LV9564
Pirmais izdevums
Septembris 2014
Piezīmjdatora
E-rokasgrāmata
Autortiesību atruna
Šo rokasgrāmatu, ieskaitot tajā aprakstītos produktus un programmatūru, bez rakstiskas ASUSTeK
COMPUTER INC. ("ASUS") atļaujas nekādā veidā nedrīkst reproducēt, pārsūtīt, ierakstīt, saglabāt
meklēšanas sistēmā vai tulkot jebkurā valodā, izņemot dokumentāciju, ko pircējs saglabā dublējuma
nolūkos.
ASUS NODROŠINA ŠO ROKASGRĀMATU NEIZMAINĪTĀ VEIDĀ BEZ JEBKĀDA VEIDA TIEŠĀM VAI NETIEŠĀM
GARANTIJĀM, TOSTARP, BET NE TIKAI NETIEŠĀM GARANTIJĀM VAI IEGĀDES NOSACĪJUMIEM VAI
PIEMĒROTĪBU KĀDAM NOTEIKTAM MĒRĶIM. ASUS, TĀ VADĪBA, AMATPERSONAS, DARBINIEKI VAI
PĀRSTĀVJI NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEUZŅEMAS ATBILDĪBU PAR JEBKĀDIEM NETIEŠIEM, TIEŠIEM, NEJAUŠIEM
VAI IZRIETOŠIEM BOJĀJUMIEM (IESKAITOT PEĻŅAS ZAUDĒJUMUS, KOMERCDARBĪBAS SLĒGŠANU,
LIETOŠANAS NEIESPĒJAMĪBU VAI DATU ZUDUMU, KOMERCDARBĪBAS TRAUCĒJUMUS UN TAMLĪDZĪGUS
ZAUDĒJUMUS), PAT JA ASUS IR BIJIS INFORMĒTS PAR ŠĀDU ZAUDĒJUMU IESPĒJAMĪBU, KAS VAR RASTIES
ŠAJĀ ROKASGRĀMATĀ ESOŠĀS KĻŪDAS VAI PRODUKTA BOJĀJUMA DĒĻ.
Produkti un korporatīvie nosaukumi, kas minēti šajā rokasgrāmatā, var būt un var nebūt reģistrētas
prečzīmes vai attiecīgo uzņēmumu autortiesības un ir lietoti tikai atpazīšanas vai paskaidrošanas
nolūkos, lai ierīces īpašnieks tos saprastu, bet bez nodoma pārkāpt šīs tiesības.
ŠAJĀ ROKASGRĀMATĀ IETVERTĀS TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS UN INFORMĀCIJA IR SNIEGTA TIKAI
INFORMATĪVIEM NOLŪKIEM UN VAR TIKT MANĪTA JEBKURĀ BRĪDĪ BEZ IEPRIEKŠĒJA BRĪDINĀJUMA, UN TO
NEDRĪKST UZTVERT KĀ ASUS SAISTĪBAS. ASUS NEUZŅEMAS ATBILDĪBU PAR JEBKĀDA VEIDA KĻŪDĀM
VAI NEPRECIZITĀTĒM, KAS VAR PARĀDĪTIES ŠAJĀ ROKASGRĀMATĀ, IESKAITOT TAJĀ APRAKSTĪTOS
PRODUKTUS UN PROGRAMMATŪRU.
Autortiesības © 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. Visas tiesības aizsargātas.
Atbildības ierobežojums
Apstākļos, kas var rasties ASUS vai citu saistību nepildīšanas rezultātā, jums ir tiesības pieprasīt no
ASUS zaudējumu segšanu. Tādā gadījumā, neskatoties uz kāda pamata jums ir tiesības pieprasīt
zaudējumu segšanu no ASUS, ASUS ir atbildīgs tikai par fiziskām traumām (ieskaitot nāvi) un kaitējumu
nekustamajam īpašumam un personīgai materiālajam īpašumam, vai jebkuriem citiem reālajiem
un tiešajiem zaudējumiem, kas radušies šajos Garantijas nosacījumos noteikto likumīgo pienākumu
nepildīšanas rezultātā katra konkrētā produkta noteiktās līgumcenas apmērā.
ASUS būs atbildīgs vai atlīdzinās jums vienīgi līgumā noteiktos zaudējumus, kaitējumu vai prasījumus, un
šajos Garantijas nosacījumos noteiktos atlīdzināmos zaudējumus vai pārkāpumus.
Šis ierobežojums attiecas arī uz ASUS piegādātājiem un pārdevēju. Tā ir ASUS, tā piegādātāju un jūsu
pārdevēja maksimālā kolektīvā atbildība.
ASUS NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEUZŅEMAS ATBILDĪBU PAR SEKOJOŠO: (1) TREŠĀS PUSES IZVIRZĪTAJIEM
PRASĪJUMIEM PRET JUMS PAR ZAUDĒJUMU SEGŠANU; (2) JŪSU DOKUMENTĀCIJAS VAI DATU
ZAUDĒJUMU VAI BOJĀJUMU; VAI (3) SPECIĀLIEM, NEJAUŠIEM VAI TIEŠIEM ZAUDĒJUMIEM VAI PAR
JEBKURIEM NO EKONOMISKĀS DARBĪBAS IZRIETOŠIEM ZAUDĒJUMIEM (IESKAITOT PEĻŅAS VAI
UZKRĀJUMU ZAUDĒJUMUS), PAT JA ASUS, TĀ PIEGĀDĀTĀJI VAI JŪSU PĀRDEVĒJS IR INFORMĒTS PAR
ŠĀDU APSTĀKĻU IESPĒJAMĪBU.
Apkalpošana un atbalsts
Skatiet mūsu daudzvalodīgo tīmekļa vietni http://support.asus.com
2
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
Satura rādītājs
Par šo rokasgrāmatu..................................................................................................7
Šajā rokasgrāmatā izmantotie apzīmējumi............................................................ 8
Ikonas................................................................................................................................... 8
Noformējums.................................................................................................................... 8
Drošības pasākumi.....................................................................................................9
Piezīmjdatora lietošana................................................................................................. 9
Piezīmjdatora kopšana.................................................................................................. 10
Pareiza utilizācija.............................................................................................................. 11
1. nodaļa. Aparatūras uzstādīšana
Piezīmjdatora iepazīšana.........................................................................................14
Skats no augšpuses......................................................................................................... 14
Apakšējā daļa.................................................................................................................... 17
Labā puse........................................................................................................................... 18
Kreisā puse......................................................................................................................... 19
Priekšpuse.......................................................................................................................... 21
2. nodaļa. Piezīmjdatora lietošana
Darba sākšana..............................................................................................................24
Uzlādējiet piezīmjdatoru.............................................................................................. 24
Paceliet, lai atvērtu displeja paneli............................................................................ 26
Nospiediet barošanas pogu......................................................................................... 26
Skārienpaliktņa žesti..................................................................................................27
Rādītāja pārvietošana.................................................................................................... 27
Tastatūras lietošana...................................................................................................33
Funkciju taustiņi............................................................................................................... 33
Windows® 8.1 taustiņi.................................................................................................... 34
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
3
3. nodaļa. Darbs ar operētājsistēmu Windows® 8.1
Pirmā startēšanas reize.............................................................................................36
Windows® lietotāja interfeiss..................................................................................37
Sākumekrāns..................................................................................................................... 37
Karstvietas.......................................................................................................................... 38
Poga Start (Sākums)........................................................................................................ 41
Sākumekrāna pielāgošana........................................................................................... 43
Darbs ar Windows® lietojumprogrammām.......................................................44
Lietojumprogrammu palaišana.................................................................................. 44
Lietotņu pielāgošana..................................................................................................... 44
Piekļuve lietotņu ekrānam........................................................................................... 46
Charms bar ........................................................................................................................ 48
Funkcija Snap.................................................................................................................... 51
Citas tastatūras saīsnes.............................................................................................53
Savienojumu izveide ar bezvadu tīkliem...........................................................55
Wi-Fi...................................................................................................................................... 55
Bluetooth ........................................................................................................................... 56
Airplane mode (Lidojuma režīms)............................................................................. 57
Piezīmjdatora izslēgšana..........................................................................................58
Piezīmjdatora pārslēgšana miega režīmā............................................................... 58
Windows® 8.1 bloķēšanas ekrāns.........................................................................59
Turpināšana no bloķēšanas ekrāna........................................................................... 59
Bloķēšanas ekrāna pielāgošana................................................................................. 60
4
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
4. nodaļa. Ieslēgšanās paštests (POST)
Ieslēgšanās paštests (POST)....................................................................................64
POST procesa izmantošana, lai piekļūtu BIOS un novērstu problēmas....... 64
BIOS.................................................................................................................................64
Piekļūšana BIOS................................................................................................................ 64
BIOS iestatījumi................................................................................................................ 65
Sistēmas atkopšana...................................................................................................72
Atkopšanas iespējas iespējošana .............................................................................. 74
Padomi un bieži uzdotie jautājumi
Noderīgi padomi par piezīmjdatoru....................................................................78
Bieži uzdotie jautājumi par aparatūru.................................................................79
Bieži uzdotie jautājumi par programmatūru....................................................82
Pielikumi
Iekšējā modema atbilstība........................................................................................... 86
Pārskats............................................................................................................................... 86
Deklarācija par atbilstību tīklam................................................................................ 87
Balsij neparedzētas ierīces .......................................................................................... 87
Federālās Komunikāciju Komisijas paziņojums.................................................... 89
Atbilstības deklarācija R&TTE Direktīva (1999/5/EC).......................................... 90
FCC brīdinājuma paziņojums par pakļaušanu radio frekvences (RF)
iedarbībai........................................................................................................................... 91
Informācija par pakļaušanu RF iedarbībai (SAR).................................................. 91
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
5
CE marķējums................................................................................................................... 92
Informācija par pakļaušanu RF iedarbībai (SAR) — CE...................................... 93
IC brīdinājuma paziņojums.......................................................................................... 94
Bezvadu pārraides kanāli dažādiem domēniem.................................................. 95
Francijas ierobežotās bezvadu frekvenču joslas.................................................. 95
UL (Underwiters Laboratories) drošības paziņojumi.......................................... 97
Strāvas drošības prasības.............................................................................................. 98
TV regulētāja paziņojumi ............................................................................................ 98
REACH (ķīmisko vielu reģistrācija, novērtēšana, atļaušana un
ierobežošana).................................................................................................................... 98
Macrovision Corporation produktu brīdinājums................................................. 98
Ziemeļvalstu brīdinājumi par litiju (litija-jona baterijām)................................. 99
Optiskā diskdziņa drošības informācija................................................................... 100
CTR 21 apstiprinājums (piezīmjdatoriem ar iebūvētiem modemiem)......... 101
ENERGY STAR atbilstošs izstrādājums...................................................................... 103
Eiropas Savienības ekomarķējums............................................................................ 103
Atbilstība globālās vides noteikumiem un deklarācija ..................................... 104
ASUS otrreizējā pārstrāde / Atpakaļpieņemšanas pakalpojumi..................... 104
Profilakses pasākumi dzirdes nezaudēšanai.......................................................... 104
6
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
Par šo rokasgrāmatu
Šajā rokasgrāmatā sniegta informācija par piezīmjdatora aparatūras un
programmatūras funkcijām, kas aprakstītas tālākajās nodaļās.
1. nodaļa. Aparatūras uzstādīšana
Šajā nodaļā aprakstīti piezīmjdatora aparatūras komponenti.
2. nodaļa. Piezīmjdatora lietošana
Šajā nodaļā aprakstīts, kā lietot dažādas piezīmjdatora daļas.
3. nodaļa. Darbs ar operētājsistēmu Windows® 8.1
Šajā nodaļā sniegts pārskats par piezīmjdatora operētājsistēmas
Windows® 8.1 lietošanu.
4. nodaļa. Ieslēgšanās paštests (POST)
Šajā nodaļā aprakstīts, kā lietot POST procesu, lai mainītu
piezīmjdatora iestatījumus.
Padomi un bieži uzdotie jautājumi
Šajā sadaļā norādīti daži ieteicamie padomi, bieži uzdotie
jautājumi par aparatūru un programmatūru, lai palīdzētu uzturēt
piezīmjdatoru un novērstu tā bieži sastopamās problēmas.
Pielikumi
Šajā sadaļā ietverti piezīmjdatora paziņojumi un paziņojumi par
drošību.
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
7
Šajā rokasgrāmatā izmantotie apzīmējumi.
Lai iezīmētu galveno informāciju šajā lietotāja rokasgrāmatā, dažreiz
teksts tiek parādīts, kā aprakstīts tālāk.
SVARĪGI! Šajā ziņojumā ietverta ļoti svarīga informācija, kas jāizpilda, lai
pabeigtu uzdevumu.
PIEZĪME. Šajā ziņojumā ietverta papildinformācija un padomi, kas var
palīdzēt izpildīt uzdevumus.
BRĪDINĀJUMS! Šajā ziņojumā ietverta svarīga informācija, kas jāizpilda,
lai saglabātu drošību, veicot noteiktus uzdevumus, un novērstu
piezīmjdatora datu un sastāvdaļu bojājumus.
Ikonas
Tālāk redzamās ikonas norāda, kādu ierīci var izmantot, lai izpildītu
dažādus piezīmjdatora uzdevumus vai darbības.
