređaje s prijenosnim
računalom.
Kada je prijenosno računalo uključeno, pazite da ga
ne prenosite ili prekrivate s predmetima koji mogu
ograničiti protok zraka.
Prijenosno računalo nemojte stavljati na neravne ili
nestabilne radne površine.
Vaše prijenosno računalo može prolaziti kroz RTG
uređaje u zračnim lukama (koriste se za predmete
postavljene na transportne trake), ali nemojte ga
izlagati utjecaju magnetskih detektora i palica.
Kontaktirajte svoju zrakoplovnu tvrtku kako biste
se upoznali s povezanim uslugama na letu koje je
moguće koristiti i ograničenjima koja treba slijediti
pri korištenju prijenosnog računala tijekom leta.
E-priručnik za prijenosno računalo
9
Briga o prijenosnom računalu
Odspojite izvor izmjeničnog napajanja i izvadite
baterijski modul (ako se koristi) prije čišćenja
prijenosnog računala. Koristite čistu celuloznu
spužvu ili krpu od antilopa navlaženu otopinom
neagresivnog sredstva za čišćenje i s nekoliko kapi
tople vode. Uklonite višak vlage s prijenosnog
računala koristeći suhu krpu.
Nemojte koristiti jake otopine kao što su
razrjeđivači, benzen i druge kemikalije na ili u blizini
prijenosnog računala.
Nemojte stavljati predmete na prijenosno računalo.
Nemojte izlagati prijenosno računalo snažnim
magnetskim ili električnim poljima.
Prijenosno računalo nemojte koristiti ili izlagati
utjecaju tekućina, kiše ili vlage.
Prijenosno računalo nemojte izlagati prašnjavim
uvjetima rada.
Prijenosno računalo nemojte koristiti blizu mjesta
gdje istječe plin.
10
E-priručnik za prijenosno računalo
Propisno zbrinjavanje
NEMOJTE odlagati prijenosno računalo u komunalni
otpad. Dijelove ovog proizvoda moguće je ponovo
koristiti i reciklirati. Simbol prekriženog koša za
otpatke označava da se proizvod (električna i
elektronička oprema te baterije koje sadrže živu)
ne smije odlagati zajedno s komunalnim otpadom.
Elektroničke proizvode odložite prema važećim
lokalnim propisima.
NE odlažite bateriju zajedno s komunalnim
otpadom. Simbol prekrižene kante za otpatke
označava da se baterija ne smije odlagati zajedno s
komunalnim otpadom.
E-priručnik za prijenosno računalo
11
12
E-priručnik za prijenosno računalo
Poglavlje 1:
Postavljanje hardvera
E-priručnik za prijenosno računalo
13
Upoznavanje s prijenosnim računalom
Pogled s gornje strane
NAPOMENA: Izgled tipkovnice razlikuje se ovisno o regiji ili zemlji.
Prikaz prijenosnog računala također može biti različit ovisno o modelu
prijenosnog računala.
14
E-priručnik za prijenosno računalo
Mikrofon
Ugrađeni mikrofon može se koristiti za video konferencije, govor
ili jednostavno snimanje zvuka.
Indikator kamere
Indikator kamere pokazuje kad se ugrađena kamera koristi.
Kamera
Ugrađena kamera omogućuje snimanje slika i videozapisa
pomoću prijenosnog računala.
Zaslonska ploča
Zaslon osigurava izvrsne funkcije za pregled fotografija, video
filmova i drugih multimedijskih datoteka na prijenosnom
računalu.
NAPOMENA: Neki modeli opremljeni su pločom osjetljivom na
dodir koja vam omogućava upravljanje prijenosnim računalom uz
pomoć gesta dodira.
Tipkovnica
Tipkovnica sadrži QWERTZ tipke u punoj veličini, s dubinom
pritiska koja osigurava udobno tipkanje. Ona omogućuje i
upotrebu funkcijskih tipki, brz pristup sustavu Windows® i
upravljanje drugim multimedijskim funkcijama.
NAPOMENA: Raspored tipkovnice razlikuje se prema modelu i
teritoriju.
E-priručnik za prijenosno računalo
15
Dodirna ploha
Dodirna ploha omogućuje upotrebu više gesti za kretanje po
zaslonu, čime se korisniku nudi intuitivno iskustvo. Ona također
simulira funkcije običnog miša.
NAPOMENA: Više pojedinosti potražite u korisničkom priručniku,
u poglavlju Geste na dodirnoj plohi .
Tipka za uključivanje
Pritisnite tipku za uključivanje kako biste uključili ili isključili
prijenosno računalo. Tipku za uključivanje možete također
koristiti kada želite prijenosno računalo dovesti u stanje
mirovanja ili hibernacije ili ga pokrenuti iz stanja mirovanja ili
hibernacije.
U slučaju da prijenosno računalo prestane reagirati na radnje,
pritisnite i oko deset (10) sekundi držite pritisnutu tipku za
uključivanje sve dok se računalo ne isključi.
16
E-priručnik za prijenosno računalo
Dno
NAPOMENA: Donja se strana računala može razlikovati ovisno o modelu.
UPOZORENJE! Temperatura donjeg dijela prijenosnog računala može se
zagrijati tako da bude vruća za vrijeme upotrebe ili punjenja baterijskog
modula. Kada radite na prijenosnom računalu, nemojte ga stavljati na
površine koje mogu zaklanjati ventilacijske otvore.
VAŽNO! Trajanje baterije ovisi o korištenju i specifikacijama ovog
prijenosnog računala. Baterijski modul ne može se rastaviti.
Zvučnici
Ugrađeni zvučnici omogućuju vam slušanje zvuka neposredno
iz prijenosnog računala. Audio funkcijama ovog prijenosnog
računala upravlja se softverskim putem.
E-priručnik za prijenosno računalo
17
Desna strana
USB 2.0 port
USB (univerzalna serijska sabirnica) priključak kompatibilan je
s USB 2.0 ili USB 1.1 uređajima poput tipkovnica, pokazivačkih
uređaja, flash diskova i vanjskih tvrdih diskova, zvučnika,
fotoaparata i pisača.
18
E-priručnik za prijenosno računalo
Lijeva strana
Ulaz za istosmjerno napajanje
Ukopčajte isporučeni adapter napajanja u ovaj priključak
ako želite napuniti baterijski modul i osigurati napajanje
prijenosnom računalu.
UPOZORENJE! Adapter može postati vruć za vrijeme upotrebe.
Nemojte pokrivati adapter i držite ga što dalje od tijela kad je
priključen na električnu utičnicu.
VAŽNO! Za punjenje baterijskog modula i napajanje
prijenosnog računala koristite samo isporučeni adapter
napajanja.
Čitač mikro SD kartica
Ovaj ugrađeni čitač mikro SD kartica podržava formate mikro
SD kartica.
E-priručnik za prijenosno računalo
19
Mikro HDMI priključak
Ovaj priključak predviđen je za mikro HDMI (High-Definition
Multimedia Interface, Multimedijalni međusklop visoke
definicije) konektor i kompatibilan je s HDCP standardom za HD
DVD, Blu-ray i druge reprodukcije sa zaštićenim sadržajem.
Kombinirani priključak izlaza za slušalice/ulaza za mikrofon
Ovaj priključak omogućuje povezivanje prijenosnog računala
s vanjskim aktivnim zvučnicima i slušalicama. Ovaj priključak
možete koristiti za povezivanje prijenosnog računala s vanjskim
mikrofonom.
20
E-priručnik za prijenosno računalo
Prednja strana
Indikator stanja
Indikatori stanja pomažu u otkrivanju trenutnog stanja hardvera
prijenosnog računala.
Indikator stanja mirovanja
Indikator uključenosti će svijetliti kada je prijenosno
računalo uključeno.
Dvobojni indikator napunjenosti baterije
Dvobojna LED dioda daje vizualnu signalizaciju o
stanju napunjenosti baterije. Pojedinosti potražite u
sljedećoj tablici.
E-priručnik za prijenosno računalo
21
Boja
Stanje
Svijetli zeleno
Prijenosno računalo je ukopčan
u izvor električnog napajanja,
njegova baterija se puni i
napunjenost je između 95% i
100%.
Svijetli narančasto Prijenosno računalo je ukopčan
u izvor električnog napajanja,
njegova baterija se puni i
napunjenost je niža od 95%.
Trepće narančasto Prijenosno računalo radi
na baterijskom napajanju i
napunjenost baterije manja je
od 10%.
Indikatori su
Prijenosno računalo radi
isključeni
na baterijskom napajanju i
napunjenost baterije je između
10% i 100%.
Indikator velikih slova
22
Ovaj indikator se uključuje ako je aktivirana funkcija
za velika slova (caps lock). Upotreba funkcije caps lock
omogućuje unos velikih slova (npr. A, B, C) pomoću
tipkovnice prijenosnog računala.
E-priručnik za prijenosno računalo
Poglavlje 2:
Upotreba prijenosnog računala
E-priručnik za prijenosno računalo
23
Početak rada
Punjenje prijenosnog računala
A.
Priključite adapter izmjeničnog napajanja u izvor 100 V ~ 240 V
napajanja.
B.
Ukopčajte priključak za istosmjerno napajanje u ulaz (DC)
napajanja prijenosnog računala.
Punite prijenosno računalo 3 sata prije prve upotrebe.
NAPOMENA: Izgled adaptera napajanja može razlikovati ovisno o
modelu i vašoj regiji.
NAPOMENA:
Podaci o adapteru napajanja:
24
•
Ulazni napon : 100-240 Vac
•
Ulazna frekvencija: 50- 60Hz
•
Nazivna izlazna struja: 1.75A maks. (33W)
•
Nazivni izlazni napon: 19 Vdc
E-priručnik za prijenosno računalo
IMPORTANT!
• Pronađite naljepnicu s nazivnim ulaznim/izlaznim podacima
na prijenosnom računalu i pobrinite se da se oni podudaraju s
ulaznim/izlaznim podacima na adapteru napajanja. Neki modeli
prijenosnih računala mogu imati više nazvinih izlaznih struja, ovisno
o dostupnom SKU.
•
Pobrinite se da prijenosno računalo bude priključeno na električno
napajanje prije njegovog prvog uključivanja. Snažno preporučujemo da
upotrebljavate uzemljenu zidnu utičnicu dok prijenosno računalo radi s
napajanjem iz mrežnog adaptera.
•
Zidna utičnica mora biti u blizini prijenosnog računala i lako
dostupna.
•
Ako prijenosno računalo želite odvojiti od mrežnog električnog
napajanja, izvucite kabel napajanja prijenosnog računala iz utičnice.
UPOZORENJE!
Pročitajte sljedeće mjere opreza za bateriju vašeg prijenosnog računala.
•
Baterija unutar uređaja može predstavljati opasnost od požara ili
kemijskih opeklina ako se ukloni ili rastavi.
