SB9564
Prvo izdanje
Septembar 2014
Laptop
E-priručnik
INFORMACIJE O AUTORSKIM PRAVIMA
Nijedan deo ovog uputstva, uključujući proizvode i softver koji su u njemu opisani, ne sme se
reprodukovati, preneti, transkribovati, uskladištiti u sistemu za pronalaženje ili prevesti na bilo koji jezik
ili na bilo koji način, osim dokumentacije koju kupac zadržava kao rezervnu kopiju, a bez prethodne
pisane dozvole kompanije ASUSTeK COMPUTER INC. (“ASUS”).
ASUS OVO UPUTSTVO OBEZBEĐUJE “TAKVO KAKVO JE”, BEZ BILO KAKVE GARANCIJE, BILO EKSPLICITNE
ILI IMPLICIRANE, UKLJUČUJUĆI ALI NE OGRANIČENO NA IMPLICIRANE GARANCIJE ILI POGODNOSTI ZA
PRODAJU ILI ODREĐENU SVRHU. ASUSOVI DIREKTORI, SLUŽBENICI, ZAPOSLENI ILI AGENTI NEĆE BITI
ODGOVORNI NI ZA KAKVE INDIREKTNE, POSEBNE, SLUČAJNE ILI POSLEDIČNE ŠTETE (UKLJUČUJUĆI ŠTETE
ZA GUBITAK PROFITA, GUBITAK BIZNISA, GUBITAK PODATAKA ILI KORIŠĆENJA, PREKID POSLOVANJA I
SLIČNO), ČAK I UKOLIKO JE ASUS OBAVEŠTEN O MOGUĆNOSTI DA DO TAKVIH ŠTETA DOĐE USLED BILO
KAKVOG DEFEKTA ILI GREŠKE U OVOM UPUTSTVU ILI SAMOM PROIZVODU.
Proizvodi i korporacijska imena koja se pojavljuju u ovom uputstvu mogu ali ne moraju biti registrovane
trgovačke marke ili autorska prava odgovarajućih kompanija i koriste se samo radi identifikacije ili
objašnjavanja u korist kupca, bez namere da se povrede.
SPECIFIKACIJE I INFORMACIJE SADRŽANE U OVOM UPUTSTVU NAMENJENE SU ISKLJUČIVO ZA
INFORMATIVNO KORIŠĆENJE I PODLOŽNE SU PROMENI U BILO KOJE VREME BEZ PRETHODNOG
OBAVEŠTAVANJA I NE TREBA IH SHVATITI KAO OBAVEZIVANJE OD STRANE ASUSA. ASUS NE PREUZIMA
ODGOVORNOST ILI OBAVEZE ZA BILO KAKVE GREŠKE ILI NETAČNOSTI KOJE SE MOGU POJAVITI U OVOM
UPUTSTVU, UKLJUČUJUĆI PROIZVODE I SOFTVER KOJI JE U NJEMU OPISAN.
Autorska prava © 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. Sva prava zadržana.
OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI
Može doći do određenih okolnosti gde, zbog greške kompanije ASUS ili onoga za šta je ona odgovorna,
imate pravo na obeštećenje od strane kompanije ASUS. U svakom takvom slučaju, nezavisno od osnova
pod kojima imate pravo na obeštećenje od kompanije ASUS, ASUS je odgovoran za ne više od telesnih
povreda (uključujući smrt) i oštećenje vlasništva i materijalnog ličnog vlasništva ili bilo koje druge
realne ili direktne štete do kojih je došlo usled propusta ili neispunjavanja zakonskih obaveza pod ovom
garancijom, do navedene ugovorene cene za svaki proizvod.
ASUS će biti odgovoran isključivo za ili će vam nadoknaditi štetu za vaš gubitak, štete ili zahteve za
obeštećenjem bazirane na ugovoru, deliktu ili kršenju pod ovom Izjavom o garanciji.
Ovo ograničenje takođe važi za prodavce i dobavljače ASUS proizvoda. To je maksimum za koji su ASUS,
njegovi dobavljači i vaš prodavac kolektivno odgovorni.
NI POD KOJIM USLOVIMA ASUS NIJE ODGOVORAN ZA JEDNO OD SLEDEĆEG: (1) ZAHTEVE TREĆIH LICA
PROTIV VAS ZA OŠTEĆENJA (2) GUBITAK ILI OŠTEĆENJE VAŠIH PODATAKA ILI ZAPISA; ILI (3) SPECIJALNE,
SLUČAJNE, ILI INDIREKTNE ŠTETE ILI ZA BILO KAKVE EKONOMSKE POSLEDIČNE ŠTETE (UKLJUČUJUĆI
GUBITAK PROFITA ILI UŠTEĐEVINE), ČAK I UKOLIKO ASUS, NJEGOVI DOBAVLJAČI ILI VAŠ PRODAVAC BUDU
INFORMISANI O TOJ MOGUĆNOSTI.
SERVIS I PODRŠKA
Posetite našu internet prezentaciju na više jezika na adresi http://support.asus.com
2
E-priručnik za notebook računar
Sadržaj
O ovom priručniku.....................................................................................................7
Konvencije korišćene u ovom priručniku............................................................... 8
Ikone..................................................................................................................................... 8
Tipografija.......................................................................................................................... 8
Bezbednosne mere predostrožnosti...................................................................9
Korišćenje notebook računara.................................................................................... 9
Briga o notebook računaru.......................................................................................... 10
Pravilno odlaganje.......................................................................................................... 11
Poglavlje 1: Podešavanje hardvera
Upoznavanje notebook računara.........................................................................14
Pogled odozgo................................................................................................................. 14
Dno....................................................................................................................................... 17
Desna strana...................................................................................................................... 18
Leva strana......................................................................................................................... 19
Prednja strana................................................................................................................... 21
Poglavlje 2: Korišćenje Laptopa
Prvi koraci......................................................................................................................24
Punjenje notebook računara....................................................................................... 24
Podignite da biste otvorili poklopac ekrana.......................................................... 26
Pritisnite dugme za napajanje.................................................................................... 26
Pokreti za tačped........................................................................................................27
Pomeranje pokazivača................................................................................................... 27
Korišćenje tastature...................................................................................................33
Funkcijski tasteri............................................................................................................... 33
Windows®8.1 tasteri........................................................................................................ 34
E-priručnik za notebook računar
3
Poglavlje 3: Rad sa operativnim sistemom Windows® 8.1
Prvo pokretanje...........................................................................................................36
Windows® UI.................................................................................................................37
Početni ekran.................................................................................................................... 37
Vruće tačke......................................................................................................................... 38
Dugme Start...................................................................................................................... 41
Prilagođavanje početnog ekrana.............................................................................. 43
Rad sa Windows® aplikacijama..............................................................................44
Pokretanje aplikacija...................................................................................................... 44
Prilagođavanje aplikacija.............................................................................................. 44
Pristupanje ekranu Aplikacije..................................................................................... 46
Traka sa dugmadima...................................................................................................... 48
Funkcija kačenja............................................................................................................... 51
Druge tasterske prečice............................................................................................53
Povezivanje sa bežičnim mrežama.......................................................................55
Wi-Fi...................................................................................................................................... 55
Bluetooth ........................................................................................................................... 56
Avionski režim................................................................................................................... 57
Isključivanje avionskog režima................................................................................... 57
Isključivanje notebook računara...........................................................................58
Postavljanje notebook računara u režim spavanja.............................................. 58
Windows® 8.1 zaključani ekran..............................................................................59
Da biste nastavili sa zaključanog ekrana................................................................. 59
Prilagođavanje ekrana za zaključavanje.................................................................. 60
4
E-priručnik za notebook računar
Poglavlje 4: Samoispitivanje po uključenju (POST test)
Samoispitivanje po uključenju (POST test).......................................................64
Korišćenje POST testa za pristup BIOS-u i rešavanje problema...................... 64
BIOS.................................................................................................................................64
Pristupanje BIOS-u.......................................................................................................... 64
Podešavanja BIOS-a........................................................................................................ 65
Oporavak vašeg sistema..........................................................................................72
Omogućavanje opcije oporavka ............................................................................... 74
Saveti i najčešća pitanja
Korisni saveti u vezi laptopa...................................................................................78
Najčešća pitanja u vezi sa hardverom.................................................................79
Najčešća pitanja u vezi sa softverom...................................................................82
Dodaci
Saglasnost sa unutrašnjim modemom.................................................................... 86
Pregled................................................................................................................................ 86
Deklaracija o kompatibilnost mreže......................................................................... 87
Bezglasna oprema .......................................................................................................... 87
Izjava Federalne komisije za komunikacije............................................................ 89
Deklaracija o saglasnosti (R&TTE Direktiva 1999/5/EC)..................................... 90
FCC Izjava o oprezu prilikom izloženosti radio frekvenciji (RF)....................... 91
Informacije o RF izlaganju (SAR)................................................................................ 91
Upozorenje CE oznake................................................................................................... 92
Informacije o izlaganju radio-talasima (SAR) - CE................................................ 93
Upozoravajuća izjava vezana za IC............................................................................ 94
Bežični operativni kanal za različite domene........................................................ 95
Francuski ograničeni bežični frekvencijski opsezi............................................... 95
UL bezbednosna obaveštenja.................................................................................... 97
Zahtev za električnu bezbednost.............................................................................. 98
Obaveštenja TV tjunera................................................................................................. 98
REACH.................................................................................................................................. 98
Obaveštenje o proizvodu Macrovision korporacije............................................ 98
E-priručnik za notebook računar
5
Nordic Lithium Cautions (for lithium-ion batteries)............................................ 99
Bezbednosne informacije o optičkom drajvu....................................................... 100
CTR 21 odobrenje (za laptop PC-je sa ugrađenim modemom)...................... 101
ENERGY STAR proizvod koji ispunjava zahteve.................................................... 103
Ekološka etiketa Evropske unije................................................................................. 103
Usklađenost sa propisima i deklaracija o globalnoj zaštiti životne sredine....104
ASUS Recikliranje / Usluge povraćaja....................................................................... 104
Sprečavanje oštećivanja sluha.................................................................................... 104
6
E-priručnik za notebook računar
O ovom priručniku
Ovaj priručnik pruža informacije o hardverskim i softverskim funkcijama
vašeg notebook računara, organizovane kroz sledeća poglavlja:
Poglavlje 1: Podešavanje hardvera
Ovo poglavlje sadrži detaljne informacije o hardverskim
komponentama vašeg notebook računara.
Poglavlje 2: Korišćenje Laptopa
Ovo poglavlje prikazuje kako da koristite različite delove svog
notebook računara.
Poglavlje 3: Rad sa operativnim sistemom Windows® 8.1
Ovo poglavlje pruža pregled korišćenja operativnog sistema
Windows® 8.1 na vašem notebook računaru.
Poglavlje 4: Samoispitivanje po uključenju (POST test)
Ovo poglavlje prikazuje kako da koristite POST test da biste
promenili podešavanja svog notebook računara.
Saveti i najčešća pitanja
Ovaj odeljak sadrži neke preporučene savete i najčešća pitanja u
vezi sa hardverom i softverom koja će vam pomoću u održavanju
i rešavanju uobičajenih problema sa laptopom.
Dodaci
Ovaj odeljak sadrži napomene i izjave o bezbednosti u vezi sa
vašim notebook računarom.
E-priručnik za notebook računar
7
Konvencije korišćene u ovom priručniku
Kako bismo istakli bitne informacije u okviru ovog priručnika, poruke
smo predstavili na sledeći način:
VAŽNO! Ova poruka sadrži informacije od vitalnog značaja koje morate
pratiti kako biste obavili određeni posao.
NAPOMENA: Ova poruka sadrži dodatne informacije i savete koji vam
mogu pomoći pri obavljanju poslova.
UPOZORENJE! Ova poruka sadrži važne informacije koje morate pratiti
zarad svoje bezbednosti pri obavljanju određenih poslova i kako biste
sprečili oštećivanje svog notebook računara i komponenti.
Ikone
Sledeće ikone naznačavaju koje delove uređaja je moguće koristiti za
izvršavanje serije poslova ili procedura na vašem notebook računaru.
= Koristite tačped.
= Koristite tastaturu.
