ASUS X205TA User's Manual

Add to My manuals
106 Pages

advertisement

ASUS X205TA User's Manual | Manualzz

SW9564

Fjärde utgåvan

September 2014

Bärbar dator

E-Manual

Upphovsrättsinformation

Ingen del av denna manual, inklusive produkter och programvara som beskrivs i den, får utan skriftligt tillstånd från ASUSTeK COMPUTER INC. reproduceras, överföras, kopieras, sparas i ett sökbart system eller

översättas till något språk i någon form eller med några medel, förutom dokumentation som förvaras av köparen som säkerhetskopia. (“ASUS”).

ASUS LEVERERAR DENNA MANUAL “I BEFINTLIGT SKICK” UTAN NÅGON SOM HELST GARANTI, VARKEN

UTTALAD ELLER UNDERFÖRSTÅDD, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAD TILL DE UNDERFÖRSTÅDDA

GARANTIERNA ELLER VILLKOREN FÖR SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE.

UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKALL ASUS, DESS DIREKTÖRER, TJÄNSTEMÄN, ANSTÄLLDA ELLER

REPRESENTANTER HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA INDIREKTA, SÄRSKILDA, TILLFÄLLIGA ELLER HÄRAV

FÖLJANDE SKADOR (INKLUSIVE SKADOR AVSEENDE FÖRLUST AV FÖRTJÄNST, AFFÄRSFÖRLUSTER,

FÖRLUST AV ANVÄNDNING ELLER DATA, AVBROTT AV AFFÄRSVERKSAMHET ELLER LIKNADE) ÄVEN OM

ASUS HAR AVISERAT OM MÖJLIGHETEN AV ATT SÅDANA SKADOR KAN UPPSTÅ FRÅN NÅGRA DEFEKTER

ELLER FEL I DENNA MANUAL ELLER PRODUKT.

Produkter och företagsnamn som visas i denna manual kan eller kan inte vara registrerade varumärken eller upphovrättsligt skyddade av respektive företag och används endast för identifiering eller förklaring och till ägarens fördel utan intrångsavsikt.

SPECIFIKATIONER OCH INFORMATION I DENNA MANUAL LÄMNAS ENDAST SOM INFORMATION OCH KAN

ÄNDRAS NÄR SOM HELST UTAN MEDDELANDE OCH SKALL INTE TOLKAS SOM ETT ÅTAGANDE AV ASUS.

ASUS PÅTAR SIG INGET ANSVAR ELLER SKYLDIGHET FÖR NÅGRA FEL ELLER BRISTER SOM KAN VISA SIG I

DENNA MANUAL INKLUSIVE PRODUKTER OCH PROGRAM SOM BESKRIVS DÄR I.

Copyright © 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. Alla rättigheter förbehållna.

Ansvarsbegränsning

Omständigheter kan komma att uppstå där du till följd av en försummelse från ASUS sida eller annan skyldighet är berättigad till ersättning för skador från ASUS. Vid varje sådant yrkande, oavsett på vilken grund du är berättigad att yrka ersättning för skador från ASUS, är ASUS endast ansvariga för kroppsliga skador (inklusive dödsfall) och skador på egendom och skador på personliga ägodelar eller andra verkliga och direkta skador som är ett resultat av underlåtenhet eller försummelse att genomföra juridiska skyldigheter under denna garantiutfästelse, upp till det angivna kontraktspriset för varje produkt.

ASUS kommer endast att vara ansvarig för eller kompensera dig för förlust, skador eller yrkanden baserade på kontrakt, otillåten handling eller överträdelser enligt dessa garantibestämmelser.

Denna begränsning gäller också ASUS leverantörer och dess återförsäljare. Det är maximalt vad ASUS, dess leverantörer och din återförsäljare är kollektivt ansvariga för.

UNDER INGA FÖRHÅLLANDEN ÄR ASUS ANSVARIGA FÖR NÅGOT AV FÖLJANDE: (1) TREDJE PARTS

YRKANDEN MOT DIG FÖR SKADOR; (2) FÖRLUST AV ELLER SKADOR PÅ DINA REGISTER ELLER DATA; ELLER

(3) SPECIELLA, TILLFÄLLIGA ELLER INDIREKTA SKADOR ELLER FÖR NÅGRA EKONOMISKA FÖLJDSKADOR

(INKLUSIVE FÖRLUST AV FÖRTJÄNST ELLER BESPARINGAR), ÄVEN OM ASUS, DESS LEVERANTÖRER ELLER

DIN ÅTERFÖRSÄLJARE ÄR INFORMERADE MÖJLIGHETEN FÖR DETTA.

Service och support

Besök vår flerspråkiga webbsida på http://support.asus.com

2 E-manual för bärbar dator

Innehållsförteckning

Om manualen .............................................................................................................7

Konventioner som används i denna manual ........................................................ 8

Ikoner .................................................................................................................................. 8

Typografi ............................................................................................................................ 8

Säkerhetsföreskrifter ................................................................................................9

Använda din bärbara dator ......................................................................................... 9

Sköt om din bärbara dator .......................................................................................... 10

Korrekt avyttring ............................................................................................................. 11

Kapitel 1: Konfiguration av maskinvaran

Lär känna din bärbara dator ..................................................................................14

Sedd uppifrån .................................................................................................................. 14

Undersida .......................................................................................................................... 17

Höger sida ......................................................................................................................... 18

Vänstra sidan .................................................................................................................... 19

Framsidan .......................................................................................................................... 21

Kapitel 2: Använda din bärbara dator

Komma igång ..............................................................................................................24

Ladda din bärbara dator .............................................................................................. 24

Lyft för att öppna displaypanelen. ............................................................................ 26

Tryck på strömknappen. ............................................................................................... 26

Gester för styrplattan ...............................................................................................27

Flytta pekaren .................................................................................................................. 27

Använda tangentbordet .........................................................................................33

Funktionstangenter ....................................................................................................... 33

Windows® 8.1 knappar ................................................................................................. 34

Kapitel 3: Arbeta med Windows® 8.1

Starta första gången .................................................................................................36

Windows® UI ...............................................................................................................37

Startskärm ......................................................................................................................... 37

Surfzoner ........................................................................................................................... 38

E-manual för bärbar dator

3

4

Startknapp ........................................................................................................................ 41

Anpassa din Start-skärm .............................................................................................. 43

Arbeta med Windows® appar ...............................................................................44

Starta appar ...................................................................................................................... 44

Anpassa program ........................................................................................................... 44

Öppna programskärmen ............................................................................................. 46

Charms bar ........................................................................................................................ 48

Snap-funktion .................................................................................................................. 51

Andra tangentbordsgenvägar ..............................................................................53

Anslutning till trådlösa nätverk ...........................................................................55

Wi-Fi-anslutning .............................................................................................................. 55

Bluetooth .......................................................................................................................... 56

Flygplansläge ................................................................................................................... 57

Stänga av den bärbara pekdatorn .......................................................................58

Försätta den bärbara datorn i vila ............................................................................ 58

Windows® 8.1 låsskärm ...........................................................................................59

För att fortsätta från låsskärmen ............................................................................... 59

Anpassa låsskärmen ...................................................................................................... 60

Kapitel 4: Power-on-självtestet.(POST)

Power-on-självtestet.(POST) ..................................................................................64

Använda POST för att öppna BIOS och felsöka .................................................... 64

BIOS ................................................................................................................................64

Öppna BIOS ...................................................................................................................... 64

BIOS-inställningar ........................................................................................................... 65

Återställning av ditt system ...................................................................................72

Aktivera ett återställningsalternativ ....................................................................... 74

E-manual för bärbar dator

Tips och vanliga frågor

Praktiska tips för din bärbara dator .....................................................................78

Vanliga frågor om hårdvara ...................................................................................79

Vanliga frågor om programvara ...........................................................................82

Bilagor

Interna modem uppfyllelse......................................................................................... 86

Översikt .............................................................................................................................. 86

Network Compatibility Declaration (deklaration om nätverkskompatibilitet) ........................................................................................ 87

Icke-röst utrustning ...................................................................................................... 87

Yttrande statliga kommunikationsnämnden ....................................................... 89

Deklaration om överensstämmelse (R&TTE Direktivet 1999/5/EG) ............. 90

FCC (Amerikanska telekommunikationsmyndighetens) varningstext om radiofrekvens- (RF-) exponering .............................................. 91

RF Exponeringsinformation (SAR) ............................................................................ 91

CE Märkning ..................................................................................................................... 92

Information om RF-exponering (SAR) - CE ............................................................ 93

IC Varningsmeddelande ............................................................................................... 94

Trådlös hanteringskanal för olika områden .......................................................... 95

Frankrike begränsade trådlösa frekvensband ...................................................... 95

UL säkerhetsanmärkningar ......................................................................................... 97

Krav strömsäkerhet ........................................................................................................ 98

TV-mottagarmeddelanden ......................................................................................... 98

REACH ................................................................................................................................. 98

Produktanmärkning Macrovision Corporation .................................................... 98

Nordiska försiktighetsåtgärder (för litium-jon batterier) ................................. 99

Säkerhetsinformation optisk lagringsenhet ......................................................... 100

E-manual för bärbar dator

5

CTR 21 godkännande (för bärbara datorer med inbyggt modem) .............. 101

ENERGY STAR-efterlevande produkt ....................................................................... 103

EU:s eko-märkning ......................................................................................................... 103

Uppfyllelse och deklaration av globala miljöbestämmelser .......................... 104

ASUS återvinning / Återtagningstjänst .................................................................. 104

Förhindra hörselskador ................................................................................................ 104

6 E-manual för bärbar dator

Om manualen

Manualen ger information om din bärbara dators maskinvaru- och programvaruegenskaper, och har delats in i följande kapitel:

Kapitel 1: Konfiguration av maskinvaran

Detta kapitel preciserar din bärbara dators maskinvarukomponenter.

Kapitel 2: Använda din bärbara dator

Detta kapitel visar hur du använder de olika delarna av din bärbara dator.

Kapitel 3: Arbeta med Windows® 8.1

Detta kapitel ger en översikt över hur du använder Windows® 8.1 på din bärbara dator.

Kapitel 4: Power-on-självtestet.(POST)

Detta kapitel visar hur du använder POST för att ändra inställningarna på din bärbara dator.

Tips och vanliga frågor

Detta avsnitt presenterar några rekommenderade tips, frågor om hårdvara och programvara som du kan läsa för att underhålla och

åtgärda vanliga problem med din bärbara dator.

