Asus | EB1503 | User's Manual | ASUS EB1503 User's Manual

Čeština
EeeBox PC
Uživatelská příručka
EeeBox EB1503
Čeština
CZ7300
První edice V1
Duben 2012
Copyright © 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Všechna práva vyhrazena.
Žádná část této příručky, včetně popsaných výrobků a softwaru, nesmí být
kopírována, přenášena, přepisována, ukládána do paměťového zařízení nebo
překládána do jakéhokoliv jazyka v žádné formě ani žádnými prostředky vyjma
dokumentace, které kupující vytvoří jako zálohu, bez výslovného písemného
souhlasu společnosti ASUSTeK COMPUTER, INC. („ASUS“).
Názvy produktů a výrobců uvedené v této příručce mohou ale nemusejí být
registrované ochranné známky nebo autorská práva příslušných vlastníků a jsou
zmiňovány pouze pro označení Názvy produktů a výrobců zmiňované v této
příručce mohou ale nemusejí být registrované ochranné známky nebo autorská
práva příslušných vlastníků a jsou použity pouze pro označení. Všechny ochranné
známky jsou majetkem příslušných vlastníků.
Věnovali jsme maximální snahu tomu, aby obsah této příručky byl správný a
aktuální. Nicméně výrobce neposkytuje žádnou záruku ohledně přesnosti jejího
obsahu a vyhrazuje si právo provádět změny bez předchozího upozornění.
Obsah
Čeština
Obsah............................................................................................................. 3
Poznámky..................................................................................................... 5
Varování o značce CE......................................................................... 7
Bezpečnostní zásady..............................................................................10
Splnění globálních ekologických předpisů a prohlášení ........ 12
Recyklace ASUS / Služby zpětného odběru.............................12
Produkt vyhovující standardu ENERGY STAR..........................13
Poznámky k této příručce.....................................................................13
Vítáme vás..................................................................14
Obsah balení.............................................................................................14
Seznámení s počítačem Eee Box PC.........................15
Pohled zepředu........................................................................................15
Pohled zezadu...........................................................................................17
Používání zásuvkového přehrávače DVD........................................19
Používání dálkového ovladače (u vybraných modelů)..............20
Vzdálené ovládání EeeBox PC.............................................................23
Umístění počítače Eee Box PC..................................24
Montáž podstavce...................................................................................24
Výstraha polohy EeeBox PC ................................................................25
Instalace počítače Eee Box PC k monitoru......................................26
Instalace počítače Eee Box PC...................................27
Připojení zobrazovacího zařízení.......................................................27
Připojení zařízení USB............................................................................27
Připojení síťového zařízení...................................................................28
Připojení k Wi-Fi prostřednictvím bezdrátového antény...........29
Zapnutí systému......................................................................................30
Používání počítače Eee Box PC.................................31
Konfigurování bezdrátového připojení...........................................31
Konfigurování pevného připojení.....................................................32
EeeBox PC
Čeština
Nastavení zvukového výstupu HDMI zařízením...........................36
ASUS Easy Update...................................................................................38
Obnovení systému.....................................................39
Používání oddílu pro obnovení..........................................................39
Obnovení OS na výchozí přednastavený oddíl
(obnovení F9)......................................................................................39
Zálohování přednastavených parametrů prostředí na
USB disk (zálohování F9).................................................................40
Použití USB disku (obnovení USB).....................................................41
EeeBox PC
Čeština
Poznámky
Prohlášení pro Federální komunikační komisi
Toto zařízení splňuje část 15 směrnic FCC (Federálního úřadu
pro komunikace). Provoz zařízení podléhá následujícím dvěma
podmínkám:
• Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení, a
• Toto zařízení musí přijmout veškeré přijaté rušení, včetně rušení,
které by mohlo způsobit nežádoucí činnost.
Toto zařízení bylo testováno a ověřeno, že vyhovuje parametrům
pro digitální přístroj třídy B podle části 15 směrnic FCC. Tato
omezení jsou navržena tak, aby zajišťovala přiměřenou ochranu
proti nežádoucímu rušení při instalaci v obytných prostorech.
Zařízení vytváří, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční
energii, která může při nedodržení pokynů výrobce k instalaci a
obsluze způsobovat rušení rozhlasového příjmu. Nelze ovšem
vyloučit, že u konkrétní instalace k rušení nedojde. Pokud skutečně
dochází k rušení rozhlasového či televizního příjmu, jehož vznik lze
jednoznačně určit vypínáním a zapínáním přístroje, doporučujeme
uživateli, aby se pokusil rušení omezit některým z následujících
opatření:
• Otočit nebo přemístit přijímací anténu.
• Zvětšit odstup mezi zařízením a přijímačem.
• Připojit zařízení do elektrické zásuvky v jiném obvodu, než ke
kterému je připojen přijímač.
• Poradit se s dodavatelem nebo zkušeným rozhlasovým/TV
technikem.
UPOZORNĚNÍ: Jakékoliv změny nebo úpravy výslovně neschválené
garantem tohoto zařízení mohou vést k odebrání oprávnění
uživatele používat toto zařízení.