Tipografija
Podebljano
= Ovo naznačava meni ili stavku koja mora da
bude izabrana.
Kurziv
= O
vo ukazuje na odeljke u okviru ovog
priručnika u kojima možete potražiti dodatne
informacije.
8
E-priručnik za notebook računar
Bezbednosne mere predostrožnosti
Korišćenje notebook računara
Ovaj laptop PC treba koristiti isključivo u sredinama
sa ambijentalnom temperaturom između 5°C (41°F)
i 35°C (95°F).
Pogledajte etiketu na dnu laptop PC-ja i proverite da
se vaš adapter za struju slaže sa oznakom za jačinu.
Ne ostavljajte notebook računar u krilu ili u
blizini nekog dela tela, u suprotnom može doći
do neugodnosti ili povreda izazvanih izlaganjem
toploti.
Nemojte koristiti oštećene kablove za napajanje,
dodatke i druge periferne uređaje sa vašim
notebook računarom.
Kada je uključen, vodite računa da ne prenosite i ne
prekrivate notebook računar materijalima koji mogu
smanjiti protok vazduha.
Ne stavljajte notebook računar na neravnu ili
nestabilnu radnu površinu.
Svoj notebook računar možete da pošaljete kroz
rendgenske mašine na aerodromu (koriste se na
predmetima u ručnom prtljagu), ali ga ne izlažite
magnetnim detektorima i palicama.
Obratite se svojoj avio kompaniji da biste se
informisali o mogućnostima upotrebe određenih
usluga i ograničenjima koja se moraju poštovati
prilikom korišćenja notebook računara tokom leta.
E-priručnik za notebook računar
9
Briga o notebook računaru
Isključite AC napajanje i uklonite bateriju (ukoliko
je to moguće) pre čišćenja notebook računara.
Koristite čist sunđer od celuloze ili tkaninu od
meke kože navlaženu mešavinom neabrazivnog
deterdženta i par kapljica tople vode. Uklonite
preostalu vlagu sa notebook računara koristeći suvu
krpu.
Ne koristite jake rastvore, kao što su razređivač,
benzol i druge hemikalije, na ili u blizini notebook
računara.
Ne stavljajte predmete na notebook računar.
Ne izlažite notebook računar dejstvu jakih
magnetnih ili električnih polja.
Ne koristite u blizini tečnosti i ne izlažite notebook
računar kiši ili vlazi.
Ne izlažite notebook računar prašnjavim sredinama.
Ne koristite notebook računar u blizini mesta na
kojima se ispušta gas.
10
E-priručnik za notebook računar
Pravilno odlaganje
NE bacajte laptop PC kao običan otpad. Ovaj
proizvod je dizajniran tako da omogući ispravno
ponovno korišćenje delova i može da se reciklira.
Simbol sa precrtanom kantom sa točkićima znači da
proizvod (električna, elektronska oprema i dugme
ćelije baterije koje sadrži đivu) ne treba odlagati kao
obično smeće. Proverite lokalne regulative vezane
za uklanjanje elektronskih proizvoda.
Ne bacajte bateriju kao obično smeće. Simbol
precrtane kante sa točkićima ukazuje na to da
bateriju ne treba odbacivati kao obično smeće.
E-priručnik za notebook računar
11
12
E-priručnik za notebook računar
Poglavlje 1:
Podešavanje hardvera
E-priručnik za notebook računar
13
Upoznavanje notebook računara
Pogled odozgo
NAPOMENA: Izgled tastature se može razlikovati u zavisnosti od regiona
ili zemlje. Izgled laptopa se može razlikovati u zavisnosti od modela.
14
E-priručnik za notebook računar
Mikrofon
Ugrađeni mikrofon je moguće koristiti za video konferencije,
glasovnu naraciju i snimanje jednostavnih audio zapisa.
Indikator kamere
Indikator kamere pokazuje kada se ugrađena kamera koristi.
Kamera
Ugrađena kamera vam omogućava da snimate slike ili video
zapise pomoću svog notebook računara.
Ekran
Ekran pruža izuzetne karakteristike prikaza za fotografije, video
snimke i ostale multimedijalne datoteke na vašem notebook
računaru.
NAPOMENA: Neki modeli su opremljeni panelom osetljivim na
dodir, koji vam omogućava da koristite notebook računar pomoću
pokreta sa dodirom.
Tastatura
Tastatura omogućava korišćenje tastera pune veličine u QWERTY
rasporedu, uz udoban hod tastera prilikom kucanja. Takođe
vam omogućava da koristite funkcijske tastere za brzi pristup
Windowsu® i kontrolu multimedijalnih funkcija.
NAPOMENA: Izgled tastature se razlikuje u zavisnosti od modela
ili zemlje.
E-priručnik za notebook računar
15
Tačped
Tačped omogućava korišćenje višestrukih pokreta za navigaciju
na ekranu, pružajući intuitivno korisničko iskustvo. Takođe
oponaša funkcije regularnog miša.
NAPOMENA: Više detalja potražite u odeljku Pokreti za tačped u
okviru ovog priručnika.
Taster za napajanje
Pritisnite taster za napajanje da biste uključili ili isključili vaš
notebook računar. Takođe možete koristiti taster za napajanje da
biste stavili notebook računar u režim spavanja ili hibernacije ili
ga probudili iz režima spavanja ili hibernacije.
U slučaju da notebook računar prestane da reaguje, pritisnite
i držite taster za napajanje oko deset (10) sekunde sve dok se
notebook računar ne isključi.
16
E-priručnik za notebook računar
Dno
NAPOMENA: Izgled dna se može razlikovati u zavisnosti od modela.
UPOZORENJE! Temperatura donje strane notebook računara se može
promeniti iz tople u vruću tokom korišćenja ili prilikom punjenja baterije.
Prilikom rada na notebook računaru, ne stavljajte ga na površine koje
mogu da blokiraju otvore za ventilaciju.
VAŽNO! Temperatura donje strane notebook računara se može promeniti
iz tople u vrelu tokom korišćenja ili prilikom punjenja baterije. Bateriju nije
moguće rasklopiti.
Zvučnici
Ugrađeni audio zvučnici vam omogućavaju da čujete audio
signal direktno iz laptopa. Audio funkcije ovog laptopa se
kontrolišu putem softvera.
E-priručnik za notebook računar
17
Desna strana
USB 2.0 port
USB (Universal Serial Bus) port je kompatibilan sa USB 2.0 ili
USB 1.1 uređajima kao što su tastature, pokazivački uređaji, fleš
memorije, eksterni hard diskovi, zvučnici, kamere i štampači.
18
E-priručnik za notebook računar
Leva strana
Ulaz za napajanje
Priključite priloženi adapter za napajanje u ovaj port da biste
napunili bateriju i omogućili napajanje notebook računara.
UPOZORENJE! Adapter se može zagrejati i postati vruć tokom
upotrebe. Vodite računa da ne prekrivate adapter i držite ga
podalje od tela kada je povezan na izvor napajanja.
VAŽNO! Koristite samo priloženi adapter za napajanje da biste
napunili bateriju i omogućili napajanje notebook računara.
Čitač microSD kartica
Ugrađeni čitač microSD kartica podržava microSD formate
kartica.
E-priručnik za notebook računar
19
Mikro HDMI port
Ovaj port služi za mikro HDMI (High-Definition Multimedia
Interface) priključak i saglasan je sa HDCP standardom za
reprodukciju HD DVD, Blu-ray i drugog zaštićenog sadržaja.
Port kombinovanog priključka za slušalice/mikrofon
Ovaj port vam omogućava da povežete notebook računar na
zvučnike sa pojačalom ili slušalice. Takođe možete da koristite
ovaj port za povezivanje notebook računara na eksterni
mikrofon.
20
E-priručnik za notebook računar
Prednja strana
Pokazatelji statusa
Indikatori statusa pomažu pri identifikaciji trenutnog stanja
notebook računara.
Indikator napajanja
Indikator napajanja će se upaliti pri uključivanju
notebook računara.
Dvobojni indikator napunjenosti baterije
LED sa dve boje omogućava vizuelnu indikaciju
statusa napunjenosti baterije. Pogledajte sledeću
tabelu za detalje.
E-priručnik za notebook računar
21
Boja
Status
Stalno zeleno
Laptop je priključen na izvor
napajanja, njegova baterija se
puni i napunjenost baterije je
između 95% i 100%.
Stalno narandžasto Laptop je priključen na izvor
napajanja, njegova baterija se
puni i napunjenost baterije je
manja od 95%.
Trepćuće
narandžasto
Laptop radi na bateriju i nivo
napunjenosti baterije je manji
od 10%.
Isključene lampice Laptop radi na bateriju i nivo
napunjenosti baterije je između
10% i 100%.
Pokazatelj za velika slova
22
Ovaj indikator se pali kada se funkcija capital lock
aktivira: Korišćenje capital locka vam omogućava da
unosite velika slova (npr. A, B, V) pomoću tastature
notebook računara.
E-priručnik za notebook računar
Poglavlje 2:
Korišćenje Laptopa
Poglavlje 2:
Korišćenje Laptopa
E-priručnik za notebook računar
23
Prvi koraci
Punjenje notebook računara.
A.
Priključite AC adapter za napajanje u utičnicu koja obezbeđuje
struju napona 100 V ~ 240 V.
B.
Priključite DC priključak za napajanje u ulaz za (DC) napajanje
notebook računara.
Punite notebook računar 3 sata pre korišćenja po prvi
put.
NAPOMENA: Izgled adaptera za napajanje se može razlikovati, u
zavisnosti od modela i regiona.
NAPOMENA!
Informacije o adapteru za napajanje:
24
•
Ulazni napon: 100-240Vac
•
Ulazna frekvencija: 50-60Hz
•
Jačina izlazne struje: 1.75A maks. (33 W)
•
Izlazni napon: 19V
E-priručnik za notebook računar
VAŽNO!
•
Pronađite etiketu sa ulaznom/izlaznom specifikacijom na notebook
računaru i uverite se da se slaže sa informacijama o ulaznoj/izlaznoj
specifikaciji na adapteru za napajanje. Neki modeli notebook
računara možda imaju više specifikacija izlazne struje, na osnovu
dostupnog SKU-a.
•
Uverite se da je vaš notebook računar povezan sa adapterom
za napajanje pre nego što ga prvi put uključite.Toplo vam
preporučujemo da koristite uzemljenu zidnu utičnicu prilikom
korišćenja laptopa u režimu adaptera za napajanje.
•
Utičnica mora da bude lako dostupna i blizu vašeg laptopa.
•
Da biste isključili laptop sa njegovog glavnog izvora napajanja,
isključite ga iz utičnice za napajanje.
UPOZORENJE!
Pročitajte sledeće mere opreza u vezi sa baterijom laptopa.
•
Baterija koja se koristi u ovom uređaju može da predstavlja rizik od
izazivanja požara ili hemijskih opekotina ukoliko se ukloni ili rastavi.
•
Sledite oznake upozorenja radi sopstvene bezbednosti.
•
Zamena baterije baterijom neodgovarajućeg tipa može da izazove
eksploziju.
•
Ne bacajte u vatru.
•
Nikad ne pokušavajte da napravite kratak spoj sa baterijom laptopa.
•
Nikad ne pokušavajte da rastavite i ponovo sastavite bateriju.
•
Ukoliko dođe do curenja, prekinite upotrebu.
•
Baterija i njeni delovi moraju da budu pravilno reciklirani ili odbačeni.
•
Držite bateriju i druge sitne delove podalje od dece.
E-priručnik za notebook računar
25
Podignite da biste otvorili poklopac ekrana.
Pritisnite dugme za napajanje.
26
E-priručnik za notebook računar
Pokreti za tačped
Pokreti vam omogućavaju da pokrećete programe i pristupate
podešavanjima notebook računara. Pogledajte sledeće ilustracije
prilikom korišćenja pokreta rukom na tačpedu.
Pomeranje pokazivača
Dodirnite bilo koje područje tačpeda da biste aktivirali njegov
pokazivač, zatim prevucite prstom po tačpedu da biste pomerili
pokazivač na ekranu.