Bilagor

Detta kapitel innehåller meddelanden och säkerhetsuttalanden som rör din bärbara dator.

E-manual för bärbar dator

7

Konventioner som används i denna manual

För att markera viktig information i denna manual, presenteras viss text på följande sätt:

VIKTIGT! Detta meddelande innehåller vital information som måste följas för att fullfölja en uppgift.

OBS! Detta meddelande innehåller ytterligare information och tips som kan hjälpa till att fullfölja en uppgift.

VARNING! Detta meddelande innehåller viktig information som måste följas för att bibehålla säkerheten när vissa uppgifter genomförs och förhindra skador på den bärbara datorns data och komponenter.

Ikoner

Ikonerna nedan indikerar vilken enhet som kan användas för fullföljande av en serie med uppgifter eller procedurer på din bärbara dator.

= Använda styrplattan.

= Använda tangentbordet.

8

Typografi

fet

= Detta indikerar en meny eller en post som måste väljas.

kursiv

= Detta indikerar ett passage du kan finna i den här manualen.

E-manual för bärbar dator

Säkerhetsföreskrifter

Använda din bärbara dator

Den här notebookdatorn ska användas i miljöer med lämplig temperatur mellan 5°C (41°F) och 35°C

(95°F).

Se etiketten med märkdata under Notebook PC:n för att se till att din strömadapter överensstämmer med märkdatan.

Placera inte den bärbara datorn i knäet eller på någon annan del av kroppen, för att förhindra obehag eller skador från värmeexponeringen.

Använd inte skadade elsladdar, tillbehör eller annan kringutrustning.

Vid påslagning se till att den bärbara datorn inte bärs eller täcks över med något material som kan reducera luftcirkulationen.

Placera inte den bärbara datorn på en ojämn eller instabil arbetsyta.

Du kan skicka din bärbara dator genom röntgenmaskiner (används på föremål som placerats på transportband), men utsätt den inte för magnetiska detektorer eller handskanner.

Kontakta flygbolaget för att ta reda på mer om tjänster som kan användas ombord och begränsningar och restriktioner som måste följas när bärbara datorer används ombord under flygning.

E-manual för bärbar dator

9

Sköt om din bärbara dator

Koppla ifrån strömmen och ta bort batteriet

(i förekommande fall) innan du rengör den bärbara datorn. Använd en ren cellulosasvamp eller sämskskinn som fuktats i en lösning av slipmedelsfritt rengöringsmedel och några droppar varmt vatten. Avlägsna resterande fukt från den bärbara datorn med en torr trasa.

Använd inte starka lösningsmedel såsom thinner, bensen eller andra kemikalier på eller i närheten av den bärbara datorn.

Placera inga föremål ovanpå den bärbara datorn.

Utsätt inte din bärbara dator för starka magnet- eller elektriska fält.

Använd eller utsätt inte den bärbara datorn i närheten av vätskor, regn eller fukt.

Exponera inte den bärbara datorn för dammiga miljöer.

Använd inte den bärbara datorn i närheten av läckande gas.

10 E-manual för bärbar dator

Korrekt avyttring

Kasta inte Notebook PC i hushållssoporna. Denna produkt har konstruerats för att möjliggöra korrekt återanvändning av delar och för

återvinning. Symbolen med den överkorsade soptunnan indikerar att produkten (elektriska och elektroniska utrustningar samt knappcellsbatterier som innehåller kvicksilver) inte får kastas i de vanliga hushållssoporna. Kontrollera de lokala bestämmelserna för avyttring av elektroniska produkter.

Kasta INTE batteriet i hushållssoporna. Symbolen med den överkorsade soptunnan indikerar att batteriet inte får kastas i de vanliga hushållssoporna.

E-manual för bärbar dator

11

12 E-manual för bärbar dator

Kapitel 1:

Konfiguration av maskinvaran

E-manual för bärbar dator

13

Lär känna din bärbara dator

Sedd uppifrån

OBS! Tangentbordets layout kan variera mellan olika länder. Den bärbara datorn kan också variera i utseende beroende på datormodell.

14 E-manual för bärbar dator

Mikrofon

Den inbyggda monomikrofonen kan användas för videokonferenser, röstberättande eller enkla ljudinspelningar.

Kameraindikator

Kameraindikatolampan visar när den inbyggda kameran används.

Kamera

Denna inbyggda kameran ger dig möjlighet att ta bilder eller spela in videor med den bärbara datorn.

Skärmen

Skärmen har utmärkta visningsegenskaper för fotografier, videor och andra multimediafiler på din bärbara dator.

BEMÆRK: Nogle modeller er udstyret med en trykskærm, så din

Notebook-pc kan betjenes med håndbevægelser.

Tangentbord

Tangentbordet har QWERTY-knappar i full storlek med en bekvämt nedtryckningsdjup för att skriva. Det gör det också möjligt att använda funktionsknapparna, ger snabb åtkomst till

Windows® och kontrollerar andra multimediafunktioner.

OBS! Tangentbordets layout skiljer sig åt mellan modeller och geografiska områden.

E-manual för bärbar dator

15

Styrplatta

Styrplattan gör det möjligt att använda flera fingrar för att navigera på skärmen, vilket ger en intuitiv användarupplevelse.

Den simulerar också funktionerna hos en vanlig mus.

OBS! För mer information, se kapitlet Gester för styrplattan i manualen.

Strömbrytare

Tryck på strömbrytaren för att sätta på eller stänga av din bärbara dator. Du kan också använda strömbrytaren för att sätta den bärbara datorn i viloläge eller på tomgångsläge och väcka den igen.

Om den bärbara datorn inte svarar, håll knappen nedtryckt i tio

(10) sekunder tills den bärbara datorn stängs av.

16 E-manual för bärbar dator

Undersida

OBS! Undersidan kan variera i utseende beroende på modell.

VARNING! Den bärbara datorns undersida kan bli varm eller het när den används eller när batteriet laddas. Placera inte den bärbara datorn på ytor som kan blockera ventilerna när du arbetar med den.

VIKTIGT! Batteritiden varierar beroende på användning och efter specifikationerna för denna bärbara dator. Batteriet kan inte tas isär.

Ljudhögtalare

De inbyggda högtalarna låter dig spela upp ljud direkt från den bärbara datorn. Ljudegenskaperna på denna bärbara dator är mjukvarukontrollerade.

E-manual för bärbar dator

17

Höger sida

USB 2.0-port

Denna USB 2.0-port (Universal Serial Bus 2.0) är kompatibel med

USB 2.0- eller USB 1.1-enheter som tangentbord, pekutrustning, flash-enheter, externa hårddiskar, högtalare, kameror och skrivare.

18 E-manual för bärbar dator

Vänstra sidan

Batteriingång (DC)

Sätt i den medföljande strömadaptern i denna öppning, för att ladda det batteriet och strömförsörja den bärbara datorn.

VARNING! Adaptern kan bli varm eller het när den används.

Täck inte över adaptern och ha den inte i närheten av kroppen medan den är ansluten till en strömkälla.

VIKTIGT! Använd enbart i den medföljande strömadaptern för att ladda det batteriet och strömförsörja den bärbara datorn.

Micro SD-kortläsare

Denna inbyggda micro SD-kortläsare stöder micro SDkortformat.

E-manual för bärbar dator

19

Mikro-HDMI-port

Detta uttag är till för en HDMI-mikrokontakt (High-Definition

Multimedia Interface) och är HDCP-kompatibelt och tillåter uppspelning av HD DVD, Blu-Ray och annat skyddat innehåll.

Hörlursuttag / Mikrofoningång kombiuttag

Denna port ger dig möjlighet att ansluta den bärbara datorn till förstärkta högtalare eller hörlurar. Du kan också använda denna port för att ansluta en extern mikrofon till din bärbara dator.

20 E-manual för bärbar dator

Framsidan

Statusindikatorer

Statusindikatorerna hjälper dig att identifiera den bärbara datorns aktuella maskinvarustatus.

Strömindikator

Strömindikatorn tänds när den bärbara datorn är påslagen.

Tvåfärgad batteriladdningsindikator

Den tvåfärgade LED-belysningen visar batteriets laddningsstatus. Se följande tabell för detaljer:

E-manual för bärbar dator

21

22

Färg

Fast grönt

Status

Den bärbara datorn är ansluten till ett strömuttag, laddar batteriet och batteristyrkan ligger mellan 95 % och 100 %.

Fast orange

Den bärbara datorn är ansluten till ett strömuttag, laddar batteriet och batteristyrkan ligger under 95 %.

Blinkande orange Den bärbara datorn körs med batteriet och batteristyrkan ligger på mindre än 10%.

Lamporna släckta Den bärbara datorn körs med batteriet och batteristyrkan är mellan 10% och 100%.

Versallås-indikator

Denna kontrollampa tänds när versallåsfunktionen

är aktiverad. versallåset ger dig möjlighet att skriva stora bokstäver (versaler) (t.ex. A, B, C) med den bärbara datorns tangentbord.

E-manual för bärbar dator

Kapitel 2:

Använda din bärbara dator

E-manual för bärbar dator

23

Komma igång

Ladda din bärbara dator

A. Anslut strömadaptern till en 100V~240V strömkälla.

B. Anslut strömadaptern till den bärbara datorns växelströmsingång.

Ladda den bärbara datorn i 3 timmar innan du använder den första gången.

OBS! Nätadapterns utseende kan variera beroende på modell och region.

24

OBS!

Information om strömadaptern:

• Ingående spänning: 100–240 Vac

• Ingångsfrekvens: 50-60 Hz

• Märkning utgående ström: 1.75A max. (33W)

• Märkning utgående spänning: 19 Vdc

E-manual för bärbar dator

VIKTIGT!

• Finn input/output märkvärdet på din bärbara dator och försäkra dig om att den matchar input/output märkvärdet på din strömadapter. Visa bärbara datormodeller kan ha varierande märkvärden för utström beroende på den tillgängliga SKU:n.

• Kontrollera att den bärbara datorn är ansluten till strömadaptern innan du sätter på den första gången. Vi rekommenderar starkt att du använder ett jordat vägguttag när du använder din bärbara dator i strömadapterläge.

• Vägguttaget måste vara lättåtkomligt och nära den bärbara datorn.

• För att koppla ifrån den bärbara datorn från strömkällan drar du ut kontakten ur vägguttaget.

VARNING!

Läs igenom säkerhetsföreskrifterna för den bärbara datorns batteri.

• Batteriet som används i den här enheten kan orsaka brandfara eller frätskador om det tas bort eller demonteras.