= Lietojiet skārienpaliktni.
= Lietojiet tastatūru.
Noformējums
Treknraksts
= Tas norāda uz izvēlni vai vienumu, kas jāatlasa.
Slīpraksts
= Ar šo tiek norādītas sadaļas, kuras varat skatīt šajā
rokasgrāmatā.
8
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
Drošības pasākumi
Piezīmjdatora lietošana
Šo piezīmjdatoru drīkst lietot tikai vietās, kur
apkārtējā temperatūra ir no 5°C (41°F) līdz 35°C
(95°F).
Skatiet strāvas parametru uzlīmi piezīmjdatora
apakšā un pārliecinieties, lai strāvas adapteris
atbilstu parametriem.
Neatstājiet piezīmjdatoru klēpī vai uz citām ķermeņa
daļām, lai novērstu sakaršanas radīto diskomfortu
vai traumas.
NELIETOT bojātus strāvas vadus, papildierīces vai
citas ārējās ierīces.
Kad piezīmjdators ir ieslēgts, nodrošiniet, lai
pārnešanas un lietošanas laikā neviens materiāls
neaizsegtu gaisa ventilācijas atveres.
Nelieciet piezīmjdatoru uz nelīdzenām un
nestabilām darba virsmām.
Šo piezīmjdatoru var laist cauri lidostas rentgenstaru
iekārtām (ko lieto uz konveijera lentas uzliktām
mantām), bet to nedrīkst pakļaut magnētisko
detektoru un magnētisko zižļu iedarbībai.
Sazinieties ar lidostas pakalpojumu sniedzēju, lai
uzzinātu par saistītajiem pakalpojumiem lidojuma
laikā, kurus drīkst izmantot, un ierobežojumiem, kas
jāievēro, lidojuma laikā izmantojot piezīmjdatoru.
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
9
Piezīmjdatora kopšana
Pirms tīrīšanas atvienojiet no maiņstrāvas tīkla
un izņemiet akumulatoru (ja tāds ir). Lietojiet tīru
celulozes sūkli vai zamšādas drāniņu, kas samitrināta
ar neskrāpējošu mazgāšanas līdzekli un dažiem
pilieniem silta ūdens. Ar sausu drāniņu noņemiet
visu lieko mitrumu no piezīmjdatora.
Neizmantojiet uz piezīmjdatora vai tā tuvumā
stiprus šķīdinātājus, piemēram, krāsu atšķaidītājus,
benzolu vai citas ķimikālijas.
Nenovietojiet uz piezīmjdatora citus priekšmetus.
Nepakļaujiet piezīmjdatoru spēcīgu magnētisko vai
elektrisko lauku iedarbībai.
Nepakļaujiet piezīmjdatoru šķidrumu, lietus vai
mitruma iedarbībai un nelietojiet to šādās vidēs.
Nepakļaujiet piezīmjdatoru putekļainai videi.
Nelietojiet piezīmjdatoru blakus gāzes noplūdei.
10
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
Pareiza utilizācija
NEIZMEST piezīmjdatoru sadzīves atkritumos. Šis
produkts ir izstrādāts tā, lai būtu iespējama detaļu
otrreizējā lietošana un pārstrāde. Nosvītrotas
atkritumu tvertnes simbols norāda, ka produktu
(elektriskās, elektroniskās ierīces un dzīvsudrabu
saturošas pogu elementu baterijas) nedrīkst
izmest sadzīves atkritumos. Noskaidrojiet vietējos
noteikumus attiecībā uz elektronisko produktu
likvidēšanu.
NEIZMEST akumulatoru sadzīves atkritumos.
Nosvītrotas atkritumu tvertnes simbols norāda, ka
akumulatoru nedrīkst izmest sadzīves atkritumos.
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
11
12
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
1. nodaļa.
Aparatūras uzstādīšana
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
13
Piezīmjdatora iepazīšana
Skats no augšpuses
PIEZĪME. Tastatūras izkārtojums var atšķirties atkarībā reģiona vai valsts.
Piezīmjdatora izskats var arī atšķirties atbilstoši piezīmjdatora modelim.
14
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
Mikrofons
Iebūvēto mikrofonu var izmantot video konferencēm, balss
tekstiem vai vienkāršiem audio ierakstiem.
Kameras indikators
Kameras indikators norāda uz to, ka iebūvētā kamera tiek lietota.
Kamera
Izmantojot šo iebūvēto kameru, ar piezīmjdatora palīdzību var
uzņemt fotoattēlus vai ierakstīt video.
Displeja panelis
Displeja panelis nodrošina piezīmjdatorā lieliskas fotoattēlu,
video un citu multivides failu skatīšanās funkcijas.
PIEZĪME. Daži modeļi ir aprīkoti ar skārieniespējotu paneli, kuru
var izmantot piezīmjdatora vadībai ar skārienžestiem.
Tastatūra
Tastatūrai ir pilna izmēra QWERTY taustiņi ar ērtu iespiešanas
dziļumu rakstīšanai. Uz tās ir arī funkciju taustiņi, ar kuriem var
ātri piekļūt Windows® un kontrolēt citas multivides funkcijas.
PIEZĪME. Tastatūras izkārtojums atšķiras atkarībā no modeļa vai
teritorijas.
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
15
Skārienpaliktnis
Ar skārienpaliktņa palīdzību var veikt dažādus žestus, lai
pārvietotos pa ekrānu, garantējot intuitīvu lietotāja pieredzi. Tas
simulē arī parastas peles funkcijas.
PIEZĪME. Detalizētāku informāciju skatiet šīs rokasgrāmatas
nodaļā Skārienpaliktņa žesti.
Barošanas poga
Nospiediet barošanas pogu, lai ieslēgtu vai izslēgtu
piezīmjdatoru. Varat arī nospiest barošanas pogu, lai pārslēgtu
piezīmjdatoru miega režīmā vai hibernētu un ieslēgtu no miega
vai hibernēšanās režīma.
Ja piezīmjdators neatbild, nospiediet barošanas pogu un turiet to
nospiestu uz laiku līdz desmit (10) sekundēm, līdz piezīmjdators
izslēdzas.
16
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
Apakšējā daļa
PIEZĪME. Apakšpuses izskats var atšķirties atkarībā no modeļa.
BRĪDINĀJUMS! Piezīmjdatora apakšējā daļa lietošanas vai akumulatora
uzlādes laikā var kļūt karsta. Strādājot ar piezīmjdatoru, nenovietojiet to
uz virsmas, kas var aizsegt ventilācijas atveres.
SVARĪGI! Akumulatora darba laiks ir atkarīgs no lietošanas veida un no
piezīmjdatora tehniskajiem datiem. Akumulators nav izjaucams.
Audio skaļruņi
Izmantojot iebūvētos skaļruņus, audio var klausīties tieši no
piezīmjdatora. Šī piezīmjdatora audio funkcijas tiek kontrolētas
ar programmatūru.
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
17
Labā puse
USB 2.0 ports
USB 2.0 (universālās seriālās kopnes 2.0) ports ir saderīgs ar USB
2.0 vai USB 1.1 ierīcēm, piemēram, tastatūrām, rādītājierīcēm,
zibatmiņas diskdziņiem, ārējiem cietajiem diskiem, skaļruņiem,
kamerām un printeriem.
18
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
Kreisā puse
Līdzstrāvas (DC) ievads
Šim portam pievienojiet komplektā ietverto strāvas vadu,
lai nodrošinātu piezīmjdatoru ar strāvas padevi un uzlādētu
akumulatoru.
BRĪDINĀJUMS! Strāvas adapteris lietošanas laikā var kļūt karsts.
Kad tas ir pievienots pie strāvas, neapsedziet strāvas adapteri un
turiet to attālāk no ķermeņa.
SVARĪGI! Šim portam pievienojiet komplektā ietverto strāvas
vadu, lai nodrošinātu piezīmjdatoru ar strāvas padevi un
uzlādētu akumulatoru.
Mikro SD karšu lasītājs
Šis iebūvētais mikro SD karšu lasītājs atbalsta mikro SD karšu
formātus.
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
19
Mikro HDMI pieslēgvieta
Šī pieslēgvieta ir paredzēta mikro HDMI (Augstas izšķirtspējas
multivides interfeisa) savienotājam, un HD DVD, Blu-ray un cita
aizsargāta satura atskaņošanai tā ir saderīga ar HDCP.
Austiņu izejas/mikrofona ieejas kombinētais spraudnis
Ar šīs pieslēgvietas palīdzību piezīmjdatora audio izvades
signālam var pievienot skaļruņus ar pastiprinātāju vai austiņas.
Šo pieslēgvietu var arī izmantot, lai piezīmjdatoru pieslēgtu
ārējam mikrofonam.
20
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
Priekšpuse
Stāvokļa indikatori
Ar stāvokļa indikatoru palīdzību var noteikt piezīmjdatora
pašreizējo aparatūras statusu.
Barošanas indikators
Strāvas indikators iedegas, kad piezīmjdators tiek
ieslēgts.
Divu krāsu akumulatora uzlādes indikators
Šajā divu krāsu gaismas diodē redzams akumulatora
uzlādes statusa vizuāls rādījums. Detalizētāku
informāciju skatiet tabulā tālāk.
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
21
Krāsa
Stāvoklis
Nepārtraukti zaļa
Piezīmjdators tiek pieslēgta
strāvas avotam akumulatora
uzlādei, un akumulatora jauda ir
no 95% līdz 100%.
Nepārtraukti
oranža
Piezīmjdators tiek pieslēgta
strāvas avotam akumulatora
uzlādei, un akumulatora jauda ir
mazāka par 95%.
Mirgo oranžs
Piezīmjdators darbojas ar
akumulatoru, un akumulatora
jaudas līmenis ir mazāks par
10%.
Nodziest
Piezīmjdators darbojas ar
akumulatoru, un akumulatora
jaudas līmenis ir no 10% līdz
100%.
Burtslēga taustiņa indikators
22
Šis indikators iedegas, kad burtslēga taustiņa
funkcija ir aktivizēta. Izmantojot burtslēga taustiņu,
ar piezīmjdatora tastatūru varat ievadīt lielos burtus
(piemēram, A, B, C).
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
2. nodaļa.
Piezīmjdatora lietošana
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
23
Darba sākšana
Uzlādējiet piezīmjdatoru.
A.
Maiņstrāvas adapteri pievienojiet 100 V~240 V strāvas avotam.
B.
Līdzstrāvas savienotāju pievienojiet piezīmjdatora strāvas
(maiņstrāvas) ievadei.
Pirms piezīmjdatora izmantošanas pirmo reizi
akumulatora režīmā lādējiet piezīmjdatoru 3 stundas.
PIEZĪME. Strāvas adaptera izskats var atšķirties atbilstoši modeļiem un
reģionam.
SVARĪGI!
Informācija par strāvas vadu.
24
-
Ieejas spriegums: 100-240 Vac
-
Ieeja frekvence: 50-60 Hz
-
Nominālā izejas strāva: 1,75 A maks. (33 W)
-
Nominālais izejas spriegums: 19 Vdc
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
SVARĪGI!
•
Atrodiet ievades/izvades tehnisko datu uzlīmi uz piezīmjdatora un
pārliecinieties, ka dati atbilst strāvas adaptera ievades/izvades jaudas
vērtībai. Dažiem piezīmjdatoriem atkarībā no pieejamā SKU var būt
būt vairākas nominālās izvades vērtības.
•
Nodrošiniet, ka piezīmjdators pirms pirmās ieslēgšanas ir pievienots
strāvas adapterim. Mēs stingri iesakām lietot iezemētu kontaktligzdu,
kamēr izmantojat piezīmjdatoru strāvas adaptera režīmā.
•
Kontaktligzdai ir jābūt viegli pieejamai un piezīmjdatora tuvumā.
•
Lai piezīmjdatoru atvienotu no strāvas padeves avota, atvienojiet
piezīmjdatoru no kontaktligzdas.
BRĪDINĀJUMS!
Izlasiet šos piezīmjdatora akumulatora piesardzības norādījumus.
•
Akumulators, ko izmanto šajā ierīcē, izņemšanas vai izjaukšanas
gadījumā var izraisīt aizdegšanos vai radīt ķīmiskus apdegumus.
•
Savai drošībai ievērojiet brīdinājuma uzlīmes.
•
Ja ievietots neatbilstošs akumulators, pastāv eksplozijas risks.
•
Nemetiet ugunī.
•
Nekad nemēģiniet izveidot piezīmjdatora akumulatora
īssavienojumu.
•
Nekad nemēģiniet izjaukt un salikt akumulatoru.
•
Ja parādās noplūde, pārtrauciet lietošanu.
•
Akumulatoru un tā sastāvdaļas ir jānodod pārstrādei vai pareizi
jāiznīcina.
•
Akumulatoru un citas sīkas detaļas glabājiet bērniem nepieejamā
vietā.
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
25
Paceliet, lai atvērtu displeja paneli.
Nospiediet barošanas pogu.
26
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
Skārienpaliktņa žesti
Ar žestiem var palaist programmas un piekļūt piezīmjdatora
iestatījumiem. Informāciju par roku žestu izmantošanu uz
skārienpaliktņa skatiet attēlos tālāk.