EeeBox PC
Varování na vystavení RF
Čeština
Tohoto zařízení musí být nainstalováno a provozováno v souladu s
dodanými pokyny a anténa (antény) použitá pro tento vysílač musí
být nainstalována tak, aby poskytovala vzdálenost alespoň 20 cm
od všech osob a nesmí být umístěna společně nebo nesmí fungovat
ve spojení s jakoukoliv jinou anténou nebo radiovým vysílačem.
Koncoví uživatelé a instalátoři musí obdržet pokyny pro instalaci
antény a specifické provozní pokyny v souladu s požadavky na
vystavení RF.
Prohlášení a bezpečnostní informace Prohlášení o
shodě (Direktiva R&TTE 1999/5/EC)
Následující položky byly dokončeny a jsou považovány za relevantní
a dostatečné:
•
•
•
•
Zásadní požadavky jako v [Článku 3]
Požadavky na zdraví a bezpečnost jako v [Článku 3.1a]
Testování na elektrickou bezpečnost podle [EN 60950]
Požadavky na ochranu pro elektromagnetickou kompatibilitu v
[Článku 3.1b]
• Testování na elektromagnetickou kompatibilitu v [EN 301 489-1]
a [EN 301 489-17]
• Efektivní využití radiového spektra jako v [Článku 3.2]
• Radiové testy podle [EN 300 328-2]
EeeBox PC
Čeština
Varování o značce CE
Symbol CE pro zařízení bez bezdrátové místní sítě LAN/Bluetooth
Dodaná verze tohoto zařízení vyhovuje směrnicím EEC 2004/108/
EC „Elektromagnetická kompatibilita“ a 2006/95/EC „Směrnice pro
slaboproudá zařízení“.
Symbol CE pro zařízení s bezdrátovou místní sítí LAN/Bluetooth
Toto zařízení vyhovuje požadavkům směrnice 1999/5/EC Evropského
parlamentu a komise ze dne 9. března 1999 o rádiových a
telekomunikačních zařízeních a o vzájemném uznávání jejich shody.
Bezdrátový provozní kanál pro různé domény
N. America
2.412-2.462 GHz
Ch01 through CH11
Japan
2.412-2.484 GHz
Ch01 through Ch14
Europe ETSI
2.412-2.472 GHz
Ch01 through Ch13
EeeBox PC
Francie - Pásma s omezenou bezdrátovou frekvencí
Čeština
Některé části Francie mají omezená frekvenční pásma. Nejnižší
možné maximální povolené hodnoty pro vnitřní prostory:
• 10mW pro celé 2,4GHz pásmo (2400 MHz – 2483,5 MHz)
• 100mW pro frekvence od 2446,5 MHz do 2483,5 MHz
Kanály 10 až 13 včetně pracují v pásmu 2446,6 MHz až 2483,5
MHz.
Existuje několik možností venkovního užití. Na soukromém
pozemku nebo na soukromém pozemku veřejných organizací
užívání podléhá předběžnému schválení Ministerstvem obrany,
maximální povolená hodnota je 100mW v pásmu 2446,5–2483,5
MHz. Venkovní užívání na veřejných prostranstvích není
povoleno.
V úsecích uvedených níže platí pro celé 2,4GHz pásmo:
• maximální povolená hodnota pro vnitřní prostory je 100mW
• maximální povolená hodnota pro venkovní prostory je 10mW
Úseky, v nichž je užívání 2400 - 2483,5MHz pásma povoleno s
EIRP s hodnotou pro vnitřní prostory méně než 100mW a pro
vnější méně něž 10mW:
01
05
11
24
32
41
55
60
64
67
70
75
84
90
Ain
02 Aisne
03 Allier
Hautes Alpes 08 Ardennes
09 Ariège
Aude
12 Aveyron
16 Charente
Dordogne
25 Doubs
26 Drôme
Gers
36 Indre
37 Indre et Loire
Loir et Cher
45 Loiret
50 Manche
Meuse
58 Nièvre
59 Nord
Oise
61 Orne
63 Puy du Dôme
Pyrénées Atlantique
66 Pyrénées Orientales
Bas Rhin
68 Haut Rhin
Haute Saône
71 Saône et Loire
Paris
82 Tarn et Garonne
Vaucluse
88 Vosges
89 Yonne
Territoire de Belfort
94 Val de Marne
EeeBox PC
Čeština
Časem se toto nařízení pravděpodobně změní a bezdrátovou
kartu LAN bude možné používat ve více oblastech Francie.
Aktuální informace naleznete u ART (www.arcep.fr)
Vaše karta WLAN vysílá méně než 100mW, ale více než
10mW.
Prohlášení kanadského ministerstva komunikací
Toto digitální zařízení nepřekračuje limity třídy B pro vyzařování
rádiového rušení z digitálního přístroje stanovené vyhláškou o
vysokofrekvenčním rušení ministerstva komunikací Kanady.
Toto digitální zařízení třídy B splňuje kanadské předpisy ICES-003.
Prohlášení o vystavení IC záření pro Kanadu
Toto zařízení vyhovuje limitům pro vystavení IC vyzařování
stanoveným pro neřízené prostředí. Abyste vyhověli požadavkům
pro vystavení IC radiovým frekvencím, vyhněte se prosím přímému
kontaktu s vysílací anténou během přenosu dat. Koncoví uživatelé
musejí dodržovat specifické provozní pokyny, aby vyhověli
požadavkům pro vystavení radiovým frekvencím.