• Följ varningsetiketterna för din personliga säkerhet.

• Det finns risk för explosion om batteriet ersätts med felaktig sort.

• Kassera i eld.

• Försök aldrig att kortsluta den bärbara datrons batteri.

• Försök aldrig att ta isär och sätta ihop batteriet.

• Upphör att använda om batteriet läcker.

• Batteriet och dess delar måste återvinnas eller kasseras på rätt sätt.

• Förvara batteriet och andra små delar utom räckhåll för barn.

E-manual för bärbar dator

25

Lyft för att öppna displaypanelen.

Tryck på strömknappen.

26 E-manual för bärbar dator

Gester för styrplattan

Gester ger dig möjlighet att starta program och öppna inställningarna för din bärbara dator. Se följande illustrationer när du använder handgester på styrplattan.

Flytta pekaren

Du kan trycka på eller klicka var som helst på styrplattan för att aktivera dess pekare och sedan glida med fingret på styrplattan för att flytta pekaren på skärmen.

Glida horisontellt

Glida vertikalt

Glida diagonalt

E-manual för bärbar dator

27

Enfingerpekning

Klicka/Dubbelklicka

Klicka på ett program på s startskärm för att starta det.

Dubbelklicka på en post i skrivbordsläget för att starta den.

Drag och släpp

Dubbelklicka på en artikel, glid med samma finger av från styrplattan utan att lyfta det. Lyft fingret från styrplattan för att släppa posten på sin nya plats.

28 E-manual för bärbar dator

Vänsterklick Högerklicka

Klicka på ett program på startskärmen för att starta det.

Dubbelklicka på ett program i skrivbordsläget för att starta det.

Klicka på ett program på startskärmen för att välja det och köra inställningsfältet.

Du kan även trycka på denna knapp för att starta fältet All

Apps (Alla program).

Använd denna knapp i skrivbordsläget för att öppna högerklickmenyn.

OBS! Området innanför den streckade linjen motsvarar den vänstra musknappens område och den högra musknappen område på styrplattan.

E-manual för bärbar dator

29

Dra från överkanten

På s startskärm drar du från överkanten för att starta fältet All

apps (Alla appar).

Dra från överkanten för att visa menyn i ett pågående program.

Dra i vänster kant Dra i höger kant

Dra från vänster kant för att blanda apparna som körs.

Dra från höger kant för att starta

Charms bar.

30 E-manual för bärbar dator

Tvåfingerpekning

Tryck Rotera

Tryck med två fingrar på styrplattan för att simulera högerklick-funktionen.

För att rotera en bild i Windows®

Fotovisaren, placera två fingrar på styrplattan och vrid sedan ett finger med- eller moturs medan den andra fingret är stilla.

Tvåfingerbläddring (upp/ner) Tvåfingerbläddring (vänster/ höger)

Glid med två fingar för att bläddra upp eller ner.

Glid med två fingar för att bläddra

åt vänster eller höger.

E-manual för bärbar dator

31

Zooma ut Zooma in

För samman de två fingrarna på styrplattan.

För isär de två fingrarna på styrplattan.

Drag och släpp

Välj en artikel samt håll vänster-klick-knappen intryckt. Glid nedåt på styrplattan med de andra fingrarna för att dra och släppa artikeln på en ny plats.

32 E-manual för bärbar dator

Använda tangentbordet

Funktionstangenter

Funktionsknapparna på den bärbara datorns tangentbord kan utlösa följande kommandon:

Placerar den bärbara datorn i sleep mode (viloläge)

Stänger av slår på airplane mode (flygplansläge)

OBS! När den är aktiverad avaktiverar airplane mode

(flygplansläget) all trådlös anslutningsbarhet.

Minskar skärmens ljusstyrka

Ökar skärmens ljusstyrka

Stänger av skärmen

Växlar visningsläget

OBS! Se till att den andra skärmen är ansluten till den bärbara datorn.

E-manual för bärbar dator

33

Aktiverar eller avaktiverar styrplattan.

Slår på och stänger av högtalarna.

Sänker högtalarvolymen.

Höjer högtalarvolymen.

Windows® 8.1 knappar

Det finns två Windows®-specialknappar på den bärbara datorns tangentbord som används på följande sätt:

Tryck på denna knapp för att gå tillbaka till s startskärm.

Om du redan är vid s startskärm, tryck på denna knapp för att gå tillbaka till det senaste programmet du öppnade.

Tryck på knappen för att simulera högerklickfunktioner.

34 E-manual för bärbar dator

Kapitel 3:

Arbeta med Windows® 8.1

E-manual för bärbar dator

35

Starta första gången

När du startar datorn första gången, uppträder flera skärmar för att vägleda dig genom konfigurationen av grundingställningarna i ditt

Windows® 8.1-operativsystem.

Starta din bärbara dator första gången:

1. Tryck på strömknappen på bärbara datorn. Vänta några minuter tills installationsskrärmen visas.

2. På installationsskärmen väljer du vilket språk din bärbara dator ska använda.

3. Läsa noga igenom licensvillkoren. Välj I accept (jag accepterar).

4. Följ instruktionerna på skärmen för att konfigurera grundfunktionerna:

• Anpassa

• Arbeta online

• Inställningar

• Ditt konto

5. Efter konfiguration av grundposterna fortsätter Windows® 8.1 att installera appar och preferensinställningar. Se till att den bärbara datorn är påslagen under installationsprocessen.

6. När installationsprocessen är klar visas startskärmen.

36 E-manual för bärbar dator

Windows® UI

Windows® 8.1 levereras med ett titelbaserat användargränssnitt (user interface/UI) vilken låter dig organisera och enkelt komma åt Windows® appar från startskärmen. Det inkluderar också följande funktioner som du kan använda när du arbetar med din bärbara dator.

Startskärm

Startskärmen visas efter lyckosam inloggning till ditt användarkonto.

Den hjälper till att organisera alla programmen och applikatopnerna du behöver på en enda plats.

Windows® appar

Detta är program som fästs på startskärmen och visas i sida- vid-sidaformat för enkel åtkomst.

OBS! Vissa appar kräver inloggning till ditt Microsoft konto innan de startar helt och hållet.

E-manual för bärbar dator

37

Surfzoner

Surfzoner på skärmen låter dig starta program och komma åt inställningarna för din bärbara dator. Funktionerna hos dessa surfzoner kan aktiveras med styrplattan.

Surfzoner på startad app

Surfzoner på startskärmen

38 E-manual för bärbar dator

Surfzon Åtgärd

övre vänstra hörnet

Låt muspekaren sväva över det övre vänstra hörnet och tryck sedan på det senaste programmets miniatyr för att återgå till programmet som körs.

Om du startade fler än en app, glid ned för att visa alla startade appar.

nedre vänstra hörnet Från skärmen till ett program som körs:

Sväva med muspekaren på det nedre vänstra hörnet och tryck därefter på tillbaka till startskärmen.

för att gå

OBS! Du kan också trycka på Windowsknappen på tangentbordet för att gå tillbaka till startskärmen.

Från startskärmen:

Sväva med muspekaren på det nedre vänstra hörnet och tryck därefter på tillbaka till appen.

för att gå

E-manual för bärbar dator

39

Surfzon ovansidan

Åtgärd

Svep med muspekaren på ovankanten tills den ändras till en handikon. Dra och släpp sedan programmet på en ny plats.

OBS! Denna surfzon-funktion fungerar bara på ett program som är igång eller när du vill använda fäst-funktionen. För mer information, se fästfunktionen under Arbeta med Windows®-program.

övre och nedre högra hörnet

Sväva med muspekaren över det övre eller nedre högra hörnet för att starta Charms bar

(Amulett-lista).

40 E-manual för bärbar dator

Startknapp

Windows 8.1 har en startknapp som ger dig möjlighet att växla mellan de två senaste apparna som du öppnat. Start-knappen kan nås från

Start-skärmen, i skrivbordsläget, och på någon app som är öppen på skärmen.

Start-knapp på Start-skärmen

OBS! Start-knappens färg varierar beroende på vilka skärminställningar du väljer för Start-skärmen.

Kör med muspekaren över vänstra hörnet på Start-skärmen eller någon öppnad app, för att ta fram Start-knappen.

E-manual för bärbar dator

41

Start-knapp på skrivbordsläge

Context-meny (Kontext-meny)

Kontextmenyn visas som en fast ruta fylld med snabbåtkomst till några av programmen i Windows® 8.1 när du håller Start-knappen intryckt.

Snabbmenyn har också följande nedstängningsalternativ för din bärbara dator: utloggning, viloläge, avstängning, omstart.

42 E-manual för bärbar dator

Anpassa din Start-skärm

Windows® 8.1 ger dig också möjlighet att anpassa din Start-skärm screen, vilket ger dig möjlighet att starta omskrivbordsläget direkt och anpassa apparnas ordning på skärmen.

För att anpassa inställningarna på din Startskärm:

1. Startar skrivbordet.

2. Högerklicka var som helst på verktygsfältet, utom på Start-knappen, för att starta popup-fönstret.

3. Klicka på Properties (Egenskaper) och välj fliken

Navigation (Navigering) för att markera vilka startskärmsalternativ du vill använda.

4. Tryck/klicka på Apply (Verkställ) för att spara de nya inställningarna och avsluta.

E-manual för bärbar dator

43

Arbeta med Windows® appar

Använd den bärbara datorns styrplatta eller tangentbord för att starta och anpassa dina appar.

Starta appar

Placera muspekaren över appen och vänsterklicka eller tryck en gång för att starta den.

Tryck på -knappen två gånger och använd pilknapparna för att bläddra genom programmen. Tryck på för att starta ett program.

Anpassa program

Du kan flytta, ändra storlek eller ta bort appar från startskärmen med följande steg:

Flytta program

För att flytta ett program, dubbelklicka på programmet och dra det sedan till den nya platsen.

Storleksändring av program

Högerklicka på appen för att aktivera dess inställningsfält och tryck sedan på storlek för apprutan.

och välj en

44 E-manual för bärbar dator

Ta bort program

Högerklicka på appen för att aktivera fältet Customize

(Anpassa) och tryck sedan på

.

Stänga appar

1. Flytta muspekaren till ovansidan av den startade appen och vänta sedan att pekaren ändras till en handikon.

2. Dra sedan och släpp appen nederst på skärmen för att stänga den.

Från den starta appens skärm trycker du på .

E-manual för bärbar dator

45

Öppna programskärmen

Utöver programmen som redan fästs på startskärmen, kan du även

öppna andra applikationer genom programskärmen.