Rādītāja pārvietošana
Varat pieskarties jebkurai skārienpaliktņa vietai vai nospiest uz tās,
lai aktivizētu rādītāju, pēc tam slidināt pirkstu pa skārienpaliktni, lai
pārvietotu rādītāju pa ekrānu.
Slidināšana horizontāli
Slidināšana vertikāli
Slidināšana pa diagonāli
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
27
Viena pirksta žesti
Pieskāriens/dubultskāriens
•
Sākumekrānā pieskarieties lietotnei, lai to palaistu.
•
Darbvirsmas režīmā veiciet dubultskārienu vienumam, lai
palaistu to.
Vilkšana un nomešana
Veiciet dubultskārienu šim vienumam, pēc tam slidiniet to pašu pirkstu,
nepaceļot to no skārienpaliktņa. Lai nomestu vienumu tā jaunajā
atrašanās vietā, paceliet pirkstu no skārienpaliktņa.
28
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
Kreisās pogas klikšķis
Labās pogas klikšķis
•
Sākumekrānā pieskarieties
lietotnei, lai to palaistu.
•
•
Darbvirsmas režīmā
veiciet dubultklikšķi uz
lietojumprogrammas, lai
palaistu to.
Sākumekrānā pieskarieties
lietotnei, lai to atlasītu un
palaistu iestatījumu joslu. Lai
palaistu joslu All Apps (Visas
lietotnes), varat arī nospiest
pogu.
•
Darbvirsmas režīmā
nospiediet šo pogu, lai
atvērtu labā klikšķa izvēlni.
PIEZĪME. Apgabali punktotajā līnijā norāda peles kreisās pogas atrašanās
vietu un peles labās pogas atrašanās vietu uz skārienpaliktņa.
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
29
Vilkšana no augšējās malas
•
Sākumekrānā velciet no augšējās malas, lai palaistu joslu
All apps (Visas lietotnes).
•
Lietotnē, kas darbojas, velciet no labās malas, lai skatītu tās
izvēlni.
Vilkšana no kreisās malas
Vilkšana no labās malas
Velciet no kreisās malas, lai
pārbīdītu darbojošās lietotnes.
Velciet no labās malas, lai palaistu
Charms bar.
30
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
Divu pirkstu žesti
Pieskāriens
Pagriešana
Pieskarieties skārienpaliktnim ar
Lai grieztu attēlu operētājsistēmas
diviem pirkstiem, lai simulētu labā Windows® fotoattēlu skatītājā,
klikšķa funkciju.
novietojiet divus pirkstus uz
skārienpaliktņa, pēc tam grieziet
pirkstu pulksteņrādītāju kustības
virzienā vai pretēji, līdz attēls kļūst
nekustīgs.
Ritināšana ar diviem pirkstiem
(augšup/lejup)
Ritināšana ar diviem pirkstiem
(pa kreisi/pa labi)
Slidiniet divus pirkstus, lai ritinātu
augšup vai lejup.
Slidiniet divus pirkstus, lai ritinātu
pa kreisi vai pa labi.
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
31
Tālināšana
Tuvināšana
Savietojiet divus pirkstus kopā uz
skārienpaliktņa.
Izpletiet divus pirkstus uz
skārienpaliktņa.
Vilkšana un nomešana
Atlasiet vienumu, pēc tam nospiediet kreisā klikšķa pogu un turiet to
nospiestu. Izmantojot citu pirkstu, slidiniet lejup pa skārienpaliktni, lai
vilktu un nomestu vienumu jaunā atrašanās vietā.
32
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
Tastatūras lietošana
Funkciju taustiņi
Ar piezīmjdatora tastatūras funkciju taustiņiem var aktivizēt tālāk
aprakstītās komandas.
Pārslēdz piezīmjdatoru uz Sleep mode (Miega
režīmā).
Ieslēdz vai izslēdz Airplane mode (Lidojuma režīms)
PIEZĪME. Kad iespējots Airplane mode (Lidojuma
režīms), tiek atspējoti savienojumi ar visiem bezvadu
tīkliem.
Samazina ekrāna spilgtumu
Palielina ekrāna spilgtumu
Izslēdz displeju
Pārslēdz displeja režīmus
PIEZĪME. Nodrošiniet, ka piezīmjdatoram pievienots
otrais ekrāns.
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
33
Iespējo vai atspējo skārienpaliktni.
Ieslēdz vai izslēdz skaļruni.
Samazina skaļruņu skaļumu.
Palielina skaļruņu skaļumu.
Windows® 8.1 taustiņi
Uz piezīmjdatora tastatūras ir divi īpašie Windows® taustiņi, kurus var
izmantot, kā aprakstīts tālāk.
Nospiediet šo taustiņu, lai atgrieztos Sākumekrānā. Ja
Sākumekrāns jau ir atvērts, nospiediet šo taustiņu, lai
atgrieztos iepriekšējā atvērtajā lietojumprogrammā.
Nospiediet šo taustiņu, lai simulētu labā klikšķa funkciju.
34
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
3. nodaļa.
Darbs ar operētājsistēmu
Windows® 8.1
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
35
Pirmā startēšanas reize
Startējot datoru pirmo reizi, tiek rādīta vairāku ekrānu sērija, lai norādītu,
kā konfigurēt operētājsistēmas Windows® 8.1 pamatiestatījumus.
Lai startētu piezīmjdatoru pirmo reizi, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.
1.
Nospiediet piezīmjdatora barošanas pogu. Uzgaidiet dažas
minūtes, līdz tiek parādīts iestatīšanas ekrāns.
2.
Iestatījumu ekrānā izvēlieties piezīmjdatora izmantošanas valodu.
3.
Rūpīgi izlasiet licences nosacījumus. Atlasiet I accept (Es
piekrītu).
4.
Lai konfigurētu tālāk minētos pamatvienumus, izpildiet nākamajā
ekrānā redzamos norādījumus.
•
Personalizēšana
•
Iegūt tiešsaistē
•
Iestatījumi
•
Jūsu konts
5.
Pēc pamatvienumu konfigurēšanas Windows® 8.1 turpina instalēt
lietojumprogrammas un vēlamos iestatījumus. Nodrošiniet, ka
iestatīšanas procesa laikā piezīmjdators ir ieslēgts.
6.
Tiklīdz iestatīšanas process ir pabeigts, tiek parādīts sākumekrāns.
36
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
Windows® lietotāja interfeiss
Operētājsistēmai Windows® 8.1 ir elementu lietotāja interfeiss, ar kura
palīdzību varat sākumekrānā viegli kārtot Windows® lietotnes un piekļūt
tām. Tajā ir ietvertas arī tālāk minētās funkcijas, kuras varat izmantot
darbā par piezīmjdatoru.
Sākumekrāns
Sākumekrāns tiek atvērts pēc pierakstīšanās lietotāja kontā. Tas
palīdz vienā vietā organizēt visas nepieciešamās programmas un
lietojumprogrammas.
Windows® lietojumprogrammas
Šīs ir lietotnes, kas piespraustas sākumekrānam, un vieglākai piekļuvei
tiek rādītas elementu formātā.
PIEZĪME. Dažām lietojumprogrammām nepieciešams pierakstīties
Microsoft kontā, pirms tās tiek pilnībā palaistas.
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
37
Karstvietas
Ekrāna karstvietas ļauj palaist programmas un piekļūt piezīmjdatora
iestatījumiem. Šo karstvietu funkcijas var aktivizēt, izmantojot
skārienpaliktni.
Palaistas lietojumprogrammas karstvietas
Sākumekrāna karstvietas
38
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
Karstvieta
Darbība
Augšējas kreisais
stūris
Novietojiet peles kursoru augšējā kreisajā stūrī
un pēc tam pieskarieties nesen izmantotās
lietotnes sīktēlam, lai atgrieztos pie šīs
palaistās lietotnes.
Ja palaižat vairāk nekā vienu
lietojumprogrammu, slidiniet lejup, lai
parādītu visas palaistās lietojumprogrammas.
Apakšējais kreisais
stūris
Palaistas lietotnes ekrānā:
Novietojiet peles kursoru apakšējā kreisajā
stūrī, pēc tam pieskarieties
, lai atgrieztos
sākumekrānā.
PIEZĪME. Lai atgrieztos sākumekrānā, varat
arī izmantot tastatūras Windows taustiņu
.
Sākumekrānā:
Novietojiet peles kursoru apakšējā kreisajā
stūrī, pēc tam pieskarieties
, lai atgrieztos
uz šo lietojumprogrammu.
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
39
Karstvieta
Darbība
Augšējā daļa
Novietojiet peles kursoru uz augšējās daļas,
līdz tā pārmainās uz rokas ikonu. Satveriet
lietojumprogrammu un pēc tam nometiet to
jaunā atrašanās vietā.
PIEZĪME. Šī karstvietas funkcija darbojas
tikai palaistā lietotnē vai tad, kad vēlaties
izmantot funkciju Snap. Detalizētāku
informāciju par funkciju Snap skatiet
nodaļā Darbs ar operētājsistēmas Windows®
lietotnēm.
Augšējais un
apakšējais labās
puses stūris
40
Novietojiet peles kursoru augšējā vai
apakšējā labajā stūrī, lai palaistu Charms bar
(Viedpogu josla).
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
Poga Start (Sākums)
Operētājsistēmai Windows 8.1 ir poga Start (Sākums), kuru
izmantojot iespējams pārslēgt starp divām pēdējām atvērtajām
lietojumprogrammām. Pogai Start (Sākt) var piekļūt sākumekrānā,
kad atvērts darbvirsmas režīms, un daudzās lietojumprogrammās, kas
pašlaik atvērtas ekrānā.
Poga Start (Sākt) sākumekrānā
PIEZĪME. Faktiskā pogas Start (Sākt) krāsa atkarīga no displeja
iestatījumiem, kurus izvēlaties sākumekrānā.
Lai izsauktu pogu Start (Sākt) novietojiet peles rādītāju
sākumekrāna vai jebkuras atvērtas lietojumprogrammas kreisajā
stūrī.
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
41
Poga Start (Sākt) darbvirsmas režīmā
Kontekstizvēlne
Kad pieskaraties pogai Start (Sākums) un turat to nospiestu,
kontekstizvēlne tiek rādīta kā piepildīts lauks ar ātru piekļuvi dažām
Windows® 8.1 lietojumprogrammām.
Kontekstizvēlne arī ietver tālāk minētās piezīmjdatora izslēgšanas
opcijas. Atteikties, Miega režīms, Izslēgt un Restartēt.
42
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
Sākumekrāna pielāgošana
Izmantojot Windows® 8.1, iespējams arī pielāgot sākumekrānu,
ļaujot sāknēt tieši darbvirsmas režīmā, un pielāgot ekrāna lietotņu
izkārtojumu.
Lai pielāgotu sākumekrāna iestatījumus, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.
1.
Palaidiet darbvirsmu.
2.
Lai palaistu uznirstošo logu, noklikšķiniet ar peles
labo pogu jebkur uz uzdevumu joslas, izņemot uz
pogas Start (Sākt).
3.
Lai atzīmētu nepieciešamās naviģēšanas un
sākumekrāna opcijas, noklikšķiniet uz Properties
(Rekvizīti) un atlasiet cilni Navigation
(Navigācija).
4.
Pieskarieties/noklikšķiniet uz Apply (Piemērot), lai
saglabātu jaunos iestatījumus, un pēc tam aizveriet.
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
43
Darbs ar Windows® lietojumprogrammām
Izmantojiet piezīmjdatora skārienpaliktni un tastatūru, lai palaistu un
pielāgotu lietojumprogrammas.
Lietojumprogrammu palaišana
Novietojiet peles kursoru uz lietojumprogrammas,
pēc tam veiciet peles kreisās pogas klikšķi vai vienreiz
pieskarieties, lai palaistu to.
Divreiz nospiediet taustiņu
, pēc tam
izmantojiet bulttaustiņus, lai pārlūkotu lietotnes.
Nospiediet taustiņu
, lai palaistu lietotni.
Lietotņu pielāgošana
Varat pārvietot, mērogot vai atspraust lietotnes no sākumekrāna,
izpildot tālāk norādītās darbības.
Lietotņu pārvietošana
Lai pārvietotu lietotni, veiciet dubultskārienu lietotnei
un pēc tam velciet un nometiet to jaunā atrašanās vietā.
Lietotņu izmēra maiņa
Veiciet peles labās pogas klikšķi uz lietotnes, lai
aktivizētu tās iestatījumu joslu, pēc tam pieskarieties
un atlasiet lietotnes mozaīkas izmēru.
44
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
Lietotņu atspraušana
Veiciet peles labās pogas klikšķi uz lietotnes, lai
aktivizētu tās Customize(pielāgošanas) joslu, un pēc
tam
.
Lietojumprogrammu aizvēršana
1.
Novietojiet peles kursoru palaistās
lietojumprogrammas augšējā daļā, pēc tam
uzgaidiet, līdz kursors mainās uz rokas ikonu.
2.
Satveriet un pēc tam nometiet
lietojumprogrammu ekrāna apakšdaļā, lai aizvērtu
to.
Palaistās lietojumprogrammas ekrānā nospiediet
taustiņu kombināciju
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
.
45
Piekļuve lietotņu ekrānam
Sāņus no sākumekrānam piespraustajām lietotnēm, ekrānā Apps
(Lietotnes) varat arī atvērt citas lietotnes.