Provoz vyžaduje splnění následujících dvou podmínek:
• Toto zařízení nesmí způsobovat rušení, a
• Toto zařízení musí přijmout veškeré rušení, včetně rušení, které
by mohlo způsobit nežádoucí činnost zařízení.
REACH
V rámci shody s regulatorní platformou REACH (Registration,
Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals (registrace,
hodnocení, povolování a omezování chemických látek)) byl
zveřejněn seznam chemických látek přítomných v našich
produktech na webu ASUS REACH na adrese http://csr.asus.com/
english/REACH.htm.
EeeBox PC
Bezpečnostní zásady
Čeština
Tento počítač Eee Box PC byl zkonstruován a otestován, aby
splňoval nejaktuálnější bezpečnostní normy pro technologii IT. Pro
zajištění bezpečnosti je však nutné, abyste si přečetli následující
bezpečnostní instrukce.
Instalace systému
• Před používáním počítače si přečtěte a dodržujte veškeré pokyny
v dokumentaci.
• Tento počítač nepoužívejte v blízkosti vody nebo zdroje tepla,
například radiátoru.
• Umístěte systém na stabilní plochu s dodaným podstavcem.
• Otvory ve skříni slouží k větrání. Tyto otvory neucpávejte ani
nezakrývejte. Okolo počítače zajistěte dostatečný prostor
pro větrání. Do větracích otvorů počítače nezasunujte žádné
předměty.
• Tento výrobek používejte v prostředí s okolní teplotou mezi 0˚C a
35˚C.
• Používáte-li prodlužovací kabel, ujistěte se, že celkové množství
proudu odebírané zařízeními připojenými k prodlužovacímu
kabelu nepřekročí maximální hodnotu pro daný kabel.
Péče během používání
• Na napájecí kabel nestoupejte ani nepokládejte žádné předměty.
• Zabraňte potřísnění počítače vodou nebo jinými tekutinami.
• Počítačem stále prochází malé množství elektrického proudu,
i když je vypnutý. Před čistěním počítače vždy odpojte veškeré
napájecí, modemové a síťové kabely z elektrických zásuvek.
• Pokud se u počítače setkáte s některým z následujících
technických problémů, odpojte napájecí kabel a obraťte se na
kvalifikovaného servisního technika nebo prodejce.
•
Je poškozen napájecí kabel nebo zástrčka.
•
Došlo k vniknutí tekutiny do systému.
10
EeeBox PC
•Počítač nefunguje správně, přestože se řídíte návodem k
použití.
•
Došlo k pádu systému nebo k poškození skříně.
•
Změnil se výkon systému.
Čeština
Upozornění ohledně
lithium-iontové baterie
POZOR: Nebezpečí výbuchu při chybné výměně baterie.
Nahraďte jen stejným nebo ekvivalentním typem
doporučeným výrobcem. Použité baterie zlikvidujte podle
pokynů výrobce.
LASEROVÉ ZAŘÍZENÍ - VAROVÁNÍ
LASEROVÉ ZAŘÍZENÍ 1. TŘÍDY
NEDEMONTUJTE
Záruka se nevztahuje na výrobky, které byly
uživateli demontovány
NEHÁZEJTE Eee Box PC do komunálního odpadu. Tento výrobek
byl navržen tak, aby umožňoval opakované používání součástí
a recyklaci. Tento symbol přeškrtnuté popelnice na kolečkách
znamená, že výrobek (elektrická, elektronická zařízení a knoflíkové
baterie s obsahem rtuti) by se neměl vyhazovat do komunálního
odpadu. Pokyny pro recyklaci výrobku vám poskytnou místní
služby technické podpory.
NEVHAZUJTE baterii do komunálního odpadu. Tento symbol
přeškrtnuté popelnice s kolečky ukazuje, že tato baterie nesmí
být likvidována společně s komunálním odpadem. Pokyny pro
výměnu baterie vám poskytnou místní služby technické podpory.
EeeBox PC
11
Čeština
Splnění globálních ekologických předpisů a
prohlášení
Společnost ASUS se řídí principy ekologického návrhu a výroby
produktů a zajišťuje splnění globálních ekologických předpisů
ve všech fázích životního cyklu produktů ASUS. Společnost ASUS
kromě toho také zveřejňuje relevantní informace v souladu s
požadavky předpisů.
Více se o povinně zveřejňovaných informacích dozvíte na http://csr.
asus.com/english/Compliance.htm ASUS plní tyto požadavky:
Prohlášení o materiálech dle japonské normy JIS-C-0950
Evropské předpisy REACH SVHC
Švýcarské energetické předpisy
Recyklace ASUS / Služby zpětného odběru
ASUS provozuje program recyklace a zpětného odběru založené na
naší snaze maximálně chránit životní prostředí. Věříme, že má smysl
nabízet řešení umožňující zodpovědnou recyklaci našich produktů,
baterií, dalších součástí a obalových materiálů. Podrobné informace
o recyklaci v různých regionech najdete na http://csr.asus.com/
english/Takeback.htm.
12
EeeBox PC
Produkt vyhovující standardu ENERGY STAR
Čeština
ENERGY STAR je společný program americké
Agentury pro ochranu životního prostředí a
amerického ministerstva energetiky, který nám
všem pomáhá ušetřit a zároveň chránit životní
prostředí díky energeticky úsporným výrobkům a
postupům.