•
Držite se naljepnica s upozorenjem o vašoj osobnoj sigurnosti.
•
Postoji opasnost od eksplozije ako bateriju zamijenite nekom
neispravne vrste.
•
Ne odlažite ga u vatru.
•
Nikad ne pokušavajte kratko spojiti bateriju vašeg prijenosnog
računala.
•
Nikad nemojte pokušati otvoriti ili ponovno zatvoriti bateriju.
•
Ako utvrdite tragove tekućine, prekinite daljnju upotrebu.
•
Baterija i njezini dijelovi moraju se propisno reciklirati ili zbrinuti.
•
Bateriju i druge male predmete držite što dalje od djece.
E-priručnik za prijenosno računalo
25
Podignite i otvorite ploču zaslona.
Pritisnite tipku napajanja.
26
E-priručnik za prijenosno računalo
Geste na dodirnoj plohi
Geste vam omogućavaju pokretanje programa i pristup postavkama
prijenosnog računala. Pogledajte sljedeće slike dok koristite ručne geste
na dodirnoj plohi.
Pomicanje pokazivača
Možete kucnuti ili kliknuti bilo gdje na dodirnoj plohi radi aktiviranja
pokazivača, zatim povucite prstom po dodirnoj plohi radi pomicanja
pokazivača po ekranu.
Horizontalno povlačenje
Vertikalno povlačenje
DIjagonalno povlačenje
E-priručnik za prijenosno računalo
27
Geste s jednim prstom
Kucnite/dvaput kucnite
•
Na zaslonu Metro Start, kucnite aplikaciju za pokretanje.
•
U režimu radne površine, dvaput kucnite stavku za pokretanje.
Povlačenje i ispuštanje
Dvaput kucnite stavku, zatim vucite isti prst bez njegova podizanja s
dodirne plohe. Ako želite ispustiti stavku na novu lokaciju, odvojite
prst od dodirne plohe.
28
E-priručnik za prijenosno računalo
Lijevi klik
Desni klik
•
Na Početnom zaslonu
kucnite aplikaciju za
pokretanje.
•
•
U režimu radne površine
dvaput kucnite aplikaciju za
pokretanje.
•
Na Početnom zaslonu
povucite aplikaciju prema
dolje radi izbora i pokretanja
trake za podešavanje. Ovu
tipku možete pritisnuti i za
pokretanje trake All Apps
(Sve aplikacije).
Ovu tipku koristite u načinu
rada s radnom površinom
radi otvaranja izbornika za
desni klik.
NAPOMENA: Područja unutar točkaste crte predstavljaju lokacije lijeve
tipke miša i desne tipke miša na dodirnoj plohi.
E-priručnik za prijenosno računalo
29
Povlačenje od gornjeg ruba
•
Na zaslonu Metro Start, povucite od gornjeg ruba za pokretanje
trake All apps (sve aplikacije).
•
U pokrenutoj aplikaciji, povlačite od gornjeg ruba za pregled
njezinog izbornika.
Povlačenje od lijevog ruba
Povlačenje od desnog ruba
Povlačite od lijevog ruba za promjenu Povlačite od desnog ruba da
pokrenutih aplikacija.
pokrenete Charms bar (Traku
Charms).
30
E-priručnik za prijenosno računalo
Geste s dva prsta
Kucnite
Zaokretanje
Kucnite s dva prsta dodirnu plohu Ako želite zaokretati sliku, stavite
za simulaciju funkcije desnog
dva prsta na dodirnu plohu i
klika.
zatim jedan prst okrećite u smjeru
kazaljke ili u smjeru suprotnom
od kazaljke, a drugi držite
nepomičnim.
Listanje s dva prsta (gore/dolje)
Listanje s dva prsta (lijevo/desno)
Povlačite dva prsta za listanje prema Povlačite dva prsta za listanje udesno
gore ili dolje.
ili ulijevo.
E-priručnik za prijenosno računalo
31
Smanjivanje zumom
Povećavanje zumom
Približite zajedno dva prsta na
dodirnoj plohi.
Razdvojite dva prsta na dodirnoj
plohi.
Povlačenje i ispuštanje
Odaberite stavku i zatim pritisnite i držite lijevu tipku. Drugim prstom
povlačite prema dolje niz dodirnu plohu radi povlačenja i ispuštanja stavke
na novu lokaciju.
32
E-priručnik za prijenosno računalo
Korištenje tipkovnice
Funkcijske tipke
Funkcijske tipke na tipkovnici prijenosnog računala mogu aktivirati
sljedeće naredbe:
stavlja prijenosno računalo u Sleep mode (Stanje
mirovanja)
uključuje/isključuje Airplane mode (Režim
zrakoplova)
NAPOMENA: Kada je aktiviran, Airplane mode
(Režim zrakoplova) onemogućuje sve bežične veze.
smanjuje svjetlinu zaslona
povećava svjetlinu zaslona
isključuje ploču zaslona
aktivira postavke drugog zaslona
NAPOMENA: Ne zaboravite spojiti drugi zaslon
na prijenosno računalo.
E-priručnik za prijenosno računalo
33
Aktivira ili deaktivira dodirnu plohu.
Uključuje i isključuje zvučnik.
Smanjuje glasnoću zvučnika.
Povećava glasnoću zvučnika.
Tipke za Windows® 8.1
Ove dvije posebne Windows® tipke na prijenosnom računalu koriste se
na sljedeći način:
Pritisnite ovu tipku za povratak na zaslon Metro Start.
Ako ste već na zaslonu Metro Start, pritisnite ovu tipku za
povratak na zadnju aplikaciju koju ste otvorili.
Pritisnite ovu tipku za simulaciju funkcija desnog klika.
34
E-priručnik za prijenosno računalo
Poglavlje 3:
Rad s Windows® 8.1
E-priručnik za prijenosno računalo
35
Prvo pokretanje uređaja
Pri prvom pokretanju računala pojavljuje se niz prozora koji će vam
pomoći pri konfiguriranju osnovnih postavki operativnog sustava
Windows® 8.1.
Prvo pokretanje prijenosnog računala:
1.
Pritisnite gumb za uključivanje na prijenosnom računalu.
Pričekajte nekoliko minuta da se pojavi ekran za postavljanje.
2.
na zaslonu za pripremu odaberite jezik koji želite koristiti na
prijenosnom računalu.
3.
Pažljivo pročitajte uvjete licence. Odaberite I accept (Prihvaćam).
4.
Slijedite upute na zaslonu o konfiguraciji sljedećih osnovnih
stavki:
•
Osobna prilagodba
•
Poveži se s mrežom
•
Postavke
•
Vaš račun
5.
Nakon konfiguriranja osnovnih stavki, Windows® 8.1 će nastaviti
s instalacijom vaših aplikacija i željenih postavki. Pobrinite se
da prijenosno bude računalo uključeno za vrijeme postupka
postavljanja.
6.
Po dovršetku postupka postavljanja, prikazat će se početni
zaslon.
36
E-priručnik za prijenosno računalo
Windows® KS
Windows® 8.1 dolazi sa sučeljem koje se temelji na pločicama (UI) i koje
vam omogućuje organiziranje i lak pristup do Windows® aplikacija na
početnom zaslonu. On također sadrži sljedeće funkcije koje možete
koristiti dok radite na prijenosnom računalu.
Početni zaslon
Početni zaslon pojavljuje se nakon uspješne prijave na korisnički račun.
On pomaže u organizaciji svih programa i aplikacije koje trebate na
jednom mjestu.
Windows® aplikacije
Ove aplikacije prikvačene su na Početni ekran i prikazuju se u formatu
pločica radi lakšeg pristupa.
NAPOMENA: Za potpuno pokretanje nekih aplikacija potrebno je prijaviti
se u Microsoft račun.
E-priručnik za prijenosno računalo
37
Aktivna mjesta
Aktivna mjesta na zaslonu omogućavaju pokretanje programa i pristup
postavkama prijenosnog računala. Funkcije u tim aktivnim mjestima
mogu se aktivirati pomoću dodirne plohe.
Aktivna mjesta u pokrenutoj aplikaciji
Aktivna mjesta na početnom zaslonu
38
E-priručnik za prijenosno računalo
Aktivno mjesto
Radnja
gornji lijevi kut
Postavite pokazivač miša u gornji lijevi kut i
zatim kucnite minijaturu zadnje aplikacije radi
vraćanja na tu aplikaciju u radu.
Ako ste pokrenuli više od jedne aplikacije,
listajte prema dolje da se prikažu sve pokrenute
aplikacije.
donji lijevi kut
Na zaslonu s aktivnim aplikacijama:
Postavite pokazivač miša u donji lijevi kut i zatim
kucnite
za povratak na Početni zaslon.
NAPOMENA: Također možete pritisnuti
na tipkovnici za
tipku Windows
povratak na Početni zaslon.
Na Početnom zaslonu:
Postavite pokazivač miša u donji lijevi kut i zatim
kucnite
za povratak na tu aplikaciju.
E-priručnik za prijenosno računalo
39
Aktivno mjesto
Radnja
gornja strana
Držite pokazivač miša na gornjoj strani dok
se ne promijeni u ikonu ruke. Povucite pa
ispustite aplikaciju na novu lokaciju.
NAPOMENA: Ova funkcija aktivnog
mjesta radi samo na aktivnoj aplikaciji
ili kada želite koristiti funkciju Snap.
Više pojedinosti potražite u funkciji
Snap u Rad s aplikacijama Windows®.
gornji i donji desni
kut
40
Pomaknite pokazivač miša u gornji ili donji
desni kut zaslona da pokrenete Charms bar
(Traku Charms).
E-priručnik za prijenosno računalo
Gumb Start
Windows 8.1 sadrži gumb Start koji omogućuje prebacivanje između
dvije posljednje otvorene aplikacije. Gumbu Start možete pristupiti na
početnom zaslonu za vrijeme načina rada s radnom površinom i u bilo
kojoj aplikaciji koja je trenutno otvorena na zaslonu.
Gumb Start na početnom zaslonu
NAPOMENA: Stvarna boja gumba Start ovisi o postavkama prikaza koje
ste odabrali za početni zaslon.
Postavite pokazivač miša iznad lijevog kuta početnog zaslona ili
bilo koje otvorene aplikacije kako biste dozvali gumb Start.
E-priručnik za prijenosno računalo
41
Gumb Start u načinu rada s radnom površinom
Kontekstualni izbornik
Kad gumb Start kucnete i držite pritisnutim pojavljuje se kontekstualni
izbornik u obliku okvira s brzim pristupom nekim programima unutar
sustava Windows® 8.1
Kontekstualni izbornik sadrži i sljedeće mogućnosti za isključivanje
prijenosnog računala: odjava, mirovanje, isključi računalo, ponovno
pokreni sustav.