PIEZĪME: Faktiskās ekrāna lietojumprogrammas var atšķirties atkarībā no
modeļa. Tālākais ekrānuzņēmums ir tikai atsaucei.
Lietotņu ekrāna palaišana
Izmantojot piezīmjdatora skārienpaliktni vai tastatūru, palaidiet lietotņu
ekrānu.
Sākumekrānā nospiediet pogu
Sākumekrānā nospiediet
.
un pēc tam nospiediet
.
46
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
Vairāk lietotņu piespraušana sākumekrānam
Izmantojot skārienpaliktni, sākumekrānam varat piespraust vairāk
lietotņu.
1. Palaidiet ekrānu All Apps (Visas
lietojumprogrammas)
2.
Noklikšķiniet ar peles labo pogu uz
lietojumprogrammas, kuru vēlaties pievienot
sākumekrānam.
3.
Pieskarieties/noklikšķiniet uz ikonas
, lai piespraustu atlasīto lietojumprogrammu
sākumekrānam.
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
47
Charms bar
Charms bar ir rīkjosla, kuru var atvērt ekrāna labajā pusē. Tas sastāv no
vairākiem rīkiem, ar kuru palīdzību varat kopīgot lietojumprogrammas
un ātri piekļūt piezīmjdatora iestatījumu pielāgošanai.
Charms bar
48
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
Charms bar palaišana
PIEZĪME. Kad Charms bar (Viedpogu josla) tiek izsaukta, tā sākotnēji
tiek parādīta kā baltu ikonu kopa. Iepriekš redzamajā attēlā parādīts, kā
izskatās aktivizēta Charms bar (Viedpogu josla).
Izmantojiet piezīmjdatora skārienpaliktni un tastatūru, lai palaistu
Charms bar.
Pārvietojiet peles kursoru uz ekrāna augšējo labo vai
kreiso stūri.
Nospiediet taustiņu kombināciju
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
.
49
Charms bar saturs
Search (Meklēt)
Ar šo rīku varat pārlūkot piezīmjdatora failus,
lietojumprogrammas vai programmas.
Share (Kopīgot)
Ar šo rīku varat kopīgot lietojumprogrammas, izmantojot
sociālos tīklus vai e-pastu.
Start (Sākt)
Šis rīks atgriež atpakaļ uz sākumekrānu. Sākumekrānā
varat arī izmantot šo rīku, lai atgrieztos atpakaļ uz pēdējo
atvērto lietojumprogrammu.
Devices (Ierīces)
Ar šo rīku varat piekļūt un kopīgot failus ar ierīcēm, kas
pievienotas piezīmjdatoram, piemēram, ārējo displeju vai
printeri.
Settings (Iestatījumi)
Ar šo rīku varat piekļūt piezīmjdatora iestatījumiem.
50
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
Funkcija Snap
Ar funkciju Snap divas lietojumprogrammas tiek rādītas līdzās, tādējādi
varat darboties un pārslēgties starp šīm lietojumprogrammām.
SVARĪGI! Pirms funkcijas Snap izmantošanas nodrošiniet, ka piezīmjdatora
ekrāna izšķirtspēja ir iestatīta uz 1366 x 768 pikseļiem vai vairāk.
Funkcijas Snap josla
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
51
Funkcijas Snap (Fiksēt) izmantošana
Izmantojiet piezīmjdatora skārienpaliktni un tastatūru, lai palaistu un
izmantotu funkcija Snap.
1.
Palaidiet lietojumprogrammu, kuru vēlaties fiksēt.
2.
Novietojiet peles kursoru ekrāna augšējā daļā.
3.
Līdzko kursors nomainās uz rokas ikonu, satveriet
un nometiet lietojumprogrammu displeja paneļa
labajā vai kreisajā pusē.
4.
Palaidiet citu lietojumprogrammu.
1.
Palaidiet lietojumprogrammu, kuru vēlaties fiksēt.
2.Nospiediet
un uz kreiso vai labo pusi vērsto
bulttaustiņu, lai piespraustu lietojumprogrammu
kreisajam vai labajam panelim.
3.
52
Palaidiet citu lietojumprogrammu. Šī
lietojumprogramma tiek automātiski novietota
tukšajā rūtī.
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
Citas tastatūras saīsnes
Izmantojot tastatūru, varat arī izmantot tālāk norādītās saīsnes, lai
palaistu lietojumprogrammas un pārvietotos pa operētājsistēmu
Windows® 8.1.
\
Pārslēdzas starp sākumekrānu un pēdējo
darbojošos lietojumprogrammu
Palaiž darbvirsmu
Palaiž logu This PC (šis dators) darbvirsmas
režīmā
No viedpogas Search (Meklēt) atver opciju File
(Fails)
Atver rūti Share (Koplietot)
Atver rūti Settings (Iestatījumi)
Atver rūti Devices (Ierīces)
Aktivizē bloķēšanas ekrānu
Samazināt pašreiz aktīvo logu
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
53
Palaiž rūti Project (Projekts)
No viedpogas Search (Meklēt) atver opciju
Everywhere (Jebkur)
Atver logu Run (Izpildīt)
Atver Ease of Access Center (Vieglpiekļuves
centrs)
No viedpogas Search (Meklēt) atver opciju
Settings (Iestatījumi)
Atver pogas Start (Sākt) kontekstizvēlni
Palaiž lupu un tuvina ekrānu
Tālina ekrānu
Atver Narrator Settings (Diktora
iestatījumi)
54
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
Savienojumu izveide ar bezvadu tīkliem
Wi-Fi
Izmantojot piezīmjdatora Wi-Fi savienojumu, piekļūstiet e-pasta
ziņojumiem, pārlūkojiet internetu un kopīgojiet lietojumprogrammas
sociālo tīklu vietnēs.
SVARĪGI! Lai piezīmjdatorā iespējotu Wi-Fi funkciju, nodrošiniet, ka
Airplane mode (Lidojuma režīms) ir izslēgts. Detalizētāku informāciju
skatiet rokasgrāmatas sadaļā Lidojuma režīms.
Wi-Fi iespējošana
Piezīmjdatora Wi-Fi var aktivizēt, izpildot tālāk norādītās darbības.
1.Aktivizējiet Charms bar.
2.Pieskarieties
3.
un pieskarieties
.
Pieejamo Wi-Fi savienojumu sarakstā atlasiet
piekļuves punktu.
4.Pieskarieties Connect (Savienot), lai izveidotu
savienojumu ar tīklu.
PIEZĪME. Iespējams, tiks vaicāts ievadīt Wi-Fi savienojuma
aktivizēšanas drošības atslēgu.
5.
Ja vēlaties piezīmjdatorā iespējot koplietošanu
ar citu bezvadu iespējotu sistēmu, pieskarieties/
noklikšķiniet uz Yes (Jā). Ja nevēlaties iespējot
koplietošanas funkciju, pieskarieties/noklikšķiniet
uz No (Nē).
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
55
Bluetooth
Izmantojiet Bluetooth, lai atvieglotu bezvadu datu pārsūtīšanu ar citām
Bluetooth iespējotām ierīcēm.
SVARĪGI! Lai piezīmjdatorā iespējotu Bluetooth funkciju nodrošiniet, ka
Airplane mode (Lidojuma režīms) ir izslēgts. Detalizētāku informāciju
skatiet rokasgrāmatas sadaļā Lidojuma režīms.
Savienošana pārī ar citu Bluetooth iespējotu ierīci
Lai iespējotu datu pārsūtīšanu, piezīmjdatoru nepieciešams savienot
pārī ar citu Bluetooth iespējotu ierīci. Lai to paveiktu, izmantojiet
skārienpaliktni, kā parādīts.
1.Aktivizējiet Charms bar .
2.Pieskarieties
, pēc tam pieskarieties Change
PC Settings (Mainīt datora iestatījumus).
3.
Lai meklētu Bluetooth iespējotas ierīces, izvēlnē
PC Settings (Datora iestatījumi) atlasiet Devices
(Ierīces), pēc tam pieskarieties Add a Device
(Pievienot ierīci).
4.
Sarakstā atlasiet ierīci. Piezīmjdatora ieejas kodu
salīdziniet ar izvēlētās ierīces sūtīto ieejas kodu. Ja
tas ir tāds pats, pieskarieties Yes (Jā), lai pilnībā
savienotu pārī piezīmjdatoru ar ierīci.
PIEZĪME. Dažām Bluetooth iespējotām ierīcēm jums var
tikt vaicāts ievadīt jūsu piezīmjdatora ieejas kodu.
56
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
Airplane mode (Lidojuma režīms)
Airplane mode (Lidojuma režīms) atspējo bezvadu savienojumus,
ļaujot piezīmjdatoru droši izmantot lidojuma laikā.
Lidojuma režīma ieslēgšana
1.Aktivizējiet Charms bar .
2.Pieskarieties
3.
un pieskarieties
.
Pārvietojiet slīdni pa labi, lai ieslēgtu Airplane
mode (Lidojuma režīms).
Nospiediet
.
Lidojuma režīma izslēgšana
1.Aktivizējiet Charms bar .
2.Pieskarieties
3.
un pieskarieties
.
Pārvietojiet slīdni pa kreisi, lai izslēgtu Airplane
mode (Lidojuma režīms).
Nospiediet
.
PIEZĪME. Sazinieties ar lidostas pakalpojumu sniedzēju, lai uzzinātu par
saistītajiem pakalpojumiem lidojuma laikā, kurus drīkst izmantot, un
ierobežojumiem, kas jāievēro, lidojuma laikā izmantojot piezīmjdatoru.
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
57
Piezīmjdatora izslēgšana
Piezīmjdatoru var izslēgt, izpildot kādu no tālāk aprakstītajām darbībām.
•
Lai veiktu parastu izslēgšanu, izvēlnē Charms bar
(Viedpogu joslā) pieskarieties
pieskarieties
•
, pēc tam
> Shut down (Izslēgt).
Pieteikšanās ekrānā pieskarieties
>
Shut down (Izslēgt).
•
Jūs varat izslēgt savu piezīmjdatoru arī
izmantojot darbvirsmas režīmu. Lai to izdarītu,
palaidiet darbvirsmu, tad nospiediet taustiņu
kombināciju alt + f4, lai atvērtu logu Izslēgt.
Izkrītošajā sarakstā atlasiet Shut Down (Izslēgt)
un pēc tam atlasiet OK (Labi).
•
Ja piezīmjdators neatbild, nospiediet barošanas
pogu un turiet to nospiestu uz laiku līdz desmit
(10) sekundēm, lai izslēgtu piezīmjdatoru.
Piezīmjdatora pārslēgšana miega režīmā
Lai piezīmjdatoru pārslēgtu miega režīmā, vienreiz nospiediet barošanas
pogu.
Jūs varat iemidzināt savu piezīmjdatoru arī izmantojot
darbvirsmas režīmu. Lai to izdarītu, palaidiet darbvirsmu,
tad nospiediet taustiņu kombināciju alt + f4, lai atvērtu
logu Izslēgt. Izkrītošajā sarakstā atlasiet Sleep (Miegs) un
pēc tam atlasiet OK (Labi).
58
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
Windows® 8.1 bloķēšanas ekrāns
Windows® 8.1 bloķēšanas ekrāns tiek rādīts, kad piezīmjdatoru
aktivizējat no miega vai hibernēšanas režīma. Tas tiek rādīts arī tad, kad
bloķējat vai atbloķējat Windows® 8.1.
Bloķēšanas ekrānu var pielāgot, lai regulētu piekļuvi operētājsistēmai.
Varat mainīt tā fona attēlu un piekļūt dažām lietojumprogrammām,
kamēr piezīmjdators ir bloķēts.
Turpināšana no bloķēšanas ekrāna
1.
Pieskarieties skārienpaliktnim vai nospiediet
jebkuru piezīmjdatora tastatūras taustiņu.
2.
(izvēles) Ja konts ir aizsargāts ar paroli,
nepieciešams ievadīt paroli, lai pārietu uz
sākumekrānu.
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
59
Bloķēšanas ekrāna pielāgošana
Varat pielāgot bloķēšanas ekrānu, lai rādītu vēlamo fotoattēlu, fotoattēlu
slīdrādi, lietojumprogrammu atjauninājumus un ātrāk piekļūtu
piezīmjdatora kamerai. Lai mainītu bloķēšanas ekrāna iestatījumus,
skatiet tālāk minēto informāciju:
Fotoattēla atlase
1.
Aktivizējiet Viedpogu josla > Settings (Iestatījumi).
2.Atlasiet Change PC Settings (Mainīt datora
iestatījumus) > Lock screen (Bloķēšanas ekrāns).
3.Sadaļā Lock screen preview (Bloķēšanas ekrāna
priekšskatījums) noklikšķiniet uz Browse
(Pārlūkot), lai atlasītu vēlamo fotoattēlu un
izmantotu to kā bloķēšanas ekrāna fonu.
Slīdrādes rādīšana
1.
Aktivizējiet Viedpogu josla > Settings (Iestatījumi).
2.Atlasiet Change PC Settings (Mainīt datora
iestatījumus) > Lock screen (Bloķēšanas ekrāns).
