Asus | X205TA | User's Manual | ASUS X205TA User's Manual

PL9564
Wydanie pierwsze
Wrzesień 2014
Notebook PC
Podręcznik elektroniczny
Informacje o prawach autorskich
Żadnej z części tego podręcznika, włącznie z opisami produktów i oprogramowania, nie można
powielać, transmitować, przetwarzać, przechowywać w systemie odzyskiwania danych lub tłumaczyć na
żadne języki, w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób, bez wyraźnego pisemnego pozwolenia
ASUSTeK COMPUTER, INC. (“ASUS”).
ASUS UDOSTĘPNIA TEN PODRĘCZNIK W STANIE “JAKI JEST”, BEZ UDZIELANIA JAKICHKOLWIEK GWARANCJI,
ZARÓWNO WYRAŹNYCH JAK I DOMNIEMANYCH, WŁĄCZNIE, ALE NIE TYLKO Z DOMNIEMANYMI
GWARANCJAMI LUB WARUNKAMI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB DOPASOWANIA DO OKREŚLONEGO
CELU. W ŻADNYM PRZYPADKU FIRMA ASUS, JEJ DYREKTORZY, KIEROWNICY, PRACOWNICY LUB
AGENCI NIE BĘDĄ ODPOWIADAĆ ZA JAKIEKOLWIEK NIEBEZPOŚREDNIE, SPECJALNE, PRZYPADKOWE
LUB KONSEKWENTNE SZKODY (WŁĄCZNIE Z UTRATĄ ZYSKÓW, TRANSAKCJI BIZNESOWYCH, UTRATĄ
MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA LUB UTRACENIEM DANYCH, PRZERWAMI W PROWADZENIU DZIAŁANOŚCI
ITP.) NAWET, JEŚLI FIRMA ASUS UPRZEDZAŁA O MOŻLIWOŚCI ZAISTNIENIA TAKICH SZKÓD, W WYNIKU
JAKICHKOLWIEK DEFEKTÓW LUB BŁĘDÓW W NINIEJSZYM PODRĘCZNIKU LUB PRODUKCIE.
Produkty i nazwy firm pojawiające się w tym podręczniku mogą, ale nie muszą być zastrzeżonymi
znakami towarowymi lub prawami autorskimi ich odpowiednich właścicieli i używane są wyłącznie w celu
identyfikacji lub wyjaśnienia z korzyścią dla ich właścicieli i bez naruszania ich praw.
SPECYFIKACJE I INFORMACJE ZNAJDUJĄCE SIĘ W TYM PODRĘCZNIKU, SŁUŻĄ WYŁĄCZNIE CELOM
INFORMACYJNYM I MOGĄ ZOSTAĆ ZMIENIONE W DOWOLNYM CZASIE, BEZ POWIADOMIENIA, DLATEGO
TEŻ, NIE MOGĄ BYĆ INTERPRETOWANE JAKO WIĄŻĄCE FIRMĘ ASUS DO ODPOWIEDZIALNOŚCI.ASUS
NIE ODPOWIADA ZA JAKIEKOLWIEK BŁĘDY I NIEDOKŁADNOŚCI, KTÓRE MOGĄ WYSTĄPIĆ W TYM
PODRĘCZNIKU, WŁĄCZNIE Z OPISANYMI W NIM PRODUKTAMI I OPROGRAMOWANIEM.
Copyright © 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Ograniczenie odpowiedzialności
W przypadku wystąpienia określonych okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi ASUS, a w wyniku
których wystąpiły szkody, właściciel będzie uprawniony do uzyskania od firmy ASUS odszkodowania.W
każdym takim przypadku niezależnie od podstawy roszczenia od firmy ASUS, odpowiada ona jedynie
za uszkodzenia ciała (włącznie ze śmiercią), szkody nieruchomości i rzeczywiste szkody osobiste; lub za
wszelkie inne, rzeczywiste i bezpośrednie szkody, wynikające z pominięcia lub niewykonania czynności
prawnych wynikających z tego oświadczenia gwarancji, do kwoty określonej w umowie kupna dla
każdego produktu.
ASUS odpowiada lub udziela rekompensaty wyłącznie za stratę, szkody lub roszczenia w oparciu o
umowę, odpowiedzialność za szkodę lub naruszenie praw wynikających z niniejszego oświadczenia
gwarancyjnego.
To ograniczenie stosuje się także do dostawców i sprzedawców ASUS. Jest to maksymalny pułap
zbiorowej odpowiedzialności firmy ASUS, jej dostawców i sprzedawców.
BEZ WZGLĘDU NA OKOLICZNOŚCI FIRMA ASUS NIE ODPOWIADA ZA: (1) ROSZCZENIA STRON TRZECICH
OD UŻYTKOWNIKA DOTYCZĄCE SZKÓD; (2) UTRATĘ LUB USZKODZENIE NAGRAŃ LUB DANYCH; ALBO (3)
SPECJALNE, PRZYPADKOWE LUB NIEBEZPOŚREDNIE SZKODY LUB ZA EKONOMICZNE KONSEKWENCJE
SZKÓD (WŁĄCZNIE Z UTRATĄ ZYSKÓW LUB OSZCZĘDNOŚCI), NAWET JEŚLI FIRMA ASUS, JEJ DOSTAWCY
LUB SPRZEDAWCY ZOSTANĄ POINFORMOWANI O ICH ODPOWIEDZIALNOŚCI.
Serwis i pomoc techniczna
Odwiedź naszą wielojęzyczną stronę sieci web, pod adresem http://support.asus.com
2
Podręcznik elektroniczny do notebooka
Spis treści
Informacje dotyczące tego Podręcznika............................................................7
Konwencje stosowane w niniejszym Podręczniku.............................................. 8
Ikony..................................................................................................................................... 8
Typografia.......................................................................................................................... 8
Zasady bezpieczeństwa...........................................................................................9
Używanie notebooka..................................................................................................... 9
Pielęgnacja notebooka.................................................................................................. 10
Właściwa utylizacja urządzenia.................................................................................. 11
Rozdział 1: Konfiguracja sprzętu
Poznajemy notebooka..............................................................................................14
Widok z góry...................................................................................................................... 14
Widok z dołu...................................................................................................................... 17
Widok z prawej................................................................................................................. 18
Widok z lewej.................................................................................................................... 19
Widok z przodu................................................................................................................ 21
Rozdział 2: Użytkowanie notebooka
Przygotowanie urządzenia......................................................................................24
Ładowanie notebooka................................................................................................... 24
Podnieś, aby otworzyć panel wyświetlacza........................................................... 26
Naciśnij przycisk zasilania............................................................................................. 26
Gesty dla panelu dotykowego...............................................................................27
Używanie klawiatury.................................................................................................33
Klawisze funkcyjne.......................................................................................................... 33
Przyciski Windows® 8.1.................................................................................................. 34
Podręcznik elektroniczny do notebooka
3
Rozdział 3: Obsługa notebooka w systemie Windows® 8.1
Pierwsze uruchomienie notebooka.....................................................................36
Interfejs użytkownika Windows®..........................................................................37
Ekran startowy.................................................................................................................. 37
Hotspoty............................................................................................................................. 38
Przycisk Start..................................................................................................................... 41
Dostosowywanie ekranu Start.................................................................................... 43
Praca z aplikacjami Windows®...............................................................................44
Uruchamianie aplikacji.................................................................................................. 44
Dopasowywanie aplikacji............................................................................................. 44
Zamykanie aplikacji........................................................................................................ 45
Uzyskiwanie dostępu do ekranu Aplikacje............................................................ 46
Charms bar......................................................................................................................... 48
Funkcja Snap (Migawka)............................................................................................... 51
Inne skróty klawiaturowe........................................................................................53
Podłączanie do sieci bezprzewodowej...............................................................55
Wi-Fi...................................................................................................................................... 55
Bluetooth ........................................................................................................................... 56
Tryb samolotowy............................................................................................................. 57
Wyłączanie notebooka.............................................................................................58
Przełączanie notebooka w tryb uśpienia................................................................ 58
Ekran blokowania systemu Windows® 8.1.........................................................59
W celu przejścia dalej z ekranu blokowania.......................................................... 59
Dostosowywanie ekranu blokowania...................................................................... 60
4
Podręcznik elektroniczny do notebooka
Rozdział 4: Autotest podczas włączania zasilania (POST)
Autotest podczas włączania zasilania (POST)..................................................64
Używanie funkcji POST w celu uzyskania dostępu do BIOS'a i
rozwiązywania problemów technicznych.............................................................. 64
BIOS.................................................................................................................................64
Uzyskiwanie dostępu do BIOS'a................................................................................. 64
Ustawienia BIOS'a............................................................................................................ 65
Przywracanie systemu..............................................................................................72
Włączenie opcji przywracania ................................................................................... 74
Porady i często zadawane pytania
Przydatne porady dotyczące komputera ..........................................................78
Często zadawane pytania dotyczące sprzętu..................................................79
Często zadawane pytania dotyczące oprogramowania...............................82
Załączniki
Zgodność wewnętrznego modemu......................................................................... 86
Przegląd.............................................................................................................................. 86
Deklaracja zgodności sieci........................................................................................... 87
Urządzenia nie-głosowe .............................................................................................. 87
Oświadczenie o zgodności z przepisami Federal Communications
Commission (FCC)........................................................................................................... 89
Deklaracja zgodności (Dyrektywa R&TTE 1999/5/EC)........................................ 90
Oświadczenie FCC dotyczące ostrzeżenia o ekspozycji częstotliwości
radiowej (RF)...................................................................................................................... 91
Informacja o ekspozycji RF (SAR)............................................................................... 91
Oznakowanie CE.............................................................................................................. 92
Informacja o ekspozycji RF (SAR) - CE...................................................................... 93
Oświadczenie Ministerstwa Przemysłu Kanady (IC, Industry Canada)......... 94
Uwagi UL dotyczące bezpieczeństwa...................................................................... 97
Wymagania dotyczące bezpieczeństwa zasilania............................................... 98
Uwagi dotyczące tunera TV ........................................................................................ 98
REACH.................................................................................................................................. 98
Uwaga dotycząca produktów Macrovision Corporation.....................................98
Podręcznik elektroniczny do notebooka
5
Ostrzeżenia dotyczące baterii litowych dla krajów skandynawskich
(dotyczą baterii litowo-jonowych)............................................................................ 99
Informacje dotyczące bezpieczeństwa napędu optycznego.......................... 100
Certyfikat CTR 21 (dla komputerów notebook PC z wbudowanym
modemem)........................................................................................................................ 101
Produkt zgodny z ENERGY STAR................................................................................ 103
Etykieta „Eco” przyznawana przez Unię Europejską............................................ 103
Recycling ASUS/Usługi zwrotu................................................................................... 104
Zapobieganie utracie słuchu....................................................................................... 104
6
Podręcznik elektroniczny do notebooka
Informacje dotyczące tego Podręcznika
W tym Podręczniku są zawarte informacje na temat funkcji sprzętowych
i programowych notebooka, które zostały pogrupowane tematycznie w
następujące rozdziały:
Rozdział 1: Konfiguracja sprzętu
W tym rozdziale opisane są szczegółowo podzespoły sprzętowe
notebooka.
Rozdział 2: Użytkowanie notebooka
W tym rozdziale opisany jest sposób użytkowania różnych części
notebooka.
Rozdział 3: Obsługa notebooka w systemie Windows® 8.1
W tym rozdziale omówiona jest obsługa systemu Windows® 8.1
zainstalowanego w notebooku.
Rozdział 4: Autotest podczas włączania zasilania (POST)
W tym rozdziale opisany jest sposób używania funkcji POST w
celu zmiany ustawień notebooka.
Porady i często zadawane pytania
W części tej znajdują się porady oraz często zadawane pytania
dotyczące sprzętu i oprogramowania, z którymi warto jest się
zapoznać w związku z czynnościami konserwacyjnymi notebooka,
jak i w celu rozwiązania typowych problemów.
Załączniki
W tym rozdziale zawarte są informacje prawne i oświadczenia o
bezpieczeństwie notebooka.
Podręcznik elektroniczny do notebooka
7
Konwencje stosowane w niniejszym Podręczniku
W celu wyróżnienia kluczowych informacji zawartych w tym
Podręczniku komunikaty prezentowane są w następujący sposób:
WAŻNE! Ten komunikat zawiera istotne informacje, do których należy się
zastosować, aby dokończyć zadanie.
UWAGA: Ten komunikat zawiera dodatkowe ważne informacje i
wskazówki, pomocne w dokończeniu zadań.
OSTRZEŻENIE! Ten komunikat zawiera ważne informacje, do których
należy się zastosować, aby zachować bezpieczeństwo podczas
wykonywania niektórych zadań i zapobiec uszkodzeniu danych i
komponentów notebooka.
Ikony
Ikony poniżej wskazują, które urządzenie można zastosować do
wykonania serii zadań lub procedur w komputerze.
= Użyj touchpad.
= Użyj klawiaturę.
Typografia
Wytłuszczenie = Oznacza menu lub element, który należy wybrać.
Pochylenie
= Wskazuje sekcje w tym podręczniku, do których
można się odnieść.