42
E-priručnik za prijenosno računalo
Prilagođavanje početnog zaslona
Windows® 8.1 vam također omogućava prilagođavanje početnog
zaslona, na način da vam omogućava da sustav pokrenete izravno u
način rada s radnom površinom, te da prilagodite raspored aplikacija
na zaslonu.
Prilagođavanje postavki na početnom zaslonu:
1.
Pokrenite Desktop (radnu površinu).
2.
Desnom tipkom kliknite bilo gdje u programskoj
traci osim na gumb Start kako bi se pokrenuo
skočni prozor.
3.Kliknite Properties (Svojstva), a zatim odaberite
karticu Navigation (Navigacija) kako biste
kvačicom označili mogućnosti zaslona Navigation
(Navigacija) i Start (Početak) koje želite koristiti.
4.Kucnite/kliknite Apply (Primijeni) kako bi se
spremile nove postavke, a zatim izađite.
E-priručnik za prijenosno računalo
43
Rad s Metro aplikacijama
Pomoću dodirne plohe prijenosnog računala ili tipkovnice pokrenite i
prilagodite aplikacije.
Pokretanje aplikacija
Pokazivač miša dovedite iznad aplikacije i zatim je
pokrenite klikom lijeve tipke miša ili jednostrukim
dodirom.
Dvaput pritisnite
pa se pomoću tipki strelica
pomičite kroz aplikacije. Pritisnite
pokretanje aplikacije.
za
Prilagodba aplikacija
Možete premještati, mijenjati veličinu ili odvajati aplikacije od Početnog
zaslona pomoću sljedećeg postupka:
Premještanje aplikacija
Ako aplikaciju želite premjestiti, dvaput je kliknite i
zatim je dovucite na novu lokaciju.
Promjena veličine aplikacije
Kliknite desnim klikom na aplikaciju za aktiviranje
njezine trake s postavkama, zatim kucnite
odaberite veličinu pločice aplikacije.
44
i
E-priručnik za prijenosno računalo
Odvajanje aplikacija
Desnom tipkom kliknite aplikaciju za aktiviranje trake
Customize (Prilagođavanje), a zatim kucnite
.
Zatvaranje aplikacija
1.
Dovedite pokazivač miša na gornji dio
pokrenute aplikacije i zatim pričekajte da se
pokazivač promijeni u ikonu ruke.
2.
Povucite pa ispustite aplikaciju u donjem
dijelu zaslona i tako je zatvorite.
Na zaslonu pokrenute aplikacije pritisnite
E-priručnik za prijenosno računalo
.
45
Pokretanje zaslona Aplikacije
Pored aplikacija koje su već prikvačene na Početni zaslon, također
možete otvoriti druge aplikacije preko zaslona aplikacije.
NAPOMENA: Stvarno prikazane aplikacije na zaslonu razlikuju se ovisno o
modelu. Sljedeća snimka zaslona služi samo kao referenca.
Pokretanje zaslona Apps (Aplikacije)
Pokrenite zaslon aplikacije uz pomoć tipkovnice ili numeričke
tipkovnice ili tipkovnice računala.
Na početnom zaslonu kliknite gumb
Na Početnom zaslonu pritisnite
.
i zatim pritisnite
.
46
E-priručnik za prijenosno računalo
Dodavanje još aplikacija na početni zaslon
Možete prikvačiti još aplikacija na Početni zaslon vaše dodirne plohe.
1. Pokrenite zaslon All Apps (Sve aplikacije)
2.
Desnom tipkom kliknite aplikacije koje želite
dodati na početni zaslon.
3.
kako biste
Dodirnite/kliknite ikonu
prikvačili odabrane aplikacije na početni zaslon.
E-priručnik za prijenosno računalo
47
Charms bar (Traku Charms)
Charms bar (Traku Charms) je alatna traka koja se može pokrenuti na
desnoj strani zaslona. Ona se sastoji od nekoliko alata koji omogućavaju
zajedničko korištenje aplikacije i brz pristup prilagodbi postavki na
prijenosnom računalu.
Charms bar (Traku Charms)
48
E-priručnik za prijenosno računalo
Pokretanje Charms bar (Traku Charms)
NAPOMENA: Kada se dozove, Charms bar (Traku Charms) će u početku
izgledati kao skup bijelih ikona. Gornja slika prikazuje kako Charms bar
(Traku Charms) izgleda kada je aktiviran.
Charms bar (Traku Charms) pokrenite pomoću dodirne plohe
prijenosnog računala ili tipkovnice.
Pomaknite pokazivač miša u gornji desni ili lijevi kut
zaslona.
Pritisnite
E-priručnik za prijenosno računalo
49
U Charms bar (Traku Charms)
Search (Traži)
Ovaj alat omogućuje traženje datoteka, aplikacija ili
programa na prijenosnom računalu.
Share (Dijeli)
Ovaj alat omogućuje zajedničko korištenje aplikacija
putem društvenih stranica ili e-pošte.
Start (Početak)
Ovaj alat vraća prikaz na početni zaslon. Na početnom
zaslonu se pomoću ovog alata možete vratiti na nedavno
otvorenu aplikaciju.
Devices (Uređaji)
Ovaj alat omogućuje pristup datotekama i njihovo
zajedničko korištenje s uređajima koji su priključeni na
prijenosno računalo, kao što je vanjski zaslon ili pisač.
Settings (Postavke)
Ovaj alat omogućuje pristup postavkama prijenosnog
računala.
50
E-priručnik za prijenosno računalo
Funkcija Snap
Funkcija Snap prikazuje dvije aplikacije jednu pored druge,
omogućujući vam rad ili prebacivanje između aplikacija.
VAŽNO! Pazite da razlučivost tablet računala bude postavljena na 1366 x
768 prije upotrebe funkcije Snap.
Snap traka
E-priručnik za prijenosno računalo
51
Upotreba funkcije Snap
Pomoću dodirne plohe prijenosnog računala ili tipkovnice pokrenite
Snap na zaslonu.
1.
Pokrenite aplikaciju koju želite prikazati u dijelu
zaslona.
2.
Postavite pokazivač miša u gornji dio zaslona.
3.
Kada se pokazivač promijeni u ikonu ruke,
povucite i ispustite aplikaciju u desni ili lijevi dio
zaslona.
4.
Pokrenite drugu aplikaciju.
1.
Pokrenite aplikaciju koju želite prikazati u dijelu
zaslona.
i tipku lijeve ili desne strelice kako
2.Pritisnite
biste dodali aplikaciju u lijevo ili desno okno.
3.
52
Pokrenite drugu aplikaciju. Ta aplikacija automatski
će se postaviti u prazno okno.
E-priručnik za prijenosno računalo
Ostale prečice na tipkovnici
Pomoću tipkovnice također možete koristiti sljedeće prečice za pomoć
pri pokretanju aplikacija i snalaženju u Windows®8.1.
\
Prebacivanje između Početnog zaslona i zadnje
pokrenute aplikacije
Pokreće radnu površinu
Pokreće prozor This PC (Ovo računalo) u načinu
rada s radnom površinom
Otvara se mogućnost File (Datoteka) iz gumbića
Search (Pretraživanje)
Otvara okno Dijeljenje
Otvara okno Postavke
Otvara okno Uređaji
Aktivira zaslon za zaključavanje
Smanjuje trenutno aktivni prozor
E-priručnik za prijenosno računalo
53
Pokreće se okno Project (Projekcija)
Otvara se mogućnost Everywhere
(Svugdje) iz gumbića Search
(Pretraživanje)
Otvara prozor Rad
Otvara Centar za laki pristup
Otvara se mogućnost Settings (Postavke)
pod gumbićem Search (Pretraživanje)
Otvara se kontekstualni izbornik za gumb
Start
Pokreće ikonu povećala i obavlja zumiranje
na zaslonu
Zumiranje zaslona
Otvara Postavke naratora
54
E-priručnik za prijenosno računalo
Spajanje na bežičnu mrežu
Wi-Fi
Pristupajte e-pošti, surfajte internetom i zajednički koristite aplikacije
putem društvenih stranica pomoću Wi-Fi veze prijenosnog računala.
VAŽNO! Isključite Airplane mode (Zrakoplovni način rada) da
aktivirate Wi-Fi. Više informacija potražite u poglavlju Settings (Postavke).
Aktiviranje Wi-Fi veze
Wi-Fi vezu na prijenosnom računalu aktivirajte prema sljedećim
uputama:
1.Aktivirajte Charms bar (Traku Charms).
2.Kucnite
3.
i kucnite
.
Odaberite pristupnu točku na popisu raspoloživih
Wi-Fi veza.
4.Kliknite Connect (Poveži) da pokrenete mrežnu
vezu.
NAPOMENA: Morat ćete unijeti sigurnosni ključ za
aktivaciju Wi-Fi veze.
5.
Ako omogućite dijeljenje između prijenosnog
računala i drugih sustava s aktiviranom bežičnom
vezom, kucnite Yes, turn on sharing and connect
to devices (Da, uključite uređaje za dijeljenje i
povezivanje). Kucnite No, don’t turn on sharing
or connect to devices (Ne, nemoj uključiti
dijeljenje ili povezivanje s uređajima) ako ne
želite aktivirati funkciju dijeljenja.
E-priručnik za prijenosno računalo
55
Bluetooth
Olakšajte bežični prijenos podataka preko Bluetooth uređaja.
VAŽNO! PAzite da isključite Airplane mode (Zrakoplovni način rada)
da aktivirate prijenosno računalo. Više informacija potražite u poglavlju
Settings (Postavke).
Uparivanje s uređajima koji sadrže Bluetooth
Morate upariti prijenosno računalo s uređajima s uređajima s Bluetooth
radi aktiviranja prijenosa podataka. Ako to želite, koriste dodirnu plohu
na sljedeći način:
1.Aktivirajte Charms bar (Traku Charms).
2.Kucnite
zatim kucnite Change PC Settings
(Promjena postavki računala).
3.U PC Settings (Postavke računala), odaberite
Devices (Uređaji) zatim kucnite Add a Device (Dodaj
uređaj) da tražite uređaje s aktiviranim Bluetoothom.
4.
Odaberite uređaj s popisa. Usporedite lozinku vašeg
računala s lozinkom koju ste dobili na odabranom
uređaju. Ako su jednaki, kucnite Yes (Da) radi
uspješnog uparivanja prijenosnog računala.
NAPOMENA: Kod nekih uređaja s aktiviranim bluetoothom,
možda će se od vas tražiti da upišete lozinku vašeg
prijenosnog računala.
56
E-priručnik za prijenosno računalo
Zrakoplovni način rada
Airplane mode (Zrakoplovni način rada) deaktivira bežičnu
komunikaciju, te vam omogućuje sigurno korištenje prijenosnog
računala za vrijeme leta zrakoplovom.