3.Sadaļā Lock screen preview (Bloķēšanas ekrāna
priekšskatījums) pārvietojiet slīdni Play a slide
show on the lock screen (Demonstrēt slīdrādi
bloķēšanas ekrānā) pozīcijā On (Ieslēgts).
4.
60
Ritiniet lejup, lai pielāgotu tālāk aprakstītās
bloķēšanas ekrāna slīdrādes opcijas.
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
Lietojumprogrammu atjauninājumu pievienošana
1.
Aktivizējiet Viedpogu josla > Settings (Iestatījumi).
2.Atlasiet Change PC Settings (Mainīt datora
iestatījumus) > Lock screen (Bloķēšanas ekrāns).
3.
Ritiniet lejup līdz opcijai Lock screen apps
(Bloķēšanas ekrāna lietojumprogrammas).
4.
Lietojiet tālāk aprakstītās opcijas, lai pievienotu
lietojumprogrammas, kuru atjauninājumus vēlaties
redzēt bloķēšanas ekrānā.
Piezīmjdatora kameras aktivizēšana no bloķēšanas ekrāna
Bloķēšanas ekrānā varat vilkt lejup, lai aktivizētu un lietotu piezīmjdatora
kameru. Lai iespējotu šo funkciju, izpildiet tālāk aprakstītās darbības.
1.
Aktivizējiet Viedpogu josla > Settings (Iestatījumi).
2.Atlasiet Change PC Settings (Mainīt datora
iestatījumus) > Lock screen (Bloķēšanas ekrāns).
3.
Ritiniet lejup līdz opcijai Camera (Kamera).
4.
Pārvietojiet slīdni pozīcijā On (Ieslēgts).
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
61
62
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
4. nodaļa.
Ieslēgšanās paštests (POST)
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
63
Ieslēgšanās paštests (POST)
Ieslēgšanās paštests (POST) ir programmatūras vadītu diagnostikas
pārbaužu sērija, kas darbojas, ieslēdzot vai restartējot piezīmjdatoru.
Programmatūra, kas vada POST procesu, ir instalēta kā pastāvīga
piezīmjdatora arhitektūras daļa.
POST procesa izmantošana, lai piekļūtu BIOS un
novērstu problēmas
Izmantojot piezīmjdatora funkciju taustiņus, POST procesa laikā varat
piekļūt BIOS iestatījumiem vai palaist problēmu novēršanas opcijas. Lai
iegūtu detalizētāku informāciju, varat skatīt tālāk redzamo informāciju.
BIOS
Pamata ievades un izvades sistēma (BIOS) saglabā sistēmas aparatūras
iestatījumus, kas nepieciešami piezīmjdatora palaišanai.
Noklusējuma BIOS iestatījumi piemēro labākos piezīmjdatora
nosacījumus. Nemainiet noklusējuma BIOS iestatījumus, izņemot tālāk
minētos gadījumus.
•
Sistēmas sāknēšanas laikā tiek rādīts ziņojums, un tiek pieprasīts
palaist BIOS iestatījumus.
•
Jums ir instalēts jauns sistēmas komponents, kam nepieciešami
tālāki BIOS iestatījumi vai atjauninājumi.
BRĪDINĀJUMS! Nepiemērotu BIOS iestatījumu izmantošana var radīt
sistēmas nestabilitāti vai sāknēšanas kļūdu. Stingri iesakām izmaiņas BIOS
iestatījumos veikt tikai ar apmācīta apkalpes dienesta personāla palīdzību.
Piekļūšana BIOS
Restartējiet piezīmjdatoru, pēc tam POST procesa laikā
nospiediet
64
.
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
BIOS iestatījumi
PIEZĪME. Šajā sadaļā redzamie BIOS ekrāni ir tikai atsaucei. Faktiskie
ekrāni var atšķirties pēc modeļiem un teritorijas.
Sāknēšana
Šajā izvēlnē var iestatīt sāknēšanas opciju prioritātes. Iestatot
sāknēšanas prioritāti, varat izpildīt tālāk minētās darbības.
1.Ekrānā Boot (Sāknēšana) atlasiet Boot Option #1
(1. sāknēšanas opcija).
Main
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2013 American Megatrends, Inc.
Advanced Boot
Security
Save & Exit
Boot Option Priorities
Boot Option #1
[Windows Boot Manager]
Sets the system
boot order
F1
: General Help
F9
: Optimized Defaults
F10 : Save & Exit
ESC/Right Click : Exit
Version 2.16.1243. Copyright (C) 2013 American Megatrends, Inc.
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
65
un atlasiet ierīci kā Boot Option #1
2.Nospiediet
(1. sāknēšanas opcija).
Main
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2013 American Megatrends, Inc.
Advanced Boot
Security
Save & Exit
Boot Option Priorities
Boot Option #1
[Windows Boot Manager]
Sets the system
boot order
Boot Option #1
Windows Boot Manager
Disabled
F1
: General Help
F9
: Optimized Defaults
F10 : Save & Exit
ESC/Right Click : Exit
Version 2.16.1243. Copyright (C) 2013 American Megatrends, Inc.
66
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
Drošība
Šajā izvēlnē var iestatīt piezīmjdatora administratora un lietotāja paroli.
Tādējādi var vadīt piekļuvi piezīmjdatora cietajam diskam, ievades/
izvades (I/O) interfeisam un USB interfeisam.
PIEZĪME.
Main
•
Ja iestatāt User Password (Lietotāja parole), tā būs jāievada, lai
piekļūtu piezīmjdatora operētājsistēmai.
•
Ja iestatāt Administrator Password (Administratora parole), tā būs
jāievada, lai piekļūtu BIOS.
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2013 American Megatrends, Inc.
Advanced
Boot Security
Save & Exit
Password Description
If ONLY the Administrator’s password is set,
then this only limits access to Setup and is
only asked for when entering Setup. If ONLY
the user’s password is set, then this is a
power on password and must be entered to boot
or enter Setup. In Setup, the User will have
Administrator rights.
Administrator Password Status
NOT INSTALLED
User Password Status
NOT INSTALLED
Administrator Password
Set Administrator
Password. The
password length
must be in the
following range:
Minimum length 3
Maximum length 20
Must type with
character:
a-z, 0-9
User Password
Secure Boot Menu
F1
: General Help
F9
: Optimized
Defaults
F10 : Save & Exit
ESC/Right Click : Exit
Version 2.16.1243 Copyright (C) 2013 American Megatrends, Inc.
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
67
Lai iestatītu paroli
1.Ekrānā Security (Drošība) atlasiet Setup Administrator
Password (Iestatīt administratora paroli) vai User Password
(Lietotāja parole).
2.
Ierakstiet paroli un nospiediet
.
3.
Atkārtoti ierakstiet paroli, lai to apstiprinātu, un nospiediet
.
Lai nodzēstu paroli
1.Ekrānā Security (Drošība) atlasiet Setup Administrator
Password (Iestatīt administratora paroli) vai User Password
(Lietotāja parole).
2.
Ievadiet pašreizējo paroli un nospiediet
.
3.Lauku Create New Password (Izveidot jaunu paroli) atstājiet
tukšu un nospiediet
4.
.
Apstiprinājuma lodziņā atlasiet Yes (Jā), pēc tam nospiediet
.
68
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
Save & Exit (Saglabāt un aizvērt)
Lai pirms BIOS aizvēršanas paturētu konfigurāciju iestatījumus, atlasiet
Save Changes and Exit (Saglabāt izmaiņas un aizvērt).
Main
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2013 American Megatrends, Inc.
Advanced
Boot
Security Save & Exit
Save Changes and Exit
Discard Changes and Exit
Exit system setup
after saving the
changes.
Save Options
Save Changes
Discard Changes
Restore Defaults
Boot Override
Windows Boot Manager
Launch EFI Shell from filesystem device
F1
: General Help
F9
: Optimized Defaults
F10 : Save & Exit
ESC/Right Click : Exit
Version 2.16.1243. Copyright (C) 2013 American Megatrends, Inc.
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
69
BIOS atjaunināšana.
1.
Pārbaudiet piezīmjdatora precīzu modeli un pēc tam no ASUS
vietnes lejupielādējiet jaunāko jūsu modeļa BIOS failu.
2.
Lejupielādētā BIOS faila kopiju saglabājiet zibatmiņā.
3.
Zibatmiņu pievienojiet piezīmjdatoram.
4.
Restartējiet piezīmjdatoru, pēc tam POST procesa laikā nospiediet
.
5.
BIOS iestatīšanas programmā noklikšķiniet uz Advanced > Start
Easy Flash (Papildu > Sākt Easy Flash) un pēc tam nospiediet
.
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2013 American Megatrends, Inc.
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.
Main Advanced
Boot
Security
Save & Exit
Start Easy Flash
Network Stack Configuration
USB Configuration
Press Enter to run
the utility to
select and update
BIOS.
F1
: General Help
F9
: Optimized Defaults
F10 : Save & Exit
ESC/Right Click : Exit
Version 2.16.1243. Copyright (C) 2013 American Megatrends, Inc.
70
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
6.
Lejupielādēto BIOS failu atrodiet zibatmiņā un nospiediet
.
ASUSTek Easy Flash Utility
FLASH TYPE: MXIC 25L Series
New BIOS
Current BIOS
Platform: X205
Platform: Unknown
Build Date: Oct 26 2012
Build Date: Unknown
Version: 101
Build Time: 11:51:05
FSO
FS1
Version: Unknown
Build Time: Unknown
0 EFI
<DIR>
FS2
FS3
FS4
[←→]: Switch [↑↓]: Choose [q]: Exit [Enter]: Enter/Execute
7.
Pēc BIOS atjaunināšanas noklikšķiniet uz Exit > Restore Defaults
(Iziet > Atjaunot noklusējuma iestatījumus), lai atjaunotu
sistēmu uz tās noklusējuma iestatījumiem.
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
71
Sistēmas atkopšana
Sistēmas atkopšanas iespēju izmantošana jūsu piezīmjdatorā ļauj
atjaunot sistēmu oriģinālajā stāvoklī vai vienkārši atjaunināt tās
iestatījumus veiktspējas uzlabošanai.
SVARĪGI!
•
Pirms izmantojat jebkādu piezīmjdatora atkopšanas iespēju, dublējiet
visus savus datu failus.
•
Lai novērstu datu zudumu, pierakstiet svarīgus pielāgotos
iestatījumus, piemēram, tīkla iestatījumus, lietotājvārdus un paroles.
•
Nodrošiniet, ka piezīmjdators pirms sistēmas atiestatīšanas ir
pievienots strāvas avotam.
Windows® 8.1 ļauj izmantot jebkuru no turpmākajām atkopšanas
iespējām:
•
Refresh your PC without affecting your files (Atsvaidziniet
savu datoru, neietekmējot savus failus) - Šī iespēja ļauj
atsvaidzināt jūsu piezīmjdatoru, neietekmējot jūsu personīgos
failus (fotogrāfijas, mūziku, video, dokumentus) un lietotnes no
Windows® veikala.
Izmantojot šo iespēju, jūs varat atjaunot piezīmjdatora
noklusējuma iestatījumus un dzēst citas instalētās lietotnes.
•
Remove everything and reinstall Windows (Noņemiet visu
un atkārtoti instalējiet Windows) - Šī iespēja atiestata jūsu
piezīmjdatorā rūpnīcas iestatījumus. Pirmsd izmantojat šo iespēju,
jums jādublē jūsu dati.
72
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
•
Advanced startup (Uzlabota startēšana) - Tā ļauj jums lietot
citas uzlabotas piezīmjdatora atkopšanas iespējas:
-
Izmantojot USB dzini, tīkla savienojumu vai Windows
atkopšanas DVD, lai startētu piezīmjdatoru.
-Izmantojot Troubleshoot (Traucējummeklēšanu), kas
iespējo visas šīs uzlabotās atkopšanas iespējas: System
Restore (Sistēmas atjaunošana), System Image Recovery
(Sistēmas attēla atkopšana), Startup Repair (Startēšanas
labošana), Command Prompt (Komandu uzvedne), UEFI
Firmware Settings (UEFI programmaparatūras iestatījumi),
Startup Settings (Startēšanas iestatījumi).
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
73
Atkopšanas iespējas iespējošana
Ja vēlaties piekļūt un izmantot jebkuru no piezīmjdatora atkopšanas
iespējām, veiciet šādas darbības.
1.
Aktivizējiet Charms bar (Viedpogu josla) un atlasiet Settings
(Iestatījumi).
2.Atlasiet Change PC Settings (Mainīt datora iestatījumus).
74
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
3.
No iespējām pie PC Settings (Datora iestatījumi) , atlasiet
Update and recovery (Atjaunināšana un atkopšana).
4.
No iespējām pie Update and recovery (Atjaunināšana
un atkopšana) atlasiet Recovery (Atkopšana), tad atlasiet
atkopšanas iespēju, ko vēlaties izmantot.
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
75
76
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
Padomi un bieži uzdotie
jautājumi
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
77
Noderīgi padomi par piezīmjdatoru
Lai paildzinātu piezīmjdatora lietošanas laiku, uzturiet tā sistēmas
veiktspēju un nodrošiniet, lai visi dati būtu droši. Tālāk sniegti daži
noderīgi padomi, kurus varat ņemt vērā.