8
Podręcznik elektroniczny do notebooka
Zasady bezpieczeństwa
Używanie notebooka
Ten komputer może być używany wyłącznie w
miejscach, gdzie temperatura otoczenia mieści się
pomiędzy 5°C (41°F) a 35°C (95°F).
Sprawdź etykietę wartości znamionowych w dolnej
części komputera i upewnij się, że adapter zasilania
może zapewnić wymagane zasilanie.
Nie należy umieszczać notebooka na kolanach
lub w pobliżu dowolnej części ciała, aby zapobiec
dyskomfortowi, bądź obrażeniom ciała z uwagi na
wystawienie na działanie ciepła.
Nie należy używać z komputerem uszkodzonych
przewodów zasilających, akcesoriów i innych
urządzeń peryferyjnych.
Nie należy przenosić notebooka lub przykrywać
go żadnym materiałem, które może ograniczyć
cyrkulację powietrza, gdy urządzenie jest włączone.
Nie należy umieszczać notebooka na nierównej lub
niestabilnej powierzchni.
Możliwe jest poddawanie notebooka prześwietleniu
na lotnisku (poprzez umieszczanie przedmiotów
na taśmociągu), jednak nie należy go wystawiać na
działanie wykrywaczy magnetycznych i bramek.
Należy skontaktować się z właściwymi liniami
lotniczymi, aby dowiedzieć się o odpowiednich
usługach, które mogą być używane podczas lotu, a
także ograniczeniach, do których należy się stosować
podczas używania notebooka w trakcie lotu.
Podręcznik elektroniczny do notebooka
9
Pielęgnacja notebooka
Przed czyszczeniem notebooka należy odłączyć
przewód zasilający i wyjąć zestaw baterii (jeżeli jest
na wyposażeniu). Do czyszczenia należy używać
czystej gąbki celulozowej lub irchy zwilżonej w
roztworze środka czyszczącego bez właściwości
ściernych z kilkoma kroplami ciepłej wody. Nadmiar
wilgoci występujący na notebooku należy usunąć
przy użyciu suchej szmatki.
Na powierzchni notebooka lub w jego pobliżu
nie należy używać silnych rozpuszczalników, np.
rozcieńczalników, benzenu lub innych substancji
chemicznych.
Na notebooku nie należy umieszczać żadnych
przedmiotów.
Nie wolno wystawiać notebooka na działanie
silnego pola magnetycznego lub elektrycznego.
Nie wolno używać notebooka w miejscach, gdzie
w pobliżu znajdują się płyny, pada deszcz lub
występuje wilgoć, bądź wystawiać urządzenia na
działanie tych niekorzystnych warunków.
Nie wolno wystawiać notebooka na działanie
zakurzonego środowiska.
Nie wolno używać notebooka w pobliżu miejsc
narażonych na wyciek gazu.
10
Podręcznik elektroniczny do notebooka
Właściwa utylizacja urządzenia
NIE NALEŻY wyrzucać komputera do śmieci. Produkt
ten został opracowany w taki sposób, aby umożliwić
właściwe ponowne wykorzystanie części i jego
utylizację. Symbol przekreślonego kosza na kółkach
wskazuje, że dany produkt (sprzęt elektryczny,
elektroniczny oraz akumulatory z zawartością
rtęci) nie mogą być wyrzucane wraz z odpadami
domowymi. Należy sprawdzić lokalne przepisy
dotyczące usuwania produktów elektronicznych.
NIE NALEŻY wyrzucać baterii do śmieci miejskich.
Symbol przekreślonego kosza na kółkach oznacza,
że baterii nie należy umieszczać razem ze śmieciami
miejskimi.
Podręcznik elektroniczny do notebooka
11
12
Podręcznik elektroniczny do notebooka
Rozdział 1:
Konfiguracja sprzętu
Podręcznik elektroniczny do notebooka
13
Poznajemy notebooka
Widok z góry
UWAGA: Układ klawiatury zależy od regionu lub kraju. Wygląd notebooka
może się także różnić w zależności od modelu urządzenia.
14
Podręcznik elektroniczny do notebooka
Mikrofon
Wbudowany mikrofon może być używany w celu prowadzenia
wideokonferencji, narracji głosowej, bądź prostego nagrywania
audio.
Wskaźnik pracy kamery
Podczas używania wbudowanej kamery wyświetlany jest
wskaźnik pracy kamery.
Kamera
Wbudowana kamera umożliwia wykonywanie zdjęć lub
nagrywanie materiału wideo przy użyciu notebooka.
Panel wyświetlacza
Ten panel wyświetlający oferuje doskonałą funkcjonalność w
zakresie oglądania zdjęć, filmów i innych plików multimedialnych
w notebooku.
UWAGA: Niektóre modele są wyposażone w panel dotykowy,
umożliwiający obsługę notebooka PC z użyciem gestów
dotykowych.
Klawiatura
Klawiatura oferuje pełnowymiarowe klawisze w układzie
QWERTY z wygodnym, głębokim skokiem klawisza podczas
pisania. Umożliwia ona także używanie przycisków funkcyjnych,
zapewnia szybki dostęp do systemu Windows®, a także służy do
kontrolowania funkcji innych multimediów.
UWAGA: Układ klawiatury zależy od modelu lub regionu.
Podręcznik elektroniczny do notebooka
15
Panel dotykowy
Panel dotykowy umożliwia stosowanie gestów wielodotykowych,
aby poruszać się po ekranie, zapewniając w ten sposób
użytkownikowi intuicyjne doznania. Panel może również
symulować funkcje typowej myszki.
UWAGA: W celu uzyskania szczegółowych informacji, należy
przejść do rozdziału Gesty na panelu dotykowym w niniejszym
Podręczniku.
Przycisk zasilania
Naciśnij przycisk zasilania w celu włączenia lub wyłączenia
komputera. Przycisk zasilania można także używać do
przełączania notebooka do trybu uśpienia lub hibernacji i
wybudzania z trybu uśpienia lub hibernacji.
Jeśli komputer przestaje reagować, naciśnij i przytrzymaj
przycisk zasilania przez około dziesięć (10) sekundy, aż do
wyłączenia komputera.
16
Podręcznik elektroniczny do notebooka
Widok z dołu
UWAGA: Widok dolnej części może się różnić w zależności od modelu.
OSTRZEŻENIE! Dolna część notebooka może się nagrzewać do wysokich
temperatur podczas używania lub ładowania zestawu baterii. Podczas
używania notebooka nie należy ustawiać go na powierzchni, która
mogłaby zasłonić otwory wentylacyjne.
WAŻNE! Czas pracy baterii uzależniony jest od sposobu używania i
specyfikacji technicznej tego notebooka. Zestawu baterii nie można
demontować.
Głośniki audio
Wbudowane głośniki audio umożliwiają słuchanie dźwięku
bezpośrednio z notebooka. Funkcje audio tego notebooka są
kontrolowane za pomocą oprogramowania.
Podręcznik elektroniczny do notebooka
17
Widok z prawej
Złącze USB 2.0 (w wybranych modelach)
USB (Uniwersalna magistrala szeregowa) jest zgodny z
urządzeniami USB 2.0 lub USB 1.1, takimi jak klawiatury,
urządzenia wskazujące, napędy dyskowe flash, zewnętrzne
dyski twarde, głośniki, kamery i drukarki.
18
Podręcznik elektroniczny do notebooka
Widok z lewej
Wejście zasilania
Do tego gniazda należy podłączyć dołączony zasilacz w celu
naładowania zestawu baterii a także zasilania notebooka.
OSTRZEŻENIE! W czasie używania adapter może się nagrzewać.
Gdy adapter jest podłączony do gniazdka elektrycznego, nie
należy go przykrywać i należy go trzymać z dala od ciała.
WAŻNE! W celu naładowania zestawu baterii i zasilenia
notebooka należy używać wyłącznie dołączonego zasilacza.
Czytnik kart micro SD
Ten wbudowany czytnik kart micro SD obsługuje formaty kart
micro SD.
Podręcznik elektroniczny do notebooka
19
Port micro HDMI
Port ten służy do podłączania złącza micro HDMI (ang. HighDefinition Multimedia Interface; Multimedialny interfejs
wysokiej rozdzielczości) i jest zgodny z HDCP, co zapewnia
odtwarzanie HD DVD, Blu-ray oraz innych zabezpieczonych
treści.
Gniazdo jack combo wyjścia słuchawek/wejścia mikrofonu
Złącze to służy do podłączania głośników ze wzmacniaczem lub
słuchawek do notebooka. Złącza tego można również używać
do podłączania mikrofonu zewnętrznego.
20
Podręcznik elektroniczny do notebooka
Widok z przodu
Wskaźniki stanu
Wskaźniki statusu ułatwiają identyfikację aktualnego stanu
sprzętu w notebooku.
Wskaźnik zasilania
Wskaźnik zasilania świeci się, gdy notebook jest
włączony .
Dwukolorowy wskaźnik ładowania baterii
Dwukolorowa dioda LED udostępnia wizualne
wskazanie stanu naładowania baterii. W celu
uzyskania szczegółowych informacji, sprawdź
następującą tabelę:
Podręcznik elektroniczny do notebooka
21
Kolor
Stan
Wskaźnik świeci
stale w kolorze
zielonym
Notebook jest podłączone do
źródła zasilania, trwa ładowanie
baterii, a poziom naładowania
baterii wynosi między 95% a
100%.
Wskaźnik świeci
stale w kolorze
pomarańczowym
Notebook jest podłączone do
źródła zasilania, trwa ładowanie
baterii, a poziom naładowania
baterii wynosi mniej niż 95%.
Wskaźnik miga
w kolorze
pomarańczowym
Notebook działa w trybie
zasilania bateryjnego, a
naładowanie baterii wynosi
poniżej 10%.
Wskaźnik
wyłączony
Notebook działa w trybie
zasilania bateryjnego, a
naładowanie baterii wynosi 10%
do 100%.
Wskaźnik wprowadzania dużych liter
22
Ten wskaźnik zapala się, gdy nastąpi uaktywnienie
funkcji blokady wielkich liter. Używania blokady
wielkich liter sprawia, że możliwe jest wprowadzanie
wielkich liter (np.. A, B, C) przy użyciu klawiatury
notebooka.
Podręcznik elektroniczny do notebooka
Rozdział 2:
Użytkowanie notebooka
Podręcznik elektroniczny do notebooka
23
Przygotowanie urządzenia
Ładowanie notebooka.
A.
Podłącz zasilacz do gniazdka elektrycznego (100 -240 V).
B.
Podłącz końcówkę zasilania DC do wejścia zasilania (DC) w
notebooku.
Przed pierwszym użyciem notebooka należy go
ładować przez 3 godziny.
UWAGA: Wygląd adaptera zasilania zależy od modelu i regionu.
UWAGA:
Informacje na temat zasilacza:
24
•
Napięcie wejściowe: 100-240Vac
•
Częstotliwość wejściowa: 50-60Hz
•
Parametry wyjścia: maks. 1.75 A (33 W)
•
Parametry napięcia wyjścia: Napięcie stałe 19Vdc
Podręcznik elektroniczny do notebooka
WAŻNE!
•
•
•
•
Zlokalizuj na komputerze etykietę znamionową z
parametrami wejścia/wyjścia i upewnij się, że podane
tam wartości są zgodne z parametrami wejścia/wyjścia na
adapterze zasilania. Niektóre modele komputerów mogą
mieć podane więcej parametrów natężenia prądu wyjścia, w
oparciu o dostępne wersje wyposażenia.
Przed pierwszym włączeniem należy upewnić się, że
komputer jest podłączony do adaptera zasilania. WW
przypadku używania komputera notebook PC w trybie
adaptera zasilania zalecane jest jego podłączenie do
uziemionego gniazda elektrycznego.
Gniazdo elektryczne musi być łatwo dostępne i znajdować się
w pobliżu komputera notebook PC.
W celu odłączenia komputera notebook PC od głównego
źródła zasilania należy go odłączyć od gniazda elektrycznego.
OSTRZEŻENIE!
Należy przeczytać poniższe środki ostrożności dotyczące baterii
komputera.
•
Wyjęcie lub demontaż baterii urządzenia może wiązać się z
ryzykiem pożaru lub oparzeń chemicznych.
•
Ze względu na własne bezpieczeństwo należy stosować się
do etykiet ostrzegawczych.
•
Niebezpieczeństwo wybuchu w przypadku wymiany baterii
na baterię nieodpowiedniego typu.
•
Nie wolno wrzucać do ognia.
•
Nie należy nigdy doprowadzać do zwarcia baterii komputera.
•
Nie należy nigdy podejmować prób demontażu i ponownego
montażu baterii.
•
W przypadku wycieku należy przerwać korzystanie z baterii.
•
Baterię i jej części składowe należy oddać do recyklingu lub w
odpowiedni sposób zutylizować.
•
Baterię i inne małe części należy przechowywać poza
zasięgiem dzieci.
Podręcznik elektroniczny do notebooka
25
Podnieś, aby otworzyć panel wyświetlacza.
Naciśnij przycisk zasilania.
26
Podręcznik elektroniczny do notebooka
Gesty dla panelu dotykowego
Gesty umożliwiają uruchamianie programów oraz zapewniają dostęp
do ustawień notebooka. W przypadku używania gestów na panelu
dotykowym zapoznaj się z poniższymi ilustracjami.