Uključuje zrakoplovni način rada
1.Aktivirajte Charms bar (Traku Charms).
2.Kucnite
3.
i kucnite
.
Povucite klizač udesno traku ulijevo da uključite
zrakoplovni način rada.
.
Pritisnite
Isključuje zrakoplovni način rada
1.Aktivirajte Charms bar (Traku Charms).
2.Kucnite
3.
i kucnite
.
Povucite klizač ulijevo traku ulijevo da isključite
zrakoplovni način rada.
Pritisnite
.
NAPOMENA: Kontaktirajte svoju zrakoplovnu tvrtku kako biste se
upoznali s povezanim uslugama na letu koje je moguće koristiti i
ograničenjima koja treba slijediti pri korištenju prijenosnog računala
tijekom leta.
E-priručnik za prijenosno računalo
57
Isključivanje prijenosnog računala
Prijenosno računalo možete isključiti na jedan od sljedećih načina:
•
Kucnite
na Charms bar (Traku Charms) i
> Shut down (Isključi) radi
zatim kucnite
normalnog isključivanja.
> Shut
•
Na zaslonu za prijavu kucnite
down (Isključi).
•
Prijenosno računalo možete isključiti i u načinu
rada s radnom površinom. To možete učiniti ako
pokrenete radnu površinu i zatim pritisnete alt + f4
radi otvaranja prozora Isključivanje. Na padajućem
popisu odaberite Shut Down (Isključivanje) i zatim
odaberite OK (U redu).
•
Ako prijenosno računalo ne reagira, pritisnite i
držite pritisnutim gumb za uključivanje najmanje
deset (10) sekundi sve dok se prijenosno
računalo ne isključi.
Postavljanje prijenosnog računala u stanje mirovanja
Za postavljanje prijenosnog računala u stanje mirovanja jedanput
pritisnute gumb za uključivanje.
Prijenosno računalo možete dovesti u stanje mirovanja i
u načinu rada s radnom površinom. To možete učiniti ako
pokrenete radnu površinu i zatim pritisnete alt + f4 radi
otvaranja prozora Isključivanje. Na padajućem popisu
odaberite Sleep (Mirovanje) i zatim odaberite OK (U redu).
58
E-priručnik za prijenosno računalo
Zaključani zaslon sustava Windows® 8.1
Zaključani zaslon sustava Windows® 8.1 prikazuje se kada aktivirate
prijenosno računalo iz načina mirovanja ili hibernacije. On se prikazuje i
kada zaključate ili otključate sustav Windows® 8.1.
Zaključani zaslon može se prilagoditi radi upravljanja pristupom
operativnom sustavu. Možete promijeniti njegovu pozadinu i pristupiti
nekim aplikacijama, iako je prijenosno računalo još zaključano.
Za nastavak rada sa zaključanog zaslona
1.
Dodirnite/kliknite dodirnu površinu ili pritisnite bilo
koju tipku na tipkovnici prijenosnog računala.
2.
(Opcija) ako je vaš račun zaštićen lozinkom, morat
ćete je unijeti za nastavak na početni zaslon.
E-priručnik za prijenosno računalo
59
Prilagođavanje zaključanog zaslona
Zaključani zaslon možete prilagoditi za prikaz željene fotografije,
dijaprojekcije fotografija, ažuriranja aplikacije i brzi pristup kameri
prijenosnog računala. Za promjenu postavki zaključanog zaslona
pogledajte sljedeće upute:
Odabir fotografije
1.
Pokrenite traku Gumbići > Settings (Postavke).
2.Odaberite Change PC Settings > Lock screen
(Promjena postavki PC-ja > Zaključani zaslon)
3.U Lock screen preview (Pretpregled zaključanog
zaslona) kliknite Browse (Pregledaj) kako
biste odabrali fotografiju koju želite koristiti kao
pozadinu na zaključanom zaslonu.
Izvođenje dijaprojekcije
1.
Pokrenite traku Gumbići > Settings (Postavke).
2.Odaberite Change PC Settings > Lock screen
(Promjena postavki PC-ja > Zaključani zaslon)
3.U Lock screen preview (Pretpregled zaključanog
zaslona) pomaknite kliznu traku Play a slide show
on the lock screen (Pokreni dijaprojekciju na
zaključanom zaslonu) na On (Uključeno).
4.
Pomaknite se prema dolje ako želite prilagoditi
sljedeće mogućnosti za dijaprojekciju
zaključanog zaslona:
60
E-priručnik za prijenosno računalo
Dodavanje ažuriranja aplikacije
1.
Pokrenite traku Gumbići > Settings (Postavke).
2.Odaberite Change PC Settings > Lock screen
(Promjena postavki PC-ja > Zaključani zaslon)
3.
Pomičite se prema dolje dok ne ugledate
mogućnost Lock screen apps (Aplikacije na
zaključanom zaslonu).
4.
Pomoću sljedećih mogućnosti dodajte aplikacije
čija ažuriranja biste htjeli vidjeti na zaključanom
zaslonu:
Aktiviranje kamere prijenosnog računala sa zaključanog
zaslona
Na zaključanom zaslonu prijelazom prsta prema dolje aktivirat ćete i
pokrenuti korištenje kamere prijenosnog računala. Pogledajte sljedeće
korake o načinu aktiviranja ove značajke:
1.
Pokrenite traku Gumbići > Settings (Postavke).
2.Odaberite Change PC Settings > Lock screen
(Promjena postavki PC-ja > Zaključani zaslon)
3.
Pomičite se prema dolje dok ne ugledate
mogućnost Camera (Kamera).
4.
Pomaknite kliznu traku na On (Uključeno).
E-priručnik za prijenosno računalo
61
62
E-priručnik za prijenosno računalo
Poglavlje 4:
Samoprovjera pri uključivanju
(POST)
E-priručnik za prijenosno računalo
63
Samoprovjera pri uključivanju (POST)
POST (Power-On Self Test - automatska provjera pri uključivanju)
predstavlja niz dijagnostičkih provjera pod kontrolom softvera koje
se izvode pri uključivanju ili ponovnom pokretanju prijenosnog
računala. Softver za kontrolu POST instalira se kao trajni dio arhitekture
prijenosnog računala.
Uz pomoć POST pristupite u BIOS i rješavanje problema
Za vrijeme POST, možete pristupiti postavkama za BIOS ili pokrenuti
sustav za rješavanje problema uz pomoć funkcijskih ključeva prijenosnog
računala. Više pojedinosti potražite u sljedećim informacijama.
BIOS
BIOS (Basic Input and Output System) sprema postavke hardvera
sustava koje su potrebne za pokretanje sustava prijenosnog računala.
Zadane postavke BIOS-a vrijede za većinu uvjeta prijenosnog računala.
Nemojte mijenjati BIOS postavke, osim pod sljedećim okolnostima:
•
Pojavila se poruka s greškom na zaslonu za vrijeme pokretanja
sustava i od vas se traži da pokrenete BIOS Setup.
•
Instalirali ste komponentu sustava za koju su potrebne daljnje
BIOS postavke ili ažuriranja.
UPOZORENJE: Neprimjerene postavke BIOS-a mogu dovesti do
nestabilnosti ili neuspjelog pokretanja sustava. Snažno preporučujemo da
BIOS postavke mijenjate samo uz pomoć obučenog servisnog osoblja.
Pristupanje u BIOS
Iznova pokrenite prijenosno računalo i zatim pritisnite
za vrijeme provjere POST.
64
E-priručnik za prijenosno računalo
BIOS postavke
NAPOMENA: Slike BIOS-a u ovom poglavlju navode se samo kao
reference. Stvarni ekrani razlikovat će se ovisno o modelu i području
uporabe..
Pokretanje sustava
Ovaj izbornik služi za određivanje prioriteta pri pokretanju sustava.
Pri određivanje prioriteta za pokretanje sustava, pogledajte sljedeće
postupke.
1.
Na ekranu Boot (Pokretanje) izaberite Boot Option #1 (Opcija
pokretanja br. 1).
Main
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2013 American Megatrends, Inc.
Advanced Boot
Security
Save & Exit
Boot Option Priorities
Boot Option #1
[Windows Boot Manager]
Sets the system
boot order
F1
: General Help
F9
: Optimized Defaults
F10 : Save & Exit
ESC/Right Click : Exit
Version 2.16.1243. Copyright (C) 2013 American Megatrends, Inc.
E-priručnik za prijenosno računalo
65
2.Pritisnite
i izaberite uređaj za Boot Option #1 (Opcija
pokretanja br. 1).
Main
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2013 American Megatrends, Inc.
Advanced Boot
Security
Save & Exit
Boot Option Priorities
Boot Option #1
[Windows Boot Manager]
Sets the system
boot order
Boot Option #1
Windows Boot Manager
Disabled
F1
: General Help
F9
: Optimized Defaults
F10 : Save & Exit
ESC/Right Click : Exit
Version 2.16.1243. Copyright (C) 2013 American Megatrends, Inc.
66
E-priručnik za prijenosno računalo
Security (Sigurnost)
Ovaj izbornik omogućuje postavljanje lozinke za administratora i za
korisnika na vašem prijenosnom računalu. On vam također omogućuje
kontrolu pristupa tvrdom disku prijenosnog računala, ulazno/izlaznom
(I/O) sučelju i USB sučelju.
NAPOMENA:
•
•
Main
Ako instalirate User Password (Lozinka za korisnika), oda vas će se
tražiti unos prije ulaska u operativni sustav prijenosnog računala.
Ako instalirate Administrator Password (Lozinka administratora),
od vas će se tražiti unos prije ulaska u BIOS.
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2013 American Megatrends, Inc.
Advanced
Boot Security
Save & Exit
Password Description
If ONLY the Administrator’s password is set,
then this only limits access to Setup and is
only asked for when entering Setup. If ONLY
the user’s password is set, then this is a
power on password and must be entered to boot
or enter Setup. In Setup, the User will have
Administrator rights.
Administrator Password Status
NOT INSTALLED
User Password Status
NOT INSTALLED
Administrator Password
Set Administrator
Password. The
password length
must be in the
following range:
Minimum length 3
Maximum length 20
Must type with
character:
a-z, 0-9
User Password
Secure Boot Menu
F1
: General Help
F9
: Optimized
Defaults
F10 : Save & Exit
ESC/Right Click : Exit
Version 2.16.1243 Copyright (C) 2013 American Megatrends, Inc.
E-priručnik za prijenosno računalo
67
Za podešavanje lozinke:
1.Na ekranu Security (Sigurnost) izaberite Setup Administrator
Password (Određivanje lozinke za administratora) ili User
Password (Lozinka za korisnika).
2.
Upišite zaporku i pritisnite
3.
Ponovo upišite zaporku i pritisnite
.
.
Za brisanje zaporke:
1.
Na ekranu Security (Sigurnost) izaberite Setup Administrator
Password (Određivanje lozinke za administratora) ili User
Password (Lozinka za korisnika).