•
Atjauniniet Windows® periodiski, lai nodrošinātu, ka
lietojumprogrammām ir jaunākie drošības iestatījumi.
•
Izmantojiet ASUS Live Update, lai atjauninātu piezīmjdatora
ASUS ekskluzīvās lietojumprogrammas, draiverus un utilītas. Lai
uzzinātu vairāk, skatiet piezīmjdatorā instalēto ASUS Tutor.
•
Izmantojiet pretvīrusu programmatūru, lai aizsargātu datus un
uzturētu to atjauninātu.
•
Ja vien tas nav absolūti nepieciešami, centieties neizslēgt
piezīmjdatoru piespiedu kārtā.
•
Vienmēr dublējiet datus un izveidojiet datu dublējumkopiju ārējā
atmiņas diskdzinī.
•
Centieties nelietot piezīmjdatoru pie ārkārtīgi augstas
temperatūras. Ja nelietosiet piezīmjdatoru ilgu laika posmu
(vismaz mēnesi), iesakām izņemat akumulatoru, ja tas ir
izņemams.
•
Atvienojiet visas ārējās ierīces un nodrošiniet, lai pirms
piezīmjdatora atiestatīšanas jums būtu pieejams tālāk minētais.
78
-
Produkta atslēga operētājsistēmām un citām instalētajām
lietojumprogrammām
-
Dublētie dati
-
Pieteikšanās ID un parole
-
Interneta savienojuma informācija
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
Bieži uzdotie jautājumi par aparatūru
1.
Melns punkts vai dažreiz krāsains punkts ir redzams ekrānā,
kad piezīmjdators tiek ieslēgts. Kā rīkoties?
Lai gan šo datu parādīšanās ekrānā ir normāla, tie nesabojās
sistēmu. Ja tas turpinās un vēlāk ietekmē sistēmas veiktspēju,
sazinieties ar ASUS tehniskās apkalpes centru.
2.
Displeja panelim ir nevienmērīgas krāsas un spilgtums. Kā to
novērst?
Displeja paneļa krāsu un spilgtumu var ietekmēt piezīmjdatora
pašreizējās pozīcijas leņķis. Piezīmjdatora spilgtums un krāsu
tonis arī var atšķirties atbilstoši modelim. Lai pielāgotu displeja
paneļa izskatu, varat izmantot funkciju taustiņus un displeja
iestatījumus.
3.
Kā pagarināt piezīmjdatora akumulatora kalpošanas laiku?
Varat izmēģināt kādu no tālāk minētajiem ieteikumiem.
•
Lai pielāgotu displeja spilgtumu, izmantojiet funkciju
taustiņus.
•
Ja neizmantojat nevienu Wi-Fi savienojumu, pārslēdziet
sistēmu uz Airplane mode (Lidojuma režīms).
•
Atvienojiet neizmantotās USB ierīces.
•
Aizveriet neizmantotās lietojumprogrammas, it īpaši tās, kas
izmanto pārāk daudz sistēmas atmiņas.
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
79
4.
5. 6.
Akumulatora gaismas diodes indikators neiedegas. Kas ir
nepareizi?
•
Pārbaudiet, vai strāvas adapteris vai akumulators ir
pievienots pareizi. Varat arī atvienot strāvas adapteri vai
akumulatoru, uzgaidīt minūti un pēc tam atkal tos pievienot
pie kontaktligzdas un piezīmjdatora.
•
Ja problēma joprojām pastāv, palīdzībai sazinieties ar vietējo
ASUS tehniskās apkalpes centru.
Kāpēc skārienpaliktnis nedarbojas?
•
Lai iespējotu skārienpaliktni, nospiediet
.
•
Pārbaudiet, vai ASUS Smart Gesture ir iestatīts atspējot
skārienpaliktni, kad tiek pievienota ārējā rādītājierīce.
Kāpēc, atskaņojot audio un video failus, nevar dzirdēt skaņu
no piezīmjdatora audio skaļruņiem?
Varat izmēģināt kādu no tālāk minētajiem ieteikumiem.
7.
•
Lai palielinātu skaļruņa skaļumu, nospiediet
•
Pārbaudiet, vai skaļruņi nav izslēgti.
•
Pārbaudiet, vai austiņu spraudnis ir pievienots
piezīmjdatoram, un atvienojiet to.
.
Kā rīkoties, ja piezīmjdatora strāvas adapteris ir nozaudēts
vai akumulators vairs nedarbojas?
Palīdzībai sazinieties ar vietējo ASUS tehniskās apkalpes centru.
80
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
8. Kāpēc no piezīmjdatora audio skaļruņiem joprojām tiek
atskaņota skaņa, lai gan austiņas jau ir pievienotas pareizajai
spraudņa pieslēgvietai?
Lai konfigurētu iestatījumus, atveriet Control Panel (Vadības
panelis) > Hardware and Sound (Aparatūra un skaņa) un pēc
tam Audio Manager (Audio pārvaldnieks).
9.
Piezīmjdatorā nevar veikt pareizus taustiņsitienus, jo kursors
turpina kustēties. Kā rīkoties?
Pārliecinieties, ka nekas nejauši nepieskaras skārienpaliktnim un
nespiežas pret to, kamēr rakstāt, izmantojot tastatūru. Varat arī
atspējot skārienpaliktni, nospiežot
.
10. Piezīmjdatora skārienpaliktnis nedarbojas. Kā rīkoties?
Varat izmēģināt kādu no tālāk minētajiem ieteikumiem.
•
Pārbaudiet, vai ASUS Smart Gesture ir iestatīts atspējot
skārienpaliktni, kad ārējā rādītājierīce tiek pievienota
piezīmjdatoram. Ja tā ir, atspējojiet šo funkciju.
•
Nospiediet
.
11. Nospiežot taustiņus “U”, “I” un “O”, tiek rādīti cipari, nevis
burti. Kā to izmainīt?
Nospiediet piezīmjdatora taustiņu
vai
(atlasītiem modeļiem), lai izslēgtu šo funkciju, un izmantojiet
minētos taustiņus burtu ievadei.
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
81
Bieži uzdotie jautājumi par programmatūru
1.
Ieslēdzot piezīmjdatoru, strāvas indikators iedegas, bet
draivera darbības indikators neiedegas. Tāpat nenotiek
sistēmas sāknēšana. Kā to novērst?
Varat izmēģināt kādu no tālāk minētajiem ieteikumiem.
2.
•
Izslēdziet piezīmjdatoru piespiedu kārtā, nospiežot
ieslēgšanas/izslēgšanas pogu un turot to nospiestu ilgāk
par desmit (10) sekundēm. Pārbaudiet, vai strāvas adapteris
vai akumulators ir pareizi pievienots, pēc tam ieslēdziet
piezīmjdatoru.
•
Ja problēma joprojām pastāv, palīdzībai sazinieties ar vietējo
ASUS tehniskās apkalpes centru.
Kā rīkoties, ja ekrānā redzams šāds ziņojums: “Remove disks
or other media. Press any key to restart. (Izņemiet diskus
vai citus datu nesējus. Nospiediet jebkuru taustiņu, lai
restartētu.)”?
Varat izmēģināt kādu no tālāk minētajiem ieteikumiem.
3. •
Atvienojiet visas pievienotās USB ierīces un pēc tam
restartējiet piezīmjdatoru.
•
Ja problēma joprojām pastāv, piezīmjdatoram, iespējams, ir
problēma saistībā ar atmiņas krātuvi. Palīdzībai sazinieties ar
vietējo ASUS tehniskās apkalpes centru.
Mans piezīmjdators sāknējas lēnāk, nekā ierasts, un
operētājsistēma “karās”. Kā to novērst?
Dzēsiet nesen instalētās vai operētājsistēmas pakotnē neiekļautās
lietojumprogrammas, pēc tam restartējiet sistēmu.
82
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
4.
Piezīmjdators nesāknējas. Kā to novērst?
Varat izmēģināt kādu no tālāk minētajiem ieteikumiem.
5.
•
Atvienojiet visas piezīmjdatoram pievienotās ierīces un pēc
tam restartējiet sistēmu.
•
Startēšanas laikā nospiediet F9 . Kad piezīmjdatorā tiek
atvērta sadaļa Troubleshooting (Problēmu novēršana),
atlasiet Refresh (Atsvaidzināt) Reset your PC (Atiestatīt
datoru).
•
Ja problēma joprojām pastāv, palīdzībai sazinieties ar vietējo
ASUS tehniskās apkalpes centru.
Kāpēc piezīmjdators netiek aktivizēts no miega vai
hibernēšanās režīma?
•
Lai atjaunotu pēdējo darba stāvokli, jums jānospiež
ieslēgšanas/izslēgšanas poga.
•
Iespējams, sistēma ir pilnībā izmantojusi akumulatora jaudu.
Pievienojiet strāvas adapteri piezīmjdatoram vai pievienojiet
kontaktligzdai, pēc tam nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas
pogu.
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
83
84
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
Pielikumi
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
85
Iekšējā modema atbilstība
Piezīmjdators ar iekšējā modema modeli atbilst JATE (Japāna), FCC (ASV, Kanāda,
Koreja, Taivāna) un CTR21 prasībām. Iekšējais modems ir apstiprināts atbilstoši
Komisijas Lēmuma 98/482/EK noteikumiem par Viseiropas viena termināla
pieslēgšanu pie publiskā komutējamā telefonu tīkla (PSTN). Tomēr sakarā ar
atšķirībām starp individuāliem PSTN dažādās valstīs, šis apstiprinājums pats
par sevi nenodrošina beznosacījumu drošību sekmīgai darbībai katrā PSTN
tīkla pieslēgumpunktā. Ja rodas problēmas, jums ir vispirms jāvēršas pie ierīces
piegādātāja.
Pārskats
Eiropas Padomes 1998. gada 4. augusta lēmums par CTR 21 tika publicēts EK
Oficiālajā žurnālā. CTR 21 attiecas uz visām termināļu ierīcēm ar DTMF iezvanu, kas
paredzēts savienošanai ar analogo PSTN (publisko komutējamo telefona tīklu).
CTR 21 (Kopējie tehniskie noteikumi) par prasībām termināla ierīces pieslēgumam,
pievienojoties pie analogā komutējamā telefona tīkla (izņemot termināla ierīces,
kas atbalsta balss telefonijas pamatoto gadījumu pakalpojumu), kurā tīkla
adresēšana, ja ir nodrošināta, tiek veikta ar divtoņu daudzfrekvenču signālu
pārraidi.
86
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
Deklarācija par atbilstību tīklam
Paziņojums, kas ražotājam ir jāsniedz norādītajai iestādei un pārdevējam: “Šajā
deklarācijā tiks norādīti tīkli, kuros ierīcei ir jādarbojas, un zināmie tīkli, kuros šai
ierīcei var būt sadarbības grūtības”.
Paziņojums, kas ražotājam ir jāsniedz lietotājam: “Šajā deklarācijā tiks norādīti
tīkli, kuros ierīcei ir jādarbojas, un zināmie tīkli, kuros šai ierīcei var būt sadarbības
grūtības. Ražotājam ir arī jāpievieno paziņojums, lai izskaidrotu, kuros gadījumos
saderība ar tīklu ir atkarīga no fizikāliem un programmatūras pārslēdzēja
iestatījumiem. Tas arī ieteiks lietotājam sazināties ar pārdevēju, ja ir vēlams lietot
ierīci citā tīklā”.
Līdz šim CETECOM norādītā iestāde ir laidusi klajā vairākas atļaujas visai Eiropai,
izmantojot CTR 21. To rezultātā radušies pirmie Eiropas modemi, kam nav
vajadzīga regulējošo iestāžu atļauja katrā atsevišķā Eiropas valstī.
Balsij neparedzētas ierīces
Ir pieņemami automātiskie atbildētāji, telefoni ar skaļruni, kā arī modemi, faksimila
aparāti, automātiskie zvanītāji un trauksmes sistēmas. Ierīces, kurās balss kvalitāte
no viena gala līdz otram tiek kontrolēta ar noteikumiem (piem., telefoni ar klausuli
un dažās valstīs arī bezvadu telefoni), nav ietvertas.
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
87
Šajā tabulā redzamas valstis, kas pašreiz izmanto
CTR21 standartu.
Valsts
Izmanto standartu
Plašāka testēšana
Austrija1
Jā
Nē
Beļģija
Jā
Nē
Čehijas Republika
Nē
Nav piemērots
Dānija1
Jā
Jā
Somija
Jā
Nē
Francija
Jā
Nē
Vācija
Jā
Nē
Grieķija
Jā
Nē
Ungārija
Nē
Nav piemērots
Īslande
Jā
Nē
Īrija
Jā
Nē
Itālija
Gaidāms
Gaidāms
Izraēla
Nē
Nē
Lihtenšteina
Jā
Nē
Luksemburga
Jā
Nē
Nīderlande1
Jā
Jā
Norvēģija
Jā
Nē
Polija
Nē
Nav piemērots
Portugāle
Nē
Nav piemērots
Spānija
Nē
Nav piemērots
Zviedrija
Jā
Nē
Šveice
Jā
Nē
Apvienotā Karaliste
Jā
Nē
88
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
Šī informācija ir iegūta no CETECOM un tiek nodrošināta, neuzņemoties saistības.
Atjauninātās tabula versiju skatiet http://www.cetecom.de/technologies/ctr_21.
html.