Všechny produkty společnosti ASUS označené logem ENERGY STAR
vyhovují standardu ENERGY STAR a funkce řízení spotřeby je u nich
povolena ve výchozím nastavení. Tento monitor a počítač jsou
automaticky nastaveny na přechod do režimu spánku po 15 a 30
minutách nečinnosti uživatele. Počítač probudíte klepnutím myši
nebo stiskem libovolné klávesy na klávesnici.
Podrobné informace o řízení spotřeby a jeho přínosu pro
životní prostředí najdete na stránkách http://www.energy.gov/
powermanagement. Na stránkách http://www.energystar.gov dále
najdete podrobnosti o společném programu ENERGY STAR.
ENERGY STAR NENÍ podporován ve FreeDOS systémech nebo v
systémech bez OS.
Poznámky k této příručce
Abyste jste měli jistotu, že postupujete správně, věnujte pozornost
následujícím symbolům používaným v této příručce.
VAROVÁNÍ: Zásadní informace, kterými se MUSÍTE řídit, abyste
předešli případným zraněním.
DŮLEŽITÉ: Pokyny, které při provádění úkonu MUSÍTE dodržovat.
TIP: Tipy a užitečné informace, které vám pomohou provést daný
úkon.
POZNÁMKA: Doplňující informace ke zvláštním situacím.
EeeBox PC
13
Vítáme vás
Čeština
Blahopřejeme vám k zakoupení počítače Eee Box PC. Následující
ilustrace zobrazuje obsah balení vašeho nového počítače Eee Box
PC. Pokud je některá z níže uvedených položek poškozena nebo
chybí, se obraťte na prodejce.
Obsah balení
EeeBox PC
Podstavec a šroub podstavce
Kovová police (volitelně)
Mini jack na S/PDIF(optional)
Napájecí adaptér
Napájecí kabel
Quick
Záruční list
Kabel HDMI (volitelný)
Start G
uide
Stručná příručka
Adaptér HDMI-DVI
(volitelný)
Sada držáku VESA a šroubů
Anténa
Dojde-li během záruční doby při normálním a správném používání
k selhání nebo nefungování tohoto zařízení nebo jeho součástí,
přineste záruční list do servisního střediska ASUS pro výměnu
závadných dílů.
14
EeeBox PC
Seznámení s počítačem Eee Box PC
Čeština
Pohled zepředu
Na obrázku níže jsou popsány části na této straně počítače.
1
2
3
4
5
6
7
1
Indikátor LED pevného disku
Indikátor LED pevného disku bliká, když se zapisují data na
disk nebo se načítají data z pevného disku.
2
Vypínač
Vypínač slouží k ZAPNUTÍ a VYPNUTÍ systému.
EeeBox PC
15
Čeština
3
4
Zásuvka na paměťovou kartu
Vestavěná čtečka paměťových karet umožňuje načítat karty
MMC/SD/SDHC používané v různých zařízeních, například
v digitálních kamerách a fotoaparátech, MP3 přehrávačích,
mobilních telefonech a PDA.
5
Port USB
Port USB (Universal Serial Bus) je kompatibilní se zařízeními
USB, jako jsou například klávesnice, myši, fotoaparáty a
pevné disky. USB allows many devices to run simultaneously
on a single computer, with some peripheral acting as
additional plug-in sites or hubs.
6
������������������������
Sluchátkový/audio výstup
Stereofonní sluchátkový konektor slouží k připojení
audio výstupu systému k aktivním reproduktorům nebo
sluchátkům. Připojte kabel s minikonektorem 3,5 mm a
můžete přenášet analogový nebo digitální zvuk.
Zdířka pro připojení mikrofonu
Zdířka pro připojení mikrofonu je určena pro připojení
mikrofonu pro videokonference, projevy nebo jednoduché
zvukové záznamy.
7
16
Zásuvkový přehrávač DVD+
– RW
+
Zásuvkový přehrávač DVD – RW umožňuje pohodlný a
rychlý způsob zápisu souborů na disk.
EeeBox PC
Pohled zezadu
ANT.
2
Čeština
Na obrázku níže jsou popsány části na této straně počítače.
1
3
4
HDMI
5
E-SATA
7
6
8
9
1
Zdířka bezdrátové antény
Tato zdířka slouží k připojení dodané bezdrátové antény pro
vylepšení příjmu bezdrátového signálu.
Anténa může být instalována / odmontována podle potřeby.
Připevněte anténu na Eeebox PC pro lepší příjem signálu Wi-Fi,
pokud je v provozu.
2
Port USB
Port USB (Universal Serial Bus) je kompatibilní se zařízeními
USB, jako jsou například klávesnice, myši, fotoaparáty
a pevné disky. USB dovoluje provoz mnoha zařízení na
jednom počítači, přičemž některé periférie fungují jako
doplňkové rozbočovače.
EeeBox PC
17
Čeština
3
Port Kensington® Lock
Port Kensington® lock umožňuje zajištění EeeBox za
využití bezpečnostních produktů pro notebook, jež jsou
kompatibilní s Kensington® . Tyto bezpečnostní produkty
jsou obvykle vybaveny kovovým kabelem, který zabraňuje
odstranění EeeBox z upevněného předmětu.
4
Výstup zobrazení (monitor)
15kolíkový port D-sub pro monitor podporuje standardní
VGA kompatibilní zařízení jako je monitor nebo projektor,
který umožňuje sledování na větším, externím displeji.