2.
Upišite trenutnu lozinku i pritisnite
3.
Ostavite polje Create New Password (Izrada nove lozinke)
praznim i pritisnite
.
.
4.Odaberite Yes (Da) u potvrdnom okviru i zatim pritisnite
68
.
E-priručnik za prijenosno računalo
Spremanje i izlaz
Ako želite sačuvati postavke konfiguracije, odaberite Save Changes
and Exit (Spremanje promjena i izlaz) prije napuštanja BIOS-a.
Main
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2013 American Megatrends, Inc.
Advanced
Boot
Security Save & Exit
Save Changes and Exit
Discard Changes and Exit
Exit system setup
after saving the
changes.
Save Options
Save Changes
Discard Changes
Restore Defaults
Boot Override
Windows Boot Manager
Launch EFI Shell from filesystem device
F1
: General Help
F9
: Optimized Defaults
F10 : Save & Exit
ESC/Right Click : Exit
Version 2.16.1243. Copyright (C) 2013 American Megatrends, Inc.
E-priručnik za prijenosno računalo
69
Ažuriranje BIOS-a:
1.
Provjerite točan model prijenosnog računala i zatim preuzmite
BIOS datoteku za vaš model na ASUS internetskoj stranici.
2.
Spremite kopiju preuzete BIOS datoteke na prijenosni pogon
diska.
3.
Spojite prijenosni pogon diska na prijenosno računalo.
4.
Iznova pokrenite prijenosno računalo i zatim pritisnite
vrijeme provjere POST.
5.
U programu za postavu BIOS-a kliknite Advanced > Start
Easy Flash (Napredno > Pokreni Easy Flash) i zatim pritisnite
.
za
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2013 American Megatrends, Inc.
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.
Main Advanced
Boot
Security
Save & Exit
Start Easy Flash
Network Stack Configuration
USB Configuration
Press Enter to run
the utility to
select and update
BIOS.
F1
: General Help
F9
: Optimized Defaults
F10 : Save & Exit
ESC/Right Click : Exit
Version 2.16.1243. Copyright (C) 2013 American Megatrends, Inc.
70
E-priručnik za prijenosno računalo
6.
Nađite BIOS datoteku na prijenosnog disku i zatim pritisnite
.
ASUSTek Easy Flash Utility
FLASH TYPE: MXIC 25L Series
New BIOS
Current BIOS
Platform: X205
Platform: Unknown
Build Date: Oct 26 2012
Build Date: Unknown
Version: 101
Build Time: 11:51:05
FSO
FS1
Version: Unknown
Build Time: Unknown
0 EFI
<DIR>
FS2
FS3
FS4
[←→]: Switch [↑↓]: Choose [q]: Exit [Enter]: Enter/Execute
7.
Nakon postupka ažuriranja BIOS-a, kliknite Exit > Restore
Defaults (Izlaz > Vrati zadane postavke) kako biste vratili sustav
na zadane postavke.
E-priručnik za prijenosno računalo
71
Oporavak sustava
Upotreba opcija za oporavak na prijenosnom računalu omogućit će
vam obnavljanje sustava u njegovo početno stanje ili jednostavno
osvježavanje njegovih postavki radi poboljšanja radnih svojstava.
VAŽNO!
•
Izradite sigurnosnu kopiju svih vaših podataka prije izvođenja bilo
koje opcije oporavka sustava na prijenosnom računalu.
•
Zabilježite prilagođene postavke kao što su mrežne postavke,
korisnička imena i lozinke kako biste spriječili gubitak podataka.
•
Pazite da prijenosno računalo prije resetiranja sustava bude
ukopčano u izvor električnog napajanja.
Windows® 8.1 omogućuje izvođenje bilo koje od sljedećih opcija
oporavka:
•
Refresh your PC without affecting your files (Osvježite
računalo tako da to ne utječe na vaše datoteke) - ova opcija
omogućuje osvježavanje postavki prijenosnog računala bez
utjecaja na vaše osobne datoteke (fotografije, glazba, videozapisi,
dokumenti) i aplikacije iz Windows® trgovine.
Upotrebom ove opcije možete obnoviti prijenosno računalo na
njegove zadane postavke i izbrisati instalirane aplikacije.
•
Remove everything and reinstall Windows (Uklanjanje svega
i ponovna instalacija sustava Windows) - ova opcija vraća
prijenosno računalo na njegove tvorničke postavke. Morate
arhivirati podatke prije izvođenja ove mogućnosti.
72
E-priručnik za prijenosno računalo
•
Advanced startup (Napredno pokretanje) - upotreba ove
opcije omogućuje izvođenje drugih naprednih opcija oporavka
na prijenosnom računalu, kao što su:
-
Upotreba USB pogona, mrežne veze ili Windows DVD-a za
oporavak za pokretanje prijenosnog računala.
-Upotreba Troubleshoot (Rješavanja problema) radi
omogućavanja naprednih opcija za oporavak: System
Restore (Vraćanje sustava), System Image Recovery
(Oporavak pomoću slike sustava), Startup Repair (Popravak
pri pokretanju), Command Prompt (Naredbeni redak), UEFI
Firmware Settings (Postavke UEFI firmvera), Startup Settings
(Postavke pokretanja).
E-priručnik za prijenosno računalo
73
Omogućavanje opcije za oporavak
Pogledajte sljedeće korake ako želite pristupiti i koristiti bilo koju od
dostupnih opcija za oporavak prijenosnog računala.
1.
Pokrenite traku s gumbićima i odaberite Settings (Postavke).
2.Odaberite Change PC Settings (Promjena postavki PC-ja).
74
E-priručnik za prijenosno računalo
3.
U opcijama PC Settings (Postavke PC-ja) odaberite Update and
recovery (Ažuriranje i oporavak).
4.
U opcijama Update and recovery (Ažuriranje i oporavak)
odaberite Recovery (Oporavak) i zatim odaberite opciju za
oporavak koju želite upotrijebiti.
E-priručnik za prijenosno računalo
75
76
E-priručnik za prijenosno računalo
Savjeti i ČPP
E-priručnik za prijenosno računalo
77
Korisni savjeti za prijenosno računalo
Ako želite maksimalno poboljšati upotrebu prijenosnog računala,
održavajte radna svojstva sustava i osigurajte sve podatke; u nastavku
slijede neki korisni savjeti:
•
Povremeno ažurirajte sustav Windows® kako bi vaše aplikacije
imale najnovije sigurnosne postavke.
•
Koristite ASUS Live Update za ažuriranje isključivo ASUS-ovih
aplikacija, upravljačkih programa i uslužnih programa na vašem
prijenosnom računalu. Dodatne pojedinosti pronaći ćete u
programu ASUS Tutor koji je instaliran na prijenosno računalo.
•
Koristite antivirusni softver za zaštitu podataka i ažurirajte ga.
•
Ako to nije apsolutno neophodno, nemojte prisilno isključivati
prijenosno računalo.
•
Uvijek izradite sigurnosnu kopiju podataka i svakako izradite
rezervnu verziju podataka na vanjskom uređaju za pohranu.
•
Nemojte koristiti prijenosno računalo na iznimno visokim
temperaturama. Ako nećete koristiti prijenosno računalo dulje
vremensko razdoblje (barem mjesec dana), preporučamo da
izvadite bateriju, ako je to moguće.
•
Odvojite sve vanjske uređaje i provjerite imate li sljedeće stavke
prije nego resetirate prijenosno računalo:
78
-
Ključ proizvoda za vaše operativne sustave i druge
instalirane aplikacije
-
Sigurnosnu kopiju podataka
-
ID za prijavu i lozinku
-
Podatke o internetskoj vezi
E-priručnik za prijenosno računalo
ČPP za hardver
1.
Kada uključim prijenosno računalo, na zaslonu se pojavljuje
crna, a nekada i točkica u boji. Što da učinim?
Iako se te točkice normalno pojavljuju na zaslonu, one ne utječu
na sustav. Ako problem ne nestane i naknadno utječe na radnu
izvedbu sustava, potražite pomoć u ovlaštenom ASUS servisnom
centru.
2.
Moja ploča zaslona ima neravnomjernu boju i svjetlinu. Kako
to mogu popraviti?
Na boju i svjetlinu ploče zaslona može utjecati kut gledanja
i trenutni položaj prijenosnog računala. Svjetlina i ton boja
razlikuju se i između modela prijenosnih računala. Koristite
funkcijske tipke ili postavke prikaza u vašem operativnom
sustavu za podešavanje izgleda ploče zaslona.
3.
Kako da maksimalno povećam radni vijek baterije
prijenosnog računala?
Postupite prema nekom od sljedećih prijedloga:
•
Koristeći funkcijske tipke prilagodite svjetlinu zaslona.
•
Ako ne koristite Wi-Fi vezu, prebacite sustav u Airplane
mode (Zrakoplovni način rada).
•
Odvojite nekorištene USB uređaje.
•
Zatvorite nekorištene aplikacije, posebno one koje
zauzimaju previše memorije sustava.
E-priručnik za prijenosno računalo
79
4.
5. 6.
LED pokazatelj baterije se ne uključuje. U čemu je problem?
•
Provjerite je li adapter napajanja baterijskog modula
ispravno priključen. Možete i probati odvojiti adapter
napajanja ili baterijski modul, pričekati minuti i zatim ih
ponovno priključiti u utičnicu i prijenosno računalo.
•
Ako problem ne nestane, pomoć zatražite od lokalnog ASUS
servisnog centra.
Zašto moja dodirna površina ne radi?
da omogućite dodirnu površinu.
•
Pritisnite
•
Provjerite jeste li program ASUS Smart Gesture postavili
za deaktiviranje dodirne površine prilikom povezivanja s
vanjskim pokazivačkim uređajem.
Kada reproduciram audio i video datoteke, zašto ne mogu
čuti zvuk iz zvučnika prijenosnog računala?
Postupite prema nekom od sljedećih prijedloga:
7.
da povećate glasnoću.
•
Pritisnite
•
Provjerite jesu li zvučnici utišani.
•
Provjerite je li priključak za slušalice umetnut u prijenosno
računalo i ako jest, izvadite ga.
Što da učinim ako se adapter napajanja prijenosno računala
izgubi ili ako baterija prestane raditi?
Pomoć potražite od lokalnog ASUS servisnog centra.
80
E-priručnik za prijenosno računalo
8. Zašto iz zvučnika prijenosnog računala i dalje izlazi zvuk iako
sam priključio slušalice u desni priključak?
Otvorite Control Panel (Upravljačka ploča) > Hardware and
Sound (Hardver i zvuk), a zatim Audio Manager (Upravitelj za
zvuk) i konfigurirajte postavke.
9.
Moje prijenosno računalo ne vrši na odgovarajući način
unos prema pritisnutim tipkama jer se pokazivač ne prestaje
pomicati. Što da učinim?