Horizontalno prevlačenje
Vertikalno prevlačenje
Dijagonalno prevlačenje
E-priručnik za notebook računar
27
Pokreti s jednim prstom
Tapnuti/dvaput tapnuti
•
Na Start ekranu, tapnite aplikaciju da biste je pokrenuli.
•
U Desktop režimu, dvaput tapnite stavku da biste je pokrenuli.
Prevuci i otpusti
Dvaput tapnite na stavku, zatim prevucite istim prstom bez njegovog
podizanja sa tačpeda. Da biste otpustili stavku na novu lokaciju,
podignite prst sa tačpeda.
28
E-priručnik za notebook računar
Levi klik
Desni klik
•
Na početnom ekranu,
•
kliknite na aplikaciju da biste
je pokrenuli.
•
U režimu prikaza radne
površine, dvaput kliknite
na aplikaciju da biste je
pokrenuli.
•
Na početnom ekranu,
kliknite na aplikaciju da biste
je izabrali i pokrenuli traku sa
postavkama. Takođe možete
da pritisnete ovo dugme
da biste pokranuli traku All
Apps (Sve aplikacije).
U režimu prikaza radne
površine, koristite ovo
dugme da biste otvorili meni
koji se dobija desnim klikom
miša.
NAPOMENA: Područja unutar tačkaste linije predstavljaju lokacije levog
i desnog tastera miša na tačpedu.
E-priručnik za notebook računar
29
Prevlačenje sa gornje ivice
•
Na Start ekranu prevucite sa gornje ivice da biste pokrenuli traku
All apps (sve aplikacije).
•
U aplikaciji koja se izvodi, prevucite sa gornje ivice da biste
pogledali njen meni.
Prevlačenje duž leve ivice
Prevlačenje duž desne ivice
Prevucite sa leve ivice da biste
promenili redosled aplikacije
koje se izvode.
Prevucite desnu ivicu da biste otvorili
Charms bar (traku sa dugmadima).
30
E-priručnik za notebook računar
Pokreti sa dva prsta
Tapkanje
Rotiraj
Tapnite tačped pomoću dva prsta Da biste rotirali sliku, stavite dva
da biste simulirali funkciju desnog prsta na tačped i zatim okrećite
klika.
jedan prst u smeru kretanja kazaljki
na satu ili u suprotnom smeru,
dok drugi prst za to vreme ostaje
nepomičan.
Pomeranje sa dva prsta
(gore/dole)
Pomeranje sa dva prsta
(levo/desno)
Prevucite dva prsta da biste
pomerali nagore ili nadole.
Prevucite dva prsta da biste
pomerali nalevo ili nadesno.
E-priručnik za notebook računar
31
Udaljivanje zuma
Približavanje zuma
Sastavite dva prsta na tačpedu.
Raširite dva prsta na tačpedu.
Prevuci i otpusti
Odaberite stavku i zatim pritisnite i držite dugme za levi klik. Pomoću
prsta prevucite niz tačped kako biste prevukli i otpustili stavku na novu
lokaciju.
32
E-priručnik za notebook računar
Korišćenje tastature
Funkcijski tasteri
Funkcijski tasteri na tastaturi notebook računara mogu da pokreću
sledeće komande:
postavlja notebook računar u Sleep mode (Režim
spavanja)
uključuje ili isključuje Airplane mode (Avionski
režim)
NAPOMENA: Kada je uključen, Airplane mode
(Avionski režim) onemogućava korišćenje
bežičnog umrežavanja.
smanjuje osvetljenje ekrana
povećava osvetljenje ekrana
isključuje ekran
aktivira podešavanja drugog ekrana
NAPOMENA: Uverite se da je drugi ekran povezan
sa notebook računarom.
E-priručnik za notebook računar
33
Omogućuje ili onemogućuje tačped
Uključuje ili isključuje zvučnik
Smanjuje jačinu zvuka na zvučniku
Povećava jačinu zvuka na zvučniku
Windows®8.1 tasteri
Na tastaturi vašeg notebook računara postoje dva specijalna Windows®
tastera koja se koriste na sledeći način:
Pritisnite ovaj taster da biste se vratili na Start ekran. Ako se
već nalazite na Metro Start ekranu, pritisnite ovaj taster da
biste se vratili na poslednju aplikaciju koju ste otvorili.
Pritisnite ovaj taster da biste simulirali funkcije desnog klika.
34
E-priručnik za notebook računar
Poglavlje 3:
Rad sa operativnim sistemom
Windows® 8.1
Poglavlje 3:
Rad sa operativnim sistemom
Windows® 8.1
E-priručnik za notebook računar
35
Prvo pokretanje
Kada pokrenete računar po prvi put, serija ekrana će se pojaviti kako
bi vas provela kroz konfigurisanje osnovnih podešavanja operativnog
sistema Windows® 8.1.
Da biste pokrenuli notebook računar po prvi put:
1.
Pritisnite taster za napajanje na notebook računaru. Sačekajte
nekoliko minuta dok se ekran za podešavanje ne pojavi.
2.
Se ekrana za podešavanje, odaberite jezik koji želite da koristite
na notebook računaru.
3.
Pažljivo pročitajte Uslove licenciranja. Izaberite I accept
(Prihvatam).
4.
Sledite uputstva na ekranu da biste konfigurisali sledeće osnovne
stavke:
•
Personalizacija
•
Dolazak onlajn
•
Postavke
•
Vaš nalog
5.
Nakon konfigurisanja osnovnih stavki, Windows® 8.1 će nastaviti
sa instaliranjem aplikacija i željenih postavki. Obezbedite da
laptop ostane uključen tokom postupka podešavanja.
6.
Kada se podešavanje završi, pojaviće se početni ekran.
36
E-priručnik za notebook računar
Windows® UI
Windows® 8.1 dolazi sa korisničkim interfejsom koji se bazira na
pločicama, što vam omogućava da organizujete Windows® aplikacije i
jednostavno im pristupite sa početnog ekrana. Takođe uključuje sledeće
funkcije koje možete koristiti za vreme rada na notebook računaru.
Početni ekran
Početni ekran se pojavljuje nakon uspešnog prijavljivanja na korisnički
nalog. Pomaže vam da organizujete sve potrebne programe i aplikacije
na jednom mestu.
Windows® aplikacije
Ovo su aplikacije koje su zakačene na početni ekran i prikazane u vidu
pločica radi lakšeg pristupa.
NAPOMENA: Neke aplikacije zahtevaju prijavljivanje na Microsoft nalog
pre potpunog pokretanja.
E-priručnik za notebook računar
37
Vruće tačke
Vruće tačke na ekranu vam omogućavaju da pokrećete programe i
pristupate podešavanjima notebook računara. Funkcije ovih vrućih
tačaka je moguće aktivirati pomoću tačpeda.
Vruće tačke na pokrenutoj aplikaciji
Vruće tačke na Početnom ekranu
38
E-priručnik za notebook računar
Vruća tačka
Radnja
gornji levi ugao
Zadržite pokazivač miša u gornjem levom uglu,
a zatim tapnite na sličicu nedavno korišćene
aplikacije da biste se vratili na tu pokrenutu
aplikaciju.
Ako ste pokrenuli više od jedne aplikacije,
pomerite nadole kako bi se prikazale sve
pokrenute aplikacije.
donji levi ugao
Sa ekrana pokrenutih aplikacija:
Zadržite pokazivač miša u donjem levom uglu,
a zatim tapnite na
da biste se vratili na
početni ekran.
NAPOMENA: Takođe možete da pritisnete
taster Windows
na tastaturi da biste se
vratili na početni ekran.
Sa početnog ekrana:
Zadržite pokazivač miša u donjem levom uglu,
a zatim tapnite na
da biste se vratili na tu
aplikaciju.
E-priručnik za notebook računar
39
Vruća tačka
gornja strana
Radnja
Zadržite pokazivač miša na gornjoj strani dok se
ne promeni u ikonu ruke. Prevucite aplikaciju i
otpustite je na novu lokaciju.
NAPOMENA: Ova funkcija vruće tačke
funkcioniše samo nad pokrenutom aplikacijom
ili kada želite da koristite funkciju kačenja.
Više detalja potražite pod Funkcija „Kačenje” u
okviru Rad sa Windows® aplikacijama
gornji i donji desni
ugao
40
Zadržite pokazivač miša u gornjem ili donjem
desnom uglu da biste pokrenuli Charms bar
(Traku sa dugmadima).
E-priručnik za notebook računar
Dugme Start
Windows® 8.1 sadrži dugme Start koje vam omogućava da se
prebacujete između dve najskorije otvorene aplikacije. Dugmetu Start
možete da pristupite sa početnog ekrana, radne površine i bilo koje
aplikacije koja je trenutno otvorena na ekranu.
Dugme Start na početnom ekranu
NAPOMENA: Boja dugmeta Start zavisi od postavki prikaza koje ste
odabrali za početni ekran.
Stavite pokazivač miša u donji levi ugao početnog ekrana ili
bilo koje otvorene aplikacije da biste dozvali dugme Start.
E-priručnik za notebook računar
41
Dugme start u režimu radne površine
Kontekstni meni
Kontekstni meni se pojavljuje u vidu okvira sa opcijama za brzi pristup
pojedinim programima sistema Windows®8.1 kada tapnete na dugme
Start i zadržite prst na njemu.
Kontekstni meni sadrži i sledeći opcije za isključivanje laptopa:
odjavljivanje, spavanje, isključivanje i ponovno pokretanje.
42
E-priručnik za notebook računar
Prilagođavanje početnog ekrana
Windows® 8.1 vam takođe omogućava da prilagodite početni ekran,
pristupite režimu radne površine odmah po podizanju sistema i
prilagodite raspored aplikacija na ekranu.
Da biste prilagodili podešavanja početnog ekrana:
1.
Otvorite radnu površinu.
2.
Kliknite desnim tasterom miša bilo gde na traku
zadataka, izuzev na dugme Start, da biste otvorili
iskačući prozor.
3.
Kliknite na Properties (Svojstva), a zatim izaberite
karticu Navigation (Navigacija) kako biste
potvrdili izbor opcija navigacije i početnog ekrana
koje želite da koristite.
4.
Tapnite/kliknite na Apply (Primeni)da biste
sačuvali nova podešavanja i izašli.
E-priručnik za notebook računar
43
Rad sa Windows® aplikacijama
Koristite tačped ili tastaturu notebook računara da biste pokretali ili
prilagođavali aplikacije.
Pokretanje aplikacija
Postavite pokazivač miša iznad aplikacije, a zatim kliknite
na nju levim tasterom ili je jednom tapnite da biste je
pokrenuli.
Dvaput pritisnite taster
a zatim koristite tastere
sa strelicama da biste pregledali aplikacije. Pritisnite
da biste pokrenuli aplikaciju.
Prilagođavanje aplikacija
Aplikacije možete da premeštate, menjajte im veličinu ili ih otkačujete
sa početnog ekrana pomoću sledećih koraka.
Premeštanje aplikacija
Da biste premestili aplikaciju, dvaput je tapnite i zatim
prevucite i otpustite aplikaciju na novu lokaciju.
Promena veličine aplikacija
Kliknite desnim tasterom miša na aplikaciju da biste
aktivirali njenu traku za podešavanja, a zatim tapnite na
i izaberite veličinu pločice aplikacije.
44
E-priručnik za notebook računar
Otkačinjanje aplikacija
Kliknite desnim tasterom miša na aplikaciju da biste
aktivirali traku Customize (Prilagođavanje), a zatim
tapnite na
.
Zatvaranje aplikacija
1.
Pomerite pokazivač miša na vrh pokrenute
aplikacije, a zatim sačekajte da se pokazivač
promeni u ikonu ruke.
2.
Prevucite i otpustite aplikaciju na dno ekrana da
biste je zatvorili.
Sa ekrana pokrenute aplikacije, pritisnite kombinaciju
tastera
E-priručnik za notebook računar
.
45
Pristupanje ekranu Aplikacije
Pored aplikacija koje su već zakačene na početni ekran, takođe možete
da otvarate druge aplikacije preko ekrana Aplikacije.
NAPOMENA: Aplikacije prikazane na ekranu mogu da se razlikuju
u zavisnosti od modela. Sledeći snimak ekrana je priložen samo kao
referenca.