Przesuwanie kursora
Aby uaktywnić kursor, możesz nacisnąć lub kliknąć panel dotykowy
w dowolnym miejscu, a następnie przesuń palec po panelu w celu
poruszania kursora na ekranie.
Przesunięcie w poziomie
Przesunięcie w pionie
Przesunięcie po przekątnej
Podręcznik elektroniczny do notebooka
27
Gesty jednym palcem
Stuknięcie/Dwukrotne stuknięcie
•
Na ekranie Start, stuknij aplikację w celu jej uruchomienia.
•
W trybie Desktop (Pulpit), stuknij dwukrotnie element w celu
jego uruchomienia.
Przeciągnięcie i upuszczenie
Stuknij dwukrotnie element, a następnie przesuń ten sam palec, bez
podnoszenia go z touchpada. Aby upuścić element w nowym miejscu,
unieś palec z touchpada.
28
Podręcznik elektroniczny do notebooka
Kliknięcie lewym przyciskiem
Kliknięcie prawym przyciskiem
•
Na ekranie Start kliknij daną •
aplikację, aby ją uruchomić.
•
W trybie Pulpit dwukrotnie
kliknij aplikację, aby ją
uruchomić.
•
Na ekranie Start kliknij daną
aplikację, aby ją wybrać i
uruchomić pasek ustawień.
Możesz również nacisnąć
przycisk, aby uruchomić
pasek All Apps (Wszystkie
aplikacje).
W trybie Pulpit użyj tego
przycisku, aby otworzyć
menu dla kliknięcia prawym
przyciskiem.
UWAGA: Miejsca wyznaczone przez zakropkowane linie wskazują
położenie lewego i prawego przycisku myszy na panelu dotykowym.
Podręcznik elektroniczny do notebooka
29
Przesunięcie po górnej krawędzi
•
Na ekranie Start, przesuń od górnej krawędzi w celu
uruchomienia paska All apps (Wszystkie aplikacje).
•
W uruchomionej aplikacji, przesuń od górnej krawędzi, aby
wyświetlić jej menu.
Przesunięcie po lewej krawędzi
Przesunięcie po prawej
krawędzi
Przesuń od lewej krawędzi w celu
wymieszania uruchomionych
aplikacji.
Przesuń od prawej krawędzi w
celu uruchomienia paska Charms
bar.
30
Podręcznik elektroniczny do notebooka
Gesty dwoma palcami
Naciskanie
Obrót
Naciśnij panel dotykowy dwoma
palcami, aby zasymulować funkcję
kliknięcia prawym przyciskiem
myszy.
Aby obrócić obraz, umieść dwa
palce na touchpadzie, a następnie
obróć jeden palec w kierunku ruchu
lub przeciwnie do kierunku ruchu
wskazówek zegara, drugi palec
trzymając nieruchomo.
Przewijanie dwoma palcami (w
górę/w dół)
Przewijanie dwoma palcami (w
lewo/w prawo)
Przesuń dwa palce, aby przewinąć
w górę lub w dół.
Przesuń dwa palce, aby przewinąć
w lewo lub w prawo.
Podręcznik elektroniczny do notebooka
31
Zmniejszenie
Powiększenie
Ściągnij do siebie dwa place na
touchpadzie.
Rozsuń dwa place na touchpadzie.
Przeciągnięcie i upuszczenie
Wybierz element, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk lewego
kliknięcia. Używając innego palca, przesuń w dół po touchadzie w celu
przeciągnięcia i upuszczenia elementu do nowego miejsca.
32
Podręcznik elektroniczny do notebooka
Używanie klawiatury
Klawisze funkcyjne
Klawisze funkcyjne, które dostępne są na klawiaturze notebooka, mogą
być uruchamiane za pomocą następujących poleceń:
przełączenie komputera do trybu Sleep mode
(Uśpienie)
Włączenie lub wyłączenie trybu Airplane (Samolot)
UWAGA: Po włączeniu, tryb Airplane (Samolot)
wyłącza wszystkie połączenia bezprzewodowe.
zmniejszenie jasności wyświetlacza
zwiększenie jasności wyświetlacza
wyłączenie panela wyświetlacza
uaktywnienie ustawień drugiego ekranu
UWAGA: Należy się upewnić, że drugi ekran jest
podłączony do notebooka.
Podręcznik elektroniczny do notebooka
33
Włączenie lub wyłączenie touchpada.
Włączenie lub wyłączenie głośnika.
Zmniejszenie głośności głośnika.
Zwiększenie głośności głośnika.
Przyciski Windows® 8.1
Z klawiatury notebooka są dostępne dwa specjalne klawisze Windows®,
które używa się w następujący sposób:
Naciśnij ten przycisk, aby przejść z powrotem do ekranu
Start. Jeśli jesteś już na ekranie Start, naciśnij ten przycisk,
aby przejść z powrotem do ostatnio otwieranej aplikacji.
Naciśnij ten klawisz, aby symulować funkcje uruchamiane
kliknięciem prawym przyciskiem myszy.
34
Podręcznik elektroniczny do notebooka
Rozdział 3:
Obsługa notebooka w systemie
Windows® 8.1
Podręcznik elektroniczny do notebooka
35
Pierwsze uruchomienie notebooka
Przy pierwszym uruchomieniu komputera wyświetlanych jest wiele
ekranów, które stanowią pomoc przy konfiguracji podstawowych
ustawień systemu operacyjnego Windows® 8.1.
Aby uruchomić notebooka po raz pierwszy:
1.
Naciśnij przycisk zasilania na notebooku. Odczekaj kilka minut do
momentu wyświetlenia ekranu konfiguracji.
2.
Z ekranu konfiguracji wybierz język, który ma być używany w
notebooku.
3.
Dokładnie przeczytaj warunki licencji. Wybierz opcję I accept
(Akceptuję).
4.
Wykonaj wszystkie polecenia wyświetlane na ekranie, aby
skonfigurować podstawowe elementy w poniższym zakresie:
•
Personalizacja
•
Przejdź do trybu online
•
Ustawienia
•
Twoje konto
5.
Po skonfigurowaniu podstawowych elementów system
Windows® 8.1 zainstaluje aplikacje i preferowane ustawienia.
Należy pamiętać, że podczas procesu instalacji notebook musi
pozostać włączony.
6.
Po zakończeniu procesu instalacji wyświetlony zostanie ekran
Start.
36
Podręcznik elektroniczny do notebooka
Interfejs użytkownika Windows®
Windows® 8.1 jest dostarczany z interfejsem użytkownika (UI)
wykorzystującym kafelki, co umożliwia organizację i łatwy dostęp
do aplikacji Windows® z ekranu Start. Obejmuj on także następujące
funkcje, z których można korzystać podczas pracy na komputerze.
Ekran startowy
Ekran startowy pojawia się, po pomyślnej rejestracji konta użytkownika.
Ekran ten pomaga w organizacji wszystkich programów i aplikacji w
jednym miejscu.
Aplikacje Windows®
Są to aplikacje zakotwiczone na ekranie Start i wyświetlane sąsiadująco
w celu zapewnienia łatwego dostępu.
UWAGA: Przed pełnym uruchomieniem, niektóre aplikacje wymagają
rejestracji konta Microsoft.
Podręcznik elektroniczny do notebooka
37
Hotspoty
Ekranowe hotspoty umożliwiają uruchomienie programów i dostęp
do ustawień notebooka. Funkcje tych hotspotów można uaktywnić
poprzez użycie touchpada.
Hotspoty w uruchomionych aplikacjach
Hotspoty na ekranie startowym
38
Podręcznik elektroniczny do notebooka
Hotspot
Akcja
górny, lewy róg
Ustaw kursor myszy w górnym, lewym
narożniku ekranu, a następnie naciśnij
miniaturę ostatnio uruchomionej aplikacji,
aby przywrócić jej działanie.
Po uruchomieniu więcej niż jednej aplikacji,
przesuń w dół, aby pokazać wszystkie
uruchomione aplikacje.
dolny, lewy róg
Na ekranie uruchomionych aplikacji:
Ustaw kursor myszy w dolnym, lewym
narożniku ekranu, a następnie naciśnij ikonę
, aby powrócić do ekranu Start.
UWAGA: Aby powrócić do ekranu Start,
możliwe jest również naciśnięcie klawisza
Windows
na klawiaturze.
Na ekranie Start:
Ustaw kursor myszy w dolnym, lewym
narożniku ekranu, a następnie naciśnij ikonę
, aby powrócić do aplikacji.
Podręcznik elektroniczny do notebooka
39
Hotspot
Akcja
Górna część ekranu
Ustaw kursor myszy w górnej części ekranu
w taki sposób, aby nastąpiła zmiana kursora
w ikonę ręki. Przeciągnij, a następnie upuść
ikonę aplikacji w nowej lokalizacji.
UWAGA: Ta funkcja hotspotów działa tylko
w przypadku uruchamiania aplikacji lub
podczas używania funkcji Migawka. W
celu uzyskania szczegółowych informacji,
należy przejść do funkcji Migawka, która
jest opisana w rozdziale Obsługa aplikacji w
systemie Windows®.
górny i dolny, prawy
róg
40
Ustaw kursor myszy w górnym lub dolnym,
prawym narożniku ekranu, aby uruchomić
Charms bar.
Podręcznik elektroniczny do notebooka
Przycisk Start
W systemie Windows 8.1 dostępny jest przycisk Start, który umożliwia
przełączanie między dwoma ostatnio uruchomionymi aplikacjami.
Do przycisku Start można uzyskać dostęp na ekranie Start, w trybie
Desktop (Pulpit) oraz z poziomu każdej aplikacji otwartej aktualnie na
ekranie.
Przycisk Start na ekranie Start
UWAGA: Rzeczywisty kolor przycisku Start różni się w zależności od
wybranych ustawień ekranu Start.
Ustaw wskaźnik myszy w lewym rogu ekranu Start lub nad
dowolną otwartą aplikacją, aby wywołać przycisk Start.
Podręcznik elektroniczny do notebooka
41
Przycisk Start w trybie Desktop (Pulpit)
Menu kontekstowe
Menu kontekstowe to okno z poleceniami zapewniającymi szybki
dostęp do niektórych programów dostępnych w systemie Windows® 8.1;
okno to pojawia się po stuknięciu i przytrzymaniu przycisku Start.
W menu kontekstowym dostępne są także następujące opcje zamykania
systemu komputera notebook PC: wylogowanie, uśpienie, zamknięcie,
ponowne uruchomienie.
42
Podręcznik elektroniczny do notebooka
Dostosowywanie ekranu Start
W systemie Windows® 8.1 można także dostosować ekran Start, tak
aby umożliwić rozruch bezpośrednio do trybu Desktop (Pulpit); można
również zmienić układ aplikacji na ekranie.
Aby dostosować ustawienia ekranu Start:
1.
Uruchom tryb Desktop (Pulpit).
2.
Kliknij prawym przyciskiem myszy dowolne miejsce na pasku
zadań, poza przyciskiem Start, aby wyświetlić okno podręczne.
3.
Kliknij pozycję Properties (Właściwości), a następnie wybierz
zakładkę Navigation (Nawigacja), aby zaznaczyć żądane opcje
nawigacji i ekranu Start.
4.
Stuknij/kliknij przycisk Apply (Zastosuj), aby zapisać nowe
ustawienia, a następnie zamknij okno.
Podręcznik elektroniczny do notebooka
43
Praca z aplikacjami Windows®
Użyj touchpada komputera lub klawiatury do uruchomienia i
dostosowania aplikacji.
Uruchamianie aplikacji
Ustaw wskaźnik myszy nad aplikacją, a następnie kliknij
lewym przyciskiem lub stuknij raz, aby ją uruchomić.
Naciśnij dwukrotnie klawisz
, a następnie użyj
klawiszy strzałek, aby przeglądać dostępne aplikacje.
Naciśnij klawisz
, aby uruchomić daną aplikację.
Dopasowywanie aplikacji
Na ekranie Start, wykonując poniższe czynności, możliwe jest
przesuwanie, zmienianie rozmiaru lub odkotwiczanie aplikacji:
Przesuwanie aplikacji
W celu przesunięcia aplikacji, kliknij dwukrotnie daną
aplikację, a następnie przeciągnij ją i upuść w nowej
lokalizacji.
Zmiana rozmiaru aplikacji
Kliknij prawym przyciskiem ikonę aplikacji, aby
uaktywnić pasek ustawień, a następnie naciśnij ikonę
i wybierz rozmiar ikony aplikacji.
44
Podręcznik elektroniczny do notebooka
Odkotwiczanie aplikacji
Kliknij prawym przyciskiem ikonę aplikacji, aby
uaktywnić pasek Customize (Dopasuj), a następnie
naciśnij ikonę
.
Zamykanie aplikacji
1.
Przesuń wskaźnik myszy na górną część
uruchomionej aplikacji, a następnie zaczekaj na
zmianę wskaźnika na ikonę ręki.
2.
Przeciągnij i upuść aplikację na dolną krawędź
ekranu w celu zamknięcia.
Na ekranie uruchomionej aplikacji, naciśnij
Podręcznik elektroniczny do notebooka
.
45
Uzyskiwanie dostępu do ekranu Aplikacje
Poza aplikacjami, które są już zakotwiczone na ekranie Start, możliwe
jest również otwieranie innych aplikacji za pomocą ekranu Aplikacje.