5
6
E-SATA Port
7
Port HDMI
Port HDMI (High Definition Multimedia Interface) umožňuje
zobrazení na podporovaném větším externím zařízení FullHD, například na televizoru LCD nebo monitoru.
E-SATA
Externí port SATA nebo eSATA umožňuje externí připojení
zařízení Serial-ATA, které byly půvondně určeny pro
používání uvnitř stolního počítače. Toto rozhraní je šestkrát
rychlejší, než stávající rozhraní USB 2.0 & 1394 pro externí
pamět’ová úložiště a lze jej rovněž připojovat za provozu
pomocí stíněných kabelů a konektorů do dvou metrů.
�������������������������������������
Sluchátkový/audio výstup (S/PDIF Out)
Stereofonní sluchátkový konektor slouží k připojení
audio výstupu systému k aktivním reproduktorům nebo
sluchátkům. Připojte kabel s minikonektorem 3,5 mm a
můžete přenášet analogový nebo digitální zvuk.
Pro funkci výstupu S/PDIF použijte dodaný
adaptér mini jack na S/PDIF pro připojení k
zesilovači.
8
18
Port místní sítě LAN
Osmikolíkový port RJ-45 LAN podporuje standardní
ethernetový kabel pro připojení k místní síti.
EeeBox PC
Vstup napájení (stejnosměrné napětí 19 V)
Dodaný napájecí adaptér převádí střídavé napětí na
stejnosměrné pro použití v této zdířce. Tímto vstupem je
přiváděno napájení do počítače. Aby se zabránilo poškození
počítače, vždy používejte dodaný napájecí adaptér.
Čeština
9
Během používání se napájecí adaptér zahřívá na střední
až vysokou teplotu. Adaptér nezakrývejte a udržujte jej
v bezpečné vzdálenosti od těla.
Používání zásuvkového přehrávače DVD
Zasuňte disk do zásuvkového přehrávače DVD potištěnou stranou
nahoru.
Potištěná strana disku
EeeBox PC
19
Čeština
Používání dálkového ovladače
(u vybraných modelů)
Pomocí dálkového ovladače můžete spustit Windows® MCE (Media
Center) nebo ovládat TotalMedia Center a přehrávat mediální
soubory. Seznamte se s funkcemi tlačítek dálkového ovladače, které
jsou popsány na další stránce.
Typ dálkového ovladače a funkce MCE se mohou lišit v závislosti na
modelech.
1
2
26
25
24
4
5
6
23
22
7
21
8
20
19
9
18
10
17
11
16
15
12
14
13
20
EeeBox PC
3
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Vypínač: Slouží k přepínání mezi režimem zapnuto a
pohotovostním režimem. (Před použitím této funkce se ujistěte,
že je spuštění dálkovým ovladačem povoleno v Biosu.)
Pozastavit: Stisknutím pozastavíte přehrávání.
Zastavit: Stisknutím přerušíte přehrávání multimediálního
souboru.
Přehrát: Stisknutím přehrajete multimediální soubor.
Rychle posunout dopředu: Stisknutím tohoto tlačítka rychle
posunete soubor s médii dopředu.
Další skladba: Stisknutím tohoto tlačítka přejdete na další
skladbu.
Informace: Stisknutím zobrazíte informace o programu v rámci
Windows MCE nebo jiných nabídek.
OK: Stisknutím tohoto tlačítka potvrdíte akci.
O kanál nahoru/dolů: Stisknutím můžete přepínat mezi
televizními kanály.*
Videa: Stisknutím spustíte nabídku Videa v programu Windows
MCE.
Hudba: Stisknutím spustíte nabídku Hudba v programu
Windows MCE.
Potvrdit: Stiskněte pro potvrzení výběru.
Barevná tlačítka: Stisknutím přejdete na možnosti nabídky
v programu Windows MCE nebo v režimu Teletext. (Funkce
tlačítek se mohou v různých oblastech lišit.)
Teletext zap./vyp.: Stisknutím zapnete/vypnete režim
teletextu. (Tato funkce je k dispozici pouze v některých
oblastech.)
EeeBox PC
Čeština
1
21
Čeština
15 Vymazat: Stisknutím tohoto tlačítka vymažete zadané
informace.
16
Číselná tlačítka: Stisknutím můžete zadávat čísla nebo vybrat
kanál.*
17 TV: Stisknutím spustíte nabídku TV ve Windows MCE.
18 Fotografie: Stisknutím spustíte nabídku Fotografie v programu
Windows MCE.
19
Zvýšit/snížit hlasitost: Stisknutím zvýšíte nebo snížíte
hlasitost.
20 Ztlumit: Slouží k vypnutí výstupu zvuku.
21 Čtyřsměrná navigační tlačítka: Slouží k procházení položkami
nabídky.
22
Zpět: Stisknutím tohoto tlačítka se vrátíte na předchozí stránku.
23 Windows MCE: Stisknutím otevřete Windows MCE.
24 Předchozí skladba: Stisknutím tohoto tlačítka přejdete na
předchozí stránku.
25 Posunout dozadu: Stisknutím tohoto tlačítka posunete soubor
s médii dozadu.
26 Nahrát: Stisknutím spustíte nahrávání z televize.*
*Funkce TV je k dispozici pouze v některých oblastech.