Pokretanje ekrana Aplikacije
Pokrenite ekran Aplikacije pomoću tačpeda ili tastature notebook
računara.
Na početnom ekranu, kliknite na dugme
Sa početnog ekrana, pritisnite taster
pritisnite taster
46
.
, a zatim
.
E-priručnik za notebook računar
Kačenje dodatnih aplikacija na početni ekran
Dodatne aplikacije možete zakačiti na početni ekran pomoću tačpeda.
1. Otvorite ekran „Sve aplikacije”
2.
Kliknite desnim tasterom miša na aplikaciju koju
želite da dodate na početni ekran.
3.
Tapnite/kliknite na ikonu
da biste zakačili
izabrane aplikacije na početni ekran.
E-priručnik za notebook računar
47
Traka sa dugmadima
Traka sa dugmadima je traka sa alatkama koja se aktivira uz desnu ivicu
ekrana. Sadrži različite alatke koje vam omogućavaju da delite aplikacije
i pruža brz pristup prilagođavanju podešavanja notebook računara.
Traka sa dugmadima
48
E-priručnik za notebook računar
Pokretanje trake sa dugmadima
NAPOMENA: Kada je pozovete, traka sa dugmadima će se prvo pojaviti
kao skup belih ikona. Na slici iznad je prikazan izgled trake sa dugmadima
po njenom aktiviranju.
Koristite tačped ili tastaturu notebook računara da biste pokrenuli traku
sa dugmadima.
Pomerite pokazivač miša u gornji desni ili gornji levi ugao
ekrana.
Pritisnite kombinaciju tastera
E-priručnik za notebook računar
.
49
Sadržaj trake sa dugmadima
Search (Pretraži)
Ova alatka vam omogućava da pretražujete datoteke,
aplikacije ili programe na notebook računaru.
Share (Deli)
Ova alatka vam omogućava da delite aplikacije putem
društvenih mreža ili e-pošte.
Start (Početak)
Ova alatka vas vraća na prikaz Početnog ekrana. Sa
Početnog ekrana, pomoću ove alatke se takođe možete
vratiti na nedavno otvorenu aplikaciju.
Devices (Uređaji)
Ova alatka vam omogućava da pristupate i delite datoteke
sa uređajima koji su spojeni sa notebook računarom, kao
što su spoljašnji ekran ili štampač.
Settings (Postavke)
Ova alatka vam omogućava da pristupite podešavanjima
notebook računara.
50
E-priručnik za notebook računar
Funkcija kačenja
Funkcija kačenja prikazuje dve aplikacije sa obe strane, omogućavajući
vam da raditi ili prebacujete između aplikacija.
VAŽNO! Pre korišćenja funkcije kačenja, uverite se da je rezolucija ekrana
vašeg notebook računara podešena na 1366×768 piksela ili više.
Traka za kačenje
E-priručnik za notebook računar
51
Korišćenje funkcije kačenja
Koristite tačped ili tastaturu notebook računara da biste aktivirali i
koristili kačenje.
1.
Pokrenite aplikaciju koju želite da kačite.
2.
Zadržite pokazivač miša u vrhu ekrana.
3.
Kada se pokazivač promeni u ikonu ruke, prevucite
aplikaciju na levu ili desnu stranu panela za prikaz.
4.
Pokrenite još jednu aplikaciju.
1.
Pokrenite aplikaciju koju želite da kačite.
2.Pritisnite
i taster sa strelicom nalevo ili nadesno
da biste zakačili aplikaciju u levo ili desno okno.
3.
52
Pokrenite još jednu aplikaciju. Ona će automatski biti
postavljena u prazno okno.
E-priručnik za notebook računar
Druge tasterske prečice
Takođe možete da koristite sledeće prečice na tastaturi koje će vam
pomoći prilikom pokretanja aplikacija i kretanja kroz Windows®8.1.
\
Prebacuje između početnog ekrana i poslednje
pokrenute aplikacije
Pokreće radnu površinu
Otvara prozor This PC (Ovaj računar) u režimu
radne površine
Otvara opciju File (Datoteka) sa dugmeta Search
(Pretraži).
Otvara okno Deljenje
Otvara okno Postavke
Otvara okno Uređaji
Aktivira ekran za otključavanje
Umanjuje trenutno aktivni prozor
E-priručnik za notebook računar
53
Otvara okno Project (Projektuj)
Otvara opciju Everywhere (Svuda)dugmeta
Search (Pretraži)
Otvara prozor Pokreni
Otvara Centar za lakše korišćenje računara
Otvara opciju Settings (Postavke)dugmeta
Search (Pretraži)
Otvara kontekstni meni dugmeta Start
Pokreće ikonu lupe i uvećava ekran
Umanjuje ekran
Otvara Postavke naratora
54
E-priručnik za notebook računar
Povezivanje sa bežičnim mrežama
Wi-Fi
Pristupajte e-pošti, pregledajte Internet i delite aplikacije putem
društvenih mreža pomoću Wi-Fi veze notebook računara.
VAŽNO! Uverite se da je Airplane mode (Avionski režim) isključen kako
biste omogućili Wi-Fi funkciju notebook računara. Više detalja potražite u
odeljku Avionski režim u okviru ovog priručnika.
Uključivanje Wi-Fi funkcije
Aktivirajte Wi-Fi na svom notebook računaru prateći sledeće korake:
1.
Pokrenite Charms bar (Traka sa dugmadima).
2.
Tapnite/kliknite na
i zatim tapnite/kliknite na
.
3.
Izaberite pristupnu tačku sa spiska dostupnih Wi-Fi
veza.
4.
Tapnite/kliknite na Connect (Poveži se) da biste
uspostavili mrežnu vezu.
NAPOMENA: Od vas će možda biti zatraženo da unesete
sigurnosni ključ kako biste aktivirali Wi-Fi vezu.
5.
Ako želite da omogućite deljenje između
laptopa i drugih sistema koji podržavaju bežično
umrežavanje, tapnite/kliknite na Yes (Da). Tapnite/
kliknite na No (Ne) ako ne želite da omogućite
funkciju deljenja.
E-priručnik za notebook računar
55
Bluetooth
Koristite Bluetooth da biste olakšali bežični prenos podataka između
vašeg i drugih uređaja na kojima je Bluetooth funkcija omogućena.
VAŽNO! Uverite se da je Airplane mode (Avionski režim) isključen
kako biste omogućili Bluetooth funkciju notebook računara. Više detalja
potražite u odeljku Avionski režim u okviru ovog priručnika.
Uparivanje sa drugim uređajima na kojima je Bluetooth
funkcija omogućena
Potrebno je da uparite svoj notebook računar sa drugim uređajima na
kojima je Bluetooth funkcija omogućena da biste bili u mogućnosti da
obavljate prenos podataka. Da biste to učinili, upotrebite tačped na
sledeći način:
1.Pokrenite Charms bar (Traka sa dugmadima).
2.
Tapnite na
i zatim tapnite na Change PC
Settings (Promena postavki računara).
3.Pod PC Settings (Postavke računara), izaberite
Devices (Uređaji) i zatim tapnite na Add a Device
(Dodaj uređaj) da biste pretražili uređaje na kojima je
Bluetooth funkcija omogućena.
4.
Izaberite uređaj sa spiska. Uporedite kôd na vašem
notebook računaru sa kodom poslatim na odabrani
uređaj. Ukoliko se podudaraju, tapnite na Yes (Da) da
biste uspešno uparili notebook računar sa uređajem.
NAPOMENA: Kod nekih uređaja na kojima je Bluetooth
funkcija omogućena, možda će od vas biti zatraženo da
unesete kôd vašeg notebook računara.
56
E-priručnik za notebook računar
Avionski režim
Airplane mode (Avionski režim) onemogućava bežičnu komunikaciju
i na taj način vam omogućava da bezbedno koristite notebook računar
prilikom leta.
Uključivanje avionskog režima
1.Pokrenite Charms bar (Traka sa dugmadima).
i zatim tapnite na
.
2.
Tapnite na
3.
Pomerite klizač nadesno da biste uključili avionski
režim.
Pritisnite
.
Isključivanje avionskog režima
1.Pokrenite Charms bar (Traka sa dugmadima).
i zatim tapnite na
.
2.
Tapnite na
3.
Pomerite klizač nalevo da biste isključili avionski
režim.
Pritisnite
.
NAPOMENA: Obratite se svojoj avio kompaniji da biste se informisali
o mogućnostima upotrebe određenih usluga i ograničenjima koja se
moraju poštovati prilikom korišćenja notebook računara tokom leta.
E-priručnik za notebook računar
57
Isključivanje notebook računara
Notebook računar možete da isključite na neki od sledećih načina:
•
Tapnite na
sa Charms bar (Traka sa
dugmadima), a zatim tapnite na
> Shut
down (Isključi) da biste obavili normalno
isključivanje.
•
Sa ekrana za prijavljivanje, tapnite na
>
Shut down (Isključi).
•
Notebook računar možete isključiti i sa radne
površine. Da biste to učinili, pokrenite radnu
površinu, a zatim pritisnite kombinaciju tastera
alt + f4 da biste pokrenuli prozor za isključivanje.
Izaberite Shut Down (Isključivanje) sa padajuće
liste, a zatim izaberite OK (U redu).
•
Ako notebook računar ne reaguje, pritisnite i
držite dugme za napajanje najmanje deset (10)
sekunde dok se notebook računar ne isključi.
Postavljanje notebook računara u režim spavanja
Da biste postavili notebook računar u režim spavanja, jednom pritisnite
taster za napajanje.
Notebook računar možete prebaciti u stanje spavanja
i sa radne površine. Da biste to učinili, pokrenite radnu
površinu, a zatim pritisnite kombinaciju tastera alt + f4
da biste pokrenuli prozor za isključivanje. Izaberite Sleep
(Stanje spavanje) sa padajuće liste, a zatim izaberite OK (U
redu).
58
E-priručnik za notebook računar
Windows® 8.1 zaključani ekran
Windows® 8.1 zaključani ekran će se pojaviti kada probudite laptop iz
režima spavanja ili hibernacije. Takođe će se pojaviti i kada zaključate ili
otključate Windows® 8.1.
Zaključani ekran može da se prilagodi za regulisanje pristupa
operativnom sistemu. Možete da promenite promenite njegov
pozadinski prikaz i pristupite pojedinim aplikacijama dok je laptop i
dalje zaključan.
Da biste nastavili sa zaključanog ekrana
1.
Dodirnite/kliknite tačped ili pritisnite bilo koji
taster na tastaturi laptopa.
2.
(opcionalno) Ako je vaš nalog zaštićen lozinkom,
morate da unesete lozinku da biste nastavili na
početni ekran.
E-priručnik za notebook računar
59
Prilagođavanje ekrana za zaključavanje
Zaključani ekran možete da prilagodite tako da prikazuje vašu omiljenu
fotografiju, projekciju foto-slajdova, ažuriranja aplikacija i omogućava
vam brz pristup kameri laptopa. Da biste promenili podešavanja
zaključanog ekrana, pročitajte sledeće informacije:
Izbor fotografije
1.
Na traci sa dugmadima izaberite Settings (Postavke).
Izaberite Change PC Settings (Promena postavki
računara) > Lock screen (Zaključani ekran).
3.Pod Lock screen preview (Pregled zaključanog
ekrana), kliknite na Browse (Potraži) da biste
fotografiju koju želite da koristite kao pozadinu
zaključanog ekrana.
2.
Reprodukovanje projekcije slajdova
60
1.
Na traci sa dugmadima izaberite Settings (Postavke).
2.
Izaberite Change PC Settings (Promena postavki
računara) > Lock screen (Zaključani ekran).
3.
Pod Lock screen preview (Pregled zaključanog
ekrana), pomerite klizač Play a slide show on the
lock screen (Reprodukuj projekciju slajdova na
zaključanom ekranu) na On (Uključeno).
4.
Pomerite nadole da biste prilagodili sledeće
opcije projekcije slajdova na zaključanom ekranu:
E-priručnik za notebook računar
Dodavanje ažuriranja aplikacija
1.
Na traci sa dugmadima izaberite Settings
(Postavke).
2.
Izaberite Change PC Settings (Promena postavki
računara) > Lock screen (Zaključani ekran).