OBS! Befintliga appar som visas på skärmen kan variera mellan olika modeller. Följande skärmbild är endast som referens.

Starta programskärmen

Starta programskärmen genom att använda den bärbara datorns styrplatta eller tangentbord.

På startskärmen klickar du på

Från startskärmen trycker du på

.

.

och därefter på

46 E-manual för bärbar dator

Fästa fler program på startskärmen

Du kan fästa fler program på startskärmen med hjälp av styrplattan.

1. Starta skärmen Alla Appar

2. Högerklicka på apparna du vill lägga till på Startskärmen.

3. Tryck/klicka på ikonen för att fästa den

önskade appen på Start-skärmen.

E-manual för bärbar dator

47

Charms bar

Charms bar är ett verktygsfält som kan triggas på höger sida av skärmen. Det består av flera verktyg som låter dig dela program och ge snabbåtkomst för anpassning av inställningarna på din bärbara dator.

Charms bar

48 E-manual för bärbar dator

Starta Charms bar

OBS! När den anropas visas Charms bar först som en uppsättning med vita ikoner. Bilden ovan visar hur Charms bar ser ut när den är aktiverad.

Använd den bärbara datorns styrplatta eller tangentbord för att starta

Charms bar.

Flytta muspekaren till övre högra eller vänstra hörnet på skärmen.

Tryck på

E-manual för bärbar dator

49

Inuti Charms bar

Search (Sök)

Detta verktyg låter dig leta efter filer eller program på din bärbara dator.

Share (Dela)

Detta verktyg låter dig dela program via sociala nätverksplatser eller via e-post.

Start

Detta verktyg återför visningen till startskärmen. Från startskärmen kan du också använda detta för att återgå till en tidigare öppnad app.

Devices (Enheter)

Detta verktyg låter dig få åtkomst till och dela filer med enheter anslutna till din bärbara dator såsom extern skärm eller skrivare.

Settings (Inställningar)

Detta verktyg ger dig åtkomst till datorinställningarna på den bärbara datorn.

50 E-manual för bärbar dator

Snap-funktion

Snap-funktionen visar två appar sida-vid-sida vilket gör att du kan arbetta eller växla mellan appar.

VIKTIGT! Kontrollera att skärmen på den bärbara datorn är inställd på

1366 x 768 pixlar eller mer innan du använder fästfunktionen.

Snap-fältet

E-manual för bärbar dator

51

Använda snap

Använd den bärbara datorns styrplatta eller tangentbord för att aktivera och använda Fäst.

1. Starta den app du önskar använda snapfunktionen på.

2. Svep med muspekare på ovansidan av skärmen.

3. När pekaren ändras till en handikon, dra då och släpp appen på höger eller vänster sida av skärmpanelen.

4. Starta en annan app.

1. Starta den app du önskar använda snapfunktionen på.

2. Tryck på och använd vänster eller höger pilknapp för att snäppa appen på den vänstra eller högra rutan.

3. Starta en annan app. Denna app placeras automatiskt på det tomma fönstret.

52 E-manual för bärbar dator

Andra tangentbordsgenvägar

Vid användning av tangentbordet kan du också använda följande genvägar som hjälp för att starta applikationer och navigera Windows®

8.1.

Växlar mellan startskärmen och senast körd app

\

Startar skrivbordet

Startat fönstret This PC (Denna dator) i skrivborddsläge

Öppnar alternativet File (Fil) från Search (Sök) charm

Öppnar delningsfönstret

Öppnar inställningsfönstret

Öppnar enhetsfönstret

Aktiverar låsskärmen

Minimerar det aktiva fönstret

E-manual för bärbar dator

53

54

Startar fönstret Project (projekt)

Öppnar alternativet Everywhere (Överallt) från snabbknappen Search (Sök)

Öppnar fönstret Kör

Öppnar Ease of Access Center

Öppnar alternativet Settings (Inställningar) från snabbknappen Search (Sök)

Öppnar Start-knappens snabbmeny

Startar förstoringsikonen och zoomar in på skärmen

Zoomar ut på skärmen

Öppnar berättarinställningarna

E-manual för bärbar dator

Anslutning till trådlösa nätverk

Wi-Fi-anslutning

Åtkomst till e-post, surfa på Internet och dela program via sociala nätverksplatser med din bärbara dators Wi-Fi-anslutning.

VIKTIGT! Se till att Airplane mode (Flygplansläge) är avstängt för att starta Wi-Fi-funktionen på den bärbara datorn. För mer information, se kaptilet Flygplansläge i manualen.ç

Aktiverar Wi-Fi

Aktivera Wi-Fi i din bärbara dator genom följande steg:

2. Tryck på och på .

3. Välj en åtkomstpunkt från listan med tillgängliga

Wi-Fi-anslutningar.

4. Tryck på Connect (Anslut) för att starta nätverksanslutningen.

OBS! Du kan uppmanas att ange en säkerhetsnyckel för att aktivera Wi-Fi-anslutningen.

5. Om du vill aktivera delning mellan din bärbara dator och andra trådlösaktiverade system, tryck/klicka på Yes (Ja). Tryck/klicka på No (Nej) om du inte vill aktivera delningsfunktionen.

E-manual för bärbar dator

55

Bluetooth

Använd Bluetooth för att underlätta överföring av trådlösa data med andra Bluetooth-aktiverade enheter.

VIKTIGT! Se till att Airplane mode (Flygplansläge) är avstängt för att starta Wi-Fi-funktionen på den bärbara datorn. För mer information, se kaptilet Flygplansläge i manualen.

Länkning med andra Bluetooth-aktiverade enheter.

Du måste länka din bärbara dator till anda Bluetooth-aktiverade enheter för att kunna göra dataöverföringar. Det gör du genom att använda styrtplattan på följande sätt:

2. Tryck på och därefter Change PC Settings

(Ändra datorinställningar).

PC Settings (Datorinställningar) väljer du

Devices (Enheter) och trycker på Add a Device (Lägg

till en enhet) för att söka efter Bluetooth-aktiverade enheter.

4. Välj en enhet i listan. Jämför lösenordet på din bärbara dator med löseordet som skickats till den enhet du valt. Om de är identiska, tryck på Yes (Ja) för att länka den bärbara datorn till enheten.

OBS! För vissa Bluetooth-aktiverade enheter kan du bli uppmanad att ange lösenordet på din bärbara dator.

56 E-manual för bärbar dator

Flygplansläge

Airplane mode (Flygplansläge) avaktiverar trådlös kommunikation och ger dig möjlighet att använda den bärbara datorn säkert under flygning.

Sätta på flygplansläget

2. Tryck på och på .

3. Flytta skjutreglaget åt höger för att sätta på flygplansläget.

Tryck på

.

Stänga av flygplansläget

2. Tryck på och på .

3. Flytta skjutreglaget åt vänster för att stänga av flygplansläget.

Tryck på

.

OBS! Kontakta flygbolaget för att ta reda på mer om tjänster som kan användas ombord och begränsningar och restriktioner som måste följas när bärbara datorer används ombord under flygning.

E-manual för bärbar dator

57

Stänga av den bärbara pekdatorn

Du kan stänga av den bärbara datorn genom att göra något av följande:

• Tryck på från Charms bar (Amulett)-listan och tryck på > Shut down (Stäng av) för att stänga av normalt.

Från inloggningsskärmen tryck på > Shut

down (Stäng av).

Du kan alltså stänga av din bärbara datorn med skrivbordsläget. För att göra detta, starta skrivbordet och tryck på alt + f4 för att öppna avstängningsfönstret. Välj Shut Down (Stäng av) från rullgardinsmenyn och klicka sedan på OK.

Om den bärbara datorn inte svarar, tryck på och håll kvar strömbrytaren i minst tio (10) sekunder tills den bärbara datorn stängs av.

Försätta den bärbara datorn i vila

För att försätta den bärbara datorn i viloläge, tryck en gång på strömknappen.

Du kan också försätta den bärbara datorn i viloläge med skrivbordsläget. För att göra detta, starta skrivbordet och tryck på alt + f4 för att öppna avstängningsfönstret.

Välj Sleep (Vila) från rullgardinsmenyn och klicka sedan på OK.

58 E-manual för bärbar dator

Windows® 8.1 låsskärm

Windows® 8.1 låsskärm visas när du väcker den bärbara datorn från vilo- eller tomgångsläge. Den visas också när du låser eller låser upp

Windows® 8.1.

Låsskärmen kan anpassas för att reglera åtkomsten till ditt operativsystem. Du kan ändra dess bakgrundsvisning och åtkomst till vissa appar medan den bärbara datorn fortfarande är låst.

För att fortsätta från låsskärmen

1. Klicka på låsskärmen eller tryck på någon av knapparna på den bärbara datorns tangentbord.

2. (valfritt) Om ditt konto är lösenordsskyddat behöver du knappa in lösenordet för att fortsätta till startskärmen.

E-manual för bärbar dator

59

Anpassa låsskärmen

Du kan anpassa låsskärmen att visa önskad bild, ett bildspel, appupdateringar och snabbåtkomt till den bärbara datorns kamera. För att

ändra inställningarna fö låsskärmen, se följande information:

Välja en bild

1. Starta Charms bar > Settings (inställningar).

Change PC Settings > Lock screen (ändra datorinställningar > låsskärm).

Lock screen preview

(förhandsgranskning låsskärm), klicka på

Browse (bläddra) för att välja den bild som du vill använda som bakgrund på låsskärmen.

Spela upp ett bildspel

1. Starta Charms bar > Settings (inställningar).

Change PC Settings > Lock screen (ändra datorinställningar > låsskärm).

Lock screen preview

(förhandsgranskning låsskärm), flytta skjutreglaget Play a slide show on the lock

screen (spela ett bildspel på låsskärmen) till

On (på).

4. Rulla ned för att anpassa följande alternativ för låsskärmens bildspel:

60 E-manual för bärbar dator

Lägga till app-uppdateringar

1. Starta Charms bar > Settings (inställningar).

Change PC Settings > Lock screen (ändra datorinställningar > låsskärm).

3. Rulla ned tills du ser alternativet Lock screen

apps (låsskärmappar).

4. Använd följande alternativ för att lägga till apparna vars uppdateringar du vill se från låsskärmen:

Aktivera den bärbara datorns kamera från låsskärmen

Från lässkärmen kan du svepa ned för att aktivera och använda den bärbara datorns kamera. Se följande steg hur denna funktion aktiveras:

1. Starta Charms bar > Settings (inställningar).

Change PC Settings > Lock screen (ändra datorinställningar > låsskärm).