22
EeeBox PC
Vzdálené ovládání EeeBox PC
Čeština
Tento EeeBox PC je vybaven integrovaným přijímačem IR určeným
pro dálkové ovládání. Nainstalujete-li EeeBox PC na zadní část
monitoru, bude přijímač IR blokován a dálkové ovládání může být
méně citlivé.
Připojit IR přijímač
EeeBox PC
23
Umístění počítače Eee Box PC
Čeština
Montáž podstavce
Zvedněte počítač Eee Box PC s dodaným podstavcem. Postup:
1. Vyhledejte otvor pro šroub na spodní straně počítače Eee Box
PC.
2. Zarovnejte šroub podstavce s otvorem v počítači a zajistěte
podstavec k počítači pomocí mince.
1
Otvor pro šroub
2
Otvor pro šroub
Šroub podstavce
HDMI
24
EeeBox PC
E-SATA
Rovněž můžete umístit počítač EeeBox na pracovní plochu bez
podstavce.
Čeština
Výstraha polohy EeeBox PC
○
×
EeeBox PC
25
Instalace počítače Eee Box PC k monitoru
Čeština
Počítač Eee Box PC můžete rovněž nainstalovat na zadní část
monitoru. Postup:
1. Připevněte držák VESA k monitoru čtyřmi šroubky.
Aby bylo možné držák VESA připevnit, musí monitor splňovat
normu VESA75 nebo VESA100.
1
2
2. Na zadní stěně Eeebox PC, vyjměte šroub uprostřed pravé
strany ( 3 ). Uschovejte šroub pro pozdější použití.
3. Umístěte počítač EeeBox PC ve správné orientaci na držák VESA
a potom zajistěte počítač k držáku VESA pomocí přiložených
šroubů. Šroub do držáku (stejný jako zajišťoval kryt PC)
zašroubujte až na doraz. Šroub
���������������������������������������
s plochou hlavou patří do otvoru
vpravo ( 4 ).
4
3
Šroub podstavce
26
EeeBox PC
Instalace počítače Eee Box PC
Čeština
Před používáním počítače Eee Box PC je třeba připojit periférie.
Připojení zobrazovacího zařízení
Připojte jeden konec dodaného kabelu HDMI/DVI k televizoru LCD
TV nebo k monitoru LCD ( 1 ) a druhý konec k portu Výstup HDMI/
displej (monitor)na zadním panelu systému ( 2 ).
LCD monitor
2
–nebo–
LCD TV
–nebo–
1
Připojení zařízení USB
Připojte zařízení USB, jako například kabelové/bezdrátové klávesnice
(mohou se v různých oblastech lišit), myši a tiskárny k portům USB
na zadním panelu systému.
EeeBox PC
27
Připojení síťového zařízení
Čeština
Připojte jeden konec síťového kabelu k síťovému portu LAN
na zadním panelu systému a druhý konec k rozbočovači nebo
přepínači.
Síťový rozbočovač nebo přepínač
Síťový kabel s konektory RJ-45
Připojení pomocí bezdrátové antény je volitelné k připojení
síťovým kabelem.
28
EeeBox PC
Čeština
Připojení k Wi-Fi prostřednictvím
bezdrátového antény
Bezdrátová anténa zajišťuje zvýšení příjmu bezdrátového signálu.
Anténa může být instalována / odmontována podle potřeby. Připevněte
anténu na Eeebox pro lepší příjem signálu Wi-Fi, pokud je v provozu.
ANT.
ANT.
HDMI
HDMI
HD
E-SATA
E-SA
E-SATA
Když je počítač EeeBox nainstalován k monitoru s držákem VESA,
monitor může blokovat anténu a negativně ovlivňovat příjem
signálu.
EeeBox PC
29
Zapnutí systému
Čeština
Připojte dodaný napájecí adaptér ke zdířce DC IN na zadním panelu
systému a potom zapněte systém stisknutím vypínače na předním
panelu.
3
2
1
4
• Když počítač Eee Box nepoužíváte, odpojte napájecí adaptér
nebo vypněte elektrickou zásuvku pro úsporu elektrické
energie.
• Proveďte nastavení řízení spotřeby v Ovládacích panelech
systému Windows®. Řízení spotřeby zajišťuje, že je váš počítač
Eee Box nastaven na režim nízké spotřeby a zároveň je plně
funkční.
Chcete-li přejít na nastavení systému BIOS, během spouštění
stiskněte opakovaně klávesu <F2>.
30
EeeBox PC
Používání počítače Eee Box PC
Čeština
Veškeré kopie obrazovek v této části jsou pouze informativní.
Skutečné kopie obrazovek se mohou lišit podle operačních
systémů. Nejaktuálnější informace jsou k dispozici na webu
společnosti ASUS www.asus.com.
Konfigurování bezdrátového připojení
Chcete-li připojit počítač k bezdrátové síti, postupujte podle
následujících pokynů:
Z bezpečnostní důvodů se NEPŘIPOJUJTE k nezabezpečené síti.
V opačném případě může být přenos informací bez šifrování
viditelný pro ostatní.
1. Klepněte na ikonu bezdrátové sítě s oranžovou hvězdičkou
oznamovací oblasti operačního systému Windows®.
v
2.���������������������������������������
Zvolte přístupový bod bezdrátové sítě,
ke kterému se chcete připojit, a sestavte
spojení klepnutím na Připojit.