Pazite da ništa slučajno ne dodiruje ili pritišće dodirnu površinu
dok koristite tipkovnicu. Dodirnu površinu možete i deaktivirati
pritiskom na
.
10. Dodirna površina mog prijenosnog računala ne radi. Što da
učinim?
Postupite prema nekom od sljedećih prijedloga:
•
Provjerite jeste li ASUS Smart Gesture postavili za
deaktiviranje dodirne površine povezivanje vanjskog
pokazivačko uređaja s prijenosnim računalom. Ako jeste,
deaktivirajte ovu funkciju.
•
Pritisnite
.
11. Umjesto da se prikazuju slova, kada pritišćem tipke “U”,
“I” i “O” na tipkovnici, prikazuju se brojevi. Kako to mogu
promijeniti?
il
(na odabranim
Pritisnite tipku
modelima)na prijenosnom računalu kako biste isključili ovu
značajku i koristili navedene tipke za unos slova.
E-priručnik za prijenosno računalo
81
ČPP za softver
1.
Kada uključim prijenosno računalo, indikator napajanja
se uključi, ali ne i indikator aktivnosti diska. Također se ne
pokreće ni sustav. Što mogu učiniti da to popravim?
Postupite prema nekom od sljedećih prijedloga:
2.
•
Prisilno isključite prijenosno računalo držeći pritisnutim
gumb za uključivanje dulje od deset (10) sekundi. Provjerite
jesu li adapter napajanja i baterijski modul pravilno
umetnuti pa uključite prijenosno računalo.
•
Ako problem ne nestane, pomoć zatražite od lokalnog ASUS
servisnog centra.
Što učiniti kada se na ekranu pojavi poruka: “Remove disks
or other media. Press any key to restart. (Izvadite diskove
i ostale medije. Pritisnite bilo koju tipku za ponovno
pokretanje.)”?
Postupite prema nekom od sljedećih prijedloga:
3. •
Izvadite sve priključene USB uređaje i ponovno pokrenite
prijenosno računalo.
•
Ako problem ne nestane, vaše prijenosno računalo možda
ima problem s memorijom. Pomoć potražite od lokalnog
ASUS servisnog centra.
Moje prijenosno računalo pokreće se sporije nego obično, a
operativni sustav radi usporeno. Kako to mogu popraviti?
Izbrišite aplikacije koje ste nedavno instalirali ili koje nisu
isporučene s operativnim sustavom, a zatim ponovno pokrenite
sustav.
82
E-priručnik za prijenosno računalo
4.
Ne pokreće se sustav prijenosnog računala. Kako to mogu
popraviti?
Postupite prema nekom od sljedećih prijedloga:
5.
•
Uklonite sve uređaje koji su priključeni na prijenosno
računalo pa ponovno pokrenite sustav.
•
Pritisnite F9 nakon pokretanja. Kada vaše računalo uđe
u Troubleshooting (Rješavanje problema), odaberite
Refresh (Osvježi) ili Reset your PC (Resetiraj računalo).
•
Ako problem ne nestane, pomoć zatražite od lokalnog ASUS
servisnog centra.
Zašto se moje prijenosno računalo ne može probuditi iz
stanja mirovanja ili hibernacije?
•
Morate pritisnuti gumb za uključivanje kako biste mogli
nastaviti u posljednjem radnom stanju.
•
Sustav je možda potpuno ispraznio bateriju. Priključite
adapter napajanja na prijenosno računalo i u utičnicu, a
zatim pritisnite gumb za uključivanje.
E-priručnik za prijenosno računalo
83
84
E-priručnik za prijenosno računalo
Dodaci
E-priručnik za prijenosno računalo
85
Sukladnost unutarnjeg modema
Prijenosna računala s unutarnjim modemom sukladna su JATE (Japan), FCC
(US, Kanada, Korea, Tajvan), i CTR21. Unutarnji modem je odobren u skladu
sa odlukom vijeća 98/482/EC za povezivanje na javnu komutiranu telefonsku
mrežu (PSTN) sa jednog terminala u Europi. Međutim, zbog razlika u pojedinim
PSTN mrežama između nekih država, odobrenje samo po sebi ne predstavlja
bezuvjetno jamstvo uspješnog rada na svakoj terminalnoj točki u PSTN mreži. U
slučaju problema prvom prilikom kontaktirajte vašeg dobavljača opreme.
Pregled
Dana 4.kolovoza 1988 Europsko vijeće objavilo je odluku o CTR 21 u službenom
listu EZ-a. CTR 21 odnosi se na svu opremu terminalne opreme za negovorne
usluge s DTMF-biranjem koje je predviđeno za povezivanje na analognu PSTN
(Javna komutirana telefonska mreža).
CTR 21 (Common Technical Regulation) za zahtjeve o priključcima za povezivanje
na analognu javnu telefonsku mrežu terminalne opreme (isključujuću terminalnu
opremu koja podržava opravdani slučaj korištenja usluge govorne telefonije) u
kojoj se mrežno adresiranje (ako postoji) obavlja putem dvotonskog signaliziranja
s više frekvencija.
86
E-priručnik za prijenosno računalo
Izjava o kompatibilnosti mreže
Izjava koju proizvođač daje prijavljenom tijelu i prodavaču: "U ovoj izjavi
navedene su mreže za koje je oprema napravljena i sve prijavljene mreže s kojima
oprema može imati poteškoće u radu".
Izjava koju proizvođač mora dati korisniku: "U ovoj izjavi navedene su mreže
za koje je oprema napravljena i sve prijavljene mreže s kojima oprema može
imati poteškoće u radu" Proizvođač također mora naglasiti izjavu za slučaj kad
je kompatibilnost mreže ovisna o fizičkim i softverskim postavkama. Također će
savjetovati korisnika da kontaktira prodavača ako želi koristiti opremu na drugoj
mreži."
Do sada je prijavljeno tijelo CETECOM-a izdalo nekoliko europskih odobrenja
koristeći CTR 21. Rezultat toga su prvi europski modemi koji ne zahtijevaju
regulatorna odobrenja u svakoj europskoj državi.
Negovorna oprema
Telefonske sekretarice i glasni telefoni mogu biti prikladni kao i modemi, faks
uređaji, auto-dialeri i alarmni sustavi. Oprema u kojoj je vrhunska kvaliteta
govora kontrolirana propisima (npr. handset telefoni i u nekim državama i bežični
telefoni) je isključena.
E-priručnik za prijenosno računalo
87
Ova tablica prikazuje države koje su trenutno pod CTR
21 standardom.
Država
Vrijedi za
Austrija1
Da
Više ispitivanja
Ne
Belgija
Da
Ne
Nije primjenjivo
Češka Republika
Ne
Danska1
Da
Da
Finska Da
Ne
Ne
Francuska
Da
Njemačka
Da
Ne
Grčka
Da
Ne
Mađarska
Ne
Nije primjenjivo
Island
Da
Ne
Irska
Da
Ne
Italija
Još uvijek u tijeku
Još uvijek u tijeku
Izrael
Ne
Ne
Lihtenštajn
Da
Ne
Luksemburg
Da
Ne
Nizozemska1
Da
Da
Norveška
Da
Ne
Nije primjenjivo
Poljska
Da
Portugal
Da
Nije primjenjivo
Španjolska
Da
Nije primjenjivo
Švedska
Da
Ne
Švicarska
Da
Ne
Velika Britanija
Da
Ne
88
E-priručnik za prijenosno računalo
Ove informacije su kopirane sa CETECOM-a i isporučuju se bez odgovornosti. Za
promjene na ovoj tablici, možete posjetiti http://www.cetecom.de/technologies/
ctr_21.html
1 Nacionalni zahtjevi će vrijediti samo ako oprema koristi impulsno biranje
(proizvođači mogu navesti u korisničkom vodiču da je oprema namjenjena samo
za DTMF signalizaciju, što bi učinilo sva dodatna ispitivanja suvišnim).
U Nizozemskoj su potrebna dodatna ispitivanja za serijsku vezu i usluge ID
pozivatelja.
Izjava Savezne komisije za komunikacije
Ovaj uređaj sukladan je propisima navedenim u članku 15. FCC pravila. Rukovanje
uređajem obuhvaćeno je sljedećim dvama uvjetima:
•
Uređaj ne smije stvarati štetne smetnje.
•
Uređaj mora biti u mogućnosti prihvatiti svaku smetnju, uključujući
smetnju koja može izazvati neželjeni rad.
Ovaj uređaj je ispitan i sukladan ograničenjima koja vrijede za digitalne uređaje
B klase, u skladu s člankom 15. FCC propisa. Ta ograničenja namijenjena su za
osiguranje razumne razine zaštite protiv štetnih smetnji u kućanstvima. Ova
oprema stvara, koristi i može emitirati energiju radijske frekvencije te, ako nije
ugrađena i korištena u skladu s uputama, može izazvati štetne smetnje u radijskim
komunikacijama. Međutim, nema jamstva da do smetnji neće doći kod određenog
načina ugradnje. Ako oprema izaziva štetne smetnje u radijskom i televizijskom
prijamu, što se može utvrditi isključivanjem i ponovnim uključivanjem opreme,
korisnik bi trebao ukloniti smetnje na neki od sljedećih načina:
•
Preokrenuti ili premjestiti prijamnu antenu.
•
Povećati razmak između opreme i prijamnika.
E-priručnik za prijenosno računalo
89
•
Opremu i prijamnik priključiti na različite utičnice.
•
Za pomoć se obratiti dobavljaču ili ovlaštenom radio/TV serviseru.
UPOZORENJE! FCC propisi zahtijevaju uporabu oklopljenog kabela
za napajanje u cilju ispunjenja zahtjeva u pogledu ograničenja emisija
i sprječavanja smetnji kod radijskog i televizijskog prijama. Obvezno
koristite samo priloženi kabel za napajanje. Koristite samo oklopljene
kabele za povezivanje ulaznih i izlaznih uređaja s ovim uređajem.
Promjene ili izmjene koje nije izričito odobrila strana koja je odgovorna
za sukladnost proizvoda, mogu dovesti do gubitka prava na korištenje
ovog uređaja.
(Reprint Saveznih propisa #47, članak 15.193, 1993. Washington DC: Office of the
Federal Register, National Archives and Records Administration, U.S. Government
Printing Office.)