1. Valsts prasības tiks piemērotas tikai tad, ja ierīce var izmantot impulsa zvanīšanu
(ražotāji var norādīt lietotāja rokasgrāmatā, ka šai ierīcei ir paredzēts atbalsts tikai
DTMF signālu pārraidei, kas norādīs uz to, ka papildu pārbaude ir lieka).
Nīderlandē papildu pārbaude ir vajadzīga virknes savienojumam un zvanītāja
identificēšanas ierīcēm.
Federālās Komunikāciju Komisijas paziņojums
Šī ierīce atbilst FCC (Federālā Komunikāciju Komisija) noteikumu 15. daļai.
Lietošanai ir noteikti divi sekojošie nosacījumi:
•
Šī ierīce nedrīkst radīt būtiskus traucējumus, un
•
Šai ierīcei jāpieņem jebkādi saņemtie traucējumi, ieskaitot traucējumus,
kas var radīt nevēlamas darbības.
Šis aprīkojums ir pārbaudīts un atbilst B. kategorijas digitālo ierīču ierobežojumiem
saskaņā ar FCC noteikumu 15. daļu. Šie ierobežojumi ir noteikti, lai nodrošinātu
saprātīgu aizsardzību pret kaitīgiem traucējumiem dzīvojamo māju instalācijās. Šis
aprīkojums rada, izmanto un var izstarot radiofrekvences enerģiju un, ja tas netiek
uztsādīts un lietots saskaņā ar instrukcijām, tas var radīt kaitīgus radiosakaru
traucējumus. Tomēr nav nekādu garantiju, ka traucējumi nradīsies kādā noteiktā
instalācijā. Ja šī ierīce patiešām rada kaitīgus traucējumus radio un televīzijas
uztveršanai, ko var noteikt, izslēdzot un ieslēdzot ierīci, lietotājam jāmēģina
novērst šos kaitējumus kādā no sekojošiem veidiem:
•
Pagrieziet vai pārvietojiet uztverošo antenu.
•
Palieliniet attālumu starp ierīci un uztvērēju.
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
89
•
Pievienojiet ierīci citas elektriskās ķēdes kontaktligzdā, kurā nav pieslēgts
uztvērējs.
•
Problēmu atrisināšanai sazinieties ar pārdevēju vai pieredzējušu radio/TV
speciālistu.
BRĪDINĀJUMS! Nepieciešams lietot ekranēta tipa strāvas vadu, lai atbilstu FCC
noteiktajiem emisijas ierobežojumiem un novērstu uztveres traucējumus tuvumā
esošajam radio vai televīzijai. Svarīgi, lai tiktu izmantots tikai komplektā esošais strāvas
vads. Izmantojiet tikai ekranētos kabeļus, lai šai ierīcei pievienotu I/O (ievades/izvades)
iekārtas. Jūs tiekat brīdināts, ka veicot izmaiņas vai modifikācijas, ko nav pienācīgi
apstiprinājušas iestādes, kas atbildīgas par atbilstības noteikumu ievērošanu, var tikt
atņemtas jūsu tiesības ekspluatēt šo ierīci.
(Pārdrukāts no Federālo noteikumu kodeksa noteikumiem Nr. 47, 15. daļas
193. punkta, kas izdoti 1993. gadā Vašingtonā. Office of the Federal Register,
National Archives and Records Administration, U.S. Government Printing Office
(Nacionālo Arhīvu un Ierakstu Administrācijas Federālais Reģistrs, ASV valsts
tipogrāfija)).
Atbilstības deklarācija
R&TTE Direktīva (1999/5/EC)
Sekojoši punkti tika izpildīti un tiek uzskatīti par atbilstošiem un pietiekamiem
attiecībā uz R&TTE (Radio un telekomunikāciju termināla iekārtas) direktīvu:
•
Būtiskas prasības, kā noteikts [3.pantā]
•
Veselības un drošības aizsardzības prasības, kā noteikts [3.1.a pantā]
•
Elektriskās drošības pārbaude saskaņā ar [EN 60950]
•
Elektromagnētiskās saderības aizsardzības prasības [3.1.b pantā]
•
Elektromagnētiskās saderības pārbaude [EN 301 489-1] & [EN 301 489-17]
•
Radio spektra efektīvs pielietojums [3.2. pants]
•
Radio pārbaudes saskaņā ar [EN 300 328-2]
90
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
FCC brīdinājuma paziņojums par pakļaušanu
radio frekvences (RF) iedarbībai
BRĪDINĀJUMS! Veicot jebkuras izmaiņas vai modifikācijas, ko nav pienācīgi
apstiprinājušas atbildīgās iestādes, kas atbildīgas par atbilstības noteikumu
ievērošanu, var tikt atņemtas lietotāja tiesības ekspluatēt šo ierīci. "Ražotājs paziņo, ka
ar īpašas ASV kontrolētās programmaparatūras palīdzību šai ierīcei ir ierobežoti kanāli
no 1 līdz 11, kas darbojas 2.4GHz frekvencē."
Šī ierīce atbilst FCC radiācijas iedarbības ierobežojumiem, kas noteikti videi, kur šī
iedarbība netiek kontrolēta. Lai saglabātu atbilstību FCC prasībām par pakļaušanu
RF iedarbībai, izvairieties no tieša kontakta ar pārraides antenu datu pārraides
laikā. Gala lietotājiem jāievēro specifiskas darbības instrukcijas, lai nodrošinātu
atbilstību prasībām par pakļaušanu RF iedarbībai.
Šī ierīce darbojas 5,15-5,25 GHz frekvences diapazonā un paredzēta tikai lietošanai
iekštelpās. Lietošana ārpus telpām diapazonā 5150-5250 MHz ir aizliegta.
Informācija par pakļaušanu RF iedarbībai (SAR)
Ierīce atbilst valdības noteikumiem par pakļaušanu radio viļņu iedarbībai. Šī
ierīce ir izveidota un izgatavota, lai nepārsniegtu ASV valdības Federālās sakaru
komisijas noteiktos ierobežojumus par pakļaušanu radio frekvenču (RF) enerģijas
iedarbībai.
Pakļaušanas iedarbībai standarts tiek mērīts ar mērvienību, kas zināma kā īpatnēja
absorbcijas intensitāte jeb SAR. FCC noteiktais SAR ierobežojums ir 1,6 W/kg. SAR
testi tiek veikti, izmantojot standarta darbības pozīcijas, kuras akceptējusi FCC ar
EUT pārraidi noteiktā strāvas līmenī dažādos kanālos.
FCC ir izsniegusi aprīkojuma standartu šai ierīcei ar visiem ziņotajiem SAR
līmeņiem, kas atzīti par atbilstošiem FCC pakļaušanas RF iedarbībai vadlīnijām.
SAR informācija par šo ierīci ir atrodama failā, kas pieejams pie FCC un ir atrodams
vietnes www.fcc.gov/oet/ea/fccid sadaļā Display Grant pēc tam, kad tiek ievadīts
FCC ID: ZQ6-AP6234A.
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
91
CE marķējums
CE marķējums ierīcēm bez bezvadu LAN/Bluetooth
Piegādātās ierīces versija atbilst EEC direktīvas 2004/108/EC “Elektromagnētiskā
saderība” un 2006/95/EC “Zemsprieguma direktīvas” prasībām.
CE marķējums ierīcēm ar bezvadu LAN/Bluetooth
Šī ierīce atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 1999. gada 9. martā pieņemtās
1999/5/EC direktīvas, kas regulē radio un telekomunikācijas ierīces, prasībām un
savstarpējai atbilstības atzīšanai.
Šo ierīci var lietot tālāk minētajās valstīs.
AT
EE
IT
NO
92
BE
ES
IS
PL
BG
FI
LI
PT
CH
FR
LT
RO
CY
GB
LU
SE
CZ
GR
LV
SI
DE
HU
MT
SK
DK
IE
NL
TR
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
Informācija par pakļaušanu RF iedarbībai
(SAR) — CE
Šī ierīce atbilst ES prasībām (1999/519/EK) par sabiedrības pakļaušanas
elektromagnētisko lauku iedarbībai ierobežojumiem, aizsargājot veselību.
Šie ierobežojumi daļa no plašajiem ieteikumiem par sabiedrības aizsardzību. Šos
ieteikumus ir izstrādājušas un pārbaudījušas neatkarīgas zinātniskās organizācijas,
veicot regulārus un rūpīgus zinātnisko pētījumu novērtējumus. Eiropas Padomes
ieteicamā mobilo ierīču ierobežojuma mērvienība ir īpatnēja absorbcijas
intensitāte (SAR). SAR ierobežojums ir 2,0  w/kg vidēji 10 gramiem organisma
audu. Ierīce atbilst Starptautiskās komisijas aizsardzībai pret nejonizējošā
starojuma iedarbību (ICNIRP) prasībām.
Attiecībā uz darbību blakus ķermenim šī ierīce ir pārbaudīta un atbilst ICNRP
pakļaušanas iedarbībai vadlīnijām un Eiropas Standartiem EN 50566 un EN
62209-2. SAR tiek mērīta ar ierīci tiešā saskarē pie ķermeņa, kamēr tiek pārraidīts
augstākais apstiprinātais izejas jaudas līmenis visās mobilās ierīces frekvenču
joslās.
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
93
IC brīdinājuma paziņojums
Ierīce automātiski pārtrauc pārraidi pārraidāmās informācijas trūkuma vai darbības
kļūmes gadījumā. Ņemiet vērā, kad tas nav paredzēts informācijas kontroles vai
signalizēšanas pārraides vai atkārtojošo kodu izmantošanas ierobežošanai, kad to
pieprasa tehnoloģija.
Ierīci, kas darbojas 5150-5250 MHz joslā, ir paredzēts izmantot iekštelpās, lai
samazinātu iespējamos kaitīgos traucējumus kopējā kanāla mobilā satelīta
sistēmām; pie maksimālā atļautā antenas pastiprinājuma (ierīcei 5250-5350 MHz
un 5470-5725 MHz joslā), lai atbilstu EIRP ierobežojumam, un pie maksimālā
atļautā antenas pastiprinājuma (ierīcēm 5275-5850 MHz joslā), lai atbilstu EIRP
ierobežojumiem, kas norādīti darbībai no punkta uz punktu un darbībai, kas
nenotiek no punkta uz punkta, kad tas ir atbilstoši un kā norādīts A9.2(3) sadaļā.
Turklāt 5250-5350 MHz josla ir izdalīta lieljaudas radariem kā galvenajiem
lietotājiem (tas nozīmē, ka tiem ir prioritāte), un šie radari var izraisīt traucējumus
un/vai sabojāt LE-LAN ierīces.
Valsts koda atlasīšanas funkcija ir atspējota izstrādājumiem, kas marķēti ASV/
Kanādā. ASV/Kanādas tirgū pieejamiem izstrādājumiem iespējams izmantot tikai
1.-11. kanālam. Citu kanālu izvēle nav iespējama.
94
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
Bezvadu pārraides kanāli dažādiem domēniem
Ziemeļamerika
2.412-2.462 GHz
Kanāli 01 līdz 11
Japāna
2.412-2.484 GHz
Kanāli 01 līdz 14
Eiropa ETSI
2.412-2.472 GHz
Kanāli 01 līdz 13
Francijas ierobežotās bezvadu frekvenču joslas
Dažiem reģioniem Francijā ir ierobežotas frekvenču joslas. Sliktākajā gadījumā
maksimāli atļautā jauda iekštelpās ir:
•
10mW visai 2.4 GHz joslai (2400 MHz–2483.5 MHz)
•
100mW frekvencēm diapazonā no 2446.5 MHz līdz 2483.5 MHz
PIEZĪME. Kanāli no 10 līdz 13, ieskaitot, darbojas joslā no 2446.6 MHz līdz 2483.5 MHz.
Lietošanai ārpus telpām ir maz iespēju: Lietošanai privātā teritorijā vai publisko
personu privātīpašumā sākotnēji jāiegūst Aizsardzības Ministrijas apstiprinājums
ar maksimālo atļauto jaudu 100mW 2446.5-2483.5 MHz joslā. Lietošana ārpus
telpām sabiedriskā īpašumā nav atļauta.
Zemāk norādītajos departamentos visai 2.4 GHz joslai:
•
Maksimālā atļautā jauda iekštelpās ir 100mW
•
Maksimālā atļautā jauda ārpus telpām ir 10mW
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
95
Departamenti, kuros 2400-2483.5 MHz joslas izmantošana ir atļauta ar EIRP
(ekvivalentā izotropu izdalītā jauda), kas zemāka par 100mW iekštelpās un zemāka
par 10mW ārpus telpām:
01 Ain
02 Aisne
03 Allier
05 Hautes Alpes
08 Ardennes
09 Ariège
11 Aude
12 Aveyron
16 Charente
24 Dordogne
25 Doubs
26 Drôme
32 Gers
36 Indre
37 Indre et Loire
41 Loir et Cher
45 Loiret
50 Manche
55 Meuse
58 Nièvre
59 Nord
60 Oise
61 Orne
63 Puy du Dôme
64 Pyrénées Atlantique
66 Pyrénées Orientales
67 Bas Rhin
68 Haut Rhin
70 Haute Saône
71 Saône et Loire
75 Paris
82 Tarn et Garonne
84 Vaucluse
88 Vosges
89 Yonne
90 Territoire de Belfort
94 Val de Marne
Ar laiku šī prasība, iespējams, mainīsies, ļaujot lietot bezvadu LAN (lokālā tīkla)
karti vairāk Francijas reģionos. Lūdzu pārbaudiet jaunāko informāciju uzņēmumā
ART (www.arcep.fr).