UWAGA: Aplikacje wyświetlane na ekranie mogą różnić się w zależności
od modelu. Przedstawiony poniżej zrzut ekranu ma wyłącznie charakter
informacyjny.
Uruchamianie ekranu Aplikacje
Uruchomienie ekranu Aplikacje przy użyciu panelu dotykowego lub
klawiatury notebooka.
Na ekranie Start kliknij przycisk
Na ekranie Start naciśnij klawisz
klawisz
46
.
, a następnie
.
Podręcznik elektroniczny do notebooka
Zakotwiczanie kolejnych aplikacji na ekranie Start
Na ekranie Start możesz zakotwiczyć więcej aplikacji za pomocą panelu
dotykowego.
1. Wyświetl ekran All Apps (Wszystkie aplikacje).
2.
Kliknij prawym przyciskiem myszy aplikacje, które
chcesz dodać do ekranu Start.
3.
Stuknij/kliknij ikonę
, aby przypiąć wybrane
aplikacje do ekranu Start.
Podręcznik elektroniczny do notebooka
47
Charms bar
Charms bar to pasek narzędziowy, który można uruchomić z prawej
strony ekranu. Składa się on z kilku narzędzi, które umożliwiają
udostępnianie aplikacji i zapewnianie szybkiego dostępu w celu
dostosowania ustawień notebooka.
Charms bar
48
Podręcznik elektroniczny do notebooka
Uruchamianie Charms bar
UWAGA: Po wywołaniu, Charms bar pojawia się początkowo jako zestaw
białych ikon. Obraz powyżej pokazuje jak wygląda Charms bar po
uaktywnieniu.
Użyj touchpad komputera lub klawiaturę do uruchomienia Charms bar.
Przesuń wskaźnik myszy na górny, prawy róg ekranu.
Naciśnij przycisk
Podręcznik elektroniczny do notebooka
49
Elementy Charms bar
Search (Szukaj)
To narzędzie umożliwia wyszukiwanie plików, aplikacji
lub programów w komputerze.
Share (Udostępnij)
To narzędzie umożliwia udostępnianie aplikacji przez
strony sieci społecznościowej lub e-mail.
Start
To narzędzie przywraca wyświetlacz do widoku ekranu
Start. Z ekranu Start, można także użyć tego narzędzia do
powrotu do ostatnio otwartej aplikacji.
Devices (Urządzenia)
To narzędzie umożliwia dostęp i udostępnianie plików
urządzeniom podłączonym do komputera, takim jak
zewnętrzny wyświetlacz lub drukarka.
Settings (Ustawienia)
To narzędzie umożliwia dostęp do ustawień komputera.
50
Podręcznik elektroniczny do notebooka
Funkcja Snap (Migawka)
Funkcja Snap (Migawka) wyświetla obok siebie dwie aplikacje,
umożliwiając pracę lub przełączanie pomiędzy aplikacjami.
WAŻNE! Przed użyciem funkcji Migawka należy upewnić się, że
rozdzielczość ekranu notebooka jest ustawiona co najmniej na 1366 x 768
pikseli.
Pasek Snap (Migawka)
Podręcznik elektroniczny do notebooka
51
Używanie funkcji Snap (Przyciągnij)
Użyj panelu dotykowego lub klawiatury notebooka, aby uaktywnić i
użyć funkcji Migawka.
1.
Uruchom aplikację do przyciągnięcia.
2.
Zaczekaj na uaktywnienie wskaźnika myszy w
górnej części ekranu.
3.
Po zmianie wskaźnika na ikonę ręki, przeciągnij
aplikację w prawą lub w lewą stronę panela
wyświetlacza.
4.
Uruchom inną aplikację.
1.
Uruchom aplikację do przyciągnięcia.
2.
Naciśnij ikonę
oraz przycisk strzałki w lewo
lub w prawo, aby przyciągnąć aplikację na lewy lub
prawy panel.
3.
52
Uruchom inną aplikację. Aplikacja ta zostanie
automatycznie umieszczona w pustym panelu.
Podręcznik elektroniczny do notebooka
Inne skróty klawiaturowe
Z wykorzystaniem klawiatury, można także używać następujących
skrótów, pomocnych w uruchamianiu aplikacji i nawigacji w
Windows®8.1.
\
Przełączanie pomiędzy ekranem Start i ostatnio
uruchomioną aplikacją
Uruchamianie pulpitu
Uruchamianie okna This PC (Ten komputer) w
trybie Pulpit
Otwieranie opcji File (Plik) panelu funkcji Search
(Wyszukaj)
Otwieranie panelu Share (Udostępnij)
Otwieranie panelu Settings (Ustawienia)
Otwieranie panelu Devices (Urządzenia)
Uaktywnienie ekranu Lock (Blokada)
Minimalizuje aktualnie aktywne okno
Podręcznik elektroniczny do notebooka
53
Wyświetlanie panelu Project (Projekt)
Otwieranie opcji Everywhere (Wszędzie)
panelu funkcji Search (Wyszukaj)
Otwieranie okna Run (Uruchom)
Otwieranie Ease of Access Center (Centrum
ułatwień dostępu)
Otwieranie opcji Settings (Ustawienia)
panelu funkcji Search (Wyszukaj)
Otwieranie menu kontekstowego przycisku
Start
Uruchamianie ikony lupy i powiększanie
ekranu
Powiększanie ekranu
Otwieranie Narrator Settings (Ustawienia
narratora)
54
Podręcznik elektroniczny do notebooka
Podłączanie do sieci bezprzewodowej
Wi-Fi
Dostęp do poczty e-mail, surfowanie w Internecie i współdzielenie
aplikacji przez strony sieci społecznościowych, z użyciem połączenia WiFi komputera.
WAŻNE! Aby włączyć funkcję Wi-Fi w notebooku, należy upewnić się,
że wyłączony jest tryb Airplane mode (Samolot). W celu uzyskania
szczegółowych informacji, należy przejść do rozdziału Tryb samolotu w
niniejszym Podręczniku.
Włączenie Wi-Fi
Uaktywnij Wi-Fi w notebooku, poprzez wykonanie następujących
czynności:
1.
Uruchom Charms bar.
2.Naciśnij
3.
oraz
.
Wybierz punkt dostępowy z listy dostępnych
połączeń Wi-Fi.
4.Naciśnij Connect (Połącz), aby ustanowić
połączenie sieciowe.
UWAGA: W celu uaktywnienia połączenia Wi-Fi, może się
pojawić polecenie wprowadzenia klucza zabezpieczenia.
5.
Jeżeli chcesz włączyć współdzielenie plików
pomiędzy notebookiem a innymi systemami z
obsługą połączenia bezprzewodowego, naciśnij
przycisk Yes. Naciśnij przycisk No (Nie), jeśli nie
chcesz włączyć funkcji współdzielenia plików.
Podręcznik elektroniczny do notebooka
55
Bluetooth
Użyj technologii Bluetooth, aby usprawnić bezprzewodowy transfer
danych z innymi urządzeniami z obsługą Bluetooth.
WAŻNE! Aby włączyć funkcję Bluetooth w notebooku, należy upewnić
się, że tryb Airplane mode (Samolot) jest wyłączony. W celu uzyskania
szczegółowych informacji, należy przejść do rozdziału Tryb samolotu w
niniejszym Podręczniku.
Parowanie z innymi urządzeniami z obsługą Bluetooth
Aby włączyć transfer danych, konieczne jest sparowanie notebooka
z innymi urządzeniami z obsługą Bluetooth. W tym celu należy użyć
panelu dotykowego w następujący sposób:
1.
Uruchom Charms bar.
2.
Naciśnij
, a następnie naciśnij polecenie
Change PC Settings (Zmiana ustawień).
3.
W sekcji PC Settings (Ustawienia), wybierz Device
(Urządzenia), a następnie naciśnij polecenie Add a
Device (Dodaj urządzenie), aby wyszukać urządzenia
z obsługą Bluetooth.
4.
Wybierz urządzenie z listy. Porównaj hasło w
notebooku z hasłem wysłanym do wybranego
urządzenia. Jeżeli hasła te pasują do siebie, naciśnij
polecenie Yes (Tak), aby pomyślnie sparować
notebooka z danym urządzeniem.
UWAGA: W przypadku niektórych urządzeń z obsługą
Bluetooth może zostać wyświetlona prośba o wprowadzenie
hasła dla notebooka.
56
Podręcznik elektroniczny do notebooka
Tryb samolotowy
Tryb Airplane mode (Samolot) wyłącza komunikację bezprzewodową,
umożliwiając w ten sposób bezpieczne użytkowanie notebooka
podczas lotu samolotem.
Włączanie trybu Airplane (Samolot)
1.
Uruchom Charms bar.
2.Naciśnij
3.
oraz
.
Przesuń suwak w prawą stronę, aby włączyć tryb
Airplane (Samolot).
Naciśnij
.
Wyłączanie trybu Airplane (Samolot)
1.
Uruchom Charms bar.
2.Naciśni
3.
oraz
.
Przesuń suwak w lewą stronę, aby wyłączyć tryb
Airplane (Samolot).
Naciśnij
.
UWAGA: Należy skontaktować się z właściwymi liniami lotniczymi, aby
dowiedzieć się o odpowiednich usługach, które mogą być używane
podczas lotu, a także ograniczeniach, do których należy się stosować
podczas używania notebooka w trakcie lotu.
Podręcznik elektroniczny do notebooka
57
Wyłączanie notebooka
Wyłączenie notebooka jest możliwe po wykonaniu następujących
czynności:
•
Naciśnij
naciśni
na Charms bar, a następnie
> Shut down (Wyłącz), aby
normalnie wyłączyć notebooka.
•
Na ekranie logowania naciśnij
> Shut
down (Wyłącz).
•
•
Możesz również wyłączyć notebooka przy użyciu
trybu Panel. W tym celu uruchom pulpit, a
następnie naciśnij kombinację klawiszy alt + f4 ,
aby uaktywnić okno Wyłącz. Wybierz Shut Down
(Wyłącz) z rozwijanej listy, a następnie wybierz
polecenie OK.
Jeśli notebook nie odpowiada, naciśnij i
przytrzymaj przycisk zasilania przez co najmniej
dziesięć (10) sekundy, aż nastąpi wyłączenie
notebooka.
Przełączanie notebooka w tryb uśpienia
Aby przełączyć notebooka w tryb uśpienia, naciśnij jednokrotnie
przycisk zasilania.
Możesz również przełączyć notebooka w tryb uśpienia
za pomocą trybu Panel. W tym celu uruchom pulpit, a
następnie naciśnij kombinację klawiszy alt + f4 , aby
uaktywnić okno Wyłącz. Wybierz Sleep (Uśpienie) z
rozwijanej listy, a następnie wybierz polecenie OK.
58
Podręcznik elektroniczny do notebooka
Ekran blokowania systemu Windows® 8.1
Ekran blokowania systemu Windows® 8.1 pojawia się po wznowieniu
działania notebooka z trybu uśpienia lub hibernacji. Jest on także
wyświetlany podczas blokowania lub odblokowywania systemu
Windows® 8.1.
Ekran blokowania można dostosować pod kątem dostępu do systemu
operacyjnego. Można zmienić obraz wyświetlany w tle oraz zapewnić
dostęp do niektórych aplikacji bez odblokowywania notebooka.
W celu przejścia dalej z ekranu blokowania
1.
Stuknij/kliknij touchpad lub naciśnij dowolny
klawisz na klawiaturze notebooka.
2.
(opcjonalnie) Jeśli konto jest chronione hasłem,
wprowadź je, aby móc przejść na ekran Start.
Podręcznik elektroniczny do notebooka
59
Dostosowywanie ekranu blokowania
Ekran blokowania można dostosować w celu wyświetlania preferowanego
zdjęcia, pokazu slajdów, aktualizacji aplikacji oraz zapewnienia szybkiego
dostępu do aparatu notebooka. Aby zmienić ustawienia ekranu
blokowania, należy zapoznać się z poniższymi informacjami:
Wybór zdjęcia
1.
2.
3.
Uaktywnij pasek paneli funkcji > Settings
(Ustawienia).
Wybierz kolejno pozycje Change PC Settings
(Zmień ustawienia komputera) > Lock screen
(Ekran blokowania).
W pozycji Lock screen preview (Podgląd ekranu
blokowania) kliknij przycisk Browse (Przeglądaj),
aby wybrać zdjęcie, które zostanie użyte jako tło
ekranu blokowania.
Odtwarzanie pokazu slajdów
1.
Uaktywnij pasek paneli funkcji > Settings
(Ustawienia).
2.
Wybierz kolejno pozycje Change PC Settings
(Zmień ustawienia komputera) > Lock screen
(Ekran blokowania).
W pozycji Lock screen preview (Podgląd ekranu
blokowania) przesuń suwak Play a slide show on
the lock screen (Odtwarzaj pokaz slajdów na
ekranie blokowania) do opcji On (Wł.).
Przewiń w dół, aby dostosować poniższe opcje
pokazu slajdów na ekranie blokowania:
3.
4.
60
Podręcznik elektroniczny do notebooka
Dodawanie aktualizacji aplikacji
1.