Izjava o sukladnosti (R&TTE smjernica 1999/5/EC)
Sljedeći su uvjeti ispunjeni te se smatraju bitnim i dostatnim:
•
Bitni zahtjevi kao u [članku 3]
•
Zahtjevi zaštite zdravlja i sigurnosti kao u [članku 3.1a]
•
Ispitivanje sigurnosti električne opreme prema normi [EN 60950]
•
Zahtjevi zaštite za elektromagnetsku kompatibilnost u [članku 3.1b]
•
Ispitivanje elektromagnetske kompatibilnosti prema normi [EN 301 489-1] u
[EN 301 489-17]
•
Učinkovito korištenje radijskog spektra kao u [članku 3.2]
•
Radijsko ispitivanje prema normi [EN 300 328-2]
90
E-priručnik za prijenosno računalo
FCC izjava o izloženosti radijskoj frekvenciji
UPOZORENJE! Promjene ili izmjene koje nije izričito odobrila strana koja
je odgovorna za sukladnost proizvoda, mogu dovesti do gubitka prava na
korištenje ovog uređaja. “Proizvođač izjavljuje da je ovaj uređaj ograničen
za uporabu od 1. do 11. kanala u 2.4 GHz frekvencijskom pojasu putem
posebne programske opreme kojom se upravlja u SAD-u.”
Ova je oprema sukladna FCC propisima o graničnim vrijednostima izloženosti
radijskim frekvencijama u nenadziranim okruženjima. Da biste osigurali
sukladnost s propisima FCC smjernice o izloženosti radio-frekvencijskom zračenju,
za vrijeme prijenosa izbjegavajte izravan kontakt s antenom. Radi sukladnosti s
propisima o izloženosti radio-frekvencijskom zračenju, krajnji korisnici moraju se
pridržavati posebnih uputa.
Ovaj uređaj radi u frekvencijskom opsegu 5,15-5,25 GHz i ograničen je samo za
unutarnje uređaje. Vanjski rad na 5150-5250 MHz se zabranjuje.
Podaci o RF izloženosti (SAR)
Ovaj uređaj zadovoljava vladine zahtjeve o izloženosti radio valovima. Ovaj uređaj
je dizajniran i proizveden tako da ne prekoračuje granice izloženosti utjecaju radio
frekvencijske (RF) energije, koje je postavila Federalna komisija za komunikacije
vlade SAD-a.
Standard izloženosti koristi jedinicu za mjerenje, poznatu pod nazivom Specific
Absorption Rate (Specifična stopa apsorpcije) ili SAR. Granična vrijednost za SAR
prema FCC iznosi 1,6 W/kg. Ispitivanja SAR provedena su u standardnim radnim
položajima koji su usvojeni u FCC s EUT predajom na propisanoj razini snage na
različitim kanalima.
FCC je odobrila autorizaciju opreme za ovaj uređaj sa svim prijavljenim SAR
razinama koje su procijenjene kao sukladne FCC smjernicama o RF izloženosti.
SAR podaci o ovom uređaju nalaze se u datoteci, dok se FCC mogu pronaći u
odjeljku Display Grant na www.fcc.gov/oet/ea/fccid nakon pretrage na FCC ID:
ZQ6-AP6234A.
E-priručnik za prijenosno računalo
91
Upozorenje o CE oznaci
CE označivanje za uređaje bez bežične mreže/Bluetootha
Isporučena verzije uređaja sukladna je zahtjevima EEZ direktiva 2004/108/EZ
“Elektromagnetska kompatibilnost” i 2006/95/EZ “Niskonaponska direktiva”.
CE označivanje za uređaje s bežičnom mrežom/Bluetoothom
Oprema je sukladna zahtjevima direktive 1999/5/EZ europskog parlamenta i
komisije od 9. ožujka 1999. kojom se regulira radio i televizijska oprema i njihova
međusobna prepoznatljivost i sukladnost.
Ovaj uređaj može se koristiti u:
AT
EE
IT
NO
92
BE
ES
IS
PL
BG
FI
LI
PT
CH
FR
LT
RO
CY
GB
LU
SE
CZ
GR
LV
SI
DE
HU
MT
SK
DK
IE
NL
TR
E-priručnik za prijenosno računalo
Podaci o RF izloženosti (SAR) - CE
Ovaj uređaj zadovoljava zahtjeve EU (1999/519/EZ) u vezi ograničavanja
izloženosti opće populacije elektromagnetskim poljima koji postoje u svrhu zaštite
zdravlja.
Ograničenja su dio opsežnih preporuka za zaštitu opće populacije. Ove preporuke
su razvile su i provjerile neovisne znanstvene organizacije putem redovitih i
detaljnih procjena znanstvenih studija. Mjerna jedinica ograničenja za mobilne
uređaje koje je preporučilo Europsko vijeće je “Specific Absorption Rate” (Specifična
stopa apsorpcije) (SAR), a SAR ograničenje iznosi prosječno 2,0 W/kg na 10 grama
tjelesnog tkiva. Ona zadovoljava zahtjeve Međunarodnog odbora za zaštitu od
neionizirajućeg zračenja (ICNIRP).
Što se tiče upotrebe u blizini tijela, ovaj uređaj je ispitan i zadovoljava smjernice
ICNRP u vezi izloženosti te Europski standard EN 50566 te EN 62209-2. SAR se mjeri
kada je uređaj u potpunom dodiru s tijelom dok izvršava prijenos na najvišim
certificiranim razinama snage na svim frekvencijskim pojasima mobilnog uređaja.
E-priručnik za prijenosno računalo
93
Izjava o IC upozorenju
Uređaj može automatski prekinuti prijenos u slučaju nedostatka podataka za
odašiljanje ili u slučaju kvara u radu. Ne zaboravite da svrha toga nije zabrana
prijenosa upravljačkih ili signalnih podataka ili korištenje ponovljenih kodova
kada to tehnologija zahtijeva.
Uređaj za raspon od 5150-5250 MHz je namijenjen samo za upotrebu u zatvorenim
prostorima radi smanjenja štetnog utjecaja na mobilne satelitske sustave na
susjednom kanalu; maksimalno dozvoljeno antensko pojačanje (za uređaje s
rasponom 5250-5350 MHz i 5470-5725 MHz) je usklađeno s EIRP ograničenjem;
maksimalno dozvoljeno antensko pojačanje (za uređaje s rasponom 5275-5850
MHz) je usklađeno s EIRP ograničenjima navedenim za komunikaciju od točke
do točke i komunikaciju koja nije te vrste, na način naveden u odjeljku A9.2(3).
Dodatno, radari velike snage su određeni kao primarni korisnici (što znači da
imaju prioritet) raspona 5250-5350 MHz i ti radari mogu prouzročiti smetnje i/ili
oštećenja LE-LAN uređaja.
Funkcija Country Code Selection (Odabir koda zemlje) je onemogućena za
proizvode na tržištu u SAD-u/Kanadi. Za proizvode dostupne na tržištu SAD-a/
Kanade, mogu se koristiti samo kanali 1-11. Odabir ostalih kanala neće biti moguć.
94
E-priručnik za prijenosno računalo
Kanali za bežični prijenos podataka u različitim
regijama
Sj. Amerika
2.412-2.462 GHz
Kanali 01 do 11
Japan
2.412-2.484 GHz
Kanali 01 do 14
Europa ETSI
2.412-2.472 GHz
Kanali 01 do 13
Ograničenje frekvencijskog raspona u
Francuskoj
Neka područja Francuske imaju ograničen frekvencijski pojas. Ograničenja
maksimalne snage u zatvorenim prostorima su sljedeća:
•
10 mW za cijeli 2,4 GHz pojas (2400 MHz–2483.5 MHz)
•
100 mW za frekvencije između 2446.5 MHz i 2483.5 MHz
NAPOMENA: Kanali od 10 do 13 rade u rasponu od 2446.6 MHz do 2483.5
MHz.
Postoji nekoliko mogućnosti korištenja na otvorenom: Za korištenje na privatnom
posjedu ili privatnom posjedu javnih osoba potrebno je dobiti odobrenje
Ministarstva obrane, uz maksimalno dopuštenu snagu od 100mW u rasponu
frekvencija od 2446.5 do 2483.5 MHz. Zabranjeno je korištenje na javnim
površinama.
U dolje navedenim departmanima, za cijeli 2.4 GHz pojas:
•
Maksimalno dopuštena snaga u zatvorenim prostorima iznosi 100 mW.
•
Maksimalno dopuštena snaga na otvorenom iznosi 10 mW.
E-priručnik za prijenosno računalo
95
Departmani u kojima je dopušteno korištenje raspona frekvencija od 2400
do 2483.5 MHz s maksimalno dopuštenom snagom u zatvorenim prostorima
manjom od 100 mW i manjom od 10mW na otvorenom:
01 Ain
02 Aisne
03 Allier
05 Hautes Alpes
08 Ardennes
09 Ariège
11 Aude
12 Aveyron
16 Charente
24 Dordogne
25 Doubs
26 Drôme
32 Gers
36 Indre
37 Indre et Loire
41 Loir et Cher
45 Loiret
50 Manche
55 Meuse
58 Nièvre
59 Nord
60 Oise
61 Orne
63 Puy du Dôme
64 Pyrénées Atlantique
66 Pyrénées Orientales
67 Bas Rhin
68 Haut Rhin
70 Haute Saône
71 Saône et Loire
75 Paris
82 Tarn et Garonne
84 Vaucluse
88 Vosges
89 Yonne
90 Territoire de Belfort
94 Val de Marne
U budućnosti će najvjerojatnije doći do izmjena navedenih ograničenja, čime
će se bežične LAN kartice moći koristiti u više područja u Francuskoj. Najnovije
podatke potražite od ART-a (www.arcep.fr).
NAPOMENA: WLAN kartica odašilje manje od 100 mW, ali više od 10 mW.
96
E-priručnik za prijenosno računalo
Sigurnosne napomene za UL
Prema zahtjevima standarda UL 1459 za telekomunikacijsku (telefonsku) opremu
koja treba biti električnim putem priključena na telekomunikacijsku mrežu čiji
vršni napon ne smije prelaziti 200 V, 300 V između dvaju vršnih opterećenja i 105
V rms, te koja mora biti instalirana i korištena u skladu s propisima Nacionalnog
zakona o električnoj energiji (NFPA 70).
Prilikom korištenja modema prijenosnog računala pridržavajte se osnovnih
sigurnosnih mjera predostrožnosti da biste smanjili opasnost nastanka požara,
električnog udara i tjelesnih ozljeda, uključujući:
•
Nemojte koristiti prijenosno računalo u blizini vode, primjerice, kada,
umivaonika, sudopera, kade za pranje rublja, bazena za plivanje ili u
vlažnom podrumu.
•
Nemojte koristiti prijenosno računalo za vrijeme grmljavine. Može doći do
električnog udara izazvanog gromom.
•
Nemojte koristit prijenosno računalo u području istjecanja plina.
Prema zahtjevima standarda UL 1642 o primarnim (jednokratnim) i sekundarnim
(punjivim) Litijskim baterijama koje služe za napajanje proizvoda. Baterije
sadrže metalni litij, leguru ili ion litija, te se mogu sastojati od jedne, dviju ili više
serijski, paralelno ili na oba načina povezanih elektrokemijskih ćelija u kojima se
nepovratnom ili povratnom kemijskom reakcijom kemijska energija pretvara u
električnu.