3.
Pomerite nadole tako da vidite opciju Lock
screen apps (Aplikacije zaključanog ekrana).
4.
Koristite sledeće opcije da biste dodali aplikacije čija
ažuriranja želite da vidite na zaključanom ekranu:
Aktiviranje kamere laptopa sa zaključanog ekrana
Na zaključanom ekranu možete da prevučete nadole da biste aktivirali
i koristili kameru laptopa. Pratite sledeće korake da biste omogućili ovu
opciju:
1.
Na traci sa dugmadima izaberite Settings
(Postavke).
2.
Izaberite Change PC Settings (Promena postavki
računara) > Lock screen (Zaključani ekran).
3.
Pomerite nadole tako da vidite opciju Camera
(Kamera).
4.
Pomerite klizač na On (Uključeno).
E-priručnik za notebook računar
61
62
E-priručnik za notebook računar
Poglavlje 4:
Samoispitivanje po uključenju
(POST test)
E-priručnik za notebook računar
63
Samoispitivanje po uključenju (POST test)
Samoispitivanje po uključenju (POST test) predstavlja seriju softverski
kontrolisanih dijagnostičkih testova koji se pokreću prilikom
uključivanja ili ponovnog pokretanja notebook računara. Softver koji
kontroliše POST test je instaliran kao stalni deo arhitekture notebook
računara.
Korišćenje POST testa za pristup BIOS-u i
rešavanje problema
Tokom POST testa, možete da pristupite podešavanjima BIOS-a ili
pokrenete opcije za rešavanje problema pomoću funkcijskih tastera
vašeg notebook računara. Više detalja možete pronaći u nastavku.
BIOS
Osnovni ulazno-izlazni sistem (BIOS) čuva podešavanja sistemskog
hardvera koja su potrebna za pokretanje sistema na notebook računaru.
Podrazumevana podešavanja BIOS-a se primenjuju na većinu uslova
notebook računara. Ne menjajte podrazumevana podešavanja BIOS-a,
izuzev u sledećim okolnostima:
•
Poruka o grešci se pojavila na ekranu tokom podizanja sistema i
od vas se zahteva da pokrenete podešavanje BIOS-a.
•
Instalirali ste novu sistemsku komponentu koja zahteva dalja
podešavanja ili ažuriranja BIOS-a.
UPOZORENJE: Korišćenje neodgovarajućih podešavanja BIOS-a može
dovesti do nestabilnosti ili neuspelog podizanja sistema. Preporučujemo
vam da menjate podešavanja BIOS-a samo uz pomoć obučenog servisnog
osoblja.
Pristupanje BIOS-u
Ponovo pokrenite notebook računar i zatim pritisnite
tokom POST testa.
64
E-priručnik za notebook računar
Podešavanja BIOS-a
NAPOMENA: Ekrani za BIOS u ovom poglavlju služe samo za referencu.
Postojeće upakovane aplikacije razlikuju se po modelima i teritorijama.
Boot (Podizanje sistema)
Ovaj meni vam omogućava da podesite prioritete opcija za podizanje
sistema. Prilikom podešavanja prioriteta za podizanje sistema, vodite se
sledećom procedurom.
1.
Na ekranu Boot (pokretanje), odaberite Boot Option #1 (Opciju
za pokretanje #1).
Main
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2013 American Megatrends, Inc.
Advanced Boot
Security
Save & Exit
Boot Option Priorities
Boot Option #1
[Windows Boot Manager]
Sets the system
boot order
F1
: General Help
F9
: Optimized Defaults
F10 : Save & Exit
ESC/Right Click : Exit
Version 2.16.1243. Copyright (C) 2013 American Megatrends, Inc.
E-priručnik za notebook računar
65
i odaberite uređaj kao Boot Option #1 (Opciju
2.Pritisnite
za pokretanje #1).
Main
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2013 American Megatrends, Inc.
Advanced Boot
Security
Save & Exit
Boot Option Priorities
Boot Option #1
[Windows Boot Manager]
Sets the system
boot order
Boot Option #1
Windows Boot Manager
Disabled
F1
: General Help
F9
: Optimized Defaults
F10 : Save & Exit
ESC/Right Click : Exit
Version 2.16.1243. Copyright (C) 2013 American Megatrends, Inc.
66
E-priručnik za notebook računar
Security (Bezbednost)
Ovaj meni vam omogućava da podesite administratorsku i korisničku
lozinku za notebook računar. Takođe vam omogućava da kontrolišete
pristup disk jedinici notebook računara, ulazno-izlaznom (I/O) interfejsu
i USB interfejsu.
NAPOMENA:
Main
•
Ako podesite opciju User Password (Korisnička lozinka), od vas će
biti zatraženo da unesete lozinku pre pristupa operativnom sistemu
notebook računara.
•
Ako podesite opciju Administrator Password (Administratorska
lozinka), od vas će biti zatraženo da unesete lozinku pre pristupa
BIOS-u.
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2013 American Megatrends, Inc.
Advanced
Boot Security
Save & Exit
Password Description
If ONLY the Administrator’s password is set,
then this only limits access to Setup and is
only asked for when entering Setup. If ONLY
the user’s password is set, then this is a
power on password and must be entered to boot
or enter Setup. In Setup, the User will have
Administrator rights.
Administrator Password Status
NOT INSTALLED
User Password Status
NOT INSTALLED
Administrator Password
Set Administrator
Password. The
password length
must be in the
following range:
Minimum length 3
Maximum length 20
Must type with
character:
a-z, 0-9
User Password
Secure Boot Menu
F1
: General Help
F9
: Optimized
Defaults
F10 : Save & Exit
ESC/Right Click : Exit
Version 2.16.1243 Copyright (C) 2013 American Megatrends, Inc.
E-priručnik za notebook računar
67
Da podesite lozinku:
1.
Na ekranu Security (Bezbednost), odaberite Administrator
Password (lozinku za administratora) ili User Password
(korisničku lozinku).
2.
Ukucajte lozinku i pritisnite
3.
Ukucajte lozinku ponovo i pritisnite
.
.
Da bi obrisali lozinku:
1.
Na ekranu Security (Bezbednost), odaberite Administrator
Password (lozinku za administratora) ili User Password
(korisničku lozinku).
2.
Unesite trenutnu lozinku i pritisnite
3.
Ostavite polje Create New Password (kreiraj novu lozinku)
prazno i pritisnite
.
.
4.Izaberite Yes (Da) u dijalogu za potvrdu, a zatim pritisnite
.
68
E-priručnik za notebook računar
Save & Exit (Sačuvaj i izađi)
Da biste zadržali obavljena podešavanja, izaberite opciju Save Changes
and Exit (Sačuvaj promene i izađi) pre napuštanja BIOS-a.
Main
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2013 American Megatrends, Inc.
Advanced
Boot
Security Save & Exit
Save Changes and Exit
Discard Changes and Exit
Exit system setup
after saving the
changes.
Save Options
Save Changes
Discard Changes
Restore Defaults
Boot Override
Windows Boot Manager
Launch EFI Shell from filesystem device
F1
: General Help
F9
: Optimized Defaults
F10 : Save & Exit
ESC/Right Click : Exit
Version 2.16.1243. Copyright (C) 2013 American Megatrends, Inc.
E-priručnik za notebook računar
69
Ažuriranje BIOS-a:
1.
Proverite tačan model notebook računara i potom sa web sajta
kompanije ASUS preuzmite najnoviju BIOS datoteku za vaš
model.
2.
Sačuvajte kopiju preuzete BIOS datoteke na jedinicu fleš diska.
3.
Povežite jedinicu fleš diska sa notebook računarom.
4.
Ponovo pokrenite notebook računar i zatim pritisnite
tokom POST testa.
5.
Iz programa BIOS Setup, kliknite na Advanced (Napredno) >
Start Easy Flash (Pokreni Easy Flash), a zatim pritisnite taster
.
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2013 American Megatrends, Inc.
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.
Main Advanced
Boot
Security
Save & Exit
Start Easy Flash
Network Stack Configuration
USB Configuration
Press Enter to run
the utility to
select and update
BIOS.
F1
: General Help
F9
: Optimized Defaults
F10 : Save & Exit
ESC/Right Click : Exit
Version 2.16.1243. Copyright (C) 2013 American Megatrends, Inc.
70
E-priručnik za notebook računar
6.
Pronađite preuzetu BIOS datoteku na jedinici fleš diska i potom
.
pritisnite
ASUSTek Easy Flash Utility
FLASH TYPE: MXIC 25L Series
New BIOS
Current BIOS
Platform: X205
Platform: Unknown
Build Date: Oct 26 2012
Build Date: Unknown
Version: 101
Build Time: 11:51:05
FSO
FS1
Version: Unknown
Build Time: Unknown
0 EFI
<DIR>
FS2
FS3
FS4
[←→]: Switch [↑↓]: Choose [q]: Exit [Enter]: Enter/Execute
7.
Nakon ažuriranja BIOS-a, kliknite na Exit (Zatvori) > Restore
Defaults (Vrati na podrazumevane vrednosti) kako biste vratili
sistem na podrazumevana podešavanja.
E-priručnik za notebook računar
71
Oporavak vašeg sistema
Upotreba opcija za oporavak na vašem notebook računaru omogućava
vam da vratite sistem u njegovo prvobitno stanje ili samo da osvežite
podešavanja sistema kako biste poboljšali performanse.
VAŽNO!
•
Napravite rezervnu kopiju svih datoteka sa podacima pre nego što
upotrebite bilo koju opciju za oporavak na notebook računaru.
•
Zapišite važna prilagođena podešavanja kao što su postavke mreže,
korisnička imena i lozinke kako biste izbegli gubitak podataka.
•
Uverite se da je notebook računar priključen na izvor napajanja pre
uspostavljanja početnih vrednosti sistema.
Operativni sistem Windows® 8.1 omogućava vam da iskoristite bilo koju
od sledećih opcija za oporavak:
•
Refresh your PC without affecting your files (Osvežavanje
računara bez uticaja na datoteke) - Ova opcija vam omogućava
da osvežite svoj notebook računar bez gubitka ličnih datoteka
(fotografija, muzike, video zapisa i dokumenata) i aplikacija iz
Windows® prodavnice.
Pomoću ove opcije možete da vratite svoj notebook računar
na podrazumevana podešavanja i izbrišete druge instalirane
aplikacije.
•
Remove everything and reinstall Windows (Uklanjanje svega
i ponovno instaliranje operativnog sistema Windows) Ova opcija ponovo postavlja vaš notebook računar na fabrička
podešavanja. Morate da napravite rezervnu kopiju svojih
podataka pre nego što pokrenete ovu opciju.
72
E-priručnik za notebook računar
•
Advanced startup (Napredno pokretanje) - Pomoću ove opcije
možete da izvršite druge napredne opcije oporavka na svom
notebook računaru kao što su:
-
Using a USB drive, network connection or Windows
recovery DVD (Upotreba USB diska, mrežne veze ili DVD-a
za oporavak operativnog sistema Windows) za pokretanje
notebook računara.
-Upotreba Troubleshoot (Rešavanja problema) za
omogućavanje bilo koje od ovih naprednih opcija oporavka:
System Restore (Oporavak sistema), System Image Recovery
(Oporavak pomoću slike sistema), Startup Repair (Popravka
pri pokretanju), Command Prompt (Komandna linija), UEFI
Firmware Settings (Postavke UEFI firmvera), Startup Settings
(Postavke pri pokretanju).
E-priručnik za notebook računar
73
Omogućavanje opcije oporavka
Pratite sledeće korake za pristup i korišćenje bilo koje od dostupnih
opcija oporavka za vaš notebook računar.
1.
Na traci sa dugmadima izaberite Settings (Postavke).
2.Izaberite Change PC Settings (Promena podešavanja
računara).
74
E-priručnik za notebook računar
3.
U okviru opcija PC Settings (podešavanja računara) , izaberite
Update and recovery (Ažuriranje i oporavak).
4.
U okviru opcija Update and recovery (Ažuriranje i oporavak),
izaberite Recovery (Oporavak) i zatim izaberite opciju oporavka
koju želite da izvršite.