Uaktywnij pasek paneli funkcji > Settings
(Ustawienia).
2.
Wybierz kolejno pozycje Change PC Settings
(Zmień ustawienia komputera) > Lock screen
(Ekran blokowania).
3.
Przewiń w dół do opcji Lock screen apps (Aplikacje
na ekranie blokowania).
4.
Za pomocą poniższych opcji dodaj aplikacje,
których aktualizacje mają być widoczne na ekranie
blokowania:
Uaktywnianie aparatu notebooka z poziomu ekranu
blokowania
Na ekranie blokowania można przesunąć palcem w dół, aby uaktywnić aparat
notebooka i zacząć z niego korzystać. Wykonaj poniższe czynności, aby włączyć
tę funkcję:
1.
Uaktywnij pasek paneli funkcji > Settings
(Ustawienia).
2.
Wybierz kolejno pozycje Change PC Settings
(Zmień ustawienia komputera) > Lock screen
(Ekran blokowania).
3.
Przewiń w dół do opcji Camera (Aparat).
4.
Przesuń suwak do pozycji On (Wł.).
Podręcznik elektroniczny do notebooka
61
62
Podręcznik elektroniczny do notebooka
Rozdział 4:
Autotest podczas włączania
zasilania (POST)
Podręcznik elektroniczny do notebooka
63
Autotest podczas włączania zasilania (POST)
Autotest podczas włączania zasilania (POST) jest szeregiem testów
diagnostycznych kontrolowanych programowo, które są uruchamiane
podczas włączania lub ponownego włączania notebooka.
Oprogramowanie, które kontroluje funkcję POST jest instalowane jako
stały element architektury notebooka.
Używanie funkcji POST w celu uzyskania dostępu do
BIOS'a i rozwiązywania problemów technicznych
Podczas wykonywania testów w ramach funkcji POST można uzyskać
dostęp do ustawień BIOS'a lub uruchomić opcje rozwiązywania problemów
przy użyciu klawiszy funkcyjnych w notebooku. W celu uzyskania
szczegółów, należy zapoznać się z informacjami zawartymi poniżej.
BIOS
Podstawowy system wejść/wyjść (BIOS) przechowuje sprzętowe ustawienia
systemu, które są niezbędne do uruchamiania systemu w notebooku.
W większości sytuacji w notebooku zastosowanie mają domyślne
ustawienia BIOS'a. Nie należy zmieniać domyślnych ustawień BIOS'a,
chyba że dochodzi do następujących sytuacji:
•
Podczas uruchamiania systemu na ekranie wyświetlany jest
komunikat błędu i żądanie uruchomienia Konfiguracji BIOS'a.
•
Zainstalowany został nowy składnik systemowy, który wymaga
dalszej konfiguracji lub aktualizacji w BIOS'ie.
OSTRZEŻENIE: Używanie nieprawidłowych ustawień BIOS'a może
doprowadzić do niestabilności systemu lub wystąpienia awarii podczas
jego uruchamiania. Zalecamy zmianę ustawień BIOS'a tylko z pomocą
przeszkolonych pracowników serwisu.
Uzyskiwanie dostępu do BIOS'a
Uruchom ponownie notebooka, a następnie naciśnij
klawisz
64
podczas wykonywania testów POST.
Podręcznik elektroniczny do notebooka
Ustawienia BIOS'a
UWAGA: Wygląd ekranów BIOS w tej części służy wyłączenie jako
odniesienie.
Boot (Rozruch)
To menu umożliwia ustawienie priorytetów dla opcji uruchamiania.
Podczas ustawiania priorytetu uruchamiania należy stosować się do
poniższych procedur.
1.
Na ekranie Boot (Uruchamianie), wybierz Boot Option #1 (Opcja
uruchamiania #1).
Main
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2013 American Megatrends, Inc.
Advanced Boot
Security
Save & Exit
Boot Option Priorities
Boot Option #1
[Windows Boot Manager]
Sets the system
boot order
F1
: General Help
F9
: Optimized Defaults
F10 : Save & Exit
ESC/Right Click : Exit
Version 2.16.1243. Copyright (C) 2013 American Megatrends, Inc.
Podręcznik elektroniczny do notebooka
65
2.
Naciśnij
Main
i wybierz właściwe urządzenie.
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2013 American Megatrends, Inc.
Advanced Boot
Security
Save & Exit
Boot Option Priorities
Boot Option #1
[Windows Boot Manager]
Sets the system
boot order
Boot Option #1
Windows Boot Manager
Disabled
F1
: General Help
F9
: Optimized Defaults
F10 : Save & Exit
ESC/Right Click : Exit
Version 2.16.1243. Copyright (C) 2013 American Megatrends, Inc.
66
Podręcznik elektroniczny do notebooka
Security (Bezpieczeństwo)
To menu służy do ustawiania hasła administratora i użytkownika
w notebooku. Zapewnia ono kontrolę dostępu do napędu dysku
twardego w notebooku, interfejsu wejścia/ wyjścia (I/O), a także złącza
USB.
UWAGA:
Main
•
W przypadku ustawienia User Password (Hasła
użytkownika), konieczne będzie wprowadzenie hasła przed
uruchomieniem systemu operacyjnego notebooka.
•
W przypadku ustawienia Administrator Password (Hasła
administratora), konieczne będzie wprowadzenie hasła
przed uruchomieniem BIOS'a.
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2013 American Megatrends, Inc.
Advanced
Boot Security
Save & Exit
Password Description
If ONLY the Administrator’s password is set,
then this only limits access to Setup and is
only asked for when entering Setup. If ONLY
the user’s password is set, then this is a
power on password and must be entered to boot
or enter Setup. In Setup, the User will have
Administrator rights.
Administrator Password Status
NOT INSTALLED
User Password Status
NOT INSTALLED
Administrator Password
Set Administrator
Password. The
password length
must be in the
following range:
Minimum length 3
Maximum length 20
Must type with
character:
a-z, 0-9
User Password
Secure Boot Menu
F1
: General Help
F9
: Optimized
Defaults
F10 : Save & Exit
ESC/Right Click : Exit
Version 2.16.1243 Copyright (C) 2013 American Megatrends, Inc.
Podręcznik elektroniczny do notebooka
67
Aby ustawić hasło:
1.
a ekranie Security (Zabezpieczenie), wybierz Setup
N
Administrator Password (Hasło administratora) lub User
Password (Hasło użytkownika).
2.
Wpisz hasło i naciśnij
3.
Wpisz ponownie hasło i naciśnij
.
.
Aby usunąć hasło:
1.
Na ekranie Security (Zabezpieczenie), wybierz Setup Administrator
Password (Hasło administratora) lub User Password (Hasło
użytkownika).
2.
Wprowadź bieżące hasło i naciśnij
3.
Pozostaw puste pole Create New Password (Utwórz nowe
hasło) i naciśnij
4.
.
Wybierz Yes (Tak) w oknie potwierdzającym, a następnie naciśnij
klawisz
68
.
.
Podręcznik elektroniczny do notebooka
Save & Exit (Zapis i wyjście)
Aby zachować ustawienia konfiguracyjne, należy wybrać opcję Save
Changes and Exit (Zapis zmian i wyjście) przed opuszczeniem BIOS'a.
Main
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2013 American Megatrends, Inc.
Advanced
Boot
Security Save & Exit
Save Changes and Exit
Discard Changes and Exit
Exit system setup
after saving the
changes.
Save Options
Save Changes
Discard Changes
Restore Defaults
Boot Override
Windows Boot Manager
Launch EFI Shell from filesystem device
F1
: General Help
F9
: Optimized Defaults
F10 : Save & Exit
ESC/Right Click : Exit
Version 2.16.1243. Copyright (C) 2013 American Megatrends, Inc.
Podręcznik elektroniczny do notebooka
69
Aktualizacja BIOS:
1.
Sprawdź model notebooka, a następnie pobierz najnowszy plik
BIOS'a dla tego modelu ze strony internetowej ASUS.
2.
Zapisz kopię pobranego pliku BIOS'a na dysku Flash.
3.
Podłącz dysk Flash do notebooka.
4.
Uruchom ponownie notebooka, a następnie naciśnij klawisz
podczas wykonywania testów POST.
5.
W programie konfiguracji BIOS, kliknij Advanced
(Zaawansowane) > Start Easy Flash (Uruchom Easy Flash), a
następnie naciśnij
.
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2013 American Megatrends, Inc.
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.
Main Advanced
Boot
Security
Save & Exit
Start Easy Flash
Network Stack Configuration
USB Configuration
Press Enter to run
the utility to
select and update
BIOS.
F1
: General Help
F9
: Optimized Defaults
F10 : Save & Exit
ESC/Right Click : Exit
Version 2.16.1243. Copyright (C) 2013 American Megatrends, Inc.
70
Podręcznik elektroniczny do notebooka
6.
Odszukaj pobrany plik BIOS'a na dysku Flash, a następnie naciśnij
klawisz
.
ASUSTek Easy Flash Utility
FLASH TYPE: MXIC 25L Series
New BIOS
Current BIOS
Platform: X205
Platform: Unknown
Version: 101
Version: Unknown
Build Date: Oct 26 2012
Build Date: Unknown
Build Time: 11:51:05
Build Time: Unknown
FSO
FS1
0 EFI
<DIR>
FS2
FS3
FS4
[←→]: Switch [↑↓]: Choose [q]: Exit [Enter]: Enter/Execute
7.
Po zakończeniu procesu aktualizacji BIOS, kliknij Exit (Zakończ)
> Restore Defaults (Przywróć domyślne) w celu przywrócenia
systemu do ustawień domyśnych.
Podręcznik elektroniczny do notebooka
71
Przywracanie systemu
Użycie opcji przywracania komputera notebook PC, umożliwia
przywrócenie systemu do jego oryginalnego stanu lub odświeżenie
ustawień w celu poprawienia działania.
WAŻNE!
•
Przed rozpoczęciem w komputerze notebook PC
jakichkolwiek opcji przywracania, należy wykonać kopię
zapasową wszystkich danych.
•
Aby uniknąć utraty danych należy zapisać wszystkie ważne,
dostosowane ustawienia, takie jak ustawienia sieci, nazwy
użytkownika i hasła.
•
Przed ponownym uruchomieniem systemu należy się
upewnić, że notebook PC jest podłączony do źródła zasilania.
Windows® 8.1 umożliwia wykonanie następujących opcji przywracania:
•
Refresh your PC without affecting your files (Odświeżenie
komputera PC, bez zmiany plików użytkownika) - Ta opcja
umożliwia odświeżenie komputera notebook PC, bez zmiany
plików osobistych (zdjęcia, muzyka, wideo, dokumenty) i aplikacji
z Windows® store.
Używając tej opcji, użytkownik może przywrócić domyślne
ustawienia notebooka PC i usunąć inne zainstalowane aplikacje.
•
Remove everything and reinstall Windows (Usunięcie
wszystkiego i ponowna instalacja Windows) - Ta opcja
resetuje notebook PC do jego ustawień fabrycznych. Przed
uruchomieniem tej opcji należy wykonać kopię zapasową swoich
danych.
72
Podręcznik elektroniczny do notebooka
•
Advanced startup (Zaawansowane uruchamianie)- Użycie
tej opcji, pozwala na wykonanie innych zaawansowanych opcji
przywracania komputera notebook PC, takich jak:
-
Użycie do uruchomienia notebooka PC napędu USB,
połączenia sieciowego lub płyty DVD przywracanie
Windows.
-
Użycie funkcji Troubleshoot (Rozwiązywanie błędów) do
włączenia dowolnych, zaawansowanych opcji przywracania:
System Restore (Przywracanie systemu), System Image
Recovery (Przywracanie obrazu systemu), Startup Repair
(Naprawa uruchamiania), Command Prompt (Wiersz
poleceń), UEFI Firmware Settings (Ustawienia firmware
UEFI), Startup Settings (Ustawienia uruchamiania).
Podręcznik elektroniczny do notebooka
73
Włączenie opcji przywracania
Sprawdź następujące czynności, aby uzyskać dostęp i używać jednej z
dostępnych opcji przywracania dla notebooka PC.
1.
Uruchom pasek paneli funkcji i wybierz Settings (Ustawienia).
2.Wybierz Change PC Settings (Zmień ustawienia PC).
74
Podręcznik elektroniczny do notebooka
3.
W opcjach PC Settings (Ustawienia PC), wybierz Update and
recovery (Aktualizacja i przywracanie).
4.
W opcjach Update and recovery (Aktualizacja i przywracanie),
wybierz Recovery (Przywracanie), a następnie wybierz opcję
przywracania do wykonania.
Podręcznik elektroniczny do notebooka
75
76
Podręcznik elektroniczny do notebooka
Porady i często zadawane
pytania
Podręcznik elektroniczny do notebooka
77
Przydatne porady dotyczące komputera
Poniżej przedstawiono kilka przydatnych porad, których przestrzeganie
umożliwi maksymalne wykorzystanie możliwości komputera,
utrzymanie wydajności jego systemu oraz zapewni bezpieczeństwo
wszystkich przechowywanych danych:
•
System Windows® należy aktualizować okresowo w
celu zapewnienia najnowszych ustawień zabezpieczeń
zainstalowanych aplikacji.