PIEZĪME. Jūsu WLAN (bezvadu lokālā tīkla) kate pārraida mazāk nekā 100mW, bet
vairāk nekā 10mW.
96
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
UL (Underwiters Laboratories) drošības
paziņojumi
Nepieciešams UL 1459, kas aptver telekomunikāciju (tālruņu) iekārtas, kas
paredzētas elektriskai pieslēgšanai telekomunikāciju tīklam, kam darbības
spriegums uz sazemējumu nepārsniedz 200V augstākajā punktā, 300V pilnā
svārstību diapozonā un 105V rms un, kas ir instalēts vai tiek lietots saskaņā ar
Nacionālo Elektrības kodeksu (NFPA 70).
Lietojot piezīmjdatora modemu, vienmēr jāievēro pamata drošības noteikumi,
lai samazinātu ugunsgrēka, īssavienojuma riskus un traumu radīšanu cilvēkiem,
ieskaitot sekojošo:
•
Nelietojiet piezīmjdatoru ūdens tuvumā, piemēram, blakus vannai,
mazgāšanās bļodai, virtuves izlietnei vai veļas bļodai, mitrā pagrabā vai pie
peldbaseina.
•
Nelietojiet piezīmjdatoru negaisa laikā. Zibens var attālināti radīt
īssavienojuma risku.
•
Nelietojiet piezīmjdatoru gāzes noplūdes vietas apkārtnē.
Nepieciešams UL 1642, kas aptver primārās (atkārtoti neuzlādējamās) un
sekundārās (atkārtoti uzlādējamās) litija baterijas, kas produktos tiek izmantotas
kā strāvas avoti. Šīs baterijas satur metālisko litiju vai litija sakausējumus, vai litija
jonus, un var sastāvēt no vienas elektroķīmiskās šūnas vai divām un vairāk šūnām,
kas saistītas virknē, paralēli, vai abejādi, kas pārvērš ķīmisko enerģiju elektriskajā
enerģija ar atgriežamu vai neatgriežamu ķīmisku reakciju.
•
Nelieciet piezīmjdatora akumulatora bloku ugunī, jo tas var eksplodēt.
Pārbaudiet vietējos noteikumus attiecībā uz īpašiem likvidēšanas
nosacījumiem, lai samazinātu cilvēku ievainošanas risku ugunsgrēka vai
eksplozijas gadījumā.
•
Nelietojiet strāvas adapterus vai baterijas no citām ierīcēm, lai samazinātu
cilvēku ievainošanas risku ugunsgrēka vai eksplodijas gadījumā.
Izmantojiet tikai UL apstiprinātus strāvas adapterus vai baterijas, ko
piegādā ražotājs vai autorizēti mazumtirgotāji.
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
97
Strāvas drošības prasības
Produktiem ar elektriskās strāvas jaudu līdz 6A un kas sver vairāk kā 3 kg jāizmanto
apstiprināti strāvas vadi, kas lielāki vai vienādi ar: H05VV-F, 3G, 0.75mm2 vai
H05VV-F, 2G, 0.75mm2.
TV regulētāja paziņojumi
Piebilde CATV sistēmas uzstādītājam – šis atgādinājums ir paredzēts, lai pievērstu
CATV sistēmas uzstādītāja uzmanību Nacionālā Elektrības kodeksa 820-93. nodaļai,
kas ietver vadlīnijas atbilstošai sazemēšanai un jo īpaši norāda, ka koaksiālā kabeļa
ekranējumam jābūt savienotam ar ēkas sazemēšanas sistēmu pēc iespējas tuvāk
kabeļa ieejas punktam.
REACH (ķīmisko vielu reģistrācija, novērtēšana,
atļaušana un ierobežošana)
Ievērojot REACH noteikumus, mēs esam publicējuši mūsu produktos esošās
ķīmiskās vielas ASUS REACH tīmekļa vietnē http://csr.asus.com/english/REACH.
htm.
Macrovision Corporation produktu brīdinājums
Šim produktam ir autortiesību aizsardzības tehnoloģija, ko aizsargā noteiktu ASV
izgudrotāju patentu un cita intelektuālā īpašuma tiesības, kas pieder Macrovision
Corporation un citiem autortiesību īpašniekiem. Šo autortiesību aizsardzības
tehnoloģijas izmantošana jāapstiprina uzņēmumam Macrovision Corporation, un
tā ir paredzēta tikai lietošanai mājas apstākļos un citiem ierobežotiem skatīšanās
nolūkiem, ja Macrovision Corporation nav apstiprinājusi citādi. Atveidošana vai
izjaukšana ir aizliegta.
98
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
Ziemeļvalstu brīdinājumi par litiju
(litija-jona baterijām)
CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with
the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used
batteries according to the manufacturer’s instructions. (English)
ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato.
Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla
fabbrica. Non disperdere le batterie nell’ambiente. (Italian)
VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz
nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ.
Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (German)
ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning
må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri
tilbage til leverandøren. (Danish)
VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller
en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt
batteri enligt fabrikantens instruktion. (Swedish)
VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo
ainoastaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo
valmistagan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)
ATTENTION! Il y a danger d’explosion s’il y a remplacement incorrect de la
batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du mêre type ou d’un type
équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées
conformément aux instructions du fabricant. (French)
ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme
batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte
batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)
(Japanese)
ВНИМАНИЕ! При замене аккумулятора на аккумулятор иного типа возможно
его возгорание. Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкциями
производителя. (Russian)
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
99
Optiskā diskdziņa drošības informācija
Lāzera drošības informācija
CD-ROM diskdziņa drošības brīdinājums
1. KLASES LĀZERA IERĪCE
BRĪDINĀJUMS! Lai izvairītos no sevis pakļaušanas optiskā dziņa lāzera iedarbībai,
nemēģiniet patvaļīgi izjaukt un nomainīt optisko dzini. Jūsu drošībai sazinieties ar
profesionālu tehnisko speciālistu, lai iegūtu palīdzību.
Servisa brīdinājuma uzlīme
BRĪDINĀJUMS! ATVEROT IZSTARO NEREDZAMU LĀZERA RADIĀCIJU. NESKATIETIES
STARĀ VAI TIEŠI UZ STARU AR OPTISKAJIEM INSTRUMENTIEM.
CDRH noteikumi
ASV Pārtikas un zāļu administrācijas Ierīču un radioloģiskās veselības centrs (CDRH)
1976. gada 2. augustā ieviesa noteikumus attiecībā uz lāzera produktiem. Šie
noteikumi attiecas uz lāzera produktiem, kas ražoti pēc 1976. gada 1. augusta.
Atbilstības nodrošināšana ir obligāta produktiem, kas tiek pārdoti Amerikas
Savienotajās Valstīs.
BRĪDINĀJUMS! Veicot izmaiņas vai darbības, kas nav aprakstītas šajā vai lāzera
produktu uzstādīšanas rokasgrāmatā, var izraisīt bīstamu radiācijas iedarbības risku.
Informācija par pārklājumu
Lai nodrošinātu elektrosistēmu izolāciju un garantētu elektrisko drošību, tiek
lietots pārklājums, ar ko tiek aizsargāts piezīmjdatora korpuss, izņemot sānu daļas,
kura atrodas ieejas/izejas pieslēgvietas.
100
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
CTR 21 apstiprinājums
(piezīmjdatoriem ar iebūvētiem modemiem)
Danish
Dutch
English
Finnish
French
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
101
German
Greek
Italian
Portuguese
Spanish
Swedish
102
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
ENERGY STAR atbilstošs izstrādājums
ENERGY STAR ir ASV Vides aizsardzības aģentūras un ASV
Enerģētikas departamenta kopēja programma, kas palīdz mums
visiem taupīt naudu un aizsargāt vidi, to praktizējot un izmantojot
elektroenerģiju taupošus izstrādājums.
Visi ASUS izstrādājumi ar ENERGY STAR logotipu atbilst ENERGY STAR standartam,
un elektroenerģijas pārvaldīšanas funkcija ir iespējota pēc noklusējuma.
Monitors un dators tiek automātiski iestatīti miega režīmā pēc 10 un 30 minūšu
neaktivitātes. Lai aktivizētu datoru no miega režīma, nospiediet peli vai jebkuru
tastatūras taustiņu.
Sīkāku informāciju par elektroenerģijas pārvaldīšanu un tās priekšrocībām
attiecībā uz vidi skatiet vietnē http://www.energy.gov/powermanagement. Sīkāku
informāciju par ENERGY STAR kopējo programmu skatiet vietnē http://www.
energystar.gov.
PIEZĪME. Programma Energy Star NETIEK atbalstīta izstrādājumos, kas bāzēti uz
Freedos vai Linux.
Eiropas Savienības ekomarķējums
Šim piezīmjdatoram ir piešķirts ES puķes marķējums, kas nozīmē to, ka šim
izstrādājumam ir tālāk minētās raksturiezīmes.
1.
Samazināts enerģijas patēriņš lietošanas un gaidstāves režīmu laikā.
2.
Ierobežots toksisko smago metālu lietojums.
3.
Apkārtējai videi un veselībai bīstamo vielu ierobežots lietojums.
4.
Samazināta dabas resursu izmantošana, tā vietā rosināta izstrādājumu
pārstrāde.
5.
Konstruēts vieglai jaunināšanai un ilgākam kalpošanas laikam, nodrošinot
saderīgas rezerves daļas, piemēram, akumulatorus, strāvas vadus, tastatūru,
atmiņu un CD vai DVD diskdzini (ja uzstādīts komplektācijā).
6.
Samazināta cieto atkritumu izmešana, ieviešot atpakaļpieņemšanas
politiku.
Papildinformāciju par ES puķes marķējumu skatiet Eiropa Savienības
ekomarķējuma vietnē http://www.ecolabel.eu.
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
103
Atbilstība globālās vides noteikumiem un
deklarācija
ASUS ievēro videi draudzīgas izstrādes konceptu, lai izstrādātu un ražotu savus
produktus un lai nodrošinātu, ka visi ASUS produktu kalpošanas cikli ir saskaņā
ar globālās vides noteikumiem. Turklāt saskaņā ar noteikumu prasībām ASUS
nodrošina atbilstošās informācijas pieejamību.
Lūdzu, apmeklējiet http://csr.asus.com/english/Compliance.htm, lai uzzinātu
par informācijas atklāšanu, balstoties uz noteikumu prasībām. ASUS atbilst tālāk
minētajam
Japānas JIS-C-0950 materiālu deklarācija
EU REACH SVHC
Korea RoHS
Šveices enerģijas taupīšanas likums
ASUS otrreizējā pārstrāde / Atpakaļpieņemšanas
pakalpojumi
ASUS pārstrādes un atpakaļpieņemšanas programmas ir mūsu apņemšanās atbilst
augstākajiem standartiem par mūsu vides aizsargāšanu. Mēs ticam, ka, piedāvājot
šos risinājumus, jūs varēsiet atbildīgi veikt mūsu produktu, akumulatoru, citu
komponentu, kā arī iepakojuma materiālu otrreizējo pārstrādi. Detalizētu
informāciju par otrreizējo pārstrādi dažādos reģionos skatiet šeit:
http://csr.asus.com/english/Takeback.htm.
Profilakses pasākumi dzirdes nezaudēšanai
Lai novērstu iespējamos dzirdes bojājumus, neklausieties lielā
skaļumā ilgu laika posmu.
104
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
EC Declaration of Conformity
We, the undersigned,
Manufacturer:
ASUSTeK COMPUTER INC.
Address:
4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Authorized representative in Europe:
ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:
HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:
GERMANY
declare the following apparatus:
Product name :
Notebook PC
Model name :
X205T, F205T, R205T
conform with the essential requirements of the following directives:
2004/108/EC-EMC Directive
EN 55022:2010+AC:2011, Class B
EN 61000-3-2:2006+A2:2009
EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006
EN 55024:2010
EN 61000-3-3:2013
EN 55020:2007+A11:2011
1999/5/EC-R&TTE Directive
EN 300 328 V1.8.1(2012-06)
EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)
EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)
EN 301 511 V9.0.2(2003-03)
EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)
EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)
EN 301 893 V1.7.1(2012-06)
EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)
EN 302 623 V1.1.1(2009-01)
EN 50360:2001
EN 62479:2010
EN 50385:2002
EN 62311:2008
EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
2006/95/EC-LVD Directive
EN 60950-1 / A12:2011
EN 60065:2002 / A12:2011
2009/125/EC-ErP Directive
Regulation (EC) No. 1275/2008
Regulation (EC) No. 278/2009
Regulation (EC) No. 642/2009
Regulation (EC) No. 617/2013
2011/65/EU-RoHS Directive
Ver. 140331
CE marking
(EC conformity marking)
Position :
CEO
Name :
Jerry Shen
Declaration Date: 22/09/2014
Year to begin affixing CE marking: 2014
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
Signature : __________
105
106
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
Download PDF

advertising