3. Rulla ned tills du ser alternativet Camera

(kamera).

4. Flytta skjutreglaget till On (på).

E-manual för bärbar dator

61

62 E-manual för bärbar dator

Kapitel 4:

Power-on-självtestet.(POST)

E-manual för bärbar dator

63

Power-on-självtestet.(POST)

Power-on-självtestet (POST) är en rad programvarukontrollerade diagnostiska test som kör när du sätter på eller startar om den bärbara datorn. Programvaran som kontrollerar POST är installerad som en permanent del av den bärbara datorns arkitektur.

Använda POST för att öppna BIOS och felsöka

Under POST kan du öppna BIOS-inställningarna eller köra felsökningsalternativ med funktionsknapparna på den bärbara datorn.

Se följande information för mer detaljer.

BIOS

BIOS (Basic Input and Output System) lagrar systemet hårdvaruinställningarna som behövs vid systemstart i den bärbara datorn.

Standardinställningarna i BIOS gäller de flesta förhållanden i din bärbara dator. Ändra inte standardinställningarna i BIOS, annat än vid följande förhållanden:

Ett felmeddelande uppträder på skärmen under systemstart och begär att du kör inställning av BIOS.

Du har installerat en ny systemkomponent som kräver fler BIOSinställningar eller uppdateringar.

VARNING: Används fel BIOS-inställningar kan systemet bli instabilt och leda till startfel. Vi rekommenderar starkt att du bara ändrar BIOSinställningarna med hjälp av utbildad servicepersonal.

Öppna BIOS

Starta om den bärbara datorn och tryck på

POST.

64

under

E-manual för bärbar dator

BIOS-inställningar

OBS! BIOS-skärmbilderna i denna sektion är endast till som referens. De verkliga skärmbilderna kan variera med modell och territorium.

Systemstart

Denna meny ger dig möjlighet att ställa in dina systemstartsprioriteringar. Se följande procedurer när du ställer in din systemstartsprioritering.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2013 American Megatrends, Inc.

Main Advanced Boot Security Save & Exit

Boot Option Priorities

Boot Option #1 [Windows Boot Manager]

Sets the system boot order

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC/Right Click : Exit

Version 2.16.1243. Copyright (C) 2013 American Megatrends, Inc.

E-manual för bärbar dator

65

2. Tryck på och välj en enhet som Boot Option #1.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2013 American Megatrends, Inc.

Main Advanced Boot Security Save & Exit

Boot Option Priorities

Boot Option #1 [Windows Boot Manager]

Sets the system boot order

Boot Option #1

Windows Boot Manager

Disabled

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC/Right Click : Exit

Version 2.16.1243. Copyright (C) 2013 American Megatrends, Inc.

66 E-manual för bärbar dator

Säkerhet

Denna meny ger dig möjlighet att ställa in lösenord för administratör och användare av din bärbara dator. Det ger också möjlighet att kontrollera åtkomsten till din bärbara dators hårddiskenhet, gränssnitt för indata/utdata (I/O) och USB.

OBS!

• Om du installerar ett User Password (Användarlösenord), blir du uppmanad att ange detta innan du öppnar den bärbara datorns operativsystem.

• Om du installerar ett Administrator Password

(Administratörslösenord), blir du uppmanad att ange detta innan du öppnar BIOS.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2013 American Megatrends, Inc.

Main Advanced Boot Security Save & Exit

Password Description

If ONLY the Administrator’s password is set, then this only limits access to Setup and is only asked for when entering Setup. If ONLY the user’s password is set, then this is a power on password and must be entered to boot or enter Setup. In Setup, the User will have

Administrator rights.

Administrator Password Status NOT INSTALLED

User Password Status NOT INSTALLED

Administrator Password

User Password

Set Administrator

Password. The password length must be in the following range:

Minimum length 3

Maximum length 20

Must type with character: a-z, 0-9

Secure Boot Menu

F1 : General Help

F9 : Optimized

Defaults

F10 : Save & Exit

ESC/Right Click : Exit

Version 2.16.1243 Copyright (C) 2013 American Megatrends, Inc.

E-manual för bärbar dator

67

För att ställa in lösenord:

Password (inställning administratörslösenord) eller User

Password (användarlösenord).

2. Skriv in ett lösenord och tryck .

.

3. Skriv in lösenordet igen och tryck

För att rensa lösenordet:

Password (inställning administratörslösenord) eller User

Password (användarlösenord).

2. Ange nuvarande lösenord och tryck på .

3. Lämna fältet Create New Password (skapa nytt lösenord) tomt och tryck på .

4. Välj Yes (Ja) i bekräftelserutan och tryck på .

68 E-manual för bärbar dator

Spara och Avsluta

För att spara konfigurationsinställningarna väljer du Save Changes and

Exit (Spara ändringar och avsluta) innan du avslutar BIOS.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2013 American Megatrends, Inc.

Main Advanced Boot Security Save & Exit

Save Changes and Exit

Discard Changes and Exit

Exit system setup after saving the changes.

Save Options

Save Changes

Discard Changes

Restore Defaults

Boot Override

Windows Boot Manager

Launch EFI Shell from filesystem device

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC/Right Click : Exit

Version 2.16.1243. Copyright (C) 2013 American Megatrends, Inc.

E-manual för bärbar dator

69

Uppdatera BIOS.

1. Verifiera exakt modell på bärbar dator och hämta den senaste

BIOS-filen för din modell på ASUS webbplats.

2. Spara en kopia av den hämtade BIOS-filen på ett USB-minne.

3. Sätt i USB-minnet på den bärbara datorn.

4. Starta om den bärbara datorn och tryck på under POST.

5. Från BIOS inställningsprogram klicka på Advanced > Start Easy

Flash (avancerat > Starta Easy Flash), tryck sedan på .

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2013 American Megatrends, Inc.

Main Advanced Boot Security Save & Exit

Start Easy Flash

Network Stack Configuration

USB Configuration

Press Enter to run the utility to select and update

BIOS.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC/Right Click : Exit

Version 2.16.1243. Copyright (C) 2013 American Megatrends, Inc.

70 E-manual för bärbar dator

6. Lokalisera den hämtade BIOS-filen på USB-minnet och tryck på

.

Current BIOS

Platform: X205

Version: 101

Build Date: Oct 26 2012

Build Time: 11:51:05

FSO

FS1

FS2

FS3

FS4

ASUSTek Easy Flash Utility

FLASH TYPE: MXIC 25L Series

New BIOS

Platform: Unknown

Version: Unknown

Build Date: Unknown

Build Time: Unknown

0 EFI

<DIR>

[←→]: Switch [↑↓]: Choose [q]: Exit [Enter]: Enter/Execute

7. Efter BIOS uppdateringsprocessen klicka på Exit > Restore

Defaults (avsluta > återställ standard) för att återställa systemet till dess standardinställning.

E-manual för bärbar dator

71

Återställning av ditt system

Med återställningsalternativen på din bärbara dator kan du återställa systemet till ursprungstillståndet eller bara uppdatera inställningarna för att förbättra prestandan.

VIKTIGT!

Säkerhetskopiera alla datafiler innan du gör några

återställningar på den bärbara datorn.

• Anteckna vilktiga anpassade inställningar som nätverksinställningar, användarnamn och lösenord för att undvika förlust av data.

• Kontrollera att den bärbara datorn är ansluten till elnätet innan du återställer systemet.

Windows® 8.1 ger dig möjlighet att utföra alla dessa

återställninsalternativ:

Refresh your PC without affecting your files (Uppdatera

datorn utan att det påverkar dina filer) - Detta alternativ ger dig möjlighet att uppdatera din bärbara dator utan att det påverkar personliga filer (foton, musik, videor, dokument) och appar från Windows® Store.

Med detta alternativ kan du återställa den bärbara datorn till standardinställningarna och ta bort andra installerade appar.

Remove everything and reinstall Windows (Ta bort allt och

ominstallera Windows) - Detta alternativ återställer din bärbara dator till fabriksinställningarna. Du måste säkerhetskopiera dina data först.

72 E-manual för bärbar dator

Advanced startup (Avanacerad start) - Med detta alternativ kan du utföra andra avancerade alternativ på din bärbara dator, som:

- Med en USB-enhet, nätverksanslutning eller Windows

återställnings-DVD för att starta din bärbara dator.

Troubleshoot (Felsök) för att aktivera något av dessa avancerade återställningsalternativ: Systemåterställning, systembildsåterställning, startreparation, kommandotolk, inställningar för UEFI fast programvara, Starinställningar.

E-manual för bärbar dator

73

Aktivera ett återställningsalternativ

Se följande steg om du vill ansluta till och använda något av de tillgängliga återställningsalternativen för din bärbara dator.

1. Starta Charms bar > Settings (Miniatyrfält > Inställningar).

74 E-manual för bärbar dator

3. Under alternativet PC Settings (Datorinställningar) väljer du

Update and recovery (Uppdatering och återställning).

4. Under alternativet Update and recovery (Uppdatering och

återställning) väljer du Recovery (Återställning) och väljer därefter återställningsalternativet som du du vill göra.

E-manual för bärbar dator

75

76 E-manual för bärbar dator

Tips och vanliga frågor

E-manual för bärbar dator

77

Praktiska tips för din bärbara dator

För att hjälpa dig att maximera användningen av din dator, ska du underhålla systemets prestanda och kontrollera att alla dina data är säkra. Här följer några praktiska tips som du kan följa:

Uppdatera regelbundet Windows® för att säkerställa att dina applikationer har de senaste säkerhetsinställningarna.

Använd ASUS Live Update för att uppdatera ASUS-exklusiva applikationer, drivrutiner och hjälpfunktioner på den bärbara datorn. Se ASUS Tutor som är installerad på den bärbara datorn, för mer information.

Använd ett anti-virusprogram för att skydda dina data och håll det uppdaterat.

Undvik att framtvinga avstängning för att stänga av datorn, om det inte är absolut nödvändigt.

Säkerhetskopiera alltid dina datoch gör det till en vana att säkerhetskopiera data till en extern enhet.

Undvik att använda datorn vid extremt höga temperaturer. Om du inte ska använda datorn under en längre tid (minst en månad) bör du ta ut batteriet om det är uttagbart.