E-priručnik za notebook računar
75
76
E-priručnik za notebook računar
Saveti i najčešća pitanja
E-priručnik za notebook računar
77
Korisni saveti u vezi laptopa
Kako biste maksimalno iskoristili vaš laptop, održali performanse
njegovog sistema i osigurali bezbednost svih podataka, poslušajte neke
korisne savete:
•
Ažurirajte Windows® s vremena na vreme kako biste osigurali da
aplikacije imaju najnovija bezbednosna podešavanja.
•
Koristite ASUS Live Update za ažuriranje ekskluzivnih ASUS
aplikacija i upravljačkih i uslužnih programa na laptopu. Više
detalja potražite u ASUS Tutoru koji je instaliran na vašem
laptopu.
•
Koristite antivirusni softver kako biste zaštitili podatke i održavajte
ga ažurnim.
•
Osim kada je apsolutno neophodno, nemojte da isključujte
laptop prisilnim isključivanjem.
•
Uvek pravite rezervne kopije podataka i trudite se da to činite na
eksterni skladišni disk.
•
Izbegavajte korišćenje laptopa pri izuzetno visokim
temperaturama. Ako ne nameravate da koristite laptop
tokom dužeg vremenskog perioda (najmanje jedan mesec),
preporučujemo vam da izvadite bateriju ukoliko je uklonjiva.
•
Iskopčajte sve eksterne uređaje i proverite da li posedujete
sledeće stavke pre vraćanja laptopa u početno stanje:
78
–
Registracioni ključ za operativni sistem i druge instalirane
aplikacije
–
Rezervne kopije podataka
–
ID i lozinku za prijavljivanje
–
Informacije o vezi sa internetom
E-priručnik za notebook računar
Najčešća pitanja u vezi sa hardverom
1.
Crna tačka ili ponekad obojena tačka se pojavljuje na ekranu
kada uključim laptop. Šta treba da uradim?
Iako se te tačke redovno pojavljuju na ekranu, one neće uticati
na sistem. Ako to nastavi da se dešava i počne da utiče na rad
sistema, obratite se ovlašćenom ASUS servisnom centru.
2.
Boja i osvetljenost ekrana su nejednaki. Kako to da rešim?
Na boju i osvetljenost ekrana mogu da utiču ugao i trenutni
položaj laptopa. Osvetljenost i ton boje laptopa se takođe može
razlikovati u zavisnosti od modela. Možete da koristite funkcijske
tastere ili parametre prikaza u operativnom sistemu da biste
podesili izgred ekrana.
3.
Kako mogu maksimalno da produžim trajanje baterije
laptopa?
Možete da probate sa nekim od sledećih predloga:
•
Koristite funkcijske tastere da biste podesili osvetljenost
ekrana.
•
Ako ne koristite Wi-Fi vezu, prebacite sistem u Airplane
mode (Režim rada u avionu).
•
Iskopčajte sve USB uređaje koje ne koristite.
•
Zatvorite aplikacije koje ne koristite, naročito one koje
zauzimaju previše sistemske memorije.
E-priručnik za notebook računar
79
4.
5. 6.
LED indikator za bateriju se ne pali. Šta nije u redu?
•
Proverite da li je adapter za napajanje ili baterija pravilno
spojena. Možete i da iskopčate adapter za napajanje ili
bateriju, sačekate minut, a zatim ih ponovo povežete sa
strujnom utičnicom i laptopom.
•
Ako je problem i dalje prisutan, obratite se za pomoć
lokalnom ASUS servisnom centru.
Zašto tačped ne radi?
da biste uključili tačped.
•
Pritisnite
•
Proverite da li je funkcija ASUS Smart Gesture podešena
tako da isključi tačped pri povezivanju sa eksternim
pokazivačkim uređajem.
Kada reprodukujem audio i video datoteke, zašto ne čujem
nikakav zvuk sa audio zvučnika na laptopu?
Možete da probate sa nekim od sledećih predloga:
7.
da biste povećali jačinu zvuka.
•
Pritisnite
•
Proverite da li su zvučnici potpuno utišani.
•
Proverite da li su slušalice povezane sa laptopom i uklonite
ih.
Šta treba da uradim ukoliko izgubim adapter za napajanje
laptopa ili baterija prestane da radi?
Obratite se za pomoć lokalnom ASUS servisnom centru.
80
E-priručnik za notebook računar
8. Zašto se zvuk i dalje čuje iz audio zvučnika na laptopu, čak i
kada priključim slušalice u odgovarajući port?
Idite na Control Panel (Kontrolna tabla) > Hardware and
Sound (Hardver i zvuk), a zatim otvorite Audio Manager (Audio
menadžer) da biste konfigurisali parametre.
9.
Laptop ne reaguje dobro na pritiske na tastere jer se
pokazivač stalno pomera. Šta treba da uradim?
Proverite da li nešto slučajno dodiruje ili pritiska tačped dok
kucate na tastaturi. Možete da isključite tačped pritiskom na
.
10. Tačped laptopa ne radi. Šta treba da uradim?
Možete da probate sa nekim od sledećih predloga:
•
Proverite da li je funkcija ASUS Smart Gesture podešena tako
da isključi tačped pri povezivanju eksternog pokazivačkog
uređaja sa laptopom. Ukoliko je to slučaj, onemogućite ovu
funkciju.
•
Pritisnite
.
11. Umesto prikazivanja slova, pritisak na tastere „U”, „I” i „O” na
tastaturi prikazuje brojeve. Kako to da promenim?
Pritisnite taster
ili
(na pojedinim
modelima) na laptopu da biste isključili ovu funkciju i koristili
pomenute tastere za unošenje slova.
E-priručnik za notebook računar
81
Najčešća pitanja u vezi sa softverom
1.
Kada uključim laptop, indikator napajanja se upali ali ne i
indikator aktivnosti na disku. Takođe, ne dolazi do podizanja
sistema. Šta mogu da uradim da to rešim?
Možete da probate sa nekim od sledećih predloga:
2.
•
Prinudno isključite laptop tako što ćete pritisnuti taster
za uključivanje i zadržati ga duže od deset (10) sekundi.
Proverite da li su adapter za napajanje i baterija pravilno
priključeni, a zatim uključite laptop.
•
Ako je problem i dalje prisutan, obratite se za pomoć
lokalnom ASUS servisnom centru.
Šta treba da uradim kada je na ekranu prikazana ova poruka?
„Remove disks or other media. Press any key to restart.
(Uklonite diskove ili druge medije. Pritisnite bilo koji taster
da biste ponovo pokrenuli sistem.)”?
Možete da probate sa nekim od sledećih predloga:
3. •
Uklonite sve priključene USB uređaje, a zatim ponovo
pokrenite laptop.
•
Ako je problem i dalje prisutan, laptop možda ima problem
sa memorijskim skladištem. Obratite se za pomoć lokalnom
ASUS servisnom centru.
Laptop se podiže sporije nego inače i operativni sistem sporo
reaguje. Kako to da rešim?
Izbrišite aplikacije koje ste nedavno instalirali ili koje nisu bile
uključene u paketu sa operativnim sistemom, a zatim ponovo
pokrenite sistem.
82
E-priručnik za notebook računar
4.
Sistem laptopa se ne podiže. Kako to da rešim?
Možete da probate sa nekim od sledećih predloga:
5.
•
Uklonite sve uređaje povezane sa laptopom, a zatim ponovo
pokrenite sistem.
•
Pritisnite F9 odmah nakon pokretanja. Kada laptop uđe u
Troubleshooting (Rešavanje problema), izaberite Refresh
(Osvežavanje) ili Reset your PC (Uspostavljanje početnih
vrednosti računara).
•
Ako je problem i dalje prisutan, obratite se za pomoć
lokalnom ASUS servisnom centru.
Zašto ne mogu da probudim laptop iz režima spavanja ili
hibernacije?
•
Treba da pritisnete taster za napajanje da biste nastavili iz
poslednjeg radnog stanja.
•
Sistem je možda potpuno iskoristio snagu baterije. Povežite
adapter za napajanje sa laptopom i povežite ga sa strujnom
utičnicom, a zatim pritisnite taster za napajanje.
E-priručnik za notebook računar
83
84
E-priručnik za notebook računar
Dodaci
E-priručnik za notebook računar
85
Saglasnost sa unutrašnjim modemom
Laptop PC sa unutrašnjim modemom u saglasnosti je sa JATE (Japan), FCC (SAD,
Kanada, Koreja, Tajvan) i CTR21. Unutrašnji modem je odobren u skladu sa
Odlukom saveta 98/482/EC za pan-evropsku konekciju jednog terminala za javno
operisanu telefonsku mrežu (PSTN). Međutim, usled razlika između pojedinačnih
PTSN-a koji postoje u različitim državama, odobrenje, samo po sebi, ne znači
garantovani rad na svakoj terminacionoj tački PSTN mreže. U slučaju da imate
problema, treba da kontaktirate prvobitnog dobavljača svoje opreme.
Pregled
4. avgusta 1998, odluka Evropskog saveta u vezi sa CTR 21 je objavljena u
Zvaničnom žurnalu EC. CTR 21 se primenjuje na svu terminalnu opremu bez glasa
sa DTMS pozivanjem, koja planirano treba da bude povezana za analognu PSTN
(javnu telefonsku mrežu).
CTR 21 (Common Technical Regulation, tj. uobičajena tehnička regulativa) za
zahteve priključaka za analognu javnu telefonsku mrežu terminalne opreme
(izuzimajući terminalnu opremu koja podržava uslugu glasovne telefonije u
opravdanim slučajevima) u kojoj je adresiranje mreže, ukoliko je obezbeđeno,
urađeno preko multifrekventnog signala duplog tona.
86
E-priručnik za notebook računar
Deklaracija o kompatibilnost mreže
Izjavu koju treba da da proizvođač Obaveštenog tela i prodavac: “Ova deklaracija
će ukazati na mreže sa kojima je oprema dizajnirana da radi i sve mreže za koje je
javljeno na će oprema možda imati problema sa radom.”
Izjava koju treba da da proizvođač korisniku: “Ova deklaracija će ukazati na mreže
sa kojima je oprema dizajnirana da radi i sve mreže za koje je javljeno na će
oprema možda imati problema sa radom. Proizvođač će takođe povezati izjavu
da bi stavio do znanja gde mrežna kompatibilnost zavisi od fizičkog podešavanja
i podešavanja softvera. Takođe će posavetovati korisnika da kontaktira prodavca
ukoliko korisnik želi da opremu koristi na drugoj mreži.”
Sve do sada, Obavešteno telo CETECOM-a je objavljivalo pan-evropsko odobrenje
koristeći CTR 21. Rezultat su prvi evropski modemi koji ne zahtevaju regulatorna
odobravanja u svakoj pojedinačnoj evropskoj državi.
Bezglasna oprema
Telefonske sekretarice i telefoni sa zvučnikom se kvalifikuju, isto kao i modemi,
faks mašine, auto pozivači i alarmni sistemi. Oprema u kojoj je kvalitet govora
sa jednog kraja na drugi kontrolisan regulativama (npr. ručno držani telefoni i u
nekim državama bežični telefoni) nije uključena.
E-priručnik za notebook računar
87
Sledeća tabela prikazuje države koje su trenutno pod
CTR 21 standardom.
Država
Primenjeno
Još testiranja
Austrija1
Da
Ne
Belgija
Da
Ne
Češka Republika
Ne
Nije primenljivo
Danska1
Da
Da
Finska Da
Ne
Francuska
Da
Ne
Nemačka
Da
Ne
Grčka
Da
Ne
Mađarska
Ne
Nije primenljivo
Island
Da
Ne
Irska
Da
Ne
Italija
Još uvek se razmatra
Još uvek se razmatra
Izrael
Ne
Ne
Linkenštajn
Da
Ne
Luksemburg
Da
Ne
Holandija1
Da
Da
Norveška Da
Ne
Poljska Ne
Nije primenljivo
Portugal
Ne
Nije primenljivo
Španija
Ne
Nije primenljivo
Švedska
Da
Ne
Švajcarska
Da
Ne
Velika Britanija
Da
Ne
88
E-priručnik za notebook računar
Ove informacije kopirane su iz CETECOM-a i daju se bez preuzimanja odgovornosti.