•
Należy używać narzędzia ASUS Live Update do aktualizowania
wyłącznych aplikacji, sterowników i narzędzi firmy ASUS
dostępnych w komputerze. W celu uzyskania szczegółowych
informacji należy skorzystać z narzędzia ASUS Tutor
zainstalowanego na komputerze.
•
Należy używać oprogramowania antywirusowego w celu
ochrony danych; oprogramowanie to należy okresowo
aktualizować.
•
Poza sytuacjami, w których jest to absolutnie konieczne, należy
unikać wyłączania komputera poprzez wymuszenie zamknięcia
jego systemu.
•
Należy zawsze wykonywać kopie zapasowe danych, które warto
jest zapisywać na zewnętrznym dysku pamięci masowej.
•
Należy unikać używania komputera w miejscach o bardzo
wysokich temperaturach. Jeśli komputer nie będzie używany
przez dłuższy czas (co najmniej miesiąc), zalecane jest wyjęcie
baterii, o ile jest ona wymienna.
•
Przed zresetowaniem komputera należy odłączyć wszystkie
urządzenia zewnętrzne oraz upewnić się, że wszystkie poniższe
pozycje są znane lub dostępne:
78
-
Klucz produktu dla systemu operacyjnego i innych
zainstalowanych aplikacji
-
Kopia zapasowa danych
-
Identyfikator i hasło logowania
-
Informacje dotyczące połączenia z Internetem
Podręcznik elektroniczny do notebooka
Często zadawane pytania dotyczące sprzętu
1.
Po włączeniu komputera na ekranie pojawia się czarny, a
czasem kolorowy punkt. Co należy zrobić?
Pomimo tego, że punkty te pojawiają się zwykle na ekranie
komputera, nie mają one wpływu na działanie systemu. Jeśli
problem ten będzie się utrzymywał i zacznie wpływać na
wydajność systemu, należy skontaktować się z autoryzowanym
centrum serwisowym firmy ASUS.
2.
Kolor i jasność ekranu komputera są niejednolite. Jak można
to naprawić?
Na kolor i jasność ekranu może mieć wpływ kąt i aktualne
położenie komputera. Jasność i odcienie kolorów komputera
mogą się także różnić w zależności od modelu. Wygląd ekranu
można dostosować za pomocą klawiszy funkcyjnych lub
ustawień ekranu w systemie operacyjnym.
3.
Jak zmaksymalizować żywotność baterii komputera?
Można zastosować się do dowolnej z poniższych sugestii:
•
Dostosuj jasność ekranu za pomocą klawiszy funkcyjnych.
•
Jeśli nie korzystasz z połączenia Wi-Fi, przełącz system do
trybu Airplane mode (Tryb samolotowy).
•
Odłącz nieużywane urządzenia USB.
•
Zamknij nieużywane aplikacje, zwłaszcza te, które zużywają
zbyt wiele pamięci systemowej.
Podręcznik elektroniczny do notebooka
79
4.
5. 6.
Nie świeci się wskaźnik LED baterii. Na czym polega problem?
•
Sprawdź, czy adapter zasilania lub zestaw baterii są prawidłowo
podłączone. Można także odłączyć adapter zasilania lub zestaw
baterii, odczekać minutę, a następnie podłączyć je ponownie
do gniazda elektrycznego i komputera.
•
Jeśli problem będzie się utrzymywał, skontaktuj się z lokalnym
centrum serwisowym firmy ASUS w celu uzyskania pomocy.
Dlaczego touchpad nie działa?
•
Naciśnij klawisze
w celu uaktywnienia touchpada.
•
Sprawdź, czy w pozycji Inteligentne gesty ASUS nie
ustawiono wyłączania touchpada po podłączeniu
zewnętrznego urządzenia wskazującego.
Dlaczego podczas odtwarzania plików audio lub wideo nie
słychać dźwięku z głośników komputera?
Można zastosować się do dowolnej z poniższych sugestii:
•
Naciśnij klawisze
w celu zwiększenia głośności
głośnika.
7.
•
Sprawdź, czy nie ustawiono wyciszenia głośników.
•
Sprawdź, czy do gniazda słuchawkowego komputera nie
podłączono słuchawek, a jeśli tak, to odłącz je.
Co należy zrobić, jeśli adapter zasilania komputera został
zgubiony lub gdy bateria przestała działać?
Skontaktuj się z lokalnym centrum serwisowym firmy ASUS w
celu uzyskania pomocy.
80
Podręcznik elektroniczny do notebooka
8. Dlaczego po podłączeniu słuchawek do gniazda po prawej
stronie dźwięk jest nadal emitowany z głośników komputera?
Przejdź do pozycji Control Panel (Panel sterowania) >
Hardware and Sound (Sprzęt i dźwięk), a następnie wybierz
pozycję Audio Manager (Menedżer dźwięków) i skonfiguruj
ustawienia.
9.
Komputer nie realizuje prawidłowo naciśnięć klawiszy ze
względu na stale poruszający się kursor. Co należy zrobić?
Upewnij się, że podczas pisania na klawiaturze nic przypadkowo
nie dotyka ani nie naciska touchpada. Możesz także wyłączyć
touchpada, naciskając klawisze
.
10. Touchpad komputera nie działa. Co należy zrobić?
Można zastosować się do dowolnej z poniższych sugestii:
•
Sprawdź, czy w pozycji ASUS Smart Gesture (Inteligentne
gesty ASUS) nie ustawiono wyłączania touchpada po
podłączeniu zewnętrznego urządzenia wskazującego do
komputera. Jeśli tak jest, wyłącz tę funkcję.
•
Naciśnij klawisze
.
11. Po naciśnięciu klawisza „U”, „I” lub „O” na klawiaturze zamiast
liter wyświetlane są cyfry. Jak można to zmienić?
Naciśnij klawisz
, lub klawisze
(w
wybranych modelach) na klawiaturze komputera w celu
wyłączenia tej funkcji i używania wspomnianych klawiszy do
wprowadzania liter.
Podręcznik elektroniczny do notebooka
81
Często zadawane pytania dotyczące
oprogramowania
1.
Po włączeniu komputera świeci się wskaźnik zasilania, ale
wskaźnik aktywności dysku pozostaje wyłączony. Ponadto
system nie zostaje uruchomiony. Co należy zrobić, aby to
naprawić?
Można zastosować się do dowolnej z poniższych sugestii:
2.
•
Wymuś zamknięcie systemu komputera, naciskając przycisk
zasilania i przytrzymując go przez ponad dziesięć (10)
sekund. Sprawdź, czy adapter zasilania i zestaw baterii są
prawidłowo podłączone, a następnie włącz komputer.
•
Jeśli problem będzie się utrzymywał, skontaktuj się z
lokalnym centrum serwisowym firmy ASUS w celu uzyskania
pomocy.
Co należy zrobić, gdy na ekranie widoczny jest następujący
komunikat: „Remove disks or other media. Press any key to
restart. (Usuń dyski lub inny nośnik. Naciśnij jakiś klawisz,
aby zrestartować.)”?
Można zastosować się do dowolnej z poniższych sugestii:
3. 82
•
Odłącz wszystkie podłączone urządzenia USB, a następnie
uruchom ponownie komputer.
•
Jeśli problem będzie się utrzymywał, może to oznaczać,
że w komputerze wystąpił problem z pamięcią. Skontaktuj
się z lokalnym centrum serwisowym firmy ASUS w celu
uzyskania pomocy.
Komputer uruchamia się wolniej niż zwykle, a system
operacyjny działa z opóźnieniem. Jak można to naprawić?
Usuń ostatnio zainstalowane aplikacje lub te, które nie były
dołączone do pakietu systemu operacyjnego, a następnie
uruchom ponownie system.
Podręcznik elektroniczny do notebooka
4.
Komputer nie uruchamia się. Jak można to naprawić?
Można zastosować się do dowolnej z poniższych sugestii:
5.
•
Odłącz od komputera wszystkie podłączone do niego
urządzenia, a następnie uruchom ponownie system.
•
Naciśnij zaraz po uruchomieniu klawisz F9. Gdy komputer
przejdzie do trybu Troubleshooting (Rozwiązywanie
problemów), wybierz pozycję Refresh (Odśwież) lub Reset
your PC (Resetuj komputer PC).
•
Jeśli problem będzie się utrzymywał, skontaktuj się z
lokalnym centrum serwisowym firmy ASUS w celu uzyskania
pomocy.
Dlaczego nie można przywrócić działania komputera z trybu
uśpienia lub hibernacji?
•
W celu przywrócenia ostatniego stanu działania należy
nacisnąć przycisk zasilania.
•
W wyniku działania systemu bateria mogła ulec
całkowitemu rozładowaniu. Podłącz adapter zasilania do
komputera i do gniazda elektrycznego, a następnie naciśnij
przycisk zasilania.
Podręcznik elektroniczny do notebooka
83
84
Podręcznik elektroniczny do notebooka
Załączniki
Podręcznik elektroniczny do notebooka
85
Zgodność wewnętrznego modemu
Komputer z wewnętrznym modemem, jest zgodny ze standardami JATE (Japonia),
FCC (USA, Kanada, Korea, Tajwan) i CTR21. Wewnętrzny modem posiada certyfikat
zgodności z Decyzją Rady 98/482/EC dotyczącą pan-Europejskich, pojedynczych
połączeń terminalowych z publiczną, telefoniczną siecią przełączaną (PSTN).
Jednakże, ze względu na różnice pomiędzy indywidualnymi PSTN w różnych krajach,
certyfikat nie daje bezwarunkowej pewności prawidłowego działania w każdym
punkcie sieci PSTN. W przypadku problemów należy najpierw skontaktować się z
dostawcą sprzętu.
Przegląd
4-go sierpnia 1998, zgodnie z w oficjalnym dzienniku Rady Europy, opublikowana
została Decyzja Rady Europy dotycząca CTR 21. CTR 21 stosuje się do wszystkich
nie głosowych urządzeń terminalowych z wybieraniem DTMF, przeznaczonych
do łączenia z analogowymi sieciami PSTN (Public Switched Telephone Network
[Publiczna przełączana sieć telefoniczna]).
CTR 21 (Common Technical Regulation [Powszechne przepisy techniczne])
dotyczą wymagań w sprawie łączenia urządzeń terminalowych z analogowymi,
publicznymi sieciami telefonicznymi (z wyłączeniem urządzeń obsługi telefonii
głosowej), w których adresowanie sieciowe, o ile jest dostępne, jest uzyskiwane
poprzez dwutonowe sygnałowanie wieloczęstotliwościowe.
86
Podręcznik elektroniczny do notebooka
Deklaracja zgodności sieci
Oświadczenie producenta dla jednostek notyfikowanych i sprzedawcy: “Ta
deklaracja wskazuje sieci w których może działać to urządzenie i wszelkie
notyfikowane sieci dla których mogą wystąpić problemy współpracy”.
Oświadczenie producenta dla użytkownika: “Deklaracja ta wskazuje sieci, w
których może działać ten sprzęt i sieci, w których mogą pojawić się problemy
dotyczące współdziałania. Producent może także dołączyć oświadczenie,
aby wyjaśnić gdzie zgodność sieci zależy od ustawień fizycznych i ustawień
oprogramowania. Znajduje się tam także zalecenie, aby użytkownik skontaktował
się ze sprzedawcą, jeśli chce używać to urządzenie w innej sieci.”
Jak dotąd, notyfikowana jednostka CETECOM wydała kilka pan-Europejskich
certyfikatów, w oparciu o CTR 21. W wyniku tego, dostępnych jest pięć pierwszych
Europejskich modemów, które nie wymagają certyfikatów zgodności z przepisami
każdego indywidualnego kraju europejskiego.
Urządzenia nie-głosowe
Do tej grupy kwalifikują się automatyczne sekretarki i telefony głośnomówiące
oraz modemy, faksy, urządzenia do automatycznego wybierania i systemy
alarmowe. Urządzenia, w których wyłączona jest jakość rozmowy dwustronnej
regulowana przepisami (np. telefony słuchawkowe i w niektórych krajach telefony
bezprzewodowe).
Podręcznik elektroniczny do notebooka
87
W tej tabeli wymieniono kraje aktualnie zgodne ze
standardem CTR21.
Kraj
Zastosowanie
Dalsze testy
Austria1
Tak
Nie
Belgia
Tak
Nie
Czechy
Nie
Nie dotyczy
Dania1
Tak
Tak
Finlandia Tak
Nie
Francja
Tak
Nie
Niemcy
Tak
Nie
Grecja
Tak
Nie
Węgry
Nie
Nie dotyczy
Islandia
Tak
Nie
Irlandia
Tak
Nie
Włochy
Nadal oczekujące
Nadal oczekujące
Izrael
Nie
Nie
Lichtenstein
Tak
Nie
Luksemburg
Tak
Nie
Holandia1
Tak
Tak
Norwegia
Tak
Nie
Polska
Nie
Nie dotyczy
Portugalia
Nie
Nie dotyczy
Hiszpania
Nie
Nie dotyczy
Szwecja
Tak
Nie
Szwajcaria
Tak
Nie
Wielka Brytania
Tak
Nie
88
Podręcznik elektroniczny do notebooka
Ta informacja została skopiowana z CETECOM i została dostarczone bez
odpowiedzialności. Aktualizacje dotyczące tej tabeli, znajdują się pod adresem
http://www.cetecom.de/technologies/ctr_21.html
1 Wymagania krajowe będą miały zostosowanie wyłącznie wtedy, gdy urządzenie
będzie wykorzystywało wybieranie impulsowe (w tej instrukcji użytkownika
producenci utrzymują, że urządzenie może obsługiwać wyłącznie sygnałowanie
DTMF, co może wymagać dodatkowych testów).