Ta bort alla externa enheter och kontrollera att du har följande saker innan du återställer den bärbara datorn:

- Produktnyckel till operativsysteme och andra installerade applikationer

- Säkerhetskopierade data

- Användar-ID och lösenord

- Information om Internetanslutning

78 E-manual för bärbar dator

Vanliga frågor om hårdvara

1. En svart prick, eller ibland en färgad prick, uppträcder på skärmen när jag sätter på datorn. Vad ska jag göra?

Trots att prickarna normalt uppträder på skärmen, påverkar de inte systemet. Om incidenten fortsätter och efterhand påverkar systemets prestanda, kontakta ett godkänt ASUS servicecenter.

2. Min skärmbild har ojämn färg och ljusstyrka. Hur kan jag

åtgärda det?

Färgen och ljusstyrkan på skärmbilden kan påverkas av vinkeln och datorns placering. Ljusstyrkan och färgtonen på datorn kan

även variera med modellen. Du kan använda funktionsknapparna eller skärminställningarna i operativsystemet för att justera skärmbildens utseende.

3. Hur kan jag maximera datorbatteriets livslängd?

Du kan prova att göra något av följande:

• Använd funktionsknapparna för att ställa in skärmbildens ljusstyrka.

• Om du inte använder någon Wi-Fi-anslutning, ändra systemet till Airplane mode (flygplansläge).

• Ta bort USB-enheter som inte används.

• Stäng applikationer som inte används, speciellt de som tar upp mycket systemminne.

E-manual för bärbar dator

79

4. LED-indikatorn för mitt batteri tänds inte. Vad är fel?

• Kontrollera om strömadaptern eller batteriet sitter riktigt.

Du kan även ta bort strömadaptern eller batteriet, vänta någon minut och sedan sätta i dem igen i datorn och strölmuttaget.

• Om problemet kvarstår, kontakta ditt lokala ASUS servicecenter för hjälp.

5. Varför fungerar inte min styrplatta?

• Tryck på för att aktivera styrplattan.

• Kontrollera om ASUS Smart Gesture har ställts in för att avaktivera styrplattan när en extern pekenhet ansluts.

6. Varför hör jag inget ljud från datorns högtalare när jag spelar ljud- eller videofiler?

Du kan prova att göra något av följande:

• Tryck på för att höja högtalarvolymen.

• Kontrollera om högtalarnas ljud stängts av.

• Kontrollera om en hörlurskontakt är ansluten till den bärbara datorn och ta bort den.

7. Vad ska jag göra om jag blir av med min bärbara dators strömadapter eller batteriet upphör att fungera?

Kontakta ditt lokala ASUS servicecenter för hjälp.

80 E-manual för bärbar dator

8. Varför fortsätter ljud att komma ut från den bärbara datorns högtalare fast jag redan anslutit mina hörlurar till rätt uttag?

Gå till Control Panel (Kontrollpanel) > Hardware and Sound

(Hårdvara och ljud) och öppna Audio Manager (Ljudhanterare) för att konfigurera inställningarna.

9. Min bärbara dator utför inte tangenttryckningarna riktigt eftersom markören rör sig hela tiden. Vad ska jag göra?

Kontrollera att inget oavsiktligt rör vid eller trycker på styrplattan när du skriver på tangentbordet. Du kan även avaktivera styrplattan genom att trycka på .

10. Den bärbara datorns styrplatta fungerar inte. Vad ska jag göra?

Du kan prova att göra något av följande:

• Kontrollera om ASUS Smart Gesture är inställd för att avaktivera styrplattan genom att ansluta en extern pekenhet till datorn. Gör den det, stäng av funktionen.

• Tryck på .

11. När jag trycker på “U”-, “I”- och "O"-tangenterna på tangentbordet, visas siffror istället för bokstäver. Hur kan jag

ändra det?

Tryck på tangenten eller (på vissa modeller) på datorn för att stänga av funktionen och använd dessa tangenter för att skriva in bokstäver.

E-manual för bärbar dator

81

Vanliga frågor om programvara

1. När jag stänger av datorn tänds strömindikatorn men inte enhetens aktivitetsindikator. Systemstart görs inte heller.

Hur kan jag åtgärda det?

Du kan prova att göra något av följande:

• Framtvinga avstängning av datorn genom att trycka på strömbrytaren i minst tio (10) sekunder. Kontrollera om strömadaptern och batteriet är riktigt isatta och sätt på datorn.

• Om problemet kvarstår, kontakta ditt lokala ASUS servicecenter för hjälp.

2. Vad ska jag göra när skärmen visar följande meddelande:

“Remove disks or other media. Press any key to restart (Ta bort flyttbara diskar. tryck på en tangent för omstart.)”?

Du kan prova att göra något av följande:

• Ta bort alla anslutna USB-enheter och starta om datorn.

• Om problemet kvarstår kan din dator ha ett minneslagringsproblem. Kontakta ditt lokala ASUS servicecenter för hjälp.

3. Min dator starta om långsammare än vanligt och operativsystemet släpar efter. Hur kan jag åtgärda det?

Ta bort de senast installerade applikationerna eller som inte inkluderades med ditt operatissystempaket, och starta om systemet.

82 E-manual för bärbar dator

4. Min dator startar inte om. Hur kan jag åtgärda det?

Du kan prova att göra något av följande:

• Ta bort alla anslutna enheter från datorn och starta om systemet.

• Tryck på F9 när du startar. När datorn öppnar

Troubleshooting (Felsökning), tryck på Refresh

(Uppdatera) eller Reset your PC (Återställ din dator).

• Om problemet kvarstår, kontakta ditt lokala ASUS servicecenter för hjälp.

5. Varför kan datorn inte vakna från vilo- eller tomgångsläge?

• Du måste trycka på strömbrytaren för att återuppta ditt senaste arbetsläge.

• Systemet kan ha använt upp batteriet helt. Anslut strömadaptern till datorn och anslut till ett vägguttag och tryck på strömbrytaren.

E-manual för bärbar dator

83

84 E-manual för bärbar dator

Bilagor

E-manual för bärbar dator

85

Interna modem uppfyllelse

Den bärbara datorn med interna modem överensstämmer med JATE (Japan), FCC

(USA, Kanada, Korea, Taiwan) och CTR21. Det interna modemet har godkänts i enlighet med rådsbeslut 98/482/EC för paneuropeisk enskild terminalanslutning till det publika telefonnätet (PSTN). Emellertid på grund av olikheter mellan de enskilda PSTN i de olika länderna ger inte godkännandet själv en ovillkorlig försäkran om fungerande drift på varje PSTN nätverks anslutningspunkt. Vid eventuella problem bör du först kontakta leverantören av utrustningen.

Översikt

Den 4 augusti 1998 publicerades den europeiska rådets beslut angående CTR 21 i Officiella tidningar av EC. CTR 21 gäller för alla icke röstutrustningar med DTMFuppringning vilka är avsedda att anslutas till det analoga PSTN (Public Switched

Telephone Network/publika telefonnätet).

CTR 21 (Common Technical Regulation) för anslutningskrav för anslutning till det analoga publika telefonnätet av terminalutrustning (exkluderat terminalutrustning som stödjer rösttelefoni justerad tjänst) i vilka nätverksadressering utförs med hjälp av tvåtons flerfrekvenssignalering.

86 E-manual för bärbar dator

Network Compatibility Declaration (deklaration om nätverkskompatibilitet)

Uttalande som ska göras av tillverkaren till anmält organ och säljaren: "Denna deklaration indikerar de nätverk med vilka utrustningen är konstruerad att arbeta och alla rapporterade nätverk med vilka utrustningen har samverkansproblem.

Uttalande som ska göras av tillverkaren till användaren: "Denna deklaration indikerar de nätverk med vilka utrustningen är konstruerad att arbeta och alla rapporterade nätverk med vilka utrustningen har samverkansproblem. Tillverkaren ska också associera ett uttalande för att klargöra där nätverkskompatibilitet är beroende på fysiska och programbytesinställningar. Det kommer också att råda användaren att kontakta försäljaren om det finns önskemål om att använda utrustningen i ett annat nätverk".

Fram tills nu har anmält organ hos CETECOM givit ut flera pan-europeiska godkännanden att använda CTR 21. Resultatet är Europas första modem som inte kräver myndighetsgodkännande i varje enskilt Europeiskt land.

Icke-röst utrustning

Telefonsvarare och högtalartelefonen kan vara lämplig så väl som modem, faxmaskiner, nummerpresentatörer och larmsystem. Utrustning vars slutkvalitet för talet kontrolleras av bestämmelser (t.e.x handmikrotelefoner och i vissa länder

även sladdlösa telefoner) är undantagna.

E-manual för bärbar dator

87

Land

Österrike 1

Belgien

Tjeckiska republiken

Danmark 1

Finland

Frankrike

Tyskland

Grekland

Ungern

Island

Irland

Italien

Israel

Lichtenstein

Luxemburg

Nederländerna 1

Norge

Polen

Portugal

Spanien

Sverige

Schweiz

Storbritannien

Denna tabell visar de länder som för närvarande är under CTR21 standard.

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

Nej

Nej

Ja

Ja

Ja

Ja

Tillämpad

Ja

Ja

Nej

Ja

Ja

Ja

Nej

Under behandling

Nej

Ja

Ja

Nej

Nej

Nej

Ja

Nej

Nej

Nej

Fler tester

Nej

Nej

Inte tillämpligt

Nej

Inte tillämpligt

Nej

Nej

Under behandling

Nej

Nej

Nej

Ja

Nej

Inte tillämpligt

Inte tillämpligt

Inte tillämpligt

88 E-manual för bärbar dator

Denna information har kopierats från CETECOM och lämnas utan förpliktelse. För uppdatering av denna tabell besök http://www.cetecom.de/technologies/ctr_21.

html

1 Nationella krav gäller endast om utrustningen använder telefoni med pulsval

(tillverkare kan hävda i bruksanvisningen att utrustningen endast är avsedd att stödja DTMF signalering, vilket skulle göra ytterligare tester överflödiga).

I Nederländerna krävs ytterligare tester för serieanslutning och nummerpresentationsfunktioner.

Yttrande statliga kommunikationsnämnden

Den här apparaten överenstämmer med FCC regler del 15. Hantering är aktuell under följande två villkor:

• Apparaten får inte orsaka allvarlig störning.

• Apparaten måste godkänna all mottagen störning, medräknat störning som kan orsaka oönskad handling.