Za ažuriranu tabelu, pogledajte http://www.cetecom.de/technologies/ctr_21.
html.
1 Nacionalni zahtevi primenjuju se samo ukoliko oprema može da koristi pulsno
biranje (proizvođači mogu da izjave u uputstvu za korišćenje da je oprema
namenjena samo za DTMF signaliziranje, što čini bilo kakvo dodatno testiranje
besmislenim).
U Holandiji, dodatno testiranje je potrebno za funkcije serijskog povezivanja i ID
pozivaoca.
Izjava Federalne komisije za komunikacije
Ovaj uređaj saglasan je sa FCC pravilima, Delom 15. Rad je podložan sledećim
uslovima:
•
Ovaj uređaj ne može da izazove štetno ometanje.
•
Ovaj uređaj mora da prihvati bilo koje ometanje koje primi, uključujuči
ometanje koje može da izazove neželjeni rad.
Ova oprema je testirana i u saglsnosti je sa ograničenjima za Klasu B digitalnih
uređaja shodno Delu 15 FCC pravila. Ova ograničenja su dizajnirana da obezbede
razumnu zaštitu protiv štetnog ometanja u rezidencionoj instalaciji. Ova oprema
generiše, koristi i može da zrači energiju radio frekvencije i, ukoliko se ne instalira
i ne koristi u skladu sa uputstvima, može da utiče na prijem radio talasa. Međutim,
ne postoje garancije da do ometanja neće doći u određenoj instalaciji. Ukoliko ova
oprema dovede do štetnog ometanja radio ili TV prijema, a što se može zaključiti
uključivanjem i isključivanjem opreme, predlažemo vam da pokušate da sprečite
ometanje na neki od sledećih načina:
•
Okrenite antenu za prijem signala.
•
Povećajte rastojanje između opreme i resivera.
E-priručnik za notebook računar
89
•
Povežite opremu u električnu priključnicu koja je povezana na električno
kolo različito od onog na koje je povezan resiver.
•
Konsultujte se sa prodavcem ili iskusnim radio/TV električarem.
UPOZORENJE! Korišćenje kabla za struju zaštićenog tipa je potrebno da bi se ispunila
FCC ograničenja emisija i sprečilo ometanje obližnjih radio i televizijskih prijema.Od
ključne je važnosti da se koristi iskljuivo dobijeni kabl za struju. Koristite isključivo
zaštićene kablove da povežete I/O uređaj za ovu opremu. Upozoravamo vas da
promene i modifikacije koje strana odgovorna za saglasnost nije eksplicitno odobrila
mogu da ukinu vaše pravo da koristite opremu.
(Štampano iz Koda federalnih regulacija #47, deo 15.193, 1993. Washington DC:
Office of the Federal Register, National Archives and Records Administration,
U.S. Government Printing Office.) (kancelarija federalnog registra, administracija
nacionalne arhive i izveštaja, Kancelarija za štampanje vlade SAD.)
Deklaracija o saglasnosti (R&TTE Direktiva
1999/5/EC)
Sledeće stavke su završene i smatraju se relevantnim i dovoljnim:
•
Ključni zahtevi kao u [Članku 3]
•
Zahtevi za zaštitu zdravlja i bezbednosti kao u [Članku 3.1a]
•
Testiranje električne bezbednosti u skladu sa [EN 60950]
•
Zahtevi za zaštitom elektromagnetske kompatibilnosti u [Članku 3.1b]
•
Testiranje elektromagnetske kompatibilnosti u [EN 301 489-1] & [EN 301
489-17]
•
Efikasno korišćenje radio spectra, kao u [Članak 3.2]
•
Radio test kompleti u skladu sa [EN 300 328-2]
90
E-priručnik za notebook računar
FCC Izjava o oprezu prilikom izloženosti radio
frekvenciji (RF)
UPOZORENJE! Upozoravamo vas da promene i modifikacije koje strana odgovorna
za saglasnost nije eksplicitno odobrila mogu da ukinu vaše pravo da koristite opremu.
«Proizvođač izjavljuje da je ovaj uređaj ograničen na Kanale 1 do 11 pri frekvenciji od
2.4GHz, od strane određenog firmvera konstrolisanog u SAD. »
Ova oprema u saglasnosti je sa FCC RF ograničenjima za izloženost određenih
za nekontrolisanu sredinu. Da bi se zadržala saglasnost sa FCC RF pravilima o
izlaganju, molimo izbegavajte direktan kontakt tokom emitovanja. Krajnji korisnici
moraju da prate posebna operaciona uputstva da bi ispunili saglasnost za RF
izlaganje.
Ovaj uređaj radi u frekventnom opsegu od 5,15 GHz do 5,25 GHz i namenjen
je isključivo za upotrebu u zatvorenom prostoru. Rad na otvorenom prostoru u
frekventnom opsegu od 5150 MHz do 5250 MHz nije dozvoljen.
Informacije o RF izlaganju (SAR)
Ovaj uređaj ispunjava zahteve vlade za izlaganje radio talasima. Ovaj uređaj
je dizajniran i proizveden da ne prelazi granične vrednosti izloženosti radio
frekventnim talasima (RF) koje je postavila Federalna komisija za komunikacije
vlade SAD-a.
Standard za izlaganje koristi jedinicu za merenje koja je poznata kao Specifična
stopa absorbcije ili SAR. SAR ograničenje postavljeno od strane FCC-a je 1,6W/
kg. Testovi za SAR se sprovode korišćenjem standardnih radnih pozicija koje je
prihvatila FCC sa EUT prenosom na posebnim nivoima napajanja na različitim
kanalima.
FCC je odobrila ovlašćenje opreme za ovaj uređaj sa svim prijavljenim SAR nivoima
procenjenih da su u saglasnosti sa FCC RF smernicama izlaganja. SAR informacije o
ovom uređaju se nalaze u fajlu sa FCC i mogu se naći u Display Grant odeljku na www.
fcc.gov/oet/ea/fccid nakon pretraživanja ID FCC-a: ZQ6-AP6234A.
E-priručnik za notebook računar
91
Upozorenje CE oznake
CE oznaka za uređaje bez bežičnog LAN/Bluetooth-a
Isporučena verzija ovog uređaja ispunjava zahteve EEC direktiva 2004/108/EC
“Elektromagnetna kompatibilnost” i 2006/95/EC “Direktiva niskog napona”.
CE oznaka za uređaje sa bežičnim LAN/Bluetooth-om
Ova oprema je ispunjava zahteve Direktive 1999/5/EC Evropskog parlamenta i
komisije od 9. marta, 1999. godine koji važi za opremu za radio i telekomunikacije
i zajedničku saglasnost.
Korišćenje opreme je dozvoljeno u:
AT
EE
IT
NO
92
BE
ES
IS
PL
BG
FI
LI
PT
CH
FR
LT
RO
CY
GB
LU
SE
CZ
GR
LV
SI
DE
HU
MT
SK
DK
IE
NL
TR
E-priručnik za notebook računar
Informacije o izlaganju radio-talasima (SAR) - CE
Ovaj uređaj ispunjava zahteve EU (1999/519/EC) vezane za ograničavanje izlaganja
javnosti elektromagnetnim poljima zarad zaštite zdravlja.
Granice su deo sveobuhvatnih preporuka za zaštitu javnosti. Ove preporuke su
razvile i proverile nezavisne naučne organizacije kroz redovne i temeljne procene
naučnih istraživanja. Jedinica mere za ograničenje za mobilne uređaje koje je
preporučio Evropski savet je „specifičan stepen upijanja” (SAR) i SAR granica je
prosečno 2,0 W/kg na 10 grama telesnog tkiva. Ispunjava zahteve Međunarodne
komisije za zaštitu od nejonizujuće radijacije (ICNIRP).
Ovaj uređaj je testiran za rad u neposrednoj blizini tela i ispunjava ICNRP smernice
za izlaganje i evropske standarde EN 50566 i EN 62209-2. Merenje SAR stepena se
obavlja u uslovima kada je uređaj u direktnom kontaktu sa telom i pri emitovanju
na nivou najveće sertifikovane izlazne snage u svim frekventnim opsezima
mobilnog uređaja.
E-priručnik za notebook računar
93
Upozoravajuća izjava vezana za IC
Ovaj uređaj može automatski da prekine prenos u slučaju odsustva informacija
za prenošenje ili greške u radu. Imajte u vidu da cilj ovoga nije zabrana prenosa
kontrolnih ili signalnih informacija ili upotrebe ponavljajućih kodova ukoliko ih
zahteva tehnologija.
Uređaj je namenjen upotrebi u opsegu od 5150 MHz do 5250 MHz samo u zatvorenom
prostoru, kako bi se smanjila mogućnost pojave štetnih smetnji koje mogu uticati na
mobilne satelitske signale; maksimalni dozvoljeni doseg antene (za uređaje koji rade u
opsezima od 5250 MHz do 5350 MHz i od 5470 MHz do 5725 MHz) je u skladu sa EIRP
ograničenjem; maksimalni dozvoljeni doseg antene (za uređaje u opsegu od 5275 MHz
do 5850 MHz) je u skladu sa EIRP ograničenjima određenim za rad od tačke do tačke i
u drugim slučajevima, kao što je navedeno u odeljku A9.2(3). Pored toga, radari velike
snage se ponašaju kao primarni korisnici (što znači da imaju prioritet) u opsegu od 5250
MHz do 5350 MHz i takvi radari mogu da izazovu smetnje i/ili oštećenja LE-LAN uređaja.
Funkcija izbora koda za zemlju je onemogućena za proizvode koji se prodaju na
tržištu SAD/Kanade. Za proizvode dostupne na tržištu SAD/Kanade, rad je moguć
samo na kanalima 1–11. Izbor drugih kanala nije moguć.
94
E-priručnik za notebook računar
Bežični operativni kanal za različite domene
S. Amerika
2.412-2.462 GHz
Ch01 do CH11 (kanal 1 do 11)
Japan
2.412-2.484 GHz
Ch01 do CH14 (kanal 1 do 14)
Evropa ETSI
2.412-2.472 GHz
Ch01 do CH13 (kanal 1 do 13)
Francuski ograničeni bežični frekvencijski opsezi
Neka područja Francuske imaju ograničeni frekvencijski opseg. U najgorem
slučaju, maksimalna autorizovana snaga u zatvorenom prostoru je:
•
10mW za celi 2.4 GHz opseg (2400 MHz–2483.5 MHz)
•
100mW za frekvencije između 2446.5 MHz i 2483.5 MHz
NAPOMENA: Kanali od 10 do 13 inkluzivno rade u opsegu od 2446.6 MHz do 2483.5
MHz.
Postoji nekoliko mogućnosti za korišćenje vani na otvorenom prostoru: Na
privatnom zemljištu ili na privatnom zemljištu javnih osoba, korišćenje je podložno
preliminarnoj proceduri ovlašćivanja Ministarstva Odbrane, sa maksimalnom
odobrenom snagom od 100mW u opsegu 2446.5–2483.5 MHz. Korišćenje vani na
javnom zemljištu nije dozvoljeno.
U delovima navedenim ispod, za celi 2.4 GHz opseg:
•
Maksimalno autorizovano napajanje u zatvorenom prostoru je 100mW
•
Maksimalno autorizovano napajanje na otvorenom prostoru je 10mW
E-priručnik za notebook računar
95
Delovi u kojima je korišćenje 2400–2483.5 MHz opsega dozvoljeno sa EIRP-om od
manje od 100mW u zatvorenom prostoru i manje od 10mW na otvorenom:
01 Ain
02 Aisne
03 Allier
05 Hautes Alpes
08 Ardennes
09 Ariège
11 Aude
12 Aveyron
16 Charente
24 Dordogne
25 Doubs
26 Drôme
32 Gers
36 Indre
37 Indre et Loire
41 Loir et Cher
45 Loiret
50 Manche
55 Meuse
58 Nièvre
59 Nord
60 Oise
61 Orne
63 Puy du Dôme
64 Pyrénées Atlantique
66 Pyrénées Orientales
67 Bas Rhin
68 Haut Rhin
70 Haute Saône
71 Saône et Loire
75 Paris
82 Tarn et Garonne
84 Vaucluse
88 Vosges
89 Yonne
90 Territoire de Belfort
94 Val de Marne
Ovaj zahtev će se verovatno promeniti tokom vremena, dozvoljavajući korišćenje
vaše bežične LAN kartice u više delova Francuske. Molimo vas, proverite ART za
najnovije informacijen (www.arcep.fr)
NAPOMENA: Vaša bežična kartica emituje manje od 100mW ali više od 10mW.