W Holandii połączenia seryjne i urządzenia sprawdzania ID użytkownika wymagają
dodatkowych testów.
Oświadczenie o zgodności z przepisami Federal
Communications Commission (FCC)
Urządzenie to jest zgodne z częścią 15 zasad FCC. Jego działanie podlega
następującym dwóm warunkom:
•
Urządzenie to nie może powodować zakłóceń.
•
Urządzenie to musi przyjmować wszelkie odebrane zakłócenia, z
uwzględnieniem zakłóceń, które mogą powodować niepożądane działanie.
To urządzenie zostało poddane testom i uznane za spełniające wymogi dla
urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 zasad FCC. Ograniczenia te
zostały opracowane w celu zapewnienia ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami
w instalacjach domowych. Urządzenie to wytwarza, używa i może emitować
promieniowanie o częstotliwości fal radiowych i jeśli zostanie zainstalowane lub
eksploatowane niezgodnie z zaleceniami, może powodować zakłócenia w łączności
radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w przypadku
określonej instalacji. Jeśli urządzenie to jest źródłem zakłóceń sygnału radiowego
lub telewizyjnego (co można sprawdzić przez włączenie i wyłączenie tego
urządzenia), należy spróbować wyeliminować zakłócenia, korzystając z poniższych
metod:
•
Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.
•
Zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem.
Podręcznik elektroniczny do notebooka
89
•
Podłączenie sprzętu do gniazda zasilania w innym obwodzie niż ten, do
którego podłączony jest odbiornik.
•
Skontaktowanie się z dostawcą lub doświadczonym technikiem radiowo/
telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.
OSTRZEŻENIE! W celu wypełnienia wymagań FCC dotyczących limitów emisji i
zapobiegania zakłóceniom odbioru pobliskiego sprzętu radiowo-telewizyjnego,
wymagane jest używanie ekranowanego kabla zasilającego. Ważne jest, aby używany
był wyłącznie dostarczony kabel. Do podłączania do tego sprzętu urządzeń I/O (we/wy)
należy stosować wyłącznie ekranowane kable. Ostrzega się, że nieautoryzowane zmiany
lub modyfikacje mogą spowodować utratę przez użytkownika prawa do korzystania z
tego urządzenia.
(Przedruk ze zbioru przepisów Federal Regulations #47, część 15.193, 1993.
Washington DC: Office of the Federal Register, National Archives and Records
Administration, U.S. Government Printing Office.)
Deklaracja zgodności
(Dyrektywa R&TTE 1999/5/EC)
Następujące elementy zostały zebrane i uznane jako właściwe i wystarczające:
•
Istotne wymagania, zgodnie z [Paragraf 3]
•
Wymagania dotyczące zabezpieczenia zdrowia i bezpieczeństwa, zgodnie
z [Paragraf 3.1a]
•
Test bezpieczeństwa elektrycznego, zgodnie z [EN 60950]
•
Wymagania dotyczące zabezpieczenia zgodności elektromagnetycznej w
[Paragraf 3.1b]
•
Test zgodności elektromagnetycznej w [EN 301 489-1] oraz [EN 301 489-17]
•
Efektywne stosowanie widma radiowego, zgodnie z [Paragraf 3.2]
•
Testy radiowe, według [EN 300 328-2]
90
Podręcznik elektroniczny do notebooka
Oświadczenie FCC dotyczące ostrzeżenia o
ekspozycji częstotliwości radiowej (RF)
OSTRZEŻENIE! Jakiekolwiek zmiany lub modyfikacje wykonane bez wyraźnego
zezwolenia strony odpowiedzialnej za zgodność, mogą spowodować pozbawienie
użytkownika prawa do używania tego urządzenia. “Firma ASUS oświadcza, że
działanie tego urządzenia na terenie USA jest ograniczone do kanałów od 1 do 11 przy
częstotliwości 2,4GHz, w wyniku zastosowania określonego firmware.”
To urządzenie jest zgodne z limitami FCC dotyczącymi ekspozycji RF
ustanowionymi dla środowisk niekontrolowanych. W celu zachowania zgodności
z wymaganiami FCC dotyczącymi zgodności ekspozycji RF, należy wykonać
instrukcje działania z podręcznika użytkownika.
Urządzenie to działa w zakresie częstotliwości od 5,15 do 5,25 GHz i jest
przeznaczone tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń. Użytkowanie na zewnątrz
pomieszczeń w zakresie od 5150 do 5250 MHz jest zabronione.
Informacja o ekspozycji RF (SAR)
To urządzenie spełnia rządowe wymagania dotyczące ekspozycji na fale
radiowe. To urządzenie zaprojektowano i wyprodukowano w taki sposób, aby
nie przekraczało limitów emisji ekspozycji energii częstotliwości radiowej (RF),
ustanowionych przez Federalną Komisję ds. Telekomunikacji rządu USA.
Standard ekspozycji wykorzystuje jednostkę miary znaną jako współczynnik
absorbcji swoistej lub SAR. Limit SAR ustanowiony przepisami FCC wynosi
1,6W/kg. Testy SAR są wykonywane dla standardowych pozycji działania,
zaakceptowanych przez FCC, przy określonym poziomie transmisji EUT w różnych
kanałach.
FCC zagwarantowała zgodność sprzętową dla tego urządzenia ze wszystkimi
zgłoszonymi poziomami SAR, ocenionymi zgodnie z zaleceniami FCC dla
ekspozycji RF. Informacja SAR dotycząca tego urządzenia znajduje się w aktach
FCC i można ją odnaleźć w części Display Grant, pod adresem www.fcc.gov/oet/
ea/fccid, po wyszukaniu ID FCC: ZQ6-AP6234A.
Podręcznik elektroniczny do notebooka
91
Oznakowanie CE
Oznakowanie CE dla urządzeń bez obsługi bezprzewodowej sieci LAN/funkcji
Bluetooth
Dostarczana wersja tego urządzenia jest zgodna z wymogami dyrektyw
dotyczących „Kompatybilności elektromagnetycznej” EEC 2004/108/EC i
„Dyrektywą niskonapięciową” 2006/95/EC.
Oznakowanie CE dla urządzeń z obsługą bezprzewodowej sieci LAN/funkcji
Bluetooth
Niniejsze urządzenie jest zgodne z wymogami dyrektywy 1999/5/EC Parlamentu
Europejskiego i Komisji Europejskiej z 9 marca 1999 r. dotyczącej urządzeń
radiowych i telekomunikacyjnych oraz wzajemnego uznawania zgodności.
Urządzenie to może być używane w następujących krajach:
AT
EE
IT
NO
92
BE
ES
IS
PL
BG
FI
LI
PT
CH
FR
LT
RO
CY
GB
LU
SE
CZ
GR
LV
SI
DE
HU
MT
SK
DK
IE
NL
TR
Podręcznik elektroniczny do notebooka
Informacja o ekspozycji RF (SAR) - CE
To urządzenie spełnia wymagania UE (1999/519/EC), dotyczące ograniczenia
ekspozycji ludności na oddziaływanie pól elektromagnetycznych, spowodowane
wymaganiami ochrony zdrowia.
Ograniczenia te są częścią rozszerzonych zaleceń dotyczących ochrony ludności.
Zalecenia te zostały utworzone i sprawdzone przez niezależne organizacje naukowe,
poprzez wykonanie ogólnych i szczegółowych ocen w trakcie badań naukowych.
Jednostką miary wybraną dla zalecanego przez Radę Europy ograniczenia dla
urządzen przenośnych jest “SAR (Specific Absorption Rate [Specyficzny współczynnik
absorpcji])”, a limit SAR wynosi średnio 2,0 W/kg na 10 gram masy ciała. Jest to zgodne
z wymogami ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection
[Międzynarodowa Komisja ds. Ochrony Przed Promieniowaniem Niejonizującym]).
To urządzenie zostało sprawdzone pod kątem działania w pobliżu ciała, a testy
wykazały, że spełnia wymogi zaleceń ICNRP dotyczące ekspozycji oraz wymogi
europejskiego standardu EN 50566 i EN 62209-2. Wartość SAR została zmierzona
przy bezpośrednim kontakcie urządzenia z ciałem, podczas transmisji z najwyższym,
certyfikowanym poziomem mocy, we wszystkich pasmach częstotliwości urządzenia
mobilnego.
Podręcznik elektroniczny do notebooka
93
Oświadczenie Ministerstwa Przemysłu Kanady (IC,
Industry Canada)
Urządzenie może automatycznie przestać przesyłać dane w przypadku braku
informacji do przesłania lub po wystąpieniu błędu operacyjnego. Należy
zauważyć, że nie ma to na celu uniemożliwienia przesyłania informacji
dotyczących sterowania lub sygnalizacyjnych ani używania powtarzających się
kodów w przypadku, gdy są one wymagane przez technologię.
Urządzenie może być używane w paśmie 5150–5250 MHz wyłącznie wewnątrz
budynków w celu wyeliminowania niepożądanych zakłóceń z ruchomymi
systemami satelitarnymi pracującymi na wspólnym kanale; maksymalny
dozwolony zysk anteny (dla urządzenia działającego w pasmach 5250–5350 MHz
i 5470–5725 MHz) w celu zapewnienia zgodności z ograniczeniem EIRP oraz
maksymalny dozwolony zysk anteny (dla urządzeń działających w paśmie 5275–
5850 MHz) w celu zapewnienia zgodności z ograniczeniami EIRP, ustanowionymi
dla trybów działania punkt-punkt i innych niż punkt-punkt, został określony w
paragrafie A9.2(3). Ponadto radary wysokiej mocy są alokowane jako użytkownicy
główni (co oznacza ich priorytet) w paśmie 5250–5350 MHz, dlatego radary te
mogą powodować zakłócenia i/lub uszkodzenie urządzeń LE-LAN.
Funkcja wyboru kodu kraju jest wyłączona w przypadku produktów
sprzedawanych na rynek USA/Kanada. W produktach dostępnych na rynkach
USA/Kanada można używać wyłącznie kanałów 1–11. Wybór innych kanałów jest
niemożliwy.
94
Podręcznik elektroniczny do notebooka
Kanał operacji bezprzewodowych dla różnych
domen
Ameryka Północna
2.412-2.462 GHz
Kanał 01 do 11
Japonia
2.412-2.484 GHz
Kanał 01 do 14
Europa ETSI
2.412-2.472 GHz
Kanał 01 do 13
Ograniczenie pasma częstotliwości
bezprzewodowych we Francji
Niektóre obszary we Francji mają ograniczone pasmo częstotliwości. W
najgorszym przypadku, maksymalna, autoryzowana moc wewnątrz pomieszczeń
może wynosić:
•
10mW dla całego pasma 2,4 GHz (2400 MHz - 2483.5 MHz)
•
100mW dla częstotliwości pomiędzy 2446,5 MHz i 2483,5 MHz
UWAGA: Kanały 10 do 13 działają w paśmie 2446,6 MHz do 2483,5 MHz.
Dostępnych jest kilka możliwości używania na zewnątrz pomieszczeń: Na terenie
prywatnych posiadłości lub na terenie prywatnych posiadłości osób publicznych,
używanie podlega wstępnej procedurze autoryzacji przez Ministerstwo Obrony,
przy minimalnej autoryzowanej mocy 100mW w paśmie 2446,5 - 2483,5 MHz.
Używanie na zewnątrz pomieszczeń w miejscach publicznych nie jest dozwolone.
W wymienionych poniżej departamentach, dla całego pasma 2,4 GHz:
•
Maksymalna autoryzowana moc wewnątrz pomieszczeń wynosi 100mW
•
Maksymalna autoryzowana moc na zewnątrz pomieszczeń wynosi 10mW
Podręcznik elektroniczny do notebooka
95
W departamentach, w których dozwolone jest używanie pasma 2400 - 2483,5 MHz
z EIRP wewnątrz pomieszczeń mniejszym niż 100mW i na zewnątrz mniejszym niż
10mW:
01 Ain
02 Aisne
03 Allier
05 Hautes Alpes
08 Ardennes
09 Ariège
11 Aude
12 Aveyron
16 Charente
24 Dordogne
25 Doubs
26 Drôme
32 Gers
36 Indre
37 Indre et Loire
41 Loir et Cher
45 Loiret
50 Manche
55 Meuse
58 Nièvre
59 Nord
60 Oise
61 Orne
63 Puy du Dôme
64 Pyrénées Atlantique
66 Pyrénées Orientales
67 Bas Rhin
68 Haut Rhin
70 Haute Saône
71 Saône et Loire
75 Paris
82 Tarn et Garonne
84 Vaucluse
88 Vosges
89 Yonne
90 Territoire de Belfort
94 Val de Marne
To wymaganie może z czasem ulec zmianie, umożliwiając korzystanie z kart
bezprzewodowych sieci LAN na dalszych terenach w obrębie Francji. W celu
uzyskania najnowszych informacji należy skontaktować się z ART (www.arcep.fr).