Utrustningen har testats och befunnits överenstämma med gränserna för en klass B digital apparat, enligt del 15 i bestämmelserna från statliga kommunikationsnämnden (Federal Communications Commission, ‘FCC’). De här gränserna är utformade för att tillhandahålla lämpligt skydd mot skadlig störning i en installation i hemmet. Den här utrustningen genererar, använder och kan avge strålning med radiofrekvensenergi samt kan, om den inte är installerad och används i överensstämmelse med givna instruktioner, orsaka skadlig störning på radiokommunikation. Det finns dock inga garantier att störningar inte kommer att inträffa i en särskild installation. Om den här utrustningen orsakar skadliga störningar på radio- eller televisionsmottagning, vilket kan fastställas genom att slå på och slå av utrustningen, uppmuntras användaren att försöka korrigera störningen genom en eller flera av följande åtgärder:

Rikta om eller flytta på mottagarantennen.

Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.

E-manual för bärbar dator

89

Anslut utrustningen till ett uttag på en annan strömkrets än den som mottagaren är ansluten till.

Rådfråga försäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker.

VARNING! Användningen av en skyddad elsladd krävs för att kunna tillmötesgå

FCCnämndens gränser och för att förhindra störning på radio- och TV-mottagning i närheten. Det är viktigt att endast den medföljande elsladden används. Använd endast skyddade kablar för att ansluta I/O-apparater till den här utrustningen. Du förvarnas om att förändringar eller ändringar som inte uttryckligen har godkänts av ansvarig part för anpassning, kan ogiltigförklara dig som tillåten användare av utrustningen.

(Återgiven från Code of Federal Regulations #47, del 15.193, 1993, Washington DC:

Office of the Federal Register, National Archives och Records Administration, U.S.A

Government Printing Office.)

Deklaration om överensstämmelse (R&TTE

Direktivet 1999/5/EG)

Följande poster var fullföljda och anses relevanta och tillräckliga:

Nödvändiga krav som i [Artikel 3]

Skyddskrav för hälsa och säkerhet som om [Artikel 3.1a]

Testning för elektrisk säkerhet enligt [EN 60950]

Skyddskrav för elektromagnetisk kompabilitet i [Artikel 3.1b]

Testning av elektromagnetisk kompabilitet i [EN 301 489-1] & [EN 301

489-17]

Effektiv användning av radiospektrat som i [Artikel 3.2]

Återkommande radiotester enligt [EN 300 328-2]

90 E-manual för bärbar dator

FCC (Amerikanska telekommunikationsmyndighetens) varningstext om radiofrekvens- (RF-) exponering

VARNING! Varningstext från FCC: Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den part, som är ansvarig för uppfyllandet av villkoren, kan upphäva användarens rätt att använda utrustningen. “Tillverkaren deklarerar att denna enhet är begränsad till kanalerna 1 till 11 i 2.4 GHz-frekvensbandet via specificerade inbyggda program kontrollerade i USA.”

Denna utrustning uppfyller FCC:s strålningsgränsvärden som fastställts för en okontrollerad miljö. För fortsatt uppfyllande av FCC RF-exponeringskrav ska direktkontakt med sändarantennen under sändning undvikas. Slutanvändare måste följa de specifika driftsinstruktionerna för tillfredsställande uppfyllelse av radiostrålningskraven.

Denne enhed bruger frekvensområdet 5,15-5,25 GHz og er udelukkende til indendørs brug. Udendørs brug på frekvensområdet 5150-5250 MHz er ikke tilladt.

RF Exponeringsinformation (SAR)

Denna enhet uppfyller de statliga kraven för exponering för radiovågor. Denna enhet är konstruerad och tillverkad för att inte överskrida strålningsgränserna för exponering av radiofrekvensenergi (RF) som fastställts av Federal Communications

Commission vid USAs regering.

Exponeringsstandarden använder en mätenhet känd som Specific Absorption

Rate, eller SAR. SAR-gränsen som fastställts av FCC är 1,6W/kg. Tester för SAR utförs med standard användningspositioner som accepterats av FCC med EUT sändning med den specificerade effektnivån i olika kanaler.

FCC har beviljat ett Utrustningsbemyndigande för denna enhet med alla rapporterade SAR-nivåerna utvärderade i enlighet med FCC RF exponeringsriktlinjer. SAR-information om denan enhet finns på fil hos FCC och kan hittas under Display Grant sektionen av www.fcc.gov/oet/ea/fccid efter sökning på FCC ID: ZQ6-AP6234A.

E-manual för bärbar dator

91

CE Märkning

CE märkning för enheter utan trådlös LAN/Bluetooth

Den levererade versionen av denna enhet uppfyller kraven hos EEC direktiven 2004/108/EG ”Elektromagnetisk kompatibilitet” och 2006/95/EC

”Lågspänningsdirektivet”.

AT

EE

IT

NO

CE märkning för enheter med trådlös LAN/ Bluetooth

Denna utrustning uppfyller kraven hos Direktiv 1999/5/EG för Europeiska parlamentet och kommissionen från den 9 mars 1999 om radioutrustning och telekommunikationsutrustning och om ömsesidigt erkännande av utrustningens

överensstämmelse.

Denna utrustning kan hanteras i:

BE

ES

IS

PL

BG

FI

LI

PT

CH

FR

LT

RO

CY

GB

LU

SE

CZ

GR

LV

SI

DE

HU

MT

SK

DK

IE

NL

TR

92 E-manual för bärbar dator

Information om RF-exponering (SAR) - CE

Denna enhet uppfyller EU kraven (1999/519/EG) om begränsning av exponering av elektromagnetiska fält för allmänheten genom hälsoskydd.

Gränserna är en del av en omfattande rekommendation för skydd av allmänheten.

Dessa rekommendationer har utvecklats och kontrollerats av oberoende vetenskapliga organisationer genom regelbundna och genomgående utvärderingar av vetenskapliga studier. Enheten för mätning för Eurpoeiska rådets rekommenderade gräns för mobila enheter är “Specific Absorption Rate”

(SAR) och SAR-gränsen är 2,0 W/kg i genomsnitt över 10 gram av kroppsvävnad.

Den uppfyller kraven hos International Commission on Non-Ionizing Radiation

Protection (ICNIRP).

Enheten har testats för hantering i närheten av kroppen och uppfyller ICNRP exponeringsriktlinjer och Europeisk standard EN 50566 och EN 62209-2. SAR mäts med enheten i direkt kontakt med kroppen medan sändning sker med högsta certifierade utmatade energinivå på alla frekvensband hos den mobila enheten.

E-manual för bärbar dator

93

IC Varningsmeddelande

Enheten kan automatiskt avbryta sändningen om det saknas information som ska

överföras eller vid driftfel. Observera att detta inte är avsett att förbjuda överföring av kontroll- eller signalinformation eller användning av repetitiva koder där tekniken så kräver.

Enheten för frekvensband 5 150-5 250 MHz är enbart avsedd för inomhusanvändning för att minska risken för skadlig störning på mobila satellitsystem som använder samma frekvensområde. Den högsta tillåtna riktfaktorn (för enhet med frekvensband 5 250-5 350 MHz och 5 470-5 725 MHz) som uppfyller EIRP-gränsen; och den högsta tillåtna riktfaktorn (för frekvensband

5 275-5 850 MHz) som uppfyller EIRP:s gräns som specificerats för punkt-tillpunkt- och icke-punkt-till-punkt-drift, som anges i paragraf A9.2(3). Eftersom högeffektradar dessutom är tilldelad som primära användare (vilket betyder att de

är prioriterade) i frekvensband 5 250-5 350 MHz, kan dessa radar orsaka störningar och/eller skador på LE-LAN-enheter.

Funktionen för val av landskod är avaktiverad för produkter som marknadsförs i

USA/Kanada. För produkter som finns tillgängliga på marknaderna i USA/ Kanada kan endast kanal 1-11 vara i drift. Val av andra kanaler är inte möjligt.

94 E-manual för bärbar dator

Trådlös hanteringskanal för olika områden

Nordamerika

Japan

Europa ETSI

2.412-2.462 GHz

2.412-2.484 GHz

2.412-2.472 GHz

Ch01 genom CH11

Ch01 genom Ch14

Ch01 genom Ch13

Frankrike begränsade trådlösa frekvensband

En del områden i Frankrike har begränsade frekvensband. Det värsta fallet av max tillåten ström inomhus är:

10mW för hela 2.4 GHzbandet (2400 MHz–2483.5 MHz)

100mW för frekvenser mellan 2446.5 MHz och 2483.5 MHz

OBS! Kanalerna 10 till 13 inbegripet verkar i bandet 2446.6 MHz till 2483.5 MHz.

Det finns få möjligheter till användning utomhus: På privat egendom eller på den privata egendomen för offentliga personer, är användning föremål för en preliminär tillåtelseprocedur från Försvarsministeriet, med max tillåten ström på

100mW i bandet 2446.5–2483.5 MHz. Användning utomhus på allmän egendom

är inte tillåtet.

I avdelningarna som listas nedan för hela 2.4 GHzbandet:

Max tillåten ström inomhus är 100mW

Max tillåten ström utomhus är 10mW

E-manual för bärbar dator

95

Avdelningar inom vilka användning av 2400–2483.5 MHzbandet är tillåtet med en

EIRP på mindre än 100mW inomhus och mindre än 10mW utomhus:

01 Ain

05 Hautes Alpes

02 Aisne

08 Ardennes

03 Allier

09 Ariège

11 Aude 12 Aveyron 16 Charente

24 Dordogne 25 Doubs 26 Drôme

32 Gers

41 Loir et Cher

55 Meuse

60 Oise

64 Pyrénées Atlantique

68 Haut Rhin

36 Indre

45 Loiret

58 Nièvre

61 Orne

66 Pyrénées Orientales

70 Haute Saône

37 Indre et Loire

50 Manche

59 Nord

63 Puy du Dôme

67 Bas Rhin

71 Saône et Loire

75 Paris 82 Tarn et Garonne 84 Vaucluse

88 Vosges 89 Yonne 90 Territoire de Belfort

94 Val de Marne

Det här kravet kommer med stor sannolikhet att ändras med tiden, och göra det möjligt för dig att använda ditt trådlösa LANkort inom fler områden i Frankrike.

Vänligen kontrollera med ART för senaste information (http://www.arcep.fr).

OBS! Ditt WLANkort sänder mindre än 100mW, men mer än 10mW.

96 E-manual för bärbar dator

UL säkerhetsanmärkningar

För att motsvara UL 1459 krävs telekommunikationer (telefon)-utrustning som avses att anslutas elektriskt till ett telekommunikationsnätverk, med en jordad funktionsspänning som inte överskrider mer än 200V, 300V topp-till-topp och

105V rms, och som installeras eller används i överensstämmelse med National

Electric Code (NFPA 70).