•
Ne bacajte baterije prijenosnog računala u vatru budući da bi mogle
eksplodirati. Da biste smanjili opasnost od nastanka tjelesnih ozljeda zbog
požara i eksplozija, pridržavajte se lokalnih propisa o odlaganju baterija.
•
Da biste smanjili opasnost od nastanka tjelesnih ozljeda zbog požara i
eksplozija, nemojte koristiti strujne adaptere ili baterije iz drugih uređaja.
Koristite samo strujne adaptere i baterije s UL odobrenjem, koje možete
nabaviti kod proizvođača ili u ovlaštenim prodavaonicama.
E-priručnik za prijenosno računalo
97
Sigurnosni zahtjev u vezi s napajanjem
Proizvodi nazivne električne struje do 6 A teži od 3 kg moraju koristiti odobrene
kabele za napajanje veće ili jednake: H05VV-F, 3G, 0,75 mm2 ili H05VV-F, 2G, 0,75
mm2.
Informacije o TV tjuneru
Napomena za instalatera CATV sustava—Razvodni sustav kablova mora biti
povezan s masom (uzemljen) sukladno ANSI/NFPA 70, National Electrical Code
(NEC), osobito obzirom na odjeljak 820.93, Uzemljivanje vanjskog vodjivog
omotača koaksijalnog kabela – instalacija mora sadržavati spoj zaštitnog oklopa
koaksijalnog kabela na ulazu u zgradu.
REACH
Saglasnost s REACH (Registracija, Evaluacija, Autorizacija i restrikcija kemikalija)
regulativnim opsegom, mi objavljujemo kemijske substance u našim proizvodima na
ASUS REACH internet prezentaciji na adresi http://csr.asus.com/english/REACH.htm.
Napomena o proizvodima Macrovision
Corporation
Ovaj proizvod uključuje tehnologiju zaštićenu autorskim pravom, koja je zaštićena
metodom odštetnog zahtjeva na temelju nekih patenata u SAD-a i ostalih
prava intelektualnog vlasništva, u posjedu tvrtke Macrovision Corporation i
drugih vlasnika prava. Upotrebu ove tehnologija zaštićene autorskim pravom
mora odobriti tvrtka Macrovision Corporation te je namijenjena samo za kućnu
upotrebu i ostale ograničene načine upotrebe, osim u slučaju kada tvrtka
Macrovision Corporation odobri ostale načine upotrebe. Zabranjen je povratni
inženjering i rastavljanje proizvoda.
98
E-priručnik za prijenosno računalo
Oprez pri korištenju litijskih baterija za
Nordijske zemlje (za litij-ionske baterije)
CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with
the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used
batteries according to the manufacturer’s instructions. (English)
ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato.
Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla
fabbrica. Non disperdere le batterie nell’ambiente. (Italian)
VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz
nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ.
Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (German)
ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning
må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri
tilbage til leverandøren. (Danish)
VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller
en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt
batteri enligt fabrikantens instruktion. (Swedish)
VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo
ainoastaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo
valmistagan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)
ATTENTION! Il y a danger d’explosion s’il y a remplacement incorrect de la
batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du mêre type ou d’un type
équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées
conformément aux instructions du fabricant. (French)
ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype
eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres
i henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)
(Japanese)
ВНИМАНИЕ! При замене аккумулятора на аккумулятор иного типа возможно
его возгорание. Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкциями
производителя. (Russian)
E-priručnik za prijenosno računalo
99
Sigurnosne napomene za optički disk
Podaci o sigurnoj uporabi lasera
Upozorenje u vezi sigurnosti CD-ROM pogona
LASERSKI PROIZVOD KLASE 1
UPOZORENJE! Kako biste spriječili izlaganje laseru optičkog pogona, nemojte ga
sami pokušavati rastaviti ili popraviti. Radi vlastite sigurnosti zatražite pomoć od
profesionalnog tehničara.
Upozorenje o servisiranju
UPOZORENJE: OPREZ! UNUTAR UREĐAJA NALAZI SE NEVIDLJIVO LASERSKO ZRAČENJE.
NEMOJTE GLEDATI U LASERSKU ZRAKU. NEMOJTE IZRAVNO GLEDATI U LASERSKU ZRAKU
OPTIČKIM INSTRUMENTIMA.
CDRH propisi
Centar za uređaje i radiološko zdravlje (CDRH) Američke uprave za hranu i lijekove
uveo je 2. kolovoza 1976. godine propise za laserske proizvode, kojim su obuhvaćeni
laserski proizvodi proizvedeni nakon 1. kolovoza 1976. godine. Proizvodi koji se nude
na tržištu Sjedinjenim američkim Državama moraju ispunjavati te propise.
UPOZORENJE: Uporaba upravljačkih dijelova, prilagodbe ili postupci koji nisu navedeni
u ovom priručniku ili u uputama za instalaciju laserskog proizvoda mogu dovesti do
izloženosti opasnom zračenju.
Napomena o izolaciji
VAŽNO! Radi električne izolacije i održavanja sigurnosti od električnog udara, na
obje strane kućišta računala nanesen je premaz za izolaciju na mjestima gdje se
nalaze I/O priključci.
100
E-priručnik za prijenosno računalo
CTR 21 Odobrenje
(za prijenosno računalo s ugrađenim modemom)
Danish
Dutch
English
Finnish
French
E-priručnik za prijenosno računalo
101
German
Greek
Italian
Portuguese
Spanish
Swedish
102
E-priručnik za prijenosno računalo
Proizvod sukladan normi ENERGY STAR
ENERGY STAR zajednički je program Agencije za zaštitu okoliša
SAD-a i Ministarstva energetike SAD-a koji svima nama pomaže
da uštedimo novac i istodobno zaštitimo okoliš putem energetski
učinkovitijih proizvoda i djelovanja.
Svi proizvodi tvrtke ASUS koji na sebi nose logotip ENERGY STAR
sukladni su normi ENERGY STAR, a značajka upravljanja energijom na tim je
proizvodima tvornički omogućena. Monitor i računalo postavljeni su tako da
automatski idu u stanje mirovanja nakon 10 i 30 minuta neaktivnosti korisnika.
Ako računalo želite opet pokrenuti, kliknite mišem ili pritisnite bilo koju tipku na
računalu.
Detaljne informacije o upravljanju energijom i prednostima koje ta značajka ima
po okoliš potražite na http://www.energy.gov/powermanagement. Uz to, na
stranicama http://www.energystar.gov možete pronaći detaljne informacije o
zajedničkom programu ENERGY STAR.
NAPOMENA: Freedos i proizvodi koji se temelje na sustavu Linux NE podržavaju
Energy Star.
Ekološka oznaka Europske unije
Ovom prijenosnom računalu dodijeljen je certifikat EU Flower, što znači da
proizvod ima sljedeće značajke:
1.
Smanjena potrošnja energije tijekom rada i stanja pripravnosti.
2.
Ograničena uporaba otrovnih teških metala.
3.
Ograničena uporaba tvari koje su štetne po okoliš i zdravlje.
4.
Smanjeno iskorištavanje prirodnih resursa poticanjem uporabe recikliranih
materijala.
5.
Izvedba osigurava lako ažuriranje i duži životni vijek kroz osiguravanje
kompatibilnih rezervnih dijelova kao što su baterije, izvori električnog
napajanja, tipkovnica, memorija i ako je dostupan, CD pogon ili DVD
pogon.
6.
Smanjene količine otpada putem politike ponovnog prihvata proizvoda.
Pojedinosti o certifikatu EU Flower potražite na web-stranicama o ekološkom
označavanju Europske unije http://www.ecolabel.eu.
E-priručnik za prijenosno računalo
103
Izjava o globalnoj sukladnosti s propisima koji
se odnose na zaštitu okoliša
ASUS se u projektiranju i proizvodnji svojih uređaja pridržava smjernica o
ekološkoj izvedbi i brine se o tome da svaka faza životnog vijeka ASUS proizvoda
bude u sukladnosti s globalnim propisima za zaštitu okoliša. Pored toga ASUS
objavljuje relevantne podatke prema zahtjevima odgovarajućih propisa.
Posjetite http://csr.asus.com/english/Compliance.htm radi objavljenih podataka
prema zahtjevima odgovarajućih propisa s kojima je ASUS sukladan:
Japanske izjave o materijalima JIS-C-0950
EU REACH SVHC
Korejski RoHS
Švicarski zakoni o energiji
ASUS recikliranje / Usluge preuzimanja rabljenih
proizvoda
ASUS programi preuzimanja i recikliranja rabljenih proizvoda proizlaze iz naše
orijentacije na najviše standarde za zaštitu okoliša. Mi vjerujemo u rješenja kojima
omogućujemo našim kupcima odgovorno recikliranje naših proizvoda, baterija
i drugih komponenti kao i materijala za ambalažu. Posjetite http://csr.asus.com/
english/Takeback.htm radi detaljnih podataka o recikliranju u raznim regijama.
Prevencija gubitka sluha
Kako biste spriječili moguće oštećenje sluha ne slušajte zvuk
predugo na razini visoke jačine zvuka.
104
E-priručnik za prijenosno računalo
EC Declaration of Conformity
We, the undersigned,
Manufacturer:
ASUSTeK COMPUTER INC.
Address:
4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Authorized representative in Europe:
ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:
HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:
GERMANY
declare the following apparatus:
Product name :
Notebook PC
Model name :
X205T, F205T, R205T
conform with the essential requirements of the following directives:
2004/108/EC-EMC Directive
EN 55022:2010+AC:2011, Class B
EN 61000-3-2:2006+A2:2009
EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006
EN 55024:2010
EN 61000-3-3:2013
EN 55020:2007+A11:2011
1999/5/EC-R&TTE Directive
EN 300 328 V1.8.1(2012-06)
EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)
EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)
EN 301 511 V9.0.2(2003-03)
EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)
EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)
EN 301 893 V1.7.1(2012-06)
EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)
EN 302 623 V1.1.1(2009-01)
EN 50360:2001
EN 62479:2010
EN 50385:2002
EN 62311:2008
EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
2006/95/EC-LVD Directive
EN 60950-1 / A12:2011
EN 60065:2002 / A12:2011
2009/125/EC-ErP Directive
Regulation (EC) No. 1275/2008
Regulation (EC) No. 278/2009
Regulation (EC) No. 642/2009
Regulation (EC) No. 617/2013
2011/65/EU-RoHS Directive
Ver. 140331
CE marking
(EC conformity marking)
Position : CEO
Name :
Jerry Shen
Declaration Date: 22/09/2014
Year to begin affixing CE marking: 2014
E-priručnik za prijenosno računalo
Signature : __________
105
Download PDF

advertising