UWAGA: Moc transmisji karty WLAN jest niższa niż 100mW, ale wyższa od 10mW.
96
Podręcznik elektroniczny do notebooka
Uwagi UL dotyczące bezpieczeństwa
Sprzęt określony przez standard UL 1459, obejmujący telekomunikację (telefon),
powinien być elektrycznie połączony z siecią telekomunikacyjną, przy różnicy
napięcia roboczego w stosunku do uziemienia, nie przekraczającej 200V (peak),
300V peak-to-peak, i 105V rms, a także powinien być zainstalowany lub używany
zgodnie z przepisami Państwowych Przepisów Elektrycznych (NFPA 70).
Podczas używania modemu komputera należy zawsze stosować się do zaleceń
bezpieczeństwa w celu zmniejszenia zagrożenia pożaru, porażenia prądem i
obrażeń osób, włącznie z następującymi zaleceniami:
•
Nie należy używać komputera w pobliżu wody, na przykład, w pobliżu
wanny, umywalki, zlewu kuchennego lub pralki, na mokrym podłożu lub w
pobliżu basenu kąpielowego.
•
Nie należy używać komputera podczas burzy z wyładowaniami
elektrycznymi. Istnieje wtedy zagrożenie porażenia prądem elektrycznym z
wyładowania atmosferycznego.
•
Nie należy używać komputera w pobliżu miejsc z wyciekiem gazu.
Baterie określone przez standard UL 1642, to podstawowe (nieładowalne) i
dodatkowe (ładowalne) baterie litowe, stosowane jako źródło zasilania produktów.
Baterie te zawierają lit metaliczny lub stop litu albo jony litowe i mogą składać się
z pojedynczych cel elektrochemicznych albo z dwóch lub więcej cel połączonych
szeregowo, równolegle lub szeregowo i równolegle, które przekształcają energię
chemiczną w energię elektryczną w wyniku nieodwracalnej lub odwracalnej
reakcji chemicznej.
•
Nie należy wyrzucać zestawu baterii komputera do ognia, ponieważ
baterie mogą eksplodować. Sprawdź lokalne przepisy w celu uzyskania
specjalnych instrukcji dotyczących usuwania w celu zmniejszenia ryzyka
zagrożenia osób z powodu pożaru lub wybuchu.
•
Nie należy używać adapterów zasilania lub baterii z innych urządzeń,
ponieważ zwiększa to zagrożenie obrażeń osób w wyniku pożaru lub
wybuchu. Należy używać wyłącznie adapterów zasilania z certyfikatem
UL lub baterii dostarczonych przez producenta lub autoryzowanych
sprzedawców.
Podręcznik elektroniczny do notebooka
97
Wymagania dotyczące bezpieczeństwa zasilania
Do zasilania produktów wymagających prądu elektrycznego do 6A o ciężarze
większym niż 3kg, konieczne jest stosowanie certyfikowanych przewodów
zasilających większych lub równych: H05VV-F, 3G, 0,75mm2 lub H05VV-F, 2G,
0,75mm2.
Uwagi dotyczące tunera TV
Uwaga dla intalatora systemu CATV - System rozprowadzania sygnału kablowego
powinien być uziemiony, zgodnie ze standardem ANSI/NFPA 70, NEC (National
Electrical Code), a dokładnie Część 820.93, Grounding of Outer Conductive
Shield of a Coaxial Cable – instalacja powinna zawierać złącze ekranu kabla z
uziemieniem budynku.
REACH
Zgodnie z rozporządzeniem REACH (Rejestracja, ocena, autoryzacja i ograniczenie
środków chemicznych), publikujemy informacje o środkach chemicznych w
naszych produktach, na stronie internetowej ASUS REACH pod adresem http://csr.
asus.com/english/REACH.htm.
Uwaga dotycząca produktów Macrovision
Corporation
Produkt ten zawiera technologię ochrony praw autorskich, wykorzystującą
pewne rozwiązania opatentowane w USA oraz podlegające innym prawom o
ochronie dóbr intelektualnych, które są własnością firmy Macrovision Corporation
i innych prawnych właścicieli. Korzystanie z niniejszej technologii ochrony praw
autorskich musi być autoryzowane przez firmę Macrovision Corporation. Ponadto
jest ona przeznaczona jedynie do użytku domowego i innych ograniczonych
zastosowań chyba, że autoryzacja firmy Macrovision Corporation stanowi inaczej.
Przetwarzanie wsteczne i deasemblacja są zabronione.
98
Podręcznik elektroniczny do notebooka
Ostrzeżenia dotyczące baterii litowych dla
krajów skandynawskich (dotyczą baterii litowojonowych)
CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with
the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used
batteries according to the manufacturer’s instructions. (English)
ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato.
Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla
fabbrica. Non disperdere le batterie nell’ambiente. (Italian)
VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz
nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ.
Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (German)
ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning
må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri
tilbage til leverandøren. (Danish)
VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller
en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt
batteri enligt fabrikantens instruktion. (Swedish)
VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo
ainoastaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo
valmistagan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)
ATTENTION! Il y a danger d’explosion s’il y a remplacement incorrect de la
batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du mêre type ou d’un type
équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées
conformément aux instructions du fabricant. (French)
ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme
batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte
batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)
(Japanese)
ВНИМАНИЕ! При замене аккумулятора на аккумулятор иного типа возможно
его возгорание. Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкциями
производителя. (Russian)
Podręcznik elektroniczny do notebooka
99
Informacje dotyczące bezpieczeństwa napędu
optycznego
Informacja dotycząca bezpieczeństwa korzystania z
lasera
Ostrzeżenie bezpieczeństwa dotyczące napędu CDROM
PRODUKT LASEROWY KLASY 1
OSTRZEŻENIE! Aby zapobiec narażeniu na promieniowanie lasera napędu
optycznego nie należy demontować lub naprawiać napędu optycznego samemu.
Dla własnego bezpieczeństwa w celu uzyskania pomocy należy się skontaktować z
technikiem profesjonalistą.
Etykieta serwisowa z ostrzeżeniem
OSTRZEŻENIE! OTWORZENIE NARAŻA NA NIEWIDZIALNE PROMIENIOWANIE
LASERA. NIE NALEŻY PATRZEĆ NA WIĄZKĘ LUB OGLĄDAĆ BEZPOŚREDNIO POPRZEZ
INSTRUMENTY OPTYCZNE.
Przepisy CDRH
Centrum CDRH (Center for Devices and Radiological Health) Amerykańskiej
Agencji ds. Żywności i Leków wdrożyło przepisy dotyczące produktów
laserowych 2 sierpnia 1976 roku. Przepisy te stosują się do produktów laserowych
wyprodukowanych od 1 czerwca 1976 roku. Zgodność jest wymagana dla
produktów sprzedawanych na terenie Stanów Zjednoczonych.
OSTRZEŻENIE! Używanie elementów sterowania lub regulacji albo procedur innych
niż określone w tym podręczniku lub w instrukcji instalacji produktu laserowego, może
spowodować narażenie na niebezpieczne promieniowanie.
Informacje dotyczące powłoki zewnętrznej
WAŻNE! Aby zapewnić izolację elektryczną i zachowanie bezpieczeństwa
elektrycznego, cały komputer notebook PC oprócz miejsc lokalizacji portów
We/We na bokach, jest pokryty warstwą izolacyjną.
100
Podręcznik elektroniczny do notebooka
Certyfikat CTR 21
(dla komputerów notebook PC z wbudowanym
modemem)
Danish
Dutch
English
Finnish
French
Podręcznik elektroniczny do notebooka
101
German
Greek
Italian
Portuguese
Spanish
Swedish
102
Podręcznik elektroniczny do notebooka
Produkt zgodny z ENERGY STAR
ENERGY STAR to wspólny program Agencji Ochrony Środowiska
USA i Departamentu Energii USA, pomagający w uzyskaniu
oszczędności i chroniący środowisko naturalne, poprzez
promowanie produktów i działań efektywnych energetycznie.
Wszystkie produkty ASUS z logo ENERGY STAR, są zgodne ze standardem ENERGY
STAR, a funkcja zarządzania energią jest włączona domyślnie. Monitor i komputer
sa automatycznie ustawiane na uruchomienie trybu uspienia po 10 i 30 minutach
braku aktywnosci u0ytkownika. W celu wybudzenia komputera, kliknij myszą
lub naciśnij dowolny przycisk na klawiaturze. Szczegółowe informacje dotyczące
zarządzania energią i wynikające z niego korzyści dla środowiska, można
uzyskać pod adresem http://www.energy.gov/powermanagement. Dodatkowo,
szczegółowe informacje dotyczące możliwości przyłączenia do programu ENERGY
STAR, można uzyskać pod adresem http://www.energystar.gov.
UWAGA:Program Energy Star NIE jest obsługiwany w produktach działajacych na
bazie systemów Freedos i Linux.
Etykieta „Eco” przyznawana przez Unię
Europejską
Laptop ten został wyróżniony etykietą „EU Flower” przez Unię Europejską, która
poświadcza, że niniejszy produkt posiada następujące cechy:
1.
Mniejsze zużycie energii podczas użytkowania oraz działania w trybie
gotowości.
2.
Ograniczone wykorzystanie ciężkich metali toksycznych.
3.
Ograniczone wykorzystanie substancji szkodliwych dla środowiska i
zdrowia ludzkiego.
4.
Ograniczenie wykorzystania naturalnych zasobów poprzez popieranie
utylizacji.
5.
Łatwe aktualizowanie i wydłużenie żywotności, poprzez zapewnienie
kompatybilnych części zapasowych, takich jak baterie, zasilacze,
klawiatura, pamięć i jeśli dostępny jest napęd CD lub DVD.
6.
Ograniczenie trwałych odpadów poprzez realizację polityki zwrotnego
przyjmowania.
W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat etykiety „EU Flower”, należy odwiedzić
stronę internetową dla etykiety „Eco” Unii Europejskiej: http://www.ecolabel.eu.
Podręcznik elektroniczny do notebooka
103
Zgodność i deklaracja zgodności z
ogólnoświatowymi przepisami ochrony
środowiska
Firma ASUS wprowadza koncepcje ekologii podczas projektowania i produkcji
produktów, a także zapewnia, że na każdym etapie cyklu żywotności produktu
ASUS, będzie on zgodny z ogólnoświatowymi przepisami ochrony środowiska.
Dodatkowo, ASUS udostępnia odpowiednie informacje, w oparciu o wymagania
przepisów.
Sprawdź stronę sieci web http://csr.asus.com/english/Compliance.htm w celu
uzyskania informacji opracowanych w oparciu o wymagania przepisów, z którymi
są zgodne produkty ASUS:
Japońskie deklaracje materiałowe JIS-C-0950
EU REACH SVHC
Koreańskie przepisy RoHS
Szwajcarskie przepisy dotyczące energii
Recycling ASUS/Usługi zwrotu
Programy recyklingu i zwrotu ASUS wiążą się z naszym dążeniem do zapewnienia
zgodności z najwyższymi wymaganiami dotyczącymi ochrony środowiska. Wierzymy
w celowość dostarczania rozwiązań, umożliwiających recykling naszych produktów,
baterii, innych komponentów oraz materiałów pakujących. Szczegółowe informacje
dotyczące recyklingu w różnych regionach, można uzyskać pod adresem http://csr.
asus.com/english/Takeback.htm.
Zapobieganie utracie słuchu
Aby zapobiec możliwej utracie słuchu, nie należy słuchać zbyt długo
przy wysokim poziomie głośności.
104
Podręcznik elektroniczny do notebooka
EC Declaration of Conformity
We, the undersigned,
Manufacturer:
ASUSTeK COMPUTER INC.
Address:
4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Authorized representative in Europe:
ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:
HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:
GERMANY
declare the following apparatus:
Product name :
Notebook PC
Model name :
X205T, F205T, R205T
conform with the essential requirements of the following directives:
2004/108/EC-EMC Directive
EN 55022:2010+AC:2011, Class B
EN 61000-3-2:2006+A2:2009
EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006
EN 55024:2010
EN 61000-3-3:2013
EN 55020:2007+A11:2011
1999/5/EC-R&TTE Directive
EN 300 328 V1.8.1(2012-06)
EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)
EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)
EN 301 511 V9.0.2(2003-03)
EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)
EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)
EN 301 893 V1.7.1(2012-06)
EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)
EN 302 623 V1.1.1(2009-01)
EN 50360:2001
EN 62479:2010
EN 50385:2002
EN 62311:2008
EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
2006/95/EC-LVD Directive
EN 60950-1 / A12:2011
EN 60065:2002 / A12:2011
2009/125/EC-ErP Directive
Regulation (EC) No. 1275/2008
Regulation (EC) No. 278/2009
Regulation (EC) No. 642/2009
Regulation (EC) No. 617/2013
2011/65/EU-RoHS Directive
Ver. 140331
CE marking
(EC conformity marking)
Position : CEO
Name :
Jerry Shen
Declaration Date: 22/09/2014
Year to begin affixing CE marking: 2014
Podręcznik elektroniczny do notebooka
Signature : __________
105
106
Podręcznik elektroniczny do notebooka
Download PDF

advertising