När du använder modemet på Notebook PC ska alltid grundläggande säkerhetsföreskrifter följas för att minska risken för brand, elektrisk stöt och skada på personer, inräknat följande:

• Använd inte Notebook PC i närheten av vatten, t ex i närheten av ett badkar, tvättställ, köksvask eller tvättbalja, i en blöt källare eller i närheten av en simbassäng.

• Använd inte Notebook PC under elektrisk storm. Det kan föreligga risk för elektrisk stöt från blixten.

• Använd inte Notebok PC i närheten av gasläcka.

För att motsvara UL 1642 krävs primära (ej återuppladdningsbara) och sekundära

(återuppladdningsbara) lithiumbatterier för användning som strömkälla i produkten. Dessa batterier innehåller metallisk lithium eller lithiumlegering, eller en lithiumjon, och kan bestå av en enda elektrokemisk cell eller två eller fler celler som är anslutna i serie, parallell eller både-och, som omvandlar kemisk energi till elektrisk energi genom en irreversibel eler reversibel kemisk reaktion.

Avstå från att slänga bort Notebook PC-batteriet i öppen eld, då det kan explodera. Kontrollera med lokala bestämmelser för eventuellt speciella avfallsanvisningar för att minska risken för skada på personer beroende på eld eller explosion.

Avstå från att använda strömadaptrar eller batterier från andra apparater, för att undvika skada på personer beroende på eld eller explosion. Använd endast UL-certifierade strömadaptrar eller batterier som tillhandahålls av tillverkaren eller auktoriserade återförsäljare.

E-manual för bärbar dator

97

Krav strömsäkerhet

Produkter med elektrisk ström med värden på upp till 6A och som är tyngre än

3Kg måste använda godkända elsladdar som är större än eller lika med: H05VV-F,

3G, 0.75mm

2 eller H05VV-F, 2G, 0.75mm

2 .

TV-mottagarmeddelanden

Notering till CATV Systeminstallerare - Kabeldistributionssystemet bör vara jordat i enlighet med ANSI/NFPA 70, National Electrical Code (NEC), särskilt avsnitt 820.93,

Jordande av yttre konduktiv sköld på en koaxial kabelinstallation bör inkludera bindning av skärmen av den koaxiala kabeln till jorden vid byggnadsingången.

REACH

Uppfyller REACH (Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of

Chemicals (Registrering, Värdering, Behörighet och Begränsning)) reglerande regelverk, vi publicerar de kemiska substanserna i våra produkter på ASUS REACH webbsida på HYPERLINK “http://csr.asus.com/english/REACH.htm”.

Produktanmärkning Macrovision Corporation

Den här produkten innehåller teknologi som är skyddad enligt upphovsrätten genom metodanspråk av vissa USA-patent och annan intellektuell egenomsrätt som ägs av Macrovision Corporation och andra rättighetsägare. Användning av den här upphovsrättsligt skyddade teknologin måste godkännas av

Macrovision Corporation, och är endast avsedd för hemmet och annan begränsad tittaranvändning så tillvida inget annat har godkänts av Macrovision Corporation.

Kopiering av tekniken eller isärplockning är förbjuden.

98 E-manual för bärbar dator

Nordiska försiktighetsåtgärder (för litium-jon batterier)

CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the manufacturer’s instructions. (English)

ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato.

Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell’ambiente. (Italian)

VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ.

Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (German)

ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren. (Danish)

VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion. (Swedish)

VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistagan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)

ATTENTION! Il y a danger d’explosion s’il y a remplacement incorrect de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du mêre type ou d’un type

équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant. (French)

ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)

(Japanese)

ВНИМАНИЕ! При замене аккумулятора на аккумулятор иного типа возможно его возгорание. Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкциями производителя. (Russian)

E-manual för bärbar dator

99

Säkerhetsinformation optisk lagringsenhet

Säkerhetsinformation laser

CD-ROM användarsäkerhet

CLASS 1 LASER PRODUKT

VARNING! För att förhindra exponering av den optiska enhetens laser, försök inte ta isär eller reparera den optiska disken på egen hand. För din egna säkerhets skull, kontakta en professionell tekniker för hjälp.

Varningsetikett service

VARNING! OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR DEN ÄR ÖPPEN. TITTA INTE IN I STRÅLEN

ELLER DIREKT PÅ MED OPTISKA INSTRUMENT.

CDRH-bestämmelser

Center for Devices and Radiological Health (CDRH) av U.S.As Food and Drug

Administration implementerade bestämmelser för laserprodukter den 2 augusti

1976. Dessa bestämmelser gäller för laserprodukter som tillverkats från 1 augusti

1976 och framåt. Anammande av bestämmelserna är obligatorisk för produkter som marknadsförs i USA.

VARNING! Användning av kontroller eller justeringar eller utförande av procedurer annat än de som är specificerade här i eller i installationsvägledningen för laserprodukten kan resultera i farlig exponering för laser.

Beläggningsmeddelande

VIKTIGT! För att isolera den bärbara datorn elektriskt och bibehålla elsäkerheten används en beläggning på höljet förutom sidorna där IO-uttagen är placerade.

100 E-manual för bärbar dator

English

Finnish

French

CTR 21 godkännande (för bärbara datorer med inbyggt modem)

Danish

Dutch

E-manual för bärbar dator

101

German

Greek

Italian

Portuguese

Spanish

Swedish

102 E-manual för bärbar dator

ENERGY STAR-efterlevande produkt

ENERGY STAR är ett samarbetsprogram mellan amerikanska

EPA (Environmental Protection Agency) och amerikanska energidepartementet för att hjälpa oss alla att spara pengar och skydda miljön genom energieffektiva produkter och metoder. knapp på tangentbordet.Alla ASUS-produkter som är märkta med ENERGY STARlogotypen efterlever ENERGY STAR-standarden, och funktionen för strömhantering

är aktiverad som standard. Monitorn och datorn försätts automatiskt i vila efter

10 och 30 minuter av användarinaktivitet. För att väcka datorn klicka med musen eller tryck på någon knapp på tangentbordet.

Gå till http://www.energy.gov/powermanagement för utförlig information om strömhantering och dess fördelar för miljön. Du kan också gå till http://www.

energystar.gov för utförlig information om ENERGY STAR-samarbetsprogrammet.

OBS! Energy Star stöds INTE av Freedos- och Linux-baserade produkter.

EU:s eko-märkning

Denna bärbara dator har fått märkningen EU Flower, vilket betyder att denna produkt har följande egenskaper:

1.

2.

3.

4.

5.

Minskad energiförbrukning under användning och standby-lägen

Begränsad användning av giftiga tungmetaller

Begränsad användning av ämnen som är farliga för miljö och människors hälsa

Minskning av användningen av naturresurser genom främjande av

återvinning*

Utformad för enkla uppgareringar och längre livslängd genom att tillhandahålla kompatibla reservdelar som batterier, nätaggregat, tangentbord, minne och CD- eller DVD-enhet om en sådan finns.

6. Minskat solitt avfall genom en återtagningspolicy*

För mer information om märkningen EU Flower, gå till hemsidan för European

Union Eco-label: http://www.ecolabel.eu.

E-manual för bärbar dator

103

Uppfyllelse och deklaration av globala miljöbestämmelser

ASUS följer det gröna konstruktionskonceptet för konstruktion och tillverkning av våra produkter och ser till att varje steg i produktens livscykel för en ASUS produkt

är i linje med globala miljöbestämmelser. Dessutom redovisar ASUS relevant information baserat på reglerande krav.

Se http://csr.asus.com/english/Compliance.htm för information om redovisning baserat på de krav som ASUS uppfyller:

Japan JIS-C-0950 Materialdeklaration

EU REACH SVHC

Korea RoHS

Schweiziska energilagar

ASUS återvinning / Återtagningstjänst

ASUS återvinning och återtagningsprogram kommer från vårt åtagande för att uppfylla den högsta standarden för att skydda vår miljö. Vi tror på att tillhandahålla lösningar för våra kunder att kunna ta ansvar för återvinning av våra produkter, batterier och andra komponenter samt förpackningsmaterial. Gå till http://csr.

asus.com/english/Takeback.htm för detaljerad information om återvinning för olika regioner.

Förhindra hörselskador

För att förhindra eventuella hörselskador skall du inte lyssna med hög volym under långa perioder.

104 E-manual för bärbar dator

EC Declaration of Conformity

We, the undersigned,

Manufacturer:

ASUSTeK COMPUTER INC.

Address:

Authorized representative in Europe:

Address, City:

Country:

4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN

ASUS COMPUTER GmbH

HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN

GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :

Model name :

Notebook PC

X205T, F205T, R205T conform with the essential requirements of the following directives:

2004/108/EC-EMC Directive

EN 55022:2010+AC:2011, Class B

EN 61000-3-2:2006+A2:2009

EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006

1999/5/EC-R&TTE Directive

EN 300 328 V1.8.1(2012-06)

EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)

EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)

EN 301 511 V9.0.2(2003-03)

EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)

EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)

EN 301 893 V1.7.1(2012-06)

EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)

EN 302 623 V1.1.1(2009-01)

EN 50360:2001

EN 62479:2010

EN 50385:2002

EN 62311:2008

2006/95/EC-LVD Directive

EN 60950-1 / A12:2011

2009/125/EC-ErP Directive

EN 55024:2010

EN 61000-3-3:2013

EN 55020:2007+A11:2011

EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)

EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)

EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)

EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)

EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)

EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)

EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)

EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)

EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)

EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)

EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)

EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)

EN 60065:2002 / A12:2011

Regulation (EC) No. 1275/2008

Regulation (EC) No. 642/2009

Regulation (EC) No. 278/2009

Regulation (EC) No. 617/2013

2011/65/EU-RoHS Directive

Ver. 140331

CE marking

Declaration Date: 22/09/2014

Year to begin affixing CE marking: 2014

(EC conformity marking)

Position : CEO

Name :

Jerry Shen

Signature :

__________

E-manual för bärbar dator

105

106 E-manual för bärbar dator

advertisement

Key Features

  • Laptop Clamshell White
  • Intel Atom® Z3735F 1.33 GHz
  • 29.5 cm (11.6") HD 1366 x 768 pixels LED backlight Gloss 16:9
  • 2 GB DDR3L-SDRAM 1333 MHz
  • 32 GB Flash
  • Intel® HD Graphics
  • Bluetooth 4.0
  • Lithium Polymer (LiPo) 38 Wh 12 h
  • Windows 8.1 32-bit

Related manuals

advertisement

Table of contents