96
E-priručnik za notebook računar
UL bezbednosna obaveštenja
Potrebno za UL 1459 koji pokriva telekomunikacijsku (telefonsku) opremu koju
treba elekrtično povezati za telekomunikacijsku mrežu koja ima operativni napon
do uzemljenja koji ne prevazilazi vrh od 200V, 300V vrh-do-vrha i 105V rms, i
instalira se i koristi u skladu sa Nacionalnim električnim kodom (NFPA 70).
Kada koristite laptop PC modem, osnovne bezbednosne procedure treba
uvek pratiti da bi se sprečio rizik od požara, električnog šoka i povrede osoba,
uključujući sledeće:
•
Ne koristite laptop PC blizu vode, na primer blizu kade, lavora za pranje,
sudopere ili lavora za veš, u mokrom podrumu ili blizu bazena.
•
Ne koristite laptop PC tokom oluje sa grmljavinom. Može doći do
udaljenog rizika od električnog šoka od munje.
•
Ne koristite laptop PC u blizini lokacije na kojoj curi gas.
Potrebno za UL 1642 koji pokriva primarne (nepunjive) i sekundarne (punjive)
litijumske baterije za korišćenje za napajanje proizvoda. Ove baterije sadrže
metalni litijum, ili leguru litijuma ili litijum jon i mogu se sastojati od jedne jedine
elektrohemijske ćelije ili dve ili više ćelija povezanih u seriji, paralelno ili na oba
načina, koji pretvaraju hemijsku energiju u električnu energiju putem nepovratne
ili povratne hemijske reakcije.
•
Ne bacajte bateriju laptop PC.ja u vatru jer može da eksplodira. Proverite
lokalna pravila za moguća posebna uputstva za odlaganje da bi umanjili
rizik od povrede osoba usled požara ili eksplozije.
•
Ne koristite adaptere za struju ili baterije iz drugih uređaja da umanjite
rizik od povrede osoba usled požara ili eksplozije. Koristite isključivo UL
certifikovane adaptere za struju ili baterije koje dostavlja proizvođač ili
ovlašćeni prodavci.
E-priručnik za notebook računar
97
Zahtev za električnu bezbednost
Proizvodi sa oznakama za električnu struju od do 6A i koji teže više od 3Kg moraju
da koriste odgovarajuće, odobrene kablove za struju, jače od ili jednake: H05VV-F,
3G, 0.75mm2 ili H05VV-F, 2G, 0.75mm2.
Obaveštenja TV tjunera
Beleška za CATV instalator sistema—Sistem za distribuciju kablova treba da
bude uzemljen u skladu sa ANSI/NFPA 70, Nacionalnim električnim kodom
(NEC), a posebno sa Odeljkom 820.93, Uzemljenje spoljašnjeg provodnog štita
koaksijalnog kabla – instalacija treba da uključuje povezivanje ekrana kaksijalnog
kabla sa uzemljenjem ulaza u zgradu.
REACH
Saglasnost sa REACH (Registracija, Evaluacija, Autorizacija i restrikcija hemikalija)
regulativnim opsegom, mi objavljujemo hemijske substance u našim proizvodima
na ASUS REACH internet prezentaciji na adresi http://csr.asus.com/english/REACH.
htm.
Obaveštenje o proizvodu Macrovision
korporacije
Ovaj proizvod uključuje tehnologiju zaštićenu autorskim pravima koja je zaštićena
određenim SAD patentima i drugim pravima na intelektualnu svojinu koje
poseduje Macrovision korporacija i drugi vlasnici prava. Korišćenje ove patentom
zaštićene tehnologije mora biti odobreno od strane Macrovision korporacije, kako
je planirano za domaćinstva i potrebe drugih ograničenih gledanja sem u slučaju
da je drugačije odobreno od strane Macrovision korporacije. Zabranjen je obrnuti
inžinjering ili demontiranje.
98
E-priručnik za notebook računar
Nordic Lithium Cautions (for lithium-ion
batteries)
CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with
the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used
batteries according to the manufacturer’s instructions. (English)
ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato.
Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla
fabbrica. Non disperdere le batterie nell’ambiente. (Italian)
VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz
nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ.
Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (German)
ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning
må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri
tilbage til leverandøren. (Danish)
VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller
en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt
batteri enligt fabrikantens instruktion. (Swedish)
VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo
ainoastaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo
valmistagan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)
ATTENTION! Il y a danger d’explosion s’il y a remplacement incorrect de la
batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du mêre type ou d’un type
équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées
conformément aux instructions du fabricant. (French)
ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme
batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte
batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)
(Japanese)
ВНИМАНИЕ! При замене аккумулятора на аккумулятор иного типа возможно
его возгорание. Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкциями
производителя. (Russian)
E-priručnik za notebook računar
99
Bezbednosne informacije o optičkom drajvu
Informacije o bezbednosti lasera
Bezbednosno upozorenje za CD-ROM uređaj
LASERSKI PROIZVOD KLASE 1
UPOZORENJE! Da biste izbegli izlaganje laseru optičke disk jedinice, ne pokušavajte
samostalno da rastavite ili popravite optičku disk jedinicu. Radi sopstvene
bezbednosti, obratite se za pomoć profesionalnom tehničaru.
Servisna etiketa upozorenja
UPOZORENJE! NEVIDLJIVA LASERSKA RADIJACIJA KADA SE OTVORI. NE GLEDAJTE U
ZRAK I NE GLEDAJTE DIREKTNO SA OPTIČKIM INSTRUMENTIMA.
CDRH Regulative
Centar za uređaje i radiološko zdravlje (CDRH) SAD administracije za hranu i lekove
implementirao je regulative za laserske proizvode 2. avgusta 1976. Ove regulative
odnose se na laserske proizvode proizvoedene od 1. avgusta 1976. Usaglašenost
sa njima je obavezna za proizvode koji se prodaju u Sjedinjenim Državama.
UPOZORENJE! Korišćenje kontrola ili podešavanja ili rad ili procedure osim onih
opisanih ovde ili u vodiču za instalaciju laserskih proizvoda mogu da dovedu do
rizičnog izlaganja radijaciji.
Napomena o gornjem sloju
VAŽNO! Radi pružanja električne izolacije i očuvanja bezbednosti, telo notebook
računara je u potpunosti obloženo izolacionim slojem, izuzev na stranama na
kojima se nalaze ulazno-izlazni portovi.
100
E-priručnik za notebook računar
CTR 21 odobrenje (za laptop PC-je sa ugrađenim
modemom)
Danish
Dutch
English
Finnish
French
E-priručnik za notebook računar
101
German
Greek
Italian
Portuguese
Spanish
Swedish
102
E-priručnik za notebook računar
ENERGY STAR proizvod koji ispunjava zahteve
ENERGY STAR je zajednički program Agencije za zaštitu životne
sredine Sjedinjenih Država i Ministarstva za energetiku Sjedinjenih
Država koji svima nama pomaže da uštedimo novac i zaštitimo
životnu sredinu tako što ćemo štedeti energiju i koristiti proizvode
koji štede energiju.
Svi ASUS proizvodi sa logom ENERGY STAR zadovoljavaju standard ENERGY
STAR, a karakteristika uštede energije aktivirana je fabrički. Monitor i kompjuter
su automatski podešeni da posle 10 i 30 minuta neaktivnosti korisnika pređu u
režim za spavanje. Da probudite svoj kompjuter, kliknite mišem ili pritisnite bilo
koji taster na tastaturi. Posetite http://www.energy.gov/powermanagement za
detaljne informacije o uštedi energije i koristima koje ona ima na životnu sredinu.
Uz to, posetite http://www.energystar.gov za detaljne informacije o zajedničkom
programu ENERGY STAR.
NAPOMENA: Energy Star nije podržana na proizvodima koji su bazirani na Freedos-u i
Linux-u.
Ekološka etiketa Evropske unije
Ovaj laptop PC dobio je Ekološku etiketu Evropske unije, što znači da ovaj
proizvod poseduje sledeće karakteristike:
1.
Smanjenu potrošnju energije tokom režima korišćenja i suspenzije.
2.
Ograničenu upotrebu teških, toksičnih metala.
3.
Ograničenu upotrebu supstanci štetnih po okolinu i zdravlje.
4.
Smanjenje korišćenja prirodnih izvora ohrabrivanjem recikliranja.
5.
Dizajnirano za jednostavne nadogradnje i duži životni vek, kroz
obezbeđivanje rezervnih delova, poput baterija, napajanja, tastature,
memorije, i ako su dostupni, CD ili DVD drajvova.
6.
Smanjeno smeće u čvrstom stanju preko politike vraćanja proizvoda.
Za više informacija o Ekološkoj etiketi EU, molimo vas posetite internet
prezentaciju Ekološke etikete EU na adresi http://www.ecolabel.eu.
E-priručnik za notebook računar
103
Usklađenost sa propisima i deklaracija o
globalnoj zaštiti životne sredine
ASUS sledi koncept zelenog dizajna prilikom dizajniranja i proizvodnje naših
proizvoda, i vodi računa da svaki stadijum životnog ciklusa ASUS proizovda
bude u skladu sa propisima o globalnoj zaštiti životne sredine. Uz to, ASUS iznosi
relevantne informacije koje se zasnivaju na obaveznim propisima.
Pogledajte http://csr.asus.com/english/Compliance.htm za informacije o izjavi
zasnovanoj na obaveznim propisima kojih se ASUS pridržava:
Japan JIS-C-0950 Deklaracije o materijalu
EU REACH SVHC
Koreja RoHS
Švajcarski zakon o energiji
ASUS Recikliranje / Usluge povraćaja
ASUS programi za reciklažu i povraćaj rezultat su naše posvećenosti najvišim
standardima za zaštitu naše životne sredine. Mi verujemo u obezbeđivanje rešenja
kako biste vi mogli da odgovorno reciklirate naše proizvode, baterije, druge
komponente, kao i materijal od pakovanja. Molimo idite na http://csr.asus.com/
english/Takeback.htm za detaljne informacije o recikliranju u različitim regionima.
Sprečavanje oštećivanja sluha
Da biste sprečili oštećivanje sluha, ne slušajte zvuk velike jačine duži
vremenski period.
104
E-priručnik za notebook računar
EC Declaration of Conformity
We, the undersigned,
Manufacturer:
ASUSTeK COMPUTER INC.
Address:
4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Authorized representative in Europe:
ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:
HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:
GERMANY
declare the following apparatus:
Product name :
Notebook PC
Model name :
X205T, F205T, R205T
conform with the essential requirements of the following directives:
2004/108/EC-EMC Directive
EN 55022:2010+AC:2011, Class B
EN 61000-3-2:2006+A2:2009
EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006
EN 55024:2010
EN 61000-3-3:2013
EN 55020:2007+A11:2011
1999/5/EC-R&TTE Directive
EN 300 328 V1.8.1(2012-06)
EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)
EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)
EN 301 511 V9.0.2(2003-03)
EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)
EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)
EN 301 893 V1.7.1(2012-06)
EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)
EN 302 623 V1.1.1(2009-01)
EN 50360:2001
EN 62479:2010
EN 50385:2002
EN 62311:2008
EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
2006/95/EC-LVD Directive
EN 60950-1 / A12:2011
EN 60065:2002 / A12:2011
2009/125/EC-ErP Directive
Regulation (EC) No. 1275/2008
Regulation (EC) No. 278/2009
Regulation (EC) No. 642/2009
Regulation (EC) No. 617/2013
2011/65/EU-RoHS Directive
Ver. 140331
CE marking
(EC conformity marking)
Position : CEO
Name : Jerry Shen
Declaration Date: 22/09/2014
Year to begin affixing CE marking: 2014
E-priručnik za notebook računar
Signature : __________
105
106
E-priručnik za notebook računar
Download PDF

advertising