Pokud nemůžete nalézt požadovaný
přístupový bod, klepnutím na ikonu
Aktualizovat
v pravém horním
rohu zaktualizujte seznam a znovu jej
prohledejte.
3.�����������������������������������������������
Během připojení budete možná muset zadat heslo.
4.�������������������������������������������������������
Po vytvoření spojení se toto spojení zobrazí v seznamu.
5.������������������������������������������������������
V oznamovací oblasti se zobrazí ikona bezdrátové sítě
.
EeeBox PC
31
Konfigurování pevného připojení
Čeština
Při vytvoření pevné sítě postupujte podle následujících pokynů:
Použití dynamické IP adresy / Síťové
�����������������������
připojení PPPoE:
1. Klepněte pravým tlačítkem myši
na žlutý výstražný trojúhelník
na hlavním panelu operačního
systému Windows® a vyberte
příkaz Otevřít Centrum síťový ch
připojení a sdílení.
2. Klepněte na Změnit
nastavení adaptéru v
levém modrém podokně.
3. Klepněte pravým tlačítkem
na položku Připojení
k místní síti a vyberte
položku Vlastnosti.
32
EeeBox PC
5. Vyberte první možnost
Získat adresu IP ze serveru
DHCP automaticky a
klepněte na tlačítko OK.
Čeština
4. Označte položku Protokol
IP verze 4 (TCP/IPv4)
a klepněte na tlačítko
Vlastností.
(Používáte-li PPPoE, pokračujte podle následujících kroků)
6. Vraťte se zpět do
Centrum síťových
připojení a sdílení
a potom klepněte na
Nastavit nové připojení
nebo sít'.
EeeBox PC
33
Čeština
7. Vyberte položku Připojit
k Internetu a klepněte na
tlačítko Další.
8. Vyberte Širokopásmové
připojení (PPPoE) a
klepněte na Další.
9. Zadejte vaše uživatelské
jméno, heslo a název
připojení. Klepněte na
Připojit.
10. Dokončete konfiguraci
klepnutím na Zavřít.
12. Zadejte vaše uživatelské
11. Klepněte na ikonu sítě na
jméno a heslo. Klepnutím na
hlavním panelu a klepněte
tlačítko Připojit se připojte
na připojení, které jste právě
k Internetu.
vytvořili.
34
EeeBox PC
Použití statické IP adresy:
EeeBox PC
Čeština
1. Konfiguraci statické IP adresy
začněte provedením kroku 1
- 4 pro Použití dynamické IP
adresy.
2. Vyberte druhou možnost
Použít následující IP adresu.
3. Zadejte IP adresu, masku
podsítě a bránu podle údajů od
vašeho poskytovatele služeb.
4. Podle potřeby zadejte adresu
upřednostňovaného serveru
DNS a alternativní adresu.
5. Po zadání všech příslušných údajů vytvořte síťové připojení
klepnutím na tlačítko OK.
35
Nastavení zvukového výstupu HDMI zařízením
Čeština
Používáte-li jako zařízení pro výstup zvuku televizor s portem
HDMI, připojte jej k Eee Box PC a při konfiguraci nastavení zvuku
postupujte podle následujících kroků:
1. Klepněte pravým tlačítkem myši
na ikonu Směšovač hlasitosti
v oznamovací oblasti systému
Windows® a klepněte na Přehrávací zařízení.
2. V rámci záložky Přehrávání
zvolte Digitální výstupní
zařízení (HDMI) a klepněte
na Nastavit výchozí.
3. Klepnutím na Konfigurovat
se zobrazí okno Konfigurace
reproduktorů .
4. Vyberte Stereo a klepněte
na Další.
36
EeeBox PC
Čeština
5. Zaškrtněte políčko Přední
pravý a levý a potom
klepněte na Další.
6. Klepnutím na Dokončit
dokončete konfiguraci
reproduktorů.
EeeBox PC
37
ASUS Easy Update
Čeština
ASUS Easy Update je softwarový nástroj, který automaticky
vyhledává a stahuje nejnovější systémy BIOS, ovladače a aplikace
pro počítač Eee Box PC.
1. V oznamovací oblasti operačního
systému Windows® klepněte
pravým tlačítkem myši na ikonu
ASUS Easy Update.
2. Klepnutím na příkaz Schedule
(Plán) nastavte požadovanou
frekvenci aktualizace systému.
3. Klepnutím na příkaz Update
(Aktualizovat) aktivujete
aktualizaci.
4. Klepnutím na tlačítko OK
zobrazíte položky ke stažení.
5. Zaškrtněte položky, které
chcete stáhnout, a potom
klepněte na tlačítko OK.
38
EeeBox PC
Obnovení systému
Čeština
Používání oddílu pro obnovení
Oddíl pro obnovení obsahuje bitové kopie operačního systému,
ovladačů a nástrojů, které byly nainstalovány do počítače při výrobě.
Obnovovací oddíl představuje kompletní obnovovací řešení, které
rychle obnoví váš systémový software do jeho původního funkčního
stavu, pokud je váš pevný disk v pořádku. Před použitím oddílu
pro obnovení zkopírujte vaše datové soubory (například soubory
PST aplikace Outlook) do zařízení USB nebo na síťovou jednotku a
zapište si vlastní nastavení konfigurace (například síťová nastavení).
Obnovení OS na výchozí přednastavený oddíl
(obnovení F9)
1. Během startu počítače stiskněte klávesu [F9].
2. Vyberte položku Windows setup [EMS Enabled] (Instalace
Windows s podporou EMS), až se objeví, a potvrďte stiskem
klávesy [Enter].
3. Vyberte jazyk a potom klepněte na Next (Další).
4. Vyberte Recover the OS to the Default Partition (Obnovit OS
na výchozí oddíl) a klepněte na Next (Další).
5. Zobrazí se výchozí přednastavený oddíl. Klepněte na Next
(další).
6. Data z vybraného oddílu budou vymazána. Klepnutím na
Recover (Obnovit) spusťte obnovu systému.
Během obnovy systému jsou ztracena všechna data vybraného
oddílu. Nezapomeňte data předem zálohovat.
7. Po úspěšném obnovení restartujte systém klepnutím ma
Reboot (Restartovat).
EeeBox PC
39
Čeština
Zálohování přednastavených parametrů prostředí na
USB disk (zálohování F9)
1. Opakujte kroky 1–4 v předchozí části.
2. Vyberte Backup the Factory Environment to a USB Drive
(Zálohování přednastavených parametrů prostředí na USB
disk) a klepněte na Next (Další).
3. Připojte k PC USB disk a spusťte Zálohování přednastavených
parametrů prostředí na USB disk.
Připojený USB disk musí mít kapacitu vyšší než 20 GB. Skutečně
potřebné místo závisí na modelu vašeho PC.
4. Vyberte požadovaný USB disk, pokud je k EeeBox PC připojeno
více USB disků, a klepněte na Next (Další).
Pokud na USB disku již existuje oddíl o potřebné velikosti
(například oddíl dříve využitý k zálohování), systém jej automaticky
zobrazí a znovu použije k zálohování.
5. V závislosti na tom, jaká situace nastane v předchozím kroku,
mohou být vymazána data z vybraného USB disku nebo
vybraného oddílu. Zálohování spustíte klepnutím na Backup
(Zálohovat).
Dojde ke ztrátě všech dat na vybraném USB disku nebo vybraném
oddílu. Nezapomeňte data předem zálohovat.
6. Po úspěšném zálohování továrních parametrů prostředí
restartujte systém klepnutím ma Reboot (Restartovat).
40
EeeBox PC
Použití USB disku (obnovení USB)
Čeština
Při poruše oddílu pro obnovení na pevném disku můžete pomocí
USB disku obnovit výchozí tovární nastavení systému nebo obnovit
tovární parametry prostředí na celý pevný disk.
1. Připojte USB disk, na který jste zálohovali tovární parametry
prostředí.
2. Stiskněte klávesu <ESC> při spuštění počítače a objeví se
obrazovka Please select boot device (Vyberte zařízení pro
spuštění). Volbou USB:XXXXXX spusťte systém z připojeného
USB disku.
3. Vyberte jazyk a potom klepněte na Next (Další).
4. Vyberte Restore (Obnovit) a klepněte na Next (Další).
5. Vyberte úlohu a potom klepněte na Next (Další). Možné úlohy:
• Restore the OS to the Default Partition only (Obnovit OS jen
na výchozí oddíl)
Tuto volbu vyberte, pokud vám stačí obnova OS do stavu
jako při zakoupení. Tato možnost vymaže všechna data ze
systémového oddílu "C" a ponechá oddíl "D" beze změn.
Po klepnutí na Next (Další) se zobrazí výchozí systémový oddíl.
Klepněte ještě jednou na na Next (další).
• Restore the Whole Hard Disk (Obnovit celý pevný disk)
Tuto možnost vyberte, pokud chcete obnovit stav celého
EeeBox PC jako po zakoupení. Tato možnost vymaže všechna
data z pevného disku, vytvoří nový systémový oddíl "C", prázdný
disk "D" a oddíl pro obnovení.
6. V závislosti na vybrané možnosti budou vymazána data z oddílu
nebo z celého disku. Klepnutím na Restore (Obnovit) spusťte
úlohu.
7. Po úspěšném obnovení restartujte systém klepnutím ma
Reboot (Restartovat).
EeeBox PC
41
ASUS contact information
Čeština
ASUSTeK COMPUTER INC.
Address
Telephone Fax E-mail
Web site
15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
+886-2-2894-3447
+886-2-2890-7798
info@asus.com.tw
www.asus.com.tw
+86-21-38429911
support.asus.com
Technical Support
Telephone Online support
ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (America)
Address
Telephone
Fax Web site
800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
+1-510-739-3777
+1-510-608-4555
usa.asus.com
+1-888-678-3688
+1-510-797-2614
support.asus.com
Technical Support
Telephone Support fax
Online support
ASUS COMPUTER GmbH (Germany and Austria)
Address
Fax Web site
Online contact
Harkort Str. 21-23, D-40880 Ratingen, Germany
+49-2102-959911
www.asus.de
www.asus.de/sales
+49-1805-010923
+49-1805-010920
+49-2102-9599-11
support.asus.com
Technical Support
Component Telephone
System/Notebook/Eee/
LCD Telephone
Support Fax
Online support
42
EeeBox PC
Download PDF